ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ"

Transcript

1 ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 312/214 ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Έκδοση προς δημόσια διαβούλευση Εισαγωγή Τον Απρίλιο του 214 τέθηκε σε ισχύ ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 312/214 της Επιτροπής της 26ης Μαρτίου 214 για την θέσπιση κώδικα δικτύου όσον αφορά στην εξισορρόπηση του φυσικού αερίου στα δίκτυα μεταφοράς (εφεξής «Κανονισμός») με έναρξη εφαρμογής του την 1 η Οκτωβρίου 215. Σε αυτόν περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, κανόνες και μέτρα που αφορούν στην λειτουργική εξισορρόπηση του Συστήματος Μεταφοράς, στις ημερήσιες δηλώσεις των Χρηστών Μεταφοράς, στα ημερήσια τέλη διαταραχής ισορροπίας και στην παροχή πληροφοριών από και προς τον Διαχειριστή. Παρόλο που ο Κανονισμός αποτελεί τη βάση των επιχειρησιακών κανόνων για την εξισορρόπηση, αρκετές διατάξεις του αφορούν και στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 984/213 σχετικά με μηχανισμούς κατανομής δυναμικότητας στα Σημεία Διασύνδεση καθώς και στον υπό διαμόρφωση Κανονισμό για την Διαλειτουργικότητα στα Σημεία Διασύνδεσης. Αντικειμενικός σκοπός του Κανονισμού αποτελεί η θέσπιση κανόνων και μέτρων που συμβάλουν στην προώθηση μιας ανταγωνιστικής και αποτελεσματικής βραχυπρόθεσμης αγοράς φυσικού αερίου. Ο Κανονισμός κατά το στάδιο της πλήρους εφαρμογής του, καθορίζει τις βασικές αρχές για τη δημιουργία και την ανάπτυξη ενός σχήματος εξισορρόπησης φορτίου του Συστήματος Μεταφοράς, βασιζόμενου στην αγορά φυσικού αερίου (ΦΑ). Οι Χρήστες Μεταφοράς συμμετέχουν ενεργά στην καθημερινή εξισορρόπηση του χαρτοφυλακίου τους μέσω της αγοράς 1/ 26

2 και πώλησης βραχυπρόθεσμων τυποποιημένων προϊόντων σε οριακές τιμές που καθορίζονται από τις συναλλαγές προϊόντων τίτλων που πραγματοποιούνται στο Εικονικό Σημείο Εμπορίας. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή του, είναι η ύπαρξη επαρκούς ρευστότητας της βραχυπρόθεσμης χονδρεμπορικής αγοράς φυσικού αερίου. Σύμφωνα με το Άρθρο 45 του Κανονισμού, ελλείψει επαρκούς ρευστότητας της βραχυπρόθεσμης χονδρεμπορικής αγοράς φυσικού αερίου, οι διαχειριστές των συστημάτων μεταφοράς λαμβάνουν κατάλληλα προσωρινά μέτρα, τα οποία αναφέρονται στα άρθρα 47 έως 5. Επειδή ο Κανονισμός, σύμφωνα με τα Άρθρα 45 και 46, προβλέπει τη δυνατότητα ο Διαχειριστής να θέσει σε εφαρμογή προσωρινά μέτρα, για το σκοπό αυτό ο ΔΕΣΦΑ θέτει σε διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη την παρούσα Έκθεση επί της εφαρμογής των προσωρινών μέτρων, ώστε κατόπιν να υποβληθεί προς έγκριση στη ΡΑΕ. Η προτεινόμενη Έκθεση περιλαμβάνει, την περιγραφή και επισκόπηση της κατάστασης της αγοράς φυσικού αερίου στην Ελλάδα, τα προτεινόμενα προσωρινά μέτρα και τους λόγους εφαρμογής των καθώς και τα κίνητρα και τις ενέργειες που θα αναληφθούν από το ΔΕΣΦΑ στην κατεύθυνση της παύσης εφαρμογής των μέτρων. 2. Επισκόπηση της αγοράς φυσικού αερίου στην Ελλάδα Διά του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) μεταφέρεται φυσικό αέριο σε καταναλωτές εγκατεστημένους στην ηπειρωτική Ελλάδα, από τις ακόλουθες πύλες εισόδου: στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα μέσω του Μετρητικού Σταθμού Συνόρων (ΜΣΣ) Σιδηροκάστρου Σερρών (Σημείο Εισόδου Σιδηρόκαστρο - ανάντι Διαχειριστής η εταιρεία BULGARTRANSGAZ) στα ελληνοτουρκικά σύνορα μέσω του ΜΣΣ Κήπων Έβρου (Σημείο Εισόδου Κήποι - ανάντη Διαχειριστής η εταιρεία BOTAS), διά των οποίων εισρέει αέριο μέσω αγωγών, καθώς και από τον τερματικό σταθμό Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ), ο οποίος βρίσκεται εγκατεστημένος στη νήσο Ρεβυθούσα του κόλπου Μεγάρων, μέσω του Μετρητικού Σταθμού της Αγίας Τριάδος, μετά την επαναεριοποίηση του αποθηκευμένου ΥΦΑ στις δεξαμενές του σταθμού (Σημείο Εισόδου Αγία Τριάδα ). Το ΕΣΦΑ αποτελείται από: τον κεντρικό αγωγό μεταφοράς αερίου και τους κλάδους αυτού, τους Μετρητικούς Σταθμούς Συνόρων Σιδηροκάστρου Σερρών και Κήπων Έβρου, 2/ 26

3 τον Τερματικό Σταθμό ΥΦΑ της Ρεβυθούσας, και τον σταθμό εισαγωγής του αεριοποιημένου ΥΦΑ στο Σύστημα Μεταφοράς στην Αγία Τριάδα τον Σταθμό Συμπίεσης στη Νέα Μεσημβρία Θεσσαλονίκης, τους Μετρητικούς και Ρυθμιστικούς σταθμούς φυσικού αερίου, τους σταθμούς ξεστροπαγίδων και βαλβιδοστασίων του κεντρικού αγωγού και των κλάδων του, τα Κέντρα Ελέγχου και Κατανομής Φορτίου (κύριο και εφεδρικό), τα Κέντρα Λειτουργίας και Συντήρησης Σιδηροκάστρου, Ανατολικής Ελλάδος, Βορείου Ελλάδος, Κεντρικής Ελλάδος και Νοτίου Ελλάδος, και το σύστημα Τηλελέγχου και Τηλεπικοινωνιών. Στην συνέχεια καταγράφονται τα στοιχεία που αποτυπώνουν την εξέλιξη και εικόνα της αγοράς για την περίοδο κατά την οποία, μέσω της θέσης σε ισχύ το έτος 21 του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ, έχουν τεθεί τα θεμέλια για την ουσιαστική απελευθέρωση της αγοράς ΦΑ καθώς και για την ανάπτυξη της δευτερογενούς αγοράς Μεταφορικής Ικανότητας (ΜΙ). Για την περίοδο μοναδικός προμηθευτής του ΕΣΦΑ και κατά συνέπεια των καταναλωτών υπήρξε η εταιρία ΔΕΠΑ ΑΕ. Δίνεται έμφαση στην καταγραφή του πλήθους των Χρηστών που ενεργοποιούνται στην αγορά ΦΑ, στην αποτύπωση των χαρακτηριστικών στοιχείων των υφιστάμενων πηγών τροφοδοσίας του Συστήματος Μεταφοράς και κατ επέκταση στην εκτίμηση, με βάση τα σημερινά χαρακτηριστικά της αγοράς, των περιθωρίων ύπαρξης ευελιξίας μιας βραχυπρόθεσμης χονδρεμπορικής αγοράς ΦΑ. Στον Πίνακα 1 που ακολουθεί, παρουσιάζονται στοιχεία σχετικά με τον συνολικό αριθμό Χρηστών που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο της ΡΑΕ και τον αριθμό ενεργών Χρηστών της περιόδου Χρήστες ΕΣΦΑ Ενεργοί Χρήστες Μεταφοράς Ενεργοί Χρήστες ΥΦΑ Στη συνέχεια, παρουσιάζονται στοιχεία σχετικά με τις δεσμεύσεις ΜΙ Παράδοσης στα Σημεία Εισόδου του Συστήματος Μεταφοράς και τις εκφορτώσεις πλοίων ΥΦΑ, ανά Χρήστη για την περίοδο / 26

4 Στα ακόλουθα διαγράμματα παρουσιάζεται το ποσοστό της δέσμευσης ΜΙ Παράδοσης ανά Χρήστη Μεταφοράς στο Σημείο Εισόδου Σιδηρόκαστρο. Σιδηρόκαστρο Χρήστης 2 1% 99% Σιδηρόκαστρο 211 Χρήστης 2 1% 99% 4/ 26

5 Σιδηρόκαστρο % Σιδηρόκαστρο % 5/ 26

6 Σιδηρόκαστρο % Στα ακόλουθα διαγράμματα παρουσιάζεται το ποσοστό της δέσμευσης ανά Χρήστη Μεταφοράς στο Σημείο Εισόδου Κήποι Κήποι Χρήστης 2 1% 99% 6/ 26

7 Κήποι- 211 Χρήστης 2 4% 96% Κήποι % 7/ 26

8 Κήποι % Κήποι % 8/ 26

9 Στα ακόλουθα διαγράμματα παρουσιάζεται το ποσοστό της δέσμευσης ΜΙ Παράδοσης στην Αγία Τριάδα ανά Χρήστη Μεταφοράς. Αγία Τριάδα Χρήστης 3 29% Χρήστης 2 46% Χρήστης 2 25% Αγία Τριάδα- 211 Χρήστης 2 3% Χρήστης 3 27% Χρήστης 4 17% 45% Χρήστης 5 8% 9/ 26

10 Αγία Τριάδα- 212 Χρήστης 3 3% Χρήστης 2 43% 54% Αγία Τριάδα Χρήστης 2 31% 69% 1/ 26

11 Αγία Τριάδα Χρήστης 2 18% 82% Στον Πίνακα που ακολουθεί, παρουσιάζονται τα δεδομένα των εκφορτώσεων (m 3 ΥΦΑ) για την περίοδο των ετών Εκφορτώσεις (m 3 ΥΦΑ) 21 (από ) (έως ) Χρήστης Χρήστης Χρήστης Χρήστης / 26

12 Η ετήσια χρήση των υφιστάμενων Σημείων Εισόδου του ΕΣΦΑ, για τα έτη , απεικονίζεται στην συνέχεια: 12. Σιδηρόκαστρο /5/21 1/6/21 1/7/21 1/8/21 1/9/21 1/1/21 1/11/21 1/12/21 Χρησιμοποιηθείσα ΜΙ Παράδοσης [MWh/Ημέρα] Αγία Τριάδα /5/21 1/6/21 1/7/21 1/8/21 1/9/21 1/1/21 1/11/21 1/12/21 Χρησιμοποιηθείσα ΜΙ Παράδοσης [MWh/Ημέρα] 12/ 26

13 Κήποι Χρησιμοποιηθείσα ΜΙ Παράδοσης [MWh/Ημέρα] Σιδηρόκαστρο -211 Χρησιμοποιηθείσα ΜΙ Παράδοσης [MWh/Ημέρα] 13/ 26

14 Κήποι Χρησιμοποιηθείσα ΜΙ Παράδοσης [MWh/Ημέρα] Αγία Τριάδα- 211 Χρησιμοποιηθείσα ΜΙ Παράδοσης [MWh/Ημέρα] 14/ 26

15 Σιδηρόκαστρο- 212 Χρησιμοποιηθείσα Δυναμικότητα [MWh/Ημέρα] Κήποι Χρησιμοποιηθείσα ΜΙ Παράδοσης [MWh/Ημέρα] 15/ 26

16 Αγία Τριάδα -212 Χρησιμοποιηθείσα ΜΙ Παράδοσης [MWh/Ημέρα] Σιδηρόκαστρο -213 Χρησιμοποιηθείσα ΜΙ Παράδοσης [MWh/Ημέρα] 16/ 26

17 Κήποι Χρησιμοποιηθείσα Δυναμικότητα [MWh/Ημέρα] Αγία Τριάδα Χρησιμοποιηθείσα ΜΙ Παράδοσης [MWh/Ημέρα] 17/ 26

18 Σιδηρόκαστρο Χρησιμοποιηθείσα ΜΙ Παράδοσης [MWh/Ημέρα] Κήποι Χρησιμοποιηθείσα ΜΙ Παράδοσης [MWh/Ημέρα] 18/ 26

19 Αγία Τριάδα Χρησιμοποιηθείσα ΜΙ Παράδοσης [MWh/Ημέρα] Στα ανωτέρω σχήματα αποτυπώνεται η έλλειψη συμβατικής συμφόρησης στα Σημεία Εισόδου του Συστήματος Μεταφοράς. Στο παρακάτω διάγραμμα, παρουσιάζονται τα ιστορικά στοιχεία δέσμευσης Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης στην πρωτογενή και δευτερογενή αγορά για τα Σημεία Εισόδου Σιδηρόκαστρο και Κήποι, διά των οποίων εισρέει αέριο μέσω αγωγών στο Σύστημα Μεταφοράς Δεσμευμένη Μεταφορική Ικανότητα στα Σημεία Εισόδου 1/5/21 1/5/211 1/5/212 1/5/213 1/5/214 Σιδηρόκαστρο Κήποι 19/ 26

20 Σημειώνεται ότι στη δευτερογενή αγορά δεν έχει δεσμευθεί Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης. Από τα ανωτέρω, διαπιστώνεται η απουσία ενεργοποίησης τρίτων Χρηστών, πλην του βασικού Χρήστη, στα δύο Σημεία Εισόδου εισροής αέριου μέσω αγωγών, στα οποία όπως και στο Σημείο Εισόδου Αγία Τριάδα δεν υφίσταται συμβατική συμφόρηση ως προς την δέσμευση ΜΙ Παράδοσης. Η ανάλυση των ανωτέρω στοιχείων, τέλος, καταγράφει την πολύ υψηλή συγκέντρωση δεσμευμένης ΜΙ Παράδοσης σε ένα βασικό Χρήστη. Επιπροσθέτως, σημειώνεται ότι οι Χρήστες που ενεργοποιήθηκαν στα ανωτέρω Σημεία Εισόδου κατά τα αναφερόμενα χρονικά διαστήματα, έχουν καταχωρηθεί στο Μητρώο Χρηστών της ΡΑΕ είτε ως Προμηθευτές είτε ως Επιλέγοντες πελάτες και όχι ως τρίτες εταιρείες. Συνέπεια των ανωτέρω είναι ότι η χρήση του ΕΣΦΑ προσδιορίζει εν πολλοίς - την κατάσταση προμήθειας της Ελληνικής αγοράς με ΦΑ. 3. Υφιστάμενο σχήμα εξισορρόπησης Φορτίου Η διαδικασία εξισορρόπησης Φορτίου του Συστήματος Μεταφοράς περιγράφεται στο Κεφάλαιο 8 του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ (εφεξής Κώδικας). Ο Διαχειριστής παρέχει υπηρεσίες εξισορρόπησης, προβαίνοντας σε λειτουργική εξισορρόπηση του Συστήματος Μεταφοράς μέσω των Πράξεων Εξισορρόπησης, εφόσον δεν διασφαλίζεται η ισορροπία μεταξύ παραδόσεων και παραλαβών Φυσικού Αερίου στο Σύστημα Μεταφοράς από τους Χρήστες Μεταφοράς. Από το ισοζύγιο του συνόλου των παραδόσεων/παραλαβών, ο Διαχειριστής εκτιμά την τυχόν φαινόμενη Ποσότητα Φυσικού Αερίου και κατανέμει αυτή στους Χρήστες Μεταφοράς. Με βάση τις κατανεμηθείσες ημερήσιες Ποσότητες παράδοσης/παραλαβής Φυσικού Αερίου στα Σημεία Εισόδου/Εξόδου του Συστήματος Μεταφοράς, και την κατανεμηθείσα φαινόμενη Ποσότητα Φυσικού Αερίου σε κάθε Χρήστη Μεταφοράς, ο Διαχειριστής υπολογίζει την διαφορά μεταξύ παραδόσεων και παραλαβών του Χρήστη και τον ενημερώνει σχετικά. Τα παραπάνω είναι συμβατά με τα αναφερόμενα στο άρθρο 21 του Κανονισμού. Η προμήθεια της ετήσιας ποσότητας Φυσικού Αερίου, η οποία εγχύεται από τον Διαχειριστή στο Σύστημα Μεταφοράς για την λειτουργική εξισορρόπησή του (Αέριο Εξισορρόπησης), πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού, είναι δε συμβατή με τα αναφερόμενα στο άρθρο 8 του Κανονισμού. Σε όλες τις προκηρυχθείσες διαγωνιστικές διαδικασίες προμήθειας Αερίου Εξισορρόπησης (έτη ) συμμετείχε μόνο ο βασικός Χρήστης, γεγονός στο οποίο αποτυπώνεται η έλλειψη ρευστότητας της χονδρεμπορικής αγοράς Φυσικού Αερίου. Η εκκαθάριση της διαφοράς μεταξύ των ημερήσιων παραδόσεων και παραλαβών του Χρήστη Μεταφοράς (Ημερήσια Έλλειψη Εξισορρόπησης Φορτίου ΗΕΕΦ) πραγματοποιείται με βάση το 2/ 26

21 Όριο Ανοχής (ΟΑ), το οποίο είναι κοινό για όλους τους Χρήστες Μεταφοράς και έχει τιμή ίση με (+/-)1%, για την περίπτωση θετικής και αρνητικής διαφοράς αντίστοιχα. Εφόσον η ΗΕΕΦ βρίσκεται εντός του διαστήματος το οποίο ορίζεται από το Όριο Ανοχής εφαρμοζόμενο στο μέγιστο μεταξύ του αθροίσματος της Δεσμευμένης Μεταφορικής Ικανότητας (ΔΜΙ) Παράδοσης και Παραλαβής του Χρήστη, ο Χρήστης πιστώνεται/χρεώνεται με ποσό που προκύπτει από το γινόμενο της Ημερήσιας Τιμής του Αερίου Εξισορρόπησης (ΗΤΑΕ) επί την ΗΕΕΦ αυτού. Σε αντίθετη περίπτωση πιστώνεται/χρεώνεται επί πλέον με ποσό ανάλογο της υπέρβασης του ανωτέρω διαστήματος. Ο υπολογισμός της ΗΤΑΕ σχετίζεται με την τιμή προμήθειας της ποσότητας του Αερίου Εξισορρόπησης από τον Διαχειριστή, με βάση τους όρους του διεθνούς διαγωνισμού, κατά τα προεκτεθέντα. Η μεθοδολογία υπολογισμού της ΗΤΑΕ, όπως και η αντίστοιχη για την κατανομή του Αερίου Εξισορρόπησης στους Χρήστες Μεταφοράς, υπόκεινται στην έγκριση της ΡΑΕ. Τα παραπάνω είναι συμβατά με τα αναφερόμενα στα άρθρα 46 και 5 του Κανονισμού. Ο Διαχειριστής τηρεί χωριστό λογιστικό λογαριασμό (Λογαριασμός Εκκαθάρισης Εξισορρόπησης) στο οποίο χρεώνονται/πιστώνονται τα ποσά που σχετίζονται με τις πράξεις εξισορρόπησης του Διαχειριστή. Ο Λογαριασμός Εκκαθάρισης Εξισορρόπησης πρέπει να είναι ισοσκελισμένος στο τέλος κάθε έτους. Τα παραπάνω είναι συμβατά με το άρθρο 29 του Κανονισμού. Οι πράξεις εξισορρόπησης του Διαχειριστή ανακοινώνονται στους Χρήστες Μεταφοράς, ενώ στην ιστοσελίδα του δημοσιεύονται τα στοιχεία τα οριζόμενα στις οικείες διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) 715/29, σε συνέπεια με τα άρθρα 32 και 33 του Κανονισμού. Συγκεκριμένα, δημοσιεύονται σε ημερήσια βάση ιστορικά στοιχεία ποιότητας (Ανωτέρα Θερμογόνος Δύναμη) και ποσότητας (σε ωριαία και ημερήσια βάση) του παραδιδόμενου στο και παραλαμβανόμενου από το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ), συγκεντρωτικά στοιχεία των ημερησίων δηλώσεων παράδοσης και παραλαβής φυσικού αερίου των Χρηστών Μεταφοράς, εκτιμήσεις του Διαχειριστή σχετικά με τη αποθηκευμένη στο ΕΣΜΦΑ ποσότητα φυσικού αερίου καθώς και για την ωριαία διακύμανση αυτής κατά τη διάρκεια της Ημέρας και στοιχεία σχετικά με τη διαθέσιμη Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης και Παραλαβής στα Σημεία Εισόδου και Εξόδου του ΕΣΜΦΑ αντιστοίχως. Τέλος, δεν επιβάλλονται ενδοημερήσιες υποχρεώσεις και δεν παρέχεται παροχή υπηρεσίας ευελιξίας με αποθήκευση αερίου στον αγωγό. 21/ 26

22 4. Ανάλυση της βραχυπρόθεσμης χονδρεμπορικής αγοράς αερίου Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα ιστορικά δεδομένα της αγοράς, με σκοπό την εκτίμηση του βαθμού ανάπτυξης και της ρευστότητας της βραχυπρόθεσμης χονδρεμπορικής αγοράς. Δίνεται έμφαση στις, εντός των ορίων του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου, δυνατότητες και στους τρόπους πραγματοποίησης των συναλλαγών μεταξύ των φορέων της αγοράς καθώς και στα σχετικά στοιχεία που αντικατοπτρίζουν τον βαθμό ενεργοποίησης τέτοιων συναλλαγών σε βραχυπρόθεσμη βάση. Αναφορικά με το σχετικό θεσμικό πλαίσιο (Κώδικας), τα προβλεπόμενα για τις δυνατότητες εμπορίας και συναλλαγών μεταξύ των φορέων της αγοράς ΦΑ είναι τα εξής: Η Εμπορία/συναλλαγή γίνεται μέσω διμερών συμφωνιών και αφορά σε: Μεταπώληση Φυσικού Αερίου μεταξύ Επιλεγόντων Πελατών (άρθρο 19 του Κώδικα) Συναλλαγές Ποσοτήτων ΥΦΑ (κεφάλαιο 11 του Κώδικα) Μεταβίβαση κυριότητας στο Εικονικό Σημείο Δηλώσεων (ΕΣΔ) διά των Ημερήσιων Δηλώσεων των Χρηστών,), κατά το Κεφάλαιο 4 του Κώδικα, στο πλαίσιο διμερών, μεταξύ τους, συμφωνιών Οι σχετικές συναλλαγές είναι επώνυμες και οι συναλλασσόμενοι αναλαμβάνουν πλήρως την διευθέτηση του κινδύνου της εκκαθάρισής τους. Στους Πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται η εξέλιξη των ανωτέρω συναλλαγών καθώς και των διακινηθεισών ποσοτήτων για τα έτη Έτος Αριθμός Συναλλαγών/ Έτος Χρήστες ΥΦΑ Ποσότητα ΥΦΑ [ΜWh] 21, , , , , 22/ 26

23 Έτος Χρήστης Παραδοθείσες ποσότητες στο ΕΣΔ [ΜWh] Παραληφθείσες ποσότητες στο ΕΣΔ [ΜWh] Εικονικές παραδόσεις ποσοτήτων [ΜWh] Εικονικές παραλαβές ποσοτήτων [ΜWh] Φυσικές παραδόσεις ποσοτήτων [ΜWh] Φυσικές παραλαβές ποσοτήτων [ΜWh] , , , , , , , , ,23 252, , , , , ,2 2.62, ,25 382, , , , , , , , , , , , 6.348,92 5 8, , , ,98 Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η εξέλιξη των διμερών συναλλαγών, για τα έτη , ως ποσοστό της ετήσιας συνολικής ποσότητας παραλαβής των αντιστοίχων ετών. Διμερείς Συναλλαγές Ποσοτήτων ΦΑ (ως ποσοστό του συνόλου της ετήσια ποσότητας παραλαβής ΦΑ) Μεταπώληση %,4% 4% 1% % Συναλλαγές μέσω ΕΣΔ % % % % 3% Συναλλαγές ΥΦΑ %,1% 6%,14% 4% 23/ 26

24 Ειδικότερα, η μέχρι σήμερα προμήθεια αερίου από καταναλωτές πραγματοποιείται: είτε κατόπιν διμερών διαπραγματεύσεων μεταξύ προμηθευτών και καταναλωτών μέσω συμβάσεων προμήθειας είτε μέσω ανοιχτής διαδικασίας δημόσιας προσφοράς για την εκχώρηση ποσοτήτων του βασικού Χρήστη με αντίστοιχη διαδικασία εκχώρησης μη χρησιμοποιούμενης Δεσμευμένης Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης στα Σημεία Εισόδου του ΕΣΦΑ. Από τα ανωτέρω συνάγονται τα εξής συμπεράσματα: α) Δεν υφίσταται ανεπτυγμένη βραχυπρόθεσμη χονδρεμπορική αγορά αερίου β) Δεν υπάρχουν σημαντικές διμερείς συναλλαγές αερίου, ούτε αξιόλογη δραστηριοποίηση περισσοτέρων του ενός Χρηστών στα Σημεία Εισόδου του Συστήματος Μεταφοράς, ιδίως στο Σιδηρόκαστρο και Κήπους διά των οποίων εγχύεται αέριο μέσω αγωγών, παρά το γεγονός ότι αφενός είναι δυνατή η βραχυχρόνια δέσμευση Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης και αφετέρου ο Κώδικας περιέχει όλες τις σχετικές διατάξεις για αποφυγή συμβατικής συμφόρησης. γ) Ως απόρροια των ανωτέρω, δεν υφίσταται μηχανισμός προσδιορισμού της τιμής αερίου στη βάση προσφοράς και ζήτησης σε βραχυχρόνια βάση ώστε να προσδιορίζεται η οριακή τιμή αερίου δ) Τόσο από τα στοιχεία διμερών συναλλαγών όσο και από τα μερίδια αγοράς διαπιστώνεται εξαιρετικά περιορισμένη ρευστότητα. Στην κατεύθυνση αυτή συνηγορεί και η έλλειψη συμμετοχής στους διεθνείς διαγωνισμού που οργανώνει ετησίως ο ΔΕΣΦΑ για την αγορά αερίου εξισορρόπησης, πέραν του βασικού Χρήστη ε) Περιορισμένη χρήση του τερματικού Σταθμού ΥΦΑ της Ρεβυθούσας, της πλέον ευέλικτης πύλης τροφοδοσίας του Συστήματος Μεταφοράς, ιδίως τα τελευταία τρία χρόνια. Σύμφωνα με τον πίνακα όπου παρουσιάζονται τα δεδομένα των εκφορτώσεων των ετών , για το χρονικό διάστημα ενεργοποιούνται μόνο δύο Χρήστες ΥΦΑ. Σημειώνεται επίσης, η έλλειψη ρευστότητας της χονδρεμπορικής αγοράς στις γειτονικές χώρες με τις οποίες είναι διασυνδεδεμένο το ΕΣΜΦΑ. 24/ 26

25 5. Προτεινόμενα προσωρινά μέτρα / Ενέργειες για την άρση αυτών Με βάση την ανωτέρω ανάλυση των δεδομένων της ελληνικής αγοράς ΦΑ, τα οποία αποτυπώνουν την σημερινή απουσία ρευστότητας της χονδρεμπορικής αγοράς και, με εκτιμώμενη δυνατότητα ύπαρξης επαρκούς ρευστότητας από το έτος 22, ο Διαχειριστής προτείνει την εφαρμογή των κατωτέρω προσωρινών μέτρων, σύμφωνα με το άρθρο 46 του Κανονισμού: 1. Συνέχιση εφαρμογής του υφιστάμενου σχήματος εξισορρόπησης φορτίου το οποίο είναι συμβατό με τα αναφερόμενα στο άρθρο 21 του Κανονισμού. Ο υφιστάμενος υπολογισμός ΗΤΑΕ, καθώς και τα υφιστάμενα όρια ανοχής θα συνεχίσουν να εφαρμόζονται έως τη θέσπιση και την εύρυθμη λειτουργία του ηλεκτρονικού περιβάλλοντος εξισορρόπησης (έως και το 219, ή ενωρίτερα σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο). 2. Δημιουργία του ηλεκτρονικού περιβάλλοντος εξισορρόπησης (balancing platform), το οποίο θα λειτουργήσει πιλοτικά για ένα εύλογο χρονικό διάστημα (π.χ. 1 έτος) μέσω του οποίου θα πραγματοποιείται η προμήθεια μέρους των ποσοτήτων αερίου εξισορρόπησης. Μετά την πιλοτική εφαρμογή, εξέταση της κατάστασης προκειμένου να προσδιορισθεί αν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για συντομότερη εφαρμογή των διαδικασιών του Κανονισμού Εξισορρόπησης. Εκτιμάται ότι η πιλοτική αυτή εφαρμογή θα μπορούσε να ξεκινήσει εντός του 216 (βλ. και παρ. 4 της επόμενης ενότητας). Έως τότε δεν είναι δυνατή η θέσπιση προϊόντων αερίου, όπως και η αποδέσμευση του πλεονάσματος ευελιξίας (κατά το άρθρο 51 του Κανονισμού). 3. Η παροχή δυνατότητας ενός κύκλου επαναδηλώσεων στους Χρήστες Μεταφοράς, με εκτιμώμενο χρόνο υλοποίησής της το τέλος του Η επανεξέταση του συστήματος μεταπώλησης ποσοτήτων ΦΑ μεταξύ Επιλεγόντων Πελατών, ώστε να αξιοποιούνται πλήρως όλες οι δυνατότητες του υφιστάμενου συστήματος δέσμευσης ΜΙ, σε συνδυασμό με τη λειτουργία Ηλεκτρονικού Συστήματος Συναλλαγών. Η υλοποίησή του εκτιμάται ότι θα γίνει εντός του έτους 216. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των ανωτέρω προσωρινών μέτρων θα επικαιροποιείται στο πλαίσιο της υποβολής της ετήσιας έκθεσης του Διαχειριστή προς την ΡΑΕ, σύμφωνα με το άρθρο 46 του Κανονισμού. 25/ 26

26 6. Ενέργειες οι οποίες συνεισφέρουν στην αύξηση της ρευστότητας της βραχυπρόθεσμης αγοράς φυσικού αερίου Εκτιμάται ότι το επίπεδο ρευστότητας της βραχυπρόθεσμης αγοράς φυσικού αερίου θα αυξηθεί στο μέλλον για τους εξής λόγους: 1. Με την υλοποίηση του αγωγού ΤΑΡ (η έναρξη λειτουργίας του εκτιμάται το έτος 22) θα μπορούν να διοχετευθούν στην Ελλάδα πρόσθετες ποσότητες αερίου από νέα πηγή προμήθειας (το Αζερμπαϊτζάν), ενώ με ανάστροφη ροή εντός του αγωγού ΤΑΡ θα μπορεί να διοχετεύεται στην Ελλάδα και αέριο από την Ιταλία (ή και τις λοιπές αγορές της Ευρώπης που συνδέονται με την Ιταλία). 2. Με την υλοποίηση της 2 ης αναβάθμισης του τερματικού σταθμού ΥΦΑ της Ρεβυθούσας, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τέλος του έτους 216. Με την αύξηση του διατιθέμενου στους Χρήστες αποθηκευτικού χώρου, αναμένεται να μειωθούν οι υφιστάμενοι περιορισμοί σχετικά με την προσωρινή αποθήκευση ΥΦΑ. Η επίδραση αυτού του έργου στην ρευστότητα της χονδρεμπορικής αγοράς, θα αξιολογηθεί κατά την πιλοτική εφαρμογή του ηλεκτρονικού περιβάλλοντος εξισορρόπησης, κατά την παράγραφο 2 της ενότητας 5 του παρόντος. 3. Με την υλοποίηση της υπόγειας αποθήκης της Νότιας Καβάλας (η έναρξη λειτουργίας εκτιμάται επίσης το έτος 22) σε συνδυασμό με τον, υπό αναβάθμιση, τερματικό σταθμό ΥΦΑ της Ρεβυθούσας, θα είναι δυνατή η δραστηριοποίηση νέων εισαγωγέων ΥΦΑ, δεδομένου ότι θα δίνεται η δυνατότητα αποθήκευσης του ΥΦΑ στην υπόγεια αποθήκη, όταν δεν θα μπορεί να καταναλωθεί εντός του διαστήματος προσωρινής αποθήκευσης που επιβάλει η ομαλή λειτουργία του τερματικού σταθμού ΥΦΑ της Ρεβυθούσας. 4. Η διαδικασία για τη δημιουργία και τη λειτουργία Εικονικού Σημείου Εμπορίας φυσικού αερίου έχει ήδη ξεκινήσει από τον ΔΕΣΦΑ. Το πρώτο βήμα θα είναι η δημιουργία του ηλεκτρονικού περιβάλλοντος εξισορρόπησης. Εκτιμάται ότι πλήρης λειτουργία χονδρεμπορικής αγοράς αερίου μπορεί να υπάρξει μετά την αποκατάσταση επαρκούς ρευστότητας, ήτοι από το έτος / 26

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ του Κωνσταντίνου Ε. Μαρούλη Γενικού Δντή Μεταφοράς. Διοικητικών και Οικονομικών του Διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε Οκτώβριος

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 -

Κώδικας Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 - Κώδικας Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...2 ΟΡΙΣΜΟΙ...5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Παροχή Υπηρεσιών Μεταφοράς Φυσικού Αερίου...29 1.1 Αντικείμενο...

Διαβάστε περισσότερα

εφοδιασµού και την λειτουργία της αγοράς φ.α.

εφοδιασµού και την λειτουργία της αγοράς φ.α. Επιχειρηµατική Συνάντηση «Ενέργεια Β2Β» 25 27 Νοεµβρίου 2010 Στρατηγική και πολιτική του ΕΣΦΑ για την ασφάλεια εφοδιασµού και την λειτουργία της αγοράς φ.α. Γιαννακόπουλος Αλέξιος ιευθυντής ραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

1 Γενική περιγραφή του Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου 3 2 Έκθεση για τη λειτουργία του ΕΣΦΑ 5

1 Γενική περιγραφή του Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου 3 2 Έκθεση για τη λειτουργία του ΕΣΦΑ 5 Έκθεση για τη Λειτουργία του ΕΣΦΑ για το Έτος 2011 (Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2.ζ του Άρθρου 68 του Ν. 4001/2011 για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισµού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Ιουλίου 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Ιουλίου 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Ιουλίου 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποδοχή από την Επιτροπή Ανταγωνισμού της πρότασης της ΔΕΠΑ Α.Ε. περί τροποποίησης των δεσμεύσεων που υιοθετήθηκαν με την υπ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Λειτουργίας του ΕΣΦΑ για το Έτος 2013 (Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2.ζ του Άρθρου 68 του Ν. 4001/2011 για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισµού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΚΛ ΕΜΠ. Τεχνολογία Πετρελαίου και. Μεταφορά, Διανομή, Αποθήκευση Φυσικού. Εργαστήριο Τεχνολογίας Καυσίμων Και Λιπαντικών ΕΜΠ.

ΕΤΚΛ ΕΜΠ. Τεχνολογία Πετρελαίου και. Μεταφορά, Διανομή, Αποθήκευση Φυσικού. Εργαστήριο Τεχνολογίας Καυσίμων Και Λιπαντικών ΕΜΠ. Φυσικού Μεταφορά,, Διανομή, Αποθήκευση Φυσικού Φυσικού Αγωγοί Μεταφοράς Φυσικού Οι αγωγοί μεταφοράς φυσικού αερίου διακρίνονται ανάλογα με την πίεση σε: Αγωγούς μεταφοράς Υψηλής Πίεσης (40 100 bar) Αγωγούς

Διαβάστε περισσότερα

1. Αναγκαιότητα συμπλήρωσης του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου - Σκοπός των Αποθηκευτικών Σταθμών (ΑΣ)

1. Αναγκαιότητα συμπλήρωσης του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου - Σκοπός των Αποθηκευτικών Σταθμών (ΑΣ) Κ Υ Ρ Ι Α Σ Η Μ Ε Ι Α Τ Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Η Σ Τ Η Σ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Η Σ Α Ρ Χ Η Σ Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Σ Π Ρ Ο Σ Τ Ο Υ Π Ε Κ Α Γ Ι Α Τ Η Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Σ Η Τ Ο Υ Θ Ε Σ Μ Ι Κ Ο Υ Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Υ Σ Χ Ε Τ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ. Πίνακας 1: ιάµετρος και µήκος των αγωγών Φυσικού Αερίου του ΕΣΜΦΑ

ΣΥΝΟΛΟ. Πίνακας 1: ιάµετρος και µήκος των αγωγών Φυσικού Αερίου του ΕΣΜΦΑ Έκθεση Λειτουργίας του ΕΣΦΑ για το Έτος 2012 (Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2.ζ του Άρθρου 68 του Ν. 4001/2011 για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισµού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα,

Διαβάστε περισσότερα

(Αναθεώρηση: 2) ΕΣΦΑ Α.Ε. Σελ.1/5

(Αναθεώρηση: 2) ΕΣΦΑ Α.Ε. Σελ.1/5 Εισήγηση σχετικά µε το τµήµα της δυναµικότητας του ΕΣΦΑ το οποίο δεσµεύεται από το ιαχειριστή για Εξισορρόπηση Φορτίου για το Έτος 2013 (Αναθεώρηση: 2) Ιούνιος 2013 Σελ.1/5 Η παρούσα εισήγηση συντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Παπαρσένος Διευθύνων Σύμβουλος ΔΕΣΦΑ

Γιώργος Παπαρσένος Διευθύνων Σύμβουλος ΔΕΣΦΑ Στρατηγική και πολιτική του ΔΕΣΦΑ για την ασφάλεια εφοδιασμού και την λειτουργία της αγοράς φυσικού αερίου Συνέδριο: Η κρίση ως ευκαιρία: Επενδύσεις στην Ελλάδα σήμερα ΚΕΠΠ / Capital Link Απρίλιος 2011

Διαβάστε περισσότερα

15.10.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 273/5

15.10.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 273/5 15.10.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 273/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 984/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Οκτωβρίου 2013 για τη θέσπιση κώδικα δικτύου σχετικά με μηχανισμούς κατανομής δυναμικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Η Διαδικασία Εκχώρησης μη χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ Παράδοσης με δημόσια προσφορά

Η Διαδικασία Εκχώρησης μη χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ Παράδοσης με δημόσια προσφορά 1. Διαδικασία Εκχώρησης μη χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ Παράδοσης με δημόσια προσφορά. Η Διαδικασία Εκχώρησης μη χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ Παράδοσης με δημόσια προσφορά («Διαδικασία Εκχώρησης») πραγματοποιείται ως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την..., οι κάτωθι συμβαλλόμενοι, ήτοι: 1] Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόµου. Απελευθέρωση Αγοράς Φυσικού Αερίου

Σχέδιο Νόµου. Απελευθέρωση Αγοράς Φυσικού Αερίου Σχέδιο Νόµου Απελευθέρωση Αγοράς Φυσικού Αερίου Απρίλιος 2005 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α...4 Γενικές ιατάξεις...4 Άρθρο 1: Πεδίο εφαρµογής...4 Άρθρο 2: Ορισµοί...4 Άρθρο 3: Γενικές αρχές - Αρµοδιότητες ΡΑΕ...7 Άρθρο 4:

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές κινήσεις του ΔΕΣΦΑ για την ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας

Στρατηγικές κινήσεις του ΔΕΣΦΑ για την ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας Στρατηγικές κινήσεις του ΔΕΣΦΑ για την ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας Γράφει η Ευσταθία Χρυσοβέργη, Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου 2014 Το epixeiro.gr εξασφάλισε μια επίσκεψη στα γραφεία ενός από τους καίριους

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων Φ.Α. Νοέμβριος 2011

Κανονισμός Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων Φ.Α. Νοέμβριος 2011 Κανονισμός Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων Φ.Α. Νοέμβριος 2011 1 2 ΑΡΧΕΣ ΝΕΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ Cost plus system Επιτρέπει την ανάκτηση του ρυθμιζόμενου κόστους του Διαχειριστή με ελαχιστοποιημένη αλλά εύλογη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ) ΑΡΘΡΟ 2, 1 Προστίθεται εδάφιο (Ι): «Ι) Δήλωση νόμιμου εκπροσώπου του αιτούντος σχετικά με τα νομιμοποιητικά έγγραφα.» ΑΡΘΡΟ 28 Η

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΦΑ 2014 2023

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΦΑ 2014 2023 a ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΦΑ 2014 2023 ΑΘΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Πίνακας Περιεχομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΕΣΦΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44749 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3131 9 Δεκεμβρίου 2013 Αριθμ. απόφ. 526/2013 Τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012 Διαδικασία παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας σε ομάδες παραγωγών ΑΠΕ μικρής ισχύος όταν δεν υφίσταται τοπικά επαρκής χωρητικότητα του δικτύου ΜΤ ή ΧΤ. Η Ρυθμιστική

Διαβάστε περισσότερα

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως:

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: Άρθρο 4 Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 5: Η αίτηση για χορήγηση άδειας διανομής θερμότητας σε τρίτους υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των διαγωνισμών εκχώρησης δικαιωμάτων

Εισαγωγή. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των διαγωνισμών εκχώρησης δικαιωμάτων Υπολογισμός Απωλειών (*) Χρεοπίστωση Αποκλίσεων Μεταβατικός Μηχανισμός Διασφάλισης Ισχύος Χρέωση Χρήσης Συστήματος (*) Μονάδα Άρθρου 10 Ν. 3468/06 Σύμφωνα με το Ν. 3468/06 Συμβεβλημένη Μονάδα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Undergroun d Gas Storage. (LNG), 0,680 bcm

Undergroun d Gas Storage. (LNG), 0,680 bcm ΥΠΟΓΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 15 ο Συνέδριο ΙΕΝΕ Αθήνα Νοέµβριος 2010 ρ Κωνσταντίνος Α. Νικολάου Γεωλόγος Πετρελαίων, Ενεργειακός Οικονοµολόγος, Τεχνικός Σύµβουλος Ενεργειακής Αιγαίου ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ Στρατηγική, Δίκαιο & Οικονομία ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ Στρατηγική, Δίκαιο & Οικονομία ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Στρατηγική, Δίκαιο & Οικονομία ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Ι. Διδάσκοντες Μιλτιάδης Ασλάνογλου Γεράσιμος Αυλωνίτης Αθανάσιος Δαγούμας Νικόλαος Φαραντούρης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2016-2025

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2016-2025 ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2016-2025 Αθήνα Ιούνιος 2015 0 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΕΣΦΑ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ... 3

Διαβάστε περισσότερα

Έργα Διαμετακόμισης του ΔΕΣΦΑ στη Νοτιοανατολική Ευρώπη

Έργα Διαμετακόμισης του ΔΕΣΦΑ στη Νοτιοανατολική Ευρώπη Έργα Διαμετακόμισης του ΔΕΣΦΑ στη Νοτιοανατολική Ευρώπη Νίκος Κατσής Διευθυντής Δραστηριότητας Ρυθμιστικών Θεμάτων & Στρατηγικού Σχεδιασμού, ΔΕΣΦΑ Α.Ε. ΙΕΝΕ, Αθήνα 11 Νοεμβρίου 2009 Περιεχόμενα Η Εταιρία

Διαβάστε περισσότερα

Οι νέες ρυθµίσεις στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας της Κύπρου

Οι νέες ρυθµίσεις στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας της Κύπρου Οι νέες ρυθµίσεις στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας της Κύπρου Λευκωσία, 12 εκεµβρίου 2014 Κατερίνα Καραλή, Σύµβουλος ΡΑΕΚ 1 Ιστορικό Η ΡΑΕΚ, κατόπιν σχετικής µελέτης, κατέληξε ότι το µοντέλο Κοινοπραξίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006 Καθορισµός τεχνικών και λοιπών στοιχείων που δηµοσιοποιούνται για κάθε Μη ιασυνδεδεµένο Νησί µε βάση τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του νόµου

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας Άρθρο 30 Αντικείμενο Άδειας Προμήθειας 1. Προϋπόθεση για την πώληση φυσικού αερίου σε Επιλέγοντες και μη Επιλέγοντες Πελάτες συνιστά η κατοχή Άδειας Προμήθειας. 2. Δεν απαιτείται Άδεια Προμήθειας: α) Για

Διαβάστε περισσότερα

FAQ για τη 12 η (τριμηνιαία) Δημοπρασία της ΔΕΠΑ για τους μήνες Ιούλιο -Αύγουστο - Σεπτέμβριο 2015

FAQ για τη 12 η (τριμηνιαία) Δημοπρασία της ΔΕΠΑ για τους μήνες Ιούλιο -Αύγουστο - Σεπτέμβριο 2015 FAQ για τη 12 η (τριμηνιαία) Δημοπρασία της ΔΕΠΑ για τους μήνες Ιούλιο -Αύγουστο - Σεπτέμβριο 2015 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Τι γίνεται αν δεν εξασφαλίσω ποσότητα ;... 3 2. Σύναψη Σύμβασης Πώλησης Φ.Α. μέσω της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3428/2005 περί Απελευθέρωσης της Αγοράς Φυσικού Αερίου ΑΘΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 2 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΦΑ 2013 2022

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΦΑ 2013 2022 ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΦΑ 2013 2022 ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 Πίνακας Περιεχομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΕΣΦΑ ΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα: Η Ελληνική Ενεργειακή Αγορά. Η Λειτουργία της Αγοράς Η/Ε

Ημερίδα: Η Ελληνική Ενεργειακή Αγορά. Η Λειτουργία της Αγοράς Η/Ε Ημερίδα: Η Ελληνική Ενεργειακή Αγορά Η Λειτουργία της Αγοράς Η/Ε Μελλοντικές Τάσεις στην Ελληνική Αγορά Αλεξάνδρα Ψυρρή Διεύθυνση Διαχείρισης Ενέργειας, ΔΕΗ Α.Ε. 18 Μαρτίου 2011 Υφιστάμενη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκός Κώδικας Δικτύου σχετικά με Μηχανισμούς Κατανομής Δυναμικότητας σε Συστήματα Μεταφοράς Αερίου: Κριτική Επισκόπηση

Ευρωπαϊκός Κώδικας Δικτύου σχετικά με Μηχανισμούς Κατανομής Δυναμικότητας σε Συστήματα Μεταφοράς Αερίου: Κριτική Επισκόπηση Πανεπιστήμιο Πειραιώς / Τμ. Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Ευρωπαϊκή Έδρα Jean Monnet στο Δίκαιο & Πολιτικές ΕΕ Ευρωπαϊκός Κώδικας Δικτύου σχετικά με Μηχανισμούς Κατανομής Δυναμικότητας σε Συστήματα Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. Ο Υπουργός Ανάπτυξης

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. Ο Υπουργός Ανάπτυξης ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ο Υπουργός Ανάπτυξης Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 286). 2. Τις διατάξεις του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014 Γνωμοδότηση για την έκδοση Υπουργικής απόφασης για την εγκατάσταση μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.5.2015 L 113/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/703 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Απριλίου 2015 για τη θέσπιση κώδικα δικτύου όσον αφορά τους κανόνες για τη διαλειτουργικότητα και την ανταλλαγή δεδομένων (Κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Draft for discussion purposes only

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Draft for discussion purposes only ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Draft for discussion purposes only 1 2 3 4 Οι κύριες αρµοδιότητες της ενδυναµωµένης Ρυθµιστικής Αρχής συνοψίζονται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Έντονο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (Η/Ε). Σύμφωνα με μελέτη που εκπόνησε η ΣΤΟΧΑΣΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

EU SUSTAINABLE ENERGY WEEK 15-19 JUNE 2015

EU SUSTAINABLE ENERGY WEEK 15-19 JUNE 2015 EU SUSTAINABLE ENERGY WEEK 15-19 JUNE 2015 Οι προοπτικές που δημιουργούνται με τη λειτουργία του νέου πλαισίου σχεδιασμού της ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού στην Κύπρο Ιούνιος 2015 Οι προοπτικές που

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας

Νέα Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας Νέα Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας Επισκόπηση των Κωδίκων σύµφωνα µε τηνπρόταση της ΡΑΕ Π. Κάπρος, Πρόεδρος ΡΑΕ Εκτίµηση εξελίξεων µετά τον Ν. 375/2003 Θετική εξέλιξη η θέσπιση του νέου νόµου για την αναδιοργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικό αέριο Επενδύσεις στην Ελλάδα. Χάρης Σαχίνης Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος ΔΕΠΑ

Φυσικό αέριο Επενδύσεις στην Ελλάδα. Χάρης Σαχίνης Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος ΔΕΠΑ Φυσικό αέριο Επενδύσεις στην Ελλάδα Χάρης Σαχίνης Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος ΔΕΠΑ Ενέργεια και Επενδύσεις στην Ελλάδα Αθήνα, 15 Μαΐου 2012 Ο Όμιλος ΔΕΠΑ Ελληνικά Πετρέλαια Ελληνικό Δημόσιο 35% 65% Εμπορία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2/2014 για τη µεταβίβαση της υπ αριθµ. πρωτ. ΥΠΑΝ 5/ΗΛ/Γ/Φ28/2661/141Π/08.07.2005

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΨΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΨΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΨΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ 1. Διαδικασία υπολογισμού και παροχής εγγυήσεων από τους Συμμετέχοντες στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 1.1 Γενικά Σύμφωνα με τις προβλέψεις των παραγράφων 17 & 29

Διαβάστε περισσότερα

Η εµπειρία ενός ανεξάρτητου παραγωγού στην Ελληνική αγορά ηλεκτρισµού

Η εµπειρία ενός ανεξάρτητου παραγωγού στην Ελληνική αγορά ηλεκτρισµού Η εµπειρία ενός ανεξάρτητου παραγωγού στην Ελληνική αγορά ηλεκτρισµού Ανδρέας Τζούρος ιευθύνων Σύµβουλος Ενεργειακής Θεσσαλονίκης 10 Ιουνίου 2005 ιηµερίδα ΤΕΕ Λιγνίτης και Φυσικό Αέριο στην Ηλεκτροπαραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 716/2014. Έγκριση Μελέτης Αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας του ΕΣΜΦΑ. για το Έτος 2015. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 716/2014. Έγκριση Μελέτης Αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας του ΕΣΜΦΑ. για το Έτος 2015. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 716/2014 Έγκριση Μελέτης Αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας του ΕΣΜΦΑ για το Έτος 2015 Η

Διαβάστε περισσότερα

Η ενεργειακή αγορά και η. Παντελής Κάπρος Καθηγητής Ενεργειακής Οικονομίας στο ΕΜΠ Συνέδριο Ενέργεια και Ανάπτυξη ΙΕΝΕ 2011 Αθήνα 22 Νοεμβρίου 2011

Η ενεργειακή αγορά και η. Παντελής Κάπρος Καθηγητής Ενεργειακής Οικονομίας στο ΕΜΠ Συνέδριο Ενέργεια και Ανάπτυξη ΙΕΝΕ 2011 Αθήνα 22 Νοεμβρίου 2011 Η ενεργειακή αγορά και η οικονομική κρίση Παντελής Κάπρος Καθηγητής Ενεργειακής Οικονομίας στο ΕΜΠ Συνέδριο Ενέργεια και Ανάπτυξη ΙΕΝΕ 2011 Αθήνα 22 Νοεμβρίου 2011 2 Η οικονομική κρίση 1. Μείωση της ζήτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ. Προτάσεις για τη βέλτιστη εφαρμογή του net-metering Δημήτρης Κυριακίδης

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ. Προτάσεις για τη βέλτιστη εφαρμογή του net-metering Δημήτρης Κυριακίδης ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Προτάσεις για τη βέλτιστη εφαρμογή του net-metering Δημήτρης Κυριακίδης Νοέμβριος 2013 ΣΕΦ Το πρόσωπο της αγοράς Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ (www.helapco.gr) είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2.0 30.10.2009 Α. Πεδίο Εφαρμογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρμόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39111 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2385 27 Αυγούστου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 722/2012 Έγκριση Τιμολογίου Χρήσης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου.

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα : ηµόσια ιαβούλευση για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου ιανοµής

Θέµα : ηµόσια ιαβούλευση για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου ιανοµής Αρ. Πρωτ.: 1011/06-10-08 Προς: Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Θέµα : ηµόσια ιαβούλευση για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου ιανοµής Αξιότιµοι κύριοι, Στα πλαίσια της δηµόσιας διαβούλευσης επί του σχεδίου Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 6 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο ορθολογικός και έγκαιρος προγραμματισμός των έργων που πρόκειται να διαχειριστεί ο ΕΛΚΕ ΤΕΙ-Χ κατά το επόμενο έτος,

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση ΕΣΑΗ. Η λειτουργία της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ : ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 18 Μαρτίου 2011

Παρουσίαση ΕΣΑΗ. Η λειτουργία της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ : ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 18 Μαρτίου 2011 Παρουσίαση ΕΣΑΗ Η λειτουργία της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ : ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 18 Μαρτίου 2011 Μανώλης Κακαράς, Γενικός Διευθυντής ΕΣΑΗ, Καθηγητής ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ

ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ Dr. Antonis Metaxas, Managing Partner, M & A Law Firm Lecturer of EU Law, University of Athens Εισαγωγή Δομή Παρουσίασης I. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Απώλειες Συστήματος

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Απώλειες Συστήματος ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Απώλειες Συστήματος Η παραγόμενη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας μειώνεται κατά τις απώλειες Συστήματος (μεταφοράς) με το συντελεστή της αντίστοιχης

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση ΡΑΕ 66. ιαδικασία Παραλαβής και Εξειδίκευση Περιεχοµένων Αίτησης για Χορήγηση Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας

Απόφαση ΡΑΕ 66. ιαδικασία Παραλαβής και Εξειδίκευση Περιεχοµένων Αίτησης για Χορήγηση Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Απόφαση ΡΑΕ 66 ιαδικασία Παραλαβής και Εξειδίκευση Περιεχοµένων Αίτησης για Χορήγηση Άδειας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΉΤΩΝ ΤΗΣ ΑΗΚ

ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΉΤΩΝ ΤΗΣ ΑΗΚ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2003 ΕΩΣ 2012, Ν.122(Ι)/2003, Ν.239(Ι)/2004, Ν.143(Ι)/2005, Ν.173(Ι)/2006, Ν.92(Ι)/2008, N.211(I)/2012 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οριακή Τιμή Ελληνικού Συστήματος

Οριακή Τιμή Ελληνικού Συστήματος Οριακή Τιμή Ελληνικού Συστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος & Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Αναστάσιος Γ. Μπακιρτζής Καθηγητής Α.Π.Θ. Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2237/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2237/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2237/2010 Αξιοποίηση περιθωρίων ανάπτυξης µικρών ανεµογεννητριών στα Μη ιασυνδεδεµένα

Διαβάστε περισσότερα

Ανεξάρτητο Σύστηµα Φυσικού Αερίου Αλεξανδρούπολης

Ανεξάρτητο Σύστηµα Φυσικού Αερίου Αλεξανδρούπολης Ανεξάρτητο Σύστηµα Φυσικού Αερίου Αλεξανδρούπολης ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ GASTRADE A.E. Δηµιουργήθηκε µε σκοπό την ανάπτυξη & λειτουργία του ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης Σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ, 104 43, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ, 104 43, ΑΘΗΝΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ, 104 43, ΑΘΗΝΑ Μητρώο Διακοπτόμενου Φορτίου Με την απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας που δημοσιεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚ ΟΣΗ 1.0 20.12.2007 Α. Πεδίο Εφαρµογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρµόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009. «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν.

Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009. «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν. Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009 «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΨΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΨΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΨΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ 1. Διαδικασία υπολογισμού και παροχής εγγυήσεων από τους Συμμετέχοντες στην αγορά ηλεκτρικής ενεργείας 1.1 Γενικά Σύμφωνα με τις προβλέψεις των παραγράφων 17 & 29

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 16.10.2013 C(2013) 6702 final. Κρατική ενίσχυση SA.35164 (2013/NN) Ελλάδα Σταθμός συμπίεσης στη Νέα Μεσημβρία

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 16.10.2013 C(2013) 6702 final. Κρατική ενίσχυση SA.35164 (2013/NN) Ελλάδα Σταθμός συμπίεσης στη Νέα Μεσημβρία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.10.2013 C(2013) 6702 final ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ Το παρόν έγγραφο αποτελεί εσωτερικό έγγραφο της Επιτροπής που διατίθεται μόνο για ενημέρωση. Θέμα: Κρατική ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΔΕΠΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΔΕΠΑ FAQ για τη 7 η Δημοπρασία της ΔΕΠΑ για τους μήνες Απρίλιο - Μάιο - Ιούνιο 2014 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΔΕΠΑ 1. Τι γίνεται αν δεν εξασφαλίσω ποσότητα ;... 2 2. Όροι παραλαβής ΦΑ μέσω της Δημοπρασίας...

Διαβάστε περισσότερα

Λεωνίδας Μπακούρας. 13 Οκτωβρίου 2015. Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. & Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

Λεωνίδας Μπακούρας. 13 Οκτωβρίου 2015. Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. & Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΚΔΗΛΩΣΗ: «Investing in Energy 2015» Λεωνίδας Μπακούρας Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. & Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 13 Οκτωβρίου 2015 Investing in Energy Επενδύσεις Η ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση της Ελληνικής Χονδρεμπορικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Οργάνωση της Ελληνικής Χονδρεμπορικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Οργάνωση της Ελληνικής Χονδρεμπορικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Αναστάσιος Γ. Μπακιρτζής Καθηγητής Α.Π.Θ. Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 284/2014 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό βιομάζας ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

The Economist Events The 17th Roundtable with the Government of Greece

The Economist Events The 17th Roundtable with the Government of Greece Π. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρίες και κύριοι χαίρετε. Στα επόμενα λεπτά της παρουσίασής μου πρόκειται να εστιάσω κυρίως στο εμπορικό κομμάτι, στην εμπορική διάσταση που έχουν οι εξελίξεις στην περιοχή μας όσον

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ Α ΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ Α ΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 69, ΑΘΗΝΑ 105 64 ΤΗΛ. : 010-3727400, FAX: 010-3255460, E-MAIL: info@rae.gr, WEB: info.rae.gr ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ Α ΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων Ένας από τους σκοπούς της χρηματοοικονομικής επιστήμης αποτελεί η αξιολόγηση και αξιοποίηση των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί και καταγραφεί

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός Πεδίο Εφαρμογής

Άρθρο 1 Σκοπός Πεδίο Εφαρμογής Άρθρο 1 Σκοπός Πεδίο Εφαρμογής 1. Καταρτίζεται Ειδικό Πρόγραμμα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων ισχύος μέχρι 10 kwp, από αυτοπαραγωγούς κατά την έννοια της περίπτωσης 6 του άρθρου 2 του ν.3468/2006,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο διαµόρφωσης γνώµης

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς ηµόσια ιαβούλευση επί των συντελεστών απωλειών εγχύσεως του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - Επί της Μελέτης 1. Προκαθορισµένα επίπεδα φόρτισης Σύµφωνα µε το Άρθρο 50 - Μελέτη προσδιορισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ/Ο ΗΓΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ/Ο ΗΓΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ/Ο ΗΓΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 127/2015 Ανανέωση και τροποποίηση της υπ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ- 01149 άδειας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ B Ταχ. /νση: Μεσογείων 119 Ταχ. Κώδικας: 10192 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210-6969450 FAX: 210-6969416 Πληροφορίες: Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 555/VIΙ/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 555/VIΙ/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 555/VIΙ/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 25 η Σεπτεμβρίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 17.7.2008) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 17.7.2008) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 2 «Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή στις Οργανωμένες Αγορές του Χ.Α και στην ΕΝ.Α.» όπως τροποποιήθηκε με την 12/24-06-2010 απόφαση του ΔΣ του ΧΑ, την 15/6-9-2010

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Eurobank Asset Management Α.Ε..Α.Κ. (εφεξής: Εταιρεία ) έχει θεσπίσει και εφαρµόζει την παρούσα πολιτική που της επιτρέπει να εξυπηρετεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συµφέροντα των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 343/2014 Θέση σε εφεδρεία εκτάκτων αναγκών των πετρελαϊκών μονάδων της ΔΕΗ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Επιμερισμός ειδικού τέλους στους οικιακούς καταναλωτές σε περιοχές όπου λειτουργούν σταθμοί ΑΠΕ

Επιμερισμός ειδικού τέλους στους οικιακούς καταναλωτές σε περιοχές όπου λειτουργούν σταθμοί ΑΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΕ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 551/VIΙ/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 551/VIΙ/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 551/VIΙ/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 25 η Σεπτεµβρίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα «Ενεργειακά δίκτυα στην Ευρώπη η υλοποίηση ενός οράματος» The Economist «Η Θάλασσα της Ευρώπης: Σκιαγραφώντας τον χάρτη της οικονομικής ανάπτυξης» Θεσσαλονίκη, 17 Φεβρουαρίου 2014 Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Κρατική ενίσχυση SA.35977 (2012/N) - Ελλάδα. Αναβάθμιση του τερματικού σταθμού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) στη Ρεβυθούσα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Κρατική ενίσχυση SA.35977 (2012/N) - Ελλάδα. Αναβάθμιση του τερματικού σταθμού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) στη Ρεβυθούσα ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.10.2013 C(2013) 6700 final ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ Το παρόν έγγραφο αποτελεί εσωτερικό έγγραφο της Επιτροπής που διατίθεται μόνο για ενημέρωση. Θέμα: Κρατική ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

Η ομάδα συνεδρίασε επτά (7) φορές και από το έργο της προέκυψαν τα ακόλουθα:

Η ομάδα συνεδρίασε επτά (7) φορές και από το έργο της προέκυψαν τα ακόλουθα: 25/4/2014 Πόρισμα Α φάσης της Ομάδας Εργασίας που συγκροτήθηκε με την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αρ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/3490/οικ.23982/30.12.2013 για τη διερεύνηση των

Διαβάστε περισσότερα

Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net metering

Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net metering Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής απόφασης για την εφαρμογή του net metering Αύγουστος 2014 Ακαδημίας 39, 106 72 Αθήνα, τηλ. 210 9577470 info@helapco.gr, www.helapco.gr Τι προβλέπει το σχέδιο υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Ν2773/99. Αρθρο 35 Αρθρο 36. Γιά το Ελληνικό

Ν2773/99. Αρθρο 35 Αρθρο 36. Γιά το Ελληνικό Κάτοχος αδείας παραγωγής Κάτοχος αδείας προµήθειας Επιλέγων πελάτης ιαµετακόµιση ΓΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. Με συµβατική µονάδα παραγωγής Γιά το Ελληνικό Σύστηµα >>>>>> 1 Γιά εξαγωγή προς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4, 4.2 Προσθήκη νέας υποπαραγράφου ως εξής: «4.2.7 Μεθοδολογία Επιμερισμού του Έκτακτου Κόστους Κάλυψης στους

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση ανθρακικού αποτυπώματος

Ανάλυση ανθρακικού αποτυπώματος Ανάλυση ανθρακικού αποτυπώματος 2013 Περιεχόμενα Μήνυμα Διοίκησης 3 Μήνυμα Ασφάλειας Υγείας Ποιότητας και Περιβάλλοντος 4 Εταιρικό Προφίλ 5 Σκοποί 10 Ποιότητα, Ασφάλεια - Υγεία και Περιβάλλον 11 Περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1356/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1356/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1356/2010 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ. 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ

1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ. 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ 1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ 2 Ο ΑΔΜΗΕ είναι θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ που δημιουργήθηκε μετά τη συγχώνευση

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 1253/2010 Αξιοποίηση των περιθωρίων ισχύος για φωτοβολταϊκούς σταθμούς στα Διασυνδεδεμένα

Διαβάστε περισσότερα

Κατά την τακτική συνεδρίαση της, στην έδρα της, την 19η Σεπτεμβρίου 2012 και Λαμβάνοντας υπόψη:

Κατά την τακτική συνεδρίαση της, στην έδρα της, την 19η Σεπτεμβρίου 2012 και Λαμβάνοντας υπόψη: Ρ.Α.Ε. αριθμ. αποφ. 785//19.9. Υπολογισμός του μέσου μεταβλητού κόστους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από συμβατικές μονάδες στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 143 του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις και Πρωτοβουλίες της ΔΕΠΑ στις προκλήσεις της Οικονομικής Κρίσης Χάρης Σαχίνης Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος ΔΕΠΑ

Δράσεις και Πρωτοβουλίες της ΔΕΠΑ στις προκλήσεις της Οικονομικής Κρίσης Χάρης Σαχίνης Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος ΔΕΠΑ Δράσεις και Πρωτοβουλίες της ΔΕΠΑ στις προκλήσεις της Οικονομικής Κρίσης Χάρης Σαχίνης Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος ΔΕΠΑ 17 ο Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας «Ενέργεια και Ανάπτυξη 2012» Η αγορά Φυσικού Αερίου

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις ΕΕΤΤ αναφορικά µε τις απαντήσεις παρόχων στο πλαίσιο της δηµόσιας διαβούλευσης αναφορικά µε

Θέσεις ΕΕΤΤ αναφορικά µε τις απαντήσεις παρόχων στο πλαίσιο της δηµόσιας διαβούλευσης αναφορικά µε Θέσεις ΕΕΤΤ αναφορικά µε τις απαντήσεις παρόχων στο πλαίσιο της δηµόσιας διαβούλευσης αναφορικά µε τη «ηµοπρασία για την επιλογή παρόχου/ παρόχων καθολικής υπηρεσίας - Τεύχος Προκήρυξης» Σχόλια στη δηµόσια

Διαβάστε περισσότερα