ΠΡΟ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑ MIFID

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑ MIFID"

Transcript

1 ΠΡΟ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑ MIFID ANX741.4 /

2 ήλωση Αποποίησης Ευθύνης Η Προ-Συµβατική Ενηµέρωση κατά MiFID παρέχεται σε υφιστάµενους και δυνητικούς πελάτες για σκοπούς γενικής ενηµέρωσης και δύναται να υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προηγούµενη ή µεταγενέστερη γνωστοποίηση. Σε περίπτωση που υπάρχουν διαφορές στο περιεχόµενο της Προ Συµβατικής ενηµέρωσης και τις διατάξεις οποιασδήποτε σύµβασης που έχει συναφθεί µεταξύ µέλους του Οµίλου ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, (στο εξής «ο Όµιλος ΛΤ») και πελάτη, οι όροι της σύµβασης υπερισχύουν. Η Προ-Συµβατική Ενηµέρωση δε θα πρέπει να εκληφθεί ως προτροπή, ή έγγραφο προσφοράς, ή σύσταση για τη διενέργεια οποιασδήποτε συναλλαγής ή αγοράς ή πώλησης χρηµατοοικονοµικών µέσων ή οποιασδήποτε επένδυσης ή ως παροχή επενδυτικής συµβουλής ή οποιασδήποτε άλλης συµβουλής. εν επιτρέπεται η αντιγραφή, αναπαραγωγή, αναδιανοµή ή διαβίβαση µε άµεσο ή έµµεσο τρόπο σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή η δηµοσίευση του συνόλου ή τµήµατος της Προ- Συµβατικής ενηµέρωσης για οποιονδήποτε λόγο. Η Προ-Συµβατική Ενηµέρωση παρέχεται στους πελάτες «ως έχει». Τα µέλη του Οµίλου ΛΤ δεν ευθύνονται, στο βαθµό που επιτρέπεται από το εφαρµοστέο δίκαιο, για τους ρητούς ή σιωπηρούς όρους, προϋποθέσεις, εγγυήσεις, δηλώσεις σε σχέση µε την Προ-Συµβατική ενηµέρωση κατά MiFID, τα περιεχόµενά της και οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία αναφέρεται σε αυτή. Στο µέγιστο βαθµό που επιτρέπεται από το εφαρµοστέο δίκαιο: Τα µέλη του Οµίλου ΛΤ δεν φέρουν την υποχρέωση να επικαιροποιήσουν τα περιεχόµενα της Προ-Συµβατική Ενηµέρωσης ή να πληροφορήσουν τους παραλήπτες ή να προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια όταν τα περιεχόµενα της Προ- Συµβατικής χρήζουν ενηµέρωσης. Τα µέλη του Οµίλου της ΛΤ, δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε απώλεια, ζηµία ή αξίωση ενδέχεται να προκύψει, άµεσα ή έµµεσα, από οποιαδήποτε χρήση ή παρανόηση του περιεχοµένου της Προ-Συµβατικής Ενηµέρωσης ή τµήµατος αυτής, ή για οποιαδήποτε ενέργεια ή παράλειψη του αποδέκτη της Προ-Συµβατικής Ενηµέρωσης ο οποίος θα επικαλεστεί ότι η ενέργεια, παράλειψη, χρήση ή παρανόηση είναι αποτέλεσµα της παροχής της Προ-Συµβατικής Ενηµέρωσης. Η παραλαβή ή ανάγνωση της Προ-Συµβατικής Ενηµέρωσης δεν συνεπάγεται συµβατική ή οποιαδήποτε άλλη νοµικά δεσµευτική σχέση µε τον πελάτη. Η Προ-Συµβατική Ενηµέρωση αποσκοπεί στην πληροφόρηση των παραληπτών που κατοικούν σε χώρες όπου η χρήση της δεν αποτελεί παραβίαση της εφαρµοστέας νοµοθεσίας ή κανονισµών. Κανένα από τα επενδυτικά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στην Προ- Συµβατική Ενηµέρωση δεν παρέχονται σε επενδυτές οι οποίοι κατοικούν σε χώρες όπου η παροχή αυτών των επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών θα συνιστούσε παραβίαση της ισχύουσας νοµοθεσίας ή κανόνων αναγκαστικού δικαίου. ANX741.4 /

3 Περιεχόµενα 1. Νοµοθετικό Πλαίσιο Υπηρεσίες MiFID Επενδυτικές και Παρεπόµενες Υπηρεσίες Όµιλος ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Πληροφορίες σχετικά µε τον Όµιλο ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Επικοινωνία µε τον Πελάτη Γνωστοποιήσεις στους Πελάτες ιαχείριση Παραπόνων Πελατών Κόστη και Χρεώσεις Αντιπαροχές Συνδεδεµένοι Αντιπρόσωποι Προστασία εδοµένων και Εµπιστευτικότητα Πληροφοριών Κατηγοριοποίηση Πελατών Ιδιώτες Πελάτες Επαγγελµατίες Πελάτες Επιλέξιµοι Αντισυµβαλλόµενοι ιαφορές στην Προστασία Πελατών Αλλαγή Κατηγορίας Πελάτη Ιδιώτης σε Επαγγελµατία Επαγγελµατίας σε Ιδιώτη Επιλέξιµος Αντισυµβαλλόµενος σε Επαγγελµατία ή Ιδιώτη Αξιολόγηση Συµβατότητας και Καταλληλότητας Αξιολόγηση Συµβατότητας Αξιολόγηση Καταλληλότητας ιαχείριση Χαρτοφυλακίου Περιγραφή Υπηρεσιών ιαχείρισης Χαρτοφυλακίου Αποτίµηση και Απόδοση Χαρτοφυλακίου Ενηµέρωση Πελατών Φύλαξη Χρηµατοοικονοµικών Μέσων και Κεφαλαίων Πελατών Ασφαλιστική Κάλυψη / Σχέδιο Αποζηµίωσης Χρηµατοοικονοµικά Μέσα Αξιόγραφα Χρηµαταγοράς Οµόλογα, Λοιποί Χρεωστικοί Τίτλοι Εισηγµένες Μετοχές Αµοιβαία Κεφάλαια οµηµένα/σύνθετα Προϊόντα Παράγωγα Προϊόντα Επενδυτικοί Κίνδυνοι Περίληψη Πολιτικής Συγκρούσεων Συµφερόντων Περίληψη Πολιτικής Εκτέλεσης Εντολών Παραρτήµατα Α. Είδη Εντολών για ιενέργεια Συναλλαγών σε Εισηγµένα Χρηµατοοικονοµικά Μέσα Β. Ορισµοί και Ορολογία Γ. Τόποι Εκτέλεσης Επενδυτικές Υπηρεσίες Ε. Αντιπαροχές ANX741.4 /

4 1. Νοµοθετικό Πλαίσιο Η Οδηγία 2004/39/EK για τις Αγορές Χρηµατοπιστωτικών Μέσων (MiFID) αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο του σχεδίου δράσης των χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) σχετικά µε την παροχή επενδυτικών και παρεπόµενων υπηρεσιών στις χώρες που ανήκουν στον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο (ΕΟΧ). Το ρυθµιστικό πλαίσιο που εισήχθη µε την παραπάνω Οδηγία, εκτός των άλλων, έχει ως στόχο: την ενίσχυση της διαφάνειας και του επιπέδου προστασίας που παρέχεται στους επενδυτές, µέσω της καθιέρωσης συγκεκριµένων υποχρεώσεων λειτουργίας για τα Πιστωτικά Ιδρύµατα και τις Επιχειρήσεις Επενδύσεων. την αύξηση του ανταγωνισµού µεταξύ των συµµετεχόντων στην αγορά, επιτρέποντας στα Πιστωτικά Ιδρύµατα και τις Επιχειρήσεις Επενδύσεων να ανταγωνίζονται τις Ρυθµιζόµενες Αγορές. τη διευκόλυνση της προσφοράς διασυνοριακών επενδυτικών υπηρεσιών εντός του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, ενισχύοντας έτσι περαιτέρω τον ανταγωνισµό µεταξύ των οντοτήτων που παρέχουν τις υπηρεσίες αυτές. Η Οδηγία 2004/39/EK για τις Αγορές Χρηµατοπιστωτικών Μέσων (MiFID) έχει ενσωµατωθεί στην εθνική νοµοθεσία των χωρών του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου. Ενδεικτικά, στην Κύπρο, το νοµοθετικό και ρυθµιστικό πλαίσιο της MiFID αποτελείται από το Νόµο περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και ραστηριοτήτων και Οργανωµένων Αγορών (Ν. 144(I)2007) και τις αντίστοιχες Οδηγίες που έχουν εκδοθεί από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Κύπρου. Στην Ελλάδα η οδηγία έχει ενσωµατωθεί στον Ν. 3606/ σε συνδυασµό µε τις συµπληρωµατικές οδηγίες που έχουν εκδοθεί από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την Τράπεζα της Ελλάδος. Η MiFID θέτει τους κανόνες που θα πρέπει να ακολουθούν οι Επιχειρήσεις Επενδύσεων και τα Πιστωτικά Ιδρύµατα που παρέχουν επενδυτικές και παρεπόµενες υπηρεσίες ή πραγµατοποιούν επενδυτικές δραστηριότητες. Επιπρόσθετα, µε στόχο την παροχή αυξηµένου επιπέδου προστασίας προς τους επενδυτές, η νοµοθεσία MiFID καθορίζει τις οργανωτικές απαιτήσεις και τις αρχές εκτέλεσης εντολών που θα πρέπει να τηρούνται από τα Πιστωτικά Ιδρύµατα και τις Επιχειρήσεις Επενδύσεων. 2. Υπηρεσίες MiFID 2.1 Επενδυτικές και Παρεπόµενες Υπηρεσίες Στο πλαίσιο της MiFID, περιλαµβάνονται οι ακόλουθες επενδυτικές και παρεπόµενες υπηρεσίες: Επενδυτικές Υπηρεσίες και ραστηριότητες 1. Λήψη και διαβίβαση εντολών για λογαριασµό πελατών, για κατάρτιση συναλλαγών σε ένα ή περισσότερα χρηµατοοικονοµικά µέσα. 2. Εκτέλεση εντολών για λογαριασµό πελατών 3. ιαπραγµάτευση για ίδιο λογαριασµό 4. ιαχείριση Χαρτοφυλακίου 5. Παροχή Επενδυτικών Συµβουλών 6. Αναδοχή χρηµατοοικονοµικών µέσων και/ή τοποθέτηση χρηµατοοικονοµικών µέσων µε δέσµευση ανάληψης 7. Τοποθέτηση χρηµατοοικονοµικών µέσων χωρίς δέσµευση ανάληψης 8. Λειτουργία Πολυµερούς Μηχανισµού ιαπραγµάτευσης (ΠΜ ) ANX741.4 /

5 Παρεπόµενες Υπηρεσίες 9. Φύλαξη και διαχείριση χρηµατοοικονοµικών µέσων για λογαριασµό πελατών, περιλαµβανοµένης της θεµατοφυλακής και συναφών υπηρεσιών όπως η διαχείριση χρηµατικών διαθεσίµων/ παρεχόµενων ασφαλειών 10. Παροχή πιστώσεων ή δανείων σε επενδυτή προς διενέργεια συναλλαγής σε ένα ή περισσότερα χρηµατοοικονοµικά µέσα, στην οποία εµπλέκεται η επιχείρηση που παρέχει την πίστωση ή το δάνειο 11. Παροχή συµβουλών σε επιχειρήσεις σχετικά µε τη διάρθρωση του κεφαλαίου, την κλαδική στρατηγική και συναφή θέµατα, καθώς και συµβουλών και υπηρεσιών σχετικά µε συγχωνεύσεις και εξαγορές επιχειρήσεων 12. Υπηρεσίες ξένου συναλλάγµατος εφόσον συνδέονται µε την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών 13. Έρευνα στον τοµέα των επενδύσεων και χρηµατοοικονοµική ανάλυση ή άλλες µορφές γενικών συστάσεων που σχετίζονται µε συναλλαγές σε χρηµατοοικονοµικά µέσα 14. Υπηρεσίες σχετικές µε την αναδοχή 15. Επενδυτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες καθώς και παρεπόµενες υπηρεσίες σχετικά µε τα υποκείµενα µέσα των παραγώγων που περιλαµβάνονται στις περιπτώσεις ε έως και ζ και ι του άρθρου 5,του Ν. 3606/2007 ή που περιλαµβάνονται στις περιπτώσεις 5,6,7, και 10 του Παραρτήµατος 3 του Ν.114(Ι) , εφόσον σχετίζονται µε την παροχή επενδυτικών ή παρεπόµενων υπηρεσιών. 3. Όµιλος ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 3.1 Πληροφορίες σχετικά µε τον Όµιλο ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Ο Όµιλος ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (στο εξής «ο Όµιλος ΛΤ») είναι ένας δυναµικά αναπτυσσόµενος όµιλος παροχής χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών. Η κεντρική διοίκηση του Οµίλου ΛΤ βρίσκεται στην Κύπρο. Ο Όµιλος ΛΤ, στο πλαίσιο της MiFID, προσφέρει τραπεζικές και χρηµατιστηριακές υπηρεσίες καθώς και υπηρεσίες διαχείρισης χαρτοφυλακίου και διαχείρισης περιουσίας. Τα πλέον σηµαντικά µέλη του Οµίλου ΛΤ περιγράφονται συνοπτικά παρακάτω: CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC Co Ltd Η Cyprus Popular Bank Public Co Ltd (στο εξής «CPB») συγκαταλέγεται στα κορυφαία Πιστωτικά Ιδρύµατα της Κύπρου. Η CPB έχει λάβει άδεια λειτουργίας και εποπτεύεται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου 1. Η CPB κατέχει σηµαντικό µερίδιο αγοράς στις αγορές δανείων και καταθέσεων της Κυπριακής ηµοκρατίας. Οι µετοχές της CPB είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου καθώς και στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. Σήµερα, η CPB προσφέρει όλες τις επενδυτικές και παρεπόµενες υπηρεσίες που αναφέρονται στην Ενότητα 2: Υπηρεσίες MiFID (εκτός των υπηρεσιών 8, 11 και 13). Στοιχεία Επικοινωνίας ιεύθυνση Αριθµός Τηλεφώνου Λεωφόρος Λεµεσού 154, 2025, Λευκωσία και Αριθµός Fax Ιστοσελίδα 1 Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, Λεωφόρος Κέννεντυ 80, 1076, Λευκωσία, τηλ: , fax: ANX741.4 /

6 LAIKI BANK - ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑ ΟΣ ΤΗΣ CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Η LAIKI BANK είναι Υποκατάστηµα στην Ελλάδα της Cyprus Popular Bank Public Co Ltd (στο εξής «Laiki Bank»). Η Laiki Bank εποπτεύεται από την Κεντρική Τράπεζα Κύπρου και την Τράπεζα της Ελλάδος ως αρµόδια Αρχή του κράτους µέλους υποδοχής, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και προσφέρει όλες τις επενδυτικές και παρεπόµενες υπηρεσίες που αναφέρονται στην Ενότητα 2: Υπηρεσίες MiFID (εκτός των υπηρεσιών 8, 11 και 13). Στοιχεία Επικοινωνίας ιεύθυνση Αριθµός Τηλεφώνου Ιστοσελίδα Λεωφόρος Κηφισίας Αρ.24, Μαρούσι Αττικής & ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. Η Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος Α.Ε. αποτελεί την επενδυτική τράπεζα του Οµίλου ΛΤ στην Ελλάδα. Είναι ένα από τα µεγαλύτερα µέλη του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, µε κριτήριο την αξία συναλλαγών τόσο στην αγορά αξιών όσο και στην αγορά παραγώγων του Χρηµατιστήριου Αθηνών. Η Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος Α.Ε έχει λάβει άδεια λειτουργίας (Αριθµός Άδειας Λειτουργίας 52/2/ ) και εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος. ιαθέτει πολύχρονη εµπειρία τόσο στις εγχώριες όσο και στις διεθνείς αγορές και προσφέρει χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, τηρώντας τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές. Η Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος Α.Ε. προσφέρει όλες τις επενδυτικές και παρεπόµενες υπηρεσίες που αναφέρονται στην Ενότητα 2: Υπηρεσίες MiFID (εκτός της υπηρεσίας 8). Είναι µέλος του Χρηµατιστηρίου Αθηνών καθώς και εξ αποστάσεως µέλος του Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου, ενώ αποτελεί και µέλος του Ευρωπαϊκού ικτύου Κινητών Αξιών (European Securities Network, ESN). Στοιχεία Επικοινωνίας ιεύθυνση Αριθµός Τηλεφώνου Λεωφόρος Κηφισίας 24B, Μαρούσι, Αθήνα Αριθµός FAX Ιστοσελίδα ANX741.4 /

7 Laiki Financial Services Ltd Η Laiki Financial Services Ltd (στο εξής «LFS») είναι µία εκ των κορυφαίων εταιρειών παροχής επενδυτικών και παρεπόµενων υπηρεσιών στην Κύπρο. Η LFS είναι µέλος του Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου καθώς και εξ αποστάσεως µέλος του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. Η LFS προσφέρει όλες τις επενδυτικές και παρεπόµενες υπηρεσίες που αναφέρονται στην Ενότητα 2: Υπηρεσίες MiFID (εκτός της υπηρεσίας 8). Η LFS έχει λάβει άδεια λειτουργίας (Αριθµός Άδειας ΚΕΠΕΥ, 002/03) και εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου. 2 Στοιχεία Επικοινωνίας ιεύθυνση Αριθµός Τηλεφώνου Λεωφόρος Βύρωνος 26, 1096 Λευκωσία, Κύπρος Αριθµός Fax Ιστοσελίδα Laiki Asset Management ΑΕ ΑΚ Η Laiki Asset Management ΑΕ ΑΚ (στο εξής «Laiki Asset Management») αποτελεί την Εταιρεία ιαχείρισης Αµοιβαίων Κεφαλαίων του Οµίλου ΛΤ. Η Laiki Asset Management έχει λάβει άδεια λειτουργίας (Αριθµός Απόφασης Σ Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, 7/175/ ) και εποπτεύεται από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 3. Η Laiki Asset Management διαχειρίζεται ένα σηµαντικό αριθµό αµοιβαίων κεφαλαίων. Επίσης, παρέχει τις επενδυτικές υπηρεσίες διαχείρισης χαρτοφυλακίου και επενδυτικών συµβουλών όπως αναφέρονται στην Ενότητα 2: Υπηρεσίες MiFID. Στοιχεία Επικοινωνίας ιεύθυνση Αριθµός Τηλεφώνου Καραγεώργη Σερβίας 4, Αθήνα Αριθµός Fax Ιστοσελίδα 2 Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, Οδός Στασικράτους 32, 1065, Λευκωσία, τηλ: , fax: Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Οδός Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου, , τηλ: ANX741.4 /

8 3.2 Επικοινωνία µε τον Πελάτη Η επίσηµη γλώσσα επικοινωνίας µεταξύ των µελών του Οµίλου ΛΤ και του πελάτη είναι η ελληνική γλώσσα. Κάθε µέλος του Οµίλου ΛΤ έχει τη διακριτική ευχέρεια να επικοινωνήσει µε τον πελάτη στην ελληνική ή/ και αγγλική γλώσσα. Τα κύρια µέσα επικοινωνίας µεταξύ των µελών του Οµίλου ΛΤ και του πελάτη είναι το τηλέφωνο, το ταχυδροµείο, το fax, το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο καθώς και η διαπροσωπική επικοινωνία µε το προσωπικό του δικτύου των µελών του Οµίλου ΛΤ. Τα µέλη του Οµίλου ΛΤ επικοινωνούν µε τον πελάτη στηριζόµενα στο γεγονός ότι τα στοιχεία επικοινωνίας που έχει δηλώσει ο πελάτης είναι ακριβή. Οποιοδήποτε σχετικό υλικό ή έγγραφα αποστέλλονται στον πελάτη χρησιµοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που είναι διαθέσιµα στα αρχεία κάθε µέλους του Οµίλου ΛΤ. Στο πλαίσιο εκτέλεσης εντολών σχετικά µε συναλλαγές σε χρηµατοοικονοµικά µέσα, οι πελάτες µπορούν να υποβάλουν τις εντολές τους γραπτώς, τηλεφωνικώς, µέσω fax ή µε χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Τα µέλη του Οµίλου ΛΤ στην Ελλάδα, έχουν την υποχρέωση από την υφιστάµενη νοµοθεσία, αφού προειδοποιήσουν προηγουµένως τον πελάτη, να καταγράφουν τη συνοµιλία στην περίπτωση που η εντολή δίνεται τηλεφωνικώς. Η ίδια πρακτική (καταγραφή της εντολής µετά από προηγούµενη ειδοποίηση του πελάτη) ακολουθείται και στην περίπτωση που η εντολή δίνεται µέσω ηλεκτρονικής πλατφόρµας ή ιστοσελίδας. Στην περίπτωση κατά την οποία η εντολή δοθεί αρχικά προφορικά, τα µέλη του Οµίλου ΛΤ διατηρούν το δικαίωµα να ζητήσουν από τον πελάτη να υποβάλει εκ νέου την εντολή του γραπτώς. 3.3 Γνωστοποιήσεις στους Πελάτες Στο πλαίσιο παροχής επενδυτικών και παρεπόµενων υπηρεσιών, τα µέλη του Οµίλου ΛΤ παρέχουν στους πελάτες τους τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά µε την εκτέλεση των εντολών τους και τους αποστέλλουν περιοδικώς την κατάσταση των χρηµατοοικονοµικών µέσων και κεφαλαίων του χαρτοφυλακίου τους που φυλάσσονται από τα µέλη του Οµίλου ΛΤ. Πιο συγκεκριµένα, κατόπιν εκτέλεσης εντολής ενός πελάτη σε οποιοδήποτε χρηµατοοικονοµικό µέσο που περιλαµβάνεται στην Ενότητα 10: Χρηµατοοικονοµικά Μέσα του παρόντος, κάθε µέλος του Οµίλου ΛΤ παρέχει στον πελάτη, µέσω ταχυδροµείου ή οποιουδήποτε άλλου σταθερού µέσου επικοινωνίας έχει συµφωνηθεί µαζί του, τις πιο ουσιώδεις πληροφορίες σχετικά µε την εκτέλεση της συγκεκριµένης εντολής. Στην περίπτωση Ιδιώτη Πελάτη (παρακαλούµε ανατρέξτε στην Ενότητα 4: Κατηγοριοποίηση Πελατών), το µέλος του Οµίλου ΛΤ αποστέλλει στον πελάτη την επιβεβαίωση εκτέλεσης εντολής, το συντοµότερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από την πρώτη εργάσιµη ηµέρα µετά την εκτέλεση της εντολής. Σε περίπτωση που η εντολή εκτελεστεί από κάποιον τρίτο, το µέλος του Οµίλου ΛΤ αποστέλλει στον πελάτη την εν λόγω επιβεβαίωση εκτέλεσης εντολής, όταν τη λάβει από τον τρίτο και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από την πρώτη εργάσιµη µέρα µετά τη λήψη της επιβεβαίωσης από τον τρίτο. Σε περίπτωση που ο τρίτος αποστέλλει απευθείας στον πελάτη την εν λόγω επιβεβαίωση εκτέλεσης εντολής, το µέλος του Οµίλου ΛΤ δεν είναι υποχρεωµένο να αποστείλει οποιαδήποτε επιβεβαίωση εκτέλεσης εντολής. Επιπρόσθετα, το µέλος του Οµίλου ΛΤ αποστέλλει στον πελάτη, τουλάχιστον µία φορά το χρόνο, µέσω ταχυδροµείου ή άλλου σταθερού µέσου επικοινωνίας που έχει συµφωνηθεί µε τον πελάτη, κατάσταση µε τα χρηµατοοικονοµικά µέσα και τα κεφάλαια του πελάτη που φυλάσσονται από το µέλος του Οµίλου ΛΤ, εκτός εάν ο πελάτης έχει ήδη ενηµερωθεί από άλλη περιοδική κατάσταση. Η προαναφερθείσα κατάσταση περιλαµβάνει: (α) λεπτοµερή στοιχεία, για όλα τα χρηµατοοικονοµικά µέσα ή κεφάλαια, τα οποία έχει στην κατοχή του το µέλος του Οµίλου ΛΤ για λογαριασµό του πελάτη, στο τέλος της χρονικής περιόδου που καλύπτει η κατάσταση. (β) το βαθµό στον οποίο οποιοδήποτε από τα χρηµατοοικονοµικά µέσα ή κεφάλαια του πελάτη αποτέλεσε αντικείµενο χρηµατοδότησης συναλλαγών τίτλων. ANX741.4 /

9 (γ) την έκταση του οφέλους που αποκόµισε ο πελάτης ως αποτέλεσµα της συµµετοχής του σε οποιαδήποτε τέτοια συναλλαγή χρηµατοδότησης τίτλων, καθώς και τη βάση επί της οποίας έχει υπολογισθεί το όφελος αυτό. Στις περιπτώσεις εκείνες που το χαρτοφυλάκιο του πελάτη περιλαµβάνει έσοδα από µία ή περισσότερες συναλλαγές οι οποίες παραµένουν εκκρεµείς, οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο (α), µπορούν να βασίζονται είτε στην ηµεροµηνία διαπραγµάτευσης είτε στην ηµεροµηνία διακανονισµού, µε την προϋπόθεση ότι η ίδια βάση εφαρµόζεται µε συνέπεια και σε όλες τις άλλες πληροφορίες που περιλαµβάνονται στην κατάσταση. Στην περίπτωση που µέλος του Οµίλου ΛΤ διαχειρίζεται χαρτοφυλάκια ή λογαριασµούς Ιδιωτών Πελατών οι οποίοι περιλαµβάνουν ακάλυπτη ανοικτή θέση σε συναλλαγή που µπορεί να δηµιουργήσει ενδεχόµενη υποχρέωση, το µέλος του Οµίλου ΛΤ ενηµερώνει τον πελάτη για τυχόν ζηµίες που υπερβαίνουν οποιοδήποτε προκαθορισµένο όριο έχει συµφωνηθεί µεταξύ του µέλους του Οµίλου ΛΤ και του πελάτη, το αργότερο στο τέλος της εργάσιµης ηµέρας κατά την οποία σηµειώθηκε υπέρβαση του ορίου, ή στην περίπτωση που η υπέρβαση του ορίου σηµειώθηκε σε µη εργάσιµη ηµέρα, στο κλείσιµο της επόµενης εργάσιµης ηµέρας. 3.4 ιαχείριση Παραπόνων Πελατών Τα µέλη του Οµίλου ΛΤ, στοχεύοντας στην πλήρη συµµόρφωση µε τις ισχύουσες κανονιστικές απαιτήσεις και παράλληλα στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τους πελάτες τους, έχουν καθιερώσει και ακολουθούν αποτελεσµατικές και διαφανείς διαδικασίες για την αντιµετώπιση των παραπόνων που λαµβάνονται τόσο από τους υφιστάµενους όσο και τους δυνητικούς πελάτες. Σύµφωνα µε την Πολιτική ιαχείρισης Παραπόνων του Οµίλου ΛΤ, ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να υποβάλει το παράπονό του µέσω ταχυδροµείου, φαξ, τηλεφωνικώς, ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή µέσω ιδίας επαφής µε το προσωπικό των µελών του Οµίλου ΛΤ. Το προσωπικό του Οµίλου ΛΤ θα ανταποκριθεί στον πελάτη µε το ίδιο µέσο επικοινωνίας που χρησιµοποίησε ο πελάτης για να υποβάλει το παράπονό του. Ειδικότερα, στην περίπτωση που ο πελάτης υπέβαλε εγγράφως το παράπονό του, τότε το προσωπικό του Οµίλου ΛΤ δεσµεύεται να απαντήσει γραπτώς. Ανεξαρτήτως της µεθόδου υποβολής, το προσωπικό των µελών του Οµίλου ΛΤ θα διαχειριστεί το παράπονο του πελάτη και θα αποστείλει απαντητική επιστολή εντός συγκεκριµένης χρονικής περιόδου (όπως έχει καθοριστεί στην Πολιτική ιαχείρισης Παραπόνων κάθε µέλους του Οµίλου ΛΤ). Ο πελάτης έχει το δικαίωµα να ενηµερωθεί για την πρόοδο επίλυσης του παραπόνου του κατά την περίοδο επίλυσης αυτού. Σε περίπτωση που η επίλυση του παραπόνου υπερβεί το προκαθορισµένο χρονικό όριο, ο πελάτης θα ενηµερωθεί για την καθυστέρηση επίλυσης. Στην περίπτωση που ο πελάτης δεν µείνει ικανοποιηµένος από τον τρόπο επίλυσης του παραπόνου του, το µέλος του Οµίλου θα τον ενηµερώσει ότι µπορεί να απευθυνθεί στο Μεσολαβητή Τραπεζικών Επενδυτικών Υπηρεσιών, έναν ανεξάρτητο φορέα, ο οποίος θα διερευνήσει περαιτέρω την καταγγελία (ισχύει µόνο για τα µέλη του Οµίλου ΛΤ στην Ελλάδα, τα οποία συµµετέχουν στο θεσµό του Μεσολαβητή Τραπεζικών Επενδυτικών Υπηρεσιών). 3.5 Κόστη και Χρεώσεις Οι προµήθειες, τα έξοδα, τα τέλη και οποιεσδήποτε άλλες χρεώσεις σχετικά µε την παροχή επενδυτικών και παρεπόµενων υπηρεσιών και την εκτέλεση συναλλαγών σε χρηµατοοικονοµικά µέσα, περιλαµβάνονται στην τιµολογιακή πολιτική κάθε µέλους του Οµίλου ΛΤ και υπόκεινται σε κανονιστικές / φορολογικές διατάξεις. Οι προµήθειες ή/και τέλη συνήθως χρεώνονται ανά συναλλαγή. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι προµήθειες ή/και τα τέλη ενδέχεται να χρεώνονται περιοδικά µε βάση την αξία του χαρτοφυλακίου του πελάτη. Η τιµολογιακή πολιτική κάθε µέλους του Οµίλου ΛΤ είναι διαθέσιµη στον πελάτη, προς ενηµέρωσή του, πριν την παροχή επενδυτικών και παρεπόµενων υπηρεσιών. ANX741.4 /

10 3.6 Αντιπαροχές Στο πλαίσιο της παροχής επενδυτικών και παρεπόµενων υπηρεσιών, κάθε µέλος του Οµίλου ΛΤ µπορεί να καταβάλλει ή να εισπράττει αµοιβές ή προµήθειες, να παρέχει ή να λάβει µη χρηµατικά οφέλη σε/από άλλο µέλος του Οµίλου ΛΤ ή σε/ από τρίτο. Τα προαναφερθέντα τέλη, προµήθειες ή µη χρηµατικά οφέλη θεωρούνται αντιπαροχές και είναι διαφορετικά από τις συνήθεις αµοιβές που καταβάλλονται από τον πελάτη. Η είσπραξη ή καταβολή αυτών των αµοιβών, προµηθειών ή µη-χρηµατικών οφελών διευκολύνει ή είναι απαραίτητη ή στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας της υπηρεσίας που προσφέρεται στον πελάτη. Οι αµοιβές, προµήθειες ή τα µη-χρηµατικά αυτά οφέλη έχουν σχεδιαστεί ώστε να µην οδηγούν σε σύγκρουση συµφερόντων κατά την άσκηση των καθηκόντων των µελών του Οµίλου ΛΤ, τα οποία ενεργούν κατά τρόπο έντιµο, δίκαιο και επαγγελµατικό σύµφωνα µε την υποχρέωση τους να ενεργούν προς όφελος του πελάτη. Ενδεικτικά, κάποιο µέλος του Οµίλου ΛΤ µπορεί να καταβάλλει ή να εισπράττει αντιπαροχές από τρίτους ώστε να: µεσολαβεί για τη διαβίβαση των εντολών πελατών του σε τρίτους παρέχει στους πελάτες του έντυπες αναφορές αντί αυτές να προσφέρονται στους πελάτες από την εταιρεία (τρίτο) που παρέχει το προϊόν προκειµένου να επιτευχθεί ελαχιστοποίηση του συνολικού κόστους της συναλλαγής παρέχει στους πελάτες του επιπλέον αναφορές συγκριτικά µε αυτές που απαιτούνται από τη νοµοθεσία παρέχει στους πελάτες του πληροφορίες σχετικά µε τα χαρτοφυλάκιά τους, σε ad hoc βάση. Ο Όµιλος ΛΤ έχει αναπτύξει και τηρεί Πολιτική Αντιπαροχών. Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά µε τη φύση, το ποσό ή τη µέθοδο υπολογισµού αυτών των αµοιβών/προµηθειών ή άλλων µη χρηµατικών οφελών που ενδεχοµένως υφίστανται στο πλαίσιο παροχής επενδυτικών και παρεπόµενων υπηρεσιών, είναι διαθέσιµες στο παράρτηµα. Κατόπιν αιτήµατος του πελάτη τα µέλη του Οµίλου παρέχουν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά µε τις εισπραττόµενες/ καταβαλλόµενες αντιπαροχές. 3.7 Συνδεδεµένοι Αντιπρόσωποι «Συνδεδεµένος Αντιπρόσωπος» νοείται το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που είναι εγκατεστηµένο σε κράτος µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) 4 το οποίο, ενεργώντας υπό την πλήρη και άνευ όρων ευθύνη µιας και µόνης Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών/Πιστωτικού Ιδρύµατος κράτους µέλους, για λογαριασµό της/του οποίας/οποίου ενεργεί, δύναται να προωθεί επενδυτικές ή/και παρεπόµενες υπηρεσίες, να προσελκύει πελάτες ή πιθανούς πελάτες, να λαµβάνει και να διαβιβάζει εντολές πελατών σχετικά µε επενδυτικές υπηρεσίες ή χρηµατοοικονοµικά µέσα, να µεσολαβεί για την τοποθέτηση χρηµατοοικονοµικών µέσων ή/και να παρέχει συµβουλές σε πελάτες ή δυνητικούς πελάτες σχετικά µε τα εν λόγω χρηµατοοικονοµικά µέσα ή υπηρεσίες. Τα µέλη του Οµίλου ΛΤ µπορούν να διορίζουν συνδεδεµένους αντιπρόσωπους για την παροχή των προαναφερθεισών υπηρεσιών. Τα µέλη του Οµίλου ΛΤ διορίζουν ως συνδεδεµένους αντιπρόσωπους, αποκλειστικά, πρόσωπα (φυσικά ή νοµικά) τα οποία είναι εγγεγραµµένα στο αντίστοιχο δηµόσιο µητρώο που καταρτίζεται από κάθε κράτος µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ). 4 Ευρωπαϊκή Ένωση, Λιχτενστάιν, Νορβηγία και Ισλανδία ANX741.4 /

11 3.8. Προστασία εδοµένων και Εµπιστευτικότητα Πληροφοριών Τα µέλη του Οµίλου ΛΤ εξασφαλίζουν ότι λαµβάνονται όλα τα εύλογα µέτρα έτσι ώστε να αποτραπεί η εκούσια ή χωρίς πρόθεση αποκάλυψη προσωπικών δεδοµένων των πελατών σε µη εγκεκριµένα πρόσωπα ή νοµικές οντότητες. Τα µέλη του Οµίλου ΛΤ επιβλέπουν συνεχώς την αποτελεσµατικότητα των διαδικασιών που έχουν καθιερωθεί µε στόχο την προστασία των προσωπικών δεδοµένων των πελατών και την εχέµυθη µεταχείριση αυτών. Τα προαναφερθέντα µέτρα και διαδικασίες αναθεωρούνται τακτικά. 4. Κατηγοριοποίηση Πελατών Τα µέλη του Οµίλου ΛΤ, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις που θέτει το κανονιστικό πλαίσιο της MiFID, προβαίνουν στην κατηγοριοποίηση των πελατών τους σε συγκεκριµένες κατηγορίες. Η κατηγοριοποίηση των πελατών πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τα κριτήρια που ορίζονται από την υφιστάµενη νοµοθεσία, τις παρεχόµενες υπηρεσίες/ χρηµατοοικονοµικά προϊόντα και τις διαθέσιµες πληροφορίες σχετικά µε τον πελάτη. Η νοµοθεσία αναγνωρίζει το γεγονός ότι οι πελάτες έχουν διαφορετικό επίπεδο γνώσεων και εµπειρίας. Η εφαρµογή συγκεκριµένων κανονιστικών υποχρεώσεων από τα µέλη του Οµίλου ΛΤ εξαρτάται από την κατά MiFID κατηγορία στην οποία εντάσσεται ο πελάτης. Η νοµοθεσία ορίζει τρεις κατηγορίες πελατών: τον «Ιδιώτη Πελάτη», τον «Επαγγελµατία Πελάτη» και τον «Επιλέξιµο Αντισυµβαλλόµενο». Τα µέλη του Οµίλου ΛΤ, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία, αντιµετωπίζουν την κάθε κατηγορία πελατών διαφορετικά όσον αφορά στο επίπεδο της παρεχόµενης προστασίας και πληροφόρησης. Πιο συγκεκριµένα, ο Ιδιώτης Πελάτης απολαµβάνει το υψηλότερο επίπεδο προστασίας και πληροφόρησης, συγκριτικά µε τον Επαγγελµατία Πελάτη ή τον Επιλέξιµο Αντισυµβαλλόµενο, οι οποίοι λαµβάνουν περιορισµένο επίπεδο προστασίας και πληροφόρησης, δεδοµένου ότι θεωρούνται πιο έµπειροι και µε περισσότερες γνώσεις στον επενδυτικό τοµέα (παρακαλούµε ανατρέξτε στην Ενότητα 4.4: ιαφορές στην Προστασία Πελατών) Ιδιώτες Πελάτες Ιδιώτες Πελάτες θεωρούνται οι πελάτες οι οποίοι δεν πληρούν τα κριτήρια εκείνα ώστε να αντιµετωπιστούν ως Επαγγελµατίες Πελάτες ή ως Επιλέξιµοι Αντισυµβαλλόµενοι Επαγγελµατίες Πελάτες Σύµφωνα µε τη νοµοθεσία, Επαγγελµατίες Πελάτες θεωρούνται: Οι οντότητες που υποχρεούνται να λάβουν άδεια λειτουργίας ή να υπαχθούν σε ρυθµίσεις για να ασκήσουν δραστηριότητες στις χρηµατοοικονοµικές αγορές. Ο κατωτέρω κατάλογος πρέπει να θεωρηθεί ότι περιλαµβάνει όλες τις οντότητες που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας και ασκούν τις χαρακτηριστικές για τις αναφερόµενες οντότητες δραστηριότητες. Συγκεκριµένα, περιλαµβάνει οντότητες που έχουν λάβει άδεια από ένα κράτος µέλος κατ εφαρµογή Ευρωπαϊκής Οδηγίας, οντότητες που έχουν λάβει άδεια ή υπόκεινται στις ρυθµίσεις κράτους µέλους χωρίς αναφορά σε τέτοια Οδηγία, και οντότητες που έχουν λάβει άδεια ή υπόκεινται στις ρυθµίσεις τρίτης χώρας: Πιστωτικά Ιδρύµατα Επιχειρήσεις Επενδύσεων Άλλα χρηµατοοικονοµικά ιδρύµατα που έχουν λάβει άδεια ή υπόκεινται σε ρυθµίσεις Ασφαλιστικές επιχειρήσεις Οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων και εταιρείες διαχείρισής τους Συνταξιοδοτικά ταµεία και εταιρείες διαχείρισής τους ANX741.4 /

12 Προ Συµβατική Ενηµέρωση κατά MiFID ιαπραγµατευτές σε χρηµατιστήρια εµπορευµάτων και συναφών παραγώγων Τοπικές επιχειρήσεις Άλλοι θεσµικοί επενδυτές Μεγάλες επιχειρήσεις που πληρούν τουλάχιστον δύο από τα ακόλουθα κριτήρια µεγέθους, σε αναλογική βάση: Σύνολο ισολογισµού τουλάχιστον: ευρώ Καθαρός κύκλος εργασιών τουλάχιστον: ευρώ Ίδια κεφάλαια τουλάχιστον: ευρώ Εθνικές και περιφερειακές κυβερνήσεις, δηµόσιοι φορείς που διαχειρίζονται το δηµόσιο χρέος, Κεντρικές Τράπεζες, διεθνείς και υπερεθνικοί οργανισµοί όπως η Παγκόσµια Τράπεζα, το ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, και άλλοι παρόµοιοι διεθνείς οργανισµοί. Άλλοι θεσµικοί επενδυτές των οποίων η κύρια δραστηριότητα είναι η επένδυση σε χρηµατοοικονοµικά µέσα, συµπεριλαµβανοµένων οντοτήτων που έχουν ως αποκλειστικό σκοπό την τιτλοποίηση στοιχείων ενεργητικού ή άλλες χρηµατοδοτικές συναλλαγές Επιλέξιµοι Αντισυµβαλλόµενοι Σύµφωνα µε τη νοµοθεσία, οι τύποι οντοτήτων που µπορούν να θεωρηθούν Επιλέξιµοι Αντισυµβαλλόµενοι είναι οι ακόλουθοι: Επενδυτικές εταιρείες Πιστωτικά ιδρύµατα Ασφαλιστικές επιχειρήσεις Οργανισµοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) και εταιρείες διαχείρισής τους Συνταξιοδοτικά ταµεία και εταιρείες διαχείρισής τους Άλλα χρηµατοοικονοµικά ιδρύµατα που έχουν όλα λάβει άδεια λειτουργίας από κράτος µέλος ή υπόκεινται σε ρυθµίσεις κοινοτικού δικαίου ή εθνικού δικαίου κράτους µέλους Εθνικές κυβερνήσεις και τα αντίστοιχα γραφεία τους, συµπεριλαµβανοµένων των δηµοσίων φορέων που διαχειρίζονται το δηµόσιο χρέος Κεντρικές τράπεζες Υπερεθνικοί οργανισµοί Με βάση το γεγονός ότι οι Επιλέξιµοι Αντισυµβαλλόµενοι θεωρούνται ότι κατέχουν την απαιτούµενη εµπειρία και γνώση, καθώς και άµεση πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά µε τις χρηµαταγορές και τις κεφαλαιαγορές, το µέλος του Οµίλου ΛΤ όταν παρέχει σε Επιλέξιµους Αντισυµβαλλόµενους τις επενδυτικές υπηρεσίες / δραστηριότητες της λήψης και διαβίβασης εντολών πελατών, της εκτέλεσης εντολών για λογαριασµό πελατών, της διενέργειας συναλλαγών για ίδιο λογαριασµό, ή/ και οποιαδήποτε παρεπόµενη υπηρεσία άµεσα σχετιζόµενη µε συναλλαγές στο πλαίσιο τέτοιων υπηρεσιών / δραστηριοτήτων, δεν είναι υποχρεωµένο να: παρέχει στον πελάτη πληροφορίες σχετικά µε το µέλος του Οµίλου ΛΤ, τις υπηρεσίες που προσφέρει, τους κινδύνους που συνδέονται µε τα χρηµατοοικονοµικά µέσα και υπηρεσίες, καθώς και µε τις διατάξεις εκείνες που καθορίζουν τις αµοιβές που λαµβάνει το µέλος του Οµίλου ΛΤ εκτελεί εντολές για λογαριασµό Επιλέξιµων Αντισυµβαλλόµενων σύµφωνα µε τις αρχές Βέλτιστης Εκτέλεσης του µέλους του Οµίλου ΛΤ ANX741.4 /

13 γνωστοποιεί πληροφορίες σχετικά µε οποιαδήποτε αµοιβή ή προµήθεια που καταβάλλει ή εισπράττει το µέλος του Οµίλου ΛΤ διενεργεί έλεγχο συµβατότητας για το παρεχόµενο προϊόν ή υπηρεσία, καθώς οι Επιλέξιµοι Αντισυµβαλλόµενοι θεωρείται ότι κατέχουν την απαιτούµενη εξειδίκευση έτσι ώστε να κατανοούν τους επενδυτικούς κινδύνους που συνδέονται µε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που επιθυµούν να λάβουν παρέχει επιβεβαιώσεις εκτέλεσης εντολών Τα µέλη του Οµίλου ΛΤ θα αντιµετωπίζουν τους Επιλέξιµους Αντισυµβαλλόµενους ως Επαγγελµατίες πελάτες στην περίπτωση που προσφέρουν σε αυτούς τις υπηρεσίες παροχής επενδυτικών συµβουλών ή/και διαχείρισης χαρτοφυλακίου. 4.4 ιαφορές στην Προστασία Πελατών Όπως αναφέρθηκε στην προηγούµενη ενότητα, ο Ιδιώτης Πελάτης λαµβάνει το υψηλότερο επίπεδο προστασίας και πληροφόρησης συγκριτικά µε τον Επαγγελµατία Πελάτη και τον Επιλέξιµο Αντισυµβαλλόµενο. Περιληπτικά, η πρόσθετη προστασία και πληροφόρηση που παρέχεται στους Ιδιώτες Πελάτες είναι η εξής: (α) Στον Ιδιώτη Πελάτη παρέχεται περισσότερη πληροφόρηση σχετικά µε το µέλος του Οµίλου ΛΤ, τις υπηρεσίες και οποιαδήποτε χρηµατοοικονοµικά προϊόντα προσφέρει, τα κόστη, προµήθειες, αµοιβές και τιµές του καθώς και πληροφόρηση σχετικά µε τη φύλαξη χρηµατοοικονοµικών µέσων ή κεφαλαίων πελατών. (β) Με βάση τη νοµοθεσία, στην περίπτωση που το µέλος του Οµίλου ΛΤ παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες άλλες από επενδυτικές συµβουλές (υπό µορφή προσωπικών συστάσεων) ή διακριτική διαχείριση χαρτοφυλακίου, ζητάει από τον Ιδιώτη Πελάτη να παρέχει πληροφορίες σχετικά µε τη γνώση και την πείρα του στον συγκεκριµένο τύπο προσφερόµενου επενδυτικού προϊόντος ή υπηρεσίας ώστε να µπορεί το µέλος να εκτιµήσει κατά πόσο η σχεδιαζόµενη επενδυτική υπηρεσία ή προϊόν είναι συµβατή µε τη γνώση και εµπειρία του πελάτη. Σε περίπτωση που το µέλος του Οµίλου ΛΤ κρίνει, βάσει των πληροφοριών που θα έχει λάβει ότι το προϊόν ή η υπηρεσία δεν είναι συµβατή µε τη γνώση και εµπειρία του Ιδιώτη Πελάτη, θα προειδοποιήσει τον πελάτη ανάλογα. Παρακαλούµε σηµειώστε ότι το µέλος του Οµίλου ΛΤ δεν είναι υποχρεωµένο να προβεί στην πιο πάνω αξιολόγηση σε ορισµένες περιπτώσεις που ορίζονται από τη νοµοθεσία (παρακαλούµε ανατρέξτε στην Ενότητα 6.1: Αξιολόγηση Συµβατότητας). Αντιθέτως, το µέλος του Οµίλου ΛΤ θα έχει το δικαίωµα βάσει MIFID να θεωρήσει ότι ένας Επαγγελµατίας Πελάτης διαθέτει την αναγκαία πείρα και τις απαιτούµενες γνώσεις για να κατανοήσει τους κινδύνους που συνδέονται µε τις επενδυτικές υπηρεσίες ή συναλλαγές ή τα είδη συναλλαγών ή προϊόντων για τα οποία ο πελάτης έχει κατηγοριοποιηθεί ως Επαγγελµατίας Πελάτης. Κατά συνέπεια, και σε αντίθεση µε την περίπτωση του Ιδιώτη Πελάτη, το µέλος του Οµίλου ΛΤ δε χρειάζεται γενικά να λάβει επιπρόσθετη πληροφόρηση από τον πελάτη για σκοπούς αξιολόγησης της συµβατότητας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες για τα οποία/τις οποίες ο πελάτης έχει κατηγοριοποιηθεί ως Επαγγελµατίας Πελάτης. (γ) Κατά την εκτέλεση εντολών, οι Επενδυτικές Εταιρείες και τα Πιστωτικά Ιδρύµατα που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες πρέπει να λαµβάνουν όλα τα ευλόγως αναγκαία µέτρα ώστε να επιτυγχάνουν την ούτως καλούµενη «βέλτιστη εκτέλεση», δηλαδή να επιτυγχάνουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα για τους πελάτες τους. Όταν το µέλος του Οµίλου ΛΤ εκτελεί εντολή για λογαριασµό Ιδιώτη Πελάτη, το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα προσδιορίζεται σε σχέση µε το συνολικό τίµηµα το οποίο αντιπροσωπεύει την τιµή του χρηµατοοικονοµικού µέσου και τα κόστη που συνδέονται µε την εκτέλεση, τα οποία περιλαµβάνουν όλα τα έξοδα που βαρύνουν τον πελάτη και συνδέονται άµεσα µε την εκτέλεση της εντολής, όπως ιδίως τα τέλη που εισπράττει ο τόπος εκτέλεσης, τα τέλη ANX741.4 /

14 εκκαθάρισης και διακανονισµού και όλες τις λοιπές αµοιβές που καταβάλλονται στους τρίτους που συµµετέχουν στην εκτέλεση της εντολής. Όταν το µέλος του Οµίλου ΛΤ παρέχει βέλτιστη εκτέλεση σε Επαγγελµατίες Πελάτες δεν είναι υποχρεωµένο να θεωρεί τα συνολικά κόστη της συναλλαγής ως τον πιο σηµαντικό παράγοντα για την επίτευξη της βέλτιστης για αυτούς εκτέλεσης. (δ) Oι Επιχειρήσεις Επενδύσεων και τα Πιστωτικά Ιδρύµατα που παρέχουν επενδυτικές συµβουλές ή προβαίνουν σε διαχείριση χαρτοφυλακίου, οφείλουν να αντλούν από τους πελάτες τις πληροφορίες εκείνες που είναι απαραίτητες προκειµένου να σχηµατίσουν εύλογα την πεποίθηση, λαµβάνοντας δεόντως υπόψη τη φύση και την έκταση της παρεχόµενης υπηρεσίας, ότι η συγκεκριµένη συναλλαγή που θα συστηθεί στο πλαίσιο παροχής της υπηρεσίας επενδυτικών συµβουλών, ή θα διενεργηθεί στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσίας διαχείρισης χαρτοφυλακίου πληροί τα ακόλουθα κριτήρια: (i) είναι σύµφωνη µε τους επενδυτικούς στόχους του πελάτη. (ii) είναι τέτοια ώστε ο πελάτης να µπορεί να φέρει το βάρος κάθε σχετικού επενδυτικού κινδύνου που είναι συνεπής µε τους επενδυτικούς του στόχους. (iii) είναι τέτοια ώστε ο πελάτης να διαθέτει την αναγκαία πείρα και τις απαιτούµενες γνώσεις για να κατανοήσει τους κινδύνους που συνεπάγεται η συναλλαγή ή η διαχείριση του χαρτοφυλακίου του. Όταν το µέλος του Οµίλου ΛΤ παρέχει επενδυτική υπηρεσία σε Επαγγελµατία Πελάτη θα δικαιούται να θεωρήσει ότι ο πελάτης διαθέτει το απαιτούµενο επίπεδο πείρας και γνώσεων για τους σκοπούς της παραγράφου (iii) πιο πάνω, αναφορικά µε τα προϊόντα, τις συναλλαγές και τις υπηρεσίες για τις οποίες έχει ενταχθεί στην κατηγορία αυτή. Επιπρόσθετα, σε κάποιες περιπτώσεις, θα δικαιούται να θεωρήσει ότι ο Επαγγελµατίας Πελάτης είναι ικανός από οικονοµική άποψη να αναλάβει κάθε σχετικό επενδυτικό κίνδυνο που είναι συνεπής µε τους επενδυτικούς του στόχους. (ε) Το µέλος του Οµίλου ΛΤ πρέπει να ενηµερώνει τους Ιδιώτες Πελάτες σχετικά µε κάθε ουσιώδη δυσχέρεια που µπορεί να επηρεάσει την καλή εκτέλεση της/ων εντολής/ών τους, αµέσως µόλις λάβει γνώση της δυσχέρειας αυτής. (ζ) Επιπρόσθετα, το µέλος του Οµίλου ΛΤ έχει την υποχρέωση να παρέχει στους Ιδιώτες Πελάτες: (i) περισσότερες πληροφορίες από ότι στους Επαγγελµατίες Πελάτες σχετικά µε την εκτέλεση εντολών εκτός του πλαισίου διαχείρισης χαρτοφυλακίου, (ii) περιοδικές καταστάσεις των δραστηριοτήτων διαχείρισης χαρτοφυλακίου που εκτελέστηκαν για λογαριασµό τους, πιο συχνά από ότι στους Επαγγελµατίες Πελάτες. (η) Όταν το Μέλος του Οµίλου ΛΤ διαχειρίζεται χαρτοφυλάκια ή λογαριασµούς Ιδιωτών Πελατών που περιλαµβάνουν ακάλυπτη ανοικτή θέση σε συναλλαγή που µπορεί να δηµιουργήσει ενδεχόµενη υποχρέωση, τότε θα γνωστοποιεί στους Ιδιώτες Πελάτες κάθε ζηµία που υπερβαίνει ένα προκαθορισµένο όριο, το οποίο έχει συµφωνηθεί µεταξύ του µέλους του Οµίλου ΛΤ και των πελατών, το αργότερο στο τέλος της εργάσιµης ηµέρας κατά την οποία σηµειώθηκε η υπέρβαση του ορίου ή, εάν η υπέρβαση του ορίου σηµειώθηκε σε µη εργάσιµη ηµέρα, στο κλείσιµο της επόµενης εργάσιµης ηµέρας. (θ) Το µέλος του Οµίλου ΛΤ δε θα χρησιµοποιεί για ίδιο λογαριασµό ή για λογαριασµό άλλου πελάτη του χρηµατοοικονοµικά µέσα που κατέχει για λογαριασµό Ιδιώτη Πελάτη χωρίς την προηγούµενη γραπτή συγκατάθεση του πελάτη για τη χρησιµοποίηση των µέσων µε δεδοµένους όρους, όπως αποδεικνύεται, στην περίπτωση ενός Ιδιώτη Πελάτη, από την υπογραφή του ή ισοδύναµο εναλλακτικό µηχανισµό. (ι) Οι Ιδιώτες Πελάτες ενδέχεται να δικαιούνται αποζηµίωση από το αντίστοιχο Ταµείο Αποζηµίωσης Επενδυτών (παρακαλούµε ανατρέξτε στην Ενότητα 9: Ασφαλιστική Κάλυψη/Σχέδιο Αποζηµίωσης). (κ) Όπου το µέλος του Οµίλου ΛΤ παρέχει επενδυτική υπηρεσία, άλλη από την επενδυτική συµβουλή, σε νέο Ιδιώτη Πελάτη για πρώτη φορά µετά την 1 η Νοεµβρίου 2007, πρέπει να ANX741.4 /

15 συνάπτει γραπτή βασική συµφωνία µε τον πελάτη η οποία να καθορίζει τα ουσιώδη δικαιώµατα και υποχρεώσεις του µέλους του Οµίλου ΛΤ και του πελάτη. Στην περίπτωση επιλέξιµου αντισυµβαλλόµενου οι υποχρεώσεις του µέλους του Οµίλου ΛΤ σχετικά µε την παρεχόµενη πληροφόρηση που αφορά στη φύση και στους κινδύνους των χρηµατοοικονοµικών µέσων, στην ενηµέρωση των συναλλαγών, στην αξιολόγηση της συµβατότητας, στην πολιτική εκτέλεσης, στη διαβίβαση εντολών σε άλλες εταιρίες προς εκτέλεση και στις εισπραττόµενες/ καταβαλλόµενες αντιπαροχές δεν εφαρµόζονται σε αυτούς τους πελάτες όσον αφορά στα επενδυτικά προϊόντα/ υπηρεσίες της λήψης και διαβίβασης εντολών, εκτέλεσης εντολών για λογαριασµό πελατών και διαπραγµάτευση για ίδιο λογαριασµό και/ ή σε οποιαδήποτε παρεπόµενη υπηρεσία η οποία συνδέεται άµεσα µε τις παραπάνω συναλλαγές. Οι υπόλοιπες υποχρεώσεις των µελών του Οµίλου της ΛΤ προς τους επιλέξιµους αντισυµβαλλόµενους, ορίζονται από το εφαρµοστέο δίκαιο. Όσον αφορά στις υπόλοιπες επενδυτικές υπηρεσίες εκτός της λήψης και διαβίβασης, εκτέλεσης εντολών για λογαριασµό πελατών, διαπραγµάτευσης για ίδιο λογαριασµό και/ή παρεπόµενων υπηρεσιών που συνδέονται άµεσα µε τις παραπάνω συναλλαγές θα αντιµετωπίζονται ως επαγγελµατίες εκτός και αν ζητηθεί εκ µέρους τους να αντιµετωπίζονται ως ιδιώτες. Η αποδοχή η µη του αιτήµατος του επιλέξιµου αντισυµβαλλόµενου για αλλαγή της κατηγοριοποίησης του είναι στη διακριτική ευχέρεια του µέλους του Οµίλου ΛΤ. 5. Αλλαγή Κατηγορίας Πελάτη Σύµφωνα µε τη νοµοθεσία, οι πελάτες έχουν το δικαίωµα να ζητήσουν εγγράφως, αλλαγή της κατηγοριοποίησής τους, υπό την προϋπόθεση ότι ικανοποιούν συγκεκριµένες απαιτήσεις και κριτήρια που ορίζει η νοµοθεσία. Σύµφωνα µε την Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών που έχει θεσπιστεί από τον Όµιλο ΛΤ, οι ακόλουθες αλλαγές κατηγοριοποίησης είναι εφικτές: Αρχική Κατηγοριοποίηση Ιδιώτης Πελάτης Επαγγελµατίας Πελάτης Επαγγελµατίας Πελάτης Επιλέξιµος Αντισυµβαλλόµενος Επιλέξιµος Αντισυµβαλλόµενος Πιθανές Αλλαγές Κατηγοριοποίησης Επαγγελµατίας Πελάτης Ιδιώτης Πελάτης Επιλέξιµος Αντισυµβαλλόµενος Επαγγελµατίας Πελάτης Ιδιώτης Πελάτης Για όλες τις παραπάνω πιθανές περιπτώσεις ανά-κατηγοριοποίησης, ο πελάτης, προκειµένου να ζητήσει αλλαγή στην κατηγοριοποίησή του, πρέπει να υποβάλει γραπτή αίτηση. Το µέλος του Οµίλου ΛΤ θα αξιολογήσει το αίτηµα του πελάτη και θα τον ειδοποιήσει εγγράφως για το αποτέλεσµα της αξιολόγησης. Το µέλος του Οµίλου της ΛΤ διατηρεί το δικαίωµα να µην αποδεχθεί το αίτηµα του πελάτη. Βασιζόµενο στο αίτηµα ανά-κατηγοριοποίησης, το µέλος του Οµίλου ΛΤ θα γνωστοποιήσει στον πελάτη την καινούρια κατηγορία στην οποία θα ταξινοµηθεί καθώς και την ηµεροµηνία από την οποία η νέα κατηγοριοποίηση τίθεται σε ισχύ. 5.1 Ιδιώτης σε Επαγγελµατία Ο Ιδιώτης πελάτης µπορεί να αιτηθεί να ανά-κατηγοριοποιηθεί ως Επαγγελµατίας Πελάτης, υπό την προϋπόθεση ότι πληροί, τουλάχιστον, δύο (2) από τα ακόλουθα κριτήρια: Ο πελάτης έχει πραγµατοποιήσει συναλλαγές σηµαντικού µεγέθους (τουλάχιστον ευρώ ανά συναλλαγή) στη σχετική αγορά µε µέση συχνότητα δέκα (10) συναλλαγές κάθε τρίµηνο για τα τελευταία τέσσερα (4) τρίµηνα. ANX741.4 /

16 Η αξία του επενδυτικού χαρτοφυλακίου του πελάτη ξεπερνά τις ευρώ, συµπεριλαµβανοµένων των καταθέσεων. Ο πελάτης εργάζεται ή έχει εργασθεί στο χρηµατοοικονοµικό τοµέα για τουλάχιστον ένα έτος σε επαγγελµατική θέση που απαιτεί γνώση των επιθυµητών συναλλαγών ή των υπηρεσιών. Σας ενηµερώνουµε ότι µε την αλλαγή κατηγοριοποίησης από Ιδιώτη σε Επαγγελµατία, ο πελάτης παραιτείται του υψηλότερου επιπέδου προστασίας και πληροφόρησης το οποίο παρέχεται στους Ιδιώτες Πελάτες. Το µέλος του Οµίλου ΛΤ διατηρεί το δικαίωµα να µην αποδεχθεί το αίτηµα του πελάτη εάν δεν πληρούνται τα παραπάνω κριτήρια και εφόσον προκύψει, από την αξιολόγηση που πραγµατοποιεί, ότι οι ικανότητες, οι γνώσεις και η εµπειρία του πελάτη δεν είναι επαρκείς ώστε να του επιτρέπουν να λαµβάνει επενδυτικές αποφάσεις µε πλήρη επίγνωση των σχετικών κινδύνων. 5.2 Επαγγελµατίας σε Ιδιώτη Ο Επαγγελµατίας Πελάτης, ο οποίος θεωρεί ότι δεν έχει επαρκή γνώση και εµπειρία προκειµένου να αξιολογήσει και να διαχειριστεί τους κινδύνους που συνδέονται µε τις επενδύσεις του έχει το δικαίωµα να ζητήσει να αντιµετωπίζεται ως Ιδιώτης Πελάτης προκειµένου να απολαµβάνει υψηλότερο επίπεδο προστασίας. 5.3 Επιλέξιµος Αντισυµβαλλόµενος σε Επαγγελµατία ή Ιδιώτη Ο Επιλέξιµος Αντισυµβαλλόµενος ο οποίος επιθυµεί να απολαµβάνει υψηλότερο επίπεδο προστασίας µπορεί να ζητήσει να κατηγοριοποιηθεί και να αντιµετωπίζεται ως Επαγγελµατίας ή ως Ιδιώτης Πελάτης. 6. Αξιολόγηση Συµβατότητας και Καταλληλότητας Στο πλαίσιο της παροχής επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτες, το µέλος του Οµίλου ΛΤ διενεργεί συγκεκριµένους ελέγχους ώστε να εκτιµηθεί κατά πόσον οι πελάτες του διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις και εµπειρία για να κατανοήσουν τους κινδύνους που ενδεχοµένως συνδέονται µε τις συναλλαγές επί συγκεκριµένων χρηµατοοικονοµικών µέσων και παράλληλα κατά πόσο οι παρεχόµενες επενδυτικές υπηρεσίες ή/ και χρηµατοοικονοµικά µέσα είναι κατάλληλα ή συµβατά για αυτούς αναφορικά µε την ικανοποίηση των επενδυτικών στόχων και αναγκών τους. Ανάλογα µε την κατηγοριοποίηση κάθε πελάτη (Ιδιώτης, Επαγγελµατίας) και την αντίστοιχη παρεχόµενη επενδυτική υπηρεσία, οι έλεγχοι που διενεργούνται εστιάζουν στην αξιολόγηση της γνώσης και εµπειρίας, των επενδυτικών στόχων και της οικονοµικής κατάστασης των πελατών (όπως απεικονίζεται στον παρακάτω πίνακα). Εκτέλεση ή Λήψη και ιαβίβαση Εντολών Επενδυτικές Συµβουλές ιακριτική ιαχείριση Χαρτοφυλακίου Ιδιώτες Πελάτες Επαγγελµατίες Πελάτες Ιδιώτες Πελάτες Επαγγελµατίες Πελάτες Ιδιώτες Πελάτες Επαγγελµατίες Πελάτες Γνώση και Εµπειρία ANX741.4 /

17 Επενδυτικοί Στόχοι Οικονοµική Κατάσταση * *απαιτείται µόνο για τους Επαγγελµατίες Πελάτες των οποίων η αίτηση για την ανακατηγοριοποίησή τους έχει γίνει δεκτή. εν απαιτείται για πελάτες που έχουν εξ ορισµού κατηγοριοποιηθεί ως Επαγγελµατίες. 6.1 Αξιολόγηση Συµβατότητας Σύµφωνα µε τη MiFID, τα χρηµατοοικονοµικά µέσα διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: «σύνθετα» και «µη σύνθετα». Ακολουθώντας τις απαιτήσεις της νοµοθεσίας, τα µέλη του Οµίλου ΛΤ αντιµετωπίζουν ως µη σύνθετα τις ακόλουθες οικογένειες προϊόντων: Εισηγµένες µετοχές καθώς και µερίδια σε µετοχικά ΟΣΕΚΑ και ETF (παρακαλούµε όπως ανατρέξετε στην Ενότητα 10: Χρηµατοοικονοµικά Μέσα) Μέσα χρηµαταγοράς Οµόλογα ή άλλες µορφές τιτλοποιηµένου χρέους εξαιρουµένων αυτών όπου ενσωµατώνονται παράγωγα, καθώς και µερίδια σε οµολογιακά ΟΣΕΚΑ και ETF Μερίδια σε ΟΣΕΚΑ και ETF σε βασικά εµπορεύµατα Όλα τα άλλα προϊόντα τα οποία δεν περιλαµβάνονται στις προαναφερθείσες κατηγορίες, αντιµετωπίζονται ως σύνθετα. Στο πλαίσιο παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (εκτός της παροχής επενδυτικών συµβουλών και της διαχείρισης χαρτοφυλακίου), η νοµοθεσία MiFID απαιτεί την πραγµατοποίηση Ελέγχου Συµβατότητας πριν την αποδοχή εντολής ενός Ιδιώτη Πελάτη, η οποία περιλαµβάνει κάποιο σύνθετο χρηµατοοικονοµικό µέσο. Ο Έλεγχος Συµβατότητας συνίσταται στην αξιολόγηση του κατά πόσο ο πελάτης έχει την απαιτούµενη γνώση και εµπειρία ώστε να κατανοήσει τους κινδύνους που συνδέονται µε το συγκεκριµένο προϊόν ή επενδυτική υπηρεσία. Εάν το αποτέλεσµα του Ελέγχου Συµβατότητας είναι θετικό, ο πελάτης επιτρέπεται να δώσει την εντολή. Σε αντίθετη περίπτωση, ο πελάτης προειδοποιείται. Ο πελάτης µπορεί να αγνοήσει την προειδοποίηση αυτή και να συνεχίσει δίνοντας την εντολή. Προειδοποίηση θα δοθεί και στην περίπτωση που ο πελάτης δεν παρέχει την πληροφόρηση που είναι απαραίτητη για να πραγµατοποιηθεί ο έλεγχος. Αν ο πελάτης δεν παράσχει τις πληροφορίες σχετικά µε τη γνώση και εµπειρία του ή αν παράσχει ανεπαρκείς σχετικές πληροφορίες, η απόφασή του αυτή δε θα επιτρέψει στο µέλος του Οµίλου ΛΤ να κρίνει κατά πόσο η επενδυτική υπηρεσία ή το επενδυτικό προϊόν είναι συµβατή/ό µε αυτόν, εκτός εάν η νοµοθεσία επιτρέπει στο µέλος του Οµίλου ΛΤ να προχωρήσει χωρίς να λάβει τέτοιες πληροφορίες. Προκειµένου να καταστεί δυνατή η πραγµατοποίηση του Ελέγχου Συµβατότητας, κάθε µέλος του Οµίλου ΛΤ πρέπει να συγκεντρώσει τις απαραίτητες πληροφορίες ώστε να κατανοήσει τα ουσιώδη δεδοµένα του πελάτη. Για το σκοπό αυτό, έχει σχεδιαστεί ένα Ερωτηµατολόγιο Συµβατότητας, έτσι ώστε να συγκεντρωθούν οι πληροφορίες σχετικά µε τη γνώση και εµπειρία του πελάτη στον τοµέα των επενδύσεων και των χρηµατοοικονοµικών µέσων. Σχετικά µε την παροχή των υπηρεσιών εκτέλεσης ή λήψης και διαβίβασης εντολών πελατών σε µη σύνθετα χρηµατοοικονοµικά µέσα, το µέλος του Οµίλου ΛΤ δύναται να προσφέρει τις υπηρεσίες αυτές χωρίς να πραγµατοποιήσει τον Έλεγχο Συµβατότητας, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: οι παραπάνω υπηρεσίες συνδέονται µε µετοχές που διαπραγµατεύονται σε ρυθµιζόµενη αγορά ή ισοδύναµη αγορά τρίτης χώρας, προϊόντα της χρηµαταγοράς, οµόλογα που δεν εµπεριέχουν παράγωγα, µερίδια σε ΟΣΕΚΑ και άλλα µη σύνθετα χρηµατοοικονοµικά µέσα. ANX741.4 /

18 η υπηρεσία παρέχεται µε πρωτοβουλία του πελάτη ή του δυνητικού πελάτη. ο πελάτης έχει ενηµερωθεί σαφώς ότι για την παροχή των συγκεκριµένων υπηρεσιών, το µέλος του Οµίλου ΛΤ δεν είναι υποχρεωµένο να πραγµατοποιήσει έλεγχο συµβατότητας του προσφερόµενου χρηµατοοικονοµικού µέσου ή της παρεχόµενης υπηρεσίας, και συνεπώς ο πελάτης δεν επωφελείται από τους κανόνες που σχετίζονται µε την παροχή αυξηµένου επιπέδου προστασίας και πληροφόρησης για το εν λόγω µέσο/υπηρεσία. το µέλος του Οµίλου ΛΤ λαµβάνει όλα τα εύλογα µέτρα προκειµένου να εντοπίσει και να αντιµετωπίσει τυχόν περιπτώσεις σύγκρουσης συµφερόντων. Σε συνέχεια των ανωτέρω, ο Όµιλος ΛΤ ενηµερώνει τους Ιδιώτες Πελάτες ότι για τις υπηρεσίες της εκτέλεσης ή λήψης και διαβίβασης εντολών σε µη σύνθετα χρηµατοοικονοµικά µέσα, ο Έλεγχος Συµβατότητας δε θα πραγµατοποιείται Αξιολόγηση Καταλληλότητας Η υφιστάµενη νοµοθεσία προβλέπει ότι το µέλος του Οµίλου ΛΤ θα πρέπει, πριν από την παροχή των υπηρεσιών επενδυτικών συµβουλών ή διαχείρισης χαρτοφυλακίου, να αξιολογήσει την καταλληλότητα των συναλλαγών που προτείνονται ή πραγµατοποιούνται. Οι επενδυτικοί σύµβουλοι και οι διαχειριστές των χαρτοφυλακίων πρέπει να βεβαιωθούν ότι όλες οι συστάσεις που δίνονται στους πελάτες και όλες οι συναλλαγές στο πλαίσιο της διακριτικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου έχουν προκύψει από το θετικό αποτέλεσµα του Ελέγχου Καταλληλότητας. Προκειµένου να θεωρηθεί κατάλληλη, η συµβουλή ή η συναλλαγή θα πρέπει να ικανοποιεί τα ακόλουθα κριτήρια: ο πελάτης διαθέτει την αναγκαία γνώση και εµπειρία, ώστε να είναι σε θέση να κατανοεί τους κινδύνους που ενέχει η συγκεκριµένη συναλλαγή/χρηµατοοικονοµικό µέσο η συµβουλή ή η συναλλαγή είναι σύµφωνη µε τους επενδυτικούς στόχους του πελάτη ο πελάτης έχει την οικονοµική δυνατότητα να αναλάβει το βάρος των σχετικών επενδυτικών κινδύνων, σύµφωνα πάντα µε τους επενδυτικούς στόχους του. Προκειµένου να διευκολυνθεί η πραγµατοποίηση του Ελέγχου Καταλληλότητας, το µέλος του Οµίλου ΛΤ θα πρέπει να συγκεντρώσει από τον πελάτη, µέσω του σχεδιασµένου Ερωτηµατολογίου Καταλληλότητας, πληροφορίες σχετικές µε τους τρεις παραπάνω τοµείς. Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες, το µέλος του Οµίλου ΛΤ δε θα είναι σε θέση να προσφέρει τις προαναφερθείσες υπηρεσίες. Επίσης στην περίπτωση που δεν ικανοποιούνται τα παραπάνω κριτήρια τότε δεν µπορούν να προσφερθούν οι προαναφερθείσες υπηρεσίες. Στην περίπτωση των Επαγγελµατιών Πελατών, το µέλος του Οµίλου ΛΤ θεωρεί ότι διαθέτουν την απαιτούµενη γνώση και εµπειρία προκειµένου να κατανοήσουν τους κινδύνους που συνδέονται µε τα χρηµατοοικονοµικά µέσα ή τις υπηρεσίες που τους παρέχονται. 7. ιαχείριση Χαρτοφυλακίου Στηριζόµενα στην εµπειρία τους στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου καθώς και σε µία σειρά από καθιερωµένες συνεργασίες που έχουν συνάψει µε επενδυτικούς οίκους του εξωτερικού, τα µέλη του Οµίλου ΛΤ προσφέρουν στους πελάτες τους την υπηρεσία διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Η υπηρεσία διαχείρισης χαρτοφυλακίου παρέχεται µέσω των τµηµάτων Wealth Management της Cyprus Popular Bank Public Co Ltd και της Laiki Bank καθώς και µέσω των Laiki Financial Services Ltd, Laiki Asset Management ΑΕ ΑΚ και της Επενδυτικής Τράπεζας Ελλάδος A.E. Κάθε µέλος του Οµίλου ΛΤ, αξιοποιώντας τη διενέργεια του Ελέγχου Καταλληλότητας, (παρακαλούµε ανατρέξτε στην Ενότητα 6: Αξιολόγηση Καταλληλότητας) διασφαλίζει ότι κάθε ANX741.4 /

19 χαρτοφυλάκιο αντιπροσωπεύει ένα συγκεκριµένο συνδυασµό κινδύνου-απόδοσης τον οποίο ο πελάτης προτίθεται να αναλάβει. Οι διαχειριστές χαρτοφυλακίου διαχειρίζονται το χαρτοφυλάκιο κάθε πελάτη µε τέτοιον τρόπο έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι είναι σύµφωνος µε τους επενδυτικούς στόχους του πελάτη, την ανεκτικότητά του απέναντι στον κίνδυνο, τον επενδυτικό του ορίζοντα, τη γνώση και εµπειρία του καθώς και την οικονοµική του κατάσταση. Μέσω της υπηρεσίας διαχείρισης χαρτοφυλακίου, ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να διαφοροποιήσει τον επενδυτικό κίνδυνο που ενέχουν οι επενδυτικές του δραστηριότητες εµπλουτίζοντας το χαρτοφυλάκιό του µε µετοχές, οµόλογα, µερίδια αµοιβαίων κεφαλαίων και ένα πλήθος άλλων επενδυτικών επιλογών. Στο ακόλουθο διάγραµµα, απεικονίζεται µία γενική παρουσίαση της διαδικασίας καθορισµού του χαρτοφυλακίου του πελάτη Περιγραφή Υπηρεσιών ιαχείρισης Χαρτοφυλακίου Για τους σκοπούς της παρούσας ενότητας, ως χαρτοφυλάκιο ορίζεται το σύνολο των µετρητών, χρηµατοοικονοµικών µέσων και άλλων περιουσιακών στοιχείων, τα οποία ανήκουν ήδη στον πελάτη, όπως και οποιαδήποτε άλλα µετρητά, χρηµατοοικονοµικά µέσα και άλλα περιουσιακά στοιχεία που πρόκειται να αποκτήσει το µέλος του Οµίλου ΛΤ για λογαριασµό του πελάτη ή τα οποία θα παραδώσει ο πελάτης στο µέλος του Οµίλου ΛΤ εν ευθέτω χρόνο. Όταν το µέλος του Οµίλου ΛΤ και ο πελάτης συνάψουν συµφωνία διακριτικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου, τα δύο µέρη συµφωνούν ότι το µέλος του Οµίλου ΛΤ θα αναλάβει τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου του πελάτη σύµφωνα µε τις διατάξεις που περιλαµβάνονται στη συµφωνία. Το µέλος του Οµίλου ΛΤ θα έχει τον πλήρη έλεγχο και τη διακριτική ευχέρεια για λογαριασµό του πελάτη και ως αντιπρόσωπος αυτού (χωρίς προηγούµενη αναφορά στον πελάτη) να διαχειρίζεται το χαρτοφυλάκιό του και ενδεικτικά: να αγοράζει, πωλεί, διατηρεί, ανταλλάσει ή διαπραγµατεύεται µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο χρηµατοοικονοµικά µέσα ή λοιπά περιουσιακά στοιχεία να διατηρεί τραπεζικούς λογαριασµούς στο όνοµα ή/ και για λογαριασµό του πελάτη και να πραγµατοποιεί οποιεσδήποτε καταθέσεις ή/ και αναλήψεις από αυτούς τους τραπεζικούς λογαριασµούς ANX741.4 /

20 να εγγράφεται σε εκδόσεις και προσφορές για αγορά χρηµατοοικονοµικών µέσων. να δίδει εντολές και οδηγίες αναφορικά µε τη διάθεση των χρηµατοοικονοµικών µέσων, των µετρητών και των άλλων περιουσιακών στοιχείων τα οποία αποτελούν µέρος του χαρτοφυλακίου του πελάτη. να επενδύει σε µερίδια αµοιβαίων κεφαλαίων και οργανισµών συλλογικών επενδύσεων. να πραγµατοποιεί συναλλαγές σε ξένο νόµισµα. να συνάπτει συµβάσεις, να πραγµατοποιεί και να εκτελεί όλες τις συµφωνίες, που κατά την κρίση του µέλους του Οµίλου ΛΤ, µπορεί να είναι απαραίτητες ή σκόπιµες ή σχετικές µε κάθε διάταξη της σύµβασης. να χρησιµοποιεί παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα προκειµένου να αυξήσει τις αποδόσεις ή να µειώσει τον κίνδυνο του χαρτοφυλακίου. να πραγµατοποιεί συναλλαγές σε οποιαδήποτε αγορά, και γενικά να ενεργεί µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο τον οποίο το µέλος του Οµίλου ΛΤ θεωρεί κατάλληλο, αναφορικά µε τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου. Επιπρόσθετα, το µέλος του Οµίλου ΛΤ θα µπορεί, στο πλαίσιο της διακριτικής του ευχέρειας, να διενεργεί ενδεικτικά τις παρακάτω συναλλαγές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές συνάδουν µε τις απαντήσεις στο Ερωτηµατολόγιο Καταλληλότητας του πελάτη συναλλαγές σε χρηµατοοικονοµικά µέσα που δεν αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης σε ρυθµιζόµενη αγορά ή των οποίων η δηµόσια διαπραγµάτευση δεν επιτρέπεται στη χώρα συνήθους διαµονής του πελάτη συναλλαγές σε χρηµατοοικονοµικά µέσα περιορισµένης ρευστότητας συναλλαγές υψηλής µόχλευσης σε χρηµατοοικονοµικά µέσα υψηλού κινδύνου, ιδιαίτερα σε συµβόλαια παράγωγα χρηµατοοικονοµικών µέσων, όπως συναλλαγές σε προθεσµιακές συµβάσεις, δικαιώµατα προαίρεσης, συµβάσεις πώλησης µε σύµφωνο επαναγοράς ή συµβάσεις αγοράς µε σύµφωνο επαναπώλησης συναλλαγές σε χρηµατοοικονοµικά µέσα, η τιµή των οποίων εµφανίζει µεγάλες διακυµάνσεις συναλλαγές που συνδέονται µε συναλλαγµατικό κίνδυνο συναλλαγές, η διενέργεια των οποίων προϋποθέτει την καταβολή περιθωρίου ασφάλισης, τη χορήγηση πίστωσης ή την κατάθεση εµπράγµατης ασφάλειας Αποτίµηση και Απόδοση Χαρτοφυλακίου Στο πλαίσιο παροχής της υπηρεσίας διακριτικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου, η απόδοση του χαρτοφυλακίου του πελάτη θα αξιολογείται σε σχέση µε την απόδοση ενός χαρτοφυλακίου αναφοράς, το οποίο θα έχει προ-συµφωνηθεί µεταξύ του µέλους του Οµίλου ΛΤ και του πελάτη. Η απόδοση του χαρτοφυλακίου υπολογίζεται σύµφωνα µε την µέθοδο της Χρονικά Σταθµισµένης Απόδοσης (Time Weighted Rate of Return). Η µέθοδος αυτή υπολογίζει το σύνθετο ρυθµό αύξησης της αξίας του χαρτοφυλακίου σε σχέση µε την αρχική του αξία για τη συγκεκριµένη περίοδο αξιολόγησης, µε την παραδοχή ότι όλες οι εισπράξεις µετρητών επανεπενδύονται στο χαρτοφυλάκιο. Η µεθοδολογία αυτή λαµβάνει υπόψη όλες τις ταµειακές εισροές και εκροές. Η Χρονικά Σταθµισµένη Απόδοση δίνει ίση βαρύτητα σε κάθε περίοδο. Η µέθοδος αυτή είναι επίσης γνωστή ως η «Μέση Γεωµετρική Απόδοση», καθώς η επανεπένδυση καταγράφεται µε τη χρήση του γεωµετρικού αθροίσµατος και µέσου, και όχι µε το αριθµητικό άθροισµα και µέσο. Όλα τα χρηµατοοικονοµικά µέσα που περιλαµβάνονται στο χαρτοφυλάκιο, αποτιµώνται σε καθηµερινή βάση. Η αποτίµηση των εισηγµένων κινητών αξιών πραγµατοποιείται σύµφωνα ANX741.4 /

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 1. Εισαγωγή Η παρούσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών εφαρµόζεται στις εταιρείες του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς, οι οποίες παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες κατά την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών Η παρούσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών ισχύει για το σύνολο του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς,

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών

Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών Στο πλαίσιο της εφαρμογή των διατάξεων της Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις Αγορές Χρηματοοικονομικών Μέσων (MiFID), όπως έχει ενσωματωθεί στο Ελληνικό δίκαιο σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Περιεχόμενα 1. ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ... 3 1.1. ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ... 3 1.2. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ... 3 1.3. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ... 4 2. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγοριοποίηση πελατών

Κατηγοριοποίηση πελατών Σελίδα 1 Κατηγοριοποίηση πελατών Η Εταιρία προβαίνει προέβη στην απαιτούμενη από το ν. 3606/2007 κατηγοριοποίηση του συνόλου των Πελατών της σε τρεις κατηγορίες. Ο ν. 3606/2007 ορίζει τρεις κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ. EFG Telesis Finance ΑΕΠΕΥ

ΠΡΟ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ. EFG Telesis Finance ΑΕΠΕΥ ΠΡΟ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ EFG Telesis Finance ΑΕΠΕΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 3606 «ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»...3 2 ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ...4

Διαβάστε περισσότερα

MiFID (Markets in Financial Instruments Directive)

MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Ορισµός Πεδίο Εφαρµογής Στόχοι MiFID Βασικές Απαιτήσεις MiFID Αγορά Εποπτεία Συµπεράσµατα ΟΡΙΣΜΟΣ 2 Η MiFID ή Οδηγία για τις Αγορές Χρηµατοπιστωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑ MIFID

ΠΡΟ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑ MIFID ΠΡΟ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑ MIFID Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης Η Προ-Συμβατική Ενημέρωση κατά MiFID παρέχεται σε υφιστάμενους και δυνητικούς πελάτες για σκοπούς γενικής ενημέρωσης και δύναται να υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Σελίδα 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Σκοπός Ο Νόµος αρ.144(ι)2007 που προνοεί για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, την άσκηση επενδυτικών δραστηριοτήτων, τη λειτουργία ρυθµιζόµενων αγορών και άλλα συναφή

Διαβάστε περισσότερα

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα.

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα. Γενικά Η Εταιρία λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο, ώστε να επιτυγχάνει είτε κατά τη λήψη και διαβίβαση των εντολών σε τρίτους είτε κατά την εκτέλεση των εντολών επί για λογαριασμό των πελατών της το βέλτιστο

Διαβάστε περισσότερα

Το καθεστώς προστασίας του επενδυτή μέσα από το πρίσμα της MiFID: βέλτιστη εκτέλεση εντολών πελατών και κανόνες επαγγελματικής συμπεριφοράς

Το καθεστώς προστασίας του επενδυτή μέσα από το πρίσμα της MiFID: βέλτιστη εκτέλεση εντολών πελατών και κανόνες επαγγελματικής συμπεριφοράς Το καθεστώς προστασίας του επενδυτή μέσα από το πρίσμα της MiFID: βέλτιστη εκτέλεση εντολών πελατών και κανόνες επαγγελματικής συμπεριφοράς Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Eurobank Asset Management Α.Ε..Α.Κ. (εφεξής: Εταιρεία ) έχει θεσπίσει και εφαρµόζει την παρούσα πολιτική που της επιτρέπει να εξυπηρετεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συµφέροντα των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Η AXIA Ventures Group Ltd (η Εταιρία ) παρέχει με το παρόν έντυπο πληροφόρηση στους πελάτες της σχετικά με τις ρυθμίσεις που έχει θεσπίσει και εφαρμόζει, προκειμένου να διασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 1. Γενικές πληροφορίες για την Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών Η Κοινοτική Οδηγία για τις Αγορές Χρηµατοπιστωτικών Μέσων (εφεξής «MiFID» - Markets in Financial

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ATTICA BANK

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ATTICA BANK ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ATTICA BANK 1.ΓΕΝΙΚΑ Σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/39/ΕΚ για τις Αγορές Χρηµατοπιστωτικών Μέσων (MiFID), η οποία έχει τεθεί σε εφαρµογή από την 1η Νοεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ 1. Ρυθμιστικό Πλαίσιο 2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Μέσα στα πλαίσια του EU Markets in Financial Instruments Directive (MiFID), η Mega Equity Securities & Financial Services Public Ltd εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑ MIFID II

ΠΡΟ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑ MIFID II ΠΡΟ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑ MIFID II ΑΝΧ15.3/27-02-2018 1/111 Σκοπός του Δελτίου Προ-Συμβατικής Ενημέρωσης Η Προ-Συμβατική Ενημέρωση παρέχεται σε υφιστάμενους και δυνητικούς πελάτες για σκοπούς γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών

ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών Εκδόθηκε: Μάρτιος 2018 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Εταιρεία συμμορφούμενη με το υφιστάμενο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο λαμβάνει κάθε εύλογο

Διαβάστε περισσότερα

ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Πολιτική Αποφυγής Σύγκρουσης Συμφερόντων

ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Πολιτική Αποφυγής Σύγκρουσης Συμφερόντων ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Πολιτική Αποφυγής Σύγκρουσης Συμφερόντων Εκδόθηκε: Ιούλιος 2017 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα πολιτική αφορά τα μέτρα που λαμβάνει η Εταιρεία προκειμένου να εντοπίζει και να διαχειρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑ MIFID II

ΠΡΟ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑ MIFID II ΠΡΟ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑ MIFID II ΑΝΧ15.5/31-05-2018 1/110 Σκοπός του Δελτίου Προ-Συμβατικής Ενημέρωσης Η Προ-Συμβατική Ενημέρωση παρέχεται σε υφιστάμενους και δυνητικούς πελάτες για σκοπούς γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π... Οδηγός για τους επενδυτές

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π... Οδηγός για τους επενδυτές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π... Οδηγός για τους επενδυτές Ο νόµος 3606/2007 για τις αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων, ο οποίος έχει ενσωµατώσει την οδηγία MiFID Μάιος 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών

Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών Allianz A.E..A.K. Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών Ημερομηνία: 15/1/2016 ν. 4099/2012 & ν. 3606/2007 1. Εισαγωγή Η Allianz ΑΕ ΑΚ, (η Εταιρία), συμμορφούμενη με το υφιστάμενο νομοθετικό και κανονιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΌΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΈΣ

ΟΔΗΓΌΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΈΣ ΟΔΗΓΌΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΈΣ Magna Trust Οδηγός για τους επενδυτές 1 ΟΔΗΓΌΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΈΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. Ο νόμος 3606/2007 για τις αγορές χρηµατοπιστωτικών μέσων,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Sharelink Securities and Financial Services Ltd, (η «SLSFS», η «Εταιρεία») είναι θυγατρική της SFS Group Public Company Limited και συγκαταλέγεται στις

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 4209/2013. Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ (AIFMD) για τους Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΔΟΕΕ) στην Ελληνική Νομοθεσία

Νόμος 4209/2013. Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ (AIFMD) για τους Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΔΟΕΕ) στην Ελληνική Νομοθεσία Νόμος 4209/2013 Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ (AIFMD) για τους Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΔΟΕΕ) στην Ελληνική Νομοθεσία Ηλίας Πολυζωγόπουλος Προϊστάμενος Τμήματος Αδειοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

ΜiFID - II 2018 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΜiFID - II 2018 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΜiFID - II 2018 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Α. ΣΑΡΡΗΣ ΑΕΠΕΥ 30/4/2018 Η Α. ΣΑΡΡΗΣ Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (εφεξής «Εταιρεία), σε εφαρμογή της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

MiFID II MiFIR: Αναγκαίες προσαρμογές στο νέο περιβάλλον

MiFID II MiFIR: Αναγκαίες προσαρμογές στο νέο περιβάλλον MiFID II MiFIR: Αναγκαίες προσαρμογές στο νέο περιβάλλον ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ, ΑΡΧΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ Περιεχόμενα 1. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 3 2. ΤΡΟΠΟΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ... 3 3. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΗΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ... 3 4. ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ... 4 5. ΤΗΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ 5 ΠΡΩΤΩΝ ΤΟΠΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ 5 ΠΡΩΤΩΝ ΤΟΠΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ 5 ΠΡΩΤΩΝ ΤΟΠΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Για να μπορέσουν οι πελάτες μας και το κοινό να αξιολογήσουν την ποιότητα εκτέλεσης της ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΕΠΕΥ και να προσδιορίσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ 5 ΠΡΩΤΩΝ ΤΟΠΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2018

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ 5 ΠΡΩΤΩΝ ΤΟΠΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2018 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ 5 ΠΡΩΤΩΝ ΤΟΠΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2018 Για να μπορέσουν οι πελάτες μας και το κοινό να αξιολογήσουν την ποιότητα εκτέλεσης της ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΕΠΕΥ και να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε., Μέλος του Οίλου M arfin Popular Bank Η Τράπεζα εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος ε αρ. Αδείας Λειτουργίας

ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε., Μέλος του Οίλου M arfin Popular Bank Η Τράπεζα εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος ε αρ. Αδείας Λειτουργίας ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑ ΟΣ για Ιδιώτε και Επαγγελµατίε Πελάτε Από 1 ης Νοεµβρίου 2007, η Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος Α.Ε. (η «Τράπεζα») α εσπίσει και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Στόχοι και Πλαίσια Εφαρµογής της Νέας Νοµοθεσίας Η Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. και οι Υπηρεσίες της

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Στόχοι και Πλαίσια Εφαρµογής της Νέας Νοµοθεσίας Η Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. και οι Υπηρεσίες της ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Στόχοι και Πλαίσια Εφαρµογής της Νέας Νοµοθεσίας... 3 2 Η Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. και οι Υπηρεσίες της... 4 2.1 Η Eurobank EFG Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ.... 4 2.2 Προσφερόµενες Επενδυτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ HELLENIC CAPITAL MARKET COMMISSION

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ HELLENIC CAPITAL MARKET COMMISSION ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ HELLENIC CAPITAL MARKET COMMISSION ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ. ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΚΟΠΟΣ... 3 2. ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 3 3. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ... 3 4. ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ Η

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αρ. 44. Η Εγκύκλιος δεν περιορίζει, ούτε τροποποιεί με οποιονδήποτε τρόπο τις υποχρεώσεις που προβλέπει ο Νόμος και η Απόφαση.

Εγκύκλιος αρ. 44. Η Εγκύκλιος δεν περιορίζει, ούτε τροποποιεί με οποιονδήποτε τρόπο τις υποχρεώσεις που προβλέπει ο Νόμος και η Απόφαση. Εγκύκλιος αρ. 44 Θέμα: Διευκρινίσεις σχετικά με τις αντιπαροχές που προβλέπονται στο άρθρο 25 παρ. 1 του ν. 3606/2007 «Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις» και στο άρθρο 27 της απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Λεωφ. Κηφισίας 274, 152 32 Χαλάνδρι Τ. 210.61.24.914, F. 210.68.00.985, E. info@europistiaedak.gr www.europistiaedak.gr ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 17.6.2017 L 155/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/1018 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Ιουνίου 2016 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ 1. Γενικά... 1 2. Ο Όμιλος Τράπεζας Πειραιώς... 1 3. Παρεχόμενες επενδυτικές υπηρεσίες... 2 4. Εκτίμηση καταλληλότητας και συμβατότητας

Διαβάστε περισσότερα

ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών

ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών Εκδόθηκε: Ιούλιος 2017 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Εταιρεία συμμορφούμενη με το υφιστάμενο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο λαμβάνει κάθε εύλογο

Διαβάστε περισσότερα

για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο

για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο Το παρόν έγγραφο παρέχει βασικές πληροφορίες σχετικά με το επενδυτικό προϊόν. Δεν είναι υλικό εμπορικής προώθησης. Οι πληροφορίες απαιτούνται βάσει του νόμου για να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τη φύση,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1. Έκταση εφαρµογής της πολιτικής 3 2. Εντοπισµός περιπτώσεων πιθανής συγκρούσεως

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Η AXIA Ventures Group Ltd (η Εταιρία ) παρέχει με το παρόν έντυπο πληροφόρηση στους πελάτες της σχετικά με τις ρυθμίσεις που έχει θεσπίσει και εφαρμόζει, προκειμένου να διασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4117, 15/3/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ. Για σκοπούς εναρμόνισης:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4117, 15/3/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ. Για σκοπούς εναρμόνισης: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης: με το Παράρτημα Ι της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 145, 30.4.2004, σ. 1. «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστοποίηση Κινδύνων

Γνωστοποίηση Κινδύνων Γνωστοποίηση Κινδύνων Το έγγραφο δεν έχει σκοπό να παρουσιάσει μια εξαντλητική ανάλυση των κινδύνων που συνδέονται με τα χρηματοπιστωτικά μέσα. Σκοπός του παρόντος εγγράφου είναι να παρέχει στους πελάτες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Ο ΗΓΙΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Ο ΗΓΙΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤHΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ Ή ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ εκέµβριος 2007

Διαβάστε περισσότερα

FxPro Financial Services Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών ( ΤΑΕ )

FxPro Financial Services Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών ( ΤΑΕ ) FxPro Financial Services Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών ( ΤΑΕ ) Περιεχόμενα Πεδίο εφαρμογής του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών... 3 Σκοπός του Ταμείου... 3 Διοίκηση του ΤΑΕ... 4 Καλυπτόμενοι Πελάτες...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΕΠΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΕΠΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΕΠΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΑ Η MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. λαµβάνει κάθε εύλογο µέτρο, ώστε να επιτυγχάνει είτε κατά τη λήψη και διαβίβαση από αυτή των

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης (LF) Fund of Funds Global Low, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU0956610256, Νόμισμα: EUR Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Version 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Page 1 of 11 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα 1. Γενικά. 3 2. Ορισμοί.... 4 3. Γενικές Οργανωτικές Ρυθμίσεις..... 5 4. Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ Η SILK CAPITAL PARTNERS (εφεξής η «ΑΕΠΕΥ») εκδίδει το παρόν Ενημερωτικό

Διαβάστε περισσότερα

δ Είναι ομάδα περιουσίας που αποτελείται από κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς και

δ Είναι ομάδα περιουσίας που αποτελείται από κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς και ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 1 β Tο Αμοιβαίο Κεφάλαιο: α Είναι νομικό πρόσωπο. β Είναι ομάδα περιουσίας, που αποτελείται από κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς και μετρητά, της οποίας τα επί μέρους στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διαδικασία γνωστοποίησης μεταβολών σημαντικών συμμετοχών από τα υπόχρεα

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγµατα για Συνολικά Κόστη και Επιβαρύνσεις Συναλλαγών επί Χρηµατοπιστωτικών Μέσων. Τελευταία Ενηµέρωση Ιούνιος 2018

Παραδείγµατα για Συνολικά Κόστη και Επιβαρύνσεις Συναλλαγών επί Χρηµατοπιστωτικών Μέσων. Τελευταία Ενηµέρωση Ιούνιος 2018 Παραδείγµατα για Συνολικά Κόστη και Συναλλαγών επί Χρηµατοπιστωτικών Μέσων Τελευταία Ενηµέρωση Ιούνιος 2018 Έξοδα και Συναλλαγών επί Χρηµατοπιστωτικών Μέσων Εισαγωγή Το παρόν έντυπο έχει συνταχθεί στα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΟΣΕΚΑ TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΟΣΕΚΑ TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΟΣΕΚΑ TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ Κανένα µέρος του παρόντος κειµένου δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί ή αποθηκευτεί σε σύστηµα, από το οποίο µπορεί να ανακτηθεί ή να

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ Παράρτηµα 6 ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ «ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΥΠΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 12 ΚΑΙ 13 ΤΟΥ Ν. 3606/2007 Α. Για τους σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα EIRO Περιεχόμενα Άρθρο 1. Ορισμοί... 3 Άρθρο 2. Συμβατική Σχέση... 3 Άρθρο 3. Καταχώρηση Πιστώσεων... 4 Άρθρο 4. Χρεωστικό Υπόλοιπο σε Χρήματα... 4 Άρθρο 5. Απλή Εκτέλεση...

Διαβάστε περισσότερα

Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπ όψη στην Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης είναι οι εξής :

Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπ όψη στην Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης είναι οι εξής : ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Σκοπός και Ιδιότητα H παρούσα Δήλωση Γνωστοποίησης παραθέτει τις υπηρεσίες που παρέχει σε Ιδιώτες Πελάτες («Πελάτες») η εταιρεία «Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Γενικά - Έντυπο Προσυμβατικής Πληροφόρησης Πελατών... 4 2 Η Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. και οι Υπηρεσίες της... 5 2.1 Η Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ....

Διαβάστε περισσότερα

MIFID. Πληροφοριακό Πακέτο

MIFID. Πληροφοριακό Πακέτο MIFID Πληροφοριακό Πακέτο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Στόχοι και Πλαίσια Εφαρμογής της Νέας Νομοθεσίας... 3 2 Η Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. και οι Υπηρεσίες της... 4 2.1 Η Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ.... 4 2.2 Προσφερόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών 1. Γενικά 1.1. Η Plus500CY Ltd (εφεξής, η Εταιρεία ) είναι μέλος του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών (Investor Compensation Fund,

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΣΕΣΗΣ 0 Τροποποίηση όρων συμβατικής μας σχέσης 1. Ενημέρωση πριν την κατάρτιση συναλλαγών 1.1. Συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές (PRIIP). Πριν από την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID)

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Μάρτιος 2007 1 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΩΝ Σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν. 4514/2018 και την Κατ Εξουσιοδότηση Οδηγία 2017/593, ως αντιπαροχή θεωρείται οποιαδήποτε αμοιβή ή προμήθεια που καταβάλλεται ή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ 1. Νοµοθετικό Πλαίσιο 1.1. Στο πλαίσιο του ν. 3606/2007 για τις αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων, η ΑΕΠΕΥ λαµβάνει τα απαραίτητα µέτρα ώστε να επιτυγχάνει για τους Πελάτες της,

Διαβάστε περισσότερα

107051/ 05.10.2015 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ Ι ΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ

107051/ 05.10.2015 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ Ι ΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ Ι ΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ Γενικές πληροφορίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών για Ιδιώτες Πελάτες ΓENIKA Το παρόν έγγραφο περιλαµβάνει γενικές πληροφορίες για

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών για Ιδιώτες Πελάτες

Γενικές πληροφορίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών για Ιδιώτες Πελάτες Γενικές πληροφορίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών για Ιδιώτες Πελάτες Γενικές πληροφορίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών για Ιδιώτες Πελάτες ΓENIKA Το παρόν έγγραφο περιλαμβάνει γενικές πληροφορίες για

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Περιγραφή Αγοράς Στόχου (Target Market) 1. Γενικά. 2. Ορισμοί

Γενική Περιγραφή Αγοράς Στόχου (Target Market) 1. Γενικά. 2. Ορισμοί Γενική Περιγραφή Αγοράς Στόχου (Target Market) 1. Γενικά Η Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. (η «Τράπεζα») συμμορφούμενη με τις απαιτήσεις διακυβέρνησης προϊόντων (product governance) που αναφέρονται στην

Διαβάστε περισσότερα

(LF) Fund of Funds Global Medium, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds

(LF) Fund of Funds Global Medium, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Παροχή επενδυτικών υπηρεσιών

Παροχή επενδυτικών υπηρεσιών Παροχή επενδυτικών υπηρεσιών 1. Επενδυτικές υπηρεσίες ή δραστηριότητες είναι: I. Παροχή υπηρεσιών σχετιζόμενων με την αναδοχή II. Παροχή επενδυτικών συμβουλών προσωπικά σε πελάτη σχετικά με μια ή περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.Ορισµοί 2. Στόχοι 3. Αρµοδιότητες Τµήµατος ιαχείρισης Παραπόνων 4. Κατηγοριοποίηση Παραπόνων 5. Θεσµικό Πλαίσιο Λειτουργίας Τµήµατος «Συνήγορος του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: «Εποπτεία και έλεγχος των Μεγάλων Χρηµατοδοτικών Ανοιγµάτων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Εταιρικές Πληροφορίες

Plus500CY Ltd. Εταιρικές Πληροφορίες Plus500CY Ltd. Εταιρικές Πληροφορίες Εταιρικές Πληροφορίες 1. Η Εταιρεία 1.1. Η εταιρεία Plus500CY Ltd ( Εταιρεία ) εξουσιοδοτείται και εποπτευεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Cyprus Securities

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Λαμβανομένων υπόψη της φύσεως, της κλίμακας και τωv επιχειρηματικών της

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Αντιμετώπισης Σύγκρουσης Συμφερόντων

Πολιτική Αντιμετώπισης Σύγκρουσης Συμφερόντων Πολιτική Αντιμετώπισης Σύγκρουσης Συμφερόντων 1.1.1.1 Πλαίσιο Η Δυναμική Χρηματιστηριακή Α.ΕΠ.Ε.Υ. (εφεξής Δυναμική) παρέχει στους πελάτες της ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, όπως λήψη και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ) 1. Οι μετοχές διακρίνονται σε: (α) ονομαστικές και ανώνυμες (β) προνομιούχες και κοινές (γ) σε αυτές που ενσωματώνουν δικαίωμα ψήφου και

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση: το παρόν αμοιβαίο κεφάλαιο είναι κατάλληλο για επενδυτές που σχεδιάζουν την διατήρηση της επένδυσης τους για χρονικό διάστημα τριών ετών.

Σύσταση: το παρόν αμοιβαίο κεφάλαιο είναι κατάλληλο για επενδυτές που σχεδιάζουν την διατήρηση της επένδυσης τους για χρονικό διάστημα τριών ετών. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

107051/ Γενικές πληροφορίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών για Ιδιώτες Πελάτες

107051/ Γενικές πληροφορίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών για Ιδιώτες Πελάτες Γενικές πληροφορίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών για Ιδιώτες Πελάτες Γενικές πληροφορίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών για Ιδιώτες Πελάτες ΓENIKA Το παρόν έγγραφο περιλαμβάνει γενικές πληροφορίες για

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση: το παρόν αμοιβαίο κεφάλαιο ενδέχεται να μην είναι κατάλληλο για επενδυτές που σχεδιάζουν την απόσυρση των χρημάτων τους εντός τριών χρόνων.

Σύσταση: το παρόν αμοιβαίο κεφάλαιο ενδέχεται να μην είναι κατάλληλο για επενδυτές που σχεδιάζουν την απόσυρση των χρημάτων τους εντός τριών χρόνων. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ Με το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 «Εκδότες» νοούνται τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, συμπεριλαμβανομένων. 2 Ως «χρηματοπιστωτικά μέσα» νοούνται

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 «Εκδότες» νοούνται τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, συμπεριλαμβανομένων. 2 Ως «χρηματοπιστωτικά μέσα» νοούνται ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ/ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ και ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ Ή ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι να επιτύχει κεφαλαιακή υπεραξία σε μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα

Ο στόχος του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι να επιτύχει κεφαλαιακή υπεραξία σε μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης (LF) Fund of Funds Global Low, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU0956610256, Νόμισμα: EUR Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/460/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/460/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/460/10.1.2008 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Κατανομή και προσδιορισμός της τελικής τιμής διάθεσης μετοχών που διατίθενται με δημόσια προσφορά. Λαμβάνοντας υπόψη: Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1 β Επενδυτικές υπηρεσίες ή δραστηριότητες είναι: I. Παροχή υπηρεσιών σχετιζόμενων με την αναδοχή. II. Παροχή επενδυτικών συμβουλών προσωπικά σε πελάτη σχετικά με μία ή περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα