πλεξγαζία Διιάδαο-Κύπξνπ-Ιζξαήι ζηνλ ηνκέα ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ (ΦΑ).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "πλεξγαζία Διιάδαο-Κύπξνπ-Ιζξαήι ζηνλ ηνκέα ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ (ΦΑ)."

Transcript

1 Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ε Ι Α Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Η Κ Α Ι Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ Ε Τ Χ Ο 4 3 Μ Α Ρ Σ Ι Ο πλεξγαζία Διιάδαο-Κύπξνπ-Ιζξαήι ζηνλ ηνκέα ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ (ΦΑ). Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σ Ε Τ Χ Ο Τ : Σν Ηζξαήι, ίζσο ρσξίο λα ην επηδηώθεη, έπαημε ζεκαληηθό ξόιν ζηελ επαλέλαξμε ησλ εηξελεπηηθώλ ζπλνκηιηώλ ζηελ Κύπξν. Ζ αλαθάιπςε ηνπ ΦΑ από ηνπο Ηζξαειηλνύο ζηελ Μεζόγεην Θάιαζζα ηα ηειεπηαία ρξόληα έδσζε ζηελ Σνπξθία ώζεζε λα επηηαρύλεη ηηο ζπλνκηιίεο κε ηελ Κύπξν. Καη απηό κε ζηόρν ηελ αλεύξεζε ιύζεο πνπ ζα επηηξέςεη ζην Ηζξαήι λα κεηαθέξεη ην ΦΑ ζηελ Σνπξθία, κέζσ αγσγνύ, ν νπνίνο ιόγσ ειιείςεσο άιιεο επηινγήο, ζα πξέπεη λα πεξάζεη από ηα ρσξηθά ύδαηα ηεο Κύπξνπ. Ζ αλαπηπζζόκελε ηνπξθηθή νηθνλν- πλεξγαζία Διιάδαο- 1 Κύπξνπ-Ιζξαήι ζηνλ ηνκέα ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ (ΦΑ). ζρέδηα 4 δηαδξν- Δπξαζηαηηθά κεηαθνξηθώλ κώλ. ΒΟΤΛΓΑΡΙΑ: Αλεζπρίεο γηα πεξηθνπέο ησλ πξνκεζεηώλ αεξίνπ. Δπίζθεςε ηεο Τθππνπξγνύ Πεξηβάιινληνο Αιβαλίαο Olijana Ifti ζηελ Αζήλα. Γειώζεηο ηνπ βνύιγαξνπ Πξσζππνπξγνύ γηα ηελ θξίζε ζηελ Οπθξαλία / αλαθνξά ζηελ Διιάδα. Σα θηλεδηθά ΜΜΔ γηα ηελ επίζθεςε ηνπ π- πνπξγνύ Δμσηεξηθώλ ηνπ Ιζξαήι ζηελ Αζήλα. Agence Europe: πκβνύιην Τπνπξγώλ Δ- λέξγεηαο 4 Μαξηίνπ Ιζηνζειίδα Kurir : «Δηδηθνί ηεο GAZPROM ζα πξαγκαηνπνηήζνπλ επίζθεςε ζηελ ΠΓΓΜ». EUROPOLITICS: Σνπξθία-Δλεξγεηαθόο παίθηεο Τπνβνιή πξνζθνξώλ γηα εμαγσγέο ηζξαειηλνύ θπζηθνύ αεξίνπ ζηελ Σνπξθία «ε δεκνζίεπκα ηεο ηζηνζειίδα Walla News (8/3) κε ηίηιν «Ίζσο ην ηζξαειηλό ΦΑ θέξεη ηελ εηξήλε κεηαμύ Κύπξνπ θαη Σνπξθίαο» θαη ππόηηηιν «Δλώ όινο ν θόζκνο αζρνιείηαη κε ηηο δηαπξαγκαηεύζεηο κεηαμύ Ηζξαειηλώλ Παιαηζηηλίσλ, εθηπιίζζεηαη ζηελ πεξηνρή καο κηα αθόκα "εηξελεπηηθή δηαδηθαζία" όρη ιηγόηεξν ζεκαληηθή - κεηαμύ Σνπξθίαο θαη Κύπξνπ. ην επίθεληξν: Ζ εμαγσγή θπζηθνύ αεξίνπ από ηελ Μεζόγεην πξνο ηελ Δπξώπε», αλαθέξεηαη κεηαμύ άιισλ : «Λόγσ ηεο επξείαο θάιπςεο από ηα ΜΜΔ, ν θόζκνο παξαθνινπζεί απηέο ηηο εκέξεο ηηο εμειίμεηο πνπ αθνξνύλ ζηελ εηξελεπηηθή δηαδηθαζία κεηαμύ ηνπ Ηζξαήι θαη ησλ Παιαηζηηλίσλ, ε νπνία εληόο ησλ πξνζερώλ εβδνκάδσλ ζα πξέπεη λα νινθιεξσζεί κε ηελ ιήςε θάπνηαο απόθαζεο. Σαπηόρξνλα, όκσο, έρνληαο πνιύ πην πεξηνξηζκέλε θάιπςε από ηα ΜΜΔ, εθηπιίζζεηαη ζηε Μέζε Αλαηνιή αθόκε κηα "εηξελεπηηθή δηαδηθαζία", ε νπνία δελ είλαη ιηγόηεξν δξακαηηθή από ηελ πξναλαθεξζείζα θαη ε νπνία κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηελ πεξηνρή. Πξόθεηηαη γηα ηηο δηαπξαγκαηεύζεηο πνπ δηεμάγνληαη κεηαμύ Κύπξνπ θαη Σνπξθίαο γηα ηελ επαλέλσζε ηεο λήζνπ, νη νπνίεο, όπσο θαη νη δηαπξαγκαηεύζεηο κεηαμύ Ηζξαήι Παιαηζηηλίσλ μεθίλεζαλ εθ λένπ ην θαινθαίξη ηνπ ε αληίζεζε κε ηελ πξώηε εηξελεπηηθή δηαδηθαζία, ε δεύηεξε θαηάθεξε ήδε λα θαηαιήμεη ζηελ επίηεπμε ζπκθσληώλ κεηαμύ ησλ πιεπξώλ. Πξηλ κεξηθέο εβδνκάδεο νη πιεπξέο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο ζπλνκηιίεο ε θπβέξλεζε ηεο Σνπξθίαο θαη ε θπβέξλεζε ηεο Κύπξνπ ζπκθώλεζαλ ζρεηηθά κε ηελ ζύληαμε εγγξάθνπ πνπ ζα απνηειεί ην πιαίζην θαη ηε βάζε γηα ηηο δηαπξαγκαηεύζεηο όζνλ αθνξά ζηελ ηειηθή ξύζκηζε. Ακέζσο κεηά, ν ζπλαζπηζκόο ζηελ Κύπξν δηαιύζεθε ιόγσ απνρώξεζεο ηνπ θπξίνπ θόκκαηνο από ηελ θπβέξλεζε, σο έλδεημε δηακαξηπξίαο γηα ηνπο «ππέξ ηνπ δένληνο ζπκβηβαζκνύο» πνπ πεξηιήθζεθαλ ζην παξαπάλσ έγγξαθν. Ο ππνπξγόο Δμσηεξηθώλ ηεο Κύπξνπ, θ. Ησάλλεο Καζνπιίδεο δήισζε θαηά ηελ επίζθεςή ηνπ ζην Ηζξαήι όηη «είλαη θπζηθό λα γίλνληαη ζπγθξίζεηο κεηαμύ ησλ δύν δηαδηθαζηώλ, αιιά είλαη πξνηηκόηεξν απηό λα απνθεύγεηαη». Πξόζζεζε επίζεο όηη «Ηζξαειηλνί αμησκαηνύρνη κε ηνπο νπνίνπο ζπλνκίιεζε εμέθξαζαλ κεγάιν ελδηαθέξνλ γηα ηελ επαλέλαξμε ησλ ζπλνκηιηώλ κεηαμύ Κύπξνπ θαη Σνπξθίαο. Σν Ηζξαήι αλέθαζελ ππνζηήξηδε ηελ εμεύξεζε δίθαηεο ιύζεο γηα ην Κππξηαθό θαη όπσο όιεο νη ρώξεο ηεο πεξηνρήο, ππάξρεη πηζαλόηεηα λα έρεη θέξδνο αλ ππάξμεη ιύζε». Agence Europe: πδήηεζε ηνπ πιαηζίνπ

2 ελίδα 2 κία έρεη απόιπηε αλάγθε ελεξγεηαθώλ πόξσλ, θαη ην ΦΑ ηνπ Ηζξαήι όπσο θαη απηό ηεο Κύπξνπ κπνξεί λα απνηειέζεη κηα πνιύ θαιή ιύζε. Ο ππνπξγόο Δμσηεξηθώλ ηεο Κύπξνπ, θ. Ησάλλεο Καζνπιίδεο ηόληζε όηη ε Κύπξνο «πνηέ δελ έπαςε λα ηνλίδεη ηελ επηζπκία ηεο γηα ζνβαξέο δηαπξαγκαηεύζεηο πνπ ζα νδεγήζνπλ ζε κηα δίθαηε θαη δηαξθή ιύζε». Πξόζζεζε επίζεο όηη ε ζπλαίλεζε ηεο Σνπξθίαο γηα ηελ επαλέλαξμε ησλ ζπλνκηιηώλ πξνέξρεηαη θαηά πάζα πηζαλόηεηα από ηελ θαηαλόεζε ηεο ηνπξθηθήο θπβέξλεζεο όηη ζύλαςε ζπκθσλίαο ζηελ Κύπξν είλαη πξνο ην ζπκθέξνλ ηεο ηνπξθηθήο θπβέξλεζεο. Γελ ππάξρεη ακθηβνιία όηη ηα απνζέκαηα ΦΑ πνπ αλαθαιύθζεθαλ ηειεπηαίσο ζηελ Μεζόγεην θαη ε ηεξάζηηα αλάγθε ηεο ηνπξθηθήο νηθνλνκίαο γηα ελέξγεηα, απνηέιεζαλ ζεκαληηθό θίλεηξν γηα ηνπο Σνύξθνπο ώζηε λα επαλαξρίζνπλ ηηο ζπλνκηιίεο. Ζ ελέξγεηα απνηειεί ζεκαληηθό ζηνηρείν γηα όινπο ηνπο θνξείο πνπ εκπιέθνληαη ζε απηή ηε δηαδηθαζία». Όζνλ αθνξά ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ζρέζεσλ Σνπξθίαο Ηζξαήι, ν θ. Καζνπιίδεο δήισζε όηη «ε Κύπξνο από πιεπξάο ηεο ζεσξεί ηελ Σνπξθία πνιύ ζεκαληηθή ρώξα ζηελ πεξηνρή, όπσο επίζεο ζεσξεί θαη ην Ηζξαήι πνιύ ζεκαληηθό θίιν ζηελ πεξηνρή. Δίλαη μεθάζαξν γηα ηελ Κύπξν όηη κηα ζπκθηιίσζε κεηαμύ Ηζξαήι Σνπξθίαο δελ επηβαξύλεη ηηο ζηελέο ζρέζεηο πνπ ππάξρνπλ κεηαμύ Ηζξαήι θαη Κύπξνπ. Ζ ζπλεξγαζία κεηαμύ Ηζξαήι θαη Κύπξνπ ζε ζέκαηα πιεξνθνξηώλ θαη αζθάιεηαο, έλαληη θνηλώλ απεηιώλ όπσο ηεο Υεδκπνιά θαη ηεο πξίαο, είλαη ζήκεξα εληνλόηεξε από πνηέ. Οη αιιαγέο ζηελ πεξηνρή δεκηνύξγεζαλ πεξηζζόηεξα θνηλά δεηήκαηα πνπ θέξλνπλ πην θνληά ηηο θπβεξλήζεηο θαη ηνπο επαγγεικαηηθνύο παξάγνληεο, νδεγώληαο ηνπο ζε κηα απνηειεζκαηηθή θαη επαγγεικαηηθή ζπλεξγαζία». Σν δεκνζίεπκα ηέινο, αλαθέξεη όηη ε άκεζε ζπκβνιή ηεο αλαθάιπςεο ΦΑ ζηνλ δηάινγν κε ηελ Σνπξθία θαη ε έκκεζε ζπκβνιή ηεο ζηηο ζπλνκηιίεο κεηαμύ Σνπξθίαο θαη Κύπξνπ, ππνγξακκίδνπλ ηελ πνιηηηθή δπλακηθή ηνπ Ηζξαήι ζην ζέκα ηεο ελέξγεηαο. Μάιηζηα, ε ζεκαζία ηεο αλαθάιπςεο ηνπ ΦΑ ζηελ Μεζόγεην θαη ζην Ηζξαήι θαη ζηελ Κύπξνπ γίλεηαη πεξηζζόηεξν εκθαλήο ζην πιαίζην ησλ ηειεπηαίσλ γεγνλόησλ ζηελ Οπθξαλία πνπ ηνλίδνπλ ηελ εμάξηεζε ηεο Δπξώπεο ζηελ Ρσζηθή ελέξγεηα. Γηα ην ίδην ζέκα αλαδεκνζηεύζεθε ζηηο 16/3 άξζξν από ηελ Forbes ζηελ ηζηνζειίδα Walla News κε ηίηιν «Μήπσο ην ΦΑ ηνπ Λεβηάζαλ αληηθαηαζηήζεη ην ξσζηθό αέξην;» θαη ππόηηηιν «Έλαο από ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο κνρινύο ηζρύνο ηεο Μόζραο πξνο ηνπο από δπζκάο γείηνλέο ηεο είλαη ε πξνκήζεηα θπζηθνύ αεξίνπ ζηελ Δπξώπε. ηηο ΖΠΑ αθνύγνληαη εθθιήζεηο γηα παύζε απηήο ηεο εμάξηεζεο θαη γηα εμαγσγή ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ ησλ ΖΠΑ, νη ππνδνκέο όκσο δελ είλαη αθόκε έηνηκεο. Δλ ησ κεηαμύ, ην Ηζξαειηλό θπζηθό αέξην ζα κπνξνύζε πξαγκαηηθά λα ρξεζηκνπνηεζεί σο έλα βνιηθό ππνθαηάζηαην». ην δεκνζίεπκα αλαθέξεηαη όηη θαηά ηνλ ηειεπηαίν κήλα ε Δπξώπε δελ παύεη λα αλεζπρεί γηα ην ηη ζα ζπκβεί ζε πεξίπησζε πνπ ε Ρσζία απνθαζίζεη λα θιείζεη ηελ "βξύζε" παξνρήο ηνπ ΦΑ ηεο θαη ε Διιάδα ζεώξεζε όηη απηή είλαη ε θαηάιιειε ζηηγκή γηα ηελ πξνώζεζε λένπ παξόρνπ ΦΑ ζηελ ΔΔ. Απηή ηελ εβδνκάδα, ν ππνπξγόο Δλέξγεηαο ηεο Διιάδαο έθαλε δηεζλώο πξόηαζε γηα ην έξγν πνπ αθνξά ζηελ ηνπνζέηεζε αγσγώλ γηα ηελ κεηαθνξά 8 δηο θπβηθώλ κέηξσλ ΦΑ ζηελ Δπξώπε από ηα πεδία ΦΑ ηνπ Ηζξαήι θαη ηεο Κύπξνπ. ύκθσλα κε δεκνζίεπκα ηνπ πξαθηνξείνπ Reuters, ην έξγν ζα ζπλδέζεη ην ηζξαειηλό πεδίν Λεβηάζαλ κε ηελ Δπξώπε, κέζσ αγσγνύ ηεο IGI-Poseidon, έξγν ηεο ΔΔ γηα ζπλεξγαζία ζε ζέκαηα ΦΑ. Γηα ην Ηζξαήι, αλ ζα σξηκάζεη ε πξόηαζε, ζα απνηειέζεη ηελ πην καθξηλή εμαγσγή πνπ έρεη γλσξίζεη πνηέ ε ρώξα. Γηα ηελ Διιάδα, ζα ηεο επηηξέςεη λα παίμεη ζεκαληηθό ξόιν ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο ζηελ ΔΔ. Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ ηξηώλ ρξόλσλ, ε Αζήλα πξνσζεί ηηο πξνζπάζεηεο θαη ηελ ζπκκεηνρή ηεο Διιάδαο ζηνλ καξαζώλην ελέξγεηαο ηεο Μέζεο Αλαηνιήο, θαη σο πηζαλόο ζηαζκόο από ηνλ νπνίν ζα δηέξρεηαη ην ΦΑ ηεο Κύπξνπ θαη ηνπ Ηζξαήι θαη σο θαηαζθεπάζηξηα. Γηα θαθή ηύρε ηεο Διιάδαο όκσο, θαη παξά ηηο έξεπλεο πνπ δηεμήρζεζαλ θαη πνπ δειώλνπλ πηζαλόηεηεο ύπαξμεο ΦΑ θνληά ζηηο αθηέο ηεο Κξήηεο, ε ηδέα δελ έρεη σξηκάζεη θαη έρεη παξακείλεη σο πνιηηηθή ξεηνξηθή θαη κόλν. Ζ ηδέα ηεο κεηαθνξάο όκσο, ζε αληίζεζε, ηδηαίηεξα κεηά από ηελ ηειεπηαία εβδνκάδα, θαίλεηαη εθηθηή θαη ππάξρεη πεξίπησζε λα απνηειέζεη

3 ελίδα 3 ηελ ηέιεηα ιύζε, αθόκε θαη αλ ρξεηαζηνύλ κεξηθά ρξόληα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο. Ο ππό ζπδήηεζε αγσγόο, πνπ ζα επηηξέςεη ζηελ Δπξώπε λα έξζεη πην θνληά ζην Ηζξαήι, έρεη ιάβεη ηελ βαζηθή έγθξηζε από ην Δπξσπατθό πκβνύιην όηαλ επηιέρζεθε σο έλα από ηα έξγα πνπ επηζπκεί λα πξνσζήζεη. Όκσο παξά ηελ επξεία ππνζηήξημε θαη ηελ απμαλόκελε ακεζόηεηα ηνπ ζέκαηνο ιόγσ ηεο παξνύζαο θαηάζηαζεο ζηελ Ρσζία, ππάξρνπλ αθόκε πξνθιήζεηο πνπ δελ είλαη απιό λα μεπεξαζηνύλ: Πξώηνλ, ν ππνζαιάζζηνο αγσγόο ππάξρεη πεξίπησζε λα πεξάζεη από πεξηνρή ε νπνία ακθηζβεηείηαη κεηαμύ Διιάδαο θαη Σνπξθίαο. Ζ Σνπξθία, πνπ έηζη θη αιιηώο είλαη απνγνεηεπκέλε από ηελ πξόνδν ηεο Κύπξνπ ζηελ αλεύξεζε θαη παξαγσγή ΦΑ, ππάξρεη πηζαλόηεηα λα ζέζεη ηξνρνπέδε ζηελ δηαδηθαζία ή ηνπιάρηζηνλ λα απαηηήζεη νπθ νιίγα γηα λα ην εγθξίλεη, ηδηαηηέξσο αλ ην έξγν πεξηιάβεη θαη κεηαθνξά κέζα ζηελ Σνπξθία. Οη ηειεπηαίεο ζπλνκηιίεο γηα επαλέλσζε ηεο Κύπξνπ, δεκηνύξγεζε ειπίδεο επίηεπμεο ζπλεξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ηνπ αεξίνπ, αιιά ε επίιπζε ηεο δηέλεμεο κπνξεί λα απνδεηρζεί όηη είλαη έλα καθξηλό όλεηξν. Σν πξόγξακκα αγνξάο θπζηθνύ αεξίνπ από ην Ηζξαήι θαη ηελ Κύπξν, κε κεηαθνξέα ηελ Διιάδα, ζα κπνξνύζε επίζεο λα αληηκεησπίζεη άιιε κηα πξόθιεζε, όζνλ αθνξά ζην ζέκα ηεο ρξεκαηνδόηεζεο. Παξά ην γεγνλόο όηη ην Δπξσπατθό πκβνύιην κπνξεί λα βνεζήζεη ηνπιάρηζηνλ ρνξεγώληαο θάπνην πνζό, αθόκα θαη ην ππόινηπν ησλ θεθαιαίσλ ζα πξέπεη λα πξνέξρεηαη από θάπνπ, θαη πξόθεηηαη γηα ηεξάζηην πνζό, ιακβάλνληαο ππόςε ην βάζνο θαη ην κήθνο ηεο γξακκήο. Καη ε Διιάδα θαη ε Κύπξνο έρνπλ πιεγεί ζθιεξά από ηελ θξίζε ηνπ 2008 θαη ησλ επόκελσλ εηώλ. ηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο, πνπ δηαλύεη πιένλ ην έθην έηνο ηεο ύθεζεο, ε επηζηξάηεπζε ζπλεξγαηώλ επελδπηώλ δελ ζα είλαη απιή, ζρεδόλ αδύλαηε ζα έιεγε θαλείο, ρσξίο ζεκαληηθή ζηήξημε από ηελ Δπξώπε. Όζνλ αθνξά ζην Ηζξαήι, εμαγσγή ηζξαειηλνύ ΦΑ ζηελ Δπξώπε ζεκαίλεη ελίζρπζε ησλ ζρέζεσλ κε ηελ γεξαηά ήπεηξν, ζε κηα επνρή πνπ αθνύγνληαη όιν θαη πεξηζζόηεξεο εθθιήζεηο γηα κπντθνηάδ θαη απνκάθξπλζε.» (Πεγή : ΓΣΔ Σει Αβίβ.)

4 ελίδα 4 Δπξαζηαηηθά ζρέδηα κεηαθνξηθώλ δηαδξνκώλ. «Ζ Δπξώπε θαη ε Αζία ζα πξέπεη λα ζπλδεζνύλ κέζσ ελόο πνιύπιεπξνπ δηαδξόκνπ κεηαθνξώλ, πνπ είλαη βέβαην, όηη ζα δώζεη λέα ώζεζε ζηελ παγθόζκηα νηθνλνκία θαη, ελδερνκέλσο λα βγάιεη ηνλ θόζκν από ηελ νηθνλνκηθή θξίζε. Σν έξγν ζα πεξηιακβάλεη όρη κόλν ζηδεξνδξνκηθέο γξακκέο, αιιά θαη αγσγνύο πεηξειαίνπ, θπζηθνύ αεξίνπ θαη λεξνύ, ειεθηξηθέο γξακκέο θαη όια ηα είδε επηθνηλσλίαο από ηνλ Δηξεληθό ζηνλ Αηιαληηθό θαη λα νδεγήζεη ζηελ δεκηνπξγία λέσλ βηνκεραληώλ, λέσλ πόιεσλ θαη έλα ηεξάζηην αξηζκό ζέζεσλ εξγαζίαο, ζπκβάιινληαο ζηελ αλάπηπμε ηεο ηβεξίαο θαη ηεο ξσζηθήο Άπσ Αλαηνιήο», δήισζε ν Πξόεδξνο ηνπ κνλνπσιίνπ ησλ Ρσζηθώλ ηδεξνδξόκσλ θ. Βιαληίκηξ Γηαθνύληλ, θαηά ηελ παξνπζίαζε ηνπ έξγνπ ζηε Ρσζηθή Αθαδεκία Δπηζηεκώλ. ύκθσλα κε ηνλ θ. Γηαθνύληλ, «ε πινπνίεζε απηώλ ησλ κεγάισλ δηεζλώλ έξγσλ κπνξεί λα δώζεη ζηελ παγθόζκηα νηθνλνκία λέα πνηόηεηα θαη αθόκε λα βγάιεη ηνλ θόζκν α- πό ηελ νηθνλνκηθή θξίζε. Ο πςειόο ζηόρνο ηνπ έξγνπ είλαη ε αλάπηπμε ηεο Ρσζίαο σο ππξήλαο πνιηηηζκνύ, θαζώο επίζεο θαη πεξηνρώλ από ηνλ Δηξεληθό έσο ηνλ Αηιαληηθό πνπ είλαη ελζσκαησκέλεο κε ηε Ρσζία». Ζ κειέηε, πξαγκαηνπνηήζεθε από θνηλνύ κε ηνλ Γηεπζπληή ηνπ Ηλζηηηνύηνπ Κνηλσληθώλ Πνιηηηθώλ Δξεπλώλ ηεο Ρσζηθήο Αθαδεκίαο Δπηζηεκώλ θ. Gennady Osipov θαη ηνλ πξύηαλε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Λνκνλόζνθ θ. Viktor Sadovnichy. Δπίζεο, ν δηεπζπληήο ηνπ Κέληξνπ πνπδώλ Κεληξηθήο Ρσζίαο θαη Κεληξηθήο Αζίαο ηεο Αθαδεκίαο Γηεζλώλ πνπδώλ ηεο Αθαδεκίαο ηεο αγθάεο, δήισζε, όηη πξόθεηηαη πεξί ελόο δηεζλνύο πξνγξάκκαηνο, ζην νπνίν κπνξεί λα ζπκκεηάζρεη θάζε ρώξα πνπ επηζπκεί, επηζεκαίλνληαο ηαπηόρξνλα ηα ζρέδηα ζύλδεζεο ηεο Εώλεο Αλάπηπμεο κε ηελ νηθνλνκηθή δώλε ηνπ Γξόκνπ ηνπ Μεηαμηνύ. εκεηώλεηαη, όηη ζηηο 27 Φεβξνπαξίνπ παξνπζηάζζεθε ζην 11ν Οηθνλνκηθό Φόξνπκ ζην Κξαζλνγηάξθ, έθζεζε πνπ ζπληάρζεθε από νκάδα θνξπθαίσλ εηδηθώλ, κε ζθνπό ηελ αμηνιόγεζε ησλ ζηόρσλ θαη ησλ δπλαηνηήησλ ηεο Ρσζίαο ζηελ πεξηνρή ηεο Αζίαο - Δηξεληθνύ. Οη ζπληάθηεο ηεο έθζεζεο ηνλίδνπλ ηε ζεκαζία ηεο ζηξνθήο ηεο Ρσζίαο πξνο ηελ Αζία, πξνηείλνπλ λα εμεηαζζεί ε ηξέρνπζα πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ζηε ηβεξία θαη ηε ξσζηθή Άπσ Αλαηνιή, θαζώο θαη νη πηζαλόηεηεο ηεο ξσζηθήο νηθνλνκίαο λα «πηάζεη ηνλ θηλεδηθό άλεκν ζηα παληά», όπσο ραξαθηεξηζηηθά ζεκεηώλεηαη. Δπίζεο, ζύκθσλα κε ην πξαθηνξείν εηδήζεσλ Prime, o θ. Βιαληίκηξ Γηαθνύληλ επεζήκαλε ην ελδηαθέξνλ ησλ Ρσζηθώλ ηδεξνδξόκσλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηνλ δηαγσληζκό ηδησηηθνπνίεζεο ηνπ ιηκέλνο ηνπ Πεηξαηά. Απαληώληαο ζε ζρεηηθή εξώηεζε δεκνζηνγξάθνπ δήισζε, «είλαη ελδηαθέξνλ, αλ δνύκε ηελ πξννπηηθή ησλ ζηδεξνδξνκηθώλ κεηαθνξώλ», ελώ ζεηηθή ήηαλ θαη ε απάληεζή ηνπ, ζην εξώηεκα αλ ε εηαηξεία ζα ππνβάιιεη πξόηαζε. Ωζηόζν αλέθεξε, όηη «ε εηαηξεία δελ είρε αθόκε ιάβεη ηειηθή απόθαζε από ηνπο Έιιελεο, γηα ην πώο ζα πξνρσξήζνπλ ζε απηήλ ηελ ηδησηηθνπνίεζε», πξνζζέηνληαο: «πλεξγάδνληαη κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ε νπνία ιέεη, αο κελ δηαγξαθνύλ απηά ηα ρξέε πνπ έρεη ε ΣΡΑΗΝΟΔ, αο κείλνπλ ζε εθθξεκόηεηα θαη αο πξνρσξήζεη πξώηα ε ηδησηηθνπνίεζε». «Δηζη δελ γίλεηαη, ζα δνύκε», ηόληζε ν θ. Γηαθνύληλ. Σαπηόρξνλα, ν επηθεθαιήο ησλ Ρσζηθώλ ηδεξνδξόκσλ «επηβεβαίσζε, όηη παξακέλεη ην ελδηαθέξνλ» ηεο εηαηξείαο, ηόζν γηα ηελ ΣΡΑΗΝΟΔ, όζν θαη γηα ην ιηκάλη ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ηελ εηαηξία Rosco.» (Πεγή : ΓΣΔ Μόζραο.)

5 Σ Ε Τ Χ Ο 4 3 ελίδα 5 ΒΟΤΛΓΑΡΙΑ: Αλεζπρίεο γηα πεξηθνπέο ησλ πξνκεζεηώλ αεξίνπ. «ρεηηθά κε ηα γεγνλόηα ζηελ Οπθξαλία θαη ηηο πξνβιεκαηηθέο πξνκήζεηεο αεξίνπ, ε εθεκεξίδα «24 ΩΡΔ» (5/3) δεκνζηεύεη όηη «νκάδα εκπεηξνγλσκόλσλ ηνπ βνπιγαξηθνύ ππνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Δλέξγεηαο εμέηαζε ηξόπνπο δξάζεο ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ησλ πξνκεζεηώλ αεξίνπ από ηε Ρσζία ιόγσ ησλ γεγνλόησλ ζηελ Οπθξαλία. Ζ ζρεκαηηζζείζα νκάδα δελ είλαη νκάδα δηαρείξηζεο θξίζεο, επεηδή γηα ηελ ώξα θξίζε δελ ππάξρεη, δελ π- πάξρνπλ νπνηαδήπνηε πξνβιήκαηα. Δάλ επηβιεζνύλ πεξηνξηζκνί ησλ πξνκεζεηώλ αεξίνπ από ηε Ρσζία, βαζηθή ελαιιαθηηθή πεγή γηα ηε Βνπιγαξία ζα απνηειέζεη ε ππόγεηα απνζήθε αεξίνπ ζην Σζίξελ, όπνπ νη πνζόηεηεο αεξίνπ, 200 εθαη. θπβηθά κέηξα πεξίπνπ, κπνξνύλ λα θαιύςνπλ ηηο αλάγθεο γηα ελάκηζε κήλα. Μία ελαιιαθηηθή ιύζε, επίζεο, γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ αεξίνπ ηεο ρώξαο, είλαη ε εγρώξηα εμόξπμε ζην θνίηαζκα Γθάιαηα πνπ ζύκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ 2013 θαιύπηεη ην 10% ησλ αλαγθώλ. Πεγή ελαιιαθηηθώλ πξνκεζεηώλ αεξίνπ είλαη θαη ν ππάξρσλ αγσγόο δηαζύλδεζεο κε ηελ Διιάδα, ν νπνίνο από ηελ 1 ε Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2014 δηαζθαιίδεη ηελ δπλαηόηεηα πξνκεζεηώλ αεξίνπ πξνο ηε Βνπιγαξία, όπσο αλαθνηλώζεθε από ην βνπιγαξηθό ππνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Δλέξγεηαο.» (Πεγή : ΓΣΔ όθηαο.) Δπίζθεςε ηεο Τθππνπξγνύ Πεξηβάιινληνο Αιβαλίαο Olijana Ifti ζηελ Αζήλα. «Ζ θπξηαθάηηθε εθεκεξίδα «Δθνλνκία» (4/3) δεκνζηεύεη είδεζε ζπλνδεπόκελε από θσηνγξαθία, γηα ηελ επίζθεςε ηεο Τθππνπξγνύ Πεξηβάιινληνο Αιβαλίαο Olijana Ifti ζηελ Αζήλα, όπνπ έγηλε δεθηή από ηνλ Τπνπξγό Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο θ. Γηάλλε Μαληάηε. ηελ ελ ιόγσ ζπλάληεζε ζπδεηήζεθε ε ελίζρπζε ησλ ειιελναιβαληθήο ζπλεξγαζίαο ζηνλ ηνκέα πεξηβάιινληνο. ε απηό ην πιαίζην, νη ζπδεηήζεηο επηθεληξώζεθαλ ζηελ αλάπηπμε θνηλώλ πξνηεξαηνηήησλ ζην πεδίν νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο απνβιήησλ θαη πδάησλ, θαζώο θαη ζηελ αληαιιαγή εκπεηξηώλ πξνο ηνλ πεξηβαιινληηθό έιεγρν. Ζ θα Ίθηη παξνπζίαζε ηελ θαηάζηαζε ζηελ Αιβαλία θαη ηηο πξνηεξαηόηεηεο ησλ πνιηηηθώλ ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, ηνλίδνληαο ηελ αλάγθε αύμεζεο ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηελ πξνώζεζε θνηλώλ έξγσλ γηα ηελ δηαηήξεζε ηνπ νηθνζπζηήκαηνο, θπξίσο ζηηο δηαζπλνξηαθέο πξνζηαηεπόκελεο πεξηνρέο. Από ηελ πιεπξά ηνπ ν θ. Μαληάηεο εμέθξαζε ηελ εηνηκόηεηα ηνπ ΤΠΔΚΑ γηα ηελ αλάπηπμε κηαο δηαξθνύο θαη ζπγθεθξηκέλεο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ησλ δύν ρσξώλ. ηελ ζπλέρεηα, επηζεκαίλεη ε «Δθνλνκία», πξαγκαηνπνηήζεθε κηα μερσξηζηή ζπλάληεζε κε ηνπο επηθεθαιήο ηνπ ηνκέα αλαθύθισζεο ζηελ Διιάδα, ζηελ νπνία ηνλίζηεθε ε βνύιεζε ησλ δύν πιεπξώλ γηα ζπλεξγαζία θαη εθθξάζζεθε μεθάζαξα ην ελδηαθέξνλ γηα επελδύζεηο ζηνλ ηνκέα αλαθύθισζεο.» (Πεγή : ΓΣΔ Σηξάλσλ.) Η ςθςποςπγόρ Πεπιβάλλονηορ ηηρ Αλβανίαρ κα Olijana Ifti

6 ελίδα 6 Γειώζεηο ηνπ βνύιγαξνπ Πξσζππνπξγνύ γηα ηελ θξίζε ζηελ Οπθξαλία / αλαθνξά ζηελ Διιάδα. «Ο βoύιγαξνο Πξσζππνπξγόο θ. Πιάκελ Οξεζάξζθη κίιεζε ρζεο (5/3) ζηε Βνπιή, απαληώληαο ζε εξώηεζε βνπιεπηή γηα ην πώο ζα δηαθπιαρζεί ε ελεξγεηαθή αζθάιεηα ηεο Βνπιγαξίαο εάλ ζηακαηήζνπλ νη πξνκήζεηεο αεξίνπ ιόγσ ηεο θξίζεο ζηελ Οπθξαλία. Ο θ. Οξεζάξζθη απάληεζε : Ζ θπβέξλεζε παξαθνινπζεί πξνζεθηηθά ηηο πξνκήζεηεο αεξίνπ από ηελ Gazprom πξνο ηελ Οπθξαλία, ηε Βνπιγαξία θαη ηελ Δπξώπε. Γηα ηελ ώξα δελ ππάξρεη πξόβιεςε πεξί αλαζηνιήο ηνπο. Ζ ζεκεξηλή θαηάζηαζε δηαθέξεη από ηελ θαηάζηαζε πνπ ππήξρε ην , όηαλ ε Ρσζία ζηακάηεζε ηηο πξνκήζεηεο αεξίνπ πξνο ηελ Οπθξαλία ιόγσ εκπνξηθήο δηαθνξάο. ήκεξα ε Οπθξαλία ζπλερίδεη λα απνπιεξώλεη ζηελ Gazprom ην ρξένο ηεο πνπ είλαη κηθξόηεξν από ην Δπίζεο, ζήκεξα ε Οπθξαλία έρεη ηηο δηαβεβαηώζεηο ηεο Γηεζλνύο Κνηλόηεηαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα νηθνλνκηθή ζηήξημε ζρεηηθά κε ηελ απνπιεξσκή ησλ πξνκεζεηώλ αεξίνπ από ηε Ρσζία. Όπσο γξάθεη ε εθ. «24 ΩΡΔ», «ν βoύιγαξνο Πξσζππνπξγόο επηθαιέζηεθε αλεπίζεκεο πιεξνθνξίεο ζύκθσλα κε ηηο νπνίεο ε Ρσζία πξόηεηλε δάλεην ζηελ Οπθξαλία γηα ηνλ ζθνπό απηό, ηνλίδνληαο όηη πξόθεηηαη γηα κία θαιή έλδεημε πεξί κε δηαθνπήο ησλ πξνκεζεηώλ. Ο θ. Οξεζάξζθη πξόζζεζε, επίζεο, όηη από ηελ πεξαζκέλε εβδνκάδα ζπκπηέδεηαη αέξην ζηελ απνζήθε ηνπ Σζίξελ θαη ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ησλ πξνκεζεηώλ αεξίνπ, ην απόζεκα ζα θαιύςεη έλα δηάζηεκα εκεξώλ, αιιά κε εμνξζνινγηζκό ηεο θαηαλάισζεο. Πξνκήζεηεο αεξίνπ ζπλέρηζε ν βoύιγαξνο Πξσζππνπξγόοελδέρεηαη λα πξνέιζνπλ θαη από ηελ Διιάδα, αιιά ζα είλαη αθξηβόηεξεο, δηαβεβαηώλνληαο ηνπο βνπιεπηέο όηη ε θπβέξλεζε εξγάδεηαη εληαηηθά γηα ηελ επίζπεπζε ηεο θαηαζθεπήο ησλ δηαζπλδεηήξησλ αγσγώλ αεξίνπ κε ηελ Διιάδα, ηελ Σνπξθία θαη ηελ εξβία, ελώ ν δηαζπλδεηήξηνο αγσγόο κε ηε Ρνπκαλία ζα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία ζηα ηέιε ηνπ κήλα».» Ο Ππωθςποςπγόρ ηηρ Βοςλγαπίαρ κ. Πλάμεν Οπεζάπζκι (Πεγή :ΓΣΔ όθηαο.)

7 Σ Ε Τ Χ Ο 4 3 ελίδα 7 Σα θηλεδηθά ΜΜΔ γηα ηελ επίζθεςε ηνπ ππνπξγνύ Δμσηεξηθώλ ηνπ Ιζξαήι ζηελ Αζήλα. «Όπσο επηζεκαίλεηαη ζε αληαπόθξηζε (21/3) ηνπ θηλεδηθνύ πξαθηνξείνπ εηδήζεσλ Xinhua από ηελ Αζήλα κε ηίηιν : Energy collaboration tops Lieberman visit in Athens «ην κέιινλ ηεο δηκεξνύο ζπλεξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο ήηαλ ζηελ θνξπθή ηεο αηδέληαο ησλ ζπλνκηιηώλ κεηαμύ Διιήλσλ αμησκαηνύρσλ θαη ηνπ ππνπξγνύ Δμσηεξηθώλ ηνπ Ηζξαήι, θ.lieberman, ν ν- πνίνο πξαγκαηνπνίεζε επίζθεςε ζηελ Αζήλα. Μεηά από ηελ πξόζθαηε αλαθάιπςε ζεκαληηθώλ θνηηαζκάησλ θπζηθνύ αεξίνπ ζηελ Αλαηνιηθή Μεζόγεην, νη Έιιελεο αμησκαηνύρνη δήηεζαλ ηε κεηαθνξά ηνπ ζηελ Δπξώπε κέζσ ηεο Κύπξνπ θαη ηεο Διιάδαο» ύκθσλα κε ην δεκνζίεπκα, ν Πξόεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο, θ. Παπνύιηαο, θαηά ηε ζπλάληεζή ηνπ κε ηνλ ππνπξγό Δμσηεξηθώλ ηνπ Ηζξαήι, δήισζε όηη ε κεηαθνξά θπζηθνύ αεξίνπ πξνο ηελ Δπξώπε κέζσ ηεο Διιάδαο «είλαη ν πην επσθειήο δξόκνο γηα όινπο». Παξάιιεια, θαηά ηε δηάξθεηα δειώζεσλ κεηά από ηε ζπλάληεζή ηνπ κε ηνλ Αληηπξόεδξν ηεο Κπβέξλεζεο θαη ππνπξγό Δμσηεξηθώλ, θ. Βεληδέιν, ν θ.lieberman αλέθεξε όηη κεηά από ηελ νινθιήξσζε ηεο κειέηεο ζθνπηκόηεηαο ζρεηηθά κε ηα θνηηάζκαηα θπζηθνύ αεξίνπ, ζα δηεμαρζνύλ ζπλνκηιίεο, κε εηιηθξίλεηα θαη δηαθάλεηα. Δπηπιένλ, ν ηζξαειηλόο αμησκαηνύρνο εμήξε ηελ α- πνθαζηζηηθή ζηάζε ηεο Διιάδαο ζε θαηλόκελα ξαηζηζκνύ θαη αληηζεκηηηζκνύ.» (Πεγή : ΓΣΔ Πεθίλνπ.)

8 ελίδα 8 Agence Europe: πκβνύιην Τπνπξγώλ Δλέξγεηαο 4 Μαξηίνπ «Γεκνζίεπκα ζην έληππν επξσπατθήο ελεκέξσζεο Agence Europe (6/3) κε ηίηιν «Κοινή επείγοσσα πρόκληση για μείωση των τιμών και κόστοσς της ενέργειας» αλαθέξεη όηη ηα 28 θξάηε κέιε ηεο ΔΔ ζπκθώλεζαλ ζην πκβνύιην Τπνπξγώλ Δλέξγεηαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 4 Μαξηίνπ ζε κηα θνηλή επηηαθηηθή αλάγθε: ηελ νινθιήξσζε ηεο θνηλήο αγνξάο ελέξγεηαο θαη ηε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο. Όπσο αλαθέξεηαη κεηαμύ άιισλ ζην δεκνζίεπκα : Ζ αλάιπζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηηο ηηκέο ηεο ελέξγεηαο θαη ηνπ θόζηνπο απηήο ζηελ Δπξώπε, ε νπνία παξνπζηάζηεθε ζην πκβνύιην παξάιιεια κε ην ζρέδην πιαηζίνπ 2020 γηα ηελ ελέξγεηα θαη ην θιίκα, έιαβε ηελ ππνζηήξημε ησλ θξαηώλ κειώλ γηα ηα κέηξα πνπ πξνηείλνληαη κε ζθνπό ηε κείσζε ηνπ θόζηνπο ηεο ελέξγεηαο, αλ θαη ηα θξάηε κέιε αλέθεξαλ όηη όιεο νη πξνηεηλόκελεο δξάζεηο δελ είλαη απαξαίηεηα νη θαηαιιειόηεξεο γηα ηνπο ζθνπνύο απηνύο. Ζ ειιεληθή Πξνεδξία ζα ππνβάιεη έθζεζε ζρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα ηεο ζπδήηεζεο ζηνλ Πξόεδξν ηνπ Δπξσπατθνύ πκβνπιίνπ πξηλ από ηελ εαξηλή ζύλνδν θνξπθήο. Οη ππνπξγνί ζπκθώλεζαλ επίζεο όηη νη δηαθνξέο κεηαμύ ησλ ηηκώλ ρνλδξηθήο θαη ιηαληθήο δηάζεζεο απαηηνύλ κηα βαζύηεξε αλάιπζε, αλ θαη ζεκείσζαλ όηη νη δηαθνξέο απηέο νθείινληαη, ζε θάπνην βαζκό, ζηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύλ ζηα θξάηε κέιε μερσξηζηά. Ω- ζηόζν, ζπκθώλεζαλ όηη ζα πξέπεη επίζεο λα ιεθζνύλ ππόςε νη δηεζλείο ηηκέο ηεο ελέξγεηαο σο ζεκαληηθόο παξάγνληαο ζην πιαίζην απηό. Ζ αλάιπζε ηεο Δπηηξνπήο νξίδεη όηη νη ηηκέο ηεο ελέξγεηαο έρνπλ απμεζεί από ην 2008 ζε όια ζρεδόλ ηα θξάηε κέιε, θπξίσο ιόγσ ησλ θόξσλ θαη ησλ εηζθνξώλ, αιιά θαη ιόγσ ηεο αύμεζεο ηνπ θόζηνπο ιεηηνπξγίαο ησλ δηθηύσλ. «Σν πκβνύιην ζεσξεί όηη πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί ιεπηνκεξήο αλάιπζε ησλ δηαθόξσλ ζηνηρείσλ θόζηνπο ηεο ελέξγεηαο, δηόηη πνιύ ζπρλά νη ηηκέο πνπ θαηαβάιινπλ νη θαηαλαισηέο δελ αληαλαθινύλ ην πξαγκαηηθό θόζηνο ηεο ελέξγεηαο, ιόγσ ησλ πξόζζεησλ θόξσλ», ζεκείσζε ν έιιελαο Τπνπξγόο θαη πξνεδξεύσλ ηνπ πκβνπιίνπ, θ. Γηάλλεο Μαληάηεο. Ο Δπίηξνπνο αξκόδηνο γηα ζέκαηα ελέξγεηαο, θ. Günther Oettinger, δήισζε από ηελ πιεπξά ηνπ όηη ειπίδεη πσο νη θόξνη ζα κεησζνύλ θαη αλέθεξε ραξαθηεξηζηηθά. :«Πξέπεη λα αλαγλσξίζνπκε όηη νη θόξνη έρνπλ απμεζεί ηα ηειεπηαία ρξόληα. ε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο, αληηπξνζσπεύνπλ έσο θαη ην 50 % ηεο ηηκήο ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ θαη ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Πξέπεη λα κεησζνύλ». Οη ππνπξγνί εμέθξαζαλ επίζεο ηελ ππνζηήξημή ηνπο γηα ηε ζπγθξηηηθή αμηνιόγεζε ηνπ θόζηνπο ησλ δηθηύσλ θαη ησλ πξαθηηθώλ δηαζθάιηζεο επξσπατθήο ζύγθιηζεο, αιιά ππνγξάκκηζαλ όηη πξνζνρή γηα ηνλ εληνπηζκό ησλ βέιηηζησλ πξαθηηθώλ πξέπεη επίζεο λα δνζεί ζηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύλ ζηα θξάηε κέιε. Οη ππνπξγνί ηόληζαλ επίζεο ηε ζεκαζία ηεο δεκηνπξγίαο ηζόηηκνπ αληαγσληζκνύ ζηελ παγθόζκηα αγνξά ελέξγεηαο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηεο επξσπατθήο βηνκεραλίαο. Ζ δηεζλήο ζύγθξηζε ζηελ νπνία πξνέβε ε Δπηηξνπή απνθαιύπηεη κηα αύμεζε ησλ δηαθνξώλ ησλ ηηκώλ κεηαμύ ηεο ΔΔ θαη ησλ θύξησλ εκπνξηθώλ εηαίξσλ ηεο, ε νπνία ζα κπνξνύζε λα βιάςεη ηελ αληαγσληζηηθόηεηα ηεο, ηδηαίηεξα ζηνπο θιάδνπο εληάζεσο ελέξγεηαο: Οη ηηκέο ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ ζηελ ΔΔ είλαη ηξεηο έσο ηέζζεξηο θνξέο πςειόηεξεο από ό, ηη ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, ηελ Ηλδία θαη ηε Ρσζία, ελώ ε ηηκή ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο είλαη δηπιάζηα από απηέο ζηηο ΖΠΑ θαη ζηε Ρσζίαο θαη θαηά 20 % πςειόηεξε από ό, ηη ζηελ Κίλα».» (Πεγή :ΓΣΔ Βξπμειιώλ.)

9 ελίδα 9 Ιζηνζειίδα Kurir : «Δηδηθνί ηεο GAZPROM ζα πξαγκαηνπνηήζνπλ επίζθεςε ζηελ ΠΓΓΜ». «Αλάξηεζε ηεο θηινθπβεξλεηηθήο ηζηνζειίδαο Kurir (13/3) αλαθέξεη όηη εηδηθνί ηεο ξσζηθήο εηαηξείαο Gazprom πξόθεηηαη λα επηζθεθζνύλ ηελ πγγμ εληόο ησλ επόκελσλ εκεξώλ κε ζέκα ηελ πινπνίεζε ηεο ζπκθσλίαο θαηαζθεπήο δηαθιάδσζεο ηνπ αγσγνύ θπζηθνύ αεξίνπ South Stream πξνο ηελ πγγμ, ε νπνία ππεγξάθε ζηηο 23 Ηνπιίνπ Ζ αλάξηεζε επηζεκαίλεη όηη πξόθεηηαη εθπνλεζεί κειέηε ζθνπηκόηεηαο θαη λα πξαγκαηνπνηεζνύλ ιεπηνκεξείο αλαιύζεηο πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζηεί ν δξόκνο πνπ ζα αθνινπζήζεη ν αγσγόο θαζώο θαη ηα θόζηε, νη ζπλζήθεο θαη ηα ρξνλνδηαγξάκκαηα παξνρήο ξσζηθνύ θπζηθνύ αεξίνπ ζηελ πγγμ. Τπελζπκίδεηαη όηη ε Κπβέξλεζε ηεο πγγμ έρεη ζπζηεκαηηθά επηζεκάλεη όηη ε ζπκθσλία γηα θαηαζθεπή δηαθιάδσζεο ηνπ South Stream πξνο ηελ πγγμ ζα επηθέξεη ελεξγεηαθή αζθάιεηα θαη επάξθεηα ζηε ρώξα. Αληίζεηα, ην θόκκα ηεο αμησκαηηθήο αληηπνιίηεπζεο (SDSM) έρεη ηαρζεί θαηά ηεο ζπκθσλίαο, ππνζηεξίδνληαο όηη ζα θαηαζηήζεη ηελ πγγμ «όκεξν ηεο Gazprom» θαζώο θαη όηη είλαη «δηάηξεηε». Δλδηαθέξνλ γηα ηελ ππνγξαθή ηεο δηαθπβεξλεηηθήο ζπκθσλίαο πγγμ - Ρσζίαο έρεη επίζεο εθδειώζεη ε Δλεξγεηαθή Κνηλόηεηα, ε νπνία ζε επηζηνιή πξνο ηελ Κπβέξλεζε ηεο πγγμ εμέθξαζε αλεζπρία αλαθνξηθά κε ηε ζπκκόξθσζε ηεο ζπκθσλίαο γηα ηε δηαθιάδσζε ηνπ South Stream κε ην θεθηεκέλν ηεο Δλεξγεηαθήο Κνηλόηεηαο. Σέινο, πξόζθαηα ε εθεκεξίδα Sl.Pechat, επηθαινύκελε ζεξβηθά Μ- ΜΔ, κεηέδσζε όηη ην Βειηγξάδη αλαβάιιεη επ αόξηζηνλ ηε ζπλέρηζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπ αγσγνύ South Stream, γεγνλόο πνπ ζέηεη ππό ακθηζβήηεζε ηελ έλαξμε ηνπ έξγνπ ζηελ πγγμ, όπσο ηόληζε ε αληηπνιηηεπόκελε εθεκεξίδα.» (Πεγή : ΓΣΔ θνπίσλ.)

10 Σ Ι Σ Λ Ο Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ι Κ Ο Τ Δ Ε Λ Σ Ι Ο Τ ελίδα 10 EUROPOLITICS: Σνπξθία-Δλεξγεηαθόο παίθηεο «ην έληππν επξσπατθήο ελεκέξσζεο Europolitics (26/3) δεκνζηεύεηαη πξσηνζέιηδν άξζξν κε ηίηιν «Έηνηκε ε Σνπξθία λα γίλεη κέινο ηεο επξσπατθήο ελεξγεηαθήο νηθνγέλεηαο». ύκθσλα κε ην δεκνζίεπκα «ε επαλεθθίλεζε ησλ εηξελεπηηθώλ ζπλνκηιηώλ ζηελ Κύπξν παξέρεη ηελ επθαηξία γηα έλαξμε ησλ ελεξγεηαθώλ δηαπξαγκαηεύζεσλ κεηαμύ ΔΔ θαη Σνπξθίαο. Ο Πξόεδξνο ηνπ Ηδξύκαηνο Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο θ. Omer Cihad Vardan δηαηύπσζε ηελ άπνςε όηη ε επαλεθθίλεζε ησλ ζπλνκηιηώλ κεηαμύ ηεο ειιελνθππξηαθήο θαη ηεο ηνπξθνθππξηαθήο θνηλόηεηαο απνηειεί επθαηξία γηα λα αλνίμεη ην εληαμηαθό θεθάιαην 15 πνπ αθνξά ζε ζέκαηα ελέξγεηαο θαη απνηειεί θεθάιαην-πξνηεξαηόηεηα γηα ηελ Άγθπξα. Ο θ. Vardan είλαη αξκόδηνο γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ηνπξθηθνύ επηρεηξεκαηηθνύ θόζκνπ γηα ηελ εμέιημε ησλ επξσηνπξθηθώλ ζρέζεσλ θαη κίιεζε ζηηο 24 Μαξηίνπ ζηελ έλαξμε ηεο δεύηεξεο Γηάζθεςεο γηα ηε δηεζλή ελέξγεηα θαη ην πεξηβάιινλ πνπ ζα ιάβεη ρώξα ζηηο 24 θαη 26 Απξηιίνπ ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε. Ζ Σνπξθία απνηειεί ζήκεξα έλα ζεκαληηθό λέν παίθηε ζηελ πξνκήζεηα ηεο ΔΔ ζε θπζηθό αέξην από εμσηεξηθέο πεγέο, κηα αγνξά γηα ηελ νπνία ππάξρεη νινέλα απμαλόκελν ελδηαθέξνλ από ηελ ΔΔ. Απηό νθείιεηαη ζηελ θαηαζθεπή ηνπ αγσγνύ θπζηθνύ αεξίνπ ζε ηνπξθηθό έδαθνο TANAP (Trans- Anatolian) κέζσ ηνπ νπνίνπ από ην 2019 ζα κεηαθέξεηαη αδέξηθν αέξην ζηελ Ηηαιία. Ζ αλαθάιπςε θνηηαζκάησλ αεξίνπ ζηα ρσξηθά ύδαηα ηεο Κύπξνπ θαη ηνπ Ηζξαήι ζα επηηξέςεη δπλεηηθά ζηελ Σνπξθία λα παίμεη αθόκα ζεκαληηθόηεξν ξόιν, αλ πνζόηεηα απηνύ ηνπ αεξίνπ δηνρεηεύεηαη ζηελ Δπξώπε κέζσ ηνπξθηθνύ εδάθνπο. Όζνλ αθνξά ηε βνύιεζε ηεο Σνπξθίαο λα ζπκκνξθσζεί ζηνπο θαλόλεο ηεο ΔΔ ζρεηηθά κε ηελ απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο ελέξγεηαο, ν θ. Vardan επηζεκαίλεη όηη ζα ιεθζνύλ κέηξα πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ε ζπκκεηνρή ηεο BO- TAS (ηεο ηνπξθηθήο εηαηξείαο πεηξειαίνπ θαη θπζηθνύ αεξίνπ) ζηελ πξνκήζεηα αεξίνπ ζηελ ηνπξθηθή αγνξά ώζηε λα ππάξμεη ζπκκόξθσζε κε ηνπο θαλόλεο ηεο ΔΔ ζην πιαίζην ηνπ ηξίηνπ ελεξγεηαθνύ παθέηνπ. Παξόκνηα κέηξα ζα ιεθζνύλ πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ην κεξίδην ηνπ Κξάηνπο επί ηνπ παξόληνο αλέξρεηαη ζε 40%-θαη ζηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Οη δειώζεηο ηνπ θ. Vardan θηλνύληαη ζην ίδην θιίκα κε απηέο ηνπ βξεηαλνύ ππνπξγνύ Δπξσπατθώλ Τπνζέζεσλ θ. David Lidington, ν νπνίνο, κηιώληαο ζηηο 28 Φεβξνπαξίνπ ζην πεξηζώξην ηεο ελεξγεηαθήο δηάζθεςεο ζηελ Άγθπξα, αλέθεξε ζην ηνπξθηθό πξαθηνξείν εηδήζεσλ Anadolu όηη επηζπκεί ην άλνηγκα ηνπ θεθαιαίνπ 15 ην ζπληνκόηεξν δπλαηόλ. «Γελ κπνξείο λα κηιάο γηα ελέξγεηα ζηελ Δπξώπε ρσξίο λα θάλεηο αλαθνξά ζηελ Σνπξθία», ηόληζε, πξνζζέηνληαο όηη «ε Σνπξθία έρεη ζεκεηώζεη πξόνδν ζηελ πξνζπάζεηα ζπκκόξθσζήο ηεο κε ηα επξσπατθά ελεξγεηαθά πξόηππα». Σν άξζξν θαηαιήγεη ππελζπκίδνληαο όηη «νη εληαμηαθέο δηαπξαγκαηεύζεηο ηεο Σνπξθίαο είραλ παγώζεη γηα ηξία ρξόληα ηόζν ιόγσ ηνπ Κππξηαθνύ δεηήκαηνο όζν θαη ιόγσ ηεο αληίζεζεο ηνπ ηόηε Γάιινπ Πξνέδξνπ θ. Nicolas Sarkozy θαη όηη έγηλε επαλεθθίλεζε ησλ ζπλνκηιηώλ ζηηο 5 Ννεκβξίνπ 2013, κε ην άλνηγκα ηνπ θεθαιαίνπ γηα ηελ πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή».» (Πεγή :ΓΣΔ Βξπμειιώλ.) Ο Ππόεδπορ ηος Ιδπύμαηορ Οικονομικήρ Ανάπηςξηρ κ. Omer Cihad Vardan

11 Σ Ο Μ Ο 1, Σ Ε Τ Χ Ο 1 ελίδα 11 Τπνβνιή πξνζθνξώλ γηα εμαγσγέο ηζξαειηλνύ θπζηθνύ αεξίνπ ζηελ Σνπξθία. «Με ηίηιν «10 πξνζθνξέο ζε δηαγσληζκό γηα εμαγσγέο θπζηθνύ αεξίνπ από ην Λεβηάζαλ ζηελ Σνπξθία» θαη ππόηηηιν «Ο Όκηινο Zorlu θαη κία θνηλή πξνζθνξά ηεο Turcas Petrol AS θαη ηεο γεξκαληθήο RWE πεξηιακβάλνληαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκό» δεκνζηεύηεθε (23/3) ζηελ ειεθηξνληθή έθδνζε ηεο εθεκεξίδαο νηθνλνκηθνύ πεξηερνκέλνπ Globes άξζξν πνπ πξαγκαηεύεηαη ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ ζε δηαγσληζκό γηα εμαγσγέο θπζηθνύ αεξίνπ από ην πεδίν Λεβηάζαλ ζηελ Σνπξθία. Όπσο αλαθέξεη ην δεκνζίεπκα: Πεξηζζόηεξεο από δέθα πξνζθνξέο ππεβιήζεζαλ ζηνλ δηαγσληζκό πνπ πξνθήξπμαλ νη εηαίξνη ηνπ Λεβηάζαλ γηα εμαγσγέο θπζηθνύ αεξίνπ ζηελ Σνπξθία. Οη πξνζθνξέο γηα ηελ αγνξά ΦΑ θπκάλζεθαλ από 7 έσο 10 δηο θ.κ. εηεζίσο, δύλαληαη δε λα απνθέξνπλ έζνδα ηεο ηάμεο ησλ δηο δνιαξίσλ, ππνζέηνληαο όηη ε ηηκή ζηελ νπνία δηαηίζεηαη ην ΦΑ ζηελ εγρώξηα αγνξά ηνπ Ηζξαήι αλέξρεηαη ζε 6 δνιάξηα/mmbtu. ύκθσλα κε πεγέο ηεο Globes, νη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκό πεξηιακβάλνπλ ηνλ Όκηιν Zorlu, πνπ θαηέρεη κεξίδην ζε αλεμάξηεηνπο παξαγσγνύο ελέξγεηαο ζην Ηζξαήι θαη κία θνηλή πξνζθνξά από ηελ Turcas Petrol AS θαη ηε γεξκαληθή RWE AG. Ζ Noble Energy θαηέρεη ην 39,66% ησλ δηθαησκάησλ έξεπλαο θαη εθκεηάιιεπζεο ηνπ Λεβηάζαλ, νη ζπγαηξηθέο ηνπ Οκίινπ Delek, Avner Oil and Gas θαη Delek Drilling θαηέρνπλ από 22,67%, ελώ ε Ratio Oil Exploration θαηέρεη ην ελαπνκείλαλ 15%. Σνλ Ηαλνπάξην, ε Globes δεκνζίεπζε όηη νη εηαίξνη ηνπ Λεβηάζαλ απεύζπλαλ πξόζθιεζε ζε κεξηθέο δεθάδεο ηνπξθηθέο εηαηξείεο γηα ππνβνιή πξνζθνξώλ γηα ζπκβόιαην παξνρήο ΦΑ από ην ελ ιόγσ πεδίν. Ζ ζπκθσλία ζα πεξηειάκβαλε ηελ θαηαζθεπή αγσγνύ πξνο ηελ Σνπξθία από ην πξνηεηλόκελν ζθάθνο παξαγσγήο, απνζήθεπζεο θαη εθθόξησζεο (floating production, storage and offloading - FPSO) ηνπ Λεβηάζαλ, πνπ παξαδίδεη ΦΑ ζε ηζξαειηλνύο θαη πεξηθεξεηαθνύο πειάηεο. Ζ ηηκή ζηηο πξνζθνξέο πνπ ππεβιήζεζαλ αθνξά ζηελ ηηκή αγνξάο ηνπ ΦΑ από ην FPSO. Πέξαλ ηεο ηηκήο, νη πξνζθνξέο ζα αμηνινγεζνύλ επί ηε βάζεη εκπνξηθώλ όξσλ, πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ όξνπ take or pay θαη ηεο πνζόηεηαο ηνπ πξνο δηάζεζε ΦΑ. Οξηζκέλνη ππνςήθηνη αλάδνρνη πξνηίζεληαη λα αλαιάβνπλ εμ η- δίσλ ηελ θαηαζθεπή ηνπ αγσγνύ, ελώ άιινη πξνηηκνύλ ηε ζπλεξγαζία κε ηνπο εηαίξνπο ηνπ Λεβηάζαλ. Μεηά ηελ εμέηαζε ησλ πξνζθνξώλ, νη εηαίξνη ζα πξαγκαηνπνηήζνπλ ρσξηζηέο δηαπξαγκαηεύζεηο κε ηνπο θηλαιίζη γηα ηελ ππνγξαθή ελόο ζπκβνιαίνπ αγνξάο ΦΑ.» (Πεγή : ΓΣΔ Σει Αβίβ.)

12 Σ Ε Τ Χ Ο 4 3 ελίδα 12 Agence Europe: πδήηεζε ηνπ πιαηζίνπ 2030 γηα ην θιίκα θαη ηελ ελέξγεηα. «Γεκνζίεπκα ζην έληππν θνηλνηηθήο ελεκέξσζεο Agence Europe (3/3) αλαθέξεη κεηαμύ άιισλ όηη «ην πιαίζην 2030 γηα ηελ ελεξγεηαθή πνιηηηθή θαη ην θιίκα, θαζώο θαη ε θαιιηέξγεηα γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλσλ νξγαληζκώλ ζα απνηειέζνπλ ηα δύν θιέγνληα δεηήκαηα πνπ ζα ζπδεηεζνύλ ζην πκβνύιην ησλ Τπνπξγώλ αξκόδησλ γηα ην πεξηβάιινλ, ην νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ζήκεξα ζηηο Βξπμέιιεο. Παξόιν πνπ δελ αλακέλεηαη επίζεκε απόθαζε ζηα δύν απηά ακθηιεγόκελα ζέκαηα, νη ζπδεηήζεηο ζα είλαη πνιηηηθά ζεκαληηθέο. Ζ πξώηε αληαιιαγή απόςεσλ ζρεηηθά κε ην νινθιεξσκέλν πιαίζην γηα ην θιίκα θαη ηελ ελέξγεηα ζα βνεζήζεη λα αμηνινγεζνύλ νη ζέζεηο ησλ θξαηώλ κειώλ ελόςεη ηεο ζπδήηεζεο ζην Δπξσπατθό πκβνύιην ζηηο Μαξηίνπ. Ο έιιελαο ππνπξγόο Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο αιιαγήο θ. Γηάλλεο Μαληάηεο, αλακέλεη όηη ε ζπδήηεζε, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ αληαιιαγή απόςεσλ ζην πκβνύιην Δλέξγεηαο ζηηο 4 Μαξηίνπ, ζα ηνλ βνεζήζεη λα ζπλνςίζεη ηηο πξνθαηαξθηηθέο απόςεηο ηνπ πκβνπιίνπ επί ησλ ζεκάησλ έηζη ώζηε λα απνζηείιεη ζρεηηθή επηζηνιή ζηνλ Πξόεδξν ηνπ Δπξσπατθνύ πκβνπιίνπ, θ. Herman Van Rompuy. Ζ Διιεληθή Πξνεδξία πηζηεύεη όηη ην Δπξσπατθό ζπκβνύιην δε ζα είλαη ζε ζέζε λα πηνζεηήζεη ηα ζπκπεξάζκαηα απηά πξηλ ηνλ Ηνύλην. ρεηηθά κε ην δήηεκα ησλ γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλσλ νξγαληζκώλ, ε αληαιιαγή απόςεσλ αλακέλεηαη λα επηβεβαηώζεη ηελ ώζεζε πνπ δόζεθε ζην ζέκα θαηά ην πκβνύιην Γεληθώλ Τπνζέζεσλ ζηηο 11 Φεβξνπαξίνπ γηα ηελ θαηάιεμε ζε έλα ζπκβηβαζηηθό θείκελν. Ζ Πξνεδξία ειπίδεη λα θαηαιήμεη ζε πνιηηηθή ζπκθσλία ζύληνκα. Οζνλ αθνξά ζην πιαίζην 2030 γηα ην θιίκα θαη ηελ ελέξγεηα, ην πκβνύιην ζα δηεμάγεη ζπδήηεζε πξνζαλαηνιηζκνύ ζρεηηθά κε ην νινθιεξσκέλν ζρέδην πιαηζίνπ πνπ παξνπζηάζηεθε ζηηο 22 Ηαλνπαξίνπ από ηελ Δπηηξνπή πξνθεηκέλνπ λα πξνηείλεη: Μείσζε θαηά 40 % ησλ εθπνκπώλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ζε ζύγθξηζε κε ηα επίπεδα ηνπ 1990, έλα επξσπατθό ζηόρν γηα αμηνπνίεζε ησλ αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο θαηά ηνπιάρηζηνλ 27 %, θαζηέξσζε πνζόζησζεο ζηηο εθπνκπέο αεξίσλ πνπ πξνθαινύλ ην θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ κε βηώζηκν ηξόπν σο ην 2021 θαη έλα λέν ζύζηεκα ιήςεο απνθάζεσλ επί ησλ δεηεκάησλ απηώλ. Ζ Πξνεδξία ειπίδεη λα θαηαιήμεη ζε πνιηηηθή ζπκθσλία πξηλ από ην ηέινο Ηνπλίνπ θαη αλ είλαη δπλαηόλ, αθόκε θαη πξηλ από ην πκβνύιην Πεξηβάιινληνο ηνλ ίδην κήλα. Οη Τπνπξγνί ζην Δπξσπατθό πκβνύιην ζηηο 20 θαη 21 Μαξηίνπ ζα έρνπλ κηα ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηελ εηήζηα έθζεζε γηα ηελ αλάπηπμε ην 2014 ζε κηα πξνζπάζεηα λα πξνεηνηκάζνπλ ηε ζπκβνιή ηνπο. Οη Τπνπξγνί ζα πξέπεη λα απαληήζνπλ ζε ηξία εξσηήκαηα: Πνηα είλαη ηα βαζηθά εκπόδηα γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ πόξσλ θαη ηε κείσζε ησλ εθπνκπώλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα δύν ζηόρνη ηεο ζηξαηεγηθήο Δπξώπε 2020; Όζνλ αθνξά ηελ απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ πόξσλ θαη ηελ αληηκεηώπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, πνηα εζληθά κέηξα είλαη πην θαηάιιεια γηα λα ζπκβάινπλ ζηε βηώζηκε αλάπηπμε θαη ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο θαη θαηά πόζν ζα κπνξνύζαλ λα ζπκπεξηιεθζνύλ ζηα εζληθά πξνγξάκκαηα κεηαξξπζκίζεσλ γηα ην έηνο 2014; Σέινο, πώο κπνξεί ν ξόινο ησλ ππνπξγώλ πεξηβάιινληνο λα εληζρπζεί θαηά ηηο δηάθνξεο θάζεηο ηνπ Δπξσπατθνύ Δμακήλνπ;».» Ο ςποςπγόρ Πεπιβάλλονηορ, Ενέπγειαρ και Κλιμαηικήρ αλλαγήρ κ. Γιάννηρ Μανιάηηρ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ & ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΞΩΣΔΡΗΚΟΤ Φξαγθνύδε 11 & Αι. Πάληνπ Καιιηζέα, 10163, Αζήλα Σειέθσλν: Φαμ: Ζιεθηξνληθό ηαρπδξνκείν: Σν πιηθό γηα ηε ζύληαμε ηνπ ελ ιόγσ Γειηίνπ πξνέξρεηαη από ηα Γξαθεία Σύπνπ θαη Δπηθνηλσλίαο Δμσηεξηθνύ (ΓΣΔ), Δπηκέιεηα:Κώζηαο Γηαλλαθόδεκνο (Πεγή : ΓΣΔ Βξπμειιώλ.)

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ε Ι Α Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Η Κ Α Ι Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α. Γειώζεηο ηνπ έιιελα 1 Τπνπξγνύ Πεξηβάιινληνο, ΔΔ-Ρωζίαο ζηνλ

Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ε Ι Α Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Η Κ Α Ι Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α. Γειώζεηο ηνπ έιιελα 1 Τπνπξγνύ Πεξηβάιινληνο, ΔΔ-Ρωζίαο ζηνλ Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ε Ι Α Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Η Κ Α Ι Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ Ε Τ Χ Ο 4 1 Ι Α Ν Ο Τ Α Ρ Ι Ο 2 0 1 4 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σ Ε Τ Χ Ο Τ : Γειώζεηο ηνπ έιιελα 1 Τπνπξγνύ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ 1) ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ, Αζήλα,24-7-2009 Αλαβξαζκόο επηθξαηεί ζηελ Σάμε ησλ αξηνπνηώλ ύζηεξα από ηελ δήισζε ηνπ ΤΠΑΝ πσο πξνηίζεηαη λα θαηαζέζεη ηξνπνινγία γηα ην Ν. 3526/07 ( Παξαγσγή θαη δηάζεζε εηδώλ αξηνπνηίαο

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Σ Ι Ο Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α

Δ Ε Λ Σ Ι Ο Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ε Ι Α Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Η Κ Α Ι Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ Ε Τ Χ Ο 3 7 Δ Ε Λ Σ Ι Ο Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Ε Π Σ Ε Μ Β Ρ Ι Ο 2 0 1 3 Woodrow Wilson Center: «Η ζεκαζία ηνπ ΣΑΠ γηα ηελ ελεξγεηαθή

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Η δηαζύλδεζε ησλ δηθηύσλ ελέξγεηαο εμεηάζζεθε ζηελ ύλνδν Κνξπθήο ζηηο Βξπμέιιεο.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Η δηαζύλδεζε ησλ δηθηύσλ ελέξγεηαο εμεηάζζεθε ζηελ ύλνδν Κνξπθήο ζηηο Βξπμέιιεο. 1 Μάιος 2013 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ & ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Η δηαζύλδεζε ησλ δηθηύσλ ελέξγεηαο εμεηάζζεθε ζηελ ύλνδν Κνξπθήο ζηηο Βξπμέιιεο. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η δηαζύλδεζε ησλ δηθηύσλ ελέξγεηαο εμεηάζζεθε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ 1 Ο πίλαθαο ηεο πξνεγνύκελεο ζειίδαο είλαη ηκήκα ηεο έθζεζεο πνπ δεκνζηεύηεθε από ηελ PLAN Ιnternational, κηα δηεζλή αλζξσπηζηηθή νξγάλσζε. Γίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο παξεκβάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ»

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» 21 Η ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Δ..Ο. Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» --------------------------------------- Μόσσα, 26 30 Ιοςνίος 2014 ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Σν Θλζηηηνύην Μειεηώλ γηα ηελ Εζληθή αζθάιεηα (INSS) γηα ην ηζξαειηλό θπζηθό αέξην.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Σν Θλζηηηνύην Μειεηώλ γηα ηελ Εζληθή αζθάιεηα (INSS) γηα ην ηζξαειηλό θπζηθό αέξην. 1 Τεύχος 28 Δεκέμβριος 2012 ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ & ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Σν Θλζηηηνύην Μειεηώλ γηα ηελ Εζληθή αζθάιεηα (INSS) γηα ην ηζξαειηλό θπζηθό αέξην. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σν Θλζηηηνύην Μειεηώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Επίζθευε ηοσ Υποσργού Εκπορίοσ, Βηοκεταλίας & Τοσρηζκού ηες Κύπροσ ζηο Ιζραήι (9-11/6/2012).

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Επίζθευε ηοσ Υποσργού Εκπορίοσ, Βηοκεταλίας & Τοσρηζκού ηες Κύπροσ ζηο Ιζραήι (9-11/6/2012). Τεύχος 22 Ιούνιος 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Επίζθευε ηοσ Υποσργού Εκπορίοσ, Βηοκεταλίας & Τοσρηζκού ηες Κύπροσ ζηο Ιζραήι (9-11/6/2012). Ο Υποσργός Εκπορίοσ, Βηοκεταλίας

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ Ν. ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ: Καιό κεζεκέξη θπξίεο θαη θύξηνη. αο θαισζνξίδνπκε

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα