Ο µορφολογικός τεµαχισµός ως στρατηγική διδασκαλίας του λεξιλογίου της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο µορφολογικός τεµαχισµός ως στρατηγική διδασκαλίας του λεξιλογίου της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας 1"

Transcript

1 Ο µορφολογικός τεµαχισµός ως στρατηγική διδασκαλίας του λεξιλογίου της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας 1 Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Abstract The paper reports on morphological segmentation as a vocabulary learning strategy in teaching Greek as a second/foreign language. SLA literature regards segmenting a word into meaningful constituents as a strategy on its own (Nation 2001), as a memory strategy or as a metacognitive strategy (Oxford 1990). We claim that the morphological segmentation strategy supplies us with arguments for the utility of incidental and intentional learning as well as for the interaction of implicit and explicit teaching in vocabulary learning. In order to test the effectiveness of the strategy in learning vocabulary, we chose to teach three Greek morphemes to an advanced group of the School of Modern Greek: a) -ινος made of / -ένιος material/attribute, b) -ωµα tumour, c) -(ω)µα deverbal nouns from verbs in -ώνω. The application s results confirm the strategy s effectiveness in vocabulary retention as well as in guessing meaning from context and in learning the word s spelling. Keywords: morphological segmentation, vocabulary learning strategies, incidental/intentional instruction, implicit/explicit teaching 1. Εισαγωγή Ο τεµαχισµός των λέξεων σε ελάχιστα συστατικά που αποτελούν φορείς σηµασίας (µορφήµατα), δηλαδή ο µορφολογικός τεµαχισµός, µπορεί να αποτελέσει µια στρατηγική επιτυχούς κατάκτησης του λεξιλογίου (κατανόηση και παραγωγή), εφόσον συµβάλλει στο (α) να καταστούν σηµασιολογικά διαφανείς οι κατασκευασµένες λέξεις, (β) να γίνει κατανοητή η πολύπλοκη διαδικασία της παραγωγής λέξεων και (γ) να αιτιολογηθεί και να ερµηνευθεί η ορθογραφία των λέξεων (Αναστασιάδη-Συµεωνίδη 2000). Η στρατηγική του µορφολογικού τεµαχισµού εφαρµόζεται περιστασιακά και µη συστηµατικά κατά τη διδασκαλία της ελληνικής ως µητρικής γλώσσας. Όπως µπορούµε να συναγάγουµε από τα νέα βιβλία της Γλώσσας του δηµοτικού και του γυµνασίου, συνήθως δίνονται επιθήµατα και προθήµατα, και οι µαθητές καλούνται να 1 Ευχαριστούµε τη συνάδελφο Βάσω Καζαµία για βιβλιογραφικές επισηµάνσεις και τους ανώνυµους κριτές για την προσεκτική ανάγνωση του κειµένου µας. Advances in Research on Language Acquisition and Teaching: Selected Papers 2010 GALA

2 66 οµαδοποιήσουν λέξεις κατασκευασµένες µε τα µορφήµατα αυτά. Αν και τέτοιου είδους ασκήσεις υπαινίσσονται το µορφολογικό τεµαχισµό, δε συσχετίζουν ωστόσο απαραίτητα µορφή και σηµασία, µε αποτέλεσµα να παρεισφρέουν και τεµαχισµοί που δεν είναι πάντοτε ορθοί. Όσον αφορά τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας η στρατηγική του µορφολογικού τεµαχισµού εφαρµόζεται όλο και περισσότερο στο µικροεπίπεδο της τάξης. 2 Προκειµένου να έχουµε µετρήσιµα αποτελέσµατα για τη συµβολή της στρατηγικής στην εκµάθηση/κατάκτηση του λεξιλογίου, εφαρµόσαµε διδακτικά τη στρατηγική αυτή σε τάξη προχωρηµένων σπουδαστών της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας. 2. Στρατηγικές εκµάθησης του λεξιλογίου µιας δεύτερης/ξένης γλώσσας Σύµφωνα µε την Oxford (1990) οι στρατηγικές εκµάθησης του λεξιλογίου (α) συµβάλλουν στην απόκτηση επικοινωνιακής ικανότητας, (β) επιτρέπουν στους σπουδαστές την αυτοµάθηση, (γ) επεκτείνουν το ρόλο των δασκάλων δίνοντάς τους τη δυνατότητα να διδάσκουν στους µαθητές πώς να µαθαίνουν, (δ) είναι προσανατολισµένες σε ένα µαθησιακό κενό/πρόβληµα και (ε) αποτελούν συγκεκριµένες ενέργειες που θα πρέπει να κάνει ο σπουδαστής. Σε καµία από τις ταξινοµήσεις των στρατηγικών που προτείνονται από τους Gu and Johnson (1996), Oxford (1990), Rubin (1987) δε γίνεται ρητή αναφορά στο µορφολογικό τεµαχισµό. Αντίθετα ο Schmitt αναφέρει τη στρατηγική ανάλυσης προσφυµάτων και ριζών (affixes and roots analysis) εντάσσοντάς την στις στρατηγικές προσδιορισµού (determination strategies) (1997: 207). Πιο συγκεκριµένα ορίζει τις στρατηγικές προσδιορισµού ως εκείνες σύµφωνα µε τις οποίες η σηµασία της λέξης ανακαλύπτεται χωρίς να καταφεύγει ο σπουδαστής στη βοήθεια κάποιου τρίτου. Παρόλα αυτά ο Schmitt (1997: 208) υποστηρίζει ότι η ανάλυση αυτή δεν είναι πάντα αξιόπιστη, άποψη που δε συµµεριζόµαστε (βλ. Αναστασιάδη-Συµεωνίδη 2004: 44-45, 49 και Corbin 1987). Επίσης ο Nation (2001) αναφέρει τη στρατηγική του µορφολογικού τεµαχισµού µιας λέξης ως ανάλυση της λέξης στα µέρη της (word part analysis). Είναι προφανές ότι η ελλιπής αναφορά στη συγκεκριµένη στρατηγική οφείλεται στο ότι η µελέτη των στρατηγικών εκµάθησης έχει βασιστεί στην αγγλική, στην οποία ο µορφολογικός τεµαχισµός δε συµβάλλει ιδιαίτερα στην αποκωδικοποίηση της σηµασίας δύσκολων λεξικών µονάδων. 2 Πρόσφατα µάλιστα κυκλοφόρησε εγχειρίδιο διδασκαλίας για προχωρηµένους σπουδαστές που

3 Μορφολογικός τεµαχισµός: στρατηγική διδασκαλίας λεξιλογίου 67 Για µας ο µορφολογικός τεµαχισµός αποτελεί κατά βάση γνωσιακή στρατηγική, εφόσον εµπλέκει επεξεργασία (elaboration) και εκτίµηση (evaluation) της λεξικής σηµασίας, ενώ παράλληλα συµβάλλει στη διατήρηση των κατασκευασµένων λέξεων στη µνήµη των σπουδαστών (µνηµονική στρατηγική), καθώς και στην ταχεία ανάκλησή τους. Τέλος το γεγονός ότι εµπλέκει γνώση του συστήµατος παραγωγής ή σύνθεσης µίας γλώσσας συµβάλλει στο να οδηγήσει τους σπουδαστές να σκεφτούν για το πώς κατασκευάζονται οι λέξεις στη Γ2 (µεταγνωσιακή στρατηγική). Συνεπώς στην παρούσα εργασία προτείνουµε τη χρήση του µορφολογικού τεµαχισµού των λεξικών µονάδων ως στρατηγικής που εµπλέκει α) τη γνώση, β) τη µνήµη και γ) τη µεταγνώση. 3. Το θεωρητικό πλαίσιο 3.1 Μορφολογικός τεµαχισµός Προκειµένου να εφαρµόσουµε ορθά το µορφολογικό τεµαχισµό ως στρατηγική στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας, βασιζόµαστε στο θεωρητικό πλαίσιο της Corbin (1987, 1991 και υπό έκδοση). Πολλά δείγµατα της εφαρµογής του σε επιθήµατα της νέας ελληνικής υπάρχουν στις Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα του Τοµέα Γλωσσολογίας Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. Η πρωτοτυπία του συνίσταται στο ότι σύµφωνα µε την αρχή της συζευκτικότητας η σηµασία κατασκευάζεται συγχρόνως µε τη µορφολογική δοµή και µε συνθετικό τρόπο σε σχέση µε αυτή. Για παράδειγµα, οι παράγωγες λέξεις προεδριλίκι, δασκαλίκι διαθέτουν αναγνωρίσιµα ως προς τη µορφή και τη σηµασία τους µορφήµατα και, αν ναι, ποια είναι αυτά; Για να εντοπίσουµε ορθά το επίθηµα των λέξεων αυτών και να ανιχνεύσουµε τη σηµασία του, θα πρέπει να είµαστε σε θέση να αναγνωρίσουµε ότι σε ένα ουσιαστικό-βάση που παραπέµπει σε ένα επάγγελµα-µια ιδιότητα πρόεδρ(ος), δάσκαλ(ος) εφαρµόζεται το επίθηµα -(ι)λίκι (Αναστασιάδη-Συµεωνίδη 2000) (κάτι που µπορεί να κάνει ένας µαθητής µε µητρική γλώσσα την ελληνική ή ένας προχωρηµένος µαθητής της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας, αλλά όχι ένας αρχάριος). Το επίθηµα -ινός µπορεί να κατασκευάσει µετονοµατικό επίθετο χρόνου, π.χ. βραδινός, καλοκαιρινός, πρωινός ή τόπου, π.χ. πατρινός, µπροστινός, µακρινός. Από την άλλη πλευρά το επίθηµα -ιάτικος κατασκευάζει επίσης µετονοµατικά επίθετα χρόνου, επικεντρώνεται στο µορφολογικό τεµαχισµό (Κίτσα 2006).

4 68 διαφοροποιεί όµως υφολογικά τις λέξεις που διαθέτουν την ίδια βάση, π.χ. στο ζεύγος βραδινός-βραδιάτικος τα επίθετα δεν είναι ελεύθερα εναλλασσόµενα στο ίδιο συγκείµενο: βραδινό δελτίο ειδήσεων vs *βραδιάτικο δελτίο ειδήσεων (Αναστασιάδη- Συµεωνίδη 2008). Με βάση τα προηγούµενα παραδείγµατα και τη διδακτική εµπειρία µας θεωρούµε ότι οι σπουδαστές δυσκολεύονται: (α) να τεµαχίσουν ορθά τις κατασκευασµένες λέξεις της ελληνικής και (β) να ανιχνεύσουν ορθά τη σηµασιολογική οδηγία του επιθήµατος, έτσι ώστε να προβούν σε ορθά συµπεράσµατα για το συσχετισµό µορφής και σηµασίας. 3.2 Η δραστηριοκεντρική συµµετοχή του σπουδαστή (task-induced involvement) (Laufer and Hulstijn 2001) Η συµµετοχή του σπουδαστή στην εκµάθηση του λεξιλογίου θα πρέπει να γίνεται µέσω δραστηριοτήτων που λαµβάνουν υπόψη τους το µικροεπίπεδο του κάθε µαθήµατος: (α) της έκθεσης των σπουδαστών σε γλωσσικό υλικό που παρουσιάζει µεγάλη συγκέντρωση του υπό διδασκαλία λεξικού/µορφολογικού στοιχείου, (β) της εµβριθούς παρατήρησης (noticing), δηλαδή της εµπρόθετης εστίασης της προσοχής του σπουδαστή σε ένα λεξιλογικό/µορφολογικό φαινόµενο και (γ) της επεξεργασίας των χαρακτηριστικών µιας νέας λέξης, δηλαδή της ανάλυσης των µορφολογικών και σηµασιακών όψεών της, η οποία συµβάλλει στη µακροπρόθεσµη διατήρηση της λέξης στη µνήµη. Προκειµένου να είναι επιτυχής η συµµετοχή αυτή, θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη (α) τα εσωτερικά και εξωτερικά κίνητρα των σπουδαστών και (β) οι ανάγκες των σπουδαστών Τρόποι εκµάθησης και µέθοδοι διδασκαλίας του λεξιλογίου Σύµφωνα µε τον Ellis (1994) η εκµάθηση πραγµατοποιείται συµπτωµατικά ή και εµπρόθετα. Κατά τη συµπτωµατική εκµάθηση (incidental learning) οι σπουδαστές εκτίθενται στο προς εκµάθηση υλικό χωρίς εστιασµένη διδασκαλία, ενώ βιώνουν τις καινούριες πληροφορίες χωρίς να ξέρουν ότι πρόκειται να ελεγχθούν ως προς την κατάκτησή τους. Κατά την εµπρόθετη εκµάθηση (intentional learning) ο διδάσκων ενηµερώνει εκ των προτέρων τους σπουδαστές για το γλωσσικό υλικό που πρόκειται να διδαχτεί δηλώνοντας µε ρητό τρόπο την πρόθεσή του να αξιολογήσει την κατάκτησή του. Κατ αντιστοιχία προς τους τρόπους εκµάθησης, η διδασκαλία είναι δυνατό να πραγµατοποιηθεί ρητά (explicit teaching) µέσω µιας πιο συνειδητής διαδικασίας, κατά

5 Μορφολογικός τεµαχισµός: στρατηγική διδασκαλίας λεξιλογίου 69 την οποία ο σπουδαστής διαµορφώνει και ελέγχει υποθέσεις και προσεγγίζει τη συνειδητή/επιλεκτική µάθηση, λ.χ. η σηµασία/οι σηµασίες των λέξεων µαθαίνονται κατά κύριο λόγο ρητά. Αντίθετα στο πλαίσιο της µη ρητής διδασκαλίας (implicit teaching) η κατάκτηση της γλωσσικής ικανότητας πραγµατοποιείται µέσω µιας διαδικασίας που επισυµβαίνει απλά, φυσικά και χωρίς συνειδητές λειτουργίες και αποτελεί ασύνειδη και αυτόµατη µάθηση. Για παράδειγµα, τα φωνητικά και φωνολογικά χαρακτηριστικά των λέξεων µαθαίνονται συνήθως µη ρητά ως αποτέλεσµα της συχνής έκθεσης των σπουδαστών σε αυτά (χωρίς αυτό να σηµαίνει πως δεν είναι εφικτή ή επιθυµητή η ρητή διδασκαλία των χαρακτηριστικών αυτών). Συνεπώς µε βάση το παραπάνω γλωσσοδιδακτικό θεωρητικό πλαίσιο, προτείνουµε ότι ο διδάσκων πρέπει α) να επιλέξει µια αποτελεσµατική µορφολογική θεωρία, β) να προκρίνει τη δραστηριοκεντρική συµµετοχή των σπουδαστών και γ) να πραγµατοποιήσει ρητή διδασκαλία του µορφολογικού τεµαχισµού. 4. Ορισµός του µορφολογικού τεµαχισµού: Τι διδάσκουµε πώς µαθαίνουµε; Ως στρατηγική µορφολογικού τεµαχισµού ορίζουµε την ανάλυση µίας λέξης µε εσωτερική δοµή στα συστατικά της, προκειµένου να εξαγάγουµε τη συνολική σηµασία της σε µεγάλο βαθµό συνθετικά από τη σηµασία των επιµέρους συστατικών της και τις µεταξύ τους σχέσεις, µε στόχο την αποτελεσµατικότερη διδασκαλία και εκµάθηση. Η ίδια η στρατηγική συνεπάγεται ρητή διδασκαλία για τους διδάσκοντες και εµπρόθετη εκµάθηση από την πλευρά των σπουδαστών. Προκειµένου όµως να είναι πιο αποτελεσµατική, προτείνουµε η στρατηγική να εφαρµόζεται µετά την έκθεση των σπουδαστών σε κείµενα (προφορικά και γραπτά) που διαθέτουν µεγάλη συγκέντρωση του µορφήµατος στην εκµάθηση του οποίου στοχεύουµε. Στην περίπτωση αυτή θα εφαρµοστεί η στρατηγική µάντεµα από τα συµφραζόµενα. Θα ακολουθήσει ο τεµαχισµός, ο οποίος θα συµβάλει στην παγίωση των σηµασιών µέσω της µορφολογικής 3 (αν ενδείκνυται και ετυµολογικής) ανάλυσης και θα εφοδιάσει τους σπουδαστές µε κανόνες ευρέως εφαρµόσιµους. 3 Η µορφολογική ανάλυση ανήκει στη συγχρονική εξέταση των γλωσσών, ενώ η ετυµολογική στη διαχρονική. Θεωρούµε επιβεβληµένη τη διευκρίνιση αυτή λόγω της σύγχυσης που διαπιστώνεται συχνά στη βιβλιογραφία.

6 70 5. Η διδακτική εφαρµογή 5.1 Οι συµµετέχοντες στην έρευνα Η παρούσα πειραµατική προσέγγιση εφαρµόστηκε σε προχωρηµένους σπουδαστές του ΣΝΕΓ του ΑΠΘ κατά το ακαδηµαϊκό έτος Τα ⅔ των σπουδαστών αυτών σκόπευαν να σπουδάσουν Ιατρική, Οδοντιατρική ή Βιολογία σε πανεπιστηµιακές σχολές της Ελλάδας ή είχαν πτυχίο ιατρικών ή παραϊατρικών επαγγελµάτων από τη χώρα τους. Επιπλέον οι περισσότεροι σπουδαστές ήταν ήδη επαρκείς χρήστες της ελληνικής και είχαν στόχο να δώσουν εξετάσεις για το Επίπεδο Ελληνοµάθειας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας. Ήταν σλαβόφωνοι µε καταγωγή από τη Ρωσία, τη Γεωργία, την Ουκρανία και τη Σερβία. Αρκετοί σπουδαστές είχαν ως µητρική γλώσσα τη ρουµανική, την τουρκική και τη σουηδική, ενώ ένας σπουδαστής ήταν Άραβας. 5.2 Η επιλογή των επιθηµάτων Ασχοληθήκαµε µε τον τεµαχισµό των κατασκευασµένων λέξεων µε τα επιθήµατα: 1. -ωµ(α): (ιατρ.) κατασκευάζει ουσιαστικά που δηλώνουν όγκο µε τα χαρακτηριστικά αυτού που δηλώνει η βάση (Αναστασιάδη-Συµεωνίδη και Φλιάτουρας 2003), 2. -(ω)µ(α): κατασκευάζει µεταρηµατικά ουσιαστικά που δηλώνουν ενέργεια ή αποτέλεσµα. Τα ουσιαστικά αυτά εµφανίζουν τη µορφή -(ω)µ(α), όταν βάση τους είναι ρήµα σε -ώνω. 3. -ιν(ος): κατασκευάζει µετονοµατικά επίθετα που δηλώνουν υλικό, -ένι(ος) 4 : κατασκευάζει µετονοµατικά επίθετα που δηλώνουν υλικό [+λαϊκό, +λογοτεχνική/ποιητική χρήση] (Αναστασιάδη-Συµεωνίδη 2008). Επιλέξαµε τα επιθήµατα αυτά, γιατί (α) συνιστούν περιπτώσεις διαφορετικού µορφήµατος µε ίδιο σηµαίνον (-ωµ(α) και -(ω)µ(α)) ή ίδιου µορφήµατος µε διαφορετικό σηµαίνον (-ιν(ος) και -ένι(ος)), (β) αποτελούν ζεύγη ενός συχνού µε ένα µη συχνό µόρφηµα για διαφορετικούς λόγους, (γ) συνιστούν συνδυασµό εύκολου επιθήµατος προς εκµάθηση: -ιν(ος)/ένι(ος) (οι συγκεκριµένοι προχωρηµένοι σπουδαστές ήδη γνωρίζουν λέξεις κατασκευασµένες µε το επίθηµα αυτό) και δύσκολων επιθηµάτων: -ωµ(α), -(ω)µ(α) και (δ) οι λέξεις που κατασκευάζει το -ωµ(α) εντάσσονται σηµασιακά στα ενδιαφέροντα των σπουδαστών του συγκεκριµένου τµήµατος. 4 Θεωρούµε ότι το ένι(ος) είναι λαϊκό αλλόµορφο του ιν(ος). Για αντίθετη άποψη βλ. Ρεβυθιάδου και Τζακώστα. (2007).

7 Μορφολογικός τεµαχισµός: στρατηγική διδασκαλίας λεξιλογίου Ο σχεδιασµός της διδακτικής παρέµβασης Κατά τη διδακτική παρέµβαση ακολουθήθηκαν τα εξής στάδια: 1. διάγνωση της λεξικής ικανότητας ως προς τις υπό έλεγχο λεξικές µονάδες (Μάρτιος 2007), 2. επεξεργασία των δεδοµένων των διαγνωστικών συνεντεύξεων και εξαγωγή συµπερασµάτων σχετικά µε τη σηµασιακή ανάλυση µιας κατασκευασµένης λέξης, 3. µη ρητή διδασκαλία: έκθεση των σπουδαστών σε αυθεντικό γλωσσικό υλικό µε µεγάλη συγκέντρωση λέξεων που αποτελούνται από τα προς διδασκαλία µορφήµατα εφαρµογή της στρατηγικής µάντεµα από τα συµφραζόµενα (Μάιος 2007), 4. ρητή διδασκαλία: ανάλυση των κατασκευασµένων λέξεων στα συστατικά τους βασιζόµενοι στον κανόνα: ΛΕΞΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ= ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ + ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΘΗΜΑΤΟΣ 5. οµαδοποίηση των λεξικών µονάδων που συνιστούν εξαίρεση, προκειµένου να διδαχτούν ξεχωριστά, 6. έλεγχος της λεξικής ικανότητας των σπουδαστών ως προς τις υπό εκµάθηση κατασκευασµένες λέξεις µέσω δραστηριοτήτων όπου συµµετέχει ο σπουδαστής (γλωσσικά παιχνίδια, κατανόηση γραπτού λόγου κτλ.), 7. εφαρµογή µεταδοκιµασίας (post-test) για να µετρηθεί η λεξική ικανότητα και 8. διάγνωση της λεξικής ικανότητας ως προς τις υπό έλεγχο λεξικές µονάδες σε οµάδα ελέγχου ίδιου επιπέδου γλωσσοµάθειας. Να σηµειωθεί ότι από τις 20 λέξεις του πειράµατος άλλες είναι µετονοµατικοί όροι ιατρικής κατασκευασµένοι µε το επίθηµα -ωµα, άλλες είναι µεταρηµατικές κατασκευασµένες µε το επίθηµα -µα και µία είναι η σύνθετη λέξη χρωµόσωµα Η διάγνωση της λεξικής ικανότητας Καταρχήν ζητήθηκε από τους σπουδαστές να κρίνουν τη σηµασιακή ορθότητα προτάσεων που περιείχαν τις υπό έλεγχο λεξικές µονάδες. Στη συνέχεια, προκειµένου να αποφύγουµε εικασίες και να διαγνώσουµε µε ακρίβεια το πώς οδηγήθηκαν οι σπουδαστές στη συγκεκριµένη κάθε φορά επιλογή, προκρίναµε τη συνέντευξη του κάθε σπουδαστή µε τη διδάσκουσα ως πρωτότυπη µέθοδο για την ερµηνεία των λαθών: Κατά τη συνέντευξη οι σπουδαστές εξηγούσαν οι ίδιοι πώς προέβησαν στο χαρακτηρισµό της κάθε πρότασης ως σηµασιακά ορθής ή όχι. Εφόσον αποφασίστηκε να διερευνηθούν οι επιλογές των σπουδαστών µέσω της συνέντευξης, ήταν περιττή η χρήση διασπαστών προσοχής (fillers) στο φυλλάδιο µε τις προτάσεις. Με τον τρόπο αυτό µία ατυχής επιλογή που ενδεχοµένως οφειλόταν σε επίδραση της προηγούµενης πρότασης µε -ωµ(α)/-(ω)µ(α), -ιν(ος)/-ένι(ος) ακυρωνόταν, εφόσον ο σπουδαστής

8 72 εξηγούσε τον τρόπο σκέψης του στη διδάσκουσα. Προκειµένου να αποφευχθεί οποιοσδήποτε προϊδεασµός των σπουδαστών ως προς τους στόχους της µελέτης, οι σπουδαστές είχαν πληροφορηθεί ότι οι συνεντεύξεις θα µαγνητοφωνούνταν ώστε να γίνει διόρθωση φωνητικών και φωνολογικών λαθών στην τάξη. Ο παράγοντας του άγχους είχε µειωθεί στο ελάχιστο, εφόσον η συνεντευξιάζουσα ήταν διδάσκουσα των σπουδαστών για µία ακαδηµαϊκή χρονιά και ένιωθαν οικειότητα. Η διάγνωση της λεξικής ικανότητας των σπουδαστών απείχε χρονικά από τη διδακτική παρέµβαση δύο µήνες. Η χρονική απόσταση θεωρήθηκε ότι συµβάλλει σε µία όσο το δυνατόν µεγαλύτερη άρση της επίγνωσης των σπουδαστών σχετικά µε τη µαθησιακή διαδικασία συντείνοντας έτσι στη συµπτωµατική εκµάθηση. Η διαγνωστική διαδικασία επικεντρώθηκε µόνο στα επιθήµατα -ωµ(α) και -(ω)µ(α), καθώς κρίθηκαν κατάλληλα για να αποκαλύψουν πώς αντιλαµβάνονται οι σπουδαστές τον τεµαχισµό. Στην περίπτωση των -ιν(ος) και -ένι(ος) θεωρήθηκε ότι δε θα προκύψουν το ίδιο αξιόπιστα αποτελέσµατα, εφόσον σε πολλές περιπτώσεις οι λέξεις ήταν συχνές, η εκµάθησή τους είχε γίνει σε προηγούµενο στάδιο (Β επίπεδο) µε ολιστικό τρόπο και ακόµη και µία απόπειρα τεµαχισµού θα επηρεαζόταν από τη γνώση της σηµασίας της βάσης, π.χ.: ξύλινος, πέτρινος, ασηµένιος κτλ. Η κατασκευή των λαθεµένων προτάσεων βασίστηκε στη συνάφεια της βάσης της υπό έλεγχο λέξης µε τα συµφραζόµενα της πρότασης. Π.χ. *Αν συνεχίσεις να τρως τόσο πολύ, σε βλέπω να αποκτάς κανένα λίπωµα! Επεξεργασία των δεδοµένων των διαγνωστικών συνεντεύξεων Οι σπουδαστές είχαν ακούσει για τη στρατηγική του µορφολογικού τεµαχισµού από τη διδάσκουσα κατά τη διάρκεια των µαθηµάτων, χωρίς όµως να την έχουν διδαχτεί αναλυτικά. Κατά συνέπεια στις συνεντεύξεις τους κατέβαλαν προσπάθεια να τεµαχίσουν τις λέξεις, προκειµένου να εξαγάγουν τη σηµασία τους. Κατά την προσπάθεια τεµαχισµού διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα (βλ. Πίνακα 1): 1. εν έγινε καθόλου προσπάθεια τεµαχισµού σε λέξεις που ήταν γνωστές ως ορολογία σε µελλοντικούς σπουδαστές Επιστηµών Υγείας, π.χ. ινοµύωµα, γλαύκωµα, αιµάτωµα (ολιστική προσέγγιση). Οι όροι αυτοί θεωρήθηκαν ως µη αναλύσιµοι για τους λοιπούς σπουδαστές (⅓), καθώς αυτοί δεν αναγνώριζαν κανένα συστατικό της λέξης, κυρίως τη βάση (το επίθηµα δεν ήταν γι αυτούς φορέας κάποιας σηµασίας παρά την ανάλυση). Σηµαντικό ήταν το ποσοστό επιτυχίας των σπουδαστών στη λέξη αιµάτωµα, καθώς

9 Μορφολογικός τεµαχισµός: στρατηγική διδασκαλίας λεξιλογίου 73 είναι σηµασιακά πιο διαφανής, ενώ αρκετοί την ταύτισαν σηµασιακά µε τη λέξη µάτωµα. Η λέξη γλαύκωµα παρουσίασε µικρό ποσοστό λάθους, εφόσον αποτελεί διεθνισµό, δηλαδή υπάρχει µε παρόµοια µορφή και σηµασία στις περισσότερες ευρωπαϊκές γλώσσες (ο Άραβας σπουδαστής δεν µπορούσε να αναγνωρίσει τη λέξη). 2. Η λέξη µέλωµα δεν αναλύθηκε καθόλου λόγω του µικρού µήκους της βάσης και της σύµπτωσής της, κατά την άποψη των σπουδαστών, µε πολλές λέξεις: µέλλον, µέλλει, µέλος. Η διαφορά στη θέση του τόνου του θέµατος µελ- (τονισµένο) σε σχέση µε την εµφάνιση του ίδιου θέµατος στη λέξη µελοµακάρονα (άτονο) και η παρουσία του συνθετικού φωνήεντος -ο- (στη λέξη µελοµακάρονα) τους έκανε να θεωρήσουν πως το µέλωµα δε σχετίζεται µε το µελο-. 3. Η λέξη τεράτωµα ερµηνεύτηκε ως «γιγάντωση», λέξη την οποία ανέφεραν µάλιστα κάποιοι σπουδαστές. Η σηµασία της βάσης έπαιξε καθοριστικό λόγο στο να αποπροσανατολιστούν. 4. Ως προς τη λέξη αγκύλωµα, οι 4 σπουδαστές που ανέλυσαν σωστά τη λέξη γνώριζαν το ρήµα αγκυλώνω, ενώ για τους υπόλοιπους τόσο η βάση όσο και το επίθηµα ήταν αδιαφανή. Σε γενικές γραµµές η συνέντευξη αποκάλυψε κενά των προχωρηµένων σπουδαστών ως προς τη µορφολογική διαδικασία παραγωγής λέξεων στην ελληνική. Οι σπουδαστές προσπάθησαν να εφαρµόσουν τη στρατηγική του τεµαχισµού, πριν ακόµη διδαχτούν το πώς γίνεται, παρόλα αυτά δε γνώριζαν πώς να τεµαχίσουν τις λέξεις, δε γνώριζαν τη σηµασία των επιθηµάτων και συχνά δε γνώριζαν ούτε τη σηµασία της βάσης. Η ίδια διαγνωστική διαδικασία εφαρµόστηκε σε δώδεκα προχωρηµένους σπουδαστές της ελληνικής ως ξένης γλώσσας που δεν είχαν ακούσει καθόλου για τη στρατηγική του µορφολογικού τεµαχισµού. Η επεξεργασία των δεδοµένων αποδεικνύει επαρκέστερη λεξική ικανότητα των σπουδαστών στους οποίους είχε γίνει αναφορά στη στρατηγική αυτή.

10 74 Πίνακας 1. Τα ποσοστά λάθους ανά λέξη στους σπουδαστές που είχαν διδαχτεί τη στρατηγική του µορφολογικού τεµαχισµού καθώς και στην οµάδα ελέγχου Λέξη Ποσοστό λάθους στην πειραµατική οµάδα Ποσοστό λάθους στην οµάδα ελέγχου αγκύλωµα αιµάτωµα γλαύκωµα ένωµα ζάρωµα θήλωµα ινοµύωµα λίπωµα µελάνωµα µέλωµα νέρωµα ξεχείλωµα οστέωµα πέτρωµα πλάκωµα πλήγωµα πύρωµα τεράτωµα τοίχωµα χρωµόσωµα Θα πρέπει να παρατηρήσουµε ότι οι διαφορές µεταξύ των δύο οµάδων σπουδαστών έχουν να κάνουν µε τα απόλυτα και όχι µε τα σχετικά ποσοστά, π.χ. και στις δύο οµάδες το ποσοστό λάθους είναι µεγαλύτερο στη λέξη ινοµύωµα και µικρότερο στη λέξη χρωµόσωµα. Παρατηρείται δηλαδή συστηµατικότητα των λαθών, η οποία µπορεί να αποδοθεί α) στη χαµηλή συχνότητα των λέξεων και β) στην περιφερειακή τους θέση στο λεξιλόγιο της ελληνικής (ορολογία). Επιπλέον, οι διαφορές που παρατηρούνται δεν είναι στατιστικά σηµαντικές (0,1138), όπως αποδεικνύει η ανάλυση µέσω Τ-test, γεγονός που µπορεί να αποδοθεί στον περιορισµένο αριθµό σπουδαστών και λεξικών στοιχείων της έρευνάς µας. Η εφαρµογή της έρευνας σε µεγαλύτερο δείγµα µπορεί να µας προσφέρει περισσότερο αξιόπιστα αποτελέσµατα σε οµάδες υποψιασµένων και µη υποψιασµένων σπουδαστών για τη στρατηγική του µορφολογικού τεµαχισµού Έκθεση των σπουδαστών σε κείµενα που διαθέτουν συγκέντρωση των προς διδασκαλία επιθηµάτων Επιλέξαµε αυθεντικά κείµενα που εµπεριέχουν λέξεις κατασκευασµένες µε τα επιθήµατα -ωµ(α) και -(ω)µ(α): Αθλητικές κακώσεις-αιµάτωµα (www.iatrosnet.gr), Ηλιακή ακτινοβολία και µελάνωµα (www.iatrosnet.gr)-συµβουλές προστασίας, Έξυπνα

11 Μορφολογικός τεµαχισµός: στρατηγική διδασκαλίας λεξιλογίου 75 γιατροσόφια για το κρύωµα (www.iatrosnet.gr). Για τη διδασκαλία του επιθήµατος -ιν(ος)/-ένι(ος) δεν υπήρχε η δυνατότητα να βρεθεί αυθεντικό κείµενο µε αρκετά µεγάλη συγκέντρωση σχετικών λέξεων. Για το λόγο αυτό και δεδοµένης της ευκολίας του επιθήµατος, κατασκευάσαµε ένα κείµενο που να εµπεριέχει ικανή συγκέντρωση κατασκευασµένων λέξεων µε το συγκεκριµένο επίθηµα. Το κείµενο αυτό χρησιµοποιήθηκε µετά τη διδασκαλία των -ωµ(α) και -(ω)µ(α), προκειµένου να ελέγξουµε την κατάκτηση της στρατηγικής του µορφολογικού τεµαχισµού από τους σπουδαστές. «Στην εποχή µας η ύλη είναι το παν!» θα ακούσεις πολύ συχνά να λένε στη σηµερινή κοινωνία, είτε αγροτική είτε αστική. Σκέψου µόνο την καθηµερινότητά σου και θα το διαπιστώσεις και µόνος σου. Προκειµένου να καλύψεις τις καθηµερινές σου ανάγκες σε τρόφιµα, περνάς από το φούρνο της γειτονιάς, για να προµηθευτείς σταρένιο ή καλαµποκένιο ψωµί και κρίθινα παξιµάδια, ενώ επιβάλλεται µία στάση στο σούπερ µάρκετ για βοδινό κρέας, αγελαδινό γιαούρτι, γίδινο τυρί. Οι καλοφαγάδες δε θα µπορούσαν να αντισταθούν σε µία επίσκεψη στο ζαχαροπλαστείο για σοκολατένια γλυκά.» Απόσπασµα κατασκευασµένου κειµένου για τη διδασκαλία του επιθήµατος -ιν(ος)/-ένι(ος) Επεξεργασία των κειµένων Οι σπουδαστές επεξεργάστηκαν τα παραπάνω κείµενα ανά οµάδες, προκειµένου να απαντήσουν σε ερωτήσεις κατανόησης, σε γραµµατικές και λεξιλογικές ασκήσεις (που δεν εµπεριείχαν τα υπό εξέταση επιθήµατα). Στη συνέχεια αναλύθηκαν οι κανόνες κατασκευής µε αφορµή τις λέξεις-κλειδιά των τριών κειµένων: αιµάτωµα, µελάνωµα που, αν και ιατρικοί όροι, είναι συχνές και σηµασιακά διαφανείς λέξεις, και κρύωµα που, αν και κατασκευάζεται µε διαφορετικό κανόνα, εντάσσεται στο θεµατικό λεξιλόγιο των ασθενειών. Ακολούθησε οµαδοποίηση-επεξεργασία των λέξεων µε την εφαρµογή του µορφολογικού τεµαχισµού, ο οποίος συµβάλλει στην αποµνηµόνευση της ορθογραφίας και στην εκµάθηση των λέξεων (Αναστασιάδη-Συµεωνίδη 2000, Laufer and Hulstijn 2001), ενώ παράλληλα βελτιώθηκε η ικανότητα των σπουδαστών να τεµαχίσουν µορφολογικά µε ορθό τρόπο τις λέξεις που δεν γνώριζαν (π.χ.

12 76 ινοµύωµα) Ο έλεγχος της κατάκτησης των λεξικών στοιχείων Προκειµένου να ελεγχθεί η αποτελεσµατικότητα της διδασκαλίας της στρατηγικής του µορφολογικού τεµαχισµού, εφαρµόστηκε µεταδοκιµασία πολλαπλών επιλογών, στην οποία οι σπουδαστές σηµείωσαν υψηλές βαθµολογίες. Στη συνέχεια κλήθηκαν να εφαρµόσουν τη στρατηγική στο κείµενο που παρουσιάζει µεγάλη συγκέντρωση κατασκευασµένων λέξεων µε το -ιν(ος)/-ένι(ος) (βλ. απόσπασµα κειµένου), στο οποίο ανέλυσαν τη σηµασία του επιθήµατος και το επίπεδο ύφους (χρήσης) των λέξεων. Η διδακτική εφαρµογή έκλεισε µε παραγωγή γραπτού λόγου σε οµάδες σπουδαστών: ζητήθηκε από τους σπουδαστές να αποµονώσουν τις κατασκευασµένες λέξεις του κειµένου µε το -ιν(ος)/-ένι(ος) και να συνθέσουν ένα δικό τους κείµενο µε ελεύθερο θέµα. Τα παραχθέντα κείµενα παρουσίαζαν ιδιαίτερη ικανότητα ορθής υφολογικά χρήσης των λέξεων στα κατάλληλα συµφραζόµενα. 6. Συµπεράσµατα-Προτάσεις για µελλοντική έρευνα Η διδασκαλία της στρατηγικής του τεµαχισµού των λεξικών µονάδων σε µορφήµατα κρίνεται απαραίτητη τόσο για την κατανόηση όσο και για την παραγωγή λόγου. Επίσης θα ήταν ενδιαφέρον να ερευνηθεί µε ειδικά τεστ η αποµνηµόνευση και γρήγορη ανάκληση των λεξικών µονάδων µε εσωτερική δοµή. Τέλος η στρατηγική του µορφολογικού τεµαχισµού µπορεί να ωθήσει τους διδάσκοντες στη διαµόρφωση λεξιλογικών syllabi, τα οποία να λαµβάνουν υπόψη τους όχι µόνο θεµατικά κριτήρια (π.χ. επαγγέλµατα, ασθένειες κτλ.), αλλά και κριτήρια συσχετισµού σηµασίας και µορφής (π.χ. επαγγέλµατα σε -τζής, ασθένειες (φλεγµονή σε µέρος του σώµατος που δηλώνεται από το ουσιαστικό βάσει του παραγώγου) σε -ίτιδα κτλ.). Έτσι οι σπουδαστές θα είναι σε θέση να κατακτήσουν τη σηµασία/τις σηµασίες των λέξεων µε εσωτερική δοµή της ελληνικής, να εξοικειωθούν µε τη διαδικασία παραγωγής και να διατηρήσουν στη µνήµη τους την ορθογραφία. Βιβλιογραφικές αναφορές Αναστασιάδη-Συµεωνίδη Α. (2000). Μορφολογική ανάλυση και η διδασκαλία της νεοελληνικής ορθογραφίας. Στο Αντωνοπούλου Ν., Α. Τσαγγαλίδης και Μ. Μουµτζή (επιµ.), Η διδασκαλία της νέας ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας: Αρχές, προβλήµατα, προοπτικές. Πρακτικά διηµερίδας, 2-3 Απριλίου Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας,

13 Μορφολογικός τεµαχισµός: στρατηγική διδασκαλίας λεξιλογίου 77 Αναστασιάδη-Συµεωνίδη Α. (2004). Κλίση και παραγωγή: µύθος και αλήθεια. Στο ΜΕΓ 24, Πρακτικά της 24ης ετήσιας συνάντησης του Τοµέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, Αναστασιάδη-Συµεωνίδη Α. και Α. Φλιάτουρας (2003). Το επίθηµα -ωµα στην ιατρική ορολογία. ΕΛΕΤΟ 4. Αθήνα, Anastassiadis-Symeonidis A. (2008). Les adjectifs temporels suffixés en -in(os) et -iatik(os) en grec moderne. In Fradin B. (éd). La raison morphologique. Hommage à la mémoire de Danielle Corbin. Vol. 27, Supplementa Linguisticae Investigationes. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, Corbin D. (1987). Morphologie dérivationnelle et structuration du lexique, 2 τόµοι, Τυβίγκη, Max Niemeyer Verlag, β έκδ Villeneuve d Ascq: Presses Universitaires de Lille. Corbin D. (1991). Introduction La formation des mots: Structures et interprétations. Lexique 10: Corbin D. (υπό έκδοση). Le lexique construit. Paris: Armand Colin. Ellis N.C. (1994). Consciousness in second language learning: Psychological perspectives on the role of conscious processes in vocabulary acquisition. AILA Review 11: Gu Y. and R.K. Johnson (1996). Vocabulary learning strategies and language learning outcomes. Language Learning 46/4: Κίτσα Π. (2006). Η διδασκαλία του λεξιλογίου της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας: Λεξικογραφική εφαρµογή (Μέθοδος εκµάθησης του λεξιλογίου µέσω των µορφηµάτων που κατασκευάζουν τις λέξεις). Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. Laufer B. and J. Hulstijn (2001). Incidental vocabulary acquisition in a second language: The construct of task-induced involvement. Applied Linguistics 22: Nation P. (2001). Learning vocabulary in another language. Cambridge: Cambridge University Press. Οxford R. (1990). Language learning strategies: What every teacher should know. Boston: Heinle and Heinle Publishers. Ρεβυθιάδου Α. και Μ. Τζακώστα (2007). Η φωνολογία στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας. Αθήνα: Πατάκης. Rubin J. (1987). Learner strategies: Theoretical assumptions, research history and typology. In A. Wenden and J. Rubin (eds), Learner strategies in language learning. UK: Prentice Hall, Schmitt N Vocabulary learning strategies. In N. Schmitt and M. McCarthy (eds), Vocabulary: Description, acquisition and pedagogy. Cambridge: Cambridge University Press,

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1 Αναστασιάδη-Συμεωνίδη Α. (1984) «-έ: ένα νέο επίθημα της Νέας Ελληνικής», Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 5, Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης, 89-110. 1. ----------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ενδοϋπηρεσιακής Επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, Εκπαιδευτικών Ψυχολόγων και εκπαιδευτικών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής

Πρόγραμμα Ενδοϋπηρεσιακής Επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, Εκπαιδευτικών Ψυχολόγων και εκπαιδευτικών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής Πρόγραμμα Ενδοϋπηρεσιακής Επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, Εκπαιδευτικών Ψυχολόγων και εκπαιδευτικών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής 21-22 Μαρτίου 2014, Λευκωσία 16-17 Μαΐου 2014, Λεμεσός Η αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Η αναγκαιότητα της αξιοποίησης των στρατηγικών εκμάθησης και διδασκαλίας του λεξιλογίου στον τομέα της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας

Η αναγκαιότητα της αξιοποίησης των στρατηγικών εκμάθησης και διδασκαλίας του λεξιλογίου στον τομέα της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας Η αναγκαιότητα της αξιοποίησης των στρατηγικών εκμάθησης και διδασκαλίας του λεξιλογίου στον τομέα της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας Η γνώση των λέξεων συνιστά ένα πολύπλοκο φαινόμενο, το οποίο,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ 13 1. ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 17 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 17 1.1 Η αξία του λεξιλογίου και η θέση του στο γλωσσικό μάθημα 18 1.2 Εμπόδια στη

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της διδακτικής πράξης

Αξιολόγηση της διδακτικής πράξης Αξιολόγηση της διδακτικής πράξης 1 } Ορισµός: Απόδοση αξίας Απόδοση προσήµου σε κάτι που αξιολογείται Σύγκρισης δύο πραγµάτων } Αξιολόγηση Αποτίµηση στόχου (σύγκριση του στόχου µε το αποτέλεσµα) Σηµασία

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗ/ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗ/ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 Εκμάθηση του λεξιλογίου μιας γλώσσας σημαίνει να γνωρίζει ο σπουδαστής τη μορφή, τη σημασία, την κλίση, την παραγωγή, την πραγματολογική λειτουργία, την κοινωνική χρήση μιας λέξης.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙ και διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας

ΑΕΙ και διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας [Οδηγός] ΑΕΙ και διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας Μεταπτυχιακές σπουδές στα ελληνικά πανεπιστήμια Μεταπτυχιακές Σπουδές - Προπτυχιακές Σπουδές - Μεταπτυχιακές Σπουδές Διαθέσιμη Ιστοσελίδα http://uoalinguistics.web.officelive.com/postgrad.aspx

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιοπούλου Κωνσταντίνα

Ηλιοπούλου Κωνσταντίνα Ηλιοπούλου Κωνσταντίνα Θεωρία Επειδή οι δυνατότητες διδασκαλίας του λεξιλογίου στην τάξη είναι χρονικά περιορισμένες, οι διδάσκοντες, πέρα από τις στρατηγικές που χρησιμοποιούν οι ίδιοι κατά τη διεξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ Δρ Ειρήνη Ροδοσθένους, Λειτουργός Π.Ι. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Επικοινωνιακή διδασκαλία της γλώσσας: η ίδια η γλώσσα συνιστά και ορίζεται ως κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Διαγνωστικά δοκίμια ελληνομάθειας για Γυμνάσια & Λύκεια /Τεχνικές Σχολές

Διαγνωστικά δοκίμια ελληνομάθειας για Γυμνάσια & Λύκεια /Τεχνικές Σχολές Πρόγραμμα Εκμάθησης της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας στη Μέση Εκπαίδευση Διαγνωστικά δοκίμια ελληνομάθειας για Γυμνάσια & Λύκεια /Τεχνικές Σχολές Σεπτέμβριος 2011 {επιμ. παρουσίασης: Μαρία Παπαλεοντίου,

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκοντας την ελληνική ως δεύτερη γλώσσα στη Δημοτική Εκπαίδευση

Διδάσκοντας την ελληνική ως δεύτερη γλώσσα στη Δημοτική Εκπαίδευση Επιμορφωτικό Σεμινάριο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου 21-22/3/2014, Λευκωσία 16-17/5/2014, Λεμεσός Διδάσκοντας την ελληνική ως δεύτερη γλώσσα στη Δημοτική Εκπαίδευση Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη Ομότιμη Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Το μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας στην Α Γυμνασίου διδάσκεται τρεις (3) περιόδους την εβδομάδα. Συνεπώς, το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικό σεμινάριο «Διδάσκοντας την Ελληνική ως δεύτερη γλώσσα στο Δημοτικό Σχολείο»

Επιμορφωτικό σεμινάριο «Διδάσκοντας την Ελληνική ως δεύτερη γλώσσα στο Δημοτικό Σχολείο» Πρόγραμμα Ενδοϋπηρεσιακής Επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, Εκπαιδευτικών Ψυχολόγων και εκπαιδευτικών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής Επιμορφωτικό σεμινάριο «Διδάσκοντας την Ελληνική ως δεύτερη γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση των δραστηριοτήτων κατά γνωστική απαίτηση

Ανάλυση των δραστηριοτήτων κατά γνωστική απαίτηση Ανάλυση των δραστηριοτήτων κατά γνωστική απαίτηση Πέρα όµως από την Γνωσιακή/Εννοιολογική ανάλυση της δοµής και του περιεχοµένου των σχολικών εγχειριδίων των Μαθηµατικών του Δηµοτικού ως προς τις έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος και αξιολόγηση της χρήσης των µη απλών λεξικών µονάδων κατά την παραγωγή γραπτού λόγου

Έλεγχος και αξιολόγηση της χρήσης των µη απλών λεξικών µονάδων κατά την παραγωγή γραπτού λόγου Έλεγχος και αξιολόγηση της χρήσης των µη απλών λεξικών µονάδων κατά την παραγωγή γραπτού λόγου Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Abstract Aim of this paper is to trace the main difficulties that face

Διαβάστε περισσότερα

Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις

Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Α/ Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Απλή Αν κάνετε αναζήτηση µιας λέξης σε ένα αρχαιοελληνικό σώµα κειµένων, αυτό που θα λάβετε ως αποτέλεσµα θα είναι: Μια καταγραφή όλων των εµφανίσεων της λέξης στο συγκεκριµένο

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική Γλωσσικών Μαθημάτων (ΚΠΒ307)

Διδακτική Γλωσσικών Μαθημάτων (ΚΠΒ307) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Διδακτική Γλωσσικών Μαθημάτων (ΚΠΒ307) Ενότητα #4: Λειτουργικός και Κριτικός Γραμματισμός Διδάσκων: Κατσαρού Ελένη ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. Σκοπός της έρευνας

1. Σκοπός της έρευνας Στατιστική ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων των εξετάσεων πιστοποίησης ελληνομάθειας 1. Σκοπός της έρευνας Ο σκοπός αυτής της έρευνας είναι κυριότατα πρακτικός. Η εξέταση των δεκτικών/αντιληπτικών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Ένα Επίπεδο 1 Στόχοι και Περιεχόμενο

Κεφάλαιο Ένα Επίπεδο 1 Στόχοι και Περιεχόμενο Κεφάλαιο Ένα Επίπεδο 1 Στόχοι και Περιεχόμενο 1.1 Στόχοι Οι σπουδαστές στο Επίπεδο 1 του ICCLE είναι ικανοί να κατανοούν βασικά γλωσσικά στοιχεία που σχετίζονται με συνήθη καθημερινά θέματα. Είναι ικανοί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Αθανάσιος Γαγάτσης Τµήµα Επιστηµών της Αγωγής Πανεπιστήµιο Κύπρου Χρήστος Παντσίδης Παναγιώτης Σπύρου Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικό σεμινάριο. Διδάσκοντας σε πολύγλωσση τάξη: Θεωρητικές προσεγγίσεις και πρακτικές εφαρμογές ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

Επιμορφωτικό σεμινάριο. Διδάσκοντας σε πολύγλωσση τάξη: Θεωρητικές προσεγγίσεις και πρακτικές εφαρμογές ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ Έργο: Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο) Επιμορφωτικό σεμινάριο Διδάσκοντας σε πολύγλωσση τάξη: Θεωρητικές προσεγγίσεις και πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικό υλικό σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή που απευθύνεται σε: τουρκόφωνους/ μουσουλμάνους μαθητές:

Διδακτικό υλικό σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή που απευθύνεται σε: τουρκόφωνους/ μουσουλμάνους μαθητές: Δοµή της παρουσίασης Διδακτικό υλικό σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή που απευθύνεται σε: παλιννοστούντες και αλλοδαπούς μαθητές: http://www.keda.uoa.gr/ed_material.html http://eppas.web.auth.gr/didaktiko/didaktiko.html

Διαβάστε περισσότερα

Ζερδελή Σοφία - Φιλόλογος ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ζερδελή Σοφία - Φιλόλογος ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Η ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ / ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ζερδελή Σοφία

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010)

Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010) Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της 29 ης Ιουλίου, 2008, τέθηκε σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού.

Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού. Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού. ημήτρης Γουλής Ο παραδοσιακός όρος αλφαβητισμός αντικαταστάθηκε από τον πολυδύναμο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ Μέσω κανόνων Πλεονεκτήματα: κέρδος χρόνου, δυνατότητα επαναλήψεων, εκμετάλλευση των γνωστικών ικανοτήτων των μαθητών, λιγότερη διδακτική προετοιμασία.

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές Τεχνολογιών Γλωσσικής Επεξεργασίας στα Συστήµατα Αναζήτησης των Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

Εφαρµογές Τεχνολογιών Γλωσσικής Επεξεργασίας στα Συστήµατα Αναζήτησης των Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών Εφαρµογές Τεχνολογιών Γλωσσικής Επεξεργασίας στα Συστήµατα Αναζήτησης των Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών Άννα Μάστορα 1, Μανόλης Πεπονάκης 2, Σαράντος Καπιδάκης 1 1 Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΕΕΠ Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Καρόλου Ντηλ 14, ΤΚ54623 Θεσ/νίκη

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΕΕΠ Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Καρόλου Ντηλ 14, ΤΚ54623 Θεσ/νίκη ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο : Ιδιότητα : Τόπος γέννησης : Διεύθυνση : Γεωργία Γαβριηλίδου ΕΕΠ Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Σέρρες Καρόλου

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμοι σύνδεσμοι- Υλικά- Βιβλιογραφία

Χρήσιμοι σύνδεσμοι- Υλικά- Βιβλιογραφία Χρήσιμοι σύνδεσμοι- Υλικά- Βιβλιογραφία Άννα Αναστασιάδη- Συμεωνίδη Ομότιμη Καθηγήτρια Γλωσσολογίας Α.Π.Θ. ansym@lit.auth.gr Μαρία Μητσιάκη Διδάκτωρ Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας Α.Π.Θ. Εκπαιδευτικός ΠΕ02

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Μορφολογίας της Νέας Ελληνικής Ι. Κώστας Δ. Ντίνας Πανεπιστήµιο Δυτικής Μακεδονίας

Θέµατα Μορφολογίας της Νέας Ελληνικής Ι. Κώστας Δ. Ντίνας Πανεπιστήµιο Δυτικής Μακεδονίας Θέµατα Μορφολογίας της Νέας Ελληνικής Ι Κώστας Δ. Ντίνας Πανεπιστήµιο Δυτικής Μακεδονίας Η παρουσίαση επιλεγµένα θέµατα µορφολογίας της νέας ελληνικής µορφολογικά χαρακτηριστικά της ΝΕ, η λέξη στη νέα

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις σπουδαστών με Γ1 την Τουρκική προς τη γραμματική της Νέας Ελληνικής και η διδασκαλία αυτής ως ΞΓ

Στάσεις σπουδαστών με Γ1 την Τουρκική προς τη γραμματική της Νέας Ελληνικής και η διδασκαλία αυτής ως ΞΓ Κομοτηνή, 2 Οκτωβρίου 2016 Η Νέα Ελληνική Γλώσσα στον Παρευξείνιο Χώρο και στα Βαλκάνια Στάσεις σπουδαστών με Γ1 την Τουρκική προς τη γραμματική της Νέας Ελληνικής και η διδασκαλία αυτής ως ΞΓ Χασάν Καϊλή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΗ, ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΒΑΚΙΟΥ (E-SLATE)

ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΗ, ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΒΑΚΙΟΥ (E-SLATE) ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΗ, ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΒΑΚΙΟΥ (E-SLATE) Βασιλοπούλου Ευαγγελία, Γιαννακόπουλος ηµήτρης, Εκπαιδευτικοί,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Επώνυμο / Όνομα: Κατσαλήρου Αθανασία Τηλέφωνο (γραφείου): 2310 997575 Διεύθυνση e mail: athan@smg.auth.gr Υπηκοότητα: Ελληνική Ημερομηνία γέννησης: 11/10/1972

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδοι: ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 3. Πτυχίο του Τµήµατος Ελληνικής Φιλολογίας.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 3. Πτυχίο του Τµήµατος Ελληνικής Φιλολογίας. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοµ/νυµο: Αµβράζης Νικόλαος Πατρώνυµο: Παύλος Έτος Γέννησης: 1971 Διεύθυνση: Αγ. Μαρίνας 61 ΤΚ: 54 351 Θεσσαλονίκη Επικοινωνία: amvrazis@smg.auth.gr Σπουδές: 1. Διδακτορικό δίπλωµα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Β ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Β ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Β ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Το μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας στην Β Γυμνασίου διδάσκεται δυόμισι (2,5) περιόδους την εβδομάδα. Συνεπώς, το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

III_Β.1 : Διδασκαλία με ΤΠΕ, Γιατί ;

III_Β.1 : Διδασκαλία με ΤΠΕ, Γιατί ; III_Β.1 : Διδασκαλία με ΤΠΕ, Γιατί ; Eρωτήματα ποιες επιλογές γίνονται τελικά; ποιες προκρίνονται από το Π.Σ.; ποιες προβάλλονται από το εγχειρίδιο; ποιες υποδεικνύονται από το ίδιο το αντικείμενο; με

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές μάθησης της νέας ελληνικής ως ξένης γλώσσας: Εφαρμοσμένη διδακτική παρέμβαση σε τουρκόφωνους και πομακόφωνους μαθητές γυμνασίου

Στρατηγικές μάθησης της νέας ελληνικής ως ξένης γλώσσας: Εφαρμοσμένη διδακτική παρέμβαση σε τουρκόφωνους και πομακόφωνους μαθητές γυμνασίου Στρατηγικές μάθησης της νέας ελληνικής ως ξένης γλώσσας: Εφαρμοσμένη διδακτική παρέμβαση σε τουρκόφωνους και πομακόφωνους μαθητές γυμνασίου Αναστασία Αμπάτη υποψήφια διδάκτορας στο Π.Τ.Δ.Ε. του Παν/μίου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 014-015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 014-15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού του Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά. Ε. Κολέζα

Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά. Ε. Κολέζα Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά Ε. Κολέζα Α. Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας µαθηµατικής ενότητας: Βήµατα για τη συγγραφή του σχεδίου Β. Θεωρητικό υπόβαθρο της διδακτικής πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Γεώργιος Ν. Πριµεράκης Σχ. Σύµβουλος ΠΕ03

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Γεώργιος Ν. Πριµεράκης Σχ. Σύµβουλος ΠΕ03 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Γεώργιος Ν. Πριµεράκης Σχ. Σύµβουλος ΠΕ03 1 Η αξιολόγηση (µπορεί να) αναφέρεται στον εκπαιδευτικό, στο µαθητή, στο Αναλυτικό Πρόγραµµα, στα διδακτικά υλικά στη σχολική µονάδα ή (και) στο θεσµό

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές μεθοδολογίες σε σύγχρονα τεχνολογικά περιβάλλοντα

Διδακτικές μεθοδολογίες σε σύγχρονα τεχνολογικά περιβάλλοντα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διδακτικές μεθοδολογίες σε σύγχρονα τεχνολογικά περιβάλλοντα Ενότητα 3: Πρότυπα Διδασκαλίας 1 Βασιλική Μητροπούλου-Μούρκα Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά ερωτήματα- άξονες σχεδιασμού της διδ/λίας (α)

Βασικά ερωτήματα- άξονες σχεδιασμού της διδ/λίας (α) Βασικά ερωτήματα- άξονες σχεδιασμού της διδ/λίας (α) Ποιους καλούμαι να διδάξω και ποιες παραδοχές θα πρέπει να λάβω υπόψη σε σχέση με αυτό; ποιες οι ομάδες-στόχοι ως προς την προέλευση και τα επίπεδα

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγική ή Εκπαίδευση ΙΙ

Παιδαγωγική ή Εκπαίδευση ΙΙ Παιδαγωγική ή Εκπαίδευση ΙΙ Ενότητα 3 Ζαχαρούλα Σμυρναίου Σχολή: Φιλοσοφική Τμήμα: Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής Ψυχολογίας Metacognition Cogito ergo sum R. Descartes Τα περιεχόμενα Λέξεις-κλειδιά Η έννοια Γνώση

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Αξιολόγηση της Μάθησης

Εκτίμηση Αξιολόγηση της Μάθησης Εκτίμηση Αξιολόγηση της Μάθησης Ορισμοί Ο διδάσκων δεν αρκεί να κάνει μάθημα, αλλά και να διασφαλίζει ότι πετυχαίνει το επιθυμητό αποτέλεσμα της μάθησης Η εκτίμηση της μάθησης αναφέρεται στην ανατροφοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Περιεχόμενα 1. Εισαγωγικά στοιχεία 1.1 Η τρέχουσα αντιμετώπιση του γλωσσικού δανεισμού 1.2 Η προσέγγιση του θέματος μέσα από το σχολείο 1.3 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Π. Χρήστου

Κωνσταντίνος Π. Χρήστου 1 Κριτήρια: Διδακτική διαδικασία Μαθητοκεντρικά Δασκαλοκεντρικά Αλληλεπίδρασης διδάσκοντα διδασκόµενου Είδος δεξιοτήτων που θέλουν να αναπτύξουν Επεξεργασίας Πληροφοριών Οργάνωση-ανάλυση πληροφοριών, λύση

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος-Προσέγγιση- Διδακτικός σχεδιασμός. A. Xατζηδάκη, Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μιο Κρήτης

Μέθοδος-Προσέγγιση- Διδακτικός σχεδιασμός. A. Xατζηδάκη, Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μιο Κρήτης Μέθοδος-Προσέγγιση- Διδακτικός σχεδιασμός A. Xατζηδάκη, Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μιο Κρήτης 1. MΕΘΟΔΟΣ Ο όρος μέθοδος, έτσι όπως χρησιμοποιείται στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία, έχει ποικίλες σημασίες. Διαφοροποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009)

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το πρόβλημα του λειτουργικού αναλφαβητισμού στην Κύπρο στις ηλικίες των 12 με 15 χρόνων

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Στόχοι Χώρος αίθουσα. Γλωσσική Διδασκαλία

Τίτλος Στόχοι Χώρος αίθουσα. Γλωσσική Διδασκαλία A/A Εισηγητής / Εισηγήτρια Ομάδα στόχος Τίτλος Στόχοι Χώρος αίθουσα Ημερομηνία - ώρα Γλωσσική Διδασκαλία 1. Λουίζα Μαλλούρη Δημοτικής και Προδημοτικής Η σχέση ανάμεσα στη λέξη και την εικόνα σε εικονογραφημένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Προλογικό σημείωμα της Επιμελήτριας... 11 Εισαγωγή... 13

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Προλογικό σημείωμα της Επιμελήτριας... 11 Εισαγωγή... 13 βιβλιο_layout 1 20/6/2014 4:43 πμ Page 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προλογικό σημείωμα της Επιμελήτριας... 11 Εισαγωγή... 13 ΚΕφAλαιο 1: Ένα μοντέλο αναγνωστικής κατανόησης Η εξέλιξη της έννοιας «αναγνωστική κατανόηση»...

Διαβάστε περισσότερα

Δυσλεξία και Ξένη Γλώσσα

Δυσλεξία και Ξένη Γλώσσα Δυσλεξία και Ξένη Γλώσσα Βιβέτα Λυμπεράκη Ξένια Κωνσταντινοπούλου Καθηγήτριες αγγλικών ειδικής αγωγής Ποιοί μαθητές αναμένεται να αντιμετωπίσουν δυσκολία στις ξένες γλώσσες Μαθητές που: παρουσιάζουν δυσκολίες

Διαβάστε περισσότερα

Λεξικός δανεισμός και ειδικά λεξιλόγια Πρόταση για διαθεματική διδασκαλία

Λεξικός δανεισμός και ειδικά λεξιλόγια Πρόταση για διαθεματική διδασκαλία Λεξικός δανεισμός και ειδικά λεξιλόγια Πρόταση για διαθεματική διδασκαλία ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγικό μέρος 2. Ειδικά λεξιλόγια και λεξικός δανεισμός 2.1.Διδακτικές προτάσεις 3. Παράδειγμα διδακτικής εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Π.Μ.Σ. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 3 η Θεματική ενότητα: Ανάλυση μεθοδολογίας ερευνητικής εργασίας Σχεδιασμός έρευνας: Θεωρητικό πλαίσιο και ανάλυση μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικά. Ενότητα Γ: Διδακτική μάθηση και διδασκαλία. Ζαχαρούλα Σμυρναίου Σχολή Φιλοσοφίας Τμήμα Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας

Παιδαγωγικά. Ενότητα Γ: Διδακτική μάθηση και διδασκαλία. Ζαχαρούλα Σμυρναίου Σχολή Φιλοσοφίας Τμήμα Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας Παιδαγωγικά Ενότητα Γ: Διδακτική μάθηση και διδασκαλία Ζαχαρούλα Σμυρναίου Σχολή Φιλοσοφίας Τμήμα Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας Σκοποί ενότητας Συνοπτική προσπέλαση των θεωριών γνώσης και μάθησης. Μέθοδοι

Διαβάστε περισσότερα

Κοινότητες πρακτικής. Θανάσης Καραλής. πρακτικής.

Κοινότητες πρακτικής. Θανάσης Καραλής. πρακτικής. Κοινότητες πρακτικής Θανάσης Καραλής Μια κοινότητα πρακτικής είναι µια οµάδα ανθρώπων η οποία µοιράζεται ένα κοινό ενδιαφέρον σε ένα πεδίο ανθρώπινης δραστηριότητας και δεσµεύεται σε µια διαδικασία συλλογικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΣΩ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Φρειδερίκη ΜΠΑΤΣΑΛΙΑ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ελένη ΣΕΛΛΑ Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα

Η ΜΕΣΩ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Φρειδερίκη ΜΠΑΤΣΑΛΙΑ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ελένη ΣΕΛΛΑ Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα 1 Η ΜΕΣΩ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Φρειδερίκη ΜΠΑΤΣΑΛΙΑ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ελένη ΣΕΛΛΑ Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα Στο: Γλωσσολογικές έρευνες για την Ελληνική Ι, Πρακτικά του 5 ου

Διαβάστε περισσότερα

στη νέα ελληνική Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ansym@lit.auth.grauth 9o Συνέδριο ΕΛΕΤΟ Αθήνα 7-9/11/2013

στη νέα ελληνική Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ansym@lit.auth.grauth 9o Συνέδριο ΕΛΕΤΟ Αθήνα 7-9/11/2013 -ωμα: ένα προβληματικό τέρμα στη νέα ελληνική Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ansym@lit.auth.grauth 9o Συνέδριο ΕΛΕΤΟ «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» Αθήνα 7-9/11/2013 Περιεχόμενα 0. Εισαγωγή 1. Βιβλιογραφική

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Γ ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Γ ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Γ ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Το μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας στην Γ Γυμνασίου διδάσκεται τρεις (3) περιόδους την εβδομάδα. Συνεπώς, το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ.

ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ. ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ. Είδαμε πως το 4.2% των μαθητών στο δείγμα μας δεν έχουν ελληνική καταγωγή. Θα μπορούσαμε να εξετάσουμε κάποια ειδικά χαρακτηριστικά αυτών των ξένων μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

Για την εξέταση των Αρχαίων Ελληνικών ως μαθήματος Προσανατολισμού, ισχύουν τα εξής:

Για την εξέταση των Αρχαίων Ελληνικών ως μαθήματος Προσανατολισμού, ισχύουν τα εξής: Τρόπος εξέτασης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων Τα θέματα των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων λαμβάνονται από την ύλη που ορίζεται ως εξεταστέα για κάθε μάθημα κατά το έτος που γίνονται οι εξετάσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Μαρίνα Ματθαιουδάκη. Περίληψη

Μαρίνα Ματθαιουδάκη. Περίληψη Μαρίνα Ματθαιουδάκη Περίληψη Τα Ηλεκτρονικά Σώματα Κειμένων (ΗΣΚ) αποτελούνται από σειρά κειμένων (γραπτών ή προφορικών) και είναι αποθηκευμένα σε ηλεκτρονική μορφή και προσβάσιμα με τη χρήση εργαλείων

Διαβάστε περισσότερα

E-Learning-Projekt Spracherwerb des Neugriechischen Για τη διδακτική της νεοελληνικής γλώσσας στο Freie Universität Berlin

E-Learning-Projekt Spracherwerb des Neugriechischen Για τη διδακτική της νεοελληνικής γλώσσας στο Freie Universität Berlin E-Learning-Projekt Spracherwerb des Neugriechischen Για τη διδακτική της νεοελληνικής γλώσσας στο Freie Universität Berlin Bart Soethaert Λουκία Στέφου E-Learning στην Έδρα Νεοελληνικών Σπουδών Εκμάθηση

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 10: Εισαγωγή στη Διδακτική - Η Θεωρία Gagne ως Διδακτική Στρατηγική Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑ Σ: Τι γνωρίζουμε ήδη και κάποιες καινούριες πληροφορίες

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑ Σ: Τι γνωρίζουμε ήδη και κάποιες καινούριες πληροφορίες ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑ Σ: Τι γνωρίζουμε ήδη και κάποιες καινούριες πληροφορίες Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΧΡΗΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ FGA460 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού www.hcc.edu.gr οργανώνει από το 2000 σε σταθερή βάση, κάθε φθινόπωρο, άνοιξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Τα τεστ ως τεχνική αξιολόγησης Διδάσκων: Νίκος Ανδρεαδάκης ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού)

I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού) I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού) Ετοιµάστε µια αναφορά προς τη διοίκηση, µε µέγιστο αριθµό λέξεων 3000 (+/- %), χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα στόχος Τίτλος Στόχοι Χώρος αίθουσα. Γλωσσική Διδασκαλία

Ομάδα στόχος Τίτλος Στόχοι Χώρος αίθουσα. Γλωσσική Διδασκαλία A/A Εισηγητής / Εισηγήτρια Ομάδα στόχος Τίτλος Στόχοι Χώρος αίθουσα Γλωσσική Διδασκαλία Ημερομηνία - ώρα 1. Λουίζα Μαλλούρη Δημοτικής και Προδημοτικής Η σχέση ανάμεσα στη λέξη και την εικόνα σε εικονογραφημένα

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του μαθητή για βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων

Αξιολόγηση του μαθητή για βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων Αξιολόγηση του μαθητή για βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων Λεωνίδας Κυριακίδης Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου kyriakid@ucy.ac.cy Διήμερο Εκπαιδευτικού Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

Δομή του κεφαλαίου 1. Θεωρητικό υπόβαθρο και χαρακτηριστικά της Επικοινωνιακής Προσέγγισης 2. Ορισμός της «Επικοινωνίας» 3.

Δομή του κεφαλαίου 1. Θεωρητικό υπόβαθρο και χαρακτηριστικά της Επικοινωνιακής Προσέγγισης 2. Ορισμός της «Επικοινωνίας» 3. Δομή του κεφαλαίου 1. Θεωρητικό υπόβαθρο και χαρακτηριστικά της Επικοινωνιακής Προσέγγισης 2. Ορισμός της «Επικοινωνίας» 3. Ορισμός της «επικοινωνιακής ικανότητας» 4. Χαρακτηριστικά της Επικοινωνιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Επώνυμο / Όνομα: Δρ. Τριανταφυλλίδου Λήδα Τηλέφωνο (γραφείου): 2310 99 77 66, 99 75 69, 99 75 75 Διεύθυνση e-mail: trilida@smg.auth.gr, trilida@gmail.com ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πως ιαλεκτικοί Θησαυροί ζωντανεύουν στο Ελληνικό Σχολείο: η χρήση του Ψηφιακού Μουσείου Ελληνικής Προφορικής Ιστορίας στην Ελληνική Εκπαίδευση

Πως ιαλεκτικοί Θησαυροί ζωντανεύουν στο Ελληνικό Σχολείο: η χρήση του Ψηφιακού Μουσείου Ελληνικής Προφορικής Ιστορίας στην Ελληνική Εκπαίδευση Πως ιαλεκτικοί Θησαυροί ζωντανεύουν στο Ελληνικό Σχολείο: η χρήση του Ψηφιακού Μουσείου Ελληνικής Προφορικής Ιστορίας στην Ελληνική Εκπαίδευση Πατσιάς, Α., Α. Σφακιανάκη, Γ. Κλειδής, Στ. Τσιγδινός & Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Νέες προσπάθειες στα εγχειρίδια της Φυσικής Κρυσταλλία Χαλκιά Λέκτορας Π.Τ..Ε. Παν/µίου Αθηνών Την τελευταία διετία, Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο,

Νέες προσπάθειες στα εγχειρίδια της Φυσικής Κρυσταλλία Χαλκιά Λέκτορας Π.Τ..Ε. Παν/µίου Αθηνών Την τελευταία διετία, Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Νέες προσπάθειες στα εγχειρίδια της Φυσικής Κρυσταλλία Χαλκιά Λέκτορας Π.Τ..Ε. Παν/µίου Αθηνών Την τελευταία διετία, Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, ανέλαβε τη σύνταξη νέου Προγράµµατος Σπουδών για το µάθηµα

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού Ι (ΚΑ) Έρευνα Δράσης Βελτίωση Ορθογραφίας Μαθητών

Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού Ι (ΚΑ) Έρευνα Δράσης Βελτίωση Ορθογραφίας Μαθητών Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού Ι (ΚΑ) 2015-2016 Έρευνα Δράσης Βελτίωση Ορθογραφίας Μαθητών Προφίλ σχολείου λειτούργησε το 1967-68, και μετακόμισε σε καινούριο κτήριο το 2014-2015 (ΚΑ) 129 μαθητές 10 εκπαιδευτικοί

Διαβάστε περισσότερα

Φύλο και διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών

Φύλο και διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών Πηγή: Δημάκη, Α. Χαϊτοπούλου, Ι. Παπαπάνου, Ι. Ραβάνης, Κ. Φύλο και διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών: μια ποιοτική προσέγγιση αντιλήψεων μελλοντικών νηπιαγωγών. Στο Π. Κουμαράς & Φ. Σέρογλου (επιμ.). (2008).

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης

Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης Ερευνητικό Πρόγραμμα «Αξιολόγηση Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας στα δημόσια σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης της Κύπρου» 1. Ταυτότητα της Έρευνας Με απόφαση του Υπουργικού

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτροπικότητα και διδασκαλία των ξένων γλωσσών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Πολυτροπικότητα και διδασκαλία των ξένων γλωσσών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Μαρία ημάση Μακρίνα Ζαφείρη Γρηγορία-Καρολίνα Κωνσταντινίδου Πολυτροπικότητα και διδασκαλία των ξένων γλωσσών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Πλυτροπικότητα: η έννοια Ως πολυτροπικότητα, multimodality, ορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MA in Education (Education Sciences) ΑΣΠΑΙΤΕ-Roehampton ΠΜΣ MA in Education (Education Sciences) Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Εκπαίδευση (Επιστήμες της Αγωγής),

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ) ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Μαρία Νέζη Σχολική Σύμβουλος Πειραιά

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ) ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Μαρία Νέζη Σχολική Σύμβουλος Πειραιά ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ) ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Μαρία Νέζη Σχολική Σύμβουλος Πειραιά 15-9-2016 Πώς δουλέψαμε στο γλωσσικό μάθημα; Προγράμματα Σπουδών. Στοχοκεντρικός

Διαβάστε περισσότερα

«Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη. και στην τεχνολογία Εθνική και διεθνής διάσταση» Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ansym@lit.auth.gr

«Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη. και στην τεχνολογία Εθνική και διεθνής διάσταση» Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ansym@lit.auth.gr «Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη εκπαίδευση, στην επιστήμη και στην τεχνολογία Εθνική και διεθνής διάσταση» Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ansym@lit.auth.gr th 9ο διεθνές συνέδριο «Ελληνική γλώσσα και Ορολογία»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΣΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ. Ονοματεπώνυμα: Ηλιάνα Στάμογλου, 4635

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΣΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ. Ονοματεπώνυμα: Ηλιάνα Στάμογλου, 4635 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΣΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ Ονοματεπώνυμα: Ηλιάνα Στάμογλου, 4635 Γεωργία Φυντάνη, 4838 Μάθημα: Μαθησιακές Δυσκολίες Διδάσκων:

Διαβάστε περισσότερα

το πλαίσιο της άσκησης των μαθητών στις διαδικασίες της επιστημονικής μεθόδου

το πλαίσιο της άσκησης των μαθητών στις διαδικασίες της επιστημονικής μεθόδου το πλαίσιο της άσκησης των μαθητών στις διαδικασίες της επιστημονικής μεθόδου από τον διαδικτυακό τόπο το Πανεπιστημιακό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών (διδακτική τω Φυσικών Επιστημών).

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων στο νηπιαγωγείο: Διδακτικές προσεγγίσεις του προφορικού λόγου ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

Ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων στο νηπιαγωγείο: Διδακτικές προσεγγίσεις του προφορικού λόγου ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ Ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων στο νηπιαγωγείο: Διδακτικές προσεγγίσεις του προφορικού λόγου ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ 1. Εισαγωγή: Γλωσσική ανάπτυξη και διδασκαλία Τι είναι γλωσσική ανάπτυξη: τι μαθαίνει το

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο Η διερευνητική διδακτική προσέγγιση στην ανάπτυξη και την αξιολόγηση της κριτικής σκέψης των μαθητών Σταύρος Τσεχερίδης Εισαγωγή Παρά την ευρεία αποδοχή της άποψης ότι η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης

Διαβάστε περισσότερα

Το Μάθημα της Γλώσσας στο Δημοτικό του Κολλεγίου Αθηνών

Το Μάθημα της Γλώσσας στο Δημοτικό του Κολλεγίου Αθηνών Το Μάθημα της Γλώσσας στο Δημοτικό του Κολλεγίου Αθηνών 1 η Τάξη Στόχοι Τα παιδιά: Αναπτύσσουν, σε κάθε ευκαιρία, τον προφορικό λόγο. Ως ομιλητές απαντούν σε απλές ερωτήσεις, ανακοινώνουν, περιγράφουν,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 202-203 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα η Ενότητα Οι πρώτες μέρες σε ένα σχολείο Διδακτικές : 9

Διαβάστε περισσότερα

πρωτοσελιδα_layout 1 8/5/2015 5:24 μμ Page 11 Ε ι σ α γ ω γ ή

πρωτοσελιδα_layout 1 8/5/2015 5:24 μμ Page 11 Ε ι σ α γ ω γ ή πρωτοσελιδα_layout 1 8/5/2015 5:24 μμ Page 11 Ε ι σ α γ ω γ ή Το εγχειρίδιο «Τα λέμε... Ελληνικά» συνιστά ενισχυτικό υλικό για την καλλιέργεια και την εξάσκηση της δεξιότητας της παραγωγής προφορικού λόγου

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή και λήψη οδηγιών κίνησης στο χώρο κατά την εκμάθηση της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας με το ρομπότ BeeBot

Παραγωγή και λήψη οδηγιών κίνησης στο χώρο κατά την εκμάθηση της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας με το ρομπότ BeeBot Παραγωγή και λήψη οδηγιών κίνησης στο χώρο κατά την εκμάθηση της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας με το ρομπότ BeeBot Ε. Κοροσίδου 1, Ε. Μεδίτσκου 2, Θ. Μπράτιτσης 3 1 Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, koro_elen@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Η διδασκαλία της νέας ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας [Ε9]

Η διδασκαλία της νέας ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας [Ε9] [Εγκυκλοπαιδικός Οδηγός] Η διδασκαλία της νέας ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας [Ε9] Νιόβη Αντωνοπούλου - Δήμητρα Μανάβη Κείμενο 1: Σχεδιασμός γλωσσικών μαθημάτων. Ο όρος σχεδιασμός γλωσσικών μαθημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Προς τους κ. Γονείς των μαθητών/τριών μας Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

Προς τους κ. Γονείς των μαθητών/τριών μας Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Εκπαιδευτήριο «ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ» σχολικό έτος 2014-2015 Αγαπητοί Γονείς, Προς τους κ. Γονείς των μαθητών/τριών μας Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ Με την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ:

ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ: ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ: Γενικές Δυσκολίες Μάθησης Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες «Μαθησιακές δυσκολίες αφορούν σε μία ομάδα ανομοιογενών διαταραχών οι οποίες εκδηλώνονται με εγγενείς δυσκολίες σε πρόσκτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6 πρώτο δεύτερο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I ΓΑΛ 170 e-french ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής ΓΑΛ 104 Γραπτός λόγος II ΓΑΛ 111 Φωνητική ΓΑΛ 1 Από

Διαβάστε περισσότερα

Φωνολογική Ανάπτυξη και Διαταραχές

Φωνολογική Ανάπτυξη και Διαταραχές 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Φωνολογική Ανάπτυξη και Διαταραχές Ενότητα 3: Φωνολογικό σύστημα Ζακοπούλου Βικτωρία 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Τμήμα Λογοθεραπείας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ : Μ. ΤΣΙΓΚΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. Γενικά για την εργασία: Η εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγική ή Εκπαίδευση ΙΙ

Παιδαγωγική ή Εκπαίδευση ΙΙ Παιδαγωγική ή Εκπαίδευση ΙΙ Ενότητα 8: Ζαχαρούλα Σμυρναίου Σχολή: Φιλοσοφική Τμήμα: Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής Ψυχολογίας Εξελικτικές μαθησιακές θεωρίες Δυσλεξία Η Δυσλεξία δεν είναι κατά βάση μια διαταραχή

Διαβάστε περισσότερα

Δίγλωσση προσχολική εκπαίδευση: Η εφαρμογή της Μεθόδου CLIL σε γαλλόφωνο περιβάλλον

Δίγλωσση προσχολική εκπαίδευση: Η εφαρμογή της Μεθόδου CLIL σε γαλλόφωνο περιβάλλον Δίγλωσση προσχολική εκπαίδευση: Η εφαρμογή της Μεθόδου CLIL σε γαλλόφωνο περιβάλλον Άλιμος, 2015 Η Μέθοδος CLIL Ολιστική Εκμάθηση Περιεχομένου και Ξένης Γλώσσας EMILE: L Enseignement d une Matière par

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργική Εκπαίδευση Ενότητα 12

Γεωργική Εκπαίδευση Ενότητα 12 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 12: Αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων Αφροδίτη Παπαδάκη-Κλαυδιανού Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα