Σχεδιασµ ς, εγκατάσταση και ρ θµιση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σχεδιασµ ς, εγκατάσταση και ρ θµιση"

Transcript

1 IBM Rational Host On-Demand Έκδοση 11.0 Σχεδιασµ ς, εγκατάσταση και ρ θµιση του Host On-Demand SC

2

3 IBM Rational Host On-Demand Έκδοση 11.0 Σχεδιασµ ς, εγκατάσταση και ρ θµιση του Host On-Demand SC

4 Σηµείωση Πριν χρησιµοποιήσετε τις πληροϕορίες αυτές και το προϊ ν στο οποίο αναϕέρονται, διαβάστε το Παράρτηµα Ε, Ειδικές παρατηρήσεις, στη σελίδα 195. Έβδοµη έκδοση (Σεπτέµβριος 2009) Αριθµ ς εγγράϕου: SC Η έκδοση αυτή αϕορά την Έκδοση 11 του IBM Rational Host On-Demand (αριθµ ς προγράµµατος 5724-I20) καθώς και λες τις επ µενες εκδ σεις και τροποποιήσεις του προγράµµατος, εκτ ς εάν αναϕέρεται κάτι διαϕορετικ σε νέα έκδοση αυτο του οδηγο. Copyright International Business Machines Corporation 1997, 2009.

5 Περιεχ µενα Σχετικά µε αυτ τον οδηγ ii Πρ σθετη τεκµηρίωση για το Host On-Demand... ii Συµβάσεις που χρησιµοποιο νται σε αυτ τον οδηγ.. ix Ορολογία x Όροι που σχετίζονται µε τη Jaa xi Μέρος 1. Σχεδιασµ ς της εγκατάστασης του Host On-Demand. 1 Κεϕάλαιο 1. Εισαγωγή στο Rational Host On-Demand Τι είναι το Rational Host On-Demand; Πώς λειτουργεί το Host On-Demand; Γιατί να χρησιµοποιήσετε το Host On-Demand;... 5 Οικονοµικά αποδοτική λ ση για τη σ νδεση µε άλλα συστήµατα Κεντρική διαχείριση δεδοµένων ρυθµίσεων Απευθείας σ νδεση σε οποιονδήποτε εξυπηρετητή Telnet Βασιζ µενο σε πρ γραµµα πλοήγησης περιβάλλον χρήστη Υποστήριξη πολλών διαϕορετικών πλατϕορµών και περιβαλλ ντων δικτ ου Υποστήριξη Jaa Υποστήριξη για το Internet Protocol Version Υποστήριξη πολλών γλωσσών Ασϕαλείς συνδέσεις Προσαρµοσµένα αρχεία HTML Πακέτο εργαλείων για τη δηµιουργία νέων εϕαρµογών e-business Προγραµµατιζ µενο Host On-Demand API του Host On-Demand Session Manager Υποστήριξη του WebSphere Portal Σ νδεση µε βάσεις δεδοµένων DB2 σε εξυπηρετητές IBM System i Νέες λειτουργίες Λήψη των πιο πρ σϕατων πληροϕοριών σχετικά µε το Host On-Demand Νέες λειτουργίες στο Host On-Demand Έκδοση Κεϕάλαιο 2. Απαιτήσεις Απαιτο µενα στοιχεία για τον εξυπηρετητή Λειτουργικ σ στηµα z/os Λειτουργικά συστήµατα i5/os και OS/ Λειτουργικά συστήµατα Windows Λειτουργικά συστήµατα AIX Λειτουργικά συστήµατα Solaris Λειτουργικά συστήµατα HP-UX Λειτουργικά συστήµατα Linux Εξυπηρετητές LDAP Περιβάλλοντα ανάπτυξης Άλλο λογισµικ Απαιτο µενα στοιχεία για το σ στηµα πελάτη Υποστηριζ µενα λειτουργικά συστήµατα Υποστηριζ µενα προγράµµατα πλοήγησης και πρ σθετες λειτουργίες Jaa Κεϕάλαιο 3. Σχεδιασµ ς υλοποίησης 21 Καταν ηση του βασιζ µενου σε HTML µοντέλου.. 22 Καταν ηση του βασιζ µενου στον εξυπηρετητή ρυθµίσεων µοντέλου Καταν ηση του µικτο µοντέλου Υλοποίηση στα συστήµατα πελάτες Κεϕάλαιο 4. Σχεδιασµ ς για Jaa 2 στο σ στηµα πελάτη Βελτιώσεις στο λογισµικ πελάτη τοπικής αποθήκευσης για Jaa Περιορισµοί υποστήριξης Προηγµένες λειτουργίες της Jaa Apple Mac OS X µε Jaa Περιορισµοί της Jaa Μεταϕ ρτωση λογισµικο πελάτη Jaa Περιορισµοί για το Mac OS X Ελαϕρώς αυξηµένος χρ νος εκκίνησης ταν χρησιµοποιείται λογισµικ πελάτη Jaa Περιορισµοί συγκεκριµένων πρ σθετων λειτουργιών Jaa Περιορισµοί στη χρήση παρεχ µενων απ την εταιρεία σας µικροεϕαρµογών µε τη Jaa Περιορισµοί για χρήστες περιορισµένων δικαιωµάτων Προγράµµατα πλοήγησης και πρ σθετες λειτουργίες Jaa Προγράµµατα πλοήγησης µε υποστήριξη Jaa Προγράµµατα πλοήγησης και πρ σθετες λειτουργίες που υποστηρίζονται απ το λογισµικ πελάτη Host On-Demand Microsoft Internet Explorer µε πρ σθετη λειτουργία Jaa Firefox µε πρ σθετη λειτουργία Jaa Επίπεδο Jaa του Host On-Demand Απ κτηση πρ σθετης λειτουργίας Jaa 2 για τα συστήµατα πελάτες Χρήση της πρ σθετης λειτουργίας Jaa Χρήση του Jaa Plug-in Control Panel Κεϕάλαιο 5. Σχεδιασµ ς ασϕάλειας.. 31 Ασϕάλεια TLS (Transport Layer Security) και SSL (Secure Sockets Layer) Τρ πος λειτουργίας της ασϕάλειας TLS και SSL.. 31 Τα πρωτ κολλα TLS και SSL στο Host On-Demand 33 Ασϕάλεια εξυπηρετητή διαδικτ ου Ασϕάλεια ρυθµίσεων Secure Shell (SSH) Τι είναι το Secure Shell (SSH) SSH: Έκδοση και λειτουργίες που υποστηρίζονται απ το Host On-Demand Copyright IBM Corp. 1997, 2009 iii

6 Απαιτο µενα στοιχεία για υποστήριξη SSH στο σ στηµα πελάτη Host On-Demand Εξακρίβωση στοιχείων για το SSH Χρήση του SSH ή του TLS/SSL Εξυπηρετητής ανακατε θυνσης Γιατί να χρησιµοποιήσετε τον Εξυπηρετητή ανακατε θυνσης Πώς λειτουργεί ο Εξυπηρετητής ανακατε θυνσης 46 Ισχ ς ϕ ρτωσης του Εξυπηρετητή ανακατε θυνσης 47 Λειτουργικά συστήµατα που υποστηρίζονται απ τον Εξυπηρετητή ανακατε θυνσης Χρήση του Host On-Demand µε τείχος ασϕαλείας.. 49 Ρ θµιση θυρών τείχους ασϕαλείας Σ νδεση σε κεντρικ σ στηµα µέσω ενδιάµεσου εξυπηρετητή Ασϕάλεια ταυτοτήτων χρηστών Web Express Logon Τοπική εξακρίβωση στοιχείων Σ νδεση σε τοµέα των Windows Περιβάλλοντα FIPS Κεϕάλαιο 6. Σχεδιασµ ς γλωσσικής υποστήριξης Υποστηριζ µενες γλώσσες Υποστηριζ µενες κωδικοσελίδες κεντρικο συστήµατος Κωδικοσελίδες 3270 και Κωδικοσελίδες VT Κωδικοσελίδες CICS Gateway Υποστήριξη Unicode JIS2004 για τα Ιαπωνικά Αντιστοιχίες καθορισµένων απ χρήστη χαρακτήρων 63 Υποστήριξη Unicode για i5/os και OS/ Μέρος 2. Εγκατάσταση, αναβάθµιση και απεγκατάσταση του Host On-Demand Κεϕάλαιο 7. Εγκατάσταση του εξυπηρετητή Host On-Demand και του σχετικο λογισµικο Εγκατάσταση του εξυπηρετητή Host On-Demand Εγκατάσταση σε σ στηµα z/os Εγκατάσταση σε σ στηµα i5/os και OS/ Εγκατάσταση σε σ στηµα Windows, AIX, Linux, Solaris ή HP-UX Εγκατάσταση της µικροεϕαρµογής εξυπηρετητή ρυθµίσεων Υλοποίηση της µικροεϕαρµογής εξυπηρετητή ρυθµίσεων στο WebSphere Application Serer Εγκατάσταση του Οδηγο υλοποίησης Εγκατάσταση του Οδηγο υλοποίησης απ το DVD του Host On-Demand Μεταϕ ρτωση της εικ νας εγκατάστασης του Οδηγο υλοποίησης απ έναν εξυπηρετητή Host On-Demand Κεϕάλαιο 8. Αναβάθµιση παλι τερων εκδ σεων του Host On-Demand Αναβάθµιση του εξυπηρετητή Host On-Demand Εϕεδρική αποθήκευση αρχείων και καταλ γων.. 79 Αναβάθµιση σε λειτουργικά συστήµατα µε πρ γραµµα απεγκατάστασης Αναβάθµιση σε λειτουργικά συστήµατα χωρίς πρ γραµµα απεγκατάστασης Μεταϕορά µιας εγκατάστασης εξυπηρετητή Host On-Demand σε νέο εξυπηρετητή Μετάβαση απ το CustomizedCAs.class στο CustomizedCAs.p Αναβάθµιση λογισµικο πελάτη Host On-Demand.. 85 Αναβάθµιση προσαρµοσµένων αρχείων HTML Αναβάθµιση αρχείων HTML για την υποστήριξη λογισµικο πελάτη Jaa Αναβάθµιση αρχείων HTML απ το Host On-Demand 7 ή µεταγενέστερο Αναβάθµιση αρχείων HTML απ το Host On-Demand Κεϕάλαιο 9. Απεγκατάσταση του εξυπηρετητή Host On-Demand Μέρος 3. Ρ θµιση του Host On-Demand Κεϕάλαιο 10. Ρ θµιση των πελατών εξοµοίωσης του Host On-Demand ηµιουργία αρχείων HTML του Host On-Demand Ρ θµιση συνεδριών του Host On-Demand Χρήση του Οδηγο υλοποίησης Αποθήκευση των αρχείων του Οδηγο υλοποίησης στον εξυπηρετητή Host On-Demand Κεϕάλαιο 11. Χρήση του πελάτη διαχείρισης και του πελάτη δηµιουργίας νέων χρηστών του Host On-Demand Φ ρτωση του πελάτη διαχείρισης και του πελάτη δηµιουργίας νέων χρηστών Πελάτες διαχείρισης Βοήθηµα καταλ γου Πελάτης δηµιουργίας νέων χρηστών Κεϕάλαιο 12. Χρήση των πελατών εξοµοίωσης του Host On-Demand Φ ρτωση των πελατών εξοµοίωσης Επιλογή του κατάλληλου λογισµικο πελάτη Πελάτες τοπικής αποθήκευσης Εγκατάσταση πελατών τοπικής αποθήκευσης Αϕαίρεση του πελάτη τοπικής αποθήκευσης Υποστήριξη πελατών τοπικής αποθήκευσης για σ νδεση σε περισσ τερους απ έναν εξυπηρετητές Host On-Demand Υποστήριξη πελάτη τοπικής αποθήκευση για Windows 2000, Windows 2003 και Windows XP Υποστήριξη πελάτη τοπικής αποθήκευσης για Mac OS X (πελάτες Jaa 2 µ νο) i IBM Rational Host On-Demand Έκδοση 11.0: Σχεδιασµ ς, εγκατάσταση και ρ θµιση του Host On-Demand

7 Επίλυση προβληµάτων στους πελάτες τοπικής αποθήκευσης Πελάτης Web Start Εγκατάσταση του πελάτη Web Start Ρ θµιση του εξυπηρετητή διαδικτ ου για την εϕαρµογή Web Start Αναβάθµιση του πελάτη Web Start Προσθήκη λειτουργικών τµηµάτων Web Start µετά την αρχική εγκατάσταση Χρήση του πελάτη Web Start απ χρήστες περιορισµένων δικαιωµάτων των Windows Ορισµ ς σελιδοδεικτών για συνεδρίες µε τον πελάτη Web Start Χρήση του πελάτη Web Start µε το πρωτ κολλο HTTPS Αϕαίρεση του πελάτη Web Start Πελάτες µεταϕ ρτωσης Ενεργοποίηση του πελάτη µεταϕ ρτωσης Ενεργοποίηση του πελάτη µεταϕ ρτωσης µετά την εγκατάσταση του πελάτη τοπικής αποθήκευσης ή του πελάτη Web Start Προκαθορισµένοι πελάτες εξοµοίωσης Μείωση του γκου των λειτουργιών πελάτη που µεταϕορτώνονται ιάθεση παρεχ µενων απ την εταιρεία σας αρχείων αποθήκευσης και κλάσεων Jaa Χρήση της παραµέτρου HTML AdditionalArchies 120 ιάθεση απ τον κατάλογο δηµοσίευσης Συµβουλές και υποδείξεις για αρχεία αποθήκευσης 121 Κεϕάλαιο 13. Χρήση των πελατών Database On-Demand Λειτουργίες βάσης δεδοµένων σε πελάτες εξοµοίωσης τερµατικο και σε µακροεντολές Έναρξη λογισµικο πελάτη Database On-Demand Προκαθορισµένοι πελάτες Database On-Demand Ρ θµιση του Database On-Demand για τους χρήστες 126 Απ κτηση και εγκατάσταση προγράµµατος οδήγησης JDBC Είδη αρχείων για την πρ σβαση σε βάσεις δεδοµένων 126 Χρήση περισσ τερων απ µία κωδικοσελίδων µε το Database On-Demand Υποστηριζ µενες κωδικοσελίδες του Database On-Demand Κεϕάλαιο 14. ηµιουργία και υλοποίηση βιβλιοθηκών µακροεντολών στον εξυπηρετητή Πρ σβαση στη βιβλιοθήκη µακροεντολών µέσω εξυπηρετητή διαδικτ ου Πρ σβαση στη βιβλιοθήκη µακροεντολών µέσω µονάδας δικτ ου Κεϕάλαιο 15. υναµική τροποποίηση ιδιοτήτων συνεδρίας Ρ θµιση του αρχικο αρχείου HTML Καθορισµ ς της θέσης κώδικα Προσθήκη της παραµέτρου ConfigBase Υποκατάσταση παραµέτρων HTML Συγκεκριµένες ιδι τητες συνεδριών που µπορο ν να υποκατασταθο ν Παράδειγµα 1: Υποκατάσταση του ον µατος LU µε βάση τη διε θυνση IP του συστήµατος πελάτη Παράδειγµα 2: Χρήση ϕ ρµας HTML για καθορισµ του κεντρικο συστήµατος για σ νδεση Κεϕάλαιο 16. Ρ θµιση του Host On-Demand σε σ στηµα zseries Ορισµ ς χωριστο καταλ γου priate και καταλ γου δηµοσίευσης µε δυνατ τητα ανάγνωσης/εγγραϕής Ορισµ ς χωριστο συστήµατος αρχείων HFS για τον κατάλογο priate του Host On-Demand Ορισµ ς χωριστο καταλ γου δηµοσίευσης χρήστη Αϕαίρεση της προέκτασης.ascii απ αρχεία του Host On-Demand Ζητήµατα αναβάθµισης για το z/os Εϕεδρική αποθήκευση του καταλ γου priate Κεϕάλαιο 17. Ρ θµιση του Host On-Demand σε σ στηµα IBM System i Ρ θµιση, έναρξη και τερµατισµ ς της ιαχείρισης υπηρεσιών του Host On-Demand στο σ στηµα IBM System i Ρ θµιση (CFGHODSVM) Έναρξη (STRHODSVM) Τερµατισµ ς (ENDHODSVM) Εργασίες µε την κατάσταση του εξυπηρετητή Host On-Demand ιαχείριση πιστοποιητικών (WRKHODKYR) Έναρξη λειτουργίας συσκευασίας πληροϕοριών (STRHODIB) ηµιουργία αρχείου PDT για το HOD (CRTHODPDT) Έναρξη εποπτικο προγράµµατος (STRPCO) Εκτέλεση εντολής του PC (STRPCCMD) Χρήση του Οδηγο υλοποίησης µε το σ στηµα IBM System i Ρ θµιση εξυπηρετητών IBM System i5 για ασϕαλείς συνδέσεις Εγκατάσταση και ρ θµιση του Host On-Demand µε ασϕάλεια SSL σε συστήµατα i5/os και OS/ Ρ θµιση εξυπηρετητή Telnet για ασϕαλείς συνδέσεις Ρ θµιση του αρχείου κλειδιών CustomizedCAs του Host On-Demand Εξακρίβωση στοιχείων πελάτη Ρ θµιση του ενδιάµεσου εξυπηρετητή OS/400 του Host On-Demand για ασϕαλείς συνδέσεις Ασϕαλής επικοινωνία µε το διαδίκτυο Υποστήριξη Unicode για i5/os και OS/ Γενικές πληροϕορίες Πληροϕορίες για τον προγραµµατισµ εϕαρµογών κεντρικο συστήµατος Κεϕάλαιο 18. Χρήση του Host On-Demand µε το WebSphere Portal. 157 Περιεχ µενα

8 Πώς συνεργάζεται το Host On-Demand µε το Portal Serer Χρήση λογισµικο πελάτη Host On-Demand µε το Portal Serer Περιορισµοί για την πρ σβαση στο Host On-Demand µέσω µικροεϕαρµογής π λης Ειδικά θέµατα σχετικά µε τη χρήση µιας µικροεϕαρµογής π λης του Host On-Demand Επέκταση των µικροεϕαρµογών π λης του Host On-Demand Κεϕάλαιο 19. Υποστήριξη για το Workplace Client Technology (WCT) ηµιουργία πρ σθετων λειτουργιών του Host On-Demand υναµικ ς ορισµ ς ιδιοτήτων συνεδρίας Χρήση χωριστο καταλ γου δηµοσίευσης Ταυτ τητες προβολής που χρησιµοποιο νται απ την πρ σθετη λειτουργία Host On-Demand Περιορισµοί στη χρήση του Host On-Demand σε περιβάλλον WCT Κεϕάλαιο 20. Ρ θµιση του εξυπηρετητή Host On-Demand για χρήση του πρωτοκ λλου LDAP Ρ θµιση της υποστήριξης LDAP Εγκατάσταση των επεκτάσεων δοµής Ρ θµιση του εξυπηρετητή Host On-Demand για χρήση του LDAP ως χώρου αποθήκευσης δεδοµένων Παράρτηµα Α. Χρήση τοπικά εγκατεστηµένων πελατών Λειτουργικά συστήµατα που υποστηρίζουν τον πελάτη τοπικής εγκατάστασης Εγκατάσταση του πελάτη τοπικής εγκατάστασης Έναρξη του τοπικά εγκατεστηµένου πελάτη Αϕαίρεση του τοπικά εγκατεστηµένου πελάτη Παράρτηµα Β. Χρήση του περιβάλλοντος γραµµής εντολών IKEYCMD Ρ θµιση περιβάλλοντος για χρήση του IKEYCMD 175 Σ νταξη εντολών IKEYCMD Λίστα ενεργειών του IKEYCMD για το Host On-Demand ηµιουργία νέας βάσης δεδοµένων κλειδιών Ορισµ ς κωδικο πρ σβασης για τη βάση δεδοµένων Αλλαγή κωδικο πρ σβασης για τη βάση δεδοµένων Εµϕάνιση λίστας Υπηρεσιών έκδοσης πιστοποιητικών (CA) ηµιουργία νέου ζε γους κλειδιών και αίτησης για πιστοποιητικ Αποθήκευση πιστοποιητικο εξυπηρετητή Λήψη ενυπ γραϕου πιστοποιητικο απ Υπηρεσία έκδοσης πιστοποιητικών (CA) Αποθήκευση πιστοποιητικο Υπηρεσίας έκδοσης πιστοποιητικών (CA) ηµιουργία αυτο-υπογραϕ µενου πιστοποιητικο ιάθεση πιστοποιητικο εξυπηρετητή σε συστήµατα πελάτες Προσθήκη κεντρικο πιστοποιητικο άγνωστης Υπηρεσίας έκδοσης πιστοποιητικών (CA) στο αρχείο CustomizedCAs.p Εξαγωγή κλειδιών Εισαγωγή κλειδιών Εµϕάνιση προεπιλεγµένου κλειδιο σε βάση δεδοµένων κλειδιών Αποθήκευση κρυπτογραϕηµένου κωδικο πρ σβασης για βάση δεδοµένων κλειδιών σε αρχείο Χρήση του αρχείου εντολών GSK7CMD Συνοπτική παρουσίαση των παραµέτρων για την εντολή IKEYCMD Συνοπτική παρουσίαση των επιλογών για την εντολή IKEYCMD Λίστα λων των εντολών Αρχείο ιδιοτήτων χρήστη Παράρτηµα Γ. Εργαλείο P12 Keyring 191 Χρήση Επιλογές Παραδείγµατα Παράρτηµα. Επιλογές γραµµής εντολών για το εκτελέσιµο αρχείο εγκατάστασης για την τοπική σας πλατϕ ρµα Παράρτηµα Ε. Ειδικές παρατηρήσεις 195 Παράρτηµα ΣΤ. Εµπορικά σήµατα i IBM Rational Host On-Demand Έκδοση 11.0: Σχεδιασµ ς, εγκατάσταση και ρ θµιση του Host On-Demand

9 Σχετικά µε αυτ τον οδηγ Ο οδηγ ς Σχεδιασµ ς, εγκατάσταση και ρ θµιση του Host On-Demand σάς βοηθά να σχεδιάσετε, να εγκαταστήσετε και να ρυθµίσετε το πρ γραµµα Host On-Demand. Ο οδηγ ς αυτ ς απευθ νεται στους διαχειριστές. Αποτελείται απ τρία κ ρια µέρη. Το Μέρος 1, Σχεδιασµ ς της εγκατάστασης του Host On-Demand, στη σελίδα 1 παρέχει πληροϕορίες σχετικά µε το Host On-Demand τις οποίες θα πρέπει να λάβετε υπ ψη σας πριν απ την εγκατάσταση και την υλοποίηση του προϊ ντος. Για παράδειγµα, ποια πλατϕ ρµα εξυπηρετητή θα χρησιµοποιήσετε; Ποιο µοντέλο υλοποίησης θα χρησιµοποιήσετε; Πώς θα αντιµετωπίσετε τα ζητήµατα ασϕάλειας; Το Μέρος 2, Εγκατάσταση, αναβάθµιση και απεγκατάσταση του Host On-Demand, στη σελίδα 65 παρέχει λεπτοµερείς οδηγίες για κάθε λειτουργικ σ στηµα. Το Μέρος 3, Ρ θµιση του Host On-Demand, στη σελίδα 91 περιγράϕει διάϕορα µοντέλα ρυθµίσεων και επεξηγεί πώς γίνεται ο ορισµ ς και η διαχείριση των πληροϕοριών ρυθµίσεων, πώς πραγµατοποιείται η δυναµική τροποποίηση ρυθµίσεων για συνεδρίες, πώς γίνεται η προσαρµογή νέων πελατών και πώς µπορείτε να υλοποιήσετε το Host On-Demand για τους χρήστες. Αϕο εγκαταστήσετε και ρυθµίσετε το Host On-Demand, χρησιµοποιήστε την ηλεκτρονική βοήθεια για να µάθετε πώς µπορείτε να ορίσετε συνεδρίες και να εκτελέσετε άλλες διαχειριστικές εργασίες. Ο οδηγ ς Σχεδιασµ ς, εγκατάσταση και ρ θµιση του Host On-Demand είναι επίσης διαθέσιµος στο DVD-ROM και στο Host On-Demand Information Center, στη διε θυνση Πρ σθετη τεκµηρίωση για το Host On-Demand Εκτ ς απ τον οδηγ Σχεδιασµ ς, εγκατάσταση και ρ θµιση του Host On-Demand, παρέχονται και άλλες πηγές πληροϕοριών που θα σας βοηθήσουν στη χρήση του προϊ ντος. Για να εντοπίσετε την τεκµηρίωση που περιγράϕεται στη συνέχεια, µεταβείτε στο Host On-Demand Information Center στη διε θυνση publib.boulder.ibm.com/infocenter/hodhelp/11r0/index.jsp. Το µεγαλ τερο µέρος της τεκµηρίωσης περιλαµβάνεται επίσης στα DVD-ROM του βασικο προϊ ντος Host On-Demand ή του Host On-Demand Toolkit. Η υπηρεσία MySupport σας επιτρέπει να εξατοµικε σετε την προβολή της σελίδας υποστήριξης και να εγγραϕείτε ως συνδροµητής, ώστε να λαµβάνετε εβδοµαδιαίες ειδοποιήσεις µέσω που σας ενηµερώνουν για νέα πακέτα επιδιορθώσεων, ενηµερωµένες εκδ σεις και σηµαντικές πληροϕορίες τεχνικής υποστήριξης για τα προϊ ντα της IBM. Για να εγγραϕείτε στην υπηρεσία MySupport, ακολουθήστε τις οδηγίες σε αυτή την τεχνική σηµείωση. Ηλεκτρονική βοήθεια. Η ηλεκτρονική βοήθεια είναι η κ ρια πηγή πληροϕοριών, τ σο για τους διαχειριστές σο και για τους χρήστες, αϕο ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του Host On-Demand. Παρέχει λεπτοµερείς οδηγίες σχετικά µε την εκτέλεση εργασιών στο Host On-Demand. Ο πίνακας περιεχοµένων και το ευρετήριο σας βοηθο ν να εντοπίσετε τ σο πληροϕορίες σχετικά µε την εκτέλεση εργασιών σο και πληροϕορίες που επεξηγο ν βασικές έννοιες. Καθώς χρησιµοποιείτε το Copyright IBM Corp. 1997, 2009 ii

10 περιβάλλον γραϕικών (GUI) του Host On-Demand, µπορείτε να πατήσετε το κουµπί Βοήθεια για να εξετάσετε βοηθητικές πληροϕορίες σχετικά µε το παράθυρο που εµϕανίζεται. Program Directory. Το Program Directory περιέχει οδηγίες για την εγκατάσταση του Host On-Demand σε πλατϕ ρµες z/os. Αρχείο Readme. Το αρχείο αυτ, readme.html, περιέχει πληροϕορίες σχετικά µε το προϊ ν οι οποίες δεν ήταν γνωστές εγκαίρως ώστε να συµπεριληϕθο ν στην τεκµηρίωση του προϊ ντος. Web Express Logon Reference. Σε αυτ το εγχειρίδιο διατίθενται βήµα προς βήµα οδηγίες για την καταν ηση, την υλοποίηση και την επίλυση προβληµάτων µε το Web Express Logon. Το εγχειρίδιο περιλαµβάνει µια συνοπτική παρουσίαση του Web Express Logon, αρκετά λεπτοµερή παραδείγµατα που σας βοηθο ν στο σχεδιασµ και στην υλοποίηση του Web Express Logon στο δικ σας περιβάλλον, καθώς και διάϕορα API για τη σ νταξη προσαρµοσµένων µακροεντολών και πρ σθετων λειτουργιών (plug-ins). Macro Programming Guide. Σε αυτ το εγχειρίδιο περιγράϕεται πώς µπορείτε να δηµιουργήσετε µακροεντολές του Host On-Demand για την αυτοµατοποίηση των εργασιών των χρηστών µε εϕαρµογές κεντρικο συστήµατος ή για την ανταλλαγή δεδοµένων µεταξ µιας εϕαρµογής κεντρικο συστήµατος και µιας τοπικής εϕαρµογής. Το εγχειρίδιο περιλαµβάνει αναλυτικές πληροϕορίες για λες τις πτυχές της ανάπτυξης µακροεντολών, καθώς και ενηµερωµένες πληροϕορίες για τη γλώσσα µακροεντολών που δηµοσιε τηκαν προηγουµένως στο εγχειρίδιο Host Access Beans for Jaa Reference. Host Printing Reference. Αϕο ρυθµίσετε τις συνεδρίες του κεντρικο συστήµατος, χρησιµοποιήστε τον οδηγ Host Printing Reference για να δώσετε στους χρήστες τη δυνατ τητα να εκτυπώνουν πληροϕορίες απ τη συνεδρία κεντρικο συστήµατος σε έναν τοπικ εκτυπωτή ή εκτυπωτή συνδεδεµένο στο δίκτυο LAN. Session Manager API Reference. Αυτ ς ο οδηγ ς παρέχει API σε JaaScript για τη διαχείριση των συνεδριών κεντρικο συστήµατος καθώς και της επικοινωνίας µε τις συνεδρίες κεντρικο συστήµατος. Programmable Host On-Demand. Σε αυτ το εγχειρίδιο παρέχεται ένα σ νολο απ Jaa API που επιτρέπουν σε προγραµµατιστές να ενσωµατώσουν διάϕορα στοιχεία του κώδικα πελάτη του Host On-Demand, πως οθ νες, µενο και εργαλειοθήκες, στις δικές τους προσαρµοσµένες εϕαρµογές και µικροεϕαρµογές Jaa. Toolkit Getting Started. Αυτ ς ο οδηγ ς επεξηγεί τον τρ πο εγκατάστασης και ρ θµισης του Host On-Demand Toolkit, το οποίο περιλαµβάνεται στο πακέτο Host Access Client Package, αλλά εγκαθίσταται απ διαϕορετικ DVD-ROM απ,τι το βασικ προϊ ν Host On-Demand. Το Host On-Demand Toolkit συµπληρώνει το βασικ προϊ ν Host On-Demand, παρέχοντας στοιχεία JaaBeans και άλλες λειτουργίες που σας βοηθο ν να αξιοποιήσετε σο το δυνατ ν καλ τερα το Host On-Demand στο περιβάλλον σας. Host Access Beans for Jaa Reference. Αυτ ς ο οδηγ ς αποτελεί τµήµα του Host On-Demand Toolkit. Παρέχει πληροϕορίες αναϕοράς σε προγραµµατιστές που θέλουν να προσαρµ σουν το περιβάλλον του Host On-Demand χρησιµοποιώντας στοιχεία JaaBeans και να δηµιουργήσουν µακροεντολές για την αυτοµατοποίηση διαδικασιών στις συνεδρίες εξοµοίωσης. Programmer s Guide for the AS/400 Toolbox for Jaa. Το εγχειρίδιο προγραµµατισµο (Programmer s Guide) για το AS/400 Toolbox for Jaa βρίσκεται στον κατάλογο as400 στο DVD του Toolkit. Το εγχειρίδιο αυτ παρέχεται σε µορϕή zip για τις ακ λουθες γλώσσες: Αγγλικά, Ιαπωνικά, Κορεατικά, Ισπανικά και Ρωσικά. Host Access Class Library Reference. Αυτ ς ο οδηγ ς αποτελεί τµήµα του Host On-Demand Toolkit. Παρέχει πληροϕορίες αναϕοράς σε προγραµµατιστές που θέλουν iii IBM Rational Host On-Demand Έκδοση 11.0: Σχεδιασµ ς, εγκατάσταση και ρ θµιση του Host On-Demand

11 να δηµιουργήσουν µικροεϕαρµογές Jaa οι οποίες παρέχουν πρ σβαση στις πληροϕορίες του κεντρικο συστήµατος σε επίπεδο ροής δεδοµένων. J2EE Connector Reference. Αυτ ς ο οδηγ ς αποτελεί τµήµα του Host On-Demand Toolkit. Παρέχει πληροϕορίες αναϕοράς σε προγραµµατιστές που θέλουν να δηµιουργήσουν µικροεϕαρµογές (applets) και µικροεϕαρµογές εξυπηρετητή (serlets) οι οποίες παρέχουν πρ σβαση σε εϕαρµογές συµβατές µε Jaa 2 Enterprise Edition (J2EE). Host On-Demand Redbooks. Τα Redbooks του Host On-Demand συµπληρώνουν την τεκµηρίωση του προϊ ντος Host On-Demand προσϕέροντας πρακτικές οδηγίες και εξάσκηση για τη χρήση του Host On-Demand. Τα Redbooks παρέχονται ως έχουν και δεν περιλαµβάνουν πάντα τις πιο πρ σϕατες πληροϕορίες σχετικά µε το προϊ ν. Για την πιο ενηµερωµένη λίστα λων των Redbooks του Host On-Demand, επισκεϕθείτε τη βιβλιοθήκη του Host On-Demand στη διε θυνση Συµβάσεις που χρησιµοποιο νται σε αυτ τον οδηγ Στον οδηγ Σχεδιασµ ς, εγκατάσταση και ρ θµιση του Host On-Demand χρησιµοποιο νται οι ακ λουθες τυπογραϕικές συµβάσεις: Πίνακας 1. Συµβάσεις που χρησιµοποιο νται σε αυτ τον οδηγ Σ µβαση Σηµασία Γράµµατα σταθερο πλάτους Πλάγια γράµµατα Return ηλώνουν κείµενο που θα πρέπει να καταχωρήσετε σε µια γραµµή εντολών καθώς και τιµές που θα πρέπει να χρησιµοποιήσετε πως εµϕανίζονται, πως εντολές, συναρτήσεις και γνωρίσµατα ορισµο π ρων και οι τιµές τους. ηλώνουν επίσης κείµενο οθ νης και παραδείγµατα κώδικα. ηλώνουν µεταβλητές τιµές που πρέπει να καθορίσετε εσείς (για παράδειγµα, αν εµϕανίζεται η τιµή νοµα_αρχείου, εσείς θα πρέπει να καθορίσετε ένα νοµα αρχείου). Τα πλάγια γράµµατα επίσης δηλώνουν έµϕαση και χρησιµοποιο νται για τους τίτλους βιβλίων. Αναϕέρεται στο πλήκτρο που έχει ως επιγραϕή τη λέξη Return, τη λέξη Enter ή ένα βέλος προς τα αριστερά. > Όταν χρησιµοποιείται στην περιγραϕή εν ς µενο, δηλώνει µια σειρά απ επιλογές µενο. Για παράδειγµα, η ϕράση Επιλέξτε Αρχείο > Νέο σηµαίνει Απ το µενο Αρχείο, επιλέξτε την εντολή Νέο. Όταν χρησιµοποιείται στην περιγραϕή µιας προβολής διακλάδωσης, δηλώνει µια σειρά απ επιλογές ϕακέλων ή αντικειµένων. Για παράδειγµα, η ϕράση Επιλέξτε HODConfig Serlet > Sysplex > Plex1 > J2EE Serers > BBOARS2 σηµαίνει: 1. Επιλέξτε το ϕάκελο HODConfig Serlet 2. Επιλέξτε το ϕάκελο Sysplex 3. Επιλέξτε το ϕάκελο Plex1 4. Επιλέξτε το ϕάκελο J2EE Serers 5. Επιλέξτε το ϕάκελο BBOARS2 Η εικ να αυτή χρησιµοποιείται για να επισηµαίνει σηµειώσεις προς τον αναγνώστη. Η εικ να αυτή χρησιµοποιείται για να επισηµαίνει υποδείξεις ή συµβουλές προς τον αναγνώστη. Σχετικά µε αυτ τον οδηγ ix

12 Ορολογία Σε αυτή την εν τητα περιγράϕεται η ορολογία που χρησιµοποιείται στο παρ ν εγχειρίδιο. Μικροεϕαρµογή (applet) Ένα πρ γραµµα σε γλώσσα Jaa το οποίο καλείται απ ένα αρχείο HTML. Οι µικροεϕαρµογές ενεργοποιο νται απ το JVM (Jaa Virtual Machine) του χρησιµοποιο µενου προγράµµατος πλοήγησης. Εϕαρµογή (application) Ένα πρ γραµµα ή µια οµάδα προγραµµάτων που εκτελο ν µια εργασία ή µια συγκεκριµένη λειτουργία. Πελάτης τοπικής αποθήκευσης (cached client) Πελάτης τοπικής αποθήκευσης του Host On-Demand είναι οποιοδήποτε λογισµικ πελάτη που αποθηκε εται (για πιο γρήγορη πρ σβαση) στο σκληρ δίσκο του σταθµο εργασίας του χρήστη. Προεπιλεγµένος κατάλογος δηµοσίευσης (default publish directory) Ο προεπιλεγµένος κατάλογος δηµοσίευσης είναι ο υποκατάλογος HOD στον κατάλογο εγκατάστασης του εξυπηρετητή Host On-Demand, για παράδειγµα c:\program Files\IBM\HostOnDemand\HOD\ σε πλατϕ ρµες Windows και /opt/ibm/hostondemand/hod σε πλατϕ ρµες AIX, Linux, Solaris και HP-UX. Πελάτης µεταϕ ρτωσης (download client) Πελάτης µεταϕ ρτωσης είναι λογισµικ πελάτη που µεταϕορτώνει τα απαραίτητα αρχεία µικροεϕαρµογής κάθε ϕορά που ο χρήστης ανοίγει το αντίστοιχο αρχείο HTML. Οι πελάτες µεταϕ ρτωσης χρησιµοποιο νται συνήθως σε περιβάλλον τοπικο δικτ ου (LAN), γιατί οι γρήγορες συνδέσεις δικτ ου επιτρέπουν την ταχ τερη µεταϕ ρτωσή τους απ τον εξυπηρετητή διαδικτ ου. Πελάτης εξοµοίωσης (emulator client) Πελάτης εξοµοίωσης είναι λογισµικ πελάτη Host On-Demand που ενεργοποιεί µια συνεδρία εξοµοίωσης τερµατικο. Το Host On-Demand περιλαµβάνει τους ακ λουθους πελάτες εξοµοίωσης: πελάτης τοπικής αποθήκευσης, πελάτης Web Start και πελάτης µεταϕ ρτωσης. Χωριστ ς κατάλογος δηµοσίευσης χρήστη (separate user publish directory) Παρέχει µια χωριστή θέση µε δυνατ τητα εγγραϕής για την υλοποίηση προσαρµοσµένων αρχείων HTML, αποµονώνοντάς τα απ τα αρχεία που παρέχονται απ το Host On-Demand. Έτσι ο κατάλογος δηµοσίευσης του Host On-Demand µπορεί να παραµείνει για ανάγνωση µ νο και διευκολ νεται η εϕαρµογή µελλοντικών αναβαθµίσεων του Host On-Demand. Σηµειώστε τι άλλα αρχεία που τροποποιήθηκαν απ χρήστες ( πως µικροεϕαρµογές και προγράµµατα HACL) πρέπει να εκτελο νται απ τον κανονικ κατάλογο δηµοσίευσης του Host On-Demand. Εξυπηρετητής εϕαρµογών διαδικτ ου (Web Application Serer) Το περιβάλλον εκτέλεσης για δυναµικές εϕαρµογές διαδικτ ου. Ένας εξυπηρετητής εϕαρµογών διαδικτ ου περιλαµβάνει υποστήριξη για µικροεϕαρµογές εξυπηρετητή Jaa (Jaa serlets), αρχεία JSP (JaaSerer Pages) και άλλα επιχειρηµατικά API (Application Programming Interfaces) σε Jaa. Ένας εξυπηρετητής εϕαρµογών διαδικτ ου παρέχει δυνατ τητες επικοινωνίας, διαχείρισης π ρων, ασϕάλειας, διαχείρισης συναλλαγών και µ νιµης αποθήκευσης για εϕαρµογές διαδικτ ου. Συνήθως περιλαµβάνει επίσης ένα περιβάλλον για την εκτέλεση διαχειριστικών εργασιών µε τον εξυπηρετητή και τις υλοποιηµένες εϕαρµογές. x IBM Rational Host On-Demand Έκδοση 11.0: Σχεδιασµ ς, εγκατάσταση και ρ θµιση του Host On-Demand

13 Εξυπηρετητής διαδικτ ου (Web serer) Ένας εξυπηρετητής στο διαδίκτυο που διεκπεραιώνει αιτήσεις για έγγραϕα HTTP. Ο εξυπηρετητής διαδικτ ου ελέγχει τη ροή των συναλλαγών απ και προς το πρ γραµµα πλοήγησης. Προστατε ει την εµπιστευτικ τητα των συναλλαγών των πελατών και εξασϕαλίζει την ασϕαλή µετάδοση των στοιχείων ταυτ τητας του χρήστη στον εξυπηρετητή. Πελάτης Web Start (Web Start client) Ο πελάτης Web Start επιτρέπει σε χρήστες να ξεκινήσουν συνεδρίες του Host On-Demand χωρίς τη χρήση εν ς προγράµµατος πλοήγησης. Οι χρήστες ξεκινο ν τις συνεδρίες του Host On-Demand απ το Jaa Web Start Application Manager. Όροι που σχετίζονται µε τη Jaa 2 Σηµειώστε τους ακ λουθους ρους και τη χρήση τους στο παρ ν έγγραϕο. Jaa 2 Αναϕέρεται στο JVM της Jaa 1.3.x, 1.4.x ή οποιασδήποτε µεταγενέστερης έκδοσης. Πρ γραµµα πλοήγησης µε υποστήριξη Jaa 2 (Jaa 2-enabled browser) Ένα πρ γραµµα πλοήγησης του διαδικτ ου που εκτελεί µικροεϕαρµογές Jaa στο JVM Jaa 2 µιας εγκατεστηµένης πρ σθετης λειτουργίας (plug-in) Jaa 2. Για παράδειγµα: το Firefox και το Internet Explorer µε πρ σθετη λειτουργία Jaa 2. Για περισσ τερες πληροϕορίες, ανατρέξτε στην εν τητα Προγράµµατα πλοήγησης και πρ σθετες λειτουργίες Jaa 2 στη σελίδα 29. Πελάτης εξοµοίωσης Jaa 2, πελάτης τοπικής αποθήκευσης Jaa 2, πελάτης µεταϕ ρτωσης Jaa 2 Μια έκδοση του λογισµικο πελάτη Host On-Demand. Η έκδοση Jaa 2 αποτελείται απ ένα πλήρες σ νολο στοιχείων λογισµικο πελάτη Host On-Demand, µεταγλωττισµένων µε ένα µεταγλωττιστή (compiler) Jaa 2. Σχετικά µε αυτ τον οδηγ xi

14 xii IBM Rational Host On-Demand Έκδοση 11.0: Σχεδιασµ ς, εγκατάσταση και ρ θµιση του Host On-Demand

15 Μέρος 1. Σχεδιασµ ς της εγκατάστασης του Host On-Demand Copyright IBM Corp. 1997,

16 2 IBM Rational Host On-Demand Έκδοση 11.0: Σχεδιασµ ς, εγκατάσταση και ρ θµιση του Host On-Demand

17 Κεϕάλαιο 1. Εισαγωγή στο Rational Host On-Demand Τι είναι το Rational Host On-Demand; Το IBM Rational Host On-Demand παρέχει οικονοµικά αποδοτική και ασϕαλή πρ σβαση σε κεντρικά συστήµατα µέσω του προγράµµατος πλοήγησης ή χωρίς τη χρήση προγράµµατος πλοήγησης, είτε σε περιβάλλον intranet είτε σε περιβάλλον extranet. Το Host On-Demand εγκαθίσταται σε εξυπηρετητή διαδικτ ου (Web serer), απλοποιώντας έτσι τις εργασίες διαχείρισης και υλοποίησης, ενώ η µικροεϕαρµογή ή η εϕαρµογή Host On-Demand µεταϕορτώνεται στο πρ γραµµα πλοήγησης ή στο σταθµ εργασίας πελάτη, παρέχοντας τη δυνατ τητα σ νδεσης σε κρίσιµης σηµασίας εϕαρµογές και δεδοµένα του κεντρικο συστήµατος του οργανισµο ή της εταιρείας σας. Το Host On-Demand υποστηρίζει την εξοµοίωση των πιο συνηθισµένων τ πων τερµατικο, πρωτοκ λλων επικοινωνίας, πυλών επικοινωνίας και εκτυπωτών, συµπεριλαµβανοµένων των εξής: Τερµατικά TN3270 και TN3270E Τερµατικά TN5250 Τερµατικά VT52, VT100, VT220, VT320 και VT420 Secure Shell (SSH) Transport Layer Security (TLS) Secure Sockets Layer (SSL) File Transfer Protocol (FTP) Customer Information and Control System (CICS) Transaction Gateway (Π λη CICS) Εκτυπωτές TN3270E και TN5250 Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε το πακέτο Host Access Toolkit, το οποίο βασίζεται σε λειτουργίες Jaa, για να δηµιουργήσετε προσαρµοσµένες εϕαρµογές e-business. Αυτ το πακέτο περιέχει ένα ευρ σ νολο απ βιβλιοθήκες και API της Jaa: Host Access Class Library (HACL), Host Access Beans for Jaa και Jaa 2 Enterprise Edition (J2EE) Connectors. Το Host On-Demand περιλαµβάνει επίσης το Database On-Demand, το οποίο παρέχει ένα περιβάλλον για την αποστολή ερωτηµάτων SQL σε βάσεις δεδοµένων IBM DB2 οι οποίες βρίσκονται σε συστήµατα IBM System i5. Copyright IBM Corp. 1997,

18 Πώς λειτουργεί το Host On-Demand; Στο ακ λουθο σχήµα απεικονίζεται ο τρ πος λειτουργίας εν ς συστήµατος Host On-Demand. Το Host On-Demand αποτελείται απ πελάτες (clients) και εξυπηρετητές (serers). Οι πελάτες Host On-Demand είναι µικροεϕαρµογές Jaa (applets) οι οποίες µεταϕορτώνονται απ τον εξυπηρετητή διαδικτ ου σε ένα πρ γραµµα πλοήγησης (Web browser) που βρίσκεται σε αποµακρυσµένο υπολογιστή. Σχήµα 1. Πώς λειτουργεί το Host On-Demand Βήµα 1. Ο χρήστης ανοίγει ένα πρ γραµµα πλοήγησης και επιλέγει µια διασ νδεση. Βήµα 2. Η µικροεϕαρµογή IBM Rational Host On-Demand µεταϕορτώνεται στο σταθµ εργασίας πελάτη. Βήµα 3. Αϕο µεταϕορτωθεί η µικροεϕαρµογή, το IBM Rational Host On-Demand συνδέεται απευθείας σε κάποιον εξυπηρετητή Telnet ώστε να έχει πρ σβαση στις εϕαρµογές του κεντρικο συστήµατος. Οι πληροϕορίες των συνεδριών ορίζονται στο αρχείο HTML ή στον εξυπηρετητή ρυθµίσεων (configuration serer) του Host On-Demand. Για περισσ τερες πληροϕορίες σχετικά µε τον εξυπηρετητή ρυθµίσεων, βλ. Κεϕάλαιο 3, Σχεδιασµ ς υλοποίησης, στη σελίδα 21. Οι µικροεϕαρµογές πελάτη του Host On-Demand µπορο ν να εκτελεστο ν ως πελάτες µεταϕ ρτωσης, ως πελάτες Web Start ή ως πελάτες τοπικής αποθήκευσης. Οι πελάτες µεταϕ ρτωσης (download clients) µεταϕορτώνονται απ τον εξυπηρετητή διαδικτ ου κάθε ϕορά που χρησιµοποιο νται. Οι πελάτες τοπικής αποθήκευσης (cached clients) και οι πελάτες Web Start µεταϕορτώνονται απ τον εξυπηρετητή διαδικτ ου και αποθηκε ονται στο τοπικ σ στηµα. Μετά την αρχική µεταϕ ρτωση, ο πελάτης τοπικής αποθήκευσης ϕορτώνεται πλέον απ το τοπικ σ στηµα. Ο πελάτης τοπικής αποθήκευσης ελέγχει αν υπάρχουν νέες εκδ σεις του λογισµικο στον εξυπηρετητή Host On-Demand και µεταϕορτώνει αυτ µατα την ενηµερωµένη έκδοση. Το Host On-Demand περιλαµβάνει τις ακ λουθες λειτουργίες διαχείρισης: Τον Οδηγ υλοποίησης, ένα εργαλείο που χρησιµοποιείται για τη δηµιουργία αρχείων HTML για τους πελάτες εξοµοίωσης. Ο Οδηγ ς υλοποίησης επιτρέπει στους διαχειριστές να δηµιουργήσουν γρήγορα και ε κολα αρχεία HTML για το Host On-Demand τα οποία είναι προσαρµοσµένα στις ανάγκες µιας συγκεκριµένης επιχείρησης. 4 IBM Rational Host On-Demand Έκδοση 11.0: Σχεδιασµ ς, εγκατάσταση και ρ θµιση του Host On-Demand

19 Πελάτες διαχείρισης, οι οποίοι µπορο ν να χρησιµοποιηθο ν απ διαχειριστές του συστήµατος για τον ορισµ κοινών συνεδριών, για τη δηµιουργία χρηστών και οµάδων και για την εκτέλεση άλλων εργασιών διαχείρισης στον εξυπηρετητή Host On-Demand. Επιπλέον, µε το Host On-Demand παρέχονται αρκετοί προκαθορισµένοι πελάτες οι οποίοι επιδεικν ουν τις λειτουργίες πελάτη του Host On-Demand για χρήστες και διαχειριστές (για παράδειγµα, εξοµοίωση, Database On-Demand, αϕαίρεση του πελάτη τοπικής αποθήκευσης και βοηθήµατα επίλυσης προβληµάτων). Γιατί να χρησιµοποιήσετε το Host On-Demand; Οικονοµικά αποδοτική λ ση για τη σ νδεση µε άλλα συστήµατα Η εγκατάσταση του Host On-Demand σε εξυπηρετητή διαδικτ ου εξαλείϕει την ανάγκη για διαχείριση πολλών µεµονωµένων σταθµών εργασίας, µε αποτέλεσµα τη µείωση των δαπανών για τη συντήρηση του προϊ ντος και την α ξηση της απ δοσης της επένδυσής σας. Εϕ σον οι µικροεϕαρµογές βρίσκονται σε εξυπηρετητή και µεταϕορτώνονται στα προγράµµατα πλοήγησης ταν χρειάζονται, δεν χρειάζεται πλέον να προγραµµατίζετε τη συντήρηση και τις αναβαθµίσεις. Αν αναβαθµίσετε το λογισµικ στον εξυπηρετητή, η αναβάθµιση θα είναι διαθέσιµη και στους χρήστες την επ µενη ϕορά που θα χρησιµοποιήσουν τη µικροεϕαρµογή πελάτη. Κεντρική διαχείριση δεδοµένων ρυθµίσεων Οι διαχειριστές µπορο ν απ ένα κεντρικ σηµείο να ορίζουν και να ελέγχουν λες τις ρυθµίσεις συνεδριών που είναι διαθέσιµες στους χρήστες, συµπεριλαµβανοµένων των επιλογών σ νδεσης, των λειτουργιών ασϕάλειας, των ορισµών µακροεντολών, των ορισµών πληκτρολογίου και των αντιστοιχιών χρωµάτων. Επιπλέον, οι διαχειριστές µπορο ν να ορίσουν ποια πεδία µπορεί ή δεν µπορεί να τροποποιήσει ο κάθε χρήστης και να επιλέξουν πο θα αποθηκε ονται οι αλλαγές που πραγµατοποιο ν οι χρήστες. Απευθείας σ νδεση σε οποιονδήποτε εξυπηρετητή Telnet Με το Host On-Demand, οι λειτουργίες εξοµοίωσης περιλαµβάνονται στη µικροεϕαρµογή πελάτη. Καθώς το λογισµικ εξοµοίωσης βρίσκεται στο σ στηµα πελάτη, δεν είναι απαραίτητη η σ νδεση σε έναν ενδιάµεσο εξυπηρετητή, πως το IBM Communications Serer ή οποιονδήποτε εξυπηρετητή SNA. Έτσι δεν τίθενται και τα ζητήµατα απ δοσης και ασϕάλειας που συνεπάγεται η χρήση αυτών των ενδιάµεσων εξυπηρετητών. Αϕο ενεργοποιηθεί η µικροεϕαρµογή στο σ στηµα πελάτη, µπορείτε ε κολα να συνδεθείτε απευθείας µε οποιονδήποτε καθιερωµένο εξυπηρετητή Telnet παρέχει τον καλ τερο τρ πο πρ σβασης στα δεδοµένα που χρειάζεστε. Μπορείτε να έχετε πρ σβαση σε πολλές συνεδρίες κεντρικο συστήµατος ταυτ χρονα. Εξαλείϕοντας την ανάγκη για έναν εξυπηρετητή σε ενδιάµεσο επίπεδο, το Host On-Demand ελαχιστοποιεί επίσης τους ποιους περιορισµο ς χωρητικ τητας. Για να δείτε πώς λειτουργεί αυτ, ανατρέξτε στο Σχήµα 1 στη σελίδα 4. Βασιζ µενο σε πρ γραµµα πλοήγησης περιβάλλον χρήστη Η λειτουργία του Host On-Demand βασίζεται στη χρήση εν ς προγράµµατος πλοήγησης (Web browser), παρέχοντας έτσι έναν ε κολο τρ πο για την κεντρική διαχείριση και διάθεση των εϕαρµογών και των δεδοµένων του κεντρικο σας συστήµατος (host system). Το Host On-Demand χρησιµοποιεί την ισχυρή τεχνολογία Jaa για να σας δώσει πρ σβαση στο κεντρικ σας σ στηµα ποτε τη χρειάζεστε, που τη χρειάζεστε, Κεϕάλαιο 1. Εισαγωγή στο Rational Host On-Demand 5

20 απευθείας απ το πρ γραµµα πλοήγησης. Απλά επιλέξτε µια διασ νδεση για να ενεργοποιηθεί η µικροεϕαρµογή Jaa του Host On-Demand. Αυτή η δυνατ τητα σ νδεσης στο κεντρικ σ στηµα απ το διαδίκτυο µε χρήση του προγράµµατος πλοήγησης παρέχει ασϕαλή πρ σβαση στις εϕαρµογές και στα δεδοµένα του κεντρικο συστήµατος µέσω λειτουργιών εξοµοίωσης που βασίζονται στη Jaa, δίνοντάς σας έτσι τη δυνατ τητα να χρησιµοποιήσετε τις εϕαρµογές του κεντρικο συστήµατος απ το διαδίκτυο χωρίς πρ σθετο προγραµµατισµ. Επειδή το Host On-Demand βασίζεται στη Jaa, το γραϕικ περιβάλλον που χρησιµοποιεί έχει την ίδια εµϕάνιση και λειτουργία σε λα τα λειτουργικά συστήµατα. Υποστήριξη πολλών διαϕορετικών πλατϕορµών και περιβαλλ ντων δικτ ου Οι εξυπηρετητές και οι πελάτες Host On-Demand υποστηρίζονται σε µια ευρεία ποικιλία απ πλατϕ ρµες και µπορο ν να χρησιµοποιηθο ν σε οποιοδήποτε δίκτυο TCP/IP. Αυτ σας παρέχει µεγάλη ευελιξία για τη ρ θµιση του συστήµατ ς σας και επιτρέπει την υλοποίηση του Host On-Demand στο περιβάλλον που χρησιµοποιείτε, χωρίς να απαιτο νται πρ σθετες δαπάνες για την αγορά νέου εξοπλισµο. Υποστήριξη Jaa 2 Το Host On-Demand είναι συµβατ µε τα προγράµµατα πλοήγησης που υποστηρίζουν το πρ τυπο Jaa 2. Επιπλέον, ορισµένες νέες λειτουργίες του Host On-Demand εκµεταλλε ονται τις πρ σθετες δυνατ τητες που προσϕέρει µ νο η Jaa 2. Υποστήριξη για το Internet Protocol Version 6 Για την υποστήριξη του Internet Protocol Version 6 (IP6) απαιτείται η Jaa 1.4 ή µεταγενέστερη. Όµως, το Host On-Demand Έκδοση 11 υποστηρίζει τη Jaa 1.5 ή µεταγενέστερη. Το Internet Protocol είναι ένα πρωτ κολλο που χρησιµοποιείται για τη δροµολ γηση δεδοµένων απ την προέλευση στον προορισµ τους µέσω εν ς περιβάλλοντος Internet. Λειτουργεί ως µεσολαβητής µεταξ των υψηλ τερων επιπέδων πρωτοκ λλου και των ϕυσικών συνδέσεων του δικτ ου. Το Internet Protocol Version 6 (IP6) αντικαθιστά το Internet Protocol Version 4 (IP4), επεκτείνοντας τον αριθµ των διαθέσιµων διευθ νσεων IP και παρέχοντας διάϕορες βελτιώσεις σε σ γκριση µε το IP4 στους τοµείς της δροµολ γησης (routing) και της παραµετροποίησης δικτ ων. Τ σο το Internet Protocol Version 6 σο και το Internet Protocol Version 4 έχουν σχεδιαστεί απ την οµάδα Internet Engineering Task Force (IETF). Στο µεγαλ τερο τµήµα του Internet χρησιµοποιείται αυτή τη στιγµή το Internet Protocol Version 4. Το Internet Protocol Version 6 αναµένεται να αντικαταστήσει το Internet Protocol Version 4 εντ ς των προσεχών ετών. Ο εξυπηρετητής Host On-Demand υποστηρίζει το Internet Protocol Version 6 επίσης για τον Εξυπηρετητή ανακατε θυνσης. Για περισσ τερες πληροϕορίες, ανατρέξτε στην εν τητα Υποστήριξη IP6 απ τον Εξυπηρετητή ανακατε θυνσης στη σελίδα 48. Υποστήριξη πολλών γλωσσών Το Host On-Demand είναι διαθέσιµο σε 23 γλώσσες, µεταξ των οποίων και γλώσσες διπλο byte (DBCS). Παρέχεται επίσης υποστήριξη για το σ µβολο του Ευρώ, καθώς και υποστήριξη πληκτρολογίων και κωδικοσελίδων πολλών άλλων γλωσσών πως τα 6 IBM Rational Host On-Demand Έκδοση 11.0: Σχεδιασµ ς, εγκατάσταση και ρ θµιση του Host On-Demand

IBM SmartCloud for Social Business. Sametime Chat και πελάτης Meetings για κινητές συσκευές Οδηγ ς χρήσης

IBM SmartCloud for Social Business. Sametime Chat και πελάτης Meetings για κινητές συσκευές Οδηγ ς χρήσης IBM SmartCloud for Social Business Sametime Chat και πελάτης Meetings για κινητές συσκευές Οδηγ ς χρήσης IBM SmartCloud for Social Business Sametime Chat και πελάτης Meetings για κινητές συσκευές Οδηγ

Διαβάστε περισσότερα

ιαδραστικ παράδειγµα Better Lender

ιαδραστικ παράδειγµα Better Lender ιαδραστικ παράδειγµα Better Lender ii ιαδραστικ παράδειγµα Better Lender Περιεχ µενα Κεϕάλαιο 1. Εισαγωγή........ 1 Καλωσορίσατε στην Better Lender........ 1 Επισκ πηση επιχειρησιακών εργασιών...... 2

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8104, 8105, 8106, 8107 Τ ποι 8108, 8109, 8117, 8118 Τ ποι 8119, 8120, 8121

Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8104, 8105, 8106, 8107 Τ ποι 8108, 8109, 8117, 8118 Τ ποι 8119, 8120, 8121 Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8104, 8105, 8106, 8107 Τ ποι 8108, 8109, 8117, 8118 Τ ποι 8119, 8120, 8121 Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8104, 8105, 8106, 8107 Τ ποι 8108, 8109, 8117, 8118 Τ ποι 8119, 8120, 8121 Σηµείωση Πριν

Διαβάστε περισσότερα

Τ ποι 8700, 8701, 8705, 8717 Τ ποι 8973, 8975, 8979, 8983 Τ ποι 8985, 8991, 8995, 9265 Τ ποι 9269, 9277, 9279, 9283 Τ ποι 9287, 9379, 9383, 9387 Τ

Τ ποι 8700, 8701, 8705, 8717 Τ ποι 8973, 8975, 8979, 8983 Τ ποι 8985, 8991, 8995, 9265 Τ ποι 9269, 9277, 9279, 9283 Τ ποι 9287, 9379, 9383, 9387 Τ Οδηγ ς χρήσης Τ ποι 8700, 8701, 8705, 8717 Τ ποι 8973, 8975, 8979, 8983 Τ ποι 8985, 8991, 8995, 9265 Τ ποι 9269, 9277, 9279, 9283 Τ ποι 9287, 9379, 9383, 9387 Τ ποι 9389, 9631, 9635, 9637 Τ ποι 9646, 9648

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8012, 8794, 8798, 8802 Τ ποι 8806, 8811, 8816

Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8012, 8794, 8798, 8802 Τ ποι 8806, 8811, 8816 Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8012, 8794, 8798, 8802 Τ ποι 8806, 8811, 8816 Οδηγ ς Αντικατάστασης Υλικο Εξοπλισµο Τ ποι 8012, 8794, 8798, 8802 Τ ποι 8806, 8811, 8816 Πρώτη έκδοση (Ιο λιος

Διαβάστε περισσότερα

Notebook της σειράς ACER TravelMate

Notebook της σειράς ACER TravelMate www.acer-euro.com/gr Notebook της σειράς ACER TravelMate Οδηγ ς χρήστη Πνευµατικά δικαιώµατα 2003 Acer Incorporated. Με επιφ λαξη παντ ς δικαιώµατος. Οδηγ ς χρήστη της σειράς TravelMate 800 Αρχική έκδοση:

Διαβάστε περισσότερα

2_ Επισκόπηση και δημιουργία προγράμματος σε Visual Basic

2_ Επισκόπηση και δημιουργία προγράμματος σε Visual Basic 2_ Επισκόπηση και δημιουργία προγράμματος σε Visual Basic Σκοπός Κεφαλαίου προσδοκωμενα αποτελεσματα διδακτικοι στοχοι Σκοπός του κεφαλαίου είναι να σας εισάγει σε έννοιες του προγραμματισμού και του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Microsoft Visual C# 2005 Express Edition...19. Τι είναι το.νετ;... 20 Τι είναι η C#;... 22

Εισαγωγή στη Microsoft Visual C# 2005 Express Edition...19. Τι είναι το.νετ;... 20 Τι είναι η C#;... 22 Περιεχ μενα Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στη Microsoft Visual C# 2005 Express Edition...19 Τι είναι το.νετ;... 20 Τι είναι η C#;... 22 Είναι η C# αντικειμενοστρεφής γλώσσα προγραμματισμού;... 23 Τι είναι η Visual

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης

Οδηγίες εγκατάστασης Οδηγίες εγκατάστασης SingularLogic Control 4 rel 3.03 SingularLogic Control 1, 2, 3 rel 3.03 SingularLogic Accountant rel 3.03 SingularLogic Λογιστικά rel 3.03 ή µεταγενέστερες εκδόσεις µε MICROSOFT SQL

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ

ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΠΥΡΙ ΩΝ Χ. ΠΑΠΑ ΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Θ. ΧΑΤΖΗΠΕΡΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ThinkPad Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης

ThinkPad Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης ThinkPad Οδηγ ς ασϕάλειας και εγγ ησης Σηµείωση Παρακαλο µε διαβάστε πρώτα τις σηµαντικές πληροϕορίες για την ασϕάλεια. Περιλαµβάνει: v Σηµαντικές πληροϕορίες για την ασϕάλεια v Περιβάλλον λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

AXIS 1650 Οδηγίες χρήσης

AXIS 1650 Οδηγίες χρήσης AXIS 1650 Οδηγίες χρήσης O ιακοµιστής Εκτύπωσης & Σάρωσης ικτύου για Εκτυπωτές και Συσκευές Πολλών Λειτουργιών της Canon Συµπεριλαµβανοµένης της υποστήριξης για τηνπροηγµένη Τεχνολογία Εκτύπωσης της Canon

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές Βιβλιοθήκες

Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Μία από τις πιο σηµαντικές εφαρµογές της επιστήµης της Πληροφορικής που έχει γνωρίσει ευρεία ανάπτυξη και εφαρµογή λόγω της µεγάλης διάδοσης του διαδικτύου είναι οι ψηφιακές βιβλιοθήκες (digital libraries)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Moodle

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Moodle ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII Moodle Στόχοι: Με τη βοήθεια του οδηγού αυτού ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να: Γνωρίσει τα βασικά εργαλεία δημιουργίας περιεχομένου στο Moodle Κατανοήσει τη δομή ενός μαθήματος στο Moodle Δημιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

UP-CR10L/LI1 SnapLab Εκτυπωτής Ψηφιακών Φωτογραφιών

UP-CR10L/LI1 SnapLab Εκτυπωτής Ψηφιακών Φωτογραφιών UP-CR10L/LI1 SnapLab Εκτυπωτής Ψηφιακών Φωτογραφιών Είναι πραγµατικ τητα - οι πωλήσεις των φιλµ συνεχίζουν να πέφτουν, ενώ η αγορά των ψηφιακών καµερών, κινητών τηλεφώνων µε κάµερα και υπηρεσιών ψηφιακής

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )»

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΑΜ 2769 Επιβλέπων Καθηγητής Κώστας

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµέρωση, δηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά λογισµικού

Ενηµέρωση, δηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά λογισµικού Ενηµέρωση, δηµιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά λογισµικού Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ WEBSITES ΜΕ ΤΟ JOOMLA! CMS»

«ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ WEBSITES ΜΕ ΤΟ JOOMLA! CMS» Digital Academy Σεμινάριο Τηλεκπαίδευσης με Θέμα: «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ WEBSITES ΜΕ ΤΟ JOOMLA! CMS» Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...2 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΠΡΩΤΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ JOOMLA...7 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 7

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ WORD, INTERNET EXPLORER & OUTLOOK EXPRESS ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ E-LEARNING.

ΤΙΤΛΟΣ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ WORD, INTERNET EXPLORER & OUTLOOK EXPRESS ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ E-LEARNING. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Σ Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής &Πολυμέσων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ WORD,

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών. Πέρδος Αθανάσιος Καθηγητής Πληροφορικής

Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών. Πέρδος Αθανάσιος Καθηγητής Πληροφορικής Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών Πέρδος Αθανάσιος Καθηγητής Πληροφορικής Περιεχόµενα Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών...1 Κεφάλαιο 1 ο...3 Γενική Επισκόπηση Των Εφαρµογών Πληροφορικής...3 Εφαρµογές

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia N8 00

Οδηγός χρήσης Nokia N8 00 Οδηγός χρήσης Nokia N8 00 Τεύχος 1.1 2 Περιεχόµενα Περιεχόµενα Ασφάλεια 6 Ξεκινώντας 8 Πλήκτρα και µέρη 8 Αλλαγή της έντασης ήχου κλήσης, τραγουδιού ή βίντεο 10 Κλείδωµα ή ξεκλείδωµα πλήκτρων και οθόνης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήστη. Έναρξη. Τοποθέτηση Χαρτιού. Αντιμετώπιση Προβλημάτων

Οδηγός Χρήστη. Έναρξη. Τοποθέτηση Χαρτιού. Αντιμετώπιση Προβλημάτων Οδηγός Χρήστη Έναρξη Τοποθέτηση Χαρτιού Αντιμετώπιση Προβλημάτων Για πληροφορίες που δεν υπάρχουν σε αυτό το εγχειρίδιο, ανατρέξτε στα αρχεία HTML/PDF στο παρεχόμενο CD-ROM. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες - Εφαρμογές. & Υλοποίηση Δικτύων Η/Υ. Γ. Μπάρδης

Μελέτες - Εφαρμογές. & Υλοποίηση Δικτύων Η/Υ. Γ. Μπάρδης Μελέτες - Εφαρμογές & Υλοποίηση Δικτύων Η/Υ Γ. Μπάρδης Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος... V ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στα Δίκτυα Επικοινωνιών...1 1.1 Εισαγωγή...3 1.2 Επικοινωνίες & Τηλεπικοινωνίες...4 1.3 Τηλεπικοινωνιακά

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Πτυχιακή εργασία ΒΟΥΤΣΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α.Μ: 1923

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Πτυχιακή εργασία ΒΟΥΤΣΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α.Μ: 1923 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Πτυχιακή εργασία Τίτλος: Δημιουργία ηλεκτρονικoύ καταστήματος για την πώληση κρητικών προϊόντων όπως τα βιολογικά φρούτα, οι σπιτικές

Διαβάστε περισσότερα

Β5. Κανονισµός Λειτουργίας Κέντρου Υπολογιστών και Δικτύων (Κ.Υ.Δ.) Τµήµα Στατιστικής Μηχανογράφησης & Πληροφορικής

Β5. Κανονισµός Λειτουργίας Κέντρου Υπολογιστών και Δικτύων (Κ.Υ.Δ.) Τµήµα Στατιστικής Μηχανογράφησης & Πληροφορικής Β5. Κανονισµός Λειτουργίας Κέντρου Υπολογιστών και Δικτύων (Κ.Υ.Δ.) Τµήµα Στατιστικής Μηχανογράφησης & Πληροφορικής Θεσσαλονίκη 19/12/2006 88 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη C# και το.net 4.0

Εισαγωγή στη C# και το.net 4.0 Εισαγωγή στη C# και το.net 4.0 Σημειώσεις Σεμιναρίου Επιμέλεια: Βασίλης Κόλιας Ενότητα 1 Θεωρητικό Υπόβαθρο Το.NET Framework και η C# To Visual Studio 1.0.0 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων...

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό σύστημα για online βιβλιοθήκη

Πληροφοριακό σύστημα για online βιβλιοθήκη Πληροφοριακό σύστημα για online βιβλιοθήκη Αναγνωστόπουλος Βασίλης - Θάνος (ΜΠΠΛ 13002) Βιδάλης Γιάννης (ΜΠΠΛ 13085) Λιόλης Γιώργος (ΜΠΠΛ 13049) Χρόνη Ειρήνη (ΜΠΠΛ 13083) Αθήνα, 2015 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις, Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων με τον SQL Server

Βάσεις, Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων με τον SQL Server ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ Διδάκτωρ Τμήματος Πληροφορικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Βάσεις, Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων με τον SQL Server Εργαστηριακός Οδηγός ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας. Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας. Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εγχειρίδιο χρήσης του λογισμικού για την δημιουργία Ψηφιακών Βιβλιοθηκών «Greenstone» Για το μάθημα Πληροφοριακά Συστήματα Μουσείων

Διαβάστε περισσότερα