ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ"

Transcript

1 ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΔΤΦΡΑΙΜΙΓΟΤ ΟΦΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ (Μ 10/12) ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ 2013

2 ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηνλ θαζεγεηή κνπ, θαη επηβιέπνληα απηήο ηεο εξγαζίαο, θ. Χαηδεδεκεηξίνπ Γηάλλε, γηα ηελ άξηζηε ζπλεξγαζία πνπ είρακε. i

3 ΠΕΡΙΛΗΧΗ Σηε ζεκεξηλή παγθνζκηνπνηεκέλε νηθνλνκία, ππάξρνπλ πνιινί ιόγνη πνπ νδεγνύλ κηα επηρείξεζε λα ζηξαθεί πξνο ηηο μέλεο αγνξέο, λα εμάγεη ηα πξντόληα ηεο θαη λα δξαζηεξηνπνηεζεί ζε δηεζλέο ή παγθόζκην επίπεδν. Έλα ζεκαληηθό δήηεκα γηα ηελ επηρείξεζε είλαη λα απνθαζίζεη ηνλ θαιύηεξν ηξόπν απνζήθεπζεο, ρεηξηζκνύ θαη δηαθίλεζεο ησλ πξντόλησλ ηεο, έηζη ώζηε απηά λα είλαη δηαζέζηκα ζηνπο ηειηθνύο θαηαλαισηέο ζην ζσζηό ρξόλν θαη ζην ζσζηό κέξνο. Γηα ην ιόγν απηό, ζα πξέπεη λα δεκηνπξγήζεη κία αμηόπηζηε θαη απνηειεζκαηηθή εθνδηαζηηθή αιπζίδα. Σθνπόο απηήο ηεο εξγαζίαο είλαη λα δηεξεπλήζεη ηα δηεζλή θαλάιηα δηαλνκήο ζηηο θαηαλαισηηθέο αγνξέο, θαζώο θαη λα παξνπζηάζεη εηαηξίεο πνπ νθείινπλ ηελ επηηπρία ηνπο ζην θαιά νξγαλσκέλν ζύζηεκα logistics πνπ δηαζέηνπλ, έηζη ώζηε λα ηνληζηεί ε ζεκαληηθόηεηα ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ηελ επηηπρεκέλε πνξεία ηεο δηεζλνύο θαη παγθόζκηαο επηρείξεζεο. ii

4 ABSTRACT In today's global economy, there are many reasons for a company to turn to foreign markets, export its products and operate internationally or globally. An important issue for the company is to decide the best way of storing, handling and distributing its products, so that they are available to end users at the right time and the right place. For this reason, it needs to create a reliable and efficient supply chain. The purpose of this paper is to explore international distribution channels in consumer markets, and to present companies which owe their success to the well-organized logistics system they have, so to emphasize the importance of supply chain to the operation and success of international and global business. iii

5 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΨΝ ΕΙΑΓΨΓΗ... 1 ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1: ΠΑΓΚΟΜΙΟΠΟΙΗΗ, ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΕΥΟΔΙΑΣΙΚΗ ΑΛΤΙΔΑ Η ΠΑΓΚΟΜΙΟΠΟΙΗΗ ΜΙΑ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ ΤΝΔΕΗ ΠΑΓΚΟΜΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΕΥΟΔΙΑΣΙΚΗ ΑΛΤΙΔΑ LOGISTICS... 6 ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2: ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΙ ΚΑΣΑΝΑΛΨΣΙΚΕ ΑΓΟΡΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΑΛΙΟΤ ΔΙΑΝΟΜΗ ΦΕΔΙΑΜΟ ΚΑΙ ΣΤΠΟΙ ΣΟΤ ΚΑΝΑΛΙΟΤ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΘΕΣΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Ω ΚΑΝΑΛΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΥΑΛΑΙΟ 3: ΜΕΛΕΣΕ ΠΕΡΙΠΣΨΗ ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΠΣΩΗ 1: IKEA Η ΕΣΑΙΡΙΑ ΣΟ ΙΔΙΑΙΣΕΡΟ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΟ ΣΗ IKEA ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΠΣΩΗ 2: ZARA Η ΕΣΑΙΡΙΑ ΣΟ ΙΔΙΑΙΣΕΡΟ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΟ ΣΗ ZARA ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΠΣΩΗ 3: DELL Η ΕΣΑΙΡΙΑ ΣΟ ΙΔΙΑΙΣΕΡΟ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΟ ΣΗ DELL ΤΖΗΣΗΗ ΚΑΙ ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΑΝΑΥΟΡΨΝ iv

6 ΕΙΑΓΨΓΗ Η παγθνζκηνπνίεζε αλαθέξεηαη ζηε ζηξνθή πξνο κηα πην νινθιεξσκέλε θαη αιιειεμαξηώκελε παγθόζκηα νηθνλνκία. Οη επηρεηξήζεηο πνπ επηβηώλνπλ ζηελ παγθνζκηνπνηεκέλε νηθνλνκία βαζίδνπλ ηελ επηηπρία ηνπο ζε κεγάιν βαζκό ζε έλαλ έγθαηξν εληνπηζκό θαη ζηελ αλάιπζε ησλ αιιαγώλ πνπ ζπκβαίλνπλ ζηηο αγνξέο θαη ηηο βηνκεραλίεο ζην δηεζλέο πεξηβάιινλ ηεο αγνξάο ηνπο (Rundh, 2007). Σύκθσλα κε ηνλ Mattsson (2003), ζηε δηαδηθαζία ηεο παγθνζκηνπνίεζεο ε δηαλνκή ησλ αγαζώλ θαη ησλ ππεξεζηώλ ζηηο ηνπηθέο βηνκεραληθέο θαη θαηαλαισηηθέο αγνξέο έρεη κεγάιε ζεκαζία. Με άιια ιόγηα, ε παγθνζκηνπνίεζε ησλ αγνξώλ θαη ε αλαδηνξγάλσζε ηεο δηαλνκήο είλαη αιιειεμαξηώκελεο δηαδηθαζίεο πνπ ζπλεπάγνληαη αιιαγέο ζηηο δνκέο ηεο αγνξάο. Σύγρξνλα παξαδείγκαηα απηνύ ηνπ θαηλνκέλνπ είλαη ε εκθάληζε ησλ παγθόζκησλ αιπζίδσλ εθνδηαζκνύ, ε δηεζλνπνίεζε ησλ επηρεηξήζεσλ ρνλδξηθήο θαη ιηαληθήο πώιεζεο αιιά θαη ησλ κεηαθνξηθώλ επηρεηξήζεσλ, θαζώο θαη ε αλάπηπμε ησλ πσιήζεσλ κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ (Mattsson, 2003). Σπλεπώο, ηα logistics απνηεινύλ κηα βαζηθή ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζε δηεζλέο ή παγθόζκην επίπεδν. Η απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο θπζηθήο δηαλνκήο θαη ησλ logistics έρνπλ κεγάιε επίπησζε ηόζν ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηώλ όζν θαη ζην θόζηνο ηεο εηαηξίαο (Armstrong θαη Kotler, 2006). Πνιιέο εηαηξίεο έρνπλ δεκηνπξγήζεη δηαξθή αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα κέζα από ηηο επηινγέο ηνπο γηα ηα ζπζηήκαηα δηαλνκήο, πνπ είλαη ελζσκαησκέλεο ζε ζπλεθηηθά θαη θαιά εθηειεζκέλα επηρεηξεκαηηθά κνληέια (Chen θαη Lai, 2010). Η παξνύζα εξγαζία απνηειεί κηα πξνζπάζεηα δηεξεύλεζεο ησλ δηεζλώλ θαλαιηώλ δηαλνκήο ζηηο θαηαλαισηηθέο αγνξέο θαη ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο γεληθόηεξα. Μέζα από ηελ παξνπζίαζε εηαηξηώλ, νη νπνίεο δίλνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηε ιεηηνπξγία ηεο εθνδηαζηηθήο ηνπο αιπζίδαο, θαηαδεηθλύεηαη ην γεγνλόο όηη ε απνηειεζκαηηθή αληηκεηώπηζε ησλ ζπζηεκάησλ logistics κπνξεί λα απνηειέζεη ην θιεηδί ηεο επηηπρίαο. Αξρηθά, ζηα δύν πξώηα θεθάιαηα κειεηάηαη ε βηβιηνγξαθία ησλ ζρεηηθώλ δεηεκάησλ. Σηε ζπλέρεηα, ζην ηξίην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη νη κειέηεο πεξίπησζεο ηξηώλ παγθόζκησλ επηρεηξήζεσλ πνπ μερσξίδνπλ ιόγσ ησλ ηδηαίηεξσλ 1

7 ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπο θαη νθείινπλ ηελ επηηπρία ηνπο ζην θαιά νξγαλσκέλν ζύζηεκα logistics πνπ δηαζέηνπλ. Τέινο, παξαζέηνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα. 2

8 ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1: ΠΑΓΚΟΜΙΟΠΟΙΗΗ, ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΕΥΟΔΙΑΣΙΚΗ ΑΛΤΙΔΑ 1.1. Η ΠΑΓΚΟΜΙΟΠΟΙΗΗ ΜΙΑ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ Η ζηξνθή κηαο επηρείξεζεο πξνο ηηο μέλεο αγνξέο είλαη έλα ζεκαληηθό εξγαιείν αλάπηπμεο γηα ηηο επηρεηξήζεηο, ηδίσο ζηελ πεξίπησζε ηεο πεξηνξηζκέλεο εγρώξηαο αγνξάο. Απηό κπνξεί λα ζπκβεί ιόγσ έιιεηςεο ηεο εγρώξηαο δήηεζεο, όηαλ ε αγνξά είλαη πνιύ κηθξή ή ε βηνκεραλία είλαη πεξηνξηζκέλε (Amal et al., 2013). Οη δηεζλείο ή πνιπεζληθέο εηαηξίεο αλαδεηνύλ αγνξέο ζε όιν ηνλ θόζκν θαη πσινύλ ηα πξντόληα ηνπο πνπ είλαη απνηέιεζκα ζρεδηαζκέλεο παξαγσγήο γηα αγνξέο ζε δηάθνξεο ρώξεο. Ο ζρεδηαζκόο απηόο ζπλεπάγεηαη γεληθώο όρη κόλνλ ην καξθεηηλγθ αιιά θαη ηελ παξαγσγή ησλ αγαζώλ εθηόο ηεο εγρώξηαο αγνξάο. Από ηελ άιιε πιεπξά, νη παγθόζκηεο εηαηξίεο αληηκεησπίδνπλ όιεο ηηο ρώξεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εγρώξηαο αγνξάο ηνπο, σο εληαία αγνξά. Η ηκεκαηνπνίεζε ηεο αγνξάο δελ επηθεληξώλνληαη πιένλ ζηα εζληθά ζύλνξα, αιιά γίλεηαη κε βάζε ηα επίπεδα εηζνδήκαηνο, ηα πξόηππα ρξήζεο, ή άιινπο παξάγνληεο πνπ κπνξεί λα θαιύπηνπλ πνιιέο ρώξεο θαη πεξηνρέο (Cateora, Gilly θαη Graham, 2010). Η παγθνζκηνπνίεζε κηαο επηρείξεζεο, ζύκθσλα κε ηνπο Johanson θαη Mattsson (1988), είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ κπνξεί λα ζπκβεί ζε κηα ήδε δηεζλνπνηεκέλε επηρείξεζε, ε νπνία απμάλεη ηελ ελζσκάησζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο θαη ησλ πόξσλ ηεο κεηαμύ ησλ δηαθνξεηηθώλ γεσγξαθηθώλ αγνξώλ. Έηζη, κηα επηρείξεζε παγθνζκηνπνηείηαη όηαλ έρεη ήδε επεθηείλεη ηηο δξαζηεξηόηεηέο ηεο γηα λα θαιύςεη πνιιέο αγνξέο θαη έρεη ήδε δηεηζδύζεη ζε δηάθνξεο αγνξέο, ζην βαζκό πνπ δελ είλαη πιένλ ζην πεξηζώξην ζε απηέο ηηο αγνξέο (Johanson θαη Mattsson, 1988). Ο Rundh (2007) αλαθέξεη όηη ε απμαλόκελε δηεζλνπνίεζε θαη παγθνζκηνπνίεζε ησλ επηρεηξήζεσλ έρεη αλαγθάζεη πνιιέο εηαηξίεο λα επαλεμεηάζνπλ ηη ζπκβάιιεη ζην αληαγσληζηηθό ηνπο πιενλέθηεκα θαη θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα όηη νη εηαηξίεο πνπ είλαη επηηπρεκέλεο ζηηο δηεζλείο επηρεηξήζεηο ηνπο είλαη εθείλεο πνπ αληηιακβάλνληαη ηηο αιιαγέο ζην δηεζλέο πεξηβάιινλ θαη είλαη ζε ζέζε λα αλαπηύμνπλ ζηξαηεγηθέο πνπ ζα ηνπο επηηξέςνπλ λα αληαπνθξηζνύλ αλαιόγσο. 3

9 Η παξνπζία ζηηο μέλεο αγνξέο απνηειεί κηα επθαηξία γηα ηηο εηαηξίεο λα πξνζεγγίζνπλ λένπο πειάηεο ζε πνιύ κεγαιύηεξν βαζκό, αιιά πξέπεη επίζεο λα αληηκεησπίζνπλ λέεο πξνθιήζεηο, όπσο ηα δηαθνξεηηθά πνιηηηθά θαη νηθνλνκηθά ζελάξηα, λένπο αληαγσληζηέο, λένπο λόκνπο θαη θαλνληζκνύο, θαζώο θαη δηαθνξεηηθέο απαηηήζεηο πνηόηεηαο (Amal et al., 2013). Γηα ην ιόγν απηό νη επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππόςε ηόζν ηηο εμσγελείο, ζεζκηθέο επηξξνέο, όπσο ε αιιαγή ζηηο δεκόζηεο πνιηηηθέο, θάπνηα γεληθή ηερληθή αιιαγή ή ηα πνιηηηζηηθά πξόηππα, όζν θαη ηηο ελδνγελείο δηαδηθαζίεο ηεο αγνξάο, πνπ νθείινληαη ζε ζηξαηεγηθέο δξάζεηο από αιιεινεμαξηώκελεο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο ζπλεξγάδνληαη ή / θαη αληαγσλίδνληαη κεηαμύ ηνπο (Mattsson, 2003) ΤΝΔΕΗ ΠΑΓΚΟΜΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ Ο Mattsson (2003) ζεσξεί όηη ε παγθνζκηνπνίεζε θαη ε δηαλνκή ζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο θαη πξνζδηνξίδεη ηξεηο βαζηθνύο ηύπνπο ζπλδέζεσλ. Καηαξράο, νη επηρεηξήζεηο ιηαληθήο θαη ρνλδξηθήο πώιεζεο, νη νπνίεο εηδηθεύνληαη ζηε δηαλνκή θαη ζην εκπόξην, παγθνζκηνπνηνύληαη σο κηα πηπρή ηεο δηθήο ηνπο ζηξαηεγηθήο αλάπηπμεο. Γεύηεξνλ, ε παγθνζκηνπνίεζε ησλ παξαγσγηθώλ επηρεηξήζεσλ απαηηεί ζπληνληζκό κεηαμύ δηαλνκήο θαη παξαγσγήο. Γεδνκέλνπ όηη ε παγθνζκηνπνίεζε ησλ παξαγσγηθώλ επηρεηξήζεσλ ζπρλά αζρνιείηαη κε ηελ εμεηδίθεπζε ησλ παξαγσγηθώλ πόξσλ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζε δηεζπαξκέλεο πεξηνρέο, είλαη πξνθαλέο όηη ε παγθνζκηνπνίεζε ηεο δηαλνκήο θαη ε παγθνζκηνπνίεζε ηεο παξαγσγήο είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλεο κεηαμύ ηνπο (Mattsson, 2003). Δίλαη πνιύ πηζαλό όηη ε παγθνζκηνπνίεζε ησλ παξαγσγηθώλ επηρεηξήζεσλ απνηειεί ζεκαληηθή θηλεηήξηα δύλακε γηα ηελ παγθνζκηνπνίεζε ησλ επηρεηξήζεσλ δηαλνκήο, ηδίσο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ αζρνινύληαη κε ηε δηαλνκή κεηαμύ ησλ ζεκείσλ παξαγσγήο, όπσο νη επηρεηξήζεηο κεηαθνξάο θαη νη επηρεηξήζεηο ρνλδξηθήο πώιεζεο (Hertz, 1993). Τξίηνλ, ε παγθνζκηνπνίεζε ησλ επηρεηξήζεσλ ιηαληθήο πώιεζεο νδεγεί ζηελ παγθνζκηνπνίεζε ησλ παξαγσγηθώλ επηρεηξήζεσλ πνπ πσινύλ κέζσ ησλ εκπόξσλ ιηαληθήο πώιεζεο (Mattsson, 2003). Αλ έλαο ιηαλνπσιεηήο ζπληνλίδεη ηελ αγνξά θαη 4

10 ηελ πνηθηιία ηνπ ζηηο αγνξέο, ηόηε νη πξνκεζεπηέο ησλ εκπνξεπκάησλ ζε απηνύο ηνπο ιηαλνπσιεηέο ζα επεξεαζηνύλ, είηε από ηελ άπνςε ησλ πξνκεζεηώλ ζηηο αγνξέο όπνπ ήδε πνπιάεη ή δίλεηαη ε επθαηξία λα πνπιήζεη, είηε από ηελ άπνςε όηη θηλδπλεύεη λα αληαγσλίδεηαη από ελαιιαθηηθνύο πξνκεζεπηέο ζηηο λέεο αγνξέο (Ruiz, 2000). Ο Mitchell (2000) επηβεβαηώλεη ην επηρείξεκα πνπ αθνύγεηαη ζπρλά όηη νη θαηαζθεπαζηέο πξντόλησλ ζε εζληθό επίπεδν αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα όηαλ νη πειάηεο ιηαληθήο ηνπο παγθνζκηνπνηνύληαη. Τέηαξηνλ, νη επηρεηξήζεηο ρνλδξηθήο θαη ιηαληθήο πώιεζεο, νη κεηαθνξηθέο εηαηξίεο θαη άιινη πάξνρνη ππεξεζηώλ, πνπ εκπιέθνληαη ζηε θπζηθή δηαλνκή, ζα ζηνρεύζνπλ ζηελ παγθνζκηνπνίεζε ώζηε λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο αλάγθεο ησλ πειαηώλ ηνπο (Hertz, 1993) ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΕΥΟΔΙΑΣΙΚΗ ΑΛΤΙΔΑ Η δηαρείξηζε εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο αλαθέξεηαη ζην ζρεδηαζκό θαη ηε δηαρείξηζε όισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο δηαδηθαζίεο πξνκήζεηαο, ηελ παξαγσγή θαη όιεο ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηεο δηαλνκήο. Δπηπιένλ, ζπκπεξηιακβάλεη ην ζπληνληζκό θαη ηε ζπλεξγαζία κε όινπο ηνπο εηαίξνπο ηνπ θαλαιηνύ εθνδηαζκνύ, πνύ κπνξεί λα είλαη πξνκεζεπηέο, κεζάδνληεο, εηαηξίεο παξνρήο ππεξεζηώλ θαη πειάηεο. Με άιια ιόγηα, ε δηαρείξηζε εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο ελνπνηεί θαη νινθιεξώλεη ην ζρεδηαζκό, ηηο πξνκήζεηεο, ηελ παξαγσγή, ηελ απνζήθεπζε, ηε κεηαθνξά θαη ηηο πσιήζεηο ηόζν κέζα ζηηο επηρεηξήζεηο όζν θαη κεηαμύ απηώλ (Διιεληθή Δηαηξία Logistics, 2013). Σύκθσλα κε ηνπο Armstrong θαη Kotler (2006), ε εθνδηαζηηθή αιπζίδα ζπλίζηαηαη από «αλνδηθήο» θαη «θαζνδηθήο θαηεύζπλζεο» ζπλεξγάηεο. Αλνδηθνί σο πξνο ηελ εηαηξία ζπλεξγάηεο είλαη απηνί πνπ πξνκεζεύνπλ κε πξώηεο ύιεο, πιεξνθνξίεο, ηερλνγλσζία θαη όια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηε δεκηνπξγία ελόο πξντόληνο. Η θαζνδηθή πιεπξά ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, ηα θαλάιηα κάξθεηηλγθ ή θαλάιηα δηαλνκήο, όπσο νη ρνλδξέκπνξνη θαη νη ιηαλέκπνξνη, δηακνξθώλνπλ κηα δσηηθή 5

11 ζύλδεζε κεηαμύ ηεο εηαηξίαο θαη ησλ πειαηώλ ηεο. Όινη νη ζπλεξγάηεο ζηνρεύνπλ ζηε βειηίσζε ηεο επίδνζεο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο LOGISTICS Τα logistics είλαη εθείλν ην ηκήκα ηεο δηαρείξηζεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο πνπ ζρεδηάδεη, πινπνηεί θαη ειέγρεη ηελ απνδνηηθή θαη απνηειεζκαηηθή θαλνληθή θαη αληίζηξνθε ξνή θαη απνζήθεπζε ησλ πξντόλησλ, ππεξεζηώλ θαη ησλ ζρεηηθώλ πιεξνθνξηώλ από ην ζεκείν πξνέιεπζεο ηνπο έσο ην ζεκείν θαηαλάισζήο ηνπο, ώζηε λα ηθαλνπνηεζνύλ νη απαηηήζεηο ησλ πειαηώλ (Διιεληθή Δηαηξία Logistics, 2013). Με πην απιά ιόγηα, ηα logistics είλαη ε δηαζεζηκόηεηα ηνπ ζσζηνύ πξντόληνο, ζηε ζσζηή πνζόηεηα θαη θαηάζηαζε, ζην ζσζηό κέξνο, γηα ην ζσζηό πειάηε θαη ζην ζσζηό θόζηνο (Shapiro θαη Heskett, 1985). Τα logistics, ζύκθσλα κε ηνπο Armstrong θαη Kotler (2006), πεξηιακβάλνπλ ην ζρεδηαζκό, ηελ εθαξκνγή θαη ηνλ έιεγρν ηεο θπζηθήο ξνήο ησλ πξντόλησλ, ππεξεζηώλ θαη ζρεηηθώλ πιεξνθνξηώλ από ηα ζεκεία πξνέιεπζεο ζηα ζεκεία θαηαλάισζεο πξνο αληαπόθξηζε ζηηο απαηηήζεηο ησλ πειαηώλ έλαληη θάπνηνπ θέξδνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα δηεζλή logistics είλαη ν ζρεδηαζκόο θαη ε δηαρείξηζε ελόο ζπζηήκαηνο πνπ θαηεπζύλεη θαη ειέγρεη ηηο ξνέο ησλ πιηθώλ πξνο κέζα θαη έμσ από ηελ επηρείξεζε, πέξα από ηα εζληθά όξηα, γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηεο ζην ειάρηζην ζπλνιηθό θόζηνο (Kotabe θαη Helsen, 2001). Πεξηιακβάλνπλ όιν ην θάζκα ησλ εξγαζηώλ πνπ αζρνινύληαη κε ηε δηαθίλεζε πξντόλησλ ή εμαξηεκάησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηόζν ησλ εμαγσγώλ όζν θαη ησλ εηζαγσγώλ ηαπηόρξνλα. Σύκθσλα κε ηνλ Sheu (2004), ηα δηεζλή logistics ζεσξνύληαη σο ε επέθηαζε ησλ εγρώξηωλ logistics γεσγξαθηθά. Βέβαηα, ζε ζύγθξηζε κε ηηο ζηξαηεγηθέο ησλ εγρώξησλ logistics, νη ζηξαηεγηθέο ησλ δηεζλώλ logistics είλαη πην πεξίπινθεο θαη δύζθνιν λα αλαπηπρζνύλ. Σε έλα δηεζλέο πεξηβάιινλ, νη πιεξνθνξίεο θαη νη ρξεκαηηθέο ξνέο είλαη πην δύζθνιν λα ζπληνληζηνύλ από όηη ζε έλα εζληθό πεξηβάιινλ. Απηό κπνξεί λα εμεγεζεί κε ην γεγνλόο όηη νη ζηξαηεγηθέο ησλ δηεζλώλ logistics πξέπεη λα εμεηάζνπλ παξάγνληεο, όπσο νη δηαθνξεηηθέο ζπλαιιαγκαηηθέο 6

12 ηζνηηκίεο, νη εκπνξηθνί θξαγκνί, νη ηηκέο κεηαβίβαζεο, θαζώο θαη ην δηαθνξεηηθό εξγαηηθό δπλακηθό. Δπηπιένλ, ππάξρνπλ απμαλόκελεο πεγέο αβεβαηόηεηαο, όπσο ε αύμεζε ηεο απόζηαζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο παγθόζκηαο αγνξάο. Σπλεπώο, ε δηαρείξηζε ησλ δηεζλώλ logistics δελ κπνξεί λα γίλεη κε ηα ππάξρνληα εζληθά ζπζηήκαηα, πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε δηαρείξηζε ησλ εγρώξησλ logistics (Rao θαη Young, 1994). Τα logistics, είηε ζε εγρώξην είηε ζε δηεζλέο επίπεδν, πεξηιακβάλνπλ ηε δηαρείξηζε ηωλ πιηθώλ, ηε δηαρείξηζε ηωλ πξνκεζεηώλ θαη ηε θπζηθή δηαλνκή (Kotabe θαη Helsen, 2001). Η δηαρείξηζε ηωλ πιηθώλ αλαθέξεηαη ζηελ εηζξνή πξώησλ πιώλ, εμαξηεκάησλ θαη πξνκεζεηώλ πξνο θαη κέζα ζηελ επηρείξεζε. Η δηαρείξηζε ηωλ πξνκεζεηώλ αλαθέξεηαη ζε κηα ιεηηνπξγηθή ζρέζε αλάκεζα ζηε δηαρείξηζε πιηθώλ θαη ζηε θπζηθή δηαλνκή θαη αζρνιείηαη κε ην πώο νη εηαηξίεο δηαρεηξίδνληαη ηελ Έξεπλα θαη Αλάπηπμε, ηηο Λεηηνπξγίεο θαη ην Μάξθεηηλγθ. Η θπζηθή δηαλνκή αλαθέξεηαη ζηε δηαθίλεζε ησλ ηειηθώλ πξντόλησλ πξνο ηνπο πειάηεο θαη πεξηιακβάλεη ηε κεηαθνξά, ηελ απνζήθεπζε, ηνλ έιεγρν ησλ απνζεκάησλ, ηελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηώλ, ηελ παξαγγειία θαη ηε δηαρείξηζε. Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ζεηηθά ηε ζπκκεηνρή ησλ επηρεηξήζεσλ ζηηο παγθόζκηεο αιπζίδεο εθνδηαζκνύ είλαη, θαηαξράο, ηα βειηησκέλα κέηξα δηεζλνύο εκπνξίνπ πνπ δηεπθνιύλνπλ ην πεξηβάιινλ ησλ logistics, θαη, ζηε ζπλέρεηα, βειηηώζεηο ζηηο ηερλνινγηθέο ππνδνκέο πιεξνθνξηώλ θαη επηθνηλσλίαο, θαζώο θαη ε ζπκκόξθσζε κε ηα δηεζλή πξόηππα, όπσο ην ISO (Mann, 2012). Σηηο κέξεο καο, όιν θαη πεξηζζόηεξεο επηρεηξήζεηο πηνζεηνύλ ηελ πξνζέγγηζε ηεο νινθιεξωκέλεο δηαρείξηζεο logistics. Η πξνζέγγηζε απηή δίλεη έκθαζε ζηελ νκαδηθή εξγαζία, ηόζν ζην εζσηεξηθό ηεο επηρείξεζεο όζν θαη κεηαμύ όισλ ησλ νξγαληζκώλ ηνπ θαλαιηνύ κάξθεηηλγθ, κε ζθνπό ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο επίδνζεο νιόθιεξνπ ηνπ ηνκέα ηεο δηαλνκήο (Armstrong θαη Kotler, 2006). Από ηελ άιιε πιεπξά, κία πξαθηηθή πνπ είλαη αξθεηά δεκνθηιήο γηα ηηο δηεζλείο επηρεηξήζεηο θαη έρεη γίλεη θαλόλαο γηα πνιιέο από απηέο είλαη ε εμωηεξηθή αλάζεζε ππεξεζηώλ logistics (logistics outsourcing), κε όιν θαη πεξηζζόηεξεο εηαηξίεο λα αλαγλσξίδνπλ ηα νθέιε ηεο αλάζεζεο ζε επηρεηξήζεηο νη νπνίεο αληαπνθξίλνληαη ζηηο 7

13 αλάγθεο ηνπο (Webb θαη Laborde, 2005). Δίλαη έλα κέζν γηα λα απνθηήζνπλ νη εηαηξίεο πξόζβαζε ζε πόξνπο, όπνπ νη ίδηεο δελ έρνπλ ηηο δπλαηόηεηεο (Verwaal et al., 2009). Οη εζσηεξηθνί πόξνη εληζρύνληαη από ηνπο εμσηεξηθνύο πόξνπο θαη νη λένη ζπλδπαζκνί ησλ πόξσλ δεκηνπξγνύλ κεγαιύηεξε αμία (Dyer θαη Singh, 1998). Η εμσηεξηθή αλάζεζε ππεξεζηώλ logistics έρεη πξνζειθύζεη απμεκέλν ελδηαθέξνλ ηα ηειεπηαία ρξόληα θαζώο νη επηρεηξήζεηο εμεηάδνπλ θαηά πόζνλ είλαη πξνο ην ζπκθέξνλ ηνπο λα αζθνύλ δξαζηεξηόηεηεο νη ίδηεο ή λα ηηο αλαζέηνπλ ζε έλαλ πάξνρν ππεξεζηώλ logistics (logistics service provider) (Bolumole et al., 2007). Οη πάξνρνη ππεξεζηώλ logistics είλαη επηρεηξήζεηο, πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο logistics γηα ινγαξηαζκό ηξίησλ, είηε εμ νινθιήξνπ είηε κόλνλ ελ κέξεη (Krauth et al., 2005). Παξαδείγκαηα ηέηνησλ ππεξεζηώλ logistics είλαη ε δηαρείξηζε απνζεκάησλ, ε απνζήθεπζε, νη πξνκήζεηεο, ε κεηαθνξά, ε δηαρείξηζε ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηώλ, ε ζπλαξκνιόγεζε ησλ εμαξηεκάησλ θαη ε βνήζεηα ζηηο εμαγσγέο. Η ζπλεξγαζία απηή κεηαμύ ησλ κειώλ ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο νδεγεί ζε αληαγσληζηηθό πιενλέθηεκα γηα όινπο (Mentzer et al., 2000). Η απόθαζε γηα ην αλ ζα αλαζέζνπλ νη εηαηξίεο ηηο δξαζηεξηόηεηεο ησλ logistics εμαξηάηαη ηόζν από εζσηεξηθνύο όζν θαη από εμσηεξηθνύο παξάγνληεο (Selviaridis θαη Spring, 2007). Οη εζσηεξηθνί παξάγνληεο κπνξεί λα ζρεηίδνληαη κε ην πξντόλ, όπσο εηδηθέο αλάγθεο δηαρείξηζεο, κε ηηο δηαδηθαζίεο, όπσο νη πόξνη θαη νη ηθαλόηεηεο, ή κε ην δίθηπν, όπσο νη ρώξεο πνπ εμππεξεηνύληαη. Δπίζεο, νη δπζθνιίεο δηαρείξηζεο ησλ logistics από ηελ ίδηα ηελ εηαηξία, θαζώο θαη ε ηερλνγλσζία ηνπ παξόρνπ ζηεξίδνπλ ηελ απόθαζε ηεο αλάζεζεο ζε ηξίηνπο (Sankaran et al., 2002). Οη εμσηεξηθνί παξάγνληεο κπνξεί λα είλαη αιιαγέο ζην επηρεηξεκαηηθό πεξηβάιινλ, ν απμεκέλνο αληαγσληζκόο, ε πίεζε γηα κείσζε ηνπ θόζηνπο, ε αλάγθε γηα ζηξαηεγηθή επειημία, ε εζηίαζε ζηηο βαζηθέο ηθαλόηεηεο, ε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ησλ ππεξεζηώλ θαη ε επαθόινπζε αλάγθε γηα ηελ αλαδηάξζξσζε ησλ αιπζίδσλ εθνδηαζκνύ (Selviaridis and Spring, 2007). Τα πιενλεθηήκαηα ηεο εμσηεξηθήο αλάζεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ logistics είλαη, αξρηθά, ε ηερλνγλσζία logistics πνπ πξνζθέξνπλ νη πάξνρνη, θαζώο θαη ε κείσζε ηνπ θόζηνπο, επεηδή παξέρνπλ ηε δπλαηόηεηα ζηηο επηρεηξήζεηο λα κελ δεζκεύνπλ πεξηηηό θεθαιαίν ζε δαπαλεξό εμνπιηζκό πνπ αθνξά ηα logistics, όπσο θνξηεγά, απνζήθεο 8

14 θαη εμνπιηζκό δηαινγήο (Bolumole, 2003). Πεξαηηέξσ πηζαλά νθέιε είλαη ε απμεκέλε ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηώλ θαη ε πξόζβαζε ζε λέεο αγνξέο (Bask, 2001). Ωζηόζν, ζηελ πξάμε, ιίγεο εηαηξίεο ζπλεξγάδνληαη ζε ηθαλνπνηεηηθό επίπεδν, ώζηε λα επηηεπρζεί κηα απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή αιπζίδα εθνδηαζκνύ (Min et al., 2005). 9

15 ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2: ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΙ ΚΑΣΑΝΑΛΨΣΙΚΕ ΑΓΟΡΕ 2.1. ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΑΛΙΟΤ ΔΙΑΝΟΜΗ Οη απνθάζεηο εηζόδνπ ζηελ δηεζλή αγνξά είλαη από ηηο πην ζεκαληηθέο ζηξαηεγηθέο θηλήζεηο γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ζρεδηάδνπλ δηεζλή επέθηαζε. Η επηινγή ελόο ζπγθεθξηκέλνπ ηξόπνπ είλαη, εμ νξηζκνύ, κηα καθξνπξόζεζκε δέζκεπζε από ηελ εηαηξία λα επεθηαζεί ζηελ αγνξά-ζηόρν κέζσ κηαο ζπγθεθξηκέλεο πξνζέγγηζεο ηεο αγνξάο. Έηζη, κηα αιιαγή από ηελ αξρηθή επηινγή κπνξεί λα είλαη δαπαλεξή γηα ηελ επηρείξεζε από ηελ άπνςε ρακέλσλ επθαηξηώλ, αιιά θαη όζνλ αθνξά ηηο άκεζεο θαη έκκεζεο δαπάλεο (Samiee, 2013). Σπλεπώο, νη επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζε δηεζλέο επίπεδν ζα πξέπεη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ όηη ε επηινγή ηνπ θαλαιηνύ δηαλνκήο είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηε κειινληηθή επηηπρία θαη ηελ αλάπηπμε ηνπο. Σύκθσλα κε ηνλ Jobber (2001) όια ηα πξντόληα, είηε είλαη θαηαλαισηηθά αγαζά, είηε βηνκεραληθά αγαζά ή ππεξεζίεο απαηηνύλ έλα θαλάιη δηαλνκήο. Όηαλ κηα εηαηξία εηζέξρεηαη ζε κηα αγνξά ζην εμσηεξηθό, ε δνκή ηνπ δηεζλνύο θαλαιηνύ δηαλνκήο είλαη πνιύ ζεκαληηθή. Οη δνκέο ησλ θαλαιηώλ δηαλνκήο δελ είλαη κόλν δύζθνιν λα αιιάμνπλ, αιιά αξρηθέο ιαλζαζκέλεο απνθάζεηο κπνξνύλ λα νδεγήζνπλ ζε άζρεκα απνηειέζκαηα (Kim, 1998). Δπηπιένλ, ε επηινγή ηνπ θαλαιηνύ δηαλνκήο είλαη ζπρλά πνιύπινθε θαη δαπαλεξή. Τα θαλάιηα δηαλνκήο είλαη ζηελ νπζία κηα νξγάλσζε ζηελ νπνία ιεηηνπξγνύλ νη επηρεηξήζεηο γηα λα επηηύρνπλ ηνπο ζηόρνπο δηαλνκήο ηνπο. Γεδνκέλνπ ηνπ εληζρπκέλνπ εζσηεξηθνύ αληαγσληζκνύ θαη ησλ επθαηξηώλ ζηελ μέλε αγνξά, έλαο απμαλόκελνο αξηζκόο εηαηξεηώλ αλαδεηνύλ δηεμόδνπο ζηηο δηεζλείο αγνξέο. Πνιιέο ην επηηπγράλνπλ κε ηελ επηινγή γηα άκεζε εμαγσγή πνπ βαζίδεηαη ζηα κέιε ηνπ δηεζλνύο θαλαιηνύ δηαλνκήο γηα ηε δηαλνκή ηνπ πξντόληνο ζηε ρώξα ππνδνρήο (Mehta et al., 2006). 10

16 Τα θαλάιηα δηαλνκήο έρνπλ ηελ αλάγθε γηα ηελ νηθνδόκεζε καθξνρξόλησλ ζρέζεσλ θαη ηελ αλάγθε λα δεκηνπξγήζνπλ ζπλεξγαζία κεηαμύ ησλ ζπλεηαίξσλ ηεο ζπκκαρίαο. Απνηεινύληαη από αιιειέλδεηνπο νξγαληζκνύο πνπ πξέπεη λα ζπλεξγαζηνύλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηεο δηαλνκήο, ελώ επηδηώθνπλ ηαπηόρξνλα αλεμάξηεηνπο θαη ζπιινγηθνύο ζηόρνπο. Πξάγκαηη, ηα θαλάιηα δηαλνκήο δελ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζνπλ ρσξίο δηαξθή ζπλεξγαζία ζηελ νπνία θάζε πιεπξά μέξεη ηη λα πεξηκέλεη από ηνλ νκόινγό ηνπ (Mehta et al., 2006) ΦΕΔΙΑΜΟ ΚΑΙ ΣΤΠΟΙ ΣΟΤ ΚΑΝΑΛΙΟΤ ΔΙΑΝΟΜΗ Σύκθσλα κε ηνλ Omar (2009), δελ κπνξνύκε λα αθνινπζήζνπκε ηνλ ίδην ζρεδηαζκό θαλαιηνύ ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο ιόγσ ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο θάζε ρώξαο. Έηζη, ππάξρνπλ εζσηεξηθνί παξάγνληεο πνπ είλαη ππό ηνλ έιεγρν ηεο εηαηξίαο, όπσο ηα εηαηξηθά ζηνηρεία θαη ην πξντόλ, θαη εμσηεξηθνί παξάγνληεο, ζηηο νπνίεο πξέπεη λα πξνζαξκνζηεί ε εηαηξία, όπσο ε αγνξά θαη νη πειάηεο. Τα δηεζλή θαλάιηα δηαλνκήο είλαη ν ζύλδεζκνο κεηαμύ ηεο εηαηξίαο θαη ησλ πειαηώλ ηεο ζε όιν ηνλ θόζκν (Kotabe θαη Helsen, 2001). Σηελ νπζία, νη εηαηξίεο έρνπλ δύν επηινγέο: Να πνπιήζνπλ απεπζείαο ζηνπο πειάηεο ηνπο ζε κηα μέλε αγνξά, ρξεζηκνπνηώληαο ην δηθό ηνπο ηνπηθό δπλακηθό πσιήζεσλ ή κέζσ δηαδηθηύνπ. Να ρξεζηκνπνηήζνπλ αλεμάξηεηνπο κεζάδνληεο ζπλήζσο ζε ηνπηθό επίπεδν. Τα θαλάιηα δηαλνκήο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ κεζάδνληεο, πξάθηνξεο ή εκπόξνπο αλάκεζα ζηνλ παξαγσγό θαη ζηνπο πειάηεο κπνξνύλ λα έρνπλ πνιιά επίπεδα θαη λα απαζρνινύλ πνιινύο κεζάδνληεο, θαζέλαο από ηνπο νπνίνπο έρεη ην δηθό ηνπ ξόιν ζην θαλάιη δηαλνκήο. Η ρξήζε κεζαδόλησλ είλαη κηα εύθνιε, γξήγνξε θαη νηθνλνκηθή ζηξαηεγηθή εηζόδνπ ζε κηα μέλε αγνξά, εηδηθά γηα ηηο κηθξέο ή κεζαίεο εηαηξίεο (Kotabe θαη Helsen, 2001). 11

17 Σύκθσλα κε ηνπο Armstrong θαη Kotler (2006), ππάξρνπλ αθελόο ηα θαλάιηα άκεζνπ κάξθεηηλγθ, ηα νπνία δελ έρνπλ ελδηάκεζα επίπεδα θαη ε επηρείξεζε πνπιάεη απεπζείαο ζηνπο θαηαλαισηέο (παξαγωγόο - θαηαλαιωηήο), θαη αθεηέξνπ ηα θαλάιηα έκκεζνπ κάξθεηηλγθ, ηα νπνία απνηεινύληαη από έλαλ ή πεξηζζόηεξνπο δηακεζνιαβεηέο. Τα θαλάιηα έκκεζνπ κάξθεηηλγθ κπνξνύλ λα παξνπζηάδνπλ ηηο εμήο κνξθέο (Armstrong θαη Kotler, 2006): παξαγωγόο - ιηαλέκπνξνο - θαηαλαιωηήο παξαγωγόο - ρνλδξέκπνξνο - ιηαλέκπνξνο - θαηαλαιωηήο. Ο Jobber (2001), επίζεο, αλαθέξεη όηη ππάξρνπλ πέληε ελαιιαθηηθνί ηύπνη θαλαιηώλ: Παξαγωγόο - θαηαλαιωηήο. Καζώο παξαιείπεηαη ην πεξηζώξην θέξδνπο ηνπ δηαλνκέα, ε επηινγή απηή είλαη πνιύ ειθπζηηθή γηα ηνπο παξαγσγνύο. Παξαγωγόο - πωιεηήο - θαηαλαιωηήο. Η αύμεζε ηνπ κεγέζνπο ηνπ ιηαληθνύ εκπνξίνπ ζεκαίλεη όηη γίλεηαη πην νηθνλνκηθή γηα ηνπο παξαγσγνύο ε πξνκήζεηα ησλ ιηαλέκπνξσλ άκεζα θαη όρη κέζσ ρνλδξεκπόξσλ. Οη θαηαλαισηέο έρνπλ ζηε ζπλέρεηα ηελ επθνιία ηεο πξνβνιήο θαη / ή ηε δνθηκή ηνπ πξντόληνο ζην ζεκείν ιηαληθήο πώιεζεο. Παξαγωγόο - ρνλδξέκπνξνο - ιηαλνπωιεηήο - θαηαλαιωηήο. Γηα κηθξέο επηρεηξήζεηο ιηαληθνύ εκπνξίνπ κε πεξηνξηζκέλεο πνζόηεηεο παξαγγειίαο, ε ρξήζε ησλ ρνλδξεκπόξσλ είλαη κηα νηθνλνκηθή ιύζε. Οη ρνλδξέκπνξνη κπνξνύλ λα αγνξάζνπλ κεγάιεο πνζόηεηεο από ηνπο παξαγσγνύο, θαη λα πσινύλ κηθξόηεξεο πνζόηεηεο ζε πνιινύο ιηαλνπσιεηέο. Ο θίλδπλνο είλαη όηη κεγάινη ιηαλνπσιεηέο ζηελ ίδηα αγνξά έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα αγνξάδνπλ απεπζείαο από ηνπο παξαγσγνύο θαη έηζη λα παξαιείπνπλ ηνλ ρνλδξέκπνξν. Σε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο, ε αγνξαζηηθή δύλακε ησλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ ιηαληθνύ εκπνξίνπ ζεκαίλεη όηη κπνξνύλ λα πσινύλ ηα πξντόληα ζηνπο πειάηεο ηνπο θζελόηεξα από ό, ηη έλα κηθξό θαηάζηεκα κπνξεί λα αγνξάζεη από ην ρνλδξέκπνξν. Παξαγωγόο - αληηπξόζωπνο/δηαλνκέαο - πωιεηήο - θαηαλαιωηήο / Παξαγωγόο - αληηπξόζωπνο/δηαλνκέαο - ρνλδξέκπνξνο - ιηαλνπωιεηήο - θαηαλαιωηήο. Απηόο ν ηύπνο ηνπ θαλαιηνύ είλαη πην ζπρλόο όηαλ νη εηαηξίεο εηζέξρνληαη ζηηο δηεζλείο αγνξέο, ιόγσ ηνπ γεγνλόηνο όηη δελ απαηηεί ηόζν πνιύ επέλδπζε ζε ρξόλν θαη ρξήκα. Δμαγσγηθέο εηαηξίεο κπνξνύλ λα αλαζέηνπλ ην έξγν ηεο 12

18 πώιεζεο ηνπ πξντόληνο ζε έλαλ πξάθηνξα / δηαλνκέα. Ο πξάθηνξαο έξρεηαη ζε επαθή κε εκπόξνπο ρνλδξηθήο ή ιηαληθήο ζην όλνκα ηεο εηαηξίαο εμαγσγήο θαη ιακβάλεη πξνκήζεηα επί ησλ πσιήζεσλ. Ο δηαλνκέαο είλαη κηα αλεμάξηεηε εηαηξία ε νπνία αγνξάδεη ηα πξντόληα ηνπ παξαγσγνύ θαη ηα πνπιάεη κε ην δηθό ηνπ εκπνξηθό ζήκα ή ρξεζηκνπνηεί ην όλνκα ηνπ εμαγσγέα. Ο δηαλνκέαο έρεη ηελ πιήξε επζύλε ηνπ ππόινηπνπ ηνπ θαλαιηνύ δηαλνκήο, όπσο ε επηινγή ησλ κεζαδόλησλ, ε απνζήθεπζε θαη ην κάξθεηηλγθ, ελώ ν πξάθηνξαο έρεη δηάθνξεο αξκνδηόηεηεο αλάινγα κε ηε ζπκθσλία κε ηνλ παξαγσγό (Bradley, 1999). Οη Czinkota θαη Ronkainen (2004) επηζεκαίλνπλ όηη ηα θαλάιηα κπνξνύλ λα πνηθίινπλ από άκεζα κέρξη πεξίπινθα, πνιπεπίπεδα θαλάιηα πνπ απαζρνινύλ πνιινύο ηύπνπο κεζαδόλησλ, όπνπ ν θαζέλαο εμππεξεηεί έλα ζπγθεθξηκέλν ζθνπό. Οη πεξηζζόηεξεο δηεζλείο εηαηξίεο ζα πξνηηκνύζαλ λα έρνπλ έλα άκεζν θαλάιη, ρξεζηκνπνηώληαο ην δηθό ηνπο δπλακηθό πσιήζεσλ, αιιά αλαγθάδνληαη λα ρξεζηκνπνηνύλ κεζάδνληεο, δειαδή αληηπξνζώπνπο / δηαλνκείο, ιόγσ ηνπ ρακεινύ όγθνπ ησλ πσιήζεσλ, ηηο πςειέο δαπάλεο εθθίλεζεο θαη ηεο έιιεηςεο ηνπηθήο γλώζεο (Coelho et al., 2003). Οη κεζάδνληεο δηαθνξνπνηνύληαη αλάινγα κε ην αλ θαηέρνπλ ή όρη ηελ θπξηόηεηα ησλ εκπνξεπκάησλ. Από ηελ κία πιεπξά, ππάξρνπλ νη πξάθηνξεο, νη νπνίνη εξγάδνληαη κε πξνκήζεηα θαη θξνληίδνπλ γηα ηηο πσιήζεηο ζηελ μέλε ρώξα, αιιά δελ έρνπλ ηελ θπξηόηεηα ησλ εκπνξεπκάησλ. Ο παξαγσγόο αλαιακβάλεη ην ξίζθν ησλ ζπλαιιαγώλ, αιιά δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα θαζνξίζεη ηελ πνιηηηθή πνπ ζα αθνινπζνύλ θαη ηηο ηηκέο, θαζώο θαη λα απαηηεί από ηνπο πξάθηνξεο λα ηνλ ελεκεξώλνπλ γηα ηηο πσιήζεηο θαη ηνπο πειάηεο. Από ηελ άιιε πιεπξά, νη έκπνξνη θαηέρνπλ ηελ θπξηόηεηα ησλ αγαζώλ θαη αλαιακβάλνπλ ηνλ θίλδπλν ησλ ζπλαιιαγώλ, γη απηό θαη ηείλνπλ λα είλαη ιηγόηεξν ειεγρόκελνη από ηνπο πξάθηνξεο. Δηζάγνπλ ή εμάγνπλ εκπνξεύκαηα, ηα νπνία αγνξάδνπλ γηα δηθό ηνπο ινγαξηαζκό θαη πσινύλ ζε άιιεο ρώξεο. Οη έκπνξνη δελ είλαη αθνζησκέλνη κόλν ζε κία κάξθα, εθηόο αλ έρνπλ έλα franchise ή κηα ηζρπξή θαη θεξδνθόξα κάξθα (Cateora, Gilly θαη Graham, 2010). 13

19 Οη κεζάδνληεο κπνξνύλ επίζεο λα δηαρσξηζηνύλ αλάινγα κε ην αλ βξίζθνληαη ζηελ ίδηα ρώξα κε ηνλ παξαγσγό ή ζηελ μέλε ρώξα πνπ απνηειεί ηελ αγνξά ηνπ παξαγσγνύ. Με ηνπο εγρώξηνπο κεζάδνληεο, ε εηαηξία αλαζέηεη ηε δηαλνκή ζην κεζάδνληα θαη γεληθά θαηέρεη πεξηνξηζκέλν έιεγρν ζε όιε ηε δηαδηθαζία. Γηα ην ιόγν απηό, επηιέγνληαη ζπλήζσο από εηαηξίεο κε κηθξό όγθν δηεζλώλ πσιήζεσλ, από εθείλεο πνπ δελ έρνπλ εκπεηξία κε μέλεο αγνξέο ή από εηαηξίεο πνπ δελ ζέινπλ λα έρνπλ κεγάιε ρξεκαηνδνηηθή θαη δηνηθεηηθή επέλδπζε. Αλ ε εηαηξία επηζπκεί λα έρεη πεξηζζόηεξν έιεγρν ζηε δηαδηθαζία ηεο δηαλνκήο, ζα επηιέμεη ηνπο κεζάδνληεο ζηελ ρώξα - αγνξά. Με ηνπο κεζάδνληεο ηεο μέλεο ρώξαο, ν παξαγσγόο βξίζθεηαη πην θνληά ζηελ αγνξά θαη αληηκεησπίδεη ηα πξνβιήκαηα ηεο γιώζζαο, ηεο θπζηθήο δηαλνκήο, ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο ρξεκαηνδόηεζεο (Cateora, Gilly θαη Graham, 2010). Η επηινγή απηώλ ησλ δηαθόξσλ δηαύισλ δηαλνκήο επεξεάδεηαη από ην πόζν έιεγρν επηζπκεί λα έρεη ν παξαγσγόο ζηε δηαλνκή. Βέβαηα, νξηζκέλεο εηαηξίεο ρξεζηκνπνηνύλ πνιιαπιά θαλάιηα γηα ηε δηαλνκή ησλ πξντόλησλ ηνπο. Μεξηθά πιενλεθηήκαηα ηεο ρξήζεο πνιιαπιώλ θαλαιηώλ είλαη ε αύμεζε ησλ πσιήζεσλ θαη ε κείσζε ηνπ θόζηνπο κέζσ ρακεινύ θόζηνπο θαλαιηώλ. Από ηελ άιιε πιεπξά, πνιιαπιά θαλάιηα νδεγνύλ ζε κεηνλεθηήκαηα, όπσο ε δπζαξέζθεηα ησλ πειαηώλ ιόγσ ησλ δηαθνξεηηθώλ ηηκώλ πνπ ζπλδένληαη κε δηαθνξεηηθά θαλάιηα θαη ζπγθξνύζεηο κεηαμύ θαλαιηώλ πνπ πξνθύπηνπλ από ηνλ αληαγσληζκό κεηαμύ ησλ δηαθνξεηηθώλ θαλαιηώλ (Chen θαη Lai, 2010) ΚΑΘΕΣΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ Σηηο κέξεο καο, ηα νξγαλσκέλα θάζεηα ζπζηήκαηα κάξθεηηλγθ έρνπλ αληηθαηαζηήζεη ηα παξαδνζηαθά θαλάιηα κάξθεηηλγθ ζην δηεζλέο πεξηβάιινλ (Omar, 2009). Έλα θάζεην ζύζηεκα κάξθεηηλγθ απνηειείηαη από παξαγσγνύο, ρνλδξεκπόξνπο θαη ιηαλέκπνξνπο πνπ ελεξγνύλ σο έλα εληαίν ζύζηεκα. Έλα κέινο ηνπ δηαύινπ, ν παξαγσγόο, ν ρνλδξέκπνξνο ή ν ιηαλέκπνξνο, θαηέρεη ηα άιια κέιε, έρεη ζπκβάζεηο κε απηά, ή αζθεί ηόζν κεγάιε επηξξνή πνπ ηα άιια κέιε πξέπεη λα ζπλεξγαζηνύλ (Armstrong θαη Kotler, 2006). 14

20 Η θάζεηε νινθιήξσζε κπνξεί λα πεξηγξαθεί σο ε ζπλνιηθή έθηαζε ησλ δηαθνξεηηθώλ επηρεηξεκαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ζε κηα αιπζίδα εθνδηαζκνύ ππό ηε δηαρείξηζε κηαο θαη κόλν εηαηξίαο (Majumdar θαη Ramaswamy, 1994). Μπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ δύν πξνζεγγίζεσλ: 1. θάζεηε ηδηνθηεζία θαη 2. θάζεηεο ζπκβάζεηο. Η θάζεηε ηδηνθηεζία εμαιείθεη ηα όξηα ηεο εηαηξίαο κέζσ ζπγρσλεύζεσλ θαη εμαγνξώλ, ελώ ε θάζεηε ζύκβαζε, ε νπνία πεξηιακβάλεη απνθιεηζηηθόηεηα, θαζνξηζκό ηηκώλ κεηαπώιεζεο, θαζώο θαη απνθιεηζηηθέο πεξηνρέο, πξνζθέξεη κηα βηώζηκε ελαιιαθηηθή ιύζε αληί γηα ηελ θάζεηε ηδηνθηεζία (Mahoney, 1992). Σύκθσλα κε ηνπο Armstrong θαη Kotler (2006) ππάξρνπλ ηξεηο δηαθνξεηηθνί ηύπνη θάζεηνπ ζπζηήκαηνο κάξθεηηλγθ: ην εηαηξηθό, ην ζπκβαηηθό θαη ην δηαρεηξηδόκελν. Τν εηαηξηθό θάζεην ζύζηεκα κάξθεηηλγθ ελζσκαηώλεη δηαδνρηθά ζηάδηα παξαγσγήο θαη δηαλνκήο ππό κία θαη κόλε ηδηνθηεζία. Χαξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα απηήο ηεο πεξίπησζεο είλαη ε ηζπαληθή εηαηξία ελδπκάησλ ZARA (Guan θαη Rehme, 2012), ε νπνία θαηέρεη ζρεδόλ ην ζύλνιν ηεο αιπζίδαο εθνδηαζκνύ, από ην ζρεδηαζκό θαη ηελ παξαγσγή, ηε δηαλνκή θαη ηα logistics, κε θαηαζηήκαηα ζε όιν ηνλ θόζκν. Οη αληαγσληζηέο ηεο ZARA, όπσο ε Benetton, ε Gap θαη ε Hennes & Mauritz (H&M), εμαθνινπζνύλ λα βαζίδνληαη ζε εμσηεξηθνύο εηαίξνπο γηα ηελ παξαγσγή ησλ πξντόλησλ ηνπο κέζσ εμσηεξηθήο αλάζεζεο (Ferdows et al., 2004). Τν ζπκβαηηθό θάζεην ζύζηεκα κάξθεηηλγθ απνηειείηαη από αλεμάξηεηεο εηαηξίεο ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα παξαγσγήο θαη δηαλνκήο, νη νπνίεο ζπλδένληαη κέζσ ζπκβάζεσλ γηα λα πεηύρνπλ πεξηζζόηεξα απνηειέζκαηα νηθνλνκηώλ ή πσιήζεσλ, απ όηη ζα κπνξνύζε ε θαζεκία κόλε ηεο (Armstrong θαη Kotler, 2006). Τν franchising, ν πην θνηλόο ηύπνο ηέηνηαο πεξίπησζεο, είλαη κηα ζπκθσλία ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ηνπ δηθαηνπάξνρνπ (franchisor) αθ ελόο, ν νπνίνο έρεη ηελ ηερλνγλσζία θαη ηελ αξρηθή ηδέα, θαη ελόο δηθαηνδόρνπ (franchisee) από ηελ άιιε, ελόο αλεμάξηεηνπ επηρεηξεκαηία, ν νπνίνο έρεη ην δηθαίσκα λα ρξεζηκνπνηήζεη ην όλνκα θαη ηελ ηδέα ηνπ δηθαηνπάξνρνπ κε αληάιιαγκα ηελ ηήξεζε νξηζκέλσλ θαλόλσλ θαη ηελ θαηαβνιή ηνπ ηέινπο εηζόδνπ θαζώο θαη ηα δηθαηώκαηα (Gauzente θαη Dumoulin, 2012). 15

21 Τν franchising ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά από εηαηξίεο fast food, όπσο γηα παξάδεηγκα ηα KFC, ηα McDonald s θαη ε Pizza Hut (Omar, 2009). Η ζπλεξγαζία απηή εθηηκάηαη όηη ζα είλαη ακνηβαία επσθειήο γηα ηνλ δηθαηνπάξνρν, πνπ αλαζέηεη ηνλ επηρεηξεκαηηθό θαη ρξεκαηννηθνλνκηθό θίλδπλν ζηνλ δηθαηνδόρν, θαη γηα ηνλ δηθαηνδόρν, πνπ επσθειείηαη από ηελ επσλπκία κηαο εηαηξίαο πνπ έρεη δνθηκαζηεί από ηνλ δηθαηνπάξνρν θαη εληζρύεηαη από ηε δύλακε ηνπ δηθηύνπ (Gauzente θαη Dumoulin, 2012). Απηή ε κνξθή επηρεηξεκαηηθόηεηαο απνηειεί κηα επθαηξία, ηδηαίηεξα γηα ηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο, θαζώο παξέρεη ζηoλ δηθαηνδόρν εμεηδίθεπζε πνπ αιιηώο δελ κπνξνύζε λα δηαζέηεη (Omar, 2009). Σην δηαρεηξηδόκελν θάζεην ζύζηεκα κάξθεηηλγθ, ε εγεζία αλαιακβάλεηαη κέζσ ηνπ κεγέζνπο θαη ηεο δύλακεο ελόο ή ιίγσλ θπξίαξρσλ κειώλ ηνπ θαλαιηνύ, πνπ ζπλήζσο είλαη νη θαηαζθεπαζηέο (Armstrong θαη Kotler, 2006) ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Ψ ΚΑΝΑΛΙ ΔΙΑΝΟΜΗ Η δύλακε ηνπ δηαδηθηύνπ, ζηηο κέξεο καο, είλαη αλακθηζβήηεηε, θαζώο δελ πεξηνξίδεηαη γεσγξαθηθά. Σύκθσλα κε ηνπο Dunning θαη Wymbs (2001), ην δηαδίθηπν είλαη έλα πνιπεπίπεδν πιέγκα πιεξνθνξηώλ θαη επηθνηλσληώλ, πνπ επηηξέπεη επηρεηξεκαηηθέο ζπλαιιαγέο λα ζπκβνύλ ζε δηαζπλνξηαθό επίπεδν, κε απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία κηαο αγνξάο θπβεξλνρώξνπ. Μηα επαλάζηαζε πιεξνθνξηώλ θαη επηθνηλσληώλ επεξεάδεη ηε ζπκπίεζε ησλ ηξηώλ παξαγόλησλ: ρσξηθήο απόζηαζεο, ρξόλνπ θαη κεηάδνζεο ηεο γλώζεο (Carnoy θαη Castells, 2001). Έηζη, δίλεηαη ε επθαηξία ζηηο επηρεηξήζεηο λα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ σο άκεζν θαλάιη δηαλνκήο, θαζώο είλαη έλαο από ηνπο ηξόπνπο γηα ηηο δηεζλείο εηαηξίεο λα απνθηήζνπλ ζεκαληηθά έζνδα θαη ηακεηαθέο ξνέο γξήγνξα (Gabrielsson θαη Kirpalani, 2004). Η έιεπζε ηνπ εκπνξίνπ κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία έρεη αλνίμεη πξσηνθαλείο επθαηξίεο ζηελ αγνξά γηα ηηο επηρεηξήζεηο. Η αύμεζε ησλ online πσιήζεσλ, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ πξνθαλή επθνιία ηεο πώιεζεο κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ θαη ηελ επθαηξία λα απνθεπρζνύλ νη κεζάδνληεο, έδσζε έλα ηζρπξό θίλεηξν γηα ηνπο παξαγσγνύο λα αξρίζνπλ λα πνπινύλ απεπζείαο ζηνπο πειάηεο (Yan 16

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Πειραιάσ, 29 Οκτωβρίου 2010 ΣΜΗΜΑ: Εμπορίου Αρ.Πρωτ.: 8787 Πληροφορίεσ: Φ. Ανδριάνα Σηλέφωνο: 2104177241-5

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ.

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ. Άσκηση cash flow tunnel Δίζηε επικεθαλήρ ηηρ ομάδαρ διασείπιζηρ κινδύνος πος αζσολείηαι με ηη λειηοςπγική ανάλςζη κινδύνυν μεγάληρ εηαιπείαρ διασείπιζηρ αςηοκινηηοδπόμυν. Έσεηε να παπαδώζεηε μελέηη πος

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΝΚΑΓΑ Α ΔΡΩΣΖΔΗ ΩΣΟΤ- ΙΑΘΟΤ 1. Γηα έλα αγαζό όηαλ ε ζηαζεξά γ είλαη ίζε κε ην κεδέλ ηόηε ε θακπύιε πξνζθνξάο δηέξρεηαη από ηελ αξρή ηωλ αμόλωλ.

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Time Value of Money)

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Time Value of Money) Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Te Value of Moey) Εηζαγωγή Η έλλνηα όηη ην ρξήκα έρεη ρξνληθή αμία είλαη κία από ηηο θεθαιαηώδεηο έλλνηεο ζηελ αλάιπζε θάζε πξντόληνο ηεο Κεθαιαηαγνξάο. Σν ρξήκα έρεη ρξνληθή

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ]

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ] Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή Σρνιή Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ [ www.inf.uth.gr ] 1 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ312 (ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι) ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Θ: Αλιμήζηρ Χπήζηορ Βεπούληρ

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 15/03/2015 ΟΜΑΔΑ Α

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 15/03/2015 ΟΜΑΔΑ Α ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 15/03/2015 ΟΜΑΔΑ Α Για τις παρακάτω προτάσεις από Α.1. μέχρι και Α.5. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς, και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ «Αληαιιαγή Καιώλ Πξαθηηθώλ Γήκνπ Τξηθθαίσλ κέζα από ηελ δηαβνύιεπζε ησλ εηαίξσλ ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαπεξηθεξεηαθνύ Πξνγξάκκαηνο INTERREG IVC Digital Cities 1 Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ DIGITAL

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Βασικά Εργαλεία και Μέθοδοι για τον Έλεγχο της Ποιότητας [ΔΙΠ 50] ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Προσοχή: Οι απαντήσεις των ασκήσεων πρέπει να φθάσουν στον

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ε απίζηεπηα απόηνκε ΑΝΑΠΣΤΞΗ εγθπκνλεί θηλδύλνπο; ---------------------------------------------- Πνιύ ζύληνκε παξνπζίαζε------ ρξόλν γηα ζπδήηεζε Κώζηαο Ναζίθαο Μέινο Γ Διιεληθήο

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα;

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Έλα από ηα κσζηηθά γηα λα εσταρηζηεζείς ηελ ποδειαζία είλαη λα έτεης ηο θαηάιιειο ποδήιαηο γηα ζέλα. Ασηό ποσ ηαηρηάδεη ζηολ ηρόπο δωή ζας θαη ηελ ζωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis TAXI Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis Taxi Τν ζύζηεκα Telenoisis TAXI απνηειεί ην πην εμειηγκέλν, νινθιεξωκέλν θαη αμηόπηζην

Διαβάστε περισσότερα

CASE STUDY ΕΡΓΟΤ BIZ-E-GATE ΣΗΝ ΕΣΑΙΡΕΙΑ WEST A.E. (ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΣΗ WIND HELLAS)

CASE STUDY ΕΡΓΟΤ BIZ-E-GATE ΣΗΝ ΕΣΑΙΡΕΙΑ WEST A.E. (ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΣΗ WIND HELLAS) CASE STUDY ΕΡΓΟΤ BIZ-E-GATE ΣΗΝ ΕΣΑΙΡΕΙΑ WEST A.E. (ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΣΗ WIND HELLAS) REGATE A.E. Αγίνπ Αζαλαζίνπ 17, Παηαλία, Τει: 210-66.90.941, info@regate.gr ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΩΝ 1. Σύλνςε Έξγνπ... 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα