Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ε Ι Α Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Η Κ Α Ι Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α. Γειώζεηο ηνπ έιιελα 1 Τπνπξγνύ Πεξηβάιινληνο, ΔΔ-Ρωζίαο ζηνλ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ε Ι Α Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Η Κ Α Ι Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α. Γειώζεηο ηνπ έιιελα 1 Τπνπξγνύ Πεξηβάιινληνο, ΔΔ-Ρωζίαο ζηνλ"

Transcript

1 Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ε Ι Α Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Η Κ Α Ι Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ Ε Τ Χ Ο 4 1 Ι Α Ν Ο Τ Α Ρ Ι Ο Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σ Ε Τ Χ Ο Τ : Γειώζεηο ηνπ έιιελα 1 Τπνπξγνύ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο θ. Γηάλλε Μαληάηε ζηε 8 ε ζπλεδξίαζε ηνπ Μόληκνπ πκβνπιίνπ Δηαηξηθήο ρέζεο ΔΔ-Ρωζίαο ζηνλ πλέληεπμε ηνπ Τπνπξγνύ Δλέξγεηαο, Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνύ ηεο Κύπξνπ ζην νιιαλδηθό ηειενπηηθό O Πξόεδξνο ηεο Βνπιγαξίαο γηα ζέκαηα ελέξγεηαο. ΟMόληκνο Αληηπξόζωπνο ηεο Ρωζίαο ζηελ ΔΔ γηα ηνλ αγωγό Η εθεκεξίδα Νεδαβηζίκαγηα γηα ηα ελεξγεηαθά απνζέκαηα ηεο Καζπίαο EURACTIV: Διιάδα- Βνπιγαξία/Δλεξγεηαθή πνιηηηθή. ΒΟΤΛΓΑΡΙΑ: TAP- 9 Τπνγξαθή ζπκθωλίαο θαηαζθεπήο ηνπ δηαζπλ-.agence Europe: Διιεληθή Πξνεδξία / Δλέξγεηα. Δθζεζε δηαθπβεξλεηηθήο επηηξνπήο ηωλ ΗΔ γηα ηελ θιηκαηηθή αιιαγή. Σ ν έ ξ γν «SOUT H STREAM» γίλεηαη όιν θαη πην αλαγθαίν. EURACTIV: Δλέξγεηα Διιάδα-ΔΔ- 15 Γειώζεηο ηνπ έιιελα Τπνπξγνύ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο θ. Γηάλλε Μαληάηε ζηε 8 ε ζπλεδξίαζε ηνπ Μόληκνπ πκβνπιίνπ Δηαηξηθήο ρέζεο ΔΔ-Ρωζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο. Μεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηώλ ηνπ Μνλίκνπ πκβνπιίνπ Δηαηξηθήο ρέζεο ΔΔ Ρσζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο Δλέξγεηαο (17/1), ν έιιελαο Τπνπξγόο Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο θ. Γηάλλεο Μαληάηεο, δήισζε ζηνπο έιιελεο αληαπνθξηηέο: «Tα ζέκαηα ηεο Δλέξγεηαο πνπ ζπδεηήζακε ζήκεξα, κπνξώ λα πσ, όηη πξνσζήζεθαλ πεξηζζόηεξν από ό,ηη πεξηκέλακε. Ζηαλ κία πνιύ δεκηνπξγηθή ζπδήηεζε από ηελ δηθή κνπ πιεπξά, σο πξνεδξεύνληνο θαη από ηελ πιεπξά ηνπ Δπηηξόπνπ θ. Δηηηλγθεξ, θαζώο θαη από ηελ πιεπξά ηνπ ππνπξγνύ ηεο Ρσζίαο θ. Νόβαθ. Πξέπεη λα ζαο πσ, όηη αλαπηύρζεθαλ όια ηα ζέκαηα πνπ καο απαζρνινύλ δηκεξώο, από ηα δεηήκαηα ηεο ελεξγεηαθήο αζθάιεηαο ηεο Δπξώπεο θαη ηεο αζθάιηζεο ηεο αληίζηνηρεο δήηεζεο από ηελ πιεπξά ησλ παξαγσγώλ, ην δήηεκα ηνπ ζπληνληζκνύ ησλ νκάδσλ εξγαζίαο ζε ζέκαηα ειεθηξηζκνύ, ζε ζέκαηα θπζηθνύ αεξίνπ θαη ππξεληθήο ελέξγεηαο. Αζθαιώο ηα δεηήκαηα πνπ αλαδείμακε εκείο σο Πξνεδξία, έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ ελεξγεηαθή απνδνηηθόηεηα θαη ηελ εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο, έλα δήηεκα ζην νπνίν ππήξμε θνηλή ζπκθσλία, ήηαλ, όηη ζα πξέπεη λα ιεθζεί πξόλνηα, ώζηε δηαξθώο λα αλαβαζκίδνληαη θαη λα εθκνληεξλίδνληαη ηα δίθηπα κεηαθνξάο ελεξγεηαθώλ αγαζώλ θαη ζε απηήλ ηελ θαηεύζπλζε κάιηζηα, νη λέεο ηερλνινγίεο θαη ε θαηλνηνκία κπνξνύλ λα παίμνπλ έλα πνιύ ζπνπδαίν ξόιν. πκθσλήζεθε λα ππάξμνπλ θνηλέο πξσηνβνπιίεο, από ηελ πιεπξά ηόζν ηεο Ρσζίαο όζν θαη ηεο Δλσζεο θαη ζην ηέινο απνθαζίζηεθε, όηη ε ππνγξαθή ησλ ζπκπεξαζκάησλ ησλ θεηκέλσλ εξγαζίαο είλαη κία θαιή βάζε, έηζη ώζηε πνιύ πην γξήγνξα λα πξνσζεζνύλ νη δηκεξείο ζρέζεηο αλάκεζα ζηελ Δλσζε θαη ηε Ρσζία. Δγηλε απόιπηα ζαθέο, όηη απηή ε ζηξαηεγηθή ζπλεξγαζία πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηα δύν κέξε κπνξεί θαη πξέπεη λα ζπλερηζηεί. Τπάξρνπλ αζθαιώο πνιιά δεηήκαηα πνπ πξέπεη λα επηιπζνύλ, όκσο ζεσξώ, πσο ην θαιό θιίκα πνπ ππήξμε είλαη έλα θαιόο νησλόο ηνπ ηη κπνξεί λα γίλεη θαη ζην κέιινλ. Δκείο από ηελ πιεπξά καο, σο Πξνεδξία, δειώζακε ηελ πιήξε δηαζεζηκόηεηά καο λα ζηεξίμνπκε απνιύησο απηήλ ηελ πξσηνβνπιία, δηόηη πηζηεύνπκε, όηη κπνξεί θαη πξέπεη θαη λα επηηαρπλζεί, αιιά θαη λα δηεπξπλζεί ε ζπλεξγαζία απηή θαη αζθαιώο απηό έγηλε ζεηηθά απνδεθηό θαη από ηελ πιεπξά ηνπ Δπηηξόπνπ θαη από ηελ πιεπξά ηνπ ππνπξγνύ. Δίρα ζηε ζπλέρεηα κία δηκεξή ζπλάληεζε γλσξηκίαο κε ηνλ ππνπξγό Δλέξγεηαο ηεο Ρσζίαο, ηνλ θ. Νόβαθ, ηνλ νπνίνλ πξνζθάιεζα λα επηζθεθζεί ηελ Διιάδα, ην επόκελν ρξνληθό δηάζηεκα. Ο ίδηνο κάιηζηα κε πξνζθάιεζε λα παξεπξεζώ ζηα δύν πνιύ κεγάια παγθόζκηα ζπλέδξηα, πνπ νξγαλώλνληαη εδώ ζηε Μόζρα, Ηνύλην θαη Μάην, αλαθνξηθά κε ην πεηξέιαην θαη ην θπζηθό αέξην, πνπ είλαη πνιύ ζεκαληηθά γεγνλόηα θαη δεζκεύηεθα, αλ ην επηηξέςεη ν ρξόλνο κνπ, λα ζπκκεηάζρσ θαη σο ρώξα θαη σο Πξνεδξία θαη κάιηζηα ζην ηέινο ηεο ζπδήηεζεο, ε νπνία έγηλε ζε πνιύ θαιό θιίκα, ν Ρώζνο ππνπξγόο κνπ είπε, όηη, εξρόκελνο από ηελ Αζήλα, έθεξα εδώ ζηελ παγσκέλε

2 ελίδα 2 Μόζρα ηνλ ήιην, ν νπνίνο έρεη κεηώζεη ηηο ζεξκνθξαζίεο θαη θάλεη αθόκε θαιύηεξε ηελ θαζεκεξηλή δηαβίσζε ησλ πνιηηώλ ηεο Μόζραο. Γεκνζηνγξάθνο : Κύξηε ππνπξγέ, ζηελ ειηαθή ηερλνινγία είλαη γλσζηό, όηη εκείο θαηαιαβαίλνπκε. Με ηελ ειιελν-ξσζηθή ελεξγεηαθή ζπλεξγαζία ηη κπνξνύκε λα πνύκε;zεη; Πξέπεη λα ζαο πσ όηη ζηελ πξόηππε απηή ζπλάληεζε, πνπ ήηαλ κία ζπλάληεζε γλσξηκίαο, είλαη ε ακνηβαία επηζπκία θαη ησλ δύν πιεπξώλ, ε εηαηξηθή ελεξγεηαθή ζπλεξγαζία πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηελ Διιάδα θαη ηε Ρσζία αιιά θαη νη ακνηβαία επσθειείο ζρέζεηο, κπνξεί θαη πξέπεη λα ζπλερίζνπλ λα ππάξρνπλ. Οηαλ απηά ζπλδεζνύλ κε ηηο καθξνρξόληεο ζρέζεηο θηιίαο, είλαη ην πνιύ θαιό ππόβαζξν λα ζπλερίζνπκε αθόκε ζεηηθόηεξα ζην κέιινλ. Δθθξάδεηαη πάλησο θαη από ηηο δύν πιεπξέο ε δηάζεζε λα πξνρσξήζνπκε αθόκε πην δεκηνπξγηθά. Μάιηζηα, απνθαζίζακε ζηελ επόκελε ζπλάληεζε εξγαζίαο, αλάκεζα ζηελ ειιεληθή θαη ηε ξσζηθή νκάδα εξγαζίαο, πνπ ζα γίλεη γηα ηα ελεξγεηαθά ζέκαηα, κε ηελ πξνεδξία ηνπ Διιελα ππνπξγηθνύ Γξακκαηέα Δλέξγεηαο, λα πξνρσξήζνπκε ηα δεηήκαηα αθόκα.» ηην ιζηοζελίδα ηοσ σποσργείοσ Ενέργειας ηης Ρωζίας (17/1) αναρηήθηκε ζτεηικά ζύνηομη ανακοίνωζη, ζσνοδεσόμενη από ζτεηικό θωηογραθικό σλικό. Όπως αναθέρεηαι ζηην α- νακοίνωζη : «Πξαγκαηνπνηήζεθε ε 8ε ζπλεδξίαζε ηνπ Μόληκνπ πκβνπιίνπ Δηαηξηθήο ρέζεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο-Ρσζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο, πξηλ από ηελ νπνία, ν Ρώζνο ππνπξγόο Δλέξγεηαο θ. Alexander Novak είρε θαη ηδίαλ ζπλάληεζε κε ηνλ Δπξσπαίν Δπίηξνπν γηα ηελ Δλέξγεηα θ. Gunther Oettinger. Οη πιεπξέο ππέγξαςαλ κηα ζπλνπηηθή έθζεζε, ζρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα ησλ θνηλώλ εξγαζηώλ ην 2013, ζεκεηώλνληαο ηελ πξόνδν ζηελ αλάπηπμε ηεο ζπλεξγαζίαο. Οη θθ. Alexander Novak θαη Guenther Oettinger ζπδήηεζαλ επίζεο ηξέρνληα ζέκαηα ηεο ζπλεξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ θαη ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Ο θ. Oettinger ελεκέξσζε ηνλ επηθεθαιήο ηνπ Τπνπξγείνπ Δλέξγεηαο ηεο Ρσζίαο, γηα ηελ πινπνίεζε εζσηεξηθώλ δηαδηθαζηώλ, ζύκθσλα κε ηελ απόθαζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ζρεηηθά κε ηηο εμαηξέζεηο ηνπ έξγνπ OPAL, ελώ ζπκθσλήζεθε λα ζπζηαζεί κηα νκάδα εξγαζίαο, πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηήζεη όια ηα λνκηθά θαη ηερληθά δεηήκαηα, πνπ ζρεηίδνληαη κε ην έξγν ηνπ αγσγνύ «South Stream». Μεηά ηε ζπλεδξίαζε ηνπ Μόληκνπ πκβνπιίνπ Δηαηξηθήο ρέζεο, ν θ. Alexander Novak ζπλαληήζεθε κε ηνλ έιιελα Τπνπξγό Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο θ. Γηάλλε Μαληάηε. Δμάιινπ, ζύκθσλα κε ηειεγξάθεκα ηνπ πξαθηνξείνπ εηδήζεσλ Ηληεξθάμ (17/1), ν Ρώζνο πθππνπξγόο Δλέξγεηαο θ. Αnatoly Yanovsky, δήισζε, πσο ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ελδέρεηαη λα εγθξίλεη παξεθθιίζεηο από ην Σξίην Δλεξγεηαθό Παθέην γηα ηνλ αγσγό θπζηθνύ αεξίνπ OPAL, ν νπνίνο ηξνθνδνηείηαη από ηνλ αγσγό «Nord Stream», ζηα ηέιε ηνπ Ηαλνπαξίνπ ή αξρέο Φεβξνπαξίνπ. (Πεγή :ΓΣΔ Μόζραο.)

3 Σ Ε Τ Χ Ο 4 1 ελίδα 3 πλέληεπμε ηνπ Τπνπξγνύ Δλέξγεηαο, Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνύ ηεο Κύπξνπ ζην νιιαλδηθό ηειενπηηθό θαλάιη RTL7. Ο Τπνπξγόο Δλέξγεηαο, Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνύ ηεο θππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, θ. Γηώξγνο Λαθθνηξύπεο, ζην πιαίζην ηεο επίζθεςήο ηνπ ζηελ Οιιαλδία, παξερώξεζε (21/1), ζπλέληεπμε ζην ηειενπηηθό θαλάιη RTL7 θαη ζπγθεθξηκέλα ζην ηειενπηηθό πξόγξακκα «Toekomstmakers». Σν πξόγξακκα απηό δίλεη έκθαζε ζηελ νηθνλνκία, ηελ θαηλνηνκία θαη ηελ επηρεηξεκαηηθόηεηα θαη ε ζπλέληεπμε πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ RAI ζην Άκζηεξληακ, όπνπ έιαβε ρώξα ε εηήζηα ζπλάληεζε ησλ κειώλ ηνπ Big Improvement Day (BID) (ηαθηηθό εηήζην ζπλέδξην ζην νπνίν ζπκκεηέρνπλ πςειόβαζκνη θξαηηθνί αμησκαηνύρνη θαη επηρεηξεκαηίεο). Ζ παξνπζηάζηξηα ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηά ηελ πξνζθώλεζή ηεο ζηνλ θύπξην Τπνπξγό αλέθεξε κεηαμύ άιισλ όηη πξηλ από δύν ρξόληα βξέζεθε νηθόπεδν κε πινύζηα θνηηάζκαηα θπζηθνύ αεξίνπ ζε απόζηαζε 150 ρηι από ηηο θππξηαθέο αθηέο θαη όηη ν Τπνπξγόο επηζπκεί λα πξνζειθύζεη εηαηξείεο πνπ ελδηαθέξνληαη λα βνεζήζνπλ ζηελ εμόξπμε ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ. Κπξηόηεξα ζεκεία ηεο ζπλέληεπμεο: Δξ: ε πνην κέγεζνο είλαη νη πνζόηεηεο θνηηαζκάησλ ζην ελ ιόγσ νηθόπεδν; Τπνπξγόο: Έρνπκε ηώξα πεξίπνπ 141,5 δηο θπβηθά κέηξα θπζηθό αέξην. Ζ Κύπξνο γηα ηηο εζσηεξηθέο αλάγθεο ηεο ρξεηάδεηαη 14 δηο θπβηθά κέηξα γηα ηα επόκελα 20 ρξόληα. Δ- πνκέλσο κηιάκε γηα κεγάιεο πνζόηεηεο απνζεκάησλ θπζηθνύ αεξίνπ, από ην νπνίν νη κεγαιύηεξεο πνζόηεηεο πξννξίδνληαη γηα εμαγσγή. Δίλαη ην ηξίην κεγαιύηεξν νηθόπεδν πνπ εληνπίζηεθε ζηελ πεξηνρή ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ. Δξ: Πόηε αλακέλεηαη όηη ζα κπνξέζεηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην θπζηθό αέξην ζηελ Κύπξν θαη λα ην εμάγεηε; Τπνπξγόο: Μειεηνύκε ηώξα ηηο πξννπηηθέο εθκεηάιιεπζεο ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ. Δίλαη θαη έλαο από ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο επηζθεθηήθακε ηελ Οιιαλδία, θαζώο ε ρώξα δηαζέηεη κεγάιε εκπεηξνγλσκνζύλε ζηελ εμόξπμε θπζηθνύ αεξίνπ ζηε ζάιαζζα θαη επηζπκνύκε λα κάζνπκε από εζάο, αθνύ ε Κύπξνο κόιηο ηώξα μεθηλάεη ζηνλ ηνκέα απηό. Έηζη κειεηνύκε ηηο πξννπηηθέο πνπ έρνπκε θαη θπξίσο ζηνλ ηνκέα ηεο πγξνπνίεζεο ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ θαη ηε κεηαθνξά ηνπ ζηηο ρώξεο όπνπ ππάξρεη δήηεζε. Δξ: Από ό,ηη άθνπζα είραηε ζπλάληεζε θαη κε ηνλ θ. Kamp ρζεο. Τπνπξγόο: Δίρακε κία εμαηξεηηθή ζπλάληεζε κε ηνλ Τπνπξγό Οηθνλνκίαο, αληαιιάμακε απόςεηο, όρη κόλν γηα λα επσθειεζνύκε από ηελ εκπεηξνγλσκνζύλε ηεο Οιιαλδίαο αιιά θαη γηα λα πξνζειθύζνπκε δπλεηηθνύο Οιιαλδνύο επελδπηέο ζε όιν ην θάζκα ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αθνξνύλ ηνπο ηνκείο ηνπ πεηξειαίνπ θαη ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ. Δξ.: Γηα πνηέο επθαηξίεο επελδύζεσλ κηιάκε, δηόηη ππάξρνπλ ήδε ακεξηθάληθεο, ηηαιηθέο θαη γαιιηθέο πεηξειατθέο εηαηξείεο πνπ πξόθεηηαη λα εθκεηαιιεπηνύλ ην θπζηθό αέξην. Τπνπξγόο: Έρνπκε ήδε δώζεη άδεηεο κέρξη ηώξα γηα ηα 6 από ηα 13 νηθόπεδα. Γύν ζηε γαιιηθή Total, ηξείο ζηελ ηηαιηθή ENI θαη κία ζηελ ακεξηθαληθή Noble. Έηζη ππάξρνπλ α- θόκε πνιιέο επθαηξίεο ζηνλ ηνκέα upstream. Όκσο θαζώο πξνζπαζνύκε λα εθκεηαιιεπηνύκε θαη λα αλαπηύμνπκε ηα νηθόπεδά καο ζα ππάξμνπλ επθαηξίεο θαη ζηνλ ηνκέα midstream. Δξ: Γηα πνηνύο ηνκείο κηιάκε ζηελ πξάμε;

4 ελίδα 4 Τπνπξγόο: Πξαθηηθά κηιάκε γηα κία εηαηξεία LNG ή γηα ηελ εγθαηάζηαζε ππνζαιάζζησλ αγσγώλ ή αλάινγα κε ην ηη ζα απνθαζίζνπκε γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ πεγώλ ελέξγεηαο. Αιιά ππάξρνπλ θαη επθαηξίεο ζηνλ ηνκέα downstream. Πξνβιέπνπκε όηη ε Κύπξνο ζύληνκα ζα εμάγεη θπζηθό αέξην, θαζώο ππάξρεη κεγάιε δήηεζε ζηελ Δπξώπε. Από ό,ηη έρνπκε θαηαιάβεη θαη ε Οιιαλδία ζα είλαη κία από ηηο ρώξεο πνπ ζα εηζάγεη θπζηθό αέξην ζηα επόκελα δέθα ρξόληα. Δξ.: Πνηα είλαη ε γλώκε ησλ Δπξσπαίσλ γηα όιν απηό, θαζώο πέξπζη ππήξμε ε δηαδηθαζία ηνπ bail-out Τπνπξγόο: Μάιινλ ελλνείηαη ην bail-in Δξ.: Ναη, ππνζηεξίδνπλ επνκέλσο ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ; Τπνπξγόο: Πάξα πνιύ, θαζώο έρνπκε θάπνηα projects θνηλνύ ελδηαθέξνληνο, ηα ν- πνία έρνπλ εγθξηζεί από ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή αθξηβώο γηα λα ππνζηεξίμνπλ ηελ αλάπηπμε ηεο δηθήο καο βηνκεραλίαο πεηξειαίνπ θαη θπζηθνύ αεξίνπ. Όπσο θαηαιαβαίλεηε βξηζθόκαζηε αθόκε ζε αξρηθό ζηάδην, αιιά ε Δπξσπατθή Έλσζε άξρηζε λα ππνινγίδεη ηα νηθόπεδα ζηελ πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ θαη ηδηαίηεξα ζηελ Κύπξν σο επξσπατθέο πεγέο ελέξγεηαο. Δξ.: Τπάξρεη βέβαηα θαη ν γεσπνιηηηθόο παξάγνληαο, θαζώο ε Ρσζία έξρεηαη ζηε πξία ιόγσ ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ πνπ ππάξρεη εθεί Τπνπξγόο: Πξάγκαηη θάλνπλ θάπνηεο θηλήζεηο. Δξ.: Καη εκείο δελ ζέινπκε λα εμαξηόκαζηε απόιπηα από ηε Ρσζία. Τπνπξγόο: Ζ ΔΔ πξνζπαζεί λα επεθηείλεη ηηο δηθέο ηεο πεγέο ελέξγεηαο, έηζη ώζηε λα είλαη ιηγόηεξν εμαξηεκέλε από άιιεο ρώξεο. Καη ζεσξνύκε όηη ζε απηό ην ζέκα ε Κύπξνο κπνξεί λα παίμεη απηό ην ξόιν ηα επόκελα ρξόληα. Δξ.: Καη πόηε αλακέλεηε όηη ζα κπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ην θπζηθό αέξην; Γύξσ ζην 2020; Τπνπξγόο: Πξάγκαηη από ηηο ππάξρνπζεο κειέηεο ππνινγίδεηαη γύξσ ζην Πξνθαλώο ππάξρνπλ αξθεηνί αζηάζκεηνη παξάγνληεο θαη έηζη απηή ε εκεξνκελία δελ κπνξεί λα είλαη ηειηθή. Αιιά απηό γηα ην νπνίν κπνξώ λα πσ κε βεβαηόηεηα είλαη όηη ην 2014 ζα είλαη ζε ζε θάζε πεξίπησζε κία ρξνληά εθηεηακέλσλ εξεπλώλ θαη από ηηο έμη εηαηξείεο. Αλακέλνπκε όηη ζύληνκα ζα έρνπκε πνιύ πεξηζζόηεξεο αλαθαιύςεηο. Δξ.: Δίραηε ζπλνκηιίεο κε ηνλ θ. Kamp. Πνην ήηαλ ην απνηέιεζκα; Τπνπξγόο: Μεηά ηε ζπλάληεζε κε ηνλ θ. Kamp, ην Τπνπξγείν είρε θαλνλίζεη γηα εκάο αξθεηέο παξνπζηάζεηο. Πξώηα απ όια γηα λα δνύκε πώο είλαη νξγαλσκέλνο ν ηνκέαο, πώο ε Κπβέξλεζε επηβιέπεη ηνλ ηνκέα απηό θαη ηε ζύλδεζε κε ηνλ επηρεηξεκαηηθό θόζκν. Καη ζπκθσλήζακε κε ην Τπνπξγείν όηη ζα ζπλερίζνπκε ηηο επαθέο. Πξνθαλώο ππάξρνπλ πνιιά πνπ πξέπεη λα γίλνπλ θαη πξνζβιέπνπκε ζηελ νιιαλδηθή εκπεηξνγλσκνζύλε. Δξ.: Τπάξρνπλ όκσο επθαηξίεο γηα ηηο επηρεηξήζεηο; Τπνπξγόο: Πνιιέο. Ήδε είρακε ζπλνκηιίεο κε αξθεηέο εηαηξείεο. Καη ζήκεξα ειπίδνπκε λα θάλνπκε ηελ παξνπζίαζή καο ζε κεγάιν αθξναηήξην. Διπίδνπκε όηη ζα κπνξέζνπκε λα πξνζειθύζνπκε νιιαλδηθέο επελδύζεηο ζηελ Κύπξν.» (Πεγή : ΓΣΔ Υάγεο.)

5 ελίδα 5 O Πξόεδξνο ηεο Βνπιγαξίαο γηα ζέκαηα ελέξγεηαο. «ύκθσλα κε ηελ εθεκεξίδα TRUD, ζηελ ρζεζηλή νκηιία ηνπ (20/1) κε αθνξκή ηα δύν ρξόληα ηεο ζεηείαο ηνπ, ν Πξόεδξνο ηεο Βνπιγαξίαο, θ. Ρόζελ Πιεβλειίεθ, αλαθέξζεθε, κεηαμύ άιισλ, θαη ζε ζέκαηα ελέξγεηαο, επηζεκαίλνληαο όηη εξγάδεηαη εληαηηθά γηα ηελ δηαθνξνπνίεζε ησλ πεγώλ θαη δηαδξνκώλ ελέξγεηαο πξνο ηε Βνπιγαξία, κέζσ θαηαζθεπήο δηαζπλδεηήξησλ αγσγώλ κε ηηο γεηηνληθέο ρώξεο θαη εμόξπμεο αεξίνπ από ίδηεο πεγέο. Όπσο ζεκείσζε ν θ. Πιεβλειίεθ : «ηξαηεγηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ Βνπιγαξία, είλαη ν δηαζπλδεηήξηνο αγσγόο αεξίνπ κε ηελ Διιάδα, πνπ ζα ζπλδέεη ηε ρώξα κε ηνλ αγσγό ΣΑΡ, από ηνλ νπνίν ζα πξνκεζεύεηαη αδέξηθν αέξην ε Δπξώπε». Ο Πξόεδξνο ηεο Βνπιγαξίαο δήισζε, επίζεο, όηη ζηεξίδεη ηελ θαηαζθεπή ηνπ αγσγνύ αεξίνπ South Stream «αξθεί ε θαηαζθεπή ηνπ λα ηεξεί ηελ επξσπατθή λνκνζεζία θαη λα πξαγκαηνπνηεζεί ζύκθσλα κε ηνπο επξσπατθνύο θαλόλεο θαη κε βάζε ηηο ηηκέο ηεο αγνξάο». Σέινο, ηόληζε όηη «ε Βνπιγαξία ελίζρπζε ηηο ζρέζεηο ηεο κε ηηο ρώξεο ησλ Βαιθαλίσλ πνπ πνηέ δελ ήηαλ θαιύηεξεο, νύηε νη πξννπηηθέο αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο ήηαλ πην ζεηηθέο από ό,ηη ζήκεξα. Ζ ιήςε εκεξνκελίαο έλαξμεο εληαμηαθώλ δηαπξαγκαηεύζεσλ ηεο εξβίαο κε ηελ ΔΔ είλαη ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ εηξήλε θαη ηελ επεκεξία ησλ Βαιθαλίσλ.» Ο Πρόεδρος ηης Βοσλγαρίας, κ. Ρόζεν Πλεβνελίεθ, (Πεγή : ΓΣΔ όθηαο.)

6 ελίδα 6 Ο Mόληκνο Aληηπξόζωπνο ηεο Ρωζίαο ζηελ ΔΔ γηα ηνλ αγωγό SOUTH STREAM. ««Oη δηαθπβεξλεηηθέο ζπκθσλίεο κεηαμύ ηεο Ρσζίαο θαη ησλ ζπκκεηερνπζώλ ρσξώλ ζηνλ South Stream ζα νξηζηηθνπνηεζνύλ κε ηε δηακεζνιάβεζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο κέρξη ην 2016». Απηό δήισζε ζε ξώζνπο δεκνζηνγξάθνπο, ζύκθσλα κε ηειεγξάθεκα ηνπ ΗΣΑΡ-ΣΑ από ηηο Βξπμέιιεο, ν Mόληκνο Aληηπξόζσπνο ηεο Ρσζίαο ζηελ ΔΔ θ. Βιαληίκξ Σζηδόθ, παξακνλέο ηεο 32εο ζπλόδνπ θνξπθήο ΔΔ Ρσζίαο, ε νπνία ζα δηεμαρζεί ζηηο Βξπμέιιεο ζηηο 28 Ηαλνπαξίνπ, ζεκεηώλνληαο, όηη «γηα ην ζθνπό απηό έρεη ήδε δεκηνπξγήζεη κηα δηαθπβεξλεηηθή νκάδα εξγαζίαο κε επηθεθαιήο ηνλ Τθππνπξγό Δλέξγεηαο θ. Αλαηόιη Γηαλόθζθη θαη ηνλ επηθεθαιήο ηεο Γεληθήο Γηεύζπλζεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ ελεξγεία θ. Νηνκηλίθ Ρηζηόξη. Τπελζπκίδνληαο ηε ζύλαςε δηαθξαηηθώλ ζπκθσληώλ, από ην 2008, κεηαμύ Ρσζίαο, εξβίαο θαη έμη ρσξώλ κειώλ ηεο ΔΔ (Βνπιγαξία, Οπγγαξία, Διιάδα, ινβελία, Κξναηία θαη Απζηξία), από ην έδαθνο ησλ νπνίσλ ζα δηέιζεη ν αγσγόο, ν θ. Σζηδόθ πξόζζεζε: «Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή γηα αξθεηά κεγάιν δηάζηεκα πξνζπνηήζεθε όηη έθαλε ζαλ λα κελ έρεη αθνύζεη ηίπνηα γηα ηνλ South Stream. ηε ζπλέρεηα, ζε θάπνην ζεκείν, έρνληαο ιάβεη από ηηο ελ ιόγσ ρώξεο αληίγξαθα απηώλ ησλ ζπκθσληώλ, ε Δπηηξνπή δήισζε, όηη δελ πιεξνύλ ηα πξόηππα ηνπ Σξίηνπ Δλεξγεηαθνύ Παθέην ηεο ΔΔ θαη πξέπεη λα θαηαγγειζνύλ ή λα αλαδηακνξθσζνύλ, κε απνηέιεζκα, νη έμη απηέο ρώξεο λα δεηήζνπλ από θνηλνύ από ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή λα αλαιάβεη ηηο δηαπξαγκαηεύζεηο κε ηε Ρσζία, ην νπνίν θαη ζπκθώλεζε λα θάλεη ν Δπίηξνπνο Δλέξγεηαο ηεο ΔΔ θ. Γθίληεξ Δηηηλγθεξ». «Ωζηόζν, έρνπκε αθόκε ρξόλν γηα ηελ εμεύξεζε ιύζεο, θαζώο ν αγσγόο ζα θαηαζθεπαζηεί κέρξη ην 2016», ζεκείσζε ν ξώζνο ΜΑ, ππνγξακκίδνληαο, όηη «ζηελ πξαγκαηηθόηεηα, ε θαηάζηαζε απηή επηβεβαηώλεη ην γεγνλόο, όηη ην Σξίην Δλεξγεηαθό Παθέην είλαη κηα ζειηά ζην ιαηκό γηα ηνλ ελεξγεηαθό επξσπατθό ηνκέα», ελώ πξόζζεζε, πσο «δελ είλαη ηπραίν, όηη κεγάιεο ελεξγεηαθέο εηαηξείεο ηεο ΔΔ, δεδνκέλνπ, όηη ηα ελεξγεηαθά έξγα είλαη κεγάιεο θιίκαθαο, θάλνπλ ό,ηη είλαη δπλαηόλ γηα ηελ απόζπξζή ηνπο από απηό ην ζύζηεκα». Δπαλαιακβάλνληαο ηε ζέζε ηεο Ρσζίαο, όηη «ν South Stream θαη άιια δηαζπλνξηαθά έξγα ελέξγεηαο, δελ εκπίπηνπλ ζην πιαίζην ηνπ Σξίηνπ Δλεξγεηαθνύ Παθέηνπ», ν θ. Βιαληίκηξ Σζηδόθ, επεζήκαλε πσο «ε Ρσζία θαη ε ΔΔ ήηαλ ζε ζέζε, ζην ηέινο ηνπ 2012, λα α- παιείςνπλ ηηο δηαθσλίεο ζρεηηθά κε ηηο εμαηξέζεηο από ην ηξίην ελεξγεηαθό παθέην γηα ηνλ αγσγό OPAL, ην δίθηπν δηαλνκήο θπζηθνύ αεξίνπ ζηε Γεξκαλία, ην νπνίν εθάπηεηαη κε ηνλ αγσγό North Stream».» Ο Mόληκος Aλτηπρόσωπος τες Ρωσίας στελ ΕΕ θ. Βιαλτίκρ Τσηδόυ, Βιαλτίκρ Τσηδόυ : «στελ πραγκατηθότετα, ε θατάστασε αστή επηβεβαηώλεη το γεγολός, ότη το Τρίτο Ελεργεηαθό Παθέτο είλαη κηα ζειηά στο ιαηκό γηα τολ ελεργεηαθό εσρωπαϊθό τοκέα» (Πεγή : ΓΣΔ Μόζραο.)

7 Σ Ε Τ Χ Ο 4 1 ελίδα 7 Η εθεκεξίδα Νεδαβηζίκαγηα γηα ηα ελεξγεηαθά απνζέκαηα ηεο Καζπίαο «Ζ εθεκεξίδα Νεδαβίζηκαγηα δεκνζηεύεη (14/1) άξζξν κε ηίηιν «Σν ελεξγεηαθό παηρλίδη ηεο Καζπίαο» θαη ππόηηηιν «Ζ πεξηνρή ηεο Κάζπηαο δηαηεξεί ηε ζέζε ηνπ παγθόζκηνπ απνζεκαηηθνύ ησλ θνηηαζκάησλ πδξνγνλαλζξάθσλ». Σν δεκνζίεπκα αλαθέξεηαη ζηελ ππνγξαθή, ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2013 ζην Αδεξκπατηδάλ, ηεο ζπκθσλίαο γηα αλάπηπμε ησλ θνηηαζκάησλ πδξνγνλαλζξάθσλ ηνπ αρ Νηελίδ θαη ηελ θαηαζθεπή ηνπ Τπεξαδξηαηηθνύ αγσγνύ θπζηθνύ αεξίνπ, κέζσ ηνπ νπνίνπ, ην θπζηθό αέξην ζα παξέρεηαη ζηελ Δπξώπε. Οπσο ζεκεηώλεηαη ζρεηηθά ε ζπκθσλία απηή ραξαθηεξίζζεθε σο «ζπκβόιαην ηνπ αηώλα». Ζ εθεκεξίδα επηζεκαίλεη, όηη «νη ζπκθσλίεο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ θνηηαζκάησλ πδξνγνλαλζξάθσλ θαη ηελ θαηαζθεπή λέσλ αγσγώλ επηβεβαηώλνπλ ην γεγνλόο, όηη ε πεξηνρή ηεο Καζπίαο θαη πάλσ απ 'όια νη ελεξγεηαθνί πόξνη ηεο εμαθνινπζνύλ λα βξίζθνληαη ζην θέληξν πξνζνρήο ησλ θξαηώλ ηεο Καζπίαο θαη άιισλ ρσξώλ. Ωζηόζν, ε απμεκέλε πξνζνρή ζηα θνηηάζκαηα πδξνγνλαλζξάθσλ ηεο Καζπίαο, ζηελ πξώηε δεθαεηία ηνπ εηθνζηνύ πξώηνπ αηώλα, είρε σο βάζε ηηο πιεξνθνξίεο γηα ηελ εμάληιεζε ησλ θνηηαζκάησλ πεηξειαίνπ ζηε Βόξεηα Θάιαζζα θαη εληζρύζεθε κε ηελ αληηπαξάζεζε κεηαμύ Δπξώπεο θαη Ηξάλ, ην νπνίν απνθιείζηεθε από ηε ζπδήηεζε θαη ηελ πινπνίεζε πνιιώλ ζρεδίσλ, γηα ηελ εμόξπμε θαη κεηαθνξά πεηξειαίνπ θαη θπζηθνύ αεξίνπ. Πξόζθαηα, ζύκθσλα κε ηα λέα δεδνκέλα γηα ηε Βόξεηα Θάιαζζα θαη ηελ αιιαγή ηεο θαηάζηαζεο γύξσ από ην Ηξάλ, ππάξρνπλ ιηγόηεξνη ιόγνη γηα λα ζεσξείηαη ε πεξηνρή ηεο Καζπίαο σο έλαο λένο «πηζαλόο εγέηεο» ζηελ εμόξπμε ησλ θνηηαζκάησλ πδξνγνλαλζξάθσλ θαη ηελ πξνκήζεηα ηνπο ζηελ παγθόζκηα αγνξά.» Ζ ίδηα εθεκεξίδα, ζε άιιν άξζξν ηεο κε ηίηιν: «Ζ Δπξώπε ζα εηζάγεη θπζηθό αέξην από ην Αδεξκπατηδάλ ην 2019», αλαθέξεηαη ζε επίζεκν έγγξαθν ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ζύκθσλα κε ην νπνίν, «νη επξσπαίνη θαηαλαισηέο ζα έρνπλ θπζηθό αέξην από ην Αδεξκπατηδάλ, ζην ηέινο ηνπ Ο Νόηηνο Γηάδξνκνο θπζηθνύ αεξίνπ, πνπ ζα παξαθάκπηεη ηε Ρσζία, ζα ζπκπεξηιακβάλεη ηνλ αγσγό TANAP,-δηέξρεηαη κέζσ ηεο Σνπξθίαο-θαη ηνλ TAP ν νπνίνο ζα δηέξρεηαη κέζσ ηεο Διιάδαο θαη ηεο Αιβαλίαο, πξνο ηελ Ηηαιία. Οη πειάηεο θπζηθνύ αεξίνπ είλαη εηαηξείεο ζηελ Ηηαιία θαη ηελ Διιάδα, ρσξίο λα παξαθάκπηεηαη ε Βνπιγαξία, θαζώο ζύκθσλα κε ηα ζρέδηα απνθαζίζηεθε λα ζπλδεζνύλ ηα ζπζηήκαηα ζσιελώζεσλ κε ηελ Διιάδα. Γηα ην ζθνπό απηό, ππεγξάθε Μλεκόλην πλαληίιεςεο θαη πλεξγαζίαο κεηαμύ ηεο θνηλνπξαμίαο TAP θαη ηεο εηαηξείαο ΗCGB, πνπ αζρνιείηαη κε ηελ αλάπηπμε, ηε ρξεκαηνδόηεζε θαη ηελ θαηαζθεπή ηνπ αγσγνύ πνπ ζπλδέεη Διιάδα θαη Βνπιγαξία. Οη εξγαζίεο γηα ην έξγν ζα αξρίζνπλ θέηνο θαη ηα έμνδα, πνπ αλέξρνληαη ζην πνζό ησλ 160 εθ. επξώ, ζα εμνθιεζνύλ ζε κεγάιν βαζκό από ρξεκαηννηθνλνκηθέο ξνέο από ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα Αλαζπγθξόηεζεο θαη Αλάπηπμεο. Ζ ζύλδεζε ηνπ αγσγνύ Διιάδα-Βνπιγαξία, πξνγξακκαηίδεηαη λα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία ην 2016, ελώ ζύκθσλα κε επξσπατθέο πεγέο, απηό ζα επηηξέςεη ζηε Βνπιγαξία, ε νπνία εμαξηάηαη ζρεδόλ θαηά 100% από ηηο ξσζηθέο πξνκήζεηεο θπζηθνύ αεξίνπ, λα έρεη κηα ελαιιαθηηθή πεγή ελέξγεηαο.με ηελ έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ αγσγνύ, ε όθηα ειπίδεη λα εληζρύζεη όρη κόλν ηελ ελεξγεηαθή ηεο αζθάιεηα, αιιά θαη λα γίλεη κηα ρώξα δηέιεπζεο γηα ηελ πξνκήζεηα θπζηθνύ αεξίνπ 3-5 δηζ. θπβηθώλ κέηξσλ εηεζίσο, γηα ηελ πεξηνρή ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξώπεο», θαηαιήγεη ην δεκνζίεπκα ηεο εθεκεξίδαο.» (Πεγή : ΓΣΔ Μόζραο.)

8 ελίδα 8 EURACTIV: Διιάδα-Βνπιγαξία/Δλεξγεηαθή πνιηηηθή. «Ο ηζηνρώξνο πιεξνθόξεζεο γηα ηελ Δπξσπαηθή Δλσζε (EurActiv) δεκνζηεύεη (7/1) άξζξν κε ηίηιν «Φπζηθό αέξην από ην Αδεξκπατηδάλ ζηε Βνπιγαξία κέζσ δηαζύλδεζεο». ην άξζξν γίλεηαη αλαθνξά ζηελ ππνγξαθή ζπκθσλίαο κεηαμύ ηεο εηαηξείαο δηαρείξηζεο ηνπ αγσγνύ θπζηθνύ αεξίνπ TAP (Trans Adriatic Pipeline) θαη ηεο εηαηξείαο ICGB (Interconnector Greece Bulgaria) γηα ηε κεηαθνξά θπζηθνύ αεξίνπ από ην Αδεξκπατηδάλ ζηε Βνπιγαξία θαη ηελ ελεξγεηαθή απεμάξηεζε ηεο Βνπιγαξίαο από ηε Ρσζία. ύκθσλα κε Γειηίν Σύπνπ ηεο TAP, νη δύν πιεπξέο πξνηίζεληαη λα δεκηνπξγήζνπλ έλα ζεκείν δηαζύλδεζεο ζηελ πεξηνρή ηεο Κνκνηελήο. Σν δεκνζίεπκα θηινμελεί ηηο δειώζεηο ηνπ θ. Lutz Landwehr, εκπνξηθνύ δηεπζπληή ηεο TAP θαη αλαθέξεη όηη ε εηαηξεία επηθξνηεί ηε ζπκθσλία σο κία επθαηξία γηα άκεζε κεηαθνξά θπζηθνύ αεξίνπ από ηελ Καζπία ζηε Βνπιγαξία θαη σο εθ ηνύηνπ γηα εμάιεηςε κνλνπσιίνπ ζηε κεηαθνξά ελέξγεηαο ζηε ρώξα θαζώο θαη ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξώπεο. Σν ίδην δεκνζίεπκα επηζεκαίλεη ηε ζύλδεζε ηνπ ειιεληθνύ δηθηύνπ θπζηθνύ αεξίνπ ζηελ Κνκνηελή κε ην αληίζηνηρν ηεο Βνπιγαξίαο ζηε ηάξα Εαγόξα θαη αλαθέξεηαη ζε δεκνζηεύκαηα ηνπ βνπιγαξηθνύ Σύπνπ γηα ρξεκαηνδόηεζε ηνπ ICGB ύςνπο 160 εθαηνκκπξίσλ επξώ από ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα γηα Αλαζπγθξόηεζε θαη Αλάπηπμε. Ζ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηώλ ηνπ ICGB αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί ην Ζ Βνπιγαξία-ζύκθσλα κε ην δεκνζίεπκα-,πξνηηκνύζε ηελ θαηαζθεπή ηνπ αγσγνύ Nabucco θαη ηε κεηαθνξά θπζηθνύ αεξίνπ από ην Αδεξκπατηδάλ ζηε Βνπιγαξία κέζσ Σνπξθίαο θαη ε επηινγή ηνπ αγσγνύ TAP πξνθάιεζε απνγνήηεπζε ζηε όθηα, σζηόζν ε εηαηξεία TAP έρεη επαλεηιεκκέλα επηβεβαηώζεη όηη κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ εμάιεηςε κνλνπσιίνπ ζηε κεηαθνξά θπζηθνύ αεξίνπ ζηε Βνπιγαξία.» Ο εκπορηθός Δηεσζσλτής τες TAP θ. Lutz Landwehr (Πεγή :ΓΣΔ Βξπμειιώλ.)

9 Σ Ε Τ Χ Ο 4 1 ελίδα 9 ΒΟΤΛΓΑΡΙΑ: TAP-Τπνγξαθή ζπκθωλίαο θαηαζθεπήο ηνπ δηαζπλδεηήξηνπ αγωγνύ. «Σν πξαθηνξείν εηδήζεσλ FO- CUS, αλαδεκνζηεύεη (7/1) άξζξν ηνπ EurAktiv, ζύκθσλα κε ην νπνίν «ε εηαηξεία Trans Adriatic Pipeline AG (TAP) θαη ε Interconnector Greece-Bulgaria ICGB), ππέγξαςαλ ζπκθσλία κε ηελ ν- πνία ζέηνπλ ηηο βάζεηο γηα ηε ζύλδεζε ησλ δύν έξγσλ θαη ηελ παξνρή θπζηθνύ αεξίνπ από ην Αδεξκπατηδάλ ζηε Βνπιγαξία, κηα ρώξα πνπ εμαξηάηαη ζρεδόλ 100% από ηε Ρσζία γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηεο ζε θπζηθό αέξην. ύκθσλα κε δειηίν Σύπνπ πνπ εμέδσζε ε TAP, νη δύν πιεπξέο ζα ζπλεξγαζηνύλ ώζηε λα ππάξμεη ε δπλαηόηεηα θαηαζθεπήο ελόο ζεκείνπ δηαζύλδεζεο ζηελ πεξηνρή ηεο Κνκνηελήο. Απηό ζα επηηξέςεη ηε δηνρέηεπζε θπζηθνύ αεξίνπ ζην βνπιγαξηθό δίθηπν, αιιά θαη πεξαηηέξσ ζηελ πεξηθέξεηα ηεο λνηηναλαηνιηθήο Δπξώπεο. Ο θ. Λνύηο Λάληβεξ, εκπνξηθόο δηεπζπληήο ηεο TAP, δήισζε όηη ε εηαηξεία ηνπ ραηξεηίδεη ηελ ελ ιόγσ ζπκθσλία θαη ηε ζεσξεί σο επθαηξία λα κεηαθεξζεί θπζηθό αέξην από ηελ Καζπία ζηε Βνπιγαξία, θάηη πνπ ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ παξόρσλ ελέξγεηαο θαη ηε βειηίσζε ζην ζέκαηα α- ζθάιεηαο ζηελ ελεξγεηαθή ηξνθνδνζία ηεο ρώξαο θαη ηεο επξύηεξεο πεξηθέξεηαο ηεο λνηηναλαηνιηθήο Δπξώπεο. Μεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζπκθσλίαο, ε TAP θαη ε ICGB, ε εηαηξεία πνπ έρεη αλαιάβεη ηνλ ζρεδηαδόκελν δηαζπλδεηήξην αγσγό κεηαμύ Διιάδαο θαη Βνπιγαξίαο, ζα μεθηλήζνπλ ηε ζπλεξγαζία ηνπο πνπ ζα ζηνρεύεη ζηελ θαηαλόεζε ησλ ηερληθώλ απαηηήζεσλ θάζε έξγνπ, ζηελ αληαιιαγή απόςεσλ ζρεηηθά κε ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο ή άιια δεηήκαηα πνπ αθνξνύλ ε επεξεάδνπλ ηελ πινπνίεζε ηνπ θάζε έξγνπ. Οη δηαδηθαζίεο γηα ην δηαγσληζκό θαηαζθεπήο ηνπ αγσγνύ TAP πνπ ζα κεηαθέξεη θπζηθό αέξην ζηελ Δπξώπε από ηελ πεξηνρή ηεο Καζπίαο κέζσ Σνπξθίαο, επηηαρύλνληαη γηα λα πξαγκαηνπνηεζνύλ εληόο ηνπ 2014, ελόςεη ηεο έλαξμεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ πνπ έρεη πξνγξακκαηηζηεί γηα ην 2015.»» ΒΟΤΛΓΑΡΙΑ: Παξάηαζε ηνπ ρξόλνπ ιεηηνπξγίαο ηωλ αληηδξαζηήξωλ 5 θαη 6 ηνπ Κνδινληνύη. «Όπσο κεηέδσζε (7/1) ην πξαθηνξείν εηδήζεσλ NOVINITE, ζύκθσλα κε ηε γαιιν-ξσζηθή θνηλνπξαμία πνπ έρεη αλαιάβεη ηελ αμηνιόγεζε ησλ κνλάδσλ ηνπ Κνδινληνύη, ε εθκεηάιιεπζε ησλ αληηδξαζηήξσλ 5 θαη 6 κπνξεί λα παξαηαζεί γηα 20 ρξόληα. ύκθσλα κε ηνπο αλαιπηέο ηεο Electricité de France θαη ηεο Concern Rosenergoatom, νη κνλάδεο ηνπ Κνδινληνύη πνπ παξάγνπλ ελέξγεηα 1000 MW, κπνξνύλ λα ιεηηνπξγνύλ επί ηνπιάρηζηνλ 20 ρξόληα θαη ζηε ζπλέρεηα πηζαλώο γηα άιια 10 ρξόληα, δήισζε ν δηεπζύλσλ ζύκβνπινο ηνπ ππξεληθνύ ζηαζκνύ Κνδινληνύη, θ. Η- βάλ Γθέλνθ. Ζ δηνίθεζε ηνπ ππξεληθνύ ζηαζκνύ ππέβαιε ζηηο 20 Γεθεκβξίνπ πξνο ηε Ρπζκηζηηθή Αξρή Ππξεληθήο Δλέξγεηαο, πξνπαξαζθεπαζηηθό πξόγξακκα γηα ηελ επηκήθπλζε ηεο δηάξθεηαο δσήο ησλ δύν αληηδξαζηήξσλ. Ζ άδεηα εθκεηάιιεπζεο ηεο κνλάδαο 5 ιήγεη ην 2017 θαη ηεο κνλάδαο 6 ην 2019.» (Πεγή : ΓΣΔ όθηαο.)

10 ελίδα 10 Agence Europe: Διιεληθή Πξνεδξία / Δλέξγεηα. Γεκνζίεπκα ζην έληππν επξσπατθήο ελεκέξσζεο Agence Europe (10/1) κε ηίηιν «Δλέξγεηα: ε πξνηεξαηόηεηα ηεο ειιεληθήο Πξνεδξίαο γηα εληαία εζσηεξηθή αγνξά», αλαθέξεη όηη : «ε Αζήλα δίλεη έκθαζε ζηελ εμσηεξηθή δηάζηαζε ηεο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο θαη θπξίσο ζηε ζπλεξγαζία κε ηελ πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ. ηνλ ελεξγεηαθό ηνκέα νη πξνηεξαηόηεηεο ηεο ειιεληθήο Πξνεδξίαο θαζνξίδνληαη ζε κεγάιν βαζκό από δύν εκεξνκελίεο-θιεηδηά γηα ηελ εμέιημε ηεο θνηλήο επξσπατθήο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο, ην 2014 πνπ απνηειεί έηνο νινθιήξσζεο ηεο εζσηεξηθήο ελεξγεηαθήο αγνξάο θαη ην 2015 πνπ απνηειεί θαηαιεθηηθή πξνζεζκία κεηά ηελ νπνία θαλέλα θξάηνο-κέινο δε ζα κπνξεί λα κείλεη εθηόο επξσπατθνύ δηθηύνπ αεξίνπ θαη ειεθηξηζκνύ. Ζ πξόνδνο ζηνπο δύν ζηόρνπο ζα εμεηαζηεί ζην πκβνύιην Δλέξγεηαο ζην Λνπμεκβνύξγν ζηηο 12 Ηνπλίνπ.» Σν δεκνζίεπκα επηζεκαίλεη ηελ επζπγξάκκηζε ηεο πξνηεξαηόηεηαο ηεο Αζήλαο γηα εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο εζσηεξηθήο ελεξγεηαθήο αγνξάο κε ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ Δπξσπατθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Φεβξνπαξίνπ 2011 θαη ηνπ Μάξηηνπ ην πιαίζην απηό, ε ειιεληθή Πξνεδξία επηρεηξεί λα εζηηάζεη ζηα δηθαηώκαηα ηνπ θαηαλαισηή ηνλίδνληαο ηηο πξσηνβνπιίεο πνπ ζηνρεύνπλ ζηελ θαηεύζπλζε απηή, θαζώο θαη ζηελ ζηήξημε ησλ αζζελέζηεξσλ πνιηηώλ. Ζ Πξνεδξία πηζηεύεη όηη ε βειηίσζε ηεο επάξθεηαο ελέξγεηαο είλαη ν απνηειεζκαηηθόηεξνο ηξόπνο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ελεξγεηαθήο πελίαο. Ωο πξνο ην ζηόρν ηνπ 2015, ν νπνίνο αθνξά ηε ζύλδεζε ησλ αγνξώλ, ε ειιεληθή Πξνεδξία πηζηεύεη όηη ρξεηάδεηαη «κηα ζπλερήο πνιηηηθή ώζεζε» γηα λα επηβεβαησζεί ε ηήξεζε ηεο πξνζεζκίαο, θαζώο θαη όηη εθαξκόδνληαη ηα ζρέδηα θνηλνύ ελδηαθέξνληνο. Δπηπιένλ, ε Πξνεδξία ζα επηδηώμεη λα πξνσζήζεη ηελ ελεξγεηαθή θαη θιηκαηηθή πνιηηηθή ηεο Δ.Δ πνπ ζηνρεύεη πέξα από ην Σν πκβνύιην Δλέξγεηαο ζηηο 4 Μαξηίνπ ζα πηνζεηήζεη ζπκπεξάζκαηα κε βάζε ηε αλαθνίλσζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. Πξηλ ηε δηεζλή ζπκθσλία γηα ηελ θιηκαηηθή αιιαγή πνπ αλακέλεηαη ην 2015, ε ειιεληθή Πξνεδξία πξνηίζεηαη λα βνεζήζεη ηελ Δ.Δ. ζηε δηαηύπσζε κηαο μεθάζαξεο ζέζεο, «ε νπνία ζα επηβεβαηώζεη ηελ ηθαλόηεηα ηεο Δ.Δ. λα αζρνιείηαη ελεξγά κε ηνπο εηαίξνπο ηεο θαη λα αλαιάβεη έλαλ εμέρνληα θαη ε- πνηθνδνκεηηθό ξόιν». Ζ Αζήλα ππόζρεηαη κία ξεαιηζηηθή αληηκεηώπηζε γηα ηνλ θαζνξηζκό ηνπ ηύπνπ, ηεο θύζεο θαη ηνπ επηπέδνπ ησλ ζηόρσλ ηνπ 2030 πνπ ζα επηηξέςεη ζηελ Δ.Δ. λα πεηύρεη ηνπο καθξνπξόζεζκνπο ζηόρνπο ηεο, ιακβάλνληαο ππ όςηλ ηελ θξίζε, ηηο δηαθνξεηηθέο δπλαηόηεηεο ησλ κειώλ ηεο, ηηο αλεζπρίεο ησλ λνηθνθπξηώλ γηα νηθνλνκηθά πξνζηηή ελέξγεηα θαη ηελ αληαγσληζηηθόηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ. Ωο πξνο ηελ ελεξγεηαθή αζθάιεηα, ε ειιεληθή Πξνεδξία εηνηκάδεη δηάινγν γηα ηε δηαθνξνπνίεζε θαη εμέιημε ησλ ππνδνκώλ, ην δηαζπλνξηαθό ε- κπόξην, θαη ηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ησλ αγνξώλ ηεο Δ.Δ. Σα α- ληηθείκελα πνπ ρξήδνπλ έξεπλαο ζηελ πεξίπησζε απηή είλαη ε ζπκκεηνρή ησλ εγρώξησλ πεγώλ, ν ζπληνληζκόο ησλ εζληθώλ πνιηηηθώλ γηα δηαζθάιηζε πξνκεζεηώλ από ηξίηεο ρώξεο θαη ε αλάπηπμε ηνπ λόηηνπ δηαδξόκνπ κεηαθνξάο θπζηθνύ αεξίνπ. Ζ ειιεληθή Πξνεδξία ζα εζηηάζεη ζηελ επέθηαζε ηεο Δλεξγεηαθήο Κνηλόηεηαο βαδίδνληαο ζηα ρλάξηα ηεο ιηζνπαληθήο Πξνεδξίαο, θαζώο θαη ζηελ αλαζεώξεζε ηεο ζπλζήθεο πνπ ηε δεκηνύξγεζε, ε νπνία ιήγεη ην Σέινο, κεηά ην ππνπξγηθό ζπλέδξην ΔΔ-Ννηηναλαηνιηθήο Μεζνγείνπ γηα αζθαιή αλαδήηεζε πδξνγνλαλζξάθσλ, ηελ ππνπξγηθή ζπλάληεζε ηεο

11 ελίδα 11 Έλσζεο γηα ηε Μεζόγεην κε ζέκα ηελ ελέξγεηα θαη ην Μεζνγεηαθό Ζιηαθό ρέδην, ε ειιεληθή Πξνεδξία ζα επηδηώμεη ηελ αλαβάζκηζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ΔΔ θαη κεζνγεηαθώλ θξαηώλ ζε πςειόηεξν πνιηηηθό επίπεδν. Ζ Αζήλα επηζπκεί επίζεο ηελ πηνζέηεζε ζπκπεξαζκάησλ από ην πκβνύιην ζρεηηθά κε ηελ πεξηθεξεηαθή ελεξγεηαθή ζπλεξγαζία, θαζώο θαη γηα ηηο ζρέζεηο ηεο Δ.Δ. κε δηεζλείο νξγαληζκνύο θαη ρώξεο- πξνκεζεπηέο, θαηαλαισηέο θαη δηαθνκηζηέο. Ωο πξνο ην λνκνζεηηθό έξγν, ην δεκνζίεπκα αλαθέξεη όηη ε Πξνεδξία ζα εμεηάζεη κε ηα ζεζκηθά όξγαλα ηεο Δ.Δ. ην ελδερόκελν πνιηηηθήο ζπκθσλίαο ζην πκβνύιην ζρεηηθά κε ηα βηνθαύζηκα. Ζ ειιεληθή Πξνεδξία επηζπκεί επίζεο ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ ζρεηηθά κε ηελ αλακελόκελε πξόηαζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηα θξηηήξηα βησζηκόηεηαο αμηνπνίεζεο ζηεξεάο θαη αέξηαο βηνκάδαο.» (Πεγή : ΓΣΔ Βξπμειιώλ.)

12 Σ Ε Τ Χ Ο 4 1 ελίδα 12 Δθζεζε δηαθπβεξλεηηθήο επηηξνπήο ηωλ ΗΔ γηα ηελ θιηκαηηθή αιιαγή. «Νέεο πξνεηδνπνηήζεηο γηα ηνλ αληίθηππν ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ζηνλ πιαλήηε θαηαγξάθνληαη ζε ζρέδην έθζεζεο ηεο δηαθπβεξλεηηθήο επηηξνπήο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ γηα ηελ θιηκαηηθή αιιαγή πνπ δηέξξεπζε ζηα ΜΜΔ θαη βαζηθά ζηνηρεία ηνπ νπνίνπ επηζεκαίλνληαη ζε ξεπνξηάδ ησλ New York Times κε ηίηιν UN Says Lag in Confronting Climate Woes Will Be Costly (ζρέδην ηεο έθζεζεο έρεη εκεξνκελία 17/12/2013). ύκθσλα κε ην ζρέδην έθζεζεο ην νπνίν απνηειεί ην ηξίην θαη ηειεπηαίν κέξνο κείδνλνο έξεπλαο ηεο επηηξνπήο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ γηα ηελ θιηκαηηθή αιιαγή πνπ αλακέλεηαη λα δεκνζηνπνηεζεί ηνλ Απξίιην θαη εζηηάδεη ζε πνιηηηθέο γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηνπ θαηλνκέλνπ ε δηεζλήο θνηλόηεηα έρεη κέρξη ζηηγκήο απνηύρεη λα πεξηνξίζεη ηηο εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα θαη εάλ ε απνηπρία απηή ζπλερηζηεί γηα 15 αθόκα ρξόληα, ζα είλαη νπζηαζηηθά αδύλαην λα ιπζεί ην πξόβιεκα κε ηα ππάξρνληα ηερλνινγηθά κέζα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ έθζεζε επηζεκαίλεηαη όηη κηα ηέηνηα θαζπζηέξεζε, ζα αλαγθάζεη ηηο κειινληηθέο γεληέο λα αλαπηύμνπλ ηε δπλαηόηεηα λα απνξξνθνύλ ηα αέξηα πνπ πξνθαινύλ ην θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ από ηελ αηκόζθαηξα θαη λα ηα απνζεθεύνπλ ζην ππέδαθνο πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζνπλ ηε βησζηκόηεηα ηνπ πιαλήηε, σζηόζν δελ είλαη ζαθέο θαηά πόζν ζα ππάξμνπλ πνηέ νη απαηηνύκελεο ηερλνινγίεο ηέηνηαο θιίκαθαο νη νπνίεο αθόκα θαη αλ ππάξμνπλ ζα είλαη αζύιιεπηα αθξηβέο. ύκθσλα κε ηελ έθζεζε, ηα θξάηε ηεο δηεζλνύο θνηλόηεηαο εμαθνινπζνύλ λα επελδύνπλ πεξηζζόηεξν ζηα θαύζηκα πιηθά έλαληη ηεο θαζαξήο ελέξγεηαο θαη παξά ην γεγνλόο όηη ππάξρεη θάπνηα πξόνδνο ζε ηερλνινγίεο πνπ αθνξνύλ ηελ ειηαθή ή ηελ αηνιηθή ελέξγεηα, ε πξόνδνο απηή ζηελ νπζία εμνπδεηεξώλεηαη από ηελ αύμεζε ησλ εθπνκπώλ ξίπσλ ζηηο ηαρέσο αλαπηπζζόκελεο ρώξεο όπσο ε Κίλα. Δπηπιένλ, επηζεκαίλεηαη όηη ε ππξεληθή ελέξγεηα, κηα από ηηο πην ζεκαληηθέο πεγέο ελέξγεηεο ρακειώλ ξίπσλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, ππνρσξεί, κε ην ρξόλν, σο πνζνζηό ηνπ παγθόζκηνπ ελεξγεηαθνύ κίγκαηνο. Όζνλ αθνξά ηηο ΖΠΑ, ζηελ έθζεζε αλαθέξεηαη όηη νη εθπνκπέο ξίπσλ απμήζεθαλ ειαθξώο ην 2013, σζηόζν παξακέλνπλ ζε ρακειόηεξν επίπεδν από ηηο εθπνκπέο ξίπσλ ην 2005, ελώ επηζεκαίλεηαη όηη, παξά ηηο πξνζπάζεηεο ηεο θπβέξλεζεο Οκπάκα γηα ηελ επίηεπμε λέαο δηεζλνύο ζπκθσλίαο πνπ ζα αληηθαηαζηήζεη ην Πξσηόθνιιν ηνπ Κπόην, ππάξρνπλ αληηδξάζεηο ζηε Γεξνπζία, από Ρεπνπκπιηθαλνύο αιιά θαη Γεκνθξαηηθνύο γεξνπζηαζηέο, πνπ αλεζπρνύλ γηα πηζαλή δεκηά ζηελ ακεξηθαληθή νηθνλνκία από κηα ηέηνηα ζπλζήθε. Όζνλ αθνξά ηελ έθζεζε γηα ηελ θιηκαηηθή αιιαγή, ην πξώην κέξνο δεκνζηεύζεθε ηνλ επηέκβξην ηνπ 2013 κε βαζηθό εύξεκα όηη ε αλζξώπηλε δξαζηεξηόηεηα επζύλεηαη, θαηά θύξην ιόγν, γηα θιηκαηηθή αιιαγή, ην δεύηεξν αλακέλεηαη λα δεκνζηεπζεί ηνλ πξνζερή Μάξηην θαη λα πξνεηδνπνηεί γηα ηηο πηζαλέο ζπλέπεηεο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, αθόκα θαη ζηηο πξνκήζεηεο ηξνθίκσλ, θαη ην ηξίην κέξνο, κε ην νπνίν νινθιεξώλεηαη ε έθζεζε ησλ εηδηθώλ ηεο δηαθπβεξλεηηθήο επηηξνπήο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ, ζα δεκνζηεπζεί θαη παξνπζηαζζεί ηνλ Απξίιην ηνπ 2014 ζην Βεξνιίλν.» (Πεγή :ΓΣΔ Ν. Τόξθεο.)

13 ελίδα 13 Σν έξγν «SOUTH STREAM» γίλεηαη όιν θαη πην αλαγθαίν. «Οη δηαδειώζεηο ζηελ Οπθξαλία απεηινύλ ηηο πξνκήζεηεο ηνπ ξσζηθνύ θπζηθνύ αεξίνπ πξνο ηελ Δπξώπε», ζεκεηώλεη ε ε/θ Νεδαβηζίκαγηα ζε άξζξν ηεο πνπ δεκνζηεύεηαη κε ηνλ αλσηέξσ ηίηιν, κε αθνξκή ηηο δειώζεηο ηεο Τπεξεζίαο αζθαιείαο ηεο Οπθξαλίαο, πεξί απεηιώλ γηα δηαθνπή ησλ πδξνειεθηξηθώλ θαη ησλ ππξεληθώλ εξγνζηαζίσλ, γεγνλόο πνπ ζα επεξεάζεη ηηο πξνκήζεηεο ηνπ ξσζηθνύ θπζηθνύ αεξίνπ πξνο ηελ Δπξώπε, νη νπνίεο δελ κπνξνύλ λα αληηζηαζκηζζνύλ από ελαιιαθηηθέο δηαδξνκέο. ύκθσλα κε ηελ εθεκεξίδα, εκπεηξνγλώκνλεο πηζηεύνπλ, όηη ν θίλδπλνο ηεο δηαθνπήο ηεο δηακεηαθόκηζεο ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ κέζσ ηεο Οπθξαλίαο, κπνξεί λα επηηαρύλεη ηηο δηαπξαγκαηεύζεηο γηα ην «South Stream», ελώ άιινη εθηηκνύλ, όηη ζε πεξίπησζε θαηάιεςεο ηνπ νπθξαληθνύ ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ πξνο ηελ Δπξώπε, ην πξόβιεκα ηεο κε εθπιήξσζεο ησλ ζπκβαηηθώλ ππνρξεώζεσλ, ζα πξέπεη λα επηιύζεη ε Ρσζία θαη όρη θάπνηνο άιινο. «Ωζηόζν, κέρξη ζηηγκήο όια απηά είλαη θήκεο, δηόηη ε θαηάιεςε ηνπ αγσγνύ θπζηθνύ αεξίνπ είλαη έλα πνιύ ζεκαληηθό βήκα, ην νπνίν ε νπθξαληθή αληηπνιίηεπζε είλαη απίζαλν λα θάλεη, αιιά είλαη ζαθέο, όηη ζε πεξίπησζε πξνβιεκάησλ κε ηνλ εθνδηαζκό ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ πξνο ηελ Δπξώπε, δπζηπρώο, ε επξσπατθή θνηλόηεηα ζα θαηεγνξήζεη ηε Ρσζία, ζεκεηώλεη ν θνξπθαίνο εηδηθόο θ. Ρνπζηάκ Σαλθάγηεθ πξνζζέηνληαο, όηη «από ηελ άιιε πιεπξά, όηη θαη λα ιέλε ζηελ ΔΔ, νη απνθάζεηο ηεο Δπξώπεο δείρλνπλ, όηη ηα ελαιιαθηηθά ζρέδηα ηεο «Gazprom», όπσο ν αγσγόο «South Stream», εμαθνινπζνύλ λα είλαη γηα απηήλ πξνηεξαηόηεηα γη 'απηήλ θαη από απηή ηελ άπνςε, ε θαηάζηαζε ζηελ Οπθξαλία είλαη ππέξ ηνπ «South Stream». O Γηεπζπληήο ηνπ Δζληθνύ Ηλζηηηνύηνπ Δλέξγεηαο θ. εξγθέη Πξαβνζνύληνθ πηζηεύεη επίζεο, όηη ε επηδείλσζε ηεο θαηάζηαζεο ζηελ Οπθξαλία κπνξεί λα επηηαρύλεη ηελ αλάπηπμε άιισλ έξγσλ ηεο «Gazprom», θαζώο ε πνιηηηθή αζηάζεηα ζηελ Οπθξαλία ζα πξνθαιέζεη ηελ αλεζπρία ησλ αγνξαζηώλ ξσζηθνύ θπζηθνύ αεξίνπ, νη νπνίνη ζα ππνζηεξίμνπλ ηελ ηαρεία θαηαζθεπή ελαιιαθηηθώλ αγσγώλ θπζηθνύ αεξίνπ, αξρίδνληαο λα αζθνύλ πηέζεηο ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή», ελώ ν θ. Μηραήι Κξνπηίρηλ ηεο RusEnergy, εθηηκά, όηη ζε πεξίπησζε παξαβίαζεο ηεο νπθξαληθήο δηέιεπζεο, ε Ρσζία ζα βξεη άιινπο ηξόπνπο εθνδηαζκνύ κε θπζηθό αέξην. «Οη ηαξαρέο δελ είλαη ζε ζέζε λα αθπξώζνπλ ηηο δεζκεύζεηο ηεο Οπθξαλίαο, ζην πιαίζην ηεο ζύκβαζεο», εθηηκά από ηελ πιεπξά ηνπ ν θνξπθαίνο αλαιπηήο ηεο «Wild Bear Capital» θ. Βίθηνξ Nενπζηξόεθ, πξνζζέηνληαο σζηόζν, όηη αλ ε εμνπζία πεξηέιζεη ζε ρέξηα άιισλ, ηόηε κπνξεί λα δηαηαξαρζεί ζθνπίκσο ε δηακεηαθόκηζε ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ, πξνθεηκέλνπ λα δείμνπλ, όηη ε Οπθξαλία έγηλε πην αλεμάξηεηε. Ωζηόζν, ζηελ πξαγκαηηθόηεηα, γηα ηε Ρσζία, ε απώιεηα ηεο δηέιεπζεο κέζσ ηεο Οπθξαλίαο δελ είλαη ηόζν κεγάιν πξόβιεκα, δηόηη ε δπλακηθόηεηα ηνπ «Nord Stream» ε- πηηξέπεη ηελ ελαιιαθηηθή κέζνδνο, αλ θαη είλαη αθόκα πην αθξηβή. Σν κόλν πξόβιεκα γηα ηε Ρσζία είλαη λα εκπνδίζεη ηελ δηέιεπζε ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ ηνπ Αδεξκπατηδάλ θαη ηεο Κεληξηθήο Αζίαο πξνο ηελ Δπξώπε κέζσ ηεο Οπθξαλίαο». Aξζξν πνπ δεκνζηεύεηαη κε ηίηιν «ΥΩΡΗ ΠΑΡΑΥΩΡΖΔΗ» ζην

14 Σ Ε Τ Χ Ο 4 1 ελίδα 14 πεξηνδηθό «Δxpert on line», αλαθέξεη, όηη γύξσ από ηνλ αγσγό θπζηθνύ αεξίνπ «South Stream» νμύλεηαη κηα δηεζλήο ζύγθξνπζε, θαζώο, όπσο ζεκεηώλεηαη, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή, κέρξη πξόζθαηα πνιύ ςπρξή γηα απηό ην έξγν, μαθληθά άξρηζε λα ην πνιεκά αλνηρηά, κε ηνλ Δπίηξνπν Δ- λέξγεηαο ηεο ΔΔ θ. Γθίληεξ Δηηηλγθεξ λα απνζηέιιεη επηζηνιή πξνο ηνλ π- πνπξγό Δλέξγεηαο θ. Αιεμάληεξ Νόβαθ δεηώληαο λα επαλεμεηαζζνύλ όιεο νη δηαθπβεξλεηηθέο ζπκθσλίεο κε ηηο ρώξεο, κέζσ ησλ νπνίσλ δηέξρεηαη ν «South Stream». Δπίζεο γίλεηαη αλαθνξά ζηα ξσζηθά επηρεηξήκαηα, ηα νπνία, όπσο ζεκεηώλεηαη, νδήγεζαλ ηελ πξνεγνύκελε εβδνκάδα ζηηο ζπλνκηιίεο ηνπ Ρώζνπ ππνπξγνύ κε ηνλ Δπξσπαίν Δπίηξνπν ζηε Μόζρα, ρσξίο όκσο λα θαηαθέξεη λα ηνλ πείζεη. Καηά ηελ άπνςε ηνπ ζπγγξαθέα, ην όηη ε Δπξώπε δελ είλαη ζε ζέζε λα απνηξέςεη ηελ θαηαζθεπή ηνπ αγσγνύ «South Stream» αλαγλσξίδεηαη αθόκε θαη ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ε νπνία όκσο, όπσο ππνζηεξίδεη κπνξεί ζε κεγάιν βαζκό λα πεξηνξίζεη ηε ρξήζε ηνπ αγσγνύ, όπσο ζπλέβε θαη κε ηνπο αγσγνύο OPAL θαη NEL, νη νπνίνη αλήθνπλ ελ κέξεη ζηε Wingas, έλαλ από ηνπο κεγαιύηεξνπο πξνκεζεπηέο θπζηθνύ αεξίνπ ζηε Γεξκαλία, ε νπνία ειέγρεηαη από ηελ «Gazprom». ηε ζπλέρεηα θάλνληαο αλαθνξά ζηηο δειώζεηο ηνπ Δπξσπαίνπ Δ- πηηξόπνπ, όηη «απηόο ν αγσγόο είλαη έλα ζεκαληηθό κέξνο ηνπ επξσπατθνύ ελεξγεηαθνύ ζπζηήκαηνο θαη ε Δπηηξνπή δελ έρεη αληίξξεζε, αιιά α- πιά ζέιεη λα είλαη ζίγνπξε γηα ηε ζπκκόξθσζε κε ηνπο λόκνπο», εθθξάδεηαη ε εθηίκεζε, όηη απηέο ππνδεηθλύνπλ, πσο κεηά ηελ θαηάξξεπζε ηνπ έξγνπ «Nabucco», ε Δπξώπε δελ έρεη ελαιιαθηηθή ιύζε, αιιά δελ ζέιεη λα επηηξέςεη ζηε «Gazprom» λα ρξεζηκνπνηεί ηνλ αγσγό ζε πιήξε δπλακηθόηεηα ησλ 63 δηζ. θπβηθώλ κέηξσλ κόλνλ πξνο ην ζπκθέξνλ ηεο. ην άξζξν επηζεκαίλεηαη ε επηζπκία πέληε αζηαηηθώλ ρσξώλ λα εηζέιζνπλ ζηελ επξσπατθή αγνξά ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ, κε ηνλ εηαίξν ηεο RusEnergy, θ. Μηραήι Κξνπηίρηλ λα δειώλεη, όηη «από ηε ζηηγκή, πνπ μεθηλήζεη ην δεύηεξν ζηάδην ηνπ έξγνπ «Shah Deniz», ην Αδεξκπατηδάλ ζα κπνξεί λα πξνκεζεύεη ζηελ Δπξώπε ηνπιάρηζηνλ δέθα δηο θ.κ θπζηθνύ αεξίνπ εηεζίσο, ελώ άιια 10 δηο θ.κ ζα κπνξέζνπλ λα εμάγνπλ ην Ηζξαήι θαη ε Κύπξνο, κε ηελ αλάπηπμε ησλ θνηηαζκάησλ ζηε Μεζόγεην Θάιαζζα. θαη επηπιένλ έσο θαη 30 δηο θ.κ είλαη έηνηκν λα πξνκεζεύεη ην Ηξάθ». «Λακβάλνληαο ππόςε ηηο ηεξάζηηεο δπλαηόηεηεο ηνπ Σνπξθκεληζηάλ θαη ηνπ Ηξάλ, γίλεηαη ζαθέο, όηη ην ξσζηθό θπζηθό αέξην, πνπ κεηαθέξεηαη κέζσ ηνπ αγσγνύ «South Stream» ζα ράζεη ηελ αληαγσληζηηθόηεηα κε ηελ παξνπζία ησλ θζελώλ θαπζίκσλ από ηελ Αζία», ζεκεηώλεη ν ξώζνο εηδηθόο. Ωζηόζν, ην πξόβιεκα ηεο Δπξώπεο είλαη, όηη θαλέλαο άιινο εθηόο από ηε «Gazprom» δελ είλαη ζε ζέζε λα θαηαζθεπάζεη έλα ηζρπξό αγσγό θπζηθνύ αεξίνπ πξνο ηε Γύζε, αλαθέξεη ν θ. Υαδκπίεθ, ππνζηεξίδνληαο, όηη λαη κελ ην Αδεξκπατηδάλ έρεη δύν έξγα αγσγώλ κεηαθνξάο θπζηθνύ αεξίνπ πξνο ηελ Δπξώπε κέζσ Σνπξθίαο, αιιά είλαη ζαθέο, όηη, πξώηνλ, δελ κπνξεί λα θαηαζθεπάζεη δύν αγσγνύο ηαπηόρξνλα, θαη, δεύηεξνλ, νη δπλακηθόηεηέο ηνπο είλαη κηθξέο θαη θηάλνπλ κόλνλ ηα δηο θ.κ κέηξα εηεζίσο. Πξνθαλώο, ζηελ πεξίπησζε απηή, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζα επηηξέςεη ζηε «Gazprom» λα θαηαζθεπάζεη ην «South Stream» θαη, ζηε ζπλέρεηα, ζα πξνζπαζήζεη λα σζήζεη ηε ξσζηθή εηαηξεία λα βάιεη ην 50 % ηεο δπλακηθόηεηαο ζε αλνηρηό πιεηνδνηηθό δηαγσληζκό. Δίλαη ζαθέο, όηη ε «Gazprom» ην γλσξίδεη θαη, σο εθ ηνύηνπ, δελ θάλεη παξαρσξήζεηο. Κάλνληαο αλαθνξά ζηελ θίλεζε ηεο εξβίαο λα ρξήζεη ην έξγν ηνπ South Stream σο «εζληθό», κε απνηέιεζκα λα ην πάξεη από ην πεδίν εθαξκνγήο Ο Επίτροπος Ελέργεηας τες ΕΕ θ. Γθίλτερ Εττηλγθερ

15 ελίδα 15 ηνπ Σξίηνπ Δλεξγεηαθνύ παθέηνπ, ζεκεηώλεη, όηη αλ θαη νη ρώξεο κέιε ηεο ΔΔ θάλνπλ ην ίδην, ηόηε νη απαηηήζεηο ησλ ηξίησλ ζα εμαθαληζηνύλ από κόλεο ηνπο. Πξνζζέηεη δε, όηη αθόκα θαη αλ απηό δελ γίλεη, ε "Gazprom" έρεη άιιν έλα «παξαζπξάθη», λα πνπιήζεη ην 50 % ζηε Βάξλα ζε θάπνηα θηιηθή εηαηξεία θαη ηόηε ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή δελ ζα κπνξεί λα ην θαηαγγείιεη επηζήκσο. Ωζηόζν, αλεμάξηεηα από ηηο εμειίμεηο, ν «South Stream» ζα αξρίζεη λα ιεηηνπξγεί ζηα ηέιε ηνπ 2015 θαη κέρξη ην 2018 ζα είλαη ζε πιήξε δπλακηθόηεηα, ε νπνία, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ απνηειεζκαηηθή ρξήζε ηνπ «Nord Stream» ζα επηηξέςεη ζηε «Gazprom» λα εγθαηαιείςεη εληειώο ηε δηακεηαθόκηζε θπζηθνύ αεξίνπ κέζσ ηεο Οπθξαλίαο, ππνζηεξίδεη θαηαιήγνληαο ν θ. Υαδκπίεθ.» (Πεγή : ΓΣΔ Μόζραο.) EURACTIV: Διιάδα-ΔΔ-Δλέξγεηα. «Ο ηζηνρώξνο πιεξνθόξεζεο γηα ηελ Δπξσπαηθή Δλσζε (EurActiv) ζε δεκνζίεπκά ηνπ (13/1) κε ηίηιν «Ζ Διιάδα ηνλίδεη ην ξόιν ηεο σο ελεξγεηαθό θόκβν» ζεκεηώλεη ηε βνύιεζε ηεο Διιάδαο λα πξνσζήζεη ηε βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο αζθάιεηαο ζηελ Δπξώπε ησλ 28 θαη ηε ζηήξημε ζηελ πνιηηηθή ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο απέλαληη ζηε Gazprom. Σν δεκνζίεπκα θηινμελεί ηηο δειώζεηο ηνπ Τπνπξγνύ Δλέξγεηαο θ. Γηάλλε Μαληάηε, ν νπνίνο ηόληζε όηη «ν πξώηνο άμνλαο ηεο επξσπατθήο ελεξγεηαθήο αζθάιεηαο είλαη ε ζηήξημε ησλ πξσηνβνπιηώλ γηα ηελ δηαθνξνπνίεζε ζηελ πξνκήζεηα ελέξγεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ από ηελ Καζπία θαη ηεο ζηαδηαθήο πινπνίεζεο ηνπ Ννηίνπ Γηαδξόκνπ. Οη γξακκέο δηαζύλδεζεο γηα κεγάινπο αγσγνύο είλαη πςίζηεο ζεκαζίαο γηα ηελ ελεξγεηαθή αζθάιεηα ηεο Δπξώπεο. Ζ εηαηξεία ΣΑΡ θαη ε ICGB (ππεύζπλε γηα ηε γξακκή δηαζύλδεζεο Διιάδαο-Βνπιγαξίαο) εζράησο ππέγξαςαλ ζπκθσλία ζπλεξγαζίαο ζέηνληαο ηα ζεκέιηα γηα έιεπζε θπζηθνύ αεξίνπ από ην Αδεξκπατηδάλ ζηε Βνπιγαξία, ρώξα ε νπνία εηζάγεη θπζηθό αέξην ζρεδόλ εμ' νινθιήξνπ από ηε Ρσζία». Ο θ. Μαληάηεο αλαθέξεη ζρεηηθά κε ηε δεκηνπξγία θόκβνπ ζηελ Κνκνηελή όηη «νη γξακκέο δηαζύλδεζεο απνηεινύλ επηινγέο νη νπνίεο αληηθεηκεληθά εληζρύνπλ ηελ ελεξγεηαθή αζθάιεηα ηεο Δπξώπεο. Οζνλ αθνξά ζηνλ δεύηεξν άμνλα ηεο επξσπατθήο ελεξγεηαθήο αζθάιεηαο, θαη ηε δηεξεύλεζε γηα πεηξέιαην ζηελ Αλαηνιηθή Μεζόγεην, ζέισ λα ηνλίζσ ηελ άξηηα ζπλεξγαζία Διιάδαο, Κύπξνπ θαη Ηζξαήι, ε νπνία δηακνξθώλεη λέεο ζηξαηεγηθέο γηα ηελ πξνκήζεηα ελέξγεηαο ζηελ Δπξώπε θαη θνκίδεη έλα αηζηόδνμν κήλπκα». Ωο πξνο ηνλ ηξίην άμνλα, ηα ρέδηα Κνηλνύ Δλδηαθέξνληνο (PCI), ν θ. Μαληάηεο ζεκείσζε όηη «ην ζέκα απνηειεί πξνηεξαηόηεηα θαη πινπνηείηαη κέζσ ηεο θηινδνμίαο ηεο Διιάδαο λα απνηειέζεη ελεξγεηαθό θόκβν ζηελ επξύηεξε πεξηνρή. Διπίδνπκε όηη ε άηππε ζπλεδξίαζε ησλ Τπνπξγώλ Δλέξγεηαο ζα επηζεκάλεη όηη κία λέα πεγή πξνκήζεηαο ελέξγεηαο είλαη ππό δηακόξθσζε». (Πεγή :ΓΣΔ Βξπμειιώλ.) ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ & ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΞΩΣΔΡΗΚΟΤ Καιιηζέα, 10163, Αζήλα Σειέθσλν: Φαμ: Ζιεθηξνληθό ηαρπδξνκείν: Φξαγθνύδε 11 & Αι. Πάληνπ Σν πιηθό γηα ηε ζύληαμε ηνπ ελ ιόγσ Γειηίνπ πξνέξρεηαη από ηα Γξαθεία Σύπνπ θαη Δπηθνηλσλίαο Δμσηεξηθνύ (ΓΣΔ), Δπηκέιεηα:Κώζηαο Γηαλλαθόδεκν

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Η δηαζύλδεζε ησλ δηθηύσλ ελέξγεηαο εμεηάζζεθε ζηελ ύλνδν Κνξπθήο ζηηο Βξπμέιιεο.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Η δηαζύλδεζε ησλ δηθηύσλ ελέξγεηαο εμεηάζζεθε ζηελ ύλνδν Κνξπθήο ζηηο Βξπμέιιεο. 1 Μάιος 2013 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ & ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Η δηαζύλδεζε ησλ δηθηύσλ ελέξγεηαο εμεηάζζεθε ζηελ ύλνδν Κνξπθήο ζηηο Βξπμέιιεο. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η δηαζύλδεζε ησλ δηθηύσλ ελέξγεηαο εμεηάζζεθε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

πλεξγαζία Διιάδαο-Κύπξνπ-Ιζξαήι ζηνλ ηνκέα ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ (ΦΑ).

πλεξγαζία Διιάδαο-Κύπξνπ-Ιζξαήι ζηνλ ηνκέα ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ (ΦΑ). Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ε Ι Α Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Η Κ Α Ι Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ Ε Τ Χ Ο 4 3 Μ Α Ρ Σ Ι Ο 2 0 1 4 πλεξγαζία Διιάδαο-Κύπξνπ-Ιζξαήι ζηνλ ηνκέα ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ (ΦΑ). Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ε απίζηεπηα απόηνκε ΑΝΑΠΣΤΞΗ εγθπκνλεί θηλδύλνπο; ---------------------------------------------- Πνιύ ζύληνκε παξνπζίαζε------ ρξόλν γηα ζπδήηεζε Κώζηαο Ναζίθαο Μέινο Γ Διιεληθήο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ Ν. ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ: Καιό κεζεκέξη θπξίεο θαη θύξηνη. αο θαισζνξίδνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Επίζθευε ηοσ Υποσργού Εκπορίοσ, Βηοκεταλίας & Τοσρηζκού ηες Κύπροσ ζηο Ιζραήι (9-11/6/2012).

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Επίζθευε ηοσ Υποσργού Εκπορίοσ, Βηοκεταλίας & Τοσρηζκού ηες Κύπροσ ζηο Ιζραήι (9-11/6/2012). Τεύχος 22 Ιούνιος 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Επίζθευε ηοσ Υποσργού Εκπορίοσ, Βηοκεταλίας & Τοσρηζκού ηες Κύπροσ ζηο Ιζραήι (9-11/6/2012). Ο Υποσργός Εκπορίοσ, Βηοκεταλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Σν Θλζηηηνύην Μειεηώλ γηα ηελ Εζληθή αζθάιεηα (INSS) γηα ην ηζξαειηλό θπζηθό αέξην.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Σν Θλζηηηνύην Μειεηώλ γηα ηελ Εζληθή αζθάιεηα (INSS) γηα ην ηζξαειηλό θπζηθό αέξην. 1 Τεύχος 28 Δεκέμβριος 2012 ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ & ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Σν Θλζηηηνύην Μειεηώλ γηα ηελ Εζληθή αζθάιεηα (INSS) γηα ην ηζξαειηλό θπζηθό αέξην. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σν Θλζηηηνύην Μειεηώλ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Ελεξγεηαθή ηξαηεγηθή θαη Αβεβαηόηεηα ζηελ Επξσπατθή Έλσζε

Ελεξγεηαθή ηξαηεγηθή θαη Αβεβαηόηεηα ζηελ Επξσπατθή Έλσζε ΙΕΝΕ Ελέξγεηα θαη Αλάπηπμε 2006 Ελεξγεηαθή ηξαηεγηθή θαη Αβεβαηόηεηα ζηελ Επξσπατθή Έλσζε Παληειή Κάπξνπ Καζεγεηή Οηθνλνκηθώλ ζην Εζληθό Μεηζόβεην Πνιπηερλείν Δηεπζπληή ηνπ Εξγαζηεξίνπ E 3 MLab Energy-Economy-Environment

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό :

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό : ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τν πξόγξακκα απηό : Τν είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πιένλ θηιόδνμν πξόγξακκα επέκβαζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα ζηελ Δπξώπε. Ξεθηλάεη ην 2011 θαη νινθιεξώλεηαη ην 2020 Σύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ «Αληαιιαγή Καιώλ Πξαθηηθώλ Γήκνπ Τξηθθαίσλ κέζα από ηελ δηαβνύιεπζε ησλ εηαίξσλ ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαπεξηθεξεηαθνύ Πξνγξάκκαηνο INTERREG IVC Digital Cities 1 Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ DIGITAL

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis TAXI Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis Taxi Τν ζύζηεκα Telenoisis TAXI απνηειεί ην πην εμειηγκέλν, νινθιεξωκέλν θαη αμηόπηζην

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ41- ΗΜΕΘΩΕΘ ΣΟΜΟΤ Α

ΔΕΟ41- ΗΜΕΘΩΕΘ ΣΟΜΟΤ Α 1 ΔΕΟ41- ΗΜΕΘΩΕΘ ΣΟΜΟΤ Α 1. ΤΝΘΗΚΗ ΘΟΔΤΝΑΜΘΑ ΕΠΘΣΟΚΘΩΝ Ζ ζπλζήθε ηζνδπλακίαο επηηνθίσλ είλαη κηα ζρέζε ηζνξξνπίαο πνπ ζπλδέεη ην εγρώξην θαη ην μέλν επηηόθην καδί κε ηελ ηξέρνπζα θαη ηελ πξνζεζκηαθή ηζνηηκία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ Σν ηξαλδίζηνξ είλαη ην ζεκαληηθόηεξν «ελεξγό» ειεθηξνληθό εμάξηεκα. Είλαη κία δηάηαμε ε νπνία κπνξεί ζηελ έμνδν ηεο λα δώζεη ζήκα κεγαιύηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Προαπαιηούμενα: Acronis True Image Home 11 Bootable CD Γύο ή περιζζόηεροσς δίζκοσς ζσνδεδεμένοσς ζηον σπολογιζηή. Οι δίζκοι μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα. Νέεο «βνιέο» ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο ελαληίνλ ηνπ Ιξάλ. Άηππε ζπκθσλία κεηαμχ Ρσζίαο-Οπθξαλίαο γηα ην θπζηθφ αέξην

Πεξηερόκελα. Νέεο «βνιέο» ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο ελαληίνλ ηνπ Ιξάλ. Άηππε ζπκθσλία κεηαμχ Ρσζίαο-Οπθξαλίαο γηα ην θπζηθφ αέξην ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΑ ΔΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Τεύτος LXXIX, Γεστέρα 23 Νοεμβρίοσ 2009 πληαθηηθή Οκάδα: Αιεμνπνύινπ Υξηζηίλα Αλδξνλίθνπ Μαξηέηηα Βιαζηάξεο Γηάλλεο Γξαθάηνπ Νηίλα Καινγξίδεο Γηάλλεο Κόθαιε Υξηζηίλα Κνύθε Αλαζηαζία

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 22 Μαΐου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 22 Μαΐου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ -1980- Αθήνα, 22 Μαΐου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Υπό ηελ αηγίδα ηεο Κεληξηθήο Έλωζεο Δπηκειεηεξίωλ Διιάδνο θαη ηνπ Δκπνξηθνύ θαη Βηνκεραληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Αζελώλ, πξαγκαηνπνηείηαη ηελ Τξίηε

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αιανή, 1-3/06/2009 Σίηλορ Διζήγηζηρ: Καηλνηόκεο πξνζεγγίζεηο ζηα πιαίζηα ηεο LEADER Επηρεηξεκαηηθά ζελάξηα γηα ηελ αμηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org Πλεπκαηηθά Δηθαηώκαηα 2011 PEOPLECERT Α.Ε. Όια ηα δηθαηώκαηα είλαη θαηνρπξσκέλα. Καλέλα κέξνο ηνπ παξόληνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΔΑ ΚΑΘ ΠΡΟΜΗΘΕΘΕ ΣΡΑΠΕΖΘΚΩΝ ΕΡΓΑΘΩΝ

ΕΞΟΔΑ ΚΑΘ ΠΡΟΜΗΘΕΘΕ ΣΡΑΠΕΖΘΚΩΝ ΕΡΓΑΘΩΝ AEGEAN BALTIC BANK Α.Ε. 0,20% ειαρ. 20-κεγ. 150 3 3 πιένλ 5-15 1 ATTICA BANK ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ ΕΣΑΘΡΕΘΑ ΜΕΩ ΑΝΣΑΠΟΚΡΘΣΩΝ 0,30% κε ειαρ. 15 + έμνδα SWIFT 10 0 0 3 15/10/2010 page 1 of 19 BANK SADERAT IRAN

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΧ ΜΠΟΡΔΗ Ζ ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΝΑ ΒΟΖΘΖΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΟ ΗΝΣΔΡΝΔΣ

ΠΧ ΜΠΟΡΔΗ Ζ ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΝΑ ΒΟΖΘΖΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΟ ΗΝΣΔΡΝΔΣ ΠΧ ΜΠΟΡΔΗ Ζ ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΝΑ ΒΟΖΘΖΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΟ ΗΝΣΔΡΝΔΣ ΜΗΝΑ ΕΟΤΛΟΒΗΣ ΓΗΚΖΓΟΡΟ LL.M ΓΗΚΑΗΟΤ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΖΛ. ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ minazoulovits@phrlaw.gr ύγρξνλα Γεδνκέλα ΥΡΖΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σα ξσζηθά ΜΜΔ γηα ηελ ζπκθσλία GAZPROM-ΓΔΠΑ γηα κείσζε ηεο ηηκήο θπζηθνύ αεξίνπ.

Σα ξσζηθά ΜΜΔ γηα ηελ ζπκθσλία GAZPROM-ΓΔΠΑ γηα κείσζε ηεο ηηκήο θπζηθνύ αεξίνπ. Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ε Ι Α Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Η Κ Α Ι Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ Ε Τ Φ Ο 4 2 Υ Ε Β Ρ Ο Τ Α Ρ Ι Ο 2 0 1 4 Σα ξσζηθά ΜΜΔ γηα ηελ ζπκθσλία GAZPROM-ΓΔΠΑ γηα κείσζε ηεο ηηκήο θπζηθνύ αεξίνπ. Π

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑΣΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Monitoring πξόζθαησλ εμειίμεσλ Αξ. 8 Οθηώβξηνο/Ννέκβξηνο 2010

ΘΔΜΑΣΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Monitoring πξόζθαησλ εμειίμεσλ Αξ. 8 Οθηώβξηνο/Ννέκβξηνο 2010 ΘΔΜΑΣΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Monitoring πξόζθαησλ εμειίμεσλ Αξ. 8 Οθηώβξηνο/Ννέκβξηνο 2010 ΑΓΩΓΟ ΜΠΟΤΡΓΚΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ Tν βνπιγαξηθό ππνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη Τδάησλ θνηλνπνίεζε ζηηο 9.11 ηελ αξλεηηθή ζέζε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα