ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ HELLENIC SOCIAL POLICY ASSOCIATION ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΖΝ ΔΠΟΥΖ ΣΖ ΚΡΗΖ: ΣΟ ΣΑΤΡΟΓΡΟΜΗ ΣΧΝ ΔΠΗΛΟΓΧΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ HELLENIC SOCIAL POLICY ASSOCIATION ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΖΝ ΔΠΟΥΖ ΣΖ ΚΡΗΖ: ΣΟ ΣΑΤΡΟΓΡΟΜΗ ΣΧΝ ΔΠΗΛΟΓΧΝ"

Transcript

1 E E Κ Π ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ HELLENIC SOCIAL POLICY ASSOCIATION 5 ν Γηεζλέο Δπηζηεκνληθφ πλέδξην ΔΔΚΠ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΖΝ ΔΠΟΥΖ ΣΖ ΚΡΗΖ: ΣΟ ΣΑΤΡΟΓΡΟΜΗ ΣΧΝ ΔΠΗΛΟΓΧΝ Αζήλα, 8-10 Μαΐνπ 2014 Πάληεην Παλεπηζηήκην Κνηλσληθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ - 2 Πέκπηε 8 Μαΐνπ Πξνζέιεπζε - Δγγξαθέο ΕΠΙΗΜΗ ΕΝΑΡΞΗ Υαηξεηηζκνί Γ. Σζάιηαο, Καζεγεηήο, Πξχηαλεο Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ Υ. Κνπινχξε, Καζεγήηξηα, Κνζκήηνξαο ρνιήο Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ, Πάληεην Παλεπηζηήκην Η. Κνπδήο, Καζεγεηήο, Πξφεδξνο Σκ. Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο, Πάληεην Παλεπηζηήκην Πξνζθώλεζε Γ. Βεληέξεο, Αλ. Καζεγεηήο π Πεινπνλλήζνπ, Πξφεδξνο ΔΔΚΠ Κεληξηθή Οκηιία Δηάιεηκκα Hartley Dean, Professor of Social Policy, London School of Economics Reconceptualising Social Rights and Human Welfare Θεσξεηηθέο Πξνζεγγίζεηο Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο Πξόεδξνο: Δ. Α. σηεξόπνπινο Δηάιεηκκα Πνιηηηθή Απαζρόιεζεο (Ι) Πξόεδξνο: Κ. Δεκνπιάο Γ. Ν. Γξάβαξεο, Καζεγεηήο, Κξήηεο Απφ ην θνηλσληθφ θξάηνο ζηε δηαθπβέξλεζε ηεο πξφλνηαο Γ. Βεληέξεο, Αλ. Καζεγεηήο, Πεινπνλλήζνπ Νέα θνηλσληθή πνιηηηθή θαη θνηλσληθή δηθαηνζχλε Λ. Κσηζνλφπνπινο, Γηδάθησξ, Πάληεην Πνηθηινκνξθίεο θαπηηαιηζκνχ θαη θνηλσληθφ θξάηνο: κηα επαλεμέηαζε ηεο βηβιηνγξαθίαο ζην θσο ηεο δηαξθνχο δεκνζηνλνκηθήο θξίζεο Α. Νηνχλεο, ΜΓΔ, Πάληεην Ζ εθαξκνγή ηεο ζεσξίαο ηνπ ιφγνπ ζηελ θνηλσληθή πνιηηηθή 1

2 Δηάιεηκκα Η. Λεμνπξηψηεο, Καζεγεηήο, Πάληεην Ζ Δξγαηηθή λνκνζεζία σο παξάγσλ θαηαζηξνθήο ή δεκηνπξγίαο λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο Α. Ησαλλίδεο, Δπ. Καζεγεηήο, ΓΠΘ Ζ Αγνξά Δξγαζίαο ζηελ Διιάδα ηεο Κξίζεο. Ζ Μειέηε ησλ Θέζεσλ Δξγαζίαο ρνιηαζηήο: Ι. Κνπδήο, Καζεγεηήο, Πάληεην Παλεπηζηήκην Πνιηηηθή Απαζρόιεζεο (ΙΙ) Πξόεδξνο: Μ. Καξακεζίλε Κ. Katsaros, Therapy Center for Dependent Individuals, Thessaloniki S. Gialis, University of Georgia, USA & ΔΑΠ The flexicurity agenda and employment (in)security in southern EU: danger lives next-door to security? Δ. Γηάλλα, Τ/Γ, Πάληεην Α. Λπκπεξάθε, Καζεγήηξηα, Πάληεην Μεξηθή απαζρφιεζε γπλαηθψλ ζηελ θξίζε: εθθνχζηα ζπκθηιίσζε ή αθνχζηα αηρκαισζία; Κ. Κνχγηαο, Μεηαδηδαθηνξηθφο Δξεπλεηήο, ΓΠΘ Δπειηζθάιεηα ζε πεξίνδν θξίζεο: Ηζφξξνπε αλάπηπμε ησλ ζπληζησζψλ δπλάκεσλ ή επθαηξηαθέο εηεξνβαξείο κεηαξξπζκίζεηο ; Παξαζθεπή 9 Μαΐνπ Πξνζέιεπζε Κνηλσληθή Πνιηηηθή θαη Κξίζε Πξόεδξνο: Δ. Παπαδνπνύινπ Υ. Αζαλαζνπνχινπ, Γηδάθησξ Ννκηθήο, πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε Οηθνλνκηθή θξίζε θαη πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ζηε ζχγρξνλε ειιεληθή έλλνκε ηάμε. Βνπγηνχθαο, Τ/Γ, Πάληεην Παλεπηζηήκην - Π. Σήληνο, Δπ. Καζεγεηήο, Πεηξαηψο Οηθνγελεηαθή επηρείξεζε θαη νηθνγελεηαθή αιιειεγγχε: άηππν θνηλσληθφ θξάηνο θαη θξίζε. Μνπξαηίδνπ, Τ/Γ, ΓΠΘ Α. Μσπζίδνπ, Τ/Γ, ΓΠΘ Ζ θξίζε επλνεί ηε δηαθζνξά ζηα ζπζηήκαηα θνηλσληθήο πξνζηαζίαο; Β. Παπαδάθεο, Τ/Γ, Αζελψλ Κνηλσληθή επεκεξία θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε: ζπκπεξάζκαηα απφ ηελ θξίζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο Φηώρεηα, ηεγαζηηθή Πνιηηηθή θαη Απηνδηνίθεζε Πξόεδξνο: Θ. Μαινύηαο Κ. Ρίηζαξληζνλ, Καζεγεηήο, Πάληεην - Α. Γεσξγά, Δξεπλήηξηα, ΗΑΠΑΓ - Μ. Σάην, Δξεπλήηξηα, ΗΑΠΑΓ Ζ Παξνχζα θνηλσληθννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ ππξφπιεθησλ πεξηνρψλ ηνπ Ννκνχ Ζιείαο: κηα δεηγκαηνιεπηηθή κειέηε Α. απνπλάθεο, Αλ. Καζεγεηήο, Θεζζαιίαο Σν δήηεκα ηεο θαηνηθίαο ζηελ Διιάδα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο Ν. Κνπξαράλεο, Τ/Γ, Πεινπνλλήζνπ Καηνηθψληαο ζηνπο Γξφκνπο ηεο Αζήλαο: Ζ Κνηλσληθή Πνιηηηθή γηα ηνπο Άζηεγνπο ηνλ Καηξφ ηεο Αλζξσπηζηηθήο Κξίζεο Α. Νηάθινπ, Τ/Γ, Πάληεην Α. Μσπζίδεο, Καζεγεηήο, Πάληεην Γήκνη θαη άζθεζε θνηλσληθήο πνιηηηθήο ζε πεξηβάιινλ νηθνλνκηθήο θξίζεο Μ. Πεηξάθε, Τ/Γ, Αζελψλ Γ. Τθαληφπνπινο, Καζεγεηήο, Αζελψλ 2

3 Δηάιεηκκα Ζ θηψρεηα ζην δήκν Αζελαίσλ: ζηαηηζηηθνί δείθηεο θαη πνηνηηθή αλάιπζε Σξαπέδη πδήηεζεο: Κνηλσληθή πνιηηηθή θαη βηνπνιηηηθή. Ιζηνξηθέο, θνηλσληθέο θαη πνιηηηζκηθέο δηαζηάζεηο πληνληζηήο: Θ. Αιεμίνπ Μ. αββάθεο, Λέθηνξαο, Αηγαίνπ Ζ δεκφζηα πγεία ζηελ θξεηηθή πνιηηεία ( ) σο παξάδεηγκα θνηλσληθήο πνιηηηθήο θαη βηνπνιηηηθήο: ηζηνξηθέο θαη πνιηηηζκηθέο δηαζηάζεηο. Α. Αζαλαζίνπ, Αλ. Καζεγήηξηα, Πάληεην Ζ βηνπνιηηηθή ηεο θξίζεο σο ζηξαηεγηθή δηαθπβέξλεζεο Α. Υαιθηά, Αλ. Καζεγήηξηα, Πάληεην Απφ ηηο «νξνζεηηθέο εθδηδφκελεο» ζηε «κηθξή Μαξία»: ην εζληθφ ζψκα ζε θξίζε Ν. Σζίξνο, Αλ. Καζεγεηήο, Πάληεην To θαηλφκελν ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ ππφ ην πξίζκα ηεο βηνπνιηηηθήο εμνπζίαο Θ. Αιεμίνπ, Καζεγεηήο, Αηγαίνπ Κνηλσληθή Πνιηηηθή θαη Βηνπνιηηηθή: Μεζνδνινγηθά δεηήκαηα Εθπαηδεπηηθή Πνιηηηθή I Πξόεδξνο: Ε. Πξόθνπ Δηάιεηκκα Δ. ηάλνπ-κχξγηνπ, Καζεγήηξηα, Ησαλλίλσλ Υξεκαηνδφηεζε ηνπ παλεπηζηεκίνπ θαη θνηλσληθή πνιηηηθή ηελ επνρή ηεο θξίζεο Α. Λαιάγθνπ, Τ/Γ, Πεινπνλλήζνπ Κ. Αιπζαλδξάηνπ, Δθπαηδεπηηθφο, Δζηία Δθθιεζηαζηηθήο Δθπαίδεπζεο: Ζ εθθιεζηαζηηθή εθπαίδεπζε ζε πεξίνδν νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ Διιάδα: απφ ηελ νηθνηξνθεηαθή ζηελ Δζηία Δθθιεζηαζηηθήο Δθπαίδεπζεο Π. Φξαγθνπιίδνπ, Τ/Γ, Πεινπνλλήζνπ Διιεληθή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο δηαπαηδαγψγεζεο: ν ξφινο ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ Δ. Φαξηαλφο, Τ/Γ, Μαθεδνλίαο Σν Κέληξν Γηα Βίνπ Μάζεζεο (ΚΓΒΜ) σο δείθηεο αλάπηπμεο ηεο ηνπηθήο εθπαηδεπηηθήο θαη θνηλσληθήο πνιηηηθήο. Ζ πεξίπησζε ηνπ Γήκνπ Γξάκαο Μεηαλαζηεπηηθή Πνιηηηθή Πξόεδξνο: Μ. Καζίκεο Θ. Φνχζθαο, Λέθηνξαο, New York College Representing the unrepresented? Operation and representativeness of the immigrant consultative bodies at local level in Greece Μ. Δπγελίνπ, Τ/Γ, Πάληεην, Τπφηξνθνο ΗΚΤ Ζ Διιάδα σο ρψξα ππνδνρήο κεηαλαζηψλ θαη νη πνιηηηθέο έληαμεο: ε πεξίπησζε ησλ θέληξσλ ππνδνρήο κεηαλαζηψλ Θ. Θενθηιφπνπινο, Τ/Γ, Πάληεην Μεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή θαη άλνδνο ηεο αθξνδεμηάο Εθπαηδεπηηθή Πνιηηηθή ΙΙ Πξόεδξνο: Θ. Καηζήο Δ. Καιεξάληε, Δπ. Καζεγήηξηα, Γπηηθήο Μαθεδνλίαο Αλαπαξάζηαζε ηεο εθπαίδεπζεο κε κεηεξκελεία ηεο θξίζεο αμηψλ: ελλνηνιφγεζε ησλ δνκψλ ηεο εθπαίδεπζεο απφ λένπο-λέεο ζηνλ πνιηηηθφ ρψξν ηεο "Υξπζήο Απγήο. Κφθθαο, Λέθηνξαο, Frederick, Κχπξνο 3

4 Δηάιεηκκα Δθπαηδεπηηθή πνιηηηθή: ην παξάδεηγκα ηεο ηδησηηθήο εθπαίδεπζεο ζηελ Κχπξν: θνξέαο αιιαγήο, αλαγθαηφηεηα, πξνθιήζεηο; Α. πκεσλάθε, Γηδάθησξ Γεκηνπξγηθήο Γξαθήο, Μ. πκεσλάθε, Δπ. Καζεγήηξηα, Πάληεην Μειέηε ηνπ πξνθίι ησλ καζεηψλ ησλ Πεηξακαηηθψλ Λπθείσλ: ε θαηάξγεζε ηεο θιήξσζεο σο κέζνπ εηζαγσγήο Υ. Μπαιηάο, Τ/Γ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Κξίζε, πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη γξαθείν αγσγήο πγείαο: ε κεηάβαζε ζην ζρνιείν ηεο θνηλφηεηαο Κνηλσληθά Δηθαηώκαηα, Κνηλσληθέο Δηαθξίζεηο, Κνηλσληθόο Απνθιεηζκόο Πξόεδξνο: Θ. Αιεμίνπ Α. Φεξψλαο, Δπ. Καζεγεηήο, Πεινπνλλήζνπ Ζ επίδξαζε ηεο ΔΔ ζηηο πνιηηηθέο θνηλσληθήο ελζσκάησζεο ζηελ Διιάδα: απφ ηελ εζεινληηθή αλαδφκεζε κέζσ "ήπηνπ" ζπληνληζκνχ ζηελ επηβαιιφκελε απνδφκεζε ππφ ηελ απεηιή νηθνλνκηθψλ θπξψζεσλ Δ. Αλδξηνπνχινπ, ΔΔΠ ΟΠΑ - Φ. Παπαδφπνπινο, Οηθνλνκνιφγνο, ΟΠΑ - Π. Σζαθιφγινπ, Καζεγεηήο ΟΠΑ Φηψρεηα θαη θνηλσληθφο απνθιεηζκφο ζηελ Διιάδα: επηθάιπςε θαη δηαθνξνπνηήζεηο Μ. Παπαγηαλλνπνχινπ, Γηδάθησξ, Πάληεην Γηεζληθή ζσκαηεκπνξία γπλαηθψλ θαη θνηλσληθή πνιηηηθή: φςεηο απφξξηςεο θαη απνθιεηζκνχ Α. Κνιεκελάθεο, ΜΓΔ, Δξεπλεηήο ΗΑΠΑΓ Γ. Παπαδνπνχινπ, Αλ. Καζεγήηξηα, Πάληεην Μνξθέο θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ ζηηο ππξφπιεθηεο πεξηνρέο ηνπ λνκνχ Ζιείαο ζε πεξίνδν θξίζεο: κηα πνηνηηθή ζθνπηά Δ. Σδηξηδηιάθε, Γίθηπν Ννκαδηθή Αξρηηεθηνληθή Πεξπαηψληαο. αλ ηηο Ππγνιακπίδεο πνπ Δπηβηψλνπλ Σξαπέδη πδήηεζεο: The regime of irregular migration governance in Greece, Ειιεληθό Ίδξπκα Επξσπατθήο θαη Εμσηεξηθήο Πνιηηηθήο (ΕΛΙΑΜΕΠ) πληνληζηήο: Δηάιεηκκα E. Gemi, Research Fellow, ΔΛΗΑΜΔΠ Albanian Circular Migration in Greece: interplaying between irregularity and survival strategy Α. Γεκεηξηάδε, Μεηαδηδαθηνξηθή εξεπλήηξηα, ΔΛΗΑΜΔΠ Οη Αθγαλνί ζηελ Διιάδα: Δκπφδηα πνπ ππάξρνπλ & κεραληζκνί πνπ αλαθχπηνπλ θαηά ηελ αλαδήηεζε αζχινπ Μ. Μαξνχθσθ, Δξεπλήηξηα, ΔΛΗΑΜΔΠ, Τ/Γ, Πεινπνλλήζνπ Γεσξγηαλή Μεηαλάζηεπζε ζηελ Διιάδα: Ννκηθφ θαζεζηψο θαη ζηξαηεγηθέο επηβίσζεο Μ. Νηθφινβα, Βνεζφο εξεπλήηξηα, ΔΛΗΑΜΔΠ European visa policies and their impact on the mobility of Ukrainians since the beginning of the 1990 s; The case study of Greece Κνηλσληθή Οηθνλνκία Πξόεδξνο: Υ. θακλάθεο Θ. Κνπηξνχθεο, Δπ. Καζεγεηήο, Αηγαίνπ Ζ πξνζηηζέκελε αμία ηεο θνηλσληθήο εηαηξηθφηεηαο ζε Πνιπεζληθέο Π. Εάλλεο, Γηδάθησξ, Πάληεην Ζ Κνηλσληθή νηθνλνκία σο ζχγρξνλνο ππιψλαο ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο: ζεσξεηηθνί πξνβιεκαηηζκνί θαη εκπεηξηθά δεδνκέλα Δ.-Η. Βιαρνπνχινπ, Τ/Γ, Αηγαίνπ Αιηεπηηθνί ζπλεηαηξηζκνί: επηζηξνθή ζηελ αθζνλία; Δ. Σδνπβειέθαο, Τ/Γ, Πάληεην Kσλ/λα Zoehrer, Πξφεδξνο 4

5 Κνηλ.Δ.Π 180 Μνίξεο Ο Νφκνο 4019/ πξνυπνζέζεηο ιεηηνπξγίαο ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο γηα κηα βηψζηκε αγνξά εξγαζίαο Δπηρεηξήζεηο: ε πεξίπησζε ησλ Δπξσπατθψλ πκβνπιίσλ Δξγαζίαο Σξαπέδη ζπδήηεζεο: Μεηαλαζηεπηηθό θαζεζηώο θαη έκθπιεο πξαθηηθέο: επξήκαηα από ην εξεπλεηηθό πξόγξακκα πληνληζηήο: Μ. ηξαηεγάθε Γ. Παξζάλνγινπ, Δξεπλεηήο, Δξγαζηήξη πνπδψλ Φχινπ, Πάληεην «Οη Γνπβιηλέδνη»: Αληηθάζεηο ςεθηαθνχ ειέγρνπ θαη κεηαλαζηεπηηθήο θηλεηηθφηεηαο Γηάιεηκκα Κνηλσληθή Πνιηηηθή θαη Φύιν Πξόεδξνο: Μ. ηξαηεγάθε Ν. Κακπνχξε, Δξεπλήηξηα, Δξγαζηήξη πνπδψλ Φχινπ, Πάληεην Παλεπηζηήκην - Όιγα Λαθαδάλε, Τ/Γ, Υαξνθφπεην Γηαδηθηπαθφο ξαηζηζκφο θαη ηνπηθέο δηακάρεο: ε πεξίπησζε ηεο Πιαηείαο Βηθησξίαο Π. Υαηδφπνπινο, Δξεπλεηήο, Πάληεην Δηζβάιινληαο ζηα ειιεληθά ζρνιεία: κεηαλάζηεο/ηξηεο, καζεηέο/ηξηεο θαη ςεθηαθέο κεραλέο Θ. Πξίθηεο, Δξεπλεηήο, Πάληεην Σφζν καθξηά θαη ηφζν θνληά Μ. Καξαγεψξγνπ, πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε Πξνζηαζία κεηξφηεηαο γηα ηηο απηναπαζρνινχκελεο γπλαίθεο θαη ε ζεκαζία ηεο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο απαζρνιεζηκφηεηαο θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο ησλ γπλαηθψλ Ν. Μνζρνβάθνπ, Τ/Γ, Πάληεην Σν Φχιν σο αλαδπφκελε θαηεγνξία ζηελ πξνζέγγηζε ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο Δ. Νηαιάθα, χκβνπινο Ηζφηεηαο ησλ Φχισλ πκθηιίσζε Δπαγγεικαηηθήο-Οηθνγελεηαθήο/Πξνζσπηθήο Εσήο: ε πεξίπησζε ησλ θξνληηζηψλ/ηξησλ (carers) Μ. Παπαγηαλλνπνχινπ, Τ/Γ, Πάληεην Ρ. Παπαξνχλε, ΜΓΔ πκβνπιεπηηθέο Τπεξεζίεο γηα ηελ Βία θαηά ησλ Γπλαηθψλ θαη Γηαζηάζεηο Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο: Γηαθπβεχκαηα θαη Πξνζδνθίεο άββαην 10 Μαΐνπ Πξνζέιεπζε Κνηλσληθή Πνιηηηθή θαη Πνιηηηθέο Ληηόηεηαο Πξόεδξνο: Υ. Παπαζενδώξνπ. Εακπαξινχθνπ, Δπ. Καζεγήηξηα, Κξήηεο Πξνο έλα λέν πξφηππν νξγάλσζεο ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο; Ζ Διιάδα κεηά ηελ θξίζε Β. Λαιηψηε, Γηδάθησξ, University of Oxford Διάρηζην Δγγπεκέλν Δηζφδεκα Σν ρξνληθφ ελφο «πνιπαλακελφκελνπ», αλαγγειζέληνο κέηξνπ Α. Υξηζηνθφξνπ, Γηδάζθνπζα, ΟΠΑ Pierre Bourdieu: An alternative understanding of the economic crises and their impact on social policy Δ. Σδνπβειέθαο, Τ/Γ, Πάληεην Μ. Παπαγηάλλε, Μεηνρηθφ Σακείν Πνιηηηθψλ Τπαιιήισλ Γεκφζηα ζπληαμηνδνηηθά ηακεία θαη επελδχζεηο θνηλσληθνχ αληηθηχπνπ 5

6 Πνιηηηθή Τγείαο Πξόεδξνο: Γ. Τθαληόπνπινο Κ. Γηθαίνο, Δπ. Καζεγεηήο, ΓΠΘ - Γ. Μίραο, Πνιηηηθφο Αλαιπηήο Νφηην-Δπξσπατθά θξάηε θαη θξίζε: ηα θφκκαηα εμνπζίαο θαη νη πξνηάζεηο ηνπο γηα ηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε Α. Υαξαιακπνπνχινπ, Γηδάθησξ, Πάληεην Οη θξαηηθέο ππεξεζίεο πγείαο σο θνξείο θνηλσληθήο έληαμεο θαη ελζσκάησζεο ησλ νηθνλνκηθψλ κεηαλαζηψλ Μ. Αλδξή, Τ/Γ, ΟΠΑ Ο. Κπξηαθίδνπ, Δπ. Καζεγήηξηα, ΟΠΑ Access to healthcare services via autonomy and the division of labor Δηάιεηκκα Σξαπέδη πδήηεζεο: Οηθνλνκηθή θξίζε: ε εγθαηάιεηςε ηεο θνηλσληθήο θξνληίδαο πληνληζηήο: Θ. Καιιηληθάθε Υ. Πνπιφπνπινο, Αλ. Καζεγεηήο, ΓΠΘ Πνηνο πξνδίδεη ηνπο πνιίηεο ζηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο θξνληίδαο Υ. Αζεκφπνπινο, Δπ. Καζεγεηήο, ΣΔΗ Αζήλαο Παηδηθή πξνζηαζία θαη νηθνγέλεηα ζε θίλδπλν ηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο Σ. Αληχπαο, Κνηλσληθφο ιεηηνπξγφο, Πξφεδξνο ΜΚΟ «Πξάμηο» Άζηεγνη ζην δξφκν, θνηλσληθέο ππεξεζίεο ζε θίλδπλν Θ. Καιιηληθάθε, Καζεγήηξηα, ΓΠΘ Παξακέιεζε-ππνβάζκηζε ηεο εθπαίδεπζεο ησλ ζηειερψλ θνηλσληθήο εξγαζίαο θαη θξνληίδαο Μεζνδνινγία Κνηλσληθήο Έξεπλαο Πξόεδξνο: Απ. Παπαδόπνπινο Α. Καδάλε, Τ/Γ, Πάληεην Μ. πκεσλάθε, Δπ. Καζεγήηξηα, Πάληεην Ξελνθνβία θαη Αζαθήο Λνγηθή Κ. Μέκνο, Τ/Γ, Πάληεην. Ρνκπφιεο, Οκ. Καζεγεηήο, Πάληεην Γηαρείξηζε ησλ δηαζέζηκσλ θεθαιαίσλ ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ κε ηελ ρξήζε λεπξσληθψλ δηθηχσλ Δ. Σζνππαξνπνχινπ, Τ/Γ, Πάληεην Μ. πκεσλάθε, Δπ. Καζεγήηξηα, Πάληεην «Χθειηκηζκφο θαη αλαπεξία»: κηα εθαξκνζκέλε πξνζέγγηζε ηεο αλαπεξίαο κε βάζε ηε ζεσξία ησλ αζαθψλ ζπλφισλ θαη πξνεθηάζεηο ζηελ θνηλσληθή πνιηηηθή Δηάιεηκκα Κνηλσληθή Εξγαζία Πξόεδξνο: Θ. Καιιηληθάθε. Κ. Πάξιαιεο, Λέθηνξαο, Frederick Α. Αζαλαζίνπ, Δηδηθφ Γηδαθηηθφ Πξνζσπηθφ, Frederick, Κχπξνο Κνηλσληθή εξγαζία ζε πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο χθεζεο. Γεδφηζε, Τ/Γ, Manchester, Ζλσκέλν Βαζίιεην A. Young, Professor of Social Work Education and Research, University of Manchester, United Kingdom Ζ εθπαίδεπζε ζηελ θνηλσληθή εξγαζία θαη ε αληη-θαηαπηεζηηθή πξνζέγγηζε ζε πεξηφδνπο θξίζεο Α. Καζθαληψηεο, Κέληξν Πξνζηαζίαο Παηδηνχ «Μεηέξα», - Δ. Υακνπγησξηάθε, ΜΓΔ, Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ Ο ζεζκφο ηεο αλαδνρήο: ε ζηαζεξή πξφθιεζε ζην ρψξν ηεο παηδηθήο πξνζηαζίαο. Αλάπηπμε δξάζεσλ ηεο θνηλφηεηαο & θνηλσληθήο επαηζζεηνπνίεζεο 6

7 Δηάιεηκκα ΔΔΚΠ: Δηήζηα Γεληθή πλέιεπζε Απνινγηζκφο Δθινγέο ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ Αιεμίνπ Α., Βεληέξεο Γ., Γξάβαξεο Γ., Γεκνπιάο Κ., Καιιηληθάθε Θ., Καζίκεο Υ., Κνπδήο Η., Μαινχηαο Θ., Μαηζαγγάλεο Μ., Μεηξάθνο Θ., Παπαδνπνχινπ Γ., Παπαδφπνπινο Α., Παπαζενδψξνπ Υ., Πεηκεδίδνπ Μ., αθειιαξφπνπινο Θ., θακλάθεο Υ., ηξαηεγάθε Μ., σηεξφπνπινο Γ. Α., Σζαθιφγινπ Π., Τθαληφπνπινο Η. ΟΡΓΑΝΧΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ Βεληέξεο Γ., Γεκνπιάο Κ., Καδάλε Α., Κνπξαράλεο Ν., Παπαδνπνχινπ Γ., θακλάθεο Υ., ηξαηεγάθε Μ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ Καδάλε Α., Κνπξαράλεο Ν. 7

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Δ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέκα: Ζ επίδξαζε ηεο Δπξωπαϊθήο Έλωζεο ζηελ ειιεληθή θνηλωληθή πνιηηηθή: ε πεξίπηωζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Υξεκαηνδφηεζε δξάζεσλ Πνιηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ TtttTTtkk ΣΜΖΜΑ: ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: «Τν Θεζκηθό

Διαβάστε περισσότερα

Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα

Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα Value Del 2010 Περιεχόμενα Δηζαγσγή... 3 Οξηζκνί & Ιζηνξηθφ... 4 πληζηψζεο ηεο Αεηθφξνπ (Βηψζηκεο) Αλάπηπμεο... 6 Πξνυπνζέζεηο ηεο πξάζηλεο αλάπηπμεο...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ TΗ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ

ΣΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ TΗ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ πφ ηελ Δπνπηεία ηνπ πνπξγείνπ Δξγαζίαο, Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Ξξφλνηαο Άξζξα θαη Κειέηεο 5/2012 Ηνχιηνο 2012 ΣΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ TΗ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ EΝ MΔΧ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ Νιπκπία Θακηληψηε Γηεπζχληξηα ΔΗΔΑΓ, PhD

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεζη για ηα ανθρώπινα δικαιώμαηα 2013

Έκθεζη για ηα ανθρώπινα δικαιώμαηα 2013 Έκθεζη για ηα ανθρώπινα δικαιώμαηα 2013 Tα θπξηόηεξα ζεκεία Σεβαζκόο ζηελ αθεξαηόηεηα ηνπ αηόκνπ -Αλαθέξεηαη ε πεξίπησζε ηεο εμαθάληζεο ησλ 502 απφ 661 παηδηά ξνκά αιβαληθήο θαηαγσγήο, ζχκθσλα κε ηελ έθζεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΤΜΒΟΛΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΤΜΒΟΛΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας (INFOSTRAG) http://www.infostrag.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Θεωξία ηεο ΠΕ θαη ηεο Εθπαίδεπζεο γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αεηθνξία

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Θεωξία ηεο ΠΕ θαη ηεο Εθπαίδεπζεο γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αεηθνξία Η θεωρία ηης ελαζηικής ανθεκηικόηηηας ηων κοινωνικοοικολογικών ζσζηημάηων και η Περιβαλλονηική Δκπαίδεσζη για ηην αειθορία: ανιτνεύονηας εκλεκηικές ζσγγένειες Μαξία Δαζθνιηά 1, Καιιηόπε-Σηπιηαλή Κνληηδά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΛ.ΚΑΘ.ΓΔΩΡΓΙΑ ΠΔΣΡΑΚΗ ΠΡΟΣΑΔΙ ΓΙΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΔ ΔΣΟ 2013/2014

ΑΝΑΠΛ.ΚΑΘ.ΓΔΩΡΓΙΑ ΠΔΣΡΑΚΗ ΠΡΟΣΑΔΙ ΓΙΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΔ ΔΣΟ 2013/2014 1 ΑΝΑΠΛ.ΚΑΘ.ΓΔΩΡΓΙΑ ΠΔΣΡΑΚΗ ΠΡΟΣΑΔΙ ΓΙΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΔ ΔΣΟ 2013/2014 1. Κινήμαηα Κοινωνικήρ Αλληλεγγύηρ: Η πεπίπηωζη ηων Κοινωνικών Ιαηπείων Σα ζύγρξνλα θνηλσληθά θηλήκαηα ζπληζηνύλ κνξθέο ζπιινγηθώλ δξάζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η

Α Ι Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Α Ι Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η ηο ζσέδιο νόμος : Ίδπςζη Τπηπεζίαρ Αζύλος και Τπηπεζίαρ Ππώηηρ Τποδοσήρ, πποζαπμογή ηηρ ελληνικήρ νομοθεζίαρ ππορ ηιρ διαηάξειρ ηηρ Οδηγίαρ 2008/115/ΔΚ «ζσεηικά με ηοςρ

Διαβάστε περισσότερα

Ο πόλορ τος αστικού ππασίνος στη βιώσιμη ανάπτςξη των πόλεων

Ο πόλορ τος αστικού ππασίνος στη βιώσιμη ανάπτςξη των πόλεων Ο πόλορ τος αστικού ππασίνος στη βιώσιμη ανάπτςξη των πόλεων Aθεληνύιε Αηθαηεξίλε Γξ Γεσπφλνο-Γηεπζχληξηα 1 νπ Γπκλαζίνπ Χνξηηάηε Γηεχζπλζεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο afentoul@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΔΛΔΣΖ.Υ.Ο.Ο.Α.Π. ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ»

«ΜΔΛΔΣΖ.Υ.Ο.Ο.Α.Π. ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ» (ΑΝΑΛΤΖ ΓΗΑΓΝΩΖ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ) ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 1. Γεληθά... 3 1.1 ηφρνη θαη πεξηερφκελν ηνπ.υ.ο.ο.α.π.... 3 1.2 Ηζηνξηθφ ηεο κειέηεο... 3 1.3 Πξνδηαγξαθέο θαη δηαδηθαζία ζχληαμεο ηεο κειέηεο...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜ ΗΜ Α ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: «Η Δνζυμάηυζη ηος Δνυζιακού Γικαίος ζηην Δθνική Έννομη Σάξη Νομικέρ και Γιοικηηικέρ Γιαζηάζειρ» Δπιβλέπυν: ΠΑΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επιηάσςνζη απνλνκήο δηθαηνζχλεο & επίιπζεο δηαθνξψλ

Επιηάσςνζη απνλνκήο δηθαηνζχλεο & επίιπζεο δηαθνξψλ Επιηάσςνζη απνλνκήο δηθαηνζχλεο & επίιπζεο δηαθνξψλ Πξνυπφζεζε γηα ηηο επενδύζειρ θαη ηελ ανάπηςξη Έκθεζη ηος Παπαηηπηηηπίος για ηο Επισειπημαηικό Πεπιβάλλον 10 +1 ΧΡΗΙΜΕ ΕΡΩΣΗΕΙ & ΑΠΑΝΣΗΕΙ 1. Γηαηί ν

Διαβάστε περισσότερα

του Φυσικού Αερίου στην Κύπρο

του Φυσικού Αερίου στην Κύπρο Έγκαιρος Eντοπισμός Aναγκών Aπασχόλησης και Kατάρτισης για Aποτελεσματική Διαχείριση του Φυσικού Αερίου στην Κύπρο ΔΓΚΑΗΡΟ ΔΝΣΟΠΗΜΟ ΑΝΑΓΚΧΝ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΓΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΟΤ ΦΤΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ:

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ: ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΘΣΘΚΟΣΗΣΑ ΚΑΘ ΝΑΤΣΘΛΘΑ (ΤΠ.Α.Α.Ν.) ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΕΜΠΟΡΘΟΤ ΕΘΔΘΚΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΤΝΣΟΝΘΜΟΤ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΡΑΕΩΝ ΣΟΤ ΤΠ.Α.Α.Ν. ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΕΜΠΟΡΘΟΤ (ΕΤΕΔ Εμπ.) ΠΛΑΣΕΘΑ ΚΑΝΘΓΓΟ 101

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη :

ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : ΘΑΡΑΠΡΑΡΗΘΝ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ (ΘΝΗΛ.Π.ΔΞ.) =================== ηελ AΘήλα ζήκεξα. ηνπ έηνπο..., νη : ζπκθψλεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηελ ίδξπζε Κνηλσληθήο πλεηαηξηζηηθήο Δπηρείξεζεο, ην

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρσμα Οικονομικών & Βιομητανικών Ερεσνών. Η Ελληνική Οικονομία 3/11

Ίδρσμα Οικονομικών & Βιομητανικών Ερεσνών. Η Ελληνική Οικονομία 3/11 Ίδρσμα Οικονομικών & Βιομητανικών Ερεσνών Η Ελληνική Οικονομία 3/11 Τριμηνιαία Έκθεση Αρ. Τεύτοσς 65, Σεπτέμβριος 2011 Νη Ππγγξαθείο Ζ αλάιπζε ηεο πνξείαο ηεο Διιεληθήο Νηθνλνκίαο απνηειεί πξντφλ ζπιινγηθήο

Διαβάστε περισσότερα

11 0 2 0 2 λ πδ o π ο φ γ ε δ O

11 0 2 0 2 λ πδ o π ο φ γ ε δ O Oδεγφο πoπδψλ 2010 2011 Δπιμέλεια: Δπηηξνπή Νδεγνχ Ππνπδψλ Εψδε Εσγξαθίδνπ Λαηάζα Σξηζηνδνχινπ Θσλζηαληίλα Κπνπκπάξα Καξία Γνχλδε 1 2 ΚΔΟΝΠ ΞΟΥΡΝ... 7 Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην Ίδξπκα θαη ην Ρκήκα... 7

Διαβάστε περισσότερα

Consumer Policy Toolkit. Summary in Greek. Εγχειρίδιο Πολιτικής Καταναλωτών. Περίληψη στα ελληνικά

Consumer Policy Toolkit. Summary in Greek. Εγχειρίδιο Πολιτικής Καταναλωτών. Περίληψη στα ελληνικά Consumer Policy Toolkit Summary in Greek Εγχειρίδιο Πολιτικής Καταναλωτών Περίληψη στα ελληνικά Οη αγνξέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ έρνπλ ππνζηεί ζεκαληηθέο αιιαγέο ηα ηειεπηαία 20 ρξφληα. Η θαλνληζηηθή κεηαξξχζκηζε,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ΗΜΔΙΩΜΑΣΟ ΚΑΣΔΡΙΝΑ ΚΑΡΑΣΑΟΤ

ΑΠΟΠΑΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ΗΜΔΙΩΜΑΣΟ ΚΑΣΔΡΙΝΑ ΚΑΡΑΣΑΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ΗΜΔΙΩΜΑΣΟ ΚΑΣΔΡΙΝΑ ΚΑΡΑΣΑΟΤ 1.1. ποςδέρ 5/7/2004 Σίηλορ ζποςδών: Γίπισκα Γηδάθηνξνο Νενειιεληθήο Φηινινγίαο. Δκπαιδεςηικό ίδπςμα: Παλεπηζηήκην Κύπξνπ. Φηινζνθηθή ρνιή. Σκήκα Βπδαληηλώλ

Διαβάστε περισσότερα

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ Τμήμα Πληροφορικήσ Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Μεταπτυχιακή Διατριβή Σπουδαςτήσ : Λιανόσ Νικόλαοσ Ειςηγητήσ : Σαςςιάκοσ Κωνςταντίνοσ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΣΗ ΥΩΡΑ ΜΑ Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΈΝΑ ΌΡΑΜΑ! Φ. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΣΗ ΥΩΡΑ ΜΑ Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΈΝΑ ΌΡΑΜΑ! Φ. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΣΗ ΥΩΡΑ ΜΑ Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΈΝΑ ΌΡΑΜΑ! Φ. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Επραξηζηψ ηνπο καζεηέο θαη ζπλεξγάηεο κνπ πνπ κε πξφηεηλαλ γηα ην βξαβείν εμαίξεηεο παλεπηζηεκηαθήο δηδαζθαιίαο ζηε κλήκε «Ξαλζφπνπινπ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: ΜΔΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ

Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ Αζήλα, 04/08/2010 Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ Δηζήγεζε Κπξίεο θαη Κύξηνη, Με ηελ παξνύζα επηζηνιή θαη ηα ζπλεκκέλα έγγξαθα ζα ελεκεξσζείηε κε ηα ζρόιηα, ηηο δηαπηζηώζεηο θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπ πλδέζκνπ καο

Διαβάστε περισσότερα

πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ.

πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ. πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ. Άξζξν 1 ρνιηθή Πεξηθέξεηα 1. Κάζε δεκφζην λεπηαγσγείν έρεη δηθή ηνπ ζρνιηθή πεξηθέξεηα θαη ζ' απηφ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόηαζη ηοσ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Αν. Μακεδονίας για ηην δημιοσργία Κοινωνικού Λατανόκηποσ

Πρόηαζη ηοσ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Αν. Μακεδονίας για ηην δημιοσργία Κοινωνικού Λατανόκηποσ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55 Σ.Κ. 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σει. 2510222942 Φαμ 2510231505 Email: geoteeam@otenet.gr www.geotee-anmak.gr Πρόηαζη ηοσ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Αν. Μακεδονίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΩΝ MBA TQM - Δσρωπαϊκό Μεταπτστιακό Πρόγραμμα στη Γιοίκηση Δπιτειρήσεων-Ολική Ποιότητα (ΔΜΠ.ΓΔ-ΓΟΠ) Γιπλωματική Δργασία: Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ Γ4α/Φ.225/161/89 (ΦΕΚ-108 Β') Θέμα : «Ενοποίηζη προγραμμάηων οικονομικής ενίζτσζης αηόμων με ειδικές ανάγκες»

ΚΥΑ Γ4α/Φ.225/161/89 (ΦΕΚ-108 Β') Θέμα : «Ενοποίηζη προγραμμάηων οικονομικής ενίζτσζης αηόμων με ειδικές ανάγκες» ΚΥΑ Γ4α/Φ.225/161/89 (ΦΕΚ-108 Β') Θέμα : «Ενοποίηζη προγραμμάηων οικονομικής ενίζτσζης αηόμων με ειδικές ανάγκες» ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΓΔΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ 'Έρνληαο ππφςε : 1.Σηο δηαηάμεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΑΚΟΛΟΤΘΧΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: ΓΙΔΘΝΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑΙΣΗΙΑ- ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΔ ΜΟΡΦΔ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΔΘΝΧΝ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΓΙΑΦΟΡΧΝ (ADR) Eπηβιέπσλ:

ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΑΚΟΛΟΤΘΧΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Θέκα: ΓΙΔΘΝΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑΙΣΗΙΑ- ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΔ ΜΟΡΦΔ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΔΘΝΧΝ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΓΙΑΦΟΡΧΝ (ADR) Eπηβιέπσλ: E ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΑΚΟΛΟΤΘΧΝ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: ΓΙΔΘΝΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑΙΣΗΙΑ- ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΔ ΜΟΡΦΔ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΔΘΝΧΝ ΔΜΠΟΡΙΚΧΝ ΓΙΑΦΟΡΧΝ (ADR) Eπηβιέπσλ: θ. Ησάλλεο Σδελ Γεληθφο χκβνπινο

Διαβάστε περισσότερα