Summary of Cover Version 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Summary of Cover Version 2"

Transcript

1 Summary of Cover Version 2

2

3 Το παρόν κείμενο είναι μία σύνοψη των όρων κάλυψης της Premier Guarantee Κύπρου. Δεν περιέχει τους πλήρεις όρους και τις προϋποθέσεις της κάλυψης που μπορείτε να βρείτε στο ασφαλιστήριo έγγραφό σας. Τα σημεία που είναι γραμμένα με έντονα μαύρα γράμματα αποτελούν ορισμούς του ασφαλιστηρίου εγγράφου. Η σύνοψη αυτή δεν αποτελεί μέρος του ασφαλιστηρίου συμβολαίου σας. The following is a summary of the cover provided by the Premier Guarantee for Cyprus. It does not contain the full terms and conditions of the cover; these can be found in your policy document. Items marked in bold in this summary are policy definitions. This summary does not form part of your insurance contract. Είναι σημαντικό να διαβάσετε προσεκτικά τους πλήρεις όρους και προϋποθέσεις. It is important that you read the full terms and conditions carefully. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ INTRODUCTION To σχέδιο Premier Guarantee Κύπρου είναι ένα νέο ασφαλιστικό σχέδιο Λανθανόντων Ελαττωμάτων για την Κυπριακή αγορά. The Premier Guarantee for Cyprus is a new Latent Defects Insurance scheme for the Cypriot market. To σχέδιο Premier Guarantee Κύπρου παρέχει μία νέα επιλογή για τους Κατασκευαστές και συνιστά μία πρωτότυπη προσέγγιση με διαδικασίες και υπηρεσίες υψηλού επιπέδου. The Premier Guarantee for Cyprus provides a new option for Developers and brings a fresh approach, procedures and high standards of service. Το σχέδιο Premier Guarantee Κύπρου δεσμεύεται ως προς την ποιότητα, τόσο όσον αφορά στην εξασφάλιση των υψηλότερων δυνατών προτύπων κατά την υλοποίηση κατασκευαστικών έργων, καθώς επίσης και στο επίπεδο της υπηρεσίας που παρέχεται σε Κατασκευαστές και Κατόχους του Ασφαλιστηρίου. The Premier Guarantee for Cyprus is committed to quality both in terms of ensuring that construction projects are built to the highest possible standards and also in the standard of service provided to Developers and Policyholders. 2. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ WHO THE PARTIES ARE 2.1 Ο Ασφαλιστής AmTrust Europe Limited The Insurer AmTrust Europe Limited Αυτό το σχέδιo θα διεξαχθεί με βάση την ελευθερία εγκατάστασης με την AmTrust Europe Limited, η οποία έχει έδρα στη διεύθυνση 10ος όροφος, Market Square House, Saint James s Street, Nottingham, Nottinghamshire NG1 6FG (Ηνωμένο Βασίλειο). This scheme will be transacted on a freedom of establishment basis with AmTrust Europe Limited, which has its registered office at 10th Floor, Market Square House, Saint James s Street, Nottingham, Nottinghamshire NG1 6FG (United Kingdom). Η AmTrust Europe Limited (παλαιότερα γνωστή ως IGI Insurance), δραστηριοποιείται στο Ηνωμένο Βασίλειο από το 1975 και αποτελεί μέρος της AmTrust International Insurance Limited. Am Trust Europe Limited (formerly known as IGI insurance), has been established in the UK since 1975 and are part of AmTrust International Insurance Limited. Η AmTrust International Insurance Limited έχει αξιολόγηση χρηματοοικονομικής ισχύος Α από την A.M. Best. Η AmTrust International Insurance Limited είναι μέρος της AmTrust Financial Services που έχει έδρα στη Νέα Υόρκη, και η οποία είναι καταχωρημένη στο NASDAQ των ΗΠΑ και παρέχει χρηματοοικονομικά προϊόντα στις ΗΠΑ και την Ευρώπη. Η AmTrust Europe Limited είναι εξουσιοδοτημένη και ρυθμίζεται από την Αρχή Χρηματοπιστωτικών Οδηγιών (FCA) με αριθμό μητρώου AmTrust International Insurance Limited has an A.M. Best financial rating of A. AmTrust International Insurance Limited is part of the New York based AmTrust Financial Services, a US NASDAQ listed provider of financial products across the USA and Europe. AmTrust Europe Limited is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority (FCA) under number Διαχειριστής Σχεδίου Scheme Administrator T.Θ Λεμεσός Κύπρος Σελίδα 1 από 8 Pages 1 of

4 P.O. Box Limassol Cyprus Η είναι εξουσιοδοτημένη και ρυθμίζεται από την Αρχή Χρηματοπιστωτικών Οδηγιών (FCA) του Ηνωμένου Βασιλείου. is authorised and regulated by the UK Financial Conduct Authority. 2.3 Τεχνικός Ελεγκτής Technical Auditor Σύμφωνα με το σχέδιο Premier Guarantee Κύπρου παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη μόνο μετά από ικανοποιητικό Τεχνικό Έλεγχο, ο οποίος πραγματοποιείται για λογαριασμό του Ασφαλιστή. Η διαδικασία αυτή είναι γνωστή ως Τεχνικός Έλεγχος και πραγματοποιείται από τον Τεχνικό Ελεγκτή. Cover under the Premier Guarantee for Cyprus is only provided after a satisfactory Technical Audit has been undertaken on behalf of the Insurer. This is known as the Technical Audit and is undertaken by the Technical Auditor. Το πρόγραμμα Premier Guarantee Κύπρου διορίζει τους δικούς του επιθεωρητές έργου. Όλοι οι επιθεωρητές έργου είναι επαγγελματικά καταρτισμένοι και έχουν πείρα τουλάχιστον πέντε ετών. The Premier Guarantee for Cyprus employs its own surveyors. All surveyors are professionally qualified and have a minimum of five years experience. Οι επιθεωρήσεις που πραγματοποιούνται στα πλαίσια οποιουδήποτε Τεχνικού Ελέγχου γίνονται με σκοπό να εξασφαλίσει ο Ασφαλιστής ότι το ακίνητο που πρόκειται να ασφαλιστεί αντιπροσωπεύει έναν φυσιολογικό κίνδυνο προς ασφάλιση από το σχέδιο Premier Guarantee Κύπρου. Δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι οι επιθεωρήσεις έχουν οποιοδήποτε άλλο σκοπό. Ο Τεχνικός Ελεγκτής εργάζεται αποκλειστικά για λογαριασμό του Ασφαλιστή. Inspections carried out under any Technical Audit are to satisfy the Insurer that the property to be insured represents a normal risk for insurance under the Premier Guarantee for Cyprus. It should not be inferred that the inspections are for any other purpose. The Technical Auditor works solely on behalf of the Insurer. 3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ SIGNIFICANT FEATURES AND BENEFITS Το σχέδιο ασφάλισης περιλαμβάνει τα ακόλουθα γνωρίσματα και οφέλη που περιγράφονται λεπτομερώς στο ασφαλιστήριο έγγραφο. The policy includes the following features and benefits which are explained in detail in the policy document. Το σχέδιο Premier Guarantee Κύπρου παρέχει ασφαλιστική κάλυψη για: The Premier Guarantee for Cyprus provides cover for: 3.1 ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ SECTION 3 INSURING AGREEMENT Ο Ασφαλιστής θα αποζημιώσει τον Κάτοχο του Ασφαλιστηρίου για όλες τις αξιώσεις που θα διαπιστωθούν και θα γνωστοποιηθούν στον Ασφαλιστή κατά την διάρκεια της Περιόδου Ασφάλισης όσον αφορά στο κόστος των εργασιών ολικής ή μερικής ανοικοδόμησης ή επισκευής του Ασφαλιζομένου Ακινήτου το οποίο έχει υποστεί Σημαντική Ζημιά υπό τον όρο πάντα ότι η υποχρέωση του Ασφαλιστή δεν θα υπερβαίνει το λογικό κόστος ανοικοδόμησης κάθε Ασφαλιζομένου Ακινήτου και την επαναφορά του στις αρχικές του προδιαγραφές. The Insurer will indemnify the Policyholder against all claims discovered and notified to the Insurer during the Period of Insurance in respect of the cost of complete or partial rebuilding or rectifying work to the Property Insured which has been affected by Major Damage provided always that the liability of the Insurer does not exceed the reasonable cost of rebuilding each Property Insured to its original specification. Οι παρακάτω επιπλέον προσθήκες περιλαμβάνονται αυτόματα στην βασική κάλυψη που παρέχεται για το σχέδιο Premier Guarantee Κύπρου: The following additional extensions are included automatically in the basic cover provided for the Premier Guarantee for Cyprus: Aμοιβές Αρχιτεκτόνων, Επιθεωρητών Έργου, Δικηγόρων, Συμβούλων Μηχανικών και άλλα απαραίτητα και λογικά έξοδα που προκύπτουν σε περίπτωση αξίωσης, Απομάκρυνση Άχρηστων Υλικών, Αυτόματη Αναπροσαρμογή του Ορίου Αποζημίωσης με ανατοκισμό προς 3,5% ετησίως. Σελίδα 2 από 8 Page 2 of 8

5 Architects, Surveyors, Legal, Consulting Engineers and other fees necessarily and reasonably incurred in the event of a claim; Debris Removal; Automatic Indexation of the Limit of Indemnity 3.5% per annum compound. 3.2 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ OPTIONAL EXTENSIONS Υπάρχουν πολλές διαθέσιμες προαιρετικές προσθήκες κάλυψης για το σχέδιο Premier Guarantee Κύπρου. Οι Κατασκευαστές θα έχουν την επιλογή να συμπεριλάβουν αυτές τις προσθήκες κατά την έναρξη του σχεδίου κάλυψης Premier Guarantee Κύπρου. There are a number of optional extensions of cover available for the Premier Guarantee for Cyprus. Developers will have been given the option to contract these at the time of effecting cover for the Premier Guarantee for Cyprus. Η διατύπωση και οι πρόσθετες καλύψεις θα πρέπει να ελεγχθούν για να ληφθούν πλήρη στοιχεία σχετικά με το εύρος της κάλυψης. The policy wording and endorsements should be checked to obtain full information on the extent of cover taken out. 3.3 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ PERIOD OF INSURANCE Η περίοδος κάλυψης για βασική ασφαλιστική κάλυψη που παρέχει το σχέδιο Premier Guarantee Κύπρου είναι 10 χρόνια από την έναρξη της κάλυψης όπως ορίζεται στο Πιστοποιητικό Ασφάλισης. The period of cover for the basic cover provided for the Premier Guarantee for Cyprus is 10 years from the date of commencement of cover as specified in the Certificate of Insurance. Η περίοδος κάλυψης που παρέχεται για Στεγανοποίηση μπορεί να κυμαίνεται. Υπάρχουν επιλογές για διαφορετικές περιόδους κάλυψης. Η διατύπωση και οι πρόσθετες καλύψεις, εφ όσον συμπεριληφθούν στο ασφαλιστήριο, θα υποδεικνύουν την περίοδο κάλυψης που παρέχεται. The period of cover provided for Waterproofing can vary. Options for different periods of cover are available. The policy wording and endorsements, if effected, will show the period of cover provided. 3.4 ΑΠΑΛΛΑΓΗ EXCESS Ένα ποσό Απαλλαγής ισχύει για όλες τις αξιώσεις στα πλαίσια αυτού του ασφαλιστηρίου. Αυτό ισχύει για καθεμία ξεχωριστή αιτία απώλειας για το Ασφαλιζόμενο Ακίνητο. An Excess is applied to all claims under the policy. This is applied to each and every separate cause of loss for the Property Insured. Η Απαλλαγή διαφέρει από συμβόλαιο σε συμβόλαιο. Το ύψος της Απαλλαγής θα αναγράφεται λεπτομερώς στο Πιστοποιητικό Ασφάλισης. The Excess will vary from contract to contract. The level of Excess will be detailed in the Certificate of Insurance. Μία αφαιρετέα χρονική περίοδος 12 μηνών θα ισχύει εάν έχει επιλεγεί κάλυψη για οποιαδήποτε από τις παρακάτω Πρόσθετες Καλύψεις: A Time Deductible of 12 months will apply if cover for any of the following Endorsements has been taken out: Ελαττώματα Στεγανοποίησης σε Οροφές Ελαττώματα Στεγανοποίησης σε Εξωτερικούς Τοίχους Ελαττώματα Στεγανοποίησης σε Υπόγεια Waterproofing defects in Roofs Waterproofing defects in External walls Waterproofing defects in Basements 3.5 ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ INDEXATION Το Όριο Αποζημίωσης και η Απαλλαγή αυξάνονται με ανατοκισμό προς 3,5% ετησίως. The Limit of Indemnity and Excess are increased by 3.5% per annum compound. Η κάλυψη αυτή ανήκει αυτόματα στην βασική κάλυψη που παρέχεται από το σχέδιο Premier Guarantee Κύπρου. This cover is automatically provided in the basic cover provided by the Premier Guarantee for Cyprus. Σελίδα 3 από 8 Pages 3 of 8

6 3.6 ΕΚΧΩΡΗΣΗ ASSIGNMENT Κατά τη διάρκεια της Περιόδου Ασφάλισης το ασφαλιστήριο εκχωρείται αυτόματα στα συμβαλλόμενα μέρη που αποκτούν μελλοντικό συμφέρον από το Ασφαλιζόμενο Ακίνητο. During the Period of Insurance the policy is automatically assigned to parties acquiring a future interest in the Property Insured. Ο Διαχειριστής Σχεδίου θα πρέπει να ενημερώνεται σχετικά με οποιεσδήποτε αλλαγές όσον αφορά στην ιδιοκτησία του Ασφαλιζομένου Ακινήτου. The Scheme Administrator should be informed of any changes of ownership of the Property Insured. 3.7 ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ FINANCIAL INSTITUTIONS Τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα τα οποία έχουν συμφέρον από το Ασφαλιζόμενο Ακίνητο ασφαλίζονται αυτόματα, και εάν χρειαστεί, εκδίδεται επίσης μία πρόσθετη πράξη προς επιβεβαίωση του συμφέροντος αυτού. Financial Institutions with an interest in the Property Insured are automatically insured and an endorsement noting their interest will be issued if required. 3.8 ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ KEY DEFINITIONS ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΚΡΙΣΗΣ CERTIFICATE OF APPROVAL Το πιστοποιητικό αυτό χορηγείται από τον Τεχνικό Ελεγκτή προς τον Ασφαλιστή και γίνεται δεκτό και από τους δύο πριν από την ημερομηνία έναρξης του εν λόγω ασφαλιστηρίου. The certificate issued by the Technical Auditor to the Insurer and accepted by them prior to the date of inception of this policy ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ MAJOR DAMAGE Καταστροφική ή φυσική ζημιά σε οποιοδήποτε μέρος του Ασφαλιζομένου Ακινήτου για το οποίο έχει ληφθεί ένα Πιστοποιητικό Έγκρισης από τον Ασφαλιστή και η οποία έχει προκληθεί από ελάττωμα στον σχεδιασμό, σε κακοτεχνία, στα υλικά ή στα συστατικά της Δομής που διαπιστώθηκε για πρώτη φορά κατά την διάρκεια της Περιόδου Ασφάλισης και η οποία υπονομεύει τη μηχανική αντοχή και σταθερότητα του Ασφαλιζομένου Ακινήτου. Destruction of or physical damage to any portion of the Property Insured for which a Certificate of Approval has been received by the Insurer caused by a defect in the design, workmanship materials or components of the Structure which is first discovered during the Period of Insurance and which jeopardises the mechanical resistance and stability of the Property Insured ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟ ΑΚΙΝΗΤΟ PROPERTY INSURED Ολόκληρο ή οποιοδήποτε και κάθε μέρος των Οικοδομικών Εργασιών που πραγματοποιούνται στη διεύθυνση που αναγράφεται στο Αρχικό Πιστοποιητικό και στο Πιστοποιητικό Ασφάλισης και που περιλαμβάνει τα πιο κάτω: The whole and any and every part of the Building Works carried out at the address stated in the Initial Certificate and Certificate of Insurance comprising: την Δομή, όλα τα μη φέροντα στοιχεία συμπεριλαμβανομένων των: - περιβλημάτων εξωτερικών τοίχων, (υποστηριζομένων εξωτερικών τοίχων, συρόμενων διαχωριστικών, παραθύρων), - περιβλημάτων οροφών και στηριγμάτων, - εξωτερικών επενδύσεων, δουροδοκών, πλακοστρώσεων και σωληνώσεων, - σταθερών διαχωριστικών, ψευδοροφών και θυρών, - στεγανοποιήσεων, και εγκαταστάσεις και εξαρτήματα για τα οποία ο Κάτοχος του Ασφαλιστηρίου είναι υπεύθυνος, οποιαδήποτε Κοινόχρηστα τοιχία αντιστήριξης ή οριακά τοιχία τα οποία αποτελούν μέρος ή στηρίζουν την Δομή, το αποχετευτικό σύστημα εντός της περιμέτρου του ακινήτου για το οποίο ο Κάτοχος του Ασφαλιστηρίου είναι υπεύθυνος, όλες οι εξωτερικές μη δομικές εργασίες που ανήκουν στον Κάτοχο του Ασφαλιστηρίου και οι οποίες βρίσκονται εντός της περιμετρικής περίφραξης του κτιρίου. Σελίδα 4 από 8 Page 4 of 8

7 the Structure; all non-load bearing elements including: - enclosures to external walls, (supported external walls, curtain walls, windows);- - roof enclosures and supports;- - cladding, wall plates, tiling and pipework;- - fixed partitions, suspended ceilings and doors;- - waterproofing;- and fixtures and fittings for which the Policyholder is responsible; any Common Parts retaining or boundary walls forming part of or providing support to the Structure; the drainage system within the perimeter of such property for which the Policyholder is responsible; all external non-structural works owned by the Policyholder located within the perimeter fencing of the building ΔΟΜΗ STRUCTURE Τα παρακάτω στοιχεία θα αποτελούν την Δομή του Ασφαλιζομένου Ακινήτου: The following elements shall comprise the Structure of the Property Insured: Όλα τα θεμέλια, οι κολόνες, οι φέροντες τοίχοι, τα δάπεδα, οι πλάκες, τα δοκάρια ή άλλα δομικά στοιχεία, απαραίτητα για τη σταθερότητα ή την αντοχή του Ασφαλιζομένου Ακινήτου. All foundations, columns, load bearing walls, floors, slabs,beams or other structural elements essential to stability or strength of the Property Insured ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ TECHNICAL AUDITOR Ο επιθεωρητής έργου που διορίζεται από τον Ασφαλιστή και που διεξάγει ελέγχους και επιθεωρήσεις αποκλειστικά και μόνο δια λογαριασμό του Ασφαλιστή και ο οποίος πριν από τη χορήγηση του Πιστοποιητικού Ασφάλισης χορηγεί ένα Πιστοποιητικό Έγκρισης. The surveyor appointed by the Insurer who carries out checks and inspections solely on behalf of the Insurer and who prior to the issue of the Certificate of Insurance issues a Certificate of Approval. 3.9 ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ POLICY EXCLUSIONS Το ασφαλιστήριο περιλαμβάνει εξαιρέσεις οι οποίες ισχύουν για ολόκληρο το ασφαλιστήριο. Ακολουθεί μια περίληψη των βασικών εξαιρέσεων που ισχύουν για ολόκληρο το ασφαλιστήριο. The policy contains exclusions that apply to the whole policy. The following is a summary of the main exclusions that apply to the whole of the policy Μετατροπές Alterations Οποιεσδήποτε μετατροπές ή τροποποιήσεις μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του Ασφαλιζομένου Ακινήτου πρέπει να γνωστοποιούνται στον Ασφαλιστή και να εγκρίνονται από αυτόν. Σε περίπτωση μη γνωστοποίησης υπάρχει η πιθανότητα η απαίτησή σας να μην πληρωθεί. Alterations or modifications after the Property Insured has been completed must be notified and approved by the Insurer. Failure to do could lead to your claim not being paid Υγρασία Humidity Οποιαδήποτε υγρασία στο Ασφαλιζόμενο Ακίνητο δεν καλύπτεται. Any humidity in the Property Insured is not covered Συντήρηση και Χρήση Maintenance and Use Αποτελεί καθήκον σας τόσο η συντήρηση του Ασφαλιζομένου Ακινήτου όσο και η μη χρήση του για οποιοδήποτε άλλο σκοπό πέραν από αυτόν για τον οποίο προοριζόταν. Η μη τήρηση των παραπάνω μπορεί να οδηγήσει στην απόρριψη της απαίτησής σας. You have a duty to both maintain your Property Insured and not to use it for any other purpose than for which it was intended. Failure to do so could result in a claim being rejected. Σελίδα 5 από 8 Pages 5 of 8

8 3.9.4 Πρότερη Γνώση Prior Knowledge Η ασφάλεια δεν θα πληρώσει για ό,τιδήποτε το οποίο θα αποτελούσε έγκυρη διεκδίκηση και για το οποίο γνωρίζατε πριν από την αγορά του Ασφαλιζομένου Ακινήτου και κατά συνέπεια συμφωνήσατε σε μείωση της τιμής αγοράς του Ασφαλιζομένου Ακινήτου. The policy would not pay for anything that would constitute a valid claim and about which you were aware prior to purchasing the Property Insured and as a consequence agreed a reduction in the purchase price of the Property Insured Καθίζηση Settlement Η φυσιολογική καθίζηση ή ολίσθηση του Ασφαλιζομένου Ακινήτου δεν καλύπτεται. Normal settlement or bedding down of your Property Insured is not covered Ειδικοί Κίνδυνοι Special Perils Η εξαίρεση αυτή περιλαμβάνει μία σειρά κινδύνων όπως φωτιά, πλημμύρα, καταιγίδα κλπ. Μπορείτε να βρείτε τον πλήρη κατάλογο στη σχετική εξαίρεση. Τέτοιοι κίνδυνοι καλύπτονται συνήθως από την Ασφάλεια Κατοικίας. This exclusion lists a number of perils including fire, flood, storm etc. A full list can be found in the exclusion. Such perils would normally be covered by your Home insurance Κατάρρευση Subsidence Η κατάρρευση, η ανύψωση ή η κατολίσθηση εδάφους δεν καλύπτονται εκτός εάν είναι αποτέλεσμα ελαττώματος της Δομής του Ασφαλιζομένου Ακινήτου. Subsidence, heave or landslip is not covered unless resulting from a defect in the Structure of your Property Insured Στεγανοποίηση Waterproofing Η ελαττωματική ή ελλειπής στεγανοποίηση του Ασφαλιζομένου Ακινήτου εξαιρείται εκτός κι εάν έχει συμφωνηθεί με συγκεκριμένη πρόσθετη κάλυψη. Faulty or deficient waterproofing in the Property Insured is excluded unless agreed by specific endorsement Φθορά από Χρήση Wear and Tear Το ασφαλιστήριο δεν καλύπτει καμία ζημιά που προκύπτει από φθορά λόγω χρήσης, φυσιολογική υγρασία, συμπύκνωση, συρρίκνωση ή φυσιολογική φθορά είτε αυτή προέρχεται από αμέλεια είτε αλλιώς. The policy does not cover any damage resulting from wear and tear, normal dampness, condensation, shrinkage or normal deterioration whether caused by neglect or otherwise. Όλες οι άλλες εξαιρέσεις περιλαμβάνονται στην Ενότητα 5 του Ασφαλιστηρίου. Σας προτείνουμε να τις διαβάσετε προσεκτικά. All other exclusions can be found in Section 5 of the Policy. It is recommended that you study these in detail. 4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΟΡΙΑ FINANCIAL LIMITS Το ανώτατο όριο το οποίο ο Ασφαλιστής θα καταβάλει στην περίπτωση διεκδίκησης είναι το Όριο Αποζημίωσης που αναφέρεται στο Πιστοποιητικό Ασφάλισης. The maximum the Insurer will pay in the event of a claim is the Limit of Indemnity as detailed in the Certificate of Insurance. To Όριο Αποζημίωσης αυξάνεται με ανατοκισμό προς 3,5% ετησίως. The Limit of Indemnity is increased by 3.5% per annum compound. Σελίδα 6 από 8 Page 6 of 8

9 5. ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ CANCELLATION OF INSURANCE Έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε την κάλυψη που σας παρέχει το σχέδιο Premier Guarantee Κύπρου. Εάν θέλετε να ακυρώσετε την κάλυψη, θα πρέπει να το κάνετε εντός 14 ημερών από την ημέρα που θα λάβετε τα ασφαλιστήρια έγγραφα του σχεδίου Premier Guarantee Κύπρου. Η ακύρωσή σας θα πρέπει να μας κοινοποιηθεί με επιστολή ή με ηλεκτρονικό μήνυμα. You have the right to cancel cover under the Premier Guarantee for Cyprus. If you wish to cancel the cover you must do so within 14 days starting on the day after you receive the Premier Guarantee for Cyprus policy documents. Your cancellation must reach us by letter or . Στοιχεία επικοινωνίας: Διαχειριστής Σχεδίου, Τ.Θ Λεμεσός Κύπρος Ηλεκτρονική Διεύθυνση: Contact details are: Scheme Administrator P.O. Box Limassol Cyprus Οποιαδήποτε αίτηση ακύρωσης του ασφαλιστηρίου θα πρέπει να γίνεται γραπτώς και οποιοδήποτε σχετικό Πιστοποιητικό Ασφάλισης θα πρέπει να επιστρέφεται στον Ασφαλιστή. Σε περίπτωση ακύρωσης, οι χρεώσεις για τις υπηρεσίες μας ισχύουν ως ακολούθως: You should make any request for the cancellation of a policy in writing and any relevant Certificate of Insurance should be returned to us or to the Insurer. In the event of cancellation, charges for our services will apply as follows: Ακύρωση πριν τη χορήγηση του Πιστοποιητικού Ασφάλισης Cancellation prior to Certificate of Insurance being issued Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κατασκευαστικά συμβόλαια διαφέρουν όσον αφορά στην διάρκειά τους και πως πάντα γίνεται Τεχνικός Έλεγχος, η αμοιβή μας θα είναι ανάλογη σύμφωνα με το στάδιο κατά το οποίο δίνεται η ειδοποίηση ακύρωσης. As construction contracts can be of varying duration and there is always a Technical Audit, our fees will vary depending on the stage at which notice of cancellation is given. Ακύρωση μετά τη χορήγηση του Πιστοποιητικού Ασφάλισης Cancellation following Certificate of Insurance being issued Εάν έχετε συμπληρώσει ένα έντυπο πρότασης ασφάλειας και έχετε πληρώσει το ασφάλιστρο, πιθανόν να έχετε το δικαίωμα επιστροφής χρημάτων. Η επιστροφή των χρημάτων θα λάβει υπόψη την περίοδο για την οποία ίσχυε η κάλυψη συν τα διαχειριστικά τέλη. If you have completed a proposal form and paid the premium you may be entitled to refund. This will take into account the period where cover has been in force, plus an administration fee. 6. ΑΙΤΗΣΗ ΑΞΙΩΣΗΣ MAKING A CLAIM Χειριζόμαστε όλες τις διεκδικήσεις δίκαια και γρήγορα και ενεργούμε εκ μέρους του Ασφαλιστή για την διαπραγμάτευση και τον διακανονισμό των διεκδικήσεων. Για να κάνετε αίτηση αξίωσης επικοινωνήστε μαζί μας: We will handle all claims fairly and promptly and act on behalf of the Insurer in negotiating and settling claims. To make a claim please contact: Τ.Θ Λεμεσός Κύπρος Σελίδα 7 από 8 Page 7 of 8

10 Τηλέφωνο: Ηλεκτρονική Διεύθυνση: P.O. Box Limassol Cyprus Telephone: ΠΑΡΑΠΟΝΑ COMPLAINTS Στόχος μας επίσης είναι η συνεχής παροχή υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης πελατών, ωστόσο εάν δεν είστε ικανοποιημένοι, επικοινωνήστε μαζί μας: We also aim to provide you with a high level of customer service at all times, but if you are not satisfied, contact us: Υπεύθυνος Παραπόνων 2 Shore Lines Building Shore Road, Birkenhead Wirral, CH41 1AU United Kingdom Ηλ. Διεύθυνση: Τηλ. +44 (0) The Complaints Officer 2 Shore Lines Building Shore Road, Birkenhead Wirral, CH41 1AU United Kingdom Tel. +44 (0) Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Οικονομική Υπηρεσία Διαμεσολαβητών (εξαιρούνται οι εμπορικοί πελάτες με συνολικό ετήσιο κύκλο εργασιών ύψους 1 εκατομμυρίου λιρών Αγγλίας και άνω ή διαχειριστές με καθαρή αξία ενεργητικού ύψους 1 εκατομμυρίου λιρών Αγγλίας και άνω). If you are not satisfied, you may refer the matter to the Financial Ombudsman Service (except in the case of commercial customers with a group annual turnover of 1m or more, or trustees with a net asset value of 1m or more). 8. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ COMPENSATION Καλυπτόμαστε από το Σύστημα Αποζημίωσης Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών του Ηνωμένου Βασιλείου (FSCS). Σε περίπτωση που δεν μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις μας, μπορεί να έχετε δικαίωμα αποζημίωσης από το σύστημα αυτό. Αυτό εξαρτάται από το είδος της ασφάλισης, το μέγεθος της επιχείρησης (σε περιπτώσεις εμπορικών πελατών) και τα δεδομένα της αξίωσης. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σύστημα αποζημίωσης στην ιστοσελίδα του FSCS (www.fscs.org.uk). We are covered by the Financial Services Compensation Scheme (FSCS). You may be entitled to compensation from the scheme if we cannot meet our obligations. This depends on the type of insurance, size of the business (if a commercial customer) and the circumstances of the claim. Further information about compensation scheme arrangements is available from the FSCS website at Σελίδα 8 από 8 Pages 8 of 8

11

12 Premier Guarantee 120 Gladstonos Street Foloune House 2nd Floor 3032 Limassol Cyprus T (+357) F (+357) E W Premier Guarantee is a trading name of MDIS (International) Limited registered in England No operating in Spain and Cyprus via its Overseas Branches. MDIS (International) Limited is the Scheme Administrator for Premier Guarantee Latent Defects Insurance scheme. MDIS (International) Limited is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority.

Registration Form Version 1

Registration Form Version 1 Registration Form Version 1 1. Γενικά Στοιχεία General Details Στοιχεία ταυτότητας του Αιτητή Applicant s identification details Όνομα ή Εγγεγραμμένη Επωνυμία Name or Registered Name Αρ. Εγγραφής ΦΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Policy Document. Νέα Κατασκευή Μετατροπή New Construction Conversion. Version 3

Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Policy Document. Νέα Κατασκευή Μετατροπή New Construction Conversion. Version 3 Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Policy Document Νέα Κατασκευή Μετατροπή New Construction Conversion Version 3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ PREFACE Σας συμβουλεύουμε όπως διασφαλίσετε ότι έχετε κατανοήσει πλήρως τις καλύψεις του ασφαλιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Policy Document. Conversion Version 2

Policy Document. Conversion Version 2 Policy Document Conversion Version 2 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ INFORMATION Ο Κάτοχος του Aσφαλιστηρίου θα πρέπει να διαβάσει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο και τα πιστοποιητικά. Aυτά αποτελούν σημαντικά έγγραφα. Εάν

Διαβάστε περισσότερα

Precision Metal Film Fixed Resistor Axial Leaded

Precision Metal Film Fixed Resistor Axial Leaded Features EIA standard colour-coding Non-Flame type available Low noise and voltage coefficient Low temperature coefficient range Wide precision range in small package Too low or too high ohmic value can

Διαβάστε περισσότερα

Policy Document. Conversion Version 2

Policy Document. Conversion Version 2 Policy Document Conversion Version 2 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ INFORMATION Ο Κάτοχος του Aσφαλιστηρίου θα πρέπει να διαβάσει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο και τα πιστοποιητικά. Aυτά αποτελούν σημαντικά έγγραφα. Εάν

Διαβάστε περισσότερα

Informative Leaflet on the Deposit Guarantee Scheme. Ενημερωτικό Δελτίο για το Σύστημα Εγγύησης των Καταθέσεων

Informative Leaflet on the Deposit Guarantee Scheme. Ενημερωτικό Δελτίο για το Σύστημα Εγγύησης των Καταθέσεων Informative Leaflet on the Deposit Guarantee Scheme Ενημερωτικό Δελτίο για το Σύστημα Εγγύησης των Καταθέσεων Deposit Guarantee Scheme Basic information about the protection of deposits EN Deposits in

Διαβάστε περισσότερα

Terabyte Technology Ltd

Terabyte Technology Ltd Terabyte Technology Ltd is a Web and Graphic design company in Limassol with dedicated staff who will endeavour to deliver the highest quality of work in our field. We offer a range of services such as

Διαβάστε περισσότερα

Passport number (or) διαβατηρίου (ή)

Passport number (or) διαβατηρίου (ή) APPLICATION FOR DEMATERIALIZED SECURITIES SYSTEM (S.A.T.) ACCOUNT WITH THE ATHENS EXCHANGE ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ (Σ.Α.Τ.) ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Please type Latin Characters.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 1. Η διαφήμιση της Τράπεζας για τα "Διπλά Προνόμια από την American Express" ισχύει για συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν από κατόχους καρτών Sunmiles American Express, American

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *4358398658* GREEK 0543/04 Paper 4 Writing May/June 2015 1 hour Candidates answer on the Question

Διαβάστε περισσότερα

1) Abstract (To be organized as: background, aim, workpackages, expected results) (300 words max) Το όριο λέξεων θα είναι ελαστικό.

1) Abstract (To be organized as: background, aim, workpackages, expected results) (300 words max) Το όριο λέξεων θα είναι ελαστικό. UΓενικές Επισημάνσεις 1. Παρακάτω θα βρείτε απαντήσεις του Υπουργείου, σχετικά με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας. Διευκρινίζεται ότι στα περισσότερα θέματα οι απαντήσεις ήταν προφορικές (τηλεφωνικά),

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *3148288373* GREEK 0543/04 Paper 4 Writing May/June 2016 1 hour Candidates answer on the Question

Διαβάστε περισσότερα

Proposal Form Version 1

Proposal Form Version 1 Proposal Form Version 1 1. Συμβαλλόμενα Μέρη στο Συμβόλαιο Parties to the Contract Στοιχεία Παράγοντα Ανάπτυξης Ακινήτων Developer s Details Όνομα Εταιρείας Name or Company Διεύθυνση Address Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Instruction Execution Times

Instruction Execution Times 1 C Execution Times InThisAppendix... Introduction DL330 Execution Times DL330P Execution Times DL340 Execution Times C-2 Execution Times Introduction Data Registers This appendix contains several tables

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *2517291414* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2013 1 hour 30 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπική Aνάπτυξη. Ενότητα 2: Διαπραγμάτευση. Juan Carlos Martínez Director of Projects Development Department

Προσωπική Aνάπτυξη. Ενότητα 2: Διαπραγμάτευση. Juan Carlos Martínez Director of Projects Development Department Προσωπική Aνάπτυξη Ενότητα 2: Διαπραγμάτευση Juan Carlos Martínez Director of Projects Development Department Unit Scope Σε αυτή την ενότητα θα μελετήσουμε τα βασικά των καταστάσεων διαπραγμάτευσης winwin,

Διαβάστε περισσότερα

Προσθέστε την εξειδίκευσή μας στη δική σας Προστασία από τις συνέπειες των ηλεκτρονικών και διαδικτυακών κινδύνων

Προσθέστε την εξειδίκευσή μας στη δική σας Προστασία από τις συνέπειες των ηλεκτρονικών και διαδικτυακών κινδύνων CyberEdge ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Προσθέστε την εξειδίκευσή μας στη δική σας Προστασία από τις συνέπειες

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Επίκαιρα Θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Σταμάτιος

Διαβάστε περισσότερα

SAINT CATHERINE S GREEK SCHOOL ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

SAINT CATHERINE S GREEK SCHOOL ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ SAINT CATHERINE S GREEK SCHOOL ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ WELCOME TO ST. CATHERINE S GREEK SCHOOL! WEEKDAY GREEK SCHOOL - REGISTRATION FORM SCHOOL YEAR 2016-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κύπρος: Ανταλλαγή Πληροφοριών για Φορολογικά Θέματα μεταξύ Φορολογικών Αρχών

Κύπρος: Ανταλλαγή Πληροφοριών για Φορολογικά Θέματα μεταξύ Φορολογικών Αρχών YEARS OF EXCELLENCE Κύπρος: Ανταλλαγή Πληροφοριών για Φορολογικά Θέματα μεταξύ Φορολογικών Αρχών Λόγοι για Ανταλλαγή Πληροφοριών Ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο διμερούς συμφωνίας Σύμφωνα με μια διμερή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

*2354431106* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2009

*2354431106* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2009 UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *2354431106* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2009 1 hour 30 minutes

Διαβάστε περισσότερα

«Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων. Η μεταξύ τους σχέση και εξέλιξη.»

«Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων. Η μεταξύ τους σχέση και εξέλιξη.» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων.

Διαβάστε περισσότερα

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Section 1: Listening and Responding/ Aκουστική εξέταση Στο πρώτο μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES Η εταιρεία Λεωνίδας Ματθαίου µεταφέρει µια εµπειρία 41 χρόνων, συνεχίζοντας την πορεία που ξεκίνησε ο πατέρας του, Ιωάννης Ματθαίου, από το 1967, στον Πειραιά. Επανιδρύθηκε το 2008, µε νέες ιδέες και προϊόντα,

Διαβάστε περισσότερα

«ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ» ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ GAMIAN- EUROPE

«ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ» ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ GAMIAN- EUROPE «ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ» ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ GAMIAN- EUROPE We would like to invite you to participate in GAMIAN- Europe research project. You should only participate if you want to and choosing

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΜΑΤΟΣ INTERNATIONAL BALLAST WATER MANAGEMENT CERTIFICATE

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΜΑΤΟΣ INTERNATIONAL BALLAST WATER MANAGEMENT CERTIFICATE ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΜΑΤΟΣ INTERNATIONAL BALLAST WATER MANAGEMENT CERTIFICATE Εκδόθηκε βάσει των διατάξεων της Διεθνούς Σύμβασης για τον Έλεγχο και Διαχείριση Έρματος και Ιζημάτων

Διαβάστε περισσότερα

The Nottingham eprints service makes this work by researchers of the University of Nottingham available open access under the following conditions.

The Nottingham eprints service makes this work by researchers of the University of Nottingham available open access under the following conditions. Luevorasirikul, Kanokrat (2007) Body image and weight management: young people, internet advertisements and pharmacists. PhD thesis, University of Nottingham. Access from the University of Nottingham repository:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΟΚΙΜΩΝ CLINICAL TRIALS LIABILITY PROPOSAL FORM

ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΟΚΙΜΩΝ CLINICAL TRIALS LIABILITY PROPOSAL FORM National Union / Fire Insurance Co of Pittsburgh, PA Λεωφόρος Κηφισίας 119, 151 24 Μαρούσι, τηλ.:+ 30 210-8127600, fax:+30 210-8027189 Yποκ. Θεσσαλονίκης : Μαρίνου Αντύπα 42, 57001 Πυλαία Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ PERMIT APPLICATION WITHIN PORT AREA 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ PERMIT APPLICATION WITHIN PORT AREA 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS Ονομα εταιρείας / Company name Περίοδος άδειας: Start End Τίτλος έργου / Project title Permit duration Αριθμός εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΟΦΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ALLOCATION OF BENEFITS AND GUARANTEES

ΠΑΡΟΧΗ ΟΦΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ALLOCATION OF BENEFITS AND GUARANTEES ΠΡΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ TO PROPERTY BUYERS 1. Πλήρης προστασία έναντι σοβαρών ζημιών αποτέλεσμα ελαττωμάτων στον σχεδιασμό ή/και στα δομικά υλικά που χρησιμοποιήθηκαν ή/και στις τεχνικές και μεθόδους που

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπική Aνάπτυξη. Ενότητα 4: Συνεργασία. Juan Carlos Martínez Director of Projects Development Department

Προσωπική Aνάπτυξη. Ενότητα 4: Συνεργασία. Juan Carlos Martínez Director of Projects Development Department Προσωπική Aνάπτυξη Ενότητα 4: Συνεργασία Juan Carlos Martínez Director of Projects Development Department Σκοπός 1. Πώς να χτίσετε και να διατηρήσετε μια αποτελεσματική ομάδα Σε αυτό πρόγραμμα, εντός

Διαβάστε περισσότερα

How to register an account with the Hellenic Community of Sheffield.

How to register an account with the Hellenic Community of Sheffield. How to register an account with the Hellenic Community of Sheffield. (1) EN: Go to address GR: Πηγαίνετε στη διεύθυνση: http://www.helleniccommunityofsheffield.com (2) EN: At the bottom of the page, click

Διαβάστε περισσότερα

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement GREEK Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Το μωρό μου θα ρθει σύντομα, θα πρέπει να κανονίσω τα οικονομικά μου. Άκουσα ότι η κυβέρνηση δεν δίνει πλέον το Baby Bonus. Ξέρεις τίποτα γι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΤΝΑΜΙΚΗ ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΓΙΑ ΣΟ ΓΔΝΙΚΟ ΚΑΣΑΣΗΜΑ ΚΡΑΣΗΗ ΓΡΔΒΔΝΧΝ ΜΔ ΣΗ ΒΟΗΘΔΙΑ PHP MYSQL Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Υξήζηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεωτικής Ασφάλισης Επαγγελματικής Ευθύνης, πολύτιμη ήταν η συμβολή του κου Χρίστου Γαβριήλ, τον οποίον το Επιμελητήριο ευχαριστεί.

Υποχρεωτικής Ασφάλισης Επαγγελματικής Ευθύνης, πολύτιμη ήταν η συμβολή του κου Χρίστου Γαβριήλ, τον οποίον το Επιμελητήριο ευχαριστεί. Εσωτερικοί Κανονισμοί ΕΤΕΚ που καθορίζουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις, όρους και απαιτήσεις Υποχρεωτικής Ασφάλισης Επαγγελματικής Ευθύνης για σκοπούς εγγραφής εταιριών περιορισμένης ευθύνης στο μητρώο Εταιριών

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΔΙΩΚΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ERASMUS» 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013

«ΕΠΙΔΙΩΚΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ERASMUS» 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ / ΙΚΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ LLP ERASMUS «ΕΠΙΔΙΩΚΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ERASMUS» 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Erasmus + Θέματα ακαδημαϊκής αναγνώρισης

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ, Τελ Αβίβ, Ισραήλ Νοεμβρίου 2014

Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ, Τελ Αβίβ, Ισραήλ Νοεμβρίου 2014 Λευκωσία 14 Οκτωβρίου 2014 TO: Όλα τα μέλη του ΚΕΒΕ και Μέλη του Κύπρο-Ισραηλίτικου Επιχειρηματικού Συνδέσμου Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ, Τελ Αβίβ, Ισραήλ 25-27 Νοεμβρίου 2014 Το Κυπριακό Εμπορικό

Διαβάστε περισσότερα

Βοήθεια για παιδική φροντίδα

Βοήθεια για παιδική φροντίδα GREEK Βοήθεια για παιδική φροντίδα Η Αυστραλιανή Κυβέρνηση προσφέρει διάφορες πληρωμές και υπηρεσίες για να βοηθήσει οικογένειες με τις δαπάνες της παιδικής φροντίδας όπως: Child Care Benefit για εγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

EE512: Error Control Coding

EE512: Error Control Coding EE512: Error Control Coding Solution for Assignment on Finite Fields February 16, 2007 1. (a) Addition and Multiplication tables for GF (5) and GF (7) are shown in Tables 1 and 2. + 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

C.S. 430 Assignment 6, Sample Solutions

C.S. 430 Assignment 6, Sample Solutions C.S. 430 Assignment 6, Sample Solutions Paul Liu November 15, 2007 Note that these are sample solutions only; in many cases there were many acceptable answers. 1 Reynolds Problem 10.1 1.1 Normal-order

Διαβάστε περισσότερα

και τα οφέλη για τον τομέα ανάπτυξης γης και οικοδομών

και τα οφέλη για τον τομέα ανάπτυξης γης και οικοδομών www.pwc.com Η νέα φορολογική νομοθεσία (VAT) και τα οφέλη για τον τομέα ανάπτυξης γης και οικοδομών Σεπτέμβριος 2012 Χρυσήλιος Πελεκάνος chrysilios.pelekanos@cy.pwc.cy (Συνέταιρος Υπεύθυνος Έμμεσης Φορολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ Λεμεσός 2012 i ii ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ στη Βαρσοβία, Πολωνία Νοεμβρίου 2016

Θέμα: Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ στη Βαρσοβία, Πολωνία Νοεμβρίου 2016 Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2016 ΠΡΟΣ: Όλα τα Μέλη του ΚΕΒΕ και Μέλη Διμερών Επιχειρηματικών Συνδέσμων Κυρίες, κύριοι, Θέμα: Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ στη Βαρσοβία, Πολωνία 15-17 Νοεμβρίου 2016

Διαβάστε περισσότερα

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme. (a) Note: Award A for vertical line to right of mean, A for shading to right of their vertical line. AA N (b) evidence of recognizing symmetry

Διαβάστε περισσότερα

E.O.U.D.A.T.K. CMAS GREECE

E.O.U.D.A.T.K. CMAS GREECE E.O.U.D.A.T.K. CMAS GREECE '80 - CMAS.,,. EOUDATK - CMAS GREECE........ 2118,3/101/07/10-8-2007.,,......., EOUDATK - CMAS GREECE. 1. 1.1 EOUDATK - CMAS GREECE......... (.... ) 1.2, EOUDATK - CMAS GREECE,

Διαβάστε περισσότερα

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Σε όλα τα Ιατρεία Οικογενειακού

Διαβάστε περισσότερα

Econ 2110: Fall 2008 Suggested Solutions to Problem Set 8 questions or comments to Dan Fetter 1

Econ 2110: Fall 2008 Suggested Solutions to Problem Set 8  questions or comments to Dan Fetter 1 Eon : Fall 8 Suggested Solutions to Problem Set 8 Email questions or omments to Dan Fetter Problem. Let X be a salar with density f(x, θ) (θx + θ) [ x ] with θ. (a) Find the most powerful level α test

Διαβάστε περισσότερα

Üzleti élet Rendelés. Rendelés - Megrendelés. Rendelés - Visszaigazolás. Hivatalos, kísérleti

Üzleti élet Rendelés. Rendelés - Megrendelés. Rendelés - Visszaigazolás. Hivatalos, kísérleti - Megrendelés Εξετάζουμε την αγορά... Hivatalos, kísérleti Είμαστε στην ευχάριστη θέση να δώσουμε την παραγγελία μας στην εταιρεία σας για... Θα θέλαμε να κάνουμε μια παραγγελία. Επισυνάπτεται η παραγγελία

Διαβάστε περισσότερα

JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises

JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αθήνα, 1 η Ιουνίου 2010 Σχετικά με την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο «Σχέδιο Επιμερισμού Ρίσκου και Συγχρηματοδότησης» της

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 LEGISLATIVE FRAMEWORK Regulation 1083/2006 (general provisions for ERDF). Regulation 1080/2006 (ERDF) Regulation 1028/2006 (Implementing

Διαβάστε περισσότερα

Α ιθ EL. 3. Κα ασ ασ ής: fischerwerke GmbH & Co. KG, Klaus-Fischer-Straße 1, Waldachtal, α ία. Tumlingen,

Α ιθ EL. 3. Κα ασ ασ ής: fischerwerke GmbH & Co. KG, Klaus-Fischer-Straße 1, Waldachtal, α ία. Tumlingen, Η ΩΣΗ ΠΙ ΟΣ Ω Α ιθ. 0020 EL 1. Μο α ι ός ω ι ός α ο οί σ ς ο ύ ο ο οϊό ος: fischer η ώ α ο ώ α ύ ιο FH II, FH II-I 2. Π οβ ό - ς χ ήσ - ις : Π οϊό Α ύ ιο ιασ ο ής χό ς α ό ο ι έ η/ ς ήση/ ις ω σ έ ω σ

Διαβάστε περισσότερα

Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα; Asking if you need to provide the original documents or copies Ποια είναι τα κριτήρια

Χρειάζεται να φέρω μαζί μου τα πρωτότυπα έγγραφα ή τα αντίγραφα; Asking if you need to provide the original documents or copies Ποια είναι τα κριτήρια - University Θα ήθελα να εγγραφώ σε πανεπιστήμιο. Stating that you want to enroll Θα ήθελα να γραφτώ για. Stating that you want to apply for a course ένα προπτυχιακό ένα μεταπτυχιακό ένα διδακτορικό πλήρους

Διαβάστε περισσότερα

CYTA Cloud Server Set Up Instructions

CYTA Cloud Server Set Up Instructions CYTA Cloud Server Set Up Instructions ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH Initial Set-up Cloud Server To proceed with the initial setup of your Cloud Server first login to the Cyta CloudMarketPlace on https://cloudmarketplace.cyta.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή ανάπτυξη. Course Unit #1 : Κατανοώντας τις βασικές σύγχρονες ψηφιακές αρχές Thematic Unit #1 : Τεχνολογίες Web και CMS

Ψηφιακή ανάπτυξη. Course Unit #1 : Κατανοώντας τις βασικές σύγχρονες ψηφιακές αρχές Thematic Unit #1 : Τεχνολογίες Web και CMS Ψηφιακή ανάπτυξη Course Unit #1 : Κατανοώντας τις βασικές σύγχρονες ψηφιακές αρχές Thematic Unit #1 : Τεχνολογίες Web και CMS Learning Objective : SEO και Analytics Fabio Calefato Department of Computer

Διαβάστε περισσότερα

Liner Shipping Hub Network Design in a Competitive Environment

Liner Shipping Hub Network Design in a Competitive Environment Downloaded from orbit.dtu.dk on: Oct 01, 2016 Liner Shipping Hub Network Design in a Competitive Environment Gelareh, Shahin; Nickel, Stefan; Pisinger, David Publication date: 2010 Document Version Publisher's

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικοί Κανονισµοί ΕΤΕΚ που καθορίζουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις, όρους και απαιτήσεις Υποχρεωτικής Ασφάλισης

Εσωτερικοί Κανονισµοί ΕΤΕΚ που καθορίζουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις, όρους και απαιτήσεις Υποχρεωτικής Ασφάλισης Εσωτερικοί Κανονισµοί ΕΤΕΚ που καθορίζουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις, όρους και απαιτήσεις Υποχρεωτικής Ασφάλισης Επαγγελµατικής Ευθύνης για σκοπούς εγγραφής εταιριών περιορισµένης ευθύνης στο µητρώο Εταιριών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ "

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One For Examination from 2015 SPECIMEN ROLE PLAY Approx.

Διαβάστε περισσότερα

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM minazoulovits@phrlaw.gr What is BYOD? Information Commissioner's Office

Διαβάστε περισσότερα

Code Breaker. TEACHER s NOTES

Code Breaker. TEACHER s NOTES TEACHER s NOTES Time: 50 minutes Learning Outcomes: To relate the genetic code to the assembly of proteins To summarize factors that lead to different types of mutations To distinguish among positive,

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11 Potential Dividers 46 minutes 46 marks Page 1 of 11 Q1. In the circuit shown in the figure below, the battery, of negligible internal resistance, has an emf of 30 V. The pd across the lamp is 6.0 V and

Διαβάστε περισσότερα

RE: Business Delegation & Forum to SLOVAKIA (BRATISLAVA) and CZECH REPUBLIC (PRAGUE) 1 & 3 December 2015

RE: Business Delegation & Forum to SLOVAKIA (BRATISLAVA) and CZECH REPUBLIC (PRAGUE) 1 & 3 December 2015 05 October 2015 TO: All Members of the CCCI and Members of the Bilateral Business Associations Ladies and Gentlemen, RE: Business Delegation & Forum to SLOVAKIA (BRATISLAVA) and CZECH REPUBLIC (PRAGUE)

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ Σε Σλοβακία (Μπρατισλάβα) και Τσεχία (Πράγα) 1 & 3 Δεκεμβρίου 2015

Θέμα: Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ Σε Σλοβακία (Μπρατισλάβα) και Τσεχία (Πράγα) 1 & 3 Δεκεμβρίου 2015 ΠΡΟΣ: Όλα τα Μέλη του ΚΕΒΕ Μέλη Διμερών Επιχειρηματικών Συνδέσμων 5 Οκτωβρίου 2015 Κυρίες, κύριοι, Θέμα: Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ Σε Σλοβακία (Μπρατισλάβα) και Τσεχία (Πράγα) 1 & 3 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Technical Specifications Packing Code Index Τεχνικά Χαρακτηριστικά Συσκευασία Ευρετήριο Κωδικών

Technical Specifications Packing Code Index Τεχνικά Χαρακτηριστικά Συσκευασία Ευρετήριο Κωδικών Technical Specifications Packing Index 0 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Συσκευασία Ευρετήριο Κωδικών Thechnical Specifications Special Indented Fittings Σπέσιαλ Σύνδεσμοι Φις Τεχνικά Χαρακτηριστικά Grip Fittings

Διαβάστε περισσότερα

Το Φόρουμ θα προσφωνήσει ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Γιώργος Λακκοτρύπης

Το Φόρουμ θα προσφωνήσει ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Γιώργος Λακκοτρύπης 22 Δεκεμβρίου 2014 ΠΡΟΣ: Όλα τα Μέλη του ΚΕΒΕ Μέλη Διμερών Επιχειρηματικών Συνδέσμων Κυρίες, κύριοι, Θέμα: Επίσκεψη Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού στην Τεχεράνη Επιχειρηματική

Διαβάστε περισσότερα

1. Αφετηρία από στάση χωρίς κριτή (self start όπου πινακίδα εκκίνησης) 5 λεπτά µετά την αφετηρία σας από το TC1B KALO LIVADI OUT

1. Αφετηρία από στάση χωρίς κριτή (self start όπου πινακίδα εκκίνησης) 5 λεπτά µετά την αφετηρία σας από το TC1B KALO LIVADI OUT Date: 21 October 2016 Time: 14:00 hrs Subject: BULLETIN No 3 Document No: 1.3 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony

Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony Ελληνικά Ι English 1/7 Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Επιχειρηματικής Τηλεφωνίας μέσω της ιστοσελίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Φνηηεηή ηνπ ηκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Ζιεθηξνληθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ»

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ» «Εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get)

Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get) Νόμος περί Αναπηριών 2006 (Disability Act 2006) Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get) Greek Νόμος περί Αναπηριών

Διαβάστε περισσότερα

www.hepo.gr Αγαπητοί συνεργάτες,

www.hepo.gr Αγαπητοί συνεργάτες, /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αρµόδια: Ε. Παναγιωταροπούλου Τηλ.: 210 9982342 Fax : 210 9982402 e-mail: panagiotaropoulou@hepo.gr Url: ΚΥΠΡΟΣ - ΛΕΥΚΩΣΙΑ (13-15/12/2009) Αγαπητοί συνεργάτες, Εκατοντάδες ελληνικές

Διαβάστε περισσότερα

Ηνωμένο Βασίλειο-Swindon: Παράθυρα, πόρτες και συναφή είδη 2016/S Προκήρυξη σύμβασης. Έργα

Ηνωμένο Βασίλειο-Swindon: Παράθυρα, πόρτες και συναφή είδη 2016/S Προκήρυξη σύμβασης. Έργα 1 / 7 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:305518-2016:text:el:html Ηνωμένο Βασίλειο-: Παράθυρα, πόρτες και συναφή είδη 2016/S 170-305518 Προκήρυξη σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

Publication of Notice of the Extraordinary General Meeting of shareholders Announcement Attached

Publication of Notice of the Extraordinary General Meeting of shareholders Announcement Attached 0076/00017640/en General Meeting ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LTD ELF Addendum To: 0076/00017567 Publication of Notice of the Extraordinary General Meeting of shareholders Announcement Attached Attachments:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ VEHICLE AND ON-VEHICLE EQUIPMENTS FAIR

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ VEHICLE AND ON-VEHICLE EQUIPMENTS FAIR From: Turkish Embassy - Office Of Commercial Counsellor [mailto:dtati@otenet.gr] Sent: Tuesday, April 12, 2011 1:17 PM To: Turkish Embassy - Office Of Commercial Counsellor Subject: FAIR ANNOUNCEMENT AND

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση για Εκχώρηση Άδειας Χρήσης Δικτυακού Ονόματος με κατάληξη.cy

Αίτηση για Εκχώρηση Άδειας Χρήσης Δικτυακού Ονόματος με κατάληξη.cy ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Για Επίσημη Χρήση A/A. Αίτηση για Εκχώρηση Άδειας Χρήσης Δικτυακού Ονόματος με κατάληξη.cy A1. Στοιχεία Καταχωρουμένου Όνομα Προσώπου: Αρ. Ταυτότητας: Διεύθυνση: Αρ. Τηλεφώνου: Αρ. Φαξ: Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που υποβλήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

Surface Mount Aluminum Electrolytic Capacitors

Surface Mount Aluminum Electrolytic Capacitors FEATURES CYLINDRICAL V-CHIP CONSTRUCTION LOW COST, GENERAL PURPOSE, 2000 HOURS AT 85 O C NEW EXPANDED CV RANGE (up to 6800µF) ANTI-SOLVENT (2 MINUTES) DESIGNED FOR AUTOMATIC MOUNTING AND REFLOW SOLDERING

Διαβάστε περισσότερα

Can I open a bank account online? Ερώτηση αν μπορείτε να ανοίξετε τραπεζικό λογαριασμό μέσω του ίντερνετ

Can I open a bank account online? Ερώτηση αν μπορείτε να ανοίξετε τραπεζικό λογαριασμό μέσω του ίντερνετ - Γενικά Can I withdraw money in [country] without paying fees? Πληροφόρηση σχετικά με το αν πρέπει να πληρώσετε ποσοστά προμήθειας όταν κάνετε ανάληψη σε μια συγκεκριμένη χώρα What are the fees if I use

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΙΔΕΠ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ERASMUS+ STRATEGIC PARTNERSHIPS

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΙΔΕΠ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ERASMUS+ STRATEGIC PARTNERSHIPS ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΙΔΕΠ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ERASMUS+ STRATEGIC PARTNERSHIPS ΔΡ ΣΙΛΙΑ ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ FOUNDER AND MANAGING DIRECTOR GRANTXPERT CONSULTING LTD 06/09/2017 ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ O ΡΟΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Section 9.2 Polar Equations and Graphs

Section 9.2 Polar Equations and Graphs 180 Section 9. Polar Equations and Graphs In this section, we will be graphing polar equations on a polar grid. In the first few examples, we will write the polar equation in rectangular form to help identify

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπική Aνάπτυξη. Ενότητα 1: Ηγεσία και ενδυνάμωση. Juan Carlos Martínez Director of Projects Development Department

Προσωπική Aνάπτυξη. Ενότητα 1: Ηγεσία και ενδυνάμωση. Juan Carlos Martínez Director of Projects Development Department Προσωπική Aνάπτυξη Ενότητα 1: Ηγεσία και ενδυνάμωση Juan Carlos Martínez Director of Projects Development Department Σκοπός Θα εξετάσουμε θα βασικά στοιχεία της ηγεσίας μέσω ενδυνάμωσης και αποτελεσματικής

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες Συνδρομητή Subscriber s details. Οργανισμός - Organisation. Όνομα οργανισμού Name of organisation. Διεύθυνση - Address

Πληροφορίες Συνδρομητή Subscriber s details. Οργανισμός - Organisation. Όνομα οργανισμού Name of organisation. Διεύθυνση - Address Πληροφορίες Συνδρομητή Subscriber s details Οργανισμός - Organisation Όνομα οργανισμού of organisation Διεύθυνση - Address Ταχυδρομική θυρίδα P.O.Box Ταχυδρομικός τομέας Postal Code Οδός και αριθμός Street

Διαβάστε περισσότερα

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι She selects the option. Jenny starts with the al listing. This has employees listed within She drills down through the employee. The inferred ER sttricture relates this to the redcords in the databasee

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ-ΟΦΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2030

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT: CONSULTING SERVICES FOR THE IMPLEMENTATION OF OPERATIONAL EFFICIENCY IMPROVEMENTS IN MINES BU

PROJECT: CONSULTING SERVICES FOR THE IMPLEMENTATION OF OPERATIONAL EFFICIENCY IMPROVEMENTS IN MINES BU Mines Planning & Performance Department INQUIRY No: DSAOR-1/2010 PROJECT: CONSULTING SERVICES FOR THE IMPLEMENTATION OF OPERATIONAL EFFICIENCY IMPROVEMENTS IN MINES BU Answers to questions submitted by

Διαβάστε περισσότερα

Γκορόγιας Άρης Χημικός Μηχανικός

Γκορόγιας Άρης Χημικός Μηχανικός ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Ειδικά θέματα: Ανακύκλωση Γκορόγιας Άρης Χημικός Μηχανικός Guidance on waste and recovered substances Το άρθρο 2 παρ. 2 του κανονισμού REACH προβλέπει ότι «Τα απόβλητα, όπως ορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματική ιδιοκτησία και ιατρικά επιστημονικά έργα

Πνευματική ιδιοκτησία και ιατρικά επιστημονικά έργα 8 ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE 25(1), 2008 Moreover, a letter of appreciation should be sent to all corresponding authors who decide to submit their work to the Journal, even in cases when regrettably

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή ανάπτυξη. Course Unit #1 : Κατανοώντας τις βασικές σύγχρονες ψηφιακές αρχές Thematic Unit #1 : Τεχνολογίες Web και CMS

Ψηφιακή ανάπτυξη. Course Unit #1 : Κατανοώντας τις βασικές σύγχρονες ψηφιακές αρχές Thematic Unit #1 : Τεχνολογίες Web και CMS Ψηφιακή ανάπτυξη Course Unit #1 : Κατανοώντας τις βασικές σύγχρονες ψηφιακές αρχές Thematic Unit #1 : Τεχνολογίες Web και CMS Learning Objective : Βασικά συστατικά του Web Fabio Calefato Department of

Διαβάστε περισσότερα

Finite Field Problems: Solutions

Finite Field Problems: Solutions Finite Field Problems: Solutions 1. Let f = x 2 +1 Z 11 [x] and let F = Z 11 [x]/(f), a field. Let Solution: F =11 2 = 121, so F = 121 1 = 120. The possible orders are the divisors of 120. Solution: The

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ

Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Διπλωματική εργασία στο μάθημα «ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα