ΕΘΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΔ-ΔΟΚΠ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Θέκα: Οη πνιηηηθέο γηα ηελ Οηθνγέλεηα ζηελ Διιάδα θαη ηελ Δ.Δ. : ζεζκηθέο θαη πνιηηηθέο δηαζηάζεηο Δπηβιέπσλ: θ. Κνπηαιάθεο Υαξάιακπνο πνπδάζηξηα: Κηηζηάθε Δπαγγειία ΑΘΖΝΑ

2 Δπραξηζηίεο Δπραξηζηψ ζεξκά ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή, θ. Κνπηαιάθε Υαξάιακπν γηα ηελ πνιχηηκε βνήζεηα θαη θαζνδήγεζή ηνπ, θαζ φιε ηε δηαδηθαζία εθπφλεζεο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. Δπραξηζηψ, επίζεο, γηα ηελ ζπλεξγαζία ηνπ, ηνλ θ. Μπνπξζαλίδε Υξήζην, Τπεχζπλν πνπδψλ θαη Έξεπλαο ηνπ Σκήκαηνο Κνηλσληθήο Γηνίθεζεο. 2

3 Πεξίιεςε Οη δεκνγξαθηθέο θαη θνηλσληθέο κεηαβνιέο ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ ελίζρπζαλ ηελ ζεκαζία ηεο νηθνγελεηαθήο πξνζηαζίαο ζηα πεξηζζφηεξα επξσπατθά θξάηε θαη αλέδεημαλ ην θνηλσληθφ ξφιν ηεο πνιηηηθήο γηα ηελ νηθνγέλεηα. Ζ πνιηηηθή γηα ηελ νηθνγέλεηα απνηειεί έλα ελ δπλάκεη ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηελ απνηξνπή δπζνίσλσλ δεκνγξαθηθψλ εμειίμεσλ, θαζψο θαη φρεκα γηα ηελ εδξαίσζε ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ θαη ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο. θνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη ε απνηχπσζε ησλ ηδηνηήησλ ηεο πνιηηηθήο γηα ηελ νηθνγέλεηα, σο βαζηθνχ ζπζηαηηθνχ ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο ζηα επξσπατθά θξάηε, θαη ε ζπλνπηηθή απνηίκεζε ηνπ ζπζηήκαηνο νηθνγελεηαθήο πξνζηαζίαο ζηελ Διιάδα. Ζ εξγαζία επηρεηξεί λα αλαδείμεη ηελ ζχλδεζε ηεο πνιηηηθήο γηα ηελ νηθνγέλεηα κε ηελ δνκή ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο, ηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ηελ ζρέζε ησλ δχν θχισλ. Ηδηαίηεξε έκθαζε απνδίδεηαη ζηελ ξεπζηφηεηα ηεο νηθνγελεηαθήο νξγάλσζεο θαη ηνλίδεηαη ε αλάγθε πξνζαξκνγήο ηεο πνιηηηθήο γηα ηελ νηθνγέλεηα ζηελ πνηθηινκνξθία ησλ ζχγρξνλσλ νηθνγελεηαθψλ πξνηχπσλ. Ζ έξεπλα βαζίδεηαη ζηελ εθηελή βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε θαη επηθεληξψλεηαη ζηηο θνηλσληθέο ξπζκίζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απφθηεζε θαη αλαηξνθή ησλ παηδηψλ. Σα απνηειέζκαηα θαηαδεηθλχνπλ, φηη ν ππνηππψδεο ραξαθηήξαο ηεο νηθνγελεηαθήο πξνζηαζίαο ζηελ Διιάδα δηαησλίδεη ηνλ πξσηεχνληα ξφιν ηεο νηθνγέλεηαο ζηελ παξνρή θξνληίδαο θαη ηαπηφρξνλα αλαπαξάγεη θνηλσληθά ζηεξεφηππα γηα ηνλ ξφιν ησλ δχν θχισλ εληφο θαη εθηφο ηνπ νηθνγελεηαθνχ πιαηζίνπ. Λέμεηο-θιεηδηά: πνιηηηθή γηα ηελ νηθνγέλεηα, θξάηνο πξφλνηαο, ππνγελλεηηθφηεηα, γπλαηθεία απαζρφιεζε Abstract Low fertility rates and various socioeconomic developments of the past few decades have posed imminent challenges to family welfare. These challenges have prompted most European countries to expand family support policies not only as a useful instrument against the backdrop of fertility, but also as an efficient tool to introduce gender equality and social justice. The aim of the study is to depict the nature of family policy as an indispensable element of welfare state in Europe and to detect the driving forces and social effects of the current family policy in Greece. It argues that family policy should be consistent with the combined spectrum of gender relations, welfare-state structures and labor market developments that characterize the social context in which it is applied. Furthermore, it underlines the significance of family policy adaptation to the aims and aspirations of diverse family patterns. The components under investigation include those family policy measures related to childbearing and childrearing. The results point to the rudimentary character of the Greek family policy as one of the major factors in reproducing the primacy of the family in welfare provision, as well as a specific type of gender relations within and outside of the household, which the Greek family policy sustains and eventually legitimates. Key words: family policy, welfare state, low fertility, female employment 3

4 Πεξηερφκελα Δηζαγσγή... 5 Κεθάιαην 1: Ζ νηθνγελεηαθή πξνζηαζία σο δεκφζηα πνιηηηθή Δλλνηνινγηθή νξηνζέηεζε Θεσξεηηθέο θαηαβνιέο ηεο νηθνγελεηαθήο πξνζηαζίαο Μνξθέο εθδήισζεο ηεο πνιηηηθήο γηα ηελ νηθνγέλεηα Κεθάιαην 2:Πνιηηηθή γηα ηελ νηθνγέλεηα θαη δεκνγξαθηθή πνιηηηθή Σν πξφβιεκα ηεο ππνγελλεηηθφηεηαο ζηελ Δπξψπε πκθηιίσζε ηεο εξγαζηαθήο θαη νηθνγελεηαθήο δσήο: ζηξαηεγηθέο αλεπάξθεηεο θαη αξλεηηθέο εμσηεξηθφηεηεο Ζ ζεκαζίαο ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ ζηελ νηθνγέλεηα θαη ηελ αγνξά εξγαζίαο. 16 Κεθάιαην 3: Ο ζεζκφο ηεο νηθνγέλεηαο ζηα επξσπατθά θξάηε πξφλνηαο ηξαηεγηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο νηθνγελεηαθήο πξνζηαζίαο Σππνινγία ησλ επξσπατθψλ θξαηψλ πξφλνηαο Ζ πεξίπησζε ηνπ λνηηνεπξσπατθνχ κνληέινπ Κνηλέο πξνθιήζεηο ζηα επξσπατθά θξάηε πξφλνηαο: κεηαβνιέο ζηε δήηεζε νηθνγελεηαθήο πξνζηαζίαο Ζ πξνζηαζία ηεο νηθνγέλεηαο ζην πιαίζην ηεο Δ.Δ Κεθάιαην 4: Σν πιαίζην ηεο νηθνγελεηαθήο πξνζηαζίαο ζηελ Διιάδα Οκνηφηεηεο κε ην λνηηνεπξσπατθφ κνληέιν Μεηαβνιέο ζηελ νηθνγελεηαθή νξγάλσζε Ζ ηαπηφηεηα ηεο γπλαηθείαο απαζρφιεζεο Σν εζληθφ λνκνζεηηθφ πιαίζην γηα ηελ πξνζηαζία ηεο νηθνγέλεηαο Η πξνζηαζία ηεο νηθνγέλεηαο ζην ζχζηεκα θνηλσληθήο αζθάιηζεο Η πξνζηαζία ηεο νηθνγέλεηαο ζην ζχζηεκα θνηλσληθήο πξφλνηαο Μέηξα γηα ηε ζπκθηιίσζε ηεο επαγγεικαηηθήο κε ηελ νηθνγελεηαθή δσή Οηθνγελεηαθά επηδφκαηα Πξνγξάκκαηα απαζρφιεζεο ηνπ ΟΑΔΓ

5 Κεθάιαην 5: Δλ είδεη ζπκπεξαζκάησλ: απνηίκεζε ηεο ειιεληθήο πνιηηηθήο γηα ηελ νηθνγέλεηα Κνηλσληθέο αληζφηεηεο ζηελ νηθνγελεηαθή πξνζηαζία Δλδείμεηο ηαχηηζεο ηεο πνιηηηθήο γηα ηελ νηθνγέλεηα κε ηε δεκνγξαθηθή πνιηηηθή Αλεπάξθεηεο ζηηο ππεξεζίεο παηδηθήο θξνληίδαο: ην παξάδεηγκα ησλ παηδηθψλ ζηαζκψλ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ: ηαηηζηηθά ζηνηρεία

6 Δηζαγσγή Ζ πνιηηηθή γηα ηελ νηθνγέλεηα ζπληζηά αλαπφζπαζην άμνλα ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο φισλ ησλ αλεπηπγκέλσλ ρσξψλ θαη πινπνηείηαη κέζα απφ έλα επξχ θάζκα θνηλσληθψλ παξνρψλ θαη ξπζκίζεσλ πνπ δηαηξέρνπλ ην ζχλνιν ζρεδφλ ηεο θξαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Ωο εθ ηνχηνπ, ηα φξηα ηεο πνιηηηθήο γηα ηελ νηθνγέλεηα είλαη ζρεηηθά δπζδηάθξηηα θαη ν δηαρσξηζκφο ηεο απφ ηηο ππφινηπεο εθθάλζεηο ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο είλαη εμαηξεηηθά δπζρεξήο. Σν πιέγκα ηεο νηθνγελεηαθήο πξνζηαζίαο ζπγθξνηείηαη, είηε κέζσ εμεηδηθεπκέλσλ ξπζκίζεσλ γηα ηελ πξναγσγή ηεο νηθνγελεηαθήο επεκεξίαο, είηε κέζσ γεληθψλ πνιηηηθψλ κε ζεηηθέο εμσηεξηθφηεηεο ζηελ νηθνγελεηαθή δσή. Σν επίπεδν ζπγθξφηεζεο θαη ε κνξθή ηεο πνιηηηθήο γηα ηελ νηθνγέλεηα, αληαλαθιά ηηο ηζηνξηθέο ηεο θαηαβνιέο θαη ηηο επηθξαηνχζεο αληηιήςεηο ζρεηηθά κε ηνλ ζεζκφ ηεο νηθνγέλεηαο ηεο ρψξαο πνπ ηελ εθαξκφδεη. Σν γεγνλφο απηφ εμεγεί θαη ηελ πνηθηινκνξθία ησλ πνιηηηθψλ γηα ηελ νηθνγέλεηα, αθφκε θαη κεηαμχ θξαηψλ κε ζρεηηθά νκνηνγελή αλαπηπμηαθή πνξεία, φπσο νη ρψξεο ηεο Δπξψπεο. Παξά ηηο πξνθαλείο δηαθνξνπνηήζεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζηηο εζληθέο ζηξαηεγηθέο γηα ηελ νηθνγελεηαθή πξνζηαζία, ηα ηειεπηαία ρξφληα ζεκεηψλεηαη ζε δηεζλέο επίπεδν, κηα θνηλή ηάζε ελίζρπζεο θάζε είδνπο κέηξσλ νηθνγελεηαθήο ζηήξημεο. Αθνξκή γηα ηελ αχμεζε ηεο πνιηηηθήο έκθαζεο απέλαληη ζηελ νηθνγέλεηα ζηάζεθαλ νη ξαγδαίεο δεκνγξαθηθέο εμειίμεηο θαη νη βαζχηαηεο κεηαβνιέο ζηελ νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο πνπ ραξαθηήξηζαλ ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο. Οη κεηαβνιέο απηέο επεξέαζαλ ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο ηεο νηθνγελεηαθήο δσήο θαη νδήγεζαλ ηνλ ζεζκφ ηεο νηθνγέλεηαο ζε κηα θαηάζηαζε ξεπζηφηεηαο, απνδπλακψλνληαο ζε κεγάιν βαζκφ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ σο άηππνπ δηθηχνπ αζθαιείαο γηα ηα πξνζηαηεπφκελα κέιε ηεο. Έηζη ε ελδπλάκσζε θαη επέθηαζε ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ νηθνγελεηαθήο θξνληίδαο, βξέζεθε ζην επίθεληξν ησλ πνιηηηθψλ δηαθεξχμεσλ αθφκε θαη ζηα θξάηε πνπ δηαζέηνπλ καθξά πξνλνηαθή παξάδνζε θαη ζρεηηθά ηζρπξή θνηλσληθή πξνζηαζία. Οη ζχγρξνλεο θνηλσληθννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο επηβάιινπλ ηελ ζπγθξφηεζε κηαο ηζρπξήο πνιηηηθήο γηα ηελ νηθνγέλεηα, ηθαλήο λα παξεκβαίλεη, ηφζν πξνιεπηηθά, φζν θαη δηνξζσηηθά απέλαληη ζηνπο επαπεηινχκελνπο 6

7 θνηλσληθνχο θηλδχλνπο, κε ζηφρν ηελ θάιπςε ησλ αλαδπφκελσλ νηθνγελεηαθψλ αλαγθψλ. θνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ βαζηθφηεξσλ δηαζηάζεσλ ηεο πνιηηηθήο γηα ηελ νηθνγέλεηα θαη ε ζχλδεζή ηνπο κε ηηο πθηζηάκελεο πξαθηηθέο ηεο νηθνγελεηαθήο πξνζηαζίαο ζηελ Διιάδα, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε αιιειεπίδξαζε ησλ ελ ιφγσ πξαθηηθψλ κε ηηο κεηαβαιιφκελεο αλάγθεο ηεο ζχγρξνλεο νηθνγέλεηαο. ηηο ελφηεηεο πνπ αθνινπζνχλ εμεηάδνληαη επηκέξνπο δεηήκαηα ηεο πνιηηηθήο γηα ηελ νηθνγέλεηα πνπ ζπλδηακνξθψλνπλ ηηο ζπλζήθεο ηνπ νηθνγελεηαθνχ βίνπ θαη άπηνληαη ηεο δεκνγξαθηθήο πνιηηηθήο, ηνπ ζπλδπαζκνχ ηεο επαγγεικαηηθήο κε ηελ νηθνγελεηαθή δσή θαη ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ. Ζ δνκή ηεο εξγαζίαο απνηειείηαη απφ πέληε θεθάιαηα θαη δηαξζξψλεηαη επαγσγηθά, θαηαιήγνληαο, κέζα απφ ηελ πεξηγξαθή ησλ γεληθφηεξσλ εθθάλζεσλ ηεο πνιηηηθήο γηα ηελ νηθνγέλεηα, ζηελ αλάιπζε θαη απνηίκεζε ησλ εηδηθφηεξσλ ζπλζεθψλ ζπγθξφηεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο νηθνγελεηαθήο πξνζηαζίαο ζηελ Διιάδα. ην πξψην θεθάιαην ηίζεηαη ην αλαιπηηθφ πιαίζην γηα ηελ εμέηαζε ηεο δεκφζηαο δηάζηαζεο ηεο νηθνγελεηαθήο πξνζηαζίαο. Δηδηθφηεξα, παξνπζηάδεηαη ζπλνπηηθά ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ηεο θξαηηθήο παξέκβαζεο ζηελ νηθνγελεηαθή δσή, επηρεηξείηαη ε ελλνηνινγηθή νξηνζέηεζε ηεο πνιηηηθήο γηα ηελ νηθνγέλεηα θαη ε ηππνπνίεζε ησλ βαζηθφηεξσλ κνξθψλ ηεο. Μέζα απφ ηηο ελφηεηεο ηνπ θεθαιαίνπ αλαδεηθλχεηαη ε ζπκβνιή ηεο πνιηηηθήο γηα ηελ νηθνγέλεηα ζηελ αλαπαξαγσγή ζπγθεθξηκέλσλ νηθνγελεηαθψλ πξνηχπσλ θαη ζηελ δηακφξθσζε ησλ ηδησηηθψλ ζρέζεσλ πνπ ζπγθξνηνχλ ην νηθνγελεηαθφ ζχλνιν, αιιά θαη ησλ θνηλσληθψλ ζηάζεσλ απέλαληη ζε δεηήκαηα πνπ ππεξβαίλνπλ ην ζηελφ νηθνγελεηαθφ πιαίζην, φπσο απηέο γηα ηνλ ξφιν ησλ δχν θχισλ. Σν δεχηεξν θεθάιαην εζηηάδεη ζηελ ιεηηνπξγηθή δηαζχλδεζε ηεο πνιηηηθήο γηα ηελ νηθνγέλεηα κε ηελ δεκνγξαθηθή πνιηηηθή θαη ηελ πνιηηηθή απαζρφιεζεο. Ζ αμηνζεκείσηε πηψζε ηεο γελλεηηθφηεηαο ζε φιε ηελ Δπξψπε, απφ ηελ δεθαεηία ηνπ 1970 κέρξη θαη ζήκεξα, απνδφζεθε ζηελ άλνδν ηεο γπλαηθείαο απαζρφιεζεο, θαη νδήγεζε ζηελ αλαζεψξεζε ηεο πνιηηηθήο γηα ηελ νηθνγέλεηα κε θαηεχζπλζε ηε ζπκθηιίσζε ηεο εξγαζηαθήο κε ηελ νηθνγελεηαθή δσή. Ωζηφζν, ηα κέηξα ζπκθηιίσζεο κε επίθεληξν ηηο εξγαδφκελεο κεηέξεο, απνδείρζεθαλ αλεπαξθή γηα ηελ βειηίσζε ησλ 7

8 δεκνγξαθηθψλ δεηθηψλ, ελψ ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ελίζρπζαλ ηνπο έκθπινπο δηαρσξηζκνχο ηεο αγνξά εξγαζίαο. Μέζα απφ ηελ αλάιπζε δηαπηζηψλεηαη, φηη νη αξλεηηθέο εμσηεξηθφηεηεο ησλ κέηξσλ ζπκθηιίσζεο ηεο εξγαζηαθήο θαη νηθνγελεηαθήο δσήο, πεγάδνπλ απφ έλα βαζχηεξν έιιεηκκα εκπέδσζεο ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ απφ ην ζχζηεκα θνηλσληθήο πξνζηαζίαο. Σν έιιεηκκα απηφ αθνξά θπξίσο ζηνλ θαηακεξηζκφ ηεο εξγαζίαο εληφο θαη εθηφο ηνπ λνηθνθπξηνχ. Δηδηθφηεξα, ν ξφινο δχν θχισλ, ηφζν ζηελ έκκηζζε απαζρφιεζε, φζν θαη ζηελ νηθνγελεηαθή θξνληίδα είλαη ζπλπθαζκέλνο κε ηελ επξχηεξε νξγάλσζε ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο, κέζσ ηνπ νπνίνπ εθθξάδεηαη ζε ηειηθή αλάιπζε ε ζρέζε κεηαμχ θξάηνπο, αγνξάο θαη νηθνγέλεηαο. Οη δνκηθέο θαη νξγαλσηηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ησλ πνιηηηθψλ γηα ηελ νηθνγέλεηα ζηα πξνλνηαθά ζπζηήκαηα ησλ ρσξψλ ηεο Δπξψπεο, είλαη αληηθείκελν ηνπ ηξίηνπ θεθαιαίνπ ηεο εξγαζίαο. ηελ πξψηε ελφηεηα ηνπ θεθαιαίνπ, απνηππψλεηαη ν θνηλσληθφο ξφινο ηεο νηθνγέλεηαο ζηα ηέζζεξα κνληέια θνηλσληθήο πξνζηαζίαο ηεο Δπξψπεο. ηε ζπλέρεηα, παξαηίζεληαη νη δεκνγξαθηθέο, θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο πξνθιήζεηο πνπ αλέδεημαλ ηελ νηθνγελεηαθή πξνζηαζία ζε δήηεκα θνηλνχ ελδηαθέξνληνο ζηελ Δ.Δ, ελψ ζην ηειεπηαίν κέξνο, εμεηάδεηαη ε πξννπηηθή κηαο ελδερφκελεο ζχγθιηζεο ησλ εζληθψλ νηθνγελεηαθψλ πνιηηηθψλ ζην πιαίζην ηνπ λένπ «επξσπατθνχ θνηλσληθνχ κνληέινπ». ην ηέηαξην θεθάιαην επηρεηξείηαη ε ιεπηνκεξήο θαηαγξαθή ησλ πθηζηάκελσλ πξαθηηθψλ γηα ηελ νηθνγελεηαθή πξνζηαζία ζηελ Διιάδα, θαζψο θαη ησλ ζπλζεθψλ πνπ αλαπαξάγνπλ θαη δηαηεξνχλ κέρξη ζήκεξα ηνλ πξσηεχνληα ξφιν ηεο ειιεληθήο νηθνγέλεηαο ζηελ θξνληίδα ησλ κειψλ ηεο. ηηο επηκέξνπο ελφηεηεο ηνπ θεθαιαίνπ πεξηγξάθνληαη ηα αλαπηπμηαθά θελά ηνπ ειιεληθνχ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, νη κεηαβνιέο ζηελ νξγάλσζε ηεο ειιεληθήο νηθνγέλεηαο θαη νη ηδηαηηεξφηεηεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο. Σέινο, παξαηίζεηαη ε βαζηθή λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηελ νηθνγελεηαθή ζηήξημε, θαη εληάζζεηαη ζην πιαίζην ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο πξφλνηαο θαη ηεο επξχηεξεο πνιηηηθήο γηα ηε ζπκθηιίσζε ηεο εξγαζηαθήο κε ηελ νηθνγελεηαθή δσή. ην πέκπην θεθάιαην επηρεηξείηαη, ελ είδεη ζπκπεξαζκάησλ, ε ζπλνιηθή απνηίκεζε ηεο πνιηηηθήο γηα ηελ νηθνγέλεηα ζηελ Διιάδα. Έρνληαο ππφςε ηελ λνκνζεηηθή θαη ζεζκηθή δηάξζξσζε ηεο νηθνγελεηαθήο πξνζηαζίαο, φπσο αλαπηχρζεθε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, δηαπηζηψλνληαη νη θνηλσληθνί ζηφρνη πνπ εμππεξεηεί ε ειιεληθή πνιηηηθή γηα 8

9 ηελ νηθνγέλεηα θαη εληνπίδνληαη νη βαζηθφηεξεο ειιείςεηο θαη αδπλακίεο ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ νξγαλσηηθή ηεο δνκή. 9

10 Κεθάιαην 1 Ζ νηθνγελεηαθή πξνζηαζία σο δεκφζηα πνιηηηθή 1.1 Δλλνηνινγηθή νξηνζέηεζε. ε αληίζεζε κε άιιεο δεκφζηεο πνιηηηθέο, ε νξηνζέηεζε ησλ νπνίσλ είλαη ζρεηηθά μεθάζαξε, ε πνιηηηθή γηα ηελ νηθνγέλεηα δελ ζπληζηά θαη δελ αλαθέξεηαη απνθιεηζηηθά ζε έλα πεδίν θξαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Απνηειεί έλα ζπλνλζχιεπκα κέηξσλ πνπ ζηνρεχνπλ άκεζα ή έκκεζα ζηελ δηακφξθσζε ησλ φξσλ θαη ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο ηεο νηθνγέλεηαο 1. πζηαηηθά ζηνηρεία ηεο πνιηηηθήο γηα ηελ νηθνγέλεηα εληνπίδνληαη ζε έλα επξχ θάζκα θνηλσληθψλ ξπζκίζεσλ θαη δεκφζησλ παξνρψλ, πνπ επεξεάδνπλ ηελ νηθνγελεηαθή δσή θαη επεκεξία, θαη εληάζζνληαη ζε πεδία πνιηηηθήο κε δηαθνξεηηθφ ηζηνξηθφ ππφβαζξν θαη εηεξνγελή ζεζκηθή αλάπηπμε 2. ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, ε πνιηηηθή γηα ηελ νηθνγέλεηα νξίδεηαη πεξηγξαθηθά, σο αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο πνπ πινπνηείηαη κέζα απφ ην ζχλνιν ησλ δεκφζησλ παξεκβάζεσλ κε άμνλα ηελ νηθνγέλεηα 3, θαη ζεζκνπνηεί κηα ζπγθεθξηκέλε νηθνγελεηαθή δνκή, σο ηελ θπξηαξρνχζα κνξθή ηδησηηθψλ ζρέζεσλ ζηελ θνηλσλία. 4 Με βάζε ηα παξαπάλσ, ε πνιηηηθή γηα ηελ νηθνγέλεηα είλαη θάζε άιιν παξά νπδέηεξε σο πξνο ηε δηακφξθσζε ηεο ζρέζεο θνηλσλίαο θαη νηθνγέλεηαο. Δθφζνλ αλαπαξάγεη ζπγθεθξηκέλεο αληηιήςεηο γηα ηελ έλλνηα θαη ηε ζεκαζία ηεο ηειεπηαίαο, ελζαξξχλεη εκκέζσο (κέζσ ηεο παξνρήο πιηθψλ ή άπισλ πφξσλ) έλα ζπγθεθξηκέλν νηθνγελεηαθφ πξφηππν 5 ( ζπλήζσο απηφ πνπ πεξηβάιιεηαη απφ ηελ έγγακε ζρέζε ησλ δχν γνλέσλ) θαη αλάγνληάο ην ζε θνηλσληθή λφξκα. 6 1 Millar, J., (2008), Social Policy and Family Policy, ζην Alcock, P., Erskine, A. and May, M., (eds), The Students Companion to Social Policy, Blackwell Publishing, ζ Neyer, G., Andersson, G., Consequences of Family Policies on Childbearing Behavior: effects or antifacts?, Stockholm Research Reports on Demography, 2007:2, ζ.4 3 Kamerman, S., and Kahn, A., (1991a), Child Care, Parental Leave, and the Under Threes Policy Innovation in Europe, New York Aubum House 4 Bourdieu P., (1996), On the family as a realized category, Theory, Culture and Society,13(3), pp.19-26, ζ.24 5 Papadopoulos, T.N., (1998), Greek Family Policy from a Comparative Perspective, ζην: Drew E., Emerek R. and Mahon E. (eds), Women, Work and Family in Europe, London: Routledge, pp.47-57, ζ.47 6 Μφληθα Κάξινο, Λάνπξα Μαξάηνπ-Αιηπξαληή, (2002), Νέεο Μνξθέο Οηθνγέλεηαο θαη Κνηλσληθή Πνιηηηθή: ε πεξίπησζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Πνξηνγαιίαο, ζην Λ. Μαξάηνπ-Αιηπξαληή (επίκ.) 10

11 Ζ πνιηηηθή γηα ηελ νηθνγέλεηα αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ δεκφζησλ πνιηηηθψλ πνπ ππαγνξεχνπλ ηελ ίδηα ηε δνκή θαη ηνπο φξνπο ιεηηνπξγίαο ηεο θνηλσλίαο, ζηελ νπνία αλαθέξνληαη. Ωο βαζηθφ ζπζηαηηθφ ηνπ πξνλνηαθνχ νηθνδνκήκαηνο, ε πνιηηηθή γηα ηελ νηθνγέλεηα δηαξζξψλεηαη θαη εθθξάδεηαη κέζα απφ ην θίιηξν ηεο πθηζηάκελεο θνηλσληθήο δνκήο θαη ησλ θπξηάξρσλ θνηλσληθψλ ζηάζεσλ απέλαληη ζηα δχν θχια 7, ξπζκίδνληαο αλαιφγσο ηηο ηδησηηθέο ζρέζεηο πνπ ζπγθξνηνχλ ην νηθνγελεηαθφ ζρήκα, δειαδή ηε ζπληξνθηθφηεηα, ηε κεηξφηεηα θαη ηελ παηξφηεηα 8. ην πιαίζην ησλ ζχγρξνλσλ κεηαβηνκεραληθψλ θνηλσληψλ, κέζσ ηεο πνιηηηθήο γηα ηελ νηθνγέλεηα επηδηψθεηαη, πέξαλ ηεο νηθνγελεηαθήο πξνζηαζίαο, ε πξνψζεζε ησλ αηνκηθψλ δηθαησκάησλ, ε ηζφηεηα ησλ θχισλ, ε θνηλσληθή δηθαηνζχλε, ε αχμεζε ηεο γελλεηηθφηεηαο θαη ε ζπκθηιίσζε ηεο νηθνγελεηαθήο κε ηελ εξγαζηαθή δσή. Σα θξηηήξηα επηινγήο θαη ηεξάξρεζεο ησλ ζηφρσλ ηεο νηθνγελεηαθήο πνιηηηθήο ζηεξίδνληαη ζηηο θπξίαξρεο θνηλσληθέο αμίεο πνπ δηακνξθψλνληαη ηζηνξηθά, αιιά θαη ζηελ θνηλσληθννηθνλνκηθή ζπγθπξία πνπ επηβάιεη ηηο εθάζηνηε πνιηηηθέο πξνηεξαηφηεηεο 9. Καηά ζπλέπεηα, ε εηεξνγέλεηα πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ αλάπηπμε, ηελ έθηαζε θαη ην χθνο ησλ πνιηηηθψλ γηα ηελ νηθνγέλεηα ζε δηεζλέο επίπεδν, αληαλαθιά ηελ δηαθνξεηηθφηεηα ησλ ηζηνξηθψλ θαηαβνιψλ, ησλ πνιηηηθψλ πξνηεξαηνηήησλ θαη ησλ ελαιιαθηηθψλ κεραληζκψλ πνπ επηζηξαηεχνληαη γηα ηελ επίηεπμε ησλ πξνηεξαηνηήησλ απηψλ. 10 Οη ζηφρνη πνπ θαιείηαη λα εμππεξεηήζεη ε πνιηηηθή γηα ηελ νηθνγέλεηα, φπσο θαη ηα κέζα, κε ηα νπνία επηδηψθεη λα ηνπο επηηχρεη, επηιέγνληαη κε βάζε ηελ ηεξάξρεζε ησλ θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ ζηελ πνιηηηθή αηδέληα 11 Αληίζηνηρα, έλαο ελδερφκελνο επαλαπξνζδηνξηζκφο ησλ πνιηηηθψλ πξνηεξαηνηήησλ επεξεάδεη αλαιφγσο ην χθνο θαη ηελ θαηεχζπλζε ηεο πνιηηηθήο γηα ηελ νηθνγέλεηα. Γηα παξάδεηγκα, φηαλ ε αλεξγία είλαη νμπκκέλε θαη ε κείσζή ηεο αλαδεηθλχεηαη ζε πνιηηηθή πξνηεξαηφηεηα, ε πνιηηηθή γηα Οηθνγέλεηεο θαη Κξάηνο Πξφλνηαο ζηελ Δπξψπε: ηάζεηο θαη πξνθιήζεηο γηα ηνλ 21 ν αηψλα, Gutenberg- Αζήλα, ζει , ζ Misra, J., (2002), Class, Race and Gender and Theorizing Welfare States, Dobratz, B., Buzzell, T., Waldner, L.(eds), Theoritical Directions in Political Sociology for the 21 st Century, Elsevier Science Ltd, Oxford, pp Neyer, G., (2003), Family Policies and low Fertility in Western Europe, MPIDR Working Paper, WP , Max Planck Institute for Demographic Reasearch, Rostock. 9 Μνπζνχξνπ Haas, L. (1991), Equal Parenthood and Social Policy: Lessons from a study of parental leave in Sweden, ζην: Hyde, J. and Essex, M., (eds), Parental Leave and Childcare: Setting a Research and Policy Agenda, Temple University Press, Philadelphia, ζει Kamerman, S., and Kahn, A., (1991a), φπ.π. 11

12 ηελ νηθνγέλεηα πξνζαλαηνιίδεηαη αλαιφγσο, επηζηξαηεχνληαο κέηξα γηα ηε ζπκθηιίσζε ηεο εξγαζηαθήο θαη ηεο νηθνγελεηαθήο δσήο, πξνθεηκέλνπ νη κεηέξεο αλειίθσλ λα εληαρζνχλ επθνιφηεξα ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Όηαλ ηα πξνβιήκαηα ηεο θηψρεηαο αλάγνληαη ζην επίθεληξν ηνπ πνιηηηθνχ ελδηαθέξνληνο, ε πνιηηηθή γηα ηελ νηθνγέλεηα απνθηά έλαλ πην πξνλνηαθφ ραξαθηήξα, κε ζθνπφ ηελ ζηήξημε ηνπ νηθνγελεηαθνχ εηζνδήκαηνο. Καη αληηζηνηρία, ινηπφλ, κε ηελ θνηλσληθή πνιηηηθή, ε πνιηηηθή γηα ηελ νηθνγέλεηα ζπληζηά, επίζεο, έλα πεδίν, ζην νπνίν ζπκππθλψλνληαη ζεζκηθά νη ξεηέο ή ππφξξεηεο πνιηηηθέο πξνηεξαηφηεηεο θαη θαηεπζχλζεηο πνπ δηαηξέρνπλ ηε δεκφζηα ζπδήηεζε, επηηξέπνληαο ηελ αλάγλσζή ηνπο αθφκε θη αλ νη πξνηεξαηφηεηεο απηέο δελ δηαηππψλνληαη πάληα κε ξεηφ ηξφπν. Ζ θξηηηθή εμέηαζε, ηνπ θαηά πφζνλ νη παγησκέλεο απηέο πξνηεξαηφηεηεο δηαηεξνχλ ηελ εγθπξφηεηά ηνπο, απνηειεί θξίζηκε πξνυπφζεζε γηα ηνλ δηαξθή έιεγρν ηεο αληηζηνηρίαο ζηφρσλ θαη κέζσλ πνιηηηθήο-θαη θαη επέθηαζε γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ ηειεπηαίσλ, θάζε θνξά πνπ δηαπηζηψλεηαη φηη ε αληηζηνηρία απηή έρεη πιένλ εθιείςεη Θεσξεηηθέο θαηαβνιέο ηεο νηθνγελεηαθήο πξνζηαζίαο. Ζ ζπγθξφηεζε θαη δηάδνζε ππνζηεξηθηηθψλ πξνο ηελ νηθνγέλεηα πνιηηηθψλ, εμεγείηαη κέζσ ησλ ζεσξηψλ γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ εδξαίσζε ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο, Οη ζεκαληηθφηεξεο απφ απηέο είλαη ε δνκνιεηηνπξγηθή ζεσξία θαη νη ζεσξίεο ησλ δξψλησλ 13. Οη ζεσξίεο απηέο εληνπίδνπλ ηελ αθεηεξία θαη ηνπο φξνπο δηακφξθσζεο ηεο πνιηηηθήο γηα ηελ νηθνγέλεηα ζε δηαθνξεηηθέο ηζηνξηθέο ζπλζήθεο θαη θνηλσληθννηθνλνκηθέο ζπγθπξίεο ζην πιαίζην ησλ βηνκεραληθψλ θνηλσληψλ. Ζ δνκνιεηηνπξγηθή ζεσξία (structural-functionalism), κε θχξην εθθξαζηή ηεο ηνλ Σ. Parsons, 14 εληάζζεηαη ζηελ επξχηεξε θαηεγνξία ησλ ζεσξηψλ ηνπ εθζπγρξνληζκνχ (modernization theories) θαη εληνπίδεη ηηο γελεζηνπξγνχο ζπλζήθεο ηνπ θξάηνπο 12 Μ. Μαηζαγγάλεο, Κνηλσληθή πνιηηηθή θαη νηθνγέλεηα ζηελ Διιάδα, ζην Λ. Μαξάηνπ-Αιηπξαληή, Οηθνγέλεηεο θαη Κξάηνο Πξφλνηαο ζηελ Δπξψπε: ηάζεηο θαη πξνθιήζεηο γηα ηνλ 21 ν αηψλα, Gutenberg- Αζήλα, 2002, Gauthier, H.A. (2002), Family policies in industrialized countries: is there convergence?, Population, April, Van den Berg, A., Jakonski, T., (2005), Conflict theories, p..93 ζην: Jakonski, T et al. (eds), The Handbook of Political Sociology, Oxford University Press 12

13 πξφλνηαο ζηελ δηαδηθαζία ηεο εθβηνκεράληζεο 15. Ζ κεηάβαζε απφ ηελ αγξνηηθή νηθνλνκία ζηε βηνκεραληθή παξαγσγή θαη ε ζπλαθφινπζε δηαδηθαζία αζηηθνπνίεζεο, επέβαιαλ ηελ καδηθνπνίεζε θαη επέθηαζε ηεο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο. Ζ αλάγθε δηαηήξεζεο θαη αλαπαξαγσγήο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, ζηα πξψηα ζηάδηα ηεο εθβηνκεράληζεο, θαηέζηεζε αλαγθαία ηελ θξαηηθή δηαρείξηζε ησλ πςειψλ πνζνζηψλ θηψρεηαο ζηελ εξγαηηθή ηάμε θαη ηελ εηζαγσγή ξπζκίζεσλ γηα ηελ παηδηθή εξγαζία, ε νπνία ήηαλ επξέσο δηαδεδνκέλε εθείλε ηελ επνρή 16. Πξνβιήκαηα, φπσο απηά ήηαλ αδχλαηνλ λα επηιπζνχλ κέζσ ησλ παξαδνζηαθψλ θαλαιηψλ ηεο θηιαλζξσπίαο θαη πξνέηαζζαλ ηελ δεκηνπξγία ελφο δεκφζηνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο αζθάιεηαο, θαζψο θαη ηελ εμεχξεζε ησλ δηνηθεηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ πφξσλ γηα ηελ ζπγθξφηεζή ηνπ. Ζ λνκνζεζία γηα ηελ παηδηθή εξγαζία, ηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε, ηελ πγεία θαη ηελ νηθνλνκηθή ζηήξημε ηεο νηθνγέλεηαο ήηαλ κεξηθέο απφ ηηο πξψηεο παξεκβάζεηο πνπ ζεκαηνδφηεζαλ ηελ απαξρή ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο εθείλε ηελ επνρή, πνπ πξννηψληζαλ ηελ πνιηηηθή γηα ηελ νηθνγέλεηα ζηελ ζεκεξηλή ηεο κνξθή. Αξγφηεξα, ε κεηάβαζε ζηελ κεηαβηνκεραληθή θνηλσλία ζπλνδεχηεθε απφ θνηλσληθά αηηήκαηα γηα ηελ δηεπζέηεζε ηεο αζπκβαηφηεηαο εξγαζηαθψλ θαη νηθνγελεηαθψλ επζπλψλ, ηεο επηζθάιεηαο ζηελ εξγαζία, ησλ λέσλ κνξθψλ θηψρεηαο θαη θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. Ζ κνξθή ηεο θξαηηθήο παξέκβαζεο κεηεμειίρζεθε, πξνθεηκέλνπ ην ζχζηεκα θνηλσληθήο πξνζηαζίαο λα αληαπνθξηζεί ζηα λέα θνηλσληθά πξνβιήκαηα θαη λα πξνζηαηεχζεη πην απνηειεζκαηηθά ηνλ ζεζκφ ηεο νηθνγέλεηαο. χκθσλα κε ηελ δνκνιεηηνπξγηθή ζεσξία, ε νηθνγελεηαθή πνιηηηθή κεηαξξπζκίδεηαη πξνθεηκέλνπ λα πξνζαξκνζηεί ζηηο αιιαγέο ηνπ δεκνγξαθηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ πιαηζίνπ εληφο ηνπ νπνίνπ εμειίζζεηαη ν ζεζκφο ηεο νηθνγέλεηαο. ην κέηξν πνπ νη αιιαγέο απηέο είλαη θνηλέο ζε φια ηα βηνκεραληθά θαη κεηαβηνκεραληθά θξάηε 17, ε δνκνιεηηνπξγηθή ζεσξία πξνβιέπεη ηελ αλαπηπμηαθή ζχγθιηζε ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο θαη θαη επέθηαζε ηεο πνιηηηθήο γηα ηελ νηθνγέλεηα ζηα θξάηε απηά. 15 Hicks, A., and Esping-Andersen, G., (2005) Comparative and Historical Studies of Public Policy and the Welfare State, p.514, ζην: Jakonski, T et al. (eds), The Handbook of Political Sociology, Oxford University Press 16 Dumon, W., Family Policy in Europe: old and new issues, Journal of Population and Social Security, Vol.1, No.1, ζ Wilenski, Ζ, (2002), Social Policy: is there a crisis of welfare state?, p.214, ζην: Guy Peters, B., Pierre, J., (eds), Handbook of Public Policy, SAGE 13

14 Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη ζεσξίεο ησλ δξψλησλ (actor-based theories) εζηηάδνπλ ζηνλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ, ησλ νκάδσλ πίεζεο, ησλ θνηλσληθψλ θηλεκάησλ, θαζψο θαη ησλ ηζηνξηθά δηακνξθσκέλσλ ζεζκψλ, πξνθεηκέλνπ λα εμεγήζνπλ ηελ αλάδπζε πξνλνηαθψλ πνιηηηθψλ 18 θαη θαη επέθηαζε ηελ αλάπηπμε ηεο θξαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο κε άμνλα ηελ νηθνγελεηαθή επεκεξία. Οη ζεσξίεο απηέο απνδίδνπλ ηελ ζχγρξνλε κνξθή θαη ην χθνο ηεο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο ζηελ πνιηηηθή ηζρχ ησλ αξηζηεξψλ θνκκάησλ, ζηελ άλνδν ησλ θεκηληζηηθψλ θηλεκάησλ θαη ηηο δηαβαζκίζεηο ηνπ θξαηηθνχ ζπγθεληξσηηζκνχ 19. ε αληίζεζε κε ηελ δνκνιεηηνπξγηθή ζεσξία θαη ηηο παξαιιαγέο ηεο, νη ζεσξίεο ησλ δξψλησλ ππνζηεξίδνπλ φηη νη εζληθέο πνιηηηθέο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δεκνγξαθηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ πηέζεσλ δελ ζα πάςνπλ λα δηαζιψληαη κέζα απφ ην πξίζκα ηνπ ηζηνξηθνχ ζεζκηθνχ, πνιηηηθνχ θαη ζξεζθεπηηθνχ ππφβαζξνπ ηνπ θξάηνπο ζην νπνίν αλαθέξνληαη 20. Δλψ, ινηπφλ, ε δνκνιεηηνπξγηθή ζεσξία πξνβιέπεη ηελ ζχγθιηζε ησλ εζληθψλ πνιηηηθψλ γηα ηελ νηθνγέλεηα, ε ζεσξία ησλ δξψλησλ ππνζηεξίδεη ηελ απφθιηζε, ή ηνπιάρηζηνλ ηελ δηαηήξεζε ησλ δηαθξαηηθψλ ηδηαηηεξνηήησλ ζηελ νηθνγελεηαθή πξνζηαζία. 18 Hicks, A., Lechner, J. (2005), Functionalism and Neofunctionalism, p.63, ζην: Jakonski, T et al. (eds), The Handbook of Political Sociology, Oxford University Press 19 Skocpol, T. (1995), Social Policy in the United States: future possibilities in historical perspectives, Princeton University Press, ζ Gauthier, H.A., (2002), φπ.π., ζ

15 1.3 Μνξθέο εθδήισζεο ηεο πνιηηηθήο γηα ηελ νηθνγέλεηα. Ζ πνιηηηθή γηα ηελ νηθνγέλεηα πινπνηείηαη, κέζσ εμεηδηθεπκέλσλ κέηξσλ, ή/θαη κέζσ γεληθψλ πνιηηηθψλ, νη νπνίεο επεξεάδνπλ κεηαμχ άιισλ θαη ηελ νηθνγελεηαθή δσή 21. Οη Kamerman θαη Alfred (1978) δηέθξηλαλ πξψηνη ηηο πνιηηηθέο γηα ηελ νηθνγέλεηα ζε «ξεηέο» θαη «άξξεηεο», 22 κε θξηηήξην ηνλ ηξφπν, κε ηνλ νπνίν εμσηεξηθεχνληαη, σο δεκφζηα ζηήξημε ηνπ ζεζκνχ ηεο νηθνγέλεηαο. Σν δίπνιν ξεηή-άξξεηε πνιηηηθή γηα ηελ νηθνγέλεηα ελέρεη, σζηφζν, δχν δηαθξηηέο ελλνηνινγηθέο δηαζηάζεηο. Ζ πξψηε δηάζηαζε έρεη ηε ζεκαζία ηεο άκεζεο πνιηηηθήο, δειαδή απηήο εθδειψλεηαη κε ηε ιήςε κέηξσλ πνπ εληάζζνληαη ιεηηνπξγηθά ζηνλ ζθιεξφ ππξήλα ηεο νηθνγελεηαθήο πνιηηηθήο, θαη ηεο έκκεζεο πνιηηηθήο, δειαδή εθείλεο πνπ πινπνηείηαη κέζσ άιισλ δεκφζησλ πνιηηηθψλ κε ζεηηθέο, σζηφζν, εμσηεξηθφηεηεο ζηελ νηθνγελεηαθή επεκεξία. Καη ζηηο δχν απηέο πεξηπηψζεηο, δειαδή ηφζν ζηελ άκεζε, φζν θαη ζηελ έκκεζε κνξθή ηεο, ε νηθνγελεηαθή πνιηηηθή πηνζεηεί σο ζαθή θαη δηαθεξπγκέλν ζηφρν ηελ παξέκβαζε ζηελ νηθνγελεηαθή δσή 23. Ζ άκεζε πνιηηηθή γηα ηελ νηθνγέλεηα ζπλίζηαηαη, πξψηνλ, ζε λνκηθέο ξπζκίζεηο κε άμνλα ηελ νηθνγελεηαθή ζπκπεξηθνξά (δηαηάμεηο γηα ηνλ γάκν, ην δηαδχγην, ηα γνληθά δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο, ηελ πξνζηαζία ησλ παηδηψλ), δεχηεξνλ, ζε κέηξα γηα ηελ ζηήξημε ηνπ νηθνγελεηαθνχ εηζνδήκαηνο, (κε ραξαθηεξηζηηθφηεξν παξάδεηγκα ηα πάζεο θχζεσο νηθνγελεηαθά επηδφκαηα αιιά θαη ηηο θνξναπαιιαγέο) θαη, ηξίηνλ, ζε πξνλνηαθέο ππεξεζίεο κε απνδέθηε ηελ νηθνγέλεηα, φπσο ππεξεζίεο θχιαμεο θαη θξνληίδαο παηδηψλ. Σέινο, ζε απηήλ ηελ κνξθή πνιηηηθήο γηα ηελ νηθνγέλεηα εληάζζνληαη θαη νη πνιηηηθέο δηαθεξχμεηο γηα ηελ ξχζκηζε ζπγθεθξηκέλσλ δεηεκάησλ ηεο νηθνγελεηαθήο δσήο, πνπ φκσο ζηεξνχληαη κέηξσλ εμεηδίθεπζεο θαη πινπνίεζεο ηνπ ζηφρνπ ηνπο 24. Αληίζηνηρα, ε έκκεζε νηθνγελεηαθή πνιηηηθή πινπνηείηαη κέζσ φισλ εθείλσλ ησλ δεκφζησλ πνιηηηθψλ πνπ επεξεάδνπλ ζεηηθά ή αξλεηηθά ηελ επεκεξία ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ θαη θαη επέθηαζε ηεο νηθνγέλεηαο. Δθθάλζεηο ηεο έκκεζεο πνιηηηθήο γηα ηελ 21 Millar, J., (2008), φπ.π., ζ Kamerman, S.B. and Alfred J.K. (eds), (1978), Family Policy:Governments and Families in Fourteen Countries, Columbia University Press, N.York, ζ.3 23 Βι. επίζεο, Zimmerman, S., (2001), Family Policy: Constructed Solutions to Family Problems, Sage Publications, UK, ζ Μνπζνχξνπ, Λ., (2005), Οηθνγέλεηα θαη Οηθνγελεηαθή Πνιηηηθή, Gutenberg, Αζήλα, ζ

16 νηθνγέλεηα ελππάξρνπλ ζε πιεζψξα δεκφζησλ πνιηηηθψλ, φπσο ε θνξνινγηθή, ε δεκνγξαθηθή, ε ζηεγαζηηθή θαη ε εξγαζηαθή. Τπφ ηελ έκκεζε κνξθή ηεο, ε πνιηηηθή γηα ηελ νηθνγέλεηα εκθαλίδεηαη, ζπρλά, ζπγθερπκέλε, θαηαθεξκαηηζκέλε θαη αληηθαηηθή, ηφζν ζην εζσηεξηθφ ηεο (θαζψο ηα κέηξα εμεηδηθεπκέλσλ πνιηηηθψλ παξνπζηάδνπλ αζπκβαηφηεηεο), φζν θαη ζε ζρέζε κε ηνπο ζηφρνπο ηεο άκεζεο (δηαθεξπγκέλεο) πνιηηηθήο γηα ηελ νηθνγέλεηα 25. Ζ δεχηεξε ζεκαζία ηεο ξεηήο πνιηηηθήο γηα ηελ νηθνγέλεηα, αλαθέξεηαη ζηελ αζπκθσλία ή αθφκε θαη ηελ αληίζεζε κεηαμχ ηνπ δηαθεξπγκέλνπ θαη ηνπ πξαγκαηηθνχ ζηφρνπ ηεο. ηελ νπζία ηαπηίδεηαη κε πνιηηηθέο αηδέληεο πνπ ζθφπηκα απνθξχπηνληαη, 26 ηελ ζηηγκή πνπ ζε δηαθεξπθηηθφ επίπεδν επηθαινχληαη ηελ αχμεζε ηεο νηθνγελεηαθήο επεκεξίαο, πξνθεηκέλνπ λα απνζπάζνπλ ηελ απαξαίηεηε θνηλσληθή λνκηκνπνίεζε. Παξαδείγκαηα ηέηνησλ πξαθηηθψλ εληνπίδνληαη ζε κέηξα γηα ηελ απνξξχζκηζε ηεο αγνξάο εξγαζίαο. Έλα απφ ηα ξεηά δηαηππσκέλα επηρεηξήκαηα ππέξ ηεο ζεζκνζέηεζεο ειαζηηθψλ κνξθψλ απαζρφιεζεο είλαη ε ζπκθηιίσζε ηεο νηθνγελεηαθήο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο δσήο. Ζ ζπκβνιή απηψλ ησλ κνξθψλ απαζρφιεζεο ζηε δηεπθφιπλζε ησλ εξγαδφκελσλ (θπξίσο ησλ γπλαηθψλ) κε νηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο είλαη κέρξη θαη ζήκεξα ακθηζβεηνχκελε. Ζ ζπκβνιή ηνπο, φκσο, ζηε κείσζε ηνπο εξγαζηαθνχ θφζηνπο θαη ζηελ εηθνληθή βειηίσζε ησλ δεηθηψλ αλεξγίαο είλαη επηβεβαησκέλε. 25 Μνπζνχξνπ, Λ., (2005), φπ.π., ζ Millar, J., (2008), φπ.π., ζ

17 Κεθάιαην 2 Πνιηηηθή γηα ηελ νηθνγέλεηα θαη δεκνγξαθηθή πνιηηηθή Σν πξφβιεκα ηεο ππνγελλεηηθφηεηαο ζηελ Δπξψπε. Απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1960, ηα θξάηε ηεο Δπξψπεο βξίζθνληαη αληηκέησπα κε κηα αμηνζεκείσηε πηψζεο ησλ δεηθηψλ γελλεηηθφηεηαο, ε νπνία άγγημε πξσηνθαλή επίπεδα κε ηελ έιεπζε ηνπ 21 νπ αηψλα. Ζ πηψζε ηεο γελλεηηθφηεηαο απνδφζεθε, κεηαμχ άιισλ, ζηελ αιιαγή ηνπ πξνηχπνπ ηεο γπλαηθείαο απαζρφιεζεο 27. Πξάγκαηη, απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1970 θαη κεηά ην πνζνζηφ ησλ γπλαηθψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο απμήζεθε ζεακαηηθά ζην ζχλνιν ησλ επξσπατθψλ θξαηψλ 28. Δλψ φκσο, ε αχμεζε ηεο γπλαηθείαο απαζρφιεζεο- θπξίσο σο απνηέιεζκα ηεο αλφδνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ επηπέδνπ ησλ γπλαηθψλ- ήηαλ επεξγεηηθή γηα ηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο, θαη ηδηαίηεξα ηνπ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ, ε κείσζε ησλ γελλήζεσλ θαη ε ζπλαθφινπζε γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ, σο καθξνζθνπηθφ απνηέιεζκα, επέηεηλαλ ηελ αλεζπρία, ηφζν γηα ηελ κειινληηθή επάξθεηα θαη δηαζεζηκφηεηα ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, φζν θαη γηα ηελ βησζηκφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο 29. Σν θφζηνο επθαηξίαο γηα ηελ απφθηεζε παηδηψλ απέθηεζε βαξχλνπζα ζεκαζία, θαζψο νη αιιαγέο πνπ επέθεξε ζηνπο ξφινπο ησλ δχν θχισλ ην πξφηππν ηεο εξγαδφκελεο γπλαίθαο, αχμεζε ηε δήηεζε γηα πνιηηηθέο πνπ εληζρχνπλ ηελ νηθνλνκηθή ρεηξαθέηεζε ησλ γπλαηθψλ Gornick, J., Meyers, M., Ross, K. (1996), Supporting the Employment of Mothers: policy variation across fourteen countries, Luxembourg Income Study (LIS), Working Paper No.139, ζ.1 28 Δληνχηνηο, απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 ε αξλεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ γπλαηθείαο απαζρφιεζεο θαη γνληκφηεηαο αληηζηξάθεθε. Παξά ην γεγνλφο φηη ηα πνζνζηά ησλ γελλήζεσλ εμαθνινπζνχζαλ λα παξακέλνπλ ρακειά, νη ζπγθξηηηθέο αλαιχζεηο κεηαμχ ησλ επξσπατθψλ θξαηψλ, θαηέδεημαλ φηη ρψξεο κε πςειά πνζνζηά γπλαηθείαο απαζρφιεζεο παξνπζίαδαλ πςειά πνζνζηά γνληκφηεηαο θαη αληηζηξφθσο. ην: Neyer, G., (2003), φπ.π. 29 Kuijsten, C.A.,(1996), Changing family patterns in Europe: a case of divergence?, European Journal of Population, 12: , ζ Kalwij A. (2009), The Impact of Family Policy Expenditures on Fertility in Western Europe, Discussion Paper01/2009, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, 30/01/2009, ζ.5 17

18 Ζ εηζαγσγή κέηξσλ πνπ ζα θαζηζηνχζαλ ηε γπλαηθεία απαζρφιεζε ζπκβαηή κε ηελ απφθηεζε παηδηψλ, ζεσξήζεθε παξάγνληαο θιεηδί γηα ηελ απνηξνπή δπζνίσλσλ δεκνγξαθηθψλ εμειίμεσλ 31. Εεηνχκελν ήηαλ ε δηαθχιαμε ηεο παξακνλήο ησλ γπλαηθψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ηαπηφρξνλα ε παξνρή θηλήηξσλ, ή ελαιιαθηηθά ε άξζε ησλ εξγαζηαθψλ εκπνδίσλ ζηελ απφθηεζε παηδηψλ. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ δηπινχ απηνχ ζηφρνπ ζηηο εζληθέο πνιηηηθέο γηα ηελ νηθνγέλεηα εληάρζεθαλ κέηξα γηα ηε ζπκθηιίσζε ηεο εξγαζηαθήο κε ηελ νηθνγελεηαθή δσή. Ζ πνιηηηθή γηα ηελ νηθνγέλεηα απέθηεζε, έηζη, κηα πην ελεξγεηηθή δηάζηαζε, πέξαλ ηεο πξνλνηαθήο, θαη επαλεπηβεβαηψζεθε ζε πνιηηηθφ επίπεδν, ε ιεηηνπξγηθή ηεο δηαζχλδεζε, θαη ελίνηε ηαχηηζε, κε ηελ δεκνγξαθηθή πνιηηηθή θαη ηελ πνιηηηθή απαζρφιεζεο. Ωζηφζν, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί ζπκβαηφο ν ζχγρξνλνο ξφινο ησλ γπλαηθψλ κε ηελ δεκηνπξγία νηθνγέλεηαο, ηα κέηξα γηα ηε ζπκθηιίσζε εξγαζηαθήο θαη νηθνγελεηαθήο δσήο, αλ θαη αδηακθηζβήηεηα ρξήζηκα, φπσο απνδείρζεθε, δελ είλαη επαξθή πκθηιίσζε ηεο εξγαζηαθήο θαη νηθνγελεηαθήο δσήο: ζηξαηεγηθέο αλεπάξθεηεο θαη αξλεηηθέο εμσηεξηθφηεηεο. ε αληίζεζε κε ηελ απνδεδεηγκέλα ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ νηθνγελεηαθψλ επηδνκάησλ θαη ηεο αχμεζεο ηνπ πνζνζηνχ ησλ γελλήζεσλ 33, ηα δηαζέζηκα ζηαηηζηηθά επξήκαηα δελ επηβεβαηψλνπλ αλάινγε ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ κέηξσλ ζπκθηιίσζεο εξγαζίαο θαη νηθνγέλεηαο θαη ηελ γελλεηηθφηεηα 34. Μέηξα, φπσο ε άδεηα κεηξφηεηαο θαη ε επηκήθπλζε ηεο δηάξθεηάο ηεο ή νη δεκφζηεο ππεξεζίεο γηα ηε θχιαμε παηδηψλ έρεη απνδεηρζεί φηη έρνπλ ζρεηηθά αζήκαληε επίδξαζε, ζε φηη αθνξά ηελ πξνζσπηθή απφθαζε γηα ηεθλνπνίεζε. 31 Ferrarini, T.,(2006) Family, States and Labor Markets: institutions, causes and consequences of family policy in post-war welfare states, Edward Elgar Publishing, UK, ζ.1 32 Esping- Andersen, C., (2003), A new gender contract, ζ. 87, ζην: Esping- Andersen, C. (ed.), Why we need a new welfare state?, Oxford University Press, pp Gauthier, A.H., and Hatzius, J., (1997), Family Policy and Fertility: an econometric analysis, Population Studies 51, pp Wennemo, I., (1994), Sharing the costs of children: studies on the development of family support in the OECD countries, Swedish Institute for Social Research 25, Stockholm. 18

19 Δπηπιένλ, ε ρξήζε δεκνγξαθηθψλ δεηθηψλ γηα ηελ δηαπίζησζε ελδερφκελεο αηηηνινγηθήο ζπζρέηηζεο ησλ κέηξσλ γηα ηελ ζπκθηιίσζε εξγαζίαο θαη νηθνγέλεηαο κε ηελ αχμεζε ησλ γελλήζεσλ, νδεγεί ζε ειιηπείο, αλ φρη ζε παξαπιαλεηηθέο δηαπηζηψζεηο. Δλδεηθηηθά, ν γεληθφο δείθηεο γνληκφηεηαο, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη επξχηαηα ζηε βηβιηνγξαθία, εθθξάδεη ηελ αλαινγία ησλ γελλήζεσλ απφ γπλαίθεο αλαπαξαγσγηθήο ειηθίαο (15-49 εηψλ) ζε εηήζηα βάζε 35, επνκέλσο δελ είλαη ζε ζέζε λα απνθαιχςεη θξίζηκα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ ρξνληθή αλαβνιή ηεο απφθηεζεο παηδηψλ, ή ηελ απφθηεζε κηθξφηεξνπ αξηζκνχ παηδηψλ απφ ηνλ επηζπκεηφ, ιφγσ εξγαζηαθήο θαη θαη επέθηαζε νηθνλνκηθήο αλαζθάιεηαο. Δμίζνπ ακθίβνιε είλαη ε ζεηηθή επίδξαζε ησλ κέηξσλ ζπκθηιίσζεο εξγαζίαο θαη νηθνγέλεηαο ζηελ ελζάξξπλζε ηεο γπλαηθείαο απαζρφιεζεο. Μέηξα πνπ πξνσζνχλ ζεηηθέο δηαθξίζεηο ππέξ ησλ γπλαηθψλ, εχθνια κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ κε αλαζηξέςηκνπο έκθπινπο δηαρσξηζκνχο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Ζ παξέκβαζε ηνπ θξάηνπο γηα ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο πην θηιηθψλ πξνο ηηο κεηέξεο, απμάλεη ην θφζηνο πξφζιεςεο ησλ γπλαηθψλ θαη δεκηνπξγεί παξελέξγεηεο εηο βάξνο ηνπο, φπσο νη κηζζνινγηθέο αληζφηεηεο, ηα ρακειφηεξα πνζνζηά απαζρφιεζεο θαη νη ππνρξεσηηθέο επαγγεικαηηθέο επηινγέο (π.ρ. δεκφζηνο ηνκέαο) 36. Πέξα, φκσο, απφ ηελ επίδξαζή ηνπο ζηελ εξγνδνηηθή ζηξαηεγηθή, ηα κέηξα γηα ηε ζπκθηιίσζε εξγαζηαθήο θαη νηθνγελεηαθήο δσήο έρνπλ ζπρλά ακθίβνια απνηειέζκαηα θαη ζηηο απνθάζεηο ησλ ίδησλ ησλ γπλαηθψλ γηα ηε δηαηήξεζε ηεο εξγαζηαθήο ηνπο δσήο 37. Γηα παξάδεηγκα, ε επηκήθπλζε ηεο δηάξθεηαο ηεο άδεηαο κεηξφηεηαο ζρεηίδεηαη αξλεηηθά κε ηελ απφθαζε γηα επαλέληαμε ησλ γπλαηθψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο κεηά ηελ ιήμε ηεο 38. πκπεξαζκαηηθά, ε επίδξαζε ησλ κέηξσλ εξγαζηαθήο θαη νηθνγελεηαθήο ζπκθηιίσζεο, ζηελ γελλεηηθφηεηα θαη ηε γπλαηθεία απαζρφιεζε είλαη πνιπδηάζηαηε θαη φρη πάληα αλακελφκελε. Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν αιιειεπηδξνχλ νη ηξεηο απηνί παξάγνληεο δελ 35 Παπαδάθεο, Μ., Σζίκπνο, Κ. (2004), Γεκνγξαθηθή αλάιπζε: αξρέο, κέζνδνη ππνδείγκαηα, εθδφζεηο ηακνχιεο, Αζήλα, ζ Esping- Andersen, C., (2003), φπ.π., ζ Castles, F.G., (2003), The world turned upside-down: Below replacement fertility, changing preferences and family-friendly public policy in 21 OECD countries, Journal of European Social Policy, 13(3), Neyer, G., (2003), φπ.π. 19

20 είλαη μεθάζαξνο, νχηε απνδεηθλχεηαη ζηαηηζηηθά 39. Δμαξηάηαη απφ ην κίγκα ησλ πνιηηηθψλ πνπ πεξηέρνπλ ηα κέηξα απηά, αιιά πνιχ πεξηζζφηεξν απφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε πνιηηηθή γηα ηελ νηθνγέλεηα ζην ζχλνιφ ηεο, θαηαθέξλεη λα παξέκβεη ξπζκηζηηθά ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ζηνλ θαηακεξηζκφ ησλ νηθνγελεηαθψλ επζπλψλ εληφο ηνπ λνηθνθπξηνχ θαη ζηελ αληηκεηψπηζε γπλαηθψλ απφ ην ζχζηεκα θνηλσληθήο αζθάιεηαο Ζ ζεκαζίαο ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ ζηελ νηθνγέλεηα θαη ηελ αγνξά εξγαζίαο Ζ θξαηηθή παξέκβαζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί έλα ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν ζπκκεηνρήο ησλ γπλαηθψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, δελ επαξθεί γηα ηελ καθξνπξφζεζκε δηαηήξεζε γπλαηθείαο απαζρφιεζεο. Ζ θξαηηθή εγγχεζε ελφο εηζνδήκαηνο πνπ επηηξέπεη ηε ζπληήξεζε ηνπ λνηθνθπξηνχ αλεμάξηεηα απφ ηηο απνιαβέο ηνπ ζπληξφθνπ ή νπνηνπδήπνηε άιινπ κέινπο ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο, είλαη απαξαίηεην θίλεηξν γηα ηελ είζνδν θαη ηελ παξακνλή ησλ γπλαηθψλ ζηελ ελεξγφ επαγγεικαηηθή δσή 41. Λακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ, δηαπηζηψλεηαη, φηη ε ζεηηθή επίδξαζε ηεο πνιηηηθήο γηα ηελ νηθνγέλεηα ζηελ γπλαηθεία απαζρφιεζε ππφθεηηαη ζε ηξεηο πξνυπνζέζεηο, νη νπνίεο ζα πξέπεη λα πιεξνχληαη αζξνηζηηθά. Πξψηε πξνυπφζεζε είλαη δηαζθάιηζε, κέζσ ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, ηεο ζέζεο εξγαζίαο, αλεμάξηεηα απφ ηηο νηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο πνπ θαιείηαη λα αλαιάβεη ε εξγαδφκελε. Γεχηεξε πξνυπφζεζε είλαη ε εμαζθάιηζε, κέζσ ηεο εξγαζίαο, πιήξνπο θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θάιπςεο θη ελφο εηζνδήκαηνο ηθαλνχ γηα ηε ζπληήξεζε ηεο νηθνγέλεηαο. Σξίηε πξνυπφζεζε είλαη ε αληηζηάζκηζε, κέζσ θνηλσληθψλ παξνρψλ, ηεο απψιεηαο εηζνδήκαηνο πνπ ζπλεπάγνληαη ηα νηθνγελεηαθά βάξε ε εγγχεζε ελφο αλεθηνχ επηπέδνπ δηαβίσζεο, θαηά ηηο πεξηφδνπο πνπ νη νηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο πεξηνξίδνπλ ηε δπλαηφηεηα γηα απαζρφιεζε. 39 Thevenon, O., Family Policies in Europe: available databases and initial comparisons, Vienna Yearbook of Population Research, pp , ζ Neyer, G., (2003), φπ.π. 41 Orloff, A. S., (1993), Gender and Social Rights of Citizenship: the comparative analysis of gender relations and welfare states, American Sociological Review,58(3), pp

21 ε φ,ηη αθνξά ηνλ άληζν θαηακεξηζκφ ησλ νηθνγελεηαθψλ ππνρξεψζεσλ, θαη δεδνκέλνπ φηη ζηηο πεξηζζφηεξεο επξσπατθέο θνηλσλίεο ε θξνληίδα ηεο νηθνγέλεηαο είλαη θαηά βάζε γπλαηθείν θαζήθνλ, ε ξπζκηζηηθή παξέκβαζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο δελ είλαη ηθαλή λα επηιχζεη ην πξφβιεκα. Οη εξγνδνηηθή ζηξαηεγηθή ηεο άληζεο κεηαρείξηζεο ησλ γπλαηθψλ, απνξξέεη πξσηίζησο απφ ηελ γεληθή παξαδνρή, φηη νη γπλαίθεο είλαη απηέο πνπ δηαηίζεληαη λα εγθαηαιείςνπλ ηελ ζέζε εξγαζίαο ηνπο, φηαλ παξνπζηαζηεί επείγνπζα νηθνγελεηαθή αλάγθε. Ωζηφζν, ην εξψηεκα πνπ αλαθχπηεη είλαη, θαηά πφζν ε εμίζσζε ηεο θαηαλνκήο ηεο νηθηαθήο εξγαζίαο κπνξεί λα απνηειέζεη αληηθείκελν ξχζκηζεο κηαο δεκφζηαο πνιηηηθήο, θαη αλ λαη, θαηά πφζν ππάξρνπλ ξεαιηζηηθά πεξηζψξηα παξέκβαζεο. Ζ απάληεζε ζηα παξαπάλσ εξσηήκαηα είλαη ζεηηθή, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε πνιηηηθή γηα ηελ νηθνγέλεηα κπνξεί λα αλαηξέςεη ηηο ζηεξεφηππεο πξνζδνθίεο επαγγεικαηηθήο ζηαδηνδξνκίαο γηα ηα δχν θχια θαη λα εληάμεη ηηο νηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο πνπ ζήκεξα ζεσξνχληαη γπλαηθείεο, θαη ζηνλ θχθιν δσήο ησλ αλδξψλ 42. Όζν νη εξγαζηαθέο απνιαβέο ησλ γπλαηθψλ αλακέλεηαη λα είλαη ρακειφηεξεο απφ απηέο ησλ ζπληξφθσλ ηνπο, νη γπλαίθεο ζα ζπλερίζνπλ λα επσκίδνληαη ην κεγαιχηεξν βάξνο ηεο νηθηαθήο εξγαζίαο. Αθφκε θαη ζε ρψξεο πνπ ε άδεηεο παηξφηεηαο είλαη ζεζκνζεηεκέλεο εδψ θαη πνιιά ρξφληα, ηα πνζνζηά ρξήζεο ηνπο είλαη ζρεηηθά ρακειά, ιφγσ ηεο κεγαιχηεξεο κείσζεο εηζνδήκαηνο πνπ αλακέλεηαη λα ππνζηεί ν νηθνγελεηαθφο πξνυπνινγηζκφο, ζε πεξίπησζε πνπ ν άλδξα ηεο νηθνγέλεηαο απνθαζίζεη λα απέρεη απφ ηελ εξγαζία ηνπ. Καηά ζπλέπεηα, ε κεγηζηνπνίεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ξπζκίζεσλ, φπσο ε άδεηα παηξφηεηαο, εμαξηάηαη απφ ην βαζκφ ζηνλ νπνίν νη ξπζκίζεηο απηέο θαηαθέξλνπλ λα απνβάιινπλ ην γπλαηθείν πξφζεκν απφ ηηο νηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο.. Οη θαλδηλαβηθέο ρψξεο νη νπνίεο εηζήγαγαλ ηζρπξά θίλεηξα ρξήζεο ησλ γνληθψλ αδεηψλ απφ άλδξεο εξγαδφκελνπο ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, είλαη έλα παξάδεηγκα ζεηηθήο αληαπφθξηζεο ζηελ παξέκβαζε ηεο νηθνγελεηαθήο πνιηηηθήο ζηνλ αλδξηθφ θχθιν δσήο. Σα πνζνζηά ρξήζεο ηεο παηξηθήο άδεηαο παξνπζίαζαλ ηελ δεθαεηία εθείλε ζπγθξαηεκέλε κελ, αιιά αμηνζεκείσηε αχμεζε Esping- Andersen, C., (2003), φπ.π., ζ χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ 2001, ηε δεθαεηία ηνπ 1990, ην πνζνζηφ ηεο παηξηθήο άδεηαο αλήιζε ζην 32% ζηε Γαλία, 67% ζηε Φηιαλδία θαη 45% ζηε νπεδία. Esping- Andersen, C., (2003), φπ.π., ζ.92 21

22 Γελ ζα πξέπεη λα ππνηηκάηαη ε ζεκαζία ηεο θνηλσληθήο νξγάλσζεο ηεο νηθνγελεηαθήο θξνληίδαο, δειαδή ηεο θαηαλνκήο ηεο επζχλεο ηεο κεηαμχ θξάηνπο, αγνξάο θαη νηθνγέλεηαο. Ζ ζπκβνιή ηεο πνιηηηθήο γηα ηελ νηθνγέλεηα ζηελ γνληκφηεηα θαη ηε γπλαηθεία απαζρφιεζε εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ δηάζεζε θαη παξνρή ππεξεζηψλ θξνληίδαο θαζνιηθνχ ραξαθηήξα, πξνζηηήο ηηκήο θαη εγγπεκέλεο πνηφηεηαο, αλεμάξηεηα απφ ηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ γνλέσλ. Σέινο, ην ζχζηεκα θνηλσληθήο αζθάιεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο νηθνγελεηαθήο πξνζηαζίαο, είλαη ζεκαληηθφ λα αληηκεησπίδεη ηηο γπλαίθεο σο άηνκα κε γνληθέο ππνρξεψζεηο, δηαζθαιίδνληαο έηζη ηελ αλεμαξηεζία ηνπο, θαη φρη σο ζπδχγνπο, ζπκβάιινληαο έηζη ζηελ εμάξηεζή ηνπο. Με άιια ιφγηα, είλαη θξίζηκε ε ζεζκνζέηεζε ηεο πξφζβαζεο ζε δεκφζηεο παξνρέο θαη ππεξεζίεο σο αηνκηθφ δηθαίσκα, αλεμάξηεηα απφ ηελ χπαξμε θαη ηε δηαηήξεζε ηεο ζπδπγηθήο ηδηφηεηαο. πκπεξαζκαηηθά, ε ηφλσζε ησλ δεκνγξαθηθψλ δεηθηψλ θαη ησλ πνιηηηθψλ απαζρφιεζεο κέζσ ηεο πνιηηηθήο γηα ηελ νηθνγέλεηα είλαη έλα εμαηξεηηθά ζχλζεην δήηεκα, πνπ ππεξβαίλεη θαηά πνιχ ηελ ζέζπηζε κέηξσλ γηα ηε «ζπκθηιίσζε εξγαζηαθήο θαη νηθνγελεηαθήο δσήο». Πξνθεηκέλνπ ε πνιηηηθή γηα ηελ νηθνγέλεηα λα ζπκβάιιεη ζηελ απνηξνπή ηεο δεκνγξαθηθήο ζπξξίθλσζεο θαη λα εγγπεζεί ηελ ηζφηηκε ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο νθείιεη λα παξέκβεη δηνξζσηηθά απέλαληη ζηνπο πάζεο θχζεσο έκθπινπο δηαρσξηζκνχο, ελεξγψληαο, ηφζν ζε νπζηαζηηθφ, φζν θαη ζπκβνιηθφ/δηαθεξπθηηθφ επίπεδν, γηα ηελ εμάιεηςε ηνπ δηιιήκαηνο κεηαμχ επαγγεικαηηθήο ζηαδηνδξνκίαο θαη απφθηεζεο παηδηψλ. Ζ δηνξζσηηθή επελέξγεηα ηεο πνιηηηθήο γηα ηελ νηθνγέλεηα είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηελ επξχηεξε νξγάλσζε ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο πξφλνηαο, ε νπνία ππαγνξεχεη ζε ηειηθή αλάιπζε ηελ ζρέζε κεηαμχ θξάηνπο, αγνξάο θαη νηθνγέλεηαο. ηελ ελφηεηα πνπ αθνινπζεί εμεηάδεηαη ζπλνπηηθά ε παξαπάλσ ζρέζε, φπσο απηή δηακνξθψλεηαη θαη αλαπαξάγεηαη απφ ηα πθηζηάκελα θνηλσληθά κνληέια ηεο Δπξψπεο θαη ππαγνξεχεη ην χθνο θαη ηηο θαηεπζχλζεηο ηεο νηθνγελεηαθήο πξνζηαζίαο. 22

23 Κεθάιαην 3. Ο ζεζκφο ηεο νηθνγέλεηαο ζηα επξσπατθά θξάηε πξφλνηαο ηξαηεγηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο νηθνγελεηαθήο πξνζηαζίαο. Σν θξάηνο πξφλνηαο ζπλδέεηαη ηζηνξηθά κε ηελ χζηεξε θάζε ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη είλαη ν θαζνιηθφο ηχπνο νξγάλσζεο φισλ ησλ ζχγρξνλσλ βηνκεραληθψλ θξαηψλ. Ζ έλλνηα ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο αλαθέξεηαη ζε νξγαλσηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πνιηηεηαθνχ ζρεκαηηζκνχ θαη πεξηγξάθεη ηε ζεζκηθή νξγάλσζε ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ, πνπ ηνπο επηηξέπεη κέζσ παξνρψλ λα δηαζθαιίδνπλ έλα θνηλσληθφ δίθηπν αζθαιείαο. 44 Γελ ζα πξέπεη, επνκέλσο, λα ζπγρέεηαη κε ηελ έλλνηα ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο, έλλνηα θαλνληζηηθή, ε νπνία αλαθέξεηαη ζηελ ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλε ππνρξέσζε ηεο πνιηηείαο λα εγγπάηαη ηελ εμαζθάιηζε ησλ βαζηθψλ αλαγθψλ ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ, θαη πξνζδηνξίδεη έλα ππνζχλνιν κφλν ησλ θξαηψλ πξφλνηαο 45 Οη δηαθνξεηηθέο ηζηνξηθέο θαηαβνιέο ησλ επξσπατθψλ θξαηψλ, απφξξνηα πιήζνπο εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ παξαγφλησλ, ζπγθαζφξηζαλ ηηο πνιηηηθέο ηνπο επηινγέο θαη δηακφξθσζαλ εηεξφθιεηα εζληθά ζπζηήκαηα πξφλνηαο κε δηαθνξεηηθά αμηαθά, ηδενινγηθά θαη ζεζκηθά θνξηία. Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα, ε θξαηηθή παξέκβαζε ζηελ νηθνγελεηαθή θξνληίδα δηακνξθψλεηαη κε βάζε ην ηζρχνλ θνηλσληθννηθνλνκηθφ θαη πνιηηηζκηθφ πιαίζην, θαη ηαπηφρξνλα ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά ζηελ εμέιημε ηνπ πιαηζίνπ απηνχ (θπξίσο κέζσ ηεο εμαζθάιηζεο θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ θαη ηε δηακφξθσζε ηεο θνηλσληθήο ζέζεο ησλ δχν θχισλ). 46 Ζ νηθνγελεηαθή πξνζηαζία ζηελ Γαιιία, γηα παξάδεηγκα, ζηεξίδεηαη ζηελ αξρή ηεο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο, ε νπνία δηαπλέεη ην ζχλνιν ηνπ γαιιηθνχ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο θαη ν πξνζαλαηνιηζκφο ηεο θαζνξίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ 44 Mishra R., (1990), «The welfare state in capitalist society, Policies of Retrenchment and maintenance in Europe, N. America and Australia», Harvester Wheatsheaf, N. York 45 Καηξνχγθαινο Γ., (2004), «Θεζκνί θαη ζπζηήκαηα θνηλσληθήο πξνζηαζίαο ζην ζχγρξνλν θφζκν», εθδ. άθθνπια, Αζήλα-Κνκνηελή, ζ Μνπζνχξν, Λ. (2002), «Οηθνγέλεηα θαη Κξάηνο Πξφλνηαο», ζει.23-34, ζην:μαξάηνπ-αιηπξαληή, Λ., Οηθνγέλεηεο θαη Κξάηνο Πξφλνηαο ζηελ Δπξψπε: ηάζεηο θαη πξνθιήζεηο γηα ηνλ 21 ν αηψλα, Gutenberg- Αζήλα, ζ

24 ηελ καθξά ηζηνξία ησλ δεκνγξαθηθψλ ηεο πνιηηηθψλ. Αληίζεηα, ζηε Γεξκαλία, ην ζχζηεκα ηεο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο δηαπλέεηαη απφ ηελ αξρή ηεο αληαπνδνηηθφηεηαο, θαη ε άζθεζε ησλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε πην ζπκβαηηθψλ νηθνγελεηαθψλ δεζκψλ (έγγακε ζπκβίσζε). Παξαδνζηαθά, θάπνηα θξάηε πηνζέηεζαλ κηα πην παξεκβαηηθή ζηξαηεγηθή απέλαληη ζηελ νηθνγέλεηα (γηα παξάδεηγκα ηα θαλδηλαβηθά θξάηε), ελψ θάπνηα άιια (φπσο ην Ζλ. Βαζίιεην ηνπιάρηζηνλ κέρξη ηε δεθαεηία ηνπ 1990), ζεσξψληαο ηα δεηήκαηα πνπ άπηνληαη ηνπ νηθνγελεηαθνχ βίνπ σο απζηεξά ηδησηηθά, αθνινχζεζαλ κηα πην απφκαθξε πξνζέγγηζε (hands-off approach) 47. Αλεμάξηεηα, φκσο, απφ ηελ ζηξαηεγηθή πνπ αθνινπζνχλ, φια ηα θξάηε πξφλνηαο δηαζέηνπλ λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο κε άμνλα ηελ νηθνγέλεηα. Οη ξπζκίζεηο απηέο κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ζε «ζπληεξεηηθέο», εθείλεο, δειαδή, πνπ επηρεηξνχλ λα δηαθπιάμνπλ θαη λα πξνάγνπλ ην παξαδνζηαθφ νηθνγελεηαθφ πξφηππν, θαη ζε «πξννδεπηηθέο», εθείλεο, δειαδή πνπ αλαγλσξίδνπλ θαη ηα κε παξαδνζηαθνχ πξνηχπνπ ζρήκαηα ζπκβίσζεο σο νηθνγελεηαθά, θαη ηα αληηκεησπίδνπλ σο ηζφηηκα ησλ ζπκβαηηθψλ. Δπηπιένλ, ζε φια ηα θξάηε πξφλνηαο πξνβιέπνληαη εηζνδεκαηηθέο εληζρχζεηο θαη θνηλσληθέο ππεξεζίεο κε απνδέθηε ηελ νηθνγέλεηα, κε αμηνζεκείσηεο, σζηφζν, απνθιίζεηο σο πξνο ην χςνο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο παξνρήο ηνπο. Ζ παξνρή θξαηηθψλ επηδνκάησλ θαη ππεξεζηψλ παξνπζηάδεηαη απμεκέλε, είηε ιφγσ ηνπ φηη ε νηθνγέλεηα αδπλαηεί λα δηαδξακαηίζεη ηνλ παξαδνζηαθφ ηεο ξφιν, είηε ιφγσ ηνπ πςεινχ βαζκνχ εδξαίσζεο θαη αλάπηπμεο ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο. Αλάινγα κε ην είδνο θνηλσληθήο ζηήξημεο (εηζνδεκαηηθέο παξνρέο θαη ππεξεζίεο) πνπ ππεξηεξεί ζε ζπρλφηεηα ή ζε δαπάλεο, ε πνιηηηθή γηα ηελ νηθνγέλεηα ραξαθηεξίδεηαη σο «επηδνκαηηθή» ή σο πνιηηηθή ππεξεζηψλ» 48. ε θάζε πεξίπησζε, ηφζν νη παξνρέο, φζν θαη νη ππεξεζίεο αληηζηνηρνχλ ζε θνηλσληθέο δαπάλεο, ην χςνο ησλ νπνίσλ ρξεζηκνπνηείηαη επξχηαηα σο δείθηεο αμηνιφγεζεο ηεο νηθνγελεηαθήο πξνζηαζίαο ζε θάζε θξάηνο. Ζ δεκφζηα ζηήξημε ηεο νηθνγέλεηαο αμηνινγείηαη, επίζεο, κέζσ ηνπ ζπλππνινγηζκνχ, πνιηηηθψλ εθξνψλ, φπσο ε παηδηθή 47 Conti, C., and Sgritta, G.B, (2004), Childhood in Italy: a family affair, ζ.299, ζην Jensen, A.M (ed), Children s welfare in ageing Europe, Vol I, Trondheim (Norway):Norwegian Centre for Child Research, ζει Μνπζνχξνπ, Λ., (2002), φπ.π., ζ.32 24

25 θηψρεηα 49, ή βάζεη ησλ νξγαλσηηθψλ ηεο ραξαθηεξηζηηθψλ. χκθσλα κε ηελ Jenson (1997) ε αμηνιφγεζε ηεο νηθνγελεηαθήο πξνζηαζίαο κε βάζε ηα νξγαλσηηθά ηεο ραξαθηεξηζηηθά ζηεξίδεηαη ζε ηξεηο κεηαβιεηέο 50 : Πξψηνλ, ην πνζνζηφ θαηαλνκήο ηεο επζχλεο γηα ηελ νηθνγελεηαθή θξνληίδα κεηαμχ θξάηνπο θαη νηθνγέλεηαο, δεχηεξνλ, ηνλ θνξέα ρξεκαηνδφηεζεο ηεο θξνληίδαο ηεο νηθνγέλεηαο (θξάηνο, εξγνδφηεο, νηθνγέλεηα ή ζπλδπαζκφο απηψλ) θαη, ηξίηνλ, ηνλ θνξέα παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ θξνληίδαο πξνο ηελ νηθνγέλεηα (θξάηνο, αγνξά, ηξίηνο ηνκέαο). Έρνληαο κειεηήζεη ηελ ηζηνξηθή εμέιημε ησλ νηθνγελεηαθψλ πνιηηηθψλ ζε 22 ρψξεο θαη ηνλίδνληαο ηελ ζεκαζία ησλ δεκνγξαθηθψλ εμειίμεσλ γηα ηελ δηακφξθσζε ηεο νηθνγελεηαθήο πνιηηηθήο, ε A.Gauthier 51 πξνζδηφξηζε ηέζζεξηο βαζηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο νηθνγελεηαθήο πνιηηηθήο. Κάζε κία απφ απηέο απνδίδεη ζηελ νηθνγέλεηα έλαλ δηαθνξεηηθφ θνηλσληθφ ξφιν θαη πξνσζεί ζηάζεηο θαη αμίεο, νη νπνίεο κέζσ ηεο νηθνγέλεηαο σο άκεζνπ απνδέθηε ηνπο, δηνρεηεχνληαη ζην θνηλσληθφ ζχλνιν. Ζ θηιν-γελλεηηθή/θηιν-νηθνγελεηαθή πξνζέγγηζε (pro-natalist/ pro-family approach) δηαθπιάζζεη θαη πξνσζεί ηνλ αλαπαξαγσγηθφ ξφιν ηεο νηθνγέλεηαο. Τπφξξεηνο ζηφρνο ηεο είλαη ε θάκςε ηεο ππνγελλεηηθφηεηαο. Ζ δεκφζηα ζηήξημε ηεο νηθνγέλεηαο εθθξάδεηαη, αθελφο κέζσ επηδνκαηηθψλ πνιηηηθψλ θαη παξνρψλ πνπ απνδίδνληαη ζσξεπηηθά ζηνπο δηθαηνχρνπο κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ παηδηψλ ηνπο, θαη αθεηέξνπ κέζσ πνιηηηθψλ ζπκθηιίσζεο εξγαζηαθήο θαη νηθνγελεηαθήο δσήο, ψζηε λα εμαιεηθζνχλ ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ ηα εξγαζηαθά εκπφδηα ζηελ απφθηεζε παηδηψλ. ηελ νπζία, απηνχ ηνπ είδνπο ε νηθνγελεηαθή πνιηηηθή θαζππνηάζζεη ηελ θνηλσληθή πνιηηηθή ζηα πξνηάγκαηα ηεο δεκνγξαθηθήο πνιηηηθήο θαη ζπγθεληξψλεη δπζαλάινγα ηε δεκφζηα αξσγή ζηηο νηθνγέλεηεο πνπ δηαζέηνπλ ηελ πνιπηεθληθή ηδηφηεηα. Ζ θηινγελλεηηθή/θηιν-νηθνγελεηαθή πξνζέγγηζε ραξαθηεξίδεη ηελ νηθνγελεηαθή πνιηηηθή ηεο Γαιιίαο. Ζ παξαδνζηαθή πξνζέγγηζε (pro-traditional approach) εληζρχεη ηνλ ξφιν ηεο νηθνγέλεηαο σο θχξην θνξέα θξνληίδαο γηα ηα κέιε ηεο. ηεξίδεηαη ζην αλδξνθξαηηθφ κνληέιν νηθνγέλεηαο θαη δξα εληζρπηηθά σο πξνο ηελ αλαπαξαγσγή παξαδνζηαθψλ 49 Gauthier, A., (2002), φπ.π. 50 Jenson, J. (1997), Who Cares? Gender and Welfare Regimes, Social Politics, International Studies in Gender, State and Society, Vol. IV, No.2, ζ.ζ Gauthier, A.H., (1996), The State and the Family: A Comparative Analysis of Family Policies in Industrialised Countries, Oxford: Clarendon Press. 25

26 ξφισλ γηα ηα δχν θχια. Κχξην κέιεκα ηεο πνιηηηθήο απηνχ ηνπ ηχπνπ, είλαη ε δηαηήξεζε ηεο ππξεληθήο νηθνγέλεηαο σο δηρηχνπ αζθαιείαο απέλαληη ζηνπο θνηλσληθνχο θηλδχλνπο. Ζ παξαδνζηαθή πξνζέγγηζε ραξαθηεξίδεη ηελ νηθνγελεηαθή πνιηηηθή ηεο Γεξκαλίαο. Ζ πξνζέγγηζε ηεο ηζνλνκίαο (pro-egalitarian) δηαπλέεηαη, πξσηίζησο, απφ ηελ θνηλσληθή αξρή ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ, ηελ νπνία θαη πξνάγεη κε φρεκα ηελ νηθνγέλεηα. Σν ζχζηεκα νηθνγελεηαθήο πξνζηαζίαο αληηκεησπίδεη ηα δχν θχια σο ηζφηηκνπο θνξείο εηζνδήκαηνο θαη θξνληίδαο πξνο ηελ νηθνγέλεηα θαη ζηεξίδεη ελεξγά ηνλ δηπιφ ξφιν ηνπ εξγαδφκελνπ γνλέα. Ζ δεκφζηα αξσγή ηεο νηθνγέλεηαο νξγαλψλεηαη κέζσ λνκηθψλ δηαηάμεσλ θηιειεχζεξεο έκπλεπζεο θαη είλαη αλεμάξηεηε απφ ηελ κνξθή νηθνγελεηαθήο νξγάλσζεο, ε επηινγή ηεο νπνίαο ζεσξείηαη ηδησηηθή ππφζεζε θαη δήηεκα αηνκηθήο επηινγήο. Ζ αλαηξνθή ησλ παηδηψλ ζεσξείηαη ελ κέξεη θνηλσληθή (άξα φρη απζηεξά ηδησηηθή) ππφζεζε, θαηά ζπλέπεηα, ε πνιηηεία ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηα νηθνγελεηαθά βάξε ησλ αηφκσλ. Ζ πξνζέγγηζε ηεο ηζνλνκίαο ραξαθηεξίδεη ηελ νηθνγελεηαθή πνιηηηθή ηεο Γαλίαο θαη ηεο νπεδίαο. Σέινο, ε θηιν-νηθνγελεηαθή/ κε παξεκβαηηθή πξνζέγγηζε (pro-family but noninterventionalist) πξνάγεη ηνλ ξφιν ηεο νηθνγέλεηαο σο θαηαλαισηηθήο κνλάδαο. Ζ νηθνγέλεηα ζεσξείηαη θαη αξρήλ απηάξθεο θαη ηθαλή λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηεο κέζσ ηεο αγνξάο. Έηζη ζην ξπζκηζηηθφ πεδίν ηεο δεκφζηαο πνιηηηθήο γηα ηελ νηθνγέλεηαο εληάζζνληαη κφλν νη νηθνγέλεηεο πνπ αληηκεησπίδνπλ θαηαζηάζεηο αλάγθεο. Ζ θξαηηθή ππνζηήξημε ησλ εξγαδφκελσλ γνλέσλ είλαη ηζρλή, θαζψο θπξηαξρεί ε αληίιεςε φηη ην αφξαην ρέξη ηεο αγνξάο κπνξεί λα θαιχπηεη θάζε αηνκηθή θαη θαη επέθηαζε θάζε νηθνγελεηαθή αλάγθε. Πξφθεηηαη γηα ηελ πξνζέγγηζε πνπ πηνζεηεί ην Ζλ. Βαζίιεην. 3.2.Σππνινγία ησλ επξσπατθψλ θξαηψλ πξφλνηαο Ζ θαηάηαμε ησλ πξνλνηαθψλ ζπζηεκάησλ ζε ηδεφηππνπο βάζεη ζεζκηθψλ θαη νξγαλσηηθψλ θξηηεξίσλ, απνξξέεη πξσηίζησο απφ ηελ αλάγθε γηα ηε ζπζηεκαηηθή κειέηε ησλ νκνηνηήησλ θαη δηαθνξψλ ηεο θνηλσληθήο ηνπο πνιηηηθήο. Παξά ην γεγνλφο, φηη εληφο ησλ εζληθψλ θξαηψλ παξαηεξνχληαη ηδηαηηεξφηεηεο, νη νπνίεο δελ είλαη δπλαηφλ λα θαηαγξαθνχλ θαηά ηελ ηππνπνίεζή ηνπο ζε κνληέια πνιηηηθήο 52, ε ηππνινγία είλαη ρξήζηκε γηα αλαιπηηθνχο ιφγνπο, θαζψο δχλαηαη λα αλαδείμεη ηηο 52 Sainsbury, D. (1996), Gender, Equality and Welfare state, University of Cambridge, ζ

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Υπναληηπξνζψπεπζε γπλαηθψλ ζηε δηαδηθαζία ηεο ζπιινγηθήο δηαπξαγκάηεπζεο.

Υπναληηπξνζψπεπζε γπλαηθψλ ζηε δηαδηθαζία ηεο ζπιινγηθήο δηαπξαγκάηεπζεο. Ομιλία ηηρ Πποέδπος ηηρ Σοζιαλιζηικήρ Γςναικείαρ κίνηζηρ Λεμεζού, Λέλιαρ Θεοδώπος ζε εκδήλωζη με θέμα ηην εθαπμογή ηος Εςπωπαικού Χάπηη για ηην Ιζόηηηα ηων Φύλων ζηιρ Τοπικέρ Κοινωνίερ αναθοπικά με ηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΩΖ: ΠΟΛΗΣΗΚΔ- ΡΤΘΜΗΔΗ- ΚΑΛΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ

ΕΩΖ: ΠΟΛΗΣΗΚΔ- ΡΤΘΜΗΔΗ- ΚΑΛΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΣ' ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΔΝΑΡΜΟΝΗΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΕΩΖ: ΠΟΛΗΣΗΚΔ- ΡΤΘΜΗΔΗ- ΚΑΛΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ Δπηβιέπνπζα: Γηαλλαθνύξνπ Μαηίλα

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ K ΕΚΠΑΘΔΕΤΣΘΚΗ ΕΘΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΟΘΚΗΗ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Δπηβιέπνπζα: Αζελά παθνπξή πνπδάζηξηα: Δπηπρία Παπαδνπνχινπ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ K ΕΚΠΑΘΔΕΤΣΘΚΗ ΕΘΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΟΘΚΗΗ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Δπηβιέπνπζα: Αζελά παθνπξή πνπδάζηξηα: Δπηπρία Παπαδνπνχινπ Ε ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ K ΕΚΠΑΘΔΕΤΣΘΚΗ ΕΘΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΟΘΚΗΗ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΕΞΘΟΡΡΟΠΗΗ ΣΗ ΖΩΗ ΜΕ ΣΗΝ ΕΡΓΑΘΑ (WORK-LIFE BALANCE) Από ηην εςπωπαϊκή πολιηική ζηην ελληνική ππαγμαηικόηηηα Δπηβιέπνπζα:

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Γεκνγξαθηθέο εμειίμεηο θαη νη επηπηώζεηο ζηελ απαζρόιεζε θαη ζηελ αγνξά

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΕΙ. I.ηόρν: II. Εύρος:

ΠΡΟΣΑΕΙ. I.ηόρν: II. Εύρος: Project Sexual Abuse Against Children in Residential Institutions, financed through the European Commission's Daphne III Programme 2007-2013, JLS/2007/DAP-1/178/-30-CE-0229207/00-68 ΠΡΟΣΑΕΙ I.ηόρν: Κχξηνο

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π2. Πακέτο Εργαςίασ 2

Παραδοτέο Π2. Πακέτο Εργαςίασ 2 Παραδοτέο Π2 Πακέτο Εργαςίασ 2 Βιβλιογραφική Επιςκόπηςη και Ανάλυςη Πολιτικών ςχετικά με τη Συμφιλίωςη Επαγγελματικήσ και Οικογενειακήσ/Ιδιωτικήσ Ζωήσ Συγγραφική Ομάδα: Μαρία Καραμεςίνη Μαρία κόμπα Εύη

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 4 ν δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην

ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 4 ν δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 4 ν δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΗΜΔΡΑ: ΚΡΙΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΔΙ Αζήλα, 10-11 Ννεκβξίνπ 2011 Η ΚΡΙΗ ΣΟΤ ΜΟΝΔΣΑΡΙΣΙΚΟΤ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΤΓΔΗΑ & ΓΗΚΣΤΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΦΡΟΝΣΗΓΑ 1 ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙΔ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα:: «Η Ππωηηοβάθμιια Φποννηηίίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Δ ΔΘΝΗΚ ΥΟΛ ΓΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚ ΔΗΡΑ ΣΜΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚ ΓΗΟΗΚ / ΓΗΟΗΚ ΤΠΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Πξνλνηαθέο δνκέο ζηελ Διιάδα. Πξνβιήκαηα θαη πξννπηηθέο.» Δπηβιέπσλ: ηαξαληδήο Κσλζηαληίλνο πνπδαζηήο:

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗEΥΟΜΔΝΧΝ 1. ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΖ. 6. 1.2. Μνληέια ζπλερηδόκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζηελ Δπξώπε.

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗEΥΟΜΔΝΧΝ 1. ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΖ. 6. 1.2. Μνληέια ζπλερηδόκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζηελ Δπξώπε. ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗEΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ ει.2 ΜΔΡΟ ΠΡΧΣΟ 1. ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΖ. 6 1.1. Ο ξόινο ηεο θαηάξηηζεο-γηα βίνπ κάζεζεο 6 1.2. Μνληέια ζπλερηδόκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Η αναθεωρημένη συμφωνία-πλαίσιο για

Η αναθεωρημένη συμφωνία-πλαίσιο για Η αναθεωρημένη συμφωνία-πλαίσιο για τη γονική άδεια Οδηγός ερμηνείας από την ΕΣΣ European Trade Union Confederation (ETUC) GREEK Η αλαζεσξεκέλε ζπκθσλία-πιαίζην γηα ηε γνληθή άδεηα Οδεγφο εξκελείαο απφ

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΙΩΕΙ ΜΑΡΞΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ I

ΗΜΕΙΩΕΙ ΜΑΡΞΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ I ΗΜΕΙΩΕΙ ΜΑΡΞΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ I Θανάσης Μανιάτης Όκηινο Μαξμηζηηθώλ Δξεπλώλ Σκήκα Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ --------------------------------------------------------- ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Kυριάκος Σουλιώτης. Αμηνιόγεζε ηεο πξόζβαζεο ησλ αζζελώλ κε Ηπαηίηηδα C ζηηο Υπεξεζίεο Υγείαο

Kυριάκος Σουλιώτης. Αμηνιόγεζε ηεο πξόζβαζεο ησλ αζζελώλ κε Ηπαηίηηδα C ζηηο Υπεξεζίεο Υγείαο Σηξνγγπιό Τξαπέδη: Σηνρεύνληαο ζηελ εμάιεηςε ηεο Ηπαηίηηδαο C ζηελ Ειιάδα Αμηνιόγεζε ηεο πξόζβαζεο ησλ αζζελώλ κε Ηπαηίηηδα C ζηηο Υπεξεζίεο Υγείαο Kυριάκος Σουλιώτης Αναπληρωτήσ Καθηγητήσ Πολιτικήσ Υγείασ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙΔ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ ΑΠΟΚΛΔΗΜΟ Δπηβιέπσλ: Σειέκαρνο εξάζεο πνπδάζηξηα:

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ ύςα Βάλα, Μαιιηώξε Μ 2, Παξαζθεπήο Γ, Φπρνγηνύ Μ 3, Υαηδάθεο Άγγεινο Εργαζηήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιαηρικής Σηαηιζηικής, Ιαηρική Στολή Πανεπιζηημίοσ Αθηνών, 2 Α Ψστιαηρική Κλινική, Αιγινήηειο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Αργσρώ Ιωάννοσ Λεμεσός 2012 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Οη Γεκόζηεο Υπεξεζίεο Απαζρόιεζεο ζηα Κξάηε Μέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο

Οη Γεκόζηεο Υπεξεζίεο Απαζρόιεζεο ζηα Κξάηε Μέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Πίλαθαο πεξηερνκέλσλ Δηζαγσγή... 3 Κεθάιαην πξψην... 7 Ζ αγνξά εξγαζίαο... 7 Γαιιία... 8 Γεξκαλία... 11 Διιάδα... 15 Ηξιαλδία... 16 Κχπξνο... 18 Ληζνπαλία... 19 Μεγάιε Βξεηαλία... 20 νπεδία... 21 Φηλιαλδία...

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη

Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη Οη επαγγεικαηίεο εηδηθνί παηδαγσγνί θαζνδεγνύληαη από ηηο επαγγεικαηηθέο δενληνινγηθέο αξρέο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα