πλεξγαζία Διιάδαο-Κύπξνπ-Ιζξαήι ζηνλ ηνκέα ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ (ΦΑ).

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "πλεξγαζία Διιάδαο-Κύπξνπ-Ιζξαήι ζηνλ ηνκέα ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ (ΦΑ)."

Transcript

1 Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ε Ι Α Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Η Κ Α Ι Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ Ε Τ Χ Ο 4 3 Μ Α Ρ Σ Ι Ο πλεξγαζία Διιάδαο-Κύπξνπ-Ιζξαήι ζηνλ ηνκέα ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ (ΦΑ). Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σ Ε Τ Χ Ο Τ : Σν Ηζξαήι, ίζσο ρσξίο λα ην επηδηώθεη, έπαημε ζεκαληηθό ξόιν ζηελ επαλέλαξμε ησλ εηξελεπηηθώλ ζπλνκηιηώλ ζηελ Κύπξν. Ζ αλαθάιπςε ηνπ ΦΑ από ηνπο Ηζξαειηλνύο ζηελ Μεζόγεην Θάιαζζα ηα ηειεπηαία ρξόληα έδσζε ζηελ Σνπξθία ώζεζε λα επηηαρύλεη ηηο ζπλνκηιίεο κε ηελ Κύπξν. Καη απηό κε ζηόρν ηελ αλεύξεζε ιύζεο πνπ ζα επηηξέςεη ζην Ηζξαήι λα κεηαθέξεη ην ΦΑ ζηελ Σνπξθία, κέζσ αγσγνύ, ν νπνίνο ιόγσ ειιείςεσο άιιεο επηινγήο, ζα πξέπεη λα πεξάζεη από ηα ρσξηθά ύδαηα ηεο Κύπξνπ. Ζ αλαπηπζζόκελε ηνπξθηθή νηθνλν- πλεξγαζία Διιάδαο- 1 Κύπξνπ-Ιζξαήι ζηνλ ηνκέα ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ (ΦΑ). ζρέδηα 4 δηαδξν- Δπξαζηαηηθά κεηαθνξηθώλ κώλ. ΒΟΤΛΓΑΡΙΑ: Αλεζπρίεο γηα πεξηθνπέο ησλ πξνκεζεηώλ αεξίνπ. Δπίζθεςε ηεο Τθππνπξγνύ Πεξηβάιινληνο Αιβαλίαο Olijana Ifti ζηελ Αζήλα. Γειώζεηο ηνπ βνύιγαξνπ Πξσζππνπξγνύ γηα ηελ θξίζε ζηελ Οπθξαλία / αλαθνξά ζηελ Διιάδα. Σα θηλεδηθά ΜΜΔ γηα ηελ επίζθεςε ηνπ π- πνπξγνύ Δμσηεξηθώλ ηνπ Ιζξαήι ζηελ Αζήλα. Agence Europe: πκβνύιην Τπνπξγώλ Δ- λέξγεηαο 4 Μαξηίνπ Ιζηνζειίδα Kurir : «Δηδηθνί ηεο GAZPROM ζα πξαγκαηνπνηήζνπλ επίζθεςε ζηελ ΠΓΓΜ». EUROPOLITICS: Σνπξθία-Δλεξγεηαθόο παίθηεο Τπνβνιή πξνζθνξώλ γηα εμαγσγέο ηζξαειηλνύ θπζηθνύ αεξίνπ ζηελ Σνπξθία «ε δεκνζίεπκα ηεο ηζηνζειίδα Walla News (8/3) κε ηίηιν «Ίζσο ην ηζξαειηλό ΦΑ θέξεη ηελ εηξήλε κεηαμύ Κύπξνπ θαη Σνπξθίαο» θαη ππόηηηιν «Δλώ όινο ν θόζκνο αζρνιείηαη κε ηηο δηαπξαγκαηεύζεηο κεηαμύ Ηζξαειηλώλ Παιαηζηηλίσλ, εθηπιίζζεηαη ζηελ πεξηνρή καο κηα αθόκα "εηξελεπηηθή δηαδηθαζία" όρη ιηγόηεξν ζεκαληηθή - κεηαμύ Σνπξθίαο θαη Κύπξνπ. ην επίθεληξν: Ζ εμαγσγή θπζηθνύ αεξίνπ από ηελ Μεζόγεην πξνο ηελ Δπξώπε», αλαθέξεηαη κεηαμύ άιισλ : «Λόγσ ηεο επξείαο θάιπςεο από ηα ΜΜΔ, ν θόζκνο παξαθνινπζεί απηέο ηηο εκέξεο ηηο εμειίμεηο πνπ αθνξνύλ ζηελ εηξελεπηηθή δηαδηθαζία κεηαμύ ηνπ Ηζξαήι θαη ησλ Παιαηζηηλίσλ, ε νπνία εληόο ησλ πξνζερώλ εβδνκάδσλ ζα πξέπεη λα νινθιεξσζεί κε ηελ ιήςε θάπνηαο απόθαζεο. Σαπηόρξνλα, όκσο, έρνληαο πνιύ πην πεξηνξηζκέλε θάιπςε από ηα ΜΜΔ, εθηπιίζζεηαη ζηε Μέζε Αλαηνιή αθόκε κηα "εηξελεπηηθή δηαδηθαζία", ε νπνία δελ είλαη ιηγόηεξν δξακαηηθή από ηελ πξναλαθεξζείζα θαη ε νπνία κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηελ πεξηνρή. Πξόθεηηαη γηα ηηο δηαπξαγκαηεύζεηο πνπ δηεμάγνληαη κεηαμύ Κύπξνπ θαη Σνπξθίαο γηα ηελ επαλέλσζε ηεο λήζνπ, νη νπνίεο, όπσο θαη νη δηαπξαγκαηεύζεηο κεηαμύ Ηζξαήι Παιαηζηηλίσλ μεθίλεζαλ εθ λένπ ην θαινθαίξη ηνπ ε αληίζεζε κε ηελ πξώηε εηξελεπηηθή δηαδηθαζία, ε δεύηεξε θαηάθεξε ήδε λα θαηαιήμεη ζηελ επίηεπμε ζπκθσληώλ κεηαμύ ησλ πιεπξώλ. Πξηλ κεξηθέο εβδνκάδεο νη πιεπξέο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο ζπλνκηιίεο ε θπβέξλεζε ηεο Σνπξθίαο θαη ε θπβέξλεζε ηεο Κύπξνπ ζπκθώλεζαλ ζρεηηθά κε ηελ ζύληαμε εγγξάθνπ πνπ ζα απνηειεί ην πιαίζην θαη ηε βάζε γηα ηηο δηαπξαγκαηεύζεηο όζνλ αθνξά ζηελ ηειηθή ξύζκηζε. Ακέζσο κεηά, ν ζπλαζπηζκόο ζηελ Κύπξν δηαιύζεθε ιόγσ απνρώξεζεο ηνπ θπξίνπ θόκκαηνο από ηελ θπβέξλεζε, σο έλδεημε δηακαξηπξίαο γηα ηνπο «ππέξ ηνπ δένληνο ζπκβηβαζκνύο» πνπ πεξηιήθζεθαλ ζην παξαπάλσ έγγξαθν. Ο ππνπξγόο Δμσηεξηθώλ ηεο Κύπξνπ, θ. Ησάλλεο Καζνπιίδεο δήισζε θαηά ηελ επίζθεςή ηνπ ζην Ηζξαήι όηη «είλαη θπζηθό λα γίλνληαη ζπγθξίζεηο κεηαμύ ησλ δύν δηαδηθαζηώλ, αιιά είλαη πξνηηκόηεξν απηό λα απνθεύγεηαη». Πξόζζεζε επίζεο όηη «Ηζξαειηλνί αμησκαηνύρνη κε ηνπο νπνίνπο ζπλνκίιεζε εμέθξαζαλ κεγάιν ελδηαθέξνλ γηα ηελ επαλέλαξμε ησλ ζπλνκηιηώλ κεηαμύ Κύπξνπ θαη Σνπξθίαο. Σν Ηζξαήι αλέθαζελ ππνζηήξηδε ηελ εμεύξεζε δίθαηεο ιύζεο γηα ην Κππξηαθό θαη όπσο όιεο νη ρώξεο ηεο πεξηνρήο, ππάξρεη πηζαλόηεηα λα έρεη θέξδνο αλ ππάξμεη ιύζε». Agence Europe: πδήηεζε ηνπ πιαηζίνπ

2 ελίδα 2 κία έρεη απόιπηε αλάγθε ελεξγεηαθώλ πόξσλ, θαη ην ΦΑ ηνπ Ηζξαήι όπσο θαη απηό ηεο Κύπξνπ κπνξεί λα απνηειέζεη κηα πνιύ θαιή ιύζε. Ο ππνπξγόο Δμσηεξηθώλ ηεο Κύπξνπ, θ. Ησάλλεο Καζνπιίδεο ηόληζε όηη ε Κύπξνο «πνηέ δελ έπαςε λα ηνλίδεη ηελ επηζπκία ηεο γηα ζνβαξέο δηαπξαγκαηεύζεηο πνπ ζα νδεγήζνπλ ζε κηα δίθαηε θαη δηαξθή ιύζε». Πξόζζεζε επίζεο όηη ε ζπλαίλεζε ηεο Σνπξθίαο γηα ηελ επαλέλαξμε ησλ ζπλνκηιηώλ πξνέξρεηαη θαηά πάζα πηζαλόηεηα από ηελ θαηαλόεζε ηεο ηνπξθηθήο θπβέξλεζεο όηη ζύλαςε ζπκθσλίαο ζηελ Κύπξν είλαη πξνο ην ζπκθέξνλ ηεο ηνπξθηθήο θπβέξλεζεο. Γελ ππάξρεη ακθηβνιία όηη ηα απνζέκαηα ΦΑ πνπ αλαθαιύθζεθαλ ηειεπηαίσο ζηελ Μεζόγεην θαη ε ηεξάζηηα αλάγθε ηεο ηνπξθηθήο νηθνλνκίαο γηα ελέξγεηα, απνηέιεζαλ ζεκαληηθό θίλεηξν γηα ηνπο Σνύξθνπο ώζηε λα επαλαξρίζνπλ ηηο ζπλνκηιίεο. Ζ ελέξγεηα απνηειεί ζεκαληηθό ζηνηρείν γηα όινπο ηνπο θνξείο πνπ εκπιέθνληαη ζε απηή ηε δηαδηθαζία». Όζνλ αθνξά ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ζρέζεσλ Σνπξθίαο Ηζξαήι, ν θ. Καζνπιίδεο δήισζε όηη «ε Κύπξνο από πιεπξάο ηεο ζεσξεί ηελ Σνπξθία πνιύ ζεκαληηθή ρώξα ζηελ πεξηνρή, όπσο επίζεο ζεσξεί θαη ην Ηζξαήι πνιύ ζεκαληηθό θίιν ζηελ πεξηνρή. Δίλαη μεθάζαξν γηα ηελ Κύπξν όηη κηα ζπκθηιίσζε κεηαμύ Ηζξαήι Σνπξθίαο δελ επηβαξύλεη ηηο ζηελέο ζρέζεηο πνπ ππάξρνπλ κεηαμύ Ηζξαήι θαη Κύπξνπ. Ζ ζπλεξγαζία κεηαμύ Ηζξαήι θαη Κύπξνπ ζε ζέκαηα πιεξνθνξηώλ θαη αζθάιεηαο, έλαληη θνηλώλ απεηιώλ όπσο ηεο Υεδκπνιά θαη ηεο πξίαο, είλαη ζήκεξα εληνλόηεξε από πνηέ. Οη αιιαγέο ζηελ πεξηνρή δεκηνύξγεζαλ πεξηζζόηεξα θνηλά δεηήκαηα πνπ θέξλνπλ πην θνληά ηηο θπβεξλήζεηο θαη ηνπο επαγγεικαηηθνύο παξάγνληεο, νδεγώληαο ηνπο ζε κηα απνηειεζκαηηθή θαη επαγγεικαηηθή ζπλεξγαζία». Σν δεκνζίεπκα ηέινο, αλαθέξεη όηη ε άκεζε ζπκβνιή ηεο αλαθάιπςεο ΦΑ ζηνλ δηάινγν κε ηελ Σνπξθία θαη ε έκκεζε ζπκβνιή ηεο ζηηο ζπλνκηιίεο κεηαμύ Σνπξθίαο θαη Κύπξνπ, ππνγξακκίδνπλ ηελ πνιηηηθή δπλακηθή ηνπ Ηζξαήι ζην ζέκα ηεο ελέξγεηαο. Μάιηζηα, ε ζεκαζία ηεο αλαθάιπςεο ηνπ ΦΑ ζηελ Μεζόγεην θαη ζην Ηζξαήι θαη ζηελ Κύπξνπ γίλεηαη πεξηζζόηεξν εκθαλήο ζην πιαίζην ησλ ηειεπηαίσλ γεγνλόησλ ζηελ Οπθξαλία πνπ ηνλίδνπλ ηελ εμάξηεζε ηεο Δπξώπεο ζηελ Ρσζηθή ελέξγεηα. Γηα ην ίδην ζέκα αλαδεκνζηεύζεθε ζηηο 16/3 άξζξν από ηελ Forbes ζηελ ηζηνζειίδα Walla News κε ηίηιν «Μήπσο ην ΦΑ ηνπ Λεβηάζαλ αληηθαηαζηήζεη ην ξσζηθό αέξην;» θαη ππόηηηιν «Έλαο από ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο κνρινύο ηζρύνο ηεο Μόζραο πξνο ηνπο από δπζκάο γείηνλέο ηεο είλαη ε πξνκήζεηα θπζηθνύ αεξίνπ ζηελ Δπξώπε. ηηο ΖΠΑ αθνύγνληαη εθθιήζεηο γηα παύζε απηήο ηεο εμάξηεζεο θαη γηα εμαγσγή ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ ησλ ΖΠΑ, νη ππνδνκέο όκσο δελ είλαη αθόκε έηνηκεο. Δλ ησ κεηαμύ, ην Ηζξαειηλό θπζηθό αέξην ζα κπνξνύζε πξαγκαηηθά λα ρξεζηκνπνηεζεί σο έλα βνιηθό ππνθαηάζηαην». ην δεκνζίεπκα αλαθέξεηαη όηη θαηά ηνλ ηειεπηαίν κήλα ε Δπξώπε δελ παύεη λα αλεζπρεί γηα ην ηη ζα ζπκβεί ζε πεξίπησζε πνπ ε Ρσζία απνθαζίζεη λα θιείζεη ηελ "βξύζε" παξνρήο ηνπ ΦΑ ηεο θαη ε Διιάδα ζεώξεζε όηη απηή είλαη ε θαηάιιειε ζηηγκή γηα ηελ πξνώζεζε λένπ παξόρνπ ΦΑ ζηελ ΔΔ. Απηή ηελ εβδνκάδα, ν ππνπξγόο Δλέξγεηαο ηεο Διιάδαο έθαλε δηεζλώο πξόηαζε γηα ην έξγν πνπ αθνξά ζηελ ηνπνζέηεζε αγσγώλ γηα ηελ κεηαθνξά 8 δηο θπβηθώλ κέηξσλ ΦΑ ζηελ Δπξώπε από ηα πεδία ΦΑ ηνπ Ηζξαήι θαη ηεο Κύπξνπ. ύκθσλα κε δεκνζίεπκα ηνπ πξαθηνξείνπ Reuters, ην έξγν ζα ζπλδέζεη ην ηζξαειηλό πεδίν Λεβηάζαλ κε ηελ Δπξώπε, κέζσ αγσγνύ ηεο IGI-Poseidon, έξγν ηεο ΔΔ γηα ζπλεξγαζία ζε ζέκαηα ΦΑ. Γηα ην Ηζξαήι, αλ ζα σξηκάζεη ε πξόηαζε, ζα απνηειέζεη ηελ πην καθξηλή εμαγσγή πνπ έρεη γλσξίζεη πνηέ ε ρώξα. Γηα ηελ Διιάδα, ζα ηεο επηηξέςεη λα παίμεη ζεκαληηθό ξόιν ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο ζηελ ΔΔ. Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ ηξηώλ ρξόλσλ, ε Αζήλα πξνσζεί ηηο πξνζπάζεηεο θαη ηελ ζπκκεηνρή ηεο Διιάδαο ζηνλ καξαζώλην ελέξγεηαο ηεο Μέζεο Αλαηνιήο, θαη σο πηζαλόο ζηαζκόο από ηνλ νπνίν ζα δηέξρεηαη ην ΦΑ ηεο Κύπξνπ θαη ηνπ Ηζξαήι θαη σο θαηαζθεπάζηξηα. Γηα θαθή ηύρε ηεο Διιάδαο όκσο, θαη παξά ηηο έξεπλεο πνπ δηεμήρζεζαλ θαη πνπ δειώλνπλ πηζαλόηεηεο ύπαξμεο ΦΑ θνληά ζηηο αθηέο ηεο Κξήηεο, ε ηδέα δελ έρεη σξηκάζεη θαη έρεη παξακείλεη σο πνιηηηθή ξεηνξηθή θαη κόλν. Ζ ηδέα ηεο κεηαθνξάο όκσο, ζε αληίζεζε, ηδηαίηεξα κεηά από ηελ ηειεπηαία εβδνκάδα, θαίλεηαη εθηθηή θαη ππάξρεη πεξίπησζε λα απνηειέζεη

3 ελίδα 3 ηελ ηέιεηα ιύζε, αθόκε θαη αλ ρξεηαζηνύλ κεξηθά ρξόληα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο. Ο ππό ζπδήηεζε αγσγόο, πνπ ζα επηηξέςεη ζηελ Δπξώπε λα έξζεη πην θνληά ζην Ηζξαήι, έρεη ιάβεη ηελ βαζηθή έγθξηζε από ην Δπξσπατθό πκβνύιην όηαλ επηιέρζεθε σο έλα από ηα έξγα πνπ επηζπκεί λα πξνσζήζεη. Όκσο παξά ηελ επξεία ππνζηήξημε θαη ηελ απμαλόκελε ακεζόηεηα ηνπ ζέκαηνο ιόγσ ηεο παξνύζαο θαηάζηαζεο ζηελ Ρσζία, ππάξρνπλ αθόκε πξνθιήζεηο πνπ δελ είλαη απιό λα μεπεξαζηνύλ: Πξώηνλ, ν ππνζαιάζζηνο αγσγόο ππάξρεη πεξίπησζε λα πεξάζεη από πεξηνρή ε νπνία ακθηζβεηείηαη κεηαμύ Διιάδαο θαη Σνπξθίαο. Ζ Σνπξθία, πνπ έηζη θη αιιηώο είλαη απνγνεηεπκέλε από ηελ πξόνδν ηεο Κύπξνπ ζηελ αλεύξεζε θαη παξαγσγή ΦΑ, ππάξρεη πηζαλόηεηα λα ζέζεη ηξνρνπέδε ζηελ δηαδηθαζία ή ηνπιάρηζηνλ λα απαηηήζεη νπθ νιίγα γηα λα ην εγθξίλεη, ηδηαηηέξσο αλ ην έξγν πεξηιάβεη θαη κεηαθνξά κέζα ζηελ Σνπξθία. Οη ηειεπηαίεο ζπλνκηιίεο γηα επαλέλσζε ηεο Κύπξνπ, δεκηνύξγεζε ειπίδεο επίηεπμεο ζπλεξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ηνπ αεξίνπ, αιιά ε επίιπζε ηεο δηέλεμεο κπνξεί λα απνδεηρζεί όηη είλαη έλα καθξηλό όλεηξν. Σν πξόγξακκα αγνξάο θπζηθνύ αεξίνπ από ην Ηζξαήι θαη ηελ Κύπξν, κε κεηαθνξέα ηελ Διιάδα, ζα κπνξνύζε επίζεο λα αληηκεησπίζεη άιιε κηα πξόθιεζε, όζνλ αθνξά ζην ζέκα ηεο ρξεκαηνδόηεζεο. Παξά ην γεγνλόο όηη ην Δπξσπατθό πκβνύιην κπνξεί λα βνεζήζεη ηνπιάρηζηνλ ρνξεγώληαο θάπνην πνζό, αθόκα θαη ην ππόινηπν ησλ θεθαιαίσλ ζα πξέπεη λα πξνέξρεηαη από θάπνπ, θαη πξόθεηηαη γηα ηεξάζηην πνζό, ιακβάλνληαο ππόςε ην βάζνο θαη ην κήθνο ηεο γξακκήο. Καη ε Διιάδα θαη ε Κύπξνο έρνπλ πιεγεί ζθιεξά από ηελ θξίζε ηνπ 2008 θαη ησλ επόκελσλ εηώλ. ηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο, πνπ δηαλύεη πιένλ ην έθην έηνο ηεο ύθεζεο, ε επηζηξάηεπζε ζπλεξγαηώλ επελδπηώλ δελ ζα είλαη απιή, ζρεδόλ αδύλαηε ζα έιεγε θαλείο, ρσξίο ζεκαληηθή ζηήξημε από ηελ Δπξώπε. Όζνλ αθνξά ζην Ηζξαήι, εμαγσγή ηζξαειηλνύ ΦΑ ζηελ Δπξώπε ζεκαίλεη ελίζρπζε ησλ ζρέζεσλ κε ηελ γεξαηά ήπεηξν, ζε κηα επνρή πνπ αθνύγνληαη όιν θαη πεξηζζόηεξεο εθθιήζεηο γηα κπντθνηάδ θαη απνκάθξπλζε.» (Πεγή : ΓΣΔ Σει Αβίβ.)

4 ελίδα 4 Δπξαζηαηηθά ζρέδηα κεηαθνξηθώλ δηαδξνκώλ. «Ζ Δπξώπε θαη ε Αζία ζα πξέπεη λα ζπλδεζνύλ κέζσ ελόο πνιύπιεπξνπ δηαδξόκνπ κεηαθνξώλ, πνπ είλαη βέβαην, όηη ζα δώζεη λέα ώζεζε ζηελ παγθόζκηα νηθνλνκία θαη, ελδερνκέλσο λα βγάιεη ηνλ θόζκν από ηελ νηθνλνκηθή θξίζε. Σν έξγν ζα πεξηιακβάλεη όρη κόλν ζηδεξνδξνκηθέο γξακκέο, αιιά θαη αγσγνύο πεηξειαίνπ, θπζηθνύ αεξίνπ θαη λεξνύ, ειεθηξηθέο γξακκέο θαη όια ηα είδε επηθνηλσλίαο από ηνλ Δηξεληθό ζηνλ Αηιαληηθό θαη λα νδεγήζεη ζηελ δεκηνπξγία λέσλ βηνκεραληώλ, λέσλ πόιεσλ θαη έλα ηεξάζηην αξηζκό ζέζεσλ εξγαζίαο, ζπκβάιινληαο ζηελ αλάπηπμε ηεο ηβεξίαο θαη ηεο ξσζηθήο Άπσ Αλαηνιήο», δήισζε ν Πξόεδξνο ηνπ κνλνπσιίνπ ησλ Ρσζηθώλ ηδεξνδξόκσλ θ. Βιαληίκηξ Γηαθνύληλ, θαηά ηελ παξνπζίαζε ηνπ έξγνπ ζηε Ρσζηθή Αθαδεκία Δπηζηεκώλ. ύκθσλα κε ηνλ θ. Γηαθνύληλ, «ε πινπνίεζε απηώλ ησλ κεγάισλ δηεζλώλ έξγσλ κπνξεί λα δώζεη ζηελ παγθόζκηα νηθνλνκία λέα πνηόηεηα θαη αθόκε λα βγάιεη ηνλ θόζκν α- πό ηελ νηθνλνκηθή θξίζε. Ο πςειόο ζηόρνο ηνπ έξγνπ είλαη ε αλάπηπμε ηεο Ρσζίαο σο ππξήλαο πνιηηηζκνύ, θαζώο επίζεο θαη πεξηνρώλ από ηνλ Δηξεληθό έσο ηνλ Αηιαληηθό πνπ είλαη ελζσκαησκέλεο κε ηε Ρσζία». Ζ κειέηε, πξαγκαηνπνηήζεθε από θνηλνύ κε ηνλ Γηεπζπληή ηνπ Ηλζηηηνύηνπ Κνηλσληθώλ Πνιηηηθώλ Δξεπλώλ ηεο Ρσζηθήο Αθαδεκίαο Δπηζηεκώλ θ. Gennady Osipov θαη ηνλ πξύηαλε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Λνκνλόζνθ θ. Viktor Sadovnichy. Δπίζεο, ν δηεπζπληήο ηνπ Κέληξνπ πνπδώλ Κεληξηθήο Ρσζίαο θαη Κεληξηθήο Αζίαο ηεο Αθαδεκίαο Γηεζλώλ πνπδώλ ηεο Αθαδεκίαο ηεο αγθάεο, δήισζε, όηη πξόθεηηαη πεξί ελόο δηεζλνύο πξνγξάκκαηνο, ζην νπνίν κπνξεί λα ζπκκεηάζρεη θάζε ρώξα πνπ επηζπκεί, επηζεκαίλνληαο ηαπηόρξνλα ηα ζρέδηα ζύλδεζεο ηεο Εώλεο Αλάπηπμεο κε ηελ νηθνλνκηθή δώλε ηνπ Γξόκνπ ηνπ Μεηαμηνύ. εκεηώλεηαη, όηη ζηηο 27 Φεβξνπαξίνπ παξνπζηάζζεθε ζην 11ν Οηθνλνκηθό Φόξνπκ ζην Κξαζλνγηάξθ, έθζεζε πνπ ζπληάρζεθε από νκάδα θνξπθαίσλ εηδηθώλ, κε ζθνπό ηελ αμηνιόγεζε ησλ ζηόρσλ θαη ησλ δπλαηνηήησλ ηεο Ρσζίαο ζηελ πεξηνρή ηεο Αζίαο - Δηξεληθνύ. Οη ζπληάθηεο ηεο έθζεζεο ηνλίδνπλ ηε ζεκαζία ηεο ζηξνθήο ηεο Ρσζίαο πξνο ηελ Αζία, πξνηείλνπλ λα εμεηαζζεί ε ηξέρνπζα πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ζηε ηβεξία θαη ηε ξσζηθή Άπσ Αλαηνιή, θαζώο θαη νη πηζαλόηεηεο ηεο ξσζηθήο νηθνλνκίαο λα «πηάζεη ηνλ θηλεδηθό άλεκν ζηα παληά», όπσο ραξαθηεξηζηηθά ζεκεηώλεηαη. Δπίζεο, ζύκθσλα κε ην πξαθηνξείν εηδήζεσλ Prime, o θ. Βιαληίκηξ Γηαθνύληλ επεζήκαλε ην ελδηαθέξνλ ησλ Ρσζηθώλ ηδεξνδξόκσλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηνλ δηαγσληζκό ηδησηηθνπνίεζεο ηνπ ιηκέλνο ηνπ Πεηξαηά. Απαληώληαο ζε ζρεηηθή εξώηεζε δεκνζηνγξάθνπ δήισζε, «είλαη ελδηαθέξνλ, αλ δνύκε ηελ πξννπηηθή ησλ ζηδεξνδξνκηθώλ κεηαθνξώλ», ελώ ζεηηθή ήηαλ θαη ε απάληεζή ηνπ, ζην εξώηεκα αλ ε εηαηξεία ζα ππνβάιιεη πξόηαζε. Ωζηόζν αλέθεξε, όηη «ε εηαηξεία δελ είρε αθόκε ιάβεη ηειηθή απόθαζε από ηνπο Έιιελεο, γηα ην πώο ζα πξνρσξήζνπλ ζε απηήλ ηελ ηδησηηθνπνίεζε», πξνζζέηνληαο: «πλεξγάδνληαη κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ε νπνία ιέεη, αο κελ δηαγξαθνύλ απηά ηα ρξέε πνπ έρεη ε ΣΡΑΗΝΟΔ, αο κείλνπλ ζε εθθξεκόηεηα θαη αο πξνρσξήζεη πξώηα ε ηδησηηθνπνίεζε». «Δηζη δελ γίλεηαη, ζα δνύκε», ηόληζε ν θ. Γηαθνύληλ. Σαπηόρξνλα, ν επηθεθαιήο ησλ Ρσζηθώλ ηδεξνδξόκσλ «επηβεβαίσζε, όηη παξακέλεη ην ελδηαθέξνλ» ηεο εηαηξείαο, ηόζν γηα ηελ ΣΡΑΗΝΟΔ, όζν θαη γηα ην ιηκάλη ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ηελ εηαηξία Rosco.» (Πεγή : ΓΣΔ Μόζραο.)

5 Σ Ε Τ Χ Ο 4 3 ελίδα 5 ΒΟΤΛΓΑΡΙΑ: Αλεζπρίεο γηα πεξηθνπέο ησλ πξνκεζεηώλ αεξίνπ. «ρεηηθά κε ηα γεγνλόηα ζηελ Οπθξαλία θαη ηηο πξνβιεκαηηθέο πξνκήζεηεο αεξίνπ, ε εθεκεξίδα «24 ΩΡΔ» (5/3) δεκνζηεύεη όηη «νκάδα εκπεηξνγλσκόλσλ ηνπ βνπιγαξηθνύ ππνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Δλέξγεηαο εμέηαζε ηξόπνπο δξάζεο ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ησλ πξνκεζεηώλ αεξίνπ από ηε Ρσζία ιόγσ ησλ γεγνλόησλ ζηελ Οπθξαλία. Ζ ζρεκαηηζζείζα νκάδα δελ είλαη νκάδα δηαρείξηζεο θξίζεο, επεηδή γηα ηελ ώξα θξίζε δελ ππάξρεη, δελ π- πάξρνπλ νπνηαδήπνηε πξνβιήκαηα. Δάλ επηβιεζνύλ πεξηνξηζκνί ησλ πξνκεζεηώλ αεξίνπ από ηε Ρσζία, βαζηθή ελαιιαθηηθή πεγή γηα ηε Βνπιγαξία ζα απνηειέζεη ε ππόγεηα απνζήθε αεξίνπ ζην Σζίξελ, όπνπ νη πνζόηεηεο αεξίνπ, 200 εθαη. θπβηθά κέηξα πεξίπνπ, κπνξνύλ λα θαιύςνπλ ηηο αλάγθεο γηα ελάκηζε κήλα. Μία ελαιιαθηηθή ιύζε, επίζεο, γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ αεξίνπ ηεο ρώξαο, είλαη ε εγρώξηα εμόξπμε ζην θνίηαζκα Γθάιαηα πνπ ζύκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ 2013 θαιύπηεη ην 10% ησλ αλαγθώλ. Πεγή ελαιιαθηηθώλ πξνκεζεηώλ αεξίνπ είλαη θαη ν ππάξρσλ αγσγόο δηαζύλδεζεο κε ηελ Διιάδα, ν νπνίνο από ηελ 1 ε Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2014 δηαζθαιίδεη ηελ δπλαηόηεηα πξνκεζεηώλ αεξίνπ πξνο ηε Βνπιγαξία, όπσο αλαθνηλώζεθε από ην βνπιγαξηθό ππνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Δλέξγεηαο.» (Πεγή : ΓΣΔ όθηαο.) Δπίζθεςε ηεο Τθππνπξγνύ Πεξηβάιινληνο Αιβαλίαο Olijana Ifti ζηελ Αζήλα. «Ζ θπξηαθάηηθε εθεκεξίδα «Δθνλνκία» (4/3) δεκνζηεύεη είδεζε ζπλνδεπόκελε από θσηνγξαθία, γηα ηελ επίζθεςε ηεο Τθππνπξγνύ Πεξηβάιινληνο Αιβαλίαο Olijana Ifti ζηελ Αζήλα, όπνπ έγηλε δεθηή από ηνλ Τπνπξγό Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο θ. Γηάλλε Μαληάηε. ηελ ελ ιόγσ ζπλάληεζε ζπδεηήζεθε ε ελίζρπζε ησλ ειιελναιβαληθήο ζπλεξγαζίαο ζηνλ ηνκέα πεξηβάιινληνο. ε απηό ην πιαίζην, νη ζπδεηήζεηο επηθεληξώζεθαλ ζηελ αλάπηπμε θνηλώλ πξνηεξαηνηήησλ ζην πεδίν νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο απνβιήησλ θαη πδάησλ, θαζώο θαη ζηελ αληαιιαγή εκπεηξηώλ πξνο ηνλ πεξηβαιινληηθό έιεγρν. Ζ θα Ίθηη παξνπζίαζε ηελ θαηάζηαζε ζηελ Αιβαλία θαη ηηο πξνηεξαηόηεηεο ησλ πνιηηηθώλ ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, ηνλίδνληαο ηελ αλάγθε αύμεζεο ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηελ πξνώζεζε θνηλώλ έξγσλ γηα ηελ δηαηήξεζε ηνπ νηθνζπζηήκαηνο, θπξίσο ζηηο δηαζπλνξηαθέο πξνζηαηεπόκελεο πεξηνρέο. Από ηελ πιεπξά ηνπ ν θ. Μαληάηεο εμέθξαζε ηελ εηνηκόηεηα ηνπ ΤΠΔΚΑ γηα ηελ αλάπηπμε κηαο δηαξθνύο θαη ζπγθεθξηκέλεο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ησλ δύν ρσξώλ. ηελ ζπλέρεηα, επηζεκαίλεη ε «Δθνλνκία», πξαγκαηνπνηήζεθε κηα μερσξηζηή ζπλάληεζε κε ηνπο επηθεθαιήο ηνπ ηνκέα αλαθύθισζεο ζηελ Διιάδα, ζηελ νπνία ηνλίζηεθε ε βνύιεζε ησλ δύν πιεπξώλ γηα ζπλεξγαζία θαη εθθξάζζεθε μεθάζαξα ην ελδηαθέξνλ γηα επελδύζεηο ζηνλ ηνκέα αλαθύθισζεο.» (Πεγή : ΓΣΔ Σηξάλσλ.) Η ςθςποςπγόρ Πεπιβάλλονηορ ηηρ Αλβανίαρ κα Olijana Ifti

6 ελίδα 6 Γειώζεηο ηνπ βνύιγαξνπ Πξσζππνπξγνύ γηα ηελ θξίζε ζηελ Οπθξαλία / αλαθνξά ζηελ Διιάδα. «Ο βoύιγαξνο Πξσζππνπξγόο θ. Πιάκελ Οξεζάξζθη κίιεζε ρζεο (5/3) ζηε Βνπιή, απαληώληαο ζε εξώηεζε βνπιεπηή γηα ην πώο ζα δηαθπιαρζεί ε ελεξγεηαθή αζθάιεηα ηεο Βνπιγαξίαο εάλ ζηακαηήζνπλ νη πξνκήζεηεο αεξίνπ ιόγσ ηεο θξίζεο ζηελ Οπθξαλία. Ο θ. Οξεζάξζθη απάληεζε : Ζ θπβέξλεζε παξαθνινπζεί πξνζεθηηθά ηηο πξνκήζεηεο αεξίνπ από ηελ Gazprom πξνο ηελ Οπθξαλία, ηε Βνπιγαξία θαη ηελ Δπξώπε. Γηα ηελ ώξα δελ ππάξρεη πξόβιεςε πεξί αλαζηνιήο ηνπο. Ζ ζεκεξηλή θαηάζηαζε δηαθέξεη από ηελ θαηάζηαζε πνπ ππήξρε ην , όηαλ ε Ρσζία ζηακάηεζε ηηο πξνκήζεηεο αεξίνπ πξνο ηελ Οπθξαλία ιόγσ εκπνξηθήο δηαθνξάο. ήκεξα ε Οπθξαλία ζπλερίδεη λα απνπιεξώλεη ζηελ Gazprom ην ρξένο ηεο πνπ είλαη κηθξόηεξν από ην Δπίζεο, ζήκεξα ε Οπθξαλία έρεη ηηο δηαβεβαηώζεηο ηεο Γηεζλνύο Κνηλόηεηαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα νηθνλνκηθή ζηήξημε ζρεηηθά κε ηελ απνπιεξσκή ησλ πξνκεζεηώλ αεξίνπ από ηε Ρσζία. Όπσο γξάθεη ε εθ. «24 ΩΡΔ», «ν βoύιγαξνο Πξσζππνπξγόο επηθαιέζηεθε αλεπίζεκεο πιεξνθνξίεο ζύκθσλα κε ηηο νπνίεο ε Ρσζία πξόηεηλε δάλεην ζηελ Οπθξαλία γηα ηνλ ζθνπό απηό, ηνλίδνληαο όηη πξόθεηηαη γηα κία θαιή έλδεημε πεξί κε δηαθνπήο ησλ πξνκεζεηώλ. Ο θ. Οξεζάξζθη πξόζζεζε, επίζεο, όηη από ηελ πεξαζκέλε εβδνκάδα ζπκπηέδεηαη αέξην ζηελ απνζήθε ηνπ Σζίξελ θαη ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ησλ πξνκεζεηώλ αεξίνπ, ην απόζεκα ζα θαιύςεη έλα δηάζηεκα εκεξώλ, αιιά κε εμνξζνινγηζκό ηεο θαηαλάισζεο. Πξνκήζεηεο αεξίνπ ζπλέρηζε ν βoύιγαξνο Πξσζππνπξγόοελδέρεηαη λα πξνέιζνπλ θαη από ηελ Διιάδα, αιιά ζα είλαη αθξηβόηεξεο, δηαβεβαηώλνληαο ηνπο βνπιεπηέο όηη ε θπβέξλεζε εξγάδεηαη εληαηηθά γηα ηελ επίζπεπζε ηεο θαηαζθεπήο ησλ δηαζπλδεηήξησλ αγσγώλ αεξίνπ κε ηελ Διιάδα, ηελ Σνπξθία θαη ηελ εξβία, ελώ ν δηαζπλδεηήξηνο αγσγόο κε ηε Ρνπκαλία ζα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία ζηα ηέιε ηνπ κήλα».» Ο Ππωθςποςπγόρ ηηρ Βοςλγαπίαρ κ. Πλάμεν Οπεζάπζκι (Πεγή :ΓΣΔ όθηαο.)

7 Σ Ε Τ Χ Ο 4 3 ελίδα 7 Σα θηλεδηθά ΜΜΔ γηα ηελ επίζθεςε ηνπ ππνπξγνύ Δμσηεξηθώλ ηνπ Ιζξαήι ζηελ Αζήλα. «Όπσο επηζεκαίλεηαη ζε αληαπόθξηζε (21/3) ηνπ θηλεδηθνύ πξαθηνξείνπ εηδήζεσλ Xinhua από ηελ Αζήλα κε ηίηιν : Energy collaboration tops Lieberman visit in Athens «ην κέιινλ ηεο δηκεξνύο ζπλεξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο ήηαλ ζηελ θνξπθή ηεο αηδέληαο ησλ ζπλνκηιηώλ κεηαμύ Διιήλσλ αμησκαηνύρσλ θαη ηνπ ππνπξγνύ Δμσηεξηθώλ ηνπ Ηζξαήι, θ.lieberman, ν ν- πνίνο πξαγκαηνπνίεζε επίζθεςε ζηελ Αζήλα. Μεηά από ηελ πξόζθαηε αλαθάιπςε ζεκαληηθώλ θνηηαζκάησλ θπζηθνύ αεξίνπ ζηελ Αλαηνιηθή Μεζόγεην, νη Έιιελεο αμησκαηνύρνη δήηεζαλ ηε κεηαθνξά ηνπ ζηελ Δπξώπε κέζσ ηεο Κύπξνπ θαη ηεο Διιάδαο» ύκθσλα κε ην δεκνζίεπκα, ν Πξόεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο, θ. Παπνύιηαο, θαηά ηε ζπλάληεζή ηνπ κε ηνλ ππνπξγό Δμσηεξηθώλ ηνπ Ηζξαήι, δήισζε όηη ε κεηαθνξά θπζηθνύ αεξίνπ πξνο ηελ Δπξώπε κέζσ ηεο Διιάδαο «είλαη ν πην επσθειήο δξόκνο γηα όινπο». Παξάιιεια, θαηά ηε δηάξθεηα δειώζεσλ κεηά από ηε ζπλάληεζή ηνπ κε ηνλ Αληηπξόεδξν ηεο Κπβέξλεζεο θαη ππνπξγό Δμσηεξηθώλ, θ. Βεληδέιν, ν θ.lieberman αλέθεξε όηη κεηά από ηελ νινθιήξσζε ηεο κειέηεο ζθνπηκόηεηαο ζρεηηθά κε ηα θνηηάζκαηα θπζηθνύ αεξίνπ, ζα δηεμαρζνύλ ζπλνκηιίεο, κε εηιηθξίλεηα θαη δηαθάλεηα. Δπηπιένλ, ν ηζξαειηλόο αμησκαηνύρνο εμήξε ηελ α- πνθαζηζηηθή ζηάζε ηεο Διιάδαο ζε θαηλόκελα ξαηζηζκνύ θαη αληηζεκηηηζκνύ.» (Πεγή : ΓΣΔ Πεθίλνπ.)

8 ελίδα 8 Agence Europe: πκβνύιην Τπνπξγώλ Δλέξγεηαο 4 Μαξηίνπ «Γεκνζίεπκα ζην έληππν επξσπατθήο ελεκέξσζεο Agence Europe (6/3) κε ηίηιν «Κοινή επείγοσσα πρόκληση για μείωση των τιμών και κόστοσς της ενέργειας» αλαθέξεη όηη ηα 28 θξάηε κέιε ηεο ΔΔ ζπκθώλεζαλ ζην πκβνύιην Τπνπξγώλ Δλέξγεηαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 4 Μαξηίνπ ζε κηα θνηλή επηηαθηηθή αλάγθε: ηελ νινθιήξσζε ηεο θνηλήο αγνξάο ελέξγεηαο θαη ηε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο. Όπσο αλαθέξεηαη κεηαμύ άιισλ ζην δεκνζίεπκα : Ζ αλάιπζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηηο ηηκέο ηεο ελέξγεηαο θαη ηνπ θόζηνπο απηήο ζηελ Δπξώπε, ε νπνία παξνπζηάζηεθε ζην πκβνύιην παξάιιεια κε ην ζρέδην πιαηζίνπ 2020 γηα ηελ ελέξγεηα θαη ην θιίκα, έιαβε ηελ ππνζηήξημε ησλ θξαηώλ κειώλ γηα ηα κέηξα πνπ πξνηείλνληαη κε ζθνπό ηε κείσζε ηνπ θόζηνπο ηεο ελέξγεηαο, αλ θαη ηα θξάηε κέιε αλέθεξαλ όηη όιεο νη πξνηεηλόκελεο δξάζεηο δελ είλαη απαξαίηεηα νη θαηαιιειόηεξεο γηα ηνπο ζθνπνύο απηνύο. Ζ ειιεληθή Πξνεδξία ζα ππνβάιεη έθζεζε ζρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα ηεο ζπδήηεζεο ζηνλ Πξόεδξν ηνπ Δπξσπατθνύ πκβνπιίνπ πξηλ από ηελ εαξηλή ζύλνδν θνξπθήο. Οη ππνπξγνί ζπκθώλεζαλ επίζεο όηη νη δηαθνξέο κεηαμύ ησλ ηηκώλ ρνλδξηθήο θαη ιηαληθήο δηάζεζεο απαηηνύλ κηα βαζύηεξε αλάιπζε, αλ θαη ζεκείσζαλ όηη νη δηαθνξέο απηέο νθείινληαη, ζε θάπνην βαζκό, ζηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύλ ζηα θξάηε κέιε μερσξηζηά. Ω- ζηόζν, ζπκθώλεζαλ όηη ζα πξέπεη επίζεο λα ιεθζνύλ ππόςε νη δηεζλείο ηηκέο ηεο ελέξγεηαο σο ζεκαληηθόο παξάγνληαο ζην πιαίζην απηό. Ζ αλάιπζε ηεο Δπηηξνπήο νξίδεη όηη νη ηηκέο ηεο ελέξγεηαο έρνπλ απμεζεί από ην 2008 ζε όια ζρεδόλ ηα θξάηε κέιε, θπξίσο ιόγσ ησλ θόξσλ θαη ησλ εηζθνξώλ, αιιά θαη ιόγσ ηεο αύμεζεο ηνπ θόζηνπο ιεηηνπξγίαο ησλ δηθηύσλ. «Σν πκβνύιην ζεσξεί όηη πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί ιεπηνκεξήο αλάιπζε ησλ δηαθόξσλ ζηνηρείσλ θόζηνπο ηεο ελέξγεηαο, δηόηη πνιύ ζπρλά νη ηηκέο πνπ θαηαβάιινπλ νη θαηαλαισηέο δελ αληαλαθινύλ ην πξαγκαηηθό θόζηνο ηεο ελέξγεηαο, ιόγσ ησλ πξόζζεησλ θόξσλ», ζεκείσζε ν έιιελαο Τπνπξγόο θαη πξνεδξεύσλ ηνπ πκβνπιίνπ, θ. Γηάλλεο Μαληάηεο. Ο Δπίηξνπνο αξκόδηνο γηα ζέκαηα ελέξγεηαο, θ. Günther Oettinger, δήισζε από ηελ πιεπξά ηνπ όηη ειπίδεη πσο νη θόξνη ζα κεησζνύλ θαη αλέθεξε ραξαθηεξηζηηθά. :«Πξέπεη λα αλαγλσξίζνπκε όηη νη θόξνη έρνπλ απμεζεί ηα ηειεπηαία ρξόληα. ε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο, αληηπξνζσπεύνπλ έσο θαη ην 50 % ηεο ηηκήο ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ θαη ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Πξέπεη λα κεησζνύλ». Οη ππνπξγνί εμέθξαζαλ επίζεο ηελ ππνζηήξημή ηνπο γηα ηε ζπγθξηηηθή αμηνιόγεζε ηνπ θόζηνπο ησλ δηθηύσλ θαη ησλ πξαθηηθώλ δηαζθάιηζεο επξσπατθήο ζύγθιηζεο, αιιά ππνγξάκκηζαλ όηη πξνζνρή γηα ηνλ εληνπηζκό ησλ βέιηηζησλ πξαθηηθώλ πξέπεη επίζεο λα δνζεί ζηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύλ ζηα θξάηε κέιε. Οη ππνπξγνί ηόληζαλ επίζεο ηε ζεκαζία ηεο δεκηνπξγίαο ηζόηηκνπ αληαγσληζκνύ ζηελ παγθόζκηα αγνξά ελέξγεηαο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηεο επξσπατθήο βηνκεραλίαο. Ζ δηεζλήο ζύγθξηζε ζηελ νπνία πξνέβε ε Δπηηξνπή απνθαιύπηεη κηα αύμεζε ησλ δηαθνξώλ ησλ ηηκώλ κεηαμύ ηεο ΔΔ θαη ησλ θύξησλ εκπνξηθώλ εηαίξσλ ηεο, ε νπνία ζα κπνξνύζε λα βιάςεη ηελ αληαγσληζηηθόηεηα ηεο, ηδηαίηεξα ζηνπο θιάδνπο εληάζεσο ελέξγεηαο: Οη ηηκέο ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ ζηελ ΔΔ είλαη ηξεηο έσο ηέζζεξηο θνξέο πςειόηεξεο από ό, ηη ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, ηελ Ηλδία θαη ηε Ρσζία, ελώ ε ηηκή ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο είλαη δηπιάζηα από απηέο ζηηο ΖΠΑ θαη ζηε Ρσζίαο θαη θαηά 20 % πςειόηεξε από ό, ηη ζηελ Κίλα».» (Πεγή :ΓΣΔ Βξπμειιώλ.)

9 ελίδα 9 Ιζηνζειίδα Kurir : «Δηδηθνί ηεο GAZPROM ζα πξαγκαηνπνηήζνπλ επίζθεςε ζηελ ΠΓΓΜ». «Αλάξηεζε ηεο θηινθπβεξλεηηθήο ηζηνζειίδαο Kurir (13/3) αλαθέξεη όηη εηδηθνί ηεο ξσζηθήο εηαηξείαο Gazprom πξόθεηηαη λα επηζθεθζνύλ ηελ πγγμ εληόο ησλ επόκελσλ εκεξώλ κε ζέκα ηελ πινπνίεζε ηεο ζπκθσλίαο θαηαζθεπήο δηαθιάδσζεο ηνπ αγσγνύ θπζηθνύ αεξίνπ South Stream πξνο ηελ πγγμ, ε νπνία ππεγξάθε ζηηο 23 Ηνπιίνπ Ζ αλάξηεζε επηζεκαίλεη όηη πξόθεηηαη εθπνλεζεί κειέηε ζθνπηκόηεηαο θαη λα πξαγκαηνπνηεζνύλ ιεπηνκεξείο αλαιύζεηο πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζηεί ν δξόκνο πνπ ζα αθνινπζήζεη ν αγσγόο θαζώο θαη ηα θόζηε, νη ζπλζήθεο θαη ηα ρξνλνδηαγξάκκαηα παξνρήο ξσζηθνύ θπζηθνύ αεξίνπ ζηελ πγγμ. Τπελζπκίδεηαη όηη ε Κπβέξλεζε ηεο πγγμ έρεη ζπζηεκαηηθά επηζεκάλεη όηη ε ζπκθσλία γηα θαηαζθεπή δηαθιάδσζεο ηνπ South Stream πξνο ηελ πγγμ ζα επηθέξεη ελεξγεηαθή αζθάιεηα θαη επάξθεηα ζηε ρώξα. Αληίζεηα, ην θόκκα ηεο αμησκαηηθήο αληηπνιίηεπζεο (SDSM) έρεη ηαρζεί θαηά ηεο ζπκθσλίαο, ππνζηεξίδνληαο όηη ζα θαηαζηήζεη ηελ πγγμ «όκεξν ηεο Gazprom» θαζώο θαη όηη είλαη «δηάηξεηε». Δλδηαθέξνλ γηα ηελ ππνγξαθή ηεο δηαθπβεξλεηηθήο ζπκθσλίαο πγγμ - Ρσζίαο έρεη επίζεο εθδειώζεη ε Δλεξγεηαθή Κνηλόηεηα, ε νπνία ζε επηζηνιή πξνο ηελ Κπβέξλεζε ηεο πγγμ εμέθξαζε αλεζπρία αλαθνξηθά κε ηε ζπκκόξθσζε ηεο ζπκθσλίαο γηα ηε δηαθιάδσζε ηνπ South Stream κε ην θεθηεκέλν ηεο Δλεξγεηαθήο Κνηλόηεηαο. Σέινο, πξόζθαηα ε εθεκεξίδα Sl.Pechat, επηθαινύκελε ζεξβηθά Μ- ΜΔ, κεηέδσζε όηη ην Βειηγξάδη αλαβάιιεη επ αόξηζηνλ ηε ζπλέρηζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπ αγσγνύ South Stream, γεγνλόο πνπ ζέηεη ππό ακθηζβήηεζε ηελ έλαξμε ηνπ έξγνπ ζηελ πγγμ, όπσο ηόληζε ε αληηπνιηηεπόκελε εθεκεξίδα.» (Πεγή : ΓΣΔ θνπίσλ.)

10 Σ Ι Σ Λ Ο Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ι Κ Ο Τ Δ Ε Λ Σ Ι Ο Τ ελίδα 10 EUROPOLITICS: Σνπξθία-Δλεξγεηαθόο παίθηεο «ην έληππν επξσπατθήο ελεκέξσζεο Europolitics (26/3) δεκνζηεύεηαη πξσηνζέιηδν άξζξν κε ηίηιν «Έηνηκε ε Σνπξθία λα γίλεη κέινο ηεο επξσπατθήο ελεξγεηαθήο νηθνγέλεηαο». ύκθσλα κε ην δεκνζίεπκα «ε επαλεθθίλεζε ησλ εηξελεπηηθώλ ζπλνκηιηώλ ζηελ Κύπξν παξέρεη ηελ επθαηξία γηα έλαξμε ησλ ελεξγεηαθώλ δηαπξαγκαηεύζεσλ κεηαμύ ΔΔ θαη Σνπξθίαο. Ο Πξόεδξνο ηνπ Ηδξύκαηνο Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο θ. Omer Cihad Vardan δηαηύπσζε ηελ άπνςε όηη ε επαλεθθίλεζε ησλ ζπλνκηιηώλ κεηαμύ ηεο ειιελνθππξηαθήο θαη ηεο ηνπξθνθππξηαθήο θνηλόηεηαο απνηειεί επθαηξία γηα λα αλνίμεη ην εληαμηαθό θεθάιαην 15 πνπ αθνξά ζε ζέκαηα ελέξγεηαο θαη απνηειεί θεθάιαην-πξνηεξαηόηεηα γηα ηελ Άγθπξα. Ο θ. Vardan είλαη αξκόδηνο γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ηνπξθηθνύ επηρεηξεκαηηθνύ θόζκνπ γηα ηελ εμέιημε ησλ επξσηνπξθηθώλ ζρέζεσλ θαη κίιεζε ζηηο 24 Μαξηίνπ ζηελ έλαξμε ηεο δεύηεξεο Γηάζθεςεο γηα ηε δηεζλή ελέξγεηα θαη ην πεξηβάιινλ πνπ ζα ιάβεη ρώξα ζηηο 24 θαη 26 Απξηιίνπ ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε. Ζ Σνπξθία απνηειεί ζήκεξα έλα ζεκαληηθό λέν παίθηε ζηελ πξνκήζεηα ηεο ΔΔ ζε θπζηθό αέξην από εμσηεξηθέο πεγέο, κηα αγνξά γηα ηελ νπνία ππάξρεη νινέλα απμαλόκελν ελδηαθέξνλ από ηελ ΔΔ. Απηό νθείιεηαη ζηελ θαηαζθεπή ηνπ αγσγνύ θπζηθνύ αεξίνπ ζε ηνπξθηθό έδαθνο TANAP (Trans- Anatolian) κέζσ ηνπ νπνίνπ από ην 2019 ζα κεηαθέξεηαη αδέξηθν αέξην ζηελ Ηηαιία. Ζ αλαθάιπςε θνηηαζκάησλ αεξίνπ ζηα ρσξηθά ύδαηα ηεο Κύπξνπ θαη ηνπ Ηζξαήι ζα επηηξέςεη δπλεηηθά ζηελ Σνπξθία λα παίμεη αθόκα ζεκαληηθόηεξν ξόιν, αλ πνζόηεηα απηνύ ηνπ αεξίνπ δηνρεηεύεηαη ζηελ Δπξώπε κέζσ ηνπξθηθνύ εδάθνπο. Όζνλ αθνξά ηε βνύιεζε ηεο Σνπξθίαο λα ζπκκνξθσζεί ζηνπο θαλόλεο ηεο ΔΔ ζρεηηθά κε ηελ απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο ελέξγεηαο, ν θ. Vardan επηζεκαίλεη όηη ζα ιεθζνύλ κέηξα πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ε ζπκκεηνρή ηεο BO- TAS (ηεο ηνπξθηθήο εηαηξείαο πεηξειαίνπ θαη θπζηθνύ αεξίνπ) ζηελ πξνκήζεηα αεξίνπ ζηελ ηνπξθηθή αγνξά ώζηε λα ππάξμεη ζπκκόξθσζε κε ηνπο θαλόλεο ηεο ΔΔ ζην πιαίζην ηνπ ηξίηνπ ελεξγεηαθνύ παθέηνπ. Παξόκνηα κέηξα ζα ιεθζνύλ πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ην κεξίδην ηνπ Κξάηνπο επί ηνπ παξόληνο αλέξρεηαη ζε 40%-θαη ζηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Οη δειώζεηο ηνπ θ. Vardan θηλνύληαη ζην ίδην θιίκα κε απηέο ηνπ βξεηαλνύ ππνπξγνύ Δπξσπατθώλ Τπνζέζεσλ θ. David Lidington, ν νπνίνο, κηιώληαο ζηηο 28 Φεβξνπαξίνπ ζην πεξηζώξην ηεο ελεξγεηαθήο δηάζθεςεο ζηελ Άγθπξα, αλέθεξε ζην ηνπξθηθό πξαθηνξείν εηδήζεσλ Anadolu όηη επηζπκεί ην άλνηγκα ηνπ θεθαιαίνπ 15 ην ζπληνκόηεξν δπλαηόλ. «Γελ κπνξείο λα κηιάο γηα ελέξγεηα ζηελ Δπξώπε ρσξίο λα θάλεηο αλαθνξά ζηελ Σνπξθία», ηόληζε, πξνζζέηνληαο όηη «ε Σνπξθία έρεη ζεκεηώζεη πξόνδν ζηελ πξνζπάζεηα ζπκκόξθσζήο ηεο κε ηα επξσπατθά ελεξγεηαθά πξόηππα». Σν άξζξν θαηαιήγεη ππελζπκίδνληαο όηη «νη εληαμηαθέο δηαπξαγκαηεύζεηο ηεο Σνπξθίαο είραλ παγώζεη γηα ηξία ρξόληα ηόζν ιόγσ ηνπ Κππξηαθνύ δεηήκαηνο όζν θαη ιόγσ ηεο αληίζεζεο ηνπ ηόηε Γάιινπ Πξνέδξνπ θ. Nicolas Sarkozy θαη όηη έγηλε επαλεθθίλεζε ησλ ζπλνκηιηώλ ζηηο 5 Ννεκβξίνπ 2013, κε ην άλνηγκα ηνπ θεθαιαίνπ γηα ηελ πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή».» (Πεγή :ΓΣΔ Βξπμειιώλ.) Ο Ππόεδπορ ηος Ιδπύμαηορ Οικονομικήρ Ανάπηςξηρ κ. Omer Cihad Vardan

11 Σ Ο Μ Ο 1, Σ Ε Τ Χ Ο 1 ελίδα 11 Τπνβνιή πξνζθνξώλ γηα εμαγσγέο ηζξαειηλνύ θπζηθνύ αεξίνπ ζηελ Σνπξθία. «Με ηίηιν «10 πξνζθνξέο ζε δηαγσληζκό γηα εμαγσγέο θπζηθνύ αεξίνπ από ην Λεβηάζαλ ζηελ Σνπξθία» θαη ππόηηηιν «Ο Όκηινο Zorlu θαη κία θνηλή πξνζθνξά ηεο Turcas Petrol AS θαη ηεο γεξκαληθήο RWE πεξηιακβάλνληαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκό» δεκνζηεύηεθε (23/3) ζηελ ειεθηξνληθή έθδνζε ηεο εθεκεξίδαο νηθνλνκηθνύ πεξηερνκέλνπ Globes άξζξν πνπ πξαγκαηεύεηαη ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ ζε δηαγσληζκό γηα εμαγσγέο θπζηθνύ αεξίνπ από ην πεδίν Λεβηάζαλ ζηελ Σνπξθία. Όπσο αλαθέξεη ην δεκνζίεπκα: Πεξηζζόηεξεο από δέθα πξνζθνξέο ππεβιήζεζαλ ζηνλ δηαγσληζκό πνπ πξνθήξπμαλ νη εηαίξνη ηνπ Λεβηάζαλ γηα εμαγσγέο θπζηθνύ αεξίνπ ζηελ Σνπξθία. Οη πξνζθνξέο γηα ηελ αγνξά ΦΑ θπκάλζεθαλ από 7 έσο 10 δηο θ.κ. εηεζίσο, δύλαληαη δε λα απνθέξνπλ έζνδα ηεο ηάμεο ησλ δηο δνιαξίσλ, ππνζέηνληαο όηη ε ηηκή ζηελ νπνία δηαηίζεηαη ην ΦΑ ζηελ εγρώξηα αγνξά ηνπ Ηζξαήι αλέξρεηαη ζε 6 δνιάξηα/mmbtu. ύκθσλα κε πεγέο ηεο Globes, νη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκό πεξηιακβάλνπλ ηνλ Όκηιν Zorlu, πνπ θαηέρεη κεξίδην ζε αλεμάξηεηνπο παξαγσγνύο ελέξγεηαο ζην Ηζξαήι θαη κία θνηλή πξνζθνξά από ηελ Turcas Petrol AS θαη ηε γεξκαληθή RWE AG. Ζ Noble Energy θαηέρεη ην 39,66% ησλ δηθαησκάησλ έξεπλαο θαη εθκεηάιιεπζεο ηνπ Λεβηάζαλ, νη ζπγαηξηθέο ηνπ Οκίινπ Delek, Avner Oil and Gas θαη Delek Drilling θαηέρνπλ από 22,67%, ελώ ε Ratio Oil Exploration θαηέρεη ην ελαπνκείλαλ 15%. Σνλ Ηαλνπάξην, ε Globes δεκνζίεπζε όηη νη εηαίξνη ηνπ Λεβηάζαλ απεύζπλαλ πξόζθιεζε ζε κεξηθέο δεθάδεο ηνπξθηθέο εηαηξείεο γηα ππνβνιή πξνζθνξώλ γηα ζπκβόιαην παξνρήο ΦΑ από ην ελ ιόγσ πεδίν. Ζ ζπκθσλία ζα πεξηειάκβαλε ηελ θαηαζθεπή αγσγνύ πξνο ηελ Σνπξθία από ην πξνηεηλόκελν ζθάθνο παξαγσγήο, απνζήθεπζεο θαη εθθόξησζεο (floating production, storage and offloading - FPSO) ηνπ Λεβηάζαλ, πνπ παξαδίδεη ΦΑ ζε ηζξαειηλνύο θαη πεξηθεξεηαθνύο πειάηεο. Ζ ηηκή ζηηο πξνζθνξέο πνπ ππεβιήζεζαλ αθνξά ζηελ ηηκή αγνξάο ηνπ ΦΑ από ην FPSO. Πέξαλ ηεο ηηκήο, νη πξνζθνξέο ζα αμηνινγεζνύλ επί ηε βάζεη εκπνξηθώλ όξσλ, πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ όξνπ take or pay θαη ηεο πνζόηεηαο ηνπ πξνο δηάζεζε ΦΑ. Οξηζκέλνη ππνςήθηνη αλάδνρνη πξνηίζεληαη λα αλαιάβνπλ εμ η- δίσλ ηελ θαηαζθεπή ηνπ αγσγνύ, ελώ άιινη πξνηηκνύλ ηε ζπλεξγαζία κε ηνπο εηαίξνπο ηνπ Λεβηάζαλ. Μεηά ηελ εμέηαζε ησλ πξνζθνξώλ, νη εηαίξνη ζα πξαγκαηνπνηήζνπλ ρσξηζηέο δηαπξαγκαηεύζεηο κε ηνπο θηλαιίζη γηα ηελ ππνγξαθή ελόο ζπκβνιαίνπ αγνξάο ΦΑ.» (Πεγή : ΓΣΔ Σει Αβίβ.)

12 Σ Ε Τ Χ Ο 4 3 ελίδα 12 Agence Europe: πδήηεζε ηνπ πιαηζίνπ 2030 γηα ην θιίκα θαη ηελ ελέξγεηα. «Γεκνζίεπκα ζην έληππν θνηλνηηθήο ελεκέξσζεο Agence Europe (3/3) αλαθέξεη κεηαμύ άιισλ όηη «ην πιαίζην 2030 γηα ηελ ελεξγεηαθή πνιηηηθή θαη ην θιίκα, θαζώο θαη ε θαιιηέξγεηα γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλσλ νξγαληζκώλ ζα απνηειέζνπλ ηα δύν θιέγνληα δεηήκαηα πνπ ζα ζπδεηεζνύλ ζην πκβνύιην ησλ Τπνπξγώλ αξκόδησλ γηα ην πεξηβάιινλ, ην νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ζήκεξα ζηηο Βξπμέιιεο. Παξόιν πνπ δελ αλακέλεηαη επίζεκε απόθαζε ζηα δύν απηά ακθηιεγόκελα ζέκαηα, νη ζπδεηήζεηο ζα είλαη πνιηηηθά ζεκαληηθέο. Ζ πξώηε αληαιιαγή απόςεσλ ζρεηηθά κε ην νινθιεξσκέλν πιαίζην γηα ην θιίκα θαη ηελ ελέξγεηα ζα βνεζήζεη λα αμηνινγεζνύλ νη ζέζεηο ησλ θξαηώλ κειώλ ελόςεη ηεο ζπδήηεζεο ζην Δπξσπατθό πκβνύιην ζηηο Μαξηίνπ. Ο έιιελαο ππνπξγόο Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο αιιαγήο θ. Γηάλλεο Μαληάηεο, αλακέλεη όηη ε ζπδήηεζε, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ αληαιιαγή απόςεσλ ζην πκβνύιην Δλέξγεηαο ζηηο 4 Μαξηίνπ, ζα ηνλ βνεζήζεη λα ζπλνςίζεη ηηο πξνθαηαξθηηθέο απόςεηο ηνπ πκβνπιίνπ επί ησλ ζεκάησλ έηζη ώζηε λα απνζηείιεη ζρεηηθή επηζηνιή ζηνλ Πξόεδξν ηνπ Δπξσπατθνύ πκβνπιίνπ, θ. Herman Van Rompuy. Ζ Διιεληθή Πξνεδξία πηζηεύεη όηη ην Δπξσπατθό ζπκβνύιην δε ζα είλαη ζε ζέζε λα πηνζεηήζεη ηα ζπκπεξάζκαηα απηά πξηλ ηνλ Ηνύλην. ρεηηθά κε ην δήηεκα ησλ γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλσλ νξγαληζκώλ, ε αληαιιαγή απόςεσλ αλακέλεηαη λα επηβεβαηώζεη ηελ ώζεζε πνπ δόζεθε ζην ζέκα θαηά ην πκβνύιην Γεληθώλ Τπνζέζεσλ ζηηο 11 Φεβξνπαξίνπ γηα ηελ θαηάιεμε ζε έλα ζπκβηβαζηηθό θείκελν. Ζ Πξνεδξία ειπίδεη λα θαηαιήμεη ζε πνιηηηθή ζπκθσλία ζύληνκα. Οζνλ αθνξά ζην πιαίζην 2030 γηα ην θιίκα θαη ηελ ελέξγεηα, ην πκβνύιην ζα δηεμάγεη ζπδήηεζε πξνζαλαηνιηζκνύ ζρεηηθά κε ην νινθιεξσκέλν ζρέδην πιαηζίνπ πνπ παξνπζηάζηεθε ζηηο 22 Ηαλνπαξίνπ από ηελ Δπηηξνπή πξνθεηκέλνπ λα πξνηείλεη: Μείσζε θαηά 40 % ησλ εθπνκπώλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ζε ζύγθξηζε κε ηα επίπεδα ηνπ 1990, έλα επξσπατθό ζηόρν γηα αμηνπνίεζε ησλ αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο θαηά ηνπιάρηζηνλ 27 %, θαζηέξσζε πνζόζησζεο ζηηο εθπνκπέο αεξίσλ πνπ πξνθαινύλ ην θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ κε βηώζηκν ηξόπν σο ην 2021 θαη έλα λέν ζύζηεκα ιήςεο απνθάζεσλ επί ησλ δεηεκάησλ απηώλ. Ζ Πξνεδξία ειπίδεη λα θαηαιήμεη ζε πνιηηηθή ζπκθσλία πξηλ από ην ηέινο Ηνπλίνπ θαη αλ είλαη δπλαηόλ, αθόκε θαη πξηλ από ην πκβνύιην Πεξηβάιινληνο ηνλ ίδην κήλα. Οη Τπνπξγνί ζην Δπξσπατθό πκβνύιην ζηηο 20 θαη 21 Μαξηίνπ ζα έρνπλ κηα ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηελ εηήζηα έθζεζε γηα ηελ αλάπηπμε ην 2014 ζε κηα πξνζπάζεηα λα πξνεηνηκάζνπλ ηε ζπκβνιή ηνπο. Οη Τπνπξγνί ζα πξέπεη λα απαληήζνπλ ζε ηξία εξσηήκαηα: Πνηα είλαη ηα βαζηθά εκπόδηα γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ πόξσλ θαη ηε κείσζε ησλ εθπνκπώλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα δύν ζηόρνη ηεο ζηξαηεγηθήο Δπξώπε 2020; Όζνλ αθνξά ηελ απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ πόξσλ θαη ηελ αληηκεηώπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, πνηα εζληθά κέηξα είλαη πην θαηάιιεια γηα λα ζπκβάινπλ ζηε βηώζηκε αλάπηπμε θαη ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο θαη θαηά πόζν ζα κπνξνύζαλ λα ζπκπεξηιεθζνύλ ζηα εζληθά πξνγξάκκαηα κεηαξξπζκίζεσλ γηα ην έηνο 2014; Σέινο, πώο κπνξεί ν ξόινο ησλ ππνπξγώλ πεξηβάιινληνο λα εληζρπζεί θαηά ηηο δηάθνξεο θάζεηο ηνπ Δπξσπατθνύ Δμακήλνπ;».» Ο ςποςπγόρ Πεπιβάλλονηορ, Ενέπγειαρ και Κλιμαηικήρ αλλαγήρ κ. Γιάννηρ Μανιάηηρ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ & ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΞΩΣΔΡΗΚΟΤ Φξαγθνύδε 11 & Αι. Πάληνπ Καιιηζέα, 10163, Αζήλα Σειέθσλν: Φαμ: Ζιεθηξνληθό ηαρπδξνκείν: Σν πιηθό γηα ηε ζύληαμε ηνπ ελ ιόγσ Γειηίνπ πξνέξρεηαη από ηα Γξαθεία Σύπνπ θαη Δπηθνηλσλίαο Δμσηεξηθνύ (ΓΣΔ), Δπηκέιεηα:Κώζηαο Γηαλλαθόδεκνο (Πεγή : ΓΣΔ Βξπμειιώλ.)

ΘΔΜΑΣΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Monitoring πξόζθαησλ εμειίμεσλ Αξ. 8 Οθηώβξηνο/Ννέκβξηνο 2010

ΘΔΜΑΣΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Monitoring πξόζθαησλ εμειίμεσλ Αξ. 8 Οθηώβξηνο/Ννέκβξηνο 2010 ΘΔΜΑΣΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Monitoring πξόζθαησλ εμειίμεσλ Αξ. 8 Οθηώβξηνο/Ννέκβξηνο 2010 ΑΓΩΓΟ ΜΠΟΤΡΓΚΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ Tν βνπιγαξηθό ππνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη Τδάησλ θνηλνπνίεζε ζηηο 9.11 ηελ αξλεηηθή ζέζε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Επίζθευε ηοσ Υποσργού Εκπορίοσ, Βηοκεταλίας & Τοσρηζκού ηες Κύπροσ ζηο Ιζραήι (9-11/6/2012).

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Επίζθευε ηοσ Υποσργού Εκπορίοσ, Βηοκεταλίας & Τοσρηζκού ηες Κύπροσ ζηο Ιζραήι (9-11/6/2012). Τεύχος 22 Ιούνιος 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Επίζθευε ηοσ Υποσργού Εκπορίοσ, Βηοκεταλίας & Τοσρηζκού ηες Κύπροσ ζηο Ιζραήι (9-11/6/2012). Ο Υποσργός Εκπορίοσ, Βηοκεταλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Μάηνο 2010 (επηζθόπεζε νηθνλνκηθώλ εηδήζεσλ από ηνλ αιβαληθό ηύπν)

ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Μάηνο 2010 (επηζθόπεζε νηθνλνκηθώλ εηδήζεσλ από ηνλ αιβαληθό ηύπν) ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ Μάηνο 2010 (επηζθόπεζε νηθνλνκηθώλ εηδήζεσλ από ηνλ αιβαληθό ηύπν) Υπεύθυνος Έκδοζης: Υξήζηνο Φαξκάθεο-ύκβνπινο ΟΔΤ Α Επιμέλεια: πύξνο Οηθνλόκνπ-Γξακκαηέαο ΟΔΤ Α Πξεζβεία ηεο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ ΜΖΝΗΑΗΟ ΓΔΛΣΗΟ Ιανοσαρίοσ 2010 Οκάδα Οηθνλνκίαο, Δλέξγεηαο & Πεξηβάιινληνο 1 ΜΖΝΗΑΗΟ ΓΔΛΣΗΟ ΟΜΑΓΑ ΔΡΔΤΝΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Σν

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΑ ΔΠΙΣΚΟΠΗΣΗ. Σεύρνο CLXXXIV, Γεπηέξα 23 Γεθεκβξίνπ 2013. πληαθηηθή νκάδα: Γηαλλάθε Μαξία Γξνύγθα Μαξία Γεκόπνπινο Γεκνζζέλεο

ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΑ ΔΠΙΣΚΟΠΗΣΗ. Σεύρνο CLXXXIV, Γεπηέξα 23 Γεθεκβξίνπ 2013. πληαθηηθή νκάδα: Γηαλλάθε Μαξία Γξνύγθα Μαξία Γεκόπνπινο Γεκνζζέλεο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΑ ΔΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Σεύρνο CLXXXIV, Γεπηέξα 23 Γεθεκβξίνπ 2013 πληαθηηθή νκάδα: Γηαλλάθε Μαξία Γξνύγθα Μαξία Γεκόπνπινο Γεκνζζέλεο Θαλνπνύινπ Υιόε Κνύθε Αλαζηαζία Παλαγησηίδνπ Ράληα ηακαηίνπ Κσλζηαληίλα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΙΟΝΟΣΙΚΑ ΜΜΔ ΣΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ. ΟΙ ΠΔΡΙΠΣΩΔΙ ΣΟΤ ΚΟΟΒΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΠΓΓΜ... 2 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ... 2

ΜΔΙΟΝΟΣΙΚΑ ΜΜΔ ΣΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ. ΟΙ ΠΔΡΙΠΣΩΔΙ ΣΟΤ ΚΟΟΒΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΠΓΓΜ... 2 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ... 2 ΜΔΙΟΝΟΣΙΚΑ ΜΜΔ ΣΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ. ΟΙ ΠΔΡΙΠΣΩΔΙ ΣΟΤ ΚΟΟΒΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΠΓΓΜ.... 2 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ... 2 ΘΔΩΡΗΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ... 4 1.Λεηηνπξγίεο κεηνλνηηθώλ- ΜΜΔ Πνιπεζληθή Γεκόζηα θαίξα.... 4 2. Υαξαθηεξηζηηθά θαη Πξνβιήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σν ηειεπηθνηλσληαθό πξόηππν Gigabit Home Networking (G.hn) θαη ε εθαξκνγή ηνπ ζηελ Διιάδα Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Νηθόιανπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΒΔΛΣΗΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΠΛΟΗΟΤ ΣΖΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11 ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11 ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΚΑΗ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΠΡΟΟΥΖ! Ζ απξόζθνπηε δηαθίλεζε ηνπ παξόληνο ππνδείγκαηνο ζηνπο ππόινηπνπο ζπκθνηηεηέο ζαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ρνιή Οηθνλνκηθώλ θαη Πνιηηηθώλ Δπηζηεκώλ Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γεκόζηαο Γηνίθεζεο ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH Νίθνο Κνπηζηαξάο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Κπξηάθν

Διαβάστε περισσότερα

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο:

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: 3ν Λχθεην Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: Γηαλλίθνπ Ραθαέια Α2 Καινλφκνπ Έξε Α2 Καιιηηζνπλάθε Μαξηάλλα Α2 Μηραιηνχ

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη

Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη Γηπισκαηηθή εξγαζία ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαηκεκαηηθνύ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ (ΜΒΑ) 2009 Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ψστρός Πόλεμος και ηα αίηια ηης γερμανικής διτοηόμηζης, 1945-1949.

Ο Ψστρός Πόλεμος και ηα αίηια ηης γερμανικής διτοηόμηζης, 1945-1949. Γεκήηξεο Κ. Απνζηνιόπνπινο Ο Ψστρός Πόλεμος και ηα αίηια ηης γερμανικής διτοηόμηζης, 1945-1949. Ειζαγφγή Πξηλ αθόκε ηειεηώζεη ν Γεύηεξνο Παγθόζκηνο Πόιεκνο θαη κε αλακελόκελε ηελ ήηηα ηεο Γεξκαλίαο, νη

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Αλαθάιπςε ηνπ ξαδηoθώλνπ Ο Γνπιηέικν Μαξθόλη ε (25 απξηιίνπ1874-20 Ηνπιίνπ 1937) ήηαλ ηηαιόο εθεπξέηεο, γλσζηόο σο ν παηέξαο ηεο εθπνκπήο ξαδηνθπκάησλ ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ Π.Μ.. ΣΜΗΜΑΣΟ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ

ΠΑΝΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ Π.Μ.. ΣΜΗΜΑΣΟ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ Π.Μ.. ΣΜΗΜΑΣΟ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ Ακαδημαϊκό έτος 2007-2008 «Η εθαρμογή ηης θεφρίας ηοσ Alfred Thayer Mahan ζηη νασηική ζηραηηγική ηφν Ηνφμένφν

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2 ο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Η Κρίση ως Ευκαιρία για Αφύπνιση ΕΚΕ : Πολυτέλεια η Αναγκαιότητα;» Χορηγός Λευκώματος 26/04/2012 ΑΘήνα Τα τελευταία χρόνια σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε ένα ευρύ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΤΠΟ ΗΩΑΝΝΟΤ Α. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟΤ ΔΗΑΓΩΓΖ Πξηλ από επηά ρξόληα ζην Ζξάθιεην ηεο Κξήηεο θαη ζηνπο ρώξνπο δηδαζθαιίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, εηειεύηεζαλ θαηά θνβεξό θαη

Διαβάστε περισσότερα

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Ειέλε Γαγάηζε 1, Ειηζάβεη Καξαγηάλλε 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ 09, Π.Μ.. Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαρείξηζε,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε ΠΔΡΙΛΗΦΗ Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε πξνέθηαζε ηνπ αλζξώπηλνπ ρεξηνύ. Αληηπξνζσπεύνπλ ηελ θνηλσληθή ζέζε, ην είδνο ηεο εξγαζίαο αιιά θαη ηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΠΑΣΡΑ, 2014 Πεπιεσόμενα ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Δηζαγσγή......3 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο...5

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗΛΗΑ Γ.Α.ΓΡΑΣΟΤ ΣΖΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΣΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ «ΑΛΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΝΑΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΖ» ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΓΔΝΗΓΟΤ 3-4-14. Ζ Διιελόθηεηε Ναπηηιία

ΟΜΗΛΗΑ Γ.Α.ΓΡΑΣΟΤ ΣΖΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΣΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ «ΑΛΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΝΑΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΖ» ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΓΔΝΗΓΟΤ 3-4-14. Ζ Διιελόθηεηε Ναπηηιία ΟΜΗΛΗΑ Γ.Α.ΓΡΑΣΟΤ ΣΖΝ ΖΜΔΡΗΓΑ ΣΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ «ΑΛΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΝΑΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΟΖ» ΗΓΡΤΜΑ ΔΤΓΔΝΗΓΟΤ 3-4-14 Ζ Διιελόθηεηε Ναπηηιία «Ζ Ναπηηιία ε Διιεληθή είλαη ππεξαλάπηπθηνο, θαη αγσλίδεηαη λα ρσξέζε εηο ηα πιαίζηα

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη εβαζκηώηαηε Μεηξνπνιίηε Γεκεηξηάδνο θ. Ιγλάηηε, Θα ήζεια ζεξκόηαηα λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηελ επγεληθή όζν θαη ηηκεηηθή πξόζθιεζε ζαο λα έιζσ ζε απηή ηε ζπλάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS 3.1. ρεδηαζκόο Γηαλνκήο Σν ζύζηεκα δηαλνκήο, κε αιιειεμαξηώκελεο ζπληζηώζεο δηαδηθαζίεο, ηηο κεηαθνξέο, ηηο πξνκήζεηεο, ην κάξθεηηλγθ θηι, έρεη ζθνπό ηελ

Διαβάστε περισσότερα

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ ΜΗΝΙΑΙΟ ΓΔΛΣΙΟ Απριλίοσ 2010 Οκάδα Ννηην-αλαηνιηθήο Δπξώπεο 1 ΜΗΝΙΑΙΟ ΓΔΛΣΙΟ ΟΜΑΓΑ ΔΡΔΤΝΑ ΝΟΣΙΟΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΔΤΡΩΠΗ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Η κεηαξξύζκηζε ηνπ ηνπξθηθνύ πληάγκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Γεξαζηκίδεο Αιέμαλδξνο Διεπζεξίνπ Γεώξγηνο ειίδα 1 από 76 1. ΓΔΝΗΚΑ ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Περιεχόμενα 1. 1 ΠΔΡΊΛΖΦΖ ΠΣΤΥΗΑΚΉ 1. 2 ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 1. 3 ΚΟΠΟ ΔΡΓΑΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚ Ο ΠΡΟΓΡΑ Μ ΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔ ΑΛΗΑ «Φ ΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗ Ζ» Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020 Δπιτειρησιακό Πρόγραμμα Περιυέρειας Θεσσαλίας «ΦΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ» Ινστιτούτο Έρεσνας και Σετνολογίας Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ»

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΥΟΛΗ: ΥΗΜΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΣΜΗΜΑ: ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΜΔ ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό

ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ. Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΛΟΦΟΤ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟ ΑΡΥΟΝΣΟΥΩΡΙ ΣΗ ΛΕΜΕΟΤ Δπηκειήζεθε από ηοσς: Άθε Θενδώξνπ, Φηιόινγν Υξήζην Πνπγηνύθθα, Ηζηνξηθό ΑΤΓΟΤΣΟ 2009 1 1. ΘΔΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΙΓΡΤΗ 1.1. Η ζέζε Σν ρσξηό Λόθνπ αλήθεη ζηελ επαξρία Λεκεζνύ,

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΙΥΤΟ Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Νηθεθόξνο Γ.

Διαβάστε περισσότερα