RADIATION PROTECTION & Α Κ Τ Ι Ν Ο Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ I Α & ΠΥΡΗΝΙΚH ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ IN GREECE. Education & training aspects

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "RADIATION PROTECTION & Α Κ Τ Ι Ν Ο Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ I Α & ΠΥΡΗΝΙΚH ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ IN GREECE. Education & training aspects"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α Κ Τ Ι Ν Ο Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ I Α & ΠΥΡΗΝΙΚH ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ RADIATION PROTECTION & N U C L E A R S E C U R I T Y IN GREECE Θέματα εκπαίδευσης & κατάρτισης Education & training aspects

2 2 Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ), η οποία λειτουργεί ως αποκεντρωμένη δημόσια υπηρεσία, είναι η εθνική ρυθμιστική αρχή για θέματα πυρηνικής ενέργειας και ακτινοπροστασίας. Κύριο μέλημα της ΕΕΑΕ είναι η προστασία του πληθυσμού, των εργαζομένων και του περιβάλλοντος από τις ιοντίζουσες και τις τεχνητά παραγόμενες μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες. T h e G r e e k Atomic E n e r g y C o m m i s s i o n ( G A E C ) i s t h e national regulatory authority, responsible for nuclear energy and radiation protection issues. It is an independent public service whose primary mission is the protection of the public, workers and environment from ionizing and artificially produced non-ionizing radiation. Σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο λειτουργίας της ΕΕΑΕ, η παροχή εκπαίδευσης, μετεκπαίδευσης και συνεχούς επιμόρφωσης των εργαζομένων με ιοντίζουσες ακτινοβολίες στο αντικείμενο της ακτινοπροστασίας είναι μια από τις βασικές αρμοδιότητές της. Αφετηρία του εκπαιδευτικού έργου της ΕΕΑΕ αποτέλεσε η ίδρυση της Σχολής Φυσικών Νοσοκομείων στις αρχές της δεκαετίας του Ακολούθησε η διοργάνωση εκατοντάδων εθνικών και διεθνών σεμιναρίων για την εκπαίδευση των εργαζομένων στις ιατρικές, βιομηχανικές, ερευνητικές και άλλες εφαρμογές των ιοντιζουσών According to GAEC s statutory law one of its main responsibilities is the provision of education and training of radiation workers in the field of radiation protection. The beginning of GAEC s educational work coincided with the Hospital Physicists post graduate School foundation in the beginning of Since that time GAEC has organized and hosted hundreds of national and international seminars and educational events, addressed to the personnel occupied in medical, industrial, research, transport and other applications of ionizing radiation.

3 3 ακτινοβολιών και συνεχίζεται με εξειδικευμένες εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες για τους επαγγελματικά εκτιθέμενους σε ακτινοβολίες. Με σκοπό την πληρέστερη δυνατή κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών στον τομέα της ακτινοπροστασίας έχουν εδραιωθεί σχέσεις συνεργασίας με άλλους διεθνείς και εθνικούς εκπαιδευτικούς φορείς και επαγγελματικές ενώσεις. Επιπλέον, στην εκπαιδευτική διαδικασία συμμετέχει όλο το επιστημονικό προσωπικό της ΕΕΑΕ, ενώ για τις εργαστηριακές ασκήσεις τίθεται στη διάθεση των εκπαιδευόμενων η υποδομή και ο ελεγκτικός εξοπλισμός τόσο της ΕΕΑΕ όσο και των συνεργαζομένων με αυτή εκπαιδευτικών και ερευνητικών φορέων. Η σημαντική εκπαιδευτική δραστηριοποίηση της ΕΕΑΕ σε θέματα ακτινοπροστασίας αναγνωρίζεται σήμερα διεθνώς και επιβεβαιώνεται από την ενεργό συμμετοχή στελεχών της στις επιτροπές που χαράζουν την πολιτική εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας. Συνοπτικά η ΕΕΑΕ: Παρέχει συνεχή εκπαίδευση σε εργαζομένους σε ιατρικές, βιομηχανικές και ερευνητικές εφαρμογές των ιοντιζουσών ακτινοβολιών, σε υπηρεσίες που εμπλέκονται στα σχέδια αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών, σε τελωνεία και αεροδρόμια, όπου γίνονται έλεγχοι για ανίχνευση παράνομης In order to achieve the educational needs fulfillment in radiation protection sector, GAEC has established partnerships with other international and national educational institutions and professional bodies. GAEC s educational activities are fully supported by its experienced scientific personnel, its state of the art technical infrastructure and supplementary by that of the collaborative educational and research centers. GAEC s significant educational work is recognized internationally, which is mostly proved by the active participation of its scientific personnel in European and IAEA working groups and scientific committees on education and training in Radiation Protection and Nuclear Security. In brief, GAEC: Provides education and training courses to radiation workers in the field of radiation protection. Organizes seminars and workshops in collaboration with professional and scientific institutions. Operates since 1960 the Hospital Physicists post graduate School. From 1994 the Hospital Physicists Institute operates in a legislated cooperation with the Inter University Postgraduate Course in Medical - Radiation Physics (IPCMRP) of the Universities of Athens, Ioannina, Thessalonica, Crete and Thrace and the NCSR Demokritos, aiming at specialized training of

4 4 εισαγωγής ραδιενεργών υλικών, και στις μεταφορές ραδιενεργών υλικών. Οργανώνει σε συνεργασία με επαγγελματικούς και επιστημονικούς φορείς ημερίδες, σεμινάρια και συνέδρια. Συμμετέχει στο Διαπανεπιστημιακό- Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ιατρική Φυσική - Ακτινοφυσική (ΔΔΠΜΣΙΦ-Α). Το 2003 έγινε το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Κέντρο Εκπαίδευσης του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας σε θέματα ακτινοπροστασίας και το 2005 πυρηνικής / ραδιολογικής ασφάλειας αντίστοιχα. Στο πλαίσιο αυτό λειτουργεί το Μεταπτυχιακό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για την «Ακτινοπροστασία και ασφαλή χρήση των πηγών ακτινοβολίας» και διοργανώνει διεθνή σεμινάρια σε εξειδικευμένους τομείς της ακτινοπροστασίας και της ασφάλειας ραδιενεργών πηγών. Εκπαιδεύει επιστήμονες που επιλέγονται από το ΔΟΑΕ σε θέματα ακτινοπροστασίας, ρυθμιστικής πολιτικής, δοσιμετρίας, βαθμονόμησης οργάνων ακτινοβολιών και ραδιενέργειας περιβάλλοντος. Physicists in Medical - Radiation Physics. Since 2003 is the European Regional Training Centre of the International Atomic Energy Agency (IAEA) in the English language in the field of radiation protection and safety of radiation sources. Since 2005 it is also recognized as the IAEA s training centre in nuclear/radiological security. Provides on the job training to scientists proposed by the International Atomic Energy Agency, in issues of radiation protection, such as regulatory control, dosimetry, calibration of ionizing radiation equipment and environmental radioactivity.

5 1 Διαπανεπιστημιακό- Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ιατρική Φυσική Ακτινοφυσική 5 1Inter-University Postgraduate Course on Medical and Radiation Physics Η Ιατρική Φυσική Ακτινοφυσική είναι θεσμοθετημένη επαγγελματική εξειδίκευση για τους Φυσικούς στο χώρο της υγείας. Η επαγγελματική απασχόληση των Φυσικών Ιατρικής Ακτινοφυσικής στα ιατρικά εργαστήρια ακτινοβολιών ως υπευθύνων ακτινοπροστασίας προβλέπεται ως υποχρεωτική από τους κανονισμούς ακτινοπροστασίας. Δεδομένου ότι στην Ελλάδα οι ιατρικές εφαρμογές των ακτινοβολιών καλύπτουν περίπου το 90% των συνολικών εφαρμογών τους, η εκπαίδευση των Φυσικών Ιατρικής-Ακτινοφυσικής σε θέματα ακτινοπροστασίας είναι καθοριστική για την απρόσκοπτη υλοποίηση του Προγράμματος Ακτινοπροστασίας στη χώρα. Στο πλαίσιο αυτό, η Σχολή Φυσικών Νοσοκομείων του Ινστιτούτου Ακτινοφυσικής που λειτουργούσε στην ΕΕΑΕ από το 1961, αναβαθμίστηκε το 1993 σε Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ιατρική Φυσική Ακτινοφυσική (ΔΔΠΜΣΙΦ-Α). Κύριος στόχος του ΔΔΠΜΣΙΦ-Α είναι η εξειδίκευση των Medical Radiation Physics is an enacted professional specialisation for Physicists in the medical sector. Their professional employment as radiation protection experts in the radiation medical laboratories is obligatory and imposed by the radiation protection regulations. The Medical Physicists education on issues concerning the radiation protection is decisive for the unhindered implementation of the National Radiation Protection Program, taking into account that medical applications cover roughly the 90% of ionizing radiation applications in Greece. Aiming at the creation of a sustainable mechanism ensuring the appropriate training of persons responsible for radiation protection of public, workers and patients during medical exposures, GAEC organizes the Medical Radiation Physics Course at Post-Graduate level, on regular basis, since In 1993, this course was upgraded to an Inter-University Post-Graduate Course (IPCMRP) established by law and was re-organized in its present form, in The principal goal of the

6 6 The Course is attended by about 10 to 15 physicists. The acceptance proceπτυχιούχων στην Ιατρική Φυσική - Ακτινοφυσική, ώστε να αναπτύξουν ικανότητες εμπειρογνωμόνων στον τομέα των ιατρικών εκθέσεων - σύμφωνα με την MED 97/43 Euratom Οδηγία - και να παρέχουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στα ιατρικά εργαστήρια εφαρμογής των ακτινοβολιών. Επιπλέον, μετά από ειδική εκπαίδευση μπορούν να γίνουν εμπειρογνώμονες (BSS 96/29 Euratom Οδηγία) σε θέματα ακτινοπροστασίας και ραδιενεργών πηγών και σε άλλους τομείς εκτός από τον ιατρικό. Οι στόχοι αυτοί επιτυγχάνονται με την αξιοποίηση της υποδομής και της επιστημονικής εμπειρίας των συνεργαζόμενων φορέων. Το ΔΔΠΜΣΙΦ-Α λειτουργεί σήμερα με τη θεσμοθετημένη συνεργασία του Πανεπιστημίου Αθηνών (Ιατρική Σχολή, Τμήμα Φυσικής, Τμήμα Βιολογίας) και των Ιατρικών Τμημάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και του Πανεπιστημίου Κρήτης, καθώς και τη συνεργασία της ΕΕΑΕ και του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος». Τη διοίκηση του προγράμματος ασκεί η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Στο ΔΔΠΜΣΙΦ-Α εισάγονται ετησίως φυσικοί. Η διαδικασία επιλογής τους περιλαμβάνει γραπτές εξετάσεις και προσωπική συνέντευξη. Οι φοιτη- IPCMRP is to provide a number of highly qualified Medical Physicists according to the national needs. These Medical Physicists should be capable of acting as Medical Physics Experts in the field of medical exposures according to MED 97/43 Euratom Directive and to provide high standard services within the medical radiation laboratories. In addition, following a specialized training, they can act as Radiation Protection Experts according to the BSS 96/29 Euratom Directive, in radiation protection and safety of radiation sources in fields other than medical, covering relevant needs of the country. The aforementioned goal is achieved through the full use of the scientific experience and infrastructure of each one of the participating institutions. Nowadays, the IPCMRP functions with the enacted collaboration of the Athens University (Medical Faculty, Physics Department, Department of Biology) and Medical Departments of Aristotelian University Thessalonica, University of Ioannina, Democrition University of Thrace and University Crete as well as in collaboration with GAEC and NCSR Demokritos. Τhe Medical Faculty of Athens University practices the administration of the course.

7 7 τές εγγράφονται στα συνεργαζόμενα πανεπιστήμια, λαμβάνοντας υπόψη τις εκπαιδευτικές δυνατότητες κάθε πανεπιστημίου, τις περιφερειακές ανάγκες για φυσικούς ιατρικής και την προτίμηση των φοιτητών λόγω εντοπιότητας. Η διάρκεια του ΔΔΠΜΣΙΦ-Α είναι πέντε εξάμηνα. Το πρώτο εξάμηνο αφιερώνεται σε διαλέξεις και πρακτικές ασκήσεις σε θεμελιώδη θέματα της ιατρικής, των μαθηματικών και της φυσικής. Το δεύτερο εξάμηνο περιλαμβάνει τα εξειδικευμένα θέματα της Ιατρικής Φυσικής - Ακτινοφυσικής σχετικά με τη θεραπεία, τη διάγνωση και την ακτινοπροστασία. Η θεωρητική κατάρτιση των φοιτητών πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις της ΕΕΑΕ και της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Οι εργαστηριακές ασκήσεις εκτελούνται επιπλέον στις εγκαταστάσεις του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και μεγάλων νοσοκομείων της Αττικής. Κατά το τρίτο και τέταρτο εξάμηνο οι φοιτητές ασκούνται πρακτικά σε θέματα φυσικής, ακτινοθεραπείας, ακτινολογίας και πυρηνικής ιατρικής, καθώς και ακτινοπροστασίας σε πανεπιστημιακά νοσοκομεία. Το πέμπτο εξάμηνο αφιερώνεται στην ερευνητική εργασία και την προετοιμασία της διπλωματικής εργασίας. Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος οδηγεί σε μεταπτυχιακό δίπλωμα σπουδών στην Ιατρική Φυσική Ακτι- dure includes written examinations and personal interviews. Students are assigned to the cooperating universities in a proportional manner, considering the capabilities of each University, the regional needs for Medical Physicists and students preferences. The duration of the Course is five semesters. The first semester is devoted to lectures and practical exercises on fundamental topics in Medicine, Mathematics and Physics. The second semester includes specialised topics on Medical Radiation Physics (therapy and diagnosis) and Radiation Protection. The theoretical and practical training of students takes place in the premises of GAEC and the Medical Faculty of Athens University. Part of practical training is also performed at NCSR Demokritos and hospitals located in Athens region. The third and fourth semesters include on the job training at University Hospitals in issues concerning physics of radiotherapy, radiology, nuclear medicine and radiation protection. The fifth semester is devoted to research work and preparation of diploma thesis. The successful completion of all educational stages leads to a Master s Degree in Medical Radiation Physics, which according to National and European legislation, constitutes essential condition for the professional license of Medical

8 8 νοφυσική, το οποίο, σύμφωνα με τους κανονισμούς ακτινοπροστασίας και την Ευρωπαϊκή νομοθεσία, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Φυσικού Νοσοκομείων Ακτινοφυσικού Ιατρικής. Η άδεια αυτή χορηγείται από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας μετά από επιτυχείς εξετάσεις. Radiation Physicist acquisition. This license is issued by the Ministry of Health and Social Solidarity after succeeding in written examinations. Το ΔΔΠΜΣΙΦ-Α στην Ιατρική Φυσική - Ακτινοφυσική: Παρέχει εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση σε υψηλό επίπεδο, ανταποκρινόμενο στην αγορά εργασίας Υποστηρίζει την έρευνα στα συνεργαζόμενα ιδρύματα Έχει συμβάλλει στη μείωση του αριθμού των φοιτητών που μεταβαίνουν στο εξωτερικό για σπουδές στην Ιατρική Φυσική Έχει ενώσει τις προσπάθειες που γίνονται σε εθνικό επίπεδο για παροχή εκπαίδευσης και για έρευνα στον τομέα της Ιατρικής- Φυσικής IPCMRP achievements: Provision of education and high level professional training, according to market demand Support of research in participating universities/ research centers Reduction of the number of students studying Medical Radiation Physics abroad Unification of the efforts in Medical Radiation Physics education at national level

9 Διεθνή Μετεκπαιδευτικά 2 Σεμινάρια για την ακτινοπροστασία και την ασφάλεια των πηγών ακτινοβολίας 9 International Postgraduate 2 Educational Courses on Radiation Protection and the Safety of Radiation Sources Η ΕΕΑΕ, ως Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Κέντρο Εκπαίδευσης του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας στην αγγλική γλώσσα σε θέματα ακτινοπροστασίας και πυρηνικής / ραδιολογικής ασφάλειας: α) Λειτουργεί το Μεταπτυχιακό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για την «Ακτινοπροστασία και ασφαλή χρήση των πηγών ακτινοβολίας» το οποίο συνδιοργανώνεται και συγχρηματοδοτείται από το ΔΟΑΕ και αφορά κυρίως στην περιοχή της Ανατολικής Ευρώπης. Το Σεμινάριο παρέχει εκπαίδευση και πρακτική άσκηση σε νέους επιστήμονες που χρειάζεται να αποκτήσουν ένα καλό επίπεδο γνώσεων στην ακτινοπροστασία και τη γνώση των σχετικών βασικών αρχών ασφάλειας προκειμένου να γίνουν, στη διάρκεια του χρόνου, καταρτισμένοι εμπειρογνώμονες στις χώρες της ανατολικής Ευρώπης. Το Σεμινάριο έχει χρονική διάρκεια 22 εβδομάδες, διεξάγεται κάθε δύο χρόνια στην αγγλική γλώσσα και στηρίζεται στο εγκεκριμένο σχετικό πρόγραμμα και εκπαιδευτικό υλικό του ΔΟΑΕ. Τα Τμήματα GAEC, as IAEA s European Regional Training Centre in the English language on Radiation Protection and Safety of Radiation Sources: a) Hosts the Postgraduate Educational Course on Radiation Protection and the Safety of Radiation Sources, coorganized and co-funded by IAEA. The Course provides education and training to young scientists pursuing to acquire a sound basis in radiation protection and knowledge of related safety fundamentals in order to become, in the course of time, qualified experts in countries of Eastern Europe. The purpose of this course is to meet the initial educational requirements on a postgraduate level for staff earmarked for positions in radiation protection and on the safe use of radiation sources in different fields of ionizing radiation, in order to cover the relevant national and regional needs. The Course lasts for 22 weeks and is conducted every two years in the English language. The Course follows the IAEA s Standard Syllabus and is supported by the relevant educational material.

10 10 Ιατρικής και Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» και νοσηλευτικά ιδρύματα υποστηρίζουν τη διεξαγωγή του προγράμματος, διαθέτοντας τόσο την τεχνική υποδομή όσο και το έμπειρο προσωπικό τους. Οι συμμετέχοντες επιστήμονες, 20 περίπου κατά εκπαιδευτικό κύκλο, προέρχονται από ευρωπαϊκές χώρες και επιλέγονται από το ΔΟΑΕ. Οι διδάσκοντες προέρχονται από τα συνεργαζόμενα κέντρα και άλλους φορείς του εξωτερικού. β) Διοργανώνει διεθνή σεμινάρια σε εξειδικευμένους τομείς της ακτινοπροστασίας και της πυρηνικής προστασίας (nuclear security). Τα ειδικευμένα εκπαιδευτικά σεμινάρια πραγματοποιούνται στην Αγγλική και Γαλλική γλώσσα και έχουν διάρκεια 1-2 εβδομάδες. Οι συμμετέχοντες, συνήθως άτομα, είναι επιστήμονες και αξιωματούχοι ασφάλειας, οι οποίοι προέρχονται από χώρες της Ευρώπης, της Ασίας και της Αφρικής. It is supported in terms of experienced lecturers and technical infrastructure by the Athens University (Medical Faculty, Physics Department), the Medical Department of Aristotelian University Thessalonica, the Athens Technical University, as well as the NCSR Demokritos and many hospitals. The scientists participating in this Course are European citizens and are chosen by IAEA. The Course is supported by local and foreign lecturers. b) Organizes international seminars in specialized fields of radiation protection, as well as in Nuclear Security. The Specialised Training Courses are conducted in English and French language and last for 1-2 weeks. The participants are scientists or safety officers from Europe, Asia and Africa. c) Offers on the job training to scientists chosen by IAEA, in the fields of radiation protection, regulations, dosimetry, ionizing radiation calibration and environmental radioactivity control. γ) Παρέχει πολύμηνη πρακτική άσκηση σε ξένους επιστήμονες που επιλέγονται από το ΔΟΑΕ, σε θέματα ακτινοπροστασίας, ρυθμιστικής πολιτικής, δοσιμετρίας, βαθμονόμησης οργάνων ακτινοβολιών και ραδιενέργειας περιβάλλοντος.

11 3Εκπαίδευση σε θέματα ραδιολογικής και πυρηνικής ασφάλειας σε εθνικό επίπεδο 11 National seminars on 3 radiological and nuclear security Η ΕΕΑΕ παρέχει εκπαίδευση και πρακτική εξάσκηση σε επαγγελματικές ομάδες που εμπλέκονται σε εθνικά σχέδια αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών με εμπλοκή πυρηνικού ή ραδιολογικού παράγοντα, καθώς και σε θέματα παράνομης διακίνησης ραδιολογικών υλικών. Στο πλαίσιο αυτό, και με αφορμή τη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, εκπαιδεύτηκαν σε θέματα ακτινοπροστασίας, πρόληψης, ανίχνευσης και αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης με εμπλοκή ραδιενεργού υλικού 3000 στελέχη φορέων - Αστυνομία, Πυροσβεστικό Σώμα, Στρατός, Τελωνεία κ.ά. - που εμπλέκονται στο εθνικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Η ΕΕΑΕ επαναλαμβάνει ανά τακτά χρονικά διαστήματα ή συμμετέχει σε εκπαιδευτικά σεμινάρια αποκλειστικά για τα στελέχη αυτών των φορέων, εξασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό τη συνεχιζόμενη κατάρτισή τους και κατά συνέπεια την ετοιμότητα αντίδρασης σε έκτακτα ραδιολογικά ή πυρηνικά περιστατικά. Among other responsibilities, GAEC provides education and training to people involved in the national emergency response plan against nuclear and radiological threats. On the occasion of Athens 2004 Olympic Games organization, GAEC provided training on radiation protection, prevention, detection, emergency preparedness and response to thousands of persons working for several national organizations involved in the plan (military forces, police, coast guards, fire brigade, first line officers, etc.). GAEC continues to organize frequently seminars addressed to the personnel of these organizations, in order to establish the sustainability of national operational capability on preparedness and response.

12 Το έργο συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Τ. Θ Αγία Παρασκευή, Τ.Κ Αθήνα Τ: F: GREEK ATOMIC ENERGY COMMISSION P.O. BOX Agia Paraskevi, Postal Code Athens Greece Τ: F:

UNDERGRADUATE & GRADUATE PROGRAMS MASTER 2 IN ECONOMICS AND MANAGEMENT OF INTERNATIONAL TOURISM BACHELOR IN MANAGEMENT

UNDERGRADUATE & GRADUATE PROGRAMS MASTER 2 IN ECONOMICS AND MANAGEMENT OF INTERNATIONAL TOURISM BACHELOR IN MANAGEMENT UNDERGRADUATE & GRADUATE PROGRAMS MASTER 2 IN ECONOMICS AND MANAGEMENT OF INTERNATIONAL TOURISM BACHELOR IN MANAGEMENT Ο Δ Η Γ Ο Σ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν 1 Μάθετε περισσότερα Find out more Επισκεφτείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ KAI ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ SCHOOL OF CULINARY, HOSPITALITY & TOURISM STUDIES

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ KAI ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ SCHOOL OF CULINARY, HOSPITALITY & TOURISM STUDIES Περιεχόμενα Contents Μήνυμα Γενικού Διευθυντή Message from the General Director 2 10 + 1 λόγοι για να σπουδάσετε στο KES College 3 ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ SCHOOL OF HEALTH STUDIES Ιατρικοί Επισκέπτες

Διαβάστε περισσότερα

7.3. RECOMMENDATIONS STRATEGY REPORT FOR THE NATIONAL PROCUREMENT GREECE

7.3. RECOMMENDATIONS STRATEGY REPORT FOR THE NATIONAL PROCUREMENT GREECE 7.3. RECOMMENDATIONS FOR THE NATIONAL PROCUREMENT STRATEGY REPORT GREECE 30/08/2014 1 Authors Konstantinos Georgiou, EPTA Andriana Stavrakaki, EPTA Antigone Dalamagas, ERS 1 Σ ε λ ί δ α Contents 1. Executive

Διαβάστε περισσότερα

contents περιεχόμενα Προσφερόμενες υπηρεσίες στο κοινό Services provided to the public

contents περιεχόμενα Προσφερόμενες υπηρεσίες στο κοινό Services provided to the public 1 2 annual report 3 contents περιεχόμενα Προσφερόμενες υπηρεσίες στο κοινό Services provided to the public 6 Οι κυριότεροι τίτλοι προστασίας και η χορήγησή τους Main protection titles and how to obtain

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΡΓΑΣΙΑ 2015 EDUCATION & CAREER 2015

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΡΓΑΣΙΑ 2015 EDUCATION & CAREER 2015 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΡΓΑΣΙΑ 2015 EDUCATION & CAREER 2015 ΕΘΝΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ NATIONAL EXHIBITORS AKTO Αrt & Design Ευελπίδων 11 Α, (Πεδίον Άρεως), 113 62 Αθήνα Evelpidon 11 Α, (Pedion Areos), 113 62 Athens, Greece

Διαβάστε περισσότερα

ετήσιος απολογισμός annual report 2013 Τεύχος α Δράσεις/Activities

ετήσιος απολογισμός annual report 2013 Τεύχος α Δράσεις/Activities ετήσιος απολογισμός annual report 2013 Τεύχος α Δράσεις/Activities 1 2 ετήσιος απολογισμός annual report 2013 Τεύχος α Δράσεις/Activities 3 Contents Περιεχομενα 6 Προσφερόμενες υπηρεσίες στο κοινό Services

Διαβάστε περισσότερα

European Project Leonardo Da Vinci Partnerships (2009 2011) Leonardo Da Vinci

European Project Leonardo Da Vinci Partnerships (2009 2011) Leonardo Da Vinci European Project Leonardo Da Vinci Partnerships (2009 2011) Tools to support clients self-reliance Leonardo Da Vinci European Project Leonardo Da Vinci partnerships Tools to support clients self-reliance

Διαβάστε περισσότερα

Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020

Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020 Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020 Erasmus Policy Statement (Overall Strategy) Please describe your institution's international (EU and non-eu) strategy. In your description please explain

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ FINANCIAL IMMIGRANTS

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ FINANCIAL IMMIGRANTS ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΟΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ (Ε.Ο.Ν.Ν.) NON - GOVERNMENTAL ORGANISATION SCIENTIFIC ASSOCIATION OF YOUNG JURISTS www.eonn.gr ΠΑΤΟΥΣΑ 3, Τηλ.: 210 82.59.322, e-mail: info@eonn.org

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ANNUAL REPORT

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ANNUAL REPORT ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ANNUAL REPORT ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ CONTENTS 2 4 5 6 8 10 12 16 Η ΑνΑΔ και η Αποστολή της The HRDA and its Mission Διάρθρωση Organisation Chart Αρμοδιότητες Διευθύνσεων Directorates Responsibilities

Διαβάστε περισσότερα

For More Information

For More Information CHILDREN AND FAMILIES EDUCATION AND THE ARTS ENERGY AND ENVIRONMENT HEALTH AND HEALTH CARE INFRASTRUCTURE AND TRANSPORTATION The RAND Corporation is a nonprofit institution that helps improve policy and

Διαβάστε περισσότερα

TABLE OF CONTENTS. 1. Services offered to the public. 2. Main protection titles and how to obtain them. 3. Statistics. 4.

TABLE OF CONTENTS. 1. Services offered to the public. 2. Main protection titles and how to obtain them. 3. Statistics. 4. TABLE OF CONTENTS 1. Services offered to the public 2. Main protection titles and how to obtain them 3. Statistics 4. Financial Data 5. Legislation International relations 6. Various Events Communication

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία εν Δράσει Μεταρρυθμίζοντας το ΕΣΥ για τη Βελτίωση της Υγείας των Πολιτών

Υγεία εν Δράσει Μεταρρυθμίζοντας το ΕΣΥ για τη Βελτίωση της Υγείας των Πολιτών Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Υγείας Υγεία εν Δράσει Μεταρρυθμίζοντας το ΕΣΥ για τη Βελτίωση της Υγείας των Πολιτών Με την υποστήριξη της Ομάδας Δράσης για την Ελλάδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Προτεινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Athens, 31/05/2013 Ref. nr.: 10657. To: The Foreign Diplomatic Authorities in Greece. SUBJECT: Scholarships Programme (2013-2014) for Foreigners

Athens, 31/05/2013 Ref. nr.: 10657. To: The Foreign Diplomatic Authorities in Greece. SUBJECT: Scholarships Programme (2013-2014) for Foreigners HELLENIC REPUBLIC MINISTRY OF EDUCATION & RELIGIOUS AFFAIRS, CULTURE & SPORT ------ STATE SCHOLARSHIPS FOUNDATION (Ι.Κ.Υ.) DIRECTORATE FOR SPECIAL PROGRAMMES, INTERNATIONAL SCHOLARSHIPS UNIT FOR FOREIGNERS

Διαβάστε περισσότερα

Ðïéïß åßìáóôå. About us

Ðïéïß åßìáóôå. About us Ðïéïß åßìáóôå Η ΜΑRAC ιδρύθηκε το 1976 στον Πειραιά με αρχικό αντικείμενο τα ηλεκτρονικά συστήματα ναυσιπλοΐας και επικοινωνιών για πλοία. Η θετική και καταξιωμένη πορεία της στην αγορά, της έδωσε παράλληλα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Contents

Περιεχόμενα. Contents Περιεχόμενα Χαιρετισμός Προέδρου Σ 4 1. Γενική Συνέλευση των Μελών 7 2. Εθελοντές Μέλη 10 3. Ναυτιλιακός Τομέας 20 4. Τομέας Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης 38 5. Υποτροφίες 65 6. Οικονομικά - Προσωπικό 66

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ANNUAL REPORT

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ANNUAL REPORT ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ANNUAL REPORT ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ CONTENTS 2 4 5 6 7 8 Η AνΑΔ και η Αποστολή της The HRDA and its Mission Διάρθρωση Organisation Chart Αρμοδιότητες Διευθύνσεων Directorates Responsibilities Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΠΘ. Διαπιστευμένα, Πιστοποιημένα, Παροχής Υπηρεσιών AUTH LABORATORIES. Accredited, Certified, Services

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΠΘ. Διαπιστευμένα, Πιστοποιημένα, Παροχής Υπηρεσιών AUTH LABORATORIES. Accredited, Certified, Services ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΠΘ Διαπιστευμένα, Πιστοποιημένα, Παροχής Υπηρεσιών AUTH LABORATORIES Accredited, Certified, Services ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ARISTOTLE UNIVERSITY

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Οργάνωση: Εργαστήριο Παιδαγωγικής Έρευνας και Εκπαιδευτικών Πρακτικών (Ε.Π.Ε.Ε.Π.), Τ.Ε.Ε.Π.Η. Δ.Π.Θ. Χορηγοί: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Δ.Π.Θ., Σχολή Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Athens school of fine Arts

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Athens school of fine Arts ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Athens school of fine Arts Καλλιτεχνική εκπαίδευση, έρευνα και κοινωνική προσφορά Art Education, Research, and Social Outreach www.asfa.gr 02 ΙστορΙκη διαδρομη / Historical overview

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ LEONARDO da VINCI 2008

ΣΧΕΔΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ LEONARDO da VINCI 2008 ΣΧΕΔΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ LEONARDO da VINCI 2008 TOI ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή σελ. 3 2. Οι δράσεις του Προγράμματος Leonardo da Vinci....σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ημέρα Ναυτιλίας Πειραιάς, 28-29 Μαΐου 2015. European Maritime Day Piraeus, 28-29 May 2015

Ευρωπαϊκή Ημέρα Ναυτιλίας Πειραιάς, 28-29 Μαΐου 2015. European Maritime Day Piraeus, 28-29 May 2015 ΕΕ ΛΛ ΛΛΗΗΝΝΙ ΙΙ ΚΚΗΗ ΔΔ ΗΗΜΜ ΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΙ ΙΙΑΑ ΥΥΠΠ ΟΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΙΟΟ ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΙΚΚΩΩΝΝ KKAAI II ΔΔΙ ΙΙΟΟΙ ΙΙΚΚΗΗΤΤΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΑΑΝΝ ΑΑΣΣΥΥΓΓΚΚΡΡΟΟΤΤΗΗΣΣΗΗΣΣ HH E L L E NN II ICC RR EPP E UUBBL LII ICC

Διαβάστε περισσότερα

4 5 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1999 Η ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ συστήθηκε ως Ανώνυμη Μελετητική Εταιρεία το 1999, από μηχανικούς με έδρα τη Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις της Βόρειας Ελλάδας, που δραστηριοποιούνταν στην εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ετήσια έκθεση Annual Report

ετήσια έκθεση Annual Report ετήσια έκθεση Annual Report Περιεχόμενα Contents Η ΑνAΔ και η Αποστολή της Διάρθρωση Αρμοδιότητες Διευθύνσεων Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Aξιωματούχοι Αναγνώριση Υπηρεσιών Μήνυμα της Προέδρου του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόκληση της μετανάστευσης

Η πρόκληση της μετανάστευσης Η πρόκληση της μετανάστευσης To Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε συνεργασία με την Αστική μη κερδοσκοπική Εταιρεία της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματος Ωνάση του Κοινωφελούς Ιδρύματος

Διαβάστε περισσότερα

κό σημείωμα Europass Βιογραφικ Τηλέφωνο Φαξ 210 6506748 vkamenop@eeae.gr Ελληνική Τμήμα Ελέγχου Ραδιενέργειας με 24

κό σημείωμα Europass Βιογραφικ Τηλέφωνο Φαξ 210 6506748 vkamenop@eeae.gr Ελληνική Τμήμα Ελέγχου Ραδιενέργειας με 24 This image cannot currently be displayed. Βιογραφικ κό σημείωμα Europass Προσωπικές πληροφορίες Επώνυμο (-α) / Όνομα (-τα) ΚΑΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ Βασιλική Τηλέφωνο (-α) 210 6506731 Φαξ 210 6506748 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Διαβάστε περισσότερα

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΜΣ ΤΟΥ T.E.I ΑΜΘ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Ν. 3685/2008

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΜΣ ΤΟΥ T.E.I ΑΜΘ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Ν. 3685/2008 Τ Ε Ι Α Ν Α Τ Ο Λ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Α Κ Η Σ Σ υ ν έ λ ε υ σ η Ε ι δ ι κ ή ς Σ ύ ν θ ε σ η ς Α π ό σ π α σ μ α Π ρ ά ξ η ς 6 η ς / 2 0 1 4 Συνήλθε σήμερα, 18 Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Πέμπτη

Διαβάστε περισσότερα

5 ο Επετειακό Τεύχος 2010-2015. 5th Anniversary Issue 2010-2015. Νο 60/61 Ιούνιος-Ιούλιος 2015/June-July 2015. Περιεχόμενα ΔΔΙ ΙΙΟΟΙ

5 ο Επετειακό Τεύχος 2010-2015. 5th Anniversary Issue 2010-2015. Νο 60/61 Ιούνιος-Ιούλιος 2015/June-July 2015. Περιεχόμενα ΔΔΙ ΙΙΟΟΙ Ελληνική ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙ ΙΙ ΚΚΗΗ ΔΔΗΗΜΜ ΟΟΚΚΡΡ ΑΑΤΤΙ ΙΙ ΑΑ ΥΥΠΠΟΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΙ ΟΟ ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΙΚΚΩΩΝΝ KK AAI II ΔΔΙ ΙΙΟΟΙ ΚΚΗΗΤΤΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΑΑΝΝ ΑΑΣΣ ΥΥΓΓΚΚΡΡΟΟΤΤΗΗΣΣ ΗΗΣΣ HHEELLLLEENNI II CC RREEPPUUBBLLI

Διαβάστε περισσότερα

εθνικός οργανισµός φαρµάκων national organisation for medicines

εθνικός οργανισµός φαρµάκων national organisation for medicines εθνικός οργανισµός φαρµάκων national organisation for medicines Αποστολή του ΕΟΦ Ο Εθνικός Οργανισµός Φαρµάκων ιδρύθηκε το 1983 µε το Ν. 1316 και είναι Νοµικό Πρόσωπο ηµοσίου ικαίου του Υπουργείου Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα Λόγια από το Γενικό Διευθυντή A few words from the Director General

Λίγα Λόγια από το Γενικό Διευθυντή A few words from the Director General Περιεχόμενα Contents 2 4 5 6 8 10 12 16 19 21 24 29 39 40 45 51 54 Η ΑνAΔ και η Αποστολή της The HRDA and its Mission Διάρθρωση Organisation Chart Αρμοδιότητες Διευθύνσεων Directorates Responsibilities

Διαβάστε περισσότερα