ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ"

Transcript

1 ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 312/214 ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Έκδοση προς δημόσια διαβούλευση Εισαγωγή Τον Απρίλιο του 214 τέθηκε σε ισχύ ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 312/214 της Επιτροπής της 26ης Μαρτίου 214 για την θέσπιση κώδικα δικτύου όσον αφορά στην εξισορρόπηση του φυσικού αερίου στα δίκτυα μεταφοράς (εφεξής «Κανονισμός») με έναρξη εφαρμογής του την 1 η Οκτωβρίου 215. Σε αυτόν περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, κανόνες και μέτρα που αφορούν στην λειτουργική εξισορρόπηση του Συστήματος Μεταφοράς, στις ημερήσιες δηλώσεις των Χρηστών Μεταφοράς, στα ημερήσια τέλη διαταραχής ισορροπίας και στην παροχή πληροφοριών από και προς τον Διαχειριστή. Παρόλο που ο Κανονισμός αποτελεί τη βάση των επιχειρησιακών κανόνων για την εξισορρόπηση, αρκετές διατάξεις του αφορούν και στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 984/213 σχετικά με μηχανισμούς κατανομής δυναμικότητας στα Σημεία Διασύνδεση καθώς και στον υπό διαμόρφωση Κανονισμό για την Διαλειτουργικότητα στα Σημεία Διασύνδεσης. Αντικειμενικός σκοπός του Κανονισμού αποτελεί η θέσπιση κανόνων και μέτρων που συμβάλουν στην προώθηση μιας ανταγωνιστικής και αποτελεσματικής βραχυπρόθεσμης αγοράς φυσικού αερίου. Ο Κανονισμός κατά το στάδιο της πλήρους εφαρμογής του, καθορίζει τις βασικές αρχές για τη δημιουργία και την ανάπτυξη ενός σχήματος εξισορρόπησης φορτίου του Συστήματος Μεταφοράς, βασιζόμενου στην αγορά φυσικού αερίου (ΦΑ). Οι Χρήστες Μεταφοράς συμμετέχουν ενεργά στην καθημερινή εξισορρόπηση του χαρτοφυλακίου τους μέσω της αγοράς 1/ 26

2 και πώλησης βραχυπρόθεσμων τυποποιημένων προϊόντων σε οριακές τιμές που καθορίζονται από τις συναλλαγές προϊόντων τίτλων που πραγματοποιούνται στο Εικονικό Σημείο Εμπορίας. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή του, είναι η ύπαρξη επαρκούς ρευστότητας της βραχυπρόθεσμης χονδρεμπορικής αγοράς φυσικού αερίου. Σύμφωνα με το Άρθρο 45 του Κανονισμού, ελλείψει επαρκούς ρευστότητας της βραχυπρόθεσμης χονδρεμπορικής αγοράς φυσικού αερίου, οι διαχειριστές των συστημάτων μεταφοράς λαμβάνουν κατάλληλα προσωρινά μέτρα, τα οποία αναφέρονται στα άρθρα 47 έως 5. Επειδή ο Κανονισμός, σύμφωνα με τα Άρθρα 45 και 46, προβλέπει τη δυνατότητα ο Διαχειριστής να θέσει σε εφαρμογή προσωρινά μέτρα, για το σκοπό αυτό ο ΔΕΣΦΑ θέτει σε διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη την παρούσα Έκθεση επί της εφαρμογής των προσωρινών μέτρων, ώστε κατόπιν να υποβληθεί προς έγκριση στη ΡΑΕ. Η προτεινόμενη Έκθεση περιλαμβάνει, την περιγραφή και επισκόπηση της κατάστασης της αγοράς φυσικού αερίου στην Ελλάδα, τα προτεινόμενα προσωρινά μέτρα και τους λόγους εφαρμογής των καθώς και τα κίνητρα και τις ενέργειες που θα αναληφθούν από το ΔΕΣΦΑ στην κατεύθυνση της παύσης εφαρμογής των μέτρων. 2. Επισκόπηση της αγοράς φυσικού αερίου στην Ελλάδα Διά του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) μεταφέρεται φυσικό αέριο σε καταναλωτές εγκατεστημένους στην ηπειρωτική Ελλάδα, από τις ακόλουθες πύλες εισόδου: στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα μέσω του Μετρητικού Σταθμού Συνόρων (ΜΣΣ) Σιδηροκάστρου Σερρών (Σημείο Εισόδου Σιδηρόκαστρο - ανάντι Διαχειριστής η εταιρεία BULGARTRANSGAZ) στα ελληνοτουρκικά σύνορα μέσω του ΜΣΣ Κήπων Έβρου (Σημείο Εισόδου Κήποι - ανάντη Διαχειριστής η εταιρεία BOTAS), διά των οποίων εισρέει αέριο μέσω αγωγών, καθώς και από τον τερματικό σταθμό Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ), ο οποίος βρίσκεται εγκατεστημένος στη νήσο Ρεβυθούσα του κόλπου Μεγάρων, μέσω του Μετρητικού Σταθμού της Αγίας Τριάδος, μετά την επαναεριοποίηση του αποθηκευμένου ΥΦΑ στις δεξαμενές του σταθμού (Σημείο Εισόδου Αγία Τριάδα ). Το ΕΣΦΑ αποτελείται από: τον κεντρικό αγωγό μεταφοράς αερίου και τους κλάδους αυτού, τους Μετρητικούς Σταθμούς Συνόρων Σιδηροκάστρου Σερρών και Κήπων Έβρου, 2/ 26

3 τον Τερματικό Σταθμό ΥΦΑ της Ρεβυθούσας, και τον σταθμό εισαγωγής του αεριοποιημένου ΥΦΑ στο Σύστημα Μεταφοράς στην Αγία Τριάδα τον Σταθμό Συμπίεσης στη Νέα Μεσημβρία Θεσσαλονίκης, τους Μετρητικούς και Ρυθμιστικούς σταθμούς φυσικού αερίου, τους σταθμούς ξεστροπαγίδων και βαλβιδοστασίων του κεντρικού αγωγού και των κλάδων του, τα Κέντρα Ελέγχου και Κατανομής Φορτίου (κύριο και εφεδρικό), τα Κέντρα Λειτουργίας και Συντήρησης Σιδηροκάστρου, Ανατολικής Ελλάδος, Βορείου Ελλάδος, Κεντρικής Ελλάδος και Νοτίου Ελλάδος, και το σύστημα Τηλελέγχου και Τηλεπικοινωνιών. Στην συνέχεια καταγράφονται τα στοιχεία που αποτυπώνουν την εξέλιξη και εικόνα της αγοράς για την περίοδο κατά την οποία, μέσω της θέσης σε ισχύ το έτος 21 του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ, έχουν τεθεί τα θεμέλια για την ουσιαστική απελευθέρωση της αγοράς ΦΑ καθώς και για την ανάπτυξη της δευτερογενούς αγοράς Μεταφορικής Ικανότητας (ΜΙ). Για την περίοδο μοναδικός προμηθευτής του ΕΣΦΑ και κατά συνέπεια των καταναλωτών υπήρξε η εταιρία ΔΕΠΑ ΑΕ. Δίνεται έμφαση στην καταγραφή του πλήθους των Χρηστών που ενεργοποιούνται στην αγορά ΦΑ, στην αποτύπωση των χαρακτηριστικών στοιχείων των υφιστάμενων πηγών τροφοδοσίας του Συστήματος Μεταφοράς και κατ επέκταση στην εκτίμηση, με βάση τα σημερινά χαρακτηριστικά της αγοράς, των περιθωρίων ύπαρξης ευελιξίας μιας βραχυπρόθεσμης χονδρεμπορικής αγοράς ΦΑ. Στον Πίνακα 1 που ακολουθεί, παρουσιάζονται στοιχεία σχετικά με τον συνολικό αριθμό Χρηστών που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο της ΡΑΕ και τον αριθμό ενεργών Χρηστών της περιόδου Χρήστες ΕΣΦΑ Ενεργοί Χρήστες Μεταφοράς Ενεργοί Χρήστες ΥΦΑ Στη συνέχεια, παρουσιάζονται στοιχεία σχετικά με τις δεσμεύσεις ΜΙ Παράδοσης στα Σημεία Εισόδου του Συστήματος Μεταφοράς και τις εκφορτώσεις πλοίων ΥΦΑ, ανά Χρήστη για την περίοδο / 26

4 Στα ακόλουθα διαγράμματα παρουσιάζεται το ποσοστό της δέσμευσης ΜΙ Παράδοσης ανά Χρήστη Μεταφοράς στο Σημείο Εισόδου Σιδηρόκαστρο. Σιδηρόκαστρο Χρήστης 2 1% 99% Σιδηρόκαστρο 211 Χρήστης 2 1% 99% 4/ 26

5 Σιδηρόκαστρο % Σιδηρόκαστρο % 5/ 26

6 Σιδηρόκαστρο % Στα ακόλουθα διαγράμματα παρουσιάζεται το ποσοστό της δέσμευσης ανά Χρήστη Μεταφοράς στο Σημείο Εισόδου Κήποι Κήποι Χρήστης 2 1% 99% 6/ 26

7 Κήποι- 211 Χρήστης 2 4% 96% Κήποι % 7/ 26

8 Κήποι % Κήποι % 8/ 26

9 Στα ακόλουθα διαγράμματα παρουσιάζεται το ποσοστό της δέσμευσης ΜΙ Παράδοσης στην Αγία Τριάδα ανά Χρήστη Μεταφοράς. Αγία Τριάδα Χρήστης 3 29% Χρήστης 2 46% Χρήστης 2 25% Αγία Τριάδα- 211 Χρήστης 2 3% Χρήστης 3 27% Χρήστης 4 17% 45% Χρήστης 5 8% 9/ 26

10 Αγία Τριάδα- 212 Χρήστης 3 3% Χρήστης 2 43% 54% Αγία Τριάδα Χρήστης 2 31% 69% 1/ 26

11 Αγία Τριάδα Χρήστης 2 18% 82% Στον Πίνακα που ακολουθεί, παρουσιάζονται τα δεδομένα των εκφορτώσεων (m 3 ΥΦΑ) για την περίοδο των ετών Εκφορτώσεις (m 3 ΥΦΑ) 21 (από ) (έως ) Χρήστης Χρήστης Χρήστης Χρήστης / 26

12 Η ετήσια χρήση των υφιστάμενων Σημείων Εισόδου του ΕΣΦΑ, για τα έτη , απεικονίζεται στην συνέχεια: 12. Σιδηρόκαστρο /5/21 1/6/21 1/7/21 1/8/21 1/9/21 1/1/21 1/11/21 1/12/21 Χρησιμοποιηθείσα ΜΙ Παράδοσης [MWh/Ημέρα] Αγία Τριάδα /5/21 1/6/21 1/7/21 1/8/21 1/9/21 1/1/21 1/11/21 1/12/21 Χρησιμοποιηθείσα ΜΙ Παράδοσης [MWh/Ημέρα] 12/ 26

13 Κήποι Χρησιμοποιηθείσα ΜΙ Παράδοσης [MWh/Ημέρα] Σιδηρόκαστρο -211 Χρησιμοποιηθείσα ΜΙ Παράδοσης [MWh/Ημέρα] 13/ 26

14 Κήποι Χρησιμοποιηθείσα ΜΙ Παράδοσης [MWh/Ημέρα] Αγία Τριάδα- 211 Χρησιμοποιηθείσα ΜΙ Παράδοσης [MWh/Ημέρα] 14/ 26

15 Σιδηρόκαστρο- 212 Χρησιμοποιηθείσα Δυναμικότητα [MWh/Ημέρα] Κήποι Χρησιμοποιηθείσα ΜΙ Παράδοσης [MWh/Ημέρα] 15/ 26

16 Αγία Τριάδα -212 Χρησιμοποιηθείσα ΜΙ Παράδοσης [MWh/Ημέρα] Σιδηρόκαστρο -213 Χρησιμοποιηθείσα ΜΙ Παράδοσης [MWh/Ημέρα] 16/ 26

17 Κήποι Χρησιμοποιηθείσα Δυναμικότητα [MWh/Ημέρα] Αγία Τριάδα Χρησιμοποιηθείσα ΜΙ Παράδοσης [MWh/Ημέρα] 17/ 26

18 Σιδηρόκαστρο Χρησιμοποιηθείσα ΜΙ Παράδοσης [MWh/Ημέρα] Κήποι Χρησιμοποιηθείσα ΜΙ Παράδοσης [MWh/Ημέρα] 18/ 26

19 Αγία Τριάδα Χρησιμοποιηθείσα ΜΙ Παράδοσης [MWh/Ημέρα] Στα ανωτέρω σχήματα αποτυπώνεται η έλλειψη συμβατικής συμφόρησης στα Σημεία Εισόδου του Συστήματος Μεταφοράς. Στο παρακάτω διάγραμμα, παρουσιάζονται τα ιστορικά στοιχεία δέσμευσης Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης στην πρωτογενή και δευτερογενή αγορά για τα Σημεία Εισόδου Σιδηρόκαστρο και Κήποι, διά των οποίων εισρέει αέριο μέσω αγωγών στο Σύστημα Μεταφοράς Δεσμευμένη Μεταφορική Ικανότητα στα Σημεία Εισόδου 1/5/21 1/5/211 1/5/212 1/5/213 1/5/214 Σιδηρόκαστρο Κήποι 19/ 26

20 Σημειώνεται ότι στη δευτερογενή αγορά δεν έχει δεσμευθεί Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης. Από τα ανωτέρω, διαπιστώνεται η απουσία ενεργοποίησης τρίτων Χρηστών, πλην του βασικού Χρήστη, στα δύο Σημεία Εισόδου εισροής αέριου μέσω αγωγών, στα οποία όπως και στο Σημείο Εισόδου Αγία Τριάδα δεν υφίσταται συμβατική συμφόρηση ως προς την δέσμευση ΜΙ Παράδοσης. Η ανάλυση των ανωτέρω στοιχείων, τέλος, καταγράφει την πολύ υψηλή συγκέντρωση δεσμευμένης ΜΙ Παράδοσης σε ένα βασικό Χρήστη. Επιπροσθέτως, σημειώνεται ότι οι Χρήστες που ενεργοποιήθηκαν στα ανωτέρω Σημεία Εισόδου κατά τα αναφερόμενα χρονικά διαστήματα, έχουν καταχωρηθεί στο Μητρώο Χρηστών της ΡΑΕ είτε ως Προμηθευτές είτε ως Επιλέγοντες πελάτες και όχι ως τρίτες εταιρείες. Συνέπεια των ανωτέρω είναι ότι η χρήση του ΕΣΦΑ προσδιορίζει εν πολλοίς - την κατάσταση προμήθειας της Ελληνικής αγοράς με ΦΑ. 3. Υφιστάμενο σχήμα εξισορρόπησης Φορτίου Η διαδικασία εξισορρόπησης Φορτίου του Συστήματος Μεταφοράς περιγράφεται στο Κεφάλαιο 8 του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ (εφεξής Κώδικας). Ο Διαχειριστής παρέχει υπηρεσίες εξισορρόπησης, προβαίνοντας σε λειτουργική εξισορρόπηση του Συστήματος Μεταφοράς μέσω των Πράξεων Εξισορρόπησης, εφόσον δεν διασφαλίζεται η ισορροπία μεταξύ παραδόσεων και παραλαβών Φυσικού Αερίου στο Σύστημα Μεταφοράς από τους Χρήστες Μεταφοράς. Από το ισοζύγιο του συνόλου των παραδόσεων/παραλαβών, ο Διαχειριστής εκτιμά την τυχόν φαινόμενη Ποσότητα Φυσικού Αερίου και κατανέμει αυτή στους Χρήστες Μεταφοράς. Με βάση τις κατανεμηθείσες ημερήσιες Ποσότητες παράδοσης/παραλαβής Φυσικού Αερίου στα Σημεία Εισόδου/Εξόδου του Συστήματος Μεταφοράς, και την κατανεμηθείσα φαινόμενη Ποσότητα Φυσικού Αερίου σε κάθε Χρήστη Μεταφοράς, ο Διαχειριστής υπολογίζει την διαφορά μεταξύ παραδόσεων και παραλαβών του Χρήστη και τον ενημερώνει σχετικά. Τα παραπάνω είναι συμβατά με τα αναφερόμενα στο άρθρο 21 του Κανονισμού. Η προμήθεια της ετήσιας ποσότητας Φυσικού Αερίου, η οποία εγχύεται από τον Διαχειριστή στο Σύστημα Μεταφοράς για την λειτουργική εξισορρόπησή του (Αέριο Εξισορρόπησης), πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού, είναι δε συμβατή με τα αναφερόμενα στο άρθρο 8 του Κανονισμού. Σε όλες τις προκηρυχθείσες διαγωνιστικές διαδικασίες προμήθειας Αερίου Εξισορρόπησης (έτη ) συμμετείχε μόνο ο βασικός Χρήστης, γεγονός στο οποίο αποτυπώνεται η έλλειψη ρευστότητας της χονδρεμπορικής αγοράς Φυσικού Αερίου. Η εκκαθάριση της διαφοράς μεταξύ των ημερήσιων παραδόσεων και παραλαβών του Χρήστη Μεταφοράς (Ημερήσια Έλλειψη Εξισορρόπησης Φορτίου ΗΕΕΦ) πραγματοποιείται με βάση το 2/ 26

21 Όριο Ανοχής (ΟΑ), το οποίο είναι κοινό για όλους τους Χρήστες Μεταφοράς και έχει τιμή ίση με (+/-)1%, για την περίπτωση θετικής και αρνητικής διαφοράς αντίστοιχα. Εφόσον η ΗΕΕΦ βρίσκεται εντός του διαστήματος το οποίο ορίζεται από το Όριο Ανοχής εφαρμοζόμενο στο μέγιστο μεταξύ του αθροίσματος της Δεσμευμένης Μεταφορικής Ικανότητας (ΔΜΙ) Παράδοσης και Παραλαβής του Χρήστη, ο Χρήστης πιστώνεται/χρεώνεται με ποσό που προκύπτει από το γινόμενο της Ημερήσιας Τιμής του Αερίου Εξισορρόπησης (ΗΤΑΕ) επί την ΗΕΕΦ αυτού. Σε αντίθετη περίπτωση πιστώνεται/χρεώνεται επί πλέον με ποσό ανάλογο της υπέρβασης του ανωτέρω διαστήματος. Ο υπολογισμός της ΗΤΑΕ σχετίζεται με την τιμή προμήθειας της ποσότητας του Αερίου Εξισορρόπησης από τον Διαχειριστή, με βάση τους όρους του διεθνούς διαγωνισμού, κατά τα προεκτεθέντα. Η μεθοδολογία υπολογισμού της ΗΤΑΕ, όπως και η αντίστοιχη για την κατανομή του Αερίου Εξισορρόπησης στους Χρήστες Μεταφοράς, υπόκεινται στην έγκριση της ΡΑΕ. Τα παραπάνω είναι συμβατά με τα αναφερόμενα στα άρθρα 46 και 5 του Κανονισμού. Ο Διαχειριστής τηρεί χωριστό λογιστικό λογαριασμό (Λογαριασμός Εκκαθάρισης Εξισορρόπησης) στο οποίο χρεώνονται/πιστώνονται τα ποσά που σχετίζονται με τις πράξεις εξισορρόπησης του Διαχειριστή. Ο Λογαριασμός Εκκαθάρισης Εξισορρόπησης πρέπει να είναι ισοσκελισμένος στο τέλος κάθε έτους. Τα παραπάνω είναι συμβατά με το άρθρο 29 του Κανονισμού. Οι πράξεις εξισορρόπησης του Διαχειριστή ανακοινώνονται στους Χρήστες Μεταφοράς, ενώ στην ιστοσελίδα του δημοσιεύονται τα στοιχεία τα οριζόμενα στις οικείες διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) 715/29, σε συνέπεια με τα άρθρα 32 και 33 του Κανονισμού. Συγκεκριμένα, δημοσιεύονται σε ημερήσια βάση ιστορικά στοιχεία ποιότητας (Ανωτέρα Θερμογόνος Δύναμη) και ποσότητας (σε ωριαία και ημερήσια βάση) του παραδιδόμενου στο και παραλαμβανόμενου από το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ), συγκεντρωτικά στοιχεία των ημερησίων δηλώσεων παράδοσης και παραλαβής φυσικού αερίου των Χρηστών Μεταφοράς, εκτιμήσεις του Διαχειριστή σχετικά με τη αποθηκευμένη στο ΕΣΜΦΑ ποσότητα φυσικού αερίου καθώς και για την ωριαία διακύμανση αυτής κατά τη διάρκεια της Ημέρας και στοιχεία σχετικά με τη διαθέσιμη Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης και Παραλαβής στα Σημεία Εισόδου και Εξόδου του ΕΣΜΦΑ αντιστοίχως. Τέλος, δεν επιβάλλονται ενδοημερήσιες υποχρεώσεις και δεν παρέχεται παροχή υπηρεσίας ευελιξίας με αποθήκευση αερίου στον αγωγό. 21/ 26

22 4. Ανάλυση της βραχυπρόθεσμης χονδρεμπορικής αγοράς αερίου Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα ιστορικά δεδομένα της αγοράς, με σκοπό την εκτίμηση του βαθμού ανάπτυξης και της ρευστότητας της βραχυπρόθεσμης χονδρεμπορικής αγοράς. Δίνεται έμφαση στις, εντός των ορίων του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου, δυνατότητες και στους τρόπους πραγματοποίησης των συναλλαγών μεταξύ των φορέων της αγοράς καθώς και στα σχετικά στοιχεία που αντικατοπτρίζουν τον βαθμό ενεργοποίησης τέτοιων συναλλαγών σε βραχυπρόθεσμη βάση. Αναφορικά με το σχετικό θεσμικό πλαίσιο (Κώδικας), τα προβλεπόμενα για τις δυνατότητες εμπορίας και συναλλαγών μεταξύ των φορέων της αγοράς ΦΑ είναι τα εξής: Η Εμπορία/συναλλαγή γίνεται μέσω διμερών συμφωνιών και αφορά σε: Μεταπώληση Φυσικού Αερίου μεταξύ Επιλεγόντων Πελατών (άρθρο 19 του Κώδικα) Συναλλαγές Ποσοτήτων ΥΦΑ (κεφάλαιο 11 του Κώδικα) Μεταβίβαση κυριότητας στο Εικονικό Σημείο Δηλώσεων (ΕΣΔ) διά των Ημερήσιων Δηλώσεων των Χρηστών,), κατά το Κεφάλαιο 4 του Κώδικα, στο πλαίσιο διμερών, μεταξύ τους, συμφωνιών Οι σχετικές συναλλαγές είναι επώνυμες και οι συναλλασσόμενοι αναλαμβάνουν πλήρως την διευθέτηση του κινδύνου της εκκαθάρισής τους. Στους Πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται η εξέλιξη των ανωτέρω συναλλαγών καθώς και των διακινηθεισών ποσοτήτων για τα έτη Έτος Αριθμός Συναλλαγών/ Έτος Χρήστες ΥΦΑ Ποσότητα ΥΦΑ [ΜWh] 21, , , , , 22/ 26

23 Έτος Χρήστης Παραδοθείσες ποσότητες στο ΕΣΔ [ΜWh] Παραληφθείσες ποσότητες στο ΕΣΔ [ΜWh] Εικονικές παραδόσεις ποσοτήτων [ΜWh] Εικονικές παραλαβές ποσοτήτων [ΜWh] Φυσικές παραδόσεις ποσοτήτων [ΜWh] Φυσικές παραλαβές ποσοτήτων [ΜWh] , , , , , , , , ,23 252, , , , , ,2 2.62, ,25 382, , , , , , , , , , , , 6.348,92 5 8, , , ,98 Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η εξέλιξη των διμερών συναλλαγών, για τα έτη , ως ποσοστό της ετήσιας συνολικής ποσότητας παραλαβής των αντιστοίχων ετών. Διμερείς Συναλλαγές Ποσοτήτων ΦΑ (ως ποσοστό του συνόλου της ετήσια ποσότητας παραλαβής ΦΑ) Μεταπώληση %,4% 4% 1% % Συναλλαγές μέσω ΕΣΔ % % % % 3% Συναλλαγές ΥΦΑ %,1% 6%,14% 4% 23/ 26

24 Ειδικότερα, η μέχρι σήμερα προμήθεια αερίου από καταναλωτές πραγματοποιείται: είτε κατόπιν διμερών διαπραγματεύσεων μεταξύ προμηθευτών και καταναλωτών μέσω συμβάσεων προμήθειας είτε μέσω ανοιχτής διαδικασίας δημόσιας προσφοράς για την εκχώρηση ποσοτήτων του βασικού Χρήστη με αντίστοιχη διαδικασία εκχώρησης μη χρησιμοποιούμενης Δεσμευμένης Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης στα Σημεία Εισόδου του ΕΣΦΑ. Από τα ανωτέρω συνάγονται τα εξής συμπεράσματα: α) Δεν υφίσταται ανεπτυγμένη βραχυπρόθεσμη χονδρεμπορική αγορά αερίου β) Δεν υπάρχουν σημαντικές διμερείς συναλλαγές αερίου, ούτε αξιόλογη δραστηριοποίηση περισσοτέρων του ενός Χρηστών στα Σημεία Εισόδου του Συστήματος Μεταφοράς, ιδίως στο Σιδηρόκαστρο και Κήπους διά των οποίων εγχύεται αέριο μέσω αγωγών, παρά το γεγονός ότι αφενός είναι δυνατή η βραχυχρόνια δέσμευση Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης και αφετέρου ο Κώδικας περιέχει όλες τις σχετικές διατάξεις για αποφυγή συμβατικής συμφόρησης. γ) Ως απόρροια των ανωτέρω, δεν υφίσταται μηχανισμός προσδιορισμού της τιμής αερίου στη βάση προσφοράς και ζήτησης σε βραχυχρόνια βάση ώστε να προσδιορίζεται η οριακή τιμή αερίου δ) Τόσο από τα στοιχεία διμερών συναλλαγών όσο και από τα μερίδια αγοράς διαπιστώνεται εξαιρετικά περιορισμένη ρευστότητα. Στην κατεύθυνση αυτή συνηγορεί και η έλλειψη συμμετοχής στους διεθνείς διαγωνισμού που οργανώνει ετησίως ο ΔΕΣΦΑ για την αγορά αερίου εξισορρόπησης, πέραν του βασικού Χρήστη ε) Περιορισμένη χρήση του τερματικού Σταθμού ΥΦΑ της Ρεβυθούσας, της πλέον ευέλικτης πύλης τροφοδοσίας του Συστήματος Μεταφοράς, ιδίως τα τελευταία τρία χρόνια. Σύμφωνα με τον πίνακα όπου παρουσιάζονται τα δεδομένα των εκφορτώσεων των ετών , για το χρονικό διάστημα ενεργοποιούνται μόνο δύο Χρήστες ΥΦΑ. Σημειώνεται επίσης, η έλλειψη ρευστότητας της χονδρεμπορικής αγοράς στις γειτονικές χώρες με τις οποίες είναι διασυνδεδεμένο το ΕΣΜΦΑ. 24/ 26

25 5. Προτεινόμενα προσωρινά μέτρα / Ενέργειες για την άρση αυτών Με βάση την ανωτέρω ανάλυση των δεδομένων της ελληνικής αγοράς ΦΑ, τα οποία αποτυπώνουν την σημερινή απουσία ρευστότητας της χονδρεμπορικής αγοράς και, με εκτιμώμενη δυνατότητα ύπαρξης επαρκούς ρευστότητας από το έτος 22, ο Διαχειριστής προτείνει την εφαρμογή των κατωτέρω προσωρινών μέτρων, σύμφωνα με το άρθρο 46 του Κανονισμού: 1. Συνέχιση εφαρμογής του υφιστάμενου σχήματος εξισορρόπησης φορτίου το οποίο είναι συμβατό με τα αναφερόμενα στο άρθρο 21 του Κανονισμού. Ο υφιστάμενος υπολογισμός ΗΤΑΕ, καθώς και τα υφιστάμενα όρια ανοχής θα συνεχίσουν να εφαρμόζονται έως τη θέσπιση και την εύρυθμη λειτουργία του ηλεκτρονικού περιβάλλοντος εξισορρόπησης (έως και το 219, ή ενωρίτερα σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο). 2. Δημιουργία του ηλεκτρονικού περιβάλλοντος εξισορρόπησης (balancing platform), το οποίο θα λειτουργήσει πιλοτικά για ένα εύλογο χρονικό διάστημα (π.χ. 1 έτος) μέσω του οποίου θα πραγματοποιείται η προμήθεια μέρους των ποσοτήτων αερίου εξισορρόπησης. Μετά την πιλοτική εφαρμογή, εξέταση της κατάστασης προκειμένου να προσδιορισθεί αν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για συντομότερη εφαρμογή των διαδικασιών του Κανονισμού Εξισορρόπησης. Εκτιμάται ότι η πιλοτική αυτή εφαρμογή θα μπορούσε να ξεκινήσει εντός του 216 (βλ. και παρ. 4 της επόμενης ενότητας). Έως τότε δεν είναι δυνατή η θέσπιση προϊόντων αερίου, όπως και η αποδέσμευση του πλεονάσματος ευελιξίας (κατά το άρθρο 51 του Κανονισμού). 3. Η παροχή δυνατότητας ενός κύκλου επαναδηλώσεων στους Χρήστες Μεταφοράς, με εκτιμώμενο χρόνο υλοποίησής της το τέλος του Η επανεξέταση του συστήματος μεταπώλησης ποσοτήτων ΦΑ μεταξύ Επιλεγόντων Πελατών, ώστε να αξιοποιούνται πλήρως όλες οι δυνατότητες του υφιστάμενου συστήματος δέσμευσης ΜΙ, σε συνδυασμό με τη λειτουργία Ηλεκτρονικού Συστήματος Συναλλαγών. Η υλοποίησή του εκτιμάται ότι θα γίνει εντός του έτους 216. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των ανωτέρω προσωρινών μέτρων θα επικαιροποιείται στο πλαίσιο της υποβολής της ετήσιας έκθεσης του Διαχειριστή προς την ΡΑΕ, σύμφωνα με το άρθρο 46 του Κανονισμού. 25/ 26

26 6. Ενέργειες οι οποίες συνεισφέρουν στην αύξηση της ρευστότητας της βραχυπρόθεσμης αγοράς φυσικού αερίου Εκτιμάται ότι το επίπεδο ρευστότητας της βραχυπρόθεσμης αγοράς φυσικού αερίου θα αυξηθεί στο μέλλον για τους εξής λόγους: 1. Με την υλοποίηση του αγωγού ΤΑΡ (η έναρξη λειτουργίας του εκτιμάται το έτος 22) θα μπορούν να διοχετευθούν στην Ελλάδα πρόσθετες ποσότητες αερίου από νέα πηγή προμήθειας (το Αζερμπαϊτζάν), ενώ με ανάστροφη ροή εντός του αγωγού ΤΑΡ θα μπορεί να διοχετεύεται στην Ελλάδα και αέριο από την Ιταλία (ή και τις λοιπές αγορές της Ευρώπης που συνδέονται με την Ιταλία). 2. Με την υλοποίηση της 2 ης αναβάθμισης του τερματικού σταθμού ΥΦΑ της Ρεβυθούσας, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τέλος του έτους 216. Με την αύξηση του διατιθέμενου στους Χρήστες αποθηκευτικού χώρου, αναμένεται να μειωθούν οι υφιστάμενοι περιορισμοί σχετικά με την προσωρινή αποθήκευση ΥΦΑ. Η επίδραση αυτού του έργου στην ρευστότητα της χονδρεμπορικής αγοράς, θα αξιολογηθεί κατά την πιλοτική εφαρμογή του ηλεκτρονικού περιβάλλοντος εξισορρόπησης, κατά την παράγραφο 2 της ενότητας 5 του παρόντος. 3. Με την υλοποίηση της υπόγειας αποθήκης της Νότιας Καβάλας (η έναρξη λειτουργίας εκτιμάται επίσης το έτος 22) σε συνδυασμό με τον, υπό αναβάθμιση, τερματικό σταθμό ΥΦΑ της Ρεβυθούσας, θα είναι δυνατή η δραστηριοποίηση νέων εισαγωγέων ΥΦΑ, δεδομένου ότι θα δίνεται η δυνατότητα αποθήκευσης του ΥΦΑ στην υπόγεια αποθήκη, όταν δεν θα μπορεί να καταναλωθεί εντός του διαστήματος προσωρινής αποθήκευσης που επιβάλει η ομαλή λειτουργία του τερματικού σταθμού ΥΦΑ της Ρεβυθούσας. 4. Η διαδικασία για τη δημιουργία και τη λειτουργία Εικονικού Σημείου Εμπορίας φυσικού αερίου έχει ήδη ξεκινήσει από τον ΔΕΣΦΑ. Το πρώτο βήμα θα είναι η δημιουργία του ηλεκτρονικού περιβάλλοντος εξισορρόπησης. Εκτιμάται ότι πλήρης λειτουργία χονδρεμπορικής αγοράς αερίου μπορεί να υπάρξει μετά την αποκατάσταση επαρκούς ρευστότητας, ήτοι από το έτος / 26

Κώδικας Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 -

Κώδικας Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 - Κώδικας Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...2 ΟΡΙΣΜΟΙ...5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Παροχή Υπηρεσιών Μεταφοράς Φυσικού Αερίου...29 1.1 Αντικείμενο...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΦΑ 2014 2023

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΦΑ 2014 2023 a ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΦΑ 2014 2023 ΑΘΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Πίνακας Περιεχομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΕΣΦΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΦΑ 2013 2022

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΦΑ 2013 2022 ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΦΑ 2013 2022 ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 Πίνακας Περιεχομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΕΣΦΑ ΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3428/2005 περί Απελευθέρωσης της Αγοράς Φυσικού Αερίου ΑΘΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 2 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ του Κωνσταντίνου Ε. Μαρούλη Γενικού Δντή Μεταφοράς. Διοικητικών και Οικονομικών του Διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε Οκτώβριος

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόµου. Απελευθέρωση Αγοράς Φυσικού Αερίου

Σχέδιο Νόµου. Απελευθέρωση Αγοράς Φυσικού Αερίου Σχέδιο Νόµου Απελευθέρωση Αγοράς Φυσικού Αερίου Απρίλιος 2005 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α...4 Γενικές ιατάξεις...4 Άρθρο 1: Πεδίο εφαρµογής...4 Άρθρο 2: Ορισµοί...4 Άρθρο 3: Γενικές αρχές - Αρµοδιότητες ΡΑΕ...7 Άρθρο 4:

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Παπαρσένος Διευθύνων Σύμβουλος ΔΕΣΦΑ

Γιώργος Παπαρσένος Διευθύνων Σύμβουλος ΔΕΣΦΑ Στρατηγική και πολιτική του ΔΕΣΦΑ για την ασφάλεια εφοδιασμού και την λειτουργία της αγοράς φυσικού αερίου Συνέδριο: Η κρίση ως ευκαιρία: Επενδύσεις στην Ελλάδα σήμερα ΚΕΠΠ / Capital Link Απρίλιος 2011

Διαβάστε περισσότερα

1 Γενική περιγραφή του Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου 3 2 Έκθεση για τη λειτουργία του ΕΣΦΑ 5

1 Γενική περιγραφή του Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου 3 2 Έκθεση για τη λειτουργία του ΕΣΦΑ 5 Έκθεση για τη Λειτουργία του ΕΣΦΑ για το Έτος 2011 (Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2.ζ του Άρθρου 68 του Ν. 4001/2011 για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισµού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44749 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3131 9 Δεκεμβρίου 2013 Αριθμ. απόφ. 526/2013 Τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ε.Σ.Φ.Α. 2014-2023. Αθήνα, Φεβρουάριος 2014. Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2014-2023 Σελ 1 από 36

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ε.Σ.Φ.Α. 2014-2023. Αθήνα, Φεβρουάριος 2014. Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2014-2023 Σελ 1 από 36 Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ε.Σ.Φ.Α. 2014-2023 Αθήνα, Φεβρουάριος 2014 Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2014-2023 Σελ 1 από 36 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1. ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ε.Σ.Φ.Α. 2015-2024. Αθήνα, 8 Απριλίου 2015. Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2015-2024 Σελ 1 από 33

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ε.Σ.Φ.Α. 2015-2024. Αθήνα, 8 Απριλίου 2015. Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2015-2024 Σελ 1 από 33 Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ε.Σ.Φ.Α. 2015-2024 Αθήνα, 8 Απριλίου 2015 Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2015-2024 Σελ 1 από 33 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1. ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ε.Σ.Φ.Α.

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ε.Σ.Φ.Α. Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ε.Σ.Φ.Α. 2013 2022 Αθήνα, Φεβρουάριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΦΑ 2013 2022... 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.1. ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ε.Σ.Φ.Α. 2013-2022

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ε.Σ.Φ.Α. 2013-2022 Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ε.Σ.Φ.Α. 2013-2022 Αθήνα, Οκτώβριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1. ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΦΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΦΑ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2010-2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΦΑ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2010-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΦΑ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2010-2014 ΑΘΗΝΑ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ... 4 1.1. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΕΣΦΑ... 5 1.1.1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΘΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αγωγός Επικοινωνίας. Τριμηνιαία Ενημερωτική Έκδοση

Αγωγός Επικοινωνίας. Τριμηνιαία Ενημερωτική Έκδοση Αγωγός Επικοινωνίας Τριμηνιαία Ενημερωτική Έκδοση Τεύχος 13ο Με μια ματιά... Ε ξ ώ φ υ λ λ ο : Σ τ ι γ μ ι ό τ υ π ο α π ό τ ο ν Τ ε ρ μ α τ ι κ ό Σ τ α θ μ ό Υ γ ρ ο π ο ι η μ έ ν ο υ Φ υ σ ι κ ο ύ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 555/VIΙ/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 555/VIΙ/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 555/VIΙ/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 25 η Σεπτεμβρίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΠΡΟΣ την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1.1.2007-31.12.2007

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1.1.2007-31.12.2007 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1.1.2007-31.12.2007 Κύριοι Μέτοχοι, Έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε προς έγκριση την Έκθεση Διαχείρισης του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Δράσης 2012 Δεκέμβριος 2011

Πρόγραμμα Δράσης 2012 Δεκέμβριος 2011 Πρόγραμμα Δράσης 2012 Δεκέμβριος 2011 Πρόγραμμα Δράσης 2012 Σελ. 1 από 95 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ... 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ III ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, την πρόταση της Επιτροπής,

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, την πρόταση της Επιτροπής, Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 211/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 714/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο για τις διασυνοριακές

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.12.2014 L 363/121 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1348/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με την αναφορά δεδομένων για την εφαρμογή του άρθρου 8 παράγραφοι 2 και 6 του κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Συμμόρφωσης ΔΕΣΦΑ ΑΕ

Πρόγραμμα Συμμόρφωσης ΔΕΣΦΑ ΑΕ Πρόγραμμα Συμμόρφωσης ΑΕ 1 Απριλίου 2013 1 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 1. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 4 2. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 7 3. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθέρωση της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα

Απελευθέρωση της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα Έκθεση της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας Απελευθέρωση της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα Αξιολόγηση της Πορείας και Προτάσεις Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2002 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 3 2. Θετικός Απολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5713 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 313 27 Δεκεμβρίου 2005 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3428 Απελευθέρωση Αγοράς Φυσικού Αερίου. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε

Διαβάστε περισσότερα

Με μια ματιά... Το Τμήμα Υποστήριξης Πληροφοριακών Συστημάτων της ΔΕΡΥ προχωρεί στην κατάρτιση του Κανονισμού Ηλεκτρονικού Συστήματος Συναλλαγών.

Με μια ματιά... Το Τμήμα Υποστήριξης Πληροφοριακών Συστημάτων της ΔΕΡΥ προχωρεί στην κατάρτιση του Κανονισμού Ηλεκτρονικού Συστήματος Συναλλαγών. Με μια ματιά... Ο ΔΕΣΦΑ κατάρτισε και έθεσε σε δημόσια διαβούλευση για 1,5 μήνα το Σχέδιο Προγράμματος Ανάπτυξης για τα έτη 2013-2022. Ολοκληρώθηκε η επέκταση του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου προς

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ AE (ΛΑΓΗΕ)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ AE (ΛΑΓΗΕ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ AE (ΛΑΓΗΕ) ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΠΧΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΛΑΓΗΕ ΑΕ ΑΜ ΓΕ.ΜΗ. 44658007000 Κάστορος 72 185

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 345/2012

Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 345/2012 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 345/2012 Επί της με αρ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-146576/11.11.2011 καταγγελίας της εταιρείας με

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου για τη Λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου. (Ενσωμάτωση οδηγιών 2009/72, 73 και άλλες διατάξεις)

Σχέδιο Νόμου για τη Λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου. (Ενσωμάτωση οδηγιών 2009/72, 73 και άλλες διατάξεις) Σχέδιο Νόμου για τη Λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου (Ενσωμάτωση οδηγιών 2009/72, 73 και άλλες διατάξεις) Περιεχόμενα Σχέδιο Νόμου για τη Λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 716/2014. Έγκριση Μελέτης Αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας του ΕΣΜΦΑ. για το Έτος 2015. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 716/2014. Έγκριση Μελέτης Αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας του ΕΣΜΦΑ. για το Έτος 2015. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 716/2014 Έγκριση Μελέτης Αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας του ΕΣΜΦΑ για το Έτος 2015 Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα