ΔΚΘΔΗ ΔΠΙΘΔΩΡΗΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΟ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΓΗΜΟΙΑ ΣΑΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ. Απιθμόρ Έκθεζηρ: 23/Α/2013 ΔΠΙΘΔΩΡΗΣΗ-ΔΛΔΓΚΣΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΟΤΛΙΩΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΚΘΔΗ ΔΠΙΘΔΩΡΗΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΟ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΓΗΜΟΙΑ ΣΑΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ. Απιθμόρ Έκθεζηρ: 23/Α/2013 ΔΠΙΘΔΩΡΗΣΗ-ΔΛΔΓΚΣΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΟΤΛΙΩΣΗ"

Transcript

1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΗ & ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΩΜΑ ΔΠΙΘΔΩΡΗΣΩΝ ΔΛΔΓΚΣΩΝ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΚΘΔΗ ΔΠΙΘΔΩΡΗΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΟ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΓΗΜΟΙΑ ΣΑΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ. Απιθμόρ Έκθεζηρ: 23/Α/2013 ΔΠΙΘΔΩΡΗΣΗ-ΔΛΔΓΚΣΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΟΤΛΙΩΣΗ Δγκπίθηκε από ηην Δπιηποπή ηηρ παπ.4, ηος άπθπος 4 ηος Ν.3613/07 0

2 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, Μάξηηνο 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΗ & ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΩΜΑ ΔΠΙΘΔΩΡΗΣΩΝ ΔΛΔΓΚΣΩΝ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΚΘΔΗ ΔΠΙΘΔΩΡΗΗ ΔΛΔΓΥΟΤ Α. ΓΔΝΙΚΑ Α1.Απιθμόρ ππωηοκόλλος και ημεπομηνία ενηολήρ Δπιθεώπηζηρ-Δλέγσος: ΔΔΓΓ/Φ.2/38/10612/ Α2.Δπιθεωπηηήρ Δλεγκηήρ: Κσλζηαληίλνο νπιηψηεο Α3.Ανηικείμενο ηηρ Δπιθεώπηζηρ-Δλέγσος: Ζ δηελέξγεηα επηζεψξεζεο ειέγρνπ γηα ηελ εμέηαζε ησλ δηαιακβαλνκέλσλ ζηε κε αξ. ΑΒΜ ΟΗΚ.ΜΑ ΠΔ.206/ ΔΔΓΓ/ΠΔ 177/2012 παξαγγειία ηνπ Δηζαγγειέα Πξσηνδηθψλ Αζελψλ ζρεηηθά κε: α) ηελ απεπζείαο αλάζεζε ζηηο ζηελ Δηαηξία «ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΔΔ» ηνπ έξγνπ ηεο ζπληήξεζεο ησλ ειηθνπηέξσλ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, β) ηε καηαίσζε κε ηελ αξ Φ.Γ.11/2009/ απφθαζε ηνπ Τθππνπξγνχ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ ηεο αξ.11/2009 πξνθήξπμεο θαη γ) ηελ αλάζεζε ηεο ζπληήξεζεο ησλ ειηθνπηέξσλ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο θαη ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο ζηελ NAMSA. Α4.Δλεγσόμενη ςπηπεζία: Τπνπξγείν Γεκφζηαο Σάμεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε Β. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ: 1.Ν..2334/1995 (ΦΔK 184 /Α.),άπθ. 3 «Τπεξεζία Δλαεξίσλ Μέζσλ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο.»κε ην νπνίν νξίδεηαη: «Μέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο Τπεξεζίαο ηεο παξ.1ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ παξφληνο, ε θάιπςε ησλ αλαγθψλ ζε ηπηάκελν πξνζσπηθφ θαη ηερληθή ππνζηήξημε ησλ ελαέξησλ κέζσλ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο θαη ε κεηεθπαίδεπζε ηνπ ηπηάκελνπ πξνζσπηθνχ ηεο κπνξεί λα αλαηίζεληαη ζε άιιε θξαηηθή (πνιηηηθή ή ζηξαηησηηθή) ππεξεζία ή δεκφζηα επηρείξεζε ή ηδησηηθφ πξφζσπν παξαρσξεζηνχρν ή αλάδνρν δεκφζηαο ππεξεζίαο κε θνηλή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Γεκφζηαο Σάμεο θαη ηνχ ζπλαξκφδηνπ Τπνπξγνχ ή κε ζχκβαζε έξγνπ κεηαμχ ηνπ Τπνπξγνχ Γεκφζηαο Σάμεο θαη ηνπ νηθείνπ θνξέα, θαηά πεξίπησζε, κε ηνπο φξνπο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ αλσηέξσ απφθαζε ή ζχκβαζε». 2.Ν..2362/1995 (ΦΔK 247 /Α.),άπθ. 83, παπ.3, πεπ. δ «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ δαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο.», κε ην νπνίν νξίδεηαη: «Δπηηξέπεηαη κε έγθξηζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ ε ζχλαςε ζχκβαζεο παξνρήο ππεξεζηψλ κε δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο δεκνζίεπζε ζρεηηθήο πξνθήξπμεο δ) ζηελ πεξίπησζε πνπ ε έθηαθηε θαη θαλεξά θαηεπείγνπζα αλάγθ, πιήξσο αηηηνινγεκέλε απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία θαζηζηά αδχλαηε ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ηε δηελέξγεηα δηαγσληζκνχ κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην επείγνλ δελ ζα απνξξέεη απφ δηθή ηεο επζχλε». 1

3 3. Ν..2522/1997 (ΦΔΚ 178 /Α.), «Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ην ζηάδην πνπ πξνεγείηαη ηεο ζχλαςεο ζπκβάζεσο δεκφζησλ έξγσλ, θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ ζχκθσλα κε» 4.Π.Γ 60/2007(ΦΔΚ 64 /Α.), άπθπ. 25, πεπ. 1γ «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ Πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Οδεγία 2005/51/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο θαη ηελ Οδεγία 2005/75/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16 εο Ννεκβξίνπ 2005», κε ην νπνίν νξίδεηαη: «Οη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ λα ζπλάπηνπλ ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο ηνπο πξνζθεχγνληαο ζε δηαδηθαζία κε δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο λα πξνεγείηαη δεκνζίεπζε ζρεηηθήο πξνθήξπμεο ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο.γ) ζην κέηξν πνπ είλαη απνιχησο απαξαίηεην, εάλ ιφγσ θαηεπείγνπζαο αλάγθεο, νθεηιφκελεο ζε γεγνλφηα απξφβιεπηα γηα ηηο ελδηαθεξφκελεο αλαζέηνπζεο αξρέο δελ είλαη δπλαηή ε ηήξεζε ησλ πξνζεζκηψλ πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηηο αλνηρηέο, θιεηζηέο ή κε δηαπξαγκάηεπζε.δηαδηθαζίεο κε δεκνζίεπζε πξνθήξπμεο δηαγσληζκνχ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 24. Οη πεξηζηάζεηο πνπ επηθαινχληαη νη αλαζέηνπζεο αξρέο γηα ηελ αηηηνιφγεζε ηεο θαηεπείγνπζαο αλάγθεο δελ πξέπεη ζε θακηά πεξίπησζε λα απνξξένπλ απφ δηθή ηνπο επζχλε.». δ) ζηελ πεξίπησζε πνπ ε έθηαθηε θαη θαλεξά θαηεπείγνπζα αλάγθε, πιήξσο αηηηνινγεκέλε απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία θαζηζηά αδχλαηε ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ηε δηελέξγεηα δηαγσληζκνχ κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην επείγνλ δελ ζα απνξξέεη απφ δηθή ηεο επζχλε». 5.Π.Γ 118/2007(ΦΔΚ 150 /Α.) «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ ( ΚΠΓ)» Γ. ΓΙΑΠΙΣΩΔΙ Γ.1. ςνηήπηζη ελικοπηέπων ηηρ ΔΛ.Α μέσπι ηην ( ημεπομηνία ςπογπαθήρ ηηρ ςπ απιθ. 13/2010 ζύμβαζηρ ηηρ Τπηπεζίαρ με ηην εηαιπεία «ΑΔΡΟΠΟΡΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ Α.Δ.Δ.»). 1.Ζ Διιεληθή Αζηπλνκία δηαζέηεη, γηα ηελ θάιπςε ησλ ππεξεζηαθψλ ηεο αλαγθψλ, ζπλνιηθά πέληε (5) ειηθφπηεξα, εθ ησλ νπνίσλ ηα ηξία (3) ηχπνπ BD- 105 CBS- Super Five (δχν είλαη πξνκήζεηαο έηνπο 1995 θαη έλα πξνκήζεηαο έηνπο 1996) θαη δχν (2) ηχπνπ Δ-C 135 Avionic Moynelle (πξνκήζεηαο έηνπο 2001). 2. Ζ επηρεηξεζηαθή ιεηηνπξγία ησλ ειηθνπηέξσλ έρεη αλαηεζεί ζηελ Τπεξεζία Δλαεξίσλ Μέζσλ ηνπ Αξρεγείνπ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο ( Τ..Δ.Μ.Δ.Α.), ε νπνία ηδξχζεθε κε ην Ν.2334/1995 θαη ζηελ νπνία ππεξεηνχλ δέθα πέληε (15) ρεηξηζηέο θαη έληεθα (11) ηερληθνί. Ζ ελ ιφγσ Τπεξεζία ζηεγάδεηαη ζε ρψξν δχν (2) αλεμάξηεησλ θηηξίσλ ζην Γηεζλή Αεξνιηκέλα Αζελψλ Α.Δ. Διεπζέξηνο Βεληδέινο, ηα νπνία κηζζψζεθαλ γηα ηε ζηέγαζε ηεο Γηεχζπλζεο Αζηπλφκεπζεο Αεξνιηκέλα Αζελψλ, ηα δε ειηθφπηεξα ζηαζκεχνπλ ρσξίο πξφζζεηε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ζε ρψξν ηεο Οιπκπηαθήο Αεξνπινΐαο ΑΔ.. 3.Ζ δηνηθεηηθή θαη ηερληθή ππνζηήξημε ζπληήξεζε ησλ ειηθνπηέξσλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 2334/1995, αλεηίζεην, απφ ηεο παξαιαβήο ησλ πξψησλ ειηθνπηέξσλ έσο θαη ηελ 31/12/2009, ζηελ αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία Οιπκπηαθή Αεξνπινΐαο Α.Δ.. 2

4 4. Ζ Οιπκπηαθή Αεξνπινΐα Α.Δ. κε ην ππ αξηζκ..γ/1166/ έγγξαθφ ηεο είρε ελεκεξψζεη ηε Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ ηνπ Αξρεγείνπ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο (Α.Δ.Α.) φηη, ε 28 ε επηεκβξίνπ 2009 ζα ήηαλ ε ηειεπηαία εκεξνινγηαθή εκέξα θαηά ηελ νπνία ζα δχλαην λα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηεο ζηνλ ηνκέα ηεο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ησλ πηεηηθψλ κέζσλ ηεο ελ ιφγσ Τπεξεζίαο, ελφςεη ηεο έθδνζεο απφθαζεο απφ ην αξκφδην Δθεηείν γηα ηε ζέζε ηεο εηαηξείαο ζε εηδηθή δηαδηθαζία εθθαζάξηζεο. 5.Μεηά ηελ , ηειεπηαία εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ε Οιπκπηαθή Αεξνπινΐα Α.Δ παξείρε ηηο ππεξεζίεο ηεο ζηνλ ηνκέα ηεο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ησλ πηεηηθψλ κέζσλ ηεο ελ ιφγσ Τπεξεζίαο θαη κέρξη ην Α Σξίκελν ηνπ έηνπο , ε παξνρή ησλ ελ ιφγσ ππεξεζηψλ ζηελ Τ.ΔΜ.Δ.Α είρε αλαηεζεί κε ηέζζεξεηο (4) βξαρππξφζεζκεο ζπκβάζεηο, θαηφπηλ απεπζείαο αλαζέζεσλ ( αμίαο κέρξη ) ζηηο εηαηξείεο, «ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ Α.Δ.Δ.» θαη «INTELIGENT COMMUNICATION SYSTEMS AND SERVICES ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΗΑΓΩΓΗΚΖ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ ΚΑΗ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ( ICSS ) σο πξνζσξηλή ιχζε, ε νπνία, σζηφζν θαηά ηελ ππεξεζία ζεσξείην ιεηηνπξγηθά αλεπαξθήο, θαζφζνλ δελ αληηκεησπίδνληαλ απνηειεζκαηηθά νη αλάγθεο ζπληήξεζεο ησλ ειηθνπηέξσλ, νχηε κπνξνχζε λα θξηζεί, σο ε πιένλ νηθνλνκηθά ζπκθέξνπζα γηα ην Γεκφζην. 6. Απφ ηελ κέρξη ηελ ( εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ππ αξηζ. 13/2010 ζχκβαζεο ηεο Τπεξεζίαο κε ηελ εηαηξεία «ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ Α.Δ.Δ.») ε ζπληήξεζε ησλ πέληε (5) ειηθνπηέξσλ δηελεξγείην απνζπαζκαηηθά (κε ζπληήξεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ Δ/Π θαη γηα πεξηνξηζκέλν ρξφλν πηεηηθή ηθαλφηεηα ) θαη γηα ηελ θάιπςε θαη κφλν έθηαθησλ θαη απξφβιεπησλ αλαγθψλ. Διαγωνιζηική διαδικαζία με πποκήπςξη ανοισηού διαγωνιζμού 1. Με ηελ ππ αξηζ. 22/2009 απφ πξνθήξπμε ηνπ Αξρεγείνπ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, πξνθεξχρηεθε δηεζλήο αλνηθηφο δηαγσληζκφο γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ παξνρήο ππεξεζηψλ «Γηνηθεηηθήο θαη Σερληθήο Τπνζηήξημεο- πληήξεζεο ησλ ειηθνπηέξσλ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο- Δθπαίδεπζεο ηερληηψλ θαη ρεηξηζηψλ απηψλ», γηα ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ, κε δηθαίσκα πξναίξεζεο κέρξη θαη ηξία (3) επηπιένλ έηε, εθηηκψκελεο αμίαο αλά έηνο ( ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θξαηήζεσλ 6,5536% θαη Φ.Π.Α. 19%), κε εκεξνκελία θαηάζεζεο πξνζθνξψλ ηελ 16 ε Ννεκβξίνπ Με ηελ ππ αξηζ. 8032/15/14-ε απφ απφθαζε ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ ηνπ Αξρεγείνπ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο (Α.Δ.Α.) κεηαηέζεθε ε εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ ηεο ππ αξηζ. 22/2009 πξνθήξπμεο ηνπ Α.Δ.Α. γηα ηελ , πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί δπλαηή ε παξνρή δηεπθξηληζηηθψλ πιεξνθνξηψλ, αλαθνξηθά κε ηελ θαηάζηαζε ησλ ειηθνπηέξσλ (αξηζκφο σξψλ πηήζεο, κεηξψα) ζηηο ελδηαθεξφκελεο εηαηξείεο, θαηφπηλ ζρεηηθψλ αηηεκάησλ ηνπο. 3. Με ηελ ππ αξηζ. 8032/15/14-ξιδ απφ απφθαζε ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ /Α.Δ.Α. αλαβιήζεθε επ αφξηζηνλ ε δηελέξγεηα ηνπ αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ 1 χκθσλα κε ην ππάξηζ. 8032/15/22-ξθζη απφ 17/5/2010 έγγξαθν ηεο Τπεξεζίαο Δλαεξίσλ Μέζσλ ηνπ Α.Δ..Α. 3

5 ηεο σο άλσ ππ αξηζ. 22/2009 πξνθήξπμεο ηνπ Α.Δ.Α., θαηφπηλ ζρεηηθψλ επηζηνιψλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ εηαηξεηψλ, πξνθεηκέλνπ φπσο αλαθέξνληαλ ζηελ αλσηέξσ απφθαζε λα επαλαμηνινγεζνχλ, γηα ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, νη ηερληθνί φξνη, σο θαη ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο /βαζκνιφγεζεο ηεο ελ ιφγσ πξνθήξπμεο. Διαγωνιζηική διαδικαζία διαππαγμάηεςζηρ. 1.χκθσλα κε ηελ ππ αξηζ. 8032/15/16/-γ απφ απφθαζε ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ /Α.Δ.Α, εγθξίζεθε γηα ιφγνπο εμαηξεηηθά επείγνπζαο αλάγθεο, νθεηιφκελεο ζε γεγνλφο απξφβιεπην, ην νπνίν δελ απνξξέεη απφ επζχλε ηεο Τπεξεζίαο, θαη ε νπνία (αλάγθε) θαζηζηά αδχλαηε ηε ηήξεζε ησλ πξνζεζκηψλ πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηε δηελέξγεηα ηαθηηθήο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο (αλνηθηήο, θιεηζηήο ή κε δηαπξαγκάηεπζε κε δεκνζίεπζε ζρεηηθήο πξνθήξπμεο), ε αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο ησλ ειηθνπηέξσλ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο κε ηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο, ρσξίο πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε πξνθήξπμεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 83, παξ.3 πεξ.δ ηνπ Ν.2362/1995 θαη ηνπ άξζξνπ 25 πεξ. 1γ ηνπ Π.Γ. 60/2007, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα έμη (6) κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, κε δηθαίσκα πξναίξεζεο γηα έμη (6) επηπιένλ κήλεο, εθηηκψκελεο αμίαο,αλά εμάκελν, , ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θξαηήζεσλ 6,5536% θαη ΦΠΑ 21%, ήηνη ζπλνιηθήο εθηηκψκελεο αμίαο , ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ σο άλσ θξαηήζεσλ θαη Φ.Π.Α,γηα ηα δχν σο άλσ εμάκελα. 2. Με ηελ ππ αξηζ.8032/15/16-ε απφ πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ /Α.Δ.Α, πξνζθιήζεθαλ, ζχκθσλα κε ηελ ππ αξηζ 8032/15/16/-γ απφ απφθαζε, νη αλψλπκεο εηαηξίεο κε ηε επσλπκία: α) ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ Α.Δ.Δ. AEROSERVICES A.E.E. θαη β) INTELIGENT COMMUNICATION SYSTEMS AND SERVICES ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΗΑΓΩΓΗΚΖ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ ΚΑΗ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ( ICSS ), πξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπλ ηελ ηερληθννηθνλνκηθή πξνζθνξά γηα ηελ ελ ιφγσ παξνρή ππεξεζηψλ 2. Καηά ηεο πξφζθιεζεο απηήο ππεβιήζεζαλ εκπξνζέζκσο: α. Ζ απφ (πξνδηθαζηηθή) πξνζθπγή ηεο εηαηξείαο ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ Α.Δ.Δ. AEROSERVICES A.E.E. ) θαηά ησλ φξσλ ηεο πξναλαθεξφκελεο πξφζθιεζεο ελδηαθέξνληνο, θαζψο θαη θαηά ηεο απφθαζεο, κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε δηελέξγεηα δηαπξαγκάηεπζεο πξνβάιινληαο φηη δελ ζπληξέρεη πεξίπησζε αλάγθεο θαη αθφκα αζάθεηα πεξί ηεο θαηάζηαζεο ησλ ειηθνπηέξσλ, πεξί ηεο λνκηκφηεηαο ηεο επηιερζείζαο δηαδηθαζίαο ( δηαπξαγκάηεπζεο) θαη έιιεηςεο αξκνδηφηεηαο ηνπ νξγάλνπ πνπ εμέδσζε ηελ απφθαζε. β. Ζ απφ (πξνδηθαζηηθή) πξνζθπγή ηεο εηαηξείαο INTELIGENT COMMUNICATION SYSTEMS AND SERVICES ( ICSS ) θαηά ησλ φξσλ ηεο πξναλαθεξφκελεο πξφζθιεζεο ελδηαθέξνληνο, πξνβάιινληαο ιαλζαζκέλε απαίηεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 8 ηεο παξ. 10 ηνπ λ. 3310/2005 ( φπσο 2 εκεηψλεηαη φηη, νη εηαηξίεο OLYMPIC AIR A.E. θαη Διιεληθή Αεξνπνξηθή Βηνκεραλία ΑΔ. γλσζηνπνίεζαλ φηη αδπλαηνχζαλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο ΔΛ.Α. θαη δελ θιήζεθαλ λα ζπκκεηάζρνπλ. 4

6 ηξνπνπνηήζεθε απφ ην Ν.3414/2005), ζχγρπζε θξηηεξίσλ επηινγήο θαη αλάζεζεο, ανξηζηία ζηνλ ηξφπν βαζκνιφγεζεο θαη αζάθεηα φξσλ. 3. Ζ Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ /Α.Δ.Α δελ εμέδσζε απφθαζε πεξί ηεο απνδνρήο απφξξηςεο ησλ αλσηέξσ πξνζθπγψλ. Έηζη κεηά ηελ άπξαθηε παξέιεπζε δεθαεκέξνπ απφ ηελ θαηάζεζή ηνπο, απνξξίθζεθαλ ζησπεξά, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 2522/ Με ην απφ ππφκλεκά ηεο ε εηαηξία AEROSERVICES A.E.E. δήηεζε ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο ηεο ICSS γηα ιφγνπο πνπ αθνξνχλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ηεο. 5. ηε ζπλέρεηα, θαηά ησλ φξσλ ηεο ππ άξηζ.8032/15/16-ε απφ πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ ηνπ Α.Δ.Α θαη ηεο ζησπεξήο απφξξηςεο ησλ αλσηέξσ πξνδηθαζηηθψλ πξνζθπγψλ ππεβιήζεζαλ ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Αλαζηνιψλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο: α. Ζ κε αξηζ. θαηάζεζε ΔΓ 512/ αίηεζε αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ ηεο εηαηξείαο INTELIGENT COMMUNICATION SYSTEMS AND SERVICES, θαη β. Ζ κε αξηζ. θαηάζεζε ΔΓ 528/ αίηεζε αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ ηεο εηαηξείαο ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ Α.Δ.Δ. ησλ νπνίσλ ε εθδίθαζε νξίζηεθε ζηηο Με ηελ ππ αξηζ. 8032/15/16-ιγ απφ απφθαζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηνπ Κιάδνπ Οηθνλνκνηερληθψλ θαη Πιεξνθνξηθήο ηνπ Α.Δ.Α, έγηλαλ θαη αξρήλ απνδεθηέο νη θαηαηεζείζεο πξνζθνξέο ησλ πξναλαθεξφκελσλ εηαηξεηψλ, απφ ηεο απφςεσο ππνβνιήο ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο ( ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 118/2007) θαη εγθξίζεθε ε απνζηνιή ησλ ηερληθψλ ηνπο πξνζθνξψλ ζηε Γ/λζε Σερληθψλ /Α.Δ.Α. πξνο αμηνιφγεζε. Καηά ηεο σο άλσ απφθαζεο απηήο ππεβιήζεζαλ εκπξνζέζκσο: α) Ζ απφ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ηεο εηαηξείαο INTELIGENT COMMUNICATION SYSTEMS AND SERVICES ( ICSS ), κε ηελ νπνία αηηείηαη ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο ηεο εηαηξείαο AEROSERVICES A.E.E., πξνβάιινληαο απφςεηο πεξί κε πξνζήθνπζαο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απαηηνχληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηεο παξ. 10 ηνπ Ν. 3310/2005, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην Ν. 3414/2005, θαη ηνπ εδαθ. δ ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Π.Γ 60/2007 θαη β) Ζ απφ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ηεο εηαηξείαο AEROSERVICES A.E.E., κε ηελ νπνία αηηείηαη ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο ηεο εηαηξείαο ICSS, πξνβάιινληαο απφςεηο πεξί ειιηπνχο- ιαλζαζκέλεο αξίζκεζεο ησλ εγγξάθσλ ζηνηρείσλ ηεο πξνζθνξάο, έιιεηςεο εκεξνκελίαο επί ηεο πξάμεο ζεψξεζεο ηεο ππνγξαθήο ζε κηα εθ ησλ απαηηνχκελσλ ππεχζπλσλ δειψζεσλ θαη επί ησλ ζηνηρείσλ ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο. 7. Με ηελ ππ αξηζ. 8032/15/16/-λδ απφ απφθαζε ηνπ Πξντζηακέλνπ Δπηηειείνπ ηνπ Α.Δ.Α., απνξξίθζεθαλ, σο αβάζηκεο θαηά Νφκν νη απφ πξνζθπγέο ησλ δχν παξαπάλσ ζπκκεηερφλησλ εηαηξεηψλ. 8. Με ηελ ππ αξηζ. 8032/15/16-νβ απφ απφθαζε ηνπ Πξντζηακέλνπ Κιάδνπ Οηθνλνκνηερληθψλ θαη Πιεξνθνξηθήο ηνπ Α.Δ.Α: α) έγηλε απνδεθηή ε ηερληθή πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ Α.Δ.Δ., επεηδή απηή πιεξνχζε ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 5

7 ηεο ππ αξηζ. 8032/15/16-ε απφ πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ηνπ Α.Δ.Α θαη εγθξίζεθε ε απνζθξάγηζε ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο. β) απνξξίθζεθε ε ηερληθή πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία INTELIGENT COMMUNICATION SYSTEMS AND SERVICES ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΗΑΓΩΓΗΚΖ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ ΚΑΗ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ( ICSS ), επεηδή ε ηερληθή ηεο πξνζθνξά δελ πιεξνχζε ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο ππ αξηζ. 8032/15/16-ε απφ πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ηνπ ΑΔΑ, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ζην απφ πξαθηηθφ ηερληθήο αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ, ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο. 9. Καηά ηεο ππ αξηζ. 8032/15/16-νβ απφ απφθαζεο ε εηαηξεία ICSS άζθεζε πξνζθπγή ηνπ άξζξνπ 3 παξ.2 ηνπ λ. 2522/1997, ε νπνία απνξξίθζεθε κε ηελ ππ αξηζ. 8032/15/16- θβ / απφθαζε ηνπ Κιάδνπ Οηθνλνκηθνηερληθψλ & Πιεξνθνξηθήο ηνπ Α.Δ.Α 10. Καηά ηεο ηειεπηαίαο απηήο απνθάζεσο, θαζψο θαη θαηά ηεο ππ αξηζ. 8032/15/16/- λδ απφ απνθάζεσο, ε αλσηέξσ εηαηξεία άζθεζε αηηήζεηο αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ ( ), νη νπνίεο ζπλδηθάζηεθαλ θαη απνξξίθζεθαλ κε ηε ππ άξηζ. 758/2010 ( εκεξ. έθδνζεο ) απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Αλαζηνιψλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο. 11.Σειηθά, κε ηελ ππ αξηζ. 8032/15/16-ξηζ / απφθαζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηνπ Κιάδνπ Οηθνλνκνηερληθψλ θαη Πιεξνθνξηθήο ηνπ Α.Δ.Α θαη ελψ, ζην κεηαμχ, είρε αξρίζεη θαη νινθιεξσζεί κε ηελ ππνγξαθή ζρεηηθήο ζχκβαζεο (αξηζ. 13/ ) ε κλεκνλεπφκελε ζην ακέζσο επφκελν θεθάιαην ( Γ.2) ηεο παξνχζεο δηαδηθαζία, καηαηψζεθε νξηζηηθά ε δηελέξγεηα ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο (δηαπξαγκάηεπζεο) ηεο ππ άξηζ. 8032/15/16-ε / πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ηνπ Α.Δ.Α, κε ην ζθεπηηθφ φηη «θαηφπηλ ηεο θαηάξηηζεο ηεο πξναλαθεξφκελεο ζχκβαζεο( ελλ. 13/ ), εμέιηπνλ νη ιφγνη ζπλέρηζεο ηεο δηελέξγεηαο ηεο ελ ιφγσ δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, θαζφζνλ δελ πθίζηαηαη πιένλ ε απαηηνχκελε ( εθ ηνπ λφκνπ) εμαηξεηηθά επείγνπζα αλάγθε, γηα ηελ παξνρή ησλ ελ ιφγσ ππεξεζηψλ, δεδνκέλνπ φηη θαιχθζεθαλ νη ζρεηηθέο αλάγθεο ηεο Τπεξεζίαο.». Γ.2. Ωρ ππορ ηην απεςθείαρ ανάθεζηρ ηηρ ζςνηήπηζηρ ηων πένηε (5) ελικοπηέπων ηηρ Δλληνικήρ Αζηςνομίαρ. 1. Καηά ην ρξφλν, πνπ ειάκβαλαλ ρψξα νη πξναλαθεξζείζεο δηνηθεηηθέο θαη δηθαζηηθέο ελέξγεηεο, ε Γηεχζπλζε Αληηκεηψπηζεο Δηδηθψλ Δγθιεκάησλ Βίαο (Γ.Α.Δ.Δ.Β.), κε ηελ απφ άθξσο απφξξεηε θαηεπείγνπζα αλαθνξά ηεο πξνο ηνλ αξρεγφ ηεο ΔΛ.Α, αηηήζεθε ηελ άκεζε ππνζηήξημε ησλ επηρεηξήζεψλ ηεο απφ ηα ελαέξηα κέζα ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο γηα ιφγνπο έθηαθηεο θαη θαλεξά θαηεπείγνπζαο αλάγθεο (έξεπλεο γηα ηξνκνθξαηηθή νξγάλσζε). 2. Ζ Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ ηνπ Κιάδνπ Οηθνλνκνηερληθψλ θαη Πιεξνθνξηθήο ηνπ Α.Δ.Α κε ην ππ αξηζ. 8032/15/16-μ απφ έγγξαθφ ηεο πξνο ηε Γηεχζπλζε Οξγάλσζεο Ννκνζεζίαο ηνπ Α.Δ.Α. έζεζε ην αθφινπζν εξψηεκα: «Δύναηαι να αλαηεζεί, κε απεπζείαο αλάζεζε, ε δηνηθεηηθή θαη ηερληθή ππνζηήξημε /ζπληήξεζε ησλ ειηθνπηέξσλ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο ζε ηδησηηθή επηρείξεζε- αζρέησο εάλ απηή ζπκκεηέρεη ζε πξνεγνχκελε αλάινγε δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο γηα ιφγνπο έθηαθηεο θαη θαλεξά θαηεπείγνπζαο αλάγθεο, 6

8 νθεηιφκελεο ζε απξφβιεπηα γεγνλφηα, θαη εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 83 παξ.3 πεξ. δ ηνπ Ν.2362/95 θαη ηνπ άξζξνπ25 παξ. 1γ ηνπ Π.Γ 60/2007, ηδίσο ελφςεη ησλ δηαιακβαλνκέλσλ ζην αλσηέξσ απφξξεην έγγξαθν ηεο Γ.Α.Δ.Δ.Β., πξνο άκεζε ππνζηήξημε ησλ επηρεηξήζεψλ ηεο, γηα ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο ( έξεπλεο γηα ηξνκνθξαηηθή νξγάλσζε») Ζ εξσηεζείζα ππεξεζία κε ην αξηζ. πξση. 7016/87/30-ζη / έγγξαθφ ηεο δήηεζε ηε Γλσκνδφηεζε ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο επί ηνπ σο άλσ εξσηήκαηνο. 3. Σν Ε Σκήκα ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο γλσκνδφηεζε επί ηνπ σο άλσ εξσηήκαηνο ( αξηζ. Γλσκνδφηεζεο :193/ ) 3, νκνθψλσο, σο αθνινχζσο: «VI. Με βάζε φζα έρνπλ γίλεη δεθηά ζηελ πξνεγνχκελε ζθέςε θαη ελφςεη ηνπ δηδφκελνπ απφ ηελ ππεξεζία πξαγκαηηθνχ, πξέπεη λα γίλεη δεθηφ φηη, ε Διιεληθή Αζηπλνκία κπνξεί,αηηηνινγψληαο πάλησο πιήξσο θαη κε βάζε ην ζχλνιν ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ, λα πξνζθχγεη θαη ζε λέα δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο, δηαβνπιεπφκελε θαη επηινγή ηεο, κε κηα κφλν επηρείξεζε πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηε δηνηθεηηθή θαη ηερληθή ππνζηήξημε ειηθνπηέξσλ ηνπ είδνπο πνπ θαηέρεη θαη ρξεζηκνπνηεί ε Διιεληθή Αζηπλνκία, αλεμαξηήησο ηνπ εάλ απηή ζπκκεηείρε ή φρη ζηελ πξνεγνχκελε δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο, αθνινχζσο δε θαη ζηελ απεπζείαο αλάζεζε ζε απηήλ ηεο ελ ιφγσ ππεξεζίαο, δηφηη: α) ζπληξέρεη, θαη αξρήλ θαηεπείγσλ ιφγνο, θαηά ηελ αλέιεγθηε ελ πξνθεηκέλσ απφ ην Ν..Κ θξίζε ηεο αξρήο, ελφςεη ηνπ απνξξήηνπ ηνπ εγγξάθνπ ηεο, ε αλαθνξά ηνπ νπνίνπ πάλησο παξέρεη επαξθή δεδνκέλα γηα ηελ, θαηαξρήλ, εθηίκεζή ηνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηα θνηλψο πιένλ θαη δηα ηνπ ηχπνπ γλσζηά πεξηζηαηηθά γηα πξφζθαηεο θαη ζπγθεθξηκέλεο επηρεηξήζεηο ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο θαηά ηξνκνθξαηηθήο νξγαλψζεσο., β) δελ ζπληξέρεη θψιπκα απφ ηελ πξνεγνχκελε δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο, ε λνκηκφηεηα ηεο νπνίαο εθθξεκεί ελψπηνλ ηνπ.η.δ, κεηά ηελ άζθεζε απφ ελδηαθεξφκελεο εηαηξείεο αίηεζεο αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ θαηά ηεο πξφζθιεζεο γηα ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ πξνεγνχκελε δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο, θαζφζνλ ε λεφηεξε πξνζθπγή ζηελ ίδηα δηαδηθαζία θαη ε εληεχζελ αλάζεζε ηεο ηερληθήο ππνζηήξημεο ησλ ειηθνπηέξσλ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο είλαη απηνηειήο θαη αλεμάξηεηε απφ ηελ πξνεγνχκελε, δηφηη ζηεξίδεηαη ζε δηαθνξεηηθά πξαγκαηηθά δεδνκέλα. Δμππαθνχεηαη φηη ε δηάξθεηα ηεο αλάζεζεο ηεο ελ ιφγσ ππεξεζίαο θαη ν αξηζκφο ησλ ειηθνπηέξσλ ζηνλ νπνίν ζα αθνξά ζα πξέπεη λα είλαη ηα απνιχησο αλαγθαία γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο αζηπλνκηθέο επηρεηξήζεηο, πξνθαλψο πάλησο δελ κπνξεί λα είλαη αληίζηνηρε κε εθείλα ηεο πξνεγνχκελεο δηαδηθαζίαο δηαπξαγκάηεπζεο». 4.. Ζ Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ ηνπ Κιάδνπ Οηθνλνκνηερληθψλ θαη Πιεξνθνξηθήο ηνπ Α.Δ.Α κε ην ππ αξηζ 8032/15/17-α / έγγξαθφ ηεο πξνο ηελ Τπεξεζία Δλαεξίσλ Μέζσλ ηνπ Α.Δ.Α. δήηεζε ηηο απφςεηο ηεο, πξνθεηκέλνπ λα δηελεξγήζεη λέα δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο (ρσξίο δεκνζίεπζε πξνθήξπμεο), κε κηα κφλν ηδησηηθή επηρείξεζε γηα ηελ άκεζε παξνρή ππεξεζηψλ, θαη ζπγθεθξηκέλα : α) πνηα ηδησηηθή εηαηξεία είλαη θαηαιιειφηεξε έλαληη ησλ ππνινίπσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ρψξν, β) πφζα θαη πνηα απφ ηα πέληε (5) ειηθφπηεξα πνπ δηαζέηεη ε ΔΛ.Α θξίλνληαη απνιχησο αλαγθαία γηα λα θαιπθζνχλ νη ζεκεξηλέο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο. 5.. ε απάληεζε ηνπ πξναλαθεξφκελνπ εγγξάθνπ, ε Τπεξεζία Δλαεξίσλ Μέζσλ ηνπ Α.Δ.Α κε ην ππ αξηζ. 8032/15/22-ξθζη απφ έγγξαθφ ηεο γλψξηζε φηη, «θξίλνπκε απνιχησο πην αλαγθαία γηα ηελ θάιπςε ησλ εθηάθησλ θαλεξψλ θαη θαηεπεηγνπζψλ αλαγθψλ γηα ζπγθεθξηκέλεο επηρεηξήζεηο αλά ηελ επηθξάηεηα γηα ζέκαηα ηξνκνθξαηία, Γεκφζηα θαη 3 Ζ νπνία έγηλε απνδεθηή απφ ηνλ Τθππνπξγφ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε κε ηελ 7016/87/30-ε / απφθαζή ηνπ. 7

9 εζληθήο αζθάιεηαο ηνπιάρηζηνλ ηα ηέζζεξα (4) ειηθφπηεξα καο», αλαθέξνληάο ηα αλαιπηηθά αλά ηχπν θαη ινηπά ραξαθηεξηζηηθά, θαη πξνηείλεη «απφ ηηο εηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ επξχηεξν ρψξν ηερληθήο ππνζηήξημεο..ηελ AEROSERVICES ΑΔΡΟΠΟΡΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ, ε νπνία είλαη ε πιένλ θαηάιιειε εηαηξεία.πνπ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθέξεη φρη κφλν πιήξε ηερληθή ππνζηήξημε ησλ Δ/Π ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο ηα νπνία δηαζέηνπκε θαη κείο, αιιά επηπιένλ απνηειεί ηνλ κφλν επίζεκν δηαλνκέα πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ γηα ηελ επξχηεξε αγνξά ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ζηε Διιάδα» Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ, ε Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ ηνπ Κιάδνπ Οηθνλνκνηερληθψλ θαη Πιεξνθνξηθήο ηνπ Α.Δ.Α κε ηελ ππ αξηζ. 8032/15/17-δ απφ απφθαζε ηνπ Γηεπζπληή ηεο - θαη ζε ζπλέρεηα ηνπ ππ αξηζ 8032/15/17-δ απφ Δηζεγεηηθνχ ηεο εκεηψκαηνο - απνθάζηζε: α) ηελ έγθξηζε, γηα ιφγνπο θαηεπείγνπζαο αλάγθεο, νθεηινκέλεο ζε γεγνλφο απξφβιεπην, πνπ δελ απνξξέεη απφ επζχλε ηεο Τπεξεζίαο, θαη δελ είλαη δπλαηή ε ηήξεζε ησλ πξνζεζκηψλ πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηηο αλνηθηέο, θιεηζηέο ή κε δηαπξαγκάηεπζε δηαδηθαζίεο ( κε δεκνζίεπζε πξνθήξπμεο δηαγσληζκνχ), ηεο ζχλαςεο ζχκβαζεο παξνρήο ππεξεζηψλ «Γηνηθεηηθήο θαη Σερληθήο Τπνζηήξημεο- πληήξεζεο ησλ ειηθνπηέξσλ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο Δθπαίδεπζεο ηερληθψλ θαη ρεηξηζηψλ απηψλ», κε πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο» (ρσξίο πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε ζρεηηθήο πξνθήξπμεο) κε ηελ εηαηξεία «ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ Α.Δ..Δ», ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 83, παξ.3 πεξ.δ ηνπ Ν.2362/1995 θαη ηνπ άξζξνπ 25 πεξ. ηγ ηνπ Π.Γ. 60/2007, γηα ηα ηέζζεξα (4) ειηθφπηεξα ηεο ΔΛ.Α (φπσο απηά αλαθέξνληαη ζην ππ αξηζ.8032/15/22-ξθζη απφ 17/5/2010 έγγξαθν ηεο Τ.Δ.Μ.Δ.Α,) γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πέληε (5) κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο,κε δηθαίσκα πξναίξεζεο γηα πέληε (5) επηπιένλ κήλεο., εθηηκψκελεο αμίαο, αλά πεληάκελν, ηεηξαθνζίσλ έμη ρηιηάδσλ Δπξψ ( ), ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θξαηήζεσλ 6,5536% θαη Φ.Π.Α. 21%, ήηνη ζπλνιηθήο εθηηκψκελεο αμίαο νθηαθνζίσλ δψδεθα ρηιηάδσλ Δπξψ ( ), ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ σο άλσ θξαηήζεσλ θαη Φ.Π.Α.,γηα ηα δχν σο άλσ πεληάκελα. β) ηελ πξφζθιεζε ηεο εηαηξείαο «ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ Α.Δ..Δ» λα θαηαζέζεη ηερληθή θαη νηθνλνκηθή πξνζθνξά, εληφο ηξηψλ (3) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο θαη ζχκθσλα κε ηηο ζπλεκκέλεο ( ζηελ πξφζθιεζε) ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ηηο ινηπέο απαηηήζεηο φξνο ηεο Τπεξεζίαο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ.118/2007. Ωο αηηηνινγηθνί ιφγνη ηεο ιήςεο ηεο σο άλσ απφθαζεο, φπσο απηνί αλαθέξνληαη ζην ζθεπηηθφ ηεο, είλαη ην γεγνλφο φηη: α. Η ππ αξηζ. 40/2007 ζχκβαζε ηνπ Α.Δ.Α. κε ηελ Οιπκπηαθή Αεξνπινΐα ΑΔ, θαηέζηε αλελεξγφο ηελ , ιφγσ ζέζεο απηήο ζε εθθαζάξηζε, θαη ζπλεπψο ε παχζε ηεο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ ηεο δελ απνξξέεη απφ επζχλε ηνπ Α.Δ.Α.. β. Οη ελ ιφγσ ππεξεζίεο, απφ ηελ κέρξη ηε ζηηγκή ηεο απφθαζεο, παξέρνληαη ζηελ Τ.ΔΜ..Δ.Α., κε βξαρππξφζεζκεο ζπκβάζεηο, θαηφπηλ απεπζείαο αλαζέζεσλ, σο 4 Δπίζεο κε ηηο απφ 9/4/2010 θαη 11/5/2010 επηζηνιέο ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο ( EUROCOPTER ) ησλ σο άλσ ειηθνπηέξσλ πξνο ηελ Τ.Π.Α αλαθέξεηαη φηη ε εηαηξεία «ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ Α.Δ..Δ» απνηειεί ην κνλαδηθφ εμνπζηνδνηεκέλν θέληξν εμππεξέηεζεο θαη δηαλνκέα ζηελ Διιάδα, ηεο εηαηξείαο απηήο 8

10 πξνζσξηλή ιχζε, ε νπνία φκσο θξίλεηαη ιεηηνπξγηθά αλεπαξθήο θαη κε ζπκθέξνπζα γα ην Γεκφζην. γ. Ο πξνθεξπρζείο δηαγσληζκφο ηεο ππ αξηζ. 22/2009 πξνθήξπμεο ηεο Α.Δ.Α., αξρηθά αλαβιεζείο θαηφπηλ ζρεηηθψλ επηζηνιψλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ εηαηξεηψλ, αλαβιήζεθε ζηε ζπλέρεηα επ αφξηζηνλ γηα ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, πξνθεηκέλνπ λα επαλαμηνινγεζνχλ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, κε απνηέιεζκα, ρσξίο ππαηηηφηεηα ηεο Τπεξεζίαο θαη απφ γεγνλφο απξφβιεπην, λα θαζπζηεξήζεη ε εμέιημε ηνπ ελ ιφγσ δηαγσληζκνχ. Δπηπιένλ ν απαηηνχκελνο ρξφλνο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ θαη ηεο πεξαίσζεο ησλ απαξαίηεησλ αιιά ρξνλνβφξσλ ηππηθψλ δηαδηθαζηψλ, θξίλεηαη αβέβαηνο ( δεκνζηνπνίεζε ζε επξσπατθφ επίπεδν, ελδερφκελν ππνβνιήο ζρεηηθψλ ελζηάζεσλ-πξνζθπγψλ). δ. Απξφβιεπηα γεγνλφηα, ηα νπνία δελ νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ηεο Τπεξεζίαο, έρνπλ θαηαζηήζεη αβέβαην ην ρξφλν νινθιήξσζεο ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο (δηαπξαγκάηεπζεο) ηεο ππ αξηζ.8032/15/16-ε απφ πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ηεο Τπεξεζίαο, δεδνκέλνπ φηη, ηελ πξφθεηηαη λα εμεηαζηνχλ νη κε αξηζ. θαηάζεζεο ΔΓ512/ θαη ΔΓ528/ αηηήζεηο αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ, ελψπηνλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, ησλ εηαηξεηψλ INTELIGENT COMMUNICATION SYSTEMS AND ( ICSS ) θαη «ΑΔΡΟΠΟΡΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ Α.Δ..Δ» αληηζηνίρσο, γηα ηηο νπνίεο δελ κπνξνχλ λα απνθιεηζηνχλ σο ελδερφκελα ε ηπρφλ αλαβνιή ηεο εθδίθαζεο, φπσο θαη ε έθδνζε ζρεηηθήο πξνζσξηλήο δηαηαγήο. ε. Γελ έρεη νινθιεξσζεί ε νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο Τπεξεζίαο Δλαεξίσλ Μέζσλ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο ζη. Λφγνη ππέξηεξνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο επηβάινπλ ηελ άκεζε επηρεηξεζηαθή ιεηηνπξγία ησλ ειηθνπηέξσλ ηεο Δ.Α γηα ηελ πξφιεςε θαη θαηαζηνιή ηνπ εγθιήκαηνο θαζψο θαη ηελ αληηκεηψπηζε θάζε αλαθχπηνπζαο έθηαθηεο αλάγθεο, φπσο κε ηελ απφ άθξσο απφξξεηε θαηεπείγνπζα αλαθνξά ηεο Γ.Α.Δ.Δ.Β., θαζίζηαηαη ζαθέο θαη αδηακθηζβήηεην ην θαηεπείγνλ ηεο αλάγθεο ππνζηήξημεο ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο ( έξεπλεο γηα ηξνκνθξαηηθή νξγάλσζε) απφ ηα ελαέξηα κέζα ηεο ΔΛ.Α. δ. Γελ πθίζηαηαη, θαηά ηνλ παξφληα ρξφλν, θακία εηαηξεία κε ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ απαηηεί ην άξζξν 3 ηνπ Ν.2334/1995 γηα ηελ απεπζείαο αλάζεζε ζε απηή ηεο παξνρήο ησλ ελ ιφγσ ππεξεζηψλ ε. Η εηαηξεία «ΑΔΡΟΠΟΡΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ Α.Δ..Δ» θξίλεηαη σο ε πιένλ θαηάιιειε, γηα ηελ παξνρή ησλ ελ ιφγσ ππεξεζηψλ, ζχκθσλα κε ηα έγγξαθα ηεο Τ.Δ.Μ.Δ.Α., απνηειεί ην κνλαδηθφ εμνπζηνδνηεκέλν θέληξν εμππεξέηεζεο θαη δηαλνκέα ζηελ Διιάδα ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο ησλ ειηθνπηέξσλ, ελψ ε πξνζθνξά ηεο είλαη ε κφλε ( εθ ησλ 2 ζπκκεηερφλησλ), πνπ έρεη θξηζεί ηερληθά απνδεθηή ζηελ ήδε δηελεξγνχκελε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο, ηεο ππ αξηζ. 8032/15/16-ε απφ πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο. 7. Με ηελ ππ αξηζ. 8032/15/17-ε απφ πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο πξνο ηελ σο άλσ εηαηξεία εθιήζε απηή ηελ , ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο Μφληκεο Δπηηξνπήο Παξαιαβήο θαη Απνζθξάγηζεο Πξνζθνξψλ ηνπ Α.Δ.Α.(Μ.Δ.Π.Α.Π/Α.Δ.Α) λα ππνβάιεη ηελ πξνζθνξά ηεο γηα ηελ ελ ιφγσ δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία, ζχκθσλα κε ην ζθεπηηθφ ηεο πξναλαθεξφκελεο ππ αξηζ. 8032/15/17-δ απφ απφθαζεο, ησλ επηζπλαπηφκελσλ Παξαξηεκάησλ Α θαη Β (φξνη παξνρήο ππεξεζηψλ θαη ηερληθέο 9

11 πξνδηαγξαθέο), θαζψο θαη ησλ αλαθεξνκέλσλ ζην ππ αξηζ. 8032/15/22-ξθζη / έγγξαθν ηεο Τ.Δ.Μ.Δ.Α. 8. ηηο , ζχκθσλα κε ην θαηά ηελ εκεξνκελία απηή ζπληαρζέλ Πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηεο Μφληκεο Δπηηξνπήο Παξαιαβήο θαη Απνζθξάγηζεο Πξνζθνξψλ ηνπ Α.Δ.Α.(Μ.Δ.Π.Α.Π/Α.Δ.Α), παξειήθζεζαλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη απνζθξαγίζηεθαλ ε θαηαηεζείζα ηερληθή θαη νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο «ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ Α.Δ..Δ». 9. Με ην ππ αξηζ. 8032/15/17-1α απφ έγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ ηνπ Κιάδνπ Οηθνλνκνηερληθψλ θαη Πιεξνθνξηθήο ηνπ Α.Δ.Α πξνο ηελ Τπεξεζία Δλαεξίσλ Μέζσλ/Α.Δ.Α δεηήζεθαλ νη απφςεηο ηεο επί ησλ δηαιακβαλνκέλσλ ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηεο σο άλσ εηαηξείαο. 10.Ζ Τπεξεζία Δλαεξίσλ Μέζσλ/Α.Δ.Α κε ην ππ αξηζ. 8032/15/22-ξια απφ απαληεηηθφ ηεο έγγξαθν πξνο ηελ Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ ηνπ Α.Δ.Α γλψξηζε ηηο απφςεηο ηεο επί ησλ ζηνηρείσλ ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηεο εηαηξείαο «ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ Α.Δ..Δ» επηζεκαίλνληαο κεηαμχ άιισλ φηη, «δ)η Τπεξεζία καο δελ κπνξεί λα θξίλεη εάλ ε πξνζθεξφκελε ηηκή ηεο εηαηξείαο AEROSERVICES είλαη ζπκθέξνπζα ή φρη ιφγσ κε πξνγελέζηεξεο εκπεηξίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θαη νη παξνχζεο ζπλζήθεο απεπζείαο αλάζεζεο είλαη απαγνξεπηηθέο γηα ιφγνπο ερεκχζεηαο θαη απξφζθνπηεο πξαγκαηνπνίεζεο ηεο παξνχζεο δηαδηθαζίαο ζε έξεπλα αγνξάο γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. Απφ ηνλ ηξφπν δε πνπ είλαη δνκεκέλε ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζε γεληθφ ζπλνιηθφ πνζφ θαη φρη σο θφζηνο αλά εξγαηνψξα, δελ καο επηηξέπεη λα εμάγνπκε αζθαιή ζπκπεξάζκαηα, θαζφζνλ δελ κπνξεί λα αλαρζεί ζε ζπγθξηηηθά ζηνηρεία.δ) Φξνλνχκε φηη ζηελ σο άλσ πξνζθεξφκελε ηηκή ηεο εηαηξείαο AEROSERVICES ζα πξέπεη ζε θάζε πεξίπησζε λα ζπκπεξηιεθζεί θαη ην πέκπην ειηθφπηεξφ καο άλεπ επηπιένλ θφζηνπο, ε δε ηηκή πξνζθνξάο λα παξακείλεη δεζκεπηηθή..θαη επίζεο δεζκεπηηθή αλεμαξηήησο επξεκάησλ, δηαδηθαζηψλ θαη εξγαζηψλ πνπ ζα απαηηεζνχλ θαηά ηε δηαδηθαζία απνθαηάζηαζεο ηεο πιντκφηεηαο φισλ ησλ ειηθνπηέξσλ καο». 11. Με ην ππ αξηζ. 8032/15/17-1γ απφ έγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ ηνπ Κιάδνπ Οηθνλνκνηερληθψλ θαη Πιεξνθνξηθήο ηνπ Α.Δ.Α πξνο ηελ εηαηξεία «ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ Α.Δ. Δ» ηίζεληαη νξηζκέλα εξσηήκαηα επί ησλ ζηνηρείσλ ηεο σο άλσ πξνζθνξάο ηεο θαη δεηείηαη λέα νηθνλνκηθή πξνζθνξά, «ζηελ νπνία λα δίδνληαη νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο αλά ψξα πηήζεο ( γηα θάζε ηχπν ειηθνπηέξνπ) θαη λα κελ πεξηιακβάλεηαη πεξηνξηζηηθφ ζπλνιηθφ θφζηνο γηα ηελ παξνρή ησλ ελ ιφγσ ππεξεζηψλ». 12. Με ηελ απφ απαληεηηθή ηεο επηζηνιή ε εηαηξεία «ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ Α.Δ.Δ» γλψξηζε ζηε Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ ηνπ Κιάδνπ Οηθνλνκνηερληθψλ θαη Πιεξνθνξηθήο ηνπ Α.Δ.Α ηνπο βειηησκέλνπο φξνπο ( θακία επηπιένλ επηβάξπλζε γηα ηελ ΔΛ.Α πέξαλ ηεο ηηκήο πξνζθνξάο ηεο παξ.1 ε θαη ηνπ δηαρεηξηζηηθνχ θφζηνπο ησλ παξ. 1β,1γ θαη 1δ, παξνρή ππεξεζηψλ αλεμαξηήησο επξεκάησλ, δηαδηθαζηψλ θαη εξγαζηψλ πνπ ζα απαηηεζνχλ θαηά ηε δηαδηθαζία απνθαηάζηαζεο ηεο πιντκφηεηαο ησλ ειηθνπηέξσλ, έθπησζε 5% επί ηεο πξνζθεξζείζεο ηηκήο, θ.ιπ. ) επί ηεο αξρηθψο θαηαηεζείζαο πξνζθνξάο ηεο, ηνπο νπνίνπο πξνζθέξεη γηα ηελ παξνρή ησλ ελ ιφγσ ππεξεζηψλ θαη επί ησλ νπνίσλ δεζκεχεηαη. 13. χκθσλα κε ην απφ Πξαθηηθφ αμηνιφγεζεο ηεο Δπηηξνπήο, πνπ ζπλεζηήζε κε βάζε ηελ ππ αξηζ 8060/1/62-πζ απφ απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκφζηαο Σάμεο /Α.Δ.Α., πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζεη ηελ ηερληθή 10

12 πξνζθνξά ηεο σο άλσ εηαηξείαο, απηή θξίζεθε θαηά πιεηνςεθία ηερληθά απνδεθηή, σο θαιχπηνπζα ηηο απαηηήζεηο ηεο ελ ιφγσ πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο. 14.Ζ Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ ηνπ Κιάδνπ Οηθνλνκνηερληθψλ θαη Πιεξνθνξηθήο ηνπ Α.Δ.Α κε ηελ ππ αξηζ. 8032/15/17-ηδ απφ εηζήγεζε ηεο πξνο ηελ Μφληκε Δπηηξνπή Πξνκεζεηψλ θαη χλαςεο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Τπεξεζηψλ (Μ.Δ.Π..Γ..Τ.) ηνπ Α.Δ..Α. εηζεγήζεθε: α) λα γίλεη απνδεθηή ε πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο «ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ Α.Δ.Δ», β) λα αλαηεζεί ζ απηή ε παξνρή ππεξεζηψλ «Γηνηθεηηθήο θαη Σερληθήο Τπνζηήξημεο- πληήξεζεο ησλ ειηθνπηέξσλ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο- Δθπαίδεπζεο ηερληθψλ απηψλ» θαη γ) λα θιεζεί θαη λα παξαζηεί ζηε ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο σο άλσ εηαηξείαο θαζψο θαη λα θαηαβιεζεί πξνζπάζεηα πεξαηηέξσ κείσζεο ηεο ηηκήο 15. χκθσλα κε ην απφ πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηεο Μ.Δ.Π..Γ..Τ./Α.Δ..Α ε Δπηηξνπή γλσκνδφηεζε νκφθσλα, φπσο γίλεη δεθηή ε ακέζσο πξναλαθεξζείζα εηζήγεζε ηεο ππεξεζίαο θαηά ηα κέξε ησλ εηζεγήζεσλ α θαη β θαη αξλεηηθά θαηά ην κέξνο γ. Δπίζεο ε ελ ιφγσ εηαηξεία κε ηελ απφ επηζηνιή ηεο πξνο ηελ Τπεξεζία γλψξηζε φηη δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα κείσζεο ηεο πξνζθεξζείζεο ηηκήο. 16.Με ηελ ππ αξηζ. 8032/15/17-θα απφ απφθαζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηνπ Κιάδνπ Οηθνλνκνηερληθψλ θαη Πιεξνθνξηθήο ηνπ Α.Δ.Α : 1.Έγηλε απνδεθηή ε πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο «ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ Α.Δ.Δ» 2. Αλαηέζεθε ζε απηή ε παξνρή ππεξεζηψλ «Γηνηθεηηθήο θαη Σερληθήο Τπνζηήξημεο- πληήξεζεο ησλ ειηθνπηέξσλ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο- Δθπαίδεπζεο ηερληθψλ απηψλ», ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο ηεο ππ αξηζ. 8032/15/17-ε απφ πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ηνπ Α.Δ.Α., γηα πέληε (5) ειηθφπηεξα ηεο ΔΛ.Α., γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 5 κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, κε δηθαίσκα πξναίξεζεο γηα πέληε (5) επηπιένλ κήλεο, ζηε ζπλνιηθή ηηκή αλά πεληάκελν, ησλ , ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θξαηήζεσλ 6,5536%, ρσξίο Φ.Π.Α, αλεμαξηήησο ησλ σξψλ πηήζεο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ απφ ηελ ππεξεζία θαη αλεμαξηήησο επξεκάησλ, δηαδηθαζηψλ θαη εξγαζηψλ πνπ ζα απαηηεζνχλ λα πξαγκαηνπνηήζεη ε ελ ιφγσ εηαηξεία θαηά ηε δηαδηθαζία απνθαηάζηαζεο ηεο πιντκφηεηαο ησλ ειηθνπηέξσλ ηεο ππεξεζίαο. 3. Δγθξίζεθε ζπλνιηθή πίζησζε , ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θξαηήζεσλ 6,5536%, ρσξίο Φ.Π.Α ζε βάξνο ησλ πηζηψζεσλ ησλ ΚΑΔ 1325,0863 & 1511 ηνπ έηνπο 2010, ηνπ Δ.Φ «ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ». 17.Σειηθά, ζηηο ππεγξάθε ζηα γξαθεία ηνπ Αξρεγείνπ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο ε αξηζ. 13/2010 ζχκβαζε παξνρήο ππεξεζηψλ κε αληηθείκελν «Γηνηθεηηθή, ηερληθή θαη εθνδηαζηηθή ππνζηήξημε -ζπληήξεζε ησλ ειηθνπηέξσλ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο Δθπαίδεπζε ηερληηψλ θαη ρεηξηζηψλ απηψλ» κεηαμχ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, λνκίκσο εθπξνζσπνχκελν, κε βάζε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, απφ ηνλ Πξντζηάκελν Κιάδνπ Οηθνλνκνηερληθψλ θαη Πιεξνθνξηθήο ηνπ Α.Δ.Α θαη ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ Α.Δ.Δ». 18. Καηά : α) ηεο ππ αξηζ. 8032/15/17-θα απφ απφθαζεο ηνπ Πξντζηακέλνπ Κιάδνπ Οηθνλνκνηερληθψλ θαη Πιεξνθνξηθήο ηνπ Α.Δ.Α πεξί αλαζέζεσο ζηελ εηαηξεία «ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ Α.Δ.Δ» ηεο αλσηέξσ ζχκβαζεο θαη 11

13 β) ηεο ππ αξηζ. 8032/15/17-δ απφ απφθαζεο απηνχ, πεξί πξνζθιήζεσο ηεο σο άλσ εηαηξείαο ζε ππνβνιή πξνζθνξάο γηα ηελ αλάζεζε ηεο ππφςε ζχκβαζεο, ε εηαηξεία INTELIGENT COMMUNICATION SYSTEMS AND SERVICES ( ICSS ): 1. Άζθεζε ηελ απφ πξνζθπγή, δεηψληαο λα απνζηεί ε αλαζέηνπζα αξρή απφ ηε ζχλαςε ηεο ζπκβάζεσο θαη λα αλαζηείιεη, ζε πεξίπησζε ζχλαςεο ζπκβάζεσο, θάζε ελέξγεηα εθηειέζεσο απηήο έσο ηελ έθδνζε απνθάζεσο, πξνβάιινληαο ηνχο εμήο ιφγνπο πξνζθπγήο : κε ζπλδξνκή εμαηξεηηθψλ πξνυπνζέζεσλ δηεμαγσγήο δηαδηθαζίαο κε δηαπξαγκάηεπζε, αλάζεζε ππεξεζηψλ ζε έθηαζε κείδνλα ηνπ επηβαιιφκελνπ απφ ηηο θαηεπείγνπζεο αλάγθεο θαη κε πξφζθιεζε (παξάλνκε) ηεο εηαηξείαο γηα ππνβνιή πξνζθνξάο, παξάλνκε αλάζεζε ζε ηηκή αλψηεξε ηεο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο θαη ρσξίο εθηίκεζε ηεο πξνζθεξζείζαο ηηκήο σο ζπκθέξνπζαο. 2. Τπέβαιε ζηελ Δπηηξνπή Αλαζηνιψλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο ηελ ΔΓ1102/ αίηεζε αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ 5, πξνβάιινληαο ηηο ίδηεο κε ηελ σο άλσ πξνζθπγή αηηηάζεηο, δεηψληαο επηπιένλ ηελ αλαζηνιή εθηέιεζεο ηεο ζησπεξήο απφξξηςεο ηεο απφ 5/7/2010 πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο. 19. Ο Πξντζηάκελνο Κιάδνπ Οηθνλνκνηερληθψλ θαη Πιεξνθνξηθήο ηνπ Α.Δ.Α κε ηελ ππ αξηζ. 8032/15/17-ιζη απφ 5/8/2010 Έθζεζή ηνπ, θαηά ηεο απφ αηηήζεσο Αζθαιηζηηθψλ Μέηξσλ ηεο ελ ιφγσ εηαηξείαο, πξφηεηλε ηελ «απφξξηςε ηνπ αηηήκαηνο πξνζσξηλήο δηαηαγήο, δηφηη ιφγνη δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο επηβάινπλ ηε ζπλέρηζε ηεο εθηέιεζεο ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, γηα ηελ παξνρή ησλ ελ ιφγσ ππεξεζηψλ, πξνθεηκέλνπ λα εμαθνινπζήζνπλ λα θαιχπηνληαη νη έθηαθηεο, θαηεπείγνπζεο θαη αλειαζηηθέο αλάγθεο ηεο Γ.Α.Δ.Δ.Β., αιιά θαη ε απνθπγή παξάπιεπξσλ επηπηψζεσλ, φπσο: α) ε απαμίσζε ησλ πηεηηθψλ κέζσλ ( ειηθνπηέξσλ), ιφγσ ηεο αρξεζίαο ηνπο θαη ησλ δαπαλψλ πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα ηελ επαλαθνξά ηνπο ζε πηεηηθή ελέξγεηα, β) ε πξφθιεζε ζεκαληηθνχ θφζηνπο γηα ην Γεκφζην, απφ ην γεγνλφο φηη ζα παξακείλεη αλαμηνπνίεην ην πξνζσπηθφ θαη νη εγθαηαζηάζεηο ηεο Τ..Δ.Μ.Δ.Α., ρσξίο λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε αληίζηνηρε πξνζθνξά έξγνπ απφ ηελ ελ ιφγσ ππεξεζία, γ) ν θίλδπλνο λα θαηαζηνχλ αλελεξγά ηα πηπρία ησλ ρεηξηζηψλ θαη κεραληθψλ ηεο Τ.Δ..Μ.Δ.Α. 20.Ζ Δπηηξνπή Αλαζηνιψλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο ζε ζπλεδξίαζή ηεο, ζηηο , κε ηε αξηζ. 923/2010 απφθαζή ηεο απέξξηςε ηελ πξναλαθεξφκελε (απφ ) αίηεζε αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ κε ηελ αηηηνινγία «ζηαζκίδνληαο αθελφο ηελ βιάβε ηεο αηηνχζαο θαη αθεηέξνπ ηελ ζπλδξνκή ιφγσλ ππέξηεξνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, νη νπνίνη ππφ ηα εθηεζέληα δεδνκέλα, επηβάιινπλ επηηαθηηθψο ηελ εθηέιεζε ηεο ζπλαθζείζαο ζχκβαζεο, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε επηρεηξεζηαθή ιεηηνπξγία ησλ πξννξηδνκέλσλ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο ειηθνπηέξσλ, θξίλεη φηη νη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο απφ ηελ ηπρφλ παξαδνρή ηεο θξηλφκελεο αίηεζεο ζα ήηαλ νπσζδήπνηε ζνβαξφηεξεο απφ ηελ νηθνλνκηθή σθέιεηα ηεο αηηνχζαο(βι. Δ.Α. 637/2010)». 21. Με ηελ ππ αξηζ. 8032/15/17-νδ/ απφθαζε ηνπ Πξντζηάκελνπ Κιάδνπ Οηθνλνκνηερληθψλ θαη Πιεξνθνξηθήο ηνπ Α.Δ.Α, απνθαζίζηεθε ε ηξνπνπνίεζε κε πξφζζεηε Πξάμε ( 8032/15/17/-νζη / ) ηεο ππ αξηζ. 13/2010 ζχκβαζεο κεηαμχ Α.Δ.Α. θαη ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο «ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ Α.Δ.Δ». Ζ ελ ιφγσ ζχκβαζε ηξνπνπνηήζεθε πεξαηηέξσ κε ηε ππ αξηζ. Νν 1 απφ 17/11/201 πξφζζεηε Πξάμε. 5 Απηή πεξηήιζε ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ζηηο

14 22. Δπηπιένλ, θαη εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 17 ηεο ππ αξηζ. 13/2010 ζχκβαζεο, εθδφζεθε ε ππ αξηζ. 8032/15/17-νδ απφ απφθαζε ηνπ Πξντζηάκελνπ Κιάδνπ Οηθνλνκνηερληθψλ θαη Πιεξνθνξηθήο ηνπ Α.Δ.Α, κε ηελ νπνία παξαηάζεθε κνλνκεξψο ε ρξνληθή δηάξθεηα ησλ παξερφκελσλ απφ ηελ αλάδνρν εηαηξεία θαη αλαθεξνκέλσλ ζηελ ελ ιφγσ ζχκβαζε ππεξεζηψλ γηα πέληε (5) επηπιένλ κήλεο, ήηνη απφ ηελ κέρξη ηελ , ζηελ ίδηα ζπλνιηθή ηηκή ησλ , ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θξαηήζεσλ 6,5536%, ρσξίο Φ.Π.Α. 23. Καηά ηεο πξναλαθεξφκελεο ππ αξηζ. 8032/15/17-νδ απφ απφθαζεο ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ/Α.Δ.Α,ε αλψλπκε εηαηξεία INTELIGENT COMMUNICATION SYSTEMS AND SERVICES ( ICSS ) άζθεζε ηελ ηελ πξνβιεπνκέλε απφ ην άξζξν 4 ηνπ λ.3886/2010 πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή θαη ζηε ζπλέρεηα, θαηά ηεο ζησπεξήο απνξξίςεσο απηήο, ππέβαιε ηελ κε αξηζ. θαηάζεζεο ΔΓ2051/ αίηεζε αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ, ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Αλαζηνιψλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, πξνο πξνζηαζία ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο. 24. Με ηελ αξηζ. 211/2011 (εκεξ. έθδνζεο ) απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Αλαζηνιψλ ηνπ πκβνπιίνπ Δπηθξαηείαο απνξξίθζεθε ε απφ αίηεζε αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ ηεο ICSS, επεηδή, ζχκθσλα κε ην ζθεπηηθφ ηεο, «ε θξηλφκελε δηαθνξά δελ αλέθπςε ζην ζηάδην πνπ εληάζζεηαη ζηε δηαδηθαζία πνπ πξνεγείηαη ηεο ζπλάςεσο δηνηθεηηθήο ζχκβαζεο.πλεπψο ε έλδηθε δηαθνξά ζπληζηά δηαθνξά πνπ γελλήζεθε κεηά ηε ζχλαςε ηεο αλσηέξσ ζπκβάζεσο ( ελλ. 13/ ).» 25.. Ωζηφζν, ν Σκήκα Γ ηνπ πκβνπιίνπ Δπηθξαηείαο κε ηελ ππ αξηζ. 1747/ απφθαζή ηνπ: α) έθαλε δεθηή ηελ απφ αίηεζε ηεο εηαηξείαο INTELIGENT COMMUNICATION SYSTEMS AND SERVICES ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΗΑΓΩΓΗΚΖ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ ΚΑΗ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ( ICSS ), κε ηελ νπνία δεηνχζε ηελ αθχξσζε :α) ηεο ππ αξηζ. 8032/15/17-δ / απφθαζεο ηνπ Πξντζηακέλνπ ηνπ Κιάδνπ Οηθνλνκνηερληθψλ θαη Πιεξνθνξηθήο ηνπ Α.Δ.Α., κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε ζχλαςε ζχκβαζεο παξνρήο ππεξεζηψλ «Γηνηθεηηθήο θαη Σερληθήο Τπνζηήξημεο.» κε ηελ εηαηξεία «ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ Α.Δ.Δ» κε ηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο (άξζξ.25 παξ. 1, πεξ.γ ΠΓ.60/2007) θαη β) ηεο ππ αξηζ. 8032/15/17-θα / απφθαζεο ηνπ Πξντζηακέλνπ ηνπ Κιάδνπ Οηθνλνκνηερληθψλ θαη Πιεξνθνξηθήο ηνπ Α.Δ.Α.,κε ηελ νπνία αλαηέζεθε ζηελ ελ ιφγσ εηαηξεία ηε παξνρή ησλ ππεξεζηψλ θαη β) αθχξσζε ηε ζησπεξή απφξξηςε ηεο πξνζθπγήο ηεο αηηνχζεο εηαηξείαο θαηά ησλ ππ αξηζ. 8032/15/17-δ / θαη 8032/15/17-θα / πξάμεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. ηε παξάγξαθν 7 ηνπ ζψκαηνο ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο αλαθέξνληαη σο αηηηνινγηθνί ιφγνη ηεο απνδνρήο ηεο αηηήζεσο αθπξψζεσο νη εμήο: «Δπεηδή, νη πξναλαθεξζείζεο 8032/15/17-δ / θαη 8032/15/17-θα / πξάμεηο κε ηηο νπνίεο απνθαζίζηεθε ε εθ λένπ πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο θαη ε αλάζεζε αληηζηνίρσο, ησλ επίκαρσλ ππεξεζηψλ ζηελ παξεκβαίλνπζα εηαηξεία, θαη νη νπνίεο, φπσο πξνειέρζε, απνηεινχλ ηελ αηηηνινγία ηεο πξνζβαιιφκελεο ζησπεξήο απνξξίςεσο ηεο πξνζθπγήο ηεο αηηνχζεο, δελ παξίζηαληαη επαξθψο αηηηνινγεκέλεο.καη ηνχην, νχηε απφ ηα κλεκνλεπφκελα ζηηο πξάμεηο απηέο αιιά θαη νχηε απφ ηα ινηπά ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ πξνθχπηεη φηη ζπλέηξεραλ νη 13

15 εμαηξεηηθέο πξνυπνζέζεηο πνπ ηάζζεη ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ πδ/ηνο 60/2007 γηα ηελ πξνζθπγή ζηελ επίδηθε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο δεκνζίεπζε πξνθήξπμεο, ήηνη θαηεπείγνπζα αλάγθε νθεηιφκελε ζε γεγνλφηα απξφβιεπηα θαη κάιηζηα γηα πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία απηή γηα δεχηεξε θνξά. Δηδηθφηεξα ε επίθιεζε εθ κέξνπο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο πξνεγνχκελεο απφ ζπκβάζεσο πνπ έιεμε αηθληδίσο ιφγσ ηεο ζέζεο ζε εθθαζάξηζε ηεο αλαδφρνπ εηαηξείαο ΟΛΤΜΠΙΑΚΗ ΑΔΡΟΠΛΟΪΑ ΑΔ., θαζψο επίζεο θαη ε αφξηζηνλ αλαβνιή δηαγσληζκνχ πξνθεξπρζέληνο κε ηελ 22/2009 πξνθήξπμε, δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη ζπληζηνχλ απξφβιεπηα γηα ηελ ππεξεζία γεγνλφηα πνπ ηελ αλάγθαζαλ λα πξνζθχγεη ζηελ έλδηθε δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο, πξνερφλησο δηφηη είραλ ήδε ιεθζεί ππφςε θαη αμηνινγεζεί απφ απηήλ θαηά ηελ πξνεγνχκελε, πξνθεξπρζείζα κε ηελ 8032/15/16-γ / απφθαζε, δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο. Οχηε ην φηη θαηά δηαθφξσλ πξάμεσλ ηεο ελ ιφγσ δηαδηθαζίαο δηαπξαγκάηεπζεο νη ελδηαθεξφκελεο επηρεηξήζεηο είραλ αζθήζεη ελψπηνλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο ηα πξνβιεπφκελα εθ ηνπ λφκνπ έλδηθα κέζα παξνρήο πξνζσξηλήο πξνζηαζίαο ηα νπνία, ηα νπνία ζα εθδηθάδνλην ηελ , ζπληζηά, θαηά ηελ έλλνηα ηεο δηαηάμεσο ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ πδ/ηνο 60/2007, απξφβιεπην γεγνλφο πνπ ζα δηθαηνινγνχζε, θαη εμαίξεζε, ηελ επηινγή απφ ηε Γηνίθεζε ηεο δηαδηθαζίαο απηήο. Οχηε,, ηέινο, ε απφ άθξσο απφξξεηε- θαηεπείγνπζα αλαθνξά ηεο Γηεχζπλζεο Αληηκεηψπηζεο Δηδηθψλ Δγθιεκάησλ Βίαο, ζηελ νπνία εμεηδηθεχνληαη κε αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλε ηξνκνθξαηηθή νξγάλσζε - νη ιφγνη δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, αξθεί γηα λα δηθαηνινγήζεη ηελ πξνζθπγή, εθ λένπ, ζηελ έλδηθε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο θαη κάιηζηα, ελφζσ επξίζθεην ζε εμέιημε θαη έβαηλε πξνο ηελ νινθιήξσζή ηεο, πξνεγνχκελε δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο κε ην ίδην αληηθείκελν, ζηελ νπνία ε αλαζέηνπζα αξρή, θαηά ηα εθηελψο πξνεθηεζέληα, είρε πξνζθχγεη θαη επίθιεζε ζπλαθψλ ιφγσλ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, εγθεηκέλσλ ζηελ πξφιεςε θαη θαηαζηνιή ηνπ εγθιήκαηνο θαη ηελ νρχξσζε ηεο δεκφζηαο ηάμεο. πλεπψο, είλαη αλεπαξθψο αηηηνινγεκέλε θαη ε πξνζβαιιφκελε ζησπεξή απφξξηςε ηεο πξνζθπγήο ηεο αηηνχζεο» 26. Δπηζεκαίλεηαη φηη, θαηά ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ( ) ηεο ππ αξηζ απφθαζεο ηνπ Σκήκαηνο Γ ηνπ πκβνπιίνπ Δπηθξαηείαο είρε ήδε ιήμεη ε ε ππ αξηζ. 13/2010 ζχκβαζε, ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο νπνίαο, φπσο πξναλαθέξζεθε, είρε παξαηαζεί κέρξη ηελ Γ.3. Ωρ ππορ ηη μαηαίωζη ηων αποηελεζμάηων ηος ανοικηού διαγωνιζμού ηηρ απ.11/2009 πποκήπςξηρ ηος Πςποζβεζηικού ώμαηορ. 1 Με ηελ αξηζ. πξση Φ.Γ.11/ δηαθήξπμε ηνπ Αξρεγείνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο πξνθεξχρηεθε αλνηθηφο επαλαιεπηηθφο δηαγσληζκφο, κε θξηηήξην ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ηερληθήο εθνδηαζηηθήο ππνζηήξημεο πέληε ( 5) ειηθνπηέξσλ ( 3 Δ/Π ηχπνπ ΜΒΒ ΒΚ-117 θαη 2 Δ/Π ΑS 332 L 1 SUPER PUMA) ηδηνθηεζίαο ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα (1) έηνπο θαη δηθαίσκα επέθηαζεο ηεο ζχκβαζεο κέρξη θαη ηξία (3) έηε, πξνυπνινγηζζείζεο δαπάλεο πιένλ Φ.Π.Α. 2. ηνλ δηελεξγεζέληα ηελ δηαγσληζκφ θαηέζεζαλ πξνζθνξέο νη εηαηξείεο: α)«inteligent COMMUNICATION SYSTEMS AND SERVICES» ( ICSS ), β) α «ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ Α.Δ.Δ» θαη γ) ε έλσζε εηαηξεηψλ «ΟΛΤΜΠΗΑΚΖ ΑΔΡΟΠΛΟΪΑ-ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΔΠΗΚΔΤΖ ΑΔΡΟΚΑΦΩΝ». 14

16 3. Με ηελ ππ αξηζ /Φ.Π.11/2009/ πξάμε ηνπ Τθππνπξγνχ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε απνθαζίζηεθε, θαη απνδνρή ηνπ απφ πξαθηηθνχ ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο Σερληθψλ Θεκάησλ θαη ηνπ 129/ πξαθηηθνχ ηεο Μφληκεο Δπηηξνπήο Πξνκεζεηψλ ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο:, α) ε απνδνρή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο ησλ αλσηέξσ εηαηξεηψλ, β) ε απνδνρή ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ ηνπο θαη γ) ε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο κε ην άλνηγκα ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ. 4. Καηά ηεο σο άλσ απφθαζεο ε αλψλπκε εηαηξεία «INTELIGENT COMMUNICATION SYSTEMS AND SERVICES» ( ICSS ) άζθεζε αξρηθά ηελ απφ πξνζθπγή ηνπ άξζξνπ 3, παξ.2 ηνπ λ. 2522/1997 θαη ζηε ζπλέρεηα θαηά ηεο ζησπεξήο απφξξηςεο απηήο, ηελ , ππέβαιε αίηεζε αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ, ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Αλαζηνιψλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, παξαπνλνχκελε γηα ηε ζπκκεηνρή θαη ηε βαζκνινγία ησλ ινηπψλ δχν σο άλσ εηαηξεηψλ. 5 Με ηελ αξηζ. 342/2010 απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Αλαζηνιψλ έγηλε δεθηή ε αίηεζε αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ κε ηε νπνία δηεηάρζε κελ ε ζπλέρηζε ηνπ δηαγσληζκνχ αιιά ε κε θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο απηνχ ζηελ εηαηξεία «ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ Α.Δ.Δ» ζε πεξίπησζε αλάδεημήο ηεο σο αλαδφρνπ ησλ ελ ζέκαηη ππεξεζηψλ. 6. Δπηπιένλ, ε εηαηξεία «INTELIGENT COMMUNICATION SYSTEMS AND SERVICES» ( ICSS ) κε ηελ απφ 26/4/2010 αίηεζή ηεο ελψπηνλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο δήηεζε ηελ αθχξσζε ηεο ππ αξηζ /Φ.Π.11/2009/ Πξάμεο ηνπ Τθππνπξγνχ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε πξνβάιινληαο ιφγνπο εγθπξφηεηαο θαηαηηζεκέλνπ δηθαηνινγεηηθνχ γηα ηνλ απνθιεηζκφ ηεο εηαηξείαο «ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ Α.Δ.Δ» απφ ηελ έλδηθε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία. 7. Με ηελ 2591/ απφθαζε ηνπ Σκήκαηνο Γ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο έγηλε δεθηή ε πξναλαθεξφκελε αίηεζε αθπξψζεσο ηεο ππ αξηζ /Φ.Π.11/2009/ Πξάμεο. 8. Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ, θαη δεδνκέλνπ φηη, ε έλσζε εηαηξεηψλ «ΟΛΤΜΠΗΑΚΖ ΑΔΡΟΠΛΟΪΑ-ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΔΠΗΚΔΤΖ ΑΔΡΟΚΑΦΩΝ» κε ηελ ΑΠ 10391/ επηζηνιή ηεο γλσζηνπνίεζε ζηελ αλαζέηνπζα αξρή φηη, δελ παξαηείλεη ηελ ηζρχ ηεο πξνζθνξάο ηεο ζην δηαγσληζκφ πέξαλ ηεο ιήμεο απηήο ( ), δεηψληαο ηελ επηζηξνθή ηεο πξνζθνξάο ηεο θαη ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο ηεο, παξέκεηλε σο κφλε ζπκκεηέρνπζα ζην δηαγσληζκφ ε εηαηξεία «INTELIGENT COMMUNICATION SYSTEMS AND SERVICES» ( ICSS ). Γηα ηελ νινθιήξσζε δε ηνπ ελ ιφγσ δηαγσληζκνχ, απέκεηλε δηαδηθαζηηθά ην άλνηγκα ηνπ θαθέινπ ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηεο σο άλσ εηαηξείαο. 9.Ωζηφζν, κε ηελ ππ αξηζ Φ.Γ. 11/2009 απφ απφθαζε ηνπ Τθππνπξγνχ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε απνθαζίζηεθε, θαηφπηλ απνδνρήο ηεο γλσκνδφηεζεο ηεο Μφληκεο Δπηηξνπήο Πξνκεζεηψλ ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο (πξαθηηθφ 154/ ), : α) ε νξηζηηθή καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο 11/2009 Γηαθήξπμεο, γηα παξνρή ππεξεζηψλ ηερληθήο εθνδηαζηηθήο ππνζηήξημεο πέληε ( 5) ειηθνπηέξσλ ( 3 Δ/Π ηχπνπ ΜΒΒ ΒΚ-117 θαη 2 Δ/Π ΑS 332 L 1 SUPER PUMA) ηδηνθηεζίαο ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο, ζχκθσλα κε ηελ παξ. δ ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ 15

17 Π.Γ. 118/2007 θαη β) ε επηζηξνθή ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ησλ εηαηξεηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία ηεο 11/2009 δηαθήξπμεο. χκθσλα κε ηελ απφθαζε, ηελ νξηζηηθή καηαίσζε επηβάιινπλ ιφγνη δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο ( παξ. δ ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Π.Γ. 118/2007) θαη ζπγθεθξηκέλα: «1.1. Δπεηδή ν ηξφπνο ζπληήξεζεο θαη ηερληθήο-εθνδηαζηηθήο ππνζηήξημεο ησλ ελαεξίσλ κέζσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε, ζηνλ νπνίν εληάζζνληαη ηα ηδηφθηεηα Δ/Π ηνπ Π..απαηηείηαη λα επαλαζρεδηαζηεί εμ αξρήο Δπεηδή κε βάζε ην Ν.3871/2010 (Α/141) εηζάγεηαη ε αξρή ηεο αθξηβείαο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ, ε νπνία ζίγεηαη απφ ην χςνο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο ηεο 11/2009 Γηαθήξπμεο γηα ηηο ππεξεζίεο ηερληθήο- εθνδηαζηηθήο ππνζηήξημεο ησλ πέληε (5) ηδηφθηεησλ Δ/Π ηνπ Π Δπεηδή κε βάζε ηηο δηαζέζηκεο πηζηψζεηο ηξέρνληνο έηνπο θαη ηηο εγγεγξακκέλεο πηζηψζεηο ζην πξνο ςήθηζε ζρέδην Π/Τ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ γηα ην έηνο 2011, πξνθχπηεη φηη δελ ππάξρεη δηαζέζηκν ην πνζφ , πξνθεηκέλνπ λα εθδψζεη ε Τπεξεζία κε ηελ έλαξμε ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2011, ηελ απαηηνχκελε απφθαζε δεκνζηνλνκηθήο δέζκεπζεο, ε νπνία επηβάιιεηαη λα είλαη εληφο ηφζν ησλ εγγεγξακκέλσλ πηζηψζεσλ φζν θαη ησλ πνζνζηψλ δηάζεζεο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ καο» 10. Καηά ηεο ππ αξηζ Φ.Γ. 11/2009 απφ απφθαζεο, ε εηαηξεία «INTELIGENT COMMUNICATION SYSTEMS AND SERVICES» ( ICSS ) άζθεζε αξρηθά ηελ κε αξηζ. πξση. Α.Π / πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή θαη ζηε ζπλέρεηα, θαηά ηεο ζησπεξήο απφξξηςεο απηήο, ηελ κε αξηζ. θαηαρψξεζεο ΑΜ8/ ( κε αξηζ. πξση. Α.Π.7102/ ) αίηεζε αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ ελψπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Αζελψλ, πξνβάιινληαο, φπσο θαη ζηε πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή, αθελφο αλαξκνδηφηεηα ηνπ εθδίδνληνο ηελ πξνζβαιιφκελε απφθαζε νξγάλνπ θαη αθεηέξνπ παξάλνκε θαη αλεπαξθή αηηηνινγία ηεο ίδηαο αλσηέξσ πξάμεσο, σο πξνο ην δήηεκα ηεο χπαξμεο πηζηψζεσλ θαη ηνπ επαλαζρεδηαζκνχ ηνπ ηξφπνπ ζπληήξεζεο ησλ ειηθνπηέξσλ. Εήηεζε δε λα δηαηαρζνχλ ηα θαηάιιεια αζθαιηζηηθά κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο θαη ζπγθεθξηκέλα λα απαγνξεπηεί πξνζσξηλά θαη έσο ηελ έθδνζε απφθαζεο επί πξνηηζέκελεο ππνβνιήο αηηήζεσο αθπξψζεσο α) ε πξνθήξπμε δηαγσληζκνχ ή άιιεο αλάινγεο δηαδηθαζίαο κε αληηθείκελν παξνρή ππεξεζηψλ ηερληθήο - εθνδηαζηηθήο ππνζηήξημεο ησλ 5 ειηθνπηέξσλ ηνπ Π.. θαη β) ε επηζηξνθή ηνπ θαθέινπ ηεο νηθνλνκηθήο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο ηεο ζηνλ έλδηθν δηαγσληζκφ ηεο δηαθήξπμεο. 11. Με ηελ ππ αξηζ.199/2011 απφ απφθαζε ηνπ Σκήκαηνο ΗΒ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Αζελψλ απνξξίθζεθε ε πξναλαθεξφκελε αίηεζε αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ επεηδή «5.ε αλαζηνιή εθηειέζεσο δηνηθεηηθήο πξάμεσο επηηξέπεηαη, θαη αξρήλ, κφλνλ γηα ηε δηαηήξεζε πθηζηάκελεο πξαγκαηηθήο θαηαζηάζεσο θαη φρη γηα ηε δεκηνπξγία λέαο. πλεπψο, επί αζθήζεσο αηηήζεσο αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ θαηά κέηξσλ θαη πξάμεσο, κε ηελ νπνία καηαηψλεηαη δηεμαγφκελνο δηαγσληζκφο, δελ ππάξρεη ζηάδην αλαζηνιήο εθηειέζεψο ηεο, δηφηη ε ρνξήγεζε αλαζηνιήο ζα ηζνδπλακνχζε κε επηβνιή ζηε Γηνίθεζε ηεο ππνρξεψζεσο λα ζπλερίζεη θαη λα νινθιεξψζεη ην δηαγσληζκφ κε ηελ έθδνζε θαηαθπξσηηθήο πξάμεσο θαη ζα νδεγνχζε, θαη απηφλ ηνλ ηξφπν ζηε δεκηνπξγία λέαο θαηαζηάζεσο ( Δ.Α. 068/2008, 108/2007, 1087/2006, 385/2005, 575/2004). Η ιχζε απηή δελ είλαη αληίζεηε πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 3886/2010, ν νπνίνο κεηέθεξε ηηο ξπζκίζεηο ηεο Οδεγίαο 89/665/ΔΟΚ ζην εζσηεξηθφ δίθαην, δηφηη ε Οδεγία απηή απνβιέπεη ζηελ αλαζηνιή ηεο δηαδηθαζίαο ζπλάςεσο ησλ ζπκβάζεσλ δεκνζίσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ θαη φρη ζηελ επηβνιή ζηε Γηνίθεζε ππνρξεψζεσο λα ζπλερίζεη θαη λα 16

18 θαηαθπξψζεη πξνθεξπρζέληα δηαγσληζκφ ( Δ.Α. 845/2004, 1068/2008, 108/2007). Καηά ζπλέπεηα, ελ πξνθεηκέλσ, δελ είλαη δπλαηφλ λα δηαηαρηνχλ αζθαιηζηηθά κέηξα. δεδνκέλνπ φηη, ε Γηνίθεζε πξνέβε ζε καηαίσζε θαη κφλν ηνπ πξνθεξπρζέληνο δηαγσληζκνχ θαη κάιηζηα νξηζηηθή θαη φρη ζε επαλαπξνθήξπμε απηνχ. Δμάιινπ, δελ ζπληξέρεη πεξίπησζε απαγνξεχζεσο ηεο εθ λένπ πξνθεξχμεσο δηαγσληζκνχ γηα ηηο απηέο ππεξεζίεο, δηφηη ε βιάβε ηεο αηηνχζαο απφ ηελ ηπρφλ επαλαπξνθήξπμε δελ είλαη ελεζηψζα αιιά ελδερφκελε θαη κέιινπζα λα πξνθχςεη απφ άιιε πξάμε ηεο Γηνηθήζεσο πνπ ελδέρεηαη λα εθδνζεί». 12. Με ηελ αξηζ. θαηαρψξεζεο ΑΚ1767/ αίηεζή ηεο ελψπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Αζελψλ (ε νπνία νξίζηεθε λα εθδηθαζηεί ηελ ), ε εηαηξεία «INTELIGENT COMMUNICATION SYSTEMS AND SERVICES» ( ICSS ) δήηεζε λα αθπξσζνχλ: α) ε ππ αξηζ Φ.Γ. 11/2009 απφ απφθαζε ηνπ Τθππνπξγνχ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε πεξί καηαηψζεσο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ ηεο 11/2009 δηαθήξπμεο ηνπ Αξρεγείνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο, β) ε ζησπεξή απφξξηςε ηεο απφ πξνδηθαζηηθήο ηεο πξνζθπγήο θαη γ) θάζε άιιε ζπλαθήο πξάμε ή παξάιεηςε ηεο Γηνίθεζεο. 13. Δπί ηεο σο άλσ αηηήζεσο αθπξψζεσο, ην Αξρεγείν Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο απέζηεηιε ηηο απφςεηο ηνπ ζην Γηνηθεηηθφ Δθεηείν Αζελψλ (αξηζ. πξση Φ.Γ. 11/2009/ έγγξαθφ ), ππνζηεξίδνληαο φηη, απηή πξέπεη λα απνξξηθζεί, ζεσξψληαο ηελ ππ αξηζ Φ.Γ. 11/2009 απφ απφθαζε ηνπ Τθππνπξγνχ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε, πεξί καηαηψζεσο ηνπ αλνηρηνχ επαλαιεπηηθνχ δηαγσληζκνχ ηεο ππ άξηζ.11/2009 δηαθήξπμεο, είλαη απνιχησο ζχλλνκε, ζχκθσλε κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ην Ν.3871/2010( Α 141) πεξί δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επζχλεο θαη επηβεβιεκέλε, ζην πιαίζην ηεο αζθνχκελεο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο ηεο ρψξαο γηα ηελ πεξηζηνιή ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ θαη ειιεηκκάησλ. 14. Όπσο πξνθχπηεη απφ ηελ απφ ηειενκνηνηππία ηνπ Αξρεγείνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο ε εθδίθαζε ηεο σο άλσ αηηήζεσο αθπξψζεσο έρεη αλαβιεζεί δχν θνξέο θαη πξνο ην παξφλ ε ππφζεζε εθθξεκνδηθεί. Γ.4. Ωρ ππορ ηην ανάθεζη ηηρ ζςνηήπηζηρ ηων ελικοπηέπων ηηρ Δλληνικήρ Αζηςνομίαρ και ηος Πςποζβεζηικού ώμαηορ ζηην NAMSA 6, 1.Με ηελ αξηζ / επηζηνιή ηνπ πξνο ηνλ Αλαπιεξσηή Τπνπξγφ Δζληθήο Άκπλαο, ν Τθππνπξγφο Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε δήηεζε ηελ εμνπζηνδφηεζή ηνπ πξνο ηνλ Οξγαληζκφ πληήξεζεο θαη εθνδηαζκνχ ηνπ ΝΑΣΟ (NATO MAINTENANCE AND SUPPLY AGENCY «NAMSA»), πξνθεηκέλνπ απηή λα παξάζρεη ππεξεζίεο ππνζηήξημεο γηα ηα ειηθφπηεξα ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο (3 ΒΟ-105 & 2 EC-135) θαη ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο ( 3 ΒΚ-117 & 2 AS-332), ζην πιαίζην ηεο θνηλνπξαμίαο πλεξγαζία γηα ηα Οπιηθά πζηήκαηα ησλ Διηθνπηέξσλ (Helicopter Weapon System Partnership «HWSP») ζην νπνίν ζπκκεηέρνπλ φιεο νη Διιεληθέο Έλνπιεο Γπλάκεηο. 2. Με ηελ απφ επηζηνιή ηνπ Γεληθνχ Δπηηειείνπ Αεξνπνξίαο πξνο ηελ NAMSA δεηήζεθε απφ ηελ Τπεξεζία απηή λα αλαιάβεη ηηο απαηηήζεηο ηερληθήο 6 Ο Ναηντθφο Οξγαληζκφο NAMSA είλαη ν εθηειεζηηθφο θιάδνο ηεο NAMSΟ πνπ ιεηηνπξγεί σο κεζνιαβεηήο γηα ηηο ρψξεο κέιε ηνπ ΝΑΣΟ πξνο αλεχξεζε, κεηαμχ άιισλ, παξφρσλ ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο πνιεκηθψλ αεξνζθαθψλ θαη ειηθνπηέξσλ. 17

19 εθνδηαζηηθήο ππνζηήξημεο ηνπ ειιεληθνχ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο θαη ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, ιφγσ ηεο ηδηφηεηαο ηεο Διιάδνο, σο κέινπο ηεο HWSP. Όπσο αλαθεξφηαλ ζηελ αλσηέξσ επηζηνιή ε ελέξγεηα απηή ζα βνεζνχζε ηελ Διιάδα λα ελνπνηήζεη ζην ζχλνιφ ηνπο φιεο ηηο απαηηήζεηο ηερληθήο ππνζηήξημεο ησλ Διιεληθψλ Έλνπισλ Γπλάκεσλ, ηνπ ειιεληθνχ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο θαη ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, πνπ αθνξνχλ ζηνλ ίδην θαηαζθεπαζηή αξρηθνχ εμνπιηζκνχ, πξνζδνθψληαο ζηελ επίηεπμε νηθνλνκηψλ θιίκαθαο γηα ην ζχλνιν ηεο ηερληθήο εθνδηαζηηθήο ππνζηήξημεο. 3. Με ηελ απφ επηζηνιή ηνπ πξνο ην Γεληθφ Δπηηειείν Αεξνπνξίαο, ν Οξγαληζκφο πληήξεζεο θαη εθνδηαζκνχ ηνπ ΝΑΣΟ (NAMSA) γλσζηνπνίεζε φηη, έζηεηιε κηα νκάδα αεξνπνξηθήο ππνζηήξημεο ζηελ Αζήλα, πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηήζεη κε ην Ππξνζβεζηηθφ ψκαηα θαη ηελ Διιεληθή Αζηπλνκία φινπο ηνπο ηξφπνπο ηθαλνπνίεζεο ησλ απαηηήζεψλ ηνπο γηα ηελ επίηεπμε νηθνλνκηψλ θιίκαθαο κέζσ ηεο ρξήζεο ησλ ζπληαρζέλησλ γηα ηελ Διιεληθή Αεξνπνξία ζπκβνιαίσλ ηεο NAMSA. 4. Με ηελ απφ δηαηππσζείζα απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε επί ηνπ ππ αξηζ. 4911/7/11-ε / εηζεγεηηθνχ ζεκεηψκαηνο ηεο Τπεξεζίαο Δλαεξίσλ Μέζσλ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο (Τ.Δ.Μ.Δ.Α.), απνθαζίζηεθε λα πινπνηεζνχλ άκεζα νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ πξνθήξπμε ηνπ ζρεηηθνχ δηαγσληζκνχ κέζσ NAMSA, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ζρεηηθέο παξαηεξήζεηο πνπ έρνπλ ζεκεησζεί ζην ζψκα ηνπ ελ ιφγσ εηζεγεηηθνχ. 5.Με ην αξηζ. πξση.7016/87/30-ηβ/ έγγξαθφ ηεο, ε Γηεχζπλζε Οξγάλσζεο Ννκνζεζίαο ηνπ Αξρεγείνπ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο ππέβαιε ζην Ννκηθφ πκβνχιην ηνπ Κξάηνπο ελ πεξηιήςεη ην εξψηεκα, «εάλ, ππφ ην θξάηνο ηζρχνο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ.2334/1995, ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ λ. 2800/2000, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πεξ.γ ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Π.Γ. 60/2007, επηηξέπεηαη ε αλάζεζε δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάδεημε ππνςεθίνπ θνξέα πνπ ζα αλαιάβεη ηελ ηερληθή ππνζηήξημε ησλ ειηθνπηέξσλ ηεο Τπεξεζίαο Δλαέξησλ Μέζσλ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο θαη ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο ζην Γηεζλή Οξγαληζκφ ΝΟRΣΗ ATLANTIC MAINTENANCE AND SUPPLY ORGANIZATION (NAMSO) θαη εηδηθφηεξα ζηελ Τπεξεζία ΝΟRΣΗ ATLANTIC MAINTENANCE AND SUPPLY AGENCY (NAMSA), κε δεδνκέλε ηε ζρεηηθή έγθξηζε απφ ΓΔΔΘΑ/ΤΠΔΘΑ». 6. Με ηελ ππ αξηζ. 313/2011 απφ γλσκνδφηεζή ηνπ 7, ην Γ Σκήκα ηνπ Ννκηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο γλσκνδφηεζε, σο εμήο: «IV. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ. Καηφπηλ ησλ πξνεθηεζέλησλ, ην Σκήκα νκφθσλα γλσκνδνηεί φηη, ππφ ην θξάηνο ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 2334/1995, ηνπ άξζξνπ 25ηνπ λ.2800/2000, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πεξ. γ ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Π.Γ. 60/2007, είλαη δπλαηή ε αλάζεζε δηελέξγεηαο δηεζλνχο δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάδεημε ππνςήθηνπ θνξέα παξνρήο ππεξεζηψλ ηερληθήο ππνζηήξημεο ησλ ειηθνπηέξσλ ηεο Τπεξεζίαο Δλαεξίσλ Μέζσλ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο θαη ηεο αληίζηνηρεο ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο ζην Γηεζλή Οξγαληζκφ North Atlantic Maintenance and Supply Organization (NAMSO) θαη ηελ Τπεξεζία ηνπ North Atlantic Maintenance and Supply Agency (NAMSA)». 7 Ζ σο άλσ Γλσκάηεπζε έγηλε απνδεθηή κε ηελ ππ αξηζ. 7016/87/30-ηδ απφ 12/7/2011 Πξάμε απνδνρήο ηνπ Τθππνπξγνχ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε. 18

20 7. ηηο , ν Τπνπξγφο Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε δηαηχπσζε ηελ εμήο Γλψκε επί ηνπ ππ αξηζ. 4911/7/11-ε / ελεκεξσηηθνχ ζεκεηψκαηνο ηεο Τπεξεζίαο Δλαεξίσλ Μέζσλ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο (Τ.Δ.Μ.Δ.Α.) - ζρεηηθά κε ηελ Σερληθή ζπληήξεζε θαη εθνδηαζηηθή ππνζηήξημε ειηθνπηέξσλ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο κέζσ NAMSA - : «2. Να πξνσζεζεί άκεζα απφ ην Αξρεγείν ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο πξνο ππνγξαθή απφ ηελ πνιηηηθή εγεζία ζρέδην απφθαζεο γηα ηελ εμαζθάιηζε κέζσ δηαγσληζηηθψλ δηαδηθαζηψλ ηεο NAMSA ησλ ππεξεζηψλ ηερληθήο εθνδηαζηηθήο ππνζηήξημεο ησλ Δ/Π κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο πξνκήζεηαο (Statements of Work-SOW) πνπ έρνπλ ήδε απνζηαιεί. 3. Να πξνσζεζεί άκεζα, εθφζνλ απαηηείηαη, απφ ηηο αξκφδηεο Γηεπζχλζεηο Οηθνλνκηθψλ ηνπ Αξρεγείνπ ηεο ΔΛ.Α. θαη ηνπ Π.., ζρέδην ΚΤΑ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πιεξσκήο θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ελδερφκελεο ζχκβαζεο, αθνχ πξνεγεζεί θαζνξηζκφο ηνπο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο NAMSO/ NAMSA.». 8. Δπηζεκαίλεηαη φηη, ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ ηεο NAMSA θάλνπλ, ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. 8036/8/4-λζη/ , ζπκπιεξσκαηηθή έθζεζε ηνπ Πξντζηακέλνπ Κιάδνπ Οηθνλνκνηερληθψλ θαη Πιεξνθνξηθήο ηνπ Α.Δ.Α., ε Γαιιηθή Πνιηηνθπιαθή, πνπ ππάγεηαη ζην Γαιιηθφ Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ θαη ε Ηηαιηθή Carabinieri κε αξκνδηφηεηεο αληίζηνηρεο ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο. Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ην απφ 2/8/2011 e- mail ηνπ Γξαθείνπ Αμησκαηηθνχ πλδέζκνπ ηεο Οκνζπνλδηαθήο Αζηπλνκίαο ηεο Γεξκαλίαο ζηε Γεξκαληθή Πξεζβεία Αζελψλ πξνο ην Α.Δ.Α, «Η Οκνζπνλδηαθή Αζηπλνκία ρξεζηκνπνηεί είθνζη ειηθφπηεξα ηχπνπ AS 332L1ηα νπνία φια έρνπλ πνιηηηθή άδεηα (λενιφγην). Σα ειηθφπηεξα απηά ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ζπληεξνχληαη ζχκθσλα κε ηνλ πνιηηηθφ θαλνληζκφ ΔΑSA. ην πιαίζην ησλ κέηξσλ ζπληήξεζεο, εθηφο ησλ ζπλεξγείσλ ηεο Οκνζπνλδηαθήο Αζηπλνκίαο, εκπιέθεηαη ζε κεκνλσκέλε βάζε θαη θαηά πεξίπησζε, ε NAMSA ππνζηεξηθηηθά ζηελ αλάζεζε ζχκβαζεο. Η Ο.Γ.Γ, εθπξνζσπνχκελε απφ ην Τπνπξγείν Άκπλαο, απνηειεί κέξνο ηνπ Helicopter Weapon System Partnership ηεο NAMSA. ην πιαίζην απηνχ ηνπ Οξγαληζκνχ, κπνξνχλ νη Οκνζπνλδηαθέο Αξρέο ζε ζπλελλφεζε κε ηελ αξκφδηα ππεξεζία ησλ Οκνζπνλδηαθψλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ, λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο ππεξεζίεο ηεο NAMSA». 9. Με ηελ ππ αξηζ. 8036/8/4-ηδ απφ 3/8/2011 απφθαζε ( απφξξεηε) ηνπ Τθππνπξγνχ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε εγθξίζεθε. ε εμαζθάιηζε ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ α) γηα ηελ ηερληθή θαη εθνδηαζηηθή ππνζηήξημε- ζπληήξεζε ησλ ειηθνπηέξσλ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο θαη β) γηα ηελ ηερληθή, πηεηηθή θαη εθνδηαζηηθή ππνζηήξημε ζπληήξεζε ησλ ελαεξίσλ κέζσλ ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο Διιάδνο, κέζσ ησλ εηδηθψλ δηαγσληζηηθψλ δηαδηθαζηψλ ηνπ Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ North Atlantic Maintenance and Supply Organization (NAMSO) θαη ηεο Τπεξεζίαο ηνπ North Atlantic Maintenance and Supply Agency (NAMSA), ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο (Statements of Work) θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο απαηηήζεηο πνπ ζα εηίζελην θαη ζα ζπκθσλνχλην, ακνηβαία, κεηαμχ ηνπ ελ ιφγσ Οξγαληζκνχ (NAMSO) θαη ησλ αληίζηνηρσλ θνξέσλ («Διιεληθή Αζηπλνκία» θαη «Ππξνζβεζηηθφ ψκα»), γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ (3) εηψλ, κε δπλαηφηεηα πξναίξεζεο ( ΟΡΣΗΟΝ) γηα άιια δχν έηε. Σν θφζηνο παξνρήο ησλ πξναλαθεξφκελσλ ππεξεζηψλ, ζχκθσλα κε ηελ σο άλσ απφθαζε, πξνυπνινγίζηεθε, γηα κελ ηελ Διιεληθή Αζηπλνκία ζην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ , γηα δε ην Ππξνζβεζηηθφ ψκα ζηα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 1. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α' 2. Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α. ΑΓΑ 6ΤΧ3469073-ΚΞΥ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τποσργείο Τγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοζοκομείο Υίοσ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΗ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΒΧΟ0Ω6Χ-ΖΒΝ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αίγιο, 4 Ιουνίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Αριθ Πρωτ.: 20456 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΠΕΤΜΕΖΑ 1 ΤΑΧ.ΚΩΔ.: 251 00 ΤΗΛ.: 26910-22978 FAX: 26910-22978

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ Μαπξησηίζζεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : ΑΠΟΣΤΠΩΔΩΝ ΚΑΙ Αξ. Πξση: ΣΑΠ/ΓΑΚ/ΜΔΛ/8446 ΤΝΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΠΟΠΑΜΑ. Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35.

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΠΟΠΑΜΑ. Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ Ληβαδεηά 24 02-2015 Αξηζ. Πξση.: 4645 ΑΠΟΠΑΜΑ Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35 Πεξίιεςε Έγκπιζη δαπάνηρ και διάθεζη

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός. Αριθμός Απόυασης. Αποτέλεσμα ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ

Αριθμός. Αριθμός Απόυασης. Αποτέλεσμα ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑ Σσλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ηεο 16 ης (15-6-2015) ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ»

Α Π Ο Π Α Μ Α. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ» Α Π Ο Π Α Μ Α απφ ην 13 ν πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Κάζνπ. Αξηζκφο απφθαζεο 57/2012. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ»

Διαβάστε περισσότερα

Χο ε δηαθήξπμε. κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94 ΑΒΝ ΏΠΏΙΣΒΣΏΙ 19/9/2014 19/9/2014

Χο ε δηαθήξπμε. κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94 ΑΒΝ ΏΠΏΙΣΒΣΏΙ 19/9/2014 19/9/2014 ΒΛΛΗΝΙΚΗ ΑΗΜΟΚΡΏΣΙΏ ΠΒΝΣΒΛΗ : 16/9/2014 ΤΠΟΤΡΓΒΙΟ ΤΓΒΙΏ 1 ε Τ. ΠΒ. ΏΣΣΙΚΗ ΏΡΙΘΜ.ΠΡΧΣ : 10888 ΓΒΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΒΙΟ ΠΏΙΑΧΝ ΠΒΝΣΒΛΗ ΙΠΠΟΚΡΏΣΟΤ 8, 152 36 ΠΒΝΣΒΛΗ ΣΗΛ: 2132052518-508 ΦΏΞ: 2108033012 http://www.paidon-pentelis.gr/

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ Πξνθήξπμε αλνηρηνχ Δεκφζηνπ γηα ηελ «Πξνκήζεηα ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ URBANETS» ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΓΠΡΩΣΙΑ ΔΗΜΟ ΗΓΟΤΜΓΝΙΣΑ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΝΩΗ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΠΙΣΡΟΠΗ Σαρ. Δ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ ΛΑΡΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΓΑ:4ΑΓΣ46914Κ-Ε ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ Πεξηθεξηαθή νδόο Σξηθάισλ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: Α.Μπνύηια Γ.Καξάκπα ΣΖΛΔΦΧΝΑ : [2410]- 684405,684406 FAX: 2410-610869

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003053815 2015-09-16

15PROC003053815 2015-09-16 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 9 επηεκβξίνπ 2015 Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΛΔ ΔΦΟΡΔΗΑ ΠΡΟΨΣΟΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΛΑΗΚΧΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ============================== ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ ΣΜΖΜΑ : ΓΗΑΓΧΝΗΜΧΝ & ΤΜΒΑΔΧΝ Σαρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Development Agency of South Aegean Region «READ S.A.»

Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Development Agency of South Aegean Region «READ S.A.» Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Development Agency of South Aegean Region «READ S.A.» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 4ΑΓ3Κ-1. Αρηζκ. Δγθσθιίοσ: 30

ΑΓΑ: 4ΑΓ3Κ-1. Αρηζκ. Δγθσθιίοσ: 30 ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα 20 Απρηιίοσ 2011 Α) ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΗ & Αρηζκ. Πρφη.: 19664 ΗΛ/ΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΣΟΠ. ΑΤΣ/Η Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΣΑ ΠΡΟ: α) Αποθεληρφκέλες ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001941379 2014-03-24

14PROC001941379 2014-03-24 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 18 Μαξηίνπ 2014 Πιεξνθνξέεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΑΓΑ : 6Χ9Λ469073-ΦΝΣ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ)

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΥΛ ΔΛΗΑΗΝΠ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝΠ ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΥΞΑΦΘΥΛ ΞΝΟΥΛ Αθήνα, 31/03/2014 Απ. Ξπυη.: 6308 ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΙΚΣΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙΙ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Γ/ΝΗ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ, Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : ΒΗΔΧ469073-5ΦΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΤΠΟ Β ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΡΓΟ: ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ Δ/νζη Οικονομικού / Γραθείο Προμηθειών ΣΗΛ.: 2313 323115 FAX : 2310 685111 Πληρ. Ε. ηασροπούλοσ E-mail: pr.papageorgiou@gmail.com Σατ. Δ/νζη:Περιθερειακή Οδός Θεζ/νίκης

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015 ΔΡΜΔΙΟΝ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΓΤΝΑΜΙΚΟ ΣΩΝ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ Α.Π. 7-8 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΤΓΚΛΙΗ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277690) Α.Π. 8 3 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΣΑΓΙΑΚΗ ΔΞΟΓΟΤ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277700) Α.Π. 9 2 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002704779 2015-04-14

15PROC002704779 2015-04-14 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΜΔ ΣΙΣΛΟ: ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΘΔΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ AΠΑΥΟΛΗΗ Γ/ΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΡ. ΠΡΩΣ.:10384/14-4-2015 ΣΜΖΜΑ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 54/2012 TAKTIKOY ΑΔΜΟΕΟΤ ΏΝΟΕΚΣΟΤ ΑΕΏΓΧΝΕΜΟΤ

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 54/2012 TAKTIKOY ΑΔΜΟΕΟΤ ΏΝΟΕΚΣΟΤ ΑΕΏΓΧΝΕΜΟΤ ΒΛΛΔΝΕΚΔ ΑΔΜΟΚΡΏΣΕΏ ΤΠΟΤΡΓΒΕΟ ΤΓΒΕΏ 7 ε ΤΓΒΕΟΝΟΜΕΚΔ ΠΒΡΕΦΒΡΒΕΏ ΚΡΔΣΔ Γ.Ν. ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ ΠΑΝΑΝΔΗΟ Λεσθ. Κλσζνύ, Σ.Θ. 44, Ζξάθιεην Κξήηεο ΑΦΜ 999082972, Β ΓΟΤ Ζξαθιείνπ Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΤΝΓΔΟΜΔΝΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΔΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΙΓΙΚΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΤΝΓΔΟΜΔΝΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΔΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΙΓΙΚΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΤΝΓΔΟΜΔΝΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΔΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΙΓΙΚΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ: Οηθνλνκηθνχ ΓΡΑΦΔΙΟ: Πξνκεζεηψλ ΣΗΛΔΦΧΝΟ: 2313 303145

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2η Τ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΕΙΟ» Γξαυείν Πξνκεζεηώλ Πιεξνυνξίεο: ΒΑΛΑΝΙΓΑ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

κϋζσ SMS (SMSserver)»

κϋζσ SMS (SMSserver)» «ΑπηνκαηνπνηεκΫλν χζηεκα ΜεηαθνξΪο ρσξηθψλ δεδνκϋλσλ κϋζσ SMS (SMSserver)» Σέηινο ΠξΪμεο: ΤΠΟΓΟΜΗ ΥΧΡΙΚΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΑλαζΫηνπζα Αξρά: Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ «ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ»

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ «ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ ΥΙΟ Αξ. Πξση. 831/22-1-2014 ΑΓΑ: ΒΙΦΔ469073-ΜΡΒ Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΤNΖΘΔΗ ΜΟΡΦΔ ΝΟΘΔΤΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΧΝ ΓΗΑ ΥΔΗΡΑΓΧΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ

2. ΤNΖΘΔΗ ΜΟΡΦΔ ΝΟΘΔΤΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΧΝ ΓΗΑ ΥΔΗΡΑΓΧΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 1. ΔΗΑΓΧΓΖ Νφζεπζε δηαγσληζκψλ δηα ρεηξαγψγεζεο πξνζθνξψλ πξνθχπηεη, φηαλ επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο αλακέλεηαη λα δξνπλ αληαγσληζηηθά κεηαμχ ηνπο, θιείλνπλ κπζηηθή ζπκθσλία κε ζηφρν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Ο Νόκνο 3580/2007 «Πξνκήζεηεο Φνξέσλ επνπηεπνκέλσλ από ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, / /2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Αριθ. πρωη:. ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ Πιεξ.: Δ. Σζνπξάθε, Κ. ηνπξλάξαο Σει.:

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΧΝ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΧΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ANAΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΧΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΧΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙΙ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Γ/ΝΗ ΜΜΔ ΣΜΗΜΑ Β Σαρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ για ηην Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος κωδ. 62-π.

ΑΠΟΦΑΗ για ηην Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος κωδ. 62-π. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΣΟ ΟΡΘΟ Σατ. Δ/νζη: Καξακανύλα 1, Πι.θξα Θεζζαινλίθε, 21-10- Σατ. Κώδικας: 551 32 Θεζζαινλίθε Αξ. Πξση.: 3006 Πληροθορίες: Σηλέθωνο: (+30)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 Γ I A K H P Y Ξ H

EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 Γ I A K H P Y Ξ H EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Σκήκα Πξνκεζεηψλ Αξγνλαπηψλ & Φηιειιήλσλ, 38221 ΒΟΛΟ Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΓΑ : ΩΤ2Κ469073-ΟΔ9 Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ XIO, 26-9-2014 Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νν 563/2015. Δίδνο Γηαγσληζκνχ: Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο κε θιεηζηέο πξνζθνξέο ζε Δπξψ.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νν 563/2015. Δίδνο Γηαγσληζκνχ: Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο κε θιεηζηέο πξνζθνξέο ζε Δπξψ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΖΜΟΚΡΗΣΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΡΑΚΗ Δ/νζη Οικονομικήρ Διασείπιζηρ Τμήμα Οικονομικήρ Διασείπιζηρ Αλεξανδπούποληρ 6 ο χλμ.αλεξ/ποληρ-μάκπηρ 68100 Αλεξ/πολη HELLENIC REPUBLIC DEMOKRITUS UNIVERSITY

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ»,

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ», Σδαλαθηαλά, 30 Οθησβξίνπ 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ», «ΠΡΟΧΘΗΗ ΓΙΚΣΤΟΤ ΘΑΛΑΔ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ» «ΠΡΟΧΘΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΩΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΛΟΓΖ ΔΝΟ ΗΑΣΡΟΤ ΔΡΓΑΗΑ. Σο ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ «ΑΣΣΗΚΟΝ»

ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΩΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΛΟΓΖ ΔΝΟ ΗΑΣΡΟΤ ΔΡΓΑΗΑ. Σο ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ «ΑΣΣΗΚΟΝ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξ. πξση. : 33704 ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΔΤΣΔΡΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ Ζκεξνκελία : 9-10-2015 ΠΔΗΡΑΗΧ ΚΑΗ ΑΗΓΑΗΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ «ΑΣΣΗΚΟΝ» Γηεχζπλζε: Ρίκηλη 1, 124 62 Υατδάξη Σει.

Διαβάστε περισσότερα

Κξηηήξην αμηνιφγεζεο: πκθεξόηεξε από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά Α Π Ο Φ Α Ζ. Ζ Γεληθή Γξακκαηέαο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο

Κξηηήξην αμηνιφγεζεο: πκθεξόηεξε από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά Α Π Ο Φ Α Ζ. Ζ Γεληθή Γξακκαηέαο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ Αζήλα, 27 Γεθεκβξίνπ 2010 Αξ.πξση: ΓΗΟΗΚ/Φ.371.13/4/27041 ΓΔΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ

Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΡΗΘΜ. ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 10 (Σ.Δ.Η.) ΠΑΣΡΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΑΡΗΘΜ. ΠΡΧΣ/ΛΟΤ 12022 ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΠΔΡΗΟΤΗΑ Μ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ 1 ΠΑΣΡΑ 02-09-2011 26334 ΠΑΣΡΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην Πξαθηηθό 5 εο /2013 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ Γήκνπ πάησλ Αξηέκηδνο

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην Πξαθηηθό 5 εο /2013 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ Γήκνπ πάησλ Αξηέκηδνο Διιεληθή 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΠΑΣΧΝ - ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΑΠΟΠΑΜΑ Αξηζ.Απνθ.23/2013 Από ην Πξαθηηθό 5 εο /2013 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ 7ΤΕ8ΩΗΜ-6Φ4 AΔΑΜ :14PROC002185151

ΑΔΑ 7ΤΕ8ΩΗΜ-6Φ4 AΔΑΜ :14PROC002185151 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΓΔΩΡΓΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ (ΔΓΣΑΑ) Γούπνερ 21-7-2014 Απιθμόρ ππωη. 19183 4 η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟ ( 2007-2013)

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Δ Τ Ρ Χ Π Α Ψ Κ Ζ Δ Ν Χ Ζ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

Δ Τ Ρ Χ Π Α Ψ Κ Ζ Δ Ν Χ Ζ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ Η Β Δ Φ Ο Ρ Δ Η Α Π Ρ Ο Ψ Σ Ο Ρ Η Κ Χ Ν Κ Α Η Κ Λ Α Η Κ Χ Ν Α Ρ Υ Α Η Ο Σ Ζ Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ. 25/14 (ΦΔΚ 44 Α/25-02-2014) : Ηιεθηξνληθφ Αξρείν θαη Φεθηνπνίεζε εγγξάθσλ.

Π.Γ. 25/14 (ΦΔΚ 44 Α/25-02-2014) : Ηιεθηξνληθφ Αξρείν θαη Φεθηνπνίεζε εγγξάθσλ. Π.Γ. 25/14 (ΦΔΚ 44 Α/25-02-2014) : Ηιεθηξνληθφ Αξρείν θαη Φεθηνπνίεζε εγγξάθσλ. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Έρνληαο ππφςε: Σηο δηαηάμεηο: 1. ησλ άξζξσλ 14 παξ. 4 θαη 15 παξ. 4 θαη παξ. 5 ηνπ Ν. 3979/2011

Διαβάστε περισσότερα

12. Σελ ππ αξηζ. 2877/7-10-2009 Απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ «Καζνξηζκφο ζεηξάο ηάμεο ησλ Τπνπξγείσλ» (ΦΔΚ Β 2234/07.10.2009).

12. Σελ ππ αξηζ. 2877/7-10-2009 Απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ «Καζνξηζκφο ζεηξάο ηάμεο ησλ Τπνπξγείσλ» (ΦΔΚ Β 2234/07.10.2009). Αξηζ. 54/2012 «Ειδικοί όροι λειηοσργίας εμθιαλωηηρίων οίνων και αρωμαηιζμένων οίνων» Έρνληαο ππφςε: ΑΠΟΦΑΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Σo ππ αξηζ. νηθ.30/077/439/14.02.2012 έγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 561 ης σνεδρίαζης (15-4-2010) ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. σρίγος) 1. Υνξήγεζε, ζηελ Δηαηξεία «COSMOTE - Κηλεηέο Σειεπηθνηλσλίεο Α.Δ», Άδεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ Σαρ. Γ/λζε: Λνπηξά Τπάηεο N. Φζηψηηδαο Λνπηξά Τπάηεο, 23-4-2015 Σαρ. Κσδ.: 35016 Αξ. Πξση.: 198 Σει./Fax: 22310 59007 e-mail: oiti@otenet.gr Πιεξνθνξίεο: Αλζνχια Καζηαληψηε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

«ρέζε Γεκόζηνπ Τπαιιήινπ θαη Πνιίηε»

«ρέζε Γεκόζηνπ Τπαιιήινπ θαη Πνιίηε» Δ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέκα: «ρέζε Γεκόζηνπ Τπαιιήινπ θαη Πνιίηε» Δπηβιέπνπζα: Σζηνύινπ Βαζηιηθή πνπδάζηξηα: Κόθθαιε Καιιηόπε ΑΘΖΝΑ-

Διαβάστε περισσότερα

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ. πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ. πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν ΔΞΗΙΝΓΖ STUDIO ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑ ΘΑΗ ΞΑΟΑΓΩΓΖ ΝΞΡΗΘΝΑΘΝΠΡΗΘΝ ΙΗΘΝ, ζην πιαίζην ηεο Ξξάμεο «Ξηζηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ*

ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ* ΠΙΝΑΚΑ Α ΚΡΙΣΗΡΙΟ A3: ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ* Η Γηαρεηξηζηηθή Αξρή πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζεη ηελ πξάμε, δεηά επί πιένλ από ηνλ Σειηθό Γηθαηνύρν λα ππνβάιεη για ηιρ ζςμβάζειρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ. ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης. 620ης σνεδρίαζης (22-09-2011)

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ. ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης. 620ης σνεδρίαζης (22-09-2011) ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 620ης σνεδρίαζης (22-09-2011) ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. ΛΕΩΝΙΔΑ ΚΑΝΕΛΛΟ) 1. Μεξηθή Αλάθιεζε ηεο ππ' αξ. ΑΠ 464/11/18-1-2008 Απόθαζεο Πξνέδξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΠΡΟΟΓΟΤ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΑΠΟΦΑΔΩΝ ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΓΙΚΟΤ ΓΙΑΒΑΘΜΙΓΙΚΟΤ ΤΝΓΔΜΟΤ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΙΚΗ ΔΣΟΤ 2013

ΔΛΔΓΥΟ ΠΡΟΟΓΟΤ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΑΠΟΦΑΔΩΝ ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΓΙΚΟΤ ΓΙΑΒΑΘΜΙΓΙΚΟΤ ΤΝΓΔΜΟΤ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΙΚΗ ΔΣΟΤ 2013 ΔΛΔΓΥΟ ΠΡΟΟΓΟΤ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΑΠΟΦΑΔΩΝ ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΙΓΙΚΟΤ ΓΙΑΒΑΘΜΙΓΙΚΟΤ ΤΝΓΔΜΟΤ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΙΚΗ ΔΣΟΤ 2013 Αρ. ΑΔΔ ΘΔΜΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΤΝΔΓΡΙΑΗ 1 1Ζ Δλεκέξσζε Δ.Δ. ζρεηηθά κε δειηίν ηχπνπ ηεο ΠΟΔ-ΟΣΑ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα