ΕΥΘΚΞΜ V.I.P. SECURITY

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΘΚΞΜ V.I.P. SECURITY"

Transcript

1 Η ΕΥΘΚΞΜ V.I.P. SECURITY έρεη μεθηλήζεη δπλακηθά ζηνλ ηνκέα θπιάμεσλ θαη ζπζηεκάησλ αζθαιείαο έρνληαο αλαιάβεη ηελ θύιαμε θαηαμησκέλσλ θαηαζθεπαζηηθώλ εηαηξεηώλ, εκπνξηθώλ θαηαζηεκάησλ, μελνδνρεηαθώλ κνλάδσλ θαη V.I.P πξνζώπσλ. Η ίδξπζε έγηλε ην έηνο 2004 θαη από ηόηε έρεη πεηύρεη κέζα ζε ιίγα ρξόληα λα έρεη ζην ελεξγεηηθό ηεο πιεζώξα θπιάμεσλ ηηο νπνίεο έρεη θέξεη εηο πέξαο κε κεγάιε επηηπρία θαη ζπλερίδεη ηελ αλνδηθή ηεο πνξεία αθνύξαζηα. πλερίδεη λα πξνζθέξεη ηελ άξηζηε παξνρή ππεξεζηώλ αζθαιείαο, κε απζηεξνύο κεραληζκνύο ειέγρνπ ηνπ πξνζσπηθνύ πνπ ρξεζηκνπνηεί θαη ησλ ζεκείσλ θύιαμεο, παξέρνληαο επαγγεικαηηθά θνξπθαίεο ππεξεζίεο ζην ρώξν ησλ θπιάμεσλ θαη ηα πςειήο ηερλνινγίαο ζπζηήκαηα αζθαιείαο πνπ ρξεζηκνπνηεί κε ηα πςειόηεξα ζηάληαξ ηεο αγνξάο. Γη απηό θαη ε εηαηξία καο έρεη απνθηήζεη έλα αμηόινγν πειαηνιόγην πνηθίισλ επηρεηξήζεσλ, πξνζσπηθνηήησλ θαη νξγαληζκώλ πνπ ηελ εκπηζηεύνληαη γηα ηνπο παξαθάησ ιόγνπο:

2 1) Υάξε ζην ΕΛΟΕΘΠΞ ΔΣΜΑΛΘΙΞ ηεο, κε άξηζηεο ζπζηάζεηο, κε ην πςειόηαην επίπεδν εθπαίδεπζεο θαη επηζηεκνληθήο θαηάξηηζεο. Οη δεμηόηεηεο θαη νη γλώζεηο ηνπο δηεπξύλνληαη θαη εκπινπηίδνληαη δηαξθώο κε ηελ δηνξγάλσζε επηκνξθσηηθώλ πξνγξακκάησλ (εθζέζεηο ζεκηλάξηα). Σα ζηειέρε ηεο ΕΥΘΚΞΜ V.I.P SECURITY είλαη πξνζεθηηθά επηιεγκέλα θαη παξαθνινπζνύλ αλειιηπώο ηελ παγθόζκηα αγνξά παξνρήο SECURITY γηα ηηο λέεο εθαξκνγέο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηα ειεθηξνληθά θαη ινγηζκηθά (software), θαζώο θαη ζηηο ηερληθέο θπιάμεσλ. 2) Υάξε ζηνλ ΟΚΗΠΗ ΕΝΞΟΚΘΡΛΞ ΦΜ ΕΓΙΑΑΡΑΡΕΦΜ ΙΑΘ ΦΜ ΦΠΞΣΠΦΜ ηεο. Ο ρώξνο ησλ γξαθείσλ είλαη εμνπιηζκέλνο κε ειεθηξνληθά κεραλήκαηα ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο ώζηε λα κπνξεί ε εηαηξία λα αληεπεμέιζεη θαη ζηηο πην δύζθνιέο απαηηήζεηο ηνπ θάζε πειάηε. Οη ηερληθνί καο είλαη εθπαηδεπκέλνη ζηελ ηνπνζέηεζε όισλ ησλ ζπζηεκάησλ αζθαιείαο.

3 3)Σν προσωπικό ασυαλείας θνξάεη ζηνιέο εγθεθξηκέλεο από ην ΓΔΔΘΑ θαη δηαζέηεη την από το Νόμο 2518/97 Άδεηα Δμάζθεζεο Δπαγγέικαηνο, κε άξηζηεο επαγγεικαηηθέο ζπζηάζεηο. 4)Υάξε ζην ΙΕΜΠΞ ΕΚΕΓΤΞΣ ΙΑΘ ΕΟΘΙΞΘΜΦΜΘΑΡ ην νπνίν θαιύπηεη θάζε θύιαμε όιν ην 24σξν θαη εηδνπνηεί γηα άκεζε ελίζρπζε από ηηο νκάδεο άκεζεο επέκβαζεο ζε πεξίπησζε αλάγθεο. 5)Τάρη στον 24ΦΠΞ ΕΚΕΓΤΞ PATROL (πεξηπνιίεο). Σαθηηθόο έιεγρνο ν νπνίνο γίλεηαη από πεξηπνιηθά ηεο εηαηξίαο καο, κε έκπεηξνπο αξρηθύιαθεο θαη επόπηεο εηδηθά εθπαηδεπκέλνπο γηα ηελ αληηκεηώπηζε θάζε έθηαθηνπ πεξηζηαηηθνύ. Δπίζεο γηα ηνλ απόλστο έλεγτο παξαζαιάζζησλ θπιάμεσλ (μελνδνρεία: DANAI BEACH RESORT, EAGLES PALACE) παξέρεηε περιπολία θαη από θαλάσσης κε ηα ηαρύπινα ζθάθε καο.

4 6)Τάρη στην 24ΦΠΗ ΟΕΖΗ ΟΕΠΘΟΞΚΘΑ. (πξόγξακκα :ΑΦΑΛΔΙΑ ΓΔΙΣΟΝΙΑ) πλερήο περιπολία ζε δξόκνπο ζπγθξνηήκαηα θαηνηθηώλ, εκπνξηθά θαηαζηήκαηα - ππισηέο πνιπθαηνηθηώλ. Ο έιεγρνο γίλεηαη από έκπεηξνπο θύιαθεο, αξρηθύιαθεο θαη επόπηεο ηεο εηαηξίαο καο εηδηθά εθπαηδεπκέλνπο γηα ηελ αληηκεηώπηζε θάζε έθηαθηνπ πεξηζηαηηθνύ.

5 7)Υάξε ζηα ΡΣΓΤΠΞΜΑ ΛΕΑΦΞΠΘΙΑ ΛΕΡΑ θαηνρή ηεο. πνπ έρεη ζηελ Κάπνηα από ηα νρήκαηα ηεο ΕΥΘΚΞΜ V.I.P. SECURITY

6 V.I.P. ΡΣΜΞΔΕΘΑ ΣΥΗΚΦΜ ΟΠΞΡΦΟΦΜ H ΕΥΘΚΞΜ V.I.P SECURITY έρνληαο ππόςε ηεο ηηο ηδηαηηεξόηεηεο ησλ πξνζσπηθνηήησλ είλαη ζε ζέζε κε ην πςειό αίζζεκα επζύλεο θαη ερεκύζεηαο πνπ ηελ δηέπεη, λα πξνζθέξεη ζηνπο V.I.P πειάηεο ηεο ππεξεζίεο νη νπνίεο παξέρνληαη επαγγεικαηηθά από ηδησηηθνύο θξνπξνύο εηδηθά εθπαηδεπκέλνπο ζε ζέκαηα ςπρνινγίαο κε απηνπεπνίζεζε γηα αληηκεηώπηζε θξίζεσλ παληθνύ, θαηαζηάζεηο αηθληδηαζκνύ γηα ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ηνπ ζπλνδεπόκελνπ πξνζώπνπ. (BELL 430 ρσξεηηθόηεηαο 6-8 αηόκσλ) Βξηζθόκαζηε ζηελ επράξηζηε ζέζε λα ζαο αλαθνηλώζνπκε όηη ε ΕΥΘΚΞΜ V.I.P. SECURITY ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Airlift A.A.E. παξέρεη θαη ελαέξηα κεηαθνξά γηα ηελ θαιύηεξε εμππεξέηεζε ησλ V.I.P. πειαηώλ ηεο.

7 ΕΙΟΑΘΔΕΣΡΗ Όινη νη θύιαθεο αλεμαηξέησο, ππνρξενύληαη λα παξαθνινπζνύλ ην πξόγξακκα εθπαίδεπζεο ην νπνίν πεξηιακβάλεη ζέκαηα ζεσξεηηθήο θαη πξαθηηθήο εθπαίδεπζεο όπσο ηα παξαθάησ: Βαζηθέο Αξρέο security & Ιδησηηθώλ κνλάδσλ αζθαιείαο (ηη είλαη security) Γηθαηώκαηα security & Πξαθηηθά ζέκαηα αζθαιείαο Αλάγθε ύπαξμεο ησλ εηαηξηώλ security ζήκεξα Φύιαμε θαη πξνζηαζία εγθαηαζηάζεσλ Πξνζηαζία θαη ζπλνδεία V.I.P πξνζώπσλ ηαθηηθή θαη ηερληθέο (ε πξνρσξεκέλνπο) Μέζνδνη Απηνπξνζηαζίαο Απηνάκπλαο ηνηρεία Ππξαζθάιεηαο Ππξνπξνζηαζίαο Ιαηξηθά ζέκαηα (πξώηεο βνήζεηεο) Γηθαηώκαηα security ζε αζιεηηθνύο ρώξνπο Πξόιεςε Δθξεθηηθώλ ( αλαγλώξηζε εθξεθηηθώλ πιώλ ) θαη εμνπδεηέξσζε ηεο απεηιήο (ε πξνρσξεκέλνπο) Λεζηεία ( Βαζηθνί ηξόπνη αληηκεηώπηζεο) πζηήκαηα ζπλαγεξκνύ - CCTV Έιεγρνο πξόζβαζεο & Ππξαζθάιεηαο - Ηιεθηξνληθή παξαθνινύζεζε κε θάκεξεο. Δπηθνηλσλίεο πζηήκαηα VHF

8 Κεληξηθόο ηαζκόο ιήςεσο ζεκάησλ ζπλαγεξκνύ Κέληξν Δπηθνηλσληώλ. Η ζπλέπεηα, ν επαγγεικαηηζκόο, ην θύξνο θαη ε αμηνπηζηία είλαη ηα ηέζζεξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηέπνπλ ηελ ΕΥΘΚΞΜ V.I.P SECURITY θαη εγγπάηαη ζηνπο επηρεηξεκαηίεο ηελ πιήξε θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηνπο αλάινγα κε ηηο ηδηνκνξθίεο ηεο θάζε επηρείξεζεο. Γηαηί ε εηαηξία ζαο όζν κεγάιε ή κηθξή θαη αλ είλαη δελ παύεη λα είλαη γηα εζάο, ην δεύηεξό ζαο ζπίηη, έλα θνκκάηη ηεο δσήο ζαο πνπ απνθηήζεθε κε θόπν θαη είλαη θπζηθό λα ζέιεηε λα θαξπνθνξεί θαη λα αλαπηύζζεηαη κέξα κε ηε κέξα ρσξίο λα θηλδπλεύεη από δηάθνξνπο εμσηεξηθνύο παξάγνληέο. Έηζη ζαο παξέρνπκε ηελ δπλαηόηεηα λα εμαιείςνπκε θάζε αίζζεκα αλαζθάιεηαο ζαο. Γηα ην ιόγν απηό ε κειέηε θάζε αλαηηζέκελεο εξγαζίαο πξνο ηελ ΕΥΘΚΞΜ V.I.P SECURITY γίλεηαη από εηδηθά εθπαηδεπκέλε νκάδα ζπλεξγαηώλ (απόζηξαηνη ηεο Αζηπλνκίαο & ηεο Ππξνζβεζηηθήο) κε εκπεηξία ζηνλ επαίζζεην ηνκέα ησλ θπιάμεσλ, ε νπνία είλαη άθξσο ππεύζπλε γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηεο ζσζηήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρεδίνπ αζθαιείαο.

9 ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΑ & ΕΟΘΤΕΘΠΗΛΑΘΙΑ ΟΚΕΞΜΕΙΗΛΑΑ ΕΥΘΚΞΜ V.I.P SECURITY ηελ πξνζπάζεηα καο λα ζαο βνεζήζνπκε ζηελ αμηνιόγεζε ηεο πξόηαζεο καο ζηνλ ηνκέα αζθάιεηαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ζαο από ηελ εηαηξία καο, ζαο παξνπζηάδνπκε κεξηθνύο βαζηθνύο ιόγνπο πνπ κπνξείηε λα καο εκπηζηεπηείηε: Καηαξρήλ έρνπκε ηελ επζύλε ηεο αδηάθνπεο παξνπζίαο εθπαηδεπκέλνπ πξνζσπηθνύ, ηεο αληηθαηάζηαζήο ηνπ ζε πεξίπησζε απνπζίαο γηα νπνηαδήπνηε ιόγν θαη ηεο ελίζρπζεο ηνπο κε επηπιένλ θύιαθεο ζε πεξηπηώζεηο έθηαθηεο αλάγθεο. Έρνληαο επζύλε γηα ην πξνζσπηθό καο έρνπκε ηελ δπλαηόηεηα ηεο άκεζεο αιιαγήο ή ηεο νξηζηηθήο απνκάθξπλζεο νπνηνπδήπνηε θύιαθα ηνπ νπνίνπ ηελ απόδνζε ηνπ θξίλεηαη κε απνδεθηή. Δπίζεο έρνπκε ηελ επζύλε ηνπ άξηηνπ εμνπιηζκνύ θαη ηεο ζπλερνύο εθπαίδεπζεο ησλ θπιάθσλ καο νη νπνίνη είλαη επαγγεικαηίεο ζην είδνο ηνπο θαη απηό ζα ην δηαπηζηώζεηε από ηελ πιεξέζηεξε παξνρή ησλ ππεξεζηώλ καο έλαληη άιισλ νη νπνίνη ηδηνπνηνύληαη ηνλ ηίηιν ηνπ θύιαθα ρσξίο λα πιεξνύλ ηηο πξνϋπνζέζεηο.

10 ΟΑΠΕΤΞΛΕΜΕΡ ΣΟΗΠΕΡΘΕΡ: Η ΕΥΘΚΞΜ V.I.P SECURITY πξνζθέξεη έλα επξύ θάζκα ππεξεζηώλ θαη ιύζεσλ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ παξνρή ππεξεζηώλ αζθαιείαο. Η εηαηξία θαιύπηεη ηηο αλάγθεο ησλ πειαηώλ ηεο κε ππεξεζίεο αζθαιείαο πςειήο πνηόηεηαο ζηνπο ηνκείο: Άκεζε επέκβαζε Ιδησηηθνί θύιαθεο V.I.P (ζπλνδεία επώλπκσλ πξνζώπσλ) 24σξε θύιαμε θαη πεξηπνιίεο Μειέηε ζπζηεκάησλ αζθαιείαο CCTV θαζώο θαη ζπληήξεζε ειεθηξνληθώλ ζπζηεκάησλ ( ζπλαγεξκνί, θιεηζηά θπθιώκαηα ηειεόξαζεο) πζηήκαηα πεξηκεηξηθήο αζθαιείαο γηα βηνκεραληθνύο ρώξνπο, αεξνδξόκηα, εγθαηαζηάζεηο πςειήο ηερλνινγίαο. Φύιαμε εγθαηαζηάζεσλ ζε εθδειώζεηο, Event (ρώξνη δηαζθέδαζεο & αλαςπρήο) Αεξνδξόκηα Δξγνζηάζηα Δξγνηάμηα

11 Βηνηερλίεο Βηνκεραλίεο Απνζήθεο Αζιεηηθά θέληξα Αζθάιεηα μελνδνρείσλ (Hotel security) Αζθάιεηα Πινίσλ (Shipping Security) Ννζνθνκεηαθό Security Αζθάιεηα Δθζέζεσλ (Exhibition Security) πξνζηαζία θαη αζθάιεηα (Antiterrorist Security) Δπαγγεικαηηθά εθπαηδεπηήξηα- Ιδησηηθά θξνληηζηήξηα Κέληξα Ξέλσλ Γισζζώλ - ρνιεία Η ΔΙΑΚΡΙΣΙΚΗ ΑΦΑΛΕΙΑ ΣΗ ΠΟΛΤΣΕΛΕΙΑ

12 ΕΙΔΗΚΦΡΕΘΡ Ξ επαγγελματισμός, ην κύρος θαη νη πινύζηεο γνώσεις ηεο ΕΥΘΚΞΜ V.I.P. SECURITY, ζηνλ ηνκέα ηεο αζθάιεηαο, είλαη κεξηθά από ηα ζηνηρεία καο πνπ καο θαζηζηνύλ ζηελ πξώηε επηινγή, ησλ δηνξγαλσηώλ κεγάισλ κνπζηθώλ εθδειώζεσλ ηεο Θεζζαινλίθεο, ηεο Υαιθηδηθήο, Πηεξίαο αιιά θαη άιισλ κεγάισλ πόιεσλ ηεο ρώξαο καο. Δλδεηθηηθά ζαο αλαθέξνπκε θάπνηνπο από ηνπο κνπζηθνύο νη νπνίνη πξνηίκεζαλ εκάο γηα ηε θάιπςε ηεο εθδήισζεο ηνπο: θ. Σαηηάλα ηεθαλίδνπ-θ. Γέζπνηλα Βαλδή (Αμίδεη λα ην δεηο Πνιηηεία live Πξσηνρξνληάηηθν show) θ. Γεκήηξεο Μεηξνπάλνο (ζέαηξν γεο -Γξεβελά- Αιεμαλδξνύπνιε- Ακθίπνιε- ίβεξε) θ. Γηάλλεο Κόηζηξαο (Μνλή Λαδαξηζηώλ)

13 θ. Άλλα Βίζζε (ζέαηξν γεο) θ. Jose Carreras (ζέαηξν γεο) θ. Μηράιεο Σδνπγαλάθεο (Μνλή Λαδαξηζηώλ) θ. Μόληθα (Μνλή Λαδαξηζηώλ)

14 θ. Έιελα Παπαξίδνπ (ζέαηξν γεο) ΑΚΗ ΡΟΤΒΑ (ζπλέληεπμε ζην θνζκνξάδην Θεζζαινλίθεο) ΟΝΙΡΑΜΑ (δεκνηηθό ζέαηξν ίβεξεο - Μνλή Λαδαξηζηώλ) θ. Jan Garbarek (ζέαηξν γεο)

15 θ. Υάξεο Αιεμίνπ (ζέαηξν γεο - δεκνηηθό ζέαηξν ίβεξεο) θ. σθξάηεο Μάιακαο - θ. Αιθίλννο Ισαλλίδεο (ζέαηξν γεο) θ. Μηράιεο Υαηδεγηάλλεο (ζέαηξν γεο - πόξην Καξξά - Αζπξνβάιηα ) θ. Μαξηλέιια (50 ρξόληα, Βειιίδεην κέιαζξνλ)

16 ΗΚΕΙΠΞΜΘΙΞΡ ΕΝΞΟΚΘΡΛΞΡ CAYENNE 7664 CAYENNE ΕΝΤΡΜΑΣΩΝ ΖΩΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑ 32 ΑΤΡΜΑΣΩΝ & 24 ΩΝ ΑΤΡΜΑΣΩΝ ΖΩΝΩΝ (ISRAEL) ΚΑΙ 8 ΕΝΤΡΜΑΣΩΝ ΖΩΝΩΝ. Η ΕΥΘΚΞΜ ELECTRONICS θαη ζπλεξγάηεο είλαη ζε ζπλερή επαθή κε πνιινύο από ηνπο κεγαιύηεξνπο νίθνπο πνπ εηδηθεύνληαη ζηελ αλάπηπμε θαη παξαγσγή πξσηνπνξηαθώλ ζπζηεκάησλ πςειήο ηερλνινγίαο, πνπ είλαη θαηάιιεια γηα Ιδησηηθέο θαη Γεκόζηεο επηρεηξήζεηο πςεινύ θηλδύλνπ, Πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο, βηνκεραληθέο κνλάδεο, αεξνδξόκηα θιπ. (Φεθηαθό ζύζηεκα θαηαγξαθήο ΜΔ ETHERNET ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΤΜΔΝΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ) Οη ζπζηάζεηο απηώλ ησλ εηαηξηώλ πνπ πξνέξρνληαη από Ιζξαήι, Ακεξηθή, Γεξκαλία θαιύπηνπλ ην ζύλνιν ησλ αλαγθώλ θαη απαηηήζεσλ ησλ πειαηώλ θαη εγγπώληαη όηη ε πνιππινθόηεηα ησλ έξγσλ θαη ησλ ηερληθώλ εθαξκνγώλ, παξέρνπλ δνθηκαζκέλεο ιύζεηο ζηα πξνβιήκαηα αζθαιείαο.

17 GPS TRACKING Η ΕΥΘΚΞΜ ELECTRONICS ζαο δίλεη ηελ δπλαηόηεηα άκεζνπ εληνπηζκνύ ησλ νρεκάησλ ζαο (απηνθίλεηα, κεραλέο, ζθάθε) θαζώο θαη ηνλ εληνπηζκό θπζηθώλ πξνζώπσλ (παηδηά, ειηθησκέλνη, θαηνηθίδηα) κέζσ ηεο εμειηγκέλεο ηερλνινγίαο GPS. Λακβάλνληαο ηηο ζπληεηαγκέλεο κέζσ SMS είκαζηε ζε ζέζε λα εληνπίζνπκε κέζα ζε δεπηεξόιεπηα ην αθξηβέο ζηίγκα ηεο ζπζθεπήο, άξα θαη ηνπ πξνζώπνπ / νρήκαηνο πνπ καο ελδηαθέξεη. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε θάπνηεο από ηηο παξερόκελεο ππεξεζίεο. Αλαθνξά ζηίγκαηνο Πνιιαπιέο αλαθνξέο ζηίγκαηνο αλα ηαθηά ρξνληθά όξηα Πξνζηαζία Γεσ-θξάρηε Τπέξβαζε νξίνπ ηαρύηεηαο Μεηαθίλεζε νρήκαηνο Ακθίδξνκε επηθνηλσλία κε ηνλ θάηνρν ηεο ζπζθεπήο (ιεηηνπξγία θηλεηνύ ηειεθώλνπ)

18 ΕΟΑΓΓΕΚΛΑΘΙΗ ΙΑΑΠΗΡΗ Η ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ πειάηε απνηειεί ηελ βαζηθή πξνηεξαηόηεηα θαηά ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηώλ ηεο ΕΥΘΚΞΜ V.I.P SECURITY θαη επηηπγράλεηαη κε ηελ απνηειεζκαηηθή κεηαθνξά βέιηηζησλ πξαθηηθώλ από ηελ ειιεληθή θαη δηεζλή εκπεηξία θαη ηελ ρξήζε εληαίαο κεζνδνινγηθήο πξνζέγγηζεο πνπ αμηνπνηεί κε νινθιεξσκέλν ηξόπν αλζξώπνπο, δηαδηθαζίεο θαη ηερλνινγίεο. Η ζπλερήο εμέιημε ηεο εηαηξείαο θαη ε πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηεο ππεξεζίαο καο δηαζθαιίδεηαη από ην εθπαηδεπηηθό επηηειείν καο κε πςειό δείθηε επζύλεο γηα λα κπνξεί λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο ζεβαζηέο επηζπκίεο ησλ πειαηώλ ηεο λα ειίζζεηε αλάινγα κε ηελ πεξίζηαζε θαη λα θέξλεη εηο πέξαο ζην αθέξαην ηελ απνζηνιήο ηεο.

19 Η ΕΥΘΚΞΜ V.I.P SECURITY ζέηνληαο ζαλ πξσηεύνληα ζηόρν, πάληα ηελ θαζηέξσζε ηεο σο κηα Δηαηξία παξνρήο πςειήο πνηόηεηαο ππεξεζηώλ αζθαιείαο, αλαγθαίσλ γηα ηελ θάιπςε ηνπ ηνκέα θύιαμεο ησλ επαγγεικαηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηεο ηδησηηθήο πεξηνπζίαο ζαο, ε εηαηξεία καο επειπηζηεί ζε κηα άςνγε ζπλεξγαζία καδί ζαο δηαθξίλνληαο έηζη ηελ ζπλέπεηά ηεο, ηελ πιεξόηεηα ηεο θαη ηελ κεγάιε δηάξθεηα ππεξεζηώλ πνπ πξνζθέξεη. Υάξε ζηελ επαγγεικαηηζκό θαη ηελ εκπεηξία πνπ δηέπεη ηελ ΕΥΘΚΞΜ V.I.P SECURITY, ε αζθάιεηα θαη ηα ζπκθέξνληα ηεο επηρείξεζήο ζαο είλαη δεδνκέλα. Δκπηζηεπηείηε καο θαη θάληε ηελ ΕΥΘΚΞΜ V.I.P SECURITY λα δεκηνπξγήζεη γηα εσάς, καδί κε εσάς, ζην δηθό ζαο ρώξν. Γιατί ΕΥΘΚΞΜ σημαίνει Επαγγελματισμός, εμπειρία, εμπιστοσύνη, & ετεμύθεια!!!

Α.Φ.Μ. 099324498, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.. Αθηνών

Α.Φ.Μ. 099324498, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.. Αθηνών : 210 82 59 313, : 210 82 17 486, : info@ctrust.gr, Url: www.ctrust.gr ειίδα 1 / 40 Πίνακας περιεχομένων Στοιχεία Επικοινωνίας Τοποθεσία... 3 Σκήκα Τπνζηήξημεο (Help Desk and Client Support)... 4 Εταιρικό

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικo Προφιλ. Η Ευφυΐα στη γνώση

Εταιρικo Προφιλ. Η Ευφυΐα στη γνώση Εταιρικo Προφιλ Η Ευφυΐα στη γνώση Πίλαθαο πεξηερνκέλωλ Λίγα ιόγηα γηα καο... 3 Πνηόηεηα Τπεξεζηώλ... 4 Γνκή - Οξγαλόγξακκα Δηαηξείαο... 5 Γηαρείξηζε θνλδπιίνπ ΟΑΔΓ επηρεηξήζεωλ... 6 Φηινζνθία Δθπαίδεπζεο...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11 ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11 ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΚΑΗ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΠΡΟΟΥΖ! Ζ απξόζθνπηε δηαθίλεζε ηνπ παξόληνο ππνδείγκαηνο ζηνπο ππόινηπνπο ζπκθνηηεηέο ζαο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS 3.1. ρεδηαζκόο Γηαλνκήο Σν ζύζηεκα δηαλνκήο, κε αιιειεμαξηώκελεο ζπληζηώζεο δηαδηθαζίεο, ηηο κεηαθνξέο, ηηο πξνκήζεηεο, ην κάξθεηηλγθ θηι, έρεη ζθνπό ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο:

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Οη Σερλνινγηθέο Καηλνηνκίεο ζηα Πηζηωηηθά Ιδξύκαηα θαη νη Πξννπηηθέο Αλάπηπμήο ηνπο. ππνβιεζείζα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σν ηειεπηθνηλσληαθό πξόηππν Gigabit Home Networking (G.hn) θαη ε εθαξκνγή ηνπ ζηελ Διιάδα Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Νηθόιανπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ - ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ-

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ - ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ- ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ - ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ- ΘΔΜΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΠΟΛΤΔΘΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Δπιβλέπων Καθηγήτπια: ΓΡΗΣΑΚΖ ΥΑΗΓΩ ςντάκτηρ ποςδαστήρ:

Διαβάστε περισσότερα

Σεσνικό εγσειπίδιο σπήζηρ ibisologismos

Σεσνικό εγσειπίδιο σπήζηρ ibisologismos Περιεχόμενα ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 2 Σκήκα Τπνζηήξημεο (Help Desk and Client Support)... 2 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 ρεηηθά κε ηελ ππεξεζία ibisologismos.... 3 Υαξαθηεξηζηηθά... 3 Πιενλεθηήκαηα... 3 Όλνκα Υώξνπ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε ΠΔΡΙΛΗΦΗ Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε πξνέθηαζε ηνπ αλζξώπηλνπ ρεξηνύ. Αληηπξνζσπεύνπλ ηελ θνηλσληθή ζέζε, ην είδνο ηεο εξγαζίαο αιιά θαη ηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης πνπδέο ζην Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο & Γηνίθεζεο θαη κειινληηθέο επαγγεικαηηθέο πξννπηηθέο Καζεγεηήο Νηθόιανο Μαηζαηζίλεο Πξόεδξνο Σκήκαηνο Ηζηνξηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8»

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΔ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΦΟΙΣΗΣΔ: Πάηαο Διεπζέξηνο Σζηαθαξάθεο Θωκάο ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΔΤΦΡΑΙΜΙΓΟΤ ΟΦΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ (Μ 10/12) ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ 2013 ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΗΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 23 ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ Η

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΗΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 23 ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ Η ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΗΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 23 ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ Η ΠΡΟΟΥΖ! Ζ δηαθίλεζε ηνπ παξόληνο ππνδείγκαηνο ζηνπο ππόινηπνπο ζπκθνηηεηέο ζαο κεηώλεη αηζζεηά ηε ρξεζηκόηεηα πνπ αληιείηε

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Σρνιή Τερλνινγηθώλ Εθαξκνγώλ Τκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Φαξσληηάθεο Γηώξγνο, 2213 Επηβιέπσλ θαζεγεηήο: Παπαδάθεο Νηθόιανο Ιαλνπάξηνο 2015 i

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΙΥΤΟ Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Νηθεθόξνο Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΑΙΙΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΧΝΕΤΗ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΚΑΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗ Η ΑΠΕΙΛΩΝ ΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΑΣΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΧΡΗΗ ΑΤΡΜΑΣΩΝ ΔΙΚΣΤΩΝ ΑΙΘΗΣΗΡΩΝ

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΑΙΙΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΧΝΕΤΗ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΚΑΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗ Η ΑΠΕΙΛΩΝ ΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΑΣΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΧΡΗΗ ΑΤΡΜΑΣΩΝ ΔΙΚΣΤΩΝ ΑΙΘΗΣΗΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΣΤΩΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΑΙΙΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΧΝΕΤΗ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΚΑΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗ Η ΑΠΕΙΛΩΝ ΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΑΣΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ηόρνο καο είλαη λα δηαζθαιίζνπκε ηελ απόιπηε ηθαλνπνίεζε ηωλ πειαηώλ καο, ηωλ ζπλεξγαηώλ θαη ηωλ εξγαδόκελωλ καο.

ηόρνο καο είλαη λα δηαζθαιίζνπκε ηελ απόιπηε ηθαλνπνίεζε ηωλ πειαηώλ καο, ηωλ ζπλεξγαηώλ θαη ηωλ εξγαδόκελωλ καο. Η COMPUTER LINK ηδξχζεθε ην 1991 κε ην φξακα λα ζπκβάιιεη ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ Βusiness ζε επηρεηξήζεηο ηνπ ηδησηηθνχ αιιά θαη ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα. Όρεκα καο είλαη ε ηερλνινγία θαη ν πξνζαλαηνιηζκφο καο

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη εβαζκηώηαηε Μεηξνπνιίηε Γεκεηξηάδνο θ. Ιγλάηηε, Θα ήζεια ζεξκόηαηα λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηελ επγεληθή όζν θαη ηηκεηηθή πξόζθιεζε ζαο λα έιζσ ζε απηή ηε ζπλάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico

Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico Πξνζηαζία Αξρείσλ Δηαηξίαο θαη Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ

Διαβάστε περισσότερα

News Μ Ι Α Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Η Γ Ι Α Σ Α Μ Ε Λ Η Σ Ο Τ Ε Ι Ε Π

News Μ Ι Α Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Η Γ Ι Α Σ Α Μ Ε Λ Η Σ Ο Τ Ε Ι Ε Π 14,5 News Μ Ι Α Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Η Γ Ι Α Σ Α Μ Ε Λ Η Σ Ο Τ Ε Ι Ε Π ΑΠΡΙ ΛΙΟ - Μ ΑΙΟ 2 012 / ΣΕΤΦΟ 20 CYTA ΕΛΛΑ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ Α.Ε. Ζ Cyta, ν Δζληθφο Νξγαληζκφο Τειεπηθνηλσληψλ Θχπξνπ, κε 50εηή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Α.Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΙΚΗ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΜΑΡΜΑΛΙΓΟΤ ΟΤΜΔΛΑ ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΝΟΔΜΒΡΙΟ 2006 κ. ΘΔΟΓΟΙΟΤ ΘΔΟΓΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis TAXI Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis Taxi Τν ζύζηεκα Telenoisis TAXI απνηειεί ην πην εμειηγκέλν, νινθιεξωκέλν θαη αμηόπηζην

Διαβάστε περισσότερα

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Γεξαζηκίδεο Αιέμαλδξνο Διεπζεξίνπ Γεώξγηνο ειίδα 1 από 76 1. ΓΔΝΗΚΑ ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Περιεχόμενα 1. 1 ΠΔΡΊΛΖΦΖ ΠΣΤΥΗΑΚΉ 1. 2 ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 1. 3 ΚΟΠΟ ΔΡΓΑΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΡΑΓΓΑ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΡΑΓΓΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΡΑΓΓΑ ΑΘΗΝΑ ΜΑΙΟ 2011 Γ.Α. Φ.Α. 0002 1 0.1 5/2011 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ A. ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΡΑΓΓΑ ΣΟ ΣΑΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ...5 A.1 Πεξηγξαθή ηεο θαηαζθεπήο ηεο ζήξαγγαο θαη ηεο πξόζβαζεο ζε απηή,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ σεδίαζη και Τλοποίηζη Web Mobile Application (E-shop) για Smartphones και Tablet-pc από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΣΟ ΓΖΜΟ ΓΑΦΝΖ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΣΟ ΓΖΜΟ ΓΑΦΝΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΣΟ ΓΖΜΟ ΓΑΦΝΖ πνπδαζηέο : ΣΑΠΡΑΛΖ ΑΘΖΝΑ ΠΑΠΑΣΑΘΟΠΟΤΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ Δπηβιέπσλ : ΠΑΠΑΣΑΜΟΠΟΤΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΠΑΣΡΑ, 2014 Πεπιεσόμενα ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Δηζαγσγή......3 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο...5

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ

Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ... 3 Δλόηεηα 1.1 Ο ξόινο ησλ ΣΠΔ ζηε δόκεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο Γλώζεο. Η έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηα πιαίζηα ησλ ζηόρσλ ηεο εθπαίδεπζεο γηα ην 2010.... 3 Η Δπξσπατθή Έλσζε θαη νη πνιηηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ Μ. ΛΑΕΟΓΛΟΤ, Ν. ΚΑΡΑΝΗΚΟΛΑ, Γ. ΒΑΓΗΩΝΑ Σκήκα Μεραληθώλ Υσξνηαμίαο θαη Αλάπηπμεο, Πνιπηερληθή ρνιή, Αξηζηνηέιεην

Διαβάστε περισσότερα