ΠΟΛ:1052 ΑΓΑ: 69ΔΡΖ-5Β8 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 20 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΟΛ:1052 ΑΓΑ: 69ΔΡΖ-5Β8 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 20 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 20 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΗ Α ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε : Καξ. εξβίαο 10 Σ.Κ. : , Αζήλα Σειέθσλν : , 326 FAX : ΠΟΛ:1052 ΠΡΟ: ΑΠΟΓΔΚΣΔ Π.Γ. ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη άρθρων ηοσ ν.4172/2013 (ΦΔΚ 167 Α ). αο θνηλνπνηνύκε ηα άξζξα 17, 18 θαη 19 ηνπ λ.4172/2013 (ΦΔΚ 167 Α ) θαη ζαο παξέρνπκε ηηο αθόινπζεο νδεγίεο γηα ηελ νξζή θαη νκνηόκνξθε εθαξκνγή ηνπο: Με ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 17, 18 θαη 19 ηνπ λ.4172/2013 αλαγλσξίδεηαη ε δπλαηόηεηα κείσζεο ηνπ πξνθύπηνληνο θόξνπ γηα δαπάλεο ηαηξηθήο θαη λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο, γηα δσξεέο πξνο ζπγθεθξηκέλνπο θνξείο θαη ιόγσ αλαπεξίαο. ην πεδίν εθαξκνγήο ησλ ελ ιόγσ δηαηάμεσλ δελ εκπίπηνπλ κόλν νη κηζζσηνί θαη νη ζπληαμηνύρνη, αιιά όινη νη θνξνινγνύκελνη, αλεμαξηήησο ηεο θαηεγνξίαο εηζνδήκαηνο πνπ απνθηνύλ θαη εθόζνλ πιεξνύλ ηηο πξνϋπνζέζεηο πνπ ζέηεη ην νηθείν λνκνζεηηθό πιαίζην, θαζόζνλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 17, 18 θαη 19 δελ παξαπέκπνπλ ζηελ θιίκαθα ηνπ άξζξνπ 15 (θιίκαθα θνξνιόγεζεο κηζζσηώλ ζπληαμηνύρσλ), όπσο ζπκβαίλεη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ.4172/2013. Δηδηθόηεξα, νξίδνληαη ηα αθόινπζα: Άρθρο 17 Πρόζθεηες μειώζεις θόροσ Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 17 πξνβιέπεηαη κείσζε θόξνπ, θαηά δηαθόζηα (200) επξώ, από ην πνζό θόξνπ πνπ πξνθύπηεη θαηά ηελ εθθαζάξηζε ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, γηα ηνλ ίδην ην θνξνινγνύκελν θαη γηα θαζέλα από ηα εμαξηώκελα κέιε ηνπ (όπσο απηά πξνζδηνξίδνληαη ζην άξζξν 11 ηνπ ίδηνπ λόκνπ), εθόζνλ ν ίδηνο ν θνξνινγνύκελνο θαη ηα εμαξηώκελα κέιε ηνπ: α) είλαη πξόζσπα κε ηνπιάρηζηνλ εμήληα επηά ηνηο εθαηό (67%) αλαπεξία, ε νπνία πηζηνπνηείηαη κε ηελ γλσκάηεπζε ηεο αξκόδηαο πγεηνλνκηθήο επηηξνπήο ηνπ Κέληξνπ Πηζηνπνίεζεο Αλαπεξίαο 1

2 (ΚΔ.Π.Α) ή ηεο Αλσηάηεο ηνπ ηξαηνύ Τγεηνλνκηθήο Τπεξεζίαο (Α..Τ.Δ). Καηά ξεηή πξόβιεςε ηνπ λόκνπ δελ ιακβάλεηαη ππόςε επαγγεικαηηθή ή αζθαιηζηηθή αλαπεξία. ηηο ελ ιόγσ γλσκαηεύζεηο, πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ δεθηέο, ζα πξέπεη λα δηαπηζηώλεηαη θαη βεβαηώλεηαη ξεηά ην πνζνζηό ηεο αλαπεξίαο ηνπ πξνζώπνπ πνπ αθνξά, θαζώο θαη ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ πξνβιέπεηαη όηη ζα δηαξθέζεη ε ελ ιόγσ αλαπεξία. εκεηώλεηαη όηη νη ήδε εθδνζείζεο γλσκαηεύζεηο πξηλ ηελ (εκεξνκελία έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΚΔ.Π.Α) από ηηο πγεηνλνκηθέο επηηξνπέο ησλ λνκαξρηώλ, κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ αλαγλώξηζε ηεο ππόςε θνξνινγηθήο ειάθξπλζεο επ αόξηζηνλ, αλ πξόθεηηαη γηα επ αόξηζηνλ θξίζε, ή αιιηώο κέρξη ηελ εκεξνκελία πνπ ιήγεη ε ηζρύο ηνπο. ε πεξίπησζε πνπ έρνπλ εθδνζεί ειιηπείο γλσκαηεύζεηο, δελ ζα γίλνληαη δεθηέο γηα ηελ αλαγλώξηζε ηεο ελ ιόγσ θνξνινγηθήο ειάθξπλζεο. Δπηπιένλ, γηα ηελ ηαπηόηεηα ηνπ λνκηθνύ ιόγνπ θαη ιακβάλνληαο ππόςε όηη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ.3863/2010, από , θαηαξγήζεθαλ όιεο νη Δπηηξνπέο πηζηνπνίεζεο αλαπεξίαο πνπ ιεηηνπξγνύζαλ ζηνπο Φνξείο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, ζηηο λνκαξρίεο θαη ην Γεκόζην, κε εμαίξεζε ηηο Αλώηαηεο Τγεηνλνκηθέο Δπηηξνπέο, ηξαηνύ (Α..Τ.Δ), Ναπηηθνύ (Α.Ν.Τ.Δ), Αεξνπνξίαο (Α.Α.Τ.Δ.) θαη ηελ Αλώηαηε Τγεηνλνκηθή Δπηηξνπή ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, νη νπνίεο εμαθνινπζνύλ λα αζθνύλ ηα θαζήθνληά ηνπο, δηεπθξηλίδεηαη όηη, γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο αλαπεξίαο ηνπ θνξνινγνπκέλνπ, γίλνληαη δεθηέο, πιελ ησλ γλσκαηεύζεσλ ηεο Α..Τ.Δ θαη νη γλσκαηεύζεηο πνπ εθδίδνληαη από ηηο ηξεηο ηειεπηαίεο πξναλαθεξζείζεο πγεηνλνκηθέο επηηξνπέο (Α.Ν.Τ.Δ, Α.Α.Τ.Δ., Α.Τ.Δ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο), έζησ θαη αλ δελ θαηνλνκάδνληαη ξεηά ζην λόκν. β) είλαη αα) αλάπεξνη αμησκαηηθνί θαη νπιίηεο, νη νπνίνη έρνπλ απνζηξαηεπζεί ή/θαη ββ) αμησκαηηθνί πνπ ππέζηεζαλ ηξαύκα ή λόζεκα ην νπνίν επήιζε ιόγσ θαθνπρηώλ ζε πνιεκηθή πεξίνδν. Οη πην πάλσ αλάπεξνη αμησκαηηθνί θαη νπιίηεο ηεο ππνπεξίπησζεο αα) δηθαηνύληαη ηελ ελ ιόγσ κείσζε θόξνπ, αλεμάξηεηα από ην εάλ ε αλαπεξία ηνπο πξνήιζε από πνιεκηθή αηηία ή ζε εηξεληθή πεξίνδν, θαζώο επίζεο θαη αλεμάξηεηα από ην εάλ νθείιεηαη ή όρη ζηελ ππεξεζία. Δπίζεο, νη πην πάλσ αλάπεξνη αμησκαηηθνί θαη νπιίηεο δηθαηνύληαη ηελ ελ ιόγσ κείσζε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ έρνπλ απνθηήζεη δηθαίσκα γηα ηε ιήςε ζύληαμεο από ην δεκόζην ηακείν, ιόγσ ηεο ηδηόηεηαο ηνπο απηήο, ε νπνία δελ ηνπο θαηαβάιιεηαη, είηε γηαηί ν δηθαηνύρνο αλάπεξνο δηνξίζηεθε ζε έκκηζζε δεκόζηα ζέζε θαη από ην λόκν δε κπνξεί λα εηζπξάηηεη, ηαπηόρξνλα, κηζζό θαη ζύληαμε, είηε γηαηί ν δηθαηνύρνο αλάπεξνο παξαηηήζεθε από απηό ην δηθαίσκα επεηδή επέιεμε ηε ζύληαμε πνπ δηθαηνύηαη κε βάζε ηα ρξόληα ππεξεζίαο ηνπ ζην Γεκόζην. γ) είλαη ζύκαηα πνιέκνπ ή ηξνκνθξαηηθώλ ελεξγεηώλ πνπ δηθαηνύληαη λα ιακβάλνπλ ζύληαμε από πνιεκηθή αηηία. ηα ζύκαηα πνιέκνπ ή ηξνκνθξαηηθώλ ελεξγεηώλ ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηα κέιε ησλ νηθνγελεηώλ αμησκαηηθώλ θαη νπιηηώλ πνπ απεβίσζαλ θαηά ηελ εθηέιεζε δηαηεηαγκέλεο ππεξεζίαο (ζε εηξεληθή πεξίνδν) θαη ηα νπνία δηθαηνύληαη λα ιακβάλνπλ ζύληαμε από ηνλ Κξαηηθό 2

3 Πξνϋπνινγηζκό. Γηεπθξηλίδεηαη όηη ζηελ έλλνηα ησλ ζπκάησλ πνιέκνπ ππάγνληαη θαη νη άκαρνη πνπ έπαζαλ από πνιεκηθά γεγνλόηα θαη ιακβάλνπλ ζύληαμε από πνιεκηθή αηηία. δ) είλαη πξόζσπα πνπ δηθαηνύληαη ζύληαμε από ην δεκόζην ηακείν σο αλάπεξνη ή ζύκαηα εζληθήο αληίζηαζεο ή εκθπιίνπ πνιέκνπ. Αλάπεξνη εζληθήο αληίζηαζεο, ζύκθσλα κε ην λ.1543/1985 (ΦΔΚ 73 Α ), είλαη νη αγσληζηέο Δζληθήο Αληίζηαζεο ησλ νπνίσλ ε ηδηόηεηα απηή έρεη αλαγλσξηζζεί ζύκθσλα κε ην λ.1285/1982 (ΦΔΚ 115 Α ) θαη νη νπνίνη δηθαηώζεθαλ ζύληαμεο από ην δεκόζην ηακείν επεηδή έπαζαλ δηαξθή αλαπεξία, κε πνζνζηό κείσζεο ηεο ηθαλόηεηαο γηα εξγαζία ηνπιάρηζηνλ 25%: - από ηξαύκαηα πνπ πξνμελήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ππεξεζίαο ηνπο ζηελ Δζληθή Αληίζηαζε θαη εμαηηίαο ηεο δξάζεο ηνπο ζ απηή, θαζώο θαη από ηξαύκαηα πνπ πξνμελήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αηρκαισζίαο ή ηεο νκεξίαο ή ηεο θπιάθηζεο ή ηνπ εγθιεηζκνύ ζε ζηξαηόπεδα ζπγθέληξσζεο πνπ νθείινληαλ ζηελ αληηζηαζηαθή δξάζε ηνπο ή ζε αληίπνηλα γηα απηήλ ή ζηελ ηδηόηεηά ηνπο σο κειώλ ησλ νξγαλώζεσλ ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ.1285/1982 ή σο κεκνλσκέλσλ αγσληζηώλ. - Από λνζήκαηα πνπ είλαη απόηνθα ησλ θαθνπρηώλ θαηά ηελ ππεξεζία ζηελ Δζληθή Αληίζηαζε, ηελ αηρκαισζία, ηε θπιάθηζε ή ηελ νκεξία ιόγσ ηεο αληηζηαζηαθήο δξάζεο ή θαηά ηνλ εγθιεηζκό ζε ζηξαηόπεδα ζπγθέληξσζεο γηα ηε δξάζε ηνπο απηή ή ηελ ηδηόηεηά ηνπο σο κειώλ ησλ νξγαλώζεσλ ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ.1285/1982 ή σο κεκνλσκέλσλ αγσληζηώλ. - Από νμέα λνζήκαηα εθόζνλ απηά εθδειώζεθαλ ζηε δηάξθεηα ηεο δξάζεο ζηελ Δζληθή Αληίζηαζε θιπ. Θύκαηα Δζληθήο Αληίζηαζεο είλαη: - Οη νηθνγέλεηεο ησλ πξναλαθεξζέλησλ αλαπήξσλ πνπ πεζαίλνπλ κεηά ηε ζπληαμηνδόηεζή ηνπο - Οη νηθνγέλεηεο ησλ αγσληζηώλ ηεο Δζληθήο Αληίζηαζεο ηνπ λ.1285/1982 πνπ ζαλαηώζεθαλ ή εθηειέζηεθαλ ή πέζαλαλ ή εμαθαλίζηεθαλ θάησ από ηηο πεξηζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη πην πάλσ - Οη νηθνγέλεηεο ησλ αλσηέξσ αλαπήξσλ, νη νπνίνη πέζαλαλ έσο ηελ έλαξμε ηεο ηζρύνο ηνπ λ.1543/1985 θαη είραλ ηηο πξνϋπνζέζεηο ζπληαμηνδόηεζεο ζύκθσλα κε ην λόκν απηό - Οη νηθνγέλεηεο εθείλσλ πνπ είραλ ηηο πξνϋπνζέζεηο ζπληαμηνδόηεζεο ζύκθσλα κε ην λόκν απηό θαη πέζαλαλ κεηά ηε δεκνζίεπζή ηνπ ρσξίο λα έρεη αλαγλσξηζζεί ην δηθαίσκά ηνπο γηα ζύληαμε κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ζπληαμηνδνηήζεθαλ από ην δεκόζην ηακείν γηα ην ιόγν απηό. Αλάπεξνη εκθπιίνπ πνιέκνπ, ζύκθσλα κε ην λ.1863/1989 όπσο ηζρύεη, είλαη όζνη δηθαηώζεθαλ ζύληαμεο από ην δεκόζην ηακείν θαηά ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 2 θαη 14 ηνπ λ.1543/1985 επεηδή είραλ εληαρζεί ζε αληαξηηθέο νκάδεο ή νξγαλώζεηο ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ.1285/1982 ή ζην «Γεκνθξαηηθό ηξαηό» θαη θαηέζηεζαλ δηαξθώο αλίθαλνη ζπλεπεία νπνηνπδήπνηε παζήκαηνο, ηξαύκαηνο ή λόζνπ πνπ νθείιεηαη απνθιεηζηηθά ζηηο εκθύιηεο ζπγθξνύζεηο ή ζπκπινθέο ή ζε βίαηα πεξηζηαηηθά ή ζε αληίπνηλα ή ζε θαθνπρίεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θπιάθηζεο ή ζε εθηόπηζε ή ζε εμνξίεο, γηα ηε δξάζε ηνπο ή ηα θνηλσληθά ηνπο θξνλήκαηα, εθόζνλ απνδεδεηγκέλα ην πάζεκα έρεη 3

4 άκεζε ζρέζε κε ηηο ζπγθξνύζεηο απηέο θαη εθόζνλ απηό έιαβε ρώξα θαζ όιν ην ρξνληθό δηάζηεκα από ηελ απνρώξεζε ησλ ζηξαηεπκάησλ θαηνρήο κέρξη ηε ιήμε ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ ή θαη κεηά ηε ιήμε ηνπ εθόζνλ θαηέζηεζαλ αλίθαλνη ζπλεπεία λόζνπ πνπ νθείιεηαη ζε θαθνπρίεο ή ζε εθηνπίζεηο ή ζε εμνξίεο (ε λόζνο ζηελ ηειεπηαία απηή πεξίπησζε ζα πξέπεη λα εθδειώζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ γεγνλόησλ απηώλ ή κέζα ζε έλα εμάκελν από ηε ιήμε ηνπ). Δπίζεο, αλάπεξνη εκθπιίνπ πνιέκνπ είλαη όζνη δελ έρνπλ εληαρζεί ζε αληαξηηθέο νκάδεο ή νξγαλώζεηο ή ζην «Γεκνθξαηηθό ηξαηό» θαη θαηέζηεζαλ δηαξθώο αλίθαλνη ζπλεπεία ηξαύκαηνο πνπ νθείιεηαη απνθιεηζηηθά ζηηο ίδηεο, όπσο αλσηέξσ αηηίεο, θαζώο θαη ζε έθξεμε βιεκάησλ ή εθξεθηηθώλ κεραλεκάησλ θάζε είδνπο πνπ ηνπνζεηήζεθαλ ή εγθαηαιείθζεθαλ από ηνλ «Δζληθό» ή ην «Γεκνθξαηηθό ηξαηό» ή από άιιεο έλνπιεο νξγαλώζεηο θαη αλ αθόκε ν ηξαπκαηηζκόο απηόο επήιζε κεηά ηε ιήμε ησλ εκθπιίσλ ζπγθξνύζεσλ. Θύκαηα εκθπιίνπ πνιέκνπ είλαη νη ρήξεο, νη γνλείο, ηα αλήιηθα άγακα ηέθλα, ηα αλάπεξα ηέθλα θαη νη αλάπεξεο άγακεο ή δηαδεπγκέλεο ζπγαηέξεο κε πνζνζηό αλαπεξίαο άλσ ηνπ 67% όζσλ από ηνπο πην πάλσ αλαθεξόκελνπο ζθνηώζεθαλ ή εθηειέζηεθαλ ή πέζαλαλ ή εμαθαλίζηεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξναλαθεξνκέλσλ εκθπιίσλ ζπγθξνύζεσλ θαη κεηά ηε ιήμε ησλ ζπγθξνύζεσλ απηώλ, όρη όκσο πέξαλ ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 1955, θαζώο θαη όζσλ πεζαίλνπλ κεηά ηελ απόθηεζε δηθαηώκαηνο ζύληαμεο ή, ελώ είραλ ηηο πξνϋπνζέζεηο ζπληαμηνδόηεζεο πέζαλαλ κέρξη ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ λ.1863/1989, ή κεηά από απηήλ, ρσξίο λα έρνπλ αλαγλσξίζεη δηθαίσκα ζύληαμεο. Άρθρο 18 Μειώζεις θόροσ για ιαηρικές δαπάνες Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 18 παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα έθπησζεο από ην πνζό ηνπ θόξνπ πνπ πξνθύπηεη θαηά ηελ εθθαζάξηζε ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, πνζνζηνύ δέθα ηνηο εθαηό (10%) ησλ εηήζησλ εμόδσλ ηαηξηθήο θαη λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο πνπ θαηαβάιιεη ν θνξνινγνύκελνο, ζηελ εκεδαπή ή ηελ αιινδαπή, κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ηα έμνδα απηά ππεξβαίλνπλ ην πέληε (5%) ηνηο εθαηό ηνπ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηόο ηνπ. εκεηώλεηαη όηη ην πνζό ηεο έθπησζεο, αλεμάξηεηα από ην ζπλνιηθό πνζό ηεο δαπάλεο γηα ηαηξηθή θαη λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε, δε κπνξεί λα ππεξβεί ηηο ηξεηο (3.000) επξώ, γηα θάζε θνξνινγνύκελν. Πεξαηηέξσ, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ ηδίνπ σο άλσ άξζξνπ θαη λόκνπ πεξηγξάθεηαη ε έλλνηα ησλ εμόδσλ ηαηξηθήο θαη λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, νξίδεηαη όηη σο έμνδα ηαηξηθήο θαη λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο ζεσξνύληαη, θαηά ην κέξνο πνπ δελ θαιύπηνληαη από αζθαιηζηηθά ηακεία ή/θαη αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, νη θαησηέξσ δαπάλεο: α) νη ακνηβέο πνπ θαηαβάιινληαη ζε ηαηξνύο θαη ηαηξηθά θέληξα, όισλ ησλ εηδηθνηήησλ γηα ηαηξηθέο επηζθέςεηο, εμεηάζεηο θαη ζεξαπείεο. ηηο δαπάλεο απηέο πεξηιακβάλνληαη θαη νη ακνηβέο πνπ θαηαβάιινληαη ζε νδνληηάηξνπο, νξζνδνληηθνύο θαη γλαζνρεηξνπξγνύο γηα νδνληνζεξαπεία, νδνληνπξνζζεηηθή (γηα νπνηνδήπνηε είδνο πξνζζεηηθήο εξγαζίαο, αλεμάξηεηα από ην πιηθό πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζ απηήλ) θαη γλαζνρεηξνπξγηθή. 4

5 Ζ αλαθνξά ηεο αλσηέξσ δηάηαμεο ζηηο ηαηξηθέο επηζθέςεηο είλαη επξύηαηε θαη θαηά ζπλέπεηα ζηελ έλλνηα απηώλ πεξηιακβάλνληαη όρη κόλν νη απιέο επηζθέςεηο ζην ηαηξείν πξνο δηαπίζησζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, αιιά θαη εθείλεο νη επηζθέςεηο θαηά ηηο νπνίεο παξέρεηαη θαη ηαηξηθή πεξίζαιςε ή παξεκθεξείο ηαηξηθέο ππεξεζίεο γηα ζεξαπεία πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ αζζελνύο, θαη νη νπνίεο πξαγκαηνπνηνύληαη ύζηεξα από ζρεηηθή γλσκνδόηεζε θαη παξαπνκπή από ην ζεξάπνληα ηαηξό ηνπ πάζρνληνο (ή από λνζνθνκείν). Παξαδείγκαηα ηέηνησλ ηαηξηθώλ ππεξεζηώλ είλαη ε θπζηθνζεξαπεία, ε ινπηξνζεξαπεία, ε ινγνζεξαπεία, ε παξνρή ππεξεζηώλ από ςπρνιόγν θιπ. Ωζηόζν, δηεπθξηλίδεηαη όηη ζηηο ελ ιόγσ δαπάλεο πεξηιακβάλεηαη κόλν ε δαπάλε παξνρήο ππεξεζηώλ γηα θάζε αγσγή θαη όρη ε δαπάλε γηα εηζηηήξηα κεηάβαζεο θαη επηζηξνθήο ή γηα ελνίθην δηακνλήο ζην ηόπν πνπ παξέρνληαη νη ηαηξηθέο ππεξεζίεο. β) ηα έμνδα λνζειείαο πνπ θαηαβάιινληαη ζε λνζειεπηηθά ηδξύκαηα ή ηδησηηθέο θιηληθέο, θαζώο θαη νη δαπάλεο πνπ θαηαβάιινληαη γηα δηαξθή θάιπςε ηαηξηθώλ αλαγθώλ. ηελ έλλνηα ηνπ όξνπ «έμνδα λνζειείαο» πεξηιακβάλεηαη θάζε δαπάλε πνπ αθνξά ζηελ ηαηξηθή θαη λνζειεπηηθή θξνληίδα πνπ παξέρεηαη κέζα ζε λνζειεπηηθό ίδξπκα ή ζε ηδησηηθή θιηληθή, θαζώο θαη θάζε άιιε δαπάλε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη γηα ηνλ αζζελή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λνζειείαο ηνπ κέζα ζε απηό, ελώ δελ πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε γηα ηε κεηαθίλεζε ηνπ αζζελνύο θαη ηνπ ζπλνδνύ ηνπ, από ηελ πόιε ή ην ρσξηό πνπ θαηνηθεί ζηελ πόιε ηνπ εζσηεξηθνύ ή ηνπ εμσηεξηθνύ πνπ βξίζθεηαη ην λνζνθνκείν ή ε θιηληθή πνπ λνζειεύηεθε ν αζζελήο θαη ε δαπάλε γηα ηε δηακνλή ηνπ ζε μελνδνρείν, ζε πεξίπησζε πνπ ε θύζε ηεο αζζέλεηάο ηνπ ην επέηξεπε θαη δελ ήηαλ δπλαηή ε είζνδόο ηνπ ζην λνζνθνκείν ή ηελ θιηληθή από έιιεηςε θιηλώλ. Δπηπιένλ, δηεπθξηλίδεηαη όηη δηαξθή θάιπςε ηαηξηθώλ ππεξεζηώλ πξνζθέξνπλ θάπνηεο επηρεηξήζεηο πνπ ζπλάπηνπλ έγγξαθεο ζπκβάζεηο νξηζκέλνπ ρξόλνπ (π.ρ. ηξίκελεο, εμάκελεο, εηήζηεο) κε θπζηθά πξόζσπα, ζύκθσλα κε ηηο νπνίεο νη επηρεηξήζεηο απηέο αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε λα ηνπο παξέρνπλ ηαηξηθέο ππεξεζίεο θαη εμεηάζεηο ζε ζπκβεβιεκέλα δηαγλσζηηθά θέληξα δηαθόξσλ εηδηθνηήησλ, θιηληθέο θαη κε ζπλεξγαδόκελνπο ηαηξνύο, όπνηε ρξεηαζηνύλ, κέζα ζην ρξνληθό δηάζηεκα ηεο ζύκβαζεο, έλαληη ζπλδξνκήο, ε νπνία θαζνξίδεηαη αλάινγα κε ηελ ειηθία ησλ ζπκβαιινκέλσλ θαη θαηαβάιιεηαη είηε κεληαίσο, είηε εθάπαμ. Οη ηαηξηθέο ππεξεζίεο παξέρνληαη άκεζα, ζε εηθνζηηεηξάσξε βάζε, είηε ζην ηαηξηθό θέληξν, είηε ζην ζπίηη, ζε όζεο πεξηπηώζεηο απηό επηηξέπεηαη αλάινγα κε ηελ εηδηθόηεηα ηνπ γηαηξνύ (π.ρ. παζνιόγνπ, θαξδηνιόγνπ). Σα πνζά ηεο ζπλδξνκήο πνπ θαηαβάιινληαη ζπλνιηθά εηεζίσο, πεξηιακβάλνληαη ζην ζύλνιν ησλ δαπαλώλ ηαηξηθήο θαη λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο ηνπ θνξνινγνπκέλνπ. γ) ηα έμνδα γηα ηαηξηθή θαη θαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε γεληθά. ηα έμνδα θαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο ζπκπεξηιακβάλνληαη, πέξαλ ησλ ζρεηηθώλ εμόδσλ πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη ζην πιαίζην λνζειείαο ηνπ αζζελνύο ζε λνζειεπηηθό ίδξπκα θαη ηα έμνδα πνπ θαηαβάιιεη ν ίδηνο ν θνξνινγνύκελνο γηα ηελ αγνξά θαξκάθσλ ζηα θαξκαθεία, ηα νπνία πξννξίδνληαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ ή γηα αλαθνύθηζε από ηε λνζεξή ηνπ θαηάζηαζε. Δπίζεο, πεξηιακβάλνληαη θαη ηα έμνδα γηα 5

6 αλαιώζηκν πγεηνλνκηθό πιηθό ην νπνίν πξνκεζεύεηαη ν θνξνινγνύκελνο, θαηόπηλ αηηηνινγεκέλεο ηαηξηθήο γλσκάηεπζεο. Παξαδείγκαηα ηέηνηνπ πιηθνύ απνηεινύλ ηα αλαιώζηκα πιηθά δηαβήηε (ηαηλίεο κέηξεζεο, βειόλεο, θιπ), ζπζθεπέο έγρπζεο θαξκάθσλ, επηζέκαηα γηα θαηαθιύζεηο, δηαβεηηθά, θιεβηθά, αξηεξηαθά έιθε, εγθαύκαηα, νζηνκηθά πιηθά (είδε θνινζηνκίαο, εηιενζηνκίαο, νπξεηεξνζηνκίαο θιπ), αλαιώζηκα ηξαρεηνζηνκηώλ (ηξαρεηνζσιήλεο, θαζεηήξεο αλαξξόθεζεο θιπ), αλαιώζηκα είδε γηα πάζρνληεο από κεζνγεηαθή αλαηκία (θαζεηήξεο, πεηαινύδεο απνζηδήξσζεο θιπ). δ) νη ακνηβέο πνπ θαηαβάιινληαη ζε λνζειεπηέο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ ζε αζζελή θαηά ηε λνζειεία ηνπ ζε λνζνθνκείν ή θιηληθή ή θαη νίθνλ. Γηεπθξηλίδεηαη όηη νη ελ ιόγσ ακνηβέο ζεσξνύληαη ηαηξηθέο δαπάλεο θαη εθπίπηνπλ θαηά νξηζκέλν πνζνζηό από ην θόξν, εθόζνλ απνδεηθλύεηαη όηη ν εξγαδόκελνο πξνζέθεξε πξάγκαηη ππεξεζίεο λνζειεπηηθήο θξνληίδαο ζηνλ αζζελή θαη όρη άιινπ ηύπνπ ππεξεζίεο, όπσο γηα παξάδεηγκα νηθηαθνύ βνεζνύ. ηνηρεία κε ηα νπνία απνδεηθλύεηαη ε λνζειεπηηθή θαηάξηηζε ηνπ πξνζώπνπ πνπ απαζρνιείηαη σο λνζειεπηήο κπνξεί λα είλαη ην πηπρίν θάπνηαο λνζειεπηηθήο ζρνιήο ή ε βεβαίσζε εγγξαθήο ζε θάπνην λνζειεπηηθό επαγγεικαηηθό ζύιινγν. Σπρόλ αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο πνπ θαηαβάιινληαη ζην θνξέα θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ είλαη αζθαιηζκέλνο ν λνζειεπηήο, γηα ηελ παξνρή λνζειεπηηθήο θξνληίδαο ζηνλ αζζελή δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζε απηέο ηηο ακνηβέο. ε) ε δαπάλε γηα ηελ αληηθαηάζηαζε κειώλ ηνπ ζώκαηνο κε ηερλεηά κέιε, θαζώο θαη ε δαπάλε γηα ηελ αγνξά ή ηνπνζέηεζε ζην ζώκα ηνπ αζζελνύο νξγάλσλ, ηα νπνία είλαη αλαγθαία γηα ηε θπζηνινγηθή ιεηηνπξγία ηνπ αλζξώπηλνπ ζώκαηνο. Γηεπθξηλίδεηαη όηη δελ είλαη απαξαίηεην ε αληηθαηάζηαζε κειώλ ηνπ ζώκαηνο ηνπ αλζξώπνπ κε ηερλεηά κέιε ή ε ηνπνζέηεζε ζε απηό νξγάλσλ λα γίλεηαη έπεηηα από εηδηθή επέκβαζε ζε λνζνθνκείν ή θιηληθή θαη λα παξακέλνπλ κόληκα ηνπνζεηεκέλα ζε απηό, αιιά αξθεί κόλν ηα ηερλεηά κέιε ή όξγαλα λα είλαη αλαγθαία γηα ηε θπζηνινγηθή ιεηηνπξγία ηνπ αλζξώπηλνπ ζώκαηνο. Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα ηέηνησλ ηερλεηώλ κειώλ ή νξγάλσλ απνηεινύλ ηα αθνπζηηθά βαξεθνΐαο, ηα γπαιηά όξαζεο, νη θαθνί επαθήο ησλ καηηώλ, νη θαζεηήξεο, νη βεκαηνδόηεο, νη βαιβίδεο θαξδηάο θιπ. Αληίζεηα, δελ αλαγλσξίδεηαη ε δαπάλε γηα ηελ πξνζζήθε καιιηώλ ζην αλζξώπηλν ζώκα ή γηα ηελ ηνπνζέηεζε πεξνύθαο, θαζώο θαη ε δαπάλε επηζθεπήο ησλ πην πάλσ νξγάλσλ. Δπηπιένλ, δελ αλαγλσξίδεηαη ε δαπάλε γηα αγνξά δηαγλσζηηθώλ ζπζθεπώλ (πηεζόκεηξνπ, ζηεζνζθνπίνπ, ζεξκόκεηξνπ, κεηξεηή ζαθράξνπ αίκαηνο θιπ), θαζώο θαη δηαθόξσλ λνζειεπηηθώλ εηδώλ (ειεθηξηθήο θνπβέξηαο, ζεξκνθόξαο, θνξείνπ θιπ.). ζη) ηα έμνδα λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο ησλ ηέθλσλ κε πνζνζηό αλαπεξίαο ηνπιάρηζηνλ ζαξάληα ηνηο εθαηό (40%) βάζεη γλσκάηεπζεο ηνπ ΚΔ.Π.Α ή ηεο Α..Τ.Δ, εθόζνλ ην εηήζην θνξνινγνύκελν θαη απαιιαζζόκελν εηζόδεκα ησλ ηέθλσλ δελ ππεξβαίλεη ην πνζό ησλ έμη ρηιηάδσλ (6.000) επξώ. δ) ε δαπάλε γηα δίδαθηξα ή ηξνθεία ζε εηδηθέο γηα ηελ πάζεζή ηνπο ζρνιέο ή ζε εηδηθά ηδξύκαηα ή νξγαληζκνύο πνπ θαηαβάιινληαη γηα ηέθλα κε πνζνζηό αλαπεξίαο ηνπιάρηζηνλ ζαξάληα ηνηο 6

7 εθαηό (40%) βάζεη γλσκάηεπζεο ηνπ ΚΔ.Π.Α ή ηεο Α..Τ.Δ, εθόζνλ ην εηήζην θνξνινγνύκελν θαη απαιιαζζόκελν εηζόδεκα ησλ ηέθλσλ δελ ππεξβαίλεη ην πνζό ησλ έμη ρηιηάδσλ (6.000) επξώ. ε) πνζό ίζν κε ην πελήληα ηνηο εθαηό (50%) ηεο δαπάλεο πνπ θαηαβάιιεηαη ζε επηρεηξήζεηο πεξίζαιςεο ειηθησκέλσλ. Δπλόεην είλαη όηη νη ελ ιόγσ επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγνύλ λόκηκα, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ νηθείνπ θάζε θνξά ηζρύνληνο ζεζκηθνύ πιαηζίνπ. εκεηώλεηαη όηη ηα έμνδα ηαηξηθήο θαη λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο κεηώλνπλ ην θόξν ηνπ έηνπο ζην νπνίν θαηαβιήζεθαλ, έζησ θαη αλ νη ηαηξηθέο ππεξεζίεο παξαζρέζεθαλ ην πξνεγνύκελν έηνο. Δάλ νη ηαηξηθέο ππεξεζίεο παξαζρέζεθαλ ζε πξόζσπν πνπ ην έηνο παξνρήο ησλ ππεξεζηώλ ήηαλ εμαξηώκελν κέινο ηνπ θνξνινγνπκέλνπ, όκσο ην επόκελν έηνο θαηαβνιήο ηεο δαπάλεο έπαςε λα ζεσξείηαη εμαξηώκελν κέινο, ε δαπάλε αλαγλσξίδεηαη γηα λα εθπεζζεί ην έηνο θαηαβνιήο, αθνύ όκσο δηαπηζησζεί όηη ην πξόζσπν ζην νπνίν αθνξά ήηαλ εμαξηώκελν κέινο ηνπ θνξνινγνπκέλνπ ην πξνεγνύκελν έηνο. ε πεξίπησζε πνπ νη δαπάλεο ηαηξηθήο θαη λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο θαηαβάιινληαη από ηνλ ίδην ην θνξνινγνύκελν, όκσο ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη ζηνλ εξγνδόηε ή ζε αζθαιηζηηθό ηακείν ή ζε αζθαιηζηηθή επηρείξεζε γηα ηελ θάιπςε από απηνύο κέξνπο ηνπ πνζνύ ηεο νηθείαο δαπάλεο, γηα ηελ απόδεημε ηνπ ππόινηπνπ πνζνύ ηεο δαπάλεο, κε ην νπνίν επηβαξύλζεθε πξαγκαηηθά ν ίδηνο ν θνξνινγνύκελνο, πξνθεηκέλνπ λα είλαη δπλαηή ε παξνρή ηεο ππόςε θνξνινγηθήο ειάθξπλζεο, απαηηείηαη ζρεηηθή βεβαίσζε ηνπ εξγνδόηε, ηνπ αζθαιηζηηθνύ ηακείνπ ή ηεο αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο από ηελ νπνία λα πξνθύπηνπλ ηα αθόινπζα: α) Σα ζηνηρεία ηνπ πξνζώπνπ γηα ην νπνίν θαηαβιήζεθε ε δαπάλε, β) Σν ζπλνιηθό πνζό ηεο δαπάλεο γηα ην νπνίν ππνβιήζεθαλ δηθαηνινγεηηθά, γ) Ο αξηζκόο θαη ε εκεξνκελία ηεο απόδεημεο παξνρήο ππεξεζηώλ ή ηεο απόδεημεο ιηαληθήο πώιεζεο ζηελ νπνία αλαγξάθεηαη ην πνζό ηεο δαπάλεο, δ) Σν πνζό ηεο δαπάλεο πνπ θαιύθζεθε από ηνλ εξγνδόηε ή ην αζθαιηζηηθό ηακείν ή ηελ αζθαιηζηηθή επηρείξεζε θαη ε) Σν ππόινηπν πνζό ηεο δαπάλεο κε ην νπνίν επηβαξύλεηαη ν θνξνινγνύκελνο. ηελ πεξίπησζε πνπ ε βεβαίσζε εθδνζεί θαηά ην επόκελν έηνο από ην έηνο πνπ θαηεβιήζεζαλ νη δαπάλεο, είηε ππνβάιιεηαη ηξνπνπνηεηηθή δήισζε βάζεη ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ λ.4174/2013 γηα ην έηνο πνπ θαηεβιήζεζαλ, είηε δειώλνληαη γηα λα εθπέζνπλ ζην έηνο ρνξήγεζεο ηεο βεβαίσζεο. Σέινο κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.3 πξνβιέπεηαη όηη νη ηαηξηθέο ελ γέλεη δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη γηα ηα εμαξηώκελα κέιε ηνπ θνξνινγνπκέλνπ ζπλππνινγίδνληαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ πνζνύ ηεο κείσζεο θόξνπ, βάζεη ησλ νξηδνκέλσλ ζηελ παξάγξαθν 1. Άρθρο 19 Μειώζεις θόροσ για δωρεές Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 19 παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα έθπησζεο από ην πνζό ηνπ θόξνπ πνπ πξνθύπηεη θαηά ηελ εθθαζάξηζε ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, πνζνζηνύ 7

8 δέθα ηνηο εθαηό (10%) ησλ πνζώλ πνπ θαηαβάιινληαη γηα δσξεέο πξνο ζπγθεθξηκέλνπο θνξείο, κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη νη δσξεέο απηέο ππεξβαίλνπλ ζηε δηάξθεηα ηνπ θνξνινγηθνύ έηνπο ηα εθαηό (100) επξώ. Δάλ ζηε δήισζε εηζνδήκαηόο ηνπ ν θνξνινγνύκελνο αλαγξάςεη ζπλνιηθό πνζό γηα δσξεέο κέρξη 100, ην πνζό απηό δε ζα ιεθζεί ππόςε γηα ηε κείσζε ηνπ θόξνπ. Βάζεη ησλ νηθείσλ δηαηάμεσλ ην ζπλνιηθό πνζό ησλ δσξεώλ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην πέληε ηνηο εθαηό (5%) ηνπ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο ηνπ δσξεηή. ε αληίζεηε πεξίπησζε (εάλ δειαδή ππεξβαίλεη ην σο άλσ νξηδόκελν πνζνζηό), ην πνζό ηεο δσξεάο πνπ αλαγλσξίδεηαη θαη επί ηνπ νπνίνπ ζα εθαξκνζηεί ην πξνβιεπόκελν πνζνζηό δέθα ηνηο εθαηό (10%), πξνθεηκέλνπ ζηε ζπλέρεηα λα κεησζεί ην πξνθύπηνλ πνζό θόξνπ ηνπ δσξεηή, πεξηνξίδεηαη ζε πνζό ίζν κε ην πέληε ηνηο εθαηό (5%) ηνπ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο. Πεξαηηέξσ, κε ηελ παξ. 2 ηνπ ηδίνπ άξζξνπ πξνβιέπεηαη όηη κε απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ νξίδνληαη νη θνξείο κε έδξα ηελ εκεδαπή ή άιια θξάηε κέιε ηεο Δ.Δ. ή ηνπ Δ.Ο.Υ., πξνο ηνπο νπνίνπο ηα θαηαβαιιόκελα πνζά δσξεώλ αλαγλσξίδνληαη γηα έθπησζε από ην θόξν, βάζεη όζσλ αλαθέξζεθαλ αλσηέξσ. Πην ζπγθεθξηκέλα, βάζεη ηεο ΠΟΛ. 1010/ Τπνπξγηθήο Απόθαζεο νη θνξείο απηνί είλαη νη αθόινπζνη: α) Οη θνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, ην Δζληθό Σακείν Κνηλσληθήο πλνρήο, νη ηεξνί λανί, νη ηεξέο κνλέο ηνπ Αγίνπ Όξνπο, ην Οηθνπκεληθό Παηξηαξρείν Κσλζηαληηλνππόιεσο, ηα Παηξηαξρεία Αιεμαλδξείαο θαη Ηεξνζνιύκσλ, ε Ηεξά Μνλή ηλά, ε Οξζόδνμε Δθθιεζία ηεο Αιβαλίαο, ηα δεκνηηθά λνζνθνκεία θαη ηα λνζνθνκεία πνπ είλαη λνκηθά πξόζσπα ηδησηηθνύ δηθαίνπ θαη επηρνξεγνύληαη από ηνλ Κξαηηθό Πξνϋπνινγηζκό, β) Σα θνηλσθειή ηδξύκαηα, ηα ζσκαηεία κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο εθπαίδεπζεο θαη ρνξεγνύλ ππνηξνθίεο (νη δύν πξνϋπνζέζεηο πξέπεη λα ζπληξέρνπλ αζξνηζηηθά), ηα εκεδαπά λνκηθά πξόζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ, ηα εκεδαπά λνκηθά πξόζσπα ηδησηηθνύ δηθαίνπ πνπ λόκηκα έρνπλ ζπζηαζεί ή ζπληζηώληαη θαη ηα νπνία επηδηώθνπλ θνηλσθειείο ζθνπνύο, νη εξεπλεηηθνί θαη ηερλνινγηθνί θνξείο πνπ δηέπνληαη από ην λ.1514/1985 (Α 13) θαη ηα εξεπλεηηθά θέληξα πνπ απνηεινύλ εκεδαπά λνκηθά πξόζσπα ηδησηηθνύ δηθαίνπ κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα. Γηεπθξηλίδεηαη όηη νη Ηεξέο Μνλέο πνπ εδξεύνπλ ζηελ Διιάδα απνηεινύλ λνκηθά πξόζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ πνπ επηδηώθνπλ ζξεζθεπηηθνύο ζθνπνύο (ζρεη. ε αξηζ. 28/1988 γλσκνδόηεζε ηνπ Ννκηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο, πνπ έρεη γίλεη απνδεθηή από ηνλ Τπνπξγό Οηθνλνκηθώλ θαη λ.590/1977 «Πεξί ηνπ Καηαζηαηηθνύ Υάξηνπ ηεο Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο»). Όζνλ αθνξά ζηα εκεδαπά λνκηθά πξόζσπα ηδησηηθνύ δηθαίνπ πνπ επηδηώθνπλ θνηλσθειείο ζθνπνύο, ζεκεηώλεηαη όηη νη θνηλσθειείο απηνί ζθνπνί ζα πξέπεη λα επηδηώθνληαη απνθιεηζηηθά, δειαδή λα κε ζπληξέρνπλ παξάιιεια κε άιινπο (ηδ 3391/1976). Δηδηθόηεξα, θνηλσθειήο ζθνπόο είλαη θάζε εζληθόο, ζξεζθεπηηθόο, θηιαλζξσπηθόο, εθπαηδεπηηθόο, πνιηηηζηηθόο θαη γεληθά επσθειήο γηα ηελ θνηλσλία, ελ όισ ή ελ κέξεη, ζθνπόο (άξζξν 1 λ.4182/2013). Σέηνην θνηλσθειή ζθνπό δε κπνξεί λα ζεσξεζεί όηη επηδηώθεη ην ζσκαηείν ην νπνίν αλαπηύζζεη θαηά ην θαηαζηαηηθό 8

9 ηνπ δξαζηεξηόηεηα από ηελ νπνία σθεινύληαη κόλν ηα κέιε ηνπ, θαη όρη ην επξύηεξν θνηλό (ηδ 2186/1981). Πεξαηηέξσ, δελ αξθεί ε θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ θαηαζηαηηθνύ επηδίσμε, αιιά πξέπεη ζπγρξόλσο ην λνκηθό πξόζσπν λα αλαπηύζζεη πξάγκαηη δξαζηεξηόηεηα απνβιέπνπζα ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ θνηλσθεινύο απηνύ ζθνπνύ (ηδ /1981, 1876/1982). γ) Σα κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα εκεδαπά λνκηθά πξόζσπα ηδησηηθνύ δηθαίνπ πνπ λόκηκα ππάξρνπλ ή ζπληζηώληαη, εθόζνλ επηδηώθνπλ ζθνπνύο πνιηηηζηηθνύο. Πνιηηηζηηθνί ζθνπνί είλαη, ηδίσο, ε θαιιηέξγεηα, πξναγσγή θαη δηάδνζε ησλ γξακκάησλ, ηεο κνπζηθήο, ηνπ ρνξνύ, ηνπ ζεάηξνπ, ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ, ηεο δσγξαθηθήο, ηεο γιππηηθήο θαη ησλ ηερλώλ γεληθόηεξα, θαζώο θαη ε ίδξπζε, επέθηαζε θαη ζπληήξεζε ησλ αλαγλσξηζκέλσλ ηδησηηθώλ κνπζείσλ, όπσο ηέρλεο, θπζηθήο ηζηνξίαο, εζλνινγηθώλ θαη ιανγξαθηθώλ. Δπηπιένλ, βάζεη ηεο ίδηαο σο άλσ ππνπξγηθήο απόθαζεο, ιακβάλεηαη ππόςε γηα ηε κείσζε ηνπ θόξνπ θπζηθνύ πξνζώπνπ ε αμία ησλ ηαηξηθώλ κεραλεκάησλ θαη ησλ αζζελνθόξσλ απηνθηλήησλ, πνπ κεηαβηβάδνληαη, ιόγσ δσξεάο, ζηα θξαηηθά θαη δεκνηηθά λνζειεπηηθά ηδξύκαηα θαη ηα λνζνθνκεία πνπ απνηεινύλ λνκηθά πξόζσπα ηδησηηθνύ δηθαίνπ θαη επηρνξεγνύληαη από ηνλ Κξαηηθό Πξνϋπνινγηζκό. Σα αλσηέξσ εθαξκόδνληαη θαη γηα δσξεέο ππέξ αληίζηνηρσλ θξαηηθώλ θνξέσλ, λνκηθώλ πξνζώπσλ θαη λνκηθώλ νληνηήησλ κε έδξα άιια θξάηε κέιε ηεο Δ.Δ ή ηνπ Δ.Ο.Υ. Σα πνζά ησλ δσξεώλ αλαγλσξίδνληαη πξνο έθπησζε από ην θόξν, εθόζνλ θαηαηίζεληαη ζε εηδηθνύο γηα ην ζθνπό απηό ινγαξηαζκνύο (ζηνπο νπνίνπο δε ζα πξέπεη λα γίλνληαη θαηαζέζεηο άιινπ είδνπο) ηξαπεδώλ πνπ ιεηηνπξγνύλ λόκηκα ζε θξάηνο κέινο ηεο Δ.Δ ή ηνπ Δ.Ο.Υ. Ωο ρξόλνο ηεο δσξεάο ζεσξείηαη ν ρξόλνο θαηάζεζεο ηνπ ζρεηηθνύ πνζνύ θαη όρη ν ρξόλνο είζπξαμήο ηνπ από ην δσξενδόρν. εκεηώλεηαη όηη δελ αλαγλσξίδνληαη σο δσξεέο ρξεκαηηθώλ πνζώλ νη εηζθνξέο, ηαθηηθέο ή έθηαθηεο, ππνρξεσηηθέο ή πξναηξεηηθέο θαη νη ζπλδξνκέο πνπ θαηαβάιινπλ ηα κέιε ζσκαηείνπ ζην ζσκαηείν, εθόζνλ ε θαηαβνιή απηώλ απνξξέεη από ηελ ηδηόηεηά ηνπο σο κειώλ. Σέινο, δηεπθξηλίδεηαη όηη επεηδή ε δαπάλε απηή είλαη πξνζσπηθή ηνπ θνξνινγνπκέλνπ, δε κπνξνύλ λα κεηώζνπλ ην θόξν ηνπ δσξεέο πνπ ηπρόλ πξαγκαηνπνηνύλ ν άιινο ζύδπγνο ή ηα ινηπά εμαξηώκελα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ. Ακριβές ανηίγραθο Ο Προϊζηάμενος ηοσ Ασηοηελούς Σμήμαηος Γιοίκηζης Η ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΑΙΚ. ΑΒΒΑΪΓΟΤ 9

10 ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ Ι. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 1. Απνδέθηεο πηλάθσλ Β (εθηόο ηνπ αξηζκνύ 2 απηνύ), Σ (εθηόο ησλ αξηζκώλ 1, 2 θαη 5), Ε (εθηόο ησλ αξηζκώλ 3, 4 θαη 7), Ζ (εθηόο αξηζκνύ 10, 11 θαη 12) 2. Γηεύζπλζε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (e ΔΦΑΡΜΟΓΔ) 3. Γ/λζε Τπνζηήξημεο Ζιεθηξνληθά πλαιιαζζνκέλσλ (e ππεξεζίεο) ΙΙ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ 1. Γξαθείν θ. Τπνπξγνύ 2. Γξαθείν θ. Αλαπι. Τπνπξγνύ 3. Γξαθείν θ. Γεληθήο Γξακκαηέσο Γεκνζίσλ Δζόδσλ 4. Γξαθεία θθ. Γεληθώλ Γηεπζπληώλ 5. Γξαθείν Σύπνπ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ 6. Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο θαη Πιεξνθόξεζεο Πνιηηώλ 7. Απηνηειέο Σκήκα Ννκηθήο Τπνζηήξημεο Γ.Γ.Γ.Δ 8. Γ/λζε Δθαξκνγήο ηεο Φνξνινγηθήο Πνιηηηθήο θαη Ννκνζεζίαο - Τπνδηεύζπλζε Α Άκεζεο Φνξνινγίαο Σκήκα Α (2) Σκήκα Β (1) 10

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΣΧΝ ΤΝΖΘΔΣΔΡΧΝ ΔΡΧΣΖΜΑΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΧΝ ΑΠΑΝΣΖΔΧΝ, Δ ΘΔΜΑΣΑ: ΗΟΤΝΗΟ 2014

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΣΧΝ ΤΝΖΘΔΣΔΡΧΝ ΔΡΧΣΖΜΑΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΧΝ ΑΠΑΝΣΖΔΧΝ, Δ ΘΔΜΑΣΑ: ΗΟΤΝΗΟ 2014 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΟΓΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΚΑΗ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΣΜΖΜΑ ΥΔΔΧΝ ΓΗΟΗΚΖΖ- ΠΟΛΗΣΧΝ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΣΧΝ ΤΝΖΘΔΣΔΡΧΝ ΔΡΧΣΖΜΑΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ ΚΑΗ ΣΧΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 7 Γεθεκβξίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011 ΑΓΑ: 4ΑΚΥΙ-Τ5Β ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011 ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΟΓΑΠΗΑΠ Αξ. Ξξση.: Φ80000/νηθ.9240/597 & ΘΝΗΘΥΛΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΘΝΗΛ. ΑΠΦΑΙΗΠΔΥΛ ΓΗΔΘΛΠΖ : ΘΟΗΑΠ ΑΠΦ. ΚΗΠΘΥΡΥΛ ΡΚΖΚΑ : Β Ραρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΘΗ-Α4Ζ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΑΔΑ: ΒΕΥΘΗ-Α4Ζ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε : Καξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Δεθεκβξίνπ 2010

ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Δεθεκβξίνπ 2010 ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Δεθεκβξίνπ 2010 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ.Πξση.:Δ12Α/2282/2010 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3).

Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3). Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3). Σελίδα 1 Α. ΠΟΙΟΙ ΤΠΟΒΑΛΛΟΤΝ ΣΟ ΕΝΣΤΠΟ Ε3 Β. ΠΩ ΚΑΙ ΠΟΣΕ ΤΠΟΒΑΛΛΕΣΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΗΑΗΝΠ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΞΑΟΝΣΥΛ ΓΔΗΑΠ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΞΟΥΡΝ ΠΘΝΞΝΠ ΝΟΗΠΚΝΗ ΓΗΘΑΗΝΣΝΗ ΞΝΟΝΗ

ΔΛΗΑΗΝΠ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΞΑΟΝΣΥΛ ΓΔΗΑΠ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΞΟΥΡΝ ΠΘΝΞΝΠ ΝΟΗΠΚΝΗ ΓΗΘΑΗΝΣΝΗ ΞΝΟΝΗ ΔΛΗΑΗΝΠ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΞΑΟΝΣΥΛ ΓΔΗΑΠ 26/9/2011 ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΞΟΥΡΝ ΠΘΝΞΝΠ ΝΟΗΠΚΝΗ ΓΗΘΑΗΝΣΝΗ ΞΝΟΝΗ Άξζξν 1 Πθνπόο Κε ηνλ παξφληα Θαλνληζκφ θαη ζην πιαίζην ηεο ζχκπξαμεο αθελφο ησλ κνλάδσλ πγείαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β464ΟΞ7Μ-Γ5Α. Αζήλα: 27/4/2012

ΑΔΑ: Β464ΟΞ7Μ-Γ5Α. Αζήλα: 27/4/2012 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ &ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Δζληθόο Οξγαληζκόο Παξνρήο Τπεξεζηώλ Τγείαο Γ Ι Ο Ι Κ Η Η ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ: ΥΔΓΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΓΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 15 Ινπλίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1.ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) Β ΦΑΖ 2013-2014

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) Β ΦΑΖ 2013-2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Μειεηψλ & Δπελδχζεσλ ΣΜΖΜΑ :Νέσλ Μνξθψλ Σνπξηζκνχ Π.Γ. ΠΛΖΡ: 2108707894, 2108707838,2108707828, 210870756,2108707778,

Διαβάστε περισσότερα

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Health (A 6000)(κωδ.30207) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30207 / 02.2009 / I.3. / Ind. L. / E.O. Ζ Δηαηξία θαιύπηεη ηνλ θπξίσο Αζθαιηζκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ).

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδ.: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) 2012-2013

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) 2012-2013 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Μειεηψλ & Δπελδχζεσλ ΣΜΖΜΑ :Νέσλ Μνξθψλ Σνπξηζκνχ Π.Γ. ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ : Π. Γθφιθε ΣΖΛΔΦΩΝΟ: 210-8707894

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαίορ Κανονιζμόρ Παποσών Τγείαρ

Ενιαίορ Κανονιζμόρ Παποσών Τγείαρ Ενιαίορ Κανονιζμόρ Παποσών Τγείαρ Κ.Τ.Α. απιθμ. ΕΜΠ5/17.11.2012 Σξνπνπνίεζε ηεο ππ' αξηζ. Φ90380/25916/3294/2011 (ΦΔΚ 2456/Β/3-11- 2011) θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο «Δληαίνο Καλνληζκφο Παξνρψλ Τγείαο (Δ.Κ.Π.Τ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ.

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/2/2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΣ.: 503037 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : Μειεηώλ & Δπελδύζεσλ ΣΜΗΜΑ : Αλάπηπμεο Νέσλ Μνξθώλ Σνπξηζκνύ ΣΑΥ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Φνξνιφγεζε ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηε πεξηνπζία κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λένπ Κ.Φ.Δ. (άξζξα 39 & 40 λ.4172/2013).

ΘΔΜΑ: Φνξνιφγεζε ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηε πεξηνπζία κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λένπ Κ.Φ.Δ. (άξζξα 39 & 40 λ.4172/2013). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩN ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΗ Α ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α Β Σατ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ. ΘΔΜΑ : ρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 παξ.3 θαη 4 ηνπ λ. 4024/2011

ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ. ΘΔΜΑ : ρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 παξ.3 θαη 4 ηνπ λ. 4024/2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ Γ/ΝΗ ΚΤΡ. ΑΦ. ΜΙΘΩΣΩΝ Γ/ΝΗ ΚΤΡ. ΑΦ. ΑΤΣ/ΝΩΝ Πιεξνθνξίεο : Μ. Οηθνλνκνπνύινπ Δι. Ράπηε Σειέθσλα : : 210 3368124

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΣΗ-ΠΨΣ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΔΑ: ΒΕΥΣΗ-ΠΨΣ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: ΒΕΥΣΗ-ΠΨΣ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 11 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΗΡΔΙΔ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ ΤΠΟΦΗ ΓΙΑ ΣΗ ΘΔΜΔΛΙΧΗ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΟ.

ΤΠΗΡΔΙΔ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ ΤΠΟΦΗ ΓΙΑ ΣΗ ΘΔΜΔΛΙΧΗ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΟ. ΔΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟ / ΝΔΟ ΑΦΑΛΙΜΔΝΟ Παιαηφο αζθαιηζκέλνο λνείηαη ν ππάιιεινο ν νπνίνο, αλεμάξηεηα απφ ην ρξφλν δηνξηζκνχ ηνπ ζην Γεκφζην, έρεη αζθαιηζζεί γηα πξψηε θνξά ζε αζθαιηζηηθφ νξγαληζκφ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: ΜΔΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ: 1106 AΓΑ:4ΑΘΞΖ-ΔΖ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΠΟΛ: 1106 AΓΑ:4ΑΘΞΖ-ΔΖ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 11 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓIEΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.: 1103 ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

ΠΟΛ.: 1103 ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Β, Α Αζήλα, 11 Μαΐνπ 2015 Σασ. Γ/νζη:

Διαβάστε περισσότερα

N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο.

N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο. N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Ηνπλίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΤΜΒΑΗ Σηελ Καιιηζέα Αηηηθήο, ζήκεξα 22.07.2011, εκέξα Παξαζθεπή, ζηα γξαθεία ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δπηθνηλσλίαο Γεληθήο Γξακκαηείαο

Διαβάστε περισσότερα

Δλεκεξσηηθό έληππν Αζθαιηζηηθνύ Πξνγξάκκαηνο ΔΦΑΠΑΞ ΣΩΝ ΔΛΛΖΝΩΝ (ΚΛΑΓΟ I1)

Δλεκεξσηηθό έληππν Αζθαιηζηηθνύ Πξνγξάκκαηνο ΔΦΑΠΑΞ ΣΩΝ ΔΛΛΖΝΩΝ (ΚΛΑΓΟ I1) ΔΦΑΠΑΞ ΣΩΝ ΔΛΛΖΝΩΝ (ΚΛΑΓΟ I1) Ζ ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΕΩΖ δεκηνύξγεζε ην λέν πξόγξακκα «Σν Δθάπαμ ησλ Διιήλσλ», ην νπνίν δηαηίζεηαη κε αξρηθό θεθάιαην πνπ μεθηλάεη από 100 κόιηο επξώ, θαη εγγπάηαη σο ειάρηζην

Διαβάστε περισσότερα

Αξηζ. ηειεθ.: 210 5215361

Αξηζ. ηειεθ.: 210 5215361 Αζήλα 12-12-2014 ΓΔΝ.Γ/ΝΗ ΑΦ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αξ.πξση. ΔΞ.ΔΠΔΙΓΟΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ Ι.Δ. Π51/44 ΓΔΝΙΚΟ ΔΓΓΡΑΦΟ ΣΜΗΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ Σαρ.Γ/λζε : Αγ.Κσλ/λνπ 8 Ππορ: (102 41) Αζήλα Όια ηα Τπνθαηαζηήκαηα ΙΚΑ-ΔΣΑΜ

Διαβάστε περισσότερα