ΕΛΕΝΑ Κ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΤΛΟΤ. Aναπλθρώτρια Κακθγιτρια Αντικείμενο: Φιλοςοφία Παιδείασ. Σίτλοι πουδών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΕΝΑ Κ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΤΛΟΤ. Aναπλθρώτρια Κακθγιτρια Αντικείμενο: Φιλοςοφία Παιδείασ. theod@rhodes.aegean.gr. Σίτλοι πουδών"

Transcript

1 ΕΛΕΝΑ Κ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΤΛΟΤ Aναπλθρώτρια Κακθγιτρια Αντικείμενο: Φιλοςοφία Παιδείασ Σίτλοι πουδών 1. Πτυχίο: Φιλοςοφικοφ τμιματοσ Φιλοςοφικισ χολισ, Εκνικό Καποδιςτριακό Πανεπιςτιμιο Ακθνών 2. Μεταπτυχιακόσ τίτλοσ (D.E.A) ςτθ Φιλοςοφία (Θρθςκευτικζσ Παραδόςεισ και Φιλοςοφικά δόγματα), Πανεπιςτιμιο François Rabelais τθσ Tours 3. Διδακτορικόσ τίτλοσ ςτθ Φιλοςοφία, Πανεπιςτιμιο René Descartes τθσ Poitiers, Faculté des Sciences Humaines. 4. Μεταπτυχιακόσ τίτλοσ ςτισ Επιςτιμεσ τθσ Αρχαιότθτασ (Faculté des Lettres et des Langues, Institut de Grec), Πανεπιςτιμιο René Descartes τθσ Poitiers/Faculté des Sciences Humaines Eρευνητικά Ενδιαφζροντα Θκικι Φιλοςοφία και Εκπαίδευςθ, Εφαρμοςμζνθ Θκικι (περιβαλλοντικι, διαπολιτιςμικι, επαγγελματικι), Πρακτικι Φιλοςοφία, Φιλοςοφία και Παιδί, Φιλοςοφία και Λογοτεχνία/Σζχνεσ Eνδεικτικζσ Ακαδημαϊκζσ και Επιςτημονικζσ Δραςτηριότητεσ Συμμετοχζσ ωσ μζλουσ : PESGB ( Philosophy of Education Society of Great Britain ) AFIRSE (Association Internationale Francophone dε Recherche Scientifique et d Education.) ICPIC (Ιnternational Council for Philosophical Inquiry with Children) AEMCX (Programme Européen Modélisation de la Complexité INPE (International Network of Philosophers of Education SWIP (Society for Women in Philosophy) PES (Philosophy of Education Society) SΟFPHIED (Société Francophone de Philosophie de l Education) [ιδρυτικό μζλοσ] Επιςκζπτρια κακθγιτρια: Université de Paris 8 de Vincennes à Saint-Denis UFR SEPF / Département des Sciences de l éducation Section 70. Ecole Doctorale 401 en sciences sociales / Laboratoire Expérice. Axe de recherche «l éducation tout au long de la vie», 2. Université de Rouen/ U.F.R. de Psychologie, Sociologie et Sciences de l Education /Laboratoire CiViiC - Master Européen de Recherche en Sciences de l Education (Merse). Invited professor (Erasmus frame): 1. IF/GFE Université de Porto, Institut de Philosophie de l Université de Porto /RG Philosophie de l Éducation et contemporanéité et CIPAF/Escola Superior de Educação Paula Frassinetti- Portugal, 2. Université Catholique de l Ouest, 3. Université de Caen-Basse Normandie. 1

2 Επιμελιτρια (με Μ. Καΐλα κ G. Berger) ςτθ ςειρά: «Κείμενα Παιδείασ»» (εκδ. Διάδραςθ). Διευκφντρια (με Ν. Ανδρεαδάκθ ) ςτθ ςειρά: «Παιδαγωγικζσ καινοτομίεσ. Φιλοςοφία και πράξθ», (με Gregory Maughn), ςτθ ςειρά «Φιλοςοφία και Παιδί» (εκδ. Διάδραςθ) Μζλοσ επιςτθμονικισ επιτροπισ του διεκνοφσ δικτφου Problema. Μζλοσ επιςτθμονικισ επιτροπισ ςτα πρδκ.: Ιtinerάrios de Filosofia da Educaçao. Percursos & Ideia Revista Científica do ISCET, Revista Colombiana de Educacion Superior, Διάλογοσ. Συνεργάτιδα του περιοδικοφ και κριτισ ςτο πρδκ. Penser l éducation, Philosophie de l Education et Histoire des Idées Pédagogiques, Rouen Συμμετοχζσ ςε ερευνθτικά προγράμματα και δίκτυα ςε ευρωπαϊκό και διεκνζσ επίπεδο υνεργαςία με τα εργαςτιρια: 1.. ESEPF, Université de Porto 2. ISCET (Higher Education Institute of Business Management and Tourism), Porto, 4. Portugal: CIIIC-Centro de Investigação Interdisciplinar e de Intervenção Comunitári. 5. Université de Rouen / U. F. R. des Sciences de l Homme et de la Société :Laboratoire CIVIIC/ Master Merse. 6. Laboratoire Expérice. Axe de recherche «l éducation tout au long de la vie» : Université de Paris 8 de Vincennes à Saint-Denis UFR SEPF / Département des Sciences de l éducation υνεργαςία με: ICPIC ( Institute of The Advancement of Philosophy for Children (Montclair University) και με το Austrian Center for Philosophy with Children. Μζλοσ διεκνοφσ ερευνθτικισ ομάδασ CIEDUS (Université Santiago de Cali/Colombie) υνιδριτικό Μζλοσ τθσ Sofphied (Société francophone de la Philosophie de l Educaton)/ Ενδεικτικζσ Δημοςιεφςεισ: «Θ περίπτωςθ τον Αιςχφλου μζςα ςτουσ εγελιανοφσ μθχανιςμοφσ: ιςτορικι αναφορά, παράδειγμα ι ςυγγενισ μθχανιςμόσ; ", πρδκ. Παρναςςόσ, Ακιναι, 1987, τόμοσ ΚΟ'. «Θ εξφφανςθ του νοιματοσ ςτο Μονταίνιο. Θ ανκρώπινθ παρουςία ωσ ιςτορία του νοιματοσ», πρδκ. Παρναςςόσ, Ακιναι, 1989, τόμοσ ΛΑ'. «Ο φιλοςοφικόσ τρόποσ ι θ φιλοςοφικι τροπι τθσ Αιςχφλειασ τραγωδίασ»; πρδκ. Παqναςςόσ, Ακιναι, 1992, τόμοσ ΛΔ'. «Πλάτωνασ και Αιςχφλοσ: Θ εςωτερικι ςυγγζνεια ωσ αναηιτθςθ τθσ αρχισ. H μίμθςθ», Φιλοςοφία, Επετθρίσ του Κζντρου Ερεφνθσ τθσ Ελλθνικισ Φιλοςοφίασ (Ακαδθμία Ακθνών), Νο 23-4, , ςς.114 «Ο εκδθμοκρατιςμόσ τθσ εκπαίδευςθσ" (ςυνεργ. Καΐλα, Μ.), ςτο: Βιμα των Κοινωνικϊν Επιςτθμϊν, Νο 15, Δεκ. 1994, ςς La médiation ambigüe du pourtant nécessaire éducateur. Le cas de 1'école maternelle en Grèce" (ςυνεργ. Καΐλα, Μ., in: Perspectives, Νο 26, Νοζμβρ. 1994, ςς.7-18 «Ζνα Παραδειγματικό ςχιμα αναπτυξιακών δραςτθριοτιτων ςτο Νθπιαγωγείο», (ςε ςυνεργαςία με Καϊλα, Μ.), in: Θ Εξζλιξθ τθσ Διδακτικισ, Επιςτθμολογικι Θεϊρθςθ, εκδ. Gutenberg, 1995, ςς

3 «L idée européenne: Un défi pour l éducation et les éducateurs de l Europe», (ςυνεργ. Καϊλα, Μ.), in : Cibles, No 32, 1995, ςς Ο Μφκοσ του βλζμματοσ θ Αμφιςθμία, το Σερατώδεσ και θ Πανουργία ι «Πώσ να κοιτάξεισ το κεφάλι τθσ Μζδουςα» (ςε ςυνεργ. με Ξανκάκου Γ.), in: Μφκοι, Μακθματικά, Πολιτιςμοί: Αποςιωπθμζνεσ Σχζςεισ ςτθν Εκπαίδευςθ, Ατραπόσ, Ακινα 2002, ςελ Θ θκικι τθσ εκπαίδευςθσ: θ μελαγχολία τθσ αμφικυμίασ και θ αςφμπτωτθ επικυμία», in: Εκπαιδευτικι, Οικογενειακι, και Πολιτικι Ψυχοπακολογία, Σόμ. Γ Αποκλίςεισ ςτο χώρο τθσ Εκπαίδευςθσ, Ακινα, Ατραπόσ, 2002, ςς «Homme-animal : représentation ou réalité?» (collab. Kaila M.), in : Entre l homme et l animal. Une nouvelle alliance? (eds J. Duchêne, J.-P. Beaufays, L. Ravez), Belgium, Presses Universitaires de Namur, 2002, pp «Ο φιλοςοφικόσ λόγοσ και θ γυναίκα «βακιά ςτα ςπλάγχνα του» in: Eλλθνοτουρκικζσ Προςεγγίςεισ: Επαναπροςδιορίηοντασ τθ γυναικεία ταυτότθτα * Greek-Turkish Approaches: redefining the female identity + Ακινα, Ατραπόσ, 2004, ςς «Διδάςκοντασ Φιλοςοφία ςτα παιδιά», 3o ο Πανελλινιο υνζδριο τθσ Παιδαγωγικισ Εταιρείασ Ελλάδοσ, «Ελλθνικι Παιδαγωγικι και Εκπαιδευτικι Ζρευνα, Ακινα, 7-9 Νοεμβρίου 2002 (in : Πρακτικά του υνεδρίου, βλ. θλκτρν. διεφκ., http//www.pee.gr) «Θ ανάγνωςθ κειμζνων: ςχεδίαςμα για τθν καταςκευι ενόσ φιλοςοφικοφ παραδείγματοσ», ςτο: Επιςτιμεσ τθσ Αγωγισ, τεφχοσ 4, 2003, Ρζκυμνο, ςς «Le corps eschyléen tragique: une concrétion difficile», in: Télémaque, «Les lieux du corps», No 25, 2004, Presses Universitaires de Caen, pp «εγώ (άλλοσ), υποκείμενο (αντικείμενο)... Μετζωρθ ολοκλιρωςθ και παιδαγωγικό ανάγωγο (;)», , in: πρδκ. Παιδαγωγικόσ Λόγοσ, Tόμοσ Θ, τζυχοσ 1, ςς «La sortie de l univers d Aladin», 2004, in : DROUIN-HANS A.-M. (dir.), La philosophie saisie par l éducation, Actes du colloque des 18 et 19 Décembre 2003, Tom. 1, Rêver l égalité, penser la culture, Scérén, CRDP Bourgogne, pp «The children-bolides, the Philosophy (of Education) and the good conscience, 2004, in: Camhy D.G., Rainer Born (eds), Encouraging Philosophical Thinking, Proceedings of the International Conference on Philosophy for Children, Germany, Academia Verlag, Sankt Augustin,conceptus-studien band 17, pp «Homo criticus, homo philosophicus», communication présentée dans la Conférence Internationale, Quelle idée de l homme pour le pédagogue, Arradon /France, 30 Juin-2 Juillet, 2005, «Περιβαλλοντικι Θκικι, ζνα ςταυροδρόμι ςε ςταυροδρόμι», in : Περιβαλλοντικι Εκπαίδευςθ, Ερευνθτικά δεδομζνα & Εκπαιδευτικόσ χεδιαςμόσ (επιμ., Καΐλα Μ., Θεοδωροποφλου Ε., Δθμθτρίου Α., Ξανκάκου Γ., Αναςταςάτοσ Ν.), Ακινα, Ατραπόσ, 2005, ςς «Θ περιβαλλοντικι θκικι μζςα από ζνα Π.Π.Ε. για τθν οικολογικοποίθςθ τθσ φλθσ των μακθματικών τθσ Γ τάξθσ του Δθμοτικοφ ςχολείου» (ςυνεργ. Αναςταςάτοσ Ν.), ςτα: Πρακτικά 1 ου υνεδρίου χολικών Προγραμμάτων Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ, επτεμβρίου, Ιςκμόσ Κορίνκου 3

4 «Περιβαλλοντικι Εκπαίδευςθ και Εκπαίδευςθ για τθ Δθμοκρατία: ηθτιματα διαμόρφωςθσ ςυνείδθςθσ» (ςυνεργ. Καΐλα Μ.) ςτα: Πρακτικά 2 ου υνεδρίου χολικών Προγραμμάτων Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ, Ακινα, Δεκεμβρίου Ποιοσ ςκζφτεται καλφτερα; Φιλοςοφία: το φάνταςμα ςτθ μθχανι», in: Childhood & Philosophy, v.1, n.3, jan./jun, 2006, «La Philosophie de l Education : la «conscience malheureuse», le visage de Janus et les mouvements», in : Itinerάrios de Filosofia da Educaçao, No 3, t. I, 2006, Ediçoes Afrontamento, pp «Ο Φιλόςοφοσ κι ο ακλθτισ: μια ιςτορία για τθ διαπολιτιςμικότθτα», ςτο: Γκόβαρθσ Χ., Θεοδωροποφλου Ε., Κοντάκοσ Σ. (επιμ.) H Παιδαγωγικι Πρόκλθςθ τθσ Πολυπολιτιςμικότθτασ. Ηθτιματα κεωρίασ και πράξθσ τθσ Διαπολιτιςμικισ Παιδαγωγικισ, 2007, Ακινα, Ατραπόσ ««Φιλοςοφία για Παιδιά»: Σόποι και τρόποι για τθ Φιλοςοφία», ειςαγωγι ςτο: Ann Margaret Sharp, Laurence Joseph Splitter, «Φιλοςοφία για παιδιά». Το Κουκλονοςοκομείο, Δίνοντασ νόθμα ςτον κόςμο μου. Ζνα πρόγραμμα για το παιδί και τον εκπαιδευτικό τθσ Προςχολικισ Εκπαίδευςθσ, 2007 (επιμ.μτφρ. ειςαγ. Ζ. Θεοδωροποφλου), Ατραπόσ, Ακινα «Pathei- Mathos», λιμμα ςτο: Carvalho A. D. de (coord.), Dicionario Temático de Filosofos da Educaçao, Portugal, Porto Editora, 2007, ςς «Φιλοςοφία τθσ Παιδείασ», «Παιδαγωγικι του Τπαρξιςμοφ», λιμματα ςτο: Ξωχζλλθσ Π., (επιμ.) Λεξικό τθσ Παιδαγωγικισ, Θες/νίκθ, Εκδοτ. Οίκοσ Αδελφών Κυριακίδθ, 2007, ςς / Education sur le dos de la philosophie, in: Childhood & Philosophy, v. 3 n.5, jan./june, 2007, [ςτθ βάςθ τθσ ανακοίνωςθσ ςτο: Colloque International sur les «Nouvelles Pratiques Philosophiques» «Antinomie, problématisation et philosophie de l éducation» Recherches en éducation, n 6, 2008 *http ://www.cren-nantes.net [ςτθ βάςθ τθσ ανακοίνωςθσ ςτο: Symposium, La problématisation : ransversalités et Spécificités, Réseau «PROBLEMA», Nantes «Θ Φιλοςοφία, τα παιδιά και θ Φιλοςοφία τθσ Παιδείασ», ςτο: Παιδαγωγικά ρεφματα ςτο Αιγαίο, τεφχ. 3, Iοφλιοσ 2008, ςς. 5-18, «Les miettes de relativisme : de la philosophie dans l éducation», in : Drouin-Hans A.-M. (rassembl. et présent. des textes), Relativisme et Education, Paris, L Harmattan, 2008, pp «Θ (ανα)ςτοχαςτικι αξίωςθ, θ απαίτθςθ τθσ δθμοκρατίασ και θ φιλοςοφία τθσ παιδείασ», ςτο: Κοντάκοσ Α., Καλαβάςθσ Φρ., Θζματα Εκπαιδευτικοφ. Αλλαγι και Διακυβζρνθςθ Εκπαιδευτικών υςτθμάτων, Ακινα, Ατραπόσ, 2009, ςς «το εργαςτιριο τθσ περιβαλλοντικισ θκικισ: θ φιλοςοφία, οι αξίεσ, θ ζννοια τθσ φροντίδασ», ςτο ςυλλογ.: Θεοδωροποφλου Ε., Καΐλα Μ., Bοnnett M., Larrère C. (επιμ.) Περιβαλλοντικι Θκικι: από τθν ζρευνα και τθ κεωρία ςτθν εφαρμογι, Ακινα, Ατραπόσ, 2009, ςς «Philosophy, Philosophy for Children, and Educational Aims: Affinities, Parallelisms and Exclusions, 2009, in: Marsal, E., Dobashi, T. Weber B. (Hrsg.) 2008, Children Philosophize Worldwide: Theoretical and Practical Concepts, Hodos Wege bildungsbezogener Ethikforschung in Philosophie und Theologie herausgegeben vom Institut für Philosophie und Theologie, University of Education, Karlsruhe, Germany, Band 9, pp

5 La philosophie de l éducation en problématisation, la contradiction résistante et la congruence difficile», Itinerάrios de Filosofia da Educaçao, Νο 7, 2008, pp , Ediçoes Afrontamento/ FCT «Travesίas para la Filosofia de la Educaciόn: de l Espacio i de la Interculturalidad, 2009, in: Revista Colombiana de Educacion Superior, «Historia de la Educaciόn Superior, Maestria en Educaciόn Superior, Universidad Santiago de Cali, Colombia, Julio-Diciembre, pp , «Une philosophie de l éducation comme «théorie pratique» et l espace comme seuil», 2010, in : Argumentos de Razόn Técnica, Revista espanola de Ciencia, Tecnologia y Sociedad, y Filosofia de la Tecnologia, Sevilla, pp «La «voie exodique» comme une voie de problématisation et les dilemmes moraux comme outils de formation» (collab. Carvalho Dias Adalberto), Percursos & Ideias Revista Científica do ISCET, pp «En búsqueda de la filosofía en la literatura: complicaciones pedagógicas», in : Zambrano Leal A. (compil.), Literature y Formaciόn, Ediciôn educaciôn superior, Programa de Maestria en Educaciôn Superior USC Universidad Santiago de Cali, 2009, pp Πρακτικά Θμερίδασ με Διεκνι υμμετοχι (επιμ.μτφρ.), «Φιλοςοφία, φιλοςοφία, είςαι εδώ; Κάνοντασ Φιλοςοφία με τα παιδιά», υπό τθν αιγίδα τθσ ελλθνικισ επιτροπισ τθσ UNESCO, TEPAE, Ρόδοσ, 28 Νοεμβρίου 2008 (http://www.rhodes.aegean.gr/tepaes) «Notes from a philosophical laboratory for Kindergartners/Theoretical Part [Greece]» (2010). In: Vocational Professionalization by Practicing Philosophy (with Children) / Lifelong Learning Program Leonardo da Vinci/ VP 3 : E-booklet, p , [References and Bibliography], (http://www.vppp.eu «Cercle de craie : la formation des enseignants en Grèce» (ςε ςυνεργ. με Théodoridis A.). In Revue Internationale d Education, Sèvres, 2010, No 55, «Ειςαγωγι: Σο φάςμα τθσ φιλοςοφίασ τθσ παιδείασ», Θεοδωροποφλου Ε. (επιμ.,μτφρ., ειςαγ.), Φιλοςοφία τθσ Παιδείασ: Λόγοι, Όψεισ, Διαδρομζσ. 2010, Ακινα, Πεδίο, 2010, ςς «H ςθμαςία του τακτ για τθ φιλοςοφία τθσ παιδείασ: ζνα κατώφλι» Θεοδωροποφλου Ε. (επιμ.,μτφρ., ειςαγ.)φιλοςοφία τθσ Παιδείασ: Λόγοι, Όψεισ, Διαδρομζσ. 2010, Ακινα, Πεδίο, ςς Carvalho Dias A., Théodoropoulou K.E., 2010, «Education spécialisée, situationslimite et gestion du contradictoire, Percursos & Ideas, No2, 21-7 «Μεταφορζσ ςώματοσ», In: Γ. Παπαδόπουλοσ και Θ. Γραμματάσ (επιμ.), «Τραγικό και Τραγωδία ςτθν Εποχι τθσ Παγκοςμιοποίθςθσ, (ςειρά «πουδζσ Φφλου»). Ακινα. Διάδραςθ. 2011, ςς Pédagogie spécialisée, situations-limites et gestion du problématique. Le cas de la solitude intraitable (ςε ςυνεργ. με Carvalho Adalberto Dias de) In M. Fabre, Adalberto Dias de Carvalho, Yann Lhoste (eds.), Expérience et problématisation en éducation, aspects philosophiques, sociologiques et didactiques, Porto, Afrontamento, pp Θεοδωροποφλου Ζ. (2012). Θ διαλογικι εκηιτθςθ ςτθν εκπαίδευςθ και θ φιλοςοφικι δυςτροπία. Διά-λογοσ, Επετθρίδα Φιλοςοφικισ Ερευνασ, Ακινα. Εκδόςεισ Παπαηιςθ. 2, «Celia Copplestone ou comment (ne pas) sortir de la solitude». In A. Dias de Solidao nos liminares de pessoa e da solidariedade. Edicoes Afrontamento, 2012, chap. 8, pp

6 Philosophy of education: ways of presence and absence from congruence to common sense and back, dans: Pereira P.-Ch. (coord.) l'espace public. Variations critiques sur l urbanité, Porto, Ediçoes Afrontamento/ FCT, 2013 [in press] «Θ προβλθματοποίθςθ: προοίμιο ςτθν αναςτοχαςτικι επιταγι». In Α. Κοντάκοσ & Φ. Καλαβάςθσ (επιμ.). Θζματα Εκπαιδευτικοφ χεδιαςμοφ 5. Διαχείριςθ Κρίςεων και Διακυβζρνθςθ Εκπαιδευτικών Μονάδων. Πανεπιςτιμιο Αιγαίου, ΠΜ: «Μοντζλα χεδιαςμοφ και Ανάπτυξθσ Εκπαιδευτικών Μονάδων». Ακινα: Διάδραςθ ςς Θ αναδυςθ του φυλου ςτθ Φιλοςοφια για παιδια: κλθςεισ και (απο) κλιςεισ ςτο: Αναγνωςτοποφλου Δ. (επιμ.). Γυναικείεσ και ανδρικζσ αναπαραςτάςεισ ςτθ Λογοτεχνία για Παιδιά και Νζουσ. Ακινα. Εκδόςεισ Κυριάκοσ Παπαδόπουλοσ Α.Ε, ςς Theodoropoulou E. (2013). The problematization effect and its double gestures. In : T. Strand T. M. Papastefanou (eds). Philosophy of Education as a Lived Experience: Navigating Through Dichotomies of Thought and Action, Germany. Verlag (in press). Dos à dos avec l abstraction. Pour une carte d'intensités et une philosophie de l éducation micrologique. In : Direitos Humanos e contemporaneidade: o novo contrato social. Actes de Colóquio Internacional. Gabinete de Filosofia da Educação /Instituto de Filosofia. Porto. Ediçoes Afrontamento/ FCT (in press) La pratique du journal à partir d un cours de philosophie de l éducation en ligne : un amorçage méthodologique, in : Pratiques de Formation, Université Paris 8[in press] Θ ανάγκθ τθσ «κεωρθτικισ πρακτικισ» και το ίχνοσ του κοινοφ νου, Φιλοςοφείν [in press] Théodoropoulou E. De l empathie a l ethique du care : parcours. In Skepsis [in press] Ο Εκπαιδευτικόσ ( ςυνεργ. Καϊλα Μ.), εκδ. Ελλθνικά Γράμματα, Ακινα, 1997 (ς. 395). Sens et Formation de Sens chez Eschyle, Presses Universitaires du Septentrion, 1998 (ςελ.721) Πλοφταρχοσ (ςυνεργ. Καΐλα M.), ςειρά: Κείμενα Παιδείασ, αρ. 1, Ακινα, 1999 (ς. 151). Ιωάννθσ Χρυςόςτομοσ (ςειρά: Κείμενα Παιδείασ, αρ. 2), εκδ. Ατραπόσ, Ακινα, 2000 (ςελ. 180) Αιςχφλοσ (ςειρά: Κείμενα Παιδείασ, αρ. 3), εκδ. Ατραπόσ, Ακινα, 2000 (ςελ. 150) Θ Εγκοπι τθσ Φιλοςοφίασ τθσ Παιδείασ: Ειςαγωγι, Ακινα, Ατραπόσ, 2004 (ς. 331) Θεοδωροποφλου Ζ. (μτφρ. επιμ., ειςαγ.), 2010, Φιλοςοφία τθσ Παιδείασ: Λόγοι, Όψεισ, Διαδρομζσ Ακινα, Πεδίο (ς.438) Théodoropoulou E Traversias de la filosofia de la educacion. In Ηambrano A.Leal, Meirieu Ph., Théodoropoulou E., Mutuale Aug., Schaepelynk V., Filosofia de la educaciόn y pedagogίa. Argentina. Editorial Brujas Θεοδωροποφλου Ζ. (μτφρ. επιμ., ειςαγ.), Φιλοςοφία τθσ Παιδείασ: Όψεισ τθσ Πράξθσ, Ακινα, Πεδίο [in press] Θεοδωροποφλου Ζ. (μτφρ. επιμ., ειςαγ.), Φιλοςοφία, φιλοςοφία είςαι εδώ; Κάνοντασ Φιλοςοφία με τα παιδιά, Ακινα, Διάδραςθ [in press] 6

7 Théodoropoulou H., (coord., introd.), Noema : Voix de Philosophie de l Education. France. Presses Universitaires de Saint-Gemme (à publier) Θεοδωροποφλου Ζ., Καΐλα Μ., Πολεμικόσ Ν., Παπαδόπουλοσ Γ., Καφοφςθ., Φώκιαλθ Π. (επιμ.). Θ ζρευνα ςτισ Επιςτιμεσ τθσ Αγωγισ, Θ ζρευνα ςτισ Επιςτιμεσ τθσ Αγωγισ. Πρακτικά τθσ Διθμερίδασ: «Θ διδακτορικι ζρευνα ςτο Σμιμα Επιςτθμών τθσ Προςχολικισ Αγωγισ και του Εκπαιδευτικοφ χεδιαςμοφ» 7 & 8 Μαΐου Σ.Ε.Π.Α.Ε../Ρόδοσ *in press] Θεοδωροποφλου Ζ. (επιμ.) Εικόνεσ Γυναίκασ. Πρακτικά μιασ Συηιτθςθσ. Σ.Ε.Π.Α.Ε./Ρόδοσ *in press] 7

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επίκουροσ Κακθγθτισ. Σθλζφωνο/Fax: 2651005871-6973372330

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επίκουροσ Κακθγθτισ. Σθλζφωνο/Fax: 2651005871-6973372330 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπϊνυμο: Πατρϊνυμο: Θζςθ: Γνωςτικό Αντικείμενο: ταμάτιοσ Πορτελάνοσ Ανδρζασ Επίκουροσ Κακθγθτισ Διδακτικι Θρθςκευτικϊν - Θρθςκειολογία Σθλζφωνο/Fax: 2651005871-6973372330 Διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

In 2011 he published his first greek collection of poems by the title Colored Shadows

In 2011 he published his first greek collection of poems by the title Colored Shadows Professor Fragiskos Kalavassis e-mail: Kalabas@rhodes.aegean.gr Short presentation of the curriculum vitae Fragkiskos (Francois) Kalavasis is a Mathematician with Master studies and PhD Thesis in the Didactics

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΩΝΣΤ. ΡΑΒΑΝΗΣ Καθηγητής Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Πανεπιστήμιο Πατρών ΠΑΤΡΑ Ιούνιος 2012 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της Αικατερίνης Μιχαλοπούλου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της Αικατερίνης Μιχαλοπούλου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της Αικατερίνης Μιχαλοπούλου Καθηγήτριας πρώτης βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο «Θεωρία και Μεθοδολογία Δραστηριοτήτων Νηπιαγωγείου» ΒΟΛΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ ΤΡΙΑΣΟΤ ΕΠΙΚΟΤΡΗ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΝΕΟΣΕΡΗ ΚΑΙ ΤΓΧΡΟΝΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΟΡΙΑ ΣΜΗΜΑ ΙΣΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΣΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΘΗΝΑ ΤΡΙΑΣΟΤ ΕΠΙΚΟΤΡΗ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΝΕΟΣΕΡΗ ΚΑΙ ΤΓΧΡΟΝΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΟΡΙΑ ΣΜΗΜΑ ΙΣΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΣΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΑΘΗΝΑ ΤΡΙΑΣΟΤ ΕΠΙΚΟΤΡΗ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΝΕΟΣΕΡΗ ΚΑΙ ΤΓΧΡΟΝΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΟΡΙΑ ΣΜΗΜΑ ΙΣΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΣΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΑΘΗΝΑ ΤΡΙΑΣΟΤ Κοτυαίου 6 115 21 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αναπληρωτής Καθηγητής. http://ptde.uoi.gr/emaede

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αναπληρωτής Καθηγητής. http://ptde.uoi.gr/emaede ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Πατρώνυμο: Γεώργιος Νικολάου Αθανάσιος Ημερομηνία γέννησης: 7 Φεβρουαρίου 1964 Τόπος γέννησης: Οικογενειακή κατάσταση: Θέση: Γνωστικό Αντικείμενο: Κοζάνη Έγγαμος, δύο

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής Μιχάλης Γ. Μεϊµάρης

Καθηγητής Μιχάλης Γ. Μεϊµάρης Καθηγητής Μιχάλης Γ. Μεϊµάρης Προσωπικά στοιχεία Ηµεροµηνία γέννησης: 20 Σεπτεµβρίου 1949 ιεύθυνση γραφείου: Σταδίου 5, 7 ος όροφος, 105 62 Αθήνα Υπηκοότητα: Ελληνική Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαµος και

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ιωάννη ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ του Στεφάνου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ιωάννη ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ του Στεφάνου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ιωάννη ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ του Στεφάνου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Γεννήθηκε στα Ιωάννινα στις 27/06/1967. Παντρεμένος, πατέρας δύο παιδιών. Μέλος Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού Πανεπιστημίων.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΟΝΙΑ ΚΑΦΟΥΣΗ. Αναπλθρϊτρια Κακθγιτρια ςτο γνωςτικό αντικείμενο «Διδακτικι Μακθματικϊν» Kafoussi@rhodes.aegean.gr ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΕΓΟ

ΒΙΟΓΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΟΝΙΑ ΚΑΦΟΥΣΗ. Αναπλθρϊτρια Κακθγιτρια ςτο γνωςτικό αντικείμενο «Διδακτικι Μακθματικϊν» Kafoussi@rhodes.aegean.gr ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΕΓΟ ΒΙΟΓΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΟΝΙΑ ΚΑΦΟΥΣΗ Αναπλθρϊτρια Κακθγιτρια ςτο γνωςτικό αντικείμενο «Διδακτικι Μακθματικϊν» Ελληνικά και διεθνή περιοδικά Kafoussi@rhodes.aegean.gr ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΕΓΟ Σόνια Καφοφςθ, Χαροφλα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Σίτλοσ Μαθήματοσ: «Επικοινωνία ςτην ανάπτυξη των εκπαιδευτικϊν μονάδων και ψηφιακή αφήγηςή τησ» (Ε3)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Σίτλοσ Μαθήματοσ: «Επικοινωνία ςτην ανάπτυξη των εκπαιδευτικϊν μονάδων και ψηφιακή αφήγηςή τησ» (Ε3) ΠANEΠITHMIO AIΓAIOY ΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ «Π.Μ.. ΜΟΝΣΕΛΑ ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ» ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Σίτλοσ Μαθήματοσ:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΘΜΕΙΩΜΑ (Μ. ΠΕΣΜΕΗΙΔΟΤ) 5

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΘΜΕΙΩΜΑ (Μ. ΠΕΣΜΕΗΙΔΟΤ) 5 ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΜΕΖΙΔΟΤ Καθηγήτρια Κοινωνικήσ Πολιτικήσ, Τμήμα Κοινωνικήσ Διοίκηςησ & Πολιτικήσ Επιςτήμησ Δημοκριτείου Παν/μίου Θράκησ (Διπλ. Α.Π.Θ., Dipl. University College London, Ph.D. Oxford University)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΙΑΡΑΚΟΥ. Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΙΑΡΑΚΟΥ. Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΙΑΡΑΚΟΥ Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ρόδος Ιούλιος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ: Σε προπτυχιακό επίπεδο:

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ: Σε προπτυχιακό επίπεδο: Η Γκρατσιέλλα-Φωτεινή Καστελλάνου είναι Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλογογίας της Φιλοσοφικής Σχολής τού Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

Μέλος της ερευνητικής οµάδας GEPE Groupe de recherche sur le plurilinguisme européen, Université de Strasbourg, (2001-)

Μέλος της ερευνητικής οµάδας GEPE Groupe de recherche sur le plurilinguisme européen, Université de Strasbourg, (2001-) ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΓΙΩΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ GR dkargiotis@gmail.com ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1991 Πτυχίο Μεσαιωνικής και Νέας Ελληνικής Φιλολογίας, Α.Π.Θ. 1995 M. A. Συγκριτικής

Διαβάστε περισσότερα

CURRICULUM VITAE. George Arabatzis. Assistant Professor of Byzantine Philosophy, University of Athens

CURRICULUM VITAE. George Arabatzis. Assistant Professor of Byzantine Philosophy, University of Athens CURRICULUM VITAE George Arabatzis Assistant Professor of Byzantine Philosophy, University of Athens SHORT BIOGRAPHICAL NOTICE George Arabatzis was born in Athens and studied philosophy in Paris, France.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα: Νίκος Παναγιωτόπουλος Τόπος & χρονολογία γέννησης: Αθήνα, 12/05/1962 Διεύθυνση εργασίας Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών Πανεπιστήμιο Κρήτης, 74100

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΓΓΙΝΗ (MAGGINI) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΓΓΙΝΗ (MAGGINI) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΓΓΙΝΗ (MAGGINI) ΟΝΟΜΑ ΓΚΟΛΦΩ (GOLFO) ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΒΑΘΜΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Χρυσάνθη (Κρίστη) Πετροπούλου Ημερομηνία γέννησης, τόπος: 23 Μαΐου 1966, Θεσσαλονίκη Διεύθυνση: Σκρά 32, Μυτιλήνη 81100 Λέσβος και Τσακάλωφ 22, Καστέλα, Πειραιάς Τηλέφωνα:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ηλίας Ε. Κουρκούτας 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ηλίας Ε. Κουρκούτας 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ηλίας Ε. Κουρκούτας 11/06/1961, Λάρισα ΠΤΔΕ, Παν/μιούπολη Κρήτης, Γάλλος, 74100, Ρέθυμνο 28310/77647-57202-6976446342, hkourk@edc.uoc.gr ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ-

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Της. Τσαμπαρλή - Κιτσαρά Αναστασίας

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Της. Τσαμπαρλή - Κιτσαρά Αναστασίας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Της Τσαμπαρλή - Κιτσαρά Αναστασίας Καθηγήτριας στο γνωστικό αντικείμενο "Κλινική Ψυχολογία" στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I.ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παντελής Σ. Κυπριανός Καθηγητής Γνωστικό Αντικείμενο: «Ιστορία, με έμφαση στην Ιστορία Πολιτικών Ιδεών και Εκπαίδευσης στη Νεότερη Ελλάδα» ΦΕΚ

Παντελής Σ. Κυπριανός Καθηγητής Γνωστικό Αντικείμενο: «Ιστορία, με έμφαση στην Ιστορία Πολιτικών Ιδεών και Εκπαίδευσης στη Νεότερη Ελλάδα» ΦΕΚ Παντελής Σ. Κυπριανός Καθηγητής Γνωστικό Αντικείμενο: «Ιστορία, με έμφαση στην Ιστορία Πολιτικών Ιδεών και Εκπαίδευσης στη Νεότερη Ελλάδα» ΦΕΚ Διορισμού: Αρ. Φύλλου 176/14/2/2012 Τμήμα Επιστημών της Αγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1990-94: Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών. Ειδίκευση: Δημογραφία

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1990-94: Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών. Ειδίκευση: Δημογραφία ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Μπάγκαβος Χρήστος Παναγή Μπενάκη 2-4 114 71 Αθήνα τηλ. : 210/8238492, 6979154911 e-mail: christosbagavos@gmail.com Ημερ. γέν.: 24/03/1966 2. ΣΠΟΥΔΕΣ Τίτλοι σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Θανοπούλου. Κοινωνιολόγος. Διευθύντρια Ερευνών. Επικοινωνία: Γραφείο 125, τηλ. 210-7491641, e-mail: mthano@ekke.gr

Μαρία Θανοπούλου. Κοινωνιολόγος. Διευθύντρια Ερευνών. Επικοινωνία: Γραφείο 125, τηλ. 210-7491641, e-mail: mthano@ekke.gr Μαρία Θανοπούλου Κοινωνιολόγος Διευθύντρια Ερευνών Επικοινωνία: Γραφείο 125, τηλ. 210-7491641, e-mail: mthano@ekke.gr Σπουδές: Πτυχίο Νομικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1976 License Κοινωνιολογίας και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕΤΡΙΔΟΥ. Αρχιτέκτων IUAV. DEA Université de Paris - Sorbonne, Paris ΙV. Διδάκτωρ Université de Paris - Sorbonne, Paris ΙV

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕΤΡΙΔΟΥ. Αρχιτέκτων IUAV. DEA Université de Paris - Sorbonne, Paris ΙV. Διδάκτωρ Université de Paris - Sorbonne, Paris ΙV ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕΤΡΙΔΟΥ Αρχιτέκτων IUAV DEA Université de Paris - Sorbonne, Paris ΙV Διδάκτωρ Université de Paris - Sorbonne, Paris ΙV Καθηγήτρια Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ - ΠΟΤΔΕ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΛΤΗ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ - ΠΟΤΔΕ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΛΤΗ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ - ΠΟΤΔΕ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΛΤΗ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΜΠΟΤΡΝΑΡΗ Γ. ΘΩΜΑ Διδάκτορασ Αγροτικισ Οικονομίασ Γεωπονικισ χολισ Αριςτοτελείου Πανεπιςτθμίου Θεςςαλονίκθ Γεωπόνοσ Α.Π.Θ., MSc,

Διαβάστε περισσότερα

1990 Πτυχίο από το Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. ("λίαν καλώς").

1990 Πτυχίο από το Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. (λίαν καλώς). 1. ΓΕΝΙΚΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1 Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Ιδιότητα: E-mail: Παναγιώτης Αρβανίτης Αναπλ. Καθηγητής στον Τομέα Γλωσσολογίας και Διδακτικής του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Μαρίας Καραμεσίνη

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Μαρίας Καραμεσίνη ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Μαρίας Καραμεσίνη Kαθηγήτρια Οικονομικών της Κοινωνικής Πολιτικής και της Απασχόλησης στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου. Διευθύντρια του Εργαστηρίου Σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΙΣΤΕ) ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ. 1. Επώνυµο και όνοµα (µε κεφαλαία): ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΙΣΤΕ) ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ. 1. Επώνυµο και όνοµα (µε κεφαλαία): ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Παράρτηµα «Η» (Υ.Π.Π. Τριτ. Εκπ. Αρ. 1.3/03) ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΙΣΤΕ) ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Α. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 1. Επώνυµο και όνοµα (µε κεφαλαία): ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Anastasiadis-Symeonidis, Anna La problématique de traduction en grec de textes linguistiques, στο Actes du colloque La traduction des textes spécialisés : méthodes et corpus, Tunis

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της Λήδας Παπαστεφανάκη

ΕΡΓΟΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της Λήδας Παπαστεφανάκη ΕΡΓΟΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της Λήδας Παπαστεφανάκη ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ... 2 Σπουδές... 2 Επαγγελματική δραστηριότητα στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων... 3 Α. Διδακτική εμπειρία... 3

Διαβάστε περισσότερα