TAN 6 FNF NX D TAN 6 FNF SD Δίπνξην ςπγείν No Frost

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "TAN 6 FNF NX D TAN 6 FNF SD Δίπνξην ςπγείν No Frost"

Transcript

1 Οδεγίεο ρξήζεο TAN 6 FNF NX D TAN 6 FNF SD No Frost Πεξηερόκελα Εγθαηάζηαζε, 2 Σνπνζέηεζε θαη ζύλδεζε Αληηζηξνθή θνξάο πόξηαο Πεξηγξαθή ζπζθεπήο, 3 Πίλαθαο ειέγρνπ Γεληθή πεξηγξαθή Εθθίλεζε θαη Υξήζε, 4 Δθθίλεζε ηεο ζπζθεπήο Υξήζε ηεο νζόλεο Εώλε 0 o C ζηε ζπληήξεζε Βέιηηζηε ρξήζε ηεο ζπληήξεζεο ηνπ ςπγείνπ Βέιηηζηε ρξήζε ηεο θαηάςπμεο ηνπ ςπγείνπ πληήξεζε θαη θξνληίδα, 6 βήζηκν ηεο ζπζθεπήο Καζαξηζκόο ηεο ζπζθεπήο Απνθπγή δεκηνπξγίαο κνύριαο θαη δπζάξεζησλ νζκώλ Αληηθαηάζηαζε ηεο ιάκπαο Πξνθπιάμεηο θαη ζπκβνπιέο, 8 Γεληθή αζθάιεηα Γηάζεζε πξντόληνο ζην ηέινο δσήο ηνπ Δμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο θαη ζεβαζκόο ηνπ πεξηβάιινληνο Πξνβιήκαηα θαη ιύζεηο, 9 Σερληθή βνήζεηα, 10

2 Εγθαηάζηαζε! Πξηλ βάιεηε ηε ζπζθεπή ζε ιεηηνπξγία δηαβάζηε πξνζεθηηθά ηηο νδεγίεο πνπ πεξηέρνληαη ζην παξόλ εγρεηξίδην αθνύ παξέρνπλ ζεκαληηθέο ππνδείμεηο ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα εγθαηάζηαζεο, ρξήζε θαη ζπληήξεζε ηεο ζπζθεπήο ζαο.! Παξαθαινύκε θπιάμηε απηέο ηηο νδεγίεο κηα κειινληηθή ζαο ρξήζε, ή κεηαβηβάζηε ηηο ζε ηπρόλ λέν ηδηνθηήηε ηεο ζπζθεπήο. Σνπνζέηεζε θαη ζύλδεζε 1. Σνπνζεηήζηε ηε ζπζθεπή ζε έλα θαιά αεξηδόκελν δσκάηην δίρσο πγξαζία. 2. Μελ παξεκπνδίζεηε ηνπο πίζσ εμαεξηζηήξεο. Σν θνκπξεζέξ απειεπζεξώλεη ζεξκόηεηα θαη απαηηεί θαιό εμαεξηζκό γηα λα ιεηηνπξγήζεη ζσζηά θαη γηα λα εμνηθνλνκήζεη ελέξγεηα. 3. Αθήζηε έλα θελό ηνπιάρηζηνλ 10 εθαηνζηώλ αλάκεζα ζην πάλσ κέξνο ηεο ζπζθεπήο θαη ζε όπνην έπηπιν βξίζθεηαη πάλσ από απηό, θαη επίζεο έλα θελό 5 εθαηνζηώλ αλάκεζα ζηα πιεπξηθά κε ηπρόλ έπηπια ή ηνίρνπο. 4. Βεβαησζείηε όηη ε ζπζθεπή δελ βξίζθεηαη θνληά ζε πεγέο ζεξκόηεηαο (αθηίλεο ειίνπ, ειεθηξηθή θνπδίλα, θ.ι.π). 5. Γηα λα επηηύρεηε ηε ζσζηή απόζηαζε αλάκεζα ζηε ζπζθεπή θαη ζηνλ ηνίρν από ην πίζσ κέξνο ηεο, εθαξκόζηε ηα πιαίζηα πνπ παξέρνληαη κέζα ζην θνπηί εγθαηάζηαζεο αθνινπζώληαο ηηο νδεγίεο. ηνπιάρηζηνλ πξηλ ηε ζπλδέζεηε κε ην ξεύκα. Πξηλ βάιεηε ηελ πξίδα βεβαησζείηε όηη ηζρύνπλ ηα παξαθάησ: Ζ ζπζθεπή είλαη γεησκέλε θαη πξίδα αθνινπζεί ηνπο θαλόλεο ηνπ ξεύκαηνο. Ζ πξίδα κπνξεί λα αληέμεη ηε κέγηζηε ηζρύ ηνπ ξεύκαηνο ε νπνία θαίλεηαη ζηελ πιαθέηα κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ βξίζθεηαη ζην θάησ αξηζηεξό κέξνο ηνπ ςπγείνπ (π.ρ. 150 W). Σα βνιη ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη αλάκεζα ζην πεδίν αμηώλ πνπ δείρλεη ε πιαθέηα πιεξνθνξηώλ πνπ βξίζθεηαη ζηελ θάησ αξηζηεξή πιεπξά (π.ρ V). Ζ πξίδα είλαη ζπκβαηή κε ην βύζκα ηεο ζπζθεπήο. Αλ δελ ηζρύεη απηό απεπζπλζείηε ζε έλα εηδηθό ηερληθό γηα λα ην αληηθαηαζηήζεη. (βι. Βνήζεηα). Μελ ρξεζηκνπνηείηε πξνεθηάζεηο ή πνιύπξηδα.!αθνύ ηνπνζεηεζεί ε ζπζθεπή, ζα πξέπεη ην θαιώδην ηξνθνδνζίαο θαη ε πξίδα λα είλαη εύθνια πξνζβάζηκα.! Σν θαιώδην δελ ζα πξέπεη λα ιπγίζεη ε λα ζπκπηεζηεί.! Θα πξέπεη λα ειέγρεηε ζπρλά ην θαιώδην θαη λα γίλεηαη ηπρόλ αληηθαηάζηαζή ηνπ κόλν από εηδηθνύο ηερληθνύο (βι. Βνήζεηα).! Η θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία δελ θέξεη θακηά επζύλε δεκίαο εάλ δελ ηεξεζνύλ απόιπηα ηα παξαπάλσ. Οξηδνληίσζε 1. Σνπνζεηήζηε ηε ζπζθεπή ζε έλα επίπεδν θαη ζηέξεν πάησκα. 2. Δάλ ην πάησκα δελ είλαη απόιπηα επίπεδν, πξνζαξκόζηε ην ςπγείν ζθίγγνληαο ή απειεπζεξώλνληαο ιίγν ηα πίζσ πόδηα. Ηιεθηξηθέο ζπλδέζεηο Μεηά ηε κεηαθνξά ηεο ζπζθεπήο, ηνπνζεηήζηε ηε πξνζεθηηθά ζε νξηδόληηα ζέζε θαη πεξηκέλεηε 3 ώξεο Αληηζηξεςηκόηεηα αλνίγκαηνο ζπξώλ Αλ είλαη απαξαίηεην λα αιιάμεηε ηε θνξά αλνίγκαηνο ησλ ζπξώλ, ζπκβνπιεπηείηε ην Σερληθό Σκήκα. 2

3 Πεξηγξαθή πζθεπήο Πίλαθαο Ειέγρνπ ΡΤΘΜΙΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΑ ΚΑΣΑΨΤΞΗ ΤΝΑΓΕΡΜΟΙ ΠΑΓΩΜΑ ΜΠΟΤΚΑΛΙΩΝ SUPER FREEZE ΕΝΔΕΙΞΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΣΑΨΤΞΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΠΑΙΔΙΩΝ SUPER COOL ΡΤΘΜΙΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΑ ΤΝΣΗΡΗΗ ECO HOLIDAY ON/OFF Δίλαη εθηθηό λα εθθηλήζεηε ηε ζπζθεπή (θαη ην ςπγείν θαη ηνλ θαηαςύθηε) παηώληαο απηό ην θνπκπί. Σν θόθθηλν ιεληάθη, δείρλεη όηη ε ζπζθεπή είλαη θιεηζηή, ελώ ην πξάζηλν ιεληάθη δείρλεη όηη ε ζπζθεπή είλαη ζε ιεηηνπξγία. Γηα λα ζβήζεηε ηε ζπζθεπή, πηέζηε θαη θξαηήζηε παηεκέλν ην θνπκπί ON/OFF γηα 2 ηνπιάρηζηνλ. ECO Υξεζηκνπνηείηαη γηα λα ελεξγνπνηήζεη ή λα απελεξγνπνηήζεη ηε ιεηηνπξγία ECO (δει. ηε βέιηηζηε ζεξκνθξαζία γηα ηελ εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο). Όηαλ ελεξγνπνηεζεί, ην AUTO LED θαη ην ECO ιεληάθη αλάβνπλ ηαπηόρξνλα. ΤΝΑΓΕΡΜΟΘ Διέγρεη όια ηα ζήκαηα ζπλαγεξκνύ ηεο ζπζθεπήο ΚΛΕΘΔΧΜΑ ΓΘΑ ΠΑΘΔΘΑ Δλεξγνπνηεί θαη απελεξγνπνηεί ην θιείδσκα ηνπ πίλαθα ειέγρνπ γηα απνθπγή ηπραίσλ ξπζκίζεσλ από ηα παηδηά. ΡΤΘΜΘΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΘΑ ΤΝΣΗΡΗΗ + Γίλεη ηε δπλαηόηεηα ξύζκηζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ςπγείνπ θαη απηή εκθαλίδεηαη ζηελ νζόλε. Δπίζεο, ηα θνπκπηά απηά απελεξγνπνηνύλ κόλν ην ηκήκα ηεο ςύμεο ηεο ζπζθεπήο. ΡΤΘΜΘΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΘΑ ΚΑΣΑΦΤΞΗ+ Γίλεη ηε δπλαηόηεηα ξύζκηζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο ηεο θαηάςπμεο θαη απηή εκθαλίδεηαη ζηελ νζόλε. ΕΝΔΕΘΞΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ Γείρλεη ηελ ζεξκνθξαζία πνπ έρεηε επηιέμεη γηα ηε ζπληήξεζε ή δείρλεη όηη ε ζπληήξεζε είλαη απελεξγνπνηεκέλε (ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε ε έλδεημε είλαη απελεξγνπνηεκέλε). ΕΝΔΕΘΞΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΣΑΦΤΞΗ Γείρλεη ηελ επηιεγκέλε ζεξκνθξαζία ηνπ ηκήκαηνο ηεο θαηάςπμεο ηεο ζπζθεπήο. SUPER COOL Δλεξγνπνηεί θαη απελεξγνπνηεί ηε ιεηηνπξγία SUPER COOL (ηαρεία ςύμε). Σν SUPER COOL αλάβεη. SUPER FREEZE Δλεξγνπνηεί θαη απελεξγνπνηεί ηε ιεηηνπξγία SUPER FREEZE (ηαρεία θαηάςπμε). Σν SUPER FREEZE αλάβεη. HOLIDAY Δλεξγνπνηεί θαη απελεξγνπνηεί ηε ιεηηνπξγία HOLIDAY (To AUTO LED θαη ην HOLIDAY LED αλάβεη) ΠΑΓΧΜΑ ΜΠΟΤΚΑΛΘΧΝ Δλεξγνπνηεί θαη απελεξγνπνηεί ηε ιεηηνπξγία ΠΑΓΩΜΑ ΜΠΟΤΚΑΛΗΩΝ (κεηώλεη ηε ζεξκνθξαζία ηεο θαηάςπμεο γηα ην ρξόλν πνπ ρξεηάδεηαη έλα κπνπθάιη γηα λα παγώζεη.) Σν ιεληάθη ΠΑΓΩΜΑ ΜΠΟΤΚΑΛΗΩΝ αλάβεη. 3

4 Πεξηγξαθή πληήξεζε πζθεπήο θαη θξνληίδα Γεληθή Πεξηγξαθή Οη νδεγίεο ηνπ εγρεηξηδίνπ αλαθέξνληαη ζε πνιιαπιά κνληέια. Σα ζρεδηαγξάκκαηα κπνξεί λα κελ ζπκπίπηνπλ κε ηε ζπγθεθξηκέλε ζπζθεπή, παξαθαινύκε ζπκβνπιεπηείηε ηηο επόκελεο ζειίδεο. Σμήμα Καηάτςξηρ Αποζπώμενα πάθια* COOL BOX Αποζπώμενο πάθι με αςγοθήκερ Αναδιπλούμενα πάθια Ράθια * Ράθια για κοςηιά ανατςκηικών * Αποζπώμενα πάθια * Θήκερ μποςκαλιών Ράθι για μποςκάλια Καλάθια για θπούηα και λασανικά Ποδαπάκια οπιζονηίυζηρ * Πνηθίιιεη αλάινγα κε ηε ζέζε 4

5 Πεξηγξαθή πληήξεζε πζθεπήο θαη θξνληίδα Εθθίλεζε ηεο ζπζθεπήο! Μόιηο κεηαθέξεηε ηε ζπζθεπή, ηνπνζεηήζηε ηελ θάζεηα θαη πεξηκέλεηε ηνπιάρηζηνλ 3 ώξεο πξηλ ηε ζπλδέζεηε ζην ξεύκα γηα λα βεβαησζείηε όηη ιεηηνπξγεί ζσζηά. Καζαξίζηε θαιά ηνπο ζαιάκνπο θαη ηα αμεζνπάξ κε ριηαξό λεξό θαη δηηηαλζξαθηθό (ζόδα) πξηλ ηνπνζεηήζεηε ηξόθηκα ζην εζσηεξηθό ηνπ. Ζ ζπζθεπή δηαζέηεη έλα ζύζηεκα πξνζηαηεπηηθνύ ειέγρνπ πνπ θάλεη ην θνκπξεζέξ λα μεθηλά πεξίπνπ ζε 8 ιεπηά αθνύ ζα ηνλ ζβήζεηε. Σν θνκπξεζέξ μεθηλά. Δπίζεο ην θνκπξεζέξ μεθηλά θάζε θνξά πνπ ην ξεύκα θόβεηαη (εθνύζηα ή από blackout). Σκήκα θαηάςπμεο Όηαλ ιεηηνπξγήζεη ε ζπζθεπή, ην ηκήκα θαηάςπμεο ιεηηνπξγεί απηόκαηα ζηνπο -18 ν C. Πξνηείλνπκε όηη ζα πξέπεη λα ξπζκηζηεί ε ιεηηνπξγία SUPER FREEZE (ν πίλαθαο ςύμεο ζπλερίδεη λα δείρλεη ηελ νξηζκέλε ζεξκνθξαζία) γηα λα επηηαρύλεη ηε δηαδηθαζία ςύμεο κέζα ζηε ζπζθεπή. Μόιηο έρεη επηηεπρζεί ε βέιηηζηε ζεξκνθξαζία, ε ιεηηνπξγία ζα απελεξγνπνηεζεί θαη ζα κπνξείηε λα ηνπνζεηήζεηε ηα ηξόθηκα ζην εζσηεξηθό. Σκήκα ζπληήξεζεο Όηαλ ιεηηνπξγήζεη ην ηκήκα ηεο ςύμεο, ξπζκίδεηε απηόκαηα ζηνπο +5 ν C. Πξνηείλνπκε όηη ζα πξέπεη λα ξπζκηζηεί ε ιεηηνπξγία SUPER COOL (ν πίλαθαο ςύμεο ζπλερίδεη λα δείρλεη ηελ νξηζκέλε ζεξκνθξαζία) γηα λα επηηαρύλεη ηε δηαδηθαζία ςύμεο κέζα ζηε ζπζθεπή. Μεηά από κεξηθέο ώξεο ζα είλαη αξθεηά δξνζεξά γηα λα ηνπνζεηήζεηε ηα ηξόθηκα. Εμεξεπλώληαο ηελ νζόλε Ρπζκίδνληαο ηηο ζεξκνθξαζίεο: Όηαλ ε ζπζθεπή είλαη ζε ιεηηνπξγία νη δείθηεο ζεξκνθξαζίαο ζπληήξεζεο θαη θαηάςπμεο ζα εκθαλίδνπλ ηε ζεξκνθξαζία πνπ έρεηε επηιέμεη. Γηα λα ηηο αιιάμεηε απιά πηέζηε ηα θνπκπηά + θαη - πνπ αληηζηνηρνύλ ζην αληίζηνηρν ηκήκα ηνπ ςπγείνπ πνπ ζέιεηε λα αιιάμεηε. Κάζε θνξά πνπ πηέδεηε έλα θνπκπί, ε ζεξκνθξαζία απμάλεηαη ή κεηώλεηαη θαηά 1 ν C. Σα επίπεδα ζεξκνθξαζίαο πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηε ζπληήξεζε είλαη:+12 0 C, +7 O C, +6 O C, +5 O C, +4 O C, +3 O C θαη +2 ν C, ελώ γηα ηελ θαηάςπμε είλαη: C, -19 O C, -20 O C, -21 O C, C, -24 O C θαη C. Οη ζεξκνθξαζίεο ξπζκίδνληαη απηόκαηα ζηνπο +5 ν C γηα ην ηκήκα ηεο ζπληήξεζεο θαη ζηνπο -18 ν C γηα ην ηκήκα ηεο ςύμεο (απηέο είλαη νη θαηάιιειεο ηηκέο γηα ηα ηξόθηκα). Όηαλ ε ιεηηνπξγία ECO είλαη ζε ηζρύ, ε ζπζθεπή πξνζαξκόδεη απηόκαηα ηηο ζεξκνθξαζίεο ζύκθσλα κε ηελ θαηάζηαζε κέζα θαη έμσ από ηε ζπζθεπή. Ζ ιεηηνπξγία απηή θαίλεηαη από ην ζήκα πνπ αλαγξάθεη ηε ιέμε AUTO. Όπνηε είλαη αλάγθε λα ελεξγνπνηήζεηε ηε ιεηηνπξγία ECO γηα ζεξκνθξαζίεο νη νπνίεο είλαη δηαθνξεηηθέο από ηηο πξνεπηιεγκέλεο, ζα πξέπεη λα πηέζεηε ν θνπκπί ECO θαη λα ην θξαηήζεηε γηα ιίγν παηεκέλν ρξεζηκνπνηώληαο ηα θνπκπηά θαη +. Τπό απηέο ηηο ζπλζήθεο, νη ζεξκνθξαζίεο γηα ηε ζπληήξεζε ζα πξέπεη λα ξπζκηζηνύλ ζηνπο +6 O C, +5 O C, +4 O C θαη ζηνπο C, -19 O C, -20 O C γηα ην ηκήκα θαηάςπμεο. Όηαλ ην θνπκπί HOLIDAY είλαη ελεξγνπνηεκέλν, ε ζεξκνθξαζία κπνξεί λα κελ είλαη δπλαηό λα αιιαρζεί, παξ όια απηά όκσο ε ζπζθεπή κπνξεί από κόλε ηεο πξνζαξκόζεη ηελ θαηάιιειε ζεξκνθξαζία πνπ ρξεηάδεηαη ε νπνία είλαη ζπλήζσο C γηα ηε ζπληήξεζε θαη -18 ν C γηα ηελ θαηάςπμε. Ζ ξύζκηζε απηή θαίλεηαη ζηελ νζόλε. Γηα λα ελεξγνπνηήζεηε θαη λα απελεξγνπνηήζεηε ηηο ιεηηνπξγίεο, απιά παηήζηε ηα ζρεηηθά θνπκπηά θαη ζα δείηε ην αληίζηνηρν ιεληάθη λα αλάβεη ή λα ζβήλεη. Γηάθνξεο ιεηηνπξγίεο (SUPER COOL, SUPER FREEZE, ECO KAI ΠΑΓΧΜΑ ΜΠΟΤΚΑΛΘΧΝ) είλαη ζπκβαηέο κε ηηο άιιεο (HOLIDAY). Να ζπκάζηε όηη ππάξρεη ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο ε νπνία ζαο βνεζά λα θάλεηε ρξήζε ηεο ζπζθεπήο ζαο κε ην θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν. Όηαλ ηειεηώζεη ε ιεηηνπξγία ΠΑΓΧΜΑ ΜΠΟΤΚΑΛΘΧΝ, παηήζηε ην θνπκπί ΠΑΓΧΜΑ ΜΠΟΤΚΑΛΘΧΝ γηα λα ζηακαηήζεη λα αλαβνζβήλεη θαη ην αληίζηνηρν ιεληάθη κε έλα ήρν. Ο ήρνο απηόο δείρλεη όηη ε ιεηηνπξγία έρεη εθηειεζηεί θαη όηη ην κπνπθάιη ζα πξέπεη λα βγεη έμσ από ην ηκήκα ηεο θαηάςπμεο. Κιείδσκα γηα ηα παηδηά Γηα λα ελεξγνπνηήζεηε ηε ιεηηνπξγία απηή, ζα πξέπεη λα πηέζεηε ην κνπκπί γηα 2 : Σν όηη έηλαη πιένλ ζε ιεηηνπξγία επηβεβαηώλεηαη από έλα ζύληνκν κπηπ θαη ην αληίζηνηρν ιεληάθη αλάβεη. Γηα λα απελεξγνπνηήζεηε ηε ιεηηνπξγία απηή, παηήζηε ην θνπκπί CHILD LOCK γηα 2. Ζ απελεξγνπνίεζε ζα γίλεη κεηά από έλα ζύληνκν κπηπ θαη ην αληίζηνηρν ιεληάθη ζα ζβήζεη.! Η Έλδεημε θαηάζηαζεο θαηάςπμεο ρξεζηκνπνηήηαη επίζεο θαη γηα λα ζαο δείμεη κηα αζπλήζηζηα πςειή ζεξκνθξαζία πνπ ππάξρεη ζην ηκήκα ηεο θαηάςπμεο (βιέπε Αληηκεηώπηζε Πξνβιεκάησλ). Ζώλε 0 o C ζηε ζπληήξεζε No Frost Σν ζύζηεκα No Frost πεξηζηξέθεη ηνλ αέξα ζπλερώο γηα λα κελ επηηξέπεη ζηελ πγξαζία λα ζπζζσξεύεηαη θαη λα απνηξέπεη θαη ηε ζπζζώξεπζε πάγνπ. Γηαηεξεί ην βέιηηζην επίπεδν πγξαζίαο ζηε ζπζθεπή δηαηεξώληαο ηελ πνηόηεηα ησλ ηξνθίκσλ, θαη απνηξέπνληάο ηα λα θνιιάλε κεηαμύ ηνπο. Έηζη ε απόςπμε είλαη κόλν έλα γεγνλόο ηνπ παξειζόληνο!! Μελ κπινθάξεηε ηηο θπςέιεο αεξηζκνύ βάδνληαο ηξόθηκα ε δνρεία ζε άκεζε επαθή κε ην πίζσ κέξνο ηνπ ςπγείνπ.! Κιείλεηε ηα κπνπθάιηα θαιά θαη ηπιίγεηε θαιά ηα ηξόθηκα. Πώο λα ρξεζηκνπνηήζεηε θαιύηεξα ηε ζπληήξεζε Ρπζκίζηε ηε ζεξκνθξαζία ρξεζηκνπνηώληαο ηελ νζόλε Δλεξγνπνηήζηε ηε ιεηηνπξγία SUPER COOL γηα λα κεηώζεηε γξήγνξα ηε ζεξκνθξαζία, γηα παξάδεηγκα, όηαλ βάιεηε κηα κεγάιε πνζόηεηα ηξνθίκσλ ζην ςπγείν, ε ζεξκνθξαζία αλεβαίλεη ζηαδηαθά. Ζ ιεηηνπξγία απηή επηηαρύλεη ηελ κείσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο κέρξη λα θηάζεη ζηα επηζπκεηά επίπεδα. Μελ ηνπνζεηέηηε πνηέ δεηά ηξόθηκα, κόλν θξύα ή ριηαξά (βιέπε Πξνθπιάμεηο θαη πκβνπιέο). Να ζπκάζηε όηη ηα καγεηξεκέλα ηξόθηκα δελ δηαηεξνύληηα πεξηζζόηεξν από ηα σκά. Μελ θπιάζζεηε πγξά ζε αλνηρηα δνρεία. Θα απμήζνπλ ηα επίπεδα ηεο πγξαζίαο ζην ςπγείν. 5

6 Πεξηγξαθή πληήξεζε πζθεπήο θαη θξνληίδα Ράθηα: Πιήξε ή κε πιέγκα. Δίλαη απνζπώκελα θαη ξπζκηδόκελα ζε ύσνο ράξεο ηνπο αληίζηνηρνπο νδεγνύο (βιέπε εηθόλα) γηα ηελ εηζαγσγή δνρείσλ ή ηξνθίκσλ κεγάισλ δηαζηάζεσλ. Γηα ηε ξύζκηζε ηνπ ύςνπο δελ ρξεηάδεηαη λα ηα βγάιεηε. Αλαδηπινύκελν ξάθη: Πξόθεηηαη γηα εηδηθό ξάθη πνπ απειεπζεξώλεη ρώξν ζηε ζπληήξεζε θαη κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί κε δύν ηξόπνπο όπσο δείρλεη ε παξαθάησ εηθόλα. Γηαζέηεη εηδηθνύο νδεγνύο γηα λα είλαη εύρξεζην ζηε ρξήζε ηνπ. ην ζρεηηθό ιεληάθη), ηνπνζεηήζηε ηα ηξόθηκα θαη θιείζηε ηελ πόξηα. Ζ ιεηηνπξγία ζα απελεξγνπνηεζεί απηόκαηα κεηά από 24 ώξεο, όηαλ ζα έρεη επηηεπρζεί ε θαηάιιειε ζεξκνθξαζία ( ην ζρεηηθό ιεληάθη ζα ζβήζεη). - γηα κεγάιεο πνζόηεηεο νη νπνίεο είλαη κεγαιύηεξεο από εθείλεο πνπ αλαγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα πιεξνθνξηώλ, θξαηήζηε παηεκέλν ην SUPER FREEZE (γξήγνξε ςύμε) κέρξη λα δείηε λα αλαβνζβήλεη ην ζρεηηθό ιεληάθη. Μεηά από 24 ώξεο ην ιεληάθη ζα ζηακαηήζεη λα αλαβνζβήλεη θαη απιά ζα παξακείλεη αλακκέλν. Σνπνζεηήζηε ηα ηξόθηκα ζηελ θαηάςπμε θαη θιείζηε ηελ πόξηα. Μεηά από άιιεο 24 ώξεο ε ιεηηνπξγία ζα απελεξγνπνηεζεί απηόκαηα ( ην ιεληάθη ζα ζβήζεη). Μελ μαλαπαγώλεηε ηξόθηκα πνπ έρνπλ απνςπρζεί. Σα ηξόθηκα απηά ζα πξέπεη λα θαηαλαισζνύλ κέζα ζε 24 ώξεο. Σα σκά ηξόθηκα πνπ πξέπεη λα θαηαςπρζνύλ δελ πξέπεη λα έξρνληαη ζε επαθή κε ηα ήδε απεςπγκέλα. Μελ ηνπνζεηείηε κπνπθάιηα κε πγξά ηα νπνία είλαη θιεηζκέλα κε θειιό. Τπάξρεη θίλδπλνο λα ζπάζνπλ. Ζ κέγηζηε πνζόηεηα ηξνθίκσλ πνπ κπνξεί λα θαηαςπρζεί θαζεκεξηλά, θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα πιεξνθνξηώλ πνπ βξίζθεηαη ζην θάησ κέξνο αξηζηεξά ηνπ ηκήκαηνο ηεο ζπληήξεζεο (π.ρ: θηια/24 ώξεο: 4)! Μελ αλνίγεηε ηελ πόξηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηάςπμεο.! Κξαηήζηε ην ξάθη κε ηα δύν ρέξηα θαη κεηαθηλήζηε ην είηε πξνο ηα πάλσ είηε πξνο ηα θάησ. Αλ ζέιεηε ην ξάθη ζηε ζέζε Α αλαζεθώζηε ην θαη εθείλν ζα θνπκπώζεη απηόκαηα. Γηα λα βάιεηε ηε ζέζε Β αλαζεθώζηε ην θαη ζπξώμηε πξνο ηα θάησ ζηε ζέζε πνπ επηζπκείηε. γεύκαηα. COOL BOX: Γηα ηα θξέζθα θξέαηα θαη ηα ςάξηα. Υάξελ ηεο ρακειήο ζεξκνθξαζίαο πνπ έρεη (ηελ πην θξύα ζην ρώξν ηεο ζπληήξεζεο) θαη ζηε δηαθαλή ηνπ πόξηα, πξνζηαηεύεη ηελ νμείδσζε θαη καύξηζκα ησλ ηξνθώλ. Οη ηξνθέο κπνξνύλ λα δηαηεξεζνύλ θηα 1 εβδνκάδα. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη γηα θξύα! Δάλ ππάξμεη δηαθνπή ξεύκαηνο κελ αλνίγεηε ηελ πόξηα ηνπ θαηαςύθηε. Έηζη, ζα δηαηεξήζεηε ηε ζεξκνθξαζία ζην εζσηεξηθό, βεβαηώλνληαο όηη ηα ηξόθηκα δηα δηαηεξεζνύλ ζσζηά γηα 9-14 ώξεο.! Γηα λα απνθύγεηε ην κπινθάξηζκα ηεο πεξηζηξνθήο ηνπ αέξα κέζα ζηελ θαηάςπμε κελ εκπνδίδεηε ηηο νπέο εμαεξηζκνύ βάδνληαο ηξόθηκα ή δνρεία. ΤΡΣΑΡΘ ΓΘΑ ΑΝΑΦΤΚΣΘΚΑ Υώξνο γηα ηα αλαςπθηηθά ζην εζσηεξηθό ηεο πόξηαο. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί επίζεο θαη γηα ηε θύιαμε γηανπξηηώλ ή βνπηύξνπ. Πώο λα ρξεζηκνπνηήζεηε θαιύηεξα ηελ θαηάςπμε Ρπζκίζηε ηε ζεξκνθξαζία ρξεζηκνπνηώληαο ηελ νζόλε. Γηα λα θαηαςύμεηε (έλα ε θαηάςπμε είλαη ήδε ζε ιεηηνπξγία): - γηα κηθξέο πνζόηεηεο νη νπνίεο είλαη πην κηθξέο από απηέο πνπ θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα πιεξνθνξηώλ, πηέζηε ηε γξήγνξε ςύμε SUPER FREEZE (αλάβεη θαη 6

7 Πεξηγξαθή πληήξεζε πζθεπήο θαη θξνληίδα βήλνληαο ηε ζπζθεπή Καηά ηε δηάξθεηα θαζαξηζκνύ θαη ζπληήξεζεο είλαη απαξαίηεην λα απνζπλδέεηε ηε ζπζθεπή από ηε παξνρή ηνπ ξεύκαηνο: 1. Κξαηήζηε παηεκέλν ην θνπκπί ON/OFF γηα πεξηζζόηεξν από 2 κέρξη λα εκθαληζηεί ε έλδεημε OFF θαη ζηηο δύν νζόλεο (ζπληήξεζεο θαη ςύμεο). 2. Σξαβήμηε ην θαιώδην από ηελ πξίδα.! Αλ δελ αθνινπζήζεηε ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία, κπνξεί λα αθνπζηεί ν ζπλαγεξκόο. Απηό δελ ππνδειώλεη δπζιεηηνπξγία. Γηα λα επαλέιζεη, πηέζηε ην θνπκπί ON/OFF πάλσ από 2. Γηα λα απνζπλδέζεηε ηε ζπζθεπή αθνινπζήζηε ηα 2 παξαπάλσ βήκαηα. Αληηθαηάζηαζε ηεο ιπρλίαο Γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο ιπρλίαο θσηηζκνύ ηνπ ρώξνπ ηνπ ςπγείνπ, βγάιηε ην θαιώδηα από ηελ παξνρή ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο. Πηάζηε ηε ιπρλία αθαηξώληαο ην πξνζηαηεπηηθό όπσο δείρλεη ην δηάγξακκα. Αληηθαηαζηήζηε ηελ κε κηα αληίζηνηρεο ηζρύνο κε εθείλε πνπ ππνδεηθλύεηε ζην πξνζηαηεπηηθό (10 Watt). Καζαξηζκόο ηεο ζπζθεπήο Σα εμσηεξηθά θαη ηα εζσηεξηθά κέξε θαζώο θαη ηα ιάζηηρα θαζαξίδνληαη κε ζθνπγγάξη βνπηεγκέλν ζε ριηαξό λεξό θαη ζόδα, ή ζε νπδέηεξν ζαπνύλη. Μελ ρξεζηκνπνηήηαη δηαιπηηθά, απνμπζηηθά, ρισξίλε ή ακκσλία. Σα απνζπώκελα αμεζνπάξ κπνξνύλ λα κνπιηάζνπλ ζε δεζηό λεξό θαη ζαπνύλη ή ζε απννξππαληηθό πηάησλ. Ξεβγάιηε ηα θαη ζηεγλώζηε ηα πξνζεθηηθά. Σν πίζσ κέξνο ηεο ζπζθεπήο ηείλεη λα θαιύπηεηαη από ζθόλε πνπ κπνξεί λα απνκαθξπλζεί ρξεζηκνπνηώληαο ην καθξύ ζσιήλα ειεθηξηθήο ζθνύπαο. Ζ ζπζθεπή ζα πξέπεη λα έρεη απνζπλδεζεί από ην ξεύκα πξηλ από νπνηαδήπνηε απόπνεηξα θαζαξηζκνύ. Απνθεύγνληαο ηε κνύρια θαη ηηο δπζάξεζηεο νζκέο Ζ ζπζθεπή είλαη θαηαζθεπαζκέλε κε πιηθά πγηεηλήο πνπ δελ κεηαδίδνπλ νζκέο, Γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ ραξαθηεξηζηηθνύ απηνύ, πξέπεη ηα ηξόθηκα λα είλαη πάληα πξνζηαηεπκέλα θαη θαιά θιεηζκέλα γηα λα απνθύγεηε ηνπο ιεθέδεο. ε πεξίπησζε πνπ ζέιεηε λα ζβήζεηε ηε ζπζθεπή γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα, θαζαξίζηε ην εζσηεξηθό ηεο θαη αθήζηε ηηο πόξηεο αλνηρηέο. 7

8 Πξνθπιάμεηο θαη ζπκβνπιέο! Ζ ζπζθεπή ζρεδηάζηεθε θαη θαηαζθεπάζηεθε ζύκθσλα κε ηνπο δηεζλείο θαλόλεο αζθαιείαο. Απηέο νη πξνεηδνπνηήζεηο παξέρνληαη γηα ιόγνπο αζθαιείαο θαη πξέπεη λα δηαβάδνληαη πξνζεθηηθά. Γεληθή Αζθάιεηα Ζ ζπζθεπή απηή είλαη ζπκβαηή κε ηηο αθόινπζεο θνηλνηηθέο νδεγίεο: - 73/23/EEC ηεο 19/02/73 (Υακειή Σάζε) θαη ηηο κεηαγελέζηεξεο ηξνπνπνηήζεηο. -89/336/EEC ηεο 03/05/89 (Ζιεθηξνκαγλεηηθή πκβαηόηεηα) θαη ηηο κεηαγελέζηεξεο ηξνπνπνηήζεηο /96/ CE. Ζ ζπζθεπή έρεη θαηαζθεπαζηεί γηα νηθηαθή ρξήζε θαη δελ δηαηίζεηαη ζην εκπόξην γηα επαγγεικαηηθή. Ζ ζπζθεπή πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ απνζήθεπζε θαη ηελ ςύμε πξντόλησλ κόλν από ελήιηθεο θαη ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ εγρεηξηδίνπ απηνύ. Ζ ζπζθεπή δελ ζα πξέπεη λα εγθαζίζηαηαη ζε εμσηεξηθνύο ρώξνπο θαη ζε αθάιππηεο πεξηνρέο. Δίλαη πνιύ επηθίλδπλν λα εθηίζεηαη ε ζπζθεπή ζε βξνρή θαη θαηαηγίδεο. Μελ αγγίδεηε ηε ζπζθεπή κε γπκλά πόδηα ή ρέξηα βξεγκέλα. Μελ αγγίδεηε ηα εζσηεξηθά ζηνηρεία ςύμεο: ππάξρεη θίλδπλνο εγθαύκαηνο ή ηξαπκαηηζκνύ. Με βγάδεηε ην βύζκα από ην ξεύκα ηξαβώληαο ην θαιώδην, αιιά πηάλνληάο ην. Πξηλ από νπνηαδήπνηε ελέξγεηα θαζαξηζκνύ θαη ζπληήξεζεο είλαη αλαγθαίν λα βγάδεηε ην βύζκα από ηελ πξίδα. Γελ αξθεί λα θέξεηε ηνλ επηινγέα γηα ηε ξύζκηζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηε ζέζε κε ηελ θνπθίδα (ζπζθεπή θιεηζηή), γηα ηελ εμνπδεηέξσζε θάζε ειεθηξηθήο επαθήο. ε θακία πεξίπησζε αλ ηπρόλ παξνπζηαζηεί βιάβε, δελ ζα πξέπεη λα πξνζπαζήζεηε λα ηελ επηζθεπάζεηε κόλνη ζαο. Τπάξρεη θίλδπλνο λα ραιάζεηε ηε ζπζθεπή θαη λα κελ ιεηηνπξγεί ζσζηά, εάλ δελ έρεηε ηηο απαηηνύκελεο γλώζεηο. Μελ ρξεζηκνπνηείηε ζην εζσηεξηθό ηνπ ςπγείνπ, εξγαιεία δηαθνξεηηθά από ην μέζηξν πνπ ζαο παξέρεηε. Μελ βάδεηε ζην ζηόκα ζαο παγάθηα πνπ κόιηο βγάιαηε από ηνλ θαηαςύθηε. Μελ επηηξέπεηε ζηα παηδηά λα παίδνπλ κε ηε ζπζθεπή. Γελ ζα πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα θάζνληαη ζηηο ζήθεο ή λα θξέκνληαη από ηελ πόξηα. Κξαηήζηε ηα πιηθά ηεο ζπζθεπαζίαο καθξηά από ηα παηδηά. Τπάξρεη θίλδπλνο πληγκνύ. Δηάζεζε ηνπ πξντόληνο ζην ηέινο ηεο δσήο ηνπ Σεξείζηε ηνπο ηνπηθνύο θαλόλεο αλαθύθισζεο όηαλ ζέιεηε λα απαιιαγείηε από ζπζθεπή, Ζ Δπξσπατθή νδεγία 2002/96/ΔΚ γηα ηα Απόβιεηα Ζιεθηξνληθνύ Δμνπιηζκνύ (ΑΖΖΔ), απαηηεί όηη νη παιηέο νηθηαθέο ειεθηξηθέο ζπζθεπέο δελ ζα πξέπεη λα απνβάιινληαη καδί κε ηα ππόινηπα απόβιεηα ηνπ δεκνηηθνύ δηθηύνπ. Οη παιηέο ζπζθεπέο πξέπεη λα ζπιιερζνύλ ρσξηζηά πξνθεηκέλνπ λα βειηηζηνπνηεζεί ε απνθαηάζηαζε θαη ε αλαθύθισζε ησλ πιηθώλ πνπ πεξηέρνπλ κε ζθνπό ηε κείσζε ησλ βιαβεξώλ επηπηώζεσλ ζηελ αλζξώπηλε πγεία θαη ζην πεξηβάιινλ. Σν ζύκβνιν κε ην «δηαγξακκέλν δνρείν» απνβιήησλ ζην πξντόλ, ζαο ππελζπκίδεη ηελ ππνρξέσζή ζαο, πσο όηαλ επηζπκείηε λα πεηάμεηε ηε ζπζθεπή ζα πξέπεη λα ζπιιερζεί κε ην ζσζηό ηξόπν. Οη θαηαλαισηέο πξέπεη λα απεπζύλνληαη ζηηο ηνπηθέο αξρέο ή ζηα θαηαζηήκαηα ιηαληθήο γηα πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνύλ ζηε ζσζηή δηάζεζε ησλ παιαηώλ ειεθηξηθώλ ζπζθεπώλ. Εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο θαη ζεβαζκόο ηνπ πεξηβάιινληνο Δγθαηαζηήζηε ηε ζπζθεπή ζε δξνζεξό θαη θαιά αεξηδόκελν πεξηβάιινλ, πξνζηαηεύζηε ηε από ηελ άκεζε έθζεζή ηεο ζηηο ειηαθέο αθηίλεο, κελ ηελ ηνπνζεηείηε θνληά ζε πεγέο ζεξκόηεηαο. Γηα λα βάιεηε ή λα βγάιεηε ηξόθηκα, αλνίγεηε ηηο πόξηεο ηεο ζπζθεπήο γηα όζν κηθξόηεξν δηάζηεκα γίλεηαη. Κάζε άλνηγκα ησλ ζπξώλ πξνμελεί ζεκαληηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο. Με γεκίδεηε κε πνιιά ηξόθηκα ηε ζπζθεπή: γηα θαιύηεξε ζπληήξεζε, ην ςύρνο πξέπεη λα θπθινθνξεί ειεύζεξα. Αλ παξεκπνδηζηεί ε θπθινθνξία, ν ζπκπηεζηήο ζα δνπιεύεη ζπλερώο. Μελ βάδεηε δεζηά ηξόθηκα: ζα αλεβάζνπλ ηελ εζσηεξηθή ζεξκνθξαζία αλαγθάδνληαο ην ζπκπηεζηή ζε ππεξβνιηθό θόξην εξγαζίαο κε ππεξβνιηθή θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Απνςύμηε ηε ζπζθεπή αλ ζρεκαηηζηεί πάγνο (βι. πληήξεζε). Έλα παρύ ζηξώκα πάγνπ θαζηζηά δπζθνιόηεξε ηελ εηζρώξεζε ηνπ ςύρνπο ζηα ηξόθηκα θη απμάλεηαη ε θαηαλάισζε ελέξγεηαο. Διέγρεηε ζπρλά ηα ιάζηηρα ζηηο πόξηεο θαη δηαηεξήζηε ηα θαζαξά έηζη ώζηε λα κελ έρεηε δηαθπγή ηνπ θξύνπ αέξα (βι. πληήξεζε).

9 Πξνβιήκαηα θαη ιύζεηο Μπνξεί ε ζπζθεπή λα κε ιεηηνπξγεί. Πξηλ ηειεθσλήζεηε ζηελ Σερληθή Τπνζηήξημε (βι. Σερληθή Τπνζηήξημε), ειέγμηε αλ πξόθεηηαη γηα πξόβιεκα πνπ αληηκεησπίδεηαη εύθνια κε ηε βνήζεηα ηνπ αθόινπζνπ θαηαιόγνπ. Αλσκαιίεο Πηζαλά αίηηα / Λύζε: Η ιπρλία εζσηεξηθνύ θσηηζκνύ δελ αλάβεη Σν βύζκα δελ έρεη κπεη ζηε πξίδα ή δελ θάλεη θαιή επαθή, ή ζην ζπίηη δελ ππάξρεη ξεύκα. Δελ μεθηλάεη ην κνηέξ Ζ ζπζθεπή δηαζέηεη έλα κεραληζκό ειέγρνπ ηνπ κνηέξ (βι. Δθθίλεζε θαη Υξήζε) Η νζόλε είλαη αλακκέλε αιιά ιίγν θσηεηλή Σξαβήμηε ηελ πξίδα θαη βάιηε ηελ από ηελ άιιε πιεπξά. Ζ πόξηα ηεο ζπληήξεζεο έκεηλε αλνηθηή γηα πεξηζζόηεξν Οη ήρνη ζπλαγεξκνύ, ην ιεληάθη ALARM αλάβεη θαη ην από 2 ιεπηά. Ο ζπλαγεξκόο ζα ζηακαηήζεη όηαλ θιείζεη ιακπάθη ζην ηκήκα ζπληήξεζεο αλαβνζβήλεη. ε πόξηα ή όηαλ παηήζεηε ην θνπκπί ALARM. Οη ήρνη ζπλαγεξκνύ, ην ιεληάθη ALARM αλάβεη θαη ην ιακπάθη ζην ηκήκα θαηάςπμεο αλαβνζβήλεη. Ζ ζεξκνθξαζία ζηελ θαηάςπμε είλαη πνιύ πςειή. Ζ θαηάςπμε ζα δηαηεξήζεη κηα ζεξκνθξαζία πεξίπνπ 0 ν C έηζη ώζηε λα κελ ςπρζνύλ πάιη ηα ηξόθηκα, επηηξέπνληάο ζαο λα ηα θαηαλαιώζεηε κέζα ζε 24 ώξεο ή λα ηα μαλαπαγώζεηε αθνύ ηα έρεηε καγεηξέςεη. Γηα λα ζηακαηήζεηε ηνλ ήρν, παηήζηε ην θνπκπί ALARM. Πηέζηε ην άιιε κηα θνξά γηα λα δείηε ηελ επηιεγκέλε ζεξκνθξαζία ηεο θαηάςπμεο, ζβήζηε ην ALARM LED θαη έηζη ζα έρεηε θαλνληθή ιεηηνπξγία. ζβήζηε ην ALARM LED θαη έηζη ζα έρεηε θαλνληθή ιεηηνπξγία. Οη ήρνη ζπλαγεξκνύ, ην ιεληάθη ALARM αλαβνζβήλεη θαζώο θαη ην ιεληάθη ηεο θαηάζηαζεο θαηάςπμεο αλάβεη ηαπηόρξνλα. Σν ςπγείν θαη ν θαηαςύθηεο δελ έρνπλ αξθεηή ςύμε Σα ηξόθηκα κέζα ζην ςπγείν παγώλνπλ ππεξβνιηθά Ο αλεκηζηήξαο ιεηηνπξγεί ζπλερώο Ο αλεκηζηήξαο δελ γπξίδεη Η ζπζθεπή θάλεη πνιύ ζόξπβν Καζπζηεξήζεηο ζηηο ιεηηνπξγίεο Σν ιεληάθη ηεο θαηάςπμεο δελ δείρλεη ηε ζεξκνθξαζία θαη είλαη ζπλερώο αλακκέλν Ζ ζεξκνθξαζία ηεο θαηάςπμεο είλαη επηθίλδπλα πςειή: ηα ηξόθηκα δελ ζα πξέπεη λα θαηαλαισζνύλ. Ζ θαηάςπμε ζα δηαηεξήζεη κηα ζεξκνθξαζία 0 0 C. Γηα λα ζηακαηήζεη ν ήρνο παηήζηε ην θνπκπί RESET ALARM. Πηέζηε ην άιιε κηα θνξά γηα λα δείηε ηελ επηιεγκέλε ζεξκνθξαζία ηεο θαηάςπμεο, θαη θιείζηε ην ALARM LED. Οη πόξηεο δελ θιείλνπλ θαιά ή είλαη θζαξκέλεο νη ηζηκνύρεο Οη πόξηεο αλνίγνπλ πνιύ ζπρλά. Ζ ζεξκνθξαζία πνπ έρεη επηιεγεί είλαη πνιύ πςειή (βιέπε Δθθίλεζε θαη Υξήζεηο) Σν ςπγείν ή ν θαηαςύθηεο είλαη ππεξβνιηθά γεκάηα Ζ ζεξκνθξαζία πνπ έρεη επηιεγεί είλαη πνιύ ρακειή (βιέπε Δθθίλεζε θαη Υξήζεηο) Ζ πόξηα δελ είλαη θαιά θιεηζκέλε ή αλνίγεη ζπλερώο. Σν θνπκπί SUPER FREEZE είλαη παηεκέλν (γξήγνξε ςύμε): ην θίηξηλν θσηάθη SUPER FREEZE είλαη αλακκέλν ή αλαβνζβήλεη (βιέπε Πεξηγξαθή) Ζ ζεξκνθξαζία ηνπ εμσηεξηθνύ πεξηβάιινληνο είλαη πνιύ πςειή. Ζ πόξηα ηεο ζπληήξεζεο είλαη αλνηθηή Σν ζύζηεκα ηνπ αλεκηζηήξα ελεξγνπνηείηαη απηόκαηα όηαλ είλαη απαξαίηεην γηα λα επαλαθέξεη ηε ζσζηή ζεξκνθξαζία κέζα ζην ρώξν ηεο ζπληήξεζεο. Ζ ζπζθεπή δελ ηνπνζεηήζεθε ζε επίπεδν δάπεδν (βι. Δγθαηάζηαζε) Ζ ζπζθεπή εγθαηαζηάζεθε κεηαμύ επίπισλ ή αληηθεηκέλσλ πνπ δνλνύληαη θαη εθπέκπνπλ ζνξύβνπο Σν εζσηεξηθό ςπθηηθό αέξην παξάγεη έλα ειαθξύ ζόξπβν αθόκε θαη όηαλ ν ζπκπηεζηήο είλαη αλελεξγόο: δελ είλαη ειάηησκα, είλαη θπζηνινγηθό. Ζιεθηξηθέο δηαθπκάλζεηο ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο, ή κηθξέο δηαθνπέο. Δπηθνηλσλήζηε κε ηελ Σερληθή Τπνζηήξημε

10 Πεξηγξαθή Σερληθή βνήζεηα πζθεπήο Πξηλ θαιέζεηε γηα βνήζεηα : Διέγμαηε αλ κπνξείηε κόλνη ζαο λα δηνξζώζεηε ηε βιάβε (βι. Αληηκεηώπηζε πξνβιεκάησλ). Αλ κεηά από όινπο ηνπο ειέγρνπο ε ζπζθεπή εμαθνινπζεί λα κε ιεηηνπξγεί ή ην πξόβιεκα επηκέλεη, θαιέζηε ην θνληηλόηεξν έξβηο. Όηαλ επηθνηλσλήζεηε ελεκεξώζηε γηα ηα εμήο: Σύπνο ηεο βιάβεο Μνληέιν ηεο ζπζθεπήο Αξηζκόο θαηαζθεπήο (S/N) Οη πιεξνθνξίεο απηέο βξίζθνληαη ζηελ ηακπειίηζα πνπ είλαη ζην θάησ αξηζηεξό κέξνο ηνπ ςπγείνπ. Μελ θαιείηε πνηέ ηερληθνύο πνπ δελ είλαη εμνπζηνδνηεκέλνη θαη λα κελ δέρεζηε αληαιιαθηηθά πνπ δελ είλαη γλήζηα. 10

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο εηξά FK ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ Μεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ζπζθεπαζίαο λα γίλεηαη πάληα έιεγρνο γηα ηελ πιεξόηεηα ηεο παξάδνζεο, ελώ ζε πεξίπησζε ειαηησκάησλ, επηθνηλσλήζηε

Διαβάστε περισσότερα

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

Φπιιάδην νδεγηώλ DFP 584. Πλυντήριο Πιάτων. Πεπιεσόμενα

Φπιιάδην νδεγηώλ DFP 584. Πλυντήριο Πιάτων. Πεπιεσόμενα Φπιιάδην νδεγηώλ Πλυντήριο Πιάτων GR Ελληνικά Πεπιεσόμενα Εγκαηάζηαζη, 1 Σνπνζέηεζε θαη νξηδνληίσζε χλδεζε λεξνχ θαη παξνρή ξεχκαηνο πκβνπιέο γηα ηνλ πξψην θχθιν πιχζεο Σερληθά δεδνκέλα Πεπιγπαθή ηηρ ζςζκεςήρ,

Διαβάστε περισσότερα

Meaco Platinum Range Δγρεηξίδην νδεγηώλ

Meaco Platinum Range Δγρεηξίδην νδεγηώλ Meaco Platinum Range Δγρεηξίδην νδεγηώλ Meaco 12L and 20L Low Energy Dehumidifiers Παξαθαινύκε δηαβάζηε απηό ην εγρεηξίδην νδεγηώλ πξηλ από ηε ρξήζε ηνπ αθπγξαληήξα θαη θξαηήζηε ην γηα κειινληηθή ρξήζε.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO

RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤΠΟΛΔΩ 77-79 ΑΘΖΝΑ Σ.Κ. 11855 ΣΖΛ.: 210 3411080, FAX 210 3413573 Σν παξόλ εγρεηξίδην

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ ΝΔΡΟΤ BASE - DSA

ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ ΝΔΡΟΤ BASE - DSA ΟΓΖΓΗΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΣΖ, ΥΡΖΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ - GR ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ ΝΔΡΟΤ BASE - DSA Διεγκέλν θαηά EN 13229 πγραξεηήξηα γηα ηελ επηινγή ηεο μπιόζνκπαο-ηδαθηνύ LA NORDICA! Με ηα πξντόληα ηεο LA NORDICA κπνξείηε λα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο Οδεγίεο Αζθαιείαο...θάικα! Γελ έρεη νξηζηεί ζειηδνδείθηεο. Κεθάιαην 1: Υαξαθηεξηζηηθά DVR... 1 Κεθάιαην 2: Σνπνγξαθηθό ζπζθεπήο... 2 2.1 Πξόζνςε... 2 2.1.1 DVR Πξόζνςε(κόλν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΗΔ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΘΗΣ ΤΓΡΑΔΡΗΟΤ

ΟΓΖΓΗΔ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΘΗΣ ΤΓΡΑΔΡΗΟΤ ΟΓΖΓΗΔ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΘΗΣ ΤΓΡΑΔΡΗΟΤ ΔΗΑΓΩΓΖ Ζ ECU VERSUS είλαη ε ζπζθεπή παξαγσγήο IV πνπ πιεξνί απζηεξέο πξνδηαγξαθέο όζνλ αθνξά ηελ δνζνινγία ησλ θαπζίκσλ θαη ηελ πνηόηεηα ησλ επηδόζεσλ. Έλα κεγάιν πιενλέθηεκα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE)

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Επηκέιεηα: Άγγεινο ηκζηξίθεο ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Η ζπζθεπαζία ζε θελό ησλ ηξνθίκσλ, είλαη κηα ηερληθή ζπληήξεζεο πνιύ ρξήζηκε ζηελ θνπδίλα θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE Ο ΔΗΖΓΖΣΖ:ΚΟΤΓΟΤΜΑ ΓΗΩΡΓΟ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ:ΜΠΑΚΔΛΑ ΒΑΗΛΗΚΖ Α.Μ 504 Περιεχόμενα I. ΤΣΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΗ... 4 1. ΓΕΝΙΚΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ 650-800

ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ 650-800 ΟΓΖΓΗΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΣΖ, ΥΡΖΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ - GR ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ 650-800 Διεγκέλεο θαηά/ : EN 13229 πγραξεηήξηα γηα ηελ επηινγή ηεο μπιόζνκπαο-ηδαθηνύ LA NORDICA! Με ηα πξντόληα ηεο LA NORDICA κπνξείηε λα εμαζθαιίζεηε

Διαβάστε περισσότερα

EOS 9004,9008. Οδεγίεο Χξήζεο. SIGMA SECURITY-X.ΦΔΗΓΑ-www.sigmasec.gr version 4.6.2010

EOS 9004,9008. Οδεγίεο Χξήζεο. SIGMA SECURITY-X.ΦΔΗΓΑ-www.sigmasec.gr version 4.6.2010 2010 EOS 9004,9008 Οδεγίεο Χξήζεο SIGMA SECURITY-X.ΦΔΗΓΑ-www.sigmasec.gr version 4.6.2010 Πεξηερόκελα Πίνακας περιεχομένων Οδεγίεο αζθαιείαο...3 Κεθάιαην 1: Χαξαθηεξηζηηθά DVR...4 Κεθάιαην 2: Γηάηαμε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

JA-80Y ηηλεμεηαδόηηρ GSM

JA-80Y ηηλεμεηαδόηηρ GSM JA-80Y ηηλεμεηαδόηηρ GSM Ο JA-80Y είλαη έλα εμάξηεκα ηνπ ζπζηήκαηνο Oasis. Απηό ην εγρεηξίδην ηζρύεη γηα ηελ έθδνζε ινγηζκηθνύ XA61010 ή λεόηεξε. Ο ηειεκεηαδόηεο είλαη ζρεδηαζκέλνο λα εγθαηαζηαζεί κέζα

Διαβάστε περισσότερα

IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ

IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ Δπηζθεθηείηε ηελ ειεθηξνληθή καο δηεύζπλζε: www.alfalamda.gr ΔΗΠΑΓΥΓΖ Η IP θάκεξα ζπλδπάδεη κία ςεθηαθή βίληεν-θάκεξα πςειήο πνηόηεηαο κε ζύλδεζε ζε δίθηπν θαη έλα ηζρπξό

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Κωνζηανηούλαρ Κωνζηανηίνορ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ SC-208 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ SC-208 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ www.smart-cover.gr ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ SC-208 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κεθάιαην 2 Δγθαηάζηαζε θαη ύλδεζε 2.1 Γηάγξακκα θαισδίσζεο 2.1.1Γηάγξακκα θαισδίσζεο ζηνλ θύξην πίλαθα 2.2 ύλδεζε παξνρήο ξεύκαηνο 2.2.1 ΑC ζύλδεζε αθξνδέθηε

Διαβάστε περισσότερα

SAF-1010C2 Τ ΚΕΤΗ GSM ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ Τ ΣΗΜΑ Α ΦΑΛΕΙΑ

SAF-1010C2 Τ ΚΕΤΗ GSM ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ Τ ΣΗΜΑ Α ΦΑΛΕΙΑ SAF-1010C2 ΤΚΕΤΗ GSM ΚΑΙΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΣΗΜΑ ΑΦΑΛΕΙΙΑ Οδεγίεο Υξήζεο SS AAFF II AANN ΕΕΠΠΕΕ ΥΔΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΚΔΤΗ ΚΔΡΑΙΑ Η θεξαία πξέπεη λα ζπλδεζεί πξηλ ηεζεί ε ζπζθεπή ζε ιεηηνπξγία ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ. Allwater.gr ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ. Allwater.gr ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR EC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR ΠΡΟΟΥΗ: θαιό είλαη κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ πξνγξακκαηηζηή θαη πξηλ ηνλ πξνγξακκαηηζκό

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. Γεληθή Γηεύζπλζε Ιεηηνπξγίαο & Αλάπηπμεο Γηεύζπλζε Δμνπιηζκνύ Πρνιείσλ Σκήκα Πξνδηαγξαθώλ, Σππνπνίεζεο & Έξεπλαο Αγνξάο Δμνπιηζηηθώλ Μέζσλ ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ,

Διαβάστε περισσότερα

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε θαη ελεκέξσζε... 6 2.1 Απαηηήζεηο ζπζηήκαηνο... 6 2.2

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΙΥΤΟ Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Νηθεθόξνο Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΦΙΛΣΡΟΤ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ

ΟΓΗΓΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΦΙΛΣΡΟΤ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ ΟΓΗΓΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΦΙΛΣΡΟΤ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ ΦΙΛΣΡΟ ΑΝΣΙΣΡΟΦΗ ΌΜΩΗ ΠΟΙΜΟΤ ΝΔΡΟΤ 5 ΣΑΓΙΩΝ ΠΑΡΑΚΑΛΟΤΜΔ ΓΗΑΒΑΣΔ ΟΛΟΚΛΖΡΟ ΣΟΝ ΟΓΖΓΟ ΠΡΗΝ ΑΡΥΗΔΣΔ ΣΖΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ. ΔΑΝ ΚΑΠΟΗΑ ΣΗΓΜΖ ΔΥΔΣΔ ΑΜΦΗΒΟΛΗΑ ΓΗΑ ΣΟ ΠΧ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ (ΔΡΧΣΖΔΗ- ΑΠΑΝΣΖΔΗ)

ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ (ΔΡΧΣΖΔΗ- ΑΠΑΝΣΖΔΗ) ΑΓΑΠΗΟ ΑΓΑΠΗΟΤ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΦΤΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΖ / ΔΞΔΣΑΣΖ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ ΤΝΓΔΜΟΤ ΚΑΗ ΣΑΓΜΑΣΟ ΑΓΗΟΤ ΗΧΑΝΝΖ ΔΞΔΣΑΣΗΚΟ ΒΟΖΘΖΜΑ ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ Β ΓΤΜΝΑΗΟΤ (ΔΡΧΣΖΔΗ- ΑΠΑΝΣΖΔΗ) ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2014 ΠΡΟΛΟΓΟ Αθνξκή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Δηζαγσγή ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Απηό ην βηβιηάξην δίλεη πιεξνθνξίεο θπξίσο ζε αζζελείο αιιά θαη ζε άιινπο ελδηαθεξόκελνπο πνπ ζέινπλ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηνλ θαξθίλν πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 1

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 1 Παξαθαινχκε δηαβάζηε αλαιπηηθά ην παξφλ εγρεηξίδην πξηλ εγθαηαζηήζεηε θαη ρξεζηκνπνηήζεηε ην δηθφ ζαο κπφηιεξ pellet maxi30. Οη ζπζθεπέο ζέξκαλζεο (εθεμήο θαινχκελεο σο κπφηιεξ pellet

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ Γ ρ Ν. Καηζαρός Γηεπζπληήο Δξεπλώλ ηνπ ΔΚΔΦΔ «Γεκόθξηηνο» Πξώελ Πξόεδξνο Έλσζεο Διιήλσλ Υεκηθώλ Πξώελ Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ 1.ΣΕΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ. 1 Δίδνο αλειθπζηήξα Αηόκσλ 10 Δίδνο ζαιακίζθνπ Αηόκσλ 2 Ολνκαζηηθό θνξηίν 600 Κg 11 Ύςνο ζαιακίζθνπ 3 Σαρύηεηα ζαιακηζ. 0.63 (m/s) (Καζαξό) 2.20 4 Δπηηάρπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο Οδεγόο γηα λα αο Βνεζήζεη λα Γηαρεηξηζηείηε ηνλ Καζεηήξα αο θαη ηηο αθνύιεο Απνζηξάγγηζεο.

Έλαο Οδεγόο γηα λα αο Βνεζήζεη λα Γηαρεηξηζηείηε ηνλ Καζεηήξα αο θαη ηηο αθνύιεο Απνζηξάγγηζεο. Έλαο Οδεγόο γηα λα αο Βνεζήζεη λα Γηαρεηξηζηείηε ηνλ Καζεηήξα αο θαη ηηο αθνύιεο Απνζηξάγγηζεο. Ο θαζεηήξαο κπνξεί λα θάλεη δηαθνξά ζηελ πγεία ζαο θαη ζηελ πνηόηεηα ηεο δσήο ζαο. Καηαλννύκε όηη απηό κπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS 3.1. ρεδηαζκόο Γηαλνκήο Σν ζύζηεκα δηαλνκήο, κε αιιειεμαξηώκελεο ζπληζηώζεο δηαδηθαζίεο, ηηο κεηαθνξέο, ηηο πξνκήζεηεο, ην κάξθεηηλγθ θηι, έρεη ζθνπό ηελ

Διαβάστε περισσότερα