Αςηόμαηοι θοπηιζηέρ μπαηαπιών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αςηόμαηοι θοπηιζηέρ μπαηαπιών"

Transcript

1 Αςηόμαηοι θοπηιζηέρ μπαηαπιών

2 Αςηόμαηοι θοπηιζηέρ μπαηαπιών Switching Γηα κε ζθξαγηζκέλεο κπαηαξίεο κνιύβδνπ-νμέωο Κωδηθόο επίπεδν θόξηηζεο. BCF 050 BCF 0450 BCF 05 4 BCF Ολνκαζηηθό ξεύκα Ολνκαζηηθή ηάζε DC [V] 4 Qty per pkg n Βάξνο [kg] Γενικά σαπακηηπιζηικά Σερλνινγία Switching πζθεπή Modulr γηα ζηήξημε ζε ξάγα Χ Δπξεία δώλε βνεζεηηθήο ηξνθνδνζίαο Πξνζηαζίεο: Αζθάιεηα παξνρήο εηζόδνπ Αζθάιεηα κπαηαξίαο Ηιεθηξνληθό θιείδωκα ζε πεξίπηωζε βξαρπθπθιώκαηνο αθξνδεθηώλ κπαηαξίαο, αλαζηξνθή πνιηθόηεηαο θαη ρακειή ηάζε πόιωλ κπαηαξίαο (<0.5 e) Έμνδνο ζπλαγεξκνύ ξειέ. Δλδεηθηηθά LED: ωζηή ηάζε Αλεζηξακκέλε πνιηθόηεηα κπαηαξίαο. c 0.5c ςναγεπμοί LEDs ωζηή ηάζε Αλεζηξακκέλε πνιηθόηεηα ππάζινο κόκκινο ΡΕΛΕ Χαπακηηπιζηικά λειηοςπγίαρ Βνεζεηηθή ηάζε ηξνθνδνζίαο: VAC (±0%) 50/60Hz (±5%) Κύθινο θόξηηζεο: ζύκθωλα κε ηα ζηάληαξη DIN 4773 Πεξηνξηζκόο έληαζεο Βαζκόο πξνζηαζίαο IEC: IP0 ηαζεξή θνριηωηή ζύζθημε αθξνδεθηώλ κε βίδεο. ζηαζεξό ξεύκα θόξηηζεο Ic I Βξαρπθπθιωκα Τπεξθόξηηζε Σύπνο Μέγηζηε απαγωγή θαηαλάιωζεο ελέξγεηαο [VA] [W] Αζθάιεηεο ηξνθνδνζίαο Κύκλωμα εξόδος ζςναγεπμού Σύπνο : ξειέ 3A 50 VAC (AC). Πιζηοποιήζειρ και ζςμμόπθωζη Απνθηεζείζεο πηζηνπνηήζεηο: crus θαί GOST. πκβαηόηεηα κε ηα πξόηππα: IEC/EN , IEC/EN , IEC/EN , L , CSA C. n BCF BCF BCF BCF Γηα ζθξαγηζκέλεο θαη κε κπαηαξίεο κνιύβδνπ-νμέωο BCG... c 0.5c ζηαζεξό ξεύκα θόξηηζεο Ic I Κωδηθόο επίπεδν θόξηηζεο BCG 06 BCG BCG 05 4 BCG 0 4 Αμεζνπάξ. BCG X00 πλαγεξκνί ωζηή ηάζε Αλεζηξακκέλε πνιηθόηεηα Βξαρπθύθιωκα Τπεξθόξηηζε Σύπνο BCG 06 BCG BCG 05 4 BCG 0 4 Ολνκαζηηθό ξεύκα Ολνκαζηηθή ηάζε DC [V] 4 Πξνζαξκνγέαο γηα θάζεηε ζηήξημε ζε ξάγα Χ POWER Καηαλάιωζε ελέξγεηαο [VA] REV [W] Qty per pkg n Βάξνο [kg] RELAY/ ALARM LED Αζθάι. ηξνθ. (Type T) 8 6 Γενικά σαπακηηπιζηικά Σερλνινγία Switching Βηδωηή ή ζε ξάγα ζηήξημε Γύν ηάζεηο θόξηηζεο κε επηινγή κέζω κηθξνδηαθνπηώλ Δπξεία δώλε βνεζεηηθήο ηξνθνδνζίαο Λεηηνπξγία Boost ειεγρόκελε κέζω εμωηεξηθήο επαθήο Πξνζηαζία από βξαρπθύθιωκα, ππεξθόξηηζε θαη αλαζηξνθή πνιηθόηεηαο κπαηαξίαο Αληίζηαζε πεξηνξηζηή έληαζεο θόξηηζεο Έμνδνο ζπλαγεξκνύ κε ξειέ πνπ έρεη κεηαγωγηθή επαθή. Πξνζηαζίεο: Αζθάιεηα εηζόδνπ ζηελ πιεπξά ηνπ AC Πξνζηαζία γηα πξνζηαζία ηεο κπαηαξίαο (ζε πεξίπηωζε δπζιεηηνπξγίαο απηήο) Βξαρπθπθιώκαηνο ζηελ πιεπξά (ιεηηνπξγία hiccup) Αλαζηξνθήο πνιηθόηεηαο Απηόκαηε επαλαθνξά κεηά ηελ απνθαηάζηαζε ηεο αλωκαιίαο Δλδεηθηηθά LED: Σξνθνδνζία Λεηηνπξγία θόξηηζεο (I>0% Ic) Τπεξθόξηηζε ή βξαρπθύθιωκα Αλαζηξνθή πνιηθόηεηαο κπαηαξίαο. Χαπακηηπιζηικά λειηοςπγίαρ: Βνεζεηηθή ηάζε ηξνθνδνζίαο:0...vac (...64VAC) Γύν ηάζεηο θόξηηζεο κε επηινγή κέζω κηθξνδηαθνπηώλ: Με ζθξαγηζκέλεο κπαηαξίεο κνιύβδνπ-νμέωο θξαγηζκέλεο κπαηαξίεο κνιύβδνπ-νμέωο Μέγηζηε έληαζε θόξηηζεο ξπζκηδόκελε (εμωηεξηθό trimmer): % ηεο νλνκαζηηθήο έληαζεο Έμνδνο ζπλαγεξκνύ κε κεηαγωγηθή επαθή: 30 V DC 5 A Δλεξγή ζε απνπζία ζπλαγεξκνύ Κύθινο εξγαζίαο θόξηηζεο ζηαζεξήο έληαζεο / ηάζεο ζύκθωλα κε ηα ζηάληαξη DIN 4773 Βαζκόο πξνζηαζίαο IEC: IP0. Κύκλωμα εξόδος ζςναγεπμού Σύπνο : ξειέ 3A 50 VAC (AC).. Πιζηοποιήζειρ και ζςμμόπθωζη Απνθηεζείζεο πηζηνπνηήζεηο: crus θαί GOST. πκβαηόηεηα κε ηα πξόηππα: IEC/EN , IEC/EN , IEC/EN , L , CSA C. n

3 Αςηόμαηοι θοπηιζηέρ μπαηαπιών Liner Γηα κπαηαξίεο κνιύβδνπ-νμέωο 3 BCE 03 3 BCE V54 Κωδηθόο επίπεδν θόξηηζεο 3 BCE 03 3 BCE 06 3 BCE 3 BCE V54 3 BCE BCE 04 Ολνκαζηηθό ξεύκα 3 6,5 5 0 Ολνκαζηηθή ηάζε DC [V] 4 Qty per pkg n Βάξνο [kg] Γενικά σαπακηηπιζηικά Γξακκηθή ηερλνινγία Βηδωηή ζηήξημε. Πξνζηαζίεο: Αζθάιεηα εηζόδνπ ηξνθνδνζίαο (εθηόο BCE V5 & BCE 03) Αζθάιεηα κπαηαξίαο Ηιεθηξνληθό θιείδωκα ζε πεξίπηωζε βξαρπθπθιώκαηνο αθξνδεθηώλ κπαηαξίαο, αλαζηξνθή πνιηθόηεηαο, ρακειήο ηάζεο πόιωλ (<0.5 e) θαη απνζύλδεζεο κπαηαξίαο Έμνδνο ζπλαγεξκνύ: ηαηηθή-αξλεηηθή, NPN trnsistor: BCE V5 θαί BCE 03 Ρειέ: BCE 05, BCE 06, BCE 0 θαί BCE. Δλδεηθηηθά LED: Σξνθνδνζίαο Φόξηηζεο (I > 0% Ic) πλαγεξκόο ελεξγνπνίεζεο πξνζηαζίαο Σύπνο Καηαλάιωζε Αζθάι. Αζθάι. Δλέξγεηαο ηξνθνδ. BCE 03 BCE 06 BCE BCE V54 3 BCE 06 BCE BCE 054 BCE 04 [VA] ΚΑΜΠΤΛΔ ΠΣΧΗ BCE V5 - BCE 03 00% Έληαζε θόξηηζεο [W] % VAC 4 4 ΚΑΜΠΤΛΗ ΠΣΧΗ 30VAC 0VAC 3 BCE 75% 3 BCE C 55 C 60 C 65 C 70 C c % 85% 80% BCE 05 - BCE 06 00% 0.5c 95% ζηαζεξό ξεύκα θόξηηζεο Έληαζε % θόξηηζεο Ic I 85% 80% 75% BCE 0 - BCE ΚΑΜΠΤΛΗ ΠΣΧΗ VAC 30VAC 0VAC C 55 C 60 C 65 C 70 C 5 Χαπακηηπιζηικά λειηοςπγίαρ: Βνεζεηηθή ηάζε ηξνθνδνζίαο: 0... V AC (±0%), 50/60 Hz (±5%) Έληαζε θόξηηζεο: ξπζκηδόκελε 30-00% Ie Κύθινο θόξηηζεο: ζύκθωλα κε ηα ζηάληαξη DIN 4773 Πεξηνξηζηήο έληαζεο Βαζκόο πξνζηαζίαο: IP00 Κνριηωηή ζύζθημε αθξνδεθηώλ κε βίδεο: αθαηξνύκελεο ζηα BCE 03 θαί BCE V5 ζηαζεξέο ζηα BCE 05, BCE 06, BCE 0 θαί BCE. ςναγεπμοί BCE V54 - BCE 03 Απηνί νη ηύπνη έρνπλ κηα ζηαζεξή έμνδνο ζπλαγεξκνύ γηα έιεγρν ξειέ ή ελδεηθηηθνύ, (mx 300 ma). Δάλ ζπλδεζεί ζαλ ξειέ ηόηε απηό ζα ελεξγνπνηείηαη θαλνληθά ζε απνπζία ηνπ ζπλαγεξκνύ. Δάλ επηιερζεί ζαλ ζπλαγεξκόο LED ALARM ηόηε ην LED θα απελεξγνπνηείηαη θαηά ηελ απνπζία ηεο ηξνθνδνζίαο.. BCE BCE 06 - BCE 04 - BCE Απηνί νη ηύπνη έρνπλ ζπλήζωο ελεξγνπνηεκέλν έμνδν ξειέ ζπλαγεξκνύ. ε ζπλζήθεο ζπλαγεξκνύ κε ελεξγνπνηεκέλν LED ALARM ή θαηά ηελ απνπζία ηξνθνδνζίαο, ην ξειέ απελεξγνπνηείηαη. Πηζαλέο αηηίεο ηνπ ζπλαγεξκνύ: Υακειή ηάζε κπαηαξίαο Κακέλε αζθάιεηα κπαηαξίαο Απνζπλδεδεκέλε κπαηαξία Αληηζηξακκέλε πνιηθόηεηα κπαηαξίαο. Κύθιωκα ζπλαγεξκνύ BCE V54 - BCE 03 Σύπνο : ηαηηθή-αξλεηηθή, NPN trnsistor ❶ Μέγηζηε εθαξκνδόκελε ηάζε: +V αθξνδεθ. κπαηαξίαο Μέγηζηε έληαζε : 300 ma Μέγηζην ξεύκα ππεξθόξηωζεο γηα δεπηεξόιεπην: A Γπλακηθή πξνζηαζία ππεξθόξηηζεο από επαγωγηθά θνξηία. BCE BCE 06 - BCE 04 - BCE Σύπνο : Ρειέ: κεηαγωγηθή επαθή (SPDT) Ολνκαζηηθή ηάζε: 50 V AC Μέγηζηε απνδεθηή ηάζε: 4VAC IEC νλνκαζηηθή αληνρή ζε θνξηία AC: 5A 50VAC Ith IEC νλνκαζηηθή αληνρή ζε DC3 ή DC4y: 5A 30VDC Ηιεθηξηθή δωή: >05 θύθινη Μεραληθή δωή: >30x05 θύθινη. 00% ΚΑΜΠΤΛΗ ΠΣΧΗ ❶ Η έμνδνο είλαη απξνζηάηεπηε ζε βξαρπθύθιωκα ή ππεξθόξηωζε, αιιά κπνξεί λα ρεηξηζηεί θνξηία ηύπνπ ιπρληώλ λήκαηνο 3W. Έληαζε θόξηηζεο % VAC 85% 30VAC 0VAC Πιζηοποιήζειρ και ζςμμόπθωζη Απνθηεζείζεο πηζηνπνηήζεηο:gost. πκβαηόηεηα κε ηα πξόηππα: IEC/EN % 75% 50 C 55 C 60 C 65 C 70 C 3

4 30% 00% POWER 0- V BATT ERY ALARMOT 30% BATT ERYFSE 00% 30% 00% Αςηόμαηοι θοπηιζηέρ μπαηαπιών Γηαζηάζεηο [mm (in)] BCG 06 - BCG 05 4 BCG - BCG 0 4 (3.54 ) 5.6 (.99 ) 50.6 (.99 ) 44 (.73 ) 48 (5.83 ) 98 (7.8 ) 63 (.48 ) 96 (3.78 ) 45 (.77 ) 9 (3.58 ) 45(5.7 ) 58 (.8 ) BCE 03 - BCE V54 34 (5.7 ) 00 (3.94 ) BCE 06 - BCE (7.56 ) (5.5 ) POWER CHARGE ALARM POWER (.56 )(3.66 ) 00 (3.94 ) CHARGE ALARM (3.5 ) (5. ) POWER0-V ALARMOT BATTERY 0.5 (4.74 ) FSE POWER COM NO NC - + BATTERYFSE 78 (7.0 ) BCE - BCE 04 9 (7.56 ) (5.5 ) (7.09 ) (9.05 ) POWER CHARGE ALARM FSE POWER POWER0-V BATTERY ALARMOT COM NO NC - + BATTERYFSE 78 (7.0 ) Γηαγξάκκαηα ζπλδεζκνινγίαο BCG... BCE V BCE BCE BCE BCE BCE VAC L N OTPT + RDY RDY 3.6VDC/ 7.VDC BOOST 4

5 Αςηόμαηοι θοπηιζηέρ μπαηαπιών Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά ΣΤΠΟ Πεξηγξαθή BCG... Μνλνθαζηθόο θνξηηζηήο επηπέδνπ θόξηηζεο γηα ζθξαγηζκέλεο θαη κε κπαηαξίεο κνιύβδνπ-νμέωο BCE... Απηόκαηνο, κνλνθαζηθόο θνξηηζηήο επηπέδνπ θόξηηζεο γηα ζθξαγηζκέλεο θαη κε κπαηαξίεο κνιύβδνπ-νμέωο Σάζε ηξνθνδνζίαο Ολνκαζηηθή ηάζε e 0...VAC % 50/60Hz 00...VAC ±0% 50/60Hz -4VDC 0...VAC ±0% 50/60Hz Ολνκαζηηθή έληαζε θόξηηζεο Ie 6-A (VDC) 5-0A (4VDC).5-4.5A (VDC).5-.5A (4VDC) 3-6-A (VDC).5-5-0A (4VDC) ΚΤΚΛΟ ΦΟΡΣΙΗ Πξόηππα DIN 4773 Γηαγξάκκαηα c ζηαζεξό ξεύκα θόξηηζεο 0,5c Ic I Σάζε ηέινπο θόξηηζεο c Έληαζε θόξηηζεο Ic Πεξηνξηζηήο έληαζεοt Boost (ελίζρπζε) ΠΡΟΣΑΙΔ ΚΤΚΛΧΜΑ ΔΞΟΓΟΤ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ Σύπνο Μπαηαξία V: 3.8 ή 3.5VDC (defult) Μπαηαξία 4V 7.0 ή 6.7VDC (defult) Ρπζκηδόκελε 0% έωο 00% Ie (κε πνηελζηόκεηξν) +4.4% c Αζθάιεηα θύξηαο ηξνθνδνζίαο Αλαζηνιή θόξηηζεο ιόγω: βξαρπθύθιωκα αθνδεθη. κπαηαξίαο αλαζηξνθή πνιηθόηεηαο κπαηαξίαο ρακειή ηάζε πόιωλ κπαηαξίαο (<0.5 e) ξειέ 5A 30VDC Μπαηαξία V: 3.6VDC (.7V/cell) Μπαηαξία 4V: 7.VDC (.7V/cell) ηαζεξή Ναί Αζθάιεηα θύξηαο ηξνθνδνζίαο Αλαζηνιή θόξηηζεο ιόγω: βξαρπθύθιωκα αθνδεθη. κπαηαξίαο αλαζηξνθή πνιηθόηεηαο κπαηαξίαο ρακειή ηάζε πόιωλ κπαηαξίαο (<0.5 e ξειέ 3A 50VAC (AC) Μπαηαξία V: 3.8VDC (.3V/cell) Μπαηαξία 4V: 7.6VDC (.3V/cell) Ρπζκηδόκελε 30% κε 00% Ie (κε πνηελζηόκεηξν) Αζθάιεηα θύξηαο ηξνθνδνζίαο (κόλν ζηνπο ηύπνπο 5, 6, 0, A) Αζθάιεηα κπαηαξίαο Αλαζηνιή θόξηηζεο ιόγω: βξαρπθύθιωκα αθνδεθη. κπαηαξίαο αλαζηξνθή πνιηθόηεηαο κπαηαξίαο ρακειή ηάζε πόιωλ κπαηαξίαο (<0.5 e απνζπλδεδεκέλε κπαηαξία ηαηηθή (ηξαλδίζηνξ NPN) ❶; Ρειέ κε κεηαγωγηθή επαθή (SPDT), 5A 50VAC ❷ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΤΝΘΗΚΔ C ( C with derting -,5%In / C) C C Θεξκνθξαζία απνζήθεπζεο C C C ΚΑΣΑΚΔΤΗ Έθδνζε Modulr Open frme Βαζκόο πξνζηαζίαο IP0 IP0 IP00 Φύμε Φπζηθή πλδέζεηο Βηδωηνί αθξνδέθηεο Βηδωηνί αθξνδέθηεο Αθαηξνύκελνη/βπζκαηωηνί αθξνδέθηεο❶ Βηδωηνί αθξνδέθηεο❷ ❶ Μόλν γηα ηνπο ηύπνπο.5a θαί 3A. ❷ Μόλν γηα ηνπο ηύπνπο 5, 6, 0 θαί A. 5

6 LOVATO ELECTRIC S.P.A. VIA D E. MAZZA, - 0 GORLE (BERGAMO) ITALY Tel Fx E-mil: Deprtment: Tel Fx PD9 G LOVATO Electric offices in the world nited Kingdom LOVATO ELECTRIC LTD Tel Czech Repulic LOVATO ELECTRIC S.R.O. Tel Germny LOVATO ELECTRIC GmH Tel SA LOVATO ELECTRIC INC Tel Spin LOVATO ELECTRIC S.L.. Tel Cnd LOVATO ELECTRIC CORP. Tel Polnd LOVATO ELECTRIC SP. Z O.O. Tel nited Ar Emirtes LOVATO ELECTRIC ME FZE Tel Turkey LOVATO ELEKTR K LTD Tel

ειίδα 25-5 ειίδα 25-4

ειίδα 25-5 ειίδα 25-4 ειίδα -4 ATL 600 Απηόκαηνο ειεγθηήο κεηαγσγήο δηαθόπηνπ κε νπηηθή ζύξα θαη νζόλε γξαθηθώλ LCD Σξνθνδνζία AC 6 πξνγξακκαηηδόκελεο ςεθηαθέο είζνδνη 7 πξνγξακκαηηδόκελεο έμνδνη ξειέ. ειίδα -4 ATL 60 Απηόκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Οινη νη δηαθόπηεο θαη ελδεηθηηθέο ιπρλίεο LΔD ζα δηαζέηνπλ ελδεηθηηθέο επηγξαθέο ηνπνζεηεκέλεο έηζη ώζηε λα είλαη άκεζα νξαηέο.

Οινη νη δηαθόπηεο θαη ελδεηθηηθέο ιπρλίεο LΔD ζα δηαζέηνπλ ελδεηθηηθέο επηγξαθέο ηνπνζεηεκέλεο έηζη ώζηε λα είλαη άκεζα νξαηέο. 1.1. ΤΜΒΑΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΒΔΗ 1.1.1 Γενικά Ο πίλαθαο θαηάζβεζεο ζα είλαη ζρεδηαζκέλνο κε ηελ ηειεπηαία ειεθηξνληθή ηερλνινγία ησλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ ηύπνπ SMD ( solid state). Θα είλαη ρσλεπηόο ε επίηνηρνο,

Διαβάστε περισσότερα

Γιασείπιζη Δνέπγειαρ Μεηπηηήρ Δνέπγειαρ - Πολςόπγανο Τύπορ EM21 72D

Γιασείπιζη Δνέπγειαρ Μεηπηηήρ Δνέπγειαρ - Πολςόπγανο Τύπορ EM21 72D Γιασείπιζη Δνέπγειαρ Μεηπηηήρ Δνέπγειαρ - Πολςόπγανο Τύπορ EM21 72D Πολςμοπθικό. Τοποθέηηζη πόπηαρ ή πάγαρ Νηιπεκηίβα μέηπηζηρ MDI annex MI-003 Κλάζη Β (kwh) ζύμθυνα με EN50470-3 Κλάζη 1 (kwh) ζύμθυνα

Διαβάστε περισσότερα

S I G M A "APOLLO KP/LCD "

S I G M A APOLLO KP/LCD S I G M A "APOLLO KP/LCD " Πίλαθαο πλαγεξκνύ θαη Ππξαλίρλεπζεο 16 δσλώλ, βαζηζκέλνο ζε κηθξνϋπνινγηζηή, κε ηελ δπλαηόηεηα πξνγξακκαηηζκνύ από ην πιεθηξνιόγην ή κέζσ ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή. Απιόο ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Ηιεθηξνληθά ΙΙ Γεπηέξα 14/3/2011 Δηδάζθσλ: Γηώξγνο Χαηδεησάλλνπ Τειέθσλν: 99653828 Ε-mail: georghios.h@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

VMUC-EM-WebServer. Μέηξεζε άξα Γλώζε, Πξάμε άξα Δμνηθνλόκεζε

VMUC-EM-WebServer. Μέηξεζε άξα Γλώζε, Πξάμε άξα Δμνηθνλόκεζε VMUC-EM-WebServer Μέηξεζε άξα Γλώζε, Πξάμε άξα Δμνηθνλόκεζε VMUC-EM: ε WebSERVER ιύζε ζηελ επόπηεπζε ελέξγεηαο. Γηαηί ην VMUC-EM παξέρεη κία νινθιεξσκέλε ιύζε πνπ ζπκπεξηιακβάλεη ηελ κέηξεζε, ηελ θαηαγξαθή,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΤΡΑΝΙΥΝΔΤΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ADDRESSABLE

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΤΡΑΝΙΥΝΔΤΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ADDRESSABLE ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΤΡΑΝΙΥΝΔΤΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ADDRESSABLE 1 ΓΔΝΙΚΑ Αληηθείκελν ηνπ ηκήκαηνο απηνύ είλαη ε πξνδηαγξαθή ησλ πιηθώλ ηεο εγθαηάζηαζεο ππξαλίρλεπζεο 2 ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ Όια ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

SAF-1010C2 Τ ΚΕΤΗ GSM ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ Τ ΣΗΜΑ Α ΦΑΛΕΙΑ

SAF-1010C2 Τ ΚΕΤΗ GSM ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ Τ ΣΗΜΑ Α ΦΑΛΕΙΑ SAF-1010C2 ΤΚΕΤΗ GSM ΚΑΙΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΣΗΜΑ ΑΦΑΛΕΙΙΑ Οδεγίεο Υξήζεο SS AAFF II AANN ΕΕΠΠΕΕ ΥΔΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΚΔΤΗ ΚΔΡΑΙΑ Η θεξαία πξέπεη λα ζπλδεζεί πξηλ ηεζεί ε ζπζθεπή ζε ιεηηνπξγία ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM

ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM ΟΓΗΓΙΔ Δγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ειεθηξηθνύ ιέβεηα ζέξκαλζεο από ηε ζεηξά: ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM www.greenecotherm.eu Παξαγσγόο ΕΜΜ Υάζθνβν ΑΔ Γηεύζπλζε Βνπιγαξία, Υάζθνβν 6300, ιεσθ. αεληηλέληε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΟΤ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ ΚΑΙ ΜΔΛΔΣΗ ΣΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΣΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΑΤΣΟΤ

ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΟΤ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ ΚΑΙ ΜΔΛΔΣΗ ΣΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΣΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΑΤΣΟΤ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΟΤ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ ΚΑΙ ΜΔΛΔΣΗ ΣΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

BSW-450 OASiS Δγρεηξίδην εγθαηάζηαζεο Πίλαθα Διέγρνπ

BSW-450 OASiS Δγρεηξίδην εγθαηάζηαζεο Πίλαθα Διέγρνπ BSW-450 OASiS Δγρεηξίδην εγθαηάζηαζεο Πίλαθα Διέγρνπ Πεξηερόκελα: 1 Αξρηηεθηνληθή πίλαθα ειέγρνπ... 3 1.1 Απαξαίηεηε δηακόξθσζε ηνπ ζπζηήκαηνο 3 2 Πξνεηνηκαζία ηνπ πίλαθα ειέγρνπ γηα εγθαηάζηαζε... 3 3

Διαβάστε περισσότερα

DCRL3 DCRL5 DCRL3 DCRL5 INSTRUCTIONS MANUAL ΟΓΖΓΙΔ ΥΡΖΔΩ. Automatic Power Factor Controller. Αςηόμαηορ ελεγκηήρ ζςνηελεζηού ιζσύορ ΠΡΟΟΧΗ!

DCRL3 DCRL5 DCRL3 DCRL5 INSTRUCTIONS MANUAL ΟΓΖΓΙΔ ΥΡΖΔΩ. Automatic Power Factor Controller. Αςηόμαηορ ελεγκηήρ ζςνηελεζηού ιζσύορ ΠΡΟΟΧΗ! DCRL3 DCRL5 GB DCRL3 DCRL5 I377 I GB 1213 Αςηόμαηορ ελεγκηήρ ζςνηελεζηού ιζσύορ ΟΓΖΓΙΔ ΥΡΖΔΩ utomatic Power Factor Controller INSTRUCTIS MNUL ΠΡΟΟΧΗ! Διαβάςτε προςεκτικά τισ οδθγίεσ πριν τθν εγκατάςταςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE Ο ΔΗΖΓΖΣΖ:ΚΟΤΓΟΤΜΑ ΓΗΩΡΓΟ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ:ΜΠΑΚΔΛΑ ΒΑΗΛΗΚΖ Α.Μ 504 Περιεχόμενα I. ΤΣΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΗ... 4 1. ΓΕΝΙΚΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Φοπηηό ζύζηημα επιηήπηζηρ πεπιπόλων PATROL II LCD. Roger S.C. Δγρεηξίδην Λεηηνπξγίαο & Σερληθώλ Υαξαθηεξηζηηθώλ

Φοπηηό ζύζηημα επιηήπηζηρ πεπιπόλων PATROL II LCD. Roger S.C. Δγρεηξίδην Λεηηνπξγίαο & Σερληθώλ Υαξαθηεξηζηηθώλ Φοπηηό ζύζηημα επιηήπηζηρ πεπιπόλων PATROL II LCD Δγρεηξίδην Λεηηνπξγίαο & Σερληθώλ Υαξαθηεξηζηηθώλ Roger S.C. NK Ltd Partners Ινύλ. 2010 Ειζαγωγή Σν ζύζηεκα PATROL II LCD είλαη έλα θνξεηό ζύζηεκα επηηήξεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2014

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2014 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΥΟΛΩΝ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΜΑΘΗΜΑ : ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο TECHNICAL MANUAL

Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο TECHNICAL MANUAL REG. N. 4796 UNI EN ISO 9001:2000 Art 1673 Αληρλεπηήο εμσηεξηθνύ ρώξνπ ηξηπιήο ηερλνινγίαο / Triple technology outdoor detector Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο TECHNICAL MANUAL MADE IN ITALY 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ SUMMARY

Διαβάστε περισσότερα

απολαύζηε ηη ζωή ζηο ζπίηι, ζώνηαρ έξςπνα

απολαύζηε ηη ζωή ζηο ζπίηι, ζώνηαρ έξςπνα απολαύζηε ηη ζωή ζηο ζπίηι, ζώνηαρ έξςπνα η έξςπνη λύζη πος κάνει ηη ζωή πιο εύκολη Οηθηαθόο Απηνµαηηζµόο ζεµαίλεη ηερλνινγία πνπ αληαπνδίδεη: ην «Έμππλν πίηη» είλαη έλαο θόζµνο πξσηνπνξηαθώλ ιύζεσλ, πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Καςζηήπαρ pellet PV 20a. Δγρεηξίδην νδεγηώλ. v 1.0

Καςζηήπαρ pellet PV 20a. Δγρεηξίδην νδεγηώλ. v 1.0 Καςζηήπαρ pellet PV 20a Δγρεηξίδην νδεγηώλ v 1.0 Πεπιεσόμενα Πεξηερόκελα... 2 Πεξηγξαθή... 4 Γηαζηάζεηο... 5 Καύζηκν... 6 Δγθαηάζηαζε... 6 Απαηηήζεηο ιέβεηα... 7 Γεμακελή pellet... 9 Καπζηήξαο... 9 Δμσηεξηθόο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΙΗΡΖΠ-10 ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ

ΠΡΙΗΡΖΠ-10 ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ ΠΡΙΗΡΖΠ-10 ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ 0207 Copyright 2006-2011, ΠΚΚΔΡΟΝΛ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΔΠ ΔΦΑΟΚΝΓΔΠ. Έβδνκε έθδνζε ζηα Διιεληθά. Ηνύιηνο 2011. Γελ επηηξέπεηαη ε έθδνζε, Φώην-αληηγξαθή θαη ε κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟΤ ΜΗΥΑΝΙΚΟΤ ΜΔΛΔΣΗΣΗ

ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟΤ ΜΗΥΑΝΙΚΟΤ ΜΔΛΔΣΗΣΗ ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟΤ ΜΗΥΑΝΙΚΟΤ ΜΔΛΔΣΗΣΗ (εγγεγξακκέλνπ ζην ΔΣΔΚ) Φωηοβοληαϊκά ςζηήμαηα με Δγκαηεζηημένη Ιζσύ 20kWp μέσπι και 150kWp Δγώ ν/ε Μειεηεηήο ηεο ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο ηνπ Φσηνβνιηατθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦAΛΑΗΟ 4 ΣΟ ΓΗΠΟΛΗΚΟ ΣΡΑΝΕΗΣΟΡ (BJT) 4.1. Σο Σρανδίζηορ

ΚΔΦAΛΑΗΟ 4 ΣΟ ΓΗΠΟΛΗΚΟ ΣΡΑΝΕΗΣΟΡ (BJT) 4.1. Σο Σρανδίζηορ ΚΔΦAΛΑΗΟ 4 ΣΟ ΓΗΠΟΛΗΚΟ ΣΡΑΝΕΗΣΟΡ (BJT) 4.1. Σο Σρανδίζηορ Η εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο ειεθηξνληθήο κέρξη ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1940, αθνινπζνύζε ηνπο ξπζκνύο αλάπηπμεο όισλ ησλ άιισλ θιάδσλ ηεο βηνκεραλίαο.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΜΔΡΔ DVR ΤΝΑΓΔΡΜΟΙ

ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΜΔΡΔ DVR ΤΝΑΓΔΡΜΟΙ ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΜΔΡΔ DVR ΤΝΑΓΔΡΜΟΙ email: argirisgotsis@hotmail.com www.artelectrical.webs.com ΚΛΔΙΣΑ ΚΤΚΛΩΜΑΣΑ ΣΗΛΔΟΡΑΗ ΦΗΦΙΑΚΑ ΚΑΣΑΓΡΑΦΙΚΑ SVR1204S MPEG4 Stand alone DVR, 4Display video, 100 fps Record50,

Διαβάστε περισσότερα

EurotestXA MI 3105 Οδηγίες χρήσεως ζκδοςη 5.2, HW 5; Κωδ. 20 751 833

EurotestXA MI 3105 Οδηγίες χρήσεως ζκδοςη 5.2, HW 5; Κωδ. 20 751 833 EurotestXA MI 3105 Οδηγίες χρήσεως ζκδοςη 5.2, HW 5; Κωδ. 20 751 833 Απόδοςη ςτα Ελληνικά Μετάφραςη: Σαλευρής Αντώνιος Διπλ. Ηλεκτρονικόσ Μηχανικόσ BSc Πτυχ. Ηλεκτρολόγοσ Μηχανικόσ Τ.Ε. Πτυχ. Μηχανικόσ

Διαβάστε περισσότερα

TDC 1. TDC 1 Temperature-Difference-Controller. Δλεγκηήρ διαθοπάρ θεπμοκπαζίαρ. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και λειηοςπγίαρ

TDC 1. TDC 1 Temperature-Difference-Controller. Δλεγκηήρ διαθοπάρ θεπμοκπαζίαρ. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και λειηοςπγίαρ Δλεγκηήρ διαθοπάρ θεπμοκπαζίαρ TDC 1 Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και λειηοςπγίαρ TDC 1 Temperature-Difference-Controller Γιαβάζηε πποζεκηικά ππιν ηην εγκαηάζηαζη, ηη δοκιμαζηική και ηην οπιζηική λειηοςπγία Πεπιεσόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΔΒΗΣΔ ΑΔΡΙΟΠΟΙΗΗ ΞΤΛΟΤ. Astra G-25 Astra G-31.5 Astra G-50 Astra G-80. Οδεγίεο ρξήζεο θαη εγθαηάζηαζεο G-25.00.000 PS

ΛΔΒΗΣΔ ΑΔΡΙΟΠΟΙΗΗ ΞΤΛΟΤ. Astra G-25 Astra G-31.5 Astra G-50 Astra G-80. Οδεγίεο ρξήζεο θαη εγθαηάζηαζεο G-25.00.000 PS AB MACHINERY FACTORY ASTRA 4580 Alytus, Ulonų 33, tel. (37035) 73212, 75612 fax. (37035) 75352 SPSŽ-01 ΛΔΒΗΣΔ ΑΔΡΙΟΠΟΙΗΗ ΞΤΛΟΤ Astra G-25 Astra G-31.5 Astra G-50 Astra G-80 Οδεγίεο ρξήζεο θαη εγθαηάζηαζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΚ. Σύζηεκα Δμνηθνλόκεζεο Καπζίκσλ. By Alfaphonet Ltd

ΣΔΚ. Σύζηεκα Δμνηθνλόκεζεο Καπζίκσλ. By Alfaphonet Ltd ΣΔΚ Σύζηεκα Δμνηθνλόκεζεο Καπζίκσλ By Alfaphonet Ltd Απηό ην πξντόλ αλαπηύρζεθε ζύκθσλα κε ηηο απζηεξέο ηερληθέο απαηηήζεηο πξαγκαηηθώλ θαη ελεξγώλ Σηαζκώλ Βάζεο ζηελ Διιάδα. Τν Πξόβιεκα Οη πεξηζζόηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΒΡΙΔΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ: ΟΔΗΓΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΗΡΩΝ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΒΡΙΔΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ: ΟΔΗΓΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΗΡΩΝ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΒΡΙΔΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ: ΟΔΗΓΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΗΡΩΝ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΟΝΟΜΑ: ΚΑΣΣΟ ΑΝΔΡΕΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Δρ. ΧΑΣΖΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

-ΜΗΒΔ- ΣΔΦΝΙΚΗ ΗΜΔΡΙΔΑ: «ΔΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΠΡΟΣΤΠΟΤ ΔΝ12845 Δ ΔΙΚΣΤΑ ΠΤΡΟΒΔΗ

-ΜΗΒΔ- ΣΔΦΝΙΚΗ ΗΜΔΡΙΔΑ: «ΔΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΠΡΟΣΤΠΟΤ ΔΝ12845 Δ ΔΙΚΣΤΑ ΠΤΡΟΒΔΗ -ΜΗΒΔ- ΣΔΦΝΙΚΗ ΗΜΔΡΙΔΑ: «ΔΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΠΡΟΣΤΠΟΤ ΔΝ12845 Δ ΔΙΚΣΤΑ ΠΤΡΟΒΔΗ ΜΠΡΔΝΣΑ Μ. Δ.Π.Δ Καςαρκεσή, διάθερη & ρσμςήοηρη πσο/κξύ ρσγκοξςήμαςξπ από ςξ 1992 -ΜΗΒΔ- ΣΔΦΝΙΚΗ ΗΜΔΡΙΔΑ: «ΔΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΠΡΟΣΤΠΟΤ

Διαβάστε περισσότερα