ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ SAIL AHEAD

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ SAIL AHEAD"

Transcript

1 ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ SAIL AHEAD Ερωτηματολόγιο για αξιωματικούσ γέφυρας/ Πλοιάρχους Ειςαγωγό Σο πρϐγραμμα Sail Ahead θα δημιουργόςει ϋνα online εργαλεύο για επαγγελματικϐ προςανατολιςμϐ, το οπούο θα εύναι ειδικϊ ςχεδιαςμϋνο για πλοιϊρχουσ/ αξιωματικοϑσ προκειμϋνου να τουσ βοηθόςει να εκτιμόςουν τισ δυνατϐτητεσ / πιθανϐτητεσ εργαςύασ ςτην ςε διϊφορεσ καριϋρεσ ανϊλογα με την καταλληλϐτητα τουσ για αυτϋσ. Αυτϐ το ερωτηματολϐγιο θα υποςτηρύξει την ανϊπτυξη αυτοϑ του online εργαλεύου. Ο ςκοπϐσ αυτοϑ του ερωτηματολογύου εύναι η αναγνώριςη των δεξιοτότων των πλοιϊρχων και των αξιωματικών γϋφυρασ. Σα οφϋλη απϐ τη δημιουργύα του online εργαλεύου για τον επαγγελματικϐ προςανατολιςμϐ θα εύναι εξαιρετικϊ χρόςιμα για τουσ ναυτικοϑσ, βοηθώντασ τουσ να προχωρόςουν τη ςταδιοδρομύα τουσ ςτην. Όςοι ςυμπληρώςουν το ερωτηματολϐγιο θα ςυμμετϊςχουν ςε κλόρωςη και δϑο τυχερού θα κερδύςουν μια δωροεπιταγό των 50 (λιρών) απϐ την Amazon. Παρακαλοϑμε ςυμπληρώςτε ϐλα τα πεδύα για να εύναι δυνατό η ςτατιςτικό ανϊλυςη. 1. Όνομα/Επώνυμο Ηλικύα Πϊνω απϐ 65 Αμερικανικό Βρετανικό Βουλγαρικό Καναδικό Κινεζικό Υιλιππύνων 4. Εθνικϐτητα 5. Εκπαιδευτικϐ επύπεδο 6. Θϋςη ςτην ιεραρχύα 7. Εμπειρύα ςτη θϊλαςςα 8. Προϒπηρεςύα ςτη θϊλαςςα 9. Η εμπειρύα ςασ ςτην ςτον ναυτιλιακϐ τομϋα Υινλανδικό Γαλλικό Γερμανικό Ελληνικό Ινδικό Ινδονηςύασ Ιρλανδικό Ιταλικό Ιαπωνικό Πολωνικό Ρωςικό λοβενύασ Ιςπανικό Σουρκικό Ουκρανικό Άλλη: Απϐφοιτοσ γυμναςύου Απϐφοιτοσ λυκεύου Πτυχύο ανώτερησ ςχολόσ MSc (Masters) Διδακτορικϐ Άλλο: Πλούαρχοσ Πρώτοσ αξιωματικϐσ Αξιωματικϐσ βϊρδιασ Πλούο μεταφορϊσ φορτύου Δεξαμενϐπλοιο μεταφορϊσ Πλούο μεταφορϊσ χϑδην χημικών προώϐντων εμπορευματοκιβωτύων Γενικϐ φορτηγϐ πλούο Πλούο μεταφορϊ υγραερύου και Πολεμικϐ πλούο υγροποιημϋνου φυςικοϑ αερύου (LPG/LNG) Πετρελαιοφϐρο Επιβατηγϐ πλούο Οχηματαγωγϐ πλούο Ro-Ro Άλλο 1: Άλλο 2: 0-5 χρϐνια 5-10 χρϐνια χρϐνια χρϐνια περιςςϐτερα Ερευνητόσ ατυχημϊτων Διαιτητόσ διαφορών Επιθεωρητόσ Τπεϑθυνοσ αποθόκησ Ακτοφϑλακασ εξουςιοδοτημϋνο ϊτομο ςτην ϑμβουλοσ Τπεϑθυνοσ πληρώματοσ Επιχειρηματύασ Τπεϑθυνοσ περιβϊλλοντοσ Ελεγκτόσ Επιθεωρητόσ ςτϐλου Γενικϐσ Διευθυντόσ Αςφαλιςτικϐσ πρϊκτορασ Αςφϊλειασ Τπεϑθυνοσ Logistics Ναυτικϐσ εμπειρογνώμονασ Ναυτιλιακϐσ δικηγϐροσ Πιλϐτοσ Τπεϑθυνοσ ρϑπανςησ Αξιωματικϐσ λιμεναρχεύου Port Captain / Harbor master Τπεϑθυνοσ προμηθειών Τπεϑθυνοσ ποιϐτητασ Ερευνητόσ Ναυλομεςύτησ (φορτοεκφϐρτωςη, βαφό, ςυντόρηςη, επιςκευό)

2 10. Προϒπηρεςύα ςτην ςτον ναυτιλιακϐ τομϋα 11. Έχετε ϊλλη εμπειρύα ςτην (που δεν ςχετύζεται με τον ναυτιλιακϐ τομϋα); Παρακαλοϑμε αναφϋρετε τη(τισ) θϋςη (-εισ) εργαςύασ 12. Προϒπηρεςύα ςτην (εκτϐσ του ναυτιλιακοϑ τομϋα) 13. Ποϑ εργϊζεςτε τώρα; 14. Ποιο εύναι το επϊγγελμα ςασ αυτό τη χρονικό ςτιγμό? 15. Ποϑ θα προτιμοϑςατε να εργϊζεςτε; 16. Αν αυτό τη ςτιγμό εργϊζεςτε ςτη θϊλαςςα και προτιμϊτε να εργαζϐςαςταν ςτην, ποιο επϊγγελμα θα επιλϋγατε; Καθηγητόσ/ εκπαιδευτόσ Σεχνικϐσ επιβλϋπων Άλλο: 0-5 χρϐνια 0-5 χρϐνια 5-10 χρϐνια 5-10 χρϐνια χρϐνια χρϐνια χρϐνια χρϐνια περιςςϐτερα περιςςϐτερα Καμύα Καμύα τη θϊλαςςα την (ςτον τομϋα την (εκτϐσ του τησ ναυτιλύασ) ναυτιλιακοϑ τομϋα) Αλλοϑ: Ερευνητόσ ατυχημϊτων Διαιτητόσ διαφορών Επιθεωρητόσ Τπεϑθυνοσ αποθόκησ Ακτοφϑλακασ εξουςιοδοτημϋνο ϊτομο ςτην ϑμβουλοσ Τπεϑθυνοσ πληρώματοσ Επιχειρηματύασ Τπεϑθυνοσ περιβϊλλοντοσ Ελεγκτόσ Επιθεωρητόσ ςτϐλου Γενικϐσ Διευθυντόσ Αςφϊλειασ Αςφαλιςτικϐσ πρϊκτορασ Τπεϑθυνοσ Logistics Ναυτικϐσ εμπειρογνώμονασ Ναυτιλιακϐσ δικηγϐροσ Πιλϐτοσ Τπεϑθυνοσ ρϑπανςησ Αξιωματικϐσ λιμεναρχεύου Port Captain / Harbor master Ερευνητόσ Ναυλομεςύτησ Τπεϑθυνοσ προμηθειών Τπεϑθυνοσ ποιϐτητασ (φορτοεκφϐρτωςη, βαφό, ςυντόρηςη, επιςκευό) Καθηγητόσ/ εκπαιδευτόσ Σεχνικϐσ επιβλϋπων 1οσ Αξιωματικϐσ (τη θϊλαςςα) Watch Officer (At Sea) Καπετϊνιοσ (τη θϊλαςςα) Άλλο : την τη θϊλαςςα Ερευνητόσ ατυχημϊτων Διαιτητόσ Επιθεωρητόσ Τπεϑθυνοσ αποθόκησ Ακτοφϑλακασ Εντεταγμϋνοσ ςτην ϑμβουλοσ Τπεϑθυνοσ πληρώματοσ Επιχειρηματύασ Τπεϑθυνοσ περιβϊλλοντοσ Ελεγκτόσ Επιθεωρητόσ ςτϐλου Γενικϐσ Διευθυντόσ Αςφϊλειασ Πρϊκτορασ αςφϊλειασ Τπεϑθυνοσ Logistics Ναυτικϐσ εμπειρογνώμονασ Δικηγϐροσ ναυτιλύασ Πιλϐτοσ Τπεϑθυνοσ μολϑνςεων Αξιωματικϐσ λιμεναρχεύου Port Captain Τπεϑθυνοσ προμηθειών Τπεϑθυνοσ ποιϐτητασ Ερευνητόσ Ναυλομεςύτησ (φορτοεκφϐρτωςη, βαφό, ςυντόρηςη, επιςκευό) Καθηγητόσ/ εκπαιδευτόσ Σεχνικϐσ επιβλϋπων Άλλο: 17. Γενικϋσ διοικητικϋσ δεξιότητεσ Προγραμματιςμϐσ εκδηλώςεων και δραςτηριοτότων Οργϊνωςη εκδηλώςεων και δραςτηριοτότων

3 Ανϊπτυξη ςτρατηγικών Έλεγχοσ εκδηλώςεων και δραςτηριοτότων Αξιολϐγηςη δρϊςεων και διαδικαςιών Διαχεύριςη ϋργων Ηγεςύα μιασ ομϊδασ Διαςφϊλιςη και ϋλεγχοσ ποιϐτητασ Διαχεύριςη κινδϑνων Αξιολϐγηςη κινδϑνων 18. Δεξιότητεσ διούκηςησ επιχειρόςεων Οργανωτικϋσ ικανϐτητεσ Ανϊπτυξη ορϊματοσ, αποςτολόσ και ςτϐχων Προετοιμαςύα προϒπολογιςμοϑ Κατανομό πϐρων ςτισ διαδικαςύεσ Διαχεύριςη οικονομικών Διαφόμιςη προώϐντων και υπηρεςιών Προώθηςη προώϐντων και υπηρεςιών Διεξαγωγό μελετών ςκοπιμϐτητασ Ερμηνεύα νομικών εγγρϊφων Ανϊπτυξη προδιαγραφών θϋςεων εργαςύασ Ανϊπτυξη μελών του προςωπικοϑ Αξιολϐγηςη τησ απϐδοςησ του προςωπικοϑ Ανϊπτυξη οργανωτικών δομών Ανϊπτυξη δομών διαχεύριςησ Μϋτρηςη ατομικόσ ό ομαδικόσ απϐδοςησ Πρϐςληψη προςωπικοϑ Κατανϐηςη ορθών πρακτικών ςτον τομϋα τησ εφοδιαςτικόσ αλυςύδασ 19. Κοινωνικϋσ δεξιότητεσ Διαχεύριςη των ςυγκροϑςεων ςτο χώρο εργαςύασ Προφορικό επικοινωνύα Ευαιςθηςύα ςε πολιτιςμικϋσ διαφορϋσ Καλό ςυνεργαςύα Εργαςύα ωσ ομϊδα Εναςχϐληςη με το ευρϑ κοινϐ Διαχεύριςη ϊλλων ατϐμων υμμετοχό και αλληλεπύδραςη με τουσ ανώτερουσ υμμετοχό και αλληλεπύδραςη με τουσ ομϐτιμουσ υμμετοχό και αλληλεπύδραςη με τουσ υφιςτϊμενουσ 20. Αναλυτικϋσ δεξιότητεσ Εργαςύα με αριθμοϑσ Γνώςεισ φυςικόσ Γνώςεισ ηλεκτρονικόσ Ερμηνεύα δελτύων καιροϑ Γνώςεισ ηλεκτρονικών υπολογιςτών 21. Επαγγελματικϋσ δεξιότητεσ

4 Φειριςμϐσ πλούου χεδιαςμϐσ και πλοόγηςη ςε πϋραςμα Βϊρδια ςτη γϋφυρα Εφαρμογό διαδικαςιών αςφαλεύασ Εφαρμογό των κανϐνων αςφαλεύασ (ISM, ISPS, SOLAS) Γνώςη των εργαςιών φορτοεκφϐρτωςησ Κατανϐηςη των λιμενικών εργαςιών Γνώςη του ναυτικοϑ δικαύου και των ςυμβϊςεων Γνώςη του Εμπορικοϑ Δικαύου Γνώςη τησ ςυντόρηςησ επύ του πλούου Γνώςη τησ ςυντόρηςησ ςτο ναυπηγεύο Γνώςη δεξαμενιςμοϑ Γνώςη τησ Διούκηςησ τησ ΝαυςιπλοϏασ (Σεχνικό γνώςη) Γνώςη τησ Διούκηςησ τησ ΝαυςιπλοϏασ (Εμπορικό γνώςη) Εφαρμογό των διαδικαςιών υγεύασ και αςφϊλειασ Εμπειρύα ςε επιχειρόςεισ διϊςωςησ Εμπειρύα ςε περιςτϊςεισ ϋκτακτησ ανϊγκησ ςτη ναυτιλύα υμμετοχό ςε επιχειρόςεισ ϋρευνασ και διϊςωςησ Παροχό πρώτων βοηθειών / ιατρικόσ περύθαλψησ Διδαςκαλύα Καθοδόγηςη Γνώςη των διαδικαςιών ραδιοεπικοινωνύασ και του εξοπλιςμοϑ Φρόςη του εξοπλιςμοϑ πλοόγηςησ (ECDIS, ARPA, RADAR, AIS, Sextant, γυροπυξύδα) υντόρηςη πλούων (ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ βαφόσ και των αντιρρυπαντικών) υγκϐλληςη Προμόθεια, Έλεγχοσ αποθεμϊτων και Εφοδιαςμϐσ Γνώςη τεχνικών προςωπικόσ επιβύωςησ ωςτικϊ ςκϊφη/ λϋμβοι διϊςωςησ Πυρϐςβεςη Ικανϐτητα ανϊληψησ προςωρινόσ διούκηςησ του πλούου 22. Προςωπικϋσ δεξιότητεσ Ευχϊριςτη ςτϊςη (διϊθεςη) Ολοκλόρωςη εργαςιών Αποτελεςματικό εργαςύα για την τόρηςη πιεςτικών προθεςμιών Αξιολϐγηςη τησ προςωπικόσ επύδοςησ υνϋπεια Αυτοδιαχεύριςη των καθηκϐντων Ευελιξύα Προςωπικό εξϋλιξη Προθυμύα εργαςύασ ςε πολλϋσ τοποθεςύεσ Δημιουργικό και αποτελεςματικό επύλυςη προβλημϊτων Προςοχό ςτη λεπτομϋρεια Λόψη Αποφϊςεων (Εφαρμογό απϐφαςησ)

5 Προθυμύα ταξιδιοϑ και εργαςύασ εκτϐσ των βαςικών ωρών εργαςύασ ςτο γραφεύο Προετοιμαςύα ςχεδύου των ςχετικών εργαςιών και λύςτα ενεργειών Δικαιοςϑνη, κατανϐηςη και διακριτικϐτητα Ικανϐτητα εργαςύασ υπϐ πύεςη Ικανϐτητα εντοπιςμοϑ προβλημϊτων Ικανϐτητα επύλυςησ προβλημϊτων Γραπτό αναφορϊ Φειριςμϐσ δϑςκολων και περύπλοκων καταςτϊςεων Ικανϐτητα διαπραγμϊτευςησ Γραπτό επικοινωνύα Δημιουργικό ςκϋψη Κοινό λογικό Αύςθηςη δικαιοςϑνησ 23. Παρακαλούμε προςθϋςετε επιπλϋον δεξιότητεσ που ϋχετε αποκτόςει. 24. Η γνώμη ςασ - Δώςτε την ϊποψό ςασ για αυτό τη δόλωςη Η βιομηχανύα τησ ναυτιλύασ χρειϊζεται περιςςϐτερουσ ναυτικοϑσ να εργϊζονται ςτην Οι ναυτικού χρειϊζονται περιςςϐτερεσ δεξιϐτητεσ/κατϊρτιςη για να εργαςτοϑν ςτην Οι ναυτιλιακϋσ εταιρεύεσ θα επωφελοϑνταν απϐ την πρϐςληψη ναυτικών για θϋςεισ εργαςύασ ςτην Οι ναυτιλιακϋσ εταιρεύεσ θα μποροϑςαν να βελτιώςουν την ποιϐτητα του εργατικοϑ δυναμικοϑ τουσ με την απαςχϐληςη των ναυτικών Η απαςχϐληςη ναυτικών ςε τεχνικοϑσ οργανιςμοϑσ εύναι καταλληλϐτερη απϐ την απαςχϐληςη τουσ ςε εμπορικοϑσ οργανιςμοϑσ τησ ναυτιλύασ Μια ναυτιλιακό εταιρεύα εύναι καλϑτερα να καθοδηγεύται απϐ ϋναν εξειδικευμϋνο ναυτικϐ και ϐχι απϐ οποιοδόποτε ϊλλο επαγγελματύα Η ναυτικό εκπαύδευςη και κατϊρτιςη πρϋπει να παρϋχει τουλϊχιςτον κϊποιεσ ειςαγωγικϋσ γνώςεισ των θϋςεων εργαςύασ ςτην Η εμπειρύα ενϐσ ειδικευμϋνου ναυτικοϑ ςχετύζεται με πολλϋσ θϋςεισ εργαςύασ ςτην ςτον τομϋα τησ ναυτιλύασ χετικϊ e-learning μαθόματα θα ςυμβϊλουν ςτην προετοιμαςύα των ναυτικών για τισ θϋςεισ εργαςύασ ςτην Οι ναυτικού δεν ϋχουν τισ απαραύτητεσ δεξιϐτητεσ για να εργαςτοϑν ςτην Διαφωνώ απολϑτωσ Διαφωνώ Οϑτε ςυμφωνώ/ οϑτε διαφωνώ υμφωνώ υμφωνώ απολϑτωσ

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου 2011 Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου Το παρόν ϋργο ϋχει παραχθεύ από το Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεύο 21ου αιώνα) Νϋο πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε.

ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΨΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΨΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 5 ΧΕΔΙΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ εφαρμογήσ προγραμμάτων Διαλογή ςτη Πηγή & ςυςτημάτων διαχείριςησ των βιοαποβλήτων

Οδηγόσ εφαρμογήσ προγραμμάτων Διαλογή ςτη Πηγή & ςυςτημάτων διαχείριςησ των βιοαποβλήτων Οδηγόσ εφαρμογήσ προγραμμάτων Διαλογή ςτη Πηγή & ςυςτημάτων διαχείριςησ των βιοαποβλήτων ΙΟΤΛΙΟ 2012 www.epperaa.gr www.ypeka.gr Η διαχείριςθ αςτικϊν αποβλιτων αποτελεί προτεραιότθτα περιβαλλοντικισ πολιτικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑ ΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ Α ΥΑΛΙ Η & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙ Η ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑ ΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ Α ΥΑΛΙ Η & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙ Η ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΑΔΑ: ΨΞΗΛΛ-Α28 INFORMATICS ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.08.28 15:52:55 EEST Reason: Location:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΥΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΥΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ (Δ.ΗΛΕ.Δ.) Οδηγύεσ για τη ςυμπλόρωςη τησ δόλωςησ Υορολογύασ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΤΓΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΨΝ ΕΝΕΡΓΕΙΨΝ ΕΚΣ Αριθμ. Πρωτ. : 4.24050/5.17569/5-8-2014 ΠΡΟΚΛΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΟΙΝΟΣΙΚΨΝ & ΑΛΛΨΝ ΠΟΡΨΝ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΤΓΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΟΤΜΕΝΨΝ ΕΝΕΡΓΕΙΨΝ ΕΚΣ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΨΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΜΜΕΣΟΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΜΕΡΟ ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΠΕΡΙΟΦΕ

2 Ο ΜΕΡΟ ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΠΕΡΙΟΦΕ 2 Ο ΜΕΡΟ ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΠΕΡΙΟΦΕ Το παρόν ϋργο ϋχει παραχθεύ από το Παιδαγωγικό Ινςτιτούτο ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολεύο 21ου αιώνα) Νϋο πρόγραμμα ςπουδών, ςτουσ Άξονεσ Προτεραιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΤ ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΣΗ ΦΡΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΣΙΣΛΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΕΝΑΡΙΟΤ

ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΤ ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΣΗ ΦΡΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΣΙΣΛΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΕΝΑΡΙΟΤ ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ Β ΕΠΙΠΕΔΟΤ ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΣΗ ΦΡΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΚΕ ΜΟΤΔΑΝΙΩΝ ΦΑΛΚΙΔΙΚΗ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΕΠΙΜΟΡΥΩΣΗ: ΒΑΙΛΗ ΜΙΑΗΛΙΔΗ ΕΠΙΜΟΡΥΟΤΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ: ΒΑΙΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ELIAMEP Briefing Notes 08/2012 Ιανουάριος 2012

ELIAMEP Briefing Notes 08/2012 Ιανουάριος 2012 ELIAMEP Briefing Notes 08/2012 Ιανουάριος 2012 Μετανάστευση και κρίση στην ελληνική κοινωνία: οι παράμετροι ενός απεγκλωβισμού Δρ. Θάνος Μαρούκης Ερευνητής Β, ΕΛΙΑΜΕΠ Η ελληνικό πολιτικό για την μετανϊςτευςη

Διαβάστε περισσότερα

«Φωρύσ Αποκατϊςταςη και Δικαύωςη τα Ανθρώπινα Δικαιώματα εύναι Γρϊμματα Κενϊ Λόγου»

«Φωρύσ Αποκατϊςταςη και Δικαύωςη τα Ανθρώπινα Δικαιώματα εύναι Γρϊμματα Κενϊ Λόγου» ΟΙΚΟΤΜΕΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤΠΟΛΙΣΩΝ Πρακτικϊ Ημερύδασ τησ 56 ησ επετεύου των επτεμβριανών «Φωρύσ Αποκατϊςταςη και Δικαύωςη τα Ανθρώπινα Δικαιώματα εύναι Γρϊμματα Κενϊ Λόγου» ϊββατο 10/9/2011 Αύθουςα

Διαβάστε περισσότερα

EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz

EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz EETT Δημόςια Διαβούλευςη ςχετικά με την εκχώρηςη δικαιώματων χρήςησ ραδιοςυχνοτήτων ςτη Ζώνη 27,5 29,5 GHz 1. Περί των Τύπων των Υπηρεςιών και των Δικτύων Η οικονομικώσ αποτελεςματικό χρόςη του φϊςματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Φόρουμ Κοινωνικήσ Καινοτομίασ και Επιχειρηματικότητασ: Λειτουργία, αρχέσ, ςτοχοθεςία και αναμενόμενα οφέλη Ευάγγελοσ I. Χαΰνάσ

Φόρουμ Κοινωνικήσ Καινοτομίασ και Επιχειρηματικότητασ: Λειτουργία, αρχέσ, ςτοχοθεςία και αναμενόμενα οφέλη Ευάγγελοσ I. Χαΰνάσ Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ςε ςυνθήκεσ κρίςησ. Ανάπτυξη τοπικήσ επιχειρηματικότητασ ςτο Δήμο Αθηναίων Φόρουμ Κοινωνικήσ Καινοτομίασ και Επιχειρηματικότητασ: Λειτουργία, αρχέσ, ςτοχοθεςία και αναμενόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΜΥΑΝΙΗ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΩΝ ΒΙΑ Ε ΠΑΙΔΙΑ ΦΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ω ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΣΗ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΗ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ.

Η ΕΜΥΑΝΙΗ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΩΝ ΒΙΑ Ε ΠΑΙΔΙΑ ΦΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ω ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΣΗ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΗ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ. Η ΕΜΥΑΝΙΗ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΩΝ ΒΙΑ Ε ΠΑΙΔΙΑ ΦΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ω ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΣΗ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΗ ΠΡΟΣΑΕΙ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ Κων/νος Καλέμης Το φαινόμενο τησ εςωτερικόσ μετανϊςτευςησ ενδιαφϋρον για την χώρα. παρουςιϊζει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα:

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα: Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙH ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Αλαπηπμηαθόο Νόκνο, Ξέλεο Άκεζεο Δπελδύζεηο θαη Πεξηθεξεηαθή Αλάπηπμε ζηελ Διιάδα Δπηβιέπσλ Φπράξεο Η. πνπδάζηξηα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Κεματική Ενότητα: Αιολική Ενζργεια & Χωροταξία. Υλικό Βάσης - Ρερίοδος B. Οκτώβριος Λανουάριος 2014

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Κεματική Ενότητα: Αιολική Ενζργεια & Χωροταξία. Υλικό Βάσης - Ρερίοδος B. Οκτώβριος Λανουάριος 2014 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κεματική Ενότητα: Αιολική Ενζργεια & Χωροταξία Υλικό Βάσης - Ρερίοδος B Οκτώβριος Λανουάριος 2014 Διδάσκων: Γεώργιος Χ. Κάραλης Δρ Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ ΕΜΠ 1 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Press Release Creative Holism to Improve Management and Entrepreneurial Role models and Approaches

Press Release Creative Holism to Improve Management and Entrepreneurial Role models and Approaches GR Press Release Άρτα, Σάββατο 6 Ιουλίου 2013 Curriculum and study plan Τo Σϊββατο, 6 Ιουλύου του 2013 ςτην Άρτα υλοποιόθηκε ςυνϊντηςη ςτο πλαύςιο του ϋργου «Creative Holism to Improve Management and Entrepreneurial

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Πρόγραμμα Θρηςκευτικών

Αναλυτικό Πρόγραμμα Θρηςκευτικών Αναλυτικό Πρόγραμμα Θρηςκευτικών Δημοτικόσ Εκπαύδευςησ Ειςαγωγό Στόχοι Περιεχόμενο Δεύκτεσ επιτυχύασ Διδακτικό Μεθοδολογύα Αξιολόγηςη 1 Ειςαγωγό Σκοπόσ του μαθόματοσ: Να γνωρύςουν οι μαθητϋσ/τριεσ: την

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εισηγήσεων και Διδασκαλίας Μεταπτυχιακού Προγράμματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Κανονισμός Εισηγήσεων και Διδασκαλίας Μεταπτυχιακού Προγράμματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Κανονισμός Εισηγήσεων και Διδασκαλίας Μεταπτυχιακού Προγράμματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ΑΘΗΝΑ 2011 2 3 Κανονισμός Εισηγήσεων και Διδασκαλίας

Διαβάστε περισσότερα

Europass 1. 2. 3. 4. 5. Europass - http://europass.cedefop.europa.eu - European Union, 2002-2013

Europass 1. 2. 3. 4. 5. Europass - http://europass.cedefop.europa.eu - European Union, 2002-2013 Πριν ξεκινήσετε: Πέντε βασικές αρχές για ένα καλό Βιογραφικό 1. Επικεντρωθείτε στα ουσιώδη Γενικά, οι εργοδότες ασχολούνται µόνο µερικά δευτερόλεπτα µε κάθε βιογραφικό. Εάν δεν κάνετε καλή εντύπωση, θα

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα και Ανάλυση. Έρευνα για τις Ανάγκες των Επιχειρήσεων σε Ειδικότητες Αιχµής για την τριετία 2005-2007

Έρευνα και Ανάλυση. Έρευνα για τις Ανάγκες των Επιχειρήσεων σε Ειδικότητες Αιχµής για την τριετία 2005-2007 Έρευνα και Ανάλυση Έρευνα για τις Ανάγκες των Επιχειρήσεων σε Ειδικότητες Αιχµής για την τριετία 2005-2007 Ιούνιος 2004 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελ. Εισαγωγή Σύνοψη Συµπεράσµατα 3 1. Χαρακτηριστικά της έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σημαντικό διακύβευμα του μεταρρυθμιστικού εγχειρήματος συνιστά η μετάβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Οδηγός εκπαιδευτή 1.1. Εισαγωγή 1.2. Εκπαιδευτικό υλικό για τις δραστηριότητες πρόληψης του άγχους 1.3. Περιγραφή του οδηγού εκπαιδευτή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΕΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΟΛΕΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΛΕΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ICBS ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Τα εκπαιδευτικά κέντρα ICBS, που ιδρύθηκαν πριν από 3 δεκαετίες, λειτουργούν πλέον, από το 2009, ως Κολέγια, σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ. Ομάδα καθηκόντων III: Διοικητικός υπάλληλος Ομάδα καθηκόντων IV: Σύμβουλος/Ειδικός

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ. Ομάδα καθηκόντων III: Διοικητικός υπάλληλος Ομάδα καθηκόντων IV: Σύμβουλος/Ειδικός ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ Ομάδα καθηκόντων III: Διοικητικός υπάλληλος Ομάδα καθηκόντων IV: Σύμβουλος/Ειδικός ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΣΤΟ ΓΕΕΑ, ΑΛΙΚΑΝΤΕ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΩΔΙΚΟΙ ΧΩΡΩΝ από τον Δρ. Ε. Ερωτοκρίτου ΕU Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο απευθυνόμενο στους διαχειριστές των υπολογιστικών συστημάτων και υπηρεσιών της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ.

Ερωτηματολόγιο απευθυνόμενο στους διαχειριστές των υπολογιστικών συστημάτων και υπηρεσιών της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ. Ερωτηματολόγιο απευθυνόμενο στους διαχειριστές των υπολογιστικών συστημάτων και υπηρεσιών της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ. Το έργο ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ βρίσκεται σε ενδιάμεση φάση υλοποίησης και εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά ανάλυσης διακρατικών αναγκών ΕΣΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2: Ανάλυση Αναγκών

Αναφορά ανάλυσης διακρατικών αναγκών ΕΣΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2: Ανάλυση Αναγκών Αριθμός έργου: 540273-LLP-1-2013-1-1UK-Grundtvig-GMP COACH4U Δεξιότητες εκπαίδευσης για Επαγγελματίες Εκπαιδευτές Ενηλίκων Αναφορά ανάλυσης διακρατικών αναγκών ΕΣΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2: Ανάλυση Αναγκών Συντάχτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ

Τ.Ε.Ι ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ Τ.Ε.Ι ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Καλωσόρισμα 3 Γνωριμία με τον τόπο 4-7 Η Συγκρότηση του Ιδρύματος 8-9 Οργάνωση και διοίκηση του τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ Ε Κ Θ Ε Σ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΝ.ΕΠ.

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ Ε Κ Θ Ε Σ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΝ.ΕΠ. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Η Σ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Η Σ & Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Σ Δ Ι Α Κ Υ Β Ε Ρ Ν Η Σ Η Σ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ Ε Κ Θ Ε Σ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα