Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο"

Transcript

1 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Εξοπλισμός και Υπηρεσίες στο Διαδίκτυο Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Υποστηρίξεως Οικουμενικού Πατριαρχείου Προϋπολογισμός: ,35 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός: ,00 (με ΦΠΑ) Διάρκεια 23 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διεθνής με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά Ημερομηνίες Διενέργειας Διαγωνισμού Αποστολής στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ε.Ε: Δημοσίευσης στο ΦΕΚ Δημοσίων Συμβάσεων : Αποστολής και δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο Κωδικός ΟΠΣ: HH/MM/2012 HH/MM/2012 HH/MM/2012 HH/MM/2012 και HH/MM/2012

2 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων...2 Συνοπτικά στοιχεία Έργου...4 ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ...6 Συντομογραφίες...6 Α1.Περιβάλλον του Έργου...7 Α1.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του αντικειμένου του Έργου...7 Α1.1.1 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Λειτουργίας...7 Α1.1.2 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Υλοποίησης...8 Α1.1.3 Άλλοι Φορείς που εμπλέκονται στην επιτυχή έκβαση του Έργου...8 Α1.1.4 Όργανα και Επιτροπές (Διακυβέρνηση του Έργου)...8 Α1.2 Υφιστάμενη κατάσταση (σε σχέση με τις απαιτήσεις του Έργου)...9 Α1.2.1 Συνοπτική περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας του Φορέα Λειτουργίας...9 Α1.2.2 Οργανωτική Δομή και Στελέχωση του Φορέα...9 Α1.2.3 Περιγραφή των κύριων επιχειρησιακών διαδικασιών...9 Α1.2.4 Περιγραφή υφιστάμενης υποδομής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών που αφορούν τη λειτουργία του έργου...10 Α2.Αντικείμενο, στόχοι και παράγοντες επιτυχίας του Έργου...11 Α2.1 Αντικείμενο του Έργου...11 Α2.2 Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη...13 Α2.3 Στόχοι και Έκταση του Έργου...14 Α2.4 Παράγοντες επιτυχίας του Έργου, όπως τους αντιλαμβάνεται η Aναθέτουσα Αρχή...14 Α3. Λειτουργικές και Τεχνικές προδιαγραφές Έργου...15 Α3.1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες...16 Α3.2 Απαιτήσεις Αρχιτεκτονικής Συστήματος...16 Α3.3 Τεχνολογίες και σχέδιο υλοποίησης Έργου...19 Α3.4 Προδιαγραφές Λειτουργικών Ενοτήτων (Υποσυστημάτων, Εφαρμογών)...19 Α3.4.1 Λειτουργική Ενότητα «Εξοπλισμός»...19 Α3.4.2 Λειτουργική Ενότητα «Λογισμικό»...20 Α3.4.3 Λειτουργική Ενότητα «Διαδικτυακός Τόπος»...25 Α3.4.4 Λειτουργική Ενότητα «Ψηφιακή Φωτογράφηση»...28 Α3.4.5 Λειτουργική Ενότητα «Υπηρεσίες»...28 Α3.4.6 Λειτουργική Ενότητα «Δημοσιότητα και Προβολή»...30 Α3.5 Προδιαγραφές Οριζόντιων Λειτουργιών...31 Α3.6 Διαλειτουργικότητα...31 Α3.7 Πολυκαναλική προσέγγιση...32 Α3.8 Ανοιχτά δεδομένα...32

3 Α3.9 Απαιτήσεις Ασφάλειας...32 Α3.10 Απαιτήσεις Ευχρηστίας Συστήματος...33 Α3.11 Απαιτήσεις Προσβασιμότητας...33 Α3.12 Ελάχιστες απαιτήσεις χρονοδιαγράμματος και Φάσεις Έργου...34 Α3.13 Πίνακας Παραδοτέων...38 Α3.14 Σημαντικά Ορόσημα υλοποίησης Έργου...40 Α4.Ελάχιστες προδιαγραφές Υπηρεσιών...41 Α4.1 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης...41 Α4.2 Υπηρεσίες Πιλοτικής και Δοκιμαστικής Παραγωγικής Λειτουργίας...41 Α4.3 Υπηρεσίες Εγγύησης «Καλής Λειτουργίας»...42 Α4.4 Υπηρεσίες Συντήρησης...43 Α5.Μεθοδολογία Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου...43 Α5.1 Μέθοδοι και Τεχνικές Υλοποίησης και Υποστήριξης...43 Α5.2 Σχήμα (Οργάνωση) Διοίκησης και υλοποίησης του αντικειμένου του Έργου...44 Α5.3 Ειδικές προβλέψεις (ρυθμίσεις) για τη διασφάλιση της Ποιότητας των υπηρεσιών του συγκεκριμένου έργου...47 Α5.4 Ειδικές προβλέψεις για τη Διαχείριση Κινδύνων Υλοποίησης...47 Α5.5 Σενάρια χρήσης και Ελέγχου - Διαδικασία παραλαβής λειτουργικότητας συστημάτων και Έργου...48

4 Συνοπτικά στοιχεία Έργου ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΑΡΧΗ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ Νοταρά 131, Πειριαιάς Τηλ , fax Σύμβαση Υπηρεσιών Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη Προσφορά Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των ,00 (ποσό χωρίς ΦΠΑ: ,35, ΦΠΑ: ,65 ) Το Έργο χρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και από εθνικούς πόρους. Οι δαπάνες του Έργου θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Είκοσι τρεις (23) υπογραφή της Σύμβασης. μήνες από την και ώρα Νοταρά 131, Πειριαιάς Τηλ , fax και ώρα

5 Το συγκεκριμένο έργο αποτελεί υποέργο ενός συνολικού έργου που έχει ως στόχο τη δημιουργία της κατάλληλης υποδομής ψηφιοποίησης μνημείων του Οικουμενικού Πατριαρχείου, την ψηφιοποίηση και την τεκμηρίωση του ψηφιοποιούμενου υλικού, καθώς και τη δημιουργία ενός διαδικτυακού ιστοτόπου, ο οποίος θα προβάλει πληροφορίες, δεδομένα και μεταδεδομένα, από το ψηφιοποιημένο υλικό που πρόκειται να αναπτυχθεί στο παρόν έργο. Στο πλαίσιο του έργου πρόκειται να γίνει η ψηφιοποίηση 320 Ιερών Κωδίκων, παλαιτύπων, καθώς και 500 ιερών κειμηλίων προερχόμενων από τις Ιερές Μονές Αγίας Αναστασίας Φαρμακολύτριας Χαλκιδικής και Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Πάτμου. Επιπλέον, στο αρχείο θα συμπεριληφθούν και 120 ψηφιακές φωτογραφίες που περιλαμβάνουν εικόνες της Ιεράς Μονής της Αγίας Αναστασίας καθώς και απόψεις Ιερών Ναών της Κωνσταντινουπόλεως. Στο πλαίσιο αυτό, το παρόν υποέργο περιλαμβάνει τη δημιουργία της κατάλληλης υποδομής ψηφιοποίησης των μνημείων του Οικουμενικού Πατριαρχείου, τη δημιουργία ενός διαδικτυακού ιστοτόπου, ο οποίος θα παρέχει πληροφορίες, δεδομένα και μεταδεδομένα από το ψηφιοποιημένο υλικό, την ψηφιακή φωτογράφηση προς ψηφιοποίηση υλικού, καθώς και τις απαραίτητες δράσεις προβολής. Με το πέρας του συνολικού έργου, οι διαθέσιμες υπηρεσίες προς τους πολίτες και τους άλλους ενδιαφερόμενους φορείς θα περιλαμβάνουν τα εξής: Ένα Ψηφιακό Αρχείο Μνημείων του Οικουμενικού Πατριαρχείου με υλικό που θα προκύψει από την ψηφιοποίηση και την εισαγωγή δεδομένων και μεταδεδομένων υλικού όπως μνημεία, εικόνες, χειρόγραφα, κ.λπ. Προβολή του Ψηφιακού Αρχείου των Μνημείων στο διαδίκτυο που θα μπορεί να εμπλουτίζεται στη συνέχεια και με πρόσθετα μνημεία. Όλες οι παραπάνω εφαρμογές θα ενσωματωθούν στον διαδικτυακό κόμβο σε τρίγλωσση μορφή (Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμανικά), με δυνατότητα πρόσβασης και από άτομα με ειδικές ανάγκες επιπέδου ΑΑ.

6 ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ Συντομογραφίες Συντομογραφία Ερμηνεία ΑΑ Αναθέτουσα Αρχή (ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ) ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΕΕΚ Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων/ επίσημο έντυπο όπου δημοσιεύεται η Νομοθεσία, καθώς και διοικητικές πράξεις, ανακοινώσεις, προκηρύξεις κ.λπ., που έχουν νομικές ή άλλες δεσμεύσεις για τα κράτη μέλη ή αυτούς που αφορούν. ΕΟΧ Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος ΕΠ ΨΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» ΕΠΠΕ Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου ΕΥΔ ΨΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» ΕΣΠΑ Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς ΝΠΔΔ Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο ΝΠΙΔ Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο ΠΕΣ Συνολική Περίοδος Εγγύησης και Συντήρησης του Έργου ΤΠΕ Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών Σελίδα 6 από 48

7 Α1. Περιβάλλον του Έργου Α1.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του αντικειμένου του Έργου Το ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ προκηρύσσει διεθνή δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό, του οποίου ο προϋπολογισμός δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των ,00 (ποσό χωρίς ΦΠΑ: ,35, ΦΠΑ: ,65 ) με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικά συμφερότερη προσφορά για την επιλογή του αναδόχου του έργου: «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ». Το ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ, ως Τελικός Δικαιούχος, είναι υπεύθυνο για την υλοποίηση του συνολικού έργου με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΗΝΜΕΙΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ», που εντάχθηκε στην Πρόσκληση 31 με αρ. πρωτ /ΨΣ6435-Α2 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση», Άξονα Προτεραιότητας 2: «ΤΠΕ και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής», Ειδικό Στόχο 2.1: «Βελτίωση της καθημερινής ζωής μέσω ΤΠΕ Ισότιμη συμμετοχή των πολιτών στην Ψηφιακή Ελλάδα» με κωδικό ΟΠΣ: MIS Η εν λόγω πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνική Συμμετοχή. Στο πλαίσιο του συνολικού έργο, το παρόν έργο αποτελεί υποέργο, στην υλοποίηση του οποίου εμπλέκεται πλην του Ιδρύματος και η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση». Επιπλέον, στο πλαίσιο του παρόντος έργου, το ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ, έχει διαμορφωθεί ένα επικαιροποιημένο πλαίσιο συνεργασίας της Αναθέτουσας Αρχής με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), σχετικά με τη δυνατότητα απόθεσης του ψηφιακού αρχείου στις υποδομές του ΕΚΤ. Α1.1.1 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Λειτουργίας Το κοινωφελές ίδρυμα με την επωνυμία «Ίδρυμα Υποστηρίξεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου» αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και υπάγεται στην εποπτεία και τον έλεγχο των Υπουργείων Οικονομίας και Οικονομικών, Εξωτερικών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας - Πρόνοιας και Πολιτισμού (ΦΕΚ 598/Β/ ). Ο σκοπός του Ιδρύματος είναι η ενίσχυση του πολυμερούς πνευματικού, πολιτιστικού, ιεραποστολικού, κοινωνικού, ειρηνοποιού και φιλανθρωπικού έργου του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Στα μέσα πραγματοποίησης του σκοπού συμπεριλαμβάνεται και η ψηφιακή αποτύπωση χειρογράφων, κωδίκων και εγγράφων, καθώς και η δημιουργία φωτογραφικού αρχείου εικόνων και κειμηλίων. Η έδρα του βρίσκεται στον Πειραιά (Νοταρά 131, Πειραιάς). Η δομή οργάνωσης του Ιδρύματος περιλαμβάνει τα κατωτέρω ειδικά τμήματα: 1. Οικονομικό Τμήμα Έργων σκοπός του οποίου είναι η διευκόλυνση επίτευξης των στόχων του Ιδρύματος οι οποίοι εξαρτώνται από την ανάληψη και εκτέλεση έργων, μέσω της ορθής και χρηστής οικονομικής διαχείρισης. Σελίδα 7 από 48

8 2. Τεχνικό Τμήμα Έργων σκοπός του οποίου είναι η διευκόλυνση επίτευξης των στόχων του Ιδρύματος, οι οποίοι εξαρτώνται από την ανάληψη και την αποτελεσματική και αποδοτική εκτέλεση έργων. 3. Τμήμα Ψηφιακού Αρχείου σκοπός του οποίου είναι η στήριξη των υποχρεώσεων του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως ώστε αυτό να εκπληρώνει επιτυχώς τα αιτήματα των επιστημόνων και όλου του φιλομαθούς κοινού σχετικά με τη μελέτη, τη γνωριμία και την προβολή με τα μνημεία της Πατριαρχικής κληρονομιάς, μέσω του εμπλουτισμού του περιεχομένου του Ψηφιακού Αρχείου Μνημείων του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως. Το Ίδρυμα θα έχει την ευθύνη της υλοποίησης και της λειτουργίας του Έργου. Α1.1.2 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Υλοποίησης Ο Φορέας Υλοποίησης του έργου είναι το Ίδρυμα Υποστηρίξεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Α1.1.3 Άλλοι Φορείς που εμπλέκονται στην επιτυχή έκβαση του Έργου Δεν εμπλέκονται άλλοι φορείς στην επιτυχή έκβαση του έργου, πλην του ΕΚΤ, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο πλαίσιο συμφωνίας. Α1.1.4 Όργανα και Επιτροπές (Διακυβέρνηση του Έργου) Η Διοίκηση του έργου ασκείται από τα παρακάτω επιμέρους σχήματα που δρουν σε διαφορετικά επίπεδα: 1. Διοικητικό Συμβούλιο Ιδρύματος Υποστηρίξεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Ο ρόλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι αυτός της Προϊσταμένης Αρχής. 2. Τμήμα Τεχνικών Έργων Ο ρόλους του Τμήματος είναι αυτός της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 3. Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ) Έργο της ΕΠΠΕ είναι η υλοποίηση όλων των ενεργειών για την εξακρίβωση της υλοποίησης του έργου, η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησής του, καθώς και η πιστοποίηση της εμπρόθεσμης και καλής εκτέλεσης του έργου, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης που θα υπογραφεί μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου της παρούσας Διακήρυξης. Για το σκοπό αυτό η ΕΠΠΕ, που θα οριστεί με απόφαση του ΔΣ του Ιδρύματος, συντάσσει πρωτόκολλα παραλαβής (ποσοτικής και ποιοτικής), βάσει των οποίων η Αναθέτουσα Αρχή εγκρίνει την καταβολή της αμοιβής του Αναδόχου. Σελίδα 8 από 48

9 Α1.2 Υφιστάμενη κατάσταση (σε σχέση με τις απαιτήσεις του Έργου) Στο παρόν στάδιο, το Ίδρυμα δεν έχει προχωρήσει σε ενέργειες ψηφιοποίησης, ενώ δεν διαθέτει ανεπτυγμένη υποδομή για την υποδοχή, τη διαχείριση και την προβολή των ηλεκτρονικών τεκμηρίων που θα ενταχθούν στο Ψηφιακό Αρχείο Μνημείων του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Α1.2.1 Συνοπτική περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας του Φορέα Λειτουργίας Το κοινωφελές ίδρυμα με την επωνυμία «Ίδρυμα Υποστηρίξεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου» αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ) και υπάγεται στην εποπτεία και τον έλεγχο των Υπουργείων Οικονομίας και Οικονομικών, Εξωτερικών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας - Πρόνοιας και Πολιτισμού (ΦΕΚ 598/Β/ ). Ο σκοπός του Ιδρύματος είναι η ενίσχυση του πολυμερούς πνευματικού, πολιτιστικού, ιεραποστολικού, κοινωνικού, ειρηνοποιού και φιλανθρωπικού έργου του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Στα μέσα πραγματοποίησης του σκοπού συμπεριλαμβάνεται και η ψηφιακή αποτύπωση χειρογράφων, κωδίκων και εγγράφων, καθώς και η δημιουργία φωτογραφικού αρχείου εικόνων και κειμηλίων. Α1.2.2 Οργανωτική Δομή και Στελέχωση του Φορέα Η οργανωτική δομή περιγράφεται στην Παράγραφο Α.1.1. Α1.2.3 Περιγραφή των κύριων επιχειρησιακών διαδικασιών Το έργο θα παραδώσει ολοκληρωμένη υποδομή η οποία με διακριτό τρόπο αλλά με πλήρη αξιοποίηση της υφιστάμενης υποδομής θα μπορεί να ενσωματώσει τις διαδικασίες δημιουργίας και συντήρησης του ψηφιοποιημένου αρχείου μνημείων του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Κύριοι χρήστες, εκτός από τα στελέχη του Οικουμενικού Πατριαρχείου θα είναι και άλλες κατηγορίες χρηστών όπως περιγράφονται στην Παράγραφο Α.2.2 της παρούσας διακήρυξης. Οι διαδικασίες που επηρεάζονται από την προμήθεια και την εγκατάσταση εξοπλισμού και αδειών λογισμικού είναι οι εξής: Ενσωμάτωση των νέων συστημάτων στο υπάρχον δίκτυο του Ιδρύματος και ενίσχυση του. Ενημέρωση των διαδικασιών ασφαλείας με τις νέες υπηρεσίες. Λήψη ξεχωριστών αντιγράφων ασφαλείας και υλοποίηση πολιτικής ανάκαμψης από αστοχίες ή καταστροφές. Σελίδα 9 από 48

10 Η δομή των υπό εγκατάσταση συστημάτων πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζει υψηλή απόδοση, υψηλή διαθεσιμότητα και ευελιξία στην κατανομή πόρων και μελλοντικών αλλαγών, τόσο στις επιχειρησιακές απαιτήσεις όσο και στην απόδοση. Α1.2.4 Περιγραφή υφιστάμενης υποδομής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών που αφορούν τη λειτουργία του έργου Ο εξοπλισμός πληροφορικής που διατίθεται από το Ίδρυμα είναι ο ακόλουθος: - 5 επιτραπέζιοι προσωπικοί υπολογιστές - 1 εξυπηρετητής - 1 πολυμηχάνημα - 3 εκτυπωτές - 1 μόνιμη σύνδεση στο διαδίκτυο Επιπλέον το Ίδρυμα διαθέτει ήδη μία ιστοσελίδα. Ο παραπάνω εξοπλισμός είναι συνδεδεμένος σε εσωτερικό δίκτυο. Η τεχνική υποστήριξη της υποδομής και της λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων του Ιδρύματος γίνεται επί του παρόντος μέσω σύμβασης από εξωτερικό τρίτο φορέα. Σελίδα 10 από 48

11 Α2. Αντικείμενο, στόχοι και παράγοντες επιτυχίας του Έργου Α2.1 Αντικείμενο του Έργου Το συνολικό έργο «Ανάπτυξη Ψηφιακού Αρχείου Μνημείων Οικουμενικού Πατριαρχείου» επιδιώκει την ανάπτυξη συστημάτων και τη δημιουργία υπηρεσιών που θα επιτρέπουν στον πολίτη, Έλληνα, ξένο ή της διασποράς, να γνωρίσει και να αξιοποιήσει το πολιτιστικό απόθεμα που διαθέτει το Οικουμενικό Πατριαρχείο και αφορά τα Εκκλησιαστικά Μνημεία, τα Κειμήλια, τα Χειρόγραφα και τα Έγγραφα που σώζονται σε αυτό και να επιτύχει την ομογενοποίηση του ψηφιακού υλικού και την ενοποίηση των υφιστάμενων διαδικτυακών τόπων σε ενιαίο περιβάλλον. Ειδικότερα, το συνολικό έργο «Ανάπτυξη Ψηφιακού Αρχείου Μνημείων Οικουμενικού Πατριαρχείου» περιέχει τις παρακάτω ενότητες υπηρεσιών προς το κατά περίπτωση κοινό του διαδικτύου: την ανάπτυξη του Ψηφιακού Αρχείου Μνημείων για τη διαχείριση και προβολή του πολιτιστικού αποθέματος του Οικουμενικού Πατριαρχείου, μέσω συγκεκριμένων διαδικτυακών υπηρεσιών, ώστε να είναι δυνατή η αναζήτηση των δεδομένων που θα περιέχει, η διαχείριση των οντοτήτων της πνευματικής δημιουργίας και η προβολή των τελικών δεδομένων στην Ελληνική, Αγγλική και Γερμανική γλώσσα. Την παροχή των επόμενων υπηρεσιών : Βάση δεδομένων του Ψηφιακού Αρχείου Μνημείων του Οικουμενικού Πατριαρχείου με υλικό που θα προκύψει από την ψηφιοποίηση και εισαγωγή μεταδεδομένων υλικού όπως μνημεία, εικόνες, χειρόγραφα, κ.λπ. Προβολή της βάσης δεδομένων των Μνημείων στο διαδίκτυο η οποία θα μπορεί να εμπλουτίζεται με μνημεία και από τον κυρίως ελλαδικό χώρο ή τους λοιπούς που διαθέτουν συγγενή μνημεία. Όλες οι παραπάνω εφαρμογές θα ενσωματωθούν στον διαδικτυακό ιστότοπο σε τρίγλωσση μορφή (Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμανικά), με δυνατότητα πρόσβασης και από άτομα με ειδικές ανάγκες επιπέδου ΑΑ. Προβολή-Δημοσιότητα του έργου. Στο πλαίσιο του συνολικού έργου, το παρόν έργο περιλαμβάνει την προμήθεια εξοπλισμού και υπηρεσιών στο διαδίκτυο, όπως αναφέρονται στη συνέχεια: Εξοπλισμός: Εξοπλισμός Ποσότητα Server (SΑΝ) 1 Αποθηκευτικός χώρος 1 Web based server 1 Firewall 1 UPS 3 Σταθμοί εργασίας 2 Laptop 4 Switch 1 Σελίδα 11 από 48

12 Εξοπλισμός Ποσότητα Scanner Α2 1 Scanner για βιβλία 1 Συσκευή Back up 1 Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή 2 Φωτογραφική τράπεζα και ανάλογα φωτιστικά 2 Λογισμικό: Λογισμικό Αριθμός Αδειών Διαχείρισης και τεκμηρίωσης ψηφιακού υλικού και καταλογράφησής προς εγκατάσταση στον κεντρικό εξυπηρετητή 1 και με δυνατότητα χρήσης του από πολλαπλούς ταυτόχρονα χρήστες Υδατογράφησης (κρυφής και φανερής) 1 Αntivirus 2 Εισαγωγής και διαχείρισης δεδομένων και μεταδεδομένων 2 Adobe Creative Suite 5.5 Master Collection 2 Corel Draw Graphics Suite x5 2 Microsoft Office Professional 2011 Ελληνικά 2 Υπηρεσίες Διαδικτυακού Ιστοτόπου: Υπηρεσίες Ποσότητα Διαδικτυακός Ιστότοπος που θα παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης των ενδιαφερομένων στο ψηφιακό αρχείο μνημείων του Οικουμενικού Πατριαρχείου, σε Ελληνικά, 1 Αγγλικά και Γερμανικά. Μελέτη Εφαρμογής 1 Παραμετροποίηση Εγκατάσταση Εξοπλισμού 1 Εκπαίδευση Προσωπικού 1 Πιλοτική Λειτουργία 1 Υποστήριξη του Ιδρύματος Υποστηρίξεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου στη διαχείριση του πληροφοριακού 1 συστήματος Υπηρεσίες Ψηφιακής Φωτογράφησης: Φωτογράφηση παλαιτύπων (εξώφυλλο, εσώφυλλο, κολοφώνας, ράχη) Φωτογράφηση 500 ιερών κειμηλίων Η φωτογράφηση θα γίνει στους χώρους της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στην Πάτμο. Σελίδα 12 από 48

13 Υπηρεσίες Δημοσιότητας και Προβολής: Μεταφράσεις στην Αγγλική και Γερμανική γλώσσα Προετοιμασία 3 γλωσσικού υλικού για το διαδίκτυο και το έντυπο υλικό (Ελληνικά, Αγγλικά και Γερμανικά) Εκτύπωση τρίγλωσσου υλικού προβολής Διενέργεια δύο ημερίδων Δημοσιεύσεις στον τύπο και το διαδίκτυο Α2.2 Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη Ο σκοπός του έργου να είναι να δοθεί η δυνατότητα της διαχείρισης, αναζήτησης, πρόσβασης και εξέτασης του υφιστάμενου θησαυρού των μνημείων του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Ελληνική, Αγγλική και Γερμανική γλώσσα. Το κοινό του διαδικτύου που κατανοεί την Ελληνική, Αγγλική και Γερμανική γλώσσα είναι αυτό στο οποίο θα παρέχονται κατά περίπτωση οι συγκεκριμένες υπηρεσίες. Ειδικότερα, το κοινό-στόχος στο οποίο απευθύνεται το περιεχόμενων του σχετικού ψηφιακού αρχείου είναι: 1. Στελέχη Κρατικών Φορέων που ασχολούνται με τη διαχείριση και μελέτη αντίστοιχων μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς και τους είναι απολύτως απαραίτητη η πρόσβαση για συγκρίσεις των αντίστοιχων μνημείων: Α. ΥΠ.ΠΟ.Τ.: Α1. Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς με όλες τις Διευθύνσεις και Περιφερειακές και Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες της, Α2. Γενική Διεύθυνση Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων με όλες τις Διευθύνσεις και Περιφερειακές και Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες της. Α3. Διεύθυνση Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών με όλα τα τμήματά της. Β. Ελληνικές Πανεπιστημιακές Σχολές με αντικείμενό τους Μέσους και Νεώτερους χρόνους στους τομείς: της Αρχαιολογίας, της Λαογραφίας, της Ιστορίας, της Ιστορίας της Τέχνης, της Φιλολογίας, της Φιλοσοφίας. της Γλωσσολογίας, της Θεολογίας, της Μουσικολογίας, της Αρχιτεκτονικής, της Συντήρησης Έργων Τέχνης. Γ. Ελληνικά Ερευνητικά Ιδρύματα με αντικείμενο το ίδιο με αυτό των Πανεπιστημιακών Σχολών. Δ. Διεθνείς Κρατικοί Φορείς, αντίστοιχοι των προαναφερομένων Ελληνικών Κρατικών. 2. Πολίτες και Ιδιωτικοί φορείς: το επιστημονικό κοινό στο σύνολο των ανθρωπιστικών σπουδών, το εν γένει κοινό της εκπαιδευτικής κοινότητας (εκπαιδευτές / εκπαιδευόμενοι), το φιλομαθές και φιλοπερίεργο κοινό του Διαδικτύου, το θρησκευόμενο κοινό της χριστιανικής παραδόσεως, το κοινό της συγκριτικής θρησκειολογίας, το κοινό των περιηγητών που ενδιαφέρεται να γνωρίσει τα μνημεία του Οικουμενικού Πατριαρχείου πριν την επίσκεψή του στο χώρο τους, τα Ιδιωτικά Πολιτιστικά Ιδρύματα, αντίστοιχα των προαναφερομένων Ελληνικών Κρατικών, τα Διεθνή Ιδιωτικά Πολιτιστικά Ιδρύματα αντίστοιχα των προαναφερομένων Ελληνικών Κρατικών. Σελίδα 13 από 48

14 Α2.3 Στόχοι και Έκταση του Έργου Ο στόχος του έργου είναι η προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού ψηφιοποίησης και τεκμηρίωσης του ψηφιοποιούμενου υλικού, η δημιουργία διαδικτυακού ιστοτόπου, μέσω του οποίου θα προβάλλεται στο διαδίκτυο το ψηφιοποιούμενο υλικό, καθώς και η παροχή των απαραίτητων υπηρεσιών δημοσιότητας και προβολής. Το συνολικό υλικό στο οποίο θα έχουν πρόσβαση οι ενδιαφερόμενοι θα περιλαμβάνει τα επόμενο ψηφιακό υλικό με τα σχετικά δεδομένα και μεταδεδομένα: Ιεροί Κώδικες - Ιερά Μονή Αγίας Αναστασίας Φαρμακολύτριας (Χαλκιδική). Αριθμός: 320 Ένταξη ψηφιακών φωτογραφιών, με τη σχετική τεκμηρίωσή τους στο Ψηφιακό Αρχείο Μνημείων Οικουμενικού Πατριαρχείου Εικόνες Ιεράς Μονή Αγίας Αναστασίας Φαρμακολύτριας και Αρχιτεκτονικά σύνολα των κυρίων εγκαταστάσεων του Οικουμενικού Πατριαρχείου: Αριθμός: 120 Ιερά Κειμήλια. Αριθμός ψηφιακών τεκμηρίων: 500 (τεκμήρια προερχόμενα από ψηφιακή φωτογράφιση παλαιτύπων της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου της Πάτμου) Αριθμός άλλων ψηφιακών τεκμηρίων : παλαίτυπα (τεκμήρια προερχόμενα από ψηφιακή φωτογράφιση παλαιτύπων της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου της Πάτμου). Μετρήσιμοι Στόχοι Μετρήσιμος Στόχος Αριθμός χρηστών που θα χρησιμοποιήσουν τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες Αριθμός τεκμηρίων που ψηφιοποιούνται και καθίστανται διαθέσιμα Τιμή > Ιεροί Κώδικες 500 Ιερά Κειμήλια Παλαίτυπα Αριθμός καναλιών διάθεσης της υπηρεσίας Τουλάχιστον 1 Α2.4 Παράγοντες επιτυχίας του Έργου, όπως τους αντιλαμβάνεται η Aναθέτουσα Αρχή Κρίσιμοι παράγοντες για την ολοκληρωμένη επιτυχία του έργου είναι οι επόμενοι: Η λειτουργική συμβατότητα των διαφόρων ομάδων του εξοπλισμού (servers, storages, networks). Η λειτουργική ολοκλήρωση του λογισμικού συστήματος με τον εξοπλισμό. Η λειτουργική ολοκλήρωση των αδειών λογισμικού με το λειτουργικό σύστημα και τον εξοπλισμό. Σελίδα 14 από 48

15 Επιπλέον κρίσιμοι παράγοντες είναι η αυστηρή τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων του έργου, καθώς και ο ορθός σχεδιασμός του όλου συστήματος διαχείρισης του ψηφιακού αρχείου. Οι ενέργειες που έχουν ήδη αναληφθεί και προβλεφθεί για να διασφαλιστεί η ορθή και απρόσκοπτη υλοποίηση και επίτευξη των στόχων του έργου είναι οι επόμενες: Κατάρτιση επαρκούς χρονοδιαγράμματος. Πρόβλεψη εκπόνησης μελέτης εφαρμογής. Α3. Λειτουργικές και Τεχνικές προδιαγραφές Έργου Το έργο περιλαμβάνει τη δυνατότητα της ψηφιοποίησης, τεκμηρίωσης και προβολής του ψηφιακού υλικού του Ψηφιακού Αρχείου Μνημείων του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Στο πλαίσιο αυτό, επομένως, το υπό ανάπτυξη συνολικό πληροφοριακό σύστημα θα είναι ανοικτής αρχιτεκτονικής, και θα πρέπει να διασφαλίζει: Την ομαλή συνεργασία και λειτουργία μεταξύ των επιμέρους λειτουργικών εφαρμογών και συστημάτων της ολοκληρωμένης λύσης. Τη δικτυακή συνεργασία μεταξύ των χρησιμοποιούμενων εφαρμογών ή / και συστημάτων. Την επεκτασιμότητα των συστημάτων και εφαρμογών, χωρίς αλλαγές στη δομή και την αρχιτεκτονικής τους. Τη συντηρισιμότητα του όλου πληροφοριακού συστήματος. Οι ζητούμενες επιμέρους εφαρμογές λογισμικού θα αποτελέσουν διακριτά τμήματα του συνολικού πληροφοριακού συστήματος μέσα σε ένα ενιαίο web-based περιβάλλον, το οποίο θα αποτελέσει το βασικό «χώρο εργασίας» για τους «διαχειριστές» και τους εξουσιοδοτημένους χρήστες των εφαρμογών. Θα χρησιμοποιηθεί σχεσιακό σύστημα βάσης δεδομένων (RDBMS) ώστε να είναι εύκολη η διαχείριση του αναμενόμενου μεγάλου όγκου δεδομένων (τεκμηρίων). Οι διεπαφές των εφαρμογών θα έχουν τη μεγαλύτερη δυνατή ομοιομορφία, θα χρησιμοποιούν κοινούς και φιλικούς τρόπους παρουσίασης των πληροφοριών στους χρήστες και θα έχουν συνέπεια σε σχέση με: Την επίτευξη της μεγαλύτερης δυνατής ομοιομορφίας στις διεπαφές μεταξύ των εφαρμογών και στον τρόπο εργασίας τους, στην εμφάνιση όσο και στη χρήση των όρων και των συμβόλων. Την επιλογή κοινών και φιλικών τρόπων παρουσίασης, όσον αφορά τις διεπαφές των χρηστών με τις εφαρμογές, Απαραίτητα στοιχεία των εφαρμογών είναι: Η χρήση γραφικού περιβάλλοντος λειτουργίας (GUI), Σελίδα 15 από 48

16 Η ενσωμάτωση συστήματος βοήθειας (help) και οδηγιών ανά διαδικασία ή και οθόνη, Η χρήση μηνυμάτων λαθών (error messages) στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα και ειδοποίηση των χρηστών με όρους οικείους προς αυτούς, Σε κάθε σημείο της εφαρμογής ο χρήστης πρέπει να μπορεί να διακρίνει με ευκολία το που βρίσκεται και τις ενέργειες που μπορεί να εκτελέσει και να είναι ευδιάκριτη η δυνατότητα επιστροφής σε ένα υψηλότερο σημείο της εφαρμογής. Στην ανάπτυξη του διαδικτυακού τόπου θα ληφθούν υπόψη οι ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις πρόσβασης στις υπηρεσίες του τόπου από ΑΜΕΑ και άλλες ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, και να εφαρμοστούν, όπου υπάρχουν, οι σχετικοί διεθνώς αναγνωρισμένοι κανόνες και οδηγίες προσβασιμότητας (ενδεικτικά Web Accessibility Initiative). Α3.1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Από το έργο θα προκύψουν οι εξής ηλεκτρονικές υπηρεσίες: Δημιουργία, τήρηση και συντήρηση Βάσης Δεδομένων με τη μορφή ψηφιακού αρχείου. Υπηρεσία πρόσβασης ψηφιακού περιεχομένου μέσω διαδικτύου. Η συγκεκριμένη υπηρεσία θα δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να εισέρχονται στον ιστότοπο του Ιδρύματος Υποστηρίξεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου που υλοποιηθεί στο πλαίσιο του έργου, να περιηγούνται και να πραγματοποιούν αναζήτηση με διάφορα κριτήρια έτσι ώστε να έχουν άμεση πρόσβαση στο ψηφιοποιημένο και τεκμηριωμένο υλικό του Ψηφιακού Αρχείου Μνημείων του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Α3.2 Απαιτήσεις Αρχιτεκτονικής Συστήματος Το σύστημα θα πρέπει να ενσωματώνει και υλοποιεί τα ακόλουθα βασικά χαρακτηριστικά: 1. Αρθρωτή (modular) αρχιτεκτονική, ώστε να επιτρέπονται μελλοντικές επεκτάσεις και αντικαταστάσεις, ενσωματώσεις, αναβαθμίσεις ή αλλαγές διακριτών τμημάτων λογισμικού. 2. Ανοικτή αρχιτεκτονική (open architecture) με χρήση προτύπων που θα διασφαλίζουν: Ανοικτό περιβάλλον ανάπτυξης εφαρμογών Ανοικτά τεκμηριωμένα και δημοσιευμένα συστήματα επαφής με προγράμματα τρίτων Τυποποιημένα πρωτόκολλα επικοινωνίας Ανοικτό περιβάλλον ως προς τη μεταφορά και ανταλλαγή δεδομένων με άλλα συστήματα Ανοικτό περιβάλλον ως προς την τεχνολογία της βάσης δεδομένων. Σελίδα 16 από 48

17 3. Αρχιτεκτονική Ν-tier για την ευελιξία της κατανομής φορτίου, την αποδοτική εκμετάλλευση των χαρακτηριστικών ασφαλείας του περιβάλλοντος «φιλοξενίας» (hosting) και την ευκολία στην επεκτασιμότητα. 4. Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι διεθνείς τάσεις και πρακτικές που διαμορφώνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι οποίες κωδικοποιούνται στην πρωτοβουλία eeurope. Οι υπηρεσίες που θα αναπτυχθούν πρέπει να καλύπτουν τα ανοιχτά πρότυπα λειτουργικότητας. 5. Σουίτα Εργαλείων (development tools) για την ανάπτυξη, συντήρηση και διαχείριση του Διαδικτυακού Ιστότοπου, η οποία θα είναι συμβατή με την επιλεχθείσα βάση δεδομένων. 6. Πολλαπλά επίπεδα πρόσβασης ανάλογα με το είδος των υπηρεσιών και την ταυτότητα των χρηστών. Δυνατότητα κεντρικού ελέγχου και διαχείρισης των χρηστών μέσω αυτοματοποιημένων μεθόδων τύπου Directory Service. 7. Θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ασφάλεια της σύνδεσης του χρήστη με τον Διαδικτυακό Ιστότοτοπο μέσω SSL πρωτοκόλλου. 8. Η διαχείριση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του Διαδικτυακού Ιστότοπου θα γίνεται μέσω ενός τυπικού φυλλομετρητή. 9. Ο Διαδικτυακός Ιστότοπος οφείλει να συνεργάζεται πλήρως με τις υπάρχουσες εφαρμογές και υποδομές του Ιδρύματος καθώς και με τις εφαρμογές και υποδομές που θα αγοραστούν στα πλαίσια του έργου. Πέραν των παραπάνω, o Ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει Λογισμικό Διαχείρισης Σχεσιακής Βάσης Δεδομένων (RDBMS), το οποίο θα λειτουργεί υποστηρικτικά στο Διαδικτυακό Ιστότοπο καλύπτοντας τις απαιτήσεις διαχείρισης, αποθήκευσης και αναζήτησης των δεδομένων μέσα από σχεσιακές δομές οργάνωσης. Η διασφάλιση τόσο της ακεραιότητας των δεδομένων όσο και της αδιάλειπτης παροχής των υπηρεσιών στους χρήστες αποτελεί πρώτη σχεδιαστική προτεραιότητα. Για το λόγο αυτό ο Ανάδοχος θα μεριμνήσει: Για τη λήψη και τη φύλαξη αντιγράφων ασφαλείας σε μαγνητικό μέσο (τα αντίγραφα αυτά θα περιέχουν το σύνολο των τεκμηρίων που θα έχουν αποθηκευτεί στο σύστημα). Για την προστασία του συστήματος από κακόβουλες επιθέσεις (ιούς κ.λπ.). Για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων για τον έλεγχο της πρόσβασης στους πόρους του πληροφοριακού συστήματος και τον περιορισμό της όταν αυτό απαιτείται. Τη λήψη των απαραίτητων μέτρων για τη συνέχεια της λειτουργίας του συστήματος σε περίπτωση βλάβης σε κάποιο από τα δομικά του μέρη (fault tolerance). Την κατάρτιση σχεδίου ανάκαμψης από καταστροφή (Disaster Recovery plan). Το σύστημα αυτό θα έχει την εξής βασική λογική και φυσική αρχιτεκτονική: οι ψηφιοποιητές και οι σχετικοί σταθμοί εργασίας θα διασυνδέονται μεταξύ τους σε ένα ενιαίο κεντρικό δίκτυο με τον βασικό εξυπηρετητή. Λόγω της φύσης του έργου ο server θα πρέπει να είναι προσβάσιμος και από το διαδίκτυο αφού τμήματα του έργου θα Σελίδα 17 από 48

18 πραγματοποιηθούν εκτός των φυσικών εγκαταστάσεων του Ιδρύματος. Φυσικά η λεπτομερής τελική διάταξη και αρχιτεκτονική του συνολικού συστήματος θα προκύψει μέσω της προβλεπόμενης μελέτης εφαρμογής. Στο παρακάτω σκαρίφημα δείχνεται ενδεικτικά και γενικευμένα ο τρόπος εργασίας που αναμένεται να ακολουθηθεί από τον Ανάδοχο στα πλαίσια της υλοποίησης του έργου ώστε να ολοκληρωθούν με επιτυχία οι εργασίες που φαίνονται στο δεύτερο ενδεικτικό σκαρίφημα. Internet Υφιστάμενο Δίκτυο Σκαρίφημα 1 Σκαρίφημα 2 Σελίδα 18 από 48

19 Α3.3 Τεχνολογίες και σχέδιο υλοποίησης Έργου Οι λειτουργίες του συστήματος θα εκτελούνται με ικανοποιητική ταχύτητα, συγκρίσιμη με αυτές παρόμοιων συστημάτων. Οι χρήστες και οι διαχειριστές του συστήματος θα πρέπει να μπορούν να εκτελέσουν την επιθυμητή εργασία με ευκολία (με χρήση του ελάχιστου αριθμού βημάτων). Το σύστημα θα πρέπει να είναι σε θέση να εξυπηρετήσει απεριόριστο αριθμό χρηστών, εσωτερικούς και εξωτερικούς με σταθερή και ικανοποιητική απόδοση. Η εγκατάσταση του εξοπλισμού πρέπει να γίνει χωρίς διατάραξη της υπάρχουσας παραγωγικής εγκατάστασης και να υποστηρίζει πλήρη διαθεσιμότητα σε αστοχία εξοπλισμού ή λογισμικού, διαμοιρασμό πόρων και διαφάνεια ως προς τις εφαρμογές. Οι σταθμοί εργασίας θα πρέπει να συνεργάζονται απόλυτα με τους σαρωτές και να είναι εφοδιασμένοι με το απαραίτητο λογισμικό επεξεργασίας και διαχείρισης εικόνων. Το λογισμικό πρέπει να υποστηρίζει αυτόματα τη βελτίωση των παραγόμενων εικόνων έτσι ώστε αυτές να είναι ευανάγνωστες και ευθυγραμμισμένες. Α3.4 Προδιαγραφές Λειτουργικών Ενοτήτων (Υποσυστημάτων, Εφαρμογών) Α3.4.1 Λειτουργική Ενότητα «Εξοπλισμός» Ο Ανάδοχος θα υλοποιήσει την προμήθεια του ακόλουθου εξοπλισμού: Εξοπλισμός Ποσότητα Server (SΑΝ) 1 Αποθηκευτικός χώρος 1 Web based server 1 Firewall 1 UPS 3 Σταθμοί εργασίας 2 Laptop 4 Switch 1 Scanner Α2 1 Scanner για βιβλία 1 Συσκευή Back up 1 Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή και τρίποδας 2 Φωτογραφική τράπεζα και ανάλογα φωτιστικά 2 Οι τεχνικές προδιαγραφές του ζητούμενου εξοπλισμού περιγράφονται στο Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης. Οι Πίνακες Συμμόρφωσης κατάλληλα Σελίδα 19 από 48

20 συμπληρωμένοι θα αποτελέσουν μέρος της τεχνικής προσφοράς του υποψήφιου Αναδόχου. Για το σύνολο του εξοπλισμού θα προσφερθούν σύγχρονης τεχνολογίας συστήματα, ανοικτής αρχιτεκτονικής και επεκτάσιμα ώστε να μπορούν καλύψουν και νέες απαιτήσεις στο μέλλον. Όλα τα προσφερόμενα μοντέλα θα είναι επώνυμα και θα συνοδεύονται από διεθνείς πιστοποιήσεις λειτουργίας και ασφάλειας. Ειδικότερα, ο Ανάδοχος οφείλει να παραδώσει μία σειρά εγχειριδίων reference & user manual για κάθε ένα τεμάχιο, καθώς επίσης και τα γνήσια προγράμματα εγκατάστασης του λογισμικού. Επίσης οφείλει να παραδώσει τις τελευταίες αναβαθμίσεις του λογισμικού (drivers και updates αυτών) σε ηλεκτρονικό μέσο (CD - DVD). Η ως άνω τεκμηρίωση πρέπει να έχει εκδοθεί από τους κατασκευαστές των προσφερόμενων προϊόντων ή από εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους τους στην Ελλάδα. Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι καλούνται να συμπεριλάβουν στην προσφορά τους την αποδοχή της παροχής υπηρεσιών υποστήριξης του εξοπλισμού από την ημερομηνία έναρξης παραγωγικής λειτουργίας του έως και ένα έτος μετά την λήξη του προγράμματος. Οι υπηρεσίες αυτές θα περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα εξής (καθώς και όποιες άλλες υπηρεσίες ο Ανάδοχος προτίθεται να προσφέρει κατά την περίοδο εγγύησης ή συντήρησης): Την αποκατάσταση τυχόν ανωμαλιών λειτουργίας του εξοπλισμού, όπως αυτές αναφέρονται παραπάνω. Α3.4.2 Λειτουργική Ενότητα «Λογισμικό» Ο Ανάδοχος θα υλοποιήσει την προμήθεια των ακόλουθων αδειών Software: Λογισμικό Αριθμός Αδειών Διαχείρισης και τεκμηρίωσης ψηφιακού υλικού και καταλογράφησης προς εγκατάσταση στον κεντρικό εξυπηρετητή 1 και με δυνατότητα χρήσης του από πολλαπλούς ταυτόχρονα χρήστες Υδατογράφησης (κρυφής και φανερής) 1 Αntivirus 2 Εισαγωγής και διαχείρισης δεδομένων και μεταδεδομένων 2 Adobe Creative Suite 5.5 Master Collection (ή νεότερη έκδοση) 2 Corel Draw Graphics Suite x5 (ή νεότερη έκδοση) 2 Microsoft Office Professional 2011 Ελληνικά ( ή νεότερη έκδοση ) 2 Σελίδα 20 από 48

Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της πράξης:

Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της πράξης: Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της πράξης: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ» Κωδικός ΟΠΣ: 494184 Προϋπολογισμός: 372.195,80

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητρόπολης Πέτρας και Χερρονήσου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Χερσονήσου Προϋπολογισμός: Προϋπολογισμός: 300.826,83 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 370.017,00

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών για την Ιερά Μητρόπολη Ιεραπύτνης και Σητείας Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Σητείας Προϋπολογισμός: Προϋπολογισμός: 230.614,72 μη συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ : ΑΠΟ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΣΤΟΝ 21 ο ΑΙΩΝΑ. ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Διακήρυξη Διαγωνισμού Διακήρυξη Διαγωνισμού «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ» Της Πράξης «ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Επέκταση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών - Πληροφοριακά Συστήματα Υποδομής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών» Αναθέτουσα Αρχή: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ειδικός Λογαριασμός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο "Ψηφιοποίηση Ανάπτυξη Εφαρμογών Υποστήριξης Ιδρυματικού Ψηφιακού Αποθετηρίου και Υπηρεσιών για τη Διάθεση του Ψηφιακού Αποθέματος Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού"

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Επαυξημένης Πραγματικότητας Πολιτισμού και Τουρισμού για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος» Υποέργο 1: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πλατφόρμας

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού του Υποέργου 2 με τίτλο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού του Υποέργου 2 με τίτλο: Διακήρυξη Διαγωνισμού του Υποέργου 2 με τίτλο: «Σχεδιασμός και ανάπτυξη της Πύλης, προμήθεια εξοπλισμού, ανάπτυξη εφαρμογών και ψηφιακών διαδρομών και πολυμεσική ολοκλήρωση στο πλαίσιο της Πράξης «Πολυμεσική

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ : «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Προϋπολογισμός: 95.739,84 Διάρκεια 9 μήνες (χωρίς ΦΠΑ) Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΘΩΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ» Αναθέτουσα Αρχή: ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ Προϋπολογισμός: 7.705.000,00 ΦΠΑ : ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟ

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΘΩΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ» Αναθέτουσα Αρχή: ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ Προϋπολογισμός: 7.705.000,00 ΦΠΑ : ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΘΩΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ» Αναθέτουσα Αρχή: ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ Προϋπολογισμός: 7.705.000,00 ΦΠΑ : ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟ Διάρκεια : 5 Μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διεθνής

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Ευφυΐας και παρακολούθησης υποθέσεων για τον προγραμματισμό και τη διαχείριση της λειτουργίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

για το έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Μ.2.2. ΕΠ ΚτΠ 2000-2006

για το έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Μ.2.2. ΕΠ ΚτΠ 2000-2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 2250/2014

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 2250/2014 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ /νση: Φωκίδος 7 Κέντρο για την Μελέτη και Πρόληψη της 5 26 Αθήνα Κακοποίησης & Παραµέλησης του Παιδιού Τηλ: (210) 77.15.791 ιευθυντής: Γ. Νικολαΐδης, MD,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο "Ψηφιοποίηση Ανάπτυξη Εφαρμογών Υποστήριξης Ιδρυματικού Ψηφιακού Αποθετηρίου και Υπηρεσιών για τη Διάθεση του Ψηφιακού Αποθέματος Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού"

Διαβάστε περισσότερα

Αναθέτουσα Αρχή: Προϋπολογισμός: Πλέον Δικαιώματα Προαίρεσης: Διάρκεια: Διαδικασία Ανάθεσης:

Αναθέτουσα Αρχή: Προϋπολογισμός: Πλέον Δικαιώματα Προαίρεσης: Διάρκεια: Διαδικασία Ανάθεσης: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο 3: «Ψηφιοποίηση πρωτογενούς υλικού και συναφείς υπηρεσίες» της Πράξης «Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε κύριους τομείς Εκκλησιαστικής Διοίκησης» Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Αριθ. Πρωτ.: Φ4-4056 / 18-03-2015)

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Αριθ. Πρωτ.: Φ4-4056 / 18-03-2015) ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. Έχοντας υπόψη:

A Π Ο Φ Α Σ Η. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ και ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ στους ΤΟΜΕΙΣ της ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και της ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Αναθέτουσα Αρχή: Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος Φορέας Λειτουργίας: Ιερά Μητρόπολη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου

Αναθέτουσα Αρχή: Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος Φορέας Λειτουργίας: Ιερά Μητρόπολη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Διακήρυξη Διαγωνισμού για ανάθεση του έργου Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη του Πολιτιστικού αποθέματος της Ιεράς Μητροπόλεως Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ψηφιακές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Σύστημα παρακολούθησης της εφαρμογής στρατηγικής αειφορίας για τον Δήμο Ιεράπετρας και εφαρμογές ηλεκτρονικής δημοκρατίας Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ιεράπετρας Προϋπολογισμός:202.260,00

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της με αρ. Πρωτ. 2311/05-09-2014 Διακήρυξης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο e-master: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)»

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΑΞΗ: «Αναδιοργάνωση και ενίσχυση υπηρεσιών Ε.Σ.Ε.Ε.» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Διαδικτυακή Πλατφόρμα Εξυπηρέτησης Συναλλασσομένων Αναθέτουσα Αρχή: Ενιαίος Δημοσιογραφικός Οργανισμός Επικουρικής Ασφαλίσεως και Περιθάλψεως (ΕΔΟΕΑΠ) Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Αναβάθμιση υπηρεσιών ηλεκτρονικής πύλης διάχυσης στατιστικών δεδομένων

Αναβάθμιση υπηρεσιών ηλεκτρονικής πύλης διάχυσης στατιστικών δεδομένων Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 Αναβάθμιση υπηρεσιών ηλεκτρονικής πύλης διάχυσης στατιστικών δεδομένων Του κύριου έργου Μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα δράσης Διεύθυνσης Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Αναθέτουσα Αρχή: ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ. Προϋπολογισμός: 386.371,13 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια: 7 μήνες

Αναθέτουσα Αρχή: ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ. Προϋπολογισμός: 386.371,13 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια: 7 μήνες ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ Διακήρυξη Διαγωνισμού ΨΣ19/2/14 για το έργο: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.»

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου ΑΔΑ: ΒΙΚΜ46Ψ8ΧΙ-Υ5Γ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη Εφαρμογών» της Πράξης «Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ανάπτυξη Νέου Πληροφοριακού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης: Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης: «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΕΣΩ ΕΞΥΠΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ-ΑΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα