Έκθεζη Απσήρ καηά ηος Ραηζιζμού και ηων Διακπίζεων αναθοπικά με ηην κπαηική ςποσπέωζη να εξαζθαλίζει ηην εκπαίδεςζη και αγωγή αηόμων με αναπηπίερ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έκθεζη Απσήρ καηά ηος Ραηζιζμού και ηων Διακπίζεων αναθοπικά με ηην κπαηική ςποσπέωζη να εξαζθαλίζει ηην εκπαίδεςζη και αγωγή αηόμων με αναπηπίερ"

Transcript

1 Α.Κ.Ρ. 109/2005 Έκθεζη Απσήρ καηά ηος Ραηζιζμού και ηων Διακπίζεων αναθοπικά με ηην κπαηική ςποσπέωζη να εξαζθαλίζει ηην εκπαίδεςζη και αγωγή αηόμων με αναπηπίερ [1] Σν ζέκα ηεο πξόζζεηεο επηβάξπλζεο ησλ γνληώλ ησλ παηδηώλ πνπ θνηηνύλ ζην Κέληξν παζηηθώλ θαη Αλάπεξσλ Παηδηώλ έζεζε ελώπηνλ κνπ ν θ. Μίθεο Φισξέληδνο, Πξόεδξνο ηεο Κππξηαθήο πλνκνζπνλδίαο Οξγαλώζεσλ Αλαπήξσλ (KYOA), κε επηζηνιή ηνπ εκεξνκ. 2 Ννεκβξίνπ Η θαηαγγειία ππνβιήζεθε εθ κέξνπο ηνπ πλδέζκνπ Γνλέσλ ηνπ Κέληξνπ παζηηθώλ θαη Αλαπήξσλ Παηδηώλ. Απνηειεί ηζρπξηζκό ηνπ θαηαγγέιινληα όηη ηα παηδηά πνπ θνηηνύλ ζην Κέληξν παζηηθώλ θαη Αλαπήξσλ Παηδηώλ ιακβάλνπλ γηα ηε θνίηεζή ηνπο, ην πνζό ησλ ΛΚ. 60 κεληαίσο από ηηο Τπεξεζίεο Κνηλσληθήο Δπεκεξίαο. Πξόζθαηα, ιόγσ νηθνλνκηθώλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδεη ην Κέληξν, δεηήζεθε από ηνπο γνλείο ησλ παηδηώλ απηώλ λα θαηαβάιινπλ ην πξόζζεην πνζό ησλ ΛΚ. 40 κεληαίσο γηα λα εμαζθαιίζνπλ ηε θνίηεζε ησλ παηδηώλ ηνπο. ύκθσλα κε ηνπο ηζρπξηζκνύο ηνπ θαηαγγέιινληα νη πεξί Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο Παηδηώλ κε Δηδηθέο Αλάγθεο Νόκνη ηνπ 1999 θαη 2001 επηβάιινπλ ζην Κξάηνο ηελ ππνρξέσζε εμαζθάιηζεο ηεο εθπαίδεπζεο ησλ παηδηώλ κε αλαπεξίεο θαη έληαμεο ηνπο ζην γεληθό ζύζηεκα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ζηα ζπλεζηζκέλα ζρνιεία (ζε ζπλεζηζκέλε ηάμε ή ζε εηδηθή κνλάδα) ή ζε εηδηθά ζρνιεία, κε δαπάλε ηεο πνιηηείαο. Ο θαηαγγέιισλ ππνζηεξίδεη όηη ζε πεξίπησζε πνπ ην Κξάηνο δελ δηαζέηεη εηδηθά ζρνιεία γηα ηα παηδηά απηά, νθείιεη, πξώηηζηα, λα ηδξύζεη, ή, ηνπιάρηζηνλ, λα αλαιάβεη ηελ επζύλε θαη νηθνλνκηθή ελίζρπζε ησλ παηδηώλ απηώλ θαη ηεο θνίηεζήο ηνπο ζε πθηζηάκελα Κέληξα, όπσο είλαη ην Κέληξν παζηηθώλ θαη Αλαπήξσλ Παηδηώλ.

2 2 [2] Η έξεπλα πνπ δηελήξγεζα γηα ηελ θαηαγγειία απηή πεξηιάκβαλε επηθνηλσλία θαη ζπλάληεζε Λεηηνπξγνύ ηνπ Γξαθείνπ κνπ κε ηνλ αξκόδην Λεηηνπξγό γηα ζέκαηα εηδηθήο αγσγήο ζηε Γεκνηηθή θαη Μέζε Δθπαίδεπζε ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ θαη ηνπο Γηεπζπληέο ηνπ Κέληξνπ παζηηθώλ θαη Αλαπήξσλ Παηδηώλ θαη ηεο Δηδηθήο ρνιήο Δπαγγειηζκόο πνπ θηινμελνύλ παηδηά κε παξόκνηεο αλαπεξίεο. Πξαγκαηνπνηήζεθαλ επίζεο επηηόπηεο επηζθέςεηο ζην Κέληξν παζηηθώλ θαη Αλαπήξσλ Παηδηώλ θαη ζην Δηδηθό ρνιείν «Δπαγγειηζκόο» ζηε Λεπθσζία θαη ζε 2 δεκόζηα ζρνιεία όπνπ θνηηνύλ, ζε ζπλεζηζκέλεο ηάμεηο ή εηδηθέο κνλάδεο, παηδηά κε πνιιαπιέο αλαπεξίεο (Γεκνηηθό θαη Νεπηαγσγείν Αγ. Αλησλίνπ, Α Γεκόζην Νεπηαγσγείν Παιινπξηώηηζζαο). [3] Η θαηαγγειία εζηηάδεηαη ζηελ θνίηεζε παηδηώλ ζην Κέληξν παζηηθώλ θαη Αλάπεξσλ Παηδηώλ. Σν Κέληξν ηδξύζεθε ην 1982 ζηα πιαίζηα ηεο δξάζεο ηνπ Παγθύπξηνπ πλδέζκνπ Πξνζηαζίαο παζηηθώλ θαη Αλαπήξσλ Παηδηώλ, θαη δέρεηαη παηδηά κε εγθεθαιηθή παξάιπζε ειηθίαο 2 κέρξη 14 εηώλ. θνπόο ηνπ Κέληξνπ είλαη, κεηαμύ άιισλ, ε εθπαίδεπζε θαη επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ησλ παηδηώλ απηώλ θαη ε νκαιή έληαμή ηνπο ζην θνηλσληθό ζύλνιν. Σν Κέληξν ζηεγάδεηαη ζε κία παιηά ηζόγεηα νηθία ζηνλ Αγ. Αλδξέα ζηε Λεπθσζία θαη εθεί θνηηνύλ ζήκεξα δεθαηέζζεξα παηδηά ελώ ηξία κε ηέζζεξα παηδηά αθόκα θνηηνύλ πεξηζηαζηαθά ζε απηό. Γηαζέηεη δύν αίζνπζεο ππνδνρήο, κηα αίζνπζα εηδηθήο αγσγήο, δύν αίζνπζεο θπζηνζεξαπείαο, έλα πνιπαηζζεζηαθό δσκάηην (sensory room) θαη κία αίζνπζα ινγνζεξαπείαο. Σν Κέληξν ιεηηνπξγεί από ηηο 7 πκ κέρξη ηηο 3 κκ, σξάξην πνπ, θαηά ηελ άπνςε ηνπ Γηεπζπληή ηνπ Κέληξνπ, είλαη πξνζαξκνζκέλν ζηηο αλάγθεο ησλ γνληώλ πνπ κεηαθέξνπλ εθεί ηα παηδηά ηνπο. Με ζθνπό ηελ έληαμε ησλ παηδηώλ ζην επξύηεξν θνηλσληθό ζύλνιν, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θνίηεζεο, γίλνληαη πξνζπάζεηεο κεξηθήο έληαμήο ηνπο, κία ή δύν θνξέο ηε βδνκάδα, ζε ζπλεζηζκέλα δεκόζηα λεπηαγσγεία. Πνιιά παηδηά ηνπ Κέληξνπ έρνπλ εληαρζεί κεξηθά ή νιηθά ζε ζπλεζηζκέλα λεπηαγσγεία ή δεκνηηθά, ελώ άιια έρνπλ εληαρζεί ζην εηδηθό ζρνιείν Δπαγγειηζκόο ιόγσ ηνπ όηη είραλ θηάζεη ζην όξην ειηθίαο ησλ 14 θαη δελ κπνξνύζαλ πιένλ λα παξακείλνπλ ζην Κέληξν.

3 3 [4] Οη νηθνλνκηθνί πόξνη ηνπ Κέληξνπ πξνέξρνληαη από ηελ εηήζηα επηδόηεζε ηνπ Γξαθείνπ Κνηλσληθήο Δπεκεξίαο, ηα έζνδα ηνπ Ραδηνκαξαζώληνπ, κεληαίν επίδνκα ύςνπο ΛΚ.300 γηα ηα έμνδα δηαβίσζεο ησλ παηδηώλ ηνπ Κέληξνπ θαη ΛΚ. 80 δίδαθηξα γηα ηε θνίηεζή ηνπο ζην Κέληξν, ηδησηηθέο εηζθνξέο, δσξεέο, έζνδα από εθδειώζεηο [5] Από όζα ηέζεθαλ ελώπηνλ κνπ πξνθύπηεη όηη, γηα ηα πξώηα είθνζη ρξόληα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Κέληξνπ, ε θνίηεζε ησλ παηδηώλ πξαγκαηνπνηείην ρσξίο θακία νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ησλ γνληώλ. Πξηλ από δύν ρξόληα, ιόγσ νηθνλνκηθώλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεηώπηδε ην Κέληξν δεηήζεθε από ηνπο γνλείο ε θαηαβνιή ηνπ πνζνύ ησλ ΛΚ. 40 γηα ηε θνίηεζε ηνπ θάζε παηδηνύ. Μεηά από δηαδηθαζίεο θαη επαθέο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε ην Γξαθείν Κνηλσληθήο Δπεκεξίαο, ην αξρηθό κεληαίν επίδνκα ησλ ΛΚ. 60 πνπ παξέρνληαλ γηα ηε θνίηεζε ηνπ θάζε παηδηνύ ζην Κέληξν, απμήζεθε θαηά ΛΚ. 20, θαη ζήκεξα αλέξρεηαη ζηηο ΛΚ. 80. Κάζε γνλέαο θαιείηαη ζήκεξα λα θαηαβάιιεη ΛΚ. 20 κεληαίσο, δήηεκα ην νπνίν δελ έρεη αθόκα δηεπζεηεζεί νξηζηηθά. εκεηώλσ όηη, ζύκθσλα κε ηνλ αξκόδην ιεηηνπξγό γηα ζέκαηα εηδηθήο αγσγήο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ, επεηδή ζην Κέληξν θνηηνύλ θαη παηδηά λεπηαγσγείνπ, απηό επηρνξεγείηαη από ην Τπνπξγείν σο θνηλνηηθό λεπηαγσγείν. Γηα ην ζθνπό απηό, ν ύλδεζκνο Γνλέσλ ηνπ Κέληξνπ ιακβάλεη ην πνζό ησλ ΛΚ εηεζίσο, όπσο αθξηβώο ζπκβαίλεη θαη κε ηα δεκόζηα θνηλνηηθά λεπηαγσγεία, νη ύλδεζκνη Γνλέσλ ησλ νπνίσλ ιακβάλνπλ ην πην πάλσ πνζό γηα ηηο αλάγθεο θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ. [6] Αλαθνξηθά κε ηε ζρέζε πνπ δηαηεξεί ην Κέληξν κε ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ, πέξα από ηελ ελίζρπζε κε πξνζσπηθό πνπ παξέρεη ην ηειεπηαίν γηα ηηο αλάγθεο εθπαίδεπζεο ησλ παηδηώλ, δηαηεξεί επηπιένλ θαη ζηνηρεία αξρείνπ γηα ην θάζε παηδί ηνπ Κέληξνπ. Με απηό ηνλ ηξόπν ην Τπνπξγείν, κέζσ ησλ Δπαξρηαθώλ Δπηηξνπώλ Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο, ειέγρεη ηελ εμέιημε ηνπ θάζε παηδηνύ θαη ηνπο παξέρεη αλαζηνιή θνίηεζεο από ην δεκόζην ζύζηεκα εθπαίδεπζεο. Δπηπιένλ, ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ απνθαζίδεη/εγθξίλεη ηε κεξηθή ή νιηθή έληαμε ησλ παηδηώλ πνπ θνηηνύλ ζην Κέληξν ζηα δεκόζηα ζρνιεία, ζύκθσλα κε ηελ αμηνιόγεζε θαη ηηο εηζεγήζεηο ηνπ ίδηνπ ηνπ Κέληξν, ζηνηρεία ηα νπνία απνζηέιινληαη ζηηο αξκόδηεο Δπαξρηαθέο Δπηηξνπέο.

4 4 [7] Γηα ζθνπνύο αλαθνξάο θαη ζπγθξηζηκόηεηαο αλαθέξσ όηη παξόκνηαο κνξθήο εθπαίδεπζε παξέρεη θαη ην Δηδηθό ρνιείν «Δπαγγειηζκόο» ην νπνίν ζηεγάδεηαη ζε έλα θηηξηαθό ζπγθξόηεκα ζην Γέξη. Δθεί θνηηνύλ 42 παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο. Πνιιά από απηά θνηηνύζαλ, πξηλ ηελ έληαμή ηνπο ζηνλ Δπαγγειηζκό, ζην Κέληξν παζηηθώλ θαη Αλαπήξσλ. πγθεθξηκέλα, όια ηα παηδηά (πεξίπνπ 15) πνπ θνηηνύλ ζήκεξα ζηνλ Δπαγγειηζκό θαη βξίζθνληαη ζε ηξνρνθάζηζκα, θνηηνύζαλ πξηλ ζην Κέληξν. [8] ην ζρνιείν Δπαγγειηζκόο ιεηηνπξγνύλ ελλέα ηάμεηο/νκάδεο. Από ην νκαδηθό πξόγξακκα εθπαίδεπζεο απνζύξνληαη ζηαδηαθά έλα-έλα ηα παηδηά γηα λα ιάβνπλ ηηο αηνκηθέο ηνπο ζεξαπείεο. Γηα παξάδεηγκα, έλα παηδί κε εγθεθαιηθή παξάιπζε, πέξα από ην νκαδηθό πξόγξακκα εθπαίδεπζεο πνπ παξέρεηαη ζην ζρνιείν, ηπγράλεη θπζηνζεξαπείαο δύν θνξέο ηε βδνκάδα, εξγνζεξαπείαο δύν θνξέο ηε βδνκάδα, γπκλαζηηθήο ηξεηο θνξέο ηε βδνκάδα, ινγνζεξαπείαο δύν θνξέο ηε βδνκάδα, μπινπξγηθήο κία θνξά ηε βδνκάδα θαη κνπζηθνζεξαπείαο κία θνξά ηε βδνκάδα. [9] Αλαθνξηθά κε ην σξάξην ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ απηό ζπκβαδίδεη κε ηηο ώξεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεζηζκέλσλ δεκόζησλ ζρνιείσλ. Όκσο, ηξεηο κέξεο ηε βδνκάδα παξέρεηαη ε επρέξεηα ηεο νινήκεξεο παξακνλήο ησλ παηδηώλ ζην ζρνιείν. Γηα ην ζθνπό απηό όζνη γνλείο επηιέμνπλ ηελ νινήκεξε παξακνλή, θαηαβάιινπλ ην πνζό ησλ ΛΚ. 50 γηα ηελ θάιπςε ησλ εμόδσλ ζίηηζεο, κεηαθνξάο, ζπλνδνύ θαη νδεγνύ ιεσθνξείνπ. Δπηπιένλ, όπσο πιεξνθνξήζεθα, ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ δηαζέηεη έλα ρξεκαηηθό πνζό γηα ηελ θξνληίδα θαη απαζρόιεζε ησλ παηδηώλ ηνπ ζρνιείνπ θαη εθηόο ησλ πεξηόδσλ ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιείσλ (π.ρ. θαηά ηελ πεξίνδν ησλ ζεξηλώλ δηαθνπώλ). [10] Όπσο πιεξνθνξνύκαη, ζήκεξα ιεηηνπξγνύλ 7 εηδηθά ζρνιεία παγθύπξηα, ε ρνιή Κσθώλ θαη ε ρνιή Σπθιώλ, ε νπνία δηαζέηεη κνλάδα γηα άηνκα κε πνιιαπιέο αλαπεξίεο. ηε Λεπθσζία ιεηηνπξγνύλ 20 εηδηθέο κνλάδεο (ζε 16 δεκνηηθά θαη 4 λεπηαγσγεία) θαη 2 εηδηθά ζρνιεία, ην Δηδηθό ρνιείν Λεπθσζίαο θαη ν Δπαγγειηζκόο, κνλαδηθό, νπζηαζηηθά, εηδηθό δεκόζην ζρνιείν ζηε Λεπθσζία ην νπνίν θηινμελεί παηδηά κε πνιιαπιέο αλαπεξίεο.

5 5 [11] ύκθσλα κε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ, ην ζρνιηθό έηνο θνίηεζαλ ζπλνιηθά 303 παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο ζηηο εηδηθέο κνλάδεο (δεκνηηθά θαη λεπηαγσγεία) θαη ζηα ζρνιεία εηδηθήο εθπαίδεπζεο ηνπ θξάηνπο. Σν ζρνιηθό έηνο θνίηεζαλ 263 παηδηά ζηηο 57 εηδηθέο κνλάδεο (δεκνηηθά θαη λεπηαγσγεία) θαη 314 παηδηά ζηα εηδηθά ζρνιεία καδί κε ηε ρνιή Σπθιώλ θαη ρνιή Κσθώλ. [12] ύκθσλα κε ηνπο πεπί Αγωγήρ και Εκπαίδεςζηρ Παιδιών με Ειδικέρ Ανάγκερ Νόμοςρ ηος 1991 και 2001, απνηειεί ππνρξέσζε ηεο πνιηηείαο λα παξέρεη ζηα παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο όιεο ηηο επθαηξίεο γηα ηζόηηκε εθπαίδεπζε, θαζνδήγεζε θαη απνθαηάζηαζε πξνθεηκέλνπ λα αλαπηύμνπλ ηηο ηθαλόηεηεο ηνπο ζηνλ αλώηαην δπλαηό βαζκό. Σν άξζξν 4 ηεο πην πάλσ λνκνζεζίαο πξνβιέπεη ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία εηδηθώλ κνλάδσλ ζηα ζπλεζηζκέλα ζρνιεία όπσο θαη εηδηθά ζρνιεία σο ρώξσλ παξνρήο εηδηθήο εθπαίδεπζεο. [13] Με βάζε ηνπο πεπί Αγωγήρ και Εκπαίδεςζηρ Παιδιών με Ειδικέρ Ανάγκερ Κανονιζμούρ ηος 2001, αξκόδηα όξγαλα γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ αλαγθώλ θάζε παηδηνύ ην νπνίν θξίλεηαη όηη πηζαλόλ λα έρεη εηδηθέο αλάγθεο θαη γηα ηε ιήςε ηεο απόθαζε γηα ηελ παξνρή ή όρη εηδηθήο εθπαίδεπζεο ζην παηδί απηό, είλαη νη Δπαξρηαθέο Δπηηξνπέο Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο. Οη Καλνληζκνί δηέπνπλ επίζεο ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ησλ εηδηθώλ κνλάδσλ θαη δεκόζησλ ζρνιείσλ εηδηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο. Δηδηθόηεξα, ν Κανονιζμόρ 26.1 δηαιακβάλεη όηη: «Σν Τπνπξγηθό πκβνύιην απνθαζίδεη κε εηζήγεζε ηνπ Τπνπξγνύ ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία δεκόζησλ ζρνιείσλ εηδηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο πνπ πξνθύπηνπλ.» ηνπο Κανονιζμούρ 26 μέσπι 33 πεξηιακβάλνληαη, κεηαμύ άιισλ, αλαιπηηθέο ξπζκίζεηο γηα ηελ εγγξαθή παηδηώλ ζηα ζρνιεία απηά, ηνλ ρξόλν εγγξαθήο θαη θνίηεζεο θαη ηα αηνκηθά πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ηα νπνία, όπσο πξνβιέπεη ν Καλνληζκόο 31, θαηαξηίδνληαη από ην εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό ηνπ ζρνιείνπ ζε ζπλεξγαζία κε ην ζπλδεηηθό ιεηηνπξγό, ην

6 6 γνλέα ηνπ παηδηνύ θαη νπνηνδήπνηε άιιν ιεηηνπξγό πνπ εκπιέθεηαη ζηελ εθπαίδεπζε ηνπ παηδηνύ θαη βαζίδνληαη ζηηο εηζεγήζεηο ηεο Έθζεζεο ηεο Δπαξρηαθήο Δπηηξνπήο. Η ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ηδησηηθώλ ζρνιείσλ εηδηθήο αγσγήο ξπζκίδεηαη από ηνπο Κανονιζμούρ 34 μέσπι 39. ύκθσλα κε ηηο πξόλνηεο ησλ Καλνληζκώλ απηώλ, ε ιεηηνπξγία ησλ ηδησηηθώλ ζρνιείσλ εηδηθήο αγσγήο ειέγρεηαη θαη αμηνινγείηαη από ην Τπνπξγείν Παηδείαο ελώ πεξηιακβάλνληαη ξπζκίζεηο θαη γηα ηε ζηειέρσζε, ηελ εγγξαθή, ηα αλαιπηηθά θαη αηνκηθά πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο αλάινγεο κε απηέο πνπ ηζρύνπλ γηα ηα δεκόζηα ζρνιεία εηδηθήο αγσγήο. [14] ρεηηθόο κε ηηο θξαηηθέο ππνρξεώζεηο έλαληη ησλ αηόκσλ κε αλαπεξίεο είλαη ν Πεπί Αηόμων με Αναπηπίερ Νόμος ηος 2000 (Ν.127(Ι)/2000), ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ νπνίνπ, ην θξάηνο δεζκεύεηαη λα εμαζθαιίδεη ηελ απόιαπζε ησλ βαζηθώλ δηθαησκάησλ ησλ αηόκσλ απηώλ. Δηδηθόηεξα, ζύκθσλα κε ηελ πην πάλσ λνκνζεζία, ην δηθαίσκα ησλ αηόκσλ κε αλαπεξίεο γηα έλα αμηνπξεπέο επίπεδν δσήο δηαζθαιίδεηαη κέζα από θξαηηθέο νηθνλνκηθέο παξνρέο θαη θνηλσληθέο ππεξεζίεο. [15] Η θξαηηθή ππνρξέσζε γηα παξνρή ηζόηηκεο εθπαίδεπζεο ζηα άηνκα κε αλαπεξίεο πεγάδεη, επηπξόζζεηα, θαη από ηηο ξπζκίζεηο ηνπ αλαζεσξεκέλνπ Εςπωπαϊκού Κοινωνικού Χάπηη 1 πνπ αλαθέξνληαη ζην θαζήθνλ ηνπ θξάηνπο λα ιακβάλεη όια ηα αλαγθαία κέηξα γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο εθπαίδεπζεο θαη επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ησλ αηόκσλ κε αλαπεξίεο, ζηα πιαίζηα γεληθώλ θξαηηθώλ πξνγξακκάησλ ή, όπνπ απηό δελ είλαη εθηθηό, κέζσ εηδηθώλ ηδξπκάησλ, δεκνζίσλ ή ηδησηηθώλ. Οη ξπζκίζεηο απηέο δηαζθαιίδνπλ θαη ην δηθαίσκα ησλ παηδηώλ θαη λέσλ, κεηαμύ άιισλ, ζηελ εθπαίδεπζε θαη επηβάιινπλ ηελ θξαηηθή παξνρή θαηάιιεισλ ηδξπκάησλ πξνο ην ζθνπό απηό, ζε ζπλεξγαζία, άκεζε ή έκκεζε, κε δεκόζηνπο ή ηδησηηθνύο νξγαληζκνύο. 1 Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει επικυρώσει τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη με τον Κυρωτικό Νόμο 27(ΙΙΙ)/2000

7 7 [16] ηελ ππόζεζε Autism-Europe v. France 2 ηέζεθε ελώπηνλ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο Κνηλσληθώλ Γηθαησκάησλ ην ζέκα ηεο επάξθεηαο ησλ εηδηθώλ εθπαηδεπηηθώλ ηδξπκάησλ θαη ησλ θνηλσληθώλ/ηαηξηθώλ ππεξεζηώλ γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηώλ θαη ελειίθσλ κε απηηζκό ζηε Γαιιία. Ωο βαζηθό ζηνηρείν ηεο αλεπάξθεηαο απηήο πξνβιήζεθε ην γεγνλόο όηη, νη ζέζεηο ζηα δεκόζηα ηδξύκαηα γηα άηνκα κε απηηζκό ζε ζύγθξηζε κε ηηο επίζεκεο αλάγθεο είλαη δπζαλάινγα ιίγεο ελώ, ζπγρξόλσο, ε δηαδηθαζίεο έληαμεο ησλ απηηζηηθώλ παηδηώλ ζην ζύλεζεο εθπαηδεπηηθό πεξηβάιινλ απνηεινύζαλ ηελ εμαίξεζε αληί ηνλ θαλόλα. Γηα ηνπο πην πάλσ ιόγνπο νη πξνζθεύγνληεο ελώπηνλ ηεο Δπηηξνπήο ηζρπξίζηεθαλ όηη ππήξμε παξαβίαζε ησλ άξζξσλ 15&1, 17&1 θαη Δ ηνπ αλαζεσξεκέλνπ Δπξσπατθνύ Κνηλσληθνύ Υάξηε. Σα άξζξα απηά αλαθέξνληαη ζηελ ππνρξέσζε ηνπ θξάηνπο λα ιακβάλεη όια ηα αλαγθαία κέηξα γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο εθπαίδεπζεο θαη επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ησλ αηόκσλ κε αλαπεξίεο, ζηα πιαίζηα γεληθώλ θξαηηθώλ πξνγξακκάησλ ή, όπνπ απηό δελ είλαη εθηθηό, κέζσ εηδηθώλ ηδξπκάησλ, δεκνζίσλ ή ηδησηηθώλ. Η Δπξσπατθή Δπηηξνπή Κνηλσληθώλ Γηθαησκάησλ αθνύ αλαγλώξηζε ην ρακειό πνζνζηό εθπαίδεπζεο ησλ παηδηώλ κε απηηζκό, ζε ζπλεζηζκέλα ή εηδηθά ζρνιεία, έλαληη άιισλ παηδηώλ, κε ή ρσξίο αλαπεξίεο, θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα όηη, ζηελ πεξίπησζε πνπ ηέζεθε ελώπηνλ ηνπ, ππήξμε παξαβίαζε ησλ άξζξσλ 15&1, 17&1 θαη Δ ηνπ Αλαζεσξεκέλνπ Δπξσπατθνύ Κνηλσληθνύ Υάξηε. [17] Η ππνρξέσζε ηνπ θξάηνπο θαη ησλ επί κέξνπο θνξέσλ ηνπ γηα ηελ πιήξε ζηήξημε ησλ αηόκσλ κε αλαπεξίεο είλαη δεδνκέλε θαη ε ππνρξέσζε παξνρήο ηζόηηκσλ ππεξεζηώλ εθπαίδεπζεο απνξξέεη από ηνπο πεξί Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο Παηδηώλ κε Δηδηθέο Αλάγθεο Νόκνπο ηνπ 1991 θαη 2001, ηηο δηαηάμεηο ηνπ πεξί Αηόκσλ κε Αλαπεξίεο Νόκνπ ηνπ 2000 θαη ηηο πξόλνηεο ηνπ Αλαζεσξεκέλνπ Δπξσπατθνύ Κνηλσληθνύ Υάξηε, όπσο απηέο παξαηίζεληαη αλαιπηηθά πην πάλσ. 2 Complaint No. 13/2002, Autism-Europe v. France

8 8 [18] Ξερσξηζηή ζέζε ζην δηθαηηθό καο ζύζηεκα θαηέρνπλ, κεηά ηελ έληαμή ηεο Κύπξνπ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ην παξάγσγν Δπξσπατθό Κνηλνηηθό Γίθαην, θαη ζπγθεθξηκέλα ε Οδεγία 2000/43, πεξί εθαξκνγήο ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο πξνζώπσλ αζρέησο θπιεηηθήο ή εζλνηηθήο θαηαγσγήο, θαη ε Οδεγία 2000/78, γηα ηε δηακόξθσζε γεληθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ ίζε κεηαρείξηζε ζηελ απαζρόιεζε θαη ηελ εξγαζία πνπ πεξηιακβάλεη εηδηθόηεξεο ξπζκίζεηο γηα ηελ ίζε κεηαρείξηζε αλάπεξσλ αηόκσλ. [19] Βαζηθό ζηνηρείν ηεο Κππξηαθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρεη ελζσκαηώζεη ηηο πην πάλσ Κνηλνηηθέο Οδεγίεο, είλαη ε εμάιεηςε θαη απνηξνπή θάζε εκθαλνύο ή άιιεο δηάθξηζεο θαηά ησλ αηόκσλ κε αλαπεξίεο θαη λα ελζαξξύλεη ηελ πξόζβαζή ηνπο ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη απηνύ ηεο εθπαίδεπζεο. Κεληξηθή παξάκεηξνο ηνπ πην πάλσ πιαηζίνπ ζεβαζκνύ ησλ δηθαησκάησλ ησλ αλάπεξσλ πξνζώπσλ απνηειεί ε εγθαηάιεηςε ηεο πξνλνηαθήο αληίιεςεο, όπνπ ν αλάπεξνο ή ην άηνκν κε εηδηθέο αλάγθεο, είλαη παζεηηθόο δέθηεο παξνρώλ θαη ν πξνζαλαηνιηζκόο ζε κηα αλζξσπνθεληξηθή πξνζέγγηζε πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ εμαηνκηθεπκέλε πξνζέγγηζε ησλ αηόκσλ απηώλ. Με ηελ πξνζέγγηζε απηή αλαδεηθλύνληαη, κέζσ ηηο εθπαίδεπζεο, νη δπλαηόηεηεο ησλ αηόκσλ απηώλ. [20] Όζνλ αθνξά ζηελ εθπαίδεπζε ησλ αηόκσλ απηώλ, είλαη ζεκαληηθό λα ζεκεησζεί όηη, θαη ζηα παηδηά απηά είλαη αλαγθαία ε παξνρή ίζσλ επθαηξηώλ κόξθσζεο. Άιισζηε κόλν κε ηελ ηζόηηκε ρξήζε ηνπ δεκόζηνπ θνηλσληθνύ αγαζνύ ηεο εθπαίδεπζεο κπνξνύλ λα απνθεπρζνύλ θαηλόκελα θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ ησλ αλαπήξσλ. [21] Μέζα ζηα πιαίζηα απηά ζεσξώ ηδηαίηεξα ζεκαληηθό ην έξγν πνπ επηηεινύλ ηόζν ην Κέληξν παζηηθώλ θαη Αλάπεξσλ Παηδηώλ όζν θαη ην δεκόζην Δηδηθό ρνιείν «Δπαγγειηζκόο». Αμηνζεκείσηε είλαη επίζεο θαη ε ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία εηδηθώλ κνλάδσλ ζε δεκόζηα ζρνιεία γηα ηε θνίηεζε ησλ αλάπεξσλ παηδηώλ. Η πξνζπάζεηα απηή, παξά ηα πξνβιήκαηα, ζπκβάιιεη ζηελ ελζσκάησζε ησλ καζεηώλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη ηδηαίηεξεο καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζηε δεκόζηα εθπαίδεπζε θαη ζηελ θνηλσλία επξύηεξα.

9 9 ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ν πξνβιεκαηηζκόο πνπ ηέζεθε ελώπηνλ κνπ αθνξά ζην γεγνλόο όηη ππάξρνπλ παηδηά κε ζνβαξήο κνξθήο αλαπεξίεο πνπ εληάζζνληαη ζην ηδησηηθό ζύζηεκα παξνρήο εθπαίδεπζεο θαη θξνληίδαο, ε ιεηηνπξγία ηνπ νπνίνπ ειέγρεηαη, νπζηαζηηθά, από ην θξάηνο κέζσ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ, κε βάζε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ησλ πεξί Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο Παηδηώλ κε Δηδηθέο Αλάγθεο Καλνληζκώλ ηνπ [22] Σν εηδηθόηεξν δήηεκα αληζόηεηαο πνπ εμεηάδεηαη έγθεηηαη ζην γεγνλόο όηη ηα παηδηά πνπ θνηηνύλ ζην Κέληξν παζηηθώλ θαη Αλάπεξσλ Παηδηώλ θαινύληαη, νπζηαζηηθά, λα θαηαβάιινπλ επηπιένλ πνζό ΛΚ. 20 γηα ηε θνίηεζή ηνπο, ελώ ε θνίηεζε ησλ παηδηώλ πνπ εληάζζνληαη ζε άιιν δεκόζην ζρνιείν εηδηθήο εθπαίδεπζεο ζηε Λεπθσζία, πξαγκαηνπνηείηαη ρσξίο πξόζζεηεο νηθνλνκηθέο επηβαξύλζεηο. Σν γεγνλόο όηη γηα ηελ θνίηεζε ησλ παηδηώλ απηώλ απαηηείηαη ε θαηαβνιή ζπγθεθξηκέλνπ ρξεκαηηθνύ πνζνύ, απνηειεί ζηνηρείν πνπ ζα κπνξνύζε λα ζεσξεζεί όηη παξάγεη αληζόηεηεο έλαληη ησλ παηδηώλ πνπ εληάζζνληαη, ρσξίο νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ππό αλάινγνπο όξνπο ζε έλα δεκόζην ζρνιείν. [24] Θεσξώ όηη ην δήηεκα απηό ζα πξέπεη λα απαζρνιήζεη ηηο αξκόδηεο αξρέο. Η πθηζηάκελε λνκνζεζία θαη Καλνληζκνί θαζηεξώλνπλ σο γεληθή αξρή ηελ ππνρξέσζε ηνπ θξάηνπο λα δηαζθαιίδεη ηελ εθπαίδεπζε ησλ αλάπεξσλ παηδηώλ. Δλ ηνύηνηο, πέξα από ηελ θαηνρύξσζε ζε λνκνζεηηθό επίπεδν ηνπ δηθαηώκαηνο εθπαίδεπζεο ησλ αλαπήξσλ είλαη ζεκαληηθή ε πινπνίεζε ηνπ δηθαηώκαηνο απηνύ θαη ε ζηάζκηζε ηεο θάζε πεξίπησζεο ππό ην θσο ηνπ πξνζηαηεπηηθνύ ραξαθηήξα θαη ηε πξνλνηαθήο εκβέιεηαο ησλ ζεζκηθώλ ξπζκίζεσλ. Έηζη δηαζθαιίδεηαη ε ίζε κεηαρείξηζε ησλ αλαπήξσλ ζε όιν ην θάζκα ηεο θνηλσληθήο δσήο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο. Γελ ζα πξέπεη λα παξαγλσξίδεηαη όηη, ππό ηηο δεδνκέλεο ζπλζήθεο, ε εθπαίδεπζε ησλ αλάπεξσλ αηόκσλ δηεμάγεηαη θάησ από δηαθξηηά πξνβιήκαηα θαη όηη κεγάιν κέξνο ηεο επζύλεο επσκίδνληαη νη ίδηνη νη γνλείο θαη νη νηθνγέλεηέο ηνπο. Δίλαη δε πξνθαλέο, από ηα όζα ηέζεθαλ ελώπηνλ κνπ, όηη ε επζύλε ηνπ θξάηνπο γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηώλ

10 10 απηώλ είλαη κεγαιύηεξε δνζέληνο όηη ε εθπαίδεπζε γηα ηα παηδηά απηά ζηελ παηδηθή ειηθία, πξηλ από ηελ ελειηθίσζε, είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο. [26] Γηα ηνπο πην πάλσ ιόγνπο εηζεγνύκαη όπσο νη Τπεξεζίεο Κνηλσληθήο Δπεκεξίαο θαη ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ εμεηάζνπλ άκεζα ην ζέκα θαη ην ελδερόκελν ηεο αλαγθαηόηεηαο λα αλαιάβεη ην θξάηνο ζπλνιηθά ηα έμνδα εθπαίδεπζεο ησλ αλαπήξσλ ρσξίο επηπξόζζεηε επηβάξπλζε ησλ γνληώλ. Ηιηάλα Νηθνιάνπ Δπίηξνπνο Γηνηθήζεσο Αξρή θαηά ηνπ Ραηζηζκνύ θαη ησλ Γηαθξίζεσλ Λεπθσζία, 27 Ινπιίνπ 2006 /ΜΣ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org

Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org Athens Headquarters 40 Klitaimnistras, Athens 131 22 GREECE Tel: +30 2102693760 Fax: +30 2102693760 Brussels Office

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ).

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ). Σν ΚΑΔΚ Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ κε ηελ επσλπκία ΚΑΔΚ ΑΔ (Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο άκνπ.) αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ηελ δξάζε κε ηίηιν:

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Ππορ Αθήνα, 26 Αππιλίος 2013 Τθςποςπγό Ανάπηςξηρ & & Ανηαγωνιζηικόηηηαρ κ. Νόηη Μηηαπάκη

Ππορ Αθήνα, 26 Αππιλίος 2013 Τθςποςπγό Ανάπηςξηρ & & Ανηαγωνιζηικόηηηαρ κ. Νόηη Μηηαπάκη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡAΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ Μηηποπόλεωρ 12-14 Σ.Κ. 10563 Αθήνα, Σηλ. 5202250 / 5202260 / 5202270 TELEFAX. 5227300 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΤ Ππορ Αθήνα, 26 Αππιλίος 2013 Τθςποςπγό Ανάπηςξηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΗΜΔΡΙΓΑ ΔΔΣΔΚ: ΣΟΜΔΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΔ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ Ο ηνκέαο ζηνρεύεη: ηε δεκηνπξγία επαγγεικαηηώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ ΑΠ. ΛΕΚΕΗΡ : 114 / 2011 ΜΞΛΞΡ ΑΘΙΗΡ ΣΟΗΠΕΡΘΑ : ΑΡΦΑΚΘΡΗ ΩΜ ΞΤΗΛΑΩΜ ΕΤΜΘΙΗ ΕΙΘΕΡΗ

ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ ΑΠ. ΛΕΚΕΗΡ : 114 / 2011 ΜΞΛΞΡ ΑΘΙΗΡ ΣΟΗΠΕΡΘΑ : ΑΡΦΑΚΘΡΗ ΩΜ ΞΤΗΛΑΩΜ ΕΤΜΘΙΗ ΕΙΘΕΡΗ ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ ΑΠ. ΛΕΚΕΗΡ : 114 / 2011 ΜΞΛΞΡ ΑΘΙΗΡ ΣΟΗΠΕΡΘΑ : ΑΡΦΑΚΘΡΗ ΩΜ ΞΤΗΛΑΩΜ ΔΗΛΞΡ ΜΕΑΡ ΡΛΣΠΜΗΡ ΞΣ ΔΗΛΞΣ ΜΕΑΡ ΡΛΣΠΜΗΡ ΕΤΜΘΙΗ ΕΙΘΕΡΗ Κε ηελ παξνύζα κειωηε πξνβιωπεηαη «η αζθάλιζη ηων οτημάηων (θορηηγών,

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ

Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ Γηαηί νη γνλείο; Η νηθνγέλεηα είλαη ε βαζηθή κνλάδα κέζα από ηελ νπνία ην παηδί εηζάγεηαη ζηελ θνηλσληθή δσή θαη θαη επέθηαζε ζηε ζρνιηθή δσή.

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

MICHAELIDOU & CONSTANTINOU L.L.C

MICHAELIDOU & CONSTANTINOU L.L.C MICHAELIDOU & CONSTANTINOU L.L.C Το πεπί Διάζωζηρ με Ίδια Μέζα ηηρ Τπάπεζαρ Κύππος Δημόζια Εηαιπείαρ Ληδ Διάηαγμα ηος 2013. Nicosia 2013 Τν πεξί Γηάζσζεο κε Ίδηα Μέζα ηεο Τξάπεδαο Κύπξνπ Γεκόζηα Δηαηξείαο

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ]

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ] Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή Σρνιή Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ [ www.inf.uth.gr ] 1 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ312 (ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι) ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Θ: Αλιμήζηρ Χπήζηορ Βεπούληρ

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Ταχ. Δν/ση : Τηλέφωνο : 210 8846852 Fax : 210 8846853 Ιστοσελίδα: Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα www.imegsevee.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα