ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επίκουροσ Κακθγθτισ. Σθλζφωνο/Fax:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επίκουροσ Κακθγθτισ. Σθλζφωνο/Fax: 2651005871-6973372330"

Transcript

1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπϊνυμο: Πατρϊνυμο: Θζςθ: Γνωςτικό Αντικείμενο: ταμάτιοσ Πορτελάνοσ Ανδρζασ Επίκουροσ Κακθγθτισ Διδακτικι Θρθςκευτικϊν - Θρθςκειολογία Σθλζφωνο/Fax: Διεφκυνςθ 1. Εκπαίδευςθ 1.1. Προπτυχιακζσ πουδζσ Institut de Theologie Orthodoxe Saint-Serge de Paris Θεολογικι χολι του Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν 1.2. Μεταπτυχιακζσ πουδζσ ορβόνθ (Ecole Pratique des Hautes Etudes) Universite des Sciences Humaines του τραςβοφργου Διδάκτωρ του Σμιματοσ Κοινωνικισ Θεολογίασ του Αριςτοτελείου Πανεπιςτθμίου Θεςςαλονίκθσ 1.3. Τποτροφίεσ Παγκόςμιο υμβοφλιο Εκκλθςιϊν Τπουργείο Εξωτερικϊν τθσ Γαλλίασ 1.4 Διδάςκει τα παρακάτω μακιματα: Α. Προπτυχιακά α. Διδακτικι Θρθςκευτικϊν β. Διαπολιτιςμικι εκπαίδευςθ γ. Θζματα Θρθςκειοπαιδαγωγικισ δ. Θρθςκεία και Πολιτιςμόσ ε. Θκικι και Παιδεία Β. Μεταπτυχιακά α. Πολιτιςμόσ και Θρθςκειολογία β. Διακρθςκειακι Αγωγι και Διαπολιτιςμικότθτα

2 2. Επιςτθμονικι δραςτθριότθτα 2.1. Βιβλία 1. "Θ πνευματικι τελείωςθ του ανκρϊπου - τάδια Πνευματικϊν Μεκθλικιϊςεων - κατά τον Άγιο υμεϊν τον Νζο Θεολόγο", εκδ. Π. Πουρναρά, Θεςςαλονίκθ, 1998 (580 ςελ.) 2. "Διδακτικι του μακιματοσ των Θρθςκευτικϊν - Μια προςζγγιςθ μζςα από το φιλοςοφικό ςτοχαςμό και τθ Νθπτικι παράδοςθ", εκδ. Γρθγόρθ, Ακινα, Διαπολιτιςμικι Θεολογία, εκδ. Ελλθνικά Γράμματα, Ακινα 2008, ςελίδεσ «Διαπολιτιςμικι και διακεματικι διδακτικι ςτο μάκθμα των Θρθςκευτικϊν», εκδ. Ζννοια, Ακινα 2010, ςελίδεσ «Θζματα Θρθςκειοπαιδαγωγικισ», Εκδ. Ζννοια, Ακινα 2010, ςελίδεσ Διαπολιτιςμικι Θεολογία, Βϋ ΕΚΔΟΘ (ανακεωρθμζνθ), εκδ. Ζννοια, Ακινα 2011, ςελίδεσ «υ ει Αρχιερεφσ μου εισ τον αιϊνα Μθτροπολίτθσ Χριςτουπόλεωσ Πζτροσ», Βϋ ΕΚΔΟΘ, εκδ. Επτάλοφοσ, Ακινα 2013 (Αϋ ζκδοςθ 2007). 8. υμμετοχι ςε ςυγγραφι: "Βιματα πίςτθσ και ηωισ των ςυγγραφζων Καριϊτογλου Αλ., Πορτελάνου τ. και Παςςάκου Δθμ., βιβλίο για τθν Αϋ τάξθ των ΣΕΕ, εκδ. ΟΕΔΒ, Ακινα, υμμετοχι ςε ςυγγραφι: Σο χίςμα Ρϊμθσ - Κωνςταντινουπόλεωσ και θ πολεμικι αντιπαράκεςθ Ορκοδοξίασ και Ρωμαιοκακολικιςμοφ, κεματικι ενότθτα του Βϋ τόμου του ςυγγράμματοσ με τίτλο: Θ Ορκόδοξθ Εκκλθςία ςε Ανατολι και Δφςθ, για τθ χολι Ανκρωπιςτικϊν πουδϊν του Ανοιχτοφ Πανεπιςτθμίου, Πάτρα, «Θκικι και Παιδεία φγχρονεσ προκλιςεισ», εκδ. Ζννοια, Ακινα Δθμοςιεφςεισ ςε ζγκριτα διεκνι περιοδικά 2.3. Δθμοςιεφςεισ ςε ζγκριτα ελλθνικά περιοδικά: είκοςι (20) «Σο μάκθμα των Θρθςκευτικϊν ςτθν εποχι τθσ μετανεωτερικότθτασ Θρθςκευτικόσ γραμματιςμόσ ςτο νζο Πρόγραμμα πουδϊν», Νζα Παιδεία, τεφχ. 142, Ακινα 2012, ςς (Με κριτζσ) «Θ διαλεκτικι μεταξφ παιδείασ και κρθςκείασ Διαπολιτιςμικι παιδαγωγικι κεολογία», Νζα Παιδεία, τεφχ. 132, Ακινα 2009, (ςς ) (Με κριτζσ) «Θ προοπτικι και θκικι τθσ παιδείασ ςτθ φιλοςοφία του Αριςτοτζλθ» (Θ μεταφυςικι τθσ επαγωγισ), (Φιλοςοφία και Παιδεία, τευχ , Ακινα 2008, ςς ) (Με κριτζσ) «Θ διαγενεαλογικι φιλοςοφία και θ προϊκθςι τθσ: απόχρωςθ μεταφυςικισ παιδαγωγικισ», (Φιλοςοφία και Παιδεία, τευχ. 36, Ακινα 2005, ς ) (Με κριτζσ). «Διαπολιτιςμικι προςζγγιςθ των ςχζςεων Ελλθνιςμοφ Χριςτιανιςμοφ ςτα εγχειρίδια του κρθςκευτικοφ μακιματοσ ςτθ Δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ», (Μζροσ Αϋ, Κοινωνία, τευχ. 3, ζτοσ ΜΘϋ, Ακινα 2005, ς ) (Με κριτζσ). «Διαπολιτιςμικι προςζγγιςθ των ςχζςεων Ελλθνιςμοφ Χριςτιανιςμοφ ςτα εγχειρίδια του κρθςκευτικοφ μακιματοσ ςτθ Δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ», ςυνζχεια προθγοφμενου, (Μζροσ Βϋ, Κοινωνία, τευχ. 4, ζτοσ ΜΘϋ, Ακινα 2005, ς ) (Με κριτζσ).

3 «Θ Θρθςκευτικι Αγωγι και Διδακτικι για το Περιβάλλον Μια διακεματικι προςζγγιςθ ςτθν Πρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ», (Νζα Παιδεία, τεφχ. 114, Ακινα 2005, 85-98) (Με κριτζσ). «Θ διαπολιτιςμικότθτα τθσ Ορκοδοξίασ. Διαχρονικι πρόταςθ κατά του ρατςιςμοφ», Δελτίο, χολι Ι.Μ. Παναγιωτόπουλου, τευχ. 32/ (Με κριτζσ). «Θ κοςμικι και πνευματικι γνϊςθ κατά τον Άγιο Γρθγόριο Νφςςθσ», (Φιλοςοφία και Παιδεία, τευχ. 30, Ακινα 2003, ς ) (Με κριτζσ). Θ διακεματικότθτα ςτα Θρθςκευτικά του Γυμναςίου: Φιλοςοφικι προςζγγιςθ, Επικεϊρθςθ Εκπαιδευτικϊν Θεμάτων, Ειδικό αφιζρωμα ςτθ Διακεματικότθτα, Παιδαγωγικό Ινςτιτοφτο, Ακινα 2002 (Με κριτζσ) Σο μυςτιριο του κανάτου, εμπειρία φιλοςοφικι και κεολογικι" (Φιλοςοφία και Παιδεία, Ιανουάριοσ-Απρίλιοσ 2002) (Με κριτζσ) Θ κρθςκευτικι παιδεία ςτο παρελκόν, το παρόν και το μζλλον (Φιλοςοφία και Παιδεία, τ.22, Μάιοσ 2001) (Με κριτζσ) Προχποκζςεισ ςυγγραφισ του βιβλίου Βιματα πίςτθσ και ηωισ (Κοινωνία, Ιανουάριοσ-Μάρτιοσ 2001) Θ νθπτικι άςκθςθ και αγωγι πρόταςθ για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ εκκοςμίκευςθσ (Διάβαςθ, τ. 26, Ιοφλιοσ Αφγουςτοσ 2000) Οι πνευματικζσ μεκθλικιϊςεισ κατά τουσ Νθπτικοφσ Πατζρεσ ςτο μάκθμα των Θρθςκευτικϊν (Πρακτικά Διθμερίδασ ςτο Βόλο, Απριλίου 1999) (Με κριτζσ) Προφθτεία: Σο δίλθμμα αλικειασ και γοθτείασ (Θεόσ και Θρθςκεία, τ. 6,1999) (Με κριτζσ) Θ εντολι τθσ εργαςίασ ςτθν ολοκλιρωςθ του ανκρϊπινου προςϊπου (Κοινωνία, Περιοδικό τθσ Πανελλθνίου Ενϊςεωσ Θεολόγων, τ. 4, 1998) (Με κριτζσ). "Θ κοινωνικι και χριςτιανικι αγωγι ςτο Λφκειο μζςα από φιλοςοφικό ςτοχαςμό" (Φιλοςοφία και Παιδεία, τ. 9-10, Οκτϊβριοσ 1997) (Με κριτζσ) Ο κλωνιςμόσ του ανκρϊπου και θ εξορία του (φναξθ, τ. 63, 1997) (Δθμοςίευμα για τθν κλωνοποίθςθ) - (Με κριτζσ) 2.4. Κεφάλαια ςε ζγκριτουσ διεκνείσ επιςτθμονικοφσ ςυλλογικοφσ τόμουσ: τζςςερισ (3) Intercivilisation et universalite dans l approche de l Hellenisme et du Christianisme a l occasion de la fete des Trois Saints Hierarques, Proceedings of the ninth World Congress, Olympic Center for Universal Dialogue, Olympic Center for Philosophy and Culture, SKEPSIS, 2012, ςς (Με κριτζσ) «Θ πατερικι διαγενεαλογικι κεολογία-θκικι και θ μετα-πατερικι επινόθςθ», Εκκλθςιαςτικόσ Κιρυκασ Θεολογικι Επετθρίδα τθσ Ιεράσ Μθτροπόλεωσ Κιτίου, υλλογικόσ Σόμοσ, Λάρνακα 2011, τ. 142, ςς «Φιλοςοφικι και παιδαγωγικι κεολογία: Παιδαγωγικζσ αρχζσ κατά τον Άγιο Γρθγόριο Νφςςθσ», ςτο ςυλλογικό τόμο ΙΓ, «Εκκλθςιαςτικόσ Κιρυκασ Θεολογικι Επετθρίδα τθσ Ιεράσ Μθτροπόλεωσ Κιτίου», Λάρνακα 2007, ςς

4 2.5. Κεφάλαια ςε ζγκριτουσ ελλθνικοφσ επιςτθμονικοφσ ςυλλογικοφσ τόμουσ: ζνα (1) «Σο μάκθμα των Θρθςκευτικϊν ςτθν εποχι τθσ μετανεωτερικότθτασ Θρθςκευτικόσ γραμματιςμόσ ςτο νζο Πρόγραμμα πουδϊν», υλλογι κριτικϊν άρκρων ςε ςυλλογικό τόμο για τα νζα (Πιλοτικά) Προγράμματα πουδϊν του μακιματοσ των Θρθςκευτικϊν, Μυτιλινθ, Ιοφλιοσ Δθμοςιεφςεισ ςε τόμουσ πρακτικϊν ζγκριτων διεκνϊν ςυνεδρίων Διεκνζσ υνζδριο ΣΕΙ Πειραιά με κεντρικό κζμα: The contribution of Information Technology to Science, Economy, Society and Education. Θζμα ειςιγθςθσ: «The prospect and ethics of education in the philosophy of Aristotle (The metaphysics of induction» (era.teir.gr-era 3), Αίγινα 19-21/9/2008) (Με κριτζσ) «Θ πολυπολιτιςμικι κοινωνία τθσ πλθροφορίασ παράγοντασ διαπολιτιςμικότθτασ ςτθ κρθςκευτικι αγωγι», Θζμα υνεδρίου: «Σο χολείο ςτθν κοινωνία τθσ πλθροφορίασ και τθσ Πολυπολιτιςμικότθτασ», (Πρακτικά ΙΑϋ Διεκνοφσ υνεδρίου τθσ Παιδαγωγικισ Εταιρείασ Ελλάδοσ και τθσ χολισ Ανκρωπιςτικϊν Επιςτθμϊν Πανεπιςτθμίου Αιγαίου, Ρόδοσ 21-23/11/2005, εκδ. Αφοι Κυριακίδθ, Θεςςαλονίκθ 2006, ). (Με κριτζσ) Παγκοςμιοποίθςθ και Κακολικότθτα. Θ γλϊςςα ωσ ςφμβολο τθσ εςωτερικισ ενότθτασ των ανκρϊπων (Πρακτικά 4ου Διεκνοφσ υνεδρίου του Π.Σ.Δ.Ε. του Πανεπιςτθμίου Πατρϊν Διαπολιτιςμικι εκπαίδευςθ, Πάτρα 2002) (Με κριτζσ) «Παγκοςμιοποίθςθ και κακολικότθτα ςτθν Ορκόδοξθ Χριςτιανικι Αγωγι», 20ο Διεκνζσ υνζδριο, «Θ παιδεία ςτθν αυγι του 21ου αιϊνα», Θζματα υγκριτικισ Παιδαγωγικισ, file://d:/praktika/portelanos.htm, Πάτρα, 4-6/11/2002 Πολιτιςμικότθτα και κρθςκεία», Ιϋ Διεκνζσ υνζδριο Παιδαγωγικισ Εταιρείασ Ελλάδοσ, Πρακτικά ςτο ttp://www.pee.gr/enall/right.htm, Ναφπλιο 8-10/11/2001. (Με κριτζσ) «Σο θκικοκρθςκευτικό περιβάλλον τθσ εποχισ του ωκράτθ και θ προδρομικι του ςκζψθ για το χριςτιανιςμό» (Πρακτικά Διεκνοφσ υνεδρίου «Ο ωκράτθσ ςιμερα», Ακινα-Δελφοί, Ζνωςθ Κακθγθτϊν για τθν Προαγωγι τθσ Φιλοςοφίασ ςτθν Εκπαίδευςθ, Ακινα 2003) (Με κριτζσ) Θ Επαγωγικι Μζκοδοσ ςτθ Διδακτικι των Θρθςκευτικϊν Πορεία μακθτείασ από τθ φυςικι ςτθ μεταφυςικι (Πρακτικά, τ. Αϋ του 7ου Παγκφπριου υνζδριου τθσ Παιδαγωγικι Εταιρείασ Κφπρου, Κφπροσ 2002) (Με κριτζσ) 2.7. Δθμοςιεφςεισ ςε τόμουσ πρακτικϊν ζγκριτων ελλθνικϊν ςυνεδρίων: επτά (7) «Παιδεία/κουλτοφρα-κρθςκευτικόσ πλουραλιςμόσ και κρθςκευτικι αγωγι», Πρακτικά Πανελλινιου Επιςτθμονικοφ υνεδρίου, Εργαςτιριο Παιδαγωγικισ- Χριςτιανικισ Παιδαγωγικισ του Σμιματοσ Ποιμαντικισ και Κοινωνικισ Θεολογίασ Αριςτοτελείου Πανεπιςτθμίου Θεςςαλονίκθσ, Θεςςαλονίκθ 2014, ςς το 9 ο Πανελλινιο υνζδριο τθσ Παιδαγωγικισ Εταιρείασ Ελλάδοσ (Φλϊρινα Νοεμβρίου 2014) με κζμα: «Μεταφυςικι, ο δάςκαλοσ και το μάκθμα των κρθςκευτικϊν». (Με κριτζσ)

5 το 8 ο Πανελλινιο υνζδριο τθσ Παιδαγωγικισ Εταιρείασ Ελλάδοσ (Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων 2-4/11/2012) με κζμα: «Αλφαβθτάρι θκικισ και πίςτθσ ςτθν Πρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ και Παιδεία». (Με κριτζσ) «Κουλτοφρα και κρθςκευτικι αγωγι διακουλτουραλιςμόσ και κρθςκεία», ςτο 7ο Πανελλινιο υνζδριο τθσ Παιδαγωγικισ Εταιρείασ Ελλάδοσ 19-21/11/2010 (Πανεπιςτθμιοφπολθ Γάλλου Ρεκφμνου Κριτθσ), Αϋ τόμ., εκδ. Διάδραςθ, Ηεφφρι 2012, ςς , (Με κριτζσ) «Θ δθμιουργία αειφόρο διδαςκαλείο πολιτιςμοφ Θ αειφορία καρπόσ ςυνάντθςθσ κτιςτοφ και ακτίςτου» Παράρτθμα ςτο τόμο «Ορκοδοξία και Παιδεία ςτο δρόμο τθσ Εκπαίδευςθσ για τθν Αειφορία», Πρακτικά υνεδρίου Ι. Αρχιεπιςκοπισ Ακθνϊν και Τπουργείου Εκνικισ Παιδείασ και Θρθςκευμάτων (28-29/1/2006), εκδ. Γραφείου Ιδρφματοσ Νεότθτοσ Ι. Αρχιεπιςκοπισ Ακθνϊν, Ακινα 2007, ςς «Θ πολιτικι και κρθςκευτικι αγωγι ςτο Διακεματικό Ενιαίο Πλαίςιο Προγράμματοσ πουδϊν (Δ.Ε.Π.Π..) και ςτο Αναλυτικό Πρόγραμμα πουδϊν (Α.Π..) - Διαγενεαλογικι διαπολιτιςμικι θκικι». Θζμα υνεδρίου: «Ελλθνικι Παιδαγωγικι και Εκπαιδευτικι Ζρευνα», (Πρακτικά 5ου Πανελλθνίου υνεδρίου Ελλθνικισ Παιδαγωγικισ και Εκπαιδευτικισ Ζρευνασ, Παιδαγωγικι Εταιρεία Ελλάδοσ, Θεςςαλονίκθ 24-26/11/2006, εκδ. Αφοί Κυριακίδθ, Θεςςαλονίκθ 2007) (Με κριτζσ) «Θ διαπολιτιςμικι προςζγγιςθ του μακιματοσ των Θρθςκευτικϊν ςτο Διακεματικό Πλαίςιο Προγράμματοσ πουδϊν (Δ.Ε.Π.Π..) και ςτο Αναλυτικό Πρόγραμμα πουδϊν (Α.Π..) ςτθν Πρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ», (cd, 1ου Εκπαιδευτικοφ υνεδρίου Περιφερειακισ Διεφκυνςθσ Α/κμιασ και Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ Θπείρου, Ιωάννινα 12-14/5/2006, ςελίδεσ 12). (Με κριτζσ) υνζδριο ςτθν Θεολογικι Ακαδθμία Βόλου: «Σα Θρθςκευτικά ωσ ςυνδυαςτικό μάκθμα (Εναλλακτικι διδακτικι πρόταςθ)», Βουλι των Ελλινων, Διακοινοβουλευτικι υνζλευςθ Ορκοδοξίασ, Ακινα 2005, ς ) «Διαπολιτιςμικι αγωγι μζςα από τθ διδακτικι ενότθτα τθσ παραβολισ του καλοφ αμαρείτθ (Γϋ Δθμοτικοφ) ςφμφωνα με το νζο Διακεματικό Πλαίςιο Προγραμμάτων πουδϊν», (Πρακτικά του 4ου Πανελλθνίου υνεδρίου τθσ Παιδαγωγικισ Εταιρείασ Ελλάδοσ, Αλεξανδροφπολθ, 28-30/5/2004, εκδ. Αφοί Κυριακίδθ, Θεςςαλονίκθ 2004, ς ). (Με κριτζσ) «Θ κρθςκευτικι γλϊςςα και παιδεία», (cd, 2ου Εκπαιδευτικοφ υνεδρίου Περιφερειακισ Διεφκυνςθσ Α/κμιασ και Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ Θπείρου, Ιωάννινα 2007) (Με κριτζσ) 2.8. Δθμοςιεφςεισ ςε τόμουσ περιλιψεων διεκνϊν και ελλθνικϊν ςυνεδρίων με κριτζσ: οκτϊ (8) από τα παραπάνω ςυνζδρια 2.9. Επιςτθμονικι επιμζλεια εκδόςεων Μελζτεσ «Θ ζγγεια ιδιοκτθςία ςτθν Αττικι μετά τθ ςφςταςθ του νεοελλθνικοφ κράτουσ», Οικ.Σαχυδρόμοσ,

6 2.11. χεδιαςμόσ και ανάπτυξθ εκπαιδευτικοφ και επιμορφωτικοφ υλικοφ Με τθν υπ αρικμ. 2/ απόφαςθ του υντονιςτικοφ υμβουλίου του Παιδαγωγικοφ Ινςτιτοφτου ςυμμετείχε ςτθν Επιτροπι ςφνταξθσ νζου Αναλυτικοφ Προγράμματοσ πουδϊν για το μάκθμα των Θρθςκευτικϊν ςτθν Αϋ τάξθ των Σ.Ε.Ε. Με τθν υπ αρικμ. Γ2/3991 απόφαςθ του Τπουργείου Εκν. Παιδείασ και Θρθςκευμάτων ανζλαβε τθ ςυγγραφι του διδακτικοφ βιβλίου των Θρθςκευτικϊν τθσ Αϋ τάξθσ των Σ.Ε.Ε. Επιλζχτθκε, με απόφαςθ του Παιδαγωγικοφ Ινςτιτοφτου ωσ μζλοσ ςτθν Επιτροπι για τθν αξιολόγθςθ CD-ROM των Θρθςκευτικϊν Γυμναςίου και Λυκείου ςτα πλαίςια ϋεργου Κοινωνικζσ Επιςτιμεσ ΙΙ,. Σο ζτοσ 2001 ςυμμετείχε ςτθ ςφνταξθ του νζου Αναλυτικοφ Προγράμματοσ του Μακιματοσ των Θρθςκευτικϊν για το Δθμοτικό και το Γυμνάςιο με διακεματικζσ προςεγγίςεισ. Με τθν υπ αρικμ. 12/ απόφαςθ του υντονιςτικοφ υμβουλίου του Παιδαγωγικοφ Ινςτιτοφτου ςυμμετείχε ςτθν Επιτροπι βελτιςτοποίθςθσ των ΔΕΠΠ (Διακεματικό Ενιαίο Πλαίςιο Προγραμμάτων πουδϊν) και των ΑΠ (Αναλυτικά Προγράμματα πουδϊν) του μακιματοσ των Θρθςκευτικϊν για το Δθμοτικό και το Γυμνάςιο, με διακεματικζσ προςεγγίςεισ. Με τθν υπουργικι απόφαςθ 75535/Γ1/ , ςυμμετείχε ωσ υπεφκυνοσ ςτθν παραγωγι των υποζργων: ςυγγραφι του βιβλίου-πακζτου «Θρθςκευτικά Εϋ Δθμοτικοφ» και δθμιουργία Εκπαιδευτικοφ Λογιςμικοφ (CD- ROM) Θρθςκευτικϊν Γϋ και Δϋ Δθμοτικοφ, με βάςθ τα νζα Δ.Ε.Π.Π.. και Α.Π., τα οποία εκπονικθκαν από το Παιδαγωγικό Ινςτιτοφτο. Με τθν υπ αρικμ. 10/ Πράξθ του υντονιςτικοφ υμβουλίου του Παιδαγωγικοφ Ινςτιτοφτου ορίςτθκε μζλοσ τθσ Ομάδασ τιριξθσ του Προγράμματοσ «Επιμόρφωςθ τελεχϊν τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και Εκπαιδευτικϊν ςτο Δ.Ε.Π.Π.., τα Α.Π.. και το νζο διδακτικό υλικό του Γυμναςίου» για τθν αξιολόγθςθ τθσ Βϋ Φάςθσ Άλλθ ςυγγραφικι δραςτθριότθτα: Άρκρα ςτον θμεριςιο και περιοδικό θμεριςιο Σφπο υμμετοχι ςε επιςτθμονικά ςυνζδρια (χωρίσ ειςιγθςθ): το 12ο Πατρολογικό υνζδριο τθσ Θεολογικισ χολισ του Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν ςτισ 5-7/ με κζμα: Ο ϋαγιοσ και ο Μάρτυρασ ςτθ ηωι τθσ Εκκλθςίασ. το Θϋ Πανελλινιο Θεολογικό υνζδριο τθσ Πανελλθνίου Ενϊςεωσ Θεολόγων από 3-5/9/1999. το Διεκνζσ υνζδριο Βιοθκικισ με κζμα: «Molecular Screening of Individuals at High-Risk of Developing Cancer: Medical, Ethical, Legal and Social Issues (Ακινα, 19-21/3-1999). το υνζδριο του Παιδαγωγικοφ Ινςτιτοφτου με τθ ςυνεργαςία του Consortium of Institutions for Development and Research in Education in

7 Europe ςτισ 5 και με κζμα φγχρονοι εκπαιδευτικι προβλθματιςμοί. το Βϋ Πανελλινιο υνζδριο που διοργάνωςε το Κζντρο Ζρευνασ Επιςτιμθσ και Εκπαίδευςθσ ςε ςυνεργαςία με το Παν/μιο Ακθνϊν και το Παιδαγωγικό Ινςτιτοφτο ςτισ 2-4/ με κζμα: Οι Νζεσ Σεχνολογίεσ για τθν Κοινωνία και τον Πολιτιςμό. το 2ο Πανελλινιο υνζδριο τθσ Παιδαγωγικισ Εταιρείασ Ελλάδοσ από 2-4/ με κζμα: Ελλθνικι Παιδαγωγικι και Εκπαιδευτικι Ζρευνα. το Διεκνζσ Επιςτθμονικό υνζδριο τθσ Ι. υνόδου τθσ Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδοσ ςτισ 4-8/ με κζμα: Επιςτιμεσ, Σεχνολογίεσ Αιχμισ και Ορκοδοξία. το Διεκνζσ Πατρολογικό υνζδριο τθσ Θεολογικισ χολισ του Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν με κζμα «Ο Άγιοσ Γρθγόριοσ ο Νφςςθσ» (2001). το Διεκνζσ υνζδριο (Βυηαντινό και Χριςτιανικό Μουςείο 29/11 ζωσ 1/ με κζμα: «Θ Αγία Γραφι και ο ςφγχρονοσ Ευρωπαϊκόσ Πολιτιςμόσ». το υνζδριο τθσ χολισ Επιςτθμϊν Αγωγισ του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων (Ιωάννινα 17-20/5/2008) με κζμα «Θ πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ και οι προκλιςεισ τθσ εποχισ μασ» Ειςθγιςεισ ςε Παιδαγωγικζσ Επιμορφωτικζσ Θμερίδεσ εμινάρια - Διαλζξεισ και διάφορεσ εκδθλϊςεισ 1. το Επιμορφωτικό εμινάριο του Παιδαγωγικοφ Ινςτιτοφτου ςτισ με κζμα: Η Ορκόδοξθ χριςτιανικι αγωγι οδόσ των μακθτών προσ Θεογνωςία. 2. τθν Θμερίδα των κεολόγων Κακθγθτϊν του Ν. Βοιωτίασ ςτισ 26 και με κζμα: Η πνευματικι τελείωςθ του ανκρώπου κατά τον Άγιο Συμεών τον Νζο Θεολόγο. 3. το Επιμορφωτικό εμινάριο των ςχολικϊν ςυμβοφλων Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ που οργανϊκθκε από το Σμιμα Επιμόρφωςθσ του Παιδαγωγικοφ Ινςτιτοφτου από 1-5/ με κζμα: Οι πνευματικζσ μεκθλικιώςεισ ςτο μάκθμα των Θρθςκευτικών. 4. τθν Θμερίδα των κεολόγων Κακθγθτϊν τθσ Γϋ Διεφκυνςθσ Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ ςτισ με κζμα: Στάδια Πνευματικών Μεκθλικιώςεων κατά τουσ Νθπτικοφσ Πατζρεσ. 5. τθ Αϋ υνάντθςθ των κεολόγων Κακθγθτϊν ςτο Βόλο ςτισ 16-17/ με κζμα:"οι πνευματικζσ μεκθλικιώςεισ κατά τουσ Νθπτικοφσ και θ εφαρμογι τουσ ςτο μάκθμα των Θρθςκευτικών". 6. τθν Θμερίδα τθσ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Θεολόγων ςτισ με κζμα: Τα νζα βιβλία των Θρθςκευτικών 7. τθν Θμερίδα των κεολόγων Κακθγθτϊν τθσ Γϋ Διεφκυνςθσ Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ (1 ο Ενιαίο Λφκειο Περιςτερίου) ςτισ με κζμα: Η Διδακτικι των κρθςκευτικών μακθμάτων Δομικι παρουςίαςθ. 8. τθν Θμερίδα τθσ Θεολογικισ χολισ του Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν ςτισ με κζμα: Η διδακτικι του μακιματοσ των Θρθςκευτικών και θ προβλθματικι τθσ. 9. τουσ κακθγθτζσ κεολόγουσ τθσ Ανατολικισ Αττικισ ςτο Αμερικανικό Κολζγιο ςτισ με κζμα: Η διδακτικι του μακιματοσ των Θρθςκευτικών και θ προβλθματικι τθσ ςτθ Β/κμια Εκπαίδευςθ. 10. τθν Θμερίδα των κεολόγων Κακθγθτϊν τθσ περιοχισ Λαμίασ ςτον και με κζμα: Η Διδακτικι των Θρθςκευτικών ςτθ Β/κμια Εκπαίδευςθ Φιλοςοφικι Φιλοκαλικι προςζγγιςθ.

8 11. τθν Θμερίδα των κεολόγων Κακθγθτϊν περιοχισ Θιβασ ςτισ με κζμα: Γνώςθ και βίωμα ςτθ κρθςκευτικι αγωγι επαγωγικι μζκοδοσ. 12. το Επιμορφωτικό εμινάριο των κεολόγων Κακθγθτϊν του Ν. Θρακλείου Κριτθσ, , ςτο Πνευματικό Κζντρο τθσ Ι. Αρχιεπιςκοπισ Κριτθσ με κζμα: «Η διδακτικι και οι δυςκολίεσ του μακιματοσ των Θρθςκευτικών». 13. το 2 ο Εν. Λφκειο του Ν.Θρακλείου Κριτθσ ( ) δειγματικι διδαςκαλία με κζμα: «Η δομικι παρουςίαςθ του περιεχομζνου του κρθςκευτικοφ βιβλίου τθσ Γ τάξθσ του Ενιαίου Λυκείου». 14. το Επιμορφωτικό εμινάριο των κεολόγων Κακθγθτϊν του Ν. Θρακλείου Κριτθσ, , ςτο Πνευματικό Κζντρο τθσ Ι. Αρχιεπιςκοπισ Κριτθσ με κζμα: Σταδια πνευματικών μεκθλικιώςεων κατά τον Άγιο Συμεών τον Νζο Θεολόγο. 15. το 3ιμερο Επιμορφωτικό εμινάριο τθσ 1 θσ, 2 θσ και 3 θσ Περιφζρειασ Ν. Καςτορίασ, ςτισ 5,6 και με κζμα: Η Διδακτικι τθσ Ορκόδοξθσ Χριςτιανικισ Αγωγισ ςτο Δθμοτικό Σχολείο Φιλοςοφικι, φιλοκαλικι προςζγγιςθ. 16. τθν Θμερίδα των κεολόγων Κακθγθτϊν των χολικϊν Μονάδων Ν. Χανίων ςτισ με κζμα: Η Διακεματικι προςζγγιςθ ςτο μάκθμα των Θρθςκευτικών μακθμάτων. 17. Διάλεξθ ςτο Πολιτιςτικό Κζντρο τθσ Ι. Μθτροπόλεωσ Κυδωνίασ και Αποκορϊνου ( ) με κζμα: «Θ πνευματικι τελείωςθ του ανκρϊπου κατά τουσ Νθπτικοφσ Πατζρεσ». 18. τθν επιςτθμονικι-παιδαγωγικι Θμερίδα ςτο Ν. Ευβοίασ (Αίκουςα κεάτρου Παπαδθμθτρίου) τθν με κζμα: «Θ Διδακτικι του μακιματοσ των Θρθςκευτικϊν και θ προβλθματικι τθσ από τθν επαγωγι ςτθν αναγωγι. 19. τθν Θμερίδα των κεολόγων Κακθγθτϊν περιοχισ και Χαλκίδασ ςτισ με κζμα: Η Διδακτικι του μακιματοσ των Θρθςκευτικών και θ προβλθματικι τθσ από τθν επαγωγι ςτθν αναγωγι. 20. Διάλεξθ ςε εκδιλωςθ του Ροταριανοφ Ομίλου Βουλιαγμζνθσ ( ) με κζμα: «Ο χρόνοσ και ο άνκρωποσ ςτθ δθμιουργία τθσ ιςτορίασ» 21. Διάλεξθ μετά από πρόςκλθςθ του υλλόγου Γονζων και Κθδεμόνων Λυκείου Μαρακϊνα ( ), με κζμα: «Το κρθςκευτικό βίωμα κατά τθν ενθλικίωςθ ς ζνα πολυπολιτιςμικό περιβάλλον». 22. τθν θμερίδα του Ροταριανοφ Ομίλου Ακινασ με κεντρικό κζμα «Θ κλωνοποίθςθ ςτον Άνκρωπο και θ Γενετικι Θεραπεία» (Ξενοδ. Saint George Lycabettus ), ειςιγθςθ με τίτλο: «Η αναηιτθςθ κριτθρίων Βιοθκικισ μζςα από τθ Φιλοςοφία και τθ Θεολογία». 23. Διάλεξθ ςτθ Μεγάλθ του Γζνουσ χολι (Κωνςταντινοφπολθ, ), με τθν ευκαιρία εκδιλωςθσ για τον εορταςμό των 550 χρόνων από τθν ίδρυςι τθσ και τθ ςυμμετοχι τθσ χορωδίασ του Διμου Π. Φαλιρου, με κζμα: «Η παρουςία τθσ Σχολισ με τθν πολιτιςμικι τθσ παράδοςθ και τθ διαπολιτιςμικι τθσ αναγωγι». 24. Διάλεξθ κατόπιν προςκλιςεωσ τθσ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Θεολόγων Λάριςασ ςτο Πνευματικό Κζντρο τθσ πόλθσ, , με κζμα «Θ Διδακτικι του μακιματοσ των Θρθςκευτικϊν ςτθ Β/κμια Εκπαίδευςθσ». 25. το Επιμορφωτικό εμινάριο τθσ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Θεολόγων (Ακινα, 22/5-4/12/2006) με κζμα: «Η διδακτικι τθσ Βιοθκικισ ςτο μάκθμα των Θρθςκευτικών τθσ Γ Λυκείου». 26. το Επιμορφωτικό εμινάριο του Παιδαγωγικοφ Ινςτιτοφτου (επτζμβριοσ 2006) με κζμα: «Επιμόρφωςθ χολικϊν υμβοφλων και Εκπαιδευτικϊν τθσ Πρωτοβάκμιασ και τθσ Προςχολικισ Εκπαίδευςθσ ςτο Δ.Ε.Π.Π.. και τα Α.Π..», θ ειςιγθςι του είχε τον τίτλο: «Η διδακτικι τθσ διακεματικότθτασ ςτθ Διδακτικι Ενότθτα: Αγώνασ να μοιραηόμαςτε τα αγακά μασ με τουσ άλλουσ», ςτα Θρθςκευτικά τθσ Ε Δθμοτικοφ».

9 27. το Επιμορφωτικό εμινάριο για τουσ κεολόγουσ κακθγθτζσ των Νομϊν Κορινκίασ και Αργολίδασ (Ναφπλιο, ) με κζμα: «Διδακτικι ςτθ Βιοϊατρικι και Ηκικι». 28. Διάλεξθ ςτο Διδαςκαλείο Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ του Παιδαγωγικοφ Σμιματοσ του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων, με κζμα: «Σο κρθςκευτικό μάκθμα ςτθν Πρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ και θ προβλθματικι του Φιλοςοφικι, Φιλοκαλικι προςζγγιςθ». 29. τθν θμερίδα του Ιδρφματοσ Νεότθτασ τθσ Ιεράσ Αρχιεπιςκοπισ Ακθνϊν ( ) ςτο Πνευματικό Κζντρο του Διμου Ακθναίων κριτικι ειςιγθςθ με αφορμι τθσ ζκδοςθσ/παρουςίαςθσ φακζλου με τίτλο: «Φυτά ςτθ λατρεία τθσ Εκκλθςίασ». 30. τθν Θμερίδα τθσ Περιφερειακισ Διεφκυνςθσ τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Δυτικισ Αττικισ (Μαγοφλα Αττικισ, ) με κζμα: «Παιδαγωγικζσ αρχζσ κατά τον Άγιο Γρθγόριο Νφςςθσ». 31. Ειςιγθςθ ςτο Σμιμα Θεολογίασ τθσ Θεολογικισ χολισ του Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν μετά από πρόςκλθςθ του Κακθγθτι κ. Κωνςταντίνου Δελθκωςταντι, με κζμα: «Διδακτικι του μακιματοσ των κρθςκευτικών και Παιδαγωγικι Θεολογία», ( ) 32. το Επιμορφωτικό εμινάριο για τουσ κεολόγουσ κακθγθτζσ τθσ Αττικισ που διοργάνωςε θ Πανελλινια Ζνωςθ κεολόγων (Ακινα, 2007) με κζμα: «Διδακτικι πρόταςθ και παιδαγωγικι ςφμφωνα με τισ νζεσ καινοτομίεσ των Προγραμμάτων Σπουδών ςτο μάκθμα των Θρθςκευτικών». 33. τθν θμερίδα τθσ Περιφερειακισ Διεφκυνςθσ Θπείρου (Άρτα, ) για τουσ κακθγθτζσ Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ με κζμα: «Νθπτικι οντολογία και οικολογία». 34. Ειςιγθςθ ςε Θμερίδα τθσ Πανελλαδικισ Οργάνωςθσ Γυναικϊν (Παράρτθμα Φαλιρου, ςτο Πολιτιςτικό Κζντρο Π. Φαλιρου ωσ Αφιζρωμα ςτθν Παγκόςμια Θμζρα γθσ Απριλίου 2008 με κζμα: «Η δθμιουργία Διδαςκαλείο Μεταφυςικισ και Πολιτιςμοφ». 35. τθν θμερίδα τθσ Περιφερειακισ Διεφκυνςθσ Α/κμιασ και Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ Θεςςαλίασ, με κζμα «Σχζςεισ Παιδαγωγικισ και Θρθςκευτικισ Αγωγισ», (Σρίκαλα 4-5/9/2008) 36. το εμινάριο Θμερίδα των Θεολόγων τθσ Β/μιασ Εκπαίδευςθσ Νομοφ Κορινκίασ, με κζμα: «Η Θεολογία τθσ Διαπολιτιςμικότθτασ ςτθν Παιδεία και ςτθν Εκπαίδευςθ» (Κόρινκοσ ) 37. Ειςιγθςθ ςτο Σμιμα τθσ Θεολογικισ χολισ του Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν μετά από πρόςκλθςθ του Κακθγθτι κ. Κωνςταντίνου Δελθκωςταντι, με κζμα: «Διδακτικι τθσ Διαπολιτιςμικότθτασ» ( ). 38. το Πνευματικό Κζντρο Λειβαδιάσ, από πρόςκλθςθ τθσ Ι.Μθτρόπολθσ Θθβϊν και Λιβαδειάσ ςε ςυνεργαςία με τθ Διεφκυνςθ τθσ Α/κμιασ Εκπαίδευςθσ, ειςιγθςθ προσ τουσ εκπαιδευτικοφσ τθσ Α/κμιασ Εκπαίδευςθσ για τθν εορτι των Σριϊν Ιεραρχϊν με κζμα: «Η κρθςκευτικι παιδεία ςτθν Πρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ ςτον καιρό τθσ μετανεωτερικότθτασ (προςζγγιςθ ελλθνιςμοφ χριςτιανιςμοφ)» Λειβαδιά το υνεδριακό Κζντρο Θθβϊν, μετά από πρόςκλθςθ τθσ Ι.Μθτρόπολθσ Θθβϊν και Λεβαδείασ ςε ςυνεργαςία με τθ Διεφκυνςθ τθσ Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ, ειςιγθςθ προσ τουσ εκπαιδευτικοφσ τθσ Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ για τθν εορτι των Σριϊν Ιεραρχϊν με κζμα: «Διαπολιτιςμικότθτα και κακολικότθτα ςτθν προςζγγιςθ Ελλθνιςμοφ και Χριςτιανιςμοφ» ( ) 40. το Πνευματικό Κζντρο Διςτόμου, μετά από Πρόςκλθςθ του Διμου Διςτόμου ςτθν εκδιλωςθ για τθν απονομι αριςτείων ςε μακθτζσ και φοιτθτζσ τθσ περιοχισ, ειςιγθςθ με κζμα: «Το ευ αγωνίηεςκαι ςτο εκπαιδευτικό ςφςτθμα τθσ μετανεωτερικότθτασ» ( ) 41. Ειςιγθςθ ςτο μάκθμα τθσ «Διαπολιτιςμικισ» του κ. Γεωργίου Νικολάου, Επίκουρου του Παιδαγωγικοφ Σμιματοσ τθσ Δ.Ε. Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων ςτα πλαίςια τθσ

10 διεπιςτθμονικισ ςυνεργαςίασ με κζμα: «Θρθςκεία και Διαπολιτιςμικότθτα», ( ) 42. Διδαςκαλία ςειράσ μακθμάτων ςτθ χολι Επιςτθμϊν Αγωγισ του Πανεπιςτθμίου Κφπρου (Λευκωςία) 24-28/1/2011 ςτα πλαίςια του Προγράμματοσ ERASMUS με κεματικι: «Θρθςκευτικι Αγωγι και Διαπολιτιςμικότθτα». 43. Ομιλία για τθν εορτι των Σριϊν Ιεραρχϊν ςτο Μθτροπολιτικό Ναό Πφργου Θλείασ μετά από πρόςκλθςθ τθσ Δ/νςθσ Α/κμιασ και Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ του Ν. Θλείασ ςε ςυνεργαςία με το Παράρτθμα τθσ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Θεολόγων Πφργου. 44. Διάλεξθ ςτο Πνευματικό Κζντρο Πφργου Θλείασ για τθν εορτι των Σριϊν Ιεραρχϊν (απόγευμα ) με κζμα: «Διαπολιτιςμικότθτα και κακολικότθτα ςτθν προςζγγιςθσ Ελλθνιςμοφ και Χριςτιανιςμοφ». 45. Ειςιγθςθ ςτθν Θμερίδα εκπαιδευτικϊν Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ που διοργάνωςε ο χολικόσ φμβουλοσ Θεολόγων κ. ιοφλθσ Σριαντάφυλλοσ για το νζο Πρόγραμμα πουδϊν ςτο μάκθμα των Θρθςκευτικϊν, (Άρτα, ) με κζμα: «Σο μάκθμα των Θρθςκευτικϊν ςτθν εποχι τθσ μετανεωτερικότθτασ κρθςκευτικόσ γραμματιςμόσ ςτο νζο Πρόγραμμα πουδϊν» 46. Διδαςκαλία ςειράσ μακθμάτων ςτθ χολι Επιςτθμϊν Αγωγισ του Πανεπιςτθμίου Κφπρου (Λευκωςία) 2-6/4/2012 ςτα πλαίςια του Προγράμματοσ ERASMUS με κεματικι: «Παιδεία-Εκπαίδευςθ και Θρθςκείασ- Θεολογικζσ διαςτάςεισ τθσ Παιδείασ και τθσ Εκπαίδευςθσ». 47. Μεταπτυχιακό μάκθμα μετά από πρόςκλθςθ του Κακθγθτι τθσ Θεολογικισ χολισ του Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν κ. Κωνςταντίνου Δελθκωςταντι με κζμα: «Πολιτιςμόσ- Διαπολιτιςμικότθτα ςτο μάκθμα των Θρθςκευτικϊν» ( ). 48. Διάλεξθ μετά από πρόςκλθςθ τθσ Πανελλινιασ Οργάνωςθσ Γονζων Ελλθνορκόδοξου πολιτιςμοφ ςτο Πολιτιςτικό Κζντρο Αγίασ Παραςκευισ ( ) με κζμα: «Αλφαβθτάρι θκικισ και πίςτθσ ςτθν παιδεία». 49. Διδαςκαλία ςτο Επιμορφωτικό εμινάριο Θεολόγων Θπείρου, Κερκφρασ και Λευκάδοσ (1 θ ομάδα) με κζμα: «φγχρονεσ διδακτικζσ προςεγγίςεισ ομαδοςυνεργατικι διδαςκαλία ςτο μάκθμα των Θρθςκευτικϊν» 18/12/2012 ςτο 4ο Γυμνάςιο Ιωαννίνων. 50. Διδαςκαλία ςτο Επιμορφωτικό εμινάριο Θεολόγων Θπείρου, Κερκφρασ και Λευκάδοσ (2 θ ομάδα) με κζμα: «φγχρονεσ διδακτικζσ προςεγγίςεισ ομαδοςυνεργατικι διδαςκαλία ςτο μάκθμα των Θρθςκευτικϊν» 15/1/2013 ςτο 4ο Γυμνάςιο Ιωαννίνων. 51. Διδαςκαλία ςτο Επιμορφωτικό εμινάριο Θεολόγων Θπείρου, Κερκφρασ και Λευκάδοσ (3 θ ομάδα) με κζμα: «φγχρονεσ διδακτικζσ προςεγγίςεισ ομαδοςυνεργατικι διδαςκαλία ςτο μάκθμα των Θρθςκευτικϊν» 22/1/2013 ςτο 4ο Γυμνάςιο Ιωαννίνων. 52. Ειςιγθςθ ςτθν Θμερίδα για υμβοφλουσ και Δαςκάλουσ Α/κμιασ Εκπαίδευςθσ Ν. Ιωαννίνων ( ) ςτθν αίκουςα εκδθλϊςεων του 7 ου Δθμοτικοφ χολείου με κζμα: «Θ προςωπικότθτα του δαςκάλου Σο μάκθμα των Θρθςκευτικϊν». 53. Ειςιγθςθ ςτθν Θμερίδα για υμβοφλουσ και Δαςκάλουσ Α/κμιασ Εκπαίδευςθσ Ν. Άρτασ ( ) ςτο Πνευματικό Κζντρο τθσ Ι. Μθτροπόλεωσ Άρτθσ με κζμα: «Θ προςωπικότθτα του δαςκάλου - Σο μάκθμα των Θρθςκευτικϊν». 54. Ειςιγθςθ ςτθν επιμόρφωςθ Εκπαιδευτικϊν Α/κμιασ Εκπαίδευςθσ ςτα Ιωάννινα ( ) με κζμα: «Θ διδαςκαλία των Θρθςκευτικϊν ςτο Δθμοτικό χολείο». 55. Ειςιγθςθ ςτθν επιμόρφωςθ Εκπαιδευτικϊν Α/κμιασ Εκπαίδευςθσ ςτθν Άρτα ( ) με κζμα: «Θ διδαςκαλία των Θρθςκευτικϊν ςτο Δθμοτικό χολείο». 56. Ομιλία με ςυνδιοργάνωςθ Περιφερειακισ Δ/νςθσ Α/κμιασ και Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ Θπείρου και του Παιδαγωγικοφ Σμιματοσ Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων ςτον Πολτιςτικό Πολυχϊρο «Δθμιτρθσ Χατηισ» ( ) με κζμα: «Θ μεταφυςικι, ο δάςκαλοσ και τα Θρθςκευτικά». 57. Ειςιγθςθ ςτθν επιμόρφωςθ Εκπαιδευτικϊν Α/κμιασ Εκπαίδευςθσ ςτθν Πρζβεηα ( ) με κζμα: «Θ διδαςκαλία των Θρθςκευτικϊν ςτο Δθμοτικό χολείο».

11 58. Ειςιγθςθ ςτθν επιμόρφωςθ Εκπαιδευτικϊν Α/κμιασ Εκπαίδευςθσ ςτθν Θγουμενίτςα ( ) με κζμα: «Θ διδαςκαλία των Θρθςκευτικϊν ςτο Δθμοτικό χολείο». 59. Ειςιγθςθ ςτο ςτο Δθμοτικό Ελεφκερο Ανοιχτό Πανεπιςτιμιο Διμου Πωγωνίου, Δελβινάκι , με κζμα: «Θκικι και οικονομικι κρίςθ». 60. Ειςιγθςθ ςτο Δθμοτικό Ελεφκερο Ανοιχτό Πανεπιςτιμιο Διμου Πωγωνίου, Δελβινάκι , με κζμα: «Από τθ φυςικι ςτθ μεταφυςικι». 61. Ομιλία ςτο Αρςάκειο των Ιωαννίνων ( ), εορτι των Σριϊν Ιεραρχϊν, με κζμα: «Οι Σρεισ Ιεράρχεσ: Προςτάτεσ των Γραμμάτων και τθσ Παιδείασ». 62. Ειςιγθςθ μετά από πρόςκλθςθ του χολικοφ υμβοφλου ςε Κακθγθτζσ κεολόγουσ τθσ Πρζβεηασ ( ) με κζμα: «Ο δάςκαλοσ και ο χαρακτιρασ του μακιματοσ των κρθςκευτικϊν». 63. Σρεισ (3) αυτοτελείσ Ειςθγιςεισ ςε επιμορφωτικά ςεμινάρια που ςυνδιοργάνωςαν οι χολικοί φμβουλοι τθσ 1 θσ, 2 θσ, 3 θσ Περιφζρειασ Π.Ε. Άρτασ ςτισ 10, 11 και 14 Νοεμβρίου για τουσ εκπαιδευτικοφσ των ςχολικϊν μονάδων τθσ περιφζρειάσ τουσ με κζμα: «Θ προβλθματικι τθσ μεταφυςικισ και των κρθςκευτικϊν ςτθν Α/κμια Εκπαίδευςθ». 64. Ειςιγθςθ ςτο Δθμοτικό Ελεφκερο Ανοιχτό Πανεπιςτιμιο Διμου Πωγωνίου, Δελβινάκι με κζμα: «Παιδεία-Θρθςκεία-Πολιτιςμόσ». 3. Ετεροαναφορζσ ςε επιςτθμονικζσ δθμοςιεφςεισ 3.1. Διεκνείσ ετεροαναφορζσ (αρικμόσ και ενδεικτικζσ): 7 (επτά) 3.2. Ελλθνικζσ ετεροαναφορζσ (αρικμόσ και ενδεικτικζσ): περίπου τριανταπζντε (35) 4. Μζλοσ Σριμελϊν υμβουλευτικϊν Επιτροπϊν Διδακτορικϊν Διατριβϊν 4.1. Ολοκλθρωμζνεσ Διδακτορικζσ Διατριβζσ (αρικμόσ και ενδεικτικοί τίτλοι) 4.2. Διατριβζσ ςε εξζλιξθ (αρικμόσ και ενδεικτικοί τίτλοι) 5. Διεκνείσ διακρίςεισ (βραβεία ςε ςυνζδρια, πατζντεσ, κλπ) 6. Αξιολογιςεισ 6.1. Κριτισ εργαςιϊν ζγκριτων διεκνϊν επιςτθμονικϊν περιοδικϊν 6.2. Κριτισ εργαςιϊν ζγκριτων ελλθνικϊν επιςτθμονικϊν περιοδικϊν: πζντε (5) 6.3. Κριτισ εργαςιϊν ζγκριτων διεκνϊν επιςτθμονικϊν ςυνεδρίων 6.4. Κριτισ εργαςιϊν ζγκριτων ελλθνικϊν επιςτθμονικϊν ςυνεδρίων: δφο (2) 6.5. Αξιολογθτισ ερευνθτικϊν ζργων 7. Μζλοσ επιςτθμονικϊν επιτροπϊν (περιοδικά, ςυνζδρια, κλπ): ςφνολο περίπου δζκα (10) ε επιςτθμονικά περιοδικά: Φιλοςοφία και Παιδεία Επιςτθμονικι Επετθρίδα Διδαςκαλείου ΠΣΔΕ Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων Νζα Παιδεία Επιςτθμονικι Επετθρίδα ΠΣΔΕ Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων 8. υμμετοχι ςε εκνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα 8.1. Ερευνθτικά αναπτυξιακά προγράμματα 8.2. Εκπαιδευτικά επιμορφωτικά προγράμματα Τπιρξε μζλοσ τθσ επιτροπισ πιςτοποίθςθσ του εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ «ΟΨΕΙ ΣΘ ΘΡΘΚΕΙΑ» (ASPECTS OF RELIGION) και ςφνδεςμοσ ςυντονιςτισ ςτα πλαίςια του ϋεργου Προςαρμογισ Διεκνοφσ Εκπαιδευτικοφ Λογιςμικοφ ςτο Ελλθνικό

12 Εκπαιδευτικό φςτθμα.για τθν παρακολοφκθςθ και τον ζλεγχό του, το οποίο προςαρμόςτθκε για το ελλθνικό εκπαιδευτικό ςφςτθμα ςτο πλαίςιο ζργου του «ΚΙΡΚΘ», (υπ αρικμ. 1/ απόφαςθ του Παιδαγωγικοφ Ινςτιτοφτου). υμμετείχε ωσ επιμορφωτισ ςτο πλαίςιο του Ευρωπαϊκοφ Προγράμματοσ «Σαχφρρυκμα επιμορφωτικά προγράμματα ςτθ διαχείριςθ προβλθμάτων τάξθσ» τισ περιόδουσ και (Αϋ και Βϋ φάςθ), (υπ αρικμ. 1/ , 27/ Πράξεισ του υντονιςτικοφ υμβουλίου του Παιδαγωγικοφ Ινςτιτοφτου). 9. Διοικθτικι εμπειρία Γραμματζασ Ι. Μθτρόπολθσ Αττικισ Προϊςτάμενοσ Δθμοςίων χζςεων Γενικισ Σράπεηασ τθσ Ελλάδοσ 10. Ξζνεσ γλϊςςεσ: Γαλλικά 11. Μζλοσ επιςτθμονικϊν φορζων: Επιςτθμονικόσ φμβουλοσ περιοδικοφ ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ Γραμματζασ Παραρτιματοσ Παιδαγωγικισ Εταιρείασ Ελλάδοσ Ιωαννίνων

3rd Conference on Informatics in Education Θ Πλθροφορικι ςτθν Εκπαίδευςθ. Πρόγραμμα

3rd Conference on Informatics in Education Θ Πλθροφορικι ςτθν Εκπαίδευςθ. Πρόγραμμα 3rd Conference on Informatics in Education Θ Πλθροφορικι ςτθν Εκπαίδευςθ Πανεπιςτιμιο Πειραιώσ, 8-9 Οκτωβρίου 2011 Πρόγραμμα Σο ςυνζδριο CIE 2011 διοργανώνεται από το Σμιμα Πλθροφορικισ του Πανεπιςτθμίου

Διαβάστε περισσότερα

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται:

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: Σεφχοσ 1/Δεκζμβριοσ 2013 Editorial Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: οι μακθτζσ το βρίςκουν ενδιαφζρον κακϊσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΜΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΜΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2014 ΓΤΜΝΑΙΟ ΠΕΣΡΑΚΗ ΚΤΠΡΙΑΝΟΤ ΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014 2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΜΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2014 ΗΜΕΡΑ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΘΕΜΑ Παρατηρήςεισ 1/12/2014 ΔΕΤΣΕΡΑ φςκεψθ Διεφκυνςθσ και υμβουλίου (3 θ -4 θ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν Περιεχόμενα Ειςαγωγι......4 Τι είναι Μεταπτυχιακό Δίπλωμα... 5 Αποδιδόμενοι Τίτλοι Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν... 5 Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Απόςπαςμα Ρρακτικοφ 05/20-01-2015

Απόςπαςμα Ρρακτικοφ 05/20-01-2015 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α. ΡΩΤ.: 740/21-01-2015 Απόςπαςμα Ρρακτικοφ 05/20-01-2015 Σιμερα, 20 Ιανουαρίου 2015, θμζρα Τρίτθ και ϊρα 13:00., ςτο Γραφείο του Ρροζδρου του Ινςτιτοφτου Εκπαιδευτικισ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ.

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ. Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ ΑΡΤΑ 2010 Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου Πτυχιακι εργαςία Ψωμόπουλοσ Αλζξανδροσ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Ράπτθσ Θεοχάρθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ζκκεςθ Ετιςιου Απολογιςμοφ Δράςεων Γραφείου Διαςφνδεςθσ ακ. ζτουσ 2010-2011

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ζκκεςθ Ετιςιου Απολογιςμοφ Δράςεων Γραφείου Διαςφνδεςθσ ακ. ζτουσ 2010-2011 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ζκκεςθ Ετιςιου Απολογιςμοφ Δράςεων Γραφείου Διαςφνδεςθσ ακ. ζτουσ 2010-2011 Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγή... 4 2. Συγκρότηςη του Γραφείου Διαςφνδεςησ... 5 2.1 φνκεςθ Τπθρεςιϊν - Οργανόγραμμα...

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΟΝΙΑ ΚΑΦΟΥΣΗ. Αναπλθρϊτρια Κακθγιτρια ςτο γνωςτικό αντικείμενο «Διδακτικι Μακθματικϊν» Kafoussi@rhodes.aegean.gr ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΕΓΟ

ΒΙΟΓΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΟΝΙΑ ΚΑΦΟΥΣΗ. Αναπλθρϊτρια Κακθγιτρια ςτο γνωςτικό αντικείμενο «Διδακτικι Μακθματικϊν» Kafoussi@rhodes.aegean.gr ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΕΓΟ ΒΙΟΓΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΟΝΙΑ ΚΑΦΟΥΣΗ Αναπλθρϊτρια Κακθγιτρια ςτο γνωςτικό αντικείμενο «Διδακτικι Μακθματικϊν» Ελληνικά και διεθνή περιοδικά Kafoussi@rhodes.aegean.gr ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΕΓΟ Σόνια Καφοφςθ, Χαροφλα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ - ΠΟΤΔΕ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΛΤΗ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ - ΠΟΤΔΕ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΛΤΗ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ - ΠΟΤΔΕ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΛΤΗ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΜΠΟΤΡΝΑΡΗ Γ. ΘΩΜΑ Διδάκτορασ Αγροτικισ Οικονομίασ Γεωπονικισ χολισ Αριςτοτελείου Πανεπιςτθμίου Θεςςαλονίκθ Γεωπόνοσ Α.Π.Θ., MSc,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΑΤΩΝ ΣΧΟΛΘ ΑΝΚΩΡΛΣΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΚΟΛΝΩΝΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΩΝ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΟ ΤΜΘΜΑ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΣΜΗΜΑ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Θεματολογικζσ και κεωρθτικζσ τάςεισ ςτθν αρκρογραφία

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετιςμόσ από τουσ Προζδρουσ τησ Ελληνικήσ Εταιρίασ Κοινωνικήσ Παιδιατρικήσ και Προαγωγήσ τησ Τγείασ & τησ ΕΕ του 24 ου υνεδρίου

Χαιρετιςμόσ από τουσ Προζδρουσ τησ Ελληνικήσ Εταιρίασ Κοινωνικήσ Παιδιατρικήσ και Προαγωγήσ τησ Τγείασ & τησ ΕΕ του 24 ου υνεδρίου 1 Χαιρετιςμόσ από τουσ Προζδρουσ τησ Ελληνικήσ Εταιρίασ Κοινωνικήσ Παιδιατρικήσ και Προαγωγήσ τησ Τγείασ & τησ ΕΕ του 24 ου υνεδρίου Αγαπθτοί ςυνάδελφοι, Το 24 Ο Πανελλήνιο υνζδριο τησ Ελληνικήσ Εταιρίασ

Διαβάστε περισσότερα

Χριςτοσ ανταμοφρθσ. 1970-1973 χολι Καλϊν Σεχνϊν Πφργοσ, Σινοσ 1973-1974 χολι Καλϊν Σεχνϊν Ακινα 1975-1980 χολι Καλϊν Σεχνϊν Παρίςι

Χριςτοσ ανταμοφρθσ. 1970-1973 χολι Καλϊν Σεχνϊν Πφργοσ, Σινοσ 1973-1974 χολι Καλϊν Σεχνϊν Ακινα 1975-1980 χολι Καλϊν Σεχνϊν Παρίςι Χριςτοσ ανταμοφρθσ 1970-1973 χολι Καλϊν Σεχνϊν Πφργοσ, Σινοσ 1973-1974 χολι Καλϊν Σεχνϊν Ακινα 1975-1980 χολι Καλϊν Σεχνϊν Παρίςι ΒΡΑΒΕΙΑ 1982 1 Βραβείο Χαρακτικισ Μουςείου Uzés, Γαλλία 1985 1 Βραβείο

Διαβάστε περισσότερα

Ζκθεςη για τισ Θρηςκευτικέσ Ελευθερίεσ του Υπουργείου Εξωτερικών των Η.Π.Α. για το Ζτοσ 2009

Ζκθεςη για τισ Θρηςκευτικέσ Ελευθερίεσ του Υπουργείου Εξωτερικών των Η.Π.Α. για το Ζτοσ 2009 Ζκθεςη για τισ Θρηςκευτικέσ Ελευθερίεσ του Υπουργείου Εξωτερικών των Η.Π.Α. για το Ζτοσ 2009 Το Σφνταγμα προβλζπει τθν ελευκερία τθσ κρθςκείασ, και νόμοι και πολιτικζσ τθσ χϊρασ ςυμβάλλουν ςτθν εν γζνει

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Βράβευςθ τθσ Εκνικισ Τράπεηασ από το διεκνζσ οικονομικό ζντυπο World Finance 5 Σθμαντικζσ Βραβεφςεισ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Έκθεςη Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ (2007-2011)

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Έκθεςη Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ (2007-2011) ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Έκθεςη Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ (2007-2011) ςτα πλαίςια του Ν. 3374/2005 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Α) Σισ διατάξεισ με τισ οποίεσ κυρϊκθκαν οι Μορφωτικζσ υμφωνίεσ μεταξφ τθσ Ελλάδασ και των παρακάτω αναφερομζνων χωρϊν:

Α) Σισ διατάξεισ με τισ οποίεσ κυρϊκθκαν οι Μορφωτικζσ υμφωνίεσ μεταξφ τθσ Ελλάδασ και των παρακάτω αναφερομζνων χωρϊν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΤΔΩΝ & ΦΟΙΣΗΣΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΣΜΗΜΑ Β ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

COACHES & ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ. Μάγκυ Ακαναςιάδθ

COACHES & ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ. Μάγκυ Ακαναςιάδθ Coaches & Σφμβουλοι Μάγκυ Ακαναςιάδθ Ζχει τθν ευκφνθ για τθν ανάπτυξθ, το ςχεδιαςμό και τθν παρακολοφκθςθ όλων των προγραμμάτων του ΣΕΒ που αφοροφν ςτθν Επιχειρθματικότθτα των Νζων και ςυντονίηει τισ ομάδεσ

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςθσ των χολείων

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςθσ των χολείων ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγθςθ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτθ χολικι Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ

ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ; Είναι ζνα μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM), που πραγματοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ReBRANDing GREECE. τροφμπα Νικολζτα ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ. Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. 25/10/2012

ReBRANDing GREECE. τροφμπα Νικολζτα ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ. Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. 25/10/2012 2012 ReBRANDing GREECE ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. τροφμπα Νικολζτα 25/10/2012 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ελλημική Εταιρία Κοιμωμικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας

Ελλημική Εταιρία Κοιμωμικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας Ελλημική Εταιρία Κοιμωμικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας ΠΑΡΣΗ-ΜΟΝΔΜΒΑΙΑ 9-10 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 2015 ΤΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΔ ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΣΤΧΗΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Τπουργείο Ναυτιλίασ και Αιγαίου Περιεχόμενα ΕΛΑΓΩΓΘ... 2 1.ΚΕΘ ΣΟΤ ΣΟΜΕΑ ΣΟ ΕΚΝΛΚΟ ΚΑΛ ΕΤΡΩΠΑΛΚΟ ΠΕΡΛΒΑΛΛΟΝ... 3 2. ΑΠΟΣΛΜΘΘ ΣΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΣΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΜΕΧΡΛ

Διαβάστε περισσότερα

3. Το Καταςτατικό τθσ Αναπτυξιακισ Σφμπραξθσ «ΡΟΕΙΑ ΕΓΑΣΙΑΚΘΣ ΕΡΑΝΕΝΤΑΞΘΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ (ΤΟΡ/ΕΚΟ) Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ».

3. Το Καταςτατικό τθσ Αναπτυξιακισ Σφμπραξθσ «ΡΟΕΙΑ ΕΓΑΣΙΑΚΘΣ ΕΡΑΝΕΝΤΑΞΘΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ (ΤΟΡ/ΕΚΟ) Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ». Ταχ. Διεφθυνςη : Κ. Ραλαιολόγου 9 ΚΑΒΑΛΑ : 5/2/2015 Ταχ. Κώδικασ : 65403, Καβάλα Τηλζφωνο : 2510232211 Α.ΡΩΤ.: 68 Φαξ : 2510232217 E-mail: info@pnoi-kavala.com Http: www.pnoikavala.gr Πληροφορίεσ : Ψυροφκθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Υπουργείο Υγείασ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Strategic Plan Rare.2Aug ΔΛΟΚΩΣΕΛΣ ΟΛΩΝ_ΒΑΣΟΣ_0.doc Λευκωςία, Μάρτιοσ 2012 Strategic Plan Rare Diseases 30 8 2012 τελικό ςελίδα 1 από 76 Η ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΚΗΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΙΕΚ ΤΟΥ ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ ΤΟΥΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

ΡΟΚΗΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΙΕΚ ΤΟΥ ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ ΤΟΥΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΤΟΥΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΙΣΤΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΟΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΑΣ & ΙΕΚ Ακινα, 22/8/2014 Α. Ρ. : 18019 ΡΟΣ: Αποδζκτεσ Ρ.Δ. Ταχ. Δ/νςθ: Λ. Αμαλίασ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ του Υποζργου 3 με τίτλο:

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ του Υποζργου 3 με τίτλο: Μζροσ Α: Αντικείμενο και Ρροδιαγραφζσ του Ζργου (Υ3) Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ του Υποζργου 3 με τίτλο: ςτο πλαίςιο τησ Πράξησ «Ρολυμεςικι και Ρολυτροπικι Ρροβολι του Ρολιτιςμοφ και Τουριςμοφ τθσ Χϊρασ» Ανακζτουςα

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό ςημείωμα Λιάκος Λεωνίδας, Γεωγράφος

Βιογραφικό ςημείωμα Λιάκος Λεωνίδας, Γεωγράφος Βιογραφικό ςημείωμα Λιάκος Λεωνίδας, Γεωγράφος 1. Προςωπικά ςτοιχεία Ημερομθνία: 4.8.2015 Επώνυμο: Λιάκοσ Όνομα: Λεωνίδασ Ημερομηνία γζννηςησ: 01-01-1979 Τόποσ Γζννηςησ: Ιωάννινα Υπηκοότητα: Ελλθνικι Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΡΟΥΔΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΔΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ακινα, 25/06/2015 Αρ. Ρρωτ: 1/3309/141/23.06.2015 ΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΓΟΥ Στο πλαίςιο του Υποζργου 7 με τίτλο «Εκπαιδευτικά προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων ΙΙ:

Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων ΙΙ: ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη Σχολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Ρρακτικζσ των Σχολείων

Διαβάστε περισσότερα