Σα δικαιολογηηικά, ο ηόπορ και ο σπόνορ ςποβολήρ ηοςρ αναθέπονηαι ζηο ηέλορ ηηρ εγκςκλίος.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σα δικαιολογηηικά, ο ηόπορ και ο σπόνορ ςποβολήρ ηοςρ αναθέπονηαι ζηο ηέλορ ηηρ εγκςκλίος."

Transcript

1 Γηα ηελ εηζαγσγή αζιεηψλ απνθνίησλ Γεληθνχ ή Δληαίνπ Ιπθείνπ, ΔΠΑΙ, Β θχθινπ ΣΔΔ ή ΣΔΙ ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ην αθαδεκατθφ έηνο εθαξκφδνληαη νη εμήο δηαηάμεηο: α) Γηα ηνπο αζιεηέο πνπ έρνπλ πεηχρεη δηάθξηζε (λίθε) κέρξη θαη , ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 12 α ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Λ.3708/2008 (ΦΔΘ 210 η.α / ) φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξάγξαθν Γ2 ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ Λ.3773/2009 (ΦΔΘ 120 η.α / ), παξαηείλεηαη ε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ Λ.2725/1999 (ΦΔΘ 121 η.α / ) γηα 4 αθαδεκατθά έηε (δει. έσο θαη ην ). Δηδηθά νη αζιεηέο πνπ έρνπλ δηάθξηζε κέρξη θαη , εάλ είλαη αλήιηθνη, κπνξνχλ λα ππνβάινπλ αίηεζε γηα ηελ εηζαγσγή ηνπο ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε έσο ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 22 νπ έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπο. Οη πξνυπνζέζεηο θαη ν ηξφπνο εηζαγσγήο αλαθέξνληαη ζηελ ΘΑΣΖΓΟΡΗΑ 1 ηεο παξνχζαο εγθπθιίνπ. β) Γηα ηνπο αζιεηέο πνπ έρνπλ πεηχρεη δηάθξηζε (λίθε) απφ κέρξη θαη ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ Λ.2725/1999 (ΦΔΘ 121 η.α / ), φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξάγξαθν 8 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Λ.3708/2008 (ΦΔΘ 210 η.α / ) θαη ζπκπιεξψζεθε κε ηελ παξάγξαθν Γ1 ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ Λ.3773/2009 (ΦΔΘ 120 η.α / ). Οη πξνυπνζέζεηο θαη ν ηξφπνο εηζαγσγήο αλαθέξνληαη ζηελ ΘΑΣΖΓΟΡΗΑ 2 ηεο παξνχζαο εγθπθιίνπ. Σα δικαιολογηηικά, ο ηόπορ και ο σπόνορ ςποβολήρ ηοςρ αναθέπονηαι ζηο ηέλορ ηηρ εγκςκλίος.

2 Θ Α Σ Ζ Γ Ο Ρ Η Α 1 ΑΘΙΖΣΔ ΚΔ ΓΗΑΘΡΗΖ (ΛΗΘΖ) ΠΟΤ ΠΔΣΤΥΑΛ ΚΔΥΡΗ ΘΑΗ Οη αζιεηέο πνπ πιεξνχλ ηηο παξαθάησ πξνυπνζέζεηο εηζάγνληαη θαηφπηλ αηηήζεψο ηνπο: α) Δίηε ζε νπνηνδήπνηε Παλ/κην ή Σ.Δ.Η, εθηφο ησλ ηξαηησηηθψλ, Αζηπλνκηθψλ ζρνιψλ θαη ησλ Αθαδεκηψλ Ππξνζβεζηηθήο θαη Δκπνξηθνχ Λαπηηθνχ, σωπίρ ποζοηικό πεπιοπιζμό θαη ρσξίο λα απαηηείηαη λα έρνπλ ππνβάιεη κεραλνγξαθηθφ δειηίν (Θεθάιαην Α ). β) Δίηε ζε νπνηνδήπνηε Παλ/κην ή Σ.Δ.Η, ζε ποζοζηό θέζεων, ζχκθσλα κε ηε ζεηξά πξνηίκεζεο ζην κεραλνγξαθηθφ δειηίν, εθηφο ησλ ηξαηησηηθψλ, Αζηπλνκηθψλ ζρνιψλ θαη ησλ Αθαδεκηψλ Ππξνζβεζηηθήο θαη Δκπνξηθνχ Λαπηηθνχ, νη νπνίεο δε ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηε δηαδηθαζία επηινγήο (Θεθάιαην Β ). ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΘΔΦΑΙΑΗΧΛ Α ΘΑΗ Β 1. Λα είλαη θάηνρνη απνιπηεξίνπ Ιπθείνπ ή ηζφηηκνπ ζρνιείνπ Γεπη/ζκηαο Δθπ/ζεο πνπ ηνπο παξέρεη ην δηθαίσκα εηζαγσγήο ζηα Παλ/κηα θαη ζηα Σ.Δ.Η. 2. Λα έρνπλ ειηθία 17 έσο 30 εηψλ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο γηα εηζαγσγή ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε σο αζιεηέο. Δμαηξείηαη ε 1 ε Οιπκπηαθή λίθε γηα ηελ νπνία νξίδεηαη σο αλψηαην φξην ειηθίαο ην 35 ν έηνο. 3. Λα κελ έρνπλ εηζαρζεί ζε ζρνιή ή ηκήκα ηεο πξψηεο πξνηίκεζήο ηνπο ζην κερ/θφ δειηίν (εθηφο ησλ ηξαηησηηθψλ θαη Αζηπλνκηθψλ ρνιψλ, ησλ Αθαδεκηψλ Ππξνζβεζηηθήο θαη Δκπνξηθνχ Λαπηηθνχ). 4. Αλ ε λίθε έρεη επηηεπρζεί ζε νκαδηθφ άζιεκα, ζα πξέπεη ν αζιεηήο λα έρεη ζπκκεηνρή ζε πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο κηζνχο αγψλεο ηεο δηνξγάλσζεο. Αλ ε δηνξγάλσζε δηεμάγεηαη ζε θάζεηο, ζα πξέπεη λα έρεη ζπκκεηνρή ζε πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο κηζνχο ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ αγψλσλ φισλ ησλ θάζεσλ. 5. Δθηφο απφ ηε λίθε ζε Οιπκπηαθνχο, Παγθφζκηνπο ή Παλεπξσπατθνχο αγψλεο, ζε φιεο ηηο άιιεο πεξηπηψζεηο ν αζιεηήο πξέπεη λα έρεη επηηχρεη ηε δηάθξηζε απφ κέρξη θαη Ζ λίθε (αηνκηθή ή νκαδηθή) ζε Οιπκπηαθνχο, Παγθφζκηνπο, Παλεπξσπατθνχο, Κεζνγεηαθνχο θαη Βαιθαληθνχο αγψλεο πξέπεη λα έρεη θαηαθηεζεί κε ηελ εζληθή νκάδα. Ωο Παγθφζκην ή Δπξσπατθφ Πξσηάζιεκα ζεσξείηαη κία θαη κφλν δηνξγάλσζε πνπ δηεμάγεηαη πεξηνδηθά ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο δηεζλείο θαλνληζκνχο ηνπ νηθείνπ αζιήκαηνο. Όηαλ ζε θάπνηα θαηεγνξία ειηθηψλ θαη θχινπ γίλνληαη δχν ή πεξηζζφηεξα πξσηαζιήκαηα ιακβάλεηαη ππφςε ε ζεκαληηθφηεξε δηνξγάλσζε πνπ νξίδεηαη απφ ηελ νηθεία νκνζπνλδία. 7. Ωο Παλειιήληνη αγψλεο ή Παλειιήλην πξσηάζιεκα ζεσξνχληαη κία θαη κφλν εζληθνχ εξαζηηερληθνχ επηπέδνπ δηνξγάλσζε θάζε ρξφλν, αλδξψλ - γπλαηθψλ, λέσλ αλδξψλ - γπλαηθψλ, εθήβσλ - λεαλίδσλ θαη παίδσλ - θνξαζίδσλ, πνπ δηελεξγείηαη κεηαμχ αζιεηηθψλ ζπιιφγσλ θαη νξίδεηαη απφ ηελ νηθεία αζιεηηθή νκνζπνλδία θαη πάληα ηεο αλψηαηεο θαηεγνξίαο γηα θάζε άζιεκα ή αγψληζκα (Παλειιήληνη ζρνιηθνί αγψλεο αλψηαηεο θαηεγνξίαο ζεσξνχληαη νη αγψλεο Ιπθείνπ). Γηεπθξηλίδεηαη φηη νη δηνξγαλψζεηο θππέιινπ δε ζεσξνχληαη Παλειιήληνη αγψλεο ή Παλειιήληα πξσηαζιήκαηα. Αλ ζηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο θχινπ θαη ειηθίαο δηελεξγνχληαη δχν ή πεξηζζφηεξα Παλειιήληα πξσηαζιήκαηα, ζε θάζε θαηεγνξία ιακβάλεηαη ππφςε

3 κφλν ην Παλειιήλην πξσηάζιεκα ή νη Παλειιήληνη αγψλεο ηεο κεγαιχηεξεο ειηθίαο ζηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία. 8. Γηα λα ιεθζεί ππφςε νπνηαδήπνηε αγσληζηηθή δηάθξηζε πξέπεη ν αξηζκφο ησλ ζπκκεηαζρφλησλ αζιεηψλ ζην αγψληζκα ή ην άζιεκα, ζε φιεο ηηο θάζεηο ηεο δηνξγάλσζεο, λα είλαη δηπιάζηνο ηεο λίθεο πνπ επηβξαβεχεηαη. ε θάζε πεξίπησζε ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ ζπκκεηαζρφλησλ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξνο απφ έμη (6) αζιεηέο ή νκάδεο. 9. ηα αηνκηθά αζιήκαηα δε ιακβάλεηαη ππφςε ε νκαδηθή βαζκνινγία ή θαηάηαμε. 10. Ζ λίθε λα έρεη επηηεπρζεί ζε άζιεκα ή αγψληζκα αζιήκαηνο πνπ θαιιηεξγείηαη απφ αλαγλσξηζκέλεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.2725/1999 Οκνζπνλδίεο. 11. Λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζηνλ εηδηθφ πίλαθα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αζιεηηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ Λ.2725/1999 (πηζηνπνηείηαη κε ηε ζρεηηθή βεβαίσζε πνπ ρνξεγείηαη ζηνλ ππνςήθην). - Οη αζιεηέο πνπ πιεξνχλ ηηο παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο κπνξνχλ λα αζθήζνπλ ην δηθαίσκά ηνπο θαη ηα δχν (2) ακέζσο επφκελα αθαδεκατθά έηε απφ απηφ πνπ ππέβαιαλ γηα πξψηε θνξά αίηεζε εηζαγσγήο. Ωζηφζν, κε λεφηεξε λίθε ζε δηαθνξεηηθή δηνξγάλσζε κπνξνχλ λα επαλαθηήζνπλ ην δηθαίσκα απηφ (αξηζκ. 3225/ άπνςε ηνπ Λνκηθνχ πκβνχινπ ηνπ ΤΠ.Δ.Π.Θ., ε νπνία έγηλε δεθηή απφ ηνλ Τπνπξγφ ΤΠ.Δ.Π.Θ.). ΘΔΦΑΙΑΗΟ Α ΔΗΑΓΧΓΖ ΑΘΙΖΣΧΛ ΥΧΡΗ ΠΟΟΣΗΘΟ ΠΔΡΗΟΡΗΚΟ ΣΖΛ ΣΡΗΣΟΒΑΘΚΗΑ ΔΘΠΑΗΓΔΤΖ (Παπάγπαθορ 10 ηος άπθπος 34 ηος Λ.2725/1999, όπωρ ηποποποιήθηκε και ζςμπληπώθηκε με ηην πεπίπηωζη δ ηηρ παπαγπάθος 15 ηος άπθπος 8 ηος Λ.3207/2003) Οη αζιεηέο θάηνρνη απνιπηεξίνπ Ιπθείνπ ή ηζφηηκνπ ζρνιείνπ Γεπη/ζκηαο Δθπ/ζεο, πνπ ηνπο επηηξέπεη ηε ζπκκεηνρή ζηηο θάζε θνξά ηζρχνπζεο δηαδηθαζίεο επηινγήο γηα εηζαγσγή ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπ/ζε, κπνξνχλ λα εηζαρζνχλ ζηα Παλ/κηα, ζηα Σ.Δ.Η., ζηελ Α..ΠΑΗ.Σ.Δ. θαη ζηηο Α..Σ.Δ. ηεο πξνηίκεζήο ηνπο (εθηφο ησλ ηξαηησηηθψλ, Αζηπλνκηθψλ ρνιψλ θαη ησλ Αθαδεκηψλ Ππξνζβεζηηθήο θαη Δκπνξηθνχ Λαπηηθνχ) θαζ ππέξβαζε ηνπ αξηζκνχ εηζαθηέσλ θαη σωπίρ ποζοηικό πεπιοπιζμό, εθφζνλ ππνβάινπλ ηε ζρεηηθή αίηεζε θαη ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαη έρνπλ επηηχρεη κία απφ ηηο παξαθάησ δηαθξίζεηο κέρξη θαη : α) 1 ε - 8 ε ζέζε ζε ζεξηλνχο ή ρεηκεξηλνχο Οιπκπηαθνχο Αγψλεο. β) 1 ε - 8 ε ζέζε ζε Παγθφζκην πξσηάζιεκα αλδξψλ - γπλαηθψλ, λέσλ αλδξψλ - γπλαηθψλ, εθήβσλ - λεαλίδσλ ή ζε παγθφζκηνπο ζρνιηθνχο αγψλεο. γ) 1 ε - 6 ε ζέζε ζε Δπξσπατθφ πξσηάζιεκα αλδξψλ - γπλαηθψλ, λέσλ αλδξψλ - γπλαηθψλ, εθήβσλ - λεαλίδσλ. δ) Θαηάξξηςε ή ηζνθάξηζε παγθφζκηαο ή παλεπξσπατθήο επίδνζεο αλδξψλ - γπλαηθψλ, λέσλ αλδξψλ - γπλαηθψλ, εθήβσλ - λεαλίδσλ.

4 ΘΔΦΑΙΑΗΟ Β ΔΗΑΓΧΓΖ ΑΘΙΖΣΧΛ Δ ΠΟΟΣΟ ΘΔΔΧΛ (30% για ΣΔΦΑΑ και 1% για ΠΑΛΔΠΗΣΖΚΗΑ -ΣΔΗ) ΘΑΘ ΤΠΔΡΒΑΖ ΣΟΤ ΑΡΗΘΚΟΤ ΔΗΑΘΣΔΧΛ ΣΖΛ ΣΡΗΣΟΒΑΘΚΗΑ ΔΘΠΑΗΓΔΤΖ (Παπάγπαθοι 13 και 15 ηος άπθπος 34 ηος Λ.2725/1999, παπάγπαθορ 10 ηος άπθπος 1 ηος Λ.2909/2001, πεπίπηωζη ε ηηρ παπαγπάθος 15 ηος άπθπος 8 ηος Λ.3207/2003 και παπάγπαθορ 1α ηος άπθπος 35 ηος Λ.3848/2010 ΦΔΘ 71 η.α ) 1. Οη αζιεηέο απφθνηηνη Ιπθείνπ ή ηζφηηκνπ ζρνιείνπ Γεπη/ζκηαο Δθπ/ζεο κπνξνχλ λα δηεθδηθήζνπλ ηελ εηζαγσγή ηνπο ζηα Παλ/κηα, ζηα Σ.Δ.Η., ζηελ Α..ΠΑΗ.Σ.Δ. θαη ζηηο Α..Σ.Δ. (εθηφο ησλ ηξαηησηηθψλ, Αζηπλνκηθψλ ρνιψλ θαη ησλ Αθαδεκηψλ Ππξνζβεζηηθήο θαη Δκπνξηθνχ Λαπηηθνχ) πνπ έρνπλ δειψζεη ζην κεραλνγξαθηθφ ηνπο δειηίν, εθηφο ηνπ ηκήκαηνο πνπ έρνπλ ήδε εηζαρζεί κε ηηο Παλειιήληεο Δμεηάζεηο θαη ησλ πξνηηκήζεσλ πνπ έπνληαη, ζε ποζοζηό θέζεων, εθφζνλ: α) έρνπλ Βεβαίσζε Πξφζβαζεο κεηά απφ ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο Παλειιαδηθέο Δμεηάζεηο. β) έρνπλ ππνβάιεη κεραλνγξαθηθφ δειηίν ην ηξέρνλ έηνο θαη δελ εηζήρζεζαλ ζηε ρνιή ηεο πξψηεο ηνπο πξνηίκεζεο κε ηε δηαδηθαζία ηνπ Λ. 2525/97, φπσο ηζρχεη θαη γ) έρνπλ επηηχρεη κία απφ ηηο παξαθάησ δηαθξίζεηο: (1) 7 ε - 8 ε ζέζε ζε Δπξσπατθφ πξσηάζιεκα αλδξψλ - γπλαηθψλ, λέσλ αλδξψλ - γπλαηθψλ, εθήβσλ - λεαλίδσλ. (2) 1 ε - 3 ε ζέζε ζε κεζνγεηαθνχο αγψλεο. (3) 1 ε - 3 ε ζέζε ζε Βαιθαληθνχο αγψλεο αλδξψλ - γπλαηθψλ θαη εθήβσλ - λεαλίδσλ. (4) 1 ε - 3 ε ζέζε ζε Παλειιήλην πξσηάζιεκα αλδξψλ - γπλαηθψλ, λέσλ αλδξψλ - γπλαηθψλ, εθήβσλ - λεαλίδσλ. (5) 1 ε - 3 ε ζέζε ζε Παλειιήληνπο ζρνιηθνχο αγψλεο. (6) 1 ε - 6 ε ζέζε ζε Παγθφζκην πξσηάζιεκα παίδσλ - θνξαζίδσλ. (7) 1 ε - 6 ε ζέζε ζε Παλεπξσπατθά πξσηαζιήκαηα παίδσλ - θνξαζίδσλ. (8) 1 ε ζέζε ζε Παλειιήλην πξσηάζιεκα παίδσλ - θνξαζίδσλ ζε άζιεκα ή αγψληζκα πνπ θαιιηεξγείηαη απφ ηηο Οκνζπνλδίεο. (9) Θαηάξξηςε ή ηζνθάξηζε παλειιήληαο επίδνζεο αλδξψλ - γπλαηθψλ. 2. Οη αζιεηέο πνπ πιεξνχλ ηηο παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο θαη έρνπλ κία απφ ηηο δηαθξίζεηο πνπ αλαθέξνληαη κπνξνχλ λα δηεθδηθήζνπλ, κεηά απφ αίηεζε, ηελ εηζαγσγή ηνπο ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, ζχκθσλα κε ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο ζην κεραλνγξαθηθφ δειηίν: α) ηα Σκήκαηα Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ ζε ποζοζηό θέζεων 30% επηπιένλ ηνπ αξηζκνχ εηζαθηέσλ κε ηελ πξνυπφζεζε φηη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 θαη κε θξηηήξηα επηινγήο θαηά ζεηξά ηα εμήο: Η. Γηάθξηζε ζε άζιεκα ή αγψληζκα πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην επίζεκν πξφγξακκα ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ (δειαδή δηεμάγεηαη κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο νηθείαο δηεζλνχο νκνζπνλδίαο ζηνπο Οιπκπηαθνχο αγψλεο). ΗΗ. Λίθε ζηελ αλψηαηε θαηεγνξία ηνπ αζιήκαηνο ή αγσλίζκαηνο. ΗΗΗ. εηξά πξνηεξαηφηεηαο δηάθξηζεο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αζιεηηζκνχ (ζε θάζε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο πξνεγνχληαη νη αζιεηέο πνπ έρνπλ πεηχρεη πςειφηεξε δηάθξηζε έλαληη ησλ ππνινίπσλ, αξηζ. 186/07 γλσκνδφηεζε Λ..Θ.).

5 ΗV. Κεγαιχηεξνο βαζκφο ζηνλ ηίηιν ζπνπδψλ ηνπο θαη ζπγθεθξηκέλα ζην Γεληθφ βαζκφ πξφζβαζεο. V. ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο δηελεξγείηαη δεκφζηα θιήξσζε. Ο αζιεηήο πνπ εηζάγεηαη ζε ΣΔΦΑΑ ππνρξενχηαη λα αθνινπζήζεη ηελ εηδηθφηεηα ηνπ αζιήκαηνο ζην νπνίν ζεκείσζε ηε δηάθξηζε, κε βάζε ηελ νπνία έγηλε ε εηζαγσγή ηνπ, εθφζνλ ην ηκήκα εηζαγσγήο ηνπ ρνξεγεί ηελ εηδηθφηεηα απηή. β) ηα ινηπά Σκήκαηα ησλ Παλ/κίσλ, ζηα Σ.Δ.Η., ζηελ Α..ΠΑΗ.Σ.Δ. θαη ζηηο Α..Σ.Δ. ζε ποζοζηό θέζεων 1% επηπιένλ ηνπ αξηζκνχ εηζαθηέσλ, εθφζνλ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ 1. Δπίζεο, κεηά ηελ πξνζαχμεζε ησλ κνξίσλ ηνπο θαηά 10%, ζα πξέπεη λα ζπγθεληξψλνπλ αξηζκφ κνξίσλ ηνπιάρηζηνλ ίζν κε ηα κφξηα πνπ ζπγθέληξσζε ν ηειεπηαίνο εηζαρζείο κε ηελ θαλνληθή δηαδηθαζία ζηε ζπγθεθξηκέλε ρνιή, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Λ.2525/1997, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Λ.2909/01. Γηα ηα ηκήκαηα πνπ απαηηείηαη εηδηθφ κάζεκα, ν βαζκφο ζην εηδηθφ κάζεκα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) πξηλ ηελ πξνζαχμεζε ησλ κνξίσλ. Δθφζνλ ζπληξέρνπλ νη πξνεγνχκελεο πξνυπνζέζεηο, ε επηινγή γίλεηαη κε θξηηήξην ην ζχλνιν ησλ κνξίσλ ηνπο κεηά ηελ αλσηέξσ ζπλνιηθή πξνζαχμεζε θαη εηζάγνληαη θαηά θζίλνπζα ζεηξά κνξίσλ κέρξη λα ζπκπιεξσζνχλ νη πξνβιεπφκελεο ζέζεηο εηζαθηέσλ θάζε Σκήκαηνο, γηα ην νπνίν έρνπλ δειψζεη πξνηίκεζε ζην κεραλνγξαθηθφ ηνπο δειηίν. Αλ ζηελ ηειεπηαία ζέζε ηζνβαζκνχλ δχν ή πεξηζζφηεξνη ππνςήθηνη, εηζάγεηαη θαηά ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο ν αζιεηήο πνπ πέηπρε: I. Γηάθξηζε ζε άζιεκα ή αγψληζκα πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην επίζεκν πξφγξακκα ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ. αγσλίζκαηνο. II. Λίθε ζηελ αλψηαηε θαηεγνξία ηνπ αζιήκαηνο ή ηνπ III. Αλψηεξνπ επηπέδνπ δηάθξηζε κε βάζε ηε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο ησλ δηαθξίζεσλ πνπ θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ. IV. Κεγαιχηεξν βαζκφ ζηνλ ηίηιν ζπνπδψλ ηνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ζην Γεληθφ βαζκφ πξφζβαζεο. V. ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο δηελεξγείηαη δεκφζηα θιήξσζε. 3. Οη αζιεηέο απόθοιηοι εζπεπινού Γενικού ή Δνιαίος Ιςκείος: - κε βεβαίσζε πξφζβαζεο ηεο παξαγξ. 1 ηνπ Λ. 2525/97 ηνπ αληίζηνηρνπ εζπεξηλνχ Ιπθείνπ θξίλνληαη κφλν γηα ηελ εηζαγσγή ηνπο ζηα Σκήκαηα Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ. - κε βεβαίσζε πξφζβαζεο εκεξήζηνπ Γεληθνχ Ιπθείνπ, κεηά απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο, κπνξνχλ λα δηεθδηθήζνπλ ηελ εηζαγσγή ηνπο ζηα Παλεπηζηήκηα, ζηα Σ.Δ.Η., ζηελ Α..ΠΑΗ.Σ.Δ. θαη ζηηο Α..Σ.Δ. (αξηζκ. 573/2002 γλσκνδφηεζε ηνπ ηκήκαηνο Δ ηνπ Λνκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Θξάηνπο, ε νπνία έγηλε δεθηή απφ ηνλ Τπνπξγφ ΤΠ.Δ.Π.Θ.). 4. Οη αζιεηέο απόθοιηοι ΣΔΙ, Β κύκλος ΣΔΔ ή ΔΠΑΙ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο ησλ ΔΠΑΙ (ΟΚΑΓΑ Α ) γηα εηζαγσγή κφλν ζηα Σ.Δ.Η., ζηελ Α..ΠΑΗ.Σ.Δ θαη ζηηο Α..Σ.Δ. θαη έρνπλ κία απφ ηηο παξαπάλσ δηαθξίζεηο, κπνξνχλ λα δηεθδηθήζνπλ, κεηά απφ αίηεζή ηνπο, ηελ εηζαγσγή ηνπο σο εμήο: ηα ηκήκαηα Σ.Δ.Η., ζηελ Α..ΠΑΗ.Σ.Δ. θαη ζηηο Α..Σ.Δ. (εθηφο απφ ηηο Αλψηεξεο ηξαηησηηθέο ρνιέο Τπαμησκαηηθψλ, ηηο ρνιέο Αζηπθπιάθσλ θαη ηηο Αθαδεκίεο Δκπνξηθνχ Λαπηηθνχ) ζε ποζοζηό θέζεων 1% επηπιένλ ηνπ αξηζκνχ εηζαθηέσλ εθφζνλ, κεηά ηελ πξνζαχμεζε ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ κνξίσλ ηνπο θαηά 10%, ζπγθεληξψζνπλ αξηζκφ κνξίσλ ηνπιάρηζηνλ ίζν κε ηνλ αξηζκφ κνξίσλ

6 ηνπ ηειεπηαίνπ εηζαρζέληα ζην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα, κε θξηηήξην επηινγήο ην ζχλνιν ησλ κνξίσλ θαη εηζάγνληαη θαηά θζίλνπζα ζεηξά κέρξη λα ζπκπιεξσζνχλ νη πξνβιεπφκελεο ζέζεηο εηζαθηέσλ θάζε ηκήκαηνο, γηα ην νπνίν έρνπλ δειψζεη πξνηίκεζε ζην κεραλνγξαθηθφ ηνπο δειηίν. ΘΔΦΑΙΑΗΟ Γ ΔΗΑΓΧΓΖ ΑΘΙΖΣΧΛ ΚΔ ΓΗΑΘΡΗΔΗ ΣΟ ΘΑΘΗ ΣΖΛ ΣΡΗΣΟΒΑΘΚΗΑ ΔΘΠΑΗΓΔΤΖ (Άπθπο 26 Λ.2009/1992 ζε ζςνδςαζμό με ηην παπάγπαθο 23 ηος άπθπος 34 ηος Λ.2725/1999, παπάγπαθορ 1α ηος άπθπος 35 ηος Λ.3848/2010 ΦΔΘ 71 η.α ) Οη θάηνρνη απνιπηεξίνπ Ιπθείνπ ή ηζφηηκνπ ζρνιείνπ πνπ σο αζιεηέο ηνπ ΘΑΘΗ έρνπλ πεηχρεη κία απφ ηηο παξαθάησ δηαθξίζεηο: 1. Δηζάγνληαη ζε νπνηνδήπνηε Σκήκα ή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ, Σ.Δ.Η., Α..ΠΑΗ.Σ.Δ. ή Α..Σ.Δ. δεηήζνπλ ζηελ αίηεζή ηνπο, σωπίρ ποζοηικό πεπιοπιζμό, εθφζνλ έρνπλ επηηχρεη: α) 1 ε - 3 ε λίθε ζε αηνκηθνχο αγψλεο ζε Παγθφζκην ή Παλεπξσπατθφ Πξσηάζιεκα αλδξψλ - γπλαηθψλ, εθήβσλ - λεαλίδσλ. β) 1 ε - 6 ε λίθε ζε νκαδηθνχο αγψλεο ζε Οιπκπηάδα αλδξψλ ή γπλαηθψλ. γ) 1 ε λίθε ζε αηνκηθνχο αγψλεο Παλειιήληνπ Πξσηαζιήκαηνο Α Δζληθήο θαηεγνξίαο (αλδξψλ-γπλαηθψλ, εθήβσλ-λεαλίδσλ, παίδσλ-θνξαζίδσλ) θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηξηψλ (3) ηειεπηαίσλ ζρνιηθψλ εηψλ πνπ πξνεγνχληαη ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο θαηά ην νπνίν ν ππνςήθηνο ππνβάιιεη αίηεζε εηζαγσγήο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη έρνπλ ιάβεη κέξνο ζηε δηαδηθαζία ηνπ νηθείνπ έηνπο γηα ηελ εηζαγσγή ηνπο ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. 2. Δηζάγνληαη ζε νπνηνδήπνηε Σκήκα ή ρνιή Παλ/κίνπ, Σ.Δ.Η., Α..ΠΑΗ.Σ.Δ. ή Α..Σ.Δ. επηπιένλ ηνπ αξηζκνχ εηζαθηέσλ ζύμθωνα με ηη ζειπά πποηίμηζηρ ζηο μησ/κό δεληίο καηά θθίνοςζα ζειπά βαθμολογίαρ, κεηά απφ αίηεζή ηνπο, εθφζνλ έρνπλ επηηχρεη 1 ε λίθε ζε Παλειιήληα νκαδηθά Πξσηαζιήκαηα ΘΑΘΗ Α Δζληθήο θαηεγνξίαο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηξηψλ (3) ηειεπηαίσλ ζρνιηθψλ εηψλ, πξηλ απφ ην αθαδεκατθφ έηνο θαηά ην νπνίν νη ππνςήθηνη ππνβάιινπλ αίηεζε εηζαγσγήο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη έρνπλ ζπκκεηάζρεη κε ηελ νκάδα ηνπο ζε πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο κηζνχο αγψλεο ηνπ ζπλφινπ ησλ αγψλσλ ηεο δηνξγάλσζεο θαη ην ζχλνιν ησλ κνξίσλ ηνπο πξαζαπμαλφκελν θαηά 10% είλαη ίζν ή κεγαιχηεξν κε ηα κφξηα ηνπ ηειεπηαίνπ εηζαγνκέλνπ ζηε ζπγθεθξηκέλε ζρνιή ην ίδην αθαδεκατθφ έηνο. Οη δηνξγαλψζεηο θππέιινπ δε ζεσξνχληαη Παλειιήληνη αγψλεο ή Παλειιήληα πξσηαζιήκαηα. Θ Α Σ Ζ Γ Ο Ρ Η Α 2 ΑΘΙΖΣΔ ΚΔ ΓΗΑΘΡΗΖ (ΛΗΘΖ) ΠΟΤ ΠΔΣΤΥΑΛ ΑΠΟ ΚΔΥΡΗ ΘΑΗ Οη αζιεηέο πνπ πιεξνχλ ηηο παξαθάησ πξνυπνζέζεηο, θαηφπηλ αηηήζεψο ηνπο, εηζάγνληαη ζε ποζοζηό θέζεων ζηα Παλ/κηα, ζηα Σ.Δ.Η, ζηελ Α..ΠΑΗ.Σ.Δ. θαη ζηηο Α..Σ.Δ. (εθηφο ησλ ηξαηησηηθψλ, Αζηπλνκηθψλ ρνιψλ θαη ησλ Αθαδεκηψλ Ππξνζβεζηηθήο θαη Δκπνξηθνχ Λαπηηθνχ, νη νπνίεο δε ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηε δηαδηθαζία επηινγήο).

7 ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ 1. α. Λα είλαη θάηνρνη απνιπηεξίνπ Ιπθείνπ ή ηζφηηκνπ ζρνιείνπ Γεπη/ζκηαο Δθπ/ζεο κε «ΒΔΒΑΗΩΖ» πξφζβαζεο πνπ ηνπο παξέρεη ην δηθαίσκα εηζαγσγήο ζηα Παλ/κηα θαη ζηα Σ.Δ.Η. β. Λα είλαη θάηνρνη βεβαίσζεο εγγξαθήο αζιεηή ζηνλ εηδηθφ πίλαθα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αζιεηηζκνχ [παξάγξαθνο 3 ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ Λ.2725/99 (ΦΔΘ 121 η.α / ) φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξάγξαθν 8 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Λ.3708/08 (ΦΔΘ 210 η.α / )]. γ. Λα έρνπλ δειηίν πγεηνλνκηθήο εμέηαζεο θαη πξαθηηθήο δνθηκαζίαο κε ηηο επηδφζεηο ησλ αγσληζκάησλ, εθφζνλ έρνπλ δειψζεη ζηηο πξνηηκήζεηο ηνπ κεραλνγξαθηθνχ ηνπο δειηίνπ ΣΔΦΑΑ. 2. Λα έρνπλ ππνβάιεη κεραλνγξαθηθφ δειηίν θαη λα κελ έρνπλ εηζαρζεί ζε ζρνιή ή ηκήκα ηεο πξψηεο πξνηίκεζήο ηνπο ζην κερ/θφ δειηίν (εθηφο ησλ ηξαηησηηθψλ, Αζηπλνκηθψλ ρνιψλ θαη ησλ Αθαδεκηψλ Ππξνζβεζηηθήο θαη Δκπνξηθνχ Λαπηηθνχ). 3. Αλ ε λίθε έρεη επηηεπρζεί ζε νκαδηθφ άζιεκα, ν αζιεηήο ή ν καζεηήοαζιεηήο πξέπεη λα έρεη ζπκκεηάζρεη ζε πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο κηζνχο αγψλεο ηεο δηνξγάλσζεο. ε δηνξγαλψζεηο πνπ δηεμάγνληαη θαηά θάζεηο νη ζπκκεηνρέο ζηνπο αγψλεο ππνινγίδνληαη κε βάζε ην άζξνηζκα ησλ αγψλσλ φισλ ησλ θάζεσλ. 4. Ζ 1 ε -8 ε (αηνκηθή ή νκαδηθή) λίθε ζε Οιπκπηαθνχο αγψλεο, ε 1 ε -6 ε (αηνκηθή ή νκαδηθή) λίθε ζε Παγθφζκηνπο αγψλεο, ε 1 ε -6 ε (αηνκηθή ή νκαδηθή) ζε Παλεπξσπατθνχο αγψλεο θαη ε 1 ε -3 ε (αηνκηθή ή νκαδηθή) ζε Κεζνγεηαθνχο αγψλεο πξέπεη λα έρεη θαηαθηεζεί κε ηελ εζληθή νκάδα. Ωο Παγθφζκην Πξσηάζιεκα ζεσξείηαη κία θαη κφλν δηνξγάλσζε πνπ δηεμάγεηαη πεξηνδηθά, ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο δηεζλείο θαλνληζκνχο, ζε άζιεκα ή αγψληζκα αζιήκαηνο πνπ θαιιηεξγείηαη απφ αλαγλσξηζκέλεο θαηά ην λφκν νκνζπνλδίεο, ππφ ηελ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ηεο ζπκκεηνρήο ζηε δηνξγάλσζε εζληθψλ νκάδσλ απφ δεθανθηψ (18) ηνπιάρηζηνλ ρψξεο θαη ηαπηφρξνλε ζπκκεηνρή αζιεηψλ απφ δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ ρψξεο ζην αγψληζκα πνπ ζεκεηψζεθε ε δηάθξηζε. Ωο Δπξσπατθφ Πξσηάζιεκα ζεσξείηαη κία θαη κφλν δηνξγάλσζε πνπ δηεμάγεηαη πεξηνδηθά, ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο δηεζλείο θαλνληζκνχο, ζε άζιεκα ή αγψληζκα αζιήκαηνο πνπ θαιιηεξγείηαη απφ αλαγλσξηζκέλεο θαηά ην λφκν νκνζπνλδίεο, ππφ ηελ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ζπκκεηνρήο ζηε δηνξγάλσζε εζληθψλ νκάδσλ απφ δεθαπέληε (15) ηνπιάρηζηνλ ρψξεο θαη ηαπηφρξνλε ζπκκεηνρή αζιεηψλ απφ νθηψ (8) ηνπιάρηζηνλ ρψξεο ζην αγψληζκα φπνπ ζεκεηψζεθε ε δηάθξηζε. Όηαλ ζε θάπνηα θαηεγνξία ειηθηψλ θαη θχινπ γίλνληαη δχν ή πεξηζζφηεξα πξσηαζιήκαηα ιακβάλεηαη ππφςε ε ζεκαληηθφηεξε δηνξγάλσζε πνπ νξίδεηαη απφ ηελ νηθεία νκνζπνλδία. 5. Ωο Παλειιήληνη αγψλεο ή Παλειιήλην Πξσηάζιεκα ζεσξνχληαη κία θαη κφλν εζληθνχ ή εξαζηηερληθνχ επηπέδνπ δηνξγάλσζε θάζε ρξφλν, αλδξψλ - γπλαηθψλ, λέσλ αλδξψλ - γπλαηθψλ, εθήβσλ - λεαλίδσλ θαη παίδσλ - θνξαζίδσλ, πνπ δηελεξγείηαη κεηαμχ αζιεηηθψλ ζπιιφγσλ θαη νξίδεηαη απφ ηελ νηθεία αζιεηηθή νκνζπνλδία θαη πάληα ηεο αλψηαηεο θαηεγνξίαο γηα θάζε άζιεκα ή αγψληζκα (Παλειιήληνη ζρνιηθνί αγψλεο αλψηαηεο θαηεγνξίαο ζεσξνχληαη νη αγψλεο Ιπθείνπ).

8 Γελ αλαγλσξίδεηαη δηάθξηζε ε νπνία ζεκεηψλεηαη απφ καζεηή-αζιεηή ν νπνίνο κεηεγγξάθεηαη είηε απφ έλα Ιχθεην ηεο εκεδαπήο ζε άιιν, είηε ζε Ιχθεην ηεο εκεδαπήο απφ Ιχθεην ηεο αιινδαπήο. Αλαγλσξίδεηαη ε δηάθξηζε ζην καζεηή-αζιεηή πνπ ήηαλ κφληκνο θάηνηθνο αιινδαπήο θαη γηα πξψηε θνξά κεηεγγξάθεηαη ζε Ιχθεην ηεο εκεδαπήο ή ζε καζεηή- αζιεηή πνπ ν αζθψλ ηελ επηκέιεηά ηνπ εγθαζίζηαηαη ιφγσ απνδεδεηγκέλσλ επαγγεικαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ ζε άιιε πεξηνρή. Γηεπθξηλίδεηαη φηη νη δηνξγαλψζεηο θππέιινπ δε ζεσξνχληαη Παλειιήληνη αγψλεο ή Παλειιήληα πξσηαζιήκαηα. Αλ ζηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο θχινπ θαη ειηθίαο δηελεξγνχληαη δχν ή πεξηζζφηεξα Παλειιήληα πξσηαζιήκαηα, ζε θάζε θαηεγνξία ιακβάλεηαη ππφςε κφλν ην Παλειιήλην πξσηάζιεκα ή νη Παλειιήληνη αγψλεο ηεο κεγαιχηεξεο ειηθίαο ζηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ αλαγλψξηζε δηάθξηζεο ζηνπο Παλειιήληνπο Αγψλεο είλαη ε ζπκκεηνρή ζηνπο αγψλεο δεθαέμη (16) ηνπιάρηζηνλ ζσκαηείσλ ή, φπνπ ππάξρνπλ φξηα πξφθξηζεο, ε ζπκκεηνρή νθηψ (8) ηνπιάρηζηνλ ζσκαηείσλ, θαζψο θαη ε δηάθξηζε λα αθνξά άζιεκα ή αγψληζκα αζιήκαηνο πνπ θαιιηεξγείηαη απφ αλαγλσξηζκέλεο θαηά ην λφκν νκνζπνλδίεο. 6. ηα αηνκηθά αζιήκαηα δε ιακβάλεηαη ππφςε ε νκαδηθή βαζκνινγία ή θαηάηαμε. - Οη αζιεηέο πνπ πιεξνχλ ηηο παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο κπνξνχλ λα αζθήζνπλ ην δηθαίσκά ηνπο θαη ηα δχν (2) ακέζσο επφκελα αθαδεκατθά έηε απφ απηφ πνπ ππέβαιαλ γηα πξψηε θνξά αίηεζε εηζαγσγήο. Ωζηφζν, κε λεφηεξε λίθε ζε δηαθνξεηηθή δηνξγάλσζε κπνξνχλ λα επαλαθηήζνπλ ην δηθαίσκα απηφ (αξηζκ. 3225/ άπνςε ηνπ Λνκηθνχ πκβνχινπ ηνπ ΤΠ.Δ.Π.Θ., ε νπνία έγηλε δεθηή απφ ηνλ Τπνπξγφ ΤΠ.Δ.Π.Θ.). ΔΗΑΓΧΓΖ ΑΘΙΖΣΧΛ Δ ΠΟΟΣΟ ΘΔΔΧΛ (10% για ΣΔΦΑΑ και 1% για ΠΑΛΔΠΗΣΖΚΗΑ -ΣΔΗ) ΘΑΘ ΤΠΔΡΒΑΖ ΣΟΤ ΑΡΗΘΚΟΤ ΔΗΑΘΣΔΧΛ ΣΖΛ ΣΡΗΣΟΒΑΘΚΗΑ ΔΘΠΑΗΓΔΤΖ 1. Οη αζιεηέο απφθνηηνη Ιπθείνπ ή ηζφηηκνπ ζρνιείνπ Γεπη/ζκηαο Δθπ/ζεο κπνξνχλ λα δηεθδηθήζνπλ ηελ εηζαγσγή ηνπο ζηα Παλ/κηα, ζηα Σ.Δ.Η., ζηελ Α..ΠΑΗ.Σ.Δ. θαη ζηηο Α..Σ.Δ. (εθηφο ησλ ηξαηησηηθψλ, Αζηπλνκηθψλ ρνιψλ θαη ησλ Αθαδεκηψλ Ππξνζβεζηηθήο θαη Δκπνξηθνχ Λαπηηθνχ) ζε ποζοζηό θέζεων, εθφζνλ: α) έρνπλ «ΒΔΒΑΗΩΖ» πξφζβαζεο, ημεπήζιος Γενικού Ιςκείος ή ΔΠΑΙ Ομάδαρ Β, κεηά απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο Παλειιαδηθέο Δμεηάζεηο. β) έρνπλ ππνβάιεη κεραλνγξαθηθφ δειηίν ην ηξέρνλ έηνο θαη δελ εηζήρζεζαλ ζηε ζρνιή ηεο πξψηεο ηνπο πξνηίκεζεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 2525/97 φπσο ηζρχεη θαη γ) έρνπλ επηηχρεη κία απφ ηηο δηαθξίζεηο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ, πνπ ηνπο παξέρεη πξνζαχμεζε ζην ζχλνιν ησλ κνξίσλ ηνπο γηα ηελ εηζαγσγή ζηα ΣΔΦΑΑ, Παλεπηζηήκηα θαη ΣΔΗ σο αθνινχζσο:

9 Α. ΟΙΤΚΠΗΑΘΟΗ ΑΓΩΛΔ (ΥΔΗΚΔΡΗΛΟΗ-ΘΔΡΗΛΟΗ) απφ 1 ε έσο 8 ε λίθε 1 ε -3 ε λίθε πποζαύξηζη 50% γηα εηζαγσγή ζηα ΣΔΦΑΑ θαη 20% γηα εηζαγσγή ζε 4 ε -8 ε λίθε πποζαύξηζη 40% γηα εηζαγσγή ζηα ΣΔΦΑΑ θαη 20% γηα εηζαγσγή ζε Β. ΠΑΓΘΟΚΗΑ ΠΡΩΣΑΘΙΖΚΑΣΑ ΑΛΓΡΩΛ-ΓΤΛΑΗΘΩΛ απφ 1 ε έσο 6 ε λίθε 1 ε -3 ε λίθε πποζαύξηζη 40% γηα εηζαγσγή ζηα ΣΔΦΑΑ θαη 20% γηα εηζαγσγή ζε 4 ε -6 ε λίθε πποζαύξηζη 30% γηα εηζαγσγή ζηα ΣΔΦΑΑ θαη 20% γηα εηζαγσγή ζε Γ. ΠΑΓΘΟΚΗΟΗ ΑΓΩΛΔ ΛΔΩΛ ΑΛΓΡΩΛ-ΓΤΛΑΗΘΩΛ, ΔΦΖΒΩΛ-ΛΔΑΛΗΓΩΛ, ΠΑΗΓΩΛ- ΘΟΡΑΗΓΩΛ απφ 1 ε έσο 6 ε λίθε 1 ε -3 ε λίθε πποζαύξηζη 35% γηα εηζαγσγή ζηα ΣΔΦΑΑ θαη 20% γηα εηζαγσγή ζε 4 ε -6 ε λίθε πποζαύξηζη 30% γηα εηζαγσγή ζηα ΣΔΦΑΑ θαη 15% γηα εηζαγσγή ζε Γ. ΔΤΡΩΠΑΪΘΟΗ ΑΓΩΛΔ ΑΛΓΡΩΛ-ΓΤΛΑΗΘΩΛ απφ 1 ε έσο 6 ε λίθε 1 ε -3 ε λίθε πποζαύξηζη 35% γηα εηζαγσγή ζηα ΣΔΦΑΑ θαη 20% γηα εηζαγσγή ζε 4 ε -6 ε λίθε πποζαύξηζη 30% γηα εηζαγσγή ζηα ΣΔΦΑΑ θαη 20% γηα εηζαγσγή ζε Δ. ΔΤΡΩΠΑΪΘΟΗ ΑΓΩΛΔ ΛΔΩΛ ΑΛΓΡΩΛ-ΓΤΛΑΗΘΩΛ, ΔΦΖΒΩΛ-ΛΔΑΛΗΓΩΛ, ΠΑΗΓΩΛ-ΘΟΡΑΗΓΩΛ απφ 1 ε έσο 6 ε λίθε 1 ε -3 ε λίθε πποζαύξηζη 30% γηα εηζαγσγή ζηα ΣΔΦΑΑ θαη 18% γηα εηζαγσγή ζε 4 ε -6 ε λίθε πποζαύξηζη 25% γηα εηζαγσγή ζηα ΣΔΦΑΑ θαη 15% γηα εηζαγσγή ζε Σ. ΚΔΟΓΔΗΑΘΟΗ ΑΓΩΛΔ απφ 1 ε έσο 3 ε λίθε 1 ε -3 ε λίθε πποζαύξηζη 30% γηα εηζαγσγή ζηα ΣΔΦΑΑ θαη15% γηα εηζαγσγή ζε Ε. ΠΑΛΔΙΙΖΛΗΟΗ ΑΓΩΛΔ ΑΛΓΡΩΛ-ΓΤΛΑΗΘΩΛ απφ 1 ε έσο 3 ε λίθε 1 ε λίθε πποζαύξηζη 15% γηα εηζαγσγή ζηα ΣΔΦΑΑ θαη 10% γηα εηζαγσγή ζε 2 ε λίθε πποζαύξηζη 14% γηα εηζαγσγή ζηα ΣΔΦΑΑ θαη 8% γηα εηζαγσγή ζε 3 ε λίθε πποζαύξηζη 13% γηα εηζαγσγή ζηα ΣΔΦΑΑ θαη 7% γηα εηζαγσγή ζε

10 Ζ. ΠΑΛΔΙΙΖΛΗΟΗ ΑΓΩΛΔ ΛΔΩΛ ΑΛΓΡΩΛ-ΓΤΛΑΗΘΩΛ, ΔΦΖΒΩΛ-ΛΔΑΛΗΓΩΛ, ΠΑΗΓΩΛ-ΘΟΡΑΗΓΩΛ απφ 1 ε έσο 3 ε λίθε 1 ε λίθε πποζαύξηζη 20% γηα εηζαγσγή ζηα ΣΔΦΑΑ θαη 10% γηα εηζαγσγή ζε 2 ε λίθε πποζαύξηζη 20% γηα εηζαγσγή ζηα ΣΔΦΑΑ θαη 8% γηα εηζαγσγή ζε 3 ε λίθε πποζαύξηζη 20% γηα εηζαγσγή ζηα ΣΔΦΑΑ θαη 7% γηα εηζαγσγή ζε Θ. ΠΑΛΔΙΙΖΛΗΟΗ ΚΑΘΖΣΗΘΟΗ ΥΟΙΗΘΟΗ ΑΓΩΛΔ απφ 1 ε έσο 3 ε λίθε 1 ε λίθε πποζαύξηζη 15% γηα εηζαγσγή ζηα ΣΔΦΑΑ θαη 10% γηα εηζαγσγή ζε 2 ε λίθε πποζαύξηζη 15% γηα εηζαγσγή ζηα ΣΔΦΑΑ θαη 8% γηα εηζαγσγή ζε 3 ε λίθε πποζαύξηζη 15% γηα εηζαγσγή ζηα ΣΔΦΑΑ θαη 7% γηα εηζαγσγή ζε Για μαθηηή πος έσει διάκπιζη και ζε μαθηηικούρ-ζσολικούρ αγώνερ και ζε πανελλήνιοςρ αγώνερ ηα πποβλεπόμενα ποζοζηά πποζαύξηζηρ πποσαυξάνονται καηά 1%. Η. ΑΣΟΚΑ ΚΔ ΑΛΑΠΖΡΗΔ (ΑΚΔΑ) ΠΟΤ ΔΥΟΤΛ ΥΑΡΑΘΣΖΡΗΣΔΗ ΑΘΙΖΣΔ ΑΠΟ ΣΖΛ ΔΗΓΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 1 ε -6 ε λίθε ζε Παξανιπκπηαθνχο αγψλεο, Παγθφζκηνπο ή Παλεπξσπατθνχο αλδξψλ-γπλαηθψλ πξνζαχμεζε 20% γηα εηζαγσγή ζε. 1 ε, 2 ε, 3 ε λίθε ζε Παλειιήληνπο αγψλεο πξνζαχμεζε 10%, 8% θαη 7% αληίζηνηρα, γηα εηζαγσγή ζε. Γελ εηζάγνληαη ζηα ΣΔΦΑΑ θαη ηα ινηπά ηκήκαηα ηεο Σξηηνβάζκηαο Δθπ/ζεο ζηα νπνία, ιφγσ ηεο θχζεο ηεο επηζηήκεο, είλαη δπζρεξήο γηα ηα άηνκα απηά ε παξαθνινχζεζε, ζχκθσλα κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ ηκήκαηνο. Θ. ΑΘΙΖΣΖ Ζ ΑΘΙΖΣΡΗΑ ΠΟΤ ΔΠΗΣΤΓΥΑΛΔΗ Ζ ΗΟΦΑΡΗΕΔΗ ΠΑΓΘΟΚΗΑ, ΔΤΡΩΠΑΪΘΖ Ζ ΠΑΛΔΙΙΖΛΗΑ ΔΠΗΓΟΖ ΘΑΣΖΓΟΡΗΑ ΑΛΓΡΩΛ-ΓΤΛΑΗΘΩΛ Ζ ΛΔΩΛ ΑΛΓΡΩΛ-ΓΤΛΑΗΘΩΛ Ζ ΔΦΖΒΩΛ-ΛΔΑΛΗΓΩΛ Ζ ΠΑΗΓΩΛ-ΘΟΡΑΗΓΩΛ ιακβάλεη ην αληίζηνηρν πνζνζηφ πξνζαχμεζεο γηα εηζαγσγή ζηα ΣΔΦΑΑ ή ζε ΠΑΛΔΠΗΣΖΚΗΑ-Σ.Δ.Η., πνπ παξέρεηαη ζηνλ αζιεηή ή ηελ αζιήηξηα πνπ θαηαθηά 1 ε λίθε ζηελ αληίζηνηρε θαηεγνξία. 2. Οη αζιεηέο πνπ πιεξνχλ ηηο παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο θαη έρνπλ βεβαίσζε εγγξαθήο αζιεηή ζηνλ εηδηθφ πίλαθα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αζιεηηζκνχ γηα κία απφ ηηο δηαθξίζεηο πνπ αλαθέξνληαη, κπνξνχλ λα δηεθδηθήζνπλ, κεηά απφ αίηεζε, ηελ εηζαγσγή ηνπο ζχκθσλα κε ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο ζην κεραλνγξαθηθφ δειηίν: ηα Σκήκαηα Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ ζε ποζοζηό θέζεων 10% επηπιένλ ηνπ αξηζκνχ εηζαθηέσλ θαη ζηα ινηπά Σκήκαηα ησλ Παλ/κίσλ, ζηα Σ.Δ.Η., ζηελ Α..ΠΑΗ.Σ.Δ. θαη ζηηο Α..Σ.Δ. ζε ποζοζηό θέζεων 1% επηπιένλ ηνπ αξηζκνχ εηζαθηέσλ.

11 Κεηά ηελ πξνβιεπφκελε πξνζαχμεζε ηεο βαζκνινγίαο ηνπ, ν αζιεηήο θξίλεηαη γηα εηζαγσγή ζε πνζνζηφ ζέζεσλ εθφζνλ ζπγθεληξψλεη αξηζκφ κνξίσλ ηνπιάρηζηνλ ίζν κε ηα κφξηα πνπ ζπγθέληξσζε ν ηειεπηαίνο εηζαρζείο κε ηελ θαλνληθή δηαδηθαζία ζηε ζπγθεθξηκέλε ρνιή ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο αξηζ. Φ.253/28934/Β6 (ΦΔΘ 391 η.β / ) Τπνπξγ. Απφθαζεο «πξφζβαζε ησλ θαηφρσλ απνιπηεξίνπ Δληαίνπ Ιπθείνπ ή άιινπ ηχπνπ Ιπθείνπ ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπ/ζε». Γηα ηα ηκήκαηα πνπ απαηηείηαη εηδηθφ κάζεκα, ν βαζκφο ζην εηδηθφ κάζεκα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) πξηλ ηελ πξνζαχμεζε ησλ κνξίσλ. Δθφζνλ ζπληξέρνπλ νη πξνεγνχκελεο πξνυπνζέζεηο, ε επηινγή γίλεηαη κε θξηηήξην ην ζχλνιν ησλ κνξίσλ ηνπο κεηά ηελ αλσηέξσ πξνζαχμεζε θαη εηζάγνληαη θαηά θζίλνπζα ζεηξά κνξίσλ κέρξη λα ζπκπιεξσζνχλ νη πξνβιεπφκελεο ζέζεηο εηζαθηέσλ θάζε Σκήκαηνο, γηα ην νπνίν έρνπλ δειψζεη πξνηίκεζε ζην κεραλνγξαθηθφ ηνπο δειηίν. Αλ ζηελ ηειεπηαία ζέζε ηζνβαζκνχλ δχν ή πεξηζζφηεξνη ππνςήθηνη, εηζάγεηαη θαηά ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο ν αζιεηήο πνπ πέηπρε: I. Γηάθξηζε ζε άζιεκα ή αγψληζκα πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην επίζεκν πξφγξακκα ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ. II. III. IV. Λίθε ζηελ αλψηαηε θαηεγνξία ηνπ αζιήκαηνο ή ηνπ αγσλίζκαηνο. Αλψηεξνπ επηπέδνπ δηάθξηζε κε βάζε ηε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο ησλ δηαθξίζεσλ πνπ θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηνλ αζιεηηζκφ Τπνπξγνχ. Κεγαιχηεξν βαζκφ ζηνλ ηίηιν ζπνπδψλ ηνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ζην Γεληθφ βαζκφ πξφζβαζεο. V. ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο δηελεξγείηαη δεκφζηα θιήξσζε. Οη αζιεηέο πνπ εηζάγνληαη ζηα ΣΔΦΑΑ ππνρξενχληαη λα αθνινπζήζνπλ ηελ εηδηθφηεηα ηνπ αζιήκαηνο, ζην νπνίν ζεκείσζαλ ηε δηάθξηζε, εθφζνλ ην ηκήκα εηζαγσγήο ηνπο ρνξεγεί ηελ εηδηθφηεηα απηή. 3. Οη αζιεηέο απόθοιηοι εζπεπινού Γενικού ή Δνιαίος Ιςκείος, κεηά απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο εκεξήζηνπ Γεληθνχ Ιπθείνπ θαη έρνληαο ηελ αληίζηνηρε βεβαίσζε πξφζβαζεο, κπνξνχλ λα δηεθδηθήζνπλ ηελ εηζαγσγή ηνπο ζηα Παλεπηζηήκηα, ζηα Σ.Δ.Η., ζηελ Α..ΠΑΗ.Σ.Δ. θαη ζηηο Α..Σ.Δ. (αξηζκ. 573/2002 γλσκνδφηεζε ηνπ ηκήκαηνο Δ ηνπ Λνκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Θξάηνπο, ε νπνία έγηλε δεθηή απφ ηνλ Τπνπξγφ ΤΠ.Δ.Π.Θ.). 4. Οη αζιεηέο απόθοιηοι ΣΔΙ, Β κύκλος ΣΔΔ ή ΔΠΑΙ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο ησλ ΔΠΑΙ (ΟΚΑΓΑ Α ) γηα εηζαγσγή κφλν ζηα Σ.Δ.Η., ζηελ Α..ΠΑΗ.Σ.Δ θαη ζηηο Α..Σ.Δ. θαη έρνπλ κία απφ ηηο παξαπάλσ δηαθξίζεηο, κπνξνχλ λα δηεθδηθήζνπλ, κεηά απφ αίηεζή ηνπο, ηελ εηζαγσγή ηνπο σο εμήο: ηα Σ.Δ.Η., ζηελ Α..ΠΑΗ.Σ.Δ. θαη ζηηο Α..Σ.Δ. (εθηφο απφ ηηο Αλψηεξεο ηξαηησηηθέο ρνιέο Τπαμησκαηηθψλ, ηηο ρνιέο Αζηπθπιάθσλ θαη ηηο Αθαδεκίεο Δκπνξηθνχ Λαπηηθνχ) ζε ποζοζηό θέζεων 1% επηπιένλ ηνπ αξηζκνχ εηζαθηέσλ εθφζνλ, κεηά ηελ πξνζαχμεζε ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ κνξίσλ ηνπο, ζπγθεληξψζνπλ αξηζκφ κνξίσλ ηνπιάρηζηνλ ίζν κε ηνλ αξηζκφ κνξίσλ ηνπ ηειεπηαίνπ εηζαρζέληα ζην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα θαη κε θξηηήξην επηινγήο ην ζχλνιν ησλ κνξίσλ εηζάγνληαη θαηά θζίλνπζα ζεηξά κέρξη λα ζπκπιεξσζνχλ νη πξνβιεπφκελεο ζέζεηο εηζαθηέσλ θάζε ηκήκαηνο, γηα ην νπνίν έρνπλ δειψζεη πξνηίκεζε ζην κεραλνγξαθηθφ ηνπο δειηίν.

12 Για ηοςρ αθληηέρ πος έσοςν δηλώζει ζηιρ πποηιμήζειρ ηος μησανογπαθικού ηοςρ δεληίος ΣΔΦΑΑ είναι ςποσπεωηική η ςγειονομική εξέηαζη και η ζςμμεηοσή ζηην ππακηική δοκιμαζία ηων αγωνιζμάηων. ΓΗΘΑΗΟΙΟΓΖΣΗΘΑ ΑΘΙΖΣΧΛ ΘΑΗ ΣΧΛ ΓΤΟ (2) ΘΑΣΖΓΟΡΗΧΛ ΣΟΠΟ ΘΑΗ ΥΡΟΛΟ ΤΠΟΒΟΙΖ ΣΧΛ ΓΗΘΑΗΟΙΟΓΖΣΗΘΧΛ 1. Οη αζιεηέο πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ ΘΑΣΖΓΟΡΗΩΛ 1 θαη 2 θαη επηζπκνχλ ηελ εηζαγσγή ηνπο ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ππνβάιινπλ ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: α. Αίηεζε γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δηαδηθαζία εηζαγσγήο αζιεηψλ ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, ε νπνία ζα ηνπο παξέρεηαη απφ ην ζρνιείν, ηε Γηεχζπλζε ή ην Γξαθείν Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Δηδηθά νη αζιεηέο πνπ ππάγνληαη ζηα ΘΔΦΑΙΑΗΑ Α θαη Γ1, ηεο ΘΑΣΖΓΟΡΗΑ 1 ηεο παξνχζαο, πξέπεη ζηελ αίηεζή ηνπο λα δειψζνπλ θαη ην Σκήκα ηνπ Παλ/κίνπ ή Σ.Δ.Η. πνπ επηζπκνχλ λα εηζαρζνχλ. β. Κία (1) βεβαίσζε εγγξαθήο αζιεηή ζηνλ εηδηθφ πίλαθα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αζιεηηζκνχ θαη έλα θσηναληίγξαθν απηήο ή δύο (2) βεβαηψζεηο αποκλειζηικά και μόνο γηα ηνπο αζιεηέο ηεο ΘΑΣΖΓΟΡΗΑ 2 πνπ έρνπλ θαη ζρνιηθή θαη παλειιήληα λίθε θαη ηα αληίζηνηρα θσηναληίγξαθά ηνπο. ΠΡΟΟΥΖ: Οι βεβαιώζειρ εγγπαθήρ ππέπει απαπαίηηηα να έσοςν εκδοθεί από ηη Γενική Γπαμμαηεία Αθληηιζμού από και εθεξήρ, να είναι δηλαδή επικαιποποιημένερ. γ. Δπηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν ηαπηφηεηαο. δ. Φσηναληίγξαθν ηεο βεβαίσζεο πξφζβαζεο, επηθπξσκέλν απφ ην Γηεπζπληή ηνπ Ιπθείνπ ή ηνλ Πξντζηάκελν ηνπ Γξαθείνπ ή ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Γηεχζπλζεο ζηελ νπνία ππνβάιιεηαη ε αίηεζε, αλ ν ππνςήθηνο πξνέξρεηαη απφ δημόζιο ζρνιείν, ή επηθπξσκέλν κφλν απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηνπ Γξαθείνπ ή ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Γηεχζπλζεο ζηελ νπνία ππνβάιιεηαη ε αίηεζε, αλ ν ππνςήθηνο πξνέξρεηαη απφ ιδιωηικό ζρνιείν. ε πεξίπησζε ππνςεθίνπ ΔΠΑΙ (ΟΚΑΓΑ Α ), βεβαίσζε βαζκνινγίαο ησλ παλειιελίσο εμεηαδνκέλσλ καζεκάησλ. ε. Φσηναληίγξαθν απνιπηεξίνπ, επηθπξσκέλν απφ ην Γηεπζπληή ηνπ Ιπθείνπ ή ηνλ Πξντζηάκελν ηνπ Γξαθείνπ ή ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Γηεχζπλζεο ζηελ νπνία ππνβάιιεηαη ε αίηεζε, αλ ν ππνςήθηνο πξνέξρεηαη απφ δημόζιο ζρνιείν, ή επηθπξσκέλν κφλν απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηνπ Γξαθείνπ ή ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Γηεχζπλζεο ζηελ νπνία ππνβάιιεηαη ε αίηεζε, αλ ν ππνςήθηνο πξνέξρεηαη απφ ιδιωηικό ζρνιείν. ζη. Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Λ.1599/86, ζηελ νπνία ζα δειψλνπλ πφζεο θνξέο έρνπλ ππνβάιεη αίηεζε σο αζιεηέο. Γηα θάζε θνξά πνπ έρεη ππνβιεζεί αίηεζε ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ην έηνο ππνβνιήο, ε λίθε, ην άζιεκα, ην αγψληζκα θαη ε δηνξγάλσζε. δ. Φσηναληίγξαθν ηνπ δειηίνπ Τγεηνλνκηθήο Δμέηαζεο θαη Πξαθηηθήο Γνθηκαζίαο απφ ηνπο αζιεηέο πνπ έρνπλ δειψζεη ΣΔΦΑΑ ζην κεραλνγξαθηθφ δειηίν θαη εμεηάζηεθαλ απφ ηελ Δπηηξνπή Τγεηνλνκηθήο Δμέηαζεο θαη Πξαθηηθήο Γνθηκαζίαο.

13 2. Ζ αίηηζη και ηα δικαιολογηηικά ςποβάλλονηαι, από 1 μέσπι 10 επηεμβπίος κάθε έηοςρ, ζηε Γηεχζπλζε ή ζην Γξαθείν Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ζην νπνίν ππάγεηαη ην Ιχθεην απνθνίηεζήο ηνπο. 3. Οη Γηεπζχλζεηο θαη ηα Γξαθεία Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, αθνχ παξαιάβνπλ θαη πξσηνθνιιήζνπλ ηηο αηηήζεηο ησλ αζιεηψλ, ηελ θάζε κία μερσξηζηά κε εκεξνκελία θαηάζεζεο, ζηε ζπλέρεηα, κεηά ηε ιήμε ηεο εκεξνκελίαο παξαιαβήο, ηηο δηαβηβάδνπλ καδί κε ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπο ζηελ Δπιηποπή Δπιλογήρ Αθληηών, Γιεύθςνζη Οπγάνωζηρ και Γιεξαγωγήρ Δξεηάζεων ηος Τποςπγείος Παιδείαρ, Γιά Βίος Κάθηζηρ και Θπηζκεςμάηων, Ανδπέα Παπανδπέος 37- Σ.Θ Καπούζι Γπαθείο 0091, γηα ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηελ επηινγή ησλ εηζαγνκέλσλ. Λα ζεκεησζεί φηη ε εκεξνκελία πξσηνθφιινπ ηεο αίηεζεο είλαη θαη εκεξνκελία θαηάζεζεο. 4. Σέινο, παξαθαινχληαη νη Γηεπζχλζεηο θαη ηα Γξαθεία Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο λα θξνληίζνπλ γηα ηελ άκεζε πξνψζεζε ηεο εγθπθιίνπ απηήο ζε φια ηα Ιχθεηα θαη ηα ΘΔΤΠ ηεο πεξηθέξεηάο ηνπο. Οη Γηεπζπληέο ησλ Ιπθείσλ θαινχληαη λα ελεκεξψζνπλ ηνπο καζεηέο - αζιεηέο, λα αλαξηήζνπλ ηελ εγθχθιην ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ ζρνιείνπ, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε ελεκέξσζε θάζε ελδηαθεξφκελνπ θαη λα δηαλείκνπλ ζε θάζε ππνςήθην καδί κε ηελ εγθχθιην, ηελ αίηεζε θαη ηελ Τπεχζπλε Γήισζε. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο, νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζηα αλαγξαθφκελα ζηελ εγθχθιην ηειέθσλα. Σα απνηειέζκαηα επηηπρφλησλαπνηπρφλησλ κπνξνχλ λα ηα πιεξνθνξεζνχλ κέζσ δηαδηθηχνπ ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο: www. minedu.gov.gr θαη απφ ηηο Γ/λζεηο Β/ζκηαο Δθπ/ζεο. Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ςνημμένα: Αίηεζε θαη Τπ. Γήισζε Δζωηεπική διανομή 1. Γξαθείν θαο Τπνπξγνχ 2. Γξαθείν θαο Αλαπι. Τπνπξγνχ 3. Γξαθείν Τθππνπξγνχ θ. Η. Παλάξεηνπ 4. Γξαθείν Τθππνπξγνχ θαο Π. Υξηζηνθηινπνχινπ 5. Γξαθείν θ. Γεληθνχ Γξακκαηέα 6. Γξαθείν Δηδηθνχ Γξακκαηέα θ. Β. Παπάδνγινπ 7. Γ/λζε Φπζηθήο Αγσγήο (10) 8. Γ/λζε πνπδψλ Γεπη/ζκηαο Δθπ/ζεο (3) 9. Γ/λζε Οξγάλσζεο θαη Γηεμαγσγήο Δμεηάζεσλ Σκήκα Α (60) Σκήκα Β 10. ΓΔΠΟ (60) ΗΧΑΛΛΖ ΠΑΛΑΡΔΣΟ

14 (Πξσηνθνιιείηαη απφ ηε Γ/λζε ή ην Γξαθείν Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο ή ην Γξαθείν Δ.Δ.) ΑΗΣΖΖ Γ/νζη Οπγάνωζηρ & Γιεξαγωγήρ Δξεηάζεων ΔΠΧΛΤΚΟ:... Σμήμα Α (για ηην Δπιηποπή Δπιλογήρ ΟΛΟΚΑ:... Αθληηών) ΟΛΟΚΑ ΠΑΣΔΡΑ:... Ανδπέα Παπανδπέος 37 Σ.Θ.: ΚΑΡΟΤΗ ΟΛΟΚΑ ΚΖΣΔΡΑ:... (διά ηηρ Γιεύθςνζηρ ή ηος ΘΧΓΗΘΟ ΑΡΗΘΚΟ ΤΠΟΦΖΦΗΟΤ: Γπαθείος Β/θμιαρ Δκπ/ζηρ ή ηος Γπαθείος Δ.Δ.) αο ππνβάιισ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ νξίδνληαη ζηελ αξηζκ. ΑΡΗΘ. ΓΔΙΣΗΟΤ ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ : Φ.125/50210/Β6/ εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηά Βίνπ Κάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη δεηψ ηε ζπκκεηνρή κνπ ζηε δηαδηθαζία επηινγήο αζιεηψλ έηνπο 2011 γηα ηελ ΔΘΓΟΤΑ ΑΡΥΖ:... εηζαγσγή κνπ: ΔΣΟ ΓΔΛΛΖΖ:... α) ην ηκήκα... ΓΗΔΤΘΤΛΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ (οδόρ,... (Γηα ηνπο αζιεηέο ηεο ΘΑΣΖΓΟΡΗΑ 1) απιθμόρ, πόλη):... παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ Λ.2725/99 θαη παξ. 1 & 2 ηνπ άξζξνπ ηνπ Λ. 2009/92 (ΘΑΘΗΣΔ). ΛΟΚΟ:... β) ηα ηκήκαηα ησλ Παλεπηζηεκίσλ - ΣΔΗ κε ηε ζεηξά πνπ ηα δήισζα ζην κεραλνγξαθηθφ κνπ δειηίν. ΣΑΥΤΓΡΟΚΗΘΟ ΘΧΓΗΘΑ:... Ζ επηινγή ζα γίλεη κε ηα κφξηα: - γηα ηνπο αζιεηέο κε δηαθξίζεηο ΣΖΙΔΦΧΛΟ (απφ κέρξη θαη ) ηεο παξαγξάθνπ 13 ηνπ άξζξνπ 34 ηαθεπό:... ηνπ Λ.2725/99. - γηα ηνπο ζθαθηζηέο κε δηαθξίζεηο Θινηηό:... (απφ κέρξη θαη ) ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Λ.2009/92. - γηα ηνπο αζιεηέο κε δηαθξίζεηο ΘΔΚΑ: πκκεηνρή ζηελ επηινγή (απφ κέρξη θαη ) ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ αζιεηψλ έηνπο Λ.3708/2008. ΖΚΔΡΟΚΖΛΗΑ:... ΠΡΟ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΚΑΘΖΖ ΘΑΗ ΘΡΖΘΔΤΚΑΣΧΛ Ο/Ζ ΑΗΣ..

15 ΣΟΠΟ:... (Τπνγξαθή) ΖΚΔΗΧΖ ηελ α πεξίπησζε ν ππνςήθηνο αλαγξάθεη ην ηκήκα ηνπ Παλ/κίνπ ή ΣΔΗ πνπ επηζπκεί λα εηζαρζεί (π.ρ. Λνκηθήο ηνπ Παλ/κίνπ Θεζζαινλίθεο). ηε β πεξίπησζε ν ππνςήθηνο βάδεη ζε θχθιν ην β θαη δηαγξάθεη κε έλα κεγάιν Υ ηελ πεξίπησζε α.

16 ΤΠΔΤΘΤΛΖ ΓΖΙΧΖ (άπθπο 8 Λ.1599/1986) Ζ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηψλ (άξζξν 8 παξ. 4 Λ. 1599/1986) ΠΡΟ (1) : Ο Ζ Όλνκα: Δπψλπκν : Όλνκα θαη Δπψλπκν Παηέξα: Όλνκα θαη Δπψλπκν Κεηέξαο: Ζκεξνκελία γέλλεζεο (2) : Σφπνο Γέλλεζεο: Αξηζκφο Γειηίνπ Σαπηφηεηαο: Σει : Σφπνο Θαηνηθίαο: Οδφ ο: Αξηζ : ΣΘ : Αξ. Σειενκνηνηχπνπ (Fax): Γ/λζε Ζιεθηξ. Σαρπδξνκείνπ (Δmail): Κε αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο (3), πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Λ. 1599/1986, δειψλσ φηη: 1) α. Φέηορ, είναι η (πξψηε ή δεχηεξε ή ηξίηε)θοπά πος κάνω σπήζη ηηρ καηωηέπω διάκπιζηρ γηα ηελ εηζαγσγή κνπ ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ηεο Διιάδαο κε ηελ θαηεγνξία ησλ αζιεηψλ. ΓΗΟΡΓΑΛΩΖ: ΑΘΙΖΚΑ: ΑΓΩΛΗΚΑ: ΓΗΑΘΡΗΖ:.. λίθε ΖΚΔΡΟΚΖΛΗΑ ΓΗΑΘΡΗΖ: ΔΗΡΑ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ ΓΗΑΘΡΗΖ: φπσο απνδεηθλχεη ε ζπλππνβαιιφκελε βεβ. εγγξ. αζι. ηεο Γ.Γ.Α. κε εκ/λία έθδνζεο απφ θαη εθεμήο.

17 (Δάλ έρεηε μαλαθάλεη ρξήζε ηεο αλσηέξσ δηάθξηζεο γηα ηελ εηζαγσγή ζαο ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ηεο Διιάδαο κε ηελ θαηεγνξία ησλ αζιεηψλ, ζπκπιεξψζηε ην παξαθάησ θελφ.) Ζ ππώηη θοπά πος έκανα σπήζη ηηρ ανωηέπω διάκπιζηρ ήηαλ ην έηνο.. β. (Δάλ είζηε ππνςήθηνο ηεο Θαηεγνξίαο 2ηεο αξηζκ. Φ.125/50210/Β6/ εγθπθιίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηά Βίνπ Κάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ κε δηάθξηζε θαη ζε καζεηηθνχο-ζρνιηθνχο αγψλεο θαη ζε παλειιήληνπο αγψλεο (4) ζπκπιεξψζηε ηα ζηνηρεία ηεο 2 εο δηάθξηζεο παξαθάησ.) ΓΗΟΡΓΑΛΩΖ: ΑΘΙΖΚΑ: ΑΓΩΛΗΚΑ: ΓΗΑΘΡΗΖ:.. λίθε ΖΚΔΡΟΚΖΛΗΑ ΓΗΑΘΡΗΖ: ΔΗΡΑ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ ΓΗΑΘΡΗΖ: φπσο απνδεηθλχεη ε ζπλππνβαιιφκελε βεβ. εγγξ. αζι. ηεο Γ.Γ.Α. κε εκ/λία έθδνζεο απφ θαη εθεμήο. (ζπλέρεηα ηνπ β. ζηελ επφκελε ζειίδα) (ζπλέρεηα ηνπ β.) Φέηορ, είναι η (πξψηε ή δεχηεξε ή ηξίηε)θοπά πος κάνω σπήζη ηηρ ανωηέπω διάκπιζηρ γηα ηελ εηζαγσγή κνπ ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ηεο Διιάδαο κε ηελ θαηεγνξία ησλ αζιεηψλ. (Δάλ έρεηε μαλαθάλεη ρξήζε ηεο αλσηέξσ δηάθξηζεο γηα ηελ εηζαγσγή ζαο ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ηεο Διιάδαο κε ηελ θαηεγνξία ησλ αζιεηψλ, ζπκπιεξψζηε ην παξαθάησ θελφ.) Ζ ππώηη θοπά πος έκανα σπήζη ηηρ ανωηέπω διάκπιζηρ ήηαλ ην έηνο.. 2) (Δάλ, ζην παξειζφλ, έρεηε θάλεη ρξήζε άιιεο δηάθξηζεο/άιισλ δηαθξίζεσλ γηα ηελ εηζαγσγή ζαο ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ηεο Διιάδαο κε ηελ θαηεγνξία ησλ αζιεηψλ, ζπκπιεξψζηε παξαθάησ γηα θάζε δηάθξηζε ρσξηζηά ηα εμήο ζηνηρεία: έηνο αίηεζεο, δηνξγάλσζε, άζιεκα θ.ι.π.) ηο παπελθόν, έσω κάνει σπήζη άλληρ διάκπιζηρ/άλλων διακπίζεων σο εμήο: ΔΣΟ ΑΗΣΖΖ: ΓΗΟΡΓΑΛΩΖ: ΑΘΙΖΚΑ: ΑΓΩΛΗΚΑ: ΓΗΑΘΡΗΖ:.. λίθε ΖΚΔΡΟΚΖΛΗΑ ΓΗΑΘΡΗΖ: ΔΗΡΑ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ ΓΗΑΘΡΗΖ:

18 Ζκεξνκελία:.2011 Ο Ζ Γει. (Τπνγξαθή) (1) Αλαγξάθεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζχλεηαη ε αίηεζε. (2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο. (3) «Όπνηνο ελ γλψζεη ηνπ δειψλεη ςεπδή γεγνλφηα ή αξλείηαη ή απνθξχπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ. Δάλ ν ππαίηηνο απηψλ ησλ πξάμεσλ ζθφπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηφλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθφ φθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθφπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηψλ. (4) ε πεξίπησζε πνπ καζεηήο-αζιεηήο ζεκεηψζεη εμαηξεηηθή αγσληζηηθή δηάθξηζε θαη ζε καζεηηθνχο-ζρνιηθνχο αγψλεο θαη ζε παλειιήληνπο αγψλεο, ηφηε ηα πξνβιεπφκελα πνζνζηά πξνζαχμεζεο γηα ηελ εηζαγσγή ζηα ΣΔΦΑΑ ή ζε άιιε ζρνιή ή ηκήκα Παλ/κίνπ ή ΣΔΗ πξνζαπμάλνληαη θαηά πνζνζηφ 1%, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ Λ.2725/1999, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Λ.3708/2008.

(Με ηελ παξάθιεζε λα ελεκεξψζεη

(Με ηελ παξάθιεζε λα ελεκεξψζεη ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Βαθμόρ Αζθαλείαρ: Να διαηηπηθεί μέσπι: ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΡΓΑΝΩΖ & ΓΗΔΞΑΓ. ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΣΜΖΜΑ Α Ανδρέα Παπανδρέου 37 151 80 Μαπούζι Πληποθοπίερ: Δπ. Ροςζζάκηρ Σηλέθυνο: 210 3442075, 210 3442661

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ ----- Μαπούζι, 28/04/2011 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΡΓΑΝΧΖ & ΓΗΔΞΑΓΧΓΖ Απ. Ππωη. Βαθμόρ Πποηεπ.

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ ----- Μαπούζι, 28/04/2011 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΡΓΑΝΧΖ & ΓΗΔΞΑΓΧΓΖ Απ. Ππωη. Βαθμόρ Πποηεπ. Βαθμόρ Αζθαλείαρ: ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Να διαηηπηθεί μέσπι: ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ ----- Μαπούζι, 28/04/2011 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΡΓΑΝΧΖ & ΓΗΔΞΑΓΧΓΖ Απ. Ππωη. Βαθμόρ Πποηεπ. ΔΞΔΣΑΔΧΝ Φ.125/50210/Β6

Διαβάστε περισσότερα

Να δηαηεξεζεί κέρξη: Βαζκφο Πξνηεξαηφηεηαο:

Να δηαηεξεζεί κέρξη: Βαζκφο Πξνηεξαηφηεηαο: ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΡΓΑΝΩΖ & ΓΗΔΞΑΓΩΓΖ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΣΜΖΜΑ Α ΓΔΝΗΚΩΝ ΔΞΔΣΑΔΩΝ & ΔΠΗΛΟΓΖ ΠΟΤΓΑΣΩΝ ----- Σαρ. Γ/λζε: Αλδξέα Παπαλδξένπ 37 Σ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η

Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η Τ Π Ο Γ Δ Ι Γ Μ Α Α Ι Σ Η Η ΑΙΣΗΗ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΙΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ: ΑΦΜ: ΓΙΔΤΘΤΝΗ : Σ.Κ : ΣΗΛ.:. ΠΡΟ: Σεισλείν.. Με ηελ παξνύζα, παξαθαινύκε γηα ηελ έγθξηζε παξαιαβήο ηνπ ΔΙΥ.. κε αξηζκό πιαηζίνπ. ζύκθσλα κε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΚΞΙΖΟΩΚΑΡΗΘΖ ΔΗΓΗΘΖ ΞΟΝΘΖΟΜΖ Α2 Δζληθήο Θαηεγνξίαο Γπλαηθώλ Αγσληζηηθήο Ξεξηόδνπ

ΠΚΞΙΖΟΩΚΑΡΗΘΖ ΔΗΓΗΘΖ ΞΟΝΘΖΟΜΖ Α2 Δζληθήο Θαηεγνξίαο Γπλαηθώλ Αγσληζηηθήο Ξεξηόδνπ OAKA, Ανοικτό Κολυμβητήριο, Σπφρου Λοφη, 151 23 Μαροφςι, AΘΗΝΑ Tel.: +30.210.6801952 Fax: +30.210.6801960 OAKA, Olympic Aquatic Center, Spyrou Loui, 151 23 Athens, GREECE Web: www.volleyball.gr mail: hellas@volleyball.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ».

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ». (άπθπο 8 Μ.1599/1986) ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) Πεπιγπαυή αιτήματορ

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΑΘΛΗΣΩΝ ΑΘΛΗΣΡΙΩΝ ΣΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΣΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟΤ.Δ.Γ.Α..

ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΑΘΛΗΣΩΝ ΑΘΛΗΣΡΙΩΝ ΣΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΣΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟΤ.Δ.Γ.Α.. ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΙ ΔΝΣΑΞΗ ΑΘΛΗΣΩΝ ΑΘΛΗΣΡΙΩΝ ΣΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΣΟΤ ΥΔΓΙΑΜΟΤ.Δ.Γ.Α.. 2011 2012 I ΔΙΑΓΩΓΗ Οη αζιεηέο ηξηεο εληάζζνληαη ζηηο θαηεγνξίεο ηνπ ρεδηαζκνχ κε βάζε Σηο δηαθξίζεηο ζε αγψλεο ζηφρνπο ηεο Οκνζπνλδίαο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ : Δηζαγσγή ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ησλ απνθνίησλ ΔΠΑ.Λ.(ΟΜΑΓΑ Α & Β )

ΘΔΜΑ : Δηζαγσγή ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ησλ απνθνίησλ ΔΠΑ.Λ.(ΟΜΑΓΑ Α & Β ) ΑΓΑ: ΒΛ1Ζ9-43Ο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ Βαζκφο Αζθαιείαο: Να δηαηεξεζεί κέρξη: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ----- ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΡΓΑΝΧΖ & ΓΗΔΞΑΓΧΓΖ Μαξνχζη, 19-11 - 2013 ΔΞΔΣΑΔΧΝ ΣΜΖΜΑΣΑ Α - Β Αξ.Πξση.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4989-ΜΘΣ ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ. Άρθρο 1 Γενικά

ΑΔΑ: Β4989-ΜΘΣ ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ. Άρθρο 1 Γενικά ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ------- ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΑΗΓΔΗΑ ΟΜΟΓΔΝΩΝ ΚΑΗ ΓΗΑΠΟΛΗΣΗΜΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ Β ------- Σαρ. Γ/λζε : Αλδξέα Παπαλδξένπ 37 Σ.Κ. Πφιε : 15180 -

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

FAX: 2103442098 ΠΡΟ: ηηο Γξακκαηείεο όιωλ ηωλ ηκεκάηωλ θαη ζρνιώλ ηωλ Παλεπηζηεκίωλ, ΣΔΗ, ΑΠΑΗΣΔ, ΑΣΔ θαη Αλωη. Δθθι/θώλ Αθαδεκηώλ

FAX: 2103442098 ΠΡΟ: ηηο Γξακκαηείεο όιωλ ηωλ ηκεκάηωλ θαη ζρνιώλ ηωλ Παλεπηζηεκίωλ, ΣΔΗ, ΑΠΑΗΣΔ, ΑΣΔ θαη Αλωη. Δθθι/θώλ Αθαδεκηώλ ΑΓΑ: ΒΓ9Π9-6Ξ 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ Βαζκφο Αζθαιείαο: Να δηαηεξεζεί κέρξη: ----- ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΡΓΑΝΩΖ & ΓΗΔΞΑΓΩΓΖ Μαξνχζη, 4-9 - 2014 ΔΞΔΣΑΔΩΝ Αξ.Πξση. Βαζκφο Πξνηεξ. -----

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΔΓΓΡΑΦΗ ΝΔΩΝ ΦΟΙΣΗΣΩΝ

ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΔΓΓΡΑΦΗ ΝΔΩΝ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΔΓΓΡΑΦΗ ΝΔΩΝ ΦΟΙΣΗΣΩΝ Οη εγγξαθέο λενεηζαρζέλησλ θνηηεηψλ, γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2014-2015, ζα πξαγκαηνπνηνχληαη καθημερινά απφ ηηο 15/9/2014 έσο θαη ηηο 26/09/2014 θαη απφ ηηο 10:00π.μ. έσο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ. ΑΓΑ: Αθήνα, 30 Ιοςνίος 2017 ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΗΜΑ Β ΠΟΛ. 1095

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ. ΑΓΑ: Αθήνα, 30 Ιοςνίος 2017 ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΗΜΑ Β ΠΟΛ. 1095 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΗΜΑ Β ΑΓΑ: Αθήνα, 30 Ιοςνίος 2017 ΠΟΛ. 1095 Σαρ. Γ/λζε : Καξ.εξβίαο 10 Σαρ. Κώδηθαο : 10184 Αζήλα Πιεξνθνξίεο : Σειέθωλν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ θνπόο θαη επηκέξνπο ζηόρνη: Απφ ην 2013 θαη κεηά, ε Γεπηεξνβάζκηα Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε δηέπεηαη απφ ηνλ Ν. 4186/2013 (ΦΔΚ 193/17.09.2013). Ζ Γεπηεξνβάζκηα Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΕΓΙΑΣΑΣΑΗ ΙΑΘ ΚΕΘΣΟΤΡΓΘΑ ΘΕΑΣΡΩΜ ΙΑΘ ΙΘΜΗΛΑΣΟΓΡΑΦΩΜ».

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΕΓΙΑΣΑΣΑΗ ΙΑΘ ΚΕΘΣΟΤΡΓΘΑ ΘΕΑΣΡΩΜ ΙΑΘ ΙΘΜΗΛΑΣΟΓΡΑΦΩΜ». (άπθπο 8 Μ.1599/1986) ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηψλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) Πεπιγπαυή αιτήματορ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 0 ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 0 ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ Να δηαηεξεζεί κέρξη: ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ ----- ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΡΓΑΝΧΖ & ΓΗΔΞΑΓΧΓΖ Μαξνχζη, 7-2 - 2014 ΔΞΔΣΑΔΧΝ - ΣΜΖΜΑ Β Αξ.Πξση. Βαζκφο Πξνηεξ. ----- Φ.251/17267/Β6

Διαβάστε περισσότερα

Αλ ν ππνςήθηνο είλαη ηειεηφθνηηνο (καζεηήο Γ Λπθείνπ) ε δήισζε θαηαηίζεηαη ζην Λχθεην πνπ θνηηά.

Αλ ν ππνςήθηνο είλαη ηειεηφθνηηνο (καζεηήο Γ Λπθείνπ) ε δήισζε θαηαηίζεηαη ζην Λχθεην πνπ θνηηά. Εξσηήζεηο θαη απαληήζεηο γηα ηηο αηηήζεηο ζπκκεηνρήο ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο 2016 Αθνινπζνχλ 26 εξσηήζεηο θαη απαληήζεηο γηα ηε δηαδηθαζία ησλ αηηήζεσλ πνπ κπνξνχλ λα θαλνχλ ρξήζηκεο ζηνπο ππνςεθίνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖΝ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΑΠΟ ΔΠΑΛ

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖΝ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΑΠΟ ΔΠΑΛ Φ Ρ Ο Ν Σ Ι Σ Η Ρ Ι Α ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ 21 & ΠΕΡΙΚΛΕΟΤ, Π. ΦΑΛΗΡΟ ΣΗΛ-FAX: 210 9851164, www.neapaideia.edu.gr, Ε-mail: info@neapaideia.edu.gr ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖΝ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΑΠΟ ΔΠΑΛ Οη θάηνρνη απνιπηεξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η. Τπόδεηγκα 1. ΔΞΟΤΗΟΓΟΣΖΖ- ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ (άξζξν 8 Ν.1599/1986)

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η. Τπόδεηγκα 1. ΔΞΟΤΗΟΓΟΣΖΖ- ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ (άξζξν 8 Ν.1599/1986) Γξαθείν Γεληθνχ Γξακκαηέα ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η Τπόδεηγκα 1 ΔΞΟΤΗΟΓΟΣΖΖ- ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ (άξζξν 8 Ν.1599/1986) Ζ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΑΠΟΦΑΖ Βαθμόρ Αζθαλείαρ: Να διαηηπηθεί μέσπι:

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΑΠΟΦΑΖ Βαθμόρ Αζθαλείαρ: Να διαηηπηθεί μέσπι: Βαθμόρ Αζθαλείαρ: Να διαηηπηθεί μέσπι: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ --------- ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΣΜΗΜΑ Β ----- Σαρ. Γ/λζε: Α. Παπαλδξένπ 37

Διαβάστε περισσότερα

Αιγόξηζκνη Δνκή επηινγήο. Απιή Επηινγή ύλζεηε Επηινγή. Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Τ. introcsprinciples.wordpress.

Αιγόξηζκνη Δνκή επηινγήο. Απιή Επηινγή ύλζεηε Επηινγή. Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Τ. introcsprinciples.wordpress. Αιγόξηζκνη 2.2.7.3 Δνκή επηινγήο Απιή Επηινγή ύλζεηε Επηινγή Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Τ 1 Επηινγή ηελ πξάμε πνιύ ιίγα πξνβιήκαηα κπνξνύλ λα επηιπζνύλ κε ηνλ πξνεγνύκελν ηξόπν ηεο ζεηξηαθήο/αθνινπζηαθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι ΑΙΣΗΗ ΤΠΟΧΗΥΙΟΣΗΣΑ. Γενική Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Ανθρώπινου Δυναμικού

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι ΑΙΣΗΗ ΤΠΟΧΗΥΙΟΣΗΣΑ. Γενική Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Ανθρώπινου Δυναμικού ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι ΑΙΣΗΗ ΤΠΟΧΗΥΙΟΣΗΣΑ Προς: Την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) Γενική Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Ανθρώπινου Δυναμικού - Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού - Τμήμα Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-Β0Κ. Γενικέρ Παπαηηπήζειρ

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-Β0Κ. Γενικέρ Παπαηηπήζειρ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, 21.11.2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ Aπ. ππ.: Φ.10035/οικ.26538/840 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ Γενική Γ/νζη Κοινωνικήρ Αζθάλιζηρ Γ/νζη Κύπιαρ Αζθάλιζηρ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Κ.Δ.Π. 157/2014 ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΣΟ ΜΕΡΟ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΠΡΑΞΕΙ Αριθμός 4767 Παρασκεσή, 21 Μαρτίοσ 2014 541 Απιθμόρ 157 Oι πεπί Βιοκηόνων (Σέλη) Κανονιζμοί ηος

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10».

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4/1/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝΩΝ. ΑΦΑΛΙΔΩΝ Α.Π. Φ 80000/νηθ.33384/2415 Γ/ΝΗ ΚΤΡIΑ ΑΦΑΛΙΗ ΜΙΘΩΣΩΝ ΣΜΗΜΑ: Γ ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: ΣΑΓΙΟΤ 29 ΣΑΥ. ΚΩΓΙΚ: 101 10

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. Οη αγψλεο ζα δηεμαρζνχλ ζην ΣΙΡΔΙΟ ΣΑΓΙΟ ζηε Λεκεζφ, ζηηο 27 θαη 28 Ινπλίνπ 2015 κε δηνξγαλσηή ην Γπκλαζηηθφ χιινγν ΟΛΤΜΠΙΑ Λεκεζνχ.

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. Οη αγψλεο ζα δηεμαρζνχλ ζην ΣΙΡΔΙΟ ΣΑΓΙΟ ζηε Λεκεζφ, ζηηο 27 θαη 28 Ινπλίνπ 2015 κε δηνξγαλσηή ην Γπκλαζηηθφ χιινγν ΟΛΤΜΠΙΑ Λεκεζνχ. Αξ.Φαθ. 70/2β/15 Λεπθωζία, 08 Ηνπλίνπ 2015 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 97 νπ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟΤ ΠΡΧΣΑΘΛΗΜΑΣΟ ΑΝΓΡΧΝ ΚΑΙ 59 νπ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟΤ ΠΡΧΣΑΘΛΗΜΑΣΟ ΓΤΝΑΙΚΧΝ ε ζπλέρεηα ηωλ πξνθεξύμεωλ γηα ηε δηεμαγωγή ηωλ αγωληζκάηωλ 10000κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΗ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ελ. 2 από 5 Σν παξόλ Σεύρνο Γηεπθξηλίζεσλ εθδίδεηαη ζύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΔΝΖΜΔΡΩΖ

Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΔΝΖΜΔΡΩΖ ΗΑΣΡΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΞΑΝΘΖ ΝΠΓΓ Ξάλζε 10 Γεθ 2014 Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΔΝΖΜΔΡΩΖ ΘΔΜΑ : Καζνξηζκφο δηθαηνινγεηηθψλ, δηαδηθαζίαο, φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ γηα ηε ρνξήγεζε βεβαίσζεο ιεηηνπξγίαο ηαηξείσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ Σν Τπνινγηζηηθφ Κέληξν ηνπ Γ.Π.Θ. Ξάλζε

ΠΡΟ Σν Τπνινγηζηηθφ Κέληξν ηνπ Γ.Π.Θ. Ξάλζε ΠΡΟ Σν Τπνινγηζηηθφ Κέληξν ηνπ Γ.Π.Θ. Ξάλζε ΘΔΜΑ : Δγγξαθή Πξσηνεηψλ Φνηηεηψλ ζην Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2014-2015 θαη ππνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ ζηέγαζεο θαη ζίηηζεο. ΥΔΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ() ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΔΜΑ : Αλ ηζρύεη 3 3, λα δείμεηε όηη ηα ζεκεία Μ, Ν ηαπηίδνληαη. ΘΔΜΑ : Α Β Μ Γ Σην παξαπάλσ ζρήκα είλαη 3. α) Γείμηε όηη

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΚΞΙΖΟΩΚΑΡΗΘΖ ΔΗΓΗΘΖ ΞΟΝΘΖΟΜΖ Α2 Δζληθήο Θαηεγνξίαο Αλδξώλ Αγσληζηηθήο Ξεξηόδνπ

ΠΚΞΙΖΟΩΚΑΡΗΘΖ ΔΗΓΗΘΖ ΞΟΝΘΖΟΜΖ Α2 Δζληθήο Θαηεγνξίαο Αλδξώλ Αγσληζηηθήο Ξεξηόδνπ OAKA, Ανοικτό Κολυμβητήριο, Σπφρου Λοφη, 151 23 Μαροφςι, AΘΗΝΑ Tel.: +30.210.6801952 Fax: +30.210.6801960 OAKA, Olympic Aquatic Center, Spyrou Loui, 151 23 Athens, GREECE Web: www.volleyball.gr mail: hellas@volleyball.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 1 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΑΝΘΡΩΠΘΣΘΚΩΝ, ΝΟΜΘΚΩΝ & ΚΟΘΝΩΝΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ (πεπιλαμβ. οι ηπαηιωηικέρ σολέρ) 2. Ιζηνξία ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 2 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΘΕΣΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ 3 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ ΤΗΛ FAX:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ ΤΗΛ FAX: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 104 34 ΤΗΛ. 210-82.03.911 FAX: 210-82.26.204 http://www.aueb.gr ΦΟΙΣΗΣΙΚΗ ΛΔΥΗ ΑΚΑΓ. ΔΣΟ: 2013-2014 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Η Γ Ι Α Δ Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 1. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α' 2. Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα