Πξνβoιή ησλ πξντνλησλ/ππεξεζηώλ ζην Internet θαη ειεθηξνληθέο πσιήζεηο.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πξνβoιή ησλ πξντνλησλ/ππεξεζηώλ ζην Internet θαη ειεθηξνληθέο πσιήζεηο."

Transcript

1 Η πξνηεηλόκελε ιύζε ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ EC.gr e-business suite web 2.0 έρεη δεκηνπξγεζεί ζηε ινγηθή κεηαθνξάο ειεθηξνληθά πειαηνθεληξηθήο ιύζεο κε απνδνηηθόηεηα θαη θπξίσο πξνζαξκνζκέλε ζην επηρεηξεζηαθό κνληέιν ηεο θάζε επηρείξεζεο. κε ρξήζε ηερλνινγηώλ web 2.0 κε δπλαηόηεηα νινθιήξσζεο πνιιώλ modules πνπ πξνζθέξνπλ επεθηαζηκόηεηα αλάινγα κε ηηο επηκέξνπο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο. κε ζπλερή αλάδξαζε θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ειεθηξνληθνύ επηρεηξεκαηηθνύ ρώξνπ κε ηνλ πειάηε κε δπλαηόηεηεο θάιπςεο όισλ ησλ επηρεηξεκαηηθώλ θιάδσλ Καη θπξίσο: Με ζπζσξεπκέλε εκπεηξία e-business εθαξκνγώλ από ην 1993! Πξνβoιή ησλ πξντνλησλ/ππεξεζηώλ ζην Internet θαη ειεθηξνληθέο πσιήζεηο.

2 Τα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πεξηβάιινληνο είλαη: Απιό ζύζηεκα δηαρείξηζεο ζηα ειιεληθά πξνζζαθαίξεζε θαηεγνξηώλ, ππνθαηεγνξηώλ θαη πξντόλησλ Απεξηόξηζηνο αξηζκόο πξντόλησλ/ππεξεζηώλ Γπλαηόηεηα εκθάληζεο ελόο πξντόλ ζε παξαπάλσ από κηα θαηεγνξία Γπλαηόηεηα 2-3 θσηνγξαθηώλ γηα θάζε πξντόλ Τηκέο κε ή ρσξίο ΦΠΑ Γπλαηόηεηα πξνζζήθεο 2εο γιώζζαο (ή πεξηζζνηέξσλ γισζζώλ) Υπνινγηζκόο αξηζκνύ ζηνθ αλά πξντόλ Υπνινγηζκόο βάξνπο - κεηαθνξηθώλ Πώιεζε ςεθηαθώλ πξντόλησλ Παξαθνινύζεζε - Γηαρείξηζε Παξαγγειηώλ Καξηέιεο πειαηώλ (κε ζηνηρεία θαη παξαγγειίεο) Αλαδήηεζε πξντόλησλ (ηίηινο, πεξηγξαθή, θσδηθόο) Σηαηηζηηθά ζηνηρεία ηνπ θαηαζηήκαηνο (πνηά πξντόληα βιέπνπλ, αξρείν ιέμεσλ ηεο αλαδήηεζεο) Δηδηθή θαηεγνξία πξνζθνξώλ/εθπηώζεσλ (απηόκαηε ελεκέξσζε) Δηδηθή θαηεγνξία δεκνθηιέζηεξα (απηόκαηε ελεκέξσζε) Γηαρείξηζε πξντόλησλ γηα εκθάληζε ζηελ πξώηε ζειίδα Γηαρείξηζε πξντόλησλ γηα εκθάληζε ηνπο ζε θαηεγνξία πξνηεηλόκελα Σπλερή πξνβνιή θαιάζη αγνξώλ (ελ ζπληνκία) Δγγξαθή κέινπο (απαξαίηεηε γηα νινθιήξσζε παξαγγειίαο) κε δπλαηόηεηα απνζηνιήο ππελζύκηζεο θσδηθνύ ζηα εγγεγξακέλα κέιε Πξνβνιή θαη δηαρείξηζε ηεο θαξηέιαο κέινπο από ην κέινο (πξνβνιή παξαγγειίσλ, αιιαγή ζηνηρείσλ-θσδηθνύ) On-line ζηαηηζηηθά αξηζκόο επηζθέςεσλ, αξηζκόο πξντόλησλ Γπλαηόηεηα απεπζείαο απνζηνιήο γηα λα ιακβάλεη ν επηζθέπηεο ελεκέξσζε ρσξίο λα γξαθηεί κέινο (newsletter).

3

4 Τν website ιηαληθήο πώιεζεο απεπζύλεηαη ζην θαηαλαισηηθό θνηλό, παξέρνληάο ηνπ ηε δπλαηόηεηα παξαγγειίαο πξντόλησλ ζπκπιεξώλνληαο ηελ ειεθηξνληθή θόξκα παξαγγειίαο. Γιώζζεο: Διιεληθά / Αγγιηθά Αξρηθή Σειίδα Η αξρηθή ζειίδα πεξηέρεη ηα θεληξηθά κελνύ επηινγώλ, δηαθεκίζεηο, πξνζθνξέο, αλαθνηλώζεηο, ηειεπηαία λέα. Παξνπζίαζε Παξνπζίαζε, Γξαζηεξηόηεηεο, Σηόρνη, θηι. Αλαδήηεζε Απιή θαη ζύλζεηε αλαδήηεζε πξντόλησλ ζην website Καηάινγνο Πξντόλησλ Τα πξντόληα είλαη θαηεγνξηνπνηεκέλα. Ο ρξήζηεο κπνξεί κε επθνιία λα εληνπίζεη ην πξντόλ ηεο αξεζθείαο ηνπ. Τξόπνη παξαγγειίαο / Πιεξσκήο Γηαζέζηκνη ηξόπνη παξαγγειίαο, δηαζέζηκνη ηξόπνη πιεξσκήο (πρ: PayPal, αληηθαηαβνιή, θαηάζεζε ζε ινγαξηαζκό, επηηαγή). Καιάζη αγνξώλ Πεξηιακβάλεη ηα πξντόληα πνπ έρεη δηαιέμεη ν ρξήζηεο γηα αγνξά. Σπρλέο Δξσηήζεηο & Απαληήζεηο Ο ρξήζηεο κπνξεί λα δεη ηηο απαληήζεηο ζε εξσηήζεηο πνπ θάλνπλ ζπρλά νη επηζθέπηεο ηνπ website. Όξνη Φξήζεο & Πνιηηηθή Πξνζσπηθώλ Γεδνκέλσλ Δπηθνηλσλία Πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο (δηεύζπλζε, ηειέθσλα, θηι). Ο επηζθέπηεο κπνξεί λα επηθνηλσλήζεη κε ην δηαρεηξηζηή ηνπ website απνζηέιινληαο κήλπκα κε κνξθή ρξεζηκνπνηώληαο ηε θόξκα επηθνηλσλίαο.

5 Ο πειάηεο επηζθέπηεο ηνπ website κπνξεί λα γίλεη κέινο κέζσ κίαο απιήο δηαδηθαζίαο: ζπκπιεξώλεη ηα ζηνηρεία ηνπ ζηελ θαηάιιειε θόξκα εγγξαθήο, ην ζύζηεκα ηα απνζεθεύεη ζηε βάζε δεδνκέλσλ. Έλα απνζηέιιεηαη ζηνλ ελδηαθεξόκελν κε ην username θαη ην password. Γηαρείξηζε ινγαξηαζκνύ από ρξήζηε: Αιιαγέο ζε ζηνηρεία ινγαξηαζκνύ (όλνκα ρξήζηε, θσδηθόο). Αιιαγέο ζε ζηνηρεία επηθνηλσλίαο (δηεύζπλζε, ηειέθσλα, θηλεηό, ). Αξρείν παξαγγειηώλ (παξαγγειίεο πνπ έρεη θάλεη). Αγορά Προχόνηφν Ο επηζθέπηεο αλαδεηεί πξντόληα κε βάζε απηόλνκα θξηηήξηα ή ζπλδπαζκό θξηηεξίσλ (π.ρ. πεξηγξαθή, θαηεγνξία) από ηελ «Αλαδήηεζε» ή εηζέξρεηαη ζηα «Πξντόληα» από ην κελνύ επηινγώλ ηνπ website. Όηαλ εληνπίζεη ην πξντόλ πνπ ηνλ ελδηαθέξεη κπνξεί λα δεη πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο γηα απηό. Δκθαλίδεηαη ν ηίηινο, ε θσηνγξαθία, ε πεξηγξαθή θαη κνλάδεο κέηξεζεο (θνπηί 300gr, γπάιηλν κπνπθάιη 1,5 lt, θηι), θαη ηηκέο. Ο ρξήζηεο επηιέγεη πνζόηεηα θαη παηάεη ην θνπκπί «Αγνξά». Ο ρξήζηεο νδεγείηαη ζην θαιάζη αγνξώλ, όπνπ εκθαλίδνληαη όια ηα πξντόληα πνπ έρεη δηαιέμεη, κε πνζόηεηεο, θαη ην θόζηνο θάζε αγνξάο. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα αιιάμεη ηηο πνζόηεηεο, ή θαη λα δηαγξάςεη πξντόληα από ην θαιάζη. Αθνινύζσο, έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ζπλερίζεη ηηο αγνξέο ηνπ παηώληαο ζην θνπκπί «Σπλέρεηα Αγνξώλ» όπνπ επηζηξέθεη ζην κελνύ «Πξντόληα», αιιηώο παηάεη ην θνπκπί «Οινθιήξσζε αγνξάο» θαη νδεγείηαη ζην επόκελν ζηάδην ηεο αγνξάο. Σε απηό ην ζεκείν εηζάγεη ηα ζηνηρεία ινγαξηαζκνύ ζην website (όλνκα ρξήζηε θαη θσδηθόο), ηα ζηνηρεία απνζηνιήο (δηεύζπλζε, εκεξνκελία θαη ώξα απνζηνιήο), ην ηξόπν πιεξσκήο (αληηθαηαβνιή). Δάλ έρεη ινγαξηαζκό κέινπο ζπκπιεξώλεη κόλν ην όλνκα ρξήζηε θαη θσδηθό, θαη παηάεη ην θνπκπί «Δίζνδνο». ύνθεηη Αναζήηηζη Προχόνηφν Η αλαδήηεζε κπνξεί λα γίλεη: Με αιθαβεηηθή ζεηξά, αλά θαηεγνξία, αλά εηαηξία, (Καηαζθεπαζηή / πξνκεζεπηή), κε πεξηγξαθή πξντόληνο, κε ραξαθηεξηζηηθά, κε εύξνο ηηκήο (πρ: 3,50 έσο 5,00 ) Τξόπνη πξνβνιήο απνηειεζκάησλ αλαδήηεζεο πξντόλησλ: Ο επηζθέπηεο κπνξεί λα επηιέμεη ηελ εκθάληζε θσηνγξαθίαο, ηίηινπ, πεξηγξαθή, ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηκή, θαζώο θαη ην πιήζνο ησλ απνηειεζκάησλ αλά ζειίδα (πρ: 30 πξντόληα αλά ζειίδα). Παηώληαο ζε θάπνην από ηα απνηειέζκαηα ν επηζθέπηεο νδεγείηαη ζηε ζειίδα ηνπ πξντόληνο.

6 Τν Β2Β (business to business) website απεπζύλεηαη ζηνπο πειάηεο ρνλδξηθήο, παξέρνληάο ηνπο ηε δπλαηόηεηα παξαγγειίαο πξντόλησλ είηε ζπκπιεξώλνληαο ηελ θαηάιιειε θόξκα ειεθηξνληθήο παξαγγειίαο. Γιώζζεο: Διιεληθά / Αγγιηθά Αξρηθή Σειίδα Η αξρηθή ζειίδα πεξηέρεη ηα θεληξηθά κελνύ επηινγώλ, πξνζθνξέο, θαη άιια. Παξνπζίαζε Παξνπζίαζε ηεο εηαηξίαο, Γξαζηεξηόηεηεο, Σηόρνη. Δηαηξηθά Νέα, ζπλεξγαζίεο, πνηόηεηα πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ, θηι. Μέιε Αλαδήηεζε Απιή θαη ζύλζεηε αλαδήηεζε πξντόλησλ Καηάινγνο Πξντόλησλ Τα πξντόληα είλαη θαηεγνξηνπνηεκέλα. Ο ρξήζηεο κπνξεί κε επθνιία λα εληνπίζεη ην πξντόλ ηεο αξεζθείαο ηνπ. Οη ηηκέο ησλ πξντόλησλ δηαθέξνπλ από κέινο ζε κέινο θαη δελ εκθαλίδνληαη ζε επηζθέπηεο πνπ δελ είλαη κέιε. Φπιιάδην Τξόπνη παξαγγειίαο Γηαζέζηκνη ηξόπνη παξαγγειίαο, δηαζέζηκνη ηξόπνη πιεξσκήο. Καιάζη αγνξώλ Πεξηιακβάλεη ηα πξντόληα πνπ έρεη δηαιέμεη ην κέινο γηα αγνξά. Σπρλέο Δξσηήζεηο & Απαληήζεηο Ο επηζθέπηεο κπνξεί λα δεη ηηο απαληήζεηο ζε εξσηήζεηο πνπ θάλνπλ ζπρλά νη επηζθέπηεο ηνπ website. Όξνη Φξήζεο θαη Πνιηηηθή Πξνζσπηθώλ Γεδνκέλσλ Δπηθνηλσλία Πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο (δηεύζπλζε, ηειέθσλα, θηι). Ο επηζθέπηεο κπνξεί λα επηθνηλσλήζεη κε ην δηαρεηξηζηή ηνπ website απνζηέιινληαο κήλπκα κε κνξθή ρξεζηκνπνηώληαο ηε θόξκα επηθνηλσλίαο. Μέλη Ο επηζθέπηεο ηνπ website κπνξεί λα γίλεη κέινο κέζσ κίαο απιήο δηαδηθαζίαο: ζπκπιεξώλεη ηα ζηνηρεία ηνπ ζε κία θόξκα, ην ζύζηεκα ηα απνζεθεύεη ζηε βάζε δεδνκέλσλ. Ο δηαρεηξηζηήο ηνπ website ειέγρεη ηα ζηνηρεία ηνπ ελδηαθεξόκελνπ θαη απνθαζίδεη εάλ ζα δερηεί, ζα απνξξίςεη ή ζα αθήζεη ζε εθθξεκόηεηα ηελ αίηεζε. Δάλ ε αίηεζε γίλεη απνδεθηή, ηόηε ζα απνζηαιεί / efax / SMS ζηνλ ελδηαθεξόκελν κε ην όλνκα ρξήζηε θαη ην θσδηθό. Ο δηαρεηξηζηήο κπνξεί λα επηιέμεη πνηα ζηνηρεία ησλ πξντόλησλ ζα εκθαλίδνληαη αλάινγα κε ην ρξήζηε, όπσο: εκθάληζε ή απόθξπςε ηηκώλ, δηαθνξεηηθνί ηηκνθαηάινγνη, εθπηώζεηο, εηδηθέο πξνζθνξέο, θηι. Κάζε κέινο κπνξεί λα δηαρεηξίδεηαη ην ινγαξηαζκό ηνπ, όπσο: Σηνηρεία ινγαξηαζκνύ (όλνκα ρξήζηε, θσδηθόο) Σηνηρεία επηθνηλσλίαο (δηεύζπλζε, ηειέθσλα, fax, , website) Αξρείν παξαγγειηώλ

7 Αγορά Προχόνηφν Μόλν ηα κέιε κπνξνύλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ αγνξέο πξντόλησλ από ην website ρνλδξηθήο. Ο ρξήζηεο εηζάγεηαη πξώηα ζην ινγαξηαζκό ηνπ θαη ύζηεξα αθνινπζεί ηε δηαδηθαζία αγνξάο. Τν κέινο αλαδεηεί πξντόληα κε βάζε θάπνηα θξηηήξηα ή εηζέξρεηαη ζηα «Πξντόληα» από ην κελνύ επηινγώλ ηνπ website. Όηαλ βξεη ην πξντόλ πνπ ηνλ ελδηαθέξεη κπνξεί λα δεη ιεπηνκέξεηεο γηα απηό. Δκθαλίδεηαη ν θσδηθόο, ην barcode, ν ηίηινο, ε θσηνγξαθία, ε πεξηγξαθή, δηαζέζηκεο πνζόηεηεο θαη κνλάδεο κέηξεζεο, θαη ηηκέο κε θαη ρσξίο ΦΠΑ. Τν κέινο επηιέγεη πνζόηεηεο πρ: Coca-Cola: 20 θηβώηηα 1,5lt θαη 10 θηβώηηα 330ml. Γηαθνξεηηθά κπνξεί άκεζα (αλ γλσξίδεη ηνπο θσδηθνύο) λα εηζάγεη ηνπο θσδηθνύο ησλ πξντόλησλ πνπ ην ελδηαθέξνπλ θαη λα επηιέμεη δηαζέζηκεο πνζόηεηεο. Τέινο παηάεη ην θνπκπί «Αγνξά». Τν κέινο νδεγείηαη ζην θαιάζη αγνξώλ, όπνπ εκθαλίδνληαη όια ηα πξντόληα πνπ έρεη δηαιέμεη, κε πνζόηεηεο, θαη ην θόζηνο θάζε αγνξάο. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα αιιάμεη ηηο πνζόηεηεο, ή θαη λα δηαγξάςεη πξντόληα από ην θαιάζη. Αθνινύζσο, έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ζπλερίζεη ηηο αγνξέο ηνπ παηώληαο ζην θνπκπί «Σπλέρεηα Αγνξώλ» θαη νδεγείηαη ζην κελνύ «Πξντόληα», αιιηώο παηάεη ην θνπκπί «Οινθιήξσζε αγνξάο» θαη νδεγείηαη ζην επόκελν ζηάδην ηεο αγνξάο. Τέινο εηζάγεη ηα ζηνηρεία απνζηνιήο (δηεύζπλζε, εκεξνκελία θαη ώξα απνζηνιήο) θαη ε δηαδηθαζία νινθιεξώλεηαη. Η παξαγγειία απνζηέιιεηαη ζηελ απνζήθε πξνθεηκέλνπ λα αξρίζνπλ ηε δηαδηθαζία εθηέιεζήο ηε. Ο πειάηεο ιακβάλεη κήλπκα κε κε ηα ζηνηρεία ινγαξηαζκνύ κέινπο ζην website θαη ηελ παξαγγειία ηνπ. Ο πειάηεο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα εκθαλίζεη πξνεγνύκελεο παξαγγειίεο, θάλνληαο είζνδν ζην ινγαξηαζκό ηνπ, θαη παηώληαο ζην θνπκπί «Αξρείν Παξαγγειηώλ». Ο πειάηεο κπνξεί λα αθπξώζεη ή λα δηνξζώζεη ηε παξαγγειία αθνύ εηζέιζνπλ ζην ινγαξηαζκό ηνπο θαη παηήζνπλ ζην θνπκπί «Αιιαγή Παξαγγειίαο». Γηαιέγεη κία ή πεξηζζόηεξεο εθθξεκείο παξαγγειίεο θαη αλ ζέιεη λα αθπξώζεη ηε παξαγγειία παηάεη ην θνπκπί «Αθύξσζε Παξαγγειίαο», δηαθνξεηηθά εάλ ζέιεη λα ηε δηνξζώζεη παηάεη ην θνπκπί «Γηόξζσζε Παξαγγειίαο» όπνπ νδεγείηε ζην θαιάζη αγνξώλ θαη πξαγκαηνπνηεί ηηο αιιαγέο πνπ επηζπκεί, πρ: αιιάδεη πνζόηεηεο, αθαηξεί ή πξνζζέηεη πξντόληα. Τέινο γηα λα νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία ηεο δηόξζσζεο ηεο παξαγγειίαο παηάεη ην θνπκπί «Οινθιήξσζε». Η δηνξζσκέλε παξαγγειία απνζηέιιεηαη μαλά ζηελ απνζήθε κε ζεκείσζε όηη πξόθεηηαη γηα δηόξζσζε παξαγγειίαο θαη αλαθέξνληαο ηνλ αξηζκό θαη ηα ζηνηρεία ηεο αξρηθήο παξαγγειίαο.

8 ύνθεηη Αναζήηηζη Προχόνηφν Η αλαδήηεζε κπνξεί λα γίλεη: Με θσδηθό, barcode, αιθαβεηηθή ζεηξά, αλά θαηεγνξία, αλά εηαηξία, (Καηαζθεπαζηή / πξνκεζεπηή), κε πεξηγξαθή πξντόληνο, κε ραξαθηεξηζηηθά, κε εύξνο ηηκήο (πρ: 3,50 έσο 5,00 ) Τξόπνη πξνβνιήο απνηειεζκάησλ αλαδήηεζεο πξντόλησλ: Τν κέινο κπνξεί λα επηιέμεη ηελ εκθάληζε θσηνγξαθίαο, ηίηινπ, πεξηγξαθή, ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηκή, θαζώο θαη ην πιήζνο ησλ απνηειεζκάησλ αλά ζειίδα (πρ: 30 πξντόληα αλά ζειίδα). Παηώληαο ζε θάπνην από ηα απνηειέζκαηα ην κέινο νδεγείηαη ζηε ζειίδα ηνπ πξντόληνο. Άιιεο δπλαηόηεηεο πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ν επηζθέπηεο: Γξήγνξε εθηύπσζε επηιεγκέλσλ απνηειεζκάησλ. Δμαγσγή δεδνκέλσλ ζε αξρείν ζηνλ Η/Υ ηνπ. Απνζηνιή επηιεγκέλσλ απνηειεζκάησλ κέζσ . Διατείριζη Προχόνηφν Ο δηαρεηξηζηήο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγρεη ην ζύλνιν ηνπ website κέζσ ηζρπξώλ θαη παξάιιεια απιώλ ζηε ρξήζε δηαρεηξηζηηθώλ εθαξκνγώλ. Δλέξγεηεο πνπ κπνξεί λα θάλεη ν δηαρεηξηζηήο: Προζθήκη προχόνηφν: Ο δηαρεηξηζηήο πξνθεηκέλνπ λα πξνζζέζεη έλα λέν πξντόλ εηζάγεη ηα αθόινπζα ραξαθηεξηζηηθά ζε όιεο ηηο δηαζέζηκεο γιώζζεο: Κσδηθόο barcode Καηεγνξία (επηινγή κίαο ή πεξηζζνηέξσλ θαηεγνξηώλ πνπ αλήθεη ην πξντόλ) Πεξηγξαθή Δηαηξία (Καηαζθεπαζηήο / πξνκεζεπηήο) Φσηνγξαθία ν ρξήζηεο κπνξεί λα αλεβάζεη θσηνγξαθίεο απεπζείαο από ηνλ ππνινγηζηή ηνπ. Μνλάδεο κέηξεζεο Τηκή (ρσξίο ΦΠΑ) Καηεγνξία ΦΠΑ Γηαζεζηκόηεηα Καηάζηαζε (ελεξγό ή αλελεξγό) Αλλαγές: Ο δηαρεηξηζηήο κπνξεί λα αιιάμεη ραξαθηεξηζηηθό ησλ πξντόλησλ νπνηαδήπνηε ζηηγκή. Διαγραθή: Ο δηαρεηξηζηήο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα δηαγξάςεη έλα ή πεξηζζόηεξα πξντόληα από ηε ιίζηα. Γελ ζα εκθαλίδνληαη πιένλ ζηηο αλαδεηήζεηο ησλ επηζθεπηώλ θαη κειώλ ηνπ website. Ενεργοποίηζη / Απενεργοποίηζη: Ο δηαρεηξηζηήο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα απελεξγνπνηήζεη έλα ή πεξηζζόηεξα πξντόληα ηαπηόρξνλα από ηε ιίζηα. Γελ ζα εκθαλίδνληαη πιένλ ζηηο αλαδεηήζεηο ησλ επηζθεπηώλ θαη ησλ κειώλ ηνπ website, αιιά ν δηαρεηξηζηήο ζα κπνξεί λα ηα επαλελεξγνπνηήζεη.

9 Ιζηορικό Σιμών: Παξέρεηαη γηα θάζε πξντόλ ηζηνξηθό ηηκώλ. Εργαλεία Διαχείρισης: DB Admin: Πξόθεηηαη γηα έλα ζύλνιν εξγαιείσλ πνπ επηηξέπνπλ ζηνλ administrator λα δηαρεηξίδεηαη ζπγθεθξηκέλνπο πίλαθεο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα ν δηαρεηξηζηήο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα πξνβάιεη επηιεγκέλεο (ή όιεο) ηηο εγγξαθέο ησλ πηλάθσλ, λα εηζάγεη κηα λέα εγγξαθή, λα επεμεξγαζηεί ππάξρνπζεο εγγξαθέο, λα δηαγξάςεη εγγξαθέο, λα ζπλδέζεη ζπγθεθξηκέλεο εγγξαθέο κε εηθόλεο θαη άιια αξρεία, λα εμάγεη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, εθηππώζεηο θαη αλαθνξέο από ηελ βάζε δεδνκέλσλ θαη άιια. PG Admin: Πξόθεηηαη γηα έλα ζύλνιν εξγαιείσλ πνπ επηηξέπνπλ ζηνλ administrator λα δηαρεηξίδεηαη πιεξνθνξηαθέο ζειίδεο (web pages) ελόο δηθηπαθνύ ηόπνπ. Η εθαξκνγή απηή παξέρεη πιήζνο δπλαηνηήησλ κνξθνπνίεζεο ζην δηαρεηξηζηή όπσο επηινγή ρξσκάησλ, γξακκαηνζεηξώλ, ηύπνπ θαη κεγεζώλ γξακκάησλ θαζώο θαη εθαξκνγέο πνιπκέζσλ γηα ελζσκάησζε εηθόλσλ, ήρσλ, θηλνύκελσλ εηθόλσλ (animation gif ή flash), ζπλδέζκσλ (links) θαη πνιιώλ ηύπσλ αξρείσλ. ηαηιζηικά Σηαηηζηηθά Πξντόλησλ: Τα ζηαηηζηηθά πνπ κπνξεί λα δεη ν δηαρεηξηζηήο είλαη: Αξηζκόο επηζθέςεσλ θαη αγνξώλ αλά πξντόλ Αξηζκόο επηζθέςεσλ θαη αγνξώλ αλά θαηεγνξία πξντόλησλ Αξηζκόο επηζθέςεσλ θαη αγνξώλ αλά εηαηξία Αξηζκόο κειώλ Αγνξέο αλά κέινο Αξηζκόο πξντόλησλ αλά θαηεγνξία, εηαηξία Τα ζηαηηζηηθά εκθαλίδνληαη ζε ζρέζε κε εκεξνκελίεο, όπσο: Δβδνκάδα Μήλαο Φξόλνο Καζνξηζκόο εύξνπο εκεξνκεληώλ από ην ρξήζηε Τα ζηαηηζηηθά κπνξνύλ λα: Δθηππσζνύλ Απνζεθεπηνύλ σο αξρεία (excel, notepad, csv, xml, pdf) ζηνλ Η/Υ ηνπ δηαρεηξηζηή Απνζηαινύλ κέζσ / sms / efax Ο δηαρεηξηζηήο κπνξεί λα θαηαιάβεη από ηα ζηαηηζηηθά πνηα πξντόληα πσινύληαη πεξηζζόηεξν, πξνηηκήζεηο πειαηώλ (κειώλ) ζε πξντόληα / εηαηξίεο θαη έηζη λα πξνβιέςεη κειινληηθέο αλάγθεο θαη λα θάλεη δηαθνξεηηθέο πξνζθνξέο ζε θάζε κέινο.

10 Σηαηηζηηθά Δπηζθεςηκόηεηαο ζην website: Μεηξεηήο επηζθέςεσλ (λένη επηζθέπηεο, θηι) Πξνβνιή επηζθέςεσλ αλά κέξα / κήλα / εβδνκάδα (θαιύηεξε ή ρεηξόηεξε πεξίνδνο, πεξηζζόηεξεο ή ιηγόηεξεο επηζθέςεηο, πξνηηκήζεηο θαη άιια) Αλαγλώξηζε επηζθεπηώλ (ρώξα πξνέιεπζεο, πόιε) Αλαιπηηθά Γξαθήκαηα θαη ζρεδηαγξάκκαηα Δθηππώζεηο, Αλαθνξέο Δμαγσγή ζε αξρείν Απνζηνιή κέζσ Λέμεηο θιεηδηά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ από ρξήζηεο πξνθεηκέλνπ λα εληνπίζνπλ ην website ζε κεραλέο αλαδήηεζεο ζην internet. Σειίδεο ζην website πνπ θαηαρσξνύληαη ζαλ ζηόρνη (πρ ζειίδα ζηόρνο ζα ήηαλ ε ζειίδα παξαγγειίαο)

11 Ολοκληρφμένο ζύζηημα Παραγγελιοληυίας Τν order plus E-Commerce Platform είλαη κηα νινθιεξσκέλε πιαηθόξκα ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ γηα ζπλαιιαγέο ηόζν ζε Β2Β όζν θαη ζε Β2C επίπεδν πνπ έρεη αλαπηπρζεί κε ζθνπό λα θαιύςεη ηηο αλάγθεο ηεο ζύγρξνλεο Διιεληθήο επηρείξεζεο. Τν order plus E-Commerce Platform αλαπηύρζεθε κε βάζε ηελ ηειεπηαία ηερλνινγία εθαξκνγώλ internet ηεο Microsoft θαη παξέρεη ππεξεζίεο πνπ ζρεδηάζηεθαλ βάζεη εθηελνύο αλάιπζεο δεδνκέλσλ θαη απαηηήζεσλ αξθεηώλ θνξπθαίσλ Διιεληθώλ επηρεηξήζεσλ (ζε δηάθνξνπο θιάδνπο) έηζη ώζηε ε εθαξκνγή λα κπνξεί λα εμππεξεηεί πιεζώξα επηρεηξήζεσλ, αλεμάξηεηα από ηνλ θιάδν ηεο νηθνλνκίαο ζηνλ νπνίν δξαζηεξηνπνηνύληαη. Πλεονεκηήμαηα Ηλεκηρονικών Πφλήζεφν με ηο order plus: Μείσζε Κόζηνπο (Πσιήζεηο, Λνγηζηήξην, θιπ) Μείσζε Κόζηνπο αλά Σπλαιιαγή / Πώιεζε Καιύηεξε Γηαρείξηζε (Παξαγγειηώλ, Οηθνλνκηθώλ Αλαθνξώλ, Μεραλνγξάθεζε, Πξνζθνξώλ, θιπ) Αζθάιεηα Σπλαιιαγώλ (ζε πνιιαπιά επίπεδα) Διαρηζηνπνίεζε Λαζώλ, Καιύηεξε Δμππεξέηεζε (7 εκέξεο/24 ώξεο) Ακεζόηεηα One-to-One Marketing Δσναηόηηηες ηοσ order plus: Διεγρόκελε πξόζβαζε από εμνπζηνδνηεκέλνπο ρξήζηεο Πξόζβαζε (login) από εμνπζηνδνηεκέλν δηαρεηξηζηή (administrator) θαη άιινπο εμνπζηνδνηεκέλνπο ππαιιήινπο (users) ηνπ θάζε ρξήζηε Δγγξαθή λέσλ ρξεζηώλ πνπ ζέινπλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ εθαξκνγή (Partner Registration) Πξνθίι ζπλεξγάηε κε όιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο θαη πνιιαπιά επίπεδα δηθαησκάησλ ρξήζεο Πξνθίι ππαιιήινπ (ηνπ ζπλεξγάηε) κε όιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο θαη ηα αληίζηνηρα δηθαηώκαηα πνπ έρεη νξίζεη ν administrator ηνπ ζπλεξγάηε ή ν administrator ηεο επηρείξεζεο Γπλαηόηεηα παξαγγειηνδνζίαο από ηνπο θαηαιόγνπο πξντόλησλ ηεο επηρείξεζεο Καηάινγνο πξντόλησλ, κε ηέζζεξα (4) επίπεδα θαηεγνξηνπνίεζεο θαη απεξηόξηζηεο δπλαηόηεηεο ηηκνιόγεζεο (δπλαηόηεηα απεξηόξηζησλ ηηκνθαηαιόγσλ αλά ζπλεξγάηε θαη αλά θαηεγνξία πξντόληνο) Πξνζθνξέο πξντόλησλ, λέα πξντόληα, πξνηεηλόκελα Bundles θαη ζπλζέζεηο πξντόλησλ κε μερσξηζηή ηηκνινγηαθή πνιηηηθή Πξντόληα ξεπζηνπνίεζεο Παξαγγειία, κε δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο παξάδνζεο & ηξόπνπο πιεξσκήο αλά ζπλεξγάηε Παξαγγειία πξντόληνο απ επζείαο από ηηο ιίζηεο πξντόλησλ (Quick Order) Γξήγνξε παξαγγειία πξνζαξκνζκέλε ζην πξνθίι ζπλεξγάηε ή ππαιιήινπ (Bulk Order) Μεραληζκόο αλαδήηεζεο (απιόο ή ζύλζεηνο) Σειηδνπνίεζε (απιή θαη «Smart Paging») «Cross Reference» πξντόλησλ (θαηεγνξίεο, θαηαζθεπαζηέο, δεκηνπξγνύο, θ.ι.π.) Υπνινγηζκόο Φ.Π.Α., κεηαθνξηθώλ Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηξέρνπζεο θαη παιαηόηεξεο παξαγγειίεο Πιεξνθόξεζε ζπλεξγάηε γηα όιεο ηηο πξνεγνύκελεο παξαγγειίεο Πιεξνθόξεζε ζπλεξγάηε γηα ην ηζνδύγην πιεξσκώλ ησλ παξαγγειηώλ

12 Γπλαηόηεηα εκθάληζεο δηαζέζηκσλ πνζνηήησλ πξντόληνο ζηελ απνζήθε (αλ ε εηαηξία επηζπκεί λα δώζεη ηελ πιεξνθνξία) θαζώο θαη εκθάληζε κέζνπ όξνπ ρξόλνπ παξάδνζεο Παξαθνινύζεζε θαη δπλαηόηεηα αθύξσζεο παξαγγειηώλ θαζώο θαη άιιεο ιεηηνπξγηθέο δπλαηόηεηεο όπσο: Τκήκα ειεύζεξεο πξόζβαζεο κε ππεξεζίεο όπσο εηαηξηθά λέα, FAQ (Frequently Asked Questions), εηαηξηθό πξνθίι θ.ν.θ. Απνζήθεπζε παξαγγειίαο γηα ζπρλή ρξήζε. Καηαγξαθή ζπλδέζεσλ θαη πινήγεζεο ηνπ θάζε ρξήζηε γηα ζπιινγή ζηαηηζηηθώλ marketing. Γπλαηόηεηα customisation (ΜyB2B/B2C) γηα ηνπο ζπλεξγάηεο θαη ηνπο ππαιιήινπο ηεο επηρείξεζεο Απνκαθξπζκέλε δηαρείξηζε επηρείξεζεο (Remote Administration) Απνκαθξπζκέλε δηαρείξηζε ζπλεξγάηε (Partner Remote Administration) Σύλδεζε κε ηα εζσηεξηθά E.R.P. ζπζηήκαηα ηεο επηρείξεζεο (ή θαη απιά ινγηζκηθά ζπζηήκαηα) Σπλαιιαγέο ζε Γηεζλέο Δπίπεδν Πνιιέο γιώζζεο (Πινήγεζε & Γεδνκέλα) Multi-Lingual Πνιιέο δώλεο πσιήζεσλ πξντόλησλ Multi-Locale Πνιιά λνκίζκαηα Multi-Currency

13 Ο πειάηεο θαιεί ην ηειεθσληθό θέληξν (θαλνληθή ρξέσζε ζηαζεξνύ ηειεθώλνπ, ρξέσζεο κίαο αζηηθήο κνλάδαο ή δσξεάλ) θαη παξαγγέιλεη ηα πξντόληα πνπ επηζπκεί. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ε ηειεθσλήηξηα θαηαρσξεί ηε παξαγγειία ζηελ εθαξκνγή «δηαρείξηζεο ηειεθσληθήο παξαγγειίαο». Η ηειεθσλήηξηα κπνξεί λα εκθαλίζεη πξντόληα κέζα από ηνλ θαηάινγν πξντόλησλ θαη ηηο θαηεγνξίεο ή λα αλαδεηήζεη πξντόληα κε βάζε ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα (θσδηθό, ιέμεθιεηδί, πξντόλ, θαηεγνξία πξντόληνο, εηαηξεία, θηι). Δηζάγεη ηα ζηνηρεία πειάηε ή κπνξεί λα ηα αλαδεηήζεη από ηε βάζε δεδνκέλσλ ππαξρόλησλ πειαηώλ. Αλάινγα ηνλ πειάηε ε ηειεθσλήηξηα έρεη ηε δπλαηόηεηα λα αιιάμεη ηελ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή πνπ έρεη θαζνξηζηεί από ην δηαρεηξηζηή (δηνίθεζε). Δπίζεο εηζάγεη ηα ζηνηρεία απνζηνιήο ηεο παξαγγειίαο (δηεύζπλζε, εκεξνκελία θαη ώξα απνζηνιήο ζην πειάηε, θηι). απνζηέιιεηαη απηόκαηα ζηελ απνζήθε. Τέινο, νινθιεξώλνληαο ηε δηαδηθαζία ε παξαγγειία απνζεθεύεηαη ζην αξρείν παξαγγειηώλ ηνπ πειάηε. Η παξαγγειία Παξέρνληαη ζηαηηζηηθά παξαγγειηώλ (εθθξεκείο ή νινθιεξσκέλεο, αλά ηειεθσλήηξηα, αλά εκεξνκελία θ.η.ι.)

14 Aπνζηoιή SMS ζην θηλεηό ηειέθσλν ηνπ πειάηε κε ζέκα πξνζθνξέο πξνηόλησλ/ππεξεζηώλ, πξνζσπνπνηεκέλεο αλά ρξήζηε, κελύκαηα επρώλ (γηνξηέο, νλνκαζηηθή γηνξηή, γελέζιηα). Πξνεηνηκαζία ηνπ θεηκέλνπ από ηελ βάζε δεδνκέλσλ κάξθεηηλγθ ηεο εηαηξίαο θαη ηνπο παξαιήπηεο κέζσ ηεο εθαξκνγήο απνζηνιήο SMS.

15 Η ππεξεζία e-fax marketing module πξνζθέξεη ηελ ειεθηξνληθή απνζηνιή ηειενκνηνηππηθνύ κελύκαηνο (fax) κέζσ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ( ). Έηζη ε απνζηνιή ησλ κελπκάησλ γίλεηαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή θαη ρσξίο ηελ ρξήζε ζπζθεπώλ fax. Αθόκα ε δηαρείξηζε ησλ fax γίλεηαη απνθιεηζηηθά από ην ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν ηνπ θάζε ρξήζηε, όπσο γίλεηαη θαη ε δηαρείξηζε ησλ s, ρσξίο ηελ αλάγθε εγθαηάζηαζεο επηπιένλ ινγηζκηθνύ.η απνζηνιή γίλεηαη κε επηινγή ησλ παξαιεπηώλ θαη κε βάζε ηεο αλαγθεο κάξθεηηλγθ ηεο εηαηξίαο

16 Με ηo "e-after Sales Support" κέζα από ην δηαρεηξηζηηθό πεξηβάιινλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ειεθηξνληθνύ επηρεηξείλ απνζηέιινληαη ειεθηξνληθέο απνδείμεηο ζηνλ πειάηε θαζώο θαη ελεκεξσηηθά γηα ηελ πξόνδν ηεο παξαγγειίαο ηνπ. Αλαιπηηθά πεξηιακβάλνληαη: Δλεκεξσηηθό / sms / e-fax ζηνλ πειάηε ιήςεο παξαγγειίαο κε αλαιπηηθά ζηνηρεία ηεο παξαγγειίαο (είδνο, ηηκή, πεξηγξαθή, εκεξνκελία αγνξάο, θ.ιπ.) Δλεκεξσηηθό / sms / e-fax γηα ηελ έγθξηζε ηεο πηζησηηθήο ηνπ θάξηαο από ηε ζπλεξγαδόκελε ηξάπεδα θαη ρξέσζε ηνπ αληίζηνηρνπ πνζνύ (αλαιπηηθά ζηνηρεία ρξέσζεο, εκεξνκελία αγνξάο, ηηκή πξντόληνο, θόζηνο απνζηνιήο, ζπλνιηθό πνζό, ηπρόλ έθπησζε θ.ιπ.). Δλεκεξσηηθό / sms / e-fax απνζηνιή ηεο παξαγγειίαο

17 Η ππεξεζία θαηαρώξεζεο ζε κεραλέο αλαδήηεζεο (Search Engine Optimization) είλαη κηα ζεηξά από ελέξγεηεο θαη ηερληθέο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη πξνθεηκέλνπ λα εκθαλίδεηαη ε ηζηνζειίδα ζε όζν ην δπλαηόλ πςειόηεξε ζέζε ζηα απνηειέζκαηα ησλ κεραλώλ αλαδήηεζεο, βάζε ζπγθεθξηκέλσλ ιέμεσλ θιεηδηώλ πνπ πιεθηξνινγεί ν ρξήζηεο. H πξνώζεζε website (ζειίδαο) ζην δηαδίθηπν (internet) πεξηιακβάλεη: Αλάιπζε ηζηνζειίδαο (website analysis), Δπηινγή ιέμεσλ θιεηδηώλ (keywords analysis), Γεκηνπξγία δεζκώλ - links (link popularity), Παξαθνινύζεζε απνηειεζκάησλ (monitoring) Η ηζηνζειίδα κε ην module θαηαρσξείηαη ζε πεξηζζόηεξεο από κεραλέο αλαδήηεζεο ζε όιν ηνλ θόζκν αλάκεζά ηνπο νη Google, Yahoo, Live.com, DMOZ, Altavista, Lycos, θαζώο θαη ζηνπο θαηαιόγνπο ησλ κεγαιύηεξσλ ειιεληθώλ κεραλώλ αλαδήηεζεο όπσο in.gr, pathfinder.gr, neo.gr, eportal.gr, forthnet.gr, geo.gr, 256.gr, apn.gr, out.gr, findgr.com, θηι.

18 ηοτεσμένη διαθήμιζη ζηις μητανές αναζήηηζης και ζηο internet με μεηρήζιμα αποηελέζμαηα Η δηαθήκηζε ζηηο κεραλέο αλαδήηεζεο (ζην Google, ζην MSN θ.α.) απνηειεί ηνλ πιένλ εύθνιν, γξήγνξν θαη απνηειεζκαηηθό ηξόπν γηα λα πξνβιεζείηε ζην Internet. Απηή ε κνξθή δηαθήκηζεο νλνκάδεηαη Pay Per Click Advertising θαη ζαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα παξνπζηάζεηε ζηνρεπκέλα ην κήλπκά ζαο ζε όζνπο ςάρλνπλ λα βξνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηηο ππεξεζίεο ζαο. Ο ηξόπνο κε ηνλ νπνίν ιεηηνπξγεί ε Pay Per Click δηαθήκηζε ζηηο κεραλέο αλαδήηεζεο: Όζνη επηζπκνύλ λα δηαθεκηζηνύλ, ζπκκεηέρνπλ ζε κηα δηαδηθαζία δεκνπξαζίαο γηα εθείλεο ηηο ιέμεηο θιεηδηά πνπ ηνπο ελδηαθέξνπλ. Όηαλ νη ρξήζηεο πξαγκαηνπνηνύλ αλαδεηήζεηο γηα ηηο ιέμεηο απηέο νη κεραλέο αλαδήηεζεο παξνπζηάδνπλ καδί κε ηα θπζηθά απνηειέζκαηα θαη ηηο δηαθεκίζεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. Κάζε θνξά πνπ θάπνηνο ρξήζηεο θάλεη click ζε κηα από ηηο δηαθεκίζεηο απηέο, ηόηε ν δηαθεκηδόκελνο ρξεώλεηαη ην πνζό ην νπνίν είρε πιεηνδνηήζεη ζηελ δηαδηθαζία ηεο δεκνπξαζίαο. Οη δηαθεκίζεηο κπνξνύλ λα εκθαλίδνληαη θαη ζε ζρεηηθά websites, κε ηα νπνία νη κεραλέο αλαδήηεζεο έρνπλ ζπλάςεη ζπλεξγαζίεο, δηεπξύλνληαο κε ηνλ ηξόπν απηό ην θνηλό ζην νπνίν νη δηαθεκηδόκελνη κπνξνύλ λα απεπζπλζνύλ (AdSense). Πιενλεθηήκαηα: Pay Per Click δηαθήκηζε ζηηο κεραλέο αλαδήηεζεο ζαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα: Απεπζπλζείηε ζηνρεπκέλα ζε εθείλνπο πνπ αλαδεηνύλ πιεξνθνξίεο πνπ παξαηίζεληαη ζην web-site ζαο Πξνζειθύζεηε ελδηαθεξόκελνπο από όιν ηνλ θόζκν Γνθηκάζεηε ηελ αληαπόθξηζε ησλ ρξεζηώλ ζε λέεο ηδέεο θαη promotions απεπζπλόκελνη ζε πξαγκαηηθό θνηλό γξήγνξα θαη νηθνλνκηθά Πξνβιεζείηε ζηηο ιέμεηο θιεηδηά πνπ ζαο ελδηαθέξνπλ αλεμάξηεηα από ηελ παξνπζία ησλ ηζηνζειίδσλ ζαο ζηα θπζηθά απνηειέζκαηα Γηαθεκηζηείηε πιεξώληαο κόλν γηα όζνπο ππνςήθηνπο / ελδηαθεξόκελνπο πξνζειθύεηε ζην web-site ζαο Παξάγνληεο από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε επηηπρία κίαο δηαθεκηζηηθήο θακπάληαο: Όζν πςειόηεξε είλαη ε ζέζε πνπ θαηαιακβάλεη κηα δηαθεκηζηηθή θαηαρώξηζε, ηόζν πεξηζζόηεξνπο ρξήζηεο πξνζειθύεη. H ζηξαηεγηθή επηινγή ιέμεσλ, ε δεκηνπξγία ειθπζηηθώλ κελπκάησλ πνπ ζα πξνζειθύνπλ ηελ πξνζνρή ησλ ρξεζηώλ, ν ζσζηόο ζρεδηαζκόο ησλ ηζηνζειίδσλ πνπ ζα ππνδερηνύλ ηνπο ππνςήθηνπο ρξήζηεο, ε απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηεο δηαδηθαζίαο

19 δεκνπξαζηώλ θαη ε ζπζηεκαηηθή παξαθνινύζεζε ηεο απόδνζεο ηεο όιεο πξνζπάζεηαο απνηεινύλ γηα εκάο ηα ζπζηαηηθά πνπ ζα νδεγήζνπλ ζηελ επηηπρία. Η δηαρείξηζε Pay Per Click πεξηιακβάλεη: Αλαδήηεζε ιέμεσλ θιεηδηώλ Δπηινγή ιέμεσλ / πξνεπηζθόπεζε Γηακόξθσζε ινγαξηαζκνύ Γεκηνπξγία δηαθήκηζεο Οκαδνπνίεζε ιέμεσλ / θξάζεσλ Αλαθνξά (εκεξήζηα, εβδνκαδηαία, κεληαία, εηήζηα, θηι) Σηαηηζηηθά Γηα ην module απηό γίλεηαη ρξήζε ηεο πιαηθόξκαο ηνπ Google AdSense πνπ είλαη ε πιένλ δηαδεδνκέλε, ιόγσ ηεο Google πνπ απνηειεί ηε κεγαιύηεξε δηαδηθηπαθή κεραλή αλαδήηεζεο πιεξνθνξηώλ, αιιά θαη κηα από ηηο κεγαιύηεξεο εηαηξείεο δηαδηθηπαθώλ ππεξεζηώλ θαη επηηπγράλνληαη 100 click αλα εκέξα.

20 Η πξνηεηλόκελε ιύζε ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ EC.gr e-business suite web 2.0 έρεη δεκηνπξγεζεί ζηε ινγηθή κεηαθνξάο ειεθηξνληθά πειαηνθεληξηθήο ιύζεο κε απνδνηηθόηεηα θαη θπξίσο πξνζαξκνζκέλε ζην επηρεηξεζηαθό κνληέιν ηεο θάζε επηρείξεζεο. κε ρξήζε ηερλνινγηώλ web 2.0 κε δπλαηόηεηα νινθιήξσζεο πνιιώλ modules πνπ πξνζθέξνπλ επεθηαζηκόηεηα αλάινγα κε ηηο επηκέξνπο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο. κε ζπλερή αλάδξαζε θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ειεθηξνληθνύ επηρεηξεκαηηθνύ ρώξνπ κε ηνλ πειάηε κε δπλαηόηεηεο θάιπςεο όισλ ησλ επηρεηξεκαηηθώλ θιάδσλ Και κσρίφς: Με ζπζσξεπκέλε εκπεηξία e-business εθαξκνγώλ από ην 1993! ΣΙΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟ ΔC.gr e-business Basic Environment ΔC.gr Retail Website EC.gr membership program ΔC.gr B2B Website EC.gr OrderPLUS EC.gr e-business call center EC.gr e-mobile marketing module EC.gr e-fax marketing module EC.gr e-after sales support module EC.gr Search Engine Optimization module EC.gr 1000 Pay Per Click Advertising module Οη ηηκέο δελ πεξηιακβάλνπλ Φ.Π.Α. 23%

21 ΕΜΠΟΡΙΟ ΝΣΟΣ ΝΕΣ Ε.Π.Ε. Εσμήλοσ 30, Πάηρα Σηλ.: Fax:

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Web site : www.versus-software.gr software.gr Email : info@versus-software.gr software.gr Versus Software AdDesk v7.0 Πξόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΥΡΖΖ MODULES: ecommerce

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΥΡΖΖ MODULES: ecommerce ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΥΡΖΖ MODULES: ecommerce VERSION CMS 4.0 ΔΘΓΟΖ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟΤ 4.0.1-2009 ΣΔΙΔΤΣΑΗΑ ΔΛΖΚΔΡΧΖ ΗΑΛΟΤΑΡΗΟ 2009 Σν παξόλ εγρεηξίδην δηαηίζεηαη καδί κε ηελ πιαηθόξκα ειεθηξνληθνύ επηρεηξείλ altab2x θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Πειραιάσ, 29 Οκτωβρίου 2010 ΣΜΗΜΑ: Εμπορίου Αρ.Πρωτ.: 8787 Πληροφορίεσ: Φ. Ανδριάνα Σηλέφωνο: 2104177241-5

Διαβάστε περισσότερα

Internet Business Hellas

Internet Business Hellas Internet Business Hellas Περιεχόμενα Ειζαγωγή email marketing CT_e_newsletter Χαρακηηριζηικά Πλεονεκηήμαηα Επικοινωνία Ειζαγωγή email marketing «Τν κάξθεηηλγθ κέζσ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ζπλίζηαηαη

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! Administrator syllabus v2.0

Joomla! Administrator syllabus v2.0 Joomla! Administrator syllabus v2.0 ζειίδα2 Joomla! 1. Διζαγωγή ζηο Joomla! 1. Ση είλαη θαη ζε ηη καο ρξεζηκεύεη 2. Πνύ δηαηίζεηαη; 2. Δγκαηάζηαζη ηος Joomla! 3. Ανηίγπαθα αζθαλείαρ και αποκαηάζηαζη αςηών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο Αγαπηηοί τρήζηες, Με ταρά ζας ανακοινώνοσμε ηη κάλσυη ηφν τώρφν ηοσ κηιριακού ζσγκροηήμαηος ηης Στολής Θεηικών Επιζηημών με αζύρμαηα ζημεία πρόζβαζης ζηο διαδίκησο. Πρόζβαζη ζηην σπηρεζία έτοσν όλα ηα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ]

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ] Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή Σρνιή Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ [ www.inf.uth.gr ] 1 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ312 (ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι) ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Θ: Αλιμήζηρ Χπήζηορ Βεπούληρ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Τα πνιιαπιά Sites Ζ Πνιπδσληθόηεηα Ζ Πνιπγισζζία

Τα πνιιαπιά Sites Ζ Πνιπδσληθόηεηα Ζ Πνιπγισζζία Ο πνλνθέθαινο ηεο δεκηνπξγίαο ελόο εηαηξηθνύ portal, ελόο ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθώλ ζπλαιιαγώλ κε πειάηεο ιηαληθήο ή ρνλδξηθήο ή ελόο εηαηξηθνύ ελδνεπηρεηξεζηαθνύ ζπζηήκαηνο ελεκέξσζεο, ηειείσζε! Ο altab2x

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

On-line εργαλεία του SINERGIA για τθν υποςτιριξθ μικρομεςαίων βιομθχανιών τροφίμων να βελτιώςουν τθν ενεργειακι τουσ απόδοςθ

On-line εργαλεία του SINERGIA για τθν υποςτιριξθ μικρομεςαίων βιομθχανιών τροφίμων να βελτιώςουν τθν ενεργειακι τουσ απόδοςθ On-line εργαλεία του SINERGIA για τθν υποςτιριξθ μικρομεςαίων βιομθχανιών τροφίμων να βελτιώςουν τθν ενεργειακι τουσ απόδοςθ Δθμιτρθσ Μενδρινόσ, Κώςτασ Καρφτςασ Κζντρο Ανανεώςιμων Πθγών και Εξοικονόμθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Xξήζεο Εθαξκνγήο Help Desk γηα Τπνβνιή Αηηεκάηωλ Ticket. Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίωλ πκβάζεωλ. Μέξνο Α

Εγρεηξίδην Xξήζεο Εθαξκνγήο Help Desk γηα Τπνβνιή Αηηεκάηωλ Ticket. Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίωλ πκβάζεωλ. Μέξνο Α Εγρεηξίδην Xξήζεο Εθαξκνγήο Help Desk γηα Τπνβνιή Αηηεκάηωλ Ticket Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίωλ πκβάζεωλ Μέξνο Α Πίνακαρ Πεπιεσομένων Εηζαγωγή... 3 Κέληξν Τπνζηήξημεο - Support Center... 6 Εηζαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Ειζαγωγή Αρχιηεκηονική - Σχεδιαζμός - Υλοποίηζη Specifications Χαρακηηριζηικά Templates Επικοινωνία

Περιεχόμενα. Ειζαγωγή Αρχιηεκηονική - Σχεδιαζμός - Υλοποίηζη Specifications Χαρακηηριζηικά Templates Επικοινωνία Περιεχόμενα Ειζαγωγή Αρχιηεκηονική - Σχεδιαζμός - Υλοποίηζη Specifications Χαρακηηριζηικά Templates Επικοινωνία Εισαγωγή «Τν ειεθηξνληθό εκπόξην θαιύπηεη νπνηαδήπνηε κνξθή επηρεηξεκαηηθήο ή δηνηθεηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org Πλεπκαηηθά Δηθαηώκαηα 2011 PEOPLECERT Α.Ε. Όια ηα δηθαηώκαηα είλαη θαηνρπξσκέλα. Καλέλα κέξνο ηνπ παξόληνο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τεσνικό εγσειπίδιο σπήζηρ CT_e_newsletter

Περιεχόμενα. Τεσνικό εγσειπίδιο σπήζηρ CT_e_newsletter Περιεχόμενα ΣΤΟΙΦΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ... 2 Τκήκα Υπνζηήξημεο (Help Desk and Client Support)... 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Εηζαγσγή Email marketing... 3 Σρεηηθά κε ην CT_e_newletter... 3 Μεζνδνινγία... 4 Φαξαθηεξηζηηθά...

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis TAXI Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis Taxi Τν ζύζηεκα Telenoisis TAXI απνηειεί ην πην εμειηγκέλν, νινθιεξωκέλν θαη αμηόπηζην

Διαβάστε περισσότερα

Οη πην γλσζηέο κνξθέο Pervasive παηρληδηώλ είλαη ηα Location Based Games, Augmented Reality Games θαη Mixed Reality Games.

Οη πην γλσζηέο κνξθέο Pervasive παηρληδηώλ είλαη ηα Location Based Games, Augmented Reality Games θαη Mixed Reality Games. Pervasive Games Pervasive games Τν ζπγθεθξηκέλν είδνο παηρληδηώλ ζηεξίδεηαη ζηελ αλάγλσζε ησλ παξακέηξσλ ηνπ πεξηβάιινληνο (Context) ηνπ ρξήζηε ησλ νπνίσλ ηα απνηειέζκαηα ρξεζηκνπνηεί ζηνπο θαλόλεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Σηα παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνύλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην JQUIZ, ην JCROSS θαη ην JMATCH, πνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη παξαθάηω.

Σηα παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνύλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην JQUIZ, ην JCROSS θαη ην JMATCH, πνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη παξαθάηω. Τι είναι το Hotpotatoes; Τν παθέην HotPotatoes 6 πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δεκηνπξγία ηωλ αζθήζεωλ, είλαη έλα πξόγξακκα αλνηρηνύ ινγηζκηθνύ θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ειεύζεξα από Παλεπηζηεκηαθά Ιδξύκαηα,

Διαβάστε περισσότερα

Content. Management. System

Content. Management. System Content Management System / Corporate / B2B / B2C 1 Atlantis CMS - Corporate/ B2B / B2C ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ 3 Γενική δομή τησ οντότητασ 3 Απλή ςχηματική απεικόνιςη τησ αρχιτεκτονικήσ 5 ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική μεηάθραζη ηοσ λογιζμικού Feng OfficeΑναθορά παράδοζης ηοσ έργοσ για ηην κοινόηηηα ΕΛ/ΛΑΚ

Ελληνική μεηάθραζη ηοσ λογιζμικού Feng OfficeΑναθορά παράδοζης ηοσ έργοσ για ηην κοινόηηηα ΕΛ/ΛΑΚ Ελληνική μεηάθραζη ηοσ λογιζμικού Feng OfficeΑναθορά παράδοζης ηοσ έργοσ για ηην κοινόηηηα ΕΛ/ΛΑΚ Κσλζηαληηλίδεο Αληξέαο Σηδεξόπνπινο Δπζύκεο Μαιηνύθα Καηεξίλα Μπαιαζάο Αληώλεο Βαιαβάλεο Μηράιεο Δηζαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕ ΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΤ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕ ΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΤ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ Ο Επεξεργαςτήσ Κειμζνου : Είναι ζνα ιςχυρό μζςο διδαςκαλίασ. Χρηςιμοποιείται: ωσ πυρήνασ μιασ διδαςκαλίασ ή για δημιουργία δραςτηριοτήτων προγφμναςησ και εξάςκηςησ (drill and practice) Κυριαρχοφν: Word:

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Ηιεθηξνληθή ΑΡΥΔΙΟΘΔΣΗΗ Φσηνγξαθηώλ. Μηράιεο Ππαιήο (EFIAP)

Ηιεθηξνληθή ΑΡΥΔΙΟΘΔΣΗΗ Φσηνγξαθηώλ. Μηράιεο Ππαιήο (EFIAP) Ηιεθηξνληθή ΑΡΥΔΙΟΘΔΣΗΗ Φσηνγξαθηώλ Μηράιεο Ππαιήο (EFIAP) ΦΩΣΟ ΣΔΤ-ΑΣΗΚ http://www.photoclub-tey.com.cy http://www.photoclub-tey.com.cy/forum ΘΔΜΑΣΟΛΟΓΙΑ Απσειοθέηηζη Οπγάνωζη / Γιαλογή / Βαθμολόγηζη.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Athena: A friendly computational tool for the creation and management of language exercises

Athena: A friendly computational tool for the creation and management of language exercises Athena: A friendly computational tool for the creation and management of language exercises Ntoulas A. +, Arvanitakis N. *, Iordanidou A. * + Computer Engineering and Informatics Department, ComputerTechnology

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

C.L.M. Σν ζύζηεκα CLM πνπ πξνηείλεη ε Reform ελζσκαηώλεη ηηο παξαθάησ νληόηεηεο (modules):

C.L.M. Σν ζύζηεκα CLM πνπ πξνηείλεη ε Reform ελζσκαηώλεη ηηο παξαθάησ νληόηεηεο (modules): C.L.M. Η Reform αλαγλσξίδνληαο ηελ αλάγθε γηα ηελ αλάπηπμε ινγηζκηθνύ δηαρείξηζεο ηεο ζρέζεο κε ηνπο πειάηεο αιιά θαη κε ηνπο πόξνπο κηαο εηαηξείαο ή ελόο νξγαληζκνύ, μεθίλεζε ηελ επεμεξγαζία θαη ηελ πξνώζεζε

Διαβάστε περισσότερα

Γηάηξεηεο θαζέηεο νξνθήο Danoline

Γηάηξεηεο θαζέηεο νξνθήο Danoline ÈÌ Á ÑÂ º... µ ÔÒ ΒΑΡΟ (kg) (kg/m 2 ) 10. Kαζέηεο επηζθέςηκ σλ νξνθώλ Καζέηεο γπςνζαλίδαο κε βηλπιηθή ηαπεηζαξία TILES 88475 88479* 88493* 88494 Knauf tiles GKB 9.5 ρξώκα 1063 ιεπθό ρξώκα 1063 ιεπθό ρσξίο

Διαβάστε περισσότερα

Lexicon Software ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ HotelPlan. Εγτειρίδιο Χρήζης

Lexicon Software ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ HotelPlan. Εγτειρίδιο Χρήζης Lexicon Software ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ HotelPlan Εγτειρίδιο Χρήζης ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΩΝ Κεληξηθή Οζόλε... 3 Δσκάηηα... 4 Πειάηεο... 5 Είδε-Τπεξεζίεο.... 6 Ελνηθίαζε... 8 Πξνβνιή...10 Πιάλν Ελνηθηάζεσλ...11

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Ε. Ι. Ναβξνδίδεο

Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Ε. Ι. Ναβξνδίδεο Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Ε. Ι. Ναβξνδίδεο Αλεξάνδπειο Τεσνολογικό Εκπαιδεςηικό Ίδπςμα Θεζζαλονίκηρ, Τ.Θ. 141 Τ.Κ.574 00 Σίνδορ, Θεζζαλονίκη Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Χημική

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Σημαζιολογικός Παγκόζμιος Ιζηός. Η γιώζζα XML

Σημαζιολογικός Παγκόζμιος Ιζηός. Η γιώζζα XML Σημαζιολογικός Παγκόζμιος Ιζηός Η γιώζζα XML Ειζαγωγή (1/2) XML Γιώζζα Σήκαλζεο - Markup Language extensible Markup Language Γεκηνπξγία ηνπ W3C Μεγάιε απόδνρή θαη ελζσκάησζε κεηά ηελ εκθάληζή ηεο ζηα ηέιε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

CASE STUDY ΕΡΓΟΤ BIZ-E-GATE ΣΗΝ ΕΣΑΙΡΕΙΑ WEST A.E. (ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΣΗ WIND HELLAS)

CASE STUDY ΕΡΓΟΤ BIZ-E-GATE ΣΗΝ ΕΣΑΙΡΕΙΑ WEST A.E. (ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΣΗ WIND HELLAS) CASE STUDY ΕΡΓΟΤ BIZ-E-GATE ΣΗΝ ΕΣΑΙΡΕΙΑ WEST A.E. (ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΣΗ WIND HELLAS) REGATE A.E. Αγίνπ Αζαλαζίνπ 17, Παηαλία, Τει: 210-66.90.941, info@regate.gr ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΩΝ 1. Σύλνςε Έξγνπ... 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

Διασείπιζη καηαζηάζεων θοπολογικών ζηοισείων για ςποβολή ζηη ΓΓΠ

Διασείπιζη καηαζηάζεων θοπολογικών ζηοισείων για ςποβολή ζηη ΓΓΠ Διασείπιζη καηαζηάζεων θοπολογικών ζηοισείων για ςποβολή ζηη ΓΓΠ ύνηομη πεπιγπαθή Ροή επγαζιών Αναλςηική πεπιγπαθή 1 ύνηομη πεπιγπαθή Με ηξνπνπνίεζε ηνπ Κώδηθα Φνξνινγηθώλ Δηαδηθαζηώλ ζεζπίζηεθε από 01/01/2014

Διαβάστε περισσότερα