ειίδα 25-5 ειίδα 25-4

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ειίδα 25-5 ειίδα 25-4"

Transcript

1 ειίδα -4 ATL 600 Απηόκαηνο ειεγθηήο κεηαγσγήο δηαθόπηνπ κε νπηηθή ζύξα θαη νζόλε γξαθηθώλ LCD Σξνθνδνζία AC 6 πξνγξακκαηηδόκελεο ςεθηαθέο είζνδνη 7 πξνγξακκαηηδόκελεο έμνδνη ξειέ. ειίδα -4 ATL 60 Απηόκαηνο ειεγθηήο κεηαγσγήο δηαθόπηνπ κε νπηηθή ζύξα θαη νζόλε γξαθηθώλ LCD Δηθνληθό σξνινγηαθό εκεξνιόγην (RTC) Σξνθνδνζία AC θαη DC Γπλαηόηεηα επέθηαζεο κε κνλάδαο ηεο ζεηξάο EXP (είζνδνη θαη έμνδνη, ζύξεο επηθνηλσλίαο) 6 πξνγξακκαηηδόκελεο ςεθηαθέο είζνδνη 7 πξνγξακκαηηδόκελεο έμνδνη ξειέ. ειίδα -5 ATL DPS Μνλάδεο κε εηδηθή ζρεδίαζε γηα ηνλ έιεγρν ηεο ηάζεο ηξνθνδνζίαο ησλ motorized απηνκάησλ δηαθνπηώλ θαη δηαθνπηώλ κεηαγσγήο πλερήο επόπηεπζε θαηάζηαζεο ηεο γξακκήο ηξνθνδνζίαο Γηαρείξηζε κε κηθξνειεγθηή.

2 ΑΤΣΟΜΑΣΟΗ ΔΛΔΓΚΣΔ ΜΔΣΑΓΧΓΖ ΓΗΑΚΟΠΣΧΝ Δπνπηεία ησλ δύν γξακκώλ ζε ηξηθαζηθά ζπζηήκαηα Δπνπηεία απαίηεζεο αλάγθεο γηα ηελ standby γελλήηξηα Έιεγρνο ησλ ξειέ ζηνπο motorized απηόκαηνπο δηαθόπηεο θαη ζηνπο motorized δηαθόπηεο κεηαγσγήο Καηαγξαθή ζπκβάλησλ TRMS κεηξήζεηο ηηκώλ ηάζεο Απνκαθξπζκέλνο έιεγρνο & επνπηεία Δκπξόζζηα νπηηθή ζύξα Δπεθηαζηκόηεηα Πξσηόθνιια επηθνηλσλίεο Modbus-RTU θαη Modbus-ASCII Ρνιόη πξαγκαηηθνύ ρξόλνπ. SEC. - ΔΛΗΓΑ Απηόκαηνη ειεγθηέο κεηαγσγήο δηαθνπηώλ ATL 600 κε επεθηάζηκνο ηύπνο ATL 60 επεθηάζηκνο ηύπνο Μνλάδα δηπιήο ηξνθνδνζίαο Μνλάδεο επηθνηλσλίαο, ινγηζκηθό θαη αμεζνπάξ Γηαζηάζεηο

3 ζεηξά ATL ΑΓΗΑΛΖΠΣΟ ΔΛΔΓΥΟ! ΒΔΛΣΗΧΜΔΝΖ ΥΔΓΗΑΖ Οη ειεγθηέο ATL έρνπλ εξγνλνκηθή ζρεδίαζε κε πξνζεγκέλεο ιεπηνκέξεηεο. ΟΘΟΝΖ ΓΡΑΦΗΚΧΝ ΟΠΗΘΗΟΤ ΦΧΣΗΜΟΤ 20x80 pixel κε εμαηξεηηθή αλαγλσζηκόηεηα, κε ξπζκηδόκελε θσηεηλόηεηα θαη αληίζεζε. ΔΠΗΛΟΓΖ ΠΡΟΑΡΜΟΓΖ Τπάξρεη κηα ππνδνρή ζηελ εκπξόζζηα όςε γηα πξνζαξκνγή ζηηο εμαηνκηθεπκέλεο αλάγθεο εκπνξηθνύ ζήκαηνο, νλνκαζίαο, αξηζκό θιπ. ΘΤΡΑ ΟΠΣΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ Ζ νπηηθή ζύξα ζην εκπξόζζην κέξνο, ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ standard USB ή Wi-Fi, επηηξέπνληαο ηελ επηθνηλσλία κε ΖΤ, smartphone ή tablet, γηα πξνγξακκαηηζκό, δηάγλσζε θαη ιήςε δεδνκέλσλ ρσξίο παξεκβάζεηο θαη δηαθνπέο παξνρήο ζηνλ πίλαθα.. ΤΜΠΑΓΔ ΜΔΓΔΘΟ ΤΣΖΜΑ ΣΔΡΔΧΖ ΓΗΠΛΖ ΣΡΟΦΟΓΟΗΑ Οη εθδόζεηο ATL 60 έρνπλ ηξνθνδνζία 0-240VAC θαη 2-24VDC (κέζσ ζπζζσξεπηή). ΔΠΟΠΣΔΗΑ ΔΠΔΗΓΟΤΑ ΕΖΣΖΖ ΓΗΑ ΓΔΝΝΖΣΡΗΔ STANDBY ε εθαξκνγέο όπνπ ε κία από ηηο δύν πεγέο ηξνθνδνζίαο είλαη έλα ζύλνιν παξαγσγήο, ν ειεγθηήο κεηαγσγήο έρεη ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίεο γηα λα επηβιέπεη ηελ εθθίλεζε ηεο γελλήηξηαο θαη ηε δηαθνπή εξγαζηώλ. 44mm 9mm ΔΠΔΚΣΑΗΜΟΣΖΣΑ Οη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ ειεγθηώλ κεηαγσγήο κπνξνύλ εύθνια λα επεθηαζνύλ κε ηε ρξήζε ησλ κνλάδσλ επέθηαζεο (ζεηξά EXP): - Έμνδνη ξειέ - Αλαινγηθέο θαη ςεθηαθέο είζνδνη θαη έμνδνη - Οπηηθή απνκόλσζε δηαζύλδεζεο RS232 - Οπηηθή απνκόλσζε δηαζύλδεζεο RS485 - Οπηηθή απνκόλσζε δηαζύλδεζεο Ethernet Με ηελ ρξήζε κνλάδσλ επηθνηλσλίαο, ν ειεγθηήο κεηαγσγήο κπνξεί λα ειέγρεηαη θαη λα επνπηεύεηαη θαη κέζσ ινγηζκηθνύ. Σν κηθξό πξνθίι πιαηζίνπ θαη ην κεησκέλν ζπλνιηθό βάζνο, απινπνηεί ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ειεγθηή κεηαγσγήο, αθόκα θαη ζε πίλαθεο κε πεξηνξηζκέλεο δηαζηάζεηο.. 44 Σν ζύζηεκα ζηεξέσζεο κε κεηαιιηθέο βίδεο εγγπάηαη εμαηξεηηθή πξόζθπζε ζηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ. ΤΦΖΛΟ ΒΑΘΜΟ ΠΡΟΣΑΗΑ Ζ πξόζνςε ηνπ ειεγθηή έρεη βαζκό πξνζηαζίαο ΗΡ EXP ΚΔΗΜΔΝΑ Δ ΠΔΝΣΔ ΓΛΧΔ Ζ επηζθόπεζε ζπκβάλησλ, ζπλαγεξκώλ, κεηξήζεσλ θιπ επηιέγεηε ζε κία από ηηο δηαζέζηκεο γιώζζεο: Ηηαιηθά, Αγγιηθά, Ηζπαληθά, Γαιιηθά θαη Γεξκαληθά. MAX 2 Δίζνδνο ηξνθνδνζίαο από κπαηαξία 2/24VDC -2

4 ΣΡΟΦΟΓΟΗΑ Ολνκαζηηθή ηάζε ηξνθνδνζίαο ζε DC Ολνκαζηηθή ηάζε ηξνθνδνζίαο ζε AC ΔΜΠΡΟΘΗΑ ΟΦΖ / ΤΚΔΤΖ Οζόλε νπίζζηνπ θσηηζκνύ Πνιπγισζζηθό (5 standard; άιιεο κε θόξησζε) Μέγεζνο Βαζκόο πξνζηαζίαο Δπεθηαζηκόηεηα κε κνλάδεο EXP ΔΗΟΓΟ ΜΔΣΡΖΖ ΣΑΖ Διεγρόκελε ηάζε εο γξακκήο Διεγρόκελε ηάζε 2 εο γξακκήο Ολνκαζηηθή ηάζε Ue L-L Πεξηνρή ζπρλόηεηαο Σύπνο ειεγρόκελεο ηάζεοl ΔΝΧΜΑΣΧΜΔΝΔ ΦΖΦΗΑΚΔ ΔΗΟΓΟΗ ΚΑΗ ΔΞΟΓΟΗ Αξηζκόο εηζόδσλ Αξηζκόο εμόδσλ ΔΛΔΓΥΟ ΤΚΔΤΧΝ ΜΔΣΑΓΧΓΖ ΓΡΑΜΜΧΝ Ρειέ Motorised απηόκαηνη δηαθόπηεο ηζρύνο Motorised κεηαγσγηθνί δηαθόπηεο ΓΗΑΤΝΓΔΖ Δπηθνηλσλία USB Δπηθνηλσλία RS232 Δπηθνηλσλία RS485 Δπηθνηλσλία Ethernet κε ιεηηνπξγία web server Δκπξόζζηα ζύξα νπηηθήο επηθνηλσλία κέζσ USB Δκπξόζζηα ζύξα νπηηθήο επηθνηλσλίαο κέζσ Wi-Fi ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΔ Λεηηνπξγία γξακκήο/γξακκήο Λεηηνπξγία γξακκήο/γελλήηξηαο Σνιόη πξαγκαηηθνύ ρξόλνπ κε εθεδξεία Καηαγξαθή ζπκβάλησλ ATL V AC (90-264VAC πεξηνρή) Γξαθηθά 28x80 pixel LCD 44x44mm / 5.7x5.7 IP54 / πξναηξεηηθά IP65 3 θάζεηο + νπδέηεξνο 3 θάζεηο + νπδέηεξνο VAC (50-576VAC πεξηνρή) 45-65Hz L-L θαη L-N 6 7 CX0 dongle CX02 dongle ATL 60 2/24 V DC (9-36 V DC πεξηνρή) V AC ( V AC πεξηνρή) Γξαθηθά 28x80 pixel LCD 44x44mm / 5.7x5.7 IP54 / πξναηξεηηθά IP65 3 θάζεηο + νπδέηεξνο 3 θάζεηο + νπδέηεξνο VAC (50-576VAC πεξηνρή) 45-65Hz L-L θαη L-N 6 7 EXP0 0 EXP0 EXP0 2 EXP0 3 CX0 dongle CX02 dongle -3

5 Με επεθηάζηκν Κσδηθόο Πεξηγξαθή Qty ATL 600 ATL 600 Διεγθηήο απηόκ. κεηαγσγήο δηαθνπηώλ κε νπηηθή ζύξα γηα έιεγρν 2 γξακκώλ (44x44mm/5.7x5.7 ) ηξνθνδνζία 0-240VAC Δπεθηάζηκν Κσδηθόο Πεξηγξαθή Qty ATL 60 ATL 60 Κσδηθόο Πεξηγξαθή EXP 0... Διεγθηήο απηόκ. κεηαγσγήο δηαθνπηώλ κε νπηηθή ζύξα γηα έιεγρν 2 γξακκώλ (44x44mm/5.7x5.7 ) ηξνθνδνζία 2/24VDC ATL60 ΜΟΝΑΓΔ ΔΠΔΚΣΑΖ Πξόζζεηεο κνλάδεο ζηελ πίζσ όςε ηνπ ATL 60. Δίζνδνη θαη Έμνδνη. EXP0 00 EXP0 0 EXP0 02 EXP0 03 Θύξεο επηθνηλσλίαο EXP0 0 EXP0 EXP0 2 EXP0 3 [kg] [kg] ςεθηαθέο είζνδνη κε νπηηθή απνκόλσζε 4 ςεθηαθέο έμνδνη κε νπηηθή απνκόλσζε 2 ςεθηαθέο είζνδνη θαη 2 ζηαηηθέο έμνδνη κε νπηηθή απνκόλσζε 2 έμνδνη ξειέ ( 5A 0 V AC ) Γηαζύλδεζε USB κε νπηηθή απνκόλσζε Γηαζύλδεζε RS232 κε νπηηθή απνκόλσζε Γηαζύλδεζε RS485 κε νπηηθή απνκόλσζε Γηαζύλδεζε Ethernet κε νπηηθή απνκόλσζε EXP ηνπνζέηεζε κνλάδσλ επέθηαζεο ATL 60 Γενικά ταρακηηριζηικά Οη ειεγθηέο ATL 600/60 ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ απηόκαηε κεηαγσγή ηνπ θνξηίνπ από ηελ θύξηα γξακκή ζε κία stand-by ή έθηαθηεο αλάγθεο δεπηεξεύνπζα γξακκή θαη αληίζηξνθα. Έρνπλ 2 εμόδνπο γηα απηόκαην θαη/ή ρεηξνθίλεην έιεγρν ησλ ξειέ ή motorized απηνκ. δηαθνπηώλ ηζρύνο. Γηαζέηνπλ ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά: Δίζνδνο ηξνθνδνζίαο: Μνλή ζε AC γηα ηνπο ATL 600 Γηπιή ζε AC θαη DC γηα ηνπο ATL 60 Δίζνδνη κέηξεζεο γηα ηξηθαζηθή + νπδέηεξν ηάζε. Δπίζεο θαηάιιεια γηα γξακκέο θαη 2 θάζεσλ νζόλε LCD νπίζζηνπ θσηηζκνύ (28x80 pixel) γηα επόπηεπζε κεηξήζεσλ, ζπκβάλησλ & ζπλαγεξκώλ (πνιιαπιώλ γισζζώλ) 2 LED έλδεημεο θαηάζηαζεο 6 πξνγξακκαηηδόκελεο ςεθηαθέο είζνδνη 7 πξνγξακκαηηδόκελεο έμνδνη ξειέ Πξνβνιή ησλ ηηκώλ ηάζεο L-L θαη L-N ησλ ειεγρόκελσλ γξακκώλ Πξνβνιή θαηάζηαζεο ησλ ξειέ ή ησλ κεραλνθίλεησλ δηαθνπηώλ Πξνγξακκαηηζκόο δηακόξθσζεο γξακκώλ, παξακέηξσλ θαη επόπηεπζεο, γηα ηηο απαηηήζεηο ηεο γελλήηξηαο έθηαθηεο αλάγθεο Καηαγξαθή ζπκβάλησλ Λεηηνπξγίεο επόπηεπζεο κέζσ κηθξνεπεμεξγαζηή. Σν ATL 60 δηαζέηεη θαη ξνιόη πξαγκαηηθνύ ρξόλνπ Γηαζύλδεζε επηθνηλσλίαο κε εκπξόζζηα νπηηθή ζύξα (ρξήζε USB CX0 ή Wi-Fi CX02 ) πκβαηόηεηα κε (ινγηζκηθό) Λνγηζκηθό ATL SW γηα πξνγξακκαηηζκό θαη απνκαθξπζκέλε επόπηεπζε κέζσ ΖΤ ή Ethernet. ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΓΡΑΜΜΧΝ Αθνινπζία θάζεσλ θαη απώιεηα θάζεο Διάρηζηε θαη κέγηζηε ηάζε Αζπκκεηξία ηάζεο Διάρηζηε θαη κέγηζηε ζπρλόηεηα. Χαρακηηριζηικά λειηοσργίας Σάζε ηξνθνδνζίαο: V AC θαη ζηα δύν 2/24 V DC ζην ATL 60 Δύξνο ηάζεο: VAC θαη ζηα δύν. 9-36VDC ζην ATL 60 Δίζνδνη κέηξεζεο ηάζεο Ολνκαζηηθή ηάζε Ue: V AC L-L Δύξνο κέηξεζεο: V AC L-L Δύξνο ζπρλόηεηαο: Hz Πξνγξακκαηηδόκελεο ςεθηαθνί είζνδνη Σύπνο εηζόδνπ: Αξλεηηθή Πξνγξακκαηηδόκελεο έμνδνη ξειέ 5 κε ΝΟ επαθή (NO - SPST) ζηα 8 A 0 V AC 2 κε κεηαγσγηθή επαθή (NO/NC-SPDT) 8A 0VAC πζθεπή γηα ρσλεπηή εγθαηάζηαζε: 44x44 mm IEC βαζκόο πξνζηαζίαο: IP20 (πίζσ). IP54 (εκπξόο) Πξναηξεηηθά IP65 κε ηελ ρξήζε ηνπ EXP80 0. MAX 2 λογιζμικό εποπηείας Δείηε ενόηηηα 27. Μονάδες επέκηαζης EXP Δείηε ενόηηηα 28, ζελίδα 2. Πιζηοποιήζεις και ζσμμόρθωζη Πηζηνπνηεηηθά πνπ εθθξεκνύλ: EAC; culus. πκβαηόηεηα κε ηα πξόηππα: IEC/EN , IEC/EN , IEC/EN , IEC/EN , UL508, CSA C Λνγηζκηθό θαη αμεζνπάξ ζειίδα -6 Μνλάδεο επέθηαζεο ζειίδα 28-2 δηαζηάζεηο ζειίδα -7

6 Μνλάδεο δηπιήο ηξνθνδνζίαο ATL DPS Κσδηθόο Πεξηγξαθή Qty ATL DPS Γηα ηνλ έιεγρν θαη κέηξεζε ησλ ηάζεσλ ζηηο εηζόδνπο ηξνθνδνζίαο ησλ κεραλνθίλεησλ δηαθνπηώλ ηζρύνο ή κεηαγσγηθώλ δηαθνπηώλ. Ρπζκηδόκελν 0/230VAC [kg] Γενικά ταρακηηριζηικά Σν ATL DPS κπνξεί λα κεηξά θαη λα ειέγρεη ηηο ηάζεηο γηα λα επηηύρεη ηελ ηδαληθή πνπ ρξεηάδεηαη ε ελεξγνπνίεζε ησλ κεραλνθίλεησλ απηνκάησλ δηαθνπηώλ ηζρύνο ή δηαθνπηώλ κεηαγσγήο.2 γξακκώλ ηξηθαζηθήο παξνρήο.. Οη 2 είζνδνη ηάζεο ηεο κνλάδαο ειέγρνπ είλαη αλεμάξηεηεο θαη απνκνλσκέλεο. Κάζε κία από απηέο κπνξεί λα ηξνθνδνηήζεη ην εζσηεξηθό θύθισκα κέηξεζεο πνπ δηαρεηξίδεηαη ν κηθξνεπεμεξγαζηήο, ν νπνίνο κεηώλεη ηνλ αξηζκό ησλ απαηηνύκελσλ εμαξηεκάησλ, αιιά ηαπηόρξνλα βειηηώλεη ηελ αζθάιεηα ηεο εγθαηάζηαζεο. Σα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ATL DPS: Δπηιέμηκε ηηκή ηάζεο κέζσ αθξνδεθηώλ παξάθακςεο Καηώηαηα θαη αλώηαηα όξηα ελεξγνπνίεζεο ηάζεο 2 είζνδνη κνλνθαζηθνύ ( L+N ) έμνδνο κνλνθαζηθνύ ( L+N ) Γξακκή πξνηεξαηόηεηαο L Γηα ρξήζε κε κνλάδεο κεραλνθίλεηνπ ειέγρνπ πνπ έρνπλ ηξνθνδνζία 0 V AC ή 230 V AC Δλδεηθηηθά LED γηα έλδεημε κε θπζηνινγηθώλ ζπλζεθώλ θαη θαηάζηαζε εηζόδσλ θαη εμόδσλ. Χαρακηηριζηικά λειηοσργίας Ολνκαζηηθή ηάζε ηξνθνδνζίαο: 0/230 V AC δηακνξθώκελε πρλόηεηα: 50/60 Hz Δύξνο ηάζεο εηζόδνπ: V AC Καηώθιη ηάζεο ελεξγνπνίεζεο min / max: 80% / 20% από πξνθαζνξηζκέλε ηηκή Δίζνδνη 2 γξακκώλ L-L2: Μνλνθαζηθό, κεηαμύ θάζεσλ θαη νπδεηέξνπ Έληαζε εμόδνπ: 4 A max Γξακκή πξνηεξαηόηεηαο: L όηαλ θαη ζηηο δύν εηζόδνπο νη ηηκέο είλαη εληόο ησλ νξίσλ ηαζεξή ρξνλνθαζπζηέξεζε ζηελ κεηαιιαγή ησλ γξακκώλ: 0.5 δεπηεξόιεπηα 4 ελδεηθηηθά LED γηα ηα όξηα ηάζεο θάζε γξακκήο, γηα ηελ παξνπζία ηάζεο ζηελ έμνδν & γηα αλσκαιίεο ζηα ξειέ ηήξημε: ζε ξάγα 35mm DIN (IEC/EN 6075) ή κε βίδεο θαη αθαηξνύκελα clips. Γηαζηάζεηο: όζν 4 απηνκαηάθηα IEC βαζκόο πξνζηαζίαο: IP40 (εκπξόο). IP20 (πίζσ). Πιζηοποιήζεις και ζσμμόρθωζη Πηζηνπνηεηηθά πνπ εθθξεκνύλ: EAC. πκβαηόηεηα κε ηα πξόηππα: IEC/EN , IEC/EN , IEC/EN , IEC/EN ,UL508, CSA C Γηαζηάζεηο ζειίδα -7-5

7 πζθεπέο επηθνηλσλίαο Κσδηθόο Πεξηγξαθή Qty CX 0 Οπηηθή δηαζύλδεζε USB γηα πξνγξακκαηηζκό, ιήςε δεδνκέλσλ, δηαγλσζηηθά θαη αλαβάζκηζε firmware Γενικά ταρακηηριζηικά πζθεπέο επηθνηλσλίαο γηα ζύλδεζε ησλ κνλάδσλ LOVATO κε ΖΤ, smartphones θαη tablets. CX 0 Αληάπηνξαο USB/κε νπηηθή απνκόλσζε, θνκπιέ κε θαισδίσζε, πνπ επηηξέπεη ηελ ζύλδεζε ησλ πξντόλησλ κε ΖΤρσξίο ηελ αλάγθε απνζύλδεζεο ηξνθνδνζίαο. Οη ΖΤ αλαγλσξίδνπλ ηελ κνλάδα ζαλ standard USB. CX 0 CX 02 Οπηηθή δηαζύλδεζε Wi-Fi γηα πξνγξακκαηηζκό, ιήςε δεδνκέλσλ, δηαγλσζηηθά θαη αληηγξαθή δεδνκέλσλ CX 02 CX 03 SM/PRS θεξαία (800/900/800/900MHz) γηα κνλάδα επέθηαζεο EXP05 CX 02 Wi-Fi δπλαηόηεηα ζηα πξντόληα LOVATO Electric Ώζηε λα είλαη δπλαηή ε επηθνηλσλία κε ΖΤ, smartphones θαη tablets, ρσξίο ηελ αλάγθε θαισδηώζεσλ. CX 03 Κεξαία ζπκβαηή κε ηα πεξηζζόηεξα παγθόζκηα δίθηπα θηλεηήο δηαζύλδεζεο ζηηο ζπρλόηεηεο 800/900/800/900MHz. IEC Βαζκόο πξνζηαζίαο: IP67. Άλνηγκα ζηεξέσζεο: Ø2mm/0.04. Γηα δηαζηάζεηο, ζρεδηαγξάκκαηα ζπλδεζκνινγηώλ, ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά θιπ, κπνξείηε λα καο ζπκβνπιεπηείηε. CX 03 Λνγηζκηθό θαη αμεζνπάξ 5 C4 Κσδηθόο Πεξηγξαθή Qty Λνγηζκηθό ATL SW Αμεζνπάξ EXP C2 5 C4 5 C5 Λνγηζκηθό απνκαθξπζκέλνπ ειέγρνπ & πξνγξακ/ζκνύ παξακέηξσλ (& θαιώδην 5C2) Φιάληδα ζηεγαλνπνίεζεο (IP65) γηα ATL 6 Γηα PC ATL60 + EXP0 module,.8m/2yd long Οδεγόο γηα κεηαηξνπέαο PC 4PX,.8m/2yd long Γηα ηελ κνλάδα ATL60 + EXP0 αλαινγηθνύ κόληεκ,.8m/2yd long * 5 C6 Γηα ηελ κνλάδα ATL EXP0 4PX κεηαηξνπέαο,.8/2yd long 5 C7 Γηα ην ATL60 SM modem,.8m/2yd long * Οδεγόο κεηαηξνπήο RS232/RS485 4 PX Σξνθνδνζία κε νπηηθή απνκόλσζε V AC PX (0-20 VAC παξαγγειία) *2 *2 * πκβνπιεπηείηε καο.. *2 Μεηαηξνπέαο RS232/485 κε νπηηθή απνκόλσζε, 38,400 Baud rate max, κε απηόκαην ή ρεηξνθίλεην έιεγρν γξακκήο, VAC ±0%, (0-20VAC κε παξαγγειία). [kg] Γενικά ταρακηηριζηικά Με ην ινγηζκηθνύ ATL SW software, ε εγθαηάζηαζε /ξύζκηζε ηνπ ειεγθηή κπνξεί λα γίλεη κέζσ ΖΤ, απνθεύγνληαο ιάζε πξνγξακκαηηζκνύ, παξακέηξσλ θαη παξαιείςεηο. Ο πξνγξακκαηηζκόο παξακέηξσλ ησλ ειεγθηώλ ATL κπνξεί λα απνζεθεπηεί ζηνλ ΖΤ θαη λα κεηαθνξησζεί ηαρύηαηα ζε κία άιιε ζπζθεπή πνπ απαηηεί ηνλ ίδην πξνγξακκαηηζκό. Δπίζεο ειέγρεη ηελ ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο, κε ξαβδνγξαθήκαηα (bargraph), αξηζκεηηθή πξνβνιή κεηξήζεσλ θαη ηελ θαηάζηαζε ηνπ ειεγθηή. Σν ινγηζκηθό, παξέρεη ηελ εμ απνζηάζεσο έιεγρν θαη επνπηεία ησλ ειεγθηώλ απηόκαηεο κεηαγσγήο ATL. Βιέπε ιεπηνκέξεηεο ζην ηκήκα 27. Ζ δνκή θαη νη εθαξκνγέο ηνπ, βαζίδνληαη ζην ζύζηεκα δηαρείξηζεο ζρεζηαθώλ βάζεσλ δεδνκέλσλ MS SQL Ζ δηαβνύιεπζε γίλεηαη κέσ ησλ δεκνθηιώλ πξνγξακκάησλ πεξηήγεζεο δηαδηθηύνπ, πνπ είλαη δηαζέζηκα γηα δηάθνξεο πιαηθόξκεο θαη ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα. Έλα εμαηξεηηθά επέιηθην ζύζηεκα ηαπηόρξνλεο πξόζβαζεο πνιιώλ ρξεζηώλ, κέζσ intranets,vpn ή Internet. APP for smartphone and tablet (Δγθαηάζηαζε & πληήξεζε ) εθαξκνγή πνπ επηηξέπεη ζηνλ ρξήζηε λα πξνγξακκαηίζεη ηνλ ειεγθηή, λα βιέπεη ηνπο ζπλαγεξκνύο, λα ζηέιλεη εληνιέο, λα δηαβάδεη κεηξήζεηο, λα θαηεβάδεη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία θαη γεγνλόηα θαη λα ζηέιλεη δεδνκέλα πνπ αλαθηώληαη, κέζσ . Ζ ζύλδεζε γίλεηαη κέζσ Wi-Fi κε έλα smartphone ή tablet ρξεζηκνπνηώληαο ην CX02. Δίλαη ios θαη Android ζπκβαηό. Γηα πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο, βιέπεηε Δλόηεηα 27 ή ζπκβνπιεπηείηε ην ηκήκα Δμππεξέηεζε Πειαηώλ -6

8 Γηαζηάζεηο [mm (in)] ΔΛΔΓΚΣΔ ΜΔΣΑΓΧΓΖ ΓΗΑΚΟΠΣΧΝ ATL ATL (5.67 ) 43 (.69 ) Γηα θνπή πάλει 38.5 (5.45 ) 37 (5.39 ) 44 (5.67 ) 38.5 (5.45 ) 64.5 (2.54 ) 73 (2.87 ) EXP 0... (2 max) 9.2 (0.36 ) ΜΟΝΑΓΑ ΓΗΠΛΖ ΠΑΡΟΥΖ ATL DPS 7.6 (2.82 ) 5 (0.20 ) 63 (2.48 ) 43.8 (.72 ) 42.7 (.68 ) 05.4 (4.5 ) 45 (.77 ) (3.68 ) (2.50 ) 90 (3.54 ) 36.4 (.43 ) -7

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο Οδεγίεο Αζθαιείαο...θάικα! Γελ έρεη νξηζηεί ζειηδνδείθηεο. Κεθάιαην 1: Υαξαθηεξηζηηθά DVR... 1 Κεθάιαην 2: Σνπνγξαθηθό ζπζθεπήο... 2 2.1 Πξόζνςε... 2 2.1.1 DVR Πξόζνςε(κόλν

Διαβάστε περισσότερα

EOS 9004,9008. Οδεγίεο Χξήζεο. SIGMA SECURITY-X.ΦΔΗΓΑ-www.sigmasec.gr version 4.6.2010

EOS 9004,9008. Οδεγίεο Χξήζεο. SIGMA SECURITY-X.ΦΔΗΓΑ-www.sigmasec.gr version 4.6.2010 2010 EOS 9004,9008 Οδεγίεο Χξήζεο SIGMA SECURITY-X.ΦΔΗΓΑ-www.sigmasec.gr version 4.6.2010 Πεξηερόκελα Πίνακας περιεχομένων Οδεγίεο αζθαιείαο...3 Κεθάιαην 1: Χαξαθηεξηζηηθά DVR...4 Κεθάιαην 2: Γηάηαμε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8»

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΔ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΦΟΙΣΗΣΔ: Πάηαο Διεπζέξηνο Σζηαθαξάθεο Θωκάο ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΚΛΔΠΣΗΚΟΤ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ BS-468

ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΚΛΔΠΣΗΚΟΤ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ BS-468 ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΚΛΔΠΣΗΚΟΤ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ BS-468 Πεξηερόκελα 1. Πεξηγξαθή... 3 2. Οδεγίεο γηα ηνλ ρξήζηε... 4 2.1. Βαζηθνί ρεηξηζκνί... 4 Δληαίν ζύζηεκα.... 4 Γηαρσξηζκέλν ζύζηεκα.... 4 2.2. Έλδεημε Οπιηζκέλνπ πζηήκαηνο...

Διαβάστε περισσότερα

SAF-1010C2 Τ ΚΕΤΗ GSM ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ Τ ΣΗΜΑ Α ΦΑΛΕΙΑ

SAF-1010C2 Τ ΚΕΤΗ GSM ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ Τ ΣΗΜΑ Α ΦΑΛΕΙΑ SAF-1010C2 ΤΚΕΤΗ GSM ΚΑΙΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΣΗΜΑ ΑΦΑΛΕΙΙΑ Οδεγίεο Υξήζεο SS AAFF II AANN ΕΕΠΠΕΕ ΥΔΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΚΔΤΗ ΚΔΡΑΙΑ Η θεξαία πξέπεη λα ζπλδεζεί πξηλ ηεζεί ε ζπζθεπή ζε ιεηηνπξγία ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σηκνθαηάινγνο. Έθδνζε 2.4.1

Σηκνθαηάινγνο. Έθδνζε 2.4.1 Cubitech Hellas Λυκοφργου 9 Καλλιθζα 176 76 Τηλ.: 210 95 80 888 Fax: 210 95 80 885 Webpage: www.cubitech.com - email: info@cubitech.com Σηκνθαηάινγνο frστισ τιμζσ δε ςυμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α 23%. Όλα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ SC-208 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ SC-208 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ www.smart-cover.gr ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ SC-208 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κεθάιαην 2 Δγθαηάζηαζε θαη ύλδεζε 2.1 Γηάγξακκα θαισδίσζεο 2.1.1Γηάγξακκα θαισδίσζεο ζηνλ θύξην πίλαθα 2.2 ύλδεζε παξνρήο ξεύκαηνο 2.2.1 ΑC ζύλδεζε αθξνδέθηε

Διαβάστε περισσότερα

ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM

ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM ΟΓΗΓΙΔ Δγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ειεθηξηθνύ ιέβεηα ζέξκαλζεο από ηε ζεηξά: ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM www.greenecotherm.eu Παξαγσγόο ΕΜΜ Υάζθνβν ΑΔ Γηεύζπλζε Βνπιγαξία, Υάζθνβν 6300, ιεσθ. αεληηλέληε

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΙΥΤΟ Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Νηθεθόξνο Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE Ο ΔΗΖΓΖΣΖ:ΚΟΤΓΟΤΜΑ ΓΗΩΡΓΟ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ:ΜΠΑΚΔΛΑ ΒΑΗΛΗΚΖ Α.Μ 504 Περιεχόμενα I. ΤΣΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΗ... 4 1. ΓΕΝΙΚΑ...

Διαβάστε περισσότερα

JA-80Y ηηλεμεηαδόηηρ GSM

JA-80Y ηηλεμεηαδόηηρ GSM JA-80Y ηηλεμεηαδόηηρ GSM Ο JA-80Y είλαη έλα εμάξηεκα ηνπ ζπζηήκαηνο Oasis. Απηό ην εγρεηξίδην ηζρύεη γηα ηελ έθδνζε ινγηζκηθνύ XA61010 ή λεόηεξε. Ο ηειεκεηαδόηεο είλαη ζρεδηαζκέλνο λα εγθαηαζηαζεί κέζα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες

Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ Γξ. Γεκνζζέλεο Βνπγηνύθαο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο dvouyiou@aegean.gr Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηαθώλ θαη Δπηθνηλσληαθώλ πζηεκάησλ Εισαγωγή στις Επικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

KOYTI WiFi ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΕΚΚΙΝΗΗ ΤΝΔΕΗ ΣΙ ΕΛΙΔΕ WEB

KOYTI WiFi ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΕΚΚΙΝΗΗ ΤΝΔΕΗ ΣΙ ΕΛΙΔΕ WEB 2 ΠΑΡΟΤΙΑΗ KOYTI WiFi Υάξε ζην Κνπηί WiFi κπνξείηε λα έρεηε πξόζβαζε ζην Internet πςειήο ηαρύηεηαο ζην απηνθίλεηό ζαο. Είλαη ζπκβαηό κε ηα δίθηπα θηλεηήο ηειεθσλίαο GPRS, EDGE, 3G θαη 3G+. Επηιέγεη απηόκαηα

Διαβάστε περισσότερα

IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ

IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ Δπηζθεθηείηε ηελ ειεθηξνληθή καο δηεύζπλζε: www.alfalamda.gr ΔΗΠΑΓΥΓΖ Η IP θάκεξα ζπλδπάδεη κία ςεθηαθή βίληεν-θάκεξα πςειήο πνηόηεηαο κε ζύλδεζε ζε δίθηπν θαη έλα ηζρπξό

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Πνεςμαηικά Γικαιώμαηα 2007 Ίδπςμα ECDL (ECDL Foundation www.ecdl.org) ια ηα δηθαηώκαηα είλαη θαηνρπξσκέλα. Καλέλα κέξνο απηνύ ηνπ εγγξάθνπ δελ κπνξεί λα αλαπαξαρζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ. Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ

ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ. Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάιπζε απαηηήζεωλ θαη ζρεδηαζκόο ελζύξκαηνπ δηθηύνπ θνξκνύ βαζηζκέλν ζε ηερλνινγία Cisco IPv4/IPv6. Παξακεηξνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε ΠΔΡΙΛΗΦΗ Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε πξνέθηαζε ηνπ αλζξώπηλνπ ρεξηνύ. Αληηπξνζσπεύνπλ ηελ θνηλσληθή ζέζε, ην είδνο ηεο εξγαζίαο αιιά θαη ηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά

Διαβάστε περισσότερα

MLS iqtab Astro 3G - Οδεγόο ρξήζεο

MLS iqtab Astro 3G - Οδεγόο ρξήζεο MLS iqtab Astro 3G - Οδεγόο ρξήζεο Πεξηερόκελα Περιεχόμενα... 2 Πρόλογοσ... 6 Σο MLS iqtab Astro 3G... 7 Πριν το ενεργοποιιςετε... 9 Πρϊτθ επαφι με το MLS iqtab Astro 3G... 10 Αρχικι οκόνθ (Home)... 11

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ Κεθάιαην 1 Βαζηθέο Αξρέο Αξρηηεθηνληθήο 1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ 1.1... 2 1.2 Καηεγνξηνπνίεζε ησλ Αξρηηεθηνληθώλ... 4 1.4 Βαζηθή Γνκή... 10 1.5 Γιώζζα Μεραλήο... 15 1.6 Κύθινο απόθηεζεο-εθηέιεζεο εληνιώλ...

Διαβάστε περισσότερα

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο εηξά FK ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ Μεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ζπζθεπαζίαο λα γίλεηαη πάληα έιεγρνο γηα ηελ πιεξόηεηα ηεο παξάδνζεο, ελώ ζε πεξίπησζε ειαηησκάησλ, επηθνηλσλήζηε

Διαβάστε περισσότερα

2003 Ίδρυμα ECDL (The European Computer Driving Licence Foundation Ltd). All rights reserved Σελίδα 1 από 35

2003 Ίδρυμα ECDL (The European Computer Driving Licence Foundation Ltd). All rights reserved Σελίδα 1 από 35 2003 Ίδρυμα ECDL (The European Computer Driving Licence Foundation Ltd). All rights reserved Σελίδα 1 από 35 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΝΟΣΖΣΑ 1 - ΒΑΗΚΔ ΈΝΝΟΗΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ... 4 ΔΝΟΣΖΣΑ 2 - ΥΡΖΖ ΤΠΟΛΟΓΗΣΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ

Διαβάστε περισσότερα

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε θαη ελεκέξσζε... 6 2.1 Απαηηήζεηο ζπζηήκαηνο... 6 2.2

Διαβάστε περισσότερα

Α.Φ.Μ. 099324498, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.. Αθηνών

Α.Φ.Μ. 099324498, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.. Αθηνών : 210 82 59 313, : 210 82 17 486, : info@ctrust.gr, Url: www.ctrust.gr ειίδα 1 / 40 Πίνακας περιεχομένων Στοιχεία Επικοινωνίας Τοποθεσία... 3 Σκήκα Τπνζηήξημεο (Help Desk and Client Support)... 4 Εταιρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΗΔ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΘΗΣ ΤΓΡΑΔΡΗΟΤ

ΟΓΖΓΗΔ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΘΗΣ ΤΓΡΑΔΡΗΟΤ ΟΓΖΓΗΔ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΘΗΣ ΤΓΡΑΔΡΗΟΤ ΔΗΑΓΩΓΖ Ζ ECU VERSUS είλαη ε ζπζθεπή παξαγσγήο IV πνπ πιεξνί απζηεξέο πξνδηαγξαθέο όζνλ αθνξά ηελ δνζνινγία ησλ θαπζίκσλ θαη ηελ πνηόηεηα ησλ επηδόζεσλ. Έλα κεγάιν πιενλέθηεκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ σεδίαζη και Τλοποίηζη Web Mobile Application (E-shop) για Smartphones και Tablet-pc από

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση του εργαλείου PyEmu στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Η χρήση του εργαλείου PyEmu στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Η χρήση του εργαλείου PyEmu στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Ταμπάκη Ειρήνη- Μαρία Φεβρουάριος 2014 Πεπιεσόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ISL Σημειώζεις Εργαζηηριακού Μέροσς ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΗΜΕΙΩΕΙ και ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΜΑΡΣΗΟ 2011 Γ. Δ. ΥΑΜΗΛΟΘΩΡΗ & M.Γ. ΠΑΠΟΤΣΙΓΑΚΗ ISL Σημειώζεις ηοσ εργαζηηριακού μέροσς

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΦΩΣΙΣΙΚΟΤ ΟΡΟΦΗ ΣΤΠΟΤ ΠΑΝΕΛ LED. ΔΙΑΣΑΕΩΝ 30Χ120 cm

1. ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΦΩΣΙΣΙΚΟΤ ΟΡΟΦΗ ΣΤΠΟΤ ΠΑΝΕΛ LED. ΔΙΑΣΑΕΩΝ 30Χ120 cm Διαβοφλευςθ επί των τεχνικϊν προδιαγραφϊν του διαγωνιςμοφ για τθν προμικεια Φωτιςτικών LED και υςτήματοσ παρακολοφθηςησ και διαχείριςησ ενζργειασ, ςτο πλαίςιο του ζργου : «ENERGY MONITORING AND CONTROL

Διαβάστε περισσότερα

Broadband Telephony (BBT) Home

Broadband Telephony (BBT) Home 1 Broadband Telephony (BBT) Home Θέκαηα Δπξπδσληθή Σειεθσλία Πεξηγξαθή BBT Home Σεξκαηηθόο Δμνπιηζκόο Γπλαηόηεηεο BBT Home Αδπλακίεο BBT Home Δζσηεξηθή Καισδίσζε Δκπεηξία θαη Γλώζε Ηιεθηξνληθή Γηαρείξηζε

Διαβάστε περισσότερα