Ο Χάρτης των εργαζοµένων στο Πυροσβεστικό Σώµα της FSESP

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο Χάρτης των εργαζοµένων στο Πυροσβεστικό Σώµα της FSESP"

Transcript

1 Ο Χάρτης των εργαζοµένων στο Πυροσβεστικό Σώµα της FSESP 25 Ιουνίου 2007

2 Εισαγωγή Ο παρών Χάρτης επεξεργάστηκε από µερικά µέλη του ικτύου των εργαζοµένων στο Πυροσβεστικό Σώµα της FSESP (βλέπε συνηµµένο κατάλογο) µε τη βοήθεια του Fire Brigades Union του Ηνωµένου Βασιλείου. Ο Χάρτης διατυπώνει µία σειρά δικαιωµάτων και αρχών που µπορούν να εµπνέουν, καθοδηγούν και υποστηρίζουν τους εργαζόµενους στο Πυροσβεστικό Σώµα και τα συνδικάτα τους στην καθηµερινή τους δράση. Αποσκοπεί επίσης να χορηγήσει ένα πλαίσιο για την επεξεργασία µίας πολιτικής για τους εργαζόµενους στο Πυροσβεστικό Σώµα της FSESP. Το ίκτυο των εργαζοµένων στο Πυροσβεστικό Σώµα της FSESP εξαρτάται από τη µόνιµη Επιτροπή της τοπικής και περιφερειακής διοίκησης της ίδιας της FSESP. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις εργασίες αυτού του ικτύου και της µόνιµης Επιτροπής, ανατρέξτε στον Ιστοχώρο Ορισµοί, καταστατικό και ρόλος των εργαζοµένων στο Πυροσβεστικό Σώµα Οι εργαζόµενοι στο Πυροσβεστικό Σώµα της Ευρώπης ασκούν ένα ευρύ φάσµα καθηκόντων και λειτουργιών που συνίσταται ιδιαιτέρως στην προστασία ανθρωπίνων ζωών και ασφάλεια αγαθών από τις πυρκαγιές, διασφαλίζουν άλλες υπηρεσίες διάσωσης, µεταξύ των οποίων την ιατρική συνδροµή για επείγοντα περιστατικά και ανθρωπιστικές υπηρεσίες. Οι εργαζόµενοι στο Πυροσβεστικό Σώµα διαιρούνται σε τέσσερις µεγάλες κατηγορίες: Πυροσβεστικό Σώµα του δηµοσίου τοµέα: Πυροσβεστικό Σώµα που προσφέρει προστασία από τις πυρκαγιές και διασφαλίζει την υπηρεσία διάσωσης στην κοινότητά της. Πυροσβεστικό Σώµα του βιοµηχανικού τοµέα: Πυροσβεστικό Σώµα που διασφαλίζει προστασία από τις πυρκαγιές και διασφαλίζει την υπηρεσία διάσωσης για επικίνδυνους χώρους ή ιδιαίτερα βιοµηχανικά συγκροτήµατα, όπως για παράδειγµα πυρηνικές, χηµικές ή βιολογικές εγκαταστάσεις. Αυτό το Πυροσβεστικό Σώµα µπορεί επίσης να πραγµατοποιεί επεµβάσεις υποστήριξης στις υπηρεσίες κατάσβεσης και διάσωσης του δηµοσίου τοµέα κι εκτός του τόπου εργασίας του. Πυροσβεστικό Σώµα Στρατού: Πυροσβεστικό Σώµα που ανήκει στις ένοπλες δυνάµεις και υπόκειται στο στρατιωτικό δίκαιο και τους κανόνες του. Αυτό το Πυροσβεστικό Σώµα µπορεί επίσης να πραγµατοποιεί επεµβάσεις υποστήριξης στις υπηρεσίες κατάσβεσης και διάσωσης του δηµοσίου τοµέα κι εκτός του τόπου εργασίας του. Πυροσβεστικό Σώµα Αεροδροµίων: Πυροσβεστικό Σώµα που εξασφαλίζει την προστασία από πυρκαγιές και διασφαλίζει την υπηρεσία διάσωσης εντός ενός αεροδροµίου ή ενός αερολιµενικού συγκροτήµατος. Μπορεί να είναι ταυτόχρονα Πυροσβεστικό Σώµα του δηµοσίου τοµέα ή Πυροσβεστικό Σώµα Στρατού. Αυτό το Πυροσβεστικό Σώµα µπορεί επίσης να πραγµατοποιεί επεµβάσεις υποστήριξης στις υπηρεσίες κατάσβεσης και διάσωσης του δηµοσίου τοµέα κι εκτός του τόπου εργασίας του. Ο Χάρτης αφορά την πρώτη κατηγορία, δηλαδή το Πυροσβεστικό Σώµα του δηµοσίου τοµέα. Αυτή η κατηγορία µπορεί επιπλέον να διαιρείται σε δύο χωριστές οµάδες: εργαζόµενοι των οποίων η κύρια αµειβόµενη δραστηριότητα είναι αυτή του πυροσβέστη των υπηρεσιών κατάσβεσης και διάσωσης. Αυτοί οι εργαζόµενοι συχνά ορίζονται ως "Επαγγελµατίες Πυροσβέστες", και εργαζόµενοι των οποίων η κύρια αµειβόµενη δραστηριότητα δεν προέρχεται από τις υπηρεσίες κατάσβεσης και διάσωσης, αλλά που κατόπιν αιτήσεως, διεξάγουν επεµβάσεις για τις οποίες µπορούν να αµείβονται ή όχι. Οι τρόποι µπορεί να διαφέρουν από το ένα Κράτος στο άλλο, όµως, σε πολλές περιπτώσεις, αυτοί οι εργαζόµενοι ορίζονται ως "εθελοντές". 29/10/2007 Μολονότι υπάρχουν αναπόφευκτες διαφορές ανάµεσα σ' αυτές τις δύο οµάδες, ο σκοπός των συνδικάτων του Πυροσβεστικού Σώµατος είναι όσο το δυνατό να τις µετριάσει. Επιπλέον, συµπεραίνεται ότι ο όρος "πυροσβεστικό σώµα" περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία µίας υπηρεσίας κατάσβεσης και διάσωσης, που ανεξάρτητα από το βαθµό ή από τη λειτουργία, παρέχουν βοήθεια και συµµετέχουν στην πυρόσβεση. 1

