Policy Document. Conversion Version 2

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Policy Document. Conversion Version 2"

Transcript

1 Policy Document Conversion Version 2

2

3 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ INFORMATION Ο Κάτοχος του Aσφαλιστηρίου θα πρέπει να διαβάσει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο και τα πιστοποιητικά. Aυτά αποτελούν σημαντικά έγγραφα. Εάν οποιεσδήποτε πληροφορίες δεν είναι σαφείς, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τον Διαχειριστή Σχεδίου. The Policyholder is requested to read the policy and certificates. These are important documents. If any information is not clear please contact the Scheme Administrator. Το παρόν ασφαλιστήριο αποτελείται από τα εξής: This policy consists of: 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ σχετικά με την Premier Guarantee Κύπρου, INFORMATION on the Premier Guarantee for Cyprus; 2. ΟΡΙΣΜΟΥΣ που περιγράφουν όλους τους όρους που ισχύουν στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο, DEFINITIONS detailing all definitions applicable to the policy; 3. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ στο οποίο παρέχονται ακριβείς λεπτομέρειες αναφορικά με την κάλυψη, η οποία υπόκειται σε διαφοροποιήσεις με πρόσθετη κάλυψη, INSURING AGREEMENT giving precise details of the cover subject to variation by endorsement; 4. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ όπου περιγράφονται οι προσθήκες κάλυψης του ασφαλιστηρίου, ADDITIONAL EXTENSIONS detailing extensions in cover to the policy; 5. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ όπου περιγράφονται οι εξαιρέσεις που ισχύουν για όλο το ασφαλιστήριο, EXCLUSIONS detailing exclusions that apply to the whole policy; 6. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ όπου ορίζονται οι όροι που ισχύουν για το σύνολο του ασφαλιστηρίου, CONDITIONS defining the terms that apply to the whole policy; 7. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΞΙΩΣΕΩΝ όπου περιγράφονται οι όροι που ισχύουν σε περίπτωση απαίτησης σύμφωνα με το ασφαλιστήριο, CLAIMS CONDITIONS detailing the terms that apply in the event of a claim under the policy; 8. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΞΙΩΣΕΩΝ όπου περιγράφονται οι διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθούνται κατά τη γνωστοποίηση μιας απαίτησης σύμφωνα με το ασφαλιστήριο. CLAIMS NOTIFICATION PROCEDURES detailing the procedures that should be followed when notifying a claim under the policy. Το παρόν ασφαλιστήριο περιγράφει την ασφαλιστική κάλυψη που παρέχει η Premier Guarantee Κύπρου. This policy sets out the insurance cover provided by the Premier Guarantee for Cyprus A Αυτή η ασφαλιστική κάλυψη υπόκειται σε διάφορους όρους, προϋποθέσεις και εξαιρέσεις, όπως περιγράφονται λεπτομερώς στο ασφαλιστήριο. This insurance cover is subject to a number of definitions conditions and exclusions as detailed in the policy. Το παρόν είναι ένα ασφαλιστήριο αποζημίωσης και δεν παρέχει καμία κάλυψη για τυχόν νομικές ευθύνες που ενδέχεται να έχει ο Κάτοχος του Ασφαλιστηρίου έναντι τρίτων, οι οποίες προκύπτουν από τη χρήση ή την ιδιοκτησία του Ασφαλιζομένου Ακινήτου. It is a policy of indemnity and does not provide any cover for any legal liabilities that the Policyholder may have to third parties arising out of the use or ownership of the Property Insured. Εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά στο Αρχικό Πιστοποιητικό και στο Πιστοποιητικό Ασφάλισης, η Premier Guarantee Κύπρου παρέχει στους Κατόχους του Ασφαλιστηρίου ασφάλιση για το Ασφαλιζόμενο Ακίνητο για διάστημα 10 ετών από την ημερομηνία που καθορίζεται στο Πιστοποιητικό Ασφάλισης έναντι του κινδύνου Σημαντικής Ζημιάς. Unless otherwise stated on the Initial Certificate and Certificate of Insurance the Premier Guarantee for Cyprus provides Policyholders with insurance of the Property Insured for a period of 10 years from the date specified in the Certificate of Insurance against the risk of Major Damage. Εφαρμοστέο Δίκαιο του παρόντος Ασφαλιστηρίου Law applicable to this Policy Εάν δεν υπάρχει γραπτό συμφωνητικό που να ορίζει το αντίθετο, ως εφαρμοστέο δίκαιο της παρούσας σύμβασης ορίζεται η νομοθεσία της Κύπρου. In the absence of any written agreement to the contrary the law applicable to this contract shall be the law of Cyprus. Ερμηνεία Interpretation Όπου δίδεται μια συγκεκριμένη έννοια σε μια λέξη ή έκφραση, τότε η εν λόγω λέξη ή έκφραση θα έχει την ίδια έννοια κάθε φορά που εμφανίζεται, εκτός εάν ερμηνεύεται αλλιώς από τα συμφραζόμενα του κειμένου. Where any word or expression is given a specific meaning then such word or expression shall, unless the context otherwise requires, have the same meaning wherever it appears. Ο Κάτοχος του Ασφαλιστηρίου οφείλει να διαβάσει το παρόν ασφαλιστήριο και εάν είναι λανθασμένο θα πρέπει να το επιστρέψει αμέσως για τροποποίηση. The Policyholder is requested to read this policy and if it is incorrect return it immediately for alteration. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: NOTE: 1. Οι Τεχνικοί Ελεγκτές θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις επιθεωρήσεις πριν από την έκδοση του Πιστοποιητικού Ασφάλισης. Οι επιθεωρήσεις αυτές διενεργούνται προς ικανοποίηση του Ασφαλιστή ότι το Ασφαλιζόμενο Ακίνητο παρουσιάζει έναν φυσιολογικό κίνδυνο προς ασφάλιση σύμφωνα με την Premier Guarantee Κύπρου. Δεν θα πρέπει να θεωρείται ότι οι επιθεωρήσεις διενεργούνται για οποιονδήποτε άλλο σκοπό. Σελίδα 1 από 13 Page 1 of 13

4 Technical Auditors will have completed inspections before the Certificate of Insurance was issued. Such inspections are carried out to satisfy the Insurer that the Property Insured represents a normal risk for insurance under the Premier Guarantee for Cyprus. It should not be inferred that the inspections are for any other purpose. 2. Μετά την διενέργεια ικανοποιητικής τελικής επιθεώρησης από τον Τεχνικό Ελεγκτή εκδίδεται το Πιστοποιητικό Ασφάλισης με το οποίο επιβεβαιώνεται η κάλυψη σύμφωνα με το ασφαλιστήριο. Το Πιστοποιητικό Ασφάλισης θα πρέπει να αρχειοθετείται μαζί με το ασφαλιστήριο. After a satisfactory final inspection has been carried out by the Technical Auditor a Certificate of Insurance will be issued confirming cover under the policy. The Certificate of Insurance should be filed with the policy. 3. Οι προσθήκες κάλυψης κατά το χρόνο έκδοσης του ασφαλιστηρίου, καθώς και οι μεταγενέστερες μετατροπές θα επιβεβαιώνονται με ξεχωριστές πρόσθετες καλύψεις, οι οποίες θα πρέπει να αρχειοθετούνται μαζί με το ασφαλιστήριο. Ο Κάτοχος του Ασφαλιστηρίου οφείλει να ανατρέχει στις εν λόγω πρόσθετες καλύψεις και στο ασφαλιστήριο για να διαπιστώνει την ακριβή κάλυψη που ισχύει σε κάθε χρονική στιγμή. Extensions in cover at the time of issue of the policy and subsequent alterations will be confirmed by separate endorsements, which should be filed with the policy. The Policyholder should refer to these endorsements and the policy to ascertain the precise cover in force at any time. 4. Το παρόν ασφαλιστήριο δύναται να μεταβιβαστεί στους μελλοντικούς ιδιοκτήτες του Ασφαλιζομένου Ακινήτου εφ όσον οι εν λόγω ιδιοκτήτες επικοινωνήσουν με τον Διαχειριστή Σχεδίου προκειμένου να δηλώσουν τα στοιχεία τους. This policy is transferable to future owners of the Property Insured provided that such owners contact the Scheme Administrator to notify their details. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΑΤΟΧΟ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ NOTICE TO THE POLICYHOLDER Η πράξη του παρόντος Ασφαλιστηρίου συμβολαίου θα εκτελεστεί με βάση την ελευθερία εγκατάστασης με την AmTrust Europe Limited, η οποία διατηρεί την έδρα της στη διεύθυνση Market Square House, Saint James s Street, Nottingham, Nottinghamshire NG1 6FG (Ηνωμένο Βασίλειο), στον 10ον όροφο. Η AmTrust Europe Limited (παλαιότερα γνωστή με την επωνυμία IGI insurance), ιδρύθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο το 1975 και αποτελεί μέρος της AmTrust International Insurance Limited. Η βαθμολογία χρηματοοικονομικής ισχύος της AmTrust International Insurance Limited από την A.M. Best είναι A. Η AmTrust International Insurance Limited αποτελεί μέρος της AmTrust Financial Services που εδρεύει στη Νέα Υόρκη και είναι μια εταιρεία παροχής χρηματοπιστωτικών προϊόντων εισηγμένη στο NASDAQ, εξυπηρετώντας τις ΗΠΑ και την Ευρώπη. Η AmTrust Europe Limited είναι μια εξουσιοδοτημένη εταιρεία και διέπεται από τους κανονισμούς της FCA (Αρχή Χρηματοπιστωτικών Οδηγιών) του Ηνωμένου Βασιλείου με αριθμό μητρώου This Insurance contract shall be transacted on a freedom of establishment basis with AmTrust Europe Limited, which has Σελίδα 2 από 13 Page 2 of 13 its registered office at 10 th Floor, Market Square House, Saint James s Street, Nottingham, Nottinghamshire NG1 6FG (United Kingdom). AmTrust Europe Limited (formerly known as IGI insurance), has been established in the UK since 1975 and are part of AmTrust International Insurance Limited. AmTrust International Insurance Limited has an A.M. Best financial rating of A. AmTrust International Insurance Limited is part of the New York based AmTrust Financial Services, a US NASDAQ listed provider of financial products across the USA and Europe. AmTrust Europe Limited is authorised and regulated by the FCA under number Το Κράτος Μέλος με την δέουσα αρμοδιότητα για την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων του Ασφαλιστή είναι το Ηνωμένο Βασίλειο και η Αρχή με την δέουσα αρμοδιότητα για την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων του Ασφαλιστή είναι η Financial Conduct Authority (FCA ή Αρχή Χρηματοπιστωτικών Οδηγιών), με έδρα το Λονδίνο του Ηνωμένου Βασιλείου και τη διεύθυνση 25 The North Colonnade, Canary Wharf, London E14 5HS, United Kingdom. The Member State having due competence to monitor the Insurer s activities is the United Kingdom, and the Authority having due competence to monitor the Insurer s activities is the Financial Conduct Authority, having its registered office situated at 25 The North Colonnade, Canary Wharf, London E14 5HS, United Kingdom. Παράπονα Complaints Ως Κάτοχος του Ασφαλιστηρίου έχετε κάποιες επιλογές ως προς την υποβολή παραπόνων σχετικά με το ασφαλιστήριο της Premier Guarantee Κύπρου. Οι επιλογές αυτές αναγράφονται παρακάτω. Προτού προβείτε σε οποιαδήποτε ερώτηση ή παράπονο θα πρέπει να μελετήσετε προσεκτικά την πιο κατάλληλη επιλογή για τον τρόπο με τον οποίο θα παραθέσετε το θέμα που σας απασχολεί. As a Policyholder you have a number of options for making complaints about your Premier Guarantee for Cyprus policy. These are listed below. Before making any enquiry or complaint please consider carefully the most suitable option to address your concern. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να αναφέρεται ο αριθμός Ασφαλιστηρίου/Πιστοποιητικού που εμφανίζεται στο Πιστοποιητικό Ασφάλισης. In all cases the Policy/Certificate number appearing in the Certificate of Insurance should be quoted. 1) Ενδέχεται να έχετε λάβει πληροφόρηση σχετικά με την κάλυψη που παρέχεται από την Premier Guarantee Κύπρου πριν από την έκδοση του ασφαλιστηρίου. Αυτή η πληροφόρηση μπορεί να έχει δοθεί από την MD Insurance Services Ltd ή από άλλη Αρχή Χρηματοπιστωτικών Οδηγιών, η οποία είναι εγκεκριμένη και εξουσιοδοτημένη ως μεσάζων. You may have received advice on the cover provided by the Premier Guarantee for Cyprus prior to taking out the policy. This advice may have been given by MD Insurance Services Ltd or another Financial Conduct Authority authorised and approved intermediary. Εάν η πληροφόρηση δόθηκε από την MD Insurance Services Ltd και επιθυμείτε να υποβάλετε ένα παράπονο παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με:

5 If the advice was given by MD Insurance Services Ltd and you wish to make a complaint please contact: The Complaints Officer MD Insurance Services Ltd 2 Shore Lines Building Shore Road, Birkenhead Wirral, CH41 1AU Ηλ. διεύθυνση: Τηλ. +44 (0) Tel. +44 (0) Εφ όσον ζητηθεί, θα σας δοθεί αντίγραφο της Διαδικασίας Παραπόνων της MD Insurance Services Ltd. A copy of the MD Insurance Services Ltd Complaints Procedure will be provided on request. Εάν η πληροφόρηση παραχωρήθηκε από άλλη Αρχή Χρηματοπιστωτικών Οδηγιών, η οποία εξουσιοδοτήθηκε και εγκρίθηκε ως μεσάζων, τότε το παράπονό σας θα πρέπει να γνωστοποιηθεί απευθείας στην εν λόγω αρχή. If advice was given by any other Financial Conduct Authority authorised and approved intermediary you should address your complaint directly to them. 2) Η MD Insurance Services Ltd ενεργεί επίσης ως Διαχειριστής Σχεδίου για την Premier Guarantee Κύπρου. Εάν έχετε οποιοδήποτε παράπονο που αφορά στον τρόπο με τον οποίο η MD Insurance Services Ltd έχει εκτελέσει τα καθήκοντά της ως Διαχειριστής Σχεδίου, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με: MD Insurance Services Ltd also acts as the Scheme Administrator for the Premier Guarantee for Cyprus. If you have any complaint about the way in which MD Insurance Services Ltd has performed their duties as the Scheme Administrator please contact: The Complaints Officer MD Insurance Services Ltd 2 Shore Lines Building Shore Road, Birkenhead Wirral, CH41 1AU Ηλ. διεύθυνση: Τηλ (0) Tel +44 (0) Εφ όσον ζητηθεί, θα σας δοθεί αντίγραφο της Διαδικασίας Παραπόνων της MD Insurance Services Ltd. A copy of the MD Insurance Services Ltd Complaints Procedure will be provided on request. 3) Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση ή παράπονο σχετικά με την ασφάλιση που παρέχεται από την Premier Guarantee Κύπρου θα πρέπει να απευθύνεστε αρχικά στη διεύθυνση: If you have any enquiry or complaint about the insurance provided by the Premier Guarantee for Cyprus this should in the first instance be addressed to: MD Insurance Services Ltd 2 Shore Lines Building Shore Road, Birkenhead Wirral, CH41 1AU Ηλ. διεύθυνση: Τηλ. +44 (0) Tel +44 (0) ή or Σημείωση: Note: AmTrust Europe Limited 10th Floor Market Square House Saint James Street Nottingham NG1 6FG Τηλ.: +44 (0) Φαξ: +44 (0) Tel: +44(0) Fax: +44(0) Α. Εάν παρά την τήρηση των διαδικασιών που ορίζονται στις παραγράφους 1 έως 3 το παράπονό σας δεν επιλυθεί ικανοποιητικά και εφ όσον πληρείτε τις προϋποθέσεις για το εν λόγω παράπονο, έχετε το δικαίωμα να παραπέμψετε το θέμα στην Οικονομική Υπηρεσία Διαμεσολαβητών του Ηνωμένου Βασιλείου, στην παρακάτω διεύθυνση: If after following the procedures set out in 1 to 3 your complaint has not been resolved to your satisfaction, and you are an eligible complainant you have the right to refer the matter to the Financial Ombudsman, at the following address:- Financial Ombudsman Service South Quay Plaza 183 Marsh Wall, London E14 9SR Ηλ. διεύθυνση: Ο ορισμός του παραπονούμενου που πληροί τις προϋποθέσεις της Αρχής Χρηματοπιστωτικών Οδηγιών είναι ο εξής: Ένας ιδιώτης, Μια μικρή επιχείρηση, η οποία έχει κύκλο εργασιών ομίλου που δεν υπερβαίνει το 1 εκατομμύριο λίρες Αγγλίας, Μια φιλανθρωπική οργάνωση με ετήσια έσοδα που δεν υπερβαίνουν το 1 εκατομμύριο λίρες Αγγλίας, Διαχειριστής ενός καταπιστεύματος (trust) με καθαρή αξία ενεργητικού που δεν υπερβαίνει το 1 εκατομμύριο λίρες Αγγλίας. Σελίδα 3 από 13 Page 3 of 13

6 Σελίδα 4 από 13 Page 4 of 13 The Financial Conduct Authority definition of an eligible complainant is: A consumer; A micro-enterprise which has a group turnover of less than 1 million; A charity with an annual income of less than 1 million; A trustee of a trust with a net asset value of less than 1 million. Β. Οποιοσδήποτε εξουσιοδοτημένος και ρυθμιζόμενος μεσάζων Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών καθώς και ο Ασφαλιστής και ο Διαχειριστής Σχεδίου καλύπτονται από το Σχέδιο Αποζημίωσης Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών. Εάν οποιοδήποτε από τα παραπάνω πρόσωπα δεν είναι σε θέση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του απέναντί σας τότε ενδέχεται να δικαιούστε αποζημίωση από το Σχέδιο Αποζημίωσης Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών ως Κάτοχος του Ασφαλιστηρίου. Any Financial Services authorised and regulated intermediary, the Insurer and the Scheme Administrator are covered by the Financial Services Compensation Scheme. As a Policyholder you may be entitled to compensation from the Financial Services Compensation Scheme if any of these parties are unable to meet their obligations. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διευθετήσεις του σχεδίου αποζημίωσης διατίθενται από το Σχέδιο Αποζημίωσης Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών. Η διεύθυνση είναι η εξής: Further information about compensation scheme arrangements is available from the Financial Services Compensation Scheme. Their address is: Financial Services Compensation Scheme 7th Floor Lloyds Chambers Portsoken Street London E1 8BN Διαχείριση και Διαβίβαση Προσωπικών Δεδομένων Management and transfer of Personal Data; Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε στην AmTrust Europe Limited ή στην MD Insurance Services Limited θα διατηρούνται σύμφωνα με το Νόμο περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του 1998 του Ηνωμένου Βασιλείου. Η AmTrust Europe Limited και η MD Insurance Services Limited χρησιμοποιούν αυτά τα δεδομένα για να προωθήσουν τις εφαρμογές και αλλαγές της υπηρεσίας, για να απαντήσουν στις ερωτήσεις σας, για να παράσχουν στοιχεία σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, καθώς και για σκοπούς έρευνας, ανάλυσης και για ρυθμιστικούς σκοπούς. Η AmTrust Europe Limited και η MD Insurance Services Limited μπορούν να κάνουν κοινή χρήση των προσωπικών δεδομένων που παρέχετε με άλλες εταιρείες με τις οποίες δημιουργούν εμπορικούς δεσμούς, συμπεριλαμβανομένης και της Ρυθμιστικής μας Αρχής. Οι εταιρείες AmTrust Europe Limited και MD Insurance Services Limited ενδέχεται να επικοινωνήσουν μαζί σας (μέσω ταχυδρομείου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφωνικώς ή με άλλο κατάλληλο τρόπο) προκειμένου να απαντήσουν στα ερωτήματά σας. Personal data that you provide to AmTrust Europe Limited or MD Insurance Services Limited will be held in accordance with the UK Data Protection Act AmTrust Europe Limited and MD Insurance Services Limited use this data to progress agency applications and changes, to service your enquiries, to provide details of our products and services and for research, analysis and regulatory purposes. AmTrust Europe Limited and MD Insurance Services Limited may share personal data that you provide with the other companies that AmTrust Europe Limited and MD Insurance Services Limited establish commercial links with, including our Regulator. They, AmTrust Europe Limited and MD Insurance Services Limited may contact you (by mail, , telephone or other appropriate means) in order to service your enquiries. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε αντίγραφο των πληροφοριών που διατηρούν η AmTrust Europe Limited και η MD Insurance Services Limited για εσάς (για το οποίο οι εταιρείες AmTrust Europe Limited και MD Insurance Services Limited ενδέχεται να επιβάλλουν χρέωση) και να διορθώσετε τυχόν ανακρίβειες που εμπεριέχονται στα στοιχεία σας. You have the right to ask for a copy of the information AmTrust Europe Limited and MD Insurance Services Limited hold about you (for which AmTrust Europe Limited and MD Insurance Services Limited may charge a fee) and to correct any inaccuracies in your information. Οι επικοινωνίες δυνατόν να παρακολουθούνται σε τακτική βάση από την AmTrust Europe Limited και την MD Insurance Services Limited προκειμένου να βελτιωθούν οι υπηρεσίες τους, για λόγους ασφάλειας καθώς και για ρυθμιστικούς σκοπούς. Communications may be monitored by AmTrust Europe Limited and MD Insurance Services Limited regularly to improve their services and for security and regulatory purposes. 2. ΟΡΙΣΜΟΙ DEFINITIONS Κάθε φορά που εμφανίζονται με έντονα γράμματα οποιεσδήποτε από τις παρακάτω λέξεις στην διατύπωση του ασφαλιστηρίου θα έχουν την έννοια που τους δίδεται πιο κάτω. Wherever any of the following words appear in bold in the policy wording they will have the undermentioned meaning 1. ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗΣ BUILDING CONTRACT Η σύμβαση ή οι συμβάσεις για την κατασκευή του Ασφαλιζομένου Ακινήτου. The contract or contracts for the conversion of the Property Insured. 2. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ BUILDING WORKS Οι εργασίες που εκτελούνται σύμφωνα με τη Σύμβαση Οικοδόμησης.

7 The works to be carried out under the Building Contract for the conversion of the Property Insured. 3. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΚΡΙΣΗΣ CERTIFICATE OF APPROVAL Το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον Τεχνικό Ελεγκτή για τον Ασφαλιστή, το οποίο γίνεται αποδεκτό και από τους δύο πριν την ημερομηνία έναρξης του παρόντος ασφαλιστηρίου. The certificate issued by the Technical Auditor to the Insurer and accepted by them prior to the date of inception of this policy. 4. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ CERTIFICATE OF INSURANCE Το πιστοποιητικό εκδίδεται από τον Ασφαλιστή προκειμένου να δηλωθεί η έγκριση του Ασφαλιζομένου Ακινήτου για ασφάλιση κατόπιν έκδοσης του Πιστοποιητικού Έγκρισης από τον Τεχνικό Ελεγκτή. The certificate issued by the Insurer to signify acceptance of the Property Insured for insurance hereunder following issue of the Certificate of Approval by the Technical Auditor. 5. ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ COMMON PARTS Οι χώροι ενός κτιρίου με πολλαπλούς ιδιοκτήτες, μέρος του οποίου αποτελεί το Ασφαλιζόμενο Ακίνητο, που προορίζονται για κοινή χρήση και στους οποίους ο Κάτοχος του Ασφαλιστηρίου έχει κοινή ιδιοκτησία ή/και νομική ευθύνη. Those parts of a multi-ownership building of which the Property Insured is part, for a general use, for which the Policyholder has joint ownership and/or legal responsibility. 6. ΑΠΑΛΛΑΓΗ EXCESS Όπως σημειώνεται στο Αρχικό Πιστοποιητικό και στο Πιστοποιητικό Ασφάλισης, ο Ασφαλιστής δεν θα φέρει ευθύνη για το πρώτο μέρος οποιασδήποτε καταβολής πληρωμής που πραγματοποιείται σχετικά με μια έγκυρη αξίωση σύμφωνα με το ασφαλιστήριο του Ασφαλιζομένου Ακινήτου. As noted on the Initial Certificate and Certificate of Insurance the Insurer shall not be liable for the first part of any payment made in respect of a valid claim under the policy for the Property Insured. Θα εφαρμόζεται μια ξεχωριστή Απαλλαγή για κάθε μία αναγνωρίσιμη αιτία απώλειας ή ζημιάς για την οποία πραγματοποιείται πληρωμή από τον Ασφαλιστή σύμφωνα με το ασφαλιστήριο, ανεξαρτήτως του εάν γνωστοποιούνται ταυτόχρονα περισσότερες από μία αιτία απώλειας. A separate Excess shall apply to each separately identifiable cause of loss or damage for which a payment is made under the policy by the Insurer, regardless of whether more than one cause of loss is notified at the same time. 7. ΑΡΧΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ INITIAL CERTIFICATE Το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον Ασφαλιστή δηλώνει τη συμφωνία για την παροχή της ασφαλιστικής κάλυψης που ορίζεται στο παρόν ασφαλιστήριο κατόπιν παραλαβής του Πιστοποιητικού Έγκρισης για το Ασφαλιζόμενο Ακίνητο. The certificate issued by the Insurer signifying their agreement to the provision of the insurance cover set out in this policy subject to receipt of a Certificate of Approval for the Property Insured. 8. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ INSURER AmTrust Europe Limited 10 th Floor, Market Square House Saint James Street Nottingham, NG1 6FG Τηλ.: +44 (0) Φαξ: +44 (0) Tel: +44(0) Fax: +44(0) ΟΡΙΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ LIMIT OF INDEMNITY Η ευθύνη του Ασφαλιστή κατά τη διάρκεια της Περιόδου Ασφάλισης δεν θα υπερβαίνει το ποσό που καταδεικνύεται ως ποσό ασφάλισης στο Πιστοποιητικό Ασφάλισης. Το Όριο Αποζημίωσης αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με τον Όρο 4 του Ασφαλιστηρίου. The liability of the Insurer shall not exceed during the Period of Insurance the amount shown as the Sum Insured shown on the Certificate of Insurance. The Limit of Indemnity is indexed in accordance with Condition 4 of the Policy. 10. ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ MAJOR DAMAGE Η καταστροφή ή η φυσική βλάβη οποιουδήποτε τμήματος του Ασφαλιζομένου Ακινήτου για την οποία έχει παραληφθεί Πιστοποιητικό Έγκρισης από τον Ασφαλιστή και η οποία προκλήθηκε από ελάττωμα στο σχεδιασμό, σε κακοτεχνία, στα υλικά ή στα συστατικά της Δομής και διαπιστώθηκε για πρώτη φορά κατά την Περίοδο Ασφάλισης θέτοντας σε κίνδυνο τη μηχανική αντίσταση και τη σταθερότητα του Ασφαλιζομένου Ακινήτου. Destruction of or physical damage to any portion of the Property Insured for which a Certificate of Approval has been received by the Insurer caused by a defect in the design, workmanship materials or components of any part of the elements of the Building Works that comprise the Structure and which is first discovered during the Period of Insurance and which jeopardises the mechanical resistance and stability of the Property Insured. 11. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ PERIOD OF INSURANCE Η περίοδος που ορίζεται στο Πιστοποιητικό Ασφάλισης για κάθε Ασφαλιζόμενο Ακίνητο. The period specified in the Certificate of Insurance for each Property Insured. Σελίδα 5 από 13 Page 5 of 13

8 12. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ POLICYHOLDER Το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που κατονομάζονται στο Πιστοποιητικό Ασφάλισης καθώς και οι κληρονόμοι τους στον τίτλο και ή εκδοχείς τους και άλλα παρόμοια πρόσωπα όπως περιγράφονται στο Πιστοποιητικό Ασφάλισης στο βαθμό των αντίστοιχων δικαιωμάτων και συμφερόντων τους στο Ασφαλιζόμενο Ακίνητο. The person(s) named in the Certificate of Insurance and their successors in title and assignees and such other persons as are described in the Certificate of Insurance to the extent of their respective rights and interests in the Property Insured. 13. PREMIER GUARANTEE ΚΥΠΡΟΥ PREMIER GUARANTEE FOR CYPRUS Το ασφαλιστήριο, το οποίο περιέχει την ασφαλιστική κάλυψη που παρέχεται από τον Ασφαλιστή. The policy containing the insurance cover provided by the Insurer. 14. ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟ ΑΚΙΝΗΤΟ PROPERTY INSURED Ολόκληρο ή οποιοδήποτε και κάθε μέρος των Οικοδομικών Εργασιών που εκτελούνται στη διεύθυνση που αναγράφεται στο Αρχικό Πιστοποιητικό και στο Πιστοποιητικό Ασφάλισης και που περιλαμβάνει τα πιο κάτω: The whole and any and every part of the Building Works carried out at the address stated in the Initial Certificate and Certificate of Insurance comprising: την Δομή όλα τα μη φέροντα στοιχεία συμπεριλαμβανομένων των: περιβλημάτων εξωτερικών τοίχων, (υποστηριζομένων εξωτερικών τοίχων συρώμενων διαχωριστικών, παραθύρων), περιβλημάτων οροφών και στηριγμάτων, εξωτερικών επενδύσεων, δουροδοκών, πλακοστρώσεων και σωληνώσεων, σταθερών διαχωριστικών, ψευδοροφών και θυρών, στεγανοποιήσεων και εγκαταστάσεις και εξαρτήματα για τα οποία ευθύνεται ο Κάτοχος του Ασφαλιστηρίου, οποιαδήποτε Κοινόχρηστα τοιχία αντιστήριξης ή οριακά τοιχία τα οποία αποτελούν μέρος ή στηρίζουν την Δομή, το αποχετευτικό σύστημα εντός της περιμέτρου του ακινήτου για το οποίο ο Κάτοχος του Ασφαλιστηρίου είναι υπεύθυνος, όλες οι εξωτερικές μη δομικές εργασίες που ανήκουν στον Κάτοχο του Ασφαλιστηρίου και οι οποίες βρίσκονται εντός της περιμετρικής περίφραξης του κτιρίου. the Structure; all non-load bearing elements including: enclosures to external walls, (supported external walls, curtain walls, windows); roof enclosures and supports; cladding, wall plates, tiling and pipework; fixed partitions, suspended ceilings and doors; waterproofing; and fixtures and fittings for which the Policyholder is responsible; any Common Parts retaining or boundary walls forming Σελίδα 6 από 13 Page 6 of 13 part of or providing support to the Structure; the drainage system within the perimeter of such property for which the Policyholder is responsible; all external non-structural works owned by the Policyholder located within the perimeter fencing of the building. 15. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ SCHEME ADMINISTRATOR MD Insurance Services Limited Τ.Θ Λεμεσός Κύπρος Τηλ: Hλ. Διεύθυνση: MD Insurance Services Limited P.O. Box Limassol Cyprus Telephone: ΔΟΜΗ STRUCTURE Τα παρακάτω στοιχεία αποτελούν την Δομή του Ασφαλιζομένου Ακινήτου: The following elements shall comprise the Structure of the Property Insured: Όλα τα θεμέλια, οι κολόνες, οι φέροντες τοίχοι, τα δάπεδα, οι πλάκες, τα δοκάρια ή άλλα δομικά στοιχεία, απαραίτητα για τη σταθερότητα ή την αντοχή του Ασφαλιζομένου Ακινήτου. All foundations, columns, load bearing walls, floors, slabs, beams or other structural elements essential to stability or strength of the Property Insured. 17. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ TECHNICAL AUDITOR Ο επιθεωρητής έργου που διορίζεται από τον Ασφαλιστή και που διεξάγει ελέγχους και επιθεωρήσεις αποκλειστικά και μόνο δια λογαριασμό του Ασφαλιστή και ο οποίος πριν από τη χορήγηση του Πιστοποιητικού Ασφάλισης χορηγεί ένα Πιστοποιητικό Έγκρισης. The surveyor appointed by the Insurer who carries out checks and inspections solely on behalf of the Insurer and who prior to the issue of the Certificate of Insurance issues a Certificate of Approval. 3. ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ INSURING AGREEMENT Ο Ασφαλιστής θα αποζημιώσει τον Κάτοχο του Ασφαλιστηρίου για όλες τις αξιώσεις που θα διαπιστωθούν και θα γνωστοποιηθούν στον Ασφαλιστή κατά την διάρκεια της Περιόδου Ασφάλισης όσον αφορά: The Insurer will indemnify the Policyholder against all claims discovered and notified to the Insurer during the Period of Insurance in respect of:

9 1. Το κόστος των εργασιών ολικής ή μερικής ανοικοδόμησης ή επισκευής του Ασφαλιζομένου Ακινήτου το oποίο έχει υποστεί Σημαντική Ζημιά υπό τον όρο ότι η υποχρέωση του Ασφαλιστή δεν θα υπερβαίνει το λογικό κόστος ανοικοδόμησης κάθε Ασφαλιζομένου Ακινήτου και την επαναφορά του στις αρχικές του προδιαγραφές. The cost of complete or partial rebuilding or rectifying work to the Property Insured which has been affected by Major Damage provided always that the liability of the Insurer does not exceed the reasonable cost of rebuilding each Property Insured to its original specification. 2. Το κόστος ζημιάς αποτέλεσμα ελαττώματος στο σχεδιασμό, κατασκευή, τα υλικά ή κατασκευαστικά στοιχεία στο υπόγειο σύστημα αποχετεύσεων (μη περιλαμβανομένων των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων) το οποίο κατασκευάστηκε από τον εργολάβο οικοδομών σε σχέση με το Ασφαλιζόμενο Ακίνητο και για τo οποίο ο Ασφαλιζόμενος έχει την ευθύνη. Το ανώτατο όριο που ο Ασφαλιστής θα πληρώνει για κάθε μία απαίτηση όσον αφορά αυτό το τμήμα θα είναι 50,000. Αυτό το όριο θα αυξάνεται σύμφωνα με τον συντελεστή αναπροσαρμογής βάσει της Προϋπόθεσης 4 αυτού του εγγράφου. The cost of making good any defect in the design, workmanship, materials or components in the underground drainage system (not including any electrical or mechanical components) which was newly constructed by the building contractor in connection with the Property Insured and for which the Policyholder is responsible. The maximum the Insurer will pay for any one claim in respect of this section will be 50,000. This limit will be indexed in accordance with Condition 4 of the policy. Η Απαλλαγή θα είναι το ποσό που ορίζεται στο Αρχικό Πιστοποιητικό / Πιστοποιητικό Ασφάλισης. The Excess shall be as specified in the Initial Certificate / Certificate of Insurance. Σε περίπτωση μίας απαίτησης που προκύπτει σύμφωνα με το παρόν ασφαλιστήριο, ο Ασφαλιστής έχει την δυνατότητα να επιλέξει την καταβολή του κόστους επισκευής, αντικατάστασης ή αποκατάστασης τυχόν ζημιάς που προκύπτει από τα παραπάνω ή να διευθετήσει ο ίδιος την διόρθωση της ζημιάς αυτής. In the event of a claim under this policy the Insurer has the option either of paying the cost of repairing, replacing or rectifying any damage resulting from the above or itself arranging to have such damage corrected. 4. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ADDITIONAL EXTENSIONS Επιπρόσθετα, σε περίπτωση απαίτησης, ο Ασφαλιστής, με γραπτή συναίνεσή του, θα καταβάλει ποσό μέσα στα πλαίσια του Ορίου Αποζημίωσης: In addition, in the event of a claim, the Insurer will, with their written consent, pay within the Limit of Indemnity: Α. ΑΜΟΙΒΕΣ FEES Οι αμοιβές Αρχιτεκτόνων, Επιθεωρητών, Δικηγόρων, Συμβούλων μηχανικών και άλλες απαραίτητες και λογικές αμοιβές που προκύπτουν για τον Κάτοχο του Ασφαλιστηρίου σε σχέση με εργασίες για την πλήρη ή μερική ανοικοδόμηση ή αποκατάσταση του Ασφαλιζομένου Ακινήτου. Σε αυτές δεν περιλαμβάνονται οι δαπάνες ή οι αμοιβές που προκύπτουν για τον Κάτοχο του Ασφαλιστηρίου λόγω προετοιμασίας κάποιας απαίτησης. Such Architects, Surveyors, Legal, Consulting Engineers and other fees as are necessarily and reasonably incurred, by the Policyholder in relation to the complete or partial rebuilding or rectifying work to the Property Insured but shall not include costs or fees incurred by the Policyholder in preparing a claim. Β. ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ REMOVAL OF DEBRIS Περιλαμβάνει τα έξοδα και τις δαπάνες που προκύπτουν για κάθε Ασφαλιζόμενο Ακίνητο για τον Κάτοχο του Ασφαλιστηρίου αναφορικά με: For each Property Insured the costs and expenses incurred by the Policyholder in respect of: α) την απομάκρυνση άχρηστων υλικών ή/και β) αποσυναρμολόγηση ή κατεδάφιση ή/και γ) υποστύλωση του Ασφαλιζομένου Ακινήτου a) removal of debris and/or b) dismantling or demolishing and or; c) shoring up; of the Property Insured. 5. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ EXCLUSIONS Ο Ασφαλιστής δεν ευθύνεται έναντι στον Κάτοχο του Ασφαλιστηρίου για οποιαδήποτε από τα παρακάτω: The Insurer shall not be liable to the Policyholder for any: 1. ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ALTERATIONS Απώλεια ή ζημιά που οφείλεται ή προκύπτει από οποιαδήποτε μετατροπή, τροποποίηση ή προσθήκη στο Ασφαλιζόμενο Ακίνητο μετά την έκδοση του Πιστοποιητικού Ασφάλισης εκτός και εάν έχει ενημερωθεί ο Ασφαλιστής, έχει προσυπογραφεί το Πιστοποιητικό Ασφάλισης και έχει καταβληθεί στον Ασφαλιστή το τυχόν επασφάλιστρο που ενδέχεται να ισχύει. Σελίδα 7 από 13 Page 7 of 13

Summary of Cover Version 2

Summary of Cover Version 2 Summary of Cover Version 2 Το παρόν κείμενο είναι μία σύνοψη των όρων κάλυψης της Premier Guarantee Κύπρου. Δεν περιέχει τους πλήρεις όρους και τις προϋποθέσεις της κάλυψης που μπορείτε να βρείτε στο

Διαβάστε περισσότερα

W.R. Berkley Insurance (Europe), Limited

W.R. Berkley Insurance (Europe), Limited W.R. Berkley Insurance (Europe), Limited INSURANCE BROKERS - INSURANCE CONSULTANTS - INSURANCE AGENTS - INSURANCE INTERMEDIARIES - NETWORK OPERATORS PROFESSIONAL INDEMNITY INSURANCE ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΟΣ MOTOR VEHICLE INSURANCE POLICY AGENTS & ATTORNEYS SECTION 1 LIABILITY TO THIRD PARTY MOTOR VEHICLE INSURANCE POLICY INDEX PREAMBLE SECTION 1 LIABILITY TO THIRD PARTY

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΟ ΟΤΗ EMPLOYER s LIABILITY POLICY 001.22.2204.02.2013.v3 ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤ Ιφιγενείας 7, 2007 Λευκωσία www.ethnikiinsurance.com 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΟ ΟΤΗ EMPLOYER s LIABILITY POLICY

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΟ ΟΤΗ EMPLOYER s LIABILITY POLICY ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΟ ΟΤΗ EMPLOYER s LIABILITY POLICY 1.22.2203/02.2010.v1 ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤ Ιφιγενείας 7, 2007 Λευκωσία www.ethnikiinsurance.com 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙ Ι ΑΝΑΨΥΧΗΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

ΤΑΞΙ Ι ΑΝΑΨΥΧΗΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΞΙ Ι ΑΝΑΨΥΧΗΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ Ακύρωση Ταξιδιού ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ Από 2 µηνών ως 65 ετών Ακύρωση Ταξιδιού, µέχρι Αεροπορικά εισιτήρια ή/και Ξενοδοχείο, µε απαλλαγή 70 & µέγιστο ποσό κάλυψης 4.000, εφόσον

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Απαλλαγής / Προκαταβολής

Ασφάλιση Απαλλαγής / Προκαταβολής (English Version Pages 6-10) Ασφάλιση Απαλλαγής / Προκαταβολής Σε κάθε περίπτωση συμβάντος που καλύπτεται από το παρόν συμβόλαιο επικοινωνήστε μαζί μας στο +30 211 10 99894 Για πληροφορίες σχετικά με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ENGLISH VERSION: PAGES 7-12) ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ: Οι παρακάτω όροι θα έχουν την ακόλουθη ερμηνεία στο παρόν συμβόλαιο: ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΣ: Το άτομο που καλύπτεται

Διαβάστε περισσότερα

Proposal Form Version 1

Proposal Form Version 1 Proposal Form Version 1 1. Συμβαλλόμενα Μέρη στο Συμβόλαιο Parties to the Contract Στοιχεία Παράγοντα Ανάπτυξης Ακινήτων Developer s Details Όνομα Εταιρείας Name or Company Διεύθυνση Address Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Έξοδα εισιτηρίου και διαµονής συγγενούς για να συνοδέψει τη σορό του Ασφαλιζόµενου από το Ταξίδι. 900

Έξοδα εισιτηρίου και διαµονής συγγενούς για να συνοδέψει τη σορό του Ασφαλιζόµενου από το Ταξίδι. 900 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΑΞΙ ΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ: Globy Classic (ENGLISH VERSION: PAGES 6-10) ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΚΑΛΥΨΗ 1. ΒΟΗΘΕΙΑ, ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ, ΑΠΑΝΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Καλυπτόµενα Συµβάντα

Διαβάστε περισσότερα

GLOBY GRUPPI 3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ

GLOBY GRUPPI 3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ GLOBY GRUPPI 3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ (ENGLISH VERSION: PAGES 6-10) ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ: Οι παρακάτω όροι θα έχουν την ακόλουθη ερμηνεία στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Όροι που συνάδουν με την χρήση των κωδικών

Όροι που συνάδουν με την χρήση των κωδικών Όροι που συνάδουν με την χρήση των κωδικών (ακολουθούν σε Ελληνικά και Αγγλικά) Please see Barcode Acceptance for specific restrictions and requirements for barcodes worldwide. These restrictions apply

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνητικό άδειας χρήσης τελικού χρήστη

Συμφωνητικό άδειας χρήσης τελικού χρήστη Συμφωνητικό άδειας χρήσης τελικού χρήστη ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΕΚΔΟΣΗ ΑΥΤΗ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

TERM & CONDITIONS Definition Rental Period Renter s Responsibilities Vehicle Condition Report Property

TERM & CONDITIONS Definition Rental Period Renter s Responsibilities Vehicle Condition Report Property TERM & CONDITIONS I hereby declare that my signature on the rental agreement constitutes full and unreserved acceptance of the General Term and Conditions of the Rental Agreement which follow and form

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΑΞΙ ΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ: Globy Cancellation ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ (ENGLISH VERSION: PAGES 5-8)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΑΞΙ ΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ: Globy Cancellation ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ (ENGLISH VERSION: PAGES 5-8) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΑΞΙ ΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ: Globy Cancellation (ENGLISH VERSION: PAGES 5-8) ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ Όρια καλύψεων ανά άτοµο ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ Η κάλυψη Ακύρωσης Αναχώρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ: Globy Cancellation ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ: ΑΡΘΡΟ 2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ: Globy Cancellation ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ: ΑΡΘΡΟ 2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ: Globy Cancellation (ENGLISH VERSION: PAGES 5-8) ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ: Οι παρακάτω όροι θα έχουν την ακόλουθη ερμηνεία στο παρόν συμβόλαιο: ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Terms and Conditions. 2.0 Intellectual Property

Terms and Conditions. 2.0 Intellectual Property Terms and Conditions Please read carefully the terms and conditions before using this site. The use of this site bookingsantorini.com directly or indirectly, through the use of a personal computer or/and

Διαβάστε περισσότερα

Τα ασφάλιστρα καταβάλλονται µαζί µε το κόστος του αεροπορικού εισιτηρίου, µε τον ίδιο τρόπο και µε τους ίδιους όρους. 2012 CZECH AIRLINES (GREECE)

Τα ασφάλιστρα καταβάλλονται µαζί µε το κόστος του αεροπορικού εισιτηρίου, µε τον ίδιο τρόπο και µε τους ίδιους όρους. 2012 CZECH AIRLINES (GREECE) Υπηρεσίες Ταξιδιωτικής Ασφάλισης Η ασφαλιστική Εταιρεία Αυτή η ασφαλιστική κάλυψη παρέχεται από την ασφαλιστική εταιρία «Chartis Europe Limited», εγγεγραµµένη στα µητρώα της Αγγλίας και της Ουαλίας µε

Διαβάστε περισσότερα

Cisco WebEx Named Host Subscriptions. Εγγραφές WebEx Named Host της Cisco

Cisco WebEx Named Host Subscriptions. Εγγραφές WebEx Named Host της Cisco Terms and Conditions for WebEx Named Host Cisco s affiliate, Cisco WebEx LLC ( Cisco WebEx ), will provide the Named Host Subscription Services described below for which Cisco has been paid, and continues

Διαβάστε περισσότερα

ONE DIRECTION SWEEPSTAKES OCTOBER 2012 UNITED STATES OF AMERCIA TERMS AND CONDITIONS. 1. Promotion Details

ONE DIRECTION SWEEPSTAKES OCTOBER 2012 UNITED STATES OF AMERCIA TERMS AND CONDITIONS. 1. Promotion Details ONE DIRECTION SWEEPSTAKES OCTOBER 2012 UNITED STATES OF AMERCIA TERMS AND CONDITIONS 1. Promotion Details 1.1 By entering this Sweepstakes you agree that you have read and understood these Terms and Conditions

Διαβάστε περισσότερα

Architects & Engineers Professional Indemnity Proposal Form

Architects & Engineers Professional Indemnity Proposal Form Architects & Engineers Professional Indemnity Proposal Form Πρόταση Ασφάλισης Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης Αριχτεκτόνων & Μηχανικών Methodology/Οδηγίες συμπλήρωσης Please answer all questions fully.

Διαβάστε περισσότερα

Ταξιδιωτική Ασφάλιση της Aegean Air Για ταξίδια που πραγματοποιούνται με την Aegean Air ή με εταιρεία μέλος της Star Alliance

Ταξιδιωτική Ασφάλιση της Aegean Air Για ταξίδια που πραγματοποιούνται με την Aegean Air ή με εταιρεία μέλος της Star Alliance (English Version Pages 10-18) Ταξιδιωτική Ασφάλιση της Aegean Air Για ταξίδια που πραγματοποιούνται με την Aegean Air ή με εταιρεία μέλος της Star Alliance Για άμεση παροχή βοήθειας σε κάθε περίπτωση συμβάντος

Διαβάστε περισσότερα

Proposal Form / Πρόταση Ασφάλισης. Public Professional Liability Insurance of M.O.T. Companies Γενική και Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Ιδιωτικών ΚΤΕΟ

Proposal Form / Πρόταση Ασφάλισης. Public Professional Liability Insurance of M.O.T. Companies Γενική και Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Ιδιωτικών ΚΤΕΟ Proposal Form / Πρόταση Ασφάλισης Public Professional Liability Insurance of M.O.T. Companies Γενική και Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Ιδιωτικών ΚΤΕΟ The present Proposal Form is filled out by the Proposer,

Διαβάστε περισσότερα

INNOVCRETE: RULES FOR IPR MANAGEMENT

INNOVCRETE: RULES FOR IPR MANAGEMENT INNOVCRETE: RULES FOR IPR MANAGEMENT The rules for IPR management of InnovCrete have been designed to be consistent with the Greek patent law and the internal regulations of FORTH. The following rules

Διαβάστε περισσότερα

Accountants & business advisers

Accountants & business advisers 1 Accountants & business advisers Αυτό το βιβλιάριο είναι βασισμένο στη φορολογική νομοθεσία και την πρακτική σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2014. Προορίζεται ως ένας γενικός οδηγός μόνο σχετικά με το περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

EXHIBITION REGULATIONS BOOKLET

EXHIBITION REGULATIONS BOOKLET EXHIBITION REGULATIONS BOOKLET A. The present regulations together with the Application Form as well as all the binding documents between the two parties comprise the agreement between the Organiser and

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από τους Ειδικούς Όρους της Διακήρυξης για την Προμήθεια. Τηλεχειριζόμενων Διακοπτών Φορτίου, SF6 ή κενού, εναερίων δικτύων ΜΤ

Απόσπασμα από τους Ειδικούς Όρους της Διακήρυξης για την Προμήθεια. Τηλεχειριζόμενων Διακοπτών Φορτίου, SF6 ή κενού, εναερίων δικτύων ΜΤ Απόσπασμα από τους Ειδικούς Όρους της Διακήρυξης για την Προμήθεια Τηλεχειριζόμενων Διακοπτών Φορτίου, SF6 ή κενού, εναερίων δικτύων ΜΤ 1. Έγκριση δείγματος του Αναδόχου Για να εγκριθεί ο εξοπλισμός του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2889 της 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2889 της 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 11(ΠΙ)/94 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2889 της 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Συμβάσεως για τις Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών (Κυρωτικός)

Διαβάστε περισσότερα

Notes for claiming Australian Age pension SOCIAL SECURITY AGREEMENT BETWEEN AUSTRALIA AND THE HELLENIC REPUBLIC

Notes for claiming Australian Age pension SOCIAL SECURITY AGREEMENT BETWEEN AUSTRALIA AND THE HELLENIC REPUBLIC AUS140-GR(1).0807 (Page 1 of 31/Σελίδα 1 από 31) tes for claiming Australian Age pension SOCIAL SECURITY AGREEMENT BETWEEN AUSTRALIA AND THE HELLENIC REPUBLIC Σημειώσεις για την υποβολή αίτησης για Αυστραλιανή

Διαβάστε περισσότερα

THE HELLENIC REPUBLIC

THE HELLENIC REPUBLIC OFFERING CIRCULAR THE HELLENIC REPUBLIC 3,000,000,000 4.75 per cent. Notes due 2019 Issue Price: 99.133% The 3,000,000,000 4.75 per cent. Notes due 2019 (the Notes ) of the Hellenic Republic (the Republic

Διαβάστε περισσότερα