Οη φθέιεηες ηοσ SPA. Υδροθεραπεία & Οζονοθεραπεία. Γηαηέ αηζζϊλεζηε ακϋζσο θαιϊ φηαλ κπαέλεηε ζε Ϋλα SPA;

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οη φθέιεηες ηοσ SPA. Υδροθεραπεία & Οζονοθεραπεία. Γηαηέ αηζζϊλεζηε ακϋζσο θαιϊ φηαλ κπαέλεηε ζε Ϋλα SPA;"

Transcript

1 Οη φθέιεηες ηοσ SPA Vita Action Δπειπέδσλ 21 Αζάλα Σει Υδροθεραπεία & Οζονοθεραπεία ΣΑ ΧΦΔΛΖ ΣΖ ΤΓΡΟΘΔΡΑΠΔΗΑ Γηαηέ αηζζϊλεζηε ακϋζσο θαιϊ φηαλ κπαέλεηε ζε Ϋλα SPA; ΑκΫζσο, ρϊλεηε ην 90% ηνπ βϊξνπο ηνπ ζψκαηφο ζαο, πνπ κεηψλεη ην θνξηέν ζηελ θαξδηϊ ζαο θαηϊ 10-20%. Δπεηδά ε ζεξκνθξαζέα εέλαη ζπλεράο θαη ζηαζεξά πεξέπνπ 38 0 C, ην ζπλαέζζεκα ηεο επθνξέαο πνπ αηζζϊλεζηε ζπλνδεχεηαη απφ αιιαγϋο ζην θπθινθνξηαθφ ζαο ζχζηεκϊ πνπ επηδξνχλ επεξγεηηθϊ ζε πνιιϋο πηπρϋο ηνπ ζψκαηφο ζαο. Όηαλ απηφ ζπλδπϊδεηαη κε ηε ζεξαπεπηηθά επηξξνά ησλ ηδεη αϋξνο ηνπ spa, ηνπ ραιαξσηηθνχ καζϊδ, ην θαηϊιιειν Ϊξσκα, ηφηε ραιαξψλνπλ αθφκα πεξηζζφηεξν νη κπο θαη, ην απνηϋιεζκα εέλαη θαζαξά επδαηκνλέα! 1

2 Απηφ πνπ ζπκβαέλεη ζην ζψκα ζαο ζηελ θαπηά ζθϊθε ; Ζ πξψηε αληέδξαζε ηνπ ζψκαηνο ζηελ εκβϊπηηζε ηνπ ζην δεζηφ λεξφ εέλαη λα πξνζπαζάζεη λα επηζηξϋςεη ζηελ θαλνληθά ηνπ ζεξκνθξαζέα, αλαγθϊδνληαο ηελ θαξδηϊ λα δνπιϋςεη πξνζσξηλϊ εληαηηθφηεξα ψζηε λα αληιάζεη ην αέκα πξνο ηελ επηδεξκέδα ηελ νπνέα ειπέδεη λα δξνζέζεη. Απηφ πξνθαιεέ κηα πξνζσξηλά αχμεζε ζηε πέεζε ηνπ αέκαηνο. ΦπζηθΪ, επεηδά ην λεξφ εέλαη θαπηφ, ην αέκα ηειηθϊ ζεξκαέλεηαη. Σν απνηϋιεζκα εέλαη φηη ε ζεξκνθξαζέα ησλ ζσκϊησλ απμϊλεηαη θαη, κεηϊ απφ ιέγν, ην ζεξκφ αέκα αλαγθϊδεη ηα αηκνθφξα αγγεέα λα δηαζηαινχλ, ην νπνέν ειαηηψλεη ηελ αληέζηαζε ζηε ξνά αέκαηνο θαη κεηψλεη ηε πέεζε ηνπ. Σν ζψκα αξρέδεη λα ηδξψλεη, απνβϊιινληαο ηηο ηνμέλεο θαη ραιαξψλεη ηνπο κπο αλαθνπθέδνληαο απφ Ϊγρε θαη πφλνπο. 2

3 1.ΑπειεπζΫξσζε απφ ην STRESS Μηα βνπηηϊ ζε Ϋλα SPA - ην ηϋιεην αληέδνην ζε κηα αγρσηηθά δσά! Δέλαη επξϋσο απνδεθηφ φηη Ϋλα φθεινο ηνπ δεζηνχ λεξνχ θαη ηνπ ραιαξσηηθνχ καζϊδ εέλαη λα εμαιεηθζεέ ην Ϊγρνο θαη λα ραιαξψζνπλ νη "αλάζπρνη κχεο". Δπέζεο Ϋρεη απνδεηρζεέ φηη 20 ιεπηϊ ζε Ϋλα θαπηφ κπϊλην, βνεζνχλ λα κεησζεέ ε πςειά πέεζε ηνπ αέκαηνο, νη πνλνθϋθαινη θαη ην ρξφλην Ϊιγνο. Ζ κπτθά ραιϊξσζε εκθαλέδεηαη φηαλ θζϊλεη ην ζεξκφ αέκα ζηνπο κπο. Έηζη ειαρηζηνπνηεέηαη θαζψο ραιαξψλεη ην λεπξηθφ ζχζηεκα θαη ηα αηκνθφξα αγγεέα θαη απνβϊιιεηαη απφ ηνπο κχεο ην γαιαθηηθφ νμχ θαη ινηπϊ απφβιεηα ηνπ κεηαβνιηζκνχ 2. ΜΤΨΚΑ ΟΦΔΛΖ χκθσλα κε ην έδξπκα αξζξέηηδαο, ην ζεξκφ λεξφ, φπσο νπνηνδάπνηε εέδνο ζεξκφηεηαο, απμϊλεη ηε ξνά αέκαηνο ζε επεξεαζζεέζεο πεξηνρϋο. Απηφ βνεζϊ λα κεηψζεη ηελ πξάμηκν αθαηξψληαο ην γαιαθηηθφ νμχ θαη λα ραιαξψζεη ηνπο ζθηρηνχο θαη ππνθϋξνληεο κπο. 3. ΒΟΖΘΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΩΠΝΗΑ Μηα βχζηζε εκεξεζέσο θξαηϊ ηελ αυπλέα καθξηϊ! Έρεη δηαπηζησζεέ φηη θαζψο ν χπλνο γέλεηαη βαζχηεξνο, ε ζεξκνθξαζέα ζσκϊησλ πϋθηεη,. ΚαηΪ ζπλϋπεηα κεξηθνέ εηδηθνέ γηαηξνέ ζπζηάλνπλ φηη γηα λα αληηκεησπηζζνχλ νη αυπλέεο - εηδηθϊ εθεέλσλ πνπ θξαηηνχληαη Ϊγξππλνη απφ ηνπο πφλνπο ελδεέθλπηαη ε ζεξαπεέα Spa ζε λεξφ κε ζεξκνθξαζέα πεξέπνπ 39 0 C δχν ψξεο πξηλ απφ ηελ ψξα χπλνπ. Έηζη ζπλδπαδνκϋλνπ ηνπ γεγνλφηνο φηη ε εκβϊπηηζε απηά αλαθνπθέδεη ηελ Ϋληαζε ζσκϊησλ θαη παξϋρεη κηα θπζηθά ζεξαπεέα (αληέζεηα απφ ηα εξεκηζηηθϊ θαη ην αιθνφι πνπ θαζηζηνχλ ηελ αέζζεζε ζαο αζηαζά θαη 3

4 Ϋρνπλ Ϊιιεο δπζκελεέο παξελϋξγεηεο) επηηπγρϊλεηαη Ϋλαο απνιαπζηηθφο χπλνο. 4. IAMATIKH ΓΡΑΖ Σν δεζηφ λεξφ θαζαξέδεη ην ζψκα θαη επηηαρχλεη ηε θπζηθά ζεξαπεέα. Έλα γλσζηφ ην φθεινο ηνπ δεζηνχ λεξνχ ( ΗακαηηθΪ ινπηξϊ) θαη ηνπ καζϊδ, επεηδά ζεξαπεχεη ηνλ πφλν απφ θνχξαζε θαη ηνλ κπτθφ πφλν.. Υαιαξψλεη ηνπο κπο θαη ππνθηλεέ ηελ απειεπζϋξσζε ησλ ελδνξθηλψλ, ηνπο θπζηθνπο δνινθφλνπο ηνπ πφλνπ. Έλα επέ πιϋνλ φθεινο ηνπ ζεξκνχ Hot Tub - Spa εέλαη φηη επηηπγρϊλεη ηελ έαζε κε ηελ παξνρά αθφκα πεξηζζφηεξνπ νμπγφλνπ ζην αέκα. Ζ ζεξκφηεηα θαη ε πέεζε απφ ηα jets κπνξνχλ επέζεο λα βειηηψζνπλ ην επέπεδν αληηζσκϊησλ θαη ιεπθψλ θπηηϊξσλ αέκαηνο, πνπ πξνσζεέ ηελ θαηαζηξνθά ησλ ηνμηλψλ θαη πνπ ππνθηλεέ ην ζρεκαηηζκφ λϋνπ ηζηνχ. 5. ΑΡΘΡΗΣΗΓΑ ΚΑΗ ΑΝΑΚΟΤΦΗΖ ΥΡΟΝΗΟΤ ΠΟΝΟΤ αλ λα Ϋρεηε ηελ πξνζσπηθάο καζϋδ Έλα φθεινο ηεο πιεπζηφηεηαο ζην θαπηφ λεξφ εέλαη πσο, θαζψο ην λεξφ κεηψλεη ην βϊξνο ζσκϊησλ θαηϊ πεξέπνπ 90%, αλαθνπθέδνληαο ηελ πέεζε ζηηο ελψζεηο θαη ηνπο κχεο, θαζέζηαηαη επθνιφηεξν λα εθηειεζηνχλ νη αζθάζεηο. Ζ ζεξκφηεηα ζεξκαέλεη ηηο ελψζεηο θαη κεηψλεη ηε δηφγθσζε. ΓεδνκΫλνπ φηη ην ζψκα θαηαρσξεέ ηελ αιιαγά ζεξκνθξαζέαο, ην θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα ραιαξψλεη, ζπκβϊιινληαο ζηε ραιϊξσζε κπψλ θαη αλαθνπθέδνληαο ηνλ πξνζσξηλφ ά ρξφλην πφλν. Ζ θαλνληθά ρξάζε ησλ θαπηψλ (spa) βνεζϊ ζηε εμπγέαλζε ησλ αξζξψζεσλ, απνθαζηζηϊ θαη ζπληεξεέ ηε δχλακε & ηελ επειημέα, απνθαζηζηϊ ζε κεγϊιε Ϋθηαζε ηε θέλεζε θαη πξνζηαηεχεη ηηο ελψζεηο 4

5 απφ ηελ πεξαηηϋξσ δεκέα..6. ΓΗΑΒΖΣΖ ΣΤΠΟΤ 2 Δλδεέθλπηαη γηα ηελ κεέσζε ησλ επέπεδσλ ζαθρϊξεσο αέκαηνο. Σν (spa) ελδεέθλπηαη γηα ηηο ζεηηθϋο ζπλϋπεηεο πνπ Ϋρεη ζηνπο αλζξψπνπο πνπ πϊζρνπλ απφ ηνλ δηαβάηε ηχπνπ 2, θαζψο κεηψλεηαη ην επέπεδν ζαθρϊξεσο ηνπ αέκαηνο, κεηψλνληαη αηζζεηϊ νη δηαηαξαρϋο χπλνπ θαη πξνθαιεέηαη αέζζεζε επθνξέαο. ΔπηπιΫνλ, κε ηε ραιϊξσζε ησλ κπψλ πνπ πξνθαιεέηαη απφ ην δεζηφ λεξφ απμϊλεηαη ην επέπεδν θέλεζεο θαη εέλαη ηδηαέηεξα ρξάζηκν ζηνπο αζζελεέο πνπ δπζθνιεχνληαη λα αζθεζνχλ ζην Ϋδαθνο. Μηα κειϋηε ζε αζζελεέο κε δηαβάηε ηχπνπ 2, νη νπνένη ρξεζηκνπνέεζαλ ην ζεξκφ λεξφ ζην γηα ηξηϊληα ιεπηϊ εκεξεζέσο γηα Ϋμη εκϋξεο εβδνκαδηαέσο θαη γηα δηϊξθεηα ηξηψλ εβδνκϊδσλ, Ϋδεημε φηη ηα επέπεδα 5

6 ζαθρϊξεσο ηνπ αέκαηνο κεηψζεθαλ θαηϊ Ϋλαλ κϋζν φξν 13 % ΑλαθνξΪ απφ ην πεξηνδηθφ : New England Journal of Medicine. September 16, ΦΤΥΟΛΟΓΗΚΑ ΟΦΔΛΖ Ο άπηνο άρνο ηεο θέλεζεο ηνπ λεξνχ αζθεέ ραιαξσηηθά επέδξαζε ζηα Ϊηνκα. Ζ ραιϊξσζε ζην (Spa) κεηψλεη ηε ηαρπθαξδέα επηβξαδχλεη ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ λεπξηθνχ - ζπζηάκαηνο, δηεπθνιχλεη ην αλαπλεπζηηθφ ζχζηεκα θαη επηηξϋπεη ζην ζψκα θαη ην κπαιφ ζαο λα εξεκάζνπλ. 8. ΑΝΑΠΝΔΤΣΗΚ Α ΟΦΔΛΖ Ζ ρξάζε ηνπ (Spa) πξνζθϋξεη ζεκαληηθϊ αλαπλεπζηηθϊ νθϋιε θαζψο νη αλαπλεπζηηθνέ κχεο εληζρχνληαη θαηϊ ηελ δηϊξθεηα αλαπλνάο ελϊληηα ζηελ αληέζηαζε ηνπ λεξνχ. Με απηφλ ην ηξφπν 6

7 απειεπζεξψλνληαη αϋξηα απφ ηνπο πλεχκνλεο θαη απμϊλνληαη ηα αϋξηα νμπγφλνπ ηνπ αέκαηνο κϋζα ζηνπο πλεχκνλεο. 9. ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΦΤΥΑΓΧΓΗΑ ΠξνζθΫξεη ηελ πνιπηϋιεηα ηεο νηθνγελεηαθάο ςπραγσγέαο! Σν κϋγηζην φθεινο ησλ (Spa) εέλαη πσο παξϋρνπλ κηα ηδαληθά ζϋζε γηα θϊζε κϋινο ηεο νηθνγϋλεηα ζαο ά γηα ηνπο θέινπο ζαο ψζηε λα ραιαξψζεηε ζπληξνθηϊ. χληνκα ζα δηαπηζηψζεηε φηη πξνζθϋξεη ην θαηϊιιειν πεξηβϊιινλ ψζηε κηα ζπλνκηιέα λα ξϋεη καγηθϊ! Δπέζεο κπνξεέηε λα ραιαξψζεηε παξϋα κε ηνπο θέινπο ζαο απνιακβϊλνληαο Ϋλα δξνζεξφ πνηφ θαη πξνζθϋξνληαο ζε φινπο κηα καγηθά αέζζεζε ςπραγσγέαο. ΣΑ ΧΦΔΛΖ ΣΖ ΟΕΟΝΟΘΔΡΑΠΔΗΑ 1. ΜΠΑΝΗΟ ΜΔ ΟΕΟΝ - ΟΕΟΝΟΘΔΡΑΠΔΗΑ Οη πφξνη αλνέγνπλ ρϊξε ζην φδνλ θαη απηφ επλνεέ ηελ απνβνιά ησλ αθαζαξζηψλ. Σν δϋξκα αλαλεψλεηαη ζπζηεκαηηθϊ θαη πξνζαξκφδεηαη ζηε λϋα ηνπ θαηϊζηαζε αγθαιηϊδνληαο ηϋιεηα ην ζψκα. 1.1 ΑΝΑΠΝΟΖ ΓΔΡΜΑΣΟ Ζ απμεκϋλε ζπγθϋληξσζε αθαζαξζηψλ εκπνδέδεη ηελ αλαπλνά ηνπ δϋξκαηνο. Σν φδνλ αλαγθϊδεη ην δϋξκα θαη ηα θχηηαξα λα απνξξνθάζνπλ νμπγφλν. Σν φδνλ πξνζθϋξεη ζε εμαληιεκϋλνπο αζζελεέο Ϋλα πιεφλαζκα ελϋξγεηαο. Οη εμαληιεκϋλνη ηζηνέ αλαξξψλνπλ κε ηδηαέηεξε ηαρχηεηα ιφγσ ηεο απμεκϋλεο απνξξφθεζεο νμπγφλνπ. Ζ ειαζηηθφηεηα απμϊλεηαη θαη ε θπζηθά Ϊκπλα θαηϊ ησλ εηζβνιϋσλ θαη ηνπ Ϊγρνπο εληζρχεηαη. ΚαηΪ ζπλϋπεηα φιεο νη θαηαζηϊζεηο θφπσζεο αληηδξνχλ ζεηηθϊ ζηελ 7

8 νδνλνζεξαπεέα. Οη δηαδηθαζέεο θζνξϊο ησλ δεξκαηηθψλ θπηηϊξσλ δελ απνηεινχλ πξνλφκην ησλ κεγϊισλ ειηθηψλ. Ήδε απφ ηελ ειηθέα 30 εηψλ μεθηλνχλ νη δηαδηθαζέεο απηϋο. Γη απηφ ρξεζηκνπνηεέηαη εδψ θαη ρξφληα ην φδνλ κε επηηπρέα γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο θζνξϊο ησλ δεξκαηηθψλ θπηηϊξσλ. Ζ απνηνμέλσζε ηνπ δϋξκαηνο εέλαη θαζνξηζηηθά ζηνλ θχθιν δσάο ηνπ δϋξκαηνο. Υσξέο ηελ απνηνμέλσζε δελ ππϊξρεη πξαγκαηηθά ελπδϊησζε, δελ πθέζηαηαη πξαγκαηηθά ηζνξξνπέα. Σν λεξφ, εέλαη απαξαέηεην γηα ηε δσά ησλ θπηηϊξσλ ηνπ δϋξκαηνο. Όκσο, γηα λα θηϊζνπλ νη πδαηηθνέ παξϊγνληεο ζηηο αλψηεξεο ζηηβϊδεο ηνπ δϋξκαηνο θαη λα δηαηεξεζεέ ε ηζνξξνπέα, πξϋπεη ε επηδεξκέδα λα εέλαη απνιχησο θαζαξά, ψζηε ην λεξφ λα κπνξεέ λα δηεηζδχζεη επθνιφηεξα. Ση εέλαη, φκσο νη ηνμέλεο; ΣνμηθΪ ζηνηρεέα πνπ δεκηνπξγνχληαη θπζηνινγηθϊ ζε φινλ ηνλ νξγαληζκφ θαη ζην δϋξκα. Καζψο ηα θχηηαξα θϊλνπλ θαχζεηο παξϊγνληαο ελϋξγεηα, δηαζπνχλ ηηο νπζέεο πνπ ιακβϊλνπλ ζε ζξεπηηθϊ ζηνηρεέα πνπ θξαηνχλ θαη ηνμηθϊ πνπ απνβϊιινπλ. Ζ θχζε πξνλφεζε θαη ν κεραληζκφο ηνπ νξγαληζκνχ δηαζϋηεη Ϋλα ζχζηεκα ελδχκσλ πνπ εμνπδεηεξψλεη ηηο ηνμέλεο, κεηαηξϋπνληαο ηηο ζε αβιαβά ζηνηρεέα. ΜΫζα απφ ηα πγξϊ ηνπ νξγαληζκνχ, νη αβιαβεέο, πηα ηνμέλεο, παξαζχξνληαη θαη απνκαθξχλνληαη. Σν πξφβιεκα, φκσο, μεθηλϊ φηαλ απηφ ην θπζηθφ ελδπκηθφ ζχζηεκα δελ κπνξεέ λα αληαπεμϋιζεη ζηελ πιεζψξα ηνμηλψλ πνπ επηβαξχλνληαη απφ ηνπο ξχπνπο ηνπ πεξηβϊιινληνο καο. Σφηε, νη ηνμέλεο πνπ δελ εμνπδεηεξψλνληαη ζπζζσξεχνληαη ζην εζσηεξηθφ ηνπ δϋξκαηνο, θαηαζηξϋθνπλ ηηο κεκβξϊλεο ησλ θπηηϊξσλ, δξνπλ θαηεπζεέαλ ζηνλ ππξάλα ηνπο θαη επηηαρχλνπλ ηε γάξαλζά ηνπο. 8

9 Ζ αληέδξαζε εέλαη αιπζηδσηά, αθνχ νη ζπζζσξεπκϋλεο ηνμέλεο πξνθαινχλ ζπκθφξεζε. Δηζη, ε κηθξνθπθινθνξέα ηνπ αέκαηνο ζην δϋξκα γέλεηαη αδχλακε, νπφηε ηα θχηηαξα δελ ιακβϊλνπλ ην απαξαέηεην πνζνζηφ νμπγφλνπ γηα ηε ιεηηνπξγέα θαη αλαλϋσζά ηνπο. Με απηϊ ηα δεδνκϋλα, ε ελπδϊησζε δελ εέλαη εθηθηά. Όζν θαη αλ πεξηπνηεέζηε ην δϋξκα ζαο ε ελπδαηηθά θξνληέδα δελ απνδέδεη γηαηέ δελ εέλαη πνηνηηθά θαη ηα θχηηαξα δελ κπνξνχλ λα εθκεηαιιεπηνχλ ην λεξφ πνπ ηνπο πξνζθϋξεηαη. Σν δηςαζκϋλν δϋξκα επηδηνξζψλεηαη απφ ηα ζϊθραξα, ηα ακηλνμϋα θαη ηα ιηπέδηα, ηνλψλεη ηηο ιεηηνπξγέεο θαη ηνλ κεηαβνιηζκφ ησλ θπηηϊξσλ. 1.2 ΛΔΤΚΑΝΖ ΓΔΡΜΑΣΟ & ΑΠΟΒΟΛΖ ΛΗΠΟΤ Λεπθαέλεηε θαη δηακνξθψλεηε ην ζψκα θπζηθϊ: Μεηψλεηε ηα λεθξϊ θχηηαξα απφ ην πγηϋο δϋξκα θαη απνκαθξχλεηε ηηο ππεξβνιηθϋο ζεξκέδεο θαη ην ιέπνο. 1.3 ΤΠΟΒΟΖΘΖΣΗΚΖ ΓΡΑΖ 9

10 Ζ νδνλνζεξαπεέα εληζρχεη ηνλ θπηηαξηθφ κεηαβνιηζκφ θαη δηνξζψλεη ηελ αλεπϊξθεηα νμπγφλνπ, κε ηελ Ϋλλνηα ηεο αλαλϋσζεο ησλ απνζεκϊησλ νμπγφλνπ πνπ βξέζθνληαη απνζεθεπκϋλα ζηνπο ηζηνχο. Θεσξεέηαη ππνβνεζεηηθά: ζε πεξηπηψζεηο κπνζθειεηηθψλ παζάζεσλ (δηζθνθάιεο ζηε κϋζε θαη ηνλ απρϋλα, πξνβιάκαηα ζηα γφλαηα) ζε απηνϊλνζα λνζάκαηα ξεπκαηνπϊζεηεο δεξκαηνπϊζεηεο αξηεξηνπϊζεηεο παζνινγηθϋο εληεξηθϋο βιϊβεο θιεγκνλϋο & ηνγελεέο παζάζεηο Δθαξκφδεηαη, επέζεο, 10

11 γηα ηελ ελέζρπζε ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ, ηελ ηφλσζε ηνπ κεηαβνιηζκνχ, ηελ αχμεζε ηεο απφδνζεο ησλ αζιεηψλ αιιϊ θαη ηελ αληηκεηψπηζε αηζζεηηθψλ πξνβιεκϊησλ, φπσο ξπηέδσλ, ηνπηθνχ πϊρνπο θαη θπηηαξέηηδαο. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ Γεληθφηεξα ην ΤδξνκαζΪδ κε Όδνλ κπνξεέ λα ζπληειϋζεη ζηελ : - Αλαθνχθηζε απφ ηνλ πφλν - Μεέσζε ηεο θφπσζεο θαη ηνπ κπτθνχ ηφλνπ - ΥαιΪξσζε ηνπ λεπξηθνχ ζπζηάκαηνο θαη κεέσζε ηνπ Ϊγρνπο θαη ηνπ ζηξεο -Αχμεζε ηεο ειαζηηθφηεηαο ησλ κπψλ θαη αληηκεηψπηζε ηεο αηξνθέαο θαη ησλ ζπκθχζεσλ. - Αχμεζε ηεο θπθινθνξέαο ηνπ αέκαηνο θαη ηεο ιϋκθνπ πνπ ζπληειεέ ζηελ απνηνμέλσζε ηνπ νξγαληζκνχ θαη ηελ απνξξφθεζε ησλ ζξεπηηθψλ νπζηψλ - Δλέζρπζε ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηάκαηνο - Βειηέσζε ηνπ κεηαβνιηζκνχ - Αλαδσνγφλεζε, επεμέα θαη γεληθφηεξε πγεέα ηνπ νξγαληζκνχ Σν φδνλ, παξφηη εέλαη εθ θχζεσο νμεηδσηηθφ, απμϊλεη ειϊρηζηα ηελ παξαγσγά ειεχζεξσλ ξηδψλ, αιιϊ δελ δεκηνπξγεέ νμεηδσηηθφ ζηξεο. ΑληηζΫησο, δξαζηεξηνπνηεέ απνηειεζκαηηθφηεξα ηα θπζηθϊ αληηνμεηδσηηθϊ ζπζηάκαηα ηνπ νξγαληζκνχ, ζπκβϊιινληαο Ϋηζη ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο βηνινγηθάο νμεέδσζεο, ζηελ αλνζνπξνζηαζέα θαη ηε ζπλνιηθϊ θαιχηεξε 11

12 ιεηηνπξγέα ηνπ. Ζ πδξνζεξαπεέα κπνξεέ λα νξηζζεέ σο "ε επηζηεκνληθά ρξάζε ηνπ λεξνχ γηα ηε ζεξαπεέα ησλ λφζσλ". Γε ρξεζηκνπνηνχκε ην λεξφ γηα ηε ζεξαπεέα ησλ vooow, αιιϊ ν φξνο πδξνζεξαπεέα Ϋρεη εμειηρζεέ σο ν γεληθϊ απνδεθηφο γηα ζεξαπεέεο πνπ ελζσκαηψλνπλ ην λεξφ γηα ηνπο επαγγεικαηηθνχο καο ζθν πνχο. Πφηε αληελδεέθλπηαη: Οη ζεξαπεέεο κε κέγκαηα νμπγφλνπ αληελδεέθλπληαη ζε Ϊηνκα πνπ πϊζρνπλ απφ ηε λφζν Υαζηκφην (κνξθά ππεξζπξενεηδηζκνχ) ά Ϋρνπλ Ϋιιεηςε ηνπ ελδχκνπ G6PD (π.ρ. Ϊηνκα πνπ παξνπζηϊδνπλ αιιεξγέα ζηα θνπθηϊ θαη ηε θϊβα). Σν φδνλ πνπ παξϊγεηαη ζην SPA θνηψλεη κηθξφβηα, βαθηάξηα θαη παξϊζηηα ζην λεξφ. Καέεη ριψξην θαη βαξηϊ κϋηαιια πνπ ππϊξρνπλ ζην λεξφ. Σν θπζηθφ φδνλ εέλαη Ϋλα αϋξην πνπ ζρεκαηέδεηαη θπζηνινγηθϊ ζηε ζηξαηφζθαηξα κϋζα απφ ηηο αζηξαπϋο. Απνιπκαέλεη ηα αλψηεξα ζηξψκαηα ηεο αηκφζθαηξαο θαη καο πξνζηαηεχεη απφ ηηο βιαβεξϋο ππεξηψδεηο αθηέλεο ηνπ άιηνπ. Αληέζεηα, ην φδνλ πνπ ρξεζηκνπνηεέηαη γηα απνιχκαλζε ηνπ πφζηκνπ λεξνχ ησλ δηθηχσλ πδξνδφηεζεο, γηα νηθηαθά ρξάζε ά γηα ηαηξηθνχο ζθνπνχο παξϊγεηαη απφ εηδηθϋο ζπζθεπϋο (νδνλνγελλάηξηεο). Σν νμπγφλν πνπ αλαπλϋνπκε απνηειεέηαη απφ δχν Ϊηνκα νμπγφλνπ (Ο2), ελψ ην φδνλ απφ ηξέα (Ο3). Σν φδνλ ινηπφλ απνηειεέ κηα πην ελεξγφ ρεκηθϊ κνξθά ηνπ νμπγφλνπ. Πώς θαζαρίδεη ηο λερό; 12

13 Δπεηδά ην φδνλ εμνπδεηεξψλεη απνηειεζκαηηθϊ βαθηάξηα, κχθεηεο, ηνχο θαη δηϊθνξεο ηνμηθϋο βηνκεραληθϋο νπζέεο, πϊλσ απφ πφιεηο ζηελ Δπξψπε θαη ζε φιν ηνλ θφζκν ην ρξεζηκνπνηνχλ αληέ ηνπ ρισξένπ γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ πφζηκνπ λεξνχ ηνπο. Ο νδνληζκφο εέλαη κηα επεμεξγαζέα ηνπ λεξνχ πνπ γέλεηαη κε ηε ρξάζε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ αϋξα θαη ηνπ ειεθηξηζκνχ, ρσξέο θαζφινπ πξφζζεηα. Σν απνηϋιεζκα εέλαη ε παξαγσγά λεξνχ θαζαξνχ, δηαπγνχο, Ϊνζκνπ θαη ζε κεγϊιν βαζκφ απαιιαγκϋλνπ απφ παζνγφλα κηθξφβηα θαη ρεκηθνχο ξππαληϋο. Άιιεο εθηεηακϋλεο εθαξκνγϋο ηνπ φδνληνο πεξηιακβϊλνπλ ηελ απνιχκαλζε ησλ θνιπκβεηηθψλ δεμακελψλ (πηζέλεο) θαη ηνπ αϋξα δεκφζησλ θηηξέσλ θαη λνζνθνκεέσλ. ΣΑ ΧΦΔΛΖ ΣΖ ΑΡΧΜΑΣΟΘΔΡΑΠΔΗΑ 13

14 Σν (Spa) παξϋρεη εηδηθά ππνδνρά (ζάθε) ζηελ νπνέα κπνξεέηε λα πξνζζϋζεηε ιέγεο ζηαγφλεο απφ ηα αηζϋξηα Ϋιαηα πνπ αγαπϊηε γηα λα απνιαχζεηε ηαπηφρξνλα θαη ηα νθϋιε ηεο αξσκαηνζεξαπεέαο Σν Ϊξσκα αλαδσνγνλεέ ην πεχκα, δηεγεέξεη ηηο αηζζάζεηο θαη βνεζϊ ζηελ ραιϊξσζε κεηϊ απφ κεηϊ απφ κηα θνπξαζηηθά κϋξα. Ζ αξσκαηνζεξαπεέα Ϋρεη ηηο ξέδεο ηεο ζηελ αξραηφηεηα θαη απνηειεέ θιϊδν ηεο Βνηαλνζεξαπεέαο πνπ ζεκαέλεη ζεξαπεέα κε αξψκαηα (αξσκαηνζεξαπεέα = Ϊξσκα + ζεξαπεέα).σα αηζϋξηα Ϋιαηα εέλαη αγλϊ απνζηϊγκαηα δηαθφξσλ θπηψλ, γλσζηϊ πιϋνλ γηα ηηο θπζηθϋο, ρεκηθϋο & ζεξαπεπηηθϋο ηνπο ηδηφηεηεο. Ζ ζεξαπεέα κε αηζϋξηα Ϋιαηα επηδξϊ ζην Ϊηνκν ζε νξγαληθφ, ςπρνινγηθφ & θαξκαθνινγηθφ επέπεδν κε θχξην ζθνπφ ηελ βειηέσζε ηεο θπζηθάο, πλεπκαηηθάο & ςπρηθάο πγεέαο. Βνεζψληαο, φκσο, απηϊ ηα ηξέα ζεκεέα ζηελ νπζέα βνεζϊκε ηνλ νξγαληζκφ καο λα αληηκεησπέζεη ηηο αζζϋλεηεο θαη, ηειηθϊ, λα ληψζεη αλαθνχθηζε. Ο παξαθϊησ θαηϊινγνο κπνξεέ λα βνεζάζεη ζηελ Ϊκβιπλζε ζπλαηζζάκαησλ κε ηα θαηϊιιεια αηζϋξηα Ϋιαηα: 1. Καηάζιηυε: ΑηζΫξηα Ϋιαηα, φπσο ν βαζηιηθφο, πεξγακφλην, ρακνκάιη, ηξηαληϊθπιιν, ζαληαιφμπιν, ylang-ylang, ιεβϊληα, Neroli, γεξϊλη θαη γηαζεκέ κπνξεέ λα ρξεζηκνπνηεζεέ ζηε ζεξαπεέα ηεο θαηϊζιηςεο. 14

15 2. Θσκός: Θπκφο ά επηζεηηθά ζπκπεξηθνξϊ κπνξεέ λα ειϋγρνληαη ά δηαρεηξέδνληαη κε ρακνκάιη, γηαζεκέ, καληδνπξϊλα, ylang-ylang, δεληξνιέβαλν, Palma rosa, κειηζζφρνξην, πεξγακφλην, ιεκφλη, θϋδξνπ θιπ. 3. Ο θόβος: Ο θφβνο κπνξεέ λα απνβνχλ θαηαζηξνθηθϋο αλ αθεζεέ ρσξέο ζεξαπεέα. Έιαηα φπσο Cedarwood, κϊξαζν, πηπεξφξηδα, ζπκϊξη, pachouli, ζαληαιφμπιν, Clary, γηαζεκέ θαη βαζηιηθφ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχ λ γηα ηε κεέσζε ησλ παικψλ θφβν ζαο θαη ραιαξψζηε ην κπαιφ ζαο. 4. Υπέρηαζε ή σζηερία κπνξεέ λα αληηκεησπηζηεέ κε ρακνκάιη, ιεβϊληα, Neroli, πνξηνθϊιη, δϋληξν ηζαγηνχ θαη ΜΫιηζζα. 5. Αλσποκολεζία, εσερεζηζηόηεηα, δηαηαρατές θαηάζηαζε ηοσ λοσ κπνξεέ λα αληηκεησπηζηεέ κε ρακνκάιη, θακθνξϊ, καληδνπξϊλα, ιηβϊλη, Clary θαη ιεβϊληα. 6. Θιίυε ή ε ζιίυε κπνξεέ λα κεηξηαζηεέ κε καληδνπξϊλα, ηξηαληϊθπιιν, benzoin, γηαζεκέ, ηξηαληϊθπιιν θαη ρξεζηκνπνηνχληαη Ϋιαηα ηξηαληαθπιιηϊο. 15

16 7. Σηρες: Το ζηξεο απνηειεέ κηα ζηαζεξϊ ζηε δσά φισλ καο. Να κεησζεέ ην Ϊγρνο, κπνξεέηε λα ρξεζηκνπνηάζεηε ην πεξγακφλην, Ϊηιαο Cedarwood, γεξϊλη, ιεβϊληα, καληδνπξϊλα, ζαληαιφμπιν, Vetiver, ylangylang, petitgrain, ηξηαληϊθπιιν, κειηζζφρνξην, θαζθφκειν Clary θαη φια ηα Ϋιαηα εζπεξηδνεηδψλ. 8. Αθροδηζηαθά: Clary θαζθφκειν, γηαζεκέ, patchouli, ylang-ylang απμάζεη ηελ Ϋθθξηζε ησλ ελδνξθηλψλ θαη λα απμεζεέ ε δξαζηεξηφηεηα νξκνλψλ θχινπ. 9. Δηέγερζες Μλήκε: Μαχξν πηπϋξη, ιεκφλη, κϋληα, δεληξνιέβαλν θαη Ϊιια ηϋηνηα ιϊδηα ηνλψζεη ηελ ακπγδαιά θαη ηππφθακπνπ ζηνλ εγθϋθαιν λα βειηηψλνληαη νη ιεηηνπξγέεο πνπ ζρεηέδνληαη κε απηϋο ηεο ζθϋςεο θαη ηεο κλάκεο. 10. Ηρεκηζηηθά: ΛΪδηα φπσο ρακνκάιη, ιεβϊληα, καληδνπξϊλα θαη πνξηνθαιέ ελέζρπζε αλζέζεη ζηνλ χπλν απφ εθθξέλνπλ ζεξνηνλέλεο ζηνλ εγθϋθαιν. ΣΑ ΧΦΔΛΖ ΣΖ ΦΧΣΟΘΔΡΑΠΔΗΑ/ΥΡΧΜΑΣΟΘΔΡΑΠΔΗΑ Σν (Spa) εέλαη εθνδηαζκϋλν κε εηδηθά ιϊκπα ησλ 7 ελαιιαζζφκελσλ ρξσκϊησλ βαζηθϊ γηα ηελ έαζε δηαθφξσλ παζάζεσλ. ηε Υξσκαηνζεξαπεέα ρξεζηκνπνηεέηαη ην Υξψκα (Φσο), ε πην θαζαξά κνξθά ελϋξγεηαο πνπ ππϊξρεη ζηνλ πιαλάηε γηα ηζνξξνπέα θαη ζεξαπεέα. Σα ρξψκαηα ηνπ νπξϊληνπ ηφμνπ εέλαη κφλν ην 40% ηεο ειηαθάο αθηηλνβνιέαο πνπ θαηεπζχλεηαη ζαλ ιεπθφ θσο απφ ηνλ άιην. Σν θσο ηνπ άιηνπ εέλαη δσηηθάο ζεκαζέαο γηα ην ζψκα, ηα ζπλαηζζάκαηα, ην λνπ θαη ην πλεχκα καο θαη θϊζε ρξψκα Ϋρεη ηηο δηθϋο ηνπ ζεξαπεπηηθϋο ηδηφηεηεο. Οη ζεξαπεπηηθϋο ηδηφηεηεο ηνπ άιηνπ, άηαλ πϊληα γλσζηϋο. Όπσο Ϋιεγε θαη ε Vicky Wall «Ζ Υξσκαηνζεξαπεέα εέλαη παιηφ θαξζέ ζε θαηλνχξηα κπνπθϊιηα». Οη Αξραένη πνιηηηζκνέ εέραλ αλαγλσξέζεη ηε δχλακε ηεο ρξσκαηνζεξαπεέαο γηα ηζνξξνπέα θαη θαηϊ ζπλϋπηα πγεέα. Ζ Ζιηνζεξαπεέα ππάξρε φπνπ ιαηξεπφηαλ ν άιηνο, απφ εμειηγκϋλνπο 16

17 πνιηηηζκνχο φπσο ε Αέγππηνο (Ζιηφπνιε), ζηελ Κέλα, Ηλδέα θαη αξγφηεξα ζηελ ΔιιΪδα. Ο ΗππνθξΪηεο, ν παηϋξαο ηεο Ηαηξηθάο, ρξεζηκνπνέεζε ην θσο θαη ηνλ άρν ζηηο νιηζηηθϋο κεζφδνπο ζεξαπεέαο ηνπ. 1. ΑΝΣΔΝΓΔΗΞΔΗ Σα (spa) δελ πξϋπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη απφ Ϊηνκα κε θαξδηαθϋο παζάζεηο, πςειά πέεζε αέκαηνο, εγθχνπο, απφ Ϊηνκα κε ζνβαξϊ αλαπλεπζηηθϊ πξνβιάκαηα ρσξέο ηαηξηθά ζπγθαηϊζεζε θαη ζρεηηθϋο ηαηξηθϋο νδεγέεο. Γελ ελδεέθλπληαη γηα ρξάζε ππφ ηηο αθφινπζεο ζπλζάθεο, εθηφο θη αλ ππϊξρνπλ δηαθνξεηηθϋο ζπζηϊζεηο ηαηξνχ: Όια ηα εέδε αηκνξξαγηθψλ παζάζεσλ (αηκαηϋκεζε, αέκα ζηα θφπξαλα, εγθεθαιηθά αηκνξξαγέα, γαζηξνξξαγέα, κεηξνξξαγέα θιπ). Γπλαέθεο θαηϊ ηελ Ϋκκελν ξάζε ά θαηϊ ηε δηϊξθεηα εγθπκνζχλεο. Αζζελεέο ζε αζηαζά θαηϊζηαζε εκθξϊγκαηνο ηνπ κπνθαξδένπ, ά πϊζρνληεο απφ ξεπκαηηθά θαξδηνπϊζεηα, θαξδηνπϊζεηα απφ παρπζαξθέα, γελλεηηθά θαξδηνπϊζεηα θαη ανξηέηηδα). Αζζελεέο πνπ πϊζρνπλ απφ ζνβαξϋο παζάζεηο θαξδηϊο, άπαηνο, πλεπκφλσλ, λεθξηθά αλεπϊξθεηα θ.α. ΥεηξνπξγεκΫλνη αζζελεέο (απφ αλεχξπζκα, θιεβέηε, κε ζεξαπεπκϋλα θαηϊγκαηα, αδηϊγλσζην φγθν θιπ) Οη αζζελεέο πνπ πϊζρνπλ απφ ρξφληεο παζάζεηο δελ ζα πξϋπεη λα δηαθφςνπλ ηε θαξκαθεπηηθά ηνπο αγσγά θαηϊ ηελ πεξένδν Ϊζθεζεο. Πξηλ ηε ρξάζε ηεο ζπζθεπάο ζα πξϋπεη λα ζπκβνπιεπηνχλ ηνλ ηαηξφ ηνπο. & απφ: Αζζελεέο κε βεκαηνδφηε ά κεηαιιηθϊ εκθπηεχκαηα ησλ νζηψλ Δγθχνπο 17

18 Άηνκα πνπ Ϋρνπλ ππνβιεζεέ ζε ρεηξνπξγηθά επϋκβαζε πξηλ απφ 6 κάλεο ά κηθξφηεξν δηϊζηεκα. Γπλαέθεο θαηϊ ηελ Ϋκκελν ξχζε ά εκκελνξξαγέα (ππεξβνιηθά αηκνξξαγέα) Νεθξνπαζεέο πνπ ππνβϊιινληαη ζε αηκνθϊζαξζε Καξθηλνπαζεέο & γηα Άηνκα κε Βεκαηνδφηε ά νπνηαδάπνηε Ϊιιε ειεθηξνληθά ζπζθεπά πνπ ιεηηνπξγεέ κε κπαηαξέεο ΑπνδΫθηεο Μεηακφζρεπζεο ΟξγΪλσλ ΠΪζρνληεο απφ θξέζεηο επηιεςέαο Έγθπεο θαη κεηϋξεο πνπ ζειϊδνπλ ΑλνηρηΫο πιεγϋο πνπ δελ πξϋπεη λα βξαρνχλ Άηνκα πνπ πϊζρνπλ απφ ππνγιπθαηκέα πξϋπεη λα ηξψλε πξηλ ηε ρξάζε γηα παηδηϊ θϊησ ησλ 8 εηψλ 2. ΠΡΟΦΤΛΑΞΔΗ Σα πξϋπεη λα δηαηεξνχληαη θαζαξϊ θαη εϊλ ε ρξάζε ηνπ γέλεηαη απφ Ϊγλσζηα Ϊηνκα ην λεξφ πξϋπεη λα αιιϊδεηαη θϊζε κέα εβδνκϊδα. ε πεξέπησζε πνπ γέλεηαη πεξηνξηζκϋλε ρξάζε απφ ηελ νηθνγϋλεηα ά θέινπο ην λεξφ κπνξεέ λα αληηθαζηζηϊηαη θϊζε Ϋμη εβδνκϊδεο. ε θϊζε πεξέπησζε ν ηδηνθηάηεο ηεο ηνπ νθεέιεη λα ην δηαηεξεέ θαζαξφ. 18

Αποτίμηση τοσ κόστοσς ρύπανσης τοσ Ασωπού ποταμού

Αποτίμηση τοσ κόστοσς ρύπανσης τοσ Ασωπού ποταμού ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΜΔΣΑΛΛΔΙΩΝ-ΜΔΣΑΛΛΟΤΡΓΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΛΛΔΤΣΙΚΗ Γιπλωματική εργασία Αποτίμηση τοσ κόστοσς ρύπανσης τοσ Ασωπού ποταμού Γημαράς Άγγελος Μαστρογιάννης Φίλιππος Δπιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Β ΥΑΗ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ ΔΗΛΩΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

Β ΥΑΗ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ ΔΗΛΩΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΤΠΡΗΑΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Β ΥΑΗ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ ΔΗΛΩΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΗ ΡΤΘΜΙΗ ΚΑΙ ΣΟΝ ΕΛΕΓΦΟ ΣΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΗΝ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΗΝ ΤΠΑΙΘΡΟ ΚΑΙ ΣΑ ΦΩΡΙΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ ΚΑΗ ΟΗΚΖΔΧ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλεέν Κξάηεο. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣνκΫαο: ΟξγΪλσζεο θαη Γηνέθεζεο ΤΠΟ ΣΗΝ ΚΑΦΧΜΔΝΑΚΖ ΚΑΛΛΗΟΠΖ (Α.Μ 2008019019)

Πνιπηερλεέν Κξάηεο. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣνκΫαο: ΟξγΪλσζεο θαη Γηνέθεζεο ΤΠΟ ΣΗΝ ΚΑΦΧΜΔΝΑΚΖ ΚΑΛΛΗΟΠΖ (Α.Μ 2008019019) Πνιπηερλεέν Κξάηεο Σκάκα Μεραληθψλ Παξαγσγάο θαη Γηνέθεζεο ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣνκΫαο: ΟξγΪλσζεο θαη Γηνέθεζεο Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ επηινγή ζπνπδψλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Διιάδα Γηαηξηβά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΖ ΖΠΔΗΡΟΤ

ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΖ ΖΠΔΗΡΟΤ TEΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΟ ΣΜΖΜΑ ΖΠΔΗΡΟΤ ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΖ ΖΠΔΗΡΟΤ ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΑ: ΚΩΝΣΑΝΣΖ ΜΑΡΗΑΛΔΝΑ ΣΑΜΟΤΛΑΚΖ ΛΑΜΠΡΗΝΖ ΕΑΜΠΑΚΟΛΑ ΘΔΟΓΩΡΟ ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ, 2014 1 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΖΜΑΡΥΟΤ ΝΑΟΤΑ «ΔΡΓΑ-ΠΑΡΔΜΒΑΔΗ-ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΗΔ-ΔΚΓΖΛΩΔΗ» 2003-2014

ΑΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΖΜΑΡΥΟΤ ΝΑΟΤΑ «ΔΡΓΑ-ΠΑΡΔΜΒΑΔΗ-ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΗΔ-ΔΚΓΖΛΩΔΗ» 2003-2014 1 ΓΖΜΟ ΖΡΩΗΚΖ ΠΟΛΖ ΝΑΟΤΑ ΑΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΖΜΑΡΥΟΤ ΝΑΟΤΑ «ΔΡΓΑ-ΠΑΡΔΜΒΑΔΗ-ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΗΔ-ΔΚΓΖΛΩΔΗ» 2003-2014 Φίιεο θαη Φίινη, Αγαπεηνί κνπ ζπκπνιίηεο Νηψζσ ηελ αλζξψπηλε αλϊγθε θιεέλνληαο 12 ρξφληα ζην Γάκν, λα επηθνηλσλάζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΟΓΖΓΟ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΟΓΖΓΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΟΓΖΓΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΜΔΣΑΠΟΗΖΖ ΣΗ ΝΔΔ ΤΝΘΖΚΔ» ΔΓΚΡΗΝΔΣΑΗ Ζ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΠΡΟΟΡΗΜΟ 2 ΓΔΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ. 2.1 Αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ

1 ΠΡΟΟΡΗΜΟ 2 ΓΔΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ. 2.1 Αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΖΜΟΗΑ ΣΑΞΖ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ ΑΡΥΖΓΔΗΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ ΚΛΑΓΟ ΣΑΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΡΟΥΑΗΑ ΣΖΛΔΦΧΝΟ : 2106980943, 2106926037 Σ.Κ. : 10177 ΑΘΖΝΑ Κ.Α.Φ.: 0080 ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΘΔΊΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Ιατρική

Ομοιοπαθητική Ιατρική Εισαγωγή στην Ομοιοπαθητική Ιατρική Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ 1.1Ση είλαη; 1.2Ση ζεξαπεχεη ε Οκνηνπαζεηηθή; 1.3 Θεξαπεπηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο

Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΑΝΑΣ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΥΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ Τπ.Καζεγεηήο: Δεκήηξηνο Μαδπηηλόο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο Η ζεκαζία ηνπ βάξνπο ζε νξηζκέλα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαζηήξην Πεηξακαηηθήο Φπζηνινγίαο, Ιαηξηθή ρνιή ΑΠΘ,Καζεγεηήο θ. Γεψξγηνο Αλσγεηαλάθηο

Δξγαζηήξην Πεηξακαηηθήο Φπζηνινγίαο, Ιαηξηθή ρνιή ΑΠΘ,Καζεγεηήο θ. Γεψξγηνο Αλσγεηαλάθηο Δξγαζηήξην Πεηξακαηηθήο Φπζηνινγίαο, Ιαηξηθή ρνιή ΠΘ,Καζεγεηήο θ. εψξγηνο λσγεηαλάθηο 1. Η δηάξθεηα δσήο ησλ εξπζξψλ αηκνζθαηξίσλ είλαη: α. 200-210 εκέξεο β. 100-130 εκέξεο γ. 80-90 εκέξεο δ. 2-3 εβδνκάδεο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΗΜΔΙΑ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΑ. Αλαζηαζφπνπινο Κσλ/λνο Καιηζνχλεο Θσκάο Καζηκάηε Μαξία Κφξδα Όιγα-Ναηαιία Μπαξνχζε Παξαζθεπή

ΥΗΜΔΙΑ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΑ. Αλαζηαζφπνπινο Κσλ/λνο Καιηζνχλεο Θσκάο Καζηκάηε Μαξία Κφξδα Όιγα-Ναηαιία Μπαξνχζε Παξαζθεπή ΥΗΜΔΙΑ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΑ Αλαζηαζφπνπινο Κσλ/λνο Καιηζνχλεο Θσκάο Καζηκάηε Μαξία Κφξδα Όιγα-Ναηαιία Μπαξνχζε Παξαζθεπή ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1.ΜΑΚΡΟΜΟΡΙΑ 1.1 Πξσηετλεο. 1.2 Ννπθιετθά νμέα 1.3 Τδαηάλζξαθεο.. 1.3 Ληπίδηα..

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΠΛΑΣΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ

ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΠΛΑΣΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΗΣΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΡΑΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΠΛΑΣΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ Γέζποινα Γ. Κακαγιά Δπίκοςπη Καθηγήηπια Πλαζηικήρ Υειποςπγικήρ Γ.Π.Θ. Αλεξανδπούπολη 2010 ΠΛΑΣΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ (Φηινζνθία Ηζηνξία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ Έξεπλα γηα ηα αδπλαηηζηηθά ζθεπάζκαηα ηεο Διιεληθήο αγνξάο. Απνηειεζκαηηθόηεηα θαη ηθαλνπνίεζε ησλ θαηαλαισηώλ από ηελ ρξήζε ηνπο. Αζεκαθόπνπινο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΓΡΙΚΔ ΔΞΟΤΑΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΡΑΥΔ

ΑΝΓΡΙΚΔ ΔΞΟΤΑΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΡΑΥΔ ΑΝΓΡΙΚΔ ΔΞΟΤΑΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΡΑΥΔ - ΔΙΑΣΑΡΑΥΕ ΕΠΙΘΤΜΙΑ - ΣΤΣΙΚΗ ΔΤΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ - ΠΡΟΩΡΗ ΕΚΠΕΡΜΑΣΙΗ Υξηζηίλα Γξαθνπνχινπ σηήξεο Κ. Αλδξεαδάθεο Αβξαάκ Γξαθφπνπινο πλεξγάζηεθαλ: Υξηζηίλα Γξαθνπνχινπ, Σέζζα Υξηζηνδνχινπ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΥΟΛΟΓΙΚΟΙ & ΟΡΓΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΜΠΛΔΚΟΝΣΑΙ ΣΗΝ ΠΑΘΟΓΔΝΔΗ & ΣΗΝ ΘΔΡΑΠΔΙΑ ΣΟΤ ΚΡΟΣΑΦΟΓΝΑΘΙΚΟΤ ΤΝΓΡΟΜΟΤ (TEMPORO-MANDIBULAR JOINT SYNDROME, TMJ)

ΦΤΥΟΛΟΓΙΚΟΙ & ΟΡΓΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΜΠΛΔΚΟΝΣΑΙ ΣΗΝ ΠΑΘΟΓΔΝΔΗ & ΣΗΝ ΘΔΡΑΠΔΙΑ ΣΟΤ ΚΡΟΣΑΦΟΓΝΑΘΙΚΟΤ ΤΝΓΡΟΜΟΤ (TEMPORO-MANDIBULAR JOINT SYNDROME, TMJ) ΦΤΥΟΛΟΓΙΚΟΙ & ΟΡΓΑΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΜΠΛΔΚΟΝΣΑΙ ΣΗΝ ΠΑΘΟΓΔΝΔΗ & ΣΗΝ ΘΔΡΑΠΔΙΑ ΣΟΤ ΚΡΟΣΑΦΟΓΝΑΘΙΚΟΤ ΤΝΓΡΟΜΟΤ (TEMPORO-MANDIBULAR JOINT SYNDROME, TMJ) Πεπίληψη Τν θεθάιαην πεξηγξάθεη ιεπηνκεξψο ην Κξνηαθνγλαζηθφ

Διαβάστε περισσότερα

«Υποζηήπιξη ηηρ ΚΕΔΚΕ για ηο Γ ΚΠΣ» Αξιολόγηζη ποπείαρ ςλοποίηζηρ έπγων ηηρ Κοινωνίαρ ηηρ Πληποθοπίαρ 1 ος εξαμήνος 2006

«Υποζηήπιξη ηηρ ΚΕΔΚΕ για ηο Γ ΚΠΣ» Αξιολόγηζη ποπείαρ ςλοποίηζηρ έπγων ηηρ Κοινωνίαρ ηηρ Πληποθοπίαρ 1 ος εξαμήνος 2006 ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δπγαζηήπιο Βιομησανικήρ και Δνεπγειακήρ Οικονομίαρ Ομάδα για ηην Σεσνολογική, Οικονομική και ηπαηηγική Ανάλςζη ηηρ Κοινωνίαρ ηηρ Πληποθοπίαρ «Υποζηήπιξη ηηρ ΚΕΔΚΕ για ηο Γ ΚΠΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΠΑΥΤΑΡΚΙΑ & ΦΤΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ

ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΠΑΥΤΑΡΚΙΑ & ΦΤΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΤΓΙΔΙΝΗ ΚΑΙ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΑΘΛΟΤΜΔΝΧΝ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΠΑΥΤΑΡΚΙΑ & ΦΤΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ Άλλα Σζηιηγθίξνγινπ-Φαραληίδνπ Δηξήλε Αξγπξηάδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΘΑ "Ρεθιεμνινγία"

ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΘΑ Ρεθιεμνινγία ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΘΑ Ο φξνο "Ρεθιεμνινγία" πξνέξρεηαη απφ ηελ αγγιηθή ιέμε "Reflex" πνπ ζεκαίλεη αληαλαθιαζηηθά. Δίλαη δειαδή ε επηζηήκε πνπ αζρνιείηαη κε ηα αληαλαθιαζηηθά ζεκεία πνπ βξίζθνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ Πξαθηηθφ πλεδξίαζεο Αξηζκφο: 24 / 22-12-2014 ηε Ρφδν θαη ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα ηνπ Γήκνπ Ρφδνπ, Πιαηεέα Βιεπζεξέαο 1, ζηελ αέζνπζα ζπλεδξηϊζεσλ ηεο Οηθνλνκηθάο Βπηηξνπάο (αέζνπζα ζπλεδξηϊζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

3.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ 60 3.1.1 ΑΗΦΝΗΓΗΟ ΚΑΡΓΗΑΚΟ ΘΑΝΑΣΟ 60 3.1.2 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΡΓΗΑΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖ 62 3.1.3 ΟΡΗΜΟΗ 62

3.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ 60 3.1.1 ΑΗΦΝΗΓΗΟ ΚΑΡΓΗΑΚΟ ΘΑΝΑΣΟ 60 3.1.2 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΡΓΗΑΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖ 62 3.1.3 ΟΡΗΜΟΗ 62 ΒΑΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΖΩΗ & ΑΤΣΟΜΑΣΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ ΑΠΙΝΙΔΩΗ 3 o Δπηκέιεηα Κεθαιαίνπ: Αιεμάλδξα Παπατσάλλνπ Πεξηερόκελα 3.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ 60 3.1.1 ΑΗΦΝΗΓΗΟ ΚΑΡΓΗΑΚΟ ΘΑΝΑΣΟ 60 3.1.2 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΡΓΗΑΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖ 62 3.1.3

Διαβάστε περισσότερα

Σα πξφζζεηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ πξέπεη:

Σα πξφζζεηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ πξέπεη: Καηεξίλα Κνηζίθε Α 2 ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ Πξφζζεηα, ζηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ, ραξαθηεξίδνληαη νη νπζίεο εθείλεο πνπ δελ απνηεινχλ θπζηθά ζπζηαηηθά ησλ ηξνθίκσλ, αιιά πξνζηίζεληαη ζε απηά θαηά ηελ επεμεξγαζία,

Διαβάστε περισσότερα

III. ΚΤΚΛΟ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ ΓΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

III. ΚΤΚΛΟ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ ΓΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ III. ΚΤΚΛΟ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ ΓΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΑΜΔΗΑΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ ΟΣΑ ε εθπαέδεπζε ησλ ζηειερψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαη ηακεηαθψλ ππεξεζηψλ ησλ ΟΣΑ ζηελ νηθνλνκηθά ιεηηνπξγέα ζηα

Διαβάστε περισσότερα

G1/6 PAP ION MAGNETIC INDUCTOR. Μαγνητοθεραπεστική σσκεσή. ύντομη Παροσσίαση ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ. Νοέμβρης 2009

G1/6 PAP ION MAGNETIC INDUCTOR. Μαγνητοθεραπεστική σσκεσή. ύντομη Παροσσίαση ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ. Νοέμβρης 2009 ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ G1/6 PAP ION MAGNETIC INDUCTOR Μαγνητοθεραπεστική σσκεσή 0044 ύντομη Παροσσίαση Νοέμβρης 2009 2 ΔΓΚΡΙΔΙ CE 0044 93/42 ΔΔC Annex II EN ISO 9001 : 2008 EN ISO 13485 : 2003 CAN/CSA

Διαβάστε περισσότερα

Α ΣΟΜΔΑ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΞΤΛΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΜΔΛΔΣΖ ΣΧΝ ΜΔΣΑΒΟΛΧΝ ΥΡΧΜΑΣΟ ΗΝΟΠΟΛΣΟΤ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΔΠΗΓΡΑΔΗ ΜΔ ΓΗΑΛΤΜΑΣΑ ΛΔΤΚΑΝΖ»

Α ΣΟΜΔΑ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΞΤΛΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΜΔΛΔΣΖ ΣΧΝ ΜΔΣΑΒΟΛΧΝ ΥΡΧΜΑΣΟ ΗΝΟΠΟΛΣΟΤ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΔΠΗΓΡΑΔΗ ΜΔ ΓΗΑΛΤΜΑΣΑ ΛΔΤΚΑΝΖ» Α ΣΟΜΔΑ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΞΤΛΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΜΔΛΔΣΖ ΣΧΝ ΜΔΣΑΒΟΛΧΝ ΥΡΧΜΑΣΟ ΗΝΟΠΟΛΣΟΤ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΔΠΗΓΡΑΔΗ ΜΔ ΓΗΑΛΤΜΑΣΑ ΛΔΤΚΑΝΖ» ΛΑΛΗΧΣΖ ΜΑΡΗΑ Δπηβιέπσλ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΛΤΚΗΓΖ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΤΝΔΡΓΑΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΑ ΜΤΣΙΚΑ ΣΗ ΑΠΩΛΔΙΑ ΒΑΡΟΤ ΑΠΟΚΑΛΤΠΣΟΝΣΑΙ»

«ΣΑ ΜΤΣΙΚΑ ΣΗ ΑΠΩΛΔΙΑ ΒΑΡΟΤ ΑΠΟΚΑΛΤΠΣΟΝΣΑΙ» «Οη ΜΟΝΔ Σξεηο πκβνπιέο Πνπ Θα Υξεηαζηείο Πνηέ Γηα Να Πεηχρεηο Σνπο ηφρνπο ζνπ γηα ηελ Απψιεηα Βάξνπο» «ΣΑ ΜΤΣΙΚΑ ΣΗ ΑΠΩΛΔΙΑ ΒΑΡΟΤ ΑΠΟΚΑΛΤΠΣΟΝΣΑΙ» Απφ ηνλ Πάξε Αλδξένπ, ηνλ πην Αμηφπηζην Γπκλαζηή ηεο Αζήλαο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΚΑΠΝΗΣΧΝ ΚΑΗ ΜΖ ΚΑΠΝΗΣΧΝ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΟ ΚΑΠΝΗΜΑ ΚΑΗ ΣΑ ΑΝΣΗΚΑΠΝΗΣΗΚΑ ΜΔΣΡΑ

ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΚΑΠΝΗΣΧΝ ΚΑΗ ΜΖ ΚΑΠΝΗΣΧΝ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΟ ΚΑΠΝΗΜΑ ΚΑΗ ΣΑ ΑΝΣΗΚΑΠΝΗΣΗΚΑ ΜΔΣΡΑ ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΚΑΠΝΗΣΧΝ ΚΑΗ ΜΖ ΚΑΠΝΗΣΧΝ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΟ ΚΑΠΝΗΜΑ ΚΑΗ ΣΑ ΑΝΣΗΚΑΠΝΗΣΗΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ρνιηθνί Λαραλόθεπνη: θέθηνκαη-πλεξγάδνκαη-γξσ

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ρνιηθνί Λαραλόθεπνη: θέθηνκαη-πλεξγάδνκαη-γξσ ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ρνιηθνί Λαραλόθεπνη: θέθηνκαη-πλεξγάδνκαη-γξσ Λεπθσζία, Μάξηηνο 2014 Σν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ δεκηνπξγήζεθε ζην πιαίζην ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο «ρνιηθνί Λαραλόθεπνη:

Διαβάστε περισσότερα

IV. ΚΤΚΛΟ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ ΓΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

IV. ΚΤΚΛΟ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ ΓΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ IV. ΚΤΚΛΟ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ ΓΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΗΚΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΕΖΣΖΜΑΣΑ ΣΧΝ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΓΑΝΔΗΑ ΣΑΜΔΗΑΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ λα παξνπζηϊζεη κε πξαθηηθφ & εκπεξηζηαησκϋλν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΙΚΕ ΣΕΧΝΕ. Τνπ Κξίζηνθ Νηειπ

ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΙΚΕ ΣΕΧΝΕ. Τνπ Κξίζηνθ Νηειπ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΙΚΕ ΣΕΧΝΕ Τνπ Κξίζηνθ Νηειπ Η ζσζηή δηαηξνθή απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ βέιηηζηε απφδνζε ζηελ πξνπφλεζε θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ επηζπκεηνχ ζρήκαηνο ηνπ ζψκαηνο. Όζν πην πγηεηλή είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΠΔΛΛΔΣΟΠΟΗΖΖ. Έλαο νδεγόο γηα ην πξνζσπηθό παξαγσγήο κηαο Βηνκεραλίαο Εσνηξνθώλ. ΖΩΟΣΕΧΝΘΑ Ε.Π.Ε.

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΠΔΛΛΔΣΟΠΟΗΖΖ. Έλαο νδεγόο γηα ην πξνζσπηθό παξαγσγήο κηαο Βηνκεραλίαο Εσνηξνθώλ. ΖΩΟΣΕΧΝΘΑ Ε.Π.Ε. ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΠΔΛΛΔΣΟΠΟΗΖΖ Έλαο νδεγόο γηα ην πξνζσπηθό παξαγσγήο κηαο Βηνκεραλίαο Εσνηξνθώλ. John Payne, Wolter Rattink, Ted Smith, Tom Winowiski, Glenn Dearsley and Lars Strom ΖΩΟΣΕΧΝΘΑ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΛΟΓΟ Σν

Διαβάστε περισσότερα