ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ"

Transcript

1 ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1Γ/2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Εξέταση στα μαθήματα: 1.4. «Οικονομική» 1.5. «Λογιστική» Κυριακή Το ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ που ακολουθεί αποτελείται από εξήντα (60) ερωτήσεις, οι οποίες αντιστοιχούν στα δύο μαθήματα της σημερινής εξέτασης ως εξής: οι πρώτες τριάντα (30) αφορούν το μάθημα «Οικονομική» και οι επόμενες τριάντα (30) το μάθημα «Λογιστική». Όλα τα μαθήματα βαθμολογούνται με άριστα το εκατό (100) και οι ερωτήσεις κάθε μαθήματος είναι μεταξύ τους βαθμολογικά ισοδύναμες. Επομένως, καθεμία από τις 30 ερωτήσεις της «Οικονομικής» και καθεμία από τις 30 ερωτήσεις της «Λογιστικής» συμμετέχει με 3 1 / 3 μονάδες ( 100 / 30 ) στη διαμόρφωση της βαθμολογίας του αντίστοιχου μαθήματος. Αναφορικά με τη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της γραπτής εξέτασης υπενθυμίζεται ότι η «Οικονομική» έχει συντελεστή βαρύτητας 1 για τις θέσεις και των δύο υπουργείων, ενώ η «Λογιστική» έχει για μεν τις θέσεις του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών συντελεστή βαρύτητας 2 (ως μάθημα της ομάδας Α ), για δε τις θέσεις του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης συντελεστή βαρύτητας 1 (ως μάθημα της ομάδας Β ). Να απαντήσετε και στις εξήντα (60) ερωτήσεις του ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ με τη μέθοδο των πολλαπλών επιλογών. Για τις απαντήσεις σας να χρησιμοποιήσετε το ειδικό ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1.4. Οικονομική (30 ερωτήσεις από το 1 ως το 30) 1. Εάν η καμπύλη προσφοράς ενός αγαθού είναι μία ακτίνα που διέρχεται από την αρχή των αξόνων τιμής-ποσότητας, τότε η ελαστικότητα προσφοράς είναι: α) μεγαλύτερη της μονάδας. β) μικρότερη της μονάδας. γ) ίση με τη μονάδα. δ) Δεν μπορούμε να αποφανθούμε γιατί δε γνωρίζουμε το ύψος της τιμής. Σελίδα 1 από 10

2 2. Ακολουθούν δύο συλλογισμοί (Α και Β): Α. Όταν μια επιχείρηση λειτουργεί υπό αύξουσες αποδόσεις κλίμακας, τότε το μακροχρόνιο μέσο κόστος της μειώνεται καθώς αυξάνεται το παραγόμενο προϊόν. Β. Όταν μια επιχείρηση λειτουργεί υπό σταθερές αποδόσεις κλίμακας, τότε το κόστος του ανά μονάδα παραγόμενου προϊόντος παραμένει σταθερό. Τι ισχύει; α) Μόνο ο συλλογισμός Α είναι ορθός. β) Μόνο ο συλλογισμός Β είναι ορθός. γ) Και οι δύο συλλογισμοί είναι ορθοί. δ) Και οι δύο συλλογισμοί είναι λάθος. 3. Μια τέλεια ανταγωνιστική επιχείρηση πραγματοποιεί κέρδη 1000 ευρώ. Εάν οι (εξωγενώς καθοριζόμενες) τιμές τού προϊόντος που παράγει και των παραγωγικών συντελεστών που απασχολεί διπλασιαστούν, τότε τα κέρδη της επιχείρησης: α) θα παραμείνουν αμετάβλητα. β) θα διπλασιαστούν και αυτά. γ) θα μηδενιστούν. δ) Δεν μπορούμε να αποφανθούμε λόγω έλλειψης επαρκών στοιχείων. 4. Το μονοπώλιο θα παράγει: α) στο ελαστικό τμήμα της καμπύλης ζήτησης. β) στο ανελαστικό τμήμα της καμπύλης ζήτησης. γ) στο σημείο της καμπύλης ζήτησης που έχει μοναδιαία ελαστικότητα. δ) Δεν μπορούμε να αποφανθούμε λόγω έλλειψης επαρκών στοιχείων. 5. Ένας παραγωγικός κλάδος θα πραγματοποιεί μέγιστα κέρδη εάν λειτουργεί υπό καθεστώς: α) μονοπωλίου. β) ολιγοπωλίου. γ) τέλειου ανταγωνισμού. δ) Εξαρτάται από την ακριβή μορφή της συνάρτησης ζήτησης. 6. Όταν το συνολικό προϊόν λαμβάνει τη μέγιστη τιμή του: α) το οριακό προϊόν είναι μέγιστο. β) το οριακό προϊόν είναι μηδέν. γ) το μέσο προϊόν είναι ίσο με το οριακό. δ) το μέσο προϊόν είναι μέγιστο. 7. Στα πλαίσια ενός κεϋνσιανού υποδείγματος μακροοικονομικής ισορροπίας, χωρίς αγορά χρήματος, η συνάρτηση κατανάλωσης μιας οικονομίας δίδεται από: C = ,75(Y-T), όπου C είναι η συνολική κατανάλωση, Υ το εθνικό εισόδημα και Τ είναι τα έσοδα του Δημοσίου από φόρους. (Η φορολογία δεν εξαρτάται από το επίπεδο του εισοδήματος.) Έστω ότι η κυβέρνηση της χώρας αυξάνει μόνιμα τόσο τους φόρους όσο και τις δημόσιες δαπάνες κατά 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Το εθνικό εισόδημα της χώρας θα επηρεαστεί μέσω της πολλαπλασιαστικής διαδικασίας της φορολογίας και των δημοσίων δαπανών. Έτσι, τελικά το εθνικό εισόδημα: α) θα παραμείνει αμετάβλητο. β) θα μειωθεί κατά 5 δισεκατομμύρια ευρώ. γ) θα αυξηθεί κατά 7,8 δισεκατομμύρια ευρώ. δ) θα αυξηθεί κατά 3 δισεκατομμύρια ευρώ. 8. Η επεκτατική νομισματική πολιτική ενθαρρύνει την επένδυση στη βραχυχρόνια περίοδο μέσω: α) μίας αύξησης της τιμής μίσθωσης του κεφαλαίου. β) μίας μείωσης του πληθωρισμού. γ) μίας μείωσης του κόστους του κεφαλαίου. δ) μίας αύξησης του κόστους του κεφαλαίου. Σελίδα 2 από 10

3 9. Σύμφωνα με το υπόδειγμα του επιταχυντή της επένδυσης, η ιδιωτική επένδυση μιας οικονομίας: α) αυξάνεται όσο μειώνεται το ονομαστικό επιτόκιο. β) παραμένει σχετικά σταθερή κατά τη διάρκεια ενός έτους. γ) αυξάνεται όταν η συνολική παραγωγή της οικονομίας αυξάνεται. δ) αυξάνεται όσο αυξάνονται τα κέρδη των επιχειρήσεων. 10. Ένα μείγμα οικονομικής πολιτικής που αυξάνει την προσφορά χρήματος και μειώνει τις δημόσιες δαπάνες: α) θα αυξήσει το εθνικό εισόδημα και το επιτόκιο. β) θα αφήσει το εθνικό εισόδημα ανεπηρέαστο και θα αυξήσει το επιτόκιο. γ) θα μειώσει το επιτόκιο και θα έχει απρόβλεπτη επίδραση στο εθνικό εισόδημα. δ) θα αυξήσει το επιτόκιο και τις ιδιωτικές επενδύσεις. 11. Έλληνας υπήκοος απασχολείται από μια ελληνική επιχείρηση στη Βουλγαρία. Το εισόδημά του περιλαμβάνεται: α) στο ελληνικό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν και στο βουλγαρικό Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν. β) στο ελληνικό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν και στο βουλγαρικό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν. γ) στο ελληνικό Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν και στο βουλγαρικό Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν. δ) στο ελληνικό Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν και στο βουλγαρικό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν. 12. Εάν μετατοπισθούν ταυτόχρονα η καμπύλη ζήτησης και η καμπύλη προσφοράς, τότε: α) η ποσότητα ισορροπίας πάντα μειώνεται. β) η ποσότητα ισορροπίας πάντα παραμένει αμετάβλητη. γ) η τιμή ισορροπίας πάντα παραμένει αμετάβλητη. δ) η ποσότητα και η τιμή μπορεί να κινηθούν προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. 13. Η κλίση της καμπύλης παραγωγικών δυνατοτήτων (ή καμπύλης μετασχηματισμού) δύο εκροών (προϊόντων), 1 και 2, όταν χρησιμοποιούνται δύο εισροές (παραγωγικοί συντελεστές), εργασία (L) και κεφάλαιο (K), δίδεται: α) από τον Οριακό Λόγο Τεχνικής Υποκατάστασης Κεφαλαίου με Εργασία. β) από τον Οριακό Λόγο Μετασχηματισμού της εκροής 1 σε εκροή 2. γ) και από τις δύο παραπάνω επιλογές α) και β). δ) από καμία από τις δύο επιλογές α) και β). 14. Η ζήτηση ενός αγαθού μειώθηκε όταν αυξήθηκε η τιμή ενός άλλου γιατί τα αγαθά αυτά είναι: α) υποκατάστατα. β) συμπληρωματικά. γ) κατώτερα. δ) κανονικά. 15. Αρκετές φορές η κυβέρνηση, όταν επιθυμεί να διευρύνει τα έσοδά της, προχωρεί σε αύξηση της φορολογίας των αγαθών: α) που χαρακτηρίζονται από ανελαστική ζήτηση. β) που χαρακτηρίζονται από ελαστική ζήτηση. γ) που έχουν ζήτηση μοναδιαίας ελαστικότητας. δ) Δεν ισχύει τίποτε από τα παραπάνω. 16. Παράλληλη μετατόπιση προς τα δεξιά της γραμμής καταναλωτικών δυνατοτήτων (εισοδηματικός περιορισμός) ενός καταναλωτή μπορεί να συμβεί εάν: α) αυξηθεί το χρηματικό εισόδημα του καταναλωτή και οι τιμές των αγαθών παραμείνουν αμετάβλητες. β) μειωθούν κατά το ίδιο ποσοστό οι τιμές κάποιων, αλλά όχι όλων, των αγαθών. γ) αυξηθούν κατά το ίδιο ποσοστό το χρηματικό εισόδημα και οι τιμές όλων των αγαθών. δ) Δεν ισχύει τίποτε από τα παραπάνω. Σελίδα 3 από 10

4 17. Η καμπύλη ζήτησης ενός προϊόντος δίδεται από τη συνάρτηση P=10-Q, όπου Ρ η τιμή και Q η ζητούμενη ποσότητα. Εάν Ρ=6 ευρώ, τότε το πλεόνασμα του καταναλωτή ισούται με: α) 24 ευρώ. β) 16 ευρώ. γ) 12 ευρώ. δ) 8 ευρώ. 18. Το μακροχρόνιο συνολικό κόστος παραγωγής μιας δεδομένης ποσότητας προϊόντος είναι υψηλότερο από το βραχυχρόνιο συνολικό κόστος; α) Ποτέ. β) Πάντα. γ) Μερικές φορές, εάν μακροχρονίως η επιχείρηση χαρακτηρίζεται από φθίνουσες αποδόσεις κλίμακας. δ) Δεν μπορούμε να αποφανθούμε γιατί δε γνωρίζουμε τη συνάρτηση κόστους. 19. Οριακό κόστος είναι το επιπλέον κόστος που προκύπτει: α) από την προσθήκη μίας επιπλέον μονάδας μιας εισροής. β) από την προσθήκη μίας επιπλέον μονάδας από κάθε εισροή. γ) από την παραγωγή μίας επιπλέον μονάδας προϊόντος. δ) σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις. 20. Η σχέση «οριακό έσοδο = οριακό κόστος» αποτελεί σχέση μεγιστοποίησης των κερδών μιας επιχείρησης: α) μόνο όταν η επιχείρηση λειτουργεί υπό καθεστώς μονοπωλίου. β) μόνο όταν η επιχείρηση λειτουργεί υπό καθεστώς τέλειου ανταγωνισμού. γ) μόνο όταν η επιχείρηση λειτουργεί υπό καθεστώς ολιγοπωλίου. δ) σε οποιαδήποτε μορφή αγοράς. 21. Στην περίπτωση πληθωρισμού κόστους, αν υποθέσουμε ότι όλοι οι λοιποί παράγοντες μείνουν αμετάβλητοι, τότε: α) ο δείκτης τιμών καταναλωτή αυξάνεται και η εγχώρια παραγωγή μειώνεται. β) ο δείκτης τιμών καταναλωτή και η εγχώρια παραγωγή αυξάνονται. γ) ο δείκτης τιμών καταναλωτή αυξάνεται, ενώ η εγχώρια παραγωγή μένει αμετάβλητη. δ) ο δείκτης τιμών καταναλωτή αυξάνεται καθώς το κόστος παραγωγής των προϊόντων μειώνεται. 22. Σε περίπτωση μη αναμενόμενου πληθωρισμού: α) οι δανειστές κερδίζουν, διότι η ονομαστική αξία των χρημάτων που λαβαίνουν είναι μεγαλύτερη απ ό,τι ανέμεναν. β) οι δανειστές πλήττονται, διότι τελικά εισπράττουν χρήματα που έχουν μικρότερη πραγματική αξία απ ό,τι περίμεναν. γ) οι δανειζόμενοι ζημιώνονται, διότι για την αποπληρωμή του δανείου τους δίνουν χρήματα πραγματικής αξίας μικρότερης από το δάνειο που είχαν συνάψει. δ) οι δανειζόμενοι χάνουν, διότι για την αποπληρωμή του δανείου τους δεν έλαβαν υπόψη τους τον πληθωρισμό που προέκυψε στο μεταξύ. 23. Το κόστος διακράτησης του χρήματος είναι: α) το ονομαστικό επιτόκιο. β) το πραγματικό επιτόκιο. γ) ο αναμενόμενος πληθωρισμός. δ) ο πληθωρισμός. Σελίδα 4 από 10

5 24. Αν αυξηθεί η ποσότητα χρήματος από την Κεντρική Τράπεζα μιας χώρας, τότε: α) σύμφωνα με τη θεωρία προτίμησης ρευστότητας του Κέυνς, το επιτόκιο και το πραγματικό προϊόν αυξάνονται. β) σύμφωνα με τη θεωρία προτίμησης ρευστότητας του Κέυνς, μειώνεται το επιτόκιο, ενώ το πραγματικό εισόδημα μένει ανεπηρέαστο. γ) σύμφωνα με την ποσοτική θεωρία, προκαλείται πληθωρισμός. δ) δεν ισχύει τίποτε από τα παραπάνω. 25. Έστω δύο καταναλωτές, 1 και 2, οι οποίοι διαθέτουν όλο το εισόδημά τους στην κατανάλωση δύο αγαθών, χ και ψ, με τιμές p x και p ψ αντίστοιχα. Στο βέλτιστο σημείο ο οριακός λόγος υποκατάστασης (ΟΛΥ) για τον καταναλωτή 1 ισούται (σε απόλυτες τιμές) με ½. Τότε η τιμή (σε απόλυτες τιμές) του ΟΛΥ για τον καταναλωτή 2 θα είναι: α) 1/2. β) μεγαλύτερη του 1/2. γ) μικρότερη του 1/2. δ) Δεν μπορούμε να αποφανθούμε λόγω έλλειψης επαρκών στοιχείων. 26. Για μια ανοικτή οικονομία ισχύει η εξής μακροοικονομική σχέση ισορροπίας: α) Το συνολικό εισόδημα της χώρας ισούται με την ιδιωτική κατανάλωση, συν τις ιδιωτικές επενδύσεις, συν τις δημόσιες δαπάνες, συν τις καθαρές εξαγωγές. β) Το συνολικό εισόδημα της χώρας ισούται με την ιδιωτική κατανάλωση, συν τις ιδιωτικές επενδύσεις, συν τις δημόσιες δαπάνες. γ) Το συνολικό εισόδημα της χώρας ισούται με την ιδιωτική κατανάλωση, συν τις ιδιωτικές επενδύσεις, συν τα έσοδα του Δημοσίου από τη φορολογία, συν τις καθαρές εξαγωγές. δ) Το συνολικό εισόδημα της χώρας ισούται με την αποταμίευση, συν τις ιδιωτικές επενδύσεις, συν τις δημόσιες δαπάνες, συν τις καθαρές εξαγωγές. 27. Εάν η τιμή του ονομαστικού επιτοκίου είναι 2,5% και o πληθωρισμός είναι 3%, τότε το πραγματικό επιτόκιο ισούται με: α) 0,5%. β) 1,5%. γ) -0,5%. δ) 5%. 28. Μία από τις παρακάτω προτάσεις για την εθνική αποταμίευση ΔΕΝ ισχύει: α) Η εθνική αποταμίευση είναι το άθροισμα της ιδιωτικής και της δημόσιας αποταμίευσης. β) Η εθνική αποταμίευση αντιστοιχεί στο προϊόν που απομένει όταν έχουν ικανοποιηθεί η ζήτηση των καταναλωτών και η ζήτηση του Δημοσίου για αγαθά και υπηρεσίες. γ) Η εθνική αποταμίευση ισούται με τις συνολικές επενδύσεις. δ) Η εθνική αποταμίευση εκφράζει το συνολικό ποσό των καταθετικών λογαριασμών στις τράπεζες. 29. Η προσφορά χρήματος (Μ 1 ) με τη στενή έννοια του όρου περιλαμβάνει: α) τα κέρματα, τις αποταμιευτικές καταθέσεις και τις καταθέσεις όψεως. β) τη νομισματική κυκλοφορία και τις καταθέσεις όψεως. γ) τα κέρματα, τα τραπεζογραμμάτια και τις καταθέσεις προθεσμίας. δ) τη νομισματική κυκλοφορία και τις αποταμιευτικές καταθέσεις. 30. Η τιμή ενός ομολόγου: α) κινείται αντίθετα από τη μεταβολή του επιτοκίου της αγοράς. β) κινείται ομόρροπα με τη μεταβολή του επιτοκίου της αγοράς. γ) είναι ανεξάρτητη από το επιτόκιο της αγοράς. δ) εξαρτάται από το ύψος των μισθών. Σελίδα 5 από 10

6 1.5. Λογιστική (30 ερωτήσεις από το 31 ως το 60) 31. Μια επιχείρηση που τα τελευταία χρόνια ελέγχεται από εσάς μπήκε τον Ιανουάριο του 2009 στο Χρηματιστήριο Αξιών (ΧΑ). Υποθέτοντας ότι, πέρα από την εισαγωγή στο ΧΑ, δε συνέβη καμία άλλη αλλαγή στις συνθήκες του εξωτερικού και του εσωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης, ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι ορθή αναφορικά με τον έλεγχο της χρήσης 2009: α) Το επίπεδο του ελεγκτικού κινδύνου (audit risk) πρέπει να αυξηθεί από τον ελεγκτή. β) Το επίπεδο του ελεγκτικού κινδύνου (audit risk) πρέπει να μειωθεί από τον ελεγκτή. γ) Το επίπεδο του ελεγκτικού κινδύνου (audit risk) πρέπει να παραμείνει το ίδιο. δ) Ο ορισμός του επιπέδου ελεγκτικού κινδύνου (audit risk) δεν επηρεάζεται από το εάν η επιχείρηση είναι εισηγμένη ή όχι. 32. Ο ελεγκτής υποπτεύεται ότι η ελεγχόμενη επιχείρηση δεν έχει τιμολογήσει πελάτες για παραδόσεις αγαθών που έχουν γίνει στην τρέχουσα χρήση. Κατά τη γνώμη σας, η ενδεδειγμένη ελεγκτική ενέργεια είναι: α) η επιλογή δείγματος εκδοθέντων δελτίων αποστολής και η διασταύρωσή τους με τιμολόγια πώλησης της χρήσης. β) η επιλογή δείγματος τιμολογίων πώλησης της χρήσης και η συσχέτισή τους με εκδοθέντα δελτία αποστολής. γ) η συσχέτιση δείγματος εγγραφών στο ημερολόγιο πωλήσεων με τα εκδοθέντα τιμολόγια. δ) η συσχέτιση δείγματος εγγραφών στο ημερολόγιο πωλήσεων με το αναλυτικό καθολικών πελατών και πωλήσεων. 33. Για την επιχείρηση «ΑΛΦΑ» ισχύουν κατά τη διάρκεια του μηνός Ιουνίου 2008 τα ακόλουθα: Απόθεμα πρώτων υλών 1/6/2008: Απόθεμα ημικατεργασμένων προϊόντων 1/6/2008: 200 Απόθεμα έτοιμων προϊόντων 1/6/2008: 500 Κόστος άμεσης εργασίας: Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα (ΓΒΕ): Απόθεμα πρώτων υλών 30/6/2008: 400 Απόθεμα ημικατεργασμένων προϊόντων 30/6/2008: 150 Απόθεμα έτοιμων προϊόντων 30/6/2008: 200 Το κόστος παραχθέντων του Ιουνίου ανήλθε σε: α) β) γ) δ) Η επιχείρηση «ΒΗΤΑ» καταλογίζει τα Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα (ΓΒΕ) στις παραγγελίες της με τη χρήση ενός προϋπολογιστικού συντελεστή καταλογισμού με βάση τις Ώρες Άμεσης Εργασίας (ΩΑΕ). Κατά την κατάρτιση του συντελεστή καταλογισμού ΓΒΕ στο τέλος του 2008 ήταν γνωστές οι ακόλουθες πληροφορίες για τη χρήση 2009: Προϋπολογισμένα ΓΒΕ για τη χρήση 2009: Προϋπολογισμένες Ώρες Άμεσης Εργασίας για τη χρήση 2009: ΩΑΕ Κατά τη διάρκεια του 2009 τα πραγματικά ΓΒΕ ανήλθαν σε και οι πραγματικές ώρες άμεσης εργασίας που αφιερώθηκαν σε παραγγελίες ανήλθαν σε ΩΑΕ. Ο συντελεστής καταλογισμού ΓΒΕ για τη χρήση 2009 ήταν: α) 0,1 / ΩΑΕ. β) 1 / ΩΑΕ. γ) 10 / ΩΑΕ. δ) 11 / ΩΑΕ. Σελίδα 6 από 10

7 35. Αναφερθείτε στα δεδομένα της αμέσως προηγούμενης ερώτησης, με αριθμό 34. Η διαφορά καταλογισμού για τη χρήση 2009 ανήλθε σε: α) 50. β) 650. γ) δ) Ποια από τις ακόλουθες κινήσεις λογαριασμών ΔΕΝ μπορεί να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ); α) Χρέωση λογαριασμού της Ομάδας 2 και πίστωση λογαριασμού της Ομάδας 5. β) Χρέωση λογαριασμού της Ομάδας 1 και πίστωση λογαριασμού της Ομάδας 3. γ) Χρέωση λογαριασμού της Ομάδας 0 και πίστωση λογαριασμού της Ομάδας 1. δ) Χρέωση λογαριασμού της Ομάδας 8 και πίστωση λογαριασμού της Ομάδας Στις 10 Ιανουαρίου 2009 η επιχείρηση «ΕΨΙΛΟΝ» αγόρασε ένα οικόπεδο αξίας Τα συμβολαιογραφικά έξοδα ανήλθαν σε και τα έξοδα δικηγόρου σε Ο λογαριασμός «10.00 Γήπεδα Οικόπεδα» σύμφωνα με το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ.) θα χρεωθεί με: α) β) γ) δ) Ποια από τις ακόλουθες προτάσεις αναφορικά με το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ.) είναι ΛΑΘΟΣ; α) Το Ε.Γ.Λ.Σ. περιλαμβάνει εννέα ομάδες λογαριασμών. β) Το Ε.Γ.Λ.Σ. περιλαμβάνει υποχρεωτικούς πρωτοβάθμιους λογαριασμούς. γ) Το Ε.Γ.Λ.Σ. περιλαμβάνει υποχρεωτικούς δευτεροβάθμιους λογαριασμούς. δ) Το Ε.Γ.Λ.Σ. περιλαμβάνει υποχρεωτικούς τριτοβάθμιους λογαριασμούς. 39. Οι λογαριασμοί 66 και 85 της επιχείρησης «ΖΗΤΑ» είχαν στο τέλος της χρήσης 2008, πριν τη διενέργεια των εγγραφών υπολογισμού του αποτελέσματος, τα εξής χρεωστικά υπόλοιπα: Λογαριασμός Λογαριασμός Στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης του 2008 της επιχείρησης αναφέρονται τα εξής: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων Χ Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος Υ Όπου τα Χ και Υ είναι: α) Χ = και Υ = 250 β) Χ = και Υ = γ) Χ = και Υ = 250 δ) Χ = και Υ = Για τον υπολογισμό του ολικού αποτελέσματος εκμετάλλευσης μιας επιχείρησης σύμφωνα με το υπόδειγμα του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (Ε.Γ.Λ.Σ.) ΔΕΝ λαμβάνονται υπόψη: α) τα λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης. β) τα έκτακτα και ανόργανα έξοδα. γ) τα έσοδα συμμετοχών. δ) τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας. 41. Ποια από τις ακόλουθες μετατροπές ΔΕΝ επιτρέπεται να γίνεται σύμφωνα με το Ν. 2190/20 όπως ισχύει σήμερα; α) Μετατροπή ΑΕ σε ΕΠΕ. β) Μετατροπή ΕΠΕ σε ΑΕ. γ) Μετατροπή ΑΕ σε ΟΕ. δ) Όλες οι ανωτέρω μετατροπές μπορούν να πραγματοποιηθούν. Σελίδα 7 από 10

8 42. Η συγχώνευση ανώνυμων εταιρειών μπορεί να πραγματοποιηθεί: α) αποκλειστικά με απορρόφηση. β) αποκλειστικά με σύσταση νέας εταιρείας. γ) είτε με απορρόφηση είτε με σύσταση νέας εταιρείας. δ) Δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί ούτε με απορρόφηση ούτε με σύσταση νέας εταιρείας. 43. Ποια από τις παρακάτω εξισώσεις παρουσιάζει ορθά τη σχέση μεταξύ στοιχείων ενεργητικού (Ε), υποχρεώσεων (Υ), εσόδων (ΕΣ), εξόδων (ΕΞ) και ιδίων κεφαλαίων (ΙΚ); α) Ε = Υ + ΙΚ ΕΣ + ΕΞ β) ΙΚ = Ε Υ + (ΕΣ ΕΞ) γ) Υ = Ε + ΙΚ + (ΕΣ ΕΞ) δ) ΙΚ = Ε Υ (ΕΣ ΕΞ) 44. Ποιο από τα παρακάτω ΔΕΝ αποτελεί στοιχείο ενεργητικού για μια επιχείρηση; α) Απαιτήσεις από πελάτες που προέκυψαν από την πώληση εμπορευμάτων επί πιστώσει. β) Καταχωρημένα δικαιώματα ευρεσιτεχνίας που προέκυψαν από την ανάπτυξη καινούργιου προϊόντος. γ) Εμπορεύματα τα οποία έχουν πωληθεί αλλά δεν έχουν ακόμη παραδοθεί στον πελάτη. δ) Επενδύσεις σε κρατικά ομόλογα. 45. Ποιο από τα παρακάτω ΔΕΝ αποτελεί στοιχείο παθητικού μιας επιχείρησης; α) Ελαττωματικά εμπορεύματα. β) Οφειλές σε προμηθευτές που προέκυψαν από την αγορά εμπορευμάτων επί πιστώσει. γ) Βραχυπρόθεσμο τραπεζικό δάνειο. δ) Οφειλή ενοικίου του προηγούμενου μήνα. 46. Σύμφωνα με την αρχή της συντηρητικότητας: α) τα στοιχεία του ενεργητικού και τα έσοδα δεν πρέπει να υπερεκτιμώνται, ενώ αντίθετα οι υποχρεώσεις και τα έξοδα δεν πρέπει να υποεκτιμώνται. β) τα ίδια κεφάλαια δεν πρέπει να υποεκτιμώνται και τα έξοδα δεν πρέπει να υπερεκτιμώνται. γ) οι λογιστές επιτρέπεται να υποεκτιμούν εσκεμμένα τα στοιχεία του ενεργητικού ή τα έσοδα και να υπερεκτιμούν εσκεμμένα τις υποχρεώσεις ή τα έξοδα. δ) τα στοιχεία του ενεργητικού και τα έσοδα δεν πρέπει να υποεκτιμώνται, ενώ αντίθετα οι υποχρεώσεις και τα έξοδα δεν πρέπει να υπερεκτιμώνται. 47. H έννοια της επιχειρηματικής αμοιβής υπάρχει: α) στις ετερόρρυθμες εταιρείες. β) στις ανώνυμες εταιρείες. γ) στις ΔΕΚΟ. δ) στους συνεταιρισμούς. 48. Την 1 η Ιανουαρίου 2009 η κα Ελένη προσλαμβάνει τη Μαρία ως πωλήτρια στο κατάστημά της. Ο μηνιαίος μισθός της Μαρίας ανέρχεται στα 800, εκ των οποίων τα 400 καταβάλλονται την πρώτη μέρα του μήνα και τα υπόλοιπα 400 στο τέλος του μήνα. Ποια από τις παρακάτω εγγραφές είναι η ορθή για την καταχώρηση του μισθού της Μαρίας στα λογιστικά βιβλία του καταστήματος την 01/01/09; α) Χρέωση του λογαριασμού «Μισθός Μαρίας» με 800 και πίστωση του λογαριασμού «Ταμείο» με 800. β) Χρέωση του λογαριασμού «Μισθός Μαρίας» με 400, χρέωση του λογαριασμού «Προπληρωμένος μισθός Μαρίας» με 400 και πίστωση του λογαριασμού «Ταμείο» με 800. γ) Χρέωση του λογαριασμού «Προπληρωμένος μισθός Μαρίας» με 400 και πίστωση του λογαριασμού «Ταμείο» με 400. δ) Χρέωση του λογαριασμού «Μισθός Μαρίας» με 800, πίστωση του λογαριασμού «Ταμείο» με 400 και πίστωση του λογαριασμού «Μισθός Μαρίας πληρωτέος» με 400. Σελίδα 8 από 10

9 49. Η εταιρεία «Ποσειδώνας ΑΕ» αγοράζει εξοπλισμό γραφείου για την 1 η Ιανουαρίου Αποφασίζει να χρησιμοποιήσει τη μέθοδο της σταθερής απόσβεσης. Εκτιμά ότι ο εξοπλισμός αυτός θα έχει ωφέλιμη ζωή 12 χρόνων, μετά την πάροδο των οποίων θα πωληθεί για Σε ποια αξία θα εμφανιστεί ο εξοπλισμός στον Ισολογισμό της εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2009; α) β) γ) δ) Υποθέστε ότι στην παραπάνω περίπτωση της εταιρείας «Ποσειδώνας ΑΕ» χρησιμοποιείται τελικά η μέθοδος της φθίνουσας απόσβεσης με συντελεστή απόσβεσης 20 % (η εκτιμώμενη υπολειμματική αξία ισούται με ). Ο εξοπλισμός θα εμφανιστεί στον Ισολογισμό στις 31/12/09 με λογιστική αξία: α) β) γ) δ) Το μητρώο μαθητών που υποχρεούται να τηρεί ο εκμεταλλευτής εκπαιδευτηρίου όπως και το βιβλίο ασθενών που υποχρεούται να τηρεί ο εκμεταλλευτής κλινικής αποτελούν σύμφωνα με τον Κ.Β.Σ.: α) πρόσθετα βιβλία. β) αποδείξεις αυτοπαράδοσης. γ) δελτία αποστολής. δ) τίποτε από τα παραπάνω. 52. Η ενημέρωση βιβλίων δεύτερης κατηγορίας πρέπει να γίνεται μέχρι: α) την πέμπτη ημέρα (5) του επόμενου μήνα από την έκδοση ή τη λήψη του κατά περίπτωση δικαιολογητικού. β) τη δέκατη πέμπτη ημέρα (15) του επόμενου μήνα από την έκδοση ή τη λήψη του κατά περίπτωση δικαιολογητικού. γ) την εικοστή πέμπτη ημέρα (25) του επόμενου μήνα από την έκδοση ή τη λήψη του κατά περίπτωση δικαιολογητικού. δ) το τέλος της χρήσης εντός της οποίας έγινε η έκδοση ή η λήψη του κατά περίπτωση δικαιολογητικού. 53. Ποια από τις παρακάτω πληροφορίες ΔΕΝ αναγράφεται σε ένα Δελτίο Αποστολής; α) Τα στοιχεία του αποστολέα και του παραλήπτη. β) Ο σκοπός της διακίνησης. γ) Η ημερομηνία έκδοσής του. δ) Το ονοματεπώνυμο του οδηγού του φορτηγού αυτοκινήτου που διενεργεί τη μεταφορά. 54. Το κατώτερο όριο μετοχικού κεφαλαίου για την ίδρυση ΑΕ όπως ισχύει σήμερα είναι: α) β) γ) δ) Η κάλυψη μετοχικού κεφαλαίου κατά τη σύσταση ΑΕ γίνεται με την ακόλουθη εγγραφή: α) Χρεώνεται ο λογαριασμός «40.02 Οφειλόμενο μετοχικό κεφάλαιο κοινών μετοχών» και πιστώνεται ο λογαριασμός «33.03 Μέτοχοι λογαριασμός κάλυψης κεφαλαίου». β) Χρεώνεται ο λογαριασμός «33.03 Μέτοχοι λογαριασμός κάλυψης κεφαλαίου» και πιστώνεται ο λογαριασμός «40.04 Κοινό μετοχικό κεφάλαιο αποσβεσμένο». γ) Χρεώνεται ο λογαριασμός «33.03 Μέτοχοι λογαριασμός κάλυψης κεφαλαίου» και πιστώνεται ο λογαριασμός «40.02 Οφειλόμενο μετοχικό κεφάλαιο κοινών μετοχών». δ) Χρεώνεται ο λογαριασμός «33.03 Μέτοχοι λογαριασμός κάλυψης κεφαλαίου» και πιστώνεται ο λογαριασμός «38.03 Καταθέσεις όψεως». Σελίδα 9 από 10

10 56. Στις 22/12/08 το ζαχαροπλαστείο «Αγγελικές Γεύσεις» λαμβάνει από μια γειτονική εταιρεία μια παραγγελία για την ετοιμασία γλυκών αξίας 500 για το χριστουγεννιάτικο πάρτι της εταιρείας, το οποίο θα γίνει στις 24/12. Συμφωνείται ότι τα γλυκά θα παραδοθούν στις 23/12 αλλά ότι η πληρωμή τους θα γίνει στις 07/01/09. Πότε θα πρέπει ο λογιστής του ζαχαροπλαστείου να αναγνωρίσει την πιο πάνω συναλλαγή; α) Στις 22/12/08. β) Στις 23/12/08. γ) Στις 24/12/08. δ) Στις 07/01/ Ποια βασική λογιστική αρχή θα πρέπει να εφαρμόσει ο λογιστής του ζαχαροπλαστείου «Αγγελικές Γεύσεις» για να καταχωρήσει την πιο πάνω συναλλαγή; α) Την αρχή της συντηρητικότητας. β) Την αρχή της αυτοτελούς λογιστικής οντότητας. γ) Την αρχή της συνέχειας της επιχειρηματικής δραστηριότητας. δ) Την αρχή του δεδουλευμένου. 58. Ο υπολογισμός και η καταχώρηση των αποσβέσεων γίνεται για να ικανοποιηθεί η παρακάτω βασική λογιστική αρχή: α) Αρχή του δεδουλευμένου. β) Αρχή της συντηρητικότητας. γ) Αρχή της συνέχειας της επιχειρηματικής δραστηριότητας. δ) Αρχή της συσχέτισης. 59. Την 1 η Δεκεμβρίου 2008 η εταιρεία «Perfect Nails» έχει στην αποθήκη της κουτάκια με καρφιά, τα οποία αγόρασε τον προηγούμενο μήνα για 16 το ένα κουτί. Κατά το Δεκέμβριο αγοράστηκαν ακόμα κουτάκια με καρφιά για 14 το κουτί, ενώ πωλήθηκαν για 20 το κουτί. Η εταιρεία χρησιμοποιεί τη μέθοδο FIFO για την αποτίμηση των αποθεμάτων της. Η συνολική αξία του τελικού αποθέματος των καρφιών στις 31 Δεκεμβρίου 2008 είναι: α) β) γ) δ) Υποθέστε ότι στην παραπάνω περίπτωση της εταιρείας «Perfect Nails» χρησιμοποιείται τελικά η μέθοδος LIFO. Η αξία του κόστους των πωλήσεων για το μήνα Δεκέμβριο ισούται με: α) β) γ) δ) Σελίδα 10 από 10

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 5Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδος-Ειδικότητες: ΠΕ 18.02 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Σημειώσεις

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Σημειώσεις ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σημειώσεις Δρ. Ελευθέριος Γούλας Πάτρα, 2010 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (Α.Ε.Π.) Είναι η αξία όλων των τελικών αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται σε μία οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΙΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΙΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΙΙ ΘΕΜΑ 1 α) Συζητείστε τις θεωρίες κατανάλωσης που βασίζονται στην υπόθεση του μόνιμου εισοδήματος και την υπόθεση του κύκλου ζωής. α) Με βάση τις θεωρίες αυτές συζητείστε πως

Διαβάστε περισσότερα

1. Έννοια Επιχείρησης. Διακρίσεις οικονομικών μονάδων. 2. Λειτουργικός κύκλος επιχείρησης. Βασικές λειτουργίες.

1. Έννοια Επιχείρησης. Διακρίσεις οικονομικών μονάδων. 2. Λειτουργικός κύκλος επιχείρησης. Βασικές λειτουργίες. ΜΑΘΗΜΑ 1 Ο. Επιχείρηση και Λογιστική. Κύρια σημεία. 1. Έννοια Επιχείρησης. Διακρίσεις οικονομικών μονάδων. 2. Λειτουργικός κύκλος επιχείρησης. Βασικές λειτουργίες. 3. Έννοια και σκοπός της λογιστικής.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 1 ΜΕΡΟΣ Α

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 1 ΜΕΡΟΣ Α ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 1 ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1 ο 1.1.1 ΟΡΙΣΜΟΣ: Ο ταμειακός προϋπολογισμός η πρόγραμμα ταμειακής κινήσεως περιλαμβάνει με κάθε λεπτομέρεια τις κάθε είδους εισπράξεις (ταμειακές εισροές) και τις κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ GK2012 2013 2014 ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ GK2012 2013 2014 ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ GK2012 2013 2014 ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Μια επιχείρηση είναι ένας αυτοτελής οικονομικός οργανισμός με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ IANOYAΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΤΙΤΛΟΣ..ΣΕΛΙΔΑ Περιεχόμενα...2

ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ IANOYAΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΤΙΤΛΟΣ..ΣΕΛΙΔΑ Περιεχόμενα...2 ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ IANOYAΡΙΟΥ 006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙΤΛΟΣ..ΣΕΛΙΔΑ Περιεχόμενα...... ΚΟΡΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 1. Αρχές Οικονομικής Ανάλυσης Ι..... 4. Αρχές Οικονομικής Ανάλυσης ΙΙ....

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

«ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Ηπείρου ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Σηµειώσεις στο µάθηµα «ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Επιµέλεια σηµειώσεων:

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας

Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας Το εκπαιδευτικό υλικό που ακολουθεί αναπτύχθηκε στα πλαίσια του Επιμορφωτικού Σεμιναρίου με θέμα: «Διοικητική Λογιστική» 1 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Εγκρίθηκε από την τριμελή εξεταστική επιτροπή. Πρέβεζα, / /2012 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Ο Προϊστάμενος του τμήματος

Εγκρίθηκε από την τριμελή εξεταστική επιτροπή. Πρέβεζα, / /2012 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Ο Προϊστάμενος του τμήματος Εγκρίθηκε από την τριμελή εξεταστική επιτροπή Πρέβεζα, / /2012 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1. 2. 3. Ο Προϊστάμενος του τμήματος i ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η λογιστική οργάνωση των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που σύμφωνα με τον

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1 1.1 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ (ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ) ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Όπως ήδη είπαμε, η χρηματοοικονομική λογιστική τηρείται από τις επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση και Λειτουργία Ανώνυμης Εταιρείας

Σύσταση και Λειτουργία Ανώνυμης Εταιρείας Σύσταση και Λειτουργία Ανώνυμης Εταιρείας 1 Περιεχόμενα Περιεχόμενα. 2 Πρόλογος..4 Εισαγωγή..5 Κεφάλαιο 1 Ίδρυση Ανώνυμης Εταιρείας...6 1.1 Προϋποθέσεις Στάδια Σύστασης Α.Ε..7 1.1.1 Στάδια Σύστασης Α.Ε...7

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. iv. Σχολιάστε τη συμπεριφορά των αποδόσεων του Α/Κ σε σχέση με τον γενικό

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. iv. Σχολιάστε τη συμπεριφορά των αποδόσεων του Α/Κ σε σχέση με τον γενικό ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙΙ ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (3 ΒΑΘΜΟΙ) i. Περιγράψτε το ρόλο του θεματοφύλακα σε ένα αμοιβαίο κεφάλαιο ii. Ποια ήταν η απόδοση του δείκτη ΧΑ και ποια του Euribor το 2007;

Διαβάστε περισσότερα

σημαντικό όπως τυχόν προβλήματα σε επί μέρους τομείς δεν παρεμποδίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία του χρηματοοικονομικού συστήματος.

σημαντικό όπως τυχόν προβλήματα σε επί μέρους τομείς δεν παρεμποδίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία του χρηματοοικονομικού συστήματος. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα διέρχεται μια σημαντική κρίση, τη χειρότερη μετά το μεγάλο κραχ του 1929. Σύμφωνα με τους Kindleberger (1978) και Minsky (1972), οι κρίσεις περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΙΟΣ

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΙΟΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΙΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ 1. Η έννοια του χρήματος Με τον όρο χρήμα ή μέσο πληρωμών νοούμε όλα τα μέσα που χρησιμοποιούνται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΑΣΤΑΚΗΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΑΣΤΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΘΕΜΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Α.Ε. ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ. ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΚΑΡΓΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ. Α.Μ.: 3234 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΑΣΤΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ.1 : Tι είναι α.ε

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Δ. Γεωργόπουλος- Στοιχεία Λογιστικής

Ιωάννης Δ. Γεωργόπουλος- Στοιχεία Λογιστικής Σελ.1 από37 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Περιουσία - Απογραφή - Ισολογισμός Θ έ μ α τ α κ ε φ α λ α ί ο υ Έννοια της περιουσίας. Στοιχεία Ενεργητικού-Παθητικού. Έννοια της Απογραφής. Λόγοι σύνταξης Απογραφής Είδη Απογραφής.

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.. 3-8

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ 2008 1 Αποτελέσματα Χρήσης -Λογιστικός χειρισμός εσόδων που αφορούν αποσβέσεις επιχορηγήσεων ενσώματων παγίων, όταν οι επιχορηγήσεις επιστρέφονται στο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΦΕΤ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου. από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2010

ΙΦΕΤ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου. από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2010 ΙΦΕΤ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2010 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

ΘΕΜΑ : ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΘΕΜΑ : ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο : ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ(ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)

Διαβάστε περισσότερα

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 23791/04/Β/91/136(01)

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 23791/04/Β/91/136(01) Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 23791/04/Β/91/136(01) ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1 ΘΕΜΑ 1 1. Ποιες είναι οι διαφορές που παρουσιάζουν οι οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζονται με βάση τις διατάξεις του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (ΕΓΛΣ) από αυτές που καταρτίζονται σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΜΒΟΛΙΜΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙΤΛΟΣ..ΣΕΛΙΔΑ. Περιεχόμενα...2

ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΜΒΟΛΙΜΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙΤΛΟΣ..ΣΕΛΙΔΑ. Περιεχόμενα...2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙΤΛΟΣ..ΣΕΛΙΔΑ Περιεχόμενα... 1. Μακροοικονομική Θεωρία Ι.. 4. Μακροοικονομική Θεωρία ΙΙ. 4 3. Πολιτική Οικονομία Ι... 5 4. Πολιτική Οικονομία ΙΙ... 5 5. Αναπτυξιακή και Εξελικτική Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 23791/04/Β/91/136(01)

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 23791/04/Β/91/136(01) Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 23791/04/Β/91/136(01) ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Οικονομικές Καταστάσεις. 31 Δεκεμβρίου 2013. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Οικονομικές Καταστάσεις. 31 Δεκεμβρίου 2013. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Σελίδα Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΤΑΜΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

«Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΤΑΜΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-MBA «Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΤΑΜΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ. ΜΑΕ: 16312/06/Β/87/03 21ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος, Πικέρμι

ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ. ΜΑΕ: 16312/06/Β/87/03 21ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος, Πικέρμι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Εταιρικές & Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 «Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά» για την εννεάμηνη περίοδο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΪΝΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ

ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΪΝΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) ΕΔΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι Αριθμ. Γ.Ε.Μ.Η. 116292301000 1 Περιεχόμενα ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα