TAN 6 FNF NX D TAN 6 FNF SD Δίπνξην ςπγείν No Frost

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "TAN 6 FNF NX D TAN 6 FNF SD Δίπνξην ςπγείν No Frost"

Transcript

1 Οδεγίεο ρξήζεο TAN 6 FNF NX D TAN 6 FNF SD No Frost Πεξηερόκελα Εγθαηάζηαζε, 2 Σνπνζέηεζε θαη ζύλδεζε Αληηζηξνθή θνξάο πόξηαο Πεξηγξαθή ζπζθεπήο, 3 Πίλαθαο ειέγρνπ Γεληθή πεξηγξαθή Εθθίλεζε θαη Υξήζε, 4 Δθθίλεζε ηεο ζπζθεπήο Υξήζε ηεο νζόλεο Εώλε 0 o C ζηε ζπληήξεζε Βέιηηζηε ρξήζε ηεο ζπληήξεζεο ηνπ ςπγείνπ Βέιηηζηε ρξήζε ηεο θαηάςπμεο ηνπ ςπγείνπ πληήξεζε θαη θξνληίδα, 6 βήζηκν ηεο ζπζθεπήο Καζαξηζκόο ηεο ζπζθεπήο Απνθπγή δεκηνπξγίαο κνύριαο θαη δπζάξεζησλ νζκώλ Αληηθαηάζηαζε ηεο ιάκπαο Πξνθπιάμεηο θαη ζπκβνπιέο, 8 Γεληθή αζθάιεηα Γηάζεζε πξντόληνο ζην ηέινο δσήο ηνπ Δμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο θαη ζεβαζκόο ηνπ πεξηβάιινληνο Πξνβιήκαηα θαη ιύζεηο, 9 Σερληθή βνήζεηα, 10

2 Εγθαηάζηαζε! Πξηλ βάιεηε ηε ζπζθεπή ζε ιεηηνπξγία δηαβάζηε πξνζεθηηθά ηηο νδεγίεο πνπ πεξηέρνληαη ζην παξόλ εγρεηξίδην αθνύ παξέρνπλ ζεκαληηθέο ππνδείμεηο ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα εγθαηάζηαζεο, ρξήζε θαη ζπληήξεζε ηεο ζπζθεπήο ζαο.! Παξαθαινύκε θπιάμηε απηέο ηηο νδεγίεο κηα κειινληηθή ζαο ρξήζε, ή κεηαβηβάζηε ηηο ζε ηπρόλ λέν ηδηνθηήηε ηεο ζπζθεπήο. Σνπνζέηεζε θαη ζύλδεζε 1. Σνπνζεηήζηε ηε ζπζθεπή ζε έλα θαιά αεξηδόκελν δσκάηην δίρσο πγξαζία. 2. Μελ παξεκπνδίζεηε ηνπο πίζσ εμαεξηζηήξεο. Σν θνκπξεζέξ απειεπζεξώλεη ζεξκόηεηα θαη απαηηεί θαιό εμαεξηζκό γηα λα ιεηηνπξγήζεη ζσζηά θαη γηα λα εμνηθνλνκήζεη ελέξγεηα. 3. Αθήζηε έλα θελό ηνπιάρηζηνλ 10 εθαηνζηώλ αλάκεζα ζην πάλσ κέξνο ηεο ζπζθεπήο θαη ζε όπνην έπηπιν βξίζθεηαη πάλσ από απηό, θαη επίζεο έλα θελό 5 εθαηνζηώλ αλάκεζα ζηα πιεπξηθά κε ηπρόλ έπηπια ή ηνίρνπο. 4. Βεβαησζείηε όηη ε ζπζθεπή δελ βξίζθεηαη θνληά ζε πεγέο ζεξκόηεηαο (αθηίλεο ειίνπ, ειεθηξηθή θνπδίλα, θ.ι.π). 5. Γηα λα επηηύρεηε ηε ζσζηή απόζηαζε αλάκεζα ζηε ζπζθεπή θαη ζηνλ ηνίρν από ην πίζσ κέξνο ηεο, εθαξκόζηε ηα πιαίζηα πνπ παξέρνληαη κέζα ζην θνπηί εγθαηάζηαζεο αθνινπζώληαο ηηο νδεγίεο. ηνπιάρηζηνλ πξηλ ηε ζπλδέζεηε κε ην ξεύκα. Πξηλ βάιεηε ηελ πξίδα βεβαησζείηε όηη ηζρύνπλ ηα παξαθάησ: Ζ ζπζθεπή είλαη γεησκέλε θαη πξίδα αθνινπζεί ηνπο θαλόλεο ηνπ ξεύκαηνο. Ζ πξίδα κπνξεί λα αληέμεη ηε κέγηζηε ηζρύ ηνπ ξεύκαηνο ε νπνία θαίλεηαη ζηελ πιαθέηα κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ βξίζθεηαη ζην θάησ αξηζηεξό κέξνο ηνπ ςπγείνπ (π.ρ. 150 W). Σα βνιη ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη αλάκεζα ζην πεδίν αμηώλ πνπ δείρλεη ε πιαθέηα πιεξνθνξηώλ πνπ βξίζθεηαη ζηελ θάησ αξηζηεξή πιεπξά (π.ρ V). Ζ πξίδα είλαη ζπκβαηή κε ην βύζκα ηεο ζπζθεπήο. Αλ δελ ηζρύεη απηό απεπζπλζείηε ζε έλα εηδηθό ηερληθό γηα λα ην αληηθαηαζηήζεη. (βι. Βνήζεηα). Μελ ρξεζηκνπνηείηε πξνεθηάζεηο ή πνιύπξηδα.!αθνύ ηνπνζεηεζεί ε ζπζθεπή, ζα πξέπεη ην θαιώδην ηξνθνδνζίαο θαη ε πξίδα λα είλαη εύθνια πξνζβάζηκα.! Σν θαιώδην δελ ζα πξέπεη λα ιπγίζεη ε λα ζπκπηεζηεί.! Θα πξέπεη λα ειέγρεηε ζπρλά ην θαιώδην θαη λα γίλεηαη ηπρόλ αληηθαηάζηαζή ηνπ κόλν από εηδηθνύο ηερληθνύο (βι. Βνήζεηα).! Η θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία δελ θέξεη θακηά επζύλε δεκίαο εάλ δελ ηεξεζνύλ απόιπηα ηα παξαπάλσ. Οξηδνληίσζε 1. Σνπνζεηήζηε ηε ζπζθεπή ζε έλα επίπεδν θαη ζηέξεν πάησκα. 2. Δάλ ην πάησκα δελ είλαη απόιπηα επίπεδν, πξνζαξκόζηε ην ςπγείν ζθίγγνληαο ή απειεπζεξώλνληαο ιίγν ηα πίζσ πόδηα. Ηιεθηξηθέο ζπλδέζεηο Μεηά ηε κεηαθνξά ηεο ζπζθεπήο, ηνπνζεηήζηε ηε πξνζεθηηθά ζε νξηδόληηα ζέζε θαη πεξηκέλεηε 3 ώξεο Αληηζηξεςηκόηεηα αλνίγκαηνο ζπξώλ Αλ είλαη απαξαίηεην λα αιιάμεηε ηε θνξά αλνίγκαηνο ησλ ζπξώλ, ζπκβνπιεπηείηε ην Σερληθό Σκήκα. 2

3 Πεξηγξαθή πζθεπήο Πίλαθαο Ειέγρνπ ΡΤΘΜΙΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΑ ΚΑΣΑΨΤΞΗ ΤΝΑΓΕΡΜΟΙ ΠΑΓΩΜΑ ΜΠΟΤΚΑΛΙΩΝ SUPER FREEZE ΕΝΔΕΙΞΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΣΑΨΤΞΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΠΑΙΔΙΩΝ SUPER COOL ΡΤΘΜΙΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΑ ΤΝΣΗΡΗΗ ECO HOLIDAY ON/OFF Δίλαη εθηθηό λα εθθηλήζεηε ηε ζπζθεπή (θαη ην ςπγείν θαη ηνλ θαηαςύθηε) παηώληαο απηό ην θνπκπί. Σν θόθθηλν ιεληάθη, δείρλεη όηη ε ζπζθεπή είλαη θιεηζηή, ελώ ην πξάζηλν ιεληάθη δείρλεη όηη ε ζπζθεπή είλαη ζε ιεηηνπξγία. Γηα λα ζβήζεηε ηε ζπζθεπή, πηέζηε θαη θξαηήζηε παηεκέλν ην θνπκπί ON/OFF γηα 2 ηνπιάρηζηνλ. ECO Υξεζηκνπνηείηαη γηα λα ελεξγνπνηήζεη ή λα απελεξγνπνηήζεη ηε ιεηηνπξγία ECO (δει. ηε βέιηηζηε ζεξκνθξαζία γηα ηελ εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο). Όηαλ ελεξγνπνηεζεί, ην AUTO LED θαη ην ECO ιεληάθη αλάβνπλ ηαπηόρξνλα. ΤΝΑΓΕΡΜΟΘ Διέγρεη όια ηα ζήκαηα ζπλαγεξκνύ ηεο ζπζθεπήο ΚΛΕΘΔΧΜΑ ΓΘΑ ΠΑΘΔΘΑ Δλεξγνπνηεί θαη απελεξγνπνηεί ην θιείδσκα ηνπ πίλαθα ειέγρνπ γηα απνθπγή ηπραίσλ ξπζκίζεσλ από ηα παηδηά. ΡΤΘΜΘΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΘΑ ΤΝΣΗΡΗΗ + Γίλεη ηε δπλαηόηεηα ξύζκηζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ςπγείνπ θαη απηή εκθαλίδεηαη ζηελ νζόλε. Δπίζεο, ηα θνπκπηά απηά απελεξγνπνηνύλ κόλν ην ηκήκα ηεο ςύμεο ηεο ζπζθεπήο. ΡΤΘΜΘΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΘΑ ΚΑΣΑΦΤΞΗ+ Γίλεη ηε δπλαηόηεηα ξύζκηζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο ηεο θαηάςπμεο θαη απηή εκθαλίδεηαη ζηελ νζόλε. ΕΝΔΕΘΞΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ Γείρλεη ηελ ζεξκνθξαζία πνπ έρεηε επηιέμεη γηα ηε ζπληήξεζε ή δείρλεη όηη ε ζπληήξεζε είλαη απελεξγνπνηεκέλε (ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε ε έλδεημε είλαη απελεξγνπνηεκέλε). ΕΝΔΕΘΞΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΣΑΦΤΞΗ Γείρλεη ηελ επηιεγκέλε ζεξκνθξαζία ηνπ ηκήκαηνο ηεο θαηάςπμεο ηεο ζπζθεπήο. SUPER COOL Δλεξγνπνηεί θαη απελεξγνπνηεί ηε ιεηηνπξγία SUPER COOL (ηαρεία ςύμε). Σν SUPER COOL αλάβεη. SUPER FREEZE Δλεξγνπνηεί θαη απελεξγνπνηεί ηε ιεηηνπξγία SUPER FREEZE (ηαρεία θαηάςπμε). Σν SUPER FREEZE αλάβεη. HOLIDAY Δλεξγνπνηεί θαη απελεξγνπνηεί ηε ιεηηνπξγία HOLIDAY (To AUTO LED θαη ην HOLIDAY LED αλάβεη) ΠΑΓΧΜΑ ΜΠΟΤΚΑΛΘΧΝ Δλεξγνπνηεί θαη απελεξγνπνηεί ηε ιεηηνπξγία ΠΑΓΩΜΑ ΜΠΟΤΚΑΛΗΩΝ (κεηώλεη ηε ζεξκνθξαζία ηεο θαηάςπμεο γηα ην ρξόλν πνπ ρξεηάδεηαη έλα κπνπθάιη γηα λα παγώζεη.) Σν ιεληάθη ΠΑΓΩΜΑ ΜΠΟΤΚΑΛΗΩΝ αλάβεη. 3

4 Πεξηγξαθή πληήξεζε πζθεπήο θαη θξνληίδα Γεληθή Πεξηγξαθή Οη νδεγίεο ηνπ εγρεηξηδίνπ αλαθέξνληαη ζε πνιιαπιά κνληέια. Σα ζρεδηαγξάκκαηα κπνξεί λα κελ ζπκπίπηνπλ κε ηε ζπγθεθξηκέλε ζπζθεπή, παξαθαινύκε ζπκβνπιεπηείηε ηηο επόκελεο ζειίδεο. Σμήμα Καηάτςξηρ Αποζπώμενα πάθια* COOL BOX Αποζπώμενο πάθι με αςγοθήκερ Αναδιπλούμενα πάθια Ράθια * Ράθια για κοςηιά ανατςκηικών * Αποζπώμενα πάθια * Θήκερ μποςκαλιών Ράθι για μποςκάλια Καλάθια για θπούηα και λασανικά Ποδαπάκια οπιζονηίυζηρ * Πνηθίιιεη αλάινγα κε ηε ζέζε 4

5 Πεξηγξαθή πληήξεζε πζθεπήο θαη θξνληίδα Εθθίλεζε ηεο ζπζθεπήο! Μόιηο κεηαθέξεηε ηε ζπζθεπή, ηνπνζεηήζηε ηελ θάζεηα θαη πεξηκέλεηε ηνπιάρηζηνλ 3 ώξεο πξηλ ηε ζπλδέζεηε ζην ξεύκα γηα λα βεβαησζείηε όηη ιεηηνπξγεί ζσζηά. Καζαξίζηε θαιά ηνπο ζαιάκνπο θαη ηα αμεζνπάξ κε ριηαξό λεξό θαη δηηηαλζξαθηθό (ζόδα) πξηλ ηνπνζεηήζεηε ηξόθηκα ζην εζσηεξηθό ηνπ. Ζ ζπζθεπή δηαζέηεη έλα ζύζηεκα πξνζηαηεπηηθνύ ειέγρνπ πνπ θάλεη ην θνκπξεζέξ λα μεθηλά πεξίπνπ ζε 8 ιεπηά αθνύ ζα ηνλ ζβήζεηε. Σν θνκπξεζέξ μεθηλά. Δπίζεο ην θνκπξεζέξ μεθηλά θάζε θνξά πνπ ην ξεύκα θόβεηαη (εθνύζηα ή από blackout). Σκήκα θαηάςπμεο Όηαλ ιεηηνπξγήζεη ε ζπζθεπή, ην ηκήκα θαηάςπμεο ιεηηνπξγεί απηόκαηα ζηνπο -18 ν C. Πξνηείλνπκε όηη ζα πξέπεη λα ξπζκηζηεί ε ιεηηνπξγία SUPER FREEZE (ν πίλαθαο ςύμεο ζπλερίδεη λα δείρλεη ηελ νξηζκέλε ζεξκνθξαζία) γηα λα επηηαρύλεη ηε δηαδηθαζία ςύμεο κέζα ζηε ζπζθεπή. Μόιηο έρεη επηηεπρζεί ε βέιηηζηε ζεξκνθξαζία, ε ιεηηνπξγία ζα απελεξγνπνηεζεί θαη ζα κπνξείηε λα ηνπνζεηήζεηε ηα ηξόθηκα ζην εζσηεξηθό. Σκήκα ζπληήξεζεο Όηαλ ιεηηνπξγήζεη ην ηκήκα ηεο ςύμεο, ξπζκίδεηε απηόκαηα ζηνπο +5 ν C. Πξνηείλνπκε όηη ζα πξέπεη λα ξπζκηζηεί ε ιεηηνπξγία SUPER COOL (ν πίλαθαο ςύμεο ζπλερίδεη λα δείρλεη ηελ νξηζκέλε ζεξκνθξαζία) γηα λα επηηαρύλεη ηε δηαδηθαζία ςύμεο κέζα ζηε ζπζθεπή. Μεηά από κεξηθέο ώξεο ζα είλαη αξθεηά δξνζεξά γηα λα ηνπνζεηήζεηε ηα ηξόθηκα. Εμεξεπλώληαο ηελ νζόλε Ρπζκίδνληαο ηηο ζεξκνθξαζίεο: Όηαλ ε ζπζθεπή είλαη ζε ιεηηνπξγία νη δείθηεο ζεξκνθξαζίαο ζπληήξεζεο θαη θαηάςπμεο ζα εκθαλίδνπλ ηε ζεξκνθξαζία πνπ έρεηε επηιέμεη. Γηα λα ηηο αιιάμεηε απιά πηέζηε ηα θνπκπηά + θαη - πνπ αληηζηνηρνύλ ζην αληίζηνηρν ηκήκα ηνπ ςπγείνπ πνπ ζέιεηε λα αιιάμεηε. Κάζε θνξά πνπ πηέδεηε έλα θνπκπί, ε ζεξκνθξαζία απμάλεηαη ή κεηώλεηαη θαηά 1 ν C. Σα επίπεδα ζεξκνθξαζίαο πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηε ζπληήξεζε είλαη:+12 0 C, +7 O C, +6 O C, +5 O C, +4 O C, +3 O C θαη +2 ν C, ελώ γηα ηελ θαηάςπμε είλαη: C, -19 O C, -20 O C, -21 O C, C, -24 O C θαη C. Οη ζεξκνθξαζίεο ξπζκίδνληαη απηόκαηα ζηνπο +5 ν C γηα ην ηκήκα ηεο ζπληήξεζεο θαη ζηνπο -18 ν C γηα ην ηκήκα ηεο ςύμεο (απηέο είλαη νη θαηάιιειεο ηηκέο γηα ηα ηξόθηκα). Όηαλ ε ιεηηνπξγία ECO είλαη ζε ηζρύ, ε ζπζθεπή πξνζαξκόδεη απηόκαηα ηηο ζεξκνθξαζίεο ζύκθσλα κε ηελ θαηάζηαζε κέζα θαη έμσ από ηε ζπζθεπή. Ζ ιεηηνπξγία απηή θαίλεηαη από ην ζήκα πνπ αλαγξάθεη ηε ιέμε AUTO. Όπνηε είλαη αλάγθε λα ελεξγνπνηήζεηε ηε ιεηηνπξγία ECO γηα ζεξκνθξαζίεο νη νπνίεο είλαη δηαθνξεηηθέο από ηηο πξνεπηιεγκέλεο, ζα πξέπεη λα πηέζεηε ν θνπκπί ECO θαη λα ην θξαηήζεηε γηα ιίγν παηεκέλν ρξεζηκνπνηώληαο ηα θνπκπηά θαη +. Τπό απηέο ηηο ζπλζήθεο, νη ζεξκνθξαζίεο γηα ηε ζπληήξεζε ζα πξέπεη λα ξπζκηζηνύλ ζηνπο +6 O C, +5 O C, +4 O C θαη ζηνπο C, -19 O C, -20 O C γηα ην ηκήκα θαηάςπμεο. Όηαλ ην θνπκπί HOLIDAY είλαη ελεξγνπνηεκέλν, ε ζεξκνθξαζία κπνξεί λα κελ είλαη δπλαηό λα αιιαρζεί, παξ όια απηά όκσο ε ζπζθεπή κπνξεί από κόλε ηεο πξνζαξκόζεη ηελ θαηάιιειε ζεξκνθξαζία πνπ ρξεηάδεηαη ε νπνία είλαη ζπλήζσο C γηα ηε ζπληήξεζε θαη -18 ν C γηα ηελ θαηάςπμε. Ζ ξύζκηζε απηή θαίλεηαη ζηελ νζόλε. Γηα λα ελεξγνπνηήζεηε θαη λα απελεξγνπνηήζεηε ηηο ιεηηνπξγίεο, απιά παηήζηε ηα ζρεηηθά θνπκπηά θαη ζα δείηε ην αληίζηνηρν ιεληάθη λα αλάβεη ή λα ζβήλεη. Γηάθνξεο ιεηηνπξγίεο (SUPER COOL, SUPER FREEZE, ECO KAI ΠΑΓΧΜΑ ΜΠΟΤΚΑΛΘΧΝ) είλαη ζπκβαηέο κε ηηο άιιεο (HOLIDAY). Να ζπκάζηε όηη ππάξρεη ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο ε νπνία ζαο βνεζά λα θάλεηε ρξήζε ηεο ζπζθεπήο ζαο κε ην θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν. Όηαλ ηειεηώζεη ε ιεηηνπξγία ΠΑΓΧΜΑ ΜΠΟΤΚΑΛΘΧΝ, παηήζηε ην θνπκπί ΠΑΓΧΜΑ ΜΠΟΤΚΑΛΘΧΝ γηα λα ζηακαηήζεη λα αλαβνζβήλεη θαη ην αληίζηνηρν ιεληάθη κε έλα ήρν. Ο ήρνο απηόο δείρλεη όηη ε ιεηηνπξγία έρεη εθηειεζηεί θαη όηη ην κπνπθάιη ζα πξέπεη λα βγεη έμσ από ην ηκήκα ηεο θαηάςπμεο. Κιείδσκα γηα ηα παηδηά Γηα λα ελεξγνπνηήζεηε ηε ιεηηνπξγία απηή, ζα πξέπεη λα πηέζεηε ην κνπκπί γηα 2 : Σν όηη έηλαη πιένλ ζε ιεηηνπξγία επηβεβαηώλεηαη από έλα ζύληνκν κπηπ θαη ην αληίζηνηρν ιεληάθη αλάβεη. Γηα λα απελεξγνπνηήζεηε ηε ιεηηνπξγία απηή, παηήζηε ην θνπκπί CHILD LOCK γηα 2. Ζ απελεξγνπνίεζε ζα γίλεη κεηά από έλα ζύληνκν κπηπ θαη ην αληίζηνηρν ιεληάθη ζα ζβήζεη.! Η Έλδεημε θαηάζηαζεο θαηάςπμεο ρξεζηκνπνηήηαη επίζεο θαη γηα λα ζαο δείμεη κηα αζπλήζηζηα πςειή ζεξκνθξαζία πνπ ππάξρεη ζην ηκήκα ηεο θαηάςπμεο (βιέπε Αληηκεηώπηζε Πξνβιεκάησλ). Ζώλε 0 o C ζηε ζπληήξεζε No Frost Σν ζύζηεκα No Frost πεξηζηξέθεη ηνλ αέξα ζπλερώο γηα λα κελ επηηξέπεη ζηελ πγξαζία λα ζπζζσξεύεηαη θαη λα απνηξέπεη θαη ηε ζπζζώξεπζε πάγνπ. Γηαηεξεί ην βέιηηζην επίπεδν πγξαζίαο ζηε ζπζθεπή δηαηεξώληαο ηελ πνηόηεηα ησλ ηξνθίκσλ, θαη απνηξέπνληάο ηα λα θνιιάλε κεηαμύ ηνπο. Έηζη ε απόςπμε είλαη κόλν έλα γεγνλόο ηνπ παξειζόληνο!! Μελ κπινθάξεηε ηηο θπςέιεο αεξηζκνύ βάδνληαο ηξόθηκα ε δνρεία ζε άκεζε επαθή κε ην πίζσ κέξνο ηνπ ςπγείνπ.! Κιείλεηε ηα κπνπθάιηα θαιά θαη ηπιίγεηε θαιά ηα ηξόθηκα. Πώο λα ρξεζηκνπνηήζεηε θαιύηεξα ηε ζπληήξεζε Ρπζκίζηε ηε ζεξκνθξαζία ρξεζηκνπνηώληαο ηελ νζόλε Δλεξγνπνηήζηε ηε ιεηηνπξγία SUPER COOL γηα λα κεηώζεηε γξήγνξα ηε ζεξκνθξαζία, γηα παξάδεηγκα, όηαλ βάιεηε κηα κεγάιε πνζόηεηα ηξνθίκσλ ζην ςπγείν, ε ζεξκνθξαζία αλεβαίλεη ζηαδηαθά. Ζ ιεηηνπξγία απηή επηηαρύλεη ηελ κείσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο κέρξη λα θηάζεη ζηα επηζπκεηά επίπεδα. Μελ ηνπνζεηέηηε πνηέ δεηά ηξόθηκα, κόλν θξύα ή ριηαξά (βιέπε Πξνθπιάμεηο θαη πκβνπιέο). Να ζπκάζηε όηη ηα καγεηξεκέλα ηξόθηκα δελ δηαηεξνύληηα πεξηζζόηεξν από ηα σκά. Μελ θπιάζζεηε πγξά ζε αλνηρηα δνρεία. Θα απμήζνπλ ηα επίπεδα ηεο πγξαζίαο ζην ςπγείν. 5

6 Πεξηγξαθή πληήξεζε πζθεπήο θαη θξνληίδα Ράθηα: Πιήξε ή κε πιέγκα. Δίλαη απνζπώκελα θαη ξπζκηδόκελα ζε ύσνο ράξεο ηνπο αληίζηνηρνπο νδεγνύο (βιέπε εηθόλα) γηα ηελ εηζαγσγή δνρείσλ ή ηξνθίκσλ κεγάισλ δηαζηάζεσλ. Γηα ηε ξύζκηζε ηνπ ύςνπο δελ ρξεηάδεηαη λα ηα βγάιεηε. Αλαδηπινύκελν ξάθη: Πξόθεηηαη γηα εηδηθό ξάθη πνπ απειεπζεξώλεη ρώξν ζηε ζπληήξεζε θαη κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί κε δύν ηξόπνπο όπσο δείρλεη ε παξαθάησ εηθόλα. Γηαζέηεη εηδηθνύο νδεγνύο γηα λα είλαη εύρξεζην ζηε ρξήζε ηνπ. ην ζρεηηθό ιεληάθη), ηνπνζεηήζηε ηα ηξόθηκα θαη θιείζηε ηελ πόξηα. Ζ ιεηηνπξγία ζα απελεξγνπνηεζεί απηόκαηα κεηά από 24 ώξεο, όηαλ ζα έρεη επηηεπρζεί ε θαηάιιειε ζεξκνθξαζία ( ην ζρεηηθό ιεληάθη ζα ζβήζεη). - γηα κεγάιεο πνζόηεηεο νη νπνίεο είλαη κεγαιύηεξεο από εθείλεο πνπ αλαγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα πιεξνθνξηώλ, θξαηήζηε παηεκέλν ην SUPER FREEZE (γξήγνξε ςύμε) κέρξη λα δείηε λα αλαβνζβήλεη ην ζρεηηθό ιεληάθη. Μεηά από 24 ώξεο ην ιεληάθη ζα ζηακαηήζεη λα αλαβνζβήλεη θαη απιά ζα παξακείλεη αλακκέλν. Σνπνζεηήζηε ηα ηξόθηκα ζηελ θαηάςπμε θαη θιείζηε ηελ πόξηα. Μεηά από άιιεο 24 ώξεο ε ιεηηνπξγία ζα απελεξγνπνηεζεί απηόκαηα ( ην ιεληάθη ζα ζβήζεη). Μελ μαλαπαγώλεηε ηξόθηκα πνπ έρνπλ απνςπρζεί. Σα ηξόθηκα απηά ζα πξέπεη λα θαηαλαισζνύλ κέζα ζε 24 ώξεο. Σα σκά ηξόθηκα πνπ πξέπεη λα θαηαςπρζνύλ δελ πξέπεη λα έξρνληαη ζε επαθή κε ηα ήδε απεςπγκέλα. Μελ ηνπνζεηείηε κπνπθάιηα κε πγξά ηα νπνία είλαη θιεηζκέλα κε θειιό. Τπάξρεη θίλδπλνο λα ζπάζνπλ. Ζ κέγηζηε πνζόηεηα ηξνθίκσλ πνπ κπνξεί λα θαηαςπρζεί θαζεκεξηλά, θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα πιεξνθνξηώλ πνπ βξίζθεηαη ζην θάησ κέξνο αξηζηεξά ηνπ ηκήκαηνο ηεο ζπληήξεζεο (π.ρ: θηια/24 ώξεο: 4)! Μελ αλνίγεηε ηελ πόξηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηάςπμεο.! Κξαηήζηε ην ξάθη κε ηα δύν ρέξηα θαη κεηαθηλήζηε ην είηε πξνο ηα πάλσ είηε πξνο ηα θάησ. Αλ ζέιεηε ην ξάθη ζηε ζέζε Α αλαζεθώζηε ην θαη εθείλν ζα θνπκπώζεη απηόκαηα. Γηα λα βάιεηε ηε ζέζε Β αλαζεθώζηε ην θαη ζπξώμηε πξνο ηα θάησ ζηε ζέζε πνπ επηζπκείηε. γεύκαηα. COOL BOX: Γηα ηα θξέζθα θξέαηα θαη ηα ςάξηα. Υάξελ ηεο ρακειήο ζεξκνθξαζίαο πνπ έρεη (ηελ πην θξύα ζην ρώξν ηεο ζπληήξεζεο) θαη ζηε δηαθαλή ηνπ πόξηα, πξνζηαηεύεη ηελ νμείδσζε θαη καύξηζκα ησλ ηξνθώλ. Οη ηξνθέο κπνξνύλ λα δηαηεξεζνύλ θηα 1 εβδνκάδα. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη γηα θξύα! Δάλ ππάξμεη δηαθνπή ξεύκαηνο κελ αλνίγεηε ηελ πόξηα ηνπ θαηαςύθηε. Έηζη, ζα δηαηεξήζεηε ηε ζεξκνθξαζία ζην εζσηεξηθό, βεβαηώλνληαο όηη ηα ηξόθηκα δηα δηαηεξεζνύλ ζσζηά γηα 9-14 ώξεο.! Γηα λα απνθύγεηε ην κπινθάξηζκα ηεο πεξηζηξνθήο ηνπ αέξα κέζα ζηελ θαηάςπμε κελ εκπνδίδεηε ηηο νπέο εμαεξηζκνύ βάδνληαο ηξόθηκα ή δνρεία. ΤΡΣΑΡΘ ΓΘΑ ΑΝΑΦΤΚΣΘΚΑ Υώξνο γηα ηα αλαςπθηηθά ζην εζσηεξηθό ηεο πόξηαο. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί επίζεο θαη γηα ηε θύιαμε γηανπξηηώλ ή βνπηύξνπ. Πώο λα ρξεζηκνπνηήζεηε θαιύηεξα ηελ θαηάςπμε Ρπζκίζηε ηε ζεξκνθξαζία ρξεζηκνπνηώληαο ηελ νζόλε. Γηα λα θαηαςύμεηε (έλα ε θαηάςπμε είλαη ήδε ζε ιεηηνπξγία): - γηα κηθξέο πνζόηεηεο νη νπνίεο είλαη πην κηθξέο από απηέο πνπ θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα πιεξνθνξηώλ, πηέζηε ηε γξήγνξε ςύμε SUPER FREEZE (αλάβεη θαη 6

7 Πεξηγξαθή πληήξεζε πζθεπήο θαη θξνληίδα βήλνληαο ηε ζπζθεπή Καηά ηε δηάξθεηα θαζαξηζκνύ θαη ζπληήξεζεο είλαη απαξαίηεην λα απνζπλδέεηε ηε ζπζθεπή από ηε παξνρή ηνπ ξεύκαηνο: 1. Κξαηήζηε παηεκέλν ην θνπκπί ON/OFF γηα πεξηζζόηεξν από 2 κέρξη λα εκθαληζηεί ε έλδεημε OFF θαη ζηηο δύν νζόλεο (ζπληήξεζεο θαη ςύμεο). 2. Σξαβήμηε ην θαιώδην από ηελ πξίδα.! Αλ δελ αθνινπζήζεηε ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία, κπνξεί λα αθνπζηεί ν ζπλαγεξκόο. Απηό δελ ππνδειώλεη δπζιεηηνπξγία. Γηα λα επαλέιζεη, πηέζηε ην θνπκπί ON/OFF πάλσ από 2. Γηα λα απνζπλδέζεηε ηε ζπζθεπή αθνινπζήζηε ηα 2 παξαπάλσ βήκαηα. Αληηθαηάζηαζε ηεο ιπρλίαο Γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο ιπρλίαο θσηηζκνύ ηνπ ρώξνπ ηνπ ςπγείνπ, βγάιηε ην θαιώδηα από ηελ παξνρή ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο. Πηάζηε ηε ιπρλία αθαηξώληαο ην πξνζηαηεπηηθό όπσο δείρλεη ην δηάγξακκα. Αληηθαηαζηήζηε ηελ κε κηα αληίζηνηρεο ηζρύνο κε εθείλε πνπ ππνδεηθλύεηε ζην πξνζηαηεπηηθό (10 Watt). Καζαξηζκόο ηεο ζπζθεπήο Σα εμσηεξηθά θαη ηα εζσηεξηθά κέξε θαζώο θαη ηα ιάζηηρα θαζαξίδνληαη κε ζθνπγγάξη βνπηεγκέλν ζε ριηαξό λεξό θαη ζόδα, ή ζε νπδέηεξν ζαπνύλη. Μελ ρξεζηκνπνηήηαη δηαιπηηθά, απνμπζηηθά, ρισξίλε ή ακκσλία. Σα απνζπώκελα αμεζνπάξ κπνξνύλ λα κνπιηάζνπλ ζε δεζηό λεξό θαη ζαπνύλη ή ζε απννξππαληηθό πηάησλ. Ξεβγάιηε ηα θαη ζηεγλώζηε ηα πξνζεθηηθά. Σν πίζσ κέξνο ηεο ζπζθεπήο ηείλεη λα θαιύπηεηαη από ζθόλε πνπ κπνξεί λα απνκαθξπλζεί ρξεζηκνπνηώληαο ην καθξύ ζσιήλα ειεθηξηθήο ζθνύπαο. Ζ ζπζθεπή ζα πξέπεη λα έρεη απνζπλδεζεί από ην ξεύκα πξηλ από νπνηαδήπνηε απόπνεηξα θαζαξηζκνύ. Απνθεύγνληαο ηε κνύρια θαη ηηο δπζάξεζηεο νζκέο Ζ ζπζθεπή είλαη θαηαζθεπαζκέλε κε πιηθά πγηεηλήο πνπ δελ κεηαδίδνπλ νζκέο, Γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ ραξαθηεξηζηηθνύ απηνύ, πξέπεη ηα ηξόθηκα λα είλαη πάληα πξνζηαηεπκέλα θαη θαιά θιεηζκέλα γηα λα απνθύγεηε ηνπο ιεθέδεο. ε πεξίπησζε πνπ ζέιεηε λα ζβήζεηε ηε ζπζθεπή γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα, θαζαξίζηε ην εζσηεξηθό ηεο θαη αθήζηε ηηο πόξηεο αλνηρηέο. 7

8 Πξνθπιάμεηο θαη ζπκβνπιέο! Ζ ζπζθεπή ζρεδηάζηεθε θαη θαηαζθεπάζηεθε ζύκθσλα κε ηνπο δηεζλείο θαλόλεο αζθαιείαο. Απηέο νη πξνεηδνπνηήζεηο παξέρνληαη γηα ιόγνπο αζθαιείαο θαη πξέπεη λα δηαβάδνληαη πξνζεθηηθά. Γεληθή Αζθάιεηα Ζ ζπζθεπή απηή είλαη ζπκβαηή κε ηηο αθόινπζεο θνηλνηηθέο νδεγίεο: - 73/23/EEC ηεο 19/02/73 (Υακειή Σάζε) θαη ηηο κεηαγελέζηεξεο ηξνπνπνηήζεηο. -89/336/EEC ηεο 03/05/89 (Ζιεθηξνκαγλεηηθή πκβαηόηεηα) θαη ηηο κεηαγελέζηεξεο ηξνπνπνηήζεηο /96/ CE. Ζ ζπζθεπή έρεη θαηαζθεπαζηεί γηα νηθηαθή ρξήζε θαη δελ δηαηίζεηαη ζην εκπόξην γηα επαγγεικαηηθή. Ζ ζπζθεπή πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ απνζήθεπζε θαη ηελ ςύμε πξντόλησλ κόλν από ελήιηθεο θαη ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ εγρεηξηδίνπ απηνύ. Ζ ζπζθεπή δελ ζα πξέπεη λα εγθαζίζηαηαη ζε εμσηεξηθνύο ρώξνπο θαη ζε αθάιππηεο πεξηνρέο. Δίλαη πνιύ επηθίλδπλν λα εθηίζεηαη ε ζπζθεπή ζε βξνρή θαη θαηαηγίδεο. Μελ αγγίδεηε ηε ζπζθεπή κε γπκλά πόδηα ή ρέξηα βξεγκέλα. Μελ αγγίδεηε ηα εζσηεξηθά ζηνηρεία ςύμεο: ππάξρεη θίλδπλνο εγθαύκαηνο ή ηξαπκαηηζκνύ. Με βγάδεηε ην βύζκα από ην ξεύκα ηξαβώληαο ην θαιώδην, αιιά πηάλνληάο ην. Πξηλ από νπνηαδήπνηε ελέξγεηα θαζαξηζκνύ θαη ζπληήξεζεο είλαη αλαγθαίν λα βγάδεηε ην βύζκα από ηελ πξίδα. Γελ αξθεί λα θέξεηε ηνλ επηινγέα γηα ηε ξύζκηζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηε ζέζε κε ηελ θνπθίδα (ζπζθεπή θιεηζηή), γηα ηελ εμνπδεηέξσζε θάζε ειεθηξηθήο επαθήο. ε θακία πεξίπησζε αλ ηπρόλ παξνπζηαζηεί βιάβε, δελ ζα πξέπεη λα πξνζπαζήζεηε λα ηελ επηζθεπάζεηε κόλνη ζαο. Τπάξρεη θίλδπλνο λα ραιάζεηε ηε ζπζθεπή θαη λα κελ ιεηηνπξγεί ζσζηά, εάλ δελ έρεηε ηηο απαηηνύκελεο γλώζεηο. Μελ ρξεζηκνπνηείηε ζην εζσηεξηθό ηνπ ςπγείνπ, εξγαιεία δηαθνξεηηθά από ην μέζηξν πνπ ζαο παξέρεηε. Μελ βάδεηε ζην ζηόκα ζαο παγάθηα πνπ κόιηο βγάιαηε από ηνλ θαηαςύθηε. Μελ επηηξέπεηε ζηα παηδηά λα παίδνπλ κε ηε ζπζθεπή. Γελ ζα πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα θάζνληαη ζηηο ζήθεο ή λα θξέκνληαη από ηελ πόξηα. Κξαηήζηε ηα πιηθά ηεο ζπζθεπαζίαο καθξηά από ηα παηδηά. Τπάξρεη θίλδπλνο πληγκνύ. Δηάζεζε ηνπ πξντόληνο ζην ηέινο ηεο δσήο ηνπ Σεξείζηε ηνπο ηνπηθνύο θαλόλεο αλαθύθισζεο όηαλ ζέιεηε λα απαιιαγείηε από ζπζθεπή, Ζ Δπξσπατθή νδεγία 2002/96/ΔΚ γηα ηα Απόβιεηα Ζιεθηξνληθνύ Δμνπιηζκνύ (ΑΖΖΔ), απαηηεί όηη νη παιηέο νηθηαθέο ειεθηξηθέο ζπζθεπέο δελ ζα πξέπεη λα απνβάιινληαη καδί κε ηα ππόινηπα απόβιεηα ηνπ δεκνηηθνύ δηθηύνπ. Οη παιηέο ζπζθεπέο πξέπεη λα ζπιιερζνύλ ρσξηζηά πξνθεηκέλνπ λα βειηηζηνπνηεζεί ε απνθαηάζηαζε θαη ε αλαθύθισζε ησλ πιηθώλ πνπ πεξηέρνπλ κε ζθνπό ηε κείσζε ησλ βιαβεξώλ επηπηώζεσλ ζηελ αλζξώπηλε πγεία θαη ζην πεξηβάιινλ. Σν ζύκβνιν κε ην «δηαγξακκέλν δνρείν» απνβιήησλ ζην πξντόλ, ζαο ππελζπκίδεη ηελ ππνρξέσζή ζαο, πσο όηαλ επηζπκείηε λα πεηάμεηε ηε ζπζθεπή ζα πξέπεη λα ζπιιερζεί κε ην ζσζηό ηξόπν. Οη θαηαλαισηέο πξέπεη λα απεπζύλνληαη ζηηο ηνπηθέο αξρέο ή ζηα θαηαζηήκαηα ιηαληθήο γηα πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνύλ ζηε ζσζηή δηάζεζε ησλ παιαηώλ ειεθηξηθώλ ζπζθεπώλ. Εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο θαη ζεβαζκόο ηνπ πεξηβάιινληνο Δγθαηαζηήζηε ηε ζπζθεπή ζε δξνζεξό θαη θαιά αεξηδόκελν πεξηβάιινλ, πξνζηαηεύζηε ηε από ηελ άκεζε έθζεζή ηεο ζηηο ειηαθέο αθηίλεο, κελ ηελ ηνπνζεηείηε θνληά ζε πεγέο ζεξκόηεηαο. Γηα λα βάιεηε ή λα βγάιεηε ηξόθηκα, αλνίγεηε ηηο πόξηεο ηεο ζπζθεπήο γηα όζν κηθξόηεξν δηάζηεκα γίλεηαη. Κάζε άλνηγκα ησλ ζπξώλ πξνμελεί ζεκαληηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο. Με γεκίδεηε κε πνιιά ηξόθηκα ηε ζπζθεπή: γηα θαιύηεξε ζπληήξεζε, ην ςύρνο πξέπεη λα θπθινθνξεί ειεύζεξα. Αλ παξεκπνδηζηεί ε θπθινθνξία, ν ζπκπηεζηήο ζα δνπιεύεη ζπλερώο. Μελ βάδεηε δεζηά ηξόθηκα: ζα αλεβάζνπλ ηελ εζσηεξηθή ζεξκνθξαζία αλαγθάδνληαο ην ζπκπηεζηή ζε ππεξβνιηθό θόξην εξγαζίαο κε ππεξβνιηθή θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Απνςύμηε ηε ζπζθεπή αλ ζρεκαηηζηεί πάγνο (βι. πληήξεζε). Έλα παρύ ζηξώκα πάγνπ θαζηζηά δπζθνιόηεξε ηελ εηζρώξεζε ηνπ ςύρνπο ζηα ηξόθηκα θη απμάλεηαη ε θαηαλάισζε ελέξγεηαο. Διέγρεηε ζπρλά ηα ιάζηηρα ζηηο πόξηεο θαη δηαηεξήζηε ηα θαζαξά έηζη ώζηε λα κελ έρεηε δηαθπγή ηνπ θξύνπ αέξα (βι. πληήξεζε).

9 Πξνβιήκαηα θαη ιύζεηο Μπνξεί ε ζπζθεπή λα κε ιεηηνπξγεί. Πξηλ ηειεθσλήζεηε ζηελ Σερληθή Τπνζηήξημε (βι. Σερληθή Τπνζηήξημε), ειέγμηε αλ πξόθεηηαη γηα πξόβιεκα πνπ αληηκεησπίδεηαη εύθνια κε ηε βνήζεηα ηνπ αθόινπζνπ θαηαιόγνπ. Αλσκαιίεο Πηζαλά αίηηα / Λύζε: Η ιπρλία εζσηεξηθνύ θσηηζκνύ δελ αλάβεη Σν βύζκα δελ έρεη κπεη ζηε πξίδα ή δελ θάλεη θαιή επαθή, ή ζην ζπίηη δελ ππάξρεη ξεύκα. Δελ μεθηλάεη ην κνηέξ Ζ ζπζθεπή δηαζέηεη έλα κεραληζκό ειέγρνπ ηνπ κνηέξ (βι. Δθθίλεζε θαη Υξήζε) Η νζόλε είλαη αλακκέλε αιιά ιίγν θσηεηλή Σξαβήμηε ηελ πξίδα θαη βάιηε ηελ από ηελ άιιε πιεπξά. Ζ πόξηα ηεο ζπληήξεζεο έκεηλε αλνηθηή γηα πεξηζζόηεξν Οη ήρνη ζπλαγεξκνύ, ην ιεληάθη ALARM αλάβεη θαη ην από 2 ιεπηά. Ο ζπλαγεξκόο ζα ζηακαηήζεη όηαλ θιείζεη ιακπάθη ζην ηκήκα ζπληήξεζεο αλαβνζβήλεη. ε πόξηα ή όηαλ παηήζεηε ην θνπκπί ALARM. Οη ήρνη ζπλαγεξκνύ, ην ιεληάθη ALARM αλάβεη θαη ην ιακπάθη ζην ηκήκα θαηάςπμεο αλαβνζβήλεη. Ζ ζεξκνθξαζία ζηελ θαηάςπμε είλαη πνιύ πςειή. Ζ θαηάςπμε ζα δηαηεξήζεη κηα ζεξκνθξαζία πεξίπνπ 0 ν C έηζη ώζηε λα κελ ςπρζνύλ πάιη ηα ηξόθηκα, επηηξέπνληάο ζαο λα ηα θαηαλαιώζεηε κέζα ζε 24 ώξεο ή λα ηα μαλαπαγώζεηε αθνύ ηα έρεηε καγεηξέςεη. Γηα λα ζηακαηήζεηε ηνλ ήρν, παηήζηε ην θνπκπί ALARM. Πηέζηε ην άιιε κηα θνξά γηα λα δείηε ηελ επηιεγκέλε ζεξκνθξαζία ηεο θαηάςπμεο, ζβήζηε ην ALARM LED θαη έηζη ζα έρεηε θαλνληθή ιεηηνπξγία. ζβήζηε ην ALARM LED θαη έηζη ζα έρεηε θαλνληθή ιεηηνπξγία. Οη ήρνη ζπλαγεξκνύ, ην ιεληάθη ALARM αλαβνζβήλεη θαζώο θαη ην ιεληάθη ηεο θαηάζηαζεο θαηάςπμεο αλάβεη ηαπηόρξνλα. Σν ςπγείν θαη ν θαηαςύθηεο δελ έρνπλ αξθεηή ςύμε Σα ηξόθηκα κέζα ζην ςπγείν παγώλνπλ ππεξβνιηθά Ο αλεκηζηήξαο ιεηηνπξγεί ζπλερώο Ο αλεκηζηήξαο δελ γπξίδεη Η ζπζθεπή θάλεη πνιύ ζόξπβν Καζπζηεξήζεηο ζηηο ιεηηνπξγίεο Σν ιεληάθη ηεο θαηάςπμεο δελ δείρλεη ηε ζεξκνθξαζία θαη είλαη ζπλερώο αλακκέλν Ζ ζεξκνθξαζία ηεο θαηάςπμεο είλαη επηθίλδπλα πςειή: ηα ηξόθηκα δελ ζα πξέπεη λα θαηαλαισζνύλ. Ζ θαηάςπμε ζα δηαηεξήζεη κηα ζεξκνθξαζία 0 0 C. Γηα λα ζηακαηήζεη ν ήρνο παηήζηε ην θνπκπί RESET ALARM. Πηέζηε ην άιιε κηα θνξά γηα λα δείηε ηελ επηιεγκέλε ζεξκνθξαζία ηεο θαηάςπμεο, θαη θιείζηε ην ALARM LED. Οη πόξηεο δελ θιείλνπλ θαιά ή είλαη θζαξκέλεο νη ηζηκνύρεο Οη πόξηεο αλνίγνπλ πνιύ ζπρλά. Ζ ζεξκνθξαζία πνπ έρεη επηιεγεί είλαη πνιύ πςειή (βιέπε Δθθίλεζε θαη Υξήζεηο) Σν ςπγείν ή ν θαηαςύθηεο είλαη ππεξβνιηθά γεκάηα Ζ ζεξκνθξαζία πνπ έρεη επηιεγεί είλαη πνιύ ρακειή (βιέπε Δθθίλεζε θαη Υξήζεηο) Ζ πόξηα δελ είλαη θαιά θιεηζκέλε ή αλνίγεη ζπλερώο. Σν θνπκπί SUPER FREEZE είλαη παηεκέλν (γξήγνξε ςύμε): ην θίηξηλν θσηάθη SUPER FREEZE είλαη αλακκέλν ή αλαβνζβήλεη (βιέπε Πεξηγξαθή) Ζ ζεξκνθξαζία ηνπ εμσηεξηθνύ πεξηβάιινληνο είλαη πνιύ πςειή. Ζ πόξηα ηεο ζπληήξεζεο είλαη αλνηθηή Σν ζύζηεκα ηνπ αλεκηζηήξα ελεξγνπνηείηαη απηόκαηα όηαλ είλαη απαξαίηεην γηα λα επαλαθέξεη ηε ζσζηή ζεξκνθξαζία κέζα ζην ρώξν ηεο ζπληήξεζεο. Ζ ζπζθεπή δελ ηνπνζεηήζεθε ζε επίπεδν δάπεδν (βι. Δγθαηάζηαζε) Ζ ζπζθεπή εγθαηαζηάζεθε κεηαμύ επίπισλ ή αληηθεηκέλσλ πνπ δνλνύληαη θαη εθπέκπνπλ ζνξύβνπο Σν εζσηεξηθό ςπθηηθό αέξην παξάγεη έλα ειαθξύ ζόξπβν αθόκε θαη όηαλ ν ζπκπηεζηήο είλαη αλελεξγόο: δελ είλαη ειάηησκα, είλαη θπζηνινγηθό. Ζιεθηξηθέο δηαθπκάλζεηο ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο, ή κηθξέο δηαθνπέο. Δπηθνηλσλήζηε κε ηελ Σερληθή Τπνζηήξημε

10 Πεξηγξαθή Σερληθή βνήζεηα πζθεπήο Πξηλ θαιέζεηε γηα βνήζεηα : Διέγμαηε αλ κπνξείηε κόλνη ζαο λα δηνξζώζεηε ηε βιάβε (βι. Αληηκεηώπηζε πξνβιεκάησλ). Αλ κεηά από όινπο ηνπο ειέγρνπο ε ζπζθεπή εμαθνινπζεί λα κε ιεηηνπξγεί ή ην πξόβιεκα επηκέλεη, θαιέζηε ην θνληηλόηεξν έξβηο. Όηαλ επηθνηλσλήζεηε ελεκεξώζηε γηα ηα εμήο: Σύπνο ηεο βιάβεο Μνληέιν ηεο ζπζθεπήο Αξηζκόο θαηαζθεπήο (S/N) Οη πιεξνθνξίεο απηέο βξίζθνληαη ζηελ ηακπειίηζα πνπ είλαη ζην θάησ αξηζηεξό κέξνο ηνπ ςπγείνπ. Μελ θαιείηε πνηέ ηερληθνύο πνπ δελ είλαη εμνπζηνδνηεκέλνη θαη λα κελ δέρεζηε αληαιιαθηηθά πνπ δελ είλαη γλήζηα. 10

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Γιαδικαζία Μηδενιζμού (Reset) ηοσ Μεηρηηή για ηο Photoconductor ζε εκησπωηές Lexmark 1. E260 Series Printers

Γιαδικαζία Μηδενιζμού (Reset) ηοσ Μεηρηηή για ηο Photoconductor ζε εκησπωηές Lexmark 1. E260 Series Printers Μηδενιζμού (Reset) ηοσ Μεηρηηή για ηο Photoconductor ζε εκησπωηές Lexmark. E260 Series Printers Αθνύ ηνπνζεηήζεηε ηελ λέα κνλάδα, αλνίμηε ην κπξνζηηλό θαπάθη, αθήλνληαο ηνλ εθηππσηή αλακκέλν (power on).

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΣΕΛΟ: UND-45101 ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ

ΜΟΝΣΕΛΟ: UND-45101 ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΜΟΝΣΕΛΟ: UND-45101 ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ Προτού χρησιμοποιήσετε τον καταψύκτη Αθαηξέζηε ηελ εμσηεξηθή θαη ηελ εζσηεξηθή ζπζθεπαζία. Πξνηνύ ζπλδέζεηε ηνλ θαηαςύθηε κε ηελ πξίδα, αθήζηε ηνλ λα ζηαζεί ζε όξζηα

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΗ ΣΗΛΔΥΔΙΡΙΣΗΡΙΟΤ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΟΤ

ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΗ ΣΗΛΔΥΔΙΡΙΣΗΡΙΟΤ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΟΤ ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΗ ΣΗΛΔΥΔΙΡΙΣΗΡΙΟΤ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΟΤ AUTO CO OL DRY HEAT FAN SPEED STRONG HIGH MID LOW AUTO TIMER C F SET ON OFF h ROO M S WI NG2 ON OFF SWING SLEEP CLEAN HEALTH FRESH ELE.H FUNGUSPROOF SCREEN LO CK

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγίεο ρξήζεο. Φπγείν

Οδεγίεο ρξήζεο. Φπγείν Οδεγίεο ρξήζεο Φπγείν ΜΟΝΣΔΛΟ: S70148SP W70147SP Αγαπεηέ πειάηε: Δπραξηζηνύκε πνπ αγνξάζαηε απηό ην ςπγείν. Γηα λα εμαζθαιίζεηε όηη ζα έρεηε ηα θαιύηεξα απνηειέζκαηα από ην λέν ζαο ςπγείν, αθηεξώζηε ιίγν

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΣΡΑ - ΑΔΡΟΘΔΡΜΟ UHΒ-817

ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΣΡΑ - ΑΔΡΟΘΔΡΜΟ UHΒ-817 ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΣΡΑ - ΑΔΡΟΘΔΡΜΟ UHΒ-817 ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΗ ΗΜΑΝΣΙΚΟ Γιαβάζηε πποζεκηικά ηιρ οδηγίερ σπήζηρ ππιν ηην σπήζη. Φςλάξηε ηιρ ζε αζθαλέρ μέπορ για μελλονηική σπήζη. ΣΗΜΔΙΩΣΗ: Η ζπζθεπή πξννξίδεηε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Δμάηκηζε πκπύθλσζε Βξαζκόο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ

Δμάηκηζε πκπύθλσζε Βξαζκόο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ Δμάηκηζε πκπύθλσζε Βξαζκόο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΞΑΣΜΙΗ ΤΜΠΤΚΝΩΗ ΒΡΑΜΟ ΔΞΑΣΜΙΗ Καηά ηελ εμάηκηζε ηα κόξηα ηνπ πγξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Πιεξνθνξίεο γηα ην ρξήζηε

Πιεξνθνξίεο γηα ην ρξήζηε Φπιιάδην νδεγηώλ Φούρνος Μικροκσμάτων GR Ελληνικά Πιεξνθνξίεο γηα ην ρξήζηε, 2-3 Δγθαηάζηαζε ηεο ζπζθεπήο, 4 Πεξηγξαθή ηεο ζπζθεπήο, 5 Πίλαθαο Διέγρνπ, 6 Ρύζκηζε ηνπ ξνινγηνύ/ρπζκίζεηο έληαζεο ηνπ θνύξλνπ,

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα HYUNDAI ηα κνληέια ηεο Hyundai ππάξρνπλ ηέζζεξεηο δηαθνξεηηθνί ζπλδπαζκνί θσδηθώλ βιάβεο: κνλνςήθηνη, δηςήθηνη ηεηξαςήθηνη θαη θσδηθνί πνπ αθνινπζνύλ ηα πξσηόθνιια EOBD. Γιαγνωζηική Φίζζα Η δηαγλσζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα. ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΟΝ ΣΟΠΟΘΔΣΗ: απεπζύλνληαη ζε εξειδικεςμένο ηεσνικό θαη αθνξνύλ ηνπνζέηεζε θαη έιεγρν ηεο ζπζθεπήο.

Πεξηερόκελα. ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΟΝ ΣΟΠΟΘΔΣΗ: απεπζύλνληαη ζε εξειδικεςμένο ηεσνικό θαη αθνξνύλ ηνπνζέηεζε θαη έιεγρν ηεο ζπζθεπήο. Πεξηερόκελα 1. ΔΠΙΗΜΑΝΔΙ ΑΦΑΛΔΙΑ...2 2. ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΗ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΦΤΓΔΙΟΤ...2 3. ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΤΝΓΔΗ...3 3.1 Δπηιέγνληαο ηε ζέζε...3 3.2 Πξνζδηνξηζκόο ζέζεο θαη επζπγξάκκηζε ηεο ζπζθεπήο...3 3.3 Ηιεθηξηθή

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ

ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ Page1 ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙKΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ. ΗΜΕΡΑ. ΩΡΑ. ΟΜΑΔΑ... ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΦΤΛΟ ΕΡΓΟΤ Άσκηση 3 η ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ 1 Άσκηση 3 η ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ Ειζαγφγή. Σν ζύζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ ΘΕΜ 1 ο (2.5 κνλάδεο) ΠΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΚΕΔΟΝΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜ ΕΦΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ Σελικέρ εξετάσειρ Σετάπτη 21 Ιανοςαπίος 2009 13:00-16:00 Έζησ ν θόζκνο ηεο ειεθηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Αθνύ ζβήζνπκε ηνλ θηλεηήξα παηάκε 1 θορά ην πιήθηξν ΛΟΤΚΕΣΟ ΚΛΕΙΣΟ θαη ην ζύζηεκα αληαπνθξίλεηαη κε έλα ΜΠΙΠ & έλα άλακκα θιάο.

Αθνύ ζβήζνπκε ηνλ θηλεηήξα παηάκε 1 θορά ην πιήθηξν ΛΟΤΚΕΣΟ ΚΛΕΙΣΟ θαη ην ζύζηεκα αληαπνθξίλεηαη κε έλα ΜΠΙΠ & έλα άλακκα θιάο. Όπλιζη: Αθνύ ζβήζνπκε ηνλ θηλεηήξα παηάκε 1 θορά ην πιήθηξν ΛΟΤΚΕΣΟ ΚΛΕΙΣΟ θαη ην ζύζηεκα αληαπνθξίλεηαη κε έλα ΜΠΙΠ & έλα άλακκα θιάο. Μεηά από 5 δεπηεξόιεπηα ην ζύζηεκα είλαη έηνηκν λα ελεξγνπνηεζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Ξ ΛΑΓΕΘΠΕΛΑ ΛΕ ΞΣΡ ΦΞΣΠΜΞΣΡ COMBI STEAMER

Ξ ΛΑΓΕΘΠΕΛΑ ΛΕ ΞΣΡ ΦΞΣΠΜΞΣΡ COMBI STEAMER Ξ ΛΑΓΕΘΠΕΛΑ ΛΕ ΞΣΡ ΦΞΣΠΜΞΣΡ COMBI STEAMER Η ηερλνινγία ησλ θνύξλσλ Combi Steamer πεηπραίλεη άξηζην γεπζηηθό θαη αηζζεηηθό απνηέιεζκα ζην θαγεηό ελώ παξάιιεια ιόγσ ηεο ειάρηζηεο απώιεηαο κάδαο εμνηθνλνκνύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΦΕΣΙΕΡΑ ΕΠΡΕΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MODEL: R-967. Διαβάζηε πποζεκηικά ηο παπόν εγσειπίδιο ππιν ηη σπήζη ηηρ ζςζκεςήρ και

ΚΑΦΕΣΙΕΡΑ ΕΠΡΕΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MODEL: R-967. Διαβάζηε πποζεκηικά ηο παπόν εγσειπίδιο ππιν ηη σπήζη ηηρ ζςζκεςήρ και ΚΑΦΕΣΙΕΡΑ ΕΠΡΕΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MODEL: R-967 Διαβάζηε πποζεκηικά ηο παπόν εγσειπίδιο ππιν ηη σπήζη ηηρ ζςζκεςήρ και θςλάξηε ηο για μελλονηική αναθοπά. ΗΜΑΝΣΙΚΔ ΠΡΟΦΤΛΑΞΔΙ Όηαλ ρξεζηκνπνηείηε ειεθηξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Database Design. Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή. 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Database Design. Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή. 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Database Design Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Στότοι Σν κάζεκα απηό θαιύπηεη ηνπο αθόινπζνπο ζηόρνπο: Οξίδεη ηνλ ζθνπό ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΑΓΑ ΑΛΣΗΣΑΘΚΗΖ SELTRON CMP 12+/R ΟΓΖΓΗΔ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑΣΗΚΟΤ. Τπόκλεκα αξίζκεζεο ζρεδηαγξάκκαηνο:

ΚΟΛΑΓΑ ΑΛΣΗΣΑΘΚΗΖ SELTRON CMP 12+/R ΟΓΖΓΗΔ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑΣΗΚΟΤ. Τπόκλεκα αξίζκεζεο ζρεδηαγξάκκαηνο: ΚΟΛΑΓΑ ΑΛΣΗΣΑΘΚΗΖ SELTRON CMP 12+/R ΟΓΖΓΗΔ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑΣΗΚΟΤ Τπόκλεκα αξίζκεζεο ζρεδηαγξάκκαηνο: (1) Βίδεο ζπζθεπήο (2) Οζόλε ελδείμεσλ ρξνλνπξνγξάκκαηνο (3) Γηαθόπηεο Λν 3 (4) Γηαθόπηεο Λν 4 (5) Γηαθόπηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόβλεμα Online Gaming με modem Thomson και Speedtouch

Πρόβλεμα Online Gaming με modem Thomson και Speedtouch Πρόβλεμα Online Gaming με modem Thomson και Speedtouch Περιγραθή προβλήμαηος Εάλ πξνζπαζείηε λα παίμεηε online παηρλίδηα αιιά εκθαλίδεηαη error ζηνλ ππνινγηζηή ζαο γηα NAT/DMZ/Port forwarding δνθηκάζηε

Διαβάστε περισσότερα