Σχεδιασµ ς, εγκατάσταση και ρ θµιση

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σχεδιασµ ς, εγκατάσταση και ρ θµιση"

Transcript

1 IBM Rational Host On-Demand Έκδοση 11.0 Σχεδιασµ ς, εγκατάσταση και ρ θµιση του Host On-Demand SC

2

3 IBM Rational Host On-Demand Έκδοση 11.0 Σχεδιασµ ς, εγκατάσταση και ρ θµιση του Host On-Demand SC

4 Σηµείωση Πριν χρησιµοποιήσετε τις πληροϕορίες αυτές και το προϊ ν στο οποίο αναϕέρονται, διαβάστε το Παράρτηµα Ε, Ειδικές παρατηρήσεις, στη σελίδα 195. Έβδοµη έκδοση (Σεπτέµβριος 2009) Αριθµ ς εγγράϕου: SC Η έκδοση αυτή αϕορά την Έκδοση 11 του IBM Rational Host On-Demand (αριθµ ς προγράµµατος 5724-I20) καθώς και λες τις επ µενες εκδ σεις και τροποποιήσεις του προγράµµατος, εκτ ς εάν αναϕέρεται κάτι διαϕορετικ σε νέα έκδοση αυτο του οδηγο. Copyright International Business Machines Corporation 1997, 2009.

5 Περιεχ µενα Σχετικά µε αυτ τον οδηγ ii Πρ σθετη τεκµηρίωση για το Host On-Demand... ii Συµβάσεις που χρησιµοποιο νται σε αυτ τον οδηγ.. ix Ορολογία x Όροι που σχετίζονται µε τη Jaa xi Μέρος 1. Σχεδιασµ ς της εγκατάστασης του Host On-Demand. 1 Κεϕάλαιο 1. Εισαγωγή στο Rational Host On-Demand Τι είναι το Rational Host On-Demand; Πώς λειτουργεί το Host On-Demand; Γιατί να χρησιµοποιήσετε το Host On-Demand;... 5 Οικονοµικά αποδοτική λ ση για τη σ νδεση µε άλλα συστήµατα Κεντρική διαχείριση δεδοµένων ρυθµίσεων Απευθείας σ νδεση σε οποιονδήποτε εξυπηρετητή Telnet Βασιζ µενο σε πρ γραµµα πλοήγησης περιβάλλον χρήστη Υποστήριξη πολλών διαϕορετικών πλατϕορµών και περιβαλλ ντων δικτ ου Υποστήριξη Jaa Υποστήριξη για το Internet Protocol Version Υποστήριξη πολλών γλωσσών Ασϕαλείς συνδέσεις Προσαρµοσµένα αρχεία HTML Πακέτο εργαλείων για τη δηµιουργία νέων εϕαρµογών e-business Προγραµµατιζ µενο Host On-Demand API του Host On-Demand Session Manager Υποστήριξη του WebSphere Portal Σ νδεση µε βάσεις δεδοµένων DB2 σε εξυπηρετητές IBM System i Νέες λειτουργίες Λήψη των πιο πρ σϕατων πληροϕοριών σχετικά µε το Host On-Demand Νέες λειτουργίες στο Host On-Demand Έκδοση Κεϕάλαιο 2. Απαιτήσεις Απαιτο µενα στοιχεία για τον εξυπηρετητή Λειτουργικ σ στηµα z/os Λειτουργικά συστήµατα i5/os και OS/ Λειτουργικά συστήµατα Windows Λειτουργικά συστήµατα AIX Λειτουργικά συστήµατα Solaris Λειτουργικά συστήµατα HP-UX Λειτουργικά συστήµατα Linux Εξυπηρετητές LDAP Περιβάλλοντα ανάπτυξης Άλλο λογισµικ Απαιτο µενα στοιχεία για το σ στηµα πελάτη Υποστηριζ µενα λειτουργικά συστήµατα Υποστηριζ µενα προγράµµατα πλοήγησης και πρ σθετες λειτουργίες Jaa Κεϕάλαιο 3. Σχεδιασµ ς υλοποίησης 21 Καταν ηση του βασιζ µενου σε HTML µοντέλου.. 22 Καταν ηση του βασιζ µενου στον εξυπηρετητή ρυθµίσεων µοντέλου Καταν ηση του µικτο µοντέλου Υλοποίηση στα συστήµατα πελάτες Κεϕάλαιο 4. Σχεδιασµ ς για Jaa 2 στο σ στηµα πελάτη Βελτιώσεις στο λογισµικ πελάτη τοπικής αποθήκευσης για Jaa Περιορισµοί υποστήριξης Προηγµένες λειτουργίες της Jaa Apple Mac OS X µε Jaa Περιορισµοί της Jaa Μεταϕ ρτωση λογισµικο πελάτη Jaa Περιορισµοί για το Mac OS X Ελαϕρώς αυξηµένος χρ νος εκκίνησης ταν χρησιµοποιείται λογισµικ πελάτη Jaa Περιορισµοί συγκεκριµένων πρ σθετων λειτουργιών Jaa Περιορισµοί στη χρήση παρεχ µενων απ την εταιρεία σας µικροεϕαρµογών µε τη Jaa Περιορισµοί για χρήστες περιορισµένων δικαιωµάτων Προγράµµατα πλοήγησης και πρ σθετες λειτουργίες Jaa Προγράµµατα πλοήγησης µε υποστήριξη Jaa Προγράµµατα πλοήγησης και πρ σθετες λειτουργίες που υποστηρίζονται απ το λογισµικ πελάτη Host On-Demand Microsoft Internet Explorer µε πρ σθετη λειτουργία Jaa Firefox µε πρ σθετη λειτουργία Jaa Επίπεδο Jaa του Host On-Demand Απ κτηση πρ σθετης λειτουργίας Jaa 2 για τα συστήµατα πελάτες Χρήση της πρ σθετης λειτουργίας Jaa Χρήση του Jaa Plug-in Control Panel Κεϕάλαιο 5. Σχεδιασµ ς ασϕάλειας.. 31 Ασϕάλεια TLS (Transport Layer Security) και SSL (Secure Sockets Layer) Τρ πος λειτουργίας της ασϕάλειας TLS και SSL.. 31 Τα πρωτ κολλα TLS και SSL στο Host On-Demand 33 Ασϕάλεια εξυπηρετητή διαδικτ ου Ασϕάλεια ρυθµίσεων Secure Shell (SSH) Τι είναι το Secure Shell (SSH) SSH: Έκδοση και λειτουργίες που υποστηρίζονται απ το Host On-Demand Copyright IBM Corp. 1997, 2009 iii

6 Απαιτο µενα στοιχεία για υποστήριξη SSH στο σ στηµα πελάτη Host On-Demand Εξακρίβωση στοιχείων για το SSH Χρήση του SSH ή του TLS/SSL Εξυπηρετητής ανακατε θυνσης Γιατί να χρησιµοποιήσετε τον Εξυπηρετητή ανακατε θυνσης Πώς λειτουργεί ο Εξυπηρετητής ανακατε θυνσης 46 Ισχ ς ϕ ρτωσης του Εξυπηρετητή ανακατε θυνσης 47 Λειτουργικά συστήµατα που υποστηρίζονται απ τον Εξυπηρετητή ανακατε θυνσης Χρήση του Host On-Demand µε τείχος ασϕαλείας.. 49 Ρ θµιση θυρών τείχους ασϕαλείας Σ νδεση σε κεντρικ σ στηµα µέσω ενδιάµεσου εξυπηρετητή Ασϕάλεια ταυτοτήτων χρηστών Web Express Logon Τοπική εξακρίβωση στοιχείων Σ νδεση σε τοµέα των Windows Περιβάλλοντα FIPS Κεϕάλαιο 6. Σχεδιασµ ς γλωσσικής υποστήριξης Υποστηριζ µενες γλώσσες Υποστηριζ µενες κωδικοσελίδες κεντρικο συστήµατος Κωδικοσελίδες 3270 και Κωδικοσελίδες VT Κωδικοσελίδες CICS Gateway Υποστήριξη Unicode JIS2004 για τα Ιαπωνικά Αντιστοιχίες καθορισµένων απ χρήστη χαρακτήρων 63 Υποστήριξη Unicode για i5/os και OS/ Μέρος 2. Εγκατάσταση, αναβάθµιση και απεγκατάσταση του Host On-Demand Κεϕάλαιο 7. Εγκατάσταση του εξυπηρετητή Host On-Demand και του σχετικο λογισµικο Εγκατάσταση του εξυπηρετητή Host On-Demand Εγκατάσταση σε σ στηµα z/os Εγκατάσταση σε σ στηµα i5/os και OS/ Εγκατάσταση σε σ στηµα Windows, AIX, Linux, Solaris ή HP-UX Εγκατάσταση της µικροεϕαρµογής εξυπηρετητή ρυθµίσεων Υλοποίηση της µικροεϕαρµογής εξυπηρετητή ρυθµίσεων στο WebSphere Application Serer Εγκατάσταση του Οδηγο υλοποίησης Εγκατάσταση του Οδηγο υλοποίησης απ το DVD του Host On-Demand Μεταϕ ρτωση της εικ νας εγκατάστασης του Οδηγο υλοποίησης απ έναν εξυπηρετητή Host On-Demand Κεϕάλαιο 8. Αναβάθµιση παλι τερων εκδ σεων του Host On-Demand Αναβάθµιση του εξυπηρετητή Host On-Demand Εϕεδρική αποθήκευση αρχείων και καταλ γων.. 79 Αναβάθµιση σε λειτουργικά συστήµατα µε πρ γραµµα απεγκατάστασης Αναβάθµιση σε λειτουργικά συστήµατα χωρίς πρ γραµµα απεγκατάστασης Μεταϕορά µιας εγκατάστασης εξυπηρετητή Host On-Demand σε νέο εξυπηρετητή Μετάβαση απ το CustomizedCAs.class στο CustomizedCAs.p Αναβάθµιση λογισµικο πελάτη Host On-Demand.. 85 Αναβάθµιση προσαρµοσµένων αρχείων HTML Αναβάθµιση αρχείων HTML για την υποστήριξη λογισµικο πελάτη Jaa Αναβάθµιση αρχείων HTML απ το Host On-Demand 7 ή µεταγενέστερο Αναβάθµιση αρχείων HTML απ το Host On-Demand Κεϕάλαιο 9. Απεγκατάσταση του εξυπηρετητή Host On-Demand Μέρος 3. Ρ θµιση του Host On-Demand Κεϕάλαιο 10. Ρ θµιση των πελατών εξοµοίωσης του Host On-Demand ηµιουργία αρχείων HTML του Host On-Demand Ρ θµιση συνεδριών του Host On-Demand Χρήση του Οδηγο υλοποίησης Αποθήκευση των αρχείων του Οδηγο υλοποίησης στον εξυπηρετητή Host On-Demand Κεϕάλαιο 11. Χρήση του πελάτη διαχείρισης και του πελάτη δηµιουργίας νέων χρηστών του Host On-Demand Φ ρτωση του πελάτη διαχείρισης και του πελάτη δηµιουργίας νέων χρηστών Πελάτες διαχείρισης Βοήθηµα καταλ γου Πελάτης δηµιουργίας νέων χρηστών Κεϕάλαιο 12. Χρήση των πελατών εξοµοίωσης του Host On-Demand Φ ρτωση των πελατών εξοµοίωσης Επιλογή του κατάλληλου λογισµικο πελάτη Πελάτες τοπικής αποθήκευσης Εγκατάσταση πελατών τοπικής αποθήκευσης Αϕαίρεση του πελάτη τοπικής αποθήκευσης Υποστήριξη πελατών τοπικής αποθήκευσης για σ νδεση σε περισσ τερους απ έναν εξυπηρετητές Host On-Demand Υποστήριξη πελάτη τοπικής αποθήκευση για Windows 2000, Windows 2003 και Windows XP Υποστήριξη πελάτη τοπικής αποθήκευσης για Mac OS X (πελάτες Jaa 2 µ νο) i IBM Rational Host On-Demand Έκδοση 11.0: Σχεδιασµ ς, εγκατάσταση και ρ θµιση του Host On-Demand

7 Επίλυση προβληµάτων στους πελάτες τοπικής αποθήκευσης Πελάτης Web Start Εγκατάσταση του πελάτη Web Start Ρ θµιση του εξυπηρετητή διαδικτ ου για την εϕαρµογή Web Start Αναβάθµιση του πελάτη Web Start Προσθήκη λειτουργικών τµηµάτων Web Start µετά την αρχική εγκατάσταση Χρήση του πελάτη Web Start απ χρήστες περιορισµένων δικαιωµάτων των Windows Ορισµ ς σελιδοδεικτών για συνεδρίες µε τον πελάτη Web Start Χρήση του πελάτη Web Start µε το πρωτ κολλο HTTPS Αϕαίρεση του πελάτη Web Start Πελάτες µεταϕ ρτωσης Ενεργοποίηση του πελάτη µεταϕ ρτωσης Ενεργοποίηση του πελάτη µεταϕ ρτωσης µετά την εγκατάσταση του πελάτη τοπικής αποθήκευσης ή του πελάτη Web Start Προκαθορισµένοι πελάτες εξοµοίωσης Μείωση του γκου των λειτουργιών πελάτη που µεταϕορτώνονται ιάθεση παρεχ µενων απ την εταιρεία σας αρχείων αποθήκευσης και κλάσεων Jaa Χρήση της παραµέτρου HTML AdditionalArchies 120 ιάθεση απ τον κατάλογο δηµοσίευσης Συµβουλές και υποδείξεις για αρχεία αποθήκευσης 121 Κεϕάλαιο 13. Χρήση των πελατών Database On-Demand Λειτουργίες βάσης δεδοµένων σε πελάτες εξοµοίωσης τερµατικο και σε µακροεντολές Έναρξη λογισµικο πελάτη Database On-Demand Προκαθορισµένοι πελάτες Database On-Demand Ρ θµιση του Database On-Demand για τους χρήστες 126 Απ κτηση και εγκατάσταση προγράµµατος οδήγησης JDBC Είδη αρχείων για την πρ σβαση σε βάσεις δεδοµένων 126 Χρήση περισσ τερων απ µία κωδικοσελίδων µε το Database On-Demand Υποστηριζ µενες κωδικοσελίδες του Database On-Demand Κεϕάλαιο 14. ηµιουργία και υλοποίηση βιβλιοθηκών µακροεντολών στον εξυπηρετητή Πρ σβαση στη βιβλιοθήκη µακροεντολών µέσω εξυπηρετητή διαδικτ ου Πρ σβαση στη βιβλιοθήκη µακροεντολών µέσω µονάδας δικτ ου Κεϕάλαιο 15. υναµική τροποποίηση ιδιοτήτων συνεδρίας Ρ θµιση του αρχικο αρχείου HTML Καθορισµ ς της θέσης κώδικα Προσθήκη της παραµέτρου ConfigBase Υποκατάσταση παραµέτρων HTML Συγκεκριµένες ιδι τητες συνεδριών που µπορο ν να υποκατασταθο ν Παράδειγµα 1: Υποκατάσταση του ον µατος LU µε βάση τη διε θυνση IP του συστήµατος πελάτη Παράδειγµα 2: Χρήση ϕ ρµας HTML για καθορισµ του κεντρικο συστήµατος για σ νδεση Κεϕάλαιο 16. Ρ θµιση του Host On-Demand σε σ στηµα zseries Ορισµ ς χωριστο καταλ γου priate και καταλ γου δηµοσίευσης µε δυνατ τητα ανάγνωσης/εγγραϕής Ορισµ ς χωριστο συστήµατος αρχείων HFS για τον κατάλογο priate του Host On-Demand Ορισµ ς χωριστο καταλ γου δηµοσίευσης χρήστη Αϕαίρεση της προέκτασης.ascii απ αρχεία του Host On-Demand Ζητήµατα αναβάθµισης για το z/os Εϕεδρική αποθήκευση του καταλ γου priate Κεϕάλαιο 17. Ρ θµιση του Host On-Demand σε σ στηµα IBM System i Ρ θµιση, έναρξη και τερµατισµ ς της ιαχείρισης υπηρεσιών του Host On-Demand στο σ στηµα IBM System i Ρ θµιση (CFGHODSVM) Έναρξη (STRHODSVM) Τερµατισµ ς (ENDHODSVM) Εργασίες µε την κατάσταση του εξυπηρετητή Host On-Demand ιαχείριση πιστοποιητικών (WRKHODKYR) Έναρξη λειτουργίας συσκευασίας πληροϕοριών (STRHODIB) ηµιουργία αρχείου PDT για το HOD (CRTHODPDT) Έναρξη εποπτικο προγράµµατος (STRPCO) Εκτέλεση εντολής του PC (STRPCCMD) Χρήση του Οδηγο υλοποίησης µε το σ στηµα IBM System i Ρ θµιση εξυπηρετητών IBM System i5 για ασϕαλείς συνδέσεις Εγκατάσταση και ρ θµιση του Host On-Demand µε ασϕάλεια SSL σε συστήµατα i5/os και OS/ Ρ θµιση εξυπηρετητή Telnet για ασϕαλείς συνδέσεις Ρ θµιση του αρχείου κλειδιών CustomizedCAs του Host On-Demand Εξακρίβωση στοιχείων πελάτη Ρ θµιση του ενδιάµεσου εξυπηρετητή OS/400 του Host On-Demand για ασϕαλείς συνδέσεις Ασϕαλής επικοινωνία µε το διαδίκτυο Υποστήριξη Unicode για i5/os και OS/ Γενικές πληροϕορίες Πληροϕορίες για τον προγραµµατισµ εϕαρµογών κεντρικο συστήµατος Κεϕάλαιο 18. Χρήση του Host On-Demand µε το WebSphere Portal. 157 Περιεχ µενα

8 Πώς συνεργάζεται το Host On-Demand µε το Portal Serer Χρήση λογισµικο πελάτη Host On-Demand µε το Portal Serer Περιορισµοί για την πρ σβαση στο Host On-Demand µέσω µικροεϕαρµογής π λης Ειδικά θέµατα σχετικά µε τη χρήση µιας µικροεϕαρµογής π λης του Host On-Demand Επέκταση των µικροεϕαρµογών π λης του Host On-Demand Κεϕάλαιο 19. Υποστήριξη για το Workplace Client Technology (WCT) ηµιουργία πρ σθετων λειτουργιών του Host On-Demand υναµικ ς ορισµ ς ιδιοτήτων συνεδρίας Χρήση χωριστο καταλ γου δηµοσίευσης Ταυτ τητες προβολής που χρησιµοποιο νται απ την πρ σθετη λειτουργία Host On-Demand Περιορισµοί στη χρήση του Host On-Demand σε περιβάλλον WCT Κεϕάλαιο 20. Ρ θµιση του εξυπηρετητή Host On-Demand για χρήση του πρωτοκ λλου LDAP Ρ θµιση της υποστήριξης LDAP Εγκατάσταση των επεκτάσεων δοµής Ρ θµιση του εξυπηρετητή Host On-Demand για χρήση του LDAP ως χώρου αποθήκευσης δεδοµένων Παράρτηµα Α. Χρήση τοπικά εγκατεστηµένων πελατών Λειτουργικά συστήµατα που υποστηρίζουν τον πελάτη τοπικής εγκατάστασης Εγκατάσταση του πελάτη τοπικής εγκατάστασης Έναρξη του τοπικά εγκατεστηµένου πελάτη Αϕαίρεση του τοπικά εγκατεστηµένου πελάτη Παράρτηµα Β. Χρήση του περιβάλλοντος γραµµής εντολών IKEYCMD Ρ θµιση περιβάλλοντος για χρήση του IKEYCMD 175 Σ νταξη εντολών IKEYCMD Λίστα ενεργειών του IKEYCMD για το Host On-Demand ηµιουργία νέας βάσης δεδοµένων κλειδιών Ορισµ ς κωδικο πρ σβασης για τη βάση δεδοµένων Αλλαγή κωδικο πρ σβασης για τη βάση δεδοµένων Εµϕάνιση λίστας Υπηρεσιών έκδοσης πιστοποιητικών (CA) ηµιουργία νέου ζε γους κλειδιών και αίτησης για πιστοποιητικ Αποθήκευση πιστοποιητικο εξυπηρετητή Λήψη ενυπ γραϕου πιστοποιητικο απ Υπηρεσία έκδοσης πιστοποιητικών (CA) Αποθήκευση πιστοποιητικο Υπηρεσίας έκδοσης πιστοποιητικών (CA) ηµιουργία αυτο-υπογραϕ µενου πιστοποιητικο ιάθεση πιστοποιητικο εξυπηρετητή σε συστήµατα πελάτες Προσθήκη κεντρικο πιστοποιητικο άγνωστης Υπηρεσίας έκδοσης πιστοποιητικών (CA) στο αρχείο CustomizedCAs.p Εξαγωγή κλειδιών Εισαγωγή κλειδιών Εµϕάνιση προεπιλεγµένου κλειδιο σε βάση δεδοµένων κλειδιών Αποθήκευση κρυπτογραϕηµένου κωδικο πρ σβασης για βάση δεδοµένων κλειδιών σε αρχείο Χρήση του αρχείου εντολών GSK7CMD Συνοπτική παρουσίαση των παραµέτρων για την εντολή IKEYCMD Συνοπτική παρουσίαση των επιλογών για την εντολή IKEYCMD Λίστα λων των εντολών Αρχείο ιδιοτήτων χρήστη Παράρτηµα Γ. Εργαλείο P12 Keyring 191 Χρήση Επιλογές Παραδείγµατα Παράρτηµα. Επιλογές γραµµής εντολών για το εκτελέσιµο αρχείο εγκατάστασης για την τοπική σας πλατϕ ρµα Παράρτηµα Ε. Ειδικές παρατηρήσεις 195 Παράρτηµα ΣΤ. Εµπορικά σήµατα i IBM Rational Host On-Demand Έκδοση 11.0: Σχεδιασµ ς, εγκατάσταση και ρ θµιση του Host On-Demand

9 Σχετικά µε αυτ τον οδηγ Ο οδηγ ς Σχεδιασµ ς, εγκατάσταση και ρ θµιση του Host On-Demand σάς βοηθά να σχεδιάσετε, να εγκαταστήσετε και να ρυθµίσετε το πρ γραµµα Host On-Demand. Ο οδηγ ς αυτ ς απευθ νεται στους διαχειριστές. Αποτελείται απ τρία κ ρια µέρη. Το Μέρος 1, Σχεδιασµ ς της εγκατάστασης του Host On-Demand, στη σελίδα 1 παρέχει πληροϕορίες σχετικά µε το Host On-Demand τις οποίες θα πρέπει να λάβετε υπ ψη σας πριν απ την εγκατάσταση και την υλοποίηση του προϊ ντος. Για παράδειγµα, ποια πλατϕ ρµα εξυπηρετητή θα χρησιµοποιήσετε; Ποιο µοντέλο υλοποίησης θα χρησιµοποιήσετε; Πώς θα αντιµετωπίσετε τα ζητήµατα ασϕάλειας; Το Μέρος 2, Εγκατάσταση, αναβάθµιση και απεγκατάσταση του Host On-Demand, στη σελίδα 65 παρέχει λεπτοµερείς οδηγίες για κάθε λειτουργικ σ στηµα. Το Μέρος 3, Ρ θµιση του Host On-Demand, στη σελίδα 91 περιγράϕει διάϕορα µοντέλα ρυθµίσεων και επεξηγεί πώς γίνεται ο ορισµ ς και η διαχείριση των πληροϕοριών ρυθµίσεων, πώς πραγµατοποιείται η δυναµική τροποποίηση ρυθµίσεων για συνεδρίες, πώς γίνεται η προσαρµογή νέων πελατών και πώς µπορείτε να υλοποιήσετε το Host On-Demand για τους χρήστες. Αϕο εγκαταστήσετε και ρυθµίσετε το Host On-Demand, χρησιµοποιήστε την ηλεκτρονική βοήθεια για να µάθετε πώς µπορείτε να ορίσετε συνεδρίες και να εκτελέσετε άλλες διαχειριστικές εργασίες. Ο οδηγ ς Σχεδιασµ ς, εγκατάσταση και ρ θµιση του Host On-Demand είναι επίσης διαθέσιµος στο DVD-ROM και στο Host On-Demand Information Center, στη διε θυνση Πρ σθετη τεκµηρίωση για το Host On-Demand Εκτ ς απ τον οδηγ Σχεδιασµ ς, εγκατάσταση και ρ θµιση του Host On-Demand, παρέχονται και άλλες πηγές πληροϕοριών που θα σας βοηθήσουν στη χρήση του προϊ ντος. Για να εντοπίσετε την τεκµηρίωση που περιγράϕεται στη συνέχεια, µεταβείτε στο Host On-Demand Information Center στη διε θυνση publib.boulder.ibm.com/infocenter/hodhelp/11r0/index.jsp. Το µεγαλ τερο µέρος της τεκµηρίωσης περιλαµβάνεται επίσης στα DVD-ROM του βασικο προϊ ντος Host On-Demand ή του Host On-Demand Toolkit. Η υπηρεσία MySupport σας επιτρέπει να εξατοµικε σετε την προβολή της σελίδας υποστήριξης και να εγγραϕείτε ως συνδροµητής, ώστε να λαµβάνετε εβδοµαδιαίες ειδοποιήσεις µέσω που σας ενηµερώνουν για νέα πακέτα επιδιορθώσεων, ενηµερωµένες εκδ σεις και σηµαντικές πληροϕορίες τεχνικής υποστήριξης για τα προϊ ντα της IBM. Για να εγγραϕείτε στην υπηρεσία MySupport, ακολουθήστε τις οδηγίες σε αυτή την τεχνική σηµείωση. Ηλεκτρονική βοήθεια. Η ηλεκτρονική βοήθεια είναι η κ ρια πηγή πληροϕοριών, τ σο για τους διαχειριστές σο και για τους χρήστες, αϕο ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του Host On-Demand. Παρέχει λεπτοµερείς οδηγίες σχετικά µε την εκτέλεση εργασιών στο Host On-Demand. Ο πίνακας περιεχοµένων και το ευρετήριο σας βοηθο ν να εντοπίσετε τ σο πληροϕορίες σχετικά µε την εκτέλεση εργασιών σο και πληροϕορίες που επεξηγο ν βασικές έννοιες. Καθώς χρησιµοποιείτε το Copyright IBM Corp. 1997, 2009 ii

10 περιβάλλον γραϕικών (GUI) του Host On-Demand, µπορείτε να πατήσετε το κουµπί Βοήθεια για να εξετάσετε βοηθητικές πληροϕορίες σχετικά µε το παράθυρο που εµϕανίζεται. Program Directory. Το Program Directory περιέχει οδηγίες για την εγκατάσταση του Host On-Demand σε πλατϕ ρµες z/os. Αρχείο Readme. Το αρχείο αυτ, readme.html, περιέχει πληροϕορίες σχετικά µε το προϊ ν οι οποίες δεν ήταν γνωστές εγκαίρως ώστε να συµπεριληϕθο ν στην τεκµηρίωση του προϊ ντος. Web Express Logon Reference. Σε αυτ το εγχειρίδιο διατίθενται βήµα προς βήµα οδηγίες για την καταν ηση, την υλοποίηση και την επίλυση προβληµάτων µε το Web Express Logon. Το εγχειρίδιο περιλαµβάνει µια συνοπτική παρουσίαση του Web Express Logon, αρκετά λεπτοµερή παραδείγµατα που σας βοηθο ν στο σχεδιασµ και στην υλοποίηση του Web Express Logon στο δικ σας περιβάλλον, καθώς και διάϕορα API για τη σ νταξη προσαρµοσµένων µακροεντολών και πρ σθετων λειτουργιών (plug-ins). Macro Programming Guide. Σε αυτ το εγχειρίδιο περιγράϕεται πώς µπορείτε να δηµιουργήσετε µακροεντολές του Host On-Demand για την αυτοµατοποίηση των εργασιών των χρηστών µε εϕαρµογές κεντρικο συστήµατος ή για την ανταλλαγή δεδοµένων µεταξ µιας εϕαρµογής κεντρικο συστήµατος και µιας τοπικής εϕαρµογής. Το εγχειρίδιο περιλαµβάνει αναλυτικές πληροϕορίες για λες τις πτυχές της ανάπτυξης µακροεντολών, καθώς και ενηµερωµένες πληροϕορίες για τη γλώσσα µακροεντολών που δηµοσιε τηκαν προηγουµένως στο εγχειρίδιο Host Access Beans for Jaa Reference. Host Printing Reference. Αϕο ρυθµίσετε τις συνεδρίες του κεντρικο συστήµατος, χρησιµοποιήστε τον οδηγ Host Printing Reference για να δώσετε στους χρήστες τη δυνατ τητα να εκτυπώνουν πληροϕορίες απ τη συνεδρία κεντρικο συστήµατος σε έναν τοπικ εκτυπωτή ή εκτυπωτή συνδεδεµένο στο δίκτυο LAN. Session Manager API Reference. Αυτ ς ο οδηγ ς παρέχει API σε JaaScript για τη διαχείριση των συνεδριών κεντρικο συστήµατος καθώς και της επικοινωνίας µε τις συνεδρίες κεντρικο συστήµατος. Programmable Host On-Demand. Σε αυτ το εγχειρίδιο παρέχεται ένα σ νολο απ Jaa API που επιτρέπουν σε προγραµµατιστές να ενσωµατώσουν διάϕορα στοιχεία του κώδικα πελάτη του Host On-Demand, πως οθ νες, µενο και εργαλειοθήκες, στις δικές τους προσαρµοσµένες εϕαρµογές και µικροεϕαρµογές Jaa. Toolkit Getting Started. Αυτ ς ο οδηγ ς επεξηγεί τον τρ πο εγκατάστασης και ρ θµισης του Host On-Demand Toolkit, το οποίο περιλαµβάνεται στο πακέτο Host Access Client Package, αλλά εγκαθίσταται απ διαϕορετικ DVD-ROM απ,τι το βασικ προϊ ν Host On-Demand. Το Host On-Demand Toolkit συµπληρώνει το βασικ προϊ ν Host On-Demand, παρέχοντας στοιχεία JaaBeans και άλλες λειτουργίες που σας βοηθο ν να αξιοποιήσετε σο το δυνατ ν καλ τερα το Host On-Demand στο περιβάλλον σας. Host Access Beans for Jaa Reference. Αυτ ς ο οδηγ ς αποτελεί τµήµα του Host On-Demand Toolkit. Παρέχει πληροϕορίες αναϕοράς σε προγραµµατιστές που θέλουν να προσαρµ σουν το περιβάλλον του Host On-Demand χρησιµοποιώντας στοιχεία JaaBeans και να δηµιουργήσουν µακροεντολές για την αυτοµατοποίηση διαδικασιών στις συνεδρίες εξοµοίωσης. Programmer s Guide for the AS/400 Toolbox for Jaa. Το εγχειρίδιο προγραµµατισµο (Programmer s Guide) για το AS/400 Toolbox for Jaa βρίσκεται στον κατάλογο as400 στο DVD του Toolkit. Το εγχειρίδιο αυτ παρέχεται σε µορϕή zip για τις ακ λουθες γλώσσες: Αγγλικά, Ιαπωνικά, Κορεατικά, Ισπανικά και Ρωσικά. Host Access Class Library Reference. Αυτ ς ο οδηγ ς αποτελεί τµήµα του Host On-Demand Toolkit. Παρέχει πληροϕορίες αναϕοράς σε προγραµµατιστές που θέλουν iii IBM Rational Host On-Demand Έκδοση 11.0: Σχεδιασµ ς, εγκατάσταση και ρ θµιση του Host On-Demand

11 να δηµιουργήσουν µικροεϕαρµογές Jaa οι οποίες παρέχουν πρ σβαση στις πληροϕορίες του κεντρικο συστήµατος σε επίπεδο ροής δεδοµένων. J2EE Connector Reference. Αυτ ς ο οδηγ ς αποτελεί τµήµα του Host On-Demand Toolkit. Παρέχει πληροϕορίες αναϕοράς σε προγραµµατιστές που θέλουν να δηµιουργήσουν µικροεϕαρµογές (applets) και µικροεϕαρµογές εξυπηρετητή (serlets) οι οποίες παρέχουν πρ σβαση σε εϕαρµογές συµβατές µε Jaa 2 Enterprise Edition (J2EE). Host On-Demand Redbooks. Τα Redbooks του Host On-Demand συµπληρώνουν την τεκµηρίωση του προϊ ντος Host On-Demand προσϕέροντας πρακτικές οδηγίες και εξάσκηση για τη χρήση του Host On-Demand. Τα Redbooks παρέχονται ως έχουν και δεν περιλαµβάνουν πάντα τις πιο πρ σϕατες πληροϕορίες σχετικά µε το προϊ ν. Για την πιο ενηµερωµένη λίστα λων των Redbooks του Host On-Demand, επισκεϕθείτε τη βιβλιοθήκη του Host On-Demand στη διε θυνση Συµβάσεις που χρησιµοποιο νται σε αυτ τον οδηγ Στον οδηγ Σχεδιασµ ς, εγκατάσταση και ρ θµιση του Host On-Demand χρησιµοποιο νται οι ακ λουθες τυπογραϕικές συµβάσεις: Πίνακας 1. Συµβάσεις που χρησιµοποιο νται σε αυτ τον οδηγ Σ µβαση Σηµασία Γράµµατα σταθερο πλάτους Πλάγια γράµµατα Return ηλώνουν κείµενο που θα πρέπει να καταχωρήσετε σε µια γραµµή εντολών καθώς και τιµές που θα πρέπει να χρησιµοποιήσετε πως εµϕανίζονται, πως εντολές, συναρτήσεις και γνωρίσµατα ορισµο π ρων και οι τιµές τους. ηλώνουν επίσης κείµενο οθ νης και παραδείγµατα κώδικα. ηλώνουν µεταβλητές τιµές που πρέπει να καθορίσετε εσείς (για παράδειγµα, αν εµϕανίζεται η τιµή νοµα_αρχείου, εσείς θα πρέπει να καθορίσετε ένα νοµα αρχείου). Τα πλάγια γράµµατα επίσης δηλώνουν έµϕαση και χρησιµοποιο νται για τους τίτλους βιβλίων. Αναϕέρεται στο πλήκτρο που έχει ως επιγραϕή τη λέξη Return, τη λέξη Enter ή ένα βέλος προς τα αριστερά. > Όταν χρησιµοποιείται στην περιγραϕή εν ς µενο, δηλώνει µια σειρά απ επιλογές µενο. Για παράδειγµα, η ϕράση Επιλέξτε Αρχείο > Νέο σηµαίνει Απ το µενο Αρχείο, επιλέξτε την εντολή Νέο. Όταν χρησιµοποιείται στην περιγραϕή µιας προβολής διακλάδωσης, δηλώνει µια σειρά απ επιλογές ϕακέλων ή αντικειµένων. Για παράδειγµα, η ϕράση Επιλέξτε HODConfig Serlet > Sysplex > Plex1 > J2EE Serers > BBOARS2 σηµαίνει: 1. Επιλέξτε το ϕάκελο HODConfig Serlet 2. Επιλέξτε το ϕάκελο Sysplex 3. Επιλέξτε το ϕάκελο Plex1 4. Επιλέξτε το ϕάκελο J2EE Serers 5. Επιλέξτε το ϕάκελο BBOARS2 Η εικ να αυτή χρησιµοποιείται για να επισηµαίνει σηµειώσεις προς τον αναγνώστη. Η εικ να αυτή χρησιµοποιείται για να επισηµαίνει υποδείξεις ή συµβουλές προς τον αναγνώστη. Σχετικά µε αυτ τον οδηγ ix

12 Ορολογία Σε αυτή την εν τητα περιγράϕεται η ορολογία που χρησιµοποιείται στο παρ ν εγχειρίδιο. Μικροεϕαρµογή (applet) Ένα πρ γραµµα σε γλώσσα Jaa το οποίο καλείται απ ένα αρχείο HTML. Οι µικροεϕαρµογές ενεργοποιο νται απ το JVM (Jaa Virtual Machine) του χρησιµοποιο µενου προγράµµατος πλοήγησης. Εϕαρµογή (application) Ένα πρ γραµµα ή µια οµάδα προγραµµάτων που εκτελο ν µια εργασία ή µια συγκεκριµένη λειτουργία. Πελάτης τοπικής αποθήκευσης (cached client) Πελάτης τοπικής αποθήκευσης του Host On-Demand είναι οποιοδήποτε λογισµικ πελάτη που αποθηκε εται (για πιο γρήγορη πρ σβαση) στο σκληρ δίσκο του σταθµο εργασίας του χρήστη. Προεπιλεγµένος κατάλογος δηµοσίευσης (default publish directory) Ο προεπιλεγµένος κατάλογος δηµοσίευσης είναι ο υποκατάλογος HOD στον κατάλογο εγκατάστασης του εξυπηρετητή Host On-Demand, για παράδειγµα c:\program Files\IBM\HostOnDemand\HOD\ σε πλατϕ ρµες Windows και /opt/ibm/hostondemand/hod σε πλατϕ ρµες AIX, Linux, Solaris και HP-UX. Πελάτης µεταϕ ρτωσης (download client) Πελάτης µεταϕ ρτωσης είναι λογισµικ πελάτη που µεταϕορτώνει τα απαραίτητα αρχεία µικροεϕαρµογής κάθε ϕορά που ο χρήστης ανοίγει το αντίστοιχο αρχείο HTML. Οι πελάτες µεταϕ ρτωσης χρησιµοποιο νται συνήθως σε περιβάλλον τοπικο δικτ ου (LAN), γιατί οι γρήγορες συνδέσεις δικτ ου επιτρέπουν την ταχ τερη µεταϕ ρτωσή τους απ τον εξυπηρετητή διαδικτ ου. Πελάτης εξοµοίωσης (emulator client) Πελάτης εξοµοίωσης είναι λογισµικ πελάτη Host On-Demand που ενεργοποιεί µια συνεδρία εξοµοίωσης τερµατικο. Το Host On-Demand περιλαµβάνει τους ακ λουθους πελάτες εξοµοίωσης: πελάτης τοπικής αποθήκευσης, πελάτης Web Start και πελάτης µεταϕ ρτωσης. Χωριστ ς κατάλογος δηµοσίευσης χρήστη (separate user publish directory) Παρέχει µια χωριστή θέση µε δυνατ τητα εγγραϕής για την υλοποίηση προσαρµοσµένων αρχείων HTML, αποµονώνοντάς τα απ τα αρχεία που παρέχονται απ το Host On-Demand. Έτσι ο κατάλογος δηµοσίευσης του Host On-Demand µπορεί να παραµείνει για ανάγνωση µ νο και διευκολ νεται η εϕαρµογή µελλοντικών αναβαθµίσεων του Host On-Demand. Σηµειώστε τι άλλα αρχεία που τροποποιήθηκαν απ χρήστες ( πως µικροεϕαρµογές και προγράµµατα HACL) πρέπει να εκτελο νται απ τον κανονικ κατάλογο δηµοσίευσης του Host On-Demand. Εξυπηρετητής εϕαρµογών διαδικτ ου (Web Application Serer) Το περιβάλλον εκτέλεσης για δυναµικές εϕαρµογές διαδικτ ου. Ένας εξυπηρετητής εϕαρµογών διαδικτ ου περιλαµβάνει υποστήριξη για µικροεϕαρµογές εξυπηρετητή Jaa (Jaa serlets), αρχεία JSP (JaaSerer Pages) και άλλα επιχειρηµατικά API (Application Programming Interfaces) σε Jaa. Ένας εξυπηρετητής εϕαρµογών διαδικτ ου παρέχει δυνατ τητες επικοινωνίας, διαχείρισης π ρων, ασϕάλειας, διαχείρισης συναλλαγών και µ νιµης αποθήκευσης για εϕαρµογές διαδικτ ου. Συνήθως περιλαµβάνει επίσης ένα περιβάλλον για την εκτέλεση διαχειριστικών εργασιών µε τον εξυπηρετητή και τις υλοποιηµένες εϕαρµογές. x IBM Rational Host On-Demand Έκδοση 11.0: Σχεδιασµ ς, εγκατάσταση και ρ θµιση του Host On-Demand

13 Εξυπηρετητής διαδικτ ου (Web serer) Ένας εξυπηρετητής στο διαδίκτυο που διεκπεραιώνει αιτήσεις για έγγραϕα HTTP. Ο εξυπηρετητής διαδικτ ου ελέγχει τη ροή των συναλλαγών απ και προς το πρ γραµµα πλοήγησης. Προστατε ει την εµπιστευτικ τητα των συναλλαγών των πελατών και εξασϕαλίζει την ασϕαλή µετάδοση των στοιχείων ταυτ τητας του χρήστη στον εξυπηρετητή. Πελάτης Web Start (Web Start client) Ο πελάτης Web Start επιτρέπει σε χρήστες να ξεκινήσουν συνεδρίες του Host On-Demand χωρίς τη χρήση εν ς προγράµµατος πλοήγησης. Οι χρήστες ξεκινο ν τις συνεδρίες του Host On-Demand απ το Jaa Web Start Application Manager. Όροι που σχετίζονται µε τη Jaa 2 Σηµειώστε τους ακ λουθους ρους και τη χρήση τους στο παρ ν έγγραϕο. Jaa 2 Αναϕέρεται στο JVM της Jaa 1.3.x, 1.4.x ή οποιασδήποτε µεταγενέστερης έκδοσης. Πρ γραµµα πλοήγησης µε υποστήριξη Jaa 2 (Jaa 2-enabled browser) Ένα πρ γραµµα πλοήγησης του διαδικτ ου που εκτελεί µικροεϕαρµογές Jaa στο JVM Jaa 2 µιας εγκατεστηµένης πρ σθετης λειτουργίας (plug-in) Jaa 2. Για παράδειγµα: το Firefox και το Internet Explorer µε πρ σθετη λειτουργία Jaa 2. Για περισσ τερες πληροϕορίες, ανατρέξτε στην εν τητα Προγράµµατα πλοήγησης και πρ σθετες λειτουργίες Jaa 2 στη σελίδα 29. Πελάτης εξοµοίωσης Jaa 2, πελάτης τοπικής αποθήκευσης Jaa 2, πελάτης µεταϕ ρτωσης Jaa 2 Μια έκδοση του λογισµικο πελάτη Host On-Demand. Η έκδοση Jaa 2 αποτελείται απ ένα πλήρες σ νολο στοιχείων λογισµικο πελάτη Host On-Demand, µεταγλωττισµένων µε ένα µεταγλωττιστή (compiler) Jaa 2. Σχετικά µε αυτ τον οδηγ xi

14 xii IBM Rational Host On-Demand Έκδοση 11.0: Σχεδιασµ ς, εγκατάσταση και ρ θµιση του Host On-Demand

15 Μέρος 1. Σχεδιασµ ς της εγκατάστασης του Host On-Demand Copyright IBM Corp. 1997,

16 2 IBM Rational Host On-Demand Έκδοση 11.0: Σχεδιασµ ς, εγκατάσταση και ρ θµιση του Host On-Demand

17 Κεϕάλαιο 1. Εισαγωγή στο Rational Host On-Demand Τι είναι το Rational Host On-Demand; Το IBM Rational Host On-Demand παρέχει οικονοµικά αποδοτική και ασϕαλή πρ σβαση σε κεντρικά συστήµατα µέσω του προγράµµατος πλοήγησης ή χωρίς τη χρήση προγράµµατος πλοήγησης, είτε σε περιβάλλον intranet είτε σε περιβάλλον extranet. Το Host On-Demand εγκαθίσταται σε εξυπηρετητή διαδικτ ου (Web serer), απλοποιώντας έτσι τις εργασίες διαχείρισης και υλοποίησης, ενώ η µικροεϕαρµογή ή η εϕαρµογή Host On-Demand µεταϕορτώνεται στο πρ γραµµα πλοήγησης ή στο σταθµ εργασίας πελάτη, παρέχοντας τη δυνατ τητα σ νδεσης σε κρίσιµης σηµασίας εϕαρµογές και δεδοµένα του κεντρικο συστήµατος του οργανισµο ή της εταιρείας σας. Το Host On-Demand υποστηρίζει την εξοµοίωση των πιο συνηθισµένων τ πων τερµατικο, πρωτοκ λλων επικοινωνίας, πυλών επικοινωνίας και εκτυπωτών, συµπεριλαµβανοµένων των εξής: Τερµατικά TN3270 και TN3270E Τερµατικά TN5250 Τερµατικά VT52, VT100, VT220, VT320 και VT420 Secure Shell (SSH) Transport Layer Security (TLS) Secure Sockets Layer (SSL) File Transfer Protocol (FTP) Customer Information and Control System (CICS) Transaction Gateway (Π λη CICS) Εκτυπωτές TN3270E και TN5250 Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε το πακέτο Host Access Toolkit, το οποίο βασίζεται σε λειτουργίες Jaa, για να δηµιουργήσετε προσαρµοσµένες εϕαρµογές e-business. Αυτ το πακέτο περιέχει ένα ευρ σ νολο απ βιβλιοθήκες και API της Jaa: Host Access Class Library (HACL), Host Access Beans for Jaa και Jaa 2 Enterprise Edition (J2EE) Connectors. Το Host On-Demand περιλαµβάνει επίσης το Database On-Demand, το οποίο παρέχει ένα περιβάλλον για την αποστολή ερωτηµάτων SQL σε βάσεις δεδοµένων IBM DB2 οι οποίες βρίσκονται σε συστήµατα IBM System i5. Copyright IBM Corp. 1997,

18 Πώς λειτουργεί το Host On-Demand; Στο ακ λουθο σχήµα απεικονίζεται ο τρ πος λειτουργίας εν ς συστήµατος Host On-Demand. Το Host On-Demand αποτελείται απ πελάτες (clients) και εξυπηρετητές (serers). Οι πελάτες Host On-Demand είναι µικροεϕαρµογές Jaa (applets) οι οποίες µεταϕορτώνονται απ τον εξυπηρετητή διαδικτ ου σε ένα πρ γραµµα πλοήγησης (Web browser) που βρίσκεται σε αποµακρυσµένο υπολογιστή. Σχήµα 1. Πώς λειτουργεί το Host On-Demand Βήµα 1. Ο χρήστης ανοίγει ένα πρ γραµµα πλοήγησης και επιλέγει µια διασ νδεση. Βήµα 2. Η µικροεϕαρµογή IBM Rational Host On-Demand µεταϕορτώνεται στο σταθµ εργασίας πελάτη. Βήµα 3. Αϕο µεταϕορτωθεί η µικροεϕαρµογή, το IBM Rational Host On-Demand συνδέεται απευθείας σε κάποιον εξυπηρετητή Telnet ώστε να έχει πρ σβαση στις εϕαρµογές του κεντρικο συστήµατος. Οι πληροϕορίες των συνεδριών ορίζονται στο αρχείο HTML ή στον εξυπηρετητή ρυθµίσεων (configuration serer) του Host On-Demand. Για περισσ τερες πληροϕορίες σχετικά µε τον εξυπηρετητή ρυθµίσεων, βλ. Κεϕάλαιο 3, Σχεδιασµ ς υλοποίησης, στη σελίδα 21. Οι µικροεϕαρµογές πελάτη του Host On-Demand µπορο ν να εκτελεστο ν ως πελάτες µεταϕ ρτωσης, ως πελάτες Web Start ή ως πελάτες τοπικής αποθήκευσης. Οι πελάτες µεταϕ ρτωσης (download clients) µεταϕορτώνονται απ τον εξυπηρετητή διαδικτ ου κάθε ϕορά που χρησιµοποιο νται. Οι πελάτες τοπικής αποθήκευσης (cached clients) και οι πελάτες Web Start µεταϕορτώνονται απ τον εξυπηρετητή διαδικτ ου και αποθηκε ονται στο τοπικ σ στηµα. Μετά την αρχική µεταϕ ρτωση, ο πελάτης τοπικής αποθήκευσης ϕορτώνεται πλέον απ το τοπικ σ στηµα. Ο πελάτης τοπικής αποθήκευσης ελέγχει αν υπάρχουν νέες εκδ σεις του λογισµικο στον εξυπηρετητή Host On-Demand και µεταϕορτώνει αυτ µατα την ενηµερωµένη έκδοση. Το Host On-Demand περιλαµβάνει τις ακ λουθες λειτουργίες διαχείρισης: Τον Οδηγ υλοποίησης, ένα εργαλείο που χρησιµοποιείται για τη δηµιουργία αρχείων HTML για τους πελάτες εξοµοίωσης. Ο Οδηγ ς υλοποίησης επιτρέπει στους διαχειριστές να δηµιουργήσουν γρήγορα και ε κολα αρχεία HTML για το Host On-Demand τα οποία είναι προσαρµοσµένα στις ανάγκες µιας συγκεκριµένης επιχείρησης. 4 IBM Rational Host On-Demand Έκδοση 11.0: Σχεδιασµ ς, εγκατάσταση και ρ θµιση του Host On-Demand

19 Πελάτες διαχείρισης, οι οποίοι µπορο ν να χρησιµοποιηθο ν απ διαχειριστές του συστήµατος για τον ορισµ κοινών συνεδριών, για τη δηµιουργία χρηστών και οµάδων και για την εκτέλεση άλλων εργασιών διαχείρισης στον εξυπηρετητή Host On-Demand. Επιπλέον, µε το Host On-Demand παρέχονται αρκετοί προκαθορισµένοι πελάτες οι οποίοι επιδεικν ουν τις λειτουργίες πελάτη του Host On-Demand για χρήστες και διαχειριστές (για παράδειγµα, εξοµοίωση, Database On-Demand, αϕαίρεση του πελάτη τοπικής αποθήκευσης και βοηθήµατα επίλυσης προβληµάτων). Γιατί να χρησιµοποιήσετε το Host On-Demand; Οικονοµικά αποδοτική λ ση για τη σ νδεση µε άλλα συστήµατα Η εγκατάσταση του Host On-Demand σε εξυπηρετητή διαδικτ ου εξαλείϕει την ανάγκη για διαχείριση πολλών µεµονωµένων σταθµών εργασίας, µε αποτέλεσµα τη µείωση των δαπανών για τη συντήρηση του προϊ ντος και την α ξηση της απ δοσης της επένδυσής σας. Εϕ σον οι µικροεϕαρµογές βρίσκονται σε εξυπηρετητή και µεταϕορτώνονται στα προγράµµατα πλοήγησης ταν χρειάζονται, δεν χρειάζεται πλέον να προγραµµατίζετε τη συντήρηση και τις αναβαθµίσεις. Αν αναβαθµίσετε το λογισµικ στον εξυπηρετητή, η αναβάθµιση θα είναι διαθέσιµη και στους χρήστες την επ µενη ϕορά που θα χρησιµοποιήσουν τη µικροεϕαρµογή πελάτη. Κεντρική διαχείριση δεδοµένων ρυθµίσεων Οι διαχειριστές µπορο ν απ ένα κεντρικ σηµείο να ορίζουν και να ελέγχουν λες τις ρυθµίσεις συνεδριών που είναι διαθέσιµες στους χρήστες, συµπεριλαµβανοµένων των επιλογών σ νδεσης, των λειτουργιών ασϕάλειας, των ορισµών µακροεντολών, των ορισµών πληκτρολογίου και των αντιστοιχιών χρωµάτων. Επιπλέον, οι διαχειριστές µπορο ν να ορίσουν ποια πεδία µπορεί ή δεν µπορεί να τροποποιήσει ο κάθε χρήστης και να επιλέξουν πο θα αποθηκε ονται οι αλλαγές που πραγµατοποιο ν οι χρήστες. Απευθείας σ νδεση σε οποιονδήποτε εξυπηρετητή Telnet Με το Host On-Demand, οι λειτουργίες εξοµοίωσης περιλαµβάνονται στη µικροεϕαρµογή πελάτη. Καθώς το λογισµικ εξοµοίωσης βρίσκεται στο σ στηµα πελάτη, δεν είναι απαραίτητη η σ νδεση σε έναν ενδιάµεσο εξυπηρετητή, πως το IBM Communications Serer ή οποιονδήποτε εξυπηρετητή SNA. Έτσι δεν τίθενται και τα ζητήµατα απ δοσης και ασϕάλειας που συνεπάγεται η χρήση αυτών των ενδιάµεσων εξυπηρετητών. Αϕο ενεργοποιηθεί η µικροεϕαρµογή στο σ στηµα πελάτη, µπορείτε ε κολα να συνδεθείτε απευθείας µε οποιονδήποτε καθιερωµένο εξυπηρετητή Telnet παρέχει τον καλ τερο τρ πο πρ σβασης στα δεδοµένα που χρειάζεστε. Μπορείτε να έχετε πρ σβαση σε πολλές συνεδρίες κεντρικο συστήµατος ταυτ χρονα. Εξαλείϕοντας την ανάγκη για έναν εξυπηρετητή σε ενδιάµεσο επίπεδο, το Host On-Demand ελαχιστοποιεί επίσης τους ποιους περιορισµο ς χωρητικ τητας. Για να δείτε πώς λειτουργεί αυτ, ανατρέξτε στο Σχήµα 1 στη σελίδα 4. Βασιζ µενο σε πρ γραµµα πλοήγησης περιβάλλον χρήστη Η λειτουργία του Host On-Demand βασίζεται στη χρήση εν ς προγράµµατος πλοήγησης (Web browser), παρέχοντας έτσι έναν ε κολο τρ πο για την κεντρική διαχείριση και διάθεση των εϕαρµογών και των δεδοµένων του κεντρικο σας συστήµατος (host system). Το Host On-Demand χρησιµοποιεί την ισχυρή τεχνολογία Jaa για να σας δώσει πρ σβαση στο κεντρικ σας σ στηµα ποτε τη χρειάζεστε, που τη χρειάζεστε, Κεϕάλαιο 1. Εισαγωγή στο Rational Host On-Demand 5

20 απευθείας απ το πρ γραµµα πλοήγησης. Απλά επιλέξτε µια διασ νδεση για να ενεργοποιηθεί η µικροεϕαρµογή Jaa του Host On-Demand. Αυτή η δυνατ τητα σ νδεσης στο κεντρικ σ στηµα απ το διαδίκτυο µε χρήση του προγράµµατος πλοήγησης παρέχει ασϕαλή πρ σβαση στις εϕαρµογές και στα δεδοµένα του κεντρικο συστήµατος µέσω λειτουργιών εξοµοίωσης που βασίζονται στη Jaa, δίνοντάς σας έτσι τη δυνατ τητα να χρησιµοποιήσετε τις εϕαρµογές του κεντρικο συστήµατος απ το διαδίκτυο χωρίς πρ σθετο προγραµµατισµ. Επειδή το Host On-Demand βασίζεται στη Jaa, το γραϕικ περιβάλλον που χρησιµοποιεί έχει την ίδια εµϕάνιση και λειτουργία σε λα τα λειτουργικά συστήµατα. Υποστήριξη πολλών διαϕορετικών πλατϕορµών και περιβαλλ ντων δικτ ου Οι εξυπηρετητές και οι πελάτες Host On-Demand υποστηρίζονται σε µια ευρεία ποικιλία απ πλατϕ ρµες και µπορο ν να χρησιµοποιηθο ν σε οποιοδήποτε δίκτυο TCP/IP. Αυτ σας παρέχει µεγάλη ευελιξία για τη ρ θµιση του συστήµατ ς σας και επιτρέπει την υλοποίηση του Host On-Demand στο περιβάλλον που χρησιµοποιείτε, χωρίς να απαιτο νται πρ σθετες δαπάνες για την αγορά νέου εξοπλισµο. Υποστήριξη Jaa 2 Το Host On-Demand είναι συµβατ µε τα προγράµµατα πλοήγησης που υποστηρίζουν το πρ τυπο Jaa 2. Επιπλέον, ορισµένες νέες λειτουργίες του Host On-Demand εκµεταλλε ονται τις πρ σθετες δυνατ τητες που προσϕέρει µ νο η Jaa 2. Υποστήριξη για το Internet Protocol Version 6 Για την υποστήριξη του Internet Protocol Version 6 (IP6) απαιτείται η Jaa 1.4 ή µεταγενέστερη. Όµως, το Host On-Demand Έκδοση 11 υποστηρίζει τη Jaa 1.5 ή µεταγενέστερη. Το Internet Protocol είναι ένα πρωτ κολλο που χρησιµοποιείται για τη δροµολ γηση δεδοµένων απ την προέλευση στον προορισµ τους µέσω εν ς περιβάλλοντος Internet. Λειτουργεί ως µεσολαβητής µεταξ των υψηλ τερων επιπέδων πρωτοκ λλου και των ϕυσικών συνδέσεων του δικτ ου. Το Internet Protocol Version 6 (IP6) αντικαθιστά το Internet Protocol Version 4 (IP4), επεκτείνοντας τον αριθµ των διαθέσιµων διευθ νσεων IP και παρέχοντας διάϕορες βελτιώσεις σε σ γκριση µε το IP4 στους τοµείς της δροµολ γησης (routing) και της παραµετροποίησης δικτ ων. Τ σο το Internet Protocol Version 6 σο και το Internet Protocol Version 4 έχουν σχεδιαστεί απ την οµάδα Internet Engineering Task Force (IETF). Στο µεγαλ τερο τµήµα του Internet χρησιµοποιείται αυτή τη στιγµή το Internet Protocol Version 4. Το Internet Protocol Version 6 αναµένεται να αντικαταστήσει το Internet Protocol Version 4 εντ ς των προσεχών ετών. Ο εξυπηρετητής Host On-Demand υποστηρίζει το Internet Protocol Version 6 επίσης για τον Εξυπηρετητή ανακατε θυνσης. Για περισσ τερες πληροϕορίες, ανατρέξτε στην εν τητα Υποστήριξη IP6 απ τον Εξυπηρετητή ανακατε θυνσης στη σελίδα 48. Υποστήριξη πολλών γλωσσών Το Host On-Demand είναι διαθέσιµο σε 23 γλώσσες, µεταξ των οποίων και γλώσσες διπλο byte (DBCS). Παρέχεται επίσης υποστήριξη για το σ µβολο του Ευρώ, καθώς και υποστήριξη πληκτρολογίων και κωδικοσελίδων πολλών άλλων γλωσσών πως τα 6 IBM Rational Host On-Demand Έκδοση 11.0: Σχεδιασµ ς, εγκατάσταση και ρ θµιση του Host On-Demand

IBM. Σχεδιασµ ς, εγκατάσταση και ρ θµιση του Host On-Demand. IBM Host On-Demand Έκδοση 12.0 SC

IBM. Σχεδιασµ ς, εγκατάσταση και ρ θµιση του Host On-Demand. IBM Host On-Demand Έκδοση 12.0 SC IBM Host On-Demand Έκδοση 12.0 IBM Σχεδιασµ ς, εγκατάσταση και ρ θµιση του Host On-Demand SC43-3103-01 IBM Host On-Demand Έκδοση 12.0 IBM Σχεδιασµ ς, εγκατάσταση και ρ θµιση του Host On-Demand SC43-3103-01

Διαβάστε περισσότερα

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ ς διαχείρισης

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ ς διαχείρισης IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ ς διαχείρισης IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ

Διαβάστε περισσότερα

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ ς χρήσης

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ ς χρήσης IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ ς χρήσης IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage και IBM SmartCloud Connections Οδηγ ς χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

LotusLive. Sametime Chat on LotusLive και Πελάτης ϕορητών συσκευών LotusLive Meetings Οδηγ ς χρήσης

LotusLive. Sametime Chat on LotusLive και Πελάτης ϕορητών συσκευών LotusLive Meetings Οδηγ ς χρήσης LotusLive Sametime Chat on LotusLive και Πελάτης ϕορητών συσκευών LotusLive Meetings Οδηγ ς χρήσης LotusLive Sametime Chat on LotusLive και Πελάτης ϕορητών συσκευών LotusLive Meetings Οδηγ ς χρήσης Σηµείωση

Διαβάστε περισσότερα

Lotus Expeditor Client for Desktop and Devices. Οδηγ ς χρήσης

Lotus Expeditor Client for Desktop and Devices. Οδηγ ς χρήσης Lotus Expeditor 6.1.2 Client for Desktop and Devices Οδηγ ς χρήσης Lotus Expeditor 6.1.2 Client for Desktop and Devices Οδηγ ς χρήσης Σηµείωση Πριν χρησιµοποιήσετε αυτές τις πληροϕορίες και το προϊ ν

Διαβάστε περισσότερα

IBM SmartCloud inotes. IBM SmartCloud inotes Οδηγ ς χρήσης

IBM SmartCloud inotes. IBM SmartCloud inotes Οδηγ ς χρήσης IBM SmartCloud inotes IBM SmartCloud inotes Οδηγ ς χρήσης IBM SmartCloud inotes IBM SmartCloud inotes Οδηγ ς χρήσης Σηµείωση Πριν χρησιµοποιήσετε τις πληροϕορίες του παρ ντος εγγράϕου και το προϊ ν που

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης

Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης

Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι κατοχυρωµένο εµπορικό σήµα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα του λογισμικού με άλλα λειτουργικά συστήματα, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης πελατών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα του λογισμικού με άλλα λειτουργικά συστήματα, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης πελατών. Σελίδα 1 από 7 Οδηγός σύνδεσης Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Μπορείτε να πραγματοποιήσετε εγκατάσταση του λογισμικού του εκτυπωτή χρησιμοποιώντας το CD Λογισμικό και τεκμηρίωση για τα ακόλουθα λειτουργικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΙΚΤΥΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΙΚΤΥΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΙΚΤΥΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ σ. 1 από 18 _ Εγχειρίδιο ρυθµίσεων για την πρόσβαση σε ηλεκτρονικούς πόρους bibliotecas Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγ ς εγκατάστασης του IBM Business Monitor

Οδηγ ς εγκατάστασης του IBM Business Monitor IBM Business Monitor Οδηγ ς εγκατάστασης του IBM Business Monitor Εκδοχή 8 Έκδοση 0 IBM Business Monitor Οδηγ ς εγκατάστασης του IBM Business Monitor Εκδοχή 8 Έκδοση 0 ii Εγκατάσταση Περιεχ µενα Κεϕάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

IBM Business Monitor Εκδοχή 8 Έκδοση 0. Οδηγ ς εγκατάστασης του IBM Business Monitor

IBM Business Monitor Εκδοχή 8 Έκδοση 0. Οδηγ ς εγκατάστασης του IBM Business Monitor IBM Business Monitor Εκδοχή 8 Έκδοση 0 Οδηγ ς εγκατάστασης του IBM Business Monitor ii Εγκατάσταση Περιεχ µενα Κεϕάλαιο 1. Εγκατάσταση του IBM Business Monitor........... 1 Κεϕάλαιο 2. Σχεδιασµ ς εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λειτουργίας Σάρωση σε e-mail

Εγκατάσταση λειτουργίας Σάρωση σε e-mail Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης λειτουργιών σάρωσης XE3024EL0-2 Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει οδηγίες για: Εγκατάσταση λειτουργίας Σάρωση σε e-mail στη σελίδα 1 Εγκατάσταση της λειτουργίας Σάρωση σε θυρίδα

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά Οδηγός χρήσης

ηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά Οδηγός χρήσης ηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι ονοµασίες Windows και Windows Vista είναι εµπορικά σήµατα ή σήµατα κατατεθέντα της

Διαβάστε περισσότερα

IBM InfoSphere Master Data Management Εκδοχή 11 Έκδοση 5. IBM InfoSphere MDM Web Reports Οδηγ ς χρήσης IBM GC

IBM InfoSphere Master Data Management Εκδοχή 11 Έκδοση 5. IBM InfoSphere MDM Web Reports Οδηγ ς χρήσης IBM GC IBM InfoSphere Master Data Management Εκδοχή 11 Έκδοση 5 IBM InfoSphere MDM Web Reports Οδηγ ς χρήσης IBM GC43-2915-02 IBM InfoSphere Master Data Management Εκδοχή 11 Έκδοση 5 IBM InfoSphere MDM Web Reports

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγ ς εγκατάστασης του IBM Business Monitor

Οδηγ ς εγκατάστασης του IBM Business Monitor IBM Business Monitor Οδηγ ς εγκατάστασης του IBM Business Monitor Εκδοχή 7.5.0 IBM Business Monitor Οδηγ ς εγκατάστασης του IBM Business Monitor Εκδοχή 7.5.0 ii Εγκατάσταση Περιεχ µενα Κεϕάλαιο 1. Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά Οδηγός χρήσης

ηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά Οδηγός χρήσης ηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι κατοχυρωµένο εµπορικό σήµα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Πίνακας ελέγχου

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Πίνακας ελέγχου Πίνακας ελέγχου Οι διαθέσιμες υπηρεσίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη ρύθμιση του εκτυπωτή σας. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις υπηρεσίες και τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στον Oδηγό χρήσης. 3 5 Απασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

Αν Ναι, δείτε πως με το λογισμικό axes μπορείτε!

Αν Ναι, δείτε πως με το λογισμικό axes μπορείτε! Θέλετε να μάθετε πως μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις 5250 οθόνες μέσω browser, χωρίς αλλαγή στις υπάρχουσες εφαρμογές και χωρίς εγκατάσταση στον client? Αν Ναι, δείτε πως με το λογισμικό axes μπορείτε!

Διαβάστε περισσότερα

Τα Apple, Bonjour, Macintosh, Mac OS και Safari αποτελούν εµπορικά σήµατα της Apple Computer, Inc. στις Ηνωµένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.

Τα Apple, Bonjour, Macintosh, Mac OS και Safari αποτελούν εµπορικά σήµατα της Apple Computer, Inc. στις Ηνωµένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες. Copyright 2007 Xerox Corporation. Με επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Τα µη δηµοσιευµένα δικαιώµατα προστατεύονται από το νόµο περί πνευµατικής ιδιοκτησίας των Ηνωµένων Πολιτειών. Τα XEROX, CentreWare, ControlCentre,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional. Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19

Περιεχόµενα. Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional. Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19 Περιεχόµενα Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19 Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional 1 Εισαγωγή στη διαχείριση των Microsoft Windows XP Professional... 25 Ξεκίνηµα µε τα Windows XP

Διαβάστε περισσότερα

IBM Personal Computer. Πληροϕορίες για το λογισµικ σας: Windows 98, εϕαρµογές και λογισµικ υποστήριξης

IBM Personal Computer. Πληροϕορίες για το λογισµικ σας: Windows 98, εϕαρµογές και λογισµικ υποστήριξης IBM Personal Computer Πληροϕορίες για το λογισµικ σας: Windows 98, εϕαρµογές και λογισµικ υποστήριξης IBM Personal Computer Πληροϕορίες για το λογισµικ σας: Windows 98, εϕαρµογές και λογισµικ υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση του εκτυπωτή από το CD λογισμικού και τεκμηρίωσης

Εγκατάσταση του εκτυπωτή από το CD λογισμικού και τεκμηρίωσης Σελίδα 1 από 6 Οδηγός σύνδεσης Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Μπορείτε να εγκαταστήσετε το λογισμικό του εκτυπωτή χρησιμοποιώντας το CD λογισμικού στα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα: Windows 8.1

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015

Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015 Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015 Πνευµατικά δικαιώµατα και Άδεια χρήσης 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, προσαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Xerox WorkCentre 3655 Πολυλειτουργικός εκτυπωτής Πίνακας ελέγχου

Xerox WorkCentre 3655 Πολυλειτουργικός εκτυπωτής Πίνακας ελέγχου Πίνακας ελέγχου Οι διαθέσιμες υπηρεσίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη διαμόρφωση του εκτυπωτή σας. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις υπηρεσίες και τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στον Οδηγό χρήσης. 3 4 5 Οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις διαχείρισης υπολογιστών-πελατών και λύσεις εκτύπωσης Universal Printing Solutions

Λύσεις διαχείρισης υπολογιστών-πελατών και λύσεις εκτύπωσης Universal Printing Solutions Λύσεις διαχείρισης υπολογιστών-πελατών και λύσεις εκτύπωσης Universal Printing Solutions Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν

Διαβάστε περισσότερα

Κεϕάλαιο 1. Το σενάριο YourCo

Κεϕάλαιο 1. Το σενάριο YourCo Κεϕάλαιο 1. Το σενάριο YourCo Το 1997, η YourCo Financial Institution δηµιο ργησε ένα δικτυακ τ πο (website) στο Internet. Ο δικτυακ ς τ πος παρείχε πληροϕορίες σχετικά µε την εταιρεία, τη διε θυνση των

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός των Ελληνικών Microsoft WINDOWS 7

Οδηγός των Ελληνικών Microsoft WINDOWS 7 Οδηγός των Ελληνικών Microsoft WINDOWS 7 Chris Fehily Απόδοση: Αγαμέμνων Μήλιος Μηχανικός Λογισμικού Εκδόσεις: Μ. Γκιούρδας Ζωοδόχου Πηγής 70-74 - Τηλ.: 210 3630219 106 81 Αθήνα, 2010 www.mgiurdas.gr Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης

Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση αρχείων βιβλιοθήκης VHOPE και VHOPE

Εγκατάσταση αρχείων βιβλιοθήκης VHOPE και VHOPE Εγκατάσταση αρχείων βιβλιοθήκης VHOPE και VHOPE Βήμα 1, εγκατάσταση VHOPE Η εφαρμογή VHOPE θα πρέπει να εγκατασταθεί στο PC σας προτού μπορείτε να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το υλικό παρουσίασης σε αυτό

Διαβάστε περισσότερα

XEROX - ΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ XRX05-004

XEROX - ΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ XRX05-004 XEROX - ΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ XRX05-004 Η ευπάθεια του διακοµιστή MicroServer της Xerox πιθανόν να µην επιτρέψει την πρόσβαση στην υπηρεσία. Το ακόλουθο λογισµικό και οι οδηγίες χρήστη παρέχονται για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας ελέγχου. Έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής Xerox WorkCentre 6655 Τεχνολογία Xerox ConnectKey 2.0

Πίνακας ελέγχου. Έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής Xerox WorkCentre 6655 Τεχνολογία Xerox ConnectKey 2.0 Τεχνολογία Xerox ConnectKey.0 Πίνακας ελέγχου Οι διαθέσιμες υπηρεσίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη ρύθμιση του εκτυπωτή σας. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις υπηρεσίες και τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13. Πρόλογος... 11

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13. Πρόλογος... 11 Περιεχόμενα Πρόλογος... 11 Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13 1.1 Windows XP... 15 1.2 Επιφάνεια εργασίας... 19 1.3 Γραμμή εργασιών... 24 1.4 Χειρισμός παραθύρων... 30 1.5 Μενού... 36 1.6

Διαβάστε περισσότερα

IBM SmartCloud for Social Business. Sametime Chat και πελάτης Meetings για κινητές συσκευές Οδηγ ς χρήσης

IBM SmartCloud for Social Business. Sametime Chat και πελάτης Meetings για κινητές συσκευές Οδηγ ς χρήσης IBM SmartCloud for Social Business Sametime Chat και πελάτης Meetings για κινητές συσκευές Οδηγ ς χρήσης IBM SmartCloud for Social Business Sametime Chat και πελάτης Meetings για κινητές συσκευές Οδηγ

Διαβάστε περισσότερα

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Πίνακας ελέγχου

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Πίνακας ελέγχου 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Πίνακας ελέγχου Οι διαθέσιμες υπηρεσίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη ρύθμιση του εκτυπωτή σας. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις υπηρεσίες και τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στον Oδηγό

Διαβάστε περισσότερα

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Πίνακας ελέγχου

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Πίνακας ελέγχου Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Πίνακας ελέγχου Οι διαθέσιμες υπηρεσίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη ρύθμιση του εκτυπωτή σας. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις υπηρεσίες και τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στον

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις διαχείρισης υπολογιστών-πελατών και φορητής εκτύπωσης

Λύσεις διαχείρισης υπολογιστών-πελατών και φορητής εκτύπωσης Λύσεις διαχείρισης υπολογιστών-πελατών και φορητής εκτύπωσης Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του Arebas Easy

Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του Arebas Easy Σ ε λ ί δ α 1 Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του Arebas Easy Περιεχόμενα 1. Download Arebas Easy... 2 2. Εγκατάσταση Arebas Easy... 3 3. Εγγραφή στον Arebas Server... 7 4. Παραμετροποίηση Arebas Easy...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός ρυθμίσεων Wi-Fi

Οδηγός ρυθμίσεων Wi-Fi Οδηγός ρυθμίσεων Wi-Fi Συνδέσεις Wi-Fi με τον Εκτυπωτή Σύνδεση με έναν υπολογιστή μέσω δρομολογητή Wi-Fi Σύνδεση με ένα υπολογιστή απευθείας Σύνδεση με μια έξυπνη συσκευή μέσω δρομολογητή Wi-Fi Σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά Οδηγίες χρήσης

Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά Οδηγίες χρήσης Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά Οδηγίες χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

IBM InfoSphere MDM Inspector Οδηγ ς χρήσης

IBM InfoSphere MDM Inspector Οδηγ ς χρήσης IBM InfoSphere Master Data Management Εκδοχή 11 Έκδοση 4 IBM InfoSphere MDM Inspector Οδηγ ς χρήσης SC43-1971-00 IBM InfoSphere Master Data Management Εκδοχή 11 Έκδοση 4 IBM InfoSphere MDM Inspector Οδηγ

Διαβάστε περισσότερα

MultiBoot. Οδηγός χρήσης

MultiBoot. Οδηγός χρήσης MultiBoot Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Printer Administration Utility 4.2

Printer Administration Utility 4.2 Printer Administration Utility 4.2 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ PRINTER ADMINISTRATION UTILITY (PAU) Εκδοση 2.1 ήλωση Αν και έχουν καταβληθεί οι βέλτιστες προσπάθειές µας ώστε το παρόν έγγραφο να είναι

Διαβάστε περισσότερα

2 Αποδοτική εργασία στα Windows Vista 103

2 Αποδοτική εργασία στα Windows Vista 103 Περιεχόμενα Οι συγγραφείς... 11 Εισαγωγή στα Windows Vista... 13 Οι εκδόσεις των Windows Vista...14 Ας ξεκινήσουμε!...18 Το πρόγραμμα πιστοποίησης επιχειρήσεων της Microsoft... 19 Πληροφορίες για νέους

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Το Microsoft Word 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης. Γραμμή

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση λειτουργίας επιπέδων OSI

Προσοµοίωση λειτουργίας επιπέδων OSI Προσοµοίωση λειτουργίας επιπέδων OSI Ανάδοχοι Φορέας Υλοποίησης Ερευνητικό Ακαδηµαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών Ανάδοχος φορέας: CONCEPTUM A.E. 2 Περιεχόµενα 1. Λίγα λόγια για την εφαρµογή...

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ευθυγράµµιση των κασετών εκτύπωσης χωρίς υπολογιστή Ολοκληρώστε την εγκατάσταση του υλικού εξοπλισµού σύµφωνα µε τα βήµατα που περιγράφονται στο Φυλλάδιο εγκατάστασης. Συνεχίστε

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη παρουσίαση των εργαλείων/εντολών telnet, ping, traceroute nslookup και nmap, zenmap

Σύντομη παρουσίαση των εργαλείων/εντολών telnet, ping, traceroute nslookup και nmap, zenmap Σύντομη παρουσίαση των εργαλείων/εντολών telnet, ping, traceroute nslookup και nmap, zenmap Version 2.00 Επιμέλεια Σημειώσεων: Δημήτρης Κόγιας Πατρικάκης Χαράλαμπος Πίνακας περιεχομένων TELNET... 2 PING...

Διαβάστε περισσότερα

Οι νεότερες εξελίξεις στον GM EPC

Οι νεότερες εξελίξεις στον GM EPC Οι νεότερες εξελίξεις στον GM EPC Πλοήγηση με χρήση γραφικών στοιχείων Ο κατάλογος επόμενης γενιάς GM Next Gen EPC διαθέτει διάφορες λειτουργίες που έχουν σχεδιαστεί για ταχύτερη και ευκολότερη εύρεση

Διαβάστε περισσότερα

Alpha Web Banking Εργαλείο δηµιουργίας αρχείων. Οδηγίες χρήσεως

Alpha Web Banking Εργαλείο δηµιουργίας αρχείων. Οδηγίες χρήσεως Alpha Web Banking Εργαλείο δηµιουργίας αρχείων Οδηγίες χρήσεως ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σκοπός και δυνατότητες του εργαλείου...2 2. Είδη αρχείων που υποστηρίζει το εργαλείο...2 3. Εγκατάσταση...3

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας ελέγχου. Xerox AltaLink B8045/B8055/B8065/B8075/B8090 Πολυλειτουργικός εκτυπωτής

Πίνακας ελέγχου. Xerox AltaLink B8045/B8055/B8065/B8075/B8090 Πολυλειτουργικός εκτυπωτής Πίνακας ελέγχου Οι διαθέσιμες εφαρμογές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη ρύθμιση του εκτυπωτή σας. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις εφαρμογές και τις λειτουργίες, ανατρέξτε στον Οδηγό χρήσης. 5 9 8 7 6

Διαβάστε περισσότερα

1. Βασικές Λειτουργίες των Windows

1. Βασικές Λειτουργίες των Windows 1. Βασικές Λειτουργίες των Windows Α - Εκκίνηση του Υπολογιστή και των Windows XP Για να εκκινήσουμε τον υπολογιστή μας πατάμε το κουμπί ανοίγματος της μονάδας συστήματος και το αντίστοιχο κουμπί της οθόνης.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και βασικής παραμετροποίησης σεναρίου εστίασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και βασικής παραμετροποίησης σεναρίου εστίασης Εγχειρίδιο εγκατάστασης και βασικής παραμετροποίησης σεναρίου εστίασης Σε αυτό το εγχειρίδιο θα καλύψουμε τη μεθοδολογία εγκατάστασης ενός σεναρίου εστίασης από την αρχή έως το σημείο των βασικών ρυθμίσεων

Διαβάστε περισσότερα

Academia Financials Γενική Λογιστική ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Academia Financials Γενική Λογιστική ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 05010103/03/12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 1 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 1 1.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΣ DATA COMMUNICATION... 1 1.2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 1 1.3. ΤΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

LASERJET ENTERPRISE FLOW MFP. Συνοπτικές οδηγίες χρήσης M525

LASERJET ENTERPRISE FLOW MFP. Συνοπτικές οδηγίες χρήσης M525 LASERJET ENTERPRISE FLOW MFP Συνοπτικές οδηγίες χρήσης 2 M525 Εκτύπωση μιας αποθηκευμένης εργασίας Χρησιμοποιήστε την ακόλουθη διαδικασία για να εκτυπώσετε μια εργασία που είναι αποθηκευμένη στη μνήμη

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα Windows Vista Επιφάνεια εργασίας Γραμμή εργασιών... 31

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα Windows Vista Επιφάνεια εργασίας Γραμμή εργασιών... 31 Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 91 Windows Vista... 9 92 Επιφάνεια εργασίας... 18 93 Γραμμή εργασιών... 31 94 Χειρισμός παραθύρων... 53 95 Το παράθυρο Υπολογιστής... 77 96 Το μενού Έναρξη...

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης

Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι κατοχυρωµένο εµπορικό σήµα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ INTERNET INFORMATION SERVER (IIS) ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (WEB SERVICES) ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ:Μπάρδα Μαρία ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Τσιαντής

Διαβάστε περισσότερα

Alpha Web Banking Εργαλείο δηµιουργίας αρχείων Οδηγίες χρήσεως Αθήνα, Ιούλιος 2014

Alpha Web Banking Εργαλείο δηµιουργίας αρχείων Οδηγίες χρήσεως Αθήνα, Ιούλιος 2014 Alpha Web Banking Εργαλείο δηµιουργίας αρχείων Οδηγίες χρήσεως Αθήνα, Ιούλιος 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σκοπός και δυνατότητες του εργαλείου... 3 2. Είδη αρχείων που υποστηρίζει το εργαλείο... 3 3. Εγκατάσταση...

Διαβάστε περισσότερα

Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης

Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης Περιεχόμενα 3 Εισαγωγή 4 Επισκόπηση εγκατάστασης 4 Βήμα 1: Έλεγχος για ενημερώσεις 4 Βήμα 2: Προετοιμασία του Mac για τα Windows 4 Βήμα 3: Εγκατάσταση των

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες EQL Desktop (rev.1.0.23) ΣΥΝ ΕΣΗ S-710 ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ USB ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οδηγίες EQL Desktop (rev.1.0.23) ΣΥΝ ΕΣΗ S-710 ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ USB ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Οδηγίες EQL Desktop (rev.1.0.23) Πρόγραμμα για τον Προγραμματισμό των Μηχανών D.P.S. S-800, Open Cash και S-710 μέσω Ηλεκτρονικού Υπολογιστή ΣΥΝ ΕΣΗ S-710 ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ USB Εγκατάσταση ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

TouchPad και πληκτρολόγιο

TouchPad και πληκτρολόγιο TouchPad και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...2 2. Αρχική σελίδα, Εισαγωγή & Περιβάλλον Συστήματος...3 2.1. Αρχική σελίδα εισαγωγής...3 2.2. Εισαγωγή στην Πλατφόρμα Τηλε-κατάρτισης...4

Διαβάστε περισσότερα

MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT WORD 2003

MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT WORD 2003 MICROSOFT OFFICE 2003 MICROSOFT WORD 2003 Εµφάνιση των γραµµών εργαλείων "Βασική" και "Μορφοποίηση" σε δύο γραµµές Από προεπιλογή, οι γραµµές εργαλείων Βασική και Μορφοποίηση εµφανίζονται µε αγκύρωση (σταθεροποίηση:

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακές Υπηρεσίες

Διαδικτυακές Υπηρεσίες Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Διαδικτυακές Υπηρεσίες CoMPUs, Webmail, Ftp, Telnet 2010 Περιεχόμενα Διαδικτυακές υπηρεσίες... 3 CoMPUs - Πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης... 3 Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα Cloud. Έκδοση 1.0. Οδηγός χρήσης

Πλατφόρμα Cloud. Έκδοση 1.0. Οδηγός χρήσης Πλατφόρμα Cloud Έκδοση 1.0 Οδηγός χρήσης Σεπτέμβριος 2017 www.lexmark.com Περιεχόμενα 2 Περιεχόμενα Ιστορικό αλλαγών...3 Επισκόπηση... 4 Ξεκινώντας...5 Απαιτήσεις συστήματος...5 Πρόσβαση στην Πλατφόρμα

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθητικό πρόγραµµα Setup Οδηγός χρήσης

Βοηθητικό πρόγραµµα Setup Οδηγός χρήσης Βοηθητικό πρόγραµµα Setup Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικός οδηγός της ενημέρωσης των Windows 8.1

Αναλυτικός οδηγός της ενημέρωσης των Windows 8.1 Αναλυτικός οδηγός της ενημέρωσης των Windows 8.1 Εγκατάσταση και ενημέρωση των Windows 8.1 Ενημερώστε το BIOS, εφαρμογές, προγράμματα οδήγησης και εκτελέστε το Windows Update Επιλέξτε τον τύπο εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΟΥ Explorer & Outlook 2013

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΟΥ Explorer & Outlook 2013 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΟΥ Explorer & Outlook 2013 1. Δίκτυα Υπολογιστών και Διαδίκτυο... 3 1.1. Όροι Και Έννοιες... 3 1.2. Ασφάλεια Στο Διαδίκτυο... 5 2. Περιήγηση στον Παγκόσμιο Ιστό 7 Το Περιβάλλον Ενός Φυλλομετρητή...

Διαβάστε περισσότερα

XEROX - ΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ XRX05-003

XEROX - ΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ XRX05-003 XEROX - ΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ XRX05-003 Ευπάθεια στον διακοµιστή http στο σύστηµα ESS / Ελεγκτή δικτύου θα µπορούσε να επιτρέψει µη εξουσιοδοτηµένη πρόσβαση. Το ακόλουθο λογισµικό και οι οδηγίες χρήστη παρέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο διαχείρισης χρηστών και λιστών διανομής για τον Υπεύθυνο Φορέα του Δικτύου "Σύζευξις" -1-

Εγχειρίδιο διαχείρισης χρηστών και λιστών διανομής για τον Υπεύθυνο Φορέα του Δικτύου Σύζευξις -1- -1- 1 Διαχείριση Χρηστών...3 1.1 Υπηρεσίες...5 1.1.1 Δημιουργία νέου χρήστη...6 1.1.2 Αναζήτηση χρήστη...7 1.1.2 Επεξεργασία στοιχείων χρήστη...8 1.1.3 Δημιουργία /Επεξεργασία mailbox plan...10 1.1.4 Ενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ. Εγχειρίδιο λογισμικού

ΓΛΩΣΣΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ. Εγχειρίδιο λογισμικού ΓΛΩΣΣΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ Εγχειρίδιο λογισμικού 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ...3 ΑΛΛΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΙΚΟΝΙΔΙΑ...4 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ...5 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΜΑΘΗΤΗ...6 ΑΣΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης

Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο

Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Singular Report Generator. Σχ 1 ηµιουργία Καταστάσεων SRG

Singular Report Generator. Σχ 1 ηµιουργία Καταστάσεων SRG Μια από τις πιο σηµαντικές ανάγκες που αντιµετωπίζει µια επιχείρηση κατά την εγκατάσταση ενός λογισµικού «πακέτου» (Οικονοµικής & Εµπορικής ιαχείρισης), είναι ο τρόπος µε τον οποίο πρέπει να ανταποκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

MultiBoot Οδηγός χρήσης

MultiBoot Οδηγός χρήσης MultiBoot Οδηγός χρήσης Copyright 2006, 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια

Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια Aυτος ο οδηγος περιλαµβανει: "Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια" στη σελιδα 23. "Αντιµετωπιση προβληµατων εγκαταστασης" στη σελιδα 24. "Ευρεση περισσοτερων πληροφοριων" στη σελιδα 28. Πληροφοριες σχετικα

Διαβάστε περισσότερα

Windows 7 Windows Vista

Windows 7 Windows Vista ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ Κωστακιοί Άρτας, ΑΡΤΑ 47100 - Tηλ.. 26810 50500 - Fax. 2681 76941 e-mail: noc@teiep.gr ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη Ακτινολογία

Γρήγορη έναρξη Ακτινολογία Γρήγορη έναρξη Ακτινολογία TοWΕΒ1000 5.1 διανέµει τα βασισµένα στο Web αποτελέσµατα στα δίκτυα των νοσοκοµείων. Ο διακοµιστής Web διανέµει τις µελέτες σε τυποποιηµένα προγράµµατα περιήγησης, όπως το Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝ ΕΣΗ Η/Υ ΣΤΟ LAN TOY ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ WINXP(ΕΛΛΗΝΙΚΑ)

ΣΥΝ ΕΣΗ Η/Υ ΣΤΟ LAN TOY ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ WINXP(ΕΛΛΗΝΙΚΑ) ΣΥΝ ΕΣΗ Η/Υ ΣΤΟ LAN TOY ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ WINXP(ΕΛΛΗΝΙΚΑ) 1.Εισαγωγή Για να µπορέσει ένας υπολογιστής να συνδεθεί στο τοπικό δίκτυο του Ιονίου θα πρέπει κατ' αρχήν να βρίσκεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας ελέγχου. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής

Πίνακας ελέγχου. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής Πίνακας ελέγχου Οι διαθέσιμες εφαρμογές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη ρύθμιση του εκτυπωτή σας. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις εφαρμογές και τις λειτουργίες, ανατρέξτε στον Οδηγό χρήσης. 5 9 8 7 6

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες Πληροφορικής και επικοινωνιών Μέρος 2: Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων Πρόλογος...

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες Πληροφορικής και επικοινωνιών Μέρος 2: Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων Πρόλογος... Περιεχόμενα Πρόλογος...11 Μέρος 1: Βασικές έννοιες Πληροφορικής και επικοινωνιών... 13 1.1 Εισαγωγή στους υπολογιστές... 15 1.2 Μονάδες μέτρησης... 27 1.3 Οι βασικές λειτουργίες ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή...

Διαβάστε περισσότερα

LASERJET ENTERPRISE MFP. Συνοπτικές οδηγίες χρήσης

LASERJET ENTERPRISE MFP. Συνοπτικές οδηγίες χρήσης LASERJET ENTERPRISE MFP Συνοπτικές οδηγίες χρήσης M725dn M725f M725z M725z+ Εκτύπωση μιας αποθηκευμένης εργασίας Χρησιμοποιήστε την ακόλουθη διαδικασία για να εκτυπώσετε μια εργασία που είναι αποθηκευμένη

Διαβάστε περισσότερα

Stellarium Εγχειρίδιο Οδηγιών

Stellarium Εγχειρίδιο Οδηγιών Προϋποθέσεις συστήματος: Windows (XP, Vista, 7) με DirectX 9.x και τελευταίες ServicePack ή MacOS X 10.3.x (ή υψηλότερη), κάρτα γραφικών 3D με υποστήριξη OpenGL, ελάχ. 512 MB RAM, 1 GB διαθέσιμος χώρος

Διαβάστε περισσότερα

BHMATA ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΟ 3S/I.T.P.

BHMATA ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΟ 3S/I.T.P. BHMATA ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΟ 3S/I.T.P. Πριν την έναρξη της διαδικασίας θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η αναβάθμιση διαφέρει σε κάποιες λεπτομέρειες, ανάλογα με το τύπο της βάσης δεδομένων της κάθε χρήσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ VERSION CMS 4.0 ΕΚ ΟΣΗ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ 4.0.1-2009 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 Το παρόν εγχειρίδιο διατίθεται µαζί µε την πλατφόρµα ηλεκτρονικού επιχειρείν

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: DOWNLOAD CENTER

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: DOWNLOAD CENTER ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: DOWNLOAD CENTER VERSION CMS 4.0 ΕΚ ΟΣΗ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ 4.0.1-2009 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 Το παρόν εγχειρίδιο διατίθεται µαζί µε την πλατφόρµα ηλεκτρονικού επιχειρείν

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική του πληροφοριακού συστήµατος Cardisoft Γραµµατεία 2003 ιαχείριση Προσωπικού

Αρχιτεκτονική του πληροφοριακού συστήµατος Cardisoft Γραµµατεία 2003 ιαχείριση Προσωπικού Αρχιτεκτονική του πληροφοριακού συστήµατος Cardisoft Γραµµατεία 2003 ιαχείριση Προσωπικού Γενικά Η αρχιτεκτονική ανάπτυξης τους πληροφοριακού συστήµατος Γραµµατεία 2000 υποσύστηµα διαχείρισης προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Epsilon Net PYLON Platform

Epsilon Net PYLON Platform Epsilon Net PYLON Platform Οδηγίες Εγκατάστασης Top 1 / 31 Περιεχόμενα 1 ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ... 3 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 5 3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ DEMO... 7 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΒΑΣΗΣ... 8 4.1 Φόρτωση πρότυπης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 3) Μέθοδος Υποβολής: Συμπλήρωση Φόρμας 3.α) Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Αντιγραφή με χρήση της γυάλινης επιφάνειας σάρωσης

Αντιγραφή με χρήση της γυάλινης επιφάνειας σάρωσης Γρήγορη αναφορά Αντιγραφή Δημιουργία αντιγράφων Γρήγορη δημιουργία αντιγράφου 3 Στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή πατήστε το κουμπί αντίγραφο 4 Εάν τοποθετήσατε το έγγραφο στη γυάλινη επιφάνεια σάρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακή Πύλη (web portal) ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε

Διαδικτυακή Πύλη (web portal) ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας 1 21 Λογισμικές εφαρμογές καταγραφής και αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας Διαδικτυακή Πύλη (web portal) ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Tο περιβάλλον Code::Blocks

Tο περιβάλλον Code::Blocks Tο περιβάλλον Code::Blocks Το Code::Blocks αποτελεί ένα πλήρες περιβάλλον ανάπτυξης εφαρμογών για την γλώσσα C και C++. Το περιβάλλον είναι ελεύθερο λογισμικό και χρησιμοποιεί μια ειδική έκδοση του μεταγλωττιστή

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. 1 Εισαγωγή: Λίγα λόγια για το βιβλίο Τι νέο υπάρχει στο Outlook Ξεκίνηµα Ευχαριστίες...

Περιεχόµενα. 1 Εισαγωγή: Λίγα λόγια για το βιβλίο Τι νέο υπάρχει στο Outlook Ξεκίνηµα Ευχαριστίες... Περιεχόµενα Ευχαριστίες... 11 1 Εισαγωγή: Λίγα λόγια για το βιβλίο... 13 Χωρίς τεχνικούς όρους!... 13 Σύντοµη παρουσίαση... 14 Μερικές συµβάσεις... 16 Μια τελευταία λέξη (µπορεί και δύο)... 16 2 Τι νέο

Διαβάστε περισσότερα

LotusLive inotes. LotusLive inotes Οδηγ ς χρήσης

LotusLive inotes. LotusLive inotes Οδηγ ς χρήσης LotusLive inotes LotusLive inotes Οδηγ ς χρήσης LotusLive inotes LotusLive inotes Οδηγ ς χρήσης Σηµείωση Πριν χρησιµοποιήσετε τις πληροϕορίες του παρ ντος εγγράϕου και το προϊ ν που υποστηρίζουν, διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

Eλληνικά. Πληροφορίες σχετικά µε την ασφάλεια

Eλληνικά. Πληροφορίες σχετικά µε την ασφάλεια Aυτός ο οδηγός περιλαµβάνει: "Πληροφορίες σχετικά µε την ασφάλεια" στη σελίδα 23. "Αντιµετώπιση προβληµάτων εγκατάστασης" στη σελίδα 24. "Εύρεση περισσότερων πληροφοριών" στη σελίδα 28. Πληροφορίες σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. 1 Tο βιβλίο "µε µια µατιά" Εισαγωγή στη Microsoft Access Γνωριµία µε τις βάσεις δεδοµένων της Access...

Περιεχόµενα. 1 Tο βιβλίο µε µια µατιά Εισαγωγή στη Microsoft Access Γνωριµία µε τις βάσεις δεδοµένων της Access... Περιεχόµενα Ευχαριστίες... 11 1 Tο βιβλίο "µε µια µατιά"...13 Χωρίς τεχνικούς όρους!... 13 Σύντοµη παρουσίαση... 14 Μερικές συµβάσεις... 16 Μία τελευταία λέξη (ή και δύο)... 16 2 Εισαγωγή στη Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER

Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εάν δεν επιθυµείτε να χρησιµοποιείτε τις προσχεδιασµένες φόρµες εντύπων της Singular, η εργασία αυτή σας δίνει τη δυνατότητα να σχεδιάζετε φόρµες µε βάση τις οποίες επιθυµείτε

Διαβάστε περισσότερα