ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επίκουροσ Κακθγθτισ. Σθλζφωνο/Fax:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επίκουροσ Κακθγθτισ. Σθλζφωνο/Fax: 2651005871-6973372330"

Transcript

1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπϊνυμο: Πατρϊνυμο: Θζςθ: Γνωςτικό Αντικείμενο: ταμάτιοσ Πορτελάνοσ Ανδρζασ Επίκουροσ Κακθγθτισ Διδακτικι Θρθςκευτικϊν - Θρθςκειολογία Σθλζφωνο/Fax: Διεφκυνςθ 1. Εκπαίδευςθ 1.1. Προπτυχιακζσ πουδζσ Institut de Theologie Orthodoxe Saint-Serge de Paris Θεολογικι χολι του Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν 1.2. Μεταπτυχιακζσ πουδζσ ορβόνθ (Ecole Pratique des Hautes Etudes) Universite des Sciences Humaines του τραςβοφργου Διδάκτωρ του Σμιματοσ Κοινωνικισ Θεολογίασ του Αριςτοτελείου Πανεπιςτθμίου Θεςςαλονίκθσ 1.3. Τποτροφίεσ Παγκόςμιο υμβοφλιο Εκκλθςιϊν Τπουργείο Εξωτερικϊν τθσ Γαλλίασ 1.4 Διδάςκει τα παρακάτω μακιματα: Α. Προπτυχιακά α. Διδακτικι Θρθςκευτικϊν β. Διαπολιτιςμικι εκπαίδευςθ γ. Θζματα Θρθςκειοπαιδαγωγικισ δ. Θρθςκεία και Πολιτιςμόσ ε. Θκικι και Παιδεία Β. Μεταπτυχιακά α. Πολιτιςμόσ και Θρθςκειολογία β. Διακρθςκειακι Αγωγι και Διαπολιτιςμικότθτα

2 2. Επιςτθμονικι δραςτθριότθτα 2.1. Βιβλία 1. "Θ πνευματικι τελείωςθ του ανκρϊπου - τάδια Πνευματικϊν Μεκθλικιϊςεων - κατά τον Άγιο υμεϊν τον Νζο Θεολόγο", εκδ. Π. Πουρναρά, Θεςςαλονίκθ, 1998 (580 ςελ.) 2. "Διδακτικι του μακιματοσ των Θρθςκευτικϊν - Μια προςζγγιςθ μζςα από το φιλοςοφικό ςτοχαςμό και τθ Νθπτικι παράδοςθ", εκδ. Γρθγόρθ, Ακινα, Διαπολιτιςμικι Θεολογία, εκδ. Ελλθνικά Γράμματα, Ακινα 2008, ςελίδεσ «Διαπολιτιςμικι και διακεματικι διδακτικι ςτο μάκθμα των Θρθςκευτικϊν», εκδ. Ζννοια, Ακινα 2010, ςελίδεσ «Θζματα Θρθςκειοπαιδαγωγικισ», Εκδ. Ζννοια, Ακινα 2010, ςελίδεσ Διαπολιτιςμικι Θεολογία, Βϋ ΕΚΔΟΘ (ανακεωρθμζνθ), εκδ. Ζννοια, Ακινα 2011, ςελίδεσ «υ ει Αρχιερεφσ μου εισ τον αιϊνα Μθτροπολίτθσ Χριςτουπόλεωσ Πζτροσ», Βϋ ΕΚΔΟΘ, εκδ. Επτάλοφοσ, Ακινα 2013 (Αϋ ζκδοςθ 2007). 8. υμμετοχι ςε ςυγγραφι: "Βιματα πίςτθσ και ηωισ των ςυγγραφζων Καριϊτογλου Αλ., Πορτελάνου τ. και Παςςάκου Δθμ., βιβλίο για τθν Αϋ τάξθ των ΣΕΕ, εκδ. ΟΕΔΒ, Ακινα, υμμετοχι ςε ςυγγραφι: Σο χίςμα Ρϊμθσ - Κωνςταντινουπόλεωσ και θ πολεμικι αντιπαράκεςθ Ορκοδοξίασ και Ρωμαιοκακολικιςμοφ, κεματικι ενότθτα του Βϋ τόμου του ςυγγράμματοσ με τίτλο: Θ Ορκόδοξθ Εκκλθςία ςε Ανατολι και Δφςθ, για τθ χολι Ανκρωπιςτικϊν πουδϊν του Ανοιχτοφ Πανεπιςτθμίου, Πάτρα, «Θκικι και Παιδεία φγχρονεσ προκλιςεισ», εκδ. Ζννοια, Ακινα Δθμοςιεφςεισ ςε ζγκριτα διεκνι περιοδικά 2.3. Δθμοςιεφςεισ ςε ζγκριτα ελλθνικά περιοδικά: είκοςι (20) «Σο μάκθμα των Θρθςκευτικϊν ςτθν εποχι τθσ μετανεωτερικότθτασ Θρθςκευτικόσ γραμματιςμόσ ςτο νζο Πρόγραμμα πουδϊν», Νζα Παιδεία, τεφχ. 142, Ακινα 2012, ςς (Με κριτζσ) «Θ διαλεκτικι μεταξφ παιδείασ και κρθςκείασ Διαπολιτιςμικι παιδαγωγικι κεολογία», Νζα Παιδεία, τεφχ. 132, Ακινα 2009, (ςς ) (Με κριτζσ) «Θ προοπτικι και θκικι τθσ παιδείασ ςτθ φιλοςοφία του Αριςτοτζλθ» (Θ μεταφυςικι τθσ επαγωγισ), (Φιλοςοφία και Παιδεία, τευχ , Ακινα 2008, ςς ) (Με κριτζσ) «Θ διαγενεαλογικι φιλοςοφία και θ προϊκθςι τθσ: απόχρωςθ μεταφυςικισ παιδαγωγικισ», (Φιλοςοφία και Παιδεία, τευχ. 36, Ακινα 2005, ς ) (Με κριτζσ). «Διαπολιτιςμικι προςζγγιςθ των ςχζςεων Ελλθνιςμοφ Χριςτιανιςμοφ ςτα εγχειρίδια του κρθςκευτικοφ μακιματοσ ςτθ Δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ», (Μζροσ Αϋ, Κοινωνία, τευχ. 3, ζτοσ ΜΘϋ, Ακινα 2005, ς ) (Με κριτζσ). «Διαπολιτιςμικι προςζγγιςθ των ςχζςεων Ελλθνιςμοφ Χριςτιανιςμοφ ςτα εγχειρίδια του κρθςκευτικοφ μακιματοσ ςτθ Δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ», ςυνζχεια προθγοφμενου, (Μζροσ Βϋ, Κοινωνία, τευχ. 4, ζτοσ ΜΘϋ, Ακινα 2005, ς ) (Με κριτζσ).

3 «Θ Θρθςκευτικι Αγωγι και Διδακτικι για το Περιβάλλον Μια διακεματικι προςζγγιςθ ςτθν Πρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ», (Νζα Παιδεία, τεφχ. 114, Ακινα 2005, 85-98) (Με κριτζσ). «Θ διαπολιτιςμικότθτα τθσ Ορκοδοξίασ. Διαχρονικι πρόταςθ κατά του ρατςιςμοφ», Δελτίο, χολι Ι.Μ. Παναγιωτόπουλου, τευχ. 32/ (Με κριτζσ). «Θ κοςμικι και πνευματικι γνϊςθ κατά τον Άγιο Γρθγόριο Νφςςθσ», (Φιλοςοφία και Παιδεία, τευχ. 30, Ακινα 2003, ς ) (Με κριτζσ). Θ διακεματικότθτα ςτα Θρθςκευτικά του Γυμναςίου: Φιλοςοφικι προςζγγιςθ, Επικεϊρθςθ Εκπαιδευτικϊν Θεμάτων, Ειδικό αφιζρωμα ςτθ Διακεματικότθτα, Παιδαγωγικό Ινςτιτοφτο, Ακινα 2002 (Με κριτζσ) Σο μυςτιριο του κανάτου, εμπειρία φιλοςοφικι και κεολογικι" (Φιλοςοφία και Παιδεία, Ιανουάριοσ-Απρίλιοσ 2002) (Με κριτζσ) Θ κρθςκευτικι παιδεία ςτο παρελκόν, το παρόν και το μζλλον (Φιλοςοφία και Παιδεία, τ.22, Μάιοσ 2001) (Με κριτζσ) Προχποκζςεισ ςυγγραφισ του βιβλίου Βιματα πίςτθσ και ηωισ (Κοινωνία, Ιανουάριοσ-Μάρτιοσ 2001) Θ νθπτικι άςκθςθ και αγωγι πρόταςθ για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ εκκοςμίκευςθσ (Διάβαςθ, τ. 26, Ιοφλιοσ Αφγουςτοσ 2000) Οι πνευματικζσ μεκθλικιϊςεισ κατά τουσ Νθπτικοφσ Πατζρεσ ςτο μάκθμα των Θρθςκευτικϊν (Πρακτικά Διθμερίδασ ςτο Βόλο, Απριλίου 1999) (Με κριτζσ) Προφθτεία: Σο δίλθμμα αλικειασ και γοθτείασ (Θεόσ και Θρθςκεία, τ. 6,1999) (Με κριτζσ) Θ εντολι τθσ εργαςίασ ςτθν ολοκλιρωςθ του ανκρϊπινου προςϊπου (Κοινωνία, Περιοδικό τθσ Πανελλθνίου Ενϊςεωσ Θεολόγων, τ. 4, 1998) (Με κριτζσ). "Θ κοινωνικι και χριςτιανικι αγωγι ςτο Λφκειο μζςα από φιλοςοφικό ςτοχαςμό" (Φιλοςοφία και Παιδεία, τ. 9-10, Οκτϊβριοσ 1997) (Με κριτζσ) Ο κλωνιςμόσ του ανκρϊπου και θ εξορία του (φναξθ, τ. 63, 1997) (Δθμοςίευμα για τθν κλωνοποίθςθ) - (Με κριτζσ) 2.4. Κεφάλαια ςε ζγκριτουσ διεκνείσ επιςτθμονικοφσ ςυλλογικοφσ τόμουσ: τζςςερισ (3) Intercivilisation et universalite dans l approche de l Hellenisme et du Christianisme a l occasion de la fete des Trois Saints Hierarques, Proceedings of the ninth World Congress, Olympic Center for Universal Dialogue, Olympic Center for Philosophy and Culture, SKEPSIS, 2012, ςς (Με κριτζσ) «Θ πατερικι διαγενεαλογικι κεολογία-θκικι και θ μετα-πατερικι επινόθςθ», Εκκλθςιαςτικόσ Κιρυκασ Θεολογικι Επετθρίδα τθσ Ιεράσ Μθτροπόλεωσ Κιτίου, υλλογικόσ Σόμοσ, Λάρνακα 2011, τ. 142, ςς «Φιλοςοφικι και παιδαγωγικι κεολογία: Παιδαγωγικζσ αρχζσ κατά τον Άγιο Γρθγόριο Νφςςθσ», ςτο ςυλλογικό τόμο ΙΓ, «Εκκλθςιαςτικόσ Κιρυκασ Θεολογικι Επετθρίδα τθσ Ιεράσ Μθτροπόλεωσ Κιτίου», Λάρνακα 2007, ςς

4 2.5. Κεφάλαια ςε ζγκριτουσ ελλθνικοφσ επιςτθμονικοφσ ςυλλογικοφσ τόμουσ: ζνα (1) «Σο μάκθμα των Θρθςκευτικϊν ςτθν εποχι τθσ μετανεωτερικότθτασ Θρθςκευτικόσ γραμματιςμόσ ςτο νζο Πρόγραμμα πουδϊν», υλλογι κριτικϊν άρκρων ςε ςυλλογικό τόμο για τα νζα (Πιλοτικά) Προγράμματα πουδϊν του μακιματοσ των Θρθςκευτικϊν, Μυτιλινθ, Ιοφλιοσ Δθμοςιεφςεισ ςε τόμουσ πρακτικϊν ζγκριτων διεκνϊν ςυνεδρίων Διεκνζσ υνζδριο ΣΕΙ Πειραιά με κεντρικό κζμα: The contribution of Information Technology to Science, Economy, Society and Education. Θζμα ειςιγθςθσ: «The prospect and ethics of education in the philosophy of Aristotle (The metaphysics of induction» (era.teir.gr-era 3), Αίγινα 19-21/9/2008) (Με κριτζσ) «Θ πολυπολιτιςμικι κοινωνία τθσ πλθροφορίασ παράγοντασ διαπολιτιςμικότθτασ ςτθ κρθςκευτικι αγωγι», Θζμα υνεδρίου: «Σο χολείο ςτθν κοινωνία τθσ πλθροφορίασ και τθσ Πολυπολιτιςμικότθτασ», (Πρακτικά ΙΑϋ Διεκνοφσ υνεδρίου τθσ Παιδαγωγικισ Εταιρείασ Ελλάδοσ και τθσ χολισ Ανκρωπιςτικϊν Επιςτθμϊν Πανεπιςτθμίου Αιγαίου, Ρόδοσ 21-23/11/2005, εκδ. Αφοι Κυριακίδθ, Θεςςαλονίκθ 2006, ). (Με κριτζσ) Παγκοςμιοποίθςθ και Κακολικότθτα. Θ γλϊςςα ωσ ςφμβολο τθσ εςωτερικισ ενότθτασ των ανκρϊπων (Πρακτικά 4ου Διεκνοφσ υνεδρίου του Π.Σ.Δ.Ε. του Πανεπιςτθμίου Πατρϊν Διαπολιτιςμικι εκπαίδευςθ, Πάτρα 2002) (Με κριτζσ) «Παγκοςμιοποίθςθ και κακολικότθτα ςτθν Ορκόδοξθ Χριςτιανικι Αγωγι», 20ο Διεκνζσ υνζδριο, «Θ παιδεία ςτθν αυγι του 21ου αιϊνα», Θζματα υγκριτικισ Παιδαγωγικισ, file://d:/praktika/portelanos.htm, Πάτρα, 4-6/11/2002 Πολιτιςμικότθτα και κρθςκεία», Ιϋ Διεκνζσ υνζδριο Παιδαγωγικισ Εταιρείασ Ελλάδοσ, Πρακτικά ςτο ttp:// Ναφπλιο 8-10/11/2001. (Με κριτζσ) «Σο θκικοκρθςκευτικό περιβάλλον τθσ εποχισ του ωκράτθ και θ προδρομικι του ςκζψθ για το χριςτιανιςμό» (Πρακτικά Διεκνοφσ υνεδρίου «Ο ωκράτθσ ςιμερα», Ακινα-Δελφοί, Ζνωςθ Κακθγθτϊν για τθν Προαγωγι τθσ Φιλοςοφίασ ςτθν Εκπαίδευςθ, Ακινα 2003) (Με κριτζσ) Θ Επαγωγικι Μζκοδοσ ςτθ Διδακτικι των Θρθςκευτικϊν Πορεία μακθτείασ από τθ φυςικι ςτθ μεταφυςικι (Πρακτικά, τ. Αϋ του 7ου Παγκφπριου υνζδριου τθσ Παιδαγωγικι Εταιρείασ Κφπρου, Κφπροσ 2002) (Με κριτζσ) 2.7. Δθμοςιεφςεισ ςε τόμουσ πρακτικϊν ζγκριτων ελλθνικϊν ςυνεδρίων: επτά (7) «Παιδεία/κουλτοφρα-κρθςκευτικόσ πλουραλιςμόσ και κρθςκευτικι αγωγι», Πρακτικά Πανελλινιου Επιςτθμονικοφ υνεδρίου, Εργαςτιριο Παιδαγωγικισ- Χριςτιανικισ Παιδαγωγικισ του Σμιματοσ Ποιμαντικισ και Κοινωνικισ Θεολογίασ Αριςτοτελείου Πανεπιςτθμίου Θεςςαλονίκθσ, Θεςςαλονίκθ 2014, ςς το 9 ο Πανελλινιο υνζδριο τθσ Παιδαγωγικισ Εταιρείασ Ελλάδοσ (Φλϊρινα Νοεμβρίου 2014) με κζμα: «Μεταφυςικι, ο δάςκαλοσ και το μάκθμα των κρθςκευτικϊν». (Με κριτζσ)

5 το 8 ο Πανελλινιο υνζδριο τθσ Παιδαγωγικισ Εταιρείασ Ελλάδοσ (Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων 2-4/11/2012) με κζμα: «Αλφαβθτάρι θκικισ και πίςτθσ ςτθν Πρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ και Παιδεία». (Με κριτζσ) «Κουλτοφρα και κρθςκευτικι αγωγι διακουλτουραλιςμόσ και κρθςκεία», ςτο 7ο Πανελλινιο υνζδριο τθσ Παιδαγωγικισ Εταιρείασ Ελλάδοσ 19-21/11/2010 (Πανεπιςτθμιοφπολθ Γάλλου Ρεκφμνου Κριτθσ), Αϋ τόμ., εκδ. Διάδραςθ, Ηεφφρι 2012, ςς , (Με κριτζσ) «Θ δθμιουργία αειφόρο διδαςκαλείο πολιτιςμοφ Θ αειφορία καρπόσ ςυνάντθςθσ κτιςτοφ και ακτίςτου» Παράρτθμα ςτο τόμο «Ορκοδοξία και Παιδεία ςτο δρόμο τθσ Εκπαίδευςθσ για τθν Αειφορία», Πρακτικά υνεδρίου Ι. Αρχιεπιςκοπισ Ακθνϊν και Τπουργείου Εκνικισ Παιδείασ και Θρθςκευμάτων (28-29/1/2006), εκδ. Γραφείου Ιδρφματοσ Νεότθτοσ Ι. Αρχιεπιςκοπισ Ακθνϊν, Ακινα 2007, ςς «Θ πολιτικι και κρθςκευτικι αγωγι ςτο Διακεματικό Ενιαίο Πλαίςιο Προγράμματοσ πουδϊν (Δ.Ε.Π.Π..) και ςτο Αναλυτικό Πρόγραμμα πουδϊν (Α.Π..) - Διαγενεαλογικι διαπολιτιςμικι θκικι». Θζμα υνεδρίου: «Ελλθνικι Παιδαγωγικι και Εκπαιδευτικι Ζρευνα», (Πρακτικά 5ου Πανελλθνίου υνεδρίου Ελλθνικισ Παιδαγωγικισ και Εκπαιδευτικισ Ζρευνασ, Παιδαγωγικι Εταιρεία Ελλάδοσ, Θεςςαλονίκθ 24-26/11/2006, εκδ. Αφοί Κυριακίδθ, Θεςςαλονίκθ 2007) (Με κριτζσ) «Θ διαπολιτιςμικι προςζγγιςθ του μακιματοσ των Θρθςκευτικϊν ςτο Διακεματικό Πλαίςιο Προγράμματοσ πουδϊν (Δ.Ε.Π.Π..) και ςτο Αναλυτικό Πρόγραμμα πουδϊν (Α.Π..) ςτθν Πρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ», (cd, 1ου Εκπαιδευτικοφ υνεδρίου Περιφερειακισ Διεφκυνςθσ Α/κμιασ και Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ Θπείρου, Ιωάννινα 12-14/5/2006, ςελίδεσ 12). (Με κριτζσ) υνζδριο ςτθν Θεολογικι Ακαδθμία Βόλου: «Σα Θρθςκευτικά ωσ ςυνδυαςτικό μάκθμα (Εναλλακτικι διδακτικι πρόταςθ)», Βουλι των Ελλινων, Διακοινοβουλευτικι υνζλευςθ Ορκοδοξίασ, Ακινα 2005, ς ) «Διαπολιτιςμικι αγωγι μζςα από τθ διδακτικι ενότθτα τθσ παραβολισ του καλοφ αμαρείτθ (Γϋ Δθμοτικοφ) ςφμφωνα με το νζο Διακεματικό Πλαίςιο Προγραμμάτων πουδϊν», (Πρακτικά του 4ου Πανελλθνίου υνεδρίου τθσ Παιδαγωγικισ Εταιρείασ Ελλάδοσ, Αλεξανδροφπολθ, 28-30/5/2004, εκδ. Αφοί Κυριακίδθ, Θεςςαλονίκθ 2004, ς ). (Με κριτζσ) «Θ κρθςκευτικι γλϊςςα και παιδεία», (cd, 2ου Εκπαιδευτικοφ υνεδρίου Περιφερειακισ Διεφκυνςθσ Α/κμιασ και Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ Θπείρου, Ιωάννινα 2007) (Με κριτζσ) 2.8. Δθμοςιεφςεισ ςε τόμουσ περιλιψεων διεκνϊν και ελλθνικϊν ςυνεδρίων με κριτζσ: οκτϊ (8) από τα παραπάνω ςυνζδρια 2.9. Επιςτθμονικι επιμζλεια εκδόςεων Μελζτεσ «Θ ζγγεια ιδιοκτθςία ςτθν Αττικι μετά τθ ςφςταςθ του νεοελλθνικοφ κράτουσ», Οικ.Σαχυδρόμοσ,

6 2.11. χεδιαςμόσ και ανάπτυξθ εκπαιδευτικοφ και επιμορφωτικοφ υλικοφ Με τθν υπ αρικμ. 2/ απόφαςθ του υντονιςτικοφ υμβουλίου του Παιδαγωγικοφ Ινςτιτοφτου ςυμμετείχε ςτθν Επιτροπι ςφνταξθσ νζου Αναλυτικοφ Προγράμματοσ πουδϊν για το μάκθμα των Θρθςκευτικϊν ςτθν Αϋ τάξθ των Σ.Ε.Ε. Με τθν υπ αρικμ. Γ2/3991 απόφαςθ του Τπουργείου Εκν. Παιδείασ και Θρθςκευμάτων ανζλαβε τθ ςυγγραφι του διδακτικοφ βιβλίου των Θρθςκευτικϊν τθσ Αϋ τάξθσ των Σ.Ε.Ε. Επιλζχτθκε, με απόφαςθ του Παιδαγωγικοφ Ινςτιτοφτου ωσ μζλοσ ςτθν Επιτροπι για τθν αξιολόγθςθ CD-ROM των Θρθςκευτικϊν Γυμναςίου και Λυκείου ςτα πλαίςια ϋεργου Κοινωνικζσ Επιςτιμεσ ΙΙ,. Σο ζτοσ 2001 ςυμμετείχε ςτθ ςφνταξθ του νζου Αναλυτικοφ Προγράμματοσ του Μακιματοσ των Θρθςκευτικϊν για το Δθμοτικό και το Γυμνάςιο με διακεματικζσ προςεγγίςεισ. Με τθν υπ αρικμ. 12/ απόφαςθ του υντονιςτικοφ υμβουλίου του Παιδαγωγικοφ Ινςτιτοφτου ςυμμετείχε ςτθν Επιτροπι βελτιςτοποίθςθσ των ΔΕΠΠ (Διακεματικό Ενιαίο Πλαίςιο Προγραμμάτων πουδϊν) και των ΑΠ (Αναλυτικά Προγράμματα πουδϊν) του μακιματοσ των Θρθςκευτικϊν για το Δθμοτικό και το Γυμνάςιο, με διακεματικζσ προςεγγίςεισ. Με τθν υπουργικι απόφαςθ 75535/Γ1/ , ςυμμετείχε ωσ υπεφκυνοσ ςτθν παραγωγι των υποζργων: ςυγγραφι του βιβλίου-πακζτου «Θρθςκευτικά Εϋ Δθμοτικοφ» και δθμιουργία Εκπαιδευτικοφ Λογιςμικοφ (CD- ROM) Θρθςκευτικϊν Γϋ και Δϋ Δθμοτικοφ, με βάςθ τα νζα Δ.Ε.Π.Π.. και Α.Π., τα οποία εκπονικθκαν από το Παιδαγωγικό Ινςτιτοφτο. Με τθν υπ αρικμ. 10/ Πράξθ του υντονιςτικοφ υμβουλίου του Παιδαγωγικοφ Ινςτιτοφτου ορίςτθκε μζλοσ τθσ Ομάδασ τιριξθσ του Προγράμματοσ «Επιμόρφωςθ τελεχϊν τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και Εκπαιδευτικϊν ςτο Δ.Ε.Π.Π.., τα Α.Π.. και το νζο διδακτικό υλικό του Γυμναςίου» για τθν αξιολόγθςθ τθσ Βϋ Φάςθσ Άλλθ ςυγγραφικι δραςτθριότθτα: Άρκρα ςτον θμεριςιο και περιοδικό θμεριςιο Σφπο υμμετοχι ςε επιςτθμονικά ςυνζδρια (χωρίσ ειςιγθςθ): το 12ο Πατρολογικό υνζδριο τθσ Θεολογικισ χολισ του Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν ςτισ 5-7/ με κζμα: Ο ϋαγιοσ και ο Μάρτυρασ ςτθ ηωι τθσ Εκκλθςίασ. το Θϋ Πανελλινιο Θεολογικό υνζδριο τθσ Πανελλθνίου Ενϊςεωσ Θεολόγων από 3-5/9/1999. το Διεκνζσ υνζδριο Βιοθκικισ με κζμα: «Molecular Screening of Individuals at High-Risk of Developing Cancer: Medical, Ethical, Legal and Social Issues (Ακινα, 19-21/3-1999). το υνζδριο του Παιδαγωγικοφ Ινςτιτοφτου με τθ ςυνεργαςία του Consortium of Institutions for Development and Research in Education in

7 Europe ςτισ 5 και με κζμα φγχρονοι εκπαιδευτικι προβλθματιςμοί. το Βϋ Πανελλινιο υνζδριο που διοργάνωςε το Κζντρο Ζρευνασ Επιςτιμθσ και Εκπαίδευςθσ ςε ςυνεργαςία με το Παν/μιο Ακθνϊν και το Παιδαγωγικό Ινςτιτοφτο ςτισ 2-4/ με κζμα: Οι Νζεσ Σεχνολογίεσ για τθν Κοινωνία και τον Πολιτιςμό. το 2ο Πανελλινιο υνζδριο τθσ Παιδαγωγικισ Εταιρείασ Ελλάδοσ από 2-4/ με κζμα: Ελλθνικι Παιδαγωγικι και Εκπαιδευτικι Ζρευνα. το Διεκνζσ Επιςτθμονικό υνζδριο τθσ Ι. υνόδου τθσ Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδοσ ςτισ 4-8/ με κζμα: Επιςτιμεσ, Σεχνολογίεσ Αιχμισ και Ορκοδοξία. το Διεκνζσ Πατρολογικό υνζδριο τθσ Θεολογικισ χολισ του Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν με κζμα «Ο Άγιοσ Γρθγόριοσ ο Νφςςθσ» (2001). το Διεκνζσ υνζδριο (Βυηαντινό και Χριςτιανικό Μουςείο 29/11 ζωσ 1/ με κζμα: «Θ Αγία Γραφι και ο ςφγχρονοσ Ευρωπαϊκόσ Πολιτιςμόσ». το υνζδριο τθσ χολισ Επιςτθμϊν Αγωγισ του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων (Ιωάννινα 17-20/5/2008) με κζμα «Θ πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ και οι προκλιςεισ τθσ εποχισ μασ» Ειςθγιςεισ ςε Παιδαγωγικζσ Επιμορφωτικζσ Θμερίδεσ εμινάρια - Διαλζξεισ και διάφορεσ εκδθλϊςεισ 1. το Επιμορφωτικό εμινάριο του Παιδαγωγικοφ Ινςτιτοφτου ςτισ με κζμα: Η Ορκόδοξθ χριςτιανικι αγωγι οδόσ των μακθτών προσ Θεογνωςία. 2. τθν Θμερίδα των κεολόγων Κακθγθτϊν του Ν. Βοιωτίασ ςτισ 26 και με κζμα: Η πνευματικι τελείωςθ του ανκρώπου κατά τον Άγιο Συμεών τον Νζο Θεολόγο. 3. το Επιμορφωτικό εμινάριο των ςχολικϊν ςυμβοφλων Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ που οργανϊκθκε από το Σμιμα Επιμόρφωςθσ του Παιδαγωγικοφ Ινςτιτοφτου από 1-5/ με κζμα: Οι πνευματικζσ μεκθλικιώςεισ ςτο μάκθμα των Θρθςκευτικών. 4. τθν Θμερίδα των κεολόγων Κακθγθτϊν τθσ Γϋ Διεφκυνςθσ Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ ςτισ με κζμα: Στάδια Πνευματικών Μεκθλικιώςεων κατά τουσ Νθπτικοφσ Πατζρεσ. 5. τθ Αϋ υνάντθςθ των κεολόγων Κακθγθτϊν ςτο Βόλο ςτισ 16-17/ με κζμα:"οι πνευματικζσ μεκθλικιώςεισ κατά τουσ Νθπτικοφσ και θ εφαρμογι τουσ ςτο μάκθμα των Θρθςκευτικών". 6. τθν Θμερίδα τθσ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Θεολόγων ςτισ με κζμα: Τα νζα βιβλία των Θρθςκευτικών 7. τθν Θμερίδα των κεολόγων Κακθγθτϊν τθσ Γϋ Διεφκυνςθσ Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ (1 ο Ενιαίο Λφκειο Περιςτερίου) ςτισ με κζμα: Η Διδακτικι των κρθςκευτικών μακθμάτων Δομικι παρουςίαςθ. 8. τθν Θμερίδα τθσ Θεολογικισ χολισ του Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν ςτισ με κζμα: Η διδακτικι του μακιματοσ των Θρθςκευτικών και θ προβλθματικι τθσ. 9. τουσ κακθγθτζσ κεολόγουσ τθσ Ανατολικισ Αττικισ ςτο Αμερικανικό Κολζγιο ςτισ με κζμα: Η διδακτικι του μακιματοσ των Θρθςκευτικών και θ προβλθματικι τθσ ςτθ Β/κμια Εκπαίδευςθ. 10. τθν Θμερίδα των κεολόγων Κακθγθτϊν τθσ περιοχισ Λαμίασ ςτον και με κζμα: Η Διδακτικι των Θρθςκευτικών ςτθ Β/κμια Εκπαίδευςθ Φιλοςοφικι Φιλοκαλικι προςζγγιςθ.

8 11. τθν Θμερίδα των κεολόγων Κακθγθτϊν περιοχισ Θιβασ ςτισ με κζμα: Γνώςθ και βίωμα ςτθ κρθςκευτικι αγωγι επαγωγικι μζκοδοσ. 12. το Επιμορφωτικό εμινάριο των κεολόγων Κακθγθτϊν του Ν. Θρακλείου Κριτθσ, , ςτο Πνευματικό Κζντρο τθσ Ι. Αρχιεπιςκοπισ Κριτθσ με κζμα: «Η διδακτικι και οι δυςκολίεσ του μακιματοσ των Θρθςκευτικών». 13. το 2 ο Εν. Λφκειο του Ν.Θρακλείου Κριτθσ ( ) δειγματικι διδαςκαλία με κζμα: «Η δομικι παρουςίαςθ του περιεχομζνου του κρθςκευτικοφ βιβλίου τθσ Γ τάξθσ του Ενιαίου Λυκείου». 14. το Επιμορφωτικό εμινάριο των κεολόγων Κακθγθτϊν του Ν. Θρακλείου Κριτθσ, , ςτο Πνευματικό Κζντρο τθσ Ι. Αρχιεπιςκοπισ Κριτθσ με κζμα: Σταδια πνευματικών μεκθλικιώςεων κατά τον Άγιο Συμεών τον Νζο Θεολόγο. 15. το 3ιμερο Επιμορφωτικό εμινάριο τθσ 1 θσ, 2 θσ και 3 θσ Περιφζρειασ Ν. Καςτορίασ, ςτισ 5,6 και με κζμα: Η Διδακτικι τθσ Ορκόδοξθσ Χριςτιανικισ Αγωγισ ςτο Δθμοτικό Σχολείο Φιλοςοφικι, φιλοκαλικι προςζγγιςθ. 16. τθν Θμερίδα των κεολόγων Κακθγθτϊν των χολικϊν Μονάδων Ν. Χανίων ςτισ με κζμα: Η Διακεματικι προςζγγιςθ ςτο μάκθμα των Θρθςκευτικών μακθμάτων. 17. Διάλεξθ ςτο Πολιτιςτικό Κζντρο τθσ Ι. Μθτροπόλεωσ Κυδωνίασ και Αποκορϊνου ( ) με κζμα: «Θ πνευματικι τελείωςθ του ανκρϊπου κατά τουσ Νθπτικοφσ Πατζρεσ». 18. τθν επιςτθμονικι-παιδαγωγικι Θμερίδα ςτο Ν. Ευβοίασ (Αίκουςα κεάτρου Παπαδθμθτρίου) τθν με κζμα: «Θ Διδακτικι του μακιματοσ των Θρθςκευτικϊν και θ προβλθματικι τθσ από τθν επαγωγι ςτθν αναγωγι. 19. τθν Θμερίδα των κεολόγων Κακθγθτϊν περιοχισ και Χαλκίδασ ςτισ με κζμα: Η Διδακτικι του μακιματοσ των Θρθςκευτικών και θ προβλθματικι τθσ από τθν επαγωγι ςτθν αναγωγι. 20. Διάλεξθ ςε εκδιλωςθ του Ροταριανοφ Ομίλου Βουλιαγμζνθσ ( ) με κζμα: «Ο χρόνοσ και ο άνκρωποσ ςτθ δθμιουργία τθσ ιςτορίασ» 21. Διάλεξθ μετά από πρόςκλθςθ του υλλόγου Γονζων και Κθδεμόνων Λυκείου Μαρακϊνα ( ), με κζμα: «Το κρθςκευτικό βίωμα κατά τθν ενθλικίωςθ ς ζνα πολυπολιτιςμικό περιβάλλον». 22. τθν θμερίδα του Ροταριανοφ Ομίλου Ακινασ με κεντρικό κζμα «Θ κλωνοποίθςθ ςτον Άνκρωπο και θ Γενετικι Θεραπεία» (Ξενοδ. Saint George Lycabettus ), ειςιγθςθ με τίτλο: «Η αναηιτθςθ κριτθρίων Βιοθκικισ μζςα από τθ Φιλοςοφία και τθ Θεολογία». 23. Διάλεξθ ςτθ Μεγάλθ του Γζνουσ χολι (Κωνςταντινοφπολθ, ), με τθν ευκαιρία εκδιλωςθσ για τον εορταςμό των 550 χρόνων από τθν ίδρυςι τθσ και τθ ςυμμετοχι τθσ χορωδίασ του Διμου Π. Φαλιρου, με κζμα: «Η παρουςία τθσ Σχολισ με τθν πολιτιςμικι τθσ παράδοςθ και τθ διαπολιτιςμικι τθσ αναγωγι». 24. Διάλεξθ κατόπιν προςκλιςεωσ τθσ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Θεολόγων Λάριςασ ςτο Πνευματικό Κζντρο τθσ πόλθσ, , με κζμα «Θ Διδακτικι του μακιματοσ των Θρθςκευτικϊν ςτθ Β/κμια Εκπαίδευςθσ». 25. το Επιμορφωτικό εμινάριο τθσ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Θεολόγων (Ακινα, 22/5-4/12/2006) με κζμα: «Η διδακτικι τθσ Βιοθκικισ ςτο μάκθμα των Θρθςκευτικών τθσ Γ Λυκείου». 26. το Επιμορφωτικό εμινάριο του Παιδαγωγικοφ Ινςτιτοφτου (επτζμβριοσ 2006) με κζμα: «Επιμόρφωςθ χολικϊν υμβοφλων και Εκπαιδευτικϊν τθσ Πρωτοβάκμιασ και τθσ Προςχολικισ Εκπαίδευςθσ ςτο Δ.Ε.Π.Π.. και τα Α.Π..», θ ειςιγθςι του είχε τον τίτλο: «Η διδακτικι τθσ διακεματικότθτασ ςτθ Διδακτικι Ενότθτα: Αγώνασ να μοιραηόμαςτε τα αγακά μασ με τουσ άλλουσ», ςτα Θρθςκευτικά τθσ Ε Δθμοτικοφ».

9 27. το Επιμορφωτικό εμινάριο για τουσ κεολόγουσ κακθγθτζσ των Νομϊν Κορινκίασ και Αργολίδασ (Ναφπλιο, ) με κζμα: «Διδακτικι ςτθ Βιοϊατρικι και Ηκικι». 28. Διάλεξθ ςτο Διδαςκαλείο Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ του Παιδαγωγικοφ Σμιματοσ του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων, με κζμα: «Σο κρθςκευτικό μάκθμα ςτθν Πρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ και θ προβλθματικι του Φιλοςοφικι, Φιλοκαλικι προςζγγιςθ». 29. τθν θμερίδα του Ιδρφματοσ Νεότθτασ τθσ Ιεράσ Αρχιεπιςκοπισ Ακθνϊν ( ) ςτο Πνευματικό Κζντρο του Διμου Ακθναίων κριτικι ειςιγθςθ με αφορμι τθσ ζκδοςθσ/παρουςίαςθσ φακζλου με τίτλο: «Φυτά ςτθ λατρεία τθσ Εκκλθςίασ». 30. τθν Θμερίδα τθσ Περιφερειακισ Διεφκυνςθσ τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Δυτικισ Αττικισ (Μαγοφλα Αττικισ, ) με κζμα: «Παιδαγωγικζσ αρχζσ κατά τον Άγιο Γρθγόριο Νφςςθσ». 31. Ειςιγθςθ ςτο Σμιμα Θεολογίασ τθσ Θεολογικισ χολισ του Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν μετά από πρόςκλθςθ του Κακθγθτι κ. Κωνςταντίνου Δελθκωςταντι, με κζμα: «Διδακτικι του μακιματοσ των κρθςκευτικών και Παιδαγωγικι Θεολογία», ( ) 32. το Επιμορφωτικό εμινάριο για τουσ κεολόγουσ κακθγθτζσ τθσ Αττικισ που διοργάνωςε θ Πανελλινια Ζνωςθ κεολόγων (Ακινα, 2007) με κζμα: «Διδακτικι πρόταςθ και παιδαγωγικι ςφμφωνα με τισ νζεσ καινοτομίεσ των Προγραμμάτων Σπουδών ςτο μάκθμα των Θρθςκευτικών». 33. τθν θμερίδα τθσ Περιφερειακισ Διεφκυνςθσ Θπείρου (Άρτα, ) για τουσ κακθγθτζσ Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ με κζμα: «Νθπτικι οντολογία και οικολογία». 34. Ειςιγθςθ ςε Θμερίδα τθσ Πανελλαδικισ Οργάνωςθσ Γυναικϊν (Παράρτθμα Φαλιρου, ςτο Πολιτιςτικό Κζντρο Π. Φαλιρου ωσ Αφιζρωμα ςτθν Παγκόςμια Θμζρα γθσ Απριλίου 2008 με κζμα: «Η δθμιουργία Διδαςκαλείο Μεταφυςικισ και Πολιτιςμοφ». 35. τθν θμερίδα τθσ Περιφερειακισ Διεφκυνςθσ Α/κμιασ και Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ Θεςςαλίασ, με κζμα «Σχζςεισ Παιδαγωγικισ και Θρθςκευτικισ Αγωγισ», (Σρίκαλα 4-5/9/2008) 36. το εμινάριο Θμερίδα των Θεολόγων τθσ Β/μιασ Εκπαίδευςθσ Νομοφ Κορινκίασ, με κζμα: «Η Θεολογία τθσ Διαπολιτιςμικότθτασ ςτθν Παιδεία και ςτθν Εκπαίδευςθ» (Κόρινκοσ ) 37. Ειςιγθςθ ςτο Σμιμα τθσ Θεολογικισ χολισ του Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν μετά από πρόςκλθςθ του Κακθγθτι κ. Κωνςταντίνου Δελθκωςταντι, με κζμα: «Διδακτικι τθσ Διαπολιτιςμικότθτασ» ( ). 38. το Πνευματικό Κζντρο Λειβαδιάσ, από πρόςκλθςθ τθσ Ι.Μθτρόπολθσ Θθβϊν και Λιβαδειάσ ςε ςυνεργαςία με τθ Διεφκυνςθ τθσ Α/κμιασ Εκπαίδευςθσ, ειςιγθςθ προσ τουσ εκπαιδευτικοφσ τθσ Α/κμιασ Εκπαίδευςθσ για τθν εορτι των Σριϊν Ιεραρχϊν με κζμα: «Η κρθςκευτικι παιδεία ςτθν Πρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ ςτον καιρό τθσ μετανεωτερικότθτασ (προςζγγιςθ ελλθνιςμοφ χριςτιανιςμοφ)» Λειβαδιά το υνεδριακό Κζντρο Θθβϊν, μετά από πρόςκλθςθ τθσ Ι.Μθτρόπολθσ Θθβϊν και Λεβαδείασ ςε ςυνεργαςία με τθ Διεφκυνςθ τθσ Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ, ειςιγθςθ προσ τουσ εκπαιδευτικοφσ τθσ Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ για τθν εορτι των Σριϊν Ιεραρχϊν με κζμα: «Διαπολιτιςμικότθτα και κακολικότθτα ςτθν προςζγγιςθ Ελλθνιςμοφ και Χριςτιανιςμοφ» ( ) 40. το Πνευματικό Κζντρο Διςτόμου, μετά από Πρόςκλθςθ του Διμου Διςτόμου ςτθν εκδιλωςθ για τθν απονομι αριςτείων ςε μακθτζσ και φοιτθτζσ τθσ περιοχισ, ειςιγθςθ με κζμα: «Το ευ αγωνίηεςκαι ςτο εκπαιδευτικό ςφςτθμα τθσ μετανεωτερικότθτασ» ( ) 41. Ειςιγθςθ ςτο μάκθμα τθσ «Διαπολιτιςμικισ» του κ. Γεωργίου Νικολάου, Επίκουρου του Παιδαγωγικοφ Σμιματοσ τθσ Δ.Ε. Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων ςτα πλαίςια τθσ

10 διεπιςτθμονικισ ςυνεργαςίασ με κζμα: «Θρθςκεία και Διαπολιτιςμικότθτα», ( ) 42. Διδαςκαλία ςειράσ μακθμάτων ςτθ χολι Επιςτθμϊν Αγωγισ του Πανεπιςτθμίου Κφπρου (Λευκωςία) 24-28/1/2011 ςτα πλαίςια του Προγράμματοσ ERASMUS με κεματικι: «Θρθςκευτικι Αγωγι και Διαπολιτιςμικότθτα». 43. Ομιλία για τθν εορτι των Σριϊν Ιεραρχϊν ςτο Μθτροπολιτικό Ναό Πφργου Θλείασ μετά από πρόςκλθςθ τθσ Δ/νςθσ Α/κμιασ και Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ του Ν. Θλείασ ςε ςυνεργαςία με το Παράρτθμα τθσ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Θεολόγων Πφργου. 44. Διάλεξθ ςτο Πνευματικό Κζντρο Πφργου Θλείασ για τθν εορτι των Σριϊν Ιεραρχϊν (απόγευμα ) με κζμα: «Διαπολιτιςμικότθτα και κακολικότθτα ςτθν προςζγγιςθσ Ελλθνιςμοφ και Χριςτιανιςμοφ». 45. Ειςιγθςθ ςτθν Θμερίδα εκπαιδευτικϊν Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ που διοργάνωςε ο χολικόσ φμβουλοσ Θεολόγων κ. ιοφλθσ Σριαντάφυλλοσ για το νζο Πρόγραμμα πουδϊν ςτο μάκθμα των Θρθςκευτικϊν, (Άρτα, ) με κζμα: «Σο μάκθμα των Θρθςκευτικϊν ςτθν εποχι τθσ μετανεωτερικότθτασ κρθςκευτικόσ γραμματιςμόσ ςτο νζο Πρόγραμμα πουδϊν» 46. Διδαςκαλία ςειράσ μακθμάτων ςτθ χολι Επιςτθμϊν Αγωγισ του Πανεπιςτθμίου Κφπρου (Λευκωςία) 2-6/4/2012 ςτα πλαίςια του Προγράμματοσ ERASMUS με κεματικι: «Παιδεία-Εκπαίδευςθ και Θρθςκείασ- Θεολογικζσ διαςτάςεισ τθσ Παιδείασ και τθσ Εκπαίδευςθσ». 47. Μεταπτυχιακό μάκθμα μετά από πρόςκλθςθ του Κακθγθτι τθσ Θεολογικισ χολισ του Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν κ. Κωνςταντίνου Δελθκωςταντι με κζμα: «Πολιτιςμόσ- Διαπολιτιςμικότθτα ςτο μάκθμα των Θρθςκευτικϊν» ( ). 48. Διάλεξθ μετά από πρόςκλθςθ τθσ Πανελλινιασ Οργάνωςθσ Γονζων Ελλθνορκόδοξου πολιτιςμοφ ςτο Πολιτιςτικό Κζντρο Αγίασ Παραςκευισ ( ) με κζμα: «Αλφαβθτάρι θκικισ και πίςτθσ ςτθν παιδεία». 49. Διδαςκαλία ςτο Επιμορφωτικό εμινάριο Θεολόγων Θπείρου, Κερκφρασ και Λευκάδοσ (1 θ ομάδα) με κζμα: «φγχρονεσ διδακτικζσ προςεγγίςεισ ομαδοςυνεργατικι διδαςκαλία ςτο μάκθμα των Θρθςκευτικϊν» 18/12/2012 ςτο 4ο Γυμνάςιο Ιωαννίνων. 50. Διδαςκαλία ςτο Επιμορφωτικό εμινάριο Θεολόγων Θπείρου, Κερκφρασ και Λευκάδοσ (2 θ ομάδα) με κζμα: «φγχρονεσ διδακτικζσ προςεγγίςεισ ομαδοςυνεργατικι διδαςκαλία ςτο μάκθμα των Θρθςκευτικϊν» 15/1/2013 ςτο 4ο Γυμνάςιο Ιωαννίνων. 51. Διδαςκαλία ςτο Επιμορφωτικό εμινάριο Θεολόγων Θπείρου, Κερκφρασ και Λευκάδοσ (3 θ ομάδα) με κζμα: «φγχρονεσ διδακτικζσ προςεγγίςεισ ομαδοςυνεργατικι διδαςκαλία ςτο μάκθμα των Θρθςκευτικϊν» 22/1/2013 ςτο 4ο Γυμνάςιο Ιωαννίνων. 52. Ειςιγθςθ ςτθν Θμερίδα για υμβοφλουσ και Δαςκάλουσ Α/κμιασ Εκπαίδευςθσ Ν. Ιωαννίνων ( ) ςτθν αίκουςα εκδθλϊςεων του 7 ου Δθμοτικοφ χολείου με κζμα: «Θ προςωπικότθτα του δαςκάλου Σο μάκθμα των Θρθςκευτικϊν». 53. Ειςιγθςθ ςτθν Θμερίδα για υμβοφλουσ και Δαςκάλουσ Α/κμιασ Εκπαίδευςθσ Ν. Άρτασ ( ) ςτο Πνευματικό Κζντρο τθσ Ι. Μθτροπόλεωσ Άρτθσ με κζμα: «Θ προςωπικότθτα του δαςκάλου - Σο μάκθμα των Θρθςκευτικϊν». 54. Ειςιγθςθ ςτθν επιμόρφωςθ Εκπαιδευτικϊν Α/κμιασ Εκπαίδευςθσ ςτα Ιωάννινα ( ) με κζμα: «Θ διδαςκαλία των Θρθςκευτικϊν ςτο Δθμοτικό χολείο». 55. Ειςιγθςθ ςτθν επιμόρφωςθ Εκπαιδευτικϊν Α/κμιασ Εκπαίδευςθσ ςτθν Άρτα ( ) με κζμα: «Θ διδαςκαλία των Θρθςκευτικϊν ςτο Δθμοτικό χολείο». 56. Ομιλία με ςυνδιοργάνωςθ Περιφερειακισ Δ/νςθσ Α/κμιασ και Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ Θπείρου και του Παιδαγωγικοφ Σμιματοσ Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων ςτον Πολτιςτικό Πολυχϊρο «Δθμιτρθσ Χατηισ» ( ) με κζμα: «Θ μεταφυςικι, ο δάςκαλοσ και τα Θρθςκευτικά». 57. Ειςιγθςθ ςτθν επιμόρφωςθ Εκπαιδευτικϊν Α/κμιασ Εκπαίδευςθσ ςτθν Πρζβεηα ( ) με κζμα: «Θ διδαςκαλία των Θρθςκευτικϊν ςτο Δθμοτικό χολείο».

11 58. Ειςιγθςθ ςτθν επιμόρφωςθ Εκπαιδευτικϊν Α/κμιασ Εκπαίδευςθσ ςτθν Θγουμενίτςα ( ) με κζμα: «Θ διδαςκαλία των Θρθςκευτικϊν ςτο Δθμοτικό χολείο». 59. Ειςιγθςθ ςτο ςτο Δθμοτικό Ελεφκερο Ανοιχτό Πανεπιςτιμιο Διμου Πωγωνίου, Δελβινάκι , με κζμα: «Θκικι και οικονομικι κρίςθ». 60. Ειςιγθςθ ςτο Δθμοτικό Ελεφκερο Ανοιχτό Πανεπιςτιμιο Διμου Πωγωνίου, Δελβινάκι , με κζμα: «Από τθ φυςικι ςτθ μεταφυςικι». 61. Ομιλία ςτο Αρςάκειο των Ιωαννίνων ( ), εορτι των Σριϊν Ιεραρχϊν, με κζμα: «Οι Σρεισ Ιεράρχεσ: Προςτάτεσ των Γραμμάτων και τθσ Παιδείασ». 62. Ειςιγθςθ μετά από πρόςκλθςθ του χολικοφ υμβοφλου ςε Κακθγθτζσ κεολόγουσ τθσ Πρζβεηασ ( ) με κζμα: «Ο δάςκαλοσ και ο χαρακτιρασ του μακιματοσ των κρθςκευτικϊν». 63. Σρεισ (3) αυτοτελείσ Ειςθγιςεισ ςε επιμορφωτικά ςεμινάρια που ςυνδιοργάνωςαν οι χολικοί φμβουλοι τθσ 1 θσ, 2 θσ, 3 θσ Περιφζρειασ Π.Ε. Άρτασ ςτισ 10, 11 και 14 Νοεμβρίου για τουσ εκπαιδευτικοφσ των ςχολικϊν μονάδων τθσ περιφζρειάσ τουσ με κζμα: «Θ προβλθματικι τθσ μεταφυςικισ και των κρθςκευτικϊν ςτθν Α/κμια Εκπαίδευςθ». 64. Ειςιγθςθ ςτο Δθμοτικό Ελεφκερο Ανοιχτό Πανεπιςτιμιο Διμου Πωγωνίου, Δελβινάκι με κζμα: «Παιδεία-Θρθςκεία-Πολιτιςμόσ». 3. Ετεροαναφορζσ ςε επιςτθμονικζσ δθμοςιεφςεισ 3.1. Διεκνείσ ετεροαναφορζσ (αρικμόσ και ενδεικτικζσ): 7 (επτά) 3.2. Ελλθνικζσ ετεροαναφορζσ (αρικμόσ και ενδεικτικζσ): περίπου τριανταπζντε (35) 4. Μζλοσ Σριμελϊν υμβουλευτικϊν Επιτροπϊν Διδακτορικϊν Διατριβϊν 4.1. Ολοκλθρωμζνεσ Διδακτορικζσ Διατριβζσ (αρικμόσ και ενδεικτικοί τίτλοι) 4.2. Διατριβζσ ςε εξζλιξθ (αρικμόσ και ενδεικτικοί τίτλοι) 5. Διεκνείσ διακρίςεισ (βραβεία ςε ςυνζδρια, πατζντεσ, κλπ) 6. Αξιολογιςεισ 6.1. Κριτισ εργαςιϊν ζγκριτων διεκνϊν επιςτθμονικϊν περιοδικϊν 6.2. Κριτισ εργαςιϊν ζγκριτων ελλθνικϊν επιςτθμονικϊν περιοδικϊν: πζντε (5) 6.3. Κριτισ εργαςιϊν ζγκριτων διεκνϊν επιςτθμονικϊν ςυνεδρίων 6.4. Κριτισ εργαςιϊν ζγκριτων ελλθνικϊν επιςτθμονικϊν ςυνεδρίων: δφο (2) 6.5. Αξιολογθτισ ερευνθτικϊν ζργων 7. Μζλοσ επιςτθμονικϊν επιτροπϊν (περιοδικά, ςυνζδρια, κλπ): ςφνολο περίπου δζκα (10) ε επιςτθμονικά περιοδικά: Φιλοςοφία και Παιδεία Επιςτθμονικι Επετθρίδα Διδαςκαλείου ΠΣΔΕ Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων Νζα Παιδεία Επιςτθμονικι Επετθρίδα ΠΣΔΕ Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων 8. υμμετοχι ςε εκνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα 8.1. Ερευνθτικά αναπτυξιακά προγράμματα 8.2. Εκπαιδευτικά επιμορφωτικά προγράμματα Τπιρξε μζλοσ τθσ επιτροπισ πιςτοποίθςθσ του εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ «ΟΨΕΙ ΣΘ ΘΡΘΚΕΙΑ» (ASPECTS OF RELIGION) και ςφνδεςμοσ ςυντονιςτισ ςτα πλαίςια του ϋεργου Προςαρμογισ Διεκνοφσ Εκπαιδευτικοφ Λογιςμικοφ ςτο Ελλθνικό

12 Εκπαιδευτικό φςτθμα.για τθν παρακολοφκθςθ και τον ζλεγχό του, το οποίο προςαρμόςτθκε για το ελλθνικό εκπαιδευτικό ςφςτθμα ςτο πλαίςιο ζργου του «ΚΙΡΚΘ», (υπ αρικμ. 1/ απόφαςθ του Παιδαγωγικοφ Ινςτιτοφτου). υμμετείχε ωσ επιμορφωτισ ςτο πλαίςιο του Ευρωπαϊκοφ Προγράμματοσ «Σαχφρρυκμα επιμορφωτικά προγράμματα ςτθ διαχείριςθ προβλθμάτων τάξθσ» τισ περιόδουσ και (Αϋ και Βϋ φάςθ), (υπ αρικμ. 1/ , 27/ Πράξεισ του υντονιςτικοφ υμβουλίου του Παιδαγωγικοφ Ινςτιτοφτου). 9. Διοικθτικι εμπειρία Γραμματζασ Ι. Μθτρόπολθσ Αττικισ Προϊςτάμενοσ Δθμοςίων χζςεων Γενικισ Σράπεηασ τθσ Ελλάδοσ 10. Ξζνεσ γλϊςςεσ: Γαλλικά 11. Μζλοσ επιςτθμονικϊν φορζων: Επιςτθμονικόσ φμβουλοσ περιοδικοφ ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ Γραμματζασ Παραρτιματοσ Παιδαγωγικισ Εταιρείασ Ελλάδοσ Ιωαννίνων

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ.

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Βϋ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟ: χολικζσ Μονάδεσ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΕ και Εκπαίδευςθ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΟΤ ΔΙΔΑΚΟΤΝ ΣΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΑΕΠ

ΤΠΕ και Εκπαίδευςθ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΟΤ ΔΙΔΑΚΟΤΝ ΣΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΑΕΠ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΟΤ ΔΙΔΑΚΟΤΝ ΣΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΑΕΠ ΤΠΕ και Εκπαίδευςθ Τάςοσ Παπάσ Δάςκαλοσ, Επιμορφωτισ Βϋ Επιπζδου Οκτϊβριοσ 2010 Σο πλαίςιο ειςαγωγισ των ΣΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΩΝ ΓΝΩΣΙΚΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 1. ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ.. 2. ΧΟΛΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Π.Ε

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΩΝ ΓΝΩΣΙΚΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 1. ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ.. 2. ΧΟΛΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Π.Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΩΝ ΓΝΩΣΙΚΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 1. ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ.. 2. ΧΟΛΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ Π.Ε 3. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ.. 4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ 5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΤΜΟ: ΑΡΓΤΡΟΠΟΤΛΟΤ ΠΑΣΑΚΑ ΟΝΟΜΑ: ΠΑΡΑΚΕΤΗ (ΒΟΤΛΑ) ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ: ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΟΝΟΜΑ ΜΘΣΡΟ: ΔΕΠΟΙΝΑ ΕΣΟΓΕΝΝΘΕΩ: 1951 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΘ ΚΑΣΑΣΑΘ: Παντρεμζνθ με τον ΔΘΜΘΣΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ευαγγελία Θ. Μαυρικάκη. Βιογραφικό ςθμείωμα

Ευαγγελία Θ. Μαυρικάκη. Βιογραφικό ςθμείωμα Ευαγγελία Θ. Μαυρικάκη Βιογραφικό ςθμείωμα Ακινα, 2011 Περιεχόμενα Προςωπικά ςτοιχεία... 3 πουδζσ... 3 Ακαδθμαϊκι δραςτθριότθτα... 3 Επίβλεψθ προπτυχιακϊν/μεταπτυχιακϊν εργαςιϊν και διδακτορικϊν διατριβϊν...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΜΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΜΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2014 ΓΤΜΝΑΙΟ ΠΕΣΡΑΚΗ ΚΤΠΡΙΑΝΟΤ ΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014 2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΜΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2014 ΗΜΕΡΑ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΘΕΜΑ Παρατηρήςεισ 1/12/2014 ΔΕΤΣΕΡΑ φςκεψθ Διεφκυνςθσ και υμβουλίου (3 θ -4 θ

Διαβάστε περισσότερα

Απόςπαςμα Ρρακτικοφ 05/20-01-2015

Απόςπαςμα Ρρακτικοφ 05/20-01-2015 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α. ΡΩΤ.: 739/21-01-2015 Απόςπαςμα Ρρακτικοφ 05/20-01-2015 Σιμερα, 20 Ιανουαρίου 2015, θμζρα Τρίτθ και ϊρα 13:00., ςτο Γραφείο του Ρροζδρου του Ινςτιτοφτου Εκπαιδευτικισ

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΙΝΟ ΧΟΛΕΙΟ TΗΟΤΜΕΡΚΩΝ & Ν.Α. ΠΙΝΔΟΤ ΙΣΟΡΙΑ, ΠΟΛΙΣΙΜΟ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΡΙΝΟ ΧΟΛΕΙΟ TΗΟΤΜΕΡΚΩΝ & Ν.Α. ΠΙΝΔΟΤ ΙΣΟΡΙΑ, ΠΟΛΙΣΙΜΟ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΘΕΡΙΝΟ ΧΟΛΕΙΟ TΗΟΤΜΕΡΚΩΝ & Ν.Α. ΠΙΝΔΟΤ ΙΣΟΡΙΑ, ΠΟΛΙΣΙΜΟ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ 1 θ υνάντθςθ: «Θεωρία και Μεκοδολογία τθσ Ζρευνασ» Σμιμα Ιςτορίασ, Αρχαιολογίασ & Κοινωνικισ Ανκρωπολογίασ, Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ Ιςτορικι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΠΟΦΑΗ ΑΠΟΦ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΝΙΑΙΟ ΦΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΓΩΓΗ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΛΙΚΗ Π. ΟΛΩΜΟΤ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΤ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

ΒΑΙΛΙΚΗ Π. ΟΛΩΜΟΤ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΤ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΒΑΙΛΙΚΗ Π. ΟΛΩΜΟΤ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΤ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 ΒΑΙΛΙΚΗ Π. ΟΛΩΜΟΤ-ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΤ Λζκτορασ ςτον Σομζα Φιλοςοφίασ του Σμήματοσ Φιλοςοφίασ, Παιδαγωγικήσ και Ψυχολογίασ τησ Φιλοςοφικήσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: ΚΟΙΝ: Σχετ: α) Η εγκεκριμζνη τρατηγική Έξυπνησ Εξειδίκευςησ Περιφζρειασ Θεςςαλίασ RIS 3

ΠΡΟ: ΚΟΙΝ: Σχετ: α) Η εγκεκριμζνη τρατηγική Έξυπνησ Εξειδίκευςησ Περιφζρειασ Θεςςαλίασ RIS 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΑΛΙΑ Γραφείο Περιφερειάρχθ Σαχ. Δ/νςθ Σθλζφωνο : Κουμουνδοφρου Παπαναςταςίου, Διοικθτιριο, 411 10 ΛΑΡΙΑ : 2413 506 552/553 ΠΡΟ: Λάριςα, 17-11-2015 α.π.: 2854 Ωσ Πίνακασ Αποδεκτϊν ΚΟΙΝ: Ωσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΟ9-ΘΛΜ. Αλεξανδρούπολη, 17-02 - 2014 Αρ. πρωτ. Α. 65

ΑΔΑ: ΒΙΕΟ9-ΘΛΜ. Αλεξανδρούπολη, 17-02 - 2014 Αρ. πρωτ. Α. 65 Αλεξανδρούπολη, 17-02 - 2014 Αρ. πρωτ. Α. 65 Ταχ. Διεφκυνςθ: Οψικίου 23 Ταχ. Κϊδικασ: 68 100 Τθλζφωνο: 25510-26 466 & 36771 Τθλεομοιότυπο (fax):25510 22519 Θλεκτρ. Διευκ.(e-mail): pek@axd.forthnet.gr Ιςτοςελίδα:http//pek.evr.sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

«Το επάγγελμα του εγκληματολόγου ςήμερα: περιεχόμενο, προκλήςεισ και προοπτικζσ»

«Το επάγγελμα του εγκληματολόγου ςήμερα: περιεχόμενο, προκλήςεισ και προοπτικζσ» Σο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών του Παντείου Πανεπιςτθμίου «Η φγχρονθ Εγκλθματικότθτα και θ Αντιμετώπιςι τθσ» και Ο φλλογοσ Ελλινων Εγκλθματολόγων Παντείου Πανεπιςτθμίου διοργανώνουν Διεκνζσ υνζδριο

Διαβάστε περισσότερα

ταυροφλα Σαβουλτηίδου

ταυροφλα Σαβουλτηίδου ταυροφλα Σαβουλτηίδου ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ τθλ: 2461068192 e-mail:tavoul@teiwm.gr ΠΡΟΦΙΛ Επίκουροσ Κακθγιτρια ςτο Σμιμα Ηλεκτρολόγων Μθχανικών (Σ.Ε) του ΣΕΙ Δυτικισ Μακεδονίασ με εξειδίκευςθ ςτθ διδαςκαλία Σεχνικισ

Διαβάστε περισσότερα

«Επιστημονικές και Διδακτικές Προσεγγίσεις στην Ιστορία και τον Πολιτισμό των Βαλκανικών Λαών»

«Επιστημονικές και Διδακτικές Προσεγγίσεις στην Ιστορία και τον Πολιτισμό των Βαλκανικών Λαών» Ε.Ε.Σ.ΝΑ.Ε ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ ΣΡΟΥΔΩΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΘΣ ΕΥΩΡΘΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ 16-31 Οκτωβρίου 2015 Η Ελληνική Επιηροπή Σποσδών Νοηιοαναηολικής Εσρώπης (Ε.Ε.Σ.ΝΑ.Ε.) και ηο Ινζηιηούηο Ιζηορικών

Διαβάστε περισσότερα

Προσ. Κοιν.: «Τα ιστολόγια- blogs στο μάθημα των ξένων γλωσσών»

Προσ. Κοιν.: «Τα ιστολόγια- blogs στο μάθημα των ξένων γλωσσών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΟΛΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Ν. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Παπαδημητρίου Σουλτάνα

Διαβάστε περισσότερα

Sustainability Forum A training, networking and professional development event by

Sustainability Forum A training, networking and professional development event by Sustainability Forum 2012 A training, networking and professional development event by Σεπτζμβριοσ 2012 1 EuroCharity Αποςτολι τθσ EuroCharity είναι να υποςτθρίξει τισ εταιρείεσ και τουσ οργανιςμοφσ μζλθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ΣΖΑΝΝΟΝΕ-ΣΖΩΡΣΖΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ

ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ΣΖΑΝΝΟΝΕ-ΣΖΩΡΣΖΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ΣΖΑΝΝΟΝΕ-ΣΖΩΡΣΖΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΟΤΔΕ 1979: DEA*, D.ETUDES APPROFONDIES SOCIO-LINGUISTIQUE, UNIV. TOULOUSE LE MIRAIL - FRANCE. 1978: DEA*, D.ETUDES

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012"

Διαγωνιςμόσ Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012 Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012" Ο Διαγωνιςμόσ «ΜΕΡΑ» προκθρφςςεται από το 2001 ςε ετιςια βάςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ διαπίςτωςθσ ότι θ καλλιζργεια πνεφματοσ δθμιουργικότθτασ και πρωτοβουλίασ

Διαβάστε περισσότερα

Νικολζτα Παπαϊωάννου

Νικολζτα Παπαϊωάννου Νικολζτα Παπαϊωάννου Λεωφόροσ Μαρακϊνοσ 18, ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ, ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ Σαχυδρομικόσ κϊδικασ: 19005 PAPAIOANNOUNICOLE@GMAIL.COM Κινθτό Σθλζφωνο: 6986812280 Ημ. Γζννθςθσ: 22/08/1989 Ατομο με φροντίδα, κατανόθςθ

Διαβάστε περισσότερα

To 1ο Επιςτθμονικό Πεδίο περιλαμβάνει τμιματα που αναφζρονται ςτισ παρακάτω επιςτιμεσ:

To 1ο Επιςτθμονικό Πεδίο περιλαμβάνει τμιματα που αναφζρονται ςτισ παρακάτω επιςτιμεσ: To 1ο Επιςτθμονικό Πεδίο περιλαμβάνει τμιματα που αναφζρονται ςτισ παρακάτω επιςτιμεσ: Α.Ε.Ι. Θεολογικζσ Επιςτιμεσ: ΤΜΗΜΑΤΑ Θεολογίας Κοινωνικισ Θεολογίασ Ποιμαντικισ & Κοινωνικισ Θεολογίασ Φιλολογικζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014»

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Μαροφςι, 12/03/2013 ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Η ΔΙΟΙΚΟΤΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ (Δ.Ε.Π.Π..) Ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

Απόςπαςμα Ρρακτικοφ 05/20-01-2015

Απόςπαςμα Ρρακτικοφ 05/20-01-2015 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α. ΡΩΤ.: 740/21-01-2015 Απόςπαςμα Ρρακτικοφ 05/20-01-2015 Σιμερα, 20 Ιανουαρίου 2015, θμζρα Τρίτθ και ϊρα 13:00., ςτο Γραφείο του Ρροζδρου του Ινςτιτοφτου Εκπαιδευτικισ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -----

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΤΔΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΜΗΜΑ Αϋ ------- Σαχ.Δ/νςθ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ ΤΡΙΑΣΟΤ ΕΠΙΚΟΤΡΗ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΝΕΟΣΕΡΗ ΚΑΙ ΤΓΧΡΟΝΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΟΡΙΑ ΣΜΗΜΑ ΙΣΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΣΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΘΗΝΑ ΤΡΙΑΣΟΤ ΕΠΙΚΟΤΡΗ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΝΕΟΣΕΡΗ ΚΑΙ ΤΓΧΡΟΝΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΟΡΙΑ ΣΜΗΜΑ ΙΣΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΣΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΑΘΗΝΑ ΤΡΙΑΣΟΤ ΕΠΙΚΟΤΡΗ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΝΕΟΣΕΡΗ ΚΑΙ ΤΓΧΡΟΝΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΟΡΙΑ ΣΜΗΜΑ ΙΣΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΣΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΑΘΗΝΑ ΤΡΙΑΣΟΤ Κοτυαίου 6 115 21 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαδικαςία εγγραφισ επιλογισ μακθτϊν ςτθν Αϋ τάξθ Γυμναςίου των Μουςικϊν χολείων για το ςχολικό ζτοσ 2014-2015.

ΘΕΜΑ: Διαδικαςία εγγραφισ επιλογισ μακθτϊν ςτθν Αϋ τάξθ Γυμναςίου των Μουςικϊν χολείων για το ςχολικό ζτοσ 2014-2015. ΑΔΑ: ΒΙ0Ρ9-2ΛΧ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΟΤ,

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογζσ Πλθροφορικισ Σεχνολογία Διαχείριςθ Φυςικών Πόρων Ζκφραςθ-Πολιτιςμόσ Ευρωπαϊκόσ Πολιτιςμόσ

Εφαρμογζσ Πλθροφορικισ Σεχνολογία Διαχείριςθ Φυςικών Πόρων Ζκφραςθ-Πολιτιςμόσ Ευρωπαϊκόσ Πολιτιςμόσ Στουσ μακθτζσ που κα φοιτιςουν φζτοσ ςτθν Αϋ Λυκείου κα αρχίςει να εφαρμόηεται θ νζα δομι του λυκείου. Για τθν ειςαγωγι ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ κα μετράει επιπλζον και ο μζςοσ όροσ των βακμϊν των τριϊν

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική τησ Πληροφορικήσ Ι Ο Στόχοσ του Μαθήματοσ. Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 27/9/2011

Διδακτική τησ Πληροφορικήσ Ι Ο Στόχοσ του Μαθήματοσ. Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 27/9/2011 Διδακτική τησ Πληροφορικήσ Ι Ο Στόχοσ του Μαθήματοσ Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 27/9/2011 Τι είναι η Διδακτική τησ Πληροφορικήσ; Η μελζτθ, ο προβλθματιςμόσ, και θ εξάςκθςθ τθσ μετάδοςθσ γνϊςθσ ςτα γνωςτικά αντικείμενα:

Διαβάστε περισσότερα

6+3 ή 9 χρόνια υποχρεωτικήσ εκπαίδευςησ; Ντίνου Κωνςταντίνοσ ΠΕ20, Τποδιευθυντήσ Χαριτίδου Ολυμπία ΠΕ03, Μαθηματικόσ

6+3 ή 9 χρόνια υποχρεωτικήσ εκπαίδευςησ; Ντίνου Κωνςταντίνοσ ΠΕ20, Τποδιευθυντήσ Χαριτίδου Ολυμπία ΠΕ03, Μαθηματικόσ 6+3 ή 9 χρόνια υποχρεωτικήσ εκπαίδευςησ; Ντίνου Κωνςταντίνοσ ΠΕ20, Τποδιευθυντήσ Χαριτίδου Ολυμπία ΠΕ03, Μαθηματικόσ Σο Δίκτυο υνεχιςτισ του Δικτφου χολικισ Καινοτομίασ (www.innovation.edu.gr) υντονίηει

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣΗΜΕΙΩΜΑ. Picture (optional) First name: ουηάννα-μαρία Νικολάου Surname: Γρθγόριοσ Date of birth: 14/06/1970

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣΗΜΕΙΩΜΑ. Picture (optional) First name: ουηάννα-μαρία Νικολάου Surname: Γρθγόριοσ Date of birth: 14/06/1970 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣΗΜΕΙΩΜΑ Picture (optional) First name: ουηάννα-μαρία Νικολάου Surname: Γρθγόριοσ Date of birth: 14/06/1970 Nationality: Πρζβεηα Marital status: Ζγγαμθ Position: Επίκ. Κακθγιτρια Discipline:

Διαβάστε περισσότερα

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων»

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Στόχοσ τθσ δράςθσ είναι θ προώκθςθ τθσ αξιολόγθςθσ και θ ενθμζρωςθ/επιμόρφωςθ

Διαβάστε περισσότερα

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου!

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 4ο Δημοτικό Σχολείο Νζασ Ευκαρπίασ Αρχαιολογικό Μουςείο Θεςςαλονίκησ Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 1 Συμμετζχοντεσ Σχολείο: 4 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ευκαρπίασ Τάξη / Τμήμα: Β1 Αριθμόσ μαθητών: 19 Αριθμόσ παλιννοςτοφντων

Διαβάστε περισσότερα

Κσβερνηηική Πληροθορία & Βιβλιοθήκες Σσνάνηηζη Εργαζίας 12 Μαΐοσ 2014 Αθήνα, Ελλάδα. Σύντομα βιογραφικά ομιλητών

Κσβερνηηική Πληροθορία & Βιβλιοθήκες Σσνάνηηζη Εργαζίας 12 Μαΐοσ 2014 Αθήνα, Ελλάδα. Σύντομα βιογραφικά ομιλητών ΕΝΩΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ Κσβερνηηική Πληροθορία & Βιβλιοθήκες Σσνάνηηζη Εργαζίας 12 Μαΐοσ 2014 Αθήνα, Ελλάδα Οργάνωςθ από τθ Γενικι Γραμματεία Μζςων Ενθμζρωςθσ - Γενικι Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

Αναπλθρωτισ Πρφτανθσ

Αναπλθρωτισ Πρφτανθσ Πειραιάσ 10.10.2016 Αρ. Πρωτ. 2016 5716 Προσ Τπουργείο Παιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων Γενικι Διεφκυνςθ πουδϊν Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Email : genikidiefsp@minedu.gov.gr ΠΡΟΚΛΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρηματοδοτοφμενο από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

3rd Conference on Informatics in Education Θ Πλθροφορικι ςτθν Εκπαίδευςθ. Πρόγραμμα

3rd Conference on Informatics in Education Θ Πλθροφορικι ςτθν Εκπαίδευςθ. Πρόγραμμα 3rd Conference on Informatics in Education Θ Πλθροφορικι ςτθν Εκπαίδευςθ Πανεπιςτιμιο Πειραιώσ, 8-9 Οκτωβρίου 2011 Πρόγραμμα Σο ςυνζδριο CIE 2011 διοργανώνεται από το Σμιμα Πλθροφορικισ του Πανεπιςτθμίου

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΡΟΓΑΜΜΑΤΩΝ, ΣΕΜΙΝΑΙΩΝ & ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΓΑΣΤΘΙΟΥ ΗΩΓΑΦΙΚΘΣ ΤΘΣ Ε ΔΘΜΟΤΙΚΘΣ ΚΟΙΝΟΤΘΤΑΣ ΔΘΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ ΑΚΑΔΘΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011 2012

ΡΟΓΑΜΜΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΡΟΓΑΜΜΑΤΩΝ, ΣΕΜΙΝΑΙΩΝ & ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΓΑΣΤΘΙΟΥ ΗΩΓΑΦΙΚΘΣ ΤΘΣ Ε ΔΘΜΟΤΙΚΘΣ ΚΟΙΝΟΤΘΤΑΣ ΔΘΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ ΑΚΑΔΘΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011 2012 ΡΟΓΑΜΜΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΡΟΓΑΜΜΑΤΩΝ, ΣΕΜΙΝΑΙΩΝ & ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΓΑΣΤΘΙΟΥ ΗΩΓΑΦΙΚΘΣ ΤΘΣ Ε ΔΘΜΟΤΙΚΘΣ ΚΟΙΝΟΤΘΤΑΣ ΔΘΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ ΑΚΑΔΘΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011 2012 Υπεφθυνη Εργαςτηρίου Εικαςτικών & Εφαρμοςμζνων Τεχνών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Ελάχιςτεσ κεωρθτικζσ διευκρινίςεισ Το Πρόγραμμα ΑΕΕ Σχ. Μονάδασ Η αυτοαξιολόγθςθ και εξωτερικι αξιολόγθςθ ςτθν Αγγλία Επιχειριματα κατά και υπζρ

Διαβάστε περισσότερα

«Καινοτομία και Επιχειρθματικότθτα από τθ Θεωρία ςτθν Πράξθ»

«Καινοτομία και Επιχειρθματικότθτα από τθ Θεωρία ςτθν Πράξθ» ΗΜΕΡΙΔΑ «Καινοτομία και Επιχειρθματικότθτα από τθ Θεωρία ςτθν Πράξθ» Πζμπτθ 27 Μαρτίου 2014, 09:00 πμ- 18:00 μμ Συνεδριακό Κζντρο ΤΕΙ Ακινασ Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ και εγγραφζσ ςτα γραφεία τθσ ΜΟΚΕ που

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα Διδακτικών Πλάνων. Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 25/11/2011

Παραδείγματα Διδακτικών Πλάνων. Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 25/11/2011 Παραδείγματα Διδακτικών Πλάνων Χαρίκλεια Τςαλαπάτα 25/11/2011 Σχεδιαςμόσ Ξανά Αντικείμενο Ομάδα - ςτόχοσ Εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ Ελλιπείσ γνϊςεισ, προςδοκίεσ, ενδιαφζροντα Γνωςτικό υπόβακρο Σι γνωρίηουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΤΣΗΜΑ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΑ Α.Ε.Ι. & Σ.Ε.Ι.

ΝΕΟ ΤΣΗΜΑ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΑ Α.Ε.Ι. & Σ.Ε.Ι. ΝΕΟ ΤΣΗΜΑ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΑ Α.Ε.Ι. & Σ.Ε.Ι. Θ Γϋ τάξθ Γενικοφ Λυκείου κα περιλαμβάνει ςυνολικό πρόγραμμα 32 διδακτικών ωρών τθν εβδομάδα, από τισ οποίεσ οι 15 κα αφοροφν τα μακιματα προςανατολιςμοφ. Διαμορφϊνονται

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μακιματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μακιματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μακιματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρθματοδοτοφμενο από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66)

Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Πειραματικι Ψυχολογία (ΨΧ66) Διδάςκουςα: Αλεξάνδρα Οικονόμου Παρουςίαςη διαλζξεων: Πζτροσ Ροφςςοσ Διάλεξη 1 Ειςαγωγι Αντικείμενο και τρόποσ λειτουργίασ του μακιματοσ Τι είναι επιςτιμθ; Καλωςορίςατε ςτο

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα: Φυςικι αγωγι και προςχολικι αγωγι

Θζμα: Φυςικι αγωγι και προςχολικι αγωγι ΔΙΟΙΚΗΣΙΚ0 ΤΜΒΟΤΛΙΟ Πρόεδροσ: Σριπόδθσ Νικόλαοσ 6972356658 Αντιπρόεδροσ: Βοφξινου Ανδριανι 6932796434 Γραμματζασ: Γρυπάρθσ Ιωάννθσ 6944326657 Ειδικόσ Γραμματζασ: Μαφρου Κυριακι 6977746346 Σαμίασ: Παπαδόπουλοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΓΩΝ ΜΕΣΘΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ Ο.Λ.Μ.Ε.

ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΓΩΝ ΜΕΣΘΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ Ο.Λ.Μ.Ε. ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΓΩΝ ΜΕΣΘΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ Ο.Λ.Μ.Ε. Ωράριο εκπαιδευτικϊν δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ Αρικμόσ ωρϊν διδαςκαλίασ τθν εβδομάδα: Αφορά ςτο χρόνο που οι εκπαιδευτικοί αφιερϊνουν ςε ομάδεσ μακθτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Με εγκάρδιουσ χαιρετιςμοφσ, εκ μζρουσ τθσ Οργανωτικισ και Επιςτθμονικισ Επιτροπισ

Με εγκάρδιουσ χαιρετιςμοφσ, εκ μζρουσ τθσ Οργανωτικισ και Επιςτθμονικισ Επιτροπισ Ππόζκληζη Αγαπθτοί υνάδελφοι και Φίλοι, Η Ελλθνικι Εταιρεία Μελζτθσ ΔΕΠΤ (ΕΕΜ ΔΕΠΤ) ςασ προςκαλεί ςτο 1ο Πανελλήνιο Διεπιςτημονικό υνζδριο για τη Διαταραχή Ελλειμματικήσ Προςοχήσ Τπερκινητικότητασ «Aπό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EIΗΓΗΕΩΝ. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2015. Επίζημη έναπξη ηος Ππογπάμμαηορ. 15.30 16.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EIΗΓΗΕΩΝ. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2015. Επίζημη έναπξη ηος Ππογπάμμαηορ. 15.30 16. Ε.Ε.Σ.ΝΑ.Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΡΙΤΟΡΗ ΣΡΟΥΔΩΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΩΡΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EIΗΓΗΕΩΝ Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2015 Επίζημη έναπξη ηος Ππογπάμμαηορ 15.30 16.30 Εγγραφές 16.30-17.30

Διαβάστε περισσότερα

MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ

MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ 1) Δθμιουργία τμθμάτων (ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ, Διαχείριςθ, Διαχείριςθ τμθμάτων) Το πρώτο που πρζπει να κάνουμε ςτο MySchool είναι να δθμιουργιςουμε τα τμιματα που υπάρχουν ςτο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΗΙΑ (2014) ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ)

ΕΣΗΙΑ (2014) ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) 22/10/2015 ΕΣΗΙΑ (2014) ΕΚΘΕΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) ΓΕΝΙΚΑ Σο τμιμα μετά τισ μεγάλεσ αλλαγζσ που επζφερε το ςχζδιο Ακθνά άρχιςε να προςαρμόηεται ςτισ αλλαγζσ αυτζσ. Σα αρχικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων 1. Ηθτιςτε από τθν Κοςμθτεία τθσ χολισ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν και Διοίκθςθσ (Κτιριο ΟΕΔ02, 0 όροφοσ, γραφείο 027Α) τθν λίςτα με τα μακιματα αντιςτοιχίασ που ιδθ υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Ο Περιφερειακόσ Διευθυντήσ Α/θμιασ και Β/θμιασ Εκπαίδευςησ Αττικήσ

Ο Περιφερειακόσ Διευθυντήσ Α/θμιασ και Β/θμιασ Εκπαίδευςησ Αττικήσ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΑΣΣΙΚΘ ΣΜΘΜΑ ΕΠΙΣΘΜΟΝΙΚΘ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΘ ΚΑΘΟΔΘΓΘΘ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΑΣΣΙΚΘ ----- Σαχ.

Διαβάστε περισσότερα

εμινάρια Επιθεωρητών επτέμβριος 2013

εμινάρια Επιθεωρητών επτέμβριος 2013 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΜΕΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ εμινάρια Επιθεωρητών επτέμβριος 2013 Αναλυτικό Πρόγραμμα Αρχαίων Ελληνικών Διδακτικά εγχειρίδια Λουκία Φατζημιχαήλ, ΕΜΕ Υιλολογικών Οι Νεφέλες του

Διαβάστε περισσότερα

Η φφςθ, θ διάγνωςθ και θ αντιμετώπιςι τθσ ςτα παιδιά και ςτουσ εφιβουσ

Η φφςθ, θ διάγνωςθ και θ αντιμετώπιςι τθσ ςτα παιδιά και ςτουσ εφιβουσ Επιστημονική ημερίδα ΔΙΑΣΑΡΑΧΗ ΕΛΛΕΙΜΜΑΣΙΚΗ ΠΡΟΟΧΗ ΤΠΕΡΚΙΝΗΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΕΠ-Τ): Η φφςθ, θ διάγνωςθ και θ αντιμετώπιςι τθσ ςτα παιδιά και ςτουσ εφιβουσ Σάββατο 9 Απριλίου 2011 Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων

Διαβάστε περισσότερα

Μάκθμα 1 Ειςαγωγι ςτθν αναπθρία

Μάκθμα 1 Ειςαγωγι ςτθν αναπθρία Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ Παιδαγωγικό Τμιμα Προςχολικισ Εκπαίδευςθσ Ένταξθ και Αναπθρία: Εκπαιδευτικζσ Προςεγγίςεισ Μάκθμα 1 Ειςαγωγι ςτθν αναπθρία Διδάςκων: Βαςίλθσ Στρογγυλόσ Περιεχόμενο μακιματοσ Ειςαγωγι

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Φροντιστήριο Στην Ελληνική Γλώσσα. Απαντιςεισ. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ.

Ειδικό Φροντιστήριο Στην Ελληνική Γλώσσα. Απαντιςεισ. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ. Απαντιςεισ Α1. Το κείμενο αναφζρεται ςτθ ςθμαςία των αρχαίων μνθμείων και ςτουσ τρόπουσ προςζγγιςισ τουσ. Βαςικά ςθμεία: Λόγοι προςταςίασ: 1. Εκφραςτζσ δθμοκρατικοφ πνεφματοσ 2. Χϊροι ψυχαγωγίασ και πολιτιςμικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ Α. ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ Α. ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ Α. ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟ ΠΑΣΡΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2012 1 1. ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ Ημερομθνία Γζννθςθσ : 19 Οκτωβρίου 1960 Σόποσ Γζννθςθσ : Πάτρα Οικογενειακι κατάςταςθ : Ζγγαμοσ με ζνα παιδί Διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΑ ΗΜΕ/ΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΩΑ ΕΝΑΞΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΗΜΕΑ ΗΜΕ/ΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΩΑ ΕΝΑΞΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ ----- Σαχ. Δ/νςθ: Α. Παπανδρζου 37 Σ.Κ. Πόλθ: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.ypepth.gr email: press@ypepth.gr Δελτίο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ

Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ Ιωάννινα, 1 Δεκεμβρίου 2011 Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων Η ΔΑΣΤΑ του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων - ΔΑΣΤΑ - Δομι Απαςχόλθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΥ9-Ρ7Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ----- ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΔΑ: Β4ΣΥ9-Ρ7Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ----- ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΤΘΤΝH ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Π.Ε. ΣΜΗΜΑ Βϋ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΗ ΑΡ.132732/Δ1/25-10-2012

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΓΑΝΩΗ ΤΝΕΔΡΙΟΤ ΑΕΙΦΟΡΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΣΗΝ ΦΛΩΡΙΝΑ 12-13/12/14 ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ. Ελληνική.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΗ ΤΝΕΔΡΙΟΤ ΑΕΙΦΟΡΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΣΗΝ ΦΛΩΡΙΝΑ 12-13/12/14 ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ. Ελληνική. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΗ ΤΝΕΔΡΙΟΤ ΑΕΙΦΟΡΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΣΗΝ ΦΛΩΡΙΝΑ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ

Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB. Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ Εκπαιδευτικόσ Όμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB Γιώργοσ Κολοκοτρώνθσ Εμπορικόσ & Ακαδημαϊκόσ Διευθυντήσ κοπόσ ίδρυςθσ: Σφντομθ Αναφορά Για τον Πμιλο μασ Ο Εκπαιδευτικόσ Πμιλοσ ΕΥΡΩΓΝΩΗ EUROLAB ιδρφκθκε το 1996 ϊςτε

Διαβάστε περισσότερα

EURAXESS Κινθτικότθτα Ερευνθτϊν O Κόμβοσ του Πανεπιςτημίου Ιωαννίνων

EURAXESS Κινθτικότθτα Ερευνθτϊν O Κόμβοσ του Πανεπιςτημίου Ιωαννίνων EURAXESS Κινθτικότθτα Ερευνθτϊν O Κόμβοσ του Πανεπιςτημίου Ιωαννίνων Απολογιζηική εκδήλωζη ΔΑΣΤΑ Πανεπιζηήμιο Ιωαννίνων 1 Φεβρουαρίου 2012 Ελζνθ Κερκεντηζ Υπεφκυνθ Κόμβου EURAXESS Παν/μίου Ιωαννίνων Μάμασ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ. τθσ Ευκαλίασ (Ζλιασ) Χατηθγιάννθ. Επίκουρθσ Κακθγιτριασ. Σμιμα Οργάνωςθσ & Διαχείριςθσ Ακλθτιςμοφ. Πανεπιςτιμιο Πελοποννιςου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ. τθσ Ευκαλίασ (Ζλιασ) Χατηθγιάννθ. Επίκουρθσ Κακθγιτριασ. Σμιμα Οργάνωςθσ & Διαχείριςθσ Ακλθτιςμοφ. Πανεπιςτιμιο Πελοποννιςου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ τθσ Ευκαλίασ (Ζλιασ) Χατηθγιάννθ Επίκουρθσ Κακθγιτριασ Σμιμα Οργάνωςθσ & Διαχείριςθσ Ακλθτιςμοφ Πανεπιςτιμιο Πελοποννιςου Προςωπικά τοιχεία ΕΠΩΝΤΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΘΛΕΚΣΡ. ΔΙΕΤΘΤΝΘ: ΔΙΕΤΘΤΝΘ

Διαβάστε περισσότερα

Ιδζα ςεναρίου (μαθηςιακό πλαίςιο - προςζγγιςη) Οι μακθτζσ ςε ρόλο κινθματογραφιςτι ετοιμάηουν μια επιςκόπθςθ των ςθμαντικότερων γεγονότωνςτακμϊν

Ιδζα ςεναρίου (μαθηςιακό πλαίςιο - προςζγγιςη) Οι μακθτζσ ςε ρόλο κινθματογραφιςτι ετοιμάηουν μια επιςκόπθςθ των ςθμαντικότερων γεγονότωνςτακμϊν ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ PROJECT ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 1 Α/Α Τίτλοσ ςεναρίου /project (θζματα - περιεχόμενο) Ιδζα ςεναρίου (μαθηςιακό πλαίςιο - προςζγγιςη)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ακινα, 7-8-2015 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, Αρικ. πρωτ.: 12758 ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ----- Σαχ. Δ/νςθ: Κθφιςίασ 16 Tαχ. Κωδ.:11526 Ακινα Πλθροφορίεσ: ταυροφλα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Γ546914Κ-Σ7Ω ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ. Λάριςα, 28/08/2012 Αρ. πρωτ. 6530

ΑΔΑ: Β4Γ546914Κ-Σ7Ω ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ. Λάριςα, 28/08/2012 Αρ. πρωτ. 6530 ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Λάριςα, 28/08/2012 Αρ. πρωτ. 6530 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Κδρυμα (Σ.Ε.Ι.) Λάριςασ Πληροφορίες: ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ, τηλ. 2410684252 ΣΜΗΜΑ ΥΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

( ) Κωνςταντίνοσ ΤΠΟΨΗΦΙΟ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΠΑΠΑΓΟΤ ΧΟΛΑΡΓΟΤ

( ) Κωνςταντίνοσ ΤΠΟΨΗΦΙΟ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΠΑΠΑΓΟΤ ΧΟΛΑΡΓΟΤ ( ) Κωνςταντίνοσ ΤΠΟΨΗΦΙΟ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΠΑΠΑΓΟΤ ΧΟΛΑΡΓΟΤ Ε Κ Λ Ο Γ Ι Κ Η Ρ Ε Ι Φ Ε Ε Ι Α Ρ Α Ρ Α Γ Ο Υ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΝΕΑ ΡΟΕΙΑ ΡΑΡΑΓΟΥ ΧΟΛΑΓΟΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΞΥΔΗ Η 7 θ Νοεμβρίου ςθματοδοτεί τθν απαρχι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΕ ςτα μακιματα του Κ.Ε.Π.Ε.Μ.

ΕΓΓΡΑΦΕ ςτα μακιματα του Κ.Ε.Π.Ε.Μ. ΕΓΓΡΑΦΕ ςτα μακιματα του Κ.Ε.Π.Ε.Μ. Δευτζρα-Πζμπτθ, 5-8 μ.μ., ςτθν ζδρα του Κζντρου και για όλο το εκπαιδευτικό ζτοσ για τα ατομικά μακιματα. Δευτζρα-Πζμπτθ, 5-8 μ.μ., ςτθν ζδρα του Κζντρου, μζχρι τζλθ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΤΜΟ - ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ: ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ ΣΟΤ ΑΝΕΣΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΤΜΟ - ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ: ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ ΣΟΤ ΑΝΕΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΤΜΟ - ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ: ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ ΣΟΤ ΑΝΕΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ : Αρτζμιδοσ 119, Παλαιό Φάλθρο 175 62, Ακινα ΣΗΛΕΦΩΝΟ : 210 9837940, Fax : 210 9843624, e-mail : n.charito@cryologic.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Βιώςιμη Ανάπτυξη Περιβάλλον Απαςχόληςη την περίοδο τησ οικονομικήσ κρίςησ. Πρόγραμμα Συνεδρίου

ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Βιώςιμη Ανάπτυξη Περιβάλλον Απαςχόληςη την περίοδο τησ οικονομικήσ κρίςησ. Πρόγραμμα Συνεδρίου ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Βιώςιμη Ανάπτυξη Περιβάλλον Απαςχόληςη την περίοδο τησ οικονομικήσ κρίςησ Το ΚΕΑΝ- Κφτταρο Εναλλακτικών Αναηθτιςεων Νζων, θ Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδοσ και θ Περιφζρεια Πελοποννιςου, διοργανώνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΛΙΚΟ ΕΣΟ 2014-2015

ΧΟΛΙΚΟ ΕΣΟ 2014-2015 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦ/ΚΘ Δ/ΝΘ Α/ΘΜΙΑ & Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Θ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Δ/ΝΘ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Θ Ν. ΕΡΡΩΝ 3 ο ΔΘΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΕΡΡΩΝ ΔΡΑΕΙ ΧΟΛΕΙΟΤ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΚΑΙ ΕΚΔΘΛΩΕΙ UNESCO ASPnet

Διαβάστε περισσότερα

Μετατροπή των ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. σε Τετνολογικό Λύκειο Σσνενώσεις Καταργήσεις

Μετατροπή των ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. σε Τετνολογικό Λύκειο Σσνενώσεις Καταργήσεις Μετατροπή των ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. σε Τετνολογικό Λύκειο Σσνενώσεις Καταργήσεις ΣΑΡΣΟΛΗ ΧΡΗΣΟ Δ/ντθσ ΕΠΑ.. Χαϊδαρίου Πρϊθν προϊςτάμενοσ τμιματοσ Βϋ τθσ Δ/νςθσ πουδϊν ΔΕ του ΤΠΔΒΜΘ Άλλθ μια αλλαγι ςτθν ΣΕΕ κα

Διαβάστε περισσότερα

5-8 Ι ο υ ν ί ο υ 2 0 1 3 Π ά τ ρ α

5-8 Ι ο υ ν ί ο υ 2 0 1 3 Π ά τ ρ α 9 θ Π α ν ε λ λ ι ν ι α υ ν ά ν τ θ ς θ Χ ρ ό ν ι α Π α ν ε λ λ ι ν ι ο Δ ί κ τ υ ο 5-8 Ι ο υ ν ί ο υ 2 0 1 3 Π ά τ ρ α Δ ι ο ρ γ ά ν ω ς θ Πανελλινιο Δίκτυο Φορζων Πρόλθψθσ «ΠΡΟΣΑΘ» Κίνθςθ για ζναν άλλο

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τπερβαίνοντασ τουσ ενεργειακοφσ ςτόχουσ μζςω τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ δθμοςίων κτιρίων

Τπερβαίνοντασ τουσ ενεργειακοφσ ςτόχουσ μζςω τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ δθμοςίων κτιρίων Τπερβαίνοντασ τουσ ενεργειακοφσ ςτόχουσ μζςω τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ δθμοςίων κτιρίων Ανκι Χαραλάμπουσ Διευκφντρια Ενεργειακοφ Γραφείου Κυπρίων Πολιτϊν Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτϊν Παρασκευή, 21

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα EUROSCOLA

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα EUROSCOLA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Θ49-9ΩΟ. Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΘΣΙΜΟΤ -----

ΑΔΑ: Β4Θ49-9ΩΟ. Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΘΣΙΜΟΤ ----- ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΘΣΙΜΟΤ ----- Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: Βακμόσ Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ Π/ΘΜΙΑ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΘΘ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ -----

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΘΘ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΘΘ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΟΡΓΑΝΩΘ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΘ ΕΞΕΣΑΕΩΝ ΣΜΘΜΑΣΑ Α και Β Σαχ. Δ/νςθ : Ανδρζα Παπανδρζου 37 Σ.Κ. Πόλθ : 15180 Μαροφςι Ιςτοςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Μείηον Πρόγραμμα Επιμόρφωςθσ Εκπαιδευτικών. «ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ»

Μείηον Πρόγραμμα Επιμόρφωςθσ Εκπαιδευτικών. «ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ» Μείηον Πρόγραμμα Επιμόρφωςθσ Εκπαιδευτικών «ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ» www.epimorfosi.edu.gr Ακινα, Ιοφνιοσ 2010 1 Πρόλογοσ Το νζο ςχολείο οφείλει να προετοιμάςει με κριτικό τρόπο τον αυριανό πολίτθ τθσ αναδυόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΤΧ9-Τ5Ε. ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΑΔΑ: Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: Βακμόσ Προτεραιότθτασ:

ΑΔΑ: Β4ΤΧ9-Τ5Ε. ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΑΔΑ: Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: Βακμόσ Προτεραιότθτασ: ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΘΣΙΜΟΤ ------- ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΑΙΔΕΙΑ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΣΜΘΜΑ Βϋ ------- Σαχ. Δ/νςθ : Ανδρζα Παπανδρζου 37 Σ.Κ. Πόλθ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ ΚΤΠΡΙΑΚOΤ ΔΙΚΑΙΟΤ

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ ΚΤΠΡΙΑΚOΤ ΔΙΚΑΙΟΤ Υποχρεωτικά Δ Ζτοσ Ζτοσ Υποχρεωτικά Β Ζτοσ Υποχρεωτικά Α Ζτοσ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ ΚΤΠΡΙΑΚOΤ ΔΙΚΑΙΟΤ ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΑ Υποχρεωτικά Γ ΝΟΜ 105 Ειςαγωγι ςτθν Επιςτιμθ του Δικαίου ( A Εξάμθνο) 5 ΝΟΜ 113 Συνταγματικό

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα

Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα Τα ςτοιχεία που παρατίκενται ζχουν αντλθκεί αυτοφςια από τθν δθμοςιευμζνθ Ζκκεςθ του Κζντρου Ανάπτυξθσ Εκπαιδευτικισ Πολιτικισ τθσ ΓΣΕΕ με τίτλο «Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΨΤΧΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΨΤΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟ ΧΩΡΟ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ - ΨΧ92

ΨΤΧΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΨΤΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟ ΧΩΡΟ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ - ΨΧ92 ΨΤΧΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΨΤΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟ ΧΩΡΟ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ - ΨΧ92 Aργυροποφλου, Μαρία Ιωάννα, Kλινικόσ Ψυχολόγοσ, MSc, Ph.D. -Ψυχοκεραπεφτρια Γνωςιακισ / υμπεριφοριςτικισ κατεφκυνςθσ gmargirop@gmail.com,

Διαβάστε περισσότερα

τθμονιάρθσ Δθμιτρθσ Επιςτθμονικόσ Υπεφκυνοσ ΤΕΙ Δυτικισ Μακεδονίασ

τθμονιάρθσ Δθμιτρθσ Επιςτθμονικόσ Υπεφκυνοσ ΤΕΙ Δυτικισ Μακεδονίασ τθμονιάρθσ Δθμιτρθσ Επιςτθμονικόσ Υπεφκυνοσ ΤΕΙ Δυτικισ Μακεδονίασ Δεκζμβριοσ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Επιςκόπθςθ παρουςίαςθσ Η ιδέα Το Έπγο Η ςλοποίηζη Τα αποηελέζμαηα Τα ζςμπεπάζμαηα 2 Τα ιδιαίηεπα ηοπικά σαπακηηπιζηικά

Διαβάστε περισσότερα

Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ

Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ Το Άγιον Προσ είναι θ μεγαλφτερθ και ςθμαντικότερθ ορκόδοξθ κοινότθτα ςτθν Ελλάδα. Είναι θ πθγι τθσ πίςτεωσ, για εκατομμφρια πιςτϊν Ορκοδόξων Χριςτιανϊν, και είναι επίςθσ μζροσ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ Σο ΠΚΚ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα: «Εκδρομζσ-Μετακινιςεισ μακθτϊν Δθμόςιων και Ιδιωτικϊν ςχολείων Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ εντόσ και εκτόσ τθσ χϊρασ»

Θζμα: «Εκδρομζσ-Μετακινιςεισ μακθτϊν Δθμόςιων και Ιδιωτικϊν ςχολείων Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ εντόσ και εκτόσ τθσ χϊρασ» ΕΝΝΗΟΙΜΗ ΔΗΞΟΜΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΞΑΘΗΗ ΜΑΙ ΘΡΗΜΕΤΞΑΣΩΟ ----- ΕΟΙΑΙΟ ΔΙΟΙΜΗΣΙΜΟ ΣΟΞΕΑ Π/ΘΞΙΑ & Δ/ΘΞΙΑ ΕΜΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΟΗ ΠΟΤΔΩΟ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΞΙΑ ΕΜΠΑΙΔΕΤΗ ΣΞΗΞΑ Γϋ ΞΑΘΗΣΙΜΩΟ ΘΕΞΑΣΩΟ Πλθροφορίεσ:.

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

Προαγωγζσ ςτα Κεντρικά Γραφεία Λεμεςοφ

Προαγωγζσ ςτα Κεντρικά Γραφεία Λεμεςοφ Δικηγόροι &Νομικοί Σύμβουλοι Προαγωγζσ και Νζα Στελζχθ ςτα Γραφεία Λεμεςοφ, Λευκωςίασ και Πάφου Στα πλαίςια τθσ ςυνεχοφσ ανάπτυξθσ και επζνδυςθσ ςτο ανκρϊπινο δυναμικό μασ, βριςκόμαςτε ςτθν ευχάριςτθ κζςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ε.Υ.ΖΗ.Ν Το Ε.Υ.ΖΗ.Ν. επιστρέυει στα σχολεία

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ε.Υ.ΖΗ.Ν Το Ε.Υ.ΖΗ.Ν. επιστρέυει στα σχολεία ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ε.Υ.ΖΗ.Ν Το Ε.Υ.ΖΗ.Ν. επιστρέυει στα σχολεία Σηα ζρνιεία όιεο ηεο ρώξαο από ηηο 27 Ιανοσαρίοσ ως ηις 10 Απριλίοσ επηζηξέθεη ην Ε.Υ.ΖΗ.Μ., ην πξωηνπνξηαθό πξόγξακκα ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο θαη

Διαβάστε περισσότερα