Αριθ. Πρωτ. : 4029 Ηµεροµηνία :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αριθ. Πρωτ. : 4029 Ηµεροµηνία : 21.3.2013"

Transcript

1 Α Α: ΒΕ ΖΟΡΛΟ-ΘΤΦ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ ΑΦΜ: Ο.Υ. :ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: FAX: ΠΡΟΣ : ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Αριθ. Πρωτ. : 4029 Ηµεροµηνία : Πληροφορίες : 20/ ΘΕΜΑ: Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός για την Ανάδειξη Αναδόχου συντήρησης των Συστηµάτων ροστασίας και ασφάλειας των ε ιβατικών σταθµών, των αµαξοστασίων, του Μεγάρου Αθηνάς, της σήραγγας και του Κ.Ε.Λ. της γραµµής της ΣΤΑΣΥ Α.Ε., για ένα έτος και µε διατήρηση µονοµερούς δικαιώµατος α ό λευράς ΣΤΑΣΥ ΑΕ αράτασης της σχετικής σύµβασης για ένα έτος ακόµη». Προϋ ολογισµός: Ευρώ ετησίως λέον ΦΠΑ. Παρακαλούµε να µας υ οβάλετε την ροσφορά σας για την συντήρηση των Συστηµάτων ροστασίας και ασφάλειας των ε ιβατικών σταθµών, των αµαξοστασίων, του Μεγάρου Αθηνάς, της σήραγγας και του Κ.Ε.Λ. της γραµµής της ΣΤΑΣΥ Α.Ε. για ένα () έτος µε µονοµερές δικαίωµα α ό λευράς ΣΤΑΣΥ ΑΕ αράτασης για ένα ακόµη έτος, σύµφωνα µε τους όρους και τις ροδιαγραφές ου εριγράφονται στο συνηµµένο τεύχος τεχνικών ροδιαγραφών της Αρµόδιας ιεύθυνσης. Κριτήριο αξιολόγησης ορίζεται η χαµηλότερη τιµή για το ετήσιο βασικό τίµηµα αροχής Βασικών Υ ηρεσιών Υ οστήριξης των Συστηµάτων Προστασίας και Ασφάλειας ό ως αυτές εριγράφονται στο συνηµµένο τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών. Οι ροσφορές σας θα έχουν ισχύ για εξήντα (60) ηµέρες και θα κατατεθούν σε σφραγισµένο φάκελο, στα κεντρικά γραφεία της ΣΤΑΣΥ Α.Ε., Αθηνάς 67, Αθήνα, 4ος όροφος, /νση Προµηθειών γραφείο 8 (τηλ ) το αργότερο µέχρι την 29 Μαρτίου 203, ηµέρα Παρασκευή & ώρα 2.00.

2 Α Α: ΒΕ ΖΟΡΛΟ-ΘΤΦ Στο φάκελο της ροσφοράς σας να αναγράφεται ο αριθµός ρωτοκόλλου της αρούσας αίτησής µας καθώς και ο τίτλος «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» - «ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ». Με ευθύνη των συµµετεχόντων, γίνονται δεκτές και ροσφορές ου θα σταλούν ταχυδροµικά, µε την ροϋ όθεση ότι αυτές θα έχουν αραληφθεί α οδεδειγµένα ριν α ό την ανωτέρω ηµεροµηνία και ώρα. Τυχόν ροσφορές ου θα υ οβληθούν µετά την αρέλευση της αρα άνω ροθεσµίας δεν θα γίνονται δεκτές και ως εκ ρόθεσµες δεν θα αραλαµβάνονται. Α αραίτητη ροϋ όθεση για τη συµµετοχή είναι να διαθέτουν οι Υ οψήφιοι σχετική εµ ειρία, έχοντας αναλάβει κατά την τελευταία ενταετία έργα αντίστοιχου αντικειµένου συντήρησης συστηµάτων ροστασίας και ασφάλειας (DVR, Router, access control κ.λ..), συνολικού ροϋ ολογισµού, τουλάχιστον ίσου µε το ήµισυ του ροϋ ολογισµού του έργου αυτού. Στις ροσφορές σας θα ρέ ει α αραιτήτως να υ άρχουν τα εξής;. Ετήσιο βασικό τίµηµα ου θα αφορά στην αροχή Βασικών Υ ηρεσιών Υ οστήριξης, ό ως αυτές αναφέρονται στην αράγραφο 7 του Παραρτήµατος 6 και αναλυτικά εριγράφονται στο Παράρτηµα 2 του συνηµµένου τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών και ειδικότερα θα ρέ ει να είναι συµ ληρωµένος ο Πίνακας της αραγράφου 9 (Σ) και ο ίνακας της αραγράφου 0 του τεύχους, µε τίτλο «ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Σ)». Ε ί οινή α οκλεισµού θα ρέ ει να συµ ληρωθούν όλα τα εδία των αρα άνω άρθρων. Το οσό του ετήσιου βασικού τιµήµατος (Σ) θα είναι και το µοναδικό κριτήριο για την ανάδειξη του µειοδότη. 2. Συµ ληρωµένοι οι ίνακες του Παραρτήµατος 6 του συνηµµένου τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών ου αφορούν κόστος ανταλλακτικών (Πίνακας Σ5) ό ως αυτά αναφέρονται στο Παράρτηµα 3 και κόστος ρόσθετων εργασιών (Πίνακας Σ6) ό ως αυτές εριγράφονται στο Παράρτηµα 6. Οι τιµές των ινάκων Σ5 και Σ6 δεν αξιολογούνται µε την οικονοµική ροσφορά και η ΣΤΑΣΥ ΑΕ µ ορεί να τις χρησιµο οιήσει αν και ό οτε αυτό κριθεί α αραίτητο. Οι σελίδες της οικονοµικής ροσφοράς θα είναι υ ογεγραµµένες αρµόδια α ό τους συµµετέχοντες. Ο Φ.Π.Α. δεν θα εριλαµβάνεται στην ροσφερόµενη τιµή και θα αναφέρεται 2

3 χωριστά. Εφόσον α ό την ροσφορά δεν ροκύ τει µε σαφήνεια το ροσφερόµενο ετήσιο βασικό τίµηµα ή δεν έχουν συµ ληρωθεί οι ίνακες του Παραρτήµατος «6» (Παράγραφοι 9 και 0), η ροσφορά α ορρί τεται ως α αράδεκτη. Σηµειώνουµε:. Με ευθύνη των συµµετεχόντων, γίνονται δεκτές και ροσφορές ου θα σταλούν ταχυδροµικά, µε την ροϋ όθεση ότι αυτές θα έχουν αραληφθεί α οδεδειγµένα ριν την ανωτέρω ηµεροµηνία και ώρα. 2. Οι ροσφορές θα έχουν ισχύ για εξήντα (60) ηµέρες. 3. Εξυ ακούεται ότι το ροσφερθέν κόστος ωριαίας α οζηµίωσης (νυχτερινής ή ηµερήσιας) θα είναι σύµφωνο µε τα οριζόµενα στην εργατική Νοµοθεσία για αντίστοιχης ειδικότητας και ροϋ ηρεσίας τεχνικό ροσω ικό. 4. Η τιµολόγηση των αρεχόµενων βασικών υ ηρεσιών θα γίνεται ανά τρίµηνο. Το τριµηνιαίο τίµηµα θα τιµολογείται εντός των έντε (5) ρώτων εργασίµων ηµερών του ρώτου µήνα του ε όµενου τριµήνου και θα αφορά το ροηγούµενο τρίµηνο αροχής υ ηρεσιών, θα καταβάλλεται δε εντός δέκα (0) ηµερών α ό την ηµεροµηνία τιµολόγησης. Λοι ές υ ηρεσίες θα τιµολογούνται µε το έρας αυτών και η αξία κάθε τιµολογίου θα καταβάλλεται στον Συντηρητή εντός 0 ηµερών α ό την ηµεροµηνία έκδοσης του τιµολογίου. 5. Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν. 403/20 ε ιβάλλεται κράτηση ύψους 0,0% στην σύµβαση ου θα υ ογραφεί, υ έρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων και θα αρακρατηθεί στην ρώτη ληρωµή. 6. Εγγυητική ε ιστολή καλής εκτέλεσης : Με την υ ογραφή της σύµβασης θα κατατεθεί εγγυητική ε ιστολή καλής εκτέλεσης αυτής για οσό ίσο µε το 0% του συνολικού ετήσιου τιµήµατος ου θα ροσφερθεί, σύµφωνα µε υ όδειγµα της ΣΤΑΣΥ ΑΕ. 7. Οι ενδιαφερόµενοι θα ρέ ει να εσωκλείσουν στο φάκελό τους : α) Πιστο οιητικό ου εκδίδεται α ό Αρµόδια Αρχή, α ό το ο οίο να ροκύ τει ότι είναι ενήµεροι ως ρος τις υ οχρεώσεις τους ου αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και το ο οίο να είναι σε ισχύει κατά την τελική ηµεροµηνία κατάθεσης των ροσφορών. β) Πιστο οιητικό ου εκδίδεται α ό αρµόδια Αρχή, α ό το ο οίο να ροκύ τει ότι είναι ενήµεροι ως ρος τις φορολογικές τους υ οχρεώσεις, το ο οίο να είναι σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία κατάθεσης των ροσφορών. γ) Πιστο οιητικό, έκδοσης τελευταίου 3µήνου α ό το οικείο Ε ιµελητήριο µε το ο οίο θα ιστο οιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό ε άγγελµά τους, ή βεβαίωση άσκησης ε αγγέλµατος α ό άλλη αρµόδια Αρχή, έκδοσης τελευταίου τριµήνου. 3

4 Α Α: ΒΕ ΖΟΡΛΟ-ΘΤΦ δ) Ε ίσηµο αντίγραφο της α όφασης µε την ο οία συγκροτήθηκε σε σώµα το εν ενεργεία ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας και ΦΕΚ ό ου έγινε η αντίστοιχη δηµοσίευση, α ό το ο οίο θα ροκύ τει το ρόσω ο ου εκ ροσω εί την εταιρία. ε) Υ εύθυνη δήλωση του Ν. 599/86 ου θα υ ογράφεται α ό το νόµιµο εκ ρόσω ο του διαγωνιζοµένου, µε θεώρηση του γνήσιου της υ ογραφής α ό αρµόδια Αρχή στην ο οία θα δηλώνεται : ότι έχει µελετήσει λε τοµερώς τα στοιχεία του έργου και έχει λάβει γνώση όλων των στοιχείων της αρούσας Πρόσκλησης καθώς και των συνθηκών ου αφορούν το έργο (τό ος έργου, συνθήκες ροσ έλασης, και µεταφοράς υλικών κλ.) µετά α ό λε τοµερή εξέταση και ότι αναλαµβάνει την εκτέλεση του έργου υ ό τους όρους του ιαγωνισµού αυτού. ότι τα υ οβαλλόµενα στοιχεία και ληροφορίες ου υ οβάλλει µε την ροσφορά του είναι ακριβή. ότι έχει µελετήσει ε ακριβώς του όρους του αρόντος ιαγωνισµού και τα Τεύχη αυτού και τους α οδέχεται. ότι κατά τη σύνταξη της ροσφοράς του αλλά και κατά την εκτέλεση της σύµβασης θα τηρεί α αρέγκλιτα τις διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας, δηλαδή των νόµιµων α οδοχών, οι ο οίες σε καµία ερί τωση δε µ ορεί να είναι κατώτερες των ροβλε οµένων α ό την οικεία εφαρµοστέα για τον κάθε διαγωνιζόµενο συλλογική ρύθµιση εργασίας (Συλλογική Σύµβαση Εργασίας/ ιαιτητική Α όφαση), ό ως εκάστοτε ισχύει, (τήρηση νόµιµου ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής κι ασφάλειας των εργαζοµένων κλ ). Πληροφορίες : /νση Εκµετάλλευσης ΣΤΑΣΥ ΑΕ / ΗΣΑΠ Τηλ Νικόλαος Χ. Πα αθανάσης Πρόεδρος.Σ. & ιευθύνων Σύµβουλος Συν.:. Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών. 4

5 Α Α: ΒΕ ΖΟΡΛΟ-ΘΤΦ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΩΝ, ΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ, ΤΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΑΘΗΝΑΣ, ΤΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε.. 5

6 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΛΙ Α. ΟΡΙΣΜΟΙ& 7 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 9 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 0 4. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 2 5. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ 2 6. ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ και ΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ 3 7. ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 8. ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ (Σ3) 4 9. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΑΝΑ ΟΧΟΥ 4 0. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 5. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 5 2. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ 6 3. ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΑΣΥ Α.Ε ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 2 5. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑ ΟΧΟ (Σ5) ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΚΑΙ ΑΝΑ ΟΧΟ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (Σ6) ΓΕΝΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 23 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 24 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 24. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 25. ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ (CCTV) 25.2 ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 29.4 ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΗΣΕΩΝ ΑΝΑΓΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 30 6

7 .5 ΙΚΤΥΑΚΗ ΥΠΟ ΟΜΗ-ΥΠΟ ΟΜΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 35 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 35. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 36 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 38 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 38. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 39 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 40 ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑΘΜΩΝ 40. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 67 ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 67 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 72 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 72. ΚΑΛΩ ΙΑ Ηλεκτρολογικός Πίνακας Εξοπλισµός CCTV Επιβατικών Σταθµών και Αµαξοστασίων και Κ.Ε.Λ Εξοπλισµός ACCESS CONTROL Επιβατικών Σταθµών και Κ.Ε.Λ Εξοπλισµός ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΗΣΕΩΝ ΑΝΑΓΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ Επιβατικών Σταθµών και Κ.Ε.Λ Εξοπλισµός ΙΚΤΥΑΚΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ Επιβατικών Σταθµών και Κ.Ε.Λ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ Κ.Ε.Λ. 8 7.: Συντήρηση εγκαταστάσεων συστηµάτων προστασίας και ασφάλειας σταθµού 8 8. ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΤΕΧΝΙΤΗ Η ΒΟΗΘΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 84 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 89. ΟΡΙΣΜΟΙ& Σύστηµα ασύρµατης µετάδοσης εικόνας των εικονοληπτών αποβαθρών στις καµπίνες συρµών της γραµµής της ΣΤΑΣΥ Α.Ε: Σύστηµα που µεταδίδει ασύρµατα 7

8 τους τέσσερις εικονολήπτες της αποβάθρας στην οθόνη που βρίσκεται στην καµπίνα οδήγησης του συρµού. Τράπεζα Ελέγχου Εποπτείου (Τράπεζα Ελέγχου): Η Τράπεζα Ελέγχου που βρίσκεται στο εποπτείο του επιβατικού σταθµού και έχει ενδεικτικές λυχνίες, µιµικό διάγραµµα της κάτοψης του σταθµού, επιλογικούς διακόπτες, κλειδοδιακόπτες, κοµβία και ενδεικτικά αναλογικά όργανα µέτρησης τάσης και ρεύµατος, που ελέγχουν ή και απεικονίζουν την κατάσταση λειτουργίας του Η/Μ εξοπλισµού του σταθµού. Σύστηµα πυρανίχνευσης: Σύστηµα που πραγµατοποιεί αυτόµατη ανίχνευση συµβάντος φωτιάς και αντίστοιχη ενεργοποίηση σειρήνων, διαθέτει επίσης και χειροκίνητη ενεργοποίηση µε υαλόθραυστο κοµβίο. Για κάθε ανιχνευτή και κοµβίο υπάρχει η αντίστοιχη ένδειξη στο µιµικό διάγραµµα της τράπεζας ελέγχου. Σύστηµα ασφαλείας: Σύστηµα που πραγµατοποιεί ανίχνευση εισόδου σε επιτηρούµενους χώρους µέσω µαγνητικών επαφών και ανιχνευτών κίνησης. Για κάθε σηµείο του συστήµατος υπάρχει η αντίστοιχη ένδειξη στην τράπεζα ελέγχου. Σύστηµα Ενδοεπικοινωνίας: Σύστηµα για την επικοινωνία εντός του σταθµού, που αποτελείται από σταθµούς κλήσης, που βρίσκονται κατά µήκος των αποβάθρων και εντός των ανελκυστήρων και µία κεντρική κονσόλα εγκατεστηµένη στην Τράπεζα Ελέγχου του Εποπτείου του σταθµού. Σύστηµα ρολογιών: Σύστηµα κεντρικής παροχής ενδείξεων ώρας σε ρολόγια, που είναι εγκατεστηµένα στις αποβάθρες και τα εκδοτήρια των σταθµών, µέσω µιας κεντρικής (µητρικής) µονάδας, που είναι εγκατεστηµένη στο εποπτείο του σταθµού. CCTV Σήραγγας: Σύστηµα που αποτελείται από τηλεχειριζόµενους εικονολήπτες τύπου Dome, οι οποίοι είναι εγκατεστηµένοι κατά µήκος της σήραγγας και πολυπλέκτες / ψηφιακούς καταγραφείς που είναι εγκατεστηµένοι στους σταθµούς ΟΜΟΝΟΙΑ και ΑΤΤΙΚΗ. Τοπικό Κέντρο Ελέγχου κάθε επιβατικού σταθµού: Ο απαραίτητος εξοπλισµός (DVR, Switch, Router, S-cluster, εσωτερικές οθόνες, εξωτερικές οθόνες, H/Y-Viewer, Μονάδα Ελέγχου Πρόσβασης) για την ασφάλεια και προστασία του επιβατικού σταθµού. ιαχείριση Κτηριακών Συστηµάτων (Building Management System, BMS): Ηλεκτρονική διάταξη που έχει εισόδους και εξόδους, οι οποίες συνδέονται µε τα στοιχεία µιας ηλεκτροµηχανολογικής εγκατάστασης και µέσω ενός αλγόριθµου καθορίζει ότι κάποιος συνδυασµός εισόδων παράγει ένα αποτέλεσµα στις εξόδους. 8

9 Μονάδα Αυτοµατισµού (ή PLC Πίνακα) : Υπάρχει ένα κατάλληλο PLC, το οποίο είναι συνδεδεµένο µε τον Γενικό Πίνακα ιανοµής Σταθµού (ΓΠ Σ), έτσι ώστε να ενηµερώνεται για την κατάσταση των πεδίων ηλεκτρολογικού εξοπλισµού όπως: παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στο σταθµό (Υ/Σ,UPS,Η/Ζ), φωτισµού, υποπινάκων των επιµέρους εσωτερικών χώρων (εποπτείο, τεχνικοί χώροι, εκδοτήρια), των ανελκυστήρων, των κυλιόµενων κλιµάκων και των αντλιοστασίων. Ώρες Κανονικής Λειτουργίας: Χρονική περίοδος κατά την οποία η κυκλοφορία υπηρεσιακών - επιβατικών συρµών διεξάγεται κανονικά. Η χρονική αυτή περίοδος είναι σήµερα µεταξύ 04:30 και 00:30 καθηµερινά. Ώρες Τεχνικών Εργασιών: Χρονική περίοδος κατά την οποία το ρεύµα έλξης έχει τη δυνατότητα να διακοπεί, έχει σταµατήσει η κυκλοφορία επιβατικών συρµών και λαµβάνουν χώρα οι εργασίες συντήρησης των συστηµάτων, οι οποίες δεν µπορούν να πραγµατοποιηθούν κατά τις ώρες λειτουργίας. Η χρονική αυτή περίοδος είναι σήµερα µεταξύ 00:30 και 04:30 καθηµερινά. Χρόνος Απόκρισης: Το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από τη στιγµή που µια βλάβη αναγγέλλεται στον Ανάδοχο έως τη στιγµή που ο Ανάδοχος φθάνει στο χώρο του σταθµού και επικοινωνεί µε το Κέντρο Ελέγχου Λειτουργίας (ΚΕΛ) της ΣΤΑΣΥ Α.Ε.. ίκτυο: Οι Σταθµοί, Σήραγγες, Συρµοί, Μέγαρο Αθήνας, Μέγαρο Πειραιά, ΚΕΛ της ΣΤΑΣΥ Α.Ε.. ΚΕΛ: Το κέντρο ελέγχου λειτουργίας της ΣΤΑΣΥ Α.Ε. Scada: Σύστηµα αποµακρυσµένης τηλεποπτείας και τηλεελέγχου όλων των Η/Μ εξοπλισµών µέσω των τοπικών συστηµάτων ελέγχου και εποπτείας των επιβατικών σταθµών από το Κ.Ε.Λ. 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Α) Το αντικείµενο της Σύµβασης είναι η ανάληψη της πλήρους συντήρησης χωρίς υλικά των συστηµάτων προστασίας και ασφάλειας των αµαξοστασίων, των επιβατικών σταθµών, του Μεγάρου Αθηνάς, της σήραγγας και του Κ.Ε.Λ. της γραµµής της ΣΤΑΣΥ Α.Ε. Σκοπός της Σύµβασης είναι η επίτευξη της µέγιστης δυνατής διαθεσιµότητας, αξιοπιστίας, ασφάλειας και ποιότητας στη λειτουργία των συστηµάτων αυτών. 9

10 Β) Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για όλες τις επιθεωρήσεις, τους ελέγχους, την προληπτική συντήρηση, τις επιδιορθώσεις βλαβών, τις γενικές επισκευές, τις επιθεωρήσεις ασφαλείας, τις βελτιώσεις προγραµµάτων των DVR και Η/Υ (αναβάθµιση-διορθωτικά πακέτα λογισµικού) και του λογισµικού της εγκατάστασης µετά από τη γραπτή έγκριση της ΣΤΑΣΥ Α.Ε., τον τεχνικό καθαρισµό των παραπάνω συστηµάτων και γενικά για όλες τις εργασίες που είναι αναγκαίες, ώστε να παρέχονται στους χρήστες αξιόπιστες, αδιάλειπτες, ασφαλείς και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες. Γ) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει όλη την αναγκαία διοικητική και τεχνική υποστήριξη, όπως επίσης, και να διαθέτει το προσωπικό που θα συντηρεί τον περιγραφόµενο εξοπλισµό. Είναι, επίσης, υπεύθυνος για τη µεταφορά προς τον εξοπλισµό των εργαλείων, συσκευών, ανταλλακτικών και γενικά οποιονδήποτε υλικών, τα οποία είναι αναγκαία για τις επιθεωρήσεις, τη συντήρηση, τις επιδιορθώσεις, γενικές επισκευές και αλλαγές στοιχείων στα συστήµατα προστασίας και ασφάλειας, στα πλαίσια της σύµβασης χωρίς επιπλέον κόστος. ) Το σύστηµα προστασίας και ασφάλειας πρέπει να συντηρείται σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή και τις επιπλέον ζητούµενες απαιτήσεις της ΣΤΑΣΥ Α.Ε., που ορίζονται στο παρόν τεύχος, τις οδηγίες και προδιαγραφές, που τίθενται από τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα του κάθε αντικειµένου. Επίσης, στο πλαίσιο του έργου περιλαµβάνεται η υποβολή έκθεσης µε τα συµπεράσµατα µετά από κάθε περίοδο συντήρησης, όπως επίσης και έκθεσης επί των αποκαταστάσεων των βλαβών. Ε) Το ενδεικτικό κόστος των ανταλλακτικών (Σ5) και το ετήσιο κόστος πρόσθετων εργασιών (Σ6) δεν θα συµµετέχουν στη διαµόρφωση του τελικού προϋπολογισµού. 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Η ποσότητα του προς συντήρηση εξοπλισµού, που είναι εγκατεστηµένος στους σταθµούς του δικτύου, φαίνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4. Ο συνολικός αριθµός του εξοπλισµού (DVR, H/Y, switch, εικονολήπτες, router κι άλλα) που είναι εγκατεστηµένα στους σταθµούς του δικτύου, προκύπτει από το άθροισµα του συσκευών που βρίσκονται στο σύνολο των επιβατικών σταθµών, αµαξοστασίων και στο Κ.Ε.Λ. Το σύστηµα προστασίας και ασφάλειας των σταθµών της ΣΤΑΣΥ ΑΕ έχει σκοπό την αποτροπή δολιοφθορών σε εγκαταστάσεις και συρµούς της ΣΤΑΣΥ ΑΕ, την αποτροπή ατυχηµάτων, την έγκαιρη και ακριβή ενηµέρωση του προσωπικού της ΣΤΑΣΥ ΑΕ σε 0

11 περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και τον έλεγχο της πρόσβασης σε µη κοινόχρηστους χώρους των σταθµών και στα αµαξοστάσια. Το σύστηµα προστασίας και ασφάλειας των σταθµών της ΣΤΑΣΥ ΑΕ αποτελείται από λειτουργικά αυτοδύναµα συστήµατα ασφαλείας που καλύπτουν τον κάθε σταθµό και αµαξοστάσιο, µε Τοπικά Κέντρα Ελέγχου (ΤΚΕ) ενώ η µεταφορά πληροφοριών σε πραγµατικό χρόνο στο Κέντρο Ελέγχου (ΚΕΛ) µέσω της ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (SDH) εξασφαλίζει τη συγκέντρωση των αναγκαίων πληροφοριών για την επίβλεψη του συνόλου των σταθµών καθώς και την άµεση και ορθολογική εκτίµηση των περιστατικών σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης και διαχείρισης κρίσεων. Το σύστηµα προστασίας και ασφάλειας των επιβατικών σταθµών, των αµαξοστασίων και του Κ.Ε.Λ. αποτελείται από τα παρακάτω υποσυστήµατα: Α) Κλειστού Τηλεοπτικού Κυκλώµατος (CCTV), Β) Ελέγχου Πρόσβασης (ACCESS) και Γ) Κλήσεων Ανάγκης και Πληροφόρησης Κοινού. Η ενηµέρωση του προσωπικού των σταθµών της ΣΤΑΣΥ ΑΕ γίνεται µέσα από αντίστοιχα συστήµατα επιτήρησης και εξυπηρέτησης στο ΤΟΠΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ. Τα στοιχεία που συγκεντρώνονται από τους εικονολήπτες του υποσυστήµατος Κλειστού Τηλεοπτικού Κυκλώµατος (CCTV) µεταφέρονται στη ΜΟΝΑ Α ΕΛΕΓΧΟΥ CCTV - DVR. Οι πληροφορίες πρόσβασης / αποχώρησης µεταφέρονται στη ΜΟΝΑ Α ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ - ACCESS. Αναγγελίες στους χώρους των σταθµών γίνονται µέσω της ΜΟΝΑ ΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΑΓΓΕΛΙΩΝ. Τα υποσυστήµατα αυτά είναι υπεύθυνα για την ενηµέρωση του προσωπικού, την τοπική καταγραφή και ταυτόχρονη κοινοποίηση στο ΚΕΛ των συµβάντων µέσω της υποδοµής τηλεπικοινωνιών (SDH) που διαθέτει η ΣΤΑΣΥ ΑΕ. Το ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ των σταθµών της ΣΤΑΣΥ ΑΕ βασίζεται σε σύγχρονη αρχιτεκτονική δικτύου υψηλής διαθεσιµότητας, στοχεύοντας στην εύκολη επιτήρηση και συντήρηση των υποσυστηµάτων από το Κέντρο Ελέγχου (ΚΕΛ). Η µεταφορά δεδοµένων στα ανωτέρω υποσυστήµατα εξυπηρέτησης γίνεται µε µέσα και πρωτόκολλα ανθεκτικά στους ηλεκτρικούς θορύβους του περιβάλλοντος, ώστε να διασφαλίζεται η ακρίβεια και η ακεραιότητά τους. Σύντοµη περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών των DVR, των Router, των Switch, των S-cluster, των Μονάδων Ελέγχου Πρόσβασης που χρησιµοποιούνται για τo σύστηµα ασφάλειας και προστασίας, υπάρχει στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Ρητά απαγορεύεται οποιαδήποτε µετατροπή του υπάρχοντος εξοπλισµού χωρίς την άδεια της ΣΤΑΣΥ Α.Ε.

12 4. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Οι εργασίες προληπτικής συντήρησης των συστηµάτων ασφάλειας και προστασίας σταθµών και Κ.Ε.Λ. φαίνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. Οι εργασίες αυτές θα εκτελούνται µία φορά το χρόνο για κάθε σταθµό και για το Κ.Ε.Λ. κατά τις νυχτερινές ώρες τεχνικών εργασιών (0:00-04:30) ηµέρες και ώρες και έπειτα από συνεννόηση µε τον Επιβλέποντα Μηχανικό των ΣΤΑΣΥ και βάση µηνιαίου προγράµµατος επισκέψεων. Μετά την ολοκλήρωση της προληπτικής συντήρησης κάθε σταθµού, θα συµπληρώνεται και θα παραδίδεται το αντίστοιχο δελτίο εργασίας. Σηµειώνεται ότι οι εργασίες προληπτικής συντήρησης όλου του εξοπλισµού, που περιγράφεται στο Παράρτηµα 2 περιλαµβάνουν εργασίες που δεν αναφέρονται στα εγχειρίδια των κατασκευαστών. 5. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ Με την ανάθεση της Σύµβασης θα γίνει µια κοινή επιθεώρηση αναδόχου και επιβλέποντος µηχανικού στους χώρους των σταθµών της ΣΤΑΣΥ Α.Ε., µε σκοπό την πλήρη καταγραφή των προβληµάτων, που υπάρχουν στον ήδη εγκατεστηµένο εξοπλισµό των συστηµάτων ασφάλειας και προστασίας και αποκατάσταση αυτών. Επίσης, θα δοθεί στον Ανάδοχο ό,τι πληροφορία διαθέτει ο Επιβλέπων Μηχανικός και που σχετίζεται µε τα συστήµατα ασφάλειας και προστασίας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαθιστά τις βλάβες που εµφανίζονται στα ήδη εγκατεστηµένα συστήµατα. 2

13 6. ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ και ΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ Α) Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε., έχει το δικαίωµα, χωρίς καµία δυνατότητα αντίρρησης από τον Ανάδοχο, να του ζητήσει την αύξηση του προσωπικού, ή οποιαδήποτε αλλαγή στη σύνθεσή του, ώστε να βελτιωθεί η αποτελεσµατικότητα της συντήρησης. Β) Ο Ανάδοχος απασχολεί προσωπικό για τις ανάγκες της Σύµβασης, του οποίου ο αριθµός, οι ειδικότητες, οι άδειες και η περιγραφή της εκτελούµενης εργασίας έχουν δηλωθεί από τον Ανάδοχο στην Προσφορά του. Πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν την έναρξη της Σύµβασης, ο Ανάδοχος καταθέτει στην ΣΤΑΣΥ Α.Ε. τον πλήρη κατάλογο των ονοµάτων του προσωπικού, που θα ασχοληθεί µε τις εργασίες της Σύµβασης. Γ) Ο Ανάδοχος ειδοποιεί εγγράφως την ΣΤΑΣΥ Α.Ε. όταν πρόκειται να προσθέσει, αφαιρέσει ή αντικαταστήσει άτοµα δικαιολογώντας επαρκώς τις κινήσεις του. Σε περίπτωση αυθαίρετης προσθήκης, αφαίρεσης ή αντικατάστασης ατόµων από τον Ανάδοχο, χωρίς την έγγραφη άδεια της ΣΤΑΣΥ Α.Ε., η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. θα κινήσει τη διαδικασία επιβολής ποινικής ρήτρας. ) Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. έχει το δικαίωµα, χωρίς καµία δυνατότητα αντίρρησης από τον Ανάδοχο, να απαιτήσει την αποµάκρυνση από το έργο οποιουδήποτε εργαζόµενου του Αναδόχου, εφόσον πιστεύει ότι είναι ακατάλληλος για την συγκεκριµένη εργασία ή δεν υπακούσει σε προφορικές ή γραπτές οδηγίες. 7. ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α) Οι εργασίες συντήρησης διεξάγονται κατά κανόνα κατά τις νυχτερινές ώρες τεχνικών εργασιών (0:00-04:30) και για όλες τις ηµέρες της εβδοµάδας. Μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις και µόνο µετά από γραπτή έγκριση της ιευθύνουσας Υπηρεσίας η ετήσια συντήρηση δύναται να πραγµατοποιηθεί κατά τις ώρες λειτουργίας του ικτύου. Β) Οι εργασίες προληπτικής συντήρησης του Τοπικού Κέντρου Ελέγχου ανά σταθµό θα διαρκούν: ένα () πλήρες 8ωρο για κάθε σταθµό, δύο πλήρη 8ωρα για τους σταθµούς που έχουν και αµαξοστάσια, εκτός των σταθµών και αµαξοστασίων Ειρήνη συµπεριλαµβανοµένου και του Κ.Ε.Λ. και του Φαλήρου όπου απαιτούνται 3 πλήρη 8ωρα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις δίνεται παράταση των εργασιών συντήρησης ύστερα από άδεια που ζητά ο Ανάδοχος από τον Επιβλέποντα του Έργου 3

14 Συντήρησης. Το συνεργείο συντήρησης αποτελείται από δύο τουλάχιστον άτοµα, έναν () µηχανικό αυτοµατισµού ή ηλεκτρονικής και ένα () τεχνίτη. Γ) Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τον Ανάδοχο, χωρίς δικαίωµα αντίρρησης, αλλαγές στο ωράριο εργασίας και στη δύναµη και τη σύνθεση του συνεργείου, προκειµένου να αυξηθεί η αποδοτικότητα της συντήρησης. ) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί το, συµφωνηµένο µε την ΣΤΑΣΥ Α.Ε., ωράριο εργασίας και το συνεργείο µε το προβλεπόµενο προσωπικό. Σε περίπτωση µη τήρησης του ωραρίου εργασίας και της σύνθεσης του συνεργείου, κινείται από την ΣΤΑΣΥ Α.Ε. η διαδικασία επιβολής ποινικής ρήτρας. 8. ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ (Σ3) Α) Το συνεργείο είναι συνεχώς σε πλήρη διαθεσιµότητα για άµεση επέµβαση σε χρόνο όχι µεγαλύτερο των τριών (3) ωρών από την ώρα της ειδοποίησης, αν το πρόβληµα δεν µπορεί να λυθεί τηλεφωνικά. Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την καλή συντήρηση και ασφαλή λειτουργία του εξοπλισµού. Β) Μετά την πάροδο δύο (2) εργάσιµων ηµερών αν ο Ανάδοχος δεν έχει αποκαταστήσει τη βλάβη, τότε κινείται από την ΣΤΑΣΥ Α.Ε. η διαδικασία επιβολής ποινικής ρήτρας. 9. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΑΝΑ ΟΧΟΥ Α) Ο Επιβλέπων του έργου της συντήρησης συστηµάτων ασφάλειας και προστασίας των σταθµών και των αµαξοστασίων της ιεύθυνσης Εκµετάλλευσης της ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ορίζεται ως διαχειριστής της Σύµβασης. Έγγραφα από την ΣΤΑΣΥ Α.Ε. προς τον Ανάδοχο συνυπογράφονται από τον Επιβλέποντα και από το ιευθυντή της ιεύθυνσης Εκµετάλλευσης. Β) ιαχειριστής της Σύµβασης από πλευράς Αναδόχου ορίζεται ο αναγραφόµενος στην Προσφορά του Αναδόχου. Έγγραφα από τον Ανάδοχο προς την ΣΤΑΣΥ Α.Ε. υπογράφονται από το ιαχειριστή της Σύµβασης, που έχει ορίσει ο Ανάδοχος. Γ) Η επικοινωνία µεταξύ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. και Αναδόχου µέσα στο ίκτυο γίνεται κατά προτίµηση µέσω των εσωτερικών τηλεφώνων του δικτύου ΣΤΑΣΥ. 4

15 ) Το προσωπικό του Αναδόχου, είναι πάντα σε ετοιµότητα και διαθέσιµο για άµεση επέµβαση σε χρόνο όχι µεγαλύτερο των τριών (3) ωρών από την ώρα της ειδοποίησης. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να δηλώσει αριθµό κινητού τηλεφώνου συνεχούς λειτουργίας. Ο Επιβλέπων καλεί τον Ανάδοχο στο τηλέφωνο αυτό και ζητά την παρουσία του προσωπικού του Αναδόχου στο ίκτυο. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν απαντά το δηλωθέν τηλέφωνο κινείται από την ΣΤΑΣΥ Α.Ε. η διαδικασία επιβολής ποινικής ρήτρας. Σε περίπτωση άσκοπης επέµβασης του συνεργείου του Αναδόχου, η ΣΤΑΣΥ θα επιβαρύνεται το κόστος της δοθείσας βλάβης από το ΚΕΛ. 0. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α) Προγραµµατισµένη συντήρηση εκτελείται µόνο κατά την διάρκεια των ωρών Τεχνικών Εργασιών. Β) Ένα µήνα πριν την αρχή του νέου έτους συντήρησης ο Ανάδοχος µε βάση τις εργασίες προληπτικής συντήρησης, που αναγράφονται στο Παράρτηµα 2, υποβάλλει προς έγκριση στην ΣΤΑΣΥ Α.Ε. το πρόγραµµα συντήρησης για το επόµενο έτος. Για τον προγραµµατισµό ο Ανάδοχος λαµβάνει υπόψη του ότι το πρόγραµµα πρέπει να είναι κατανεµηµένο σε όλο το έτος. Γ) Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. έχει το δικαίωµα να ζητήσει από τον Ανάδοχο αλλαγές στο Πρόγραµµα συντήρησης. Οι αλλαγές πρέπει να κοινοποιηθούν στην ΣΤΑΣΥ Α.Ε. εντός 5 εργάσιµων ηµερών. ) Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. έχει το δικαίωµα να αναστείλει ή να επισπεύσει οποιαδήποτε στιγµή κρίνει αναγκαίο προγραµµατισµένη εργασία συντήρησης και να τη µεταθέσει σε άλλη χρονική περίοδο, που κρίνει κατάλληλη. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος χωρίς αντίρρηση να προσαρµοστεί στην οποιαδήποτε αλλαγή προγραµµατισµένης εργασίας από την ΣΤΑΣΥ Α.Ε.. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α) Ο Ανάδοχος εισέρχεται στον Σταθµό και ειδοποιεί αµέσως τον Επιβλέποντα του Έργου Συντήρησης καθώς και τον Υπεύθυνο Βάρδιας στο Κ.Ε.Λ. για την άφιξή του. Η ώρα άφιξης του Αναδόχου πρέπει να είναι αργότερα από τις 00:30, έτσι ώστε, να γίνουν οι απαραίτητες προετοιµασίες µεταξύ των οποίων είναι: 5

16 Παραλαβή κλειδιών και σχετικών εντύπων από τον Επιβλέποντα του Έργου Συντήρησης. Προετοιµασία του προσωπικού του Αναδόχου. (η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. δεν διαθέτει αποδυτηριακές εγκαταστάσεις στον Ανάδοχο). Μεταφορά εξοπλισµού στον χώρο εργασίας. Β) Πριν την έναρξη του πρώτου δροµολογίου, ο Ανάδοχος έχει τελειώσει τις εργασίες συντήρησης και παραδίδει στον Επιβλέποντα του Έργου Συντήρησης ή τον εκπρόσωπό του τις εγκαταστάσεις που συντηρήθηκαν έτοιµες προς χρήση. Ολοκληρωµένη εργασία θεωρείται η εργασία όταν: Έχουν αποµακρυνθεί από τον χώρο εργασίας εργαλεία, αναλώσιµα, ανταλλακτικά κλπ. Έχουν αποµακρυνθεί οι διατάξεις αποµόνωσης της εγκατάστασης και οι προειδοποιητικές πινακίδες. Έχουν γίνει οι προβλεπόµενες δοκιµές και ο εξοπλισµός είναι έτοιµος προς χρήση. Αν δεν συµβαίνει ένα από τα παραπάνω ο Επιβλέπων του Έργου Συντήρησης απαιτεί από τον Ανάδοχο επιδιόρθωση και αφαιρείται σχετικός χρόνος από την διαθεσιµότητα της εγκατάστασης. Γ) Μετά το πέρας των εργασιών συντήρησης ο Ανάδοχος: Παραδίδει στον Επιβλέποντα του Έργου Συντήρησης τα σχετικά έντυπα συµπληρωµένα. Παραδίδει στον Επιβλέποντα του Έργου Συντήρησης τα κλειδιά που παρέλαβε. Αποµακρύνει το προσωπικό από τον Σταθµό. Επικοινωνεί µε τον Υπεύθυνο Βάρδιας στο Κ.Ε.Λ. δηλώνοντας του τη λήξη των εργασιών και την διαθεσιµότητα της εγκατάστασης. Καθυστερήσεις ή παραλείψεις των ανωτέρω είναι δυνατό να αφαιρέσουν χρόνο διαθεσιµότητας από την εγκατάσταση ή να κινήσουν από την ΣΤΑΣΥ Α.Ε. διαδικασία επιβολής ποινικής ρήτρας 2. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ Α) Αποκατάσταση βλάβης κατά την διάρκεια ωρών λειτουργίας. ) Ο Ανάδοχος ή το αρµόδιο βλαβοληπτικό κέντρο του Αναδόχου δέχεται κλήση για βλάβη από τον Επιβλέποντα του Έργου Συντήρησης ή από τον Υπεύθυνο Βάρδιας του ΚΕΛ στο φορητό τηλέφωνο που διαθέτει ή σε εσωτερικό τηλέφωνο του δικτύου ή σε σταθερό τηλέφωνο των δικών του εγκαταστάσεων. Αν το πρόβληµα δεν µπορεί να λυθεί τηλεφωνικά, 6

17 τότε συνεργείο του Αναδόχου είναι υποχρεωµένο να ευρίσκεται στο σηµείο της βλάβης σε χρόνο όχι µεγαλύτερο των τριών (3) ωρών από την ώρα της ειδοποίησης. Ο Επιβλέπων του Έργου Συντήρησης ή ο Υπεύθυνος Βάρδιας του ΚΕΛ πρέπει να µεριµνήσει ώστε στο χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από την εµφάνιση του προβλήµατος µέχρι της άφιξης του συνεργείου υποστήριξης του Αναδόχου να βρίσκεται στο χώρο του προβλήµατος το αρµόδιο προσωπικό των ΣΤΑΣΥ, για την άµεση και απρόσκοπτη έναρξη των εργασιών αποκατάστασης της βλάβης από τους τεχνικούς του Αναδόχου, οι οποίοι θα δώσουν µόνιµη ή προσωρινή λύση στο πρόβληµα αποκαθιστώντας σε κάθε περίπτωση την κανονική και απρόσκοπτη λειτουργία των µηχανηµάτων. 2) Αµέσως µετά την άφιξή του ο Ανάδοχος ειδοποιεί τον Επιβλέποντα του Έργου Συντήρησης και τον Υπεύθυνο Βάρδιας στο ΚΕΛ και καταγράφεται η ώρα της άφιξης. 3) Ο Ανάδοχος αποµονώνει την εγκατάσταση από το κοινό χρησιµοποιώντας εµπόδια και προειδοποιητικές πινακίδες που υπάρχουν στον Σταθµό και καλεί τον Επιβλέποντα του Έργου Συντήρησης για έλεγχο και έγκριση. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προβεί σε πρόσθετες ενέργειες αποκλεισµού του χώρου αν αυτό απαιτηθεί από τον Επιβλέποντα του Έργου Συντήρησης. Ο Ανάδοχος θεωρείται τελικώς υπεύθυνος για την πλήρη αποµόνωση της εγκατάστασης και τη µη δηµιουργία προβληµάτων ασφαλείας στο επιβατικό κοινό. 4) Ο Ανάδοχος πραγµατοποιεί τις επισκευές στο συντοµότερο δυνατό χρονικό διάστηµα. 5) Ο Ανάδοχος παραδίδει στον Επιβλέποντα του Έργου Συντήρησης την εργασία ολοκληρωµένη, δηλαδή: Έχουν αποµακρυνθεί από τον χώρο εργασίας εργαλεία, αναλώσιµα, ανταλλακτικά κλπ. Ο εξοπλισµός είναι έτοιµος για ασφαλή λειτουργία. 6) Ο Ανάδοχος συµπληρώνει τα σχετικά έντυπα και καταγράφεται η ώρα αποκατάστασης της βλάβης και στον Υπεύθυνο Βάρδιας του Κ.Ε.Λ.. Β) Αποκατάσταση βλάβης κατά τις ώρες τεχνικών εργασιών. Ενδέχεται ο Ανάδοχος να εργαστεί για την αποκατάσταση βλάβης κατά τις ώρες τεχνικών εργασιών, εάν η έναρξη της εργασίας έγινε στις ώρες λειτουργίας και δεν περατώθηκε µέχρι τη λήξη αυτών. 7

18 Γ) Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, αν ο Ανάδοχος εκτιµήσει αρχικά ότι η αποκατάσταση της βλάβης υπερβεί τις είκοσι τέσσερις (24) ώρες, ειδοποιεί τον Επιβλέποντα του Έργου Συντήρησης και αναµένει οδηγίες. ) Αν οι εργασίες αποκατάστασης της βλάβης τελικά υπερβούν τις είκοσι τέσσερις (24) ώρες, τότε ο Ανάδοχος ειδοποιεί τον Επιβλέποντα του Έργου Συντήρησης και αναµένει οδηγίες. Ε) Αν ο Ανάδοχος κατά την παρουσία του στο χώρο εργασίας, εντοπίσει σφάλµα σε κάποια εγκατάσταση ή καλωδίωση, η επιδιόρθωση της οποίας δεν εµπίπτει στις συµβατικές υποχρεώσεις του, ο Ανάδοχος πρέπει αµέσως να το αναφέρει στον Επιβλέποντα του Έργου Συντήρησης. ΣΤ) Αν ο Ανάδοχος διαπιστώσει κατά τη διάρκεια αποκατάστασης βλάβης ότι εµπλέκονται και συντηρητές άλλων συστηµάτων ή συνεργεία των ΣΤΑΣΥ π.χ. πρόβληµα στην επικοινωνία τοπικού συστήµατος σταθµού µε το Κ.Ε.Λ., πρόβληµα στο σύστηµα ασύρµατης µετάδοσης εικονοληπτών των αποβαθρών στις καµπίνες των συρµών άµεσα ειδοποιεί τον Επιβλέποντα του Έργου Συντήρησης και αναµένει οδηγίες. Z) Σε περίπτωση που για την αποκατάσταση της βλάβης απαιτηθεί αντικατάσταση καρτών / µονάδων ή ανταλλακτικών, οι βεβλαµµένες κάρτες / µονάδες / ανταλλακτικά θα αντικαθίστανται από ίδιου τύπου ή ισοδύναµα από το απόθεµα (stock) ανταλλακτικών που διαθέτει η ΣΤΑΣΥ. Η) Σε κάθε αναγγελία βλάβης εκδίδεται ειδικός αριθµός (trouble ticket) από το βλαβοληπτικό σύστηµα (call tracking) ο οποίος αποστέλλεται / αναγγέλλεται στον Υπεύθυνο βάρδιας στο ΚΕΛ. Σε περίπτωση αποκατάστασης προβλήµατος τηλεφωνικά, η ΣΤΑΣΥ/ΗΣΑΠ δεν επιβαρύνεται. Στατιστικά στοιχεία (συγκεντρωτικά / αναλυτικά) θα αποστέλλονται στον Επιβλέποντα κάθε µήνα. Θ) Πάγιο τίµηµα αποκατάστασης ανά βλάβη (Σ2, Σ4 και Σ7). Σε περίπτωση επέµβασης του συνεργείου του Αναδόχου στο δίκτυο της γραµµής για αποκατάσταση µιας βλάβης, η ΣΤΑΣΥ επιβαρύνεται µε το πάγιο τίµηµα αποκατάστασης ανά βλάβη (ανάλογα το είδος βλάβης, π.χ. DVR ή εικονολήπτης, εξωτερική οθόνη) που πρέπει υποχρεωτικά να δηλώσει ο Ανάδοχος στο Παράρτηµα 6, Παράγραφο 0. Στο ανωτέρω πάγιο τίµηµα αποκατάστασης ανά βλάβη, συµπεριλαµβάνεται και ο χρόνος µετάβασης στο χώρο εργασίας αλλά δεν περιλαµβάνεται το κόστος του βεβλαµµένου /αναλώσιµου ανταλλακτικού που πιθανόν να 8

19 απαιτηθεί για την οµαλή λειτουργία του συστήµατος. ιευκρινίζεται ότι ο συντελεστής 200 αντιστοιχεί στο προβλεπόµενο πλήθος των κλήσεων από τον Επιβλέποντα µηχανικό της ΣΤΑΣΥ ή από το ΚΕΛ προς τον Ανάδοχο µέσα στην ετήσια περίοδο προκειµένου εκείνος να παρεµβαίνει για την αποκατάσταση βλάβης στον εξοπλισµό εκτός εικονολήπτη και εξωτερικής οθόνης-σ2. Οι ΣΤΑΣΥ οφείλουν να καταβάλουν στον Ανάδοχο το ποσό που προκύπτει από τον αριθµό των βλαβών οι οποίες αποκαταστάθηκαν κατά τη συγκεκριµένη χρονική περίοδο επί το µοναδιαίο κόστος αποκατάστασης µίας βλάβης (Σε περιπτώσεις που κρίνει ο Επιβλέπων του έργου, µπορεί η βλάβη που χρήζει αποκατάσταση να αφορά περισσότερο της µιας µονάδας/σταθµού αλλά θα χρεώνεται ως µία βλάβη, π.χ. πρόβληµα επικοινωνίας του ΚΕΛ και µε τους 24 επιβατικούς σταθµούς). Επίσης, διευκρινίζεται ότι ο συντελεστής 300 αντιστοιχεί στο προβλεπόµενο πλήθος των κλήσεων από τον Επιβλέποντα µηχανικό της ΣΤΑΣΥ ή από το ΚΕΛ προς τον Ανάδοχο µέσα στην ετήσια περίοδο προκειµένου εκείνος να παρεµβαίνει για την αποκατάσταση βλάβης ανά εικονολήπτη ή ανά εξωτερική οθόνη-σ4. Οι ΣΤΑΣΥ οφείλουν να καταβάλουν στον Ανάδοχο το ποσό που προκύπτει από τον αριθµό των βλαβών οι οποίες αποκαταστάθηκαν κατά τη συγκεκριµένη χρονική περίοδο επί το µοναδιαίο κόστος αποκατάστασης µίας βλάβης (Σε περιπτώσεις που κρίνει ο Επιβλέπων του έργου, µπορεί η βλάβη που χρήζει αποκατάσταση να αφορά περισσότερο του ενός εικονολήπτη (ή εξωτερική οθόνη) αλλά θα χρεώνεται ως µία βλάβη, π.χ. πρόβληµα στα βύσµατα σύνδεσης εικονοληπτών µε DVR). Επίσης, διευκρινίζεται ότι ο συντελεστής 2000 αντιστοιχεί στο προβλεπόµενο συνολικό µήκος καλωδίων για την αποκατάσταση βλάβης ανά µέτρο καλωδίου εικονολήπτη ή εξωτερικής οθόνης ή πίνακα ασφάλειας (συµπεριλαµβανοµένων και των µετασχηµατιστών του εν λόγω συστήµατος) ή καλωδίου δικτυακής σύνδεσης συσκευών, είτε πρόκειται για οµοαξονικό καλώδιο (RG-59, RG-), είτε πρόκειται για καλώδιο UTP ή LIYCY, είτε για καλώδιο παροχής ρεύµατος (ΝΥM 3x,5mm 2, ΝΥΥ 3x,5mm 2 κ.ά.). Στις περιπτώσεις που χρήζουν αντικατάσταση δύο καλώδια και ακολουθούν την ίδια όδευση καλωδίωσης (οµοαξονικό καλώδιο και καλώδιο παροχής ρεύµατος ή οµοαξονικό-οµοαξονικό ή UTP-UTP κλπ.), τα µέτρα που θα προσµετρώνται δεν θα είναι αθροιστικά το µήκος και των δύο αλλά του ενός εκ των δύο καλωδίων Σ7. Οι ΣΤΑΣΥ οφείλουν να καταβάλουν στον Ανάδοχο το ποσό που προκύπτει από τον αριθµό των µέτρων των καλωδίων που αντικαταστάθηκαν κατά τη συγκεκριµένη χρονική περίοδο επί το µοναδιαίο κόστος αποκατάστασης καλωδίου. Σηµειώνεται ότι, εάν το πλήθος των βλαβών όπως περιγράφηκαν παραπάνω, ξεπεράσει τις 200, τις 300 και τα 2000 µέτρα συνολικού µήκους καλωδίων, ο συντηρητής οφείλει να τις αποκαταστήσει µε το ίδιο µοναδιαίο τίµηµα. Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. θα προµηθεύει το αναγκαίο 9

20 ανταλλακτικό υλικό για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας του συντηρούµενου εξοπλισµού. Το εν λόγω υλικό θα είναι ιδιοκτησία της ΣΤΑΣΥ Α.Ε., θα βρίσκεται στο Κ.Ε.Λ. και θα είναι διαθέσιµο στις εκάστοτε εµφανιζόµενες ανάγκες υποστήριξης του δικτύου. Σε περίπτωση βλάβης µέρους εξαρτήµατος π.χ. κάρτα δικτύου, σκληρός δίσκος, εικονολήπτης κ.ο.κ. και εφόσον µπορεί να επισκευαστεί στο εργαστήριο του Αναδόχου, ο Ανάδοχος πριν προχωρήσει σε οποιαδήποτε ενέργεια θα ενηµερώνει τον Επιβλέποντα του έργου εγγράφως για το κόστος και τον αιτούµενο χρόνο επισκευής (Εφόσον το µέρος του εξαρτήµατος επιδέχεται επισκευή, το κόστος δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 50% της αξίας του αντίστοιχου καινούργιου). Καθυστερήσεις ή παραλείψεις των ανωτέρω είναι δυνατό να αφαιρέσουν χρόνο διαθεσιµότητας από την εγκατάσταση και να κινήσουν από την ΣΤΑΣΥ Α.Ε. διαδικασία επιβολής ποινικής ρήτρας. 3. ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. Α) Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. θα ελέγχει µέρος ή το σύνολο των εργασιών προγραµµατισµένης ή έκτακτης συντήρησης που εκτελεί ο Ανάδοχος στον προς συντήρηση εξοπλισµό. Β) Εκτός από τους ελέγχους που η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. θα διεξάγει όποτε αυτή κρίνει αναγκαίο χωρίς την παρουσία του Αναδόχου, θα οργανώνει ολοκληρωµένες επιθεωρήσεις στο σύνολο του εξοπλισµού για να εξακριβώνει την τεχνική του κατάσταση και την αποτελεσµατικότητα της συντήρησης του Αναδόχου. Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. θα ειδοποιεί τον Ανάδοχο τουλάχιστον δυο (2) ηµέρες πριν για τους σταθµούς που πρόκειται να επιθεωρήσει. Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωµα να προβαίνει σε τέτοιου είδους αιφνιδιαστικές επιθεωρήσεις, όποτε τις κρίνει αναγκαίες. Αν από την επιθεώρηση βρεθεί ότι κατά τη διάρκεια επισκευής ή συντήρησης προκλήθηκε ζηµιά στον εξοπλισµό του ΣΤΑΣΥ από υπαιτιότητα του συνεργείου του Αναδόχου, τότε ο Ανάδοχος αναλαµβάνει να την αποκαταστήσει πλήρως και αδαπανώς. Γ) Μετά το τέλος κάθε επιθεώρησης, θα παραδίδεται στον Ανάδοχο ένα Έντυπο Επιθεώρησης, που θα απαριθµεί τις ενδεχόµενες ατέλειες και τις ενέργειες αποκατάστασης που πρέπει να γίνουν. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαθιστά τις ατέλειες σε χρόνο που θα ορίζεται από την ΣΤΑΣΥ Α.Ε. Στην περίπτωση που κατά την επιθεώρηση εντοπισθεί µια επικείµενη βλάβη που µπορεί να επηρεάσει την λειτουργία του σταθµού, τότε ο εξοπλισµός αυτός θα τίθεται εκτός λειτουργίας και ο 20

21 Ανάδοχος θα είναι υποχρεωµένος να αρχίζει επισκευές όχι αργότερα από την επόµενη µέρα. ) Έξι µήνες πριν από τη λήξη της σύµβασης η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. θα προβεί σε λεπτοµερή επιθεώρηση όλων των συντηρούµενων εγκαταστάσεων. Όλες οι ελλείψεις που θα βρεθούν ως αποτέλεσµα αυτής της επιθεώρησης, θα αποκατασταθούν από τον Ανάδοχο µέσα σε 30 ηµέρες από την ηµεροµηνία της επιθεώρησης. Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την όποια απώλεια διαθεσιµότητας στον εξοπλισµό που θα προκληθεί από τις εργασίες που θα ακολουθήσουν αυτή την επιθεώρηση. 4. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ Οι Ποινικές Ρήτρες που θα βαρύνουν τον Ανάδοχο του συστήµατος και τα αντίστοιχα σε βάρος του χρηµατικά πρόστιµα έχουν ως εξής :. Η µε υπαιτιότητα του Αναδόχου µη εκτέλεση εντός της συγκεκριµένης ηµέρας της προγραµµατισµένης συντήρησης, θα συνεπάγεται σε βάρος του χρηµατικό πρόστιµο εκ ποσού.000 ανά γεγονός. 2. Η παντελής αποχή του Αναδόχου από την εκτέλεση των ανειληµµένων µε την παρούσα υποχρεώσεών του πέραν των πέντε (5) ηµερών, θα συνεπάγεται την σε βάρος του έκπτωση και σε όφελος της ΑΕ ΣΤΑΣΥ/ΗΣΑΠ όλου του ποσού της εγγυητικής επιστολής και την κήρυξή του ως εκπτώτου. 3. Η µη έγκαιρη ανταπόκριση του Αναδόχου σε κλήση για έκτακτη βλάβη σύµφωνα µε τo άρθρoι 9 (σελ. ) και του άρθρου 2 (σελ.3-6) του του παρόντος τεύχους, θα συνεπάγεται την σε βάρος του επιβολή χρηµατικού προστίµου: 000 για την πρώτη φορά, 2000 για την δεύτερη φορά και 3000 για την τρίτη φορά. 2

22 Περαιτέρω περιπτώσεις µη έγκυρης ανταπόκρισης σε κλήση για έκτακτη βλάβη οδηγεί αυτόµατα σε λύση του συµβολαίου συντήρησης εις βάρος του συντηρητή και την κήρυξη του ως εκπτώτου. Τα παραπάνω ποσά είναι δυνατόν να παρακρατούνται από οφειλόµενα στον Ανάδοχο ποσά είτε να εκπίπτουν από την κατατεθείσα εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 5. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑ ΟΧΟ (Σ5) Α) Στο Κ.Ε.Λ., η ΣΤΑΣΥ διατηρεί αποθήκη µε ορισµένα ανταλλακτικά τα οποία είναι άµεσα διαθέσιµα για την κάλυψη οποιασδήποτε ανάγκης. Τα ανταλλακτικά που θα χρησιµοποιηθούν για αποκατάσταση βλαβών, αντικαθιστώνται άµεσα από την ΣΤΑΣΥ ώστε οι ποσότητες των υλικών να παραµένουν ακέραιες. Σε περίπτωση βλάβης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραλαµβάνει το παραπάνω υλικό από την αποθήκη του Κ.Ε.Λ., υπογράφοντας το σχετικό δελτίο παραλαβής και να το διακινήσει προς όλους τους σταθµούς. Β) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να χρησιµοποιεί µόνο γνήσια αχρησιµοποίητα ανταλλακτικά του κατασκευαστή. Στις περιπτώσεις εκείνες που ο κατασκευαστής δε διαθέτει κάποια από τα ανταλλακτικά, ο Ανάδοχος πρέπει να χρησιµοποιεί υλικά της έγκρισης του επιβλέποντος µηχανικού. Υλικά που έχουν εγκατασταθεί από τον Ανάδοχο και βρέθηκε ότι δεν είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που τέθηκαν, αφαιρούνται και αντικαθίστανται µε άλλα κατάλληλα χωρίς το κόστος εργασίας να βαρύνει την ΣΤΑΣΥ Α.Ε. Γ)Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συµπληρώσει τις τιµές του πίνακα µε τα ανταλλακτικά που αναφέρεται στο Παράρτηµα 3, από τα οποία η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. δύναται, χωρίς δέσµευση της, να παραγγέλνει ανάλογα µε τις διαπιστωµένες ανάγκες. 22

23 6. ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΚΑΙ ΑΝΑ ΟΧΟ Α) Βιβλιάριο συντήρησης και επιθεώρησης συστηµάτων ασφάλειας και προστασίας ανά σταθµό του δικτύου. Συµπληρώνεται από τον Ανάδοχο ύστερα από κάθε επισκευή, συντήρηση και επιθεώρηση και φυλάσσεται σε χώρο που θα καθορίσει ο Επιβλέπων του Έργου Συντήρησης Β) Σε κάθε αναγγελία βλάβης εκδίδεται ειδικός αριθµός (trouble ticket) από το βλαβοληπτικό σύστηµα (call tracking) ο οποίος αποστέλλεται / αναγγέλλεται στον Υπεύθυνο βάρδιας στο ΚΕΛ. Στατιστικά στοιχεία (συγκεντρωτικά / αναλυτικά) θα αποστέλλονται στον Επιβλέποντα κάθε µήνα. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συµπληρώνει σε ηλεκτρονική µορφή αναφορές για βλάβες και την αποκατάστασή τους και να τις αποστέλλει µε ηλεκτρονικό τρόπο στην ΣΤΑΣΥ Α.Ε. Η φόρµα συµπλήρωσης θα δοθεί στον Ανάδοχο από την ΣΤΑΣΥ Α.Ε. Τα δεδοµένα θα εισάγονται αυτόµατα στο σύστηµα διαχείρισης δεδοµένων του Κ.Ε.Λ. Μη συµπλήρωση ή κακή συµπλήρωση των παραπάνω εντύπων είναι δυνατό να προκαλέσει την ΣΤΑΣΥ Α.Ε. κίνηση διαδικασιών επιβολής ποινικής ρήτρα. 7. ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (Σ6) Ο Ανάδοχος εφόσον του ζητηθεί από την ΣΤΑΣΥ Α.Ε. αναλαµβάνει την κατασκευή συµπληρωµατικών τµηµάτων τού προς συντήρηση εξοπλισµού σύµφωνα µε τις τιµές που περιλαµβάνονται στο θ 8. ΓΕΝΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Η τιµή µονάδος οποιασδήποτε εργασίας απαιτηθεί από τον ανάδοχο, είτε σε επίπεδο συντήρησης του ήδη εγκατεστηµένου εξοπλισµού, είτε σε επίπεδο αποκατάστασης βλάβης, φαίνεται στο συνηµµένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5. 23

24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 24

25 . ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ (CCTV) Το σύστηµα CCTV αποτελείται από ψηφιακούς καταγραφείς εικόνας (ειδικά διαµορφωµένες µονάδες Η/Υ) που είναι εγκατεστηµένοι κατά µήκος του δικτύου της ΣΤΑΣΥ Α.Ε και από ένα κέντρο λήψης σηµάτων που είναι εγκατεστηµένο στο ΚΕΛ. Το κέντρο λήψης σηµάτων αποτελείται από δύο server στους οποίους είναι συνδεδεµένοι οι δώδεκα clients που οδηγούν τις 24 οθόνες οι οποίες απεικονίζουν τα σήµατα των εικονοληπτών των σταθµών, και από 5 µονάδες Η/Υ οι οποίες οδηγούν τις οθόνες plasma. Το λειτουργικό σύστηµα όλων των µονάδων (DVR σταθµών και µονάδων στο ΚΕΛ) είναι Windows XP µε SP. Η διασύνδεση των συστηµάτων του σταθµού γίνεται µέσω του τοπικού δικτύου Ethernet. Η διασύνδεση µεταξύ των σταθµών και του ΚΕΛ γίνεται µέσω του δικτύου SDH. Το υποσύστηµα Τηλεόρασης Κλειστού Κυκλώµατος ελέγχει και κάνει συνεχή οπτική παρακολούθηση της περιµέτρου των εγκαταστάσεων, οπτική επιτήρηση του εσωτερικού χώρου των εγκαταστάσεων και οπτική εποπτεία εκτάκτων καταστάσεων ή συναγερµών. Γίνεται η συνεχής επιτήρηση τουλάχιστον των εξής σηµείων των σταθµών: Είσοδοι έξοδοι κοινού και προσωπικού Είσοδοι έξοδοι προστατευµένων χώρων Αυτόµατα εκδοτικά µηχανήµατα Χώροι ακύρωσης εισιτηρίων Ενδεικτικά στα άκρα κάθε αποβάθρας του σταθµού και όπου αλλού χρειάζεται ώστε να καλύπτεται επαρκώς η αποβάθρα προς όλες τις κατευθύνσεις. Κλιµακοστάσια, ανυψωτικά µηχανήµατα Χώροι κλήσης ανάγκης (information / emergency) Χώροι στάθµευσης συρµών στα αµαξοστάσια και σηµεία πρόσβασης Πάνω σε µία αποβάθρα µε δύο τροχιές έχουν τοποθετηθεί τουλάχιστον τέσσερις (8) εικονολήπτες, δύο (4) για κάθε τροχιά. Σε κάθε τροχιά η µία () κάµερα θα επιτηρεί την άλλη. 25

26 Σε κάθε αποβάθρα έχουν τοποθετηθεί προς δύο διαφορετικές κατευθύνσεις τουλάχιστον τέσσερις εικονολήπτες (8 για τις αποβάθρες του σταθµού), δύο σε κάθε κατεύθυνση (4 για κάθε αποβάθρα). Κάθε εικονολήπτης επιτηρείται από κάποιον άλλο γειτονικό εικονολήπτη. Οθόνες (monitors) ή σηµεία ελέγχου έχουν τοποθετηθεί: Στο Τοπικό Κέντρο Ελέγχου (ΤΚΕ), στο εποπτείο κάθε σταθµού. Στα άκρα κάθε αποβάθρας, σε κατάλληλη θέση µε ορατότητα από το χειριστή της αµαξοστοιχίας για τον έλεγχο επιβίβασης των επιβατών στο συρµό ή της αποβίβασής τους από αυτόν. Οι εικόνες που συλλέγονται από τους εικονολήπτες µεταφέρονται στο Τοπικό Κέντρο Ελέγχου της εγκατάστασης για προβολή και καταγραφή. Η προβολή είναι συνεχής στις δύο ή περισσότερες οθόνες του συστήµατος. Οι οθόνες χωρίζονται στα τέσσερα, ώστε να είναι δυνατή η προβολή εικόνων από τέσσερις εικονολήπτες ταυτόχρονα. Υπάρχει η δυνατότητα κυλιόµενης απεικόνισης µιας οµάδας εικονοληπτών (λ.χ. όλοι οι εικονολήπτες της αποβάθρας Αρ. στην οθόνη Αρ. ) µε προγραµµατιζόµενη διάρκεια χρόνου. Υπάρχει η δυνατότητα ανίχνευσης κίνησης (motion detection) από όλους τους εικονολήπτες µε χρήση λογισµικού, µε χρονικό προγραµµατισµό και χειροκίνητα (λ.χ. κατά τις νυκτερινές ώρες). Σε περίπτωση ανίχνευσης κίνησης σηµαίνει συναγερµός (ο οποίος καταγράφεται από το σύστηµα) και στην οθόνη εµφανίζεται η εικόνα του αντίστοιχου εικονολήπτη. Συνεχώς γίνεται µεταφορά των εικόνων, από οποιουσδήποτε από τους εικονολήπτες, σε πραγµατικό χρόνο, στο Κέντρο Ελέγχου (ΚΕΛ) µέσω SDH. Ο χειριστής στο ΚΕΛ µπορεί και παρακολουθεί τους χειρισµούς του χειριστή του ΤΚΕ χωρίς να δεσµεύεται από αυτούς. Το υποσύστηµα κλειστού κυκλώµατος τηλεόρασης αποτελείται από τις παρακάτω κύριες συσκευές: Σταθερούς τηλεοπτικούς εικονολήπτες Οθόνες 26

27 Μονάδα Ελέγχου Κλειστού Τηλεοπτικού Κυκλώµατος και κονσόλα χειριστή Μονάδα Ψηφιακής Καταγραφής Τηλεοπτικού Σήµατος Οι εικονολήπτες είναι έγχρωµοι, υψηλής ανάλυσης και ευαισθησίας, ώστε να παρέχουν όσο το δυνατόν ευκρινέστερη εικόνα σε συνθήκες χαµηλού φωτισµού. ιαθέτουν φακούς µε αυτόµατη ρύθµιση διαφράγµατος (auto-iris) και χειροκίνητα ρυθµιζόµενης εστιακής απόστασης, ώστε το πεδίο επιτήρησής τους να προσαρµόζεται κατά την εγκατάσταση, στα δεδοµένα του χώρου που επιβλέπουν. Το σύστηµα παρέχει τη δυνατότητα ψηφιακής µεγέθυνσης (zoom). Ο εικονολήπτης προστατεύεται από κλιµατολογικές συνθήκες (χαµηλές και υψηλές θερµοκρασίες, έκθεση στον ήλιο, υγρασία, βροχή κλπ.) καθώς και από σκόνη και χτυπήµατα. Οι εικονολήπτες έχουν εγκατασταθεί σε στύλους, τοίχους και οροφές ώστε να επιτυγχάνεται η επιθυµητή κάλυψη. Όλες οι οθόνες του Υποσυστήµατος Κλειστού Κυκλώµατος Τηλεόρασης είναι έγχρωµες, υψηλής ευκρίνειας και είναι δυνατή η αξιοποίηση της τηλεοπτικής πληροφορίας. Οι οθόνες της µονάδας ελέγχου CCTV και οι οθόνες παρακολούθησης (ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΟΘΟΝΕΣ) είναι έγχρωµες τουλάχιστον 20 τύπου TFT, υψηλής ανάλυσης. Οι οθόνες παρακολούθησης µπορούν να προβάλουν ταυτόχρονα εικόνα από τέσσερις (4) εικονολήπτες µε διαίρεση εικόνας στα τέσσερα (4). Οι οθόνες για τον έλεγχο από τον χειριστή της αµαξοστοιχίας της προσέγγισης / αποµάκρυνσης επιβατών (ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΟΘΟΝΕΣ) είναι τοποθετηµένοι σε ανοξείδωτο ερµάριο προστασίας ΙΡ65 το οποίο είναι στραµµένο υπό γωνία 45ο, ώστε να έχει πλήρη ορατότητα ο οδηγός. Το σήµα εξόδου από κάθε εικονολήπτη οδηγείται σε κατάλληλες συσκευές για επιλογή, επεξεργασία, απεικόνιση στις τοπικές οθόνες, καταγραφή, αποθήκευση και µεταφορά στο κεντρικό σύστηµα ελέγχου. Η µονάδα ελέγχου υλοποιεί τις εξής απαιτήσεις: Ελέγχει και προγραµµατίζει όλες τις λειτουργίες των εικονοληπτών, οθονών, αποθήκευσης και συναγερµών µέσω σταθµού εργασίας (πληκτρολόγιο, οθόνη). Επιτρέπει την εµφάνιση στην οθόνη του σταθµού εργασίας εικόνας από άλλους εικονολήπτες (εκτός αυτών που εµφανίζονται στις οθόνες προβολής). ιεκπεραιώνει τις προγραµµατισµένες λειτουργίες χωρίς την παρέµβαση του χειριστή. Ειδοποιεί το χειριστή σε κάθε περίπτωση συναγερµού που προέρχεται από ανίχνευση κίνησης σε συγκεκριµένο εικονολήπτη. 27

28 Παράγει σήµατα συναγερµού σε περίπτωση ανίχνευσης κίνησης από συγκεκριµένο εικονολήπτη που προορίζονται για περαιτέρω καταγραφή και επεξεργασία από το σύστηµα συναγερµού. Κάθε εικονολήπτης χαρακτηρίζεται από χωριστό κωδικό που συσχετίζεται µε τον σταθµό και τη θέση του στο σταθµό. Με αυτό τον τρόπο κάθε στοιχείο ενός συµβάντος είναι δυνατόν να εντοπισθεί γεωγραφικά στο πεδίο κάλυψης. Κρατάει σε ηλεκτρονικό αρχείο (log) όλα τα στοιχεία του συστήµατος (προγραµµατισµό, ενέργειες του χειριστή, σήµατα από αισθητήρες κ.λ.π.) και µπορεί να απεικονίσει, τυπώσει και αποστείλει στο ΚΕΛ το αρχείο αυτό. ιαθέτει κατάλληλη κονσόλα χειρισµού µε δυνατότητα εύκολης επιλογής από το χειριστή των επιθυµητών παραµέτρων. Το DVR έχει τη δυνατότητα καταγραφής και αρχειοθέτησης ψηφιοποιηµένων τηλεοπτικών σηµάτων µε τεχνολογία ολίσθησης χρόνου ή σε πραγµατικό χρόνο σε µαγνητικά µέσα. Η µονάδα αυτή είναι ενσωµατωµένη στη µονάδα ελέγχου. Η µονάδα αυτή µπορεί: Να αποθηκεύει τα σήµατα σε µαγνητικό δίσκο (hard disk). Να αποθηκεύει τη χρονική στιγµή (ηµεροµηνία / ώρα) λήψεως της εικόνας και µπορεί να την ενσωµατώνει σε αυτή κατά την εκτύπωση ή την απεικόνιση. Να αποθηκεύει εικόνες από όλους τους εικονολήπτες για µία () εβδοµάδα µε ενδεικτικό ρυθµό (ips = images per second): 0,5 ips (image / 2 sec) τις ώρες που ο σταθµός / αµαξοστάσιο είναι κλειστός. 2 ips κατά τις ώρες λειτουργίας και 25 ips σε περίπτωση ανίχνευσης κίνησης / συναγερµών ή όταν ζητηθεί χειροκίνητα (γιά µικρά χρονικά διαστήµατα) Οι ρυθµοί αυτοί είναι προγραµµατιζόµενοι από τον χειριστή (λ.χ. 0, ips). Μεταφέρει τις πληροφορίες της εβδοµάδας σε οπτικό µέσο αποθήκευσης προς αρχειοθέτηση. Έχει δυνατότητα επέκτασης της χωρητικότητάς της µε προσθήκη εσωτερικών ή εξωτερικών υποµονάδων αποθήκευσης. 28

29 Το Σύστηµα Επιτήρησης Κλειστών Τηλεοπτικών Κυκλωµάτων (CCTV) στο ΚΕΛ περιλαµβάνει το Υποσύστηµα Επιτήρησης τηλεοπτικών σηµάτων, κεντρικό πολύ-επιλογέα εικόνας, υπολογιστή για την κεντρική αποθήκευση συµβάντων από όλους τους σταθµούς και εκτυπωτή κατάλληλο για φωτογραφίες. Η πλήρης συγκρότηση του συστήµατος CCTV στους σταθµούς και στο ΚΕΛ φαίνονται ενδεικτικά στα Σχήµατα του Παραρτήµατος 5..2 ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Το σύστηµα ελέγχου πρόσβασης αποτελείται από 25 µονάδες οι οποίες είναι εγκατεστηµένες από σε κάθε σταθµό και στο ΚΕΛ. Κάθε µονάδα ελέγχει από 2 έως 4 καρταναγνώστες που βρίσκονται στις εισόδους των εποπτείων σταθµών, καθώς επίσης και στον χώρο του ΚΕΛ στην Ειρήνη. Ο έλεγχος του συστήµατος γίνεται από ένα Η/Υ ο οποίος είναι εγκατεστηµένος στο ΚΕΛ. Το λειτουργικό του Η/Υ είναι MS Windows XP SP. Ο Η/Υ αυτός διαχειρίζεται το υποσύστηµα ελέγχου πρόσβασης και ενηµερώνει τη βάση δεδοµένων που είναι εγκατεστηµένη σε ένα cluster δύο server. Σκοπός του υποσυστήµατος ελέγχου πρόσβασης είναι η αναγνώριση και η καταγραφή των εισερχοµένων στους χώρους των εγκαταστάσεων. Η αναγνώριση των εισερχόµενων και εξερχόµενων προσώπων γίνεται µε ηλεκτρονικές ταυτότητες (smart cards) οι οποίες είναι προσωπικές και έχουν δοθεί στα εξουσιοδοτηµένα για είσοδο άτοµα. Οι ηλεκτρονικές ταυτότητες ενεργοποιούν τον ηλεκτροµηχανικό εξοπλισµό των θυρών για να επιτρέψουν την είσοδο στον ελεγχόµενο χώρο ή και την έξοδο από αυτόν. Τα στοιχεία των κατόχων συγκρίνονται µε αυτά που είναι καταχωρηµένα στη βάση δεδοµένων. Η βάση δεδοµένων ενηµερώνεται διαρκώς από το Υποσύστηµα Πρόσβασης του ΚΕΛ για τα δικαιώµατα πρόσβασης του προσωπικού. Επιπλέον, το προσφερόµενο σύστηµα υποστηρίζει την καταγραφή των στοιχείων των προσώπων που εισήλθαν και εξήλθαν στην / από την εγκατάσταση (στοιχεία κατόχου κάρτας, θύρα πρόσβασης, χρόνος εισόδου / εξόδου). Το σύστηµα ελέγχου πρόσβασης παρέχει τις εξής ενδείξεις συναγερµού στο αντίστοιχο σύστηµα επιτήρησης, οι οποίες και καταγράφονται: Απόπειρα πρόσβασης µε κάρτα που δεν υπάρχει καταχωρηµένη στο σύστηµα ή µε κάρτα που δεν ισχύει (λ.χ. έχει ακυρωθεί). 29

30 Απόπειρα πρόµταναγνώστη και στη συνέχεια τοποθετεί τον αντίχειρα του δεξιού του χεριού στην ειδική υποδοχή και πλησιάζει την προσωπική κάρτα του µπροστά στον καρταναγνώστη. Το σύστηµα αποφασίζει αν θα του επιτραπεί η είσοδος βάσει των δικαιωµάτων που έχουν ορισθεί στον Κεντρικό Η/Υ, η πόρτα απελευθερώνεται και ο υπάλληλος µπορεί να εισέλθει στο χώρο. Μετά την είσοδο του, η πόρτα επανέρχεται στην αρχική της θέση και ασφαλίζει αυτόµατα. Για τη δε έξοδο ακολουθείται η ίδια διαδικασία εκτός από τον έλεγχο του δακτυλικού αποτυπώµατος ο οποίος δεν απαιτείται. Στους χώρους και σε συγκεκριµένες θέσεις εργασίας (γραφείο προϊσταµένου, αίθουσα υπαλλήλων και αίθουσα καταµέτρησης καταµέτρησης κερµάτων) έχει εγκατασταθεί διάταξη (καρταναγνώστης) µε σκοπό αφ ενός το άνοιγµα της πόρτας από την θέση εργασίας και αφ ετέρου την αναγνώριση και καταγραφή του χρήστη που επέτρεψε την είσοδο επισκέπτη. Σε κάθε πόρτα, έχει τοποθετηθεί µπουτόν ανάγκης προστατευµένο µε γυαλί το οποίο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (φωτιά, σεισµός κλπ.) µπορεί να το χρησιµοποιήσει ο χρήστης για να βγει από τον ελεγχόµενο χώρο άµεσα. Σηµειώνεται ότι εάν η πόρτα παραµείνει ανοικτή για χρονικό διάστηµα άνω των 0 δευτερολέπτων για την αίθουσα των υπαλλήλων και του γραφείου προϊσταµένου και 30 δευτερολέπτων για την αίθουσα καταµέτρησης κερµάτων ενεργοποιείται ο συναγερµός και ηχεί η σειρήνα συναγερµού. Η λειτουργία θτου συστήµατος είναι αδιάλειπτη διότι όλα τα περιφερειακά υλικά τροφοδοτούνται εφεδρικά από UPS αλλά και από το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος της Οµόνοιας..4 ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΗΣΕΩΝ ΑΝΑΓΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ Ο σκοπός του υποσυστήµατος Κλήσεων Ανάγκης και Πληροφόρησης Κοινού είναι η αναγγελία ηχητικών µηνυµάτων στο κοινό που βρίσκεται στους σταθµούς. Το Υποσύστηµα Πληροφόρησης Κοινού επιτρέπει την αναγγελία τυποποιηµένων ή µη µηνυµάτων σε όλες τις περιοχές πρόσβασης κοινού των σταθµών. Αναγγελίες µπορούν να γίνουν από τα εποπτεία των σταθµών και το ΚΕΛ, µέσω µικροφώνων, και από αποθηκευµένα φωνητικά µηνύµατα από το ΚΕΛ. Το σύστηµα έχει τη δυνατότητα ανακοινώσεων µηνυµάτων συναγερµού σε υψηλό επίπεδο (95dbA), κανονικό επίπεδο ανακοινώσεων και επίπεδο µουσικής βάθους. 30

31 Το υποσύστηµα Κλήσεων Ανάγκης και Πληροφόρησης Κοινού αποτελείται από: Μονάδα Πληροφόρησης Κοινού (S-Cliuster), ενισχυτές, µικρόφωνα και µεγαφωνική εγκατάσταση στις εξής δύο (2) Ζώνες: σε όλες τις περιοχές πρόσβασης κοινού στους µη κοινόχρηστους χώρους. Μονάδα κλήσεων ανάγκης (στύλοι πληροφοριών) στις αποβάθρες. Μονάδα κλήσεων ανάγκης (εξοπλισµός ανελκυστήρων)..5 ΙΚΤΥΑΚΗ ΥΠΟ ΟΜΗ-ΥΠΟ ΟΜΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Σε κάθε σταθµό έχει εγκατασταθεί ένα τοπικό δίκτυο Switched Ethernet και η διασύνδεση µεταξύ των σταθµών και του ΚΕΛ γίνεται µέσω του δικτύου SDH. Ο δικτυακός εξοπλισµός του κάθε σταθµού αποτελείται από switch το οποίο είναι εγκατεστηµένο σε rack που βρίσκεται στο χώρο του εποπτείου και router ο οποίος είναι εγκατεστηµένος στο χώρο των οπτικών ινών. Το δίκτυο βασίζεται σε τεχνολογία TCP/IP (στο στρώµα δικτύου) και απεικονίζεται στο σχήµα του Παραρτήµατος 5. Η ΥΠΟ ΟΜΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ αποτελείται από τα καλώδια οπτικής ίνας και τον αντίστοιχο εξοπλισµό που έχει ήδη εγκατασταθεί σε κάθε σταθµό για τη διαµόρφωση δικτύου επικοινωνίας διπλού δακτυλίου. Σήµερα ο εξοπλισµός περιλαµβάνει: ίκτυο Σύγχρονης Ψηφιακής Ιεραρχίας (Synchronous Data Hierarchy SDH) που υλοποιείται µε οπτικές ίνες και πολυπλέκτες (Add-Drop Modules - ADM) σε κάθε σταθµό µε συνολικό εύρος ζώνης δακτυλίου 622 Mb/s (STM-4 ή 4 x STM- ή 252 x 2 Mb/s). Ψηφιακό Τηλεφωνικό Κέντρο (PCM-30) Από το συνολικό εύρος ζώνης δακτυλίου χρησιµοποιούνται τα 22 x 2 Mb/s για το τηλεφωνικό δίκτυο της ΣΤΑΣΥ ΑΕ. Για το Σύστηµα Ασφαλείας των Σταθµών ΣΤΑΣΥ χρησιµοποιούνται 28 x 2 Mb/s µε πρόβλεψη επέκτασης σε 92 x 2 Mb/s. 3

32 Οι πολυπλέκτες SDH (ADM-4) κάθε κόµβου είναι εξοπλισµένοι για 63 x 2 Mb/s κατά G.703. Πιο αναλυτικά για τον εξοπλισµό κάθε σταθµού (από τα 63 κυκλώµατα των 2 Mb/s): Σε (5) πέντε συνολικά σταθµούς (Ταύρος, Μοναστηράκι, Κ. Πατήσια, Α. Πατήσια, Πευκάκια), δεν χρησιµοποιείται κανένα κύκλωµα των 2 Mb/s. Σε δέκα έξι (6) συνολικά σταθµούς (Φάληρο, Μοσχάτο, Καλλιθέα, Πετράλωνα, Θησείο, Βικτώρια, Αττική, Αγ.Νικόλαος, Αγ. Ελευθέριος, Περισσός, Ν. Ιωνία, Ν. Ηράκλειο, Νερατζιώτισσα, Μαρούσι, ΚΑΤ και Κηφισιά) χρησιµοποιείται από () ένα κύκλωµα των 2 Mb/s. Στον Πειραιά χρησιµοποιούνται πέντε (5) κυκλώµατα των 2 Mb/s. Στην Οµόνοια χρησιµοποιούνται εννέα (9) κυκλώµατα των 2 Mb/s. Στην Ειρήνη χρησιµοποιούνται οκτώ (8) κυκλώµατα των 2 Mb/s. Οι µονάδες ADM µπορούν να επεκταθούν µε την προσθήκη µεγαλύτερου αριθµού κυκλωµάτων 2 Mb/s και βαθµίδων Ethernet. Κάθε µονάδα έχει τη δυνατότητα υποστήριξης 2 βαθµίδων Ethernet των θυρών η κάθε µία και 2 βαθµίδων πρόσβασης Ethernet των 4 θυρών η κάθε µία για ένα σύνολο 50 θυρών Ethernet ανά πολυπλέκτη. Στους πολυπλέκτες SDH συνδέεται Τ/Φ Κέντρο (PCM-30) το οποίο εξυπηρετεί την τηλεφωνική κίνηση των σταθµών µε συσκευές ALCATEL. Η ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΥΠΟ ΟΜΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ της ΣΤΑΣΥ ΑΕ µεταφέρει σε πραγµατικό χρόνο δεδοµένα εικόνας, συναγερµών και ελέγχου πρόσβασης από τους αντίστοιχους εικονολήπτες και αισθητήρες όλων των σταθµών. ιαθέτει επίσης ψηφιακά τηλεφωνικά κέντρα µε απολήξεις σε κάθε σταθµό, µέσω των οποίων είναι δυνατή η πραγµατοποίηση τηλεφωνικών συνδιαλέξεων και η πρόσβαση στα τοπικά συστήµατα αναγγελιών των σταθµών. Για τη µεταφορά των δεδοµένων χρησιµοποιείται η υπάρχουσα υποδοµή και εξοπλισµός οπτικών ινών. Το Κέντρο Ελέγχου συνδέεται στον οπτικό δακτύλιο µέσω του εξοπλισµού (ADM) που είναι εγκατεστηµένος στο χώρο του υπογείου του Κ.Ε.Λ. Η κατανοµή των κυκλωµάτων Ε που έρχονται από τους σταθµούς στο Κ.Ε.Λ. γίνεται σε δύο κάρτες STM- που έχουν τοποθετηθεί στο ADM του Κ.Ε.Λ. Πιο συγκεκριµένα από τους σταθµούς Πειραιά έως Βικτώρια τα κυκλώµατα Ε συνδέονται στην πρώτη STM- κάρτα και από Αττική έως µαρούσι στη δεύτερη. Τα κυκλώµατα Ε του Κατ συνδέονται απευθείας στις Ε θύρες της Μονάδας ADM. 32

33 Παρακάτω απεικονίζεται σχετικό σχήµα. 33

34 34

35 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 35

36 . ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Εργασίες: Επιθεώρηση περιβάλλοντος χώρου Rack 2 Τεχνικός καθαρισµός (Αφαίρεση σκόνης από το εσωτερικό του) 3 Έλεγχος υλικών µέσα στο Rack. 4 Έλεγχος τάσης, ρεύµατος σε όλες τις συσκευές του Rack. 5 Προσοµοίωση διακοπής τάσης δικτύου στο τοπικό κέντρο ελέγχου 6 Έλεγχος δοµηµένης καλωδίωσης 7 Έλεγχος καρτών Η/Υ 8 Εκτέλεση διαγνωστικών προγραµµάτων του εξοπλισµού 9 Έλεγχος του δικτύου των Η/Υ 0 Έλεγχος Μονάδας Ελέγχου Πρόσβασης και καρταναγνωστών Οπτικός έλεγχος, καθαρισµός, έλεγχος ρύθµισης εικονολήπτη ή εξωτερικής οθόνης Ο τρόπος εκτέλεσης των παραπάνω κωδικοποιηµένων εργασιών περιγράφονται αναλυτικά ως εξής: Οπτικός έλεγχος όλων των συσκευών για τυχόν φθορές ή άλλους παράγοντες που ενδεχόµενα θα επηρεάσουν τη σωστή λειτουργία του τοπικού κέντρου ελέγχου του σταθµού όπως παραµένουσα υγρασία ή ροή όµβριων υδάτων. Έλεγχος για διάβρωση µεταλλικών ή πλαστικών τµηµάτων. Οπτικός έλεγχος υλικών µέσα στον πίνακα για φθορές από οποιαδήποτε αιτία, έλεγχος στήριξης των υλικών στον επίτοιχο πίνακα αλλά και στο ερµάριο και έλεγχος για άλλες χαλαρές συνδέσεις στην καλωδίωσή τους, χωρίς να διαταραχθεί η λειτουργία του 36

37 συστήµατος. Η εργασία θα γίνει µε κατάλληλα µη διαβρωτικά υγρά καθαρισµού για κατάλοιπα υγρασίας, σκόνης και έντοµα. Έλεγχος των συσκευών µετά από αποσύνδεση της κύριας τροφοδοσίας. Έλεγχος αν υπάρχει τροφοδοσία από το UPS. Έλεγχος για το εάν σε περίπτωση εξάντλησης των συσσωρευτών του UPS τερµατίσουν τα µηχανήµατα οµαλά και όταν επανέλθει η τροφοδοσία ξεκινούν χωρίς να χάσουν δεδοµένα. Έλεγχος των συνδέσεων στις κλεµµοσειρές του ηλεκτρολογικού πίνακα και σύσφιξη καλωδιώσεων όπου απαιτείται. Έλεγχος σύσφιξης ακροδεκτών και κλεµµών. Πρόκληση εικονικών βλαβών. Έλεγχος λειτουργίας των Η/Υ και ιδιαίτερα του µενού βλαβών. Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει να παρέχει διορθωτικά πακέτα λογισµικού (patches, bugfree releases, permanent fixes, revisions) για την αντιµετώπιση πιθανών προβληµάτων καθώς και την βελτίωση της λειτουργικότητας του εξοπλισµού. Έλεγχος του δικτύου µεταξύ όλων των συσκευών (router-switch-h/y). Έλεγχος του δικτύου µεταξύ του τοπικού κέντρου ελέγχου µε το Κ.Ε.Λ. Λήψη backup καταγραφών και του log book του ηµερολογίου. Βελτιστοποίηση ή τροποποίηση του προγράµµατος (software) όπου απαιτείται. Κατάλληλη επαναχωροθέτηση των προγραµµάτων και αρχείων στους σκληρούς δίσκους µε τα αντίστοιχα προγράµµατα. Αποµακρυσµένος έλεγχος όλων των στοιχείων που εποπτεύονται δίνοντας τις κατάλληλες εντολοδοτήσεις. Έλεγχος λειτουργίας της Μ.Ε.Π. και των καρταναγνωστών σε συνδυασµό και µε τον Η/Υ διαχείρισης του υποσυστήµατος ελέγχου πρόσβασης. Έλεγχος λειτουργίας του εικονολήπτη ή της εξωτερικής οθόνης. Ρύθµιση, εστίαση του φακού και έλεγχος περιοχής κάλυψης του εικονολήπτη εφόσον κριθεί απαραίτητο. Καθαρισµός και ελέγχος καλωδίωσης του εικονολήπτη ή της εξωτερικής οθόνης. Έλεγχος αντιστάσεως στεγάστρου του εικονολήπτη. Καθαρισµός και αφαίρεση σκόνης από το εσωτερικό του Rack αλλά και από το DVR. 37

38 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 38

39 . ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ A. ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ CCTV (ΣΤΑΘΜΩΝ & ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΩΝ) Εικονολήπτης αποτελούµενος από: Housing (videotec) Bracket (videotec) κάµερα LG 32-CP/32-BP φακός Tamron 3VG308ASIRII 2 Εικονολήπτης DOME Colour Dome Κάµερα LG L623R-BP 3 Μονάδα Ελέγχου CCTV-6 4 Μονάδα Ελέγχου CCTV-0 5 Μονάδα Ελέγχου CCTV-4 Β. ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ΣΤΑΘΜΩΝ & ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΩΝ) 6 Μονάδα Ελέγχου CARDEL συµπεριλαµβανοµένων των Ι/Ο 7 Αναγνώστης καρτών CARDEL RFID2, δύο αναγνώστες ανά πόρτα 8 Σύστηµα Ηλ/κης κλειδαριάς HOTMAX µε τροφοδικό, ηλεκτρονική κλειδαριά, µαγν. Επαφή, BUTTON πανικού Γ. ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ (ΣΤΑΘΜΩΝ & ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΩΝ) Μονάδα Ελέγχου (σταθµός εργασίας HP COMPAQ D530C/P GB 9 HD/ 52MB DDR /XPPRO). ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΗΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ (ΚΕΑΠΚ) (ΣΤΑΘΜΩΝ & ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΩΝ) 0 S-Cluster Output Box S-Cluster Encoder ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ (Σ5) (ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α.) 39

40 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑΘΜΩΝ 40

41 . ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ A/A ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΑΣΥ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ικτυακός εξοπλισµός για σταθµούς και αµαξοστάσια έως 6 εικονολήπτες αποτελούµενος από ένα cisco router 3725, IP SW, 4 τεµ 2 PORTS G703 Multiflex trunk, 2 σειριακές και ενα µεταγωγό cisco catalyst standard image 2 Πίνακας µετασχηµατιστών 220VAC/220VAC/24VAC 3 RACK 60x60 4 Μονάδα Ελέγχου CCTV-6, Dina DVR COMPF6NC60, MIRASYS 2 5 Μονάδα Ελέγχου CCTV-2, Dina DVR COMPF2NC60, MIRASYS 6 Μονάδα Ελέγχου CCTV-8, Dina DVR COMPF8NC60, MIRASYS 7 Εικονολήπτης αποτελούµενος από: Housing (videotec), Bracket (videotec), 45 κάµερα sony scc-dc593p/598p φακός 8 Εικονολήπτης sony τύπου SSC-DC70 DOME 0 9 Εσωτερική οθόνη HP TFT MONITOR 5 0 Εξωτερική Οθόνη αποτελούµενη από Sony PMV - 20 L 4 4 Μονάδα Ελέγχου CARDEL συµπεριλαµβανοµένων των Ι/Ο 2 Αναγνώστης καρτών CARDEL RFID2, δύο αναγνώστες ανά πόρτα 3 Σύστηµα Ηλ/κης κλειδαριάς HOTMAX µε τροφοδικό, ηλεκτρονική κλειδαριά, µαγν. Επαφή, BUTTON πανικού 4 Μονάδα Ελέγχου (σταθµός εργασίας HP COMPAQ D530C/P GB HD/ 52MB DDR /XPPRO) 5 Κοµβίο Συναγερµού 4 6 S-Cluster Output Box, PRODYTEL 7 Σύστηµα προενισχυτή µικροφώνου µε επιλογή προτεραιότητας και µικρόφωνο Σταθµάρχη 4

42 ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΑΣΥ ΦΑΛΗΡΟ A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ικτυακός εξοπλισµός για σταθµούς και αµαξοστάσια έως 6 εικονολήπτες αποτελούµενος από ένα cisco router 3725, IP SW, 4 τεµ 2 PORTS G703 Multiflex trunk, 2 σειριακές και ενα µεταγωγό cisco catalyst standard image 2 Πίνακας µετασχηµατιστών 220VAC/220VAC/24VAC 3 RACK 60x Μονάδα Ελέγχου CCTV-6, Dina DVR COMPF6NC60, MIRASYS Μονάδα Ελέγχου CCTV-2, Dina DVR COMPF2NC60, MIRASYS Εικονολήπτης αποτελούµενος από: Housing (videotec), Bracket (videotec), κάµερα sony scc-dc593p/598p φακός 7 Εικονολήπτης sony τύπου SSC-DC70 DOME 8 Εσωτερική οθόνη HP TFT MONITOR 5 9 Εξωτερική Οθόνη αποτελούµενη από Sony PMV - 20 L Μονάδα Ελέγχου CARDEL συµπεριλαµβανοµένων των Ι/Ο Αναγνώστης καρτών CARDEL RFID2, δύο αναγνώστες ανά πόρτα 2 Σύστηµα Ηλ/κης κλειδαριάς HOTMAX µε τροφοδικό, ηλεκτρονική κλειδαριά, µαγν. Επαφή, BUTTON πανικού 3 Μονάδα Ελέγχου (σταθµός εργασίας HP COMPAQ D530C/P GB HD/ 52MB DDR /XPPRO) 4 Κοµβίο Συναγερµού 4 5 S-Cluster Output Box, PRODYTEL

43 A/A ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΑΣΥ ΜΟΣΧΑΤΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ικτυακός εξοπλισµός για σταθµούς και αµαξοστάσια έως 6 εικονολήπτες αποτελούµενος από ένα cisco router 3725, IP SW, 2 τεµ 2 PORTS G703 Multiflex trunk και ενα µεταγωγό cisco catalyst standard image 2 Πίνακας µετασχηµατιστών 220VAC/220VAC/24VAC 3 RACK 60x60 4 Μονάδα Ελέγχου CCTV-6, Dina DVR COMPF6NC60, MIRASYS 5 Εικονολήπτης αποτελούµενος από: Housing (videotec), Bracket (videotec), κάµερα sony scc-dc593p/598p φακός 6 Εικονολήπτης sony τύπου SSC-DC70 DOME 2 7 Εσωτερική οθόνη HP TFT MONITOR 2 8 Εξωτερική Οθόνη αποτελούµενη από Sony PMV - 20 L Μονάδα Ελέγχου CARDEL συµπεριλαµβανοµένων των Ι/Ο 0 Αναγνώστης καρτών CARDEL RFID2, δύο αναγνώστες ανά πόρτα 2 Σύστηµα Ηλ/κης κλειδαριάς HOTMAX µε τροφοδικό, ηλεκτρονική κλειδαριά, µαγν. Επαφή, BUTTON πανικού 2 Μονάδα Ελέγχου (σταθµός εργασίας HP COMPAQ D530C/P GB HD/ 52MB DDR /XPPRO) 3 Κοµβίο Συναγερµού 3 4 S-Cluster Output Box, PRODYTEL 4 43

44 A/A ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΑΣΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ικτυακός εξοπλισµός για σταθµούς και αµαξοστάσια έως 6 εικονολήπτες αποτελούµενος από ένα cisco router 3725, IP SW, 2 τεµ 2 PORTS G703 Multiflex trunk και ενα µεταγωγό cisco catalyst standard image 2 Πίνακας µετασχηµατιστών 220VAC/220VAC/24VAC 3 RACK 60x60 4 Μονάδα Ελέγχου CCTV-6, Dina DVR COMPF6NC60, MIRASYS 5 Μονάδα Ελέγχου CCTV-2, Dina DVR COMPF2NC60, MIRASYS 6 Εικονολήπτης αποτελούµενος από: Housing (videotec), Bracket 22 (videotec), κάµερα sony scc-dc593p/598p φακός 7 Εικονολήπτης sony τύπου SSC-DC70 DOME 8 Εσωτερική οθόνη HP TFT MONITOR 3 9 Εξωτερική Οθόνη αποτελούµενη από Sony PMV - 20 L Μονάδα Ελέγχου CARDEL συµπεριλαµβανοµένων των Ι/Ο Αναγνώστης καρτών CARDEL RFID2, δύο αναγνώστες ανά πόρτα 2 Σύστηµα Ηλ/κης κλειδαριάς HOTMAX µε τροφοδικό, ηλεκτρονική κλειδαριά, µαγν. Επαφή, BUTTON πανικού 3 Μονάδα Ελέγχου (σταθµός εργασίας HP COMPAQ D530C/P GB HD/ 52MB DDR /XPPRO) 4 Κοµβίο Συναγερµού 5 5 S-Cluster Output Box, PRODYTEL 44

45 A/A ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΑΣΥ ΤΑΥΡΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ικτυακός εξοπλισµός για σταθµούς και αµαξοστάσια έως 6 εικονολήπτες αποτελούµενος από ένα cisco router 3725, IP SW, 4 τεµ 2 PORTS G703 Multiflex trunk, 2 σειριακές και ενα µεταγωγό cisco catalyst standard image 2 Πίνακας µετασχηµατιστών 220VAC/220VAC/24VAC 3 RACK 60x60 Μονάδα Ελέγχου CCTV-6, Dina DVR COMPF6NC60, 4 MIRASYS 2 5 Εικονολήπτης αποτελούµενος από: Housing (videotec), Bracket (videotec), κάµερα sony scc-dc593p/598p φακός 26 6 Εικονολήπτης sony τύπου SSC-DC70 DOME 2 7 Εσωτερική οθόνη HP TFT MONITOR 3 8 Εξωτερική Οθόνη αποτελούµενη από Sony PMV - 20 L Μονάδα Ελέγχου CARDEL συµπεριλαµβανοµένων των Ι/Ο 0 Αναγνώστης καρτών CARDEL RFID2, δύο αναγνώστες ανά πόρτα 2 Σύστηµα Ηλ/κης κλειδαριάς HOTMAX µε τροφοδικό, ηλεκτρονική κλειδαριά, µαγν. Επαφή, BUTTON πανικού 2 2 Μονάδα Ελέγχου (σταθµός εργασίας HP COMPAQ D530C/P GB HD/ 52MB DDR /XPPRO) 3 Κοµβίο Συναγερµού 3 4 S-Cluster Output Box, PRODYTEL 45

46 A/A ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΑΣΥ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ικτυακός εξοπλισµός για σταθµούς και αµαξοστάσια έως 6 εικονολήπτες αποτελούµενος από ένα cisco router 3725, IP SW, 2 τεµ 2 PORTS G703 Multiflex trunk και ενα µεταγωγό cisco catalyst standard image 2 Πίνακας µετασχηµατιστών 220VAC/220VAC/24VAC 3 RACK 60x60 4 Μονάδα Ελέγχου CCTV-6, Dina DVR COMPF6NC60, MIRASYS 5 Μονάδα Ελέγχου CCTV-2, Dina DVR COMPF2NC60, MIRASYS 6 Εικονολήπτης αποτελούµενος από: Housing (videotec), Bracket (videotec), κάµερα sony scc-dc593p/598p φακός 23 7 Εικονολήπτης sony τύπου SSC-DC70 DOME 0 8 Εσωτερική οθόνη HP TFT MONITOR 3 9 Εξωτερική Οθόνη αποτελούµενη από Sony PMV - 20 L Μονάδα Ελέγχου CARDEL συµπεριλαµβανοµένων των Ι/Ο Αναγνώστης καρτών CARDEL RFID2, δύο αναγνώστες ανά πόρτα 2 Σύστηµα Ηλ/κης κλειδαριάς HOTMAX µε τροφοδικό, ηλεκτρονική κλειδαριά, µαγν. Επαφή, BUTTON πανικού 3 Μονάδα Ελέγχου (σταθµός εργασίας HP COMPAQ D530C/P GB HD/ 52MB DDR /XPPRO) 4 Κοµβίο Συναγερµού 3 5 S-Cluster Output Box, PRODYTEL 46

47 A/A ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΑΣΥ ΘΗΣΕΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ικτυακός εξοπλισµός για σταθµούς και αµαξοστάσια έως 6 εικονολήπτες αποτελούµενος από ένα cisco router 3725, IP SW, 4 τεµ 2 PORTS G703 Multiflex trunk, 2 σειριακές και ενα µεταγωγό cisco catalyst standard image 2 Πίνακας µετασχηµατιστών 220VAC/220VAC/24VAC 3 RACK 60x60 4 Μονάδα Ελέγχου CCTV-6, Dina DVR COMPF6NC60, MIRASYS 2 5 Μονάδα Ελέγχου CCTV-4, Dina DVR COMPF4NC60, MIRASYS 6 Εικονολήπτης αποτελούµενος από: Housing (videotec), Bracket (videotec), κάµερα sony scc-dc593p/598p φακός 33 7 Εικονολήπτης sony τύπου SSC-DC70 DOME 0 8 Εσωτερική οθόνη HP TFT MONITOR 4 9 Εξωτερική Οθόνη αποτελούµενη από Sony PMV - 20 L Μονάδα Ελέγχου CARDEL συµπεριλαµβανοµένων των Ι/Ο Αναγνώστης καρτών CARDEL RFID2, δύο αναγνώστες ανά πόρτα 2 Σύστηµα Ηλ/κης κλειδαριάς HOTMAX µε τροφοδικό, ηλεκτρονική κλειδαριά, µαγν. Επαφή, BUTTON πανικού 3 Μονάδα Ελέγχου (σταθµός εργασίας HP COMPAQ D530C/P GB HD/ 52MB DDR /XPPRO) 4 Κοµβίο Συναγερµού 4 5 S-Cluster Output Box, PRODYTEL 47

48 A/A ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΑΣΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ικτυακός εξοπλισµός για σταθµούς και αµαξοστάσια έως 6 εικονολήπτες αποτελούµενος από ένα cisco router 3725, IP SW, 2 τεµ 2 PORTS G703 Multiflex trunk και ενα µεταγωγό cisco catalyst standard image 2 Πίνακας µετασχηµατιστών 220VAC/220VAC/24VAC 3 RACK 60x60 Μονάδα Ελέγχου CCTV-6, Dina DVR COMPF6NC60, 4 MIRASYS 5 Εικονολήπτης αποτελούµενος από: Housing (videotec), Bracket (videotec), κάµερα sony scc-dc593p/598p φακός 2 6 Εικονολήπτης sony τύπου SSC-DC70 DOME 0 7 Εσωτερική οθόνη HP TFT MONITOR 2 8 Εξωτερική Οθόνη αποτελούµενη από Sony PMV - 20 L Μονάδα Ελέγχου CARDEL συµπεριλαµβανοµένων των Ι/Ο 0 Αναγνώστης καρτών CARDEL RFID2, δύο αναγνώστες ανά πόρτα Σύστηµα Ηλ/κης κλειδαριάς HOTMAX µε τροφοδικό, ηλεκτρονική κλειδαριά, µαγν. Επαφή, BUTTON πανικού 2 Μονάδα Ελέγχου (σταθµός εργασίας HP COMPAQ D530C/P GB HD/ 52MB DDR /XPPRO) 3 Κοµβίο Συναγερµού 2 4 S-Cluster Output Box, PRODYTEL 5 Σύστηµα αυτόµατης αναγγελίας άφιξης συρµού 48

49 A/A ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΑΣΥ ΟΜΟΝΟΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ικτυακός εξοπλισµός για σταθµούς και αµαξοστάσια έως 6 εικονολήπτες αποτελούµενος από ένα cisco router 3725, IP SW, 4 τεµ 2 PORTS G703 Multiflex trunk, 2 σειριακές και ενα µεταγωγό cisco catalyst standard image 2 Πίνακας µετασχηµατιστών 220VAC/220VAC/24VAC 3 RACK 60x60 4 Μονάδα Ελέγχου CCTV-6, Dina DVR COMPF6NC60, MIRASYS 2 5 Μονάδα Ελέγχου CCTV-2, Dina DVR COMPF2NC60, MIRASYS 6 Εικονολήπτης αποτελούµενος από: Housing (videotec), Bracket (videotec), κάµερα sony scc-dc593p/598p φακός 4 7 Εικονολήπτης αποτελούµενος από: Housing (videotec), Bracket, κάµερα Philips Dimio φακός 29 8 Εικονολήπτης sony τύπου SSC-DC70 DOME 9 Εσωτερική οθόνη HP TFT MONITOR 4 0 Εξωτερική Οθόνη αποτελούµενη από Sony PMV - 20 L 4 9 Μονάδα Ελέγχου CARDEL συµπεριλαµβανοµένων των Ι/Ο 2 Αναγνώστης καρτών CARDEL RFID2, δύο αναγνώστες ανά πόρτα 3 Σύστηµα Ηλ/κης κλειδαριάς HOTMAX µε τροφοδικό, ηλεκτρονική κλειδαριά, µαγν. Επαφή, BUTTON πανικού 4 Μονάδα Ελέγχου (σταθµός εργασίας HP COMPAQ D530C/P GB HD/ 52MB DDR /XPPRO) 5 Κοµβίο Συναγερµού 4 6 S-Cluster Output Box, PRODYTEL 49

50 A/A ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΑΣΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ικτυακός εξοπλισµός για σταθµούς και αµαξοστάσια έως 6 εικονολήπτες αποτελούµενος από ένα cisco router 3725, IP SW, 2 τεµ 2 PORTS G703 Multiflex trunk και ενα µεταγωγό cisco catalyst standard image 2 Πίνακας µετασχηµατιστών 220VAC/220VAC/24VAC 3 RACK 60x60 4 Μονάδα Ελέγχου CCTV-6, Dina DVR COMPF6NC60, MIRASYS 5 Μονάδα Ελέγχου CCTV-4, Dina DVR COMPF4NC60, MIRASYS Εικονολήπτης αποτελούµενος από: Housing (videotec), 6 Bracket (videotec), κάµερα sony scc-dc593p/598p φακός 8 7 Εικονολήπτης sony τύπου SSC-DC70 DOME 2 8 Εσωτερική οθόνη HP TFT MONITOR 3 9 Εξωτερική Οθόνη αποτελούµενη από Sony PMV - 20 L Μονάδα Ελέγχου CARDEL συµπεριλαµβανοµένων των Ι/Ο Αναγνώστης καρτών CARDEL RFID2, δύο αναγνώστες ανά πόρτα 2 2 Σύστηµα Ηλ/κης κλειδαριάς HOTMAX µε τροφοδικό, ηλεκτρονική κλειδαριά, µαγν. Επαφή, BUTTON πανικού 2 3 Μονάδα Ελέγχου (σταθµός εργασίας HP COMPAQ D530C/P GB HD/ 52MB DDR /XPPRO) 4 Κοµβίο Συναγερµού 4 5 S-Cluster Output Box, PRODYTEL 50

51 A/A ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΑΣΥ ΑΤΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ικτυακός εξοπλισµός για σταθµούς και αµαξοστάσια έως 6 εικονολήπτες αποτελούµενος από ένα cisco router 3725, IP SW, 4 τεµ 2 PORTS G703 Multiflex trunk, 2 σειριακές και ενα µεταγωγό cisco catalyst standard image 2 Πίνακας µετασχηµατιστών 220VAC/220VAC/24VAC 3 RACK 60x60 4 Μονάδα Ελέγχου CCTV-6, Dina DVR COMPF6NC60, MIRASYS 2 5 Μονάδα Ελέγχου CCTV-8, Dina DVR COMPF8NC60, MIRASYS 6 Εικονολήπτης αποτελούµενος από: Housing (videotec), Bracket (videotec), κάµερα sony scc-dc593p/598p φακός 26 7 Εικονολήπτης sony τύπου SSC-DC70 DOME 0 8 Εσωτερική οθόνη HP TFT MONITOR 4 9 Εξωτερική Οθόνη αποτελούµενη από Sony PMV - 20 L Μονάδα Ελέγχου CARDEL συµπεριλαµβανοµένων των Ι/Ο Αναγνώστης καρτών CARDEL RFID2, δύο αναγνώστες ανά πόρτα 2 Σύστηµα Ηλ/κης κλειδαριάς HOTMAX µε τροφοδικό, ηλεκτρονική κλειδαριά, µαγν. Επαφή, BUTTON πανικού Μονάδα Ελέγχου (σταθµός εργασίας HP COMPAQ 3 D530C/P GB HD/ 52MB DDR /XPPRO) 4 Κοµβίο Συναγερµού 5 5 S-Cluster Output Box, PRODYTEL 5

52 A/A ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΑΣΥ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ικτυακός εξοπλισµός για σταθµούς και αµαξοστάσια έως 6 εικονολήπτες αποτελούµενος από ένα cisco router 3725, IP SW, 2 τεµ 2 PORTS G703 Multiflex trunk και ενα µεταγωγό cisco catalyst standard image 2 Πίνακας µετασχηµατιστών 220VAC/220VAC/24VAC 3 RACK 60x60 Μονάδα Ελέγχου CCTV-6, Dina DVR COMPF6NC60, 4 MIRASYS 5 Εικονολήπτης αποτελούµενος από: Housing (videotec), Bracket (videotec), κάµερα sony scc-dc593p/598p φακός 4 6 Εικονολήπτης sony τύπου SSC-DC70 DOME 2 7 Εσωτερική οθόνη HP TFT MONITOR 2 8 Εξωτερική Οθόνη αποτελούµενη από Sony PMV - 20 L Μονάδα Ελέγχου CARDEL συµπεριλαµβανοµένων των Ι/Ο 0 Αναγνώστης καρτών CARDEL RFID2, δύο αναγνώστες ανά πόρτα Σύστηµα Ηλ/κης κλειδαριάς HOTMAX µε τροφοδικό, ηλεκτρονική κλειδαριά, µαγν. Επαφή, BUTTON πανικού Μονάδα Ελέγχου (σταθµός εργασίας HP COMPAQ 2 D530C/P GB HD/ 52MB DDR /XPPRO) 3 Κοµβίο Συναγερµού 3 4 S-Cluster Output Box, PRODYTEL 5 Σύστηµα αυτόµατης αναγγελίας άφιξης συρµού 52

53 A/A ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΑΣΥ Κ.ΠΑΤΗΣΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ικτυακός εξοπλισµός για σταθµούς και αµαξοστάσια έως 6 εικονολήπτες αποτελούµενος από ένα cisco router 3725, IP SW, 2 τεµ 2 PORTS G703 Multiflex trunk και ενα µεταγωγό cisco catalyst standard image 2 Πίνακας µετασχηµατιστών 220VAC/220VAC/24VAC 3 RACK 60x60 4 Μονάδα Ελέγχου CCTV-6, Dina DVR COMPF6NC60, MIRASYS 5 Μονάδα Ελέγχου CCTV-4, Dina DVR COMPF4NC60, MIRASYS 6 Εικονολήπτης αποτελούµενος από: Housing (videotec), Bracket (videotec), κάµερα sony scc-dc593p/598p φακός 6 7 Εικονολήπτης sony τύπου SSC-DC70 DOME 3 8 Εσωτερική οθόνη HP TFT MONITOR 3 9 Εξωτερική Οθόνη αποτελούµενη από Sony PMV - 20 L Μονάδα Ελέγχου CARDEL συµπεριλαµβανοµένων των Ι/Ο Αναγνώστης καρτών CARDEL RFID2, δύο αναγνώστες ανά πόρτα 2 Σύστηµα Ηλ/κης κλειδαριάς HOTMAX µε τροφοδικό, ηλεκτρονική κλειδαριά, µαγν. Επαφή, BUTTON πανικού 3 Μονάδα Ελέγχου (σταθµός εργασίας HP COMPAQ D530C/P GB HD/ 52MB DDR /XPPRO) 4 Κοµβίο Συναγερµού 4 5 S-Cluster Output Box, PRODYTEL 53

54 A/A ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΑΣΥ ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ικτυακός εξοπλισµός για σταθµούς και αµαξοστάσια έως 6 εικονολήπτες αποτελούµενος από ένα cisco router 3725, IP SW, 2 τεµ 2 PORTS G703 Multiflex trunk και ενα µεταγωγό cisco catalyst standard image 2 Πίνακας µετασχηµατιστών 220VAC/220VAC/24VAC 3 RACK 60x60 Μονάδα Ελέγχου CCTV-6, Dina DVR COMPF6NC60, 4 MIRASYS 5 6 Εικονολήπτης αποτελούµενος από: Housing (videotec), Bracket (videotec), κάµερα sony scc-dc593p/598p φακός 0 Εικονολήπτης αποτελούµενος από: Housing (videotec), Bracket, κάµερα Philips LDC-675 φακός 4 7 Εικονολήπτης sony τύπου SSC-DC70 DOME 2 8 Εσωτερική οθόνη HP TFT MONITOR 2 9 Εξωτερική Οθόνη αποτελούµενη από Sony PMV - 20 L Μονάδα Ελέγχου CARDEL συµπεριλαµβανοµένων των Ι/Ο Αναγνώστης καρτών CARDEL RFID2, δύο αναγνώστες ανά πόρτα 2 2 Σύστηµα Ηλ/κης κλειδαριάς HOTMAX µε τροφοδικό, ηλεκτρονική κλειδαριά, µαγν. Επαφή, BUTTON πανικού 2 3 Μονάδα Ελέγχου (σταθµός εργασίας HP COMPAQ D530C/P GB HD/ 52MB DDR /XPPRO) 4 Κοµβίο Συναγερµού 3 5 S-Cluster Output Box, PRODYTEL 54

55 A/A ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΑΣΥ Α. ΠΑΤΗΣΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ικτυακός εξοπλισµός για σταθµούς και αµαξοστάσια έως 6 εικονολήπτες αποτελούµενος από ένα cisco router 3725, IP SW, 4 τεµ 2 PORTS G703 Multiflex trunk, 2 σειριακές και ενα µεταγωγό cisco catalyst standard image 2 Πίνακας µετασχηµατιστών 220VAC/220VAC/24VAC 3 RACK 60x60 4 Μονάδα Ελέγχου CCTV-6, Dina DVR COMPF6NC60, MIRASYS 5 Μονάδα Ελέγχου CCTV-8, Dina DVR COMPF8NC60, MIRASYS 6 Εικονολήπτης αποτελούµενος από: Housing (videotec), Bracket (videotec), κάµερα sony scc-dc593p/598p φακός 23 7 Εικονολήπτης sony τύπου SSC-DC70 DOME 0 8 Εσωτερική οθόνη HP TFT MONITOR 3 9 Εξωτερική Οθόνη αποτελούµενη από Sony PMV - 20 L Μονάδα Ελέγχου CARDEL συµπεριλαµβανοµένων των Ι/Ο Αναγνώστης καρτών CARDEL RFID2, δύο αναγνώστες ανά πόρτα 2 Σύστηµα Ηλ/κης κλειδαριάς HOTMAX µε τροφοδικό, ηλεκτρονική κλειδαριά, µαγν. Επαφή, BUTTON πανικού 3 Μονάδα Ελέγχου (σταθµός εργασίας HP COMPAQ D530C/P GB HD/ 52MB DDR /XPPRO) 4 Κοµβίο Συναγερµού 3 5 S-Cluster Output Box, PRODYTEL 55

56 A/A ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΑΣΥ ΠΕΡΙΣΣΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ικτυακός εξοπλισµός για σταθµούς και αµαξοστάσια έως 6 εικονολήπτες αποτελούµενος από ένα cisco router 3725, IP SW, 2 τεµ 2 PORTS G703 Multiflex trunk και ενα µεταγωγό cisco catalyst standard image 2 Πίνακας µετασχηµατιστών 220VAC/220VAC/24VAC 3 RACK 60x60 Μονάδα Ελέγχου CCTV-6, Dina DVR COMPF6NC60, 4 MIRASYS Εικονολήπτης αποτελούµενος από: Housing (videotec), 5 Bracket (videotec), κάµερα sony scc-dc593p/598p φακός 2 6 Εικονολήπτης sony τύπου SSC-DC70 DOME 4 7 Εσωτερική οθόνη HP TFT MONITOR 2 8 Εξωτερική Οθόνη αποτελούµενη από Sony PMV - 20 L Μονάδα Ελέγχου CARDEL συµπεριλαµβανοµένων των Ι/Ο 0 Αναγνώστης καρτών CARDEL RFID2, δύο αναγνώστες ανά πόρτα Σύστηµα Ηλ/κης κλειδαριάς HOTMAX µε τροφοδικό, ηλεκτρονική κλειδαριά, µαγν. Επαφή, BUTTON πανικού 2 Μονάδα Ελέγχου (σταθµός εργασίας HP COMPAQ D530C/P GB HD/ 52MB DDR /XPPRO) 3 Κοµβίο Συναγερµού 3 4 S-Cluster Output Box, PRODYTEL 56

57 A/A ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΑΣΥ ΠΕΥΚΑΚΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ικτυακός εξοπλισµός για σταθµούς και αµαξοστάσια έως 6 εικονολήπτες αποτελούµενος από ένα cisco router 3725, IP SW, 2 τεµ 2 PORTS G703 Multiflex trunk και ενα µεταγωγό cisco catalyst standard image 2 Πίνακας µετασχηµατιστών 220VAC/220VAC/24VAC 3 RACK 60x60 4 Μονάδα Ελέγχου CCTV-6, Dina DVR COMPF6NC60, MIRASYS 5 Μονάδα Ελέγχου CCTV-4, Dina DVR COMPF4NC60, MIRASYS 6 Εικονολήπτης αποτελούµενος από: Housing (videotec), Bracket (videotec), κάµερα sony scc-dc593p/598p φακός 5 7 Εικονολήπτης sony τύπου SSC-DC70 DOME 5 8 Εσωτερική οθόνη HP TFT MONITOR 3 9 Εξωτερική Οθόνη αποτελούµενη από Sony PMV - 20 L Μονάδα Ελέγχου CARDEL συµπεριλαµβανοµένων των Ι/Ο Αναγνώστης καρτών CARDEL RFID2, δύο αναγνώστες ανά πόρτα 2 Σύστηµα Ηλ/κης κλειδαριάς HOTMAX µε τροφοδικό, ηλεκτρονική κλειδαριά, µαγν. Επαφή, BUTTON πανικού 3 Μονάδα Ελέγχου (σταθµός εργασίας HP COMPAQ D530C/P GB HD/ 52MB DDR /XPPRO) 4 Κοµβίο Συναγερµού 3 5 S-Cluster Output Box, PRODYTEL 57

58 A/A ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΑΣΥ Ν.ΙΩΝΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ικτυακός εξοπλισµός για σταθµούς και αµαξοστάσια έως 6 εικονολήπτες αποτελούµενος από ένα cisco router 3725, IP SW, 4 τεµ 2 PORTS G703 Multiflex trunk, 2 σειριακές και ενα µεταγωγό cisco catalyst standard image 2 Πίνακας µετασχηµατιστών 220VAC/220VAC/24VAC 3 RACK 60x60 4 Μονάδα Ελέγχου CCTV-6, Dina DVR COMPF6NC60, MIRASYS 5 Μονάδα Ελέγχου CCTV-8, Dina DVR COMPF8NC60, MIRASYS 6 Εικονολήπτης αποτελούµενος από: Housing (videotec), Bracket (videotec), κάµερα sony scc-dc593p/598p φακός 6 7 Εικονολήπτης αποτελούµενος από: Housing (videotec), Bracket, κάµερα Philips LDC-775 φακός 6 8 Εικονολήπτης sony τύπου SSC-DC70 DOME 9 Εσωτερική οθόνη HP TFT MONITOR 3 0 Εξωτερική Οθόνη αποτελούµενη από Sony PMV - 20 L 4 4 Μονάδα Ελέγχου CARDEL συµπεριλαµβανοµένων των Ι/Ο 2 Αναγνώστης καρτών CARDEL RFID2, δύο αναγνώστες ανά πόρτα 3 Σύστηµα Ηλ/κης κλειδαριάς HOTMAX µε τροφοδικό, ηλεκτρονική κλειδαριά, µαγν. Επαφή, BUTTON πανικού 4 Μονάδα Ελέγχου (σταθµός εργασίας HP COMPAQ D530C/P GB HD/ 52MB DDR /XPPRO) 5 Κοµβίο Συναγερµού 3 6 S-Cluster Output Box, PRODYTEL 58

59 A/A ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΑΣΥ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ικτυακός εξοπλισµός για σταθµούς και αµαξοστάσια έως 6 εικονολήπτες αποτελούµενος από ένα cisco router 3725, IP SW, 4 τεµ 2 PORTS G703 Multiflex trunk, 2 σειριακές και ενα µεταγωγό cisco catalyst standard image 2 Πίνακας µετασχηµατιστών 220VAC/220VAC/24VAC 3 RACK 60x60 Μονάδα Ελέγχου CCTV-6, Dina DVR COMPF6NC60, 4 MIRASYS 2 Εικονολήπτης αποτελούµενος από: Housing (videotec), 5 Bracket (videotec), κάµερα sony scc-dc593p/598p φακός 26 6 Εικονολήπτης sony τύπου SSC-DC70 DOME 3 7 Εσωτερική οθόνη HP TFT MONITOR 3 8 Εξωτερική Οθόνη αποτελούµενη από Sony PMV - 20 L Μονάδα Ελέγχου CARDEL συµπεριλαµβανοµένων των Ι/Ο 0 Αναγνώστης καρτών CARDEL RFID2, δύο αναγνώστες ανά πόρτα 2 Σύστηµα Ηλ/κης κλειδαριάς HOTMAX µε τροφοδικό, ηλεκτρονική κλειδαριά, µαγν. Επαφή, BUTTON πανικού 2 Μονάδα Ελέγχου (σταθµός εργασίας HP COMPAQ 2 D530C/P GB HD/ 52MB DDR /XPPRO) 3 Κοµβίο Συναγερµού 4 4 S-Cluster Output Box, PRODYTEL 59

60 A/A ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΑΣΥ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ικτυακός εξοπλισµός για την Ειρήνη αποτελούµενος από ένα µεταγωγό cisco catalyst 2 Πίνακας µετασχηµατιστών 220VAC/220VAC/24VAC 3 RACK 60x60 Μονάδα Ελέγχου CCTV-6, Dina DVR COMPF6NC60, 4 MIRASYS 4 5 Εικονολήπτης αποτελούµενος από: Housing (videotec), Bracket (videotec), κάµερα sony scc-dc593p/598p φακός 54 6 Εικονολήπτης sony τύπου SSC-DC70 DOME 2 7 Εσωτερική οθόνη HP TFT MONITOR 5 8 Εξωτερική Οθόνη αποτελούµενη από Sony PMV - 20 L Μονάδα Ελέγχου CARDEL συµπεριλαµβανοµένων των Ι/Ο 0 Αναγνώστης καρτών CARDEL RFID2, δύο αναγνώστες ανά πόρτα 2 Σύστηµα Ηλ/κης κλειδαριάς HOTMAX µε τροφοδικό, ηλεκτρονική κλειδαριά, µαγν. Επαφή, BUTTON πανικού 2 2 Μονάδα Ελέγχου (σταθµός εργασίας HP COMPAQ D530C/P GB HD/ 52MB DDR /XPPRO) 3 Κοµβίο Συναγερµού 4 4 S-Cluster Output Box, PRODYTEL 60

61 A/A ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΑΣΥ ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ικτυακός εξοπλισµός για σταθµούς και αµαξοστάσια έως 6 εικονολήπτες αποτελούµενος από ένα cisco router 3725, IP SW, 2 τεµ 2 PORTS G703 Multiflex trunk και ενα µεταγωγό cisco catalyst standard image 2 Πίνακας µετασχηµατιστών 220VAC/220VAC/24VAC 3 RACK 60x60 Μονάδα Ελέγχου CCTV-6, Dina DVR COMPF6NC60, 4 MIRASYS 5 Εικονολήπτης αποτελούµενος από: Housing (videotec), Bracket (videotec), κάµερα sony scc-dc593p/598p φακός 6 6 Εικονολήπτης sony τύπου SSC-DC70 DOME 0 7 Εσωτερική οθόνη HP TFT MONITOR 2 8 Εξωτερική Οθόνη αποτελούµενη από Sony PMV - 20 L Μονάδα Ελέγχου CARDEL συµπεριλαµβανοµένων των Ι/Ο 0 Αναγνώστης καρτών CARDEL RFID2, δύο αναγνώστες ανά πόρτα Σύστηµα Ηλ/κης κλειδαριάς HOTMAX µε τροφοδικό, ηλεκτρονική κλειδαριά, µαγν. Επαφή, BUTTON πανικού 2 Μονάδα Ελέγχου (σταθµός εργασίας HP COMPAQ D530C/P GB HD/ 52MB DDR /XPPRO) 3 Κοµβίο Συναγερµού 2 4 S-Cluster Output Box, PRODYTEL 6

62 A/A ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΑΣΥ ΜΑΡΟΥΣΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ικτυακός εξοπλισµός για σταθµούς και αµαξοστάσια έως 6 εικονολήπτες αποτελούµενος από ένα cisco router 3725, IP SW, 2 τεµ 2 PORTS G703 Multiflex trunk και ενα µεταγωγό cisco catalyst standard image 2 Πίνακας µετασχηµατιστών 220VAC/220VAC/24VAC 3 RACK 60x60 4 Μονάδα Ελέγχου CCTV-6, Dina DVR COMPF6NC60, MIRASYS 5 Μονάδα Ελέγχου CCTV-2, Dina DVR COMPF2NC60, MIRASYS Εικονολήπτης αποτελούµενος από: Housing (videotec), 6 Bracket (videotec), κάµερα sony scc-dc593p/598p φακός 25 7 Εικονολήπτης sony τύπου SSC-DC70 DOME 0 8 Εσωτερική οθόνη HP TFT MONITOR 3 9 Εξωτερική Οθόνη αποτελούµενη από Sony PMV - 20 L Μονάδα Ελέγχου CARDEL συµπεριλαµβανοµένων των Ι/Ο Αναγνώστης καρτών CARDEL RFID2, δύο αναγνώστες ανά πόρτα 2 Σύστηµα Ηλ/κης κλειδαριάς HOTMAX µε τροφοδικό, ηλεκτρονική κλειδαριά, µαγν. Επαφή, BUTTON πανικού 3 Μονάδα Ελέγχου (σταθµός εργασίας HP COMPAQ D530C/P GB HD/ 52MB DDR /XPPRO) 4 Κοµβίο Συναγερµού 4 5 S-Cluster Output Box, PRODYTEL 62

63 A/A ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΑΣΥ ΚΑΤ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ικτυακός εξοπλισµός για σταθµούς και αµαξοστάσια έως 6 εικονολήπτες αποτελούµενος από ένα cisco router 3725, IP SW, 2 τεµ 2 PORTS G703 Multiflex trunk και ενα µεταγωγό cisco catalyst standard image 2 Πίνακας µετασχηµατιστών 220VAC/220VAC/24VAC 3 RACK 60x Μονάδα Ελέγχου CCTV-6, Dina DVR COMPF6NC60, MIRASYS Εικονολήπτης αποτελούµενος από: Housing (videotec), Bracket (videotec), κάµερα sony scc-dc593p/598p φακός 2 6 Εικονολήπτης sony τύπου SSC-DC70 DOME 4 7 Εσωτερική οθόνη HP TFT MONITOR 2 8 Εξωτερική Οθόνη αποτελούµενη από Sony PMV - 20 L Μονάδα Ελέγχου CARDEL συµπεριλαµβανοµένων των Ι/Ο 0 2 Αναγνώστης καρτών CARDEL RFID2, δύο αναγνώστες ανά πόρτα Σύστηµα Ηλ/κης κλειδαριάς HOTMAX µε τροφοδικό, ηλεκτρονική κλειδαριά, µαγν. Επαφή, BUTTON πανικού Μονάδα Ελέγχου (σταθµός εργασίας HP COMPAQ D530C/P GB HD/ 52MB DDR /XPPRO) 3 Κοµβίο Συναγερµού 3 4 S-Cluster Output Box, PRODYTEL 63

64 A/A ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΑΣΥ ΚΗΦΙΣΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ικτυακός εξοπλισµός για σταθµούς και αµαξοστάσια έως 6 εικονολήπτες αποτελούµενος από ένα cisco router 3725, IP SW, 2 τεµ 2 PORTS G703 Multiflex trunk και ενα µεταγωγό cisco catalyst standard image 2 Πίνακας µετασχηµατιστών 220VAC/220VAC/24VAC 3 RACK 60x60 Μονάδα Ελέγχου CCTV-6, Dina DVR COMPF6NC60, 4 MIRASYS 2 5 Εικονολήπτης αποτελούµενος από: Housing (videotec), Bracket (videotec), κάµερα sony scc-dc593p/598p φακός 28 6 Εικονολήπτης sony τύπου SSC-DC70 DOME 4 7 Εσωτερική οθόνη HP TFT MONITOR 3 8 Εξωτερική Οθόνη αποτελούµενη από Sony PMV - 20 L Μονάδα Ελέγχου CARDEL συµπεριλαµβανοµένων των Ι/Ο 0 Αναγνώστης καρτών CARDEL RFID2, δύο αναγνώστες ανά πόρτα Σύστηµα Ηλ/κης κλειδαριάς HOTMAX µε τροφοδικό, ηλεκτρονική κλειδαριά, µαγν. Επαφή, BUTTON πανικού 2 Μονάδα Ελέγχου (σταθµός εργασίας HP COMPAQ D530C/P GB HD/ 52MB DDR /XPPRO) 3 Κοµβίο Συναγερµού 4 4 S-Cluster Output Box, PRODYTEL 64

65 A/A ΚΕΛ ΣΤΑΣΥ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ικτυακός εξοπλισµόςαποτελούµενος από δύο cisco router 7204 VXR, NPE400, C7200-I/O with dual 0/00 Ethernet, dual Power supply, IP SW, - port multichannel STM-και δύο µεταγωγούς cisco catalyst standard image και µια κάρτα 4 port E/G.703. Πλατφόρµα διαχείρισης HP OV NNM 250 WIN 2000, LTU και cisco RoutedWAN Mnmt; ACL,IPM, RME, CV, LMS2.2 και δύο NMS workstations compaq HP D530C/P2.4C/40GB HD/GB DDR και 20" TFT οθόνη 2 Πίνακας µετασχηµατιστών 220VAC/220VAC/24VAC 3 RACKS αποτελούµενο rack 42U 90X60 Μονάδα Επιλογής και Επεξεργασίας CCTV αποτελούµενο από DINA RMC SW with two servers & δύο servers compaq D530C/P2.53/40 GB HD/ GB DDR/ HP TFT 8" Monitor, SONY DVR NAS FSV-M5, DVD- R writer, 4 dina workstations monitor drivers 4 5 Επέκταση DINA RMC SW για επιπλέον DVR 5 6 Εικονολήπτης αποτελούµενος από: Housing (videotec), Bracket (videotec), κάµερα sony scc-dc593p/598p φακός 3 Εικονολήπτης αποτελούµενος από: Housing (videotec), Bracket, κάµερα Philips LDC-775 φακός Εσωτερική οθόνη HP TFT MONITOR Οθόνη PLASMA, SONY PFM-42B2E/S Οθόνη και ΒKM-B0 Video int και bracket MB 42B 5 Μονάδα Επιτήρησης Πρόσβασης, DB Server HP DL380G3 Cluster, 2,8 cpu, GB RAM, 4X8 GB HDD, 3X72GB ext, MS Windows adv. Serv w/25 clients, oracle 9i, workstation hp d530c/p2,53/ 40GB, 52MB DDR, 8" TFT και s/w διαχείρισης INTRACOM ACMS Μονάδα Επιτήρησης Συναγερµών, workstation hp d530c/p2,53/ 40GB, 52MB DDR, 8" TFT 2 Μονάδα Ελέγχου CARDEL συµπεριλαµβανοµένων των Ι/Ο 3 Αναγνώστης καρτών CARDEL RFID2, δύο αναγνώστες ανά πόρτα 2 4 Σύστηµα Ηλ/κης κλειδαριάς HOTMAX µε τροφοδικό, ηλεκτρονική κλειδαριά, µαγν. Επαφή, BUTTON πανικού 2 5 Προγραµµατιστής καρτών 6 Μονάδα Ελέγχου (σταθµός εργασίας HP COMPAQ D530C/P GB HD/ 52MB DDR /XPPRO) 5 7 Εκτυπωτής καρτών 8 Κάρτες S-Cluster Encoder, PRODYTEL 20 Εκτυπωτής, epson ACCULASER 4000-A4 2 Kαλώδιο οπτικών ινών 2sm 350m και υλικά τερµατισµού και patch cords 22 υναµικό µικρόφωνο µε βάση και διακόπτη 2 ΣΥΝΟΛΟ 65

66 A/A ΚΕΛ ΜΕΓΑΡΟ ΑΘΗΝΑΣ ΣΤΑΣΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ικτυακός εξοπλισµός για την Ειρήνη αποτελούµενος από ένα µεταγωγό cisco catalyst 2 2 Πίνακας µετασχηµατιστών 220VAC/220VAC/24VAC 3 RACK 60X60 4 Εσωτερική οθόνη HP TFT MONITOR 4 Μονάδα Ελέγχου (σταθµός εργασίας HP COMPAQ D530C/P GB HD/ 52MB DDR /XPPRO) Εκτυπωτής, epson ACCULASER 4000-A4 7 Kαλώδιο οπτικών ινών 2sm 350m και υλικά τερµατισµού και patch cords 8 Μαγνήτες 500kgr 3 9 Controller NET2 CLASSIC PROMO 6 0 Converter NET2 485 TCP/IP Reader P Call Point MENVIER CSA Srl 3 3 Μπαταρίες µολύβδου 7Ah SP Εσωτερική Σειρήνα NSP 3 5 Desktop Reader P50 6 Software βιοµετρικού Biostar SE Software STD 7 Βιοµετρικός Καρταναγνώστης Bio entry Berm-Oc 3 8 Τροφοδοτικό 5-2Α PAC 2-4Ah MINI 4 9 Τροφοδοτικό 3Α APS-30N Ex 20 Επαγωγικές κάρτες MIFARE 30 Η/Υ που απαιτείται για τη λειτουργία του συστήµατος (Η/Υ, οθόνη και πληκτρολόγιο Η/Υ 2 AMD 250 GB ΣΥΝΟΛΟ ΣΗΡΑΓΓΑ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΑΣΥ A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟ Μονάδα Ελέγχου CCTV DIVAR, PHILIPS 2 2 Τηλεχειριζόµενος Εικονολήπτης BOSCH ENVIRODOME 7 3 Εσωτερική οθόνη PHILIPS CRT MONITOR 2 66

67 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 67

68 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΜ ΑΞΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΩΝ ΗΣΑΠ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ C L IE N T S C C T V, S O U N D & A C C E S S C O N T R O L S E R V E R S - C L U S T E R S E R V E R S W IT C H R O U T E R S Y N C H R O N O U S D A T A H IE R A R C H Y (S D H ) R O U T E R R O U T E R R O U T E R S W IT C H S W IT C H S W IT C H D V R C C T V S O U N D C L U S T E R A C C E S S C O N T R O L D V R C C T V S O U N D C L U S T E R A C C E S S C O N T R O L D V R C C T V S O U N D C L U S T E R ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΗΦΙΣΙΑ A C C E S S C O N T R O L 68

69 69

70 70

71 7

ΠΡΟΣ : ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ. Αριθ. Πρωτ. : 7349 Ημερομηνία : 17.5.2013. Τηλέφωνο : 210/3293192-228

ΠΡΟΣ : ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ. Αριθ. Πρωτ. : 7349 Ημερομηνία : 17.5.2013. Τηλέφωνο : 210/3293192-228 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 05 52 ΑΦΜ: 099939745 Δ.Ο.Υ. :ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 20-32483-7 FAX: 20-3223935 ΠΡΟΣ : ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ικύκλων Οχηµάτων 200cc τύ ου Scooter (αρ.αίτησης:115258).

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ικύκλων Οχηµάτων 200cc τύ ου Scooter (αρ.αίτησης:115258). Αριθ. Πρωτ.: 16079 Ηµεροµηνία: 24/08/2015 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 214 4141146 E-mail: galexopoulos@stasy.gr ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ικύκλων Οχηµάτων 200cc

Διαβάστε περισσότερα

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθ. Πρωτ.:2009 Ηµεροµηνία:4/2/2015 Τηλέφωνο: 2144141197

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθ. Πρωτ.:2009 Ηµεροµηνία:4/2/2015 Τηλέφωνο: 2144141197 Αριθ. Πρωτ.:2009 Ηµεροµηνία:4/2/2015 Τηλέφωνο: 2144141197 ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Κατασκευή εύκαµ των σωλήνων ΣΧΕΤΙΚΑ: Αίτηση Προµήθειας 1870 (Ε αναλη τικός) Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. καλεί

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014. ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την

Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014. ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014 Πληροφορίες: Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο: 214-4141339 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια 70.000 κυτίων των 410 γραµµαρίων συµ υκνωµένου Γάλακτος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία:

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία: Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία:11.04.2013 Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο: 210 5194096 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τον για την ροµήθεια 78.000 κυτίων των 410 γραµµαρίων συµ υκνωµένου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 2092 Ημερομηνία : 21.01.2014. Τηλέφωνο : 214-4141192,194,195

Αριθ. Πρωτ. : 2092 Ημερομηνία : 21.01.2014. Τηλέφωνο : 214-4141192,194,195 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745 Δ.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 2144141211 ΚΕΝΤΡ.ΠΡΩΤΟΚ: 214-4141369 & 214-4141138

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αντικατάσταση Λαµ τήρων στην Άρ α της Γέφυρας Καλατράβα (MR 204064)

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αντικατάσταση Λαµ τήρων στην Άρ α της Γέφυρας Καλατράβα (MR 204064) Αριθ. Πρωτ.:2107 Ηµεροµηνία:5/2/2015 Πληροφορίες: Κατσικαβέλα Κατερίνα Τηλέφωνο: 214-414-1153 E-mail: kkatsikavela@stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αντικατάσταση Λαµ τήρων

Διαβάστε περισσότερα

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό Αριθ. Πρωτ.:24824 Ηµεροµηνία:18/12/2014 Πληροφορίες: Μ ιτσώρη Αγγ. Τηλέφωνο: 2144141191 E-mail: abitsori@ stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ελαστικών ειδών. ΣΧΕΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210-3248311-17 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. :11311 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014

Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014 Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014 Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο: 214-414 13 04 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την διαχείριση µη ε ικίνδυνων α οβλήτων (κενά laser toner και inkjet

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια Ιµατισµού (αρ.αίτησης:2319).

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια Ιµατισµού (αρ.αίτησης:2319). Αριθ. Πρωτ.:9594 Ηµεροµηνία:22/5/2015 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 214 4141146 E-mail: galexopoulos@stasy.gr ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια Ιµατισµού (αρ.αίτησης:2319).

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ & ΠΟΛΥΠΛΕΚΤΩΝ (OLTE/MUX) ΥΛΙΚΟ: Με τον παρόν Συµπλήρωµα:

ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ & ΠΟΛΥΠΛΕΚΤΩΝ (OLTE/MUX) ΥΛΙΚΟ: Με τον παρόν Συµπλήρωµα: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΡΙΘ. ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 401306 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο 3 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21-06-2013 Οδός ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ Τ.Κ. 104 43 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 15679 Ηµεροµηνία : 12.08.2015. Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -111/15 για την ροµήθεια µεταχειρισµένων µειωτήρων

Αριθ. Πρωτ. : 15679 Ηµεροµηνία : 12.08.2015. Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -111/15 για την ροµήθεια µεταχειρισµένων µειωτήρων ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. : 15679

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Συντήρηση φωτοτυπικών µηχανηµάτων Δήµου Κατερίνης ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΕΡΓΟ: Συντήρηση φωτοτυπικών µηχανηµάτων Δήµου Κατερίνης ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΡΓΟ: Συντήρηση φωτοτυπικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ 450Kva ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ 450Kva ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ 15/01/2014 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ 450Kva ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Η Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων προκειμένου να συνάψει

Διαβάστε περισσότερα

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Πρωτ.:926 Ηµεροµηνία:20/1/2015 Τηλέφωνο: 214 414 1191

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Πρωτ.:926 Ηµεροµηνία:20/1/2015 Τηλέφωνο: 214 414 1191 AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Πρωτ.:926 Ηµεροµηνία:20/1/2015 Τηλέφωνο: 214 414 1191 ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια κατασκευών α ό plexiglass ΣΧΕΤΙΚΑ: Αρ. Αίτησης: ΜR 204026 Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.:4645 Ηµεροµηνία:13/03/2015. ΘΕΜΑ : Πρόχειρος λειοδοτικός διαγωνισµός (Τ -032/15) για την εκ οίηση µηχανηµάτων γυµναστικής.

Αριθ. Πρωτ.:4645 Ηµεροµηνία:13/03/2015. ΘΕΜΑ : Πρόχειρος λειοδοτικός διαγωνισµός (Τ -032/15) για την εκ οίηση µηχανηµάτων γυµναστικής. Αριθ. Πρωτ.:4645 Ηµεροµηνία:13/03/2015 Πληροφορίες: Ε. Τζουρµ άκη Τηλέφωνο: 214-4141192 ΘΕΜΑ : Πρόχειρος λειοδοτικός διαγωνισµός (Τ -032/15) για την εκ οίηση µηχανηµάτων γυµναστικής. Η ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε καλεί

Διαβάστε περισσότερα

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια αναλωσίµων

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια αναλωσίµων AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Πρωτ.:15616 Ηµεροµηνία:11/08/2015 Πληροφορίες:. Ζαφαράνα Τηλέφωνο: 214-4141207 E-mail: dzafarana@stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια αναλωσίµων ΣΧΕΤΙΚΑ:

Διαβάστε περισσότερα

098/11-2-15 ΤΗΛ. 2410-685231 FAX. 2410-617116

098/11-2-15 ΤΗΛ. 2410-685231 FAX. 2410-617116 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτηµα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ηµεροµηνία: 12-2-2015 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνοµα είδους ή υπηρεσίας) ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΙΘΑΝΗ ΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9, 2102517292 - FAX:2102517292 ΟΝΟΜΑ:. ΕΠΩΝΥΜΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -001/16 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -001/16 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -001/16 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΜΑΪΟΣ 2016 To αρόν τεύχος εκδόθηκε σύµφωνα µε τα ροβλε όµενα στο Τεύχος ιακήρυξης του διαγωνισµού

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτου Β. Τηλέφωνο : 2131500095 FAX : 210 3251014 E mail : mtpy@mtpy.

Ταχ. /νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτου Β. Τηλέφωνο : 2131500095 FAX : 210 3251014 E mail : mtpy@mtpy. 1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα 19-10- 2010 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αριθ.Πρωτ 27233 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΚΙΝ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: 1. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ 2. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΩ, Υπεύθυνο Παραρτήματος Κω, soulandros@ebed.gr Fax: 2242020213

ΠΡΟΣ: 1. ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ 2. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΩ, Υπεύθυνο Παραρτήματος Κω, soulandros@ebed.gr Fax: 2242020213 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 1 ΚΩΣ,18/03/2015 Αριθ. Αποφ:08/2015 Αριθ. Πρωτ: 2269/2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 620/13/16-04-20132013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΠΕ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη 14-12-2016 Αριθμ.πρωτ.: 15491 ΠΡΟΣ: Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: Συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων των σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη

ΜΕΛΕΤΗ: Συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων των σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πανόραμα 28/1/2016 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 22.000 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%) ΜΕΛΕΤΗ: Συντήρηση φωτοτυπικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Τεύχη ενδεικτικού προϋπολογισμού & τεχνικών προδιαγραφών για την συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού έτους 2016 του ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Δεκέμβριος 2015 Σελίδα 1 από 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Fax : E mail

Fax : E mail προς ανάρτηση στο ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.διεύθυνση : Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70 ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνομα είδους ή υπηρεσίας) ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΤΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ. Αχαρνές,19/06/2014. Αριθ. πρωτ.:52107

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΤΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ. Αχαρνές,19/06/2014. Αριθ. πρωτ.:52107 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αχαρνές,19/06/2014 Αριθ. πρωτ.:52107 ΣΥΜΒΑΣΗ 1. Στις Αχαρνές σήμερα 19, του μήνα Ιουνίου., του έτους 2014, ημέρα, Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Πρόχειρος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα: 18-11-16 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 25324 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ» ΑΦΜ 999100816 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Αποθηκών, Προµηθειών & Μεταφορών Σελίδα 1 από 5

ιεύθυνση Αποθηκών, Προµηθειών & Μεταφορών Σελίδα 1 από 5 Σελίδα 1 από 5 1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : 32.000,00.- 2. ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Το Σύστηµα Συναγερµού θα εγκατασταθεί εντός του οικοπέδου του Υποσταθµού (Υ/Σ) 150 kv Αλεξανδρούπολης (χώρος 2) και

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αθήνα 15-1-2013 Το Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ σύµφωνα µε την 699/35/15.11.2012 Απόφαση Σ/Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΤIΡΙΟΥ ΤΟΥ Κ.Ε.Φ.Ι.ΑΠ. ΠΕΛΛΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΤIΡΙΟΥ ΤΟΥ Κ.Ε.Φ.Ι.ΑΠ. ΠΕΛΛΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΤIΡΙΟΥ ΤΟΥ Κ.Ε.Φ.Ι.ΑΠ. ΠΕΛΛΑΣ 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Κ.Ε.Φ.Ι.ΑΠ. ΠΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΠΡΟΣ: Αριθ. Πρωτ.:12383 Ηµεροµηνία:23/08/2013 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 210 5194044

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΠΡΟΣ: Αριθ. Πρωτ.:12383 Ηµεροµηνία:23/08/2013 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 210 5194044 AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ: Αριθ. Πρωτ.:12383 Ηµεροµηνία:23/08/2013 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 210 5194044 ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια Αναλωσίµων Πέδησης Συρµών.(Τακάκια).(MR-267294).

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568, 2102517292 - FAX:210-2517292 ΟΝΟΜΑ:... ΕΠΩΝΥΜΟ: ΙΕΥΘΥΝΣΗ:..

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τη αροχή υ ηρεσιών «ερισυλλογής µ αζών και α ορριµµάτων». (Ε αναλη τικός διαγωνισµός)

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τη αροχή υ ηρεσιών «ερισυλλογής µ αζών και α ορριµµάτων». (Ε αναλη τικός διαγωνισµός) Αριθ. Πρωτ.:25117 Ηµεροµηνία:22/12/2014 Πληροφορίες: Νικόλαος Σοφιανός Τηλέφωνο: 2144141197 ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τη αροχή υ ηρεσιών «ερισυλλογής µ αζών και α ορριµµάτων». (Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΑΜ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΑΜ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΑΜ Γ. Καλογιάννης ΤΡΑΜ Α.Ε. Τέρµα οδού Αεροπορίας 16777 Ελληνικό Τµηµατάρχης Ηλεκτρονικών Συστηµάτων Ηλεκτρολόγος Μηχ. Τηλ : 210-9978092 Φαξ: 210-9911543

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΑ: ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΑ: ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΑ: ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΛΙΔΑ 1.1 Έκταση Εργασιών Έργου 1 1.2 Διάρκεια Περιόδου 1 2.1 Προληπτική Συντήρηση 1 2.2 Πρόγραμμα Προληπτικής 1 2.3 Έντυπο αναφοράς Προληπτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟ ΩΝ,ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: Fax: e-mail: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης 73135 Σιώµ ου Αγλαΐα 2821341760

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αχαρνές, 30/12/2014 Αριθ. πρωτ: 101125 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές σήμερα 30, του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 4-11-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 4-11-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 4-11-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια Αναλωσίµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. Κωδ.Προϋ /σµού: 10/6474.0001 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προµήθεια Αναλωσίµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. Κωδ.Προϋ /σµού: 10/6474.0001 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΗΜΟΣ : ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: Προµήθεια Αναλώσιµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. (Συµ εριλαµβανοµένου και του ΦΠΑ) Έργο: Προµήθεια Αναλωσίµων

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Σ Υ Μ Β Α Σ Η

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Σ Υ Μ Β Α Σ Η INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.06.09 12:50:23 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ω379465ΦΘ3-ΗΤ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΗΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΗΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292 - FAX:210-2517292 ΟΝΟΜΑ:... ΕΠΩΝΥΜΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ

ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &ΚΟΙΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ :2132046170-171-284 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 6391/743601

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Σήµερα την ευτέρα 26/4/2010, οι παρακάτω υπογράφοντες: α.) Ο κος Αργύριος Ζαφειρόπουλος, κάτοικος Αθηνών που ενεργεί στην προκειµένη περίπτωση υπό την ιδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ,00 ΕΥΡΩ ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α. 23%

ΣΥΜΒΑΣΗ ,00 ΕΥΡΩ ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α. 23% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΗΛΙΔΑ» ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΗΛΙΔΑ» ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΗΛΙΔΑ» ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ Α/Α ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Η Διαχειριστική Αρχή του συγκροτήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 40.590,00 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 40.590,00 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 Π ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ-Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ 47100 ΑΡΤΑ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ 10.200 + Φ.Π.Α.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ 10.200 + Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών & Δαπανών Εσωτερικού ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ 10.200 + Φ.Π.Α. Στην

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση 1122/26-9-2000: Οδηγία για τα κλειστά κυκλώµατα τηλεόρασης

Απόφαση 1122/26-9-2000: Οδηγία για τα κλειστά κυκλώµατα τηλεόρασης Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα Κηφισίας 1-3, Αµπελόκηποι, ΤΚ 115 23 Αθήνα Τηλ.:210 6475 601, Fax:210 6475628 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Internet Site: www.dpa.gr Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Για την υπηρεσία «Νυχτερινής φύλαξης της Μαθητικής Εστίας Γρεβενών 2015»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Για την υπηρεσία «Νυχτερινής φύλαξης της Μαθητικής Εστίας Γρεβενών 2015» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Για την υπηρεσία «Νυχτερινής φύλαξης της Μαθητικής Εστίας Γρεβενών 2015» Α. Οι προς φύλαξη χώροι είναι : 1. Εξωτερικοί χώροι : (πεζοδρόµια, ακάλυπτος χώρος, είσοδοι ) 2. Υπόγειο 3. Ισόγειο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΣΘΩΣΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΜΙΣΘΩΣΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 111/2015 ΠΙΣΤΩΣΗ: 20.000,00 πλέον ΦΠΑ (ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 23.200,00 ) ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 21-5-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 21-5-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 21-5-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 5187/ΓΕ ΧΕ/.Ο.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Θ.Αντωντζίκη ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-8200859 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 11.04.2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣHΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣHΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ MHXANHMATA ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣHΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Το Νοσοκομείο, με διαγωνισμό που διενεργήθηκε από τη ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε., έχει προμηθευτεί μηχανήματα ιατρικού εξοπλισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ICOM IC-F510 KENWOOD TK-780 MOTOROLA GM-360 HYT TM-610V KENWOOD-TK-780 EKAB 5

ICOM IC-F510 KENWOOD TK-780 MOTOROLA GM-360 HYT TM-610V KENWOOD-TK-780 EKAB 5 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ Ρ/ Η παρούσα ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ περιλαµβάνει τις απαιτήσεις του ΕΚΑΒ και τους ειδικούς όρους για την ανάδειξη συντηρητή Ραδιοδικτύου (Ρ/ ) στην Κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικοί όροι διενέργειας του Διαγωνισμού 1. Υποχρεωτικοί Όροι Όλοι οι περιεχόμενοι στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών και στα σχετικά Παραρτήματα όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί για τους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ GE HEALTHCARE DATEX-OHMEDA

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ GE HEALTHCARE DATEX-OHMEDA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. ΑΘΗΝΩΝ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ -------- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙ ΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Αυτοτελές Ν.Π... Πληροφορίες: Σούλης Μιχάλης Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 11855, Αθήνα Αθήνα, 21/02/2011 Τηλ.: 210.5294852 Αριθµ. Πρωτ.: Fax: 210.3471105

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΡΟΧΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΡΟΧΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΡΟΧΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ Γενικά Σύμφωνα με την απόφαση 353 (πρακτικό 32/2012) του Συμβουλίου του ΤΕΙ Σερρών, το Τ.Ε.Ι. Σερρών προκηρύσσει πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001893354 2014-02-27

14PROC001893354 2014-02-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σέρρες, 2 Φεβρουαρίου 201 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 52889/505 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 7-10-2013

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 7-10-2013 ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 0-9-20 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/-8- Θ 7 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνομα είδους ή υπηρεσίας) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΡΑΔΙΟΔΙΚΤΥΟΥ ΕΚΑΒ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΒΟΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ 10.500,00 ΕΥΡΩ ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α.

ΣΥΜΒΑΣΗ 10.500,00 ΕΥΡΩ ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Δ/νση: Φραγκούδη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές» Αχαρνές, 30/12/2014 Αριθ. πρωτ.: 101126 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ. ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 27 /10/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 21606 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 27 /10/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 21606 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ν. Φιλ/φεια: 27 /10/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 21606 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας < ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ( SOFTWARE) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΕΡΓΟ: Παροχή υπηρεσιών στον ήµο Τεχνικού Ασφαλείας ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΕΡΓΟ: Παροχή υπηρεσιών στον ήµο Τεχνικού Ασφαλείας ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.600,79 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΑ Η µελέτη αυτή αφορά την ανάθεση υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας για τους εργαζόµενους του ήµου Κοµοτηνής για διάστηµα 12 µηνών από την υπογραφή της σύµβασης

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ- ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ»

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Α ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Κ.Α ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΕΚΤΥΠΩΣΗ, ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΥΑΛ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΕΥΑΛ Κ.Α. 62.03.002.00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. Δ/νση Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης Τμήμα Προμηθειών Αθήνα, 14-12-2016 Πληροφορίες : Δ. Τσουμπλέκα Αρ. πρωτ.: 184258 Τηλ. : 210 8802553

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαμάτα, 21 Σεπτεμβρίου 2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 49099 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.: 326 Ημερομηνία :

Αριθ. Πρωτ.: 326 Ημερομηνία : ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) Α.Ε. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ : 099939745, Δ.Ο.Υ. : ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ : 214-4141211-17, FAX : 210-3223935 ΑΔΑ: ΒΙ65ΟΡΛΟ-0ΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

17REQ

17REQ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ -ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΕΡΓΟ : «Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 9.05,00 ευρώ Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ : Χ. Μπαλασόπουλος - Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός Τ.Ε

Διαβάστε περισσότερα

Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα. 1. Όροι Εγγύησης

Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα. 1. Όροι Εγγύησης Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα 1. Όροι Εγγύησης Η Schneider Electric αναλαµβάνει να αντικαταστήσει τυχόν ελαττωµατική λειτουργία των προϊόντων που προέρχεται από σφάλµα στο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 26.863,20 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 26.863,20 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 Π ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ-Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ 47100 ΑΡΤΑ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/50120/ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ (Υ/Σ) ΡΟ ΙΝΙΟΥ, ΣΤΗΝ Ο Ο ΛΙΝΟΥ 100, ΣΤΗ ΡΟ Ο ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/50120/ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ (Υ/Σ) ΡΟ ΙΝΙΟΥ, ΣΤΗΝ Ο Ο ΛΙΝΟΥ 100, ΣΤΗ ΡΟ Ο ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ιεύθυνση ιαχείρισης Νησιών Υπηρεσίες Κρήτης - Ρόδου Οδός Καστοριάς Κατσαµπάς 713 07 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1168, 711 10 Ηράκλειο Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 31 του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ.,

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 31 του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ., ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές» Αχαρνές, 31/12/2015 Αριθ. πρωτ.: 92389 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΚΙΜΕΣ 1. Σκοπός Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι να καθορίσει τις µεθόδους και τον τρόπο ελέγχου κατά την εκτέλεση των παρακάτω διαδικασιών: Έλεγχο εισερχοµένων Εγκατάσταση οργάνων Παροχή υπηρεσιών τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 7 /12/2015 Αριθμ. Πρωτ: ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 7 /12/2015 Αριθμ. Πρωτ: ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ν. Φιλ/φεια: 7 /12/2015 Αριθμ. Πρωτ: 25038 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση εργασίας με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ συµπεριλαµβανοµένων των kit συντήρησης, ανταλλακτικών και εργασίας, τριών αναισθησιολογικών µηχανηµάτων PRIMUS του οίκου DRAEGER του

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΙ ΟΧΙ ΕΩΣ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:30 ΠΡΩΙ CPV 50413200-5 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

ΝΑΙ ΟΧΙ ΕΩΣ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:30 ΠΡΩΙ CPV 50413200-5 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA : OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 6463/727333 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο Πρόχειρος ιαγωνισµός θα διενεργηθεί µε τη λήψη κλειστών εγγράφων προσφορών, οι

1. Ο Πρόχειρος ιαγωνισµός θα διενεργηθεί µε τη λήψη κλειστών εγγράφων προσφορών, οι ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ AE ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΜΠΟ ΤΜ. ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕΜΠΟ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάδειξη Αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών ελέγχου σύσφιξης των κοχλιωτών συνδέσεων της φέρουσας µεταλλικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων προκειμένου να συνάψει ετήσια σύμβαση που αφορά στην ανάθεση της «ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ

Η Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων προκειμένου να συνάψει ετήσια σύμβαση που αφορά στην ανάθεση της «ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΑΘΗΝΑ 25/05/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 348 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Για παράδειγµα ένα µήνυµα το οποίο θα ενηµερώνει τον καταναλωτή ότι πρόκειται να λήξει η πίστωσή του δε θα σβήνεται από την οθόνη, αλλά ένα µήνυµα

Για παράδειγµα ένα µήνυµα το οποίο θα ενηµερώνει τον καταναλωτή ότι πρόκειται να λήξει η πίστωσή του δε θα σβήνεται από την οθόνη, αλλά ένα µήνυµα ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥOY ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ -.. ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών Εµπορικών Καταναλωτών και Εφαρµογής Έξυπνων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια Λαµ τήρων

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια Λαµ τήρων ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ: Αριθ. Πρωτ.: Ηµεροµηνία: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: E-mail: 7140 15/05/2013 Γ. Νικολακάκης 210 5194605 gnikolakakis@ametro.gr ΘΕΜΑ: ΣΧΕΤΙΚΑ: MR-267032 ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 28-1-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 28-1-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 28-1-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV001958034 2014-04-01

14SYMV001958034 2014-04-01 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών & Δαπανών Εσωτερικού 14SYMV001958034 2014-04-01 ΣΥΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ, ΦΟΡΤΩΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 162.433,69 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ» Γενικοί Όροι

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ» Γενικοί Όροι Α.Π.: NOSTOS/2016/219 Πειραιάς, 22/11/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ» Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου και την έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

δυνατόν να καλύπτονται, κατόπιν σχετικού μειοδοτικού διαγωνισμού, από επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών

δυνατόν να καλύπτονται, κατόπιν σχετικού μειοδοτικού διαγωνισμού, από επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών 0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Πατρ. Γρηγορίου Ε 12, Τ.Κ. 56123, Αμπελόκηποι Τίτλος: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ενδεικτ.προυπολ.: 94.464,00 Κ.Α. :

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ποσότητα

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ποσότητα ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ«προμήθειας ανταλλακτικών και την αποκατάσταση βλαβών του συστήματος Πυρανίχνευσης - Μεγαφωνικής Αναγγελίας του Νοσοκομείου Σάμου και επέκταση του συστήματος Πυρανίχνευσης σε 53 δωμάτια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Αριδαία 16/03/2015 Α/Α Μελέτης: 2/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Αριδαία 16/03/2015 Α/Α Μελέτης: 2/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ. Αριδαία 6/03/05 Α/Α Μελέτης: /05 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ CPV: 50730000- ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας λάβει υπόψη: 2). Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 περί αρµοδιοτήτων ηµάρχου

Έχοντας λάβει υπόψη: 2). Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 περί αρµοδιοτήτων ηµάρχου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 5/ 12/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 38750 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Απόφ. ηµάρχου: 2892 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. ιάκου Τ.Κ. 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα