ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ"

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1

2 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Gardasil, ελέζηκν ελαηώξεκα. Δκβόιην ηνπ Ηνύ ησλ Αλζξώπηλσλ Θεισκάησλ [Σύπνη 6, 11, 16, 18] (Αλαζπλδπαζκέλν, πξνζξνθεκέλν). 2. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΤΝΘΔΖ 1 δόζε (0,5 ml) πεξηέρεη πεξίπνπ: L1 πξσηεΐλε 2,3 ηνπ Ηνύ ησλ Αλζξώπηλσλ Θεισκάησλ 1 ηύπνπ 6 L1 πξσηεΐλε 2,3 ηνπ Ηνύ ησλ Αλζξώπηλσλ Θεισκάησλ 1 ηύπνπ 11 L1 πξσηεΐλε 2,3 ηνπ Ηνύ ησλ Αλζξώπηλσλ Θεισκάησλ 1 ηύπνπ 16 L1 πξσηεΐλε 2,3 ηνπ Ηνύ ησλ Αλζξώπηλσλ Θεισκάησλ 1 ηύπνπ κηθξνγξακκάξηα 40 κηθξνγξακκάξηα 40 κηθξνγξακκάξηα 20 κηθξνγξακκάξηα. 1 Ηόο ησλ Αλζξώπηλσλ Θεισκάησλ = HPV. 2 L1 πξσηεΐλε κε ηε κνξθή ζσκαηηδίσλ πξνζνκνηάδνληα ηνπ ηνύ παξαζθεπαδόκελε ζε θύηηαξα ηνπ δπκνκύθεηα (Saccharomyces cerevisiae CANADE 3C-5 (ηέιερνο 1895)) κε ηελ ηερλνινγία ηνπ αλαζπλδπαζκέλνπ DNA. 3 πξνζξνθεκέλε ζε άκνξθν ζεητθό πδξνμπθσζθνξηθό αξγίιην αλνζνεληζρπηηθό (0,225 ρηιηνζηόγξακκα Al). Γηα ηνλ πιήξε θαηάινγν ησλ εθδόρσλ, βι. παξάγξαθν ΦΑΡΜΑΚΟΣΔΥΝΗΚΖ ΜΟΡΦΖ Δλέζηκν ελαηώξεκα. Πξηλ από ηελ αλαηάξαμε, ην Gardasil κπνξεί λα εκθαλίδεηαη ζαλ έλα δηαπγέο πγξό κε έλα ιεπθό ίδεκα. Μεηά ηελ πιήξε αλαηάξαμε, είλαη έλα ιεπθό, ζνιό πγξό. 4. ΚΛΗΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 4.1 Θεξαπεπηηθέο ελδείμεηο Σν Gardasil είλαη έλα εκβόιην πνπ ρξεζηκνπνηείηαη από ηελ ειηθία ησλ 9 εηώλ γηα ηελ πξνθύιαμε από: - ηηο πξνθαξθηληθέο γελλεηηθέο αιινηώζεηο (ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο, ηνπ αηδνίνπ θαη ηνπ θόιπνπ), ηηο πξνθαξθηληθέο αιινηώζεηο ηνπ πξσθηνύ, ηνλ θαξθίλν ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο θαη ηνλ θαξθίλν ηνπ πξσθηνύ πνπ ζρεηίδνληαη κε ζπγθεθξηκέλνπο νγθνγνληθνύο ηύπνπο ηνπ Ηνύ ησλ Αλζξώπηλσλ Θεισκάησλ (ΖPV) - ηνπο αθξνρνξδόλεο ησλ γελλεηηθώλ νξγάλσλ (νμπηελέο θνλδύισκα) πνπ ζρεηίδνληαη κε ζπγθεθξηκέλνπο ηύπνπο HPV. Βιέπε παξαγξάθνπο 4.4. θαη 5.1 γηα ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο ζηα δεδνκέλα πνπ ππνζηεξίδνπλ απηέο ηηο ελδείμεηο. Ζ ρξήζε ηνπ Gardasil πξέπεη λα είλαη ελαξκνληζκέλε κε ηηο επίζεκεο ζπζηάζεηο. 4.2 Γνζνινγία θαη ηξόπνο ρνξήγεζεο Γνζνινγία Άηνκα ειηθίαο 9 έσο θαη 13 εηώλ 2

3 Σν Gardasil κπνξεί λα ρνξεγεζεί ζύκθσλα κε έλα ζρήκα 2-δόζεσλ (0,5ml ζηνπο 0, 6 κήλεο) (βιέπε παξάγξαθν 5.1). Δάλ ε δεύηεξε δόζε ηνπ εκβνιίνπ ρνξεγεζεί λσξίηεξα από ηνπο 6 κήλεο κεηά ηελ πξώηε δόζε, κηα ηξίηε δόζε ζα πξέπεη πάληα λα ρνξεγείηαη. Δλαιιαθηηθά, ην Gardasil κπνξεί λα ρνξεγεζεί ζύκθσλα κε έλα ζρήκα 3-δόζεσλ (0,5ml ζηνπο 0, 2, 6 κήλεο).ζ δεύηεξε δόζε πξέπεη λα ρνξεγείηαη ηνπιάρηζηνλ έλα κήλα κεηά ηελ πξώηε δόζε θαη ε ηξίηε δόζε πξέπεη λα ρνξεγείηαη ηνπιάρηζηνλ 3 κήλεο κεηά ηε δεύηεξε δόζε. Καη νη ηξεηο δόζεηο πξέπεη λα δίλνληαη κέζα ζε πεξίνδν 1 έηνπο. Άηνκα ειηθίαο 14 εηώλ θαη κεγαιύηεξα Σν Gardasil ζα πξέπεη λα ρνξεγείηαη ζύκθσλα κε έλα ζρήκα 3-δόζεσλ (0,5ml ζηνπο 0, 2, 6 κήλεο). Ζ δεύηεξε δόζε πξέπεη λα ρνξεγείηαη ηνπιάρηζηνλ έλα κήλα κεηά ηελ πξώηε δόζε θαη ε ηξίηε δόζε πξέπεη λα ρνξεγείηαη ηνπιάρηζηνλ 3 κήλεο κεηά ηε δεύηεξε δόζε. Καη νη ηξεηο δόζεηο πξέπεη λα δίλνληαη κέζα ζε πεξίνδν 1 έηνπο. Ζ ρξήζε ηνπ Gardasil πξέπεη λα είλαη ζύκθσλε κε ηηο επίζεκεο ζπζηάζεηο. Παηδηαηξηθόο πιεζπζκόο Ζ αζθάιεηα θαη ε απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ Gardasil ζε παηδηά ειηθίαο θάησ ησλ 9 εηώλ δελ έρεη θαηνρπξσζεί. Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία (βιέπε παξάγξαθν 5.1). πληζηάηαη ηα άηνκα πνπ ιακβάλνπλ κία πξώηε δόζε Gardasil λα νινθιεξώζνπλ ην εκβνιηαζηηθό ζρήκα κε Gardasil (βιέπε παξάγξαθν 4.4). Ζ αλάγθε γηα αλακλεζηηθή δόζε δελ έρεη ηεθκεξησζεί. Σξόπνο ρνξήγεζεο Σν εκβόιην πξέπεη λα ρνξεγείηαη κε ελδνκπτθή έλεζε. Ζ πξνηηκώκελε ζέζε είλαη ε πεξηνρή ηνπ δειηνεηδή κπ ηνπ άλσ βξαρίνλα ή ζηελ άλσ πξνζζηνπιάγηα πεξηνρή ηνπ κεξνύ. Σν Gardasil δελ πξέπεη λα ελίεηαη ελδναγγεηαθά. Γελ έρεη κειεηεζεί ε ππνδόξηα νύηε θαη ε ελδνδεξκηθή ρνξήγεζε. Απηέο νη κέζνδνη ρνξήγεζεο δελ ζπληζηώληαη (βιέπε παξάγξαθν 6.6). 4.3 Αληελδείμεηο Τπεξεπαηζζεζία ζηηο δξαζηηθέο νπζίεο ή ζε θάπνην από ηα έθδνρα. Άηνκα πνπ εκθαλίδνπλ ζπκπηώκαηα ελδεηθηηθά ππεξεπαηζζεζίαο κεηά ηε ιήςε κηαο δόζεο Gardasil δελ πξέπεη λα ιακβάλνπλ πεξαηηέξσ δόζεηο Gardasil. Ζ ρνξήγεζε ηνπ Gardasil πξέπεη λα αλαβάιιεηαη ζε άηνκα πνπ πάζρνπλ από νμεία ζνβαξή εκπύξεηε λόζν. Ωζηόζν, ε παξνπζία ήπηαο ινίκσμεο, όπσο ε ήπηα ινίκσμε ηνπ αλώηεξνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο ή ν ρακειόο ππξεηόο, δελ απνηειεί αληέλδεημε γηα εκβνιηαζκό. 4.4 Δηδηθέο πξνεηδνπνηήζεηο θαη πξνθπιάμεηο θαηά ηε ρξήζε Ζ απόθαζε λα εκβνιηαζηεί έλα άηνκν πξέπεη λα ιακβάλεη ππόςε ηνλ θίλδπλν πξνεγνύκελεο έθζεζεο ζε HPV θαη ην πηζαλό όθεινο από ηνλ εκβνιηαζκό. Όπσο κε όια ηα ελέζηκα εκβόιηα, ε ελδεδεηγκέλε ηαηξηθή αληηκεηώπηζε πξέπεη πάληνηε λα είλαη άκεζα δηαζέζηκε ζηελ πεξίπησζε εκθάληζεο ζπάλησλ αλαθπιαθηηθώλ αληηδξάζεσλ κεηά ηε ρνξήγεζε ηνπ εκβνιίνπ. 3

4 πγθνπή (ιηπνζπκία), κεξηθέο θνξέο ζπλνδεπόκελε από πηώζε, κπνξεί λα ζπκβεί κεηά ή αθόκε θαη πξηλ από νπνηνδήπνηε εκβνιηαζκό, εηδηθά ζε εθήβνπο σο ςπρνινγηθή αληίδξαζε ζηελ βειόλα ηεο έλεζεο. Απηό κπνξεί λα ζπλνδεύεηαη από δηάθνξα λεπξνινγηθά ζεκεία, όπσο παξνδηθή δηαηαξαρή ηεο όξαζεο, παξαηζζεζία, θαη ηνληθνθινληθέο θηλήζεηο ησλ άθξσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάξξσζεο. Γηα ην ιόγν απηό, νη εκβνιηαζζέληεο πξέπεη λα παξαθνινπζνύληαη 15 ιεπηά κεηά ηε ρνξήγεζε ηνπ εκβνιίνπ. Δίλαη απαξαίηεην λα ππάξρνπλ δηαδηθαζίεο ώζηε λα απνθεπρζεί ηξαπκαηηζκόο από ιηπνζπκίεο. Όπσο κε θάζε εκβόιην, ν εκβνιηαζκόο κε Gardasil κπνξεί λα κε ζπλεπάγεηαη πξνζηαζία ζε όινπο ηνπο εκβνιηαδόκελνπο. Σν Gardasil ζα πξνζηαηεύζεη κόλν από ηα λνζήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο ηύπνπο 6,11,16 θαη 18 ηνπ HPV θαη ζε έλα πεξηνξηζκέλν βαζκό από ηα λνζήκαηα πνπ πξνθαινύληαη από ζπγθεθξηκέλνπο ηύπνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ HPV (Bιέπε παξάγξαθν 5.1). πλεπώο, πξέπεη λα ζπλερίζνπλ λα ιακβάλνληαη νη θαηάιιειεο πξνθπιάμεηο έλαληη ησλ ζεμνπαιηθά κεηαδηδνκέλσλ λνζεκάησλ. Σν Gardasil ρξεζηκνπνηείηαη κόλν γηα πξνθύιαμε θαη δελ έρεη θακία επίδξαζε ζε ελεξγείο HPV ινηκώμεηο ή ζε εγθαηεζηεκέλε θιηληθή λόζν. Σν Gardasil δελ έδεημε λα έρεη ζεξαπεπηηθή δξάζε. πλεπώο ην εκβόιην δελ ελδείθλπηαη γηα ηε ζεξαπεία ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο, ηηο πςεινύ βαζκνύ δπζπιαζηηθέο βιάβεο ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο, ηνπ αηδνίνπ θαη ηνπ θόιπνπ ή ησλ αθξνρνξδόλσλ ησλ γελλεηηθώλ νξγάλσλ. Δπίζεο δελ πξννξίδεηαη γηα ηελ πξόιεςε ηεο εμέιημεο άιισλ εγθαηεζηεκέλσλ βιαβώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ HPV. Σν Gardasil δελ πξνζηαηεύεη από ηηο βιάβεο πνπ νθείινληαη ζε έλα ηύπν HPV ηνπ εκβνιίνπ, άηνκα πνπ έρνπλ κνιπλζεί από απηόλ ηνλ ηύπν HPV ηελ ώξα ηνπ εκβνιηαζκνύ (βιέπε παξάγξαθν 5.1). Καηά ηε ρξήζε ηνπ Gardasil ζε ελήιηθεο γπλαίθεο πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππόςε ε κεηαβιεηόηεηα ηνπ επηπνιαζκνύ ησλ HPV ηύπσλ ζηηο δηάθνξεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο. Ο εκβνιηαζκόο δελ ππνθαζηζηά ηνλ ηαθηηθό έιεγρν ξνπηίλαο ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο. Γεδνκέλνπ όηη θαλέλα εκβόιην δελ είλαη απνηειεζκαηηθό 100% θαη επεηδή ην Gardasil δελ ζα παξέρεη πξνζηαζία έλαληη θάζε ηύπνπ HPV ή έλαληη ππάξρνπζσλ ινηκώμεσλ από HPV, παξακέλεη απνθαζηζηηθά ζεκαληηθόο ν ηαθηηθόο έιεγρνο ξνπηίλαο ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο θαη ζα πξέπεη λα αθνινπζνύληαη νη ηνπηθέο ζπζηάζεηο. Ζ αζθάιεηα θαη ε αλνζνγνληθόηεηα ηνπ εκβνιίνπ έρνπλ αμηνινγεζεί ζε άηνκα ειηθίαο από 7 έσο 12 εηώλ ηα νπνία είλαη γλσζηό όηη έρνπλ κνιπλζεί από ηνλ ηό αλνζναλεπάξθεηαο ηνπ αλζξώπνπ (HIV) (βιέπε παξάγξαθν 5.1). Άηνκα κε δηαηαξαρή ηεο αλνζνινγηθήο απάληεζεο, ιόγσ είηε ηεο ρξήζεο ηζρπξήο αλνζνθαηαζηαιηηθήο ζεξαπείαο, γελεηηθήο αλσκαιίαο, ή άιισλ αηηηώλ κπνξεί λα κελ απαληήζνπλ ζην εκβόιην. Σν εκβόιην απηό πξέπεη λα δίλεηαη κε πξνζνρή ζε άηνκα κε ζξνκβνπελία ή κε νπνηαδήπνηε δηαηαξαρή ηεο πήμεσο ηνπ αίκαηνο δηόηη κπνξεί λα εκθαληζζεί αηκνξξαγία κεηά ηελ ελδνκπτθή ρνξήγεζε ζηα άηνκα απηά. Μειέηεο παξαθνινύζεζεο καθξάο δηάξθεηαο είλαη ζε εμέιημε γηα λα θαζνξηζηεί ε δηάξθεηα ηεο πξνζηαζίαο. (βιέπε παξάγξαθν 5.1). Γελ ππάξρνπλ δεδνκέλα αζθάιεηαο, αλνζνγνληθόηεηαο ή απνηειεζκαηηθόηεηαο πνπ λα ππνζηεξίδνπλ ηελ ελαιιαγή ηνπ Gardasil κε άιια HPV εκβόιηα. 4.5 Αιιειεπηδξάζεηο κε άιια θαξκαθεπηηθά πξντόληα θαη άιιεο κνξθέο αιιειεπίδξαζεο ε όιεο ηηο θιηληθέο δνθηκέο, ηα άηνκα πνπ είραλ ιάβεη αλνζνζθαηξίλε ή πξντόληα αίκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 6 κελώλ πξηλ από ηελ πξώηε δόζε ηνπ εκβνιίνπ, απνθιείζζεθαλ. Xξήζε κε άιια εκβόιηα 4

5 Ζ ρνξήγεζε ηνπ Gardasil ηαπηόρξνλα (αιιά, γηα ηα ελέζηκα εκβόιηα, ζε δηαθνξεηηθή ζέζε έλεζεο) όπσο κε εκβόιην επαηίηηδαο Β (αλαζπλδπαζκέλν) δελ παξεκπόδηζε ηελ αλνζνινγηθή απάληεζε ζηνπο ηύπνπο ηνπ HPV. Σα πνζνζηά νξνπξνζηαζίαο (αλαινγία αηόκσλ πνπ έθηαζαλ ζε επίπεδν νξνπξνζηαζίαο αληη-ζβs 10 miu/ml) δελ επεξεάζηεθαλ (96,5% γηα ηνλ ηαπηόρξνλν εκβνιηαζκό θαη 97,5% γηα ην εκβόιην επαηίηηδαο Β κόλν). Οη αληη-ζβs κέζνη γεσκεηξηθνί αληηζσκαηηθνί ηίηινη ήηαλ ρακειόηεξνη ζηε ζπγρνξήγεζε, αιιά ε θιηληθή ζεκαζία απηήο ηεο παξαηήξεζεο δελ είλαη γλσζηή. To Gardasil κπνξεί λα ρνξεγεζεί ηαπηόρξνλα κε έλα ζπλδπαζκέλν αλακλεζηηθό εκβόιην πνπ πεξηέρεη δηθζεξίηηδα (d) θαη ηέηαλν (Σ) είηε κε θνθθύηε [αθπηηαξηθό, ζπζηαηηθό] (ap) θαη/ή πνιηνκπειίηηδα [αδξαλνπνηεκέλν] (ΗPV) (dtap, dt-ipv, dtap-ipv εκβόιηα) ρσξίο θακία ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ αληηζσκαηηθή απάληεζε νπνηνπδήπνηε από ηα ζπζηαηηθά ηνπ θάζε εκβνιίνπ. Ωζηόζν, κηα ηάζε κεησκέλσλ αληη-hpv GMTs παξαηεξήζεθε ζηελ νκάδα ζπγρνξήγεζεο. Ζ θιηληθή ζεκαζία απηήο ηεο παξαηήξεζεο δελ είλαη γλσζηή. Όια ηα παξαπάλσ βαζίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα κηαο θιηληθήο κειέηεο ζηελ νπνία έλα ζπλδπαζκέλν dtap-ipv εκβόιην ρνξεγήζεθε ηαπηόρξνλα κε ηελ πξώηε δόζε ηνπ Gardasil. (βιέπε παξάγξαθν 4.8). Ζ ηαπηόρξνλε ρνξήγεζε ηνπ Gardasil κε άιια εκβόιηα εθηόο από ηα παξαπάλσ δελ έρεη κειεηεζεί. Xξήζε κε νξκνληθά αληηζπιιεπηηθά ε θιηληθέο κειέηεο, ην 57,5% ησλ γπλαηθώλ ειηθίαο 16 έσο 26 εηώλ θαη ην 31,2% ησλ γπλαηθώλ ειηθίαο 24 έσο 45 εηώλ πνπ έιαβαλ Gardasil ρξεζηκνπνηνύζαλ νξκνληθά αληηζπιιεπηηθά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκβνιηαζηηθήο πεξηόδνπ. Ζ ρξήζε νξκνληθώλ αληηζπιιεπηηθώλ δελ θάλεθε λα επεξεάδεη ηελ αλνζνινγηθή απάληεζε ζην Gardasil. 4.6 Γνληκόηεηα, θύεζε θαη γαινπρία Δγθπκνζύλε Δηδηθέο κειέηεο ηνπ εκβνιίνπ ζε έγθπεο γπλαίθεο δελ έρνπλ δηεμαρζεί. ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο θιηληθήο αλάπηπμεο, γπλαίθεο (εκβόιην=1.894 έλαληη εηθνληθνύ θαξκάθνπ=1.925) αλέθεξαλ ηνπιάρηζηνλ κία εγθπκνζύλε. Γελ ππήξραλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηνπο ηύπνπο ησλ αλσκαιηώλ ή ζηα πνζνζηά ησλ θπήζεσλ πνπ παξνπζίαζαλ αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο ζηα άηνκα πνπ ρνξεγήζεθε Gardasil θαη εηθνληθό θάξκαθν. Απηά ηα ζηνηρεία ζε έγθπεο γπλαίθεο (πεξηζζόηεξα από 1000 εθηεζεηκέλεο εθβάζεηο θπήζεσλ) δελ ππνδεηθλύνπλ θάπνηα αλσκαιία είηε εκβξπν/λενγληθή ηνμηθόηεηα. Σα δεδνκέλα από ηε ρνξήγεζε ηνπ Gardasil θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζύλεο δελ δείρλνπλ θάηη αμηνζεκείσην γηα ηελ αζθάιεηα. Ωζηόζν, απηά ηα δεδνκέλα είλαη αλεπαξθή γηα ηε ζύζηαζε ηεο ρξήζεο ηνπ Gardasil θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζύλεο. Ο εκβνιηαζκόο πξέπεη λα αλαβάιιεηαη κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο εγθπκνζύλεο. Θειαζκόο Σα πνζνζηά ησλ αλεπηζύκεησλ ελεξγεηώλ ζηε κεηέξα θαη ζην ζειάδνλ βξέθνο ήηαλ ζπγθξίζηκα αλάκεζα ζηηο νκάδεο ηνπ εκβνιηαζκνύ θαη ηνπ εηθνληθνύ θαξκάθνπ ζε ζειάδνπζεο κεηέξεο ζηηο νπνίεο ρνξεγήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκβνιηαζηηθήο πεξηόδνπ ησλ θιηληθώλ δνθηκώλ, Gardasil ή εηθνληθό θάξκαθν. Δπηπιένλ, ε αλνζνγνληθόηεηα ηνπ εκβνιίνπ ήηαλ ζπγθξίζηκε αλάκεζα ζηηο ζειάδνπζεο κεηέξεο θαη ζηηο γπλαίθεο πνπ δελ ζήιαζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρνξήγεζεο ηνπ εκβνιίνπ. πλεπώο ην Gardasil κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαηά ην ζειαζκό. Γνληκόηεηα 5

6 Μειέηεο ζε δώα δελ θαηέδεημαλ άκεζεο ή έκκεζεο επηθίλδπλεο επηπηώζεηο όζνλ αθνξά ζηελ αλαπαξαγσγηθή ηνμηθόηεηα (βιέπε παξάγξαθν 5.3). Γελ παξαηεξήζεθαλ επηπηώζεηο ζηελ γνληκόηεηα ησλ αξζεληθώλ πνληηθώλ (βιέπε παξάγξαθν 5.3). 4.7 Δπηδξάζεηο ζηελ ηθαλόηεηα νδήγεζεο θαη ρεηξηζκνύ κεραλώλ Γελ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κειέηεο ζρεηηθά κε ηηο επηδξάζεηο ζηελ ηθαλόηεηα νδήγεζεο θαη ρεηξηζκνύ κεραλώλ. 4.8 Αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο Α. Περίληψη τοσ προυίλ ασυάλειας ε 7 θιηληθέο δνθηκέο (6 ειεγρόκελεο κε εηθνληθό θάξκαθν), ζηα άηνκα ρνξεγήζεθε Gardasil ή εηθνληθό θάξκαθν ηελ εκέξα εηζαγσγήο ζηε κειέηε θαη πεξίπνπ 2 θαη 6 κήλεο κεηά. Λίγα άηνκα (0,2%) δηέθνςαλ ιόγσ αλεπηζύκεησλ ελεξγεηώλ. Ζ αζθάιεηα αμηνινγήζεθε είηε ζην ζπλνιηθό πιεζπζκό ηεο κειέηεο (6 κειέηεο) ή ζε κηα πξνθαζνξηζκέλε ππννκάδα (κία κειέηε) ηνπ πιεζπζκνύ ηεο κειέηεο κε ηε ρξήζε θάξηαο αλαθνξάο εκβνιηαζκνύ (VRC)-βνεζεηηθήο επηηήξεζεο γηα 14 εκέξεο κεηά από θάζε έλεζε ηνπ Gardasil ή ηνπ εηθνληθνύ θαξκάθνπ. Σα άηνκα πνπ ειέγρζεθαλ κε ηε ρξήζε VRC-βνεζεηηθήο επηηήξεζεο πεξηειάκβαλαλ άηνκα (6.995 γπλαίθεο ειηθίαο 9 έσο 45 εηώλ θαη άληξεο ειηθίαο 9 έσο 26 εηώλ θαηά ηελ εηζαγσγή ζηε κειέηε) πνπ έιαβαλ Gardasil θαη άηνκα (5.692 γπλαίθεο θαη άληξεο) πνπ έιαβαλ εηθνληθό θάξκαθν. Οη πην ζπρλέο αλεπηζύκεηεο αληηδξάζεηο πνπ παξαηεξήζεθαλ ήηαλ αληηδξάζεηο ηεο ζέζεο έλεζεο (77,1% ησλ εκβνιηαδνκέλσλ κέζα ζε 5 εκέξεο κεηά από νπνηαδήπνηε επίζθεςε εκβνιηαζκνύ) θαη θεθαιαιγία (16,6% ησλ εκβνιηαδνκέλσλ). Απηέο νη αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο ήηαλ ζπλήζσο ήπηεο ή κέηξηεο ζε έληαζε. Β. Περίληψη των ανεπιθύμητων ενεργειών σε μορυή πίνακα Κιηληθέο Μειέηεο Ο Πίλαθαο 1 παξνπζηάδεη ηηο ζρεηηδόκελεο κε ην εκβόιην αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο νη νπνίεο παξαηεξήζεθαλ κεηαμύ ησλ ιεπηώλ ηνπ Gardasil ζε ζπρλόηεηα ηνπιάρηζηνλ 1,0% θαη επίζεο ζε κεγαιύηεξε ζπρλόηεηα από όηη παξαηεξήζεθε κεηαμύ ησλ ιεπηώλ εηθνληθνύ θαξκάθνπ. Καηαηάζζνληαη κε βάζε ηε ζπρλόηεηα εκθάληζεο ρξεζηκνπνηώληαο ηελ αθόινπζε ζπλζήθε: [Πνιύ πρλέο ( 1/10), πρλέο ( 1/100 έσο <1/10), Όρη ζπρλέο ( 1/1.000 έσο <1/100), πάληεο ( 1/ έσο <1/1.000), Πνιύ πάληεο (<1/10.000)] Δκπεηξία κεηά ηελ θπθινθνξία Ο Πίλαθαο 1 επίζεο πεξηιακβάλεη επηπξόζζεηεο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο νη νπνίεο έρνπλ αλαθεξζεί απζόξκεηα ζηε δηάξθεηα ηεο εκπνξηθήο ρξήζεο ηνπ Gardasil παγθνζκίσο. Δπεηδή απηά ηα πεξηζηαηηθά αλαθέξζεθαλ νηθεηνζειώο από έλα πιεζπζκό αβέβαηνπ κεγέζνπο, δελ είλαη δπλαηόλ λα ππνινγηζηεί αμηόπηζηα ε ζπρλόηεηα εκθάληζήο ηνπο ή λα απνδεηρζεί, γηα όια ηα πεξηζηαηηθά, κία αηηηνινγηθή ζρέζε κε ηελ έθζεζε ζην εκβόιην. πλεπώο, ε ζπρλόηεηα εκθάληζεο απηώλ ησλ αλεπηζύκεησλ ελεξγεηώλ ραξαθηεξίδεηαη σο «άγλσζηε». Πίλαθαο 1: Αλεπηζύκεηεο Ελέξγεηεο Μεηά ηε Χνξήγεζε ηνπ Gardasil από ηηο Kιηληθέο Μειέηεο θαη ηελ Παξαθνινύζεζε κεηά ηελ Κπθινθνξία Καηεγνξία Οξγάλνπ πζηήκαηνο πρλόηεηα Αλεπηζύκεηε ελέξγεηα εκθάληζεο Λνηκώμεηο θαη παξαζηηώζεηο Άγλσζηε Κπηηαξίηηδα ζηε ζέζε έλεζεο* Γηαηαξαρέο ηνπ αηκνπνηεηηθνύ θαη ηνπ ιεκθηθνύ ζπζηήκαηνο: Άγλσζηε Ηδηνπαζήο ζξνκβνπεληθή πνξθύξα*, ιεκθαδελνπάζεηα* Γηαηαξαρέο ηνπ αλνζνπνηεηηθνύ ζπζηήκαηνο Άγλσζηε Αληηδξάζεηο ππεξεπαηζζεζίαο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ αλαθπιαθηηθώλ /αλαθπιαθηνεηδώλ 6

7 αληηδξάζεσλ* Γηαηαξαρέο ηνπ λεπξηθνύ Πνιύ ζπρλή Κεθαιαιγία ζπζηήκαηνο Άγλσζηε Ομεία δηάρπηε εγθεθαινκπειίηηδα*, Εάιε 1*,ζύλδξνκν Guillain-Barré*, ιηπνζπκία κεξηθέο θνξέο ζπλνδεπόκελε από ηνληθν-θινληθέο θηλήζεηο* Γηαηαξαρέο ηνπ γαζηξεληεξηθνύ πρλή Ναπηία Άγλσζηε Έκεηνο* Γηαηαξαρέο ηνπ κπνζθειεηηθνύ πρλή Έληνλνο πόλνο ζπζηήκαηνο θαη ηνπ ζπλδεηηθνύ Άγλσζηε Αξζξαιγία*, Μπαιγία* ηζηνύ Γεληθέο δηαηαξαρέο θαη θαηαζηάζεηο ηεο νδνύ ρνξήγεζεο Πνιύ ζπρλή ηε ζέζε έλεζεο: εξύζεκα, άιγνο, νίδεκα πρλή Ππξεμία ηε ζέζε έλεζεο: αηκάησκα, θλεζκόο Άγλσζηε Αδηαζεζία*, ξίγνο*, θόπσζε*, αίζζεκα θαθνπρίαο* *Αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο κεηά ηελ θπθινθoξία (ε ζπρλόηεηα δελ κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί από ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία) 1 ηε δηάξθεηα ησλ θιηληθώλ κειεηώλ, ε δάιε παξαηεξήζεθε σο κηα ζπρλή αλεπηζύκεηε αληίδξαζε ζηηο γπλαίθεο. ηνπο άληξεο δελ παξαηεξήζεθε δάιε ζε κεγαιύηεξε ζπρλόηεηα ζε απηνύο πνπ εκβνιηάζηεθαλ ζε ζρέζε κε απηνύο πνπ έιαβαλ ην εηθνληθό θάξκαθν. Δπηπιένλ, ζε θιηληθέο δνθηκέο νη αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο ηηο νπνίεο ν εξεπλεηήο ηεο κειέηεο ζεώξεζε όηη ζρεηίδνληαη κε ην εκβόιην ή ην εηθνληθό θάξκαθν παξαηεξήζεθαλ ζε ζπρλόηεηεο κηθξόηεξεο από 1%: Γηαηαξαρέο ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο, ηνπ ζώξαθα θαη ηνπ κεζνζσξαθίνπ: Πνιύ ζπάληεο: βξνγρόζπαζκνο Γηαηαξαρέο ηνπ δέξκαηνο θαη ηνπ ππνδόξηνπ ηζηνύ: πάληεο: θλίδσζε Δλλέα πεξηπηώζεηο (0,06%) θλίδσζεο αλαθέξζεθαλ ζηελ νκάδα ηνπ Gardasil θαη 20 πεξηπηώζεηο (0,15%) βξέζεθαλ ζηελ νκάδα ηνπ εηθνληθνύ θαξκάθνπ πνπ πεξηείρε αλνζνεληζρπηηθό. ηηο θιηληθέο κειέηεο, ηα άηνκα ζηνλ Πιεζπζκό Αζθάιεηαο αλέθεξαλ θάζε λέεο ηαηξηθέο θαηαζηάζεηο θαηά ηε δηάξθεηα παξαθνινύζεζεο. Αλάκεζα ζε άηνκα πνπ έιαβαλ Gardasil θαη άηνκα πνπ έιαβαλ εηθνληθό θάξκαθν, ππήξμαλ 39 πεξηπηώζεηο κε-εηδηθήο αξζξίηηδαο/αξζξνπάζεηαο πνπ αλαθέξζεθαλ, 24 ζηελ νκάδα ηνπ Gardasil θαη 15 ζηελ νκάδα ηνπ εηθνληθνύ θαξκάθνπ. ε κία θιηληθή κειέηε κε 843 πγηείο έθεβνπο αγόξηα θαη θνξίηζηα ειηθίαο εηώλ, κεηά ηε ρνξήγεζε ηεο πξώηεο δόζεο ηνπ Gardasil ηαπηόρξνλα κε ζπλδπαζκέλν αλακλεζηηθό εκβόιην δηθζεξίηηδαο, ηεηάλνπ, θνθθύηε [αθθπηαξηθό, ζπζηαηηθό] θαη πνιηνκπειίηηδαο [αδξαλνπνηεκέλν] αλαθέξζεθε ζπρλόηεξα νίδεκα ζην ζεκείν ηεο έλεζεο θαη θεθαιαιγία κεηά ηελ ηαπηόρξνλε ρνξήγεζε. Οη δηαθνξέο πνπ παξαηεξήζεθαλ ήηαλ <10% θαη ζηελ πιεηνςεθία ησλ αηόκσλ νη αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο αλαθέξζεθαλ από ήπηεο έσο κέηξηεο ζε έληαζε. Αλαθνξά πηζαλνινγνύκελσλ αλεπηζύκεησλ ελεξγεηώλ Ζ αλαθνξά πηζαλνινγνύκελσλ αλεπηζύκεησλ ελεξγεηώλ κεηά από ηε ρνξήγεζε άδεηαο θπθινθνξίαο ηνπ θαξκαθεπηηθνύ πξντόληνο είλαη ζεκαληηθή. Δπηηξέπεη ηε ζπλερή παξαθνινύζεζε ηεο ζρέζεο νθέινπο-θηλδύλνπ ηνπ θαξκαθεπηηθνύ πξντόληνο. Εεηείηαη από ηνπο επαγγεικαηίεο ηνπ ηνκέα ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο λα αλαθέξνπλ νπνηεζδήπνηε πηζαλνινγνύκελεο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο κέζσ ηνπ εζληθνύ ζπζηήκαηνο αλαθνξάο πνπ αλαγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα V. 4.9 Τπεξδνζνινγία 7

8 Τπάξρνπλ αλαθνξέο ρνξήγεζεο πεξηζζόηεξσλ από ηηο ζπληζηώκελεο δόζεηο Gardasil. Γεληθά, ην πξνθίι ησλ αλεπηζύκεησλ ελεξγεηώλ πνπ αλαθέξζεθε επί ππεξδνζνινγίαο ήηαλ ζπγθξίζηκν κε απηό ησλ ζπληζηώκελσλ εθάπαμ δόζεσλ ηνπ Gardasil. 5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΗΚΔ ΗΓΗΟΣΖΣΔ 5.1 Φαξκαθνδπλακηθέο ηδηόηεηεο Φαξκαθνζεξαπεπηηθή θαηεγνξία: Δκβόιηα Ηώλ, θσδηθόο ATC: J07BM01 Μεραληζκόο Δξάζεο Σν Gardasil είλαη έλα αλνζνεληζρπκέλν κε ινηκνγόλν αλαζπλδπαζκέλν ηεηξαδύλακν εκβόιην πνπ παξαζθεπάδεηαη από πςειήο θαζαξόηεηαο ζσκαηίδηα πξνζνκνηάδνληα ηνπ ηνύ (VLPs) ηεο κείδνλνο θαςηδηθήο πξσηεΐλεο L1 ησλ ηύπσλ 6, 11, 16 θαη 18 ηνπ HPV. Σα VLPs δελ πεξηέρνπλ DNA ηνπ ηνύ, δελ κπνξνύλ λα κνιύλνπλ ηα θύηηαξα, λα αλαπαξαρζνύλ ή λα πξνθαιέζνπλ λόζν. Ο HPV κνιύλεη κόλν ηνπο αλζξώπνπο, αιιά κειέηεο ζε δώα κε αλάινγνπο ηνύο ησλ ζεισκάησλ ππνδεηθλύνπλ όηη ε απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ εκβνιίσλ LI VLP επηηπγράλεηαη δηα κέζνπ ηεο αλάπηπμεο ρπκηθήο αλνζνινγηθήο απάληεζεο. Ο HPV 16 θαη o HPV 18 ππνινγίδεηαη όηη είλαη ππεύζπλνη γηα ην πεξίπνπ 70% ησλ θαξθίλσλ ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο θαη ην 75-80% ησλ θαξθίλσλ ηνπ πξσθηνύ, ην 80% ηνπ αδελνθαξθηλώκαηνο in situ (AIS), ην 45-70% ηεο πςεινύ βαζκνύ ελδνεπηζειηαθήο λενπιαζίαο ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο (CIN 2/3), ην 25% ηεο ρακεινύ βαζκνύ ελδνεπηζειηαθήο λενπιαζίαο ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο (CIN 1), γηα πεξίπνπ ην 70% ηεο ζρεηηδόκελεο κε ηνλ HPV πςεινύ βαζκνύ ελδνεπηζειηαθήο λενπιαζίαο ηνπ αηδνίνπ (VIN 2/3) θαη ηνπ θόιπνπ (VaIN 2/3) θαη ην 80% ηεο ζρεηηδόκελεο κε ηνλ HPV πςεινύ βαζκνύ ελδνεπηζειηαθήο λενπιαζίαο ηνπ πξσθηνύ. Oη ΖPV 6 θαη 11 είλαη ππεύζπλνη γηα ην πεξίπνπ 90% ησλ αθξνρνξδόλσλ ησλ γελλεηηθώλ νξγάλσλ θαη ην 10% ηεο ρακεινύ βαζκνύ ελδνεπηζειηαθήο λενπιαζίαο ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο (CIN 1). Oη βιάβεο CIN 3 θαη ΑIS έρνπλ γίλεη απνδεθηέο σο άκεζα πξόδξνκα ζηάδηα ηνπ δηεζεηηθνύ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο. O όξνο «πξνθαξθηληθέο γελλεηηθέο αιινηώζεηο» ζηελ παξάγξαθν 4.1. αληηζηνηρεί ζηελ πςεινύ βαζκνύ ελδνεπηζειηαθή λενπιαζία ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο (CIN 2/3), ζηελ πςεινύ βαζκνύ ελδνεπηζειηαθή λενπιαζία ηνπ αηδνίνπ (VIN 2/3) θαη ζηελ πςεινύ βαζκνύ ελδνεπηζειηαθή λενπιαζία ηνπ θόιπνπ (VaIN 2/3). Ο όξνο «πξνθαξθηληθέο αιινηώζεηο ηνπ πξσθηνύ» ζηε παξάγξαθν 4.1. αληηζηνηρεί ζηελ πςεινύ βαζκνύ ελδνεπηζειηαθή λενπιαζία ηνπ πξσθηνύ (ΑΗΝ 2/3). Ζ έλδεημε βαζίδεηαη ζηελ απόδεημε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηνπ Gardasil ζε γπλαίθεο ειηθίαο 16 έσο 45 εηώλ θαη ζε άλδξεο ειηθίαο 16 έσο 26 εηώλ θαη ζηελ απόδεημε ηεο αλνζνγνληθόηεηαο ηνπ Gardasil ζε παηδηά θαη εθήβνπο ειηθίαο 9 έσο 15 εηώλ. Κιηληθέο Μειέηεο Απνηειεζκαηηθόηεηα ζε γπλαίθεο 16 κέρξη 26 εηώλ Ζ απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ Gardasil ζε γπλαίθεο ειηθίαο 16 κέρξη 26 εηώλ αμηνινγήζεθε ζε 4 ειεγρόκελεο κε εηθνληθό θάξκαθν, δηπιέο-ηπθιέο, ηπραηνπνηεκέλεο θιηληθέο κειέηεο Φάζεο ΗΗ θαη ΗΗΗ πνπ πεξηειάκβαλαλ ζπλνιηθά γπλαίθεο, πνπ εκβνιηάζζεθαλ θαηά ηελ εηζαγσγή ηνπο ζηε κειέηε ρσξίο πξνεγνύκελν έιεγρν γηα ηελ παξνπζία ινίκσμεο από ΖPV. Σα θύξηα ηειηθά θξηηήξηα αμηνιόγεζεο ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο πεξηειάκβαλαλ βιάβεο ηνπ αηδνίνπ θαη ηνπ θόιπνπ (αθξνρνξδόλεο ησλ γελλεηηθώλ νξγάλσλ, VIN, VaIN), θαη νπνηνπδήπνηε βαζκνύ 8

9 βιάβε CIN θαη θαξθίλν ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο πνπ ζρεηίδνληαη κε HPV 6, 11, 16, ή 18 (Πξσηόθνιιν 013, FUTURE I), βιάβε CIN 2/3, AIS θαη θαξθίλν ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο πνπ ζρεηίδνληαη κε HPV 16 ή 18 (Πξσηόθνιιν 015, FUTURE II), εκκέλνπζα ινίκσμε θαη λόζν πνπ ζρεηίδνληαη κε HPV 6, 11, 16, ή 18 (Πξσηόθνιιν 007) θαη εκκέλνπζα ινίκσμε πνπ ζρεηίδεηαη κε HPV 16 (Πξσηόθνιιν 005). H απνηειεζκαηηθόηεηα παξνπζηάδεηαη ζηε ζπλδπαζκέλε αλάιπζε ησλ πξσηνθόιισλ ηεο κειέηεο. Ζ απνηειεζκαηηθόηεηα γηα ηε βιάβε CIN2/3 ή AIS πνπ ζρεηίδεηαη κε HPV 16/18 βαζίδεηαη ζηα δεδνκέλα ηνπ πξσηνθόιινπ 005 (ηειηθά ζεκεία πνπ ζρεηίδνληαη κόλν κε ηνλ 16), 007, 013 θαη 015. Ζ απνηειεζκαηηθόηεηα γηα όια ηα ππόινηπα ηειηθά ζεκεία βαζίδεηαη ζηα πξσηόθνιια 007, 013 θαη 015. Ζ δηάκεζε δηάξθεηα παξαθνινύζεζεο γηα απηέο ηηο κειέηεο ήηαλ 4.0, 3.0, 3.0 θαη 3.0 ρξόληα γηα ην Πξσηόθνιιν 005, ην Πξσηόθνιιν 007, ην Πξσηόθνιιν 013 θαη ην Πξσηόθνιιν 015, αληίζηνηρα. Ζ δηάκεζε δηάξθεηα παξαθνινύζεζεο γηα ηα ζπλδπαζκέλα πξσηόθνιια (005, 007, 013 θαη 015) ήηαλ 3,6 ρξόληα. Απνηειέζκαηα από κεκνλσκέλεο κειέηεο ππνζηεξίδνπλ ηα απνηειέζκαηα από ηε ζπλδπαζκέλε αλάιπζε. Σν Gardasil ήηαλ απνηειεζκαηηθό έλαληη ζηε HPV λόζν πνπ πξνθαιείηαη από θάζε έλα από ηνπο ηέζζεξηο HPV ηύπνπο ηνπ εκβνιίνπ. ην ηέινο ηεο κειέηεο, ηα άηνκα θαηά ηελ εηζαγσγή ζηηο δύν κειέηεο Φάζεο-ΗΗΗ (Πξσηόθνιιν 013 θαη Πξσηόθνιιν 015), ήηαλ ππό παξαθνινύζεζε έσο 4 ρξόληα (δηάκεζε ηηκή 3,7 ρξόληα). Ζ Δλδνεπηζειηαθή Νενπιαζία ηνπ Σξαρήινπ ηεο Μήηξαο (CIN) Βαζκνύ 2/3 (κέηξηα έσο πςεινύ βαζκνύ δπζπιαζία) θαη ην αδελνθαξθίλσκα in situ (AIS) ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηηο θιηληθέο δνθηκέο σο ππνθαηάζηαηνο δείθηεο γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο. ηελ καθξνπξόζεζκε κειέηε επέθηαζεο ηνπ Πξσηνθόιινπ 015 γηα γπλαίθεο ειηθίαο εηώλ, ζηνλ πιεζπζκό κε βάζε ην πξσηόθνιιν (PPE) ησλ γπλαηθώλ πνπ εκβνιηάζηεθαλ κε Gardasil ζηελ βαζηθή κειέηε, δελ παξαηεξήζεθαλ πεξηπηώζεηο HPV λνζεκάησλ (νπνηνπδήπνηε βαζκνύ CIN πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηνπο ηύπνπο HPV 6/11/16/18) γηα πεξίπνπ 8 ρξόληα. ε απηή ηε κειέηε δείρζεθε κία πξνζηαζία ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαξθείαο έσο πεξίπνπ 6 ρξόληα. Απνηειεζκαηηθόηεηα ζε γπλαίθεο πνπ δελ είραλ εθηεζεί ζην(νπο) ζρεηηθό(νπο) ηύπν(νπο) HPV ηνπ εκβνιίνπ Οη αξρηθέο αλαιύζεηο ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο, όζνλ αθνξά ηνπο HPV ηύπνπο ηνπ εκβνιίνπ (HPV 6,11,16 θαη 18), δηεμήρζεζαλ ζηνλ πιεζπζκό κε βάζε ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ζύκθσλα κε ην πξσηόθνιιν (ΡΡΔ) (π.ρ. θαη νη 3 εκβνιηαζκνί κέζα ζε 1 ρξόλν από ηελ εηζαγσγή ζηε κειέηε, ρσξίο κεγάιεο απνθιίζεηο από ην πξσηόθνιιν θαη ρσξίο λα έρνπλ κνιπλζεί από ηνλ(νπο) ζρεηηθό(νπο) ηύπν(νπο) HPV πξηλ ηε δόζε 1 θαη κέρξη 1 κήλα κεηά ηε δόζε 3 (Μήλαο 7)). Ζ απνηειεζκαηηθόηεηα ππνινγίζζεθε αξρίδνληαο κεηά ηελ επίζθεςε ην Μήλα 7. πλνιηθά, ην 73% ησλ γπλαηθώλ δελ είραλ εθηεζεί (PCR αξλεηηθέο θαη νξναξλεηηθέο) θαη ζηνπο 4 ηύπνπο HPV θαηά ηελ εηζαγσγή ζηε κειέηε. Ζ απνηειεζκαηηθόηεηα γηα ηα ζρεηηθά ηειηθά θξηηήξηα αμηνιόγεζεο ζηα 2 ρξόληα κεηά ηελ εηζαγσγή ζηε κειέηε θαη ζην ηέινο ηεο κειέηεο (δηάκεζε δηάξθεηα παξαθνινύζεζεο=3,6 ρξόληα), ζηνλ πιεζπζκό κε βάζε ην πξσηόθνιιν παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 2. ε κηα ζπκπιεξσκαηηθή αλάιπζε, ε απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ Gardasil αμηνινγήζεθε έλαληη ησλ CIN 3 θαη ΑΗS πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ HPV 16/18. 9

10 Πίλαθαο 2: Αλάιπζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηνπ Gardasil έλαληη ησλ πςεινύ βαζκνύ ηξαρειηθώλ βιαβώλ ηεο κήηξαο ζηνλ πιεζπζκό PPE Gardasil Δηθνληθό Φάξκαθν Gardasil Δηθνληθό Φάξκαθν CIN 2/3 ή AIS πνπ ζρεηίδνληαη κε HPV 16/18 CIN 3 πνπ ζρεηίδεηαη κε HPV 16/18 AIS πνπ ζρεηίδεηαη κε HPV 16/18 Αξηζκόο Πεξηπηώζεσλ Αξηζκόο αηόκσλ* Αξηζκόο Πεξηπηώζεσλ Αξηζκόο αηόκσλ* % Απνηειεζκαηηθόηεηα ζηα 2 ρξόληα (95% CI) (92.9, 100.0) 100 (86.5, 100.0) 100 (14.8, 100.0) Αξηζκόο Πεξηπηώζεσλ Αξηζκόο αηόκσλ* 2** ** 8493 Αξηζκόο Πεξηπηώζεσλ Αξηζκόο αηόκσλ* % Απνηειεζκαηηθόηεηα*** ζην ηέινο ηεο κειέηεο (95% CI) 98.2 (93.5, 99.8) 96.9 (88.4, 99.6) * Αξηζκόο αηόκσλ κε ηνπιάρηζηνλ κία επίζθεςε παξαθνινύζεζεο κεηά ην Μήλα 7 ** Με βάζε ηηο ηνινγηθέο εμεηάζεηο, ε πξώηε πεξίπησζε CIN 3 ζε κηα αζζελή κε ρξόληα ινίκσμε από HPV52 είλαη πνιύ πηζαλόλ λα ζπλδέεηαη αηηηνινγηθά κε ηνλ HPV52. ε κόλν 1 από ηα 11 δείγκαηα βξέζεθε HPV 16 (ην Μήλα 32,5) θαη δελ αληρλεύηεθε ζε ηζηό ν νπνίνο αθαηξέζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο LEEP (Υξήζε Αγθύιεο Γηαζεξκίαο). Ζ δεύηεξε πεξίπησζε CIN 3 παξαηεξήζεθε ζε κηα αζζελή κε ινίκσμε από HPV 51 ηελ Ζκέξα 1 (ζε 2 από ηα 9 δείγκαηα). Ο HPV 16 αληρλεύηεθε ζε κηα βηνςία ηνλ Μήλα 51 (ζε 1 από ηα 9 δείγκαηα) θαη ν HPV 56 αληρλεύηεθε ζε 3 από 9 δείγκαηα ην Μήλα 52 ζε ηζηό ν νπνίνο αθαηξέζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο LEEP. ***Αζζελείο ππό παξαθνινύζεζε έσο 4 ρξόληα (δηάκεζε δηάξθεηα 3,6 ρξόληα) εκείσζε: Δθηηκήζεηο ζεκείσλ θαη δηαζηήκαηα εκπηζηνζύλεο πξνζαξκόδνληαη αλά άηνκν-ρξόλν ηεο παξαθνινύζεζεο. ην ηέινο ηεο κειέηεο θαη ζηα ζπλδπαζκέλα πξσηόθνιια, ε απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ Gardasil έλαληη ηεο βιάβεο CIN 1 πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνπο ηύπνπο HPV 6,11,16 θαη 18 ήηαλ 95,9% (95% CI: 91.4, 98.4), ε απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ Gardasil έλαληη ησλ βιαβώλ CIN (1,2,3) ή AIS πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο ηύπνπο HPV 6,11,16 θαη 18 ήηαλ 96,0% (95% CI: 92.3, 98.2), ε απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ Gardasil έλαληη ησλ βιαβώλ VIN 2/3 θαη VaIN 2/3 πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο ηύπνπο HPV 6,11,16 θαη 18 ήηαλ 100% (95% CI: 67.2, 100) θαη 100% (95% CI: 55.4, 100) αληίζηνηρα. Ζ απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ Gardasil έλαληη ησλ αθξνρνξδόλσλ ησλ γελλεηηθώλ νξγάλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο ηύπνπο HPV 6,11,16 θαη 18 ήηαλ 99.0% (95% CI: 96.2, 99.9). 100 (30.6, 100.0) ην Πξσηόθνιιν 012, ε απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ Gardasil έλαληη ηεο 6κελεο ινίκσμεο πνπ έρεη πξνζδηνξηζηεί όηη εκκέλεη [ζεηηθά δείγκαηα ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζπλερείο επηζθέςεηο κε δηάζηεκα 6 κελώλ (± 1 κήλα) ή πεξηζζόηεξν] θαη ζρεηίδεηαη κε ηνλ HPV 16 ήηαλ 98,7% (95% CI: 95.1, 99.8) θαη 100,0% (95% CI: 93.2, 100.0) γηα ηνλ HPV 18 αληηζηνίρσο, κεηά από παξαθνινύζεζε κέρξη θαη 4 ρξόληα (κέζνο όξνο 3,6 ρξόληα). Γηα ηε 12κελε ινίκσμε πνπ έρεη πξνζδηνξηζηεί όηη εκκέλεη, ε απνηειεζκαηηθόηεηα έλαληη ζηνλ HPV 16 ήηαλ 100,0% (95% CI: 93.9, 100.0) θαη 100,0% (95% CI: 79.9, 100.0) γηα ηνλ HPV 18 αληηζηνίρσο. Απνηειεζκαηηθόηεηα ζε γπλαίθεο κε απόδεημε ινίκσμεο ή λόζνπ από HPV 6,11,16 ή 18 ηελ εκέξα 1 Γελ ππήξμε απόδεημε πξνζηαζίαο από ηε λόζν πνπ πξνθιήζεθε από ηνπο HPV ηύπνπο ηνπ εκβνιίνπ γηα ηνπο νπνίνπο νη γπλαίθεο ήηαλ PCR ζεηηθέο ηελ εκέξα 1. Οη γπλαίθεο πνπ είραλ ήδε κνιπλζεί κε έλα ή πεξηζζόηεξνπο ηύπνπο HPV ηνπ εκβνιίνπ πξηλ από ηνλ εκβνιηαζκό ήηαλ πξνζηαηεπκέλεο από ηελ θιηληθή λόζν πνπ πξνθιήζεθε από ηνπο ππόινηπνπο ηύπνπο HPV ηνπ εκβνιίνπ. 10

11 CIN 2/3 ή AIS πνπ ζρεηίδνληαη κε HPV 16 ή HPV 18 CIN 3 πνπ ζρεηίδεηαη κε HPV 16/18 AIS πνπ ζρεηίδεηαη κε HPV 16/18 Απνηειεζκαηηθόηεηα ζε γπλαίθεο κε ή ρσξίο πξνεγνύκελε ινίκσμε ή λόζν πνπ νθείιεηαη ζηνλ HPV 6,11,16 ή 18 Ο ηξνπνπνηεκέλνο ζηελ πξόζεζε γηα ζεξαπεία (ΗΣΣ) πιεζπζκόο, ζπκπεξηιάκβαλε γπλαίθεο αλεμάξηεηα από ηελ αξρηθή θαηάζηαζε HPV ηελ Ζκέξα 1, νη νπνίεο έιαβαλ ηνπιάρηζηνλ κία δόζε εκβνιίνπ θαη ζηηο νπνίεο ε θαηαγξαθή ησλ πεξηπηώζεσλ άξρηζε 1 κήλα κεηά ηε δόζε 1. Απηόο ν πιεζπζκόο πξνζεγγίδεη ην γεληθό πιεζπζκό ησλ γπλαηθώλ όζνλ αθνξά ηε ζπρλόηεηα ηεο HPV ινίκσμεο ή ηεο λόζνπ θαηά ηελ εηζαγσγή ζηε κειέηε. Σα απνηειέζκαηα ζπλνςίδνληαη ζηνλ Πίλαθα 3. Πίλαθαο 3: Απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ Gardasil, ζηηο πςεινύ βαζκνύ αιινηώζεηο ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο ζην ηξνπνπνηεκέλν ΙΤΤ πιεζπζκό ζηνλ νπνίν ζπκπεξηιακβάλνληαη γπλαίθεο αλεμάξηεηα από ηελ αξρηθή θαηάζηαζε HPV Gardasil Αξηζκόο πεξηπηώζεσλ Αξηζκόο αηόκσλ* Δηθνληθό Φάξκαθν Αξηζκόο πεξηπηώζεσλ Αξηζκόο αηόκσλ* % Απνηειεζκαηηθόηεηα** ζηα 2 ρξόληα (95% CI) 39.0 (23.3, 51.7) 34.3 (12.7, 50.8) 54.3 (<0, 87.6) 11 Gardasil Αξηζκόο πεξηπηώζεσλ Αξηζκόο αηόκσλ* Δηθνληθό Φάξκαθν Αξηζκόο πεξηπηώζεσλ Αξηζκόο αηόκσλ* % Απνηειεζκαηηθόηεηα** ζην ηέινο ηεο κειέηεο (95% CI) 51.8 (41.1, 60.7) 46.0 (31.0, 57.9) 60.0 (<0, 87.3) * Αξηζκόο αηόκσλ κε ηνπιάρηζηνλ κία επίζθεςε παξαθνινύζεζεο 30 εκέξεο κεηά ηελ Ζκέξα 1 ** Ζ πνζνζηηαία απνηειεζκαηηθόηεηα ππνινγίδεηαη από ηα ζπλδπαζκέλα πξσηόθνιια. Ζ απνηειεζκαηηθόηεηα γηα ηηο βιάβεο CIN 2/3 ή ΑΗS πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο HPV16/18 βαζίδεηαη ζηα δεδνκέλα από ηα πξσηόθνιια 005 (ηειηθά ζεκεία πνπ ζρεηίδνληαη κόλν κε ηνλ HPV16), 007, 013 θαη 015. Οη αζζελείο ήηαλ ππό παξαθνινύζεζε έσο 4 ρξόληα (δηάκεζε ηηκή 3,6 ρξόληα). εκείσζε: Δθηηκήζεηο ζεκείσλ θαη δηαζηήκαηα εκπηζηνζύλεο πξνζαξκόδνληαη αλά άηνκν-ρξόλν ηεο παξαθνινύζεζεο. Ζ απνηειεζκαηηθόηεηα έλαληη ηεο βιάβεο VIN 2/3 πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνπο HPV 6,11,16,18 ήηαλ 73,3% (95% CI: 40.3, 89.4), έλαληη ηεο βιάβεο VaIN 2/3 πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνπο HPV 6,11,16,18 ήηαλ 85,7% (95% CI: 37.6, 98.4) θαη έλαληη ησλ αθξνρνξδόλσλ ησλ γελλεηηθώλ νξγάλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο HPV 6,11,16,18 ήηαλ 80,3% (95% CI: 73.9, 85.3) ζηα ζπλδπαζκέλα πξσηόθνιια ζην ηέινο ηεο κειέηεο. πλνιηθά, ην 12% ηνπ πιεζπζκνύ ηεο ζπλδπαζκέλεο κειέηεο είρε παζνινγηθό απνηέιεζκα ζηελ εμέηαζε θαηά Παπαληθνιάνπ, ελδεηθηηθό βιάβεο CIN ηελ Ζκέξα 1. Αλάκεζα ζηηο γπλαίθεο κε παζνινγηθό απνηέιεζκα ζηελ εμέηαζε θαηά Παπαληθνιάνπ ηελ Ζκέξα 1 πνπ δελ είραλ εθηεζεί ζηνπο ζρεηηθνύο ηύπνπο HPV ηνπ εκβνιίνπ ηελ Ζκέξα 1, ε απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ εκβνιίνπ παξέκεηλε πςειή. Αλάκεζα ζηηο γπλαίθεο κε παζνινγηθό απνηέιεζκα ζηελ εμέηαζε θαηά Παπαληθνιάνπ ηελ Ζκέξα 1 πνπ είραλ ήδε κνιπλζεί από ηνπο ζρεηηθνύο ηύπνπο HPV ηνπ εκβνιίνπ ηελ Ζκέξα 1, δελ παξαηεξήζεθε απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ εκβνιίνπ. Πξνζηαζία Έλαληη ηνπ πλνιηθνύ Φνξηίνπ ηεο HPV λόζνπ ζηνλ Σξάρειν ηεο Μήηξαο ζε Γπλαίθεο ειηθίαο από 16 κέρξη 26 εηώλ

12 Ζ επίδξαζε ηνπ Gardasil έλαληη ηνπ ζπλνιηθνύ θηλδύλνπ λόζνπ ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο από HPV, (δειαδή λόζνο πνπ πξνθαιείηαη από νπνηνλδήπνηε HPV ηύπν) αμηνινγήζεθε μεθηλώληαο 30 εκέξεο κεηά ηελ πξώηε δόζε ζε άηνκα πνπ ζπκκεηείραλ ζηηο δύν κειέηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο θάζεο ΗΗΗ (Πξσηόθνιιν 013 θαη 015). Αλάκεζα ζηηο γπλαίθεο πνπ δελ είραλ εθηεζεί ζε θαλέλαλ από ηνπο 14 ζπρλνύο ηύπνπο HPV θαη είραλ έλα αξλεηηθό Σεζη Παπαληθνιάνπ ηελ Ζκέξα 1, ε ρνξήγεζε ηνπ Gardasil κείσζε ηελ ζπρλόηεηα εκθάληζεο ησλ βιαβώλ CIN 2/3 ή ΑΗS πνπ πξνθαινύληαη από ηνπο HPV ηύπνπο ηνπ εκβνιίνπ ή από HPV ηύπνπο πνπ δελ πεξηέρνληαη ζην εκβόιην θαηά 42,7% (95% CI: 23.7, 57.3) θαη ηνπο αθξνρνξδόλεο ησλ γελλεηηθώλ νξγάλσλ θαηά 82,8% (CI: 74.3, 88.8) ζην ηέινο ηεο κειέηεο. ηνλ ηξνπνπνηεκέλν ΗΣΣ πιεζπζκό, ην όθεινο ηνπ εκβνιίνπ ζε ζρέζε κε ηε ζπλνιηθή ζπρλόηεηα εκθάληζεο ησλ βιαβώλ CIN 2/3 ή AIS (πνπ πξνθαινύληαη από νπνηνλδήπνηε HPV ηύπν) θαη ησλ γελλεηηθώλ θνλδπισκάησλ ήηαλ πνιύ ρακειόηεξε, κε κείσζε 18,4% (95% CI: 7.0, 28.4) θαη 62,5% (95% CI: 54.0, 69.5), αληίζηνηρα, θαζώο ην Gardasil δελ επεξεάδεη ηελ πνξεία ησλ ινηκώμεσλ ή ηεο λόζνπ πνπ είλαη παξνύζεο θαηά ηελ έλαξμε ηνπ εκβνιηαζκνύ. Δπίδξαζε ζε Καζνξηζκέλεο Γηαδηθαζίεο Θεξαπείαο ηνπ Σξαρήινπ ηεο Μήηξαο Ζ επίδξαζε ηνπ Gardasil ζηα πνζνζηά ησλ Καζνξηζκέλσλ Γηαδηθαζηώλ Θεξαπείαο ηνπ Σξαρήινπ ηεο Μήηξαο, αλεμάξηεηα από ηελ αηηηνινγηθή ζρέζε κε ηνπο HPV ηύπνπο, αμηνινγήζεθε ζε άηνκα πνπ ζπκκεηείραλ ζην Πξσηόθνιιν 007, ζην Πξσηόθνιιν 013 θαη 015. ηνλ πιεζπζκό πνπ δελ είρε κνιπλζεί από HPV (δελ είραλ κνιπλζεί από θαλέλαλ από 14 ζπρλνύο HPV ηύπνπο θαη είραλ αξλεηηθό Παπ ηεζη ηελ Ζκέξα 1), ην Gardasil κείσζε ην πνζνζηό ησλ γπλαηθώλ πνπ ππνβιήζεθαλ ζε κηα θαζνξηζκέλε δηαδηθαζία ζεξαπείαο ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο (κε ρξήζε Αγθύιεο Γηαζεξκίαο ή Κσλνεηδή Δθηνκή κε Νπζηέξη) θαηά 41,9% (95% CI: 27.7, 53.5) ζην ηέινο ηεο κειέηεο. ηνλ ΗΣΣ πιεζπζκό ε αληίζηνηρε κείσζε ήηαλ 23,9% (95% CI: 15.2, 31.7). Απνηειεζκαηηθόηεηα δηαζηαπξνύκελεο πξνζηαζίαο Ζ απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ Gardasil έλαληη ηεο βιάβεο CIN (νπνηνπδήπνηε βαζκνύ) θαη ηεο βιάβεο CIN 2/3 ή AIS πνπ ζρεηίδνληαη κε 10 HPV ηύπνπο πνπ δελ πεξηέρνληαη ζην εκβόιην (HPV 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59) νη νπνίνη ζρεηίδνληαη δνκηθά κε ηνλ HPV 16 ή ηνλ HPV 18 αμηνινγήζεθε ζηε ζπλδπαζκέλε βάζε δεδνκέλσλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο Φάζεο ΗΗΗ (Ν= ) κεηά από δηάκεζε παξαθνινύζεζε 3,7 έηε (ζην ηέινο ηεο κειέηεο). Μεηξήζεθε ε απνηειεζκαηηθόηεηα έλαληη ησλ ηειηθώλ ζεκείσλ ησλ λνζεκάησλ πνπ πξνθαινύληαη από πξνθαζνξηζκέλνπο ζπλδπαζκνύο HPV ηύπσλ πνπ δελ πεξηέρνληαη ζην εκβόιην. Οη κειέηεο δελ ήηαλ δπλαηόλ λα θαζνξίζνπλ ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα έλαληη ησλ λνζεκάησλ πνπ πξνθαινύληαη από κεκνλσκέλνπο HPV ηύπνπο. Ζ αξρηθή αλάιπζε δηεμάρζεθε ζε πιεζπζκνύο κε θαζνξηζκέλν ηύπν, ε νπνία απαηηνύζε νη γπλαίθεο λα είλαη αξλεηηθέο ζηνλ ηύπν γηα ηνλ νπνίν εμεηάδνληαη, αιιά πνπ ζα κπνξνύζαλ λα είλαη ζεηηθέο ζε άιινπο HPV ηύπνπο (96% ηνπ ζπλνιηθνύ πιεζπζκνύ). Σν αξρηθό ρξνληθό ζεκείν ηεο αλάιπζεο 3 ρξόληα κεηά, δελ ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθό γηα όια ηα πξνθαζνξηζκέλα ηειηθά ζεκεία. Σα ηειηθά απνηειέζκαηα ζην ηέινο ηεο κειέηεο γηα ηε ζπλδπαζκέλε επίπησζε ηεο βιάβεο CIN 2/3 ή AIS ζε απηόλ ηνλ πιεζπζκό κεηά από δηάκεζε παξαθνινύζεζε 3,7 ρξόληα παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 4. Γηα ηα ζύλζεηα ηειηθά ζεκεία, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή απνηειεζκαηηθόηεηα παξνπζηάζηεθε έλαληη λνζεκάησλ από ηνπο HPV ηύπνπο πνπ ζρεηίδνληαη θπινγελεηηθά κε ηνλ HPV 16 (θπξίσο HPV 31) ελώ θακία ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή απνηειεζκαηηθόηεηα δελ παξαηεξήζεθε γηα ηνπο HPV ηύπνπο πνπ ζρεηίδνληαη θπινγελεηηθά κε ηνλ HPV 18 (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ HPV 45). Γηα ηνπο 10 κεκνλσκέλνπο HPV ηύπνπο, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή απνηειεζκαηηθόηεηα βξέζεθε κόλν γηα ηνλ HPV

13 Πίλαθαο 4: Απνηειέζκαηα γηα ηε βιάβε CIN 2/3 ή AIS ζε άηνκα πνπ δελ έρνπλ εθηεζεί ζε θάπνην Εηδηθό-ηύπν HPV (απνηειέζκαηα ζην ηέινο ηεο κειέηεο) Γελ έρνπλ εθηεζεί ζε 1 HPV Σύπνπο Δηθνληθό ύλζεην Σειηθό εκείν Gardasil πεξηπηώζεηο θάξκαθν πεξηπηώζεηο % Απνηειεζκαηηθόηεηα 95% CI (HPV 31/45) % 12.1, 63.9 (HPV 31/33/45/52/58) % 4.6, HPV Σύπνη πνπ δελ % 5.1, 37.7 πεξηέρνληαη ζην εκβόιην Σύπνη πνπ ζρεηίδνληαη κε % 9.1, 44.9 ηνλ HPV-16 (είδνο A9) HPV % 26.2, 74.1 HPV % <0, 52.1 HPV % <0, 61.9 HPV % <0, 44.2 HPV % <0, 61.0 Σύπνη πνπ ζρεηίδνληαη κε % <0, 53.9 ηνλ HPV-18 (είδνο A7) HPV % <0, 69.5 HPV % <0, 60.7 HPV % <0, 76.8 Δίδνο A5 (HPV 51) % <0, 48.5 Δίδνο A6 (HPV 56) % <0, 32.5 Οη κειέηεο δελ ήηαλ δπλαηόλ λα θαζνξίζνπλ ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα έλαληη λνζήκαηνο πνπ πξνθαιείηαη από κεκνλσκέλνπο HPV ηύπνπο. Ζ απνηειεζκαηηθόηεηα βαζίζηεθε ζηε κείσζε ησλ βιαβώλ CIN 2/3 ή AIS πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ HPV 31 Ζ απνηειεζκαηηθόηεηα βαζίζηεθε ζηε κείσζε ησλ βιαβώλ CIN 2/3 ή AIS πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο HPV 31, 33, 52, θαη 58 Πεξηιακβάλεη κε κέζνδν-ηαπηνπνίεζεο ηνπο HPV ηύπνπο 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, θαη 59 πνπ δελ πεξηέρνληαη ζην εκβόιην. Απνηειεζκαηηθόηεηα ζε γπλαίθεο 24 κέρξη 45 εηώλ Ζ απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ Gardasil ζε γπλαίθεο ειηθίαο 24 κέρξη 45 εηώλ αμηνινγήζεθε ζε 1 ειεγρόκελε κε εηθνληθό θάξκαθν, δηπιή-ηπθιή, ηπραηνπνηεκέλε θιηληθή κειέηε Φάζεο ΗΗΗ (Πξσηόθνιιν 019, FUTURE III), ζηελ νπνία πεξηιήθζεθαλ ζπλνιηθά γπλαίθεο, νη νπνίεο εγγξάθεθαλ θαη εκβνιηάζηεθαλ ρσξίο λα ειεγρζνύλ πξνεγνπκέλσο γηα παξνπζία HPV ινίκσμεο. Σα πξσηαξρηθά ηειηθά ζεκεία απνηειεζκαηηθόηεηαο πεξηιάκβαλαλ ηε ζπλδπαζκέλε επίπησζε ηεο εκκέλνπζαο ινίκσμεο (κε ηνλ νξηζκό ησλ 6 κελώλ), ησλ γελλεηηθώλ θνλδεισκάησλ, ησλ αιινηώζεσλ ηνπ αηδνίνπ θαη ηνπ θόιπνπ, ησλ CIN νπνηνπδήπνηε βαζκνύ, ηνπ AIS θαη ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ HPV 6,11,16 ή 18 θαη κε ηνπο HPV 16 ή 18. Ζ δηάκεζε δηάξθεηα παξαθνινύζεζεο γηα απηή ηε κειέηε ήηαλ 4,0 ρξόληα. ηελ καθξνπξόζεζκε κειέηε επέθηαζεο ηνπ Πξσηνθόιινπ 019 γηα γπλαίθεο ειηθίαο εηώλ, ζηνλ πιεζπζκό κε βάζε ην πξσηόθνιιν (PPE) ησλ γπλαηθώλ πνπ εκβνιηάζηεθαλ κε Gardasil ζηελ βαζηθή κειέηε, δελ παξαηεξήζεθαλ πεξηπηώζεηο HPV λνζεκάησλ (νπνηνπδήπνηε βαζκνύ CIN ζρεηηδόκελσλ κε ηνπο ηύπνπο HPV 6/11/16/18) γηα πεξίπνπ 6 ρξόληα. Απνηειεζκαηηθόηεηα ζε γπλαίθεο πνπ δελ είραλ εθηεζεί ζην(νπο) ζρεηηθό(νύο) HPV ηύπν(νπο) ηνπ εκβνιίνπ Οη πξσηαξρηθέο αλαιύζεηο ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηνλ πιεζπζκό όπνπ κεηξήζεθε ε απνηειεζκαηηθόηεηα ζύκθσλα κε ην πξσηόθνιιν (PPE) (δειαδή θαη νη 3 εκβνιηαζκνί 13

14 κέζα ζε έλα ρξόλν από ηελ εηζαγσγή, ρσξίο ζεκαληηθέο απνθιίζεηο από ην πξσηόθνιιν θαη ρσξίο λα έρνπλ εθηεζεί ζηνπο αληίζηνηρνπο HPV ηύπνπο πξηλ ηε δόζε 1 θαη κέρξη 1 κήλα κεηά ηε δόζε 3 (Μήλαο 7)). Ζ απνηειεζκαηηθόηεηα ππνινγίζηεθε μεθηλώληαο από ηελ επίζθεςε ην Μήλα 7. πλνιηθά ην 67% ησλ αηόκσλ δελ είραλ εθηεζεί (PCR αξλεηηθέο θαη νξναξλεηηθέο) ζε θαλέλα από ηνπο 4 HPV ηύπνπο θαηά ηελ εηζαγσγή ζηε κειέηε. Ζ απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ Gardasil έλαληη ηεο ζπλδπαζκέλεο επίπησζεο ηεο εκκέλνπζαο ινίκσμεο, ησλ γελλεηηθώλ θνλδεισκάησλ, ησλ αιινηώζεσλ ηνπ αηδνίνπ θαη ηνπ θόιπνπ, ησλ CIN νπνηνπδήπνηε βαζκνύ, ηνπ AIS, θαη ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο HPV 6,11,16 ή 18 ήηαλ 88,7% (95% CI: 78,1, 94,8). Ζ απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ Gardasil έλαληη ηεο ζπλδπαζκέλεο επίπησζεο ηεο εκκέλνπζαο ινίκσμεο, ησλ γελλεηηθώλ θνλδεισκάησλ, ησλ αιινηώζεσλ ηνπ αηδνίνπ θαη ηνπ θόιπνπ, ησλ CIN νπνηνπδήπνηε βαζκνύ, ηνπ AIS, θαη ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο HPV 16 ή 18 ήηαλ 84,7% (95% CI: 67,5, 93,7). Απνηειεζκαηηθόηεηα ζε γπλαίθεο κε ή ρσξίο πξνεγνύκελε ινίκσμε ή λόζν πνπ νθείιεηαη ζηνλ HPV 6,11,16 ή 18 Ο πιεζπζκόο ηεο Οκάδαο Πιήξνπο αλάιπζεο (γλσζηόο θαη σο ΗΣΣ πιεζπζκόο) πεξηειάκβαλε γπλαίθεο αλεμαξηήησο ηεο αξρηθήο ηνπο θαηάζηαζεο έλαληη ηνπ HPV ηελ Ζκέξα 1, νη νπνίεο έιαβαλ ηνπιάρηζηνλ έλαλ εκβνιηαζκό θαη ζηηο νπνίεο ε θαηακέηξεζε πεξηζηαηηθώλ άξρηζε ηελ Ζκέξα 1. Απηόο ν πιεζπζκόο πξνζεγγίδεη ηνλ γεληθό πιεζπζκό ησλ γπλαηθώλ όζνλ αθνξά ηνλ επηπνιαζκό ηεο HPV ινίκσμεο ή λόζνπ θαηά ηελ εηζαγσγή ζηε κειέηε. Ζ απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ Gardasil έλαληη ηεο ζπλδπαζκέλεο επίπησζεο ηεο εκκέλνπζαο ινίκσμεο, ησλ γελλεηηθώλ θνλδεισκάησλ, ησλ αιινηώζεσλ ηνπ αηδνίνπ θαη ηνπ θόιπνπ, ησλ CIN νπνηνπδήπνηε βαζκνύ, ηνπ AIS, θαη ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο HPV 6,11,16 ή 18 ήηαλ 47,2% (95% CI: 33,5, 58,2). Ζ απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ Gardasil έλαληη ηεο ζπλδπαζκέλεο επίπησζεο ηεο εκκέλνπζαο ινίκσμεο, ησλ γελλεηηθώλ θνλδεισκάησλ, ησλ αιινηώζεσλ ηνπ αηδνίνπ θαη ηνπ θόιπνπ, ησλ CIN νπνηνπδήπνηε βαζκνύ, ηνπ AIS θαη ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ HPV 16 ή 18 ήηαλ 41,6% (95% CI:24.3, 55.2). Απνηειεζκαηηθόηεηα ζε γπλαίθεο (16 έσο 45 εηώλ) κε έλδεημε πξνεγνύκελεο κόιπλζεο κε θάπνην ηύπν HPV ηνπ εκβνιίνπ (νξνζεηηθέο) ε νπνία δελ ήηαλ πιένλ αληρλεύζηκε ζηελ έλαξμε ηνπ εκβνιηαζκνύ (PCR αξλεηηθή) ηελ αλάιπζε post hoc ησλ αηόκσλ (πνπ έιαβαλ ηνπιάρηζηνλ έλαλ εκβνιηαζκό) κε έλδεημε πξνεγνύκελεο κόιπλζεο κε θάπνην από ηνπο ΖPV ηύπνπο ηνπ εκβνιίνπ (νξνζεηηθά) ε νπνία δελ ήηαλ αληρλεύζηκε (PCR αξλεηηθό) ζηελ έλαξμε ηνπ εκβνιηαζκνύ, ε απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ Gardasil γηα ηελ πξνζηαζία επαλεκθάληζεο ηνπ ίδηνπ ηύπνπ HPV ήηαλ 100% (95% CI: 62.8, έλαληη 12 πεξηπηώζεσλ [n=2572 από ζπγθεληξσηηθέο κειέηεο ζε λεαξέο γπλαίθεο]) έλαληη ησλ CIN2/3, VIN2/3, VaIN 2/3 θαη γελλεηηθώλ θνλδεισκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο HPV 6,11,16 θαη 18 ζε γπλαίθεο 16 έσο 26 εηώλ. Ζ απνηειεζκαηηθόηεηα ήηαλ 68,2% (95% CI: 17.9, έλαληη 20 πεξηπηώζεσλ [n= 832 από ζπλδπαζκέλεο κειέηεο ζε λεαξέο θαη ελήιηθεο γπλαίθεο]) έλαληη εκκέλνπζαο ινίκσμεο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνπο HPV 16 θαη 18 ζε γπλαίθεο 16 έσο 45 εηώλ. Απνηειεζκαηηθόηεηα ζε άλδξεο 16 έσο 26 εηώλ Ζ απνηειεζκαηηθόηεηα αμηνινγήζεθε έλαληη ησλ εμσηεξηθώλ γελλεηηθώλ θνλδπισκάησλ ηεο πετθήο/ πεξηλετθήο/πεξηπξσθηηθήο ελδνεπηζειηαθήο λενπιαζίαο (PIN) βαζκνύ 1/2/3 θαη ηεο εκκέλνπζαο ινίκσμεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο HPV ηύπνπο 6,11,16,18. Ζ απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ Gardasil αμηνινγήζεθε ζε άληξεο 16 έσο 26 εηώλ ζε κία κε εηθνληθό θάξκαθν ειεγρόκελε, δηπιή-ηπθιή, ηπραηνπνηεκέλε θιηληθή κειέηε Φάζεο ΗΗΗ (Πξσηόθνιιν 020), 14

15 πνπ ζπκπεξηιάκβαλε ζπλνιηθά άληξεο πνπ ζπκκεηείραλ θαη εκβνιηάζηεθαλ ρσξίο πξνεγνύκελν έιεγρν γηα παξνπζία HPV ινίκσμεο. Ζ δηάκεζε δηάξθεηα απηήο ηεο παξαθνινύζεζεο ήηαλ 2,9 ρξόληα. ε έλα ππνπιεζπζκό 598 αλδξώλ (GARDASIL=299, εηθνληθό θάξκαθν=299) ζην Πξσηόθνιιν 020, πνπ παξαδέρηεθαλ νη ίδηνη όηη έρνπλ ζεμνπαιηθέο επαθέο κε άλδξεο (ΜSM) αμηνινγήζεθε ε απνηειεζκαηηθόηεηα έλαληη ηεο ελδνεπηζειηαθήο λενπιαζίαο (ΑΗΝ αιινηώζεηο βαζκνύ 1/2/3) θαη ηνπ θαξθίλνπ ηνπ πξσθηνύ, θαζώο θαη ηεο ελδν-πξσθηηθήο εκκέλνπζαο ινίκσμεο. Οη άλδξεο πνπ έρνπλ ζεμνπαιηθέο επαθέο κε άλδξεο (MSM) είλαη ζε κεγαιύηεξν θίλδπλν γηα HPV ινίκσμε ηνπ πξσθηνύ ζε ζύγθξηζε κε ην γεληθό πιεζπζκό. Σν απόιπην όθεινο ηνπ εκβνιηαζκνύ ζηα πιαίζηα ηεο πξόιεςεο ηνπ θαξθίλνπ ηνπ πξσθηνύ ζην γεληθό πιεζπζκό αλακέλεηαη λα είλαη πνιύ κηθξό. H ΖΗV ινίκσμε ήηαλ έλα θξηηήξην απνθιεηζκνύ (βιέπε επίζεο παξάγξαθν 4.4). Απνηειεζκαηηθόηεηα ζε Άλδξεο πνπ δελ έρνπλ εθηεζεί ζε θάπνηα ζρεηηθό HPV ηύπν ηνπ εκβνιίνπ Οη αξρηθέο αλαιύζεηο ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο, ζε ζρέζε κε ηνπο HPV ηύπνπο ηνπ εκβνιίνπ (HPV 6,11,16,18), δηεμάρζεθαλ ζηνλ πιεζπζκό όπνπ κεηξήζεθε ε απνηειεζκαηηθόηεηα ζύκθσλα κε ην πξσηόθνιιν (PPE) (δειαδή θαη νη 3 εκβνιηαζκνί έγηλαλ κέζα ζε 1 έηνο από ηελ εγγξαθή, δελ ππήξραλ ζεκαληηθέο παξεθθιίζεηο από ην πξσηόθνιιν θαη δελ ππήξρε ινίκσμε ζηνπο ζρεηηθνύο HPV ηύπνπο πξηλ ηε δόζε 1 κέρξη θαη 1 κήλα κεηά ηε Γόζε 3 (Μήλαο 7)). Ζ απνηειεζκαηηθόηεηα κεηξήζεθε κε αθεηεξία ηελ επίζθεςε κεηά ην Μήλα 7. πλνιηθά ην 83% ησλ αλδξώλ (87% ησλ εηεξνθπιόθηισλ αηόκσλ θαη 61% ησλ αλδξώλ πνπ έρνπλ ζεμνπαιηθέο επαθέο κε άλδξεο (MSM)) δελ είραλ κνιπλζεί (PCR αξλεηηθνί θαη νξναξλεηηθνί) από θαλέλαλ από ηνπο 4 HPV ηύπνπο θαηά ηελ εγγξαθή. Ζ Δλδνεπηζειηαθή Νενπιαζία Πξσθηνύ (ΑΗΝ) βαζκνύ 2/3 (κέηξηα έσο κεγάινπ βαζκνύ δπζπιαζία) ρξεζηκνπνηήζεθε ζηηο θιηληθέο κειέηεο σο ππνθαηάζηαην ζεκείν γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ πξσθηνύ. Οη ππνινγηζκνί ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο γηα ηα ζρεηηθά ηειηθά ζεκεία αλάιπζεο ζην ηέινο ηεο κειέηεο (δηάκεζε δηάξθεηα ηεο παξαθνινύζεζεο 2,4 ρξόληα) ζην πιεζπζκό βάζε πξσηνθόιινπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 5. Ζ απνηειεζκαηηθόηεηα έλαληη ησλ PIN βαζκνύ 1/2/3 δελ απνδείρζεθε. Πίλαθαο 5: Απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ Gardasil έλαληη εμσγελώλ γελλεηηθώλ αιινηώζεσλ ζηνλ PPE* Πιεζπζκό ησλ αλδξώλ ειηθίαο εηώλ Gardasil Δηθνληθό Φάξκαθν % Σειηθό ζεκείν N Αξηζκόο Πεξηπηώζεσλ N Αξηζκόο Πεξηπηώζεσλ Απνηειεζκαηηθόηεηα (95%CI) Δμσηεξηθέο γελλεηηθέο αιινηώζεηο ζρεηηδόκελεο κε HPV 6/11/16/18 Δμσηεξηθέο γελλεηηθέο ( ) αιινηώζεηο Γελλεηηθά (65.3, 97.9) θνλδπιώκαηα PIN1/2/ (-52.1, 100.0) *Σα άηνκα ζηνλ PPE πιεζπζκό έιαβαλ θαη ηνπο 3 εκβνιηαζκνύο κέζα ζε 1 ρξόλν από ηελ εγγξαθή, δελ είραλ ζεκαληηθέο απνθιίζεηο από ην πξσηόθνιιν θαη δελ είραλ κνιπλζεί από ηνπο αληίζηνηρνπο HPV ηύπν(νπο) πξηλ ηε δόζε 1 θαη κέρξη 1 κήλα κεηά ηε Γόζε 3 (Μήλαο 7). ηελ αλάιπζε ζην ηέινο ηεο κειέηεο γηα πξσθηηθέο αιινηώζεηο ζηνλ πιεζπζκό αλδξώλ πνπ έρνπλ ζεμνπαιηθέο επαθέο κε άλδξεο (MSM) (δηάκεζε δηάξθεηα ηεο παξαθνινύζεζεο ήηαλ 2,15 έηε), ε πξνζηαηεπηηθή επίδξαζε έλαληη ησλ ΑΗΝ 2/3 πνπ ζρεηίδνληαη κε HPV 6,11,16,18 ήηαλ 74,9% (95% CI 8,8, 95,4-3/194 έλαληη 13/208) θαη έλαληη ΑΗΝ 2/3 πνπ ζρεηίδεηαη είηε κε HPV 16 ή HPV 18 ήηαλ 86,6% (95% CI 0,0, 99,7-1/194 έλαληη 8/208). 15

16 Ζ δηάξθεηα πξνζηαζίαο έλαληη ηνπ θαξθίλνπ ηνπ πξσθηνύ είλαη ζήκεξα άγλσζηε. ηελ κειέηε επέθηαζεο καθξάο δηάξθεηαο ηνπ Πξσηνθόιινπ 020 γηα ηνπο άληξεο ειηθίαο εηώλ, ζηνλ πιεζπζκό PPE ησλ αλδξώλ πνπ εκβνιηάζηεθαλ κε Gardasil ζηε βαζηθή κειέηε, δελ παξαηεξήζεθε θακία πεξίπησζε λόζνπ από HPV (γελλεηηθά θνλδπιώκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο ηύπνπο HPV 6/11, εμσηεξηθέο γελλεηηθέο αιινηώζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο HPV 6/11/16/18 θαη νπνηνπδήπνηε βαζκνύ αιινίσζε AIN πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνπο HPV 6/11/16/18 ζε άλδξεο πνπ έρνπλ ζεμνπαιηθέο επαθέο κε άλδξεο, MSM) γηα πεξίπνπ 6 ρξόληα. ηελ καθξνπξόζεζκε κειέηε επέθηαζεο ηνπ Πξσηνθόιινπ 020 γηα άλδξεο ειηθίαο εηώλ, ζηνλ πιεζπζκό κε βάζε ην πξσηόθνιιν (PPE) ησλ αλδξώλ πνπ εκβνιηάζηεθαλ κε Gardasil ζηελ βαζηθή κειέηε, δελ παξαηεξήζεθαλ πεξηπηώζεηο HPV λνζεκάησλ (γελλεηηθώλ θνλδπιώκαησλ ζρεηηδόκελσλ κε ηνπο ηύπνπο HPV 6/11, εμσηεξηθώλ γελλεηηθώλ αιινηώζεσλ ζρεηηδόκελσλ κε ηνπο ηύπνπο HPV 6/11/16/18 θαη νπνηνπδήπνηε βαζκνύ ΑΗΝ ζε άλδξεο πνπ έρνπλ ζεμνπαιηθέο επαθέο κε άλδξεο, ΜSM, ζρεηηδόκελσλ κε ηνπο HPV ηύπνπο 6/11/16/18) γηα πεξίπνπ 6 ρξόληα. Απνηειεζκαηηθόηεηα ζε άλδξεο κε ή ρσξίο πξνεγνύκελε ινίκσμε ή λόζν από HPV 6,11,16 ή 18 Ζ Πιήξεο Οκάδα Αλάιπζεο ηνπ πιεζπζκνύ πεξηείρε άλδξεο αλεμάξηεηα από ηελ αξρηθή θαηάζηαζε HPV ηελ Ζκέξα 1, νη νπνίνη έιαβαλ ηνπιάρηζηνλ έλαλ εκβνιηαζκό θαη ζηνπο νπνίνπο ε αξίζκεζε ησλ πεξηπηώζεσλ μεθίλεζε ηελ Ζκέξα 1. Απηόο ν πιεζπζκόο πξνζεγγίδεη ηνλ γεληθό πιεζπζκό ησλ αλδξώλ όζνλ αθνξά ζηελ ύπαξμε HPV ινίκσμεο ή λόζνπ θαηά ηελ εγγξαθή. Ζ απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ GARDASIL έλαληη ησλ εμσηεξηθώλ γελλεηηθώλ θνλδεισκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε HPV 6,11,16,18 ήηαλ 68,1% (95% CI: 48,8, 79,3). Ζ απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ GARDASIL έλαληη ηεο ΑΗΝ 2/3 πνπ ζρεηίδεηαη κε HPV 6,11,16,18 θαη ηεο ΑΗΝ 2/3 πνπ ζρεηίδεηαη κε HPV 16 ή 18, ζηελ ππννκάδα αλδξώλ πνπ έρνπλ ζεμνπαιηθέο επαθέο κε άλδξεο (MSM), ήηαλ 54,2% (95% CI: 18,0, 75,3-18/275 έλαληη 39/276) θαη 57,5% (95% CI: -1,8, 83,9; 8/275 έλαληη 19/276 πεξηπηώζεηο), αληηζηνίρσο. Πξνζηαζία Έλαληη ηνπ πλνιηθνύ Φνξηίνπ ηεο HPV ινίκσμεο ζε Άλδξεο ειηθίαο από 16 έσο 26 εηώλ Ζ επίδξαζε ηνπ Gardasil έλαληη ηνπ ζπλνιηθνύ θηλδύλνπ γηα εμσηεξηθέο γελλεηηθέο αιινηώζεηο αμηνινγήζεθε κεηά ηελ πξώηε δόζε ζε άηνκα πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ Φάζε ΗΗΗ κειέηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο (Πξσηόθνιιν 020). Αλάκεζα ζηνπο άλδξεο πνπ δελ είραλ κνιπλζεί από 14 ζπρλνύο HPV ηύπνπο, ε ρνξήγεζε ηνπ Gardasil κείσζε ηελ ζπρλόηεηα εκθάληζεο ησλ εμσηεξηθώλ γελλεηηθώλ αιινηώζεσλ πνπ πξνθαινύληαη από ηνπο HPV ηύπνπο ηνπ εκβνιίνπ ή από ηνπο ππόινηπνπο ηύπνπο HPV έσο 81,5% (95% CI: 58,0, 93,0). ηελ Πιήξε Οκάδα Αλάιπζεο (FAS) πιεζπζκνύ, ην όθεινο ηνπ εκβνιίνπ όζνλ αθνξά ζηελ ζπλνιηθή ζπρλόηεηα εκθάληζεο ησλ εμσηεξηθώλ γελλεηηθώλ αιινηώζεσλ ήηαλ ρακειόηεξν κε κηα κείσζε ηνπ 59,3% (95% CI: 40,0, 72,9), θαζώο ην Gardasil δελ επεξεάδεη ηελ πνξεία ηεο ινίκσμεο ή ηεο λόζνπ πνπ είλαη παξνύζα ζηελ έλαξμε ηνπ εκβνιηαζκνύ. Δπίδξαζε ζηε Βηνςία θαη ζηηο Καζνξηζκέλεο Γηαδηθαζίεο Θεξαπείαο Ζ επίδξαζε ηνπ Gardasil ζηα πνζνζηά ηεο βηνςίαο θαη ηεο ζεξαπείαο ησλ εμσηεξηθώλ γελλεηηθώλ αιινηώζεσλ αλεμαξηήησο αηηηνινγίαο HPV ηύπνπ, αμηνινγήζεθε ζε άηνκα πνπ ζπκκεηείραλ ζην Πξσηόθνιιν 020. ηνλ πιεζπζκό πνπ δελ έρεη κνιπλζεί από HPV (ζε θαλέλα από ηνπο 14 ζπρλνύο ηύπνπο HPV), ην Gardasil κείσζε ηελ αλαινγία ησλ αλδξώλ πνπ 16

17 είραλ θάλεη κηα βηνςία έσο 54,2% (95% CI: 28,3, 71,4) θαη απηώλ πνπ είραλ ππνβιεζεί ζε ζεξαπεία έσο 47,7% (95% CI: 18,4, 67,1) ζην ηέινο ηεο κειέηεο. ηνλ Πιεζπζκό FAS, ε αληίζηνηρε κείσζε ήηαλ 45,7% (95% CI: 29,0, 58,7) θαη 38,1% (95% CI: 19,4, 52,6). Αλνζνγνληθόηεηα Γνθηκαζίεο Πξνζδηνξηζκνύ ηεο Αλνζνινγηθήο Απάληεζεο Γελ έρεη πξνζδηνξηζζεί ην θαηώηεξν επίπεδν αληηζσκάησλ πνπ λα ζρεηίδεηαη κε ηελ πξνζηαζία ησλ εκβνιίσλ HPV. Ζ αλνζνγνληθόηεηα ηνπ Gardasil αμηνινγήζεθε ζε (Gardasil n=10.723, εηθνληθό θάξκαθν n=9.409) θνξίηζηα θαη γπλαίθεο ειηθίαο 9 έσο 26 εηώλ, (Gardasil n=3.109, εηθνληθό θάξκαθν n=2.308) αγόξηα θαη άλδξεο ειηθίαο 9 έσο 26 εηώλ θαη γπλαίθεο ειηθίαο 24 έσο 45 εηώλ (Gardasil n=1.911, εηθνληθό θάξκαθν n=1.908). Γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο αλνζνγνληθόηεηαο θάζε ηύπνπ ηνπ εκβνιίνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ εηδηθέο κε ηνλ ηύπν αλνζνινγηθέο δνθηκαζίεο, αληαγσληζηηθή αλνζνινγηθή δνθηκαζία Luminex-based (clia), κε εηδηθά γηα ηνλ ηύπν πξόηππα. Απηή ε δνθηκαζία κεηξά ηα αληηζώκαηα έλαληη ελόο κνλαδηθνύ εμνπδεηεξσηηθνύ επηηόπνπ γηα θάζε HPV ηύπν μερσξηζηά. Αλνζνινγηθέο Απαληήζεηο ζην Gardasil ζηνλ 1 κήλα κεηά ηε δόζε 3 ηηο θιηληθέο κειέηεο ζε γπλαίθεο ειηθίαο 16 έσο 26 εηώλ, ην 99,8%, 99,8%, 99,8% θαη 99,5% ησλ αηόκσλ πνπ έιαβαλ Gardasil έγηλαλ αληη-hpv 6, αληη-hpv 11, αληη-hpv 16 θαη αληη-hpv 18- νξνζεηηθά, αληίζηνηρα, ην κήλα 1 κεηά ηε δόζε 3. ηελ θιηληθή κειέηε ζε γπλαίθεο 24 έσο 45 εηώλ, ην 98,4%, 98,1%, 98,8% θαη 97,4% ησλ αηόκσλ πνπ έιαβαλ Gardasil έγηλαλ αληη-hpv 6, αληη-hpv 11, αληη-hpv 16 θαη αληη-hpv 18-νξνζεηηθά, αληίζηνηρα, κέζα ζε 1 κήλα κεηά ηε δόζε 3. ηελ θιηληθή κειέηε ζηνπο άλδξεο 16 έσο 26 εηώλ, ην 98,9%, 99,2%, 98,8%, θαη 97,4% ησλ αηόκσλ πνπ έιαβαλ Gardasil έγηλαλ αληη-hpv 6, αληη-hpv 11, αληη-hpv 16, θαη αληη-hpv 18 νξνζεηηθνί, αληηζηνίρσο, έσο 1 κήλα κεηά ηε δόζε 3. Σν Gardasil επήγαγε πςεινύο αληη-hpv Μέζνπο Γεσκεηξηθνύο Σίηινπο (GMTs) 1 κήλα κεηά ηε δόζε 3 ζε όιεο ηηο ειηθηαθέο νκάδεο πνπ κειεηήζεθαλ. Όπσο αλακελόηαλ γηα ηηο γπλαίθεο ειηθίαο 24 έσο 45 εηώλ (Πξσηόθνιιν 019), νη αληηζσκαηηθνί ηίηινη πνπ παξαηεξήζεθαλ ήηαλ πην ρακεινί από απηνύο πνπ δείρζεθαλ ζηηο γπλαίθεο ειηθίαο από 16 έσο 26 εηώλ. Σα αληη-hpv επίπεδα ζηα άηνκα πνπ έιαβαλ εηθνληθό θάξκαθν πνπ είραλ απαιιαγεί από HPV ινίκσμε (νξνζεηηθά θαη PCR αξλεηηθά) ήηαλ ζεκαληηθά θαηώηεξα από εθείλα πνπ επήγαγε ην εκβόιην. Δπηπιένλ, ηα αληη-hpv επίπεδα (GMTs) ζηα εκβνιηαζζέληα άηνκα παξέκεηλαλ ζην ίδην ή πάλσ από ην θαηώηεξν επίπεδν νξνύ θαηά ηελ καθξόρξνλε παξαθνινύζεζε ζηηο κειέηεο Φάζεο ΗΗΗ (βιέπε παξαθάησ ζηε Δηάξθεηα ηεο Αλνζνινγηθήο Απάληεζεο ηνπ Gardasil). Γεθπξώλνληαο ηελ Απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ Gardasil από Γπλαίθεο ζε Κνξίηζηα ε κία θιηληθή κειέηε (Πξσηόθνιιν 016) έγηλε ζύγθξηζε ηεο αλνζνγνληθόηεηαο ηνπ Gardasil ζε θνξίηζηα ειηθίαο 10 έσο 15 εηώλ κε εθείλε γπλαηθώλ ειηθίαο 16 έσο 23 εηώλ. ηελ νκάδα ηνπ εκβνιίνπ, ην 99,1 έσο 100% έγηλε νξνζεηηθό ζε όινπο ηνπο νξόηππνπο ηνπ εκβνιίνπ κέρξη ηνλ κήλα 1 κεηά ηε δόζε 3. ηνλ Πίλαθα 6 γίλεηαη ζύγθξηζε ησλ GMTs ησλ HPV 6, 11, 16 θαη 18 ηνλ κήλα 1 κεηά ηε δόζε 3 ζε θνξίηζηα ειηθίαο 9 έσο 15 εηώλ κε εθείλνπο ζε γπλαίθεο ειηθίαο 16 έσο 26 εηώλ. 17

18 Πίλαθαο 6: Γεθπξώλνληαο ηελ αλνζνγνληθόηεηα κεηαμύ θνξηηζηώλ ειηθίαο 9 έσο 15 εηώλ θαη γπλαηθώλ ειηθίαο 16 έσο 26 εηώλ (πιεζπζκόο κε βάζε ην πξσηόθνιιν) κε βάζε ηνπο ηίηινπο όπσο πξνζδηνξίζζεθαλ κε ηε clia Κνξίηζηα ειηθίαο 9 έσο 15 εηώλ (Πξσηόθνιια 016 θαη 018) Γπλαίθεο ειηθίαο 16 έσο 26 εηώλ (Πξσηόθνιια 013 θαη 015) n GMT (95% CI) n GMT (95% CI) HPV (874, 987) (526, 560) HPV (1223, 1388) (735, 789) HPV (4548, 5300) (2185, 2408) HPV (965, 1120) (444, 480) GMT- Μέζνη γεσκεηξηθνί ηίηινη ζε mmu/ml (mmu= κνλάδεο milli-merck) Οη αληη-hpv απαληήζεηο ηνλ Μήλα 7 αλάκεζα ζε θνξίηζηα ειηθίαο 9 έσο 15 εηώλ ήηαλ κε-θαηώηεξεο από ηηο αληη-hpv απαληήζεηο ζε γπλαίθεο ειηθίαο 16 έσο 26 εηώλ γηα ηηο νπνίεο ε απνηειεζκαηηθόηεηα είρε ηεθκεξησζεί ζε κειέηεο θάζεο ΗΗΗ. Ζ αλνζνγνληθόηεηα ζρεηίδνληαλ κε ηελ ειηθία θαη ηνλ Μήλα 7 ηα αληη-hpv επίπεδα ήηαλ ζεκαληηθά πςειόηεξα ζηα λέα άηνκα ειηθίαο θάησ ησλ 12 εηώλ από όζν ζε εθείλα πνπ ήηαλ κεγαιύηεξα. Με βάζε απηή ηε γεθύξσζε ηεο αλνζνγνληθόηεηαο, ζπκπεξαίλεηαη ε απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ Gardasil ζε θνξίηζηα ειηθίαο 9 έσο 15 εηώλ. ηελ καθξνπξόζεζκε κειέηε επέθηαζεο ηνπ Πξσηνθόιινπ 018 γηα θνξίηζηα ειηθίαο 9-15 εηώλ πνπ εκβνιηάζηεθαλ κε Gardasil ζηελ βαζηθή κειέηε, δελ παξαηεξήζεθαλ πεξηπηώζεηο HPV λνζεκάησλ (νπνηνπδήπνηε βαζκνύ CIN θαη Γελλεηηθώλ Κνλδπισκάησλ ζρεηηδόκελσλ κε ηύπνπο HPV 6/11/16/18) κεηά από κία παξαθνινύζεζε δηάκεζεο δηάξθεηαο πεξίπνπ 6,9 εηώλ. Γεθπξώλνληαο ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ Gardasil από Άλδξεο ζε Αγόξηα Σξεηο θιηληθέο κειέηεο (Πξσηόθνιια 016,018 θαη 020) ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα λα ζπγθξίλνπλ ηελ αλνζνγνληθόηεηα ηνπ Gardasil ζε αγόξηα ειηθίαο 9 έσο 15 εηώλ θαη άλδξεο ειηθίαο 16 έσο 26 εηώλ. ηελ νκάδα εκβνιίνπ, ην 97,4 έσο 99,9% έγηλε νξνζεηηθό ζε όινπο ηνπο νξόηππνπο ηνπ εκβνιίνπ έσο έλα κήλα κεηά ηε δόζε 3. Ο Πίλαθαο 7 ζπγθξίλεη ηνλ 1 κήλα κεηά ηε δόζε 3 ησλ αληη- HPV 6, 11, 16, θαη 18 GMTs ζε αγόξηα ειηθίαο 9 έσο 15 εηώλ κε εθείλνπο ζηνπο άλδξεο ειηθίαο 16 έσο 26 εηώλ. Πίλαθαο 7: Γεθπξώλνληαο ηελ αλνζνγνληθόηεηα κεηαμύ αγνξηώλ ειηθίαο 9 έσο 15 εηώλ θαη αλδξώλ ειηθίαο 16 έσο 26 εηώλ (πιεζπζκόο κε βάζε ην πξσηόθνιιν) κε βάζε ηνπο ηίηινπο όπσο πξνζδηνξίζζεθαλ κε ηε clia Αγόξηα ειηθίαο 9 έσο 15 εηώλ Άλδξεο ειηθίαο 16 έσο 26 εηώλ n GMT (95% CI) n GMT (95% CI) HPV (964, 1117) (419, 479) HPV (1299, 1481) (588, 662) HPV (5601, 6549) (2243, 2575) HPV (1249, 1475) (375, 433) GMT- Μέζνη γεσκεηξηθνί ηίηινη ζε mmu/ml (mmu= κνλάδεο milli-merck) Οη αληη-hpv απαληήζεηο ηνλ Μήλα 7 αλάκεζα ζε αγόξηα ειηθίαο 9 έσο 15 εηώλ ήηαλ κε-θαηώηεξεο από ηηο αληη-hpv απαληήζεηο ζε άλδξεο ειηθίαο 16 έσο 26 εηώλ γηα ηνπο νπνίνπο ε απνηειεζκαηηθόηεηα είρε ηεθκεξησζεί ζε κειέηεο θάζεο ΗΗΗ. Ζ αλνζνγνληθόηεηα ζρεηηδόηαλ κε ηελ ειηθία, θαη ηνλ Μήλα 7 ηα αληη-hpv επίπεδα ήηαλ ζεκαληηθά πςειόηεξα ζηα λεόηεξα άηνκα. Με βάζε απηή ηε γεθύξσζε ηεο αλνζνγνληθόηεηαο, ζπκπεξαίλεηαη ε απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ Gardasil ζε αγόξηα ειηθίαο 9 έσο 15 εηώλ. 18

19 ηελ καθξνπξόζεζκε κειέηε επέθηαζεο ηνπ Πξσηνθόιινπ 018 γηα αγόξηα ειηθίαο 9-15 εηώλ πνπ εκβνιηάζηεθαλ κε Gardasil ζηελ βαζηθή κειέηε, δελ παξαηεξήζεθαλ πεξηπηώζεηο HPV λνζεκάησλ (εμσηεξηθώλ γελλεηηθώλ αιινηώζεσλ ζρεηηδόκελσλ κε ηύπνπο HPV 6/11/16/18) κεηά από κία παξαθνινύζεζε δηάκεζεο δηάξθεηαο πεξίπνπ 6,5 εηώλ. Γηάξθεηα ηεο Αλνζνινγηθήο Απάληεζεο ηνπ Gardasil Μηα ππννκάδα αηόκσλ πνπ ζπκκεηείρε ζηηο κειέηεο Φάζεο ΗΗΗ παξαθνινπζήζεθε γηα κηα καθξνπξόζεζκε πεξίνδν γηα ηελ αζθάιεηα, ηελ αλνζνγνληθόηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα. Ζ Luminex αλνζνκέζνδνο πξνζδηνξηζκνύ νιηθώλ IgG (IgG LIA) ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα αμηνινγήζεη ηελ παξακνλή ηεο αλνζνινγηθήο απάληεζεο επηπξόζζεηα από ηελ clia. ε όινπο ηνπο πιεζπζκνύο (γπλαίθεο 9-45 εηώλ, άλδξεο 9-26 εηώλ), ν πςειόηεξνο ηίηινο ησλ αληη- HPV 6, αληη -HPV 11, αληη -HPV 16, θαη αληη -HPV 18 γεσκεηξηθώλ ηίηισλ (GMTs) clia παξαηεξήζεθε ην Μήλα 7. Μεηά νη GMTs ππνρώξεζαλ κέρξη ην Μήλα θαη κεηά ζηαδηαθά ζηαζεξνπνηήζεθαλ. Ζ αθξηβήο δηάξθεηα αλνζίαο κεηά από έλα ζρήκα 3-δόζεσλ δελ έρεη θαζηεξσζεί θαη κειεηάηαη κέρξη ζήκεξα. Σα θνξίηζηα θαη ηα αγόξηα πνπ εκβνιηάζηεθαλ κε Gardasil ζηελ ειηθία ησλ 9-15 εηώλ ζηε βαζηθή κειέηε ηνπ Πξσηνθόιινπ 018 ζα παξαθνινπζνύληαη κέρξη ηα 10,5 έηε ζε κηα κειέηε επέθηαζεο. Αλάινγα κε ηνλ HPV ηύπν, ην 64-97% θαη % ησλ αηόκσλ ήηαλ νξνζεηηθά ζηε κέζνδν clia θαη ζηελ IgG LIA αληηζηνίρσο 8 ρξόληα κεηά ηνλ εκβνιηαζκό (βιέπε Πίλαθα 8). Πίλαθαο 8: Μαθξνπξόζεζκα ζηνηρεία αλνζνγνληθόηεηαο (ζύκθσλα κε ην πιεζπζκό πξσηνθόιινπ) κε βάζε ην πνζνζηό ησλ νξνζεηηθώλ αηόκσλ όπσο κεηξήζεθαλ κε clia θαη IgG LIA (Πξσηόθνιιν 018) ζηα 8 έηε, ζε θνξίηζηα θαη αγόξηα ειηθίαο 9-15 εηώλ clia IgG LIA n % ησλ νξνζεηηθώλ % ησλ νξνζεηηθώλ n αηόκσλ αηόκσλ HPV % % HPV % % HPV % % HPV % % Οη γπλαίθεο πνπ εκβνιηάζηεθαλ κε ην Gardasil ζε ειηθία εηώλ ζηε βαζηθή κειέηε ηνπ Πξσηόθνιινπ 015 ζα παξαθνινπζνύληαη έσο θαη 14 ρξόληα κε κηα κειέηε επέθηαζεο. Δλλέα ρξόληα κεηά ηνλ εκβνιηαζκό, ην 94%, 96%, 99% θαη 60% ήηαλ αληη-hpv 6, αληη -HPV 11, αληη -HPV 16 θαη αληη -HPV 18 νξνζεηηθό κε ηε κέζνδν clia, αληίζηνηρα, θαη ην 98%, 96%, 100% θαη 91% ήηαλ αληη -HPV6, αληη -HPV 11, αληη -HPV 16 θαη αληη -HPV 18 νξνζεηηθό κε ηε κέζνδν IgG LIA, αληίζηνηρα. Οη γπλαίθεο πνπ εκβνιηάζηεθαλ κε ην Gardasil ζε ειηθία εηώλ ζηε βαζηθή κειέηε ηνπ Πξσηόθνιινπ 019 ζα παξαθνινπζνύληαη έσο θαη 10 ρξόληα κε κηα κειέηε επέθηαζεο. Έμη ρξόληα κεηά ηνλ εκβνιηαζκό, ην 89%, 92%, 97% θαη 45% ήηαλ αληη-hpv 6, αληη -HPV 11, αληη -HPV 16 θαη αληη -HPV 18 νξνζεηηθό κε ηε κέζνδν clia, αληίζηνηρα, θαη ην 88%, 84%, 100% θαη 82% ήηαλ αληη -HPV6, αληη -HPV 11, αληη -HPV 16 θαη αληη -HPV 18 νξνζεηηθό κε ηε κέζνδν IgG LIA, αληίζηνηρα. Οη άληξεο πνπ εκβνιηάζηεθαλ κε Gardasil ζε ειηθία εηώλ ζηε βαζηθή κειέηε ηνπ Πξσηνθόιινπ 020 ζα παξαθνινπζνύληαη σο θαη 10 ρξόληα κε κηα κειέηε επέθηαζεο. Έμη ρξόληα κεηά ηνλ εκβνιηαζκό, ην 84%, 87%, 97% θαη 48% ήηαλ αληη-hpv 6, αληη -HPV 11, αληη -HPV 16 θαη αληη -HPV 18 νξνζεηηθό κε ηε κέζνδν clia, αληίζηνηρα, θαη ην 89%, 86%, 100% θαη 82% ήηαλ αληη - HPV6, αληη -HPV 11, αληη -HPV 16 θαη αληη -HPV 18 νξνζεηηθό κε ηε κέζνδν IgG LIA, αληίζηνηρα. 19

20 ε απηέο ηηο κειέηεο, άηνκα πνπ ήηαλ νξναξλεηηθά ζηνπο ηίηινπο αληη-hpv 6, αληη-hpv 11, αληη- HPV 16 θαη αληη-hpv 18 ζηε clia, ήηαλ αθόκε πξνζηαηεπκέλα από ηελ θιηληθή λόζν κεηά από παξαθνινύζεζε 9 ρξόλσλ γηα ηηο γπλαίθεο ειηθίαο εηώλ, 6 ρξόληα γηα ηηο γπλαίθεο εηώλ θαη 6 ρξόληα γηα ηνπο άλδξεο ειηθίαο εηώλ. Απόδεημε ηεο Αλακλεζηηθήο (Αλνζνινγηθήο Μλήκεο) Απάληεζεο Ζ αλακλεζηηθή απάληεζε έρεη απνδεηρζεί ζε εκβνιηαζκέλεο γπλαίθεο πνπ ήηαλ νξνζεηηθέο ζηνλ(νπο) ζρεηηθό(νύο) ηύπν(νπο) HPV πξηλ ηνλ εκβνιηαζκό. Δπηπιένλ, κηα ππννκάδα εκβνιηαζζέλησλ γπλαηθώλ πνπ έιαβε κηα δόζε πξόθιεζεο ηνπ Gardasil 5 ρξόληα κεηά ηελ έλαξμε ηνπ εκβνιηαζκνύ, εκθάληζε κηα γξήγνξε θαη ηζρπξή αλακλεζηηθή απάληεζε, ε νπνία ππεξέβε ηνπο αληη-hpv GMTs πνπ παξαηεξήζεθαλ 1 κήλα κεηά ηε δόζε 3. Άηνκα κε ινίκσμε HIV Μία αθαδεκατθή κειέηε πνπ ηεθκεξηώλεη ηελ αζθάιεηα θαη αλνζνγνληθόηεηα ηνπ Gardasil πξαγκαηνπνηήζεθε ζε 126 άηνκα κε ινίκσμε HIV ειηθίαο 7-12 εηώλ (96 από ηα νπνία έιαβαλ Gardasil). Ζ νξνκεηαηξνπή θαη ζηα ηέζζεξα αληηγόλα ήηαλ ζε πνζνζηό πάλσ από ελελήληα έμη ηνηο εθαηό ησλ αηόκσλ. Οη GMTs ήηαλ ιίγν ρακειόηεξνη από απηνύο πνπ αλαθέξζεθαλ ζε κε κνιπζκέλα κε HIV άηνκα ηεο ίδηαο ειηθίαο ζε άιιεο κειέηεο. Ζ θιηληθή ζπζρέηηζε ησλ ρακειόηεξσλ απαληήζεσλ είλαη άγλσζηε. Σν πξνθίι αζθάιεηαο ήηαλ παξόκνην κε ηα κε κνιπζκέλα κε HIV άηνκα ζε άιιεο κειέηεο. Σν CD4% ή ην RNA ηνπ HIV ζην πιάζκα δελ επεξεάζηεθαλ από ηνλ εκβνιηαζκό. Αλνζνινγηθή απάληεζε ηνπ Gardasil κε ρξήζε ελόο ζρήκαηνο 2-δόζεσλ ζε άηνκα ειηθίαο 9-13 εηώλ Μηα θιηληθή κειέηε έδεημε όηη αλάκεζα ζηα θνξίηζηα πνπ έιαβαλ 2 δόζεηο ελόο εκβνιίνπ HPV κε δηαθνξά 6 κελώλ, ε αληηζσκαηηθή απάληεζε ζηνπο 4 HPV ηύπνπο, έλα κήλα κεηά ηελ ηειεπηαία δόζε δελ ήηαλ θαηώηεξε από απηή αλάκεζα ζε λεαξέο γπλαίθεο πνπ έιαβαλ 3 δόζεηο ηνπ εκβνιίνπ κέζα ζε 6 κήλεο. Σν κήλα 7, ζην πιεζπζκό ηνπ Πξσηνθόιινπ, ε αλνζνινγηθή απάληεζε ζε θνξίηζηα ειηθίαο 9-13 εηώλ (n=241) ηα νπνία έιαβαλ 2 δόζεηο Gardasil (ηνπο κήλεο 0, 6) δελ ήηαλ θαηώηεξε θαη ήηαλ αξηζκεηηθώο πςειόηεξε από ηελ αλνζνινγηθή απάληεζε ζε γπλαίθεο ειηθίαο εηώλ (n=246) νη νπνίεο έιαβαλ 3 δόζεηο Gardasil (ηνπο κήλεο 0, 2, 6). ηελ παξαθνινύζεζε ηνλ κήλα 36, νη GMT ζηα θνξίηζηα (2 δόζεηο, n=86) παξέκεηλαλ κε-θαηώηεξνη από ηνπο GMT ζε γπλαίθεο (3 δόζεηο, n=86) γηα όινπο ηνπο 4 HPV ηύπνπο. ηελ ίδηα κειέηε, ζηα θνξίηζηα ειηθίαο 9-13 εηώλ, ε αλνζνινγηθή απάληεζε κεηά ην ζρήκα 2-δόζεσλ ήηαλ αξηζκεηηθώο ρακειόηεξε από όηη κεηά από έλα ζρήκα 3-δόζεσλ (n=248 ην Μήλα 7, n=82 ην Μήλα 36). Ζ θιηληθή ζπζρέηηζε απηώλ ησλ επξεκάησλ είλαη άγλσζηε. Ζ δηάξθεηα ηεο πξνζηαζίαο ελόο ζρήκαηνο 2-δόζεσλ ηνπ Gardasil δελ έρεη θαζηεξσζεί. 5.2 Φαξκαθνθηλεηηθέο ηδηόηεηεο Γελ εθαξκόδεηαη. 5.3 Πξνθιηληθά δεδνκέλα γηα ηελ αζθάιεηα Μειέηεο ηνμηθόηεηαο κε κία δόζε θαη επαλαιακβαλόκελεο δόζεηο θαη κειέηεο ηνπηθήο αλνρήο έδεημαλ όηη δελ ππάξρνπλ ηδηαίηεξνη θίλδπλνη γηα ηνπο αλζξώπνπο. Σν Gardasil επήγαγε εηδηθέο αληηζσκαηηθέο απαληήζεηο έλαληη ησλ ηύπσλ 6, 11, 16 θαη 18 ηνπ HPV ζε εγθύνπο αξνπξαίνπο, κεηά από κία ή πνιιαπιέο ελδνκπτθέο ελέζεηο. Αληηζώκαηα έλαληη θαη ησλ ηεζζάξσλ ηύπσλ ηνπ HPV κεηαβηβάδνληαη ζηνλ απόγνλν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θύεζεο θαη πηζαλώο 20

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. Γεζθινπξάλην 100% v/v, δηαηίζεηαη σο ακηγήο θαξκαθεπηηθή νπζία.

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. Γεζθινπξάλην 100% v/v, δηαηίζεηαη σο ακηγήο θαξκαθεπηηθή νπζία. ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ SUPRANE 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΔΗ Γεζθινπξάλην 100% v/v, δηαηίζεηαη σο ακηγήο θαξκαθεπηηθή νπζία. 3. ΦΑΡΜΑΚΟΣΔΥΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Metronidazole/Baxter 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Metronidazole 5 mg/ml 100 ml δηαιύκαηνο γηα ελδνθιέβηα έγρπζε πνπ πεξηέρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Φύιιν νδεγηώλ ρξήζεο: Πιεξνθνξίεο γηα ηνλ Χξήζηε

Φύιιν νδεγηώλ ρξήζεο: Πιεξνθνξίεο γηα ηνλ Χξήζηε Φύιιν νδεγηώλ ρξήζεο: Πιεξνθνξίεο γηα ηνλ Χξήζηε Prevenar 13 ελέζηκν ελαηώξεκα πδεπγκέλν πνιπζαθραξηδηθό πλεπκνληνθνθθηθό εκβόιην (13-δύλακν, πξνζξνθεκέλν) Δηαβάζηε πξνζεθηηθά νιόθιεξν ην θύιιν νδεγηώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Vaniqa 11,5% θξέκα 2. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΤΝΘΔΖ Κάζε γξακκάξην θξέκαο πεξηέρεη 115 mg εθινξληζίλεο (σο πδξνρισξηνχρν

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Επιδημιολογικήσ Επιτήρηςησ και Παρέμβαςησ ΑΝΔΜΔΤΛΟΓΗΑ / ΔΡΠΖ ΕΩΣΖΡΑ

Τμήμα Επιδημιολογικήσ Επιτήρηςησ και Παρέμβαςησ ΑΝΔΜΔΤΛΟΓΗΑ / ΔΡΠΖ ΕΩΣΖΡΑ ΑΝΔΜΔΤΛΟΓΗΑ / ΔΡΠΖ ΕΩΣΖΡΑ Η αλεκεπινγηά είλαη κηα νμεία ηνγελήο λόζνο, κε ραξαθηεξηζηηθό εμάλζεκα, πνπ πξνθαιείηαη από ηνλ ηό ηεο αλεκεπινγηάο- έξπεηα δσζηήξα (VZV), ν νπνίνο αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηα ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΓΔΡΜΑ ΓΔΡΜΑΣΟΠΑΘΔΙΔ ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΑΝΓΡΔΑ ΔΛΔΝΗ Α.Μ. : 2440 ΒΟΤΚΔΛΑΣΟΤ ΓΚΟΛΦΧ Α.Μ. :2450 Αθαδ. Έηνο : 2007-2008 ΓΔΡΜΑ Σν δέξκα είλαη ην κεγαιύηεξν

Διαβάστε περισσότερα

132 mmol/l 1,25 mmol/l 0,25 mmol/l 105 mmol/l 40 mmol/l

132 mmol/l 1,25 mmol/l 0,25 mmol/l 105 mmol/l 40 mmol/l ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Nutrineal PD4 κε 1,1% ακηλνμέα Γηάιπκα πεξηηνλατθήο δηαπίδπζεο (θάζαξζεο) 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ 1 ιίηξν δηαιύκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ. Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο

ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ. Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο.. Ση είλαη ε νζηενπόξωζε; Η νζηενπόξσζε ( νζηά + πώξνη ) απνηειεί κία λόζν ζηελ νπνία ηα θόθαια γίλνληαη αδύλακα θαη εκθαλίδνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ αλ νζηενπόξσζε νξίδεηαη ε ειάηησζε ηεο πνζόηεηαο ηνπ νζηνύ θαη ε δηαηαξαρή ηεο κηθξν-αξρηηεθηνληθήο ηνπ ζε ηέηνην βαζκό, ώζηε λα είλαη επηξξεπέο ζηελ πξόθιεζε θαηάγκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. GAMMAGARD S/D 5,0 g, Κφληο θαη δηαιχηεο γηα δηάιπκα πξνο έγρπζε

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. GAMMAGARD S/D 5,0 g, Κφληο θαη δηαιχηεο γηα δηάιπκα πξνο έγρπζε ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ GAMMAGARD S/D 5,0 g, Κφληο θαη δηαιχηεο γηα δηάιπκα πξνο έγρπζε 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΔΗ Αλζξψπηλε θπζηνινγηθή αλνζνζθαηξίλε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ RINGER LΑCΣΑΣE/BAXTER (VIAFLO) (πλώλπκα: Compound Sodium Lactate Solution for Infusion Hartmann s Solution for Infusion) 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Δηζαγσγή ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Απηό ην βηβιηάξην δίλεη πιεξνθνξίεο θπξίσο ζε αζζελείο αιιά θαη ζε άιινπο ελδηαθεξόκελνπο πνπ ζέινπλ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηνλ θαξθίλν πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ. 217. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Πάτξαο Γεώξγηνο

Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ. 217. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Πάτξαο Γεώξγηνο ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ MARKETING ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΣΗ ΣΤΣΙΚΗ ΓΤΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Δ ΑΘΔΝΔΙ ΣΑ ΙΓΙΩΣΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΔΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Κάζε δηζθίν πεξηέρεη: 20 mg ή 40 mg esomeprazole (σο magnesium trihydrate). Γηα ηα έθδνρα βιέπε ιήκκα 6.1.

2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Κάζε δηζθίν πεξηέρεη: 20 mg ή 40 mg esomeprazole (σο magnesium trihydrate). Γηα ηα έθδνρα βιέπε ιήκκα 6.1. Εγθεθξηκέλν θείκελν 10.05.2010 Σηελ Ειιεληθή αγνξά θπθινθνξνύλ νη ζπζθεπαζίεο ησλ 14 θαη 28 δηζθίσλ γηα ην Nexium 20 mg θαη ησλ 28 δηζθίσλ γηα ην Nexium 40 mg. ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

10. ΤΑΥΤΕΚΩ. ΘΕΜΑ: «Νέο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών & Εφήβων2011» και «Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων»

10. ΤΑΥΤΕΚΩ. ΘΕΜΑ: «Νέο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών & Εφήβων2011» και «Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων» ΑΔΑ: Β4Λ5ΟΞ7Μ-ΛΝ8 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΘΗΝΑ: 26/6/2012 Γενική Δ/νση:ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/νση:ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τμήμα: Πρόληψης & Προαγωγής Υγείας Ταχ. Δ/νση:ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα. Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ

ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα. Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ Παξνπζίαζε Οξηζκόο θαη επηδεκηνινγία Παζνθπζηνινγία Γηάγλσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 21/12/2011 ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ & ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ Γ/ΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΝΟΖΜΑΣΩΝ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 21/12/2011 ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ & ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ Γ/ΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΝΟΖΜΑΣΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ.ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 21/12/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ Αρηζ. Πρφη.Τ1/Γ.Π.νηθ.140958 ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ & ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ Γ/ΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100

4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 ΟΞΕΙΑ ΔΤΠΝΟΙΑ 4 ο Δπηκέιεηα Κεθαιαίνπ: Γεώξγηνο ηεθαλάθεο Αιεμάλδξα Παπατσάλλνπ Πεξηερόκελα 4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100

Διαβάστε περισσότερα

Διεπεύνηζη ηηρ ζσέζηρ μεηαξύ μνήμηρ επγαζίαρ και ηηρ νόζος ηος Πάπκινζον ζε πποζομοιυηή οδήγηζηρ

Διεπεύνηζη ηηρ ζσέζηρ μεηαξύ μνήμηρ επγαζίαρ και ηηρ νόζος ηος Πάπκινζον ζε πποζομοιυηή οδήγηζηρ Διεπεύνηζη ηηρ ζσέζηρ μεηαξύ μνήμηρ επγαζίαρ και ηηρ νόζος ηος Πάπκινζον ζε πποζομοιυηή οδήγηζηρ νθία Βαξδάθε 1, Γηώξγνο Γηαλλήο 1, Κώζηαο Αλησλίνπ 1, Γεκνζζέλεο Παύινπ 1, Ίσλ Μπεξάηεο 2, Νηθόιανο Αλδξνλάο

Διαβάστε περισσότερα

Βιοσημική Τοξικολογία

Βιοσημική Τοξικολογία Βιοσημική Τοξικολογία Μέθοδοι πειπαμαηικήρ μελέηηρ ηηρ καπκινογένεζηρ ζηα ηπωκηικά Γεκήηξεο Κνπξέηαο Καζεγεηήο Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Τκήκα Βηνρεκείαο & Βηνηερλνινγίαο Δξγαζηήξην Φπζηνινγίαο Εσηθώλ Οξγαληζκώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΜΙΚΟΙ ΕΠΕΝΔΤΣΕ: ΜΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟ ΦΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, 2003-2008

ΑΣΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΜΙΚΟΙ ΕΠΕΝΔΤΣΕ: ΜΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟ ΦΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, 2003-2008 ΑΣΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΜΙΚΟΙ ΕΠΕΝΔΤΣΕ: ΜΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟ ΦΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, 2003-2008 ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟΤ ΓΙΠΛΩΜΑΣΟ ΔΙΓΙΚΔΤΗ ΗΛΙΟΠΟΤΛΟ Π. ΓΕΩΡΓΙΟ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΒΕΝΕΣΗ A. ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Ψ6Θ-Θ0Κ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ.ΔΠΔΙΓΟΝ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 20 /12/2011

ΑΔΑ: 45Ψ6Θ-Θ0Κ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ.ΔΠΔΙΓΟΝ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 20 /12/2011 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞ.ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 20 /12/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ Αριθ. Πρφη. Τ1/Γ.Π.νηθ.140202 ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ & ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ Γ/ΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΓΔΝΔΣΙΚΗ ΠΜ ΒΙΟΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΗ ΓΔΩΠΟΝΙΑ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΜΟΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ & ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΓΔΝΔΣΙΚΑ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΜΟΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΓΔΝΔΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

HPV REVIEW. Γειεγεώξνγινπ Δ., Ταβεξλαξάθεο Γ., Φξηζηόπνπινο Π., Σαιάθνο Ν., Παπαδηάο Κ,

HPV REVIEW. Γειεγεώξνγινπ Δ., Ταβεξλαξάθεο Γ., Φξηζηόπνπινο Π., Σαιάθνο Ν., Παπαδηάο Κ, HPV REVIEW 1 Γειεγεώξνγινπ Δ., Ταβεξλαξάθεο Γ., Φξηζηόπνπινο Π., Σαιάθνο Ν., Παπαδηάο Κ, Κξεαηζάο Γ. O ηφο ησλ αλζξσπίλσλ ζεισκάησλ (ΖPV), είλαη έλαο ζεμνπαιηθά κεηαδηδφκελνο ηφο, απνηεινχκελνο απφ δηπιή

Διαβάστε περισσότερα

10.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 244 10.1.1 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΔΩΝ... 244 10.1.2 ΟΓΟΗ ΔΗΟΓΟΤ ΣΟΤ ΓΖΛΖΣΖΡΗΟΤ ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ... 245

10.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 244 10.1.1 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΔΩΝ... 244 10.1.2 ΟΓΟΗ ΔΗΟΓΟΤ ΣΟΤ ΓΖΛΖΣΖΡΗΟΤ ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ... 245 ΟΞΕΙΕ ΔΗΛΗΣΗΡΙΑΕΙ 10 ο Δπιμέλεια Κεθαλαίος: Γεώξγηνο Σηεθαλάθεο Αιεμάλδξα Παπατσάλλνπ Πεπιεσόμενα 10.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 244 10.1.1 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΓΖΛΖΣΖΡΗΑΔΩΝ... 244 10.1.2 ΟΓΟΗ ΔΗΟΓΟΤ ΣΟΤ ΓΖΛΖΣΖΡΗΟΤ ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ...

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη εβαζκηώηαηε Μεηξνπνιίηε Γεκεηξηάδνο θ. Ιγλάηηε, Θα ήζεια ζεξκόηαηα λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηελ επγεληθή όζν θαη ηηκεηηθή πξόζθιεζε ζαο λα έιζσ ζε απηή ηε ζπλάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ»

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΥΟΛΗ: ΥΗΜΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΣΜΗΜΑ: ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΜΔ ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μαζήκαηα Εηδηθεσοκέλωλ. Κύθιος Γιαύθωκα. Χρόληο απιό γιαύθωκα ΙΙ. Σηραηεγηθές προζέγγηζες

Μαζήκαηα Εηδηθεσοκέλωλ. Κύθιος Γιαύθωκα. Χρόληο απιό γιαύθωκα ΙΙ. Σηραηεγηθές προζέγγηζες Μαζήκαηα Εηδηθεσοκέλωλ Κύθιος Γιαύθωκα Χρόληο απιό γιαύθωκα ΙΙ Σηραηεγηθές προζέγγηζες Χ.Τερζίδοσ Επιμελήηρια Α Εργαζηήριο Γλασκώμαηος, Οθθαλμολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Παηηζίων Δ/νηής Α.Δ. Πεηούνης Ε.Ο.Ε. 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1.ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ OLICLINOMEL N4-550Δ, γαιάθησκα γηα ελδνθιέβηα έγρπζε 2.ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ To θαξκαθεπηηθφ πξντφλ δηαηίζεηαη

Διαβάστε περισσότερα