Μεηαηζκήζεζξ πθδεοζιμύ ζηδκ Δθθάδα ηδξ δεηαεηίαξ ημο Κνκνηελή Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο. 1-3 Ηνπιίνπ Πνόβναιια

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μεηαηζκήζεζξ πθδεοζιμύ ζηδκ Δθθάδα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940. Κνκνηελή Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο. 1-3 Ηνπιίνπ 2011. Πνόβναιια"

Transcript

1 Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο ΓΠΘ Civil Wars Study Group (Οκάδα Μειέηεο Δκθπιίωλ Πνιέκωλ) Δπζζηδιμκζηό οκέδνζμ ιε εέια: Μεηαηζκήζεζξ πθδεοζιμύ ζηδκ Δθθάδα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940 Κνκνηελή Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο 1-3 Ηνπιίνπ 2011 Πνόβναιια Παναζηεοή 1 Ιμοθίμο 17:00 Τπνδνρή ζπλέδξωλ 17:15 Υαηξεηηζκνί 1 δ οκεδνία: 17:30 19:15 Μεηαηζκήζεζξ από ηδ αμοθβανζηή γώκδ ηαημπήξ Πνμεδνείμ: Κωλζηαληίλνο Κ. Υαηδόπνπινο, Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο 17:30 17:50 Βαζίιεο Ρηηδαιένο, ΓΑΚ Κνκνηελήο, Έθθδκεξ Δαναίμζ από ηδκ Ακαημθζηή Μαηεδμκία ηαζ ηδ Θνάηδ ζηα ηάβιαηα ενβαζίαξ ηαηά ηδ αμοθβανζηή ηαημπή 17:50 18:10 Νίθνο Καξαγηαλλαθίδεο, Ηόλην Παλεπηζηήκην Παλαγηώηεο Ακπεξηάδεο, Ηζηνξηθόο - εξεπλεηήο Σοπμθμβία αημιζηώκ ιεηαηζκήζεςκ ηαζ πνςημαμοθζώκ θοβήξ από ηδ αμοθβανζηή γώκδ ηαημπήξ ζηδκ Ακαημθζηή Μαηεδμκία, :10 18:30 νθία Απγέξε, MA, εθπαηδεπηηθόο Σα «κημονκημοαάηζα»: ιεηαηζκήζεζξ πθδεοζιμύ από ηδ αμοθβανμηναημύιεκδ Ξάκεδ βζα ακαβηαζηζηή ενβαζία ζηδ Βμοθβανία.

2 18:30 18:50 Γηάλλεο Σζαξνύραο, Γ.Α.Κ. εξξώλ Νεμπνόζθοβεξ από ηδ Βμοθβανμηναημύιεκδ γώκδ ζηδ Νζβνίηα ηαζ ηδκ πενζμπή ηδξ, ηαηά ημ :50 19:15 πδήηεζε 19:15 19:30 Γηάιεηκκα 2 δ οκεδνία: 19:30 21:45 ηναηόξ, ακηάνηεξ ηαζ πμθίηεξ ζηδ δζάνηεζα ηδξ Καημπήξ Πνμεδνείμ: Βαζίιεο Γαιθαβνύθεο, Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο 19:30 19:50 Διέλε Κνπξκαληδή, Παλεπηζηήκην Ηωαλλίλωλ Σα βενιακζηά «ακηίπμζκα» ηαζ ηα ηαηεζηναιιέκα πςνζά ημο Νμιμύ Ιςακκίκςκ 19:50 20:00 πύξνο Εέξβαο, Παλεπηζηήκην Ηωαλλίλωλ Υξύζα Γηαλλνπνύινπ, Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο Γζενεοκώκηαξ ηδ ικήιδ ημο «αζιαημααιιέκμο εκηεθαάζξ». Η πενίπηςζδ ηςκ ηαιέκςκ πςνζώκ ημο εθθδκμαθαακζημύ ζοκόνμο (6-10/7/1943) 20:00 20:20 Βαζηιηθή Κνκπηιάθνπ, Ηζηνξηθά Αξρεία Μνπζείνπ Μπελάθε Ανπδβείμ Πανκαζζίδαξ-Ανπδβείμ Γηζώκαξ ημο ΔΛΑ. Μεηαηζκήζεζξ ηαζ ζπδιαημπμίδζδ ημο θνμκήιαημξ ηαηά ημ λεηίκδια ημο ακηάνηζημο, :20 20:40 Μ.Γ. Βαξβνύλεο, Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο άιζμζ ζηδ Μέζδ Ακαημθή ηαζ ηδκ Αίβοπημ ( ) ηαζ μ Ali Bey Denizel. 20:40 21:00 Γηάλλεο Μαθξηδάθεο, ινγνηέρλεο εξεπλεηήο. ονιαηέκζμζ, λεζονιαηέκζμζ, όθμζ. Υζώηεξ πνόζθοβεξ ηαζ ζηναηζώηεξ ζηδ Μέζδ Ακαημθή: αθδβήζεζξ :00 21:45 πδήηεζε

3 άαααημ 2 Ιμοθίμο 3 δ οκεδνία: 9:30 11:30 Οζ εεκμηζηέξ πηοπέξ ηςκ ιεηαηζκήζεςκ ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940 Πνμεδνείμ: Ηωάλλεο Μάλνο, Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 9:30 9:50 Βαζίιεο Γαιθαβνύθεο, Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο αναηαηζάκμζ ηδξ Θνάηδξ ζηδ Βμοθβανία: ηακμκζηόηδηεξ ηαζ αζοκέπεζεξ ιζαξ παθζάξ ιεηαηίκδζδξ ζηδ δεηαεηία ημο :50 10:10 Κωλζηαληίλνο Κ. Υαηδόπνπινο, Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο Μεηαηζκήζεζξ Ανιεκίςκ ηδξ Δθθάδαξ ζηδ δεηαεηία ημο :10 10:30 Αξγύξεο Μακαξέιεο - Γηώξγνο Νηάξρνο, London School of Economics Πθδεοζιζαηέξ ιεηαηζκήζεζξ ηςκ Μμοζμοθιάκςκ ηδξ Θνάηδξ ηδκ πενίμδμ :30 10:50 Ραϋκόλδνο Αιβαλόο, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο Η ιεηαηίκδζδ ςξ πμθζηζηή επζθμβή: Κζκδηζηόηδηα εεκμηζηώκ μιάδςκ ζηδ Γοηζηή Μαηεδμκία ιεηά ηδ ζοιθςκία ηδξ Βάνηζγαξ. 10:50 11:10 Διπίδα Βόγιε, Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο - Υάξεο Μπιωλάο, George Washington University Μεηαηζκήζεζξ εεκμηζηώκ μιάδςκ ηαζ εεκζηή μθμηθήνςζδ ζηδ δεηαεηία ημο :10 11:45 πδήηεζε 11:45 12:00 Γηάιεηκκα 4 δ οκεδνία: 12:00 14:00 πεδζαζιέκεξ ιεηαηζκήζεζξ αιάπςκ ηδκ πενίμδμ ημο Διθοθίμο: «ακηανηόπθδηημζ» ή «ζοιιμνζόπθδηημζ» ηαζ πμθζηζημί ελόνζζημζ (Ι) Πνμεδνείμ: Πνιπκέξεο Βόγιεο, Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο

4 12:00 12:20 Φωηνύια Καξαιίδνπ, Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο Πθδεοζιζαηέξ ιεηαηζκήζεζξ ζημ κμιό Κζθηίξ ηαηά ηδ δεηαεηία ημο '40. 12:20 12:40 Μαλόιεο Γ. έξγεο, Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο «Βζαίςξ» ή «εημοζίςξ» ιεηαηζκδεέκηεξ: Η δζπαζιέκδ ημζκςκζηή ικήιδ ημο Διθοθίμο ζημ Θνοθόνζμ Ρμδόπδξ. 12:40 13:00 Έιελα Μακνπιάθε, Δζληθό Μεηζόβην Πνιπηερλείν Σμ ηαλίδζ ζηδκ Ιηανία: Αθδβήζεζξ ηαζ πναηηζηέξ ικήιδξ βζα ηδκ πενίμδμ ηδξ ελμνίαξ ζηδκ Ιηανία, :00 13:20 Μαλόιεο Καζηκάηεο, θωηνγξάθνο εξεπλεηήο Φςημβναθίγμκηαξ ζηδκ ελμνία 13:20 14:00 πδήηεζε 5 δ οκεδνία: 17:00 18:45 πεδζαζιέκεξ ιεηαηζκήζεζξ αιάπςκ ηδκ πενίμδμ ημο Διθοθίμο: «ακηανηόπθδηημζ» ή «ζοιιμνζόπθδηημζ» ηαζ πμθζηζημί ελόνζζημζ (ΙΙ) Πνμεδνείμ: Γηώξγνο Κόθθηλνο, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ 17:00 17:20 Βαζηιηθή Λάδνπ, Πάληεην Παλεπηζηήκην «οιιμνζόπθδηημζ»: μζ εζςηενζημί πνόζθοβεξ ημο ειθοθίμο πμθέιμο. Τπμδμπή ηαζ ημζκςκζηή πνόκμζα ζηδκ πόθδ ηδξ Λαιίαξ 17:20 17:40 Ηωάλλεο Καξαθαηζηάλεο, Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ Η ιεηαπμθειζηή δζαιόνθςζδ ηδξ Νμζηαθβίαξ ημο κμηζμ-πεθμπμκκήζζμο πμθζηζημύ ιεηακάζηδ: από ηζξ ηαημπζηέξ ηαζ ιεηα-ηαημπζηέξ ιεηαηζκήζεζξ ζηα ηναύιαηα ηδξ ιεηαπμθειζηήξ ικήιδξ 17:40 18:00 Γεκήηξεο Καηζνπιάθνο, Γηδάθηνξαο Φηινζνθίαο

5 Η Κμοιμοζηά Λαηςκίαξ, έκα πςνζό ημο ηεκηνζημύ Σαΰβεημο πμο ενήιςζε ζηα πνόκζα ημο Διθοθίμο 18:00 18:45 πδήηεζε 18:45 19:00 Γηάιεηκκα 6 δ οκεδνία: 19:00 21:00 Η ειπεζνία ηδξ «οπενμνίαξ»: όρεζξ από ηζξ ιεηαηζκήζεζξ ηςκ πμθζηζηώκ πνμζθύβςκ ημο Διθοθίμο (Ι) Πνμεδνείμ: Δηξήλε Λαγάλε, Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο 19:00 19:20 Κωζηήο Παπαϊωάλλνπ, Η ιεηαηίκδζδ ημο ΚΚΔ ηαζ ημο ΓΔ ζηδκ οπενμνία από ηδκ άπμρδ ηδξ ζδιαζίαξ ηδξ ζηδκ πνμεημζιαζία ηαζ ηδκ δζελαβςβή ημο ροπνμύ πμθέιμο. 19:20 19:40 Καηεξίλα Σζέθνπ, Ηόλην Παλεπηζηήκην Δανίηεξ πμθζηζημί πνόζθοβεξ ζηδ Βμοθβανία: ιζα ηεεθαζιέκδ δζαδνμιή 19:40 20:00 Υξηζηίλα Αιεμνπνύινπ, INALCO (Institut National des Langues et Civilisations Orientales), Παξίζη Ακαπαναζηάζεζξ ημο εθθδκζημύ ειθοθίμο ηαζ ηδξ ιεηαηίκδζδξ ζηδκ οπενμνία ζε θααόθςκμοξ Μαηεδόκεξ πμο απμπώνδζακ από ηδκ Δθθάδα ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο ειθοθίμο πμθέιμο ( ). 20:00 21:00 πδήηεζε Κονζαηή 3 Ιμοθίμο 7 δ οκεδνία: 9:30 11:45 Η ειπεζνία ηδξ «οπενμνίαξ»: όρεζξ από ηζξ ιεηαηζκήζεζξ ηςκ πμθζηζηώκ πνμζθύβςκ ημο Διθοθίμο (ΙΙ) Πνμεδνείμ: Νίθνο Μαξαληδίδεο, Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο

6 9:30 9:50 Κώζηαο Σζίβνο, Charles University Οζ πμθζηζημί πνόζθοβεξ ηδξ Σζεπμζθμααηίαξ: ιζα ημζκόηδηα ζε δζανηή ηίκδζδ. 9:50 10:10 Απόζηνινο Παηειάθεο, Ίδξπκα Μειεηώλ Υεξζνλήζνπ ηνπ Αίκνπ Οζ Έθθδκεξ πμθζηζημί πνόζθοβεξ ζηδ Ρμοιακία. 10:00 10:30 Ζιίαο Πνύινο, θαιιηηέρλεο πνιπκέζωλ Οζ ηεθεοηαίμζ Έθθδκεξ πμθζηζημί πνόζθοβεξ 10:30 10:50 Λνπθηαλόο Υαζηώηεο, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο Ο δδιόζζμξ θόβμξ βζα ηζξ παζδμπόθεζξ ηδξ ααζίθζζζαξ ηαζ μζ απόρεζξ ηςκ πνώδκ ηνμθίιςκ 10:50 11:10 Γηώξγνο Αλδξίηζνο, Γηδάθηνξαο Ηζηνξίαο Σμ «παζδμιάγςια» ζηζξ εθθδκζηέξ ηαζκίεξ ιεβάθμο ιήημοξ από ημ 1945 ιέπνζ ημ πδήηεζε 11:45 12:00 Γηάιεηκκα 12:00 ηξνγγπιό ηξαπέδη: Γζενεοκώκηαξ ζημ πανόκ ηδ αία ηδξ δεηαεηίαξ ημο Η πενίπηςζδ ηςκ ιεηαηζκήζεςκ. Γηώξγνο Κόθθηλνο, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Νίθνο Μαξαληδίδεο, Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο Πνιπκέξεο Βόγιεο, Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Κωλζηαληίλνο Κ. Υαηδόπνπινο, Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο

2. Βήραο Γηώξγνο, Καξδηνιόγνο, Τπεύζπλνο ηαηξηθήο νκάδαο Μεηξνπνιηηηθνύ Κνηλσληθνύ Ηαηξείνπ Διιεληθνύ, ΔΛΛΑ.

2. Βήραο Γηώξγνο, Καξδηνιόγνο, Τπεύζπλνο ηαηξηθήο νκάδαο Μεηξνπνιηηηθνύ Κνηλσληθνύ Ηαηξείνπ Διιεληθνύ, ΔΛΛΑ. 1. Ηαηξηθό θαη βνεζεηηθό πξνζωπηθό ηνπ Μεηξνπνιηηηθνύ Κνηλωληθνύ Ηαηξείνπ Διιεληθνύ, 2. Βήραο Γηώξγνο, Καξδηνιόγνο, Τπεύζπλνο ηαηξηθήο νκάδαο Μεηξνπνιηηηθνύ Κνηλσληθνύ Ηαηξείνπ Διιεληθνύ, 3. Αθξίηαο Αιθεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε

ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε ΣΔΛΗΚΑ ΟΝΟΜΑΣΑ ΦΖΦΟΓΔΛΣΗΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΤΜΒΟΤΛΟΗ νπιηώηεο Νίθνο, Πνιηηηθόο Μεραληθόο, Δ.Μ.Π. Τπνςήθηνο Γήκαξρνο Δημοτική Ενότητα Δομνίστας Παγώλε Νάλζπ Ηαηξόο, (Παηδίαηξνο).

Διαβάστε περισσότερα

TRENDS AND TYPOLOGY OF WORK ACCIDENTS IN GREEK MARICULTURE: THE ROLE OF GENDER

TRENDS AND TYPOLOGY OF WORK ACCIDENTS IN GREEK MARICULTURE: THE ROLE OF GENDER TRENDS AND TYPOLOGY OF WORK ACCIDENTS IN GREEK MARICULTURE: THE ROLE OF GENDER Tiligadas I. 1,2*, Moutopoulos D.K. 3, Chatziefstathiou M. 2,4, Tsoumani M.-M. 2,5, Anastasiou S. 6 1 Ministry of Labour,

Διαβάστε περισσότερα

Βέξγαδνο Γ. Βιαζζνπνύινπ. Γηαλλνπθάθνο Γηαλλνπιόπνπινο. Γηαλλνπνύινπ

Βέξγαδνο Γ. Βιαζζνπνύινπ. Γηαλλνπθάθνο Γηαλλνπιόπνπινο. Γηαλλνπνύινπ ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ Αγάζεο πύξνο Αγγειάθε Ρνπθ Καηεξίλα Αγλίδεο Αγξηαληώλε Υξηζηίλα Ατβαιηώηεο Αξηζηνηέιεο Αιεζεηλόο Αιηβηδάηνο Αιηβηδάηνπ Γηάλλα Ακνύξγε Αιεμάλδξα Ακνύξγε Υέικα Ακνύξγεο πύξνο Αλαγλσζηόπνπινο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΡΟΜΟ ΑΡΡΩΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ

ΤΝΔΡΟΜΟ ΑΡΡΩΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ «ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ» ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΤΓΕΙΑ ΤΝΔΡΟΜΟ ΑΡΡΩΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ Σπμοδαζηέξ: Natkaniec Εαίηα, Ακοζζάδμο Σμθία, Ανβονμύδδ Αζηαηενίκδ, Βανδάηδξ Αθέλδξ, Βζδάθδξ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδρομο εύθραυζηων ονύχων

Σύνδρομο εύθραυζηων ονύχων Σύνδρομο εύθραυζηων ονύχων Έλενα Μπελιάεβα Διδάκηωρ Πανεπιζηημίου Αθηνών Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος Επιστημονικός Συνεργάτης Πανεπιστημιακής Κλινικής Νοσοκομείο «Αττικόν» Τμ ζύκδνμιμ εύεναοζηςκ μκύπςκ,

Διαβάστε περισσότερα

Αλάπηπμε λέσλ δηαγλσζηηθώλ κεζόδσλ γηα ηε Βαξηά Μπαζζέλεηα

Αλάπηπμε λέσλ δηαγλσζηηθώλ κεζόδσλ γηα ηε Βαξηά Μπαζζέλεηα ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ ΝΗΚΟΛΑΟ ΣΡΑΚΑ ΒΗΟΛΟΓΟ Αλάπηπμε λέσλ δηαγλσζηηθώλ κεζόδσλ γηα ηε Βαξηά Μπαζζέλεηα Δξγαζηήξην Μνξηαθήο Βηνινγίαο θαη Αλνζνινγίαο (ΔΜΒΗΑ) Σκήκα Φαξκαθεπηηθήο Παλεπηζηήκην Παηξώλ 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΣΛΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: «ΓΙΑΧΔΙΡΙΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ, ΠΔΡΙΠΣΩΗ Ν.ΑΣΣΙΚΗ» ΓΑΡΓΔΛΖ ΓΔΩΡΓΗΟ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ: Δ. ΓΡΖΓΟΡΟΠΟΤΛΟΤ, ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ Δ.Μ.Π.

ΣΗΣΛΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: «ΓΙΑΧΔΙΡΙΗ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ, ΠΔΡΙΠΣΩΗ Ν.ΑΣΣΙΚΗ» ΓΑΡΓΔΛΖ ΓΔΩΡΓΗΟ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ: Δ. ΓΡΖΓΟΡΟΠΟΤΛΟΤ, ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ Δ.Μ.Π. Δθνικό Μετσόβιο Πολστετνείο, τολή Υημικών Μητανικών Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Σμήμα Βιομητανικής Γιοίκησης & Σετνολογίας ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΤΣΖΜΑΣΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ & ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ»

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ

ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΓΔΝΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΥΖΜΔΗΑ ΓΠΜ «ΜΔΛΔΣΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΦΤΗΚΧΝ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ» ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΜΔΛΔΣΖ Ενόργανη ανάλσζη και βιοδραζηικόηηηα εκτσλιζμάηων ηων θσηών δίκηαμο (Origanum

Διαβάστε περισσότερα

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Ιατπικών Επγαστηπίων ανά γνωστικό αντικείμενο

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Ιατπικών Επγαστηπίων ανά γνωστικό αντικείμενο Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Ιατπικών Επγαστηπίων ανά γνωστικό αντικείμενο I. Βιοπαθολογία (Ιατρική Μικροβιολογία, Εργαστηριακή Αιματολογία, Κλινική Χημεία, Ιατρική Μσκητολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ. 2. ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΔ ΘΔΔΗ Δπίθνπξνο θαζεγεηήο γηα ην κάζεκα ησλ Δηθαζηηθώλ Σερλώλ, ζην ηκήκα Αξρηηεθηόλσλ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ. 2. ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΔ ΘΔΔΗ Δπίθνπξνο θαζεγεηήο γηα ην κάζεκα ησλ Δηθαζηηθώλ Σερλώλ, ζην ηκήκα Αξρηηεθηόλσλ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ (Α) ΓΔΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΔΙΑ 1. ΠΡΟΧΠΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ Ζκεξνκελία θαη ηόπνο γελλήζεσο: 04.10.1964, Υαληά, Κξήηε. o o Γηεύζπλζε-ηειέθσλα εξγαζίαο: Γξαθείν Κ4Α18, ρνιή Αξρηηεθηόλσλ Μεραληθώλ, Πνιπηερλείν

Διαβάστε περισσότερα

«Μεθέηδ ηδξ ακηζμλεζδςηζηήξ ζηακυηδηαξ ανςιαηζηχκ ηαζ θανιαηεοηζηχκ θοηχκ ηαζ αθερδιάηςκ απυ ιίβιαηα επζθεβιέκςκ αμηάκςκ.» [Τίτλοσ εγγράφου]

«Μεθέηδ ηδξ ακηζμλεζδςηζηήξ ζηακυηδηαξ ανςιαηζηχκ ηαζ θανιαηεοηζηχκ θοηχκ ηαζ αθερδιάηςκ απυ ιίβιαηα επζθεβιέκςκ αμηάκςκ.» [Τίτλοσ εγγράφου] ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΓΔΝΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΘΔΣΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖ ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΚΛΑΓΟ ΗΗΗ: ΜΔΛΔΣΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΦΤΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ «Μεθέηδ ηδξ ακηζμλεζδςηζηήξ ζηακυηδηαξ ανςιαηζηχκ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εκδηλώζεων 2012-13

Πρόγραμμα Εκδηλώζεων 2012-13 Πρόγραμμα Εκδηλώζεων 2012-13 ΚΥΚΛΟΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟ Δ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ Διιεληθό Ίδξπκα Δπξωπαϊθήο θαη Δμωηεξηθήο Πνιηηηθήο (ΔΛΗΑΜΔΠ) Ίδξπκα Οηθνλνκηθώλ & Βηνκεραληθώλ Δξεπλώλ (ΗΟΒΔ) Kantor ύκβνπινη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΤΣΟΠΟΤΛΟ ΓΔΧΡΓΙΟ

ΠΑΝΟΤΣΟΠΟΤΛΟ ΓΔΧΡΓΙΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ ΠΑΝΟΤΣΟΠΟΤΛΟ ΓΔΧΡΓΙΟ BSc (Hons), PhD ΓΙΓΑΚΣΧΡ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΜΠΡΑΝΣΦΟΡΝΣ (BRADFORD, UK) ποςδϋρ και Σέηλοι ΑκαδημαφκΫρ θϋζειρ Δπιζηημονικά ΓπΪζη και Έπγο ΠΑΡΣΗ 2013 2 ΠΡΟΧΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ονομαηεπϊνςμο:

Διαβάστε περισσότερα

5 Ο ΤΝΕΔΡΘΟ ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΗ ΕΣΑΘΡΘΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΜΗΥΑΝΘΚΗ ΚΑΘ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ 19 20 Γεθεκβξίνπ 2014, Αζήλα www.febsociety.

5 Ο ΤΝΕΔΡΘΟ ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΗ ΕΣΑΘΡΘΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΜΗΥΑΝΘΚΗ ΚΑΘ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ 19 20 Γεθεκβξίνπ 2014, Αζήλα www.febsociety. 5 Ο ΤΝΕΔΡΘΟ ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΗ ΕΣΑΘΡΘΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΜΗΥΑΝΘΚΗ ΚΑΘ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ 19 20 Γεθεκβξίνπ 2014, Αζήλα www.febsociety.org/bebs-2014gr Πξόζθιεζε αο πξνζθαινύκε λα ππνβάιεηε ηηο εξεπλεηηθέο ζαο εξγαζίεο πξνο

Διαβάστε περισσότερα

In Vivo ΒΗΟΛΟΓΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΚΑΗ ΦΑΡΜΑΚΟΚΗΝΖΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΜΔ ΥΡΖΖ HPLC-MS-MS ΣΟΤ LEUPROLIDE ΚΑΗ ΑΝΑΛΟΓΧΝ ΣΟΤ ΠΟΤ ΔΜΠΛΔΚΟΝΣΑΗ ΣΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΣΟΤ ΚΑΡΚΗΝΟΤ

In Vivo ΒΗΟΛΟΓΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΚΑΗ ΦΑΡΜΑΚΟΚΗΝΖΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΜΔ ΥΡΖΖ HPLC-MS-MS ΣΟΤ LEUPROLIDE ΚΑΗ ΑΝΑΛΟΓΧΝ ΣΟΤ ΠΟΤ ΔΜΠΛΔΚΟΝΣΑΗ ΣΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΣΟΤ ΚΑΡΚΗΝΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΟΜΔΑ ΟΡΓΑΝΗΚΖ ΥΖΜΔΗΑ, ΒΗΟΥΖΜΔΗΑ ΚΑΗ ΦΤΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΗΓΡΤΜΑ ΗΑΣΡΟΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΡΔΤΝΧΝ ΑΚΑΓΖΜΗΑ ΑΘΖΝΧΝ (ΗΗΒΔΑΑ) ΣΟΜΔΑ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΗΑ - ΦΑΡΜΑΚΟΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΣΗΛΑ ΘΔΟΓΧΡΑ ΒΗΟΥΖΜΗΚΟ In Vivo

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥ.Μ.ΜΗ.Κ. ΓΙΑ ΤΟ ΞΥΛΙΝΟ ΚΟΥΦΩΜΑ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥ.Μ.ΜΗ.Κ. ΓΙΑ ΤΟ ΞΥΛΙΝΟ ΚΟΥΦΩΜΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥ.Μ.ΜΗ.Κ. ΓΙΑ ΤΟ ΞΥΛΙΝΟ ΚΟΥΦΩΜΑ Θα αναφερθούμε σε κάποια γενικά στοιχεία που αφορούν το ξύλινο κούφωμα ως διαχρονικό δομικό στοιχείο της αρχιτεκτονικής των Κυκλάδων και στην ισχύουσα νομοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Ι. Φσσικοθεραπεία Εσωτεπικά Μέλη 1. Βαξζακίδεο Κωλζηαληίλνο, Καζεγεηήο, ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθνζεξαπείαο κε

Διαβάστε περισσότερα

Κνηλνβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο Θεζκώλ, Αμηώλ θαη Δπηηξόπνπ Γηνηθήζεσο θαηά ηε. κειέηε ηνπ ζέκαηνο «Ζ Λεηηνπξγία ησλ Θεζκώλ ηνπ Φξεκαηνπηζησηηθνύ

Κνηλνβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο Θεζκώλ, Αμηώλ θαη Δπηηξόπνπ Γηνηθήζεσο θαηά ηε. κειέηε ηνπ ζέκαηνο «Ζ Λεηηνπξγία ησλ Θεζκώλ ηνπ Φξεκαηνπηζησηηθνύ Καηάινγνο πξνζώπσλ 1 πνπ παξεπξέζεθαλ ζηηο ζπλεδξίεο ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο Θεζκώλ, Αμηώλ θαη Δπηηξόπνπ Γηνηθήζεσο θαηά ηε κειέηε ηνπ ζέκαηνο «Ζ Λεηηνπξγία ησλ Θεζκώλ ηνπ Φξεκαηνπηζησηηθνύ Σπζηήκαηνο»

Διαβάστε περισσότερα

Greek Report. 10.40-11.00: Η τεχνική υποδομή του Εθνικού Συςςωρευτή από τον Βαγγέλη Μπάνο - Oμϊδασ

Greek Report. 10.40-11.00: Η τεχνική υποδομή του Εθνικού Συςςωρευτή από τον Βαγγέλη Μπάνο - Oμϊδασ Greek Report By the Central Public Library of Veria Date: 19, October 2010 Location: National Documentation Centre 48, Vas. Konstantinou, Athens L.Zervas Conference Room Agenda 09.20-09.35: Έναρξη Συμποςίου

Διαβάστε περισσότερα

Μεηά ηε δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο, ε Επηηξνπή αμηνιόγεζε ηηο αηηήζεηο θαη θαηήξηηζε ηνλ αθόινπζν πίλαθα:

Μεηά ηε δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο, ε Επηηξνπή αμηνιόγεζε ηηο αηηήζεηο θαη θαηήξηηζε ηνλ αθόινπζν πίλαθα: ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ και ΕΠΙΥΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ τοσ ΣΕΙ ΗΠΕΙΡΟΤ Πεξηνρή Ψαζάθη, Σ.Κ. 48100, ΠΡΕΒΕΖΑ Σει. 26820.50552, θηλ. 6932.997672 Fax: 26820.50631 e-mail: sotiropoulosioan@yahoo.gr http:// innovation of

Διαβάστε περισσότερα

8 O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ

8 O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ 8 O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ Αξιοποίηςη των Τεχνολογιών τησ Πληροφορίασ και τησ Επικοινωνίασ ςτη Διδακτική Πράξη ΤΠΟ ΣΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπεηνί πλάδειθνη, Με εθηίκεζε

Αγαπεηνί πλάδειθνη, Με εθηίκεζε Αγαπεηνί πλάδειθνη, Μεηά από κηα πνξεία πιένλ ησλ 10 εηώλ ζηελ έξεπλα ζην Φαξκαθεπηηθό Σκήκα ηνπ Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ, έρσ ηε κεγάιε ραξά θαη ηελ ηδηαίηεξε ηηκή λα ζαο πξνζθαιέζσ

Διαβάστε περισσότερα

CCWO NEWSLETTER Volume 2-February 2010 ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΑ. Camden Cypriot Women s Organisation 2c Falkland Road London NW5 2PT Tel.

CCWO NEWSLETTER Volume 2-February 2010 ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΑ. Camden Cypriot Women s Organisation 2c Falkland Road London NW5 2PT Tel. CCWO NEWSLETTER Volume 2-February 2010 ΣΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΑ Camden Cypriot Women s Organisation 2c Falkland Road London NW5 2PT Tel. 020 7267 7194 koula@ccwo.org.uk aliki@ccwo.org.uk markella@ccwo.org.uk We

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο για τον ζλεγχο και τθν πρόλθψθ τθσ λφςςασ

Εγχειρίδιο για τον ζλεγχο και τθν πρόλθψθ τθσ λφςςασ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΓΟΤΙΚΘΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ & ΤΟΦΙΜΩΝ Γενικι Διεφκυνςθ Κτθνιατρικισ, Διεφκυνςθ Υγείασ των Ηϊων Τμιμα Ηωοανκρωπονόςων Εγχειρίδιο για τον ζλεγχο και τθν πρόλθψθ τθσ λφςςασ ΑΘΘΝΑ Μάιοσ 2013 1 Πξόινγνο ημπυξ

Διαβάστε περισσότερα

Γπξσπατθή Έλσζε Κίθαλδξνο Ιπνύξαο, Οκόηηκνο Ηαζεγεηήο Φπρηαηξηθήο ηνπ Ζλζηηηνύηνπ Φπρηαηξηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ King s College, Θνλδίλν, Αγγιία

Γπξσπατθή Έλσζε Κίθαλδξνο Ιπνύξαο, Οκόηηκνο Ηαζεγεηήο Φπρηαηξηθήο ηνπ Ζλζηηηνύηνπ Φπρηαηξηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ King s College, Θνλδίλν, Αγγιία ΝΞΜΓΞΑΙΙΑ ΟΡΚΓΔΞΖΜΡ ΠΓΠΑΞΠΕ, 2 ΟΓΝΠΓΙΒΞΖΜΡ 2009 Αθίμεηο θαη Γγγξαθέο Οπλέδξσλ ΝΓΙΝΠΕ, 3 ΟΓΝΠΓΙΒΞΖΜΡ 2009 1 ε Οπλεδξίαζε Αίζνπζα Cosmos 9:00 10:15 π.κ. Νξνεδξείν: Γεώξγηνο Δ. Κηάγγαο, Γεώξγηνο Ζ. Σζηνύιηαο

Διαβάστε περισσότερα

- Δπαγγεικαηηθή ηδηόηεηα: Καζεγεηήο ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ

- Δπαγγεικαηηθή ηδηόηεηα: Καζεγεηήο ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ΓΡΖΓΟΡΖ ΚΑΡΑΦΤΛΛΖ Καζεγεηήο Φηινζνθίαο ηει: 26510-95692 θαμ: 26510-95838, 26510-95813 email: gkarafyl@cc.uoi.gr - Δπαγγεικαηηθή ηδηόηεηα: Καζεγεηήο ζην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ηεο ρνιήο

Διαβάστε περισσότερα

Ηδξπηήο ηεο νκάδαο ζεάηξνπ ζθηώλ: Ζιίαο Μπνπξγνπηδήο

Ηδξπηήο ηεο νκάδαο ζεάηξνπ ζθηώλ: Ζιίαο Μπνπξγνπηδήο A.K. 0603 Δπώλπκν Μπνπξγνπηδήο Όλνκα Ζιίαο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα/όλνκα νκάδαο Οκάδα ζεάηξνπ ζθηώλ: Koum Kou Art Ηδξπηήο ηεο νκάδαο ζεάηξνπ ζθηώλ: Ζιίαο Μπνπξγνπηδήο Παιαηόηεξν ζρήκα ηεο νκάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Υξηζηόδνπινο Α. Υαηδερξηζηνδνύινπ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Υξηζηόδνπινο Α. Υαηδερξηζηνδνύινπ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Υξηζηόδνπινο Α. Υαηδερξηζηνδνύινπ Γηεύζπλζε: Αγακέκλνλνο 1, 2310 Λαθαηάκηα Σειέθσλα: 00357 22 382044/ 22 848171, 99333939 E-mail: εκείσζε: agatha1@cytanet.com.cy Έρσ εθπιεξώζεη ηηο ζηξαηησηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθούν οι εκδηλώσεις:

Ακολουθούν οι εκδηλώσεις: Ακολουθούν οι εκδηλώσεις: ΥΩΡΟ / ΜΝΗΜΔΙΟ / ΔΚΓΗΛΩΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ 1 Αξραηνινγηθόο Υώξνο ΚΑΒΑΛΑ - (ζέαηξν) Φηιίππσλ ΘΑΟΤ Μνπζηθή εθδήισζε κε ηε ρνξσδία ηεο ηέγεο Γξακκάησλ θαη Σερλώλ

Διαβάστε περισσότερα