Αρχαία Ελληνικά Β' Λυκείου (Θεωρητική Κατεύθυνση) Ανθολόγιο Αρχαϊκής Λυρικής Ποίησης. ιδακτική δοκιµή: «Αλκαίος 89 Davies (= 34P.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αρχαία Ελληνικά Β' Λυκείου (Θεωρητική Κατεύθυνση) Ανθολόγιο Αρχαϊκής Λυρικής Ποίησης. ιδακτική δοκιµή: «Αλκαίος 89 Davies (= 34P."

Transcript

1 Αρχαία Ελληνικά Β' Λυκείου (Θεωρητική Κατεύθυνση) Ανθολόγιο Αρχαϊκής Λυρικής Ποίησης ιδακτική δοκιµή: «Αλκαίος 89 Davies (= 34P.)» Ελένη Χ. Χατζηµαυρουδή Αµερικάνικο Κολλέγιο «Ανατόλια» Εισαγωγικό Σηµείωµα Είναι γνωστές σε όλους µας οι δυσκολίες που καλείται να αντιµετωπίσει ο διδάσκων στο µάθηµα της Αρχαϊκής Λυρικής «Ποίησης». 1 Πρόκειται για ένα είδος λογοτεχνικό δυσνόητο στην πληρότητά του και για καταρτισµένους φιλολόγους, πόσο µάλλον για µαθητές που δε διαθέτουν την απαιτούµενη γλωσσική επάρκεια. Μια λύση στο αδιέξοδο είναι η προσέγγιση σύντοµων αποσπασµάτων που δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερα προβλήµατα στην παράδοση του κειµένου. Σε αυτό το πλαίσιο επιχειρείται ενδεικτικά δοκιµή διδακτική για το αλκµάνειο απόσπασµα 89 Davies (= 34P.), µε θέµα τον ύπνο της φύσης. Η διάρκεια του µαθήµατος, αν ληφθεί υπόψη η περιορισµένη χρονικά συνολική διδασκαλία της λυρικής ποίησης όπως προβλέπεται από το αναλυτικό πρόγραµµα, δεν µπορεί να υπερβαίνει τη µια ώρα. Αναµφίβολα κατά τη διδασκαλία δίνεται έµφαση στην ερµηνεία του κειµένου και σε λεξιλογικά στοιχεία, σύµφωνα δηλαδή µε την κατεύθυνση που υπαγορεύεται από το είδος των θεµάτων στις εξετάσεις. Αυτό δεν σηµαίνει σε καµία περίπτωση πως αποκλείεται κανονιστικά η επεξεργασία διαφορετικών παραµέτρων. Το γνωστικό επίπεδο των µαθητών από την άλλη πλευρά επιβάλλει ως γνωστόν την κατά περίπτωση επιλεκτική διαφοροποίηση στην πορεία της διδασκαλίας. Α. Αλκµάν 89 Davies (= 34P.): Κείµενο εὕδουσι δ' ὀρέων κορυφαί τε καὶ φάραγγες 1 πρώονές τε καὶ χαράδραι ὕλα θ' ἑρπέθ' ὅσσα τρέφει µέλαινα γαῖα θῆρές τ' ὀρεσκώιοι καὶ γένος µελισσᾶν καὶ κνώδαλ' ἐν βένθεσσι πορφυρέας ἁλός 5 εὕδουσι δ' οἰωνῶν φῦλα τανυπτερύγων. Β. Προσδοκώµενα αποτελέσµατα ίνεται ένας κατάλογος µε περισσότερους από τους εφικτούς στο πλαίσιο µιας διδακτικής ώρας στόχους, έτσι ώστε να παρέχεται στο διδάσκοντα η δυνατότητα επιλογής σε ένα κατά 1 Στην πραγµατικότητα πρόκειται για "µουσική", που προϋποθέτει δηλαδή το συνδυασµό στίχου, φωνητικής µελωδίας, µουσικής συνοδείας και κάποιες φορές όρχησης.

2 τις συνθήκες διαφοροποιηµένο µάθηµα. ίνεται προτεραιότητα πάντως στα προσδοκώµενα αποτελέσµατα που έχουν τυπωθεί µε έντονους χαρακτήρες. α. Ο Αλκµάν συνδέεται µε τη Σπάρτη, που παρουσιάζει κατά τον 7 ο αι. π.χ. έντονη πολιτισµική ανάπτυξη, πριν ακόµη διαµορφωθεί στο ευρύτερα γνωστό κλειστό στρατιωτικό κράτος των κλασικών χρόνων. β. Κατανοείται η χορική εκτέλεση του άσµατος. γ. Εξοµαλύνονται γλωσσικές δυσκολίες και επισηµαίνονται χαρακτηριστικοί διαλεκτικοί τύποι. δ. Παρατηρείται ότι υιοθετείται οµηρικό λεξιλόγιο. ε. Η χρήση συγκεκριµένων όρων στην αρχαία ελληνική γλώσσα συγκρίνεται µε τη χρήση τους στη σύγχρονη εποχή (π.χ. κνώδαλον, οιωνός). στ. Επισηµαίνεται το βασικό θέµα (ύπνος της προσωποποιηµένης φύσης) και διευκρινίζεται η ευρύτητα των στοιχείων της φύσης που αυτό καλύπτει. ζ. Εντοπίζεται η συνήθης στην αρχαϊκή ποίηση κυκλική σύνθεση µε την επανάληψη του ρήµατος εὕδουσι. η. Αναγνωρίζεται η καταλογόµορφη απαρίθµηση (στην προκειµένη περίπτωση) των στοιχείων της φύσης ως µια επίσης προσφιλής τεχνική της αρχαϊκής ποίησης. θ. Προσεγγίζεται διεξοδικότερα το απόσπασµα ως προς τη σειρά, την κλιµάκωση των στοιχείων, καθώς και τις αντιθέσεις που δηµιουργούνται (κίνηση ακινησία). ια. Επιχειρείται η ένταξη του αποσπάσµατος σε πιθανά συµφραζόµενα βάσει παράλληλων κειµένων, έτσι ώστε να διαφαίνεται η υποθετική υπόστασή τους. Για την επίτευξη των στόχων αυτών διακρίνονται τρία στάδια µεθολογικά στην πορεία του µαθήµατος: α. η ανα-γραφή του ποιήµατος σε µορφή διαγράµµατος (χρήσιµη προϋπόθεση για την ταχύτερη και αποτελεσµατικότερη προώθηση των στόχων), β. η γλωσσική επεξεργασά του κειµένου (στόχοι γ, δ, ε) και γ. η ερµηνευτική προσέγγιση του κειµένου (στόχοι στ, ζ, η, θ, ι, ια). Γ. Περιεχόµενο - ιδακτική µεθοδολογία α' στάδιο (ανα-γραφή του ποιήµατος σε µορφή διαγράµµατος) Πριν ακόµη επιχειρηθεί η γλωσσική εξοµάλυνση του κειµένου, µπορεί να ζητηθεί από τους µαθητές ή να προκύψει σε συνεργασία µε αυτούς η επαναγραφή του κειµένου σε µορφή διαγράµµατος. Καθώς διακρίνονται τα λεκτικά σύνολα, η συντακτική διάρθρωση γίνεται διαφανής, ενώ αποκαλύπτονται ταυτόχρονα πλούσια στοιχεία νοηµατικά. Κατά συνέπεια, το κείµενο αναγράφεται στον πίνακα µε την ακόλουθη µορφή:

3 εὕδουσι δ' ὀρέων κορυφαί τε καὶ φάραγγες πρώονές τε καὶ χαράδραι ὕλα θ' ἑρπέθ' ὅσσα τρέφει µέλαινα γαῖα θῆρές τ' ὀρεσκώιοι καὶ γένος µελισσᾶν καὶ κνώδαλ' ἐν βένθεσσι πορφυρέας ἁλός εὕδουσι δ' οἰωνῶν φῦλα τανυπτερύγων. Είναι προφανές ότι µε τον τρόπο αυτό γίνονται ευδιάκριτα τουλάχιστον το θέµα του αποσπάσµατος (εὕδουσι > ύπνος της φύσης), η κυκλική σύνθεση (επανάληψη του ρ. εὕδουσι στην αρχή και το τέλος του κειµένου) όσο και η καταλογόµορφη απαρίθµηση των στοιχείων της φύσης που κοιµούνται. Οι µαθητές µπορούν να καταλήξουν µόνοι τους στα συµπεράσµατα αυτά, καθώς και σε άλλα πολυπλοκότερα κατά την πορεία της µαθητικής διεργασίας. β' στάδιο (γλωσσική επεξεργασία του κειµένου) Στο συγκεκριµένο απόσπασµα η συντακτική δοµή δεν παρουσιάζει δυσκολίες, οπότε µπορούν να δοθούν διευκρινίσεις σχετικά µε το λεξιλόγιο. Χρήσιµος είναι ο κατάλογος λέξεων που δίνεται στο σχολικό εγχειρίδιο. Είναι απαραίτητο στο στάδιο αυτό να δοθούν επεξηγήσεις σχετικά µε τους διαλεκτικούς τύπους και να γίνουν οι απαιτούµενες µετατροπές στην αττική διάλεκτο, µέσα στα επιτρεπόµενα χρονικά όρια. Είναι χρήσιµο να συζητηθεί η υιοθέτηση οµηρικών και γενικότερα επικών λέξεων / φράσεων αυτούσιων ή παραλλαγµένων, φαινόµενο ιδιαίτερα συνηθισµένο στη λυρική ποίηση. 2 Οι µαθητές µπορούν να προβληµατιστούν σχετικά µε τη λειτουργία του οµηρικού λεξιλογίου σε ένα ποίηµα που "δε θυµίζει Όµηρο" 3 και σε κάποια εργασία στο σπίτι. Με στόχο τη γλωσσική εξοµάλυνση του κειµένου, αλλά και την εξοικείωση των µαθητών µε ποικίλες λεξιλογικές χρήσεις, µπορούν να χρησιµοποιηθούν ασκήσεις κλειστού ή ανοικτού τύπου. Για τον σκοπό αυτό προτείνεται ενδεικτικά να αποτελέσουν 2 Στο κείµενο αυτό για παράδειγµα εντοπίζονται αρκετοί τύποι που απαντούν ήδη στο έπος: εὕδουσι (ὄφρ' εὕδῃσι µένος Βορέαο Ε524), πρώονες (Θ557, Μ282, Π299), ἑρπέθ' ὅσσα τρέφει µέλαινα γαῖα (δ418), θῆρες (ἠέ που ἐν πόντῳ φάγον ἰχθύες ἢ ἐπὶ χέρσου θηρσὶ καὶ οἰωνοῖσιν ἕλωρ γένετ' ω291, ἰχθῦσι µὲν καὶ θηρσὶ καὶ οἰωνοῖς πετεηνοῖς Ησ. Έργ. 277), ὀρεσκῷος (Α268), γένος µελισσᾶν (ἔθνος (...) µελισσάων Β87), κνώδαλ' (κνώδαλ' ὅσ' ἥπειρος δεινὰ τρέφει ἠδὲ θάλασσα Ησ. Θε. 582), ἐν βένθεσσι (ἐν βένθεσσιν ἁλός Α358), πορφυρέας ἁλός (Π391), οἰωνῶν φῦλα τανυπτερύγων (οἰωνοῖσι τανυπτερύγεσσι Μ237, τανύπτεροι (...) οἰωνοί Οµ. Ύµν. ηµ. 89, οἰωνὸν (...) τανυσίπτερον Οµ. Ύµν. Ερµ. 213). 3 C. Μ. Βοwra: Αρχαία Ελληνική Λυρική Ποίηση (µτφρ. Ι. Ν. Καζάζης), τ. Α, Αθήνα 1989, σ. 116.

4 αντικείµενο επεξεργασίας κάποιος /οι από τους όρους ὕλη (στ. 3), θῆρες (στ. 4), κνώδαλα (στ. 5) και οἰωνῶν (στ. 6). Μπορεί για παράδειγµα να ζητηθεί: α. ο σχηµατισµός σύνθετων λέξεων µε πρώτο συνθετικό τον όρο ὕλη (> υλοτόµηση, υλοτόµος, κοκ.) β. η διάκριση της σηµασίας των οµώνυµων / οµόηχων λέξεων θήρα - θῆρα - Θήρα - θύρα µέσα από τη χρήση τους σε προτάσεις γ. η σηµασιολογική εξέλιξη της λέξης κνώδαλον στα νέα ελληνικά, καθώς και η ετυµολογία του όρου οἰωνός (σαρκοφάγο όρνιο, πουλί > πουλί που ανάλογα µε το πέταγµα και τις κραυγές του οδηγεί στην πρόγνωση του µέλλοντος > µαντικό σηµείο, βλ. L-S s.v. οἰωνός). Παραδείγµατα δίνονται στο τέλος της διδακτικής δοκιµής. Οι µαθητές καλούνται στη συνέχεια, αφού συµβουλευτούν τις τρεις προτεινόµενες στο σχολικό εγχειρίδιο µεταφράσεις, να καταλήξουν σε µία πιστή κατά το δυνατό στο κείµενο δική τους απόδοση. γ' στάδιο (ερµηνευτική προσέγγιση του κειµένου) Στον χρόνο που αποµένει µπορούν να αποτελέσουν αντικείµενο επεξεργασίας: α. η κυκλική σύνθεση, που απαντά συχνότατα στην επική ποίηση και την αρχαϊκή λυρική "ποίηση", β. η εµφατική παρατακτική σύνδεση "τε-καί" (αν υπάρχουν χρονικά περιθώρια), καθώς και γ. η τεχνική του καταλόγου. Ιδιαίτερα είναι χρήσιµο να δοθεί έµφαση στην τελευταία, όχι µόνο λόγω της συχνότητας µε την οποία εµφανίζεται στο έπος και την αρχαϊκή ποίηση (µε αντιπροσωπευτικό παράδειγµα τον οµηρικό κατάλογο των πλοίων στη ραψωδία Β της Ιλιάδας), αλλά και γιατί στο συγκεκριµένο απόσπασµα ο κατάλογος καλύπτει το σύνολο του σωζόµενου κειµένου. Μέσα από την προσεκτική ανάγνωση των στίχων παρατηρείται στην πραγµατικότητα εκµαιεύεται από τους µαθητές ότι τα περιεχόµενα του καταλόγου καλύπτουν εδώ το σύνολο της φύσης (α. άψυχα - έµψυχα, β. ξηρά - θάλασσα - αέρας), ενώ η σειρά που ακολουθείται µε τρόπο εκπληκτικό συµπαραθέτει ζεύγη του τύπου "ψηλά - χαµηλά": ὀρέων κορυφαί πρώονές ὕλα γένος µελισσᾶν οἰωνῶν φῦλα φάραγγες χαράδραι ἑρπέθ' - θῆρές κνώδαλ' ἁλός ὀρεσκώιοι (αλλαγή πορείας) Ανάλογα µε το επίπεδο του τµήµατος επιχειρείται η διερεύνηση της αντιθετικής αυτής συµπαράταξης και η πιθανή σύνδεση της µε τη µουσική. Υπενθυµίζεται και τονίζεται ότι πρόκειται για τέχνη που εκτελείται µουσικά και προσλαµβάνεται από ακροατήριο.

5 Τέλος µπορούν να επιχειρήσουν οι µαθητές την ένταξη του αποσπάσµατος στα δυνατά συµφραζόµενά του. Για τον σκοπό αυτό τους διανέµεται φυλλάδιο µε παράλληλα κείµενα. Ενδεικτικά παρατίθενται κείµενα από τη σύγχρονη λογοτεχνία που µπορούν να χρησιµοποιηθούν µε τον σκοπό αυτό: Α. (η γαλήνη της φύσης) Goethe Ueber allen Giepfel ist Ruh, In allen Wipfeln hoerest Du Kaum einen Hauch. Die Voegelein schweigen im Wald; Warte nur, balde ruehest Du auch. Β. (αντίθεση γαλήνιας φύσης - άγρυπνου έρωτα) Γιάννης Βηλαράς: "Ο Ήλιος Βασιλεύει" Ο ήλιος βασιλεύει, το σκότος αρχινάει, Και το λαµπρό της θώρι η µέρα αποσκολνάει. Τα µαύρα φορεµένη, στην όψη µελανή, Σιωπηλή διαβαίνει η νύχτα σιγανή. Και το χλωµό φεγγάρι µε φως σκοταδερό Στο αργυρό του αµάξι κινιέται οκνηρό. Αναµεράν τα ζώα, κουρνιάζουν τα πουλιά, Πάσ άνθρωπος τραβιέται και παύει από δουλειά. Νυστάζει αποσταµένη η φύση η ζωντανή, Τα µέλη της συνάζει σ ανάπαψη κοινή. Ο ύπνος τ αλαφρά του φτερά κρυφοχτυπάει, Μ αφανισµένα χέρια τα βλέφαρα ζιουπάει. Στη µέση από το δρόµο η νύχτα περπατάει, Σε βάθος ησυχίας και σιωπή πατάει. Καθόλου δε γρικιέται φωνή ουδεκαµιά, Τα πάντα ησυχάζουν, µεγάλη ερηµιά. Κρυφά κι αργός διαβαίνει αδιάκοπ ο καιρός, Και µόν τον συνοδεύει ονείρων ο χορός. Στο µέγα τούτο βάθος ο Έρως αντηχάει. Ο Έρωτας µου µόνον καθόλου δε σιγάει. Κι εγώ µαζί µε τούτον ακοίµητος πονώ, Βογκώ µαζί του, κλαίω, ανήσυχος θρηνώ. Αχ! Έρωτα, δε φτάνουν της µέρας οι καηµοί, Τα βάσανα κι οι πόνοι κι οι αναστεναγµοί;

6 Τη νύχτα δε µ αφήνεις καν δίχως ταραχή; Τη νύχτα χάρισέ µου µικρή ανακωχή. Ω Αφροδίτης γέννα, παντού υπερβολή, Και σ εύνοια κι οργή σου ορµή παραπολλή. Γ. (γαλήνια φύση - ανησυχία ανθρώπου) Ναπολέων Λαπαθιώτης: "Νυχτερινό" Ένα φεγγάρι πράσινο, µεγάλο, Που λάµπει µες στη νύχτα τίποτ άλλο. Μια φωνή που γρικιέται µες στο σάλο, Και που σε λίγο παύει τίποτ άλλο. Πέρα, µακριά, κάποιο στερνό σινιάλο Του βαποριού που φεύγει τίποτ άλλο. Και µόνο ένα παράπονο µεγάλο Στα βάθη του µυαλού µου. Τίποτ άλλο.. (ο ύπνος της φύσης και ο κύκλος της ζωής) Γ. Αθάνας: "Νυχτερινή Σιγαλιά" Κοιµάται η πλάση. Μα βαθιά Στα µαύρα χώµατά της Ξύπνια κι αθάνατα Στοιχειά Γονεύουν τα σπαρτά της. Πάψε, αηδονάκι τη φραγής Και της λυγιάς τριζόνι, Ν ακούσω ο σπόρος µες στη γης Πώς σκάει και πώς ριζώνει! Ε. (συνδυασµός ύπνου της φύσης - θανάτου) Ν. Πετιµεζάς: "Νύχτα Απριλιάτικη" Πέφτει βελούδινο απαλό του Απρίλη το σκοτάδι. Γλυκό σαν της αγάπης µου το χάδι Κρατήσου αυγούλα, ροδαυγούλα, απ το βουνάκι πίσω. Κι ως έγειρα, να µη µαταξυπνήσω!

7 Ο γκιόνης κλαίει, το ρόδο σβει, τρέχει τ αυλάκι πλάι. Μαζί του κι η ψυχούλα µου ας κυλάει! Φως ιλαρό να µη µας δει: κράτα, σκοτάδι, ακόµα. Κι ο θάνατος γλυκός στόµα µε στόµα! Ασκήσεις 4 Ι. Να κυκλώσετε το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση κάθε φορά: 1. Απαγορεύεται η θήρα. α. η είσοδος β. το κυνήγι γ. η συµµετοχή της νήσου Σαντορίνης. 2. Επισκέφτηκαν τη θηραϊκή γη, για να κυνηγήσουν. α. περιοχή όπου επιτρέπεται το κυνήγι β. περιοχή των πυλών γ. περιοχή της νήσου Σαντορίνης. 3. Οἰωνός ήταν αρχικά: α. πόλη στη Μ. Ασία β. σηµάδι από τους θεούς γ. πουλί. 4. Ὕλη ήταν αρχικά: α. το δάσος β. η ακατέργαστη ύλη γ. το υλικό. 5. Ο όρος θηρίο είναι: α. υποκοριστικό του θήρ β. µεγεθυντικό του θήρ γ. απλό παράγωγο του θήρα. 6. Το φαράγγι είναι: α. ό,τι η αρχαία φάραγξ στα νέα ελληνικά β. υποκοριστικό του αρχαίου όρου φάραγξ γ. εξέλιξη του υποκοριστικού φαράγγιον. 4 Παρατίθενται ασκήσεις σχετικά µε το λεξιλόγιο από τις οποίες µπορεί ο διδάσκων να επιλέξει κάποιες ή σύµφωνα µε τις οποίες µπορεί να δηµιουργήσει δικές του καταλληλότερες για το τµήµα στο οποίο απευθύνονται. Ασκήσεις σχετικά µε την ερµηνεία του κειµένου προτείνονται ήδη στο σχολικό εγχειρίδιο. Σκόπιµο θα ήταν πάντως η απόπειρα ένταξης του αποσπάσµατος στα συµφραζόµενά του να αποτελέσει αντικείµενο εργασίας των µαθητών στο σπίτι.

8 ΙΙ. 1. Ποια είναι η σηµασιολογική εξέλιξη του όρου οἰωνός και του όρου κνώδαλον; 2. α. Σχηµατίστε δύο σύνθετα µε α' συνθετικό τον όρο οἰωνός και δύο σύνθετα µε α' συνθετικό τον όρο ὕλη. β. Σχηµατίστε από µια πρόταση για την κάθε περίπτωση, ώστε να φαίνεται η σηµασία της λέξης. 3. Σχηµατίστε δύο παράγωγα της λέξης µέλας και σχηµατίστε κάθε φορά πρόταση µε τον παράγωγο όρο, ώστε να φαίνεται η σηµασία του. 4. Από ποιο ρήµα προέρχεται ο όρος χαράδρα; ΙΙΙ. Συµπληρώστε τα κενά χρησιµοποιώντας παράγωγα και σύνθετα όρων που απαντούν στο κείµενο: Συνάντησε µια κοπέλα (µέλας, επίθ.) να (κορυφή, ρήµα) φυτά κοντά σε µια επικίνδυνη χαράδρα. Η αγωνία των θεατών (κορυφή, ρήµα), όταν το όπλο έπεσε από τα χέρια του πρωταγωνιστή. Κατάφερε να εξασφαλίσει (τρέφω, σύνθ. ουσ.), για να συνεχίσει τις σπουδές του στο εξωτερικό. Παλιότερα οι λόγιοι διέθεταν (µέλας, σύνθ. ουσ.). Ο καιρός σήµερα είναι (µέλας, σύνθ. επίθ.) όλο βρέχει. Κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα οι (γαῖα, σύνθ. ουσ.) ονοµάζονταν φεουδάρχες. Οι (θήρ, ουσ.) είχαν προσπαθήσει να θέσουν υπό τον έλεγχο τους το λιοντάρι, αλλά δεν τα κατάφεραν. Ο Κωνσταντίνος Ζ' ο (πορφυροῦς, επίθ.) είχε δηµιουργήσει µια σειρά συγγραµµάτων. Ο (µέλισσα, ουσ.) είναι είδος πουλιού. Βαθιά µέσα του νοσταλγούσε τη του (γένος, ουσ.), τη Θεσσαλονίκη.. Υποστηρικτικό υλικό για τον διδάσκοντα Βοwra, C. Μ.: Αρχαία Ελληνική Λυρική Ποίηση (µτφρ. Ι. Ν. Καζάζης), τ. Α', Αθήνα 1989, ιδ. σσ Καζάζης, Ι.: Λυρική Ποίηση. Ο αρχαϊκός λυρισµός ως µουσική παιδεία, τ. Α', Θεσσαλονίκη 2000, ιδ. σσ Κονοµής, Ν. Χ.: Αρχαϊκή Λυρική Ποίηση, Ηράκλειο 1991, ιδ. σσ Σκιαδάς, Α..: Αρχαϊκός Λυρισµός 2, Αθήνα 1981, σσ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗ για την ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Μάιος Ιούνιος 2009 1 Η παρούσα ʺΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΘΗΝΑ 2009 Cum libellis

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ ΠΕ 60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ ΠΕ 60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ ΠΕ 60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Γενικό Πλάνο Εισαγωγή Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Πρώιμη Παρέμβαση Αντισταθμιστικός Ρόλος του νηπιαγωγείου Τι είναι αντισταθμιστική εκπαίδευση Ίσες

Διαβάστε περισσότερα

Η διπλωματική εργασία

Η διπλωματική εργασία Η διπλωματική εργασία Αριστείδης Χατζής * Το κείμενο αυτό ανανεώνεται συνέχεια με τη δική σας παρέμβαση, τις ερωτήσεις, τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Αυτή η εκδοχή ανανεώθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2006.

Διαβάστε περισσότερα

Ο 14ος Ολυµπιόνικος του Πινδάρου: οκιµή ανάγνωσης

Ο 14ος Ολυµπιόνικος του Πινδάρου: οκιµή ανάγνωσης Ο 14ος Ολυµπιόνικος του Πινδάρου: οκιµή ανάγνωσης ΣΥΝΟΨΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ I Από την Παρανάγνωση στη "Φιλολογική Ανάγνωση" 1. Από την παρανάγνωση/παρερµηνεία (το κυνήγι των "Grundgedanken" τύπου Λεκατσά-Λυπουρλή

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΕΥΟΝΤΑΣ ΑΛΛΟΔΑ ΠΩΣ;

ΧΟΡΕΥΟΝΤΑΣ ΑΛΛΟΔΑ ΠΩΣ; ΕΑΠ ΕΛΠ40 4 Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΕΣ ΙΙ: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΟΡΟΥ ΧΟΡΕΥΟΝΤΑΣ ΑΛΛΟΔΑ ΠΩΣ; (ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΕΣ ΧΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ) ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΜΠΟΥΚΟΣ ΑΜ.: 37565 ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Παπασυμεού Μικελίνα Α.Τ 777489 Νοέμβριος 2006 1

ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Παπασυμεού Μικελίνα Α.Τ 777489 Νοέμβριος 2006 1 ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Παπασυμεού Μικελίνα Α.Τ 777489 Νοέμβριος 2006 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...σελ. 3 7 Γεωμετρικής Έννοιες στην Τέχνη και την Αρχιτεκτονική...σελ.8 39 Γεωμετρία και Τέχνη στην Εκπαίδευση...σελ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Τρείς «Διαστάσεις» για το Σώμα (Eugene T. Gendlin)

Οι Τρείς «Διαστάσεις» για το Σώμα (Eugene T. Gendlin) Οι Τρείς «Διαστάσεις» για το Σώμα (Eugene T. Gendlin) Εισαγωγή: Θα ξεκινήσουμε με την ερώτηση: Πού στηρίζεται θεωρητικά η Διαδικασία Εστίασης (ΔΕ); και στην συνέχεια θα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε πώς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΟΣ Β. Επιστημονική επιμέλεια: Ελένη Τζελέπη Γιαννάτου

ΤΟΜΟΣ Β. Επιστημονική επιμέλεια: Ελένη Τζελέπη Γιαννάτου ΤΟΜΟΣ Β Επιστημονική επιμέλεια: Ελένη Τζελέπη Γιαννάτου ΑΘΗΝΑ 2008 Θέματα Διαχείρισης Προβλημάτων Σχολικής Τάξης Επιμέλεια: Ελένη Τζελέπη Γιαννάτου Αθήνα 2008 3 ο Κ.Π.Σ. \2 ο Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.\Α.Π. Α2 ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Φιλολογική επιμέλεια θεμάτων και απαντήσεων: Ντίνια Μαρία, φιλόλογος ΠΡΩΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ: ΚΕΙΜΕΝΟ: Γεωργίου Βιζυηνού, Το αμάρτημα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΑΛΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ FOUCAULT ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΠΡΟΒΑΛΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ FOUCAULT ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΡΟΒΑΛΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ FOUCAULT ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ Εργασία για το µάθηµα του εαρινού εξαµήνου του µεταπτυχιακού προγράµµατος του τµήµατος Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Page 1 of 36 ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Το επιχειρηματικό σχέδιο αποτελείται από το κείμενο και διάφορους οικονομικούς πίνακες. Το κείμενο αποτελεί το κύριο σώμα του επιχειρηματικού

Διαβάστε περισσότερα

Το έμμετρο λαϊκό αφήγημα στη Σάμο του 19 ου αιώνα

Το έμμετρο λαϊκό αφήγημα στη Σάμο του 19 ου αιώνα Ανιστόρητον, τόμ. 7 (2007-2009) αρ. 25 1 Το έμμετρο λαϊκό αφήγημα στη Σάμο του 19 ου αιώνα Κωνσταντίνος Μπέλσης, υποψ. διδάκτ. Πάντειο Πανεπιστήμιο Το δεύτερο μισό του 19 ου αιώνα αποτελεί μία πολύ παραγωγική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΓΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΕΟΕΠΟΧΙΤΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟ ΜΑΝΔΥΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΓΙΟΓΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΕΟΕΠΟΧΙΤΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟ ΜΑΝΔΥΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΟΓΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΕΟΕΠΟΧΙΤΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟ ΜΑΝΔΥΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ τής κ. Ελένης Ανδρουλάκη Ορισμοί Ο όρος «γιόγκα» προέρχεται από τη σανσκριτική ρίζα «yuj» (γιούτζ) και «σημαίνει συνάντηση,

Διαβάστε περισσότερα

- 2 - Η Στερνή Του Υπόκλιση

- 2 - Η Στερνή Του Υπόκλιση - 2 - Η Στερνή Του Υπόκλιση Arthur Conan Doyle Η Στερνή Του Υπόκλιση Digital Press Translation 2003-3 - - 4 - Η Στερνή Του Υπόκλιση Arthur Conan Doyle Η Στερνή Του Υπόκλιση Arthur Conan Doyle Digital Press

Διαβάστε περισσότερα

«Γιατί διδάσκουμε Αρχαία Ελληνικά στα παιδιά»

«Γιατί διδάσκουμε Αρχαία Ελληνικά στα παιδιά» Ι.Θ. Κακριδής «Γιατί διδάσκουμε Αρχαία Ελληνικά στα παιδιά» Αληθινά λυπούμαι που τον καιρό αυτό είμαι αναγκασμένος να βρίσκομαι μακριά από την Ελλάδα, κι έτσι στερήθηκα τη χαρά να πάρω μέρος στο Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε. ΠΡΟΟ ΟΣ ΕΣΠΕΡΙ ΩΝ 104, ΚΑΛΛΙΘΕΑ (ΤΗΛ. :210 9514517) & ΑΙΓΑΙΟΥ 109, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ (ΤΗΛ.: 210 9355996) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα. «Κεφάλαιο» «Περιουσία» «Περιουσία» Οικονομική επιστήμη «μέσων», «ανάγκες» «αγαθά» Επιχειρήσεων.

Παράδειγμα. «Κεφάλαιο» «Περιουσία» «Περιουσία» Οικονομική επιστήμη «μέσων», «ανάγκες» «αγαθά» Επιχειρήσεων. (ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ) Οικονομική μονάδα είναι ο συστηματικός συνδυασμός των συντελεστών της παραγωγής (φύση, εργασία, κεφάλαιο) με τον οποίο αποσκοπείται η παραγωγή αγαθών ή η προσφορά υπηρεσιών για την κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. www.epignosi.edu.gr. Επιμέλεια θεμάτων και απαντήσεων: Μεταξά Ελευθερία. Κική Δημουλά. «Σημεῖο Ἀναγνωρίσεως»

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. www.epignosi.edu.gr. Επιμέλεια θεμάτων και απαντήσεων: Μεταξά Ελευθερία. Κική Δημουλά. «Σημεῖο Ἀναγνωρίσεως» ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Επιμέλεια θεμάτων και απαντήσεων: Μεταξά Ελευθερία Κική Δημουλά «Σημεῖο Ἀναγνωρίσεως» ἄγαλμα γυναίκας μέ δεμένα χέρια Ὅλοι σέ λένε κατευθείαν ἄγαλμα, ἐγώ σέ πρσφωνῶ γυναίκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΙΣΜΟΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟ ΦΑΣΜΑ

ΑΥΤΙΣΜΟΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟ ΦΑΣΜΑ ΑΥΤΙΣΜΟΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟ ΦΑΣΜΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Βουλγαρίδου Μαρία (Διδάκτωρ Ψυχολογίας, Eκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής) Ο Αυτισμός είναι μια διάχυτη διαταραχή της ψυχολογικής ανάπτυξης του ατόμου. Ο όρος Διάχυτη Αναπτυξιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ Κατά την περίοδο του νεοελληνικού διαφωτισμού αναπτύχθηκε γόνιμος προβληματισμός όσον αφορά την ανάγκη να μορφωθεί ο ελληνικός λαός και να

Διαβάστε περισσότερα

Programmatismìc epilôth 3D exis sewn ro c atriboôc reustoô se domhmèna plègmata, se kˆrtec grafik n

Programmatismìc epilôth 3D exis sewn ro c atriboôc reustoô se domhmèna plègmata, se kˆrtec grafik n Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολη Μηχανολογων Μηχανικων Τομεας Ρευστων Εργαστηριο Θερμικων Στροβιλομηχανων Μοναδα Παραλληλης Υπολογιστικης Ρευστοδυναμικης και Βελτιστοποιησης Programmatismìc epilôth 3D

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΥΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΜΥΘΟ

ΚΙΝΥΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΜΥΘΟ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΣΑΒΛΗ ΚΙΝΥΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΜΥΘΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΑΘΗΝΑ 2009 αφιερώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΟΣ Α. Επιστημονική επιμέλεια: Ευανθία Μακρή Μπότσαρη

ΤΟΜΟΣ Α. Επιστημονική επιμέλεια: Ευανθία Μακρή Μπότσαρη ΤΟΜΟΣ Α Επιστημονική επιμέλεια: Ευανθία Μακρή Μπότσαρη ΑΘΗΝΑ, 2007 Διαχείριση Προβλημάτων Σχολικής Τάξης Επιστημονική Επιμέλεια Ευανθία Μακρή Μπότσαρη Αθήνα 2007 3 ο Κ.Π.Σ. \2 ο Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.\Α.Π. Α2 ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΟΝΤΟΜΗΝΑ ΣΤΕΛΛΑ ΜΑΧΑΙΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΕΡΤΣΟΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Σειρά: Γυμνάσιο Θεωρητικές Επιστήμες Αρχαία Ελληνική Γλώσσα, Α Γυμνασίου Κυριακή

Διαβάστε περισσότερα

LUTZ KÄPPEL Christian Albrechts Universität zu Kiel

LUTZ KÄPPEL Christian Albrechts Universität zu Kiel DER NEUE PAULY: ΠΑΛΑΙΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΙΔΕΕΣ O ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ LUTZ KÄPPEL Christian Albrechts Universität

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 55 Θεραπεία ναυτίας και εμέτου από χημειοθεραπεία

Κεφάλαιο 55 Θεραπεία ναυτίας και εμέτου από χημειοθεραπεία Κεφάλαιο 55 Θεραπεία ναυτίας και εμέτου από χημειοθεραπεία Β. Μπαρμπούνης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ναυτία και ο έμετος που προκαλούνται από τη χορήγηση χημειοθεραπευτικών φαρμάκων είναι μεταξύ των πλέον δυσάρεστων εμπειριών

Διαβάστε περισσότερα

Η Απελευθέρωση της Πρέβεζας

Η Απελευθέρωση της Πρέβεζας Μάρτιος Απρίλιος 2012, Παπαδάτες Πρέβεζας Τιμή : 0,80 Η Απελευθέρωση της Πρέβεζας Στις 21 Οκτωβρίου 1912 απελευθερώθηκε η Πρέβεζα. Στις 14.00 της ημέρας εκείνης ένα τάγμα του Ελληνικού Στρατού κατέλαβε

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ιερός Χρυσόστοµος και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της γλώσσης του

Ο Ιερός Χρυσόστοµος και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της γλώσσης του Δήμητρα Κούκουρα Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Ο Ιερός Χρυσόστοµος και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της γλώσσης του Ο Ιερός Χρυσόστοµος και οι Καππαδόκες µεγάλοι διδάσκαλοι της Εκκλησίας καθόρισαν µε τρόπο µεγαλοφυή

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή 1. Κεφάλαιο 1. Εξέλιξη των μισθών στην Κύπρο και διεθνείς συγκρίσεις 11

Εισαγωγή 1. Κεφάλαιο 1. Εξέλιξη των μισθών στην Κύπρο και διεθνείς συγκρίσεις 11 Περιεχόμενα Εισαγωγή 1 Κεφάλαιο 1. Εξέλιξη των μισθών στην Κύπρο και διεθνείς συγκρίσεις 11 1. Συγκρίσεις μισθών και μοναδιαίου κόστους εργασίας στην Κύπρο και τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 15 12

Διαβάστε περισσότερα