ΘΔΜΑ : Δηζαγσγή ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ησλ απνθνίησλ ΔΠΑ.Λ.(ΟΜΑΓΑ Α & Β )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΔΜΑ : Δηζαγσγή ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ησλ απνθνίησλ ΔΠΑ.Λ.(ΟΜΑΓΑ Α & Β )"

Transcript

1 ΑΓΑ: ΒΛ1Ζ9-43Ο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ Βαζκφο Αζθαιείαο: Να δηαηεξεζεί κέρξη: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΡΓΑΝΧΖ & ΓΗΔΞΑΓΧΓΖ Μαξνχζη, ΔΞΔΣΑΔΧΝ ΣΜΖΜΑΣΑ Α - Β Αξ.Πξση. Βαζκφο Πξνηεξ Φ.151/176170/Β6 Σαρ. Γ/λζε: Αλ. Παπαλδξένπ 37 Σ.Κ. Πφιε: ΜΑΡΟΤΗ Ηζηνζειίδα: www. minedu.gov.gr Πιεξνθνξίεο: (ΔΠΑΛ-νκάδα Α) Β. Δπζπκίνπ: , Θ. Νηθεηνπνχινπ: (ΔΠΑΛ-νκάδα Β ) Αλδ. Λάκπνο: , Δ. Γθνχθαο: FAX:, (νκάδα Α ), (νκάδα Β ) ΠΡΟ: 1) ΠΔΡ/ΚΟΤ Γ/ΝΣΔ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 2) Γ/ΝΣΔ ΣΧΝ Γ/ΝΔΧΝ Γ.Δ. 3) ΟΛΑ ΣΑ ΓΔΛ (δηά ησλ Γ/λζεσλ Γ.Δ.) 4) ΟΛΑ ΣΑ ΔΠΑΛ (δηά ησλ Γ/λζεσλ Γ.Δ.) 5) ΚΔΤΠ (δηά ησλ Γ/λζεσλ Γ.Δ.) ΘΔΜΑ : Δηζαγσγή ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ησλ απνθνίησλ ΔΠΑ.Λ.(ΟΜΑΓΑ Α & Β ) ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ν ΔΠΑ.Λ (ΟΜΑΓΑ Α ) ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ - Ν.3748 /2009 (ΦΔΚ 29-η. Α/ ),άξζξα 1-10, Ν. 3848/2010 (ΦΔΚ 71 η. Α / ), άξζξν 39 ηνπ Ν. 4186/2013 (ΦΔΚ 193 η.α / ) - Φ.151/22071/Β6 (ΦΔΚ 373-Β/ ), Φ.151/24463/Β6 (ΦΔΚ 422-Β/ ), Φ.151/84573/Β6 (ΦΔΚ 1523-Β/ ) - Φ.151/2996/Β6 (ΦΔΚ 55-Β/ ), Φ.151/39470/Β6/ (ΦΔΚ 529-Β/ ), Φ.151/17193/Β6 (ΦΔΚ 346- Β/ ), Φ.151/41773/Β6 (ΦΔΚ 1289-Β/ ) θαη Φ.151/84573/Β6 (ΦΔΚ 1523 η. Β / ) Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο. - νη θάηνρνη απνιπηεξίνπ Ζκεξεζίσλ ΔΠΑ.Λ. (ΟΜΑΓΑ Α ), θαζψο θαη νη καζεηέο ηεο ηειεπηαίαο ηάμεο Ζκεξεζίσλ ΔΠΑ.Λ. (ΟΜΑΓΑ Α ) έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζε παλειιαδηθέο εμεηάζεηο θαη εθφζνλ απνθηήζνπλ απνιπηήξην εληφο ηνπ Ηνπλίνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία επηινγήο γηα ηελ εηζαγσγή ηνπο ζε Σκήκαηα/Δηζαγσγηθέο Καηεπζχλζεηο θαη ζε ζρνιέο ησλ Σερλνινγηθψλ Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ (ΑΣΔΗ), ηεο Αλσηάηεο ρνιήο Παηδαγσγηθήο θαη Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο (Α..ΠΑΗ.Σ.Δ), ησλ Αλσηέξσλ ρνιψλ Σνπξηζηηθήο Δθπαίδεπζεο (Α..Σ.Δ.), ησλ ηξαηησηηθψλ ρνιψλ Τπαμησκαηηθψλ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ, ηεο ρνιήο Αζηπθπιάθσλ ηεο Αζηπλνκηθήο Αθαδεκίαο (βι. επηζήκαλζε ζην Κεθ. 3) θαη ησλ ρνιψλ ηεο Αθαδεκίαο Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ εμεηαδφκελνη ζε ηέζζεξα (4) καζήκαηα -δχν (2) γεληθήο παηδείαο θαη δχν (2) εηδηθφηεηαο- θαη ζε πνζνζηφ ζέζεσλ πνπ νξίδεηαη θάζε θνξά κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, θαη ηνπ θαηά πεξίπησζε αξκφδηνπ Τπνπξγνχ. Σα δχν καζήκαηα εηδηθφηεηαο ηεο νκάδαο Α θαη ηεο νκάδαο Β ησλ εκεξεζίσλ ΔΠΑ.Λ θαη ηεο ΟΜΑΓΑ Β ησλ εζπεξηλψλ ΔΠΑ.Λ. εμεηάδνληαη ζε θνηλά ζέκαηα γηα φινπο ηνπο ππνςεθίνπο ησλ εκεξήζησλ θαη εζπεξηλψλ ΔΠΑ.Λ. ζε εμεηαζηηθά θέληξα ( ΔΠΑ.Λ.) πνπ ζα νξηζηνχλ. - νη θάηνρνη απνιπηεξίνπ εζπεξηλψλ ΔΠΑ.Λ. (ΟΜΑΓΑ Α ) θαζψο θαη νη καζεηέο ηεο ηειεπηαίαο ηάμεο Δζπεξηλψλ ΔΠΑ.Λ. (ΟΜΑΓΑ Α ) έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζε παλειιαδηθέο εμεηάζεηο θαη εθφζνλ απνθηήζνπλ 1

2 απνιπηήξην εληφο ηνπ Ηνπλίνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία επηινγήο γηα εηζαγσγή ζηα Σκήκαηα/Δηζαγσγηθέο Καηεπζχλζεηο θαη ηηο ρνιέο ησλ Σερλνινγηθψλ Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ (ΑΣΔΗ), ηεο ΑΠΑΗΣΔ, ησλ Αλσηέξσλ ρνιψλ Σνπξηζηηθήο Δθπαίδεπζεο (Α..Σ.Δ.) θαη ησλ ρνιψλ ηεο Αθαδεκίαο Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ εμεηαδφκελνη ζε δχν (2) καζήκαηα γεληθήο παηδείαο θαη ζε πνζνζηφ ζέζεσλ πνπ νξίδεηαη θάζε θνξά κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη ηνπ θαηά πεξίπησζε αξκφδηνπ Τπνπξγνχ. ηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο εκεξεζίσλ ΔΠΑ.Λ (ΟΜΑΓΑ Α ) κπνξνχλ αθφκα λα ζπκκεηάζρνπλ: - Οη θάηνρνη πηπρίνπ Β θχθινπ εκεξεζίσλ ΣΔΔ, πηπρίνπ εηδηθφηεηαο πξψελ εκεξεζίσλ ΣΔΛ θαη εκεξεζίσλ Ναπηηθψλ Λπθείσλ. - Οη θάηνρνη απνιπηεξίνπ εκεξεζίσλ ΔΠΑ.Λ (Οκάδαο Β ) θαη νη θάηνρνη απνιπηεξίνπ εζπεξηλψλ ΔΠΑΛ πνπ επηιέγνπλ λα είλαη ππνςήθηνη κε ηελ ΟΜΑΓΑ Α. ηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο εζπεξηλψλ ΔΠΑ.Λ (ΟΜΑΓΑ Α ) κπνξνχλ αθφκα λα ζπκκεηάζρνπλ: -Οη θάηνρνη πηπρίνπ Β θχθινπ εζπεξηλψλ ΣΔΔ, πηπρίνπ εηδηθφηεηαο πξψελ εζπεξηλψλ ΣΔΛ θαη εζπεξηλψλ Ναπηηθψλ Λπθείσλ. - νη θάηνρνη απνιπηεξίνπ εζπεξηλψλ ΔΠΑ.Λ (Οκάδαο Β ) πνπ επηιέγνπλ λα είλαη ππνςήθηνη κε ηελ ΟΜΑΓΑ Α. Γπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζηηο εμεηάζεηο έρνπλ θαη φζνη έρνπλ νινθιεξψζεη ηε θνίηεζε αιιά δελ έρνπλ απνθηήζεη απνιπηήξην ΔΠΑ.Λ ή πηπρίν ΣΔΔ, κε ηελ πξνυπφζεζε λα απνθηήζνπλ ην απνιπηήξην ή πηπρίν αληίζηνηρα ηνλ Ηνχλην, γηα λα κπνπλ ζηε δηαδηθαζία επηινγήο. Δπηζεκαίλεηαη φηη δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο έρνπλ κφλν νη αλσηέξσ ππνςήθηνη θαη φρη νη θάηνρνη πηπρίνπ ΔΠΑ.Λ. ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ ΓΗΑ ΔΗΑΓΩΓΖ Δ ΑΣΔΗ, ΑΠΑΗΣΔ, ΑΣΔ, ΑΝΩΣΔΡΔ ΣΡΑΣ. ΥΟΛΔ ΤΠΑΞΗΩΜΑΣΗΚΩΝ, ΥΟΛΔ ΑΣΤΦΤΛΑΚΩΝ (βι. επηζήκαλζε ζην Κεθ. 3), ΑΚΑΓΖΜΗΔ ΔΜΠΟΡΗΚΟΤ ΝΑΤΣΗΚΟΤ ππνςεθίσλ κε ηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο ΔΠΑ.Λ (ΟΜΑΓΑ Α ). Α) ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΑ ΜΑΘΖΜΑΣΑ α. Οη ππνςήθηνη ησλ εκεξεζίσλ ΔΠΑ.Λ ηεο νκάδαο Α πνπ επηζπκνχλ ηελ εηζαγσγή ηνπο ζε ΑΣΔΗ, ΑΠΑΗΣΔ, ΑΣΔ, ζηηο Αλψηεξεο ηξαηησηηθέο ρνιέο Τπαμησκαηηθψλ, ζηηο ρνιέο Αζηπθπιάθσλ (βι. ΚΔΦ. 3) θαη ζηηο Αθαδεκίεο Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ εμεηάδνληαη ζηα καζήκαηα γεληθήο παηδείαο "Μαζεκαηηθά Η" θαη "Νενειιεληθή Γιψζζα" θαη ζε δχν καζήκαηα εηδηθφηεηαο αλάινγα κε ηελ εηδηθφηεηα θαη ηνλ ηνκέα απνθνίηεζήο ηνπο. Σα καζήκαηα εηδηθφηεηαο ζηα νπνία εμεηάδνληαη νη ππνςήθηνη ησλ εκεξεζίσλ ΔΠΑΛ είλαη απηά πνπ αλαθέξνληαη ζην ζπλεκκέλν ΠΗΝΑΚΑ Η. ε πεξίπησζε πνπ θάηνρνο απνιπηεξίνπ ΔΠΑ.Λ (ΟΜΑΓΑ Α ή Β ) πάξεη κέξνο, ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο εκεξεζίσλ ΔΠΑ.Λ (ΟΜΑΓΑ Α ) κεηά ην έηνο απφθηεζεο ηνπ απνιπηεξίνπ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμεη θαη λα εμεηαζηεί ζε καζήκαηα δηαθνξεηηθήο εηδηθφηεηαο, ηνκέα θαη θχθινπ αλεμάξηεηα απφ ηελ επηινγή ηνπ θαηά ην έηνο απνθνίηεζήο ηνπ. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηνπο θαηφρνπο πηπρίνπ Β θχθινπ εκεξεζίσλ ΣΔΔ, πηπρίνπ εηδηθφηεηαο πξψελ εκεξεζίσλ ΣΔΛ θαη εκεξεζίσλ Ναπηηθψλ Λπθείσλ. β. Οη ππνςήθηνη ησλ εζπεξηλψλ ΔΠΑ.Λ ηεο νκάδαο Α πνπ επηζπκνχλ ηελ εηζαγσγή ηνπο ζε ΑΣΔΗ, ΑΠΑΗΣΔ, ΑΣΔ θαη ζηηο Αθαδεκίεο Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ εμεηάδνληαη κφλν ζηα καζήκαηα γεληθήο παηδείαο "Μαζεκαηηθά Η" θαη "Νενειιεληθή Γιψζζα". Β) ΔΗΓΗΚΑ ΜΑΘΖΜΑΣΑ Γηα ηηο ζρνιέο ή ηκήκαηα/εηζαγσγηθέο θαηεπζχλζεηο πνπ απαηηείηαη εμέηαζε ζε έλα ή πεξηζζφηεξα εηδηθά καζήκαηα νη ππνςήθηνη ησλ εκεξήζησλ θαη εζπεξηλψλ ΔΠΑ.Λ (ΟΜΑΓΑ Α ) πξέπεη λα εμεηαζηνχλ θαη ζ απηά. χκθσλα κε ην κεραλνγξαθηθφ δειηίν ηνπ 2013: Γηα ηα ηκήκαηα: -Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ-Γηνίθεζε Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηρεηξήζεσλ Φηινμελίαο ησλ ΣΔΗ: Αζήλαο, Θεζζαινλίθεο, Πεηξαηά, Κξήηεο, Ηνλίσλ Νήζσλ, Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, Θεζζαιίαο, Ζπείξνπ, -Σνπξηζηηθψλ Δπαγγεικάησλ Ρφδνπ (ΑΣΔΡ), -Σνπξηζηηθψλ Δπαγγεικάησλ Αγίνπ Νηθνιάνπ Κξήηεο (ΑΣΔΑΝ), απαηηείηαη εμέηαζε ζε κία κφλν απφ ηηο μέλεο γιψζζεο: Αγγιηθή, Γαιιηθή, Γεξκαληθή, Ηηαιηθή. Γηα ηα ηκήκαηα: -Γξαθηζηηθήο-εηζαγσγηθή θαηεχζπλζε Γξαθηζηηθήο, Γξαθηζηηθήο- εηζαγσγηθή θαηεχζπλζε Σερλνινγίαο Γξαθηθψλ Σερλψλ, Δζσηεξηθήο Αξρηηεθηνληθήο, Γηαθφζκεζεο θαη ρεδηαζκνχ Αληηθεηκέλσλ, πληήξεζεο Αξραηνηήησλ θαη Έξγσλ Σέρλεο, Φσηνγξαθίαο θαη Οπηηθναθνπζηηθψλ ηνπ ΣΔΗ Αζήλαο, -Σερλνιφγσλ Πεξηβάιινληνο ΣΔ (Εάθπλζνο)- εηζαγσγηθή θαηεχζπλζε πληήξεζεο Πνιηηηζκηθήο Κιεξνλνκηάο ΣΔ ηνπ ΣΔΗ Ηνλίσλ Νήζσλ, απαηηείηαη εμέηαζε θαη ζηα δχν εηδηθά καζήκαηα Διεχζεξν ρέδην θαη Γξακκηθφ ρέδην. 2

3 Γ) ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ ΣΡΑΣΗΩΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΛΟΗΠΩΝ ΥΟΛΩΝ Οη ππνςήθηνη πνπ επηζπκνχλ εηζαγσγή ζηηο Αλψηεξεο ηξαηησηηθέο ρνιέο Τπαμησκαηηθψλ, ζηηο ρνιέο Αζηπθπιάθσλ (βι. επηζήκαλζε ζην Κεθ. 3) θαη ζηηο Αθαδεκίεο Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ πξέπεη λα θξηζνχλ ηθαλνί ζηηο πξνθαηαξθηηθέο εμεηάζεηο πνπ δηελεξγνχληαη ζηηο αληίζηνηρεο ζρνιέο. Οη πξνζεζκίεο ππνβνιήο ησλ ζρεηηθψλ αηηήζεσλ, ν ρξφλνο, ν ηφπνο, ε δηαδηθαζία, θαη ηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ ππνςεθίσλ ζηηο πξνθαηαξθηηθέο εμεηάζεηο νξίδνληαη κε πξνθήξπμε ησλ ίδησλ ησλ ρνιψλ. Γ) ΤΝΣΔΛΔΣΔ ΒΑΡΤΣΖΣΑ -ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΜΟΡΗΩΝ- ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΔΗΑΓΩΓΖ Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ κνξίσλ ησλ ππνςεθίσλ ΔΠΑ.Λ (Οκάδαο Α ) πνπ δηεθδηθνχλ ηελ εηζαγσγή ηνπο ζηηο ζρνιέο ηνπ πίλαθα ΗΗ, ηζρχνπλ νη εμήο ζπληειεζηέο βαξχηεηαο θαηά εμεηαδφκελν κάζεκα σο αθνινχζσο: - γηα ην κάζεκα ησλ Μαζεκαηηθψλ ζπληειεζηήο 1,5 - γηα ην κάζεκα ηεο Νενειιεληθήο Γιψζζαο ζπληειεζηήο 1,5 - γηα ην α κάζεκα εηδηθφηεηαο ζπληειεζηήο 3,5 - γηα ην β κάζεκα εηδηθφηεηαο ζπληειεζηήο 3,5 - γηα ην εηδηθφ κάζεκα ηεο μέλεο γιψζζαο ζπληειεζηήο 2 -γηα ην εηδηθφ κάζεκα Διεχζεξν θαη Γξακκηθφ ρέδην ν κέζνο φξνο κε ζπληειεζηή 2 Σν ζχλνιν ησλ κνξίσλ πνπ ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηελ επηινγή ησλ εηζαγνκέλσλ πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα ησλ γηλνκέλσλ ησλ βαζκψλ ησλ αλσηέξσ καζεκάησλ κε ηνπο αληίζηνηρνπο ζπληειεζηέο. Βαζκφο καζήκαηνο είλαη ην άζξνηζκα ηνπ βαζκνχ ησλ δχν βαζκνινγεηψλ ζηελ θιίκαθα (1 100) ή ην άζξνηζκα ησλ δχν κεγαιχηεξσλ βαζκψλ ζε πεξίπησζε αλαβαζκνιφγεζεο, αλ ε δηαθνξά βαζκνινγίαο είλαη κεγαιχηεξε ησλ δψδεθα (12) κνλάδσλ. Πξνθεηκέλνπ γηα ηκήκαηα γηα ηα νπνία απαηηείηαη εμέηαζε ζε εηδηθφ κάζεκα, ν ππνςήθηνο πξέπεη λα έρεη επηηχρεη βαζκφ ζην εηδηθφ κάζεκα ή ζηα εηδηθά καζήκαηα (Διεχζεξν ρέδην θαη Γξακκηθφ ρέδην) ζην θαζέλα μερσξηζηά, ηνπιάρηζηνλ ην κηζφ ηεο βαζκνινγηθήο θιίκαθαο γηα λα ζπκκεηάζρεη ζηε δηαδηθαζία επηινγήο. ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ: Αλ ππνηεζεί φηη θάπνηνο ππνςήθηνο εκεξήζηνπ ΔΠΑ.Λ πεηχρεη βαζκφ ζηα Μαζεκαηηθά 150, ζηε Νενειιεληθή Γιψζζα 120, ζηo έλα κάζεκα εηδηθφηεηαο 130 θαη ζην άιιν 170, ζην Διεχζεξν ρέδην 125, ζην Γξακκηθφ ρέδην 135, Αγγιηθά 150 ηα κφξηα πνπ ζα ιεθζνχλ ππφςε γηα ηελ επηινγή είλαη: Α) Γηα ηα ηκήκαηα γηα ηα νπνία δελ απαηηείηαη εηδηθφ κάζεκα, ην ζχλνιν κνξίσλ ζα πξνθχςεη σο εμήο: Μαζεκαηηθά:150 Υ ζπληειεζηή 1,5=225 Νενειιεληθή Γιψζζα:120Υ 1,5=180 Μάζεκα Δηδηθφηεηαο:130 Υ 3,5=455 Μάζεκα Δηδηθφηεηαο:170 Υ 3,5=595 πλνιηθφο αξηζκφο κνξίσλ: =1455 (κε άξηζηα ηα 2000 κφξηα) Β) Γηα ηα ηκήκαηα γηα ηα νπνία απαηηείηαη εμέηαζε ζε μέλε γιψζζα π.ρ. Αγγιηθά ζην αλσηέξσ ζχλνιν ζα πξνζηεζνχλ θαη ηα κφξηα απφ ην εηδηθφ κάζεκα πνπ πξνθχπηνπλ σο εμήο: Αγγιηθά:150 Υ 2=300 πλνιηθφο αξηζκφο κνξίσλ: =1755(κε άξηζηα ηα 2400 κφξηα) Γ) Γηα ηα ηκήκαηα γηα ηα νπνία απαηηείηαη εμέηαζε ζε Διεχζεξν θαη Γξακκηθφ ρέδην ζην αλσηέξσ ζχλνιν ζα πξνζηεζνχλ θαη ηα κφξηα απφ ην εηδηθφ κάζεκα πνπ πξνθχπηνπλ σο εμήο: Διεχζεξν ρέδην 125 Μέζνο φξνο Υ 2= 130 Υ2 =260 Γξακκηθφ ρέδην 135 πλνιηθφο αξηζκφο κνξίσλ: =1715 (κε άξηζηα ηα 2400 κφξηα) εκεηψλεηαη φηη γηα ηνπο ππνςήθηνπο εζπεξηλνχ ΔΠΑ.Λ πνπ εμεηάδνληαη ζηα δχν καζήκαηα γεληθήο παηδείαο κε ηελ ίδηα βαζκνινγία ην ζχλνιν κνξίσλ πξνθχπηεη σο εμήο: Μαζεκαηηθά:150 Υ 1,5=225 Νενειιεληθή Γιψζζα:120 Υ1,5=180 πλνιηθφο αξηζκφο κνξίσλ: =405 (κε άξηζηα ηα 600 κφξηα) Γηα ηκήκαηα γηα ηα νπνία απαηηείηαη εμέηαζε ζηα παξαπάλσ εηδηθά καζήκαηα ην ζχλνιν κνξίσλ δηακνξθψλεηαη ζε =705 θαη =665 αληίζηνηρα (κε άξηζηα ηα 1000 κφξηα) Δ) ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖΝ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΟ 10% ΣΩΝ ΘΔΔΩΝ ΔΗΑΚΣΔΩΝ (ΥΩΡΗ ΝΔΑ ΔΞΔΣΑΖ) χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 33 ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ Ν. 4186/2013 (ΦΔΚ 193 η.α / ), δίλεηαη γηα πξψηε θνξά ην δηθαίσκα ζε φζνπο ζπκκεηείραλ ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο ΔΠΑΛ- ΟΜΑΓΑ Α λα είλαη ππνςήθηνη γηα ην 10% ησλ ζέζεσλ εηζαθηέσλ ρσξίο λέα εμέηαζε κφλν γηα κία (1) θνξά θαη κφλν γηα ην ακέζσο επφκελν έηνο απφ απηφ πνπ εμεηάζηεθαλ. Δπνκέλσο, ππνςήθηνο πνπ εμεηάζηεθε παλειιαδηθά ην 2013 ζε εκεξήζην ΔΠΑΛ Α, κπνξεί λα είλαη ππνςήθηνο ηνπ ηνκέα απνθνίηεζήο ηνπ γηα ην 10% κφλν ην Τπνςήθηνο πνπ εμεηάζηεθε παλειιαδηθά ηειεπηαία θνξά ην 2012 ζε εκεξήζην ΔΠΑΛ Α, δελ κπνξεί λα είλαη ππνςήθηνο γηα ην 10% ην 2014, γηαηί ζα έρνπλ κεζνιαβήζεη 2 έηε απφ ηελ ηειεπηαία ηνπ εμέηαζε. 3

4 Καηά ηε ζπκκεηνρή ηνπο γηα ην 10% ησλ ζέζεσλ εηζαθηέσλ, νη ππνςήθηνη ζπκκεηέρνπλ κε ηε βαζκνινγία πνπ πέηπραλ ζηα παλειιαδηθψο εμεηαδφκελα καζήκαηα (2 γεληθήο παηδείαο-2 εηδηθφηεηαο) θαη ηα εηδηθά καζήκαηα, ρσξίο λα εμεηαζηνχλ μαλά ζε θάηη απφ ηα πξνεγνχκελα, θαηαζέηνληαο Μεραλνγξαθηθφ Γειηίν ζηηο πξνβιεπφκελεο εκεξνκελίεο. Σ) ΤΠΟΒΟΛΖ ΑΗΣΖΖ-ΓΖΛΩΖ Οη ππνςήθηνη πνπ επηζπκνχλ ηε ζπκκεηνρή ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο ΔΠΑ.Λ (ΟΜΑΓΑ Α ) ππνβάιινπλ Αίηεζε Γήισζε ην Φεβξνπάξην εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. -νη καζεηέο ηεο ηειεπηαίαο ηάμεο ησλ ΔΠΑ.Λ (ΟΜΑΓΑ Α ) ζην ΔΠΑΛ θνίηεζήο ηνπο ρσξίο δηθαηνινγεηηθά -νη απφθνηηνη θάηνρνη απνιπηεξίνπ ΔΠΑΛ, ζην ΔΠΑΛ απνθνίηεζήο ηνπο ή ζην πιεζηέζηεξν ζηελ θαηνηθία ηνπο ΔΠΑΛ, ζπλππνβάιινληαο επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ απνιπηεξίνπ ηνπο -νη θάηνρνη πηπρίνπ Β θχθινπ ΣΔΔ, ΣΔΛ, Ναπηηθψλ Λπθείσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο εμεηάζεηο ΔΠΑΛ (ΟΜΑΓΑ Α ) ζην πιεζηέζηεξν ζηελ θαηνηθία ηνπο ΔΠΑ.Λ, ζπλππνβάιινληαο επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ πηπρίνπ ηνπο. ηελ Αίηεζε Γήισζε νη ππνςήθηνη δειψλνπλ: α) ηα εηδηθά καζήκαηα ζηα νπνία ζα εμεηαζηνχλ β) αλ είλαη ππνςήθηνη γηα ηξαηησηηθέο ρνιέο (ππνςήθηνη εκεξεζίσλ ΔΠΑ.Λ) ή ρνιέο Αθαδεκηψλ Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ (ππνςήθηνη εκεξήζησλ θαη εζπεξηλψλ ΔΠΑ.Λ) γ)ηελ εηδηθφηεηα ηνπ ηνκέα κε ηελ νπνία ζα είλαη ππνςήθηνη. Ζ Αίηεζε Γήισζε ζα αλαξηεζεί ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη ζα κπνξεί λα εθηππψλεηαη είηε απφ ην Λχθεην, είηε απεπζείαο απφ ηνλ ίδην ηνλ ππνςήθην. Ζ ππνβνιή ηεο ζα γίλεη ζην Λχθεην ειεθηξνληθά. Γηα ηνλ ηξφπν θαη ηε δηαδηθαζία ππνβνιήο ηεο ζα ζηαιεί ζρεηηθή εγθχθιηνο. ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 Ο ΔΠΑΛ- (ΟΜΑΓΑ Β ) ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ Νφκνο 3748/2009 (ΦΔΚ 29 Α / ), άξζξα 1-10, Νφκνο 3848/2010 (ΦΔΚ 71 Α / ) Φ253/27456/Β6(ΦΔΚ 493 Β / ) θαη Φ253/13844/Β6(ΦΔΚ 265 Β ), Φ.253/17196/Β6 (ΦΔΚ 346 Β ) Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ. - νη θάηνρνη απνιπηεξίνπ εκεξεζίσλ ΔΠΑ.Λ. (ΟΜΑΓΑ Β ) θαζψο θαη νη καζεηέο ηεο ηειεπηαίαο ηάμεο Ζκεξεζίσλ ΔΠΑ.Λ. (ΟΜΑΓΑ Β ) έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο θαη εθφζνλ απνθηήζνπλ απνιπηήξην εληφο ηνπ Ηνπλίνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία επηινγήο γηα εηζαγσγή ζε φια ηα Σκήκαηα/Δηζαγσγηθέο Καηεπζχλζεηο θαη ηηο ρνιέο ησλ Παλεπηζηεκίσλ (ΑΔΗ), ησλ Σερλνινγηθψλ Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ (ΣΔΗ), ηεο ΑΠΑΗΣΔ, ησλ Αλσηέξσλ ρνιψλ Σνπξηζηηθήο Δθπαίδεπζεο (Α..Σ.Δ.), ησλ Αλψηαησλ ηξαηησηηθψλ Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ, ησλ ηξαηησηηθψλ ρνιψλ Τπαμησκαηηθψλ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ, ησλ ρνιψλ ηεο Αζηπλνκηθήο θαη Ππξνζβεζηηθήο Αθαδεκίαο (βι. επηζήκαλζε ζην Κεθ. 3), ησλ ρνιψλ ηεο Αθαδεκίαο Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ θαζψο θαη ησλ Αλψηαησλ Δθθιεζηαζηηθψλ Αθαδεκηψλ δηεθδηθψληαο ην ίδην πνζνζηφ ζέζεσλ κε ηνπο ππνςεθίνπο ηνπ εκεξήζηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ, εμεηαδφκελνη ζε (6) καζήκαηα, εθ ησλ νπνίσλ ηα ηέζζεξα (4) είλαη γεληθήο παηδείαο θαη ηα δχν (2) εηδηθφηεηαο. Δηδηθά γηα ηελ εηζαγσγή ζε ρνιέο θαη Σκήκαηα ηνπ 5 νπ επηζηεκνληθνχ πεδίνπ νη ππνςήθηνη εμεηάδνληαη ζε επηά (7) καζήκαηα, πέληε (5) γεληθήο παηδείαο θαη δχν (2) εηδηθφηεηαο. Ζ εμέηαζε ζηα καζήκαηα γεληθήο παηδείαο είλαη θνηλή κε ηνπο ππνςεθίνπο ηνπ εκεξήζηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ. ε απηέο ηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο ησλ εκεξεζίσλ ΔΠΑΛ-Β κπνξνχλ επίζεο λα ζπκκεηέρνπλ φζνη έρνπλ απνθηήζεη απνιπηήξην εκεξήζηνπ ή εζπεξηλνχ ΔΠΑΛ (ΟΜΑΓΑ Α ή Β ). - νη θάηνρνη απνιπηεξίνπ Δζπεξηλψλ ΔΠΑ.Λ. (ΟΜΑΓΑ Β ) θαζψο θαη νη καζεηέο ηεο ηειεπηαίαο ηάμεο Δζπεξηλψλ ΔΠΑ.Λ. (ΟΜΑΓΑ Β ) έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο θαη εθφζνλ απνθηήζνπλ απνιπηήξην εληφο ηνπ Ηνπλίνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία επηινγήο γηα εηζαγσγή ζηα Σκήκαηα θαη ηηο ρνιέο ησλ Παλεπηζηεκίσλ (ΑΔΗ), ησλ Σερλνινγηθψλ Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ (ΣΔΗ), ηεο ΑΠΑΗΣΔ, ησλ Αλσηέξσλ ρνιψλ Σνπξηζηηθήο Δθπαίδεπζεο (Α..Σ.Δ.), ησλ ρνιψλ ηεο Αθαδεκίαο Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ θαζψο θαη ησλ Αλψηαησλ Δθθιεζηαζηηθψλ Αθαδεκηψλ δηεθδηθψληαο ην ίδην πνζνζηφ ζέζεσλ κε ηνπο ππνςεθίνπο ηνπ εζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ, εμεηαδφκελνη ζε (6) καζήκαηα, εθ ησλ νπνίσλ ηα ηέζζεξα (4) είλαη γεληθήο παηδείαο θαη ηα δχν (2) εηδηθφηεηαο. Δηδηθά γηα ηελ εηζαγσγή ζε ρνιέο θαη Σκήκαηα ηνπ 5 νπ επηζηεκνληθνχ πεδίνπ νη ππνςήθηνη εμεηάδνληαη ζε επηά (7) καζήκαηα, πέληε (5) γεληθήο παηδείαο θαη δχν (2) εηδηθφηεηαο. Ζ εμέηαζε ζηα καζήκαηα γεληθήο παηδείαο είλαη θνηλή κε ηνπο ππνςεθίνπο ηνπ εζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ. ε απηέο ηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο ησλ εζπεξηλψλ ΔΠΑΛ-Β κπνξνχλ επίζεο λα ζπκκεηέρνπλ φζνη έρνπλ απνθηήζεη απνιπηήξην εζπεξηλνχ ΔΠΑΛ (ΟΜΑΓΑ Α ή Β ), κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ Φ.251/107032/Β6/ (ΑΓΑ:Β4ΘΔ9-85Τ) εγθχθιηφ καο. Γειαδή γηα ηε ζπκκεηνρή ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο ησλ εζπεξηλψλ ΔΠΑΛ-Β απαηηείηαη πιήξεο θνίηεζε 2 εηψλ ζηηο 2 ηειεπηαίεο ηάμεηο ηνπ εζπεξηλνχ ΔΠΑΛ, εθηφο ησλ εμαηξέζεσλ γηα έλα ρξφλν θνίηεζε, φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζηελ Φ251/124197/Β6/ (ΑΓΑ: Β43Χ9-Δ2) εγθχθιην. 4

5 Σα δχν καζήκαηα εηδηθφηεηαο ηεο νκάδαο Α θαη ηεο νκάδαο Β ησλ εκεξεζίσλ ΔΠΑΛ θαη ηεο ΟΜΑΓΑ Β ησλ εζπεξηλψλ ΔΠΑ.Λ. ζα εμεηάδνληαη ζε θνηλά ζέκαηα γηα φινπο ηνπο ππνςεθίνπο ησλ εκεξήζησλ θαη εζπεξηλψλ ΔΠΑ.Λ. ζε εμεηαζηηθά θέληξα ( ΔΠΑ.Λ.) πνπ ζα νξηζηνχλ. Παλειιαδηθέο εμεηάζεηο γηα ηελ εηζαγσγή ζε φια ηα Σκήκαηα θαη ηηο ρνιέο ηεο Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο απνθνίησλ νκάδαο Β ΔΠΑ.Λ. Α) ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΑ ΠΔΓΗΑ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΑ ΜΑΘΖΜΑΣΑ - ΤΝΣΔΛΔΣΔ ΒΑΡΤΣΖΣΑ ΜΑΘΖΜΑΣΩΝ Οη ρνιέο θαη ηα Σκήκαηα ηεο Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο είλαη θαηαλεκεκέλα ζε πέληε (5) επηζηεκνληθά πεδία, φπσο απηά έρνπλ νξηζηεί απφ ηε λνκνζεζία πνπ ηζρχεη γηα ην Γεληθφ Λχθεην. Οη ππνςήθηνη εμεηάδνληαη ππνρξεσηηθά ζε παλειιαδηθφ επίπεδν ζε έμη (6) ή επηά (7) καζήκαηα, σο αθνινχζσο: α) ηξία (3) ππνρξεσηηθά καζήκαηα ηεο νκάδαο Β πνπ είλαη ε Νενειιεληθή Γιψζζα, ηα Μαζεκαηηθά II (Μαζεκαηηθά Θεηηθήο θαη Σερλνινγηθήο Καηεχζπλζεο ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ) θαη ε Φπζηθή II (Φπζηθή Θεηηθήο θαη Σερλνινγηθήο Καηεχζπλζεο ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ) β) έλα (1) κάζεκα πνπ επηιέγεη ν καζεηήο απφ ηα πέληε (5) καζήκαηα επηινγήο : Ηζηνξία ηνπ Νεφηεξνπ θαη ηνπ χγρξνλνπ Κφζκνπ, Μαζεκαηηθά θαη ηνηρεία ηαηηζηηθήο, Βηνινγία I (Βηνινγία Γεληθήο Παηδείαο ), Βηνινγία II (Βηνινγία Θεηηθήο Καηεχζπλζεο ), Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο. ηελ πεξίπησζε πνπ ν καζεηήο επηζπκεί λα είλαη ππνςήθηνο γηα ην 5 ν επηζηεκνληθφ πεδίν ηφηε ππνρξεσηηθά επηιέγεη δχν (2) καζήκαηα θαη ζπγθεθξηκέλα ηα «Μαζεκαηηθά θαη ηνηρεία ηαηηζηηθήο» θαη ηηο «Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο». ε απηή ηελ πεξίπησζε ν ππνςήθηνο εμεηάδεηαη παλειιαδηθά ζε επηά (7) καζήκαηα. γ) δχν (2) καζήκαηα εηδηθφηεηαο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηνλ θχθιν, ηνλ ηνκέα θαη ηελ εηδηθφηεηα πνπ αθνινπζεί ζην ΔΠΑ.Λ. πνπ θνηηά, φπσο πεξηγξάθνληαη ζην ζπλεκκέλν πίλαθα I. ε πεξίπησζε πνπ θάηνρνο απνιπηεξίνπ εκεξήζηνπ ή εζπεξηλνχ ΔΠΑΛ (ΟΜΑΓΑ Α ή Β ) πάξεη κέξνο, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο ΔΠΑΛ (ΟΜΑΓΑ Β ) κεηά ην έηνο απφθηεζεο ηνπ απνιπηεξίνπ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμεη θαη λα εμεηαζζεί ζε καζήκαηα δηαθνξεηηθήο εηδηθφηεηαο, ηνκέα θαη θχθινπ απφ απηά πνπ εμεηάζζεθε θαηά ηελ πξψηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο. ηελ πεξίπησζε πνπ απφθνηηνο ΔΠΑΛ-Α ζπκκεηάζρεη ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο ησλ ΔΠΑΛ-Β, δελ πξνζκεηξψληαη θαζφινπ νη πξνθνξηθνί ηνπ βαζκνί θαη γηα ηελ πξφζβαζή ηνπ ππνινγίδνληαη κφλν νη γξαπηνί βαζκνί ησλ 6 ή 7 καζεκάησλ ησλ ΔΠΑΛ-Β. Ζ εμέηαζε ησλ ηξηψλ ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ ηεο νκάδαο Β θαη ησλ καζεκάησλ επηινγήο, ησλ αλσηέξσ πεξηπηψζεσλ α θαη β, είλαη θνηλή κε ηνπο ππνςεθίνπο ηνπ εκεξήζηνπ ή εζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ αληίζηνηρα, δειαδή ζηελ ίδηα εμεηαζηέα χιε, θαη ζε θνηλά ζέκαηα πνπ νξίδεη ε Κεληξηθή Δπηηξνπή Δμεηάζεσλ θαη δηέπεηαη απφ ηε λνκνζεζία ησλ παλειιαδηθψλ εμεηάζεσλ ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ. Οη εμεηάζεηο ζηα καζήκαηα γεληθήο παηδείαο ζα δηεμάγνληαη ζε Γεληθφ Λχθεην ηεο νηθείαο Γηεχζπλζεο Γ.Δ. Γεληθά, νη ππνςήθηνη ηεο νκάδαο Β εκεξήζηνπ ή εζπεξηλνχ ΔΠΑ.Λ. κεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία επηινγήο γηα ηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε κε ηνλ ίδην ηξφπν θαη δηεθδηθνχλ ην ίδην πνζνζηφ ζέζεσλ κε ηνπο ππνςεθίνπο ηνπ εκεξήζηνπ ή εζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ αληίζηνηρα. Πην αλαιπηηθά ηα πέληε (5) επηζηεκνληθά πεδία, ηα εμεηαδφκελα καζήκαηα αλά πεδίν θαη νη ζπληειεζηέο βαξχηεηαο ησλ καζεκάησλ πεξηγξάθνληαη ζην ζπλεκκέλν πίλαθα II. Β) ΔΠΗΛΟΓΖ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΩΝ ΠΔΓΗΩΝ ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΜΟΡΗΩΝ ΑΝΑ ΠΔΓΗΟ Ο ππνςήθηνο ηεο νκάδαο Β ζην κεραλνγξαθηθφ δειηίν πνπ ζα ζπκπιεξψζεη ηελ ίδηα πεξίνδν κε ηνπο ππνςεθίνπο ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ κπνξεί λα επηιέμεη κέρξη δχν (2) επηζηεκνληθά πεδία, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη έρεη εμεηαζηεί παλειιαδηθά ζηα δχν καζήκαηα απμεκέλεο βαξχηεηαο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πεδίσλ. Αλ ην έλα (1) απφ ηα δχν (2) επηζηεκνληθά πεδία πνπ επηζπκεί λα επηιέμεη ν ππνςήθηνο είλαη ην 5 ν, ηφηε πξέπεη ππνρξεσηηθά λα έρεη εμεηαζηεί παλειιαδηθά ζηα καζήκαηα επηινγήο «Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο» θαη «Μαζεκαηηθά θαη ηνηρεία ηαηηζηηθήο». Σα κφξηά ηνπ ζα ππνινγηζηνχλ αλά πεδίν κε ηνπο αληίζηνηρνπο ζπληειεζηέο βαξχηεηαο καζεκάησλ θαηά επηζηεκνληθφ πεδίν. ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ : Τπνςήθηνο έρεη επηιέμεη ηελ νκάδα Β θαη σο κάζεκα επηινγήο ηελ Ηζηνξία ηνπ Νεφηεξνπ θαη ηνπ χγρξνλνπ Κφζκνπ. Ο ζπγθεθξηκέλνο ππνςήθηνο κπνξεί λα επηιέμεη έλα ή δχν απφ ηα εμήο επηζηεκνληθά πεδία : - 1 ν πεδίν : ζα ππνινγηζηνχλ ηα κφξηά ηνπ κε ζπληειεζηέο βαξχηεηαο ζην κάζεκα ηεο Νενειιεληθήο Γιψζζαο (Υ 0,9) θαη ηεο Ηζηνξίαο ηνπ Νεφηεξνπ θαη ηνπ χγρξνλνπ Κφζκνπ (Υ 0,4). - 2 Ο πεδίν : ζα ππνινγηζηνχλ ηα κφξηά ηνπ κε ζπληειεζηέο βαξχηεηαο ζην κάζεκα Μαζεκαηηθά II (Υ 1,3) θαη Φπζηθή II (Υ 0,7). - 4 ν πεδίν : ζα ππνινγηζηνχλ ηα κφξηά ηνπ κε ζπληειεζηέο βαξχηεηαο ζην κάζεκα Μαζεκαηηθά II (Υ 1,3) θαη Φπζηθή II (Υ 0,7). 5

6 Ο ζπγθεθξηκέλνο ππνςήθηνο δελ κπνξεί λα επηιέμεη ην 3 ν θαη ην 5 ν πεδίν, αθνχ δελ εμεηάζηεθε καζήκαηα απμεκέλεο βαξχηεηαο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πεδίσλ. παλειιαδηθά ζηα Όπσο ζπλάγεηαη απφ ηα παξαπάλσ θαη φπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ ΠΗΝΑΚΑ II, φινη νη ππνςήθηνη ηεο νκάδαο Β έρνπλ ην δηθαίσκα λα επηιέμνπλ ην 2 ν θαη 4 ν επηζηεκνληθφ πεδίν, αλεμαξηήησο ηνπ καζήκαηνο επηινγήο πνπ εμεηάζηεθαλ παλειιαδηθά, αθνχ γηα ην 2 ν θαη 4 ν πεδίν ηα καζήκαηα απμεκέλεο βαξχηεηαο είλαη ηα Μαζεκαηηθά II θαη ε Φπζηθή II, ηα νπνία αλήθνπλ ζηα ηξία ππνρξεσηηθά καζήκαηα ηεο νκάδαο Β. Γ) ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΒΑΘΜΩΝ ΠΡΟΒΑΖ ΚΑΗ ΜΟΡΗΩΝ ΑΝΑ ΠΔΓΗΟ ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΗ ΔΗΑΓΩΓΖ Γηα ην βαζκφ πξφζβαζεο ηνπ καζήκαηνο, ηνπο ζπληειεζηέο πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ βαζκνχ, ην γεληθφ βαζκφ πξφζβαζεο θαη ηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ κνξίσλ ηνπ ππνςεθίνπ ηζρχνπλ φ,ηη θαη ζην Γεληθφ Λχθεην, δειαδή : - πξνθνξηθφο βαζκφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ν κέζνο φξνο ησλ βαζκψλ ησλ δχν ηεηξακήλσλ. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ βαζκνχ πξφζβαζεο ηνπ καζήκαηνο ν πξνθνξηθφο βαζκφο πξνζαξκφδεηαη έηζη ψζηε λα κε δηαθέξεη πεξηζζφηεξν απφ δχν (2) κνλάδεο απφ ην γξαπηφ βαζκφ. - γξαπηφο βαζκφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ν βαζκφο πνπ πέηπρε ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο - ν βαζκφο πξφζβαζεο ηνπ καζήκαηνο( ΒΠΜ) ζπλππνινγίδεηαη απφ ηνλ πξνζαξκνζκέλν πξνθνξηθφ βαζκφ θαη ην γξαπηφ βαζκφ θαη κε ην καζεκαηηθφ ηχπν : (πξνθνξηθφο βαζκφο Υ0,3) + (γξαπηφο βαζκφο Υ0,7) θαη ζηξνγγπινπνηείηαη κε πξνζέγγηζε δεθάηνπ - ν γεληθφο βαζκφο πξφζβαζεο (ΓΒΠ) είλαη ν κέζνο φξνο ησλ βαζκψλ πξφζβαζεο ησλ έμη (6) ή επηά (7) καζεκάησλ πνπ εμεηάζηεθαλ παλειιαδηθά θαη ζηξνγγπινπνηείηαη κε πξνζέγγηζε εθαηνζηνχ. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ κνξίσλ ιακβάλεηαη ππφςε ν ΓΒΠ Υ 8 θαη νη ΒΠΜ ησλ δχν (2) καζεκάησλ απμεκέλεο βαξχηεηαο αλά πεδίν επί ηνπο αληίζηνηρνπο ζπληειεζηέο, φπσο θαίλνληαη ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα. Σν άζξνηζκα ησλ ηξηψλ παξαπάλσ γηλνκέλσλ πνιιαπιαζηάδεηαη επί εθαηφ θαη έηζη πξνθχπηεη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο κνξίσλ πνπ κπνξεί λα είλαη θαη δηαθνξεηηθφο αλά πεδίν. Γ) ΑΗΣΖΖ ΓΖΛΩΖ Οη καζεηέο ηεο ηειεπηαίαο ηάμεο ησλ ΔΠΑ.Λ. πνπ έρνπλ επηιέμεη ηελ νκάδα Β ησλ καζεκάησλ θαη ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο, θαζψο θαη νη απφθνηηνη θάηνρνη απνιπηεξίνπ ΔΠΑΛ πνπ επηζπκνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο, ππνβάιινπλ Αίηεζε Γήισζε ζην ζρνιείν ην Φεβξνπάξην εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. Με ηελ Αίηεζε Γήισζε νη ππνςήθηνη (καζεηέο θαη απφθνηηνη) ζα δειψζνπλ - πνην απφ ηα 5 καζήκαηα επηινγήο ζα δψζνπλ παλειιαδηθά - αλ ζα εμεηαζηνχλ θαη ζην κάζεκα «Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο» παλειιαδηθά - αλ ζα εμεηαζηνχλ ζε θάπνην/α απφ ηα εηδηθά καζήκαηα (μέλεο γιψζζεο, ζρέδηα, κνπζηθή) - αλ επηζπκνχλ λα είλαη ππνςήθηνη γηα ηηο ηξαηησηηθέο ρνιέο (γηα ηνπο ππνςεθίνπο κφλν ησλ εκεξεζίσλ ΔΠΑ.Λ.) ή/θαη ρνιέο ησλ Αθαδεκηψλ Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ (γηα ηνπ ππνςεθίνπο εκεξεζίσλ θαη εζπεξηλψλ ΔΠΑ.Λ.) - αλ επηζπκνχλ λα είλαη ππνςήθηνη γηα ηα Σκήκαηα Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ (ΣΔΦΑΑ). - ηα καζήκαηα εηδηθφηεηαο ζηα νπνία ζα εμεηαζηνχλ παλειιαδηθά. Ζ ππνβνιή ηεο Αίηεζεο Γήισζεο, φπσο θαη γηα ηνπο ππνςεθίνπο ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ, είλαη ππνρξεσηηθή θαη δεζκεπηηθή γηα φινπο ηνπο ππνςεθίνπο (καζεηέο θαη απνθνίηνπο) πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο ησλ ΔΠΑΛ (ΟΜΑΓΑ Β ). Μεηά ηελ ππνβνιή ηεο δελ ζπκπιεξψλεηαη νχηε ηξνπνπνηείηαη. Ζ κε ππνβνιή ηεο ζεκαίλεη απνθιεηζκφ ηνπ ππνςεθίνπ απφ ηηο δηαδηθαζίεο ησλ εμεηάζεσλ θαη ηεο εηζαγσγήο ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. Ζ αίηεζε δήισζε αλαξηάηαη ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο : θαη ζα κπνξεί λα εθηππψλεηαη είηε απφ ην Λχθεην είηε απεπζείαο απφ ηνλ ίδην ηνλ ππνςήθην. Ζ ππνβνιή ηεο ζα γίλεη ζην ΔΠΑΛ ειεθηξνληθά. Γηα ηνλ ηξφπν θαη ηε δηαδηθαζία ππνβνιήο ηεο ζα ελεκεξσζείηε κε λέα εγθχθιηφ καο. Τπνςήθηνο πνπ δήισζε κε ηελ Αίηεζε Γήισζε πνπ ππέβαιε, φηη ζα εμεηαζηεί παλειιαδηθά ζε θάπνην κάζεκα ή φηη ζα εμεηαζηεί παλειιαδηθά θαη ζην 7 ν κάζεκα «Αξρέο Οηθνλνκηθήο Θεσξίαο», ζηελ εμέηαζε ηνπ νπνίνπ ηειηθά δελ πξνζήιζε, ζεσξείηαη φηη εμεηάζηεθε θαη πήξε γξαπηφ βαζκφ κεδέλ (0), ν νπνίνο ζα ζπλππνινγηζηεί θαη ζηνλ ηειηθφ ΓΒΠ ηνπ ππνςεθίνπ. Αληίζεηα, αλ ππνςήθηνο κε ηελ αίηεζε δήισζε δήισζε φηη επηζπκεί λα ζπκκεηάζρεη ζηελ εμέηαζε εηδηθνχ καζήκαηνο ή ζηηο πξνθαηαξθηηθέο εμεηάζεηο γηα ηξαηησηηθέο ρνιέο ή ζηηο πξαθηηθέο δνθηκαζίεο γηα ηα ΣΔΦΑΑ θαη δελ πξνζέιζεη ζηηο ελ ιφγσ εμεηάζεηο δελ έρεη θακία βαζκνινγηθή επίπησζε, αιιά απνθιείεηαη απφ ηηο δηαδηθαζίεο εηζαγσγήο ζε ηκήκαηα ή ζρνιέο πνπ απαηηνχλ ηέηνηεο εμεηάζεηο (βιέπε παξάγξαθν Δ). 6

7 Δ) ΔΗΓΗΚΑ ΜΑΘΖΜΑΣΑ (μέλεο γιψζζεο, ζρέδηα, κνπζηθή) ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ (ηξαηησηηθέο θαη Αζηπλνκηθέο ρνιέο, Αθαδεκίεο Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ) ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΓΟΚΗΜΑΗΔ (ΣΔΦΑΑ) i) ΔΗΓΗΚΑ ΜΑΘΖΜΑΣΑ (μέλεο γιψζζεο, ζρέδηα, κνπζηθή). Γηα ηηο ρνιέο ή Σκήκαηα/Δηζαγσγηθέο Καηεπζχλζεηο πνπ απαηηείηαη εμέηαζε ζε έλα ή πεξηζζφηεξα εηδηθά καζήκαηα, ν ππνςήθηνο πξέπεη λα εμεηαζηεί θαη λα επηηχρεη ηε βάζε ζην εηδηθφ κάζεκα ( ή ζηα εηδηθά καζήκαηα, αλ είλαη δχν) γηα λα ζπκκεηάζρεη ζηε δηαδηθαζία επηινγήο. Οη ρνιέο θαη ηα Σκήκαηα ησλ Παλεπηζηεκίσλ θαη ησλ ΣΔΗ, γηα ηα νπνία απαηηείηαη εμέηαζε ζε έλα ή πεξηζζφηεξα εηδηθά καζήκαηα (ζχκθσλα κε ην κεραλνγξαθηθφ δειηίν ηνπ 2013) είλαη : - Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ, Γξαθηζηηθήο- εηζαγσγηθή θαηεχζπλζε Γξαθηζηηθήο, Γξαθηζηηθήο- εηζαγσγηθή θαηεχζπλζε Σερλνινγίαο Γξαθηθψλ Σερλψλ, Δζσηεξηθήο Αξρηηεθηνληθήο Γηαθφζκεζεο θαη ρεδηαζκνχ Αληηθεηκέλσλ, Σερλνιφγσλ Πεξηβάιινληνο ΣΔ (Εάθπλζνο) - εηζαγσγηθή θαηεχζπλζε πληήξεζεο Πνιηηηζκηθήο Κιεξνλνκηάο ΣΔ, Φσηνγξαθίαο & Οπηηθναθνπζηηθψλ, πληήξεζεο Αξραηνηήησλ θαη Έξγσλ Σέρλεο, γηα ηα νπνία εμεηάδνληαη ηα εηδηθά καζήκαηα, «ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΥΔΓΗΟ» θαη «ΓΡΑΜΜΗΚΟ ΥΔΓΗΟ». - Μνπζηθήο Δπηζηήκεο & Σέρλεο, Μνπζηθψλ πνπδψλ, γηα ηα νπνία εμεηάδνληαη ηα εηδηθά καζήκαηα «ΑΡΜΟΝΗΑ» θαη «ΔΛΔΓΥΟ ΜΟΤΗΚΧΝ ΑΚΟΤΣΗΚΧΝ ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ». - Αγγιηθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο, Γαιιηθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο, Γεξκαληθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο, Ηηαιηθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο, Ηζπαληθήο Γιψζζαο θαη Φηινινγίαο, γηα ηα νπνία εμεηάδεηαη ην εηδηθφ κάζεκα ηεο αληίζηνηρεο κε ηελ θαηεχζπλζε μέλεο γιψζζαο. - Ναπηηιηαθψλ πνπδψλ ηνπ Παλ/κίνπ Πεηξαηά, γηα ην νπνίν εμεηάδεηαη ην εηδηθφ κάζεκα «ΑΓΓΛΗΚΑ». - Ξέλσλ Γισζζψλ Μεηάθξαζεο θαη Γηεξκελείαο ηνπ Ηνλίνπ Παλ/κίνπ, γηα ην νπνίν εμεηάδνληαη δχν απφ ηηο ηξεηο μέλεο γιψζζεο : «ΑΓΓΛΗΚΑ», «ΓΑΛΛΗΚΑ», «ΓΔΡΜΑΝΗΚΑ». - Γεκνζηνγξαθίαο & Μέζσλ Μαδηθήο Δπηθνηλσλίαο, Γηεζλψλ & Δπξσπατθψλ πνπδψλ, Γηεζλψλ Δπξσπατθψλ θαη Πεξηθεξεηαθψλ πνπδψλ, Δπηθνηλσλίαο & Μέζσλ Μαδηθήο Δλεκέξσζεο, Δπηθνηλσλίαο Μέζσλ θαη Πνιηηηζκνχ, Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ- εηζαγσγηθή θαηεχζπλζε Γηνίθεζε Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηρεηξήζεσλ Φηινμελίαο, Αλψηεξεο ρνιέο Σνπξηζηηθήο Δθπαίδεπζεο (Α..Σ.Δ.), γηα ηα νπνία εμεηάδεηαη κία απφ ηηο μέλεο γιψζζεο «ΑΓΓΛΗΚΑ», «ΓΑΛΛΗΚΑ», «ΓΔΡΜΑΝΗΚΑ», «ΗΣΑΛΗΚΑ». - Πιαζηηθψλ Σερλψλ θαη Δπηζηεκψλ ηεο Σέρλεο ηνπ Παλ/κίνπ Ησαλλίλσλ, γηα ην νπνίν εμεηάδεηαη ην εηδηθφ κάζεκα «ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΥΔΓΗΟ». εκεηψλεηαη φηη ε εμέηαζε ησλ εηδηθψλ καζεκάησλ γηα φινπο ηνπο ππνςεθίνπο αλεμαξηήησο ηχπνπ Λπθείνπ ή νκάδαο καζεκάησλ ΔΠΑ.Λ. είλαη εληαία θαη δηεμάγεηαη ζε εμεηαζηηθά θέληξα ηεο Αζήλαο θαη ηεο Θεζζαινλίθεο πνπ νξίδνληαη απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο. Δηδηθά γηα ην εηδηθφ κάζεκα ησλ Αγγιηθψλ, εμεηαζηηθά θέληξα ιεηηνπξγνχλ ζε φιε ηελ Διιάδα. ii) ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ ( ηξαηησηηθέο θαη Αζηπλνκηθέο ρνιέο, Αθαδεκίεο Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ) Γηα ηηο ρνιέο πνπ απαηηνχληαη πξνθαηαξθηηθέο εμεηάζεηο, ν ππνςήθηνο πξέπεη λα ιάβεη κέξνο θαη λα θξηζεί ηθαλφο. ρνιέο γηα ηηο νπνίεο απαηηνχληαη πξνθαηαξθηηθέο εμεηάζεηο είλαη νη ηξαηησηηθέο θαη Αζηπλνκηθέο ρνιέο (βι. ΚΔΦ. 3) θαη νη ρνιέο Αθαδεκηψλ ηνπ Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ. Οη πξνζεζκίεο ππνβνιήο ησλ ζρεηηθψλ αηηήζεσλ, ν ρξφλνο, ν ηφπνο, ε δηαδηθαζία, θαη ηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ ππνςεθίσλ ζηηο πξνθαηαξθηηθέο εμεηάζεηο νξίδνληαη κε πξνθήξπμε ησλ ίδησλ ησλ ρνιψλ. iii) ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΓΟΚΗΜΑΗΔ (ΣΔΦΑΑ) Γηα ηα Σκήκαηα πνπ απαηηνχληαη πξαθηηθέο δνθηκαζίεο αγσλίζκαηα (ΣΔΦΑΑ), ν ππνςήθηνο πξέπεη λα ιάβεη κέξνο έζησ θαη ζε έλα (1) απφ ηα ηξία αγσλίζκαηα γηα λα ζπκκεηάζρεη ζηε δηαδηθαζία επηινγήο γηα ηα ΣΔΦΑΑ. Γηα φιεο ηηο παξαπάλσ ρνιέο ή ηα Σκήκαηα/Δηζαγσγηθέο Καηεπζχλζεηο γηα ηηο νπνίεο απαηηείηαη εμέηαζε ζε εηδηθφ κάζεκα ή πξνθαηαξθηηθέο εμεηάζεηο ή πξαθηηθέο δνθηκαζίεο ηζρχνπλ νη ίδηνη ζπληειεζηέο, νη ίδηεο επηδφζεηο, ν ίδηνο ηξφπνο ππνινγηζκνχ βαζκψλ θαη κνξίσλ, νη ίδηεο πξνυπνζέζεηο εηζαγσγήο θαη γεληθφηεξα ε ίδηα δηαδηθαζία κε ην Γεληθφ Λχθεην. Γηα ηελ πιεξέζηεξε θαηαλφεζε ησλ αλσηέξσ παξαηίζεηαη ην αθφινπζν παξάδεηγκα : - Τπνςήθηνο πέηπρε ΓΒΠ 13 θαη ζπγθέληξσζε κφξηα θαη κε ηηο ζπγθεθξηκέλεο επηδφζεηο ζπκκεηέρεη ζηε δηαδηθαζία επηινγήο γηα ηελ εηζαγσγή ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε γηα φζεο ρνιέο ή Σκήκαηα/Δηζαγσγηθέο Καηεπζχλζεηο δελ απαηηνχλ εηδηθά καζήκαηα ή πξνθαηαξθηηθέο εμεηάζεηο ή πξαθηηθέο δνθηκαζίεο. - ν ίδηνο ππνςήθηνο ζηελ εμέηαζε ηνπ εηδηθνχ καζήκαηνο ησλ Αγγιηθψλ πέηπρε βαζκφ 8,5 θαη γη απηφ δελ κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζηε δηαδηθαζία επηινγήο γηα ρνιέο ή Σκήκαηα πνπ απαηηνχλ εμέηαζε ζην εηδηθφ κάζεκα ησλ Αγγιηθψλ, γηαηί ζηα Αγγιηθά δελ πέηπρε ηε βαζκνινγηθή βάζε. - επίζεο ζηα αγσλίζκαηα γηα ηα ΣΔΦΑΑ ζπγθέληξσζε 2000 κφξηα απφ ηηο επηδφζεηο ηνπ, επνκέλσο ζπκκεηέρεη ζηε δηαδηθαζία επηινγήο γηα ηα ΣΔΦΑΑ κε =15500 κφξηα. ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 ν ΣΔΛΗΚΔ ΔΠΗΖΜΑΝΔΗ A. χκθσλα κε ηελ κε αξηζκ. ΔΜ/2/125/ (ΦΔΚ 3010/η.Β / ) θνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε, κε ζέκα: «Καζνξηζκφο αξηζκνχ ηδησηψλ πνπ εηζάγνληαη ζηελ Αζηπλνκηθή θαη ηελ Ππξνζβεζηηθή Αθαδεκία θαηά ηα 7

8 αθαδεκατθά έηε θαη », θαη ζρεηηθά έγγξαθα ησλ αξκφδησλ Τπνπξγείσλ, θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο ζηε ρνιή Αζηπθπιάθσλ θαη ζηε ρνιή Αμησκαηηθψλ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο δελ εηζάγνληαη ηδηψηεο. πγθεθξηκέλα: - Οη Αζηπλνκηθέο ρνιέο (ΜΟΝΟ ΓΗΑ ΠΟΛΗΣΔ): Αμησκαηηθψλ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο θαη Αζηπθπιάθσλ δελ ζα ππάξρνπλ ζην κεραλνγξαθηθφ δειηίν ηνπ Ζ ρνιή Αμησκαηηθψλ Διιεληθήο Αζηπλνκίαο (ΜΟΝΟ ΓΗΑ ΑΣΤΝΟΜΗΚΟΤ) ζα δερηεί ππνςεθίνπο (ήδε ππεξεηνχληεο Αζηπλνκηθνχο) ησλ παλειιαδηθψλ εμεηάζεσλ ηνπ Ζ ρνιή Αλζππνππξαγψλ ηεο Ππξνζβεζηηθήο Αθαδεκίαο (ΜΟΝΟ ΓΗΑ ΠΤΡΟΒΔΣΔ) ζα δερηεί ππνςεθίνπο (πνπ είλαη ήδε Ππξνζβέζηεο) ησλ παλειιαδηθψλ εμεηάζεσλ ηνπ Όζνλ αθνξά ζηηο ηξαηησηηθέο ρνιέο, γηα ην λέν αθαδεκατθφ έηνο δελ ζα δερζνχλ εηζαθηένπο ε ηξαηησηηθή ρνιή Ηπηακέλσλ Ραδηνλαπηίισλ (ΗΡ) θαζψο θαη ην ηκήκα Διεγθηψλ Αεξάκπλαο ηεο ρνιήο Ηθάξσλ. Άξα νη δχν αλσηέξσ ζρνιέο δελ ζα ππάξρνπλ ζην κεραλνγξαθηθφ δειηίν ηνπ Β. Σέινο, φζνλ αθνξά ηελ εηζαγσγή ζην 10% ησλ ζέζεσλ εηζαθηέσλ ρσξίο λέα εμέηαζε, ππελζπκίδνπκε ηε Φ.251/142167/Β6/ (ΑΓΑ:ΒΛΛ49-Ε0Φ) ζρεηηθή εγθχθιηφ καο, κε ηελ νπνία δηεπθξηλίδεηαη φηη ην δηθαίσκα γηα εηζαγσγή κε ην 10% ρσξίο λέα εμέηαζε ηζρχεη κφλν γηα έλα έηνο (ην ακέζσο επφκελν) κεηά ηελ ηειεπηαία εμέηαζε, δηαηεξψληαο ηε βαζκνινγία πνπ πέηπραλ ζηα παλειιαδηθψο εμεηαδφκελα καζήκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη απηή ησλ εηδηθψλ καζεκάησλ θαη ησλ πξαθηηθψλ δνθηκαζηψλ. Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΤΜΔΩΝ ΚΔΓΗΚΟΓΛΟΤ ΤΝΖΜΜΔΝΑ: ΠΗΝΑΚΑ I ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΧ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΑ ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ (1 ζειίδα) ΠΗΝΑΚΑ II ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΑ ΠΔΓΗΑ ΚΑΗ ΑΝΣΗΣΟΗΥΟΗ ΤΝΣΔΛΔΣΔ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ ΔΠΑΛ-ΟΜΑΓΑ Β (1 ζειίδα) ΔΩΣ. ΓΗΑΝΟΜΖ 1) Γξαθείν θ. Τπνπξγνχ θαη θ. Τθππνπξγνχ 2) Γ/λζε Λεηηνπξγηθήο Αλάπηπμεο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ 3) Γ/λζε Λεηηνπξγηθψλ Τπνδνκψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Νέσλ Σερλνινγηψλ 4) Γ/λζε πνπδψλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 5) Γλζε ΔΠΔΓ 6) Γ/λζε Οξγάλσζεο θαη Γηεμαγσγήο Δμεηάζεσλ 8

9 ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ Η ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΩ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΑ ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ ΟΜΑΓΑ Α & Β ΚΤΚΛΟ ΣΟΜΔΑ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ ΝΑΤΣΗΚΟ 1.ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ & ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ Σηοισεία Μησανών Σηοισεία Σσεδιαζμού Κενηπικών Θεπμάνζεων Δγκαηαζηάζειρ Ψύξηρ Δγκαηαζηάζειρ Κλιμαηιζμού Σηοισεία Μησανών Μησανέρ Δζωηεπικήρ Καύζηρ ΙΙ Ηλεκηποηεσνία ΙΙ Ηλεκηπικέρ Μησανέρ Ηλεκηπονικέρ Δπικοινωνίερ ΦΤΚΣΗΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΜΟΤ 2.ΟΥΖΜΑΣΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ &ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ 3.ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΟ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ 4.ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΗΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ Σςζηήμαηα Ψηθιακών Ηλεκηπονικών ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ Ηλεκηπονικέρ Δπικοινωνίερ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ Σςζηήμαηα Ψηθιακών Ηλεκηπονικών 5.ΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΥΔΓΗΑΣΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ Απσιηεκηονικό Σσέδιο Οικοδομική 6.ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΩΝ ΓΡΑΦΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Γπαθιζηικέρ Δθαπμογέρ ΣΔΥΝΩΝ Τεσνολογία Δκηςπώζεων 7.ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΤΣΖΜΑΣΧΝ, Γομημένορ Ππογπαμμαηιζμόρ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ Ζ/Τ Γίκηςα Υπολογιζηών ΙΙ 8.ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΤΠΑΛΛΖΛΧΝ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ Απσέρ Οικονομικήρ Θεωπίαρ ΙΙ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Απσέρ Οπγάνωζηρ και Γιοίκηζηρ ΤΠΖΡΔΗΩΝ Δπισειπήζεων 9.ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΝΟΗΑ 10.ΓΔΩΠΟΝΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 11.ΝΑΤΣΗΚΟ ΠΛΟΗΑΡΥΩΝ 12.ΝΑΤΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ KAI ΚΑΗ ΤΠΑΛΛΖΛΧΝ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΒΟΖΘΧΝ ΝΟΖΛΔΤΣΧΝ ΒΟΖΘΧΝ ΒΡΔΦΟΝΖΠΗΟΚΟΜΧΝ ΒΟΖΘΧΝ ΗΑΣΡΗΚΧΝ & ΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΧΝ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΓΔΧΡΓΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΡΟΦΗΜΧΝ ΔΡΓΧΝ ΣΟΠΗΟΤ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΛΟΗΑΡΥΧΝ ΔΜΠΟΡΗΚΟΤ ΝΑΤΣΗΚΟΤ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΔΜΠΟΡΗΚΟΤ ΝΑΤΣΗΚΟΤ Απσέρ Οικονομικήρ Θεωπίαρ II Απσέρ Οπγάνωζηρ και Γιοίκηζηρ Δπισειπήζεων Σηοισεία Παθολογίαρ Σηοισεία Αναηομίαρ-Φςζιολογίαρ ΙΙ Αγωγή Πποζσολικήρ Ηλικίαρ Σηοισεία Αναηομίαρ-Φςζιολογίαρ ΙΙ Σηοισεία Αιμαηολογίαρ-Αιμοδοζίαρ Σηοισεία Αναηομίαρ-Φςζιολογίαρ ΙΙ Φςηική Παπαγωγή Σύγσπονερ Γεωπγικέρ Δπισειπήζειρ Απσέρ Δπεξεπγαζίαρ Τποθίμων Υγιεινή και Αζθάλεια Τποθίμων Ανθοκηπεςηικέρ Καλλιέπγειερ Γιαμόπθωζη Τοπίος Ναςζιπλοΐα ΙΙ Μεηαθοπά Φοπηίων Μησανέρ Πλοίος Ι Βοηθηηικά Μησανήμαηα ΙΙ 9

10 ΠΗΝΑΚΑ ΗI ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΑ ΠΔΓΗΑ & ΑΝΣΗΣΟΗΥΟΗ ΤΝΣΔΛΔΣΔ ΜΑΘΖΜΑΣΩΝ ΟΜΑΓΑ Β ΠΔΓΗΟ 1 ν ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΠΔΓΗΟ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ, ΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ 2 Ο ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΠΔΓΗΟ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ 3 Ο ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΠΔΓΗΟ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΤΓΔΗΑ 4 Ο ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΠΔΓΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ 5 ν ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΠΔΓΗΟ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΤΝΣΔΛΔΣΔ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ ΑΤΞΖΜΔΝΖ ΒΑΡΤΣΖΣΑ 1)ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ II 2)ΦΤΗΚΖ II 3)ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ ( Υ 0,9) 4)ΗΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΝΔΟΣΔΡΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΚΟΜΟΤ ( Υ 0,4) 5) ΜΑΘΖΜΑ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ 6) ΜΑΘΖΜΑ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ 1)ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ II ( Υ 1,3) 2)ΦΤΗΚΖ II ( Υ 0,7) 3)ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ 4)ΜΑΘΖΜΑ ΔΠΗΛΟΓΖ (νπνηνδήπνηε) 5) ΜΑΘΖΜΑ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ 6) ΜΑΘΖΜΑ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ 1)ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ II 2)ΦΤΗΚΖ II 3)ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ (Υ 0,4) 4)ΒΗΟΛΟΓΗΑ I ( Υ 0,9) ή ΒΗΟΛΟΓΗΑ II ( Υ 1,3) 5) ΜΑΘΖΜΑ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ 6) ΜΑΘΖΜΑ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ 1)ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ II ( Υ 1,3) 2)ΦΤΗΚΖ II ( Υ 0,7) 3)ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ 4)ΜΑΘΖΜΑ ΔΠΗΛΟΓΖ (νπνηνδήπνηε) 5) ΜΑΘΖΜΑ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ 6) ΜΑΘΖΜΑ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ 1)ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ II 2)ΦΤΗΚΖ II 3)ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΧΑ 4)ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΑΣΗΣΗΚΖ (Υ 0,7) 5) ΑΡΥΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΧΡΗΑ (Υ 1,3) 6) ΜΑΘΖΜΑ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ 7) ΜΑΘΖΜΑ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ 10

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖΝ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΑΠΟ ΔΠΑΛ

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖΝ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΑΠΟ ΔΠΑΛ Φ Ρ Ο Ν Σ Ι Σ Η Ρ Ι Α ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ 21 & ΠΕΡΙΚΛΕΟΤ, Π. ΦΑΛΗΡΟ ΣΗΛ-FAX: 210 9851164, www.neapaideia.edu.gr, Ε-mail: info@neapaideia.edu.gr ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖΝ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΑΠΟ ΔΠΑΛ Οη θάηνρνη απνιπηεξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ : Δηζαγσγή ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ησλ απνθνίησλ ΔΠΑ.Λ.(ΟΜΑΓΑ Α & Β )

ΘΔΜΑ : Δηζαγσγή ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ησλ απνθνίησλ ΔΠΑ.Λ.(ΟΜΑΓΑ Α & Β ) 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ ----- ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΔΞΑΓΧΓΖ ΔΞΔΣΑΔΧΝ Μαξνύζη 3-2 - 2011 ΣΜΖΜΑ Α & Β Αξ.Πξση.Βαζκόο Πξνηεξ. Φ.251/14082/B6 ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ -----

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 0 ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 0 ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ Να δηαηεξεζεί κέρξη: ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ ----- ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΡΓΑΝΧΖ & ΓΗΔΞΑΓΧΓΖ Μαξνχζη, 7-2 - 2014 ΔΞΔΣΑΔΧΝ - ΣΜΖΜΑ Β Αξ.Πξση. Βαζκφο Πξνηεξ. ----- Φ.251/17267/Β6

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΔΞΑ.Ι. Ρα καζήκαηα ζηα νπνία δηαγσλίδνληαη παλειιαδηθά νη ηειεηόθνηηνη ηνπ Γ ΔΞΑΙ (θαη νη ζπληειεζηέο καζεκάησλ) γηα λα εηζαρζνύλ ζε:

Γ ΔΞΑ.Ι. Ρα καζήκαηα ζηα νπνία δηαγσλίδνληαη παλειιαδηθά νη ηειεηόθνηηνη ηνπ Γ ΔΞΑΙ (θαη νη ζπληειεζηέο καζεκάησλ) γηα λα εηζαρζνύλ ζε: Γ ΔΞΑ.Ι. Ρα καζήκαηα ζηα νπνία δηαγσλίδνληαη παλειιαδηθά νη ηειεηόθνηηνη ηνπ Γ ΔΞΑΙ (θαη νη ζπληειεζηέο καζεκάησλ) γηα λα εηζαρζνύλ ζε: 1. ΣΔΙ 2. ΑΠΑΙΣΔ (Αλώηαηε ρνιή Παηδαγσγηθήο θ Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο)

Διαβάστε περισσότερα

Αλ ν ππνςήθηνο είλαη ηειεηφθνηηνο (καζεηήο Γ Λπθείνπ) ε δήισζε θαηαηίζεηαη ζην Λχθεην πνπ θνηηά.

Αλ ν ππνςήθηνο είλαη ηειεηφθνηηνο (καζεηήο Γ Λπθείνπ) ε δήισζε θαηαηίζεηαη ζην Λχθεην πνπ θνηηά. Εξσηήζεηο θαη απαληήζεηο γηα ηηο αηηήζεηο ζπκκεηνρήο ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο 2016 Αθνινπζνχλ 26 εξσηήζεηο θαη απαληήζεηο γηα ηε δηαδηθαζία ησλ αηηήζεσλ πνπ κπνξνχλ λα θαλνχλ ρξήζηκεο ζηνπο ππνςεθίνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΒΔΤΜ9-ΗΩΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 0 ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ

ΑΓΑ: ΒΔΤΜ9-ΗΩΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 0 ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΓΑ: ΒΔΤΜ9-ΗΩΗ Να δηαηεξεζεί κέρξη: ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ----- ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΡΓΑΝΩΖ & ΓΗΔΞΑΓΩΓΖ Μαξνχζη, 15-2 - 2013 ΔΞΔΣΑΔΩΝ - ΣΜΖΜΑ Β Αξ.Πξση.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 1 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΑΝΘΡΩΠΘΣΘΚΩΝ, ΝΟΜΘΚΩΝ & ΚΟΘΝΩΝΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ (πεπιλαμβ. οι ηπαηιωηικέρ σολέρ) 2. Ιζηνξία ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 2 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΘΕΣΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ 3 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

FAX: 2103442098 ΠΡΟ: ηηο Γξακκαηείεο όιωλ ηωλ ηκεκάηωλ θαη ζρνιώλ ηωλ Παλεπηζηεκίωλ, ΣΔΗ, ΑΠΑΗΣΔ, ΑΣΔ θαη Αλωη. Δθθι/θώλ Αθαδεκηώλ

FAX: 2103442098 ΠΡΟ: ηηο Γξακκαηείεο όιωλ ηωλ ηκεκάηωλ θαη ζρνιώλ ηωλ Παλεπηζηεκίωλ, ΣΔΗ, ΑΠΑΗΣΔ, ΑΣΔ θαη Αλωη. Δθθι/θώλ Αθαδεκηώλ ΑΓΑ: ΒΓ9Π9-6Ξ 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ Βαζκφο Αζθαιείαο: Να δηαηεξεζεί κέρξη: ----- ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΡΓΑΝΩΖ & ΓΗΔΞΑΓΩΓΖ Μαξνχζη, 4-9 - 2014 ΔΞΔΣΑΔΩΝ Αξ.Πξση. Βαζκφο Πξνηεξ. -----

Διαβάστε περισσότερα

(Με ηελ παξάθιεζε λα ελεκεξψζεη

(Με ηελ παξάθιεζε λα ελεκεξψζεη ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Βαθμόρ Αζθαλείαρ: Να διαηηπηθεί μέσπι: ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΡΓΑΝΩΖ & ΓΗΔΞΑΓ. ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΣΜΖΜΑ Α Ανδρέα Παπανδρέου 37 151 80 Μαπούζι Πληποθοπίερ: Δπ. Ροςζζάκηρ Σηλέθυνο: 210 3442075, 210 3442661

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΤΣΗΜΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΜΗΦΑΝΟΓΡΑΥΙΚΟΤ ΔΕΛΣΙΟΤ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΤΣΗΜΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΜΗΦΑΝΟΓΡΑΥΙΚΟΤ ΔΕΛΣΙΟΤ Διεύθςνση Λειτοςπγικήρ Ανάπτςξηρ Πληπουοπιακών Σςστημάτων ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΤΣΗΜΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΜΗΦΑΝΟΓΡΑΥΙΚΟΤ ΔΕΛΣΙΟΤ ΤΝΣΟΜΕ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΑΤΞΗΜΕΝΗ ΒΑΡΤΣΗΣΑ ΚΑΙ ΣΑ ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΓΔΝΙΚΑ ΙΙ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΙΙΙ. ΑΡΙΘΜΟ ΜΟΡΙΩΝ ΙV. ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΓΟΚΙΜΑΙΔ V. ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑΣΑ VI. ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ ΥΟΛΙΑ Ι.

Ι. ΓΔΝΙΚΑ ΙΙ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΙΙΙ. ΑΡΙΘΜΟ ΜΟΡΙΩΝ ΙV. ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΓΟΚΙΜΑΙΔ V. ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑΣΑ VI. ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ ΥΟΛΙΑ Ι. Ι. ΓΔΝΙΚΑ ΙΙ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΙΙΙ. ΑΡΙΘΜΟ ΜΟΡΙΩΝ ΙV. ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΠΡΑΚΣΙΚΔ ΓΟΚΙΜΑΙΔ V. ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑΣΑ VI. ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ ΥΟΛΙΑ Ι. ΓΔΝΙΚΑ Δπηζηεκνληθά πεδία Οη ζρνιέο ησλ ΑΔΙ θαη ΣΔΙ θαηαλέκνληαη ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΗΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΣΡΙΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΟΓΖΓΗΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΣΡΙΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ, ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ Γ/ΝΖ ΟΡΓΑΝ. & ΓΗΔΞ. ΔΞΔΣΑΔΧΝ ΣΜΖΜΑ Α Α. ΠΑΠΑΝΓΡΔΟΤ 37 15180 - ΜΑΡΟΤΗ ΣΖΛ : 210.34.42. 647-100-101-705 FAX : 210.34.42.077 ΗΣΟΔΛΗΓΑ: www.minedu.gov.gr/exams

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΔΞΔΣΑΔΩΝ Μαξνύζη 14-1-2010

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΔΞΔΣΑΔΩΝ Μαξνύζη 14-1-2010 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΔΞΔΣΑΔΩΝ Μαξνύζη 14-1-2010 ΣΜΗΜΑΣΑ Α θαη Β Αξ.Πξση.Βαζκόο Πξνηεξ. Φ.251/ 3138 /B6 ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ -----

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΙΔ ΠΡΟ ΣΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΣΔ ΛΤΚΔΙΧΝ

ΟΓΗΓΙΔ ΠΡΟ ΣΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΣΔ ΛΤΚΔΙΧΝ ΟΓΗΓΙΔ ΠΡΟ ΣΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΣΔ ΛΤΚΔΙΧΝ Οη Γηεπζπληέο ησλ Λπθείσλ, νη θαζεγεηέο θαη νη αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο (ΚΔΤΠ), πνπ είλαη επηθνξηηζκέλνη γηα ηελ ελεκέξσζή θαη ηελ παξνρή θάζε βνήζεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΗΝΖ ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΔΘΝΗΚΖ ΑΜΤΝΑ, ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ, ΠΑΗΓΔΗΑ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ, ΓΖΜΟΗΑ ΣΑΞΖ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ

ΚΟΗΝΖ ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΔΘΝΗΚΖ ΑΜΤΝΑ, ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ, ΠΑΗΓΔΗΑ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ, ΓΖΜΟΗΑ ΣΑΞΖ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΘΝΗΚΖ ΑΜΤΝΑ ΓΔΝΗΚΟ ΔΠΗΣΔΛΔΗΟ ΔΘΝΗΚΖ ΑΜΤΝΑ Β' ΚΛΑΓΟ/ΓΝΖ Β2 ΣΜ. ΔΘΝ. ΚΑΗ ΣΡΑΣ. ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΑΚΛ. ΥΟΛΩΝ Σηλέυ. 2106574186 Φ.337.1/153301.2645 (ΦΔΚ 2310 τ. Β'/8-8-2012) ΚΟΗΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΧΡΟΜΗΘΗΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΧΡΟΜΗΘΗΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ EΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΔΡΓΑΣΗΚΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ Ζκεξνκελία : 23/09/2014 Αξ.Πξση. : 79279 ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΧΡΟΜΗΘΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ. 1. Πξόγξακκα Θεσξεηηθνύ θαη Πξαθηηθνύ Μέξνπο, γηα ηελ εηδηθόηεηα «Δθπαηδεπηήο ππνςεθίσλ νδεγώλ απηνθηλήησλ θαη κνηνζηθιεηώλ»:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ. 1. Πξόγξακκα Θεσξεηηθνύ θαη Πξαθηηθνύ Μέξνπο, γηα ηελ εηδηθόηεηα «Δθπαηδεπηήο ππνςεθίσλ νδεγώλ απηνθηλήησλ θαη κνηνζηθιεηώλ»: ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ Ο Οπγανιζμόρ Δπαγγελμαηικήρ Δκπαίδεςζηρ και Καηάπηιζηρ (Ο.Δ.Δ.Κ.) αλαθνηλώλεη ην πξόγξακκα ησλ Δξεηάζεων Πιζηοποίηζηρ Δπαγγελμαηικήρ Καηάπηιζηρ 2 ηρ πεπιόδος 2008: 1. Πξόγξακκα Θεσξεηηθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 473 2.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ) 11

Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 473 2.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ) 11 ΣΜΗΜΑΣΑ Σ.Ε.Ι., Α..ΠΑΙ.ΣΕ, ΑΝΩΣΕΡΕ ΧΟΛΕ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΕΚΠ/Η (Α..Σ.Ε.), ΑΝΩΣΕΡΕ ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΕ ΧΟΛΕ ΤΠΑΞ/ΚΩΝ, ΧΟΛΕ ΑΣΤΦΤΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΧΟΛΕ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ 11. Α/Α ΣΜΗΜΑΣΑ ΓΙΑ ΤΠΟΨΗΦΙΟΤ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΣΟΜΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4989-ΜΘΣ ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ. Άρθρο 1 Γενικά

ΑΔΑ: Β4989-ΜΘΣ ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ. Άρθρο 1 Γενικά ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ------- ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΑΗΓΔΗΑ ΟΜΟΓΔΝΩΝ ΚΑΗ ΓΗΑΠΟΛΗΣΗΜΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΜΖΜΑ Β ------- Σαρ. Γ/λζε : Αλδξέα Παπαλδξένπ 37 Σ.Κ. Πφιε : 15180 -

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγόο Παλειιαδηθώλ Δμεηάζεσλ

Οδεγόο Παλειιαδηθώλ Δμεηάζεσλ Οδεγόο Παλειιαδηθώλ Δμεηάζεσλ Με πνιύ απιό, ζαθή θαη παξαζηαηηθό ηξόπν, ν νδεγόο απηόο απαληά ζηηο απνξίεο ησλ 9.000 θεηηλώλ καζεηώλ ππνςεθίσλ, νη νπνίνη όπσο θαίλεηαη ζα είλαη νη ηειεπηαίνη πνπ ζα δηαγσληζηνύλ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΛΤΚΕΙΟ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ

ΝΕΟ ΛΤΚΕΙΟ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΝΕΟ ΛΤΚΕΙΟ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΙ ΙΥΤΔ ΣΙ ΘΑ ΙΥΤΔΙ ειίδα 1 από 8 ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΔΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Η Α Σάμε Γεληθνύ Λπθείνπ απνηειεί ηάμε απνθιεηζηηθά γεληθήο παηδείαο, ζηελ νπνία εθαξκόδεηαη πξόγξακκα καζεκάηωλ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2 1-2 09 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://mspv.primarymusic.gr/mspv/ 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ ----- Μαπούζι, 28/04/2011 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΡΓΑΝΧΖ & ΓΗΔΞΑΓΧΓΖ Απ. Ππωη. Βαθμόρ Πποηεπ.

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ ----- Μαπούζι, 28/04/2011 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΡΓΑΝΧΖ & ΓΗΔΞΑΓΧΓΖ Απ. Ππωη. Βαθμόρ Πποηεπ. Βαθμόρ Αζθαλείαρ: ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Να διαηηπηθεί μέσπι: ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ ----- Μαπούζι, 28/04/2011 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΡΓΑΝΧΖ & ΓΗΔΞΑΓΧΓΖ Απ. Ππωη. Βαθμόρ Πποηεπ. ΔΞΔΣΑΔΧΝ Φ.125/50210/Β6

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ Σν Τπνινγηζηηθφ Κέληξν ηνπ Γ.Π.Θ. Ξάλζε

ΠΡΟ Σν Τπνινγηζηηθφ Κέληξν ηνπ Γ.Π.Θ. Ξάλζε ΠΡΟ Σν Τπνινγηζηηθφ Κέληξν ηνπ Γ.Π.Θ. Ξάλζε ΘΔΜΑ : Δγγξαθή Πξσηνεηψλ Φνηηεηψλ ζην Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2014-2015 θαη ππνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ ζηέγαζεο θαη ζίηηζεο. ΥΔΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ

1ο ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ 1ο ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ A/A ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑ Κ.Α ΕΙΡΑ A/A (ΣΥΝΕΦΕΙΑ ) ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑ Κ.Α ΕΙΡΑ (3) 1 ΑΓΓΛΗΚΖ ΓΛΧΑ ΚΑΗ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ ΑΘΖΝΑ 127 69 ΦΗΛΟ. ΠΑΗΓ. & ΦΤΥΟΛ. (ΠΡΟΓ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΡΧΙΚΗ ΕΛΙΔΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Σηελ αξρηθή ζειίδα ελεκεξώλεζηε γηα ηηο εμεηαζηηθέο πεξηόδνπο θαη ηηο θαηαιεθηηθέο εκεξνκελίεο ηεο θάζε κηαο, πξνθεηκέλνπ γηα online ή έληππε εγγξαθή, θαζώο θαη γηα ηα 4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΩΝ (πνπ νδεγνχλ ζε πηπρίν) Πξνζθεξφκελεο ζέζεηο: 1100 ΠΟΤΓΔ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ Γίλνληαη δεθηνί απφθνηηνη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ 1/2015. Λάριζα, 20/08/2015. Αριθμ. Πρφη.: 1190

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ 1/2015. Λάριζα, 20/08/2015. Αριθμ. Πρφη.: 1190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Ν.Δ. 17-11-1930 (ΦΕΚ 337 τ.α ) Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤ ΛΑΡΙΑΙΩΝ Πλατεία Λαού - 41 221 Σηλ. 2410. 536-886 & 531-960 Fax : 2410. 535-216 Email: dodiolar@yahoo.gr Λάριζα,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Στράτος Στρατηγάκης Σελίδα 1

Στράτος Στρατηγάκης Σελίδα 1 1o Πεδίν ΟΝΟΜΑΗΑ ΥΟΛΖ ΗΓΡΤΜΑ Δθηίκεζε ΒΑΖ 2014 2015 90% Γηαθνξά Αγγιηθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο (Αζήλα) ΔΚΠΑ 20200 19964 236 Αγγιηθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο (Θεζζαινλίθε) ΑΠΘ 20700 20759-59 Αξρεηνλνκίαο,

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΟ ΛΤΚΔΙΟ. Πιεξνθνξηαθόο Οδεγόο. πνπδώλ Γεληθνύ Λπθείνπ

ΓΔΝΙΚΟ ΛΤΚΔΙΟ. Πιεξνθνξηαθόο Οδεγόο. πνπδώλ Γεληθνύ Λπθείνπ ΓΔΝΙΚΟ ΛΤΚΔΙΟ Πιεξνθνξηαθόο Οδεγόο πνπδώλ Γεληθνύ Λπθείνπ Πιεξνθνξηαθόο Οδεγόο πνπδώλ Γεληθνύ Λπθείνπ Δπηκέιεηα έθδνζεο: Νηθόιανο Φσηίνπ : Δθπαηδεπηηθφο Πνιηηηθφο Μεραληθφο Υπεχζπλνο Σ.Δ.Π. ΚΔ.ΣΥ.Π. Πηεξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ/ηνο 187/2009 «Γηνξηζκφο Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ» (214/Α/2009).

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ/ηνο 187/2009 «Γηνξηζκφο Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ» (214/Α/2009). ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Γ/ΝΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ & ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ Αζήλα 3 / 12 /2010 ΣΜΖΜΑ ΔΠΟΠΣΔΗΑ Ν.Π.Γ.Γ, Ν.Π.Η.Γ. & Α.Δ. Αξ.

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα