Ο µορφολογικός τεµαχισµός ως στρατηγική διδασκαλίας του λεξιλογίου της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο µορφολογικός τεµαχισµός ως στρατηγική διδασκαλίας του λεξιλογίου της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας 1"

Transcript

1 Ο µορφολογικός τεµαχισµός ως στρατηγική διδασκαλίας του λεξιλογίου της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας 1 Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Abstract The paper reports on morphological segmentation as a vocabulary learning strategy in teaching Greek as a second/foreign language. SLA literature regards segmenting a word into meaningful constituents as a strategy on its own (Nation 2001), as a memory strategy or as a metacognitive strategy (Oxford 1990). We claim that the morphological segmentation strategy supplies us with arguments for the utility of incidental and intentional learning as well as for the interaction of implicit and explicit teaching in vocabulary learning. In order to test the effectiveness of the strategy in learning vocabulary, we chose to teach three Greek morphemes to an advanced group of the School of Modern Greek: a) -ινος made of / -ένιος material/attribute, b) -ωµα tumour, c) -(ω)µα deverbal nouns from verbs in -ώνω. The application s results confirm the strategy s effectiveness in vocabulary retention as well as in guessing meaning from context and in learning the word s spelling. Keywords: morphological segmentation, vocabulary learning strategies, incidental/intentional instruction, implicit/explicit teaching 1. Εισαγωγή Ο τεµαχισµός των λέξεων σε ελάχιστα συστατικά που αποτελούν φορείς σηµασίας (µορφήµατα), δηλαδή ο µορφολογικός τεµαχισµός, µπορεί να αποτελέσει µια στρατηγική επιτυχούς κατάκτησης του λεξιλογίου (κατανόηση και παραγωγή), εφόσον συµβάλλει στο (α) να καταστούν σηµασιολογικά διαφανείς οι κατασκευασµένες λέξεις, (β) να γίνει κατανοητή η πολύπλοκη διαδικασία της παραγωγής λέξεων και (γ) να αιτιολογηθεί και να ερµηνευθεί η ορθογραφία των λέξεων (Αναστασιάδη-Συµεωνίδη 2000). Η στρατηγική του µορφολογικού τεµαχισµού εφαρµόζεται περιστασιακά και µη συστηµατικά κατά τη διδασκαλία της ελληνικής ως µητρικής γλώσσας. Όπως µπορούµε να συναγάγουµε από τα νέα βιβλία της Γλώσσας του δηµοτικού και του γυµνασίου, συνήθως δίνονται επιθήµατα και προθήµατα, και οι µαθητές καλούνται να 1 Ευχαριστούµε τη συνάδελφο Βάσω Καζαµία για βιβλιογραφικές επισηµάνσεις και τους ανώνυµους κριτές για την προσεκτική ανάγνωση του κειµένου µας. Advances in Research on Language Acquisition and Teaching: Selected Papers 2010 GALA

2 66 οµαδοποιήσουν λέξεις κατασκευασµένες µε τα µορφήµατα αυτά. Αν και τέτοιου είδους ασκήσεις υπαινίσσονται το µορφολογικό τεµαχισµό, δε συσχετίζουν ωστόσο απαραίτητα µορφή και σηµασία, µε αποτέλεσµα να παρεισφρέουν και τεµαχισµοί που δεν είναι πάντοτε ορθοί. Όσον αφορά τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας η στρατηγική του µορφολογικού τεµαχισµού εφαρµόζεται όλο και περισσότερο στο µικροεπίπεδο της τάξης. 2 Προκειµένου να έχουµε µετρήσιµα αποτελέσµατα για τη συµβολή της στρατηγικής στην εκµάθηση/κατάκτηση του λεξιλογίου, εφαρµόσαµε διδακτικά τη στρατηγική αυτή σε τάξη προχωρηµένων σπουδαστών της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας. 2. Στρατηγικές εκµάθησης του λεξιλογίου µιας δεύτερης/ξένης γλώσσας Σύµφωνα µε την Oxford (1990) οι στρατηγικές εκµάθησης του λεξιλογίου (α) συµβάλλουν στην απόκτηση επικοινωνιακής ικανότητας, (β) επιτρέπουν στους σπουδαστές την αυτοµάθηση, (γ) επεκτείνουν το ρόλο των δασκάλων δίνοντάς τους τη δυνατότητα να διδάσκουν στους µαθητές πώς να µαθαίνουν, (δ) είναι προσανατολισµένες σε ένα µαθησιακό κενό/πρόβληµα και (ε) αποτελούν συγκεκριµένες ενέργειες που θα πρέπει να κάνει ο σπουδαστής. Σε καµία από τις ταξινοµήσεις των στρατηγικών που προτείνονται από τους Gu and Johnson (1996), Oxford (1990), Rubin (1987) δε γίνεται ρητή αναφορά στο µορφολογικό τεµαχισµό. Αντίθετα ο Schmitt αναφέρει τη στρατηγική ανάλυσης προσφυµάτων και ριζών (affixes and roots analysis) εντάσσοντάς την στις στρατηγικές προσδιορισµού (determination strategies) (1997: 207). Πιο συγκεκριµένα ορίζει τις στρατηγικές προσδιορισµού ως εκείνες σύµφωνα µε τις οποίες η σηµασία της λέξης ανακαλύπτεται χωρίς να καταφεύγει ο σπουδαστής στη βοήθεια κάποιου τρίτου. Παρόλα αυτά ο Schmitt (1997: 208) υποστηρίζει ότι η ανάλυση αυτή δεν είναι πάντα αξιόπιστη, άποψη που δε συµµεριζόµαστε (βλ. Αναστασιάδη-Συµεωνίδη 2004: 44-45, 49 και Corbin 1987). Επίσης ο Nation (2001) αναφέρει τη στρατηγική του µορφολογικού τεµαχισµού µιας λέξης ως ανάλυση της λέξης στα µέρη της (word part analysis). Είναι προφανές ότι η ελλιπής αναφορά στη συγκεκριµένη στρατηγική οφείλεται στο ότι η µελέτη των στρατηγικών εκµάθησης έχει βασιστεί στην αγγλική, στην οποία ο µορφολογικός τεµαχισµός δε συµβάλλει ιδιαίτερα στην αποκωδικοποίηση της σηµασίας δύσκολων λεξικών µονάδων. 2 Πρόσφατα µάλιστα κυκλοφόρησε εγχειρίδιο διδασκαλίας για προχωρηµένους σπουδαστές που

3 Μορφολογικός τεµαχισµός: στρατηγική διδασκαλίας λεξιλογίου 67 Για µας ο µορφολογικός τεµαχισµός αποτελεί κατά βάση γνωσιακή στρατηγική, εφόσον εµπλέκει επεξεργασία (elaboration) και εκτίµηση (evaluation) της λεξικής σηµασίας, ενώ παράλληλα συµβάλλει στη διατήρηση των κατασκευασµένων λέξεων στη µνήµη των σπουδαστών (µνηµονική στρατηγική), καθώς και στην ταχεία ανάκλησή τους. Τέλος το γεγονός ότι εµπλέκει γνώση του συστήµατος παραγωγής ή σύνθεσης µίας γλώσσας συµβάλλει στο να οδηγήσει τους σπουδαστές να σκεφτούν για το πώς κατασκευάζονται οι λέξεις στη Γ2 (µεταγνωσιακή στρατηγική). Συνεπώς στην παρούσα εργασία προτείνουµε τη χρήση του µορφολογικού τεµαχισµού των λεξικών µονάδων ως στρατηγικής που εµπλέκει α) τη γνώση, β) τη µνήµη και γ) τη µεταγνώση. 3. Το θεωρητικό πλαίσιο 3.1 Μορφολογικός τεµαχισµός Προκειµένου να εφαρµόσουµε ορθά το µορφολογικό τεµαχισµό ως στρατηγική στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας, βασιζόµαστε στο θεωρητικό πλαίσιο της Corbin (1987, 1991 και υπό έκδοση). Πολλά δείγµατα της εφαρµογής του σε επιθήµατα της νέας ελληνικής υπάρχουν στις Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα του Τοµέα Γλωσσολογίας Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. Η πρωτοτυπία του συνίσταται στο ότι σύµφωνα µε την αρχή της συζευκτικότητας η σηµασία κατασκευάζεται συγχρόνως µε τη µορφολογική δοµή και µε συνθετικό τρόπο σε σχέση µε αυτή. Για παράδειγµα, οι παράγωγες λέξεις προεδριλίκι, δασκαλίκι διαθέτουν αναγνωρίσιµα ως προς τη µορφή και τη σηµασία τους µορφήµατα και, αν ναι, ποια είναι αυτά; Για να εντοπίσουµε ορθά το επίθηµα των λέξεων αυτών και να ανιχνεύσουµε τη σηµασία του, θα πρέπει να είµαστε σε θέση να αναγνωρίσουµε ότι σε ένα ουσιαστικό-βάση που παραπέµπει σε ένα επάγγελµα-µια ιδιότητα πρόεδρ(ος), δάσκαλ(ος) εφαρµόζεται το επίθηµα -(ι)λίκι (Αναστασιάδη-Συµεωνίδη 2000) (κάτι που µπορεί να κάνει ένας µαθητής µε µητρική γλώσσα την ελληνική ή ένας προχωρηµένος µαθητής της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας, αλλά όχι ένας αρχάριος). Το επίθηµα -ινός µπορεί να κατασκευάσει µετονοµατικό επίθετο χρόνου, π.χ. βραδινός, καλοκαιρινός, πρωινός ή τόπου, π.χ. πατρινός, µπροστινός, µακρινός. Από την άλλη πλευρά το επίθηµα -ιάτικος κατασκευάζει επίσης µετονοµατικά επίθετα χρόνου, επικεντρώνεται στο µορφολογικό τεµαχισµό (Κίτσα 2006).

4 68 διαφοροποιεί όµως υφολογικά τις λέξεις που διαθέτουν την ίδια βάση, π.χ. στο ζεύγος βραδινός-βραδιάτικος τα επίθετα δεν είναι ελεύθερα εναλλασσόµενα στο ίδιο συγκείµενο: βραδινό δελτίο ειδήσεων vs *βραδιάτικο δελτίο ειδήσεων (Αναστασιάδη- Συµεωνίδη 2008). Με βάση τα προηγούµενα παραδείγµατα και τη διδακτική εµπειρία µας θεωρούµε ότι οι σπουδαστές δυσκολεύονται: (α) να τεµαχίσουν ορθά τις κατασκευασµένες λέξεις της ελληνικής και (β) να ανιχνεύσουν ορθά τη σηµασιολογική οδηγία του επιθήµατος, έτσι ώστε να προβούν σε ορθά συµπεράσµατα για το συσχετισµό µορφής και σηµασίας. 3.2 Η δραστηριοκεντρική συµµετοχή του σπουδαστή (task-induced involvement) (Laufer and Hulstijn 2001) Η συµµετοχή του σπουδαστή στην εκµάθηση του λεξιλογίου θα πρέπει να γίνεται µέσω δραστηριοτήτων που λαµβάνουν υπόψη τους το µικροεπίπεδο του κάθε µαθήµατος: (α) της έκθεσης των σπουδαστών σε γλωσσικό υλικό που παρουσιάζει µεγάλη συγκέντρωση του υπό διδασκαλία λεξικού/µορφολογικού στοιχείου, (β) της εµβριθούς παρατήρησης (noticing), δηλαδή της εµπρόθετης εστίασης της προσοχής του σπουδαστή σε ένα λεξιλογικό/µορφολογικό φαινόµενο και (γ) της επεξεργασίας των χαρακτηριστικών µιας νέας λέξης, δηλαδή της ανάλυσης των µορφολογικών και σηµασιακών όψεών της, η οποία συµβάλλει στη µακροπρόθεσµη διατήρηση της λέξης στη µνήµη. Προκειµένου να είναι επιτυχής η συµµετοχή αυτή, θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη (α) τα εσωτερικά και εξωτερικά κίνητρα των σπουδαστών και (β) οι ανάγκες των σπουδαστών Τρόποι εκµάθησης και µέθοδοι διδασκαλίας του λεξιλογίου Σύµφωνα µε τον Ellis (1994) η εκµάθηση πραγµατοποιείται συµπτωµατικά ή και εµπρόθετα. Κατά τη συµπτωµατική εκµάθηση (incidental learning) οι σπουδαστές εκτίθενται στο προς εκµάθηση υλικό χωρίς εστιασµένη διδασκαλία, ενώ βιώνουν τις καινούριες πληροφορίες χωρίς να ξέρουν ότι πρόκειται να ελεγχθούν ως προς την κατάκτησή τους. Κατά την εµπρόθετη εκµάθηση (intentional learning) ο διδάσκων ενηµερώνει εκ των προτέρων τους σπουδαστές για το γλωσσικό υλικό που πρόκειται να διδαχτεί δηλώνοντας µε ρητό τρόπο την πρόθεσή του να αξιολογήσει την κατάκτησή του. Κατ αντιστοιχία προς τους τρόπους εκµάθησης, η διδασκαλία είναι δυνατό να πραγµατοποιηθεί ρητά (explicit teaching) µέσω µιας πιο συνειδητής διαδικασίας, κατά

5 Μορφολογικός τεµαχισµός: στρατηγική διδασκαλίας λεξιλογίου 69 την οποία ο σπουδαστής διαµορφώνει και ελέγχει υποθέσεις και προσεγγίζει τη συνειδητή/επιλεκτική µάθηση, λ.χ. η σηµασία/οι σηµασίες των λέξεων µαθαίνονται κατά κύριο λόγο ρητά. Αντίθετα στο πλαίσιο της µη ρητής διδασκαλίας (implicit teaching) η κατάκτηση της γλωσσικής ικανότητας πραγµατοποιείται µέσω µιας διαδικασίας που επισυµβαίνει απλά, φυσικά και χωρίς συνειδητές λειτουργίες και αποτελεί ασύνειδη και αυτόµατη µάθηση. Για παράδειγµα, τα φωνητικά και φωνολογικά χαρακτηριστικά των λέξεων µαθαίνονται συνήθως µη ρητά ως αποτέλεσµα της συχνής έκθεσης των σπουδαστών σε αυτά (χωρίς αυτό να σηµαίνει πως δεν είναι εφικτή ή επιθυµητή η ρητή διδασκαλία των χαρακτηριστικών αυτών). Συνεπώς µε βάση το παραπάνω γλωσσοδιδακτικό θεωρητικό πλαίσιο, προτείνουµε ότι ο διδάσκων πρέπει α) να επιλέξει µια αποτελεσµατική µορφολογική θεωρία, β) να προκρίνει τη δραστηριοκεντρική συµµετοχή των σπουδαστών και γ) να πραγµατοποιήσει ρητή διδασκαλία του µορφολογικού τεµαχισµού. 4. Ορισµός του µορφολογικού τεµαχισµού: Τι διδάσκουµε πώς µαθαίνουµε; Ως στρατηγική µορφολογικού τεµαχισµού ορίζουµε την ανάλυση µίας λέξης µε εσωτερική δοµή στα συστατικά της, προκειµένου να εξαγάγουµε τη συνολική σηµασία της σε µεγάλο βαθµό συνθετικά από τη σηµασία των επιµέρους συστατικών της και τις µεταξύ τους σχέσεις, µε στόχο την αποτελεσµατικότερη διδασκαλία και εκµάθηση. Η ίδια η στρατηγική συνεπάγεται ρητή διδασκαλία για τους διδάσκοντες και εµπρόθετη εκµάθηση από την πλευρά των σπουδαστών. Προκειµένου όµως να είναι πιο αποτελεσµατική, προτείνουµε η στρατηγική να εφαρµόζεται µετά την έκθεση των σπουδαστών σε κείµενα (προφορικά και γραπτά) που διαθέτουν µεγάλη συγκέντρωση του µορφήµατος στην εκµάθηση του οποίου στοχεύουµε. Στην περίπτωση αυτή θα εφαρµοστεί η στρατηγική µάντεµα από τα συµφραζόµενα. Θα ακολουθήσει ο τεµαχισµός, ο οποίος θα συµβάλει στην παγίωση των σηµασιών µέσω της µορφολογικής 3 (αν ενδείκνυται και ετυµολογικής) ανάλυσης και θα εφοδιάσει τους σπουδαστές µε κανόνες ευρέως εφαρµόσιµους. 3 Η µορφολογική ανάλυση ανήκει στη συγχρονική εξέταση των γλωσσών, ενώ η ετυµολογική στη διαχρονική. Θεωρούµε επιβεβληµένη τη διευκρίνιση αυτή λόγω της σύγχυσης που διαπιστώνεται συχνά στη βιβλιογραφία.

6 70 5. Η διδακτική εφαρµογή 5.1 Οι συµµετέχοντες στην έρευνα Η παρούσα πειραµατική προσέγγιση εφαρµόστηκε σε προχωρηµένους σπουδαστές του ΣΝΕΓ του ΑΠΘ κατά το ακαδηµαϊκό έτος Τα ⅔ των σπουδαστών αυτών σκόπευαν να σπουδάσουν Ιατρική, Οδοντιατρική ή Βιολογία σε πανεπιστηµιακές σχολές της Ελλάδας ή είχαν πτυχίο ιατρικών ή παραϊατρικών επαγγελµάτων από τη χώρα τους. Επιπλέον οι περισσότεροι σπουδαστές ήταν ήδη επαρκείς χρήστες της ελληνικής και είχαν στόχο να δώσουν εξετάσεις για το Επίπεδο Ελληνοµάθειας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας. Ήταν σλαβόφωνοι µε καταγωγή από τη Ρωσία, τη Γεωργία, την Ουκρανία και τη Σερβία. Αρκετοί σπουδαστές είχαν ως µητρική γλώσσα τη ρουµανική, την τουρκική και τη σουηδική, ενώ ένας σπουδαστής ήταν Άραβας. 5.2 Η επιλογή των επιθηµάτων Ασχοληθήκαµε µε τον τεµαχισµό των κατασκευασµένων λέξεων µε τα επιθήµατα: 1. -ωµ(α): (ιατρ.) κατασκευάζει ουσιαστικά που δηλώνουν όγκο µε τα χαρακτηριστικά αυτού που δηλώνει η βάση (Αναστασιάδη-Συµεωνίδη και Φλιάτουρας 2003), 2. -(ω)µ(α): κατασκευάζει µεταρηµατικά ουσιαστικά που δηλώνουν ενέργεια ή αποτέλεσµα. Τα ουσιαστικά αυτά εµφανίζουν τη µορφή -(ω)µ(α), όταν βάση τους είναι ρήµα σε -ώνω. 3. -ιν(ος): κατασκευάζει µετονοµατικά επίθετα που δηλώνουν υλικό, -ένι(ος) 4 : κατασκευάζει µετονοµατικά επίθετα που δηλώνουν υλικό [+λαϊκό, +λογοτεχνική/ποιητική χρήση] (Αναστασιάδη-Συµεωνίδη 2008). Επιλέξαµε τα επιθήµατα αυτά, γιατί (α) συνιστούν περιπτώσεις διαφορετικού µορφήµατος µε ίδιο σηµαίνον (-ωµ(α) και -(ω)µ(α)) ή ίδιου µορφήµατος µε διαφορετικό σηµαίνον (-ιν(ος) και -ένι(ος)), (β) αποτελούν ζεύγη ενός συχνού µε ένα µη συχνό µόρφηµα για διαφορετικούς λόγους, (γ) συνιστούν συνδυασµό εύκολου επιθήµατος προς εκµάθηση: -ιν(ος)/ένι(ος) (οι συγκεκριµένοι προχωρηµένοι σπουδαστές ήδη γνωρίζουν λέξεις κατασκευασµένες µε το επίθηµα αυτό) και δύσκολων επιθηµάτων: -ωµ(α), -(ω)µ(α) και (δ) οι λέξεις που κατασκευάζει το -ωµ(α) εντάσσονται σηµασιακά στα ενδιαφέροντα των σπουδαστών του συγκεκριµένου τµήµατος. 4 Θεωρούµε ότι το ένι(ος) είναι λαϊκό αλλόµορφο του ιν(ος). Για αντίθετη άποψη βλ. Ρεβυθιάδου και Τζακώστα. (2007).

7 Μορφολογικός τεµαχισµός: στρατηγική διδασκαλίας λεξιλογίου Ο σχεδιασµός της διδακτικής παρέµβασης Κατά τη διδακτική παρέµβαση ακολουθήθηκαν τα εξής στάδια: 1. διάγνωση της λεξικής ικανότητας ως προς τις υπό έλεγχο λεξικές µονάδες (Μάρτιος 2007), 2. επεξεργασία των δεδοµένων των διαγνωστικών συνεντεύξεων και εξαγωγή συµπερασµάτων σχετικά µε τη σηµασιακή ανάλυση µιας κατασκευασµένης λέξης, 3. µη ρητή διδασκαλία: έκθεση των σπουδαστών σε αυθεντικό γλωσσικό υλικό µε µεγάλη συγκέντρωση λέξεων που αποτελούνται από τα προς διδασκαλία µορφήµατα εφαρµογή της στρατηγικής µάντεµα από τα συµφραζόµενα (Μάιος 2007), 4. ρητή διδασκαλία: ανάλυση των κατασκευασµένων λέξεων στα συστατικά τους βασιζόµενοι στον κανόνα: ΛΕΞΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ= ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ + ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΘΗΜΑΤΟΣ 5. οµαδοποίηση των λεξικών µονάδων που συνιστούν εξαίρεση, προκειµένου να διδαχτούν ξεχωριστά, 6. έλεγχος της λεξικής ικανότητας των σπουδαστών ως προς τις υπό εκµάθηση κατασκευασµένες λέξεις µέσω δραστηριοτήτων όπου συµµετέχει ο σπουδαστής (γλωσσικά παιχνίδια, κατανόηση γραπτού λόγου κτλ.), 7. εφαρµογή µεταδοκιµασίας (post-test) για να µετρηθεί η λεξική ικανότητα και 8. διάγνωση της λεξικής ικανότητας ως προς τις υπό έλεγχο λεξικές µονάδες σε οµάδα ελέγχου ίδιου επιπέδου γλωσσοµάθειας. Να σηµειωθεί ότι από τις 20 λέξεις του πειράµατος άλλες είναι µετονοµατικοί όροι ιατρικής κατασκευασµένοι µε το επίθηµα -ωµα, άλλες είναι µεταρηµατικές κατασκευασµένες µε το επίθηµα -µα και µία είναι η σύνθετη λέξη χρωµόσωµα Η διάγνωση της λεξικής ικανότητας Καταρχήν ζητήθηκε από τους σπουδαστές να κρίνουν τη σηµασιακή ορθότητα προτάσεων που περιείχαν τις υπό έλεγχο λεξικές µονάδες. Στη συνέχεια, προκειµένου να αποφύγουµε εικασίες και να διαγνώσουµε µε ακρίβεια το πώς οδηγήθηκαν οι σπουδαστές στη συγκεκριµένη κάθε φορά επιλογή, προκρίναµε τη συνέντευξη του κάθε σπουδαστή µε τη διδάσκουσα ως πρωτότυπη µέθοδο για την ερµηνεία των λαθών: Κατά τη συνέντευξη οι σπουδαστές εξηγούσαν οι ίδιοι πώς προέβησαν στο χαρακτηρισµό της κάθε πρότασης ως σηµασιακά ορθής ή όχι. Εφόσον αποφασίστηκε να διερευνηθούν οι επιλογές των σπουδαστών µέσω της συνέντευξης, ήταν περιττή η χρήση διασπαστών προσοχής (fillers) στο φυλλάδιο µε τις προτάσεις. Με τον τρόπο αυτό µία ατυχής επιλογή που ενδεχοµένως οφειλόταν σε επίδραση της προηγούµενης πρότασης µε -ωµ(α)/-(ω)µ(α), -ιν(ος)/-ένι(ος) ακυρωνόταν, εφόσον ο σπουδαστής

8 72 εξηγούσε τον τρόπο σκέψης του στη διδάσκουσα. Προκειµένου να αποφευχθεί οποιοσδήποτε προϊδεασµός των σπουδαστών ως προς τους στόχους της µελέτης, οι σπουδαστές είχαν πληροφορηθεί ότι οι συνεντεύξεις θα µαγνητοφωνούνταν ώστε να γίνει διόρθωση φωνητικών και φωνολογικών λαθών στην τάξη. Ο παράγοντας του άγχους είχε µειωθεί στο ελάχιστο, εφόσον η συνεντευξιάζουσα ήταν διδάσκουσα των σπουδαστών για µία ακαδηµαϊκή χρονιά και ένιωθαν οικειότητα. Η διάγνωση της λεξικής ικανότητας των σπουδαστών απείχε χρονικά από τη διδακτική παρέµβαση δύο µήνες. Η χρονική απόσταση θεωρήθηκε ότι συµβάλλει σε µία όσο το δυνατόν µεγαλύτερη άρση της επίγνωσης των σπουδαστών σχετικά µε τη µαθησιακή διαδικασία συντείνοντας έτσι στη συµπτωµατική εκµάθηση. Η διαγνωστική διαδικασία επικεντρώθηκε µόνο στα επιθήµατα -ωµ(α) και -(ω)µ(α), καθώς κρίθηκαν κατάλληλα για να αποκαλύψουν πώς αντιλαµβάνονται οι σπουδαστές τον τεµαχισµό. Στην περίπτωση των -ιν(ος) και -ένι(ος) θεωρήθηκε ότι δε θα προκύψουν το ίδιο αξιόπιστα αποτελέσµατα, εφόσον σε πολλές περιπτώσεις οι λέξεις ήταν συχνές, η εκµάθησή τους είχε γίνει σε προηγούµενο στάδιο (Β επίπεδο) µε ολιστικό τρόπο και ακόµη και µία απόπειρα τεµαχισµού θα επηρεαζόταν από τη γνώση της σηµασίας της βάσης, π.χ.: ξύλινος, πέτρινος, ασηµένιος κτλ. Η κατασκευή των λαθεµένων προτάσεων βασίστηκε στη συνάφεια της βάσης της υπό έλεγχο λέξης µε τα συµφραζόµενα της πρότασης. Π.χ. *Αν συνεχίσεις να τρως τόσο πολύ, σε βλέπω να αποκτάς κανένα λίπωµα! Επεξεργασία των δεδοµένων των διαγνωστικών συνεντεύξεων Οι σπουδαστές είχαν ακούσει για τη στρατηγική του µορφολογικού τεµαχισµού από τη διδάσκουσα κατά τη διάρκεια των µαθηµάτων, χωρίς όµως να την έχουν διδαχτεί αναλυτικά. Κατά συνέπεια στις συνεντεύξεις τους κατέβαλαν προσπάθεια να τεµαχίσουν τις λέξεις, προκειµένου να εξαγάγουν τη σηµασία τους. Κατά την προσπάθεια τεµαχισµού διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα (βλ. Πίνακα 1): 1. εν έγινε καθόλου προσπάθεια τεµαχισµού σε λέξεις που ήταν γνωστές ως ορολογία σε µελλοντικούς σπουδαστές Επιστηµών Υγείας, π.χ. ινοµύωµα, γλαύκωµα, αιµάτωµα (ολιστική προσέγγιση). Οι όροι αυτοί θεωρήθηκαν ως µη αναλύσιµοι για τους λοιπούς σπουδαστές (⅓), καθώς αυτοί δεν αναγνώριζαν κανένα συστατικό της λέξης, κυρίως τη βάση (το επίθηµα δεν ήταν γι αυτούς φορέας κάποιας σηµασίας παρά την ανάλυση). Σηµαντικό ήταν το ποσοστό επιτυχίας των σπουδαστών στη λέξη αιµάτωµα, καθώς

9 Μορφολογικός τεµαχισµός: στρατηγική διδασκαλίας λεξιλογίου 73 είναι σηµασιακά πιο διαφανής, ενώ αρκετοί την ταύτισαν σηµασιακά µε τη λέξη µάτωµα. Η λέξη γλαύκωµα παρουσίασε µικρό ποσοστό λάθους, εφόσον αποτελεί διεθνισµό, δηλαδή υπάρχει µε παρόµοια µορφή και σηµασία στις περισσότερες ευρωπαϊκές γλώσσες (ο Άραβας σπουδαστής δεν µπορούσε να αναγνωρίσει τη λέξη). 2. Η λέξη µέλωµα δεν αναλύθηκε καθόλου λόγω του µικρού µήκους της βάσης και της σύµπτωσής της, κατά την άποψη των σπουδαστών, µε πολλές λέξεις: µέλλον, µέλλει, µέλος. Η διαφορά στη θέση του τόνου του θέµατος µελ- (τονισµένο) σε σχέση µε την εµφάνιση του ίδιου θέµατος στη λέξη µελοµακάρονα (άτονο) και η παρουσία του συνθετικού φωνήεντος -ο- (στη λέξη µελοµακάρονα) τους έκανε να θεωρήσουν πως το µέλωµα δε σχετίζεται µε το µελο-. 3. Η λέξη τεράτωµα ερµηνεύτηκε ως «γιγάντωση», λέξη την οποία ανέφεραν µάλιστα κάποιοι σπουδαστές. Η σηµασία της βάσης έπαιξε καθοριστικό λόγο στο να αποπροσανατολιστούν. 4. Ως προς τη λέξη αγκύλωµα, οι 4 σπουδαστές που ανέλυσαν σωστά τη λέξη γνώριζαν το ρήµα αγκυλώνω, ενώ για τους υπόλοιπους τόσο η βάση όσο και το επίθηµα ήταν αδιαφανή. Σε γενικές γραµµές η συνέντευξη αποκάλυψε κενά των προχωρηµένων σπουδαστών ως προς τη µορφολογική διαδικασία παραγωγής λέξεων στην ελληνική. Οι σπουδαστές προσπάθησαν να εφαρµόσουν τη στρατηγική του τεµαχισµού, πριν ακόµη διδαχτούν το πώς γίνεται, παρόλα αυτά δε γνώριζαν πώς να τεµαχίσουν τις λέξεις, δε γνώριζαν τη σηµασία των επιθηµάτων και συχνά δε γνώριζαν ούτε τη σηµασία της βάσης. Η ίδια διαγνωστική διαδικασία εφαρµόστηκε σε δώδεκα προχωρηµένους σπουδαστές της ελληνικής ως ξένης γλώσσας που δεν είχαν ακούσει καθόλου για τη στρατηγική του µορφολογικού τεµαχισµού. Η επεξεργασία των δεδοµένων αποδεικνύει επαρκέστερη λεξική ικανότητα των σπουδαστών στους οποίους είχε γίνει αναφορά στη στρατηγική αυτή.

10 74 Πίνακας 1. Τα ποσοστά λάθους ανά λέξη στους σπουδαστές που είχαν διδαχτεί τη στρατηγική του µορφολογικού τεµαχισµού καθώς και στην οµάδα ελέγχου Λέξη Ποσοστό λάθους στην πειραµατική οµάδα Ποσοστό λάθους στην οµάδα ελέγχου αγκύλωµα αιµάτωµα γλαύκωµα ένωµα ζάρωµα θήλωµα ινοµύωµα λίπωµα µελάνωµα µέλωµα νέρωµα ξεχείλωµα οστέωµα πέτρωµα πλάκωµα πλήγωµα πύρωµα τεράτωµα τοίχωµα χρωµόσωµα Θα πρέπει να παρατηρήσουµε ότι οι διαφορές µεταξύ των δύο οµάδων σπουδαστών έχουν να κάνουν µε τα απόλυτα και όχι µε τα σχετικά ποσοστά, π.χ. και στις δύο οµάδες το ποσοστό λάθους είναι µεγαλύτερο στη λέξη ινοµύωµα και µικρότερο στη λέξη χρωµόσωµα. Παρατηρείται δηλαδή συστηµατικότητα των λαθών, η οποία µπορεί να αποδοθεί α) στη χαµηλή συχνότητα των λέξεων και β) στην περιφερειακή τους θέση στο λεξιλόγιο της ελληνικής (ορολογία). Επιπλέον, οι διαφορές που παρατηρούνται δεν είναι στατιστικά σηµαντικές (0,1138), όπως αποδεικνύει η ανάλυση µέσω Τ-test, γεγονός που µπορεί να αποδοθεί στον περιορισµένο αριθµό σπουδαστών και λεξικών στοιχείων της έρευνάς µας. Η εφαρµογή της έρευνας σε µεγαλύτερο δείγµα µπορεί να µας προσφέρει περισσότερο αξιόπιστα αποτελέσµατα σε οµάδες υποψιασµένων και µη υποψιασµένων σπουδαστών για τη στρατηγική του µορφολογικού τεµαχισµού Έκθεση των σπουδαστών σε κείµενα που διαθέτουν συγκέντρωση των προς διδασκαλία επιθηµάτων Επιλέξαµε αυθεντικά κείµενα που εµπεριέχουν λέξεις κατασκευασµένες µε τα επιθήµατα -ωµ(α) και -(ω)µ(α): Αθλητικές κακώσεις-αιµάτωµα (www.iatrosnet.gr), Ηλιακή ακτινοβολία και µελάνωµα (www.iatrosnet.gr)-συµβουλές προστασίας, Έξυπνα

11 Μορφολογικός τεµαχισµός: στρατηγική διδασκαλίας λεξιλογίου 75 γιατροσόφια για το κρύωµα (www.iatrosnet.gr). Για τη διδασκαλία του επιθήµατος -ιν(ος)/-ένι(ος) δεν υπήρχε η δυνατότητα να βρεθεί αυθεντικό κείµενο µε αρκετά µεγάλη συγκέντρωση σχετικών λέξεων. Για το λόγο αυτό και δεδοµένης της ευκολίας του επιθήµατος, κατασκευάσαµε ένα κείµενο που να εµπεριέχει ικανή συγκέντρωση κατασκευασµένων λέξεων µε το συγκεκριµένο επίθηµα. Το κείµενο αυτό χρησιµοποιήθηκε µετά τη διδασκαλία των -ωµ(α) και -(ω)µ(α), προκειµένου να ελέγξουµε την κατάκτηση της στρατηγικής του µορφολογικού τεµαχισµού από τους σπουδαστές. «Στην εποχή µας η ύλη είναι το παν!» θα ακούσεις πολύ συχνά να λένε στη σηµερινή κοινωνία, είτε αγροτική είτε αστική. Σκέψου µόνο την καθηµερινότητά σου και θα το διαπιστώσεις και µόνος σου. Προκειµένου να καλύψεις τις καθηµερινές σου ανάγκες σε τρόφιµα, περνάς από το φούρνο της γειτονιάς, για να προµηθευτείς σταρένιο ή καλαµποκένιο ψωµί και κρίθινα παξιµάδια, ενώ επιβάλλεται µία στάση στο σούπερ µάρκετ για βοδινό κρέας, αγελαδινό γιαούρτι, γίδινο τυρί. Οι καλοφαγάδες δε θα µπορούσαν να αντισταθούν σε µία επίσκεψη στο ζαχαροπλαστείο για σοκολατένια γλυκά.» Απόσπασµα κατασκευασµένου κειµένου για τη διδασκαλία του επιθήµατος -ιν(ος)/-ένι(ος) Επεξεργασία των κειµένων Οι σπουδαστές επεξεργάστηκαν τα παραπάνω κείµενα ανά οµάδες, προκειµένου να απαντήσουν σε ερωτήσεις κατανόησης, σε γραµµατικές και λεξιλογικές ασκήσεις (που δεν εµπεριείχαν τα υπό εξέταση επιθήµατα). Στη συνέχεια αναλύθηκαν οι κανόνες κατασκευής µε αφορµή τις λέξεις-κλειδιά των τριών κειµένων: αιµάτωµα, µελάνωµα που, αν και ιατρικοί όροι, είναι συχνές και σηµασιακά διαφανείς λέξεις, και κρύωµα που, αν και κατασκευάζεται µε διαφορετικό κανόνα, εντάσσεται στο θεµατικό λεξιλόγιο των ασθενειών. Ακολούθησε οµαδοποίηση-επεξεργασία των λέξεων µε την εφαρµογή του µορφολογικού τεµαχισµού, ο οποίος συµβάλλει στην αποµνηµόνευση της ορθογραφίας και στην εκµάθηση των λέξεων (Αναστασιάδη-Συµεωνίδη 2000, Laufer and Hulstijn 2001), ενώ παράλληλα βελτιώθηκε η ικανότητα των σπουδαστών να τεµαχίσουν µορφολογικά µε ορθό τρόπο τις λέξεις που δεν γνώριζαν (π.χ.

12 76 ινοµύωµα) Ο έλεγχος της κατάκτησης των λεξικών στοιχείων Προκειµένου να ελεγχθεί η αποτελεσµατικότητα της διδασκαλίας της στρατηγικής του µορφολογικού τεµαχισµού, εφαρµόστηκε µεταδοκιµασία πολλαπλών επιλογών, στην οποία οι σπουδαστές σηµείωσαν υψηλές βαθµολογίες. Στη συνέχεια κλήθηκαν να εφαρµόσουν τη στρατηγική στο κείµενο που παρουσιάζει µεγάλη συγκέντρωση κατασκευασµένων λέξεων µε το -ιν(ος)/-ένι(ος) (βλ. απόσπασµα κειµένου), στο οποίο ανέλυσαν τη σηµασία του επιθήµατος και το επίπεδο ύφους (χρήσης) των λέξεων. Η διδακτική εφαρµογή έκλεισε µε παραγωγή γραπτού λόγου σε οµάδες σπουδαστών: ζητήθηκε από τους σπουδαστές να αποµονώσουν τις κατασκευασµένες λέξεις του κειµένου µε το -ιν(ος)/-ένι(ος) και να συνθέσουν ένα δικό τους κείµενο µε ελεύθερο θέµα. Τα παραχθέντα κείµενα παρουσίαζαν ιδιαίτερη ικανότητα ορθής υφολογικά χρήσης των λέξεων στα κατάλληλα συµφραζόµενα. 6. Συµπεράσµατα-Προτάσεις για µελλοντική έρευνα Η διδασκαλία της στρατηγικής του τεµαχισµού των λεξικών µονάδων σε µορφήµατα κρίνεται απαραίτητη τόσο για την κατανόηση όσο και για την παραγωγή λόγου. Επίσης θα ήταν ενδιαφέρον να ερευνηθεί µε ειδικά τεστ η αποµνηµόνευση και γρήγορη ανάκληση των λεξικών µονάδων µε εσωτερική δοµή. Τέλος η στρατηγική του µορφολογικού τεµαχισµού µπορεί να ωθήσει τους διδάσκοντες στη διαµόρφωση λεξιλογικών syllabi, τα οποία να λαµβάνουν υπόψη τους όχι µόνο θεµατικά κριτήρια (π.χ. επαγγέλµατα, ασθένειες κτλ.), αλλά και κριτήρια συσχετισµού σηµασίας και µορφής (π.χ. επαγγέλµατα σε -τζής, ασθένειες (φλεγµονή σε µέρος του σώµατος που δηλώνεται από το ουσιαστικό βάσει του παραγώγου) σε -ίτιδα κτλ.). Έτσι οι σπουδαστές θα είναι σε θέση να κατακτήσουν τη σηµασία/τις σηµασίες των λέξεων µε εσωτερική δοµή της ελληνικής, να εξοικειωθούν µε τη διαδικασία παραγωγής και να διατηρήσουν στη µνήµη τους την ορθογραφία. Βιβλιογραφικές αναφορές Αναστασιάδη-Συµεωνίδη Α. (2000). Μορφολογική ανάλυση και η διδασκαλία της νεοελληνικής ορθογραφίας. Στο Αντωνοπούλου Ν., Α. Τσαγγαλίδης και Μ. Μουµτζή (επιµ.), Η διδασκαλία της νέας ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας: Αρχές, προβλήµατα, προοπτικές. Πρακτικά διηµερίδας, 2-3 Απριλίου Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας,

13 Μορφολογικός τεµαχισµός: στρατηγική διδασκαλίας λεξιλογίου 77 Αναστασιάδη-Συµεωνίδη Α. (2004). Κλίση και παραγωγή: µύθος και αλήθεια. Στο ΜΕΓ 24, Πρακτικά της 24ης ετήσιας συνάντησης του Τοµέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, Αναστασιάδη-Συµεωνίδη Α. και Α. Φλιάτουρας (2003). Το επίθηµα -ωµα στην ιατρική ορολογία. ΕΛΕΤΟ 4. Αθήνα, Anastassiadis-Symeonidis A. (2008). Les adjectifs temporels suffixés en -in(os) et -iatik(os) en grec moderne. In Fradin B. (éd). La raison morphologique. Hommage à la mémoire de Danielle Corbin. Vol. 27, Supplementa Linguisticae Investigationes. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, Corbin D. (1987). Morphologie dérivationnelle et structuration du lexique, 2 τόµοι, Τυβίγκη, Max Niemeyer Verlag, β έκδ Villeneuve d Ascq: Presses Universitaires de Lille. Corbin D. (1991). Introduction La formation des mots: Structures et interprétations. Lexique 10: Corbin D. (υπό έκδοση). Le lexique construit. Paris: Armand Colin. Ellis N.C. (1994). Consciousness in second language learning: Psychological perspectives on the role of conscious processes in vocabulary acquisition. AILA Review 11: Gu Y. and R.K. Johnson (1996). Vocabulary learning strategies and language learning outcomes. Language Learning 46/4: Κίτσα Π. (2006). Η διδασκαλία του λεξιλογίου της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας: Λεξικογραφική εφαρµογή (Μέθοδος εκµάθησης του λεξιλογίου µέσω των µορφηµάτων που κατασκευάζουν τις λέξεις). Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. Laufer B. and J. Hulstijn (2001). Incidental vocabulary acquisition in a second language: The construct of task-induced involvement. Applied Linguistics 22: Nation P. (2001). Learning vocabulary in another language. Cambridge: Cambridge University Press. Οxford R. (1990). Language learning strategies: What every teacher should know. Boston: Heinle and Heinle Publishers. Ρεβυθιάδου Α. και Μ. Τζακώστα (2007). Η φωνολογία στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας. Αθήνα: Πατάκης. Rubin J. (1987). Learner strategies: Theoretical assumptions, research history and typology. In A. Wenden and J. Rubin (eds), Learner strategies in language learning. UK: Prentice Hall, Schmitt N Vocabulary learning strategies. In N. Schmitt and M. McCarthy (eds), Vocabulary: Description, acquisition and pedagogy. Cambridge: Cambridge University Press,

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1 Αναστασιάδη-Συμεωνίδη Α. (1984) «-έ: ένα νέο επίθημα της Νέας Ελληνικής», Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 5, Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης, 89-110. 1. ----------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Διαγνωστικά δοκίμια ελληνομάθειας για Γυμνάσια & Λύκεια /Τεχνικές Σχολές

Διαγνωστικά δοκίμια ελληνομάθειας για Γυμνάσια & Λύκεια /Τεχνικές Σχολές Πρόγραμμα Εκμάθησης της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας στη Μέση Εκπαίδευση Διαγνωστικά δοκίμια ελληνομάθειας για Γυμνάσια & Λύκεια /Τεχνικές Σχολές Σεπτέμβριος 2011 {επιμ. παρουσίασης: Μαρία Παπαλεοντίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδοι: ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Λεξικός δανεισμός και ειδικά λεξιλόγια Πρόταση για διαθεματική διδασκαλία

Λεξικός δανεισμός και ειδικά λεξιλόγια Πρόταση για διαθεματική διδασκαλία Λεξικός δανεισμός και ειδικά λεξιλόγια Πρόταση για διαθεματική διδασκαλία ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγικό μέρος 2. Ειδικά λεξιλόγια και λεξικός δανεισμός 2.1.Διδακτικές προτάσεις 3. Παράδειγμα διδακτικής εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Περιεχόμενα 1. Εισαγωγικά στοιχεία 1.1 Η τρέχουσα αντιμετώπιση του γλωσσικού δανεισμού 1.2 Η προσέγγιση του θέματος μέσα από το σχολείο 1.3 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές Τεχνολογιών Γλωσσικής Επεξεργασίας στα Συστήµατα Αναζήτησης των Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

Εφαρµογές Τεχνολογιών Γλωσσικής Επεξεργασίας στα Συστήµατα Αναζήτησης των Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών Εφαρµογές Τεχνολογιών Γλωσσικής Επεξεργασίας στα Συστήµατα Αναζήτησης των Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών Άννα Μάστορα 1, Μανόλης Πεπονάκης 2, Σαράντος Καπιδάκης 1 1 Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και

Διαβάστε περισσότερα

Μαρίνα Ματθαιουδάκη. Περίληψη

Μαρίνα Ματθαιουδάκη. Περίληψη Μαρίνα Ματθαιουδάκη Περίληψη Τα Ηλεκτρονικά Σώματα Κειμένων (ΗΣΚ) αποτελούνται από σειρά κειμένων (γραπτών ή προφορικών) και είναι αποθηκευμένα σε ηλεκτρονική μορφή και προσβάσιμα με τη χρήση εργαλείων

Διαβάστε περισσότερα

«Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη. και στην τεχνολογία Εθνική και διεθνής διάσταση» Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ansym@lit.auth.gr

«Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη. και στην τεχνολογία Εθνική και διεθνής διάσταση» Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ansym@lit.auth.gr «Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη εκπαίδευση, στην επιστήμη και στην τεχνολογία Εθνική και διεθνής διάσταση» Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ansym@lit.auth.gr th 9ο διεθνές συνέδριο «Ελληνική γλώσσα και Ορολογία»

Διαβάστε περισσότερα

στη νέα ελληνική Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ansym@lit.auth.grauth 9o Συνέδριο ΕΛΕΤΟ Αθήνα 7-9/11/2013

στη νέα ελληνική Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ansym@lit.auth.grauth 9o Συνέδριο ΕΛΕΤΟ Αθήνα 7-9/11/2013 -ωμα: ένα προβληματικό τέρμα στη νέα ελληνική Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ansym@lit.auth.grauth 9o Συνέδριο ΕΛΕΤΟ «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» Αθήνα 7-9/11/2013 Περιεχόμενα 0. Εισαγωγή 1. Βιβλιογραφική

Διαβάστε περισσότερα

Δομή του κεφαλαίου 1. Θεωρητικό υπόβαθρο και χαρακτηριστικά της Επικοινωνιακής Προσέγγισης 2. Ορισμός της «Επικοινωνίας» 3.

Δομή του κεφαλαίου 1. Θεωρητικό υπόβαθρο και χαρακτηριστικά της Επικοινωνιακής Προσέγγισης 2. Ορισμός της «Επικοινωνίας» 3. Δομή του κεφαλαίου 1. Θεωρητικό υπόβαθρο και χαρακτηριστικά της Επικοινωνιακής Προσέγγισης 2. Ορισμός της «Επικοινωνίας» 3. Ορισμός της «επικοινωνιακής ικανότητας» 4. Χαρακτηριστικά της Επικοινωνιακής

Διαβάστε περισσότερα

Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής Διαδρομές στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας

Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής Διαδρομές στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής Διαδρομές στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας Άρθρο «Δεύτερη/Ξένη γλώσσα και στρατηγικές κατανόησης λεξιλογίου: μελέτη περίπτωσης» Συγγραφέας

Διαβάστε περισσότερα

I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού)

I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού) I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού) Ετοιµάστε µια αναφορά προς τη διοίκηση, µε µέγιστο αριθµό λέξεων 3000 (+/- %), χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΣΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ. Ονοματεπώνυμα: Ηλιάνα Στάμογλου, 4635

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΣΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ. Ονοματεπώνυμα: Ηλιάνα Στάμογλου, 4635 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΣΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ Ονοματεπώνυμα: Ηλιάνα Στάμογλου, 4635 Γεωργία Φυντάνη, 4838 Μάθημα: Μαθησιακές Δυσκολίες Διδάσκων:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 014-015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 014-15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού του Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Σωφρόνης Χατζησαββίδης. Οι σύγχρονες κριτικές γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της γλώσσας ως δεύτερης και ξένης

Σωφρόνης Χατζησαββίδης. Οι σύγχρονες κριτικές γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της γλώσσας ως δεύτερης και ξένης Σωφρόνης Χατζησαββίδης Οι σύγχρονες κριτικές γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της γλώσσας ως δεύτερης και ξένης 1 ΣΚΟΠΟΣ Oι σύγχρονες κριτικές προσεγγίσεις που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή των στρατηγικών στην εκμάθηση των γλωσσών

Η συμβολή των στρατηγικών στην εκμάθηση των γλωσσών Η συμβολή των στρατηγικών στην εκμάθηση των γλωσσών Πολυξένη Μανώλη Καθηγήτρια Αγγλικών, Υποψ. Διδάκτωρ, Π.Τ.Π.Ε. Παν/μίου Θεσσαλίας pegyma@hotmail.com Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού www.hcc.edu.gr οργανώνει από το 2000 σε σταθερή βάση, κάθε φθινόπωρο, άνοιξη

Διαβάστε περισσότερα

Προς τους κ. Γονείς των μαθητών/τριών μας Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

Προς τους κ. Γονείς των μαθητών/τριών μας Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Εκπαιδευτήριο «ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ» σχολικό έτος 2014-2015 Αγαπητοί Γονείς, Προς τους κ. Γονείς των μαθητών/τριών μας Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΟ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ Με την

Διαβάστε περισσότερα

Δίγλωσση προσχολική εκπαίδευση: Η εφαρμογή της Μεθόδου CLIL σε γαλλόφωνο περιβάλλον

Δίγλωσση προσχολική εκπαίδευση: Η εφαρμογή της Μεθόδου CLIL σε γαλλόφωνο περιβάλλον Δίγλωσση προσχολική εκπαίδευση: Η εφαρμογή της Μεθόδου CLIL σε γαλλόφωνο περιβάλλον Άλιμος, 2015 Η Μέθοδος CLIL Ολιστική Εκμάθηση Περιεχομένου και Ξένης Γλώσσας EMILE: L Enseignement d une Matière par

Διαβάστε περισσότερα

, α µα.., asotirakis@aegean.gr, 2241025931 α α α, α µα.., kmath@otenet.gr, 2241065194. α α α α α α α α α «α µα. α α µ «α α µα» α

, α µα.., asotirakis@aegean.gr, 2241025931 α α α, α µα.., kmath@otenet.gr, 2241065194. α α α α α α α α α «α µα. α α µ «α α µα» α , α µα.., asotirakis@aegean.gr, 2241025931 α α α, α µα.., kmath@otenet.gr, 2241065194 ΠΕΡΙΛΗΨΗ α α α α µα α 04. α α α α α α α α α α «α µα µα» µ µ α µα α α α α µ α α µ «α α µα» α µα α α µ α µ α α α α α

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Μαρία Παπαδοπούλου Αν. Καθηγήτρια, Π.Τ.Π.Ε., Π.Θ. mariapap@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για το νέο HSK

Πληροφορίες για το νέο HSK Πληροφορίες για το νέο HSK Μετάφραση από την ιστοσελίδα http://www.chinesetesting.cn/gosign.do?id=1&lid=0# Το νέο HSK δημιουργήθηκε από το Χανπάν σε μια προσπάθεια καλύτερης εξυπηρέτησης των σπουδαστών

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεσµος Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας 1 Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσηςwww.apf.gr .» ΜΑΡΝΗ 43 104 38 ΑΘΗΝΑ

Σύνδεσµος Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας 1 Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσηςwww.apf.gr .» ΜΑΡΝΗ 43 104 38 ΑΘΗΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Κλάδοι: ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΩΝ, ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΩΝ, ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΕΥΤΕΡΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Κυριακή 28-1-2007 ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΑ - ΓΕΝΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ (συντελεστής βαρύτητας 40%) 1. Στο δηµόσιο σχολείο,

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο: Πιθανή διάρκεια: Διδακτικό υλικό:

Επίπεδο: Πιθανή διάρκεια: Διδακτικό υλικό: Θεωρία: Η διδακτική πρόταση που ακολουθεί επικεντρώνεται στους ήχους /i/ και /e/, οι οποίοι δυσκολεύουν ιδιαίτερα τους αραβόφωνους μαθητές. Ο καθηγητής διδάσκει την προφορά ακολουθώντας τη μέθοδο της Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ. Αθήνα 08-08-2013

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ. Αθήνα 08-08-2013 Αθήνα 08-08-2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Διδασκαλίας της Νέας Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών προκηρύσσει για το ακαδ. έτος 2013 2014 δεκαπέντε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΣΕ ΤΑΞΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΟΓΛΩΣΣΑ ΠΑΙΔΙΑ

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΣΕ ΤΑΞΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΟΓΛΩΣΣΑ ΠΑΙΔΙΑ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΣΕ ΤΑΞΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΟΓΛΩΣΣΑ ΠΑΙΔΙΑ Μια εµπειρική εφαρµογή 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ; Το λεξιλόγιο είναι το σύνολο των λέξεων µιας γλώσσας ή ενός τοµέα. Τη λεξιλογική µονάδα µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Μία πρόταση διαδασκαλίας βασισμένη στη διαθεματική προσέγγιση

Μία πρόταση διαδασκαλίας βασισμένη στη διαθεματική προσέγγιση Μία πρόταση διαδασκαλίας βασισμένη στη διαθεματική προσέγγιση Αθανάσιος Κυρίτσης Δάσκαλος ΠΕ70 Yπεύθυνος του εξεταστικού κέντρου Κοπεγχάγης th_kiritsis@yahoo.gr ΑΘΗΝΑ 11 Οκτωβρίου 2014 1 Λέξεις - κλειδιά:

Διαβάστε περισσότερα

Εκμάθηση του λεξιλογίου της ΝΕ ως δεύτερης / ξένης γλώσσας: άμεση και έμμεση διδασκαλία στρατηγικές κατάκτησης. Μαρία Αντωνίου

Εκμάθηση του λεξιλογίου της ΝΕ ως δεύτερης / ξένης γλώσσας: άμεση και έμμεση διδασκαλία στρατηγικές κατάκτησης. Μαρία Αντωνίου Εκμάθηση του λεξιλογίου της ΝΕ ως δεύτερης / ξένης γλώσσας: άμεση και έμμεση διδασκαλία στρατηγικές κατάκτησης Μαρία Αντωνίου 1. Άμεση και έμμεση διδασκαλία του λεξιλογίου Ως μαθητές ξένων γλωσσών όλοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΑΛΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ, University of California, San Diego (UCSD)

ΑΜΑΛΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ, University of California, San Diego (UCSD) 1 APPENDIX I Εισαγωγικό Επίπεδο ΑΜΑΛΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ, University of California, San Diego (UCSD) ΠΡΟΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΟΝΙΣΜΟΣ Η επιτυχία της επικοινωνίας εξαρτάται από την ικανότητα να αντιλαμβάνεται κανείς τον

Διαβάστε περισσότερα

Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, Αγαπητοί μου

Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, Αγαπητοί μου Αρχαία Ελληνική Γλώσσα: η βασική μέθοδος διδασκαλίας της Νεοελληνικής ως ξένης γλώσσας ΤΑΤΙΑ ΜΤΒΑΡΕΛΙΤΖΕ Υποψήφια διδάκτωρ του Ινστιτούτου Κλασσικής Φιλολογίας, Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ. Μαρίτσα Καμπούρογλου, Λογοπεδικός. Ίδρυμα για το Παιδί «Η Παμμακάριστος»

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ. Μαρίτσα Καμπούρογλου, Λογοπεδικός. Ίδρυμα για το Παιδί «Η Παμμακάριστος» ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Μαρίτσα Καμπούρογλου, Λογοπεδικός Ίδρυμα για το Παιδί «Η Παμμακάριστος» ΑΝ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΙ... Στόχοι της γλωσσικής παρέμβασης Νηπιακή ηλικία : Η ανάπτυξη να παραλληλιστεί με την

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΜΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

ΒΕΛΤΙΩΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΜΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ Οικοδομούμε μια νέα ζωή στο Οντάριο Οδηγός για τους καινούργιους μετανάστες Μαθαίνουμε να: ΒΕΛΤΙΩΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΜΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ Μόλις έχετε μεταναστεύσει στο Οντάριο και είναι πολύ φυσικό να έχετε

Διαβάστε περισσότερα

Pos matome Griko: Το εκπαιδευτικό υλικό. Β Επίπεδο για ενηλίκους. Μαριάννα Κατσογιάννου, Γλωσσολόγος, Καθηγήτρια, Παν/μιο Κύπρου

Pos matome Griko: Το εκπαιδευτικό υλικό. Β Επίπεδο για ενηλίκους. Μαριάννα Κατσογιάννου, Γλωσσολόγος, Καθηγήτρια, Παν/μιο Κύπρου Pos matome Griko: Το εκπαιδευτικό υλικό. Β Επίπεδο για ενηλίκους Μαριάννα Κατσογιάννου, Γλωσσολόγος, Καθηγήτρια, Παν/μιο Κύπρου Χαιρετίζοντας την σημερινή εκδήλωση εκ μέρους του Πανεπιστημίου Κύπρου, θα

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ Μαρίτσα Καμπούρογλου, Λογοπεδικός Ίδρυμα για το Παιδί «Η Παμμακάριστος» ΑΝ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΙ... Η γλωσσική παρέμβαση Είναι η διαδικασία μέσω της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΥΘΥΜΙΟΥ Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια Γλωσσολογίας γνωστικό αντικείμενο: «Νεοελληνική γλώσσα: σημασιολογία-λεξικολογία» aefthym@eled.duth.

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΥΘΥΜΙΟΥ Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια Γλωσσολογίας γνωστικό αντικείμενο: «Νεοελληνική γλώσσα: σημασιολογία-λεξικολογία» aefthym@eled.duth. ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΥΘΥΜΙΟΥ Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια Γλωσσολογίας γνωστικό αντικείμενο: «Νεοελληνική γλώσσα: σημασιολογία-λεξικολογία» aefthym@eled.duth.gr Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικές κάρτες

Επαγγελματικές κάρτες Επαγγελματικές κάρτες Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι στον γραμματισμό Θεματική: Τα επαγγέλματα των γονιών της τάξης μας ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary. Κατανόηση γραπτού λόγου Μετάφραση Γραπτό κείμενο. Κατανόηση

Advanced Subsidiary. Κατανόηση γραπτού λόγου Μετάφραση Γραπτό κείμενο. Κατανόηση Advanced Subsidiary Advanced GCE Survival Δεξιότητες Α Β Γ Δ Κατανόηση γραπτού λόγου Μετάφραση Γραπτό κείμενο Κατανόηση γραπτού λόγου Κατανόηση κειμένων σε προεπιλεγμένα θέματα/κείμενα Functional Operational

Διαβάστε περισσότερα

1. Ορισµός της ΕΓΔ. 2.1. Χαρακτηριστικά της ΕΓΔ

1. Ορισµός της ΕΓΔ. 2.1. Χαρακτηριστικά της ΕΓΔ Ο λόγος είναι ίσως η σηµαντικότερη µορφή έκφρασης όσο για την επικοινωνία αλλά και για την περαιτέρω ανάπτυξη του ανθρώπου από τον προφορικό στον γραπτό λόγο. Γιατί αν ένα παιδί δεν συνειδητοποιήσει πλήρως

Διαβάστε περισσότερα

Γραμματισμός Κωφού Παιδιού:

Γραμματισμός Κωφού Παιδιού: Γραμματισμός Κωφού Παιδιού: Μοντέλα διδασκαλίας από κάτω προς τα επάνω Επιμέλεια: Βουλγαρίδου Μαρία, Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής Εισηγήτρια Πανεπιστημιακών Φροντιστηρίων Κολλίντζα 1 Σημασιολογικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ Επιµέλεια: Καλαντζής Παναγιώτης, ηµ. Σχ. Παίδων «Π. & Α. Κυριακού». Γνωστικό αντικείµενο: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε ΗΜΟΤΙΚΟΥ 1. ΤΙΤΛΟΣ Ι ΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ: Μονάδες µέτρησης επιφανείας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ Ι ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ : Μ. ΤΣΙΓΚΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Γενικά για την εργασία: Η εργασία είναι ομαδική (έως τρία άτομα)

Διαβάστε περισσότερα

Greek On The Go Μια εφαρμογή για iphone

Greek On The Go Μια εφαρμογή για iphone Greek On The Go Μια εφαρμογή για iphone Διημερίδα Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας 10-11 Οκτωβρίου 2014, Αθήνα Δημήτρης Τολιάς, Ph.D. Διευθυντής Κέντρο Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας και Γλωσσικών Σπουδών Ελληνοαμερικανική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η έννοια της ανακύκλωσης» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες Μεθοδολογίες Μάθησης στην Α/βάθμια Εκπαίδευση. Ειρήνη Μαμάκου Μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. Πανεπιστήμιο Πειραιά

Σύγχρονες Μεθοδολογίες Μάθησης στην Α/βάθμια Εκπαίδευση. Ειρήνη Μαμάκου Μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. Πανεπιστήμιο Πειραιά Σύγχρονες Μεθοδολογίες Μάθησης στην Α/βάθμια Εκπαίδευση 1 Ειρήνη Μαμάκου Μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. Πανεπιστήμιο Πειραιά 2 Περιεχόμενο παρουσίασης: Παρούσα κατάσταση-ελλείψεις-ανάγκες Μεθοδολογίες μάθησης συμβατές

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Θησαυρού της Ελληνικής Γλώσσας του Ινστιτούτου Επεξεργασίας Λόγου (http://hnc.ilsp.gr/)

Θησαυρού της Ελληνικής Γλώσσας του Ινστιτούτου Επεξεργασίας Λόγου (http://hnc.ilsp.gr/) Παραγωγικά επιθήματα: ουσιαστικά παράγωγα από ρήματα Περιεχόμενα 1 η Φάση: Συγκέντρωση σχετικών λημμάτων Εναλλακτική διαδικασία για την υλοποίηση της 1 η φάσης 2 η Φάση: Κυρίως διερευνητική εργασία. Α.

Διαβάστε περισσότερα

Νέες τάσεις στη διδακτική των Μαθηματικών

Νέες τάσεις στη διδακτική των Μαθηματικών Νέες τάσεις στη διδακτική των Μαθηματικών Μέχρι πριν λίγα χρόνια ηαντίληψη που επικρατούσε ήταν ότι ημαθηματική γνώση είναι ένα αγαθό που έχει παραχθεί και καλούνται οι μαθητές να το καταναλώσουν αποστηθίζοντάς

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο. Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής. «Το μαθησιακό φορτίο των λέξεων στην εκμάθηση και διδασκαλία της Ελληνικής ως Γ2» Μαρία Ιακώβου

Άρθρο. Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής. «Το μαθησιακό φορτίο των λέξεων στην εκμάθηση και διδασκαλία της Ελληνικής ως Γ2» Μαρία Ιακώβου Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής Διαδρομές στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας Άρθρο «Το μαθησιακό φορτίο των λέξεων στην εκμάθηση και διδασκαλία της Ελληνικής ως Γ2» Μαρία Ιακώβου

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο «Τα μοντέλα διδασκαλίας της γλώσσας «με βάση το περιεχόμενο» και η αξιοποίησή τους στη διδασκαλία της δεύτερης και ξένης γλώσσας»

Άρθρο «Τα μοντέλα διδασκαλίας της γλώσσας «με βάση το περιεχόμενο» και η αξιοποίησή τους στη διδασκαλία της δεύτερης και ξένης γλώσσας» Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής Διαδρομές στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας Άρθρο «Τα μοντέλα διδασκαλίας της γλώσσας «με βάση το περιεχόμενο» και η αξιοποίησή τους στη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

Angeliki EFTHYMIOU. (tenured) Assistant Professor of linguistics. curriculum vitae

Angeliki EFTHYMIOU. (tenured) Assistant Professor of linguistics. curriculum vitae Angeliki EFTHYMIOU (tenured) Assistant Professor of linguistics curriculum vitae Personal details Work address: Department of Primary Education, Democritus University of Thrace, Alexandroupolis, 68100,

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ. της ΑΝΝΑΣ ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΥ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ. της ΑΝΝΑΣ ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ της ΑΝΝΑΣ ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΥ Θέμα: «Στρατηγικές εκμάθησης της ξένης γλώσσας: η άμεση και ενσωματωμένη διδασκαλία στο πλαίσιο εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ιδασκαλία της Ροµποτικής Επιστήµης στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση Εµπειρίες από άλλα εκπαιδευτικά συστήµατα και προσαρµογή στην Ελληνική πραγµατικότητα

ιδασκαλία της Ροµποτικής Επιστήµης στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση Εµπειρίες από άλλα εκπαιδευτικά συστήµατα και προσαρµογή στην Ελληνική πραγµατικότητα ιδασκαλία της Ροµποτικής Επιστήµης στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση Εµπειρίες από άλλα εκπαιδευτικά συστήµατα και προσαρµογή στην Ελληνική πραγµατικότητα Αντώνιος Τζες Αναπληρωτής Καθηγητής Τµήµατος Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Τσάνταλη Καλλιόπη, calliopetsantali@yahoo.gr Νικολιδάκης Συμεών, simosnikoli@yahoo.gr o oo Εισαγωγή Στην παρούσα εργασία επιχειρείται μια προσέγγιση της διδακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής. Διδακτορική Διατριβή

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής. Διδακτορική Διατριβή Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Διδακτορική Διατριβή Η συμβολή των γνωστικών στρατηγικών της περίληψης και της γραφικής αναπαράστασης δομής κειμένου στη βελτίωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 556 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ματούλας Γεώργιος άσκαλος Σ Ευξινούπολης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΌ ΤΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ Ε.ΚΟΛΈΖΑ

ΑΠΌ ΤΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ Ε.ΚΟΛΈΖΑ ΜΑΘΗΣΗ ΜΕΣΩ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1 ΑΠΌ ΤΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ Ε.ΚΟΛΈΖΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 1. Τι αλλαγές επιχειρούν τα νέα ΠΣ; 2 2. Γιατί το πέρασμα στην πράξη (θα)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Μάθημα 1 ο : Εισαγωγή στην γλωσσική τεχνολογία. Γεώργιος Πετάσης. Ακαδημαϊκό Έτος: 2012 2013

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Μάθημα 1 ο : Εισαγωγή στην γλωσσική τεχνολογία. Γεώργιος Πετάσης. Ακαδημαϊκό Έτος: 2012 2013 ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Μάθημα 1 ο : Εισαγωγή στην γλωσσική τεχνολογία Γεώργιος Πετάσης Ακαδημαϊκό Έτος: 2012 2013 ΤMHMA MHXANIKΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, Πανεπιστήμιο Πατρών, 2012 2013 Τι είναι η γλωσσική τεχνολογία;

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα - Προαπαιτούμενα 5. Η Βεβαιωση

Διαβάστε περισσότερα

προετοιμασίας και του σχεδιασμού) αρχικά στάδια (της αντιμετώπισή τους. προβλήματος της ΔΕ Ειρήνη Γεωργιάδη Καθηγήτρια Σύμβουλος της ΕΚΠ65 του ΕΑΠ

προετοιμασίας και του σχεδιασμού) αρχικά στάδια (της αντιμετώπισή τους. προβλήματος της ΔΕ Ειρήνη Γεωργιάδη Καθηγήτρια Σύμβουλος της ΕΚΠ65 του ΕΑΠ Δυσκολίες και προβλήματα που έχουν εντοπιστεί στα αρχικά στάδια (της προετοιμασίας και του σχεδιασμού) της ΔΕ στη ΘΕ ΕΚΠ 65 και προτάσεις για την αντιμετώπισή τους. Τα προβλήματα αφορούν κυρίως την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων επιµορφωτών Β Επιπέδου

Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων επιµορφωτών Β Επιπέδου «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας και Κοινό Πλαίσιο του ΣτΕ για τις Γλώσσες. Συγκριτική μελέτη των επιπέδων τους.

Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας και Κοινό Πλαίσιο του ΣτΕ για τις Γλώσσες. Συγκριτική μελέτη των επιπέδων τους. 673 Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας και Κοινό Πλαίσιο του ΣτΕ για τις Γλώσσες. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα Abstract Since its publication (2001), Common European Framework of

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί

Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί Επιμέλεια: Μαρία Λαζαρίδου Σχολική Σύμβουλος 14 ης Περιφέρειας Π.Ε. Θεσσαλονίκης 3 Μαρτίου 2015-13 ο Δημ. Σχολείο Σταυρούπολης Ενεργός συμμετοχή Καλλιέργεια των

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

5 Ψυχολόγοι Προτείνουν Τις 5 Πιο Αποτελεσματικές Τεχνικές Μάθησης

5 Ψυχολόγοι Προτείνουν Τις 5 Πιο Αποτελεσματικές Τεχνικές Μάθησης 5 Ψυχολόγοι Προτείνουν Τις 5 Πιο Αποτελεσματικές Τεχνικές Μάθησης Μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για τις πιο αποτελεσματικές στρατηγικές και τεχνικές μάθησης για τους μαθητές όλων των ηλικιών ανοίγουν

Διαβάστε περισσότερα

(econtent Localisation Resources for Translator Training) http://ecolore.leeds.ac.uk

(econtent Localisation Resources for Translator Training) http://ecolore.leeds.ac.uk (econtent Localisation Resources for Translator Training) http://ecolore.leeds.ac.uk Τοπική προσαρµογή ηλεκτρονικού περιεχοµένου Σήµερα, οι περισσότερες πληροφορίες είναι ψηφιακής φύσεως. Χαρακτηριστικό

Διαβάστε περισσότερα

Το πλαίσιο της ελληνομάθειας

Το πλαίσιο της ελληνομάθειας 1 2 Το πλαίσιο της ελληνομάθειας ως προς όλους τους πυλώνες του (διδασκαλία, εκμάθηση, αξιολόγηση/πιστοποίηση) αναβαθμίζεται και βελτιστοποιείται μέσω της Πράξης: "Πιστοποίηση Ελληνομάθειας: Υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Ecoles Européennes Bureau de Secrétaire Général

Ecoles Européennes Bureau de Secrétaire Général Ecoles Européennes Bureau de Secrétaire Général Unité de Développement Pédagogique Réf.: 2010-D-239- el-2 Orig.:EL ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ. ΕΠΙΛΟΓΗ: ΑΡΧΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας σε ενήλικες: στρατηγικές αποτελεσματικής διδασκαλίας στη θεωρία και στην πράξη

Διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας σε ενήλικες: στρατηγικές αποτελεσματικής διδασκαλίας στη θεωρία και στην πράξη Διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας σε ενήλικες: στρατηγικές αποτελεσματικής διδασκαλίας στη θεωρία και στην πράξη Έλενα Κυριακίδη, PhD στη Γλώσσα και τις Σπουδές Γραμματισμού, Εξωτερική

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος 5 ος ιαβάζει και γράφει λέξεις που περιέχουν δίψηφα φωνήεντα και συνδυασµούς ει, ευ, ου, ια, αυ) π.χ. ευτυχία, ουρανός, αυτός κλπ.

Στόχος 5 ος ιαβάζει και γράφει λέξεις που περιέχουν δίψηφα φωνήεντα και συνδυασµούς ει, ευ, ου, ια, αυ) π.χ. ευτυχία, ουρανός, αυτός κλπ. ΕΝΟΤΗΤΑ 8 η Ι ΑΧΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗΣ Κατά την Φλωράτου (2002) για τη διδαχή της πρώτης ανάγνωσης βάζουµε τους εξής στόχους : Στόχος 1 ος Αναγνωρίζει και γράφει κάθε γράµµα της αλφαβήτας χωρίς δισταγµούς.

Διαβάστε περισσότερα

Είδη Ερωτήσεων σε Προσαρμοστική Δοκιμασία Κατάταξης στην Αγγλική Γλώσσα

Είδη Ερωτήσεων σε Προσαρμοστική Δοκιμασία Κατάταξης στην Αγγλική Γλώσσα Γκιούρογλου, Χ. & Οικονομίδης, Α.A.: Είδη ερωτήσεων σε προσαρμοστική δοκιμασία κατάταξης στην Αγγλική γλώσσα, 5 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ε.Τ.Π.Ε- Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ. Δυσλεξία και εκπαιδευτική πράξη

ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ. Δυσλεξία και εκπαιδευτική πράξη ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ Δυσλεξία και εκπαιδευτική πράξη του Κωνσταντίνου Θώδη * Η εικόνα που προβάλλεται και έχει επικρατήσει για το παιδί με «μαθησιακές δυσκολίες» είναι η εικόνα ενός έξυπνου παιδιού, το

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση σχετικά με τη λειτουργία του προγράμματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας (Ε.Δ.)

Έκθεση σχετικά με τη λειτουργία του προγράμματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας (Ε.Δ.) Έκθεση σχετικά με τη λειτουργία του προγράμματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας (Ε.Δ.) Σχολείο:. Ημερομηνία:. 1. Ποσοτικά δεδομένα Πρόκειται για τον αριθμό των διδακτικών που πραγματοποιήθηκαν ανά τμήμα και ανά

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνές Συνέδριο για τη Διδασκαλία & την Πιστοποίηση της Ελληνικής ως Ξένης/Δεύτερης Γλώσσας Θεσσαλονίκη, 25 Οκτωβρίου 2014

Διεθνές Συνέδριο για τη Διδασκαλία & την Πιστοποίηση της Ελληνικής ως Ξένης/Δεύτερης Γλώσσας Θεσσαλονίκη, 25 Οκτωβρίου 2014 Διεθνές Συνέδριο για τη Διδασκαλία & την Πιστοποίηση της Ελληνικής ως Ξένης/Δεύτερης Γλώσσας Θεσσαλονίκη, 25 Οκτωβρίου 2014 Στο υποέργο Π2γ: Προσαρμογή υλικού για τη διδασκαλία / εκμάθηση και πιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα. Γ Λυκείου. Τίτλος: «Κοινωνικές Αξίες»

Νεοελληνική Γλώσσα. Γ Λυκείου. Τίτλος: «Κοινωνικές Αξίες» Π.3.2.1 Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη Νεοελληνική Γλώσσα Γ Λυκείου Τίτλος: «Κοινωνικές Αξίες»

Διαβάστε περισσότερα

Ανάγνωση. Ικανότητα γρήγορης και αυτόματης αναγνώρισης λέξεων. Γνώση γραμμάτων και αντιστοιχίας γραμμάτων φθόγγων. Κατανόηση κειμένου

Ανάγνωση. Ικανότητα γρήγορης και αυτόματης αναγνώρισης λέξεων. Γνώση γραμμάτων και αντιστοιχίας γραμμάτων φθόγγων. Κατανόηση κειμένου Ανάγνωση Ικανότητα γρήγορης και αυτόματης αναγνώρισης λέξεων Γνώση γραμμάτων και αντιστοιχίας γραμμάτων φθόγγων Γνώση σημασίας λέξεων (λεξιλόγιο πρόσληψης) Κατανόηση κειμένου Οικειότητα με γραπτέςλέξειςκαι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ Οι Δ/τές ως προωθητές αλλαγών με κέντρο τη μάθηση Χαράσσουν τις κατευθύνσεις Σχεδιάσουν την εφαρμογή στη σχολική πραγματικότητα Αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτή. 6-10 Απριλίου 2012, 24 ώρες

Εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτή. 6-10 Απριλίου 2012, 24 ώρες Εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτή 6-10 Απριλίου 2012, 24 ώρες Εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτή Το σεμινάριο παρουσιάζει τις βασικές αρχές σχεδίασης και ανάπτυξης ενός εκπαιδευτικού προγράμματος. Εστιάζει επίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΧΟΛ Η Α ΝΘΡ Ω Π Ι Σ Τ Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν. Κέντρο Γλωσσών

Σ ΧΟΛ Η Α ΝΘΡ Ω Π Ι Σ Τ Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν. Κέντρο Γλωσσών Σ ΧΟΛ Η Α ΝΘΡ Ω Π Ι Σ Τ Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν Κέντρο Γλωσσών Δ Ι Δ Α Κ Τ Ι Κ Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Jack Burston ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ηλίας Αργυρού Maria - Gabriella Arru Birgit Zιαρτίδου Ελένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΑΛΛΙΚΩΝ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΤΑΞΗ Δ : ΒΙΒΛΙΑ *1.Arthur et Lilou 1- Niveau 1- Delf A1 1- Cahier (βιβλίο εργασιών) 2.Arthur et Lilou 1- Niveau 1- Delf A1 1- Livre de l élève (αναγνωστικό) (Τα 2 βιβλία πωλούνται μαζί σε πακέτο ως σετ

Διαβάστε περισσότερα

Β06Σ03 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

Β06Σ03 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Β06Σ03 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Ενότητα 2: Επαγωγική-περιγραφική στατιστική, παραµετρικές

Διαβάστε περισσότερα

Προς µια γλωσσική πολιτική την εποχή της παγκοσµιοποίησης και του διαδικτύου: ο σχεδιασµός του ΚΕΓ

Προς µια γλωσσική πολιτική την εποχή της παγκοσµιοποίησης και του διαδικτύου: ο σχεδιασµός του ΚΕΓ Προς µια γλωσσική πολιτική την εποχή της παγκοσµιοποίησης και του διαδικτύου: ο σχεδιασµός του ΚΕΓ ηµήτρης Κουτσογιάννης Τµήµα Φιλολογίας Φιλοσοφική Σχολή, Α.Π.Θ. Επιστηµονικός συνεργάτης του ΚΕΓ dkoutsog@lit.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

-ωμα -oma : a problematic ending in Modern Greek

-ωμα -oma : a problematic ending in Modern Greek ΕΛΕΤΟ 9ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» Αθήνα, 7-9 Νοεμβρίου 2013 2 -ωμα: ένα προβληματικό τέρμα στη νέα ελληνική 1 Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το τέρμα -ωμα είναι αμφίσημο, αφού μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΤΑΞΗ Δ : ΒΙΒΛΙΑ : * Paul, Lisa & CO 1 Kursbuch (αναγνωστικό) * Paul, Lisa & CO 1 Arbeitsbuch (βιβλίο ασκήσεων) * Paul, Lisa & CO 1 Glossar (βιβλίο λεξιλογίου + CD) * GRAMMATIKLAND 1 (Βιβλίο γραμματικής)

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση για τη Μάθηση: Θέτοντας την Αξιολόγηση του Μαθητή στην Υπηρεσία της Διδασκαλίας και της Μάθησης

Αξιολόγηση για τη Μάθηση: Θέτοντας την Αξιολόγηση του Μαθητή στην Υπηρεσία της Διδασκαλίας και της Μάθησης Αξιολόγηση για τη Μάθηση: Θέτοντας την Αξιολόγηση του Μαθητή στην Υπηρεσία της Διδασκαλίας και της Μάθησης Χαράλαμπος Γ. Χαραλάμπους Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστήμιο Κύπρου Τι αναμένουμε να πάρουμε;

Διαβάστε περισσότερα

Organic.Edunet Web portal

Organic.Edunet Web portal Σχεδιασµός Εκπαιδευτικών Σεναρίων µε τη Χρήση Νέων Τεχνολογιών και Εργαλείων Παγκόσµιου Ιστού Πέτρος Λαµέρας Ελληνογερµανική Αγωγή 29 Απριλίου 2010 Τοέργο Organic.Edunet Στόχος να αποκτήσουν εκπαιδευτικοί

Διαβάστε περισσότερα

1. Γενικά χαρακτηριστικά του λεξικού: η δομή και οι σχεδιαστικές αρχές του

1. Γενικά χαρακτηριστικά του λεξικού: η δομή και οι σχεδιαστικές αρχές του Το Πρώτο μου λεξικό για το δημοτικό ως εργαλείο διδασκαλίας της ελληνικής σε αλλόγλωσσους Αγγελική Ευθυμίου Λέκτορας Ελληνικής Γλώσσας, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΘΟΣ Ή ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ;

ΜΥΘΟΣ Ή ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ; Ασημίνα Μαυροειδή Ειδική Εκπαιδευτικός 6 ο Πανελλήνιο Παιδοψυχιατρικό Συνέδριο 15-17 Μαΐου 2009 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΥΘΟΣ Ή ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ; Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

perilipseis.indd 1 09/06/15 10:19 π.μ.

perilipseis.indd 1 09/06/15 10:19 π.μ. perilipseis.indd 1 perilipseis.indd 2 perilipseis.indd 3 2 Το «Χρηστικό λεξικό όρων εκπαιδευτικής αξιολόγησης»: μεθοδολογία κατασκευής και χαρακτηριστικά Νιόβη Αντωνοπούλου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΑΠΘ

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές προσεγγίσεις υποψηφίων καθηγητών Πληροφορικής

Διδακτικές προσεγγίσεις υποψηφίων καθηγητών Πληροφορικής Διδακτικές προσεγγίσεις υποψηφίων καθηγητών Πληροφορικής Μαρία Κορδάκη 1. Εισαγωγή Η διερεύνηση των διδακτικών προσεγγίσεων που αναπτύσσονται από τους καθηγητές σε κάθε γνωστικό αντικείμενο καθώς και των

Διαβάστε περισσότερα

2006-2007 Διαπολιτισμική ανάγνωση του εκπαιδευτικού υλικού για την διδασκαλία της λογοτεχνίας στο πρόγραμμα μουσουλμανοπαίδων.

2006-2007 Διαπολιτισμική ανάγνωση του εκπαιδευτικού υλικού για την διδασκαλία της λογοτεχνίας στο πρόγραμμα μουσουλμανοπαίδων. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ 2006-2007 Διαπολιτισμική ανάγνωση του εκπαιδευτικού υλικού για την διδασκαλία της λογοτεχνίας στο πρόγραμμα μουσουλμανοπαίδων. Η γλωσσική εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Εκμάθηση σύνθετων λεξικών μονάδων σε πολύγλωσσο περιβάλλον

Εκμάθηση σύνθετων λεξικών μονάδων σε πολύγλωσσο περιβάλλον 724 Εκμάθηση σύνθετων λεξικών μονάδων σε πολύγλωσσο περιβάλλον Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Ελλάδα Abstract Aim of this paper is to trace language competence related to compound words learning among

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ A ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ)

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ A ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ A ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΕΚΦΡΑΣΗ - ΕΚΘΕΣΗ) ΑΘΗΝΑ 1998 Οµάδα Σύνταξης Άννα ηµητροκάλη, Φιλόλογος,

Διαβάστε περισσότερα

Η παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας

Η παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας Η παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας Κεραμίδα Αρετή Σχολική Σύμβουλος ΠΕ06 (Αγγλικής Γλώσσας), Ν. Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας akeramida@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Αθανασιάδης Ηλίας Επίκουρος Καθηγητής. Αθήνα, Ελλάς athanasiadis@rhodes.aegean.gr

Αθανασιάδης Ηλίας Επίκουρος Καθηγητής. Αθήνα, Ελλάς athanasiadis@rhodes.aegean.gr H Αδελφοποίηση σχολικών τάξεων µε Ηλεκτρονική Σύνδεση στη διδασκαλία της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας σε µαθητές ηµοτικού σχολείου Το πρόγραµµα The Euro e-pals Κοσµάς Βλάχος Υποψήφιος ιδάκτορας- Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια "ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ" www.prooptikh.com 1. Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο

Φροντιστήρια ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ www.prooptikh.com 1. Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο Φροντιστήρια "ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ" www.prooptikh.com 1 Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο Η εξεταστέα ύλη του Γυμνασίου είναι τα 3/5 της ύλης που διδάχθηκε, με την προϋπόθεση ότι η

Διαβάστε περισσότερα