Πιεξνθνξίεο γηα ην ρξήζηε

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πιεξνθνξίεο γηα ην ρξήζηε"

Transcript

1 Φπιιάδην νδεγηώλ Φούρνος Μικροκσμάτων GR Ελληνικά Πιεξνθνξίεο γηα ην ρξήζηε, 2-3 Δγθαηάζηαζε ηεο ζπζθεπήο, 4 Πεξηγξαθή ηεο ζπζθεπήο, 5 Πίλαθαο Διέγρνπ, 6 Ρύζκηζε ηνπ ξνινγηνύ/ρπζκίζεηο έληαζεο ηνπ θνύξλνπ, 7 Οζόλε, 8 Πιήθηξα επηινγώλ/πξνγξακκαηηζκόο, 9 Πξνγξακκαηηζκόο ηνπ Φνύξλνπ, 10 Λεηηνπξγία ηαρείαο απόςπμεο, 11 ράξα ηνπ γθξηι* θαη ιεηηνπξγία ηνπ γθξηι*, 12 Πξνγξακκαηηζκόο ηνπ γθξηι*/λεηηνπξγία κηθξνθύκαηα θαη γθξηι*, 13 Λεηηνπξγία γηα πίηζα*, Γίζθνο γηα πίηζα*, 16 πλδπαζκέλα πξνγξάκκαηα, 17 Πξνηάζεηο, 18 Φξνληίδα θαη ζπληήξεζε, έξβηο, 21 MWHA 222 AX εκαληηθέο πιεξνθνξίεο αζθαιείαο Γηαβάζηε πξνζεθηηθά θαη θπιάμηε ην θπιιάδην απηό *Μόλν γηα ζπγθεθξηκέλα κνληέια 1

2 Πιεξνθνξίεο γηα ην ρξήζηε εκαληηθό: Δίλαη ζεκαληηθό λα θπιάμεηε ην εγρεηξίδην απηό γηα λα κπνξείηε λα ην ζπκβνπιεύεζηε νπνηαδήπνηε ζηηγκή. ε πεξίπησζε πώιεζεο, παξαρώξεζεο ή κεηαθόκηζεο, βεβαησζείηε όηη παξακέλεη καδί κε ην πιπληήξην γηα λα πιεξνθνξεί ηνλ λέν ηδηνθηήηε γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ηηο ζρεηηθέο πξνεηδνπνηήζεηο. ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΦΑΛΔΗΑ Ζ ζπζθεπή απηή είλαη ζρεδηαζκέλε γηα νηθηαθή ρξήζε, γηα καγείξεκα, δέζηακα θαη γηα μεπάγσκα θαγεηώλ. Γελ ζα πξέπεη λα ρεηξίδνληαη ηε ζπζθεπή άηνκα κε κεησκέλεο θπζηθέο ηθαλόηεηεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ κηθξώλ παηδηώλ) εθηόο εάλ ππάξρεη ε επίβιεςε από ελήιηθεο θαη άηνκα πνπ ζα είλαη ππεύζπλα γηα ηε ζσζηή ρξήζε ηεο ζπζθεπήο. Βεβαησζείηε όηη ηα ζθεύε ζαο είλαη θαηάιιεια γηα ρξήζε ζε θνύξλν κηθξνθπκάησλ. Γηα λα κελ θαηαζηξέςεηε ηε ζπζθεπή ζαο κελ ηε ζέηεηε ζε ιεηηνπξγία όηαλ είλαη θελή, θαη όηαλ ιείπεη ν πεξηζηξεθόκελνο δίζθνο από ην εζσηεξηθό ηνπ. Μελ παξεκβαίλεηε ζηελ θιεηδαξηά πνπ ππάξρεη ζην άλνηγκα ηεο ζπζθεπήο δηόηη κπνξεί λα ηελ ραιάζεηε θαη λα ρξεηαζηεί επηζθεπή. Διέγρεηε ηαθηηθά ηελ θνξλίδα θαη ηα ιάζηηρα ηεο πόξηαο γηα λα βεβαηώζεηε ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπο. Αλ εληνπίζεηε βιάβε ζηα κέξε απηά ζηακαηήζηε ηε ρξήζε ηεο ζπζθεπήο θαη θαιέζηε έλαλ εμεηδηθεπκέλν ηερληθό. ρξεζηκνπνηνύλ ηε ζπζθεπή δίρσο ηελ επίβιεςή ζαο, εθηόο θαη αλ έρεηε δώζεη ηηο θαηάιιειεο νδεγίεο ζε απηά θαη κπνξνύλ λα ηε ρξεζηκνπνηήζνπλ κε αζθάιεηα. Πάληα θνξέζηε γάληηα όηαλ πξόθεηηαη λα βγάιεηε δνρεία από ην θνύξλν κηθξνθπκάησλ. Μεξηθά ζθεύε απνξξνθνύλ ζεξκόηεηα θαη θαίλε πνιύ. Τγξά θαη ηξόθηκα δελ ζα πξέπεη λα ζεξκαίλνληαη ζε ζθξαγηζκέλα δνρεία δηόηη ππάξρεη θίλδπλνο έθξεμεο. Απνθεύγεηε λα ζεξκαίλεηε απγά κε ην θέιπθνο θαζώο θαη απγά πνπ έρεηε ήδε βξάζεη. Τπάξρεη ν θίλδπλνο έθξεμεο αθόκε θαη κεηά πνπ ζα ηα βγάιεηε από ηε ζπζθεπή. Σν δέζηακα ησλ πγξώλ ζην θνύξλν κηθξνθπκάησλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη πξνζεθηηθά δηόηη κπνξεί λα ρπζνύλ ή λα βξάζνπλ ζε κεγάιν βαζκό. Γηα ην δέζηακα κηθξώλ ηεκαρίσλ ηξνθίκσλ όπσο ινπθάληθα, θξνπαζάλ, ηνπνζεηείζηε έλα κηθξό πνηήξη λεξό δίπια ηνπο. Μελ ππεξζεξκαίλεηαη ηα ηξόθηκα δηόηη ζα αθπδαησζνύλ θαη ζα απαλζξαθσζνύλ. Πξνζέμηε λα κελ ρξεζηκνπνηείηε ηηο ίδηεο ζεξκνθξαζίεο κε απηέο πνπ ρξεζηκνπνηείηε ζηνλ παξαδνζηαθό θνύξλν. Αλ δείηε θαπλό, ζηακαηήζηε ηε ιεηηνπξγία ηνπ θνύξλνπ ή βγάιηε ηνλ από ηελ πξίδα θαη αθήζηε ηελ πόξηα θιεηζηή γηα λα απνηξέςεηε ηε δεκηνπξγία θιόγαο. Όηαλ δεζηαίλεηε ηξόθηκε ζε πιαζηηθά ή ζε ράξηηλα δνρεία λα παξαθνινπζείηε ηε δηαδηθαζία πξνο απνθπγήλ ηπρόλ έθξεμεο ησλ δνρείσλ. Όηαλ θάλεηε ρξήζε ησλ ιεηηνπξγηώλ κηθξνθύκαηα θαη κηθξνθύκαηα + ρξήζε ηνπ αλεκηζηήξα, δελ ζπληζηνύκε λα γίλεηαη ρξήζε ζε κεηαιιηθά δνρεία, πηξνύληα, θνπηάιηα, καραίξηα ή νπνηαδήπνηε άιια κεηαιιηθά είδε. Όηαλ ζεξκαίλεηαη κπνπθάιηα γηα κσξά ή δνρεία κε παηδηθέο ηξνθέο, ζα πξέπεη λα αλαθαηέςεηε ην πεξηεξρόκελό ηνπο θαη λα ειέγμεηε ηε ζεξκνθξαζία ηνπο πξηλ ηα δώζεηε ζηα παηδηά. Μελ ζεξκαίλεηε πνηέ ηα κπηκπεξό κε ηελ πηπίια (ππάξρεη θίλδπλνο έθξεμεο). Βεβαησζείηε όηη ηα παηδηά δελ παίδνπλ κε ηε ζπζθεπή. Μελ αθήλεηε ηα παηδηά λα 2

3 Πιεξνθνξίεο γηα ην ρξήζηε ΑΡΥΔ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Οη θνύξλνη κηθξνθπκάησλ νηθηαθήο ρξήζεο, έρνπλ ειεθηξνκαγλεηηθά θύκαηα. Τπάξρνπλ ειεύζεξα ζην πεξηβάιινλ κε ηε κνξθή ξαδηνθπκάησλ, θσηόο θαη ππεξησδώλ αθηηλώλ. Ζ ζπρλόηεηά ηνπο είλαη 2450 ΜΖΕ. Υαξαθηεξηζηηθά: Αληαλαθινύλ ζηα κεηαιιηθά ζηνηρεία. Γηαπεξλνύλ άιια πιηθά Απνξξνθνύληαη από ην λεξό, ην ιίπνο θαη ηα κόξηα ηεο δάραξεο. ΠΡΟΣΑΣΔΤΟΝΣΑ ΣΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ Σα πιηθά ζπζθεπαζίαο ηεο ζπζθεπήο είλαη αλαθπθινύκελα. Δθηειώληαο ηελ αλαθύθισζή ηνπο βνεζάηε ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ηνπνζεηώληαο ηα ζηνπο εηδηθνύο θάδνπο αλαθύθισζεο. Ζ ζπζθεπή ζαο πεξηέρεη επίζεο δηαθνξεηηθά αλαθπθιώζηκα πιηθά. Δίλαη καξθαξηζκέλα κε ην ζύκβνιν πνπ θαίλεηαη δίπια γηα λα ζαο επηζεκάλεη όηη ηέηνηνπ είδνπο πιηθά δελ ζα πξέπεη λα απνξξίπηνληαη καδί κε ηα ζπλήζε απνξξίκκαηα. Ζ αλαθύθισζε ησλ πιηθώλ ζπλάδεη κε ηελ Κνηλνηηθή νδεγία 2002/96/CE πνπ αθνξά ζηε δηάζεζε ησλ ειεθηξηθώλ θαη ειεθηξνληθώλ απνξξηκκάησλ. πκβνπιεπηείηε ηε Γεκνηηθή αξρή ηεο πεξηνρήο ζαο ή ην ιηαλνπσιεηή ζαο γηα λα ζαο ππνδείμεη ηα ζεκεία απόξξηςεο ησλ ρξεζηκνπνηεκέλσλ ζπζθεπώλ πνπ βξίζθνληαη θνληά ζαο. αο επραξηζηνύκε πνπ βνεζάηε ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Με ηε ζέξκαλζε ησλ ηξνθίκσλ ζην θνύξλν κηθξνθπκάησλ ηα κόξηά ηνπο θηλνύληαη γξήγνξα θαη έηζη επηηπγράλεηαη ε ζέξκαλζε. Σν βάζνο πνπ εηζρσξνύλ ηα κηθξνθύκαηα ζηα ηξόθηκα θηάλεη ηα 2,5 εθαηνζηά. Αλ ηα ηξόθηκα είλαη ζπκπαγή, ζα ςεζνύλ εμσηεξηθά κε ηε κέζνδν ηεο επαγσγήο, όπσο ζπκβαίλεη θαη κε ην ζπκβαηηθό θνύξλν. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη ηα κηθξνθύκαηα πεξηθέξνληαη ζην εζσηεξηθό ησλ ηξνθίκσλ κε ζεξκηθό θαηλόκελν θαη δελ είλαη βιαβεξά γηα ηελ πγεία. 3

4 Δγθαηάζηαζε ηεο ζπζθεπήο ΠΡΗΝ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ηε ζπζθεπή γείσζε. θαη ζα πξέπεη λα ζπλδεζεί κε ηε Πξνζνρή: Βεβαησζείηε όηη ε ζπζθεπή ζαο δελ έρεη ππνζηεί δεκηέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηαθνξάο (ζρηζκέλε ζπζθεπαζία ή αλνηρηή πόξηα, θ.ι.π). Αλ εληνπίζεηε θάπνηνπ είδνπο δεκηά, επηθνηλσλήζηε κε ην ιηαλνπσιεηή ζαο πξηλ θάλεηε νπνηαδήπνηε άιιε ελέξγεηα. Γηα λα γλσξίδεηε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο ζπζθεπήο ζαο παξαηεξήζηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ βξίζθνληαη ζηε ζειίδα πνπ αθνξά ζην έξβηο. ε πεξίπησζε πνπ νη ζπλδέζεηο έρνπλ ειεθηξηθό απνδέθηε, ζα πξέπεη λα είλαη πξνζβάζηκνο θαη κεηά από ηελ εγθαηάζηαζε ηεο ζπζθεπήο. Ο αγσγόο ηνπ θνύξλνπ (κπιε θαιώδην) ζα πξέπεη λα ζπλδεζεί κε ηνλ νπδέηεξν αγσγό. Αλ ην ηξνθνδνηηθό θαιώδην θαηαζηξαθεί ζα πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί από ηνλ θαηαζθεπαζηή θαη ην εμεηδηθεπκέλν ζέξβηο, ή από άιινλ εμνπζηνδνηεκέλν ηερληθό. ΖΛΔΚΣΡΗΚΔ ΤΝΓΔΔΗ Βεβαησζείηε όηη: - Ζ ειεθηξηθή ζαο ζύλδεζε έρεη επαξθέο ειεθηξηθό θνξηίν - Οη θαισδηώζεηο βξίζθνληαη ζε θαιή θαηάζηαζε - Ζ δηάκεηξνο ησλ θαισδίσλ είλαη ζπκβαηή κε ηηο απαηηήζεηο ζύλδεζεο ηεο ζπζθεπήο - Ζ ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε δηαζέηεη ζεξκηθή πξνζηαζία 16 Ακπέξ. Αλ δελ είζηε ζίγνπξνη γηα ηα παξαπάλσ, ζπκβνπιεπηείηε ηνλ ειεθηξνιόγν ζαο. Οη ειεθηξηθέο ζπλδέζεηο ζα πξέπεη λα γίλνληαη πξηλ από ηελ εγθαηάζηαζε ηεο ζπζθεπήο. Θα πξέπεη λα ππάξρεη γείσζε. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθαηάζηαζεο αιιά θαη ηεο ζπληήξεζεο ε ζπζθεπή ζα πξέπεη λα είλαη εθηόο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο θαη ηα θαιώδηα απνκαθξπζκέλα. ΠΡΟΟΥΖ! Ζ εηαηξεία δελ είλαη ππεύζπλε γηα ηπρόλ αηύρεκα πνπ ζα πξνθιεζεί από ιαζεκέλε ή αλύπαξθηε γείσζε. Αλ ν θνύξλνο δελ ιεηηνπξγεί ζσζηά βγάιηε ηνλ από ηελ πξίδα ή αθαηξέζηε ην αληίζηνηρν θαιώδην πνπ ηνλ ζπλδέεη κε ην ξεύκα. Ο θνύξλνο ζα πξέπεη λα είλαη ζπλδεδεκέλνο κε ηξνθνδνηηθό θαιώδην κε 3 αγσγνύο 1,5 mm 2 (1 ph + 1N + 1 γείσζε) πνπ ζα ζπλδεζεί κε κνλνθαζηθό ξεύκα V. Σν θαιώδην αζθαιείαο (πξάζηλν-θίηξηλν) είλαη ζπλδεδεκέλν κε 4

5 Πεξηγξαθή ηεο ζπζθεπήο Πιεξνθνξίεο αλαγλώξηζεο Οδεγόο πεξηζηξνθήο Απηνθόιιεην Τπνζηεξηθηηθά Πεξηζηξεθόκελνο ηαρύηεηαο πεξηζηξεθόκελνπ Γίζθνο μεπαγώκαηνο δίζθνπ Ο ΠΔΡΗΣΡΔΦΟΜΔΝΟ ΓΗΚΟ: Δπηηπγράλεη νκνηόκνξθν καγείξεκα ησλ ηξνθώλ δίρσο λα ρξεηάδεηαη λα αλαθαηέςεηε ή λα αληηζηξέςεηε ην δνρείν ή ην πεξηερόκελν. - Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζαλ δίζθνο καγεηξέκαηνο. - Ζ πεξηζηξνθή ηνπ ειέγρεηαη από ηα ππνζηεξηθηηθά ζθέιε θαη ηηο ξνδέιεο. - Ο δίζθνο πεξηζηξέθεηαη θαη από ηηο δύν θνξέο. - Αλ δελ πεξηζηξέθεηαη, ειέγμεηε αλ όια ηα εμαξηήκαηά ηνπ είλαη ζηε ζσζηή ηνπο ζέζε. - Γηα εύθνιε αθαίξεζε, ππάξρνπλ εηδηθνί δίαπινη ζηα πιατλά. *ΑΚΤΡΧΖ ΠΔΡΗΣΡΟΦΖ ΓΗΚΟΤ : ηακαηά ηελ πεξηζηξνθή ηνπ δίζθνπ θαη ζαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ηνπνζεηήζεηε κεγαιύηεξα ζθεύε πνπ ρξεηάδνληαη πεξηζζόηεξν ρώξν. *Σα ππνζηεξηθηηθά ηνπ πεξηζηξεθόκελνπ δίζθνπ: Μελ πξνζπαζήζεηε λα πεξηζηξέςεηε ην δίζθν ρεηξνθίλεηα δηόηη κπνξεί λα πξνθαιέζεηε βιάβε. Αλ ν δίζθνο δελ πεξηζηξέθεηε θαλνληθά, βεβαησζείηε όηη δελ ππάξρεη θάπνην εκπόδην θάησ από ην δίζθν. 5

6 Πίλαθαο ειέγρνπ Παξάζπξν νζόλεο: Γηα λα απινπνηήζεηε ηε δηαδηθαζία ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ, ε νζόλε δείρλεη: ηελ εκεξνκελία, ηνλ ηύπν ησλ ηξνθίκσλ θαη ηηο ιεηηνπξγίεο, ηα ιεπηά θαη ηα δεπηεξόιεπηα ή ην βάξνο πνπ έρεηε πξνγξακκαηίζεη. Ο επηινγέαο Γηα λα επηιέμεηε ην είδνο ηνπ ηξνθίκνπ. Ο επηινγέαο Γηα λα επηιέμεηε ην ρξόλν ή ην βάξνο. Σα πιήθηξα «AUTO» Ρπζκίδνπλ απηόκαηα ηα θαηάιιεια πξνξπζκηζκέλα πξνγξάκκαηα θαη ην ρξόλν αλάινγα κε ην βάξνο θαη ηνλ ηύπνπ ηξνθίκνπ πνπ έρεηε επηιέμεη. Σν πιήθηξν MODE Δπηιέγεηε ηελ θαηάιιειε ιεηηνπξγία. Σν πιήθηξν Γηα άκεζν πξνγξακκαηηζκό ηνπ γθξηι / ησλ κηθξνθπκάησλ + ηνπ γθξηι / πίηζαο. Σν πιήθηξν Γηα δηαηήξεζε ζεξκώλ πηάησλ. Σν πιήθηξν Γηα λα δηαθόςεηε (παηήζηε ην κηα θνξά) ή γηα λα αθπξώζεηε έλα πξόγξακκα (παηήζηε δύν θνξέο). Δπίζεο ρξεζηκνπνηείζηε ην γηα ηε ξύζκηζε ηνπ ξνινγηνύ. ζηακαηά ηελ πεξηζηξνθή. Πιήθηξν πνπ START KEY: Ξεθηλά όια ηα πξνγξάκκαηα. Πιήθηξν OPEN DOOR (Αλνηρηή πόξηα): Πηέζηε ην πιήθηξν απηό γηα λα αλνίμεηε ηελ πόξηα ή γηα λα ζηακαηήζεηε ηε ιεηηνπξγία ηεο ζπζθεπήο. 6

7 Ρύζκηζε ηνπ ξνινγηνύ Αθνύ ζπλδέζεηε ην θνύξλν κηθξνθπκάησλ κε ην ξεύκα γηα πξώηε θνξά ή κεηά από κηα δηαθνπή ηνπ ξεύκαηνο, ην ξνιόη δείρλεη 00:00 θαη νη δύν ηειείεο αλαβνζβήλνπλ. Ρύζκηζε ηνπ ξνινγηνύ: -Πηέζηε ην πιήθηξν PAUSE/CANCEL (C) γηα 5 δεπηεξόιεπηα. Θα αξρίζεη λα αλαβνζβήλεη ε έλδεημε 00:00 θαη ζα αθνπζηεί έλαο ήρνο πνπ ζαο εηδνπνηεί όηη ρξεηάδεηαη λα ξπζκίζεηε ηελ ώξα. -ηξέςηε ην πιήθηξν κέρξη λα εκθαληζηεί ε ζσζηή ώξα ζηελ νζόλε. -Δπηθπξώζηε ηελ επηινγή ζαο πηέδνληαο ην πιήθηξν PAUCE/CANCEL. Ζ ώξα έρεη ηώξα ξπζκηζηεί. ΡΤΘΜΗΔΗ ΔΝΣΑΖ ΣΟΤ ΦΟΤΡΝΟΤ Ρύζκηζε έληαζεο ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΑΠΟΦΤΞΖ 150 w Γηα ην μεπάγσκα όισλ ησλ θαηεςπγκέλσλ ηξνθίκσλ, γηα αξγό καγείξεκα θαη γηα επαίζζεηα ηξόθηκα. ΕΔΣΑΜΑ 500 w Γηα καγείξεκα πνπιεξηθώλ θαη ςαξηώλ. Γηα ην ηειείσκα ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ μεθίλεζε κε δπλαηή θσηηά π.ρ, θαζόιηα, θαθέο ή γαιαθηνθνκηθά. Ζ ξύζκηζε απηή είλαη δπλαηόλ λα ηεζεί όηαλ πξνγξακκαηίζεηε ηε ιεηηνπξγία ΘΔΡΜΑΝΖ 700 w Γηα δέζηακα πγξώλ θαη όισλ ησλ θξέζθσλ ή ησλ θαηεςπγκέλσλ ηξνθίκσλ ΓΤΝΑΣΖ ΦΧΣΗΑ 900w Γηα ην καγείξεκα ιαραληθώλ θαη γηα ζνύπεο Ηζρύο ηνπ θνύξλνπ: 900W 7

8 Οζόλε Ζ νζόλε θαη ηα πιήθηξα επηινγώλ ζα ζαο βνεζήζνπλ ζηελ επηινγή ησλ παξαθάησ: ΣΡΟΦΗΜΑ: Τγξά Φάξηα Υνηξηλό Φξέζθα γεύκαηα Αξλί Λαραληθά Πνπιεξηθά Καηες/λα Μνζράξη Έηνηκα Γαινπνύια Γεύκαηα ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΔ: ΞΔΠΑΓΧΜΑ ΕΔΣΑΜΑ/ΓΗΑΣΖΡΖΖ ΕΔΣΧΝ ΑΝΑΘΔΡΜΑΝΖ ΜΑΓΔΗΡΔΜΑ ΓΚΡΗΛ ΥΑΜΖΛΖ ΔΝΣΑΖ ΓΚΡΗΛ ΓΤΝΑΣΖ ΔΝΣΑΖ ΜΗΚΡΟΚΤΜΑΣΑ ΚΑΗ ΓΚΡΗΛ ΠΗΣΑ Σν βάξνο γηα ην απηόκαην πξόγξακκα (AUTO) : g Ζ δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο (ή ζπγθεθξηκέλε ώξα ηεο κέξαο) : Σν είδνο ησλ ηξνθίκσλ θαη ε ιεηηνπξγία πνπ επηιέμαηε, ζα αλαβνζβήλνπλ ζηελ νζόλε. 8

9 Πιήθηξα επηινγώλ Σα δύν πιήθηξα επηινγώλ ρξεζηκνπνηνύληαη ζε δηάθνξα πξνγξάκκαηα: Σν πξώην πνπ ζα επηιέμεηε: Δίδνο ηξνθίκνπ/λεηηνπξγία - Σν είδνο ηνπ ηξνθίκνπ - Σε ιεηηνπξγία Σν δεύηεξν πνπ ζα επηιέμεηε: Υξόλνο/Βάξνο - Σε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο - Σν βάξνο ησλ ηξνθίκσλ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ Ο θνύξλνο κηθξνθπκάησλ έρεη ηώξα εγθαηαζηαζεί θαη έρεη γίλεη ε ξύζκηζε ηεο ώξαο. Αλνίμηε ηελ πόξηα. Σνπνζεηείζηε ζην εζσηεξηθό ηνπ ην ζθεύνο θαη θιείζηε ηελ πόξηα. Αλ ε πόξηα δελ είλαη θιεηζκέλε θαιά, ν θνύξλνο δελ ζα μεθηλήζεη λα ιεηηνπξγεί. Θα αθνπζηνύλ ηξία κπηπ πνπ ζεκαίλνπλ ην ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηα νπνία ζα επαλαιακβάλνληαη θάζε 10 ιεπηά κέρξη λα αλνίμεηε ηελ πόξηα. Αλ πηζηεύεηε όηη δελ ππάξρεη αξθεηόο ρώξνο γηα λα ηνπνζεηήζεηε ην ζθεύνο ζαο άλεηα κέζα ζην θνύξλν, παηήζηε ην πεξηζηξεθόκελν θνπκπί START πξηλ, ή θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο. Αλ θάλεηε θάπνην ιάζνο ζηνλ πξνγξακκαηηζκό, πηέζηε ην πιήθηξν Cancel C, δύν θνξέο. 9

10 Πξνγακκαηηζκόο ηνπ θνύξλνπ Γηαζέζηκα Πξνγξάκκαηα Δληαηηθά Πξνγξάκκαηα Ρπζκίζηε ηελ επηζπκεηή δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο (π.ρ. 2 ιεπηά) κε ην θνπκπί επηινγήο Πηέζηε ην START. Απηόκαηα, επηιέγεηαη ε κέγηζηε ηζρύο γηα γξήγνξα δέζηακα. Απηόκαηα πξόγξακκα αλάινγα κε ην βάξνο, κε ηα πιήθηξα AUTO. Ζ δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ξπζκίδεηαη απηόκαηα. Δπηιέμηε ηνλ ηύπν αληίζηνηρν Πηέζηε ηα πιήθηξα γηα ηα κηθξνθύκαηα ηξνθίκνπ κε ηνλ επηινγέα, π,ρ ςάξη. Πξνγξακκαηίζηε ην βάξνο ησλ ηξνθώλ κε ηνλ επηινγέα (π.ρ. 500 γξ.) Πηέζηε ην start. Ζ θαηάιιειε ζεξκνθξαζία έρεη ξπζκηζηεί θαη ε αληίζηνηρε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο θαίλεηαη απηόκαηα ζηελ νζόλε (π.ρ. 5 ιεπηά). Σν πξόγξακκα μεθηλά. Απηόκαηα πξνγξάκκαηα ιεηηνπξγηώλ Πηέζηε ην πιήθηξν MODE γηα λα επηιέμεηε ηελ επηζπκεηή ιεηηνπξγία, π.ρ. πηέζηε 4 θνξέο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ δεζηάκαηνο. Σν αληίζηνηρν ζύκβνιν ζα αλάςεη. Ρπζκίζηε ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ επηζπκείηε (π.ρ 5 ιεπηά) κε ηνλ επηινγέα πξνγξακκάησλ Πηέζηε ην START Πξνγξακκαηίδνληαο ηε ιεηηνπξγία δέζηακα Πηέζηε ην θνπκπί γηα ην δέζηακα (KEEP WARM). Ζ έλδεημε 10:00 εκθαλίδεηαη θαη αλαβνζβήλεη ην ζύκβνιν. Μπνξείηε λα κεηώζεηε ην ρξόλν κε ηνλ επηινγέα Πηέζηε ην START. Σν γεύκα ζαο δηαηεξείηε δεζηό γηα 10 ιεπηά. 10

11 Λεηηνπξγία ηαρείαο απόςπμεο Με ην πιήθηξν ηαρείαο απόςπμεο, κπνξείηε λα μεπαγώζεηε γξήγνξα όια ηα είδε ησλ θαηεςπγκέλσλ ηξνθίκσλ. Γηα λα έρεηε ηα θαιύηεξα απνηειέζκαηα, ρξεζηκνπνηείζηε ην Speed DEFROST γηα πηάηα πνπ δπγίδνπλ κέρξη 500 γξακκάξηα. 1. Γηα λα μεπαγώζεηε γξήγνξα ην θξέαο, ηα πνπιεξηθά, ηα ςάξηα, ηα ιαραληθά θαη ηα πνηά, πηέζηε ην πιήθηξν SPEED DEFROST. ηελ νζόλε θαίλεηαη ην εμήο: Γηα λα μεπαγώζεηε γξήγνξα ςσκί, θξνπαζάλ θαη δύκεο, πηέζηε ην πιήθηξν SPEED DEFROST δύν θνξέο. ηελ νζόλε θαίλεηαη ην εμήο: Πεξηκέλεηε κέρξη ην ζύκβνιν 100 g λα αξρίζεη λα αλαβνζβήλεη. 2. Υξεζηκνπνηείζηε ην πιήθηξν επηινγήο βάξνπο γηα λα ζέζεηε ην βάξνο ησλ ηξνθίκσλ (κέρξη 500 γξακκάξηα). 3. Πηέζηε ην θνπκπί START Ο ρξόλνο απόςπμεο πνπ αληηζηνηρεί ζην βάξνο πνπ έρεηε ξπζκίζεη, πξνγξακκαηίδεηαη απηόκαηα. Ο απαξαίηεηνο ρξόλνο γηα ηελ απόςπμε κπνξεί λα πνηθίιιεη αλάινγα κε ηε ζεξκνθξαζία ηεο ηξνθήο (νη ρξόλνη απόςπμεο έρνπλ ππνινγηζηεί γηα ηξόθηκα πνπ έρνπλ ζεξκνθξαζία C. Δκθαλίδεηαη ν ρξόλνο απόςπμεο θαη ην πξόγξακκα μεθηλά. Όηαλ ρξεζηκνπνηήζεηε ηε ιεηηνπξγία SPEED DEFROST ή ηε ιεηηνπξγία απόςπμεο, ν θνύξλνο εμαθνινπζεί λα ιεηηνπξγεί. Γηα λα έρεηε ηα θαιύηεξα απνηειέζκαηα γπξίζηε ην θαγεηό, θιείζηε ηελ πόξηα θαη πηέζηε ην θνπκπί START γηα λα μεθηλήζεηε ην δεύηεξν θύθιν ηνπ πξνγξάκκαηνο. 11

12 ράξα ηνπ γθξηι θαη ιεηηνπξγία Βεβαησζείηε πάληα όηη ε ζράξα βξίζθεηαη ζσζηά θεληξαξηζκέλε ζηνλ πεξηζηξεθόκελν δίζθν. Μελ ρξεζηκνπνηείηε πνηέ κεηαιιηθνύο δίζθνπο κε ηε ζράξα θαη ηα κηθξνθύκαηα, ην γθξηι θαη ηα κηθξνθύκαηα ή ηνλ αλεκηζηήξα. Παξ όια απηά κπνξείηε λα δεζηάλεηε θαγεηό ζε δίζθνπο αινπκηλίνπ αθνύ πξώηα ηνπνζεηήζεηε έλα πηάην αλάκεζα ζην δίζθν θαη ζηε ζράξα. Ζ ζράξα ζηήξημεο: Φειή ζέζε Γηα λα δηπιώζεηε ηε ζράξα: Πηέζηε πξνο ηα κέζα ηα άγθηζηξα θαη θξαηήζηε ηα πνδαξάθηα. Με ην γθξηι ή ην ζπλδπαζκό γθξηι θαη κηθξνθύκαηα κπνξείηε: λα επηιέμεηε ηε ζέζε ηεο ζράξαο αλάινγα κε ην θαγεηό πνπ ζέιεηε λα ςήζεηε. - ηελ ςειή ζέζε γηα λα μεξνςήζεηε θαγεηά πνπ είλαη θαη θάπσο επίπεδα ώζηε λα ρσξνύλ, θαη, - ηε ρακειή ζέζε γηα άιια είδε θαγεηώλ. Με ηηο ιεηηνπξγίεο αέξα* θαη αέξα* κε κηθξνθύκαηα ζα πξέπεη πάληα λα ηνπνζεηείηε ηε ζράξα δηπισκέλε θαη ζηε ρακειή ζέζε. Υακειή ζέζε (δηπισκέλε) Οη δύν ζέζεηο ηεο ζράξαο Ζ Λεηηνπξγία ηνπ γθξηι* Με ην γθξηι κπνξείηε λα μεξνςήζεηε ην θξέαο ή ηα πηάηα νγθξαηέλ. Μπνξείηε λα ην ρξεζηκνπνηήζεηε πξηλ αιιά θαη κεηά ην καγείξεκα, αλάινγα κε ηε ζπληαγή. Μεηά ην ηέινο ηνπ καγεηξέκαηνο, θξνληίζηε λα αθαηξείηε πάληα ηα πηάηα ρξεζηκνπνηώληαο γάληηα θνύξλνπ θαζώο επίζεο λα ρξεζηκνπνηείηε πάληα εηδηθά ζθεύε, όπσο θεξακηθά ή γπάιηλα ππξίκαρα ηα νπνία ελδείθλπηαη γηα ρξήζε ζην θνύξλν. Γηα ηα κνληέια πνπ δηαζέηνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ αέξα, ππάξρνπλ δηαζέζηκεο 2 ζέζεηο: Γπλαηήο έληαζεο γθξηι θαη ρακειήο έληαζεο γθξηι. Υξεζηκνπνηείζηε ηε δπλαηή έληαζε γηα λα ςήζεηε θξεαηηθά θαη ςάξηα θαη ηε ρακειή έληαζε γηα λα μεξνςήζεηε πην επαίζζεηα θαγεηά. ΠΡΟΟΥΖ: Κξαηήζηε ηα παηδηά καθξηά από ην θνύξλν, δηόηη πνιιά εμαξηήκαηα ηνπ θνύξλνπ ζεξκαίλνληαη αξθεηά. Γηαζέζηκν κόλν ζε νξηζκέλα κνληέια 12

13 Πξνγξακκαηηζκόο ηνπ γθξηι Υξήζε ησλ δύν ζέζεσλ ηνπ γθξηι Πηέζηε ην πιήθηξν κηα θνξά γηα λα επηιέμεηε ηε ρακειή έληαζε (LOW GRILL), θαη δύν θνξέο γηα λα επηιέμεηε ηελ πςειή έληαζε (HIGH GRILL). Ρπζκίζηε ηε δηάξθεηα πνπ επηζπκείηε γηα ην πξόγξακκα απηό κε ηνλ επηινγέα θαη παηήζηε ην START. Ζ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΜΗΚΡΟΚΤΜΑΣΑ ΚΑΗ ΓΚΡΗΛ* Με απηή ηελ ιεηηνπξγία κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηα κηθξνθύκαηα θαη ην γθξηι ηαπηόρξνλα, γηα έλα γξήγνξα καγείξεκα. Κάλνληαο ρξήζε ηεο ιεηηνπξγίαο απηήο, - Δπηιέμηε ηελ παηώληαο ην πιήθηξν 4 θνξέο. Σώξα, έρεη ξπζκηζηεί κεζαία ηζρύο ζηα κηθξνθύκαηα θαη ηαπηόρξνλα ε πςειή ηζρύο ζην γθξηι. - Ρπζκίζηε ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο κε ηνλ επηινγέα π.ρ 10 ιεπηά. - Πηέζηε ην START. 13

14 Λεηηνπξγία γηα πίηζα Με ηε ιεηηνπξγία PIZZA κπνξείηε λα εηνηκάζεηε ηα αγαπεκέλα ζαο πηάηα θαη λα ηα θάλεηε ηξαγαλά, γεπζηηθά θαη ξνδνθόθθηλα ζαλ λα είραλ ςεζεί ζε θαλνληθό θνύξλν. Υξεζηκνπνηήζηε ηε ξύζκηζε pizza κε ηνλ δίζθν ηεο pizzas θαη ρξεζηκνπνηείζηε ηε ιεηηνπξγία ηνπ γθξηι θαη ησλ κηθξνθπκάησλ ηαπηόρξνλα. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δίζθνπ ηεο πίηζαο είλαη όηη έρεη κηα εηδηθή επίζηξσζε ε νπνία απνξξνθά ηα κηθξνθύκαηα κέρξη ηε βάζε ηνπ. Γηαρέεη ηελ ελέξγεηα από ην θάησ κέξνο ηνπ θαγεηνύ γηα λα ην ςήζεη ή λα ην δεζηάλεη, δίλνληάο ηνπ ην θαηάιιειν ρξώκα θαη ηελ ηξαγαλόηεηα πνπ επηζπκείηε. 2 Σξόπνη καγεηξέκαηνο: Υσξίο πξνζέξκαλζε ρξεζηκνπνηείζηε ηε ιεηηνπξγία Pizza θαη εηνηκάζηε έηνηκα θαηεςπγκέλα γεύκαηα, δύκεο δίρσο λα ρξεηάδεηαη λα πξνζεξκάλεηε ην δίζθν ηεο pizza. Σα γεύκαηα ζα ξνδνθνθθηλίζνπλ θαη ζα ςεζνύλ όπσο ζα ςήλνληαλ θαη ζε έλα θαλνληθό θνύξλν. Με πξνζέξκαλζε ν δίζθνο ηεο pizza κπνξεί λα πξνζεξκαλζεί παηώληαο ην θνπκπί pizza κε κέγηζην ρξόλν ηα 2 ιεπηά. πληζηνύκε λα ςήλεηε ή λα ξνδίδεηε κηθξέο πνζόηεηεο θξέαηνο ή ςαξηνύ θαη κεξηθά είδε δύκεο θαη θαηεςπγκέλα. Πξνηάζεηο: Αθαηξέζηε ηελ πιαζηηθή ή ηε κεηαιιηθή ζπζθεπαζία ησλ ηξνθίκσλ πξηλ ηα ςήζεηε ή πξηλ ηα δεζηάλεηε, κε ηε ρξήζε ηεο ιεηηνπξγίαο pizza. πληζηνύκε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ρξόλνπο ςεζίκαηνο κηθξόηεξεο δηάξθεηαο θαη εάλ είλαη αλάγθε λα ρξεζηκνπνηήζεηε κεγαιύηεξν ρξόλν. Όια ηα ηξόθηκα πνπ έρνπλ θινύδα όπσο είλαη νη παηάηεο θαη ηα ινπθάληθα, ζα πξέπεη πξηλ ηνπνζεηεζνύλ ζην θνύξλν λα έρνπλ θάπνην ζθίζηκν. Βεβαησζείηε όηη ηα θνκκάηηα ηνπ θξέαηνο πνπ πξόθεηηαη λα καγεηξέςεηε έρνπλ μεπαγώζεη ηειείσο πξηλ ηα καγεηξέςεηε κε ηε ιεηηνπξγία pizza. Παξαηεξείζηε ην ρξώκα ησλ ηξνθίκσλ, όπσο θάλεηε θαη κε ηνλ παξαδνζηαθό ζαο θνύξλν. Ο θνύξλνο θαίεη, γη απηό ην ιόγν πξνζηαηέςηε ηα ρέξηα ζαο όηαλ βγάδεηε ηα πηάηα από απηόλ. Μελ ζεξβίξεηε ακέζσο κεηά ην ςήζηκν ηξόθηκα κε γέκηζε όπσο π.ρ. κειόπηηηεο, δηόηη κπνξεί ην εζσηεξηθό ηνπο λα είλαη ριηαξό αιιά λα θαίεη ην εζσηεξηθό ηνπο. Απαγνξεύεηαη λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηε ιεηηνπξγία pizza γηα λα καγεηξέςεηε ή γηα λα δεζηάλεηε απγά. Αλ πξόθεηηαη λα καγεηξέςεηε ζπλερόκελα πηάηα κε ηε ιεηηνπξγία pizza, αθήζηε ην θνύξλν λα θξπώζεη γηα 10 ιεπηά θαη κεηά ζπλερίζηε. Έηζη ζα απνθύγεηε ην μεξνςήζηκό ηνπο. * Μόλν ζε ζπγθεθξηκέλα κνληέια. 14

15 Λεηηνπξγία γηα πίηζα Παξάδεηγκα: ςήζηκν έηνηκεο θαηεςπγκέλεο πίηζαο (35 γξακκαξίσλ) Σνπνζεηείζηε ηελ θαηεςπγκέλε πίηζα απ επζείαο ζηνλ εηδηθό δίζθν θαη βάιηε ηνλ ζην θέληξν ηνπ πεξηζηξεθόκελνπ δίζθνπ. Πξνγξακκαηηζκόο 1. Παηήζηε ην θνπκπί 3 θνξέο: Θα εκθαληζηεί ην ζύκβνιν: 2. Πξνγξακκαηίζηε γηα 6 ιεπηά. Θα εκθαληζηεί ν ρξόλνο: 3. Παηήζηε ην START. Ο δίζθνο ζα μεθηλήζεη θαη ζα αλάςεη ην ιακπάθη ηνπ θνύξλνπ. Υξεζηκνπνηείηε πάληνηε γάληηα θνύξλνπ όηαλ βγάδεηε ηελ πίηζα ή αγγίδεηε ην δίζθν. Μόλν ζε ζπγθεθξηκέλα κνληέια. 15

16 πλδπαζκέλα πξνγξάκκαηα Φξνληίδα ηνπ δίζθνπ πίηζαο Σν εζσηεξηθό ηνπ δίζθνπ πεξηέρεη κηα εηδηθή αληηθνιιεηηθή ζηξώζε θαη γηα ην ιόγν απηό ρξεηάδεηαη λα αιείςεηε ην δίζθν κε θάπνην ιηπαξό πξντόλ πξηλ από ηε ρξήζε ηνπ. Μελ θόβεηε ην θαγεηό κέζα ζην δίζθν γηαηί ζα θαηαζηξέςεηε ηελ εηδηθή αληηθνιιεηηθή ηνπ επίζηξσζε. Μπνξεί λα πιπζεί ζην πιπληήξην πηάησλ. Γηα ην πιύζηκν ζην ρέξη, ρξεζηκνπνηείζηε έλα ζθνπγγάξη, δεζηό λεξό θαη πγξό απνξξππαληηθό. Μελ ρξεζηκνπνηείηε κεηαιιηθά ζθνπγγάξηα ή δηαβξσηηθέο ζθόλεο θαζαξηζκνύ. Πξνηάζεηο Μελ ηνπνζεηείηε ην δίζθν ηεο πίηζαο ζηε ζράξα. Μπνξεί λα πξνθιεζεί αλεπαλόξζσηε δεκηά. Μελ ηνπνζεηείηε ην δίζθν ηεο πίηζαο ζηνλ παξαδνζηαθό θνύξλν, ή ζε θνύξλν αεξίνπ, ζε ειεθηξηθέο θνπδίλεο ή άιιεο θνπδίλεο γεληθώο, θαη ζε θακκία ζεξκή επηθάλεηα. - Ο δίζθνο απηόο πξνζεξκαίλεηαη γηα κηα ζπγθεθξηκέλε ρξήζε αιιά όρη γηα πεξηζζόηεξν από 2 ιεπηά. Μελ αθήλεηε καραηξνπίξνπλα ή άιια ζθεύε ζην δίζθν επάλσ όηαλ είλαη δεζηόο. Μπνξεί λα θαηαζηξαθνύλ. Αλ πξόθεηηαη λα καγεηξέςεηε ζπλερόκελα πηάηα κε ηε ιεηηνπξγία pizza, αθήζηε ην θνύξλν λα θξπώζεη γηα 10 ιεπηά θαη κεηά ζπλερίζηε. Έηζη ζα απνθύγεηε ην μεξνςήζηκό ηνπο. Μόλν ζε ζπγθεθξηκέλα κνληέια. 16

17 πλδπαζκέλα πξνγξάκκαηα Μπνξείηε λα ζπλδπάζεηε 2 δηαθνξεηηθά πξνγξάκκαηα αλάινγα κε ηηο δηαζέζηκεο ιεηηνπξγίεο: κηθξνθύκαηα /γθξηι/ κηθξνθύκαηα θαη γθξηι/ πίηζα/ δηαηήξεζε δεζηνύ πηάηνπ. Παξάδεηγκα: πλδπάζηε πξόγξακκα γηα λα μεπαγώζεηε γηα 10 ιεπηά θαη ζηε ζπλέρεηα δεζηάλεηε κε ηε ξύζκηζε κηθξνθύκαηα θαη γθξηι γηα 20 ιεπηά. 1. πλερίζηε ζαλ λα είραηε ξπζκίζεη κόλν ην πξόγξακκα ηεο απόςπμεο: - παηήζηε ην θνπκπί θαη επηιέμηε ηε ιεηηνπξγία ηεο απόςπμεο - ξπζκίζηε ην ρξόλν πνπ επηζπκείηε (π.ρ. 10 ιεπηά). 2. Αληί λα παηήζεηε ην START, πξνγξακκαηίζηε ηελ επόκελε ιεηηνπξγία: - παηήζηε ην θνπκπί ηνπ γθξηι 4 θνξέο γηα λα επηιέμεηε ηε ιεηηνπξγία κηθξνθύκαηα θαη γθξηι. - Ρπζκίζηε ην ρξόλν πνπ επηζπκείηε πξνζζέηνληαο ην ρξόλν κηθξνθύκαηα θαη γθξηι (π.ρ.20 ιεπηά). 3. Παηήζηε ην START. Σν ζπλδπαζκέλν πξόγξακκα κηθξνθύκαηα θαη γθξηι ζα μεθηλήζεη απηόκαηα ζην ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο μεπαγώκαηνο πνπ είραηε ζέζεη αξρηθά. 17

18 Πξνηάζεηο ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ ΦΟΤΡΝΟΤ: Μπνξείηεe λα μεθηλήζεηε ή λα ζηακαηήζεηε ηελ πεξηζηξνθή ηνπ δίζθνπ παηώληαο ην πεξηζηξεθόκελν θνπκπί. Stop. Γηα λα αιιάμεηε ην είδνο ηνπ θαγεηνύ ή ηε ιεηηνπξγία παηήζηε ην θνπκπί C (αθύξσζε) 2 θνξέο θαη πξνγξακκαηίζηε μαλά. Αλ αλνίμεηε ηελ πόξηα πξηλ από ην ηέινο ελόο πξνγξάκκαηνο, θιείζηε ηελ πάιη θαη παηήζηε ην θνπκπί START γηα λα ζπλερίζεη. Όηαλ ρξεζηκνπνηείηε ηε ιεηηνπξγία απόςπμεο, ζα αθνύγεηαη έλαο ήρνο ν νπνίνο αλαθέξεηε ζην όηη ν ρξόλνο βξίζθεηαη ζηε κηζή δηαδξνκή πνπ έρεηε επηιέμεη. ην ζεκείν απηό, γπξίζηε ην θαγεηό θιείζηε ηελ πόξηα θαη παηήζηε πάιη ην θνπκπί START. Θα μεθηλήζεη πάιη ε ιεηηνπξγία γηα ην ππόινηπν κηζό ρξόλν ηνπ πξνγξάκκαηνο. Έηζη ζα έρεηε θαιύηεξα απνηειέζκαηα ζην ςήζηκν. Αλ βγάιεηε έλα πηάην πξηλ από ην ηέινο ελόο πξνγξάκκαηνο, παηήζηε ην θνπκπί C, δύν θνξέο γηα λα αθπξώζεηε ηε ξύζκηζε. ΖΜΔΗΧΔΗ: Αλ δελ παηήζεηε ην θνπκπί START κέζα ζην ρξνληθό δηάζηεκα ησλ 4 ιεπηώλ από ηελ επηινγή ελόο πξνγξάκκαηνο, ην πξόγξακκα ζα αθπξσζεί απηόκαηα θαη ε ώξα ζα θαίλεηαη ζηελ νζόλε. Αλ ζέιεηε λα μεπαγώζεηε θαηεςπγκέλα ηξόθηκα, αθνύ πξώηα έρεηε θάλεη ρξήζε ηνπ γθξηι, πεξηκέλεηε γηα 10 ιεπηά έηζη ώζηε λα θξπώζεη ιίγν ν θνύξλνο. 18

19 Φξνληίδα & πληήξεζε ΠΡΟΟΥΖ! πληζηάηαη λα θαζαξίδεηε ηαθηηθά ην θνύξλν θαη λα αθαηξείηε ηπρόλ ππνιείκκαηα ηξνθώλ από ην εζσηεξηθό αιιά θαη από ην εμσηεξηθό ηνπ. Υξεζηκνπνηείζηε έλα βξεγκέλν ζθνπγγάξη κε πγξό απνξξππαληηθό θαη έλα πγξό παλί. Αλ ε επηθάλεηα ηνπ θνύξλνπ δελ δηαηεξείηαη θαζαξή, ζα κεησζεί ε δηάξθεηα δσήο ηνπ. ε πεξίπησζε πνπ θζαξνύλ ή θαηαζηξαθνύλ ηα ιάζηηρα ηεο πόξηαο, δελ ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγήζεηε ην θνύξλν κέρξη λα ηα αληηθαηαζηήζεηε κε ηε βνήζεηα ελόο εμεηδηθεπκέλνπ ηερληθνύ, ή άιινπ αηόκνπ πνπ γλσξίδεη ηε δηαδηθαζία. ππνδνρή ηνπ. Αθνύ ηειεηώζεηε, βεβαησζείηε όηη έρεηε ηνπνζεηήζεη πάιη ην δίζθν ζηε ζσζηή ηνπ ζέζε. Γελ πξέπεη λα θάλεηε ρξήζε αηκνθαζαξηζηή. Μελ ρξεζηκνπνηείηε δηαβξσηηθά, νηλόπλεπκα ή δηαιπηηθά γηα ηνλ θαζαξηζκό ηνπ θνύξλνπ ζαο. Μπνξεί λα θάλεηε αλεπαλόξζσηε δεκηά. ε πεξίπησζε πνπ αλαδύνληαη δπζάξεζηεο νζκέο ή έρεη ζρεκαηηζηεί θξνύζηα από ππνιείκκαηα ηξνθώλ, βξάζηε γηα 2 ιεπηά λεξό ζην νπνίν ζα έρεηε πξνζζέζεη ιεκόλη ή μύδη θαη θαζαξίζηε ηα ηνηρώκαηα κε ιίγν απνξξππαληηθό πγξό γηα πηάηα. Γηα θνύξλνπο πνπ δηαζέηνπλ γθξηι θαη ζπκβαηηθέο κνξθέο ζέξκαλζεο, ζα παξαηεξήζεηε όηη ε ηα επάλσ θαη ηα πίζσ ηνηρώκαηα ζεξκαίλνληαη πάξα πνιύ. Γηα ην ιόγν απηό κελ ηα αγγίδεηε κεηά ηε ρξήζε. Πεξηκέλεηε κέρξη λα θξπώζεη ε ζπζθεπή. Υξεζηκνπνηείζηε έλα κάιιηλν παλί γηα ηα κεηαιιηθά εμαξηήκαηα. Ο πεξηζηξεθόκελνο δίζθνο κπνξεί λα αθαηξεζεί έηζη ώζηε λα θαζαξηζηεί. Γηαζέηεη εηδηθέο απιαθώζεηο θαη από ηηο δύν πιεπξέο γηα λα κπνξέζεηε λα ηνλ ηξαβήμεηε. Πξνζέμηε λα κελ ρύζεηε λεξό κέζα ζηελ 19

20 Φξνληίδα & πληήξεζε ΠΡΟΒΛΖΜΑ: Ο ρξνλνκεηξεηήο ιεηηνπξγεί αιιά ε ζπζθεπή δελ ιεηηνπξγεί (ν πεξηζηξεθόκελνο δίζθνο δελ γπξλάεη, ην θσο δελ αλάβεη θαη ην θαγεηό δελ δεζηαίλεηαη). Ο θνύξλνο κηθξνθπκάησλ θάλεη ζόξπβν όηαλ ιεηηνπξγεί. Γεκηνπξγείηαη ζπκπύθλσζε ζην ηδάκη ηεο πόξηαο. ΠΡΟΣΑΖ: Παηήζηε ην θνπκπί πεξηζηξνθήο γηα 5 δεπηεξόιεπηα. Πξνζαξκόζηε ην αξηζηεξό κπξνζηηλό πόδη. Καζαξίζηε ηα ξνδάθηα θαη ηελ επηθάλεηα θάησ από ην δίζθν πεξηζηξνθήο. Καζαξίζηε ηνπο εμαεξηζκνύο πνπ βξίζθνληαη θάησ από ηε ζπζθεπή. Ο πεξηζηξεθόκελνο δίζθνο δελ πεξηζηξέθεηαη ζσζηά. Ο θνύξλνο κηθξνθπκάησλ δελ απνδίδεη ηα θαιύηεξα απνηειέζκαηα. Ζ ζπζθεπή βγάδεη ζπίζεο. Καζαξίζηε ηα ξνδάθηα θάησ από ζπζθεπή. Βεβαησζείηε όηη ρξεζηκνπνηείηε ζθεύε θαηάιιεια γηα θνύξλν κηθξνθπκάησλ. Διέγμηε αλ ηα ξνδάθηα είλαη ζηε ζσζηή ηνπο ζέζε. Καζαξίζηε επηκειώο ηε ζπζθεπή. Αθαηξέζηε ηπρόλ θακέλα ιίπε ή αθαζαξζίεο. Απνκαθξύλεηε κεηαιιηθά αληηθείκελα πνπ ππάξρνπλ θνληά ζηε ζπζθεπή. Μελ ηα ρξεζηκνπνηείηαη πάλσ ζηε ζράξα. 20

21 έξβηο Αλ ε ζπζθεπή ζαο παξνπζηάδεη θάπνηα δεκηά: Διέγμηε αλ ε πόξηα βξίζθεηαη ζηε ζσζηή ηεο ζέζε. Αλ δελ ιεηηνπξγεί ν θνύξλνο, πξηλ θαιέζεηε ηερληθό, ειέγμηε ηα παξαθάησ: -Σελ ειεθηξηθή ζύλδεζε -Αλ ε πόξηα έρεη θιείζεη θαιά. -Σν πξόγξακκα πνπ έρεηε ξπζκίζεη. ΠΡΟΟΥΖ! : Μελ επηρεηξήζεηε πνηέ λα επηζθεπάζεηε κόλνη ζαο ην θνύξλν. ΠΡΟΟΥΖ! : Γελ επηηξέπεηε ζε θαλέλαλ κε εμνπζηνδνηεκέλν ηερληθό λα δηελεξγήζεη νπνηαδήπνηε επηζθεπή ή λα αθαηξέζεη ην θάιπκκα ηνπ θνύξλνπ. Τπάξρεη θίλδπλνο δηαθπγήο κηθξνθπκάησλ θαη ελέξγεηαο. Μόλν εηδηθεπκέλνο ηερληθόο ζα πξέπεη λα επηζθεπάζεη ηε ζπζθεπή ζαο. 21

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Ξ ΛΑΓΕΘΠΕΛΑ ΛΕ ΞΣΡ ΦΞΣΠΜΞΣΡ COMBI STEAMER

Ξ ΛΑΓΕΘΠΕΛΑ ΛΕ ΞΣΡ ΦΞΣΠΜΞΣΡ COMBI STEAMER Ξ ΛΑΓΕΘΠΕΛΑ ΛΕ ΞΣΡ ΦΞΣΠΜΞΣΡ COMBI STEAMER Η ηερλνινγία ησλ θνύξλσλ Combi Steamer πεηπραίλεη άξηζην γεπζηηθό θαη αηζζεηηθό απνηέιεζκα ζην θαγεηό ελώ παξάιιεια ιόγσ ηεο ειάρηζηεο απώιεηαο κάδαο εμνηθνλνκνύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ. Allwater.gr ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ. Allwater.gr ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR EC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR ΠΡΟΟΥΗ: θαιό είλαη κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ πξνγξακκαηηζηή θαη πξηλ ηνλ πξνγξακκαηηζκό

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Γιαδικαζία Μηδενιζμού (Reset) ηοσ Μεηρηηή για ηο Photoconductor ζε εκησπωηές Lexmark 1. E260 Series Printers

Γιαδικαζία Μηδενιζμού (Reset) ηοσ Μεηρηηή για ηο Photoconductor ζε εκησπωηές Lexmark 1. E260 Series Printers Μηδενιζμού (Reset) ηοσ Μεηρηηή για ηο Photoconductor ζε εκησπωηές Lexmark. E260 Series Printers Αθνύ ηνπνζεηήζεηε ηελ λέα κνλάδα, αλνίμηε ην κπξνζηηλό θαπάθη, αθήλνληαο ηνλ εθηππσηή αλακκέλν (power on).

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

TAN 6 FNF NX D TAN 6 FNF SD Δίπνξην ςπγείν No Frost

TAN 6 FNF NX D TAN 6 FNF SD Δίπνξην ςπγείν No Frost Οδεγίεο ρξήζεο TAN 6 FNF NX D TAN 6 FNF SD No Frost Πεξηερόκελα Εγθαηάζηαζε, 2 Σνπνζέηεζε θαη ζύλδεζε Αληηζηξνθή θνξάο πόξηαο Πεξηγξαθή ζπζθεπήο, 3 Πίλαθαο ειέγρνπ Γεληθή πεξηγξαθή Εθθίλεζε θαη Υξήζε,

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΣΡΑ - ΑΔΡΟΘΔΡΜΟ UHΒ-817

ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΣΡΑ - ΑΔΡΟΘΔΡΜΟ UHΒ-817 ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΣΡΑ - ΑΔΡΟΘΔΡΜΟ UHΒ-817 ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΗ ΗΜΑΝΣΙΚΟ Γιαβάζηε πποζεκηικά ηιρ οδηγίερ σπήζηρ ππιν ηην σπήζη. Φςλάξηε ηιρ ζε αζθαλέρ μέπορ για μελλονηική σπήζη. ΣΗΜΔΙΩΣΗ: Η ζπζθεπή πξννξίδεηε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΦΕΣΙΕΡΑ ΕΠΡΕΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MODEL: R-967. Διαβάζηε πποζεκηικά ηο παπόν εγσειπίδιο ππιν ηη σπήζη ηηρ ζςζκεςήρ και

ΚΑΦΕΣΙΕΡΑ ΕΠΡΕΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MODEL: R-967. Διαβάζηε πποζεκηικά ηο παπόν εγσειπίδιο ππιν ηη σπήζη ηηρ ζςζκεςήρ και ΚΑΦΕΣΙΕΡΑ ΕΠΡΕΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MODEL: R-967 Διαβάζηε πποζεκηικά ηο παπόν εγσειπίδιο ππιν ηη σπήζη ηηρ ζςζκεςήρ και θςλάξηε ηο για μελλονηική αναθοπά. ΗΜΑΝΣΙΚΔ ΠΡΟΦΤΛΑΞΔΙ Όηαλ ρξεζηκνπνηείηε ειεθηξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Eco-Logic προγραμματιςτήσ 4&6 ςτάςεων indoor

Eco-Logic προγραμματιςτήσ 4&6 ςτάςεων indoor Οδεγίεο εγθαηάζηαζεο θαη πξνγξακκαηηζκνύ Δγθαηάζηαζε Αθαηξέζηε ην θάιπκκα ζην θάησ κέξνο ηνπ πξνγξακκαηηζηή. βηδώζηε κία βίδα ζηνλ ηνίρν θαη θξεκάζηε ηνλ πξνγξακκαηηζηή από ηελ νπή ζε ζρήκα θιεηδαξόηξππαο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα HYUNDAI ηα κνληέια ηεο Hyundai ππάξρνπλ ηέζζεξεηο δηαθνξεηηθνί ζπλδπαζκνί θσδηθώλ βιάβεο: κνλνςήθηνη, δηςήθηνη ηεηξαςήθηνη θαη θσδηθνί πνπ αθνινπζνύλ ηα πξσηόθνιια EOBD. Γιαγνωζηική Φίζζα Η δηαγλσζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγίεο ρξήζεο. Φπγείν

Οδεγίεο ρξήζεο. Φπγείν Οδεγίεο ρξήζεο Φπγείν ΜΟΝΣΔΛΟ: S70148SP W70147SP Αγαπεηέ πειάηε: Δπραξηζηνύκε πνπ αγνξάζαηε απηό ην ςπγείν. Γηα λα εμαζθαιίζεηε όηη ζα έρεηε ηα θαιύηεξα απνηειέζκαηα από ην λέν ζαο ςπγείν, αθηεξώζηε ιίγν

Διαβάστε περισσότερα

GB F. Istruzioni di uso e di montaggio Οδηγίες χρήζης και Οδηγίες Μονηαρίζμαηος P GR EDG6200.1E

GB F. Istruzioni di uso e di montaggio Οδηγίες χρήζης και Οδηγίες Μονηαρίζμαηος P GR EDG6200.1E 163664-a GB F NL GB F I NL E P I GR E P GR Istruzioni di uso e di montaggio Οδηγίες χρήζης και Οδηγίες Μονηαρίζμαηος EDG6200.1E GR αο δεηάκε λα δηαβάζεηε πνιύ πξνζεθηηθά ηηο νδεγίεο ζην παξόλ θπιιάδην

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΗ ΣΗΛΔΥΔΙΡΙΣΗΡΙΟΤ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΟΤ

ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΗ ΣΗΛΔΥΔΙΡΙΣΗΡΙΟΤ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΟΤ ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΗ ΣΗΛΔΥΔΙΡΙΣΗΡΙΟΤ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΟΤ AUTO CO OL DRY HEAT FAN SPEED STRONG HIGH MID LOW AUTO TIMER C F SET ON OFF h ROO M S WI NG2 ON OFF SWING SLEEP CLEAN HEALTH FRESH ELE.H FUNGUSPROOF SCREEN LO CK

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΗ. Μνληέιν: R-558. Γηαβάζηε πξνζεθηηθά ηηο νδεγίεο θαη θπιάμηε ηηο γηα κειινληηθή ρξήζε. 220-240V~ 50Hz 350W

ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΗ. Μνληέιν: R-558. Γηαβάζηε πξνζεθηηθά ηηο νδεγίεο θαη θπιάμηε ηηο γηα κειινληηθή ρξήζε. 220-240V~ 50Hz 350W ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΗ Μνληέιν: R-558 220-240V~ 50Hz 350W Γηαβάζηε πξνζεθηηθά ηηο νδεγίεο θαη θπιάμηε ηηο γηα κειινληηθή ρξήζε ΗΜΑΝΣΙΚΔ ΠΡΟΦΤΛΑΞΔΙ ΑΦΑΛΔΙΑ Πξηλ από ηε ρξήζε ηεο ειεθηξηθήο ζπζθεπήο πξέπεη λα ιακβάλεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΚΙΝΗΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ

ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΚΙΝΗΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΚΙΝΗΗ Πξνηνύ μεθηλήζεηε ηε δηαδηθαζία γηα λα εγθαηαζηήζεηε ή λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην live DVD, βεβαηωζείηε όηη ζαλ πξώηε ζπζθεπή εθθίλεζεο έρεηε βάιεη ην drive πνπ πεξηέρεη ην DVD.

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΑΓΑ ΑΛΣΗΣΑΘΚΗΖ SELTRON CMP 12+/R ΟΓΖΓΗΔ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑΣΗΚΟΤ. Τπόκλεκα αξίζκεζεο ζρεδηαγξάκκαηνο:

ΚΟΛΑΓΑ ΑΛΣΗΣΑΘΚΗΖ SELTRON CMP 12+/R ΟΓΖΓΗΔ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑΣΗΚΟΤ. Τπόκλεκα αξίζκεζεο ζρεδηαγξάκκαηνο: ΚΟΛΑΓΑ ΑΛΣΗΣΑΘΚΗΖ SELTRON CMP 12+/R ΟΓΖΓΗΔ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑΣΗΚΟΤ Τπόκλεκα αξίζκεζεο ζρεδηαγξάκκαηνο: (1) Βίδεο ζπζθεπήο (2) Οζόλε ελδείμεσλ ρξνλνπξνγξάκκαηνο (3) Γηαθόπηεο Λν 3 (4) Γηαθόπηεο Λν 4 (5) Γηαθόπηεο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Δμάηκηζε πκπύθλσζε Βξαζκόο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ

Δμάηκηζε πκπύθλσζε Βξαζκόο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ Δμάηκηζε πκπύθλσζε Βξαζκόο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΞΑΣΜΙΗ ΤΜΠΤΚΝΩΗ ΒΡΑΜΟ ΔΞΑΣΜΙΗ Καηά ηελ εμάηκηζε ηα κόξηα ηνπ πγξνύ

Διαβάστε περισσότερα

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( )

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( ) 1. Άζξνηζκα Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: Θέινπκε λα εθθξάζνπκε ην άζξνηζκα ζαλ ζπλάξηεζε ηνπ. Δπνκέλσο έρνπκε: 2. Άζξνηζκα Ξεθηλάκε κε δύν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Αθνύ ζβήζνπκε ηνλ θηλεηήξα παηάκε 1 θορά ην πιήθηξν ΛΟΤΚΕΣΟ ΚΛΕΙΣΟ θαη ην ζύζηεκα αληαπνθξίλεηαη κε έλα ΜΠΙΠ & έλα άλακκα θιάο.

Αθνύ ζβήζνπκε ηνλ θηλεηήξα παηάκε 1 θορά ην πιήθηξν ΛΟΤΚΕΣΟ ΚΛΕΙΣΟ θαη ην ζύζηεκα αληαπνθξίλεηαη κε έλα ΜΠΙΠ & έλα άλακκα θιάο. Όπλιζη: Αθνύ ζβήζνπκε ηνλ θηλεηήξα παηάκε 1 θορά ην πιήθηξν ΛΟΤΚΕΣΟ ΚΛΕΙΣΟ θαη ην ζύζηεκα αληαπνθξίλεηαη κε έλα ΜΠΙΠ & έλα άλακκα θιάο. Μεηά από 5 δεπηεξόιεπηα ην ζύζηεκα είλαη έηνηκν λα ελεξγνπνηεζεί

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΣΕΛΟ: UND-45101 ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ

ΜΟΝΣΕΛΟ: UND-45101 ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΜΟΝΣΕΛΟ: UND-45101 ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ Προτού χρησιμοποιήσετε τον καταψύκτη Αθαηξέζηε ηελ εμσηεξηθή θαη ηελ εζσηεξηθή ζπζθεπαζία. Πξνηνύ ζπλδέζεηε ηνλ θαηαςύθηε κε ηελ πξίδα, αθήζηε ηνλ λα ζηαζεί ζε όξζηα

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικείωση με τοςρ σάπτερ τος Bing

Εξοικείωση με τοςρ σάπτερ τος Bing Εξοικείωση με τοςρ σάπτερ τος Bing Η εηαηξεία Microsoft δηαζέηεη απηή έλα θαηαηνπηζηηθό ηζηνρώξν ζρεηηθά κε ην πξνγξακκαηηζηηθό ηεο πεξηβάιινλ (API) ηόζν γηα ράξηεο όζν θαη άιιεο δξαζηεξηόηεηεο ζην δηαδίθηπν.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόβλεμα Online Gaming με modem Thomson και Speedtouch

Πρόβλεμα Online Gaming με modem Thomson και Speedtouch Πρόβλεμα Online Gaming με modem Thomson και Speedtouch Περιγραθή προβλήμαηος Εάλ πξνζπαζείηε λα παίμεηε online παηρλίδηα αιιά εκθαλίδεηαη error ζηνλ ππνινγηζηή ζαο γηα NAT/DMZ/Port forwarding δνθηκάζηε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Προαπαιηούμενα: Acronis True Image Home 11 Bootable CD Γύο ή περιζζόηεροσς δίζκοσς ζσνδεδεμένοσς ζηον σπολογιζηή. Οι δίζκοι μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ R-560 ΚΗΜΔΟ ΚΔ ΑΛΝΜΔΗΓΩΡΝ ΘΑΓΝ

ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ R-560 ΚΗΜΔΟ ΚΔ ΑΛΝΜΔΗΓΩΡΝ ΘΑΓΝ ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ R-560 ΚΗΜΔΟ ΚΔ ΑΛΝΜΔΗΓΩΡΝ ΘΑΓΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Πριν από τη πρώτη τρήση της σσσκεσής σας: Γηαβάζηε πξνζεθηηθά ηηο νδεγίεο θαη θπιάμηε ηηο γηα κειινληηθή αλαθνξά. Αθαηξέζηε όια ηα

Διαβάστε περισσότερα

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Υορέας υλοποίησης υπηρεσιώμ βίμτεο Παμελλήμιου χολικού Δικτύου. Ο Δ Ζ Γ Ι Δ Κ Ω Δ Ι Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

STUDIO ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

STUDIO ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ STUDIO ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΑΠΟΚΕΝΣΡΧΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ, ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ & ΙΟΝΙΟΤ Ν.Ε.Ο. ΠΑΣΡΧΝ ΑΘΗΝΧΝ 158 ΣΡΙΦΗΦΙΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΛΗΗ ΠΑΣΡΑ : 156, ΣΗΛΕΦΧΝΟ ΑΙΘΟΤΑ : 2610490350 ΣΡΙΦΗΦΙΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΛΗΗ ΣΡΙΠΟΛΗ : 106,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα