Ceretherm SYSTEM. Σαο εγγπάηαη ηε δεζηαζηά. Πηζηνπνηεκέλα ζπζηήκαηα εμσηεξηθήο ζεξκνκόλσζεο θηηξίσλ από ηελ Ceresit. Σει.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ceretherm SYSTEM. Σαο εγγπάηαη ηε δεζηαζηά. Πηζηνπνηεκέλα ζπζηήκαηα εμσηεξηθήο ζεξκνκόλσζεο θηηξίσλ από ηελ Ceresit. www.ikofarben.gr Σει."

Transcript

1 Σαο εγγπάηαη ηε δεζηαζηά Σει Πηζηνπνηεκέλα ζπζηήκαηα εμσηεξηθήο ζεξκνκόλσζεο θηηξίσλ από ηελ Ceresit

2

3 Γηαηί ηα θηίξηα πξέπεη λα πξνζηαηεύνληαη κε ζεξκνκόλσζε Δίηε ζεξκαίλεηε ην θηίξην ή ην ςύρεηε θαη νη δύν δηαδηθαζίεο ζπλδένληαη ακεηάβιεηα κε θόζηε. Απηά ηα θόζηε πξνμελνύληαη από ηελ αξρηθή επέλδπζε γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ θαηάιιεινπ εμνπιηζκνύ ( ζύζηεκα ζέξκαλζεο, θιηκαηηζκνύ θ.ι.π. ) θαζώο θαη από ηελ ιεηηνπξγία ηνπο. Η θαηαλάισζε ηεο ελέξγεηαο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ θαηάιιειε ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ απηώλ εθηόο από θόζηε ζεκαίλεη θαη ζπαηάιε ησλ πεξηνξηζκέλσλ καο νηθνινγηθώλ πόξσλ. Δίλαη γλσζηό εδώ θαη πνιύ θαηξό, όηη νη ππεξβνιηθέο εθπνκπέο ηνπ CO 2 παξαγόκελεο από ηελ θαύζε όισλ ησλ ηύπσλ θαύζηκσλ πιώλ, πξνθαιεί ην θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη νδεγεί ζηελ ππεξζέξκαλζε ηνπ πιαλήηε έλαλ επηθείκελν θίλδπλν γηα όινπο καο. Δίλαη θάζε έλαο από εκάο ελήκεξνο γηα ην γεγνλόο όηη από ηελ ζέξκαλζε ησλ θηηξίσλ πξνέξρεηαη ην 30% - 35% ηεο παγθόζκηαο εθπνκπήο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζηελ αηκόζθαηξα? Δάλ ηέινο πάλησλ, πεξηνξίζνπκε ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο ζηα ζπίηηα καο π.ρ. εγθαηαζηήζνπκε ζπζηήκαηα ETICS, ζα είκαζηε ζε ζέζε λα εμνηθνλνκήζνπκε ελέξγεηα, λα θαζεζηεξήζνπκε ηελ εμάληιεζε ησλ θπζηθώλ καο πόξσλ θαη λα πεξηνξίζνπκε ηελ εθπνκπή ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Δμσ -10 ν C Δπηθάλεηα Σνίρνπ +10 ν C κέζα +20 ν C Τνίρνη ρσξίο ζεξκνκόλσζε έρνπλ πςειή απώιεηα ζεξκόηεηαο, ε νπνία πξνθαιείηαη από ηελ ρακειόηεξε εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία. Η επηθάλεηα ηνπ ηνίρνπ πάληα αηζζάλεηαη θξύα Δμσ -10 ν C Δπηθάλεηα Σνίρνπ +18 ν C κέζα +20 ν C Εάλ ν ηνίρνο έρεη ζεξκνκνλσζεί ε απώιεηα ζεξκόηεηαο δηακέζνπ ησλ ηνίρσλ είλαη πνιύ ρακειόηεξε. Απηό έρεη ζαλ απνηέιεζκα ε εζσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ ηνίρνπ λα έρεη πνιύ πςειόηεξε ζεξκνθξαζία από εθείλνλ πνπ δελ είλαη πξνζηαηεπκέλνο. Η ζεξκηθή πξνζηαζία ησλ θηηξίσλ είλαη κία ζύλζεηε πξόθιεζε. Κηίξηα πνπ δνύκε θαη εξγαδόκαζηε ρξεηάδεηαη λα έρνπλ έλα αζθαιέο θαη επράξηζην θιίκα αλεμάξηεην από ηηο εμσηεξηθέο θαηξηθέο ζπλζήθεο. Πξνζδνθνύκε νη ηνίρνη πνπ καο πεξηβάινπλ λα εμαζθαιίδνπλ όρη κόλν έλα ζηαζεξό επίπεδν ζεξκνθξαζίαο θαη πγξαζίαο αιιά θαη επίζεο ην ρακειόηεξν επίπεδν ζνξύβνπ. Φπζηθά, πξνζδνθνύκε απηά ηα θξηηίξηα λα εθπιεξώλνληαη κε έλα κόληκν ηξόπν θαη ρσξίο λα απαηηνύληαη ζεκαληηθά θόζηε. Τν απνηέιεζκα ηεο ζεξκνκόλσζεο ζηνπο εμσηεξηθνύο ηνίρνπο ελόο θηηξίνπ είλαη νξαηό ζηηο παξαθάησ ζεξκνγξαθηθέο εηθόλεο ηελ αξηζηεξή εηθόλα, ηα ρξώκαηα θίηξηλν θαη πνξηνθαιί θαλεξώλνπλ ηηο πεξηνρέο κε νξαηή απώιεηα ζεξκόηεηαο ε νπνία κπνξεί λα απνθεπρζεί. Η ζεξκόηεηα εμέξρεηαη από ην εζσηεξηθό ηνπ θηηξίνπ απμάλνληαο ηελ ζεξκνθξαζία ησλ ηνίρσλ ηεο πξόζνςεο. Η δεμηά εηθόλα παξνπζηάδεη παξνπζηάδεη έλα θηίξην ηνπ νπνίνπ ε πξόζνςε έρεη ζεξκνκνλσζεί. Η πεξηνρέο είλαη εληειώο νη ίδηεο, αιιά ηώξα εκθαλίδνπλ κπιέ ρξώκα, δειαδή ηώξα έρνπλ πνιύ ρακειόηεξε ζεξκνθξαζία εμαηηίαο ηεο ζεξκνκόλσζεο ηνπο. Η ζεξκόηεηα εκπνδίδεηαη λα εμέιζεη από ην εζσηεξηθό ζην εμσηεξηθό.

4 Αλλάξτε ενεργειακή κλάςη με το οικονομικότερο ςφςτημα Πετυχαίνοντασ ςταθερή θερμοκραςία χειμϊνα καλοκαίρι Η επαλάζηαζε ζηελ ζεξκνπξόζνςε Η ζπγθόιιεζε γίλεηαη πιένλ κε ζεξκνκνλσηηθό πιηθό : κε ηνλ αδηάβξνρν, κε δηνγθνύκελν, αθξό πνιπνπξεζάλεο CT-84, έλα λέν επαλαζηαηηθό πιηθό πνπ παξάγεη ε Ceresit ζε εηδηθό εξγνζηάζην ηεο ζηελ Φηλιαλδία. Από ηελ θύζε ηνπ απνθιείεη ν ίδηνο θάζε ζεξκνγέθπξα. ηηο πεξηζζόηεξεο ησλ πεξηπηώζεσλ ηα θαξθηά θαηαξγνύληαη. Αιιά θαη όπνπ απαηηεζνύλ ην θόζηνο ζπγθόιιεζεο πέθηεη θαηά 65%! Με 750 ml αθρό ζσγκολλούμε αθόρσβα και τωρίς ζκόνη 6m 2 μόνωζη. Με 25Kg ηζιμενηοειδούς κόλλας μόλις 5m 2. Ο αθξόο ζηνηρίδεη ειάρηζηα ζε ζρέζε κε ηελ θόιια. Ο νιηθόο ρξόλνο εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ην 1/3 ηνπ ζπκβαηηθνύ! Σα αλαπόθεπθηα θελά πνπ πξνθύπηνπλ αλάκεζα ζηηο πιάθεο ηα γεκίδνπκε κέζα ζε δεπηεξόιεπηα κε ηνλ ίδην αθξό Σν ζύζηεκα είλαη ηδαληθό θαη γηα ηνλ κεζνγεηαθό ρώξν: δνπιεύεηαη από ηνπο 0 ν C έσο ηνπο +40 ν C θαη ζε πγξαζία άλσ ηνπ 90% ηηο αθξαίεο απηέο ζπλζήθεο δελ κπνξεί λα εθαξκνζζεί άιιε κέζνδνο.

5 Γηαηί πξέπεη λα επηιέμσ? Τν ζύζηεκα ζεξκνπξόζνςεο (ETICS) ηεο Ceresit ζπκπιεξώλεη ην 2011 ζαξάληα ρξόληα δσήο θαη ηερλνινγηθήο σξίκαλζεο. Γηα ηελ παξαγσγή ηνπ ζπζηήκαηνο απηνύ πνπ θέξεη ην όλνκα Ceretherm θαηαζθεπάζηεθε πξόζθαηα από ηελ κεηξηθή εηαηξεία Henkel, έλα λέν απνθιεηζηηθό εξγνζηάζην. Σν ζύζηεκα Ceretherm πξνέξρεηαη ινηπόλ από έλαλ παξαγσγό, πνπ ζε αληίζεζε κε όινπο ηνπο άιινπο παξαγσγνύο ζπζηεκάησλ ETICS ζηελ Γεξκαλία, δελ αλήθεη ζηνλ ρώξν ηεο βηνκεραλίαο ρξσκάησλ αιιά ζηελ ζηεγαλνπνηεηηθή βηνκεραλία. Μπνξεί ινηπόλ λα θαληαζηεί θαλείο πόζν βαξαίλνπλ ηα ηερληθά θαη θαηαζθεπαζηηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά πέξαλ ησλ αηζζεηηθώλ. Σν ζύζηεκα Ceretherm δίλεη ηελ δπλαηόηεηα πνιιώλ ππνεπηινγώλ πνπ θάπνηα από απηέο είλαη ε ηδαληθή γηα ην εθάζηνηε θηίξην. (π.ρ, Popular, Classic, Winter, Premium, Ceramic & Express) Με ην έρνπκε ηε δπλαηόηεηα λα αθνινπζήζνπκε νπνηνδήπνηε αξρηηεθηνληθό ζρήκα ηνπ θηηξίνπ, λενθιαζηθνύ ή κνληέξλνπ ζρεδηαζκνύ, παιαηνύ ή λένπ θηηξίνπ. Σύζηεκα δεκηνπξγίαο Απνρξώζεσλ Η ceresit έρεη αλαπηύμεη έλα επαλαζηαηηθό ζύζηεκα δεκηνπξγίαο απνρξώζεσλ ην νπνίν κπνξεί λα θαιύςεη θάζε είδνπο αηζζεηηθή απαίηεζε

6 Τξόπνο εθαξκνγήο 1. Σνπνζέηεζε νδεγνύ εθθίλεζεο. Σα πιάηνο ηνπ νδεγνύ επηιέγεηαη αλάινγα κε ην πάρνο ηνπ επηιεγέληνο ζεξκνκνλσηηθνύ. Σνπνζεηνύκε ηνλ νδεγό νξηδόληηα. Δπεηδή ζπρλά νη πξνζόςεηο δελ έρνπλ επηπεδόηεηα παξεκβάινπκε πιαζηηθνύο απνζηαηήξεο. Σν ρξώκα ηνπο αληηζηνηρεί ζην πάρνο ηνπο ώζηε λα μερσξίδνπλ. Κνπκπώλνπλ εύθνια ζην θαξθί ζηήξημεο. 2. H επαλάζηαζε ζηελ ζεξκνπξόζνςε. H ζπγθόιιεζε γίλεηαη πιένλ κε...ζεξκνκνλσηηθό πιηθό: κε ηνλ εηδηθό αδηάβξνρν αθξό πνιπνπξε-ζάλεο CΣ 84. Σν κεγάιν πιενλέθηεκα όκσο είλαη ην θόζηνο. 65% κηθξόηεξα θόζηνο ζπγθόιιεζεο. Με 750 ml αθξό ζπγθνιινύκε 6 m2 κόλσζε. Με 25 θηιά ηζηκεληνεηδνύο θόιιαο κόιηο 5 m2. 0 αθξόο ζηνηρίδεη ειάρηζηα ζε ζρέζε κε ηελ θόιια. Δπίζεο: 0 νιηθόο ρξόλνο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ην 1/3 ηνπ ζπκβαηηθνύ! 3. Σζηκεληνεηδείο θόιιεο. ην ζύζηεκα ζεξκνπξόζνςεο Ceresit δηαηίζεληαη βέβαηα θαη νη ζπκβαηηθέο ηζηκεληνεηδείο θόιιεο. H θιαζζηθή θόιια είλαη ε CΣ 85. Γηαζηξώλεηαη ζηελ ξάρε ηαπ ζεξκνκνλσηηθνύ όπσο εηθνλίδεηαη εδώ ώζηε λα παξαιάβεη αηέιεηεο επηπεδόηεηαο. 4. H θόιια CT 85 εθαξκόδεηαη θαη γηα ηνλ νξπθηνβάκβαθα. Όηαλ έρνπκε επίπεδα ππόβαζξα ηόηε ε θόιια κπνξεί λα ρηεληζηεί" ζε όιε ηελ επηθάλεηα ηνπ νξπθηνβάκβαθα ή ηεο δηνγθσκέλεο πνιπζηπξόιεο. (εκ.: ηνλ νξπθηνβάκβαθα δελ ζπγθνιινύκε κε ην ζύζηεκα ηεο πνιπνπξεζάλεο) αθξόο ηνπνζεηείηαη ζην ζεξκνκνλσηηθό σο αλσηέξσ θαη αθήλνπκε λα πεξάζνπλ 1-2 ιεπηά. Από ηελ θύζε ηνπ απνηειεί θαη o ίδηνο ζεξκνκόλσζε θαη απνθιείεη έηζη θάζε ζεξκνγέθπξα. Δίλαη πιηθό έηνηκν πξνο ρξήζε, γξήγνξν, απνηειεζκαηηθό, θαζαξό. Γελ απαηηεί θόπν κεηαθνξάο, ρώξν απνζήθεπζεο, ρξόλν παξαζθεπήο. 'Έρεη κεγάιν αλνηθηό ρξόλν δηόξζσζεο.καη πνιύ βαζηθό: Γνπιεύεηαη από ηνπο 0 C έσο ηνπο +40 C θαη ζε πγξαζίεο θαη άλσ ηνπ 90%. ηηο αθξαίεο απηέο ζπλζήθεο δελ κπνξεί λα εθαξκνζζεί άιιε κέζνδνο. 6. Η ηαρύηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ζεξκνπξόζνθεο κε αθξό (ζύζηεκα Ceretherm VWS Express) ζηεξίδεηαη όκσο θαη ζε επηπιένλ θαηλνηνκίεο πνπ αθoινπζνύλ κεηά ηελ γξήγνξε ζπγθόιιεζε γηα λα αμηνπνηήζνπλ ηνλ αλνηθηό ρξόλν δηόξζσζεο πνπ παξέρεη ν αθξόο. H πξώηε θαηλνηνκία είλαη νη απηνθόιιεηεο γσλίεο ζηήξημεο θαη θαιηκπξαξίζκαηνο. ηεο ζεξκνκνλσηηθήο πιάθαο. Ιδαληθέο γηα ππισηέο & παξάζπξα.

7 Τξόπνο εθαξκνγήο 7. H πιάθα θνιιηέηαη κε ηνλ αθξό, ζηεξίδεηαη ζηηο γσλίεο, θαη ζηαζεξνπνηείηαη κπήγνληαο κέζα ηεο έλα πιαζηηθό θαξθί ην νπνίν δηέξρεηαη κέζα από θάπνηα ηξύπα ηεο εηθνληδόκελεο δηάηξεηεο βάζεο ηεο γσλίαο. 8. Σνπνζεηνύκε ηώξα ζηελ άιιε πιεπξά ηεο πιάθαο απηνθόιιεηνπο νδεγνύο (2 αλά πιάθα) θαη κε ηελ βνήζεηα κηαο αεξνζηάζκεο θαιη-κπξάξνπκε ηελ πιάθα θαη ηελ θημάξνπκε ζηελ νξηζηηθή ηεο ζέζε πξηλ πήμεη o αθξόο. Γηαζέζηκνο ρξόλνο 20 ιεπηά (ζηνπο + 40º C 10 ιεπηά). 9. Δίηε ζε πξνζόςεηο, είηε ζε νξνθέο, ν ζπλδπαζκόο αθξνύ γσλίαο θαξθηνύ δίλεη κε ηελ ρξήζε κηαο αεξνζηάζκεο, γξήγνξα, κηα ηειείσο επζπγξακκηζκέλε επηθάλεηα. Σν κπζηηθό εδώ θξύβεηαη ζηνλ αθξό. Γίλεη αθξηβώο όζν ρξόλν ρξεηάδεηαη γηα δηνξζώζεηο, δηνγθώλεηαη θαη θαηαιακβάλεη ηνλ ηειηθό ηνπ ρώξν ηάρηζηα, ώζηε λα κελ ζπξώμεη κηα ήδε θημαξηζκέλε πιάθα. Μεηά ην ηειηθό θημάξηζκα ε επηπιένλ δηόγθσζε είλαη κηθξόηεξε ηνπ 1 mm. 10. Επόκελν πιενλέθηεκα: ηα αλαπόθεπθηα θελά πνπ πξνθύπηνπλ πνιύ ζπρλά αλάκεζα ζηηο πιάθεο (ιόγσ αηειεηώλ ηνπ ππνβάζξνπ) δελ ρξεηάδεηαη λα θόβνπκε θαη λα δηακνξθώλνπκε ξεηάιηα από ηα πεξηζζεύκαηα, ράλνληαο πνιύηηκν ρξόλν. Γεκίδνπκε ηα θελά κέζα ζε δεπηεξόιεπηα κε ηνλ ίδην ηνλ αθξό, ν νπνίνο άιισζηε απνηειεί ν ίδηνο έλα άξηζην ζεξκνκνλσηηθό. (l =0.035 W/mK). 11. ηα ζεκεία απηά αθαηξνύκε πνιύ εύθνια θαη γξήγνξα ηνλ πιενλάδνληα αθξό, πνπ πξνθύπηεη από ηελ δηόγθσζε ηνπ, κε έλα απιό θνπίδη. Απηή ε εξγαζία γίλεηαη κόιηο ν αθξόο ζθιεξπλζεί πιήξσο. 12. H ηειηθή επηθάλεηα επηπεδώλεηαη κε ηξίςηκν θαη είλαη πιένλ έηνηκε λα δερηεί ηα θαξθηά ηα νπνίν, δελ είλαη πάληα απαξαίηεηα. Μπνξεί λα ζηεξηρζεί θαλείο κόλν ζηελ εθαξκνγή ηνπ αθξνύ. Μηα εθαξκνγή, ζπλ ηνηο άιινηο, ηειείσο αζόξπβε. Γηα ην αλ ε απνθπγή ηεο ήισζεο είλαη δπλαηή ζηελ πεξίπησζε ηεο δηθήο ζαο νηθνδνκήο, επηθνηλσλήζηε κε ηνπο ηερληθνύο ηεο Ikofarben.

8 Τξόπνο εθαξκνγήο 13. Δπηιέγνπκε ηα θαηάιιεια θαξθηά, σο πξνο ην κήθνο ηνπο, ην είδνο ηνπ ππνβάζξνπ (κπεηόλ, ζνβάο ηνύβιν, Ytong θιπ.) θαη άιιεο παξακέηξνπο. πλήζσο κπαίλεη έλα θαξθί ζε θάζε γσλία θαη έλα ζηελ κέζε, (δειαδή 2 θαξθηά αλά πιάθα). H πνζόηεηα ησλ θαξθηώλ απμάλεηαη αλάινγα κε ηνλ άλεκν (ηδίσο ζηηο γσλίεο ησλ θηηξίσλ), ην βάξνο ηνπ ζπζηήκαηνο, θ.ι.π. 14. Αλ επηιέμνπκε ηα βπζηδόκελα θαξθηά έρνπκε ην πιενλέθηεκα λα κελ απνηεινύλ ηα ίδηα ζεξκνγέθπξεο. Πξνζαξηώληαο κηα εηδηθή θεθαιή ζην ηξππάλη, ην θαξθί βπζίδεηαη ιίγν ζην ζεξκνκνλσηηθό. 15. H απνθπγή ζεξκνγέθπξαο επηηπγράλεηαη κε ηηο εηδηθέο έηνηκεο ηάπεο από δηνγθσκέλε πνιπζηπξόιε (ε νξπθηνβάκβαθα) πνπ ζθξαγίδνπλ ηελ ηξύπα κπξνζηά από ηελ θεθαιή ηνπ βπζηζκέλνπ θαξθηνύ. 16. ηηο γσλίεο ζπγθνιινύληαη πξνζηαηεπηηθά γσληόθξαλα. Απηά απνηεινύληαη από κηα ζθιεξή πιαζηηθή ή κεηαιιηθή γσλία ε νπνία έρεη εθαηέξσζελ 2 πιέγκαηα νπιηζκνύ. H ζπγθόιιεζε ηνπο επηηπγράλεηαη κε ηελ θόιια νπιηζκνύ CT 85 ε νπνία ζα νπιίζεη θαη ηελ ππόινηπε επηθάλεηα ζπλνιηθά, έρνληαο αθήζεη λα παξεκβιεζεί αλάκεζα ζηηο 2 ζηξώζεηο ηεο ην πιέγκα νπιηζκνύ. 17. ηνπο αξκνύο δηαζηνιήο ππάξρνπλ έηνηκα ζηεγαλά πξνθίι. Απηά απνηεινύληαη από κηα εύθακπηε κεκβξάλε, πνπ εηζρσξεί ζηνλ ππζκέλα ηνπ αξκνύ θαη εθαηέξσζελ έρνπλ 2 πιέγκαηα νπιηζκνύ. H ζπγθόιιεζε ηνπο επηηπγράλεηαη πάιη κε ηελ θόιια νπιηζκνύ CT 85 πνπ αλαθέξακε πξνεγνπκέλσο. 18. Πνιύ πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί ζηελ πεξίκεηξν ησλ παξαζύξσλ. Δηδηθά πξνθίι ζηεγαλνπνηνύλ ηελ επαθή ηνπ ζπζηήκαηνο κε ην θνύθσκα. Σα πξνθίι απηά είλαη απηνθόιιεηα από ηελ κία πιεπξά ελώ από ηελ άιιε είλαη έηζη δηακνξθσκέλα ώζηε λα ελζσκαηώλνληαη ζηελ θόιια νπιηζκνύ.

9 Τξόπνο εθαξκνγήο 19.Γηα θάζε επαθή ηνπ ζπζηήκαηνο κε δνκηθά ζηνηρεία -όπσο ε επαθή εδώ κε ην θνύθσκα δηαηίζεληαη εηδηθά ηεκάρηα θαζώο θαη ηνκέο AutoCad. Σέηνηα εηδηθά ηεκάρηα είλαη νη λεξνζηαιάθηεο γηα ηελ θάησ απόιεμε ηεο ζεξκνπξόζνθεο, ηεκάρηα απόιεμεο ηνπ ζπζηήκαηνο ζε ζηέγεο ε γσλίεο θ.ιπ. 20. Ιδηαίηεξα εππαζή ζεκεία είλαη νη 4 γσλίεο ησλ παξαζύξσλ. Καη' αξράο ζην ζεκείν απηό δελ πξέπεη λά ππάξρεη αξκόο κεηαμύ ζεξκνκνλσηηθώλ αιιά λα θόβεηαη κηα πιάθα ζε ζρήκα «Γ» θαη λα αγθαιηάδεη ηελ γσλία. Αθνινύζσο, εθεί, ζε θάζε κία από ηηο 4 απηέο γσλίεο ηνπνζεηείηαη δηαγσλίσο έλα ηεκάρην πιέγκαηνοόπσο απηό θαίλεηαη ζηε θσηνγξαθία. 21. Οη ιακπάδεο είλαη ηδηαίηεξα εππαζή ζεκεία. Πξέπεη λα νπιίδνληαη θαη κε πιέγκα θαη κε γσληόθξαλν. Μηιώληαο εδώ γηα νπιηζκνύο πξέπεη λα επηζεκάλνπκε κε βάζε ηελ δηεζλή πξαθηηθή, όηη κόλνλ κε ζθιεξά ζεξκνκνλσηηθά (όπσο ην δηνγθσκέλν πνιπζηπξέλην) δελ ξεγκαηώ-λνληαη δηόηη απνζβέλνπλ ηηο θξνύζεηο. θιεξά κνλσηηθά αλαθινύλ πίζσ ην ζιηπηηθό θύκα θξνύζεο, επηζηξέθνληαο ην ζηελ επηθάλεηα, κνηξαία ζαλ εθειθπζηηθό (θαη θαηαζηξνθηθό). 22. H νιηθή πξνζηαζία από κεραληθέο θαηαπνλήζεηο επηηπγράλεηαη κε έλαλ νινκέησπν νπιηζκό. Απηόο παξεκβάιιεηαη αλάκεζα ζηηο 2 ζηξώζεηο ηνπ πιηθνύ CT 85. Δδώ ππάξρεη κηα αθόκε θαηλνηνκία ηνπ ζπζηήκαηνο Ceretherm VWS Express: Μπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ην ιεπθό πιηθό νπιηζκνύ CT 87 «2 in 1» Απηό δέρεηαη θαηεπζείαλ επάλσ ηνπ ην όπνην έηνηκν επίρξηζκα αθνινπζήζεη ρσξίο λα κεζνιαβήζεη πξνεπάιεηςε. 23. Αλ παξ' όια απηά ρξεζηκνπνηεζεί ην γθξίδν πιηθό CT 85, ηόηε αλαγθαζηηθά πξνεπαιείθνπκε κε ην ιεπθό Primer CT 16, ώζηε λα επηηεπρηεί ε απαξαίηεηε ρξσκαηηθή θάιπςε ηνπ γθξίδνπ θόληνπ θαη λα δεκηνπξγεζνύλ ζπλζήθεο πξόζθπζεο γηα ηα έηνηκα έγρξσκα επηρξίζκαηα. 24. H ζεξκνπξόζνςε νινθιεξώλεηαη κε ηα έηνηκα αδηάβξνρα επηρξίζκαηα Ceresit CT 60 ζε θάζε επηζπκεηή απόρξσζε θαη ζε θάζε είδνπο ζύλζεζε (αθξπιηθά, ζηιηθνλνύρα ππξηηηθά, ηζηκεληνεηδή). Πξέπεη όκσο λα αλαθεξζεί εδώ όηη ε κέγηζηε δηάξθεηα δσήο ζηηο ζπλζήθεο ηνπ κεζνγεηαθνύ ρώξνπ επηηπγράλεηαη κόλνλ από ηα αθξπιηθά επηρξίζκαηα.

10 Πξντόληα Ceresit CT 84 Κόλλα αφροφ πολυουρεθάνησ για θερμομονωτικζσ πλάκεσ Πιςτοποιημζνη για το ςφςτημα ςφςτημα ETICS τησ Ceresit Κόιια αθξνύ πνιπνπξεζάλεο, ρακειήο δηόγθσζεο, αλζεθηηθή ζην λεξό, γηα ζεξκνκνλσηηθέο πιάθεο, EPS, εύθνιε ζηελ εθαξκνγή. Δμαζθαιίδεη ηαρεία εθαξκνγή ηεο ζεξκνπξόζνςεο θαη επηηξέπεη λα ηνπνζεηεζνύλ ζηελ ίδηα κέξα θαη ηα θαξθηά θαη ε ζηξώζε νπιηζκνύ. Δπηηπγράλεη πςειέο ηηκέο πξόζθπζεο ηόζν ζηα νξπθηά ππόβαζξα όζν θαη ζην EPS. ε αληίζεζε κε ηελ ηζηκεληνεηδή θόιια απνηειεί ν ίδηνο ζεξκνκόλσζε. Η εθαξκνγή ηεο, ζε αληίζεζε κε ηελ ηζηκεληνεηδή θόιια, είλαη εθηθηή ηόζνλ ζε ρακειέο (0 C) όζν θαη ζε πςειέο (40 C ) ζεξκνθξαζίεο αιιά θαη ζε πςειή πγξαζία (αθόκε θαη άλσ ηνπ 90 %). Γελ πεξηέρεη Freon (CFC free). Σπρόλ θελά ή θαθνηερλίεο ζηηο ζεξκνκνλσηηθέο πιάθεο πιεξνύληαη άκεζα κε ηνλ αθξό Σπζθεπαζία : Φηάιεο 750 ml Καηαλάισζε :1 θηάιε αλά 6 m 2. Ηκ. Λήμεο : 12 κεηά ηελ αλαγξαθόκελε εκεξνκελία. Πξνζνρή εύθιεθην. Ceresit CT 85 Κονία ςυγκόλληςησ & τοποθζτηςησ οπλιςμοφ ςυςτημάτων ETICS (θερμοπρόςοψησ) Τςειή πξόζθπζε ζε νξπθηά ππόβαζξα θαη ζεξκνκνλσηηθέο πιάθεο. Τδξαηκνπεξαηό. Αλζεθηηθό ζε θιηκαηνινγηθέο θαηαπνλήζεηο. Δύθακπην. Ιλνπιηζκέλν. Αλζεθηηθό ζε ηξηρνεηδή θαη ξεγκαηώζεηο. Σπζθεπαζία :25 kg. Καηαλάισζε : 5 kg/m 2 (ζπγθόιιεζε), 4 kg/m 2 (νπιηζκόο) Ηκ. Λήμεο : 12 κεηά ηελ αλαγξαθόκελε εκεξνκελία παξαγσγήο. Ceresit CT 87 2 in 1 Λευκή κονία ςυγκόλληςησ & τοποθζτηςησ οπλιςμοφ ςυςτημάτων ETICS (θερμοπρόςοψησ) Γελ απαηηεί primer πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπ ζνβά. εκαληηθά κηθξόηεξε θαηαλάισζε. Τςειή πξόζθπζε ζε νξπθηά ππόβαζξα θαη ζεξκνκνλσηηθέο πιάθεο EPS & νξπθηνβάκβαθα. Τδξαηκνπεξαηό. Αλζεθηηθό ζε θιηκαηνινγηθέο θαηαπνλήζεηο. Δύθακπην. Ιλνπιηζκέλν. Αλζεθηηθό ζε ηξηρνεηδή θαη ξεγκαηώζεηο Σπζθεπαζία : 25 kg Καηαλάισζε : 4 kg/m 2 (ζπγθόιιεζε EPS), 3 kg/m 2 (νπιηζκόο EPS), 4,5 kg/m 2 (ζπγθόιιεζε νξπθηνβάκβαθα), 4 kg/m 2 (νπιηζκόο νξπθηνβάκβαθα) Ηκ. Λήμεο : 12 κεηά ηελ αλαγξαθόκελε εκεξνκελία παξαγσγήο.

11 Πξντόληα Ceresit CT 16 Υλικό προεπάλειψησ ζτοιμων ακρυλικϊν ςοβάδων Δλεξγή πξόζθπζηο. Αδηάβξνρν. Έηνηκν πξνο ρξήζε. Απσζεηηθό ηεο πγξαζίαο. Με βάζε ην λεξό. Πηζηνπνηεκέλν από ην θξαηηθό Γεξκαληθό Ιλζηηηνύην Γνκνκεραληθήο Βεξνιίλνπ κε ην πηζηνπνηεηηθό δνθηκώλ Z Σπζθεπαζία : 10 kg Καηαλάισζε : 0,2-0,5 l/m 2 Ηκ. Λήμεο : Απνζήθεπζε 12 κήλεο ζε δξνζεξό κέξνο ρσξίο πάγν. Ceresit CT 60 (1,5 & 2,0 mm) Επίχριςμα για ςυςτήματα θερμοπρόςοψησ με πολυςτυρόλη. Έτοιμο αδιάβροχο διακοςμητικό επίχριςμα για εςωτερικοφσ και εξωτερικοφσ τοίχουσ. Σν έηνηκν επίρξηζκα Ceretec CT-60 είλαη έηνηκν πξνο ρξήζε πιηθό ην νπνίν δεκηνπξγεί κηα δηαθνζκεηηθή επηθάλεηα πςειώλ κεραληθώλ θαη θιηκαηνινγηθώλ αληνρώλ κε πςειή ηθαλόηεηα δηαπλνήο. Γελ ρξεηάδεηαη βαθή. Γηαηίζεηαη ζε πιεζώξα απνρξώζεσλ. Σπζθεπαζία :25 kg. Καηαλάισζε : 2,5 kg/m 2 γηα ηνλ θόθθν 1,5 mm 3,8 kg/m 2 γηα ηνλ θόθθν 2,0 mm Ηκ. Λήμεο : 12 κήλεο κεηά ηελ εκεξνκελία παξαγσγήο. Πξνζηαζία δνρείσλ από παγεηό. Ceresit CT 325 Πλζγμα οπλιςμοφ θερμοπρόςοψησ Αλζεθηηθό ζηα αιθάιηα. Γελ νιηζζαίλεη. Γελ ζρίδεηαη Σπζθεπαζία : 50 m 2 Καηαλάισζε : 1,1 m /m 2. Σα πιέγκαηα αιιειεπηθαιύπηνληαη θαηά 10 cm Ceresit CT 330 Ceresit CT 335 Ceresit CT 340 εηδηθά ηεκάρηα ζε βύζκαηα ζηεξέσζεο πξνθίι εθθίλεζεο λεξνζηαιάθηεο γσληόθξαλα θαη εξγαιεία

12 Αλαθνξέο κε έξγα Atlantis Hotel (Convention Center), United Arab Emirates Location:Dubai Project size:18,000 m2 Brand:CERESIT Project year:2008 Application areas:façade Products:CT 17, CT 85, CT 60 Hospital of Railway Ministry, Russia City: Moscow Project size : 2,500 m2 Brands: Ceresit Project year: 2001 Application area: Façade Products: WM-mortar: CT 190 priming paint: CT 16 mineral plaster: CT 137 Multi-Hekk Residential Buildings, Poland Location: Warsaw Project size: 10,000 m2 Brand: CERESIT Project year: 2001 Application areas: Façade Products: adhesive for styrofoam boards: CT 83 VWS-mortar CT 85 priming paint: CT 16 acrylic plaster: CT 64 Olimp Complex, Ukraine Location: Kharkov Project size: 6,500 m2 Brand: CERESIT Project year: 2006 Application areas: FacadeProducts: CT 16, CT 54, CT 137, CT 190

13 Οη θαινί ινγαξηαζκνί πεξηγξαθή θαηαλάισζε Μέηξα Σύλνιν ζπζθεπαζ. Ceresit CT 84 (800 ml) Κόιια αθξνύ πνιπνπξεζάλεο γηα ζεξκνκνλσηηθέο πιάθεο. Ceresit CT 85 (25 kg) Κνλία ζπγθόιιεζεο & ηνπνζέηεζεο νπιηζκνύ ζπζηεκάησλ ETICS (ζεξκ νπξόζνςεο) Ceresit CT 87 (25 kg) ιεπθή Κνλία ζπγθόιιεζεο & ηνπνζέηεζεο νπιηζκνύ ζπζηεκάησλ ETICS (ζεξκ νπξόζνςεο) Ceresit CT 16 (10 Κg) Τιηθό πξνεπάιεηςεο έηνηκσλ αθξπιηθώλ ζνβάδσλ Ceresit CT 60 (25 kg) (1,5 & 2,0 mm) Δπίρξηζκα γηα ζπζηήκαηα ζεξκνπξόζνςεο κε πνιπζηπξόιε. Ceresit CT 325 Πιέγκα νπιηζκνύ ζεξκνπξόζνςεο Βύζκαηα ζηεξέσζεο Γσληόθξαλα Πξνθίι εθθίλεζεο Νεξνζηαιάθηεο

14 Σεκεηώζεηο...

15 Σεκεηώζεηο...

16 IKOFARBEN..ΔΜΠΟΡΙΑ ΓΟΜΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ Λεσθ.Κσλ.Καξακαλιή 176 Θεζζαινλίθε FAX.2310/

To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ σήκεξα. To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ

To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ σήκεξα. To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ Οη τηκέο πετξειαίνπ θαη αεξίνπ σπλερίδνπλ λα απμάλνλταη σπλερώο, γεγνλότα θαη πξνβιέςεηο. Μηα καηηά ζηηο ζηαηηζηηθέο δείρλεη ζαθώο όηη ε ηάζε είλαη αλνδηθή. Οη ηξέρνπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE Ο ΔΗΖΓΖΣΖ:ΚΟΤΓΟΤΜΑ ΓΗΩΡΓΟ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ:ΜΠΑΚΔΛΑ ΒΑΗΛΗΚΖ Α.Μ 504 Περιεχόμενα I. ΤΣΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΗ... 4 1. ΓΕΝΙΚΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ Γ ρ Ν. Καηζαρός Γηεπζπληήο Δξεπλώλ ηνπ ΔΚΔΦΔ «Γεκόθξηηνο» Πξώελ Πξόεδξνο Έλσζεο Διιήλσλ Υεκηθώλ Πξώελ Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. Γεληθή Γηεύζπλζε Ιεηηνπξγίαο & Αλάπηπμεο Γηεύζπλζε Δμνπιηζκνύ Πρνιείσλ Σκήκα Πξνδηαγξαθώλ, Σππνπνίεζεο & Έξεπλαο Αγνξάο Δμνπιηζηηθώλ Μέζσλ ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο εηξά FK ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ Μεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ζπζθεπαζίαο λα γίλεηαη πάληα έιεγρνο γηα ηελ πιεξόηεηα ηεο παξάδνζεο, ελώ ζε πεξίπησζε ειαηησκάησλ, επηθνηλσλήζηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΣΟ ΓΖΜΟ ΓΑΦΝΖ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΣΟ ΓΖΜΟ ΓΑΦΝΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΣΟ ΓΖΜΟ ΓΑΦΝΖ πνπδαζηέο : ΣΑΠΡΑΛΖ ΑΘΖΝΑ ΠΑΠΑΣΑΘΟΠΟΤΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ Δπηβιέπσλ : ΠΑΠΑΣΑΜΟΠΟΤΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηελ Μόλσζε

Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηελ Μόλσζε Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηελ Μόλσζε Γιατί να μάκουμε για τθν μόνωςθ; Επειδι ζχει μεγάλο αντίκτυπο ςτθν ενεργειακι απόδοςθ ενόσ ςπιτιοφ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ειςαγωγή 2. Η ανάγκη για μόνωςη 3. Είδη μονϊςεων 4. Μόνωςη

Διαβάστε περισσότερα

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Γεξαζηκίδεο Αιέμαλδξνο Διεπζεξίνπ Γεώξγηνο ειίδα 1 από 76 1. ΓΔΝΗΚΑ ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Περιεχόμενα 1. 1 ΠΔΡΊΛΖΦΖ ΠΣΤΥΗΑΚΉ 1. 2 ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 1. 3 ΚΟΠΟ ΔΡΓΑΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τζαθαιάθεο Θεόδωξνο Φαλνπνηείν Επηβαηεγώλ Ορεκάηωλ 1 Ννέκβξηνο 2006 Μειέηε ερνκόλωζεο ΦΑΝΟΠΟΙΔΙΟ ΔΠΙΒΑΣΗΓΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ

Τζαθαιάθεο Θεόδωξνο Φαλνπνηείν Επηβαηεγώλ Ορεκάηωλ 1 Ννέκβξηνο 2006 Μειέηε ερνκόλωζεο ΦΑΝΟΠΟΙΔΙΟ ΔΠΙΒΑΣΗΓΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ Τζαθαιάθεο Θεόδωξνο Φαλνπνηείν Επηβαηεγώλ Ορεκάηωλ 1 Ννέκβξηνο 2006 Μειέηε ερνκόλωζεο ΙΓΙΟΚΣΗΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ: ΦΑΝΟΠΟΙΔΙΟ ΔΠΙΒΑΣΗΓΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ ΣΑΚΑΛΑΚΗ ΘΔΟΓΧΡΟ (ΣΟΤ ΙΧΑΝΝΗ) Αξηζκόο ηει. εξγαζίαο: 2310515708.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΓΔΡΜΑ ΓΔΡΜΑΣΟΠΑΘΔΙΔ ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΑΝΓΡΔΑ ΔΛΔΝΗ Α.Μ. : 2440 ΒΟΤΚΔΛΑΣΟΤ ΓΚΟΛΦΧ Α.Μ. :2450 Αθαδ. Έηνο : 2007-2008 ΓΔΡΜΑ Σν δέξκα είλαη ην κεγαιύηεξν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΚΟΡΝΗΕΑ: ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΔ ΣΑΔΗ ΚΑΗ ΜΟΣΗΒΑ

ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΚΟΡΝΗΕΑ: ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΔ ΣΑΔΗ ΚΑΗ ΜΟΣΗΒΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΚΟΡΝΗΕΑ: ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΔ ΣΑΔΗ ΚΑΗ ΜΟΣΗΒΑ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ-ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΠΑΠΑΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟ Δπηβιέπσλ: Καζ. ΓΔΩΡΓΗΟ ΜΑΝΣΑΝΖ Σ.Δ.Ι. ΘΔΑΛΙΑ ΚΑΡΓΙΣΑ 2014 Πεξηερόκελα Δηζαγωγή.......... 4

Διαβάστε περισσότερα

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΦΤΙΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΜΔΛΔΣΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΚΑΙ ΗΠΙΧΝ ΜΔΘΟΓΧΝ ΓΡΟΙΜΟΤ ΚΣΙΡΙΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΟΤ ΦΑΙΝΟΜΔΝΟΤ ΣΧΝ ΑΣΙΚΧΝ ΘΔΡΜΙΚΧΝ ΝΗΙΓΧΝ ΚΑΙ ΣΗΝ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Πειραμαηική διερεύνηζη καηακόρσθων θλεβών αρνηηικής άνωζης ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:ΠΑΝΑΓΙΩΣΙΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΔΗΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΑΗΓΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ

ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΔΗΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΑΗΓΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΔΗΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΑΗΓΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΑΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΔΝΗΥΤΖ ΣΟΤ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΔΗΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ ΟΓΟ ΚΛΔΗΟΒΖ ΑΡ. 18 ΠΔΗΡΑΗΑ Γξ. ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ Κ. ΚΑΚΑΛΗΑΓΚΟ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΘΑΗ ΑΟΣΑΗΑ ΔΙΙΑΓΑ

ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΘΑΗ ΑΟΣΑΗΑ ΔΙΙΑΓΑ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Β ΣΔΣΡΑΜΗΝΟΤ 2015 ΟΜΑΓΑ: REPLETE ηνύηεο Γεκήηξεο ηαύξνπ Παλαγηώηα Σαζηάλε Φισξεληία Σζίγθνπ Γήκεηξα Υξηζηόπνπινο Νίθνο ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΘΑΗ ΑΟΣΑΗΑ ΔΙΙΑΓΑ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΔΠ Σν κεγαιείν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ ΝΔΡΟΤ BASE - DSA

ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ ΝΔΡΟΤ BASE - DSA ΟΓΖΓΗΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΣΖ, ΥΡΖΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ - GR ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ ΝΔΡΟΤ BASE - DSA Διεγκέλν θαηά EN 13229 πγραξεηήξηα γηα ηελ επηινγή ηεο μπιόζνκπαο-ηδαθηνύ LA NORDICA! Με ηα πξντόληα ηεο LA NORDICA κπνξείηε λα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΣΗΟΛΗΘΖΣΗΚΖ ΡΑΜΠΑ ΑΤΣΟΔΠΗΠΔΓΟΤΜΔΝΟ ΓΑΠΔΓΟ

ΑΝΣΗΟΛΗΘΖΣΗΚΖ ΡΑΜΠΑ ΑΤΣΟΔΠΗΠΔΓΟΤΜΔΝΟ ΓΑΠΔΓΟ ΑΝΣΗΟΛΗΘΖΣΗΚΖ ΡΑΜΠΑ Σν ζθπξφδεκα C 16/20 νπιηζκέλν κε δνκηθφ πιέγκα Σ 92 θαη ελδπλακσκέλν κε ίλεο πνιππξνππιελίνπ απνηειεί ην πιηθφ γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο αληηνιηζζεηηθήο ξάκπαο. Αθνχ ε επηθάλεηα δηακνξθσζεί,

Διαβάστε περισσότερα

6. ΠΔΡΙΦΡΑΞΔΙ - ΑΤΛΟΠΟΡΣΔ, ΜΠΑΡΔ, ΗΥΟΠΔΣΑΜΑΣΑ

6. ΠΔΡΙΦΡΑΞΔΙ - ΑΤΛΟΠΟΡΣΔ, ΜΠΑΡΔ, ΗΥΟΠΔΣΑΜΑΣΑ Τ.Ε.Ι. Θεζζαιίαο Σρνιή Τερλνινγηθώλ Εθαξκνγώλ Σκήκα ρεδηαζκνύ & Σερλνινγίαο Ξύινπ & Δπίπινπ Μάζεκα: Σερλνινγία μύιηλωλ θαηαζθεπώλ ΙΙ. Δμωηεξηθέο θαηαζθεπέο 6. ΠΔΡΙΦΡΑΞΔΙ - ΑΤΛΟΠΟΡΣΔ, ΜΠΑΡΔ, ΗΥΟΠΔΣΑΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS 3.1. ρεδηαζκόο Γηαλνκήο Σν ζύζηεκα δηαλνκήο, κε αιιειεμαξηώκελεο ζπληζηώζεο δηαδηθαζίεο, ηηο κεηαθνξέο, ηηο πξνκήζεηεο, ην κάξθεηηλγθ θηι, έρεη ζθνπό ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΦΙΛΣΡΟΤ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ

ΟΓΗΓΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΦΙΛΣΡΟΤ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ ΟΓΗΓΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΦΙΛΣΡΟΤ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ ΦΙΛΣΡΟ ΑΝΣΙΣΡΟΦΗ ΌΜΩΗ ΠΟΙΜΟΤ ΝΔΡΟΤ 5 ΣΑΓΙΩΝ ΠΑΡΑΚΑΛΟΤΜΔ ΓΗΑΒΑΣΔ ΟΛΟΚΛΖΡΟ ΣΟΝ ΟΓΖΓΟ ΠΡΗΝ ΑΡΥΗΔΣΔ ΣΖΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ. ΔΑΝ ΚΑΠΟΗΑ ΣΗΓΜΖ ΔΥΔΣΔ ΑΜΦΗΒΟΛΗΑ ΓΗΑ ΣΟ ΠΧ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη

Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη Γηπισκαηηθή εξγαζία ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαηκεκαηηθνύ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ (ΜΒΑ) 2009 Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΓΗΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΗ Αρ. Μελ: 71/2014 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ 7 οσ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΝΔΑ ΜΤΡΝΗ(οδός ινώπης) ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΣΜΖΜΑ 1 ΣΜΖΜΑ 2 ΣΜΖΜΑ 3 ΣΜΖΜΑ 4 ΣΜΖΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO

RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤΠΟΛΔΩ 77-79 ΑΘΖΝΑ Σ.Κ. 11855 ΣΖΛ.: 210 3411080, FAX 210 3413573 Σν παξόλ εγρεηξίδην

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ 650-800

ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ 650-800 ΟΓΖΓΗΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΣΖ, ΥΡΖΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ - GR ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ 650-800 Διεγκέλεο θαηά/ : EN 13229 πγραξεηήξηα γηα ηελ επηινγή ηεο μπιόζνκπαο-ηδαθηνύ LA NORDICA! Με ηα πξντόληα ηεο LA NORDICA κπνξείηε λα εμαζθαιίζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική μελέηη ακηινοβολίαρ LASER

Φςζική μελέηη ακηινοβολίαρ LASER Φςζική μελέηη ακηινοβολίαρ LASER 1. θνπόο θνπόο ηεο άζθεζεο είλαη ε εμνηθείσζε ηνπ ζπνπδαζηή κε ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο αθηηλνβνιίαο laser θαη ε κειέηε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο πεξίζιαζεο ηελ άζθεζε ζα

Διαβάστε περισσότερα

Σηον ςιό μος Αλέξανδπο

Σηον ςιό μος Αλέξανδπο Σηον ςιό μος Αλέξανδπο 2 ΕΤΥΑΡΙΣΙΕ Οη ζπγγξαθείο ηνπ βηβιίνπ αηζζάλνληαη ηελ ππνρξέσζε λα επραξηζηήζνπλ ζεξκά όινπο όζνη βνήζεζαλ θαη ζπκπαξαζηάζεθαλ θαηά ηελ εθπόλεζε απηήο ηεο εξγαζίαο. Αξρηθά ζα ήζειαλ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΙΥΤΟ Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Νηθεθόξνο Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση κακοηθών εξεργασιών του μαστού με υπέρηχους

Διερεύνηση κακοηθών εξεργασιών του μαστού με υπέρηχους Γ. Κυρόπουλος - Διερεύνηση κακοηθών εξεργασιών του μαστού με υπέρηχους 33 Διερεύνηση κακοηθών εξεργασιών του μαστού με υπέρηχους Γεώργιος Κυρόπουλος Ακτινολόγος, Αλεξάνδρεια Ημαθίας Σήκεξα δνύκε κηα λέα

Διαβάστε περισσότερα