Σχεδιασµός προϋπολογισµός και κριτήρια µέτρησης επιδόσεων της λειτουργίας µάρκετινγκ. Βασίλειος. Αναστασόπουλος ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σχεδιασµός προϋπολογισµός και κριτήρια µέτρησης επιδόσεων της λειτουργίας µάρκετινγκ. Βασίλειος. Αναστασόπουλος ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ"

Transcript

1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σχεδιασµός προϋπολογισµός και κριτήρια µέτρησης επιδόσεων της λειτουργίας µάρκετινγκ Βασίλειος. Αναστασόπουλος Καζαντζής Χρήστος, Καθηγητής Πανεπιστηµίου Πειραιώς (επιβλέπων) Αθήνα, Μάρτιος 2010

2 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σχεδιασµός προϋπολογισµός και κριτήρια µέτρησης επιδόσεων της λειτουργίας µάρκετινγκ Βασίλειος. Αναστασόπουλος Καζαντζής Χρήστος, Καθηγητής Πανεπιστηµίου Πειραιώς (επιβλέπων) Αθήνα, Μάρτιος

3 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σχεδιασµός, προϋπολογισµός και κριτήρια µέτρησης επιδόσεων της λειτουργίας µάρκετινγκ Βασίλειος. Αναστασόπουλος ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Καζαντζής Χρήστος, Καθηγητής Πανεπιστηµίου Πειραιώς (επιβλέπων) Σολδάτος Πέτρος, Καθηγητής ΓΠΑ Σπαθής Παύλος, Καθηγητής ΓΠΑ Αθήνα, Μάρτιος

4 Περίληψη Οι συνεχείς οικονοµικές και πολιτικές εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο, οι πραγµατοποιούµενες αλλαγές στο επιχειρηµατικό περιβάλλον και η ισχυρότερη πίεση που ασκούν οι πελάτες στην επιχείρηση, έχουν επηρεάσει δραστικά τον τρόπο συµπεριφοράς, λειτουργίας και διαδικασίας στρατηγικού σχεδιασµού των σύγχρονων επιχειρήσεων. Η διαδικασία αυτή επιτρέπει στην επιχείρηση να αναγνωρίζει τις αλλαγές που λαµβάνουν χώρα στο περιβάλλον της και τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται στην αγορά της και να κατευθύνει τους πόρους της στις ευκαιρίες εκείνες που έχει τις δυνατότητες να εκµεταλλευθεί. Ο στρατηγικός σχεδιασµός µάρκετινγκ προσφέρει σηµαντική βοήθεια στον συνολικότερο στρατηγικό σχεδιασµό της επιχείρησης και αποτελεί την αφετηρία όλων των δραστηριοτήτων που υπεισέρχονται στο στρατηγικό σχεδιασµό της επιχείρησης. Ο προϋπολογισµός είναι ιδιαίτερα χρήσιµος και αποτελεσµατικός όταν αποτελεί ένα αναπόσπαστο τµήµα του επιχειρησιακού σχεδιασµού της επιχειρηµατικής δράσης. Με τους προϋπολογισµούς οι επί µέρους οργανωτικές µονάδες µιας επιχείρησης (µάρκετινγκ, έρευνα και ανάπτυξη, κτλ) εκφράζουν σε ποσοτικούς όρους τα προγράµµατα και σχέδια που εκπονήθηκαν για τη λειτουργία τους σε µια συγκεκριµένη χρονική περίοδο και για την επίτευξη των στόχων τους. Οι προϋπολογισµοί λειτουργίας µάρκετινγκ προβλέπουν τη σύνδεση µεταξύ του στρατηγικού σχεδίου και άλλων λειτουργικών σχεδίων µάρκετινγκ και πρέπει να είναι σε θέση να ενσωµατωθούν µε άλλα σχέδια και να παρέχουν χρήσιµες αναλύσεις για να στηρίξουν την κρίση των αρµόδιων του µάρκετινγκ για το σχεδιασµό. εδοµένων των παραπάνω προκλήσεων, καθίσταται σαφές ότι τα συστήµατα µέτρησης της επίδοσης της επιχείρησης αποτελούν εργαλεία ζωτικής σηµασίας για το µάνατζµεντ. Η µέτρηση των επιδόσεων του µάρκετινγκ µέσα από ισορροπηµένες κάρτες επιδόσεων και συγκεκριµένα µε τον Πίνακα Ισορροπηµένης Στοχοθεσίας, προσεγγίζεται από µια σωστά «σταθµισµένη» οµάδα από βασικούς δείκτες επίδοσης, οι οποίοι αξιολογούν την επίδοση σε επιµέρους τοµείς που είναι κρίσιµοι για την περαιτέρω ανάπτυξη της επιχείρησης. Λέξεις κλειδιά: στρατηγικός σχεδιασµός, στρατηγικός σχεδιασµός µάρκετινγκ, προϋπολογισµός, προϋπολογισµοί λειτουργίας µάρκετινγκ, συστήµατα µέτρησης επίδοσης, µέτρηση επιδόσεων µάρκετινγκ, Πίνακας Ισορροπηµένης Στοχοθεσίας 4

5 Abstract Continued economic and political developments at the international level, the ongoing changes in business environment and the stronger pressure from customers to the company, have dramatically affected the course of conduct, operational and strategic planning process of modern business. This process allows the company to recognize the changes occurring in the environment and the opportunities in the market and to direct resources to those opportunities has the potential to exploit. The strategic marketing planning offers significant assistance in holistic strategic planning firm and is the starting point of all activities involved in strategic planning of the operation. The budget is very useful and effective when it is an integral part of operational planning of doing business. With the budgets individual organizational units of a business (marketing, research and development, etc.) reflect in quantitative terms the programs and projects prepared for operation in a given period and to achieve their goals. The budgets of the department of marketing provide a link between the strategic plan and other marketing and operational plans and should be able to integrate with other projects and to provide useful analysis to support the decisions of the competent marketing planning. Given the above challenges, it is clear that the systems for measuring performance of the business are essential tools for management. Performance measurement of marketing through balanced performance cards, especially the Balanced Scorecard, approached by a well "balanced" group of key performance indicators, assess the performance in some areas that are crucial for the further development of the company. Key words: strategic planning, strategic marketing planning, budget, budgets of the department of marketing, measuring performance systems, performance measurement of marketing, Balanced Scorecard 5

6 Πίνακας Περιεχοµένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 10 Εισαγωγή Γενικά Σκοπός της ερευνητικής εργασίας οµή και περιεχόµενα 12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 14 Στρατηγικός σχεδιασµός Μάρκετινγκ Στρατηγικός Σχεδιασµός Ανάλυση της Υπάρχουσας Κατάστασης Καθορισµός Στόχων Μάρκετινγκ Ανάλυση Εναλλακτικών Στρατηγικών Μάρκετινγκ Κύκλος Ζωής Προϊόντος Μοντέλα Χαρτοφυλακίου Προϊόντων (Product Portfolios) Boston Consulting Group (BCG) General Electric Καµπύλες Εµπειρίας Ερευνητικό Έργο PIMS (Profit Impact of Marketing Strategies) Μοντέλο δυνάµεων ανάλυσης ανταγωνισµού του Porter 31 Ανάλυση SWOT Η µήτρα TOWS Καθορισµός Στρατηγικών Μάρκετινγκ Ανάπτυξη Προγραµµάτων Μάρκετινγκ Έλεγχος Σχεδιασµού Μάρκετινγκ 38 Βιβλιογραφία κεφαλαίου 2 41 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 42 Βασικές έννοιες προσεγγίσεις και σκοποί του προϋπολογισµού Γενικά Εννοιολογική Οριοθέτηση του Προϋπολογισµού Στρατηγικός Σχεδιασµός, Προγραµµατισµός και Προϋπολογισµός Λειτουργίες του Προϋπολογισµού Χαρακτηριστικά Επιτυχηµένων Προϋπολογισµών και Βασικά Πλεονεκτήµατα τους Τα οµικά Στοιχεία ενός Συστήµατος Προϋπολογισµού 47 6

7 3.6.1 Οργανωτική οµή του Προϋπολογισµού Επιλογή της Χρονικής Περιόδου Προϋπολογισµού Κατευθυντήριες Οδηγίες Προϋπολογισµού Επιλογή της Σύνθεσης του Προϋπολογισµού Ετοιµασία των Αρχικών Προτάσεων ιαπραγµάτευση Προϋπολογισµού Αξιολόγηση και Έγκριση Προϋπολογισµού Αναθεώρηση του Προϋπολογισµού Ο Λειτουργικός Προϋπολογισµός Τι Αφορά Στόχοι Ανάλυση 54 Βιβλιογραφία κεφαλαίου 3 55 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 56 ιαδικασία κατάρτισης και προσεγγίσεις προϋπολογισµού Σύνταξη Και Στόχοι Προϋπολογισµού Όργανα Του Προϋπολογισµού Εγχειρίδιο Προϋπολογισµού Πολιτική και Φιλοσοφία Κατάρτισης του Προϋπολογισµού Προϋπολογισµός των Μικρών Ποσοστιαίων Μεταβολών Προσαυξητικός προϋπολογισµός (Incremental Budget) Προϋπολογισµός Μηδενικής Βάσης (Zero -base - budget) Προϋπολογισµός ιαρκούς Βελτίωσης (Kaizen Budget) Προϋπολογισµός Βάσει ραστηριοτήτων (ABB) Προϋπολογισµός και Ανθρώπινη Συµπεριφορά Προσεγγίσεις προϋπολογισµού Προβλήµατα προϋπολογισµού Περιθώριο Ασφαλείας Προϋπολογισµού Γραφειοκρατία Μείωση Κόστους Σύγκρουση Στόχων υσκολία των Στόχων του Προϋπολογισµού Έλεγχος Γενικά Ο Προϋπολογισµός Ως Εργαλείο Ελέγχου Αυστηρότητα Ελέγχου Απόδοση Και Αµοιβές Αξιολόγηση Της Απόδοσης Αµοιβές Και Προϋπολογισµός 73 7

8 4.8 Στοχοθέτηση Και Ανθρώπινη Συµπεριφορά 74 Βιβλιογραφία κεφαλαίου 4 76 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 77 Προϋπολογισµός µάρκετινγκ Επισκόπηση της διαδικασίας προϋπολογισµού Σύνδεση µεταξύ των στρατηγικών και άλλων λειτουργικών σχεδίων απάνες προϋπολογισµού µάρκετινγκ Έξοδα πωλήσεων ιαφήµιση και προώθηση πωλήσεων Ανάλυση και Αξιολόγηση των δαπανών φυσικής διανοµής Ανάπτυξη προϊόντων Λειτουργικοί παράγοντες ανάλυσης δαπανών Στυλ ιοίκησης Επαυξητικός προγραµµατισµός και ανάλυση Ειδικά προβλήµατα σύνταξης προϋπολογισµού µάρκετινγκ Ρυθµίσεις τιµολόγησης Έξοδα πωλήσεων Προώθηση πωλήσεων απάνες διαφήµισης απάνες ανάπτυξης προϊόντων απάνες εξυπηρετήσεων πελατών Φυσική διανοµή Περιπτώσεις προϋπολογισµών επιχειρήσεων Επιχείρηση συσκευασµένων καταναλωτικών αγαθών Επιχειρήσεις βιοµηχανικών προϊόντων Επιχειρήσεις λιανικής πώλησης Τράπεζες Συµπεράσµατα 99 Βιβλιογραφία κεφαλαίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ Συστήµατα µέτρησης επιδόσεων λειτουργίας µάρκετινγκ και Ισορροπηµένη Κάρτα Η µέτρηση επιδόσεων στις επιχειρήσεις Η µέτρηση επιδόσεων της λειτουργίας µάρκετινγκ Από τα κλασικά συστήµατα µέτρησης της επίδοσης στις κάρτες επίδοσης Η χρησιµότητα του πίνακα ισορροπηµένης στοχοθέτησης σε µια επιχείρηση Σχέσεις αιτίας-αποτελέσµατος (Cause-and-effect Relationships) Οδηγοί απόδοσης (Performance Drivers) Η κατάλληλη επιχειρηµατική µονάδα για ένα πίνακα BSC 115 8

9 6.6 Οι τέσσερεις επιµέρους πτυχές επίδοσης που συνθέτουν το BSC Χρηµατοοικονοµική διάσταση (Financial Perspective) Περιεχόµενο και αντικείµενο της χρηµατοοικονοµικής διάστασης Συνδέοντας Χρηµατοοικονοµικούς Στόχους και Επιχειρηµατική Στρατηγική Καθορίζοντας δείκτες για εταιρικές στρατηγικές και οικονοµικά θέµατα Πελατειακή ιάσταση (Customer Perspective) Περιεχόµενο της πελατειακής διάσταση Τµηµατοποίηση αγοράς Βασικοί δείκτες ιαφοροποιητές - ειδικοί δείκτες (µέτρηση πρότασης αξίας) Παράδειγµα εφαρµογής της πελατειακής διάστασης του BSC ιάσταση ενδοεπιχειρησιακών διεργασιών Περιεχόµενο διάστασης ενδοεπιχειρησιακών διεργασιών Η αλυσίδα αξίας των εσωτερικών επιχειρηµατικών διεργασιών ιάσταση Μάθησης και Ανάπτυξης (Learning and Growth) Περιεχόµενο συνιστώσας µάθησης και ανάπτυξης Βασικοί δείκτες µέτρησης εργαζοµένων Ειδικοί δείκτες - αιτίες Παράδειγµα εφαρµογής BSC στο µάρκετινγκ 148 Βιβλιογραφία κεφαλαίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σύνδεση του Συστήµατος Balance Scorecard µε τη στρατηγική της επιχείρησης Εισαγωγή Τα στρατηγικά θέµατα Εξισορρόπηση αντίθετων δυνάµεων (χρηµατοοικονοµική συνιστώσα) Μια διαφοροποιηµένη πρόταση αξίας (πελατειακή συνιστώσα) Ευθυγράµµιση εσωτερικών διεργασιών µε την πρόταση αξίας (συνιστώσα εσωτερικών διεργασιών) Μετασχηµατισµός άυλων πόρων (Συνιστώσα µάθησης και ανάπτυξης) Ανάπτυξη του BSC σε µη κερδοσκοπικούς και κρατικούς οργανισµούς Παράδειγµα κρατικού οργανισµού : Πόλη Charlotte Ανάπτυξη του BSC σε κερδοσκοπικούς οργανισµούς: Metro Bank 165 Βιβλιογραφία κεφαλαίου

10 10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή 1.1 Γενικά Η παγκοσµιοποίηση των αγορών και η διαρκώς αυξανόµενη ένταση του ανταγωνισµού έχει επηρεάσει σηµαντικά τη δοµή και τα συστήµατα διοίκησης της λειτουργίας µάρκετινγκ. Οι συνεχείς οικονοµικές και πολιτικές εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο, οι πραγµατοποιούµενες αλλαγές στο επιχειρηµατικό περιβάλλον και η ισχυρότερη πίεση που ασκούν οι πελάτες στην επιχείρηση, έχουν επηρεάσει δραστικά τον τρόπο συµπεριφοράς, λειτουργίας και χάραξης της στρατηγικής των σύγχρονων επιχειρήσεων. Το ζητούµενο για κάθε επιχείρηση είναι η ανταγωνιστικότητα, η παραγωγικότητα, η ποιότητα και εντέλει η αποδοτικότητα. Η επιχείρηση όπως προαναφέρθηκε θα πρέπει να σχεδιάζει και να ακολουθεί µια διαδικασία στρατηγικού σχεδιασµού. Η διαδικασία αυτή επιτρέπει στην επιχείρηση να αναγνωρίζει τις αλλαγές που λαµβάνουν χώρα στο περιβάλλον της και τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται στην αγορά της και να κατευθύνει τους πόρους της στις ευκαιρίες εκείνες που έχει τις δυνατότητες να εκµεταλλευθεί. Ο στρατηγικός σχεδιασµός µάρκετινγκ προσφέρει σηµαντική βοήθεια στον συνολικότερο στρατηγικό σχεδιασµό της επιχείρησης και αποτελεί την αφετηρία όλων των δραστηριοτήτων που υπεισέρχονται στο στρατηγικό σχεδιασµό της επιχείρησης. Ο προϋπολογισµός είναι ιδιαίτερα χρήσιµος και αποτελεσµατικός όταν αποτελεί ένα αναπόσπαστο τµήµα του επιχειρησιακού σχεδιασµού της επιχειρηµατικής δράσης. Με τους προϋπολογισµούς οι επί µέρους οργανωτικές µονάδες µιας επιχείρησης (µάρκετινγκ, παραγωγή κτλ) εκφράζουν σε ποσοτικούς 10

11 11 όρους τα προγράµµατα και σχέδια που εκπονήθηκαν για τη λειτουργία τους σε µια συγκεκριµένη χρονική περίοδο και για την επίτευξη των στόχων τους. εδοµένων των παραπάνω προκλήσεων, καθίσταται σαφές ότι τα παραδοσιακά συστήµατα διοίκησης επίδοσης αδυνατούν να ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις και ως απάντηση σε αυτό το πρόβληµα προτείνεται η οριοθέτηση ενός οράµατος που θα επιµερισθεί σε σαφείς στρατηγικούς στόχους, η δροµολόγηση µιας σειράς ενεργειών από τα διοικητικά στελέχη µε σκοπό την επίτευξη των στόχων και ένα σύστηµα παρακολούθησης της επίδοσης σχετικά µε αυτούς τους στόχους, που θα επιτρέψει την επίτευξη των σκοπών. Η αξιολόγηση των επιδόσεων του µάρκετινγκ αποτελεί σηµαντική πρόκληση γιατί σήµερα είναι σαφές ότι ο πυρήνας των πόρων, στους οποίους η διοίκηση στηρίζεται, έχει διευρυνθεί περιλαµβάνοντας παράγοντες όπως τα άυλα περιουσιακά στοιχεία. Η απάντηση στο πρόβληµα της ορθής απεικόνισης της επίδοσης του µάρκετινγκ αλλά και της επιχείρησης συνολικά, δόθηκε από τους Kaplan και Norton µε την παρουσίαση µιας προσέγγισης στα συστήµατα αξιολόγησης της επίδοσης των επιχειρήσεων, η οποία αποτελεί µια σωστά «σταθµισµένη» οµάδα από βασικούς δείκτες επίδοσης, οι οποίοι αξιολογούν την επίδοση σε επιµέρους τοµείς που είναι κρίσιµοι για την περαιτέρω ανάπτυξη της επιχείρησης. 1.2 Σκοπός της ερευνητικής εργασίας Ο βασικός σκοπός της ερευνητικής αυτής εργασίας είναι η αναζήτηση και καταγραφή των σύγχρονων εξελίξεων στα συστήµατα σχεδιασµού, προϋπολογισµού και µέτρησης των επιδόσεων της λειτουργίας µάρκετινγκ. Η ερευνητική προσπάθεια δεν περιορίζεται στα όρια της διοικητικής λογιστικής και της στρατηγικής διοικητικής αλλά και σε όλα τα επιστηµονικά πεδία τα οποία συµβάλουν στη διαρκή βελτίωση της αποτελεσµατικότητας, της αποδοτικότητας και της ποιότητας της λειτουργίας του µάρκετινγκ. 11

12 οµή και περιεχόµενα Η ερευνητική εργασία αρχικά περιλαµβάνει το 1 ο Κεφάλαιο που αποτελεί µια εισαγωγή για τη στρατηγική µάρκετινγκ και τα συστήµατα διοίκησης µάρκετινγκ στην σύγχρονη εποχή. Έπειτα η δοµή της εργασίας κινείται σύµφωνα µε το βασικό µοντέλο στρατηγικού µάνατζµεντ. Σύµφωνα µε αυτό, αφού αρχικά έχουν προσδιοριστεί οι στρατηγικοί εξωτερικοί και εσωτερικοί παράγοντες που καθορίζουν το µέλλον της επιχείρησης, περιγράφεται στο 2 ο Κεφάλαιο η διαµόρφωση επιχειρησιακής στρατηγικής όσο και ο στρατηγικός σχεδιασµός λειτουργικής στρατηγικής που περιλαµβάνει την στρατηγική του τµήµατος µάρκετινγκ. Συγκεκριµένα παρουσιάζονται τα οφέλη του στρατηγικού σχεδιασµού µάρκετινγκ και ακολουθεί η εξέταση της διαδικασίας του στρατηγικού σχεδιασµού µάρκετινγκ στις επιχειρήσεις, δηλαδή η ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης, ο καθορισµός των στόχων µάρκετινγκ, η ανάλυση εναλλακτικών στρατηγικών µάρκετινγκ, ο καθορισµός των στρατηγικών, η ανάπτυξη προγραµµάτων µάρκετινγκ και τέλος ο έλεγχος µάρκετινγκ. Στο 3 ο Κεφάλαιο εισερχόµαστε στην εφαρµογή της στρατηγικής όπου εφαρµόζονται οι στρατηγικές και πολιτικές µέσω ανάπτυξης διαδικασιών και προϋπολογισµών. Εδώ παρατίθενται οι βασικές έννοιες και σκοποί των προϋπολογισµών και γίνεται µια εισαγωγή στους λειτουργικούς προϋπολογισµούς. Ακολουθεί το 4 ο Κεφάλαιο που εκτίθενται η διαδικασία κατάρτισης και οι προσεγγίσεις προϋπολογισµού και τα προβλήµατα που προκύπτουν κατά τη διαδικασία. Γίνεται αναφορά στον έλεγχο και τον προϋπολογισµός ως εργαλείο ελέγχου και µνεία για την στοχοθέτηση που θα ακολουθήσει σε επόµενο κεφάλαιο. Στο 5 ο Κεφάλαιο παρουσιάζεται ο προϋπολογισµός της λειτουργίας µάρκετινγκ, εξετάζονται οι δαπάνες προϋπολογισµού µάρκετινγκ και τα προβλήµατα σύνταξης προϋπολογισµού µάρκετινγκ και παρατίθενται µερικές περιπτώσεις προϋπολογισµών επιχειρήσεων. 12

13 13 Το 6 ο Κεφάλαιο περιλαµβάνει το τελευταίο στάδιο του µοντέλου στρατηγικού µάνατζµεντ δηλαδή τον έλεγχο και την αξιολόγηση µέσω της µέτρησης των επιδόσεων των επιχειρήσεων και της λειτουργίας µάρκετινγκ. Οδηγούµαστε από τα κλασικά συστήµατα µέτρησης της επίδοσης στις κάρτες επίδοσης και τον πίνακα ισορροπηµένης στοχοθέτησης των Kaplan και Norton ο οποίος αναλύεται διεξοδικά και τελικά παρατίθεται ένα παράδειγµα εφαρµογής του στο µάρκετινγκ. Στο τελευταίο 7 ο Κεφάλαιο επιχειρείται η σύνδεση του συστήµατος ισορροπηµένης στοχοθέτησης µε τη στρατηγική της επιχείρησης και πως εφαρµόζεται σε κερδοσκοπικούς και µη οργανισµούς. 13

14 14 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Στρατηγικός σχεδιασµός Μάρκετινγκ Η επιτυχία του µάρκετινγκ εξαρτάται από τη δυνατότητα της επιχείρησης να αναγνωρίζει ελκυστικά τµήµατα της αγοράς, να κατανοεί τις ανάγκες τους και να σχεδιάζει στρατηγικές και προγράµµατα µάρκετινγκ για την καλύτερη ικανοποίηση των αναγκών αυτών σε σύγκριση µε τον ανταγωνισµό και την επίτευξη, συνεπώς των στόχων της επιχείρησης. Με άλλα λόγια, η επιτυχία του µάρκετινγκ προϋποθέτει την ύπαρξη στρατηγικού σχεδιασµού (Strategic planning). 2.1 Στρατηγικός Σχεδιασµός Για να µπορέσει η επιχείρηση σήµερα να ανταποκριθεί µε επιτυχία στις προκλήσεις που πηγάζουν τόσο από το συνεχώς µεταβαλλόµενο περιβάλλον της, όσο και από τον έντονο διεθνή ανταγωνισµό, θα πρέπει να σχεδιάζει και να ακολουθεί µια διαδικασία στρατηγικού σχεδιασµού. Η διαδικασία αυτή επιτρέπει στην επιχείρηση να αναγνωρίζει τις αλλαγές που λαµβάνουν χώρα στο περιβάλλον της και τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται στην αγορά της και να κατευθύνει τους πόρους της στις ευκαιρίες εκείνες που έχει τις δυνατότητες να εκµεταλλευθεί. Με άλλα λόγια, ο στρατηγικός σχεδιασµός προσφέρει τα µέσα µε τα οποία η επιχείρηση µπορεί να ταιριάζει τις δυνατότητες της µε τις ελκυστικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται στην αγορά µέσα σ' ένα συνεχώς µεταβαλλόµενο περιβάλλον. Ο στρατηγικός σχεδιασµός αφορά τόσο την επιχείρηση στο σύνολο της, όσο και τις 14

15 15 επιµέρους λειτουργίες της (π.χ. µάρκετινγκ, παραγωγή, χρηµατοοικονοµικά, κ.λπ.). Στο επίπεδο της επιχείρησης, ο στρατηγικός σχεδιασµός περιλαµβάνει: την αξιολόγηση των δυνατοτήτων και αδυναµιών της επιχείρησης. το δηµιουργικό ορισµό της αποστολής της επιχείρησης (mission) και του συγκριτικού της πλεονεκτήµατος, την ανάλυση του περιβάλλοντος της επιχείρησης και την εκτίµηση των αλλαγών που λαµβάνουν χώρα σ' αυτό. τον καθορισµό των µακροχρόνιων σκοπών της επιχείρησης (long-term goals), την αναγνώριση και επιλογή συγκεκριµένων αγορών/προϊόντων που προσφέρουν τις ελκυστικότερες ευκαιρίες για την επιχείρηση, δεδοµένων των δυνατοτήτων της. τον καθορισµό συγκεκριµένων και µετρήσιµων στόχων (objectives), που απαιτούνται για την επίτευξη των µακροχρόνιων σκοπών της επιχείρησης, την ανάπτυξη στρατηγικών προγραµµάτων που συµβάλλουν στην εκµετάλλευση των σαφώς καθορισµένων ευκαιριών και στην επίτευξη των στόχων της επιχείρησης. Συχνά χρησιµοποιείται για ολοκληρωµένες συγκρίσεις επιχειρησιακού επιπέδου µεταξύ των µονάδων της επιχείρησης και για τη λήψη αποφάσεων για κατανοµή των πόρων σε αυτές. Η ανάλυση των στρατηγικών γίνεται µε βάση θεωρίες και αρχές της µικροοικονοµικής (PIMS, καµπύλη εµπειρίας, µοντέλο δυνάµεων ανάλυσης ανταγωνισµού του Porter κ.α.) Στο επίπεδο των λειτουργιών της επιχείρησης, ο στρατηγικός σχεδιασµός περιλαµβάνει την χάραξη και ανάπτυξη στρατηγικών για την εφαρµογή ή εκτέλεση των στρατηγικών προγραµµάτων της επιχείρησης που, συµβάλλουν στην εκµετάλλευση των σαφώς καθορισµένων ευκαιριών και στην επίτευξη των στόχων της επιχείρησης. Η λειτουργία µάρκετινγκ παίζει ένα σηµαντικό και κρίσιµο ρόλο στο στρατηγικό σχεδιασµό της επιχείρησης. Ο επιτυχηµένος σχεδιασµός σε επίπεδο επιχείρησης εξαρτάται από την ικανότητα της λειτουργίας µάρκετινγκ να προτείνει ιδέες για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, να εντοπίζει και να αξιολογεί νέες ευκαιρίες στην αγορά, να αναπτύσσει και να εφαρµόζει λεπτοµερή προγράµµατα 15

16 16 µάρκετινγκ, να αξιολογεί τα αποτελέσµατα τους, να προβαίνει σε διορθωτικές ενέργειες όταν αυτό είναι απαραίτητο και να καθορίζει πότε µια επιχειρηµατική δραστηριότητα δεν είναι πλέον βιώσιµη. Επίσης, η εφαρµογή του στρατηγικού σχεδιασµού στο µάρκετινγκ προσφέρει διάφορα άλλα πλεονεκτήµατα. Επισπεύδει τη θεώρηση των στρατηγικών εφαρµογών της επιχείρησης και επιβάλει µια περισσότερο µακροπρόθεσµη άποψη στα διευθυντικά στελέχη. Προσεγγίζει τη στρατηγική απόφαση για κατανοµή των πόρων. Προσφέρει ένα σύστηµα στρατηγικής διεύθυνσης, συντονισµού και ελέγχου και βοηθά την επιχείρηση να αντιµετωπίζει τις αλλαγές Ο στρατηγικός σχεδιασµός µάρκετινγκ προσφέρει σηµαντική βοήθεια στον συνολικότερο στρατηγικό σχεδιασµό της επιχείρησης. Στους σκοπούς και χρησιµότητες του σχεδιασµού µάρκετινγκ περιλαµβάνονται οι εξής τοµείς συµβολής του: Ορισµός του σκοπού της επιχείρησης (corporate mission) Αναγνώριση των βέλτιστων ανταγωνιστικών θέσεων (competitive positions) στην αγορά που εξασφαλίζουν την υποστήριξη και ικανοποίηση των πελατών Εντοπισµός εναλλακτικών ευκαιριών επενδύσεων Καθορισµός της έµφασης σε νέα προϊόντα ή στην επέκταση της αγοράς (market expansion) υπαρχόντων προϊόντων, νέων προϊόντων, επέκτασης αγοράς µέσω νέων χρηστών Εσωτερική ανάπτυξη ή εξωτερική απόκτηση πόρων ιαποίκιλση Αποφάσεις µίγµατος προϊόντος (product mix) Ευκαιρία µάρκετινγκ µελλοντικά περιβάλλοντα Εσωτερικοί επιχειρησιακοί παράγοντες όπως εµπειρία, πόροι Είναι προφανές λοιπόν, ότι ο στρατηγικός σχεδιασµός της λειτουργίας µάρκετινγκ είναι ένα αναπόσπαστο κοµµάτι του στρατηγικού σχεδιασµού σε επίπεδο επιχείρησης και αποτελεί την αφετηρία όλων των δραστηριοτήτων που υπεισέρχονται στο στρατηγικό σχεδιασµό της επιχείρησης. Έχοντας ορίσει το στρατηγικό σχεδιασµό τόσο σε επίπεδο επιχείρησης όσο και σε επίπεδο λειτουργίας της επιχείρησης και έχοντας τονίσει τη σηµασία του στρατηγικού 16

17 17 σχεδιασµού µάρκετινγκ, ακολουθεί η εξέταση της διαδικασίας του στρατηγικού σχεδιασµού µάρκετινγκ στις επιχειρήσεις. 2.2 Ανάλυση της Υπάρχουσας Κατάστασης Επειδή η στρατηγική µάρκετινγκ δείχνει την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσει η επιχείρηση για να εκµεταλλευτεί ένα διαρκές συγκριτικό πλεονέκτηµα στη αγορά, η ανάλυση της θέσης της επιχείρησης σε σχέση µε το περιβάλλον της, αποτελεί ίσως την σηµαντικότερη δραστηριότητα στα πλαίσια του στρατηγικού σχεδιασµού. Όπως υποστηρίζουν και οι καθηγητές Reeder, Brierty και Reeder, η επιχείρηση δεν µπορεί να αναγνωρίζει τις υπάρχουσες και δυνητικές ευκαιρίες στη αγορά και να καθορίζει τους στόχους και τα προγράµµατα µάρκετινγκ, χωρίς να γνωρίζει εκ των προτέρων τη θέση της στο συνολικό περιβάλλον µάρκετινγκ (total marketing environment). Ανάλυση υπάρχουσας κατάστασης Καθορισµός στόχων µάρκετινγκ Ανάλυση εναλλακτικών στρατηγικών µάρκετινγκ Καθορισµός στρατηγικών µάρκετινγκ Ανάπτυξη προγραµµάτων µάρκετινγκ Έλεγχος µάρκετινγκ ιάγραµµα 2.1 ιαδικασία Στρατηγικού Μάρκετινγκ Η ανάλυση λοιπόν της υπάρχουσας κατάστασης και της θέσης της επιχείρησης περιλαµβάνει τη συγκέντρωση και επεξεργασία πληροφοριών τόσο από το εσωτερικό όσο και από το εξωτερικό περιβάλλον της για την αναγνώριση α) των δυνατοτήτων και των αδυναµιών της σε σχέση µε τους ανταγωνιστές και β) των ευκαιριών και απειλών που εµφανίζονται από αλλαγές στους οικονοµικούς, 17

18 18 πολιτικούς κοινωνικούς, νοµικούς, τεχνολογικούς και ανταγωνιστικούς παράγοντες. Η ανάλυση των ευκαιριών και απειλών του περιβάλλοντος σε συνδυασµό µε τις δυνατότητες και αδυναµίες της επιχείρησης αποσκοπεί όχι µόνο στον προσδιορισµό της στρατηγικής θέσης της επιχείρησης, αλλά και στην εναρµόνιση της στρατηγικής µάρκετινγκ µε το περιβάλλον. Οι πληροφορίες που συλλέγονται να επεξεργάζονται στα πλαίσια της ανάλυσης της υπάρχουσας κατάστασης παρουσιάζονται στον πίνακα 2.1. Κοιτάζοντας κανείς το πίνακα 2.1 µπορεί να βγάλει το συµπέρασµα ότι η ύπαρξη ενός συστήµατος πληροφοριών µάρκετινγκ (Marketing Information System) είναι τελείως απαραίτητη για µια αποτελεσµατική ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης. Ένα τέτοιο σύστηµα σε συνδυασµό µε έρευνες µάρκετινγκ µπορεί να προσφέρει την κατάλληλη πληροφόρηση. Μάλιστα, οι πληροφορίες γύρω από την αγορά, τους πελάτες, τον ανταγωνισµό και γενικά το περιβάλλον της επιχείρησης, που απαιτούνται κατά τη διάρκεια της ανάλυσης της υπάρχουσας κατάστασης, είναι οι πληροφορίες εκείνες στη συγκέντρωση και επεξεργασία των οποίων συντελεί η έρευνα µάρκετινγκ. Πίνακας 2.1 Συγκέντρωση Πληροφοριών στα Πλαίσια της Ανάλυσης της Υπάρχουσας Κατάστασης 18

19 19 Πληροφορίες από το Εσωτερικό Περιβάλλον Πληροφορίες από το Εξωτερικό Περιβάλλον Κατηγορία Είδος Πληροφοριών Κατηγορία Είδος Πληροφοριών Επιχείρηση Αποστολή επιχείρησης και σκοποί. Παράγοντες Κόστος και διαθεσιµότητα Στρατηγικές ανάπτυξης. Χαρτοφυλάκιο Περιβάλλοντος αναγκαίων πόρων. Οικονοµικές προϊόντων. Προβλήµατα οργάνωσης. συνθήκες (π.χ. ύφεση, πληθωρισµός, υνατότητες και αδυναµίες της επιτόκια). Τεχνολογικές και επιχείρησης. κοινωνιολογικές αλλαγές. Περιβαλλοντικές πολιτικές και κανονισµοί. Χρηµατοοικονο- Απόδοση κατά προϊόν, αγορά και Συνθήκες Μέγεθος και ανάπτυξη αγοράς. µικοί Πόροι γεωγραφική περιοχή. Στοιχεία κόστους Αγοράς Γεωγραφική συγκέντρωση. Μερίδιο κατά προϊόν, αγορά και γεωγραφική αγοράς/πωλήσεις. περιοχή. Προϋπολογισµοί. Χρηµατοοικονοµικοί είκτες. Προβλέψεις Πιστωτική θέση. Προβλέψεις πωλήσεων και µεριδίου Τµήµατα Βαθµός χρήσης προϊόντος, αγοράς κατά προϊόν και αγορά. Αγοράς εφαρµογές προϊόντος και Προβλέψεις παραγωγής και αναγκών σε πλεονεκτήµατα, βαθµός αποδοχής ανθρώπινο δυναµικό από πλευράς αυτών που παίρνουν αποφάσεις και αυτών που τους επηρεάζουν σχετικά µε τους πωλητές, τη διαφήµιση, τη προώθηση των πωλήσεων, τις τιµές, τις αλλαγές στις τιµές και τα κανάλια διανοµής. Λειτουργικές Παραγωγική δυναµικότητα. Ποιότητα Κανάλια Παρούσες σχέσεις µε τα κανάλια, υνατότητες τεχνικοπαραγωγικής λειτουργίας και ιανοµής υποκίνηση των καναλιών διανοµής, λειτουργίας Έρευνας και Ανάπτυξης. κόστος εναλλακτικών διευθετήσεων, υνατότητες εξυπηρέτησης του πελάτη ύψος αποθεµάτων, επιπτώσεις των και επίπεδα αποθεµάτων στρατηγικών τιµολόγησης. Ανταγωνιστικές Υπάρχουσα δυναµικότητα της Ανταγωνιστές Αριθµός, τοποθεσία και µερίδιο υνατότητες και επιχείρησης αναφορικά µε τα προϊόντα, αγοράς. υνατότητες και αδυναµίες Αδυναµίες τους πωλητές, τα κανάλια διανοµής, τη σχετικά µε τα προϊόντα, τιµές, διαφήµιση και τη προώθηση των διαφήµιση και προώθηση, κανάλια πωλήσεων σε σχέση µε τους διανοµής, έρευνα και ανάπτυξη. ανταγωνιστές. Πιθανές αντιδράσεις των ανταγωνιστών. 19

20 Καθορισµός Στόχων Μάρκετινγκ Ο στρατηγικός σχεδιασµός των δραστηριοτήτων του µάρκετινγκ θα πρέπει να είναι συνεπής µε τους σκοπούς της επιχείρησης. Οι στόχοι του µάρκετινγκ αντιπροσωπεύουν τα αποτελέσµατα (βραχυχρόνια, µεσοπρόθεσµα ή µακροπρόθεσµα) τα οποία επιδιώκει η επιχείρηση µέσα στα πλαίσια της επίτευξης των ευρύτερων σκοπών της. Οι στόχοι µάρκετινγκ εκφράζουν σε συγκεκριµένους όρους ότι οι σκοποί της επιχείρησης εκφράζουν σε γενικές γραµµές και έτσι πρέπει να είναι συγκεκριµένοι (specific), ποσοτικοποιηµένοι (quantified) και χρονικά προσδιορίσιµοι (dated). Η ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης και συγκεκριµένα η εκτίµηση των υπαρχουσών και µελλοντικών συνθηκών της αγοράς, οδηγεί στον καθορισµό στόχων του µάρκετινγκ. Μεταξύ των πλέον συνηθισµένων και χρήσιµων στόχων είναι αυτοί που αναφέρονται στον όγκο των πωλήσεων, στο µερίδιο της αγοράς, στο περιθώριο κέρδους, στην απόδοση κεφαλαίων (return on investment-roi) και στο κόστος παραγωγής εκφρασµένο σαν ποσοστό των πωλήσεων. Επειδή η εκτίµηση της απόδοσης της επιχείρησης γίνεται συνήθως µε βάση την επίτευξη ή όχι των στόχων της, οι στόχοι του µάρκετινγκ θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από τις παρακάτω ιδιότητες, όπως προτείνει ο καθηγητής Steiner. α) Αποδοχή (Acceptability). Ο στόχος θα πρέπει να είναι ευρέως αποδεκτός από τους υπεύθυνους για την επίτευξη του και, κατά συνέπεια, πρέπει να αντανακλά σε ικανοποιητικό βαθµό τις αξίες και τις προτεραιότητες τους. ιαφορετικά η σύγκρουση του στόχου µ' αυτές θα έχει σαν αποτέλεσµα την αποθάρρυνση των υπευθύνων. β) Ευκαµψία (Flexibility). Ο στόχος θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από ευελιξία, ώστε να είναι δυνατό να µετατρέπεται ανάλογα µε κάποιες προβλεπόµενες ή µη εξελίξεις ή µεταβολές στο ευρύτερο περιβάλλον της επιχείρησης, γ) Παρότρυνση (Motivation). Ο στόχος θα πρέπει να µεταδίδει στους υπεύθυνους για την υλοποίηση του, την έντονη επιθυµία για την επίτευξη του. Η επίτευξη του, δηλαδή, θα πρέπει να παρέχει κάποια κίνητρα σ' αυτούς, ηθικά ή υλικά, τα οποία να υπονοούνται µέσα στο στόχο. Συνεπώς, ο στόχος δεν πρέπει να 20

21 21 είναι ούτε πολύ εύκολα επιτεύξιµος, αλλά ούτε και ακατόρθωτος. Στην πρώτη περίπτωση θα δηµιουργούσε αδιαφορία, ενώ στη δεύτερη απογοήτευση, δ) Συνοχή (Consistency). Οι στόχοι θα πρέπει να έχουν εσωτερική συνοχή και µεταξύ τους, αλλά και µε την αποστολή και τους σκοπούς της επιχείρησης. Έτσι, η επίτευξη καθ' ενός απ' αυτούς θα πρέπει να συνεπάγεται επίτευξη µέρους της αποστολής και των σκοπών της επιχείρησης, ε) Ευληπτότητα (Understandability). Η διατύπωση του στόχου είναι ιδιαίτερα σηµαντική, καθώς θα πρέπει να είναι πλήρως και εύκολα κατανοητός από εκείνους που θα τον υλοποιήσουν. Έτσι, το ύφος και η γλώσσα έκφρασης του, θα πρέπει να είναι ανάλογης απλότητας και ευκρίνειας, στ) Εφικτότητα (Achievability). Οι στόχοι θα πρέπει να είναι ρεαλιστικοί, ώστε να είναι δυνατή η επίτευξη τους στα πλαίσια των δυνατοτήτων της επιχείρησης. Γενικά, οι στόχοι θα πρέπει να προκύπτουν από µια διεξοδική διερεύνηση και αξιολόγηση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης και όχι από αβάσιµες επιθυµίες της ανωτάτης διοίκησης. 2.4 Ανάλυση Εναλλακτικών Στρατηγικών Μάρκετινγκ Οι επιχειρήσεις σπάνια παράγουν και πωλούν ένα και µοναδικό προϊόν σε µία και µοναδική αγορά. Η γενική τάση είναι να παράγουν µια γκάµα προϊόντων διαφόρων τύπων και να τη πωλούν σε µία ποικιλία αγορών. Γενικά, συνδυασµοί προϊόντων/αγορών χαρακτηρίζουν τις περισσότερες επιχειρήσεις. Συνεπώς, οι επιχειρήσεις θα πρέπει στα πλαίσια του στρατηγικού τους σχεδιασµού να λαµβάνουν σηµαντικότατες αποφάσεις σχετικά µε το «χαρτοφυλάκιο» προϊόντων και αγορών που διαθέτουν ή που σχεδιάζουν να δηµιουργήσουν στο µέλλον. Βέβαια, η διαµόρφωση ενός αρίστου µίγµατος προϊόντων και αγορών που συµβάλλει στην επίτευξη των σκοπών και των στόχων της επιχείρησης, προϋποθέτει µία εµπεριστατωµένη ανάλυση και αξιολόγηση εναλλακτικών στρατηγικών µάρκετινγκ κατά προϊόν / αγορά. ιάφορα αναλυτικά εργαλεία έχουν προταθεί στη διεθνή βιβλιογραφία για τη διαµόρφωση στρατηγικών κατά προϊόν και την άριστη κατανοµή των πόρων 21

Στρατηγικά Εργαλεία Marketing. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Στρατηγικά Εργαλεία Marketing. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Στρατηγικά Εργαλεία Marketing Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών 1 @ Ιούνιος 2003 Περιεχόμενα ιατύπωση Οράματος Ανάλυση Αλυσίδας Αξίας

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος εισήγησης : Στρατηγική των Επιχειρήσεων. Mέθοδοι ανάλυσης. Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν

Τίτλος εισήγησης : Στρατηγική των Επιχειρήσεων. Mέθοδοι ανάλυσης. Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν Τίτλος εισήγησης : Στρατηγική των Επιχειρήσεων. Mέθοδοι ανάλυσης Εισηγητής : Δρ. Γιάννης Χατζηκιάν Στόχος της σημερινής εισήγησης : H εξοικείωση και η κατανόηση των αρχών του στρατηγικού σχεδιασμού στο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και Αξιολόγηση Επιχειρησιακής Στρατηγικής

Ανάλυση και Αξιολόγηση Επιχειρησιακής Στρατηγικής Ανάλυση και Αξιολόγηση Επιχειρησιακής Στρατηγικής Το πεπρωµένο δεν είναι θέµα τύχης, είναι θέµα επιλογής. W.J. Bryan. Αξιολόγηση Επιχειρησιακής Στρατηγικής Σε έντονα διαφοροποιηµένους οµίλους ή οργανισµούς

Διαβάστε περισσότερα

Balanced Scorecard ως σύστημα μέτρησης απόδοσης

Balanced Scorecard ως σύστημα μέτρησης απόδοσης Balanced Scorecard Η ΜΕΘΟΔΟΣ BALANCED SCORECARD Όπως είναι γνωστό οι εταιρείες αντιµετωπίζουν πολλά εµπόδια στην ανάπτυξη συστηµάτων µέτρησης επίδοσης τα οποία πραγµατικά µετρούν τα κατάλληλα µεγέθη. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα Business Plan. -Στόχοι (Objectives) Επιγραµµατική περιγραφή οικονοµικών στόχων (µακροπρόθεσµων και

Περιεχόµενα Business Plan. -Στόχοι (Objectives) Επιγραµµατική περιγραφή οικονοµικών στόχων (µακροπρόθεσµων και Περιεχόµενα Business Plan Α. Περίληψη (Executive Summary) -Στόχοι (Objectives) Επιγραµµατική περιγραφή οικονοµικών στόχων (µακροπρόθεσµων και βραχυπρόθεσµων) της επιχείρησης -Αποστολή (Mission) Σύντοµη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αναδημοσίευση από τις παρουσιάσεις Α) Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ T SWOT ANALYSIS - Μάθημα: Πολεοδομική και Οικιστική Ανάπτυξη και Πολιτική Β) Βαγής Σαμαθρακής

Διαβάστε περισσότερα

1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος.

1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος. 1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος. 2. Ποια από τις παρακάτω επιλογές δεν περιλαμβάνεται στην ανάλυση του μάκρο-περιβάλλοντος;

Διαβάστε περισσότερα

(Marketing Orientation)... 27 1.5 Οριοθέτηση Έννοιας Προγραμματισμού Μάρκετινγκ

(Marketing Orientation)... 27 1.5 Οριοθέτηση Έννοιας Προγραμματισμού Μάρκετινγκ 1 κεφάλαιο Εισαγωγικές Έννοιες 1.1 Εισαγωγή στην Έννοια του Μάρκετινγκ... 19 1.2 Ιστορική Αναδρομή... 20 1.3 Πεδία Εφαρμογής της Επιστήμης του Μάρκετινγκ... 26 1.4 Έννοια και Αναγκαιότητα Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Προσέλκυση πελατών Marketing Προώθηση πωλήσεων Εισηγητής: Μανώλης Τσαντάκης, Οικονοµολόγος, TEAM EUROPE Ελλάδα Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ρ. ιονύσης Σκαρµέας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

ρ. ιονύσης Σκαρµέας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Τι είναι Μάρκετινγκ; Ηδιαδικασία σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού Αθανασία Καρακίτσιου, PhD 1 Η Διαδικασία του προγραμματισμού Προγραμματισμός είναι η διαδικασία καθορισμού στόχων και η επιλογή μιας μελλοντικής πορείας για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Έννοια και περιεχόμενο τον Μάρκετινγκ Πεδία Εφαρμογής του Μάρκετινγκ Μίγμα Μάρκετινγκ Προϊόν Τιμή Διανομή Προώθηση Διοίκηση Πωλήσεων Τμηματοποίηση της Αγοράς Έννοια και περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Satisfaction, Quality and Value

Satisfaction, Quality and Value Το marketing στη σύγχρονη εποχή ικανοποίηση, ποιότητα και αξία Satisfaction, Quality and Value Οικονομία, κοινωνία και Marketing Τι θα παραχθεί Πως θα παραχθεί Ποιός θα το παράγει Που θα παραχθεί Πότε

Διαβάστε περισσότερα

G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér. Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων. 2 η έκδοση. Chapter 1

G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér. Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων. 2 η έκδοση. Chapter 1 G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων 2 η έκδοση Chapter 1 Κεφάλαιο 6 Εταιρική στρατηγική και διαφοροποίηση δραστηριοτήτων Chapter 2 Μαθησιακά

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Αρχές Μάρκετινγκ Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της Επίδοσης των Λειτουργιών του Μάρκετινγκ με τη Χρήση του Πινάκα Ισορροπημένης Στοχοθέτησης

Αξιολόγηση της Επίδοσης των Λειτουργιών του Μάρκετινγκ με τη Χρήση του Πινάκα Ισορροπημένης Στοχοθέτησης Αξιολόγηση της Επίδοσης των Λειτουργιών του Μάρκετινγκ με τη Χρήση του Πινάκα Ισορροπημένης Στοχοθέτησης Απόστολος Γιοβάνης Δημήτρης Καλλιβωκάς Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Αθήνας 2 Το επιχειρηματικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑ - ΜΑRKETING ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑ - ΜΑRKETING ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑ - ΜΑRKETING ιδάσκων:

Διαβάστε περισσότερα

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών»

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών» ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ A ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Τι είναι η στρατηγική; «καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο προσδιορισμός των μέσων για την επίτευξη τους»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Σ' ένα περιβάλλον όπου ο ανταγωνισμός γίνεται σκληρότερος καθημερινά, τα τραπεζικά ιδρύματα θα πρέπει να έχουν πλήρη εικόνα της κατάστασης που διαγράφεται μπροστά

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και Αξιολόγηση Επιχειρηµατικής Στρατηγικής

Ανάλυση και Αξιολόγηση Επιχειρηµατικής Στρατηγικής Ανάλυση και Αξιολόγηση Επιχειρηµατικής Στρατηγικής Καθηµερινά αντιµετωπίζουµε εξαιρετικές επιχειρηµατικές ευκαιρίες ευφυώς µεταµφιεσµένες σε άλυτα προβλήµατα. J.W. Gardner. Αξιολόγηση Επιχειρηµατικής Στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

10/12/2010. Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική Παν/μιοΑθηνών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Χειμερινό Εξάμηνο

10/12/2010. Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική Παν/μιοΑθηνών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Χειμερινό Εξάμηνο Θεµατική Ενότητα 4 Ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος Αντώνης Λιβιεράτος Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική Παν/μιοΑθηνών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Χειμερινό Εξάμηνο 2010-2011 Η ανάλυση SWOTείναι µια

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ. Ιο Ανάλυση και Πρόγνωση Μακροπεριβάλλοντος και Μικροπεριβάλλοντος της Επιχείρησης

Κεφ. Ιο Ανάλυση και Πρόγνωση Μακροπεριβάλλοντος και Μικροπεριβάλλοντος της Επιχείρησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος 13 Κεφ. Ιο Ανάλυση και Πρόγνωση Μακροπεριβάλλοντος και Μικροπεριβάλλοντος της Επιχείρησης 1.1. Εισαγωγικές έννοιες ανάλυσης και πρόγνωσης του περιβάλλοντος της επιχείρησης 15 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 29 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 30 ΜΕΡΟΣ 1ο 39 ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ - Ο ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η ΕΝΝΟΙΑ, Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ

Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Ζιώγας Ιώαννης Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος μαθήματος/συνεδρίας: Επιχειρηματικός Σχεδιασμός ΙΙ Εισηγητής: Ιωάννης Χαραλαμπίδης Σάμος, 03 07 Μαΐου 2014

Τίτλος μαθήματος/συνεδρίας: Επιχειρηματικός Σχεδιασμός ΙΙ Εισηγητής: Ιωάννης Χαραλαμπίδης Σάμος, 03 07 Μαΐου 2014 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

Balanced Scorecard Μέρος Ι

Balanced Scorecard Μέρος Ι Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο 13 Balanced Scorecard Μέρος Ι Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2004 ΕΜΠ Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ [1]

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ [1] ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ [1] Οικονοµικός Σχεδιασµός είναι η διαδικασία πρόβλεψης της γενικής απόδοσης της επιχείρησης και η παροχή της βάσης λήψης αποφάσεων για τις µελλοντικές οικονοµικές απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Στρατηγική Γλωσσάριο της Στρατηγικής Στρατηγικό Μάνατζμεντ Κύκλος Ζωής μιας Βιομηχανίας Εξωτερικό περιβάλλον Ασκούμενες δυνάμεις σε έναν κλάδο Ενδιαφερόμενοι Στρατηγική Δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση της Τεχνολογίας στις Πολυεθνικές Επιχειρήσεις. Δρ. Δημήτρης Μανωλόπουλος Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διοίκηση της Τεχνολογίας στις Πολυεθνικές Επιχειρήσεις. Δρ. Δημήτρης Μανωλόπουλος Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Διοίκηση της Τεχνολογίας στις Πολυεθνικές Επιχειρήσεις Δρ. Δημήτρης Μανωλόπουλος Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Σκοπός της διάλεξης Σ-1: Να αναφερθεί στους παράγοντες που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι 2014/2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΦΑΣΜΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΡΙΣΚΟΥ / ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Albert Humphrey. καθηγητής την δεκαετία του 60 και 70 στο Stanford University.

Albert Humphrey. καθηγητής την δεκαετία του 60 και 70 στο Stanford University. Ε.Δημητριάδου ΕΕΔΙΠ Albert Humphrey καθηγητής την δεκαετία του 60 και 70 στο Stanford University. .Ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την εκμετάλλευση των ευκαιριών που υπάρχουν στο περιβάλλον που δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

[ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ] ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α

[ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ] ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1. μέχρι και Α.5, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα του την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι 2014/2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΞΙΑΣ ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΡΟΙ & ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΣΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ-ΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΑΝ ΠΗΓΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικός Προγραμματισμός

Στρατηγικός Προγραμματισμός ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ-ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Στρατηγικός Προγραμματισμός Πλαίσιο στρατηγικής Φάσεις στρατηγικού προγραμματισμού Η ανάλυση PEST Η ανάλυση SWOT 1 Πλαίσιο στρατηγικής Τρεις παράγοντες επιδρούν σημαντικά στη

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης. Στρατηγικε ς της επιχει ρησης.swot Analysis

Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης. Στρατηγικε ς της επιχει ρησης.swot Analysis Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης Στρατηγικε ς της επιχει ρησης.swot Analysis Σχεδιασμός / Προγραμματισμός Η ενέργεια της χάραξης προσανατολισμού που γεννά την προσδοκία μελλοντικών θετικών αποτελεσμάτων είναι

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα # 4: Πρόγραμμα Μάρκετινγκ Διδάσκων: Γεώργιος Πανηγυράκης Τμήμα: Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα # 4: Πρόγραμμα Μάρκετινγκ Διδάσκων: Γεώργιος Πανηγυράκης Τμήμα: Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Αρχές Μάρκετινγκ Ενότητα # 4: Πρόγραμμα Μάρκετινγκ Διδάσκων: Γεώργιος Πανηγυράκης Τμήμα: Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Στην παρούσα εργασία ο βασικός σκοπός είναι η δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου και ενιαίου Συστήµατος Mετρήσεων Στρατηγικής Αποτελεσµατικότητας/

Στην παρούσα εργασία ο βασικός σκοπός είναι η δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου και ενιαίου Συστήµατος Mετρήσεων Στρατηγικής Αποτελεσµατικότητας/ Πιλοτική εφαρµογή του ΣΜΣΑΑ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σε πολλές επιχειρήσεις παρατηρείται η ανάγκη προσδιορισµού δεικτών για την αποτελεσµατικότητα της στρατηγικής που εφαρµόζεται και των διαδικασιών και δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μάρκετινγκ επιχειρήσεων τροφίμων Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Στρατηγική Μάρκετινγκ

Στρατηγική Μάρκετινγκ επιχειρήσεων τροφίμων Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Στρατηγική Μάρκετινγκ Στρατηγική Μάρκετινγκ επιχειρήσεων τροφίμων Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Στρατηγική Μάρκετινγκ Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ SESSION 5

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ SESSION 5 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ SESSION 5 ΜΕΤΡΗΣΗ / ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΙ ΜΕΤΡΟΥΜΕ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ BSC ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΧΕΣΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΛΕΙΔΙΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΜΕ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Τµήµα ιοίκησης ΙΑΝΟΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΪΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Λειτουργίες ιανοµής Η διανοµή αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Ηγεσία. Ενότητα 2: Ηγετική συμπεριφορά και αποτελεσματικότητα. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ηγεσία. Ενότητα 2: Ηγετική συμπεριφορά και αποτελεσματικότητα. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Ηγεσία Ενότητα 2: Ηγετική συμπεριφορά και αποτελεσματικότητα Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο. Η Ανάλυση Χαρτοφυλακίου Προϊόντων: Μοντέλα Ανάλυσης Χαρτοφυλακίου Προϊόντων. είναι. και. στην. οι PESTEL, SWOT, GRADE κ.α.

Περιεχόµενο. Η Ανάλυση Χαρτοφυλακίου Προϊόντων: Μοντέλα Ανάλυσης Χαρτοφυλακίου Προϊόντων. είναι. και. στην. οι PESTEL, SWOT, GRADE κ.α. ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0111 «Σύγχρο Θέµατα ιοίκησης Αθλητισµού»

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα Σημαντικές Διαπιστώσεις & Τάσεις

Επιχειρηματικότητα Σημαντικές Διαπιστώσεις & Τάσεις Επιχειρηματικότητα Σημαντικές Διαπιστώσεις & Τάσεις Το επιχειρηματικό περιβάλλον γίνεται πιο πολύπλοκο & υψηλού ρίσκου Παγκοσμιοποίηση, Διαδίκτυο, Social Media είναι καταλύτες εξελίξεων Κλειδί της επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Τα 4P Προώθηση Προϊόντων. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Λέκτορας Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Τα 4P Προώθηση Προϊόντων. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Λέκτορας Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Τα 4P Προϊόντων Νικόλαος Α. Παναγιώτου Λέκτορας Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών 1 @ Νοέμβριος 2004 Περιεχόμενα ιαδικασία Βασικά Στοιχεία ς ιαφήμιση 2 ιαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

2 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 2 ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής «σωστό λάθος» Να χαρακτηρίσετε µε Σ (σωστό) ή µε Λ (λάθος) καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ. Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ. Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωσιακός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού

Οργανωσιακός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού Οργανωσιακός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΡΟΥΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΡΓΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΏΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 2016-2017 Detailed Plan:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Τµήµα ιοίκησης ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΪΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Έννοια & Ορισµός Προϊόντος Προϊόν δεν

Διαβάστε περισσότερα

MARKETING. Δρ. Γ.Μαλινδρέτος

MARKETING. Δρ. Γ.Μαλινδρέτος Το μικροπεριβάλλον της επιχείρησης Ενώ το μακροπεριβάλλον απαρτίζεται από ευρύτερες δυνάμεις περιφερειακά της εταιρείας (πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές και τεχνολογικές), το μικροπεριβάλλον αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ 1. Ορισμός- Marketing Concept 2. Προσανατολισμοί της επιχείρησης 3. Βασικές έννοιες του Μάρκετινγκ 4. Ο ρόλος της Έρευνας Αγοράς 1 Ορισμός- Marketing Concept Διάφοροι ορισμοί «η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Διοίκηση Επιχειρήσεων Έννοια του Μάνατζμεντ Ικανότητες των Μάνατζερ Στόχοι του Μάνατζμεντ Βασικές Λειτουργίες του Μάνατζμεντ Σχεδιασμός Οργάνωση Διεύθυνση Έλεγχος Εφαρμογή του Μάνατζμεντ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ 2014/2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ: ΕΝΝΟΙΕΣ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ / ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΤΑ 7S ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ / ΠΟΤΕ & ΠΩΣ ΑΛΛΑΖΕΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακή Στρατηγική. Αριστοµένης Μακρής

Επιχειρησιακή Στρατηγική. Αριστοµένης Μακρής Στρατηγική Εφαρµογή ιαχείριση σε Επιχειρηµατικό Επίπεδο εν έχει σηµασία τι κάνεις, φθάνει να το κάνεις καλά. J. Galbraith. Στρατηγική και Οργάνωση Χρειάζεται πολύ περισσότερος χρόνος και ενέργεια για την

Διαβάστε περισσότερα

Μπιτζένης Π. Αριστείδης. Οργανισμός είναι ένα σύνολο οργανωμένων ανθρώπων που εργάζονται μαζί για την ολοκλήρωση ενός κοινού σκοπού

Μπιτζένης Π. Αριστείδης. Οργανισμός είναι ένα σύνολο οργανωμένων ανθρώπων που εργάζονται μαζί για την ολοκλήρωση ενός κοινού σκοπού Μπιτζένης Π. Αριστείδης 1 1 Οργανισμός είναι ένα σύνολο οργανωμένων ανθρώπων που εργάζονται μαζί για την ολοκλήρωση ενός κοινού σκοπού 2 1 1) Υπάρχει ξεκάθαρος σκοπός (στόχος-οι) 2) Απαρτίζονται από ανθρώπους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Έρευνα αγοράς θεωρείται κάθε οργανωμένη προσπάθεια συλλογής, επεξεργασίας και ανάλυσης πληροφοριών σχετικών με την αγορά που δραστηριοποιείται μια επιχείρηση. Αυτές οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

10/12/2009. Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ. Σχέδιο Μάρκετινγκ. Σχέδιο Μάρκετινγκ

10/12/2009. Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ. Σχέδιο Μάρκετινγκ. Σχέδιο Μάρκετινγκ Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ Το Σχέδιο Μάρκετινγκ Σχέδιο Μάρκετινγκ Γραπτό κείμενο Πώς φτάσαμε ως εδώ; Που βρισκόμαστε τώρα; Πού θέλουμε να πάμε στο μέλλον; Πώς θα πάμε εκεί ; Σχέδιο Μάρκετινγκ Μηχανισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ενότητα 6η: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

a) Frederick Taylor b) Henri Fayol c) Max Weber d) Gantt

a) Frederick Taylor b) Henri Fayol c) Max Weber d) Gantt ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 (Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) Να σηµειώσετε µε Σ (σωστό) ή Λ (λάθος) στο τέλος των προτάσεων: 1. Ο Gantt υποστήριξε την ανάγκη για ανάπτυξη της συνεργασίας και της κατανόησης µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ της εταιρίας. (υφιστάμενη ή προτεινόμενη επωνυμία) Συντάχθηκε από την ομάδα: (όνομα ομάδας) Ημερομηνία Υποβολής:. Στοιχεία επικοινωνίας με την ομάδα: Ονοματεπώνυμο Εκπροσώπου:.. Τηλ.:.

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής Είναι η υπόθεση ότι μια ομάδα ανθρώπων έχει τη δυνατότητα να παράγει ένα αγαθό ή μια υπηρεσία, με τρόπο τέτοιο που: Να υπάρχουν αρκετοί καταναλωτές,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MARKETING

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MARKETING Πανεπιστήµιο Πειραιώς Τµήµα Οικονοµικής Επιστήµης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MARKETING Πέµπτο Εξάµηνο, Ακαδηµαϊκό Ετος 2005-2006 Υπεύθυνος Καθηγητής: Γιάννης Α. Πολλάλης Ειδικός Επιστήµονας: Ανδρέας Μήλιος Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ «ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ» ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ V.R.I.N. SESSION 2 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΛΑΒΑΚΗΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ «ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ» ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ V.R.I.N. SESSION 2 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΛΑΒΑΚΗΣ 2014/2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ «ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ» ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩ ΜΕΡΩΝ Η ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΞΙΑΣ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΞΙΑΣ Η ΘΕΩΡΙΑ ΠΟΡΩΝ & ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΑΚΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΟΙ 4 ΜΟΡΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Το Μάρκετινγκ σε Περίοδο Ύφεσης»

«Το Μάρκετινγκ σε Περίοδο Ύφεσης» «Το Μάρκετινγκ σε Περίοδο Ύφεσης» ( Marketing in a Recession ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Athens University of Economics & Business DEPARTMENT OF ΤΜΗΜΑ MARKETING ΜΑΡΚΕΤΙΝΚ & COMMUNICATION & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

www.arnos.gr κλικ στη γνώση Τιμολόγηση

www.arnos.gr κλικ στη γνώση Τιμολόγηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Τιμολόγηση Παράγοντες επηρεασμού της τιμής Στόχος της τιμολογιακής πολιτικής πρέπει να είναι ο καθορισμός μιας ιδανικής τιμής η οποία θα ικανοποιεί τόσο τους πωλητές όσο και τους αγοραστές.

Διαβάστε περισσότερα

Η στρατηγική της λειτουργίας της παραγωγής. Source: courtesy of Justin Waskovich

Η στρατηγική της λειτουργίας της παραγωγής. Source: courtesy of Justin Waskovich Η στρατηγική της λειτουργίας της παραγωγής Source: courtesy of Justin Waskovich Τι είναι στρατηγική; Στρατηγικές αποφάσεις είναι οι αποφάσεις που Τα αποτελέσματά τους διαχέονται σε όλη την οργάνωση την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ενότητα 3: Ανάλυση Εξωτερικού Περιβάλλοντος ΙΙ Αντωνιάδης Ιωάννης Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Μάρκετινγκ

Στρατηγικό Μάρκετινγκ Στρατηγικό Μάρκετινγκ Ενότητα 2: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ κεφάλαιο 1 ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1. Εισαγωγή Μ έχρι αρκετά πρόσφατα, η έννοια του μάρκετινγκ των υπηρεσιών αποτελούσε μια έννοια χωρίς ιδιαίτερη αξία αφού, πρακτικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι 2015/2016 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΦΑΣΜΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΡΙΣΚΟΥ / ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

03/03/2015. Ι. Το Εξωτερικό Περιβάλλον της Επιχείρησης. Το Περιβάλλον της Επιχείρησης. Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων

03/03/2015. Ι. Το Εξωτερικό Περιβάλλον της Επιχείρησης. Το Περιβάλλον της Επιχείρησης. Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ακαδηµαϊκό έτος 2014-2015, Εαρινό Εξάµηνο Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων Μάθηµα 2ο Το Περιβάλλον της

Διαβάστε περισσότερα

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΨΕΩΝ : ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΗ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN Εισαγωγή Η κατάρτιση ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου αποτελεί ένα εργαλείο στο οποίο καταγράφεται ουσιαστικά το «Πλάνο Δράσης» της επιχείρησης, τα βήματα που θα

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2.

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 2. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών ΕΠΙΜΕΕΙΑ: ΝΙΚΟΑΟ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΟΓΟ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑΤΩΝ 2 Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων Ομάδα Α Ερωτήσεις ωστού

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες. Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11

Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες. Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11 Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οικονοµοτεχνικές Μελέτες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Επιχειρηµατικότητα και Νέες Επιχειρηµατικές ραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Μάρκετινγκ Προγραµµατισµός µάρκετινγκ

ιοίκηση Μάρκετινγκ Προγραµµατισµός µάρκετινγκ ιοίκηση Μάρκετινγκ ρ. Παναγιώτης Μπάλλας E-mail: ballas@staff.teicrete.gr Προγραµµατισµός µάρκετινγκ ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες, τις οποίες έχω αποκτήσει µέσω της έρευνας µάρκετινγκ. Η αποτελεσµατική

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνές εξαγωγικό Μάρκετινγκ Ενότητα 7η: Έρευνα Μάρκετινγκ και Πληροφοριακά Συστήματα

Διεθνές εξαγωγικό Μάρκετινγκ Ενότητα 7η: Έρευνα Μάρκετινγκ και Πληροφοριακά Συστήματα Διεθνές εξαγωγικό Μάρκετινγκ Ενότητα 7η: Έρευνα Μάρκετινγκ και Πληροφοριακά Συστήματα Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Marketing (βασικές έννοιες) ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Α. Κουμπαρέλης Καθηγητής Εφαρμογών

Εισαγωγή στο Marketing (βασικές έννοιες) ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Α. Κουμπαρέλης Καθηγητής Εφαρμογών Εισαγωγή στο Marketing (βασικές έννοιες) ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Α. Κουμπαρέλης Καθηγητής Εφαρμογών 1 Ορίζοντας το Μάρκετινγκ Το marketing είναι η επιστήμη των αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων

Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Αγρίνιο, 17-18 Ιανουαρίου 2004 1 Ερευνητικές Ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πως θα εφαρμόσετε μια Ανάλυση SWOT στην επιχείρηση σας

Πως θα εφαρμόσετε μια Ανάλυση SWOT στην επιχείρηση σας EPIXEIREIN.GR Πως θα εφαρμόσετε μια Ανάλυση SWOT στην επιχείρηση σας Εδώ θα βρείτε με απλά λόγια τι είναι η μέθοδος της SWOT Analysis, και δείχνουμε πως μπορείτε να την χρησιμοποιήσετε στην πράξη Πως θα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι 2016/2017 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΞΙΑΣ ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΡΟΙ & ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΣΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ-ΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΑΝ ΠΗΓΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανταγωνιστική στρατηγική

Ανταγωνιστική στρατηγική Ανταγωνιστική στρατηγική Δρ Αντώνης Λιβιεράτος 1. Πηγές ανταγωνιστικού Όμοια προϊόντα Χαμηλότερο κόστος Πλεονέκτημα κόστους Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα Υψηλή τιμή Μοναδικό προϊόν Πλεονέκτημα διαφοροποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΕΕ ΤΠΔΠ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Θέμα εισήγησης: «ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Λειτουργιών. τετράδιο 10 α

Διοίκηση Λειτουργιών. τετράδιο 10 α Λορέντζος Χαζάπης Γιάννης Ζάραγκας Διοίκηση Λειτουργιών τα τετράδια μιας Οδύσσειας τετράδιο 10 α Η μέτρηση των επιδόσεων (παράρτημα: Balanced Scorecard) Αθήνα 2012 Το τετράδιο αυτό αποτελεί παράρτημα του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ. Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ. Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΑΔΥΝΑΜΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér. Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων. 2 η έκδοση. Chapter 1

G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér. Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων. 2 η έκδοση. Chapter 1 G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων 2 η έκδοση Chapter 1 Κεφάλαιο 3 Στρατηγικές ικανότητες Chapter 2 Μαθησιακά αποτελέσματα (1) Έπειτα

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος

Πηγές Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος Θεματική Ενότητα 5 Αντώνης Λιβιεράτος Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική Παν/μιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Χειμερινό Εξάμηνο 2013 2014 Όμοια Προϊόντα Χαμηλότερο Κόστος Πλεονέκτημα Κόστους

Διαβάστε περισσότερα

H Ελληνική Επιχείρηση και το Μάνατζεμεντ ως Μέσο για την Ενεργοποίηση της

H Ελληνική Επιχείρηση και το Μάνατζεμεντ ως Μέσο για την Ενεργοποίηση της H Ελληνική Επιχείρηση και το Μάνατζεμεντ ως Μέσο για την Ενεργοποίηση της Αθανασία Καρακίτσιου, PhD e-mail:atkar@otenet.gr Το Περιβάλλον της Επιχείρησης Οι οικονομικοί οργανισμοί βρίσκονται μέσα σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Στρατηγικός Τρόπος Σκέψης

Νέος Στρατηγικός Τρόπος Σκέψης Balanced Scorecard Μια πρακτική προσέγγιση Όραμα & Στρατηγική Α. Παπαλεξανδρής Tel. +30 210 8203471 E-mail. alexp@aueb.gr Νέος Τρόπος Σκέψης Παραδοσιακή Στρατηγική Δεδομένο-Στατικό εξωτ. περιβάλλον Νέες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ενότητα 5η: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Μάρκετινγκ

Στρατηγικό Μάρκετινγκ Στρατηγικό Μάρκετινγκ Ενότητα 7: Πρόγραμμα Μάρκετινγκ Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.) Σκοποί 7 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (BUSINESS PLAN)

ΕΠΙΧΕΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (BUSINESS PLAN) ΕΠΙΧΕΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (BUSINESS PLAN) Τι είναι ένα επιχειρησιακό σχέδιο Ένα επιχειρησιακό σχέδιο (business plan) είναι ένα έγγραφο το οποίο ορίζει τη βασική ιδέα για μια επιχείρηση και τα σχετικά θέματα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι 2015/2016 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΞΙΑΣ ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΡΟΙ & ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΣΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ-ΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΑΝ ΠΗΓΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικά Πληροφοριακά Συστήµατα. Κεφάλαιο 2. Ο στρατηγικός ρόλος των Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκησης στην επιχείρηση. Ευαγγελάτος Ανδρέας

Στρατηγικά Πληροφοριακά Συστήµατα. Κεφάλαιο 2. Ο στρατηγικός ρόλος των Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκησης στην επιχείρηση. Ευαγγελάτος Ανδρέας Κεφάλαιο 2 Στρατηγικά Πληροφοριακά Συστήµατα Ο στρατηγικός ρόλος των Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκησης στην επιχείρηση Ευαγγελάτος Ανδρέας Εργαστήριο Πολυµέσων Επικοινωνίας 1. Εκπαιδευτικοί στόχοι του

Διαβάστε περισσότερα

Κατάστρωση Επιχειρησιακής Στρατηγικής

Κατάστρωση Επιχειρησιακής Στρατηγικής Κατάστρωση Επιχειρησιακής Στρατηγικής Ένας οργανισµός χωρίς στρατηγικό σχέδιο Είναι σαν µια γάτα που κυνηγάει την ουρά της... Είναι σαν τον άστεγο που δεν έχει πού να πάει... Τα κέρδη από ενσυνείδητη στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων 2.1. Εισαγωγικές έννοιες Ο επιστημονικός κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ.

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ. 2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες Έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει σαφής αντίληψη της σηµασίας του όρου "διοίκηση ή management επιχειρήσεων", ακόµη κι από άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 Η στρατηγική της λειτουργίας της παραγωγής

Κεφάλαιο 3 Η στρατηγική της λειτουργίας της παραγωγής Κεφάλαιο 3 Η στρατηγική της λειτουργίας της παραγωγής Source: courtesy of Justin Waskovich Τι είναι στρατηγική; Στρατηγικές αποφάσεις είναι οι αποφάσεις που Τα αποτελέσματά τους διαχέονται σε όλη την οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ Ελληνικό Μοντέλο Επιχειρηµατικής Αριστείας από την ΕΕ Ε Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Επιτυγχάνοντας

Διαβάστε περισσότερα