3 Η ουδετερότητα του ρόλου του Πυροσβεστικού Σώµατος του δηµοσίου τοµέα είναι πολύ σηµαντική. Το Πυροσβεστικό Σώµα µπορεί να χρησιµοποιείται αποκλειστικά από τις περιφερειακές και δηµοτικές πολιτικές αρχές. Θα πρέπει να διακρίνεται, σε όλες τις πτυχές των αποστολών του και σε όλα τα επίπεδα, από τις αστυνοµικές δυνάµεις όπως επίσης κι από τις στρατιωτικές και παραστρατιωτικές. Οι υπηρεσίες κατάσβεσης και διάσωσης και το σύνολο των συνέργων και του εξοπλισµού τους δεν µπορούν να χρησιµοποιούνται από τις αστυνοµικές δυνάµεις, ούτε από τις στρατιωτικές και παραστρατιωτικές, απλά για τη διατήρηση της δηµόσιας τάξης. Οι Πυροσβέστες πρώτ απ όλα είναι εργαζόµενες κι εργαζόµενοι του δηµοσίου τοµέα και τα συνδικάτα τους θα πρέπει να είναι µέρος του ίδιου του δηµοσίου τοµέα και του συνδικαλιστικού κινήµατος γενικότερα. Συνδικαλιστικά δικαιώµατα και συλλογικές διαπραγµατεύσεις Οι Πυροσβέστες πρέπει να χαίρουν των ίδιων συνδικαλιστικών δικαιωµάτων και του δικαιώµατος στην απασχόληση µε τους άλλους εργαζόµενους, συµπεριλαµβανόµενου του δικαιώµατος της απεργίας και της προσφυγής σε συλλογικές δράσεις, όπως προβλέπεται από τις διεθνείς προδιαγραφές της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας ( ΟΕ), του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου και από τον Χάρτη των θεµελιωδών δικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι Πυροσβέστες θα πρέπει να προσφεύγουν στο δικαίωµα απεργίας και συλλογικών δράσεων µόνο όταν αποτυχαίνουν όλες οι προβλεπόµενες διαδικασίες διαπραγµατεύσεων (και εν ανάγκη, οι διαδικασίες συνδιαλλαγής) µε τον εργοδότη. Η δυνατότητα για τους Πυροσβέστες και για τα συνδικάτα τους να επιχειρούν µία συλλογική δράση, συµπεριλαµβανόµενης της απεργιακής, δεν µπορεί να υπόκειται σε περιορισµούς, κυρώσεις ή ποινές κανενός είδους, ούτε σε συλλογικό ούτε σε ατοµικό επίπεδο. Οι Πυροσβέστες πρέπει να έχουν το δικαίωµα να καθορίζουν τις αποδοχές τους και τους όρους εργασίας τους µέσω των συλλογικών διαπραγµατεύσεων. Όροι απασχόλησης Οι Πυροσβέστες είναι ειδικευµένοι εργαζόµενοι και θα πρέπει να αναγνωρίζονται ως τέτοιοι. Η εργασία των εθελοντών Πυροσβεστών, όταν είναι σε υπηρεσία, πρέπει να εξοµοιούται µε αυτή των επαγγελµατιών Πυροσβεστών. Ο µισθός και οι όροι υπηρεσίας των Πυροσβεστών θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη το γεγονός ότι οι ίδιοι διεξάγουν επικίνδυνη και απρόβλεπτη εργασία. Όλες οι ώρες υπηρεσίας πρέπει να επιδοτούνται και οι Πυροσβέστες πρέπει να εισπράττουν µισθολογικό συµπλήρωµα όταν εκτελούν υπηρεσία εκτός του κανονικού ωραρίου εργασίας και στις αργίες. Ο µισθός και οι όροι υπηρεσίας των Πυροσβεστών θα πρέπει να καθορίζονται µέσω των συλλογικών διαπραγµατεύσεων σε εθνική, περιφερειακή και τοπική κλίµακα, βάσει των εθνικών συστηµάτων και των συνδικαλιστικών επιλογών. Οι µισθολογικές κλίµακες θα πρέπει να αντανακλούν το βαθµό ευθύνης έτσι όπως και κάθε ειδική λειτουργία ή επιπλέον ειδίκευση. Οι Πυροσβέστες θα πρέπει να έχουν δικαίωµα στον ίδιο αριθµό ηµερών αδειών µετ' αποδοχών µε τους άλλους εργαζόµενους του δηµόσιου τοµέα. Οι συµβάσεις σε τοπικό επίπεδο δεν µπορούν να αποδυναµώνουν τις εθνικές ή περιφερειακές συλλογικές συµβάσεις. Όλοι οι Πυροσβέστες θα πρέπει να καλύπτονται από τις συλλογικές συµβάσεις ή από κανονισµούς που καθορίζουν το µέγιστο αριθµό ωρών που ένας πυροσβέστης µπορεί να εργάζεται κατά µέσο όρο την εβδοµάδα, σε συµµόρφωση µε την Ευρωπαϊκή οδηγία για το ωράριο εργασίας. Αυτός ο µέγιστος αριθµός δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το εβδοµαδιαίο ωράριο εργασίας των άλλων εργαζοµένων. Η οργάνωση της εργασίας θα πρέπει να είναι ενδεδειγµένη ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πιο ηλικιωµένων εργαζοµένων. Ο αριθµός των Πυροσβεστών κι η γεωγραφική κατανοµή των σταθµών κατάσβεσης και διάσωσης, έτσι όπως και τα σύνεργα για την καταπολέµηση των πυρκαγιών πρέπει να βασίζονται σε έναν τύπο καθοριζόµενο σε εθνικό επίπεδο, λαµβάνοντας υπόψη τους κινδύνους πυρκαγιάς που υπάρχουν σε όλο το Κράτος. Η τακτική χρήση των επαγγελµατιών Πυροσβεστών σε υπερωρία ή η προσφυγή σε εθελοντές Πυροσβέστες δεν πρέπει να χρησιµεύουν ως εναλλακτική λύση της απασχόλησης ενός ενδεδειγµένου αριθµού επαγγελµατιών Πυροσβεστών. 2

4 Συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά δικαιώµατα Οι Πυροσβέστες θα πρέπει να έχουν δικαίωµα, πέρα από τη γενική κρατική σύνταξη, σε µία σύνταξη που θα λαµβάνει υπόψη την επικινδυνότητα και τη δυσκολία των καθηκόντων τους και όλες τις αρµοδιότητες που έχουν αποκτήσει κατά τη διάρκεια των χρόνων υπηρεσίας τους. Αυτό σηµαίνει ότι θα πρέπει να µπορούν να βγαίνουν στη σύνταξη µε δικαίωµα πλήρους σύνταξης, πριν φτάσουν στην κανονική ηλικία συνταξιοδότησης όπως καθορίζεται σε εθνικό επίπεδο για τους άλλους εργαζόµενους. Ιδεωδώς, αν το επιθυµούν, οι Πυροσβέστες θα πρέπει να µπορούν να βγαίνουν στη σύνταξη σε ηλικία 55 ετών. Τα δικαιώµατα των Πυροσβεστών όσον αφορά τη σύνταξη θα πρέπει, σε περίπτωση θανάτου, να είναι µεταβιβάσιµα στη σύντροφό του για την υπόλοιπη ζωή της και στα ενδεχόµενα τέκνα έως ότου να ενηλικιωθούν. Όταν οι Πυροσβέστες συνταξιοδοτούνται πρόωρα συνεπεία εργατικού ατυχήµατος ή επαγγελµατικής ασθένειας, θα πρέπει να εισπράττουν µία σύνταξη που θα λαµβάνει υπόψη τα χρόνια υπηρεσίας τα οποία θα µπορούσαν ακόµα να υπολογίσουν και κάθε απώλεια κερδών συσχετιζόµενη µε το βαθµό και το ρόλο στον οποίο λογικά θα µπορούσαν να φτάσουν στη διάρκεια αυτών των χρόνων υπηρεσίας. Όταν η πρόωρη συνταξιοδότηση είναι το επακόλουθο τραυµατισµού ή ασθένειας που δεν οφείλονται στην πυροσβεστική υπηρεσία, τα συνταξιοδοτικά δικαιώµατα θα πρέπει να υπολογίζονται σε συνάρτηση µε τα χρόνια υπηρεσίας και τις δυνατότητες ανεύρεσης άλλης απασχόλησης στην υπηρεσία κατάσβεσης ή εκτός αυτής. Όταν ένας πυροσβέστης χάνει τη ζωή του ή αποβιώνει από τις συνέπειες πληγών που προκλήθηκαν εν υπηρεσία, η σύντροφος πρέπει να έχει δικαίωµα είσπραξης µίας δια βίου σύνταξης επανεκτιµηµένης αξίας και για κάθε τέκνο έως την ενηλικίωσή του. Πέραν των συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων, ο πυροσβέστης που χάνει τη ζωή του εν υπηρεσία ή συνεχεία εργατικού ατυχήµατος θα πρέπει να καλύπτεται από ένα ασφαλιστικό καθεστώς από τον εργοδότη, που να εγγυάται µία αποζηµίωση η οποία ισοδυναµεί µε τουλάχιστον δύο χρόνια ακαθάριστου µισθού. Τα συνταξιοδοτικά κι ασφαλιστικά προγράµµατα θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη την αυξηµένη κινητικότητα των επαγγελµατιών Πυροσβεστών εντός των υπηρεσιών κατάσβεσης και διάσωσης των Κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οργάνωση της υπηρεσίας κατάσβεσης και διάσωσης Η ύπαρξη µίας αποτελεσµατικής κι αποδοτικής υπηρεσίας κατάσβεσης και διάσωσης είναι µία υποχρέωση για όλα τα Κράτη και όλα τα µέλη της κοινωνίας πρέπει να έχουν ίση πρόσβαση σ αυτή την υπηρεσία. Ιδεωδώς, ένα µόνο Υπουργείο (εν ανάγκη σε περιφερειακή κλίµακα) θα πρέπει να είναι αρµόδιο για την επεξεργασία και/ή το συντονισµό των νόµων και κανόνων, που µπορούν να εφαρµοστούν για την οργάνωση µίας αποτελεσµατικής κι αποδοτικής υπηρεσίας κατάσβεσης και διάσωσης σε όλη τη χώρα. 29/10/2007 Οι αρµόδιες συµβουλευτικές επιτροπές για τα θέµατα που αφορούν τις υποχρεώσεις και τους κανόνες αποτελεσµατικότητας κι αποδοτικότητας της υπηρεσίας κατάσβεσης και διάσωσης πρέπει να έχουν µία αντιπροσωπευτικότητα που να εκτείνεται σε όλους και να περιλαµβάνει τους εκπροσώπους των εργοδοτών και των συνδικάτων της υπηρεσίας κατάσβεσης και διάσωσης του δηµοσίου τοµέα. Οι συµβουλευτικές επιτροπές δεν πρέπει να συζητούν ζητήµατα σχετικά µε τους µισθούς και τους όρους υπηρεσίας των Πυροσβεστών. Χρειάζεται µία τακτική κι ανεξάρτητη αξιολόγηση της υπηρεσίας κατάσβεσης και διάσωσης έτσι ώστε να εγγυάται η αποδοτικότητα κι αποτελεσµατικότητά της. Οι αξιολογήσεις µπορούν να γίνονται δια µέσω, ή µε τη βοήθεια µίας ανεξάρτητης υπηρεσίας επιθεώρησης, αποτελούµενη από επιθεωρητές που να γνωρίζουν σε βάθος και να έχουν πρακτική πείρα της δραστηριότητας των υπηρεσιών κατάσβεσης και διάσωσης. Αυτές οι αξιολογήσεις πρέπει να δηµοσιεύονται. 3

5 Η ευθύνη της οργάνωσης, του ελέγχου και της χρηµατοδότησης που ενδείκνυνται για την υπηρεσία κατάσβεσης και διάσωσης πρέπει να απόκειται στους αιρετούς εκπροσώπους. Κατάρτιση και εξοπλισµός Όλοι οι Πυροσβέστες θα πρέπει να έχουν τις ίδιες δυνατότητες πρόσβασης στη δια βίου εκπαίδευση και κατάρτιση. Χρειάζεται ένα σύνολο κοινών κανόνων σε θέµατα κατάρτισης, που πρέπει να καθορίζονται από κοινού µε τα συνδικάτα και που πρέπει να σέβονται όλοι οι Πυροσβέστες, το οποίο σηµαίνει τόσο οι επαγγελµατίες όσο κι οι εθελοντές Πυροσβέστες. Για την ασφάλεια του κοινού καθώς και των ίδιων των Πυροσβεστών, όλοι οι Πυροσβέστες πρέπει να έχουν ένα βασικό επίπεδο κατάρτισης και να είναι εξοικειωµένοι µε τον εξοπλισµό τους πριν την όποια επέµβασή τους σε περίπτωση ατυχήµατος. Αν είναι δυνατό, πρέπει να δηµιουργηθεί ένα κέντρο κατάρτισης για την υπηρεσία κατάσβεσης και διάσωσης. Μπορεί να είναι µία Σχολή Οικοτροφείο. Αυτό το κέντρο κατάρτισης πρέπει να χρηµατοδοτείται στις σωστές αναλογίες και να αναλαµβάνει την κατάρτιση όλων των Πυροσβεστών των υπηρεσιών κατάσβεσης και διάσωσης. Πρέπει να διαθέτει ρεαλιστικές υποδοµές κατάρτισης. Απαιτείται ένα σύστηµα εθνικών εξετάσεων για Πυροσβέστες που να τους επιτρέπει την πρόσβαση έως το βαθµό του Αρχιπυροσβέστη του σώµατος της υπηρεσίας κατάσβεσης και διάσωσης. Μόνο οι Πυροσβέστες που έχουν επιτύχει στις εθνικές εξετάσεις της υπηρεσίας κατάσβεσης και διάσωσης θα πρέπει να διοικούν άλλους Πυροσβέστες κατά την εξέλιξη µίας πυρκαγιάς ή κάθε άλλης κατάστασης έκτακτης ανάγκης. Όλα τα σύνεργα που χρησιµοποιούνται από τους Πυροσβέστες πρέπει να έχουν επινοηθεί και δοκιµαστεί αυστηρά, ακολουθώντας τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι διεξάγουν τις απαιτούµενες λειτουργίες µε ασφαλή και σωστό τρόπο στις πιο δυσχερείς συνθήκες και ότι είναι συµβατά. Τα συνδικάτα θα πρέπει να εµπλέκονται στις διαδικασίες τυποποίησης. Σε περίπτωση γειτονικών περιφερειών, συµφωνίες µεταξύ των δηµοσίων αρχών πρέπει να καθορίζουν τους όρους βάσει των οποίων οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες διαφορετικών Κρατών µπορούν να προσφέρουν αµοιβαία βοήθεια. Αυτές οι συµφωνίες θα πρέπει να προϋποθέτουν διατάξεις για τη συµβατότητα των εξοπλισµών για την καταπολέµηση των πυρκαγιών, για τις διαδικασίες καταπολέµησης των πυρκαγιών και για την ασφάλεια των Πυροσβεστών. Οι Πυροσβέστες που συµµετέχουν σε διασυνοριακές επιχειρήσεις καταπολέµησης των πυρκαγιών ή διάσωσης πρέπει, σε θέµατα αποδοχών και ασφάλισης, να καλύπτονται όπως αν επενέβαιναν στην ίδια τη χώρα τους. Ίσες ευκαιρίες εν θα πρέπει να αρνείται σε κανέναν η πρόσβαση για τη θέση του πυροσβέστη στο δηµόσιο τοµέα λόγω της φυλετικής καταγωγής, το χρώµα του δέρµατος, το φύλο, το σεξουαλικό προσανατολισµό, τη θρησκεία ή την κοινωνική προέλευση. Η πρόσβαση στην κατάρτιση και στις δυνατότητες σταδιοδροµίας εντός των υπηρεσιών κατάσβεσης και διάσωσης θα πρέπει να προσδιορίζεται βάσει των προσόντων και της αξίας. Οι δηµόσιες αρχές και οι κοινωνικοί εταίροι θα πρέπει, σε όλα τα επίπεδα, να τηρούν τις αρχές και την ισχύουσα νοµοθεσία στην Ευρώπη για θέµατα ισότητας και να προάγουν µε ενεργό τρόπο τις ίσες ευκαιρίες και την ίση µεταχείριση µέσω των συλλογικών διαπραγµατεύσεων. Οι δηµόσιες αρχές και οι κοινωνικοί εταίροι θα πρέπει να επεξεργάζονται, δηµοσιεύουν και προάγουν από κοινού µία θετική πολιτική των ίσων ευκαιριών. Οποιοσδήποτε παρενοχλεί ή ασκεί πρακτική που εισάγει διακρίσεις προς ένα άλλο πρόσωπο ή οµάδα προσώπων θα πρέπει να τιµωρείται µε ενδεδειγµένο τρόπο. Όλοι οι εργοδότες των Πυροσβεστών του δηµοσίου τοµέα θα πρέπει να θέτουν στη διάθεση των τελευταίων τουαλέτες κι αποδυτήρια χωριστά για άντρες και για γυναίκες. Υγεία και ασφάλεια Οι Πυροσβέστες δεν θα πρέπει να µεταχειρίζονται µε διαφορετικό τρόπο από κάθε άλλο εργαζόµενο για όσο αφορά το νοµικό πλαίσιο σχετικά µε την υγεία και την ασφάλεια. Αυτό σηµαίνει ότι οι 4

6 Πυροσβέστες δεν µπορούν να παραµένουν εξαιρούµενοι από τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες σχετικά µε την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων. Οι εργοδότες θα πρέπει να παίρνουν όλα τα απαραίτητα µέτρα για την αξιολόγηση µε ενδεδειγµένο τρόπο των κινδύνων και τη διασφάλιση µίας συστηµατικής παρακολούθησης της υγείας και της ασφάλειας των Πυροσβεστών. Οι ίδιοι θα πρέπει να εµπλέκουν πλήρως τους Πυροσβέστες, όπως απαιτείται από τις ευρωπαϊκές οδηγίες σχετικά µε την υγεία και την ασφάλεια. Οι Πυροσβέστες θα πρέπει να υποβάλλονται τακτικά σε ολοκληρωµένους ιατρικούς ελέγχους χωρίς κανένα κόστος για τους ίδιους. Πρέπει, επίσης, να συµµετέχουν ενεργά σε προγράµµατα κατάρτισης σχετικά µε την προληπτική ιατρική και την υγεία. Ένα σχέδιο επαγγελµατικής υγείας θα πρέπει να προσφέρει σε όλους τους Πυροσβέστες ένα πλήρες και σωστό φάσµα ψυχιατρικών συµβουλευτικών υπηρεσιών και ενάντια στο άγχος, πριν και µετά από ατυχήµατα. Οι Πυροσβέστες κι οι εργοδότες τους θα πρέπει να είναι ικανοί να επιθεωρούν και να εξοικειώνονται µε όλους τους κινδύνους πυρκαγιάς, έκρηξης, τοξικούς, χηµικούς, πυρηνικούς κινδύνους, ή συνδεόµενους µε τη στρατιωτική µεταφορά και αποθήκευση, εντός του τοµέα επέµβασής τους. Οι εργοδότες των Πυροσβεστών, όπως επίσης οι εθνικές (ή περιφερειακές) διοικήσεις, θα πρέπει, στα πλαίσια των Εθνικών Επιτροπών, να συµφωνούν, µέσω των διαπραγµατεύσεων µε τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, για µία εθνική πολιτική της υγείας και της ασφάλειας εφαρµοστέα σε όλους τους Πυροσβέστες 5

Κώδικας συµπεριφοράς και δεοντολογίας για τον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλειας I. Γιατί ο κλάδος χρειάζεται έναν κώδικα συµπεριφοράς και δεοντολογίας; Ο τοµέας της ιδιωτικής ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα

OΔΗΓΙΑ 2006/54/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 5ης Ιουλίου 2006

OΔΗΓΙΑ 2006/54/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 5ης Ιουλίου 2006 26.7.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 204/23 OΔΗΓΙΑ 2006/54/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Ιουλίου 2006 για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 122/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 16.5.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Μαΐου 2009 για τη θέσπιση ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων ή διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 78 παράγραφος 2 και το άρθρο 79 παράγραφοι 2 και 4,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 78 παράγραφος 2 και το άρθρο 79 παράγραφοι 2 και 4, L 150/168 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.5.2014 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 516/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Απριλίου 2014 για τη δημιουργία του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ. Ελλάδα: Μνημόνιο Συνεννόησης στις. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3 Μαΐου 2010

ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ. Ελλάδα: Μνημόνιο Συνεννόησης στις. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3 Μαΐου 2010 ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Ελλάδα: Μνημόνιο Συνεννόησης στις ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3 Μαΐου 2010 Οι τριμηνιαίες εκταμιεύσεις της διμερούς οικονομικής βοήθειας από τα Κράτη-Μέλη της Ευρωζώνης

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέγοντας τον πιο άξιο προµηθευτή- Εγχειρίδιο για οργανισµούς που αναθέτουν συµβάσεις ιδιωτικών υπηρεσιών προστασίας

Επιλέγοντας τον πιο άξιο προµηθευτή- Εγχειρίδιο για οργανισµούς που αναθέτουν συµβάσεις ιδιωτικών υπηρεσιών προστασίας Επιλέγοντας τον πιο άξιο προµηθευτή- Εγχειρίδιο για οργανισµούς που αναθέτουν συµβάσεις ιδιωτικών υπηρεσιών προστασίας with the support of European Commission Directorate General Employment and Social

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ , 2009 ( ) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Νοέμβριος 2009 Copyright Συγγραφέας - Εκδότης Το παρόν βιβλίο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για διδακτικούς σκοπούς 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

[ ] ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΧΑΡΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

[ ] ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΧΑΡΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ [ ] ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΧΑΡΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΧΑΡΤΑ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια και Υγεία κατά την Εργασία στις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις

Ασφάλεια και Υγεία κατά την Εργασία στις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ασφάλεια και Υγεία κατά την Εργασία στις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις Η Ευρώπη για την ασφάλεια και την υγεία στο χώρο εργασίας ΕΛΛΗΝΙΚO ΙΝΣΤΙΤΟYΤΟ ΥΓΙΕΙΝHΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕIΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣIΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) 1.2.2002 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 31/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 178/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της28ηςιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

L 115/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.4.2013

L 115/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.4.2013 L 115/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.4.2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 346/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Απριλίου 2013 σχετικά με τα ευρωπαϊκά ταμεία κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

AΡΘΡΟ 29 Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων

AΡΘΡΟ 29 Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων AΡΘΡΟ 29 Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων 5401/01/EL/Τελικό WP 55 Έγγραφο εργασίας για την επιτήρηση των ηλεκτρονικών επικοινωνιών στον τόπο εργασίας Εκδόθηκε στις 29 Μαΐου 2002 Σχόλια: *

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2014/24/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2014/24/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 28.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 94/65 ΟΔΗΓΙΑ 2014/24/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση

Διαβάστε περισσότερα

1 Η Συνάντηση Εθνικού ιαλόγου για τη Μετανάστευση

1 Η Συνάντηση Εθνικού ιαλόγου για τη Μετανάστευση European Migration Dialogue 1 Η Συνάντηση Εθνικού ιαλόγου για τη Μετανάστευση Προτάσεις για την ένταξη των µεταναστών Ενσωµάτωση των Κοινοτικών Οδηγιών για την οικογενειακή επανένωση και το καθεστώς µακροχρόνιας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 22 ΠΑΡ. 1-4 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 22 ΠΑΡ. 1-4 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 2003-2004 ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τα δικαιώματά σας κοινωνικής ασφάλισης

Τα δικαιώματά σας κοινωνικής ασφάλισης Τα δικαιώματά σας κοινωνικής ασφάλισης στη Σλοβακία Ευρωπαϊκή Επιτροπή Απασχόληση, Κοινωνικές Υποθέσεις και Κοινωνική Ένταξη Οι πληροφορίες που παρέχονται από τον παρόντα οδηγό έχουν συνταχθεί και επικαιροποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Παρ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1-1.5 2. ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ελ. Βενιζέλου 236, 163 41 Ηλιούπολη ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210-9949837, Τηλεοµοιοτυπία (Fax): 210-5238967 Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (e mail): esaea@otenet.gr http://www.esaea.gr

Διαβάστε περισσότερα

4. Η Πληροφορική στον Ιδιωτικό Τομέα

4. Η Πληροφορική στον Ιδιωτικό Τομέα 4. Η Πληροφορική στον Ιδιωτικό Τομέα Στο κεφάλαιο αυτό θα εξετάσουμε αρχικά τους τομείς δραστηριοποίησης στην πληροφορική και το καθεστώς εκτέλεσης ιδιωτικών και δημοσίων έργων, και στη συνέχεια θα κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/30/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/30/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 178/66 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.6.2013 ΟΔΗΓΙΑ 2013/30/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 12ης Ιουνίου 2013 για την ασφάλεια των υπεράκτιων εργασιών πετρελαίου και

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση εκεµβρίου 2000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Έκδοση εκεµβρίου 2000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ Έκδοση εκεµβρίου 2000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 15ης Νοεμβρίου 2013.

ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 15ης Νοεμβρίου 2013. L 354/132 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.12.2013 ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2010/18/ΕΕ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2010/18/ΕΕ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 18.3.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 68/13 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2010/18/ΕΕ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 8ης Μαρτίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της αναθεωρημένης συμφωνίας-πλαισίου για τη γονική άδεια

Διαβάστε περισσότερα

Γνώµη 5/2005 της Οµάδας Εργασίας του άρθρου 29 για τη χρήση δεδοµένων θέσης µε σκοπό την παροχή υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας

Γνώµη 5/2005 της Οµάδας Εργασίας του άρθρου 29 για τη χρήση δεδοµένων θέσης µε σκοπό την παροχή υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας Οµάδα Εργασίας του άρθρου 29 για την προστασία των δεδοµένων 2130/05/EL WP 115 Γνώµη 5/2005 της Οµάδας Εργασίας του άρθρου 29 για τη χρήση δεδοµένων θέσης µε σκοπό την παροχή υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας

Διαβάστε περισσότερα

2002R0178 EL 28.04.2006 002.001 1

2002R0178 EL 28.04.2006 002.001 1 2002R0178 EL 28.04.2006 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 178/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΎ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 28ης

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες

Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες 1 Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες Η Σύμβαση και το Πρωτόκολλο υιοθετήθηκαν στις 13.12.2006 κατά την 61η σύνοδο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL Αναπτυξιακή Σύµπραξη ΕΛΑΝΗ Έργο «Ανοικτές Πόρτες» Επιστηµονική Υπεύθυνη Έργου: Μαρία Γκασούκα Ο ΗΓΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ Φορέας Επίβλεψης:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΗ του Κ.Ε.Θ.Ι. στην ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 5.1.

ΣΥΜΒΟΛΗ του Κ.Ε.Θ.Ι. στην ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 5.1. ΣΥΜΒΟΛΗ του Κ.Ε.Θ.Ι. στην ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 5.1. Θετικές ράσεις για την Ισότητα των Ευκαιριών Ανδρών και Γυναικών στις ΜΜΕ και στις µεγάλες επιχειρήσεις του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΑ ΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΓΕΙΑΣ.

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΑ ΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΓΕΙΑΣ. ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΑ ΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΓΕΙΑΣ της ΖΑΦΕΙΡΙΑΣ ΠΑΝ. ΠΑΝΤΑΖΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΛΕΤΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα