Σεύρνο 9 ν - Άξζξν 2.1 δ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σεύρνο 9 ν - Άξζξν 2.1 δ"

Transcript

1 Σεύρνο 9 ν - Άξζξν 2.1 δ Η ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΗ (AAP) ΕΚΔΙΔΕΙ ΚΑΣΕΤΘΤΝΣΗΡΙΕ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΣΗ ΑΡΥΙΚΗ ΟΤΡΟΛΟΙΜΩΞΗ ΣΑ ΠΑΙΔΙΑ Μεηάθξαζε-επηκέιεηα: Σζίληνπ Μαγδαιελή* Ιαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο. *Editor in Chief, reviewer, webmaster. 30 Απγνύζηνπ, Οη θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο Κιηληθήο Πξαθηηθήο θαη ε ηερληθή αλαθνξά ηεο Ακεξηθαληθήο Αθαδεκίαο Παηδηαηξηθήο (ΑΑΡ), πνπ δεκνζηεύζεθαλ δηαδηθηπαθά ηελ 29 ε Απγνύζηνπ θαη ζα εκθαληζηνύλ ζην ηεύρνο επηεκβξίνπ ηνπ πεξηνδηθνύ Pediatrics (Παηδηαηξηθή), απεπζύλνληαη ζηε δηάγλσζε θαη δηαρείξηζε ηεο αξρηθήο ινίκσμεο ηνπ νπξνπνηεηηθνύ ζπζηήκαηνο (UTI) ζε εκπύξεηα βξέθε θαη κηθξά παηδηά. «Η δηάγλσζε θαη δηαρείξηζε ησλ νπξνινηκώμεσλ ζε κηθξά παηδηά, απνηεινύλ πξόθιεζε θιηληθά», γξάθεη ε S. Maria E. Finnell, MD, MS, θαη νη ζπλεξγάηεο ηεο από ηελ Τπνεπηηξνπή ΑΑΡ γηα ηε ινίκσμε ηνπ νπξνπνηεηηθνύ ζπζηήκαηνο πνπ ζπλέγξαςαλ ηελ Σερληθή Αλαθνξά. «Η αλαθνξά απηή αλαπηύρζεθε γηα λα ελεκεξώζεη ηηο αλαζεσξεκέλεο, βαζηζκέλεο ζε ζηνηρεία, θιηληθέο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ζρεηηθά κε ηε δηάγλσζε θαη ηε δηαρείξηζε ησλ αξρηθώλ νπξνινηκώμεσλ ζε εκπύξεηα βξέθε θαη κηθξά παηδηά, από 2 έσο 24 κελώλ... Σν ελλνηνινγηθό κνληέιν πνπ παξνπζηάζζεθε ζηελ ηερληθή αλαθνξά ηνπ 1999 επηθαηξνπνηήζεθε κεηά από κηα ζπλνιηθή αλαζθόπεζε ηεο δεκνζηεπκέλεο βηβιηνγξαθίαο. " Κλινικά ταρακηηριζηικά, νέες μέθοδοι ανάλσζης ούρων

2 Με βάζε ηελ αλαζθόπεζε ηεο πξόζθαηεο βηβιηνγξαθίαο θαη κεηα-αλαιύζεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο αληηκηθξνβηαθήο πξνθύιαμεο ώζηε λα απνηξαπεί ε ππνηξνπή ηεο UTI, νη ζπγγξαθείο ηεο αλαθνξάο θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα όηη ηα εηδηθά θιηληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη νη λέεο κέζνδνη αλάιπζεο νύξσλ κπνξνύλ λα βνεζήζνπλ ηνπο θιηληθνύο ηαηξνύο λα θαζνξίζνπλ πνηα εκπύξεηα παηδηά βξίζθνληαη ζε πνιύ ρακειό θίλδπλν γηα UTI. Σα επξήκαηά ηνπο πεξηιακβάλνπλ ηα αθόινπζα: ε ζύγθξηζε κε ηελ παξεληεξηθή ζεξαπεία, ε από ηνπ ζηόκαηνο αληηκηθξνβηαθή ζεξαπεία είλαη εμίζνπ απνηειεζκαηηθή ζηε ζεξαπεία ηεο νπξνινίκσμεο (UTI). Σα ζηνηρεία από δεκνζηεπκέλεο, ηπραηνπνηεκέλεο ειεγρόκελεο κειέηεο δείρλνπλ όηη όηαλ ε αληνύζα θπζηενπξεζξνγξαθία (VCUG) δείρλεη θπζηεννπξεηεξηθή παιηλδξόκεζε (VUR), δελ ζπληζηάηαη αληηκηθξνβηαθή πξνθύιαμε γηα ηελ πξόιεςε εκπύξεηεο ινίκσμεο ηνπ νπξνπνηεηηθνύ. Η επαηζζεζία ηνπ ππεξερνγξαθήκαηνο ηνπ νπξνπνηεηηθνύ ζπζηήκαηνο κεηά ηελ πξώηε νπξνινίκσμε είλαη θησρή. Ο θίλδπλνο γηα λεθξηθή βιάβε από νπξνινίκσμε κπνξεί λα κεησζεί κε πξώηκε αληηκηθξνβηαθή ζεξαπεία. "Η πξόζθαηε βηβιηνγξαθία ζπκθσλεί κε ηα πεξηζζόηεξα από ηα ζηνηρεία πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηελ ηερληθή αλαθνξά ηνπ 1999, αιιά νη κεηα-αλαιύζεηο ησλ δεδνκέλσλ από ηηο πξόζθαηεο, ηπραηνπνηεκέλεο ειεγρόκελεο δνθηκέο δελ ππνζηεξίδνπλ ηελ αληηκηθξνβηαθή πξνθύιαμε γηα ηελ απνηξνπή εκπύξεηνπ νπξνινίκσμεο," γξάθνπλ νη ζπληάθηεο ηεο αλαθνξάο. «Σν εύξεκα απηό αληηζηξαηεύεηαη... ηε VCUG κεηά ηελ πξώηε νπξνινίκσμε."

3 σζηάζεις ηης APP Με βάζε απηή ηελ ηερληθή αλαθνξά θαη ηα ζρεηηθά απνδεηθηηθά ζηνηρεία ηεο, ν Kenneth B. Roberts, MD, θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ από ηελ Τπνεπηηξνπή ηεο ΑΑΡ γηα ηε ινίκσμε ηνπ νπξνπνηεηηθνύ ζπζηήκαηνο πνπ ζπλππέγξαςαλ ηηο λέεο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο θιηληθήο πξαθηηθήο, εμέδσζαλ ζπζηάζεηο γηα ηε δηάγλσζε θαη ηε δηαρείξηζε ηεο πξώηεο UTI ζε εκπύξεηα βξέθε θαη παηδηά ειηθίαο 2 έσο 24 κελώλ. Οη αιιαγέο από ηηο πξνεγνύκελεο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηεο AAP, πεξηιακβάλνπλ θξηηήξηα γηα ηε δηάγλσζε ησλ νπξνινηκώμεσλ θαη ζπζηάζεηο γηα ηελ απεηθόληζε. Οη εηδηθέο ζπζηάζεηο ζηηο λέεο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο θιηληθήο πξαθηηθήο πεξηιακβάλνπλ ηα αθόινπζα: Η δηάγλσζε ησλ νπξνινηκώμεσλ γίλεηαη από έλα θαηάιιεια ζπιιερζέλ δείγκα νύξσλ κε βάζε ηελ παξνπζία ππνπξίαο, θαζώο θαη απνηθηώλ αλά ml ή πεξηζζόηεξσλ ελόο κόλν νπξνπαζνγόλνπ νξγαληζκνύ. Γηα λα δηεπθνιπλζεί ε έγθαηξε δηάγλσζε θαη ζεξαπεία ησλ επαλαιακβαλόκελσλ νπξνινηκώμεσλ, ε ζηελή θιηληθή παξαθνινύζεζε ζα πξέπεη λα δηαηεξείηαη κεηά από ηηο 7 έσο 14 εκέξεο αληηκηθξνβηαθήο ζεξαπείαο. Γηα ηε δηάγλσζε αλαηνκηθώλ αλσκαιηώλ, ζα πξέπεη λα εθηειείηαη ππεξερνγξάθεκα λεθξώλ θαη νπξνδόρνπ θύζηεο. Δπεηδή ηα ζηνηρεία από ηηο πην πξόζθαηεο 6 κειέηεο δελ ππνζηεξίδνπλ ηε ρξήζε αληηκηθξνβηαθήο πξνθύιαμεο γηα ηελ απνηξνπή εκπύξεηεο ππνηξνπηάδνπζαο νπξνινίκσμεο

4 ζε βξέθε ρσξίο VUR (θπζηεννπξεηεξηθή παιηλδξόκεζε) ή κε βαζκό 1 έσο 4 VUR, ε VCUG (αληνύζα θπζηενπξεζξνγξαθία) δελ ζπληζηάηαη ζπλήζσο κεηά ηελ πξώηε νπξνινίκσμε. Ωζηόζν, ε VCUG ελδείθλπηαη, εάλ ηα ππεξερνγξαγηθά απνηειέζκαηα λεθξώλ θαη νπξνδόρνπ θύζηεο δείρλνπλ πδξνλέθξσζε, νπινπνίεζε, ή άιια απνδεηθηηθά ζηνηρεία πςεινύ βαζκνύ VUR ή απνθξαθηηθήο νπξνπάζεηαο, όπσο θαη ζε άιιεο άηππεο ή πνιύπινθεο θιηληθέο ζπλζήθεο. Σα βξέθε θαη ηα παηδηά πνπ έρνπλ επαλεκθάληζε κηαο εκπύξεηεο νπξνινίκσμεο ζα πξέπεη λα ππνβιεζνύλ ζε VCUG. Επιπρόζθεηες κλινικές Ερωηήζεις ε έλα ζπλνδεπηηθό άξζξν ησλ ζπληαθηώλ, ν Thomas B. Newman, MD, MPH, από ην Σκήκα Κιηληθήο Δπηδεκηνινγίαο, Σκήκα Δπηδεκηνινγίαο θαη Βηνζηαηηζηηθήο, θαη Σνκέα Γεληθήο Παηδηαηξηθήο, ηνπ Σκήκαηνο Παηδηαηξηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Καιηθόξληα ζην αλ Φξαλζίζθν, απνθαιεί ηηο λέεο ζπζηάζεηο "κηα πνιπαλακελόκελε επηθαηξνπνίεζε» θαη «εμαηξεηηθά ηεθκεξησκέλεο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο." Κάλεη επηπξόζζεηα ζρόιηα ζε απάληεζε ζηηο 5 θιηληθέο εξσηήζεηο πνπ απεπζύλνληαη ζηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο θαη ηελ ηερληθή αλαθνξά, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εμήο: ε πνηα παηδηά ζα πξέπεη ηα νύξα ηνπο λα εμεηάδνληαη; Η λέα θαηεπζπληήξηα νδεγία ζπληζηά επηιεθηηθή εμέηαζε νύξσλ κε βάζε ηελ πξνγελέζηεξε πηζαλόηεηα νπξνινηκώμεσλ, θάηη ην νπνίν ν Dr. Newman παξαζέηεη όηη είλαη κηα ζεκαληηθή βειηίσζε έλαληη ησλ παξακέηξσλ πξαθηηθήο ηνπ 1999 πνπ ζπληζηά εμέηαζε νύξσλ ζε όια ηα παηδηά ειηθίαο από 2 κελώλ έσο 2 εηώλ κε αλεμήγεην ππξεηό.

5 Πώο ζα πξέπεη λα ιεθζεί ην δείγκα νύξσλ; Ο Γξ Newman επηθξνηεί ηε λέα θαηεπζπληήξηα νδεγία γηα ηε ζπλέρηζε ηεο παξνρήο ηεο επηινγήο ηεο κε επεκβαηηθήο ιήςεο νύξσλ γηα νπξν-αλαιύζεηο, αιιά δελ είλαη πεπεηζκέλνο όηη ην ζαθνπιάθη ησλ νύξσλ δελ κπνξεί πνηέ λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα θαιιηέξγεηα, γηαηί ην πξνγελέζηεξν ελδερόκελν κπνξεί κεξηθέο θνξέο λα αθνξά θάζε όπνπ ν θαιιηέξγεηα από ην ζαθνπιάθη λα είλαη ρξήζηκε. Πώο πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη νη νπξνινηκώμεηο; Ο Γξ Newman ζπκθσλεί κε ηε ζύζηαζε ησλ θαηεπζπληήξσλ νδεγηώλ όηη νη πεξηθεξεηαθέο δηαθνξέο ζηα ζρέδηα αληηκηθξνβηαθήο επαηζζεζίαο ζα πξέπεη λα ππαγνξεύνπλ ηελ επηινγή ηεο αξρηθήο ζεξαπείαο. Ωζηόζν, πξνηείλεη ηελ πξνζαξκνγή ηεο επηινγήο κε βάζε ηελ θιηληθή πνξεία, αληί γηα ηηο δνθηκέο επαηζζεζίαο ηνπ απνκνλσζέληνο νπξνπαζνγόλνπ ζηειέρνπο, όπσο ζπληζηάηαη ζηελ θαηεπζπληήξηα νδεγία. Ση απεηθόληζε θαη παξαθνινύζεζε ζπληζηάηαη κεηά ηε δηάγλσζε ηεο νπξνινίκσμεο; "Η ζύζηαζε αλαθέξεη, δξακαηηθά πην δηαθνξεηηθά από ηελ θαηεπζπληήξηα νδεγία ηνπ 1999, όηη ε VCUG δελ είλαη εμέηαζε ξνπηίλαο κεηά από ηελ πξώηε εκπύξεηε νπξνινίκσμε," γξάθεη ν Γξ Newman. «Ο θύξηνο ιόγνο γηα απηή ηελ αιιαγή είλαη ε ζπζζώξεπζε απνδεηθηηθώλ ζηνηρείσλ πνπ ακθηζβεηνύζαλ ην όθεινο ζην λα ηεζεί δηάγλσζε θπζηεννπξεηεξηθήο παιηλδξόκεζεο... Γηα λα ζέζνπκε απηά ηα δεδνκέλα ζε κηα ηζηνξηθή δηάζηαζε, ε ιεηηνπξγηθή νπξεηεξηθή επαλεκθύηεπζε ήηαλ ε ηππηθή ζεξαπεία γηα ηελ VUR κέρξηο όηνπ ηπραηνπνηεκέλεο κειέηεο αλαθάιπςαλ όηη απηό δελ είλαη θαιύηεξν από ό, ηη ε πξνθπιαθηηθή ρνξήγεζε αληηβηνηηθώλ γηα ηελ πξόιεςε ηεο λεθξηθήο νπινπνίεζεο." Πώο ζα πξέπεη ηα παηδηά λα παξαθνινπζνύληαη αθνύ δηαγλσζζεί κηα νπξνινίκσμε; Ο Γξ Newman ζπκθσλεί κε ηνπο ζπγγξαθείο ησλ θαηεπζπληήξησλ νδεγηώλ ζην λα κε ζπληζηάηαη ε πξνθπιαθηηθή ρνξήγεζε αληηβηνηηθώλ γηα ηελ πξόιεςε ησλ ππνηξνπώλ UTI, γηαηί νη κεηα-αλαιύζεηο δελ έρνπλ απνθαιύςεη θάπνηα ζεκαληηθή κείσζε ησλ

6 ζπκπησκαηηθώλ νπξνινηκώμεσλ από ηέηνηα πξνθύιαμε, αλεμάξηεηα από ηελ παξνπζία VUR. «Υαηξεηίδσ ηνπο ζπγγξαθείο ησλ λέσλ θαηεπζπληήξησλ νδεγηώλ ηεο AAP γηα ηηο νπξνινηκώμεηο θαη ηε ζπλνδεπηηθή ηερληθή αλαθνξά," θαηαιήγεη ν Γξ Newman. «Καη νη δύν εθδόζεηο αληηπξνζσπεύνπλ κηα ζεκαληηθή πξόνδν πνπ ζα πξέπεη λα είλαη ρξήζηκε ζηνπο θιηληθνύο ηαηξνύο θαη ηηο νηθνγέλεηεο πνπ αληηκεησπίδνπλ απηό ην θνηλό πξόβιεκα." ρεηηθέο νηθνλνκηθέο ζρέζεηο ηνπ Γξ Newman, δελ πξνέθπςαλ. Πεγή: Pediatrics. 2011;128: , , e749-e770.

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Gardasil, ελέζηκν ελαηώξεκα. Δκβόιην ηνπ Ηνύ ησλ Αλζξώπηλσλ Θεισκάησλ [Σύπνη 6, 11, 16, 18] (Αλαζπλδπαζκέλν,

Διαβάστε περισσότερα

Τεύρνο 7 ν - Άξζξν 2.1 ε

Τεύρνο 7 ν - Άξζξν 2.1 ε Τεύρνο 7 ν - Άξζξν 2.1 ε ΘΕΜΑΣΑ CDC, 2010. ΘΕΡΑΠΕΤΣΙΚΕ ΚΑΣΕΤΘΤΝΣΗΡΙΕ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΑ ΕΞΟΤΑΛΙΚΩ ΜΕΣΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΗΜΑΣΑ Μεηάθξαζε-επηκέιεηα: Τζίληνπ Μαγδαιελή* Ιαηξηθή Σρνιή Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο. *Editor

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ ΣΗ ΜΗΣΡΑ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ ΣΗ ΜΗΣΡΑ ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ ΣΗ ΜΗΣΡΑ Πεξηερόκελα Δηζαγσγή Απηό ην βηβιηάξην ζα είλαη ρξήζηκν αλ εζείο ή θάπνην άιιν άηνκν από ην νηθνγελεηαθό ή ην θηιηθό ζαο πεξηβάιινλ έρεη δηαγλσζζεί κε θαξθίλν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ

ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ: ΑΝ. ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΦΗΛΗΠΠΟ ΓΟΤΡΕΖ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο θιηληθήο πξαθηηθήο γηα ηε δηάγλσζε θαη ηελ αληηκεηώπηζε ηεο γαζηξννηζνθαγηθήο παιηλδξόκεζεο ζηα παηδηά

Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο θιηληθήο πξαθηηθήο γηα ηε δηάγλσζε θαη ηελ αληηκεηώπηζε ηεο γαζηξννηζνθαγηθήο παιηλδξόκεζεο ζηα παηδηά Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο θιηληθήο πξαθηηθήο γηα ηε δηάγλσζε θαη ηελ αληηκεηώπηζε ηεο γαζηξννηζνθαγηθήο παιηλδξόκεζεο ζηα παηδηά ΑΠΟ ΚΟΗΝΟΤ ΤΣΑΔΗ ΣΖ ΑΜΔΡΗΚΑΝΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖ ΔΤΡΧΠΑΪΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΓΑΣΡΔΝΣΔΡΟΛΟΓΗΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Σεύρνο 9 ν - Άξζξν 3 ν

Σεύρνο 9 ν - Άξζξν 3 ν Σεύρνο 9 ν - Άξζξν 3 ν ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΦΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΝΕΙΛΟΥ Πηγή: Κένηρο Ελέγτοσ και Πρόληυης Νοζημάηφν (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.).

Διαβάστε περισσότερα

Τομές Σποσδών : Φσζιοθεραπεσηής ( ιδικός κινηζιοθεραπείας)

Τομές Σποσδών : Φσζιοθεραπεσηής ( ιδικός κινηζιοθεραπείας) Ονομαηεπώνσμο : Γερονηάηης Κωνζηανηίνος Τομές Σποσδών : Φσζιοθεραπεσηής ( ιδικός κινηζιοθεραπείας) ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΑΥΤΙΣΜΟΣ Ημερομηνία Γέννηζης : 18/11/1963 Τόπος Διαμονής: Αθήνα,Ελλάδα ΑΣΘΡΛΞΡ Ξ απηηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Σεύρνο 7 ν - Άξζξν 3 o

Σεύρνο 7 ν - Άξζξν 3 o Σεύρνο 7 ν - Άξζξν 3 o ΒΑΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΒΛΑΣΙΚΑ ΚΤΣΣΑΡΑ Πεγή: http://stemcells.nih.gov/info/basics/ Μεηάθξαζε-επηκέιεηα: Σζίληνπ Μαγδαιελή* Ιαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο. *Editor in Chief, reviewer,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ZOSTAVAX θόληο θαη δηαιύηεο γηα ελέζηκν ελαηώξεκα εκβόιην έξπεηα δσζηήξα (από δώληεο ηνύο) 2. ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΡΙΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ. Η Γ. Ν. αλαιόγσο ηεο βαξύηεηαο ηεο ηαμηλνκείηαη ζε πέληε ζηάδηα. Κιηληθή πνξεία Γ. Ν.

ΚΤΡΙΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ. Η Γ. Ν. αλαιόγσο ηεο βαξύηεηαο ηεο ηαμηλνκείηαη ζε πέληε ζηάδηα. Κιηληθή πνξεία Γ. Ν. ΚΤΡΙΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ Η Γηαβεηηθή Νεθξνπάζεηα (Γ. Ν.) είλαη κηα εθ ησλ επηπινθώλ ηνπ αθραξώδε Γηαβήηε (. Γ.), ε νπνία νξίδεηαη σο κηα θαηάζηαζε θαη παξάιιεια κηα εμειεθηηθή πησηηθή πνξεία πνπ έρεη σο ηειηθή

Διαβάστε περισσότερα

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Πηγή: Άπθπα τηρ ScienceDaily (2007-2011) Μεηάθξαζε, Δπηκέιεηα: Τζαθίξε Μάξζα, Αιεμάλδξνπ Σηξάηνο, Κέληξν Πξνζέγγηζε Τι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Metronidazole/Baxter 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Metronidazole 5 mg/ml 100 ml δηαιύκαηνο γηα ελδνθιέβηα έγρπζε πνπ πεξηέρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ BREVIBLOC 10 mg/ml Γηάιπκα γηα ελδνθιέβηα έγρπζε 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Esmolol hydrochloride 10 mg/ml Η σζκσηηθόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Επιδημιολογικήσ Επιτήρηςησ και Παρέμβαςησ ΑΝΔΜΔΤΛΟΓΗΑ / ΔΡΠΖ ΕΩΣΖΡΑ

Τμήμα Επιδημιολογικήσ Επιτήρηςησ και Παρέμβαςησ ΑΝΔΜΔΤΛΟΓΗΑ / ΔΡΠΖ ΕΩΣΖΡΑ ΑΝΔΜΔΤΛΟΓΗΑ / ΔΡΠΖ ΕΩΣΖΡΑ Η αλεκεπινγηά είλαη κηα νμεία ηνγελήο λόζνο, κε ραξαθηεξηζηηθό εμάλζεκα, πνπ πξνθαιείηαη από ηνλ ηό ηεο αλεκεπινγηάο- έξπεηα δσζηήξα (VZV), ν νπνίνο αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηα ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΔΤΡΟΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΖ ΜΔ GAMMA-KNIFE ΑΝΑΚΟΠΖΖ

ΝΔΤΡΟΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΖ ΜΔ GAMMA-KNIFE ΑΝΑΚΟΠΖΖ ΝΔΤΡΟΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΖ ΜΔ GAMMA-KNIFE..., Μ. Σόρρελς et al. 1 Ένα παρόμοιο άρθπο δημοζιεύθηκε για πρώηη θοπά ζηο περιοδικό Ελληνκκή Νεσροτειροσργική, Ιανοσάριος 2005 ΝΔΤΡΟΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΖ ΜΔ GAMMA-KNIFE ΑΝΑΚΟΠΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜAΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ

1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜAΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ Σηην Ελλάδα κςκλοθοπεί η πεπιεκηικόηηηα ηων 200 mcg/δόζη 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜAΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ Pulmicort Turbuhaler 100 mcg/dose Pulmicort Turbuhaler 200 mcg/dose Pulmicort Turbuhaler 400 mcg/dose

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ. Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο

ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ. Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο.. Ση είλαη ε νζηενπόξωζε; Η νζηενπόξσζε ( νζηά + πώξνη ) απνηειεί κία λόζν ζηελ νπνία ηα θόθαια γίλνληαη αδύλακα θαη εκθαλίδνπλ

Διαβάστε περισσότερα

10 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα

10 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ 10 o Ξεξηερόκελα 10.1 ΔΗΑΓΩΓΗΘΑ... 280 10.2 ΠΑΡΑΓΟΛΣΔ ΘΗΛΓΤΛΟΤ ΓΗΑ ΚΔΣΔΓΥΔΗΡΖΣΗΘΔ ΠΛΔΤΚΟΛΗΘΔ ΔΠΗΠΙΟΘΔ... 280 10.3 ΘΑΠΛΗΚΑ ΘΑΗ ΑΛΑΗΘΖΗΑ... 282 10.3.1 ΠΑΘΟΦΤΙΟΛΟΓΙΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΦΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ. Δηζαγωγή

ΣΤΟΙΦΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ. Δηζαγωγή Μέξνο έλαην ΣΤΟΙΦΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ Δηζαγωγή Δπηδεκηνινγία είλαη ε επηζηήκε πνπ κειεηά ηε ζπρλόηεηα θαη ηελ εμέιημε ησλ λνζεκάησλ ζηνλ αλζξώπηλν νξγαληζκό θαζώο θαη ηνπο παξάγνληεο από ηα νπνία απηά εμαξηώληαη.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ " Αζζέλεηεο ηακπνύ: Σν πξόβιεκα ηεο αθξάηεηαο νύξσλ ζηελ Διιάδα θαη ε επίδξαζή ηνπ ζηελ πνηόηεηα δσήο ησλ αζζελώλ"

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ  Αζζέλεηεο ηακπνύ: Σν πξόβιεκα ηεο αθξάηεηαο νύξσλ ζηελ Διιάδα θαη ε επίδξαζή ηνπ ζηελ πνηόηεηα δσήο ησλ αζζελώλ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ MARKETING ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ " Αζζέλεηεο ηακπνύ: Σν πξόβιεκα ηεο αθξάηεηαο νύξσλ ζηελ Διιάδα θαη ε επίδξαζή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΔΤΦΤΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑΓΝΧΖ ΠΑΘΖΔΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΣΑΣΖ

ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΔΤΦΤΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑΓΝΧΖ ΠΑΘΖΔΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΣΑΣΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ «ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΕΧΖ» ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΔΤΦΤΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑΓΝΧΖ ΠΑΘΖΔΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΣΑΣΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Μαξία Ν. Σζηκάξα 1151 Δηδηθεπόκελε ηαηξόο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ IMMUNATE 1000 IU, Κόληο θαη δηαιύηεο γηα ελέζηκν δηάιπκα 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΔΗ Γξαζηηθή νπζία: Αλζξώπηλνο παξάγνληαο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΔΤΘΤΝΣΗΡΙΔ ΟΓΗΓΙΔ ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΤΠΔΡΣΑΗ ΜΔΥΡΙ ΗΜΔΡΑ

ΚΑΣΔΤΘΤΝΣΗΡΙΔ ΟΓΗΓΙΔ ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΤΠΔΡΣΑΗ ΜΔΥΡΙ ΗΜΔΡΑ 13o ΜΔΣΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ 2ε ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΙΑ ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΤΠΔΡΣΑΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΣΗΡΙΔ ΟΓΗΓΙΔ ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΤΠΔΡΣΑΗ ΜΔΥΡΙ ΗΜΔΡΑ Α.Ι. Μαηδεξίδεο, MD, cphd Δηδηθόο Καξδηνιόγνο ύγρξνλε Θεξαπεπηηθή Αληηκεηώπηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ SUBCUVIA 160 g/l Δλέζηκν δηάιπκα 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Αλζξώπηλε Φπζηνινγηθή Αλνζνζθαηξίλε (SC/IMIg) 1 l δηαιύκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. Γεζθινπξάλην 100% v/v, δηαηίζεηαη σο ακηγήο θαξκαθεπηηθή νπζία.

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ. Γεζθινπξάλην 100% v/v, δηαηίζεηαη σο ακηγήο θαξκαθεπηηθή νπζία. ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ SUPRANE 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΔΗ Γεζθινπξάλην 100% v/v, δηαηίζεηαη σο ακηγήο θαξκαθεπηηθή νπζία. 3. ΦΑΡΜΑΚΟΣΔΥΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚAI IATΡΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ. Ζιεθηξνληθή εθαξκνγή πξνιεπηηθήο παξέκβαζεο. 6 ε Άζθεζε Πξνιεπηηθήο Ιαηξηθήο. Eιέλε Πεηξίδνπ. epetrid@med.uoa.

ΚAI IATΡΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ. Ζιεθηξνληθή εθαξκνγή πξνιεπηηθήο παξέκβαζεο. 6 ε Άζθεζε Πξνιεπηηθήο Ιαηξηθήο. Eιέλε Πεηξίδνπ. epetrid@med.uoa. «ΑΤΣΟΤΜΠΛΖΡΟΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΤΓΙΔΙΝΗ, ΔΠΙΓΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΚAI IATΡΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΑΡΥΔΙΟ ΚΑΡΣΑ ΤΓΔΙΑ:ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΤΓΔΙΑ ΦΟΙΣΖΣΩΝ» ΔΛΔΝΗ ΠΔΣΡΙΓΟΤ Ζιεθηξνληθή εθαξκνγή πξνιεπηηθήο παξέκβαζεο 6 ε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΧΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ. Ursofalk 250 mg ζκληπά κατάκια Ursodeoxycholic acid/ Oπξζνδενμπρνιηθό νμύ

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΧΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ. Ursofalk 250 mg ζκληπά κατάκια Ursodeoxycholic acid/ Oπξζνδενμπρνιηθό νμύ ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΧΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ Ursofalk 250 mg ζκληπά κατάκια Ursodeoxycholic acid/ Oπξζνδενμπρνιηθό νμύ Διαβάζηε πποζεκηικά ολόκληπο ηο θύλλο οδηγιών σπήζηρ πποηού απσίζεηε να παίπνεηε αςηό

Διαβάστε περισσότερα

ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias

ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias 1 Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ δπζιηπηδαηκηώλ ηεο Δπξσπατθήο Καξδηνινγηθήο Δηαηξείαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Δηαηξείαο Αζεξνζθιήξσζεο. Αλαθνηλώζεθαλ ζην 79 th EAS Congress, Gothenburg, Sweden,

Διαβάστε περισσότερα

Kαραγκιόζογλου- Λαμπούδη Θωμαή

Kαραγκιόζογλου- Λαμπούδη Θωμαή Kαραγκιόζογλου- Λαμπούδη Θωμαή ΔΠΑΝΤΓΑΣΩΗ Δπαλαζίηηζε Βαζκόο % απώιεηα βάξνπο Κιηληθή εηθόλα Διιεηκα πγξώλ (ml/kg Β) Ειαθρός

Διαβάστε περισσότερα