ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ"

Transcript

1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ του Κωνσταντίνου Ε. Μαρούλη Γενικού Δντή Μεταφοράς. Διοικητικών και Οικονομικών του Διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε Οκτώβριος Ο ΔΕΣΦΑ: Ο Διαχειριστής του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, θυγατρική εταιρεία της ΔΕΠΑ Α.Ε., ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2007 με την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος 33/07, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 7 του Νόμου 3428/2005, βάσει του οποίου ο ΔΕΣΦΑ ως κύριος του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, αναλαμβάνει τη λειτουργία, τη διαχείριση, την εκμετάλλευση και την ανάπτυξή του. Ο ρόλος του ΔΕΣΦΑ σε ζητήματα ασφάλειας εφοδιασμού, καθορίζεται από το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την απελευθερωμένη αγορά φυσικού αερίου. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: Τον Ιούνιο του 2003 εκδίδεται η οδηγία 2003/55 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η οποία αφορά στους κοινούς κανόνες που ρυθμίζουν την εσωτερική αγορά Φ.Α. των χωρών-μελών της Ε.Ε. και μεταξύ άλλων προβλέπει τη λήψη μέτρων από τα κράτημέλη σχετικών με την ασφάλεια εφοδιασμού, όπως, η επιβολή υποχρεώσεων παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του Φ.Α. (συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας εφοδιασμού) η προστασία «ευάλωτων» καταναλωτών, η διαρκής παρακολούθηση της ασφάλειας εφοδιασμού σε εθνικό επίπεδο κλπ. Ακολουθεί, τον Απρίλιο του 2004, η έκδοση της οδηγίας 2004/67, μέσω της οποίας προτείνονται πολιτικές και μέτρα για την διασφάλιση επαρκούς επιπέδου ασφάλειας εφοδιασμού όπως η ανάθεση σε παράγοντες της αγοράς Φ.Α. συγκεκριμένων ρόλων και ευθυνών σε σχέση με την ασφάλεια εφοδιασμού των χωρών-μελών, η διασφάλιση, κατά το δυνατόν, της αδιάλειπτης τροφοδοσίας οικιακών καταναλωτών, η συνεργασία με γειτονικά κράτη, η εκπόνηση εθνικών μέτρων έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση σημαντικών περιστατικών που επηρεάζουν την ασφάλεια εφοδιασμού κλπ. Τέλος το Σεπτέμβριο του 2005 εκδίδεται ο κανονισμός 1775/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μέσω του οποίου παρέχονται κατευθυντήριες οδηγίες για θέματα που άπτονται άμεσα ή έμμεσα της ασφάλειας εφοδιασμού όπως οι διαδικασίες διαχείρισης συμφόρησης, η εξισορρόπηση της ζήτησης κά.

2 Στη βάση των παραπάνω οδηγιών και κανονισμών της Ε.Ε. δημοσιεύθηκε το Δεκέμβριο του 2005 ο νόμος 3428 για την απελευθέρωση της αγοράς Φ.Α. μέσω του οποίου κατανέμονται οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες στους παράγοντες της ελληνικής αγοράς Φυσικού Αερίου προκειμένου να επιτευχθεί το επιθυμητό επίπεδο ασφάλειας εφοδιασμού της χώρας με Φ.Α. ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΣΦΑ): Ο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. ως εταιρεία υπεύθυνη για τη λειτουργία, τη συντήρηση και την ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Φ.Α. λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα προκειμένου να εξασφαλισθεί η ομαλή λειτουργία τόσο του δικτύου μεταφοράς όσο και του τερματικού σταθμού ΥΦΑ. Πριν την παράθεση των μέτρων αυτών, ακολούθως παρουσιάζεται εν συντομία το Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου, ήτοι το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς και τον τερματικό σταθμό υγροποιημένου Φ.Α., παραθέτοντας παράλληλα στοιχεία σχεδιασμού και λειτουργίας του, που αποδεικνύουν το υψηλό επίπεδο διαθεσιμότητας των εγκαταστάσεών μας. Το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου εκτείνεται από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα και τα ελληνοτουρκικά σύνορα έως την περιοχή της Αττικής και της Κορινθίας. Αποτελείται από τον κύριο αγωγό μήκους 520km και διαμέτρου 36 και 30 ο οποίος ξεκινά από τα Ελληνο-Βουλγαρικά σύνορα και καταλήγει στην Αττική και κλάδους, συνολικού μήκους 560km, που συνδέουν διάφορες περιοχές της χώρας με τον κύριο αγωγό. Κατά μήκος του αγωγού και των κλάδων του είναι εγκατεστημένοι σταθμοί βανοστασίων με σκοπό την επιλεκτική απομόνωση τμημάτων του αγωγού σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης, την τμηματική πλήρωση του αγωγού με φυσικό αέριο ή την τμηματική αποσυμπίεσή του. Το μήκος των τμημάτων αγωγού μεταξύ δύο διαδοχικών βανοστασίων ποικίλει ανάλογα με την κατηγορία της τοποθεσίας που διατρέχει ο αγωγός. Σταθμοί ξεστροπαγίδων έχουν εγκατασταθεί σε επιλεγμένα σημεία του αγωγού και των κλάδων με σκοπό την αποστολή και την παραλαβή ξέστρων για τον καθαρισμό ή τον εσωτερικό έλεγχο των αγωγών. Ο ΔΕΣΦΑ εφαρμόζει ένα τακτικό πρόγραμμα καθαρισμού και εσωτερικής επιθεώρησης των αγωγών με στόχο την διασφάλιση της άρτιας λειτουργικής κατάστασής τους. Το φυσικό αέριο εισάγεται στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς μέσω τριών Σημείων Εισόδου: Το Σημείο Εισόδου «Σιδηρόκαστρο», που βρίκεται κοντά στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, με δυναμικότητα Nm3/h η οποία πρόκειται να αυξηθεί εντός του 2009 σε Nm3/h Το Σημείο Εισόδου «Κήποι», στα ελληνοτουρκικά σύνορα με δυναμικότητα Nm3/h και Το Σημείο Εισόδου «Αγία Τριάδα», στην περιοχή της Αττική απέναντι από τον τερματικό σταθμό ΥΦΑ με δυναμικότητα Nm3/h. Η συνολική δυναμικότητα των Σημείων Εισόδου του συστήματος υπερκαλύπτει τη δυναμικότητα των Σημείων Εξόδου μέσω των οποίων τροφοδοτούνται οι 2

3 καταναλωτές Φυσικού Αερίου στην ελληνική επικράτεια, ενώ μεγάλο μέρος της δυναμικότητας αυτής παραμένει αχρησιμοποίητο. Επιπλέον, η τροφοδοσία του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου μέσω τριών Σημείων Εισόδου χωροθετημένων γεωγραφικά στα άκρα του κύριου αγωγού (Σιδηρόκαστρο, Κήποι, Αγία Τριάδα) και στην απόληξη του πλέον σημαντικού κλάδου του συστήματος (Κλάδος Κομοτηνής) εξασφαλίζουν τη δυνατότητα εναλλακτικής τροφοδοσίας των καταναλωτών ακόμη και σε περιπτώσεις όπου απαιτείται η απομόνωση τμήματος αγωγού για λόγους αντιμετώπισης περιστατικών εκτάκτου ανάγκης ή εξαιτίας προγραμματισμένης συντήρησης. Θα πρέπει να τονίσω σε αυτό το σημείο ότι ο σχεδιασμός και η κατασκευή τόσο των Σημείων Εισόδου και Εξόδου όσο και των βοηθητικών συστημάτων του ΕΣΜΦΑ εξασφαλίζει ικανό βαθμό εφεδρείας εξοπλισμού, προκειμένου εμφάνιση ενός σφάλματος να μην οδηγεί σε διακοπή της παροχής φυσικού αερίου ή σε μερική ή ολική απώλεια της επιτήρησης της ομαλής λειτουργίας του συστήματος. Επιπλέον δίκτυα που τροφοδοτούν οικιακούς ή / και μικρούς εμπορικούς καταναλωτές όπως τα δίκτυα Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Λάρισας τροφοδοτούνται από δύο ή περισσότερους διαφορετικούς και λειτουργικά ανεξάρτητους σταθμούς μέτρησης και ρύθμισης του ΕΣΜΦΑ, προκειμένου να διασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση η αδιάλειπτη τροφοδοσία τους. Η ασφαλής και ομαλή λειτουργία του ΕΣΜΦΑ διασφαλίζεται μέσω της συνεχούς επιτήρησης και ελέγχου των εγκαταστάσεών του, από το Κέντρο Ελέγχου και Κατανομής Φορτίου του ΔΕΣΦΑ, με τη χρήση αξιόπιστου συστήματος εποπτικού ελέγχου και συλλογής δεδομένων (SCADA). Παράλληλα ο θεσμοθετημένος μηχανισμός επιφυλακής μηχανικών και τεχνιτών πεδίου εξασφαλίζει την έγκαιρη (εντός 2 ωρών από την εμφάνιση του συμβάντος) αντιμετώπιση οποιασδήποτε κατάστασης έκτακτης ανάγκης ή σοβαρής δυσλειτουργίας εξοπλισμού του συστήματος, σε 24ώρη βάση. Τέλος ο τερματικός σταθμός Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου, εγκατεστημένος στην νήσο Ρεβυθούσα του κόλπου Μεγάρων αποτελεί τη μοναδική εγκατάσταση του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου που δύναται να αποθηκεύσει ποσότητες φυσικού αερίου, έως το ύψος των Nm3 περίπου. Ο τερματικός σταθμός ΥΦΑ αποτελείται από: Δύο δεξαμενές Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου συνολικής χωρητικότητας m3 Εγκαταστάσεις εκφόρτωσης πλοίων ΥΦΑ συνολικής δυναμικότητας εκφόρτωσης 7.500m3ΥΦΑ/h Εγκαταστάσεις αεριοποίησης ΥΦΑ συνολικής δυναμικότητας 1.000m3ΥΦΑ/h. Ο σταθμός λειτουργεί επανδρωμένος σε 24ώρη βάση, ενώ η τροφοδοσία του με ηλεκτρική ενέργεια εξασφαλίζεται επί του παρόντος από δύο ανεξάρτητες (μία εναέρια και μία υπόγεια) γραμμές διανομής (20kV), καθεμιά εκ των οποίων είναι σε θέση να καλύψει πλήρως τις ανάγκες της εγκατάστασης, ενώ έχει ξεκινήσει η κατασκευή σταθμού συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας, επί της 3

4 νήσου Ρεβυθούσας, με σκοπό να εξασφαλισθεί η αυτονομία του τερματικού σταθμού σε ό,τι αφορά την τροφοδοσία του με ηλεκτρική ενέργεια. ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: Ο ΔΕΣΦΑ στο πλαίσιο ενίσχυσης της δυναμικότητας του ΕΣΦΑ και της διαφοροποίησης των πηγών προμήθειάς του με Φ.Α., σχεδιάζει και προχωρεί στην υλοποίηση νέων έργων που θα συμβάλλουν σημαντικά και στη βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας εφοδιασμού με φυσικό αέριο τόσο της Ελλάδας όσο και των χωρών-μελών της Ε. Ε. Σημαντικότερα εξ αυτών είναι η εγκατάσταση συμπιεστή στην Ν. Μεσημβρία, έργο που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2011, το χερσαίο τμήμα του αγωγού διασύνδεσης Ελλάδας Ιταλίας, ο αγωγός South stream, η εγκατάσταση τρίτης δεξαμενής για την αποθήκευση υγροποιημένου φυσικού αερίου στην νήσο Ρεβυθούσα κά. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονίσω ότι με δεδομένη τη μείωση της παραγωγής φυσικού αερίου από τις χώρες της Ε.Ε. αλλά και την αύξηση της κατανάλωσής του, εξαιτίας κυρίως της αύξησης της κατανάλωσης των μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύσιμο φυσικό αέριο, αναμένεται σημαντική αύξηση των εισαγωγών Φ.Α. στην Ευρώπη από τρίτες χώρες κατά τα επόμενα χρόνια. Εκτιμάται ότι για την κάλυψη των αναγκών σε φυσικό αέριο των χωρών μελών της Ε.Ε. απαιτείται αύξηση των εισαγωγών από 45% της ζήτησης που είναι σήμερα σε 65% το Ως εκ τούτου θεωρούμε ότι έργα ενίσχυσης της δυναμικότητας του συστήματος διαμετακόμισης φυσικού αερίου από τη Ρωσία, όπως είναι ο αγωγός South Stream καθώς και έργα διασύνδεσης νέων χωρών - παραγωγών Φυσικού Αερίου με τις χώρες της Ε.Ε. όπως ο αγωγός ITGI είναι έργα υψίστης σημασίας για την ομαλή και αδιάλειπτη τροφοδοσία των καταναλωτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΦΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Στην παρούσα φάση και έως την έγκριση του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ από το ΥΠΑΝ, η παράδοση, μεταφορά και παραλαβή Φυσικού Αερίου μέσω του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς γίνεται σύμφωνα με τους όρους και τις ρυθμίσεις της πρότυπης Σύμβασης Μεταφοράς η οποία εκδόθηκε το Φεβρουάριο του 2007 με τη δημοσίευση της Δ1/1227 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης. Παρότι η σύμβαση αυτή αποτελεί μεταβατικό στάδιο για τη ρύθμιση της απελευθερωμένης αγοράς Φ.Α. έως την έκδοση του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ, εντούτοις παρέχει στο Διαχειριστή «εργαλεία» για την αντιμετώπιση καταστάσεων που επηρεάζουν την ασφάλεια εφοδιασμού της χώρας με φυσικό αέριο όπως, ο περιορισμός ή διακοπή παραλαβών ενός Χρήστη σε περίπτωση ανισορροπίας μεταξύ παραδόσεων και παραλαβών Φυσικού Αερίου του Χρήστη αυτού, η λήψη έκτακτων μέτρων από πλευράς Διαχειριστή για την αντιμετώπιση καταστάσεων που επηρεάζουν την ασφάλεια εφοδιασμού καθώς και η υποχρέωση των Χρηστών να ενεργούν κατ εντολή του ΔΕΣΦΑ σε περίπτωση όπου διακυβεύεται η ασφάλεια εφοδιασμού. Ο Κώδικας Διαχείρισης ΕΣΦΑ ο οποίος τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από τη ΡΑΕ τον περασμένο Σεπτέμβριο προβλέπει μια σειρά μέτρων και ρυθμίσεων που έχουν ως στόχο (άμεσο ή έμμεσο) τη διασφάλιση ενός ικανοποιητικού επιπέδου ασφάλειας εφοδιασμού. Σύμφωνα με τον Κώδικα ο ΔΕΣΦΑ είναι υπεύθυνος για την εξιοσορρόπηση παραλαβών και παραδόσεων φυσικού αερίου στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς. Για το σκοπό αυτό εκτιμά έγκαιρα τις ποσότητες φυσικού αερίου που 4

5 απαιτούνται για εξισορρόπηση, καταρτίζοντας κάθε Ιούνιο τον ετήσιο σχεδιασμό εξισορρόπησης που αφορά στο αμέσως επόμενο έτος, προχωρώντας παράλληλα και στη σύναψη συμβάσεων προμήθειας αερίου εξισορρόπησης, μετά από την έγκριση της ΡΑΕ. Ήδη για την κάλυψη των αναγκών του αερίου εξισορρόπησης για τα έτη 2008 και 2009, ο ΔΕΣΦΑ έχει προχωρήσει σε σύναψη σύμβασης προμήθειας ΥΦΑ με τη ΔΕΠΑ Α.Ε κατόπιν σχετικής έγκρισης της ΡΑΕ. ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ: Επιπλέον προβλέπεται, κατ εφαρμογή του Ν.3428/2005 η κατάρτιση και δημοσίευση σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Διαχείρισης Κρίσεων. Στο πλαίσιο αυτό ο ΔΕΣΦΑ έχει καταρτίσει και αναθεωρεί όποτε κριθεί απαραίτητο, Σχέδιο Απόρριψης Φορτίου για την αντιμετώπιση περιπτώσεων μειωμένων παραδόσεων Φυσικού Αερίου στα Σημεία Εισόδου, λαμβάνοντας υπ όψη την κατά προτεραιότητα σειρά διακοπής που προβλέπεται στο δημοσιευμένο σχέδιο Κώδικα ήτοι Διακοπτόμενοι Πελάτες, Δηλούμενη Διαμετακόμιση, Ηλεκτροπαραγωγοί με εναλλακτικό καύσιμο, Ηλεκτροπαραγωγοί χωρίς εναλλακτικό καύσιμο, Μεγάλοι Πελάτες πλην ΕΠΑ, Βιομηχανικοί Πελάτες και λοιποί Πελάτες. Για την αποζημίωση των διακοπτόμενων Πελατών δηλαδή των πελατών που έχουν συνάψει σύμβαση εκούσιας διακοπής με το ΔΕΣΦΑ και των Ηλεκτροπαραγωγών με εναλλακτικό καύσιμο, ο Κώδικας προβλέπει την τήρηση σχετικού λογαριασμού για την Ασφάλεια Εφοδιασμού. ΜΕΤΡΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ Φ.Α: Επιπλέον ρυθμίσεις όπως αυτές που αφορούν στη δημιουργία νέου σημείου Εξόδου, στην αποδέσμευση μη χρησιμοποιούμενης δεσμευμένης μεταφορικής ικανότητας, στην εκχώρηση από έναν Χρήστη σε άλλον Χρήστη Δεσμευμένης Μεταφορικής Ικανότητας και στη Διαχείριση Συμφόρησης σε Σημείο Εισόδου ή Εξόδου του Συστήματος παρέχουν στο Διαχειριστή αλλά και στους υπολοίπους παράγοντες της αγοράς τα κατάλληλα «σήματα» για την υλοποίηση νέων επενδύσεων ή την εξεύρεση επιπλέον ποσοτήτων φυσικού αερίου για την κάλυψη των αναγκών της αγοράς. Έτσι για παράδειγμα προτάσεις για τη δημιουργία νέου Σημείου Εξόδου στο ΕΣΦΑ προωθούνται άμεσα από το Διαχειριστή, εφόσον είναι ενταγμένες στο πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ ή έχουν προϋπολογισμό μικρότερο των 50εκ., υπό την προϋπόθεση ότι ο ενδιαφερόμενος έχει εξασφαλίσει την ποσότητα φυσικού αερίου που απαιτείται για την τροφοδοσία του νέου Σημείου Εξόδου, δεσμεύοντας (προκαταρκτικά) αντίστοιχη Μεταφορική Ικανότητα σε Σημεία Εισόδου του συστήματος. Κατά τον τρόπο αυτόν, συνυπολογίζοντας παράλληλα τα αυστηρά χρονοδιαγράμματα και τις απαιτούμενες εγγυήσεις που προβλέπει η διαδικασία, θεωρούμε ότι διασφαλίζεται η υποβολή σοβαρών προτάσεων, ενώ παράλληλα αποτρέπονται άσκοπες επενδύσεις ή καθυστερήσεις έργων που συμβάλλουν σημαντικά στην ασφάλεια εφοδιασμού της αγοράς φυσικού αερίου. Τέλος, σημαντικό ρόλο στη βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας εφοδιασμού της χώρας με φυσικό αέριο παίζουν: Η πρόβλεψη σύναψης συμφωνιών μεταξύ ΔΕΣΦΑ και διαχειριστών ανάντη ή κατάντη συστημάτων, μέσω των οποίων παρέχεται στο ΔΕΣΦΑ η δυνατότητα έγκαιρης ενημέρωσης και συντονισμού ενεργειών για την αντιμετώπιση καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης που επηρεάζουν την τροφοδοσία της χώρας με φυσικό αέριο, αλλά και συντονισμού των εργασιών συντήρησης των 5

6 διασυνδεδεμένων συστημάτων με στόχο τη μείωση των αρνητικών συνεπειών στην παράδοση και παραλαβή ποσοτήτων φυσικού αερίου. Η κατά προτεραιότητα ικανοποίηση μακροχρόνιων συμβάσεων προμήθειας ΥΦΑ, βάσει του προβλεπόμενου στο σχέδιο Κώδικα πλαισίου πρόσβασης Χρηστών στον τερματικό σταθμό ΥΦΑ Ρεβυθούσας, μέσω μιας διαδικασίας έγκαιρου προγραμματισμού εκφορτώσεων ΥΦΑ. Ο έγκαιρος και θεσμοθετημένος εντοπισμός των αναγκών επέκτασης του ΕΣΦΑ μέσω της τακτικής εκπόνησης μελέτης ανάπτυξης του συστήματος και της δημοσίευσης του σχετικού προγράμματος ανάπτυξης. Ο έγκαιρος προγραμματισμός των εργασιών συντήρησης του ΕΣΦΑ. 6

Γιώργος Παπαρσένος Διευθύνων Σύμβουλος ΔΕΣΦΑ

Γιώργος Παπαρσένος Διευθύνων Σύμβουλος ΔΕΣΦΑ Στρατηγική και πολιτική του ΔΕΣΦΑ για την ασφάλεια εφοδιασμού και την λειτουργία της αγοράς φυσικού αερίου Συνέδριο: Η κρίση ως ευκαιρία: Επενδύσεις στην Ελλάδα σήμερα ΚΕΠΠ / Capital Link Απρίλιος 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3428/2005 περί Απελευθέρωσης της Αγοράς Φυσικού Αερίου ΑΘΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 2 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΦΑ 2014 2023

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΦΑ 2014 2023 a ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΦΑ 2014 2023 ΑΘΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Πίνακας Περιεχομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΕΣΦΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ε.Σ.Φ.Α. 2013-2022

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ε.Σ.Φ.Α. 2013-2022 Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ε.Σ.Φ.Α. 2013-2022 Αθήνα, Οκτώβριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1. ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΦΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ε.Σ.Φ.Α.

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ε.Σ.Φ.Α. Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ε.Σ.Φ.Α. 2013 2022 Αθήνα, Φεβρουάριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΦΑ 2013 2022... 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.1. ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ε.Σ.Φ.Α. 2014-2023. Αθήνα, Φεβρουάριος 2014. Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2014-2023 Σελ 1 από 36

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ε.Σ.Φ.Α. 2014-2023. Αθήνα, Φεβρουάριος 2014. Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2014-2023 Σελ 1 από 36 Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ε.Σ.Φ.Α. 2014-2023 Αθήνα, Φεβρουάριος 2014 Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2014-2023 Σελ 1 από 36 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1. ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΦΑ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2010-2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΦΑ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2010-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΦΑ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2010-2014 ΑΘΗΝΑ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ... 4 1.1. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΕΣΦΑ... 5 1.1.1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΘΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΠΡΟΣ την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου για τη Λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου. (Ενσωμάτωση οδηγιών 2009/72, 73 και άλλες διατάξεις)

Σχέδιο Νόμου για τη Λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου. (Ενσωμάτωση οδηγιών 2009/72, 73 και άλλες διατάξεις) Σχέδιο Νόμου για τη Λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου (Ενσωμάτωση οδηγιών 2009/72, 73 και άλλες διατάξεις) Περιεχόμενα Σχέδιο Νόμου για τη Λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές.

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές. L 211/94 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.8.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/73/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ενημερωτικός φάκελος συμπληρώνεται από 4 Παραρτήματα, τα οποία περιέχονται στο συνημμένο CD. Τα περιεχόμενα του CD είναι τα εξής:

Ο ενημερωτικός φάκελος συμπληρώνεται από 4 Παραρτήματα, τα οποία περιέχονται στο συνημμένο CD. Τα περιεχόμενα του CD είναι τα εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΑΝΤ/ΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5713 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 313 27 Δεκεμβρίου 2005 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3428 Απελευθέρωση Αγοράς Φυσικού Αερίου. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Απολογισμός. Ιούνιος 2013

Ετήσιος Απολογισμός. Ιούνιος 2013 Ετήσιος Απολογισμός 2012 Ιούνιος 2013 Ετήσιος Απολογισμός 2012 01.01-31.12.2012 Α έτος λειτουργίας Αθήνα - Ιούνιος 2013 Περιεχόμενα Μέρος Α 1. Πληροφορίες για την Εταιρεία 7 1.1. Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

1 Γενική περιγραφή του Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου 3 2 Έκθεση για τη λειτουργία του ΕΣΦΑ 5

1 Γενική περιγραφή του Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου 3 2 Έκθεση για τη λειτουργία του ΕΣΦΑ 5 Έκθεση για τη Λειτουργία του ΕΣΦΑ για το Έτος 2011 (Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2.ζ του Άρθρου 68 του Ν. 4001/2011 για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισµού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα,

Διαβάστε περισσότερα

Ενέργεια από τον κόσμο, δύναμη για την Ελλάδα. Eτήσιος. Απολογισμός

Ενέργεια από τον κόσμο, δύναμη για την Ελλάδα. Eτήσιος. Απολογισμός Ενέργεια από τον κόσμο, δύναμη για την Ελλάδα Eτήσιος Απολογισμός 2008 Περιεχόμενα Μήνυμα Προέδρου Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου 2 20 χρόνια φυσικό αέριο: Σημαντικοί σταθμοί 4 Η ΔΕΠΑ ΣΗΜΕΡΑ 6 Ένας δυναμικός

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία. Αρχαιολογικά ευρήματα που αποκαλύφτηκαν κατά την διάνοιξη του κεντρικού αγωγού φυσικού αερίου.

Ιστορία. Αρχαιολογικά ευρήματα που αποκαλύφτηκαν κατά την διάνοιξη του κεντρικού αγωγού φυσικού αερίου. Ιστορία είσοδος του φυσικού αερίου στη χώρα μας συνιστά Η μια μεγάλη εθνική προσπάθεια που ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 1980 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα συμβάλλοντας καθοριστικά στον εξορθολογισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΘΜΟΣ ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΡΕΒΥΘΟΥΣΑΣ. Πηγή Ανάπτυξης, Φορέας Ενέργειας

ΣΤΑΘΜΟΣ ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΡΕΒΥΘΟΥΣΑΣ. Πηγή Ανάπτυξης, Φορέας Ενέργειας ΣΤΑΘΜΟΣ ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΡΕΒΥΘΟΥΣΑΣ Πηγή Ανάπτυξης, Φορέας Ενέργειας Ο Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) είναι ο υπεύθυνος φορέας για τη λειτουργία, συντήρηση, διαχείριση,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Συμμόρφωσης ΔΕΣΦΑ ΑΕ

Πρόγραμμα Συμμόρφωσης ΔΕΣΦΑ ΑΕ Πρόγραμμα Συμμόρφωσης ΑΕ 1 Απριλίου 2013 1 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 1. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 4 2. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 7 3. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου

Ανάλυση του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου 2013 Ανάλυση του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου Φοιτήτρια: Σαραντοπούλου Κρυσταλλία Επιβλέπων: Μπίσκας Παντελής ΑΠΘ Τομέας Ηλεκτρικής Ενέργειας Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 4 2. ENTSOG... 9

Διαβάστε περισσότερα

Με μια ματιά... Το Τμήμα Υποστήριξης Πληροφοριακών Συστημάτων της ΔΕΡΥ προχωρεί στην κατάρτιση του Κανονισμού Ηλεκτρονικού Συστήματος Συναλλαγών.

Με μια ματιά... Το Τμήμα Υποστήριξης Πληροφοριακών Συστημάτων της ΔΕΡΥ προχωρεί στην κατάρτιση του Κανονισμού Ηλεκτρονικού Συστήματος Συναλλαγών. Με μια ματιά... Ο ΔΕΣΦΑ κατάρτισε και έθεσε σε δημόσια διαβούλευση για 1,5 μήνα το Σχέδιο Προγράμματος Ανάπτυξης για τα έτη 2013-2022. Ολοκληρώθηκε η επέκταση του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου προς

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας» Ι. Γενικό Μέρος Με τις εισαγόμενες διατάξεις, με τις οποίες συμπληρώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Άρθρο 1 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης Άρθρο 1 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050 ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μάρτιος 2012 Οδικός Χάρτης για το 2050 2 3 Η παρούσα έκθεση υποβάλλεται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής από την Επιτροπή Εθνικού Ενεργειακού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 2, και τα άρθρα 55 και 95,

ΟΔΗΓΙΕΣ. Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 2, και τα άρθρα 55 και 95, 14.8.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 211/55 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/72/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΕΕ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΑΔΡΙΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ (TAP)»

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΕΕ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΑΔΡΙΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ (TAP)» ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΕΕ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΑΔΡΙΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ (TAP)» Κομοτηνή, 30-09-2013 ΓΕΝΙΚΑ Η Μόνιμη Επιτροπή Έργων Υποδομής και Ανάπτυξης (Μ.Ε.ΕΡ.ΥΠ.Α.) του ΤΕΕ Θράκης αξιολόγησε

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, την πρόταση της Επιτροπής,

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, την πρόταση της Επιτροπής, Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 211/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 714/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο για τις διασυνοριακές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΠΣ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ : LOGISTICS ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΠΣ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ : LOGISTICS ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΠΣ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ : LOGISTICS ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Επικ. Καθ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΙΡΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 716/2014. Έγκριση Μελέτης Αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας του ΕΣΜΦΑ. για το Έτος 2015. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 716/2014. Έγκριση Μελέτης Αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας του ΕΣΜΦΑ. για το Έτος 2015. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 716/2014 Έγκριση Μελέτης Αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας του ΕΣΜΦΑ για το Έτος 2015 Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ :ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Γ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ: ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ν.183(Ι)/2004 E.E. Παρ. 1(1) 3289 Ν. 183(Ι)/2004 Αρ. 3852, 30.4.2004 Ο περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμος του 2004 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα