ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΝΕΟΤ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟΤ ΓΙΑ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ (όπωσ ζχει ψθφιςτεί ςτθ Βουλι)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΝΕΟΤ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟΤ ΓΙΑ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ (όπωσ ζχει ψθφιςτεί ςτθ Βουλι)"

Transcript

1 ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΝΕΟΤ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟΤ ΓΙΑ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ (όπωσ ζχει ψθφιςτεί ςτθ Βουλι) Οι Θζςεισ όλων των κατθγοριϊν εκπαίδευςθσ (ΡΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) κατατάςςονται ςε 6 ςυνολικά βακμοφσ. Σ Ε Δ Γ Β Α Οι προαγωγζσ από βακμό ςε βακμό, για όλεσ τισ κατθγορίεσ προςωπικοφ, γίνονται με βάςθ ποςόςτωςθ επί των κάκε φορά κρινόμενων, φςτερα από αξιολόγθςθ που διενεργείται μία φορά το χρόνο από το οικείο υπθρεςιακό ςυμβοφλιο, ωσ εξισ: -Από τον Ειςαγωγικό Βαθμό Σ ςτο Βαθμό Ε : μζχρι και 100% των κρινόμενων υπαλλιλων, - Από το Βαθμό Ε ςτο Βαθμό Δ : μζχρι και 90% των κρινόμενων υπαλλιλων, - Από το Βαθμό Δ ςτο Βαθμό Γ : μζχρι και 80% των κρινόμενων υπαλλιλων, - Από το Βαθμό Γ ςτο Βαθμό Β : μζχρι και 70% των κρινόμενων υπαλλιλων. - Από το Βαθμό Β ςτο Βαθμό Α : μζχρι και 30% των κρινόμενων υπαλλιλων.. Οι κάτοχοι διδακτορικοφ διπλϊματοσ ςυναφοφσ με τα αντικείμενα, ςτα οποία είναι δυνατόν, κατά τισ οργανικζσ διατάξεισ τθσ υπθρεςίασ τουσ, να απαςχολθκοφν, κατατάςςονται, ωσ δόκιμοι ςτο Βακμό Δ. Οι κάτοχοι αναγνωριςμζνου μεταπτυχιακοφ τίτλου ςπουδϊν, ετιςιασ τουλάχιςτον διάρκειασ, ςυναφοφσ με τα αντικείμενα, ςτα οποία είναι δυνατόν, κατά τισ οργανικζσ διατάξεισ τθσ υπθρεςίασ τουσ, να απαςχολθκοφν, κατατάςςονται, ωσ δόκιμοι ςτο Βακμό Ε. Οι υπάλλθλοι που ζχουν πριν το διοριςμό ι τθν πρόςλθψι τουσ αποδεδειγμζνθ προχπθρεςία ςτο δθμόςιο τομζα των κρατϊν - μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, θ οποία ζχει διανυκεί με τα ίδια ι αντίςτοιχα τυπικά προςόντα τθσ κατθγορίασ ςτθν οποία ανικουν κατά το χρόνο τθσ ζνταξθσ, μποροφν να τθν αναγνωρίςουν για τθ βακμολογικι και μιςκολογικι τουσ ζνταξθ, μετά τθ μονιμοποίθςι τουσ, μζχρι επτά (7) ζτθ κατϋ ανϊτατο όριο, φςτερα από ουςιαςτικι κρίςθ του υπθρεςιακοφ ςυμβουλίου. 1

2 Ωσ πραγματικι δθμόςια υπθρεςία νοείται κάκε υπθρεςία που ζχει διανυκεί ςτο Δθμόςιο, νομικό πρόςωπο δθμοςίου δικαίου ι ςε Ο.Τ.Α., με ςχζςθ εργαςίασ δθμοςίου ι ιδιωτικοφ δικαίου, κακϊσ και κάκε άλλθ υπθρεςία που, με βάςθ ειδικζσ διατάξεισ, αναγνωρίηεται ωσ πραγματικι δθμόςια υπθρεςία για βακμολογικι και μιςκολογικι εξζλιξθ. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται φςτερα από πρόταςθ των Υπουργϊν Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ και Οικονομικϊν μπορεί να προβλζπεται θ αναγνϊριςθ για βακμολογικι και μιςκολογικι ζνταξθ και τθσ προχπθρεςίασ ςτον ιδιωτικό τομζα των κρατϊν - μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, μζχρι επτά (7) ζτθ, κατϋ ανϊτατο όριο. Με το ίδιο διάταγμα ρυκμίηεται ο τρόποσ και οι προχποκζςεισ αναγνϊριςθσ αντίςτοιχθσ προχπθρεςίασ και για τουσ υπθρετοφντεσ, κατά τθν ζναρξθ ιςχφοσ του διατάγματοσ, υπαλλιλουσ και ρυκμίηεται κάκε αναγκαίο ηιτθμα για τθν εφαρμογι τθσ διάταξθσ του προθγοφμενου εδαφίου. Σωρευτικά θ αναγνϊριςθ προχπθρεςίασ από το δθμόςιο και ιδιωτικό τομζα, κακϊσ και από κζςεισ αιρετϊν ι μετακλθτϊν δθμοςίων υπαλλιλων, δεν δφναται να ξεπερνά τα επτά (7) ζτθ Ο χρόνοσ που διανφκθκε ςε αιρετι ι μετακλθτι κζςθ μετά το διοριςμό του δθμοςίου υπαλλιλου, εφόςον αναγνωρίηεται ωσ χρόνοσ πραγματικισ δθμόςιασ υπθρεςίασ, λογίηεται ότι διανφκθκε ςε κζςθ προϊςταμζνου οργανικισ μονάδασ επιπζδου Διεφκυνςθσ. Στθν περίπτωςθ που ςυντρζχουν ςτο ίδιο πρόςωπο περιςςότερεσ από μία από τισ παραπάνω ρυκμίςεισ, εφαρμόηεται θ ευνοϊκότερθ ρφκμιςθ κακϊσ και θ μιςι χρονικι ρφκμιςθ τθσ επόμενθσ ευνοϊκότερθσ ρφκμιςθσ. Ο ελάχιςτοσ χρόνοσ που απαιτείται για τθν προαγωγι από βακμό ςε βακμό, είναι για τουσ υπαλλιλουσ τθσ κατθγορίασ ΡΕ: Από το Βακμό ΣΤ ςτο Βακμό Ε, δφο (2) ζτθ Από το Βακμό Ε ςτο Βακμό Δ, τζςςερα (4) ζτθ Από το Βακμό Δ ςτο Βακμό Γ, τζςςερα (4) ζτθ Από το Βακμό Γ ςτο Βακμό Β, τζςςερα (4) ζτη Από το Βακμό Β ςτο Βακμό Α (καταλθκτικόσ βακμόσ) ζξι (6) ζτη φςτημα μιςθολογικήσ εξζλιξησ 1. Οι υπάλλθλοι λαμβάνουν το βαςικό μιςκό που αντιςτοιχεί ςτο βακμό τουσ. Ρεραιτζρω, ςε κάκε βακμό κεςπίηονται μιςκολογικά κλιμάκια (Μ.Κ.) 2. Σα Μ.Κ. χορηγοφνται ανά διετία, με εξαίρεςη τα Μ.Κ. των Βαθμών Β και Α, τα οποία χορηγοφνται ανά τριετία. Η εξζλιξθ των υπαλλιλων ςτα Μ.Κ. γίνεται αυτοδίκαια με τθν παρζλευςθ του ανωτζρω οριηόμενου χρόνου. Κατ εξαίρεςθ, ςε περίπτωςθ που, από τισ εκκζςεισ αξιολόγθςισ του, προκφπτει ότι ο υπάλλθλοσ δεν ζχει επιτφχει τθν υλοποίθςθ τθσ προβλεπόμενθσ ςτοχοκεςίασ ςε ποςοςτό τουλάχιςτον πενιντα τοισ εκατό (50%) για δφο ςυνεχι χρόνια, δεν εξελίςςεται μιςκολογικά, μζχρισ ότου επιτφχει το ωσ άνω ελάχιςτο ποςοςτό. 3. Τα μιςκολογικά κλιμάκια κάκε βακμοφ, πζραν του βαςικοφ μιςκοφ που αντιςτοιχεί ςε αυτόν, είναι τα εξισ : α) Ε : δφο (2) Μ.Κ. β) Δ : τρία (3) Μ.Κ. γ) Γ : τζςςερα (4) Μ.Κ. 2

3 δ) Σα μιςθολογικά κλιμάκια των βαθμών Β και Α καλφπτουν το ςφνολο του εργαςιακοφ βίου του υπαλλήλου, μζχρι την με οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηςή του από την υπηρεςία. Βαςικόσ Μιςθόσ 1. Ο ειςαγωγικόσ μθνιαίοσ βαςικόσ μιςκόσ του Βακμοφ ΣΤ τθσ ΥΕ κατθγορίασ προςωπικοφ ορίηεται ςε επτακόςια ογδόντα (780) ευρϊ 2. Οι ειςαγωγικοί μθνιαίοι βαςικοί μιςκοί των υπόλοιπων κατθγοριϊν προςωπικοφ προςδιορίηονται με βάςθ το μιςκό τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου, πολλαπλαςιαηόμενο με τουσ παρακάτω ςυντελεςτζσ, ςτρογγυλοποιοφμενοι ςτθν πλθςιζςτερθ μονάδα ευρϊ: ΚΑΤΗΓΟΙΑ ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΔΕ ΣΤ 1,10 ΤΕ ΣΤ 1,33 ΡΕ ΣΤ 1,40 3. Οι βαςικοί μιςκοί των λοιπϊν βακμϊν όλων των κατθγοριϊν διαμορφϊνονται ωσ εξισ : α. Του βακμοφ Ε με προςαφξθςθ του βαςικοφ μιςκοφ του βακμοφ ΣΤ ςε ποςοςτό δζκα τοισ εκατό(10%). β. Του βακμοφ Δ με προςαφξθςθ του βαςικοφ μιςκοφ του βακμοφ Ε ςε ποςοςτό δζκα πζντε τοισ εκατό (15%). γ. Του βακμοφ Γ με προςαφξθςθ του βαςικοφ μιςκοφ του βακμοφ Δ ςε ποςοςτό δεκαπζντε τοισ εκατό (15%). δ. Του βακμοφ Β με προςαφξθςθ του βαςικοφ μιςκοφ του βακμοφ Γ ςε ποςοςτό είκοςι τοισ εκατό (20%). ε. Του βακμοφ Α με προςαφξθςθ του βαςικοφ μιςκοφ του βακμοφ Β ςε ποςοςτό δζκα τοισ εκατό (10%). 4. Οι βαςικοί μιςκοί των Μ.Κ. των Βακμϊν διαμορφϊνονται ωσ εξισ: α) Του πρϊτου Μ.Κ. κάκε βακμοφ και κατθγορίασ με προςαφξθςθ του βαςικοφ μιςκοφ του βακμοφ αυτοφ κατά δφο τοισ εκατό (2%). Β) Του κάκε επόμενου Μ.Κ. με προςαφξθςθ του βαςικοφ μιςκοφ του προθγοφμενου κλιμακίου ςε ποςοςτό ίδιο με αυτό που ορίηεται ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ. Οι βαςικοί μιςκοί που προκφπτουν από τθν εφαρμογι τθσ παροφςασ και τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου ςτρογγυλοποιοφνται ςτθν πλθςιζςτερθ μονάδα ευρϊ. Με βάςθ τα ανωτζρω οι βαςικοί μιςκοί όλων των βακμϊν όλων των κατθγοριϊν διαμορφϊνονται ωσ εξισ ΚΑΤΗΓΟΙΕΣ ΒΑΘΜΟΙ ΥΕ ΔΕ ΤΕ ΡΕ Σ Ε Δ Γ

4 Β Α Οι υπάλλθλοι, όλων των κατθγοριϊν, διανφουν δοκιμαςτικι περίοδο δφο (2) ετϊν ςτο βακμό που ειςάγονται. Μετά το πζρασ τθσ δοκιμαςτικισ αυτισ περιόδου, ο υπάλλθλοσ μονιμοποιείται εφόςον: α) ςτθν ζκκεςθ αξιολόγθςισ του εξαςφαλίηει, με βάςθ τθ βακμολόγθςθ τθσ απόδοςισ του και τθσ υλοποίθςθσ τθσ ςτοχοκεςίασ, κακϊσ και τθ βακμολόγθςθ των λοιπϊν κριτθρίων αξιολόγθςθσ βακμολογία μεγαλφτερθ τθσ βάςθσ και β) κρικεί από το οικείο υπθρεςιακό ςυμβοφλιο επιτυχισ θ δοκιμαςτικι του υπθρεςία. Εφόςον ο δόκιμοσ υπάλλθλοσ μονιμοποιθκεί, προάγεται ςτο βακμό Ε. Σε περίπτωςθ που το υπθρεςιακό ςυμβοφλιο κρίνει τον υπάλλθλο μθ ικανό να μονιμοποιθκεί, ο υπάλλθλοσ απολφεται. Το υπθρεςιακό ςυμβοφλιο μπορεί, κατά περίπτωςθ, να αποφαςίςει, άπαξ, τθν παράταςθ τθσ δοκιμαςτικισ υπθρεςίασ του υπαλλιλου από ζξι (6) μζχρι δϊδεκα (12) μινεσ, εφόςον, με βάςθ τθν ζκκεςθ αξιολόγθςθσ και τα λοιπά ςτοιχεία του φακζλου του, δεν προκφπτει ςαφϊσ θ καταλλθλότθτα του κρινόμενου προκειμζνου να μονιμοποιθκεί. Σε αυτι τθν περίπτωςθ, μετά τθ λιξθ τθσ παράταςθσ τθσ δοκιμαςτικισ υπθρεςίασ, ο υπάλλθλοσ επαναξιολογείται. Το υπθρεςιακό ςυμβοφλιο, κατά τθν επανάκριςθ, καλεί ςε ςυνζντευξθ τον υπάλλθλο. Για τθν περίοδο αυτι ο υπάλλθλοσ δεν εξελίςςεται μιςκολογικά. φςτημα Βαθμολογικήσ Εξζλιξησ 1. Για τθν προαγωγι από βακμό ςε βακμό, που διενεργείται από το οικείο υπθρεςιακό ςυμβοφλιο μία φορά το χρόνο, λαμβάνεται υπόψθ: α) θ αξιολόγθςθ του υπαλλιλου ςτο πλαίςιο του ςυςτιματοσ αξιολόγθςθσ και ςυγκεκριμζνα: αα) θ απόδοςι του που μετράται με βάςθ το βακμό επιτυχοφσ ι μθ υλοποίθςθσ τθσ ςτοχοκεςίασ και ββ) οι διοικθτικζσ ικανότθτζσ του και θ ςυμπεριφορά ςτθν υπθρεςία, β) το ανϊτατο ποςοςτό, επί τοισ εκατό, προαγωγισ ςτον επόμενο βακμό, των κρινόμενων υπαλλιλων, όπωσ φαίνεται ςτον παρακάτω πίνακα και γ) ο προβλεπόμενοσ ελάχιςτοσ χρόνοσ παραμονισ ςτο βακμό, όπωσ αναφζρκθκε πιο πάνω. Ο χρόνοσ κατά τον οποίο ο υπάλλθλοσ, δεν εξελίςςεται μιςκολογικά, διότι δεν πζτυχε τθν υλοποίθςθ τθσ προβλεπόμενθσ ςτοχοκεςίασ ςε ποςοςτό τουλάχιςτον 50% για δφο ςυνεχι χρόνια, δεν ςυνυπολογίηεται για τον υπολογιςμό του ελάχιςτου χρόνου παραμονισ ςτο βακμό. 2. Για τθν προαγωγι από βακμό ςε βακμό, θ απόδοςθ του κρινόμενου υπαλλιλου λαμβάνεται υπόψθ ςε ποςοςτό 70% τουλάχιςτον επί του ςυνόλου, που αφορά ςτα λοιπά κριτιρια αξιολόγθςθσ των ουςιαςτικϊν και άλλων προςόντων, όπωσ ορίηονται ειδικότερα από το ςφςτθμα αξιολόγθςθσ. Ρροκειμζνου για τθν προαγωγι από το Βακμό Β ςτο Βακμό Α το ποςοςτό αυτό είναι 80% τουλάχιςτον. 4

5 Πωσ διαμορφώνονται οι βαςικοί μιςθοί των βαθμών και των Μ.Κ τησ Π.Ε κατηγορίασ ΕΛΑΧΙΣΟ ΧΡΟΝΟ ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΟ ΒΑΘΜΟ ΒΑΘΜΟ ΕΣΗ ΤΠ. ΚΑΤΗΓΟΙΑ Ρ.Ε ΒΑΙΚΟΙ ΜΙΘΟΙ ΒΑΘΜΩΝ Μ.Κ ΒΑΙΚΟΙ ΜΙΘΟΙ Μ.Κ. Μ.Κ ΓΙΑ ΟΟΤ ΔΕΝ ΠΡΟΑΓΟΝΣΑΙ ΣΟ ΒΑΘΜΟ 2 Σ 2 ζτθ δοκιμαςτικισ εφαρμογισ Ε ο βακμόσ Ε ζχει 2 Μ.Κ Για το 10% 4 Δ ο βακμόσ Δ ζχει 3 Μ.Κ Για το 20% που δεν κα προαχκεί ςτο Γ βακμό 4 Γ ο βακμόσ Γ ζχει 4 Μ.Κ Για το 30% που δεν κα προαχκεί ςτο βακμό Β Β κ.ο.κ μζχρι τθν αποχϊρθςθ του υπαλλιλου από τθν υπθρεςία, αν δεν προαχκεί ςτο βακμό Α Τα Μ.Κ. του βακμοφ Ε χορθγοφνται ανά τριετία μζχρι τθν αποχϊρθςθ του υπαλλιλου κ.λ.π. Για το 70%που δεν κα προαχκεί ςτον Α βακμό 5

6 Α Τα Μ.Κ του βακμοφ Α χορθγοφνται ανά τριετία κ.ο.κ μζχρι τθν αποχϊρθςθ του υπαλλιλου από τθν υπθρεςία Είναι για το 30% των υπαλλιλων που κα προαχκοφν ςτον Α βακμό ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ Ο υπάλλθλοσ ειςζρχεται με τον ΣΤ βακμό και βαςικό μιςκό όπου και παραμζνει για 2 ςυνεχι χρόνια. Μετά τθ δοκιμαςτικι περίοδο τθσ διετίασ ο υπάλλθλοσ μονιμοποιείται, εφόςον κρικεί ικανόσ από το υπθρεςιακό ςυμβοφλιο. Στθ ςυνζχεια ειςζρχεται ςτον Ε βακμό. Στο βακμό Ε μετά από διετία κα πάρει το πρϊτο Μ.Κ του βακμοφ και μετά από μία δεφτερθ διετία, αφοφ κα ζχει ςυμπλθρϊςει 4 ζτθ ςτο βακμό, κα κρικεί για τον Δ βακμό. Επειδι όμωσ ςτον Δ βακμό κα προαχκεί το 90% των υπαλλιλων, το 10% που δεν κα προαχκεί κα παραμείνει ςτον ίδιο βακμό αλλά κα πάρει το δεφτερο Μ.Κ. του βακμοφ. Το ίδιο γίνεται και ςτουσ άλλουσ βακμοφσ. Στουσ βακμοφσ Β και Α τα Μ.Κ χορθγοφνται ανά τριετία, με τθν προχπόκεςθ πάντα ότι από τισ εκκζςεισ αξιολόγθςθσ κα επιτυγχάνεται θ υλοποίθςθ τθσ προβλεπόμενθσ ςτοχοκεςίασ τουλάχιςτον κατά 50%. Τα ΜΚ αυτϊν των βακμϊν καλφπτουν το ςφνολο του εργαςιακοφ βίου του υπαλλιλου μζχρι τθν αποχϊρθςι του από τθν υπθρεςία. Δθλ. ζνασ που ςτα 20 χρόνια υπθρεςίασ, ζχει εξαντλιςει το Β βακμό και ζχει πάρει και το πρϊτο Μ.Κ του βακμοφ, μπορεί, εφόςον δεν μπορζςει να προαχκεί ςτον Α βακμό, να παραμείνει ςτο Β βακμό μζχρι το τζλοσ του εργαςιακοφ του βίου, παίρνοντασ ανά τριετία Μ.Κ. Το ίδιο γίνεται και ςτον Α βακμό. Εάν μετά από κάποια χρόνια, επιτφχει να μπει ςτο προνομιοφχο ποςοςτό του 30% και φκάςει ςτον Α βακμό, μπορεί ανά τριετία μζχρι το τζλοσ του εργαςιακοφ του βίου να παίρνει Μ.Κ. Με τθ βακμολογικι προαγωγι ο υπάλλθλοσ λαμβάνει το βαςικό μιςκό του νζου βακμοφ ι του μικρότερου Μ.Κ. του βακμοφ αυτοφ, ο οποίοσ είναι υψθλότεροσ από το βαςικό μιςκό που κατείχε πριν τθν προαγωγι του. Κατάταξη ςε βαθμοφσ του υπηρετοφντοσ προςωπικοφ Οι υπάλλθλοι, που υπθρετοφν κατά τθν ζναρξθ τθσ ιςχφοσ του παρόντοσ, κατατάςςονται αυτοδικαίωσ ςτουσ βακμοφσ τθσ κατθγορίασ που υπθρετοφν, με βάςθ τον ςυνολικό χρόνο πραγματικισ δθμόςιασ υπθρεςίασ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των παραγράφων 2 και 3 του άρκρου 98 του Υ.Κ. και το χρόνο προχπθρεςίασ ςτον δθμόςιο ι τον ιδιωτικό τομζα που ζχει αναγνωριςτεί για τη βαθμολογική ή τη μιςθολογική κατάταξη και εξζλιξη του υπαλλήλου, (καλφπτονται επομζνωσ και οι ζχοντεσ προχπθρεςία ςτθν ιδιωτικι εκπαίδευςθ) ωσ εξισ: α) με ςυνολικό χρόνο πραγματικήσ δημόςιασ υπηρεςίασ μζχρι τρία (3) ζτη, ςτο Βαθμό Σ, β) με ςυνολικό χρόνο πραγματικήσ δημόςιασ υπηρεςίασ μζχρι εννζα (9) ζτη, ςτο Βαθμό Ε, γ) με ςυνολικό χρόνο πραγματικήσ δημόςιασ υπηρεςίασ μζχρι δεκαπζντε (15), ςτο Βαθμό Δ, 6

7 δ) με ςυνολικό χρόνο πραγματικήσ δημόςιασ υπηρεςίασ μζχρι είκοςι ζνα (21) ζτη, ςτο βαθμό Γ ε) με ςυνολικό χρόνο πραγματικήσ δημόςιασ υπηρεςίασ περιςςότερο από είκοςι ζνα (21) ζτη, ςτο Βαθμό Β. Για τθν κατάταξθ των υπαλλιλων που κατζχουν διδακτορικό δίπλωμα, αφαιροφνται από τον απαιτοφμενο χρόνο για τθν τελικι κατάταξθ ζξι (6) ζτθ και για τουσ κατόχουσ μεταπτυχιακοφ τίτλου αφαιροφνται δφο (2) ζτθ Κατάταξη ςε Μιςθολογικά Κλιμάκια του υπηρετοφντοσ προςωπικοφ Οι υπάλλθλοι που εντάςςονται ςτουσ νζουσ βακμοφσ, λαμβάνουν το βαςικό μιςκό του βακμοφ αυτοφ, ενϊ οι υπάλλθλοι με πλεονάηοντα χρόνο ςτον ίδιο βακμό εξελίςςονται ςτα μιςκολογικά κλιμάκια του βακμοφ αυτοφ Οι εκπαιδευτικοί που κατζχουν διδακτορικό ι μεταπτυχιακό δίπλωμα το χρόνο που πλεονάηει μετά τθν κατάταξθ, κα τον πάρουν ςε Μ.Κ πχ εκπαιδευτικόσ με διδακτορικό δίπλωμα και 25 ζτθ υπθρεςίασ κα καταταγεί ςτο Β Βακμό και ςτο 3 ο Μ.Κ του βακμοφ. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΡΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΤΗΓΟΙΑΣ Ρ.Ε ΕΛΑΧΙΣΟ ΧΡΟΝΟ ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΟ ΒΑΘΜΟ ΒΑΘΜΟ ΕΣΗ ΤΠ. ΒΑΙΚΟΙ ΜΙΘΟΙ ΒΑΘΜΩΝ Μ.Κ ΒΑΙΚΟΙ ΜΙΘΟΙ Μ.Κ. ζωσ 3 ζτη Σ 2 ζτθ δοκιμαςτικισ εφαρμογισ ζωσ 9 Ε ζωσ 15 Δ ζωσ 21 Γ

8 Τα Μ.Κ του Βακμοφ Β χορθγοφνται ανά τριετία μζχρι το τζλοσ του εργαςιακοφ και άνω Β βίου Οι περιφερειακοί Διευκυντζσ Εκπαίδευςθσ και οι Διευκυντζσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ που υπθρετοφν κατά τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ νόμου κατατάςςονται ςτο Βακμό Α, εφόςον ζχουν τον απαιτοφμενο χρόνο πραγματικισ δθμόςιασ υπθρεςίασ για τθν κατάταξθ ςτο βακμό αυτό. ΕΠΙΔΟΜΑΣΑ ΣΟΤ ΝΕΟΤ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟΤ ΓΙΑ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 1. Επιδόματα εορτών και αδείασ Ππωσ και ςιμερα ( ) 2. Οικογενειακή παροχή Καταργείται το επίδομα γάμου (οικογενειακι παροχι) που ιταν 35 και διαμορφϊνεται το επίδομα των ανιλικων τζκνων ι ανίκανων ςωματικά ι πνευματικά για άςκθςθ βιοποριςτικοφ επαγγζλματοσ με ποςοςτό αναπθρίασ 50% τουλάχιςτον ωσ εξισ: 1 παιδί 50 2 παιδιά 70 3 παιδιά παιδιά 170 και προςαυξάνεται κατά 70 ανά επιπλζον τζκνο. 3. Επιδόματα ςτελεχών τησ εκπαίδευςησ 8

9 Ρεριφερειακοί Διευκυντζσ 900 Ρροϊςτάμενοι Διευκφνςεων Α/κμιασ και Δ/κμιασ Εκπαίδευςθσ 550 Ρροϊςτάμενοι Επιςτθμονικισ και Ραιδαγωγικισ Κακοδιγθςθσ των Ρεριφερειακϊν Διευκφνςεων Εκπαίδευςθσ 450 Σχολικοί Σφμβουλοι προςχολικισ αγωγισ,δθμοτικισ εκπαίδευςθσ, ειδικισ αγωγισ και δευτεροβάκμιασ εκπ/ςθσ 400 Διευκυντζσ Ενιαίων Λυκείων, Επαγγελματικϊν Λυκείων, ΚΕ.Δ.Δ.Υ, Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. και Ρροϊςτάμενοι Γραφείων Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 300 και εφόςον τα ςχολεία διακζτουν τουλάχιςτον ζξι (6) τμιματα, 350 Διευκυντζσ Γυμναςίων, Επαγγελματικϊν Σχολϊν, Σχολείων Δεφτερθσ Ευκαιρίασ (ΣΔΕ), Δθμοςίων ΙΕΚ, Τετρακζςιων και άνω Δθμοτικϊν Σχολείων και Σχολικϊν Εργαςτθριακϊν Κζντρων, διακόςια πενιντα ευρϊ ( 250). 250 Εφόςον τα ςχολεία διακζτουν τουλάχιςτον εννζα (9) τμιματα 300 Υποδιευκυντζσ Σχολικϊν Μονάδων και Σχολικϊν Εργαςτθριακϊν Κζντρων, Υπεφκυνοι Τομζων Σχολικϊν Εργαςτθριακϊν Κζντρων, και Ρροϊςτάμενοι Τμθμάτων Εκπαιδευτικϊν Θεμάτων των Διευκφνςεων Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, και Υπεφκυνοι Κζντρων Ρεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ 150 Ρροϊςτάμενοι 1/κ, 2/κ, 3/κ Δθμ.Σχολείων και Νθπιαγωγείων 100 Σθμ. Το επίδομα των Δ/ντϊν Δθμ. Σχολείων και Γυμναςίων είναι 300 εφόςον τα ςχολεία ζχουν 9 τμιματα με τον ανάλογο αρικμό μακθτϊν που απαιτείται για τα 9 τμιματα. 4. Επίδομα απομακρυςμζνων και παραμεθόριων περιοχών Στουσ υπαλλιλουσ που υπθρετοφν ςε απομακρυςμζνεσ παραμεκόριεσ και προβλθματικζσ περιοχζσ,, χορθγείται επίδομα Απομακρυςμζνων Ραραμεκόριων περιοχϊν, οριηόμενο ςε εκατό (100) ευρώ μηνιαίωσ. Το επίδομα αυτό καταβάλλεται με τθν απαραίτθτθ προχπόκεςθ ότι οι δικαιοφχοι του προςφζρουν υπθρεςία με πλιρθ και αποκλειςτικι απαςχόλθςθ ςτθν Υπθρεςία τθσ περιοχισ που δικαιολογεί τθν καταβολι του. Επίςθσ καταβάλλεται και για όςο διάςτθμα οι υπάλλθλοι τελοφν ςε κεςμοκετθμζνεσ άδειεσ (κανονικζσ, ςυνδικαλιςτικζσ, ειδικζσ, εκπαιδευτικζσ μικρισ διάρκειασ ζωσ δφο (2) μθνϊν, διευκόλυνςθσ υπαλλιλων με οικογενειακζσ υποχρεϊςεισ, μθτρότθτασ και ανατροφισ παιδιοφ), ςε βραχυχρόνια αναρρωτικι άδεια ζωσ ζξι (6) θμζρεσ κατϋ ζτοσ, κακϊσ και αυτισ που χορθγείται από δθμόςια νοςοκομεία, κζντρα υγείασ του Δθμοςίου, πανεπιςτθμιακζσ κλινικζσ, νοςθλευτικοφσ ςχθματιςμοφσ του Ι.Κ.Α. και ιδιωτικζσ κλινικζσ, 9

10 εφόςον ζχει προθγθκεί νοςθλεία ςε αυτζσ, θ οποία αποδεικνφεται με ςχετικό παραςτατικό ςτοιχείο (ειςαγωγι, εξιτιριο κ.λπ.). Για τθ ςυνδρομι όλων των ανωτζρω προχποκζςεων εκδίδεται κάκε μινα βεβαίωςθ του οικείου προϊςταμζνου, θ οποία ςυνοδεφει τθ μιςκοδοτικι κατάςταςθ. Σε περίπτωςθ απομάκρυνςθσ των υπαλλιλων, για οποιονδιποτε λόγο (όπωσ ενδεικτικά, μετακίνθςθ, απόςπαςθ, μετάκεςθ, μετάταξθ, διάκεςθ) από τθν περιοχι, θ οποία δικαιολογεί τθ χοριγθςι του, διακόπτεται ιςοχρόνωσ θ καταβολι του με ευκφνθ του οικείου Ρροϊςταμζνου. 4. Κίνητρο Επίτευξησ τόχων (Κ.Ε..) Στουσ υπαλλιλουσ, οι οποίοι υπθρετοφν ςε υπθρεςιακζσ μονάδεσ οι οποίεσ ζχουν πετφχει πάνω από 80%, τουσ ποςοτικοποιθμζνουσ ςτόχουσ που ζχουν τεκεί με βάςθ το ςφςτθμα αξιολόγθςθσ, είναι δυνατι θ καταβολι Κινιτρου Επίτευξθσ Στόχων (Κ.Ε.Σ.). Το Κ.Ε.Σ. μπορεί να καταβάλλεται μία φορά κατϋ ζτοσ, μετά από πιςτοποιθμζνθ, μζςω τθσ ζκκεςθσ αξιολόγθςθσ, επίτευξθ των ςτόχων κατά το προθγοφμενο ζτοσ. Το Κ.Ε.Σ. που καταβάλλεται ςτουσ υπαλλιλουσ ιςοφται με ποςό μζχρι 50% ενόσ βαςικοφ τουσ μιςκοφ, εφόςον επζτυχαν τουσ ςτόχουσ ςε ποςοςτό μζχρι και 90% και με ποςό μζχρι 100% ενόσ βαςικοφ τουσ μιςκοφ, εφόςον επζτυχαν τουσ ςτόχουσ ςε ποςοςτό από 90% και πάνω. Τπερωριακή εργαςία Για το εκπαιδευτικό προςωπικό τθσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ για τθν ανάκεςθ διδαςκαλίασ του μακιματοσ τθσ ειδικότθτάσ του, προαιρετικισ ι υποχρεωτικισ (επιμίςκιο), θ ωριαία αμοιβι ορίηεται ςτο ποςό των δζκα (10) ευρϊ. Μπαλάγκασ Γιάννθσ Ειδικόσ ςυνεργάτθσ ΔΟΕ 10

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ (όπως έχει ψηφιστεί στη Βουλή)

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ (όπως έχει ψηφιστεί στη Βουλή) ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ (όπως έχει ψηφιστεί στη Βουλή) Οι Θέσεις όλων των κατηγοριών εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) κατατάσσονται σε 6 συνολικά βαθμούς. ΣΤ Ε Δ Γ Β Α Οι προαγωγές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ Μπαλάγκασ Γιάννθσ Ειδικόσ ςυνεργάτθσ Δ.Ο.Ε. ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ Με αφορμι απορίεσ και ερωτιματα ςυναδζλφων, που προζκυψαν από τα εκκακαριςτικά ςθμειϊματα που ζλαβαν, ςχετικά με τθ διαμόρφωςθ των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ (όπως έχει κατατεθεί στη Βουλή)

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ (όπως έχει κατατεθεί στη Βουλή) ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ (όπως έχει κατατεθεί στη Βουλή) Οι Θέσεις όλων των κατηγοριών εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) κατατάσσονται σε 6 συνολικά βαθμούς. Βαθμός ΣΤ Βαθμός Ε Βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ

ΠΡΟΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ φςτθμα Βακμολογικϊν Προαγωγϊν και Μιςκολογικισ Εξζλιξθσ των Τπαλλιλων του Κράτουσ, των Οργανιςμϊν Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ Αϋ και Βϋ βακμοφ και άλλων φορζων του δθμόςιου τομζα και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ (όπως έχει κατατεθεί στη Βουλή)

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ (όπως έχει κατατεθεί στη Βουλή) www.doe.gr ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ (όπως έχει κατατεθεί στη Βουλή) Οι Θέσεις όλων των κατηγοριών εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) κατατάσσονται σε 6 συνολικά βαθμούς. ΣΤ Ε Δ Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟ. ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ: FAX:

ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟ. ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ: FAX: ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ Επί του υποβλθκζντοσ από τθν Δ.Ε.Υ.Α. προσ τθν

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟ: Σο νομοςχζδιο πρώτεσ παρατηρήςεισ

ΝΕΟ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟ: Σο νομοςχζδιο πρώτεσ παρατηρήςεισ ΝΕΟ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟ: Σο νομοςχζδιο πρώτεσ παρατηρήςεισ Σου Πάνου Ντοφλα, Καθηγητή Αγγλικήσ, pandou.paron@gmail.com Κόρινθοσ,14/12/2015 Ρροχτζσ βράδυ κατατζκθκε το τελικό ςχζδιο νόμου (εδϊ: http://tinyurl.com/jbnpsed

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του ερωτιματοσ του με αρικμ. πρωτ. εις. ΕΔΕΥΑ 1893/

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του ερωτιματοσ του με αρικμ. πρωτ. εις. ΕΔΕΥΑ 1893/ ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ ΚΙΝ:6977506705 Επί του ερωτιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ι. Επί του ερωτιματοσ. Ετζκθ υπόψθ μου από τον Σφλλογο Εκπαιδευτικϊν Π.Ε. Ν. Καβάλασ το κάτωκι ερϊτθμα: «Σε ςχολείο του νομοφ μασ ςυνάδελφοι που τουσ ανατζκθκαν υποχρεωτικζσ υπερωρίεσ,

Διαβάστε περισσότερα

Βακμόσ Ρρτερ. ΕΞΑΙΕΤΙΚΑ ΕΡΕΙΓΟΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Ρ/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΡ/ΣΗΣ

Βακμόσ Ρρτερ. ΕΞΑΙΕΤΙΚΑ ΕΡΕΙΓΟΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Ρ/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΡ/ΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Να διατθρθκεί μζχρι.. Βακμόσ Αςφαλείασ Βακμόσ Ρρτερ. ΕΞΑΙΕΤΙΚΑ ΕΡΕΙΓΟΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Ρ/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΡ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΣΡΟΠΟΠΟΙΟΤΜΕΝΩΝ ΔΙΑΣΑΞΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑ ΣΡΟΠΟΠΟΙΟΤΜΕΝΩΝ ΔΙΑΣΑΞΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑ ΣΡΟΠΟΠΟΙΟΤΜΕΝΩΝ ΔΙΑΣΑΞΕΩΝ Με τισ παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 αντικαθίςταται ο τίτλοσ και οι παράγραφοι 1,2,3,5 και 6 του άρθρου 38 ν. 3979/2011, που ζχουν ωσ εξήσ: «Άρκρο 38 - Ενιαίο Σφςτθμα Ρλθρωμϊν

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν. Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1023686 ΕΞ 3.2.2014 Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.4172/2013 Αθήνα, 3 Φεβρουάριου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ακινα, 7-8-2015 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, Αρικ. πρωτ.: 12758 ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ----- Σαχ. Δ/νςθ: Κθφιςίασ 16 Tαχ. Κωδ.:11526 Ακινα Πλθροφορίεσ: ταυροφλα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του με αρικμ. πρωτ. εις. Ε.Δ.Ε.Υ.Α. 2178/

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του με αρικμ. πρωτ. εις. Ε.Δ.Ε.Υ.Α. 2178/ ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΙΝ:6977506705 E-mail: pzygouris@gmail.com ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ Επί

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.»

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ Κεντρικι Τπθρεςία Ακαδθμίασ 40 101.74 ΑΘΗΝΑ Σθλ. Κζντρο : 213.2116.100 Ακινα, 19.1.2012 Αρικμ.Πρωτ.: 16136 Διεφκυνςθ : Δ6 Εξυπθρζτθςθσ Δανείων τεγαςτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διευκρινιςεισ ςχετικά με το ωράριο των εκπαιδευτικϊν»

ΘΕΜΑ: «Διευκρινιςεισ ςχετικά με το ωράριο των εκπαιδευτικϊν» ΠΡΟ ΣΗΝ ΔΟΕ ΘΕΜΑ: «Διευκρινιςεισ ςχετικά με το ωράριο των εκπαιδευτικϊν» Σφμφωνα με το άρκρο 13 του ν.1566/1985 και ςυγκεκριμζνα με τθν παράγραφο 7 (όπωσ αυτι αντικαταςτάκθκε με τθν παράγραφο 3 του άρκρου

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα

Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα Τα ςτοιχεία που παρατίκενται ζχουν αντλθκεί αυτοφςια από τθν δθμοςιευμζνθ Ζκκεςθ του Κζντρου Ανάπτυξθσ Εκπαιδευτικισ Πολιτικισ τθσ ΓΣΕΕ με τίτλο «Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΕΔΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΡ ΑΙΘ.

ΡΟΕΔΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΡ ΑΙΘ. ΡΟΕΔΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΡ ΑΙΘ. «Κακοριςμόσ των κριτθρίων και τθσ διαδικαςίασ κατάρτιςθσ των πινάκων κατάταξθσ του πλεονάηοντοσ προςωπικοφ του άρκρου 37 παρ. 7 του Ν. 3986/2011» Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Ιδρφματοσ. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΤΘΤΑ ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΘΣ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΟΛΘΡΤΩΝ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΕΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για κάλυψθ κενϊν κζςεων Διευκυντϊν όλων των τφπων ςχολικϊν Μονάδων Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Πιερίασ»

ΘΕΜΑ: «Πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για κάλυψθ κενϊν κζςεων Διευκυντϊν όλων των τφπων ςχολικϊν Μονάδων Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Πιερίασ» ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΞΑΙΡΕΣΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Κατερίνθ, 29-9-2015 Αρικμ. Πρωτ. : Φ.11/8008 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΤΝΣΑΞΙΟΔΟΣΙΚΕ ΡΤΘΜΙΕΙ ΣΟΤ Ν. 4024/2011

ΟΙ ΤΝΣΑΞΙΟΔΟΣΙΚΕ ΡΤΘΜΙΕΙ ΣΟΤ Ν. 4024/2011 ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ Αθήνα 14/11/2011 ΟΙ ΤΝΣΑΞΙΟΔΟΣΙΚΕ ΡΤΘΜΙΕΙ ΣΟΤ Ν. 4024/2011 Στο Ν.4024/2011 που δθμοςιεφκθκε ςτο ΦΕΚ 226 Α /27-10-2011 και αναφζρεται ςτο ενιαίο μιςκολόγιο-βακμολόγιο, εργαςιακι εφεδρεία

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας 1.Η παράγραφοσ 1 του άρκρου 20 του ν. 2948/2001 (ΦΕΚ 242 Αϋ), αντικακίςταται ωσ εξισ: 1. Τα ετιςια τζλθ κυκλοφορίασ που επιβάλλονται ςτα αυτοκίνθτα οχιματα, με τθν επιφφλαξθ

Διαβάστε περισσότερα

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά:

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά: ΡΟΛ. 1084 Βεβαίωςθ οφειλισ για χρζθ προσ το Δθμόςιο. Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Αϋ) και ειδικότερα τθσ παραγράφου 8 αυτοφ, όπωσ ιςχφουν,

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση «Μισθός 2005»

Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Έκδοση 8.5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Βιμα 1 ο. Κάνουμε φφλαξθ των αρχείων από τθν προθγοφμενθ ζκδοςθ του προγράμματοσ. Εργαλεία Φφλαξθ c:\msteuro\20111001 *Εντάξει+ Όποσ: 20111001

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ Ο ΥΡΟΥΓΟΣ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΘΣ ΜΕΤΑΥΘΜΙΣΘΣ ΚΑΙ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘΣ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘΣ

Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ Ο ΥΡΟΥΓΟΣ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΘΣ ΜΕΤΑΥΘΜΙΣΘΣ ΚΑΙ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘΣ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Ακινα, 8 Ιανουαρίου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ-ΔΙΡΙΔ/οικ. 559 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΘΕΜΑ: φκμιςθ ειδικότερων κεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του υποβλθκζντοσ προσ τθν Ε.Δ.Ε.Υ.Α. με αρικμ. πρωτ. εις. 1847/ , από τθ Δ.Ε.Υ.Α., ερωτιματοσ.

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του υποβλθκζντοσ προσ τθν Ε.Δ.Ε.Υ.Α. με αρικμ. πρωτ. εις. 1847/ , από τθ Δ.Ε.Υ.Α., ερωτιματοσ. ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ Επί του υποβλθκζντοσ προσ τθν Ε.Δ.Ε.Υ.Α. με αρικμ. πρωτ. εις. 1847/25-7-2012, από τθ Δ.Ε.Υ.Α., ερωτιματοσ. ΕΡΩΣΑΣΑΙ: «Με το άρκρο 3 τθσ Κλαδικισ ΣΣΕ ζτουσ 2012 τροποποιείται θ παρ.6 του άρκρου

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Ελάχιςτεσ κεωρθτικζσ διευκρινίςεισ Το Πρόγραμμα ΑΕΕ Σχ. Μονάδασ Η αυτοαξιολόγθςθ και εξωτερικι αξιολόγθςθ ςτθν Αγγλία Επιχειριματα κατά και υπζρ

Διαβάστε περισσότερα

α) Ενσωματώνει στο βασικό μισθό μέρος από τα επιδόματα που καταβάλλονταν μέχρι σήμερα.

α) Ενσωματώνει στο βασικό μισθό μέρος από τα επιδόματα που καταβάλλονταν μέχρι σήμερα. Με την εγκύκλιο επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) Ενσωματώνει στο βασικό μισθό μέρος από τα επιδόματα που καταβάλλονταν μέχρι σήμερα. β) Υιοθετεί ένα μεικτό σύστημα αποδοχών, βάσει του οποίου η μισθολογική

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Εφαρμογι Pegasus. Αικατερίνθ Γκιόκα ΟΑΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΙΚΗΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ

Εγχειρίδιο χρήσης. Εφαρμογι Pegasus. Αικατερίνθ Γκιόκα ΟΑΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΙΚΗΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ Εγχειρίδιο χρήσης Εφαρμογι Pegasus Αικατερίνθ Γκιόκα ΟΑΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΙΚΗΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ 1 ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ 1. Στθν Αρχικι ςελίδα τθσ Εφαρμογισ υπάρχουν τρεισ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Η Σ Η. Ερωτάται από τθ Δ.Ε.Υ.Α. αν άνδρασ υπάλλθλοσ τθσ Δ.Ε.Υ.Α. με ςφηυγο που εργάηεται ςτον ιδιωτικό τομζα:

Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Η Σ Η. Ερωτάται από τθ Δ.Ε.Υ.Α. αν άνδρασ υπάλλθλοσ τθσ Δ.Ε.Υ.Α. με ςφηυγο που εργάηεται ςτον ιδιωτικό τομζα: ΠΑΝΟ ΕΤΓΟΤΡΖ-ΓΗΚΖΓΟΡΟ ΑΘΖΝΩΝ ΝΟΜΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΔΝΩΖ ΓΖΜΩΝ ΔΛΛΑΓΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΗΝΑ 9-11 (2 ος όροφος) ΑΘΖΝΑ ΣΖΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΗΝ:6977506705 E-mail: pzygouris@gmail.com Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: Διευκφνςεισ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ

ΠΡΟ: Διευκφνςεισ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΛΑ ΤΠΟΤΡΓΕΛΟ ΠΑΛΔΕΛΑ ΚΑΛ ΚΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΛΣΛΜΟΤ ΚΑΛ ΑΚΛΘΣΛΜΟΤ ----- ΓΕΝΛΚΘ ΓΡΑΜΜΑΣΕΛΑ ΚΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΕΝΛΚΘ ΔΛΕΤΚΤΝΘ ΚΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ΔΛΕΤΚΤΝΘ ΕΚΚΛ/ΚΘ ΕΚΠ/Θ & ΚΡΘΚΕΤΣΛΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΜΘΜΑ ----- Α ΠΡΟΩΠΛΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΜΝΗΜΑ για αςφαλιςτικά ηθτιματα τθσ Β Διεφκυνςθσ (πρϊθν ΤΑΙΣΥΤ) του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

ΤΠΟΜΝΗΜΑ για αςφαλιςτικά ηθτιματα τθσ Β Διεφκυνςθσ (πρϊθν ΤΑΙΣΥΤ) του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ΕΝΩΗ ΤΝΣΑΚΣΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΤΠΟΤ ΕΝΩΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΤΠΟΤ ΕΝΩΗ ΦΩΣΟΡΕΠΟΡΣΕΡ ΕΛΛΑΔΟ Ακινα, 15 Μαρτίου 2011 ΤΠΟΜΝΗΜΑ για αςφαλιςτικά ηθτιματα τθσ Β Διεφκυνςθσ (πρϊθν

Διαβάστε περισσότερα

Young Talented Greeks working abroad

Young Talented Greeks working abroad Young Talented Greeks working abroad - 2016 Το brain drain είναι μία από ηις τειρόηερες μορθές «θορολογίας» ποσ αναγκάζεηαι να πληρώζει ο λαός καηά ηη διάρκεια μιας κρίζης 2 θ Ζρευνα για το φαινόμενο του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Ζρευνα Μονάδων Κοινωνικήσ Φροντίδασ 2015

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Ζρευνα Μονάδων Κοινωνικήσ Φροντίδασ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 22 Δεκεμβρίου 216 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Ζρευνα Μονάδων Κοινωνικήσ Φροντίδασ 215 Θ Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΑΣ) ανακοινϊνει τα ςτοιχεία τθσ Ζρευνασ Μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτότθτα Ζρευνασ. H Ζρευνα διενεργείται για 3 θ χρονιά. Φζτοσ ςυμμετείχαν άτομα, πζρυςι 853

Ταυτότθτα Ζρευνασ. H Ζρευνα διενεργείται για 3 θ χρονιά. Φζτοσ ςυμμετείχαν άτομα, πζρυςι 853 Ταυτότθτα Ζρευνασ H Ζρευνα διενεργείται για 3 θ χρονιά Φζτοσ ςυμμετείχαν 1.268 άτομα, πζρυςι 853 Προςτζκθκαν δυο ερωτιςεισ που απθχοφν ςυμπεριφορζσ- αιςκιματα Χϊρεσ προτίμθςθσ & Φφλο όςων μετακινικθκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΘΣΙΜΟΤ ----- ΓΕΝΙΚΘ Δ/ΝΘ ΔΙΟΙΚΘΘ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΤΘΤΝΕΙ ΠΡΟ/ΚΟΤ Π/ΘΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επί του με αρικμ. πρωτ. Ε.Δ.Ε.Υ.Α. 1887/ ερωτιματοσ τθσ Δ.Ε.Υ.Α.

Επί του με αρικμ. πρωτ. Ε.Δ.Ε.Υ.Α. 1887/ ερωτιματοσ τθσ Δ.Ε.Υ.Α. ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΙΝ:6977506705 E-mail: pzygouris@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΡΕΤΝΑ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΛΗΞΗ ΧΟΛΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2014/2015

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΡΕΤΝΑ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΛΗΞΗ ΧΟΛΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2014/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 9 Δεκεμβρίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΡΕΤΝΑ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΛΗΞΗ ΧΟΛΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2014/2015 Η Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνει

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ.

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Βϋ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟ: χολικζσ Μονάδεσ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014»

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Μαροφςι, 12/03/2013 ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Η ΔΙΟΙΚΟΤΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ (Δ.Ε.Π.Π..) Ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΚΟΛΟΓΘΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΡΑΠΕΖΑ ΚΤΠΡΟΤ

ΟΓΚΟΛΟΓΘΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΡΑΠΕΖΑ ΚΤΠΡΟΤ ΟΓΚΟΛΟΓΘΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΡΑΠΕΖΑ ΚΤΠΡΟΤ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΦΤΛΑΞΗ ΣΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΡΑΠΕΖΑ ΚΤΠΡΟΤ Αρ. Διαγωνισμού: 2010/015 Τελεσταία προθεσμία σποβολής προσυορών 13 Δεκεμβρίου 2010 και ώρα 12.00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΤΧ9-Τ5Ε. ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΑΔΑ: Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: Βακμόσ Προτεραιότθτασ:

ΑΔΑ: Β4ΤΧ9-Τ5Ε. ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΑΔΑ: Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: Βακμόσ Προτεραιότθτασ: ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΘΣΙΜΟΤ ------- ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΑΙΔΕΙΑ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΣΜΘΜΑ Βϋ ------- Σαχ. Δ/νςθ : Ανδρζα Παπανδρζου 37 Σ.Κ. Πόλθ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Μετακζςεισ εκπαιδευτικϊν Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ςχολικοφ ζτουσ 2014-15

ΘΕΜΑ : Μετακζςεισ εκπαιδευτικϊν Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ςχολικοφ ζτουσ 2014-15 ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΘ Δ/ΝΣΘ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ Ρ.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΡΟΣ/ΚΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΡ/ΣΘΣ ΤΜΘΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΟΡΙΘΕΝΣΩΝ 2006-2007 34 2007-2008 40 2008-2009 38 2009-2010 25 2010-2011 13 ΤΝΟΛΟ: 150 ΔΙΟΡΙΜΟΙ ( ΜΕΟ ΟΡΟ 30 ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΑΝΑ ΕΣΟ) Με

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

- ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ - ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΑΠΟΠΑΕΙ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΗ ΔΗΜΟΙΑ ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ (Δ.Α.Λ.) ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΗ ΔΗΜΟΙΑ ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ

- ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ - ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΑΠΟΠΑΕΙ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΗ ΔΗΜΟΙΑ ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ (Δ.Α.Λ.) ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΗ ΔΗΜΟΙΑ ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ - ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Γπαθείο Γιοικηηή Γημόζιαρ Απχήρ Λιμένων (Γ.Α.Λ.) Σαχ. Γ/νζη: Ακηή Βαζιλειάδη, Πύλερ Δ1-Δ2 Σ.Κ. 185 10 Λιμέναρ Πειπαιά

Διαβάστε περισσότερα

LLP IT-LEONARDO-LMP ΠΟΛΤΠΛΕΤΡΑ ΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

LLP IT-LEONARDO-LMP ΠΟΛΤΠΛΕΤΡΑ ΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ EUCoopC Σχζδιο αρ.: 527301-LLP-1-2012-1-IT-LEONARDO-LMP ΠΟΛΤΠΛΕΤΡΑ ΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ D.3.3. Επιχειρηςιακόσ οδηγόσ για τη χορήγηςη διδακτικών μονάδων Ευρωπαϊκό φςτημα Βαθμών για την Επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

Tα ζντυπα που αναφζρονται πιο κάτω κακϊσ και άλλεσ ςχετικζσ πλθροφορίεσ είναι διακζςιμα ςτο Portal ςτθν προςωπικι ςελίδα του κακενόσ «My Portal».

Tα ζντυπα που αναφζρονται πιο κάτω κακϊσ και άλλεσ ςχετικζσ πλθροφορίεσ είναι διακζςιμα ςτο Portal ςτθν προςωπικι ςελίδα του κακενόσ «My Portal». Λευκωςία, 8 Φεβρουαρίου 2016 ΕΓΚΤΚΛΙΟΙ ΔΑΔ Φ.311.12/5/2016 Προσ όλο το Προςωπικό Συγκροτιματοσ Τράπεηασ Κφπρου Αγαπθτοί ςυνάδελφοι ΘΕΜΑ: ΧΕΔΙΟ ΕΘΕΛΟΤΙΑ ΑΠΟΧΩΡΗΗ Σε ςυνζχεια τθσ ανακοίνωςθσ του Διευκφνοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 29 Σεπτεµβρίου 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 29 Σεπτεµβρίου 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 29 Σεπτεµβρίου 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Βασικός άξονας της νοµοθετικής πρωτοβουλίας για το νέο βαθµολόγιο είναι η εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Τι προβλέπει ο νέος νόµος

Τι προβλέπει ο νέος νόµος ηµητρακόπουλος Γιώργος Αναπληρωµατικός Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. (εκλεγµένος µε το ψηφοδέλτιο της Π.Α.Σ.Κ.) Τηλ. επικοινωνίας 6977 747439 e-mail: info@gdimitrakopoulos.gr http://www.gdimitrakopoulos.gr Τι προβλέπει

Διαβάστε περισσότερα

MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ

MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ 1) Δθμιουργία τμθμάτων (ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ, Διαχείριςθ, Διαχείριςθ τμθμάτων) Το πρώτο που πρζπει να κάνουμε ςτο MySchool είναι να δθμιουργιςουμε τα τμιματα που υπάρχουν ςτο

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

«Τροποποίθςθ των διατάξεων του Ρ.Δ. 318/92, περί αξιολόγθςθσ των ουςιαςτικϊν προςόντων του προςωπικοφ των δθμοςίων υπθρεςιϊν και των Ν.Ρ.Δ.Δ.

«Τροποποίθςθ των διατάξεων του Ρ.Δ. 318/92, περί αξιολόγθςθσ των ουςιαςτικϊν προςόντων του προςωπικοφ των δθμοςίων υπθρεςιϊν και των Ν.Ρ.Δ.Δ. 1 ΑΔΑ: 76Α4691ΩΓ-ΦΞΟ Βακμόσ Ρροτερ/τασ Ακινα 30/06/2014 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΡΗΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΩΟΥ Ταχ.Δ/νςθ : Αγ. Κωνςταντίνου 8 Ταχ.Κϊδικασ : 102 41 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ

Δ Ε Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 31/3/2016 Δ Ε Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΒΡΑΧΤΧΡΟΝΙΟΙ ΔΕΙΚΣΕ ΑΠΑΧΟΛΗΗ, ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΩΝ Ε ΒΑΙΚΟΤ ΚΛΑΔΟΤ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Α τρίμθνο 2010 - Δ τρίμθνο 2015 Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΠΟΦΑΗ ΑΠΟΦ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΝΙΑΙΟ ΦΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΓΩΓΗ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ειδική Γραμματεία Τδάτων ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Έτοσ αναφοράσ 2010 Μάιοσ 2011 ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΣΟ ΑΝΑΦΟΡΑ 2010 Ε Ι Α Γ Ω Γ Ι Κ Α Σ Ο Ι Χ Ε Ι Α Η ποιότθτα των υδάτων κολφμβθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

1. Ρεριφερειακζσ Διευκφνεισ Εκπ/ςθσ H. Ηοφρου 210-3442276 (Γενικζσ Μετακζςεισ)

1. Ρεριφερειακζσ Διευκφνεισ Εκπ/ςθσ H. Ηοφρου 210-3442276 (Γενικζσ Μετακζςεισ) ΑΔΑ : ΑΔΑ: 45ΒΖ9-10Κ Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΘΘ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΘ Δ/ΝΘ ΔΙΟΙΚΘΘ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΡΟ/ΚΟΤ Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Θ ΣΜΘΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

- ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ - ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΗ ΔΗΜΟΙΑ ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ (Δ.Α.Λ.

- ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ - ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΗ ΔΗΜΟΙΑ ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ (Δ.Α.Λ. - ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Γπαθείο Γιοικηηή Γημόζιαρ Απχήρ Λιμένων (Γ.Α.Λ.) Σαχ. Γ/νζη: Ακηή Βαζιλειάδη, Πύλερ Δ1-Δ2 Σ.Κ. 185 10 Λιμέναρ Πειπαιά

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Η Πράξθ «ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε ςφμφωνα με τθν ΕΤΠΟΣ/Α2/Ε02/2371/9-8-2011 Κοινι υπουργικι

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ χζδιο προτεινομζνων αποφάςεων επί των κεμάτων τθσ θμερθςίασ διατάξεωσ τθσ ετιςιασ Σακτικισ Γενικισ υνζλευςθσ των μετόχων τθσ 17 θσ Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΤ. ΜΑΪΟ 2017

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΤ. ΜΑΪΟ 2017 Η ζκκεςθ αυτι ςυνοψίηει δεδομζνα παραγωγισ και μετεωρολογικά δεδομζνα από το ζργο.., εγκατεςτθμζνθσ ιςχφοσ 1.472,94kW ςτθ κζςθ, Δ.Δ.., Νομοφ.., ιδιοκτθςίασ τθσ Παρουςιάηονται ςυγκεντρωτικά διαγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ: ; ; ; ; ΕΤΟΣ: ; ; ; ;

ΕΤΟΣ: ; ; ; ; ΕΤΟΣ: ; ; ; ; ΕΤΟΣ: ; ; ; ; Αποκζντρωςη και Περιφερειακή Οργάνωςη. Σφςταςη Κεντρικοφ και Περιφερειακών Συμβουλίων Υπηρεςιών υγείασ Υγειονομικζσ Περιφζρειεσ Προγραμματιςμόσ με βάςη τισ Ανάγκεσ Υγείασ Σφςταςη κεντρικών

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιςμόσ Πρακτικήσ Άςκηςησ Σμήματοσ Λογοθεραπείασ ΣΕΙ Πάτρασ

Κανονιςμόσ Πρακτικήσ Άςκηςησ Σμήματοσ Λογοθεραπείασ ΣΕΙ Πάτρασ Σ ΕΦΝΟΛΟΓ ΙΚΟ ΕΚ ΠΑΙΔΕΤΣΙΚ Ο ΙΔΡΤΜ Α ΠΑΣΡΑ ΦΟΛΗ ΕΠΑΓ Γ ΕΛΜ ΑΣ ΩΝ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ Π ΡΟΝΟΙΑ Σ Μ ΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠ ΕΙΑ Τηλ: 2610 362474 E-mail: logotherapeia@teipat.gr Fax: 2610.331335 Γ ΡΑΥΕΙΟ Π ΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ ΠΑΝΟ ΕΤΓΟΤΡΖ - ΓΗΚΖΓΟΡΟ ΑΘΖΝΩΝ ΝΟΜΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΔΝΩΖ ΓΖΜΩΝ ΔΛΛΑΓΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΗΝΑ 9-11 (2 ος όροφος) ΑΘΖΝΑ ΣΖΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΗΝ:6977506705 E-mail: pzygouris@gmail.com ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ Επί

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ

ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΡΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΚΑΤΗΓΟΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΟΙΟΔΟΤΗΣΗ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΤ-564 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤ - ΜΗΧΑΝΗ Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ τόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Θζμα: Χοριγθςθ άδειασ φροντίδασ τζκνου ςε εργαηόμενο των Δ.Ε.Τ.Α. Επί του ωσ άνω κζματοσ θ γνώμθ μου είναι θ ακόλουκθ:

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Θζμα: Χοριγθςθ άδειασ φροντίδασ τζκνου ςε εργαηόμενο των Δ.Ε.Τ.Α. Επί του ωσ άνω κζματοσ θ γνώμθ μου είναι θ ακόλουκθ: ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ Επί του υποβλθκζντοσ από τθ Δ.Ε.Υ.Α. προσ τθν Ε.Δ.Ε.Υ.Α., με αρ. πρωτ. εις: 2265 /15.02.2016 ερωτιματοσ Θζμα: Χοριγθςθ άδειασ φροντίδασ τζκνου ςε εργαηόμενο των Δ.Ε.Τ.Α. Επί του ωσ άνω κζματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ

Δ Ε Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 29/12/16 Δ Ε Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΒΡΑΧΤΧΡΟΝΙΟΙ ΔΕΙΚΣΕ ΑΠΑΧΟΛΗΗ, ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΩΝ Ε ΒΑΙΚΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1 : Γ τρίμθνο 16 Η Ελλθνικι τατιςτικι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Γ546914Κ-Σ7Ω ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ. Λάριςα, 28/08/2012 Αρ. πρωτ. 6530

ΑΔΑ: Β4Γ546914Κ-Σ7Ω ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ. Λάριςα, 28/08/2012 Αρ. πρωτ. 6530 ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Λάριςα, 28/08/2012 Αρ. πρωτ. 6530 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Κδρυμα (Σ.Ε.Ι.) Λάριςασ Πληροφορίες: ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ, τηλ. 2410684252 ΣΜΗΜΑ ΥΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ κοπόσ ίδρυςθσ: Σφντομθ Αναφορά Για τον Πμιλο μασ Ο Εκπαιδευτικόσ Πμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB ιδρφκθκε το 1996 ϊςτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βακμόσ Αςφαλείασ : Ρα διατθρθκεί μζχρι : Βακμόσ Υροτερ: ΕΞ. ΕΡΕΙΓΟΝ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΡ/ΣΘΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε. ε περίπτωςθ που θ διαφορά των δφο ηαριϊν είναι 3 τότε ο παίκτθσ ξαναρίχνει μόνο ζνα ηάρι.

Ε. ε περίπτωςθ που θ διαφορά των δφο ηαριϊν είναι 3 τότε ο παίκτθσ ξαναρίχνει μόνο ζνα ηάρι. 1 ο Σετ Ασκήσεων Δομή Επιλογής - Επανάληψης Άςκθςθ 1θ: Ζνα παιχνίδι με ηάρια παίηεται ωσ εξισ: Α. Ο παίκτθσ αρχικά ποντάρει κάποιο ποςό και ρίχνει δφο ηάρια. Β. Ο παίκτθσ κερδίηει (το ποςό που ζχει ποντάρει)

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια και σιγουριά για όλουσ τουσ πολίτεσ

Ασφάλεια και σιγουριά για όλουσ τουσ πολίτεσ Ασφάλεια και σιγουριά για όλουσ τουσ πολίτεσ 1. Πλιρθσ και μόνιμθ κατάργθςθ οποιουδιποτε επεμβατικοφ ι εγγυθτικοφ δικαιϊματοσ τρίτθσ χϊρασ που κα αφορά είτε το ςφνολο είτε τμιμα τθσ Κυπριακισ επικράτειασ.

Διαβάστε περισσότερα

Κωνςταντίνοσ Μπουρλετίδησ, Συντονιςτισ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΕΚΠΑ

Κωνςταντίνοσ Μπουρλετίδησ, Συντονιςτισ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΕΚΠΑ Κωνςταντίνοσ Μπουρλετίδησ, Συντονιςτισ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΕΚΠΑ Η Πορεία τησ Τλοποίηςησ του Προγράμματοσ Αξιολόγηςησ ςτο ΕΚΠΑ: Επόμενα Βήματα & Χρονοδιάγραμμα Η πορεία τθσ αξιολόγθςθσ ςτο Εκνικό και Καποδιςτριακό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΓΩΝ ΜΕΣΘΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ Ο.Λ.Μ.Ε.

ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΓΩΝ ΜΕΣΘΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ Ο.Λ.Μ.Ε. ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΓΩΝ ΜΕΣΘΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ Ο.Λ.Μ.Ε. Ωράριο εκπαιδευτικϊν δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ Αρικμόσ ωρϊν διδαςκαλίασ τθν εβδομάδα: Αφορά ςτο χρόνο που οι εκπαιδευτικοί αφιερϊνουν ςε ομάδεσ μακθτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Ν.Μιλτιάδη 1 Ν. Μουδανιά Τ.Θ. 141 Τ.Κ Τις Εφημερίδες: Προς: 2.Τύπος Θεσ/νίκης

Ταχ. Δ/νση: Ν.Μιλτιάδη 1 Ν. Μουδανιά Τ.Θ. 141 Τ.Κ Τις Εφημερίδες: Προς: 2.Τύπος Θεσ/νίκης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ν. ΜΟΤΔΑΝΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΤΔΑΣΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ

Δ Ε Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 31 Μαρτίου 17 Δ Ε Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΒΡΑΧΤΧΡΟΝΙΟΙ ΔΕΙΚΣΕ ΑΠΑΧΟΛΗΗ, ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΩΝ Ε ΒΑΙΚΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1 : Δ τρίμθνο 16 Η Ελλθνικι τατιςτικι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Αϋ:ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΤΜΕΝΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΣΩΝ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΤ ΣΙΘΕΝΣΑΙ Ε ΔΙΑΘΕΙΜΟΣΗΣΑ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Αϋ:ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΤΜΕΝΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΣΩΝ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΤ ΣΙΘΕΝΣΑΙ Ε ΔΙΑΘΕΙΜΟΣΗΣΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Αϋ:ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΤΜΕΝΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΣΩΝ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΤ ΣΙΘΕΝΣΑΙ Ε ΔΙΑΘΕΙΜΟΣΗΣΑ ΠΙΝΑΚΑ Ι ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΤΜΕΝΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΠΕ και ΣΕ Κ Ρ Ι Σ Η Ρ Ι Α Μ Ο Ρ Ι Α* 1. ΣΤΠΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ςυςτιματα γραμμικϊν εξιςϊςεων

ςυςτιματα γραμμικϊν εξιςϊςεων κεφάλαιο 7 Α ςυςτιματα γραμμικϊν εξιςϊςεων αςικζσ ζννοιεσ Γραμμικά, λζγονται τα ςυςτιματα εξιςϊςεων ςτα οποία οι άγνωςτοι εμφανίηονται ςτθν πρϊτθ δφναμθ. Σα γραμμικά ςυςτιματα με δφο εξιςϊςεισ και δφο

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΡΟΛΥ ΜΙΚΩΝ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΡΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΡΕΡ ΤΟΥ ΕΣΡΑ 2007-2013»

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΡΟΛΥ ΜΙΚΩΝ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΡΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΡΕΡ ΤΟΥ ΕΣΡΑ 2007-2013» ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΣΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΩΝ ΔΡΑΕΩΝ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΡΟΛΥ ΜΙΚΩΝ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΡΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΡΕΡ ΤΟΥ ΕΣΡΑ 2007-2013» Σο παρόν αφορά τθν προκιρυξθ δράςθσ, από το Τπουργείο Ανάπτυξθσ Ανταγωνιςτικότθτασ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφϊλαιο Α Αρχϋσ και όργανα του Ενιαύου Συςτόματοσ Κοινωνικόσ Αςφϊλειασ

Κεφϊλαιο Α Αρχϋσ και όργανα του Ενιαύου Συςτόματοσ Κοινωνικόσ Αςφϊλειασ - Κεφάλαιο Α Αρχζσ και όργανα του Ενιαίου Συςτιματοσ Κοινωνικισ Αςφάλειασ... 3 Άρκρο1 Θεμελιϊδεισ αρχζσ του Ενιαίου Συςτιματοσ Κοινωνικισ Αςφάλειασ... 3 Άρκρο 2 Εκνικό Συμβοφλιο Κοινωνικισ Αςφάλειασ...

Διαβάστε περισσότερα

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα:

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 ο Σετ Ασκήσεων Δομές Δεδομένων - Πίνακες Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8

Διαβάστε περισσότερα

Μάκετε τι ιςχφει για όλεσ τισ άδειεσ των εκπαιδευτικϊν

Μάκετε τι ιςχφει για όλεσ τισ άδειεσ των εκπαιδευτικϊν Μάκετε τι ιςχφει για όλεσ τισ άδειεσ των εκπαιδευτικϊν 2016-17 Μάκετε τι ιςχφει για τθν κανονικι άδεια, τισ ειδικζσ άδειεσ, τισ άδειεσ για γζννθςθ τζκνου, για άςκθςθ εκλογικοφ δικαιϊματοσ, για ςυμμετοχι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Αςκήςεισ με ψευδογλώςςα/ διάγραμμα ροήσ. Αντώνης Μαϊργιώτης

ΔΟΜΗ ΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Αςκήςεισ με ψευδογλώςςα/ διάγραμμα ροήσ. Αντώνης Μαϊργιώτης ΔΟΜΗ ΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Αςκήςεισ με ψευδογλώςςα/ διάγραμμα ροήσ Αντώνης Μαϊργιώτης Να γραφεί αλγόριθμοσ με τη βοήθεια διαγράμματοσ ροήσ, που να υπολογίζει το εμβαδό Ε ενόσ τετραγώνου με μήκοσ Α. ΑΡΧΗ ΔΙΑΒΑΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣ49-ΤΕΙ. http://didefth.gr 1. Βακμόσ Αςφαλείασ : Να διατθρθκεί μζχρι : Μαροφςι, 6 Λουλίου 2011 Αρ. Ρρωτ. 75266/Δ2 Βακμόσ Ρροτερ: ΕΞ.

ΑΔΑ: 4ΑΣ49-ΤΕΙ. http://didefth.gr 1. Βακμόσ Αςφαλείασ : Να διατθρθκεί μζχρι : Μαροφςι, 6 Λουλίου 2011 Αρ. Ρρωτ. 75266/Δ2 Βακμόσ Ρροτερ: ΕΞ. ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΛΑΔΛΚΤΥΟ ΑΔΑ: 4ΑΣ49-ΤΕΙ Βακμόσ Αςφαλείασ : Να διατθρθκεί μζχρι : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΛΚΘ ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ ΔΛΟΛΚΘΣΘΣ Α/ΚΜΛΑΣ & Β/ΚΜΛΑΣ ΕΚΡ/ΣΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΘΘ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ------- ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΑΙΔΕΙΑ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΣΜΘΜΑ Βϋ ------- Σαχ. Δ/νςθ : Ανδρζα Παπανδρζου 37 Σ.Κ. Πόλθ :151 80 ΜΑΡΟΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του υποβλθκζντοσ από τθν Δ.Ε.Υ.Α. προσ τθν Ε.Δ.Ε.Υ.Α., με αρ. πρωτ. εις: 2056/ ερωτιματοσ

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του υποβλθκζντοσ από τθν Δ.Ε.Υ.Α. προσ τθν Ε.Δ.Ε.Υ.Α., με αρ. πρωτ. εις: 2056/ ερωτιματοσ ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΙΝ:6977506705 ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ Επί του υποβλθκζντοσ από τθν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α. 1. Τζκθκε υπόψθ μασ το εξισ ερϊτθμα: Είναι ςφμφωνθ με το νόμο, ςε περίπτωςθ κζνωςθσ κζςθσ Προϊςταμζνου τθσ Διεφκυνςθσ Υποτροφιϊν ςτο Ίδρυμα Κρατικϊν Υποτροφιϊν (ΙΚΥ), θ τοποκζτθςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Άδειεσ εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιασ και Δευτεροβάθμιασ εκπαίδευςησ»

ΘΕΜΑ: «Άδειεσ εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιασ και Δευτεροβάθμιασ εκπαίδευςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΕΙ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Π.Ε. & Δ.Ε. ΣΜΗΜΑΣΑ Εϋ & Γϋ --------- Α. Παπανδρζου 37 151 80 Μαροφςι Πλθροφορίεσ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ

Διαβάστε περισσότερα

Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου κλπ, σύμφωνα με τον Ν 4354/2015 ( άρθρο 7 και επόμενα ).

Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου κλπ, σύμφωνα με τον Ν 4354/2015 ( άρθρο 7 και επόμενα ). Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου κλπ, σύμφωνα με τον Ν 4354/2015 ( άρθρο 7 και επόμενα ). Στο άρθρο 7 αναφέρονται οι κατηγορίες των υπαλλήλων για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις του νόμου.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΒΣΧ-Β5Α. Μέρος Α Πάγιες Ρυθμίσεις. Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2011 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.31.17/882/οικ. 21500

ΑΔΑ: 45ΒΣΧ-Β5Α. Μέρος Α Πάγιες Ρυθμίσεις. Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2011 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.31.17/882/οικ. 21500 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα