1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. 19. Βλέπε θεωρία σελ. 9 και 10.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. 19. Βλέπε θεωρία σελ. 9 και 10."

Transcript

1 19. Βλέπε θεωρία σελ. 9 και ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 20. Βλέπε θεωρία α) σελ. 8, β) σελ. 8, γ) σελ α) ζυγού, β) I. προχοΐδας II. ογκομετρικού κυλίνδρου. 22. Με το ζυγό υπολογίζουμε τη μάζα. O όγκος μπορεί να υπολογισθεί: α. Σε ογκομετρικό κύλινδρο που περιέχει ορισμένο όγκο νερού (1 η ένδειξη) αφού βυθίσουμε τον κύβο παρατηρούμε αύξηση της στάθμης του νερού (2 η ένδειξη). H διαφορά των δύο ενδείξεων είναι ο όγκος του κύβου. β. Με υποδεκάμετρο υπολογίζουμε την ακμή του κύβου, έστω α cm. Άρα ο όγκος του είναι α 3 cm 3. H πυκνότητα βρίσκεται από την εφαρμογή του τύπου p-m/v. O δεύτερος τρόπος υπολογισμού του όγκου, άρα και της πυκνότητας είναι πιο ακριβής. 23. Ig=IO 3 Kg και 1 Cm 3 =IO 6 m 3, άρα 1 g/crn 3 = I- 10" 3 Kg/10" 6 m 3 =l0 3 Kg/m 3. Άρα θα πρέπει να πολλαπλασιασθεί με το Βλέπε απαντήσεις στο τέλος του κεφαλαίου. 25. α) υποδεκάμετρο ή μέτρο, β) ζυγό, γ) ογκομετρικό κύλινδρο, δ) χρονόμετρο, ε) μανόμετρο (πιεσόμετρο). 26. α) χρόνος, β) πυκνότητα, γ) μήκος, δ) εμβαδόν επιφανείας, ε) θερμοκρασία, στ) όγκος, ζ) θερμοκρασία, η) μάζα. 27. Βλέπε απαντήσεις στο τέλος του κεφαλαίου. 28. p=mfv ή ρ=22 g/ 20 ml =1,1 g/ml 29. R=0,12nm=l,2 IO" 10 m ν=4/3πκ 3 =4/3 3,14(1,2-10"' πι) 3 ή V=7,2- IO" 30 m 3 ή πιο απλά μπορούμε να πούμε ότι αφού η ακτίνα είναι της τάξης των I A OA O 1 10" m, ο όγκος θα είναι της τάξης των 10" m (R ). 30. Βλέπε απαντήσεις στο τέλος του κεφαλαίου. 31. Αφού η σφαίρα είναι κοίλη, ο όγκος της θα είναι

2 (V-V r ), άρα η πυκνότητα θα είναι ρ= m./ (V-V) 32. Για το δωμάτιο V=8,5 m 13,5 m- 2,8 m = 321,3 m 3 = =321,3 IO 3 dm 3 p=m/v ή m=p.v=l,19 g/dm ,3.IO 3 dm 3 ή m=382,35- IO 3 g ή m=382,35 Kg Αφού η διάμετρος είναι 8 mm, η ακτίνα είναι 4 mm δηλαδή 0,4 cm. V ctx = πϊ1 2 Η=3,14(0,4 cm) 2 78,3 cm = 39,34 cm 3 =39,34 ml. P=TCiIV ή m=p- V=13,594 g/ml 39,34 cm 3 =534,76 g. 34. a) ^g =IO" 6 g και 1 cm 3 = IO 6 m 3. Άρα 200 μg/cm 3 =200 IO 6 g/10 6 m 3 =200 g/m 3. β) 1 m 3 =10 3 dm, άρα 200 g/m 3 =200g/10 3 dm 3 ή 0,2 g/dm 3. γ) 1 g=10 3 mg, άρα τα 0,2 g/dm 3 είναι 0,2- IO 3 mg/dm 3 ή 200 mg/dm 3. δ) 1 m 3 = 10 6 cm 3, άρα τα 200 g/m 3 =200 g/10 6 cm 3 ή 2 IO 4 g/cm Οι ανάγκες ανά ημέρα θα είναι 300 IO 6 /365 m 3 και επειδή οι κάτοικοι του λεκανοπεδίου είναι 4 IO 6, οι ανάγκες ανά κάτοικο θα είναι(300 IO 6 /365-4) IO 6 m 3 ή 0,2055 m 3 ή 205,5 L. 36. R = 6340 IO 3 m. V=4/3nR 3 = 4/3 3,14(6340 IO 3 m) 3 = 1,067 IO 2 'm 3. Αρα.ρ= ml V = 6,59 IO 2 ' τόνοι/ 1,067 IO 21 m 3 = 6,16 τόνοι/m 3 Επειδή 1 τόνος = IO 6 g και 1 m 3 =IO 6 Cm 3, η πυκνότητα θα είναι 6,16 g/cm α) Είναι δυνατόν να υπάρξουν 6 είδη μορίων υδρογόνου (H 2 ). Συγκεκριμένα: 'Η-'Η, 2 H- 2 H, 3 H- 3 H, 1 H- 2 H, 1 H- 3 H, 2 H- 3 H. β) Είναι δυνατό να υπάρξουν 3 είδη μορίων χλωρίου (Cl 2 ). Συγκεκριμένα: 35 Cl- 35 Cl, 37 Cl- 37 Cl, 35 Cl- 37 Cl. γ) Είναι δυνατό να υπάρξουν 6 είδη μορίων HCl. Συγκεκριμένα: 1 H- 35 Cl, 1 H- 37 Cl, 2 H- 35 Cl, 2 H- 37 Cl, 3 H- 35 Cl, 3 H- 37 Cl. 38. Είναι λάθος, γιατί οι δομικές μονάδες των ιοντικών ή ετεροπολικών ενώσεων είναι τα ιόντα και σ' αυτές τις χημικές ενώσεις δεν υπάρχει η έννοια του μορίου. 39. Βλέπε θεωρία α) σελ. 11, β) σελ. 11, γ) σελ. 12, δ) σελ. 14, ε) σελ. 15, στ) σελ. 15.

3 40. Βλέπε απαντήσεις στο τέλος του κεφαλαίου. 41. Βλέπε απαντήσεις στο τέλος του κεφαλαίου. 42. α) O αριθμός 3 δείχνει το συνολικό αριθμό των ατόμων στο μόριο του CO 2. β) O αριθμός 17 είναι ο ατομικός αριθμός του χλωρίου, γ) O αριθμός 8 είναι ο ατομικός αριθμός του οξυγόνου. 43. Βλέπε απαντήσεις στο τέλος του κεφαλαίου. 44. Βλέπε απαντήσεις στο τέλος του κεφαλαίου. 45. Βλέπε απαντήσεις στο τέλος του κεφαλαίου. 46. Βλέπε απαντήσεις στο τέλος του κεφαλαίου. 47. O αριθμός που βρίσκεται αριστερά και κάτω από το σύμβολο του στοιχείου είναι ο ατομικός αριθμός, δηλαδή ο αριθμός των πρωτονίων του πυρήνα και ταυτοχρόνως στα ουδέτερα άτομα είναι και ο αριθμός των ηλεκτρονίων. O αριθμός που βρίσκεται αριστερά και πάνω από το σύμβολο είναι ο μαζικός αριθμός, δηλαδή ο αριθμός των πρωτονίων και νετρονίων του πυρήνα. Έτσι έχουμε, Al: 13 ρ, 13 e και 27-13=14 η, N: 7 ρ, 7 e και 14-7=7 η, U: 92 ρ, 92 e και =143 η, Fe: 26 ρ, 26 e και 56-26=30 η, και Pb: 82 ρ, 82 e και =125 η. 48. Τα κατιόντα έχουν τόσα ηλεκτρόνια λιγότερα από τα πρωτόνια, όσο είναι το θετικό τους φορτίο, και τα ανιόντα τόσα ηλεκτρόνια περισσότερα από τα πρωτόνια, όσο είναι το αρνητικό τους φορτίο. Έτσι για τα ιόντα έχουμε, Al: 13 ρ, 10 e και 27-13=14 η, K: 19 ρ, 18 e και 39-19=20 η, Cl: 17 ρ, 18 e και 35-17=18 η και S: 16 ρ, 18 e και 32-16=16 η. 49. Av χ ο αριθμός των πρωτονίων τότε (χ+1) είναι ο αριθμός των νετρονίων. Επειδή ο μαζικός αριθμός είναι 39, έχουμε ότι x+x+l=39 ή 2χ=38 ή χ=19. Άρα ο ατομικός αριθμός είναι Αφού το Rb έχει ατομικό αριθμό 37, θα έχει 37 πρωτόνια, άρα (37+9)=46 νετρόνια. Άρα ο μαζικός του αριθμός θα είναι 37+46=83.

4 51. Ουδέτερα άτομα είναι εκείνα που έχουν ίδιο αριθμό πρωτονίων και ηλεκτρονίων. Φορτισμένα θετικά είναι τα ιόντα που τα πρωτόνια τους είναι περισσότερα από τα ηλεκτρόνια και αρνητικά φορτισμένα είναι τα ιόντα που έχουν ηλεκτρόνια περισσότερα από τα πρωτόνια. Έτσι ουδέτερα είναι τα Α, Ε, Ζ. Θετικά φορτισμένο (κατιόν) είναι το Γ και αρνητικά φορτισμένα (ανιόντα) είναι τα B και Δ. 52. Για το K έχουμε 19 ηλεκτρόνια, 19 πρωτόνια και 20 νετρόνια. Για το I ο ατομικός αριθμός είναι 53, άρα ο αριθμός των πρωτονίων είναι 53 και ο αριθμός των νετρονίων είναι 74. Για τον Hg, ο μαζικός αριθμός είναι 202, ο αριθμός των ηλεκτρονίων είναι 80 και των πρωτονίων επίσης 80. Για το Bi ο ατομικός αριθμός είναι 126 και των πρωτονίων 126. Για το ιόν του α- σβεστίου (Ca 2+ ) ο ατομικός αριθμός είναι 20, άρα τα πρωτόνια είναι 20 και τα νετρόνια είναι 20. Για το ιόν του χλωρίου (Cl ) ο ατομικός αριθμός είναι 17, ο αριθμός των πρωτονίων 17 και ο αριθμός των νετρονίων είναι 20. Για το Ne ο αριθμός των ηλεκτρονίων είναι 10, των πρωτονίων 10 και των νετρονίων επίσης Αφού η διάμετρος είναι 1 IO" 15 m η ακτίνα είναι 10* 15 /2 m ή 10~ 13 /2 cm. Θεωρώντας το πρωτόνιο σφαιρικό έχουμε V=4/3nR 3 =0,523 IO" 39 cm 3. Από τον πίνακα έχουμε για το πρωτόνιο ότι πι= 1,67 IO 24 g. Άρα p=m/v δηλαδή ρ = (1,67-10" 24 g)/(0,523- IO" 39 cm 3 )= 3,2- IO 15 g/cm α) δευτέριο: I 2 H και τρίτιο 1 3 H. Είναι άτομα του ίδιου στοιχείου δηλαδή έχουν τον ίδιο αριθμό πρωτονίων στον πυρήνα τους (Z=I). Διαφέρουν στον αριθμό των νετρονίων, αφού το δευτέριο έχει 1 νετρόνιο και το τρίτιο 2 νετρόνια, άρα έχουν διαφορετικό μαζικό αριθμό. Διαφέρουν επίσης στη μάζα των ατόμων τους. 55. Ενδεικτικά μπορούμε να αναφέρουμε: Φυσικό φαινόμενο είναι η κίνηση του αυτοκινήτου (δεν έχουμε αλλαγή στη σύσταση των ουσιών) και χημικό φαινόμενο είναι η καύση της βενζίνης στον κινητήρα του αυτοκινήτου (μετατροπή των υδρογονανθράκων σε διοξείδιο του άνθρακα και νερό).

5 56. Ενδεικτικά μπορούμε να αναφέρουμε: Την καύση της βενζίνης στον κινητήρα των αυτοκινήτων κατά την οποία μετατρέπεται η χημική ενέργεια σε κινητική ενέργεια και την καύση του πετρελαίου στο καλοριφέρ, όπου μετατρέπεται η χημική ενέργεια σε θερμότητα. 57. Ενδεικτικά μπορούμε να αναφέρουμε: α) To σημείο βρασμού του νερού είναι C σε εξωτερική πίεση 1 atm. β) H ζάχαρη είναι ευδιάλυτη στο νερό. γ) O υδράργυρος είναι υγρό μέταλλο στη συνήθη θερμοκρασία. δ) O χαλκός είναι ηλεκτρικά αγώγιμος. ε) To οξυγόνο είναι αέριο στη συνήθη θερμοκρασία. στ) To χλωριούχο νάτριο είναι ευδιάλυτο στο νερό. ζ) O χρυσός είναι στερεός στη συνήθη θερμοκρασία. 58. α) η σύσταση των ουσιών, β) οι ιδιότητες των ουσιών, γ) η φύση των μορίων τους. 59. Βλέπε απαντήσεις στο τέλος του κεφαλαίου. 60. Βλέπε απαντήσεις στο τέλος του κεφαλαίου. 61. Βλέπε απαντήσεις στο τέλος του κεφαλαίου. 62. Βλέπε απαντήσεις στο τέλος του κεφαλαίου. 63. Βλέπε απαντήσεις στο τέλος του κεφαλαίου. 64. Βλέπε απαντήσεις στο τέλος του κεφαλαίου. 65. Βλέπε απαντήσεις στο τέλος του κεφαλαίου. 66. Βλέπε απαντήσεις στο τέλος του κεφαλαίου. 67. Βλέπε απαντήσεις στο τέλος του κεφαλαίου. 68. Βλέπε απαντήσεις στο τέλος του κεφαλαίου. 69. Βλέπε απαντήσεις στο τέλος του κεφαλαίου. 70. Βλέπε απαντήσεις στο τέλος του κεφαλαίου. 71. Βλέπε απαντήσεις στο τέλος του κεφαλαίου. 72. Βλέπε απαντήσεις στο τέλος του κεφαλαίου.

6 α)οι χημικές ενώσεις έχουν καθορισμένη σύσταση, ενώ τα μίγματα όχι. β) Οι χημικές ενώσεις αποτελούνται από ένα είδος μορίων, ενώ τα μίγματα από δύο είδη μορίων τουλάχιστον. γ) Οι χημικές ενώσεις έχουν καθορισμένες φυσικές σταθερές, ενώ τα μίγματα μεταβαλλόμενες ανάλογα με την κάθε φορά σύστασή τους. 74. Βλέπε θεωρία παράγ Βλέπε απαντήσεις στο τέλος του κεφαλαίου. 76. Βλέπε απαντήσεις στο τέλος του κεφαλαίου. 77. Βλέπε απαντήσεις στο τέλος του κεφαλαίου. 78. Βλέπε θεωρία παράγ α) Στα 100 g διαλύματος περιέχονται 10 g ζάχαρης (διαλυμένη ουσία). β) Στα 100 ml διαλύματος περιέχονται 4 g ιωδιούχου καλίου (διαλυμένη ουσία). γ) Στα 100 ml κρασιού (διάλυμα) περιέχονται 11 ml αιθανόλης (διαλυμένη ουσία). δ) Σε 100 όγκους αέρα (διάλυμα -μίγμα) περιέχονται 20 όγκοι οξυγόνο. H αναλογία είναι δυνατόν να εκφράζεται σε οποιαδήποτε μονάδα όγκου, ml, L, m Με την αύξηση της θερμοκρασίας μειώνεται η διαλυτότητα των αερίων στα υγρά. Άρα μέρος του CO 2 που στους 2 0 C ή- ταν διαλυμένο, στους 12 0 C δεν θα διαλύεται πλέον και συνεπώς αυτό θα έχει μικρότερη περιεκτικότητα. To διάλυμα στους 12 0 C θα είναι και αυτό κορεσμένο με μικρότερη βέβαια περιεκτικότητα μια και η διαλυτότητα είναι μικρότερη. 81. Βλέπε απαντήσεις στο τέλος του κεφαλαίου. 82. Στα 180 g του διαλύματος περιέχονται 9 g διαλυμένης ουσίας. Άρα στα 100 g θα περιέχονται (9 100/180)=5 g. To διάλυμα είναι λοιπόν 5% w/w. 83. Στα 100 ml του διαλύματος θα περιέχονται (12-100/400) = 3 g. To διάλυμα λοιπόν είναι 3% w/v.

7 84. Περιέχονται (4/100)-200 g = 8 g θειικού οξέος. 85. Περιέχονται (6/100)-400 g = 24 g νιτρικού οξέος. 86. Από την γραφική παράσταση παρατηρούμε ότι η διαλυτότητα της ουσίας X στους 40 "C είναι 40 g ουσίας ανά 100 g νερού. Αφού το διάλυμα είναι κορεσμένο στους 40 0 C θα έχει μάζα = 140 g. Όταν το διάλυμα ψυχθεί στους 30 0 C στους οποίους η διαλυτότητα της ουσίας Χ, όπως φαίνεται από το διάγραμμα, είναι 35 g ουσίας στα 100 g νερού. Άρα θα αποβληθούν 5 g ουσίας X κατά την ψύξη και το νέο διάλυμα θα έχει μάζα 135 g. Παρατηρούμε από τη γραφική παράσταση ότι σε μεγαλύτερη θερμοκρασία έχουμε μεγαλύτερη διαλυτότητα, γεγονός που παρατηρείται στα διαλύματα των στερεών ουσιών στο νερό.

8 12 2. ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - ΔΕΣΜΟΙ 14. Βλέπε απαντήσεις στο τέλος του κεφαλαίου. 15. α) (φορτισμένα πρωτόνια) (ουδέτερα) β) (πυρήνα) (καθορισμένες) (ηλεκτρόνια) 16. Βλέπε απαντήσεις στο τέλος του κεφαλαίου 17. P n e K L M N X* Mg lf Λ I 7 35 Cl Mg K Cl Αφού η εξωτερική στιβάδα είναι η Μ, το άτομο του φωσφόρου έχει κατανεμημένα τα ηλεκτρόνιά του σε τρεις στιβάδες, με κατανομή 2, 8, 5 (από τα δεδομένα). Υπάρχουν λοιπόν συνολικά 15 e άρα και, σε ουδέτερο άτομο, 15 πρωτόνια (Ζ =15). 19. Αφού το Al βρίσκεται στην IIIA ομάδα του περιοδικού πίνακα θα έχει στην εξωτερική του στιβάδα 3 ηλεκτρόνια. 20. α) (πέντε στιβάδες) β) (επτά ηλεκτρόνια) (εξωτερική) 21. To ουδέτερο άτομο του I 1 Na έχει Ilp και 11 e. To Na + το οποίο δημιουργείται με αποβολή Ie θα έχει Ilp και 10 e. To ευγενές αέριο το οποίο προηγείται του Na έχει Z=IO και συνεπώς IOp και IOe. To αμέσως επόμενο του Na στοιχείου θα έχει Z= 12 και το ιόν του θα προκύπτει με αποβολή 2e, δηλαδή θα περιέχει 12 ρ και IOe.

9 13 Άρα το ιόν του Na, Na +, έχει τον ίδιο αριθμό e με το προηγούμενο του ευγενές αέριο και με το ιόν του επομένου του στοιχείου, Mg 2+ (ι σο ηλεκτρ ονικά). 22. α) (ατομικό αριθμό) β) (περιοδική συνάρτηση) (ατομικού) γ) (ίδια ομάδα) δ) (ίδια περίοδο) 23. Πυκνότητα (g/ml): 1,43 IO 3 ->0, 2,07->S, 4,81-» Se, 6,25»Te, 9,4»Ρο Ατομική ακτίνα (Α): 0,73»0, 1,04 >S, 1,17»Se, 1,43»Te, 1,67 ^Po. 24. Σημείο βρασμού (K): 4,2»He, 27,1»Ne, 87,3»Ar, 120 >Κτ, 165»Xe,211 >Rn 24. Πυκνότητα (g/l): 0,18 >He, 0,90 >Ne, 1,78 >Ar, 3,75»Kr, 5,90 ->Xe, 9,73 ->Rn. 25. Στοιχείο Ηλεκτρονιακή δομή Ομάδα Περίοδος K L M N O H 1... IA 1 η Ca IIA 4 η Br VIIA 4 η O VIA 2 η Na IA 3 η 26. α) Na, K β) Ca, Mg γ) Cl, Br δ) He, Xe 27. H κατανομή των ηλεκτρονίων σε στιβάδες για τα παρακάτω στοιχεία είναι: K(2,8,8,l), F(2,7), Ρ(2,8,5), Na(2,8,l), Cl (2,8,7), Ν(2,5). Παρόμοιες χημικές ιδιότητες παρουσιάζουν τα στοιχεία που έχουν τον ίδιο αριθμό e στην εξωτερική τους στιβάδα (ανήκουν στην ίδια κύρια ομάδα του π.π.) δηλαδή τα: α) K, Na β) F, Cl και γ) P, N. 28. (περίοδο). Σωστή απάντηση είναι η γ) τον ίδιο αριθμό ηλεκτρονιακών στιβάδων 29. (ομάδα). Σωστή απάντηση είναι η α) Παρόμοιες ιδιότητες.

10 H κατανομή των e σε στιβάδες για τα παρακάτω στοιχεία είναι: Α(2,8,6) Β(2,8,2) Γ(2,6) Δ(2,8,8,2) Ε(2,8,18,8,2). Παρόμοιες ιδιότητες παρουσιάζουν τα στοιχεία τα οποία έχουν τον ίδιο αριθμό ηλεκτρονίων στην εξωτερική τους στιβάδα (ανήκουν στην ίδια κύρια ομάδα του περιοδικού πίνακα) δηλαδή τα : α) A και Γ και β) B, Δ και Ε. 31. Αφού το Mg βρίσκεται στην τρίτη περίοδο του περιοδικού πίνακα θα έχει τα ηλεκτρόνια του κατανεμημένα σε 3 στιβάδες και αφού το ιόν του έχει φορτίο 2+ δημιουργήθηκε από την αποβολή 2 ηλεκτρονίων της εξωτερικής του στιβάδας. Άρα η κατανομή των ηλεκτρονίων του σε στιβάδες είναι 2,8,2 και έχει Z= 12. Άρα η σωστή απάντηση είναι η δ. 32. i) To ευγενές αέριο αργό (Ar), έχει 18 e. Άρα από 18 e έχουν και τα ιόντα A + και B ". Άρα το άτομο του A έχει 19 e και το άτομο του B έχει 15 e, δηλαδή το A έχει Z= 19 και το B έχει Z=I 5. ii) H κατανομή των ηλεκτρονίων είναι για το A (2,8,8,1) και B (2,8,5). Τα στοιχεία βρίσκονται σε διαφορετική περίοδο και σε διαφορετική ομάδα, άρα η σωστή απάντηση είναι η γ. 33. To ευγενές αέριο Ne έχει 10 e. Αφού το κατιόν X 2+ έχει 10 e το άτομο X είναι το στοιχείο (Mg). Αφού το ανιόν Ψ" έχει 10 e, το άτομο Ψ έχει 9 e, άρα Ζ=9. Δηλαδή είναι το φθόριο (F). 34. Αφού το στοιχείο βρίσκεται στην 3 η περίοδο έχει τα ηλεκτρόνια του κατανεμημένα σε τρεις στιβάδες και αφού βρίσκεται στην VA ομάδα έχει 5 e στην εξωτερική του στιβάδα. Άρα η κατανομή των ηλεκτρονίων σε στιβάδες είναι 2,8,5 και το στοιχείο έχει ατομικό αριθμό Με ανάλογη σκέψη, όπως της προηγούμενης άσκησης, έχουμε: α) κατανομή ηλεκτρονίων (2,6), άρα Ζ=8. β) κατανομή ηλεκτρονίων (2,8,7), άρα Ζ= Αφού η N είναι η τέταρτη κατά σειρά από το πυρήνα στιβάδα, τα στοιχεία αυτά έχουν τα ηλεκτρόνια τους κατανεμημένα σε τέσσερις στιβάδες, άρα βρίσκονται στην 4 η περίοδο του περιοδικού πίνακα. Άρα σωστή απάντηση είναι η γ.

11 Τα στοιχεία που έχουν στην εξωτερική τους στιβάδα τρία ηλεκτρόνια ανήκουν στην IIIA ομάδα του περιοδικού πίνακα. Άρα σωστή απάντηση είναι η γ. 38. α) (οκτώ) (ήλιο) (εξωτερική) (δύο). β) (στιβάδα) (επτά) (προσλαμβάνει) (ένα ηλεκτρόνιο) (ευγενούς). γ) (ευγενούς) (αποβάλλει) δ) (μέγεθος) (ατόμου). 39. To CaCI 2 είναι ιοντική ένωση. Άρα δεν υπάρχουν μόρια, αλλά κρυσταλλικό πλέγμα, ενώ ο χημικός (μοριακός) τύπος δείχνει την αναλογία των ιόντων στο κρυσταλλικό πλέγμα. 40. Όταν έχουμε ομοιοπολικό δεσμό μεταξύ ατόμων του ίδιου στοιχείου, που έχουν την ίδια τιμή ηλεκτραρνητικότητας, έχουμε μη πολικό ομοιοπολικό δεσμό. Στην περίπτωση ομοιοπολικού δεσμού μεταξύ ατόμων διαφορετικών στοιχείων, υπάρχει διαφορετική τιμή ηλεκτραρνητικότητας, άρα έχουμε πολικό ομοιοπολικό δεσμό. 41. To στοιχείο Α, αφού ανήκει στην IIA ομάδα, έχει δύο ηλεκτρόνια στην εξωτερική του στιβάδα και αφού ανήκει στην 4 η περίοδο θα έχει τα ηλεκτρόνια του κατανεμημένα σε τέσσερις στιβάδες. Άρα η κατανομή των ηλεκτρονίων του σε στιβάδες είναι (2,8,8,2). To στοιχείο B αφού ανήκει στην VIIA ομάδα θα έχει στην εξωτερική του στιβάδα επτά ηλεκτρόνια και αφού ανήκει στην 3 η περίοδο θα έχει τα ηλεκτρόνια του κατανεμημένα σε τρεις στιβάδες. Άρα η κατανομή των ηλεκτρονίων σε στιβάδες είναι: (2,8,7). Τα στοιχεία αυτά μπορούν να σχηματίσουν ιοντικό (ετεροπολικό) δεσμό, αφού δύο άτομα του B προσλαμβάνουν το καθένα, ένα από τα δύο ηλεκτρόνια που αποβάλλει το άτομο του Α. O μοριακός τύπος της ένωσης που σχηματίζεται είναι AB 2 - O τύπος αυτός δείχνει την αναλογία ιόντων στο κρυσταλλικό πλέγμα της ένωσης, δηλαδή σε κάθε ιόν A 2+ αντιστοιχούν δύο ιόντα B". 42. Αφού το στοιχείο Γ ανήκει στην IA ομάδα έχει ένα ηλεκτρόνιο στην εξωτερική του στιβάδα, η οποία είναι και η μοναδική

12 16 αφού το στοιχείο αυτό ανήκει στην Γ 1 περίοδο. Άρα η κατανομή σε στιβάδες είναι: (1). To στοιχείο Δ ανήκει στην VIIA ομάδα και έχει επτά ηλεκτρόνια στην εξωτερική του στιβάδα και αφού ανήκει στην 2 η περίοδο θα έχει τα ηλεκτρόνια του κατανεμημένα σε δύο στιβάδες. Άρα η κατανομή σε στιβάδες θα είναι: (2,7). Τα στοιχεία αυτά μπορούν να σχηματίσουν ομοιοπολικό δεσμό με συνεισφορά ενός ηλεκτρονίου από το καθένα. O μοριακός τύπος της ένωσης που σχηματίζεται είναι ΓΔ. O τύπος αυτός δείχνει ότι στο κάθε μόριο της ένωσης αυτής υπάρχει ένα άτομο Γ και ένα άτομο Δ α) H κατανομή των ηλεκτρονίων σε στιβάδες είναι: Κ(2,8,8,1) και F(2,7). Ένα άτομο K αποβάλλει ένα ηλεκτρόνιο το οποίο προσλαμβάνει ένα άτομο F και έτσι δημιουργούνται τα ιόντα Κ + (2,8,8) και F(2,8) σχηματίζοντας την ιοντική ένωση K + F. β) H κατανομή των ηλεκτρονίων σε στιβάδες είναι: Mg (2,8,2) και S(2,8,6). Ένα άτομο Mg αποβάλλει τα δύο ηλεκτρόνια της εξωτερικής του στιβάδας τα οποία προσλαμβάνει ένα άτομο S και έτσι δημιουργούνται τα ιόντα Mg 2+ (2,8) και S 2 " (2,8,8) σχηματίζοντας την ιοντική ένωση Mg 2+ S 2 ". γ) H κατανομή των ηλεκτρονίων σε στιβάδες είναι: Ca (2,8,8,2) και H(I). Ένα άτομο Ca αποβάλλει τα δύο ηλεκτρόνια της εξωτερικής στιβάδας τα οποία προσλαμβάνουν δύο άτομα H (ένα e το καθένα) και έτσι δημιουργούνται τα ιόντα Ca 2+ (2,8,8) και H" (2) σχηματίζοντας την ιοντική ένωση Ca 2+ H 2 ". 44. H κατανομή των ηλεκτρονίων για τα πιο κάτω στοιχεία είναι: Ρ(2,8,5) Cl(2,8,7) C(2,4) και H(I) H :C1: α) :C1 : P : Cl: β) H : C : H γ) H : C : Cl: :C1: H :C1: 45. (ετεροπολική). Σωστή απάντηση είναι η ε) σχηματίζεται με μεταφορά ηλεκτρονίων από τα άτομα του νατρίου στα άτομα του χλωρίου.

13 CI Ιόδ 2oCa.H IiNa HCl (O) NaCl (E) H 2 S (O) Na 2 S (E) CaH 2 (E) X 6c CCl 4 (O) CS 2 (O) CaC 2 (E) I 0 Ne X X X 47. H κατανομή των ηλεκτρονίων είναι: C (2,4) και H (1). Τα άτομα του C συνδέονται μεταξύ τους με ένα απλό ομοιοπολικό δεσμό και ταυτοχρόνως το κάθε άτομο C συνδέεται με τρεις απλούς ομοιοπολικούς δεσμούς με τρία άτομα H. O ηλεκτρονικός τύπος είναι: H H H : C : C : H H H O δεσμός μεταξύ C και H είναι πολικός ομοιοπολικός (άτομα διαφορετικών στοιχείων) ενώ ο δεσμός μεταξύ C και C είναι μη πολικός ομοιοπολικός (άτομα ίδιου στοιχείου). 48. Βλέπε απαντήσεις στο τέλος του κεφαλαίου. 49. H κατανομή των ηλεκτρονίων είναι C (2,4) και H(I). A: C 2 H x, αφού η ένωση αυτή έχει ένα απλό ομοιοπολικό δεσμό μεταξύ των ατόμων του C, απομένουν σε κάθε άτομο C τρία ηλεκτρόνια και δημιουργεί τρεις ομοιοπολικούς δεσμούς με τρία άτομα H. Έτσι έχουμε τον ηλεκτρονιακό τύπο, H H H : C : C : H μοριακός τύπος C 2 H 6 H H Στο μόριο αυτό υπάρχει ένας μη πολικός ομοιοπολικός δεσμός μεταξύ των ατόμων C και έξι πολικοί ομοιοπολικοί δεσμοί μεταξύ ατόμων C και ατόμων H.

14 18 B: C 2 H y, αφού η ένωση αυτή έχει ένα διπλό ομοιοπολικό δεσμό μεταξύ των ατόμων του C, απομένουν σε κάθε άτομο C δύο ηλεκτρόνια και δημιουργεί δύο ομοιοπολικούς δεσμούς με δύο άτομα H. Έτσι έχουμε το ηλεκτρονιακό τύπο, H H H : C : : C : H ενώ ο μοριακός τύπος είναι C 2 H 4 Στο μόριο αυτό υπάρχει ένας διπλός μη πολικός ομοιοπολικός δεσμός μεταξύ των ατόμων του C και τέσσερις πολικοί ομοιοπολικοί δεσμοί μεταξύ ατόμων C και ατόμων H. Γ: C 2 H 10, αφού η ένωση αυτή έχει ένα τριπλό ομοιοπολικό δεσμό μεταξύ των ατόμων του C, απομένει σε κάθε άτομο C ένα ηλεκτρόνιο και δημιουργεί ένα ομοιοπολικό δεσμό με ένα άτομο H. Έτσι έχουμε τον ηλεκτρονιακό τύπο H C C H ενώ ο μοριακός τύπος είναι C 2 H 2 Στο μόριο αυτό υπάρχει ένας τριπλός μη πολικός ομοιοπολικός δεσμός μεταξύ των ατόμων C και δύο πολικοί ομοιοπολικοί δεσμοί μεταξύ ατόμων C και ατόμων H. 50. Σωστή είναι η πρόταση δ. Στις ιοντικές ενώσεις δημιουργούνται ιόντα, λόγω αποβολής και πρόσληψης ηλεκτρονίων, με αποτέλεσμα τη δημιουργία κρυσταλλικών πλεγμάτων. 51. Ομοιοπολικά πολικά μόρια είναι το HCl και η NH 3, αφού δημιουργούνται ομοιοπολικοί δεσμοί μεταξύ ανόμοιων ατόμων με διαφορετική τιμή ηλεκτραρνητικότητας. Ομοιοπολικά μη πολικά μόρια είναι το N 2 και Cl 2, αφού δημιουργούνται ομοιοπολικοί δεσμοί μεταξύ ομοίων ατόμων. 52. Βλέπε απαντήσεις στο τέλος του κεφαλαίου. 53. α) (πραγματικό) (ιόντος) (φορτίο) (ατόμου) (χημική ένωση), β) (κατάσταση) (μηδέν). γ) (αριθμών οξείδωσης) (ατόμων) (μηδέν). δ) (αριθμών οξείδωσης) (πολυατομικό ιόν) (ιόντος). 54. α) Έστω x ο αριθμός οξείδωσης του S. Τότε είναι: 2-(+1)+ I x + 4-(-2) = 0 ή χ = +6 β) Έστω χ ο αριθμός οξείδωσης του N. Τότε είναι: 1-(+1) + 1-χ + 3-(-2) = 0 ή χ = +5 γ) Έστω χ ο αριθμός οξείδωσης του P. Τότε είναι:

15 19 3-(+1)+ 1-x + 4 (-2) = O ή χ = α) Έστω χ ο αριθμός οξείδωσης του C. Τότε είναι: 1 χ + 3-(-2) = -2 ή χ= +4 β) Έστω χ ο αριθμός οξείδωσης του I. Τότε είναι: 1 χ +3-(-2) = -1 ή χ = +5 γ) Έστω χ ο αριθμός οξείδωσης του S. Τότε είναι: 1(+1) + 1-χ + 3-(-2) = -1 ή χ = Βλέπε απαντήσεις στο τέλος του κεφαλαίου. 57. Έστω χ ο αριθμός οξείδωσης του S στο θειικό αργίλιο. 2 (+3) + 3 χ + 12-(-2) = O ή χ = +6. Άρα η σωστή απάντηση είναι η δ. 58. Βλέπε απαντήσεις στο τέλος του κεφαλαίου. 59. Βλέπε απαντήσεις στο τέλος του κεφαλαίου. 60. Βλέπε απαντήσεις στο τέλος του κεφαλαίου. 61. LCaCl 2 2. KI 3. Ca(OH) 2 4. AgNO 3 5. KClO 3 6. MgS 7. Na 2 CO 3 8. Al 2 (SO 4 ) 3 9.FeS0 4 IO-Al 2 (CO 3 ) 3 ILNa 2 O 12. ZnBr Mg 3 (PO 4 ) H 2 S 15. PbF AlN 17. (NH 4 ) 3 PO KCN 19. Ca(ClO 3 ) NH Οξείδιο του καλίου 2. Υδροξείδιο του βαρίου 3. Ιωδιούχο νάτριο 4. Χλωριούχο ασβέστιο 5. Χλωρικό οξύ 6. Θειούχο αργίλιο 7. Νιτρικός ψευδάργυρος 8. Βρωμιούχος σίδηρος(ιιι) 9. αμμωνία 10. Οξείδιο του μαγνησίου 11. Νιτρικό ασβέστιο 12. Ανθρακικό ασβέστιο 13. Διοξείδιο του αζώτου 14. Υδροξείδιο χαλκού(ι) 15. Θειικό αμμώνιο 16. Φωσφορικός σίδηρος(ιιι) 17. Νιτρικό κάλιο 18. Υδρόθειο 19. Φωσφορικό οξύ 20.Υδροκυάνιο. 63. Βλέπε απαντήσεις στο τέλος του κεφαλαίου

16 α) LKBrO 3 2.K 2 C0 3 3.KHSO4 4.K 2 S0 4 5.KOH 6.KI 7.K Ba(Br03)2 9.BaCO, 10.Ba(HS0 4 ) 2 ILBaSO 4 12.Ba(OH) 2 13.BaI 2 14.BaO 15.CuBr CU 2 C C11HSO4 18.Cu 2 S CuOH 20.CuI 2 LCu 2 O 22.Fe(Br0 3 ) 2 23.FeCOj 24.Fe(HS0 4 ) 2 25.FeS Fe(OH) 2 27.FeI 2 28.FeO 29.Al(Br0 3 ) 3 30.A1 2 (C0 3 ) 3 3 LAl(HSO 4 ) 3 32.A1 2 (S0 4 ) Al(OH) 3 34.A1I 3 35.A ΗΒι H 2 C H 2 S H 2 S H l.hi 42.H 2 0 β) 1. Βρωμικό κάλιο 2. Ανθρακικό κάλιο 3. Όξινο θειικό κάλιο 4. Θειικό κάλιο 5. Υδροξείδιο του καλίου 6. Ιωδιούχο κάλιο 7. Οξείδιο του καλίου 8. Βρωμικό βάριο 9. Ανθρακικό βάριο 10. Όξινο θειικό βάριο 11. Θειικό βάριο 12. Υδροξείδιο του βαρίου 13. Ιωδιούχο βάριο 14. Οξείδιο του βαρίου 15. Βρώμικος χαλκός(ι) 16. Ανθρακικός χαλκός(ι) 17. Όξινος θειικός χαλκός (I) 18. Θειικός χαλκός(ι) 19. Υδροξείδιο του χαλκού(ι) 20. Ιωδιούχος χαλκός (I) 21. Οξείδιο του χαλκού (I) 22. Βρώμικος σίδηρος(ιι) 23. Ανθρακικός σίδηρος(ιι) 24. Όξινος θειικός σίδηρος(ιι) 25. Θειικός σίδηρος(ιι) 26. Υδροξείδιο του σιδήρου(ιι) 27. Ιωδιούχος σίδηρος(ιι) 28. Οξείδιο του σιδήρου(ιι) 29. Βρωμικό αργίλιο 30. Ανθρακικό αργίλιο 31. Όξινο θειικό αργίλιο 32. Θειικό αργίλιο 33. Υδροξείδιο του αργιλίου 34. Ιωδιούχο αργίλιο 35. Οξείδιο του αργιλίου 36. Βρωμικό οξύ 37. Ανθρακικό οξύ 38. Θειικό οξύ 39. Θειικό οξύ 40. νερό 41. Υδροϊώδιο 42. νερό.

17 Έξω από το ψυγείο έχουμε μεγαλύτερη θερμοκρασία, άρα μεγαλύτερη ταχύτητα της αντίδρασης. 2. H χημική ουσία καταλάση είναι καταλύτης της αντίδρασης. 3.Στο ψυγείο του αυτοκινήτου υπάρχει νερό που προκαλεί πιο γρήγορα την οξείδωση του σιδήρου. 53. α.... που δεν είναι πλήρεις, δηλαδή μέρος μόνο των αντιδρώντων μετατρέπεται σε προϊόντα. β.... τη σχέση μεταξύ της ποσότητας ενός προϊόντος που παίρνουμε πρακτικά και της ποσότητας που θα παίρναμε θεωρητικά, αν η αντίδραση ήταν πλήρης (μονόδρομη). 54. α. Βλέπε θεωρία σελ. 101 β. Βλέπε θεωρία σελ α) K, Ba, Ca, Na, Mg, Al, Mn, Zn. β) F 2, Cl 2, Br 2, O 2, α) 2 Na + Cl 2 -» 2 NaCl β) 2Al+3Br 2 ->2AlBr 3 γ) C+0 2^C0 2 δ) N 2 +3Η 2 >2ΝΗ 3 ε) H 2 +I 2 >2ΗΙ στ) 2HgO ->Hg + O 2 καταλύτης ζ) 2HC1 -» H 2 +Cl 2 η) H 2 O 2 Η ) 2Na + 2HC1 -» 2NaCl + Hi ^ 2) Ag+ HCl > * (δεν πραγματοποιείται, βλέπε σειρά δραστικότητας) 3) Ba + 2ΗΙ ^ BaI 2 + H 2 4) 2Α1 + 6HC1 -* 2A1C Η 2 5) 2Α1 + 3FeBr 2 -> 2AlBr 3 + 3Fe 6) Ca + 2AgN0 3 -> Ca(NO 3 ) 2 + 2Ag 7) Fe + K 3 PO 4» * 8) Br 2 + 2KI > 2KBr + I 2 9) 3C A1I 3 2A1C I 2 10) S + KCl» * 11) Zn + H 2 O -> ZnO + H 2 12) Mg + H 2 O -» MgO + H 2 13) Ca + 2H 2 0 -» Ca(OH) 2 + H 2 14) Ba + 2H 2 0 -> Ba(OH) 2 + H 2

18 Γνα να πραγματοποιηθεί μία αντίδραση διπλής αντικατάστασης πρέπει ένα από τα προϊόντα της αντίδρασης να είναι 1) ίζημα(^) 2) αέριο(τ) ή 3) ουσία που να ιοντίζεται ελάχιστα. 2AgNO 3 + BaCl 2 -> Ba(NO 3 ) 2 + 2AgCll NaNO 3 + KCl > * 3H 2 S Α1Βγ 3 -> Al 2 (SO 4 ) 3 + 6HBrT ZnCl 2 + 2NaOH 2NaCl + Zn(OH) 2 J- Pb(NO 3 ) 2 + Na 2 S -> 2NaN0 3 + PbSi 2HN0 3 + ZnCl 2 -> Zn(NO 3 ) 2 + 2HClT 2Fe(N0 3 ) 3 + 3Ca(OH) 2 -> 3Ca(N0 3 ) 2 + 2Fe(OH) 3 i KNO 3 + CaBr 2» * 2NH4C1 + Ca(OH) 2 -> CaCl 2 + 2NH 3 t + 2H 2 0 CaSO 3 + 2HC1 -> CaCl 2 + SO 2 T + H 2 O 3Na 2 CO 3 + 2H 3 P0 4 -» 2Na 3 P C0 2 T + 3H HN0 3 + Ca(OH) 2 Ca(NO 3 ) 2 + 2H 2 0 Zn(OH) 2 + H 2 SO 4 -> ZnSO 4 + 2H 2 0 3KOH + H 3 PO 4 -> K 3 PO 4 + 3H 2 0 2Fe(OH) 3 + 3H 2 S0 4 -> Fe 2 (SO 4 ) 3 + 6H 2 0 N 2 O 5 + 2NaOH -> 2NaN0 3 + H 2 O P 2 O 5 + 3Ca(OH) 2 -> Ca 3 (PO 4 ) 2 + 3H 2 0 3C Al(OH) 3 -» Al 2 (CO 3 ) 3 + 3H 2 0 BaO + 2HC1 -> BaCl 2 + H 2 O Fe 2 O 3 + 6HN0 3 -> 2Fe(N0 3 ) 3 + 3H 2 0 Al 2 O 3 + 3H 2 S0 4 -» Al 2 (SO 4 ) 3 + 3H 2 0 2NH 3 +H 2 SO 4» (NH 4 ) 2 SO 4 NH 3 + HBr -» NH 4 Br 3C0 2 + Al 2 O 3 -> Al 2 (CO 3 ) 3 P 2 O 5 + 3Na 2 0 -> 2Na 3 P SO 3 + H 2 O -» H 2 SO 4, N 2 O 5 + H 2 O -» 2HN0 3 Na 2 O + H 2 O -> 2NaOH, MgO + H 2 O -> Mg(OH) 2 P 2 O H 2 O -> 2H 3 P0 4, Fe 2 O H 2 O ^ 2Fe(OH) Βλέπε απαντήσεις στο τέλος του κεφαλαίου. 62. l.ca 2. Na 3. Al 4. Fe 5. Pb 6. Cu 7. Hg 8. Ag S Cl 2 4. F 2

19 Fe(OH) 3 Na 2 O CaCO 3 NH 3 H 2 SO 4 Fe 2 (SO 4 ) 3 Na 2 SO 4 CaSO 4 (NH 4 ) 2 SO 4 HBr FeBr 3 NaBr CaBr 2 NH 4 Br H 3 PO 4 FePO 4 Na 3 PO 4 Ca 3 (PO 4 ) 2 (NH 4 ) 3 PO Βλέπε απαντήσεις στο τέλος του κεφαλαίου. 66. Βλέπε απαντήσεις στο τέλος του κεφαλαίου. 67. Βλέπε απαντήσεις στο τέλος του κεφαλαίου. 68. α) Είναι λανθασμένη γιατί έχουμε μεταβολή στους αριθμούς οξείδωσης και συγκεκριμένα για τον Zn ( O»+2) και για το H 2 (+1 >0). β) είναι σωστή γιατί όλοι οι αριθμοί οξείδωσης παραμένουν σταθεροί. γ) είναι σωστή γιατί έχουμε μεταβολή στους αριθμούς οξείδωσης και συγκεκριμένα για το H 2 (0 >+1) και για το Cl 2 (0 >- 1). δ) είναι λανθασμένη γιατί όλοι οι αριθμοί οξείδωσης παραμένουν σταθεροί. 69. α. 2HC1 + K 2 CO 3 2KC1 + CO 2 + H 2 O β. FeS + 2HBr -» H 2 S + FeBr 2 γ. 2NaOH + H 2 SO 4 -» Na 2 SO 4 + 2Η ζ Ο δ. 2Κ + 2Η 2 0 -> 2ΚΟΗ + H α. P 2 O 5 + 3Η 2 0 -> 2Η 3 Ρ0 4 β. FeO + H 2 O -> Fe(OH) 2 γ. 2Na + 2Η 2 0 -» 2NaOH + H 2 δ. N 2 + 3Η 2 -> 2ΝΗ 3 ε. 2HgO -» 2Hg + O FeO + 2HC1 -> FeCl 2 + H 2 O 2. Na 2 O + H 2 SO 4 > Na 2 SO 4 + H 2 O 3. 3K 2 O + 2Η 3 Ρ0 4 2Κ 3 Ρ Η CuO + 2ΗΝ0 3 -> Cu(NO 3 ) 2 + H 2 O 72. Ca(OH) 2 + 2HBr -> CaBr 2 + 2Η 2 0 3NaOH + H 3 PO 4 Na 3 PO 4 + 3Η 2 0

20 27 Al(OH) 3 + 3HNO 3 -» Al(NO 3 ) 3 + 3H α) NH 3 + HCl -» NH 4 Cl β) 3NH 3 + H 3 PO 4 (NH 4 ) 3 PO Σωστή απάντηση είναι η γ, γιατί το Mg είναι δραστικότερο από το υδρογόνο και θα 'χουμε την αντίδραση Mg + 2HC1 -» MgCl 2 + H Σωστή απάντηση είναι η γ, γιατί από την αντίδραση καταβυθίζεται το ίζημα του AgBr. 76. α) 2AgOH + H 2 SO 4 -> Ag 2 SO 4 + 2Η 2 0 3Ca(OH) 2 + 2Η 3 Ρ0 4 -> Ca 3 (PO 4 ) 2 + 6Η 2 0 β) 2AgOH + SO 3 -> Ag 2 SO 4 + H 2 O 3Ca(OH) 2 + P 2 O 5 -> Ca 3 (PO 4 ) 2 + 3Η 2 0 γ) Ag 2 O + H 2 SO 4 > Ag 2 SO 4 + H 2 O 3CaO + 2Η 3 Ρ0 4 Ca 3 (PO 4 ) 2 + 3Η 2 0 δ) Ag 2 O + SO 3» Ag 2 SO 4 3CaO + P > Ca 3 (PO 4 ) α) οξύ + βάση» άλας + νερό β) οξύ + βασικό οξείδιο > άλας + νερό γ) οξύ + μέταλλο > άλας + υδρογόνο δ) οξύ + άλας» οξύ, + άλαςι Για να αντιδράσει ένα οξύ με μέταλλο θα πρέπει το μέταλλο να είναι δραστικότερο του υδρογόνου. Για να αντιδράσει ένα οξύ με άλας θα πρέπει από την αντίδραση να παράγεται ίζημα ή αέρια ουσία ή ουσία που ιοντίζεται ελάχιστα. 78. α) Όταν προσθέσουμε νάτριο στο νερό γίνεται χημική αντίδραση και έχουμε παραγωγή υδροξειδίου του νατρίου (NaOH) και έκλυση αερίου υδρογόνου (H 2 ). Παρατηρούμε την έκλυση του αερίου. H φαινολοφθαλε'ίνη σε υδατικό διάλυμα βάσης παίρνει ανοικτό κόκκινο χρώμα. Παρατηρούμε την αλλαγή του χρώματος, β) 2Na + 2Η 2 0 2NaOH + H 2 T 79. Έκλυση αερίου έχουμε από την αντίδραση του βαρίου με το διάλυμα του HCl (Δοχείο Α) Ba + 2HC1 -> BaCl 2 + H 2 T

21 28 Καταβύθιση ιζήματος έχουμε από την αντίδραση του βαρίου με το διάλυμα του H 2 SO 4 (Δοχείο B) Ba + H 2 SO 4 > BaSO 4 + H 2 Στο δοχείο Γ έχουμε το διάλυμα NaCl, όπου γίνεται απλώς η αντίδραση χωρίς παραγωγή ιζήματος ή αερίου Ba + 2NaCl > BaCl 2 + 2Na. 80. Από την υπερέκκριση γαστρικού υγρού έχουμε παραγωγή υ- δροχλωρικού οξέος (HCl) το οποίο εξουδετερώνεται από βάσεις όπως το Mg(OH) 2 και το Al(OH) 3 και όχι από ασπιρίνη που περιέχει οξύ (ακετυλοσαλικυλικό οξύ). 81. To διάλυμα ασπιρίνης περιέχει οξύ (ακετυλοσαλικυλικό οξύ) το οποίο μετατρέπει σε κόκκινο το βάμμα του ηλιοτροπίου (δείκτης). To διάλυμα με το χαπάκι ALUDROX περιέχει τις βάσεις Mg(OH) 2 και Al(OH) 3 που χρωματίζουν με ανοικτό κόκκινο χρώμα το διάλυμα φαινολοφθαλεΐνης (δείκτης). To διάλυμα του φυσιολογικού ορού (NaCl 0,9% w/v) δεν αλλάζει το χρώμα στο πεχαμετρικό χαρτί (δείκτης). Εδώ έχουμε ουδέτερο διάλυμα. 82. Θα πρέπει το δοχείο στο οποίο θα αποθηκευτεί το διάλυμα να είναι κατασκευασμένο από μέταλλο με το οποίο να μην μπορεί να αντιδρά το διάλυμα του HCl ή των αλάτων. Έτσι το Al δεν μπορεί να αντιδράσει με το KCl και με το MgSO 4 και ο Cu δεν μπορεί να αντιδράσει με το FeSO 4, το Zn(NO 3 ) 2 και το HCl (από τη σειρά δραστικότητας). Στο αλουμινένιο δοχείο αποθηκεύονται τα διαλύματα KCl και MgSO 4 ενώ στο χάλκινο δοχείο αποθηκεύονται τα διαλύματα FeSO 4, Zn(NO 3 ) 2 και HCl.

22 29 4. ΣΤΟΙΧΕΙΟΜΕΤΡΙΑ 6. α) Σημαίνει ότι η μάζα του ατόμου του υδραργύρου είναι 200 φορές μεγαλύτερη από το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα-12. β) Σημαίνει ότι η μάζα του μορίου του φωσφορικού ασβεστίου είναι 310 φορές μεγαλύτερη από το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 7. Βλέπε θεωρία σελ ) ποσότητα, N a 2)α) σχετική ατομική μάζα β) σχετική μοριακή μάζα. 9. Βλέπε θεωρία σελ Βλέπε απαντήσεις στο τέλος του κεφαλαίου ) Είναι λανθασμένη γιατί η σχετική μοριακή μάζα είναι καθαρός αριθμός. 2) Είναι λανθασμένη γιατί αυτό ισχύει μόνο για αέριες ουσίες. 3) Είναι σωστή γιατί η σχετική ατομική μάζα και η σχετική μοριακή μάζα του σιδήρου ταυτίζονται. (Τα μέταλλα σε κατάσταση ατμών είναι μονοατομικά στοιχεία). 4) Είναι σωστή γιατί σε μάζα όση είναι το M r μιας χημικής έ- νωσης περιέχεται σταθερός αριθμός μορίων (N a μόρια). 12. α) M R =I- 80=160 β) M r =I- 56=56 γ) M,=3-16=48 δ)μ Γ =4 31=124 ε)μ Γ = =64 στ)μ Γ = =47 ζ)m r =I- 40+(16+1)- 2=74 η)μ Γ = ( ) 3= Χωρίς υπολογισμούς: οι αριθμοί 6,02- IO 23 και 0, είναι πολύ μεγάλοι για μάζες μορίων. Άρα η σωστή απάντηση είναι η β. Με υπολογισμούς: για το CH 4 έχουμε M r = g 6,02- IO 23 μόρια m 1 μόριο ή m=2,66- IO -23 g. 14. O 2 : Μ,=2 16=32 δηλαδή (1-δ) CO 2 : Μ Γ = =44 δηλαδή (2-α) Ν 2 :Μγ=2-14=28 δηλαδή (3-β) O 3 : Μ γ=3 16=48 δηλαδή (4-γ) και H 2 S: M r =I- 2+32=34 δηλαδή (5-ε).

23 Έστω χ η ατομικότητα. M r =\- A r ή χ = M J A r = 124/31 =4. Αρα η σωστή απάντηση είναι η γ. 16. Χρησιμοποιούμε τον τύπο n=m/m r με M r σε g/mol άρα m=n M r. α) O 2 : M r =2-16=32, άρα m =10 mol-32 g/mol = 320 g. β) CO 2 : M r = =44, άρα m = 2 mol. 44 g/mol = 88 g. γ) H 3 PO 4 : M r = =98, άρα m = 4 mol. 98 g/mol = 392 g. 17. Αντί του τύπου n=m/m r μπορούμε σ' αυτές τις μετατροπές να έχουμε κατατάξεις. Δηλαδή: α) N 2 : Mr=28 28 g 1 mol 560 g χ ή χ = 20 mol N 2. β) H 2 S: Mj=34 34 g 1 mol 68 g ψ ή ψ = 2 mol H 2 S. γ) H 2 : M r =2 2 g 1 mol 3000 g ω ή ω= 1500 mol. 18. α) 1 mol NH 3 22,4 L (STP) 3 mol V 1 ή V 1 = 67,2 L. β) 1 mol SO 2 22,4 L (STP) 0,001 mol V 2 ή V 2 =O,0224 L ) Imol N a μόρια χ ION a μόρια ή x =10 mol. 2) 1 mol N a μόρια 2,6 mol ψ ή ψ = 2,6Ν Α μόρια. 3) 1 mol 22,4 L (STP) ω 112 L ή ω = 5 mol. 20. Av χ είναι η σχετική ατομική μάζα του C, ψ η σχετική ατομική μάζα του H και ω η σχετική ατομική μάζα του N θα έχουμε: C 2 H 4 : Mr=28 δηλαδή 2χ+4ψ=28 (1) NH 3 : M r = 17 δηλαδή ω+3ψ=17[ (2) Από την πρόσθεση των (1) και (2) έχουμε 2χ+7ψ+ω=45 και επειδή η M r της C 2 H 7 N είναι 2χ+7ψ+ω, θα έχουμε για την έ- νωση C 2 H 7 N ότι M r =45.

24 Τα 8 g O 2 (Μ,=32) είναι 8/32 mol=0,25 mol άρα περιέχουν 0,25Ν α μόρια. Τόσα είναι και τα μόρια του H 2 που αντιστοιχούν σε 0,25 mol H 2. Για το H 2 σε STP συνθήκες: 1 mol 22,4 L 0,25mol V ή V=5,6 L H mol αντιστοιχεί σε M r g. Δηλαδή M r g -> 22,4 L 100 g > 44,8 L δηλαδή Μ Γ = Υπολογίζουμε τη μάζα και τον όγκο (STP) μιας ορισμένης ποσότητας του οξυγόνου, έστω του 1 mol. Έτσι έχουμε w = M r g=32 g και V=22,4 L. p=m! V = 32 g / 22,4 L =1,43 g/l. 24. Όπως και στη προηγούμενη άσκηση ρ-m/v (για 1 mol σε STP συνθήκες) ή 3,48 g/l= = M r g / 22,4 L ή M r = Όπως και προηγουμένως p=ml V ή 3,48 g/l= M r g /22,4 L ή M r = 78. Για το XH 3 : M r =A r +3.1 ή 78 = A r +3 ή A r = Για το SO 2 : M r = 64 δηλαδή n = 3,2/64 mol = 0,05 mol SO 2. Στο 1 mol SO 2 περιέχονται 2N a άτομα O 0,05 mol χ ή X=OJZV a άτομα. Τόσα είναι τα άτομα του οξυγόνου και στην ποσότητα του CO 2. Στο 1 mol CO 2 περιέχονται 2Ν Α άτομα O ψ Ο,ΙΝ άτομα ή ψ=0,05 mol CO 2. 1 mol CO 2 22,4 L (STP) 0,05 mol V ή V=I, 12 L ) H 2 O: M 1 = 18 Στα 18 g H 2 O τα 2 g H 90 g W 1 ή Wj=IO g H. 2) NH 3 : M r = 17 Στα 17 g NH 3 14gN w 2 42 g ή w 2 =5 1 g NH 3. 3) 1 mol CO ml (STP) n, 560 ml ή ri =0,025 mol CO 2.

25 32 Στο 1 mol CO 2 περιέχονται 32 g O 0,025 mol m 3 ή W 3 =O,8 g O. 4) H 2 S: Mr=34. 1 mol 34 g n 2 68 g ή n 2 =2 mol H 2 S. Στο 1 mol H 2 S 2Ν Α άτομα H 2 mol χ ή χ=4ν α άτομα H ) Είναι λανθασμένη, γιατί ίσοι όγκοι αερίων στις ίδιες συνθήκες θερμοκρασίας και πίεσης περιέχουν τον ίδιο αριθμό μορίων. 2) Είναι σωστή, γιατί στο 1 mol NH 3 περιέχονται N a άτομα N και 3Ν Α άτομα H δηλαδή συνολικά 4Ν Α άτομα. 3) Είναι λανθασμένη, γιατί στο 1 mol περιέχονται 4Ν Α άτομα O, άρα στα 4 mol περιέχονται 16Ν Α άτομα οξυγόνου. 4) Είναι σωστή, γιατί ο αριθμός των mol είναι ανάλογος των αριθμών των μορίων. 29. α) He: A r =4. N a άτομα 4 g 1 άτομο x ή χ=4/ν Α g. β) Pb: Λγ=207. N a άτομα 207 g 1 άτομο ψ ή ψ=207/ν Α g. 30. O 2 : M r =32 > N a μόρια 32 g 1 μόριο χ ή χ = 32/Ν Α g. HCl: Mr=36,5» N a μόρια 36,5 g 1 μόριο ψ ή ψ = 36,5/Ν Α g. 31. Ουσία X > n x mol και η χ Ν Α μόρια Ουσία Ψ > π ψ mol και π ψ Ν Α μόρια άρα αριθμός μορίων X / αριθμός μορίων Ψ = η χ N a / π ψ N a = nj π ψ 32. Ισομοριακό μίγμα σημαίνει ίδιος αριθμός μορίων άρα και ίδιος αριθμός mol. Δηλαδή έχουμε n mol A και n mol B. m A =3/4 m B ή π M m =3/4 n M rm ή Μ Γ(Β) =4/3 Μ Γ(Α) ή M a β)=4/3 21= α) NH 3 : M 1 = 17 δηλαδή για την αμμωνία, m\=4 mol 17g/mol=68 g. N 2 : M r =28 δηλαδή για το άζωτο,

26 33 m 2 =2 mol 28g/mol=56 g. Άρα το μίγμα ζυγίζει 68 g+ 56 g =124 g. β) 1 mol NH 3 22,4 L (STP) 4 mol V 1 ή Vi=89,6 L. 1 mol N 2 22,4 L (STP) 2 mol V 2 ή V 2 =44,8 L. Άρα V w =Vi+V 2 = 134,4 L. ΠΡΟΣΟΧΗ! Επειδή το 1 mol οποιουδήποτε αερίου καταλαμβάνει σε πρότυπες συνθήκες όγκο 22,4 L μπορούμε να πούμε ότι 1 mol μίγματος αερίων καταλαμβάνει όγκο 22,4 L, άρα 1 mol μίγματος 22,4 L (STP) 6 mol ν μ ιγ ή V M i T = 134,4 L. 34. Στο 1 mol H 2 S 2Ν Α άτομα H 3 mol χ ή χ = 6Ν Α άτομα H. Στο 1 mol NH 3 3Ν Α άτομα H 1,2 mol ψ ή ψ = 3,6Ν Α άτομα H. Συνολικά υπάρχουν 9,6Ν Α άτομα H. 1 mol ατόμων H δηλαδή N a άτομα H ζυγίζουν 1 g 9,6Ν α άτομα m ή m = 9,6 g. 35. Για την αμμωνία M r =Il και για το υδρόθειο M 1 =34. Έστω x mol NH 3 και ψ mol H 2 S. H μάζα της αμμωνίας είναι 17χ g και η μάζα του H 2 S είναι 34ψ g. Άρα η πρώτη εξίσωση είναι: 17χ + 34ψ = 6,8 (1) Στο 1 mol NH 3 περιέχονται 3Ν Α άτομα H χ mol ;=3Ν α X άτομα H. Στο 1 mol H 2 S περιέχονται 2Ν Α άτομα H ψ mol ;=2Ν Α ψ άτομα H. Άρα η δεύτερη εξίσωση είναι: 3Ν Α x + 2Ν Α ψ = 0,8Ν Α ή 3χ + 2ψ = 0,8 (2) Αύνοντας το σύστημα των εξισώσεων βρίσκουμε ότι χ=0,2, άρα η μάζα της NH 3 είναι 0,2 17 g=3,4 g. 36. a)m A /m B = (n- Μ Α )/(η M b ) = Μ Α /Μ Β β) Αφού το μίγμα περιέχει ίσα mol, τα αέρια θα καταλαμβάνουν και ίσους όγκους δηλαδή V a ZV e =I.

27 CO 2 : α mol 44α g 22,4α L α N a μόρια H 2 S: M r =34 β/34 mol β g β/34-22,4 L β/34- N a μόρια NH 3 : M R =IL γ/22,4 mol 17γ/22,4 g γ L γ/22,4) N a μόρια SO 2 : M r =64 δ/ν Α mol (δ/ν Α ) 64 g (δ/ν Α ) 22,4 L δ μόρια 38. Βλέπε θεωρία σελ P A - V a = n A RT A I Διαιρώντας κατά μέλη και αφού P B - V b = n B RT B I P A =P B και T A =T B έχουμε: V A I V B =Π Α./ Η Β 40. I) P- V=/?/<Τ(αρχικά) 4Ρ- V'=nR T (τελικά) Διαιρώντας κατά μέλη έχουμε: V/ V=4 ή V=V14. II) P- V=nRT (αρχικά) 4Ρ- V'=nR 2Τ (τελικά) Διαιρώντας κατά μέλη έχουμε: V/ V=l/2 ή V'=2V. 41. Βλέπε απαντήσεις στο τέλος του κεφαλαίου ) Σε σταθερό όγκο και σταθερή θερμοκρασία, η πίεση είναι ανάλογη του αριθμού των mol διότι: PV=nRT ή P=nRT / V και RT/ V = k (σταθερό) άρα P=k n. H προσθήκη ποσότητας CO 2 αυξάνει τον αριθμό των mol άρα αυξάνει και την πίεση. H πρόταση είναι σωστή. 2) PV=nRT ή V=HRTIP και επειδή ηrip=ic (σταθερό) έχουμε ότι V=k- T δηλαδή τα μεγέθη V και T είναι ανάλογα. H πρόταση είναι λανθασμένη. 43. PV=In/ M R RT ή M R =HIRTIPV=16g- 0,082L atm K 1 mol" 1 (273+32)K/latm 5L ή M,= Σε θ=27 0 C ή Γ=300 K, από την καταστατική εξίσωση (PV=hRT) έχουμε: 3 V=n R- 300 (1). Σε θ=127 0 C ή 7=400 K, από την καταστατική εξίσωση έχουμε P- V=H- R- 400(2). Διαιρώντας κατά μέλη 3 atm/ P =300 / 400 ή P=4 atm =(0+273) K ή Γ=330 K. Για το O 2, Μ Γ =32 άρα η= 64 g / 32 g/mol ή n=2 mol. Από την καταστατική εξίσωση P- 56L=2mol- 0,082 L- atm- K" 1 mol K

28 ή P=9,l atm =(0+273) K ή Γ=350 K. Από την καταστατική εξίσωση έ- χουμε 2 atm- 56L=n- 0,082 L- atm- K 1 mol K ή n=3,9 mol. Άρα η μάζα θα είναι m=3,9 mol 40 g/mol= 156 g =(0+273) K ή Γ=546 K και τα 0,5Ν Α μόρια είναι 0,5 mol. Από την καταστατική εξίσωση έχουμε: P 2,8 L=0,5 mol 0,082 L- atm- K" 1 mol" K ή P=8 atm. 48. V a =2V b Pa - V A =n A R- T a I Διαιρώντας κατά μέλη έχουμε: Pb" VB=IIB- R- TB I P a - 2V b /Pb- V b =0,2/0,4 ή PJ P b =1/4 49. α) Από την καταστατική εξίσωση έχουμε: 4 atm 22,4 L=n 0,082 L- atm- K" 1 mol" K ή n=2 mol. β) Από τον τύπο n=mjm 1 έχουμε M r =m/n=34/2=17. γ) M r =A 1 -(X)+3Λ γ( η) ή 17=Λ Γ(Χ )+3 ή Λ Γ ( Χ) = α) 1 ος Tponoc (μέσω του V m ): Για I mol NH 3 δηλαδή 17 g, ο όγκος είναι 22,4 L. Άρα ρ=m /V = 17 g / 22,4 L =0,76 g/l 2 ος τρόπος (μέσω της καταστατικής εξίσωσης): Οι πρότυπες συνθήκες είναι P=1 atm και T=273 K. P V=(m /M r )RT ή ml V =P- MJRT ή ρ=ρ- M r /RT ή ρ= (1 atm 17 g/mol)/(0,082 L- atm- K" 1 mol" K) ή ρ=0,76 g/l. β) Όπως και προηγουμένως (2 ος τρόπος): Τ=(θ+273) K= 1092 K. ρ= (2 atm 17 g/mol) (0,082 L- atm- K 1 mol K) ή ρ=0,38 g/l. 51. Από τον τύπο της προηγούμενης άσκησης ρ=p- M r /RT έχουμε ότι: M r = D-R-T= 2 g/l L- atm- K"'- mol"'- 546 K P 2 atm ή Μ Γ = CO 2 : τα Ilg είναι 11/44 mol=0,25 mol. H 2 S: τα 34 g είναι 34/34 mol=l mol.

29 36 N 2 : τα 56 g είναι 56/28 mol=2 mol. Άρα τα η ολ =3,25 mol (μίγματος αερίων). H καταστατική εξίσωση ισχύει και για μίγμα αερίων, P ft - ν=η μ RT ή Ρ=(3,25 mol 0,082 L- atm K 1 mol' K)/56 L ή P=2,6 atm. άρα 53. α) Για το οξυγόνο M 1 =32 και για το άζωτο A/r=28. Av x είναι τα mol του O 2 τότε 4χ θα είναι τα mol του N 2, και επειδή το μίγμα ζυγίζει 288 g έχουμε ότι: χ 32+4χ 28=288 ή 144χ=288 ή χ=2. Άρα το μίγμα περιέχει 2 mol O 2 και 8 mol N 2. β) Τα συνολικά mol του μίγματος είναι 10 mol. Εφαρμόζουμε την καταστατική εξίσωση για το μίγμα των αερίων: 7ΜΘ+273) Κ=330 K. 20 atm V=IOmol- 0,082 L- atm- K" 1 mol K ή V=13,53 L. 54. α) (mol διαλυμένης ουσίας), (1 L του διαλύματος). β) 2 mol διαλυμένης ουσίας σε 1 L ή 1000 ml διαλύματος, γ) (ποσότητα της διαλυμένης ουσίας). 55. C= n/ V =0,2 mol / 0,4 L =0,5 Μ. ή στα 400 ml διαλύματος 0,2 mol KOH 1000 ml χ ή x=0,5 mol. Άρα η μοριακότητα του διαλύματος είναι 0,5 Μ. 56. Για το HNO 3 : M x =63, άρα n=6,3/63 mol=0,l mol. Για το διάλυμα: c=n / V ή V=n Ic =0,1 mol/ ( 0,2 mol/l) =0,5 L ή V=500 ml. Για το διάλυμα: p=m A IV ή m A =p- V= 1,02 g/ml 500mL ή m A =5\0 g. 57. H μάζα του διαλύματος είναι 400 g + 20 g = 420 g. Για το διάλυμα: ρ=νη Δ / V ή V=m A / ρ =420 g /(1,04 g/ml) ή V=403,8 ml ή V=O,4038 L. Γ ια το NaOH: Μ Γ =40, άρα n=20/40 mol=0,5 mol. c=n/v=0,5 mol/0,4038 L ή c= 1,24 mol/l= 1,24 Μ.

30 % w/v σημαίνει: στα 100 ml διαλύματος 2 g NaOH. Άρα μπορώ να θεωρήσω ότι V=IOO ml ή V=O, 1 L και «=2/40 mol = 0,05 mol. Άρα c=n/v= 0,05 mol/0,1 L=O,5 Μ M σημαίνει: στα 1000 ml διαλύματος 2 mol H 2 SO 4, δηλαδή 2 98 g καθαρού H 2 SO 4 (AZ r =98). Άρα μπορούμε να θεωρήσουμε τον όγκο του διαλύματος 1000 ml και την ποσότητα της διαλυμένης ουσίας 196 g. Γ ια το διάλυμα: p=mjv ή m A =p- V=LlgmL mL=1100g. Στα 1100 g διαλύματος 196 g IOOg χ ήx=17,8g Άρα το διάλυμα είναι περιεκτικότητας 17,8 % w/v. 60. V=200 ml=0,2 L. Για το NaCl: Ai r =58,5, άρα τα 5,85 g είναι 5,85/58,5 mol = 0,1 mol. C=HlV=0,1 mol/0,2 L=O,5 Μ ) Αφού στο διάλυμα προσθέτουμε νερό η ποσότητα της διαλυμένης ουσίας παραμένει σταθερή και επειδή ο όγκος αυξάνεται η περιεκτικότητα του διαλύματος μειώνεται. Άρα η σωστή απάντηση είναι η γ) 0,5 Μ. 2) Αφού από το διάλυμα αφαιρούμε νερό (με βρασμό) η ποσότητα της διαλυμένης ουσίας παραμένει σταθερή και επειδή ο όγκος του διαλύματος μειώνεται η περιεκτικότητα του αυξάνεται. Άρα η σωστή απάντηση είναι η α) 3 Μ % w/v σημαίνει: στα 100 ml διαλύματος 8 g H 2 SO 4 Για το H 2 SO 4 : M r =98, άρα η= 40 g/ 98 g/mol ή n=0,408 mol. To τελικό διάλυμα έχει όγκο 600 ml και το H 2 SO 4 παραμένει 40 g. Στα 600 ml διαλύματος 40 g H 2 SO ml χ ή x=6,67 g. Άρα το τελικό διάλυμα είναι περιεκτικότητας 6,67% w/v. Για τον υπολογισμό της συγκέντρωσης έχουμε: C=«/V=O,408 mol/0,6 L=O,68 Μ. 63. Μετά την αφαίρεση του νερού η ποσότητα της διαλυμένης ουσίας παραμένει σταθερή. Αρχικό διάλυμα: C=HlV ή n=c V=0,4 mol L" 1 0,04 L = 0,016 mol NaOH.

31 38 Τελικό διάλυμα: V Tt >=40 ml-8 ml=32 ml=0,032 L. -=0,016 mol/0,032 L =0,5 M. 64. A' διάλυμα: Στα 100 ml διάλυμα 10 g NaOH 200 ml m A ή m A = 20 g NaOH. B' διάλυμα: Στα 100 ml διάλυμα 2 g NaOH 300 ml ηι Β ή m B =6 g NaOH. Στο τελικό διάλυμα όγκου ( ) ml=500 ml υπάρχουν (m A +m B ) g NaOH ή 26 g NaOH. Άρα στα 500 ml διαλύματος 26 g NaOH IOOmL χ ή χ = 5,2 g. Δηλαδή η περιεκτικότητα του διαλύματος είναι 5,2% w/v. Τα 26 g NaOH είναι 26/40 mol=0,65 mol. Άρα c= η/ν =0,65 mol / 0,5 L =1,3 Μ. 65. A' Διάλυμα: p A =m A /V ή V=m A / p\ = 540 g/1,08 g/ml ή V=500 ml. 9,8% w/v σημαίνει: στα 100 ml διαλύματος 9,8 g καθ. H 2 SO 4 στα 500 ml In 1 ή In 1 = 49 g καθαρού H 2 SO 4. B' Διάλυμα: c=n / V ή n=c- V=2 mol L -1 4,5 L=9 mol. Γ ια το H 2 SO 4 είναι M r =98. 1 mol 98 g 9 mol W 2 ή W 2 = 882 g. Στο τελικό διάλυμα όγκου V kv =O,5L+4,5 L=5 L υπάρχουν (49+882) g=931 g ή 931/98 mol καθαρού H 2 SO 4. Γ ια το τελικό διάλυμα έχουμε c=nl V =9,5 mol/ 5 L =1,9 Μ. 66. Για το A' διάλυμα: x L και συγκέντρωση 0,1 Μ. Για το B' διάλυμα: 3 L και συγκέντρωση 0,3 Μ. Γ ια το τελικό διάλυμα: (χ+3) L και συγκέντρωση 0,15Μ. Για το τελικό διάλυμα ισχύει: η Α +η Β =η τελ ή Ca V A +C B - V B =C TEI ι ν ΤΕ Χ ή 0,1 M- x+0,3 M- 3 L=O, 15 M- (χ+3) L. Λύνοντας την εξίσωση έχουμε: χ= A' διάλυμα: χ L και συγκέντρωσης 2 Μ.

32 39 B' διάλυμα: ψ L και περιεκτικότητας 3,65% w/v. Βρίσκουμε την συγκέντρωση του διαλύματος αυτού: 3,65% w/v > Στα (100 ml)=0,l L διαλύματος περιέχονται 3,65 g HCl στο 1 L m ή m=36,5 g και αφού για το HCl M r =36,5 έχουμε 36,5/36,5 mol=l mol. Άρα η συγκέντρωση του B' διαλύματος είναι 1 Μ. Τελικό διάλυμα: (x+ψ) L και συγκέντρωσης 0,15 Μ. Στην ανάμιξη των διαλυμάτων ισχύει: η Α +η Β =η τελ ή Ca Va+Cb V B =C TCV V W X ή 2 M- χ+1 M- ψ=1,4μ (χ+ψ). Λύνοντας βρίσκουμε ότι χ/ψ=2/ H ποσότητα του καθαρού KOH παραμένει σταθερή και στα δύο διαλύματα. Λογικό διάλυιια: η μάζα του βρίσκεται από τον τύπο ηί Α =ρ V ή Wj=I,05 g/ml- 800 ml ή Wj=840 g. Στα 100 g διαλύματος IOg καθαρού KOH 840 g m ή m = 84 g καθαρού ΚΟΗ. Τελικό διάλυιια: η ποσότητα της διαλυμένης ουσίας είναι ίδια δηλαδή 84 g και επειδή για το KOH έχουμε M r =56 θα υπάρχουν 84/56 mol ή 1,5 mol. c=/j / V ή V=n/ C= 1,5 mol/ 2 mol/l =0,75 L ή 750 ml. O όγκος του νερού που εξατμίσθηκε: V=V APX - V W X =800 ml -750 ml =50 ml mol αερίου (που είναι το CO 2 ) 22,4 L «/ 4,48 L ή πι=0,2 mol. CaCO 3 + H 2 SO 4 ^ CaSO 4 + H 2 CO 3 ή CaCO 3 + H 2 SO 4 ^ CaSO 4 + CO 2 T + H 2 O 1 mol 1 mol 1 mol «2 η3 0,2 mol ή «2 =0,2 mol CaCO 3 και η 3 =0,2 mol CaSO 4 Για το CaSO 4, M r = 136, άρα τα 0,2 mol είναι 0,2-136g=27,2g. 70. NaOH + NH 4 Cl NaCl + NH 4 OH ή NaOH + NH 4 Cl NaCl + NH 3 T + H 2 O 1 mol Imol 0,1 mol χ ή χ = 0,1 mol.

33 40 Από την καταστατική εξίσωση και για Γ=(Θ+273)Κ=330 K έχουμε: P- V=nRT ή V=nRTIΡ=(O 5 Imol- 0,082L atm K" 1 mol" 1 330K)/l,5atm ή V=I,8 L. 71. Στα 100 g ορυκτού 88 g καθαρού FeS 20 g m ή w=17,6g. Για το FeS με M r =88 έχουμε 17,6/88 mol ή 0,2 mol FeS. FeS + 2HC1 -> FeCl 2 + H 2 S 1 mol 1 mol 0,2 mol η ή η =0,2 mol H 2 S Γ ια το H 2 S σε πρότυπες συνθήκες: V=0,2 mol 22,4 L/mol=4,48 L. 72. Υπολογίζουμε τα mol του H 2 που παράγονται. V=984 cm 3 =0,984 L. Γ=(θ+273) Κ=300 K. P- V=nRT ή Ii=PVI RT = (3 atm 0,984 L)/(0,082 L- atm- K" 1 mol" 1 300Κ) =0,12 mol. Zn + 2HC1 -> ZnCl 2 + H 2 1 mol 1 mol x 0,12 mol ή x=0,12 mol Zn και επειδή για τον Zn, A r =65, η μάζα του ψευδαργύρου είναι m=0,12 65 g=7,8 g. Στα 100 g ακάθαρτου Zn 85 g καθαρό Hi aic 7,8 g ή m ak =9,18 g. 73. Για το Na 2 CO 3 με M r = 106 έχουμε: ηι=21,2/ 106= 0,2 mol. Na 2 CO 3 + 2HC1 -> 2NaCl + H 2 CO 3 ή Na 2 CO 3 + 2HC1 -> 2NaCl + CO 2 T + H 2 O 1 mol 2 mol 0,2 mol η 2 ή«2 =0,4πιο1. Για το διάλυμα του HCl, C=ItIV ή V=n/ C =0,4 mol/2 mol/l =0,2 L. 74. Για το HCl n=c- V=O,05 mol/l 3 L=0,15 mol HCl Al(OH) 3 + 3HC1 -> AlCl 3 + 3Η 2 0

34 41 1 mol 3 mol η 0,15 mol ή «=0,05 mol Al(OH) 3. Γ ια το Al(OH) 3 με M r =78 έχουμε πι=0,05 78 g=3,9 g. 75. Για το υδρογόνο ni=v IV m = 44,8 L/ 22,4 L/mol = 2 mol H 2. Για το Cl 2 με M r =71 έχουμε «2 = 150/71 mol=2,ll mol. Με τη στοιχειομετρία της χημικής αντίδρασης εξετάζουμε ποια από τις δύο ουσίες βρίσκεται σε περίσσεια. Επειδή η α- ναλογία mol των αντιδρώντων είναι 1:1 το Cl 2 βρίσκεται σε περίσσεια. Άρα αντιδρά όλο το H 2 και ο υπολογισμός γίνεται με αυτό. H 2 + Cl 2 -» 2HC1 1 mol 2 mol 2 mol Hj ή «j=4 mol HCl Για το HCl με M r =36,5 έχουμε «7=4 36,5 g=146 g. 76. Για το S με A r =32 έχουμε, «=3200/32 mol =100 mol. Για το O 2 V=I,12 m 3 =l 120 L ή 1120/22,4 mol=50 mol. Ελέγχουμε την περίσσεια: S + O 2 > SO 2 1 mol 1 mol χ 50 mol ή χ =50 mol S. Διαθέτουμε 100 mol S, άρα το S βρίσκεται σε περίσσεια και ο υπολογισμός του SO 2 θα γίνει με το οξυγόνο. S +* O 2 ^ SO 2 1 mol 1 mol 50 mol ψ ή ψ=50 mol SO Για το Mg με A,=24 έχουμε «=2,4/24 mol=0,l mol. Mg + H 2 SO 4 ^ MgSO 4 + H 2 1 mol 1 mol 0,1 mol χ ή x=0,1 mol. H 2 + Br 2 2HBr 1 mol 2 mol 0,1 mol ψ ή ψ=0,2 mol HBr. HBr + AgNO 3 -> HNO 3 + AgBri 1 mol 1 mol 0,2 mol ω ή ω=0,2 mol AgBr. Για το AgBr με A/r=188, έχουμε m=0,2 188 g=37,6 g.

35 17 Έστω χ mol CH 4 και y mol C 2 H 4 στα 6 g του μίγματος που καίγονται. Από τα δεδομένα έχουμε: 16x + 28y = 6 802x y = 261,4 Λύνουμε και βρίσκουμε: χ = 0,2 και y = 0,1, δηλαδή 3,2 g CH4 και 2,8 g C2H Υπολογίζουμε τις ποσότητες HC1 και NaOH: 3 0,2 mol HC1 = 0,6 mol HC1 και 2 0,25 mol NaOH = 0,5 mol NaOH HC1 + NaOH NaCl + H 2 0 AH = -57,1 kj Αρχικά/ mol 0,6 0,5 Αντιδρούν/mol: 0,5 0,5 Αντιδρούν 0,5 mol HC1 και ελευθερώνονται 0,5-57,1 kj = 28,55 kj 21. ΝΗ}Ν0 3 (Χ) -» NH 4 + (aq) + N0 3 "faq) AH = 25,06 kj Διαλύονται ΝΗ 4 Ν0 3 και απορροφώνται log x kj δηλαδή x = 3,13 kj 22. Βλέπε θεωρία β. Θερμιδομετρία 23. Q - m c Αθ» Q = cal = 25 kcal 24. Q = (m c + k) ΑΘ -> Q = ( ) 8 cal = cal = 26,4 kcal 25. ηι Ύε ρ 0 ύ = 7, km 3 1 g/ml = 7, g Q - 7, cal = 7,2-4, J 1 βόμβα = 10 ->15 J > ω = 3 10 ο. Λ9 βόμβες,,,,, ω J

36 Q = (1500-4, ) 4 J = J 2 gc 6 H _31,08kJ -> χ = 2797,2 kj 180g χ AH = -2797,2 kj/mol m 3 = 1000 L καίγεται και ελευθερώνει 340 kcal = kcal Q = mc AT -> = χ-1 70-> χ = 216,8 Δηλαδή θερμαίνονται 216,8 kg Η Q = cal = 76 kcal Καίγονται χ mol CH 4 και y mol C 2 H 4 οπότε έχουμε: 16x + 28y = 6(1) 210x + 340y = 76 (2) Λύνουμε και βρίσκουμε x = 0,2 και y = 0,1, δηλαδή 3,2 g CH 4 και 2,8 g C 2 H 4. γ. Νόμοι Θερμοχημείας 29. Η σωστή απάντηση προφανώς είναι η γ C(ypa<p) (g) >2CO 2 (g) AH = -787kJ H 2 (g) + ±0 2 (g) >H 2 0^) ΔΗ = -285,8 kj 2C0 2 (g)+h 2 0(g) >C 2 H 2 (g) + o 2 fe) ΔΗ = +1297,9 kj 2C(γραφ) + Η 2 (g) >C 2 H 2 (g) ΔΗ = x kj Σύμφωνα με το νόμο του Hess: x = , ,9 ή x = 225,1 31. ϋ(γραφ) (g) >CO 2 (g) ΔΗ = -393,5 kj 2$(ρομβικό) (g) > 2SO 2(g) ΔΗ = -592,2 kj C0 2 (g) + 2S0 2 (g) >CS 2 (l) (g) ΔΗ = kj 0(γραφ) + 2Ξ(ρομβικό) >CS j(0 AH = +86,3 kj

37 Θα υπολογίσουμε τις ενθαλπίες καύσης του C(ypacp), του Η 2 και της CH 3 OH και μετά εφαρμόζοντας το νόμο του Hess θα υπολογίσουμε την ενθαλπία σχηματισμού της CH 3 OH. 33. C(g) (g) >CO 2(g) AH = kj 2H 2 (g) (g)»2h 2 0(g) AH = -572 kj CO 2(g) + 2H 2 0 (g) >CH 3 OHfe) + θ 2(g) AH = kj Qg) + 2H 2 fe) + o, >CH 3 OH(g) AH = -237 kj 34. Τα 8 g H 2 είναι 4 mol H 2 και περιέχουν 4N A μόρια. 1 μόριο H? 7, J, nnn (n4, c, n, ^ = > χ - 178,2-10./ δηλαδή ,02 10 μόρια Λ: kj 35. CI 2 (g) > 2C1 2 (g) AH = +242 kj 2HO(g)»H (g) AH = -134 kj H (g) + C\ 2 (g) 2C1 2 (g) + 2HO (g) και CI 2 (g) + HO(g) >2HOCl(g) AH = -209 kj >2C\(g) + 2HOC1 (g) AH = -101 kj >C1 (g) + HOClfgj AH = -50,5 kj 36. 3N0 2 fe) >3N0(gj fe) A// = kJ Ν 2 (g) (8) + H 2 0 >2HNO 3 (aq) AH = ξ- kj 2NO(g) >K 2 (g) (g) Δ// = -181 kj 3N0 2 fg) + H 2 0(I) > 2HNO 3 (aq) + NOfe) AH = -49 kj

38 20 Γενικά προβλήματα 37. Υπολογίζουμε τις ποσότητες του οξέος και της βάσης: 4 0,2 mol HA και mol NaOH HA + NaOH -> NaA + H 2 0 αρχικά: 0,8 0,5 (mol) αντιδρούν: 0,5 0,5 (mol) Τα 0,5 mol ελευθερώνουν 25,4 kj, επομένως το 1 mol ελευθερώνει 50,8 kj. Η διαφορετική τιμή από την ΑΗ εξουδετέρωσης ισχυρού οξέος με ισχυρή βάση οφείλεται στη θερμότητα που απαιτείται για τον ιοντισμό του ασθενούς οξέος. 38. Η μάζα του διαλύματος είναι 25 g και το ποσό της θερμότητας Q = 25-4,18-50,6 = 5288 J Zn + C11SO4 ^ ZnS04 + Cu ελ Όθ 0,025 mol 5,288 kj,,,, Τ = η χ = 211,6 kj, 1 mol χ δηλαδή ΑΗ = -211,6 kj. 39. Υπολογίζουμε τις ποσότητες του HBr και NaOH: 0,2-0,2 mol HBr = 0,04 mol HBr και 0,2-0,3 mol NaOH = 0,06 mol NaOH. Αντιδρούν 0,04 mol HBr και ελευθερώνονται: 0,04-13,5 kcal = 0,54 kcal = 540 cal. Ο όγκος του τελικού διαλύματος είναι 0,4 L ή 400 g οπότε: Q-mc-ΑΘ ή 540 = ΑΘ ή Αθ= 1,35 C, οπότε η τελική θερμοκρασία θα είναι: (18 + 1,35) C = 19,35 C.

39 40. CJI, 3ν Ο, ->VCOt + (ν + 1)Η,0 ΑΗ ] = kj vc + v0 2 >vco, ΑΗ\ = 376ν kj (ν + ΐ)Η Κ ν +1 )Η 2 0 ΑΗ\ = -(ν + 1 )276 kj } + 3ν + 1 vc0 2 + (ν + 1)Η : 0 >C v H 2v+2 +- Ο, - ΑΗ, = 2936 kj vc + (ν + 1)Η 2 >C v H 2v+2 ΑΗ 2 = -600 kj οπότε -376ν - (ν + 1 ) = ν = ή ν = 5 και το αλκάνιο είναι το C 5 HI Α ,»Α1,0, AH, = 1650 kj 2 - Fe? 0, >2Fe A// 2 =830kJ 2 2 A1 + Fe 2 0, > A Fe AH kj αρχ: αντ: (mol) (mol) και ελευθερώνουν: kj = 4100 kj.

40 I. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 10. Βλέπε θεωρία παρ II. Βλέπε θεωρία σελ. 6, ςη 2 -ρη 2 ισοκυκλική CH 3 CH 2 CH 3 > άκυκλη κορεσμένη Ct^r 7 CH 2 > ετεροκυκλική 0 HCsCH άκυκλη ακόρεστη. 13. Βλέπε απαντήσεις στο τέλος του κεφαλαίου. 14. Βλέπε απαντήσεις στο τέλος του κεφαλαίου. 15. CH 3 CH=CH 2 αλκένιο CH 3 CHCH 3 αλκάνιο ι CH 3 CH 2 =CHCH=CH 2 αλκαδιένιο CH 3 CHC=CH αλκίνιο ι CH αιθάνιο: CH 3 CH 3, προπένιο: CH 2 =CHCH 3, 1-βουτίνιο: CH=CCH 2 CH 3, 1,3-πενταδιένιο: CH 2 =CHCH=CH-CH 3, 2-βουτανόλη: CH 3 CHCH,CH 3. I OH 17. CH 3 CH 2 CH 3 προπάνιο,ch 3 CH 2 CH=CH 2 -> 1-βουτένιο, CH 3 CHCH 3 1 > 2-προπανόλη, OH CH 2 =CHCH=CH 2 -> 1,3, βουταδιένιο,

41 CH 3 CHCsCH ι > 3-μέθυλο-1-βουτίνιο. CH α. CH 3 CH 2 Cl β. CH 3 CHCH 2 CH 3 γ. CH 3 CH 2 COOH I CH 3 δ. CH 3 CHCHO ε. CH 3 CH 2 OCH 3 στ. CH 3 CH 2 CH 2 CH,OH I Br 19. Βλέπε απαντήσεις στο τέλος του κεφαλαίου. 20. Βλέπε θεωρία παρ Βλέπε απαντήσεις στο τέλος του κεφαλαίου. 22. Βλέπε απαντήσεις στο τέλος του κεφαλαίου. 23. Βλέπε απαντήσεις στο τέλος του κεφαλαίου. 24. CH 3 CsCH -> CH 2 =C=CH 2 CH 3 CH 2 OH -> CH 3 OCH 3 CH 3 CH 2 CHO -* CH 3 COCH 3 CH 3 CH 2 COOH -> CH 3 COOCH α. μεθάνιο, β. αιθάνιο, γ. προπάνιο, δ. βουτάνιο, ε. μεθυλοπροπάνιο. 26. CH 3 CH=CH 2 : προπένιο, CH 3 CHCH 3 : 2-προπανόλη I OH CH 3 CHCSCH : 3-μεθυλο-1-βουτίνιο ή μεθυλοβουτίνιο, I CH 3 CH 3 CH 2 CH 2 CHO : βουτανάλη, CHiC-CH=CH 2 : 2-χλωρο-1,3-βουταδιένιο, I Cl CH 3 COOH : αιθανικό οξύ (οξικό οξύ),

42 CH,CHCHCH, : 3-μεθυλο -2-βουτανόλη, I I CH 3 OH CH 3 OCH 3 : διμεθυλαιθέρας, CH 3 CH 2 COCH 3 : βουτανόνη. 27. Βλέπε απαντήσεις στο τέλος του κεφαλαίου. 28. Βλέπε απαντήσεις στο τέλος του κεφαλαίου. 29. C 2 H 6 : αλκάνια, C 4 H 6 : αλκίνια ή αλκαδιένια, C 2 H 4 O 2 : κορεσμένα μονοκαρβοξυλικά οξέα ή εστέρες, C 2 H 6 O : κορεσμένες μονοσθενείς αλκοόλες ή κορεσμένοι μονοαιθέρες. C 3 H 6 : αλκένια, C 3 H 6 O : κορεσμένες αλδεΰδες ή κορεσμένες κετόνες, C 2 H 5 Cl : αλκυλαλογονίδια. 30. α) CH 3 CH 2 CH 2 CH=CH 2 : 1-πεντένιο CH 3 CH 2 CH=CHCH 3 : 2-πεντένιο CH 2 =CCHCH 3 : 2-μεθυλο-1-βουτένιο I CH 3 CH 3 CHCH=CHI : 3-μεθυλο-1-βουτένιο I CH 3 CH 3 C=CHCH 1 : 2-μεθυλο-2-βουτένιο. I CH 3 β) CH 3 CH 2 CH 2 CH 2 CH 2 OH CH 3 CH 2 CH 2 CHCH 3 1 -πεντανόλη I OH CH 3 CH, CHCHICH 3 I OH 3-πεντανόλη CH 3 CH 2 CHCH 2 OH 2-πεντανόλη OH I CH 3 CH 2 CCH CH 3 CH 3 2-μεθυλο-1 -βουτανόλη 2-μεθυλο-2-βουτανόλη

43 CH 3 CHCHCH 3 CH,CH,CHCH 3 I l I l OH CH 3 OH CH 3 3-μεθυλο-2-βουτανόλη 3-μεθυλο-1 -βουτανόλη CH 3 * I CH 3 CCHiOH I CH 3 διμεθυλοπροπανόλη γ) CH 3 CH 2 CH 2 COOH CH 3 CHCOOH βουτανικό οξύ I CH 3 μεθυλοπροπανικό οξύ δ) στο γενικό τύπο C v H 2v. 2 αντιστοιχούν αλκίνια και αλκαδιένια αλκίνια: CH 3 CH 2 CsCH CH 3 CsCCH 3 1 -βουτίνιο 2-βουτίνιο αλκαδιένια: CH 2 =C=CHCH 3 CH 2 =CHCH=CH 2 1,2-βουταδιένιο 1,3-βουταδιένιο 31. αλκάνιο: C v H 2v+2, CH 4 μεθάνιο αλκένιο: C v H 2v, C 2 H 4 αιθένιο αλκίνιο: C v H 2v. 2, C 2 H 2 αιθίνιο αλκαδιένιο: C v H 2v _ 2, C 3 H 4 προπαδιένιο αλκοόλη κορεσμένη μονοσθενής: C v H 2v +,OH, CH 3 OH μεθανόλη οξύ κορεσμένο μονοκαρβοξυλικό: C v H 2v+1 COOH, HCOOH μεθανικό οξύ αλκυλαλογονίδιο: C v H 2v+1 X, CH 3 Cl χλωρομεθάνιο αλδεΰδη κορεσμένη: C v H 2v+ icho, HCHO μεθανάλη 32. α) O γενικός τύπος των κετόνων C V H 2V O με ν>3. Άρα η κετόνη με το μικρότερο M t είναι για ν=3 άρα C 3 H 6 O, δηλαδή CH 3 COCH 3. β) O γενικός τύπος των κορεσμένων μονοκαρβοξυλικών οξέων είναι C v H 2v O 2 m 0 =8m H ή 32=8 2ν ή ν=2, δηλαδή CH 3 COOH.

44 9 33. Βλέπε θεωρία παρ. 1.3 και Βλέπε θεωρία παρ α) πεντάνιο β) μεθυλοβουτάνιο γ) διμεθυλοπροπάνιο δ) προπύλιο και ε) ισοπροπύλιο. Ισομερή αλυσίδας είναι τα α, β και γ. Ισομερή είναι τα αλκύλια δ και ε. 36. Βλέπε θεωρία παρ Βλέπε θεωρία παρ. 1.5 και Βλέπε θεωρία παρ Βλέπε θεωρία παρ δ) 80% α)85,71% β) 90% γ) 92,3%. 41. C 80/12=6,66 : 6,66 H 20/1=20 άρα ο εμπειρικός τύπος είναι (CH 3 ) v. 42. C 2,4/12=0,2 -> 1 H 0,2/1=0,2 :0,2 1 O 6,4/16=0,4» 2 Άρα ο εμπειρικός τύπος είναι (CHO 2 ) v. 43. Βλέπε απαντήσεις στο τέλος του κεφαλαίου. 44. PV= (mlmr) RT ή M r =mrt/pv ή M,=pRT/P ή M r =(l,24g L" 1 0,082L- atm K" 1 mol" 1 303K)/1,1 atm ήm r = 28. Εμπειρικός τύπος: C v H 2v άρα 14ν=28 ή ν=2 άρα C 2 H Στα 18gH 2 OTa2gH 9 g -,rrin άρα m H =l g m c =m 0 x-m u =3 g Έχουμε C: 3/12=0,25 ^ 1 :0,25 H: 1/1=1 >4 Εμπειρικός τύπος: (CH 4 ) v 22,4 L M rg 5,6 L 4 g άρα M r = 16

45 10 Από τον εμπειρικό τύπο C v H 4v έχουμε M 1 =16ν δηλαδή 16ν= 16 ή ν= 1. Άρα ο μοριακός τύπος είναι CH Βλέπε απαντήσεις στο τέλος του κεφαλαίου. 47. Από την εκατοστιαία σύσταση έχουμε: C 12,8/12=1,06 1 H 2,1/1=2,1 Br 85,10/80=1,06 :1,06 >2 -> 1 Άρα ο εμπειρικός τύπος της έΐνωσης είναι (CH 2 Br) v. H σχετική μοριακή μάζα θα υπολογιστεί από την καταστατική ε- ξίσωση των αερίων με Ρ=765/ 760 atm=l,006atm, V=0,179L και Γ= 413 K και από τον τύπο M r = mrt/pv έχουμε Μ, =188,06 Όμως από τον εμπειρικό τύπο C v H 2v Br v έχουμε M r =94ν δηλαδή 94ν=188,06 ή ν=2, δηλαδή ο μοριακός τύπος είναι C 2 H 4 Br «7 0 ξ υ =(83,33/ 100) 12 g=10 g και W 0 =IO g-(6-0,44) g =3,56 g. C 6/12=0,5 >2,25 πολλαπλασιάζουμε H 0,44/1=0,44 :0,2225 -> 2 με το 4 O 3,56/16=0, και έχουμε (C 9 H 8 O )L) V και από τον τύπο αυτό M r = 180ν και έχοντας M r = 180 βρίσκουμε ότι ν=1, άρα ο μοριακός τύπος είναι C 9 HjjO Βλέπε απαντήσεις στο τέλος του κεφαλαίου.

46 28 5. ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ 35. OI.CH 2 =CHC1 (βινυλοχλωρίδιο) β. C 6 H 5 -CH=CH 2 γ. CH 2 =CHCH 3 δ. CF 2 =CF 2 ε. CH 2 =CHCN (ακρυλονιτρίλιο) στ.ch 2 =C(CH 3 )COOCH 3 (μεθακρυλικός μεθυλεστέρας) 36. Είναι ετεροπολυμερή (α) 37. Αποσπάται αιθανόλη (γ) 38. Σε αυτό που έχει πιο ψηλό σημείο τήξης και αντοχή. Σε αυτό τα μόρια έχουν μια πιο τακτική στερεοχημική δομή. 39. ακέραιο πολλαπλάσιο....μονομερούς. 40. Είναι δικτυωτό μια και σχηματίζεται ένα πλέγμα ή δίκτυο από την σύνδεση των αλυσίδων μεταξύ τους. 41. Είναι προτιμότερο να ορίζεται ο αριθμός των μορίων μιας αλυσίδας ο οποίος προσδιορίζεται πειραματικά. 42. Πλαστικά. 43. Είναι ,5 g-mol" 1 = g mol" Συμπύκνωσης μια και αποσπάται ένα "μικρό" μόριο To δ ως μια εφαρμογή της αρχής Le Chatelier. 46. To γ και ο πολυμερισμός ακολουθεί τον μηχανισμό της 1,4 προσθήκης g mol" 1. Πρωτείνες. 48. Είναι ένα διπεπτίδιο (δ) = 4 διπεπτίδια τα οποία πλην των άλλων θα διαφέρουν και στην Mr τους = 400 διπεπτίδια 51 πολυαμίδια πεπτίδια...

47 Τα ψηλά σημεία τήξης οφείλονται στην ύπαρξη δεσμών υδρογόνου τόσο στα οξέα όσο και στα αμινοξέα και όχι στις αμίνες. 53. Οι σχετικές μοριακές μάζες των τριών αμινοξέων είναι αντίστοιχα 75, 89 και 95 g-mol" 1 και περιέχουν όλα ι mol ατόμων N (14 g) ανά mol.. To πιθανότερο είναι το πρώτο. Πράγματι αυτό έχει /75= 18,66% N (α) 54. CH,CH(NH 2 )COOH + HNO 2 -> CH 2 =CHCOOH + N H 2 O 1 mol 1 mol 0,02=; 448/22400 Άρα η μάζα είναι 0,02 mol 89 gmol" 1 = 1,78 g Υδατάνθρακες. 55. γ. Είναι μια υδρόλυση της σακχαρόζης στα δύο απλά σάκχαρα. 56. β. Είναι,συντακτικά, ισομερείς ενώσεις. 57. O αριθμός των μονομερών μονάδων είναι 4,5T O 5 /180 = C12H22O11 δισακχαρίτης C 6 Hi 2 O 6 C 6 HioO 5 X, Ci 8 H 32 Oi 6 εξόζη πολυσακχαρίτης τρισακχαρίτης 59 κυτταρίνη, γλυκογόνο 60. H απώλεια βάρους ανά mol (180 g) είναι 2-44= 88 g ή 48,89% (β) 61. C 6 Hj 2 O 6» 2 CH 3 CH 2 OH + 2 CO 2 ( οινοπνευματική ζύμωση) CH 3 CH 2 OH + [O] CH 3 COOH ( οξείδωση π.χ.με KMnO 4 ) CH 3 COOH + CH 3 CH 2 OH -^CH 3 COOCH 2 CH 3 (εστεροπ.) 62. Από 1 mol σακχάρου παράγεται 1 mol Cu 2 O το οποίο οξειδούμενο θα δώσει 2 mol CuO ( Cu 2 O +VsO 2 -» 2CuO) Άρα τα 3,18 g / 79,5 g-mol" 1 = 0,04 mol CuO θα αντιστοιχούν σε 0,02 εξόζης ή 0,02 mol 180 g/mol = 3,6 g > 7,2%w/v 63. Υπάρχουν 150 kg Ci 2 H 22 On ή γ/342 g-mol" 1 = 438,6 mol. Αυτά θα δώσουν 877,2 mol C 6 H i2 O 6 τα οποία με την σειρά τους

48 30 θα δώσουν 1754,4 mol C 2 H 5 OH ή 80701,8 g ή ,2 ml καθαρό οινόπνευμα. 100/94 = 107,3 L. 64. Σε 10 g σπόρων περιέχονται 70/28=2,5 g πρωτεΐνες, 50/28 =1,79 g σακχάρων και 4,29 g λίπους. Χρησιμοποιώντας των " κώδικα" 4-4και9 kcal g" 1 αντίστοιχα παίρνουμε τελικά : q = 2, , ,29-9 = 55,8 kcal. Λίπη, έλαια, σαπούνια, απορρυπαντικά λίπη, έλαια, αιθέρια έλαια 66. δ. όλα αποδίδουν την ίδια ένωση 67. β. Είναι μια υδρογόνωση ελαίου προς λίπος 68. Είναι η χημική ονομασία του ελαϊκού οξέος (β) 69. β και γ. H απόδοση είναι 1/3/1 0,333 ή 33,3% 70. Βασικά το β μια και δρουν αποτελεσματικά και σε σκληρό νερό. Όμως και τα γ και ε επίσης τα χαρακτηρίζουν 71. CH 2 OOC-C 17 H 15 CH,OH I CHOOC-C 17 H KOH > CHOH + 3 C, 7 H COOK I CH 2 OOC-C 17 H 35 Γ I CH 2 OH 72. Στα 40 L του νερού του πλυντηρίου περιέχονται 4,0 mol Ca 2+. Άρα : Ca 2+ + Na 2 CO 3 CaCO Na + 1 mol 1 mol 4mol ;= 4 mol > 4 mol 106 g/mol g Στην περίπτωση του σαπουνιού με γενικό τύπο RCOONa και Μ, = 306 g/mol η αντίδραση θα είναι: Ca RCOONa -> (RCOO) 2 Ca + 2 Na + 1 mol 2 mol 2 ;= 8 mol > m = 8 mol -306 g/mol = 2448 g 73. α. Λόγω μικρής αλυσίδας άρα και υδρόφοβου τμήματος είναι πιο πτητικά (πρόβλημα οσμής) και πιο ισχυρά προσβάλλοντας το δέρμα.

49 31 β. Οι σάπωνες με μεγαλύτερη αλυσίδα θα ήταν πλήρως αδιάλυτοι στο νερό. γ.όσο μεγαλύτερη η αλυσίδα τόσο πιο σκληρό και στερεό το σαπούνι 74. Τα ένζυμα αυτά διασπούν τα λίπη και τα έλαια 75. Δεν αποσυντίθεται από τα ένζυμα (γ).

CHs ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑ

CHs ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑ JJ f i T lit O/* ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ S f J A W f F JH" 1 s H a q O 6 14 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ CHs ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑ )CJC * X- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλ/ο. HaSO 4. HaP 0 * C a H 2 O 6 6-» O O O C a Η5 ,'-SE' < Ζ + Ι ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Ηλ/ο. HaSO 4. HaP 0 * C a H 2 O 6 6-» O O O C a Η5 ,'-SE' < Ζ + Ι ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ HaSO 4 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Ηλ/ο,'-SE' C a H 2 O 6 HaP 0 * 6-» H - c. < Ζ + Ι O O O C a Η5 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΑΟΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζετε

Τι πρέπει να γνωρίζετε 1 Οξέα Τι πρέπει να γνωρίζετε 1. Τα οξέα υπάρχουν στη φύση αλλά και σε τεχνητά προϊόντα (προϊόντα που έφτιαξε ο άνθρωπος). 2. Τα υδατικά διαλύματα των οξέων έχουν κάποιες κοινές ιδιότητες, οι οποίες ως

Διαβάστε περισσότερα

Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015

Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015 ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ Ν. Π. Δ. Δ. Ν. 1804/1988 Κάνιγγος 27 106 82 Αθήνα Τηλ.: 210 38 21 524 210 38 29 266 Fax: 210 38 33 597 http://www.eex.gr E-mail: info@eex.gr ASSOCIATION OF GREEK CHEMISTS 27 Kaningos

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 1 ο. πολλαπλής επιλογής

Θέμα 1 ο. πολλαπλής επιλογής Χημεία Α ΛΥΚΕΊΟΥ Θέμα 1 ο πολλαπλής επιλογής 1. Σα όξινα οξείδια είναι τα οξείδια : a. Που αντιδρούν με οξέα b. Που αντιδρούν με βάσεις c. Που λέγονται και ανυδρίτες οξέων αφού προκύπτουν από αφυδάτωση

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί τα διαλύματα είναι σημαντικά για τις χημικές αντιδράσεις; Στη χημεία αρκετές χημικές αντιδράσεις γίνονται σε διαλύματα.

Γιατί τα διαλύματα είναι σημαντικά για τις χημικές αντιδράσεις; Στη χημεία αρκετές χημικές αντιδράσεις γίνονται σε διαλύματα. 3.1 Οξέα Βάσεις Ιοντικά υδατικά διαλύματα Τι είναι διάλυμα; Διάλυμα είναι κάθε ομογενές μίγμα που προκύπτει από την ανάμειξη δύο ή περισσότερων καθαρών ουσιών. Στα διαλύματα, μία από τις ουσίες θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Απαντήσεις των ασκήσεων

ΧΗΜΕΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Απαντήσεις των ασκήσεων Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος ΜEd: «Σπουδές στην εκπαίδευση» Email : stvrentzou@gmail.com www.ma8eno.gr 1 ΧΗΜΕΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Απαντήσεις των ασκήσεων Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

VA ομάδα. ii CH3CH2OH 4I2 6NaOH HCOONa CHI3 5NaI 5H iii CH3CH O 2AgNO3 3NH3 H2O CH3COONH4 Ag 2NH4NO3

VA ομάδα. ii CH3CH2OH 4I2 6NaOH HCOONa CHI3 5NaI 5H iii CH3CH O 2AgNO3 3NH3 H2O CH3COONH4 Ag 2NH4NO3 Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Π Α Ν Ε Λ Λ Α Δ Ι Κ Ω Ν Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν 2 0 1 Χ Η Μ Ε Ι Α Θ Ε Τ Ι Κ Η Σ Κ Α Τ Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Γ Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ 2 9. 0 5. 2 0 1 ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4

Διαβάστε περισσότερα

2. ΜΕΤΑΛΛΑ - ΚΡΑΜΑΤΑ. 2.2 Κύριοι χημικοί δεσμοί

2. ΜΕΤΑΛΛΑ - ΚΡΑΜΑΤΑ. 2.2 Κύριοι χημικοί δεσμοί 1 2. ΜΕΤΑΛΛΑ - ΚΡΑΜΑΤΑ 2.1 Γενικά Τα μικρότερα σωματίδια της ύλης, που μπορούν να βρεθούν ελεύθερα και να διατηρούν τις ιδιότητες του σώματος στο οποίο ανήκουν, λέγονται μόρια. Τα ελάχιστα σωματίδια της

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Β ΤΑΞΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2003

ΧΗΜΕΙΑ Β ΤΑΞΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2003 ΧΗΜΕΙΑ Β ΤΑΞΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 003 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1.1-1.4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονικό µέρος. Τα οξέα

Επιστηµονικό µέρος. Τα οξέα Τα οξέα Επιστηµονικό µέρος Οξέα ονοµάζονται οι ενώσεις που όταν διαλυθούν στο νερό "δίνουν" κατιόντα Η +. Τα οξέα οφείλουν το όνοµα τους στην οξεία δηλαδή την ξινή και διαπεραστική τους γεύση. Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο H XHΜΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ. Χημεία της ζωής 1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο H XHΜΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ. Χημεία της ζωής 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο H XHΜΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ Χημεία της ζωής 1 2.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Η Βιολογία μπορεί να μελετηθεί μέσα από πολλά και διαφορετικά επίπεδα. Οι βιοχημικοί, για παράδειγμα, ενδιαφέρονται περισσότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ. Γενικό µέρος (αντιδράσεις, στερεοχηµεία) ...organic chemistry has literally placed a new Nature beside the old.

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ. Γενικό µέρος (αντιδράσεις, στερεοχηµεία) ...organic chemistry has literally placed a new Nature beside the old. ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Γενικό µέρος (αντιδράσεις, στερεοχηµεία) Ειδικό µέρος (βιοδραστικά µόρια)...organic chemistry has literally placed a new Nature beside the old. And not only for the delectation and information

Διαβάστε περισσότερα

Μέταλλα στα θαλάσσια ιζήματα Πηγές προέλευσης, διασπορά και τύχη των μετάλλων Εκτίμηση του βαθμού ρύπανσης

Μέταλλα στα θαλάσσια ιζήματα Πηγές προέλευσης, διασπορά και τύχη των μετάλλων Εκτίμηση του βαθμού ρύπανσης Μέταλλα στα θαλάσσια ιζήματα Πηγές προέλευσης, διασπορά και τύχη των μετάλλων Εκτίμηση του βαθμού ρύπανσης Δρ. Ντούλα Μαρία Ινστιτούτο Εδαφολογίας Αθηνών, Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας Σοφ. Βενιζέλου

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Θεωρία Χημείας Α Λυκείου. Στοιχειομετρία. Σχετική ατομική μάζα σχετική μοριακή μάζα- mole- γραμμομοριακός όγκος

Συνοπτική Θεωρία Χημείας Α Λυκείου. Στοιχειομετρία. Σχετική ατομική μάζα σχετική μοριακή μάζα- mole- γραμμομοριακός όγκος 1 Web page www.a8eno.gr e-ail vrentzou@a8eno.gr Η αποτελεσματική μάθηση δεν θέλει κόπο αλλά τρόπο, δηλαδή a8eno.gr Συνοπτική Θεωρία Χημείας Α Λυκείου Στοιχειομετρία Σχετική ατομική μάζα σχετική μοριακή

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις για την Φυσική και Φυσιολογία των Καταδύσεων

Σημειώσεις για την Φυσική και Φυσιολογία των Καταδύσεων Νίκος Καρατζάς Κεφάλαιο: Θεωρία Αποσυμπίεσης Μέρος 1 ο Σημειώσεις για την Φυσική και Φυσιολογία των Καταδύσεων Σημειώσεις για την Φυσική και Φυσιολογία των Καταδύσεων Κείμενο: Νίκος Καρατζάς Φωτογραφίες:

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογία(Γενικής(Παιδείας Β Λυκείου

Βιολογία(Γενικής(Παιδείας Β Λυκείου Βιολογία(Γενικής(Παιδείας Β Λυκείου Ελληνογαλλική Σχολή Jeanne D Arc 2011-2012 Δημοσθένης Καρυοφύλλης email: dkariofi@e-biology.gr www.ibrain.gr Κεφ. 1 ο Χημική σύσταση του κυττάρου Χαρακτηριστικά των

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις των ασκήσεων. Φυσική Β'Λυκείου Θετική και Τεχνολογική Κατεύθυνση. ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΕΘΝΙΚΉς ΠΑΙΔΕΊΑς ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Λύσεις των ασκήσεων. Φυσική Β'Λυκείου Θετική και Τεχνολογική Κατεύθυνση. ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΕΘΝΙΚΉς ΠΑΙΔΕΊΑς ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Λύσεις των ασκήσεων ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΕΘΝΙΚΉς ΠΑΙΔΕΊΑς ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΏΝ ΒΙΒΛΊΩΝ Φυσική Β'Λυκείου Θετική και Τεχνολογική Κατεύθυνση Α ύ σ ε ι ς τ ω ν α σ κ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΟΚΑ. Πότε µια ένωση χαρακτηρίζεται ως σύµπλοκο;

ΣΥΜΠΛΟΚΑ. Πότε µια ένωση χαρακτηρίζεται ως σύµπλοκο; Πότε µια ένωση χαρακτηρίζεται ως σύµπλοκο; Σύµπλοκο ή σύµπλοκη ένωση ή ένωση σύνταξης ή ένωση ένταξης είναι ένα σταθερό συγκρότηµα ατόµων το οποίο αποτελείται από ένα κεντρικό άτοµο, συνήθως µεταλλικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΤΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ ΣΤΑ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΤΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ ΣΤΑ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΤΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ ΣΤΑ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΑΛΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Επιβλέπων καθηγητής : Γεωργόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

7ο Μάθημα Η ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΕΝΟΣ ΥΛΙΚΟΥ

7ο Μάθημα Η ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΕΝΟΣ ΥΛΙΚΟΥ 7ο Μάθημα Η ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΕΝΟΣ ΥΛΙΚΟΥ Συμβαίνει κι αυτό: ο όγκος ενός σώματος να 'ναι μεγάλος, αλλά η μάζα του να 'ναι μικρή Από την καθημερινή μας ζωή, ξέρουμε τι σημαίνει πυκνό και αραιό: πυκνό δάσος, αραιά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Μηχανική ενέργεια Εσωτερική ενέργεια:

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Μηχανική ενέργεια Εσωτερική ενέργεια: Εσωτερική ενέργεια: Το άθροισμα της κινητικής (εσωτερική κινητική ενέργεια ή θερμική ενέργεια τυχαία, μη συλλογική κίνηση) και δυναμικής ενέργειας (δεσμών κλπ) όλων των σωματιδίων (ατόμων ή μορίων) του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Μελέτη της επίδρασης φορτίου κρυσταλλικής δομής σμεκτιτών στο δείκτη διόγκωσης και στο όριο υδαρότητας μπεντονιτικών αργίλων» ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

2.3 Περιεκτικότητα διαλύματος Εκφράσεις περιεκτικότητας

2.3 Περιεκτικότητα διαλύματος Εκφράσεις περιεκτικότητας 1 Η θεωρία του μαθήματος με ερωτήσεις. 2.3 Περιεκτικότητα διαλύματος Εκφράσεις περιεκτικότητας Ερωτήσεις θεωρίας με απάντηση 3-1. Τι ονομάζεται περιεκτικότητα ενός διαλύματος; Είναι μία έκφραση που δείχνει

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΊΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΦΥΤΟ. Βιβλιογραφική έρευνα Σαρρής Φ. Παναγιώτης. http://www.agrool.gr 1 of 130

Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΊΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΦΥΤΟ. Βιβλιογραφική έρευνα Σαρρής Φ. Παναγιώτης. http://www.agrool.gr 1 of 130 Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΊΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΦΥΤΟ Βιβλιογραφική έρευνα Σαρρής Φ. Παναγιώτης http://www.agrool.gr 1 of 130 Σαρρής Φ. Παναγιώτης Μοριακός Βιολόγος Κλινική Χηµεία-MSc, Φυτοµικροβιολογία-Βιοτεχνολογία-MSc.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ Έκδοση 2 η Σωτήριος Κανδρέλης Καθηγητής ΤΕΙ Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

www.cyprusbiology.com ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ

www.cyprusbiology.com ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ www.cyprusbiology.com ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ 2014 ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ κύτταρο Το αυτοκίνητο καίει βενζίνη για να πάρει ενέργεια. Ποιο είναι το καύσιμο του κυττάρου;.. Με ποια αντίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Υλικό Φυσικής-Χημείας 1 ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Υλικό Φυσικής-Χημείας 2 Το Φως 1) Δέσμη λευκού φωτός προσπίπτει στην επιφάνεια ενός πρίσματος όπως δείχνει το σχήμα και κατά την έξοδο από

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΡΟΝΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Τ1, Τ2, Τ2*) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΣΤΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΟΦΙΑ ΒΕΝΕΤΗ

«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΡΟΝΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Τ1, Τ2, Τ2*) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΣΤΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΟΦΙΑ ΒΕΝΕΤΗ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΡΟΝΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Τ1, Τ2, Τ2*) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΣΤΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΟΦΙΑ ΒΕΝΕΤΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΔΠΜΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1991R2568 EL 01.10.2008 022.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2568/91 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Ιουλίου 1991 σχετικά με τον προσδιορισμό

Διαβάστε περισσότερα