ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Η δηαζύλδεζε ησλ δηθηύσλ ελέξγεηαο εμεηάζζεθε ζηελ ύλνδν Κνξπθήο ζηηο Βξπμέιιεο.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Η δηαζύλδεζε ησλ δηθηύσλ ελέξγεηαο εμεηάζζεθε ζηελ ύλνδν Κνξπθήο ζηηο Βξπμέιιεο."

Transcript

1 1 Μάιος 2013 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ & ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Η δηαζύλδεζε ησλ δηθηύσλ ελέξγεηαο εμεηάζζεθε ζηελ ύλνδν Κνξπθήο ζηηο Βξπμέιιεο. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η δηαζύλδεζε ησλ δηθηύσλ ελέξγεηαο εμεηάζζεθε ζηελ ύλνδν Κνξπθήο ζηηο Βξπμέιιεο. Δλδηαθέξνλ ηεο GAZPROM γηα ηελ ΓΔΠΑ Αλαθνίλσζε ηεο «Γθάδπξνκ» ζρεηηθά κε ηελ ζπλάληεζε ηνπ Πξσζππνπξγνύ θ. Αληώλε ακαξά κε ηνλ Πξόεδξν ηεο «Γθάδπξνκ» θ. Αιεμέη Μίιιεξ. EurActiv: Η Gazprom πιεζηάδεη ζηελ εμαγνξά ηεο ειιεληθήο εηαηξείαο θπζηθνύ αεξίνπ. Δθεκεξίδα Νεδαβηζίκαγηα Γθαδέηα: «Δηνηκάδεηαη ρεηξνπξγηθή επέκβαζε γηα ηε Γθαδπξόκ». Αληηπξόεδξνο ηεο θπβέξλεζεο Αξθμάληη Νηβόξθνβηηο: «Oη ξώζνη εμαγσγείο θπζηθνύ αεξίνπ πξέπεη λα είλαη πην επέιηθηνη ζηελ επξσπαηθή αγνξά». Γειώζεηο ΤΠΟΙΚ πγγμ γηα ηελ ζπκπεξίιεςε ηεο πγγμ ζηνλ αγσγό SOUTH STREAM Καηαζθεπή αηνιηθνύ πάξθνπ ζηελ πγγμ κε γεξκαληθή ζπλεξγαζία Η Σνπξθία πξνζθέξεη αγσγνύο ζε Κύπξν, Ιζξαήι θαη Ιξάθ. Σν ελδερόκελν ζπκθσλίαο Σνπξθίαο-Ιζξαήι γηα ην θπζηθό αέξην. πλάληεζε θύπξηνπ Πξνέδξνπ κε ηνλ ηζξαειηλό νκόινγό ηνπ Κίλα-ΔΔ : θσηνβνιηαηθά. 11 «Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πλόδνπ Κνξπθήο ησλ 27 επξσπαίσλ εγεηώλ ζηηο Βξπμέιιεο (22/5) θαη ιίγν πξηλ αξρίζνπλ νη εξγαζίεο ηεο πλόδνπ ειιεληθέο θπβεξλεηηθέο πεγέο δήισζαλ ζην ΑΠΔ-ΜΠΔ «όζνλ αθνξά ην δήηεκα ηεο δηαζύλδεζεο δηθηύσλ ελέξγεηαο, ζηόρνο ηεο ειιεληθήο πιεπξάο είλαη ζηα ζπκπεξάζκαηα ηεο πλόδνπ λα γίλεη ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηε δηαζύλδεζε ησλ απνκνλσκέλσλ πεξηνρώλ ηεο Δπξώπεο, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ηα ειιεληθά λεζηά. Ζ ειιεληθή πιεπξά πξνζβιέπεη ζηελ επέθηαζε ησλ επλντθώλ όξσλ επξσπατθήο ρξεκαηνδόηεζεο (εθηόο ΔΠΑ) ζηα ειιεληθά λεζηά (Κξήηε θαη Κπθιάδεο). Μόλνλ ζηηο Κπθιάδεο ζα κπνξνύζαλ λα εμνηθνλνκεζνύλ πεξί ηα 400 εθαη. επξώ εηεζίσο από ειεθηξηθή ελέξγεηα. Δπηπιένλ, ε ειιεληθή πιεπξά αλακέλεηαη λα ππνζηεξίμεη ζηε ύλνδν Κνξπθήο όηη δηεθδηθώληαο ηνλ Αδξηαηηθό Αγσγό Φπζηθνύ Αεξίνπ (TAP- Trans Adriatic Pipeline) θαη εληείλνληαο ηηο πξνζπάζεηεο γηα αμηνπνίεζε ησλ εγρώξησλ πεγώλ, ζπκβάιεη ζηηο πξνζπάζεηεο δηαθνξνπνίεζεο πεγώλ ελέξγεηαο. Βαζηθό επηρείξεκα ηεο ειιεληθήο πιεπξάο γηα ηελ πξνώζεζε ηνπ Αδξηαηηθνύ Αγσγνύ, είλαη όηη είλαη νηθνλνκηθόηεξνο από ηνλ αγσγό "Νακπνύθν" (=Ναβνπρνδνλόζνξ), δηόηη αθελόο είλαη κηθξόηεξνο ζε κήθνο θαηά 600 ρικ, θαη αθεηέξνπ ηα έμνδα θαηαζθεπήο ηνπ αλαιακβάλνπλ πιήξσο ηδησηηθέο εηαηξείεο θαη δελ ρξεηάδνληαη επξσπατθέο επηδνηήζεηο». ε λεώηεξν δειηίν ηνπ εηδεζενγξαθηθνύ πξαθηνξείνπ ακέζσο κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηώλ ηεο πλόδνπ αλαθέξεηαη κεηαμύ άιισλ : «ην ζέκα ηεο αλάγθεο γηα έξεπλα θαη α- λάπηπμε ησλ εγρώξησλ ρεξζαίσλ θαη ζαιαζζίσλ ελεξγεηαθώλ πόξσλ κέζα ζηελ Δπξώπε πνπ είρε ζέζεη λσξίηεξα θαηά ηελ παξέκβαζή ηνπ ζηε ύλνδν ν πξσζππνπξγόο θ. Αληώλεο ακαξάο, ελζσκαηώζεθε ζηα ζπκπεξάζκαηα ησλ εξγαζηώλ. Ο πξσζππνπξγόο ηόληζε όηη όιεο νη ππόινηπεο νηθνλνκηθέο δπλάκεηο ζηνλ θόζκν, απηή ηε ζηηγκή θάλνπλ «αγώλα δξόκνπ» γηα λα δηεπξύλνπλ ηηο δηθέο ηνπο ελεξγεηαθέο πεγέο θαη λα κεηώζνπλ ηελ ελεξγεηαθή ηνπο εμάξηεζε κε θιαζηθόηεξα παξαδείγκαηα ηα κεγάια βήκαηα πνπ έθαλαλ ηειεπηαία νη ΖΠΑ θαη Ηαπσλία ζηελ εθκεηάιιεπζε πδξνγνλαλζξάθσλ από ζρηζηνιηζηθά θνηηάζκαηα θαη ηνπο πδξίηεο. Απηό, όπσο ηόληζε ν πξσζππνπξγόο, είλαη πνιύ ζεκαληηθό γηα ηελ Διιάδα, αιιά θαη γηα ηελ Κύπξν, δηόηη π-

2 2 πάξρνπλ πιένλ ηζρπξέο ελδείμεηο όηη ε Διιάδα δηαζέηεη-πηζαλόηαηαζεκαληηθνύο ελεξγεηαθνύο πόξνπο, όπσο ε Κύπξνο, πνπ ηηο έρεη απνθαιύςεη ήδε θαη πξνρσξά ζηελ αμηνπνίεζή ηνπο. Δίλαη πξνο ην ζπκθέξνλ όιεο ηεο Δπξώπεο, ηα ππάξρνληα απνζέκαηα λα αλαδεηεζνύλ, λα αλεπξεζνύλ θαη λα αμηνπνηεζνύλ ην ζπληνκόηεξν δπλαηόλ, θαζώο κπνξνύλ λα κεηώζνπλ ηελ ελεξγεηαθή εμάξηεζε ηεο Δπξώπεο. Σαπηόρξνλα είλαη απαξαίηεην λα δηαζπλδεζνύλ κε ηελ εληαία επξσπατθή αγνξά ελέξγεηαο. Όζνλ αθνξά ηελ νινθιήξσζε ηεο εληαίαο αγνξάο ελέξγεηαο, ν θ. ακαξάο ππνγξάκκηζε ηελ έλλνηα ηεο «πιήξνπο δηαζύλδεζεο», κε ηελ νπνία ζα αξζεί ε ηδηόηππε «ελεξγεηαθή απνκόλσζε» απνκαθξπζκέλσλ πεξηνρώλ θαη ζα δεκηνπξγεζνύλ επθαηξίεο επελδύζεσλ ζηηο πεξηνρέο απηέο. Από ηελ πιεπξά ηεο Διιάδαο απηό είλαη πνιύ ζεκαληηθό ηδηαίηεξα γηα ηελ δηαζύλδεζε ησλ λεζηώλ κε ην ελνπνηεκέλν ελεξγεηαθό δίθηπν, αλέθεξε ν θ. ακαξάο, ν νπνίνο ηόληζε όηη θαηαθεξκαηηζκέλε αγνξά δεκηνπξγεί πνιιώλ εηδώλ ζηξεβιώζεηο θαη κεγάιεο δηαθνξέο ζην θόζηνο, αθπξώλνληαο ηελ νινθιήξσζε ηεο εληαίαο Δπξσπατθήο αγνξάο. Όζνλ αθνξά ηηο ελεξγεηαθέο επελδύζεηο, ηόληζε όηη πξέπεη λα πξνζέμνπκε ην θόζηνο πνπ επεξεάδεη όρη κόλν ηελ αληαγσληζηηθόηεηα, αιιά θαη ηελ ίδηα ηελ θνηλσληθή ζπλνρή. Γειαδή, πξνθαιεί θαη «ελεξγεηαθή θηώρεηα» θαη απηά ηα θαηλόκελα πξέπεη λα ηα θαηαπνιεκήζνπκε, ππνγξάκκηζε. Αλαθνξηθά κε ηε «δηαθνξνπνίεζε πεγώλ», ζεκείσζε όηη ε ζεκεξηλή ειιεληθή θπβέξλεζε (καδί κε ηηο θπβεξλήζεηο ηεο Ηηαιίαο, ηεο Αιβαλίαο θαη ησλ άιισλ ρσξώλ ησλ Γπηηθώλ Βαιθαλίσλ) πήξε ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο πξσηνβνπιία γηα ηε δεκηνπξγία ελόο λένπ ελαιιαθηηθνύ αγσγνύ, πνπ ζα θέξλεη θπζηθό αέξην από ην Αδεξκπατηδάλ ζηελ Δπξώπε, ηνλ αγσγό ΣΑΡ (Trans-Adriatic Pipeline).»» Ο Πξωζππνπξγόο ηεο Ειιάδαο θ. Αληώλεο Σακαξάο (Πεγή : ΑΠΔ-ΜΠΔ.) Δλδηαθέξνλ ηεο GAZPROM γηα ηελ ΓΔΠΑ «Σειεγξάθεκα ηνπ ΣΑΝΓΗΟΤΓΚ ζηελ νηθνλνκηθή ε/θ PREGLED, κε ηίηιν «Ζ Gazprom αλακέλεη θαιύηεξνπο όξνπο», αλαθέξεη κεηαμύ άιισλ όηη ν ξσζηθόο ελεξγεηαθόο θνινζζόο Gazprom, αλακέλεη από ηελ Αζήλα λα πξνζθέξεη θαιύηεξνπο, όξνπο γηα ηελ εμαγνξά ηεο ΓΔΠΑ, εθκεηαιιεπόκελνο ην γεγνλόο όηη είλαη ν κνλαδηθόο ηζρπξόο ππνςήθηνο γηα ηελ εμαγνξά ηεο, γηα ηελ νπνία ε πξνζεζκία ππνβνιήο πξνζθνξώλ ιήγεη ζηηο 29 Μαΐνπ. Σν δεκνζίεπκα αλαθέξεη όηη ηα ζηειέρε ηεο Gazprom επηζθέθζεθαλ πξόζθαηα ηελ Διιάδα, ηξίηε θνξά από ηνλ Μάξηην, θαη δήηεζαλ από ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε εγγπήζεηο όηη ζα εμνθιεζνύλ ηα ρξέε 380 εθ. επξώ πξνο ηε ΓΔΠΑ θαη όηη ζα δηεπζεηεζεί ην ζέκα ηεο ξεπζηόηεηαο. ύκθσλα κε ηνλ πξόεδξν ηνπ ΣΑΗΠΔΓ, θ. ηέιην ηαπξίδε, «ε Διιάδα έρεη ήδε δερζεί λα κεηώζεη ην πνζό ηεο εγγύεζεο από ην 20% θαη απηή ηε ζηηγκή είκαζηε ζηελ ηειηθή θάζε λα δηακνξθώζνπκε ην ζπκβόιαην επί ηνπ νπνίνπ ζα δνζνύλ νη πξνζθνξέο», ελώ ζύκθσλα κε ειιεληθέο πεγέο, πνπ επηθαιείηαη ην πξαθηνξείν, ε Gazprom εθθξάδεη αλεζπρίεο όηη ε ΔΔ ζα κπνξνύζε λα εκπνδίζεη ηελ εμαγνξά ηεο ΓΔΠΑ θαη όηη ζηελ πεξίπησζε απηή ζα ραζεί ε θαηαβιεζείζα εγγύεζε.» (Πεγή : ΓΣΔ Βειηγξαδίνπ.) Σελίδα 2

3 3 Αλαθνίλσζε ηεο «Γθάδπξνκ» ζρεηηθά κε ηελ ζπλάληεζε ηνπ Πξσζππνπξγνύ θ. Αληώλε ακαξά κε ηνλ Πξόεδξν ηεο «Γθάδπξνκ» θ. Αιεμέη Μίιιεξ. «ε αλαθνίλσζε ηεο ηζηνζειίδαο ηεο «Γθαδπξόκ» (21/5) κε ηίηιν: «Ο Αιεμέη Μίιιεξ θαη ν Αληώλεο ακαξάο εθηίκεζαλ πνιύ ζεηηθά ηε ζπλεξγαζία ηεο Ρσζίαο θαη ηεο Διιάδαο ζηνλ ηνκέα ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ» αλαθέξεηαη κεηαμύ άιισλ: «Πξαγκαηνπνηήζεθε ζήκεξα ε επίζθεςε αληηπξνζσπείαο ηεο «Γθαδπξόκ», ππό ηνλ Πξόεδξν ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο θ. Αιεμέη Μίιιεξ ζηελ Διιεληθή Γεκνθξαηία. ην πιαίζην ηεο επίζθεςεο, ν θ. Μίιιεξ δηεμήγαγε ζπλάληεζε κε ηνλ πξσζππνπξγό ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο θ. Αληώλε ακαξά. Οη δύν πιεπξέο εθηίκεζαλ πνιύ ζεηηθά ηε ζπλεξγαζία ηεο Ρσζίαο θαη ηεο Διιάδαο ζηνλ ηνκέα ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ, ζεκεηώλνληαο ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο ακνηβαίσο επσθεινύο ζπλεξγαζίαο». Σν πξαθηνξείν εηδήζεσλ ΗΣΑΡ-ΣΑ κεηέδσζε από ηελ Αζήλα ηειεγξάθεκα ηνπ θ. εξγθέη Λάηπζεθ, κε απνζπάζκαηα ηεο αλαθνίλσζεο ηεο «Γθαδπξόκ». Πέξαλ απηνύ, ζην ηειεγξάθεκα πεξηιακβάλνληαη πιεξνθνξίεο ησλ ειιεληθώλ ΜΜΔ, ζύκθσλα κε ηηο νπνίεο, νη δύν πιεπξέο επηθεληξώζεθαλ ζηε δηεπζέηεζε ησλ πξνβιεκάησλ, πνπ ζπλδένληαη κε ηα ρξέε ησλ θαηαλαισηώλ πξνο ηελ ππό ηδησηηθνπνίεζε ΓΔΠΑ, ζπλνιηθήο αμίαο 400 εθ. επξώ, θαζώο θαη ζηηο εγγπήζεηο λα κελ ππνζηεί δεκηά ε «Γθαδπξόκ», ζηελ πεξίπησζε πνπ ελδερόκελε λίθε ηεο ξσζηθήο εηαηξείαο ζηνλ δηαγσληζκό, δελ εγθξηζεί από ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή. Ο αληαπνθξηηήο ζεκεηώλεη, όηη πξόθεηηαη γηα ηελ ηξίηε επίζθεςε ηνπ επηθεθαιήο ηεο «Γθαδπξόκ» ζηελ Αζήλα, ζηε δηάξθεηα ηνπ ηειεπηαίνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο, γεγνλόο πνπ, όπσο ηνλίδεη, «απνδεηθλύεη ην ελδηαθέξνλ ηεο ξσζηθήο εηαηξείαο, ε νπνία πξνζπαζεί λα ειέγρεη ηηο εμειίμεηο.» Σέινο, γίλεηαη αλαθνξά ζε εθηηκήζεηο ειιεληθώλ ΜΜΔ, ζύκθσλα κε ηηο νπνίεο, ε ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκό δύν ξσζηθώλ εηαηξεηώλ ηεο «Gazprom» θαη ηεο «Negusneft» ηνπ νκίινπ «Sintez»-πξνθάιεζε ζθιεξέο πηέζεηο ζηελ Αζήλα εθ κέξνπο ηεο Δ.Δ θαη ησλ ΖΠΑ, θαζώο δελ επηζπκνύλ πεξαηηέξσ ελίζρπζε ησλ ξσζηθώλ ελεξγεηαθώλ εηαηξεηώλ ζηελ Δπξώπε. Σν πξαθηνξείν εηδήζεσλ ΡΗΑ Νόβνζηη ζεκεηώλεη, όηη δελ έγηλε θαλέλαο ζρνιηαζκόο ζρεηηθά κε ηηο δηαπξαγκαηεύζεηο, νύηε από ηε «Γθαδπξόκ» νύηε από ηελ ειιεληθή πιεπξά, αλαθέξνληαο παξάιιεια, όηη θεληξηθό ζέκα ησλ δηαπξαγκαηεύζεσλ ήηαλ ε ηδησηηθνπνίεζε ηεο ΓΔΠΑ. Τπνγξακκίδεη ηελ επαλεηιεκκέλε αλαβνιή ηνπ δηαγσληζκνύ, ζεκεηώλνληαο, όηη ζύκθσλα κε ηελ ηειεπηαία αλαθνίλσζε, νη εηαηξείεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηόλ πξέπεη λα ππνβάινπλ ηηο δεζκεπηηθέο πξνηάζεηο, σο ηηο 29 Μαΐνπ. Παξάιιεια, επηζεκαίλεη ηελ απαίηεζε ηνπ Σακείνπ Αμηνπνίεζεο Ηδησηηθήο Πεξηνπζίαο ηνπ Γεκνζίνπ, γηα ελέρπξν ύςνπο 20% ηεο ηηκήο ηεο εηαηξείαο, ην νπνίν δελ ζα επηζηξαθεί, εάλ ηειηθά ε ζπλαιιαγή δελ εγθξηζεί από ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, θαζώο θαη ηελ απαίηεζε εγγπήζεσλ γηα ηελ απνπιεξσκή ησλ ρξεώλ ησλ ηδησηώλ θαηαλαισηώλ θπζηθνύ αεξίνπ πξνο ηε ΓΔΠΑ, ύςνπο 400 εθ. επξώ.» (Πεγή : ΓΣΔ Μόζραο.) Ο πξόεδξνο ηεο Γθάδπξνκ θ. Αιεμέη Μίιιεξ Σελίδα 3

4 4 Τίτλος ενημερωτικού δελτίου EurActiv: Η Gazprom πιεζηάδεη ζηελ εμαγνξά ηεο ειιεληθήο εηαηξείαο θπζηθνύ αεξίνπ. «Γεκνζίεπκα ζηε δηαδηθηπαθή πύιε EurActiv (κε Reuters) (22/5) αλαθέξεη κεηαμύ άιισλ όηη, ζύκθσλα κε Έιιελα αμησκαηνύρν, ε ξσζηθή εηαηξεία Gazprom πηέδεη ηελ Αζήλα γηα θαιύηεξνπο όξνπο γηα ηελ εμαγνξά ηεο ΓΔΠΑ. Οη δεζκεπηηθέο πξνζθνξέο γηα ηελ εμαγνξά αλακέλεηαη λα ππνβιεζνύλ ζηηο 29 Μαΐνπ. Ο δηεπζύλσλ ζύκβνπινο ηεο Gazprom, θ. Alexei Miller, έθηαζε ζηελ Αζήλα ηελ Σξίηε (21/5) γηα ζπλνκηιίεο κε ηνλ έιιελα Π/Θ θ. Αληώλε ακαξά θαη Έιιελεο αμησκαηνύρνπο, ζηελ ηξίηε επίζθεςή ηνπ ζηελ Διιάδα από ηνλ Μάξηην. Ο θ. Miller δήηεζε δηαβεβαηώζεηο από ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε όηη ζα ξπζκηζηνύλ νη ιεμηπξόζεζκεο νθεηιέο ησλ 380 εθ. επξώ πξνο ηε ΓΔΠΑ από ηνπο θαηαλαισηέο, νη νπνίνη έρνπλ πιεγεί από ηε ιηηόηεηα. Δπίζεο, δήηεζε ηελ παξαρώξεζε από ειιεληθήο πιεπξάο όηη ε Gazprom δελ ζα ρξεηαζηεί λα θαηαζέζεη ην 20% ηεο ηηκήο εμαγνξάο σο εγγύεζε πξηλ ε πώιεζε ιάβεη ηελ έγθξηζε ηεο ΔΔ. «Οη δύν πιεπξέο ζπδήηεζαλ ηελ εμαηξεηηθή ζπλεξγαζία ηνπο ζηελ αγνξά θπζηθνύ αεξίνπ», αλαθνίλσζε ε Gazprom κεηά ηηο ζπλνκηιίεο ηνπ Miller κε ηνλ Έιιελα Π/Θ, ζπκπιεξώλνληαο όηη νη δύν πιεπξέο επηζπκνύλ λα αλαπηύμνπλ πεξαηηέξσ ηελ «ακνηβαίσο επσθειή ζπλεξγαζία ηνπο». Σν δεκνζίεπκα επηζεκαίλεη όηη ζε πεξίπησζε πνπ ε Αζήλα απνηύρεη λα ηδησηηθνπνηήζεη ηε ΓΔΠΑ, ζα ράζεη ην ζηόρν γηα έζνδα 2,6 δηο επξώ από ηηο ηδησηηθνπνηήζεηο θαηά ην ηξέρνλ έηνο, ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ζα πξέπεη ην έιιεηκκα λα θαιπθζεί κε επηπιένλ κέηξα ιηηόηεηαο, πξάγκα ην νπνίν ε ειιεληθή θπβέξλεζε είλαη απξόζπκε λα θάλεη. ύκθσλα κε δειώζεηο ηνπ θ. ηέιηνπ ηαπξίδε, πξνέδξνπ ηνπ ΣΑΗ- ΠΔΓ, ζην ξαδηόθσλν ηεο ΝΔΣ, ε Διιάδα έρεη ήδε ζπκθσλήζεη λα κεηώζεη ηελ απαηηνύκελε εγγύεζε θαη πξνζπαζεί λα επηιύζεη ην πξόβιεκα ηεο ξεπζηόηεηαο ηεο ΓΔΠΑ. ύκθσλα κε ειιεληθέο πεγέο, ε Gazprom εθθξάδεη αλεζπρίεο όηη ε ΔΔ ζα κπνξνύζε λα εκπνδίζεη ηελ εμαγνξά ηεο ΓΔΠΑ, πεξίπησζε ζηελ νπνία ε Gazprom εθθξάδεη ζα ράζεη κέξνο ηεο εγγύεζεο, ηελ νπνία θαιείηαη λα θαηαζέζεη. εκεηώλεηαη, ηέινο, όηη νη εγέηεο ηεο ΔΔ ζπλαληώληαη ζήκεξα κε ηελ ελέξγεηα λα απνηειεί θεληξηθό ζέκα ηεο ζπλόδνπ θνξπθήο. ην πιαίζην απηό, ε αζθάιεηα ηνπ αλεθνδηαζκνύ ηεο επξσπατθήο αγνξάο θαη ε κείσζε ηεο εμάξηεζεο νξηζκέλσλ θξαηώλ κειώλ α- πό ηε Ρσζία απνηεινύλ πξνηεξαηόηεηεο, ζύκθσλα κε ην ζρέδην ζπκπεξαζκάησλ ηεο ζπλόδνπ. Μόλε αληίπαινο ηεο Gazprom γηα ηελ εμαγνξά ηεο ΓΔΠΑ είλαη ε εηαηξεία M&M Gas, θνηλνπξαμία ησλ ειιεληθώλ εηαηξεηώλ Motor Oil θαη Μπηηιελαίνο.» (Πεγή:ΓΣΔ Βξπμειιώλ) Σελίδα 4

5 5 Δθεκεξίδα Νεδαβηζίκαγηα Γθαδέηα: «Δηνηκάδεηαη ρεηξνπξγηθή επέκβαζε γηα ηε Γθαδπξόκ». «Ζ εθεκεξίδα Νεδαβίζηκαγηα Γθαδέηα (2/5) κε ηνλ αλσηέξσ ηίηιν δεκνζηεύεη άξζξν ηνπ θ. εξγθέη Κνπιηθόθ, γηα ηελ αληηπαξάζεζε κεηαμύ ηνπ πξνέδξνπ ηεο «Ρνζλέθη» θ. Ίγθνξ έηζηλ θαη ηνπ επηθεθαιήο ηεο «Γθαδπξόκ» θ. Αιεμέη Μίιιεξ. Όπσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν κεηαμύ άιισλ, δελ απνθιείεηαη απώηεξνο ζηόρνο ησλ αληαγσληζηώλ ηεο «Γθαδπξόκ», λα είλαη ε δηάζπαζή ηεο ζε δύν εηαηξείεο, κία γηα ηελ εμόξπμε θαη άιιε γηα ηε κεηαθνξά θπζηθνύ αεξίνπ. Γίλεηαη αλαθνξά ζηελ θξηηηθή ηνπ θνξπθαίνπ δεκνζηνγξάθνπ θ. Μηραήι Λεόληηεθ, θαηά ηνπ θ. Αιεμέη Μίιιεξ γηα ηελ «παξάβιεςε» ηεο επαλάζηαζεο ζρηζηόιηζνπ θαη παξαηίζεληαη ηα «ιεπηνκεξή θαη πεξηεζθεκκέλα επηρεηξήκαηα» ηνπ Ρώζνπ Πξνέδξνπ θ. Βιαληίκηξ Πνύηηλ, ν νπνίνο, ζηελ δηάξθεηα ηεο πξόζθαηεο ηειενπηηθήο επηθνηλσλίαο ηνπ κε ηνπο Ρώζνπο πνιίηεο, ηόληζε, όηη ην θόζηνο εμόξπμεο ηνπ αεξίνπ ζρηζηόιηζνπ είλαη πην πςειό θαη κνιύλεη ην πεξηβάιινλ, αιιά θαη όηη ε Ρσζία, πξνο ην παξόλ, δελ κπνξεί λα πνπιήζεη νύηε απηό ην αέξην πνπ αληιεί κε παξαδνζηαθό ηξόπν. «Οη δειώζεηο απηέο δείρλνπλ, όηη ν Ρώζνο Πξόεδξνο πξνο ην παξόλ ππνζηεξίδεη ηνλ θ. Αιεμέη Μίιιεξ», εθηηκά ν δεκνζηνγξάθνο, ζεκεηώλνληαο σ- ζηόζν, όηη «νη πηέζεηο πξνο ηε Γθαδπξόκ εθ κέξνπο ησλ αληαγσληζηώλ πιεζαίλνπλ. Φέξλεη δε σο παξάδεηγκα ηηο πξόζθαηεο δειώζεηο ηνπ θ. Ίγθνξ έηζηλ, γηα «άδηθε δπζαλαινγία» ζηελ θνξνινγία ησλ πεηξειατθώλ εηαηξεηώλ θαη ηεο «Γθαδπξόκ», σο πξνο ην νπνίν, ν δεκνζηνγξάθνο εθθξάδεη αληηξξήζεηο, αλαθέξνληαο, όηη ε «Γθαδπξόκ» πιεξώλεη ιηγόηεξνπο θόξνπο γηαηί, πξώηνλ, δελ εμάγεη ην κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ πξντόληνο ηεο θαη, δεύηεξνλ, ην θπζηθό αέξην θνζηίδεη πην θηελά από ην πεηξέιαην. Άιιε κία έλδεημε ηεο αληηπαξάζεζεο «Γθαδπξόκ» θαη «Ρνζλέθη», ν δεκνζηνγξάθνο ζεσξεί θαη ηελ πξόζιεςε από ηε «Ρνζλέθη» ηεο θαο Βιάληαο Ρνπζαθόβα, ε νπνία απνιύζεθε πξόζθαηα από ηε «Γθαδπξόκ». ηε ζπλέρεηα, γίλεηαη αλαθνξά ζηα ζρέδηα ηεο «Ρνζλέθη» λα δηπιαζηάζεη ην κεξίδηό ηεο ζηελ εγρώξηα αγνξά θπζηθνύ αεξίνπ, πξνζπαζώληαο λα θαιύςεη κέρξη ην 20% ηεο αγνξάο, απμάλνληαο ηαπηόρξνλα θαηά 2,5 θνξέο ηελ άληιεζε αεξίνπ σο ην Απηό ζεκαίλεη, ππνζηεξίδεη ν γξάθσλ, όηη ε «Ρνζλέθη» όλησο ζθνπεύεη λα εμάγεη θπζηθό αέξην, παξόηη ε «Γθαδπξόκ» έρεη απνθιεηζηηθόηεηα ζηελ εμαγσγή θπζηθνύ αεξίνπ. Παξαηίζεηαη εθηίκεζε ηνπ επηθεθαιήο ηνπ Ηδξύκαηνο Δζληθήο Δλεξγεηαθήο Αζθάιεηαο θ. Κνλζηαληίλ ίκνλνθ, ν νπνίνο θάλεη ιόγν «ζε επίκνλεο πξνζπάζεηεο πξνώζεζεο ηεο δηαξζξσηηθήο δηάζπαζεο ηεο Γθαδπξόκ». «Φαίλεηαη, όηη δξαζηεξηνπνηείηαη έλα ζθηώδεο επηηειείν, ην νπνίν αγσλίδεηαη θαηά ηεο Γθαδπξόκ θαη απνηειείηαη από παξάγνληεο ζπκθεξόλησλ ηεο Ρνζλέθη θαη ηεο Ννβαηέθ», ππνζηεξίδεη ν θ. ίκνλνθ, πνπ επηζπκνύλ ζηελ πξώηε θάζε λα θαηαξγήζνπλ ην κνλνπώιην ηεο «Γθαδπξόκ» ζηνλ ηνκέα ηεο εμαγσγήο πγξνπνηεκέλνπ αεξίνπ θαη ζηε ζπλέρεηα λα επηδηώμνπλ δηάζπαζε ηεο εηαηξείαο ζε δύν ε- ηαηξείεο, κία γηα ηελ παξαγσγή θαη άιιε γηα κεηαθνξά ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ. Σέινο, παξαηίζεληαη εθηηκήζεηο θαη ηνπ αλαιπηή ηεο εηαηξείαο RusEnergy θ. Μηραήι Κξνπηίρηλ, ν νπνίνο ππνζηεξίδεη, όηη ε κνλνπσιηαθή ζέζε ηεο «Γθαδπξόκ» όλησο παξαθσιύεη ηε δηακόξθσζε κηαο πξαγκαηηθά αληαγσληζηηθήο αγνξάο, αιιά από ηελ άιιε πιεπξά, ε εηαηξεία είλαη πνιύ ζεκαληηθή γηα ην Κξεκιίλν, σο κέζν πνιηηηθήο πίεζεο ζηνλ δηεζλή ζηίβν θαη εηδηθόηεξα ζηελ Οπθξαλία.» (Πεγή : ΓΣΔ Μόζραο.) Σελίδα 5

6 6 Τίτλος ενημερωτικού δελτίου Αληηπξόεδξνο ηεο θπβέξλεζεο Αξθμάληη Νηβόξθνβηηο: «Oη ξώζνη εμαγσγείο θπζηθνύ αεξίνπ πξέπεη λα είλαη πην επέιηθηνη ζηελ επξσπαηθή αγνξά». «Σελ άπνςε, όηη νη Ρώζνη εμαγσγείο θπζηθνύ αεξίνπ ζα πξέπεη λα είλαη πην επέιηθηνη ζηελ επξσπατθή αγνξά, εμέθξαζε ν αλαπιεξσηήο πξσζππνπξγόο ηεο Ρσζίαο Αξθάληη Νηβόξθνβηηο, ζύκθσλα κε ην πξαθηνξείν ΗΣΑΡ-ΣΑ (21/5). Όπσο αλέθεξε ν θ. Νηβόξθνβηηο «ζα πξέπεη λα παξαθνινπζνύκε πξνζεθηηθά ηηο εμειίμεηο θαη λα δηαπξαγκαηεπζνύκε κε ηνπο εηαίξνπο καο, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζνπκε κηα ζηαζεξή ζέζε ζε όινπο ηνπο ηνκείο ηεο επξσπατθήο αγνξάο. Ζ αγνξά ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ απνηειεί πξνηεξαηόηεηα γηα ηε Ρσζία θαη ζα πξέπεη λα είλαη πην επέιηθηε από ηελ άπνςε ηεο ζπκπεξηθνξάο ζηελ ελ ιόγσ αγνξά, ε νπνία γίλεηαη όιν θαη πην δπλακηθή. Ο ξόινο ησλ καθξνπξόζεζκσλ ζπκβάζεσλ παξακέλεη πνιύ ζνβαξόο. Γηα ην ιόγν απηό, ε πινπνίεζε ελόο όιν θαη κεγαιύηεξνπ κέξνπο ησλ καθξνπξόζεζκσλ ζρεδίσλ καο, ζπλεπάγεηαη ζεκαληηθνύο θηλδύλνπο. Αιιά, παξ όια απηά, αληηζηαζκίδνληαο ηελ επξσπατθή αζηάζεηα, κέζσ ζηξνθήο πξνο ηηο αζηαηηθέο αγνξέο, κπνξνύκε λα απνθηήζνπκε κηα ζηαζεξή ζέζε ζηελ αγνξά θπζηθνύ αεξίνπ.» ύκθσλα κε ην πξαθηνξείν εηδήζεσλ Ηληεξθάμ, ν Ρώζνο αληηπξόεδξνο δήισζε, όηη «αλακέλεη ελίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο Ρσζίαο Δ.Δ ζηνλ ελεξγεηαθό ηνκέα, κεηά ηε ύλνδν θνξπθήο Ρσζίαο-Δ.Δ, ζην Αηθαηεξηλκπνύξγθ, όπνπ θαη ζα ζπδεηεζνύλ εθηελώο ηα ελεξγεηαθά ζέκαηα». Δπίζεο ν θ. Νηβνξθόβηηο δήισζε ζηελ εθεκεξίδα Ρνζζίηζθαγηα Γθαδέηα (20/5) όηη ε θπβέξλεζε δελ εμεηάδεη ην ελδερόκελν δηάζπαζεο ηεο «Γθαδπξόκ» ζε εμνξπθηηθή θαη ζε κεηαθνξηθή εηαηξεία, θαη ηόληζε όηη «πξνηεξαηόηεηα ηεο θπβέξλεζεο ζηνλ ηνκέα ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ, είλαη λα δηακνξθσζνύλ ζαθείο θαλόλεο πξόζβαζεο όισλ ησλ θνξέσλ ζηηο ππνδνκέο κεηαθνξάο θπζηθνύ αεξίνπ, θαζώο θαη δηαθάλεηα εληόο ηεο «Γθαδπξόκ», ηελ νπνία ραξαθηήξηζε σο αλεπαξθή.» (Πεγή : ΓΣΔ Μόζραο.) Σελίδα 6

7 7 Γειώζεηο ΤΠΟΙΚ πγγμ γηα ηελ ζπκπεξίιεςε ηεο πγγμ ζηνλ αγσγό SOUTH STREAM «Ο Αληηπξόεδξνο ηεο Κπβέξλεζεο ηεο πγγμ θαη Τπνπξγόο Οηθνλνκηθώλ, θ. Εόξαλ ηάβξεζθη, ζην πιαίζην ζπλέληεπμεο πνπ παξαρώξεζε ζην εηδεζενγξαθηθό πξαθηνξείν ΜΙΑ, δήισζε όηη θαηά ηελ ηειεπηαία ζπλεδξίαζε ηεο Κπβέξλεζεο ηεο πγγμ πηνζεηήζεθε ην ηειηθό θείκελν ηεο ζπκθσλίαο κε ηε Ρσζία γηα ηελ θαηαζθεπή δηαθιάδσζεο ηνπ αγσγνύ South Stream πξνο ηελ πγγμ, επί ηνπ νπνίνπ έρεη ζπκθσλήζεη θαη ε ξσζηθή πιεπξά. Τπελζπκίδεηαη όηη ν βνεζόο ΤΠΔΞ ησλ ΖΠΑ, θ. Philip Gordon, έρεη πξνεηδνπνηήζεη ηηο ρώξεο ησλ Γπηηθώλ Βαιθαλίσλ όηη «νη ρώξεο πνπ εμαξηώληαη από έλαλ πάξνρν ελέξγεηαο είλαη θαη πνιηηηθά εμαξηώκελεο». Όπσο ζεκεηώλεηαη από ην ΜΙΑ, ε δηαθξαηηθή ζπκθσλία πγγμ-ρσζίαο αλακέλεηαη λα ππνγξαθεί πηζαλόηαηα ηνλ Ηνύλην, ζηελ Αγία Πεηξνύπνιε, σζηόζν ε εκεξνκελία ππνγξαθήο δελ έρεη θαζνξηζηεί αθόκε. Ο θ. ηάβξεζθη αλαθέξζεθε ζηα πνιιαπιά νθέιε πνπ ζα πξνθύςνπλ από ηε δηαζύλδεζε ηεο πγγμ κε ηνλ αγσγό South Stream, ππνγξακκίδνληαο όηη κε ηε δηαθιάδσζε δηαζθαιίδεηαη ην ελεξγεηαθό κέιινλ ηεο πγγμ θαη εληζρύεηαη ε νηθνλνκία ηεο ρώξαο, ε νπνία ζα θαηαζηεί πην αληαγσληζηηθή θαη κε εγγπεκέλε παξνρή θπζηθνύ αεξίνπ. ύκθσλα κε ηε δηαθξαηηθή ζπκθσλία, ε εηαηξεία πνπ ζα αλαιάβεη ηε δηαρείξηζε ηεο δηαθιάδσζεο ηνπ South Stream πξνο ηελ πγγμ ζα είλαη κεηθηή ελώ ηα δύν κέξε ζα ζπκκεηέρνπλ ηζόηηκα κε πνζνζηό 50%.» (Πεγή : ΓΣΔ θνπίσλ.) Καηαζθεπή αηνιηθνύ πάξθνπ ζηελ πγγμ κε γεξκαληθή ζπλεξγαζία. «Όπσο αλαθέξεη κεηαμύ άιισλ ηειεγξάθεκα ηνπ εηδεζενγξαθηθνύ πξαθηνξείνπ ΜΙΑ, ην άββαην (11/5) μεθίλεζαλ νη εξγαζίεο θαηαζθεπήο ηνπ πξώηνπ αηνιηθνύ πάξθνπ ζηελ πγγμ, ην νπνίν ζα βξίζθεηαη ζηελ θσκόπνιε Μπόγθληαληζη θνληά ζηα ζύλνξα κε ηελ Διιάδα. Όπσο ζεκεηώλεηαη, ε πξώηε θάζε ηνπ έξγνπ πξνβιέπεη ηελ πξνκήζεηα, ηνπνζέηεζε θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία 16 αλεκνγελλεηξηώλ ελώ νη εξγαζίεο γηα ηελ παξάδνζε ηνπ έξγνπ θαη ηελ έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ αλεκνγελλεηξηώλ αλακέλεηαη λα νινθιεξσζνύλ θαηά ην ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ ύκθσλα κε ην ΜΙΑ, ε ζπλνιηθή ηζρύο ηνπ αηνιηθνύ πάξθνπ, ην νπνίν ζα παξέρεη ελέξγεηα ζε λνηθνθπξηά θαη πνιίηεο, ζα αλέξρεηαη ζε 36,8 MW. Σελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ησλ αλεκνγελλεηξηώλ ζην αηνιηθό πάξθν ηνπ Μπόγθληαληζη έρεη αλαιάβεη ε Siemens Wind Power Γαλίαο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Siemens Διιάδαο. Ο Π/Θ ηεο πγγμ, Νίθνια Γθξνύεβζθη, παξώλ ζε εθδήισζε έλαξμεο ησλ εξγαζηώλ γηα ην αηνιηθό πάξθν, ζεκείσζε όηη κε ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηώλ θαηαζθεπήο ηνπ πάξθνπ αξρίδεη έλα λέν θεθάιαην ζηελ ελεξγεηαθή ζηξαηεγηθή ηεο πγγμ θαη πξόζζεζε όηη ε ηάζε γηα επελδύζεηο ζηελ αηνιηθή ελέξγεηα είλαη απαξαίηεηε ιόγσ ησλ πςειώλ ηηκώλ ηνπ πεηξειαίνπ θαη ησλ πεξηνξηζκέλσλ θπζηθώλ ελεξγεηαθώλ πόξσλ. Από ηελ πιεπξά ηεο, ε επίζεο παξνύζα ζηελ εθδήισζε Πξέζβεο ηεο Γεξκαλίαο ζηελ πγγμ, Γθ. ηάηλαθεξ, εμέθξαζε ηελ πεπνίζεζε όηη από ην αηνιηθό πάξθν ζα πξνθύςεη έλα «ζεκαληηθό ελεξγεηαθό θαη πνιηηηθό κήλπκα» θαη πξόζζεζε όηη ε θαηαζθεπή ηνπ πάξθνπ θαηαδεηθλύεη ηελ απνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία κεηαμύ Γεξκαλίαο θαη πγγμ.» (Πεγή : ΓΣΔ θνπίσλ.) Σελίδα 7

8 8 Τίτλος ενημερωτικού δελτίου Η Σνπξθία πξνζθέξεη αγσγνύο ζε Κύπξν, Ιζξαήι θαη Ιξάθ. Ο ππνπξγόο Ελέξγεηαο ηεο Τνπξθίαο θ. Τελέξ Γηιληίδ «ε άξζξν ηνπ θ. Serkan Demirtas ζηελ εθεκεξίδα Hurriyet Daily News (27/5), αλαθέξεηαη κεηαμύ άιισλ όηη «ε Σνπξθία θάιεζε ηνπο πινύζηνπο ζε απνζέκαηα γείηνλέο ηεο γηα από θνηλνύ ζπλεξγαζία ζηελ εθκεηάιιεπζε θαη κεηαθνξά πξνο ηηο παγθόζκηεο αγνξέο ησλ θνηηαζκάησλ πδξνγνλαλζξάθσλ. Όπσο δήισζε ζηελ εθ/δα ν Τ- πνπξγόο Δλέξγεηαο, θ. Σελέξ Γηιληίδ, «ηζξαειηλνί θαη ειιελνθύπξηνη αμησκαηνύρνη θαζώο θαη αληηπξνζσπείεο ηεο ΣΒΓΚ ζπκθσλνύλ ζε κία πξαγκαηηθόηεηα: ε εθκεηάιιεπζε ζην έπαθξν ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ ηεο πεξηνρήο ζα επηηεπρζεί κε έλαλ αγσγό πνπ ζα πεξλάεη κέζα από ηελ Σνπξθία. Όια ηα ζηνηρεία θαηαιήγνπλ ζ απηήλ ηελ ηδέα». Όζνλ αθνξά ην δήηεκα ηεο Κύπξνπ, ν θ. Γηιληίδ ηνλίδεη όηη ην ηξέρνλ θαζεζηώο εθκεηάιιεπζεο πεηξειαίνπ ζηε Μεζόγεην από ηελ Κύπξν ζηεξείηαη λνκηκόηεηαο θαζώο δελ έρεη πξνεγεζεί ζπκθσλία κεηαμύ ησλ ρσξώλ, νη αθηνγξακκέο ησλ ν- πνίσλ, βξίζθνληαη πάλσ ζηηο νηθνλνκηθέο απνθιεηζηηθέο δώλεο.» Δπίζεο ζηελ ίδηα εθ/δα (27/5) ζε άξζξν ηνπ κε ηίηιν «Νέν ελεξγεηαθό παηρλίδη κε λένπο παίρηεο» o θ. Murat Yetkin, αλαθέξεηαη ζηηο λέεο ηζνξξνπίεο ζηελ πεξηνρή όζνλ αθνξά ηελ ελέξγεηα. Σν ελεξγεηαθό παηρλίδη, όπσο ηνλίδεη ν αξζξνγξάθνο, ζπλδέεηαη απόιπηα κε ην πνιηηηθό θαη θπξίσο κε ηα θπξηαξρηθά δηθαηώκαηα ησλ ρσξώλ θαη θαηαιήγεη όηη ην λέν ελεξγεηαθό παηρλίδη γίλεηαη κε ηνπο όξνπο ελόο λένπ Φπρξνύ Πνιέκνπ παξαζέηνληαο ηα ιόγηα ηνπ Τπνπξγνύ Δλέξγεηαο, θ. Σαλέξ Γηιληίδ, ζύκθσλα κε ηνλ νπνίν, ε νηθνλνκηθή βησζηκόηεηα δελ επαξθεί γηα λα αξρίδεη έλα έξγν ρξεηάδεηαη πξώηα λα επηηεπρζεί πνιηηηθή ζηαζεξόηεηα.» Απαξαίηεην ην Αδεξκπαϊηδάλ πξνθεηκέλνπ λα βγεη ε Ειιάδα από ηελ θξίζε «Ζ εθεκεξίδα Sunday s Zaman (27/5) αλαθέξεηαη ζε άξζξν ηεο θαο Lamiya Adilgizi ζηελ επίζθεςε ηνπ θ. ακαξά ζην Αδεξκπατηδάλ. Όπσο ηνλίδεη ε αζξνγξάθνο κεηαμύ άιισλ ζην άξζξν «ε Διιάδα έρεη ελαπνζέζεη ηηο ειπίδεο ηεο γηα έμνδν από ηελ θξίζε, ζηε ζπκθσλία κε ην Αδεξκπατηδάλ γηα ηνλ αγσγό ΣΑΡ έλαληη ηνπ αληαγσληζηηθνύ Nabucco West. ύκθσλα κε ηνλ θ. Rovshan Ibrehimov, επηθεθαιήο ηνπ Κέληξνπ ηξαηεγηθώλ πνπδώλ ζην Μπαθνύ, όπνηνλ αγσγό θαη αλ επηιέμεη ην Μπαθνύ, δελ έρεη δηαθνξά, θαζώο θαη ηα δύν ζρέδηα έρνπλ πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα. Σνλίδεη δε όηη ε ηειηθή επηινγή ζα γίλεη ηόζν κε εκπνξηθνύο όζν θαη κε γεσζηξαηεγηθνύο όξνπο.» (Πεγή : ΓΣΔ Αγθπξαο.) Σελίδα 8

9 9 Σν ελδερόκελν ζπκθσλίαο Σνπξθίαο-Ιζξαήι γηα ην θπζηθό αέξην. «Ζ εθεκεξίδα Jerusalem Post (13/5) δεκνζηεύεη άξζξν ηνπ θ. Ariel Ben Solomon, ην νπνίν πξαγκαηεύεηαη ην ελδερόκελν ζπλεξγαζίαο Ηζξαήι Σνπξθίαο ζην ζέκα ηεο ελέξγεηαο. Όπσο αλαθέξεη ην άξζξν κεηαμύ άιισλ «ζύκθσλα κε ηελ ηνπξθηθή εθεκεξίδα Zaman, ε Άγθπξα βξίζθεηαη πην θνληά ζην λα θαηαιήμεη ζε ζπκθσλία κε ην Ηζξαήι γηα θνηλά ελεξγεηαθά έξγα, θαζώο νη πξόζθαηεο αλαθαιύςεηο θπζηθνύ αεξίνπ ζηα αλνηθηά ησλ αθηώλ ηνπ Ηζξαήι νδήγεζαλ ζε ζπδεηήζεηο γηα ηνπο ηξόπνπο κεηαθνξάο ηνπ ΦΑ πξνο ηελ Δπξώπε. Ζ εθεκεξίδα θέξεη αλώηαηνπο Σνύξθνπο αμησκαηνύρνπο λα έρνπλ δειώζεη όηη ηάζζνληαη πξννδεπηηθά ππέξ ηεο «επξείαο ζπλεξγαζίαο» κε ην Ηζξαήι θαη ηελ Κύπξν. Ο Σνύξθνο Πξόεδξνο θ. Ακπηνπιάρ Γθηνύι θαη ν Τπνπξγόο Δλέξγεηαο θ. Σαλέξ Γηιληίδ θέξνληαη λα έρνπλ ζπδεηήζεη ην ζέκα ηελ Παξαζθεπή (10/5) θαηά ηελ δηάξθεηα δηάζθεςεο γηα ηελ ελέξγεηα ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε. Ο θ. Γθηνπι δήισζε ζπγθεθξηκέλα όηη «είλαη πξόζπκνο λα ζπκβάιεη ζε νπνηνδήπνηε «θαηαζθεπαζηηθό project». Ο θ. Solomon ζεκεηώλεη επίζεο, όηη ελώ ε ειιεληθή Κύπξνο βξίζθεηαη ζε δηέλεμε κε ην ηνπξθηθό ηκήκα ηεο Νήζνπ θαη ηελ Άγθπξα όζνλ αθνξά ζηα πεδία ΦΑ, ε θαηαζθεπή ελόο αγσγνύ πνπ ζα δηαζρίδεη ηελ Σνπξθία παξακέλεη ε πην νηθνλνκηθή επηινγή. ην δεκνζίεπκα ηεο Zaman επηζεκαίλεηαη όηη ε πξνζέγγηζε κεηαμύ Σνπξθίαο θαη Ηζξαήι ζα επέηξεπε ζηελ Άγθπξα ηελ κεηαμύ ηνπο ζπλεξγαζία ζε ζέκαηα ελέξγεηαο, θαη ν θ. Γηιληίδ έρεη ήδε μεθηλήζεη ηνλ πξνγξακκαηηζκό πηζαλώλ επηινγώλ. Δλ ησ κεηαμύ, ν Τ- πνπξγόο Δμσηεξηθώλ ηεο Σνπξθίαο Αρκέη Νηαβνύηνγινπ δήισζε ηελ ηνπξθηθή εθεκεξίδα Star ηελ πεξαζκέλε εβδνκάδα όηη ε Άγθπξα δελ ζα δερζεί παξέκβαζε ηνπ Ηζξαήι ζε νπνηαδήπνηε κνπζνπικαληθή ρώξα, απνθιείνληαο έηζη ηε ζπλεξγαζία ησλ ρσξώλ γηα ην ζέκα ηεο θξίζεο ζηε πξία. Δίπε, επίζεο, όηη νη δηαπξαγκαηεύζεηο γηα ηελ ππόζεζε Mavi Marmara θαη ν εκθύιηνο ζηε πξία είλαη δύν μερσξηζηά ζέκαηα. Ο θ. Δθξάη Αβίβ, εξεπλεηήο ζην Κέληξν ηξαηεγηθώλ Μειεηώλ Begin-Sadat, δήισζε ζηε Jerusalem Post όηη ηα ηνπξθηθά ΜΜΔ αλέθεξαλ πσο ε Άγθπξα επηδηώθεη επίζεο λα ζπκκεηάζρεη ζε projects κε ηελ Αίγππην θαη ην Λίβαλν σο κέξνο ηεο πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο γηα ηελ εηξήλε. Γηα ηελ Σνπξθία, πξόζζεζε, ηα νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα ζπρλά αλαηξέπνπλ άιινπο παξάγνληεο, αθόκα θαη όηαλ πξόθεηηαη γηα ην Ηζξαήι. Ζ Σνπξθία ζύκθσλα κε ηνλ ε- ξεπλεηή-έρεη κηα νκάδα ηερληθώλ εκπεηξνγλσκόλσλ πνπ εξγάδνληαη γηα ηελ πεξηθεξεηαθή νηθνλνκηθή ζπλεξγαζία, αιιά ζε πνιηηηθά ζέκαηα, όπσο ην ζέκα ηνπ ζηνιίζθνπ, ηνλ ηειεπηαίν ιόγν έρεη ε πνιηηηθή εγεζία. Σα ηνπξθηθά κέζα ελεκέξσζεο αλαθέξνληαη εθηελώο θαη ζηελ επίζθεςε ηνπ Σνύξθνπ Πξσζππνπξγνύ θ. Ρεηδέπ Σαγίπ Δξληνάλ ζηηο ΖΠΑ ηελ εξρόκελε εβδνκάδα γηα λα ζπλαληεζεί κε ηνλ Πξόεδξν ησλ ΖΠΑ θ. Μπαξάθ Οκπάκα. Ζ ηζηνζειίδα ηνπ πξαθηνξείνπ Anadolu επηζεκαίλεη ην γεγνλόο όηη ν Δξληνγάλ ζα ηύρεη ιακπξήο ππνδνρήο κε πιήξεηο ζηξαηησηηθέο ηηκέο ελώ αλακέλεηαη λα θηινμελεζεί ζηνλ επίζεκν μελώλα ηνπ Ακεξηθαλνύ Πξνέδξνπ.» (Πεγή : ΓΣΔ Σει Αβίβ.) Σελίδα 9

10 10 Τίτλος ενημερωτικού δελτίου πλάληεζε θύπξηνπ Πξνέδξνπ κε ηνλ ηζξαειηλό νκόινγό ηνπ. Ο Πξόεδξνο ηνπ Ιζξαήι θ. Σηκόλ Πέξεο ε ζεκεξηλή (7/5) αλαθνίλσζε ηνπ Γξαθείνπ Σύπνπ ηεο ηζξαειηλήο θπβέξλεζεο αλαθέξεηαη κεηαμύ άιισλ ζρεηηθά κε ηε ζπλάληεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο θ. Νίθνπ Αλαζηαζηάδε κε ηνλ ηζξαειηλό νκόινγό ηνπ θ. ηκόλ Πέξεο: «Ο Πξόεδξνο θ. ηκόλ Πέξεο ζπλαληήζεθε ζήκεξα κε ηνλ Πξόεδξν ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο θ. Νίθν Αλαζηαζηάδε, ν νπνίνο επηζθέπηεηαη ην Ηζξαήι καδί κε αληηπξνζσπεία ηεο θπβέξλεζεο. Οη δύν άλδξεο είραλ ζύληνκε ζπλάληεζε πξηλ από ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε πξόγεπκα εξγαζίαο, θαηά ηελ νπνία ζπδεηήζεθε ε ελδπλάκσζε ηεο ζηξαηεγηθήο θαη νηθνλνκηθήο ζπλεξγαζίαο ησλ δύν ρσξώλ. Πξηλ από ηελ ζπλάληεζε ν θ. Πέξεο πξνέβε ζηελ αθόινπζε δήισζε: «Ζ Κύπξνο είλαη έλαο ζεκαληηθόο ζηξαηεγηθόο εηαίξνο γηα ην Ηζξαήι Δίκαη βέβαηνο όηη κε ηελ εκπεηξία ζαο, ηελ εκπηζηνζύλε ζαο θαη ηελ αηζηνδνμία ζαο ζα θαηαζηήζεηε ηελ Κύπξν έλα ζπνπδαίν λεζί, ηόζν πνιηηηθά όζν θαη επηζηεκνληθά. Γλσξίδσ όηη ππό ηελ εγεζία ζαο νη ζρέζεηο κεηαμύ ησλ ρσξώλ καο ζα εληζρπζνύλ θαη ζα ππάξμεη εκβάζπλζε ηεο ζπλεξγαζίαο». Ο θ. Πέξεο ηόληζε επίζεο όηη ε ζπλεξγαζία ησλ δύν ρσξώλ ζηνλ ηνκέα ηεο αζθάιεηαο αλαπηύζζεηαη θαη επραξίζηεζε ηνλ νκόινγό ηνπ γηα ηε ζύιιεςε θαη παξαπνκπή ζηε δηθαηνζύλε ζηειερώλ ηεο Υεδκπνιιά θαη ηξνκνθξαηώλ πνπ ζρεδίαδαλ επηζέζεηο ελαληίνλ ηζξαειηλώλ ζηόρσλ θαη ηνπξηζηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ. Ζ ζπλάληεζε επηθεληξώζεθε ζηελ αλαθάιπςε θνηηαζκάησλ ΦΑ ζηε Μεζόγεην θαη ραηξεηίζζεθε ε ζπλεξγαζία ησλ δύν ρσξώλ ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο. Ο Κύπξηνο Πξόεδξνο ηόληζε ηε δέζκεπζε ηεο ρώξαο ηνπ πξνο ην Ηζξαήι, ζεκεηώλνληαο όηη αηζζάλεηαη ραξά θαη ηηκή πνπ ζπλαληάηαη εθ λένπ κε ηνλ Πξόεδξν θ. Πέξεο. Δπεζήκαλε επίζεο, όηη θαηά ηηο ζπλαληήζεηο ηνπ κε ηνλ Ηζξαειηλό Π/ Θ ηνλ Πξόεδξν ηεο Βνπιήο θαη ηνλ Πξόεδξν ηνπ Ηζξαήι επηβεβαηώζεθε ε ακνηβαία δέζκεπζε γηα ζπλεξγαζία, θαζώο νη δύν ρώξεο όρη κόλν έρνπλ η- ζηνξηθνύο δεζκνύο, αιιά κνηξάδνληαη ηελ ίδηα θνπιηνύξα θαη αμίεο. Ακθόηεξεο νη ρώξεο πξόζζεζε- έρνπκε ην ζείν δώξν ηεο ύπαξμεο πεγώλ ελέξγεηαο ζηα ύδαηά καο. Απνηειεί θαζήθνλ λα δνύκε πσο κπνξνύκε λα δηαζθαιίζνπκε αιιήινπο θαη λα αιιεινβνεζεζνύκε. Πηζηεύσ πξαγκαηηθά όηη ην Ηζξαήι δελ είλαη γηα καο απιά έλαο γείηνλαο, αιιά έλαο αδειθόο θαη εζείο δελ βξίζθεηε ζηελ Κύπξν α- πιά έλα γείηνλα, αιιά έλαλ αδειθό. Πξέπεη λα ζπλεξγαζηνύκε γηα ηελ εηξήλε, ηε ζηαζεξόηεηα θαη ηελ αζθάιεηα. ηε ζπλάληεζε παξέζηε αληηπξνζσπεία ηεο Κύπξνπ, θαζώο θαη ε- πηθαλείο παξάγνληεο από ηνλ επηρεηξεκαηηθό ηνκέα ηνπ Ηζξαήι, ν Ηζξαειηλόο Τπνπξγόο Σνπξηζκνύ θαη αλώηαηνη δηπισκαηηθνί αμησκαηνύρνη. (Πεγή : ΓΣΔ Σει Αβίβ.) Σελίδα 10

11 11 Τίτλος ενημερωτικού δελτίου Κίλα-ΔΔ : θσηνβνιηαηθά. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΝΖΜΔ- ΡΧΖ & ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟΤ Φξαγθνύδε 11 & Αι. Πάληνπ Καιιηζέα, 10163, Αζήλα Σειέθσλν: Φαμ: Ζιεθηξνληθό ηαρπδξνκείν: «Πξνεηδνπνίεζε απεύζπλε ε Κίλα ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή λα κελ ιάβεη «ξηςνθίλδπλεο» απνθάζεηο ζηελ ππόζεζε πνπ αθνξά ηηο θηλεδηθέο εμαγσγέο θσηνβνιηατθώλ ζηελ Δπξώπε, α- λαθέξεη άξζξν ζηελ εθεκεξίδα China Daily (8/5). Ο Δπξσπαίνο Δπίηξνπνο γηα ζέκαηα εκπνξίνπ, Karel De Gucht, αλακέλεηαη λα δεηήζεη από ηελ Δπηηξνπή λα επηβάιεη ηέιε ζηηο εηζαγσγέο θηλεδηθώλ θσηνβνιηατθώλ ζπζηεκάησλ πνπ κπνξεί λα θζάλνπλ ζην 40% ή θαη πεξηζζόηεξν θαη λα επηβιεζνύλ από ηηο αξρέο Ηνπλίνπ κε πεληαεηή δηάξθεηα, ζεκεηώλεη ε θηλεδηθή εθεκεξίδα. Ζ θηλεδηθή Κπβέξλεζε πξνεηδνπνίεζε όηη κία ηέηνηα απόθαζε ζα απνηειεί «απεηιή» γηα ηελ Κίλα, εμαηηίαο ησλ δξακαηηθώλ επηπηώζεσλ πνπ ζα έρεη ζηηο 500 πεξίπνπ θηλεδηθέο επηρεηξήζεηο πνπ παξάγνπλ θσηνβνιηατθά. «Οη Βξπμέιιεο ζα πξέπεη λα είλαη πξνζεθηηθέο ζηελ ηειηθή ηνπο απόθαζε, θαζώο θάζε α- πνηέιεζκα, εθόζνλ δελ είλαη ζεηηθό, ζα κπνξνύζε λα επεξεάζεη ηηο νηθνλνκηθέο ζρέζεηο θαη ην δηκεξέο εκπόξην Κίλαο-ΔΔ», δήισζε αλώλπκνο αμησκαηνύρνο ηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξίνπ ηεο Κίλαο. Παξάιιεια, άιινο αμησκαηνύρνο ηνπ ίδηνπ Τ- πνπξγείνπ, δήισζε όηη ε Δπηηξνπή ρξεζηκνπνηεί ηελ ππόζεζε ησλ θσηνβνιηατθώλ σο δηαπξαγκαηεπηηθό εξγαιείν γηα λα θεξδίζεη ζπκβηβαζκνύο από ηελ Κίλα ζε άιινπο ηνκείο, όπσο νη ηειεπηθνηλσλίεο. Πεξίπνπ επξσπατθέο επηρεηξήζεηο έρνπλ ππνγξάςεη δύν επηζηνιέο πνπ δεηνύλ από ηνλ Δπίηξνπν θ. De Gucht λα επαλεμεηάζεη ην δήηεκα, θαζώο πηζηεύνπλ όηη ε απόθαζε γηα ηελ επηβνιή δαζκώλ ζα επεξεάζεη ηαπηόρξνλα θαη κεγάιν αξηζκό ζέζεσλ εξγαζίαο ζηελ Δπξώπε πνπ ζπλδένληαη κε ηα θσηνβνιηατθά. Οξηζκέλεο πεγέο αλέθεξαλ ζηελ εθ/ δα China Daily όηη ε Κίλα ζπκθώλεζε λα παξάζρεη 250 εθαηνκκύξηα επξώ ζε δάλεηα ηνλ Ηαλνπάξην γηα λα βνεζήζεη ζηελ θαηαζθεπή δεθάδσλ ζηαζκώλ παξαγσγήο ειηαθήο ελέξγεηαο ζηελ Διιάδα, κία απόθαζε πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ρηιηάδεο πξάζηλεο ζέζεηο εξγαζίαο ζηε ρώξα. «Χζηόζν, νη θηλεδηθέο ηξάπεδεο δηζηάδνπλ λα ρνξεγήζνπλ ηα δάλεηα, εμαηηίαο ηεο αβεβαηόηεηαο ζηηο Βξπμέιιεο», δήισζε εθπξόζσπνο θηλεδηθέο εηαηξείαο παξαγσγήο ειηαθήο ελέξγεηαο.» (Πεγή : ΓΣΔ Πεθίλνπ.) Σν πιηθό γηα ηε ζύληαμε ηνπ ελ ιόγσ Γειηίνπ πξνέξρεηαη από ηα Γξαθεία Σύπνπ θαη Δπηθνηλσλίαο Δμσηεξηθνύ (ΓΣΔ), Δπηκέιεηα:Κώζηαο Γηαλλαθόδεκνο Δ Δπηκέιεηα Δπηκέιεηα: Κώζηαο Γηαλλαθόδεκνο Σελίδα 11

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Σ Ι Ο Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α

Δ Ε Λ Σ Ι Ο Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ε Ι Α Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Η Κ Α Ι Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ Ε Τ Χ Ο 3 7 Δ Ε Λ Σ Ι Ο Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Ε Π Σ Ε Μ Β Ρ Ι Ο 2 0 1 3 Woodrow Wilson Center: «Η ζεκαζία ηνπ ΣΑΠ γηα ηελ ελεξγεηαθή

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτική Άσκηση - Δέντρα

Επαναληπτική Άσκηση - Δέντρα Η NovelGadgets Α.Ε. είλαη κηα πνιπεζληθή εηαηξεία πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ρώξν ηεο πιεξνθνξηθήο θαη θαηαζθεπάδεη θαηλνηνκηθέο εθαξκνγέο (gadgets) γηα ηνπο πειάηεο ηεο. Πξόζθαηα, δεκηνύξγεζε έλα λέν

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ 1) ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ, Αζήλα,24-7-2009 Αλαβξαζκόο επηθξαηεί ζηελ Σάμε ησλ αξηνπνηώλ ύζηεξα από ηελ δήισζε ηνπ ΤΠΑΝ πσο πξνηίζεηαη λα θαηαζέζεη ηξνπνινγία γηα ην Ν. 3526/07 ( Παξαγσγή θαη δηάζεζε εηδώλ αξηνπνηίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ Κεθάλαιο 7 Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ 1 Προζθορά ανηαγωνιζηικού κλάδοσ Πώο πξέπεη λα ζπλδπαζηνύλ νη απνθάζεηο πξνζθνξάο ησλ πνιιώλ επηκέξνπο επηρεηξήζεσλ ελόο αληαγσληζηηθνύ θιάδνπ γηα λα βξνύκε ηελ θακπύιε πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL B8-0165/7. Τροπολογία. Salvatore Cicu, Lambert van Nistelrooij εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL B8-0165/7. Τροπολογία. Salvatore Cicu, Lambert van Nistelrooij εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE 1.2.2016 B8-0165/7 7 Αιτιολογική σκέψη A Α. ιακβάλνληαο ππόςε όηη νηζιυηικέρ πεπιοσέρ, οι οποίερ νξίδνληαη σο πεξηθέξεηεο NUT επηπέδνπ 2 θαη 3, έρνπλ θνηλά θαη κόληκα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηιρ δηαθνξνπνηνύλ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ε Ι Α Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Η Κ Α Ι Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α. Γειώζεηο ηνπ έιιελα 1 Τπνπξγνύ Πεξηβάιινληνο, ΔΔ-Ρωζίαο ζηνλ

Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ε Ι Α Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Η Κ Α Ι Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α. Γειώζεηο ηνπ έιιελα 1 Τπνπξγνύ Πεξηβάιινληνο, ΔΔ-Ρωζίαο ζηνλ Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ε Ι Α Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Η Κ Α Ι Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ Ε Τ Χ Ο 4 1 Ι Α Ν Ο Τ Α Ρ Ι Ο 2 0 1 4 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σ Ε Τ Χ Ο Τ : Γειώζεηο ηνπ έιιελα 1 Τπνπξγνύ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

πλεξγαζία Διιάδαο-Κύπξνπ-Ιζξαήι ζηνλ ηνκέα ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ (ΦΑ).

πλεξγαζία Διιάδαο-Κύπξνπ-Ιζξαήι ζηνλ ηνκέα ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ (ΦΑ). Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ε Ι Α Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Η Κ Α Ι Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ Ε Τ Χ Ο 4 3 Μ Α Ρ Σ Ι Ο 2 0 1 4 πλεξγαζία Διιάδαο-Κύπξνπ-Ιζξαήι ζηνλ ηνκέα ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ (ΦΑ). Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της Δ ε ί κ η η ρ Τ ά ζ ε ω ν Α γ ο π ά ρ Ε π γ α ζ ί α ρ 2010 Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της ειδικό θέμα σοπηγόρ Δρ. Όλγα Επιηροπάκη Αναπλ. Καθ., Ακαδημαϊκή Έδπα «Σηαύπορ Κωζηόποςλορ» ζηη Διοίκηζη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Σν Θλζηηηνύην Μειεηώλ γηα ηελ Εζληθή αζθάιεηα (INSS) γηα ην ηζξαειηλό θπζηθό αέξην.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Σν Θλζηηηνύην Μειεηώλ γηα ηελ Εζληθή αζθάιεηα (INSS) γηα ην ηζξαειηλό θπζηθό αέξην. 1 Τεύχος 28 Δεκέμβριος 2012 ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ & ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Σν Θλζηηηνύην Μειεηώλ γηα ηελ Εζληθή αζθάιεηα (INSS) γηα ην ηζξαειηλό θπζηθό αέξην. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σν Θλζηηηνύην Μειεηώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών (11) Σνλ 9ν-10ν αηώλα κ.υ. ηα πγξά θαη είραλ ζαθή ζπιιαβνπνηεηηθή ιεηηνπξγία ζαλ θη απηή πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ Ν. ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ: Καιό κεζεκέξη θπξίεο θαη θύξηνη. αο θαισζνξίδνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΗ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ελ. 2 από 5 Σν παξόλ Σεύρνο Γηεπθξηλίζεσλ εθδίδεηαη ζύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Μάθημα 11 Τμήμα Μάπκεηινγκ και Διοίκηζηρ Λειηοςπγιών Τα δηαγξάκκαηα θαηάζηαζεο (state diagrams) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζηή λα θαηαιάβεη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ 1 Σ. Δ. Ι. ΓΤ Σ Ι Κ Η Μ Α Κ Δ Γ Ο Ν Ι Α ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Σ Μ Η Μ Α Μ Η Υ Α Ν ΟΛΟ Γ Ι Α Δξγαζηήξην Μεραλνπξγηθώλ Καηεξγαζηώλ & CAD ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ 2: Πνηόηεηα Δπηθάλεηαο Γξ. Βαξύηεο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Ζ εηαηξεία ΠΑΓΚΑΛΟΣ Α.Ε. αθνύ θαηάθεξε κε ην ζπαζί ηεο λα θαηαμησζεί ζην ρώξν ηνπ αινπκηλίνπ εδώ θαη 35 ρξόληα, κε πξνζθνξά ζην πνηνηηθό κεράλεκα αιιά θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηώλ ηεο, μεθηλά κηα λέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους Κεθάιαην 0 Ελαχιστοποίηση του κόστους Ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θόζηνπο Μηα επηρείξεζε ειαρηζηνπνηεί ην θόζηνο ηεο αλ παξάγεη νπνηνδήπνηε δεδνκέλν επίπεδν πξντόληνο y 0 ζην κηθξόηεξν δπλαηό ζπλνιηθό θόζηνο. Τν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Επίζθευε ηοσ Υποσργού Εκπορίοσ, Βηοκεταλίας & Τοσρηζκού ηες Κύπροσ ζηο Ιζραήι (9-11/6/2012).

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Επίζθευε ηοσ Υποσργού Εκπορίοσ, Βηοκεταλίας & Τοσρηζκού ηες Κύπροσ ζηο Ιζραήι (9-11/6/2012). Τεύχος 22 Ιούνιος 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Επίζθευε ηοσ Υποσργού Εκπορίοσ, Βηοκεταλίας & Τοσρηζκού ηες Κύπροσ ζηο Ιζραήι (9-11/6/2012). Ο Υποσργός Εκπορίοσ, Βηοκεταλίας

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ÁÍÁÊÏÉÍÙÓÅÉÓ ΣΕ ÅËËÇÍΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 30 ν Παλειιήλην πλέδξην Γαζηξεληεξνινγίαο 11-14 Ννεκβξίνπ 2010, Αζήλα Annals of Gastroenteroly 2010;23(Suppl):7-67 212 30 ν Παλειιήλην πλέδξην Γαζηξεληεξνινγίαο 11-14

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΒΟΤΣΑΗΟ 7,5Υ40m ΑΓΔΛΑΓΩΝ ΓΑΛΑΚΣΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΣΑΒΛΗΜΟΤ ΜΔ 48 ΑΣΟΜΗΚΔ ΘΔΔΗ Τν άξκεγκα ελδείθλπηαη λα γίλεηαη ζε αξκεθηήξην ηύπνπ ςαξνθόθθαιν 2Χ4 ζέζεσλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα