Η πρόσφατος. πληθωρικὴ «Ἀντι-χριστολογία» καὶ οἱ ἐπικίνδυνες παρενέργειές της

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η πρόσφατος. πληθωρικὴ «Ἀντι-χριστολογία» καὶ οἱ ἐπικίνδυνες παρενέργειές της"

Transcript

1 Ορθόδοξος Εκκλησία καὶ Εσχατολογικὲς Ανησυχίες Η πρόσφατος πληθωρικὴ «Ἀντι-χριστολογία» καὶ οἱ ἐπικίνδυνες παρενέργειές της Προτάσεις θεραπείας τῆς ἐσχατολογικῆς χαραγματο-φοβίας καὶ ἀριθμο-φοβίας ο Υπόμνημα τῆς Εἰδικῆς Επιτροπῆς πρὸς τὴν Ιερὰν Σύνοδον τῶν Ενισταμένων Οκτώβριος 2010

2 Ορθόδοξος Εκκλησία καὶ Εσχατολογικὲς Ανησυχίες Εργασία Αʹ

3 Περιεχόμενα Ἀπολυτίκιον καὶ Ιερὰ Εἰκὼν τοῦ Ἁγίου Ιωάννου Θεολόγου... 4 Εἰσαγωγικὲς Σκέψεις... 5 Εὐχὴ Ικετήριος... 8 Αʹ Η πρόσφατος Ἀντι-χριστολογία καὶ ἡ συμπτωματολογία της... 9 Α 1 Ἀντι-χριστολογία καὶ Ἀντι-χριστολόγοι Α 2 Ἀντι-χριστολογικὴ παθολογία Βʹ Εσχατολογία τῶν Ἀμερικανῶν Χιλιαστῶν Β 1 Ακριτος εἰσαγωγὴ καὶ τραγικὰ ἀποτελέσματα Β 2 Βήματα ἀπεξαρτήσεως Γʹ Ιερὰ Ἀποκάλυψις καὶ «Χάραγμα» Γ 1 Δὲν ἔχει ἀκόμη «ἀποκαλυφθῆ» ὁ «Ἀντίχριστος» Γ 2 «Εξάλειψον τὰ χαράγματα» Γ 3 Διαδικασία ἐπιβολῆς τοῦ «Χαράγματος» Γ 4 Συμβολικὸ «Χάραγμα» καὶ πνευματικὴ διαδικασία Γ 5 Η «Σφραγὶς τοῦ Ἀρνίου» καὶ τὸ «Χάραγμα» Γ 6 Ο ἀριθμὸς 666 εἶναι οὐδέτερος Γ 7 Ο ἀριθμὸς 666 δὲν εἶναι τὸ σύμβολο τοῦ Ἀντιχρίστου Γ 8 Η ἀπομυθοποίησις τοῦ ἀριθμοῦ Γ 9 Ο ἀριθμὸς 666 δὲν εἶναι καὶ δὲν λειτουργεῖ ὡς «προ-χάραγμα» Γ 10 Μήνυμα Οἰκοδομῆς, Παραμυθίας καὶ Ελπίδος Γ 11 Προσπάθεια «ἐκκλησιαστικῆς ἀναγνώσεως» Βιβλιογραφικὴ Διευκρίνισις...68

4 Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τῆς Μεταστάσεως τοῦ Ἁγίου καὶ Ενδόξου Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ, Παρθένου, Επιστηθίου καὶ Ηγαπημένου Φίλου τοῦ Κυρίου Ιωάννου τοῦ Θεολόγου 26η Σεπτεμβρίου Ἀπολυτίκιον Ετερον * Ηχος γʹ. Τὴν ὡραιότητα. Τοῦ Διδασκάλου Σου τῷ στήθει ἔπεσες, ἐξ οὗ ἀπήντλησας Φῶς τὸ τῆς Χάριτος, τῶν θεολόγων γεγονὼς τὸ πρότυπον, Ιωάννη Σάρκωσιν ἐκήρυξας τὴν τοῦ Λόγου, μακάριε, Φῶς δὲ τὸ Τρισήλιον συγγραφαῖς Σου ἐξέχεας καὶ νῦν φωταγωγεῖς τοὺς βοῶντας χαίροις ὁ μύστης τῶν ἀῤῥήτων! (*) Ποίημα Ιερᾶς Μονῆς Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης Φυλῆς Ἀττικῆς ( ).

5 Εἰσαγωγικὲς Σκέψεις 1. Η Ιερὰ Σύνοδος τῶν Ενισταμένων, ἀπὸ τοῦ ἔτους 1995, μέσῳ Εἰδικῆς Επιτροπῆς, παρακολουθεῖ καὶ μελετᾶ ἐπισταμένως τὴν σύγχρονό μας πληθωρικὴ Ἀντιχριστολογία καὶ τὶς ἐπικίνδυνες παρενέργειές της, καρπὸς δὲ τῆς μελέτης αὐτῆς εἶναι ἕνα ἐμπεριστατωμένο Υπόμνημα ἑβδομήντα περίπου σελίδων, τὸ ὁποῖο ἐνεκρίθη μὲν συνοδικῶς κατὰ τὸ ἔτος 2000, ἀλλὰ δὲν ἐκρίθη σκόπιμον νὰ δημοσιευθῆ ἀμέσως, ἐν ἀναμονῇ ὡριμωτέρων συνθηκῶν. 2. Υποβάλλοντες τώρα στὴν κρίσι τῆς Εκκλησιαστικῆς Συνειδήσεως τὸ Υπόμνημα αὐτό, θεωροῦμε ὅτι εἶναι ἀναγκαῖο νὰ προβοῦμε σὲ μερικὲς Εἰσαγωγικὲς Σκέψεις, προκειμένου ἀφ ἑνὸς μὲν νὰ διευκρινισθοῦν τὰ αἴτια τῆς σχετικὰ μεγάλης καθυστερήσεως τῶν πορισμάτων μας, ἀφ ἑτέρου δὲ νὰ συνειδητοποιηθῆ πληρέστερα ἡ σοβαρότης τοῦ ζητήματος τῶν συγχρόνων Εσχατολογικῶν Ἀνησυχιῶν καὶ ὁ ἄμεσος κίνδυνος νὰ ἀλλοιωθῆ ἡ γνησία Ορθόδοξος Εσχατολογία ἐὰν τυχὸν γίνη δεκτὴ ἡ βάσις καὶ ἡ νοοτροπία αὐτῶν τῶν Ἀνησυχιῶν. 3. Εν πρώτοις λοιπόν, διευκρινίζομε σχετικὰ μὲ τὴν καθυστέρησι, ὅτι ἡ πρωταρχικὴ ὁδηγία πρὸς τὴν Εἰδικὴ Επιτροπὴ ἀφοροῦσε τὴν διερεύνησι τῆς φημολογουμένης σχέσεως Γραμμωτῶν Κωδίκων καὶ «666», διότι τὰ ὑπὸ ἔκδοσιν νέα δελτία πολιτικῶν ταυτοτήτων θὰ ἔφεραν ἐπ αὐτῶν Γραμμωτοὺς Κώδικες. α. Τὸ θέμα ὅμως αὐτό, δηλαδὴ τῆς ὑπάρξεως ἢ μὴ τοῦ «666» στοὺς Γραμμωτοὺς Κώδικες, ὡς καθαρὰ τεχνολογικό, ἦταν πολὺ εὔκολο νὰ διαλευκανθῆ βάσει τῶν ἐπιστημονικῶν προδιαγραφῶν κατασκευῆς καὶ λειτουργίας τῶν Γραμμωτῶν Κωδίκων εὐλόγως λοιπὸν θὰ ἀνεμένετο, ὅτι ἡ διακήρυξις τῆς ἀληθείας, ὅτι οἱ Γραμμωτοὶ Κώδικες δὲν ἔχουν καμμίαν ἀπολύτως σχέσι μὲ τὸ «666», θὰ προξενοῦσε αἴσθημα ἀνακουφίσεως στοὺς εὐσεβεῖς καὶ ἑπομένως ἐκτόνωσι τῆς ἐντάσεως καὶ ἀγωνίας των. β. Παρὰ ταῦτα, ἡ ἔρευνα μᾶς ἐβοήθησε νὰ συνειδητοποιήσωμε πολὺ σύντομα, ὅτι ἡ ἀνησυχία τῶν εὐσεβῶν δὲν ἀφοροῦσε ἀπο- κλειστικὰ καὶ μόνο τὴν σχέσι τῶν Γραμμωτῶν Κωδίκων (καὶ εὐρύτερα τῶν ταυτοτήτων) μὲ τὸ «666», ἀλλὰ ὅτι αὐτὸ τὸ ζήτημα ἦταν ἁπλῶς καὶ μόνο τὸ κέντρο, πέριξ τοῦ ὁποίου περιεστρέφετο μία σειρὰ συναφῶν προβλημάτων καὶ ἀνησυχιῶν ἂν αὐτὰ δὲν ἀντεμετωπίζοντο συνολικὰ καὶ δὲν ἐδίδετο μία ἀπὸ κοινοῦ ἀπάντησις, δὲν θὰ ἐβοηθούσαμε οὐσιαστικὰ τὸ Ποίμνιό μας νὰ ἐξέλθη ἀπὸ τὴν σύγχυσι ποὺ ἔχει περιέλθει, ἀλλὰ καὶ νὰ προστατευθῆ ἀπὸ μελλοντικὲς παρόμοιες καταστάσεις. γ. Επίσης, ἕνας ἄλλος σοβαρώτατος παράγων ἐπιβραδύνσεως τῆς ἐργασίας μας ἦταν ὅτι, προϊόντος τοῦ χρόνου, τὰ συναφῆ αὐτὰ προβλήματα, τὰ ὁποῖα ἔχρηζον μιᾶς ἀπὸ κοινοῦ ἀντιμετωπίσεως, ἐπολλαπλασιάζοντο ταχέως καὶ συνεχῶς, περαιτέρω δὲ περιεπλέκοντο τόσο πολὺ μέσῳ αὐθαιρέτων διεργασιῶν οὕτως, ὥστε νὰ διανοίγωνται διαρκῶς καὶ νέοι ὁρίζοντες ἐρεύνης καὶ ἐμβαθύνσεως, στὴν προσπάθεια γιὰ μία πληρέστερη ἐνημέρωσι καὶ κατανόησι τοῦ ὄντως πρωτοφανοῦς, πολυπλεύρου καὶ πολυσυνθέτου αὐτοῦ ἐκκλησιαστικοῦ καὶ κοινωνικοῦ φαινομένου. 4. Εν συνεχείᾳ, καὶ ὡς ἀπόρροια τῶν ἀνωτέρω, μὲ πραγματικὴ ἐν Χριστῷ ἀγωνία καὶ προσπίπτοντες προσευχητικὰ στὴν ὁδηγητικὴ χάρι τῆς Υπερευλογημένης Θεοτόκου, ἤλθαμε ἀντιμέτωποι μὲ τὴν μεγάλη σοβαρότητα τῶν συγχρόνων Εσχατολογικῶν Ἀνησυχιῶν καὶ μὲ τοὺς σωτηριολογικοὺς κινδύνους ποὺ συνεπάγεται ἡ ἄκριτος ἀποδοχὴ ὅλων τῶν παρερμηνειῶν, ἀλλὰ καὶ ἐκείνων τῶν ἐξωεκκλησιαστικῶν στοιχείων, τὰ ὁποῖα διεγείρουν αὐτὲς τὶς Ἀνησυχίες. α. Η ἔρευνά μας ἔχει πλήρως ἀποσαφηνίσει, ὅτι ἡ Ἁγιωτάτη Ορθόδοξος Εκκλησία μας διέρχεται, ὕστερα ἀπὸ δύο χιλιετίες ζωῆς, τὴν περίοδο τοῦ λεγομένου Τρίτου Εσχατολογικοῦ Κύματος, τὸ ὁποῖο ἔφερε μὲ ἰδιαίτερη ἔντασι στὴν ἐπιφάνεια τὴν πολυμερῆ κρίσι τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ Σώματος καὶ τὴν ὀδυνηρὰ διαπίστωσι, ὅτι ἔχουν ἀπολεσθῆ ἢ τείνουν νὰ ἀπολεσθοῦν τὰ χαρισματικὰ ἐκεῖνα

6 6 κριτήρια ποὺ θὰ ἱκάνωναν Αὐτὸ νὰ διαγνώση ὀρθῶς καὶ νὰ ἀντιμετωπίση ἐπιτυχῶς τὶς προκλήσεις τῆς ἱστορίας. β. Διευκρινίζομε, ὅτι ἡ περίοδος τοῦ λεγομένου Πρώτου Εσχατολογικοῦ Κύματος καλύπτει τοὺς τρεῖς πρώτους αἰῶνες τοῦ Χριστιανισμοῦ: τότε οἱ ἱστορικὲς προκλήσεις (ἔντασις τῶν διωγμῶν, μέγας κίνδυνος ἐκ τῆς πολυαιρέσεως τοῦ πολύκλαδου Γνωστικισμοῦ, χαλάρωσις ἠθῶν τῶν Χριστιανῶν καὶ ἐκκοσμίκευσις, ἀποδοχὴ μεσσιανικῶν ἀντιλήψεων ἐκ τοῦ Ιουδαϊσμοῦ), συνέτειναν στὴν νόθευσι τῆς Ορθοδόξου Εσχατολογίας. Κατὰ τὴν περίοδο αὐτὴν τὸ Κεφάλαιον Κʹ τῆς Ι. Ἀποκαλύψεως ἑρμηνεύεται κατὰ γράμμα, ἡ Χιλιετὴς Βασιλεία/Μεσοβασιλεία ἀναμένεται ὡς λυτρωτικὴ λύσις καὶ ἐπιφανεῖς μορφαὶ τῆς Εκκλησίας ὑποστηρίζουν τὸν Χιλιασμὸ ὡς θεμελιώδη διδασκαλία τῆς νέας Πίστεως ( Αγιοι Παπίας, Ιουστῖνος, Εἰρηναῖος, Μεθόδιος, Ιππόλυτος, Βικτωρῖνος κ.ἄ.). γ. Η περίοδος τοῦ λεγομένου Δευτέρου Εσχατολογικοῦ Κύματος καλύπτει τοὺς ζοφεροὺς αἰῶνες τῆς Τουρκοκρατίας: τότε καὶ πάλι οἱ ἱστορικὲς προκλήσεις (κατάρρευσις τῆς Χριστιανικῆς Αὐτοκρατορίας, δουλεία, ἐξαθλίωσις, ἐξισλαμισμοί, ἔντονη παπικὴ προπαγάνδα, βαθειὲς θεολογικὲς ἐπιδράσεις ἐκ τῆς προτεσταντικῆς ἰδίως Δύσεως), συνέτειναν σὲ μία νέα ἀπόπειρα νοθεύσεως τῆς Ορθοδόξου Εσχατολογίας. Κατὰ τὴν περίοδο αὐτὴν ἡ προσοχὴ μετατοπίζεται στὸ Κεφάλαιον ΙΓʹ τῆς Ι. Ἀποκαλύψεως, τὸ ὁποῖο ἑρμηνεύεται ἐπίσης κατὰ γράμμα, ὁ Πάπας/Παπισμὸς καὶ ὁ Μωάμεθ/Μωαμεθανισμὸς (Τοῦρκοι καὶ Λατῖνοι) ἀποτελοῦν τὰ δύο «Θηρία» ἢ καὶ αὐτὸν τοῦτον τὸν Ἀντίχριστο, ἡ κατάλυσις αὐτῶν καὶ ἡ ταυτόχρονος ἀνάστασις τῆς Ορθοδόξου Ελληνικῆς Αὐτοκρατορίας ἀναμένεται ὡς μία Χιλιετὴς Βασιλεία/Μεσοβασιλεία καὶ ἐπιφανεῖς μορφαὶ τοῦ Γένους καλλιεργοῦν τὶς ἰδέες αὐτὲς σὲ λαϊκὸ ἐπίπεδο, ὡς αὐθεντικὲς ἀποκαλύψεις. 5. Η μελέτη τῆς σχετικῆς παθολογίας τῶν δύο δεκαετιῶν τοῦ συγχρόνου μας Τρίτου Εσχατολογικοῦ Κύματος ( ) ἀπέδειξε τὴν συγγένειά του μὲ τὰ δύο προηγούμενα Κύματα, τηρουμένων βεβαίως τῶν ἀναλογιῶν: τώρα οἱ ἐκρηκτικὲς ἱστορικὲς προκλήσεις (ἰλιγγιώδης ἐξέλιξις τῶν ἐπιστημονικῶν ἐπιτευγμάτων καὶ τῶν πρακτικῶν ἐφαρμογῶν, ἑνοποίησις τοῦ κόσμου μέσῳ τῆς πολυ-επιπέδου παγκοσμιοποιήσεως, ἐλευθέρα διακίνησις ἰδεῶν, ραγδαία ἐξάπλωσις μὴ χριστιανικῶν δοξασιῶν καὶ ἠθῶν, πολύμορφος συγκρητισμός, βαθεῖα ἐκκοσμίκευσις τῶν Χριστιανῶν, θραῦσις μακραιώνων κοινωνικῶν προτύπων καὶ αὐτούσια ἀποδοχὴ ἐσχατολογικῶν ἀντιλήψεων ἐκ τοῦ Προτεσταντισμοῦ), συντείνουν σὲ μία ἀνανεωμένη προσπάθεια νοθεύσεως τῆς Ορθοδόξου Εσχατολογίας. Κατὰ τὴν περίοδο αὐτὴν τὸ Κεφάλαιον ΙΓʹ τῆς Ι. Ἀποκαλύψεως ἑρμηνεύεται καὶ πάλι κατὰ γράμμα, ἡ προσοχὴ τώρα μετατοπίζεται στὸ «χάραγμα» καὶ τὸν «ἀριθμὸν τοῦ Θηρίου», οἱ Γραμμωτοὶ Κώδικες καὶ τὰ συναφῆ αὐτοματοποιημένα ἠλεκτρονικὰ συστήματα θεωρεῖται ὅτι ἐγκαινιάζουν τὴν περίοδο τοῦ Ἀντιχρίστου, ὅπου θὰ ἐπικρατῆ ἕνα Ἀχρήματο Οἰκονομικὸ Σύστημα, ἐντὸς τοῦ ὁποίου θὰ λειτουργῆ ἡ ὁποιαδήποτε κάρτα ὡς «χάραγμα» καὶ «ἀριθμὸς τοῦ Θηρίου», ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ενωσις θὰ εἶναι τὸ πρῶτο «Θηρίο» καὶ τὸ Κομπιοῦτερ τῶν Βρυξελλῶν τὸ ἄλλο «Θηρίο», ὁ Ἀντίχριστος θὰ εἶναι ὁ Πρόεδρος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ενώσεως κ.ἄ. 6. Εἶναι ἀξιοσημείωτο, ὅτι κοινὰ χαρακτηριστικὰ καὶ τῶν τριῶν Εσχατολογικῶν Κυμάτων εἶναι τὰ ἑξῆς: α. Η παρανόησις τοῦ ἀληθοῦς χαρακτῆρος, δηλαδὴ τῆς μεταφορικῆς καὶ πνευματικῆς ἐννοίας τῆς Ι. Ἀποκαλύψεως. β. Η συνεχὴς προσπάθεια τῆς κατὰ γράμμα ἑρμηνείας τῆς Ι. Ἀποκαλύψεως. γ. Η ἀντίληψις, ὅτι ἡ Ι. Ἀποκάλυψις ἀποτελεῖ ἕνα μελλοντολογικὸ κείμενο, δηλαδὴ ἕνα κωδικοποιημένο Χρησμολόγιον ἢ ἕνα Προφητικὸ Χρονολόγιον, ποὺ ἐξαγγέλλει συγκεκριμένες ἱστορικὲς ἐξελίξεις τῆς Εκκλησίας καὶ τῆς Παγκοσμίου Ιστορίας. δ. Η ἀπόπειρα ἀποκωδικοποιήσεως/ ἀποκρυπτογραφήσεως τῶν συμβόλων τῆς Ι. Ἀποκαλύψεως μέσῳ τῶν ἱστορικῶν γεγονότων ἑκάστης περιόδου.

7 7 ε. Η ἰδέα, ὅτι ἡ Ι. Ἀποκάλυψις ἔχει γραφῆ γιὰ μία συγκεκριμένη ἐποχὴ καὶ ἀφορᾶ ἀποκλειστικὰ καὶ ταυτίζεται μὲ τὴν περίοδο κάθε Κύματος. ϛ. Η προσπάθεια ἑρμηνείας τῆς Ι. Ἀποκαλύψεως ἐν σχέσει καὶ ἀναφορᾷ πρὸς ἕνα Ιστορικὸ Κέντρο: Ρώμη/ Εἰδωλολατρικὴ Αὐτοκρατορία, Μωάμεθ/ Οθωμανικὴ Αὐτοκρατορία, Μόσχα/Γὼγ καὶ Μαγώγ, Βρυξέλλες/ Εὐρωπαϊκὴ Ενωσις. ζ. Η ἐπίδρασις στὴν ἑρμηνεία τῆς Ι. Ἀποκαλύψεως ἑτεροθρήσκων ( Ιουδαϊκῶν) καὶ ἑτεροδόξων (Προτεσταντικῶν) ἐσχατολογικῶν δοξασιῶν. 7. Η Ιερὰ Σύνοδός μας ἔχει σχηματίσει τὴν ἑδραία πεποίθησι, ὅτι ἡ μακροχρόνια ἀνεξέλεγκτη διαδικασία διασπορᾶς καὶ ἀναμίξεως μὴ ὀρθοδόξων ἐσχατολογικῶν δοξασιῶν (λαϊκῆς καὶ ἐξω-εκκλησιαστικῆς προελεύσεως), ἔχει παραγάγει ἕνα σύνολο ἄκρως ἐπικίνδυνο, τὸ ὁποῖο ἔχει ἐπηρεάσει ἄμεσα καὶ βαθειὰ τοὺς εὐσεβεῖς, ἔχει ὁδηγήσει αὐτοὺς σὲ ἀπερίγραπτη σύγχυσι καὶ τοὺς ὠθεῖ στὴν υἱοθέτησι ἑνὸς ἤθους ἀντι-εκκλησιαστικοῦ καὶ ἀντι-κοινωνικοῦ. 8. Αν καὶ ἡ ἐπιδείνωσις συνεχίζεται ὁσημέραι, ἡ πεῖρα ἐκ τῶν δύο προηγουμένων Εσχατολογικῶν Κυμάτων παρέχει στὴν ἐποχή μας τὴν ἐλπιδοφόρα εὐχέρεια στοὺς Ορθοδόξους Ποιμένας, εἰδικὰ μάλιστα σὲ ἐκείνους ἐξ αὐτῶν, οἱ ὁποῖοι ἔχουν, ἐλέῳ Θεοῦ, Ησυχαστικὲς καὶ Εὐχαριστιακὲς προϋποθέσεις, νὰ δράσουν θεραπευτικὰ καὶ νὰ ἀπαλλάξουν τοὺς εὐσεβεῖς ἀπὸ τὸ ἐσχατολογικὸ ἄγχος, μὲ τὴν προβολὴ τῆς εἰρηνοχύτου Ορθοδόξου Εσχατολογίας, τῆς ὁποίας κέντρο εἶναι ἡ χαρισματικὴ ἀνανέωσις καὶ διατήρησις τῆς Σφραγῖδος τοῦ Ἀρνίου, μοναδικῆς προϋποθέσεως γιὰ τὴν συμμετοχὴ «εἰς τὸ Δεῖπνον τοῦ Γάμου τοῦ Ἀρνίου» (Ἀποκαλ. ιθʹ 9). 9. Αὐτὲς οἱ Εἰσαγωγικὲς Σκέψεις παραπέμπουν ἤδη σὲ ἕνα ἀρκετὰ διευρυμένο θεματολόγιο, τὸ ὁποῖο δὲν εἶναι δυνατὸν βεβαίως νὰ ἀντιμετωπισθῆ πλήρως καὶ λεπτομερῶς ἀπὸ ἕνα συνοπτικὸ Υπόμνημα, ποὺ ἀποβλέπει μόνο σὲ μία πρώτη ποιμαντικὴ προσέγγισι. α. Πρὸς τὸ παρόν, παραμένομε στὰ καίρια ζητήματα καὶ ἐπιχειροῦμε «ἔργον διακονίας» ( Εφεσ. δʹ 12), «ἵνα μὴ τὸ χωλὸν ἐκτραπῇ, ἰαθῇ δὲ μᾶλλον» ( Εβρ. ιβʹ 13), ἀπευθυνόμενοι μὲ τρόπο σαφῆ καὶ ἁπλὸ στοὺς καλοπροαιρέτους εὐσεβεῖς. β. Δύο ἄλλες σχετικὲς ἐργασίες, πολυσύνθετες καὶ ἐκτεταμένες, οἱ ὁποῖες ἀποτελοῦν τὴν προϋπόθεσι καὶ τὴν θεωρητικὴ βάσι τοῦ παρόντος Υπομνήματος, θὰ τεθοῦν ὑπ ὄψιν τῆς Εκκλησιαστικῆς Συνειδήσεως μετὰ τὴν δημοσίευσιν τοῦ Υπομνήματος. 10. Επειδὴ ἡ προσευχή, ὅπως μᾶς ἔχουν διδάξει οἱ Αγιοι Πατέρες, ἀποτελεῖ τὴν ὁδὸν τῆς θεογνωσίας καὶ ἐφ ὅσον μόνον μὲ «πνεῦμα σοφίας καὶ ἀποκαλύψεως» ( Εφεσ. αʹ 17) προσεγγίζονται καὶ κατανοοῦνται τὰ ζητήματα τῆς Ἁγίας Πίστεώς μας καὶ εἰδικὰ τὰ ἀφορῶντα τὴν Ι. Ἀποκάλυψιν, ἔχομε συντάξει μίαν Εὐχὴν Ικετήριον, ὥστε οἱ εὐσεβεῖς νὰ ἀρχίζουν καὶ συνεχίζουν τὶς ἀποκαλυπτικὲς μελέτες τους, δεόμενοι καὶ ἐπιζητοῦντες τὸν θεῖο φωτισμὸ τοῦ Παρακλήτου. Φυλὴ Ἀττικῆς 4-5η Οκτωβρίου 2010 ἐκ. ἡμ. Ἁγίου Ιεροθέου Ἀθηνῶν, Ἁγίας Χαριτίνης Μάρτυρος Ελάχιστος ἐν Κυρίῳ Ο Επίσκοπος Ωρεῶν Κυπριανὸς Ἀναπληρωτὴς Πρόεδρος

8 8 Εὐχὴ Ικετήριος εἰς τὸ νοῆσαι ὀρθῶς τὰ μέλλοντα συμβαίνειν ἐν τοῖς ἐσχάτοις καιροῖς Κύριε ὁ Θεὸς καὶ Σωτὴρ ἡμῶν ὁ τῇ ἀφάτῳ Σου ἀγαθότητι ταπεινώσας Σεαυτόν, καὶ τῇ ἐνσάρκῳ Σου Οἰκονομίᾳ ἐπιστρέψας τὸ ἀπολωλὸς ἐν τοῖς κόλποις τοῦ Πατρός ὁ ἐντειλάμενος ἡμῖν, ἵνα γρηγορῶμεν προσευχόμενοι καὶ προσδοκῶντες τὴν Σὴν ἔνδοξον Δευτέραν Παρουσίαν, ἐν ᾗ ἐρχόμενος μέλλεις κρῖναι ζῶντας καὶ νεκροὺς καὶ μεταστοιχειῶσαι τὰ σύμπαντα, ὥστε ἐν καινότητι οὐρανοῦ καὶ γῆς εἶναι τοὺς Σοὺς δούλους καὶ ἐντρυφᾶν ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ τῆς Σῆς ἀτελευτήτου Βασιλείας. Αὐτός, Δέσποτα, πρόσδεξαι καὶ νῦν τὴν δέησιν ἡμῶν τῶν ταπεινῶν καὶ ἀναξίων δούλων Σου, καὶ καταύγασον ἡμῶν τὸν νοῦν καὶ τὴν καρδίαν εἰς τὸ νοεῖν ὀρθῶς καὶ ἑρμηνεύειν ἀπλανῶς τὰ κατὰ τὴν Σὴν εὐδοκίαν μέλλοντα συμβαίνειν ἐν τοῖς ἐσχάτοις καιροῖς, ἵνα, τῇ εἰρηνοποιῷ Σου χάριτι, μὴ ᾖ σχίσματα τῇ ἀχράντῳ Σου Νύμφῃ Ορθοδόξῳ Εκκλησίᾳ, ἀλλ ἑνότης καὶ ἁγιασμὸς ἐν ὁμονοίᾳ καὶ ἀγάπῃ, ἀξιῶν ἡμᾶς καὶ τῆς μερίδος τῶν ἐν ἐγρηγόρσει καὶ νήψει φρονίμων παρθένων. Πρεσβείαις τῆς ὑπερευλογημένης Μητρός Σου, καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, καὶ πάντων Σου τῶν Ἁγίων. Ἀμήν! «Διὸ καὶ πρὸ παντός, καὶ μᾶλλον θεολογίας, εὐχῆς ἀπάρχεσθαι χρεών, οὐχ ὡς ἐφελκομένους τὴν ἁπανταχῆ παροῦσαν καὶ οὐδαμῆ Δύναμιν, ἀλλ ὡς ταῖς θείαις μνείαις καὶ ἐπικλήσεσιν ἡμᾶς αὐτοὺς ἐγχειρίζοντας Αὐτῇ καὶ ἑνοῦντας». [«Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸν πρὶν ἀπὸ κάθε πρᾶγμα, καὶ περισσότερο πρὶν ἀπὸ τὴν θεολογία, πρέπει νὰ ἀρχίζωμε μὲ προσευχή, ὄχι γιὰ νὰ ἑλκύσωμε τὴν θεία Δύναμι, ἡ ὁποία εἶναι παροῦσα πανταχοῦ καὶ πουθενά, ἀλλὰ γιὰ νὰ παραδώσωμε τοὺς ἑαυτούς μας εἰς Αὐτὴν καὶ νὰ ἑνωθοῦμε μαζί Της διὰ μέσου τῶν θείων μνημονεύσεων καὶ ἐπικλήσεων»]. (Ἁγίου Διονυσίου Ἀρεοπαγίτου, PG τ. 3, στλ. 680D/Περὶ Θείων Ονομάτων, Κεφάλαιον Γʹ, 1 ). «Τὸ δὲ Πνεῦμα ἀποκαλύψειε τοὺς ὀφθαλμοὺς ἡμῶν, πρὸς τὸ καὶ τὰ θαυμάσια ἐκ τούτου κατανοῆσαι, καὶ ἐνοπτρίσασθαι μὲν καὶ τὸ κατὰ Χριστὸν Μυστήριον διὰ τοῦ ἐσόπτρου τοῦ γράμματος, ἰδεῖν δὲ καὶ τὸ τῆς ἀρετῆς κάλλος αὐτῷ ἐμφαινόμενον, καὶ εἰς τὴν τῶν ἠθῶν κατακόσμησιν ἡμᾶς ἐκκαλούμενον». (Ἁγίου Θεοφυλάκτου Βουλγαρίας, PG τ. 126, στλ. 576Α/Προοίμιον τῆς Εξηγήσεως τῶν Ἁγίων Προφητῶν).

9 Αʹ Η πρόσφατος Ἀντι-χριστολογία καὶ ἡ συμπτωματολογία της

10

11 Αʹ Η πρόσφατος Ἀντι-χριστολογία καὶ ἡ συμπτωματολογία της Α 1 Ἀντι-χριστολογία καὶ Ἀντι-χριστολόγοι 1. Ως Ἀντι -χριστολογία, εἰδικὰ στὴν παροῦσα ἐργασία μας, χαρακτηρίζομε τὴν πνευματικὴ ἐκείνη νόσο, ἡ ὁποία ὅταν προσβάλη τὸν εὐσεβῆ Χριστιανό, προκαλεῖ εἰς αὐτὸν τὴν σχεδὸν μονομανῆ τάσι νὰ ἀσχολῆται διαρκῶς μὲ ἀντι-χριστολογικὰ θέματα, ὅπως λόγου χάριν: «Ο Ἀντίχριστος εὑρίσκεται ἐπὶ θύραις... Οἱ Προφητεῖες περὶ Ἀντιχρίστου ἐκπληρώνονται στὶς ἡμέρες μας. Πρέπει νὰ διακριβώσωμε τὰ προδρομικὰ σημεῖα τοῦ Ἀντιχρίστου... Εἶναι ἀνάγκη νὰ μελετοῦμε ἐνημερωτικὰ βιβλία, τευχίδια καὶ φυλλάδια ποὺ πραγματεύονται τὸν τρόπον δράσεως τοῦ Ἀντιχρίστου, ὥστε νὰ προφυλαχθοῦμε...». 2. Οἱ ἐνστερνιζόμενοι τὸ πνεῦμα καὶ τὸ ἦθος τῆς Ἀντι-χριστολογίας, δηλαδὴ οἱ Ἀντιχριστολόγοι, ζοῦν ἐντὸς ἑνὸς νοσηροῦ πνευματικοῦ κλίματος, ὅπου ἐπικρατοῦν ἐσχατολογικὲς δοξασίες, οἱ ὁποῖες δὲν ἀποτελοῦν τὴν ἐπίσημο διδασκαλία τῆς Εκκλησίας μας, ἀλλὰ ἢ διαστρεβλώνουν αὐτὴν ἢ προέρχονται ἀπὸ ἐξω-εκκλησιαστικὲς πηγὲς ἢ στὸ σύνολό τους συνιστοῦν αὐθαίρετες καὶ/ἢ δαιμονικὲς φαντασιώσεις. Ἀποτέλεσμα τοῦ ἀντι -χριστολογικοῦ ἤθους εἶναι νὰ ἀνακαλύπτωνται παντοῦ ἀντιχριστολογικὰ τεκμήρια, τὰ ὁποῖα τελικὰ μετατοπίζουν τὸ ἐνδιαφέρον ἀπὸ τὴν φωτεινή, ἐλπιδοφόρο καὶ χαρισματικὴ Χριστολογία, στὴν ζοφερά, ἀπαισιόδοξο καὶ δαιμονικὴ Ἀντι - χριστολογία.

12 Αʹ Η πρόσφατος Ἀντι-χριστολογία καὶ ἡ συμπτωματολογία της 12 Α 2 Ἀντι-χριστολογικὴ παθολογία 3. Προκειμένου νὰ λειτουργήσωμε θεραπευτικὰ κατὰ τῆς δεινῆς νόσου τῆς Ἀντιχριστολογίας, ἡ ὁποία στὶς ἡμέρες μας ἔχει λάβει διαστάσεις πανδημίας, θὰ πρέπει νὰ καταγράψωμε τὰ κυριώτερα σύγχρονα συμπτώματά της, τὰ ὁποῖα συνοψίζονται ὡς ἑξῆς: α. γίνεται συνεχὴς λόγος περὶ ταυτοτήτων τοῦ Ἀντιχρίστου ἢ περὶ καρτῶν τοῦ Ἀντιχρίστου, οἱ ὁποῖες θεωροῦνται ὡς τὸ προ-χάραγμα ἢ ὁ ἀρραβὼν τοῦ τελικοῦ «χαράγματος τοῦ Θηρίου». β. γράφεται διαρκῶς, ὅτι οἱ Γραμμωτοὶ Κώδικες εἶναι τὸ «χάραγμα τοῦ Θηρίου» ἢ περιέχουν ἢ ταυτίζονται μὲ τὸ «666», ποὺ θεωρεῖται ὡς σύμβολο τοῦ Ἀντιχρίστου καὶ χαρακτηρίζεται ὡς «δυσώνυμος ἀριθμός». γ. ὑποστηρίζεται δογματικά, ὅτι ὁ Ἀντίχριστος θὰ χρησιμοποιήση ἕνα παγκόσμιο Ἀχρήματο Οἰκονομικὸ Σύστημα, προκειμένου νὰ μᾶς ὁδηγήση σὲ ἀδιέξοδο καὶ νὰ μᾶς ἐκβιάση στὴν ἄρνησι τῆς Πίστεώς μας. δ. λέγεται μὲ πλήρη βεβαιότητα, ὅτι αὐτὸ «Τὸ Νέο Σύστημα Χρήματος» ὑπηρετεῖται συνειδητὰ ἀπὸ τὸ Κράτος καὶ ἄλλους Διακρατικοὺς καὶ Διεθνεῖς Οργανισμούς, οἱ ὁποῖοι λειτουργοῦν συνωμοτικά, ὡς ὄργανα τοῦ Ἀντιχρίστου, ὥστε νὰ δεχθοῦμε τελικὰ μὲ τὴν θέλησί μας τὸ «χάραγμα τοῦ Θηρίου». ε. διαδίδεται εὐρέως, ὅτι ὅλα τὰ πρόσφατα προϊόντα τῆς τεχνολογίας, τὰ ὁποῖα ἔχουν ἄμεσο ἢ ἔμμεσο σχέσι μὲ τοὺς Γραμμωτοὺς Κώδικες, καθὼς ἐπίσης καὶ ὅλα τὰ αὐτοματοποιημένα ἠλεκτρονικὰ συστήματα ἀναγνώσεως, ἀρχειοθετήσεως, ἐπεξεργασίας, ἀναγνωρίσεως κλπ. εἶναι ὕποπτα καὶ ἐντάσσονται στὸ συνωμοτικὸ αὐτὸ σχέδιο τοῦ Ἀντιχρίστου γιὰ τὴν ἐπιβολὴ τοῦ τελικοῦ «χαράγματός» του.

13 Βʹ Εσχατολογία τῶν Ἀμερικανῶν Χιλιαστῶν

14

15 Βʹ Εσχατολογία τῶν Ἀμερικανῶν Χιλιαστῶν Β 1 Ακριτος εἰσαγωγὴ καὶ τραγικὰ ἀποτελέσματα 1. Τὰ ἀνωτέρω ἀντι-χριστολογικὰ συμπτώματα ἔχουν τὴν ἀφετηρία τους στὴν προτεσταντικὴ Εσχατολογία τῶν Ἀμερικανῶν Χιλιαστῶν, τῶν ὁποίων τὰ σχετικὰ συγγράμματα εἰσάγονται ἀφειδῶς καὶ ἀκρίτως στὴν Ελλάδα ἀπὸ ὀρθοδόξους Ἀντι-χριστολόγους καὶ διαδίδονται εὐρέως στὰ λαϊκὰ ἰδίως στρώματα τῶν εὐσεβῶν 1. Εἶναι ἐνδεικτικόν, ὅτι σὲ ὅλα ἀνεξαιρέτως τὰ βιβλία τῶν συγχρόνων Ελλήνων Ἀντιχριστολόγων περιέχονται κείμενα, ἀπόψεις καὶ φωτογραφίες ἀπὸ ἀντι-χριστολογικὰ συγγράμματα τοῦ ἀμερικανικοῦ ἀκραίου Προτεσταντισμοῦ, παρὰ τὸ ὅτι αὐτὰ τὰ ἔργα ἀκόμη καὶ στὶς Η.Π.Α. ἔχουν ἀπορριφθῆ ἀπὸ τὴν σοβαρὰ πτέρυγα τῶν Προτεσταντῶν, ὡς ἐξωφρενικὰ καὶ παρανοϊκά. 2. Τὰ ἀποτελέσματα τῆς ἀνεξελέγκτου εἰσαγωγῆς καὶ ἀποδοχῆς τῆς προτεσταντικῆς Ἀντι-χριστολογικῆς Γραμματείας στὴν Πατρίδα μας εἶναι ὄντως τραγικά, ἐφ ὅσον μέσῳ τῆς ἐπιδράσεως αὐτῆς: α. ἔχει συσκοτισθῆ καὶ νοθευθῆ ἡ Ορθόδοξος Αποψις γιὰ τὰ ἐσχατολογικὰ θέματα, ἡ ὁποία εὑρίσκεται στὸν ἀντίποδα τῆς Εσχατολογίας τῶν Ἀμερικανῶν Χιλιαστῶν καὶ τῶν ὀρθοδόξων Ἀντι-χριστολόγων. β. ἔχει δημιουργηθῆ μία ἐφιαλτικὴ ἀτμόσφαιρα τρόμου καὶ φόβου καὶ ὑποψίας τῶν πάντων, ξένη τελείως πρὸς τὸ Ορθόδοξο Ηθος τῆς Ἁγίας Πίστεώς μας, δηλαδὴ τὸ Ηθος τῆς Ελπίδος, τῆς Ελευθερίας, τῆς Νίκης καὶ τῆς Ἀναστάσεως. γ. ἔχουν δαιμονοποιηθῆ τὰ ἐπιτεύγματα τῆς ἐπιστήμης οὕτως, ὥστε οἱ Χριστιανοὶ καὶ τὸ Εὐαγγελικὸ Μήνυμα νὰ περιπίπτουν σὲ πλήρη ἀνυποληψία, ἐφ ὅσον δίδεται ἡ ἐντύπωσις, ὅτι ἡ σωτηρία μας ἐξαρτᾶται ἀπὸ δεισιδαιμονίες καὶ ἀσυνείδητες, αὐτόματες καὶ ἐξωτερικὲς διαδικασίες. 1. Βλ. ἐνδεικτικῶς τὴν ἀναλυτικὴ καὶ διεισδυτικὴ ἐργασία τοῦ «Ορθοδόξου Θεολογικοῦ Εργαστηρίου»: «Εκ Δυσμῶν τὸ Φῶς; Ex Occidente Lux? Η νεοελληνικὴ Λαϊκὴ Εσχατολογικὴ Ιδεολογία Δυτικὲς προκλήσεις καὶ ὀρθόδοξες ἀποκλίσεις»,

16 Βʹ Εσχατολογία τῶν Αμερικανῶν Χιλιαστῶν 16 Β 2 Βήματα ἀπεξαρτήσεως 3. Τὰ βασικὰ στοιχεῖα τῆς ἀντι-χριστολογικῆς συμπτωματολογίας, τὰ ὁποῖα ἀνεφέραμε στὸ προηγούμενο Κεφάλαιο (Αʹ, 3 α-ε), ἔχουν μελετηθῆ ἐπισταμένως καὶ ἔχει ἀποδειχθῆ τεκμηριωμένως, ὅτι εἶναι πλήρως ἀντίθετα πρὸς τὴν Ορθόδοξο Εσχατολογία, τὴν Επιστημονικὴ Ἀλήθεια, καὶ τὴν Ἁπλῆ Λογική. 4. Ἀκριβῶς γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ καὶ προκειμένου νὰ ἀπεξαρτηθῆ τὸ Ποίμνιό μας ἀπὸ τὶς νοσηρὲς αὐτὲς προτεσταντικὲς ἐπιδράσεις, κρίνεται σκόπιμο νὰ προτρέψωμε τοὺς εὐσεβεῖς μὲ πολλὴ ἀγάπη, ἀλλὰ καὶ μὲ τρόπο σταθερὸ καὶ κατηγορηματικό, στὶς ἑξῆς ἐνέργειες: α. νὰ μὴ δίδουν καμμίαν ἀπολύτως προσοχὴ στὶς Ἀντορθόδοξες, Ἀντιεπιστημονικὲς καὶ Παράλογες αὐτὲς ἀπόψεις τῆς Ἀντι-χριστολογίας. β. νὰ ἀπομακρύνουν πλήρως ἀπὸ τὴν καρδιά τους ὅλες τὶς ἀντιχριστολογικὲς ἀνησυχίες, ὡς τελείως ἀβάσιμες. γ. νὰ μὴ μελετοῦν ἀντι-χριστολογικὰ βιβλία: οὔτε τὰ ἐξ Ἀμερικῆς εἰσαγόμενα, οὔτε τῶν συγχρόνων ὀρθοδόξων Ἀντι-χριστολόγων. δ. νὰ αὐξήσουν τὸν νηπτικὸν ἀγῶνα των γιὰ τὴν κάθαρσι τῆς καρδιᾶς μέσῳ τῆς ἐν Χριστῷ ταπεινώσεως, τῆς ἀγάπης καὶ τῆς ἁγνότητος, μεταλαμβάνοντες συνεχῶς τῶν Αχράντων Μυστηρίων καὶ ἐπικαλούμενοι τὴν ἄμαχο βοήθεια τῆς Θεομήτορος. ε. νὰ μελετοῦν ὄχι πολλὰ καὶ δαιδαλώδη πράγματα, τὰ ὁποῖα ἀναφέρονται στὸ ἀναρίθμητο πλῆθος τῶν ἀντι-χριστολογικῶν φυλλαδίων καὶ προκαλοῦν σύγχυσι, ἀλλὰ μόνο τὶς βασικώτατες Ορθόδοξες, Επιστημονικὲς καὶ Λογικὲς θέσεις, στὶς ὁποῖες ἀναφερόμεθα στὰ ἑπόμενα Κεφάλαια καὶ οἱ ὁποῖες κηρύττουν μὲ πλήρη βεβαιότητα τὸ ἀβάσιμο τῆς προσφάτου ἀντι-χριστοφοβίας.

Η πρόσφατος. πληθωρικὴ «Ἀντι-χριστολογία» καὶ οἱ ἐπικίνδυνες παρενέργειές της

Η πρόσφατος. πληθωρικὴ «Ἀντι-χριστολογία» καὶ οἱ ἐπικίνδυνες παρενέργειές της Ορθόδοξος Εκκλησία καὶ Εσχατολογικὲς Ανησυχίες Η πρόσφατος πληθωρικὴ «Ἀντι-χριστολογία» καὶ οἱ ἐπικίνδυνες παρενέργειές της Προτάσεις θεραπείας τῆς ἐσχατολογικῆς χαραγματο-φοβίας καὶ ἀριθμο-φοβίας ο Υπόμνημα

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Εφαρμογὲς τῶν συνεχῶν κλασμάτων 1 1. Η τιμὴ τοῦ π μὲ σωστὰ τὰ 50 πρῶτα δεκαδικὰ ψηφία μετὰ τὴν ὑποδιαστολή, εἶναι 3.14159265358979323846264338327950288419716939937511.

Διαβάστε περισσότερα

Συγκρίσεις ιατονικής Κλίµακας ιδύµου µε άλλες διατονικές κλίµακες.

Συγκρίσεις ιατονικής Κλίµακας ιδύµου µε άλλες διατονικές κλίµακες. Page 1 of 5 Βυζαντινή Μουσική Κλίμακες Σύγκριση τῆς Διατονικῆς Κλίμακας τοῦ Διδύμου, μὲ τὶς ἀντίστοιχες τοῦ Χρυσάνθου, τῆς Ἐπιτροπῆς 1881, καὶ ἄλλων Σὲ αὐτὴ τὴν ἱστοσελίδα δίνουμε τὴν σύγκριση (σὲ συχνότητες)

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων

Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ ΦΥΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Κατάλογος Ἐκδόσεων καὶ Ἐργοχείρων Ἀπρίλιος 2013 Κεντρικὴ Διάθεσις: Γεώργιος Χοροζίδης, Ἱ. Μονὴ Ἁγ. Κυπριανοῦ Α.Γ. 112, 133 51 ΦΥΛΗ Τηλέφ: 210 2411380,

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Στὴν Ἱερὰ Μονή μας, τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, στὴν Φυλὴ Ἀττικῆς, μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Πνευματικοῦ Πατρός μας,

Διαβάστε περισσότερα

Εὐκλείδεια Γεωµετρία

Εὐκλείδεια Γεωµετρία Εὐκλείδεια Γεωµετρία Φθινοπωρινὸ Εξάµηνο 2010 Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Μάθηµα 14 22-11-2010 Συνοπτικὴ περιγραφή Πρόταση τῆς έσµης Εὐθειῶν. Εστω ὅτι τὰ σηµεῖα, καὶ, εἶναι τέτοια ὥστε οἱ εὐθεῖες και εἶναι

Διαβάστε περισσότερα

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου καὶ πρώτου Ἁγιογράφου, Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ (18η Ὀκτωβρίου) καὶ πρὸς τιμήν Του, πραγματοποιήθηκε, μὲ τὴν

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ

ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ Μέρος Β - ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ 1. Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Ι) Η ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ γ) Η ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ ΜΑΣ 4. ΗΛΩΣΕΙΣ (d) Προφορικὴ δήλωσις 6.1.1993 ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α www.sartzetakis.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου μας

Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου μας Ἱερὸ Τελετὴ Λήξεως Μαθημάτων Ἁγιογραφίας τῆς Μητροπόλεώς μας Περίοδος ΣΤ, 2013-2014 Ζωὴ καὶ Δημιουργικὴ Συνέχεια στὴν Ὀρθόδοξη Ἁγιογραφία + Κυριακὴ Ἁγιορειτῶν Πατέρων, 9/22.6.2014 Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ὄχι στὴν ρινόκερη σκέψη τοῦ ρινόκερου Κοινοβουλίου μας! (ε ) Tὸ Παγκόσμιο Οἰκονομικὸ Φόρουμ προωθεῖ τὴν ὁμοφυλοφιλία*

Ὄχι στὴν ρινόκερη σκέψη τοῦ ρινόκερου Κοινοβουλίου μας! (ε ) Tὸ Παγκόσμιο Οἰκονομικὸ Φόρουμ προωθεῖ τὴν ὁμοφυλοφιλία* Ὄχι στὴν ρινόκερη σκέψη τοῦ ρινόκερου Κοινοβουλίου μας! (ε ) Tὸ Παγκόσμιο Οἰκονομικὸ Φόρουμ προωθεῖ τὴν ὁμοφυλοφιλία* «Οἱ ὁμοφυλόφιλοι ἀπὸ τὴν δεκαετία τοῦ 2000 ἐμφανίζονται πανίσχυροι οἰκονομικὰ καὶ κοινωνικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΤΙΟΣ Θ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ Η ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ

ΜΑΡΤΙΟΣ Θ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ Η ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ Η ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ Πρπρευμένων τῶν Ἱερπαίδων μετὰ εἰκόνων καὶ θυμιατῦ, ὁ Ἱερεὺς ἐξέρχεται τῦ Ἱερῦ μετὰ τῦ Τιμίυ Σταυρῦ καὶ γίνεται λιτανεία πέριξ τῦ ἐσωτερικῦ τῦ Ναῦ εἰς τέσσαρες στάσς. Εἰς

Διαβάστε περισσότερα

X ΜΑΘΗΜΑ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Α

X ΜΑΘΗΜΑ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Α X ΜΑΘΗΜΑ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Α ΠΕΡΙΟΔΟΣ Ε (2012-2013) 16 Σεπτεμβρίου 2012 Μνήμη τῆς Ἁγίας Παρθενομάρτυρος καὶ Πανευφήμου Εὐφημίας Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀχαρνῶν Ἀττικῆς Ὀργάνωση: Ἁγιογραφεῖο Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίων

Διαβάστε περισσότερα

Μαρτυρία Πίστεως καὶ Ζωῆς

Μαρτυρία Πίστεως καὶ Ζωῆς Ἐπισκόπου Γαρδικίου Κλήμεντος Μαρτυρία Πίστεως καὶ Ζωῆς Ὁμιλίες σὲ Ἐκδηλώσεις Εἰσηγήσεις - Διαλέξεις - Ἄρθρα Ἐκδόσεις Γεώργιος Χοροζίδης, Φυλὴ Ἀττικής, 2017, σελίδες 222. Ἡ ἰδέα γιὰ τὴν κυκλοφόρησι τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Εὐκλείδεια Γεωµετρία

Εὐκλείδεια Γεωµετρία Εὐκλείδεια Γεωµετρία Φθινοπωρινὸ Εξάµηνο 010 Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Μάθηµα 9 ευτέρα 18-10-010 Συνοπτικὴ περιγραφή Υπενθύµιση τοῦ Θεωρήµατος τοῦ Θαλῆ. εῖτε καὶ ἐδάφιο 7.7 τοῦ σχολικοῦ ϐιβλίου. Τονίσθηκε,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

EISGCGSG Dò. «Ἡ Εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ: Χθὲς καὶ σήμερον ἡ αὐτὴ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας» Σάββατο, 22α Δεκεμβρίου 2012

EISGCGSG Dò. «Ἡ Εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ: Χθὲς καὶ σήμερον ἡ αὐτὴ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας» Σάββατο, 22α Δεκεμβρίου 2012 EISGCGSEIS OQHODONGS EIJOMOKOCIAS EISGCGSG Dò «Ἡ Εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ: Χθὲς καὶ σήμερον ἡ αὐτὴ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας» Εἰσηγητής: +Θεοφ. Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος, Ἱστορικὸς Τέχνης Στὸ πλαίσιο τῆς Ἔκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

11η Πανελλήνια Σύναξη Νεότητος της Ενωμένης Ρωμηοσύνης (Φώτο Ρεπορτάζ)

11η Πανελλήνια Σύναξη Νεότητος της Ενωμένης Ρωμηοσύνης (Φώτο Ρεπορτάζ) 15/03/2019 11η Πανελλήνια Σύναξη Νεότητος της Ενωμένης Ρωμηοσύνης (Φώτο Ρεπορτάζ) / Νέοι και Εκκλησία Κατά την Κυριακὴ 10 Μαρτίου 2019 καὶ ὥρα 10:45 π.μ. (ἀμέσως μετὰ τὴν Θεία Λειτουργία) πραγματοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015 ἀριθμ. πρωτ.: 181.- ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Γνησία Ὀρθοδοξία ἐν ὄψει τῆς προκλήσεως τοῦ 2016*

Ἡ Γνησία Ὀρθοδοξία ἐν ὄψει τῆς προκλήσεως τοῦ 2016* Ὁμιλία ἐπὶ τῇ Μνήμῃ τῶν Ἁγίων Νέων Τριῶν Ἱεραρχῶν Φωτίου τοῦ Μεγάλου, Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ καὶ Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ Κυριακὴ Α τοῦ Νοεμβρίου, 3.11.2014 ἐκ. ἡμ. Ἡ Γνησία Ὀρθοδοξία ἐν ὄψει τῆς προκλήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Παραθέτουμε απόσπασμα του άρθρου: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΝ- Οι Ιεχωβάδες και οι Μασόνοι κεφάλαια εις το βιβλίον των θρ

Παραθέτουμε απόσπασμα του άρθρου: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΝ- Οι Ιεχωβάδες και οι Μασόνοι κεφάλαια εις το βιβλίον των θρ Με ένα από τα αγαπημένα της θέματα ασχολήθηκε για μια ακόμη φορά, στο φύλλο 1991 της 27ης Σεπτεμβρίου 2013, η εφημερίδα ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ. Αιτία, το κεφάλαιο του βιβλίου των Θρησκευτικών που διδάσκεται στην

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος τῶν Συγκερασµῶν ὅλων τῶν Βυζαντινῶν ιατονικῶν Κλιµάκων µέχρι καὶ σὲ 1200 µουσικὰ διαστήµατα (κόµµατα)

Κατάλογος τῶν Συγκερασµῶν ὅλων τῶν Βυζαντινῶν ιατονικῶν Κλιµάκων µέχρι καὶ σὲ 1200 µουσικὰ διαστήµατα (κόµµατα) Κατάλογος τῶν Συγκερασµῶν ὅλων τῶν Βυζαντινῶν ιατονικῶν Κλιµάκων µέχρι καὶ σὲ 1200 µουσικὰ διαστήµατα (κόµµατα) τοῦ Παναγιώτη. Παπαδηµητρίου ρ. Ἠλεκτρ. Μηχανικοῦ, Φυσικοῦ Περιεχόµενα 1. Εἰσαγωγή...1 2.

Διαβάστε περισσότερα

Ἐγκατάστασις ICAMSoft Law Applications' Application Server ἔκδοση 3.x (Rel 1.1-6ος 2009) 1

Ἐγκατάστασις ICAMSoft Law Applications' Application Server ἔκδοση 3.x (Rel 1.1-6ος 2009) 1 Ἐγκατάστασις ICAMSoft Law Applications' Application Server ἔκδοση 3.x (Rel 1.1-6ος 2009) 1 Ἐγκατάστασις ICAMSoft Law3 Application Server ὅτι ἀναφέρεται ἐδῶ δὲν μπορεῖ νὰ ἐκτελεσθεῖ δικτυακά, δηλ. ἀπὸ ἄλλον

Διαβάστε περισσότερα

Τευχος πρωτο. αρχεία. Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Ένα σύγχρονο αρχείο. Το ΙΑ/ΕΤΕ ανοίγει τα χαρτιά του

Τευχος πρωτο. αρχεία. Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Ένα σύγχρονο αρχείο. Το ΙΑ/ΕΤΕ ανοίγει τα χαρτιά του Τευχος πρωτο αρχεία Πηγεσ γνωσησ, πηγεσ μνημησ Ένα σύγχρονο αρχείο Το ΙΑ/ΕΤΕ ανοίγει τα χαρτιά του Άσκηση Υπόθεση παραχάραξης Το 1938, το Υφυπουργείον Δημοσίας Ασφαλείας του ελληνικού κράτους δημοσιεύει

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι.

Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι. Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι. Καί πράγματι εἶναι! σταματώντας ὁ χρόνος της, χρόνος ὅπου μετριοῦνται μέ τούς χτύπους τῆς καρδιᾶς, σταματάει

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

«Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α»

«Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α» Ἕνα δεύτερο σημαντικὸ Ἁγιογραφικὸ βῆμα «Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α» Μία ἐλπιδοφόρος ἀρχὴ Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, τὴν

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Συνόλων - Set Theory

Θεωρία Συνόλων - Set Theory Θεωρία Συνόλων - Set Theory Ἐπισκόπηση γιὰ τὶς ἀνάγκες τῶν Πρωτοετῶν Φοιτητῶν τοῦ Τµήµατος Διοίκησης, στὸ µάθηµα Γενικὰ Μαθηµατικά. Ὑπὸ Γεωργίου Σπ. Κακαρελίδη, Στὸ Τµῆµα Διοίκησης ΤΕΙ Δυτικῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Η Ετήσιος Πανήγυρις τῆς Ιερᾶς Μητροπολιτικῆς Μονῆς τῶν Αγίων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης

Η Ετήσιος Πανήγυρις τῆς Ιερᾶς Μητροπολιτικῆς Μονῆς τῶν Αγίων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης ιερα μητροπολισ ωρωπου και φυλησ Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης Η Ετήσιος Πανήγυρις τῆς Ιερᾶς Μητροπολιτικῆς Μονῆς τῶν Αγίων Κυπριανοῦ καὶ Ιουστίνης TΗΝ Τρίτη, 2/15.10.2013, ἐπανηγύρισε λαμπρῶς,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2017 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2017 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 25 εκεμβριου 2017 ἀριθμ. πρωτ. : 877 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2017 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τοὺς εὐλαβεῖς Ἱερεῖς καὶ τοὺς εὐσεβεῖς Χριστιανοὺς τῆς καθ ἡμᾶς Θεοσώστου

Διαβάστε περισσότερα

Εἰσαγωγὴ. Αὐτόματη Δημιουργία Οἰκονομικῶν Κινήσεων Ἀμοιβῶν. Αὐτόματη Δημιουργία Οἰκονομικῶν Κινήσεων Ἀμοιβῶν. ICAMSoft Law Applications Σημειώ σεις

Εἰσαγωγὴ. Αὐτόματη Δημιουργία Οἰκονομικῶν Κινήσεων Ἀμοιβῶν. Αὐτόματη Δημιουργία Οἰκονομικῶν Κινήσεων Ἀμοιβῶν. ICAMSoft Law Applications Σημειώ σεις Εἰσαγωγὴ Ὅπως γνωρίζουν ὅλοι οἱ χρῆστες τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν μας, τὰ εἴδη τῶν ἐνεργειῶν ποὺ μποροῦν νὰ καταγραφοῦν σὲ μία ὑπόθεση εἶναι 1. Ἐνέργειες Ἐξέλιξης, 2. Οἰκονομικές, 3. Λοιπές Ἐνέργειες &

Διαβάστε περισσότερα

Παρέλαση-Μαντήλα-Δωδεκάποντα*

Παρέλαση-Μαντήλα-Δωδεκάποντα* Ἀξίες -Ἰδανικά -Ἱστορικὴ Μνήμη Παρέλαση-Μαντήλα-Δωδεκάποντα* «Ἡ σεμνότητα καὶ ἡ ταπεινότητα εἶναι προαπαιτούμενο...» α. Στὴν χώρα ποὺ θὰ ριζώσεις νὰ σεβαστεῖς τὴν σημαία της, τοὺς ἀνθρώπους της, τὴν φύση

Διαβάστε περισσότερα

Τὸ Ἐκκλησιαστικὸ ἔργο καὶ ἡ θεολογικὴ σκέψη τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀλβανίας κ. Ἀναστασίου

Τὸ Ἐκκλησιαστικὸ ἔργο καὶ ἡ θεολογικὴ σκέψη τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀλβανίας κ. Ἀναστασίου ΕΠΑΙΝΟΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Τὸ Ἐκκλησιαστικὸ ἔργο καὶ ἡ θεολογικὴ σκέψη τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀλβανίας κ. Ἀναστασίου Καθηγητής Συμεών Πασχαλίδης Πρόεδρος Τμήματος Ποιμαντικῆς καί Κοινωνικῆς Θεολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Ἀλεξάνδρου Μ. Σταυροπούλου ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ( Περιοδικό «Εὐθύνη», τεῦχος 453, Σεπτέμβριος 2009, σ. 410-412) Στὴν πρωτοφανῆ κρίση τῶν ἀξιῶν ποὺ διέρχεται ἡ Οἰκουμένη

Διαβάστε περισσότερα

Γενικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία Α

Γενικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία Α Γενικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία Α Δρ. Ἰωάννης Ἀντ. Παναγιωτόπουλος Ἐπ. Καθηγητὴς Γενικῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας Τµῆµα Θεολογίας - Θεολογικὴ Σχολὴ Ἐθνικὸ καὶ Καποδιστριακὸ Πανεπιστήµιο Ἀθηνῶν Γ Οἰκουµενικὴ

Διαβάστε περισσότερα

Τὸ τελευταῖο Μάθημα τῆς ἐφετινῆς, δευτέρας Περιόδου τῶν Μαθημάτων Ἁγιογραφίας, τὰ ὁποῖα ὀργανώνει καὶ παραδίδει τὸ Ἁγιογραφεῖο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν

Τὸ τελευταῖο Μάθημα τῆς ἐφετινῆς, δευτέρας Περιόδου τῶν Μαθημάτων Ἁγιογραφίας, τὰ ὁποῖα ὀργανώνει καὶ παραδίδει τὸ Ἁγιογραφεῖο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Τὸ τελευταῖο Μάθημα τῆς ἐφετινῆς, δευτέρας Περιόδου τῶν Μαθημάτων Ἁγιογραφίας, τὰ ὁποῖα ὀργανώνει καὶ παραδίδει τὸ Ἁγιογραφεῖο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης Φυλῆς Ἀττικῆς, ἀφιερώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Στους κήπους της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης

Στους κήπους της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης 26/02/2019 Στους κήπους της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης Πατριαρχεία / Οικουμενικό Πατριαρχείο Ἡ Ἱερὰ Θεολογικὴ Σχολὴ τῆς Χάλκης ἀκολουθώντας τὸ παράδειγμα τοῦ περιβαλλοντικὰ εὐαισθητοποιημένου καὶ πρωτοπόρου

Διαβάστε περισσότερα

ευτέρα Ἔκδοσις ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

ευτέρα Ἔκδοσις ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ευτέρα Ἔκδοσις Τίπρέπεινὰγνωρίζῃ ΕΝΑΣΕΛΛΗΝΑΣΜΑΚΕΔΟΝΑΣ 1. Ὅτι οἱ Σκοπιανοὶ λένε τεράστια ψέματα καὶ ὅτι ἔστησαν ἕνα φαντασιώδη μύθο γιὰ τὴν καταγωγή τους. Στὴν πλειονότητά τους εἶναι Σλαῦοι

Διαβάστε περισσότερα

ποταμιτου εκδοσεισ ποταμιτου καταλογοσ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ θεροσ 2012

ποταμιτου εκδοσεισ ποταμιτου καταλογοσ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ θεροσ 2012 εκδοσεισ θεροσ 2012 ποταμιτου ποταμιτου καταλογοσ www.potamitis.info ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ 8,99 σκληρὸ ἐξώφυλλο, 32 σελίδες, 22Χ22 ἑκατοστά Κάθε Σάββατο, ἡ Γιαγιὰ ἀφήνει τὸ καλαθάκι της μὲ τὰ

Διαβάστε περισσότερα

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ελληνορωμαϊκές-Ελληνοϊταλικές Σπουδές» του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ και το Σεμινάριο Ιταλικής Ιστορίας και Ιστοριογραφίας, σας προσκαλούν στη

Διαβάστε περισσότερα

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο (Μιὰ πρώτη προσέγγιση στὸ θέμα) Εἰπώθηκε, πὼς ὁλόκληρο τὸ Ἅγιον Ὄρος μοιάζει μὲ τὸ Καθολικὸ ἑνὸς ἰεροῦ Ναοῦ καὶ ὅτι ἡ περιοχὴ ἀπὸ τὴν Ἁγία Ἄννα καὶ πέρα εἶναι τὸ

Διαβάστε περισσότερα

Στήν Σελίδα Παρατηρήσεις στὸ κάτω μέρος καταγράφονται / ἐμφανίζονται τυχόν ἐντοπισθέντα περιουσιακά στοιχεῖα (IX, άκίνητα, ἀγροτεμάχια κλπ)

Στήν Σελίδα Παρατηρήσεις στὸ κάτω μέρος καταγράφονται / ἐμφανίζονται τυχόν ἐντοπισθέντα περιουσιακά στοιχεῖα (IX, άκίνητα, ἀγροτεμάχια κλπ) Κάρτα Ἀντιδίκου Στήν Σελίδα Παρατηρήσεις στὸ κάτω μέρος καταγράφονται / ἐμφανίζονται τυχόν ἐντοπισθέντα περιουσιακά στοιχεῖα (IX, άκίνητα, ἀγροτεμάχια κλπ) Ἡ Εἰσαγωγή/Μεταβολή/Διαγραφή γίνεται μέσω τῶν

Διαβάστε περισσότερα

μπορεῖ νὰ κάνει θαύματα. Ἔτσι ὁ ἅγιος Νέστωρ, παρότι ἦταν τόσο νέος, δὲν λυπήθηκε τὴν ζωή του καὶ ἦταν ἕτοιμος νὰ θυσιάσει τὰ πάντα γιὰ τὸν Χριστό.

μπορεῖ νὰ κάνει θαύματα. Ἔτσι ὁ ἅγιος Νέστωρ, παρότι ἦταν τόσο νέος, δὲν λυπήθηκε τὴν ζωή του καὶ ἦταν ἕτοιμος νὰ θυσιάσει τὰ πάντα γιὰ τὸν Χριστό. Ο Μ Ι Λ Ι Α ΤΗΣ Α.Θ.ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ.κ. Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Υ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΝ ΑΥΤΟΥ ΕΙΣ ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΟΥ (25 Ὀκτωβρίου 2013) Ἱερώτατε καὶ φίλτατε ἐν Χριστῷ ἀδελφὲ

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ. Γιατὶ τὸ Βυζάντιο. Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292.

Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ. Γιατὶ τὸ Βυζάντιο. Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292. Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ Γιατὶ τὸ Βυζάντιο Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292. Κατ ἐπανάληψιν ἔχει ἐπισημανθῆ ὅτι ἐπιβάλλεται νὰ ἀναθεωρήσουμε ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες τὴν ὀπτικὴ εἰκόνα ποὺ ἔχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ

ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΘΗ π. Ἰωάννου Ζόζουλακ Κοσμήτορος τῆς Ὀρθόδοξης Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Πρέσοβ Σλοβακίας Ἔχουμε συνηθίσει ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι νὰ ἐνεργοῦμε μὲ μηχανικὸ τρόπο, νὰ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

Τὸ «Συνοδικὸν τῆς Ορθοδοξίας» *

Τὸ «Συνοδικὸν τῆς Ορθοδοξίας» * Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ Ενα πνευματικὸ ταξίδι πρὸς τὸ Τέλος τοῦ παλαιοῦ καὶ τὴν Ἀρχὴ τοῦ νέου Τὸ «Συνοδικὸν τῆς Ορθοδοξίας» * Τὸ «Συνοδικὸν τῆς Ορθοδοξίας» εἶναι ἕνα ὑπέροχο πολὺ συνοπτικὸ κείμενο, ποὺ εἶναι

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι.

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Σὰ τελευταῖα χρόνια καὶ ἰδιαίτερα μετὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν συνόρων τῶν χωρῶν τῆς ἀνατολικῆς Εὐρώπης, ἀλλὰ καὶ γειτόνων χωρῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ & ΩΡΩΠΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ 2018

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ & ΩΡΩΠΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ 2018 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ & ΩΡΩΠΟΥ ιεροσ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ναοσ μεταμορφωσεωσ του σωτηροσ δημου μεταμορφωσησ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ 2018 Πρὸς τοὺς εὐσεβεῖς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Θέμα: «Περὶ τῆς νομιμότητας τελέσεως τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος ἀνηλίκων». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Σχετικὰ μὲ τὶς προϋποθέσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ πιστὸς φίλος. Πιστεύω¹ τῷ φίλῳ. Πιστὸν φίλον ἐν κινδύνοις γιγνώσκεις². Ὁ φίλος τὸν

Ὁ πιστὸς φίλος. Πιστεύω¹ τῷ φίλῳ. Πιστὸν φίλον ἐν κινδύνοις γιγνώσκεις². Ὁ φίλος τὸν Ὁ πιστὸς φίλος. Πιστεύω¹ τῷ φίλῳ. Πιστὸν φίλον ἐν κινδύνοις γιγνώσκεις². Ὁ φίλος τὸν φίλον ἐν πόνοις³ καὶ κινδύνοις οὐ λείπει. Τοῖς τῶν φίλων λόγοις ἀεὶ πιστεύομεν. Εἰ κινδυνεύετε, ὦ φίλοι, τοὺς τῶν ἀνθρώπων

Διαβάστε περισσότερα

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου)

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου) Οἱ πιστοὶ ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων δεηθῶμεν. Ἵνα ὁ Κύριος αὐτοὺς ἐλεήσῃ. Κατηχήσῃ αὐτοὺς τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. Ἀποκαλύψῃ αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον τῆς δικαιοσύνης. Ἑνώσῃ αὐτοὺς τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη Θαῦμα τῆς Ἁγίας Γεροντίσσης Μυρτιδιωτίσσης τῆς Ἀσκητρίας τῆς Κλεισούρας ( 1974) Ἀποδεικτικὸ καὶ Βεβαιωτικὸ τῆς Μοναχικῆς Ἱδιότητος καὶ Ὀνομασίας Αὐτῆς ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Ενότητα 3: Είναι - Συνειδέναι Κωνσταντίνος Μαντζανάρης Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Προφητεία καὶ Αποκάλυψις. ἢ «χρησμολογία» καὶ «ἀποκαλυπτισμός»; Εκκλησις Συλλόγου Ορθοδόξων Χριστιανῶν πρὸς Ιεράρχας νὰ λάβουν θέσιν

Προφητεία καὶ Αποκάλυψις. ἢ «χρησμολογία» καὶ «ἀποκαλυπτισμός»; Εκκλησις Συλλόγου Ορθοδόξων Χριστιανῶν πρὸς Ιεράρχας νὰ λάβουν θέσιν Προφητεία καὶ Αποκάλυψις ἢ «χρησμολογία» καὶ «ἀποκαλυπτισμός»; Εκκλησις Συλλόγου Ορθοδόξων Χριστιανῶν πρὸς Ιεράρχας νὰ λάβουν θέσιν Ολεθρία πλάνη Μοναχοῦ διὰ τὴν ἔλευσιν τοῦ Ἀντιχρίστου καὶ τὴν Δευτέραν

Διαβάστε περισσότερα

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση Εἰσαγωγή Ὁ ICAMLaw Application Server (στὸ ἑξῆς γιά λόγους συντομίας IAS) ἀποτελεῖ τὸ ὑπόβαθρο ὅλων τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν τῆς ICAMSoft. Εἶναι αὐτός ποὺ μεσολαβεῖ ἀνάμεσα: α) στὴν τελική ἐφαρμογὴ ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Οσίου Παϊσίου Βελιτσκόφσκυ ( 15.11.1794) Η Ἀδιάλειπτος Προσευχὴ καὶ ἡ Εὐχὴ τοῦ Ιησοῦ. Κεφάλαια κδʹ

Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Οσίου Παϊσίου Βελιτσκόφσκυ ( 15.11.1794) Η Ἀδιάλειπτος Προσευχὴ καὶ ἡ Εὐχὴ τοῦ Ιησοῦ. Κεφάλαια κδʹ Επὶ τῇ ἱερᾷ μνήμῃ τοῦ Οσίου Παϊσίου Βελιτσκόφσκυ ( 15.11.1794) Η Ἀδιάλειπτος Προσευχὴ καὶ ἡ Εὐχὴ τοῦ Ιησοῦ Κεφάλαια κδʹ «Εθερμάνθη ἡ καρδία μου ἐντός μου, καὶ ἐν τῇ μελέτῃ μου ἐκκαυθήσεται πῦρ» (Ψαλμ.

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Πανήγυρις τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης

Ἡ Πανήγυρις τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης Ἡ Πανήγυρις τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης Φυλῆς Ἀττικῆς 2α Ὀκτωβρίου 2014 ἐκ. ἡμ. ΕΟΡΤΗ καὶ Πανήγυρις τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης Η τελέσθηκε μὲ ἰδιαίτερη λαμπρότητα καὶ χάρι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 25 εκεμβριου 2016 ἀριθμ. πρωτ. : 793.- ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τοὺς εὐλαβεῖς Ἱερεῖς καὶ τοὺς εὐσεβεῖς Χριστιανοὺς τῆς καθ ἡμᾶς

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι,

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, Ὁ Γάμος Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, ὲ λίγες ἡμέρες πρόκειται νὰ ἑνωθεῖτε μὲ τὰ δεσμὰ τοῦ Γάμου διὰ τῶν εὐλογιῶν τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας τοῦ Κυρίου μας. Αὐτὸ τὸ γεγονὸς χρειάζεται ὡς καταλύτη τὸν τελειωτῆ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Ἀπολογισμὸς «Ἐ.Ἐ.Ε.» καὶ Τμημάτων Ψηφιδωτοῦ, Ξυλογλυπτικῆς καὶ Πληροφορικῆς.

Ἀπολογισμὸς «Ἐ.Ἐ.Ε.» καὶ Τμημάτων Ψηφιδωτοῦ, Ξυλογλυπτικῆς καὶ Πληροφορικῆς. Ἐπὶ τῇ λήξει τῆς Περιόδου Ι (2016-2017) Ποιμαντικῶν, Κατηχητικῶν, Κοινωνικῶν καὶ Πολιτιστικῶν Δραστηριοτήτων Κυριακὴ Ἁγίων 318 Πατέρων τῆς Α Οἰκουμενικῆς Συνόδου, 15/28.5.2017 Φυλὴ Ἀττικῆς Ἀπολογισμὸς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Τὰ Ἕξι μεγάλα ἐρωτήματα τῆς δυτικῆς μεταφυσικῆς καταλαμβάνουν μιὰ ξεχωριστὴ θέση στὴν ἱστορία τῆς φιλοσοφικῆς ἱστοριογραφίας. Ὁ συγγραφέας του βιβλίου, Χάιντς Χάιμζετ (1886-1975),

Διαβάστε περισσότερα

Ἅγιος Νικόλαος Καβάσιλας: ἡ ἐποχή, ἡ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο του «Περὶ τῆς ἐν Χριστῷ

Ἅγιος Νικόλαος Καβάσιλας: ἡ ἐποχή, ἡ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο του «Περὶ τῆς ἐν Χριστῷ Ἡ σύνταξη τῆς ἐργασίας αὐτῆς ἒγινε από τό Ιερόν Ησυχαστήριον «Ευαγγελιστής Ιωάννης ὁ Θεολόγος» και ἀποτελεί εἰσαγωγή τοῦ έργου «Περὶ τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς Λόγοι επτά» του Ἁγίου Νικόλαου Καβάσιλα ὅπως ἐκδόθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ἀντίχριστος καὶ τὸ Χρῖσμα*

Ο Ἀντίχριστος καὶ τὸ Χρῖσμα* «Η οὐσία τῆς Ορθοδόξου Ποιμαντικῆς ποὺ συνδέεται μὲ τὴν Ησυχαστικὴ Παράδοση τῆς Εκκλησίας» Ο Ἀντίχριστος καὶ τὸ Χρῖσμα* «Επομένως, οἱ Ποιμένες τῆς Εκκλησίας δὲν πρέπει νὰ ὁμιλοῦν μόνον γιὰ τὸν Ἀντίχριστο

Διαβάστε περισσότερα

ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ π.ἀλέξανδρος Σμέμαν

ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ π.ἀλέξανδρος Σμέμαν ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ π.ἀλέξανδρος Σμέμαν Τέσσερις ἑβδομάδες μετὰ τὸ Πάσχα τὸ εὐαγγέλιο πού διαβάζεται στὶς ἐκκλησίες εἶναι ἡ ἀφήγηση τοῦ εὐαγγελιστὴ Ἰωάννη γιὰ τὴν ἐκπληκτικὴ συζήτηση τοῦ Χριστοῦ μὲ

Διαβάστε περισσότερα

Μητροπολίτου Μόρφου Νεοφύτου

Μητροπολίτου Μόρφου Νεοφύτου Μητροπολίτου Μόρφου Νεοφύτου Στὴν καθ ἡμᾶς Μητροπολιτικὴ περιφέρεια Μόρφου τιμᾶται ἰδιαίτερα ὁ ὅσιος Σωζόμενος. Ἐπίκεντρο τῆς ἐδῶ τιμῆς του εἶναι ἡ ἁγιοτόκος κοινότητα τῆς Γαλάτας, ὅπου εὑρίσκεται κατάγραφος

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτομηνιά και Άνοιξη: Τρεις σπουδαίες Αγίες εορτάζουν

Πρωτομηνιά και Άνοιξη: Τρεις σπουδαίες Αγίες εορτάζουν 01/03/2019 Πρωτομηνιά και Άνοιξη: Τρεις σπουδαίες Αγίες εορτάζουν / Επικαιρότητα Η Εκκλησία μας, κατά την 1η Μαρτίου εκάστου έτους και πρώτη ημέρα της εποχής της Ανοίξεως, τιμά τη μνήμη δύο γυναικών Μαρτύρων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ κ. ΑΘΗΝΑΓΟΡΟΥ. κατὰ τὴν Κοπὴν τῆς Βασιλόπιττας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μητροπολιτικὸς Ναὸς Βρυξελλῶν

ΟΜΙΛΙΑ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ κ. ΑΘΗΝΑΓΟΡΟΥ. κατὰ τὴν Κοπὴν τῆς Βασιλόπιττας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μητροπολιτικὸς Ναὸς Βρυξελλῶν ΟΜΙΛΙΑ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ κ. ΑΘΗΝΑΓΟΡΟΥ κατὰ τὴν Κοπὴν τῆς Βασιλόπιττας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μητροπολιτικὸς Ναὸς Βρυξελλῶν 8 Ἰανουαρίου 2017 Αἰδεσιµολογιώτατοι πατέρες, Ἐξοχωτάτη κυρία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ (5-6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004, Διορθόδοξον Κέντρον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Συσχετισμένων Ἀρχείων & Εἰκόνων

Διαχείριση Συσχετισμένων Ἀρχείων & Εἰκόνων Διαχείριση Συσχετισμένων Ἀρχείων & Εἰκόνων Εἰσαγωγὴ Μιὰ ἀπὸ τὶς βασικὲς πρόσθετες δυνατότητες τῆς ἔκδοσης 3 τῶν ἰατρικῶν ἐφαρμογῶν μας, εἶναι ἡ δυνατότητα συσχετισμοῦ ὅσων ψηφιακῶν ἀρχείων ἀπαιτεῖται στὴν

Διαβάστε περισσότερα

Ορθόδοξος Ενστασις καὶ Μαρτυρία

Ορθόδοξος Ενστασις καὶ Μαρτυρία σελ. 1 σελ. 1 4 = λέυκή Ορθόδοξος Ενστασις καὶ Μαρτυρία * * * Αριθ. 1 Ιανουάριος 2000 ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ Ιερὰ Σύνοδος τῶν Ενισταμένων «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΝΣΤΑΣΙΣ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΙΑ» ΕΠΙΣΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ODBC Install and Use. Κατεβάζετε καὶ ἐγκαθιστᾶτε εἴτε τήν ἔκδοση 32bit εἴτε 64 bit

ODBC Install and Use. Κατεβάζετε καὶ ἐγκαθιστᾶτε εἴτε τήν ἔκδοση 32bit εἴτε 64 bit Oἱ ἐφαρμογές Law4 χρησιμοποιοῦν τὸν Firebird SQL Server 32 ἤ 64 bit, ἔκδοση 2.5.x Γιὰ νὰ κατεβάσετε τὸν ODBC πηγαίνετε στό site www.firebirdsql.org στήν δ/νση http://www.firebirdsql.org/en/odbc-driver/

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ ἄρχισαν νὰ γράφωνται

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ ἄρχισαν νὰ γράφωνται Η νόσος τῆς θρησκείας καὶ ἡ ὀρθόδοξος θεραπεία της Ορθοδοξία καὶ Θρησκεία* Τοῦ π. Ιωάννου Ρωμανίδου ( ) Επὶ τῇ πενταετίᾳ ἀπὸ τῆς κοιμήσεως αὐτοῦ, 1.11.2001 ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ ἄρχισαν νὰ γράφωνται ἄρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Η Πανήγυρις τῶν Αγίων Πάντων στὸ Αγρίνιο

Η Πανήγυρις τῶν Αγίων Πάντων στὸ Αγρίνιο ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΗΣ Η Πανήγυρις τῶν Αγίων Πάντων στὸ Αγρίνιο «Μόνο ἂν γίνουμε παιδιά, ἂν ἐπιστρέψουμε στὴ χαμένη μας παιδικὴ Αθωότητα καὶ Αγνότητα, μόνο τότε ἔχουμε ἐλπίδα νὰ εἰσέλθουμε στὴν

Διαβάστε περισσότερα

Η KΑΚΟΜΕΤΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ ΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΠΕΡΙ ΥΛΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΡΑ. Μιχαήλ Μανωλόπουλος

Η KΑΚΟΜΕΤΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ ΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΠΕΡΙ ΥΛΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΡΑ. Μιχαήλ Μανωλόπουλος Η KΑΚΟΜΕΤΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ ΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΠΕΡΙ ΥΛΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΡΑ Μιχαήλ Μανωλόπουλος Στο πλαίσιο του Δυτικοευρωπαϊκού διαφωτισμού παρατηρούμε την ανάπτυξη μιας σχετικά ολιγάριθμης υλιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Εὐχετήρια-Κοινωνικὰ Γράμματα πρὸς τὸν Πρόεδρον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῶν Ἐνισταμένων

Εὐχετήρια-Κοινωνικὰ Γράμματα πρὸς τὸν Πρόεδρον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῶν Ἐνισταμένων Διορθόδοξοι Σχέσεις α Εὐχετήρια-Κοινωνικὰ Γράμματα πρὸς τὸν Πρόεδρον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῶν Ἐνισταμένων Ρωσικὴ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία τῆς Διασπορᾶς Διαρκὴς Ἀρχιερατικὴ Σύνοδος Ἐπιστολὴ τῆς Ἀρχιερατικῆς Συνόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ

ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ 127 ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΡΓΑΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΖΗΖΙΟΥΛΑΣ) Εἰσαγωγὴ Ἡ δημιουργία τῆς ἑνωμένης Εὐρώπης εἶναι πάνω ἀπ ὅλα γεγονὸς πνευματικῆς σημασίας. Ἡ πολιτικὴ ἡγεσία

Διαβάστε περισσότερα

Νὰ συγκαλέσει πανορθόδοξη Σύνοδο ή Σύναξη των Προκαθημένων καλεί τον Οικουμενικό Πατριάρχη η Κύπρος αν ο στόχος δεν επιτευχθεί

Νὰ συγκαλέσει πανορθόδοξη Σύνοδο ή Σύναξη των Προκαθημένων καλεί τον Οικουμενικό Πατριάρχη η Κύπρος αν ο στόχος δεν επιτευχθεί 18/02/2019 Νὰ συγκαλέσει πανορθόδοξη Σύνοδο ή Σύναξη των Προκαθημένων καλεί τον Οικουμενικό Πατριάρχη η Κύπρος αν ο στόχος δεν επιτευχθεί Αυτοκέφαλες Εκκλησίες / Εκκλησία της Κύπρου Ανακοίνωση σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

αὐτόν φέρω αὐτόν τὸ φῶς τὸ φῶς αὐτόν τὸ φῶς ὁ λόγος ὁ κόσμος δι αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ ὁ κόσμος αὐτὸν οὐκ ἔγνω αὐτόν

αὐτόν φέρω αὐτόν τὸ φῶς τὸ φῶς αὐτόν τὸ φῶς ὁ λόγος ὁ κόσμος δι αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ ὁ κόσμος αὐτὸν οὐκ ἔγνω αὐτόν ἐγένετο ἄνθρωπος, ἀπεσταλμένος παρὰ θεοῦ, ὄνομα αὐτῷ Ἰωάννης οὗτος ἦλθεν εἰς μαρτυρίαν ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός, ἵνα πάντες πιστεύσωσιν δι αὐτοῦ. οὐκ ἦν ἐκεῖνος τὸ φῶς, ἀλλ ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΑΟΡΑΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΑΟΡΑΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΑΟΡΑΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ Ἀπόδοση στὴ νέα Ἑλληνική: Ἱερομόναχος Βενέδικτος Ἔκδοση Συνοδείας Σπυρίδωνος Ἱερομονάχου, Νέα Σκήτη, Ἅγιον Ὄρος ΠΡΟΛΟΓΟΣ Καὶ δικαιότατη καὶ αὐτὴ ποὺ πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

BYZANTINA ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 23 (2013) 279-283

BYZANTINA ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 23 (2013) 279-283 Paul Canart, Études de paléographie et de codicologie reproduites avec la collaboration de Maria Luisa Agati et Marco D Agostino, τόμ. I-II [Studi e Testi 450-451], Città del Vaticano 2008, σσ. XXVIII+748+VI+749-1420.

Διαβάστε περισσότερα

1814-2014 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΕΘΟΔΟΥ

1814-2014 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΕΘΟΔΟΥ Σ Χ Ο Λ Ε Ι Ο Ν Ψ Α Λ Τ Ι Κ Η Σ 1814-2014 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΔΙΕΘΝΕΣ, ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ἀφιερωμένο στὴ μνήμη τῶν τριῶν μεγάλων εὐεργετῶν τοῦ ἔθνους Χρυσάνθου τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία [Α]

Γενικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία [Α] Γενικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία [Α] Ἰωάννης Ἀντ. Παναγιωτόπουλος Ἐπίκουρος Καθηγητὴς Γενικῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας Τµῆµα Θεολογίας - Θεολογικὴ Σχολὴ Ἐθνικὸ καὶ Καποδιστριακὸ Πανεπιστήµιο Ἀθηνῶν Ἡ εἰκονοµαχία

Διαβάστε περισσότερα

Νικηφόρος Βρεττάκος

Νικηφόρος Βρεττάκος http://hallofpeople.com/gr/ Νικηφόρος Βρεττάκος Τα μάτια της Μαργαρίτας Βρήκα μέσα στα μάτια σου τα βιβλία που δεν έγραψα. Θάλασσες. Κόσμους. Πολιτείες. Ορίζοντες. Κανάλια. Βρήκα τ αυτοκρατορικά όρη της

Διαβάστε περισσότερα

EDU IT i Ny Testamente på Teologi. Adjunkt, ph.d. Jacob P.B. Mortensen

EDU IT i Ny Testamente på Teologi. Adjunkt, ph.d. Jacob P.B. Mortensen EDU IT i Ny Testamente på Teologi Adjunkt, ph.d. Jacob P.B. Mortensen teojmo@cas.au.dk Ny Testamente som fag Tekstfortolkning Originaltekster på græsk Udfordring: at nå diskussion, fortolkning og perspektivering

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθίες στο Παρεκκλήσιο Αγίου Λουκά Κριμαίας

Ακολουθίες στο Παρεκκλήσιο Αγίου Λουκά Κριμαίας Ακολουθίες στο Παρεκκλήσιο Αγίου Λουκά Κριμαίας ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Μάρτιος 2/3/2017 Παράκληση, 18:00 3/3,10/3,17/3,24/3 Χαιρετισμοί, 19:15 31/3/2017 Ἀκάθιστος 19:15 Ὕμνος Ἀπρίλιος: 6/4/2017 Παράκληση,

Διαβάστε περισσότερα

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Ἀλήθεια, πόσο σημαντικὸ εἶναι τὸ θέμα τῆς διατροφῆς. Εἴμαστε αὐτὸ ποὺ τρῶμε, λένε μερικοὶ ὑλιστὲς φιλόσοφοι. Καὶ ἐννοοῦν τίποτα παραπάνω. Ἡ λογικὴ αὐτὴ εἶναι λίγο

Διαβάστε περισσότερα

eutypon1315 2005/11/25 11:49 page 27 #31

eutypon1315 2005/11/25 11:49 page 27 #31 eutypon1315 2005/11/25 11:49 page 27 #31!)*."$ DA D 0@$)%!"$ >EE 27! "#$%&' ( ) * +,-./&' Ἁγίου Δημητρίου 38 162 31 Βύρωνας Ἀθήνα E-mail: vtrizonis@yahoo.com Abstract Sotiris Zisis (b. 1902, Koulakia,

Διαβάστε περισσότερα

Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Θεσσαλονίκης Α

Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Θεσσαλονίκης Α Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Θεσσαλονίκης Α Ἐσωτερικὸ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Ἀποστόλων Κυμίνων Θεσσαλονίκης Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου πνευματικοῦ Πατρός μας, Μητροπολίτου Ὠρωποῦ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι,

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Πλησίον ΚΕΒΟΠ & Νοσοκομείου «ΑΤΤΙΚΟΝ» Αγίου Γεωργίου & Ρίμινι 12461 Χαϊδάρι Τηλ:210-5813619 Ὁ Γάμος Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι,

Διαβάστε περισσότερα

Κώστα Β. Καραστάθη. Ἕλληνες ἀπὸ τὸ Ἄρβανον, Ἡ ἀλήθεια γιὰ τὴν ταυτότητα τῶν Ἀρβανιτῶν ἐποίκων μας. Ἱστορικὴ μελέτη

Κώστα Β. Καραστάθη. Ἕλληνες ἀπὸ τὸ Ἄρβανον, Ἡ ἀλήθεια γιὰ τὴν ταυτότητα τῶν Ἀρβανιτῶν ἐποίκων μας. Ἱστορικὴ μελέτη Κώστα Β. Καραστάθη Ἕλληνες ἀπὸ τὸ Ἄρβανον, Ἡ ἀλήθεια γιὰ τὴν ταυτότητα τῶν Ἀρβανιτῶν ἐποίκων μας Ἱστορικὴ μελέτη Ἐκδόσεις «Ἄθως», Ἀθήνα 2014, σελ. 433. Τί ὁρίζεται μὲ τὴν τοπωνυμία «Ἄρβανον»; Οἱ ὅροι «Ἄρβανον»

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ποιμαντικές σκέψεις Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ τοῦ Ἀλεξάνδρου Μ. Σταυροπούλου Ὁμοτίμου Καθηγητοῦ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν Ὁ χρόνος καὶ ἡ σχετικότητά του Συνήθως, τέλος τοῦ παλαιοῦ ἀρχὲς τοῦ καινούριου χρόνου,

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθίες στο Παρεκκλήσιο Αγίου Λουκά Κριμαίας

Ακολουθίες στο Παρεκκλήσιο Αγίου Λουκά Κριμαίας Ακολουθίες στο Παρεκκλήσιο Αγίου Λουκά Κριμαίας ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Μάρτιος: 1/3/2018 Παράκληση 18:00 2/3,9/3,16/3 Χαιρετισμοί 19:15 /3/2018 Ἀκάθ. Ὕμνος 19:15 Ἀπρίλιος: 12/4/2018 Παράκληση 18:00 21/4/2018

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΛΑΤΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΦΟΣΙΩΣΕΩΣ

ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΛΑΤΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΦΟΣΙΩΣΕΩΣ Μητροπολίτου Γουμενίσσης, Ἀξιουπόλεως καί Πολυκάστρου ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΛΑΤΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΦΟΣΙΩΣΕΩΣ ΑΘΗΝΑ 1987 Προσφώνηση στοὺς Νεωκόρους τῶν Ἱ. Ναῶν τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, κατὰ τὴ διάρκεια γεύματος ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩ ὁ Οἰκουμενισμὸς καλπάζει σὲ ὅλες του τὶς μορφές, ἐκφράσεις καὶ

ΕΝΩ ὁ Οἰκουμενισμὸς καλπάζει σὲ ὅλες του τὶς μορφές, ἐκφράσεις καὶ Επὶ τῇ 55ῃ ἐπετείῳ ἀπὸ τῆς Κοιμήσεως τοῦ Ομολογητοῦ Ιεράρχου Μητροπολίτου πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου Καβουρίδου ( 1955) Μητροπολίτης πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομος: Ηρωϊκὸς τῆς Πίστεως Ομολογητὴς καὶ τῶν σεπτῶν

Διαβάστε περισσότερα

Εκεί όπου όντως ήθελε ο Θεός

Εκεί όπου όντως ήθελε ο Θεός 13/02/2019 Εκεί όπου όντως ήθελε ο Θεός Πατριαρχεία / Πατριαρχείο Αλεξανδρείας Του π. Πολυκάρπου Αγιαννανίτη Ὅπου διακονεῖ κανεὶς τὸν Χριστὸ καὶ τὴν Ἐκκλησία, ἐκεῖ βρίσκει τὴ χαρὰ καὶ τὴν ἀνάπαυσή του.

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ Π. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΜΕΜΑΝ» 1

«Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ Π. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΜΕΜΑΝ» 1 «Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ Π. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΜΕΜΑΝ» 1 ὑπὸ τοῦ πρωτοπρ. ΜΙΧΑΗΛ ΠΟΜΑΖΑΝΚΣΥ ( 1987) Στοὺς περασµένους αἰῶνας ὁ µεγαλύτερος κίνδυνος γιὰ τὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ προῆλθε ἀπὸ ψευδοδιδασκάλους,

Διαβάστε περισσότερα

Ἀποτίμηση τοῦ ἔργου τῆς Ἐπιτροπῆς γιὰ τὸ ΜτΘ

Ἀποτίμηση τοῦ ἔργου τῆς Ἐπιτροπῆς γιὰ τὸ ΜτΘ Ἀποτίμηση τοῦ ἔργου τῆς Ἐπιτροπῆς γιὰ τὸ ΜτΘ Παρέμβαση τοῦ Μητροπολίτου Μεσογαίας & Λαυρεωτικῆς Νικολάου στὴν Σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας, 27.6.2017 Τί μᾶς ζητήθηκε ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο Ἡ ἐντολὴ ποὺ ἔλαβε ἡ Ἐπιτροπὴ

Διαβάστε περισσότερα

Η Βαπτισματικὴ Θεολογία*

Η Βαπτισματικὴ Θεολογία* 1985 Η Διατύπωσις τῆς οἰκουμενιστικῆς «Βαπτισματικῆς Θεολογίας» Κείμενον Γʹ Η Βαπτισματικὴ Θεολογία* τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου κ. Ιεροθέου «Η Εκκλησία μπορεῖ νὰ ἀποδεχθῆ κάποιον

Διαβάστε περισσότερα