ΣΔΙ ΗΠΔΙΡΟΤ Οδεγφο γηα ηνπο πξσηνεηείο θνηηεηέο ησλ ηκεκάησλ ηνπ ΣΔΙ Ηπείξνπ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΔΙ ΗΠΔΙΡΟΤ Οδεγφο γηα ηνπο πξσηνεηείο θνηηεηέο ησλ ηκεκάησλ ηνπ ΣΔΙ Ηπείξνπ"

Transcript

1 ΣΔΙ ΗΠΔΙΡΟΤ Οδεγφο γηα ηνπο πξσηνεηείο θνηηεηέο ησλ ηκεκάησλ ηνπ ΣΔΙ Ηπείξνπ (πεπιέσει σπήζιμερ πληποθοπίερ για ηιρ εγγπαθέρ, ηη ζίηιζη, ηη ζηέγαζη, ηην έκδοζη ακαδημαφκήρ ηαςηόηηηαρ και για άλλα θέμαηα πος απαζσολούν ηοςρ νεοειζεπσόμενοςρ θοιηηηέρ) Άξηα, επηέκβξηνο 2016

2 Μήνςμα ππορ ηοςρ ππυηοεηείρ θοιηηηέρ ηος ΤΕΙ Ηπείπος Τν ΤΕΙ Ηπείξνπ θαη ε αθαδεκατθή ηνπ θνηλόηεηα ζπγραίξεη θαη θαισζνξίδεη όιεο θαη όινπο εζάο πνπ πεηύραηε ηελ εηζαγσγή ζαο ζε έλα από ηα Τκήκαηα ηνπ Ιδξύκαηόο καο. Με ηελ εγγξαθή ζαο μεθηλάηε από κία λέα αθεηεξία ηε δηαδξνκή ζαο ζην ζηίβν ηεο θαηάθηεζεο ηεο γλώζεο αιιά θαη ηεο ίδηαο ηεο δσήο. Μέζα από ηνλ νδεγό απηό επηδηώθνπκε λα ζαο δώζνπκε, εθηόο από ηηο επρέο καο γηα κηα θαιή αθαδεκατθή ρξνληά θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ νλείξσλ ζαο, θάπνηα ρξήζηκα θαη βαζηθά ζηνηρεία γηα ηηο ππνρξεώζεηο θαη ηα δηθαηώκαηα πνπ ζπλεπάγεηαη ε εηζαγσγή θαη θνίηεζή ζαο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. O Ππόεδπορ ηος ΤΕΙ Ηπείπος Καθηγηηήρ Εςπιπίδηρ Γλαβάρ 2

3 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ζειίδα ΔΙΑΓΧΓΗ 4 ΟΙ ΥΟΛΔ, ΣΑ ΣΜΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΣΔΤΘΤΝΔΙ ΣΟΤ ΣΔΙ ΗΠΔΙΡΟΤ 5 ΓΙΟΙΚΗΣΗΡΙΟ ΣΔΙ ΗΠΔΙΡΟΤ - ΣΜΗΜΑ ΠΟΤΓΑΣΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΠΔΡΙΘΑΛΦΗ 6 - ΥΟΛΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΤΓΔΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ 7 - ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΓΔΧΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΚΑΙ 9 ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΣΜΗΜΑΣΑ - ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ 10 - ΥΟΛΗ ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΗΜΑΣΑ 11 - ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑΣΑ 12 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΠΟΤ ΠΑΡΔΥΔΙ Ο ΟΓΗΓΟ ΟΙ ΔΓΓΡΑΦΔ 14 1.α. Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά εγγξαθήο 14 1.β. Ρη ηζρχεη γηα ηηο κεηεγγξαθέο 16 1.γ. Ππγγξάκκαηα «ΔΓΝΜΝΠ» 20 1.δ. Ζ Βηβιηνζήθε ηνπ ΡΔΗ Ζπείξνπ 20 1.ζη. Αλαβνιή ζηξάηεπζεο Η ΦΟΙΣΗΣΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ 23 2.α. Η πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε ησλ θνηηεηψλ - παξνρέο 23 - Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ έθδνζε βηβιηαξίνπ πγείαο 24 2.β. ίηηζε - ζηέγαζε 24 2.β.i. ίηηζε 24 - Ξξνυπνζέζεηο δσξεάλ ζηηηδνκέλσλ 25 - Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηε δσξεάλ ζίηηζε 28 2.β.ii. ηέγαζε 28 2.β.ii.1. Πηέγαζε ζηε Φνηηεηηθή Δζηία (Φ.Δ.) 28 - Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ζηέγαζε ζηε Φ.Δ Ξξνυπνζέζεηο γηα ηελ επηινγή ζηεγαδνκέλσλ θνηηεηψλ ζηε Φ.Δ. 31 -Σξφλνο ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ δσξεάλ ζηέγαζεο 32 -Γηαδηθαζία επηινγήο θνηηεηψλ 34 2.β.ii.2.Σν ζηεγαζηηθφ επίδνκα ησλ επξψ 37 - Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ ζηεγαζηηθνχ 42 επηδφκαηνο 2.γ. Η αθαδεκατθή ηαπηφηεηα 38 2.ε. Σν Γειηίν εηδηθνχ εηζηηεξίνπ ή πάζν 39 2.ε.i.Κεηαθηλήζεηο θνηηεηψλ κε ην αζηηθφ ΘΡΔΙ 39 2.ε.ii. Κεηαθηλήζεηο θνηηεηψλ κε ην ππεξαζηηθφ ΘΡΔΙ 41 2.ε.iii. Κεηαθηλήζεηο θνηηεηψλ κε ηαμί ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΑΡΘΡΧΗ ΣΟΤ ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΟΤ ΔΣΟΤ 42 4.ΔΟΡΣΟΛΟΓΙΟ - ΓΙΑΚΟΠΔ ΗΜΔΡΟΛΟΓΙΟ ΓΙΓΑΚΣΙΚΟΤ ΔΣΟΤ ΥΑΡΣΔ ΥΟΛΧΝ - ΣΔΙ ΗΠΔΙΡΟΤ- 45 3

4 ΔΙΑΓΧΓΗ Ν Οδηγόρ Ππυηοεηών Φοιηηηών ησλ ηκεκάησλ ηνπ ΡΔΗ Ζπείξνπ απνηειεί κία ρξήζηκε πεγή πιεξνθφξεζεο γηα ηνπο λενεηζεξρφκελνπο θνηηεηέο, θαζψο επηρεηξεί λα απαληήζεη ζηα πξψηα εξσηήκαηα πνπ απαζρνινχλ ηφζν ηνπο ίδηνπο φζν θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο, φπσο είλαη ε δηαδηθαζία εγγξαθψλ, νη πξψηεο θνηηεηηθέο ππνρξεψζεηο, νη δειψζεηο καζεκάησλ, ε απαηηνχκελε δηαδηθαζία γηα ηε δσξεάλ ζίηηζε θαη ζηέγαζε, ε έθδνζε αθαδεκατθήο ηαπηφηεηαο ζηελ νπνία πεξηιακβάλεηαη θαη ην πάζν (δειηίν εηδηθνχ εηζηηεξίνπ), ν ηξφπνο απφθηεζεο βηβιίσλ (ζπγγξακκάησλ), νη ππνηξνθίεο βξαβεία, ε ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε θ.α. Κε κεγάιε ραξά, σο ελεξγά κέιε ηεο αθαδεκατθήο καο θνηλφηεηαο, παξαδίδνπκε ζηνπο λενεηζεξρφκελνπο θνηηεηέο ην έληππν απηφ, ειπίδνληαο ζηελ θαιχηεξε δπλαηή ρξήζε θη αμηνπνίεζή ηνπ, επηζεκαίλνληαο σζηφζν φηη, φπσο θάζε νδεγφο, έηζη θαη ν παξψλ, απνηειεί απιά έλα ρξήζηκν βνήζεκα, θαη φηη είλαη ζηελ επρέξεηα ηνπ θαζελφο ε επξχηεξε εμνηθείσζε θαη δχκσζή ηνπ κε φ,ηη ηνλ αθνξά. Όινη φζνη εξγαζηήθακε γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ νδεγνχ, επειπηζηνχκε φηη ζα πεηχρεη ζην λα ιεηηνπξγήζεη σο «ππμίδα» γηα ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ πξσηνεηψλ θνηηεηψλ ζην ζηάδην κεηάβαζήο ηνπο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Ρπρφλ βειηηψζεηο θαη δηνξζψζεηο δεζκεπφκαζηε λα πινπνηήζνπκε κε ηελ ζπκκεηνρή θαη ηηο ππνδείμεηο ησλ θνηηεηψλ ζηε θάζε επηθαηξνπνίεζεο θαη επαλέθδνζήο ηνπ, ην επφκελν αθαδεκατθφ έηνο. Γηα ην ζθνπφ απηφ παξαθαινχκε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηα ηειέθσλα θαη ηηο ειεθηξνληθέο δηεπζχλζεηο ηεο Γξακκαηείαο ησλ Πρνιψλ θαη ησλ ηκεκάησλ, πνπ βξίζθνληαη ζηηο ζειίδεο απφ 7 έσο 12 ηνπ νδεγνχ. 4

5 ΟΙ ΥΟΛΔ, ΣΑ ΣΜΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΣΔΤΘΤΝΔΙ ΣΟΤ ΣΔΙ ΗΠΔΙΡΟΤ 5

6 ΓΙΟΙΚΗΣΗΡΙΟ ΣΔΙ ΗΠΔΙΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΟΤΓΑΣΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ ΚΑΙ ΠΔΡΙΘΑΛΦΗ ΥΡΗΙΜΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΠΡΟΔΓΡΟ Σ.Δ.Ι. ΗΠΔΙΡΟΤ: ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΓΛΑΒΑ ΔΤΡIΠΙΓΗ ΑΝΑΠΛΗΡΧΣΗ ΠΡΟΔΓΡΟ: ΑΝΑΠΛΗΡΧΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΓΚΑΝΑ ΙΧΑΝΝΗ ΑΝΑΠΛΗΡΧΣΗ ΠΡΟΔΓΡΟ: ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΙΝΑ ΑΝΑΣΑΙΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΠΡΟΔΓΡΟΤ, ΑΝ.ΠΡΟΔΓΡΧΝ, ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ Σ.Δ.Ι. ΣΗΛΔΦΧΝΑ FAX ΗΠΔΙΡΟΤ ΘΝΡΠΝΚΞΑ ΠΞΟΗΓΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΣΗΛΔΦΧΝΑ FAX ΑΚΗΗ & ΣΑΓΙΟΓΡΟΜΙΑ ΒΑΠΗΙΔΗΝ ΗΦΗΓΔΛΔΗΑ Σαρπδξνκηθή Γηεχζπλζε Γηνηθεηεξίνπ Σ.Δ.Ι. Ηπείξνπ: Γέθπξα Αξάρζνπ Γηνηθεηήξην, Σ.Κ.: 47100, Σ.Θ.: 110, Άξηα ΣΜΗΜΑ ΠΟΤΓΑΣΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ & ΣΗΛΔΦΧΝΑ FAX ΠΔΡΙΘΑΛΦΗ ΕΑΘΝΞΝΙΝ ΒΗΘΡΩΟΗΑ (ΑΛΑΞΙΖΟΩΡΟΗΑ ΞΟΝΪΠΡΑΚΔΛΖ TMHMATOΠ) ΚΞΑΘΝΙΑ ΠΝΦΗΑ (ΡΔ ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖΠ) ΠΗΑΡΖ ΓΔΩΟΓΗΑ (ΡΔ ΛΝΠΖΙΔΡΗΘΖΠ) Σαρπδξνκηθή Γηεχζπλζε Σκήκαηνο πνπδαζηηθήο Μέξηκλαο & Πεξίζαιςεο Σ.Δ.Ι. Ηπείξνπ: Κηίξην Α Φπηηθήο Παξαγσγήο, Κσζηαθηνί Άξηαο, Σ.Κ.:

7 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ.Δ.Τ.Π. 2. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ.Δ.Τ.Π. ΥΟΛΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΤΓΔΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ (.Δ.Τ.Π.) ΣΜΗΜΑΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΥΟΛΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΧΝ ΤΓΔΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ (.Δ.Τ.Π.) ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ ΣΗΛΔΦΧΝΑ FAX ΠΡΟΑΡΝΙΑ ΚΑΛΡΕΗΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΠΡΟΧΠΙΚΟ ΓΑΙΙΑ ΔΦΖ ΣΜΗΜΑ.Δ.Τ.Π./site/ΠΡΟΔΓΡΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΠΡΟΧΠΙΚΟ ΣΗΛΔΦΧΝΑ FAX 1 ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΧΓΗ ece.ioa.teiep.gr ΠΡΟΔΓΡΟ: ΒΟΩΛΖΠ ΓΔΩΟΓΗΝΠ, ΘΑΘΖΓΖΡΖΠ ΡΖΙ.: ΞΑΞΑΪΩΑΛΛΝ ΑΗΘΑΡΔΟΗΛΖ ΠΞΑΣΝΠ ΘΔΝΓΩΟΝΠ ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΠΡΟΔΓΡΟ: ΕΗΑΒΟΑ ΛΑΠΗΘΑ, ΘΑΘΖΓΖΡΟΗΑ ΡΖΙ.: ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΠΡΟΔΓΡΟ: ΓΗΩΡΑΘΖ ΔΙΔΛΖ, ΘΑΘΖΓΖΡΟΗΑ ΡΖΙ.: ΘΝΡΟΩΡΠΗΝ ΣΟΠΑ ΚΑΓΓΗΩΟΝ ΔΙΔΛΖ ΘΟΝΘΗΓΖ ΦΑΛΝΙΑ ΑΚΑΟΓΗΑΛΝ ΞΖΓΖ

8 ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΚΑΙ ΦΟΙΣΗΣΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ ΣΜΗΜΑΣΧΝ.Δ.Τ.Π. ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΠΡΟΧΠΙΚΟ ΓΡΑΦΔΙΟΤ ΑΝΑ ΣΜΗΜΑ.Δ.Τ.Π. ΣΗΛΔΦΧΝΑ FAX 1. ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΥOΛ. ΑΓΧΓΗ ΘΩΡΠΖΠ ΓΔΩΟΓΗΝΠ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΙΑ ΓΔΚΗΟΡΕΝΓΙΝ ΓΑΛΑΖ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΚΑΛΡΖ ΔΗΟΖΛΖ Σαρπδξνκηθή Γηεχζπλζε.Δ.Τ.Π. Σκεκάησλ.Δ.Τ.Π.: ΣΔΙ Ηπείξνπ,.Δ.Τ.Π., 4 ν ρικ. Δζληθήο Οδνχ Ισαλλίλσλ Αζελψλ, Σ.Κ , Ισάλληλα 8

9 ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΓΔΧΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓIΑ ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΣΡΟΦΗ (.Σ.Γ.Σ.Σ.Γ) ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΧΝ ΓΔΧΠΟΝΧΝ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ Σαρπδξνκηθή Γηεχζπλζε: Κσζηαθηνί Άξηαο, Σ.Κ , Άξηα ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΓΔΧΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓIΑ ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΣΡΟΦΗ (.Σ.Γ.Σ.Σ.Γ) 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ (.Σ.Γ.Σ.Σ.Γ) 2. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ (.Σ.Γ.Σ.Σ.Γ) ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ ΣΗΛΔΦΧΝΑ FAX ΠΘΝΦΝΠ ΗΩΑΛΛΖΠ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΠΡΟΧΠΙΚΟ ΦΗΙΗΞΞΑ ΞΑΛΑΓΗΩΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΧΝ ΓΔΧΠΟΝΧΝ/site/ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΧΝ ΓΔΧΠΟΝΧΝ ΠΡΟΔΓΡΟ: 1 ΠΘΝΦΝΠ ΗΩΑΛΛΖΠ ΘΑΘΖΓΖΡΖΠ ΡΖΙ.: ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΠΡΟΧΠΙΚΟ ΣΗΛΔΦΧΝΑ FAX ΦΗΙΗΞΞΑ ΞΑΛΑΓΗΩΡΑ ΡΠΝΚΞΑ ΔΑΓΓΔΙΗΑ ΞΑΞΑΛΗΘΝ ΓΖΚΖΡΟΑ

10 ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (.Γ.Ο) ΣΜΗΜΑΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ Σαρπδξνκηθή Γηεχζπλζε Σκήκαηνο Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ: Δηξήλεο θαη Φηιίαο 1, Σ.Κ , Ηγνπκελίηζα Σαρπδξνκηθή Γηεχζπλζε Σκήκαηνο Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο: Φαζάθη Πξέβεδαο, Σ.Κ , Πξέβεδα ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (.Γ.Ο.) ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ ΣΗΛΔΦΧΝΑ FAX 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ.Γ.Ο. ΓΔΩΟΓΗΑ ΦΝΡΠΗΡΕΖ ΞΑΞΑΓΔΩΟΓΗΝ ΦΩΡΗΝΠ ΣΜΗΜΑ.Γ.Ο./site/ΠΡΟΔΓΡΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΠΡΟΧΠΙΚΟ ΣΗΛΔΦΧΝΑ FAX 1 2 ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΠΡΟΔΓΡΟ: ΓΘΝΓΘΑΠ ΘΔΚΗΠΡΝΘΙΖΠ, ΑΛΑΞΙΖΟΩΡΖΠ ΘΑΘΖΓΖΡΖΠ ΡΖΙ.: ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΔΓΡΟ: ΓΗΑΘΝΚΗΣΑΙΖΠ ΚΗΣΑΖΙ, AΛΑΞΙΖΟΩΡΖΠ ΘΑΘΖΓΖΡΖΠ ΡΖΙ.: ΘΙΙΑΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ ΠΗΚΑΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ ΟΔΓΘΑ ΔΦΟΝΠΛΖ ΘΝΠΚΗΓΖΠ ΑΛΔΠΡΖΠ ΘΙΖΚΖ ΞΝΙΜΔΛΖ ΙΔΙΝΒΗΡΖ ΣΟΗΠΡΗΛΑ ΞΑΞΞΑ ΑΓΓΔΙΗΘΖ ΞΑΠΣΝ ΓΖΚΖΡΟΑ

11 ΥΟΛΗ ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΛΑΨΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ Σαρπδξνκηθή Γηεχζπλζε: Κσζηαθηνί Άξηαο, Σ.Κ , Άξηα ΥΟΛΗ ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ.Κ.. 2. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ.Κ.. ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ ΣΗΛΔΦΧΝΑ FAX ΡΠΗΛΑΠ ΑΛΑΠΡΑΠΗΝΠ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΠΡΟΧΠΙΚΟ ΘΑΘΝΟΖ ΞΑΛΑΓΗΩΡΑ ΣΜΗΜΑ/site/ΠΡΟΔΓΡΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΠΡΟΧΠΙΚΟ ΣΗΛΔΦΧΝΑ FAX 1 ΛΑΨΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ ΠΡΟΔΓΡΟ: ΘΔΝΓΝΠΗΝ ΑΠΞΑΠΗΑ, ΔΞΗΘΝΟΖ ΘΑΘΖΓΖΡΟΗΑ ΡΖΙ.: ΘΑΘΝΟΖ ΞΑΛΑΓΗΩΡΑ ΡΠΗΟΘΑΠ ΣΟΖΠΡΝΠ

12 ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ (.Σ.ΔΦ.) ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Δ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ Σαρπδξνκηθή Γηεχζπλζε: Κσζηαθηνί Άξηαο, Σ.Κ , Άξηα ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ (.Σ.ΔΦ.) 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ.ΣΔ.Φ 2. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ.Σ.ΔΦ. ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ ΣΗΛΔΦΧΝΑ FAX ΑΛΡΩΛΗΑΓΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΠΡΟΧΠΙΚΟ ΣΟΖΠΡΝ ΔΑΓΓΔΙΗΑ ΣΜΗΜΑ.ΣΔ.Φ/site/ΠΡΟΔΓΡΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΠΡΟΧΠΙΚΟ ΣΗΛΔΦΧΝΑ FAX ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Δ ΠΡΟΔΓΡΟ: ΑΛΡΩΛΗΑΓΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ, ΘΑΘΖΓΖΡΖΠ ΡΖΙ.: ΣΟΖΠΡΝ ΔΑΓΓΔΙΗΑ teiep.gr ΕΑΟΕΑΛΖΠ ΒΑΠΗΙΔΗΝΠ ΛΑΘΝ ΔΙΔΛΖ gr 12

13 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΠΟΤ ΠΑΡΔΥΔΙ Ο ΟΓΗΓΟ Ν νδεγφο παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα: ηο ΤΕΙ Ηπείπος, ηιρ ζσολέρ και ηα ημήμαηά ηος ηιρ εγγπαθέρ ηυν ππυηοεηών θαη εηδηθφηεξα γηα ην ρξφλν, ηνλ ηφπν θαη ηνλ ηξφπν πνπ γίλνληαη, γηα ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, ηε δηαδηθαζία θαη ηα βήκαηα εγγξαθήο ηον ηπόπο απόκηηζηρ ζςγγπαμμάηυν (βηβιίσλ) ηη βιβλιοθήκη ηην ςγειονομική πεπίθαλτη θαη ηελ έθδνζε βηβιηαξίνπ πγείαο ηο πώρ γίνεηαι η δήλυζη μαθημάηυν Α εξαμήνος ηη ζίηιζη και ηη ζηέγαζη θαη εηδηθφηεξα γηα ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηείηαη λα ππνβάιεη θάζε θνηηεηήο, ψζηε λα κπνξεί λα ζηηηζηεί ή/θαη λα ζηεγαζηεί δσξεάλ (εθφζνλ πιεξνί θάπνηα θξηηήξηα) ηο ζηεγαζηικό επίδομα ηην ακαδημαφκή ηαςηόηηηα ζηην οποία πλέον πεπιλαμβάνεηαι και ηο πάζο (δειηίν εηδηθνχ εηζηηεξίνπ) πηγέρ πληποθόπηζηρ - ενημέπυζηρ, ζηηο νπνίεο ν θάζε θνηηεηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αλαηξέμεη γηα ηελ αλαδήηεζε δηάθνξσλ θνηηεηηθψλ ζεκάησλ (ρξήζηκεο δηεπζχλζεηο, ηειέθσλα, sites, θ.α.). 13

14 1. ΟΙ ΔΓΓΡΑΦΔ 1.α. Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά εγγξαθήο Γηα ην αθαδεκατθφ έηνο νη εγγξαθέο ησλ λενεηζαρζέλησλ θνηηεηψλ ζηα ηκήκαηα ηνπ ΡΔΗ Ζπείξνπ ζα δηεμαρζνχλ ειεθηξνληθά απφ 05 επηεκβξίνπ έσο θαη 12 επηεκβξίνπ 2016 κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ πνπξγείνπ Ξαηδείαο Από ην Υπνπξγείν Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ αλαθνηλώλεηαη όηη ε εγγξαθή ησλ επηηπρόλησλ ησλ Παλειιαδηθώλ Εμεηάζεσλ έηνπο 2016 ζηηο Σρνιέο θαη ηα Τκήκαηα ηεο Τξηηνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο ζα πξαγκαηνπνηεζεί θαηά ην δηάζηεκα από 5 έυρ 12 Σεπηεμβπίος Γηα ηελ εγγξαθή ησλ επηηπρόλησλ γηα πξώηε θνξά θέηνο ηίζεηαη ζε ιεηηνπξγία ηο ζύζηημα ηηρ ςποσπευηικήρ ηλεκηπονικήρ εγγπαθήρ συπίρ ηην αναγκαιόηηηα καηάθεζηρ δικαιολογηηικών θαη ρσξίο λα απαηηείηαη ε κεηάβαζε ησλ επηηπρόλησλ ζηηο Σρνιέο θαη ηα Τκήκαηα επηηπρίαο ηνπο. Με ηνλ ηξόπν απηό νη επηηπρόληεο δελ επηβαξύλνληαη κε ην πξόζζεην θόζηνο ηεο κεηαθίλεζεο γηα ηελ εγγξαθή ηνπο θαη κε ηελ επηπιένλ δηαδηθαζία ηεο ζπιινγήο θαη απνζηνιήο δηθαηνινγεηηθώλ. Η δηαδηθαζία εγγξαθήο ζηελ Τξηηνβάζκηα Εθπαίδεπζε ζα πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ην αλσηέξσ δηάζηεκα κε αίηεζε ησλ επηηπρόλησλ γηα ηε Σρνιή ή ην Τκήκα επηηπρίαο ηνπο κέζσ ειεθηξνληθήο εθαξκνγήο ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε ειζάγονηαρ ηον ίδιο κυδικό ππόζβαζηρ (password) πος σπηζιμοποίηζαν για ηην ειζαγυγή ηοςρ ζηην ηλεκηπονική εθαπμογή ηος Μησανογπαθικού Δεληίος. Η εθαξκνγή ζα βξίζθεηαη ζε ιεηηνπξγία από ην κεζεκέξη ηεο 5 εο Σεπηεκβξίνπ Γηα ηελ πξόζβαζε ζηελ ειεθηξνληθή εθαξκνγή νη ζρνιηθέο κνλάδεο ζα παξέρνπλ ππνζηήξημε ζηνπο επηηπρόληεο όζνλ αθνξά ηνπο θσδηθνύο πξόζβαζεο, ελώ κεηά ηελ είζνδν ζηελ εθαξκνγή ζα ππάξρεη δηαζέζηκν αλαιπηηθό εγρεηξίδην ρξήζεο γηα ηε δηεπθόιπλζή ηνπο. Μέζα από ηελ ειεθηξνληθή εθαξκνγή νη επηηπρόληεο, ζηελ πεξίπησζε πνπ έρνπλ εγγξαθεί από πξνεγνύκελν έηνο ζε Σρνιή ή Τκήκα ηεο Τξηηνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο, ζα δειώλνπλ ηε Σρνιή ή ην Τκήκα ζην νπνίν είλαη ήδε εγγεγξακκέλνη θαη ζα αηηνύληαη ηαπηόρξνλα ηε δηαγξαθή ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί ε εγγξαθή ζηε λέα Σρνιή ή ζην λέν Τκήκα. Η αίηεζε εγγξαθήο ησλ επηηπρόλησλ κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο εθαξκνγήο ηνπ Υπνπξγείνπ Παιδείαρ ενέσει σαπακηήπα Υπεύθςνηρ Δήλυζηρ. Οη επηηπρόληεο κεηά ηελ είζνδν ζηελ εθαξκνγή ζα θαινύληαη λα ζπκπιεξώζνπλ ηνλ Αξηζκό Μεηξώνπ Κνηλσληθήο Αζθάιηζήο ηνπο (ΑΜΚΑ), ν νπνίνο ζα επηβεβαηώλεηαη κέζσ δηαιεηηνπξγηθόηεηαο κε ην Εζληθό Μεηξών ΑΜΚΑ. Αλ ηα αηνκηθά ζηνηρεία πνπ 14

15 εκθαλίδνληαη πξνζπκπιεξσκέλα ζηελ εθαξκνγή δελ ζπκθσλνύλ κε ηα ζηνηρεία ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο ή ηνπ δηαβαηεξίνπ, ηόηε νη επηηπρόληεο ππέπει να πποβούν ζηην άμεζη διόπθυζη και ενημέπυζη ηυν λανθαζμένυν ζηοισείυν ηοςρ ζηα ζςζηήμαηα ηος Εθνικού Μηηπώος ΑΜΚΑ, μέζυ ζσεηικήρ αίηηζήρ ζε οποιοδήποηε ΚΕΠ. Ο επηηπρώλ, αθνύ ειέγμεη ηελ νξζόηεηα ησλ πξνβαιιόκελσλ ηξνπνπνηεκέλσλ ζηνηρείσλ, ζα πξέπεη λα νινθιεξώζεη ηελ ειεθηξνληθή εγγξαθή ηνπ εληόο ηεο πξνβιεπόκελεο πξνζεζκίαο. Οη εγγξαθέληεο γηα λα έρνπλ πξόζβαζε ζηηο αθαδεκατθέο ππεξεζίεο ηεο θάζε Σρνιήο θαη Τκήκαηνο, ζα πξέπεη λα επηδείμνπλ ζηε Γξακκαηεία ηνπ Τκήκαηνο ή ηεο Σρνιήο αζηπλνκηθή ηαπηόηεηα ή δηαβαηήξην, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε ηαπηνπξνζσπία ηνπο. Σε θάζε πεξίπησζε, ε Γξακκαηεία δύλαηαη λα δεηήζεη ζπκπιεξσκαηηθά δηθαηνινγεηηθά από ηνπο εγγξαθέληεο. Γηα ηηο Σηξαηησηηθέο Σρνιέο, ηηο Αζηπλνκηθέο Σρνιέο, ηηο Σρνιέο ηεο Ππξνζβεζηηθήο Αθαδεκίαο, ηηο Αθαδεκίεο ηνπ Εκπνξηθνύ Ναπηηθνύ θαη ηηο Αλώηεξεο Σρνιέο Τνπξηζηηθήο Εθπαίδεπζεο, η πποθεζμία και η διαδικαζία εγγπαθήρ ηυν επιηςσόνηυν θα καθοπιζηεί και θα ππαγμαηοποιηθεί από ηα απμόδια Υποςπγεία. Επηζεκαίλεηαη όηη όιεο νη αλσηέξσ δηαδηθαζίεο εγγξαθήο νινθιεξώλνληαη είηε από ηνπο ίδηνπο ηνπο επηηπρόληεο ή από λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλν από απηνύο πξόζσπν. πκπιεξσηηθά δηθαηνινγεηηθά γηα ηνπο εγγξαθέληεο: ΚΝΛΝ ΓΗΑ ΡΝ ΡΚΖΚΑ ΙΝΓΝΘΔΟΑΞΔΗΑΠ: Αθνπφγξακκα (ρνξεγείηαη απφ ηαηξφ ΩΟΙ) θαζψο επίζεο θαη Ινγνζεξαπεπηηθή εθηίκεζε απφ Γεκφζην Λνζνθνκείν ή Ηδηψηε Ινγνζεξαπεπηή. ΚΝΛΝ ΓΗΑ ΡΝ ΡΚΖΚΑ ΙΑΪΘΖΠ ΘΑΗ ΞΑΟΑΓΝΠΗΑΘΖΠ ΚΝΠΗΘΖΠ: Γήισζε επηινγήο κνπζηθνχ νξγάλνπ 15

16 1.β. Ση ηζρχεη γηα ηηο κεηεγγξαθέο Απφ ην αθαδεκατθφ έηνο , νη κεηεγγξαθέο πξαγκαηνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 ηνπ Λ.4332/2015: 1. Έσο ηελ 1ε Καξηίνπ εθάζηνπ έηνπο ηα Α.Δ.Η. απνζηέιινπλ ζην πνπξγείν Ξνιηηηζκνχ, Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ εηδηθψο αηηηνινγεκέλε γλψκε κε αλαθνξά ζηηο ιεηηνπξγηθέο δπλαηφηεηεο ησλ Πρνιψλ θαη Ρκεκάησλ ηνπ Ηδξχκαηνο σο πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ θνηηεηψλ πνπ κπνξνχλ λα κεηεγγξάςνπλ, ζχκθσλα κε ηηο επφκελεο παξαγξάθνπο ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 2. Νη θνηηεηέο ησλ A.E.I., ησλ Αλσηάησλ Δθθιεζηαζηηθψλ Αθαδεκηψλ θαη ησλ Αλψηεξσλ Πρνιψλ Ρνπξηζηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ πνπξγείνπ Νηθνλνκίαο, πνδνκψλ, Λαπηηιίαο θαη Ρνπξηζκνχ πνπ εγγξάθεζαλ είηε κέζσ ηεο επηηπρίαο ηνπο ζηηο εμεηάζεηο παλειιαδηθνχ επηπέδνπ Γεληθνχ Ιπθείνπ (ΓΔΙ) ή Δπαγγεικαηηθνχ Ιπθείνπ (ΔΞΑΙ) είηε κέζσ ηεο ρξήζεο άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο πξφζβαζεο, έρνπλ δηθαίσκα κεηεγγξαθήο ζε αληίζηνηρε Πρνιή ή Ρκήκα, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο παξαγξάθνπο 5 θαη 6 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 3. Γελ έρνπλ δηθαίσκα κεηεγγξαθήο νη θνηηεηέο, νη νπνίνη έρνπλ ππεξβεί ηνλ αλψηαην ρξφλν ζπνπδψλ πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηελ απφθηεζε πηπρίνπ, ζχκθσλα κε ην Ξξφγξακκα Ππνπδψλ ηνπ Α.Δ.Η., ζην νπνίν θνηηνχλ. 4. Κεηεγγξαθή δελ είλαη δπλαηή: α) απφ Ρκήκα ή Πρνιή ηνπ ηδίνπ Α.Δ.Η. θαη β) απφ Ρκήκα ή Πρνιή Α.Δ.Η. πνπ εδξεχεη ζηελ ίδηα πεξηθέξεηα. Αλ ην Ρκήκα ή ε Πρνιή έρεη έδξα ζε πεξηζζφηεξεο πφιεηο ηεο ίδηαο πεξηθέξεηαο, ν θνηηεηήο δηθαηνχηαη λα κεηεγγξαθεί ζηνλ ηφπν ηεο θαηνηθίαο ησλ γνλέσλ ηνπ ή ηνπ έρνληνο ηελ επηκέιεηά ηνπ. 5. Ζ θαηά ηα αλσηέξσ κεηεγγξαθή πξαγκαηνπνηείηαη κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Ξνιηηηζκνχ, Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη επηηξέπεηαη κφλνλ απφ Ξαλεπηζηήκην ζε Ξαλεπηζηήκην ή απφ Ρ.Δ.Η. ζε Ρ.Δ.Η.. 16

17 Ν αξηζκφο ησλ κεηεγγξαθνκέλσλ είλαη ίζνο κε ην 15% ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ εηζαθηέσλ, θαηά ην έηνο αλαθνξάο, αλά Πρνιή ή Ρκήκα ησλ Α.Δ.Η., φπσο απηφ ζα νξηζηεί απφ ηηο νηθείεο Πρνιέο ή Ρκήκαηα. Νη Πρνιέο ή ηα Ρκήκαηα εθάζηνπ Α.Δ.Η. κπνξνχλ λα εηζεγεζνχλ αηηηνινγεκέλσο κεγαιχηεξν πνζνζηφ. Πε πεξίπησζε δεθαδηθνχ ππνινίπνπ, θαηά ηνλ αξηζκεηηθφ ππνινγηζκφ ησλ ζέζεσλ, γίλεηαη ζηξνγγπινπνίεζε ζηελ ακέζσο κεγαιχηεξε αθέξαηε κνλάδα. 6. Νη δηθαηνχρνη κεηεγγξαθήο δχλαληαη λα ππνβάινπλ ζρεηηθή αίηεζε πξνο ηελ Θεληξηθή πεξεζία ηνπ πνπξγείνπ Ξνιηηηζκνχ, Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ γηα ηηο αληίζηνηρεο Πρνιέο ή Ρκήκαηα έσο δχν (2) δηαθνξεηηθψλ Α.Δ.Η. 7. Σνξήγεζε ηνπ δηθαηψκαηνο κεηεγγξαθήο πξαγκαηνπνηείηαη θαηά θζίλνπζα ζεηξά ηνπ ζπλφινπ ησλ κνξίσλ πνπ ν δηθαηνχρνο ζσξεχεη απφ ηα θάησζη θξηηήξηα: α) Ρν θαηά θεθαιήλ εηζφδεκα ηνπ δηθαηνχρνπ, εθφζνλ δηαζέηεη ίδην εηζφδεκα, θαη ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ, γηα ην ηξέρνλ νηθνλνκηθφ έηνο, δελ ππεξβαίλνπλ απηνηειψο θαη ηα δχν ην πνζφ ησλ ηξηψλ ρηιηάδσλ (3.000) επξψ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηνλ Θψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο. Ρν αλσηέξσ πνζφ αλαπξνζαξκφδεηαη κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Ξνιηηηζκνχ, Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ (Κφξηα 5). β) Ρν θαηά θεθαιήλ εηζφδεκα ηνπ δηθαηνχρνπ, εθφζνλ δηαζέηεη ίδην εηζφδεκα, θαη ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ, γηα ην ηξέρνλ νηθνλνκηθφ έηνο, δελ ππεξβαίλνπλ απηνηειψο θαη ηα δχν ην πνζφ ησλ έμη ρηιηάδσλ (3.001 έσο 6.000) επξψ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηνλ Θψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο. Ρν αλσηέξσ πνζφ αλαπξνζαξκφδεηαη κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Ξνιηηηζκνχ, Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ (Κφξηα 4). γ) Ρν θαηά θεθαιήλ εηζφδεκα ηνπ δηθαηνχρνπ, εθφζνλ δηαζέηεη ίδην εηζφδεκα, θαη ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ, γηα ην ηξέρνλ νηθνλνκηθφ έηνο, δελ ππεξβαίλνπλ απηνηειψο θαη ηα δχν ην πνζφ ησλ ελλέα ρηιηάδσλ (6.001 έσο 9.000) επξψ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηνλ Θψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο. 17

18 Ρν αλσηέξσ πνζφ αλαπξνζαξκφδεηαη κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Ξνιηηηζκνχ, Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ (Κφξηα 3). Ζ κνξηνδφηεζε ησλ πεξηπηψζεσλ α έσο θαη γ γίλεηαη πάληα δηαδεπθηηθψο, ιακβάλεηαη δε θαη απηήλ ππφςε ην πςειφηεξν θαηά θεθαιήλ εηζφδεκα ηεο ζρεηηθήο δήισζεο ηνπ δηθαηνχρνπ. δ) Ν δηθαηνχρνο λα είλαη νξθαλφο θαη απφ ηνπο δχν γνλείο (Κφξηα 3). ε) Ν δηθαηνχρνο λα είλαη κέινο πνιχηεθλεο νηθνγέλεηαο (Κφξηα 2). ζη) Ν δηθαηνχρνο λα είλαη κέινο ηξίηεθλεο νηθνγέλεηαο (Κφξην 1). δ) Ν δηθαηνχρνο λα έρεη αδειθφ ή αδειθή, θνηηεηή ηνπ πξνπηπρηαθνχ θχθινπ ζπνπδψλ, εθφζνλ δελ είλαη ήδε θάηνρνο πηπρίνπ, κεηαπηπρηαθνχ ή δηδαθηνξηθνχ ηίηινπ, πνπ θνηηά ζε Ξαλεπηζηήκην ή Ρ.Δ.Η. ή ζηηο Αλψηαηεο Δθθιεζηαζηηθέο Αθαδεκίεο ή ζηελ Αλψηαηε Πρνιή Ξαηδαγσγηθήο θαη Ρερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο (Α.Π.ΞΑΗ.Ρ.Δ.), θαζψο θαη ζηηο Αλψηεξεο Πρνιέο Ρνπξηζηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ πνπξγείνπ Νηθνλνκίαο, πν δνκψλ, Λαπηηιίαο θαη Ρνπξηζκνχ, δηαθνξεηηθήο πφιεο ηεο κφληκεο θαηνηθίαο ησλ γνλέσλ ηνπο ή ν δηθαηνχρνο λα αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ πνιχδπκσλ ηέθλσλ πνπ ζπκκεηείραλ, ην ίδην ζρνιηθφ έηνο, ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο (Κφξην 1). Πηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο, κεηαμχ ηνπ ηφπνπ θαηνηθίαο ησλ γνλέσλ ή ηνπ έρνληνο ηελ επηκέιεηα θαη ηνπ ηφπνπ ζπνπδψλ ηνπ αδειθνχ, πξνηεξαηφηεηα γηα ηε κεηεγγξαθή έρεη ν ηφπνο πνπ δελ είλαη νη πφιεηο Αζήλα θαη Θεζζαινλίθε. ε) Ν δηθαηνχρνο λα έρεη γνλείο, ηέθλα, αδέιθηα ή ζχδπγν πνπ έρνπλ αλαπεξία 67% θαη άλσ, πηζηνπνηνχκελεο απφ ην Θέληξν Ξηζηνπνίεζεο Αλαπεξίαο (ΘΔ.Ξ.Α.) ή έρνπλ παζήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην παξάξηεκα ηεο ππ αξηζκ. Φ. 151/17897/Β6/2014 (Β 358) θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο, φπσο απηή εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη θαη αληηθαζίζηαηαη (Κφξην 1). ζ) Ν δηθαηνχρνο λα είλαη νξθαλφο απφ ηνλ έλαλ γνλέα ή λα είλαη ηέθλν άγακεο κεηέξαο (Κφξην 1). 18

19 η) Πε πεξίπησζε ηζνςεθίαο θαηά ηελ αλσηέξσ κνξηνδφηεζε, ιακβάλνληαη ππφςε ηα κφξηα εηζαγσγήο ζηα Α.Δ.Η. ησλ αηηνχλησλ θαηά θζίλνπζα ζεηξά θαηάηαμεο. 8. Γελ εκπίπηνπλ ζην πνζνζηφ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ παξφληνο άξζξνπ νη αθφινπζεο θαηεγνξίεο: α) Ρα ηέθλα ησλ ζπκάησλ ηεο ηξνκνθξαηίαο, πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Λ. 1897/1990 (Α 120), ηα νπνία έρνπλ δηθαίσκα κεηεγγξαθήο ζηελ πφιε πνπ ν γνλέαο ή ν έρσλ ηελ επηκέιεηα δειψλεη σο κφληκε θαηνηθία ηνπ θαη β) θνηηεηέο πνπ έρνπλ αλαπεξία (ζσκαηηθή, δηαλνεηηθή ή ςπρηθή) 67% θαη άλσ, πηζηνπνηνχκελε απφ ην Θέληξν Ξηζηνπνίεζεο Αλαπεξίαο (ΘΔ.Ξ.Α.) ή θνηηεηέο πνπ πάζρνπλ απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζην παξάξηεκα ηεο ππ αξηζκ. Φ.151/17897/Β6/2014 (Β 358) θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο παζήζεηο, φπσο απηή εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη, ή έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη δσξεά νξγάλνπ ή κπεινχ ησλ νζηψλ ζε ζπλάλζξσπν. Νη θνηηεηέο απηνί έρνπλ δηθαίσκα κεηεγγξαθήο ζηελ πφιε πνπ ν γνλέαο ή ν έρσλ ηελ επηκέιεηα δειψλεη σο κφληκε θαηνηθία ή ζηελ πφιε πνπ πηζαλψο ηνπο παξέρεηαη ηαηξηθή κέξηκλα, ζχκθσλα κε βεβαίσζε ηεο επηηξνπήο ηεο πξναλαθεξφκελεο θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο. Ζ δηαδηθαζία γηα ηελ ππνβνιή αηηήζεσλ κεηεγγξαθήο, ε εμεηδίθεπζε ησλ θξηηεξίσλ ρνξήγεζήο ηεο, θαζψο θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο αλσηέξσ παξαγξάθνπ 7 νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Ξνιηηηζκνχ, Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ. 9. Ζ θαη εμαίξεζε κεηεγγξαθή είλαη δπλαηή κεηά απφ απφθαζε πεληακεινχο Δπηηξνπήο, ε νπνία απνηειείηαη απφ έλαλ εθπξφζσπν, ν νπνίνο ππνδεηθλχεηαη απφ ην Πψκα Δπηζεσξεηψλ Διεγθηψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο (Π.Δ.Δ.Γ.Γ.) θαη εθηειεί ρξέε Ξξνέδξνπ, έλαλ (1) εθπξφζσπν πνπ ππνδεηθλχεηαη απφ ηε Πχλνδν ησλ Ξξπηάλεσλ, έλαλ (1) εθπξφζσπν απφ ηε Πχλνδν Ξξνέδξσλ ησλ Ρ.Δ.Η. έλαλ (1) εθπξφζσπν Γηεχζπλζεο Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο ηνπ πνπξγείνπ Ξνιηηηζκνχ, Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη έλαλ (1) εθπξφζσπν ηνπ πνπξγείνπ γείαο, κε έξγν ηελ εμέηαζε αηηεκάησλ γηα θαη εμαίξεζε κεηεγγξαθή ζε ηδηαίηεξα ζνβαξέο θαη ηεθκεξησκέλα εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο θνηηεηψλ Α.Δ.Η. ηεο εκεδαπήο. 19

20 Ζ Δπηηξνπή είλαη άκηζζε θαη ζπγθξνηείηαη θαη έηνο κε απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Ξνιηηηζκνχ, Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, ζηελ νπνία νξίδεηαη θαη θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο. 10. Νη κεηεγγξαθφκελνη θνηηεηέο δχλαληαη λα θάλνπλ ρξήζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ Λ. 4115/2013 (Α 24). 11. Ζ ηζρχο ηνπ παξφληνο άξζξνπ αξρίδεη απφ ην αθαδεκατθφ έηνο Θαηά ηελ πξψηε εθαξκνγή ηνπ (αθαδεκατθφ έηνο ), πξνζεζκία ηεο παξαγξάθνπ 1 νξίδεηαη ε γ. πγγξάκκαηα «ΔΤΓΟΞΟ» Ρα δηδαθηηθά βηβιία φπσο θαη άιια βνεζήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην θάζε κάζεκα ρνξεγνχληαη δσξεάλ ζηνπο θνηηεηέο. Νη θνηηεηέο δηθαηνχληαη επίζεο δσξεάλ ελεκέξσζε θαη πξφζβαζε ζηε ζρεηηθή ειιεληθή θαη μέλε βηβιηνγξαθία. Ζ ειεθηξνληθή ππεξεζία νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο ησλ ζπγγξακκάησλ, ε νπνία εθαξκφδεηαη ππνρξεσηηθά ζηα ηδξχκαηα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο ρψξαο καο θαη αθνξά ζηελ απηνκαηνπνηεκέλε δηαρείξηζε θαη δηαλνκή ησλ ζπγγξακκάησλ νλνκάδεηαη «ΔΓΝΜΝΠ». Κεηά ηελ εγγξαθή θαη ηε δήισζε καζεκάησλ ρεηκεξηλνχ εμακήλνπ, αθνινπζεί αλαθνίλσζε ηεο γξακκαηείαο ηνπ ηκήκαηνο γηα ηελ ελεκέξσζε πιεξνθφξεζε ησλ θνηηεηψλ ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν δήισζεο θαη απφθηεζεο ησλ ζπγγξακκάησλ κέζσ ηνπ δηθηπαθνχ ρψξνπ 1.δ. Η Βηβιηνζήθε ηνπ ΣΔΙ Ηπείξνπ Ζ Βηβιηνζήθε ηνπ Ρ.Δ.Η. Ζπείξνπ είλαη Αθαδεκατθή Βηβιηνζήθε θαη απνηειείηαη απφ ηελ Θεληξηθή Βηβιηνζήθε πνπ εδξεχεη ζηελ Άξηα θαη ηηο Ξεξηθεξεηαθέο Βηβιηνζήθεο ζηα Ησάλληλα, ηελ Ξξέβεδα θαη ηελ Ζγνπκελίηζα. Ζ ζπιινγή πεξηιακβάλεη πεξηζζφηεξνπο απφ ηφκνπο επηζηεκνληθψλ βηβιίσλ, πεξίπνπ 180 ηίηινπο πεξηνδηθψλ, πηπρηαθέο εξγαζίεο, ειεθηξνληθφ θαη νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ, ινγνηερληθή ζπιινγή θαη άιιν έληππν θαη ςεθηαθφ πιηθφ. Ζ πινχζηα ζπιινγή ηεο Βηβιηνζήθεο, νη ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο θαη ν ηερληθφο εμνπιηζκφο είλαη ζηε δηάζεζε ησλ θνηηεηψλ γηα λα βνεζήζνπλ ζηε καζεζηαθή 20

21 δηαδηθαζία θαη ην εξεπλεηηθφ ηνπο έξγν. Νη βηβιηνζήθεο νξγαλψλνπλ γηα ηνπο πξσηνεηείο θνηηεηέο ζεκηλάξηα επηκφξθσζεο ζηε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ ηεο. Ν Γεκφζηνο Θαηάινγνο ηεο Βηβιηνζήθεο θαζψο θαη άιιεο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο ρξήζηεο, είλαη δηαζέζηκα κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο: wwwlib.teiep.gr θαη ηεο ςεθηαθήο πχιεο Δπηζηεκνληθά πεχζπλνο ηεο Βηβιηνζήθεο είλαη ν Δπίθνπξνο Θαζεγεηήο Θνθθψλεο Γεψξγηνο ( ), Αλαπιεξψηξηα Ξξντζηακέλε ηεο Βηβιηνζήθεο είλαη ε Βηβιηνζεθνλφκνο Θενδσξίθα Σξηζηίλα ( ), Ζ ιεηηνπξγία ηεο βηβιηνζήθεο ππνζηεξίδεηαη απφ ην παξαθάησ δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ: Κεληξηθή Βηβιηνζήθε Βαζηιάθε Γήκεηξα, ΡΔ Βηβιηνζεθνλφκνο ( ) Θενδσξίθα Σξηζηίλα, ΡΔ Βηβιηνζεθνλφκνο ( ), Πηξάηε-Βάληδνπ Αιεμάλδξα, ΞΔ Γηνηθεηηθνχ-Νηθνλνκηθνχ ( ) Πηαπέξα Θενπίζηε, Δ Δπηκειεηψλ ( ) Ώξεο ιεηηνπξγίαο: Θαζεκεξηλά απφ ηηο 8.00 έσο ηηο Βηβιηνζήθε Ισαλλίλσλ Γθνπληαβά Δπθξνζχλε, ΡΔ Βηβιηνζεθνλφκνο, ( ) Γνχζηα Καξηάλλα, ΞΔ Αξρεηνλφκνο-Βηβιηνζ/κνο, ( ) βηβιηνζήθεο: Ώξεο ιεηηνπξγίαο: Γεπηέξα - Ξέκπηε: Ξαξαζθεπή: Βηβιηνζήθε Πξέβεδαο Θενδσξίθα Διέλε ΡΔ Βηβιηνζεθνλφκνο, ( ) Ξαπαζαλαζίνπ Ξαλαγηψηα ΡΔ Βηβιηνζεθνλφκνο, ( ) Ρζψιε Θενδψξα ΞΔ Βηβιηνζεθνλφκσλ, ( ) Ώξεο ιεηηνπξγίαο: Γεπηέξα - Ξέκπηε:

22 Ξαξαζθεπή: Βηβιηνζήθε Ηγνπκελίηζαο Θαξβνχλεο Δπάγγεινο, ΡΔ Βηβιηνζεθνλφκνο, ( ) Θάηζηνο Αζαλάζηνο, ΓΔ Γηνηθεηηθνχ Ινγηζηηθνχ, ( ) Ώξεο ιεηηνπξγίαο: Γεπηέξα - Ξέκπηε: Ξαξαζθεπή: ε. Αλαβνιή ζηξάηεπζεο Νη άξξελεο θνηηεηέο δηθαηνχληαη αλαβνιήο ζηξάηεπζεο γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, κε ηελ εγγξαθή ηνπο κπνξνχλ λα ππνβάινπλ ζηε γξακκαηεία ηνπ ηκήκαηφο ηνπο αίηεζε γηα ηελ έθδνζε πηζηνπνηεηηθνχ εγγξαθήο, ην νπνίν θαη θαηαηίζεηαη ζην αξκφδην ζηξαηνινγηθφ γξαθείν. 22

23 2. Η ΦΟΙΣΗΣΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ Κε ηνλ φξν «θνηηεηηθή κέξηκλα» αλαθεξφκαζηε ζηηο παξνρέο πνπ δηθαηνχληαη νη θνηηεηέο, νη νπνίεο είλαη: α) ε πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε β) ε ζίηηζε θαη ε ζηέγαζε γ) ην θνηηεηηθφ εηζηηήξην (ή πάζν ή εηδηθφ εηζηηήξην) ην νπνίν πιένλ είλαη ελζσκαησκέλν ζηελ αθαδεκατθή ηαπηφηεηα. Ρα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε πεξίπησζε παξνρήο, ππνβάιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο ζηα θαηά ηφπνπο γξαθεία Ππνπδαζηηθήο Κέξηκλαο εθηφο απφ ην ηκήκα Ινγηζηηθήο θαη Σξεκαηννηθνλνκηθήο πνπ ππνβάιινληαη ζηε γξακκαηεία ηνπ ηκήκαηφο. Πρεηηθή αλαθνίλσζε αλαξηάηαη ζηελ θεληξηθή ηζηνζειίδα ηνπ ΡΔΗ Ζπείξνπ ζηηο αλαθνηλψζεηο απφ ηνπ Ρκήκα Ππνπδαζηηθήο Κέξηκλαο θαη Ξεξίζαιςεο. Νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απνζηέιινπλ ηα εξσηήκαηά ηνπο ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηνπ ηκήκαηνο ( ) 2.α. Η πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε ησλ θνηηεηψλ - παξνρέο Ρν δηθαίσκα πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο (ηαηξνθαξκαθεπηηθήο θαη λνζνθνκεηαθήο) παξέρεηαη ζε φινπο ηνπο θνηηεηέο. Γηα ην ζθνπφ απηφ εθδίδεηαη αηνκηθφ βηβιηάξην πεξίζαιςεο. Βηβιηάξην πεξίζαιςεο δηθαηνχληαη νη θνηηεηέο πνπ δελ είλαη αζθαιηζκέλνη ζε θαλέλα άιιν δεκφζην θνξέα θαη ηζρχεη απφ ηελ έθδνζή ηνπ θαη γηα δηάζηεκα ίζν πξνο ηνλ πξνβιεπφκελν ρξφλν θνίηεζεο κέρξη ηελ απφθηεζε πηπρίνπ πξνζαπμαλφκελν θαηά ην ήκηζπ. Ζ παξνρή ηαηξνθαξκαθεπηηθήο θαη λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο δηαθφπηεηαη φηαλ ν δηθαηνχρνο : ζηξαηεπηεί θαη γηα φζν ρξφλν δηαξθεί ε ζηξάηεπζή ηνπ αζθαιηζζεί ζε θχξην αζθαιηζηηθφ θνξέα πάξεη πηπρίν ράζεη ηελ ζπνπδαζηηθή ηνπ ηδηφηεηα γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν αλαζηείιεη ηηο ζπνπδέο ηνπ. (Ηζρχνπζεο Γηαηάμεηο: Ξ.Γ. 185/84 & ΦΔΘ 61/ /η.Α ) 23

24 Νη ζπνπδαζηέο πνπ πξνέξρνληαη απφ Θξάηε Κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζα πξέπεη λα πξνκεζεχνληαη ηελ Δπξσπατθή Θάξηα Αζθάιηζεο Αζζέλεηαο απφ ηελ ρψξα ηνπο, γηα λα παξέρεηαη ζε απηνχο ηαηξνθαξκαθεπηηθή θαη λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ Ππνπδψλ ηνπο ζηελ Διιάδα (αξηζκφ Φ60.000/νηθ12854/897/ Δγθχθιην Νδεγία ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Θνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ ηνπ πνπξγείνπ Απαζρφιεζεο θαη Θνηλ.Ξξνζηαζίαο). - Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ έθδνζε βηβιηαξίνπ πγείαο Ρν αηνκηθφ βηβιηάξην πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο εθδίδεηαη θαη ρνξεγείηαη κεηά απφ αίηεζε ηνπ θνηηεηή ζηε γξακκαηεία ηνπ ηκήκαηνο εηζαγσγήο. Ν αηηψλ καδί κε ηελ αίηεζε ππνβάιιεη θαη ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: Κία (1) θσηνγξαθία πεχζπλε δήισζε ζηελ νπνία δειψλεηαη φηη ν θνηηεηήο δελ είλαη αζθαιηζκέλνο ζε άιιν αζθαιηζηηθφ θνξέα Βεβαίσζε δηαγξαθήο απφ ηνλ πξνεγνχκελν αζθαιηζηηθφ θνξέα. Βεβαίσζε Ππνπδψλ Ζ ηζρχο ηνπ βηβιηαξίνπ αλαλεψλεηαη θάζε έηνο απφ ην Ρκήκα Ππνπδαζηηθήο Κέξηκλαο θαη Ξεξίζαιςεο κέζσ ηεο γξακκαηείαο ηνπ ηκήκαηνο, αθνχ ν θνηηεηήο πξνζθνκίζεη γηα ην ζθνπφ απηφ ην βηβιηάξηφ ηνπ ζηε γξακκαηεία. 2.β. ίηηζε - ζηέγαζε 2.β.i. ίηηζε Πχκθσλα κε ηελ Θνηλή πνπξγηθή Απφθαζε Φ.5/65835/Β3/ , πνπ αθνξά ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ φξσλ, πξνυπνζέζεσλ θαη ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηελ παξνρή δσξεάλ ζίηηζεο ζηνπο θνηηεηέο, δηθαίσκα δσξεάλ ζίηηζεο έρνπλ νη: Ζκεδαπνί ζπνπδαζηέο Θχπξηνη ζπνπδαζηέο Ππνπδαζηέο ηέθλα νκνγελψλ Αιινδαπνί αιινγελείο ζπνπδαζηέο ζηα πιαίζηα πξνγξακκάησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ERASMUS). 24

25 Ζ δσξεάλ ζίηηζε παξέρεηαη ζηνπο δηθαηνχρνπο θνηηεηέο απφ ηελ εκέξα έγθξηζεο ησλ πηλάθσλ δσξεάλ ζηηηδνκέλσλ θνηηεηψλ κέρξη ην ηέινο ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο θαη δηαθφπηεηαη ιφγσ ζηξάηεπζεο θαη γηα φζν ρξφλν απηή δηαξθεί ή ιφγσ αλαζηνιήο ζπνπδψλ (δηαθνπήο ηεο θνίηεζεο) θαη γηα φζν ρξφλν απηή δηαξθεί. Πην θηίξην ηεο Π.Δ..Ξ. ζηα Ησάλληλα θαη ζηα θηίξηα ηνπ Ξαξαξηήκαηνο Ζγνπκελίηζαο ιεηηνπξγνχλ θνηηεηηθά εζηηαηφξηα κε δπλαηφηεηα ηαπηφρξνλεο εμππεξέηεζεο 240 αηφκσλ θαη 72 αηφκσλ αληίζηνηρα. Πηελ Άξηα ε Φνηηεηηθή Ιέζρε βξίζθεηαη ζην θέληξν ηεο πφιεο, ζηελ Ξιαηεία Θηιθίο, θαη ζηελ Ξξέβεδα ζηελ πεξηνρή Αγ. Γεσξγίνπ (Ξαληνθξάηνξαο). Πηα θνηηεηηθά Δζηηαηφξηα ζηηίδνληαη: νη θνηηεηέο πνπ δηθαηνχληαη δσξεάλ ζίηηζε νη θνηηεηέο πνπ δελ δηθαηνχληαη δσξεάλ ζίηηζε, κε ηελ θαηαβνιή ελφο ρακεινχ αληηηίκνπ. Ζ ιεηηνπξγία θαη δηαρείξηζή ηνπ Φνηηεηηθνχ Δζηηαηνξίνπ αλαηίζεηαη ζε ηδηψηε, θαηφπηλ δηαγσληζκνχ. - Πξνυπνζέζεηο δσξεάλ ζηηηδνκέλσλ: Κε βάζε ηελ Θνηλή πνπξγηθή Απφθαζε Φ.5/65835/Β3/ θάξηα δσξεάλ ζίηηζεο δηθαηνχληαη νη εμήο θαηεγνξίεο: α. Άγακνη θνηηεηέο, ησλ νπνίσλ ην εηήζην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα, φπσο πξνθχπηεη απφ ηα αληίζηνηρα εθθαζαξηζηηθά ζεκεηψκαηα ηεο αξκφδηαο Γεκφζηαο Νηθνλνκηθήο πεξεζίαο (Γ.Ν..) ηνπ ηειεπηαίνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο, δελ ππεξβαίλεη ηηο ζαξάληα πέληε ρηιηάδεο (45.000) Δπξψ πξνθεηκέλνπ γηα νηθνγέλεηα κε έλα κφλν ηέθλν. Γηα νηθνγέλεηεο κε δχν ηέθλα θαη πιένλ ην παξαπάλσ πνζφ πξνζαπμάλεηαη θαηά πέληε ρηιηάδεο (5.000) Δπξψ γηα θάζε ηέθλν πέξαλ ηνπ πξψηνπ. Ρν αλσηέξσ δηακνξθνχκελν πνζφ πξνζαπμάλεηαη θαηά ηξεηο ρηιηάδεο (3.000) Δπξψ εθφζνλ ν αδειθφο ηνπ δηθαηνχρνπ θνηηεηή είλαη ελεξγφο θνηηεηήο ηνπ πξψηνπ θχθινπ ζπνπδψλ. Δάλ πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο αδειθνί ππάγνληαη ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία ην πνζφ απηφ πξνζαπμάλεηαη θαηά ηξεηο ρηιηάδεο (3.000) Δπξψ γηα θαζέλαλ απφ απηνχο. β. Έγγακνη θνηηεηέο, ησλ νπνίσλ ην εηήζην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα, φπσο πξνθχπηεη απφ ηα αληίζηνηρα εθθαζαξηζηηθά ζεκεηψκαηα ηεο αξκφδηαο Γεκφζηαο Νηθνλνκηθήο πεξεζίαο (Γ.Ν..) ηνπ ηειεπηαίνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο δελ ππεξβαίλεη 25

26 ηηο ζαξάληα πέληε ρηιηάδεο (45.000) Δπξψ. Ξξνθεηκέλνπ γηα έληεθλε νηθνγέλεηα ην πνζφ απηφ πξνζαπμάλεηαη θαηά πέληε ρηιηάδεο (5.000) Δπξψ γηα θάζε αλήιηθν ηέθλν. γ. Άγακνη θνηηεηέο άλσ ησλ 25 εηψλ ησλ νπνίσλ ην εηήζην αηνκηθφ εηζφδεκα, φπσο πξνθχπηεη απφ ην αληίζηνηρν εθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα ηεο αξκφδηαο Γεκφζηαο Νηθνλνκηθήο πεξεζίαο (Γ.Ν..) ηνπ ηειεπηαίνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο, δελ ππεξβαίλεη ηηο είθνζη πέληε ρηιηάδεο (25.000) Δπξψ. - Ωο εηήζην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα λνείηαη ην ζπλνιηθφ εηήζην θνξνινγνχκελν, πξαγκαηηθφ ή ηεθκαξηφ, θαζψο θαη ην απαιιαζζφκελν ή θνξνινγνχκελν κε εηδηθφ ηξφπν εηζφδεκα ηνπ ίδηνπ ηνπ θνηηεηή, ησλ γνλέσλ ηνπ θαη ησλ αλήιηθσλ αδειθψλ ηνπ απφ θάζε πεγή. Ξξνθεηκέλνπ γηα έγγακν θνηηεηή, σο εηήζην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα λνείηαη ην ζπλνιηθφ εηήζην θνξνινγνχκελν πξαγκαηηθφ ή ηεθκαξηφ, θαζψο θαη ην απαιιαζζφκελν ή θνξνινγνχκελν κε εηδηθφ ηξφπν εηζφδεκα ησλ ηδίνπ, ηνπ/ηεο ζπδχγνπ ηνπ/ηεο θαη ησλ αλειίθσλ ηέθλσλ ηνπ απφ θάζε πεγή. - Ρα θαηά πεξίπησζε δηακνξθνχκελα πνζά κεηψλνληαη θαηά 10%, φηαλ νη δηθαηνχρνη θνηηεηέο θαηνηθνχλ κφληκα ζην Γήκν πνπ έρεη ηελ έδξα ηεο ε Ιέζρε ή ην Ίδξπκα, εάλ ζε απηφ δελ ιεηηνπξγεί Ιέζρε. - Ρν χςνο ηνπ εηήζηνπ νηθνγελεηαθνχ ή αηνκηθνχ εηζνδήκαηνο δελ απνηειεί θξηηήξην παξνρήο δσξεάλ ζίηηζεο ζηνλ θνηηεηή, φηαλ ν ίδηνο, αλεμαξηήηνπ ειηθίαο, ή έλαο εθ ησλ γνλέσλ ηνπ εάλ είλαη άγακνο θάησ ησλ 25 εηψλ, ή ν/ε ζχδπγνο ηνπ/ηεο εάλ είλαη έγγακνο, εηζπξάηηεη επίδνκα αλεξγίαο. - Πηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν δηθαηνχρνο θνηηεηήο ή/θαη νη γνλείο ηνπ ή ν/ε ζχδπγνο ηνπ/ηεο, εθφζνλ απηφο είλαη έγγακνο, δελ ππνρξενχληαη ζηελ ππνβνιή θνξνινγηθήο δήισζεο, ππνβάιινπλ ππεχζπλε δήισζε ηνπ λ. 1599/1986 (Α 75) πεξί κε ππνρξέσζεο ππνβνιήο δήισζεο. - Ζ Ιέζρε ή ε Δπηηξνπή Φνηηεηηθήο Κέξηκλαο ηνπ Ηδξχκαηνο, εάλ ζε απηφ δελ ιεηηνπξγεί Ιέζρε, κπνξεί λα δεηά θαη άιια, θαηά ηελ θξίζε ηεο απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηελ νηθνλνκηθή θαη πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ, πξνθεηκέλνπ λα απνθαλζεί αλ δηθαηνχηαη ή φρη ζίηηζεο. - Αλ ε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Ηδξχκαηνο απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 63 ηνπ λ. 4009/2011 (Α 195), δελ επαξθεί γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο ζίηηζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ θνηηεηψλ πνπ εκπίπηνπλ ζηηο θαηεγνξίεο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ παξφληνο, ηφηε ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Ιέζρεο ή ε 26

27 Δπηηξνπή Φνηηεηηθήο Κέξηκλαο ηνπ Ηδξχκαηνο, εάλ δελ πθίζηαηαη Ιέζρε, ρνξεγεί ηελ πξνβιεπφκελε ζην άξζξν 6 ηεο παξνχζεο εηδηθή ηαπηφηεηα θαηά πξνηεξαηφηεηα ζε φζνπο εκπίπηνπλ ζηηο θαησηέξσ αλαθεξφκελεο θαηεγνξίεο: α) Φνηηεηέο πνπ είλαη πνιχηεθλνη, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 1910/1944 (Α 229), φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 3454/2006 (Α 75), θαη ηέθλα απηψλ. Ζ πνιπηεθληθή ηδηφηεηα δηαηεξείηαη ηζνβίσο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 3454/2006 (Α 75). β) Φνηηεηέο πνπ θέξνπλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ γνλέα ή ηνπ ηέθλνπ πνιπκεινχο νηθνγέλεηαο κε ηξία δψληα ηέθλα απφ λφκηκν γάκν ή λνκηκνπνηεζέληα ή λνκίκσο αλαγλσξηζζέληα ή πηνζεηεζέληα. γ) Φνηηεηέο κε αδειθφ ή αδειθή, ελεξγφ θνηηεηή ηνπ πξψηνπ θχθινπ ζπνπδψλ, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηνπ λ. 4009/2011 (Α 195), εθφζνλ δελ είλαη ήδε θάηνρνο πηπρίνπ, κεηαπηπρηαθνχ ή δηδαθηνξηθνχ ηίηινπ, πνπ θνηηά ζε Ξαλεπηζηήκην ή Ρ.Δ.Η. ή ζηηο Αλψηαηεο Δθθιεζηαζηηθέο Αθαδεκίεο ή ζηελ Αλψηαηε Πρνιή Ξαηδαγσγηθήο θαη Ρερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο (Α.Π.ΞΑΗ.Ρ.Δ.), θαζψο θαη ζηηο Αλψηεξεο Πρνιέο Ρνπξηζηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ πνπξγείνπ Ξνιηηηζκνχ θαη Ρνπξηζκνχ δηαθνξεηηθήο πφιεο ηεο κφληκεο θαηνηθίαο ησλ γνλέσλ ηνπο. δ) Απνξθαληζκέλνη θνηηεηέο απφ ηνλ έλα ή θαη απφ ηνπο δχν γνλείο, εθφζνλ δελ έρνπλ ππεξβεί ην 25 ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο. ε) Φνηηεηέο πνπ θέξνπλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ ηέθλνπ άγακεο κεηέξαο κε ηνπιάρηζηνλ έλα κε αλαγλσξηζζέλ ηέθλν, ην νπνίν ή ηα νπνία δελ έρνπλ ππεξβεί ην 25 ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο. ζη) Φνηηεηέο κε γνλείο, ηέθλα, αδέιθηα, ζπδχγνπο πνπ είλαη ηπθινί ή θσθάιαινη ή λεθξνπαζείο, πνπ ππνβάιινληαη ζε αηκνθάζαξζε ή πάζρνπλ απφ κπτθή δπζηξνθία Duchenne ή αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία αηφκσλ εηδηθψλ αλαγθψλ επεηδή έρνπλ θηλεηηθά πξνβιήκαηα νθεηιφκελα ζε αλαπεξία άλσ ηνπ 67%. δ) Νη πάζρνληεο απφ ηηο ζνβαξέο αζζέλεηεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ λ. 3794/2009 (Α 156). ε) Φνηηεηέο πνπ θέξνπλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ ηέθλνπ ζχκαηνο ηξνκνθξαηίαο, φπσο νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 1897/1990 (Α 120) θαη δελ έρνπλ ππεξβεί ην 25 ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο. 27

28 -Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηε δσξεάλ ζίηηζε Νη θνηηεηέο ησλ Ρκεκάησλ ηνπ ΡΔΗ Ζπείξνπ πνπ επηζπκνχλ λα ζηηίδνληαη δσξεάλ, ππνβάιινπλ (κεηά απφ ζρεηηθή αλαθνίλσζε) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, ην ίδην πεξίπνπ ρξνληθφ δηάζηεκα κε ην δηάζηεκα ησλ εγγξαθψλ ζηα θαηά ηφπνπο γξαθεία Ππνπδαζηηθήο Κέξηκλαο εθηφο απφ ην ηκήκα Ινγηζηηθήο θαη Σξεκαηννηθνλνκηθήο πνπ ππνβάιινληαη ζηε γξακκαηεία ηνπ ηκήκαηφο. Πρεηηθή αλαθνίλσζε αλαξηάηαη ζηελ θεληξηθή ηζηνζειίδα ηνπ ΡΔΗ Ζπείξνπ ζηηο αλαθνηλψζεηο απφ ηνπ Ρκήκα Ππνπδαζηηθήο Κέξηκλαο θαη Ξεξίζαιςεο. Νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απνζηέιινπλ ηα εξσηήκαηά ηνπο ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηνπ ηκήκαηνο ( ) Δπηζήκαλζε: Ρα δηθαηνινγεηηθά γηα ηε δσξεάλ ζίηηζε ζπκπίπηνπλ κε ηα δηθαηνινγεηηθά ζηέγαζεο. Γηα ην ιφγν απηφ, θάζε θνηηεηήο, πνπ αηηείηαη δσξεάλ ζίηηζε ή θαη ζηέγαζε, ππνβάιιεη ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά κφλν κία θνξά, επηιέγνληαο ζηελ αίηεζε αλ εθδειψλεη ελδηαθέξνλ κφλν γηα δσξεάλ ζίηηζε ή κφλν γηα ζηέγαζε ή θαη ηα δπν καδί ζπκπιεξψλνληαο ηηο ζρεηηθέο αηηήζεηο. 2.β.ii.1.ηέγαζε Δπηζήκαλζε: Ρα ζηνηρεία πνπ παξνπζηάδνληαη γηα ηε ζηέγαζε ζηνλ παξφληα νδεγφ είλαη ζχκθσλα κε ηνλ λέν επηθαηξνπνηεκέλν θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηεο Φνηηεηηθήο Δζηίαο ηνπ ΡΔΗ Ζπείξνπ (Απξίιηνο 2016) 2.β.ii.1.ηέγαζε ζηηο Φνηηεηηθέο Δζηίεο Ρν ΡΔΗ Ζπείξνπ δηαζέηεη Φνηηεηηθέο Δζηίεο ζηελ Άξηα, ηελ Ζγνπκελίηζα θαη ηα Ησάλληλα. Ζ ιεηηνπξγία ησλ ελ ιφγσ εζηηψλ απνζθνπεί ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ζηεγαζηηθψλ θαη βηνηηθψλ ελ γέλεη αλαγθψλ, πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ζπνπδαζηέο ηνπ ΡΔΗ Ζπείξνπ, ηδίσο ησλ αζζελέζηεξσλ νηθνλνκηθά ζηξσκάησλ, ζηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο. Πηε Φ. Δζηία θάζε πφιεο φπνπ αθηηλψλεηαη ην ΡΔΗ Ζπείξνπ γίλνληαη δεθηνί γηα παξνρή ζηέγαζεο: α) Ξξνπηπρηαθνί θνηηεηέο ησλ Ρκεκάησλ ηνπ ΡΔΗ Ζπείξνπ πνπ εδξεχνπλ ζηε ζπγθεθξηκέλε πφιε θαη νη νπνίνη ζπνπδάδνπλ καθξηά απφ ηνλ ηφπν δηακνλήο ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο. 28

29 β) Κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο, κεηά απφ απφθαζε ηεο Ππλέιεπζεο ηνπ ΡΔΗ Ζπείξνπ, νη νπνίνη παξαθνινπζνχλ Κεηαπηπρηαθά Ξξνγξάκκαηα Ππνπδψλ ηα νπνία νξγαλψλεη, ζπλδηνξγαλψλεη ή ζπκπξάηηεη ην Ίδξπκα, θαη ζε πνζνζηφ κέρξη 1% ησλ θιηλψλ αλά αθαδεκατθφ έηνο. γ) Δπηζθέπηεο θνηηεηέο, ζην πιαίζην πξνγξακκάησλ αληαιιαγήο θνηηεηψλζηα νπνία ζπκκεηέρεη ην ΡΔΗ Ζπείξνπ (πρ. ERASMUS), ζε πνζνζηφ κέρξη 7% ησλ θιηλψλ αλά αθαδεκατθφ έηνο. Ζ απνδνρή ηνπ θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο ησλ Φνηηεηηθψλ Δζηηψλ ηνπ ΡΔΗ Ζπείξνπ ζπληζηά βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ θηήζε θαη δηαηήξεζε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ ζηεγαδφκελνπ ζπνπδαζηή. Ζ αμηνιφγεζε ησλ αηηήζεσλ - δηθαηνινγεηηθψλ γίλεηαη κε βάζε ηα θξηηήξηα πξνηεξαηφηεηαο ηνπ Θαλνληζκνχ Φνηηεηηθψλ Δζηηψλ ηνπ ΡΔΗ Ζπείξνπ (άξζξν 8: δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο & επηινγήο). Ζ έγθξηζε ησλ θαηαιφγσλ δηθαηνχρσλ ζηέγαζεο είλαη αξκνδηφηεηα ησλ Δπηηξνπψλ Δθνξείαο Φνηηεηηθψλ Δζηηψλ νη νπνίεο ζπγθξνηνχληαη απφ κέιε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ηνπ δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ ή ηνπ εηδηθνχ δηδαθηηθνχ θαη εξγαζηεξηαθνχ πξνζσπηθνχ ησλ ζρνιψλ, ηα νπνία νξίδνληαη απφ ηε Ππλέιεπζε ηνπ ΡΔΗ Ζπείξνπ. -Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ζηέγαζε ζηε Φνηηεηηθή Δζηία Θάζε ελδηαθεξφκελνο θνηηεηήο, Έιιελαο ή Αιινδαπφο, πνπ επηζπκεί λα δηακείλεη ζε Φ. Δζηία ηνπ Ρ.Δ.Η. Ζπείξνπ πξέπεη λα ππνβάιεη κέζα ζηηο πξνβιεπφκελεο πξνζεζκίεο αίηεζε (ζρεηηθφ έληππν είλαη αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ηδξχκαηνο θαη επίζεο ρνξεγείηαη απφ ην ηκήκα Ππνπδαζηηθήο Κέξηκλαο) καδί κε ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά: 1. Δθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα ηνπ ηξέρνληνο έηνπο (αθνξά εηζνδήκαηα ηνπ πξνεγνχκελνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο) ηεο νηθείαο ΓΝ γηα ην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα ησλ γνληψλ ηνπ θαη ην αληίζηνηρν εθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα εθφζνλ ππνβάιιεη ν ίδηνο θνξνινγηθή δήισζε Δθφζνλ δελ ππάξρεη ην εθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα, ππνβάιιεηαη ην έληππν Δ1 ηεο ηειεπηαίαο θνξνινγηθήο δήισζεο. 2. Βεβαίσζε επηδφηεζεο αλεξγίαο, απφ ην ππνθαηάζηεκα ηνπ Νξγαληζκνχ Απαζρφιεζεο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ (ΝΑΔΓ) ζηα κεηξψα ηνπ νπνίνπ είλαη εγγεγξακκέλνο κέινο ή κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ. 29

30 3. Ξηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο απφ ηελ αξκφδηα δεκνηηθή αξρή. 4. Ρν εηήζην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα ησλ γνλέσλ ηνπ, ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, λα κελ ππεξβαίλεη ηηο ηξηάληα ρηιηάδεο (30.000) επξψ πξνζαπμαλφκελν θαηά ηξεηο ρηιηάδεο (3.000) επξψ γηα θάζε πξνζηαηεπφκελν ηέθλν πέξαλ ηνπ ελφο. Αλ ν θνηηεηήο είλαη ππφρξενο ζε ππνβνιή θνξνινγηθήο δήισζεο θαη ηαπηφρξνλα είλαη θαη πξνζηαηεπφκελν κέινο ηνπ γνλέα, ηφηε ην ζπλνιηθφ νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα ππνινγίδεηαη αζξνηζηηθά. 5. πεχζπλε δήισζε ηνπ Λ. 1599/1986, φπνπ λα δειψλεηαη ν ηφπνο κφληκεο θαηνηθίαο ησλ γνλέσλ ηνπο. 6. Φσηνηππία ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο επηθπξσκέλε ή πηζηνπνηεηηθφ γέλλεζεο απφ ηνλ νηθείν δήκν. 7. Δθφζνλ ν ππνςήθηνο έρεη αδεξθφ πξνπηπρηαθφ ή κεηαπηπρηαθφ θνηηεηή (φρη ππφηξνθν) ή πνπ ππεξεηεί ηελ ζηξαηησηηθή ηνπ ζεηεία, ζα πξνζθνκίδεη ζρεηηθή βεβαίσζε απφ ην ηκήκα θνίηεζεο ή βεβαίσζε φηη ππεξεηεί ηελ ζηξαηησηηθή ηνπ ζεηεία. 8. Ξξνθεηκέλνπ γηα κέινο πνιχηεθλεο νηθνγέλεηαο, ζα ππνβάιεη πηζηνπνηεηηθφ πνιπηεθλίαο απφ ηελ Αλψηαηε Ππλνκνζπνλδία Ξνιπηέθλσλ. 9. Δάλ πξφθεηηαη γηα ηέθλν δηαδεπγκέλσλ γνλέσλ ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη δηθαζηηθή απφθαζε φπνπ ζα πξνζδηνξίδεηαη ε επηκέιεηα θαζψο θαη ε θαηαβνιή ή φρη δηαηξνθήο. Αλ απηά δελ απνδεηθλχνληαη επαξθψο, ν ελδηαθεξφκελνο ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη ζηνηρεία γηα ηα εηζνδήκαηα θαη ησλ δχν γνλέσλ. 10. Δθφζνλ ν ππνςήθηνο επηθαιείηαη ιφγνπο πγείαο ή αλαπεξίαο ζα πξνζθνκίζεη ζρεηηθή βεβαίσζε απφ αξκφδηα δεκφζηα πγεηνλνκηθή επηηξνπή, φπνπ ζα ηεθκεξηψλνληαη νη ιφγνη απηνί θαη ζα θξίλεηαη ε ζνβαξφηεηά ηνπο. 11. Ξξνθεηκέλνπ γηα αιινδαπφ θνηηεηή, ζα πξνζθνκίζεη ην Γηαβαηήξηφ ηνπ, άδεηα παξακνλήο θαη βεβαίσζε Νηθνλνκηθήο Δθνξίαο απφ ηνλ ηφπν θαηαγσγήο ηνπ. Δπηζεκαίλεηαη φηη θάζε ζηνηρείν πνπ πξνζδηνξίδεη ηε θνηηεηηθή ηνπ ηδηφηεηα θαη ηηο επηδφζεηο ηνπ ζηα καζήκαηα αλαδεηείηαη απεπζείαο απφ ηε Γξακκαηεία ηνπ νηθείνπ ηκήκαηνο θνίηεζεο. Δπηζεκάλζεηο 1. Ρα δηθαηνινγεηηθά ζηέγαζεο ζπκπίπηνπλ κε ηα δηθαηνινγεηηθά ζίηηζεο. Γηα ην ιφγν απηφ θάζε θνηηεηήο πνπ εθδειψλεη ελδηαθέξνλ γηα ζίηηζε ή θαη ζηέγαζε ππνβάιιεη ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά κφλν κία θνξά. 30

31 2. Πηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη ελδηαθεξφκελνη δελ είλαη ππνρξεσκέλνη απφ ην λφκν λα ππνβάινπλ δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, πξέπεη απηφ λα βεβαηψλεηαη απφ ηελ αξκφδηα ΓΝ. 3. Ξαηδηά κηζζσηψλ πνπ απαιιάζζνληαη απφ ηελ ππνρξέσζε ππνβνιήο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, θαηαζέηνπλ βεβαίσζε ηεο ππεξεζίαο ησλ γνλέσλ ηνπο γηα ην χςνο ησλ απνδνρψλ ηνπο. 4. Ξαηδηά αγξνηηθψλ νηθνγελεηψλ θαηαζέηνπλ βεβαίσζε ηεο Γ/λζεο Γεσξγίαο ή βεβαίσζε Γήκνπ, ζρεηηθά κε ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπο θαη ην ζχλνιν ησλ εηζνδεκάησλ απφ ηηο πεγέο απηέο. 5. Νη θνηηεηέο δηθαηνχρνη δσξεάλ δηακνλήο ζηε Φ.Δ. Ησαλλίλσλ δηθαηνχληαη παξάιιεια δσξεάλ ζίηηζε ζηε Φ.Δ. Όζνη φκσο δηακέλνπλ θαη ζηηίδνληαη ζηε Φ.Δ. δελ δηθαηνχληαη ηαπηφρξνλα λα ζηηίδνληαη δσξεάλ ζηα θνηηεηηθφ εζηηαηφξην ηνπ Ρ.Δ.Η. Ζπείξνπ (θαη ην αληίζηξνθν). - Πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επηινγή ζηεγαδνκέλσλ θνηηεηψλ ζηε Φνηηεηηθή Δζηία Ν ελδηαθεξφκελνο θνηηεηήο γηα λα ζπκπεξηιεθζεί ζηε δηαδηθαζία επηινγήο γηα ηε ρνξήγεζε θιίλεο ζε Φ. Δζηία ηνπ ΡΔΗ Ζπείξνπ ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα ηθαλνπνηεί ηηο εμήο πξνυπνζέζεηο: 1. Λα έρεη ππνβάιεη ηελ αίηεζή ηνπ καδί κε φια ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά κέζα ζηηο πξνζεζκίεο πνπ νξίδεη ν παξφλ Θαλνληζκφο. 2. Λα έρεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ θνηηεηή ηκήκαηνο ηνπ ΡΔΗ Ζπείξνπ πνπ εδξεχεη ζηελ πφιε φπνπ ιεηηνπξγεί ε Φ. Δζηία 3. Λα κελ είλαη πηπρηνχρνο άιινπ Ρξηηνβάζκηνπ Ηδξχκαηνο. 4. Ζ νηθνγέλεηά ηνπ λα κελ έρεη ηφπν κφληκεο δηακνλήο ή λα δηαζέηεη ηδηφθηεηε θαηνηθία ζε αθηίλα κέρξη 50 ρικ. απφ ηελ πφιε φπνπ ιεηηνπξγεί ε Φ. Δζηία. Κε απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Δθνξείαο ε απφζηαζε κπνξεί λα κεησζεί ζηα 30ρικ. φηαλ ππάξρνπλ απνδεδεηγκέλα αληηθεηκεληθέο δπζθνιίεο κεηαθίλεζεο ησλ θνηηεηψλ θαη ηδηαίηεξα φηαλ ε κφληκε θαηνηθία ηνπο είλαη ζηνλ νξεηλφ φγθν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Λνκνχ. 5. Λα κελ έρεη ζπκπιεξψζεη ην 25ν έηνο ηεο ειηθίαο, πξνθεηκέλνπ γηα πξνπηπρηαθνχο θαη ην 28ν πξνθεηκέλνπ γηα κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο. Γηα εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο (πρ. θαζπζηεξεκέλε έλαξμε θνίηεζεο) απνθαζίδεη ε Ππληνληζηηθή 31

32 Δπηηξνπή Δθνξείαο Φνηηεηηθψλ Δζηηψλ (ΠΔΔΦΔ) κεηά απφ πξφηαζε ηεο Δπηηξνπήο Δθνξίαο ηεο Φνηηεηηθήο Δζηίαο (ΔΔΦΔ) ηεο πφιεο. 6. Λα κελ έρεη ππεξβεί ηνλ ειάρηζην ρξφλν θνίηεζεο πξνζαπμεκέλν θαηά έλα (1) έηνο, πξνθεηκέλνπ γηα πξνπηπρηαθφ θνηηεηή. Ν ρξφλνο θνίηεζεο ππνινγίδεηαη απφ ηελ αξρή ηνπ εμακήλνπ πξψηεο εγγξαθήο. Πε πεξίπησζε δηαθνπήο ή αλαζηνιήο ησλ ζπνπδψλ, ν ρξφλνο ηεο δηαθνπήο δελ ππνινγίδεηαη γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ παξαπάλσ νξίσλ, ηα νπνία απμάλνληαη θαηά ην αληίζηνηρν ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο δηαθνπήο. Πε θάζε πεξίπησζε ε δηαθνπή ή αλαζηνιή ζπνπδψλ ζα βεβαηψλεηαη απφ ηε Γξακκαηεία ηνπ νηθείνπ ηκήκαηνο. Νη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο δηθαηνχληαη λα ππνβάινπλ αίηεζε κφλν εθφζνλ βξίζθνληαη εληφο ησλ νξίσλ ηεο ειάρηζηεο δηάξθεηαο ησλ ζπνπδψλ πνπ πξνβιέπεη ην Ξξφγξακκα Κ.Π. πνπ παξαθνινπζνχλ θαη ν ρξφλνο θνίηεζεο ππνινγίδεηαη απφ ηελ αξρή ηνπ εμακήλνπ έλαξμεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Κ.Π. 7. Λα έρεη ελεξγφ ζπκκεηνρή ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη εηδηθφηεξα λα έρεη ζπγθεληξψζεη ηνπιάρηζηνλ είθνζη (20) Γηδαθηηθέο Κνλάδεο (ECTS) θαηά ην ηξέρνλ αθαδεκατθφ έηνο ή θαηά ηα δχν ηειεπηαία εμάκελα πνπ έρνπλ πξνεγεζεί ηεο ππνβνιήο ηεο αίηεζήο ηνπ. 8. Λα κελ αζθεί ηελ πξαθηηθή ηνπ άζθεζε εθηφο ηνπ Λνκνχ φπνπ ιεηηνπξγεί ε Φ. Δζηία 9. Λα έρεη εθπιεξψζεη ηηο νηθνλνκηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή εθθξεκφηεηεο πξνο ην ΡΔΗ Ζπείξνπ. 10. Λα κελ έρεη απνκαθξπλζεί απφ ηε Φ. Δζηία κε πξνεγνχκελε απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Δθνξείαο. (Οη ηειεπηαίεο παξάγξαθνη δελ αθνξνύλ ηνπο πξσηνεηείο θνηηεηέο αιιά θξίλνπκε ζθόπηκν λα ηεζνύλ εμαξρήο ππόςε ηνπο). -Υξφλνο ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ δσξεάλ ζηέγαζεο Αμηνιφγεζε αηηήζεσλ & Αλαθνίλσζε Απνηειεζκάησλ 1. Ζ έγθξηζε δηακνλήο ζε Φ. Δζηία γηα ηνπο θνηηεηέο ηνπ ΡΔΗ Ζπείξνπ πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο αθνξά απνθιεηζηηθά έλα (1) αθαδεκατθφ έηνο. Νη ελδηαθεξφκελνη, εθφζνλ επηζπκνχλ λα ζπλερίζνπλ λα ζηεγάδνληαη ζηε Φ. Δζηία, νθείινπλ λα ππνβάιινπλ θάζε ρξφλν λέα έγθπξε αίηεζε (δει. αίηεζε πνπ ππνβάιιεηαη εληφο ησλ πξνβιεπφκελσλ πξνζεζκηψλ ζπλνδεπφκελε απφ φια ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά) πξνο αμηνιφγεζε απφ ηελ ΔΔΦΔ. Άξλεζε ή παξάιεηςε ππνβνιήο 32

33 έγθπξεο αίηεζεο απνθιείεη απηνδίθαηα θάζε θνηηεηή απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ εηήζηα δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο γηα ηελ απφδνζε θιίλεο ζηε Φ. Δζηία, έζησ θαη εάλ θαηά ην πξνεγνχκελν έηνο ν ίδηνο είρε αλαθεξπρζεί δηθαηνχρνο, κε ηελ νινθιήξσζε δε ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ δηακνλήο νθείιεη λα παξαδψζεη ηελ θιίλε/δσκάηην πνπ ηνπ είρε απνδνζεί. 2. Νη εκεξνκελίεο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ είλαη απνθιεηζηηθέο θαη ηπρφλ εθπξφζεζκεο αηηήζεηο ή αηηήζεηο κε ειιηπή δηθαηνινγεηηθά δελ γίλνληαη δεθηέο. 3. Γηα ηνπο θνηηεηέο πνπ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην πξψην έηνο θνίηεζεο (παιαηνχο): α) Ζ πεξίνδνο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θάζε ρξφλν αθνξά ηνπο κήλεο Κάην Ηνχλην θαη πξνζδηνξίδεηαη κε ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηνπ ηκήκαηνο Ππνπδαζηηθήο Κέξηκλαο & Ξεξίζαιςεο. Πε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο (φπσο θφξηνο εξγαζίαο ζην ηκήκα Ππνπδαζηηθήο Κέξηκλαο & Ξεξίζαιςεο, κεηαγελέζηεξε πεξίνδνο ππνβνιήο θνξνινγηθψλ δειψζεσλ, απεξγηαθέο θηλεηνπνηήζεηο), κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ ηκήκαηνο Ππνπδαζηηθήο Κέξηκλαο & Ξεξίζαιςεο θαη απφθαζε ηεο ΠΔΔΦΔ, ν ρξφλνο ππνβνιήο κπνξεί λα παξαηαζεί πεξαηηέξσ ή λα κεηαηεζεί γηα ηελ πεξίνδν αλαλέσζεο εγγξαθψλ ηνπ εξρφκελνπ ρεηκεξηλνχ εμακήλνπ. β) Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ επηδφζεσλ ησλ ππνςεθίσλ ζηα καζήκαηα ιακβάλεηαη ππφςε ε επίδνζή ηνπο κφλν θαηά ηελ πξψηε εμεηαζηηθή πεξίνδν (Φεβξνπαξίνπ γηα ην ρεηκεξηλφ εμάκελν θαη Ηνπλίνπ γηα ην εαξηλφ εμάκελν). 4. Γηα ηνπο λενεηζεξρφκελνπο θνηηεηέο (πξσηνεηείο), ε ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ γίλεηαη θαηά ηελ πεξίνδν ησλ εγγξαθψλ ηνπο ζηα Ρκήκαηα εηζαγσγήο. 5. Νη θνηηεηέο εηδηθψλ θαηεγνξηψλ (πρ. νκνγελείο, Θχπξηνη) ππνβάιινπλ ηα δηθαηνινγεηηθά γηα ζηέγαζε ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν εγγξαθήο ηνπο ζην νηθείν Ρκήκα θνίηεζεο, φπσο νξίδεηαη θάζε ρξφλν απφ ην ΞΝΞΑΗΘ. 6. Δληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ, πξνθεηκέλνπ γηα παιαηνχο θνηηεηέο, ή εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ, πξνθεηκέλνπ γηα πξσηνεηείο ή θνηηεηέο εηδηθψλ θαηεγνξηψλ, απφ ηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ ππνβνιήο νινθιεξψλεηαη ε αμηνιφγεζε ησλ αηηήζεσλ απφ ηελ νηθεία ΔΔΦΔ κε ηελ αλάξηεζε ηνπ θαηαιφγνπ αμηνινγηθήο θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ ηκήκαηνο Ππνπδαζηηθήο Κέξηκλαο & Ξεξίζαιςεο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ηδξχκαηνο. Δληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ αλαθνίλσζε, νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ππνβάινπλ έλζηαζε γηα επαλεμέηαζε ζηνηρείσλ πνπ είραλ θαηαηεζεί εκπξφζεζκα θαη πνπ θαηά ηε γλψκε ηνπο δελ ππνινγίζηεθαλ ή δελ εθηηκήζεθαλ ζσζηά ή ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ παξφληα Θαλνληζκφ. Κέζα ζε δηάζηεκα δεθαπέληε (15) εκεξψλ, ε ΔΔΦΔ εμεηάδεη ηηο 33

34 ελζηάζεηο θαη κε απφθαζή ηεο θαηαξηίδεη ηνπο νξηζηηθνχο θαηαιφγνπο αμηνινγηθήο θαηάηαμεο θαη επηινγήο. Δθφζνλ ζπληξέρνπλ αληηθεηκεληθνί ιφγνη πνπ δελ επηηξέπνπλ ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ αμηνιφγεζεο ησλ αηηήζεσλ ή ησλ ελζηάζεσλ εληφο ησλ πξνβιεπφκελσλ πξνζεζκηψλ, απηέο παξαηείλνληαη αλαιφγσο. 7. Ζ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο νινθιεξψλεηαη κε ηελ αλάξηεζε ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ ηκήκαηνο Ππνπδαζηηθήο Κέξηκλαο & Ξεξίζαιςεο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ηδξχκαηνο: α) ηνπ νξηζηηθνχ θαηαιφγνπ αμηνινγηθήο θαηάηαμεο φισλ ησλ ππνςεθίσλ πνπ ππέβαιαλ έγθπξε αίηεζε. β) ηνπ νλνκαζηηθνχ θαηαιφγνπ ησλ νξηζηηθά δηθαηνχρσλ ζηέγαζεο ζηε Φ. Δζηία γηα ην ζπγθεθξηκέλν αθαδεκατθφ έηνο θαη ηελ θαηαλνκή ηνπο ζε δσκάηηα. γ) ηνπ θαηαιφγνπ ησλ επηιαρφλησλ θαη ηε ζεηξά θαηάηαμήο ηνπο, γηα φζνπο ππνςήθηνπο δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ θαηάζηαζε ησλ δηθαηνχρσλ ζηέγαζεο. -Γηαδηθαζία αμηνιφγεζεο & επηινγήο θνηηεηψλ Γηα ηελ επηινγή ησλ θνηηεηψλ πνπ ζα ζηεγαζηνχλ ζηε Φ. Δζηία, ην ηκήκα Ππνπδαζηηθήο Κέξηκλαο & Ξεξίζαιςεο, ππφ ηελ επνπηεία ηεο νηθείαο ΔΔΦΔ, θαηαξηίδεη θαηαιφγνπο αθνινπζψληαο ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία: α) Όιεο νη έγθπξεο αηηήζεηο θαηαλέκνληαη, αλάινγα κε ηελ θχξηα πεγή εηζνδεκάησλ, ζηηο εμήο θαηεγνξίεο: αα) Κηζζσηψλ ππαιιήισλ (δεκνζίνπ ηδησηηθνχ ηνκέα θαη ησλ αληίζηνηρσλ ζπληαμηνχρσλ). ββ) Διεπζέξσλ επαγγεικαηηψλ. γγ) Αγξνηψλ. β) πνινγίδεηαη ν αξηζκφο ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ ππνςήθηνπ. Ωο κέιε ινγίδνληαη νη γνλείο θαη ηα παηδηά πνπ ζχκθσλα κε ην λφκν, πεξηιακβάλνληαη ζηε θνξνινγηθή δήισζε ησλ γνλέσλ. Ξαηδηά πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηε θνξνινγηθή δήισζε ησλ γνλέσλ θαη είλαη κέρξη 24 εηψλ ζεσξνχληαη σο πξνζηαηεπφκελα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο, εθφζνλ απνδεηθλχεηαη φηη είλαη άλεξγα ή δελ ππνβάιινπλ δηθή ηνπο θνξνινγηθή δήισζε. γ) πνινγίδεηαη ην θαηά θεθαιήλ εηζφδεκα θάζε ππνςήθηνπ, δειαδή δηαηξείηαη ην ζπλνιηθφ νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα κε ηνλ αξηζκφ κειψλ ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ. Ωο νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα λνείηαη ην ζπλνιηθφ εηήζην θνξνινγνχκελν, πξαγκαηηθφ ή 34

35 ηεθκαξηφ, θαζψο θαη ην απαιιαζζφκελν ή θνξνινγνχκελν κε εηδηθφ ηξφπν εηζφδεκα ηνπ ίδηνπ ηνπ θνηηεηή, ησλ γνλέσλ ηνπ θαη ησλ αλήιηθσλ αδειθψλ ηνπ απφ θάζε πεγή. δ) Ρν νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα κεηψλεηαη αλάινγα κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ κπνξεί λα έρεη o θνηηεηήο: αα) Θαηά 50% ησλ κηζζσηψλ (δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα θαη ησλ αληίζηνηρσλ ζπληαμηνχρσλ). ββ) Θαηά 15% ησλ αγξνηψλ. ε) Πην πνζφ ηνπ θαηά θεθαιήλ εηζνδήκαηνο πνπ πξνθχπηεη κεηά ηηο σο άλσ κεηψζεηο, γίλνληαη επηπιένλ νη εμήο εθπηψζεηο: αα) Θαηά 30% ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ζηελ ίδηα νηθνγέλεηα ζπνπδάδνπλ ζε ειιεληθφ ΑΔΗ ή ππεξεηνχλ ηε ζηξαηησηηθή ηνπο ζεηεία άιια αδέιθηα (ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ απφ ζρεηηθέο βεβαηψζεηο). ββ) Θαηά 20% νξθαλνί απφ έλα γνληφ. γγ) Θαηά 10% εάλ ν ππνςήθηνο είλαη κέινο κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο (δηαδεπγκέλνη γνλείο ή ηέθλν αλχπαληξεο κεηέξαο). δδ) Θαηά 30% εάλ νη γνλείο έρνπλ πηζηνπνηεκέλε αλαπεξία πάλσ απφ 67%. εε) Θαηά 30% εάλ ν γνληφο είλαη άλεξγνο θαη αθνχ πξνζθνκίζεη βεβαίσζε αλεξγίαο ηνπ ΝΑΔΓ (φπνπ θαίλεηαη ε επηδφηεζε) ή βεβαίσζε πξφζθαηεο απφιπζεο απφ ηνλ εξγνδφηε. ζη) Δάλ ζηνλ ίδην ππνςήθην ζπληξέρνπλ πεξηζζφηεξεο απφ κία απφ ηηο παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο αζξνίδνληαη ηα αληίζηνηρα πνζνζηά, κε ηελ επηθχιαμε φηη ε ζπλνιηθή έθπησζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ εθαξκνγή ηεο σο άλσ πεξίπησζεο ε δελ κπνξεί λα μεπεξλά ην 70% ηνπ θαηά θεθαιήλ εηζνδήκαηνο θάζε ππνςήθηνπ, φπσο απηφ πξνθχπηεη ζχκθσλα κε ηηο πεξηπηψζεηο γ θαη δ ηεο ηξέρνπζαο παξαγξάθνπ. 2. Ζ αμηνινγηθή θαηάηαμε ησλ ππνςήθησλ γίλεηαη κεηά απφ ζπλεθηίκεζε ηνπ θαηά θεθαιήλ εηζνδήκαηνο πνπ πξνθχπηεη γηα θάζε θνηηεηή κεηά ηελ εθαξκνγή ησλ πξνβιεπφκελσλ εθπηψζεσλ, ησλ αθαδεκατθψλ επηδφζεσλ, θαη ησλ θνηλσληθψλ/νηθνγελεηαθψλ πξνυπνζέζεσλ πνπ ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπ. 3. Θαη εμαίξεζε, ζηεγάδνληαη ζηελ Φ. Δζηία ρσξίο λα εληαρζνχλ ζηελ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο νη παξαθάησ θαηεγνξίεο (αλεμάξηεηα απφ ην εηζφδεκα- εθηφο αλ είλαη εμαηξεηηθά πςειφ): α) Νξθαλνί απφ ηνπο δχν γνλείο. β) Φνηηεηέο πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ΑΚΔΑ. 35

36 4. Θαηά ηελ θαηάξηηζε ησλ θαηαιφγσλ εηζδνρήο ζηε Φ. Δζηία, ε ΔΔΦΔ κεξηκλά ψζηε λα δηαηίζεληαη: α) 20% ησλ ζέζεσλ ζε πξσηνεηείο θνηηεηέο, β) κέρξη 7% ησλ ζέζεσλ ζε επηζθέπηεο θνηηεηέο (απφ πξνγξάκκαηα αληαιιαγήο), γ) κέρξη 1% ησλ ζέζεσλ ζε κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο, εθφζνλ ππάξρεη ζρεηηθή απφθαζε ηεο Ππλέιεπζεο ηνπ Ηδξχκαηνο. 2.β.ii.2. Σν ζηεγαζηηθφ επίδνκα ησλ επξψ Πηνπο θνηηεηέο ρνξεγείηαη εηήζην ζηεγαζηηθφ επίδνκα 1.000, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 10 ηνπ Λ.3220/2004 (ΦΔΘ. 15/η.Α / ). Ρν επίδνκα απηφ θαηαβάιιεηαη ζηνπο θνηηεηέο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζχζηεκα ησλ Ξαλειιαδηθψλ Δμεηάζεσλ, πνπ είλαη Έιιελεο ππήθννη ή ππήθννη άιισλ ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, εθφζνλ πιεξνχληαη θαη νη πξνυπνζέζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα. Ρν ζηεγαζηηθφ επίδνκα ρνξεγείηαη γηα ηφζα έηε φζα είλαη θαη ηα έηε ζπνπδψλ, ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ ηκήκαηνο εηζαγσγήο. Ζ δηάξθεηα ζπνπδψλ βεβαηψλεηαη ζην πηζηνπνηεηηθφ θαιήο επίδνζεο πνπ ρνξεγείηαη ζην θνηηεηή. Ρν επίδνκα ρνξεγείηαη ζε φινπο ηνπο πξνπηπρηαθνχο θνηηεηέο ηεο νηθνγέλεηαο, εθφζνλ δηακέλνπλ ζε κηζζσκέλε θαηνηθία ζε άιιε πφιε απφ απηήλ ηεο θχξηαο θαηνηθίαο ηνπο, αλεμαξηήησο εάλ θνηηνχλ ζηελ ίδηα ζρνιή θαη πφιε ή ζε δηαθνξεηηθέο ζρνιέο θαη πφιεηο θαη εθφζνλ πιεξνχλ ηηο ινηπέο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη απφ ηνλ λφκν. Γελ δηθαηνχληαη ην επίδνκα φζνη θνηηνχλ γηα ηελ απφθηεζε κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ ή γηα ηελ απφθηεζε δεχηεξνπ πηπρίνπ. Γηθαηνχρνο ηνπ θνηηεηηθνχ ζηεγαζηηθνχ επηδφκαηνο είλαη ην πξφζσπν πνπ ζεσξείηαη φηη βαξχλεη ν θνηηεηήο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 λ. 2238/1994 (Θψδηθαο Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο) δηαθνξεηηθά ν ίδηνο ν θνηηεηήο. Ρν πνπξγείν Ξαηδείαο ελεκεξψλεη θάζε έηνο εγγξάθσο ηα ηξηηνβάζκηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ηεο ρψξαο γηα ηε δηαδηθαζία θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ ζηεγαζηηθνχ επηδφκαηνο ησλ θνηηεηψλ. Ρν ΡΔΗ Ζπείξνπ ζηε ζπλέρεηα δηά ηνπ Ρκήκαηνο Ππνπδαζηηθήο Κέξηκλαο θαη Ξεξίζαιςεο θαη κε ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο ησλ γξακκαηεηψλ ησλ ηκεκάησλ ηνπ 36

37 πιεξνθνξεί (κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ θαη κε έγγξαθα ζηνπο πίλαθεο αλαθνηλψζεσλ) ηνπο θνηηεηέο γηα ηελ εκπξφζεζκε θαη νξζή θαηάζεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζρεηηθά κε ηελ θαηαβνιή ηνπ ζηεγαζηηθνχ επηδφκαηνο. - Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ ζηεγαζηηθνχ επηδφκαηνο Ρα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ ζηεγαζηηθνχ επηδφκαηνο θνηηεηψλ είλαη ηα εμήο: 1. Αίηεζε- ππεχζπλε δήισζε ηνπ δηθαηνχρνπ. Πε πεξίπησζε ππνβνιήο ηεο αίηεζεο εθηφο ηνπ δηθαηνχρνπ, απαηηείηαη ε ππνβνιή απιήο εμνπζηνδφηεζεο. 2. Α. Ξηζηνπνηεηηθφ θαιήο επίδνζεο πνπ ρνξεγείηαη απφ ην ηκήκα θνίηεζεο θαη εθδίδεηαη εληφο ησλ ηξηψλ πξψησλ κελψλ θάζε εκεξνινγηαθνχ έηνπο. Πην πηζηνπνηεηηθφ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά: ην έηνο εηζαγσγήο ηνπ θνηηεηή, ην έηνο θνίηεζεο, ηα ζπλνιηθά έηε ζπνπδψλ ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηεο Πρνιήο θαζψο θαη ε επηηπρία, ηνπιάρηζηνλ ζην ήκηζπ, ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ καζεκάησλ ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο ή ησλ αληίζηνηρσλ εμακήλσλ, φπσο απηά πξνβιέπνληαη ζην ελδεηθηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ. Β. Νη πξσηνεηείο θνηηεηέο ππνβάιινπλ αληί ηνπ πξνεγνχκελνπ πηζηνπνηεηηθνχ, πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο. 3. Αληίγξαθν ηνπ εθθαζαξηζηηθνχ ζεκεηψκαηνο θφξνπ εηζνδήκαηνο ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο γηα ην νπνίν δεηείηαη ε εηζνδεκαηηθή ελίζρπζε (εηζνδήκαηα πξνεγνχκελνπ έηνπο) ή ηεο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ηνπ ηδίνπ έηνπο (εληχπνπ Δ1) αλ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο αίηεζεο δελ έρεη παξαιεθζεί ην εθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα.. Πε πεξίπησζε πνπ ν δηθαηνχρνο δελ ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη θνξνινγηθή δήισζε, ππνβάιιεηαη ππεχζπλε δήισζε ηνπ Λ.1599/1986, κε αλάινγν πεξηερφκελν, ζεσξεκέλε απφ ηελ νηθεία Γ.Ν.. 4. Αληίγξαθν ηειεπηαίαο δήισζεο πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο (Δ9). 5. Ξηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ δηθαηνχρνπ. 6. Βεβαίσζε κφληκεο θαηνηθίαο ηνπ θνηηεηή (απφ ην Γήκν πνπ δηακέλεη) 7. πεχζπλε δήισζε ηνπ Λ.1599/1986 ηνπ δηθαηνχρνπ γηα ηε κε είζπξαμε ηνπ ζηεγαζηηθνχ επηδφκαηνο γηα ην ίδην έηνο άιιε θνξά. 8. Κηζζσηήξην ζπκβφιαην θαηνηθίαο πνπ βξίζθεηαη ζηνλ ηφπν θνίηεζεο θαη ζε πφιε άιιε ηεο θχξηαο θαηνηθίαο ηνπ θνηηεηή, ζηελ νπνία πφιε νη γνλείο ηνπ ή ν ίδηνο δελ έρνπλ ηελ πιήξε θπξηφηεηα ή επηθαξπία άιιεο θαηνηθίαο. 37

38 9. Φσηνηππία ηεο πξψηεο ζειίδαο βηβιηαξίνπ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ ζηελ νπνία λα θαίλνληαη θαζαξά ην φλνκα ηνπ δηθαηνχρνπ (πξέπεη λα είλαη ίδην κε ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ δηθαηνχρνπ πνπ ζα θαίλεηαη ζην δηθαηνινγεηηθφ 1: «Αίηεζε ππεχζπλε δήισζε) θαη ην ΗΒΑΛ. 2.γ. Η αθαδεκατθή ηαπηφηεηα Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο εγγξαθήο θαη αθνχ νη πξσηνεηείο θνηηεηέο παξαιάβνπλ ηνπο θσδηθνχο πξφζβαζήο ηνπο ζηηο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο ηνπ Ρ.Δ.Η. Ζπείξνπ, ππνβάιινπλ ειεθηξνληθά ηελ αίηεζή ηνπο γηα ηελ έθδνζε ηεο λέαο αθαδεκατθήο ηαπηφηεηαο ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: θαη ζε ρξνληθή πεξίνδν πνπ αλαθνηλψλεηαη απφ ην πνπξγείν Ξαηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ. Ζ ηαπηφηεηα απηή ηζρχεη γηα φζα έηε πθίζηαηαη ε θνηηεηηθή ηδηφηεηα θαη θαιχπηεη πνιιαπιέο ρξήζεηο, πέξαλ ηνπ θνηηεηηθνχ εηζηηεξίνπ (πάζν). Πηελ πεξίπησζε πνπ ν θνηηεηήο είλαη δηθαηνχρνο θνηηεηηθνχ εηζηηεξίνπ, ζηελ αθαδεκατθή ηαπηφηεηα αλαγξάθεηαη ε αθξηβήο πεξίνδνο ηζρχνο ηνπ δηθαηψκαηνο θνηηεηηθνχ εηζηηεξίνπ, ελψ ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ε θάξηα ζα επέρεη ζέζε απιήο ηαπηφηεηαο. Νη αηηήζεηο ησλ θνηηεηψλ γηα ηελ έθδνζε αθαδεκατθήο ηαπηφηεηαο εγθξίλνληαη ειεθηξνληθά απφ ηνπο εμνπζηνδνηεκέλνπο ρξήζηεο ηεο ειεθηξνληθήο ππεξεζίαο απφθηεζεο δειηίνπ εηδηθνχ εηζηηεξίνπ πνπ νξίδνληαη απφ ηηο γξακκαηείεο ησλ Ρκεκάησλ θαη δηαβηβάδνληαη θαηφπηλ ζηνλ αλάδνρν, γηα ηελ εθηχπσζε θαη δηαλνκή ηνπο ζηνπο δηθαηνχρνπο θνηηεηέο. Δάλ ε Γξακκαηεία δηαπηζηψζεη φηη κία αίηεζε πεξηιακβάλεη ειιηπή ή αλαθξηβή ζηνηρεία επηζηξέθεη ηελ αίηεζε κε ηηο αλάινγεο παξαηεξήζεηο πξνο ην θνηηεηή, πξνθεηκέλνπ απηφο λα ηελ επαλππνβάιεη. Νη ηαπηφηεηεο παξαιακβάλνληαη απφ ην ζεκείν παξάδνζεο ηνπ αλαδφρνπ πνπ ζα επηιέμεη ν θάζε θνηηεηέο, ρσξίο θακία νηθνλνκηθή επηβάξπλζε. Πε πεξίπησζε απψιεηαο ή θαηαζηξνθήο ηεο αθαδεκατθήο ηαπηφηεηαο, ε αίηεζε επαλεθηχπσζεο ζα γίλεηαη κφλν απφ ηελ νηθεία Γξακκαηεία, κε ηε ζπλππνβνιή απφ ην θνηηεηή ηεο ζρεηηθήο επίζεο βεβαίσζεο απψιεηαο απφ Γεκφζηα Αξρή. Πηελ πεξίπησζε απηή ν θνηηεηήο ζα επηβαξχλεηαη κε ην θφζηνο ηεο επαλεθηχπσζεο ηεο ηαπηφηεηαο. 38

39 Δθφζνλ δηαθνπεί ή απσιεζζεί ε θνηηεηηθή ηδηφηεηα, ν θνηηεηήο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ηελ ηαπηφηεηα ζηε γξακκαηεία, ε νπνία νθείιεη λα δειψζεη ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα ηελ αθχξσζε ηεο ηαπηφηεηαο θαη λα πξνρσξήζεη ζε θαηαζηξνθή ηεο, έηζη ψζηε λα κελ είλαη πιένλ αμηνπνηήζηκε. Γηα ηερληθέο απνξίεο ή δηεπθξηλίζεηο νη θνηηεηέο κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζην Γξαθείν Αξσγήο Σξεζηψλ ηνπ Δζληθνχ Γηθηχνπ Έξεπλαο θαη Ρερλνινγίαο (Δ.Γ.Δ.Ρ.) ( minedu.gov.gr/contact.aspx, ηει.: ). 2.δ. Σν Γειηίν εηδηθνχ εηζηηεξίνπ ή πάζν: είλαη ελζσκαησκέλν αθαδεκατθή ηαπηφηεηα πιένλ ζηελ Θάζε θνηηεηήο δηθαηνχηαη κεησκέλε ηηκή εηζηηεξίνπ ζηα νδηθά, ζηδεξνδξνκηθά θαη ζαιάζζηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο, φηαλ κεηαθηλείηαη κε απηά ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο. Ρν δειηίν εηδηθνχ εηζηηεξίνπ ή πάζν δελ πθίζηαηαη πιένλ σο μερσξηζηφ έληππν. Έρεη ελζσκαησζεί ζηελ αθαδεκατθή ηαπηφηεηα. Ζ έθπησζε ζηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο παξέρεηαη ζην δηθαηνχρν γηα φιν ην αθαδεκατθφ έηνο θαη γηα φζα έηε απαηηνχληαη γηα ηελ θαλνληθή δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπ πξνζαπμεκέλα θαηά ην ήκηζπ. Ζ έθπησζε πνπ παξέρεηαη θαζνξίδεηαη αλάινγα κε ην ζπγθνηλσληαθφ κέζν απφ 25% έσο 50% ηεο θαλνληθήο ηηκήο ηνπ εηζηηεξίνπ πνπ ηζρχεη θάζε θνξά. 2.ε.i. Μεηαθηλήζεηο θνηηεηψλ κε ην αζηηθφ ΚΣΔΛ ρνιή Δπαγγεικάησλ Τγείαο Πξφλνηαο - Ισάλληλα Νη θνηηεηέο ησλ Ρκεκάησλ ηεο Π.Δ..Ξ. γηα ηε κεηαθίλεζή ηνπο απφ θαη πξνο ην ΡΔΗ εμππεξεηνχληαη απφ ηα ιεσθνξεία ηνπ αζηηθνχ ΘΡΔΙ Ησαλλίλσλ, ηα νπνία πεξλνχλ είηε απφ ην θέληξν ηεο πφιεο είηε κέζσ Αλαηνιήο. Δηδηθφηεξα, ηα ιεσθνξεία πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ νη θνηηεηέο είλαη ηα εμήο: Λεσθνξεία 16: ΓΗΘΑΠΡΗΘΝ ΡΔΗ - ΝΑΔΓ 17: ΡΔΗ ΚΔΠΩ ΑΛΑΡΝΙΖΠ 39

40 Ν ζηαζκφο ησλ αζηηθψλ ιεσθνξείσλ βξίζθεηαη ζηε δηεχζπλζε: Θαξχπα Ο.8, Ρ.Θ.: 45221, Ησάλληλα (θάησ απφ ην «Ονιφη» ηεο θεληξηθήο πιαηείαο Ησαλλίλσλ). - Ρειέθσλν ζηαζκαξρείνπ: Ινγηζηήξην / Δηζηηήξηα: FAX: Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ - Ηγνπκελίηζα Νη εγθαηαζηάζεηο ηνπ Ρκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ είλαη κέζα ζηελ πφιε θαη νη θνηηεηέο δε ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηηο κεηαθηλήζεηο ηνπο απφ θαη πξνο ην ΡΔΗ αζηηθά ιεσθνξεία. Σκήκα Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο - Πξέβεδα Νη θνηηεηέο ηνπ Ρκήκαηνο Ινγηζηηθήο θαη Σξεκαηννηθνλνκηθήο γηα ηε κεηαθίλεζή ηνπο απφ θαη πξνο ην ΡΔΗ εμππεξεηνχληαη απφ ηα ιεσθνξεία ηνπ αζηηθνχ ΘΡΔΙ Ξξέβεδαο, θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ηε γξακκή Ξαληνθξάηνξαο - ΡΔΗ. Ν ζηαζκφο ησλ αζηηθψλ ιεσθνξείσλ βξίζθεηαη ζηε δηεχζπλζε: Ησαλλίλσλ 205 α Ρ.Θ Ξξέβεδα. Ιεσθφξν - Ρειέθσλν : Σκήκαηα: Σερλνιφγσλ Γεσπφλσλ, Λατθήο θαη Παξαδνζηαθήο Μνπζηθήο, Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο Σ.Δ. Άξηα Νη θνηηεηέο ησλ Ρκεκάησλ ηνπ campus Θσζηαθηψλ γηα ηε κεηαθίλεζή ηνπο απφ θαη πξνο ην ΡΔΗ εμππεξεηνχληαη απφ ηα ιεσθνξεία ηνπ αζηηθνχ ΘΡΔΙ Άξηαο, ηα νπνία πεξλνχλ απφ ην θέληξν ηεο πφιεο. Ν ζηαζκφο ησλ αζηηθψλ ιεσθνξείσλ βξίζθεηαη ζηε δηεχζπλζε: Θξπζηάιιε 57, Ρ.Θ.: 47100, Άξηα. - Ρειέθσλν: ,

41 2.ε.ii. Μεηαθηλήζεηο θνηηεηψλ κε ην ππεξαζηηθφ ΚΣΔΛ ρνιή Δπαγγεικάησλ Τγείαο Πξφλνηαο - Ισάλληλα Ν ζηαζκφο ππεξαζηηθψλ ιεσθνξείσλ ηνπ ΘΡΔΙ Ησαλλίλσλ βξίζθεηαη ζηε Ιεσθφξν Γεσξγίνπ Ξαπαλδξένπ 45, Ρ.Θ.: 45444, Ησάλληλα. Ρειέθσλα ζηαζκνχ: , 27442, 26211, Ηζηνζειίδα: Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ - Ηγνπκελίηζα Ν ζηαζκφο ππεξαζηηθψλ ιεσθνξείσλ ηνπ ΘΡΔΙ Θεζπξσηίαο βξίζθεηαη ζηελ νδφ Καξηχξσλ 49, Ρ.Θ Ζγνπκελίηζα. - Ρειέθσλα ζηαζκνχ: Σκήκα Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο - Πξέβεδα Ν ζηαζκφο ππεξαζηηθψλ ιεσθνξείσλ ηνπ ΘΡΔΙ Ξξέβεδαο βξίζθεηαη ζηελ νδφ Ιεσθφξν Ησαλλίλσλ 205 α Ρ.Θ Ξξέβεδα. - Ρειέθσλα ζηαζκνχ: Σκήκαηα: Σερλνιφγσλ Γεσπφλσλ, Λατθήο θαη Παξαδνζηαθήο Μνπζηθήο, Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο Σ.Δ. Άξηα Ν ζηαζκφο ππεξαζηηθψλ ιεσθνξείσλ ηνπ ΘΡΔΙ Άξηαο βξίζθεηαη ζηελ Ξιαηεία Θξπζηάιιε Ρ.Θ Άξηα. - Ρειέθσλα ζηαζκνχ: , ε.iii. Μεηαθηλήζεηο θνηηεηψλ κε ηαμί ρνιή Δπαγγεικάησλ Τγείαο Πξφλνηαο - Ισάλληλα Πηνλ αχιεην ρψξν ηνπ ΡΔΗ ζηαζκεχνπλ θαζεκεξηλά ηαμί γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ θνηηεηψλ ησλ ηκεκάησλ ηεο Π.Δ..Ξ. 41

42 - Ρειέθσλν ξαδηνηαμί: Ηζηνζειίδα: Σκήκα Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ - Ηγνπκελίηζα Ζ εμππεξέηεζε ησλ θνηηεηψλ κπνξεί λα γίλεη κε ξαδηνηαμί. - Ρειέθσλα ξαδηνηαμί : Σκήκα Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο - Πξέβεδα Ζ εμππεξέηεζε ησλ θνηηεηψλ κπνξεί λα γίλεη κε ηαμί Ρειέθσλα ηαμί: πηάηζα Γηθαζηήξηα πηάηζα παιηφ ΘΡΔΙ πηάηζα Ιηκάλη ("Έιβηο) Σκήκαηα: Σερλνιφγσλ Γεσπφλσλ, Λατθήο θαη Παξαδνζηαθήο Μνπζηθήο, Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο Σ.Δ. Άξηα Πηνλ αχιεην ρψξν ηνπ ΡΔΗ ζηαζκεχνπλ θαζεκεξηλά ηαμί γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ θνηηεηψλ. - Ρειέθσλν ξαδηνηαμί: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΑΡΘΡΧΗ ΣΟΤ ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΟΤ ΔΣΟΤ Θάζε αθαδεκατθφ έηνο μεθηλά ηελ 1 ε Πεπηεκβξίνπ θαη ιήγεη ζηηο 31 Απγνχζηνπ ηνπ επφκελνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο. Ρν εθπαηδεπηηθφ έξγν θάζε αθαδεκατθνχ έηνπο δηαξζξψλεηαη ζε δχν εμάκελα ζπνπδψλ, ζην ρεηκεξηλφ θαη ζην εαξηλφ. Ρν ρεηκεξηλφ εμάκελν μεθηλά ηελ ηειεπηαία εβδνκάδα ηνπ Πεπηεκβξίνπ θαη ιήγεη ζηηο αξρέο ηνπ ηειεπηαίνπ δεθαεκέξνπ ηνπ Ηαλνπαξίνπ. Αθνινπζεί ε εμεηαζηηθή πεξίνδνο ηνπ ρεηκεξηλνχ εμακήλνπ. 42

43 Ρν εαξηλφ εμάκελν μεθηλά ζηα κέζα ηνπ Φεβξνπαξίνπ θαη ιήγεη ζηα ηέιε Καΐνπ. Αθνινπζεί ε εμεηαζηηθή πεξίνδνο ηνπ Ηνπλίνπ. Ρν Πεπηέκβξην δίλεηαη ζηνπο θνηηεηέο ε δπλαηφηεηα επαλαιεπηηθήο εμέηαζήο ηνπο ζε καζήκαηα (δηαιέμεηο θαη εξγαζηήξηα) ζηα νπνία απέηπραλ θαηά ην ρεηκεξηλφ ή θαη θαηά ην εαξηλφ εμάκελν (θαη εθφζνλ ηα είραλ ζπκπεξηιάβεη ζηηο δειψζεηο καζεκάησλ ηνπο). Νη πξσηνεηείο θνηηεηέο ελεκεξψλνληαη γηα ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ησλ καζεκάησλ ηνπο απφ ην δηαδηθηπαθφ ηφπν θαη απφ ηνπο πίλαθεο αλαθνηλψζεσλ ηνπ ηκήκαηνο εηζαγσγήο ηνπο. 4. ΔΟΡΣΟΛΟΓΙΟ - ΓΙΑΚΟΠΔ Καζήκαηα θαη εμεηάζεηο δελ δηεμάγνληαη ηελ θαινθαηξηλή πεξίνδν θαη εηδηθφηεξα απφ 6 Ηνπιίνπ κέρξη θαη 31 Απγνχζηνπ. Δπηπιένλ, καζήκαηα δελ δηεμάγνληαη ηηο παξαθάησ εκεξνκελίεο - πεξηφδνπο: Απφ 23 Γεθεκβξίνπ έσο 6 Ηαλνπαξίνπ (δηαθνπέο Σξηζηνπγέλλσλ) Ρελ Θαζαξά Γεπηέξα Απφ ηε Κεγάιε Γεπηέξα έσο ηελ Θπξηαθή ηνπ Θσκά (δηαθνπέο Ξάζρα) Θαηά ηελ ηνπηθή γηνξηή ηεο πφιεο ζηελ νπνία βξίζθεηαη ε θάζε ζρνιή - ηκήκα, θαη εηδηθφηεξα: o Πηελ Άξηα, ζηηο 11 Καξηίνπ (ηνπηθή γηνξηή Αγίαο Θενδψξαο) o Πηα Ησάλληλα, ζηηο 17 Ηαλνπαξίνπ (ηνπηθή γηνξηή κεγαινκάξηπξνο Γεσξγίνπ) o Πηελ Ξξέβεδα, ζηηο 10 Φεβξνπαξίνπ (ηνπηθή γηνξηή Αγίνπ Σαξαιάκπνπο) o Πηελ Ζγνπκελίηζα, ζηηο 30 Απξηιίνπ (ηνπηθή γηνξηή Αγίνπ Γνλάηνπ) Ρελ 28 ε Νθησβξίνπ, εζληθή ενξηή Ρε 17 ε Λνεκβξίνπ, επέηεην εμέγεξζεο ηνπ Ξνιπηερλείνπ Ρελ 30 ε Ηαλνπαξίνπ, ενξηή ησλ Ρξηψλ Ηεξαξρψλ Ρελ 25 ε Καξηίνπ, εζληθή ζξεζθεπηηθή ενξηή Ρελ εκέξα πνπ δηεμάγνληαη νη θνηηεηηθέο εθινγέο Ρελ 1 ε Καΐνπ, εξγαηηθή Ξξσηνκαγηά Ρνπ Αγίνπ Ξλεχκαηνο, θηλεηή ζξεζθεπηηθή ενξηή. 43

44 Ηκεξνιφγην Γηδαθηηθνχ έηνπο ΥΔΙΜΔΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ Έλαξμε Λήμε καζεκάησλ Αλαπιήξσζε Μαζεκάησλ / Εμεηάζεηο Εξγαζηεξίσλ Φεηκεξηλή Εμεηαζηηθή Πεξίνδνο Αξγίεο Ενξηαζκόο Επεηείνπ 28 εο Οθησβξίνπ, Παξαζθεπή 28 Οθησβξίνπ 2016 Ενξηαζκόο Επεηείνπ Πνιπηερλείνπ, Πέκπηε 17 Ννεκβξίνπ 2016 Θενθάλεηα, Παξαζθεπή 6 Ιαλνπαξίνπ 2017 Γεσξγίνπ Νενκάξηπξνο, Τξίηε 17 Ιαλνπαξίνπ 2017 (Παξάξηεκα Ισαλλίλσλ) Τξηώλ Ιεξαξρώλ, Δεπηέξα 30 Ιαλνπαξίνπ 2017 Άγηνο Φαξάιακπνο, Παξαζθεπή 10 Φεβξνπαξίνπ 2017 (Παξάξηεκα Πξέβεδαο) ΔΑΡΙΝΟ ΔΞΑΜΗΝΟ Δειώζεηο καζεκάησλ Εαξηλνύ Εμακήλνπ Έλαξμε Λήμε καζεκάησλ Αλαπιήξσζε Μαζεκάησλ / Εμεηάζεηο Εξγαζηεξίσλ Εαξηλή Εμεηαζηηθή Πεξίνδνο Εμεηαζηηθή Πεξίνδνο Σεπηεκβξίνπ Εμεηάζεηο Δηαιέμεσλ Εμεηάζεηο Εξγαζηεξίσλ Αξγίεο Αγία Θενδώξα, Σάββαην 11 Μαξηίνπ 2017 (Άξηα, έδξα ηνπ Ιδξύκαηνο) Καζαξή Δεπηέξα, Δεπηέξα 27 Φεβξνπαξίνπ 2017 Ενξηαζκόο Επεηείνπ 25 εο Μαξηίνπ, Σάββαην 25 Μαξηίνπ 2017 Άγηνο Δνλάηνο, Κπξηαθή 30 Απξηιίνπ 2017 (Παξάξηεκα Ηγνπκελίηζαο) Πξσηνκαγηά, Δεπηέξα 01 Μαΐνπ 2017 Αγίνπ Πλεύκαηνο, Δεπηέξα 05 Ινπλίνπ

45 Υάξηεο ΣΔΙ Ηπείξνπ Άξηα 1. ΛΑΙΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ 1. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. ΣΜΗΜΑΣΑ: 2. ΣΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 3. 45

46 .Ε.Τ.Π. 46

47 Υάξηεο ΣΔΙ Ηπείξνπ Πξέβεδα ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 47

48 Υάξηεο ΣΔΙ Ηπείξνπ Ηγνπκελίηζα ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 48

ύκθσλα κε ηελ ππ αξηζ. Κ.Τ.Α. Φ5/68535/Β3/ Φ.Δ.Κ. 1965/ ησλ Τπνπξγώλ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, θαη Οηθνλνκηθώλ:

ύκθσλα κε ηελ ππ αξηζ. Κ.Τ.Α. Φ5/68535/Β3/ Φ.Δ.Κ. 1965/ ησλ Τπνπξγώλ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, θαη Οηθνλνκηθώλ: Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203223 / Fax: 210 8223360 76, Patission Street, Athens 104 34 Greece. Tel.: (+30) 210 8203223 / Fax: (+30) 210 8223360 E-mail: flesxi@aueb.gr / www.aueb.gr ύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ ΤΗΛ FAX:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ ΤΗΛ FAX: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 104 34 ΤΗΛ. 210-82.03.911 FAX: 210-82.26.204 http://www.aueb.gr ΦΟΙΣΗΣΙΚΗ ΛΔΥΗ ΑΚΑΓ. ΔΣΟ: 2013-2014 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Η Γ Ι Α Δ Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΔΗ ΖΞΔΗΟΝ Νδεγφο γηα ηνπο πξσηνεηείο θνηηεηέο ησλ ηκεκάησλ ηνπ ΡΔΗ Ζπείξνπ

ΡΔΗ ΖΞΔΗΟΝ Νδεγφο γηα ηνπο πξσηνεηείο θνηηεηέο ησλ ηκεκάησλ ηνπ ΡΔΗ Ζπείξνπ ΡΔΗ ΖΞΔΗΟΝ Νδεγφο γηα ηνπο πξσηνεηείο θνηηεηέο ησλ ηκεκάησλ ηνπ ΡΔΗ Ζπείξνπ (πεπιέσει σπήζιμερ πληποθοπίερ για ηιρ εγγπαθέρ, ηη ζίηιζη, ηη ζηέγαζη, ηην έκδοζη ακαδημαφκήρ ηαςηόηηηαρ και για άλλα θέμαηα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ για Προπτυχιακούς/-ές και Μεταπτυχιακούς/-ές φοιτητές/-τριες

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ για Προπτυχιακούς/-ές και Μεταπτυχιακούς/-ές φοιτητές/-τριες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: Ω8ΝΠ46Ψ8ΧΒ-ΙΜΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Γραμματεία: Ε. Χρυσοβελίδου-Τουλούπη Θεσσαλονίκη, 13.11.2014 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοζη /10/2014. Νέα λειηοσργικόηηηα - Βεληιώζεις

Έκδοζη /10/2014. Νέα λειηοσργικόηηηα - Βεληιώζεις Έκδοζη 2.89.31 08/10/2014 Η έκδοζη 2.89.31, περιλαμβάνει : Βεληιώζεις Καηάζηαζη Υπερφριών (Ε8) Αναγγελία πρόζληυης (Ε3) 08/10/2014 1 Βεληιώζεις Καηάζηαζη Υπερφριών (Ε8) Επεηδή ζηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ πξφζθαηα ςεθηζζέληνο λφκνπ 3996/2011.

ΘΕΜΑ: «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ πξφζθαηα ςεθηζζέληνο λφκνπ 3996/2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙO ΕΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΕΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΚΟΙΝ/ΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Δ/ΝΗ : ΚΑΜ ΣΜΗΜΑ : A ΣΑΥ.Δ/ΝΗ:Σηαδίνπ 29 ΣΑΥ. ΚΩΔΙΚΑ : 101 10 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ : Γ.Παηνχλα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ. 2.3 ΑΠΟΛΤΣΗ ΣΘΜΗ ΠΡΑΓΜΑΣΘΚΟΤ ΑΡΘΘΜΟΤ

ΚΕΦ. 2.3 ΑΠΟΛΤΣΗ ΣΘΜΗ ΠΡΑΓΜΑΣΘΚΟΤ ΑΡΘΘΜΟΤ ΚΕΦ..3 ΑΠΟΛΤΣΗ ΣΘΜΗ ΠΡΑΓΜΑΣΘΚΟΤ ΑΡΘΘΜΟΤ Οπιζμόρ απόλςηηρ ηιμήρ: Σηνλ άμνλα ησλ πξαγκαηηθώλ αξηζκώλ ζεσξνύκε έλαλ αξηζκό α πνπ ζπκβνιίδεηαη κε ην ζεκείν Α. Η απόζηαζε ηνπ ζεκείνπ Α από ηελ αξρή Ο, δειαδή

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL A8-0046/319. Τροπολογία

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL A8-0046/319. Τροπολογία 8.3.2016 A8-0046/319 319 Άρθρο 34 παράγραθος 1 ζηοιχείο δ (δ) 14 έηε γηα θηεληαηξηθά θάξκαθα πνπ πξννξίδνληαη γηα άιια είδε δώωλ από απηά πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ζηνηρεία α) θαη γ). (δ) 10 έηε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ Σν Τπνινγηζηηθφ Κέληξν ηνπ Γ.Π.Θ. Ξάλζε

ΠΡΟ Σν Τπνινγηζηηθφ Κέληξν ηνπ Γ.Π.Θ. Ξάλζε ΠΡΟ Σν Τπνινγηζηηθφ Κέληξν ηνπ Γ.Π.Θ. Ξάλζε ΘΔΜΑ : Δγγξαθή Πξσηνεηψλ Φνηηεηψλ ζην Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2014-2015 θαη ππνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ ζηέγαζεο θαη ζίηηζεο. ΥΔΣ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικά Θέματα Στατιστικής ΙΙ

Ενδεικτικά Θέματα Στατιστικής ΙΙ Ενδεικτικά Θέματα Στατιστικής ΙΙ Θέματα. Έζησ όηη ζε δείγκα 35 θαηνηθηώλ πνπ ελνηθηάδνληαη ζε θνηηεηέο ζηελ Κνδάλε βξέζεθε ην κέζν κεληαίν κίζζσκα ζηα 5 επξώ, ελώ ζην Ζξάθιεην ην κέζν κεληαίν κίζζσκα ζε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Αζκήζεις ζτ.βιβλίοσ ζελίδας 13 14

Αζκήζεις ζτ.βιβλίοσ ζελίδας 13 14 .1.10 ζκήζεις ζτ.βιβλίοσ ζελίδας 13 14 Ερωηήζεις Καηανόηζης 1. ύν δηαθνξεηηθέο επζείεο κπνξεί λα έρνπλ θαλέλα θνηλό ζεκείν Έλα θνηλό ζεκείν i ύν θνηλά ζεκεία iλ) Άπεηξα θνηλά ζεκεία ηηηνινγήζηε ηελ απάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΓΙΑ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΕΣΕΙ ΦΟΙΣΗΣΕ ΕΙΑΓΩΓΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΓΙΑ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΕΣΕΙ ΦΟΙΣΗΣΕ ΕΙΑΓΩΓΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΓΙΑ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΕΣΕΙ ΦΟΙΣΗΣΕ ΕΙΑΓΩΓΗ 2016-2017 Καλοφνται οι πρωτοετείσ φοιτητζσ του Τμήματοσ Κοινωνικήσ Διοίκηςησ και Πολιτικήσ Επιςτήμησ να καταθζςουν ή να αποςτείλουν με ταχυμεταφορική (courier)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΗ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ελ. 2 από 5 Σν παξόλ Σεύρνο Γηεπθξηλίζεσλ εθδίδεηαη ζύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 1. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α' 2. Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 37/09 (ΦΕΚ 54 Α/1-4-2009)

Π.Δ. 37/09 (ΦΕΚ 54 Α/1-4-2009) Π.Δ. 37/09 (ΦΕΚ 54 Α/1-4-2009) Θέμα : «Καθοπιζμόρ πποϋποθέζεων - κπιηηπίων για ηη σοπήγηζη αδειών εκμεηάλλεςζηρ πεπιπηέπων ζε Πολεμιζηέρ Κύππος, Άηομα με Αναπηπία και Πολύηεκνοςρ.» Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αιγόξηζκνη Γνκή επηινγήο. Πνιιαπιή Δπηινγή Δκθωιεπκέλεο Δπηινγέο. Δηζαγωγή ζηηο Αξρέο ηεο Δπηζηήκεο ηωλ Η/Υ. introcsprinciples.wordpress.

Αιγόξηζκνη Γνκή επηινγήο. Πνιιαπιή Δπηινγή Δκθωιεπκέλεο Δπηινγέο. Δηζαγωγή ζηηο Αξρέο ηεο Δπηζηήκεο ηωλ Η/Υ. introcsprinciples.wordpress. Αιγόξηζκνη 2.2.7.3 Γνκή επηινγήο Πνιιαπιή Δπηινγή Δκθωιεπκέλεο Δπηινγέο Δηζαγωγή ζηηο Αξρέο ηεο Δπηζηήκεο ηωλ Η/Υ 1 Πνιιαπιή Δληνιή Δπηινγήο Αν ζπλζήθε_1 ηόηε εληνιέο_1 αλλιώς_αν ζπλζήθε_2 ηόηε εληνιέο_2...

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΑ & ΜΔΩΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΑ & ΜΔΩΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΑ & ΜΔΩΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΤΠΟΣΡΟΦΗΩΝ ΚΑΗ ΒΡΑΒΔΗΩΝ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 (επίδοζη ακαδημαφκοω έηοςρ 2009-10 και ειζαγυγήρ

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL A8-0046/92. Τροπολογία. Sylvie Goddyn εμ νλόκαηνο ηεο νκάδαο ENF

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL A8-0046/92. Τροπολογία. Sylvie Goddyn εμ νλόκαηνο ηεο νκάδαο ENF 21.10.2015 A8-0046/92 92 Σημείο 8 (8) Οη βηηακίλεο, ηα αλόξγαλα ζπζηαηηθά θαη άιιεο νπζίεο πνπ πξννξίδνληαη γηα ρξήζε ζε ζπκπιεξώκαηα δηαηξνθήο ή γηα πξνζζήθε ζε ηξόθηκα φπσο ηα παξαζθεπάζκαηα γηα βξέθε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΗΣΖΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΑΚΑΓ. ΔΣΟ: Α Ν Α Κ Ο Η Ν Ω Ζ

ΦΟΗΣΖΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΑΚΑΓ. ΔΣΟ: Α Ν Α Κ Ο Η Ν Ω Ζ ΦΟΗΣΖΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΑΚΑΓ. ΔΣΟ: 2012-2013 Α Ν Α Κ Ο Η Ν Ω Ζ Καινύληαη όζνη ελεξγνί θνηηεηέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ καο επηζπκνύλ λα ζηεγαζηνύλ δσξεάλ λα θαηαζέζνπλ ηελ ζρεηηθή αίηεζε ζηέγαζεο καδί κε όια ηα απαξαίηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ 1 ο Μονάδες 5,10,10

ΘΔΜΑ 1 ο Μονάδες 5,10,10 ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΘΔΜΑ 1 ο Μονάδες 5,1,1 ΓΙΑΓΩΝΙΜΑ 1 ου ΜΔΡΟΤ ΣΗ ΑΝΑΛΤΗ Α Γώζηε ηνλ νξηζκό ηεο αληίζηξνθεο ζπλάξηεζεο Β Γείμηε όηη αλ κηα ζπλάξηεζε είλαη αληηζηξέςηκε ηόηε νη γξαθηθέο παξαζηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

x-1 x (x-1) x 5x 2. Να απινπνηεζνύλ ηα θιάζκαηα, έηζη ώζηε λα κελ ππάξρνπλ ξηδηθά ζηνπο 22, 55, 15, 42, 93, 10 5, 12

x-1 x (x-1) x 5x 2. Να απινπνηεζνύλ ηα θιάζκαηα, έηζη ώζηε λα κελ ππάξρνπλ ξηδηθά ζηνπο 22, 55, 15, 42, 93, 10 5, 12 ΑΚΖΔΗ ΤΜΝΑΗΟΤ - ΚΤΚΛΟ ΠΡΩΣΟ - - ηα πνηεο ηηκέο ηνπ ηα παξαθάησ θιάζκαηα δελ νξίδνληαη ; (Τπόδεημε : έλα θιάζκα νξίδεηαη αλ ν παξνλνκαζηήο είλαη δηάθνξνο ηνπ κεδελόο) - (-) - (-) - Να απινπνηεζνύλ ηα θιάζκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2 : ΔΗΓΗΚΔ ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ ΔΗΑΓΧΓΖ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΒΑΔΗ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΝΟΜΟΤ ( Απθπο 59 παπ.11 Ν.3966/2011 (ΦΔΚ. Α 118)

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2 : ΔΗΓΗΚΔ ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ ΔΗΑΓΧΓΖ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΒΑΔΗ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΝΟΜΟΤ ( Απθπο 59 παπ.11 Ν.3966/2011 (ΦΔΚ. Α 118) ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2 : ΔΗΓΗΚΔ ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ ΔΗΑΓΧΓΖ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΒΑΔΗ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΝΟΜΟΤ ( Απθπο 59 παπ.11 Ν.3966/2011 (ΦΔΚ. Α 118) Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 59 παξ. 11 ηνπ Ν.3966/2011(ΦΔΚ.Α 118), απφ ην αθαδεκατθφ έηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

1. Πνιύηεθλνη γνλείο θαη ηέθλα πνιπηέθλσλ (παξ.1 εδ.α άξζξνπ 1 λ. 3282/2004).

1. Πνιύηεθλνη γνλείο θαη ηέθλα πνιπηέθλσλ (παξ.1 εδ.α άξζξνπ 1 λ. 3282/2004). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- ΔΝΙΑΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΤΓΩΝ & ΦΟΙΣΗΣΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΣΟΜΔΑ ΑΝΩΣ.ΔΚΠ/Η ----- Σαχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL A8-0249/119. Τροπολογία. Mireille D'Ornano εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο ENF

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL A8-0249/119. Τροπολογία. Mireille D'Ornano εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο ENF 21.10.2015 A8-0249/119 119 Αιηιολογική ζκέψη 11 (11) Πξνθεηκέλνπ λα πξναρζεί ε νηθνλνκηθά απνδνηηθή επίηεπμε ηωλ εζληθώλ δεζκεύζεωλ γηα κείωζε ηωλ ηωλ εθπνκπώλ, ηα θξάηε κέιε ζα πξέπεη λα έρνπλ δηθαίωκα

Διαβάστε περισσότερα

Nα ζηαλεί και με e-mail ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 29-12- 2005

Nα ζηαλεί και με e-mail ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 29-12- 2005 Nα ζηαλεί και με e-mail ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 29-12- 2005 ΓΔΝ.ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Απιθ.Ππωη.1122028/8991/0016 1) ΓΙΔΤΘΤΝΗ 12 η (ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ) ΣΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Κ.Δ.Π. 157/2014 ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΣΟ ΜΕΡΟ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΠΡΑΞΕΙ Αριθμός 4767 Παρασκεσή, 21 Μαρτίοσ 2014 541 Απιθμόρ 157 Oι πεπί Βιοκηόνων (Σέλη) Κανονιζμοί ηος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Έωρ και 28% η αύξηζη ηων ειζθοπών από ηο 2019!

Έωρ και 28% η αύξηζη ηων ειζθοπών από ηο 2019! Έωρ και 28% η αύξηζη ηων ειζθοπών από ηο 2019! A. Πίνακερ απεικόνιζηρ μεηαβολών Ι. Πίνακαρ απεικόνιζηρ μεηαβολών για ειζόδημα 10.000,00 Με ηο Υθιζηάμενο ζύζηημα Κζρδη 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ Αριθ. πρωη.: 11712/76 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΝΓΡΟΜΗ ΣΜΗΜΑ ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η

Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η ΑΙΣΗΗ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΙΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ: ΑΦΜ: ΓΙΔΤΘΤΝΗ : Σ.Κ : ΣΗΛ.:. ΠΡΟ: Σεισλείν.. Με ηελ παξνύζα, παξαθαινύκε γηα ηελ έγθξηζε παξαιαβήο ηνπ ΔΙΥ.. κε αξηζκό πιαηζίνπ. ζύκθσλα κε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ Π3α/Φ.15/Γ.Π.οικ.88483/08 (ΦΕΚ 1313 Β/7-7-2008) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

ΚΥΑ Π3α/Φ.15/Γ.Π.οικ.88483/08 (ΦΕΚ 1313 Β/7-7-2008) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΥΑ Π3α/Φ.15/Γ.Π.οικ.88483/08 (ΦΕΚ 1313 Β/7-7-2008) Θέμα : Χορήγηζη επιδόμαηος κίνηζης. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ Έρνληαο ππ φςε: Τν λ. 2646/1998 (ΦΔΚ 236/1998/η.Α

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΟΡΗΓΗΗ ΤΠΟΣΡΟΦΙΩΝ ΣΟΤ Δ.Α.Π.

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΟΡΗΓΗΗ ΤΠΟΣΡΟΦΙΩΝ ΣΟΤ Δ.Α.Π. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΟΡΗΓΗΗ ΤΠΟΣΡΟΦΙΩΝ ΣΟΤ Δ.Α.Π. Α) ΥΟΡΗΓΗΗ ΤΠΟΣΡΟΦΙΩΝ ΑΡΙΣΔΙΑ Σν Διιεληθφ Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην θάζε αθαδεκατθφ έηνο ζα ρνξεγεί ππνηξνθίεο αξηζηείαο γηα ηηο πξνπηπρηαθέο θαη κεηαπηπρηαθέο ελφηεηεο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

f '(x)g(x)h(x) g'(x)f (x)h(x) h'(x) f (x)g(x)

f '(x)g(x)h(x) g'(x)f (x)h(x) h'(x) f (x)g(x) ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 54 Υλη: Παράγωγοι Γ Λσκείοσ Ον/μο:.. 6--4 Θεη-Τετν. ΘΔΜΑ Α.. Αλ f, g, h ηξεηο παξαγωγίζηκεο ζπλαξηήζεηο ζην λα απνδείμεηε όηη : f () g() h() ' f '()g()h() g'()f ()h() h'() f ()g()

Διαβάστε περισσότερα

Τν εθπαηδεπηηθό πιηθό ηεο Φξνληηζηεξηαθήο Δθπαίδεπζεο Τζηάξα δηαλέκεηαη δωξεάλ απνθιεηζηηθά από ηνλ ψεθηαθό ηόπν ηνπ schooltime.gr

Τν εθπαηδεπηηθό πιηθό ηεο Φξνληηζηεξηαθήο Δθπαίδεπζεο Τζηάξα δηαλέκεηαη δωξεάλ απνθιεηζηηθά από ηνλ ψεθηαθό ηόπν ηνπ schooltime.gr Τν εθπαηδεπηηθό πιηθό ηεο Φξνηηζηεξηαθήο Δθπαίδεπζεο Τζηάξα δηαέκεηαη δωξεά απνθιεηζηηθά από ην ψεθηαθό ηόπν ηνπ schooltime.gr Η έα ηζηνζειίδα καο : www. Μ ΑΘΗΜ ΑΤΙΚΑ α x +β< 0 Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ α.(β +γ )α.

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ Γ ΣΑΞΖ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΚΑΗ ΔΠΑΛ ΣΔΣΑΡΣΖ 25 ΜΑΨΟΤ 2016 ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΑΡΥΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΧΡΗΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ - ΔΠΗΛΟΓΖ

ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ Γ ΣΑΞΖ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΚΑΗ ΔΠΑΛ ΣΔΣΑΡΣΖ 25 ΜΑΨΟΤ 2016 ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΑΡΥΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΧΡΗΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ - ΔΠΗΛΟΓΖ ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ Γ ΣΑΞΖ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΚΑΗ ΔΠΑΛ ΣΔΣΑΡΣΖ 25 ΜΑΨΟΤ 2016 ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΑΡΥΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΧΡΗΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ - ΔΠΗΛΟΓΖ (Δλδεηθηηθέο Απαληήζεηο) ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σωζηό β. Λάζνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ. Ημεπομηνία: 10/12/11 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΔ ΛΤΔΙ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ. Ημεπομηνία: 10/12/11 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΔ ΛΤΔΙ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ημεπομηνία: 10/12/11 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΔ ΛΤΔΙ Πρόβλημα 1: α) Να δείμεηε όηη αλ ζεηηθνί πξαγκαηηθνί αξηζκνί ηζρύεη: β) Αλ είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL B8-0165/7. Τροπολογία. Salvatore Cicu, Lambert van Nistelrooij εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL B8-0165/7. Τροπολογία. Salvatore Cicu, Lambert van Nistelrooij εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE 1.2.2016 B8-0165/7 7 Αιτιολογική σκέψη A Α. ιακβάλνληαο ππόςε όηη νηζιυηικέρ πεπιοσέρ, οι οποίερ νξίδνληαη σο πεξηθέξεηεο NUT επηπέδνπ 2 θαη 3, έρνπλ θνηλά θαη κόληκα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηιρ δηαθνξνπνηνύλ

Διαβάστε περισσότερα