ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΝΕΟΤ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟΤ ΓΙΑ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ (όπωσ ζχει ψθφιςτεί ςτθ Βουλι)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΝΕΟΤ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟΤ ΓΙΑ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ (όπωσ ζχει ψθφιςτεί ςτθ Βουλι)"

Transcript

1 ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΝΕΟΤ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟΤ ΓΙΑ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ (όπωσ ζχει ψθφιςτεί ςτθ Βουλι) Οι Θζςεισ όλων των κατθγοριϊν εκπαίδευςθσ (ΡΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) κατατάςςονται ςε 6 ςυνολικά βακμοφσ. Σ Ε Δ Γ Β Α Οι προαγωγζσ από βακμό ςε βακμό, για όλεσ τισ κατθγορίεσ προςωπικοφ, γίνονται με βάςθ ποςόςτωςθ επί των κάκε φορά κρινόμενων, φςτερα από αξιολόγθςθ που διενεργείται μία φορά το χρόνο από το οικείο υπθρεςιακό ςυμβοφλιο, ωσ εξισ: -Από τον Ειςαγωγικό Βαθμό Σ ςτο Βαθμό Ε : μζχρι και 100% των κρινόμενων υπαλλιλων, - Από το Βαθμό Ε ςτο Βαθμό Δ : μζχρι και 90% των κρινόμενων υπαλλιλων, - Από το Βαθμό Δ ςτο Βαθμό Γ : μζχρι και 80% των κρινόμενων υπαλλιλων, - Από το Βαθμό Γ ςτο Βαθμό Β : μζχρι και 70% των κρινόμενων υπαλλιλων. - Από το Βαθμό Β ςτο Βαθμό Α : μζχρι και 30% των κρινόμενων υπαλλιλων.. Οι κάτοχοι διδακτορικοφ διπλϊματοσ ςυναφοφσ με τα αντικείμενα, ςτα οποία είναι δυνατόν, κατά τισ οργανικζσ διατάξεισ τθσ υπθρεςίασ τουσ, να απαςχολθκοφν, κατατάςςονται, ωσ δόκιμοι ςτο Βακμό Δ. Οι κάτοχοι αναγνωριςμζνου μεταπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν, ετιςιασ τουλάχιςτον διάρκειασ, ςυναφοφσ με τα αντικείμενα, ςτα οποία είναι δυνατόν, κατά τισ οργανικζσ διατάξεισ τθσ υπθρεςίασ τουσ, να απαςχολθκοφν, κατατάςςονται, ωσ δόκιμοι ςτο Βακμό Ε. Οι υπάλλθλοι που ζχουν πριν το διοριςμό ι τθν πρόςλθψι τουσ αποδεδειγμζνθ προχπθρεςία ςτο δθμόςιο τομζα των κρατϊν - μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, θ οποία ζχει διανυκεί με τα ίδια ι αντίςτοιχα τυπικά προςόντα τθσ κατθγορίασ ςτθν οποία ανικουν κατά το χρόνο τθσ ζνταξθσ, μποροφν να τθν αναγνωρίςουν για τθ βακμολογικι και μιςκολογικι τουσ ζνταξθ, μετά τθ μονιμοποίθςι τουσ, μζχρι επτά (7) ζτθ κατϋ ανϊτατο όριο, φςτερα από ουςιαςτικι κρίςθ του υπθρεςιακοφ ςυμβουλίου. 1

2 Ωσ πραγματικι δθμόςια υπθρεςία νοείται κάκε υπθρεςία που ζχει διανυκεί ςτο Δθμόςιο, νομικό πρόςωπο δθμοςίου δικαίου ι ςε Ο.Τ.Α., με ςχζςθ εργαςίασ δθμοςίου ι ιδιωτικοφ δικαίου, κακϊσ και κάκε άλλθ υπθρεςία που, με βάςθ ειδικζσ διατάξεισ, αναγνωρίηεται ωσ πραγματικι δθμόςια υπθρεςία για βακμολογικι και μιςκολογικι εξζλιξθ. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται φςτερα από πρόταςθ των Υπουργϊν Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ και Οικονομικϊν μπορεί να προβλζπεται θ αναγνϊριςθ για βακμολογικι και μιςκολογικι ζνταξθ και τθσ προχπθρεςίασ ςτον ιδιωτικό τομζα των κρατϊν - μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, μζχρι επτά (7) ζτθ, κατϋ ανϊτατο όριο. Με το ίδιο διάταγμα ρυκμίηεται ο τρόποσ και οι προχποκζςεισ αναγνϊριςθσ αντίςτοιχθσ προχπθρεςίασ και για τουσ υπθρετοφντεσ, κατά τθν ζναρξθ ιςχφοσ του διατάγματοσ, υπαλλιλουσ και ρυκμίηεται κάκε αναγκαίο ηιτθμα για τθν εφαρμογι τθσ διάταξθσ του προθγοφμενου εδαφίου. Σωρευτικά θ αναγνϊριςθ προχπθρεςίασ από το δθμόςιο και ιδιωτικό τομζα, κακϊσ και από κζςεισ αιρετϊν ι μετακλθτϊν δθμοςίων υπαλλιλων, δεν δφναται να ξεπερνά τα επτά (7) ζτθ Ο χρόνοσ που διανφκθκε ςε αιρετι ι μετακλθτι κζςθ μετά το διοριςμό του δθμοςίου υπαλλιλου, εφόςον αναγνωρίηεται ωσ χρόνοσ πραγματικισ δθμόςιασ υπθρεςίασ, λογίηεται ότι διανφκθκε ςε κζςθ προϊςταμζνου οργανικισ μονάδασ επιπζδου Διεφκυνςθσ. Στθν περίπτωςθ που ςυντρζχουν ςτο ίδιο πρόςωπο περιςςότερεσ από μία από τισ παραπάνω ρυκμίςεισ, εφαρμόηεται θ ευνοϊκότερθ ρφκμιςθ κακϊσ και θ μιςι χρονικι ρφκμιςθ τθσ επόμενθσ ευνοϊκότερθσ ρφκμιςθσ. Ο ελάχιςτοσ χρόνοσ που απαιτείται για τθν προαγωγι από βακμό ςε βακμό, είναι για τουσ υπαλλιλουσ τθσ κατθγορίασ ΡΕ: Από το Βακμό ΣΤ ςτο Βακμό Ε, δφο (2) ζτθ Από το Βακμό Ε ςτο Βακμό Δ, τζςςερα (4) ζτθ Από το Βακμό Δ ςτο Βακμό Γ, τζςςερα (4) ζτθ Από το Βακμό Γ ςτο Βακμό Β, τζςςερα (4) ζτη Από το Βακμό Β ςτο Βακμό Α (καταλθκτικόσ βακμόσ) ζξι (6) ζτη φςτημα μιςθολογικήσ εξζλιξησ 1. Οι υπάλλθλοι λαμβάνουν το βαςικό μιςκό που αντιςτοιχεί ςτο βακμό τουσ. Ρεραιτζρω, ςε κάκε βακμό κεςπίηονται μιςκολογικά κλιμάκια (Μ.Κ.) 2. Σα Μ.Κ. χορηγοφνται ανά διετία, με εξαίρεςη τα Μ.Κ. των Βαθμών Β και Α, τα οποία χορηγοφνται ανά τριετία. Η εξζλιξθ των υπαλλιλων ςτα Μ.Κ. γίνεται αυτοδίκαια με τθν παρζλευςθ του ανωτζρω οριηόμενου χρόνου. Κατ εξαίρεςθ, ςε περίπτωςθ που, από τισ εκκζςεισ αξιολόγθςισ του, προκφπτει ότι ο υπάλλθλοσ δεν ζχει επιτφχει τθν υλοποίθςθ τθσ προβλεπόμενθσ ςτοχοκεςίασ ςε ποςοςτό τουλάχιςτον πενιντα τοισ εκατό (50%) για δφο ςυνεχι χρόνια, δεν εξελίςςεται μιςκολογικά, μζχρισ ότου επιτφχει το ωσ άνω ελάχιςτο ποςοςτό. 3. Τα μιςκολογικά κλιμάκια κάκε βακμοφ, πζραν του βαςικοφ μιςκοφ που αντιςτοιχεί ςε αυτόν, είναι τα εξισ : α) Ε : δφο (2) Μ.Κ. β) Δ : τρία (3) Μ.Κ. γ) Γ : τζςςερα (4) Μ.Κ. 2

3 δ) Σα μιςθολογικά κλιμάκια των βαθμών Β και Α καλφπτουν το ςφνολο του εργαςιακοφ βίου του υπαλλήλου, μζχρι την με οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηςή του από την υπηρεςία. Βαςικόσ Μιςθόσ 1. Ο ειςαγωγικόσ μθνιαίοσ βαςικόσ μιςκόσ του Βακμοφ ΣΤ τθσ ΥΕ κατθγορίασ προςωπικοφ ορίηεται ςε επτακόςια ογδόντα (780) ευρϊ 2. Οι ειςαγωγικοί μθνιαίοι βαςικοί μιςκοί των υπόλοιπων κατθγοριϊν προςωπικοφ προςδιορίηονται με βάςθ το μιςκό τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου, πολλαπλαςιαηόμενο με τουσ παρακάτω ςυντελεςτζσ, ςτρογγυλοποιοφμενοι ςτθν πλθςιζςτερθ μονάδα ευρϊ: ΚΑΤΗΓΟΙΑ ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΔΕ ΣΤ 1,10 ΤΕ ΣΤ 1,33 ΡΕ ΣΤ 1,40 3. Οι βαςικοί μιςκοί των λοιπϊν βακμϊν όλων των κατθγοριϊν διαμορφϊνονται ωσ εξισ : α. Του βακμοφ Ε με προςαφξθςθ του βαςικοφ μιςκοφ του βακμοφ ΣΤ ςε ποςοςτό δζκα τοισ εκατό(10%). β. Του βακμοφ Δ με προςαφξθςθ του βαςικοφ μιςκοφ του βακμοφ Ε ςε ποςοςτό δζκα πζντε τοισ εκατό (15%). γ. Του βακμοφ Γ με προςαφξθςθ του βαςικοφ μιςκοφ του βακμοφ Δ ςε ποςοςτό δεκαπζντε τοισ εκατό (15%). δ. Του βακμοφ Β με προςαφξθςθ του βαςικοφ μιςκοφ του βακμοφ Γ ςε ποςοςτό είκοςι τοισ εκατό (20%). ε. Του βακμοφ Α με προςαφξθςθ του βαςικοφ μιςκοφ του βακμοφ Β ςε ποςοςτό δζκα τοισ εκατό (10%). 4. Οι βαςικοί μιςκοί των Μ.Κ. των Βακμϊν διαμορφϊνονται ωσ εξισ: α) Του πρϊτου Μ.Κ. κάκε βακμοφ και κατθγορίασ με προςαφξθςθ του βαςικοφ μιςκοφ του βακμοφ αυτοφ κατά δφο τοισ εκατό (2%). Β) Του κάκε επόμενου Μ.Κ. με προςαφξθςθ του βαςικοφ μιςκοφ του προθγοφμενου κλιμακίου ςε ποςοςτό ίδιο με αυτό που ορίηεται ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ. Οι βαςικοί μιςκοί που προκφπτουν από τθν εφαρμογι τθσ παροφςασ και τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου ςτρογγυλοποιοφνται ςτθν πλθςιζςτερθ μονάδα ευρϊ. Με βάςθ τα ανωτζρω οι βαςικοί μιςκοί όλων των βακμϊν όλων των κατθγοριϊν διαμορφϊνονται ωσ εξισ ΚΑΤΗΓΟΙΕΣ ΒΑΘΜΟΙ ΥΕ ΔΕ ΤΕ ΡΕ Σ Ε Δ Γ

4 Β Α Οι υπάλλθλοι, όλων των κατθγοριϊν, διανφουν δοκιμαςτικι περίοδο δφο (2) ετϊν ςτο βακμό που ειςάγονται. Μετά το πζρασ τθσ δοκιμαςτικισ αυτισ περιόδου, ο υπάλλθλοσ μονιμοποιείται εφόςον: α) ςτθν ζκκεςθ αξιολόγθςισ του εξαςφαλίηει, με βάςθ τθ βακμολόγθςθ τθσ απόδοςισ του και τθσ υλοποίθςθσ τθσ ςτοχοκεςίασ, κακϊσ και τθ βακμολόγθςθ των λοιπϊν κριτθρίων αξιολόγθςθσ βακμολογία μεγαλφτερθ τθσ βάςθσ και β) κρικεί από το οικείο υπθρεςιακό ςυμβοφλιο επιτυχισ θ δοκιμαςτικι του υπθρεςία. Εφόςον ο δόκιμοσ υπάλλθλοσ μονιμοποιθκεί, προάγεται ςτο βακμό Ε. Σε περίπτωςθ που το υπθρεςιακό ςυμβοφλιο κρίνει τον υπάλλθλο μθ ικανό να μονιμοποιθκεί, ο υπάλλθλοσ απολφεται. Το υπθρεςιακό ςυμβοφλιο μπορεί, κατά περίπτωςθ, να αποφαςίςει, άπαξ, τθν παράταςθ τθσ δοκιμαςτικισ υπθρεςίασ του υπαλλιλου από ζξι (6) μζχρι δϊδεκα (12) μινεσ, εφόςον, με βάςθ τθν ζκκεςθ αξιολόγθςθσ και τα λοιπά ςτοιχεία του φακζλου του, δεν προκφπτει ςαφϊσ θ καταλλθλότθτα του κρινόμενου προκειμζνου να μονιμοποιθκεί. Σε αυτι τθν περίπτωςθ, μετά τθ λιξθ τθσ παράταςθσ τθσ δοκιμαςτικισ υπθρεςίασ, ο υπάλλθλοσ επαναξιολογείται. Το υπθρεςιακό ςυμβοφλιο, κατά τθν επανάκριςθ, καλεί ςε ςυνζντευξθ τον υπάλλθλο. Για τθν περίοδο αυτι ο υπάλλθλοσ δεν εξελίςςεται μιςκολογικά. φςτημα Βαθμολογικήσ Εξζλιξησ 1. Για τθν προαγωγι από βακμό ςε βακμό, που διενεργείται από το οικείο υπθρεςιακό ςυμβοφλιο μία φορά το χρόνο, λαμβάνεται υπόψθ: α) θ αξιολόγθςθ του υπαλλιλου ςτο πλαίςιο του ςυςτιματοσ αξιολόγθςθσ και ςυγκεκριμζνα: αα) θ απόδοςι του που μετράται με βάςθ το βακμό επιτυχοφσ ι μθ υλοποίθςθσ τθσ ςτοχοκεςίασ και ββ) οι διοικθτικζσ ικανότθτζσ του και θ ςυμπεριφορά ςτθν υπθρεςία, β) το ανϊτατο ποςοςτό, επί τοισ εκατό, προαγωγισ ςτον επόμενο βακμό, των κρινόμενων υπαλλιλων, όπωσ φαίνεται ςτον παρακάτω πίνακα και γ) ο προβλεπόμενοσ ελάχιςτοσ χρόνοσ παραμονισ ςτο βακμό, όπωσ αναφζρκθκε πιο πάνω. Ο χρόνοσ κατά τον οποίο ο υπάλλθλοσ, δεν εξελίςςεται μιςκολογικά, διότι δεν πζτυχε τθν υλοποίθςθ τθσ προβλεπόμενθσ ςτοχοκεςίασ ςε ποςοςτό τουλάχιςτον 50% για δφο ςυνεχι χρόνια, δεν ςυνυπολογίηεται για τον υπολογιςμό του ελάχιςτου χρόνου παραμονισ ςτο βακμό. 2. Για τθν προαγωγι από βακμό ςε βακμό, θ απόδοςθ του κρινόμενου υπαλλιλου λαμβάνεται υπόψθ ςε ποςοςτό 70% τουλάχιςτον επί του ςυνόλου, που αφορά ςτα λοιπά κριτιρια αξιολόγθςθσ των ουςιαςτικϊν και άλλων προςόντων, όπωσ ορίηονται ειδικότερα από το ςφςτθμα αξιολόγθςθσ. Ρροκειμζνου για τθν προαγωγι από το Βακμό Β ςτο Βακμό Α το ποςοςτό αυτό είναι 80% τουλάχιςτον. 4

5 Πωσ διαμορφώνονται οι βαςικοί μιςθοί των βαθμών και των Μ.Κ τησ Π.Ε κατηγορίασ ΕΛΑΧΙΣΟ ΧΡΟΝΟ ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΟ ΒΑΘΜΟ ΒΑΘΜΟ ΕΣΗ ΤΠ. ΚΑΤΗΓΟΙΑ Ρ.Ε ΒΑΙΚΟΙ ΜΙΘΟΙ ΒΑΘΜΩΝ Μ.Κ ΒΑΙΚΟΙ ΜΙΘΟΙ Μ.Κ. Μ.Κ ΓΙΑ ΟΟΤ ΔΕΝ ΠΡΟΑΓΟΝΣΑΙ ΣΟ ΒΑΘΜΟ 2 Σ 2 ζτθ δοκιμαςτικισ εφαρμογισ Ε ο βακμόσ Ε ζχει 2 Μ.Κ Για το 10% 4 Δ ο βακμόσ Δ ζχει 3 Μ.Κ Για το 20% που δεν κα προαχκεί ςτο Γ βακμό 4 Γ ο βακμόσ Γ ζχει 4 Μ.Κ Για το 30% που δεν κα προαχκεί ςτο βακμό Β Β κ.ο.κ μζχρι τθν αποχϊρθςθ του υπαλλιλου από τθν υπθρεςία, αν δεν προαχκεί ςτο βακμό Α Τα Μ.Κ. του βακμοφ Ε χορθγοφνται ανά τριετία μζχρι τθν αποχϊρθςθ του υπαλλιλου κ.λ.π. Για το 70%που δεν κα προαχκεί ςτον Α βακμό 5

6 Α Τα Μ.Κ του βακμοφ Α χορθγοφνται ανά τριετία κ.ο.κ μζχρι τθν αποχϊρθςθ του υπαλλιλου από τθν υπθρεςία Είναι για το 30% των υπαλλιλων που κα προαχκοφν ςτον Α βακμό ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ Ο υπάλλθλοσ ειςζρχεται με τον ΣΤ βακμό και βαςικό μιςκό όπου και παραμζνει για 2 ςυνεχι χρόνια. Μετά τθ δοκιμαςτικι περίοδο τθσ διετίασ ο υπάλλθλοσ μονιμοποιείται, εφόςον κρικεί ικανόσ από το υπθρεςιακό ςυμβοφλιο. Στθ ςυνζχεια ειςζρχεται ςτον Ε βακμό. Στο βακμό Ε μετά από διετία κα πάρει το πρϊτο Μ.Κ του βακμοφ και μετά από μία δεφτερθ διετία, αφοφ κα ζχει ςυμπλθρϊςει 4 ζτθ ςτο βακμό, κα κρικεί για τον Δ βακμό. Επειδι όμωσ ςτον Δ βακμό κα προαχκεί το 90% των υπαλλιλων, το 10% που δεν κα προαχκεί κα παραμείνει ςτον ίδιο βακμό αλλά κα πάρει το δεφτερο Μ.Κ. του βακμοφ. Το ίδιο γίνεται και ςτουσ άλλουσ βακμοφσ. Στουσ βακμοφσ Β και Α τα Μ.Κ χορθγοφνται ανά τριετία, με τθν προχπόκεςθ πάντα ότι από τισ εκκζςεισ αξιολόγθςθσ κα επιτυγχάνεται θ υλοποίθςθ τθσ προβλεπόμενθσ ςτοχοκεςίασ τουλάχιςτον κατά 50%. Τα ΜΚ αυτϊν των βακμϊν καλφπτουν το ςφνολο του εργαςιακοφ βίου του υπαλλιλου μζχρι τθν αποχϊρθςι του από τθν υπθρεςία. Δθλ. ζνασ που ςτα 20 χρόνια υπθρεςίασ, ζχει εξαντλιςει το Β βακμό και ζχει πάρει και το πρϊτο Μ.Κ του βακμοφ, μπορεί, εφόςον δεν μπορζςει να προαχκεί ςτον Α βακμό, να παραμείνει ςτο Β βακμό μζχρι το τζλοσ του εργαςιακοφ του βίου, παίρνοντασ ανά τριετία Μ.Κ. Το ίδιο γίνεται και ςτον Α βακμό. Εάν μετά από κάποια χρόνια, επιτφχει να μπει ςτο προνομιοφχο ποςοςτό του 30% και φκάςει ςτον Α βακμό, μπορεί ανά τριετία μζχρι το τζλοσ του εργαςιακοφ του βίου να παίρνει Μ.Κ. Με τθ βακμολογικι προαγωγι ο υπάλλθλοσ λαμβάνει το βαςικό μιςκό του νζου βακμοφ ι του μικρότερου Μ.Κ. του βακμοφ αυτοφ, ο οποίοσ είναι υψθλότεροσ από το βαςικό μιςκό που κατείχε πριν τθν προαγωγι του. Κατάταξη ςε βαθμοφσ του υπηρετοφντοσ προςωπικοφ Οι υπάλλθλοι, που υπθρετοφν κατά τθν ζναρξθ τθσ ιςχφοσ του παρόντοσ, κατατάςςονται αυτοδικαίωσ ςτουσ βακμοφσ τθσ κατθγορίασ που υπθρετοφν, με βάςθ τον ςυνολικό χρόνο πραγματικισ δθμόςιασ υπθρεςίασ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των παραγράφων 2 και 3 του άρκρου 98 του Υ.Κ. και το χρόνο προχπθρεςίασ ςτον δθμόςιο ι τον ιδιωτικό τομζα που ζχει αναγνωριςτεί για τη βαθμολογική ή τη μιςθολογική κατάταξη και εξζλιξη του υπαλλήλου, (καλφπτονται επομζνωσ και οι ζχοντεσ προχπθρεςία ςτθν ιδιωτικι εκπαίδευςθ) ωσ εξισ: α) με ςυνολικό χρόνο πραγματικήσ δημόςιασ υπηρεςίασ μζχρι τρία (3) ζτη, ςτο Βαθμό Σ, β) με ςυνολικό χρόνο πραγματικήσ δημόςιασ υπηρεςίασ μζχρι εννζα (9) ζτη, ςτο Βαθμό Ε, γ) με ςυνολικό χρόνο πραγματικήσ δημόςιασ υπηρεςίασ μζχρι δεκαπζντε (15), ςτο Βαθμό Δ, 6

7 δ) με ςυνολικό χρόνο πραγματικήσ δημόςιασ υπηρεςίασ μζχρι είκοςι ζνα (21) ζτη, ςτο βαθμό Γ ε) με ςυνολικό χρόνο πραγματικήσ δημόςιασ υπηρεςίασ περιςςότερο από είκοςι ζνα (21) ζτη, ςτο Βαθμό Β. Για τθν κατάταξθ των υπαλλιλων που κατζχουν διδακτορικό δίπλωμα, αφαιροφνται από τον απαιτοφμενο χρόνο για τθν τελικι κατάταξθ ζξι (6) ζτθ και για τουσ κατόχουσ μεταπτυχιακοφ τίτλου αφαιροφνται δφο (2) ζτθ Κατάταξη ςε Μιςθολογικά Κλιμάκια του υπηρετοφντοσ προςωπικοφ Οι υπάλλθλοι που εντάςςονται ςτουσ νζουσ βακμοφσ, λαμβάνουν το βαςικό μιςκό του βακμοφ αυτοφ, ενϊ οι υπάλλθλοι με πλεονάηοντα χρόνο ςτον ίδιο βακμό εξελίςςονται ςτα μιςκολογικά κλιμάκια του βακμοφ αυτοφ Οι εκπαιδευτικοί που κατζχουν διδακτορικό ι μεταπτυχιακό δίπλωμα το χρόνο που πλεονάηει μετά τθν κατάταξθ, κα τον πάρουν ςε Μ.Κ πχ εκπαιδευτικόσ με διδακτορικό δίπλωμα και 25 ζτθ υπθρεςίασ κα καταταγεί ςτο Β Βακμό και ςτο 3 ο Μ.Κ του βακμοφ. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΡΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΤΗΓΟΙΑΣ Ρ.Ε ΕΛΑΧΙΣΟ ΧΡΟΝΟ ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΟ ΒΑΘΜΟ ΒΑΘΜΟ ΕΣΗ ΤΠ. ΒΑΙΚΟΙ ΜΙΘΟΙ ΒΑΘΜΩΝ Μ.Κ ΒΑΙΚΟΙ ΜΙΘΟΙ Μ.Κ. ζωσ 3 ζτη Σ 2 ζτθ δοκιμαςτικισ εφαρμογισ ζωσ 9 Ε ζωσ 15 Δ ζωσ 21 Γ

8 Τα Μ.Κ του Βακμοφ Β χορθγοφνται ανά τριετία μζχρι το τζλοσ του εργαςιακοφ και άνω Β βίου Οι περιφερειακοί Διευκυντζσ Εκπαίδευςθσ και οι Διευκυντζσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ που υπθρετοφν κατά τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ νόμου κατατάςςονται ςτο Βακμό Α, εφόςον ζχουν τον απαιτοφμενο χρόνο πραγματικισ δθμόςιασ υπθρεςίασ για τθν κατάταξθ ςτο βακμό αυτό. ΕΠΙΔΟΜΑΣΑ ΣΟΤ ΝΕΟΤ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟΤ ΓΙΑ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 1. Επιδόματα εορτών και αδείασ Ππωσ και ςιμερα ( ) 2. Οικογενειακή παροχή Καταργείται το επίδομα γάμου (οικογενειακι παροχι) που ιταν 35 και διαμορφϊνεται το επίδομα των ανιλικων τζκνων ι ανίκανων ςωματικά ι πνευματικά για άςκθςθ βιοποριςτικοφ επαγγζλματοσ με ποςοςτό αναπθρίασ 50% τουλάχιςτον ωσ εξισ: 1 παιδί 50 2 παιδιά 70 3 παιδιά παιδιά 170 και προςαυξάνεται κατά 70 ανά επιπλζον τζκνο. 3. Επιδόματα ςτελεχών τησ εκπαίδευςησ 8

9 Ρεριφερειακοί Διευκυντζσ 900 Ρροϊςτάμενοι Διευκφνςεων Α/κμιασ και Δ/κμιασ Εκπαίδευςθσ 550 Ρροϊςτάμενοι Επιςτθμονικισ και Ραιδαγωγικισ Κακοδιγθςθσ των Ρεριφερειακϊν Διευκφνςεων Εκπαίδευςθσ 450 Σχολικοί Σφμβουλοι προςχολικισ αγωγισ,δθμοτικισ εκπαίδευςθσ, ειδικισ αγωγισ και δευτεροβάκμιασ εκπ/ςθσ 400 Διευκυντζσ Ενιαίων Λυκείων, Επαγγελματικϊν Λυκείων, ΚΕ.Δ.Δ.Υ, Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. και Ρροϊςτάμενοι Γραφείων Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 300 και εφόςον τα ςχολεία διακζτουν τουλάχιςτον ζξι (6) τμιματα, 350 Διευκυντζσ Γυμναςίων, Επαγγελματικϊν Σχολϊν, Σχολείων Δεφτερθσ Ευκαιρίασ (ΣΔΕ), Δθμοςίων ΙΕΚ, Τετρακζςιων και άνω Δθμοτικϊν Σχολείων και Σχολικϊν Εργαςτθριακϊν Κζντρων, διακόςια πενιντα ευρϊ ( 250). 250 Εφόςον τα ςχολεία διακζτουν τουλάχιςτον εννζα (9) τμιματα 300 Υποδιευκυντζσ Σχολικϊν Μονάδων και Σχολικϊν Εργαςτθριακϊν Κζντρων, Υπεφκυνοι Τομζων Σχολικϊν Εργαςτθριακϊν Κζντρων, και Ρροϊςτάμενοι Τμθμάτων Εκπαιδευτικϊν Θεμάτων των Διευκφνςεων Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, και Υπεφκυνοι Κζντρων Ρεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ 150 Ρροϊςτάμενοι 1/κ, 2/κ, 3/κ Δθμ.Σχολείων και Νθπιαγωγείων 100 Σθμ. Το επίδομα των Δ/ντϊν Δθμ. Σχολείων και Γυμναςίων είναι 300 εφόςον τα ςχολεία ζχουν 9 τμιματα με τον ανάλογο αρικμό μακθτϊν που απαιτείται για τα 9 τμιματα. 4. Επίδομα απομακρυςμζνων και παραμεθόριων περιοχών Στουσ υπαλλιλουσ που υπθρετοφν ςε απομακρυςμζνεσ παραμεκόριεσ και προβλθματικζσ περιοχζσ,, χορθγείται επίδομα Απομακρυςμζνων Ραραμεκόριων περιοχϊν, οριηόμενο ςε εκατό (100) ευρώ μηνιαίωσ. Το επίδομα αυτό καταβάλλεται με τθν απαραίτθτθ προχπόκεςθ ότι οι δικαιοφχοι του προςφζρουν υπθρεςία με πλιρθ και αποκλειςτικι απαςχόλθςθ ςτθν Υπθρεςία τθσ περιοχισ που δικαιολογεί τθν καταβολι του. Επίςθσ καταβάλλεται και για όςο διάςτθμα οι υπάλλθλοι τελοφν ςε κεςμοκετθμζνεσ άδειεσ (κανονικζσ, ςυνδικαλιςτικζσ, ειδικζσ, εκπαιδευτικζσ μικρισ διάρκειασ ζωσ δφο (2) μθνϊν, διευκόλυνςθσ υπαλλιλων με οικογενειακζσ υποχρεϊςεισ, μθτρότθτασ και ανατροφισ παιδιοφ), ςε βραχυχρόνια αναρρωτικι άδεια ζωσ ζξι (6) θμζρεσ κατϋ ζτοσ, κακϊσ και αυτισ που χορθγείται από δθμόςια νοςοκομεία, κζντρα υγείασ του Δθμοςίου, πανεπιςτθμιακζσ κλινικζσ, νοςθλευτικοφσ ςχθματιςμοφσ του Ι.Κ.Α. και ιδιωτικζσ κλινικζσ, 9

10 εφόςον ζχει προθγθκεί νοςθλεία ςε αυτζσ, θ οποία αποδεικνφεται με ςχετικό παραςτατικό ςτοιχείο (ειςαγωγι, εξιτιριο κ.λπ.). Για τθ ςυνδρομι όλων των ανωτζρω προχποκζςεων εκδίδεται κάκε μινα βεβαίωςθ του οικείου προϊςταμζνου, θ οποία ςυνοδεφει τθ μιςκοδοτικι κατάςταςθ. Σε περίπτωςθ απομάκρυνςθσ των υπαλλιλων, για οποιονδιποτε λόγο (όπωσ ενδεικτικά, μετακίνθςθ, απόςπαςθ, μετάκεςθ, μετάταξθ, διάκεςθ) από τθν περιοχι, θ οποία δικαιολογεί τθ χοριγθςι του, διακόπτεται ιςοχρόνωσ θ καταβολι του με ευκφνθ του οικείου Ρροϊςταμζνου. 4. Κίνητρο Επίτευξησ τόχων (Κ.Ε..) Στουσ υπαλλιλουσ, οι οποίοι υπθρετοφν ςε υπθρεςιακζσ μονάδεσ οι οποίεσ ζχουν πετφχει πάνω από 80%, τουσ ποςοτικοποιθμζνουσ ςτόχουσ που ζχουν τεκεί με βάςθ το ςφςτθμα αξιολόγθςθσ, είναι δυνατι θ καταβολι Κινιτρου Επίτευξθσ Στόχων (Κ.Ε.Σ.). Το Κ.Ε.Σ. μπορεί να καταβάλλεται μία φορά κατϋ ζτοσ, μετά από πιςτοποιθμζνθ, μζςω τθσ ζκκεςθσ αξιολόγθςθσ, επίτευξθ των ςτόχων κατά το προθγοφμενο ζτοσ. Το Κ.Ε.Σ. που καταβάλλεται ςτουσ υπαλλιλουσ ιςοφται με ποςό μζχρι 50% ενόσ βαςικοφ τουσ μιςκοφ, εφόςον επζτυχαν τουσ ςτόχουσ ςε ποςοςτό μζχρι και 90% και με ποςό μζχρι 100% ενόσ βαςικοφ τουσ μιςκοφ, εφόςον επζτυχαν τουσ ςτόχουσ ςε ποςοςτό από 90% και πάνω. Τπερωριακή εργαςία Για το εκπαιδευτικό προςωπικό τθσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ για τθν ανάκεςθ διδαςκαλίασ του μακιματοσ τθσ ειδικότθτάσ του, προαιρετικισ ι υποχρεωτικισ (επιμίςκιο), θ ωριαία αμοιβι ορίηεται ςτο ποςό των δζκα (10) ευρϊ. Μπαλάγκασ Γιάννθσ Ειδικόσ ςυνεργάτθσ ΔΟΕ 10

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Π.Δ. 235/14-9-00 (ΦΕΚ 199 Αϋ) Ειδικζσ ρυκμίςεισ για τον εκςυγχρονιςμό και τθν λειτουργία των Ιδιωτικϊν Κλινικϊν, που υπάγονται ςτισ διατάξεισ τθσ παραγρ. 2 του άρκρου 8 του Ν. 2345/95 "Οργανωμζνεσ υπθρεςίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΟΦΑΣΘ. Θζμα: «Ρροκιρυξθ Διαγωνιςμοφ Κατάταξθσ Δοκίμων Λιμενοφυλάκων (ανδρϊν - γυναικϊν) ζτουσ 2014».

ΑΡΟΦΑΣΘ. Θζμα: «Ρροκιρυξθ Διαγωνιςμοφ Κατάταξθσ Δοκίμων Λιμενοφυλάκων (ανδρϊν - γυναικϊν) ζτουσ 2014». ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΑΡΥΗΓΔΙΟ ΛΙΜΔΝΙΚΟΤ ΩΜΑΣΟ- ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΣΟΦΤΛΑΚΗ ΚΛΑΓΟ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ.

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2)

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Κώδικασ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ 1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) 1.2 Αποκλίςεισ από το Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Το πρωτότυπο κείμενο είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf, για την προβολή του οποίου μπορείτε να ανατρέξετε στο web site της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ.

Το πρωτότυπο κείμενο είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf, για την προβολή του οποίου μπορείτε να ανατρέξετε στο web site της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ. N. 4024/11 (ΦΕΚ 226 Α/27-10-2011) : Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015.

Διαβάστε περισσότερα

"ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996

ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996 ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Γιαννακοποφλου Ευαγγελία, Κολοβοφ Νικολζττα Email:e.giannakopoulou@firstreception.gov.gr Λ. Συγγροφ 83,11745 Ακινα, Τ 2109285132,21092385103 Fax2109233119, initialreception@firstreception.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μια Προσεκτική Ανάγνωση

Μια Προσεκτική Ανάγνωση Νζοσ Νόμοσ για τθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ: Μια Προσεκτική Ανάγνωση Το παρόν κείμενο αποτελεί μια παρουσίαση και σύντομη ανάλυση των προεκτάσεων μιας σειράς άρθρων του νέου Νόμου για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση,

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν. Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1023686 ΕΞ 3.2.2014 Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.4172/2013 Αθήνα, 3 Φεβρουάριου

Διαβάστε περισσότερα

ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Ρ. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΙΑ Β

ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Ρ. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΙΑ Β ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Ρ. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΙΑ Β Για να ζχετε πικανότθτεσ να εγγραφείτε ςτο Ρρόγραμμα Σπουδϊν το οποίο ζχετε επιλζξει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΘ Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης τιμολογθκεί και ζχουν εξοφλθκεί το αργότερο ωσ τθν 30θ Σεπτεμβρίου 2014.

ΕΙΣΑΓΩΓΘ Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης τιμολογθκεί και ζχουν εξοφλθκεί το αργότερο ωσ τθν 30θ Σεπτεμβρίου 2014. ΕΙΣΑΓΩΓΘ Οι Δικαιοφχοι κα υποβάλουν Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης ςτον ΕΦΔ ΕΙΕΑΔ, προκειμζνου να προβεί ςε ζλεγχο και πιςτοποίθςθ τόςο του Φυςικοφ όςο και του Οικονομικοφ Αντικειμζνου. Το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. ωσ Ενδιάμεςοσ

Διαβάστε περισσότερα

Αρικμόσ Προκιρυξθσ: 2211/α/2014

Αρικμόσ Προκιρυξθσ: 2211/α/2014 ΑΔΛΡ Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: «ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΚΑΛ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ, ΛΟΛΡΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ ΚΑΛ Α.Δ.Α.Μ. Α.Δ.Α. ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΣ 2211/α/2014 ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΠΡΟΚΘΡΤΞΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ.

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ. Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ ΑΡΤΑ 2010 Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου Πτυχιακι εργαςία Ψωμόπουλοσ Αλζξανδροσ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Ράπτθσ Θεοχάρθσ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά. Προσ τθν Αναπλθρώτρια Υπουργό Οικονομικών κ. Νάντια Βαλαβάνθ - 1 -

Γενικά. Προσ τθν Αναπλθρώτρια Υπουργό Οικονομικών κ. Νάντια Βαλαβάνθ - 1 - Ακινα, 08/06/2015 Προτάςεισ τθσ Π.Ο.Φ.Ε.Ε. για άμεςεσ βελτιώςεισ των υφιςτάμενων ρυκμίςεων τθσ φορολογίασ, των φορολογικών διαδικαςιών και του τρόπου λειτουργίασ τθσ φορολογικισ διοίκθςθσ. Προσ τθν Αναπλθρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΣΜΗΜΑ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Θεματολογικζσ και κεωρθτικζσ τάςεισ ςτθν αρκρογραφία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΛ.1026/26.1.2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΦΟΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α' 2. Δ/ΝΣΗ KBΣ Ταχ. Δ/νςθ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση «Μισθός 2005»

Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Έκδοση 8.5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Βιμα 1 ο. Κάνουμε φφλαξθ των αρχείων από τθν προθγοφμενθ ζκδοςθ του προγράμματοσ. Εργαλεία Φφλαξθ c:\msteuro\20111001 *Εντάξει+ Όποσ: 20111001

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟ ΑΚΗΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΤ ΠΡΟΦΤΓΗ ΓΙΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΧΩΡΙ ΦΟΡΟΔΟΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ

ΟΔΗΓΟ ΑΚΗΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΤ ΠΡΟΦΤΓΗ ΓΙΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΧΩΡΙ ΦΟΡΟΔΟΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ ΟΔΗΓΟ ΑΚΗΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΤ ΠΡΟΦΤΓΗ ΓΙΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΧΩΡΙ ΦΟΡΟΔΟΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ Ειςαγωγι Ο παρϊν οδθγόσ για άςκθςθ ενδικοφανοφσ προςφυγισ απευκφνεται ςε πρόςωπα, τα οποία λόγω οικονομικισ αδυναμίασ ςτεροφνται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΜΑ: «ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΚΣΗΗ-ΔΗΛΩΗ ΤΠΟΨΗΦΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΚΚΩΝ ΛΤΚΕΚΩΝ (ΟΜΑΔΑ Αϋ) ΓΚΑ ΕΚΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΣΡΚΣΟΒΑΙΜΚΑ ΕΚΠΑΚΔΕΤΗ» ΚΕΦΑΛΑΚΟ 1 o ΓΕΝΚΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΚΕ

ΙΕΜΑ: «ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΚΣΗΗ-ΔΗΛΩΗ ΤΠΟΨΗΦΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΚΚΩΝ ΛΤΚΕΚΩΝ (ΟΜΑΔΑ Αϋ) ΓΚΑ ΕΚΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΣΡΚΣΟΒΑΙΜΚΑ ΕΚΠΑΚΔΕΤΗ» ΚΕΦΑΛΑΚΟ 1 o ΓΕΝΚΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΚΕ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΣΤΑΤΘΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘΣ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘΣ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΕΩΝ ΤΜΘΜΑ Α Μαροφςι,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ για τη δημιουργία ανοικτοφ μητρϊου ςυντονιςτϊν (γραμματειακή υποςτήριξη)

Πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ για τη δημιουργία ανοικτοφ μητρϊου ςυντονιςτϊν (γραμματειακή υποςτήριξη) ΠΡΑΞΗ: ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ: ΑΠΟΚΣΗΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟΦΟΙΣΩΝ ΙΕΚ ΕΠΑ ΚΑΙ ΕΠΑΛ ΤΠΟΕΡΓΟ 8: ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΘΕΩΡΗΣΙΚΟΤ ΜΕΡΟΤ ΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΚΑΕΛΕ ΕΕΕ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 4 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ ΤΓΚΛΙΗ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ : 33 38 401-404 33 38 218-422 33 38 237 33 38 350-351 33 38 415

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ : 33 38 401-404 33 38 218-422 33 38 237 33 38 350-351 33 38 415 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 εκεµβρίου 2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. 2/72757/0022 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

N. 1080/20-22.10.80 (ΦΕΚ-246 Α')

N. 1080/20-22.10.80 (ΦΕΚ-246 Α') N. 1080/20-22.10.80 (ΦΕΚ-246 Α') Ρερί τροποποιιςεωσ και ςυμπλθρϊςεωσ διατάξεων τινϊν τθσ περί των προςόδων των Οργανιςμϊν Τοπικισ Αυτοδιοικιςεωσ Νομοκεςίασ και άλλων τινϊν ςυναφϊν διατάξεων Άρθρον 1 Δικαίωμα

Διαβάστε περισσότερα

1. Βεβαίωςθ αρμόδιου τμιματοσ ι Διεφκυνςθσ Τπθρεςίασ Δθμοςίου ι Ν.Π.Δ.Δ.

1. Βεβαίωςθ αρμόδιου τμιματοσ ι Διεφκυνςθσ Τπθρεςίασ Δθμοςίου ι Ν.Π.Δ.Δ. ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΡΤΥΧΙΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Ρ. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΙΑ Β Για να ζχετε πικανότθτεσ να εγγραφείτε ςτο Ρρόγραμμα Σπουδϊν το οποίο ζχετε επιλζξει (κατθγορία

Διαβάστε περισσότερα

Ζκθεςη για τισ Θρηςκευτικέσ Ελευθερίεσ του Υπουργείου Εξωτερικών των Η.Π.Α. για το Ζτοσ 2009

Ζκθεςη για τισ Θρηςκευτικέσ Ελευθερίεσ του Υπουργείου Εξωτερικών των Η.Π.Α. για το Ζτοσ 2009 Ζκθεςη για τισ Θρηςκευτικέσ Ελευθερίεσ του Υπουργείου Εξωτερικών των Η.Π.Α. για το Ζτοσ 2009 Το Σφνταγμα προβλζπει τθν ελευκερία τθσ κρθςκείασ, και νόμοι και πολιτικζσ τθσ χϊρασ ςυμβάλλουν ςτθν εν γζνει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. 3.2. Η απονομι του επάκλου πραγματοποιείται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 7 τθσ παροφςθσ.

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. 3.2. Η απονομι του επάκλου πραγματοποιείται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 7 τθσ παροφςθσ. ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Προκιρυξθ όρων διαγωνιςμοφ υπό τον τίτλο ΜΕ ΣΟ ΚΑΛΗΜΕΡΑ" από τθν εταιρεία EPSILON TV (ςτο εξισ "θ Διοργανϊτρια"), με τθν τεχνικι υποςτιριξθ τθσ εταιρείασ CONDATEL A.E. (ςτο εξισ "θ Εταιρεία"),

Διαβάστε περισσότερα

1. Βεβαίωςθ αρμόδιου τμιματοσ ι Διεφκυνςθσ Τπθρεςίασ Δθμοςίου ι Ν.Π.Δ.Δ.

1. Βεβαίωςθ αρμόδιου τμιματοσ ι Διεφκυνςθσ Τπθρεςίασ Δθμοςίου ι Ν.Π.Δ.Δ. ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΡΤΥΧΙΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Ρ. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΙΑ Α Για να εγγραφείτε ςτο Ρρόγραμμα Σπουδϊν ςτο οποίο ζχετε επιλεγεί (Kατθγορία Α) πρζπει να

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB. Περονικολισ Μιχαιλ

Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB. Περονικολισ Μιχαιλ ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB Περονικολισ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Επγασία. Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ

Διπλωματική Επγασία. Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Διπλωματική Επγασία Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ. Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ

Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ. Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Παρατθρθτιριο για τθν Κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ. ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition]

ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ. ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition] Τ.Ε.Λ. ΘΡΕΛΟΥ ΣΧΟΛΘ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΛΑΣ & ΡΟΝΟΛΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΟΚΕΑΡΕΛΑΣ ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition] ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ ` Ε.Σ.Δ.Δ.Α ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα #opendata #opengov Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ Εργαςία με Ανοιχτι Άδεια Αυτι θ εργαςία χορθγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δθμιουργοφ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α Ο ΗΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α Ο ΗΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α Ο ΗΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Συναδέλφισες, συνάδελφοι, Ο Σύλλογός µας θέλοντας να είναι δίπλα σας και να σας ενηµερώνει σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα