Ππάξη «Τποζηήπιξη Ομάδων Μικπομεζαίων Επιχειπήζεων για Γπαζηηπιόηηηερ Έπεςναρ & Σεσνολογικήρ Ανάπηςξηρ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ππάξη «Τποζηήπιξη Ομάδων Μικπομεζαίων Επιχειπήζεων για Γπαζηηπιόηηηερ Έπεςναρ & Σεσνολογικήρ Ανάπηςξηρ»"

Transcript

1 ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ «ΔΝΙΥΤΗ ΝΔΧΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ» Ππάξη «Τποζηήπιξη Ομάδων Μικπομεζαίων Επιχειπήζεων για Γπαζηηπιόηηηερ Έπεςναρ & Σεσνολογικήρ Ανάπηςξηρ»

2 ΑΝΑΦΟΡΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Πποθεζμία ςποβολήρ Αιηήζεων Άξοναρ Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα Σομείρ Δνδιαθέπονηορ Γεωγπαθική Πεπιοσή απφ 4/8/2009 έσο 31/5/2010 ΑΠ. 1: Γεκηνπξγία θαη Αμηνπνίεζε ηεο Καηλνηνκίαο Τπνζηεξηδφκελεο απφ Έξεπλα θαη Σερλνινγηθή Αλάπηπμε Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα Σερλνινγία, Έξεπλα, Καηλνηνκία Όιεο νη πεξηθέξεηεο ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Yπνζηήξημε έξγσλ βηνκεραληθήο έξεπλαο θαη πεηξακαηηθήο αλάπηπμεο, πνπ εθηεινχληαη ζηελ Διιάδα απφ δπλακηθέο εγρψξηεο νκάδεο ΜκΔ (πνιχ κηθξψλ, κηθξψλ θαη κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ ζχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηεο Δ.Δ.) κε ήδε αλεπηπγκέλε παξαγσγηθή θαη εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα, αλεμάξηεηα αλ πξφθεηηαη γηα ΜκΔ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε παξαδνζηαθνχο θιάδνπο ή θιάδνπο πςειήο ηερλνινγίαο ή δηαζέηνπλ ηα κέζα λα πινπνηήζνπλ νη ίδηεο κέξνο ηεο έξεπλαο. Κνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ απνηειεί ην γεγνλφο φηη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο νη ΜκΔ έρνπλ ηελ αλάγθε εμεηδηθεπκέλνπ θνξέα (θνξείο εθηέιεζεο ΔΣΑ) γηα ηελ πινπνίεζε κέξνπο ηεο έξεπλαο γηα ινγαξηαζκφ ηνπο κε ζθνπφ ηελ επίιπζε θνηλψλ πξνβιεκάησλ/αλαγθψλ ή ηελ επίηεπμε θνηλψλ ζηφρσλ. Οη επηζηεκνληθνί θαη ηερλνινγηθνί ηνκείο πξνηεξαηφηεηαο (ζεκαηηθέο πεξηνρέο) ζην πιαίζην ησλ νπνίσλ ζα επηρνξεγεζνχλ πξνηάζεηο απφ ηελ παξνχζα δξάζε είλαη νη αθφινπζνη: 1. Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ 2. Γεσξγία, Αιηεία, Κηελνηξνθία, Σξφθηκα θαη Βηνηερλνινγία 3. Πξντφληα πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο θαη ηερλνινγίεο παξαγσγήο κε έκθαζε ζε παξαδνζηαθνχο θιάδνπο (θισζηνυθαληνπξγία, έλδπζε, θαηαζθεπέο, έπηπιν, ρεκηθή βηνκεραλία, δέξκα) 4. Πξνεγκέλα πιηθά, Ναλνηερλνινγία Ναλνεπηζηήκεο θαη Μηθξνειεθηξνληθή 5. Δλέξγεηα 6. Μεηαθνξέο 6. Πεξηβάιινλ 7. Τγεία 8. Γηάζηεκα θαη Σερλνινγίεο αζθάιεηαο 9. Πνιηηηζηηθή Κιεξνλνκηά 10. Κνηλσληθή θαη Οηθνλνκηθή δηάζηαζε ηεο αλάπηπμεο

3 Η ζπλνιηθή Γεκφζηα Γαπάλε ηεο πξάμεο γηα ηελ πεξίνδν εθηηκάηαη φηη ζα αλέιζεη ζε Η θαηαλνκή ηεο Γεκφζηαο Γαπάλεο ζηηο 5 πεξηθέξεηεο κεηάβαζεο θαη ζηηο 8 πεξηθέξεηεο ηνπ ζηφρνπ 1 (νη νπνίεο ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΔΠΑΝ-ΙΙ), απεηθνλίδεηαη ζηνλ πίλαθα 1: ΠΙΝΑΚΑ 1: ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΑΠΑΝΗ ΣΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΣΟΥΟΤ 1 & ΣΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΜΔΣΑΒΑΗ Πεπιθέπειερ ζηόσος 1 Πεπιθέπειερ μεηάβαζηρ ΔΠ "Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα (ΔΠΑΝ ΙΙ) (Αλ. Μαθεδνλία-Θξάθε, Θεζζαιία, Ήπεηξνο, Β. Αηγαίν, Κξήηε, Ιφλ. Νεζηά, Πεινπφλλεζνο, Γπη. Διιάδα) Γεκφζηα Γαπάλε ,00 Αηηηθή ,00 Κεληξηθή Μαθεδνλία ,00 Γπηηθή Μαθεδνλία ,00 ηεξεά Διιάδα ,00 Νήζσλ Ννηίνπ Αηγαίνπ ,00 ΤΝΟΛΟ ,00 ΣΟΥΟΙ Η πξνψζεζε ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο έξεπλαο & ηερλνινγίαο θαη ε ελζσκάησζή ηνπο ζηνλ παξαγσγηθφ ηζηφ ηεο ρψξαο σο θχξησλ παξαγφλησλ αλάπηπμεο, αλαβάζκηζεο θαη αληαγσληζηηθφηεηαο, Η ππνζηήξημε ησλ αλαγθψλ ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ (ΜκΔ), ε αλάπηπμε Δ&Σ γλψζεο πξνο φθεινο ησλ ΜκΔ, ε επίιπζε πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ θαη ε ζχλδεζε ηεο έξεπλαο κε ηελ παξαγσγή, Η βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ ζπκκεηερνπζψλ επηρεηξήζεσλ ή/θαη ε επίιπζε θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ.

4 ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΙ Πολύ μικπέρ, Μικπέρ και Μεζαίερ Δπισειπήζειρ (ΜμΔ) κε έδξα ηεο παξαγσγηθήο ή ηεο εξεπλεηηθήο ηνπο ππνδνκήο ζηελ ηδία ή ζε δηαθνξεηηθέο Πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο. Φοπείρ εκηέλεζηρ ΔΣΑ (RTD performers). Χο θνξείο ΔΣΑ λννχληαη νη παξαθάησ: 1. Δξγαζηήξηα ΑΔΙ (Παλεπηζηήκηα, Σ.Δ.Ι.) θαη Γεκφζησλ Δξεπλεηηθψλ Κέληξσλ ή Ιλζηηηνχησλ (φπσο ΔΚΠΑ, ΑΠΘ, ΔΜΠ, ΓΠΘ, ΔΙΔ, EΚΔΦΔ ""Γ"", ΙΣΔ, ΔΚΔΣΑ, ΔΘΙΑΓΔ θιπ.) ή ηα Κέληξα Σερλνινγηθήο Έξεπλαο ησλ ΣΔΙ. 2. Δηαηξείεο Βηνκεραληθήο Έξεπλαο θαη Σερλνινγηθήο Αλάπηπμεο ηεο ΓΓΔΣ θαη ην Κέληξν Καηλνηνκηψλ ηνπ ΔΟΜΜΔΥ (ΔΚΔΠΤ AE, ΔΒΔΣΑΜ AE, ΔΣΑΚΔΙ AE, ΔΣΑΣ ΑΔ, ΔΛΚΔΓΔ AE, ΔΚΔΒΤΛ ΑΔ). 3. Φνξείο ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Ν.3297/ (φπσο ην Ιλζηηηνχην Γεσινγηθψλ θαη Μεηαιιεπηηθψλ Δξεπλψλ, ηα Ιδξχκαηα ηεο Αθαδεκίαο Αζελψλ, ην ΔΑ ΙΣΤ θιπ.) 4. Δμεηδηθεπκέλεο Δπηρεηξήζεηο. ύνδεζμοι ή ενώζειρ ΜμΔ (πξναηξεηηθά) πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε ηνπηθφ ή ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΠΡΑΞΗ Η πξάμε ζα δηαξθέζεη έσο ην ηέινο ηνπ Η πξνθήξπμε ζα πινπνηεζεί ην α εμάκελν ηνπ 2009 θαη ζα ππάξμνπλ ηνπιάρηζηνλ δχν θχθινη αμηνιφγεζεο (cut-off dates), ζηηο 26/10/2009 θαη ζηηο 31/5/2010. Καηά ζπλέπεηα ε πξψηε αμηνιφγεζε ζα γίλεη γηα ηηο πξνηάζεηο πνπ ζα ζπγθεληξσζνχλ έσο 26/10/2009 θαη ζε απηέο ζα δηαηεζεί κέρξη ην 60% ηεο δηαηηζέκελεο δεκφζηαο δαπάλεο, φπσο παξνπζηάδεηαη θαη θαηαλέκεηαη αλά πεξηθέξεηα ζηνλ πίλαθα 1 ηεο ελφηεηαο 1. Αλ δελ δεζκεπηνχλ φια ηα θνλδχιηα ηνπ πξψηνπ θχθινπ αμηνιφγεζεο, ηα ππφινηπα ζα κεηαθεξζνχλ ζηνλ επφκελν θχθιν. Η διάπκεια ησλ έξγσλ πνπ ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο είλαη από 24 μέσπι 36 μήνερ ηο μέγιζηο.

5 ΔΠΙΛΔΞΙΜΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ Μέζσ ηεο παξνχζαο πξάμεο ζα εληζρπζνχλ δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο αθνξνχλ εληζρχζεηο γηα έξγα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο. Οη εληζρχζεηο γηα έξγα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο αθνξνχλ ηηο εμήο θαηεγνξίεο έξεπλαο, πνπ παξνπζηάδνληαη κε ην κέγηζην χςνο ηεο ελίζρπζεο αλά θαηεγνξία/είδνο έξεπλαο θαη αλάινγα κε ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο : Καηηγοπία Έπεςναρ Πολύ Μικπέρ & Μικπέρ επισ/ζειρ Μεζαίερ επισ/ζειρ Βιομηχανική Έπευνα 70% 60% Βηνκεραληθή Έξεπλα, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη θακία κεκνλσκέλε επηρείξεζε δελ θέξεη πάλσ απφ ην 70% ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ ηνπ έξγνπ. 75% 70% Πειπαμαηική Ανάπηυξη 45% 35% Πεηξακαηηθή Αλάπηπμε. Δθφζνλ θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ έξγνπ πεηξακαηηθήο αλάπηπμεο θαιχπηεηαη ε παξαπάλσ πξνυπφζεζε ηεο θαηεγνξίαο βηνκεραληθή έξεπλα. 60% 50% ΔΠΙΛΔΞΙΜΔ ΓΑΠΑΝΔ Οη επηιέμηκεο θαηεγνξίεο δαπαλψλ ηεο πξάμεο γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ έξεπλαο θαη αλάπηπμεο είλαη νη εμήο: α) Γαπάνερ «πποζωπικού» (εξεπλεηέο, ηερληθνί θαη άιιν ππνζηεξηθηηθφ πξνζσπηθφ, ζην βαζκφ πνπ απαζρνινχληαη ζην εξεπλεηηθφ έξγν). β) Γαπάνερ για «όπγανα και εξοπλιζμό»: αθνξά δαπάλεο γηα φξγαλα θαη εμνπιηζκφ, ζην βαζκφ θαη γηα φζν ρξφλν ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ην εξεπλεηηθφ έξγν. γ) Γαπάνερ για «έπεςνα επί ζςμβάζει»: αθνξά δαπάλεο γηα έξεπλα επί ζπκβάζεη απφ λνκηθά θαη θπζηθά πξφζσπα. Σν πνζνζηφ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο θαηεγνξίαο απηήο ζην ζχλνιν ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ θνξέα/ έξγνπ δελ κπνξεί λα μεπεξλά ην

6 50%. δ) Γαπάνερ για «αγοπά ηεσνολογίαρ ηεσνογνωζίαρ» απφ ην εζσηεξηθφ ή/θαη ην εμσηεξηθφ: αθνξά δαπάλεο γηα ηερληθέο γλψζεηο θαη δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο πνπ αγνξάζηεθαλ ή εθρσξήζεθαλ απφ εμσηεξηθέο πεγέο ζηελ ηηκή ηεο αγνξάο, εθφζνλ ε πξάμε πξαγκαηνπνηήζεθε ππφ ζπλζήθεο αληαγσληζκνχ θαη δελ ππάξρεη ζηνηρείν αζέκηηεο ζχκπξαμεο. ε) «ςμπληπωμαηικά γενικά έξοδα» πνπ νθείινληαη άκεζα ζην εξεπλεηηθφ ζρέδην, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κεηαθηλήζεσλ. ζη) Άλλερ «λειηοςπγικέρ δαπάνερ», πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θφζηνπο πιηθψλ, εθνδίσλ (αλαιψζηκα, κηθξνεμαξηήκαηα) θαη παξφκνησλ πξντφλησλ πνπ είλαη άκεζν απνηέιεζκα ηεο εξεπλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο.

Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή.

Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή. Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ:

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ: ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΘΣΘΚΟΣΗΣΑ ΚΑΘ ΝΑΤΣΘΛΘΑ (ΤΠ.Α.Α.Ν.) ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΕΜΠΟΡΘΟΤ ΕΘΔΘΚΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΤΝΣΟΝΘΜΟΤ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΡΑΕΩΝ ΣΟΤ ΤΠ.Α.Α.Ν. ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΕΜΠΟΡΘΟΤ (ΕΤΕΔ Εμπ.) ΠΛΑΣΕΘΑ ΚΑΝΘΓΓΟ 101

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΔΛΔΣΖ.Υ.Ο.Ο.Α.Π. ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ»

«ΜΔΛΔΣΖ.Υ.Ο.Ο.Α.Π. ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ» (ΑΝΑΛΤΖ ΓΗΑΓΝΩΖ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ) ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 1. Γεληθά... 3 1.1 ηφρνη θαη πεξηερφκελν ηνπ.υ.ο.ο.α.π.... 3 1.2 Ηζηνξηθφ ηεο κειέηεο... 3 1.3 Πξνδηαγξαθέο θαη δηαδηθαζία ζχληαμεο ηεο κειέηεο...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΤΜΒΟΛΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΧΝ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΤΜΒΟΛΖ ΔΤΡΤΕΧΝΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας (INFOSTRAG) http://www.infostrag.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ).

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδ.: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Υξεκαηνδφηεζε δξάζεσλ Πνιηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ TtttTTtkk ΣΜΖΜΑ: ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: «Τν Θεζκηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΩΝ MBA TQM - Δσρωπαϊκό Μεταπτστιακό Πρόγραμμα στη Γιοίκηση Δπιτειρήσεων-Ολική Ποιότητα (ΔΜΠ.ΓΔ-ΓΟΠ) Γιπλωματική Δργασία: Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

Διαβάστε περισσότερα

Επιηάσςνζη απνλνκήο δηθαηνζχλεο & επίιπζεο δηαθνξψλ

Επιηάσςνζη απνλνκήο δηθαηνζχλεο & επίιπζεο δηαθνξψλ Επιηάσςνζη απνλνκήο δηθαηνζχλεο & επίιπζεο δηαθνξψλ Πξνυπφζεζε γηα ηηο επενδύζειρ θαη ηελ ανάπηςξη Έκθεζη ηος Παπαηηπηηηπίος για ηο Επισειπημαηικό Πεπιβάλλον 10 +1 ΧΡΗΙΜΕ ΕΡΩΣΗΕΙ & ΑΠΑΝΣΗΕΙ 1. Γηαηί ν

Διαβάστε περισσότερα

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ Τμήμα Πληροφορικήσ Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Μεταπτυχιακή Διατριβή Σπουδαςτήσ : Λιανόσ Νικόλαοσ Ειςηγητήσ : Σαςςιάκοσ Κωνςταντίνοσ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2.

Διαβάστε περισσότερα

Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα

Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα Value Del 2010 Περιεχόμενα Δηζαγσγή... 3 Οξηζκνί & Ιζηνξηθφ... 4 πληζηψζεο ηεο Αεηθφξνπ (Βηψζηκεο) Αλάπηπμεο... 6 Πξνυπνζέζεηο ηεο πξάζηλεο αλάπηπμεο...

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρσμα Οικονομικών & Βιομητανικών Ερεσνών. Η Ελληνική Οικονομία 3/11

Ίδρσμα Οικονομικών & Βιομητανικών Ερεσνών. Η Ελληνική Οικονομία 3/11 Ίδρσμα Οικονομικών & Βιομητανικών Ερεσνών Η Ελληνική Οικονομία 3/11 Τριμηνιαία Έκθεση Αρ. Τεύτοσς 65, Σεπτέμβριος 2011 Νη Ππγγξαθείο Ζ αλάιπζε ηεο πνξείαο ηεο Διιεληθήο Νηθνλνκίαο απνηειεί πξντφλ ζπιινγηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ

ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΓΙΟΙΚΗΗ, ΟΡΓΑΝΩΗ, ΣΔΛΔΥΩΗ ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' Άξζξν

Διαβάστε περισσότερα

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ 1 Πεξηερόκελα 1. Αληηθείκελν θαη πεδίν εθαξκνγήο... 5 2. Καλόλεο γηα ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΜΔΡΟ ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΠΡΟΔΡΥΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (ΔΣΠΑ) ΚΑΗ ΔΘΝΗΚΟΤ ΠΟΡΟΤ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηεκα. ( ) Αξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην Google SDK

Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην Google SDK ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην

Διαβάστε περισσότερα

Consumer Policy Toolkit. Summary in Greek. Εγχειρίδιο Πολιτικής Καταναλωτών. Περίληψη στα ελληνικά

Consumer Policy Toolkit. Summary in Greek. Εγχειρίδιο Πολιτικής Καταναλωτών. Περίληψη στα ελληνικά Consumer Policy Toolkit Summary in Greek Εγχειρίδιο Πολιτικής Καταναλωτών Περίληψη στα ελληνικά Οη αγνξέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ έρνπλ ππνζηεί ζεκαληηθέο αιιαγέο ηα ηειεπηαία 20 ρξφληα. Η θαλνληζηηθή κεηαξξχζκηζε,

Διαβάστε περισσότερα

του Φυσικού Αερίου στην Κύπρο

του Φυσικού Αερίου στην Κύπρο Έγκαιρος Eντοπισμός Aναγκών Aπασχόλησης και Kατάρτισης για Aποτελεσματική Διαχείριση του Φυσικού Αερίου στην Κύπρο ΔΓΚΑΗΡΟ ΔΝΣΟΠΗΜΟ ΑΝΑΓΚΧΝ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΓΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΟΤ ΦΤΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Αξηζκ. Α2-3391 (ΦΔΘ Β 1388/13.07.2009) Ρξνπνπνίεζε θαη λέα θσδηθνπνίεζε Αγνξαλνκηθψλ Γηαηάμεσλ, εθδνζεηζσλ κέρξη θαη ηελ 14 Καΐνπ 2009.

Αξηζκ. Α2-3391 (ΦΔΘ Β 1388/13.07.2009) Ρξνπνπνίεζε θαη λέα θσδηθνπνίεζε Αγνξαλνκηθψλ Γηαηάμεσλ, εθδνζεηζσλ κέρξη θαη ηελ 14 Καΐνπ 2009. ΑΔ 7/2009: ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΙΑ "ηποπ.& νέα κωδικ.αδ εκδοθειζών μέσπι & ηην 14 Μαΐος 2009" (488678) Απθπο 0 Καη'Εξοςζιοδόηηζη εκδοθείζα Νομοθεζία 12 Αξηζκ. Α2-3391 (ΦΔΘ Β 1388/13.07.2009) Ρξνπνπνίεζε θαη

Διαβάστε περισσότερα

Το παπακάηω κείμενο πάπθηκε από ηην ιζηοζελίδα ηηρ Μη Κςβεπνηηικήρ Οπγάνωζηρ για ηο Πεπιβάλλον και ηην Αειθόπα Ανάπηςξη ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΗ

Το παπακάηω κείμενο πάπθηκε από ηην ιζηοζελίδα ηηρ Μη Κςβεπνηηικήρ Οπγάνωζηρ για ηο Πεπιβάλλον και ηην Αειθόπα Ανάπηςξη ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΗ Το παπακάηω κείμενο πάπθηκε από ηην ιζηοζελίδα ηηρ Μη Κςβεπνηηικήρ Οπγάνωζηρ για ηο Πεπιβάλλον και ηην Αειθόπα Ανάπηςξη ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΗ ΣηΕ 2934/11 [Νόμιμη αδειοδόηηζη έπγος βεληίωζηρ παλαιού αλιεςηικού

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Μαΐοσ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ. Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε:

ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ. Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε: ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε: 1. Σν άξζξν 55A ηνπ έρνληνο ηζρχ λφκνπ (λ. 3424/1927, ΦΔΚ Α 298) Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο.

ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο. ΝΟΜΟΣ 3329/2005 - ΦΕΚ 81/Α/4.4.2005 Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: Αξζξν 1 Γηνίθεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ 1. ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Η Γηαδηθαζία απηή θαζνξίδεη ηελ κέζνδν πνπ αθνινπζείηαη απφ ηνλ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ γηα ηελ απνλνκή Διιεληθνχ ήκαηνο ζην γάια θαη

Διαβάστε περισσότερα

επιτειρησιακη επικοινωνια στις σσγτρονες επιτειρησεις

επιτειρησιακη επικοινωνια στις σσγτρονες επιτειρησεις Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: Διοίκηση και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ: Διοίκηση Επιχειρήσεων ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ επιτειρησιακη επικοινωνια στις σσγτρονες επιτειρησεις Ελένη Μοσλακάκη Καλλιόπη Μαγούλη Α.Μ 3755 Α.Μ 3511 Επιβλέποσσα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Διδικό καθεζηώρ καηαβολήρ ΦΠΑ καηά ηον σπόνο ηηρ είζππαξηρ, ζύμθωνα με ηο άπθπο 39.β ηος Κώδικα ΦΠΑ» ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ

ΘΔΜΑ: «Διδικό καθεζηώρ καηαβολήρ ΦΠΑ καηά ηον σπόνο ηηρ είζππαξηρ, ζύμθωνα με ηο άπθπο 39.β ηος Κώδικα ΦΠΑ» ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Αζήλα, 30.9.2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Η. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 1. 14 η Γ/ΝΖ ΦΠΑ ΣΜΖΜΑ Α 2. 15 η Γ/ΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΩΝ ΣΜΖΜΑ Α, Β ΗΗ.

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ.

πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ. πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ. Άξζξν 1 ρνιηθή Πεξηθέξεηα 1. Κάζε δεκφζην λεπηαγσγείν έρεη δηθή ηνπ ζρνιηθή πεξηθέξεηα θαη ζ' απηφ

Διαβάστε περισσότερα

Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ

Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ Αζήλα, 04/08/2010 Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ Δηζήγεζε Κπξίεο θαη Κύξηνη, Με ηελ παξνύζα επηζηνιή θαη ηα ζπλεκκέλα έγγξαθα ζα ελεκεξσζείηε κε ηα ζρόιηα, ηηο δηαπηζηώζεηο θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπ πλδέζκνπ καο

Διαβάστε περισσότερα