Πξνβoιή ησλ πξντνλησλ/ππεξεζηώλ ζην Internet θαη ειεθηξνληθέο πσιήζεηο.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πξνβoιή ησλ πξντνλησλ/ππεξεζηώλ ζην Internet θαη ειεθηξνληθέο πσιήζεηο."

Transcript

1 Η πξνηεηλόκελε ιύζε ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ EC.gr e-business suite web 2.0 έρεη δεκηνπξγεζεί ζηε ινγηθή κεηαθνξάο ειεθηξνληθά πειαηνθεληξηθήο ιύζεο κε απνδνηηθόηεηα θαη θπξίσο πξνζαξκνζκέλε ζην επηρεηξεζηαθό κνληέιν ηεο θάζε επηρείξεζεο. κε ρξήζε ηερλνινγηώλ web 2.0 κε δπλαηόηεηα νινθιήξσζεο πνιιώλ modules πνπ πξνζθέξνπλ επεθηαζηκόηεηα αλάινγα κε ηηο επηκέξνπο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο. κε ζπλερή αλάδξαζε θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ειεθηξνληθνύ επηρεηξεκαηηθνύ ρώξνπ κε ηνλ πειάηε κε δπλαηόηεηεο θάιπςεο όισλ ησλ επηρεηξεκαηηθώλ θιάδσλ Καη θπξίσο: Με ζπζσξεπκέλε εκπεηξία e-business εθαξκνγώλ από ην 1993! Πξνβoιή ησλ πξντνλησλ/ππεξεζηώλ ζην Internet θαη ειεθηξνληθέο πσιήζεηο.

2 Τα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πεξηβάιινληνο είλαη: Απιό ζύζηεκα δηαρείξηζεο ζηα ειιεληθά πξνζζαθαίξεζε θαηεγνξηώλ, ππνθαηεγνξηώλ θαη πξντόλησλ Απεξηόξηζηνο αξηζκόο πξντόλησλ/ππεξεζηώλ Γπλαηόηεηα εκθάληζεο ελόο πξντόλ ζε παξαπάλσ από κηα θαηεγνξία Γπλαηόηεηα 2-3 θσηνγξαθηώλ γηα θάζε πξντόλ Τηκέο κε ή ρσξίο ΦΠΑ Γπλαηόηεηα πξνζζήθεο 2εο γιώζζαο (ή πεξηζζνηέξσλ γισζζώλ) Υπνινγηζκόο αξηζκνύ ζηνθ αλά πξντόλ Υπνινγηζκόο βάξνπο - κεηαθνξηθώλ Πώιεζε ςεθηαθώλ πξντόλησλ Παξαθνινύζεζε - Γηαρείξηζε Παξαγγειηώλ Καξηέιεο πειαηώλ (κε ζηνηρεία θαη παξαγγειίεο) Αλαδήηεζε πξντόλησλ (ηίηινο, πεξηγξαθή, θσδηθόο) Σηαηηζηηθά ζηνηρεία ηνπ θαηαζηήκαηνο (πνηά πξντόληα βιέπνπλ, αξρείν ιέμεσλ ηεο αλαδήηεζεο) Δηδηθή θαηεγνξία πξνζθνξώλ/εθπηώζεσλ (απηόκαηε ελεκέξσζε) Δηδηθή θαηεγνξία δεκνθηιέζηεξα (απηόκαηε ελεκέξσζε) Γηαρείξηζε πξντόλησλ γηα εκθάληζε ζηελ πξώηε ζειίδα Γηαρείξηζε πξντόλησλ γηα εκθάληζε ηνπο ζε θαηεγνξία πξνηεηλόκελα Σπλερή πξνβνιή θαιάζη αγνξώλ (ελ ζπληνκία) Δγγξαθή κέινπο (απαξαίηεηε γηα νινθιήξσζε παξαγγειίαο) κε δπλαηόηεηα απνζηνιήο ππελζύκηζεο θσδηθνύ ζηα εγγεγξακέλα κέιε Πξνβνιή θαη δηαρείξηζε ηεο θαξηέιαο κέινπο από ην κέινο (πξνβνιή παξαγγειίσλ, αιιαγή ζηνηρείσλ-θσδηθνύ) On-line ζηαηηζηηθά αξηζκόο επηζθέςεσλ, αξηζκόο πξντόλησλ Γπλαηόηεηα απεπζείαο απνζηνιήο γηα λα ιακβάλεη ν επηζθέπηεο ελεκέξσζε ρσξίο λα γξαθηεί κέινο (newsletter).

3

4 Τν website ιηαληθήο πώιεζεο απεπζύλεηαη ζην θαηαλαισηηθό θνηλό, παξέρνληάο ηνπ ηε δπλαηόηεηα παξαγγειίαο πξντόλησλ ζπκπιεξώλνληαο ηελ ειεθηξνληθή θόξκα παξαγγειίαο. Γιώζζεο: Διιεληθά / Αγγιηθά Αξρηθή Σειίδα Η αξρηθή ζειίδα πεξηέρεη ηα θεληξηθά κελνύ επηινγώλ, δηαθεκίζεηο, πξνζθνξέο, αλαθνηλώζεηο, ηειεπηαία λέα. Παξνπζίαζε Παξνπζίαζε, Γξαζηεξηόηεηεο, Σηόρνη, θηι. Αλαδήηεζε Απιή θαη ζύλζεηε αλαδήηεζε πξντόλησλ ζην website Καηάινγνο Πξντόλησλ Τα πξντόληα είλαη θαηεγνξηνπνηεκέλα. Ο ρξήζηεο κπνξεί κε επθνιία λα εληνπίζεη ην πξντόλ ηεο αξεζθείαο ηνπ. Τξόπνη παξαγγειίαο / Πιεξσκήο Γηαζέζηκνη ηξόπνη παξαγγειίαο, δηαζέζηκνη ηξόπνη πιεξσκήο (πρ: PayPal, αληηθαηαβνιή, θαηάζεζε ζε ινγαξηαζκό, επηηαγή). Καιάζη αγνξώλ Πεξηιακβάλεη ηα πξντόληα πνπ έρεη δηαιέμεη ν ρξήζηεο γηα αγνξά. Σπρλέο Δξσηήζεηο & Απαληήζεηο Ο ρξήζηεο κπνξεί λα δεη ηηο απαληήζεηο ζε εξσηήζεηο πνπ θάλνπλ ζπρλά νη επηζθέπηεο ηνπ website. Όξνη Φξήζεο & Πνιηηηθή Πξνζσπηθώλ Γεδνκέλσλ Δπηθνηλσλία Πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο (δηεύζπλζε, ηειέθσλα, θηι). Ο επηζθέπηεο κπνξεί λα επηθνηλσλήζεη κε ην δηαρεηξηζηή ηνπ website απνζηέιινληαο κήλπκα κε κνξθή ρξεζηκνπνηώληαο ηε θόξκα επηθνηλσλίαο.

5 Ο πειάηεο επηζθέπηεο ηνπ website κπνξεί λα γίλεη κέινο κέζσ κίαο απιήο δηαδηθαζίαο: ζπκπιεξώλεη ηα ζηνηρεία ηνπ ζηελ θαηάιιειε θόξκα εγγξαθήο, ην ζύζηεκα ηα απνζεθεύεη ζηε βάζε δεδνκέλσλ. Έλα απνζηέιιεηαη ζηνλ ελδηαθεξόκελν κε ην username θαη ην password. Γηαρείξηζε ινγαξηαζκνύ από ρξήζηε: Αιιαγέο ζε ζηνηρεία ινγαξηαζκνύ (όλνκα ρξήζηε, θσδηθόο). Αιιαγέο ζε ζηνηρεία επηθνηλσλίαο (δηεύζπλζε, ηειέθσλα, θηλεηό, ). Αξρείν παξαγγειηώλ (παξαγγειίεο πνπ έρεη θάλεη). Αγορά Προχόνηφν Ο επηζθέπηεο αλαδεηεί πξντόληα κε βάζε απηόλνκα θξηηήξηα ή ζπλδπαζκό θξηηεξίσλ (π.ρ. πεξηγξαθή, θαηεγνξία) από ηελ «Αλαδήηεζε» ή εηζέξρεηαη ζηα «Πξντόληα» από ην κελνύ επηινγώλ ηνπ website. Όηαλ εληνπίζεη ην πξντόλ πνπ ηνλ ελδηαθέξεη κπνξεί λα δεη πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο γηα απηό. Δκθαλίδεηαη ν ηίηινο, ε θσηνγξαθία, ε πεξηγξαθή θαη κνλάδεο κέηξεζεο (θνπηί 300gr, γπάιηλν κπνπθάιη 1,5 lt, θηι), θαη ηηκέο. Ο ρξήζηεο επηιέγεη πνζόηεηα θαη παηάεη ην θνπκπί «Αγνξά». Ο ρξήζηεο νδεγείηαη ζην θαιάζη αγνξώλ, όπνπ εκθαλίδνληαη όια ηα πξντόληα πνπ έρεη δηαιέμεη, κε πνζόηεηεο, θαη ην θόζηνο θάζε αγνξάο. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα αιιάμεη ηηο πνζόηεηεο, ή θαη λα δηαγξάςεη πξντόληα από ην θαιάζη. Αθνινύζσο, έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ζπλερίζεη ηηο αγνξέο ηνπ παηώληαο ζην θνπκπί «Σπλέρεηα Αγνξώλ» όπνπ επηζηξέθεη ζην κελνύ «Πξντόληα», αιιηώο παηάεη ην θνπκπί «Οινθιήξσζε αγνξάο» θαη νδεγείηαη ζην επόκελν ζηάδην ηεο αγνξάο. Σε απηό ην ζεκείν εηζάγεη ηα ζηνηρεία ινγαξηαζκνύ ζην website (όλνκα ρξήζηε θαη θσδηθόο), ηα ζηνηρεία απνζηνιήο (δηεύζπλζε, εκεξνκελία θαη ώξα απνζηνιήο), ην ηξόπν πιεξσκήο (αληηθαηαβνιή). Δάλ έρεη ινγαξηαζκό κέινπο ζπκπιεξώλεη κόλν ην όλνκα ρξήζηε θαη θσδηθό, θαη παηάεη ην θνπκπί «Δίζνδνο». ύνθεηη Αναζήηηζη Προχόνηφν Η αλαδήηεζε κπνξεί λα γίλεη: Με αιθαβεηηθή ζεηξά, αλά θαηεγνξία, αλά εηαηξία, (Καηαζθεπαζηή / πξνκεζεπηή), κε πεξηγξαθή πξντόληνο, κε ραξαθηεξηζηηθά, κε εύξνο ηηκήο (πρ: 3,50 έσο 5,00 ) Τξόπνη πξνβνιήο απνηειεζκάησλ αλαδήηεζεο πξντόλησλ: Ο επηζθέπηεο κπνξεί λα επηιέμεη ηελ εκθάληζε θσηνγξαθίαο, ηίηινπ, πεξηγξαθή, ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηκή, θαζώο θαη ην πιήζνο ησλ απνηειεζκάησλ αλά ζειίδα (πρ: 30 πξντόληα αλά ζειίδα). Παηώληαο ζε θάπνην από ηα απνηειέζκαηα ν επηζθέπηεο νδεγείηαη ζηε ζειίδα ηνπ πξντόληνο.

6 Τν Β2Β (business to business) website απεπζύλεηαη ζηνπο πειάηεο ρνλδξηθήο, παξέρνληάο ηνπο ηε δπλαηόηεηα παξαγγειίαο πξντόλησλ είηε ζπκπιεξώλνληαο ηελ θαηάιιειε θόξκα ειεθηξνληθήο παξαγγειίαο. Γιώζζεο: Διιεληθά / Αγγιηθά Αξρηθή Σειίδα Η αξρηθή ζειίδα πεξηέρεη ηα θεληξηθά κελνύ επηινγώλ, πξνζθνξέο, θαη άιια. Παξνπζίαζε Παξνπζίαζε ηεο εηαηξίαο, Γξαζηεξηόηεηεο, Σηόρνη. Δηαηξηθά Νέα, ζπλεξγαζίεο, πνηόηεηα πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ, θηι. Μέιε Αλαδήηεζε Απιή θαη ζύλζεηε αλαδήηεζε πξντόλησλ Καηάινγνο Πξντόλησλ Τα πξντόληα είλαη θαηεγνξηνπνηεκέλα. Ο ρξήζηεο κπνξεί κε επθνιία λα εληνπίζεη ην πξντόλ ηεο αξεζθείαο ηνπ. Οη ηηκέο ησλ πξντόλησλ δηαθέξνπλ από κέινο ζε κέινο θαη δελ εκθαλίδνληαη ζε επηζθέπηεο πνπ δελ είλαη κέιε. Φπιιάδην Τξόπνη παξαγγειίαο Γηαζέζηκνη ηξόπνη παξαγγειίαο, δηαζέζηκνη ηξόπνη πιεξσκήο. Καιάζη αγνξώλ Πεξηιακβάλεη ηα πξντόληα πνπ έρεη δηαιέμεη ην κέινο γηα αγνξά. Σπρλέο Δξσηήζεηο & Απαληήζεηο Ο επηζθέπηεο κπνξεί λα δεη ηηο απαληήζεηο ζε εξσηήζεηο πνπ θάλνπλ ζπρλά νη επηζθέπηεο ηνπ website. Όξνη Φξήζεο θαη Πνιηηηθή Πξνζσπηθώλ Γεδνκέλσλ Δπηθνηλσλία Πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο (δηεύζπλζε, ηειέθσλα, θηι). Ο επηζθέπηεο κπνξεί λα επηθνηλσλήζεη κε ην δηαρεηξηζηή ηνπ website απνζηέιινληαο κήλπκα κε κνξθή ρξεζηκνπνηώληαο ηε θόξκα επηθνηλσλίαο. Μέλη Ο επηζθέπηεο ηνπ website κπνξεί λα γίλεη κέινο κέζσ κίαο απιήο δηαδηθαζίαο: ζπκπιεξώλεη ηα ζηνηρεία ηνπ ζε κία θόξκα, ην ζύζηεκα ηα απνζεθεύεη ζηε βάζε δεδνκέλσλ. Ο δηαρεηξηζηήο ηνπ website ειέγρεη ηα ζηνηρεία ηνπ ελδηαθεξόκελνπ θαη απνθαζίδεη εάλ ζα δερηεί, ζα απνξξίςεη ή ζα αθήζεη ζε εθθξεκόηεηα ηελ αίηεζε. Δάλ ε αίηεζε γίλεη απνδεθηή, ηόηε ζα απνζηαιεί / efax / SMS ζηνλ ελδηαθεξόκελν κε ην όλνκα ρξήζηε θαη ην θσδηθό. Ο δηαρεηξηζηήο κπνξεί λα επηιέμεη πνηα ζηνηρεία ησλ πξντόλησλ ζα εκθαλίδνληαη αλάινγα κε ην ρξήζηε, όπσο: εκθάληζε ή απόθξπςε ηηκώλ, δηαθνξεηηθνί ηηκνθαηάινγνη, εθπηώζεηο, εηδηθέο πξνζθνξέο, θηι. Κάζε κέινο κπνξεί λα δηαρεηξίδεηαη ην ινγαξηαζκό ηνπ, όπσο: Σηνηρεία ινγαξηαζκνύ (όλνκα ρξήζηε, θσδηθόο) Σηνηρεία επηθνηλσλίαο (δηεύζπλζε, ηειέθσλα, fax, , website) Αξρείν παξαγγειηώλ

7 Αγορά Προχόνηφν Μόλν ηα κέιε κπνξνύλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ αγνξέο πξντόλησλ από ην website ρνλδξηθήο. Ο ρξήζηεο εηζάγεηαη πξώηα ζην ινγαξηαζκό ηνπ θαη ύζηεξα αθνινπζεί ηε δηαδηθαζία αγνξάο. Τν κέινο αλαδεηεί πξντόληα κε βάζε θάπνηα θξηηήξηα ή εηζέξρεηαη ζηα «Πξντόληα» από ην κελνύ επηινγώλ ηνπ website. Όηαλ βξεη ην πξντόλ πνπ ηνλ ελδηαθέξεη κπνξεί λα δεη ιεπηνκέξεηεο γηα απηό. Δκθαλίδεηαη ν θσδηθόο, ην barcode, ν ηίηινο, ε θσηνγξαθία, ε πεξηγξαθή, δηαζέζηκεο πνζόηεηεο θαη κνλάδεο κέηξεζεο, θαη ηηκέο κε θαη ρσξίο ΦΠΑ. Τν κέινο επηιέγεη πνζόηεηεο πρ: Coca-Cola: 20 θηβώηηα 1,5lt θαη 10 θηβώηηα 330ml. Γηαθνξεηηθά κπνξεί άκεζα (αλ γλσξίδεη ηνπο θσδηθνύο) λα εηζάγεη ηνπο θσδηθνύο ησλ πξντόλησλ πνπ ην ελδηαθέξνπλ θαη λα επηιέμεη δηαζέζηκεο πνζόηεηεο. Τέινο παηάεη ην θνπκπί «Αγνξά». Τν κέινο νδεγείηαη ζην θαιάζη αγνξώλ, όπνπ εκθαλίδνληαη όια ηα πξντόληα πνπ έρεη δηαιέμεη, κε πνζόηεηεο, θαη ην θόζηνο θάζε αγνξάο. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα αιιάμεη ηηο πνζόηεηεο, ή θαη λα δηαγξάςεη πξντόληα από ην θαιάζη. Αθνινύζσο, έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ζπλερίζεη ηηο αγνξέο ηνπ παηώληαο ζην θνπκπί «Σπλέρεηα Αγνξώλ» θαη νδεγείηαη ζην κελνύ «Πξντόληα», αιιηώο παηάεη ην θνπκπί «Οινθιήξσζε αγνξάο» θαη νδεγείηαη ζην επόκελν ζηάδην ηεο αγνξάο. Τέινο εηζάγεη ηα ζηνηρεία απνζηνιήο (δηεύζπλζε, εκεξνκελία θαη ώξα απνζηνιήο) θαη ε δηαδηθαζία νινθιεξώλεηαη. Η παξαγγειία απνζηέιιεηαη ζηελ απνζήθε πξνθεηκέλνπ λα αξρίζνπλ ηε δηαδηθαζία εθηέιεζήο ηε. Ο πειάηεο ιακβάλεη κήλπκα κε κε ηα ζηνηρεία ινγαξηαζκνύ κέινπο ζην website θαη ηελ παξαγγειία ηνπ. Ο πειάηεο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα εκθαλίζεη πξνεγνύκελεο παξαγγειίεο, θάλνληαο είζνδν ζην ινγαξηαζκό ηνπ, θαη παηώληαο ζην θνπκπί «Αξρείν Παξαγγειηώλ». Ο πειάηεο κπνξεί λα αθπξώζεη ή λα δηνξζώζεη ηε παξαγγειία αθνύ εηζέιζνπλ ζην ινγαξηαζκό ηνπο θαη παηήζνπλ ζην θνπκπί «Αιιαγή Παξαγγειίαο». Γηαιέγεη κία ή πεξηζζόηεξεο εθθξεκείο παξαγγειίεο θαη αλ ζέιεη λα αθπξώζεη ηε παξαγγειία παηάεη ην θνπκπί «Αθύξσζε Παξαγγειίαο», δηαθνξεηηθά εάλ ζέιεη λα ηε δηνξζώζεη παηάεη ην θνπκπί «Γηόξζσζε Παξαγγειίαο» όπνπ νδεγείηε ζην θαιάζη αγνξώλ θαη πξαγκαηνπνηεί ηηο αιιαγέο πνπ επηζπκεί, πρ: αιιάδεη πνζόηεηεο, αθαηξεί ή πξνζζέηεη πξντόληα. Τέινο γηα λα νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία ηεο δηόξζσζεο ηεο παξαγγειίαο παηάεη ην θνπκπί «Οινθιήξσζε». Η δηνξζσκέλε παξαγγειία απνζηέιιεηαη μαλά ζηελ απνζήθε κε ζεκείσζε όηη πξόθεηηαη γηα δηόξζσζε παξαγγειίαο θαη αλαθέξνληαο ηνλ αξηζκό θαη ηα ζηνηρεία ηεο αξρηθήο παξαγγειίαο.

8 ύνθεηη Αναζήηηζη Προχόνηφν Η αλαδήηεζε κπνξεί λα γίλεη: Με θσδηθό, barcode, αιθαβεηηθή ζεηξά, αλά θαηεγνξία, αλά εηαηξία, (Καηαζθεπαζηή / πξνκεζεπηή), κε πεξηγξαθή πξντόληνο, κε ραξαθηεξηζηηθά, κε εύξνο ηηκήο (πρ: 3,50 έσο 5,00 ) Τξόπνη πξνβνιήο απνηειεζκάησλ αλαδήηεζεο πξντόλησλ: Τν κέινο κπνξεί λα επηιέμεη ηελ εκθάληζε θσηνγξαθίαο, ηίηινπ, πεξηγξαθή, ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηκή, θαζώο θαη ην πιήζνο ησλ απνηειεζκάησλ αλά ζειίδα (πρ: 30 πξντόληα αλά ζειίδα). Παηώληαο ζε θάπνην από ηα απνηειέζκαηα ην κέινο νδεγείηαη ζηε ζειίδα ηνπ πξντόληνο. Άιιεο δπλαηόηεηεο πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ν επηζθέπηεο: Γξήγνξε εθηύπσζε επηιεγκέλσλ απνηειεζκάησλ. Δμαγσγή δεδνκέλσλ ζε αξρείν ζηνλ Η/Υ ηνπ. Απνζηνιή επηιεγκέλσλ απνηειεζκάησλ κέζσ . Διατείριζη Προχόνηφν Ο δηαρεηξηζηήο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγρεη ην ζύλνιν ηνπ website κέζσ ηζρπξώλ θαη παξάιιεια απιώλ ζηε ρξήζε δηαρεηξηζηηθώλ εθαξκνγώλ. Δλέξγεηεο πνπ κπνξεί λα θάλεη ν δηαρεηξηζηήο: Προζθήκη προχόνηφν: Ο δηαρεηξηζηήο πξνθεηκέλνπ λα πξνζζέζεη έλα λέν πξντόλ εηζάγεη ηα αθόινπζα ραξαθηεξηζηηθά ζε όιεο ηηο δηαζέζηκεο γιώζζεο: Κσδηθόο barcode Καηεγνξία (επηινγή κίαο ή πεξηζζνηέξσλ θαηεγνξηώλ πνπ αλήθεη ην πξντόλ) Πεξηγξαθή Δηαηξία (Καηαζθεπαζηήο / πξνκεζεπηήο) Φσηνγξαθία ν ρξήζηεο κπνξεί λα αλεβάζεη θσηνγξαθίεο απεπζείαο από ηνλ ππνινγηζηή ηνπ. Μνλάδεο κέηξεζεο Τηκή (ρσξίο ΦΠΑ) Καηεγνξία ΦΠΑ Γηαζεζηκόηεηα Καηάζηαζε (ελεξγό ή αλελεξγό) Αλλαγές: Ο δηαρεηξηζηήο κπνξεί λα αιιάμεη ραξαθηεξηζηηθό ησλ πξντόλησλ νπνηαδήπνηε ζηηγκή. Διαγραθή: Ο δηαρεηξηζηήο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα δηαγξάςεη έλα ή πεξηζζόηεξα πξντόληα από ηε ιίζηα. Γελ ζα εκθαλίδνληαη πιένλ ζηηο αλαδεηήζεηο ησλ επηζθεπηώλ θαη κειώλ ηνπ website. Ενεργοποίηζη / Απενεργοποίηζη: Ο δηαρεηξηζηήο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα απελεξγνπνηήζεη έλα ή πεξηζζόηεξα πξντόληα ηαπηόρξνλα από ηε ιίζηα. Γελ ζα εκθαλίδνληαη πιένλ ζηηο αλαδεηήζεηο ησλ επηζθεπηώλ θαη ησλ κειώλ ηνπ website, αιιά ν δηαρεηξηζηήο ζα κπνξεί λα ηα επαλελεξγνπνηήζεη.

9 Ιζηορικό Σιμών: Παξέρεηαη γηα θάζε πξντόλ ηζηνξηθό ηηκώλ. Εργαλεία Διαχείρισης: DB Admin: Πξόθεηηαη γηα έλα ζύλνιν εξγαιείσλ πνπ επηηξέπνπλ ζηνλ administrator λα δηαρεηξίδεηαη ζπγθεθξηκέλνπο πίλαθεο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα ν δηαρεηξηζηήο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα πξνβάιεη επηιεγκέλεο (ή όιεο) ηηο εγγξαθέο ησλ πηλάθσλ, λα εηζάγεη κηα λέα εγγξαθή, λα επεμεξγαζηεί ππάξρνπζεο εγγξαθέο, λα δηαγξάςεη εγγξαθέο, λα ζπλδέζεη ζπγθεθξηκέλεο εγγξαθέο κε εηθόλεο θαη άιια αξρεία, λα εμάγεη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, εθηππώζεηο θαη αλαθνξέο από ηελ βάζε δεδνκέλσλ θαη άιια. PG Admin: Πξόθεηηαη γηα έλα ζύλνιν εξγαιείσλ πνπ επηηξέπνπλ ζηνλ administrator λα δηαρεηξίδεηαη πιεξνθνξηαθέο ζειίδεο (web pages) ελόο δηθηπαθνύ ηόπνπ. Η εθαξκνγή απηή παξέρεη πιήζνο δπλαηνηήησλ κνξθνπνίεζεο ζην δηαρεηξηζηή όπσο επηινγή ρξσκάησλ, γξακκαηνζεηξώλ, ηύπνπ θαη κεγεζώλ γξακκάησλ θαζώο θαη εθαξκνγέο πνιπκέζσλ γηα ελζσκάησζε εηθόλσλ, ήρσλ, θηλνύκελσλ εηθόλσλ (animation gif ή flash), ζπλδέζκσλ (links) θαη πνιιώλ ηύπσλ αξρείσλ. ηαηιζηικά Σηαηηζηηθά Πξντόλησλ: Τα ζηαηηζηηθά πνπ κπνξεί λα δεη ν δηαρεηξηζηήο είλαη: Αξηζκόο επηζθέςεσλ θαη αγνξώλ αλά πξντόλ Αξηζκόο επηζθέςεσλ θαη αγνξώλ αλά θαηεγνξία πξντόλησλ Αξηζκόο επηζθέςεσλ θαη αγνξώλ αλά εηαηξία Αξηζκόο κειώλ Αγνξέο αλά κέινο Αξηζκόο πξντόλησλ αλά θαηεγνξία, εηαηξία Τα ζηαηηζηηθά εκθαλίδνληαη ζε ζρέζε κε εκεξνκελίεο, όπσο: Δβδνκάδα Μήλαο Φξόλνο Καζνξηζκόο εύξνπο εκεξνκεληώλ από ην ρξήζηε Τα ζηαηηζηηθά κπνξνύλ λα: Δθηππσζνύλ Απνζεθεπηνύλ σο αξρεία (excel, notepad, csv, xml, pdf) ζηνλ Η/Υ ηνπ δηαρεηξηζηή Απνζηαινύλ κέζσ / sms / efax Ο δηαρεηξηζηήο κπνξεί λα θαηαιάβεη από ηα ζηαηηζηηθά πνηα πξντόληα πσινύληαη πεξηζζόηεξν, πξνηηκήζεηο πειαηώλ (κειώλ) ζε πξντόληα / εηαηξίεο θαη έηζη λα πξνβιέςεη κειινληηθέο αλάγθεο θαη λα θάλεη δηαθνξεηηθέο πξνζθνξέο ζε θάζε κέινο.

10 Σηαηηζηηθά Δπηζθεςηκόηεηαο ζην website: Μεηξεηήο επηζθέςεσλ (λένη επηζθέπηεο, θηι) Πξνβνιή επηζθέςεσλ αλά κέξα / κήλα / εβδνκάδα (θαιύηεξε ή ρεηξόηεξε πεξίνδνο, πεξηζζόηεξεο ή ιηγόηεξεο επηζθέςεηο, πξνηηκήζεηο θαη άιια) Αλαγλώξηζε επηζθεπηώλ (ρώξα πξνέιεπζεο, πόιε) Αλαιπηηθά Γξαθήκαηα θαη ζρεδηαγξάκκαηα Δθηππώζεηο, Αλαθνξέο Δμαγσγή ζε αξρείν Απνζηνιή κέζσ Λέμεηο θιεηδηά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ από ρξήζηεο πξνθεηκέλνπ λα εληνπίζνπλ ην website ζε κεραλέο αλαδήηεζεο ζην internet. Σειίδεο ζην website πνπ θαηαρσξνύληαη ζαλ ζηόρνη (πρ ζειίδα ζηόρνο ζα ήηαλ ε ζειίδα παξαγγειίαο)

11 Ολοκληρφμένο ζύζηημα Παραγγελιοληυίας Τν order plus E-Commerce Platform είλαη κηα νινθιεξσκέλε πιαηθόξκα ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ γηα ζπλαιιαγέο ηόζν ζε Β2Β όζν θαη ζε Β2C επίπεδν πνπ έρεη αλαπηπρζεί κε ζθνπό λα θαιύςεη ηηο αλάγθεο ηεο ζύγρξνλεο Διιεληθήο επηρείξεζεο. Τν order plus E-Commerce Platform αλαπηύρζεθε κε βάζε ηελ ηειεπηαία ηερλνινγία εθαξκνγώλ internet ηεο Microsoft θαη παξέρεη ππεξεζίεο πνπ ζρεδηάζηεθαλ βάζεη εθηελνύο αλάιπζεο δεδνκέλσλ θαη απαηηήζεσλ αξθεηώλ θνξπθαίσλ Διιεληθώλ επηρεηξήζεσλ (ζε δηάθνξνπο θιάδνπο) έηζη ώζηε ε εθαξκνγή λα κπνξεί λα εμππεξεηεί πιεζώξα επηρεηξήζεσλ, αλεμάξηεηα από ηνλ θιάδν ηεο νηθνλνκίαο ζηνλ νπνίν δξαζηεξηνπνηνύληαη. Πλεονεκηήμαηα Ηλεκηρονικών Πφλήζεφν με ηο order plus: Μείσζε Κόζηνπο (Πσιήζεηο, Λνγηζηήξην, θιπ) Μείσζε Κόζηνπο αλά Σπλαιιαγή / Πώιεζε Καιύηεξε Γηαρείξηζε (Παξαγγειηώλ, Οηθνλνκηθώλ Αλαθνξώλ, Μεραλνγξάθεζε, Πξνζθνξώλ, θιπ) Αζθάιεηα Σπλαιιαγώλ (ζε πνιιαπιά επίπεδα) Διαρηζηνπνίεζε Λαζώλ, Καιύηεξε Δμππεξέηεζε (7 εκέξεο/24 ώξεο) Ακεζόηεηα One-to-One Marketing Δσναηόηηηες ηοσ order plus: Διεγρόκελε πξόζβαζε από εμνπζηνδνηεκέλνπο ρξήζηεο Πξόζβαζε (login) από εμνπζηνδνηεκέλν δηαρεηξηζηή (administrator) θαη άιινπο εμνπζηνδνηεκέλνπο ππαιιήινπο (users) ηνπ θάζε ρξήζηε Δγγξαθή λέσλ ρξεζηώλ πνπ ζέινπλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ εθαξκνγή (Partner Registration) Πξνθίι ζπλεξγάηε κε όιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο θαη πνιιαπιά επίπεδα δηθαησκάησλ ρξήζεο Πξνθίι ππαιιήινπ (ηνπ ζπλεξγάηε) κε όιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο θαη ηα αληίζηνηρα δηθαηώκαηα πνπ έρεη νξίζεη ν administrator ηνπ ζπλεξγάηε ή ν administrator ηεο επηρείξεζεο Γπλαηόηεηα παξαγγειηνδνζίαο από ηνπο θαηαιόγνπο πξντόλησλ ηεο επηρείξεζεο Καηάινγνο πξντόλησλ, κε ηέζζεξα (4) επίπεδα θαηεγνξηνπνίεζεο θαη απεξηόξηζηεο δπλαηόηεηεο ηηκνιόγεζεο (δπλαηόηεηα απεξηόξηζησλ ηηκνθαηαιόγσλ αλά ζπλεξγάηε θαη αλά θαηεγνξία πξντόληνο) Πξνζθνξέο πξντόλησλ, λέα πξντόληα, πξνηεηλόκελα Bundles θαη ζπλζέζεηο πξντόλησλ κε μερσξηζηή ηηκνινγηαθή πνιηηηθή Πξντόληα ξεπζηνπνίεζεο Παξαγγειία, κε δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο παξάδνζεο & ηξόπνπο πιεξσκήο αλά ζπλεξγάηε Παξαγγειία πξντόληνο απ επζείαο από ηηο ιίζηεο πξντόλησλ (Quick Order) Γξήγνξε παξαγγειία πξνζαξκνζκέλε ζην πξνθίι ζπλεξγάηε ή ππαιιήινπ (Bulk Order) Μεραληζκόο αλαδήηεζεο (απιόο ή ζύλζεηνο) Σειηδνπνίεζε (απιή θαη «Smart Paging») «Cross Reference» πξντόλησλ (θαηεγνξίεο, θαηαζθεπαζηέο, δεκηνπξγνύο, θ.ι.π.) Υπνινγηζκόο Φ.Π.Α., κεηαθνξηθώλ Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηξέρνπζεο θαη παιαηόηεξεο παξαγγειίεο Πιεξνθόξεζε ζπλεξγάηε γηα όιεο ηηο πξνεγνύκελεο παξαγγειίεο Πιεξνθόξεζε ζπλεξγάηε γηα ην ηζνδύγην πιεξσκώλ ησλ παξαγγειηώλ

12 Γπλαηόηεηα εκθάληζεο δηαζέζηκσλ πνζνηήησλ πξντόληνο ζηελ απνζήθε (αλ ε εηαηξία επηζπκεί λα δώζεη ηελ πιεξνθνξία) θαζώο θαη εκθάληζε κέζνπ όξνπ ρξόλνπ παξάδνζεο Παξαθνινύζεζε θαη δπλαηόηεηα αθύξσζεο παξαγγειηώλ θαζώο θαη άιιεο ιεηηνπξγηθέο δπλαηόηεηεο όπσο: Τκήκα ειεύζεξεο πξόζβαζεο κε ππεξεζίεο όπσο εηαηξηθά λέα, FAQ (Frequently Asked Questions), εηαηξηθό πξνθίι θ.ν.θ. Απνζήθεπζε παξαγγειίαο γηα ζπρλή ρξήζε. Καηαγξαθή ζπλδέζεσλ θαη πινήγεζεο ηνπ θάζε ρξήζηε γηα ζπιινγή ζηαηηζηηθώλ marketing. Γπλαηόηεηα customisation (ΜyB2B/B2C) γηα ηνπο ζπλεξγάηεο θαη ηνπο ππαιιήινπο ηεο επηρείξεζεο Απνκαθξπζκέλε δηαρείξηζε επηρείξεζεο (Remote Administration) Απνκαθξπζκέλε δηαρείξηζε ζπλεξγάηε (Partner Remote Administration) Σύλδεζε κε ηα εζσηεξηθά E.R.P. ζπζηήκαηα ηεο επηρείξεζεο (ή θαη απιά ινγηζκηθά ζπζηήκαηα) Σπλαιιαγέο ζε Γηεζλέο Δπίπεδν Πνιιέο γιώζζεο (Πινήγεζε & Γεδνκέλα) Multi-Lingual Πνιιέο δώλεο πσιήζεσλ πξντόλησλ Multi-Locale Πνιιά λνκίζκαηα Multi-Currency

13 Ο πειάηεο θαιεί ην ηειεθσληθό θέληξν (θαλνληθή ρξέσζε ζηαζεξνύ ηειεθώλνπ, ρξέσζεο κίαο αζηηθήο κνλάδαο ή δσξεάλ) θαη παξαγγέιλεη ηα πξντόληα πνπ επηζπκεί. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ε ηειεθσλήηξηα θαηαρσξεί ηε παξαγγειία ζηελ εθαξκνγή «δηαρείξηζεο ηειεθσληθήο παξαγγειίαο». Η ηειεθσλήηξηα κπνξεί λα εκθαλίζεη πξντόληα κέζα από ηνλ θαηάινγν πξντόλησλ θαη ηηο θαηεγνξίεο ή λα αλαδεηήζεη πξντόληα κε βάζε ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα (θσδηθό, ιέμεθιεηδί, πξντόλ, θαηεγνξία πξντόληνο, εηαηξεία, θηι). Δηζάγεη ηα ζηνηρεία πειάηε ή κπνξεί λα ηα αλαδεηήζεη από ηε βάζε δεδνκέλσλ ππαξρόλησλ πειαηώλ. Αλάινγα ηνλ πειάηε ε ηειεθσλήηξηα έρεη ηε δπλαηόηεηα λα αιιάμεη ηελ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή πνπ έρεη θαζνξηζηεί από ην δηαρεηξηζηή (δηνίθεζε). Δπίζεο εηζάγεη ηα ζηνηρεία απνζηνιήο ηεο παξαγγειίαο (δηεύζπλζε, εκεξνκελία θαη ώξα απνζηνιήο ζην πειάηε, θηι). απνζηέιιεηαη απηόκαηα ζηελ απνζήθε. Τέινο, νινθιεξώλνληαο ηε δηαδηθαζία ε παξαγγειία απνζεθεύεηαη ζην αξρείν παξαγγειηώλ ηνπ πειάηε. Η παξαγγειία Παξέρνληαη ζηαηηζηηθά παξαγγειηώλ (εθθξεκείο ή νινθιεξσκέλεο, αλά ηειεθσλήηξηα, αλά εκεξνκελία θ.η.ι.)

14 Aπνζηoιή SMS ζην θηλεηό ηειέθσλν ηνπ πειάηε κε ζέκα πξνζθνξέο πξνηόλησλ/ππεξεζηώλ, πξνζσπνπνηεκέλεο αλά ρξήζηε, κελύκαηα επρώλ (γηνξηέο, νλνκαζηηθή γηνξηή, γελέζιηα). Πξνεηνηκαζία ηνπ θεηκέλνπ από ηελ βάζε δεδνκέλσλ κάξθεηηλγθ ηεο εηαηξίαο θαη ηνπο παξαιήπηεο κέζσ ηεο εθαξκνγήο απνζηνιήο SMS.

15 Η ππεξεζία e-fax marketing module πξνζθέξεη ηελ ειεθηξνληθή απνζηνιή ηειενκνηνηππηθνύ κελύκαηνο (fax) κέζσ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ( ). Έηζη ε απνζηνιή ησλ κελπκάησλ γίλεηαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή θαη ρσξίο ηελ ρξήζε ζπζθεπώλ fax. Αθόκα ε δηαρείξηζε ησλ fax γίλεηαη απνθιεηζηηθά από ην ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν ηνπ θάζε ρξήζηε, όπσο γίλεηαη θαη ε δηαρείξηζε ησλ s, ρσξίο ηελ αλάγθε εγθαηάζηαζεο επηπιένλ ινγηζκηθνύ.η απνζηνιή γίλεηαη κε επηινγή ησλ παξαιεπηώλ θαη κε βάζε ηεο αλαγθεο κάξθεηηλγθ ηεο εηαηξίαο

16 Με ηo "e-after Sales Support" κέζα από ην δηαρεηξηζηηθό πεξηβάιινλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ειεθηξνληθνύ επηρεηξείλ απνζηέιινληαη ειεθηξνληθέο απνδείμεηο ζηνλ πειάηε θαζώο θαη ελεκεξσηηθά γηα ηελ πξόνδν ηεο παξαγγειίαο ηνπ. Αλαιπηηθά πεξηιακβάλνληαη: Δλεκεξσηηθό / sms / e-fax ζηνλ πειάηε ιήςεο παξαγγειίαο κε αλαιπηηθά ζηνηρεία ηεο παξαγγειίαο (είδνο, ηηκή, πεξηγξαθή, εκεξνκελία αγνξάο, θ.ιπ.) Δλεκεξσηηθό / sms / e-fax γηα ηελ έγθξηζε ηεο πηζησηηθήο ηνπ θάξηαο από ηε ζπλεξγαδόκελε ηξάπεδα θαη ρξέσζε ηνπ αληίζηνηρνπ πνζνύ (αλαιπηηθά ζηνηρεία ρξέσζεο, εκεξνκελία αγνξάο, ηηκή πξντόληνο, θόζηνο απνζηνιήο, ζπλνιηθό πνζό, ηπρόλ έθπησζε θ.ιπ.). Δλεκεξσηηθό / sms / e-fax απνζηνιή ηεο παξαγγειίαο

17 Η ππεξεζία θαηαρώξεζεο ζε κεραλέο αλαδήηεζεο (Search Engine Optimization) είλαη κηα ζεηξά από ελέξγεηεο θαη ηερληθέο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη πξνθεηκέλνπ λα εκθαλίδεηαη ε ηζηνζειίδα ζε όζν ην δπλαηόλ πςειόηεξε ζέζε ζηα απνηειέζκαηα ησλ κεραλώλ αλαδήηεζεο, βάζε ζπγθεθξηκέλσλ ιέμεσλ θιεηδηώλ πνπ πιεθηξνινγεί ν ρξήζηεο. H πξνώζεζε website (ζειίδαο) ζην δηαδίθηπν (internet) πεξηιακβάλεη: Αλάιπζε ηζηνζειίδαο (website analysis), Δπηινγή ιέμεσλ θιεηδηώλ (keywords analysis), Γεκηνπξγία δεζκώλ - links (link popularity), Παξαθνινύζεζε απνηειεζκάησλ (monitoring) Η ηζηνζειίδα κε ην module θαηαρσξείηαη ζε πεξηζζόηεξεο από κεραλέο αλαδήηεζεο ζε όιν ηνλ θόζκν αλάκεζά ηνπο νη Google, Yahoo, Live.com, DMOZ, Altavista, Lycos, θαζώο θαη ζηνπο θαηαιόγνπο ησλ κεγαιύηεξσλ ειιεληθώλ κεραλώλ αλαδήηεζεο όπσο in.gr, pathfinder.gr, neo.gr, eportal.gr, forthnet.gr, geo.gr, 256.gr, apn.gr, out.gr, findgr.com, θηι.

18 ηοτεσμένη διαθήμιζη ζηις μητανές αναζήηηζης και ζηο internet με μεηρήζιμα αποηελέζμαηα Η δηαθήκηζε ζηηο κεραλέο αλαδήηεζεο (ζην Google, ζην MSN θ.α.) απνηειεί ηνλ πιένλ εύθνιν, γξήγνξν θαη απνηειεζκαηηθό ηξόπν γηα λα πξνβιεζείηε ζην Internet. Απηή ε κνξθή δηαθήκηζεο νλνκάδεηαη Pay Per Click Advertising θαη ζαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα παξνπζηάζεηε ζηνρεπκέλα ην κήλπκά ζαο ζε όζνπο ςάρλνπλ λα βξνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηηο ππεξεζίεο ζαο. Ο ηξόπνο κε ηνλ νπνίν ιεηηνπξγεί ε Pay Per Click δηαθήκηζε ζηηο κεραλέο αλαδήηεζεο: Όζνη επηζπκνύλ λα δηαθεκηζηνύλ, ζπκκεηέρνπλ ζε κηα δηαδηθαζία δεκνπξαζίαο γηα εθείλεο ηηο ιέμεηο θιεηδηά πνπ ηνπο ελδηαθέξνπλ. Όηαλ νη ρξήζηεο πξαγκαηνπνηνύλ αλαδεηήζεηο γηα ηηο ιέμεηο απηέο νη κεραλέο αλαδήηεζεο παξνπζηάδνπλ καδί κε ηα θπζηθά απνηειέζκαηα θαη ηηο δηαθεκίζεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. Κάζε θνξά πνπ θάπνηνο ρξήζηεο θάλεη click ζε κηα από ηηο δηαθεκίζεηο απηέο, ηόηε ν δηαθεκηδόκελνο ρξεώλεηαη ην πνζό ην νπνίν είρε πιεηνδνηήζεη ζηελ δηαδηθαζία ηεο δεκνπξαζίαο. Οη δηαθεκίζεηο κπνξνύλ λα εκθαλίδνληαη θαη ζε ζρεηηθά websites, κε ηα νπνία νη κεραλέο αλαδήηεζεο έρνπλ ζπλάςεη ζπλεξγαζίεο, δηεπξύλνληαο κε ηνλ ηξόπν απηό ην θνηλό ζην νπνίν νη δηαθεκηδόκελνη κπνξνύλ λα απεπζπλζνύλ (AdSense). Πιενλεθηήκαηα: Pay Per Click δηαθήκηζε ζηηο κεραλέο αλαδήηεζεο ζαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα: Απεπζπλζείηε ζηνρεπκέλα ζε εθείλνπο πνπ αλαδεηνύλ πιεξνθνξίεο πνπ παξαηίζεληαη ζην web-site ζαο Πξνζειθύζεηε ελδηαθεξόκελνπο από όιν ηνλ θόζκν Γνθηκάζεηε ηελ αληαπόθξηζε ησλ ρξεζηώλ ζε λέεο ηδέεο θαη promotions απεπζπλόκελνη ζε πξαγκαηηθό θνηλό γξήγνξα θαη νηθνλνκηθά Πξνβιεζείηε ζηηο ιέμεηο θιεηδηά πνπ ζαο ελδηαθέξνπλ αλεμάξηεηα από ηελ παξνπζία ησλ ηζηνζειίδσλ ζαο ζηα θπζηθά απνηειέζκαηα Γηαθεκηζηείηε πιεξώληαο κόλν γηα όζνπο ππνςήθηνπο / ελδηαθεξόκελνπο πξνζειθύεηε ζην web-site ζαο Παξάγνληεο από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε επηηπρία κίαο δηαθεκηζηηθήο θακπάληαο: Όζν πςειόηεξε είλαη ε ζέζε πνπ θαηαιακβάλεη κηα δηαθεκηζηηθή θαηαρώξηζε, ηόζν πεξηζζόηεξνπο ρξήζηεο πξνζειθύεη. H ζηξαηεγηθή επηινγή ιέμεσλ, ε δεκηνπξγία ειθπζηηθώλ κελπκάησλ πνπ ζα πξνζειθύνπλ ηελ πξνζνρή ησλ ρξεζηώλ, ν ζσζηόο ζρεδηαζκόο ησλ ηζηνζειίδσλ πνπ ζα ππνδερηνύλ ηνπο ππνςήθηνπο ρξήζηεο, ε απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηεο δηαδηθαζίαο

19 δεκνπξαζηώλ θαη ε ζπζηεκαηηθή παξαθνινύζεζε ηεο απόδνζεο ηεο όιεο πξνζπάζεηαο απνηεινύλ γηα εκάο ηα ζπζηαηηθά πνπ ζα νδεγήζνπλ ζηελ επηηπρία. Η δηαρείξηζε Pay Per Click πεξηιακβάλεη: Αλαδήηεζε ιέμεσλ θιεηδηώλ Δπηινγή ιέμεσλ / πξνεπηζθόπεζε Γηακόξθσζε ινγαξηαζκνύ Γεκηνπξγία δηαθήκηζεο Οκαδνπνίεζε ιέμεσλ / θξάζεσλ Αλαθνξά (εκεξήζηα, εβδνκαδηαία, κεληαία, εηήζηα, θηι) Σηαηηζηηθά Γηα ην module απηό γίλεηαη ρξήζε ηεο πιαηθόξκαο ηνπ Google AdSense πνπ είλαη ε πιένλ δηαδεδνκέλε, ιόγσ ηεο Google πνπ απνηειεί ηε κεγαιύηεξε δηαδηθηπαθή κεραλή αλαδήηεζεο πιεξνθνξηώλ, αιιά θαη κηα από ηηο κεγαιύηεξεο εηαηξείεο δηαδηθηπαθώλ ππεξεζηώλ θαη επηηπγράλνληαη 100 click αλα εκέξα.

20 Η πξνηεηλόκελε ιύζε ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ EC.gr e-business suite web 2.0 έρεη δεκηνπξγεζεί ζηε ινγηθή κεηαθνξάο ειεθηξνληθά πειαηνθεληξηθήο ιύζεο κε απνδνηηθόηεηα θαη θπξίσο πξνζαξκνζκέλε ζην επηρεηξεζηαθό κνληέιν ηεο θάζε επηρείξεζεο. κε ρξήζε ηερλνινγηώλ web 2.0 κε δπλαηόηεηα νινθιήξσζεο πνιιώλ modules πνπ πξνζθέξνπλ επεθηαζηκόηεηα αλάινγα κε ηηο επηκέξνπο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο. κε ζπλερή αλάδξαζε θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ειεθηξνληθνύ επηρεηξεκαηηθνύ ρώξνπ κε ηνλ πειάηε κε δπλαηόηεηεο θάιπςεο όισλ ησλ επηρεηξεκαηηθώλ θιάδσλ Και κσρίφς: Με ζπζσξεπκέλε εκπεηξία e-business εθαξκνγώλ από ην 1993! ΣΙΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟ ΔC.gr e-business Basic Environment ΔC.gr Retail Website EC.gr membership program ΔC.gr B2B Website EC.gr OrderPLUS EC.gr e-business call center EC.gr e-mobile marketing module EC.gr e-fax marketing module EC.gr e-after sales support module EC.gr Search Engine Optimization module EC.gr 1000 Pay Per Click Advertising module Οη ηηκέο δελ πεξηιακβάλνπλ Φ.Π.Α. 23%

21 ΕΜΠΟΡΙΟ ΝΣΟΣ ΝΕΣ Ε.Π.Ε. Εσμήλοσ 30, Πάηρα Σηλ.: Fax:

Α.Φ.Μ. 099324498, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.. Αθηνών

Α.Φ.Μ. 099324498, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.. Αθηνών : 210 82 59 313, : 210 82 17 486, : info@ctrust.gr, Url: www.ctrust.gr ειίδα 1 / 40 Πίνακας περιεχομένων Στοιχεία Επικοινωνίας Τοποθεσία... 3 Σκήκα Τπνζηήξημεο (Help Desk and Client Support)... 4 Εταιρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΖΠ. Έθδνζε 1.0

ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΖΠ. Έθδνζε 1.0 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 1. ΔΗΠΑΓΥΓΖ... 4 2. ΑΘΔΛΡΗΘΝΞΝΗΖΠΖ... 4 3. ΚΔΛΝ ΞΙΝΖΓΖΠΖΠ... 6 4. ΡΔΘΚΖΟΗΥΠΖ... 8 4.1 ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΑ... 8 4.1.1 ΑΛΑΕΖΡΖΠΖ ΘΑΗ ΑΛΑΘΡΖΠΖ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΥΛ... 9 4.1.2 ΙΗΠΡΑ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΥΛ... 14 4.1.3 ΡΔΘΚΖΟΗΥΠΖ

Διαβάστε περισσότερα

Σεσνικό εγσειπίδιο σπήζηρ ibisologismos

Σεσνικό εγσειπίδιο σπήζηρ ibisologismos Περιεχόμενα ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 2 Σκήκα Τπνζηήξημεο (Help Desk and Client Support)... 2 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 ρεηηθά κε ηελ ππεξεζία ibisologismos.... 3 Υαξαθηεξηζηηθά... 3 Πιενλεθηήκαηα... 3 Όλνκα Υώξνπ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8»

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΔ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΦΟΙΣΗΣΔ: Πάηαο Διεπζέξηνο Σζηαθαξάθεο Θωκάο ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

Πξνβνιή αηνκηθνύ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ ζε Android

Πξνβνιή αηνκηθνύ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ ζε Android ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Σ.Ε.Ι. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. Πηπρηαθή εξγαζία Πξνβνιή αηνκηθνύ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ ζε Android Σεο θνηηήηξηαο ΑΙΚΑΣΔΡΙΝΗ ΚΑΛΦΟΤΓΗ Δπηβιέπσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ Ο Παγθόζκηος θαη ο εκαζηοιογηθός Ιζηός: Προζζήθε εκαζηοιογηθής Πιεροθορίας ζε HTML ζειίδες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο:

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Οη Σερλνινγηθέο Καηλνηνκίεο ζηα Πηζηωηηθά Ιδξύκαηα θαη νη Πξννπηηθέο Αλάπηπμήο ηνπο. ππνβιεζείζα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ σεδίαζη και Τλοποίηζη Web Mobile Application (E-shop) για Smartphones και Tablet-pc από

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS 3.1. ρεδηαζκόο Γηαλνκήο Σν ζύζηεκα δηαλνκήο, κε αιιειεμαξηώκελεο ζπληζηώζεο δηαδηθαζίεο, ηηο κεηαθνξέο, ηηο πξνκήζεηεο, ην κάξθεηηλγθ θηι, έρεη ζθνπό ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΗΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 23 ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ Η

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΗΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 23 ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ Η ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΗΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 23 ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ Η ΠΡΟΟΥΖ! Ζ δηαθίλεζε ηνπ παξόληνο ππνδείγκαηνο ζηνπο ππόινηπνπο ζπκθνηηεηέο ζαο κεηώλεη αηζζεηά ηε ρξεζηκόηεηα πνπ αληιείηε

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξσκέλε Ιύζε Ιηαληθήο

Οινθιεξσκέλε Ιύζε Ιηαληθήο Οινθιεξσκέλε Ιύζε Ιηαληθήο Τν Entersoft Retail απνηειεί ηελ πην νινθιεξσκέλε πξόηαζε γηα αιπζίδεο ιηαληθήο θαη franchising θαη είλαη πιήξσο ελνπνηεκέλν κε ERP, CRM θαη E-Commerce. Entersoft Retail Οινθιεξσκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Σρνιή Τερλνινγηθώλ Εθαξκνγώλ Τκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Φαξσληηάθεο Γηώξγνο, 2213 Επηβιέπσλ θαζεγεηήο: Παπαδάθεο Νηθόιανο Ιαλνπάξηνο 2015 i

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Πνεςμαηικά Γικαιώμαηα 2007 Ίδπςμα ECDL (ECDL Foundation www.ecdl.org) ια ηα δηθαηώκαηα είλαη θαηνρπξσκέλα. Καλέλα κέξνο απηνύ ηνπ εγγξάθνπ δελ κπνξεί λα αλαπαξαρζεί

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr

Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr Cytech Ltd. Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr www.prosms.gr Cytech Ltd 26/05/2010 Πεξηερφκελα Πεξηερφκελα... 2 Παξνπζίαζε ηεο ππεξεζίαο ProSMS.gr... 3 Δίζνδνο ζηελ ππεξεζία... 4 Νέν Password... 4 Γεκηνπξγία λένπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ. Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ

ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ. Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάιπζε απαηηήζεωλ θαη ζρεδηαζκόο ελζύξκαηνπ δηθηύνπ θνξκνύ βαζηζκέλν ζε ηερλνινγία Cisco IPv4/IPv6. Παξακεηξνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

2003 Ίδρυμα ECDL (The European Computer Driving Licence Foundation Ltd). All rights reserved Σελίδα 1 από 35

2003 Ίδρυμα ECDL (The European Computer Driving Licence Foundation Ltd). All rights reserved Σελίδα 1 από 35 2003 Ίδρυμα ECDL (The European Computer Driving Licence Foundation Ltd). All rights reserved Σελίδα 1 από 35 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΝΟΣΖΣΑ 1 - ΒΑΗΚΔ ΈΝΝΟΗΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ... 4 ΔΝΟΣΖΣΑ 2 - ΥΡΖΖ ΤΠΟΛΟΓΗΣΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ

Διαβάστε περισσότερα

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε θαη ελεκέξσζε... 6 2.1 Απαηηήζεηο ζπζηήκαηνο... 6 2.2

Διαβάστε περισσότερα

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 1079 Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε Ε. Ζωγόπνπινο 1, Κ. Μπαγνπιή 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΔΠΑ. Αηγάιεσ, ezogo@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

@ salmagio Webinar in Internet Marketing

@ salmagio Webinar in Internet Marketing @ salmagio Webinar in Internet Marketing Δηζεγεηήο: αικαηάο Γεώξγηνο Professional Internet Marketer salmagio@iqstudies.gr Ύιε εκηλαξίνπ 1 ε Ηκέξα Δηζαγσγή ζην Internet Marketing Ση πξέπεη λα γλσξίδεηε

Διαβάστε περισσότερα

Soft1 Open Enterprise Edition

Soft1 Open Enterprise Edition Soft1 Open Enterprise Edition Αναβαθμίζηε ηιρ λειηοςπγίερ ηηρ επισείπηζήρ ζαρ! Για μια ανοικηή επισείπηζη! Τι είναι ηο Soft1 Open Enterprise Edition; Η έθδνζε Soft1 Open Enterprise απνηειεί ηε λέα γεληά

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε.) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο.

Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε.) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο. Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε.) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο. Εηδηθεπκέλνη Ιαηξνί Κπηηαξνιόγνη Έθδνζε 0.3 Εξγαζηήξην Δηαγλσζηηθήο Κπηηαξνινγίαο

Διαβάστε περισσότερα

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε»

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Σ.Δ.Ι. ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΔΡΡΔ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ & ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Φνηηεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΕΡΓΑΙΑ Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟ INTERNET

ΣΙΣΛΟ ΕΡΓΑΙΑ Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟ INTERNET ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ (PROJECT) TAΞΗ Β ΣΜΗΜΑ 2 ΣΙΣΛΟ ΕΡΓΑΙΑ Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟ INTERNET - 1 - Περιετόμενα 1. Πξόινγνο 3 2. Δηαθήκηζε ζην facebook 4 2.1 Δηαθήκηζε κε πιεξσκή 4 2.2 Δηαθήκηζε δσξεάλ 5 2.3 Δηαρείξηζε

Διαβάστε περισσότερα

Βάζειρ Γεδομένων. Δηζαγσγή Αλάιπζε Απαηηήζεσλ. Φξνληηζηήξην 1 ν 6-10-2011

Βάζειρ Γεδομένων. Δηζαγσγή Αλάιπζε Απαηηήζεσλ. Φξνληηζηήξην 1 ν 6-10-2011 Βάζειρ Γεδομένων Δηζαγσγή Αλάιπζε Απαηηήζεσλ Φξνληηζηήξην 1 ν 6-10-2011 Διζαγωγή - Οπιζμοί Βάζε Γεδνκέλσλ είλαη κία ζπιινγή από ζρεηηδόκελα αληηθείκελα Έλα ζύζηεκα δηαρείξηζεο βάζεσλ δεδνκέλσλ (ΓΒΓ) είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο)

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο) «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΣΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Γηθαηνύρνο Φνξέαο πκπξάηηνληεο Δπηζηεκνληθνί Φνξείο Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σν ηειεπηθνηλσληαθό πξόηππν Gigabit Home Networking (G.hn) θαη ε εθαξκνγή ηνπ ζηελ Διιάδα Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Νηθόιανπ

Διαβάστε περισσότερα

«Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα»

«Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα» ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΥΟΛΗ ΘΔΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ «Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα» ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ρεδηαζκόο θαη αλάπηπμε ελόο νινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνύ πζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΔΗ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ: ΓΟ ΣΜΖΜΑ: ΛΟΓΗΣΗΚΖ

ΑΣΔΗ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ: ΓΟ ΣΜΖΜΑ: ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΑΣΔΗ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ: ΓΟ ΣΜΖΜΑ: ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ BUSINESS VALUE ΓΗΟΝΤΗΟΤ ΣΔΦΑΝΗΑ ΚΑΣΡΑΝΣΗΩΣΖ ΔΛΛΖ ΥΑΣΕΖ ΑΝΑΣΑΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 2008 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ... 2 ΥΡΖΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ...

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Κωνζηανηούλαρ Κωνζηανηίνορ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα