Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Policy Document. Νέα Κατασκευή Μετατροπή New Construction Conversion. Version 3

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Policy Document. Νέα Κατασκευή Μετατροπή New Construction Conversion. Version 3"

Transcript

1 Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Policy Document Νέα Κατασκευή Μετατροπή New Construction Conversion Version 3

2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ PREFACE Σας συμβουλεύουμε όπως διασφαλίσετε ότι έχετε κατανοήσει πλήρως τις καλύψεις του ασφαλιστηρίου συμβολαίου της Premier Guarantee για την Κύπρο, διαβάζοντας τους όρους και προϋποθέσεις σε συνάρτηση με το Αρχικό Πιστοποιητικό Έργου ή/και το Πιστοποιητικό Ασφάλειας μαζί με τις όποιες πρόσθετες προαιρετικές καλύψεις έχετε επιλέξει. You should ensure that you are aware of what is covered by your Premier Guarantee for Cyprus policy, by reading these terms and conditions in conjunction with your Development Initial Certificate and/or your Certificate of Insurance and any endorsements attached to them. Σε αποδοχή των ασφαλίστρων που χρεώνονται - απόδειξη είσπραξης των οποίων θα επιβεβαιώνεται με την έκδοση του Αρχικού Πιστοποιητικού Έργου ή/και του Πιστοποιητικού Ασφάλισης - παρέχεται η ασφάλεια σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις και τις εξαιρέσεις του ασφαλιστηρίου συμβολαίου. In consideration of the premium charged, the receipt of which will be confirmed by the issuance of a Development Initial Certificate and/ or a Certificate of Insurance, the insurance is provided in accordance with the terms and conditions and exclusions of the policy. Παρακαλώ σημειώστε ότι το ασφαλιστήριο συμβόλαιο συνιστά συμβόλαιο αποζημίωσης και δεν παρέχει κάλυψη για τις όποιες νομικές ευθύνες τις οποίες πιθανόν να έχετε έναντι τρίτων από την χρήση της ιδιοκτησίας του Ασφαλισμένου Ακινήτου. Please note that the policy is a policy of indemnity and does not provide any cover for any legal liabilities that you may have to third parties arising out of the use of ownership of the Property Insured. Εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά στο Αρχικό Πιστοποιητικό Έργου και στο Πιστοποιητικό Ασφάλισης, η Premier Guarantee για την Κύπρο παρέχει στους Κατόχους του Ασφαλιστηρίου ασφάλιση για το Ασφαλισμένο Ακίνητο για διάστημα 10 ετών από την ημερομηνία που καθο ρίζεται στο Πιστοποιητικό Ασφάλισης έναντι του κινδύνου Σημαντικής Ζημιάς. Unless otherwise stated on the Development Initial Certificate and Certificate of Insurance, Premier Guarantee for Cyprus provides Policyholders with insurance of the Property Insured for a period of 10 years from the date specified in the Certificate of Insurance against the risk of Major Damage. Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο υπόκειται σε μια σειρά ορισμών, προϋποθέσεων, εξαιρέσεων και οικονομικών ορίων: Σε περίπτωση που έχετε απορίες ή επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνείστε μαζί μας στο (+357) The policy is subject to a number of definitions, conditions, exclusions and financial limits: If you have any questions or require further guidance then please contact us on (+357) Το παρόν ασφαλιστήριο αποτελείται από τα εξής: This policy consists of: 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ σχετικά με την Premier Guarantee για την Κύπρο, INFORMATION on Premier Guarantee for Cyprus; 2 ΟΡΙΣΜΟΙ που περιγράφουν όλους τους όρους που ισχύουν στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο, DEFINITIONS detailing all definitions applicable to the policy; 3 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ στο οποίο παρέχονται ακριβείς λεπτομέρειες αναφορικά με την κάλυψη οι οποίες υπόκεινται σε διαφοροποιήσεις ανάλογα με τις επιλεγμένες πρόσθετες καλύψεις. INSURING AGREEMENT giving precise details of the cover subject to variation by endorsement; 4 ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ όπου περιγράφονται οι προσθήκες κάλυψης του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, ADDITIONAL EXTENSIONS detailing extensions in cover to the policy; 5 ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ όπου περιγράφονται οι εξαιρέσεις που ισχύουν για όλο το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, EXCLUSIONS detailing exclusions that apply to the whole policy; 6 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ όπου ορίζονται οι όροι που ισχύουν για το σύνολο του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, CONDITIONS defining the terms that apply to the whole policy; 7 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ όπου περιγράφονται οι όροι που ισχύουν σε περίπτωση απαίτησης σύμφωνα με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, CLAIMS CONDITIONS detailing the terms that apply in the event of a claim under the policy; 8 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΟΡΙΑ όπου περιγράφεται το μέγιστο ποσό που θα πληρώσει ο Ασφαλιστής σε περίπτωση απαίτησης αποζημίωσης βάσει του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, FINANCIAL LIMITS detailing the maximum the Insurer will pay in the event of a claim under the policy; 9 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ όπου περιγράφονται οι διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθούνται κατά τη γνωστοποίηση μιας απαίτησης σύμφωνα με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο. CLAIMS NOTIFICATION PROCEDURES detailing the procedures that should be followed when notifying a claim under the policy B Σελίδα 1 από 15 Page 1 of 15

3 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ INFORMATION ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ LAW APPLICABLE TO THIS POLICY Εάν δεν υπάρχει γραπτό συμφωνητικό που να ορίζει το αντίθετο, ως εφαρμοστέο δίκαιο της παρούσας σύμβασης ορίζεται η νομοθεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας. In the absence of any written agreement to the contrary the law applicable to this contract shall be the law of the Republic of Cyprus. ΕΡΜΗΝΕΙΑ INTERPRETATION Όπου δίδεται μια συγκεκριμένη έννοια σε μια λέξη ή έκφραση, τότε η εν λόγω λέξη ή έκφραση θα έχει την ίδια έννοια κάθε φορά που εμφανίζεται, εκτός εάν ερμηνεύεται αλλιώς από τα συμφραζόμενα του κειμένου. Where any word or expression is given a specific meaning then such word or expression shall, unless the context otherwise requires, have the same meaning wherever it appears. ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΑΤΟΧΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ NOTICE TO THE POLICYHOLDER Ο Κάτοχος του Ασφαλιστηρίου οφείλει να διαβάσει το παρόν ασφαλιστήριο και εάν είναι λανθασμένο θα πρέπει να το επιστρέψει αμέσως για τροποποίηση. The Policyholder is requested to read this policy and if it is incorrect return it immediately for alteration. Οι Τεχνικοί Ελεγκτές θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις επιθεωρήσεις πριν από την έκδοση του Πιστοποιητικού Ασφάλισης. Οι επιθεωρήσεις αυτές διενεργούνται προς ικανοποίηση του Ασφαλιστή ότι το Ασφαλισμένο Ακίνητο παρουσιάζει έναν φυσιολογικό κίνδυνο προς ασφάλιση σύμφωνα με την Premier Guarantee για την Κύπρο. Δεν θα πρέπει να θεωρείται ότι οι επιθεωρήσεις διενεργούνται για οποιονδήποτε άλλο σκοπό. Technical Auditors will have completed inspections before the Certificate of Insurance is issued. Such inspections are carried out to satisfy the Insurer that the Property Insured represents a normal risk for insurance under Premier Guarantee for Cyprus. It should not be inferred that the inspections are for any other purpose. Μετά την διενέργεια ικανοποιητικής τελικής επιθεώρησης από τον Τεχνικό Ελεγκτή εκδίδεται το Πιστοποιητικό Ασφάλισης με το οποίο επιβεβαιώνεται η κάλυψη σύμφωνα με το ασφαλιστήριο. Το Πιστοποιητικό Ασφάλισης θα πρέπει να αρχειοθετείται μαζί με το ασφαλιστήριο. After a satisfactory final inspection has been carried out by the Technical Auditor, a Certificate of Insurance will be issued confirming cover under the policy. The Certificate of Insurance should be filed with the policy. Οι προσθήκες κάλυψης κατά το χρόνο έκδοσης του ασφαλιστηρίου, καθώς και οι μεταγενέστερες μετατροπές θα επιβεβαιώνονται με ξεχωριστές πρόσθετες καλύψεις, οι οποίες θα πρέπει να αρχειοθετούνται μαζί με το ασφαλιστήριο. Ο Κάτοχος του Ασφαλιστηρίου οφείλει να ανατρέχει στις εν λόγω πρόσθετες καλύψεις και στο ασφαλιστήριο για να διαπιστώνει την ακριβή κάλυψη που ισχύει σε κάθε χρονική στιγμή Extensions in cover at the time of issue of the policy and subsequent alterations will be confirmed by separate endorsements, which should be filed with the policy. The Policyholder should refer to these endorsements and the policy to ascertain the precise cover in force at any time. Το παρόν ασφαλιστήριο δύναται να μεταβιβαστεί στους μελλοντικούς ιδιοκτήτες του Ασφαλισμένου Ακινήτου εφ όσον οι εν λόγω ιδιοκτήτες επικοινωνήσουν με τον Διαχειριστή Σχεδίου προκειμένου να δηλώσουν τα στοιχεία τους. This policy is transferable to future owners of the Property Insured provided that such owners contact the Scheme Administrator to notify their details. ΠΑΡΑΠΟΝΑ COMPLAINTS Ως Κάτοχος του Ασφαλιστηρίου έχετε συγκεκριμένες επιλογές ως προς την υποβολή παραπόνων σχετικά με το ασφαλιστήριο της Premier Guarantee για την Κύπρο. Οι επιλογές αυτές αναγράφονται παρακάτω. Προτού προβείτε σε οποιαδήποτε ερώτηση ή παράπονο θα πρέπει να μελετήσετε προσεκτικά την πιο κατάλληλη επιλογή για τον τρόπο με τον οποίο θα παραθέσετε το θέμα που σας απασχολεί. As a Policyholder you have a number of options for making complaints about your Premier Guarantee for Cyprus policy. These are listed below. Before making any enquiry or complaint please consider carefully the most suitable option to address your concern. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να αναφέρεται ο αριθμός ασφαλιστηρίου/πιστοποιητικού που εμφανίζεται στο Πιστοποιητικό Ασφάλισης. In all cases the policy/certificate number appearing in the Certificate of Insurance should be quoted Ενδέχεται να έχετε λάβει πληροφόρηση σχετικά με την κάλυψη που παρέχεται από την Premier Guarantee για την Κύπρο πριν την αποδοχή του συμβολάιου εκ μέρους σας. Αυτή η πληροφόρηση μπορεί να έχει δοθεί από την MDIS (International) Limited ή από άλλο μέρος το οποίο είναι εγκεκριμένο και εξουσιοδοτημένο από την Υπηρεσία Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών της Κυπριακής Δημοκρατίας ως διαμεσολαβητής. You may have received advice on the cover provided by Premier Guarantee for Cyprus prior to taking out the policy. This advice may have been given by MDIS (International) Limited or another Insurance Companies Control Service of the Republic of Cyprus authorised and approved intermediary. Εάν η πληροφόρηση δόθηκε από την MDIS (International) Limited και επιθυμείτε να υποβάλετε παράπονο παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με: If the advice was given by MDIS (International) Limited and you wish to make a complaint please contact: Υπεύθυνος Διαχείρησης Παραπόνων MDIS (International) Limited 2 Shore Lines Building Shore Road Birkenhead Wirral CH41 1AU United Kingdom Τηλ.: (+44) Ηλ. Διεύθυνση: The Complaints Officer MDIS (International) Limited Σελίδα 2 από 15 Page 2 of 15

4 2 Shore Lines Building Shore Road Birkenhead Wirral CH41 1AU United Kingdom Tel.: (+44) Εφ όσον ζητηθεί, θα σας δοθεί αντίγραφο της Διαδικασίας Παραπόνων της MDIS (International) Limited. A copy of the MDIS (International) Limited Complaints Procedure will be provided on request. Εάν η πληροφόρηση παραχωρήθηκε από άλλo διαμεσολαβητή εγκεκριμένο και εξουσιοδοτημένο από την Υπηρεσία Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών της Κυπριακής Δημοκρατίας τότε το παράπονό σας θα πρέπει να γνωστοποιηθεί απευθείας στον εν λόγω διαμεσολαβητή. If advice was given by any other Insurance Companies Control Service of the Republic of Cyprus authorised and approved intermediary you should address your complaint directly to them Η MDIS (International) Limited ενεργεί επίσης ως Διαχειριστής Σχεδίου για την Premier Guarantee για την Κύπρο. Εάν έχετε οποιοδήποτε παράπονο που αφορά στον τρόπο με τον οποίο η MDIS (International) Limited έχει εκτελέσει τα καθήκοντά της ως Διαχειριστής Σχεδίου, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με: MDIS (International) Limited also acts as the Scheme Administrator for Premier Guarantee for Cyprus. If you have any complaint about the way in which MDIS (International) Limited has performed their duties as the Scheme Administrator please contact: Υπεύθυνος Διαχείρησης Παραπόνων MDIS (International) Limited 2 Shore Lines Building Shore Road Birkenhead Wirral CH41 1AU United Kingdom Τηλ.: (+44) Ηλ. Διεύθυνση: The Complaints Officer MDIS (International) Limited 2 Shore Lines Building Shore Road Birkenhead Wirral CH41 1AU United Kingdom Tel.: (+44) Εφ όσον ζητηθεί, θα σας δοθεί αντίγραφο της Διαδικασίας Παραπόνων της MDIS (International) Limited. A copy of the MDIS (International) Limited Complaints Procedure will be provided on request Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση ή παράπονο σχετικά με την ασφάλιση που παρέχεται από την Premier Guarantee για την Κύπρο θα πρέπει να απευθύνεστε αρχικά στη διεύθυνση: If you have any enquiry or complaint about the insurance provided by Premier Guarantee for Cyprus this should in the first instance be addressed to: MDIS (International) Limited 120 Gladstonos Street Foloune House 2nd Floor 3032 Limassol Cyprus Τηλ.: (+357) Ηλ. Διεύθυνση: ή στη διεύθυνση: AmTrust Europe Limited 10th Floor Market Square House Saint James Street Nottingham NG1 6FG United Kingdom Τηλ.: (+ 44) MDIS (International) Limited 120 Gladstonos Street Foloune House 2nd Floor 3032 Limassol Cyprus Tel.: (+357) or to: AmTrust Europe Limited 10th Floor Market Square House Saint James Street Nottingham NG1 6FG United Kingdom Tel.: (+ 44) Παρακαλώ Σημειώστε: Please Note: I. Εάν παρά την τήρηση των διαδικασιών που ορίζονται στα σημεία , και το παράπονό σας δεν επιλυθεί ικανοποιητικά και εφ όσον πληρείτε τις προϋποθέσεις για το εν λόγω παράπονο, έχετε το δικαίωμα να παραπέμψετε το θέμα στην Οικονομική Υπηρεσία Διαμεσολαβητών του Ηνωμένου Βασιλείου, στην παρακάτω διεύθυνση: If after following procedures set out in , and your complaint has not been resolved to your satisfaction and you are an eligible complainant you have the right to refer the matter to the Financial Ombudsman, at the following address: Financial Ombudsman Service South Quay Plaza 183 Marsh Wall London E14 9SR United Kingdom Τηλ.: (+44) Ηλ. Διεύθυνση: Διαδίκτυο: Financial Ombudsman Service South Quay Plaza 183 Marsh Wall London E14 9SR United Kingdom Tel.: (+44) Website: Ο ορισμός του παραπονούμενου που πληρεί τις προϋποθέσεις της Αρχής Χρηματοπιστωτικών Οδηγιών είναι ο εξής: Ένας ιδιώτης, Μια επιχείρηση, η οποία έχει κύκλο εργασιών ομίλου που δεν υπερβαίνει το 1 εκατομμύριο λίρες Αγγλίας, Μια φιλανθρωπική οργάνωση με ετήσια έσοδα που δεν υπερβαίνουν το 1 εκατομμύριο λίρες Αγγλίας, Διαχειριστής ενός καταπιστεύματος (trust) με καθαρή αξία ενεργητικού που δεν υπερβαίνει το 1 εκατομμύριο λίρες Αγγλίας. The Financial Conduct Authority definition of an eligible complainant is: A consumer; A micro-enterprise which has a group turnover of less than 1 million; A charity with an annual income of less than 1 million; A trustee of a trust with a net asset value of less than 1 million. Σελίδα 3 από 15 Page 3 of 15

5 II Οποιοσδήποτε εξουσιοδοτημένος και εγκεκριμένος διαμεσολαβητής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών καθώς και ο Ασφαλιστής και ο Διαχειριστής Σχεδίου καλύπτονται από το Σχέδιο Αποζημίωσης Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών. Εάν οποιοδήποτε από τα παραπάνω πρόσωπα δεν είναι σε θέση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του απέναντί σας τότε ενδέχεται να δικαιούστε αποζημίωση από το Σχέδιο Αποζημίωσης Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών ως Κάτοχος του Ασφαλιστηρίου. Any financial services authorised and regulated intermediary, the Insurer and the Scheme Administrator are covered by the Financial Services Compensation Scheme. As a Policyholder you may be entitled to compensation from the Financial Services Compensation Scheme if any of these parties are unable to meet their obligations. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διευθετήσεις του σχεδίου αποζημίωσης διατίθενται από τo Σχέδιο Αποζημίωσης Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών. Η διεύθυνση είναι η εξής: Further information about compensation scheme arrangements is available from the Financial Services Compensation Scheme. Their address is: Financial Services Compensation Scheme 10th Floor Beaufort House 15 St. Botolph Street London EC3A 7QU United Kingdom Τηλ.: (+44) Διαδίκτυο: Financial Services Compensation Scheme 10th Floor Beaufort House 15 St. Botolph Street London EC3A 7QU United Kingdom Tel.: (+44) Website: ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ CANCELLATION PRIOR TO CERTIFICATE OF INSURANCE BEING ISSUED Επειδή η περίοδος αποπεράτωσης ενός έργου διαφέρει σε κάθε Σύμβαση Κατασκευαστικού Έργου και επειδή ο Τεχνικός Έλεγχος συνιστά αναπόσπαστο μέρος του σχεδίου, οι αμοιβές μας θα διαφέρουν ανάλογα με το στάδιο ανέγερσης του έργου κατά το οποίο προσκομίζεται ειδοποίηση για ακύρωση. As Building Contracts can be of varying duration and there is always a Technical Audit, our fees will vary depending on the stage which notice of cancellation is given. ΑΚΥΡΩΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ CANCELLATION FOLLOWING CERTIFICATE OF INSURANCE BEING ISSUED If a third party has completed the development proposal form or paid the premium, you will not be entitled to a refund of premium or any other monies. The premium or any other monies can only be paid back to the party who originally paid the premium or any other monies and who still has an insurable interest in the property Στην περίπτωση που έχετε συμπληρώσει το έντυπο πρότασης έργου και προβεί στην πληρωμή του ασφαλίστρου δύναται να έχετε το δικαίωμα επιστροφής χρηματικού ποσού. Ο υπολογισμός θα λάβει υπόψη την περίοδο για την οποία η κάλυψη είναι σε ισχύ πλέον διαχειριστικών εξόδων. If you have completed a development proposal form and paid the premium you may be entitled to refund. This will take into account the period where cover has been in force, plus an administration fee Προτού προβείτε στην ακύρωση της κάλυψης παρακαλείστε όπως εξετάσετε το θέμα με τον δανειστή σας αφού πιθανόν να απαιτεί να έχετε την κάλυψη σε ισχύ ή ισάξια εγγύηση σαν προϋπόθεση του δανείου. Παρακαλέιστε επίσης όπως λάβετε υπόψη ότι στην περίπτωση που θα πωλήσετε το περιουσιακό στοιχείο εντός της Περιόδου Ασφάλισης, ο αγοραστής (και ο όποιος δανειστής κατά την περίοδο) συνήθως θα απαιτούν την κάλυψη. Before cancelling the cover please check with your mortgage lender because they may require you to have this cover or its equivalent as a condition of the loan. Please remember also that if you sell the property within the Period of Insurance, a purchaser (and any lender at that time) will usually require the cover Στην περίπτωση που το περιουσιακό σας στοιχείο περιλαμβάνει Κοινόχρηστους Χώρους για τους οποίους είστε από κοινού υπεύθυνοι με ιδιοκτήτες άλλων περιουσιακών στοιχείων, η ακύρωση θα εφαρμοστεί τόσο για την κάλυψη του δικού σας ξεχωριστού περιουσιακού στοιχείου όσο και για την κάλυψη του μερίδιου που σας αναλογεί όσον αφορά το κόστος για την όποια απαίτηση αποζημίωσης σχετικά με τους Κοινόχρηστους Χώρους. Ως εκ τούτου, στην περίπτωση που προβείτε σε ακύρωση της κάλυψης, θα είστε υποχρεωμένοι βάσει της μίσθωσης ή του τίτλου ιδιοκτησίας σας να συνεισφέρετε στο κόστος επιδιορθώσεων μαζί με τους γείτονες σας. If your property includes Common Parts for which you are jointly responsible with owners of other properties, your cancellation will apply to both the cover on your individual property and the cover for your share of the cost of any claim relating to the Common Parts. So if you cancel your cover, you will be obliged under your lease or title to contribute to the cost of repairs along with your neighbours Στην περίπτωση που τρίτο μέρος έχει συμπληρώσει το έντυπο πρότασης έργου ή έχει προβεί στην πληρωμή του ασφαλίστρου, δεν έχετε το δικαίωμα επιστροφής του ασφαλίστρου ή άλλων ποσών. Το ασφάλιστρο ή άλλα ποσά δύναται να επιστραφούν μόνο στο μέρος το οποίο έχει αρχικά πληρώσει το ασφάλιστρο ή άλλα ποσά και το οποίο έχει ασφαλιστικό συμφέρον στο εν λόγω περιουσιακό στοιχείο. Σελίδα 4 από 15 Page 4 of 15

6 1.7. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ METAΒΙΒΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ MANAGEMENT AND TRANSFER OF PERSONAL DATA Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε στην AmTrust Europe Limited ή στην MDIS (International) Limited θα διατηρούνται σύμφωνα με τις νομοθεσίες περί της Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η AmTrust Europe Limited και η MDIS (International) Limited χρησιμοποιούν αυτά τα δεδομένα για να προωθήσουν εφαρμογές και αλλαγές, για να απαντήσουν στις ερωτήσεις σας, για να παράσχουν στοιχεία σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους, καθώς και για σκοπούς έρευνας, ανάλυσης και για ρυθμιστικούς σκοπούς. Η AmTrust Europe Limited και η MDIS (International) Limited μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε με άλλες εταιρείες με τις οποίες δημιουργούν εμπορικούς δεσμούς, συμπεριλαμβανομένης και της Ρυθμιστικής Αρχής. Οι εταιρείες AmTrust Europe Limited και MDIS (International) Limited ενδέχεται να επικοινωνήσουν μαζί σας (μέσω ταχυδρομείου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφωνικά ή με άλλο κατάλληλο τρόπο) προκειμένου να απαντήσουν στα ερωτήματά σας. Personal data that you provide to AmTrust Europe Limited or MDIS (International) Limited will be held in accordance with the Protection of Personal Data and the Processing of Personal Data laws of the Republic of Cyprus. AmTrust Europe Limited and MDIS (International) Limited use this data to progress agency applications and changes, to service your enquiries, to provide details of our products and services and for research, analysis and regulatory purposes. AmTrust Europe Limited and MDIS (International) Limited may share personal data that you provide with the other companies that AmTrust Europe Limited and MDIS (International) Limited establish commercial links with, including our Regulator. They, AmTrust Europe Limited and MDIS (International) Limited may contact you (by mail, , telephone or other appropriate means) in order to service your enquiries. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε αντίγραφο των πληροφοριών που διατηρεί για εσάς η AmTrust Europe Limited και η MDIS (International) Limited (για το οποίο οι εταιρείες AmTrust Europe Limited και MDIS (International) Limited ενδέχεται να επιβάλουν χρέωση) και να διορθώσετε τυχόν ανακρίβειες που περιέχονται στα στοιχεία σας. You have the right to ask for a copy of the information AmTrust Europe Limited and MDIS (International) Limited hold about you (for which AmTrust Europe Limited and MDIS (International) Limited may charge a fee) and to correct any inaccuracies in your information. Οι επικοινωνίες μπορούν να παρακολουθούνται σε τακτική βάση από την AmTrust Europe Limited και την MDIS (International) Limited προκειμένου να βελτιώσουν τις υπηρεσίες τους, για λόγους ασφάλειας καθώς και για ρυθμιστικούς σκοπούς. Communications may be monitored by AmTrust Europe Limited and MDIS (International) Limited regularly to improve their services and for security and regulatory purposes. 2. ΟΡΙΣΜΟΙ DEFINITIONS Κάθε φορά που εμφανίζονται με έντονα γράμματα οποιεσδήποτε από τις παρακάτω λέξεις στην διατύπωση του ασφαλιστηρίου θα έχουν την έννοια που τους δίδεται πιο κάτω. Wherever any of the following words appear in bold in the policy wording they will have the undermentioned meaning. ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ BUILDING CONTRACT Η σύμβαση ή οι συμβάσεις σε ισχύ για την Νέα Κατασκευή ή Μετατροπή του Ασφαλισμένου Ακινήτου. The contract or contracts in force for the New Construction or Conversion of the Property Insured. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ BUILDING WORKS Οι εργασίες που εκτελούνται σύμφωνα με τη Σύμβαση Κατασκευαστικού Έργου. The works to be carried out under the Building Contract. ΑΡΧΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟΥ DEVELOPMENT INITIAL CERTIFICATE Το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον Ασφαλιστή που δηλώνει τη συμφωνία για την παροχή της ασφαλιστικής κάλυψης που ορίζεται στο παρόν ασφαλιστήριο κατόπιν παραλαβής του Πιστοποιητικού Έγκρισης για το Ασφαλισμένο Ακίνητο. The certificate issued by the Insurer signifying their agreement to the provision of the insurance cover set out in this policy subject to receipt of a Certificate of Approval for the Property Insured. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΚΡΙΣΗΣ CERTIFICATE OF APPROVAL Το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον Τεχνικό Ελεγκτή για τον Ασφαλιστή, το οποίο γίνεται αποδεκτό και από τους δύο πριν την ημερομηνία έναρξης του παρόντος ασφαλιστηρίου. The certificate issued by the Technical Auditor to the Insurer and accepted by them prior to the date of inception of this policy. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ CERTIFICATE OF INSURANCE Το πιστοποιητικό εκδίδεται από τον Ασφαλιστή προκειμένου να δηλωθεί η έγκριση του Ασφαλισμένου Ακινήτου για ασφάλιση κατόπιν έκδοσης του Πιστοποιητικού Έγκρισης από τον Τεχνικό Ελεγκτή. The certificate issued by the Insurer to signify acceptance of the Property Insured for insurance hereunder following issue of the Certificate of Approval by the Technical Auditor. Σελίδα 5 από 15 Page 5 of 15

7 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ COMMON PARTS Οι χώροι ενός κτιρίου με πολλαπλούς ιδιοκτήτες, μέρος του οποίου αποτελεί το Ασφαλισμένο Ακίνητο, που προορίζονται για κοινή χρήση και στους οποίους ο Κάτοχος του Ασφαλιστηρίου έχει κοινή ιδιοκτησία ή/και νομική ευθύνη. Those parts of a multi-ownership building of which the Property Insured is part, for a general use, for which the Policyholder has joint ownership and/or legal responsibility. ΑΠΑΛΛΑΓΗ EXCESS Όπως σημειώνεται στο Αρχικό Πιστοποιητικό Έργου και στο Πιστοποιητικό Ασφάλισης, ο Ασφαλιστής δεν θα φέρει ευθύνη για το πρώτο μέρος οποιασδήποτε καταβολής πληρωμής που πραγματοποιείται σχετικά με μια έγκυρη απαίτηση σύμφωνα με το ασφαλιστήριο του Ασφαλισμένου Ακινήτου. As noted on the Development Initial Certificate and Certificate of Insurance the Insurer shall not be liable for the first part of any payment made in respect of a valid claim under the policy for the Property Insured. Θα εφαρμόζεται μια ξεχωριστή Απαλλαγή για κάθε μία αναγνωρίσιμη αιτία απώλειας ή ζημιάς για την οποία πραγματοποιείται πληρωμή από τον Ασφαλιστή σύμφωνα με το ασφαλιστήριο, ανεξαρτήτως του εάν γνωστοποιούνται ταυτόχρονα περισσότερες από μία αιτίες απώλειας. A separate Excess shall apply to each separately identifiable cause of loss or damage for which a payment is made under the policy by the Insurer, regardless of whether more than one cause of loss is notified at the same time. Η Απαλλαγή αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με την προϋπόθεση 6.5. του ασφαλιστηρίου. Excess is indexed in accordance with condition 6.5. of the policy insured shown on the Certificate of Insurance. The Limit of Indemnity is indexed in accordance with condition 6.5. of the policy. ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ MAJOR DAMAGE I) Καταστροφή ή πραγματική ζημιά οποιουδήποτε τμήματος του Ασφαλισμένου Ακινήτου για το οποίο έχει παραληφθεί Πιστοποιητικό Έγκρισης από τον Ασφαλιστή. Destruction of or physical damage to any portion of the Property Insured for which a Certificate of Approval has been received by the Insurer. II) Η κατάσταση η οποία απαιτεί άμεση διορθωτική δράση για την αποτροπή καταστροφής ή πραγματικής ζημιάς οποιουδήποτε τμήματος του Ασφαλισμένου Ακινήτου για το οποίο έχει παραληφθεί Πιστοποιητικό Έγκρισης από τον Ασφαλιστή. A condition requiring immediate remedial action to prevent actual destruction or physical damage to any portion of the Property Insured for which a Certificate of Approval has been received by the Insurer. Και για τις δύο περιπτώσεις, από ελάττωμα στον σχεδιασμό, σε κακοτεχνία, στα υλικά ή συστατικά του Κτιρίου και διαπιστώθηκε για πρώτη φορά κατά την Περίοδο Ασφάλισης και θέτει σε κίνδυνο την μηχανική αντίσταση και σταθερότητα του Ασφαλισμένου Ακινήτου. In either case caused by a defect in the design, workmanship, materials or components of the Structure which is first discovered during the Period of Insurance and which jeopardises the mechanical resistance and stability of the Property Insured. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ PERIOD OF INSURANCE Η περίοδος που ορίζεται στο Πιστοποιητικό Ασφάλισης για κάθε Ασφαλισμένο Ακίνητο. The period specified in the Certificate of Insurance for each Property Insured ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ INSURER AmTrust Europe Limited 10th Floor Market Square House Saint James Street Nottingham NG1 6FG United Kingdom Τηλ.: (+ 44) Διαδύκτιο: AmTrust Europe Limited 10th Floor Market Square House Saint James Street Nottingham NG1 6FG United Kingdom Tel.: (+ 44) Website: ΟΡΙΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ LIMIT OF INDEMNITY Η ευθύνη του Ασφαλιστή κατά τη διάρκεια της Περιόδου Ασφάλισης δεν θα υπερβαίνει το ποσό που καταδεικνύεται ως ποσό ασφάλισης στο Πιστοποιητικό Ασφάλισης. Το Όριο Αποζημίωσης αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με την προϋπόθεση 6.5. του ασφαλιστηρίου. The liability of the Insurer shall not exceed during the Period of Insurance the amount shown as the sum ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ POLICYHOLDER Το/α φυσικό/ά ή/και νομικό/ά πρόσωπο/α που κατονομάζεται/ονται στο Πιστοποιητικό Ασφάλισης καθώς και ο/οι κληρονόμος/οι του/τους στον τίτλο ιδιοκτησίας και ο/οι εντολοδόχος/οι του/ς και άλλο/α παρόμοιο/α πρόσωπο/α όπως περιγράφεται/ονται στο Πιστοποιητικό Ασφάλισης στο βαθμό των αντίστοιχων δικαιωμάτων και συμφερόντων του/ς στο Ασφαλισμένο Ακίνητο. The physical and/or legal person/s named in the Certificate of Insurance and his/their successor/s in title and assignee/s and such other person/s as is/are described in the Certificate of Insurance to the extent of his/their respective right/s and interest/s in the Property Insured. PREMIER GUARANTEE ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ PREMIER GUARANTEE FOR CYPRUS Το ασφαλιστήριο, το οποίο περιέχει την ασφαλιστική κάλυψη που παρέχεται από τον Ασφαλιστή. The policy containing the insurance cover provided by the Insurer. Σελίδα 6 από 15 Page 6 of 15

8 2.14. ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΑΚΙΝΗΤΟ PROPERTY INSURED ΝΕΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ NEW CONSTRUCTION Ολόκληρο ή οποιοδήποτε και κάθε μέρος των Οικοδομικών Εργασιών που εκτελούνται στη διεύθυνση που αναγράφεται στο Αρχικό Πιστοποιητικό Έργου και στο Πιστοποιητικό Ασφάλισης και που περιλαμβάνει τα πιο κάτω: το Κτίριο, όλα τα στοιχεία που δεν φέρουν φορτία συμπεριλαμβανομένων εγκατεστημένων ή εφαρμοσμένων σταθερών και μετακινούμενων στοιχείων για τα οποία ο Κάτοχος Ασφαλιστηρίου είναι υπεύθυνος, οποιαδήποτε Κοινόχρηστα τοιχία αντιστήριξης ή οριακά τοιχία τα οποία αποτελούν μέρος ή στηρίζουν το Κτίριο, μονοπάτια ή δρόμους εντός της περιμέτρου του ακινήτου, το αποχετευτικό σύστημα εντός της περιμέτρου του ακινήτου για το οποίο ο Κάτοχος του Ασφαλιστηρίου είναι υπεύθυνος, το γκαράζ ή όποιο μόνιμο βοηθητικό κτίριο. The whole and any and every part of the Building Works carried out at the address stated in the Development Initial Certificate and Certificate of Insurance comprising: the Structure; all non-load bearing elements including elements and fixtures and fittings for which the Policyholder is responsible; any Common Parts retaining or boundary walls forming part of or providing support to the Structure; any path or roadway within the perimeter of such property; the drainage system within the perimeter of such property for which the Policyholder is responsible; any garage or other permanent out-building. Το Ασφαλισμένο Ακίνητο δεν περιλαμβάνει πισίνες, προσωρινές κατασκευές, οικιακές συσκευές, περιφράξεις, τοιχία αντιστήριξης ή περιμετρικά τοιχία τα οποία δεν αποτελούν μέρος ή προσφέρουν στήριξη στο Κτίριο. The Property Insured does not include any swimming pool, temporary structure, household appliance, fence, retaining or boundary wall not forming part of or providing support to the Structure. ΚΤΙΡΙΟ STRUCTURE Τα παρακάτω στοιχεία αποτελούν το Κτίριο του Ασφαλισμένου Ακινήτου: The following elements shall comprise the Structure of the Property Insured: Το έργο του οποίου όλες οι Οικοδομικές Εργασίες θα είναι καινούριες (π.χ. εργασίες που θα ξεκινήσουν σε ένα άδειο τεμάχιο γης). Τhe project where all Building Works undertaken are completely new (i.e. works which are to commence on an empty plot of land). ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ CONVERSION Tο έργο στο οποίο υπάρχει/ουν υφιστάμενο/α κτίριο/α και θα τύχουν αλλαγής, ενίσχυσης, ανακαίνισης, επέκτασης. The project where there exists one or more buildings which are to accept changes, reinforcement, refurbishment, extensions. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ SCHEME ADMINISTRATOR MDIS (International) Limited Τ.Θ Λεμεσός Κύπρος Τηλ.: (+ 357) Hλ. Διεύθυνση: MDIS (International) Limited P.O. Box Limassol Cyprus Tel.: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ TECHNICAL AUDIT Σύμφωνα με το σχέδιο της Premier Guarantee για την Κύπρο, παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη μόνο μετά από ικανοποιητικό Τεχνικό Έλεγχο, ο οποίος πραγματοποιείται για λογαριασμό του Ασφαλιστή. Η διαδικασία αυτή είναι γνωστή ως Τεχνικός Έλεγχος και πραγματοποιείται από τον Τεχνικό Ελεγκτή. Οι επιθεωρήσεις που πραγματοποιούνται στα πλαίσια οποιουδήποτε Τεχνικού Ελέγχου γίνονται με σκοπό να εξασφαλίσει ο Ασφαλιστής ότι το ακίνητο που πρόκειται να ασφαλιστεί αντιπροσωπεύει έναν φυσιολογικό κίνδυνο προς ασφάλιση από το σχέδιο της Premier Guarantee για την Κύπρο. Δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι οι επιθεωρήσεις έχουν οποιοδήποτε άλλο σκοπό. Ο Τεχνικός Ελεγκτής εργάζεται αποκλειστικά για λογαριασμό του Ασφαλιστή. Cover under the Premier Guarantee for Cyprus is only provided after a satisfactory Technical Audit has been undertaken on behalf of the Insurer. This is known as the Technical Audit and is undertaken by the Technical Auditor. Inspections carried out under any Technical Audit are to satisfy the Insurer that the property to be insured represents a normal risk for insurance under the Premier Guarantee for Cyprus. It should not be inferred that the inspections are for any other purpose. The Technical Auditor works solely on behalf of the Insurer. Όλα τα θεμέλια, οι κολόνες, οι φέροντες τοίχοι, τα δάπεδα, οι πλάκες, τα δοκάρια ή άλλα δομικά στοιχεία, απαραίτητα για τη σταθερότητα ή την αντοχή του Ασφαλισμένου Ακινήτου. All foundations, columns, load bearing walls, floors, slabs, beams or other structural elements essential to stability or strength of the Property Insured ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ TECHNICAL AUDITOR Ο επιθεωρητής έργου που διορίζεται από τον Ασφαλιστή και που διεξάγει ελέγχους και επιθεωρήσεις αποκλειστικά και μόνο δια λογαριασμό του Ασφαλιστή και ο οποίος πριν από τη χορήγηση του Πιστοποιητικού Ασφάλισης χορηγεί το Πιστοποιητικό Έγκρισης. Σελίδα 7 από 15 Page 7 of 15

9 The surveyor appointed by the Insurer who carries out checks and inspections solely on behalf of the Insurer and who prior to the issue of the Certificate of Insurance issues a Certificate of Approval. ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ TECHNICAL STANDARDS Οι διαδικασίες Τεχνικού Ελέγχου για το σχέδιο της Premier Guarantee για την Κύπρο βασίζονται σε στρατηγική διαχείρησης κινδύνων η οποία αξιολογεί τον κάθε κίνδυνο αναφορικά με τον τύπο και στάδιο κατασκευής. Τα Τεχνικά Πρότυπα συνιστούν την σειρά των επισήμων εγγράφων καθιέρωσης τεχνικών κριτηρίων, μεθόδων, διαδικασιών και πρακτικών για την Νέα Κατασκευή ή Μετατροπή ενός Ασφαλισμένου Ακινήτου και παρέχουν καθοδήγηση για κατάλληλες τεχνικές. Τα Τεχνικά Πρότυπα υποθέτουν ότι ο σχεδιασμός και η κατασκευή συμμορφώνονται με τους σχετικούς Ευρωκώδικες, τα Βρετανικά πρότυπα και άλλες ρυθμιστικές απαιτήσεις και δεν εξαντλούνται μέχρι εδώ. Ο Διαχειριστής Σχεδίου διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει συμμόρφωση με διαπιστευμένη καθοδήγηση κατάλληλη και σχετικά με τον κάθε κίνδυνο. Μεταξύ των καθηκόντων του Τεχνικού Ελεγκτή είναι να ελέγχει και να διασφαλίζει ότι η Νέα Κατασκευή ή η Μετατροπή ενός Ασφαλισμένου Ακινήτου κατασκευάζεται σε συμμόρφωση με αυτά τα Τεχνικά Πρότυπα. The Technical Audit procedures for Premier Guarantee for Cyprus are based on a risk management strategy which assesses the risk associated with each type and stage of construction. The Technical Standards are the set of formal documents which establish acceptable technical criteria, methods, processes and practices for the New Construction or Conversion of a Property Insured and provide guidance on appropriate techniques. The Technical Standards assume that the design and construction meets the requirements of all relevant Eurocodes, British standards and other regulatory requirements and is not exhaustive. The Scheme Administrator reserve the right to request compliance with published guidance as appropriate to the risk presented. Among the Technical Auditor s duties are to audit and ensure that the New Construction or Conversion of a Property Insured is been constructed in compliance with these Technical Standards. ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ INSURING AGREEMENT Ο Ασφαλιστής θα αποζημιώσει τον Κάτοχο του Ασφαλιστηρίου για όλες τις απαιτήσεις που θα διαπιστωθούν και θα γνωστοποιηθούν στον Ασφαλιστή κατά την διάρκεια της Περιόδου Ασφάλισης όσον αφορά: The Insurer will indemnify the Policyholder against all claims discovered and notified to the Insurer during the Period of Insurance in respect of: I. Το κόστος των εργασιών ολικής ή μερικής ανοικοδόμησης ή επισκευής του Ασφαλισμένου Ακινήτου το oποίο έχει υποστεί Σημαντική Ζημιά υπό τον όρο ότι η υποχρέωση του Ασφαλιστή δεν θα υπερβαίνει το λογικό κόστος ανοικοδόμησης κάθε Ασφαλισμένου Ακινήτου και την επαναφορά του στις αρχικές του προδιαγραφές. II The cost of complete or partial rebuilding or rectifying work to the Property Insured which has been affected by Major Damage provided always that the liability of the Insurer does not exceed the reasonable cost of rebuilding each Property Insured to its original specification. Το κόστος ζημιάς αποτέλεσμα ελαττώματος στο σχεδιασμό, κατασκευή, τα υλικά ή κατασκευαστικά στοιχεία στο υπόγειο σύστημα αποχετεύσεων (μη περιλαμβανομένων των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων) το οποίο κατασκευάστηκε από τον εργολάβο οικοδομών σε σχέση με το Ασφαλισμένο Ακίνητο και για τα οποίο ο Κάτοχος του Ασφαλιστηρίου έχει την ευθύνη. The cost of making good any defect in the design, workmanship, materials or components in the underground drainage system (not including any electrical or mechanical components) which was newly constructed by the building contractor in connection with the Property Insured and for which the Policyholder is responsible. Το ανώτατο όριο που ο Ασφαλιστής θα πληρώνει για κάθε μία απαίτηση όσον αφορά αυτό το τμήμα θα είναι Αυτό το όριο θα αυξάνεται σύμφωνα με τον συντελεστή αναπροσαρμογής βάσει της προϋπόθεσης 6.5. αυτού του εγγράφου. The maximum the Insurer will pay for any one claim in respect of this section will be 50,000. This limit will be indexed in accordance with condition 6.5. of the policy. Η Απαλλαγή θα είναι το ποσό που ορίζεται στο Αρχικό Πιστοποιητικό Έργου / Πιστοποιητικό Ασφάλισης. The Excess shall be as specified in the Development Initial Certificate / Certificate of Insurance. Σε περίπτωση μίας απαίτησης που προκύπτει σύμφωνα με το παρόν ασφαλιστήριο, ο Ασφαλιστής έχει την δυνατότητα να επιλέξει την καταβολή του κόστους επισκευής, αντικατάστασης ή αποκατάστασης τυχόν ζημιάς που προκύπτει από τα παραπάνω ή να διευθετήσει ο ίδιος την διόρθωση της ζημιάς αυτής. In the event of a claim under this policy the Insurer has the option either of paying the cost of repairing, replacing or rectifying any damage resulting from the above or itself arranging to have such damage corrected. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ADDITIONAL COVERS Επιπρόσθετα, σε περίπτωση απαίτησης, ο Ασφαλιστής, με γραπτή συναίνεσή του, θα καταβάλει ποσό μέσα στα πλαίσια του Ορίου Αποζημίωσης: In addition, in the event of a claim, the Insurer will, with their written consent, pay within the Limit of Indemnity: ΑΜΟΙΒΕΣ FEES Οι αμοιβές Αρχιτεκτόνων, Επιθεωρητών, Δικηγόρων, Συμβούλων Mηχανικών και άλλες απαραίτητες και λογικές αμοιβές που προκύπτουν για τον Κάτοχο του Ασφαλιστηρίου σε σχέση με εργασίες για την πλήρη ή μερική ανοικοδόμηση ή αποκατάσταση Σελίδα 8 από 15 Page 8 of 15

10 4.2. του Ασφαλισμένου Ακινήτου. Σε αυτές δεν περιλαμβάνονται οι δαπάνες ή οι αμοιβές που προκύπτουν για τον Κάτοχο του Ασφαλιστηρίου λόγω προετοιμασίας της απαίτησης. Such Architects, Surveyors, Legal, Consulting Engineers and other fees as are necessarily and reasonably incurred, by the Policyholder in relation to the complete or partial rebuilding or rectifying work to the Property Insured but shall not include costs or fees incurred by the Policyholder in preparing a claim. ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ REMOVAL OF DEBRIS Περιλαμβάνει τα έξοδα και τις δαπάνες που προκύπτουν για κάθε Ασφαλισμένο Ακίνητο για τον Κάτοχο του Ασφαλιστηρίου αναφορικά με: For each Property Insured the costs and expenses incurred by the Policyholder in respect of: I. την απομάκρυνση άχρηστων υλικών, ή/και removal of debris, and/or II. αποσυναρμολόγηση ή κατεδάφιση, ή/και dismantling or demolishing, and or III. υποστύλωση shoring up; του Ασφαλισμένου Ακινήτου. of the Property Insured. 5. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ EXCLUSIONS Ο Ασφαλιστής δεν ευθύνεται έναντι στον Κάτοχο του Ασφαλιστηρίου για οποιαδήποτε από τα παρακάτω: The Insurer shall not be liable to the Policyholder for any: ΠΡΟΣΘΗΚΟΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ALTERATIONS Απώλεια ή ζημιά που οφείλεται ή προκύπτει από οποιαδήποτε μετατροπή, τροποποίηση ή προσθήκη στο Ασφαλισμένο Ακίνητο μετά την έκδοση του Πιστοποιητικού Έγκρισης εκτός και εάν έχει ενημερωθεί ο Ασφαλιστής, έχει προσυπογραφεί το Πιστοποιητικό Ασφάλισης και έχει καταβληθεί στον Ασφαλιστή το τυχόν επασφάλιστρο που ενδέχεται να ισχύει. Loss or damage due to or arising from any alteration, modification or addition to the Property Insured after the issue of the Certificate of Approval unless the Insurer has been informed, the Certificate of Insurance endorsed, and any applicable additional premium paid to the Insurer. ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ DEFECTS IN EXISTING WORKS Οποιοδήποτε ελάττωμα στα υλικά σχεδιασμού ή στην κατασκευή εκείνων των τμημάτων του Ασφαλισμένου Ακινήτου, τα οποία δεν αποτελούν μέρος των Οικοδομικών Εργασιών. Any defect in the design materials or construction of those parts of the Property Insured which do not form part of the Building Works ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ CHANGE IN COLOUR Οποιαδήποτε αλλαγή στο χρώμα, στην υφή, στην αδιαφάνεια ή στη χρώση ή άλλη διαδικασία γήρανσης σε οποιοδήποτε υλικό του Ασφαλισμένου Ακινήτου. Any change in colour, texture, opacity or staining or other ageing process to any element of the Property Insured. ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗ ΖΗΜΙΑ CONSEQUENTIAL LOSS Επακόλουθη απώλεια οποιασδήποτε περιγραφής, εκτός από όλα όσα ορίζονται ρητά στο παρόν ασφαλιστήριο. Consequential loss of any description except as expressly provided for in this policy. ΥΓΡΑΣΙΑ HUMIDITY Απώλεια ή ζημιά που προκαλείται ή που είναι επακόλουθη ζημιά λόγω υγρασίας στο Ασφαλισμένο Ακίνητο και η οποία δεν είναι άμεσα το αποτέλεσμα ελαττώματος στον σχεδιασμό, σε κακοτεχνία, στα υλικά ή συστατικά στεγανοποίησης της οροφής / εξωτερικής τοιχοποίας / υπογείων χώρων του Ασφαλισμένου Ακινήτου. Loss or damage caused by or consequent upon humidity in the Property Insured that is not the direct result of a defect in the design, workmanship, materials or components of the waterproofing elements of the roof/ external walls/basement of the Property Insured. ΔΡΟΣΟΣ, ΥΓΡΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΥΔΡΑΤΜΩΝ Ή ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ DAMPNESS, CONDENSATION OR SHRINKAGE Απώλεια ή ζημιά που προκαλείται από δρόσο, επιφανειακή συμπύκνωση υδρατμών ή συρρίκνωση η οποία δεν είναι αποτέλεσμα ελαττώματος. Loss or damage caused by dampness, condensation or shrinkage not caused by a defect. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ MAINTENANCE AND USE Ανεπαρκής συντήρηση ή ακατάλληλη χρήση του Ασφαλισμένου Ακινήτου ή φόρτωση οποιουδήποτε φορτίου που είναι μεγαλύτερο από εκείνο για το οποίο σχεδιάστηκε το Ασφαλισμένο Ακίνητο ή χρήση του Ασφαλισμένου Ακινήτου για οποιονδήποτε σκοπό εκτός από αυτόν για τον οποίο σχεδιάστηκε, εκτός εάν έχει ενημερωθεί ο Ασφαλιστής, έχει προσυπογραφεί το Πιστοποιητικό Ασφάλισης και έχει καταβληθεί στον Ασφαλιστή το τυχόν επασφάλιστρο που ενδέχεται να ισχύει. Inadequate maintenance of or abnormal use of the Property Insured or the imposition of any load greater than that for which the Property Insured was designed or the use of the Property Insured for any purpose other than that for which it was designed unless the Insurer has been informed, the Certificate of Insurance endorsed and any applicable additional premium paid to the Insurer. Σελίδα 9 από 15 Page 9 of 15

11 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ PERSONAL INJURY Οποιαδήποτε έξοδα, απώλειες, δαπάνες ή ζημιές για θάνατο, σωματική βλάβη, νόσο, ασθένεια ή βλάβη ψυχικής υγείας. Any costs, losses, expenses or damages for death, bodily injury, disease illness or injury to mental health. ΠΡΟΤΕΡΗ ΓΝΩΣΗ PRIOR KNOWLEDGE Ό,τιδήποτε που θα μπορούσε να καταστήσει μια έγκυρη απαίτηση σύμφωνα με το ασφαλιστήριο και την οποία γνώριζε ο Κάτοχος του Ασφαλιστηρίου πριν από την αγορά του Ασφαλισμένου Ακινήτου και κατά συνέπεια συμφώνησε σε μείωση της τιμής για την αγορά τoυ Ασφαλισμένου Ακινήτου ή σε άλλη συμβατική διευθέτηση. Anything which would constitute a valid claim under the policy and about which the Policyholder was aware prior to purchasing the Property Insured and as a consequence agreed a reduction in the purchase price for the Property Insured or other contractual remedy. ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ CONTRACTUAL DISPUTES Απώλεια ή ζημιά αποτέλεσμα συμβατικών διαφορών μεταξύ οποιουδήποτε συμβεβλημένου μέρους στις Οικοδομικές Εργασίες και του Κατόχου του Ασφαλιστηρίου ή για θέματα σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υλικών. Loss or damage resulting from contractual disputes between any party contracted to the Building Works and the Policyholder or issues regarding specification of items. ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ PROPERTY NOT INSURED Απώλεια ή ζημιά σε οποιαδήποτε πισίνα, θερμοκήπιο, εξωτερική τοπιοτέχνηση, προσωρινή κατασκευή, ανεξάρτητη οικιακή συσκευή, περίφραξη, τοίχο αντιστήριξης ή οριοθέτησης που δεν αποτελεί μέρος ή δεν παρέχει στήριξη στο Κτίριο. Loss or damage to any swimming pool, conservatory, external landscaping, temporary structure, free-standing household appliance, fence, retaining or boundary wall not forming part of or providing support to the Structure. ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΗ ΜΟΛΥΝΣΗ, ΧΗΜΙΚΑ, ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ, ΒΙΟΧΗΜΙΚΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΟΠΛΑ RADIOACTIVE CONTAMINATION, CHEMICAL, BIOLOGICAL, BIO-CHEMICAL AND ELECTROMAGNETIC WEAPONS Η παρούσα ασφάλιση δεν καλύπτει σε καμία περίπτωση απώλεια, ζημιά, ευθύνη ή δαπάνη που προκαλείται άμεσα ή έμμεσα από, ή στην οποία συμβάλλει ή η οποία προκύπτει από τα εξής: In no case shall this insurance cover loss, damage, liability, or expense directly or indirectly caused by or contributed to by or arising from: ionising radiations from or contamination by radioactivity from any nuclear fuel or from any nuclear waste or from the combustion of nuclear fuel; II. τις ραδιενεργές, τοξικές, εκρηκτικές ή άλλες επιβλαβείς ή μολυσματικές ιδιότητες οποιασδήποτε πυρηνικής εγκατάστασης, αντιδραστήρα ή άλλης πυρηνικής διάταξης ή πυρηνικού εξαρτήματος αυτής, the radioactive, toxic, explosive or other hazardous or contaminating properties of any nuclear installation, reactor or other nuclear assembly or nuclear component thereof; III. οποιοδήποτε όπλο ή συσκευή που χρησιμοποιεί ατομική ή πυρηνική διάσπαση ή/και σύντηξη ή άλλη παρόμοια αντίδραση ή ραδιενεργό δύναμη ή ύλη, any weapon or device employing atomic or nuclear fission and/or fusion or other like reaction or radioactive force or matter; I V. τις ραδιενεργές, τοξικές, εκρηκτικές ή άλλες επιβλαβείς ή μολυσματικές ιδιότητες οποιασδήποτε ραδιενεργούς ύλης. Η εξαίρεση της παρούσας δευτερεύουσας υποπαραγράφου δεν επεκτείνεται σε ραδιενεργά ισότοπα, εκτός από πυρηνικά καύσιμα, όταν τα ισότοπα αυτά παρασκευάζονται, μεταφέρονται, αποθηκεύονται ή χρησιμοποιούνται για εμπορικούς, αγροτικούς, ιατρικούς, επιστημονικούς ή άλλους παρόμοιους ειρηνικούς σκοπούς, the radioactive, toxic, explosive or other hazardous or contaminating properties of any radioactive matter. The exclusion in this sub-clause does not extend to radioactive isotopes, other than nuclear fuel, when such isotopes are being prepared, carried, stored, or used for commercial, agricultural, medical, scientific or other similar peaceful purposes; V. oποιοδήποτε χημικό, βιολογικό, βιοχημικό ή ηλεκτρομαγνητικό όπλο. any chemical, biological, bio-chemical, or electromagnetic weapon ΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ REASONABLENESS Σε περίπτωση έγκυρης απαίτησης σύμφωνα με το ασφαλιστήριο, ο Ασφαλιστής θα ευθύνεται μόνο για το κόστος και τις δαπάνες που θα επιβαρυνόταν ένα λογικό πρόσωπο εάν δαπανούσε δικά του χρήματα. Όποτε είναι εφικτό και εφόσον μπορούν να βρεθούν υλικά που αντιστοιχούν στα υφιστάμενα υλικά σε λογική τιμή, ο Ασφαλιστής θα καταβάλλει προσπάθειες για να διευκολύνει κάτι τέτοιο. Ωστόσο, ο Ασφαλιστής δεν θα ευθύνεται και δεν θα είναι υπόλογος για οποιοδήποτε επιπρόσθετο κόστος εάν δεν είναι δυνατή μια παρόμοια αντιστοιχία αντικειμένων σε λογική τιμή. In the event of a valid claim under the policy, the Insurer shall only be responsible for costs and expenses that a reasonable person would incur if spending their own money. Whenever possible, if items can be found to match existing items at a reasonable cost, the Insurer will endeavour to facilitate this. However, the Insurer will have no liability and will not be responsible for any additional costs if a similar match is not possible at a reasonable cost. I. ακτινοβολίες ιονισμού ή μόλυνση από ραδιενέργεια από οποιοδήποτε πυρηνικό καύσιμο ή από οποιοδήποτε πυρηνικό απόβλητο ή από την καύση πυρηνικών καυσίμων, Σελίδα 10 από 15 Page 10 of 15

12 ΚΑΘΙΖΗΣΗ SETTLEMENT Απώλεια ή ζημιά που προκαλείται από ή είναι επακόλουθο της φυσιολογικής καθίζησης ή ολίσθησης του Ασφαλισμένου Ακινήτου. Loss or damage caused by or consequent upon normal settlement or bedding down of the Property Insured. ΥΠΕΡΗΧΗΤΙΚΟΙ ΚΡΟΤΟΙ SONIC BANGS Απώλεια ή ζημιά που επέρχεται άμεσα από κύματα πίεσης που προκαλούνται από αεροσκάφη ή από άλλες εναέριες κατασκευές που κινούνται με ηχητικές ή υπερηχητικές ταχύτητες. Loss or damage directly occasioned by pressure waves caused by aircraft or other aerial devices travelling at sonic or supersonic speeds. ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ SPECIAL PERILS Απώλεια ή ζημιά που προκαλείται από ή είναι επακόλουθο πυρκαγιάς, κεραυνού, έκρηξης, τυφώνα, ανεμοστρόβιλου, κυκλώνα, ηφαιστειακής έκρηξης, καταιγίδας, τρικυμίας, πλημμύρας, σεισμού, υπόγειας πυρκαγιάς ή άλλης αναταραχής της φύσης, αεροσκάφους ή άλλων εναέριων κατασκευών ή αντικειμένων αυτών, διαρροών ύδατος από δεξαμενές, από μηχανισμούς ή σωλήνες, κακόβουλων ατόμων, κλοπής, απόπειρας κλοπής, πρόσκρουσης ή άλλης τυχαίας αιτίας. Loss or damage caused by or consequent upon fire, lightning, explosion, typhoon, hurricane, cyclone, volcanic eruption, storm, tempest, flood, earthquake, subterranean fire or other convulsion of nature, aircraft or other aerial devices or articles therefrom, escapes of water from tanks, apparatus or pipes, malicious persons, theft, attempted theft, impact or any accidental cause Παθογόνοι οργανισμοί σημαίνει οποιαδήποτε βακτήρια, ζυμομύκητες, περονόσπορους, ιούς, μύκητες, μούχλα ή άλλα σπόρια, μυκοτοξίνες ή άλλα μεταβολικά προϊόντα. Pathogenic organisms means any bacteria, yeasts, mildew, viruses, fungi, mould or their spores, mycotoxins or other metabolic products. ΕΠΙΒΛΑΒΗ ΖΩΑ VERMIN Απώλεια ή ζημιά που προκαλείται ή είναι επακόλουθο των ενεργειών τρωκτικών, επιβλαβών ζώων ή από προσβολή εντόμων. Loss or damage caused by or consequent upon the actions of rodents, vermin or insect infestation. ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΛΕΜΟΥ WAR RISKS Παρά οποιαδήποτε αναφορά στο αντίθετο που περιέχεται στο παρόν, αυτό το ασφαλιστήριο δεν καλύπτει απώλεια ή ζημιά που προκαλείται άμεσα ή έμμεσα από, που προκύπτει μέσω ή είναι επακόλουθο πολέμου, εισβολής, ενεργειών ξένων εχθρών, εχθροπραξιών (είτε έχει κηρυχτεί πόλεμος είτε όχι), εμφυλίου πολέμου, εξέγερσης, επανάστασης, στάσης, στρατιωτικής ή σφετεριστικής εξουσίας ή δήμευσης ή κρατικοποίησης ή επίταξης ή καταστροφής ή ζημιάς στην ιδιοκτησία από ή υπό τις εντολές οποιασδήποτε κυβέρνησης ή δημόσιας ή τοπικής αρχής. Notwithstanding anything to the contrary contained herein this policy does not cover loss or damage directly or indirectly occasioned by, happening through or in consequence of war, invasion, acts of foreign enemies, hostilities (whether war be declared or not), civil war, rebellion, revolution, insurrection, military or usurped power or confiscation or nationalisation or requisition or destruction of or damage to property by or under the order of any government or public or Local Authority ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ SUBSIDENCE Απώλεια ή ζημιά που προκαλείται από ή είναι επακόλουθο κατάρρευσης, ανύψωσης ή κατολίσθησης εδάφους, εκτός και εάν αυτή η απώλεια ή η ζημιά είναι αποτέλεσμα ελαττώματος στο σχεδιασμό, σε κακοτεχνία ή στα υλικά ή στα συστατικά του Κτιρίου του Ασφαλισμένου Ακινήτου. Loss or damage caused by or consequent upon subsidence, heave, landslip unless such loss or damage is as a result of a defect in the design, workmanship, materials or components of the Structure of the Property Insured. ΤΟΞΙΚΗ ΜΟΥΧΛΑ TOXIC MOULD Απώλεια, βλάβη ή σωματικός τραυματισμός που προκύπτει από οποιουσδήποτε παθογόνους οργανισμούς, ανεξαρτήτως οποιασδήποτε άλλης αιτίας ή οποιουδήποτε άλλου συμβάντος που συμβάλλει ταυτόχρονα ή σε οποιοδήποτε άλλο στάδιο σε αυτή την ευθύνη. Loss, damage or bodily injury arising out of any pathogenic organisms regardless of any other cause or event that contributed concurrently or in any sequence to that liability ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ WATERPROOFING Ελαττωματική ή ανεπαρκής στεγανοποίηση στο Ασφαλισμένο Ακίνητο. Faulty or deficient waterproofing in the Property Insured. ΥΔΡΟΦΟΡΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ WATER TABLE Απώλεια ή ζημιά που προέρχεται αποκλειστικά από μία αλλαγή στον υδροφόρο ορίζοντα. Η εξαίρεση αυτή δεν θα ισχύει ωστόσο, για οποιαδήποτε εποχιακή αλλαγή του επιπέδου του υδροφόρου ορίζοντα. Loss or damage resulting solely from a change in the water table level. This exclusion shall not however apply to any seasonal change in the water table level. ΦΘΟΡΑ ΑΠΟ ΧΡΗΣΗ WEAR AND TEAR Ι. φθορά λόγω χρήσης, wear and tear; II. φυσιολογική φθορά είτε προκαλείται από αμέλεια είτε από άλλο παράγοντα. normal deterioration whether caused by neglect or otherwise. Σελίδα 11 από 15 Page 11 of 15

13 5.24. ΣΚΟΠΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ WILFUL ACTS Οποιαδήποτε σκόπιμη αμέλεια ή εγκληματική ενέργεια του Κατόχου του Ασφαλιστηρίου ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου. Any wilful neglect or criminal act of the Policyholder or any other party. Should the proportional reduction for the under-insurance apply, the Policyholder shall only be entitled to recover such proportion of the said adjusted loss as the adjusted sum insured herein bears to the full replacement cost. Notwithstanding the foregoing, the Limit of Indemnity stated in the Development Initial Certificate and Certificate of Insurance shall not be increased unless amended by the terms of condition 6.7. of this policy. 6. ΠΡΟŸΠΟΘΕΣΕΙΣ CONDITIONS ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ PROVISION OF TECHNICAL INFORMATION Ο Ασφαλιστής συμφωνεί να παρέχει κάλυψη όπως περιγράφεται με λεπτομέρεια στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο σύμφωνα με την έγκαιρη παράδοση όλων των τεχνικών πληροφοριών όπως αυτές αναφέρονται στο έντυπο PGCY PAIR (Αίτηση Πληροφοριών για Τεχνικό Έλεγχο) και όποιες άλλες οι οποίες πιθανόν να ζητηθούν κατά την διάρκεια των διαδικασιών του Τεχνικού Ελέγχου. Όλες αυτές οι πληροφορίες θα πρέπει να γίνουν αποδεχτές και να συμμορφώνονται με τα Τεχνικά Πρότυπα μας. Μόνο μετά από πλήρη συμμόρφωση των πληροφοριών με τα Τεχνικά Πρότυπα μας θα εκδίδεται το Πιστοποιητικό Έγκρισης το οποίο οδηγεί στην έκδοση του Πιστοποιητικού Ασφάλισης. Αποτυχία συμμόρφωσης με τα πιο πάνω πιθανόν να οδηγήσει σε ανάκληση της πρότασης μας για ασφάλεια. The Insurer agrees to provide cover as detailed in the policy document subject to the timely delivery of all technical information as those is stated within the PGCY PAIR (Plan Audit Info Request) and any other that may arise during the course of the Τechnical Αudit process. All such information should be made acceptable as complying with our Technical Standards prior to issuing the Certificate of Approval which will in effect lead to the issuance of the Certificate of Insurance. Failure to comply with the above may lead to the withdrawal of the offer for insurance. ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ AVERAGE Η αναλογική μείωση για υποασφάλιση θα εφαρμόζεται μόνο εάν το κόστος πλήρους αντικατάστασης του Ασφαλισμένου Ακινήτου υπερβαίνει το αρχικό ασφαλισμένο ποσό προσαυξημένο κατά το ποσοστό του συντελεστή αναπροσαρμογής που ορίζεται στο Πιστοποιητικό Ασφάλισης για το διάστημα που έχει λήξει από την έναρξη του ασφαλιστηρίου μέχρι την ημερομηνία γνωστοποίησης της απαίτησης. The proportional reduction for under-insurance will only apply if the full replacement cost of the Property Insured exceeds the original sum insured increased by the percentage indexation factor specified in the Certificate of Insurance over the period expired since inception of the policy to the date of notification of the claim. Εάν εφαρμοστεί η αναλογική μείωση για την υποασφάλιση, ο Κάτοχος του Ασφαλιστηρίου θα δικαιούται να ανακτήσει μόνο την αναλογία της ως άνω προσαρμοσμένης απώλειας που είναι ίση με το προσαρμοσμένο ασφαλισμένο ποσό του παρόντος που αποδίδεται στο κόστος πλήρους αντικατάστασης. Εν αντιθέσει με τα πιο πάνω, το Όριο Αποζημίωσης που δηλώνεται στο Αρχικό Πιστοποιητικό Έργου και στο Πιστοποιητικό Ασφάλισης δεν θα αυξάνεται παρά μόνο με τροποποίηση των διατάξεων της προϋπόθεσης 6.7. του παρόντος ασφαλιστηρίου ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ CONTRIBUTION Εάν σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή προκύψει συμβάν που προκαλεί απαίτηση σύμφωνα με το παρόν ασφαλιστήριο: If at any time of any occurrence giving rise to a claim under this policy: Ι. υπάρχει, ή θα υπήρχε οποιαδήποτε άλλη εφαρμοστέα ασφάλιση, εάν δεν υφίστατο η παρούσα ασφάλιση, ή is, or would but for the existence of this insurance, be any other insurance applicable, or; ΙΙ. ο Κάτοχος του Ασφαλιστηρίου δικαιούται οποιαδήποτε προβλεπόμενη από τον νόμο ζημιά ή αποζημίωση, the Policyholder has entitlement to any statutory damages or compensation. Το παρόν ασφαλιστήριο θα περιορίζεται σε οποιοδήποτε ποσό που υπερβαίνει αυτή την ασφάλιση, την ζημιά ή την αποζημίωση και δεν θα κληθεί να συμμετέχει με εισφορά. Τhis policy shall be limited to any amount in excess of such insurance, damages or compensation and shall not be called into contribution. ΔΟΛΟΣ FRAUD Εάν οποιαδήποτε απαίτηση σύμφωνα με το παρόν ασφαλιστήριο είναι με οποιοδήποτε τρόπο δόλια ή εάν χρησιμοποιήθηκαν οποιαδήποτε δόλια μέσα ή τεχνάσματα από τον Κάτοχο του Ασφαλιστηρίου ή από οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό του, προκειμένου να εξασφαλιστεί όφελος στα πλαίσια της παρούσας ασφάλισης, τότε όλα τα οφέλη του παρόντος ασφαλιστηρίου παύουν να ισχύουν. If any claim under this policy shall be in any respect fraudulent, or if any fraudulent means or devices are used by the Policyholder, or anyone acting on its behalf, to obtain benefit under this insurance, all benefit hereunder shall be forfeited. ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ INDEXATION Το Όριο Αποζημίωσης και η Απαλλαγή θα αυξάνονται κατά το Ποσοστό του Συντελεστή Αναπροσαρμογής σε κάθε επέτειο της έναρξης του Ασφαλιστηρίου. Για τους σκοπούς διακανονισμού οποιασδήποτε απαίτησης σύμφωνα με το παρόν, το Όριο Αποζημίωσης όπως αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις θα θεωρείται το Όριο Αποζημίωσης κατά τη χρονική στιγμή διαπίστωσης της απαίτησης αυτής από τον Κάτοχο του Ασφαλιστηρίου. The Limit of Indemnity and Excess will be increased by the Percentage Indexation Factor on each anniversary of the inception date of the Policy. For the purpose of settlement of any claim hereunder the Limit of Indemnity as adjusted in accordance with the foregoing provisions Σελίδα 12 από 15 Page 12 of 15

14 shall be regarded as the Limit of Indemnity at the time of discovery by the Policyholder of such claim ΑΝΑΚΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΑ ΜΕΡΗ RECOVERIES FROM THIRD PARTIES 6.6. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗ INSURER S RIGHTS Σε περίπτωση οποιουδήποτε συμβάντος το οποίο μπορεί να προκαλέσει μια απαίτηση σύμφωνα με το παρόν ασφαλιστήριο, ο Ασφαλιστής και οι εξουσιοδοτημένοι αντιπροσώποι του θα δικαιούνται, με την άδεια του Κατόχου του Ασφαλιστηρίου, να εισέλθουν στο Ασφαλισμένο Ακίνητο προκειμένου να διενεργήσουν εργασίες επανόρθωσης ή την πλήρη ή μερική ανοικοδόμηση της ιδιοκτησίας. Εάν αυτή η άδεια δεν δοθεί χωρίς δικαιολογία, ο Κάτοχος του Ασφαλιστηρίου θα ευθύνεται για τυχόν επιπρόσθετες δαπάνες που θα προκύψουν από την καθυστέρηση της εκτέλεσης αυτών των εργασιών. In the event of any occurrence which may give rise to a claim under this policy, the Insurer and its agents shall, with the permission of the Policyholder, be entitled to enter the Property Insured in order to carry out rectification works or the complete or partial rebuilding of the property. If such permission is unreasonably withheld the Policyholder shall be responsible for any additional costs caused by the delay in carrying out such works Ο Ασφαλιστής δικαιούται και ο Κάτοχος του Ασφαλιστηρίου συναινεί ώστε ο Ασφαλιστής να ελέγξει και να διακανονίσει οποιαδήποτε απαίτηση και να ακολουθήσει νομική δράση με δικά του έξοδα αλλά στο όνομα του Κατόχου του Ασφαλιστηρίου, ώστε να εξασφαλίσει αποζημίωση από οποιονδήποτε τρίτο σε σχέση με οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά η οποία καλύπτεται από αυτό το ασφαλιστήριο. The Insurer is entitled and the Policyholder gives consent to the Insurer to control and settle any claim and to take proceedings at its own expense but in the name of the Policyholder to secure compensation from any third party in respect of any loss or damage covered by this policy. ΠΡΟŸΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ CLAIMS CONDITIONS ΒΑΣΗ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ BASIS OF LOSS SETTLEMENT Κατά την διαπίστωση Σημαντικής Ζημιάς που προκαλεί: On the discovery of Major Damage causing: ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΡΟΣΘΗΚΟΜΕΤΑΤΡΟΠΗ MID-TERM ALTERATION Ο Κάτοχος του Ασφαλιστηρίου έχει την δυνατότητα, κατά διαστήματα, να ζητά μια αύξηση του ασφαλισμένου ποσού που ορίζεται στο Πιστοποιητικό Ασφάλισης με γραπτή αίτηση στον Ασφαλιστή και εάν αυτή η αύξηση γίνει αποδεκτή, η κάλυψη θα αρχίζει κατόπιν πληρωμής του επασφάλιστρου που μπορεί να απαιτεί ο Ασφαλιστής. The Policyholder may, from time to time, request an increase in the sum insured stated in the Certificate of Insurance by written application to the Insurer and if the increase is accepted, cover will commence upon payment of such additional premium as the Insurer may require. Πριν από τη συμφωνία για αυτή την αύξηση, ο Ασφαλιστής έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον Κάτοχο του Ασφαλιστηρίου να ορίσει έλεγχο του Ασφαλισμένου Ακινήτου από τον Τεχνικό Ελεγκτή με έξοδα του Κατόχου του Ασφαλιστηρίου. Before agreement to such increase, the Insurer has the right to request the Policyholder to arrange an examination of the Property Insured by the Technical Auditor at the Policyholder s own expense. ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ MISREPRESENTATION Το παρόν ασφαλιστήριο θα καθίσταται άκυρο εξαρχής σε περίπτωση παραποίησης στοιχείων, παραποιημένης περιγραφής, σφάλματος, παράλειψης ή μη αποκάλυψης εκ μέρους του Κατόχου του Ασφαλιστηρίου με πρόθεση την εξαπάτηση. This policy will be voidable from inception in the event of misrepresentation, misdescription, error, omission or nondisclosure by the Policyholder with intention to defraud. Ι. πραγματική ζημιά στο Ασφαλισμένο Ακίνητο, τότε η βάση διακανονισμού της απαίτησης θα είναι το κόστος επισκευής, αντικατάστασης, ανανέωσης ή/και ενίσχυσης του Ασφαλισμένου Ακινήτου σε κατάσταση που θα είναι ουσιαστικά ίδια, αλλά όχι καλύτερη, ούτε πιο μεγάλη από την κατάστασή του όταν ήταν καινούργιο, physical damage to the Property Insured, the basis of settlement of the claim shall be the cost of repairing, replacing, renewing and/or strengthening of the Property Insured to a condition substantially the same as but not better than nor more extensive than its condition when new; ΙΙ. μια κατάσταση που απαιτεί άμεση επανορθωτική δράση για να αποφευχθεί η καταστροφή ή η πραγματική ζημιά του Ασφαλισμένου Ακινήτου, τότε η βάση του διακανονισμού της απαίτησης θα είναι το κόστος που θα επέλθει για την πρόληψη της καταστροφής ή της ζημιάς στο Ασφαλισμένο Ακίνητο στα πλαίσια της Περιόδου Ασφάλισης. a condition requiring immediate remedial action to prevent destruction of or physical damage to the Property Insured, the basis of settlement of the claim shall be such costs incurred to prevent the destruction of or damage to the Property Insured within the Period of Insurance. Ωστόσο, αυτό θα ισχύει μόνο στο βαθμό που ο Ασφαλιστής πρέπει να επιφορτιστεί με τις δαπάνες που απαιτούνται και στο βαθμό που περιλαμβάνονται στο ποσό ασφάλισης και πάντα εφ όσον υπάρχει συμμόρφωση ως προς τις διατάξεις και τις προϋποθέσεις του παρόντος ασφαλιστηρίου However, only to the extent the costs claimed had to be borne by the Insurer and to the extent they are included in the sum insured and provided always that the provisions and conditions of this policy have been complied with. Σελίδα 13 από 15 Page 13 of 15

15 Το κόστος τυχόν προσωρινών επισκευών θα επωμισθεί ο Ασφαλιστής εάν αυτές αποτελούν μέρος των τελικών επισκευών και δεν αυξάνουν τις συνολικές δαπάνες επισκευής. The cost of any provisional repairs will be borne by the Insurer if such constitute part of the final repairs and do not increase the total repair expenses. any Technical Auditor fee for the checking of the design and the inspection of any work for the repair or rebuilding of the Property Insured which has been the subject of a claim under this policy. The Limit of Indemnity shall not be reinstated unless a Certificate of Approval in respect of such repair or rebuilding work has been issued by the Technical Auditor Το κόστος τυχόν μετατροπών, προσθηκών ή/και βελτιώσεων δεν θα είναι ανακτήσιμο σύμφωνα με το παρόν ασφαλιστήριο. The cost of any alterations, additions and/or improvements shall not be recoverable under this policy. ΔΟΛΙΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ FRAUDULENT CLAIMS Εάν οποιαδήποτε απαίτηση είναι δόλια ή εάν χρησιμοποιήθηκαν δόλια μέσα ή τεχνάσματα από τον Κάτοχο του Ασφαλιστηρίου ή από οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό του Κατόχου του Ασφαλιστηρίου και το συγκεκριμένο πρόσωπο δικαιούται να λάβει οποιοδήποτε μέρος των προσόδων από την παρούσα ασφάλιση προκειμένου να επωφεληθεί με οποιονδήποτε τρόπο από αυτό το ασφαλιστήριο ή εάν προκληθεί οποιαδήποτε ζημιά από σκόπιμη ενέργεια ή με συνενοχή του Κατόχου του Ασφαλιστηρίου, τότε όλα τα οφέλη του παρόντος ασφαλιστηρίου παύουν να ισχύουν. If any claim is fraudulent or if any fraudulent means or devices be used by the Policyholder or any person acting on behalf of the Policyholder and that person is entitled to receive any part of the proceeds of insurance hereunder in order to obtain any benefit under this policy or if any damage be occasioned by the wilful act of or with the connivance of the Policyholder, all benefit under this policy will be forfeited. ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ REINSTATEMENT OF THE LIMIT OF INDEMNITY ΕΠΙΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ARBITRATION Εάν προκύψει οποιαδήποτε διαφορά σχετικά με το ποσό που θα καταβληθεί σύμφωνα με το παρόν ασφαλιστήριο (με παραδοχή ευθύνης ή με άλλο τρόπο) η διαφορά αυτή θα παραπέμπεται σε επιδιαιτητή ο οποίος θα διορίζεται από τους συμβαλλόμενους σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Η επιδίκαση οποιουδήποτε ποσού θα αποτελεί ανασταλτικό όρο για οποιοδήποτε δικαίωμα αγωγής κατά του Ασφαλιστή. If any difference shall arise as to the amount to be paid under this policy (liability being otherwise admitted) such difference shall be referred to an arbitrator to be appointed by the parties in accordance with the statutory provisions then in force. Any making of an award shall be a condition precedent to any right of action against the Insurer. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΟΡΙΑ FINANCIAL LIMITS Η ευθύνη του Ασφαλιστή δεν θα υπερβαίνει το Όριο Αποζημίωσης όπως αυτό εμφανίζεται στο Πιστοποιητικό Ασφάλισης και κατά την διάρκεια της Περιόδου Ασφάλισης αναπροσαρμοσμένο σύμφωνα με την προϋπόθεση 6.5., υποκείμενο στα πιο κάτω: The liability of the Insurer shall not exceed the Limit of Indemnity as this is shown in the Certificate of Insurance during the Period of Insurance indexed in accordance to condition 6.5, subject to the following: Επιθυμόντας όπως το Όριο Αποζημίωσης να μην μειωθεί κατά το ποσό οποιασδήποτε απώλειας, ο Κάτοχος του Ασφαλιστηρίου συμφωνεί να καταβάλει, εάν απαιτηθεί από τον Ασφαλιστή: In consideration of the Limit of Indemnity not being reduced by the amount of any loss, the Policyholder agrees if required by the Insurer to pay: I. το αναλογικό επασφάλιστρο που ανέρχεται στο ποσό της εν λόγω απώλειας από την ημερομηνία κοινοποίησης της απαίτησης μέχρι την ημερομηνία λήξης της Περιόδου Ασφάλισης που σχετίζεται με το Ασφαλισμένο Ακίνητο. the pro-rata additional premium on the amount of such loss from the date of notification of claim to the date of expiry of the Period of Insurance relative to the Property Insured. II. τυχόν αμοιβή για τον Τεχνικό Ελεγκτή αναφορικά με τον έλεγχο του σχεδιασμού και την επιθεώρηση τυχόν εργασιών για την επισκευή ή ανοικοδόμηση του Ασφαλισμένου Ακινήτου η οποία αποτελεί αντικείμενο απαίτησης σύμφωνα με το παρόν ασφαλιστήριο. Το Όριο Αποζημίωσης δεν θα αποκαθίσταται παρά μόνο μετά την έκδοση του Πιστοποιητικού Έγκρισης από τον Τεχνικό Ελεγκτή σε σχέση με τις εν λόγω εργασίες επισκευής ή ανοικοδόμησης ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ COMMON PARTS Το μέγιστο ποσό που θα πληρώσει ο Ασφαλιστής για την οποιαδήποτε απαίτηση σε σχέση με τους Κοινόχρηστους Χώρους θα είναι το ποσό για το οποίο ο Κάτοχος του Ασφαλιστηρίου έχει νομική ευθύνη να συνεισφέρει προς το κόστος εργασιών ολικής ή μερικής ανοικοδόμησης ή επισκευής. Οι απαιτήσεις θα είναι βάσει του Ορίου Αποζημίωσης και της Απαλλαγής όπως αναφέρονται στο Αρχικό Πιστοποιητικό Έργου και στο Πιστοποιητικό Ασφάλισης. The maximum the Insurer will pay for any claim relating to Common Parts will be the amount the Policyholder has a legal liability to contribute towards the cost of repairs, rectification or rebuilding works. Claims are subject to the Limit of Indemnity and the Excess as detailed in the Development Initial Certificate and Certificate of Insurance. Σελίδα 14 από 15 Page 14 of 15

16 ΥΠΟΓΕΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ UNDERGROUND DRAINAGE SYSTEM Το μέγιστο ποσό που θα πληρώσει ο Ασφαλιστής για οποιαδήποτε απαίτηση σε σχέση με το υπόγειο σύστημα αποχετεύσεων (μη περιλαμβανομένων των ηλεκτομηχανολογικών εγκαταστάσεων) θα είναι 50,000 αναπροσαρμοσμένο σύμφωνα με την προϋπόθεση 6.5. The maximum the Insurer will pay for any claim relating to the underground drainage system (not including any electrical or mechanical components) will be 50,000 indexed in accordance to condition 6.5. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ CASES WHEN THE LIMIT OF INDEMNITY HAS BEEN REINSTATED Στις περιπτώσεις που το Όριο Αποζημίωσης έχει αυξηθεί ή αποκατασταθεί σύμφωνα με την διαδικασία όπως περιγράφεται στο παράρτημα 7.3. τότε, το Όριο Αποζημίωσης θα είναι αυτό που αναγράφεται στο αναθεωρητικό έγγραφο και όχι αυτό που αναγράφεται στο Πιστοποιητικό Ασφάλισης. In the cases that the Limit of Indemnity has been increased or reinstated following the procedures as described in section 7.3. then the Limit of Indemnity value shall be the one being indicated in the endorsement and not the one being indicated in the Certificate of Insurance. submit in writing full details of the claim and supply all correspondence, reports, plans, certificates, specifications, quantities, information and assistance as may be required. Το αντικείμενο της κάλυψης ορίζεται στην Ενότητα 3 του παρόντος ασφαλιστηρίου και θα πρέπει να διαβάζεται σε συνδυασμό με τις εξαιρέσεις και τις προϋποθέσεις του ασφαλιστηρίου. The scope of cover is set out in Section 3 of this policy and should be read together with the exclusions and conditions of the policy. Η κάλυψη αρχίζει από την ημερομηνία που ορίζεται στο Πιστοποιητικό Ασφάλισης για μία χρονική διάρκεια 10 ετών. Cover commences from the date set out on the Certificate of Insurance for a period of 10 years. 9. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ CLAIMS NOTIFICATION PROCEDURES Πριν από την υποβολή απαίτησης σύμφωνα με το παρόν ασφαλιστήριο παρακαλούμε όπως ελέγξετε το Πιστοποιητικό Ασφάλισης ώστε να διαπιστώσετε τις καλύψεις που παρέχονται από αυτό. Before making a claim under the policy please check your Certificate of Insurance to see the cover that is provided by the policy. Κατά την διαπίστωση οποιουδήποτε συμβάντος ή οποιασδήποτε κατάστασης που είναι πιθανόν να προκαλεί απαίτηση σύμφωνα με το παρόν ασφαλιστήριο, ο Κάτοχος του Ασφαλιστηρίου οφείλει να προβεί στις ακόλουθες ενέργειες το συντομότερο δυνατόν: On discovery of any occurrence or circumstance that is likely to give rise to a claim under the policy the Policyholder shall as soon as reasonably possible: I. να παραδώσει γραπτή ειδοποίηση στον Διαχειριστή Σχεδίου, give written notice to the Scheme Administrator; II. να λάβει όλα τα υπεύθυνα βήματα ώστε να αποτρέψει επιπλέον απώλεια ή ζημιά, take all responsible steps to prevent further loss or damage; III. να υποβάλει γραπτώς όλες τις λεπτομέρειες της απαίτησης και να παραθέσει όλη την αλληλογραφία, τις αναφορές, τα σχέδια, τα πιστοποιητικά, τις προδιαγραφές, τις ποσότητες, τις πληροφορίες και την βοήθεια που ενδέχεται να του ζητηθούν. Σελίδα 15 από 15 Page 15 of 15

17 Premier Guarantee 120 Gladstonos Street Foloune House 2nd Floor 3032 Limassol Cyprus T (+357) F (+357) E W Premier Guarantee is a trading name of MDIS (International) Limited registered in England No operating in Spain and Cyprus via its Overseas Branches. MDIS (International) Limited is the Scheme Administrator for Premier Guarantee Latent Defects Insurance scheme. MDIS (International) Limited is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority.

Summary of Cover Version 2

Summary of Cover Version 2 Summary of Cover Version 2 Το παρόν κείμενο είναι μία σύνοψη των όρων κάλυψης της Premier Guarantee Κύπρου. Δεν περιέχει τους πλήρεις όρους και τις προϋποθέσεις της κάλυψης που μπορείτε να βρείτε στο

Διαβάστε περισσότερα

Policy Document. Conversion Version 2

Policy Document. Conversion Version 2 Policy Document Conversion Version 2 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ INFORMATION Ο Κάτοχος του Aσφαλιστηρίου θα πρέπει να διαβάσει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο και τα πιστοποιητικά. Aυτά αποτελούν σημαντικά έγγραφα. Εάν

Διαβάστε περισσότερα

Policy Document. Conversion Version 2

Policy Document. Conversion Version 2 Policy Document Conversion Version 2 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ INFORMATION Ο Κάτοχος του Aσφαλιστηρίου θα πρέπει να διαβάσει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο και τα πιστοποιητικά. Aυτά αποτελούν σημαντικά έγγραφα. Εάν

Διαβάστε περισσότερα

Registration Form Version 1

Registration Form Version 1 Registration Form Version 1 1. Γενικά Στοιχεία General Details Στοιχεία ταυτότητας του Αιτητή Applicant s identification details Όνομα ή Εγγεγραμμένη Επωνυμία Name or Registered Name Αρ. Εγγραφής ΦΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ PERMIT APPLICATION WITHIN PORT AREA 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ PERMIT APPLICATION WITHIN PORT AREA 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS Ονομα εταιρείας / Company name Περίοδος άδειας: Start End Τίτλος έργου / Project title Permit duration Αριθμός εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

The Nottingham eprints service makes this work by researchers of the University of Nottingham available open access under the following conditions.

The Nottingham eprints service makes this work by researchers of the University of Nottingham available open access under the following conditions. Luevorasirikul, Kanokrat (2007) Body image and weight management: young people, internet advertisements and pharmacists. PhD thesis, University of Nottingham. Access from the University of Nottingham repository:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ Σε Σλοβακία (Μπρατισλάβα) και Τσεχία (Πράγα) 1 & 3 Δεκεμβρίου 2015

Θέμα: Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ Σε Σλοβακία (Μπρατισλάβα) και Τσεχία (Πράγα) 1 & 3 Δεκεμβρίου 2015 ΠΡΟΣ: Όλα τα Μέλη του ΚΕΒΕ Μέλη Διμερών Επιχειρηματικών Συνδέσμων 5 Οκτωβρίου 2015 Κυρίες, κύριοι, Θέμα: Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ Σε Σλοβακία (Μπρατισλάβα) και Τσεχία (Πράγα) 1 & 3 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Precision Metal Film Fixed Resistor Axial Leaded

Precision Metal Film Fixed Resistor Axial Leaded Features EIA standard colour-coding Non-Flame type available Low noise and voltage coefficient Low temperature coefficient range Wide precision range in small package Too low or too high ohmic value can

Διαβάστε περισσότερα

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme. (a) Note: Award A for vertical line to right of mean, A for shading to right of their vertical line. AA N (b) evidence of recognizing symmetry

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Επίκαιρα Θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Σταμάτιος

Διαβάστε περισσότερα

1. Κατά τη διάρκεια του Φόρουμ θα γίνει παρουσίαση της Κύπρου σαν Επιχειρηματικό και Επενδυτικό Κέντρο.

1. Κατά τη διάρκεια του Φόρουμ θα γίνει παρουσίαση της Κύπρου σαν Επιχειρηματικό και Επενδυτικό Κέντρο. 7 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΡΟΣ: Όλα τα Μέλη του ΚΕΒΕ Μέλη Διμερών Επιχειρηματικών Συνδέσμων Κυρίες, κύριοι, Θέμα: Επίσκεψη Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού σε Λονδίνο και Παρίσι Επιχειρηματική

Διαβάστε περισσότερα

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM minazoulovits@phrlaw.gr What is BYOD? Information Commissioner's Office

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ, Τελ Αβίβ, Ισραήλ Νοεμβρίου 2014

Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ, Τελ Αβίβ, Ισραήλ Νοεμβρίου 2014 Λευκωσία 14 Οκτωβρίου 2014 TO: Όλα τα μέλη του ΚΕΒΕ και Μέλη του Κύπρο-Ισραηλίτικου Επιχειρηματικού Συνδέσμου Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ, Τελ Αβίβ, Ισραήλ 25-27 Νοεμβρίου 2014 Το Κυπριακό Εμπορικό

Διαβάστε περισσότερα

Το Φόρουμ θα προσφωνήσει ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Γιώργος Λακκοτρύπης

Το Φόρουμ θα προσφωνήσει ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Γιώργος Λακκοτρύπης 22 Δεκεμβρίου 2014 ΠΡΟΣ: Όλα τα Μέλη του ΚΕΒΕ Μέλη Διμερών Επιχειρηματικών Συνδέσμων Κυρίες, κύριοι, Θέμα: Επίσκεψη Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού στην Τεχεράνη Επιχειρηματική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 1. Η διαφήμιση της Τράπεζας για τα "Διπλά Προνόμια από την American Express" ισχύει για συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν από κατόχους καρτών Sunmiles American Express, American

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση για Εκχώρηση Άδειας Χρήσης Δικτυακού Ονόματος με κατάληξη.cy

Αίτηση για Εκχώρηση Άδειας Χρήσης Δικτυακού Ονόματος με κατάληξη.cy ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Για Επίσημη Χρήση A/A. Αίτηση για Εκχώρηση Άδειας Χρήσης Δικτυακού Ονόματος με κατάληξη.cy A1. Στοιχεία Καταχωρουμένου Όνομα Προσώπου: Αρ. Ταυτότητας: Διεύθυνση: Αρ. Τηλεφώνου: Αρ. Φαξ: Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

EE512: Error Control Coding

EE512: Error Control Coding EE512: Error Control Coding Solution for Assignment on Finite Fields February 16, 2007 1. (a) Addition and Multiplication tables for GF (5) and GF (7) are shown in Tables 1 and 2. + 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες Συνδρομητή Subscriber s details. Οργανισμός - Organisation. Όνομα οργανισμού Name of organisation. Διεύθυνση - Address

Πληροφορίες Συνδρομητή Subscriber s details. Οργανισμός - Organisation. Όνομα οργανισμού Name of organisation. Διεύθυνση - Address Πληροφορίες Συνδρομητή Subscriber s details Οργανισμός - Organisation Όνομα οργανισμού of organisation Διεύθυνση - Address Ταχυδρομική θυρίδα P.O.Box Ταχυδρομικός τομέας Postal Code Οδός και αριθμός Street

Διαβάστε περισσότερα

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Σε όλα τα Ιατρεία Οικογενειακού

Διαβάστε περισσότερα

και τα οφέλη για τον τομέα ανάπτυξης γης και οικοδομών

και τα οφέλη για τον τομέα ανάπτυξης γης και οικοδομών www.pwc.com Η νέα φορολογική νομοθεσία (VAT) και τα οφέλη για τον τομέα ανάπτυξης γης και οικοδομών Σεπτέμβριος 2012 Χρυσήλιος Πελεκάνος chrysilios.pelekanos@cy.pwc.cy (Συνέταιρος Υπεύθυνος Έμμεσης Φορολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Προσθέστε την εξειδίκευσή μας στη δική σας Προστασία από τις συνέπειες των ηλεκτρονικών και διαδικτυακών κινδύνων

Προσθέστε την εξειδίκευσή μας στη δική σας Προστασία από τις συνέπειες των ηλεκτρονικών και διαδικτυακών κινδύνων CyberEdge ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Προσθέστε την εξειδίκευσή μας στη δική σας Προστασία από τις συνέπειες

Διαβάστε περισσότερα

Το Φόρουμ θα προσφωνήσει ο Πρόεδρος της ημοκρατίας.

Το Φόρουμ θα προσφωνήσει ο Πρόεδρος της ημοκρατίας. Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2015 ΠΡΟΣ: Όλα τα μέλη του ΚΕΒΕ Κυρίες, κύριοι, Θέμα: Επίσκεψη του Προέδρου της ημοκρατίας Ν. Αναστασιάδη στην Ουκρανία Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ Κίεβο, 11 εκεμβρίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που υποβλήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

Συντακτικές λειτουργίες

Συντακτικές λειτουργίες 2 Συντακτικές λειτουργίες (Syntactic functions) A. Πτώσεις και συντακτικές λειτουργίες (Cases and syntactic functions) The subject can be identified by asking ποιος (who) or τι (what) the sentence is about.

Διαβάστε περισσότερα

Technical Specifications Packing Code Index Τεχνικά Χαρακτηριστικά Συσκευασία Ευρετήριο Κωδικών

Technical Specifications Packing Code Index Τεχνικά Χαρακτηριστικά Συσκευασία Ευρετήριο Κωδικών Technical Specifications Packing Index 0 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Συσκευασία Ευρετήριο Κωδικών Thechnical Specifications Special Indented Fittings Σπέσιαλ Σύνδεσμοι Φις Τεχνικά Χαρακτηριστικά Grip Fittings

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Ξένη Ορολογία. Ενότητα 6: Working Capital

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Ξένη Ορολογία. Ενότητα 6: Working Capital ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ξένη Ορολογία Ενότητα 6: Working Capital Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Case 1: Original version of a bill available in only one language.

Case 1: Original version of a bill available in only one language. currentid originalid attributes currentid attribute is used to identify an element and must be unique inside the document. originalid is used to mark the identifier that the structure used to have in the

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ στη Γερμανία (Βερολίνο, Ντίσελντορφ, Μόναχο) 16-18 Ιουνίου 2015

Θέμα: Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ στη Γερμανία (Βερολίνο, Ντίσελντορφ, Μόναχο) 16-18 Ιουνίου 2015 30 Μαρτίου 2015 ΠΡΟΣ: Όλα τα Μέλη του ΚΕΒΕ και Μέλη Διμερών Επιχειρηματικών Συνδέσμων Κυρίες, κύριοι, Θέμα: Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ στη Γερμανία (Βερολίνο, Ντίσελντορφ, Μόναχο) 16-18 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση : ΤΚ : Η παρούσα αίτηση καθώς και το αποτέλεσμα αυτής εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 4 5 του Ν.1733/1987 περί απορρήτου.

Δ/νση : ΤΚ : Η παρούσα αίτηση καθώς και το αποτέλεσμα αυτής εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 4 5 του Ν.1733/1987 περί απορρήτου. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (Ο.Β.Ι.) Γιάννη Σταυρουλάκη 5, Παράδεισος Αμαρουσίου, 151 25 ΑΘΗΝΑ (τηλ.210 6183500 - fax 210 6819231) (www.obi.gr) ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΕΡΕΥΝΑΣ * Στοιχεία αιτούντος I : Ονoματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises

JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αθήνα, 1 η Ιουνίου 2010 Σχετικά με την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο «Σχέδιο Επιμερισμού Ρίσκου και Συγχρηματοδότησης» της

Διαβάστε περισσότερα

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11 Potential Dividers 46 minutes 46 marks Page 1 of 11 Q1. In the circuit shown in the figure below, the battery, of negligible internal resistance, has an emf of 30 V. The pd across the lamp is 6.0 V and

Διαβάστε περισσότερα

Proposal Form Version 1

Proposal Form Version 1 Proposal Form Version 1 1. Συμβαλλόμενα Μέρη στο Συμβόλαιο Parties to the Contract Στοιχεία Παράγοντα Ανάπτυξης Ακινήτων Developer s Details Όνομα Εταιρείας Name or Company Διεύθυνση Address Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Εγγύηση καλής λειτουργίας

Εγγύηση καλής λειτουργίας Εγγύηση καλής λειτουργίας Τα Smartphone Bitmore συνοδεύονται από Εγγύηση Καλής Λειτουργίας Δύο (2) Ετών. Please read carefully the Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους εγγύησης που συνοδεύουν το

Διαβάστε περισσότερα

Terabyte Technology Ltd

Terabyte Technology Ltd Terabyte Technology Ltd is a Web and Graphic design company in Limassol with dedicated staff who will endeavour to deliver the highest quality of work in our field. We offer a range of services such as

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ/ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ:

ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ/ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Globy Yachting Cancellation (ENGLISH VERSION: PAGES 5-8) ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ: Οι παρακάτω όροι θα έχουν την ακόλουθη ερμηνεία στο παρόν συμβόλαιο: ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΣ: Το άτομο που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΟ ΟΤΗ EMPLOYER s LIABILITY POLICY

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΟ ΟΤΗ EMPLOYER s LIABILITY POLICY ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΟ ΟΤΗ EMPLOYER s LIABILITY POLICY 1.22.2203/02.2010.v1 ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤ Ιφιγενείας 7, 2007 Λευκωσία www.ethnikiinsurance.com 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1) Abstract (To be organized as: background, aim, workpackages, expected results) (300 words max) Το όριο λέξεων θα είναι ελαστικό.

1) Abstract (To be organized as: background, aim, workpackages, expected results) (300 words max) Το όριο λέξεων θα είναι ελαστικό. UΓενικές Επισημάνσεις 1. Παρακάτω θα βρείτε απαντήσεις του Υπουργείου, σχετικά με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας. Διευκρινίζεται ότι στα περισσότερα θέματα οι απαντήσεις ήταν προφορικές (τηλεφωνικά),

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 24/3/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 24/3/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Όλοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα μικρότεροι του 10000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *4358398658* GREEK 0543/04 Paper 4 Writing May/June 2015 1 hour Candidates answer on the Question

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΟΚΙΜΩΝ CLINICAL TRIALS LIABILITY PROPOSAL FORM

ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΟΚΙΜΩΝ CLINICAL TRIALS LIABILITY PROPOSAL FORM National Union / Fire Insurance Co of Pittsburgh, PA Λεωφόρος Κηφισίας 119, 151 24 Μαρούσι, τηλ.:+ 30 210-8127600, fax:+30 210-8027189 Yποκ. Θεσσαλονίκης : Μαρίνου Αντύπα 42, 57001 Πυλαία Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

«Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων. Η μεταξύ τους σχέση και εξέλιξη.»

«Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων. Η μεταξύ τους σχέση και εξέλιξη.» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΟ ΟΤΗ EMPLOYER s LIABILITY POLICY 001.22.2204.02.2013.v3 ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤ Ιφιγενείας 7, 2007 Λευκωσία www.ethnikiinsurance.com 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *3148288373* GREEK 0543/04 Paper 4 Writing May/June 2016 1 hour Candidates answer on the Question

Διαβάστε περισσότερα

Απόκριση σε Μοναδιαία Ωστική Δύναμη (Unit Impulse) Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο. Απόστολος Σ.

Απόκριση σε Μοναδιαία Ωστική Δύναμη (Unit Impulse) Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο. Απόστολος Σ. Απόκριση σε Δυνάμεις Αυθαίρετα Μεταβαλλόμενες με το Χρόνο The time integral of a force is referred to as impulse, is determined by and is obtained from: Newton s 2 nd Law of motion states that the action

Διαβάστε περισσότερα

Βοήθεια για παιδική φροντίδα

Βοήθεια για παιδική φροντίδα GREEK Βοήθεια για παιδική φροντίδα Η Αυστραλιανή Κυβέρνηση προσφέρει διάφορες πληρωμές και υπηρεσίες για να βοηθήσει οικογένειες με τις δαπάνες της παιδικής φροντίδας όπως: Child Care Benefit για εγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

Liner Shipping Hub Network Design in a Competitive Environment

Liner Shipping Hub Network Design in a Competitive Environment Downloaded from orbit.dtu.dk on: Oct 01, 2016 Liner Shipping Hub Network Design in a Competitive Environment Gelareh, Shahin; Nickel, Stefan; Pisinger, David Publication date: 2010 Document Version Publisher's

Διαβάστε περισσότερα

Passport number (or) διαβατηρίου (ή)

Passport number (or) διαβατηρίου (ή) APPLICATION FOR DEMATERIALIZED SECURITIES SYSTEM (S.A.T.) ACCOUNT WITH THE ATHENS EXCHANGE ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ (Σ.Α.Τ.) ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Please type Latin Characters.

Διαβάστε περισσότερα

Performance of Charcoal Cookstoves for Haiti, Part 1: Results from the Water Boiling Test

Performance of Charcoal Cookstoves for Haiti, Part 1: Results from the Water Boiling Test LBNL 5021E Performance of Charcoal Cookstoves for Haiti, Part 1: Results from the Water Boiling Test Kayje Booker, Tae Won Han, Jessica Granderson, Jennifer Jones, Kathleen Lask, Nina Yang, Ashok Gadgil

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ VEHICLE AND ON-VEHICLE EQUIPMENTS FAIR

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ VEHICLE AND ON-VEHICLE EQUIPMENTS FAIR From: Turkish Embassy - Office Of Commercial Counsellor [mailto:dtati@otenet.gr] Sent: Tuesday, April 12, 2011 1:17 PM To: Turkish Embassy - Office Of Commercial Counsellor Subject: FAIR ANNOUNCEMENT AND

Διαβάστε περισσότερα

E.O.U.D.A.T.K. CMAS GREECE

E.O.U.D.A.T.K. CMAS GREECE E.O.U.D.A.T.K. CMAS GREECE '80 - CMAS.,,. EOUDATK - CMAS GREECE........ 2118,3/101/07/10-8-2007.,,......., EOUDATK - CMAS GREECE. 1. 1.1 EOUDATK - CMAS GREECE......... (.... ) 1.2, EOUDATK - CMAS GREECE,

Διαβάστε περισσότερα

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Αθήνα 1 η Απριλίου 2015 Και γιατί μας νοιάζει ή μας αφορά; Νέα Ευρωπαική νομοθεσία Τίνος είναι τα προσωπικά δεδομένα; Και λοιπόν; Τα περιστατικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες ένταξης σήματος D U N S Registered στην ιστοσελίδα σας και χρήσης του στην ηλεκτρονική σας επικοινωνία Για οποιαδήποτε ερώτηση, σας παρακαλούμε επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.  Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α 2 ειδήσεις από ελληνικές εφημερίδες: 1. Τα Νέα, 13-4-2010, Σε ανθρώπινο λάθος αποδίδουν τη συντριβή του αεροσκάφους, http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&artid=4569526&ct=2 2. Τα Νέα,

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *2517291414* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2013 1 hour 30 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Centre No. Candidate No. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Materials required for examination Nil Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 LEGISLATIVE FRAMEWORK Regulation 1083/2006 (general provisions for ERDF). Regulation 1080/2006 (ERDF) Regulation 1028/2006 (Implementing

Διαβάστε περισσότερα

Based on the provisions of paragraph (2) of section 10D of the Streets and Buildings Regulation (Amendment) Law of 2011

Based on the provisions of paragraph (2) of section 10D of the Streets and Buildings Regulation (Amendment) Law of 2011 REPUBLIC OF CYPRUS THE STREETS AND BUILDINGS REGULATION LAW STATEMENT OF INTENT FOR THE LEGALISATION OF EXISTING BUILDINGS OR / AND BUILDING PLOTS UNDER DEVELOPMENT Based on the provisions of paragraph

Διαβάστε περισσότερα

Κύπρος: Ανταλλαγή Πληροφοριών για Φορολογικά Θέματα μεταξύ Φορολογικών Αρχών

Κύπρος: Ανταλλαγή Πληροφοριών για Φορολογικά Θέματα μεταξύ Φορολογικών Αρχών YEARS OF EXCELLENCE Κύπρος: Ανταλλαγή Πληροφοριών για Φορολογικά Θέματα μεταξύ Φορολογικών Αρχών Λόγοι για Ανταλλαγή Πληροφοριών Ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο διμερούς συμφωνίας Σύμφωνα με μια διμερή

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

Code Breaker. TEACHER s NOTES

Code Breaker. TEACHER s NOTES TEACHER s NOTES Time: 50 minutes Learning Outcomes: To relate the genetic code to the assembly of proteins To summarize factors that lead to different types of mutations To distinguish among positive,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS CHAPTER 5 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS EXERCISE 104 Page 8 1. Find the positive root of the equation x + 3x 5 = 0, correct to 3 significant figures, using the method of bisection. Let f(x) =

Διαβάστε περισσότερα

IATA DOMESTIC AGENT CHANGE GUIDE. Greece

IATA DOMESTIC AGENT CHANGE GUIDE. Greece IATA DOMESTIC AGENT CHANGE GUIDE Greece FEES FOR CHANGES - IATA TRAVEL AGENT CHECK LIST Change of Ownership If this represents a complete change of ownership of the Agency then the following documents

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικοί Κανονισµοί ΕΤΕΚ που καθορίζουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις, όρους και απαιτήσεις Υποχρεωτικής Ασφάλισης

Εσωτερικοί Κανονισµοί ΕΤΕΚ που καθορίζουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις, όρους και απαιτήσεις Υποχρεωτικής Ασφάλισης Εσωτερικοί Κανονισµοί ΕΤΕΚ που καθορίζουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις, όρους και απαιτήσεις Υποχρεωτικής Ασφάλισης Επαγγελµατικής Ευθύνης για σκοπούς εγγραφής εταιριών περιορισµένης ευθύνης στο µητρώο Εταιριών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΤΝΑΜΙΚΗ ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΓΙΑ ΣΟ ΓΔΝΙΚΟ ΚΑΣΑΣΗΜΑ ΚΡΑΣΗΗ ΓΡΔΒΔΝΧΝ ΜΔ ΣΗ ΒΟΗΘΔΙΑ PHP MYSQL Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Υξήζηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά.

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Διαστημικό εστιατόριο του (Μ)ΑστροΈκτορα Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Μόλις μια παρέα πελατών κάτσει σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

1. Είτε σε μόνιμη κατοικία, 2. είτε σε εξοχική κατοικία.

1. Είτε σε μόνιμη κατοικία, 2. είτε σε εξοχική κατοικία. Λένορμαν 98 (2 ος όροφος) 10444 Αθήνα Τηλ.: 210 51 50 504-210 51 53 753 Fax: 210 51 39 626 e-mail: nicolako@otenet.gr info@prooptiki-insurance.gr website: www.prooptiki-insurance.gr Ασφάλιση Κατοικιών

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων Φροντιστήριο 9: Transactions - part 1 Δημήτρης Πλεξουσάκης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Tutorial on Undo, Redo and Undo/Redo

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς: Όλα τα Μέλη Από : Γενικό Γραμματέα. Αγαπητά Μέλη,

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Προς: Όλα τα Μέλη Από : Γενικό Γραμματέα. Αγαπητά Μέλη, Προς: Όλα τα Μέλη Από : Γενικό Γραμματέα Αγαπητά Μέλη, ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2015/1148 του Συμβουλίου της Ε.Ε. της 14 ης Ιουλίου 2015 για την τροποποίηση της απόφασης 2010/413/ΚΕΠΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΛΗΣΗΣ /CORDED PHONE WITH CALLER ID ΜΟΝΤΕΛΟ/MODEL: TM09-448 DC48V Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Section 1: Listening and Responding/ Aκουστική εξέταση Στο πρώτο μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εταιρικής Περιβαλλοντικής Ευθύνης Μάρτιος 2013 Γιάννης Τελεβαντίδης Επιχειρησιακός Διευθυντής

Πρόγραμμα Εταιρικής Περιβαλλοντικής Ευθύνης Μάρτιος 2013 Γιάννης Τελεβαντίδης Επιχειρησιακός Διευθυντής www.pwc.com/cy Πρόγραμμα Εταιρικής Περιβαλλοντικής Ευθύνης Μάρτιος 2013 Γιάννης Τελεβαντίδης Επιχειρησιακός Διευθυντής Ημερήσια Διάταξη 1. Εισαγωγή 1. Περιβαλλοντική Πολιτική 3. Ενέργειες που συμβάλλουν

Διαβάστε περισσότερα

Homework 3 Solutions

Homework 3 Solutions Homework 3 Solutions Igor Yanovsky (Math 151A TA) Problem 1: Compute the absolute error and relative error in approximations of p by p. (Use calculator!) a) p π, p 22/7; b) p π, p 3.141. Solution: For

Διαβάστε περισσότερα

SAINT CATHERINE S GREEK SCHOOL ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

SAINT CATHERINE S GREEK SCHOOL ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ SAINT CATHERINE S GREEK SCHOOL ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ WELCOME TO ST. CATHERINE S GREEK SCHOOL! WEEKDAY GREEK SCHOOL - REGISTRATION FORM SCHOOL YEAR 2016-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματική ιδιοκτησία και ιατρικά επιστημονικά έργα

Πνευματική ιδιοκτησία και ιατρικά επιστημονικά έργα 8 ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE 25(1), 2008 Moreover, a letter of appreciation should be sent to all corresponding authors who decide to submit their work to the Journal, even in cases when regrettably

Διαβάστε περισσότερα

VBA ΣΤΟ WORD. 1. Συχνά, όταν ήθελα να δώσω ένα φυλλάδιο εργασίας με ασκήσεις στους μαθητές έκανα το εξής: Version 25-7-2015 ΗΜΙΤΕΛΗΣ!!!!

VBA ΣΤΟ WORD. 1. Συχνά, όταν ήθελα να δώσω ένα φυλλάδιο εργασίας με ασκήσεις στους μαθητές έκανα το εξής: Version 25-7-2015 ΗΜΙΤΕΛΗΣ!!!! VBA ΣΤΟ WORD Version 25-7-2015 ΗΜΙΤΕΛΗΣ!!!! Μου παρουσιάστηκαν δύο θέματα. 1. Συχνά, όταν ήθελα να δώσω ένα φυλλάδιο εργασίας με ασκήσεις στους μαθητές έκανα το εξής: Εγραφα σε ένα αρχείο του Word τις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ ΣΕ Φ/Β ΠΑΡΚΟ 80KWp

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ ΣΕ Φ/Β ΠΑΡΚΟ 80KWp ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης Α.Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η διαμόρφωση επικοινωνιακής στρατηγικής (και των τακτικών ενεργειών) για την ενδυνάμωση της εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ιπλωµατική Εργασία του φοιτητή του τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Economics Alert. 10 ο Διάταγμα για περιορισμούς στις τραπεζικές συναλλαγές. 25 Απριλίου 2013

Economics Alert. 10 ο Διάταγμα για περιορισμούς στις τραπεζικές συναλλαγές. 25 Απριλίου 2013 Economics Alert 25 Απριλίου 2013 10 ο Διάταγμα για περιορισμούς στις τραπεζικές συναλλαγές 1.To παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί της Επιβολής Προσωρινών Περιοριστικών Μέτρων στις Συναλλαγές σε Περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Indirect Tax Update Issue 109A

Indirect Tax Update Issue 109A Indirect Tax Update Issue 109A 23 rd November 2015 Reduced VAT rate for the supply of gas (LPG) in cylinders The present update supplements Indirect Tax Update 109 circulated on 6 th October advising of

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ-ΟΦΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2030

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του παρόντος δικτυακού τόπου διέπεται από τους κατωτέρω όρους, από τις σχετικές διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Κατ/νση Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Μοντέλα στρατηγικής διοίκησης και

Διαβάστε περισσότερα

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι She selects the option. Jenny starts with the al listing. This has employees listed within She drills down through the employee. The inferred ER sttricture relates this to the redcords in the databasee

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοι Είμαστε. Η Premier Guarantee στην Κύπρο. Ο Ασφαλιστικός μας Οργανισμός

Ποιοι Είμαστε. Η Premier Guarantee στην Κύπρο. Ο Ασφαλιστικός μας Οργανισμός Οι Υπηρεσίες μας Ποιοι Είμαστε Η Premier Guarantee κατέχει ηγετική θέση στην Ευρώπη ως παροχέας Ασφάλειας επί των Λανθανόντων Eλαττωμάτων (Latent Defects). Από το 1997, έχουμε εκδώσει καλύψεις σε έργα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ Λεμεσός 2012 i ii ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ»

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ» «Εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

*2354431106* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2009

*2354431106* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2009 UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *2354431106* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2009 1 hour 30 minutes

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ Λεμεσός, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Σπουδάστρια: Διαούρτη Ειρήνη Δήμητρα Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Το franchising ( δικαιόχρηση ) ως µέθοδος ανάπτυξης των επιχειρήσεων λιανικού εµπορίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ "

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα