ΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΥΔΓΙΑΜΟ 2013) ΔΙΑΓΩΓΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΥΔΓΙΑΜΟ 2013) ΔΙΑΓΩΓΗ"

Transcript

1 ΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΥΔΓΙΑΜΟ 2013) ΔΙΑΓΩΓΗ O παξώλ θαλνληζκόο ηίζεηαη ζε ηζρύ από 1 Ιαλνπαξίνπ Θα ηζρύεη κέρξη λα αλαθνηλσζεί λεόηεξνο. Όπνπ αλαθέξνληαη νη όξνη «παίθηεο, αζιεηήο, θηι.» ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη «παίθηξηα, αζιήηξηα, θηι.». Οη δηεζλείο θαηεγνξίεο γηα ηνπο Βεηεξάλνπο 35+, 40+, θηι. ζεκαίλνπλ αζιεηέο ίζνπο ή θαη κεγαιύηεξνπο από 35, 40, θηι. Η ειηθία ηνπ αζιεηή ππνινγίδεηαη, αλ από ηελ ηξέρνπζα ρξνλνινγία αθαηξέζνπκε ην έηνο γέλλεζεο θαη ηζρύεη γηα όιε ηελ ρξνληά. Όπνηε γίλεηαη αλαθνξά ζην «Site (ηζηνζειίδα) ηνπ ΣΒΑΔ» ζα ζεκαίλεη ην Παξόιν πνπ έγηλε πξνζπάζεηα ν Αγσληζηηθόο Σρεδηαζκόο λα είλαη πιήξεο θαη νπζηαζηηθόο, κε ηθαλνπνίεζε ζα αθνύζνπκε εηζεγήζεηο πνπ ζα βειηηώζνπλ ηηο απνθάζεηο καο. 1. ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΒΔΣΔΡΑΝΩΝ Οη θαηεγνξίεο ησλ Βεηεξάλσλ ζεζκνζεηνύληαη κε βάζε ηελ ειηθία ηνπο, αλά πεληαεηία. 1. Γηα ηνπο Άληξεο: Α35+, Α40+, Α45+, Α50+, Α55+, Α60+, Α65+, Α70+ θαη Α Γηα ηηο Γπλαίθεο: Γ35+, Γ40+, Γ45+, Γ50+, Γ55+ θαη Γ Τα ηακπιό ησλ Γηπιώλ Αλδξώλ θαη Γπλαηθώλ είλαη ηξία: 35+, 45+ θαη Τα Μηθηά έρνπλ δύν ηακπιό α) Α35+ & Γ35+ θαη β) Α50+ & Γ Σηηο θαηεγνξίεο Γηπιά & Μηθηά θαη νη δύν αζιεηέο θάζε δεπγαξηνύ πξέπεη λα αλήθνπλ ζηελ ίδηα θαηεγνξία, δηαθνξεηηθά ν κεγαιύηεξνο αθνινπζεί ηνλ κηθξόηεξν ζηελ θαηεγνξία ηνπ Παξαθάησ ν πίλαθαο κε ηα έηε γελλήζεσο θαη ηελ αληίζηνηρε Καηεγνξία από έωρ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΣΟΤΡΝΟΤΑ Η επίδνζε ησλ αζιεηώλ ζα ακείβεηαη βαζκνινγηθά αλάινγα κε ηελ δπζθνιία ηνπ Τνπξλνπά. Γηα ηνλ ζθνπό απηό ηα Τνπξλνπά ζα θαηαηάζζνληαη εθ ησλ πξνηέξσλ ζε θάπνηα από ηηο πέληε Καηεγνξίεο (grades) πνπ νξίζακε, αλάινγα κε ηελ ηζηνξία ή ηελ πξόβιεςε γηα ην πιήζνο θαη ηελ πνηόηεηα ησλ ζπκκεηερόλησλ. Η Καηεγνξία 1 είλαη ε αλώηεξε. Σε απηή ζα αλήθεη πάληα ην «Παλειιήλην Πξσηάζιεκα ΣΒΑΔ» θαη θάζε ITF (1) Tel: Cosmote: , Vodafone: , ,

2 Open θαηεγνξίαο 4 θαη άλσ. Η αξρηθή πξόβιεςε κπνξεί λα αιιάδεη από ρξόλν ζε ρξόλν, αιιά θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε θάπνηνπ Τνπξλνπά, εθόζνλ ην αξρηθό «θαη εθηίκεζε» δελ ζπκβαδίδεη κε ηελ πξαγκαηηθόηεηα. Λεπηνκέξεηεο γηα ην πόζνη βαζκνί δίδνληαη αλά θαηεγνξία Τνπξλνπά, ζην Άξζξν πεξί Βαζκνινγίαο (7). Ο εθπξόζσπνο ηνπ ΣΒΑΔ, ν Γηεπζπληήο θαη ν Δπηδηαηηεηήο απνηεινύλ ηελ Δπιηποπή Αγώνων, πνπ ζα είλαη θαη ην αλώηεξν όξγαλν ζε όια ηα Τνπξλνπά. 3. ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΑΓΩΝΔ ΒΑΔ Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηνπο αγώλεο έρνπλ όζνη είλαη λόκηκα εγγεγξακκέλνη ζην Σύιινγν Βεηεξάλσλ Αληηζθαηξηζηώλ Διιάδνο. Απηό ζεκαίλεη όηη ν Σύιινγνο καο πξέπεη λα έρεη όια ηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ αζιεηή: Δπώλπκν, Όλνκα, Ηκεξνκελία γέλλεζεο, Γηεύζπλζε, ηειέθσλα επηθνηλσλίαο θαη . Πξηλ δειώζεη ζπκκεηνρή ζε Τνπξλνπά, ν θάζε αζιεηήο έρεη ππνρξέσζε λα ζηείιεη ζηνλ ΣΒΑΔ ηα ζηνηρεία ηνπ, ώζηε λα απνθηήζεη Αξηζκό Μεηξώνπ. Με ηελ εγγξαθή ηνπ ζηνλ Σύιινγν ν αζιεηήο δίλεη δηθαίσκα ζηελ εθάζηνηε επηηξνπή καο, λα επηθνηλσλεί καδί ηνπ, κε απνθιεηζηηθό ζθνπό ηελ ελεκέξσζε γηα ηα δξώκελα ηνπ ΣΒΑΔ. Όπνηνο δελ επηζπκεί ηέηνηα επηθνηλσλία, πξέπεη λα ην δειώζεη γξαπηώο ζηνλ Γ.Γ. ηνπ Σπιιόγνπ. Προηρέποσμε ενηονόηαηα ηα μέλη μας να μας ζηέλνοσν ηα Σηοιτεία ηοσς μέζω ηης Φόρμας ποσ βρίζκεηαι ζηο Site μας, ώζηε να διεσκολύνοσν ηο έργο μας και να μειώνεηαι η πιθανόηηηα λάθοσς! Η Δηήζηα Σπλδξνκή ζηνλ Σύιινγν καο οπίζεηαι ζε 10 (αληί ησλ 25 πνπ ήηαλ κέρξη ζήκεξα) γηα όινπο αλεμαηξέησο. Κάζε ρξόλν επαλαιακβάλεηαη, εθόζνλ ν αζιεηήο επηζπκεί λα ιάβεη κέξνο ζηα ηνπξλνπά καο. Η πιεξσκή είλαη ππνρξεσηηθή, πξηλ από ηνλ πξώην αγώλα ηεο ρξνληάο ηνπ θαζελόο, είηε ην Τνπξλνπά είλαη Δζληθό είηε Γηεζλέο. Άξλεζε εγγξαθήο, αλ νη αγώλεο είλαη Δζληθνί επηθέξεη απνθιεηζκό από ην ηνπξλνπά, ελώ αλ είλαη Γηεζλείο, ν αζιεηήο ζα παίδεη αιιά δελ ζα βαζκνινγείηαη. 4. ΓΗΛΩΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ & ΚΟΣΟ Σηα Τνπξλνπά ΣΒΑΔ ην θόζηνο πξνηείλεηαη λα είλαη 30 αλά αζιεηή γηα ηελ πξώηε επηιεγκέλε θαηεγνξία. Γηα ηελ δεύηεξε επηιεγόκελε θαηεγνξία, ην επηπιένλ θόζηνο ζπκκεηνρήο πξνηείλνπκε λα είλαη 10 αλά αζιεηή. Σηα Γηεζλή ην θόζηνο νξίδεηαη από ηελ ITF. Σηα Δζληθά ηνπξλνπά, όζνη δειώλνπλ ζπκκεηνρή ζε θαηεγνξία άλσ ησλ 70, έσοςν δικαίωμα λα κελ πιεξώλνπλ θόζηνο ζπκκεηνρήο ζην ηνπξλνπά. Ο ηξόπνο Γήισζεο Σπκκεηνρήο ζε Τνπξλνπά ζα πεξηγξάθεηαη ζηελ εθάζηνηε Πξνθήξπμε αγώλσλ. Οη αγώλεο ζα αλαθνηλώλνληαη πάληα εγθαίξσο θαη νη Γειώζεηο απηέο πξέπεη λα έρνπλ νινθιεξσζεί ηοςλάσιζηον 5 ημέπερ ππιν ηην έναπξη ηος Σοςπνοςά. Έηζη, ζα ππάξρεη ρξόλνο γηα έιεγρν-εμεγήζεηο θαη ελδερόκελεο ελζηάζεηο από ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Δπίζεο, γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκό ησλ αγώλσλ. Προηρέποσμε ενηονόηαηα ηα μέλη μας να μας ζηέλνοσν ηην Δήλωζη ηοσς μέζω ηης Φόρμας ποσ βρίζκεηαι ζηο Site μας, ώζηε να διεσκολύνοσν ηο έργο μας και να μειώνεηαι η πιθανόηηηα λάθοσς! Κάζε αζιεηήο έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα απνζύξεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ από δηνξγάλσζε, ην αξγόηεξν πξηλ ηελ θιήξσζε, πνπ ε εκεξνκελία ηεο επίζεο ζα αλαγξάθεηαη ζηελ εθάζηνηε πξνθήξπμε. Όπνηνο απνζύξεη ηελ ζπκκεηνρή ηνπ κεηά ηελ θιήξσζε, (2) Tel: Cosmote: , Vodafone: , ,

3 ππνρξενύηαη λα θαηαβάιεη ζηνλ ΣΒΑΔ 10, καδί κε ην sign-in ζην πξώην επόκελν Τνπξλνπά ηνπ. Δμαηξνύληαη όζνη πξνζθνκίζνπλ ζην Τνπξλνπά απηό βεβαίσζε γηαηξνύ. 5. ΔΠΙΣΟΠΟΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΟ (alternate on site) Αζιεηήο πνπ δελ έρεη δεισζεί ζην ππό έλαξμε Τνπξλνπά, κπνξεί λα δεισζεί ζηελ ιίζηα ησλ αλαπιεξσκαηηθώλ παξόλησλ, πνπ αλνίγεη κεηά ηελ θιήξσζε θαη θιείλεη κε ηελ έλαξμε ηνπ πξώηνπ αγώλα ηεο Καηεγνξίαο. Έηζη, αλ δελ παξνπζηαζζεί θάπνηνο αζιεηήο λα αγσληζζεί ζηνλ πξώην ηνπ αγώλα, ν alternate ζα πάξεη ηελ ζέζε ηνπ. Σε πεξίπησζε πνιιώλ αλαπιεξσκαηηθώλ, πξνεγείηαη όπνηνο δήισζε πξώηνο. Τα ίδηα ηζρύνπλ ζηα Γηπιά θαη Μηθηό, κε ηελ δηαθνξά όηη σο Alternate ζεσξείηαη έλα δεπγάξη αζιεηώλ. Σε ηακπιό Γηπινύ ή Μηθηνύ παίθηεο δεπγαξηνύ πνπ ηξαπκαηίδεηαη, κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί από άιιν παίθηε, εθόζνλ δελ έρεη γίλεη θαλέλαο αγώλαο ζηελ θαηεγνξία (Δζληθνί αγώλεο). 6. ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΑΘΛΗΣΩΝ Η θρονηίδα ηης σγείας κάθε παίκηη και η εσθύνη ζσμμεηοτής ηοσ ζηοσς αγώνες, βαρύνοσν αποκλειζηικά ηον ίδιο. Η θιήξσζε ησλ αγώλσλ γίλεηαη δεκόζηα ζηνλ ηόπν, ηελ εκέξα θαη ώξα πνπ γλσζηνπνηείηαη ζηελ πξνθήξπμε. Δίλαη επζύλε θάζε αζιεηή λα ελεκεξώλεη εγθαίξσο ηνπο δηνξγαλσηέο ησλ αγώλσλ, γηα ελδερόκελα ζνβαξά θσιύκαηα ζηηο ώξεο-κέξεο πνπ κπνξεί λα αγσληζηεί. Τόζν ζηνπο Γηεζλείο, όζν θαη ζηνπο Δζληθνύο αγώλεο νη θιεξώζεηο ησλ ηακπιό ζα γίλνληαη κε ειεθηξνληθή κέζνδν. Αλ απηό δελ ηζρύεη, πξέπεη λα αλαθέξεηαη ζηελ πξνθήξπμε. Πξηλ ηελ είζνδν ζην γήπεδν γηα ηνλ πξώην ηνπ αγώλα, ν θάζε αζιεηήο, πξέπεη λα έρεη ηαθηνπνηήζεη νηθνλνκηθά ηελ εηήζηα ζπλδξνκή ηνπ ζηνλ ΣΒΑΔ θαη λα έρεη πιεξώζεη ην θόζηνο Sign-In. Αλ ππάξρνπλ εθθξεκόηεηεο από πξνεγνύκελν Τνπξλνπά ιόγσ αδηθαηνιόγεηνπ DNS, πξέπεη λα πξνζθνκίδεη Γηθαηνινγεηηθό Γηαηξνύ ή λα θαηαβάιεη ην πην πάλσ πξνζδηνξηζκέλν πνζό ησλ 10 (Άξζξν 4). Δπίζεο, πξέπεη νπσζδήπνηε λα ππνγξάθεη ζηελ «Λίζηα Σπκκεηερόλησλ» (Sign-In List), πνπ ζην ηέινο ηνπ θάζε Τνπξλνπά ζα παξαδίδεηαη ζηνλ αληηπξόζσπν ηνπ ΣΒΑΔ. Μπνξεί λα δεηεζεί από ηνπο αζιεηέο λα δώζνπλ 2 αγώλεο εκεξεζίσο (κνλό-δηπιό). Τν κνλό πξέπεη λα πξνεγείηαη ηνπ δηπινύ, εθηόο θαη αλ ζπκθσλήζνπλ νη δύν αζιεηέο γηα ην αληίζεην. Δλζαξξύλνπκε ηνπο αζιεηέο λα θάλνπλ κε επραξίζηεζε δηαηηεζίεο, όπνηε πξνθύπηεη αλάγθε, αθνύ έηζη ζα βνεζνύλ λα νινθιεξώλεηαη κε κεγαιύηεξε επηηπρία ε δηνξγάλσζε. Η ώξα έλαξμεο ηνπ ηειεπηαίνπ παηρληδηνύ δελ ζα είλαη αξγόηεξα από ηηο 22:00, εθηόο αλ νκνθσλεί ε Δπηηξνπή Αγώλσλ. Σε πεξίπησζε κε εύξεζεο θνηλήο ώξαο δηεμαγσγήο ελόο αγώλα, ε γξακκαηεία ησλ αγώλσλ, κε παξνπζία ηνπ Γηεπζπληή ή ηνπ Δπηδηαηηεηή, ζα πξνρσξεί ζε θιήξσζε κεηαμύ ησλ επηινγώλ ησλ αγσληδνκέλσλ. Αζιεηήο ν νπνίνο ζα θιεζεί λα αγσληζηεί θαη δελ ζα είλαη παξώλ, κεηά από 15 ιεπηά ζα ραξαθηεξίδεηαη DNS (did not show, σο κε πξνζειζώλ) θαη ν αληίπαιόο ηνπ ζα πξνθξίλεηαη ζηνλ επόκελν γύξν κε walkover (w.o.). Παξαθαινύκε όια ηα κέιε καο, λα ελεκεξώλνπλ έγθαηξα ηελ γξακκαηεία ησλ αγώλσλ, γηα πεξίπησζε αδπλακίαο ηνπο λα (3) Tel: Cosmote: , Vodafone: , ,

4 πξνζέιζνπλ ζε πξνγξακκαηηζκέλν αγώλα, ώζηε λα απνθεύγεηαη ε ηαιαηπσξία ησλ ζπλαζιεηώλ ηνπο. Οη ζπκκεηέρνληεο νθείινπλ λα ζπκπεξηθέξνληαη θόζκηα θαη λα θέξνπλ αλάινγν αζιεηηθό έλδπκα θαη ηα επηηξεπόκελα ππνδήκαηα. 7. ΚΑΝΟΝΔ ΑΓΩΝΩΝ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Η Βαζκνινγία ζα ππνινγίδεηαη ζε 12κελε θπιηόκελε βάζε θαη πάληα ζα αζξνίδνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ ηειεπηαίσλ 12 κελώλ. Βαζκνί ζα δίλνληαη ζε όινπο ηνπο γύξνπο θαη ζε όινπο ηνπο αζιεηέο, αλεμάξηεηα από ηνλ αξηζκό αζιεηώλ θαη ζε ζπλάξηεζε κε ηελ αμηνιόγεζε (Καηεγνξία-Grade) ηνπ Τνπξλνπά. Οη αζιεηέο δηθαηνύληαη λα αγσλίδνληαη ζε κηθξόηεξε ειηθηαθή θαηεγνξία. Γηα λα πινπνηεζεί θάπνην ηακπιό, ζα πξέπεη λα έρεη ηνπιάρηζηνλ 8 αζιεηέο. Με ιηγόηεξνπο αζιεηέο ε θαηεγνξία ζπγρσλεύεηαη κε ηελ ακέζσο πξνεγνύκελε θαηεγνξία ή γίλνληαη όκηινη Round Robin, κε απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο Αγώλσλ. Οη βαζκνί ηνπ ζπκκεηέρνληνο ζε θαηώηεξε θαηεγνξία, ππό απηέο ηηο πξνϋπνζέζεηο, ζα πξνζκεηξνύληαη ηόζν ζε απηήλ, όζν θαη ζηελ θαηεγνξία πνπ πξαγκαηηθά αλήθεη. Αλ θάπνηνο αγσληζηεί ζε κηθξόηεξε θαηεγνξία κνλνύ, ρσξίο λα έρεη ζπληξέμεη ε πεξίπησζε ηεο ππνρξεσηηθήο ζπλέλσζεο, ηόηε νη βαζκνί ηνπ θαηαρσξνύληαη κόλν ζηελ θαηεγνξία πνπ έπαημε. Όπνηνο σξηκάδεη ειηθηαθά κεηαπεδά (αλ επηζπκεί) ζηελ επόκελε κεγαιύηεξε θαηεγνξία. Σηελ πεξίπησζε απηή, αιιά κόλν γηα ηνλ πξώην ρξόλν ηεο λέαο πεληαεηίαο, κεηαθέξεη ηνπο βαζκνύο πνπ είρε ζηε κηθξόηεξε θαηεγνξία. Η βαζκνινγία αλώηεξεο θαηεγνξίαο θάπνηνπ πνπ θαηεβαίλεη θαηεγνξία, κεηώλεηαη θαηά 30% αλά θαηεγνξία. Πρ. αζιεηήο θεξδίδεη 10 βαζκνύο παίδνληαο ζηελ θαηεγνξία 50+. Αλ ζε επόκελν ηνπξλνπά επηζπκεί λα παίμεη ζηα 45+, ζα ρξεζηκνπνηήζεη 7 βαζκνύο. Ο θάζε αζιεηήο έρεη δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε κία ή δύν θαηεγνξίεο ηνπ Τνπξλνπά, κε ηνλ κόλν πεξηνξηζκό λα κε επηιέμεη δύν θαηεγνξίεο κνλνύ. Όινη νη αγώλεο ζα θξίλνληαη ζε δύν (2) ληθεθόξα ζεη. Σε πεξίπησζε ηζνπαιίαο 1-1 ζεη, πξέπεη ζηελ πξνθήξπμε λα νξίδεηαη, αλ ζα παίδεηαη ηξίην ζεη ή match tie break ησλ 10 πόλησλ (κε δηαθνξά 2 πόλησλ). Σε θάζε πεξίπησζε ε Δπηηξνπή Αγώλσλ κπνξεί λα απνθαζίζεη, αλ πξέπεη λα ηζρύζεη ρξνληθά ζπληνκόηεξν ζύζηεκα. Οη αγώλεο ησλ δηπιώλ, ζε όιεο ηηο θαηεγνξίεο, ζα γίλνληαη κε ηνλ θαλνληζκό ηνπ No Advantage Score θαη ηειηθό ζεη «match tie break ησλ 10 πόλησλ». Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο αγσληζηηθήο πεξηόδνπ θαη γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ ηακπιό θάζε Τνπξλνπά, ε βαζκνινγία ζα είλαη αζξνηζηηθή, ρξεζηκνπνηώληαο όκσο μέσπι 4 Σοςπνοςά (απηά κε ηελ πςειόηεξε βαζκνινγία). Γηα ηηο θαηεγνξίεο δηπιώλ θαη κηθηώλ, ε αμηνιόγεζε ησλ παηθηώλ ζα γίλεηαη κε ην άζξνηζκα ηεο βαζκνινγίαο κνλνύ ησλ 2 παηθηώλ. Σε πεξίπησζε πνπ ν ζπκκεηέρσλ έρεη βαζκνινγία ζε πεξηζζόηεξεο από κηα θαηεγνξίεο, ζα ιακβάλεηαη ππ όςε ε θαηεγνξία κε ηε κεγαιύηεξε βαζκνινγία. Η Τειηθή Βαζκνινγία ηνπ έηνπο ζεσξείηαη ε ηξέρνπζα Βαζκνινγία κεηά ηελ ελζσκάησζε ηνπ ηειεπηαίνπ Τνπξλνπά ηεο ρξνληάο. Η βαζκνινγία καο εθδίδεηαη κέρξη 10 κέξεο κεηά ηελ ιήμε ησλ πξσηαζιεκάησλ. (4) Tel: Cosmote: , Vodafone: , ,

5 Μεηά ην ηέινο ηνπ θάζε Τνπξλνπά θαη κεηά ηελ αλάξηεζε ηεο βαζκνινγίαο ζην site ηνπ ΣΒΑΔ, ην θάζε κέινο έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα ζηείιεη ηελ δηαθσλία ηνπ κε ζηνλ έθνξν αγώλσλ ηνπ Σπιιόγνπ ή ζηνλ Γ.Γ. Απηόο έρεη ηελ ππνρξέσζε εληόο 5 εκεξώλ, λα ζηείιεη ηελ απάληεζε ηνπ, πνπ ζα είλαη θαη ε νξηζηηθή άπνςε ηνπ ΣΒΑΔ. Γηαθσλίεο πνπ εθθξάζηεθαλ κεηά ηελ θιήξσζε θάπνηνπ ηακπιό ή κόλν 2 εκέξεο πξηλ ηελ θιήξσζε, δελ δεκηνπξγνύλ πξνϋπνζέζεηο επαλάιεςεο ηεο θιήξσζεο, εθηόο αλ θξίλεη δηαθνξεηηθά ην Γ.Σ. Βαζκνί (ή βαζκόο) ζα δίλνληαη ζε θάζε ζπκκεηέρνληα. Τν λα πξνρσξήζεηο ζε επόκελν γύξν κε w.o. ζεσξείηαη λίθε. Αθνινπζεί ν πίλαθαο απόδνζεο βαζκώλ αλά Grade Τνπξλνπά: Βαθμοί ανά καηηγοπία Σοςπνοςά Καηάηαξη καηηγοπίερ (grades) 1η 2η 3η 4η 5η 1ε ζέζε ε ζέζε ΑΓΩΝΔ Οη αγώλεο, ζα δηεμάγνληαη βάζεη ησλ δηεζλώλ θαλνληζκώλ, πνπ πξνβιέπνληαη από ηελ ITF, εθηόο ησλ πεξηπηώζεσλ πνπ ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε ζηνλ παξόληα Καλνληζκό καο. Σρεδηάζζεθε λα δηεμάγνληαη θαη ειάρηζην νη παξαθάησ αγώλεο: 1 Παλειιήλην Πξσηάζιεκα 5 Open ππό ηελ αηγίδα ηεο ITF: Acropolis, Macedonia, Corfu, Les Raquettes, Κξήηε (ipin ππνρξεσηηθό) 1 Open κε ηελ δηαθξηηηθή νλνκαζία «Κύπειιν» 6 Open Τνπξλνπά, από ηα νπνία 4 ηνπιάρηζηνλ ζα δηνξγαλώλνληαη νπσζδήπνηε εθηόο Αζήλαο θαη Θεζζαινλίθεο (πρ. Κξήηε, Πάηξα, Λακία, θηι) 2 Open ηξηήκεξεο δηάξθεηαο (Πα-Σα-ΚΥ) κε 3 ηνπιάρηζηνλ αγώλεο ζύληνκεο δηάξθεηαο (mini ζεη, ζηα 4 games) αλά ζπκκεηέρνληα. 1 Γηαζπιινγηθό κε εμέιημε ζε όιε ηελ ρξνληά, εθόζνλ ζπκθσλήζνπλ πεξηζζόηεξνη ησλ 6 Σπιιόγσλ-Clubs. 9. ΔΓΡΔ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ Οη αγώλεο δηεμάγνληαη ζε γήπεδα δηεζλώλ πξνδηαγξαθώλ, δηαθόξσλ επηθαλεηώλ (ρσκάηηλα, green set, quick, ζπλζεηηθό ρόξην, θηι.). Η δηνξγάλσζε αλαηίζεηαη από ηνλ ΣΒΑΔ ζε νκίινπο πνπ δηαζέηνπλ ηηο εμήο πξνδηαγξαθέο: (5) Tel: Cosmote: , Vodafone: , ,

6 1. Τνπιάρηζηνλ 3 ή πεξηζζόηεξα θσηηδόκελα γήπεδα ίδηαο επηθάλεηαο, αλάινγα κε ην πιήζνο ησλ ζπκκεηνρώλ. Τα Τνπξλνπά δελ κπνξνύλ λα μεπεξλνύλ ηηο 2 βδνκάδεο. 2. Φώξν δηακνλήο γηα ηνπο αζιεηέο, απνδπηήξηα θαη ηνπαιέηεο κε ζπλερή ππνζηήξημε. 3. Bar ή εζηηαηόξην πνπ ζα δηαζέηεη ηα βαζηθά αλαςπθηηθά θαη ειαθξύ θαγεηό (ηνζη, θηι.). 4. Καξέθιεο ή θεξθίδεο γηα ηνπο ζεαηέο θαη ζηεγαζκέλνπο ρώξνπο. 5. Απαξαίηεην πξνζσπηθό γηα γήπεδα, θώηα, θηι. 6. Internet γηα ηελ ζπκπιήξσζε ησλ επίζεκσλ εληύπσλ, πνπ δηαζέηεη ν ΣΒΑΔ, γηα ηνλ έιεγρν ησλ αζιεηώλ ζηελ βάζε δεδνκέλσλ θαη ηελ απνζηνιή ησλ απνηειεζκάησλ ή άιισλ πιεξνθνξηώλ ζηνπο δηαρεηξηζηέο ηεο Ιζηνζειίδαο ηνπ ΣΒΑΔ. 10. ΛΟΙΠΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΔΙ ΒΑΔ Αλάινγα κε ην ελδηαθέξνλ θαη ηηο ειεύζεξεο εκεξνκελίεο, ν ΣΒΑΔ κπνξεί λα νξγαλώλεη Τνπξλνπά ρσξίο βαζκνινγία, θηιηθνύ ραξαθηήξα. Αλ πξόθεηηαη λα κελ ηζρύεη νπνηνζδήπνηε από ηνπο όξνπο πνπ αλαγξάθνληαη ζηνλ παξόληα Καλνληζκό, απηό πξέπεη λα αλαγξάθεηαη θαζαξά ζηελ Πξνθήξπμε ηνπ θηιηθνύ απηνύ Τνπξλνπά, άιισο ηζρύεη όηη αλαθέξεηαη ζην παξόλ θείκελν. 11. ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΓΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΟΜΙΛΟΤ Ο ΣΒΑΔ ζα πξνζθέξεη ηελ δηαθήκηζε ησλ ηνπξλνπά κέζσ ησλ ζηαζεξώλ δηαύισλ επηθνηλσλίαο κε ηα Μέιε καο (Site, , SMS, θηι), γεληθόηεξε θηλεηνπνίεζε, αθέξαηεο ηηο Πξνζθνξέο ησλ Φνξεγώλ καο θαη βεβαίσο ην θίλεηξν ηεο ππαγσγήο ζηελ Δζληθή Βαζκνινγία Βεηεξάλσλ. Βεβαίσο, ζηα Δζληθά πξσηαζιήκαηα ζα εμαζθαιίδνκε θαη ην θύξνο ηνπ Σπιιόγνπ καο. Ο δηνξγαλσηήο Όκηινο ζα δίλεη 3 αλά ζπκκεηέρνληα, σο δηθαηώκαηα γηα ηνλ ΣΒΑΔ. Γηα ηα ηνπξλνπά ITF, πνπ έρνπλ απμεκέλν θόζηνο, ην πνζό ζα είλαη ην κηζό (1,5 αλά Έιιελα ζπκκεηέρνληα). Η βαζκνινγία ηνπ θάζε ηνπξλνπά, ζα ππνινγίδεηαη κόλν γηα ηα ηακεηαθώο εληάμεη κέιε ηνπ ΣΒΑΔ θαη πνηέ δελ ζα ππνινγίδεηαη αλαδξνκηθά. Γειαδή, ε θαζπζηεξεκέλε εγγξαθή, δελ επηθέξεη επαλαϋπνινγηζκό ηεο βαζκνινγίαο θάπνηνπ αζιεηή, ζε ηνπξλνπά πνπ ηνπ έρεη αθπξσζεί. Οη Όκηινη πνπ αλαιακβάλνπλ ηελ δηνξγάλσζε επίζεκνπ Τνπξλνπά, νθείινπλ λα ζέβνληαη θαη λα ηεξνύλ ηνλ παξόληα θαλνληζκό θαη επξύηεξα ηνπο θαλόλεο ηνπ Αζιήκαηνο καο θαη ηεο Γηεζλνύο Οκνζπνλδίαο Τέληο. Πξέπεη λα νξίδνπλ Γηεπζπληή αγώλσλ θαη λα έρνπλ Γηαηηεηηθή Οκάδα, πνπ ζα πεξηιακβάλεη Δπηδηαηηεηή θαη ηνπο αλαγθαίνπο βνεζνύο ηνπ, αλάινγα κε ηηο ζπκκεηνρέο. Σηα Δζληθά πξσηαζιήκαηα όια ζα γίλνληαη ζε ζςνεννόηζη με ηον ΒΑΔ, πνπ ζα έρεη ην δηθαίσκα ελζηάζεσο, ρσξίο λα κπνξεί λα επηβάιεη ππνρξεσηηθά ηελ άπνςε ηνπ. Σε πεξίπησζε απόξξηςεο ηπρόλ ελζηάζεσλ ηνπ, απηό ζα ιακβάλεηαη ππόςε ζηελ αλάζεζε επόκελνπ Τνπξλνπά ζηνλ ίδην Σύιινγν. Η Δπηηξνπή Αγώλσλ (εθπξόζσπνο ΣΒΑΔ, Γηεπζπληήο θαη Δπηδηαηηεηήο) βεβαίσο δελ ζα επεκβαίλεη ζηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ απνθιεηζηηθά ζηηο δηθαηνδνζίεο ελόο Δπηδηαηηεηή κε επίζεκν ζήκα. Σηνπο αγώλεο ππό ηελ αηγίδα ηεο ITF, ηεξνύληαη πξνθαλώο νη δηαδηθαζίεο ηεο ITF. Η Δπηηξνπή Αγώλσλ, ιόγσ αλσηέξαο βίαο (πρ. θαηξηθέο ζπλζήθεο), έρεη ην δηθαίσκα λα ηξνπνπνηεί ηνπο όξνπο ελόο Τνπξλνπά, πξνθεηκέλνπ απηό λα νινθιεξσζεί νκαιά. (6) Tel: Cosmote: , Vodafone: , ,

7 Ο Δπηδηαηηεηήο (ή ν Γηεπζπληήο ηνπ Τνπξλνπά) έρεη ηελ ππνρξέσζε ζην ηέινο θάζε εκέξαο, λα ζηέιλεη ην ηακπιό, κε ζπκπιεξσκέλα ηα κέρξη εθείλν ην ζεκείν απνηειέζκαηα, ζηνλ έθνξν αγώλσλ ηνπ ΣΒΑΔ ή ζε όπνηνλ άιιν ηνπ δεηεζεί. Δπίζεο, ππνρξενύηαη λα ζηείιεη εληόο 2 εκεξώλ ηα νξηζηηθά απνηειέζκαηα ησλ αγώλσλ θαη ην ππνγεγξακκέλν θαη από απηόλ έληππν «Λίζηα Σπκκεηερόλησλ» (Sigh-In List). Οη Όκηινη-Γηνξγαλσηέο έρνπλ ηελ ππνρξέσζε κέζσ ηεο Γξακκαηείαο ηνπο λα εηζπξάηηνπλ εθηόο ησλ άιισλ θαη εθ κέξνπο ηνπ ΣΒΑΔ ηηο ππνρξεώζεηο ησλ κειώλ ηνπ (πρ. εηήζηα ζπλδξνκή). Από ην sign-in ην πνζό ησλ 3 αλά αζιεηή ζα απνδίδεηαη ζπγθεληξσηηθά κεηά ην ηέινο ηνπ ηνπξλνπά, σο ρνξεγία ππέξ ηνπ ΣΒΑΔ. Τέινο, ν ΣΒΑΔ από ηελ πιεπξά ηνπ ζα θαηαβάιεη ζηνλ νξγαλσηή ζύιινγν, ην κηζό sign-in όζσλ αζιεηώλ, ζηηο θαηεγνξίεο άλσ ησλ 70, δελ θαηέβαιαλ πνζό γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπο. Λάζε ησλ Γηεπζπληώλ-Δπηδηαηηεηώλ θαη πιεκκειήο άζθεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπο ζα θαηαγξάθνληαη ζην ζρεηηθό Βηβιίν ηνπ Σπιιόγνπ καο. Σε ηακπιό κεγαιύηεξα ηνπ 8 ζα απνλέκνληαη Έπαζια-Κύπειια ζηνπο 4 πξώηνπο ληθεηέο θάζε θαηεγνξίαο. Σε ηακπιό ησλ 8 θαη θάησ ζα απνλέκνληαη 2 θύπειια θαη 2 κεηάιιηα. Πξέπεη λα δηαηίζεηαη ςεθηαθή θσηνγξαθηθή κεραλή, γηα ηα ζηηγκηόηππα ησλ απνλνκώλ. O Γηνξγαλσηήο δελ ππνρξενύηαη ζε δηάζεζε Γηαηξνύ on-site, όκσο νθείιεη λα έρεη θάλεη πξνεηνηκαζία θαη ζπλελλόεζε, γηα γξήγνξε δηαζεζηκόηεηα Γηαηξνύ ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο. Σε θάζε Πξσηάζιεκα, ν Δπηδηαηηεηήο ησλ αγώλσλ ή ν παξαηεξεηήο ηνπ ΣΒΑΔ πξέπεη λα ζπληάζζεη Έθζεζε Αμηνιόγεζεο ηνπ δηνξγαλσηή Οκίινπ, πνπ ζα απνζηέιιεηαη ζηνλ Γ.Γ. ηνπ ΣΒΑΔ. Δπίζεο, νη ζπκκεηέρνληεο ζην Τνπξλνπά αζιεηέο, έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα επώλπκα, λα πξνβαίλνπλ ζε ζρνιηαζκό, γηα ηελ πεξαηηέξσ βειηίσζε ησλ δηνξγαλώζεσλ. Αλ νη παξαηεξήζεηο δνζνύλ ζηνλ Δπηδηαηηεηή, απηόο ππνρξενύηαη λα ηηο ζπκπεξηιάβεη ζηνλ θάθειν ησλ αγώλσλ. Ο Πξόεδξνο Σηέιηνο Γξαηζίαο Ο Γεληθόο Γξακκαηέαο Κώζηαο Κνπηζάθηεο (7) Tel: Cosmote: , Vodafone: , ,

1 η ΑΝΑΒΑΣΗ ΒΟΡΔΙΟΥ ΔΛΛΑΓΟΣ 2015 ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΔΡΡΩΝ 25 & 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

1 η ΑΝΑΒΑΣΗ ΒΟΡΔΙΟΥ ΔΛΛΑΓΟΣ 2015 ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΔΡΡΩΝ 25 & 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 1 η ΑΝΑΒΑΣΗ ΒΟΡΔΙΟΥ ΔΛΛΑΓΟΣ 2015 ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΔΡΡΩΝ 25 & 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Αριθμός Έγκρισης ΕΠΑ: / 017 / 02.04.15 ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Έλαξμε Δγγξαθώλ πκκεηνρήο: Γεπηέξα 06.04.15 Λήμε Δγγξαθώλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 Η Ειιεληθή Πνδνζθαηξηθή Οκνζπνλδία αθνύ έιαβε ππόςε : α. Σν Καηαζηαηηθό ηεο. β. Σνπο Καλνληζκνύο ηεο γ.

Διαβάστε περισσότερα

«CONN-X ΓΩΡΟΔΠΙΣΑΓΗ COSMOTE 50»

«CONN-X ΓΩΡΟΔΠΙΣΑΓΗ COSMOTE 50» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «CONN-X ΓΩΡΟΔΠΙΣΑΓΗ COSMOTE 50» H αλώλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΔΣ ΤΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔΣ ΑΔ» (εθεμήο ε «COSMOTE»), πνπ εδξεύεη ζην Μαξνύζη Αηηηθήο,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Πεξηερόκελα

ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Πεξηερόκελα ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Πεξηερόκελα Α. Αίηεζε πκκεηνρήο Β. ηελ Έθζεζε κπνξνύλ λα ιάβνπλ κέξνο Γ. Παξαρώξεζε ρώξνπ Γ. Γηθαίσκα πκκεηνρήο θαη άιιεο ρξεώζεηο Δ. Πιεξσκή η. Τπεξεζίεο Ε. Δπζύλεο θαη θαζήθνληα εθζεηώλ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91).

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 3 ηνπ Ν. 1100/1980

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΤΜΒΑΗ Σηελ Καιιηζέα Αηηηθήο, ζήκεξα 22.07.2011, εκέξα Παξαζθεπή, ζηα γξαθεία ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δπηθνηλσλίαο Γεληθήο Γξακκαηείαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ.

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/2/2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΣ.: 503037 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : Μειεηώλ & Δπελδύζεσλ ΣΜΗΜΑ : Αλάπηπμεο Νέσλ Μνξθώλ Σνπξηζκνύ ΣΑΥ.

Διαβάστε περισσότερα

«Conn-Υ- Φόρηωζε δώρα ζηη ζηιγμή!»

«Conn-Υ- Φόρηωζε δώρα ζηη ζηιγμή!» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΑΚΑΙΑ «Conn-Υ- Φόρηωζε δώρα ζηη ζηιγμή!» H αλώλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΔ» (εθεμήο ε «COSMOTE»), πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ Οη παξόληεο γεληθνί όξνη ζα δηέπνπλ ηε ζπκβαηηθή ζρέζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «NRG TRADING HOUSE ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» (εθεμήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) 2012-2013

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) 2012-2013 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Μειεηψλ & Δπελδχζεσλ ΣΜΖΜΑ :Νέσλ Μνξθψλ Σνπξηζκνχ Π.Γ. ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ : Π. Γθφιθε ΣΖΛΔΦΩΝΟ: 210-8707894

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) Β ΦΑΖ 2013-2014

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) Β ΦΑΖ 2013-2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Μειεηψλ & Δπελδχζεσλ ΣΜΖΜΑ :Νέσλ Μνξθψλ Σνπξηζκνχ Π.Γ. ΠΛΖΡ: 2108707894, 2108707838,2108707828, 210870756,2108707778,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΠΑΣΡΑ, 2014 Πεπιεσόμενα ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Δηζαγσγή......3 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο...5

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΑ ΣΑ ΠΟΓΟΦΑΙΡΙΚΑ ΓΗΠΔΓΑ

ΒΙΑ ΣΑ ΠΟΓΟΦΑΙΡΙΚΑ ΓΗΠΔΓΑ ΒΙΑ ΣΑ ΠΟΓΟΦΑΙΡΙΚΑ ΓΗΠΔΓΑ Θέμα: Προηάζεις ηης Δ.Π.Ο. για μια ζύγτρονη ανηιμεηώπιζη ηης βίας ζηα ποδοζθαιρικά γήπεδα Η Διιεληθή Πνδνζθαηξηθή Οκνζπνλδία θσδηθνπνηώληαο ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

1 ου ΡΑΛΛΤ ΠΡΙΝΣ ΚΑΣΑΝΙΑ

1 ου ΡΑΛΛΤ ΠΡΙΝΣ ΚΑΣΑΝΙΑ ΤΜΠΛΖΡΩΜΑΣΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ 1 ου ΡΑΛΛΤ ΠΡΙΝΣ ΚΑΣΑΝΙΑ 13 & 14 6-2015 Αριθμός Έγκρισης ΕΠΑ: 024/21.04.2015 ΟΡΓΑΝΩΖ: ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΗΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΠΣΟΛΔΜΑΗΓΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΓΩΝΩΝ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ (ΔΠ.Α.) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Tν πξφγξακκα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο:

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Οη Σερλνινγηθέο Καηλνηνκίεο ζηα Πηζηωηηθά Ιδξύκαηα θαη νη Πξννπηηθέο Αλάπηπμήο ηνπο. ππνβιεζείζα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σν ηειεπηθνηλσληαθό πξόηππν Gigabit Home Networking (G.hn) θαη ε εθαξκνγή ηνπ ζηελ Διιάδα Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Νηθόιανπ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΓΥΛΑΠ ΑΙΗΒΔΟΗ 2015 ΝΓΖΓΗΔΠ ΞΙΝ

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΓΥΛΑΠ ΑΙΗΒΔΟΗ 2015 ΝΓΖΓΗΔΠ ΞΙΝ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΓΥΛΑΠ ΑΙΗΒΔΟΗ 2015 ΝΓΖΓΗΔΠ ΞΙΝ 1. ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΗ Ο Αγώλαο ΑΛΙΒΔΡΙ 2015 ζα δηεμαρζεί ζύκθσλα µε: 1.1 Σνπο θαλνληζκνύο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 4 ηεο Πξνθήξπμεο ηνπ αγώλα, όπσο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: Β4ΒΒΗ-ΔΒΛ ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 28 Μαξηίνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ. Πξση.:ΓΔΦΚ Α 5014610 ΔΞ 2012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη

Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη Γηπισκαηηθή εξγαζία ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαηκεκαηηθνύ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ (ΜΒΑ) 2009 Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ. H επηινγή αλαιύζεσλ ANOVA ζην ζηαηηζηηθό παθέην MINITAB

ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ. H επηινγή αλαιύζεσλ ANOVA ζην ζηαηηζηηθό παθέην MINITAB ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ Μέρξη ηώξα όηαλ ζπγθξίλακε κέζεο ηηκέο είρακε λα ζπγθξίλνπκε κηα κέζε ηηκή κε έλα ζηαζεξό αξηζκό ή δύν κέζεο ηηκέο κεηαμύ ηνπο. Πνιιέο θνξέο όκσο ζηελ ζηαηηζηηθή πξέπεη λα ζπγθξίλνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ Λνΐδνο πκενύ Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλωληνινγίαο ηεο Δθπαίδεπζεο Τκήκα Δπηζηεκώλ ηωλ Αγωγήο Δπξωπαϊθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε ΠΔΡΙΛΗΦΗ Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε πξνέθηαζε ηνπ αλζξώπηλνπ ρεξηνύ. Αληηπξνζσπεύνπλ ηελ θνηλσληθή ζέζε, ην είδνο ηεο εξγαζίαο αιιά θαη ηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΦΤΗΟΛΑΣΡΖ ΝΗΚΑΗΑ. Ηαλνπάξηνο Φεβξνπάξηνο Μάξηηνο 2010 Σεύρνο 17 ΤΝΔΥΗΕΟΤΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΠΑΘΔΗΑ

ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΦΤΗΟΛΑΣΡΖ ΝΗΚΑΗΑ. Ηαλνπάξηνο Φεβξνπάξηνο Μάξηηνο 2010 Σεύρνο 17 ΤΝΔΥΗΕΟΤΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΠΑΘΔΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΔΚΓΡΟΜΗΚΟ ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΦΤΗΟΛΑΣΡΖ ΝΗΚΑΗΑ ΚΑΛΟ ΠΑΥΑ Διανέμεηαι δωρεάν Δθδήισζε ζην Γεκαξρείν Νίθαηαο θαη θόςηκν ηεο πίηαο ηνπ πιιόγνπ ηελ θαηάκεζηε από θόζκν αίζνπζα ηνπ Γεκαξρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ Κεθάιαην 1 Βαζηθέο Αξρέο Αξρηηεθηνληθήο 1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ 1.1... 2 1.2 Καηεγνξηνπνίεζε ησλ Αξρηηεθηνληθώλ... 4 1.4 Βαζηθή Γνκή... 10 1.5 Γιώζζα Μεραλήο... 15 1.6 Κύθινο απόθηεζεο-εθηέιεζεο εληνιώλ...

Διαβάστε περισσότερα

Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS) για ηην ςποβολή αιηήζεων ζςμμεηοσήρ ζηην επιμόπθωζη Β Δπιπέδος από ηοςρ εκπαιδεςηικούρ

Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS) για ηην ςποβολή αιηήζεων ζςμμεηοσήρ ζηην επιμόπθωζη Β Δπιπέδος από ηοςρ εκπαιδεςηικούρ «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Δικαιούτος Φορέας Σσμπράττων Επιστημονικός Φορέας Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΛΑΜΗΑ

ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΛΑΜΗΑ ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΛΑΜΗΑ 6ο ΡΑΛΛΤ ΠΡΙΝΣ ΜΠΡΑΛΟΤ 15-16 Μαρτίου 2014 ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΟ KANONIMO. ΠPOΓPAMMA Έλαξμε Eγγξαθώλ πκκεηνρήο Γεπηέξα 24/02/2013 Λήμε Eγγξαθώλ πκκεηνρήο Παξαζθεπή 07/03/2014 ώξα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Δ. Π. Ο.

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Δ. Π. Ο. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Δ. Π. Ο. 2011 Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α Πξννίκην... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Ίδξπζε Δπσλπκία... 1 ΑΡΘΡΟ 2 Έδξα θνπόο... 1 ΑΡΘΡΟ 3 Δπηηξνπή Γηνίθεζεο Καηεγνξίεο ζρνιώλ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνβνιή αηνκηθνύ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ ζε Android

Πξνβνιή αηνκηθνύ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ ζε Android ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Σ.Ε.Ι. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. Πηπρηαθή εξγαζία Πξνβνιή αηνκηθνύ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ ζε Android Σεο θνηηήηξηαο ΑΙΚΑΣΔΡΙΝΗ ΚΑΛΦΟΤΓΗ Δπηβιέπσλ

Διαβάστε περισσότερα

CTP Development Σεμινάπιο

CTP Development Σεμινάπιο 1 CTP Development Σεμινάπιο Σκοπόρ Σν εκηλάξην Certified Training Professional Development (CTP Development) έρεη ζρεδηαζηεί κε ζηόρν λα πξνζθέξεη ηηο απαξαίηεηεο παηδαγσγηθέο, δηδαθηηθέο θαη ηερληθέο

Διαβάστε περισσότερα