ΣΔΥΝΙΚΔ ΡΤΘΜΙΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΝΔΡΓΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Inbroker

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΔΥΝΙΚΔ ΡΤΘΜΙΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΝΔΡΓΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Inbroker"

Transcript

1 ΣΔΥΝΙΚΔ ΡΤΘΜΙΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΝΔΡΓΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Inbroker Έκδοζη : /10/2011 Copyright Χρημαηιζηήριο Αθηνών Α.Ε.

2 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ 1 ΔΙΑΓΩΓΗ κοπόρ ύνοτη Πποαπαιηούμενα ΔΛΔΓΥΟ ΔΚΓΟΗ JAVA ΚΑΙ INTERNET EXPLORER Δγκαηάζηαζη Java Έλεγσορ έκδοζηρ Java Έλεγσορ Internet Explorer ΡΤΘΜΙΔΙ ΣΑ TRUSTED SITES ΚΑΙ ACTIVEX CONTROLS Ρςθμίζειρ ζηα Trusted Sites Ρςθμίζειρ ζηα ActiveX controls Ρςθμίζειρ ζηα Miscellaneous ΔΛΔΓΥΟ POP-UP BLOCKERS ΔΛΑΥΙΣΟΠΟΙΗΗ,ΜΔΓΙΣΟΠΟΙΗΗ ΠΑΡΑΘΤΡΩΝ ΔΛΔΓΥΟ ΤΠΑΡΞΗ TOOLBARS ΚΑΙ FIREWALL Έλεγσορ Ύπαπξηρ Toolbar Πεξίπηωζε 1 Internet Explorer Πεξίπηωζε 2 Internet Explorer Έλεγσορ Firewall ΔΛΔΓΥΟ ΣΟΝ ΣΑΘΜΟ ΔΡΓΑΙΑ ΣΟΤ ΥΡΗΣΗ ΓΙΑ LOCAL ADMINISTRATOR ΠΡΟΒΑΗ LOGIN ΣΟ INBROKER TROUBLESHOOTING GUIDE ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΣΑ ΣΟ LOGON ΣΗΝ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑ This Browser does not support Applets ΓΙΑΚΟΠΗ STREAMING ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ & ANTIVIRUS Γεληθή Οδεγία Παξάδεηγκα ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Copyright Χρημαηιζηήριο Αθηνών Α.Ε. Σελίδα 1 από 33

3 1 ΔΙΑΓΩΓΗ 1.1 κοπόρ Σν παξόλ θείκελν πεξηέρεη ηνλ έιεγρν ηωλ ηερληθώλ ξπζκίζεωλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο εθαξκνγήο InBroker. 1.2 ύνοτη ηα παξαθάηω θεθάιαηα ζα αλαιπζεί πωο γίλεηαη ν έιεγρνο θαη ε εγθαηάζηαζε Java, o έιεγρνο ηνπ Internet Explorer, νη απαξαίηεηεο ξπζκίζεηο ζηα Trusted sites θαη ζηα ActiveX controls, ν έιεγρνο ηωλ pop-up blockers θαη ν έιεγρνο ηνπ ζηαζκνύ εξγαζίαο ηνπ ρξήζηε γηα local administrator πξόζβαζε. Σέινο ζα παξνπζηαζηεί ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν ζπλδέεηαη ν ρξήζηεο ζηελ εθαξκνγή ηνπ InBroker plus αιιά θαη θάπνηεο νδεγίεο αληηκεηώπηζεο πξνβιεκάηωλ. 1.3 Πποαπαιηούμενα Η εγθαηάζηαζε ηεο εθαξκνγήο InBroker γίλεηαη κόλν ζηα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα Windows XP, Windows Vista, Windows 7. Τπνζηεξίδεη Πξόγξακκα πεξηήγεζεο Internet Explorer 7 και άνυ θαη Έκδοζη Java Runtime Environment από θαη άλω. πληζηώκελεο εθδόζεηο Java, είλαη απηέο πνπ είλαη δηαζέζηκεο γηα θαηέβαζκα από ηελ θεληξηθή ζειίδα ηεο εθαξκνγήο Copyright Χρημαηιζηήριο Αθηνών Α.Ε. Σελίδα 2 από 33

4 2 ΔΛΔΓΥΟ ΔΚΓΟΗ JAVA ΚΑΙ INTERNET EXPLORER 2.1 Δγκαηάζηαζη Java Γηα ηελ ρξήζε ηεο εθαξκνγήο InBroker απαηηείηαη λα έρεηε ζηνλ ζηαζκό εξγαζίαο ζαο εγθαηεζηεκέλε κία έθδνζε Java (JRE). Πξηλ ζπλδεζείηε ινηπόλ ζηελ εθαξκνγή ειέγρεηε αλ έρεηε ζηνλ ζηαζκό εξγαζίαο ζαο java θαη πνηα έθδνζε. Αλ δελ ππάξρεη ην εηθνλίδην όπωο θαίλεηαη ζην παξαθάηω παξάζπξν ηόηε ζα πξέπεη ν ρξήζηεο λα θαηεβάζεη ηελ java από ηελ ζειίδα Copyright Χρημαηιζηήριο Αθηνών Α.Ε. Σελίδα 3 από 33

5 2.2 Έλεγσορ έκδοζηρ Java Αλ έρεηε ζηνλ ζηαζκό εξγαζίαο ζαο java ζα πξέπεη λα ειέγμεηε πόζεο θαη πνηεο εθδόζεηο Java έρεηε αθνινπζώληαο ηα παξαθάηω βήκαηα: Start Settings Control Panel Java επηιέγνληαο Java θαη κεηά View όπωο απεηθνλίδεηαη παξαθάηω. ηελ επόκελν παξάζπξν (JNLP Runtime Settings) θαη από ηελ επηινγή System βιέπεηε πόζεο θαη πνηεο εθδόζεηο Java έρεηε. Αλ ζην παξάζπξν απηό δηαπηζηώζεηε όηη έρεηε πεξηζζόηεξεο από κία εθδόζεηο Java ηόηε ζα πξέπεη λα αλαηξέμεηε ζηελ πξνζζαθαίξεζε πξνγξακκάηωλ λα θαηαξγήζεηε όιεο ηηο εθδόζεηο Java θαη θαηόπηλ από ην link windows-i586.exe λα εγθαηαζηήζεηε ηελ πξνηεηλόκελε έθδνζε Java Copyright Χρημαηιζηήριο Αθηνών Α.Ε. Σελίδα 4 από 33

6 2.3 Έλεγσορ Internet Explorer ηελ ζπλέρεηα ειέγρεηε ηελ έθδνζε ηνπ Internet Explorer όπωο θαίλεηαη ζηελ παξαθάηω νζόλε. Μενού Internet Explorer -> Help About Internet Explorer. Αλ έρεηε Internet explorer 7 όπωο απεηθνλίδεηαη παξαθάηω ηόηε δελ απαηηείηαη θάπνηα ξύζκηζε. Copyright Χρημαηιζηήριο Αθηνών Α.Ε. Σελίδα 5 από 33

7 ηελ πεξίπηωζε πνπ έρεηε έκδοζη Internet Explorer 8 κεηά ηελ ζύλδεζε ζηελ εθαξκνγή απαηηείηαη λα ειέγμεηε ηελ έθδνζε ηνπ Internet explorer όπωο θαίλεηαη παξαθάηω. ηελ ζπλέρεηα ινηπόλ ζαο εκθαλίδεηαη ε παξαθάηω νζόλε όπνπ ζαο δεηάεη λα γίλεη ε απαξαίηεηε παξακεηξνπνίεζε γηα ηελ νξζή ιεηηνπξγία ηνπ InBroker κε Internet Explorer. Δπηιέγνληαο «ςμθυνώ» γίλεηαη απηόκαηα ε παξακεηξνπνίεζε. Copyright Χρημαηιζηήριο Αθηνών Α.Ε. Σελίδα 6 από 33

8 3 ΡΤΘΜΙΔΙ ΣΑ TRUSTED SITES ΚΑΙ ACTIVEX CONTROLS 3.1 Ρςθμίζειρ ζηα Trusted Sites Αθνινπζήζηε ηα παξαθάηω βήκαηα γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηωλ θαηάιιειωλ ξπζκίζεωλ ζηα trusted sites. Βήμα 1 Από ην κελνύ ηνπ Internet Explorer επηιέμηε Tools Internet Options Βήμα 2 Από ην παξάζπξν Internet Options επηιέμηε Security > Trusted Sites -> Sites όπωο δείρλεη ηα παξαθάηω παξάζπξν Copyright Χρημαηιζηήριο Αθηνών Α.Ε. Σελίδα 7 από 33

9 Βήμα 3 ην παξάζπξν «Σrusted sites πνπ εκθαλίδεηαη πξνζζέζηε έλα έλα ηα παπακάηυ links *.inbroker.com *.inbroker.gr πηέδνληαο θάζε θνξά ην θνπκπί «Add» όπωο θαίλνληαη ζην παξάζπξν Trusted Sites θαη κε απελεξγνπνηεκέλε ηελ επηινγή «Require server verification...» Copyright Χρημαηιζηήριο Αθηνών Α.Ε. Σελίδα 8 από 33

10 3.2 Ρςθμίζειρ ζηα ActiveX controls Γηα ηελ ζωζηή ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο InBroker απαηηείηαη επίζεο λα ελεξγνπνηεζνύλ ηα ActiveX controls and plug-ins ξπζκίζεωλ αζθαιείαο. Βήμα 1 Από ην κελνύ ηνπ Internet Explore επηιέμηε Tools Internet Options Security Custom level όπωο θαίλεηαη ζην παξαθάηω παξάζπξν. Βήμα 2 ην παξάζπξν Security Settings Trusted Sites Zone θάληε scrolling ώζηε λα εληνπίζεηε ηελ επηινγή ActiveX controls and plug-ins θαη επιλέξηε Enable γηα θάζε κία από ηηο παξαθάηω παξακέηξνπο: Allow previously unused ActiveX controls to run without prompt Allow Scripts Automatic prompting for ActiveX controls Binary and script behaviors Display video and animation on a webpage that does not used external media player Download unsigned ActiveX controls Run ActiveX controls and plug-ins Script ActiveX controls marked safe Scripting όπωο θαίλεηαη ζην παξάζπξν «Security Settings Trusted Sites Zone πνπ αθνινπζεί θαη επηιέμηε ΟΚ. εκεηώλεηαη όηη ε παπάμεηπορ Initialize and script ActiveX controls not marked as safe for scripting πξέπεη λα είλαη ζε status Prompt. Copyright Χρημαηιζηήριο Αθηνών Α.Ε. Σελίδα 9 από 33

11 3.3 Ρςθμίζειρ ζηα Miscellaneous Γηα λα εκθαλίδεηαη ζε θάζε παξάζπξν ηνπ InBroker ν ηίηινο ηνπ παξαζύξνπ θαη όρη ην path ηεο ζειίδαο, απαηηείηαη κηα ξύζκηζε ζηα Miscellaneous. Βήμα 1 Από ην κελνύ ηνπ Internet Explorer επηιέμηε Tools Internet Options Security Custom level όπωο θαίλεηαη ζην παξαθάηω παξάζπξν. Copyright Χρημαηιζηήριο Αθηνών Α.Ε. Σελίδα 10 από 33

12 Βήμα 2 ην παξάζπξν πνπ εκθαλίδεηαη κε ηίηιν «Security Settings» ελεξγνπνηείζηε (Enable) ηελ επηινγή Allow Script-initiated windows without size or position constraints θαη επηιέμηε OK, όπωο θαίλεηαη ζηελ αθόινπζε εηθόλα. Copyright Χρημαηιζηήριο Αθηνών Α.Ε. Σελίδα 11 από 33

13 4 ΔΛΔΓΥΟ POP-UP BLOCKERS Υξεηάδεηαη επίζεο λα επηηξαπνύλ ζηνλ Pop-Up blocker ηα websites Βήμα 1 Από ην κελνύ ηνπ Internet Explorer επηιέγεηε Tools Pop-up blocker Pop-up settings όπωο θαίλεηαη ζην θάηωζη παξάζπξν: Βήμα 2 ην παξάζπξν «Pop Up Blocker Settings» πνπ εκθαλίδεηαη θαηαρωξείζηε ηελ αθόινπζε ζειίδα: όπωο δείρλεη ην αθόινπζν παξάζπξν ώζηε λα είλαη νξαηά ζηελ πεξηνρή «Allowed sites» Copyright Χρημαηιζηήριο Αθηνών Α.Ε. Σελίδα 12 από 33

14 5 ΕΛΑΥΙΣΟΠΟΙΗΗ,ΜΕΓΙΣΟΠΟΙΗΗ ΠΑΡΑΘΤΡΩΝ ηνλ browser firefox επηιέγνληαο options εκθαλίδεηαη ην παξαθάηω παξάζπξν όπνπ επηιέγνληαο content θαη θαηόπηλ advanced εκθαλίδεηαη ε παξαθάηω νζόλε. ηα settings πξέπεη λα γίλεη ε παξαπάλω ξύζκηζε ώζηε επηιέγνληαο ην θνπκπί όπωο θαίλεηαη ζηελ παξαθάηω εηθόλα ηα παξάζπξα λα ελεξγνπνηνύληαη ηαπηόρξνλα. Copyright Χρημαηιζηήριο Αθηνών Α.Ε. Σελίδα 13 από 33

15 6 ΔΛΔΓΥΟ ΤΠΑΡΞΗ TOOLBARS ΚΑΙ FIREWALL 6.1 Έλεγσορ Ύπαπξηρ Toolbar Άιιε κηα απαξαίηεηε ξύζκηζε πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο εθαξκνγήο InBroker είλαη ε απενεπγοποίηζη ηηρ Google Toolbar πνπ έρεηε ζηνλ Internet Explorer. Αθνινπζνύλ νδεγίεο γηα ηνλ Internet Explorer 7 & Πεπίπηυζη 1 Internet Explorer 7 Βήμα 1 Αλ έρεηε έθδνζε Internet Explorer 7 ηόηε από ην κελνύ επηιέμηε Tools -> Manage Add- Ons -> Enable or Disable Add-ons όπωο θαίλεηαη ζηε παξαθάηω εηθόλα Copyright Χρημαηιζηήριο Αθηνών Α.Ε. Σελίδα 14 από 33

16 Βήμα 2 ην παξάζπξν κε ηίηιν «Manage Add-ons» πνπ εκθαλίδεηαη επηιέμηε ηελ Google Toolbar θαη ηελ απελεξγνπνηείηε. Copyright Χρημαηιζηήριο Αθηνών Α.Ε. Σελίδα 15 από 33

17 6.1.2 Πεπίπηυζη 2 Internet Explorer 8 Βήμα 1 Αλ έρεηε έθδνζε Internet Explorer 8 από ην κελνύ επηιέμηε Tools -> Manage Add-Ons όπωο θαίλεηαη ζηε παξαθάηω εηθόλα Βήμα 2 ην παξάζπξν κε ηίηιν «Manage Add -Ons» πνπ εκθαλίδεηαη, επηιέμηε ηελ Google Toolbar θαη ζηε ζπλέρεηα Disable όπωο θαίλεηαη ζηελ παξαθάηω νζόλε. Copyright Χρημαηιζηήριο Αθηνών Α.Ε. Σελίδα 16 από 33

18 6.2 Έλεγσορ Firewall ε πεξίπηωζε πνπ έρεηε ενεπγοποιημένο ηο Firewall ηωλ Windows ζα πξέπεη λα ην ξπζκίζεηε ώζηε λα επηηξέπεη ζηελ εθαξκνγή InBroker λα ιεηηνπξγεί νξζά. Βήμα 1 Από ηα windows επηιέμηε Start -> Control Panel -> Windows Firewall όπωο θαίλεηαη παξαθάηω Copyright Χρημαηιζηήριο Αθηνών Α.Ε. Σελίδα 17 από 33

19 Βήμα 2 ην παξάζπξν «Windows Firewall» πνπ εκθαλίδεηαη βιέπεηε αλ είλαη ελεξγνπνηεκέλν ην firewall ε πεξίπηωζε πνπ είλαη ενεπγοποιημένο έλδεημε On, επηιέμηε Exceptions Add Port όπωο θαίλεηαη ζηελ παξαθάηω νζόλε. Copyright Χρημαηιζηήριο Αθηνών Α.Ε. Σελίδα 18 από 33

20 ην πεδίν Name ηνπ παξαζύξνπ «Add a Port» εηζάγεηε ηελ ip ζην port number πιεθηξνινγείηε 80 θαη επηιέγεηε ην TCP όπωο θαίλεηαη ζηελ παξαθάηω νζόλε. Γηα google chrome: Δπιλογέρ» ύνθεηερ Δπιλογέρ» Ρςθμίζειρ Πεπιεσομένος» Αναδςόμενα Παπάθςπα» Γιασείπιζη Δξαιπέζευν» Πποζθήκη Νέος Μοηίβος Δξαίπεζηρ Copyright Χρημαηιζηήριο Αθηνών Α.Ε. Σελίδα 19 από 33

21 7 ΔΛΔΓΥΟ ΣΟΝ ΣΑΘΜΟ ΔΡΓΑΙΑ ΣΟΤ ΥΡΗΣΗ ΓΙΑ LOCAL ADMINISTRATOR ΠΡΟΒΑΗ Γηα ηελ νξζή ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο InBroker plus απαηηείηαη λα είζηε local administrator ζηνλ ζηαζκό εξγαζίαο ζαο ηελ πξώηε θνξά πνπ ζα θάλεηε login ζε απηή, ώζηε λα κπνξέζνπλ λα εγθαηαζηαζνύλ ζωζηά ηα «πιζηοποιηηικά» γηα ηελ αζθαιή κεηαθνξά δεδνκέλωλ από θαη πξνο ηνλ ππνινγηζηή ζαο (βι. θεθ. 7 βήκα 5). Βήμα 1 Κάληε δεξί κλικ ζην εηθνλίδην My Computer πνπ ππάξρεη ζην desktop θαη επηιέμηε Manage Βήμα 2 ηελ αξηζηεξή πιεπξά ηνπ παξαζύξνπ Computer Management πνπ εκθαλίδεηαη επηιέμηε Local users and Groups -> θάληε κλικ πάνυ ζηο + -> επηιέμηε Groups -> θαη ζηε δεμηά πιεπξά ηνπ παξαζύξνπ επηιέμηε Administrators Copyright Χρημαηιζηήριο Αθηνών Α.Ε. Σελίδα 20 από 33

22 Βήμα 3 ην παξάζπξν κε ηίηιν Administrator Properties πνπ αλνίγεη ειέγρεηε αλ είζηε local administrator ζηνλ ζηαζκό εξγαζίαο ζαο. Αν δεν είζηε local administrator, ηόηε γηα λα γίλεηε επηιέμηε Add θαη πξνρωξείηε ζην επόκελν βήκα. Copyright Χρημαηιζηήριο Αθηνών Α.Ε. Σελίδα 21 από 33

23 Βήμα 4 ην παξάζπξν κε ηίηιν «Select Users, Computers, or Groups» ειζάγεηε ην host name ηνπ ζηαζκνύ εξγαζίαο ζαο θαζώο επίζεο θαη ηο όνομα ηος σπήζηη επιλέξηε check names γηα λα επηβεβαηώζεηε όηη ππάξρεη απηόο ν ρξήζηεο θαη ηέινο πηέζηε ΟΚ ην όνομα ηος σπήζηη, ειέγμηε check names γηα λα επηβεβαηώζεηε όηη ππάξρεη απηόο ν ρξήζηεο θαη επηιέμηε ΟΚ. Παξάδεηγκα : pcxx/user ημείυζη: Αθνύ πξαγκαηνπνηήζεηε ηε ξύζκηζε απηή απαηηείηαη λα επανεκκινήζεηε (restart) ηνλ ζηαζκό εξγαζίαο ζαο. Copyright Χρημαηιζηήριο Αθηνών Α.Ε. Σελίδα 22 από 33

24 8 Login ζην InBroker Έρνληαο ολοκληπώζει ηηο απαιηούμενερ πςθμίζειρ πνπ πξναλαθέξζεθαλ, αθνινπζείζηε ηα παξαθάηω βήκαηα γηα ηε ζύλδεζε ζαο ζηελ εθαξκνγή Βήμα 1 Πιεθηξνινγώληαο ζηνλ Internet Explorer ηε δηεύζπλζε εκθαλίδεηαη ε παξαθάηω νζόλε: Copyright Χρημαηιζηήριο Αθηνών Α.Ε. Σελίδα 23 από 33

25 Βήμα 2 Δλ ζπλερεία επηιέμηε ζε πνηα γιώζζα επηζπκείηε λα ζπλδεζείηε ζηελ εθαξκνγή όπωο θαίλεηαη ζηελ παξαπάλω νζόλε θαη θαηόπηλ επηιέγεηε «Login» ρξεζηκνπνηώληαο όνομα σπήζηη θαη ηνλ κυδικό σπήζηη πνπ ήδε έρεηε. Copyright Χρημαηιζηήριο Αθηνών Α.Ε. Σελίδα 24 από 33

26 Βήμα 3 Γηα λα ιεηηνπξγήζεη ε client εθαξκνγή ηνπ InBroker απαηηείηαη λα απνδερζείηε ην πηζηνπνηεηηθό πνπ έρεη εθδνζεί από ην Athens Exchange S.A. Δπηιέμηε Yes ινηπόλ γηα λα ηα εγθαηαζηήζεηε θαη ε ζύλδεζε ζηελ εθαξκνγή νινθιεξώλεηαη. ε πεξίπηωζε πνπ έρεηε επηιέμεη όσι ή οποιοδήποηε άλλο μήνςμα εκθαληζηεί πνπ λα ζρεηίδεηαη κε ηα πιζηοποιηηικά, ειέγρεηε ζην Control Panel Java Tab Security Certificates όηη ππάξρεη ην πιζηοποιηηικό. Μπνξείηε λα ην ζβήζεηε επηιέγνληαο Remove θαη λα ην θαηεβάζεηε εθ λένπ όηαλ μαλαζπλδεζείηε ζηελ ππεξεζία. Δπιζημαίνεηαι όηη, ε ζύνδεζη ζηελ εθαξκνγή έρεη νινθιεξωζεί επιηςσώρ κόλν όηαλ ζαο εκθαληζηεί ζηελ πάλω δεμηά πιεπξά ηεο νζόλεο «καλώρ ήπθαηε και ηο όνομα σπήζηη». Copyright Χρημαηιζηήριο Αθηνών Α.Ε. Σελίδα 25 από 33

27 9 TROUBLESHOOTING GUIDE 9.1 ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΣΑ ΣΟ LOGON ΣΗΝ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Αλ θαηά ηελ δηαδηθαζία ζύλδεζεο ζηελ εθαξκνγή ηνπ InBroker plus δεν ξεκινήζει η εγκαηάζηαζη ηυν πιζηοποιηηικών (δελ νινθιεξωζεί ε δηαδηθαζία Διέγρνπ/Δγθαηάζηαζεο ηνπ Inbroker θαη εκθαλίδεηαη ιεπθό ην παξάζπξν Έιεγρνο Δγθαηάζηαζεο αξρείωλ Inbroker), ηόηε ρξεηάδεηαη λα ζβήζεηε ηα temporary files από ην Start Settings Control panel Java General Settings όπωο θαίλεηαη ζηελ παξαθάηω νζόλε. 9.2 ΠΡΟΒΛΗΜΑ This Browser does not support Applets ε πεξίπηωζε πνπ ζηε δηαδηθαζία εηζόδνπ ζηελ εθαξκνγή θαη ζπγθεθξηκέλα ζην βήκα Έιεγρνο /Δγθαηάζηαζε αξρείωλ InBroker εκθαληζηεί ην κήλπκα This browser does not support applets όπωο θαίλεηαη παξαθάηω: Copyright Χρημαηιζηήριο Αθηνών Α.Ε. Σελίδα 26 από 33

28 ζα πξέπεη λα ελέγσεηαι και η έκδοζη ηηρ Java for applets πνπ ππάξρεη ζην Internet Explorer Internet Options Advanced Java Use JRE xxxxxxx for <applet> όπυρ θαίνεηαι ζηο παπάθςπο Internet Options παπακάηυ. Η έθδνζε απηή ζα πξέπεη λα είλαη ίδια κε ηελ έθδνζε πνπ ππάξρεη ζην Start Control Panel Java καπηέλα Java View Απαηηείηαη θαη έλα restart ηνπ Internet Explorer. Copyright Χρημαηιζηήριο Αθηνών Α.Ε. Σελίδα 27 από 33

29 9.3 ΓΙΑΚΟΠΗ STREAMING ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ & ANTIVIRUS Έρεη παξαηεξεζεί όηη θάπνηεο εθαξκνγέο πξνζηαζίαο από ηνύο (antivirus) πνπ ειέγρνπλ ηα on line δεδνκέλα δεκηνπξγνύλ πξνβιήκαηα ζε ζειίδεο ζπλερνύο πεξηερνκέλνπ (stream line). Απηό π.ρ. κπνξεί λα ζεκαίλεη όηη ν ρξήζηεο ελώ έρεη αλνίμεη ην ραξηνθπιάθην ηνπ νη ηηκέο ηωλ ζπκβόιωλ παξακέλνπλ ίδηεο (δελ ππάξρεη streaming πιεξνθνξία) Γενική Οδηγία Γηα ηελ ανηιμεηώπιζη ηηρ διακοπήρ ηυν ζελίδυν ζςνεσούρ πεπιεσομένος ζα ρξεηαζζεί λα γίλεη εξαίπεζη ηηρ IP διεύθςνζηρ από ηον on line έλεγσο ηεο εθαξκνγήο πξνζηαζίαο από ηνύο. Καηά ζπλέπεηα ε IP απηή ( ) ζα πξέπεη λα δειωζεί ζην πεδίν ηωλ εμαηξέζεωλ ηνπ πξνγξάκκαηνο antivirus. ςνίζηαηαι ε επηθνηλωλία ηνπ ρξήζηε κε ηνλ ππομηθεςηή ηνπ antivirus πνπ έρεη εγθαηαζηήζεη ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ, ώζηε λα ελεκεξωζεί γηα ην ζεκείν ζην νπνίν κπνξεί λα εθαξκνζηεί ε νδεγία απηή Παπάδειγμα Ωο παπάδειγμα γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο δηαθνπήο ηωλ ζειίδωλ ζπλερνύο πεξηερνκέλνπ ππάξρνπλ οδηγίερ γηα ην πξόγξακκα antivirus AVG Retail (version ). Αθνινπζήζηε ηα βήκαηα παξαθάηω ζύκθωλα θαη κε ηηο εηθόλεο πνπ εκθαλίδνληαη: Copyright Χρημαηιζηήριο Αθηνών Α.Ε. Σελίδα 28 από 33

30 Βήμα 1: Double click ζην εηθνλίδην ηνπ AVG. Δκθαλίδεηαη ε παξαθάηω νζόλε κε ην κελνύ ηνπ AVG Βήμα 2: Από ην κελνύ πεγαίλεηε ζην Tools Advanced Settings Copyright Χρημαηιζηήριο Αθηνών Α.Ε. Σελίδα 29 από 33

31 Βήμα 3: Δπηιέγεηε ην Web shield Βήμα 4: Έπεηηα επηιέγεηε Web Protection Copyright Χρημαηιζηήριο Αθηνών Α.Ε. Σελίδα 30 από 33

32 Βήμα 5 : ην πεδίν Exclude host/ip/domain εηζάγεηε ηελ IP θαη παηάκε Apply Copyright Χρημαηιζηήριο Αθηνών Α.Ε. Σελίδα 31 από 33

33 10 ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Σν Σκήκα Σερληθήο Τπνζηήξημεο Πειαηώλ ηνπ InBroker είλαη πάληα ζηε δηάζεζε ζαο θαζεκεξηλά 9.00 έωο ηνηρεία Δπηθνηλωλίαο Αλ αληηκεηωπίζεηε νπνηνδήπνηε πξόβιεκα κε ηελ ιεηηνπξγία ή ηε ρξήζε ηνπ InBroker plus ηειεθωλήζηε ζην Σν λνύκεξν ηνπ fax είλαη : Δπίζεο κπνξείηε λα έξζεηε ζε επαθή καδί καο ζηέιλνληαο ζην Σκήκα Σερληθήο Τπνζηήξημεο Πειαηώλ Copyright Χρημαηιζηήριο Αθηνών Α.Ε. Σελίδα 32 από 33

Copyright 2010 - Χρηµατιστήριο Αθηνών Α.Ε.

Copyright 2010 - Χρηµατιστήριο Αθηνών Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Inbroker Plus Έκδοση : 1.3 26/05/2010 Copyright 2010 - Χρηµατιστήριο Αθηνών Α.Ε. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1.1 Σκοπός... 2 1.2 Σύνοψη...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο Οδεγίεο Αζθαιείαο...θάικα! Γελ έρεη νξηζηεί ζειηδνδείθηεο. Κεθάιαην 1: Υαξαθηεξηζηηθά DVR... 1 Κεθάιαην 2: Σνπνγξαθηθό ζπζθεπήο... 2 2.1 Πξόζνςε... 2 2.1.1 DVR Πξόζνςε(κόλν

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Φιλίππου. Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010. Γραμματειακή Υποςτήριξη. Φάκελοι και ετικέτεσ

Κατερίνα Φιλίππου. Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010. Γραμματειακή Υποςτήριξη. Φάκελοι και ετικέτεσ Κατερίνα Φιλίππου Msc Μοντέλα Η/Υ Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010 Γραμματειακή Υποςτήριξη Φάκελοι και ετικέτεσ Φάκελοι και εηικέηερ Τν Word ζαο παξέρεη θάπνηα εύρξεζηα εξγαιεία πνπ ζαο επηηξέπνπλ λα δεκηνπξγείηε

Διαβάστε περισσότερα

IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ

IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ Δπηζθεθηείηε ηελ ειεθηξνληθή καο δηεύζπλζε: www.alfalamda.gr ΔΗΠΑΓΥΓΖ Η IP θάκεξα ζπλδπάδεη κία ςεθηαθή βίληεν-θάκεξα πςειήο πνηόηεηαο κε ζύλδεζε ζε δίθηπν θαη έλα ηζρπξό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Οδηγός εκμάθησης Hot Potatoes 6... 3 Τι είναι τα Hot Potatoes... 4 Τύποι αρχείων... 5 Εισαγωγή στο JQuiz... 5 Εισαγωγή στο

Διαβάστε περισσότερα

EOS 9004,9008. Οδεγίεο Χξήζεο. SIGMA SECURITY-X.ΦΔΗΓΑ-www.sigmasec.gr version 4.6.2010

EOS 9004,9008. Οδεγίεο Χξήζεο. SIGMA SECURITY-X.ΦΔΗΓΑ-www.sigmasec.gr version 4.6.2010 2010 EOS 9004,9008 Οδεγίεο Χξήζεο SIGMA SECURITY-X.ΦΔΗΓΑ-www.sigmasec.gr version 4.6.2010 Πεξηερόκελα Πίνακας περιεχομένων Οδεγίεο αζθαιείαο...3 Κεθάιαην 1: Χαξαθηεξηζηηθά DVR...4 Κεθάιαην 2: Γηάηαμε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτςξη Εκπαιδεςτικού Οδηγού για το Android

Ανάπτςξη Εκπαιδεςτικού Οδηγού για το Android ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΣΕ Ανάπτςξη Εκπαιδεςτικού Οδηγού για το Android ΠΣΤΧ ΙΑ ΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Νεόφυτος άββα T-2803 Επιβλέπων: ΛΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε θαη ελεκέξσζε... 6 2.1 Απαηηήζεηο ζπζηήκαηνο... 6 2.2

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Προαπαιηούμενα: Acronis True Image Home 11 Bootable CD Γύο ή περιζζόηεροσς δίζκοσς ζσνδεδεμένοσς ζηον σπολογιζηή. Οι δίζκοι μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Xξήζεο Εθαξκνγήο Help Desk γηα Τπνβνιή Αηηεκάηωλ Ticket. Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίωλ πκβάζεωλ. Μέξνο Α

Εγρεηξίδην Xξήζεο Εθαξκνγήο Help Desk γηα Τπνβνιή Αηηεκάηωλ Ticket. Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίωλ πκβάζεωλ. Μέξνο Α Εγρεηξίδην Xξήζεο Εθαξκνγήο Help Desk γηα Τπνβνιή Αηηεκάηωλ Ticket Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίωλ πκβάζεωλ Μέξνο Α Πίνακαρ Πεπιεσομένων Εηζαγωγή... 3 Κέληξν Τπνζηήξημεο - Support Center... 6 Εηζαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Ιανουάριος 2011 Κώςτασ Κωνςταντοφλασ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com

ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com Σην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο Γηδαζθαιία Γιωζζώλ κε Νέεο Σερλνινγίεο κε δηδάζθνπζα

Διαβάστε περισσότερα

Καηαζκεςή ιζηοζελίδων με ηο FrontPageXP

Καηαζκεςή ιζηοζελίδων με ηο FrontPageXP Καηαζκεςή ιζηοζελίδων με ηο FrontPageXP Γξακκή ηίηινπ Γξακκή κελνύ Γξακκή εξγαιείσλ Μνξθνπνίεζε Δηθόλα Δθέ DHTML Παξάζπξν εξγαζηώλ Όηαλ αλνίγνπκε ην FrontPage, αλνίγεη απηόκαηα κία λέα ζειίδα. (Σην FrontPage

Διαβάστε περισσότερα

Cisco L2/L3 IOU Rack V3. Τι είναι ηο CISCO IOU; Προαπαιηούμενες γνώζεις για ηο Cisco IOU

Cisco L2/L3 IOU Rack V3. Τι είναι ηο CISCO IOU; Προαπαιηούμενες γνώζεις για ηο Cisco IOU Cisco L2/L3 IOU Rack V3 Πνιινί ινηπόλ από εζάο ρξεζηκνπνηείηε ην GNS3 γηα λα πεηξακαζηηζηείηε ζε δηάθνξεο ηνπνινγίεο κε Cisco Routers. Πξάγκαηη ην GNS3 είλαη έλα αμηόπηζην εξγαιείνπ ινγηζκηθνύ δηόηη καο

Διαβάστε περισσότερα

Σεσνικό εγσειπίδιο σπήζηρ ibisologismos

Σεσνικό εγσειπίδιο σπήζηρ ibisologismos Περιεχόμενα ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 2 Σκήκα Τπνζηήξημεο (Help Desk and Client Support)... 2 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 ρεηηθά κε ηελ ππεξεζία ibisologismos.... 3 Υαξαθηεξηζηηθά... 3 Πιενλεθηήκαηα... 3 Όλνκα Υώξνπ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ. Allwater.gr ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ. Allwater.gr ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR EC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR ΠΡΟΟΥΗ: θαιό είλαη κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ πξνγξακκαηηζηή θαη πξηλ ηνλ πξνγξακκαηηζκό

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Simplifying Complexity. Οδεγόο Χξήζεο Γηαδηθηπαθήο Πιαηθόξκαο

Simplifying Complexity. Οδεγόο Χξήζεο Γηαδηθηπαθήο Πιαηθόξκαο Simplifying Complexity Οδεγόο Χξήζεο Γηαδηθηπαθήο Πιαηθόξκαο Πεξηερόκελα 1 Δηζαγσγή... 2 2 Οδεγίεο Υξήζεο... 2 2.1 Πξώηε Δγγξαθή ζηελ Πιαηθόξκα... 2 2.2 Δίζνδνο ζηελ Πιαηθόξκα...4 2.3 Γεκηνπξγία Καξηέιαο

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε.) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο.

Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε.) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο. Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε.) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο. Εηδηθεπκέλνη Ιαηξνί Κπηηαξνιόγνη Έθδνζε 0.3 Εξγαζηήξην Δηαγλσζηηθήο Κπηηαξνινγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΖΠ. Έθδνζε 1.0

ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΖΠ. Έθδνζε 1.0 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 1. ΔΗΠΑΓΥΓΖ... 4 2. ΑΘΔΛΡΗΘΝΞΝΗΖΠΖ... 4 3. ΚΔΛΝ ΞΙΝΖΓΖΠΖΠ... 6 4. ΡΔΘΚΖΟΗΥΠΖ... 8 4.1 ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΑ... 8 4.1.1 ΑΛΑΕΖΡΖΠΖ ΘΑΗ ΑΛΑΘΡΖΠΖ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΥΛ... 9 4.1.2 ΙΗΠΡΑ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΥΛ... 14 4.1.3 ΡΔΘΚΖΟΗΥΠΖ

Διαβάστε περισσότερα

Monitoring using Nagios System

Monitoring using Nagios System Διασείπηζη Δικηύων Monitoring using Nagios System Ομάδα Επγαζίαρ Ονομαηεπώνςμο Α.Μ. Ονομαηεπώνςμο Α.Μ. Μάθημα Ανηικείμενο Επγαζίαρ Καθηγηηήρ Χαιιίδαο Φώηεο 1115200600170 Παζζηάο Φαίδσλ 1115200600223 Δηαρείξεζε

Διαβάστε περισσότερα

Cisco L2/L3 IOU Rack V3. Τι είναι το CISCO IOU; Προαπαιτούμενες γνώσεις για το Cisco IOU

Cisco L2/L3 IOU Rack V3. Τι είναι το CISCO IOU; Προαπαιτούμενες γνώσεις για το Cisco IOU Cisco L2/L3 IOU Rack V3 Πνιινί ινηπόλ από εζάο ρξεζηκνπνηείηε ην GNS3 γηα λα πεηξακαζηηζηείηε ζε δηάθνξεο ηνπνινγίεο κε Cisco Routers. Πξάγκαηη ην GNS3 είλαη έλα αμηόπηζην εξγαιείνπ ινγηζκηθνύ δηόηη καο

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Κωνζηανηούλαρ Κωνζηανηίνορ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

JA-80Y ηηλεμεηαδόηηρ GSM

JA-80Y ηηλεμεηαδόηηρ GSM JA-80Y ηηλεμεηαδόηηρ GSM Ο JA-80Y είλαη έλα εμάξηεκα ηνπ ζπζηήκαηνο Oasis. Απηό ην εγρεηξίδην ηζρύεη γηα ηελ έθδνζε ινγηζκηθνύ XA61010 ή λεόηεξε. Ο ηειεκεηαδόηεο είλαη ζρεδηαζκέλνο λα εγθαηαζηαζεί κέζα

Διαβάστε περισσότερα

Βαγγέιεο Ν. Μαξθνπιήο

Βαγγέιεο Ν. Μαξθνπιήο Βαγγέιεο Ν. Μαξθνπιήο Αποηέλεζμα δοκιμαζηικής λειηοσργίας κάμερας Foscam FI8905w ποσ παρατωρήθηκε από ηην novatron. Παξάξηεκα: Κξηηήξην επηινγήο IP θάκεξαο θαη Μεηεσξνινγηθνύο ζηαζκνύο. 2 Ειζαγωγή H ζπγθεθξηκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο εηξά FK ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ Μεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ζπζθεπαζίαο λα γίλεηαη πάληα έιεγρνο γηα ηελ πιεξόηεηα ηεο παξάδνζεο, ελώ ζε πεξίπησζε ειαηησκάησλ, επηθνηλσλήζηε

Διαβάστε περισσότερα

LiveTracker24 Οδεγίεο Υξήζεο Έθδνζε 1.0-15/3/2011 πληάθηεο: Αλδξεαδάθεο Μαλώιεο email: info@livetrack24.com

LiveTracker24 Οδεγίεο Υξήζεο Έθδνζε 1.0-15/3/2011 πληάθηεο: Αλδξεαδάθεο Μαλώιεο email: info@livetrack24.com ειίδα 1 από 19 LiveTracker24 Οδεγίεο Υξήζεο Έθδνζε 1.0-15/3/2011 πληάθηεο: Αλδξεαδάθεο Μαλώιεο email: info@livetrack24.com ειίδα 2 από 19 Καηάλογορ πεπιεσομένυν Πεξηγξαθή πζθεπήο LiveBox24... 3 πζθεπή

Διαβάστε περισσότερα

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ Opera Hotel Edition Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ 24 Αυγούζηου 2011 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Αγαπεηνί ζπλεξγάηεο, Σηηο 01/09/2011 ηα επηζηηηζηηθά πξνϊόληα αιιάδνπλ ζπληειεζηή ΦΠΑ από 13% ζε 23% θαη γηα ηα λεζηά από 9% ζε 16% αληίζηνηρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ Π.Μ. ΣΔΥΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΔΙΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ: ΑΦΑΛΔΙΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ Π.Μ. ΣΔΥΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΔΙΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ: ΑΦΑΛΔΙΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ Π.Μ. ΣΔΥΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΔΙΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ: ΑΦΑΛΔΙΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ Πηστιακή Δργαζία Ανάλσζη Κακόβοσλοσ Λογιζμικού (Malware Analysis)

Διαβάστε περισσότερα