16 o ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΚΑΡΔΙΟΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΗ. Ξεξηερόκελα. Δπηκέιεηα θεθαιαίνπ: Αιεμάλδξα Ξαπατσάλλνπ - Γηώξγνο Πηεθαλάθεο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "16 o ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΚΑΡΔΙΟΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΗ. Ξεξηερόκελα. Δπηκέιεηα θεθαιαίνπ: Αιεμάλδξα Ξαπατσάλλνπ - Γηώξγνο Πηεθαλάθεο"

Transcript

1 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΚΑΡΔΙΟΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΗ 16 o Δπηκέιεηα θεθαιαίνπ: Αιεμάλδξα Ξαπατσάλλνπ - Γηώξγνο Πηεθαλάθεο Ξεξηερόκελα 16.1 ΔΗΠΑΓΩΓΗΘΑ ΝΟΗΠΚΝΗ ΘΑΡΔΘΛΡΖΟΗΔΠ ΝΓΖΓΗΔΠ ΒΑΠΗΘΖΠ ΘΑΟΞΑ ΒΑΠΗΘΖ ΞΝΠΡΖΟΗΜΖ ΡΖΠ ΕΥΖΠ ΔΜΔΗΓΗΘΔΚΔΛΖ YΞΝΠΡΖΟΗΜΖ ΡΖΠ ΕΩΖΠ ΘΑΟΓΗΑΘΝΗ ΟΘΚΝΗ AΛΑΘΝΞΖΠ MONITORING ΖΘΓΟΑΦΖΚΑΡΝΠ ΑΞΗΛΗΓΥΠΖ ΞΟΝΘΑΟΓΗΑ ΞΙΖΜΖ (ΓΟΝΘΗΑ) ΔΠΥΡΔΟΗΘΔΠ ΘΑΟΓΗΑΘΔΠ ΚΑΙΑΜΔΗΠ ΑΙΓΝΟΗΘΚΝΗ ΝΗΘΝΚΔΛΗΘΝΠ ΑΙΓΝΟΗΘΚΝΠ ΑΛΡΗΚΔΡΥΞΗΠΖΠ ΡΖΠ ΑΛΑΘΝΞΖΠ ΑΛΡΗΚΔΡΥΞΗΠΖ ΑΞΗΛΗΓΥΠΗΚΥΛ ΟΘΚΥΛ ΑΛΡΗΚΔΡΥΞΗΠΖ ΚΖ ΑΞΗΛΗΓΥΠΗΚΥΛ ΟΘΚΥΛ ΘΑΡΑ ΡΖ ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΡΖΠ ΘΑΟΞΑ ΑΔΟΑΓΥΓΝΠ, ΑΔΟΗΠΚΝΠ, ΝΜΓΝΛΥΠΖ ΔΛΓΝΑΓΓΔΗΑΘΖ ΞΟΝΠΒΑΠΖ ΦΑΟΚΑΘΔΡΗΘΖ ΘΔΟΑΞΔΗΑ ΑΛΑΠΡΟΔΤΗΚΑ ΑΗΡΗΑ ΘΑΟΓΗΑΘΖΠ ΑΛΑΘΝΞΖΠ ΠΖΚΔΗΑ ΕΥΖΠ ΘΑΡΑ ΡΖΛ ΘΑΟΞΑ ΑΙΓΝΟΗΘΚΝΗ ΑΟΟΘΚΗΩΛ ΞΝ ΠΣΔΡΗΕΝΛΡΑΗ ΚΔ ΘΑΟΓΗΑΘΖ ΑΛΑΘΝΞΖ ΔΘΡΗΚΖΠΖ ΡΝ ΑΠΘΔΛΝΠ - ΓΠΚΔΛΖ ΠΖΚΔΗΑ ΘΑΗ ΠΚΞΡΥΚΑΡΑ ΔΘΡΗΚΖΠΖ ΡΝ ΟΘΚΝ ΑΛΡΗΚΔΡΥΞΗΠΖ ΒΟΑΓΘΑΟΓΗΑΠ ΘΑΗ ΑΞΝΘΙΔΗΠΚΥΛ ANTIΚΔΡΥΞΗΠΖ ΡΑΣΑΟΟΘΚΗΥΛ ΠΓΣΟΝΛΗΠΚΔΛΖ ΖΙΔΘΡΟΗΘΖ ΑΛΑΡΑΜΖ ΞΝΠΡΖΟΗΜΖ ΕΩΡΗΘΩΛ ΙΔΗΡΝΟΓΗΩΛ ΚΔΡΑ ΡΖΛ ΘΑΟΞΑ ΔΘΒΑΠΖ ΘΑΟΞΑ ΑΙΠΗΓΑ ΡΖΠ ΔΞΗΒΗΥΠΖΠ

2 Διέλε Αζθεηνπνχινπ ΞΟΝΓΛΥΠΡΗΘΝΗ ΓΔΗΘΡΔΠ ΈΘΒΑΠΖΠ ΘΑΟΓΗΑΘΖΠ ΑΛΑΘΝΞΖΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖ ΠΡΖΛ ΑΛΑΕΩΝΓΝΛΖΠΖ ΒΗΒΙΗΝΓΟΑΦΗΑ Κε θαη /ή ζθίαζε ζεκαίλνληαη νη βαζηθέο πιεξνθνξίεο Κε ζεκαίλνληαη νη πην ζεκαληηθέο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο 16.1 ΔΗΠΑΓΥΓΗΘΑ Ζ αλάπηπμε ηεο Θαξδηνπλεπκνληθήο Αλαδσνγφλεζεο ζπκβαδίδεη θαη είλαη ζπλψλπκνο κε ηελ αλάπηπμε ηεο ζχγρξνλεο Ηαηξηθήο. Ζ ζεκαζία ηεο έγηλε ηδηαίηεξα αηζζεηή ηα ηειεπηαία θπξίσο ρξφληα, κεηά απφ ηε δηαπίζησζε φηη ην άηνκν ηνπ νπνίνπ ζηακαηάεη ε θαξδηά λα ρηππάεη δελ πξέπεη λα ζεσξείηαη λεθξφ. Ν ζάλαηνο ηνπ αηόκνπ ζαλ ζύλνιν επέξρεηαη κόλνλ εάλ δηαπηζησζεί όηη είλαη λεθξό ην εγθεθαιηθό ηνπ ζηέιερνο, φπνπ εδξάδνληαη ηα θέληξα ηεο αλαπλνήο θαη ηεο θπθινθνξίαο θαη απφ φπνπ δηέξρνληαη νη νδνί ηεο ζπλείδεζεο (δηθηπσηφο ζρεκαηηζκφο). Γη απηφ πξέπεη κε θάζε ηξφπν θαη φζν πην γξήγνξα γίλεηαη, ζε πεξίπησζε αλαθνπήο λα ππνζηεξίδεηαη ε ιεηηνπξγία ηεο θαξδηάο θαη ηεο αλαπλνήο, γηα λα πξνιεθζεί έγθαηξα ε βιάβε ηνπ εγθεθαιηθνχ ζηειέρνπο. Νη πξνζπάζεηεο γηα εθαξκνγή Θαξδηνπλεπκνληθήο Αλαδσνγφλεζεο ζε επξεία θιίκαθα είλαη ζρεηηθά πξφζθαηεο. Δληνχηνηο, ε αλαπλνή ζηφκα - ζηφκα, ην "θηιί ηεο δσήο" ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηελ επνρή ηεο βίβινπ γηα λα αλαδσνγνλήζεη θαηλνκεληθά λεθξά άηνκα. Ρν θχξην έλαπζκα γηα ηε ζχγρξνλε Θαξδηνπλεπκνληθή Αλαδσνγφλεζε νπζηαζηηθά έδσζαλ πξηλ 40 πεξίπνπ ρξφληα ηξεηο ζεκαληηθέο παξαηεξήζεηο θαη αλαθαιχςεηο: ην 1954, ν Elam έδεημε όηη ν αεξηζκόο ζηόκα-κε-ζηόκα, ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ εθπλεόκελν αέξα ηνπ δηαζώζηε, κπνξεί λα επηηύρεη ηθαλνπνηεηηθό αεξηζκό θαη νμπγόλσζε ζε άηνκα πνπ βξίζθνληαη ζε άπλνηα ιόγσ κπνράιαζεο (πξώηεο παξαηεξήζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλαηζζεζίαο), ην 1957 ν Kouwenhoven αλέπηπμε ηνλ εμσηεξηθό απηληδσηή θαη ην 1960, ν Kouwenhoven πξώηνο πάιη εθάξκνζε εμσηεξηθέο ζπκπηέζεηο ηνπ ζσξαθηθνύ ηνηρώκαηνο θαη έδεημε όηη κπνξεί έηζη λα εμαζθαιηζηεί επαξθήο θαξδηαθή παξνρή θαη θπθινθνξία ζηα δσηηθά όξγαλα. Απφ ηφηε, ην θιηληθφ θαη εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ γχξσ απφ ηελ Θαξδηνπλεπκνληθή Αλαδσνγφλεζε ζπλερίδεη λα αλαλεψλεηαη, ππξνδνηνχκελν απφ ηελ αλαγλψξηζε ησλ ζεκαληηθψλ ειιεηκκάησλ πνπ αθφκε ππάξρνπλ, ηφζν ζηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ηεο αλαδσνγφλεζεο, κέζα θαη έμσ απφ ην λνζνθνκείν, φζν θαη ζηηο γλψζεηο καο γχξσ απφ βαζηθά ζέκαηα ηνπ ηεξάζηηνπ απηνχ θεθαιαίνπ. Ζ Θαξδηνπλεπκνληθή Αλαδσνγφλεζε απνηειεί πιένλ θιάδν ηεο Ηαηξηθήο φπνπ ε επηηπρία εμαξηάηαη απφ ηα θίλεηξα θαη ηελ απόδνζε πνιηηψλ, επαγγεικαηηψλ δηαζσζηψλ, γηαηξψλ ΝΟΗΠΚΝΗ Ν φξνο θαξδηαθή αλαθνπή (cardiac arrest) αλαθέξεηαη ζην ζηακάηεκα ηεο θαξδηαθήο κεραληθήο δξαζηεξηφηεηαο, δειαδή ζηε κε εμψζεζε αίκαηνο απφ ηελ θαξδηαθή αληιία. Ν φξνο θαξδηνπλεπκνληθή αλαδωνγόλεζε (Cardiopulmonary Resuscitation = 498

3 16 ν Θεθάιαην Δμεηδηθεπκέλε ΘΑΟΞΑ CPR) κε ζπληεηκεκέλε νλνκαζία ζηελ Διιάδα ΘΑΟΞΑ 1 αλαθέξεηαη ζηελ επείγνπζα αληηκεηψπηζε πνπ απαηηείηαη γηα λα ππεξληθεζεί ε αλεπάξθεηα ηεο θπθινθνξίαο θαη αλαπλνήο. Ζ θαξδηνπλεπκνληθή αλαδσνγφλεζε αλαθέξεηαη: ζηελ αξρηθή αμηνιόγεζε ηνπ αηόκνπ πνπ θαηέξξεπζε ζηε δηαηήξεζε ηεο βαηόηεηαο ηνπ αεξαγσγνύ θαη ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ζύκαηνο πνπ αλαπλέεη αιιά δελ έρεη ζπλείδεζε ζε ζέζε αλάλεςεο ζηνλ αεξηζκό ηνπ ζύκαηνο πνπ δελ αλαπλέεη κε ηνλ εθπλεόκελν αέξα ηνπ δηαζώζηε (εκθπζήζεηο αλαδσνγόλεζεο ζηνπο πλεύκνλεο ηνπ ζύκαηνο) ζηηο ζσξαθηθέο ζπκπηέζεηο ώζηε λα θπθινθνξήζεη ην αίκα ζηα δσηηθά όξγαλα. Ζ ΘΑΟΞΑ δηαθξίλεηαη ζε δπν ζηάδηα: Βαζηθή ΘΑΟΞΑ ή Βαζηθή πνζηήξημε ηεο Εσήο Δμεηδηθεπκέλε 2 ΘΑΟΞΑ ή Δμεηδηθεπκέλε πνζηήξημε ηεο Εσήο. Υο Βαζηθή πνζηήξημε ηεο Εωήο (Basic life Support = BLS) νξίδεηαη ε επίηεπμε βαηφηεηαο ηνπ αεξαγσγνχ θαη ε ππνζηήξημε ηεο αλαπλνήο θαη ηεο θπθινθνξίαο ρσξίο ηε ρξήζε άιινπ εμνπιηζκνχ, εθηφο κηαο πξνζηαηεπηηθήο κεκβξάλεο ζηφκαηνο ή πξνζσπίδαο ηζέπεο. Ζ Δμεηδηθεπκέλε πνζηήξημε ηεο Εωήο (Advanced Life Support = ALS) αλαθέξεηαη ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο θπθινθνξίαο θαη ηεο αλαπλνήο κε ηε ρξήζε εηδηθνχ εμνπιηζκνχ θαη θαξκάθσλ κε ζηφρν ηελ απνθαηάζηαζε απηνδχλακεο νμπγφλσζεο ησλ ηζηψλ θαη ηελ ππνζηήξημε ηεο θαξδηαθήο ιεηηνπξγίαο, ηεο θαξδηαθήο παξνρήο θαη ησλ δσηηθψλ ιεηηνπξγηψλ κεηά ηελ αλαδσνγφλεζε. Ζ θξνληίδα κεηά ηελ Αλαδσνγόλεζε (Post - resuscitation care) ιακβάλεη ρψξα ζηε ΚΔΘ θαη απνβιέπεη ζηε δηαηήξεζε θαη ππνζηήξημε, εθφζνλ ρξεηάδεηαη, ηεο θπθινθνξίαο, ηεο αληαιιαγήο ησλ αεξίσλ, ηεο λεπξνινγηθήο θαη λεθξηθήο ιεηηνπξγίαο θαη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε αληηκεηψπηζε ησλ αηηίσλ θαη επηπινθψλ ηεο αλαθνπήο ΘΑΡΔΘΛΡΖΟΗΔΠ ΝΓΖΓΗΔΠ ΒΑΠΗΘΖΠ ΘΑΟΞΑ Γ ηα λα είλαη ε ΘΑΟΞΑ απνηειεζκαηηθή, θαη λα εθαξκφδεηαη ρσξίο θαζπζηέξεζε θαη ρσξίο πξνβιήκαηα ζπληνληζκνχ, έρνπλ ζπζηαζεί πξνδηαγξαθέο θαη νδεγίεο κε δηεζλή εθαξκνγή θαη απήρεζε, πνπ αλαζεσξνχληαη ζε ηαθηά δηαζηήκαηα ζχκθσλα κε ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, ηελ θιηληθή πξαθηηθή θαη ηα λεψηεξα πεηξακαηηθά θαη θιηληθά δεδνκέλα. Νη ηειεπηαίεο δηεζλείο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο εμεδφζεζαλ ην Νη νδεγίεο απηέο πεξηέρνπλ νξηζκέλεο αιιαγέο πνπ απινπνηνχλ ζεκαληηθά ηνλ αιγφξηζκν. Δπηβεβαίσζε ηεο αλαθνπήο - Έλαξμε ΘΑΟΞΑ Ήδε απφ ηηο Θαηεπζπληήξηεο Νδεγίεο ηνπ 2005 ε απνπζία ηεο αλαπλνήο ζε έλα ζχκα ρσξίο αληίδξαζε απνηειεί ην θχξην ζεκείν ηεο θαξδηαθήο αλαθνπήο θαη 1 Ν φξνο ΘΑΟΞΑ πξνηάζεθε ην 1997 γηα ηελ Διιάδα απφ ην Διιεληθφ Ππκβνχιην Αλαδσνγφλεζεο (ΔΠΑΛ). 2 Ζ ζπγγξαθέαο ζεσξεί ηνλ φξν Δμεηδηθεπκέλε σο ηελ θαιχηεξε εξκελεία ηνπ αγγιηθνχ φξνπ Advanced, δεδνκέλνπ φηη ε αθξηβήο εξκελεία ηνπ φξνπ (Ξξνσζεκέλε) δελ απνδίδεη ζηα ειιεληθά ηελ πνιππινθφηεηα απηνχ ηνπ ζηαδίνπ ηεο ΘΑΟΞΑ. Ν φξνο απηφο είλαη αλαγλσξηζκέλνο θαη απφ ην ΔΠΑΛ. 499

4 Διέλε Αζθεηνπνχινπ ππνγξακκίδεηαη ε αλάγθε λα αλαγλσξίδεηαη ν πξνζαλάηηνο ξφγρνο σο αθφκα κία έλδεημε, γηα λα μεθηλήζεη ΘΑΟΞΑ. Κφιηο ηεθκεξησζεί ε θαξδηαθή αλαθνπή γίλεηαη θιήζε γηα εμεηδηθεπκέλε βνήζεηα θαη ρνξεγνχληαη ακέζσο 30 ζωξαθηθέο ζπκπηέζεηο. Δκθπζήζεηο (αλαπλνέο δηάζσζεο) Γηα ηε κηθξφηεξε δπλαηή δηαθνπή ησλ ζσξαθηθψλ ζπκπηέζεσλ θαη ηελ απνθπγή ππεξαεξηζκνχ νη εκθπζήζεηο δηαξθνύλ 1 sec. Θσξαθηθέο ζπκπηέζεηο Ήδε απφ ηηο νδεγίεο ηνπ 2005 δίδεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ εθαξκνγή απνηειεζκαηηθψλ ζσξαθηθψλ ζπκπηέζεσλ κε φζν ην δπλαηφ κηθξφηεξεο δηαθνπέο θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπο. Πεκείν εθαξκνγήο: Νη δηαζψζηεο δηδάζθνληαη λα ηνπνζεηνχλ ηα ρέξηα ηνπο πάλσ ζην θέληξν ηνπ ζώξαθα γηα ηε ρνξήγεζε ησλ ζσξαθηθψλ ζπκπηέζεσλ. Οπζκόο ζσξαθηθώλ ζπκπηέζεσλ: Ν ξπζκφο ησλ ζσξαθηθψλ ζπκπηέζεσλ είλαη εληαίνο γηα φιεο ηηο ειηθίεο 100/min. Βάζνο ζπκπίεζεο: 5 cm. Αλαινγία ζπκπηέζεσλ - αλαπλνώλ δηάζσζεο: Ζ αλαινγία ζωξαθηθώλ ζπκπηέζεωλ - αλαπλνώλ δηάζωζεο είλαη 30:2 ψζηε λα ειαηηψλνληαη νη δηαθνπέο ησλ ζσξαθηθψλ ζπκπηέζεσλ θαη λα απνθεχγεηαη ν ππεξαεξηζκφο ηνπ ζχκαηνο. Γύν δηαζώζηεο: Αλαγλσξίδεηαη φηη ε ρνξήγεζε ζσξαθηθψλ ζπκπηέζεσλ είλαη θνπξαζηηθή. Ππληζηάηαη πιένλ φηη, φπνπ είλαη παξφληεο πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο δηαζψζηεο, ζα πξέπεη λα ελαιιάζζνληαη (κε ηελ ειάρηζηε δπλαηή θαζπζηέξεζε) ζηηο ζπκπηέζεηο πεξίπνπ θάζε 2 min, γηα λα πξνιάβνπλ ηελ θνχξαζε θαη λα δηαηεξήζνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ ζπκπηέζεσλ. ΘΑΟΞΑ κόλν κε ζσξαθηθέο ζπκπηέζεηο Απξνζπκία γηα αεξηζκό ζηόκα κε ζηόκα: Ρφζν ζηηο νδεγίεο ηνπ 2005, φζν θαη ζηηο νδεγίεο ηνπ 2010, έρεη ιεθζεί ππφςε ν δηαζψζηεο πνπ δελ κπνξεί ή δελ επηζπκεί λα δψζεη αλαπλνέο δηάζσζεο. Έρεη θαηαγξαθεί φηη ε απξνζπκία γηα αεξηζκφ ζηφκα κε ζηφκα, παξά ηελ απνπζία ελδείμεσλ θηλδχλνπ, απνηξέπεη πνιινχο πνπ ζα γίλνληαλ δηαζψζηεο απφ ην λα πξνζπαζήζνπλ νπνηαδήπνηε κνξθή αλαδσνγφλεζεο. Νη θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ελζαξξχλνπλ ηελ εθαξκνγή κόλν ζωξαθηθώλ ζπκπηέζεωλ ζε ηέηνηεο πεξηπηώζεηο. Ξξέπεη λα ζεκεησζεί φκσο φηη ε ΘΑΟΞΑ απηνχ ηνπ ηχπνπ είλαη απνηειεζκαηηθή γηα πεξηνξηζκέλε ρξνληθή πεξίνδν κφλν (κφλν γηα ηα ιίγα πξψηα ιεπηά κεηά ηελ θαηάξξεπζε ηνπ ζχκαηνο) θαη δε ζπληζηάηαη ωο πξόηππν ρεηξηζκνχ ησλ εμσλνζνθνκεηαθψλ θαξδηαθψλ αλαθνπψλ ΒΑΠΗΘΖ ΞΝΠΡΖΟΗΜΖ ΡΖΠ ΕΥΖΠ Γ ηα λα ππάξμεη δσή απαηηείηαη ε ζπλερήο παξνρή νμπγνλσκέλνπ αίκαηνο ζε φια ηα φξγαλα θαη ηδηαίηεξα ζηνλ εγθέθαιν, ν νπνίνο πθίζηαηαη βαξηά βιάβε, εάλ ζηεξεζεί νμπγφλνπ γηα πεξηζζφηεξν απφ κεξηθά ιεπηά. Ξξνθεηκέλνπ ην νμπγφλν λα θηάζεη ζηνπο ηζηνχο απαηηνχληαη ηξεηο βαζηθέο δηεξγαζίεο (Πρήκα 16-1): βαηόηεηα αεξαγωγνύ γηα λα εηζέιζεη ην νμπγόλν κε ηνλ αηκνζθαηξηθό αέξα ζηνλ νξγαληζκό, ύπαξμε αλαπλνήο γηα λα θηλεζεί ν αέξαο πξνο ηα πλεπκόληα θαη από εθεί ζην αίκα θαη ύπαξμε θπθινθνξίαο γηα λα πξνσζήζεη ην αίκα, πνπ κεηαθέξεη ην νμπγόλν, πξνο ηα δσηηθά όξγαλα. Δάλ ε αλεπάξθεηα κηαο ή φισλ απηψλ ησλ δηεξγαζηψλ δελ αληηκεησπηζηεί νδεγεί αλαπφθεπθηα ζε θαξδηαθή αλαθνπή. 500

5 16 ν Θεθάιαην Δμεηδηθεπκέλε ΘΑΟΞΑ Πρήκα Πρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε ηεο ζπλέρεηαο θαη αιιεινεπίδξαζεο κεηαμχ αεξαγσγνχ - αεξηζκνχ - θπθινθνξίαο (ηξνπνπνίεζε απφ West). Ζ ΘΑΟΞΑ (CPR) αθνξά ηελ εμαζθάιηζε ηεο βαηφηεηαο αεξαγωγνύ θαη ηελ ππνζηήξημε ηεο αλαπλνήο θαη ηεο θπθινθνξίαο ρσξίο ηε ρξήζε άιινπ εμνπιηζκνχ εθηφο κηαο πξνζηαηεπηηθήο κεκβξάλεο ζηφκαηνο ή πξνζσπίδαο ηζέπεο. Πηνλ Ξίλαθα δίδνληαη ηα βαζηθά βήκαηα ηνπ αιγφξηζκνπ ηεο Βαζηθήο πνζηήξημεο ηεο Εσήο. Ξηλ Αιγόξηζκνο Βαζηθήο πνζηήξημεο ηεο Εωήο. Αζθαιήο πξνζέγγηζε Έιεγρνο αληαπόθξηζεο Φωλάμηε γηα βνήζεηα Απειεπζέξωζε αεξαγωγνύ Έιεγρνο αλαπλνήο Θιήζε ΔΘΑΒ (166) 30 Θωξαθηθέο ζπκπηέζεηο 2 Δκθπζήζεηο 16.4 ΔΜΔΗΓΗΘΔΚΔΛΖ YΞΝΠΡΖΟΗΜΖ ΡΖΠ ΕΥΖΠ Ρ ν δεχηεξν ζηάδην ηεο Θαξδηνπλεπκνληθήο Αλαδσνγφλεζεο, ε Δμεηδηθεπκέλε πνζηήξημε ηεο Εωήο (ΑLS) απαηηεί εηδηθέο γλψζεηο δεμηφηεηεο θαη εμνπιηζκφ γηα ηελ παξνρή ηεο θαηάιιειεο θαη έγθαηξεο ζεξαπείαο ζηελ θαξδηνπλεπκνληθή αλαδσνγφλεζε. Γη 'απηφ εθαξκφδεηαη απφ εμεηδηθεπκέλν ηαηξηθφ θαη λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ είηε κέζα ζην λνζνθνκείν, είηε εμσλνζνθνκεηαθά κε εηδηθέο θηλεηέο κνλάδεο. Ζ Δμεηδηθεπκέλε πνζηήξημε ηεο Εωήο πεξηιακβάλεη: ηε ζπλέρηζε ηεο βαζηθήο ππνζηήξημεο ησλ δσηηθώλ ιεηηνπξγηώλ (Ξηλ. 16-1), πνπ ζα πξέπεη λα έρεη αξρίζεη όζν γίλεηαη πην γξήγνξα κεηά ηελ αλαθνπή, πξνθεηκέλνπ λα είλαη απνηειεζκαηηθό ην δεύηεξν ζηάδην ηεο αλαδσνγόλεζεο. ηε ρξεζηκνπνίεζε εμεηδηθεπκέλνπ εμνπιηζκνύ θαη εηδηθώλ ηερληθώλ γηα ηελ εμαζθάιηζε θαη δηαηήξεζε απνηειεζκαηηθνύ αεξηζκνύ & θπθινθνξίαο 501

6 Διέλε Αζθεηνπνχινπ ηε ζπλερή παξαθνινύζεζε (monitoring) ηνπ ΖΘΓξαθήκαηνο 12-απαγσγώλ γηα ηελ έγθαηξε θαη γξήγνξε δηάγλσζε ηεο θαξδηαθήο δπζιεηηνπξγίαο θαη ηελ αλαγλώξηζε αξξπζκηώλ, ηελ ηνπνζέηεζε θαη δηαηήξεζε ελδνθιέβησλ γξακκώλ ζε θεληξηθή κεγάιε θιέβα γηα ηε ρνξήγεζε θαξκάθσλ θαη εγρύζεσλ, ηελ εθαξκνγή θαξκαθεπηηθήο θαη ειεθηξηθήο ζεξαπείαο (απηλίδσζε) γηα ηελ επείγνπζα αληηκεηώπηζε θαη ζηε ζπλέρεηα ζηαζεξνπνίεζε αζζελώλ κε θαξδηαθή θαη αλαπλεπζηηθή αλαθνπή θαη ηελ αληηκεηώπηζε αζζελώλ κε έθδειν ή όρη νμύ έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ. Ζ Δμεηδηθεπκέλε πνζηήξημε ηεο Εωήο πξνυπνζέηεη: πνιίηεο εθπαηδεπκέλνπο ζην BLS γηα λα εμαζθαιίζνπλ εληόο 5 min ππνζηήξημε ηνπ αεξηζκνύ θαη ηεο θπθινθνξίαο πξόζβαζε ζε AED ζε ρώξνπο πςεινύ θηλδύλνπ πεξεζία Δπείγνπζαο Ηαηξηθήο κε εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθό ζε BLS θαη ALS θαη ηαρείο ρξόλνπο αληαπόθξηζεο ζπλέρηζε ηνπ ALS κέρξη ηελ εηζαγσγή ηνπ αζζελνύο ζε λνζειεπηηθό ρώξν πνπ κπνξεί λα ζπλερίζεη ηηο θξνληίδεο ή κέρξηο όηνπ ην ζηακαηήζεη ππεύζπλνο γηαηξόο ίδηνπ επηπέδνπ εθπαίδεπζε, ηαηξηθή επνπηεία γηα εληόο λνζνθνκείνπ ALS (έγθαηξε εθαξκνγή BLS θαη απηλίδσζε ζε όινπο ηνπο ρώξνπο) ΘΑΟΓΗΑΘΝΗ ΟΘΚΝΗ AΛΑΘΝΞΖΠ Ν η θαξδηαθνί ξπζκνί πνπ ζπλδένληαη κε ηελ Θαξδηαθή Αλαθνπή θαη δελ είλαη ζπκβαηνί κε ηε δσή γηαηί δελ πξνθαινχλ αηκαηηθή ξνή απφ ηελ θαξδηά είλαη ηέζζεξηο: απηληδώζηκνη: θνηιηαθή καξκαξπγή αζθπγκε θνηιηαθή ηαρπθαξδία κε απηληδώζηκνη: αζπζηνιία άζθπγκε ειεθηξηθή δξαζηεξηφηεηα. Κνηιηαθή καξκαξπγή (ΚΜ) νξίδεηαη σο "άζθπγκνο ρανηηθόο αλνξγάλσηνο ξπζκόο, πνπ ραξαθηεξίδεηαη από θπκαηνεηδή αθαλόληζην δηάηαμε, πνπ πνηθίιιεη ζε κέγεζνο θαη ζρήκα κε θνηιηαθή θπκαηνκνξθή > 150/min" (Πρήκα 16-2). Ζ ΘΚ είλαη ν ζπρλφηεξνο πξσηνγελήο ξπζκφο θαξδηαθήο αλαθνπήο, ηδηαίηεξα ζε ζχκαηα αηθλίδηνπ ζαλάηνπ ή ζε αζζελείο κε ζηεθαληαία λφζν. Πρήκα ΖΘΓ θνηιηαθήο καξκαξπγήο. Άζθπγκε θνηιηαθή ηαρπθαξδία (ΑΚΣ) νξίδεηαη σο "ξπζκόο πνπ ραξαθηεξίδεηαη από ηαθηηθά, δηαδνρηθά επξέα θνηιηαθά ζπκπιέγκαηα πνπ δελ ζπλνδεύνληαη από επάξκαηα Ο (ζε αληηδηαζηνιή πξνο ηελ ππεξθνηιηαθή ηαρπθαξδία) κε απνπζία ζθπγκνύ, πνπ γξήγνξα κεηαπίπηεη ζε ΘΚ" (Πρήκα 16-3). Ζ ΑΘΡ είλαη ππεχζπλε γηα ην 1 % ησλ θαξδηαθψλ ζαλάησλ. 502

7 16 ν Θεθάιαην Δμεηδηθεπκέλε ΘΑΟΞΑ Πρήκα ΖΘΓ θνηιηαθήο ηαρπθαξδίαο. Κνηιηαθή Αζπζηνιία (ΚΑ) νξίδεηαη σο ε "κεραληθή θαη ειεθηξηθή αζπζηνιία ηεο θαξδηάο πνπ είλαη είηε πξσηνπαζήο, είηε δεπηεξνπαζήο από εθηεηακέλε ηζραηκία ηνπ κπνθαξδίνπ ιόγσ παξαηεηακέλεο αλεπαξθνύο αηκάησζεο ησλ ζηεθαληαίσλ" (Πρήκα 16-4). Πρήκα ΖΘΓ αζπζηνιίαο. Άζθπγκε ειεθηξηθή δξαζηεξηόηεηα (ΑΖΓ) ή Ζιεθηξνκεραληθόο δηαρσξηζκόο (ΖΚΓ) νξίδεηαη σο ε ζρεηηθά νξγαλσκέλε ειεθηξηθή δξαζηεξηόηεηα ζην ΖΘΓξάθεκα πνπ ζπλνδεύεηαη από απνπζία κεραληθήο δξαζηεξηόηεηαο ή ςειαθεηνύ ζθπγκνύ, ιόγσ αλεπαξθνύο ζύζπαζεο ηνπ κπνθαξδίνπ ή ιόγσ αδεηάζκαηνο ηεο θαξδηάο από αίκα θαη ε νπνία επηκέλεη πξνζσξηλά επί απνπζίαο αηκάησζεο ησλ ζηεθαληαίσλ (Πρήκα 16-5). Πρήκα ΖΘΓ άζθπγκεο ειεθηξηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Ζ ΖΘΓ εηθφλα είλαη ζπκβαηή κε θαξδηαθή παξνρή αιιά θιηληθά ν αζζελήο είλαη ζε αλαθνπή. Ζ αζπζηνιία ή ε άζθπγκε ειεθηξηθή δξαζηεξηφηεηα είλαη ν πξσηνγελήο ξπζκφο ζην 70% ησλ ελδνλνθνκεηαθψλ αλαθνπψλ. Ρν ΖΘΓξάθεκα από κόλν ηνπ δελ είλαη ελδεηθηηθό ηεο θαηάζηαζεο ηεο θπθινθνξίαο, αιιά πξέπεη λα ζπλδπαζηεί κε ηε ςειάθεζε ηνπ ζθπγκνύ θαη άιια έκκεζα ζεκεία θπθινθνξίαο. Ρε ρεηξόηεξε πξόγλσζε θαη ην ρακειόηεξν πνζνζηό επηβίσζεο παξά ηελ εθαξκνγή ΘΑΟΞΑ έρνπλ ε άζθπγκε ειεθηξηθή δξαζηεξηόηεηα θαη ε αζπζηνιία. Πε θάζε πεξίπησζε επηκέλνπζαο αλαθνπήο πνπ δελ αλαηάζζεηαη ζα πξέπεη λα απνθιεηζηνχλ θαη λα δηνξζσζνχλ ηα παξαθάησ αλαζηξέςηκα αίηηα: 503

8 Διέλε Αζθεηνπνχινπ ππνμπγνλαηκία ππννγθαηκία κεηαβνιηθέο δηαηαξαρέο, φπσο βαξηά νμέσζε, ππεξθαιηαηκία, ππνθαιηαηκία ππνζεξκία πλεπκνζψξαθαο ππφ ηάζε πεξηθαξδηαθφο επηπσκαηηζκφο δειεηεξίαζε απφ ηνμηθέο νπζίεο ζξνκβνεκβνιηθά επεηζφδηα (ζηεθαληαίν επεηζφδην ή καδηθή πλεπκνληθή εκβνιή). Άιιεο δπλεηηθά απεηιεηηθέο γηα ηε δσή αξξπζκίεο, πνπ πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη έγθαηξα, είλαη: νη ζπρλέο πνιπεζηηαθέο θνηιηαθέο έθηαθηεο ζπζηνιέο, ε βξαδπθαξδία θνηιηαθήο αηηηνινγίαο θαη ν πιήξεο θνιπνθνηιηαθφο απνθιεηζκφο θαη ν απνθιεηζκφο δεπηέξνπ βαζκνχ (Mobitz II) MONITORING ΖΘΓΟΑΦΖΚΑΡΝΠ Δ ίλαη νπζηψδεο λα αξρίζεη ην monitoring ηνπ ΖΘΓξαθήκαηνο φζν πην γξήγνξα γίλεηαη, πξνθεηκέλνπ λα εθαξκνζηεί ε ελδεηθλπφκελε αγσγή. Ρν εηδηθεπκέλν ζην δεχηεξν ζηάδην ηεο ΘΑΟΞΑ πξνζσπηθφ ζα πξέπεη λα είλαη εμνηθεησκέλν κε ηα ΖΘΓξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά: ησλ ζαλαηεθόξωλ αξξπζκηώλ (θνηιηαθήο καξκαξπγήο, αζπζηνιίαο, άζθπγκεο ειεθηξηθήο δξαζηεξηφηεηαο, άζθπγκεο θνηιηαθήο ηαρπθαξδίαο), ησλ επηθίλδπλωλ κε-άκεζα ζαλαηεθόξωλ αξξπζκηώλ (θνηιηαθήο ηαρπθαξδίαο κε ζθπγκφ, 3νπ βαζκνχ θνιπν-θνηιηαθνχ απνθιεηζκνχ), πνπ, εάλ δελ αληηκεησπηζηνχλ έγθαηξα, κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε αλαθνπή, ησλ δπλεηηθά επηθίλδπλωλ αξξπζκηώλ, πνπ είηε νκνηάδνπλ είηε ππξνδνηνχλ κεξηθέο επηθίλδπλεο αξξπζκίεο (θνηιηαθψλ έθηαθησλ ζπζηνιψλ, θνιπηθψλ αξξπζκηψλ, θνκβηθψλ ξπζκψλ, 1νπ θαη 2νπ βαζκνχ θνιπνθνηιηαθνχ απνθιεηζκνχ, θιεβνθνκβηθήο βξαδπθαξδίαο θαη ηαρπθαξδίαο). Δλδείμεηο Monitoring ΖΘΓξαθήκαηνο: θαξδηαθή αλαθνπή θαη άιινη ξπζκνί ζηεζάγρε θαξδηαθή αλεπάξθεηα θαηάξξεπζε, ζπγθνπηηθό επεηζόδην shock, ζεκαληηθή ππόηαζε ηαρπθαξδία ΑΞΗΛΗΓΥΠΖ Ν νξηζηηθφο ηξφπνο αλάηαμεο ηεο θνηιηαθήο καξκαξπγήο είλαη ε ειεθηξηθή απηλίδωζε. Ζ ηαρχηεηα εθαξκνγήο ηεο απηλίδσζεο απνηειεί ηνλ ζεκαληηθφηεξν θαζνξηζηηθφ παξάγνληα επηβίσζεο κεηά απφ αλαθνπή ιφγσ θνηιηαθήο καξκαξπγήο. Απηλίδωζε είλαη ε απεπζείαο ρνξήγεζε ζπλερνύο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο (DC) δηα κέζνπ ηνπ κπνθαξδίνπ κε εμσηεξηθά ή εζσηεξηθά ειεθηξόδηα, ην νπνίν (shock) πξνθαιεί απνπόισζε ηεο θύξαο κάδαο ηνπ κπνθαξδίνπ θαη επάλνδν ηνπ θπζηνινγηθνύ βεκαηνδόηε. Δπηηπρία Απηλίδωζεο Ν όξνο επηηπρήο απηλίδωζε αθνξά ηε δηαθνπή ηεο ΘΚ/ΑΘΡ κέζα ζε 5 sec από ηελ εθαξκνγή ηεο απηλίδσζεο. Ζ επηηπρία ηεο απηλίδσζεο εμαξηάηαη από ην πνζό ηνπ 504

9 16 ν Θεθάιαην Δμεηδηθεπκέλε ΘΑΟΞΑ ξεύκαηνο πνπ ζα δηέιζεη από ην κπνθάξδην, πνπ εμαξηάηαη από ηνπο παξαθάησ παξάγνληεο: ηελ ηαρχηεηα εθαξκνγήο ηεο απηλίδσζεο, ηελ θπκαηνκνξθή ηνπ δπλακηθνχ ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο (Πρήκα 16-6), θαη ηε δηαζσξαθηθή ζχλζεηε αληίζηαζε. Πρήκα Νη κνλνθαζηθνί απηληδσηέο ρνξεγνχλ ξεχκα πξνο κία θαηεχζπλζε (Α), ελψ ζηνπο δηθαζηθνχο απηληδσηέο ην ξεχκα θηλείηαη γηα πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα πξνο κία θαηεχζπλζε θαη ζηε ζπλέρεηα αθνινπζεί αληίζεηε θαηεχζπλζε (Β). A Β Κπκαηνκνξθή ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο θαη ρνξεγνύκελε ελέξγεηα δηθαζηθή θπκαηνκνξθή: ην ξεχκα θηλείηαη πξνο κία θαηεχζπλζε γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ζηε ζπλέρεηα απνθηά ηελ αθξηβψο αληίζεηε θνξά γηα ηνλ ππφινηπν ρξφλν (Πρήκα 16-6 Β). κνλνθαζηθή θπκαηνκνξθή: ην ξεχκα θηλείηαη πξνο κία θαηεχζπλζε αλάκεζα ζηα δχν ειεθηξφδηα ζηνπο ζπκβαηηθνχο απηληδσηέο (Πρήκα 16-6 Α). Νη δηθαζηθνί απηληδωηέο, ρξεζηκνπνηνχληαη ηα ηειεπηαία ρξφληα, επεηδή: είλαη απνηειεζκαηηθφηεξνη ζηελ αληηκεηψπηζε ΘΚ/ΑΘΡ ζε ζρέζε κε ζπκβαηηθνχο απηληδσηέο ζρεηίδνληαη κε κηθξφηεξα πνζνζηά ππνηξνπήο ηεο ΘΚ/ΑΘΡ ρνξεγνχλ ρακειόηεξε ελέξγεηα < 200 Joules (150 J πξψην shock θαη κέρξη 360 J ηα επφκελα) είλαη πην αζθαιείο κε ιηγφηεξεο επηπινθέο έρνπλ κηθξφηεξνπο ππθλσηέο θαη κπαηαξίεο επνκέλσο έρνπλ κηθξφηεξν βάξνο θαη κεηαθέξνληαη πην εχθνια απαηηνχλ ρακειφηεξε ελέξγεηα. Νη κνλνθαζηθνί απηληδωηέο: είλαη ιηγφηεξν απνηειεζκαηηθνί ζε ζρέζε κε ηνπο δηθαζηθνχο ρνξεγνχλ πςειφηεξε ελέξγεηα (200 J ην πξψην shock, 360 J ηα επφκελα), πνπ ζρεηίδεηαη κε κεγαιχηεξε κπνθαξδηαθή βιάβε Γηα ηα παηδηά απαηηνχληαη 4 J/kg γηα εμσηεξηθή θαη 5-20 J γηα εζσηεξηθή απηλίδσζε. ωζηή ζέζε ηωλ ειεθηξνδίωλ (paddles): δεμηό ειεθηξόδην: παξαζηεξληθά θάησ απφ ηε δεμηά θιείδα (Πρήκα 16-7) αξηζηεξό ειεθηξόδην: ζηα αξηζηεξά ηεο ζειήο ζηε κέζε καζραιηαία γξακκή. 505

10 Διέλε Αζθεηνπνχινπ Πρήκα Ρνπνζέηεζε ειεθηξνδίσλ (paddles) απηληδσηή. Γηαζωξαθηθή ζύλζεηε αληίζηαζε (impedance) εμαξηάηαη από: ην κέγεζνο ησλ ειεθηξνδίσλ πνπ πξέπεη λα έρνπλ δηάκεηξν: 13 cm γηα ηνπο ελήιηθεο, 8-12 cm γηα ηα παηδηά κε ειηθία > 1 έηνπο θαη βάξνο > 10 kg 4.5 cm γηα ηα λήπηα, γηα ηα παηδηά κε βάξνο < 10 kg θαη γηα ηελ εζσηεξηθή απηλίδσζε ζε ελειίθνπο, ηελ επηθάλεηα επαθήο ησλ ειεθηξνδίσλ κε ην δέξκα κε ηε ρξήζε εηδηθνχ gel ή απηνθφιιεησλ ειεθηξνδίσλ κε gel (gel pads), ηελ πίεζε επαθήο πνπ ζα πξέπεη λα είλαη 8 kg γηα ηνπο ελειίθνπο, 5 kg γηα ηα παηδηά 1-8 εηψλ θαη 3 kg γηα ηα παηδηά κε βάξνο < 10 kg, ηε θάζε ηνπ αλαπλεπζηηθνύ θύθινπ θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ shock, ην νπνίν πξέπεη λα ρνξεγείηαη θαηά ηε θάζε ηεο εθπλνήο ΞΟΝΘΑΟΓΗΑ ΞΙΖΜΖ (ΓΟΝΘΗΑ) Ν φξνο πξνθάξδηα πιήμε αλαθέξεηαη ζε γξνζηά ζην θαηψηεξν ηξηηεκφξην ηνπ ζηέξλνπ πνπ ρνξεγείηαη εληόο 10 sec από ηελ θαξδηαθή αλαθνπή, πνπ έρεη ζηφρν ηελ απνθαηάζηαζε απνηειεζκαηηθνχ ξπζκνχ απφ ηε κεραληθή ηεο ελέξγεηα (Πρήκα 16-8). Ζ αλεζπρία φηη ε πξνθάξδηα πιήμε κπνξεί λα επηδεηλψζεη κηα ηαρπαξξπζκία ή λα επηηαρχλεη ηελ εκθάληζε ΘΚ, δελ επζηαζεί ζηνλ αζζελή πνπ βξίζθεηαη ζε θαξδηαθή αλαθνπή. Δληνχηνηο, κία πξνθάξδηα πιήμε δελ είλαη ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθή γηα ηε κεηαηξνπή ελφο απηληδψζηκνπ ξπζκνχ θαη γηα λα έρεη επηηπρία ζα πξέπεη λα δνζεί ζηα πξψηα δεπηεξφιεπηα κεηά ηελ έλαξμε ελφο απηληδψζηκνπ ξπζκνχ. Γηα ην ιφγν απηφ ε πξνθάξδηα πιήμε δε ζα πξέπεη λα θαζπζηεξήζεη ηελ θιήζε βνήζεηαο ή ηελ πξφζβαζε ζηνλ απηληδσηή. Κεγαιχηεξα πνζνζηά επηηπρίαο έρνπλ πεξηγξαθεί γηα ηελ άζθπγκε θνηιηαθή ηαρπθαξδία ζε ζχγθξηζε κε ηελ θνηιηαθή καξκαξπγή. Ζ πξνθάξδηα πιήμε ελδείθλπηαη ζε αζζελείο πνπ: ελψ παξαθνινπζνχληαη ΖΘΓξαθηθά εκθαλίδεηαη θνηιηαθή καξκαξπγή, φηαλ ε αλαθνπή ζπκβεί παξνπζία θιηληθψλ γηαηξψλ αιιά δελ ππάξρεη έηνηκνο απηληδσηήο. 506

11 16 ν Θεθάιαην Δμεηδηθεπκέλε ΘΑΟΞΑ Πρήκα Ξξνθάξδηα Ξιήμε ΔΠΥΡΔΟΗΘΔΠ ΘΑΟΓΗΑΘΔΠ ΚΑΙΑΜΔΗΠ Γ ηα ηελ ππνζηήξημε ηεο θπθινθνξίαο θαη φηαλ δελ είλαη επηηπρείο θαη απνηειεζκαηηθέο νη εμσηεξηθέο ζπκπηέζεο, κεξηθέο θνξέο κπνξεί λα εθαξκνζηνχλ εζσηεξηθέο θαξδηαθέο καιάμεηο θαηφπηλ επείγνπζαο ζσξαθνηνκήο (φηαλ δελ είλαη ήδε αλνηθηφο ν ζψξαθαο). Νη ελδείμεηο εζσηεξηθψλ θαξδηαθψλ καιάμεσλ είλαη πεξηνξηζκέλεο θαη ζαθψο θαζνξηζκέλεο: δηαηηηξαίλνληα ζσξαθηθά ηξαύκαηα αλαηνκηθέο αλσκαιίεο ζώξαθα βαξύ εκθύζεκα ππνζεξκηθή αλαθνπή ξήμε ανξηηθνύ αλεπξύζκαηνο πλεπκνζώξαθαο ππό ηάζε θαξδηαθόο επηπσκαηηζκόο θαξδην-ζσξαθηθέο εγρεηξήζεηο ηξαπκαηηθόο αζηαζήο ζώξαθαο απνηπρία εμσηεξηθώλ ζσξαθηθώλ ζπκπηέζεσλ κεηά απν min πξνζπαζεηώλ ΑΙΓΝΟΗΘΚΝΗ ΝΗΘΝΚΔΛΗΘΝΠ ΑΙΓΝΟΗΘΚΝΠ ΑΛΡΗΚΔΡΥΞΗΠΖΠ ΡΖΠ ΑΛΑΘΝΞΖΠ Ν νηθνπκεληθόο αιγόξηζκνο αληηκεηψπηζεο ηεο θαξδηαθήο αλαθνπήο γηα απηληδψζηκνπο (θνηιηαθή καξκαξπγή θαη άζθπγκε θνηιηαθή ηαρπθαξδία) θαη κε απηληδψζηκνπο ξπζκνχο (αζπζηνιία θαη άζθπγκε ειεθηξηθή δξαζηεξηφηεηα) ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ Δπξσπατθνχ Ππκβνπιίνπ Αλαδσνγφλεζεο δίδεηαη ζηνλ Ξίλαθα ΑΛΡΗΚΔΡΥΞΗΠΖ ΑΞΗΛΗΓΥΠΗΚΥΛ ΟΘΚΥΛ Π ηνπο ελήιηθεο, ν ζπρλφηεξνο ξπζκφο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαξδηαθήο αλαθνπήο είλαη ε θνηιηαθή καξκαξπγή (ΘΚ). Ξηζαλφλ λα έρεη πξνεγεζεί γηα κηθξή ρξνληθή πεξίνδν θνηιηαθή ηαρπθαξδία (ΘΡ), βξαδπαξξπζκία ή, ζπαληφηεξα, ππεξθνηιηαθή ηαρπθαξδία (SVT). Όηαλ επηβεβαησζεί ε θαξδηαθή αλαθνπή, πξέπεη: λα γίλεη θιήζε γηα βνήζεηα (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ απηληδσηή θαη ηεο νκάδαο αλαδσνγφλεζεο) 507

12 Διέλε Αζθεηνπνχινπ Ξηλ Νηθνπκεληθόο αιγόξηζκνο αληηκεηώπηζεο ηεο θαξδηαθήο αλαθνπήο. λα μεθηλήζεη ΘΑΟΞΑ, αξρίδνληαο κε ζσξαθηθέο ζπκπηέζεηο, κε αλαινγία ζπκπηέζεσλ - εκθπζήζεσλ 30:2 (βιέπε 15.2) 508

13 16 ν Θεθάιαην Δμεηδηθεπκέλε ΘΑΟΞΑ λα αλαγλωξηζηεί ν θαξδηαθόο ξπζκόο κφιηο θζάζεη ν απηληδσηήο θαη εθαξκνζηνχλ ζην ζψξαθα ηα απηνθφιιεηα ειεθηξφδηα ή ηα ειεθηξφδηα απηλίδσζεο κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ελφο κέζνπ ζχδεπμεο ηνπ ξεχκαηνο (gel ή gel pads). Κνηιηαθή καξκαξπγή ή άζθπγκε θνηιηαθή ηαρπθαξδία Δάλ επηβεβαησζεί θνηιηαθή καξκαξπγή ή άζθπγκε θνηιηαθή ηαρπθαξδία (ΘΚ/ΑΘΡ) αθνινπζνχληαη ηα παξαθάησ βήκαηα αληηκεηψπηζεο. Βήκα 1: Υνξήγεζε 1 εο απηλίδωζεο: ζπλέρηζε ΘΑΟΞΑ κέρξη λα θνξηίζεη ν απηληδσηήο. ρνξήγεζε shock J δηθαζηθνχ ξεχκαηνο (360 J κνλνθαζηθνχ). ζπλέρηζε ακέζσο κε ζσξαθηθέο ζπκπηέζεηο-εκθπζήζεηο (30:2), ρσξίο επαλαμηνιφγεζε ηνπ ξπζκνχ ή ςειάθεζε γηα ζθπγκφ ζπλέρηζε ηεο ΘΑΟΞΑ γηα 2 ιεπηά θαη εμαζθάιηζε ηνπ αεξαγσγνχ εθφζνλ έρεη εμαζθαιηζηεί ν αεξαγσγφο νη ζπκπηέζεηο θαη ν αεξηζκόο γίλνληαη αζύγρξνλα, κε ξπζκφ 100/min ζπκπηέζεσλ θαη 10/min εκθπζήζεσλ κηθξή παχζε γηα λα ειεγρζεί ν ξπζκφο ζην monitor ηνπ απηληδσηή. Βήκα 2: Δάλ επηκέλεη ε ΘΚ/ΑΘΡ : ρνξήγεζε 2 εο απηλίδωζεο ( J δηθαζηθνχ ξεχκαηνο ή 360 J κνλνθαζηθνχ) ακέζσο κεηά εθαξκνγή ΘΑΟΞΑ γηα 2 ιεπηά κηθξή παχζε γηα λα ειεγρζεί ν ξπζκφο ζην monitor ηνπ απηληδσηή. Βήκα 3: Δάλ ζπλερίδεη λα επηκέλεη ε ΘΚ/ΑΘΡ: ρνξήγεζε Αδξελαιίλεο 1 mg ΔΦ ακέζσο κεηά ρνξήγεζε 3 εο απηλίδσζεο ( J δηθαζηθνχ ξεχκαηνο ή 360 J κνλνθαζηθνχ) ακέζσο κεηά εθαξκνγή ΘΑΟΞΑ γηα 2 ιεπηά ρνξήγεζε Αδξελαιίλεο 1 mg ΔΦ ή ελδννζηηθά (ΔΝ) θαη ακησδαξφλε 300 mg κηθξή παχζε γηα λα ειεγρζεί ν ξπζκφο ζην monitor ηνπ απηληδσηή. Βήκα 4: Δάλ ζπλερίδεη λα επηκέλεη ε ΘΚ/ΑΘΡ : ρνξήγεζε Ακησδαξφλεο 300 mg ΔΦ ακέζσο κεηά ρνξήγεζε 4 εο απηλίδσζεο ( J δηθαζηθνχ ξεχκαηνο ή 360 J κνλνθαζηθνχ) ακέζσο κεηά εθαξκνγή ΘΑΟΞΑ γηα 2 ιεπηά κηθξή παχζε γηα λα ειεγρζεί ν ξπζκφο ζην monitor ηνπ απηληδσηή. Βήκα 5: Σνξήγεζε Αδξελαιίλεο 1 mg ΔΦ ακέζσο πξηλ από ηηο επόκελεο απηληδώζεηο (πεξίπνπ θάζε 3-5 ιεπηά, δειαδή πεξίπνπ θάζε δεχηεξν θχθιν ΘΑΟΞΑ). Βήκα 6: Δάλ ζπλερίδεη λα επηκέλεη ε ΘΚ/ΑΘΡ: ρνξήγεζε πεξαηηέξσ απηληδψζεσλ κεηά απφ θάζε 2 ιεπηά ΘΑΟΞΑ εθαξκνγή ΘΑΟΞΑ ακέζσο κεηά ηελ απηλίδσζε γηα 2 ιεπηά ρνξήγεζε Αδξελαιίλεο 1 mg ΔΦ/ΔΝ θάζε 3-5 ιεπηά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ΘΑΟΞΑ (πεξίπνπ θάζε δεχηεξν θχθιν ΘΑΟΞΑ). κηθξή παχζε γηα λα ειεγρζεί ν ξπζκφο ζην monitor ηνπ απηληδσηή Βήκα 7: Δάλ θαηά ηνλ έιεγρν ηνπ ξπζκνύ ζην monitor παξαηεξεζεί νξγαλωκέλε ειεθηξηθή δξαζηεξηόηεηα ζπκβαηή κε θαξδηαθή παξνρή, έιεγρνο ηνπ ζθπγκνύ: εάλ ππάξρεη ζθπγκόο αξρίδεη ε θξνληίδα κεηά ηελ αλαδσνγφλεζε εάλ δελ ππάξρεη ζθπγκόο ή ζε πεξίπησζε ακθηβνιίαο, ζπλέρηζε ΘΑΟΞΑ ζχκθσλα κε ηνλ αιγφξηζκν γηα κε απηληδψζηκνπο ξπζκνχο. Βήκα 8: Δάλ θαηά ηνλ έιεγρν ηνπ ξπζκνύ ζην monitor παξαηεξεζεί αζπζηνιία: ζπλέρηζε ηεο ΘΑΟΞΑ ζχκθσλα κε ηνλ αιγφξηζκν γηα κε απηληδψζηκνπο ξπζκνχο. 509

14 Διέλε Αζθεηνπνχινπ εκαληηθέο παξαηεξήζεηο Ν ρξόλνο κεηαμύ ηεο δηαθνπήο ησλ ζπκπηέζεσλ θαη ηεο ρνξήγεζεο απηλίδσζεο: πξέπεη λα ειαρηζηνπνηείηαη θαη λα κελ ππεξβαίλεη ηα 10 sec νη δηαθνπέο γηα κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα κεηψλνπλ ηηο πηζαλφηεηεο απνθαηάζηαζεο ηεο απηφκαηεο θπθινθνξίαο κεηά απφ κία απηλίδσζε. Νη ζσξαθηθέο ζπκπηέζεηο πξέπεη λα μαλαξρίδνπλ ακέζσο κεηά από ηε ρνξήγεζε απηλίδσζεο ρωξίο έιεγρν ξπζκνύ ή ζθπγκνύ: αθφκα, θαη εάλ είλαη επηηπρήο ε ρνξήγεζε ηεο απηλίδσζεο κε απνθαηάζηαζε ξπζκνχ ζπκβαηνχ κε θαξδηαθή παξνρή, είλαη πνιχ ζπάλην ν ζθπγκφο λα είλαη ςειαθεηφο ακέζσο κεηά ηελ απηλίδσζε, εάλ ν ξπζκφο δελ είλαη ζπκβαηφο κε θαξδηαθή παξνρή, ε θαζπζηέξεζε απφ ηελ πξνζπάζεηα ςειάθεζεο ηνπ ζθπγκνχ ζα επηδεηλψζεη πεξαηηέξσ ηε ιεηηνπξγία ηνπ κπνθαξδίνπ, εάλ έρεη απνθαηαζηαζεί ξπζκφο ζπκβαηφο κε θαξδηαθή παξνρή, ε δηελέξγεηα ζσξαθηθψλ ζπκπηέζεσλ δελ απμάλεη ηελ πηζαλφηεηα λα ππνηξνπηάζεη ή λα επαλαιεθζεί ε ΘΚ, ζε πεξίπησζε αζπζηνιίαο κεηά ηελ απηλίδσζε, νη ζσξαθηθέο ζπκπηέζεηο κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ ΘΚ, γεγνλφο ζεηηθφ γηα ηελ έθβαζε ηνπ αζζελνχο. Αιιεινπρία: αδξελαιίλε-απηλίδωζε ΚΑΡΠΑ έιεγρνο ξπζκνύ: ε πξψηε δφζε ηεο αδξελαιίλεο ρνξεγείηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ΘΑΟΞΑ ακέζσο κεηά απφ ηε ρνξήγεζε ηεο 3 εο απηλίδσζεο γηα λα πξνσζεζεί ζηελ θπθινθνξία κε ηελ ΘΑΟΞΑ, νη επφκελεο δφζεηο ηεο αδξελαιίλεο δίλνληαη θάζε 3 5 ιεπηά, δειαδή ζηε δηάξθεηα θάζε δεχηεξνπ θχθινπ ΘΑΟΞΑ, εθφζνλ επηκέλεη ε ΘΚ/ΑΘΡ, ε αδξελαιίλε πξέπεη λα είλαη έηνηκε γηα ρνξήγεζε, γηα λα ειαρηζηνπνηείηαη ε θαζπζηέξεζε κεηαμχ ηεο παχζεο ησλ ζσξαθηθψλ ζπκπηέζεσλ θαη ηεο ρνξήγεζεο ηεο απηλίδσζεο ε αδξελαιίλε πνπ ρνξεγείηαη ακέζσο πξηλ απφ ηελ απηλίδσζε ζα πξνσζεζεί ζηελ θπθινθνξία κε ηελ ΘΑΟΞΑ πνπ αθνινπζεί ακέζσο κεηά, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ΘΑΟΞΑ ε αδξελαιίλε ρνξεγείηαη θάζε 3-5 ιεπηά. θαηά ηε κεηάβαζε απφ ην ζθέινο ηνπ αιγνξίζκνπ γηα κε απηληδψζηκνπο ξπζκνχο ζην ζθέινο γηα απηληδψζηκνπο, ε επφκελε δφζε ηεο αδξελαιίλεο ζα ρνξεγεζεί ζηνλ πξψην ή ην δεχηεξν θχθιν ΘΑΟΞΑ, αλάινγα κε ηελ ηειεπηαία ρνξήγεζή ηεο. Δάλ δηαπηζησζεί νξγαλσκέλνο κε απηληδώζηκνο ξπζκόο (κε ζπκπιέγκαηα θαλνληθά ή ζηελά) : δνθηκάζηε λα ςειαθίζεηε ζχληνκα ην ζθπγκφ νη έιεγρνη ηνπ θαξδηαθνχ ξπζκνχ πξέπεη λα είλαη ζύληνκνη, θαη λα γίλνληαη κφλνλ εάλ παξαηεξεζεί νξγαλσκέλνο ξπζκφο, εάλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 2 ιεπηψλ ΘΑΟΞΑ ππάξρεη νξγαλσκέλνο ξπζκφο, δελ δηαθφπηνληαη νη ζσξαθηθέο ζπκπηέζεηο γηα λα ςειαθεζεί ν ζθπγκφο, εθηφο εάλ ν αζζελήο εκθαλίδεη ζεκεία δσήο (εθνχζηα θίλεζε, αλαπλνή, βήρα) πνπ ζπληζηνχλ απνθαηάζηαζε ηεο απηφκαηεο θπθινθνξίαο (ROSC = Return of Spontaneous Circulation), εάλ θαηά ηελ παξνπζία ελφο νξγαλσκέλνπ ξπζκνχ ππάξρεη νπνηαδήπνηε ακθηβνιία γηα ηελ χπαξμε ζθπγκνχ, μαλαξρίzεη ε ΘΑΟΞΑ εάλ ν αζζελήο απνθαηαζηήζεη απηφκαηε θπθινθνξία (ROSC), μεθηλάεη ε κεηά ηελ αλαδσνγφλεζε θξνληίδα, εάλ ν ξπζκφο ηνπ αζζελή κεηαπέζεη ζε αζπζηνιία ε άζθπγκε ειεθηξηθή δξαζηεξηφηεηα (ΑΖΓ), αλαηξέμηε παξαθάησ ζηνπο κε απηληδψζηκνπο ξπζκνχο. Ζ ρνξήγεζε αληηαξξπζκηθώλ θαξκάθωλ θαηά ηελ θαξδηαθή αλαθνπή: δελ έρεη απνδεηρηεί φηη απμάλεη ην πνζνζηφ επηβίσζεο κέρξη θαη ηελ έμνδν ηνπ αζζελνχο απφ ην λνζνθνκείν, 510

15 16 ν Θεθάιαην Δμεηδηθεπκέλε ΘΑΟΞΑ ζε ζχγθξηζε κε ην placebo θαη ηε ιηδνθαΐλε, ε ρξήζε ακηωδαξόλεο ζε θνηιηαθή καξκαξπγή αλζεθηηθή ζηελ απηλίδσζε βειηηψλεη ηα πνζνζηά επηβίσζεο κέρξη ηελ εηζαγσγή ζε λνζνθνκείν, ζε πεξίπησζε αλζεθηηθήο ή ππνηξνπηάδνπζαο ΘΚ/ΑΘΡ κπνξνχλ λα ρνξεγεζεί επηπιένλ κία δφζε ακηωδαξόλεο ηωλ 150 mg θαη κία έγρπζε ηωλ 900 mg ζε 24 ψξεο, ε ιηδνθαΐλε ζε δόζε 100 mg ΔΦ (ή 1 mg kg -1 ) κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ελαιιαθηηθά εάλ ε ακησδαξφλε δελ είλαη δηαζέζηκε, αιιά δελ πξέπεη λα ρνξεγεζεί ιηδνθαΐλε εάλ έρεη ήδε ρνξεγεζεί ακησδαξφλε, ρνξεγείηαη καγλήζην (2 gr ζε ΔΦ bolus δόζε) ζε torsades de pointes αλζεθηηθή ζηελ απηλίδσζε ΘΚ εάλ ππάξρεη πηζαλφηεηα ππνκαγλεζηαηκίαο (π.ρ. αζζελήο πνπ ιακβάλεη δηνπξεηηθά). Αλζεθηηθή ΘΚ/ΑΘΡ: πξέπεη λα ειεγρζνχλ νη ζέζεηο θαη ε επαθή ησλ ειεθηξφδησλ ηνπ ΖΘΓ θαη ηεο απηλίδσζεο, θαζψο θαη ε επάξθεηα ηνπ κέζνπ ζχδεπμεο ηνπ ξεχκαηνο (gel ησλ ειεθηξνδίσλ). Ζ δηάξθεηα ησλ πξνζπαζεηώλ αλαδσνγόλεζεο: είλαη ζέκα θιηληθήο θξίζεο, πνπ πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηελ πξννπηηθή επηηπρνχο έθβαζεο, εθφζνλ ζεσξήζεθε ζσζηφ λα αξρίζεη ε αλαδσνγφλεζε, ζπλήζσο ζεσξείηαη φηη απηή αμίδεη λα ζπλερηζηεί γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα ν αζζελήο παξακέλεη ζε ΘΚ/ΑΘΡ. Δπί ακθηβνιίαο εάλ ν θαξδηαθόο ξπζκόο είλαη αζπζηνιία ή πνιύ ιεπηή ΘΚ: δελ πξέπεη λα επηρεηξείηαη απηλίδσζε, πξέπεη λα ζπλερίδνληαη νη ζσξαθηθέο ζπκπηέζεηο θαη ν αεξηζκφο, ε πνιχ ιεπηή ΘΚ, πνπ είλαη δχζθνιν λα δηαθξηζεί απφ αζπζηνιία, είλαη απίζαλν λα αλαηαρζεί κε απηλίδσζε ζε ξπζκφ ζπκβαηφ κε θαξδηαθή παξνρή ε εθαξκνγή θαιήο πνηφηεηαο ΘΑΟΞΑ κπνξεί λα βειηηψζεη ην εχξνο θαη ηε ζπρλφηεηα ηεο ΘΚ, θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ πηζαλφηεηα επηηπρνχο απηλίδσζεο ζε ξπζκφ ζπκβαηφ κε θαξδηαθή παξνρή, ε ρνξήγεζε επαλαιακβαλφκελσλ απηληδψζεσλ ζηελ πξνζπάζεηα αλάηαμεο κηαο ππνηηζέκελεο πνιχ ιεπηήο ΘΚ απμάλεη ηε βιάβε ζην κπνθάξδην, ηφζν άκεζα, απφ ην ειεθηξηθφ ξεχκα, φζν θαη έκκεζα, απφ δηαθνπέο ζηε ζηεθαληαία αηκάησζε ΑΛΡΗΚΔΡΥΞΗΠΖ ΚΖ ΑΞΗΛΗΓΥΠΗΚΥΛ ΟΘΚΥΛ Άζθπγκε Ζιεθηξηθή Γξαζηεξηόηεηα (ΑΖΓ) Ωο άζθπγκε ειεθηξηθή δξαζηεξηόηεηα (ΑΖΓ) νξίδεηαη ε νξγαλσκέλε θαξδηαθή ειεθηξηθή δξαζηεξηόηεηα απνπζία ςειαθεηώλ ζθίμεσλ. Νη αζζελείο απηνί ζπρλά έρνπλ κεξηθέο κεραληθέο κπνθαξδηαθέο ζπζηνιέο, αιιά απηέο είλαη πνιχ αζζελείο γηα λα παξάγνπλ αληρλεχζηκν ζθπγκφ ή αξηεξηαθή πίεζε. Ζ ΑΖΓ κπνξεί λα πξνθιεζεί απφ αλαζηξέςηκεο θαηαζηάζεηο πνπ κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ (βιέπε παξαθάησ). Ζ επηβίσζε κεηά απφ θαξδηαθή αλαθνπή κε αζπζηνιία ή ΑΖΓ δελ είλαη πηζαλή, εάλ δελ βξεζεί θαη αληηκεησπηζηεί γξήγνξα θαη απνηειεζκαηηθά θάπνην αλαζηξέςηκν αίηην. Αληηκεηώπηζε ΑΖΓ Έλαξμε ΚΑΡΠΑ 30:2 ζπλέρηζε ΘΑΟΞΑ κέρξη ηελ εμαζθάιηζε ηνπ αεξαγσγνχ. κεηά ηελ εμαζθάιηζε ηνπ αεξαγσγνχ ζπλέρηζε ησλ ζσξαθηθψλ ζπκπηέζεσλ ρσξίο δηαθνπή θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αεξηζκνχ (αζύγρξνλα) κε ξπζκφ ζπκπηέζεωλ 100/min θαη αεξηζκνύ 10 αλ/min. Σνξήγεζε αδξελαιίλεο 1 mg ΔΦ/ΔΟ κόιηο επηηεπρζεί ελδναγγεηαθή πξόζβαζε. 511

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ Ζ ΚΑΚΖ ΘΡΔΦΖ Δπεξεάδεη: ηε κπτθή ηζρύ ησλ ζθειεηηθώλ κπώλ κε απνηέιεζκα ηε κεησκέλε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ»

Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ» Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ» Κσλζηαληίλνο Μηκίδεο Γαζηξεληεξνιόγνο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Παζνινγίαο Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο Οξηζκόο Ο όξνο κεγάθνιν αλαθέξεηαη ζηε δηάκεηξν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

3.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ 60 3.1.1 ΑΗΦΝΗΓΗΟ ΚΑΡΓΗΑΚΟ ΘΑΝΑΣΟ 60 3.1.2 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΡΓΗΑΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖ 62 3.1.3 ΟΡΗΜΟΗ 62

3.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ 60 3.1.1 ΑΗΦΝΗΓΗΟ ΚΑΡΓΗΑΚΟ ΘΑΝΑΣΟ 60 3.1.2 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΡΓΗΑΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖ 62 3.1.3 ΟΡΗΜΟΗ 62 ΒΑΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΖΩΗ & ΑΤΣΟΜΑΣΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ ΑΠΙΝΙΔΩΗ 3 o Δπηκέιεηα Κεθαιαίνπ: Αιεμάλδξα Παπατσάλλνπ Πεξηερόκελα 3.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ 60 3.1.1 ΑΗΦΝΗΓΗΟ ΚΑΡΓΗΑΚΟ ΘΑΝΑΣΟ 60 3.1.2 ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΡΓΗΑΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖ 62 3.1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ

RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ Αλαζηαζία Γακέινπ Καξδηνιόγνο Παλεπηζηεκηαθό Ννζνθνκείν Πάηξαο Conflicts of interest: no conflict Patras University Hospital Ιζηνξηθό αζζελνύο, 71 εηώλ, 95 kg Σαθραξώδεο δηαβήηεο/

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Γενεηική Καρδιαγγειακών Παθήζεων

Γενεηική Καρδιαγγειακών Παθήζεων Γενεηική Καρδιαγγειακών Παθήζεων Νίκορ Ππωτονοτάπιορ, MD, FESC, Νάξορ Η γελεηηθή ησλ θαξδηαγγεηαθώλ παζήζεσλ έρεη εμειηρζεί νπζηαζηηθά θαηά ηα ηειεπηαία είθνζη ρξόληα. Σε απηό ην ρξνληθό δηάζηεκα εμειίρζεθε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα

Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ. Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Ιαηπικά πποβλήμαηα - Επιπλοκέρ Γθέθαο Γηάλλεο Mηρνύη Κακέιηα Δςζπεθλέξια Ομύ ζύλδξνκν καδηθήο ζπκπαζεηηθήο εθθόξηηζεο, απνηέιεζκα βιαβεξνύ εξεζίζκαηνο ζε αζζελείο κε ΚΝΜ άλσζελ ηνπ Θ6 Δςζπεθλέξια ςμπηώμαηα:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Ασθενής με Α.Π 220/120 mmhg Α. ΑΧΕΙΜΑΣΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

Ασθενής με Α.Π 220/120 mmhg Α. ΑΧΕΙΜΑΣΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Ασθενής με Α.Π 220/120 mmhg Α. ΑΧΕΙΜΑΣΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Σημείο-κλειδί Βλάβη οργάνου στόχου Εγκζφαλος-Καρδιά-Νεφροί Μεγάλες αρτηρίες ΦΑΛΜΑΣΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΑΙΧΜΩΝ ΑΡΣΗΡΙΑΚΗ ΠΙΕΗ Οη «αηρκέο»

Διαβάστε περισσότερα

Σπγθνπηηθό-ιηπνζπκηθό επεηζόδην

Σπγθνπηηθό-ιηπνζπκηθό επεηζόδην Σπγθνπηηθό-ιηπνζπκηθό επεηζόδην Ι. Κνζθίλαο Μάθημα 4εηών θοιηηηών Αίζζεκα παικώλ Αιηιολογία θάπληζκα θαθείλε αγρώδεο θαηάζηαζε ππεξζπξενεηδηζκόο ηαρπ-αξξπζκία Αίζζεκα παικώλ Αιηιολογία θνιπηθή καξκαξπγή

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΟΤΜΑ ΣΔΛΛΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟ Γ ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΠΘ. Γεπηεξνπαζήο ππέξηαζε

ΓΟΤΜΑ ΣΔΛΛΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟ Γ ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΠΘ. Γεπηεξνπαζήο ππέξηαζε ΓΟΤΜΑ ΣΔΛΛΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟ Γ ΠΑΘΟΛΟΓΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΑΠΘ Γεπηεξνπαζήο ππέξηαζε ΚΤΡΗΑ ΑΗΣΗΑ ΓΔΤΣΔΡΟΠΑΘΟΤ ΤΠΔΡΣΑΖ Υξφληα λεθξηθή βιάβε Γηαηαξαρέο λεθξηθήο αηκάησζεο Νεθποπαπεγσςμαηική νόζορ Νεθπαγγειακή ςπέπηαζη Ιζθμική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ ΘΕΜ 1 ο (2.5 κνλάδεο) ΠΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΚΕΔΟΝΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜ ΕΦΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ Σελικέρ εξετάσειρ Σετάπτη 21 Ιανοςαπίος 2009 13:00-16:00 Έζησ ν θόζκνο ηεο ειεθηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσειρ μησανικών ταλαντώσεων. 1. Σώκα κάδαο m = 4 kg εθηειεί α.α.η. κε εμίζωζε απνκάθξπλζεο:

Ασκήσειρ μησανικών ταλαντώσεων. 1. Σώκα κάδαο m = 4 kg εθηειεί α.α.η. κε εμίζωζε απνκάθξπλζεο: Ασκήσειρ μησανικών ταλαντώσεων 1. Σώκα κάδαο m = 4 kg εθηειεί α.α.η. κε εμίζωζε απνκάθξπλζεο: x = 8ημ(πt+π/6) 1. Να ππνινγίζεηε ηε ζηαζεξά επαλαθνξάο ηνπ. 2. Να παξαζηήζεηε γξαθηθά ηελ απνκάθξπλζή ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ 2 ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ (Sleeve Gastrectomy) Εςάγγελορ Νάνορ Η Λαπαξνζθνπηθή Δπηκήθεο Γαζηξεθηνκή είλαη κηα λέα ρεηξνπξγηθή κέζνδνο αδπλαηίζκαηνο πνπ κπνξεί λα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: Ζ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΒΑΛΒΗΓΑ ΟΤΓΟΤ ΔΜΠΔΓΖΖ ΣΖΝ ΚΑΡΓΗΟΑΝΑΠΝΔΤΣΗΚΖ ΑΝΑΕΩΟΓΟΝΖΖ ΣΩΝ ΔΝΖΛΗΚΩΝ

ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: Ζ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΒΑΛΒΗΓΑ ΟΤΓΟΤ ΔΜΠΔΓΖΖ ΣΖΝ ΚΑΡΓΗΟΑΝΑΠΝΔΤΣΗΚΖ ΑΝΑΕΩΟΓΟΝΖΖ ΣΩΝ ΔΝΖΛΗΚΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ «ΓΗΔΘΝΖ ΗΑΣΡΗΚΖ - ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΡΗΔΩΝ ΤΓΔΗΑ» ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΗΑΣΡΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: Ζ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΒΑΛΒΗΓΑ ΟΤΓΟΤ ΔΜΠΔΓΖΖ ΣΖΝ ΚΑΡΓΗΟΑΝΑΠΝΔΤΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα HYUNDAI ηα κνληέια ηεο Hyundai ππάξρνπλ ηέζζεξεηο δηαθνξεηηθνί ζπλδπαζκνί θσδηθώλ βιάβεο: κνλνςήθηνη, δηςήθηνη ηεηξαςήθηνη θαη θσδηθνί πνπ αθνινπζνύλ ηα πξσηόθνιια EOBD. Γιαγνωζηική Φίζζα Η δηαγλσζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα