ΠΟΛ:1052 ΑΓΑ: 69ΔΡΖ-5Β8 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 20 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΟΛ:1052 ΑΓΑ: 69ΔΡΖ-5Β8 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 20 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 20 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΗ Α ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε : Καξ. εξβίαο 10 Σ.Κ. : , Αζήλα Σειέθσλν : , 326 FAX : ΠΟΛ:1052 ΠΡΟ: ΑΠΟΓΔΚΣΔ Π.Γ. ΘΔΜΑ: Κοινοποίηζη άρθρων ηοσ ν.4172/2013 (ΦΔΚ 167 Α ). αο θνηλνπνηνύκε ηα άξζξα 17, 18 θαη 19 ηνπ λ.4172/2013 (ΦΔΚ 167 Α ) θαη ζαο παξέρνπκε ηηο αθόινπζεο νδεγίεο γηα ηελ νξζή θαη νκνηόκνξθε εθαξκνγή ηνπο: Με ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 17, 18 θαη 19 ηνπ λ.4172/2013 αλαγλσξίδεηαη ε δπλαηόηεηα κείσζεο ηνπ πξνθύπηνληνο θόξνπ γηα δαπάλεο ηαηξηθήο θαη λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο, γηα δσξεέο πξνο ζπγθεθξηκέλνπο θνξείο θαη ιόγσ αλαπεξίαο. ην πεδίν εθαξκνγήο ησλ ελ ιόγσ δηαηάμεσλ δελ εκπίπηνπλ κόλν νη κηζζσηνί θαη νη ζπληαμηνύρνη, αιιά όινη νη θνξνινγνύκελνη, αλεμαξηήησο ηεο θαηεγνξίαο εηζνδήκαηνο πνπ απνθηνύλ θαη εθόζνλ πιεξνύλ ηηο πξνϋπνζέζεηο πνπ ζέηεη ην νηθείν λνκνζεηηθό πιαίζην, θαζόζνλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 17, 18 θαη 19 δελ παξαπέκπνπλ ζηελ θιίκαθα ηνπ άξζξνπ 15 (θιίκαθα θνξνιόγεζεο κηζζσηώλ ζπληαμηνύρσλ), όπσο ζπκβαίλεη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ.4172/2013. Δηδηθόηεξα, νξίδνληαη ηα αθόινπζα: Άρθρο 17 Πρόζθεηες μειώζεις θόροσ Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 17 πξνβιέπεηαη κείσζε θόξνπ, θαηά δηαθόζηα (200) επξώ, από ην πνζό θόξνπ πνπ πξνθύπηεη θαηά ηελ εθθαζάξηζε ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, γηα ηνλ ίδην ην θνξνινγνύκελν θαη γηα θαζέλα από ηα εμαξηώκελα κέιε ηνπ (όπσο απηά πξνζδηνξίδνληαη ζην άξζξν 11 ηνπ ίδηνπ λόκνπ), εθόζνλ ν ίδηνο ν θνξνινγνύκελνο θαη ηα εμαξηώκελα κέιε ηνπ: α) είλαη πξόζσπα κε ηνπιάρηζηνλ εμήληα επηά ηνηο εθαηό (67%) αλαπεξία, ε νπνία πηζηνπνηείηαη κε ηελ γλσκάηεπζε ηεο αξκόδηαο πγεηνλνκηθήο επηηξνπήο ηνπ Κέληξνπ Πηζηνπνίεζεο Αλαπεξίαο 1

2 (ΚΔ.Π.Α) ή ηεο Αλσηάηεο ηνπ ηξαηνύ Τγεηνλνκηθήο Τπεξεζίαο (Α..Τ.Δ). Καηά ξεηή πξόβιεςε ηνπ λόκνπ δελ ιακβάλεηαη ππόςε επαγγεικαηηθή ή αζθαιηζηηθή αλαπεξία. ηηο ελ ιόγσ γλσκαηεύζεηο, πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ δεθηέο, ζα πξέπεη λα δηαπηζηώλεηαη θαη βεβαηώλεηαη ξεηά ην πνζνζηό ηεο αλαπεξίαο ηνπ πξνζώπνπ πνπ αθνξά, θαζώο θαη ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ πξνβιέπεηαη όηη ζα δηαξθέζεη ε ελ ιόγσ αλαπεξία. εκεηώλεηαη όηη νη ήδε εθδνζείζεο γλσκαηεύζεηο πξηλ ηελ (εκεξνκελία έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΚΔ.Π.Α) από ηηο πγεηνλνκηθέο επηηξνπέο ησλ λνκαξρηώλ, κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ αλαγλώξηζε ηεο ππόςε θνξνινγηθήο ειάθξπλζεο επ αόξηζηνλ, αλ πξόθεηηαη γηα επ αόξηζηνλ θξίζε, ή αιιηώο κέρξη ηελ εκεξνκελία πνπ ιήγεη ε ηζρύο ηνπο. ε πεξίπησζε πνπ έρνπλ εθδνζεί ειιηπείο γλσκαηεύζεηο, δελ ζα γίλνληαη δεθηέο γηα ηελ αλαγλώξηζε ηεο ελ ιόγσ θνξνινγηθήο ειάθξπλζεο. Δπηπιένλ, γηα ηελ ηαπηόηεηα ηνπ λνκηθνύ ιόγνπ θαη ιακβάλνληαο ππόςε όηη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ.3863/2010, από , θαηαξγήζεθαλ όιεο νη Δπηηξνπέο πηζηνπνίεζεο αλαπεξίαο πνπ ιεηηνπξγνύζαλ ζηνπο Φνξείο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, ζηηο λνκαξρίεο θαη ην Γεκόζην, κε εμαίξεζε ηηο Αλώηαηεο Τγεηνλνκηθέο Δπηηξνπέο, ηξαηνύ (Α..Τ.Δ), Ναπηηθνύ (Α.Ν.Τ.Δ), Αεξνπνξίαο (Α.Α.Τ.Δ.) θαη ηελ Αλώηαηε Τγεηνλνκηθή Δπηηξνπή ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, νη νπνίεο εμαθνινπζνύλ λα αζθνύλ ηα θαζήθνληά ηνπο, δηεπθξηλίδεηαη όηη, γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο αλαπεξίαο ηνπ θνξνινγνπκέλνπ, γίλνληαη δεθηέο, πιελ ησλ γλσκαηεύζεσλ ηεο Α..Τ.Δ θαη νη γλσκαηεύζεηο πνπ εθδίδνληαη από ηηο ηξεηο ηειεπηαίεο πξναλαθεξζείζεο πγεηνλνκηθέο επηηξνπέο (Α.Ν.Τ.Δ, Α.Α.Τ.Δ., Α.Τ.Δ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο), έζησ θαη αλ δελ θαηνλνκάδνληαη ξεηά ζην λόκν. β) είλαη αα) αλάπεξνη αμησκαηηθνί θαη νπιίηεο, νη νπνίνη έρνπλ απνζηξαηεπζεί ή/θαη ββ) αμησκαηηθνί πνπ ππέζηεζαλ ηξαύκα ή λόζεκα ην νπνίν επήιζε ιόγσ θαθνπρηώλ ζε πνιεκηθή πεξίνδν. Οη πην πάλσ αλάπεξνη αμησκαηηθνί θαη νπιίηεο ηεο ππνπεξίπησζεο αα) δηθαηνύληαη ηελ ελ ιόγσ κείσζε θόξνπ, αλεμάξηεηα από ην εάλ ε αλαπεξία ηνπο πξνήιζε από πνιεκηθή αηηία ή ζε εηξεληθή πεξίνδν, θαζώο επίζεο θαη αλεμάξηεηα από ην εάλ νθείιεηαη ή όρη ζηελ ππεξεζία. Δπίζεο, νη πην πάλσ αλάπεξνη αμησκαηηθνί θαη νπιίηεο δηθαηνύληαη ηελ ελ ιόγσ κείσζε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ έρνπλ απνθηήζεη δηθαίσκα γηα ηε ιήςε ζύληαμεο από ην δεκόζην ηακείν, ιόγσ ηεο ηδηόηεηαο ηνπο απηήο, ε νπνία δελ ηνπο θαηαβάιιεηαη, είηε γηαηί ν δηθαηνύρνο αλάπεξνο δηνξίζηεθε ζε έκκηζζε δεκόζηα ζέζε θαη από ην λόκν δε κπνξεί λα εηζπξάηηεη, ηαπηόρξνλα, κηζζό θαη ζύληαμε, είηε γηαηί ν δηθαηνύρνο αλάπεξνο παξαηηήζεθε από απηό ην δηθαίσκα επεηδή επέιεμε ηε ζύληαμε πνπ δηθαηνύηαη κε βάζε ηα ρξόληα ππεξεζίαο ηνπ ζην Γεκόζην. γ) είλαη ζύκαηα πνιέκνπ ή ηξνκνθξαηηθώλ ελεξγεηώλ πνπ δηθαηνύληαη λα ιακβάλνπλ ζύληαμε από πνιεκηθή αηηία. ηα ζύκαηα πνιέκνπ ή ηξνκνθξαηηθώλ ελεξγεηώλ ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηα κέιε ησλ νηθνγελεηώλ αμησκαηηθώλ θαη νπιηηώλ πνπ απεβίσζαλ θαηά ηελ εθηέιεζε δηαηεηαγκέλεο ππεξεζίαο (ζε εηξεληθή πεξίνδν) θαη ηα νπνία δηθαηνύληαη λα ιακβάλνπλ ζύληαμε από ηνλ Κξαηηθό 2

3 Πξνϋπνινγηζκό. Γηεπθξηλίδεηαη όηη ζηελ έλλνηα ησλ ζπκάησλ πνιέκνπ ππάγνληαη θαη νη άκαρνη πνπ έπαζαλ από πνιεκηθά γεγνλόηα θαη ιακβάλνπλ ζύληαμε από πνιεκηθή αηηία. δ) είλαη πξόζσπα πνπ δηθαηνύληαη ζύληαμε από ην δεκόζην ηακείν σο αλάπεξνη ή ζύκαηα εζληθήο αληίζηαζεο ή εκθπιίνπ πνιέκνπ. Αλάπεξνη εζληθήο αληίζηαζεο, ζύκθσλα κε ην λ.1543/1985 (ΦΔΚ 73 Α ), είλαη νη αγσληζηέο Δζληθήο Αληίζηαζεο ησλ νπνίσλ ε ηδηόηεηα απηή έρεη αλαγλσξηζζεί ζύκθσλα κε ην λ.1285/1982 (ΦΔΚ 115 Α ) θαη νη νπνίνη δηθαηώζεθαλ ζύληαμεο από ην δεκόζην ηακείν επεηδή έπαζαλ δηαξθή αλαπεξία, κε πνζνζηό κείσζεο ηεο ηθαλόηεηαο γηα εξγαζία ηνπιάρηζηνλ 25%: - από ηξαύκαηα πνπ πξνμελήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ππεξεζίαο ηνπο ζηελ Δζληθή Αληίζηαζε θαη εμαηηίαο ηεο δξάζεο ηνπο ζ απηή, θαζώο θαη από ηξαύκαηα πνπ πξνμελήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αηρκαισζίαο ή ηεο νκεξίαο ή ηεο θπιάθηζεο ή ηνπ εγθιεηζκνύ ζε ζηξαηόπεδα ζπγθέληξσζεο πνπ νθείινληαλ ζηελ αληηζηαζηαθή δξάζε ηνπο ή ζε αληίπνηλα γηα απηήλ ή ζηελ ηδηόηεηά ηνπο σο κειώλ ησλ νξγαλώζεσλ ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ.1285/1982 ή σο κεκνλσκέλσλ αγσληζηώλ. - Από λνζήκαηα πνπ είλαη απόηνθα ησλ θαθνπρηώλ θαηά ηελ ππεξεζία ζηελ Δζληθή Αληίζηαζε, ηελ αηρκαισζία, ηε θπιάθηζε ή ηελ νκεξία ιόγσ ηεο αληηζηαζηαθήο δξάζεο ή θαηά ηνλ εγθιεηζκό ζε ζηξαηόπεδα ζπγθέληξσζεο γηα ηε δξάζε ηνπο απηή ή ηελ ηδηόηεηά ηνπο σο κειώλ ησλ νξγαλώζεσλ ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ.1285/1982 ή σο κεκνλσκέλσλ αγσληζηώλ. - Από νμέα λνζήκαηα εθόζνλ απηά εθδειώζεθαλ ζηε δηάξθεηα ηεο δξάζεο ζηελ Δζληθή Αληίζηαζε θιπ. Θύκαηα Δζληθήο Αληίζηαζεο είλαη: - Οη νηθνγέλεηεο ησλ πξναλαθεξζέλησλ αλαπήξσλ πνπ πεζαίλνπλ κεηά ηε ζπληαμηνδόηεζή ηνπο - Οη νηθνγέλεηεο ησλ αγσληζηώλ ηεο Δζληθήο Αληίζηαζεο ηνπ λ.1285/1982 πνπ ζαλαηώζεθαλ ή εθηειέζηεθαλ ή πέζαλαλ ή εμαθαλίζηεθαλ θάησ από ηηο πεξηζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη πην πάλσ - Οη νηθνγέλεηεο ησλ αλσηέξσ αλαπήξσλ, νη νπνίνη πέζαλαλ έσο ηελ έλαξμε ηεο ηζρύνο ηνπ λ.1543/1985 θαη είραλ ηηο πξνϋπνζέζεηο ζπληαμηνδόηεζεο ζύκθσλα κε ην λόκν απηό - Οη νηθνγέλεηεο εθείλσλ πνπ είραλ ηηο πξνϋπνζέζεηο ζπληαμηνδόηεζεο ζύκθσλα κε ην λόκν απηό θαη πέζαλαλ κεηά ηε δεκνζίεπζή ηνπ ρσξίο λα έρεη αλαγλσξηζζεί ην δηθαίσκά ηνπο γηα ζύληαμε κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ζπληαμηνδνηήζεθαλ από ην δεκόζην ηακείν γηα ην ιόγν απηό. Αλάπεξνη εκθπιίνπ πνιέκνπ, ζύκθσλα κε ην λ.1863/1989 όπσο ηζρύεη, είλαη όζνη δηθαηώζεθαλ ζύληαμεο από ην δεκόζην ηακείν θαηά ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 2 θαη 14 ηνπ λ.1543/1985 επεηδή είραλ εληαρζεί ζε αληαξηηθέο νκάδεο ή νξγαλώζεηο ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ.1285/1982 ή ζην «Γεκνθξαηηθό ηξαηό» θαη θαηέζηεζαλ δηαξθώο αλίθαλνη ζπλεπεία νπνηνπδήπνηε παζήκαηνο, ηξαύκαηνο ή λόζνπ πνπ νθείιεηαη απνθιεηζηηθά ζηηο εκθύιηεο ζπγθξνύζεηο ή ζπκπινθέο ή ζε βίαηα πεξηζηαηηθά ή ζε αληίπνηλα ή ζε θαθνπρίεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θπιάθηζεο ή ζε εθηόπηζε ή ζε εμνξίεο, γηα ηε δξάζε ηνπο ή ηα θνηλσληθά ηνπο θξνλήκαηα, εθόζνλ απνδεδεηγκέλα ην πάζεκα έρεη 3

4 άκεζε ζρέζε κε ηηο ζπγθξνύζεηο απηέο θαη εθόζνλ απηό έιαβε ρώξα θαζ όιν ην ρξνληθό δηάζηεκα από ηελ απνρώξεζε ησλ ζηξαηεπκάησλ θαηνρήο κέρξη ηε ιήμε ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ ή θαη κεηά ηε ιήμε ηνπ εθόζνλ θαηέζηεζαλ αλίθαλνη ζπλεπεία λόζνπ πνπ νθείιεηαη ζε θαθνπρίεο ή ζε εθηνπίζεηο ή ζε εμνξίεο (ε λόζνο ζηελ ηειεπηαία απηή πεξίπησζε ζα πξέπεη λα εθδειώζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ γεγνλόησλ απηώλ ή κέζα ζε έλα εμάκελν από ηε ιήμε ηνπ). Δπίζεο, αλάπεξνη εκθπιίνπ πνιέκνπ είλαη όζνη δελ έρνπλ εληαρζεί ζε αληαξηηθέο νκάδεο ή νξγαλώζεηο ή ζην «Γεκνθξαηηθό ηξαηό» θαη θαηέζηεζαλ δηαξθώο αλίθαλνη ζπλεπεία ηξαύκαηνο πνπ νθείιεηαη απνθιεηζηηθά ζηηο ίδηεο, όπσο αλσηέξσ αηηίεο, θαζώο θαη ζε έθξεμε βιεκάησλ ή εθξεθηηθώλ κεραλεκάησλ θάζε είδνπο πνπ ηνπνζεηήζεθαλ ή εγθαηαιείθζεθαλ από ηνλ «Δζληθό» ή ην «Γεκνθξαηηθό ηξαηό» ή από άιιεο έλνπιεο νξγαλώζεηο θαη αλ αθόκε ν ηξαπκαηηζκόο απηόο επήιζε κεηά ηε ιήμε ησλ εκθπιίσλ ζπγθξνύζεσλ. Θύκαηα εκθπιίνπ πνιέκνπ είλαη νη ρήξεο, νη γνλείο, ηα αλήιηθα άγακα ηέθλα, ηα αλάπεξα ηέθλα θαη νη αλάπεξεο άγακεο ή δηαδεπγκέλεο ζπγαηέξεο κε πνζνζηό αλαπεξίαο άλσ ηνπ 67% όζσλ από ηνπο πην πάλσ αλαθεξόκελνπο ζθνηώζεθαλ ή εθηειέζηεθαλ ή πέζαλαλ ή εμαθαλίζηεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξναλαθεξνκέλσλ εκθπιίσλ ζπγθξνύζεσλ θαη κεηά ηε ιήμε ησλ ζπγθξνύζεσλ απηώλ, όρη όκσο πέξαλ ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 1955, θαζώο θαη όζσλ πεζαίλνπλ κεηά ηελ απόθηεζε δηθαηώκαηνο ζύληαμεο ή, ελώ είραλ ηηο πξνϋπνζέζεηο ζπληαμηνδόηεζεο πέζαλαλ κέρξη ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ λ.1863/1989, ή κεηά από απηήλ, ρσξίο λα έρνπλ αλαγλσξίζεη δηθαίσκα ζύληαμεο. Άρθρο 18 Μειώζεις θόροσ για ιαηρικές δαπάνες Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 18 παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα έθπησζεο από ην πνζό ηνπ θόξνπ πνπ πξνθύπηεη θαηά ηελ εθθαζάξηζε ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, πνζνζηνύ δέθα ηνηο εθαηό (10%) ησλ εηήζησλ εμόδσλ ηαηξηθήο θαη λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο πνπ θαηαβάιιεη ν θνξνινγνύκελνο, ζηελ εκεδαπή ή ηελ αιινδαπή, κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ηα έμνδα απηά ππεξβαίλνπλ ην πέληε (5%) ηνηο εθαηό ηνπ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηόο ηνπ. εκεηώλεηαη όηη ην πνζό ηεο έθπησζεο, αλεμάξηεηα από ην ζπλνιηθό πνζό ηεο δαπάλεο γηα ηαηξηθή θαη λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε, δε κπνξεί λα ππεξβεί ηηο ηξεηο (3.000) επξώ, γηα θάζε θνξνινγνύκελν. Πεξαηηέξσ, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ ηδίνπ σο άλσ άξζξνπ θαη λόκνπ πεξηγξάθεηαη ε έλλνηα ησλ εμόδσλ ηαηξηθήο θαη λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, νξίδεηαη όηη σο έμνδα ηαηξηθήο θαη λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο ζεσξνύληαη, θαηά ην κέξνο πνπ δελ θαιύπηνληαη από αζθαιηζηηθά ηακεία ή/θαη αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, νη θαησηέξσ δαπάλεο: α) νη ακνηβέο πνπ θαηαβάιινληαη ζε ηαηξνύο θαη ηαηξηθά θέληξα, όισλ ησλ εηδηθνηήησλ γηα ηαηξηθέο επηζθέςεηο, εμεηάζεηο θαη ζεξαπείεο. ηηο δαπάλεο απηέο πεξηιακβάλνληαη θαη νη ακνηβέο πνπ θαηαβάιινληαη ζε νδνληηάηξνπο, νξζνδνληηθνύο θαη γλαζνρεηξνπξγνύο γηα νδνληνζεξαπεία, νδνληνπξνζζεηηθή (γηα νπνηνδήπνηε είδνο πξνζζεηηθήο εξγαζίαο, αλεμάξηεηα από ην πιηθό πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζ απηήλ) θαη γλαζνρεηξνπξγηθή. 4

5 Ζ αλαθνξά ηεο αλσηέξσ δηάηαμεο ζηηο ηαηξηθέο επηζθέςεηο είλαη επξύηαηε θαη θαηά ζπλέπεηα ζηελ έλλνηα απηώλ πεξηιακβάλνληαη όρη κόλν νη απιέο επηζθέςεηο ζην ηαηξείν πξνο δηαπίζησζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ, αιιά θαη εθείλεο νη επηζθέςεηο θαηά ηηο νπνίεο παξέρεηαη θαη ηαηξηθή πεξίζαιςε ή παξεκθεξείο ηαηξηθέο ππεξεζίεο γηα ζεξαπεία πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ αζζελνύο, θαη νη νπνίεο πξαγκαηνπνηνύληαη ύζηεξα από ζρεηηθή γλσκνδόηεζε θαη παξαπνκπή από ην ζεξάπνληα ηαηξό ηνπ πάζρνληνο (ή από λνζνθνκείν). Παξαδείγκαηα ηέηνησλ ηαηξηθώλ ππεξεζηώλ είλαη ε θπζηθνζεξαπεία, ε ινπηξνζεξαπεία, ε ινγνζεξαπεία, ε παξνρή ππεξεζηώλ από ςπρνιόγν θιπ. Ωζηόζν, δηεπθξηλίδεηαη όηη ζηηο ελ ιόγσ δαπάλεο πεξηιακβάλεηαη κόλν ε δαπάλε παξνρήο ππεξεζηώλ γηα θάζε αγσγή θαη όρη ε δαπάλε γηα εηζηηήξηα κεηάβαζεο θαη επηζηξνθήο ή γηα ελνίθην δηακνλήο ζην ηόπν πνπ παξέρνληαη νη ηαηξηθέο ππεξεζίεο. β) ηα έμνδα λνζειείαο πνπ θαηαβάιινληαη ζε λνζειεπηηθά ηδξύκαηα ή ηδησηηθέο θιηληθέο, θαζώο θαη νη δαπάλεο πνπ θαηαβάιινληαη γηα δηαξθή θάιπςε ηαηξηθώλ αλαγθώλ. ηελ έλλνηα ηνπ όξνπ «έμνδα λνζειείαο» πεξηιακβάλεηαη θάζε δαπάλε πνπ αθνξά ζηελ ηαηξηθή θαη λνζειεπηηθή θξνληίδα πνπ παξέρεηαη κέζα ζε λνζειεπηηθό ίδξπκα ή ζε ηδησηηθή θιηληθή, θαζώο θαη θάζε άιιε δαπάλε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη γηα ηνλ αζζελή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λνζειείαο ηνπ κέζα ζε απηό, ελώ δελ πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε γηα ηε κεηαθίλεζε ηνπ αζζελνύο θαη ηνπ ζπλνδνύ ηνπ, από ηελ πόιε ή ην ρσξηό πνπ θαηνηθεί ζηελ πόιε ηνπ εζσηεξηθνύ ή ηνπ εμσηεξηθνύ πνπ βξίζθεηαη ην λνζνθνκείν ή ε θιηληθή πνπ λνζειεύηεθε ν αζζελήο θαη ε δαπάλε γηα ηε δηακνλή ηνπ ζε μελνδνρείν, ζε πεξίπησζε πνπ ε θύζε ηεο αζζέλεηάο ηνπ ην επέηξεπε θαη δελ ήηαλ δπλαηή ε είζνδόο ηνπ ζην λνζνθνκείν ή ηελ θιηληθή από έιιεηςε θιηλώλ. Δπηπιένλ, δηεπθξηλίδεηαη όηη δηαξθή θάιπςε ηαηξηθώλ ππεξεζηώλ πξνζθέξνπλ θάπνηεο επηρεηξήζεηο πνπ ζπλάπηνπλ έγγξαθεο ζπκβάζεηο νξηζκέλνπ ρξόλνπ (π.ρ. ηξίκελεο, εμάκελεο, εηήζηεο) κε θπζηθά πξόζσπα, ζύκθσλα κε ηηο νπνίεο νη επηρεηξήζεηο απηέο αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε λα ηνπο παξέρνπλ ηαηξηθέο ππεξεζίεο θαη εμεηάζεηο ζε ζπκβεβιεκέλα δηαγλσζηηθά θέληξα δηαθόξσλ εηδηθνηήησλ, θιηληθέο θαη κε ζπλεξγαδόκελνπο ηαηξνύο, όπνηε ρξεηαζηνύλ, κέζα ζην ρξνληθό δηάζηεκα ηεο ζύκβαζεο, έλαληη ζπλδξνκήο, ε νπνία θαζνξίδεηαη αλάινγα κε ηελ ειηθία ησλ ζπκβαιινκέλσλ θαη θαηαβάιιεηαη είηε κεληαίσο, είηε εθάπαμ. Οη ηαηξηθέο ππεξεζίεο παξέρνληαη άκεζα, ζε εηθνζηηεηξάσξε βάζε, είηε ζην ηαηξηθό θέληξν, είηε ζην ζπίηη, ζε όζεο πεξηπηώζεηο απηό επηηξέπεηαη αλάινγα κε ηελ εηδηθόηεηα ηνπ γηαηξνύ (π.ρ. παζνιόγνπ, θαξδηνιόγνπ). Σα πνζά ηεο ζπλδξνκήο πνπ θαηαβάιινληαη ζπλνιηθά εηεζίσο, πεξηιακβάλνληαη ζην ζύλνιν ησλ δαπαλώλ ηαηξηθήο θαη λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο ηνπ θνξνινγνπκέλνπ. γ) ηα έμνδα γηα ηαηξηθή θαη θαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε γεληθά. ηα έμνδα θαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο ζπκπεξηιακβάλνληαη, πέξαλ ησλ ζρεηηθώλ εμόδσλ πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη ζην πιαίζην λνζειείαο ηνπ αζζελνύο ζε λνζειεπηηθό ίδξπκα θαη ηα έμνδα πνπ θαηαβάιιεη ν ίδηνο ν θνξνινγνύκελνο γηα ηελ αγνξά θαξκάθσλ ζηα θαξκαθεία, ηα νπνία πξννξίδνληαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ ή γηα αλαθνύθηζε από ηε λνζεξή ηνπ θαηάζηαζε. Δπίζεο, πεξηιακβάλνληαη θαη ηα έμνδα γηα 5

6 αλαιώζηκν πγεηνλνκηθό πιηθό ην νπνίν πξνκεζεύεηαη ν θνξνινγνύκελνο, θαηόπηλ αηηηνινγεκέλεο ηαηξηθήο γλσκάηεπζεο. Παξαδείγκαηα ηέηνηνπ πιηθνύ απνηεινύλ ηα αλαιώζηκα πιηθά δηαβήηε (ηαηλίεο κέηξεζεο, βειόλεο, θιπ), ζπζθεπέο έγρπζεο θαξκάθσλ, επηζέκαηα γηα θαηαθιύζεηο, δηαβεηηθά, θιεβηθά, αξηεξηαθά έιθε, εγθαύκαηα, νζηνκηθά πιηθά (είδε θνινζηνκίαο, εηιενζηνκίαο, νπξεηεξνζηνκίαο θιπ), αλαιώζηκα ηξαρεηνζηνκηώλ (ηξαρεηνζσιήλεο, θαζεηήξεο αλαξξόθεζεο θιπ), αλαιώζηκα είδε γηα πάζρνληεο από κεζνγεηαθή αλαηκία (θαζεηήξεο, πεηαινύδεο απνζηδήξσζεο θιπ). δ) νη ακνηβέο πνπ θαηαβάιινληαη ζε λνζειεπηέο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ ζε αζζελή θαηά ηε λνζειεία ηνπ ζε λνζνθνκείν ή θιηληθή ή θαη νίθνλ. Γηεπθξηλίδεηαη όηη νη ελ ιόγσ ακνηβέο ζεσξνύληαη ηαηξηθέο δαπάλεο θαη εθπίπηνπλ θαηά νξηζκέλν πνζνζηό από ην θόξν, εθόζνλ απνδεηθλύεηαη όηη ν εξγαδόκελνο πξνζέθεξε πξάγκαηη ππεξεζίεο λνζειεπηηθήο θξνληίδαο ζηνλ αζζελή θαη όρη άιινπ ηύπνπ ππεξεζίεο, όπσο γηα παξάδεηγκα νηθηαθνύ βνεζνύ. ηνηρεία κε ηα νπνία απνδεηθλύεηαη ε λνζειεπηηθή θαηάξηηζε ηνπ πξνζώπνπ πνπ απαζρνιείηαη σο λνζειεπηήο κπνξεί λα είλαη ην πηπρίν θάπνηαο λνζειεπηηθήο ζρνιήο ή ε βεβαίσζε εγγξαθήο ζε θάπνην λνζειεπηηθό επαγγεικαηηθό ζύιινγν. Σπρόλ αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο πνπ θαηαβάιινληαη ζην θνξέα θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ είλαη αζθαιηζκέλνο ν λνζειεπηήο, γηα ηελ παξνρή λνζειεπηηθήο θξνληίδαο ζηνλ αζζελή δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζε απηέο ηηο ακνηβέο. ε) ε δαπάλε γηα ηελ αληηθαηάζηαζε κειώλ ηνπ ζώκαηνο κε ηερλεηά κέιε, θαζώο θαη ε δαπάλε γηα ηελ αγνξά ή ηνπνζέηεζε ζην ζώκα ηνπ αζζελνύο νξγάλσλ, ηα νπνία είλαη αλαγθαία γηα ηε θπζηνινγηθή ιεηηνπξγία ηνπ αλζξώπηλνπ ζώκαηνο. Γηεπθξηλίδεηαη όηη δελ είλαη απαξαίηεην ε αληηθαηάζηαζε κειώλ ηνπ ζώκαηνο ηνπ αλζξώπνπ κε ηερλεηά κέιε ή ε ηνπνζέηεζε ζε απηό νξγάλσλ λα γίλεηαη έπεηηα από εηδηθή επέκβαζε ζε λνζνθνκείν ή θιηληθή θαη λα παξακέλνπλ κόληκα ηνπνζεηεκέλα ζε απηό, αιιά αξθεί κόλν ηα ηερλεηά κέιε ή όξγαλα λα είλαη αλαγθαία γηα ηε θπζηνινγηθή ιεηηνπξγία ηνπ αλζξώπηλνπ ζώκαηνο. Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα ηέηνησλ ηερλεηώλ κειώλ ή νξγάλσλ απνηεινύλ ηα αθνπζηηθά βαξεθνΐαο, ηα γπαιηά όξαζεο, νη θαθνί επαθήο ησλ καηηώλ, νη θαζεηήξεο, νη βεκαηνδόηεο, νη βαιβίδεο θαξδηάο θιπ. Αληίζεηα, δελ αλαγλσξίδεηαη ε δαπάλε γηα ηελ πξνζζήθε καιιηώλ ζην αλζξώπηλν ζώκα ή γηα ηελ ηνπνζέηεζε πεξνύθαο, θαζώο θαη ε δαπάλε επηζθεπήο ησλ πην πάλσ νξγάλσλ. Δπηπιένλ, δελ αλαγλσξίδεηαη ε δαπάλε γηα αγνξά δηαγλσζηηθώλ ζπζθεπώλ (πηεζόκεηξνπ, ζηεζνζθνπίνπ, ζεξκόκεηξνπ, κεηξεηή ζαθράξνπ αίκαηνο θιπ), θαζώο θαη δηαθόξσλ λνζειεπηηθώλ εηδώλ (ειεθηξηθήο θνπβέξηαο, ζεξκνθόξαο, θνξείνπ θιπ.). ζη) ηα έμνδα λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο ησλ ηέθλσλ κε πνζνζηό αλαπεξίαο ηνπιάρηζηνλ ζαξάληα ηνηο εθαηό (40%) βάζεη γλσκάηεπζεο ηνπ ΚΔ.Π.Α ή ηεο Α..Τ.Δ, εθόζνλ ην εηήζην θνξνινγνύκελν θαη απαιιαζζόκελν εηζόδεκα ησλ ηέθλσλ δελ ππεξβαίλεη ην πνζό ησλ έμη ρηιηάδσλ (6.000) επξώ. δ) ε δαπάλε γηα δίδαθηξα ή ηξνθεία ζε εηδηθέο γηα ηελ πάζεζή ηνπο ζρνιέο ή ζε εηδηθά ηδξύκαηα ή νξγαληζκνύο πνπ θαηαβάιινληαη γηα ηέθλα κε πνζνζηό αλαπεξίαο ηνπιάρηζηνλ ζαξάληα ηνηο 6

7 εθαηό (40%) βάζεη γλσκάηεπζεο ηνπ ΚΔ.Π.Α ή ηεο Α..Τ.Δ, εθόζνλ ην εηήζην θνξνινγνύκελν θαη απαιιαζζόκελν εηζόδεκα ησλ ηέθλσλ δελ ππεξβαίλεη ην πνζό ησλ έμη ρηιηάδσλ (6.000) επξώ. ε) πνζό ίζν κε ην πελήληα ηνηο εθαηό (50%) ηεο δαπάλεο πνπ θαηαβάιιεηαη ζε επηρεηξήζεηο πεξίζαιςεο ειηθησκέλσλ. Δπλόεην είλαη όηη νη ελ ιόγσ επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγνύλ λόκηκα, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ νηθείνπ θάζε θνξά ηζρύνληνο ζεζκηθνύ πιαηζίνπ. εκεηώλεηαη όηη ηα έμνδα ηαηξηθήο θαη λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο κεηώλνπλ ην θόξν ηνπ έηνπο ζην νπνίν θαηαβιήζεθαλ, έζησ θαη αλ νη ηαηξηθέο ππεξεζίεο παξαζρέζεθαλ ην πξνεγνύκελν έηνο. Δάλ νη ηαηξηθέο ππεξεζίεο παξαζρέζεθαλ ζε πξόζσπν πνπ ην έηνο παξνρήο ησλ ππεξεζηώλ ήηαλ εμαξηώκελν κέινο ηνπ θνξνινγνπκέλνπ, όκσο ην επόκελν έηνο θαηαβνιήο ηεο δαπάλεο έπαςε λα ζεσξείηαη εμαξηώκελν κέινο, ε δαπάλε αλαγλσξίδεηαη γηα λα εθπεζζεί ην έηνο θαηαβνιήο, αθνύ όκσο δηαπηζησζεί όηη ην πξόζσπν ζην νπνίν αθνξά ήηαλ εμαξηώκελν κέινο ηνπ θνξνινγνπκέλνπ ην πξνεγνύκελν έηνο. ε πεξίπησζε πνπ νη δαπάλεο ηαηξηθήο θαη λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο θαηαβάιινληαη από ηνλ ίδην ην θνξνινγνύκελν, όκσο ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη ζηνλ εξγνδόηε ή ζε αζθαιηζηηθό ηακείν ή ζε αζθαιηζηηθή επηρείξεζε γηα ηελ θάιπςε από απηνύο κέξνπο ηνπ πνζνύ ηεο νηθείαο δαπάλεο, γηα ηελ απόδεημε ηνπ ππόινηπνπ πνζνύ ηεο δαπάλεο, κε ην νπνίν επηβαξύλζεθε πξαγκαηηθά ν ίδηνο ν θνξνινγνύκελνο, πξνθεηκέλνπ λα είλαη δπλαηή ε παξνρή ηεο ππόςε θνξνινγηθήο ειάθξπλζεο, απαηηείηαη ζρεηηθή βεβαίσζε ηνπ εξγνδόηε, ηνπ αζθαιηζηηθνύ ηακείνπ ή ηεο αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο από ηελ νπνία λα πξνθύπηνπλ ηα αθόινπζα: α) Σα ζηνηρεία ηνπ πξνζώπνπ γηα ην νπνίν θαηαβιήζεθε ε δαπάλε, β) Σν ζπλνιηθό πνζό ηεο δαπάλεο γηα ην νπνίν ππνβιήζεθαλ δηθαηνινγεηηθά, γ) Ο αξηζκόο θαη ε εκεξνκελία ηεο απόδεημεο παξνρήο ππεξεζηώλ ή ηεο απόδεημεο ιηαληθήο πώιεζεο ζηελ νπνία αλαγξάθεηαη ην πνζό ηεο δαπάλεο, δ) Σν πνζό ηεο δαπάλεο πνπ θαιύθζεθε από ηνλ εξγνδόηε ή ην αζθαιηζηηθό ηακείν ή ηελ αζθαιηζηηθή επηρείξεζε θαη ε) Σν ππόινηπν πνζό ηεο δαπάλεο κε ην νπνίν επηβαξύλεηαη ν θνξνινγνύκελνο. ηελ πεξίπησζε πνπ ε βεβαίσζε εθδνζεί θαηά ην επόκελν έηνο από ην έηνο πνπ θαηεβιήζεζαλ νη δαπάλεο, είηε ππνβάιιεηαη ηξνπνπνηεηηθή δήισζε βάζεη ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ λ.4174/2013 γηα ην έηνο πνπ θαηεβιήζεζαλ, είηε δειώλνληαη γηα λα εθπέζνπλ ζην έηνο ρνξήγεζεο ηεο βεβαίσζεο. Σέινο κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.3 πξνβιέπεηαη όηη νη ηαηξηθέο ελ γέλεη δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη γηα ηα εμαξηώκελα κέιε ηνπ θνξνινγνπκέλνπ ζπλππνινγίδνληαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ πνζνύ ηεο κείσζεο θόξνπ, βάζεη ησλ νξηδνκέλσλ ζηελ παξάγξαθν 1. Άρθρο 19 Μειώζεις θόροσ για δωρεές Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 19 παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα έθπησζεο από ην πνζό ηνπ θόξνπ πνπ πξνθύπηεη θαηά ηελ εθθαζάξηζε ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, πνζνζηνύ 7

8 δέθα ηνηο εθαηό (10%) ησλ πνζώλ πνπ θαηαβάιινληαη γηα δσξεέο πξνο ζπγθεθξηκέλνπο θνξείο, κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη νη δσξεέο απηέο ππεξβαίλνπλ ζηε δηάξθεηα ηνπ θνξνινγηθνύ έηνπο ηα εθαηό (100) επξώ. Δάλ ζηε δήισζε εηζνδήκαηόο ηνπ ν θνξνινγνύκελνο αλαγξάςεη ζπλνιηθό πνζό γηα δσξεέο κέρξη 100, ην πνζό απηό δε ζα ιεθζεί ππόςε γηα ηε κείσζε ηνπ θόξνπ. Βάζεη ησλ νηθείσλ δηαηάμεσλ ην ζπλνιηθό πνζό ησλ δσξεώλ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην πέληε ηνηο εθαηό (5%) ηνπ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο ηνπ δσξεηή. ε αληίζεηε πεξίπησζε (εάλ δειαδή ππεξβαίλεη ην σο άλσ νξηδόκελν πνζνζηό), ην πνζό ηεο δσξεάο πνπ αλαγλσξίδεηαη θαη επί ηνπ νπνίνπ ζα εθαξκνζηεί ην πξνβιεπόκελν πνζνζηό δέθα ηνηο εθαηό (10%), πξνθεηκέλνπ ζηε ζπλέρεηα λα κεησζεί ην πξνθύπηνλ πνζό θόξνπ ηνπ δσξεηή, πεξηνξίδεηαη ζε πνζό ίζν κε ην πέληε ηνηο εθαηό (5%) ηνπ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο. Πεξαηηέξσ, κε ηελ παξ. 2 ηνπ ηδίνπ άξζξνπ πξνβιέπεηαη όηη κε απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ νξίδνληαη νη θνξείο κε έδξα ηελ εκεδαπή ή άιια θξάηε κέιε ηεο Δ.Δ. ή ηνπ Δ.Ο.Υ., πξνο ηνπο νπνίνπο ηα θαηαβαιιόκελα πνζά δσξεώλ αλαγλσξίδνληαη γηα έθπησζε από ην θόξν, βάζεη όζσλ αλαθέξζεθαλ αλσηέξσ. Πην ζπγθεθξηκέλα, βάζεη ηεο ΠΟΛ. 1010/ Τπνπξγηθήο Απόθαζεο νη θνξείο απηνί είλαη νη αθόινπζνη: α) Οη θνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, ην Δζληθό Σακείν Κνηλσληθήο πλνρήο, νη ηεξνί λανί, νη ηεξέο κνλέο ηνπ Αγίνπ Όξνπο, ην Οηθνπκεληθό Παηξηαξρείν Κσλζηαληηλνππόιεσο, ηα Παηξηαξρεία Αιεμαλδξείαο θαη Ηεξνζνιύκσλ, ε Ηεξά Μνλή ηλά, ε Οξζόδνμε Δθθιεζία ηεο Αιβαλίαο, ηα δεκνηηθά λνζνθνκεία θαη ηα λνζνθνκεία πνπ είλαη λνκηθά πξόζσπα ηδησηηθνύ δηθαίνπ θαη επηρνξεγνύληαη από ηνλ Κξαηηθό Πξνϋπνινγηζκό, β) Σα θνηλσθειή ηδξύκαηα, ηα ζσκαηεία κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο εθπαίδεπζεο θαη ρνξεγνύλ ππνηξνθίεο (νη δύν πξνϋπνζέζεηο πξέπεη λα ζπληξέρνπλ αζξνηζηηθά), ηα εκεδαπά λνκηθά πξόζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ, ηα εκεδαπά λνκηθά πξόζσπα ηδησηηθνύ δηθαίνπ πνπ λόκηκα έρνπλ ζπζηαζεί ή ζπληζηώληαη θαη ηα νπνία επηδηώθνπλ θνηλσθειείο ζθνπνύο, νη εξεπλεηηθνί θαη ηερλνινγηθνί θνξείο πνπ δηέπνληαη από ην λ.1514/1985 (Α 13) θαη ηα εξεπλεηηθά θέληξα πνπ απνηεινύλ εκεδαπά λνκηθά πξόζσπα ηδησηηθνύ δηθαίνπ κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα. Γηεπθξηλίδεηαη όηη νη Ηεξέο Μνλέο πνπ εδξεύνπλ ζηελ Διιάδα απνηεινύλ λνκηθά πξόζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ πνπ επηδηώθνπλ ζξεζθεπηηθνύο ζθνπνύο (ζρεη. ε αξηζ. 28/1988 γλσκνδόηεζε ηνπ Ννκηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο, πνπ έρεη γίλεη απνδεθηή από ηνλ Τπνπξγό Οηθνλνκηθώλ θαη λ.590/1977 «Πεξί ηνπ Καηαζηαηηθνύ Υάξηνπ ηεο Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο»). Όζνλ αθνξά ζηα εκεδαπά λνκηθά πξόζσπα ηδησηηθνύ δηθαίνπ πνπ επηδηώθνπλ θνηλσθειείο ζθνπνύο, ζεκεηώλεηαη όηη νη θνηλσθειείο απηνί ζθνπνί ζα πξέπεη λα επηδηώθνληαη απνθιεηζηηθά, δειαδή λα κε ζπληξέρνπλ παξάιιεια κε άιινπο (ηδ 3391/1976). Δηδηθόηεξα, θνηλσθειήο ζθνπόο είλαη θάζε εζληθόο, ζξεζθεπηηθόο, θηιαλζξσπηθόο, εθπαηδεπηηθόο, πνιηηηζηηθόο θαη γεληθά επσθειήο γηα ηελ θνηλσλία, ελ όισ ή ελ κέξεη, ζθνπόο (άξζξν 1 λ.4182/2013). Σέηνην θνηλσθειή ζθνπό δε κπνξεί λα ζεσξεζεί όηη επηδηώθεη ην ζσκαηείν ην νπνίν αλαπηύζζεη θαηά ην θαηαζηαηηθό 8

9 ηνπ δξαζηεξηόηεηα από ηελ νπνία σθεινύληαη κόλν ηα κέιε ηνπ, θαη όρη ην επξύηεξν θνηλό (ηδ 2186/1981). Πεξαηηέξσ, δελ αξθεί ε θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ θαηαζηαηηθνύ επηδίσμε, αιιά πξέπεη ζπγρξόλσο ην λνκηθό πξόζσπν λα αλαπηύζζεη πξάγκαηη δξαζηεξηόηεηα απνβιέπνπζα ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ θνηλσθεινύο απηνύ ζθνπνύ (ηδ /1981, 1876/1982). γ) Σα κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα εκεδαπά λνκηθά πξόζσπα ηδησηηθνύ δηθαίνπ πνπ λόκηκα ππάξρνπλ ή ζπληζηώληαη, εθόζνλ επηδηώθνπλ ζθνπνύο πνιηηηζηηθνύο. Πνιηηηζηηθνί ζθνπνί είλαη, ηδίσο, ε θαιιηέξγεηα, πξναγσγή θαη δηάδνζε ησλ γξακκάησλ, ηεο κνπζηθήο, ηνπ ρνξνύ, ηνπ ζεάηξνπ, ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ, ηεο δσγξαθηθήο, ηεο γιππηηθήο θαη ησλ ηερλώλ γεληθόηεξα, θαζώο θαη ε ίδξπζε, επέθηαζε θαη ζπληήξεζε ησλ αλαγλσξηζκέλσλ ηδησηηθώλ κνπζείσλ, όπσο ηέρλεο, θπζηθήο ηζηνξίαο, εζλνινγηθώλ θαη ιανγξαθηθώλ. Δπηπιένλ, βάζεη ηεο ίδηαο σο άλσ ππνπξγηθήο απόθαζεο, ιακβάλεηαη ππόςε γηα ηε κείσζε ηνπ θόξνπ θπζηθνύ πξνζώπνπ ε αμία ησλ ηαηξηθώλ κεραλεκάησλ θαη ησλ αζζελνθόξσλ απηνθηλήησλ, πνπ κεηαβηβάδνληαη, ιόγσ δσξεάο, ζηα θξαηηθά θαη δεκνηηθά λνζειεπηηθά ηδξύκαηα θαη ηα λνζνθνκεία πνπ απνηεινύλ λνκηθά πξόζσπα ηδησηηθνύ δηθαίνπ θαη επηρνξεγνύληαη από ηνλ Κξαηηθό Πξνϋπνινγηζκό. Σα αλσηέξσ εθαξκόδνληαη θαη γηα δσξεέο ππέξ αληίζηνηρσλ θξαηηθώλ θνξέσλ, λνκηθώλ πξνζώπσλ θαη λνκηθώλ νληνηήησλ κε έδξα άιια θξάηε κέιε ηεο Δ.Δ ή ηνπ Δ.Ο.Υ. Σα πνζά ησλ δσξεώλ αλαγλσξίδνληαη πξνο έθπησζε από ην θόξν, εθόζνλ θαηαηίζεληαη ζε εηδηθνύο γηα ην ζθνπό απηό ινγαξηαζκνύο (ζηνπο νπνίνπο δε ζα πξέπεη λα γίλνληαη θαηαζέζεηο άιινπ είδνπο) ηξαπεδώλ πνπ ιεηηνπξγνύλ λόκηκα ζε θξάηνο κέινο ηεο Δ.Δ ή ηνπ Δ.Ο.Υ. Ωο ρξόλνο ηεο δσξεάο ζεσξείηαη ν ρξόλνο θαηάζεζεο ηνπ ζρεηηθνύ πνζνύ θαη όρη ν ρξόλνο είζπξαμήο ηνπ από ην δσξενδόρν. εκεηώλεηαη όηη δελ αλαγλσξίδνληαη σο δσξεέο ρξεκαηηθώλ πνζώλ νη εηζθνξέο, ηαθηηθέο ή έθηαθηεο, ππνρξεσηηθέο ή πξναηξεηηθέο θαη νη ζπλδξνκέο πνπ θαηαβάιινπλ ηα κέιε ζσκαηείνπ ζην ζσκαηείν, εθόζνλ ε θαηαβνιή απηώλ απνξξέεη από ηελ ηδηόηεηά ηνπο σο κειώλ. Σέινο, δηεπθξηλίδεηαη όηη επεηδή ε δαπάλε απηή είλαη πξνζσπηθή ηνπ θνξνινγνπκέλνπ, δε κπνξνύλ λα κεηώζνπλ ην θόξν ηνπ δσξεέο πνπ ηπρόλ πξαγκαηνπνηνύλ ν άιινο ζύδπγνο ή ηα ινηπά εμαξηώκελα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ. Ακριβές ανηίγραθο Ο Προϊζηάμενος ηοσ Ασηοηελούς Σμήμαηος Γιοίκηζης Η ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΑΙΚ. ΑΒΒΑΪΓΟΤ 9

10 ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ Ι. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 1. Απνδέθηεο πηλάθσλ Β (εθηόο ηνπ αξηζκνύ 2 απηνύ), Σ (εθηόο ησλ αξηζκώλ 1, 2 θαη 5), Ε (εθηόο ησλ αξηζκώλ 3, 4 θαη 7), Ζ (εθηόο αξηζκνύ 10, 11 θαη 12) 2. Γηεύζπλζε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (e ΔΦΑΡΜΟΓΔ) 3. Γ/λζε Τπνζηήξημεο Ζιεθηξνληθά πλαιιαζζνκέλσλ (e ππεξεζίεο) ΙΙ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ 1. Γξαθείν θ. Τπνπξγνύ 2. Γξαθείν θ. Αλαπι. Τπνπξγνύ 3. Γξαθείν θ. Γεληθήο Γξακκαηέσο Γεκνζίσλ Δζόδσλ 4. Γξαθεία θθ. Γεληθώλ Γηεπζπληώλ 5. Γξαθείν Σύπνπ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ 6. Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο θαη Πιεξνθόξεζεο Πνιηηώλ 7. Απηνηειέο Σκήκα Ννκηθήο Τπνζηήξημεο Γ.Γ.Γ.Δ 8. Γ/λζε Δθαξκνγήο ηεο Φνξνινγηθήο Πνιηηηθήο θαη Ννκνζεζίαο - Τπνδηεύζπλζε Α Άκεζεο Φνξνινγίαο Σκήκα Α (2) Σκήκα Β (1) 10

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 3865/2010, πνπ αθνξά ηε ζπληαμηνδόηεζε ηωλ άγακωλ ή δηαδεπγκέλωλ ζπγαηέξωλ.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 3865/2010, πνπ αθνξά ηε ζπληαμηνδόηεζε ηωλ άγακωλ ή δηαδεπγκέλωλ ζπγαηέξωλ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΝΣΑΞΕΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: 47 ε Ννκ/θήο Εξγαζίαο& Ελζηάζεσλ ΣΜΗΜΑ : Α ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Ε1 & Ε2 2015. Τι πρέπει να προςέξω ςτην φετινή μου φορολογική δήλωςη

Ε1 & Ε2 2015. Τι πρέπει να προςέξω ςτην φετινή μου φορολογική δήλωςη Ε1 & Ε2 2015 Τι πρέπει να προςέξω ςτην φετινή μου φορολογική δήλωςη Η πλατφόρμα του Τaxisnet για την υποβολή των φετινϊν φορολογικϊν ςασ δηλϊςεων άνοιξε. Υπάρχουν κάποια ςημεία και φζτοσ ςτα οποία οι φορολογοφμενοι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:7ΦΩΚΗ - ΤΚΕ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:7ΦΩΚΗ - ΤΚΕ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:7ΦΩΚΗ - ΤΚΕ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1.ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ Α ΦΤΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηων άπθπων 9, 67, 69 και 70 ηος ν. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηων άπθπων 9, 67, 69 και 70 ηος ν. 4172/2013. ΑΓΑ: 65ΦΘΖ-1ΖΦ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 20 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 6ΡΗΨΖ-ΓΕ. Αζήλα, 10.06.2015 ΠΟΛ 1119

ΑΓΑ: 6ΡΗΨΖ-ΓΕ. Αζήλα, 10.06.2015 ΠΟΛ 1119 ΑΓΑ: 6ΡΗΨΖ-ΓΕ Αζήλα, 10.06.2015 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ Γ/ΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΜΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΣΜΖΜΑ Α - ΦΠΑ Σαρ. Γ/λζε : ίλα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-Β0Κ. Γενικέρ Παπαηηπήζειρ

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-Β0Κ. Γενικέρ Παπαηηπήζειρ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, 21.11.2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ Aπ. ππ.: Φ.10035/οικ.26538/840 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ Γενική Γ/νζη Κοινωνικήρ Αζθάλιζηρ Γ/νζη Κύπιαρ Αζθάλιζηρ

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ Σα ππνδείγκαηα πνπ αθνξνύλ ηα Μεγάια Υξεκαηνδνηηθά Αλνίγκαηα είλαη ηα αθόινπζα ηξία: Τπόδεηγκα

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΔΑ ΣΤΟ ΓΙΑΓΙΚΤΥΟ ΦΔΚ : Β 1286/29.6.2015 ΑΓΑ: 64ΙΚΗ - ΔΙΓ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΓΟΓΩΝ Η. ΓΔΝ.Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ Γ/ΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΑΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΣΜΖΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 18 θαη 22 ηνπ λ.4321/2015.

Θέκα: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 18 θαη 22 ηνπ λ.4321/2015. ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΤΑ Αζήλα, 10.7.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΜΜΕΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ Α ΦΠΑ Σαρ. Γ/λζε : ίλα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ. ΘΔΜΑ: «Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων παπαγπάθων 4, 5, 6 και 7 ηου άπθπου 1 ηου ν.4334/2015 (ΦΔΚ Α 80/16-07-2015)».

ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ. ΘΔΜΑ: «Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων παπαγπάθων 4, 5, 6 και 7 ηου άπθπου 1 ηου ν.4334/2015 (ΦΔΚ Α 80/16-07-2015)». ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΑΓΑ:Ω1Ρ2Η-Λ6Ι ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 17 Ινπιίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ. Έρνληαο ππόςε: Πιεξνθνξίεο:Θαλ.αθαξήο. Σειέθσλν : 210 3375314 FAX : 210 3375001

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ. Έρνληαο ππόςε: Πιεξνθνξίεο:Θαλ.αθαξήο. Σειέθσλν : 210 3375314 FAX : 210 3375001 ΕΞΑΘΡΕΣΘΚΑ ΕΠΕΘΓΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 30 Απξηιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ 1.ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΟΛ.: 1126 Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛ. ΔΗΟΓ/ΣΟ (Γ12) ΣΜΖΜΑ : Α Σαρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Με αθνξκή εξσηήκαηα πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζηελ ππεξεζία καο, αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθόινπζα:

Με αθνξκή εξσηήκαηα πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζηελ ππεξεζία καο, αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθόινπζα: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ Β Σαρ. Γ/λζε : Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδηθαο : 101 84 ΑΘΖΝΑ Πιεξνθνξίεο :

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Απόδοζη αζθαλιζηικών ειζθορών και ΦΜΥ κάθε μήνα από 1 η Σεπηεμβρίου

Απόδοζη αζθαλιζηικών ειζθορών και ΦΜΥ κάθε μήνα από 1 η Σεπηεμβρίου Απόδοζη αζθαλιζηικών ειζθορών και ΦΜΥ κάθε μήνα από 1 η Σεπηεμβρίου ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΗ - ΥΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ ΕΝΩΜΑΣΩΗ ΣΗ ΟΔΗΓΙΑ 2011/16/ΕΕ, ΡΤΘΜΙΗ ΘΕΜΑΣΩΝ ΣΗ Ε.Λ.Σ.Ε., ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΣΟΤ Ν..Κ. ΚΑΙ ΑΛΛΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 49 και ηηρ παπ. 9 ηος άπθπος 72 ηος ν.4172/2013, αναθοπικά με ηην ςποκεθαλαιοδόηηζη.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 49 και ηηρ παπ. 9 ηος άπθπος 72 ηος ν.4172/2013, αναθοπικά με ηην ςποκεθαλαιοδόηηζη. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, 2 Φεβποςαπίος 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΛΩΗ. πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2010 θαηά ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3213 / 2003 (ΦΔΚ 309/Α/31-12-2003)

ΓΗΛΩΗ. πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2010 θαηά ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3213 / 2003 (ΦΔΚ 309/Α/31-12-2003) ΘΑΡΑΘΔΖ... ΡΑΣΓΟΝΚΗΘΩ... ΓΗΛΩΗ Αρηζκ. Ξρφηοθόιιοσ... Αρηζκ. Κεηρώοσ... Ζκεροκελία:... 200.. πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2010 θαηά ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3213 / 2003 (ΦΔΚ 309/Α/31-12-2003) αξαιήπηεο ηεο δήιωζεο:

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

(Αλαλεσκέλν) Οη λένη ζπληειεζηέο Φ.Π.Α. από ζηα λεζηά κε πίλαθεο

(Αλαλεσκέλν) Οη λένη ζπληειεζηέο Φ.Π.Α. από ζηα λεζηά κε πίλαθεο (Αλαλεσκέλν) Οη λένη ζπληειεζηέο Φ.Π.Α. ζηα λεζηά κε πίλαθεο Κσλζηαληίλνο Γεκ. Γξαβηάο Πηπρηνύρνο Οηθνλ. Παλ/κίνπ Πεηξαηά Λνγηζηήο - θνξνηερληθόο Μέινο ηεο επηζηεκνληθήο νκάδαο ηνπ TAXHEAVEN Κσλζηαληίλνο

Διαβάστε περισσότερα

(Γεκνζηεύζεθε ζην ΦΔΚ Β 48 )

(Γεκνζηεύζεθε ζην ΦΔΚ Β 48 ) (Γεκνζηεύζεθε ζην ΦΔΚ Β 48 ) ΑΓΑ: ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 7 Ιαλνπαξίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛ. 1014 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛ. ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΞΑΙΡ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 31 Μαΐνπ 2013 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜ. ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ Γ Σαρ. Γ/λζε : Καξ. εξβίαο 10 Σ.Κ : 10184

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Γνωζηοποίηζη ηων διαηάξεων ηων άπθπων 2, 7, 27 παπ. 2 α & β ηος ν. 4387/2016»

ΘΕΜΑ: «Γνωζηοποίηζη ηων διαηάξεων ηων άπθπων 2, 7, 27 παπ. 2 α & β ηος ν. 4387/2016» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ: ΚΤΡΙΑ ΑΦΑΛΙΗ ΜΙΘΩΣΩΝ & ΑΘΔΝΔΙΑ (Δ 13) ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ».

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ». (άπθπο 8 Μ.1599/1986) ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) Πεπιγπαυή αιτήματορ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 9 ΠΟΛ 1135 /04.10.2010

ΑΡΘΡΟ 9 ΠΟΛ 1135 /04.10.2010 ΑΡΘΡΟ 9 ΠΟΛ 1135 /04.10.2010 Με ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ απηνύ πξνζηέζεθε ζηελ πεξίπησζε γ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ ΚΦΔ, εδάθην κε βάζε ην νπνίν, νη αηνκηθέο επηρεηξήζεηο θαη ηα πξόζσπα πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Αζήλα, 22 Ηνπλίνπ 2016 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Αζήλα, 22 Ηνπλίνπ 2016 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 22 Ηνπλίνπ 2016 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Β & Α ΠΟΛ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ»

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Δζληθόο Οξγαληζκόο Παξνρήο Τπεξεζηώλ Τγείαο www.eopyy.gov.gr ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Time Value of Money)

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Time Value of Money) Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Te Value of Moey) Εηζαγωγή Η έλλνηα όηη ην ρξήκα έρεη ρξνληθή αμία είλαη κία από ηηο θεθαιαηώδεηο έλλνηεο ζηελ αλάιπζε θάζε πξντόληνο ηεο Κεθαιαηαγνξάο. Σν ρξήκα έρεη ρξνληθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 29.11. 2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 29.11. 2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΔΑ: Β4ΣΥ4691ΩΓ-9ΤΛ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 29.11. 2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΟΓΑΠΗΑΠ & ΘΝΗΛΩΛΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΔΟΓΑΡΗΘΖΠ ΔΠΡΗΑΠ ΓΟΑΦΔΗΝ ΡΞΝ & ΓΖΚ. ΠΣΔΠΔΩΛ ΑΘΖΛΑ 20/01/2010 ΓΔΙΡΗΝ ΡΞΝ

ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΟΓΑΠΗΑΠ & ΘΝΗΛΩΛΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΔΟΓΑΡΗΘΖΠ ΔΠΡΗΑΠ ΓΟΑΦΔΗΝ ΡΞΝ & ΓΖΚ. ΠΣΔΠΔΩΛ ΑΘΖΛΑ 20/01/2010 ΓΔΙΡΗΝ ΡΞΝ ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΟΓΑΠΗΑΠ & ΘΝΗΛΩΛΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΔΟΓΑΡΗΘΖΠ ΔΠΡΗΑΠ ΓΟΑΦΔΗΝ ΡΞΝ & ΓΖΚ. ΠΣΔΠΔΩΛ ΑΘΖΛΑ 20/01/2010 ΓΔΙΡΗΝ ΡΞΝ Αξρίδεη ηε Δεπηέξα 25 Θαλνπαξίνπ παλειιαδηθά ε θαη αιθαβεηηθή ζεηξά απνγξαθή ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α1ΦΛ-ΕΚ. Αθήνα, 4 / 3 / Απιθ. Ππωη. : Φ / / 1475

ΑΔΑ: 4Α1ΦΛ-ΕΚ. Αθήνα, 4 / 3 / Απιθ. Ππωη. : Φ / / 1475 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ Γ/ΝΗ ΚΤΡΙΑ ΑΦΑΛΙΗ ΑΤΣΟΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΩΝ ΣΜΗΜΑ : B Σασ. Γ/νζη : ηαδίος 29 Σασ. Κώδικαρ : 10110 - Αθήνα Πληποθοπίερ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΜΘΛ-5ΝΩ. Αζήλα, 24-8-2011

ΑΔΑ: 4ΑΜΘΛ-5ΝΩ. Αζήλα, 24-8-2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΦΑΛΙΗ ΑΘΔΝΔΙΑ & ΜΗΣΡΟΣΗΣΑ ΣΜΗΜΑ Α θαη Β Ταρ. Γ/λζε : Σηαδίνπ 29 Ταρ. Κώδηθαο : 101 10 Πιεξνθνξίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα