ΔΚΘΔΗ ΔΠΙΘΔΩΡΗΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΟ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΓΗΜΟΙΑ ΣΑΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ. Απιθμόρ Έκθεζηρ: 23/Α/2013 ΔΠΙΘΔΩΡΗΣΗ-ΔΛΔΓΚΣΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΟΤΛΙΩΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΚΘΔΗ ΔΠΙΘΔΩΡΗΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΟ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΓΗΜΟΙΑ ΣΑΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ. Απιθμόρ Έκθεζηρ: 23/Α/2013 ΔΠΙΘΔΩΡΗΣΗ-ΔΛΔΓΚΣΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΟΤΛΙΩΣΗ"

Transcript

1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΗ & ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΩΜΑ ΔΠΙΘΔΩΡΗΣΩΝ ΔΛΔΓΚΣΩΝ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΚΘΔΗ ΔΠΙΘΔΩΡΗΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΟ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΓΗΜΟΙΑ ΣΑΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ. Απιθμόρ Έκθεζηρ: 23/Α/2013 ΔΠΙΘΔΩΡΗΣΗ-ΔΛΔΓΚΣΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΟΤΛΙΩΣΗ Δγκπίθηκε από ηην Δπιηποπή ηηρ παπ.4, ηος άπθπος 4 ηος Ν.3613/07 0

2 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, Μάξηηνο 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΙΗ & ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΩΜΑ ΔΠΙΘΔΩΡΗΣΩΝ ΔΛΔΓΚΣΩΝ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΚΘΔΗ ΔΠΙΘΔΩΡΗΗ ΔΛΔΓΥΟΤ Α. ΓΔΝΙΚΑ Α1.Απιθμόρ ππωηοκόλλος και ημεπομηνία ενηολήρ Δπιθεώπηζηρ-Δλέγσος: ΔΔΓΓ/Φ.2/38/10612/ Α2.Δπιθεωπηηήρ Δλεγκηήρ: Κσλζηαληίλνο νπιηψηεο Α3.Ανηικείμενο ηηρ Δπιθεώπηζηρ-Δλέγσος: Ζ δηελέξγεηα επηζεψξεζεο ειέγρνπ γηα ηελ εμέηαζε ησλ δηαιακβαλνκέλσλ ζηε κε αξ. ΑΒΜ ΟΗΚ.ΜΑ ΠΔ.206/ ΔΔΓΓ/ΠΔ 177/2012 παξαγγειία ηνπ Δηζαγγειέα Πξσηνδηθψλ Αζελψλ ζρεηηθά κε: α) ηελ απεπζείαο αλάζεζε ζηηο ζηελ Δηαηξία «ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΔΔ» ηνπ έξγνπ ηεο ζπληήξεζεο ησλ ειηθνπηέξσλ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, β) ηε καηαίσζε κε ηελ αξ Φ.Γ.11/2009/ απφθαζε ηνπ Τθππνπξγνχ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ ηεο αξ.11/2009 πξνθήξπμεο θαη γ) ηελ αλάζεζε ηεο ζπληήξεζεο ησλ ειηθνπηέξσλ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο θαη ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο ζηελ NAMSA. Α4.Δλεγσόμενη ςπηπεζία: Τπνπξγείν Γεκφζηαο Σάμεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε Β. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ: 1.Ν..2334/1995 (ΦΔK 184 /Α.),άπθ. 3 «Τπεξεζία Δλαεξίσλ Μέζσλ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο.»κε ην νπνίν νξίδεηαη: «Μέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο Τπεξεζίαο ηεο παξ.1ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ παξφληνο, ε θάιπςε ησλ αλαγθψλ ζε ηπηάκελν πξνζσπηθφ θαη ηερληθή ππνζηήξημε ησλ ελαέξησλ κέζσλ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο θαη ε κεηεθπαίδεπζε ηνπ ηπηάκελνπ πξνζσπηθνχ ηεο κπνξεί λα αλαηίζεληαη ζε άιιε θξαηηθή (πνιηηηθή ή ζηξαηησηηθή) ππεξεζία ή δεκφζηα επηρείξεζε ή ηδησηηθφ πξφζσπν παξαρσξεζηνχρν ή αλάδνρν δεκφζηαο ππεξεζίαο κε θνηλή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Γεκφζηαο Σάμεο θαη ηνχ ζπλαξκφδηνπ Τπνπξγνχ ή κε ζχκβαζε έξγνπ κεηαμχ ηνπ Τπνπξγνχ Γεκφζηαο Σάμεο θαη ηνπ νηθείνπ θνξέα, θαηά πεξίπησζε, κε ηνπο φξνπο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ αλσηέξσ απφθαζε ή ζχκβαζε». 2.Ν..2362/1995 (ΦΔK 247 /Α.),άπθ. 83, παπ.3, πεπ. δ «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ δαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο.», κε ην νπνίν νξίδεηαη: «Δπηηξέπεηαη κε έγθξηζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ ε ζχλαςε ζχκβαζεο παξνρήο ππεξεζηψλ κε δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο δεκνζίεπζε ζρεηηθήο πξνθήξπμεο δ) ζηελ πεξίπησζε πνπ ε έθηαθηε θαη θαλεξά θαηεπείγνπζα αλάγθ, πιήξσο αηηηνινγεκέλε απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία θαζηζηά αδχλαηε ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ηε δηελέξγεηα δηαγσληζκνχ κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην επείγνλ δελ ζα απνξξέεη απφ δηθή ηεο επζχλε». 1

3 3. Ν..2522/1997 (ΦΔΚ 178 /Α.), «Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ην ζηάδην πνπ πξνεγείηαη ηεο ζχλαςεο ζπκβάζεσο δεκφζησλ έξγσλ, θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ ζχκθσλα κε» 4.Π.Γ 60/2007(ΦΔΚ 64 /Α.), άπθπ. 25, πεπ. 1γ «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ Πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Οδεγία 2005/51/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο θαη ηελ Οδεγία 2005/75/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16 εο Ννεκβξίνπ 2005», κε ην νπνίν νξίδεηαη: «Οη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ λα ζπλάπηνπλ ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο ηνπο πξνζθεχγνληαο ζε δηαδηθαζία κε δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο λα πξνεγείηαη δεκνζίεπζε ζρεηηθήο πξνθήξπμεο ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο.γ) ζην κέηξν πνπ είλαη απνιχησο απαξαίηεην, εάλ ιφγσ θαηεπείγνπζαο αλάγθεο, νθεηιφκελεο ζε γεγνλφηα απξφβιεπηα γηα ηηο ελδηαθεξφκελεο αλαζέηνπζεο αξρέο δελ είλαη δπλαηή ε ηήξεζε ησλ πξνζεζκηψλ πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηηο αλνηρηέο, θιεηζηέο ή κε δηαπξαγκάηεπζε.δηαδηθαζίεο κε δεκνζίεπζε πξνθήξπμεο δηαγσληζκνχ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 24. Οη πεξηζηάζεηο πνπ επηθαινχληαη νη αλαζέηνπζεο αξρέο γηα ηελ αηηηνιφγεζε ηεο θαηεπείγνπζαο αλάγθεο δελ πξέπεη ζε θακηά πεξίπησζε λα απνξξένπλ απφ δηθή ηνπο επζχλε.». δ) ζηελ πεξίπησζε πνπ ε έθηαθηε θαη θαλεξά θαηεπείγνπζα αλάγθε, πιήξσο αηηηνινγεκέλε απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία θαζηζηά αδχλαηε ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ηε δηελέξγεηα δηαγσληζκνχ κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην επείγνλ δελ ζα απνξξέεη απφ δηθή ηεο επζχλε». 5.Π.Γ 118/2007(ΦΔΚ 150 /Α.) «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ ( ΚΠΓ)» Γ. ΓΙΑΠΙΣΩΔΙ Γ.1. ςνηήπηζη ελικοπηέπων ηηρ ΔΛ.Α μέσπι ηην ( ημεπομηνία ςπογπαθήρ ηηρ ςπ απιθ. 13/2010 ζύμβαζηρ ηηρ Τπηπεζίαρ με ηην εηαιπεία «ΑΔΡΟΠΟΡΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ Α.Δ.Δ.»). 1.Ζ Διιεληθή Αζηπλνκία δηαζέηεη, γηα ηελ θάιπςε ησλ ππεξεζηαθψλ ηεο αλαγθψλ, ζπλνιηθά πέληε (5) ειηθφπηεξα, εθ ησλ νπνίσλ ηα ηξία (3) ηχπνπ BD- 105 CBS- Super Five (δχν είλαη πξνκήζεηαο έηνπο 1995 θαη έλα πξνκήζεηαο έηνπο 1996) θαη δχν (2) ηχπνπ Δ-C 135 Avionic Moynelle (πξνκήζεηαο έηνπο 2001). 2. Ζ επηρεηξεζηαθή ιεηηνπξγία ησλ ειηθνπηέξσλ έρεη αλαηεζεί ζηελ Τπεξεζία Δλαεξίσλ Μέζσλ ηνπ Αξρεγείνπ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο ( Τ..Δ.Μ.Δ.Α.), ε νπνία ηδξχζεθε κε ην Ν.2334/1995 θαη ζηελ νπνία ππεξεηνχλ δέθα πέληε (15) ρεηξηζηέο θαη έληεθα (11) ηερληθνί. Ζ ελ ιφγσ Τπεξεζία ζηεγάδεηαη ζε ρψξν δχν (2) αλεμάξηεησλ θηηξίσλ ζην Γηεζλή Αεξνιηκέλα Αζελψλ Α.Δ. Διεπζέξηνο Βεληδέινο, ηα νπνία κηζζψζεθαλ γηα ηε ζηέγαζε ηεο Γηεχζπλζεο Αζηπλφκεπζεο Αεξνιηκέλα Αζελψλ, ηα δε ειηθφπηεξα ζηαζκεχνπλ ρσξίο πξφζζεηε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ζε ρψξν ηεο Οιπκπηαθήο Αεξνπινΐαο ΑΔ.. 3.Ζ δηνηθεηηθή θαη ηερληθή ππνζηήξημε ζπληήξεζε ησλ ειηθνπηέξσλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 2334/1995, αλεηίζεην, απφ ηεο παξαιαβήο ησλ πξψησλ ειηθνπηέξσλ έσο θαη ηελ 31/12/2009, ζηελ αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία Οιπκπηαθή Αεξνπινΐαο Α.Δ.. 2

4 4. Ζ Οιπκπηαθή Αεξνπινΐα Α.Δ. κε ην ππ αξηζκ..γ/1166/ έγγξαθφ ηεο είρε ελεκεξψζεη ηε Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ ηνπ Αξρεγείνπ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο (Α.Δ.Α.) φηη, ε 28 ε επηεκβξίνπ 2009 ζα ήηαλ ε ηειεπηαία εκεξνινγηαθή εκέξα θαηά ηελ νπνία ζα δχλαην λα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηεο ζηνλ ηνκέα ηεο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ησλ πηεηηθψλ κέζσλ ηεο ελ ιφγσ Τπεξεζίαο, ελφςεη ηεο έθδνζεο απφθαζεο απφ ην αξκφδην Δθεηείν γηα ηε ζέζε ηεο εηαηξείαο ζε εηδηθή δηαδηθαζία εθθαζάξηζεο. 5.Μεηά ηελ , ηειεπηαία εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ε Οιπκπηαθή Αεξνπινΐα Α.Δ παξείρε ηηο ππεξεζίεο ηεο ζηνλ ηνκέα ηεο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ησλ πηεηηθψλ κέζσλ ηεο ελ ιφγσ Τπεξεζίαο θαη κέρξη ην Α Σξίκελν ηνπ έηνπο , ε παξνρή ησλ ελ ιφγσ ππεξεζηψλ ζηελ Τ.ΔΜ.Δ.Α είρε αλαηεζεί κε ηέζζεξεηο (4) βξαρππξφζεζκεο ζπκβάζεηο, θαηφπηλ απεπζείαο αλαζέζεσλ ( αμίαο κέρξη ) ζηηο εηαηξείεο, «ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ Α.Δ.Δ.» θαη «INTELIGENT COMMUNICATION SYSTEMS AND SERVICES ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΗΑΓΩΓΗΚΖ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ ΚΑΗ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ( ICSS ) σο πξνζσξηλή ιχζε, ε νπνία, σζηφζν θαηά ηελ ππεξεζία ζεσξείην ιεηηνπξγηθά αλεπαξθήο, θαζφζνλ δελ αληηκεησπίδνληαλ απνηειεζκαηηθά νη αλάγθεο ζπληήξεζεο ησλ ειηθνπηέξσλ, νχηε κπνξνχζε λα θξηζεί, σο ε πιένλ νηθνλνκηθά ζπκθέξνπζα γηα ην Γεκφζην. 6. Απφ ηελ κέρξη ηελ ( εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ππ αξηζ. 13/2010 ζχκβαζεο ηεο Τπεξεζίαο κε ηελ εηαηξεία «ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ Α.Δ.Δ.») ε ζπληήξεζε ησλ πέληε (5) ειηθνπηέξσλ δηελεξγείην απνζπαζκαηηθά (κε ζπληήξεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ Δ/Π θαη γηα πεξηνξηζκέλν ρξφλν πηεηηθή ηθαλφηεηα ) θαη γηα ηελ θάιπςε θαη κφλν έθηαθησλ θαη απξφβιεπησλ αλαγθψλ. Διαγωνιζηική διαδικαζία με πποκήπςξη ανοισηού διαγωνιζμού 1. Με ηελ ππ αξηζ. 22/2009 απφ πξνθήξπμε ηνπ Αξρεγείνπ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, πξνθεξχρηεθε δηεζλήο αλνηθηφο δηαγσληζκφο γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ παξνρήο ππεξεζηψλ «Γηνηθεηηθήο θαη Σερληθήο Τπνζηήξημεο- πληήξεζεο ησλ ειηθνπηέξσλ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο- Δθπαίδεπζεο ηερληηψλ θαη ρεηξηζηψλ απηψλ», γηα ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ, κε δηθαίσκα πξναίξεζεο κέρξη θαη ηξία (3) επηπιένλ έηε, εθηηκψκελεο αμίαο αλά έηνο ( ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θξαηήζεσλ 6,5536% θαη Φ.Π.Α. 19%), κε εκεξνκελία θαηάζεζεο πξνζθνξψλ ηελ 16 ε Ννεκβξίνπ Με ηελ ππ αξηζ. 8032/15/14-ε απφ απφθαζε ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ ηνπ Αξρεγείνπ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο (Α.Δ.Α.) κεηαηέζεθε ε εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ ηεο ππ αξηζ. 22/2009 πξνθήξπμεο ηνπ Α.Δ.Α. γηα ηελ , πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί δπλαηή ε παξνρή δηεπθξηληζηηθψλ πιεξνθνξηψλ, αλαθνξηθά κε ηελ θαηάζηαζε ησλ ειηθνπηέξσλ (αξηζκφο σξψλ πηήζεο, κεηξψα) ζηηο ελδηαθεξφκελεο εηαηξείεο, θαηφπηλ ζρεηηθψλ αηηεκάησλ ηνπο. 3. Με ηελ ππ αξηζ. 8032/15/14-ξιδ απφ απφθαζε ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ /Α.Δ.Α. αλαβιήζεθε επ αφξηζηνλ ε δηελέξγεηα ηνπ αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ 1 χκθσλα κε ην ππάξηζ. 8032/15/22-ξθζη απφ 17/5/2010 έγγξαθν ηεο Τπεξεζίαο Δλαεξίσλ Μέζσλ ηνπ Α.Δ..Α. 3

5 ηεο σο άλσ ππ αξηζ. 22/2009 πξνθήξπμεο ηνπ Α.Δ.Α., θαηφπηλ ζρεηηθψλ επηζηνιψλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ εηαηξεηψλ, πξνθεηκέλνπ φπσο αλαθέξνληαλ ζηελ αλσηέξσ απφθαζε λα επαλαμηνινγεζνχλ, γηα ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, νη ηερληθνί φξνη, σο θαη ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο /βαζκνιφγεζεο ηεο ελ ιφγσ πξνθήξπμεο. Διαγωνιζηική διαδικαζία διαππαγμάηεςζηρ. 1.χκθσλα κε ηελ ππ αξηζ. 8032/15/16/-γ απφ απφθαζε ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ /Α.Δ.Α, εγθξίζεθε γηα ιφγνπο εμαηξεηηθά επείγνπζαο αλάγθεο, νθεηιφκελεο ζε γεγνλφο απξφβιεπην, ην νπνίν δελ απνξξέεη απφ επζχλε ηεο Τπεξεζίαο, θαη ε νπνία (αλάγθε) θαζηζηά αδχλαηε ηε ηήξεζε ησλ πξνζεζκηψλ πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηε δηελέξγεηα ηαθηηθήο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο (αλνηθηήο, θιεηζηήο ή κε δηαπξαγκάηεπζε κε δεκνζίεπζε ζρεηηθήο πξνθήξπμεο), ε αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζπληήξεζεο ησλ ειηθνπηέξσλ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο κε ηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο, ρσξίο πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε πξνθήξπμεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 83, παξ.3 πεξ.δ ηνπ Ν.2362/1995 θαη ηνπ άξζξνπ 25 πεξ. 1γ ηνπ Π.Γ. 60/2007, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα έμη (6) κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, κε δηθαίσκα πξναίξεζεο γηα έμη (6) επηπιένλ κήλεο, εθηηκψκελεο αμίαο,αλά εμάκελν, , ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θξαηήζεσλ 6,5536% θαη ΦΠΑ 21%, ήηνη ζπλνιηθήο εθηηκψκελεο αμίαο , ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ σο άλσ θξαηήζεσλ θαη Φ.Π.Α,γηα ηα δχν σο άλσ εμάκελα. 2. Με ηελ ππ αξηζ.8032/15/16-ε απφ πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ /Α.Δ.Α, πξνζθιήζεθαλ, ζχκθσλα κε ηελ ππ αξηζ 8032/15/16/-γ απφ απφθαζε, νη αλψλπκεο εηαηξίεο κε ηε επσλπκία: α) ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ Α.Δ.Δ. AEROSERVICES A.E.E. θαη β) INTELIGENT COMMUNICATION SYSTEMS AND SERVICES ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΗΑΓΩΓΗΚΖ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ ΚΑΗ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ( ICSS ), πξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπλ ηελ ηερληθννηθνλνκηθή πξνζθνξά γηα ηελ ελ ιφγσ παξνρή ππεξεζηψλ 2. Καηά ηεο πξφζθιεζεο απηήο ππεβιήζεζαλ εκπξνζέζκσο: α. Ζ απφ (πξνδηθαζηηθή) πξνζθπγή ηεο εηαηξείαο ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ Α.Δ.Δ. AEROSERVICES A.E.E. ) θαηά ησλ φξσλ ηεο πξναλαθεξφκελεο πξφζθιεζεο ελδηαθέξνληνο, θαζψο θαη θαηά ηεο απφθαζεο, κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε δηελέξγεηα δηαπξαγκάηεπζεο πξνβάιινληαο φηη δελ ζπληξέρεη πεξίπησζε αλάγθεο θαη αθφκα αζάθεηα πεξί ηεο θαηάζηαζεο ησλ ειηθνπηέξσλ, πεξί ηεο λνκηκφηεηαο ηεο επηιερζείζαο δηαδηθαζίαο ( δηαπξαγκάηεπζεο) θαη έιιεηςεο αξκνδηφηεηαο ηνπ νξγάλνπ πνπ εμέδσζε ηελ απφθαζε. β. Ζ απφ (πξνδηθαζηηθή) πξνζθπγή ηεο εηαηξείαο INTELIGENT COMMUNICATION SYSTEMS AND SERVICES ( ICSS ) θαηά ησλ φξσλ ηεο πξναλαθεξφκελεο πξφζθιεζεο ελδηαθέξνληνο, πξνβάιινληαο ιαλζαζκέλε απαίηεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 8 ηεο παξ. 10 ηνπ λ. 3310/2005 ( φπσο 2 εκεηψλεηαη φηη, νη εηαηξίεο OLYMPIC AIR A.E. θαη Διιεληθή Αεξνπνξηθή Βηνκεραλία ΑΔ. γλσζηνπνίεζαλ φηη αδπλαηνχζαλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο ΔΛ.Α. θαη δελ θιήζεθαλ λα ζπκκεηάζρνπλ. 4

6 ηξνπνπνηήζεθε απφ ην Ν.3414/2005), ζχγρπζε θξηηεξίσλ επηινγήο θαη αλάζεζεο, ανξηζηία ζηνλ ηξφπν βαζκνιφγεζεο θαη αζάθεηα φξσλ. 3. Ζ Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ /Α.Δ.Α δελ εμέδσζε απφθαζε πεξί ηεο απνδνρήο απφξξηςεο ησλ αλσηέξσ πξνζθπγψλ. Έηζη κεηά ηελ άπξαθηε παξέιεπζε δεθαεκέξνπ απφ ηελ θαηάζεζή ηνπο, απνξξίθζεθαλ ζησπεξά, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 2522/ Με ην απφ ππφκλεκά ηεο ε εηαηξία AEROSERVICES A.E.E. δήηεζε ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο ηεο ICSS γηα ιφγνπο πνπ αθνξνχλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ηεο. 5. ηε ζπλέρεηα, θαηά ησλ φξσλ ηεο ππ άξηζ.8032/15/16-ε απφ πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ ηνπ Α.Δ.Α θαη ηεο ζησπεξήο απφξξηςεο ησλ αλσηέξσ πξνδηθαζηηθψλ πξνζθπγψλ ππεβιήζεζαλ ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Αλαζηνιψλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο: α. Ζ κε αξηζ. θαηάζεζε ΔΓ 512/ αίηεζε αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ ηεο εηαηξείαο INTELIGENT COMMUNICATION SYSTEMS AND SERVICES, θαη β. Ζ κε αξηζ. θαηάζεζε ΔΓ 528/ αίηεζε αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ ηεο εηαηξείαο ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ Α.Δ.Δ. ησλ νπνίσλ ε εθδίθαζε νξίζηεθε ζηηο Με ηελ ππ αξηζ. 8032/15/16-ιγ απφ απφθαζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηνπ Κιάδνπ Οηθνλνκνηερληθψλ θαη Πιεξνθνξηθήο ηνπ Α.Δ.Α, έγηλαλ θαη αξρήλ απνδεθηέο νη θαηαηεζείζεο πξνζθνξέο ησλ πξναλαθεξφκελσλ εηαηξεηψλ, απφ ηεο απφςεσο ππνβνιήο ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο ( ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 118/2007) θαη εγθξίζεθε ε απνζηνιή ησλ ηερληθψλ ηνπο πξνζθνξψλ ζηε Γ/λζε Σερληθψλ /Α.Δ.Α. πξνο αμηνιφγεζε. Καηά ηεο σο άλσ απφθαζεο απηήο ππεβιήζεζαλ εκπξνζέζκσο: α) Ζ απφ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ηεο εηαηξείαο INTELIGENT COMMUNICATION SYSTEMS AND SERVICES ( ICSS ), κε ηελ νπνία αηηείηαη ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο ηεο εηαηξείαο AEROSERVICES A.E.E., πξνβάιινληαο απφςεηο πεξί κε πξνζήθνπζαο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απαηηνχληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηεο παξ. 10 ηνπ Ν. 3310/2005, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην Ν. 3414/2005, θαη ηνπ εδαθ. δ ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Π.Γ 60/2007 θαη β) Ζ απφ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ηεο εηαηξείαο AEROSERVICES A.E.E., κε ηελ νπνία αηηείηαη ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο ηεο εηαηξείαο ICSS, πξνβάιινληαο απφςεηο πεξί ειιηπνχο- ιαλζαζκέλεο αξίζκεζεο ησλ εγγξάθσλ ζηνηρείσλ ηεο πξνζθνξάο, έιιεηςεο εκεξνκελίαο επί ηεο πξάμεο ζεψξεζεο ηεο ππνγξαθήο ζε κηα εθ ησλ απαηηνχκελσλ ππεχζπλσλ δειψζεσλ θαη επί ησλ ζηνηρείσλ ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο. 7. Με ηελ ππ αξηζ. 8032/15/16/-λδ απφ απφθαζε ηνπ Πξντζηακέλνπ Δπηηειείνπ ηνπ Α.Δ.Α., απνξξίθζεθαλ, σο αβάζηκεο θαηά Νφκν νη απφ πξνζθπγέο ησλ δχν παξαπάλσ ζπκκεηερφλησλ εηαηξεηψλ. 8. Με ηελ ππ αξηζ. 8032/15/16-νβ απφ απφθαζε ηνπ Πξντζηακέλνπ Κιάδνπ Οηθνλνκνηερληθψλ θαη Πιεξνθνξηθήο ηνπ Α.Δ.Α: α) έγηλε απνδεθηή ε ηερληθή πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ Α.Δ.Δ., επεηδή απηή πιεξνχζε ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 5

7 ηεο ππ αξηζ. 8032/15/16-ε απφ πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ηνπ Α.Δ.Α θαη εγθξίζεθε ε απνζθξάγηζε ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο. β) απνξξίθζεθε ε ηερληθή πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία INTELIGENT COMMUNICATION SYSTEMS AND SERVICES ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΗΑΓΩΓΗΚΖ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ ΚΑΗ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ( ICSS ), επεηδή ε ηερληθή ηεο πξνζθνξά δελ πιεξνχζε ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο ππ αξηζ. 8032/15/16-ε απφ πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ηνπ ΑΔΑ, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ζην απφ πξαθηηθφ ηερληθήο αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ, ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο. 9. Καηά ηεο ππ αξηζ. 8032/15/16-νβ απφ απφθαζεο ε εηαηξεία ICSS άζθεζε πξνζθπγή ηνπ άξζξνπ 3 παξ.2 ηνπ λ. 2522/1997, ε νπνία απνξξίθζεθε κε ηελ ππ αξηζ. 8032/15/16- θβ / απφθαζε ηνπ Κιάδνπ Οηθνλνκηθνηερληθψλ & Πιεξνθνξηθήο ηνπ Α.Δ.Α 10. Καηά ηεο ηειεπηαίαο απηήο απνθάζεσο, θαζψο θαη θαηά ηεο ππ αξηζ. 8032/15/16/- λδ απφ απνθάζεσο, ε αλσηέξσ εηαηξεία άζθεζε αηηήζεηο αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ ( ), νη νπνίεο ζπλδηθάζηεθαλ θαη απνξξίθζεθαλ κε ηε ππ άξηζ. 758/2010 ( εκεξ. έθδνζεο ) απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Αλαζηνιψλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο. 11.Σειηθά, κε ηελ ππ αξηζ. 8032/15/16-ξηζ / απφθαζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηνπ Κιάδνπ Οηθνλνκνηερληθψλ θαη Πιεξνθνξηθήο ηνπ Α.Δ.Α θαη ελψ, ζην κεηαμχ, είρε αξρίζεη θαη νινθιεξσζεί κε ηελ ππνγξαθή ζρεηηθήο ζχκβαζεο (αξηζ. 13/ ) ε κλεκνλεπφκελε ζην ακέζσο επφκελν θεθάιαην ( Γ.2) ηεο παξνχζεο δηαδηθαζία, καηαηψζεθε νξηζηηθά ε δηελέξγεηα ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο (δηαπξαγκάηεπζεο) ηεο ππ άξηζ. 8032/15/16-ε / πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ηνπ Α.Δ.Α, κε ην ζθεπηηθφ φηη «θαηφπηλ ηεο θαηάξηηζεο ηεο πξναλαθεξφκελεο ζχκβαζεο( ελλ. 13/ ), εμέιηπνλ νη ιφγνη ζπλέρηζεο ηεο δηελέξγεηαο ηεο ελ ιφγσ δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, θαζφζνλ δελ πθίζηαηαη πιένλ ε απαηηνχκελε ( εθ ηνπ λφκνπ) εμαηξεηηθά επείγνπζα αλάγθε, γηα ηελ παξνρή ησλ ελ ιφγσ ππεξεζηψλ, δεδνκέλνπ φηη θαιχθζεθαλ νη ζρεηηθέο αλάγθεο ηεο Τπεξεζίαο.». Γ.2. Ωρ ππορ ηην απεςθείαρ ανάθεζηρ ηηρ ζςνηήπηζηρ ηων πένηε (5) ελικοπηέπων ηηρ Δλληνικήρ Αζηςνομίαρ. 1. Καηά ην ρξφλν, πνπ ειάκβαλαλ ρψξα νη πξναλαθεξζείζεο δηνηθεηηθέο θαη δηθαζηηθέο ελέξγεηεο, ε Γηεχζπλζε Αληηκεηψπηζεο Δηδηθψλ Δγθιεκάησλ Βίαο (Γ.Α.Δ.Δ.Β.), κε ηελ απφ άθξσο απφξξεηε θαηεπείγνπζα αλαθνξά ηεο πξνο ηνλ αξρεγφ ηεο ΔΛ.Α, αηηήζεθε ηελ άκεζε ππνζηήξημε ησλ επηρεηξήζεψλ ηεο απφ ηα ελαέξηα κέζα ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο γηα ιφγνπο έθηαθηεο θαη θαλεξά θαηεπείγνπζαο αλάγθεο (έξεπλεο γηα ηξνκνθξαηηθή νξγάλσζε). 2. Ζ Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ ηνπ Κιάδνπ Οηθνλνκνηερληθψλ θαη Πιεξνθνξηθήο ηνπ Α.Δ.Α κε ην ππ αξηζ. 8032/15/16-μ απφ έγγξαθφ ηεο πξνο ηε Γηεχζπλζε Οξγάλσζεο Ννκνζεζίαο ηνπ Α.Δ.Α. έζεζε ην αθφινπζν εξψηεκα: «Δύναηαι να αλαηεζεί, κε απεπζείαο αλάζεζε, ε δηνηθεηηθή θαη ηερληθή ππνζηήξημε /ζπληήξεζε ησλ ειηθνπηέξσλ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο ζε ηδησηηθή επηρείξεζε- αζρέησο εάλ απηή ζπκκεηέρεη ζε πξνεγνχκελε αλάινγε δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο γηα ιφγνπο έθηαθηεο θαη θαλεξά θαηεπείγνπζαο αλάγθεο, 6

8 νθεηιφκελεο ζε απξφβιεπηα γεγνλφηα, θαη εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 83 παξ.3 πεξ. δ ηνπ Ν.2362/95 θαη ηνπ άξζξνπ25 παξ. 1γ ηνπ Π.Γ 60/2007, ηδίσο ελφςεη ησλ δηαιακβαλνκέλσλ ζην αλσηέξσ απφξξεην έγγξαθν ηεο Γ.Α.Δ.Δ.Β., πξνο άκεζε ππνζηήξημε ησλ επηρεηξήζεψλ ηεο, γηα ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο ( έξεπλεο γηα ηξνκνθξαηηθή νξγάλσζε») Ζ εξσηεζείζα ππεξεζία κε ην αξηζ. πξση. 7016/87/30-ζη / έγγξαθφ ηεο δήηεζε ηε Γλσκνδφηεζε ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο επί ηνπ σο άλσ εξσηήκαηνο. 3. Σν Ε Σκήκα ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο γλσκνδφηεζε επί ηνπ σο άλσ εξσηήκαηνο ( αξηζ. Γλσκνδφηεζεο :193/ ) 3, νκνθψλσο, σο αθνινχζσο: «VI. Με βάζε φζα έρνπλ γίλεη δεθηά ζηελ πξνεγνχκελε ζθέςε θαη ελφςεη ηνπ δηδφκελνπ απφ ηελ ππεξεζία πξαγκαηηθνχ, πξέπεη λα γίλεη δεθηφ φηη, ε Διιεληθή Αζηπλνκία κπνξεί,αηηηνινγψληαο πάλησο πιήξσο θαη κε βάζε ην ζχλνιν ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ, λα πξνζθχγεη θαη ζε λέα δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο, δηαβνπιεπφκελε θαη επηινγή ηεο, κε κηα κφλν επηρείξεζε πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηε δηνηθεηηθή θαη ηερληθή ππνζηήξημε ειηθνπηέξσλ ηνπ είδνπο πνπ θαηέρεη θαη ρξεζηκνπνηεί ε Διιεληθή Αζηπλνκία, αλεμαξηήησο ηνπ εάλ απηή ζπκκεηείρε ή φρη ζηελ πξνεγνχκελε δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο, αθνινχζσο δε θαη ζηελ απεπζείαο αλάζεζε ζε απηήλ ηεο ελ ιφγσ ππεξεζίαο, δηφηη: α) ζπληξέρεη, θαη αξρήλ θαηεπείγσλ ιφγνο, θαηά ηελ αλέιεγθηε ελ πξνθεηκέλσ απφ ην Ν..Κ θξίζε ηεο αξρήο, ελφςεη ηνπ απνξξήηνπ ηνπ εγγξάθνπ ηεο, ε αλαθνξά ηνπ νπνίνπ πάλησο παξέρεη επαξθή δεδνκέλα γηα ηελ, θαηαξρήλ, εθηίκεζή ηνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηα θνηλψο πιένλ θαη δηα ηνπ ηχπνπ γλσζηά πεξηζηαηηθά γηα πξφζθαηεο θαη ζπγθεθξηκέλεο επηρεηξήζεηο ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο θαηά ηξνκνθξαηηθήο νξγαλψζεσο., β) δελ ζπληξέρεη θψιπκα απφ ηελ πξνεγνχκελε δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο, ε λνκηκφηεηα ηεο νπνίαο εθθξεκεί ελψπηνλ ηνπ.η.δ, κεηά ηελ άζθεζε απφ ελδηαθεξφκελεο εηαηξείεο αίηεζεο αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ θαηά ηεο πξφζθιεζεο γηα ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ πξνεγνχκελε δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο, θαζφζνλ ε λεφηεξε πξνζθπγή ζηελ ίδηα δηαδηθαζία θαη ε εληεχζελ αλάζεζε ηεο ηερληθήο ππνζηήξημεο ησλ ειηθνπηέξσλ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο είλαη απηνηειήο θαη αλεμάξηεηε απφ ηελ πξνεγνχκελε, δηφηη ζηεξίδεηαη ζε δηαθνξεηηθά πξαγκαηηθά δεδνκέλα. Δμππαθνχεηαη φηη ε δηάξθεηα ηεο αλάζεζεο ηεο ελ ιφγσ ππεξεζίαο θαη ν αξηζκφο ησλ ειηθνπηέξσλ ζηνλ νπνίν ζα αθνξά ζα πξέπεη λα είλαη ηα απνιχησο αλαγθαία γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο αζηπλνκηθέο επηρεηξήζεηο, πξνθαλψο πάλησο δελ κπνξεί λα είλαη αληίζηνηρε κε εθείλα ηεο πξνεγνχκελεο δηαδηθαζίαο δηαπξαγκάηεπζεο». 4.. Ζ Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ ηνπ Κιάδνπ Οηθνλνκνηερληθψλ θαη Πιεξνθνξηθήο ηνπ Α.Δ.Α κε ην ππ αξηζ 8032/15/17-α / έγγξαθφ ηεο πξνο ηελ Τπεξεζία Δλαεξίσλ Μέζσλ ηνπ Α.Δ.Α. δήηεζε ηηο απφςεηο ηεο, πξνθεηκέλνπ λα δηελεξγήζεη λέα δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο (ρσξίο δεκνζίεπζε πξνθήξπμεο), κε κηα κφλν ηδησηηθή επηρείξεζε γηα ηελ άκεζε παξνρή ππεξεζηψλ, θαη ζπγθεθξηκέλα : α) πνηα ηδησηηθή εηαηξεία είλαη θαηαιιειφηεξε έλαληη ησλ ππνινίπσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ρψξν, β) πφζα θαη πνηα απφ ηα πέληε (5) ειηθφπηεξα πνπ δηαζέηεη ε ΔΛ.Α θξίλνληαη απνιχησο αλαγθαία γηα λα θαιπθζνχλ νη ζεκεξηλέο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο. 5.. ε απάληεζε ηνπ πξναλαθεξφκελνπ εγγξάθνπ, ε Τπεξεζία Δλαεξίσλ Μέζσλ ηνπ Α.Δ.Α κε ην ππ αξηζ. 8032/15/22-ξθζη απφ έγγξαθφ ηεο γλψξηζε φηη, «θξίλνπκε απνιχησο πην αλαγθαία γηα ηελ θάιπςε ησλ εθηάθησλ θαλεξψλ θαη θαηεπεηγνπζψλ αλαγθψλ γηα ζπγθεθξηκέλεο επηρεηξήζεηο αλά ηελ επηθξάηεηα γηα ζέκαηα ηξνκνθξαηία, Γεκφζηα θαη 3 Ζ νπνία έγηλε απνδεθηή απφ ηνλ Τθππνπξγφ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε κε ηελ 7016/87/30-ε / απφθαζή ηνπ. 7

9 εζληθήο αζθάιεηαο ηνπιάρηζηνλ ηα ηέζζεξα (4) ειηθφπηεξα καο», αλαθέξνληάο ηα αλαιπηηθά αλά ηχπν θαη ινηπά ραξαθηεξηζηηθά, θαη πξνηείλεη «απφ ηηο εηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ επξχηεξν ρψξν ηερληθήο ππνζηήξημεο..ηελ AEROSERVICES ΑΔΡΟΠΟΡΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ, ε νπνία είλαη ε πιένλ θαηάιιειε εηαηξεία.πνπ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθέξεη φρη κφλν πιήξε ηερληθή ππνζηήξημε ησλ Δ/Π ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο ηα νπνία δηαζέηνπκε θαη κείο, αιιά επηπιένλ απνηειεί ηνλ κφλν επίζεκν δηαλνκέα πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ γηα ηελ επξχηεξε αγνξά ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ζηε Διιάδα» Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ, ε Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ ηνπ Κιάδνπ Οηθνλνκνηερληθψλ θαη Πιεξνθνξηθήο ηνπ Α.Δ.Α κε ηελ ππ αξηζ. 8032/15/17-δ απφ απφθαζε ηνπ Γηεπζπληή ηεο - θαη ζε ζπλέρεηα ηνπ ππ αξηζ 8032/15/17-δ απφ Δηζεγεηηθνχ ηεο εκεηψκαηνο - απνθάζηζε: α) ηελ έγθξηζε, γηα ιφγνπο θαηεπείγνπζαο αλάγθεο, νθεηινκέλεο ζε γεγνλφο απξφβιεπην, πνπ δελ απνξξέεη απφ επζχλε ηεο Τπεξεζίαο, θαη δελ είλαη δπλαηή ε ηήξεζε ησλ πξνζεζκηψλ πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηηο αλνηθηέο, θιεηζηέο ή κε δηαπξαγκάηεπζε δηαδηθαζίεο ( κε δεκνζίεπζε πξνθήξπμεο δηαγσληζκνχ), ηεο ζχλαςεο ζχκβαζεο παξνρήο ππεξεζηψλ «Γηνηθεηηθήο θαη Σερληθήο Τπνζηήξημεο- πληήξεζεο ησλ ειηθνπηέξσλ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο Δθπαίδεπζεο ηερληθψλ θαη ρεηξηζηψλ απηψλ», κε πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο» (ρσξίο πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε ζρεηηθήο πξνθήξπμεο) κε ηελ εηαηξεία «ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ Α.Δ..Δ», ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 83, παξ.3 πεξ.δ ηνπ Ν.2362/1995 θαη ηνπ άξζξνπ 25 πεξ. ηγ ηνπ Π.Γ. 60/2007, γηα ηα ηέζζεξα (4) ειηθφπηεξα ηεο ΔΛ.Α (φπσο απηά αλαθέξνληαη ζην ππ αξηζ.8032/15/22-ξθζη απφ 17/5/2010 έγγξαθν ηεο Τ.Δ.Μ.Δ.Α,) γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πέληε (5) κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο,κε δηθαίσκα πξναίξεζεο γηα πέληε (5) επηπιένλ κήλεο., εθηηκψκελεο αμίαο, αλά πεληάκελν, ηεηξαθνζίσλ έμη ρηιηάδσλ Δπξψ ( ), ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θξαηήζεσλ 6,5536% θαη Φ.Π.Α. 21%, ήηνη ζπλνιηθήο εθηηκψκελεο αμίαο νθηαθνζίσλ δψδεθα ρηιηάδσλ Δπξψ ( ), ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ σο άλσ θξαηήζεσλ θαη Φ.Π.Α.,γηα ηα δχν σο άλσ πεληάκελα. β) ηελ πξφζθιεζε ηεο εηαηξείαο «ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ Α.Δ..Δ» λα θαηαζέζεη ηερληθή θαη νηθνλνκηθή πξνζθνξά, εληφο ηξηψλ (3) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο θαη ζχκθσλα κε ηηο ζπλεκκέλεο ( ζηελ πξφζθιεζε) ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ηηο ινηπέο απαηηήζεηο φξνο ηεο Τπεξεζίαο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ.118/2007. Ωο αηηηνινγηθνί ιφγνη ηεο ιήςεο ηεο σο άλσ απφθαζεο, φπσο απηνί αλαθέξνληαη ζην ζθεπηηθφ ηεο, είλαη ην γεγνλφο φηη: α. Η ππ αξηζ. 40/2007 ζχκβαζε ηνπ Α.Δ.Α. κε ηελ Οιπκπηαθή Αεξνπινΐα ΑΔ, θαηέζηε αλελεξγφο ηελ , ιφγσ ζέζεο απηήο ζε εθθαζάξηζε, θαη ζπλεπψο ε παχζε ηεο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ ηεο δελ απνξξέεη απφ επζχλε ηνπ Α.Δ.Α.. β. Οη ελ ιφγσ ππεξεζίεο, απφ ηελ κέρξη ηε ζηηγκή ηεο απφθαζεο, παξέρνληαη ζηελ Τ.ΔΜ..Δ.Α., κε βξαρππξφζεζκεο ζπκβάζεηο, θαηφπηλ απεπζείαο αλαζέζεσλ, σο 4 Δπίζεο κε ηηο απφ 9/4/2010 θαη 11/5/2010 επηζηνιέο ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο ( EUROCOPTER ) ησλ σο άλσ ειηθνπηέξσλ πξνο ηελ Τ.Π.Α αλαθέξεηαη φηη ε εηαηξεία «ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ Α.Δ..Δ» απνηειεί ην κνλαδηθφ εμνπζηνδνηεκέλν θέληξν εμππεξέηεζεο θαη δηαλνκέα ζηελ Διιάδα, ηεο εηαηξείαο απηήο 8

10 πξνζσξηλή ιχζε, ε νπνία φκσο θξίλεηαη ιεηηνπξγηθά αλεπαξθήο θαη κε ζπκθέξνπζα γα ην Γεκφζην. γ. Ο πξνθεξπρζείο δηαγσληζκφο ηεο ππ αξηζ. 22/2009 πξνθήξπμεο ηεο Α.Δ.Α., αξρηθά αλαβιεζείο θαηφπηλ ζρεηηθψλ επηζηνιψλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ εηαηξεηψλ, αλαβιήζεθε ζηε ζπλέρεηα επ αφξηζηνλ γηα ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, πξνθεηκέλνπ λα επαλαμηνινγεζνχλ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, κε απνηέιεζκα, ρσξίο ππαηηηφηεηα ηεο Τπεξεζίαο θαη απφ γεγνλφο απξφβιεπην, λα θαζπζηεξήζεη ε εμέιημε ηνπ ελ ιφγσ δηαγσληζκνχ. Δπηπιένλ ν απαηηνχκελνο ρξφλνο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ θαη ηεο πεξαίσζεο ησλ απαξαίηεησλ αιιά ρξνλνβφξσλ ηππηθψλ δηαδηθαζηψλ, θξίλεηαη αβέβαηνο ( δεκνζηνπνίεζε ζε επξσπατθφ επίπεδν, ελδερφκελν ππνβνιήο ζρεηηθψλ ελζηάζεσλ-πξνζθπγψλ). δ. Απξφβιεπηα γεγνλφηα, ηα νπνία δελ νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ηεο Τπεξεζίαο, έρνπλ θαηαζηήζεη αβέβαην ην ρξφλν νινθιήξσζεο ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο (δηαπξαγκάηεπζεο) ηεο ππ αξηζ.8032/15/16-ε απφ πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ηεο Τπεξεζίαο, δεδνκέλνπ φηη, ηελ πξφθεηηαη λα εμεηαζηνχλ νη κε αξηζ. θαηάζεζεο ΔΓ512/ θαη ΔΓ528/ αηηήζεηο αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ, ελψπηνλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, ησλ εηαηξεηψλ INTELIGENT COMMUNICATION SYSTEMS AND ( ICSS ) θαη «ΑΔΡΟΠΟΡΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ Α.Δ..Δ» αληηζηνίρσο, γηα ηηο νπνίεο δελ κπνξνχλ λα απνθιεηζηνχλ σο ελδερφκελα ε ηπρφλ αλαβνιή ηεο εθδίθαζεο, φπσο θαη ε έθδνζε ζρεηηθήο πξνζσξηλήο δηαηαγήο. ε. Γελ έρεη νινθιεξσζεί ε νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο Τπεξεζίαο Δλαεξίσλ Μέζσλ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο ζη. Λφγνη ππέξηεξνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο επηβάινπλ ηελ άκεζε επηρεηξεζηαθή ιεηηνπξγία ησλ ειηθνπηέξσλ ηεο Δ.Α γηα ηελ πξφιεςε θαη θαηαζηνιή ηνπ εγθιήκαηνο θαζψο θαη ηελ αληηκεηψπηζε θάζε αλαθχπηνπζαο έθηαθηεο αλάγθεο, φπσο κε ηελ απφ άθξσο απφξξεηε θαηεπείγνπζα αλαθνξά ηεο Γ.Α.Δ.Δ.Β., θαζίζηαηαη ζαθέο θαη αδηακθηζβήηεην ην θαηεπείγνλ ηεο αλάγθεο ππνζηήξημεο ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο ( έξεπλεο γηα ηξνκνθξαηηθή νξγάλσζε) απφ ηα ελαέξηα κέζα ηεο ΔΛ.Α. δ. Γελ πθίζηαηαη, θαηά ηνλ παξφληα ρξφλν, θακία εηαηξεία κε ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ απαηηεί ην άξζξν 3 ηνπ Ν.2334/1995 γηα ηελ απεπζείαο αλάζεζε ζε απηή ηεο παξνρήο ησλ ελ ιφγσ ππεξεζηψλ ε. Η εηαηξεία «ΑΔΡΟΠΟΡΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ Α.Δ..Δ» θξίλεηαη σο ε πιένλ θαηάιιειε, γηα ηελ παξνρή ησλ ελ ιφγσ ππεξεζηψλ, ζχκθσλα κε ηα έγγξαθα ηεο Τ.Δ.Μ.Δ.Α., απνηειεί ην κνλαδηθφ εμνπζηνδνηεκέλν θέληξν εμππεξέηεζεο θαη δηαλνκέα ζηελ Διιάδα ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο ησλ ειηθνπηέξσλ, ελψ ε πξνζθνξά ηεο είλαη ε κφλε ( εθ ησλ 2 ζπκκεηερφλησλ), πνπ έρεη θξηζεί ηερληθά απνδεθηή ζηελ ήδε δηελεξγνχκελε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο, ηεο ππ αξηζ. 8032/15/16-ε απφ πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο. 7. Με ηελ ππ αξηζ. 8032/15/17-ε απφ πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο πξνο ηελ σο άλσ εηαηξεία εθιήζε απηή ηελ , ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο Μφληκεο Δπηηξνπήο Παξαιαβήο θαη Απνζθξάγηζεο Πξνζθνξψλ ηνπ Α.Δ.Α.(Μ.Δ.Π.Α.Π/Α.Δ.Α) λα ππνβάιεη ηελ πξνζθνξά ηεο γηα ηελ ελ ιφγσ δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία, ζχκθσλα κε ην ζθεπηηθφ ηεο πξναλαθεξφκελεο ππ αξηζ. 8032/15/17-δ απφ απφθαζεο, ησλ επηζπλαπηφκελσλ Παξαξηεκάησλ Α θαη Β (φξνη παξνρήο ππεξεζηψλ θαη ηερληθέο 9

11 πξνδηαγξαθέο), θαζψο θαη ησλ αλαθεξνκέλσλ ζην ππ αξηζ. 8032/15/22-ξθζη / έγγξαθν ηεο Τ.Δ.Μ.Δ.Α. 8. ηηο , ζχκθσλα κε ην θαηά ηελ εκεξνκελία απηή ζπληαρζέλ Πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηεο Μφληκεο Δπηηξνπήο Παξαιαβήο θαη Απνζθξάγηζεο Πξνζθνξψλ ηνπ Α.Δ.Α.(Μ.Δ.Π.Α.Π/Α.Δ.Α), παξειήθζεζαλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη απνζθξαγίζηεθαλ ε θαηαηεζείζα ηερληθή θαη νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο «ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ Α.Δ..Δ». 9. Με ην ππ αξηζ. 8032/15/17-1α απφ έγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ ηνπ Κιάδνπ Οηθνλνκνηερληθψλ θαη Πιεξνθνξηθήο ηνπ Α.Δ.Α πξνο ηελ Τπεξεζία Δλαεξίσλ Μέζσλ/Α.Δ.Α δεηήζεθαλ νη απφςεηο ηεο επί ησλ δηαιακβαλνκέλσλ ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηεο σο άλσ εηαηξείαο. 10.Ζ Τπεξεζία Δλαεξίσλ Μέζσλ/Α.Δ.Α κε ην ππ αξηζ. 8032/15/22-ξια απφ απαληεηηθφ ηεο έγγξαθν πξνο ηελ Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ ηνπ Α.Δ.Α γλψξηζε ηηο απφςεηο ηεο επί ησλ ζηνηρείσλ ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηεο εηαηξείαο «ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ Α.Δ..Δ» επηζεκαίλνληαο κεηαμχ άιισλ φηη, «δ)η Τπεξεζία καο δελ κπνξεί λα θξίλεη εάλ ε πξνζθεξφκελε ηηκή ηεο εηαηξείαο AEROSERVICES είλαη ζπκθέξνπζα ή φρη ιφγσ κε πξνγελέζηεξεο εκπεηξίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θαη νη παξνχζεο ζπλζήθεο απεπζείαο αλάζεζεο είλαη απαγνξεπηηθέο γηα ιφγνπο ερεκχζεηαο θαη απξφζθνπηεο πξαγκαηνπνίεζεο ηεο παξνχζεο δηαδηθαζίαο ζε έξεπλα αγνξάο γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. Απφ ηνλ ηξφπν δε πνπ είλαη δνκεκέλε ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζε γεληθφ ζπλνιηθφ πνζφ θαη φρη σο θφζηνο αλά εξγαηνψξα, δελ καο επηηξέπεη λα εμάγνπκε αζθαιή ζπκπεξάζκαηα, θαζφζνλ δελ κπνξεί λα αλαρζεί ζε ζπγθξηηηθά ζηνηρεία.δ) Φξνλνχκε φηη ζηελ σο άλσ πξνζθεξφκελε ηηκή ηεο εηαηξείαο AEROSERVICES ζα πξέπεη ζε θάζε πεξίπησζε λα ζπκπεξηιεθζεί θαη ην πέκπην ειηθφπηεξφ καο άλεπ επηπιένλ θφζηνπο, ε δε ηηκή πξνζθνξάο λα παξακείλεη δεζκεπηηθή..θαη επίζεο δεζκεπηηθή αλεμαξηήησο επξεκάησλ, δηαδηθαζηψλ θαη εξγαζηψλ πνπ ζα απαηηεζνχλ θαηά ηε δηαδηθαζία απνθαηάζηαζεο ηεο πιντκφηεηαο φισλ ησλ ειηθνπηέξσλ καο». 11. Με ην ππ αξηζ. 8032/15/17-1γ απφ έγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ ηνπ Κιάδνπ Οηθνλνκνηερληθψλ θαη Πιεξνθνξηθήο ηνπ Α.Δ.Α πξνο ηελ εηαηξεία «ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ Α.Δ. Δ» ηίζεληαη νξηζκέλα εξσηήκαηα επί ησλ ζηνηρείσλ ηεο σο άλσ πξνζθνξάο ηεο θαη δεηείηαη λέα νηθνλνκηθή πξνζθνξά, «ζηελ νπνία λα δίδνληαη νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο αλά ψξα πηήζεο ( γηα θάζε ηχπν ειηθνπηέξνπ) θαη λα κελ πεξηιακβάλεηαη πεξηνξηζηηθφ ζπλνιηθφ θφζηνο γηα ηελ παξνρή ησλ ελ ιφγσ ππεξεζηψλ». 12. Με ηελ απφ απαληεηηθή ηεο επηζηνιή ε εηαηξεία «ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ Α.Δ.Δ» γλψξηζε ζηε Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ ηνπ Κιάδνπ Οηθνλνκνηερληθψλ θαη Πιεξνθνξηθήο ηνπ Α.Δ.Α ηνπο βειηησκέλνπο φξνπο ( θακία επηπιένλ επηβάξπλζε γηα ηελ ΔΛ.Α πέξαλ ηεο ηηκήο πξνζθνξάο ηεο παξ.1 ε θαη ηνπ δηαρεηξηζηηθνχ θφζηνπο ησλ παξ. 1β,1γ θαη 1δ, παξνρή ππεξεζηψλ αλεμαξηήησο επξεκάησλ, δηαδηθαζηψλ θαη εξγαζηψλ πνπ ζα απαηηεζνχλ θαηά ηε δηαδηθαζία απνθαηάζηαζεο ηεο πιντκφηεηαο ησλ ειηθνπηέξσλ, έθπησζε 5% επί ηεο πξνζθεξζείζεο ηηκήο, θ.ιπ. ) επί ηεο αξρηθψο θαηαηεζείζαο πξνζθνξάο ηεο, ηνπο νπνίνπο πξνζθέξεη γηα ηελ παξνρή ησλ ελ ιφγσ ππεξεζηψλ θαη επί ησλ νπνίσλ δεζκεχεηαη. 13. χκθσλα κε ην απφ Πξαθηηθφ αμηνιφγεζεο ηεο Δπηηξνπήο, πνπ ζπλεζηήζε κε βάζε ηελ ππ αξηζ 8060/1/62-πζ απφ απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκφζηαο Σάμεο /Α.Δ.Α., πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζεη ηελ ηερληθή 10

12 πξνζθνξά ηεο σο άλσ εηαηξείαο, απηή θξίζεθε θαηά πιεηνςεθία ηερληθά απνδεθηή, σο θαιχπηνπζα ηηο απαηηήζεηο ηεο ελ ιφγσ πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο. 14.Ζ Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ ηνπ Κιάδνπ Οηθνλνκνηερληθψλ θαη Πιεξνθνξηθήο ηνπ Α.Δ.Α κε ηελ ππ αξηζ. 8032/15/17-ηδ απφ εηζήγεζε ηεο πξνο ηελ Μφληκε Δπηηξνπή Πξνκεζεηψλ θαη χλαςεο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Τπεξεζηψλ (Μ.Δ.Π..Γ..Τ.) ηνπ Α.Δ..Α. εηζεγήζεθε: α) λα γίλεη απνδεθηή ε πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο «ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ Α.Δ.Δ», β) λα αλαηεζεί ζ απηή ε παξνρή ππεξεζηψλ «Γηνηθεηηθήο θαη Σερληθήο Τπνζηήξημεο- πληήξεζεο ησλ ειηθνπηέξσλ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο- Δθπαίδεπζεο ηερληθψλ απηψλ» θαη γ) λα θιεζεί θαη λα παξαζηεί ζηε ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο σο άλσ εηαηξείαο θαζψο θαη λα θαηαβιεζεί πξνζπάζεηα πεξαηηέξσ κείσζεο ηεο ηηκήο 15. χκθσλα κε ην απφ πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηεο Μ.Δ.Π..Γ..Τ./Α.Δ..Α ε Δπηηξνπή γλσκνδφηεζε νκφθσλα, φπσο γίλεη δεθηή ε ακέζσο πξναλαθεξζείζα εηζήγεζε ηεο ππεξεζίαο θαηά ηα κέξε ησλ εηζεγήζεσλ α θαη β θαη αξλεηηθά θαηά ην κέξνο γ. Δπίζεο ε ελ ιφγσ εηαηξεία κε ηελ απφ επηζηνιή ηεο πξνο ηελ Τπεξεζία γλψξηζε φηη δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα κείσζεο ηεο πξνζθεξζείζεο ηηκήο. 16.Με ηελ ππ αξηζ. 8032/15/17-θα απφ απφθαζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηνπ Κιάδνπ Οηθνλνκνηερληθψλ θαη Πιεξνθνξηθήο ηνπ Α.Δ.Α : 1.Έγηλε απνδεθηή ε πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο «ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ Α.Δ.Δ» 2. Αλαηέζεθε ζε απηή ε παξνρή ππεξεζηψλ «Γηνηθεηηθήο θαη Σερληθήο Τπνζηήξημεο- πληήξεζεο ησλ ειηθνπηέξσλ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο- Δθπαίδεπζεο ηερληθψλ απηψλ», ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο ηεο ππ αξηζ. 8032/15/17-ε απφ πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ηνπ Α.Δ.Α., γηα πέληε (5) ειηθφπηεξα ηεο ΔΛ.Α., γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 5 κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, κε δηθαίσκα πξναίξεζεο γηα πέληε (5) επηπιένλ κήλεο, ζηε ζπλνιηθή ηηκή αλά πεληάκελν, ησλ , ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θξαηήζεσλ 6,5536%, ρσξίο Φ.Π.Α, αλεμαξηήησο ησλ σξψλ πηήζεο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ απφ ηελ ππεξεζία θαη αλεμαξηήησο επξεκάησλ, δηαδηθαζηψλ θαη εξγαζηψλ πνπ ζα απαηηεζνχλ λα πξαγκαηνπνηήζεη ε ελ ιφγσ εηαηξεία θαηά ηε δηαδηθαζία απνθαηάζηαζεο ηεο πιντκφηεηαο ησλ ειηθνπηέξσλ ηεο ππεξεζίαο. 3. Δγθξίζεθε ζπλνιηθή πίζησζε , ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θξαηήζεσλ 6,5536%, ρσξίο Φ.Π.Α ζε βάξνο ησλ πηζηψζεσλ ησλ ΚΑΔ 1325,0863 & 1511 ηνπ έηνπο 2010, ηνπ Δ.Φ «ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ». 17.Σειηθά, ζηηο ππεγξάθε ζηα γξαθεία ηνπ Αξρεγείνπ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο ε αξηζ. 13/2010 ζχκβαζε παξνρήο ππεξεζηψλ κε αληηθείκελν «Γηνηθεηηθή, ηερληθή θαη εθνδηαζηηθή ππνζηήξημε -ζπληήξεζε ησλ ειηθνπηέξσλ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο Δθπαίδεπζε ηερληηψλ θαη ρεηξηζηψλ απηψλ» κεηαμχ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, λνκίκσο εθπξνζσπνχκελν, κε βάζε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, απφ ηνλ Πξντζηάκελν Κιάδνπ Οηθνλνκνηερληθψλ θαη Πιεξνθνξηθήο ηνπ Α.Δ.Α θαη ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ Α.Δ.Δ». 18. Καηά : α) ηεο ππ αξηζ. 8032/15/17-θα απφ απφθαζεο ηνπ Πξντζηακέλνπ Κιάδνπ Οηθνλνκνηερληθψλ θαη Πιεξνθνξηθήο ηνπ Α.Δ.Α πεξί αλαζέζεσο ζηελ εηαηξεία «ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ Α.Δ.Δ» ηεο αλσηέξσ ζχκβαζεο θαη 11

13 β) ηεο ππ αξηζ. 8032/15/17-δ απφ απφθαζεο απηνχ, πεξί πξνζθιήζεσο ηεο σο άλσ εηαηξείαο ζε ππνβνιή πξνζθνξάο γηα ηελ αλάζεζε ηεο ππφςε ζχκβαζεο, ε εηαηξεία INTELIGENT COMMUNICATION SYSTEMS AND SERVICES ( ICSS ): 1. Άζθεζε ηελ απφ πξνζθπγή, δεηψληαο λα απνζηεί ε αλαζέηνπζα αξρή απφ ηε ζχλαςε ηεο ζπκβάζεσο θαη λα αλαζηείιεη, ζε πεξίπησζε ζχλαςεο ζπκβάζεσο, θάζε ελέξγεηα εθηειέζεσο απηήο έσο ηελ έθδνζε απνθάζεσο, πξνβάιινληαο ηνχο εμήο ιφγνπο πξνζθπγήο : κε ζπλδξνκή εμαηξεηηθψλ πξνυπνζέζεσλ δηεμαγσγήο δηαδηθαζίαο κε δηαπξαγκάηεπζε, αλάζεζε ππεξεζηψλ ζε έθηαζε κείδνλα ηνπ επηβαιιφκελνπ απφ ηηο θαηεπείγνπζεο αλάγθεο θαη κε πξφζθιεζε (παξάλνκε) ηεο εηαηξείαο γηα ππνβνιή πξνζθνξάο, παξάλνκε αλάζεζε ζε ηηκή αλψηεξε ηεο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο θαη ρσξίο εθηίκεζε ηεο πξνζθεξζείζαο ηηκήο σο ζπκθέξνπζαο. 2. Τπέβαιε ζηελ Δπηηξνπή Αλαζηνιψλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο ηελ ΔΓ1102/ αίηεζε αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ 5, πξνβάιινληαο ηηο ίδηεο κε ηελ σο άλσ πξνζθπγή αηηηάζεηο, δεηψληαο επηπιένλ ηελ αλαζηνιή εθηέιεζεο ηεο ζησπεξήο απφξξηςεο ηεο απφ 5/7/2010 πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο. 19. Ο Πξντζηάκελνο Κιάδνπ Οηθνλνκνηερληθψλ θαη Πιεξνθνξηθήο ηνπ Α.Δ.Α κε ηελ ππ αξηζ. 8032/15/17-ιζη απφ 5/8/2010 Έθζεζή ηνπ, θαηά ηεο απφ αηηήζεσο Αζθαιηζηηθψλ Μέηξσλ ηεο ελ ιφγσ εηαηξείαο, πξφηεηλε ηελ «απφξξηςε ηνπ αηηήκαηνο πξνζσξηλήο δηαηαγήο, δηφηη ιφγνη δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο επηβάινπλ ηε ζπλέρηζε ηεο εθηέιεζεο ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, γηα ηελ παξνρή ησλ ελ ιφγσ ππεξεζηψλ, πξνθεηκέλνπ λα εμαθνινπζήζνπλ λα θαιχπηνληαη νη έθηαθηεο, θαηεπείγνπζεο θαη αλειαζηηθέο αλάγθεο ηεο Γ.Α.Δ.Δ.Β., αιιά θαη ε απνθπγή παξάπιεπξσλ επηπηψζεσλ, φπσο: α) ε απαμίσζε ησλ πηεηηθψλ κέζσλ ( ειηθνπηέξσλ), ιφγσ ηεο αρξεζίαο ηνπο θαη ησλ δαπαλψλ πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα ηελ επαλαθνξά ηνπο ζε πηεηηθή ελέξγεηα, β) ε πξφθιεζε ζεκαληηθνχ θφζηνπο γηα ην Γεκφζην, απφ ην γεγνλφο φηη ζα παξακείλεη αλαμηνπνίεην ην πξνζσπηθφ θαη νη εγθαηαζηάζεηο ηεο Τ..Δ.Μ.Δ.Α., ρσξίο λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε αληίζηνηρε πξνζθνξά έξγνπ απφ ηελ ελ ιφγσ ππεξεζία, γ) ν θίλδπλνο λα θαηαζηνχλ αλελεξγά ηα πηπρία ησλ ρεηξηζηψλ θαη κεραληθψλ ηεο Τ.Δ..Μ.Δ.Α. 20.Ζ Δπηηξνπή Αλαζηνιψλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο ζε ζπλεδξίαζή ηεο, ζηηο , κε ηε αξηζ. 923/2010 απφθαζή ηεο απέξξηςε ηελ πξναλαθεξφκελε (απφ ) αίηεζε αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ κε ηελ αηηηνινγία «ζηαζκίδνληαο αθελφο ηελ βιάβε ηεο αηηνχζαο θαη αθεηέξνπ ηελ ζπλδξνκή ιφγσλ ππέξηεξνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, νη νπνίνη ππφ ηα εθηεζέληα δεδνκέλα, επηβάιινπλ επηηαθηηθψο ηελ εθηέιεζε ηεο ζπλαθζείζαο ζχκβαζεο, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε επηρεηξεζηαθή ιεηηνπξγία ησλ πξννξηδνκέλσλ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο ειηθνπηέξσλ, θξίλεη φηη νη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο απφ ηελ ηπρφλ παξαδνρή ηεο θξηλφκελεο αίηεζεο ζα ήηαλ νπσζδήπνηε ζνβαξφηεξεο απφ ηελ νηθνλνκηθή σθέιεηα ηεο αηηνχζαο(βι. Δ.Α. 637/2010)». 21. Με ηελ ππ αξηζ. 8032/15/17-νδ/ απφθαζε ηνπ Πξντζηάκελνπ Κιάδνπ Οηθνλνκνηερληθψλ θαη Πιεξνθνξηθήο ηνπ Α.Δ.Α, απνθαζίζηεθε ε ηξνπνπνίεζε κε πξφζζεηε Πξάμε ( 8032/15/17/-νζη / ) ηεο ππ αξηζ. 13/2010 ζχκβαζεο κεηαμχ Α.Δ.Α. θαη ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο «ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ Α.Δ.Δ». Ζ ελ ιφγσ ζχκβαζε ηξνπνπνηήζεθε πεξαηηέξσ κε ηε ππ αξηζ. Νν 1 απφ 17/11/201 πξφζζεηε Πξάμε. 5 Απηή πεξηήιζε ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ζηηο

14 22. Δπηπιένλ, θαη εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 17 ηεο ππ αξηζ. 13/2010 ζχκβαζεο, εθδφζεθε ε ππ αξηζ. 8032/15/17-νδ απφ απφθαζε ηνπ Πξντζηάκελνπ Κιάδνπ Οηθνλνκνηερληθψλ θαη Πιεξνθνξηθήο ηνπ Α.Δ.Α, κε ηελ νπνία παξαηάζεθε κνλνκεξψο ε ρξνληθή δηάξθεηα ησλ παξερφκελσλ απφ ηελ αλάδνρν εηαηξεία θαη αλαθεξνκέλσλ ζηελ ελ ιφγσ ζχκβαζε ππεξεζηψλ γηα πέληε (5) επηπιένλ κήλεο, ήηνη απφ ηελ κέρξη ηελ , ζηελ ίδηα ζπλνιηθή ηηκή ησλ , ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θξαηήζεσλ 6,5536%, ρσξίο Φ.Π.Α. 23. Καηά ηεο πξναλαθεξφκελεο ππ αξηζ. 8032/15/17-νδ απφ απφθαζεο ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ/Α.Δ.Α,ε αλψλπκε εηαηξεία INTELIGENT COMMUNICATION SYSTEMS AND SERVICES ( ICSS ) άζθεζε ηελ ηελ πξνβιεπνκέλε απφ ην άξζξν 4 ηνπ λ.3886/2010 πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή θαη ζηε ζπλέρεηα, θαηά ηεο ζησπεξήο απνξξίςεσο απηήο, ππέβαιε ηελ κε αξηζ. θαηάζεζεο ΔΓ2051/ αίηεζε αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ, ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Αλαζηνιψλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, πξνο πξνζηαζία ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο. 24. Με ηελ αξηζ. 211/2011 (εκεξ. έθδνζεο ) απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Αλαζηνιψλ ηνπ πκβνπιίνπ Δπηθξαηείαο απνξξίθζεθε ε απφ αίηεζε αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ ηεο ICSS, επεηδή, ζχκθσλα κε ην ζθεπηηθφ ηεο, «ε θξηλφκελε δηαθνξά δελ αλέθπςε ζην ζηάδην πνπ εληάζζεηαη ζηε δηαδηθαζία πνπ πξνεγείηαη ηεο ζπλάςεσο δηνηθεηηθήο ζχκβαζεο.πλεπψο ε έλδηθε δηαθνξά ζπληζηά δηαθνξά πνπ γελλήζεθε κεηά ηε ζχλαςε ηεο αλσηέξσ ζπκβάζεσο ( ελλ. 13/ ).» 25.. Ωζηφζν, ν Σκήκα Γ ηνπ πκβνπιίνπ Δπηθξαηείαο κε ηελ ππ αξηζ. 1747/ απφθαζή ηνπ: α) έθαλε δεθηή ηελ απφ αίηεζε ηεο εηαηξείαο INTELIGENT COMMUNICATION SYSTEMS AND SERVICES ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΗΑΓΩΓΗΚΖ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ ΚΑΗ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ( ICSS ), κε ηελ νπνία δεηνχζε ηελ αθχξσζε :α) ηεο ππ αξηζ. 8032/15/17-δ / απφθαζεο ηνπ Πξντζηακέλνπ ηνπ Κιάδνπ Οηθνλνκνηερληθψλ θαη Πιεξνθνξηθήο ηνπ Α.Δ.Α., κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε ζχλαςε ζχκβαζεο παξνρήο ππεξεζηψλ «Γηνηθεηηθήο θαη Σερληθήο Τπνζηήξημεο.» κε ηελ εηαηξεία «ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ Α.Δ.Δ» κε ηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο (άξζξ.25 παξ. 1, πεξ.γ ΠΓ.60/2007) θαη β) ηεο ππ αξηζ. 8032/15/17-θα / απφθαζεο ηνπ Πξντζηακέλνπ ηνπ Κιάδνπ Οηθνλνκνηερληθψλ θαη Πιεξνθνξηθήο ηνπ Α.Δ.Α.,κε ηελ νπνία αλαηέζεθε ζηελ ελ ιφγσ εηαηξεία ηε παξνρή ησλ ππεξεζηψλ θαη β) αθχξσζε ηε ζησπεξή απφξξηςε ηεο πξνζθπγήο ηεο αηηνχζεο εηαηξείαο θαηά ησλ ππ αξηζ. 8032/15/17-δ / θαη 8032/15/17-θα / πξάμεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. ηε παξάγξαθν 7 ηνπ ζψκαηνο ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο αλαθέξνληαη σο αηηηνινγηθνί ιφγνη ηεο απνδνρήο ηεο αηηήζεσο αθπξψζεσο νη εμήο: «Δπεηδή, νη πξναλαθεξζείζεο 8032/15/17-δ / θαη 8032/15/17-θα / πξάμεηο κε ηηο νπνίεο απνθαζίζηεθε ε εθ λένπ πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο θαη ε αλάζεζε αληηζηνίρσο, ησλ επίκαρσλ ππεξεζηψλ ζηελ παξεκβαίλνπζα εηαηξεία, θαη νη νπνίεο, φπσο πξνειέρζε, απνηεινχλ ηελ αηηηνινγία ηεο πξνζβαιιφκελεο ζησπεξήο απνξξίςεσο ηεο πξνζθπγήο ηεο αηηνχζεο, δελ παξίζηαληαη επαξθψο αηηηνινγεκέλεο.καη ηνχην, νχηε απφ ηα κλεκνλεπφκελα ζηηο πξάμεηο απηέο αιιά θαη νχηε απφ ηα ινηπά ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ πξνθχπηεη φηη ζπλέηξεραλ νη 13

15 εμαηξεηηθέο πξνυπνζέζεηο πνπ ηάζζεη ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ πδ/ηνο 60/2007 γηα ηελ πξνζθπγή ζηελ επίδηθε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο δεκνζίεπζε πξνθήξπμεο, ήηνη θαηεπείγνπζα αλάγθε νθεηιφκελε ζε γεγνλφηα απξφβιεπηα θαη κάιηζηα γηα πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία απηή γηα δεχηεξε θνξά. Δηδηθφηεξα ε επίθιεζε εθ κέξνπο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο πξνεγνχκελεο απφ ζπκβάζεσο πνπ έιεμε αηθληδίσο ιφγσ ηεο ζέζεο ζε εθθαζάξηζε ηεο αλαδφρνπ εηαηξείαο ΟΛΤΜΠΙΑΚΗ ΑΔΡΟΠΛΟΪΑ ΑΔ., θαζψο επίζεο θαη ε αφξηζηνλ αλαβνιή δηαγσληζκνχ πξνθεξπρζέληνο κε ηελ 22/2009 πξνθήξπμε, δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη ζπληζηνχλ απξφβιεπηα γηα ηελ ππεξεζία γεγνλφηα πνπ ηελ αλάγθαζαλ λα πξνζθχγεη ζηελ έλδηθε δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο, πξνερφλησο δηφηη είραλ ήδε ιεθζεί ππφςε θαη αμηνινγεζεί απφ απηήλ θαηά ηελ πξνεγνχκελε, πξνθεξπρζείζα κε ηελ 8032/15/16-γ / απφθαζε, δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο. Οχηε ην φηη θαηά δηαθφξσλ πξάμεσλ ηεο ελ ιφγσ δηαδηθαζίαο δηαπξαγκάηεπζεο νη ελδηαθεξφκελεο επηρεηξήζεηο είραλ αζθήζεη ελψπηνλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο ηα πξνβιεπφκελα εθ ηνπ λφκνπ έλδηθα κέζα παξνρήο πξνζσξηλήο πξνζηαζίαο ηα νπνία, ηα νπνία ζα εθδηθάδνλην ηελ , ζπληζηά, θαηά ηελ έλλνηα ηεο δηαηάμεσο ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ πδ/ηνο 60/2007, απξφβιεπην γεγνλφο πνπ ζα δηθαηνινγνχζε, θαη εμαίξεζε, ηελ επηινγή απφ ηε Γηνίθεζε ηεο δηαδηθαζίαο απηήο. Οχηε,, ηέινο, ε απφ άθξσο απφξξεηε- θαηεπείγνπζα αλαθνξά ηεο Γηεχζπλζεο Αληηκεηψπηζεο Δηδηθψλ Δγθιεκάησλ Βίαο, ζηελ νπνία εμεηδηθεχνληαη κε αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλε ηξνκνθξαηηθή νξγάλσζε - νη ιφγνη δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, αξθεί γηα λα δηθαηνινγήζεη ηελ πξνζθπγή, εθ λένπ, ζηελ έλδηθε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο θαη κάιηζηα, ελφζσ επξίζθεην ζε εμέιημε θαη έβαηλε πξνο ηελ νινθιήξσζή ηεο, πξνεγνχκελε δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο κε ην ίδην αληηθείκελν, ζηελ νπνία ε αλαζέηνπζα αξρή, θαηά ηα εθηελψο πξνεθηεζέληα, είρε πξνζθχγεη θαη επίθιεζε ζπλαθψλ ιφγσλ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, εγθεηκέλσλ ζηελ πξφιεςε θαη θαηαζηνιή ηνπ εγθιήκαηνο θαη ηελ νρχξσζε ηεο δεκφζηαο ηάμεο. πλεπψο, είλαη αλεπαξθψο αηηηνινγεκέλε θαη ε πξνζβαιιφκελε ζησπεξή απφξξηςε ηεο πξνζθπγήο ηεο αηηνχζεο» 26. Δπηζεκαίλεηαη φηη, θαηά ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ( ) ηεο ππ αξηζ απφθαζεο ηνπ Σκήκαηνο Γ ηνπ πκβνπιίνπ Δπηθξαηείαο είρε ήδε ιήμεη ε ε ππ αξηζ. 13/2010 ζχκβαζε, ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο νπνίαο, φπσο πξναλαθέξζεθε, είρε παξαηαζεί κέρξη ηελ Γ.3. Ωρ ππορ ηη μαηαίωζη ηων αποηελεζμάηων ηος ανοικηού διαγωνιζμού ηηρ απ.11/2009 πποκήπςξηρ ηος Πςποζβεζηικού ώμαηορ. 1 Με ηελ αξηζ. πξση Φ.Γ.11/ δηαθήξπμε ηνπ Αξρεγείνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο πξνθεξχρηεθε αλνηθηφο επαλαιεπηηθφο δηαγσληζκφο, κε θξηηήξην ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ηερληθήο εθνδηαζηηθήο ππνζηήξημεο πέληε ( 5) ειηθνπηέξσλ ( 3 Δ/Π ηχπνπ ΜΒΒ ΒΚ-117 θαη 2 Δ/Π ΑS 332 L 1 SUPER PUMA) ηδηνθηεζίαο ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα (1) έηνπο θαη δηθαίσκα επέθηαζεο ηεο ζχκβαζεο κέρξη θαη ηξία (3) έηε, πξνυπνινγηζζείζεο δαπάλεο πιένλ Φ.Π.Α. 2. ηνλ δηελεξγεζέληα ηελ δηαγσληζκφ θαηέζεζαλ πξνζθνξέο νη εηαηξείεο: α)«inteligent COMMUNICATION SYSTEMS AND SERVICES» ( ICSS ), β) α «ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ Α.Δ.Δ» θαη γ) ε έλσζε εηαηξεηψλ «ΟΛΤΜΠΗΑΚΖ ΑΔΡΟΠΛΟΪΑ-ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΔΠΗΚΔΤΖ ΑΔΡΟΚΑΦΩΝ». 14

16 3. Με ηελ ππ αξηζ /Φ.Π.11/2009/ πξάμε ηνπ Τθππνπξγνχ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε απνθαζίζηεθε, θαη απνδνρή ηνπ απφ πξαθηηθνχ ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο Σερληθψλ Θεκάησλ θαη ηνπ 129/ πξαθηηθνχ ηεο Μφληκεο Δπηηξνπήο Πξνκεζεηψλ ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο:, α) ε απνδνρή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο ησλ αλσηέξσ εηαηξεηψλ, β) ε απνδνρή ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ ηνπο θαη γ) ε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο κε ην άλνηγκα ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ. 4. Καηά ηεο σο άλσ απφθαζεο ε αλψλπκε εηαηξεία «INTELIGENT COMMUNICATION SYSTEMS AND SERVICES» ( ICSS ) άζθεζε αξρηθά ηελ απφ πξνζθπγή ηνπ άξζξνπ 3, παξ.2 ηνπ λ. 2522/1997 θαη ζηε ζπλέρεηα θαηά ηεο ζησπεξήο απφξξηςεο απηήο, ηελ , ππέβαιε αίηεζε αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ, ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Αλαζηνιψλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, παξαπνλνχκελε γηα ηε ζπκκεηνρή θαη ηε βαζκνινγία ησλ ινηπψλ δχν σο άλσ εηαηξεηψλ. 5 Με ηελ αξηζ. 342/2010 απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Αλαζηνιψλ έγηλε δεθηή ε αίηεζε αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ κε ηε νπνία δηεηάρζε κελ ε ζπλέρηζε ηνπ δηαγσληζκνχ αιιά ε κε θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο απηνχ ζηελ εηαηξεία «ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ Α.Δ.Δ» ζε πεξίπησζε αλάδεημήο ηεο σο αλαδφρνπ ησλ ελ ζέκαηη ππεξεζηψλ. 6. Δπηπιένλ, ε εηαηξεία «INTELIGENT COMMUNICATION SYSTEMS AND SERVICES» ( ICSS ) κε ηελ απφ 26/4/2010 αίηεζή ηεο ελψπηνλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο δήηεζε ηελ αθχξσζε ηεο ππ αξηζ /Φ.Π.11/2009/ Πξάμεο ηνπ Τθππνπξγνχ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε πξνβάιινληαο ιφγνπο εγθπξφηεηαο θαηαηηζεκέλνπ δηθαηνινγεηηθνχ γηα ηνλ απνθιεηζκφ ηεο εηαηξείαο «ΑΔΡΟΠΟΡΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ Α.Δ.Δ» απφ ηελ έλδηθε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία. 7. Με ηελ 2591/ απφθαζε ηνπ Σκήκαηνο Γ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο έγηλε δεθηή ε πξναλαθεξφκελε αίηεζε αθπξψζεσο ηεο ππ αξηζ /Φ.Π.11/2009/ Πξάμεο. 8. Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ, θαη δεδνκέλνπ φηη, ε έλσζε εηαηξεηψλ «ΟΛΤΜΠΗΑΚΖ ΑΔΡΟΠΛΟΪΑ-ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΔΠΗΚΔΤΖ ΑΔΡΟΚΑΦΩΝ» κε ηελ ΑΠ 10391/ επηζηνιή ηεο γλσζηνπνίεζε ζηελ αλαζέηνπζα αξρή φηη, δελ παξαηείλεη ηελ ηζρχ ηεο πξνζθνξάο ηεο ζην δηαγσληζκφ πέξαλ ηεο ιήμεο απηήο ( ), δεηψληαο ηελ επηζηξνθή ηεο πξνζθνξάο ηεο θαη ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο ηεο, παξέκεηλε σο κφλε ζπκκεηέρνπζα ζην δηαγσληζκφ ε εηαηξεία «INTELIGENT COMMUNICATION SYSTEMS AND SERVICES» ( ICSS ). Γηα ηελ νινθιήξσζε δε ηνπ ελ ιφγσ δηαγσληζκνχ, απέκεηλε δηαδηθαζηηθά ην άλνηγκα ηνπ θαθέινπ ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηεο σο άλσ εηαηξείαο. 9.Ωζηφζν, κε ηελ ππ αξηζ Φ.Γ. 11/2009 απφ απφθαζε ηνπ Τθππνπξγνχ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε απνθαζίζηεθε, θαηφπηλ απνδνρήο ηεο γλσκνδφηεζεο ηεο Μφληκεο Δπηηξνπήο Πξνκεζεηψλ ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο (πξαθηηθφ 154/ ), : α) ε νξηζηηθή καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο 11/2009 Γηαθήξπμεο, γηα παξνρή ππεξεζηψλ ηερληθήο εθνδηαζηηθήο ππνζηήξημεο πέληε ( 5) ειηθνπηέξσλ ( 3 Δ/Π ηχπνπ ΜΒΒ ΒΚ-117 θαη 2 Δ/Π ΑS 332 L 1 SUPER PUMA) ηδηνθηεζίαο ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ ψκαηνο, ζχκθσλα κε ηελ παξ. δ ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ 15

17 Π.Γ. 118/2007 θαη β) ε επηζηξνθή ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ησλ εηαηξεηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία ηεο 11/2009 δηαθήξπμεο. χκθσλα κε ηελ απφθαζε, ηελ νξηζηηθή καηαίσζε επηβάιινπλ ιφγνη δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο ( παξ. δ ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Π.Γ. 118/2007) θαη ζπγθεθξηκέλα: «1.1. Δπεηδή ν ηξφπνο ζπληήξεζεο θαη ηερληθήο-εθνδηαζηηθήο ππνζηήξημεο ησλ ελαεξίσλ κέζσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε, ζηνλ νπνίν εληάζζνληαη ηα ηδηφθηεηα Δ/Π ηνπ Π..απαηηείηαη λα επαλαζρεδηαζηεί εμ αξρήο Δπεηδή κε βάζε ην Ν.3871/2010 (Α/141) εηζάγεηαη ε αξρή ηεο αθξηβείαο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ, ε νπνία ζίγεηαη απφ ην χςνο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο ηεο 11/2009 Γηαθήξπμεο γηα ηηο ππεξεζίεο ηερληθήο- εθνδηαζηηθήο ππνζηήξημεο ησλ πέληε (5) ηδηφθηεησλ Δ/Π ηνπ Π Δπεηδή κε βάζε ηηο δηαζέζηκεο πηζηψζεηο ηξέρνληνο έηνπο θαη ηηο εγγεγξακκέλεο πηζηψζεηο ζην πξνο ςήθηζε ζρέδην Π/Τ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ γηα ην έηνο 2011, πξνθχπηεη φηη δελ ππάξρεη δηαζέζηκν ην πνζφ , πξνθεηκέλνπ λα εθδψζεη ε Τπεξεζία κε ηελ έλαξμε ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2011, ηελ απαηηνχκελε απφθαζε δεκνζηνλνκηθήο δέζκεπζεο, ε νπνία επηβάιιεηαη λα είλαη εληφο ηφζν ησλ εγγεγξακκέλσλ πηζηψζεσλ φζν θαη ησλ πνζνζηψλ δηάζεζεο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ καο» 10. Καηά ηεο ππ αξηζ Φ.Γ. 11/2009 απφ απφθαζεο, ε εηαηξεία «INTELIGENT COMMUNICATION SYSTEMS AND SERVICES» ( ICSS ) άζθεζε αξρηθά ηελ κε αξηζ. πξση. Α.Π / πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή θαη ζηε ζπλέρεηα, θαηά ηεο ζησπεξήο απφξξηςεο απηήο, ηελ κε αξηζ. θαηαρψξεζεο ΑΜ8/ ( κε αξηζ. πξση. Α.Π.7102/ ) αίηεζε αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ ελψπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Αζελψλ, πξνβάιινληαο, φπσο θαη ζηε πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή, αθελφο αλαξκνδηφηεηα ηνπ εθδίδνληνο ηελ πξνζβαιιφκελε απφθαζε νξγάλνπ θαη αθεηέξνπ παξάλνκε θαη αλεπαξθή αηηηνινγία ηεο ίδηαο αλσηέξσ πξάμεσο, σο πξνο ην δήηεκα ηεο χπαξμεο πηζηψζεσλ θαη ηνπ επαλαζρεδηαζκνχ ηνπ ηξφπνπ ζπληήξεζεο ησλ ειηθνπηέξσλ. Εήηεζε δε λα δηαηαρζνχλ ηα θαηάιιεια αζθαιηζηηθά κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο θαη ζπγθεθξηκέλα λα απαγνξεπηεί πξνζσξηλά θαη έσο ηελ έθδνζε απφθαζεο επί πξνηηζέκελεο ππνβνιήο αηηήζεσο αθπξψζεσο α) ε πξνθήξπμε δηαγσληζκνχ ή άιιεο αλάινγεο δηαδηθαζίαο κε αληηθείκελν παξνρή ππεξεζηψλ ηερληθήο - εθνδηαζηηθήο ππνζηήξημεο ησλ 5 ειηθνπηέξσλ ηνπ Π.. θαη β) ε επηζηξνθή ηνπ θαθέινπ ηεο νηθνλνκηθήο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο ηεο ζηνλ έλδηθν δηαγσληζκφ ηεο δηαθήξπμεο. 11. Με ηελ ππ αξηζ.199/2011 απφ απφθαζε ηνπ Σκήκαηνο ΗΒ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ Αζελψλ απνξξίθζεθε ε πξναλαθεξφκελε αίηεζε αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ επεηδή «5.ε αλαζηνιή εθηειέζεσο δηνηθεηηθήο πξάμεσο επηηξέπεηαη, θαη αξρήλ, κφλνλ γηα ηε δηαηήξεζε πθηζηάκελεο πξαγκαηηθήο θαηαζηάζεσο θαη φρη γηα ηε δεκηνπξγία λέαο. πλεπψο, επί αζθήζεσο αηηήζεσο αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ θαηά κέηξσλ θαη πξάμεσο, κε ηελ νπνία καηαηψλεηαη δηεμαγφκελνο δηαγσληζκφο, δελ ππάξρεη ζηάδην αλαζηνιήο εθηειέζεψο ηεο, δηφηη ε ρνξήγεζε αλαζηνιήο ζα ηζνδπλακνχζε κε επηβνιή ζηε Γηνίθεζε ηεο ππνρξεψζεσο λα ζπλερίζεη θαη λα νινθιεξψζεη ην δηαγσληζκφ κε ηελ έθδνζε θαηαθπξσηηθήο πξάμεσο θαη ζα νδεγνχζε, θαη απηφλ ηνλ ηξφπν ζηε δεκηνπξγία λέαο θαηαζηάζεσο ( Δ.Α. 068/2008, 108/2007, 1087/2006, 385/2005, 575/2004). Η ιχζε απηή δελ είλαη αληίζεηε πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 3886/2010, ν νπνίνο κεηέθεξε ηηο ξπζκίζεηο ηεο Οδεγίαο 89/665/ΔΟΚ ζην εζσηεξηθφ δίθαην, δηφηη ε Οδεγία απηή απνβιέπεη ζηελ αλαζηνιή ηεο δηαδηθαζίαο ζπλάςεσο ησλ ζπκβάζεσλ δεκνζίσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ θαη φρη ζηελ επηβνιή ζηε Γηνίθεζε ππνρξεψζεσο λα ζπλερίζεη θαη λα 16

Ζκεξνκελία:17/7/2013 Ζκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ Ώξα: 2 κ.κ. Ζκεξνκελία:18/7/2013 Ζκέξα: ΠΔΜΠΣΖ Ώξα: 1 κ.κ.

Ζκεξνκελία:17/7/2013 Ζκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ Ώξα: 2 κ.κ. Ζκεξνκελία:18/7/2013 Ζκέξα: ΠΔΜΠΣΖ Ώξα: 1 κ.κ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ΑΓΑ:ΒΛ46469073-ΕΞ Πιεξνθνξίεο: Α. ΦΑΦΑΛΗΟΤ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001941379 2014-03-24

14PROC001941379 2014-03-24 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 18 Μαξηίνπ 2014 Πιεξνθνξέεο:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003053815 2015-09-16

15PROC003053815 2015-09-16 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 9 επηεκβξίνπ 2015 Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ «ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ»

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ «ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ ΥΙΟ Αξ. Πξση. 831/22-1-2014 ΑΓΑ: ΒΙΦΔ469073-ΜΡΒ Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ ΛΑΡΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΓΑ:4ΑΓΣ46914Κ-Ε ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ Πεξηθεξηαθή νδόο Σξηθάισλ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: Α.Μπνύηια Γ.Καξάκπα ΣΖΛΔΦΧΝΑ : [2410]- 684405,684406 FAX: 2410-610869

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΛΔ ΔΦΟΡΔΗΑ ΠΡΟΨΣΟΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΛΑΗΚΧΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ.

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΟΘΔΔΧΝ Σαρ. Γ/λζε : ΣΑΘΜΟ ΔΙΡΗΝΗ ΗΑΠ Σαρ. Κώδ. : 14121 - ΜΑΡΟΤΙ Σειέθσλν : 2102823241 Fax : 2102823243

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: «Αλνηθηφο δηαγσληζκφο γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ πληήξεζε - Δπίβιεςε ησλ Ζιεθηξν- Μεραλνινγηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ηδξχκαηνο».

Θέκα: «Αλνηθηφο δηαγσληζκφο γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ πληήξεζε - Δπίβιεςε ησλ Ζιεθηξν- Μεραλνινγηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ηδξχκαηνο». ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 6 εο ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΗΓΡΤΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ «ΝΔΟΜ. ΓΔΧΡΓΗΟ» ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ Ησάλληλα, 04-10-2011 Αξηζ. Πξση.1855 Σαρ. Γ/λζε : Νενκ. Γεσξγίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Κξηηήξην αμηνιφγεζεο: πκθεξόηεξε από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά Α Π Ο Φ Α Ζ. Ζ Γεληθή Γξακκαηέαο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο

Κξηηήξην αμηνιφγεζεο: πκθεξόηεξε από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά Α Π Ο Φ Α Ζ. Ζ Γεληθή Γξακκαηέαο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ Αζήλα, 27 Γεθεκβξίνπ 2010 Αξ.πξση: ΓΗΟΗΚ/Φ.371.13/4/27041 ΓΔΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΙΨ4690ΒΥ-ΛΕΙ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 3 ε Γ.Τ.ΠΔ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

ΑΔΑ: ΒΙΙΨ4690ΒΥ-ΛΕΙ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 3 ε Γ.Τ.ΠΔ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 3 ε Γ.Τ.ΠΔ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ Σαρ. Γ/λζε : Μαπξησηίζζεο Σαρ. Κψδηθαο : 52100 Καζηνξηά Πιεξνθνξίεο : Φψξαο

Διαβάστε περισσότερα

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν ΓΗΝΟΓΑΛΩΠΖ ΚΗΑΠ (1) ΖΚΔΟΗΓΑΠ (ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ) ΘΑΗ ΞΑΟΑΓΩΓΖ ΙΗΘΝ ΞΟΝΒΝΙΖΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΖΚΔΟΗΓΑ ΘΑΗ ΡΖΛ ΙΝΞΝΗΝΚΔΛΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2η Τ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΕΙΟ» Γξαυείν Πξνκεζεηώλ Πιεξνυνξίεο: ΒΑΛΑΝΙΓΑ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ Πεηξαηάο, 22/06/2015 Αξ. πξση. 1240 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΠΔΙΡΑΙΑ Ν.Π.Γ.Γ. ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ & ΝΔΟΛΑΙΑ ΠΔΙΡΑΙΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ Δρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ Σαρ. Γ/λζε: Λνπηξά Τπάηεο N. Φζηψηηδαο Λνπηξά Τπάηεο, 23-4-2015 Σαρ. Κσδ.: 35016 Αξ. Πξση.: 198 Σει./Fax: 22310 59007 e-mail: oiti@otenet.gr Πιεξνθνξίεο: Αλζνχια Καζηαληψηε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νν 563/2015. Δίδνο Γηαγσληζκνχ: Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο κε θιεηζηέο πξνζθνξέο ζε Δπξψ.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νν 563/2015. Δίδνο Γηαγσληζκνχ: Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο κε θιεηζηέο πξνζθνξέο ζε Δπξψ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΖΜΟΚΡΗΣΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΡΑΚΗ Δ/νζη Οικονομικήρ Διασείπιζηρ Τμήμα Οικονομικήρ Διασείπιζηρ Αλεξανδπούποληρ 6 ο χλμ.αλεξ/ποληρ-μάκπηρ 68100 Αλεξ/πολη HELLENIC REPUBLIC DEMOKRITUS UNIVERSITY

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Development Agency of South Aegean Region «READ S.A.»

Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Development Agency of South Aegean Region «READ S.A.» Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Development Agency of South Aegean Region «READ S.A.» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ. πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ. πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν ΔΞΗΙΝΓΖ STUDIO ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑ ΘΑΗ ΞΑΟΑΓΩΓΖ ΝΞΡΗΘΝΑΘΝΠΡΗΘΝ ΙΗΘΝ, ζην πιαίζην ηεο Ξξάμεο «Ξηζηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΕΔΙΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΛ. Γ/ΛΠΖ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚ/ΠΚΝ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΞΝΓΝΚΩΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΔΛΝΡΖΡΑΠ ΖΚΑΘΗΑΠ ΡΚΖΚΑ ΓΝΚΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν ΓΗΝΟΓΑΛΩΠΖ ΓΝ (2) ΓΗΖΚΔΟΗΓΩΛ (ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ & ΑΘΖΛΑ), ζην πιαίζην ηεο Ξξάμεο «Γεκηνπξγία πξσηφηππεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12 1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΘΝΗΚΖ ΜΔΣΔΩΡΟΛΟΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Σ 4 ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ ΔΛ. ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 14 16777 - ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΖΛ. 210-9699165 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12 «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΡΑΓΙΟΒΟΛΙΓΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ»,

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ», Σδαλαθηαλά, 30 Οθησβξίνπ 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ», «ΠΡΟΧΘΗΗ ΓΙΚΣΤΟΤ ΘΑΛΑΔ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ» «ΠΡΟΧΘΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

κϋζσ SMS (SMSserver)»

κϋζσ SMS (SMSserver)» «ΑπηνκαηνπνηεκΫλν χζηεκα ΜεηαθνξΪο ρσξηθψλ δεδνκϋλσλ κϋζσ SMS (SMSserver)» Σέηινο ΠξΪμεο: ΤΠΟΓΟΜΗ ΥΧΡΙΚΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΑλαζΫηνπζα Αξρά: Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΒΙΡ5Φ-Υ2Γ 14PROC001862509

ΑΓΑ: ΒΙΡ5Φ-Υ2Γ 14PROC001862509 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΘΑΗ ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑΠ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΔΚΞΝΟΗΝ ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΠΛΡΝΛΗΠΚΝ & ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ ΓΟΑΠΔΥΛ ΡΝ Ξ.Α.ΑΛ. ΠΡΝΛ ΡΝΚΔΑ ΡΝ ΔΚΞΝΟΗΝ (ΔΠΔΓ Δμπ.) ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ Δ.Ρ.Ξ.Α. Ξόλη:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 21/05/2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 8931 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 21/05/2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 8931 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ Διιεληθή ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 21/05/2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 8931 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Δπαλαιεπηηθνύ Ηιεθηξνληθνύ, αλνηρηνύ, δηεζλή δηαγσληζκνύ γηα ηε πξνκήζεηα Καπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ 2015 Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν ΑΛΑΘΔΠΖ ΞΖΟΔΠΗΩΛ ΔΘΡΞΩΠΖΠ ΔΛΖΚΔΟΩΡΗΘΝ ΘΑΗ ΓΗΑΦΖΚΗΠΡΗΘΝ ΙΗΘΝ ΘΑΗ ΒΗΒΙΗΩΛ, ζην πιαίζην ηεο Ξξάμεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 31-03-2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 4354 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 31-03-2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 4354 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ Ελληνική ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 31-03-2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 4354 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Ηιεθηξνληθνύ, αλνηρηνύ, δηεζλή δηαγσληζκνύ γηα ηε πξνκήζεηα Καπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ 2015 Ο Γήκνο Δπξψηα πξνθεξχζζεη

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003075437 2015-09-22

15PROC003075437 2015-09-22 Αλήθεη ζηε Γ/με 53ΓΗΠ/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 7 Η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ - Γ.Ν. ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ Λεωυ. Κνωσσού, Σ.Θ. 44, Ζράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766,

Διαβάστε περισσότερα

Δ Τ Ρ Χ Π Α Ψ Κ Ζ Δ Ν Χ Ζ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

Δ Τ Ρ Χ Π Α Ψ Κ Ζ Δ Ν Χ Ζ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ Η Β Δ Φ Ο Ρ Δ Η Α Π Ρ Ο Ψ Σ Ο Ρ Η Κ Χ Ν Κ Α Η Κ Λ Α Η Κ Χ Ν Α Ρ Υ Α Η Ο Σ Ζ Σ

Διαβάστε περισσότερα