ΔΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ (ERP)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ (ERP)"

Transcript

1 ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ» ΔΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ (ERP) ΠΔΝΟ ΠΑΥΑΛΗ ΑΔΜ : 255 ΔΠΙΒΛΔΠΟΝΣΔ ΚΑΘΗΓΗΣΔ : κ. ΠΑΘΗ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ κ. ΣΑΜΔΛΟ ΙΩΑΝΝΗ κ. ΦΛΩΡΟΠΟΤΛΟ ΙΟΡΓΑΝΗ ΜΑΡΣΙΟ 2010 ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 1

2 ΔΞΗΙΝΓΖ ΘΑΗ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΩΛ ΠΠΡΖΚΑΡΩΛ (ERP) ΓΗΞΙΩΚΑΡΗΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ ΡΝ ΞΔΛΝ ΞΑΠΣΑΙΖ, ΑΔΚ : 255 ΓΗΑΡΚΖΚΑΡΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΩΛ ΠΞΝΓΩΛ «ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖ ΘΑΗ ΓΗΝΗΘΖΠΖ» ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ,

3 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ABSTRACT.. ζει. 6 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΔΙΑΓΧΓΗ 1.1 ΗΠΡΝΟΗΘΖ ΑΛΑΓΟΝΚΖ ERP ζει ERP ΘΑΗ ΒΑΠΗΘΔΠ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΔΠ..ζει ΔΞΗΙΝΓΖ ERP...ζει ΘΟΗΡΖΟΗΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ...ζει ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ....ζει ΞΑΟΑΓΝΛΡΔΠ ΔΞΗΡΣΗΑΠ... ζει.21 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 Ο ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΚΟΠΗΗ 2.1 ΜΔΛΖ ΒΗΒΙΗΝΓΟΑΦΗΑ..ζει ΞΙΔΝΛΔΘΡΖΚΑΡΑ ERP....ζει ERP ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΔΠ ΙΔΗΡΝΟΓΗΔΠ.ζει ERP ΘΑΗ ΘΗΛΓΛΝΗ..ζει ERP ΘΑΗ ΙΝΓΗΠΡΗΘΖ.ζει ΝΙΝΘΙΖΟΩΠΖ ERP ζει ΒΑΠΗΘΝΗ ΞΟΝΚΖΘΔΡΔΠ ERP.ζει ΞΑΟΑΓΝΛΡΔΠ ΔΞΗΡΣΗΑΠ ζει ΞΑΟΑΓΔΗΓΚΑΡΑ ΑΞΝ ΔΙΙΑΓΑ.ζει.48 3

4 2.3 ΠΚΞΔΟΑΠΚΑΡΑ ζει.54 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 Ο Η ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ 3.1 ΚΔΙΔΡΖ ΞΔΟΗΞΡΩΠΔΩΛ ζει Ζ ΚΔΘΝΓΝΙΝΓΗΑ ζει ΝΗ ΔΡΑΗΟΔΗΔΠ. ζει Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ Α... ζει ΒΗΝΘΑΙ ΑΔ....ζει.59 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 Ο ΔΜΠΔΙΡΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ ΣΧΝ ΠΔΡΙΠΣΧΔΧΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 4.1 ΔΡΑΗΟΔΗΑ Α. ζει ATLANTIS ERP.ζει ΓΗΑΓΟΑΚΚΑΡΑ..ζει ΞΟΝΒΙΖΚΑΡΑ ΑΞΝ ΡΖΛ ΣΟΖΠΖ ΡΝ ERP...ζει ΠΣΝΙΗΑ..ζει ΒΗΝΘΑΙ ΑΔ..ζει SOFTONE ERP..ζει ΓΗΑΓΟΑΚΚΑΡΑ.ζει ΞΟΝΒΙΖΚΑΡΑ ΑΞΝ ΡΖΛ ΣΟΖΠΖ ΡΝ ERP..ζει ΠΣΝΙΗΑ..ζει.76 4

5 4.3 ΠΚΞΔΟΑΠΚΑΡΑ ζει. 77 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5 Ο ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 5.1 ΡΑ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ ΡΖΠ ΔΟΔΛΑΠ.ζει ΚΔΙΙΝΛΡΗΘΔΠ ΞΟΝΡΑΠΔΗΠ.....ζει.82 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ζει.83 ΒΗΒΙΗΝΓΟΑΦΗΑ..ζει.88 5

6 Εςσαπιστίερ Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ θχξην Ππαζή Σαξάιακπν πνπ κνπ αλέζεζε ηελ δηπισκαηηθή εξγαζία θαη ζπλέβαιε νπζηαζηηθά ζηελ δηεθπεξαίσζε ηεο. Δπίζεο ηνπο ζπλαδέιθνπο Αιέμαλδξν Κπεξκπέξε θαη Θσλζηαληίλν Γαιάλε γηα ηελ πνιχηηκε βνήζεηα ηνπο θαη ηελ πξντζηακέλε κνπ θ. Έιελα Θνηήιε γηα ηελ θαηαλφεζε πνπ έδεημε ζε φιε ηελ δηάξθεηα ηεο πξνζπάζεηαο γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο δηπισκαηηθήο. 6

7 ΠΔΡΙΛΗΦΗ ( ABSTRACT ) Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία παξνπζηάδεη ηελ επηινγή θαη εγθαηάζηαζε ησλ ERP ζπζηεκάησλ ζε επηρεηξήζεηο. Γίλεηαη πξνζπάζεηα λα αλαθεξζνχλ φιεο νη παξάκεηξνη γηα ηελ νινθιήξσζε θαη ηελ πηνζέηεζε ελφο ηέηνηνπ απαηηεηηθνχ ζπζηήκαηνο. Αξρηθά ζην πξψην θεθάιαην ππάξρεη κία εηζαγσγή ζηα επηρεηξεζηαθά ζπζηήκαηα κε θάπνηα ζεκαληηθά ηζηνξηθά ζηνηρεία γηα ηελ εμέιημε ησλ ERP ζην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ, αθνινχζσο αλαθνξά ζηηο βαζηθέο δηαδηθαζίεο ηηο νπνίεο επηηεινχλ ζε έλαλ νξγαληζκφ, εηζαγσγηθά θξηηήξηα γηα ηελ επηινγή ελφο ERP θαη ακέζσο κεηά νη θάζεηο πινπνίεζεο ηνπ θαη θάπνηνη παξάγνληεο επηηπρίαο. Πηελ δεχηεξε ελφηεηα πξαγκαηνπνηείηαη ε αλαζθφπεζε δηεζλνχο θαη ειιεληθήο βηβιηνγξαθίαο, ζηελ νπνία θαη παξαηίζεληαη θάπνηα πνιχ ελδηαθέξνληα άξζξα κε ζέκα ηελ επηινγή ησλ ERP, πξνβιήκαηα ζηελ εγθαηάζηαζε ηνπο, παξάγνληεο επηηπρίαο ηνπο αιιά θαη ην πνπ θαη πφζν επεξεάδνπλ κία επηρείξεζε. Πηελ Ρξίηε ελφηεηα γίλεηαη αλαθνξά ηεο κεζνδνινγίαο ε νπνία θαη είλαη ηα case studies δχν ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ έρνπλ πηνζεηήζεη έλα επηρεηξεζηαθφ ζχζηεκα ζην πξφζθαην παξειζφλ. Δπηπξφζζεηα ζηελ πξνηειεπηαία ελφηεηα παξνπζηάδεηαη ε κειέηε ζηηο επηρεηξήζεηο ε νπνία θαη έγηλε κε εξσηεκαηνιφγηα κε ηα νπνία ππήξμε ζπγθέληξσζε ησλ δεδνκέλσλ θαη εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ θαη πηλάθσλ κε ηελ βνήζεηα ηνπ ζηαηηζηηθνχ παθέηνπ spss ηα νπνία θαη αλαιχνληαη ζην πέκπην θεθάιαην. 7

8 ΘΔΦΑΙΑΗΝ 1 Ν ΔΗΠΑΓΩΓΖ Ρνλ 21ν αηψλα νη επηρεηξήζεηο θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ πνηθίιεο θαη ζεκαληηθέο πξνθιήζεηο. Tν θάζκα ησλ πξνθιήζεσλ απηψλ εθηείλεηαη απφ ηελ παγθνζκηνπνίεζε ηεο αγνξάο έσο ηελ εληαηηθνπνίεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο πνπ πξνθαιεί ε επνρή ηεο Ξιεξνθνξηθήο (π.ρ. εμνκνίσζε κηθξψλ θαη κεγάισλ επηρεηξήζεσλ ζην Web θαη ζην ειεθηξνληθφ εκπφξην). Mηα απφ ηηο ζεκαληηθέο ππνζρέζεηο ηεο Ξιεξνθνξηθήο γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ επηρεηξήζεσλ ζηε κάρε ηεο αγνξάο απνηεινχλ ηα νινθιεξσκέλα επηρεηξεζηαθά ζπζηήκαηα πνπ παξέρνπλ εληαίν ηξφπν ιεηηνπξγίαο κε ηππνπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο, θαζψο θαη έλα αλνηθηφ κέζν επηθνηλσλίαο ησλ ζηειερψλ ζε εληαία γιψζζα. Ρν ERP κπνξεί λα πεξηγξαθεί σο ην θχξην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα κηαο επηρείξεζεο ην νπνίν ελνπνηεί φιεο ηηο βαζηθέο ηεο δηαδηθαζίεο: ηηο νηθνλνκηθέο ιεηηνπξγίεο, ηε δηαρείξηζε ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ, ην κάξθεηηλγθ, ηελ παξαγσγή, ηελ δηαρείξηζε ησλ πειαηψλ, ηηο πσιήζεηο θαη άιια, ζπλδένληαο ηα δηαθνξεηηθά ηκήκαηα ηεο επηρείξεζεο κέζσ ελφο θνηλνχ ινγηζκηθνχ. Θεσξείηαη πσο είλαη ε ξαρνθνθαιηά ηεο εηαηξείαο. Ρα ERP ζπζηήκαηα βέβαηα ζηεξίδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο ζηελ χπαξμε κηαο θαη κνλαδηθήο ζπλήζσο βάζεο δεδνκέλσλ. Ρα ζπζηήκαηα ERP ιεηηνπξγνχλ βιέπνληαο ηελ επηρείξεζε απφ ηελ πιεπξά ηεο αιπζίδαο αμίαο φπνπ δηαθνξεηηθά ηκήκαηα ζηελ επηρείξεζε δνπιεχνπλ ζπληνληζκέλα θαη ζπγθεληξψλνληαο ηελ πξνζπάζεηα ηνπο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνζζέηνπλ αμία (Beheshti, 2006). 8

9 1.1 ΙΣΟΡΙΚΗ ΑΝΑΓΡΟΜΗ ERP Tε δεθαεηία ηνπ 1960, νη δηεζλείο - αιιά θαη ειιεληθέο - επηρεηξήζεηο έζηξεςαλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζηε κεραλνγξαθεκέλε ππνζηήξημε πνιχπινθσλ ιεηηνπξγηψλ ηνπο. Ππγθεθξηκέλα αλαπηχρζεθαλ εμεηδηθεπκέλα πιεξνθνξηθά παθέηα πνπ ππνβνεζνχζαλ βαζηθέο δηαδηθαζίεο ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο, φπσο είλαη ε ινγηζηηθή θαη ε κηζζνδνζία, θαζψο επίζεο θαη εμεηδηθεπκέλεο "ηερληθέο" εθαξκνγέο, νη νπνίεο δηεπθφιπλαλ ηελ εθαξκνγή αλαιπηηθψλ κεζφδσλ (π.ρ. εθαξκνγέο Eιέγρνπ Aπνζεκάησλ). Πηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 θαη ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 εκθαλίζηεθαλ ηα ζπζηήκαηα MRP (Material Requirements Planning), ηα νπνία παξνπζίαζαλ θάπνην βαζκφ νινθιήξσζεο θαζψο κεηέθξαδαλ ην Bαζηθφ Ξιάλν Ξαξαγσγήο (Master Production Schedule) ησλ ηειηθψλ πξντφλησλ ζε ρξνληθά θαηαλεκεκέλεο απαηηήζεηο παξαγσγήο ππνζπλαξκνινγεκάησλ θαη ζπζηαηηθψλ, θαη ζε απαηηήζεηο πξνκήζεηαο πξψησλ πιψλ. Mε ηελ εκθάληζε ηνπ MRP-II (Manufacturing Resources Planning) ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970, ην ζχζηεκα MRP ζπλέδεζε κεηαμχ ηνπο ηα θπθιψκαηα πξνγξακκαηηζκνχ παξαγσγήο, ηνπ ειέγρνπ παξαγσγήο θαη ηεο θνζηνιφγεζεο, θαη ησλ πξνκεζεηψλ. Πηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 μεθηλά κηα εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα γηα επηρεηξεκαηηθή νινθιήξσζε (enterprise integration), ε νπνία ρξεζηκνπνηεί σο ηερλνινγηθφ ππφβαζξν ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ (databases) θαη πξνζπαζεί λα ελνπνηήζεη ηηο βαζηθέο επηρεηξεκαηηθέο δηαδηθαζίεο κε βαζηθή πξνηεξαηφηεηα ην θχθισκα νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη ην θχθισκα παξαγσγήο. Απνηέιεζκα ηεο πξνζπάζεηαο απηήο είλαη ε εκθάληζε ησλ ζπζηεκάησλ Enterprise Resources Planning (Ξξνγξακκαηηζκφο Eπηρεηξεκαηηθψλ Ξφξσλ) ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, ηα νπνία νινθιεξψλνπλ, πέξαλ ηνπ θπθιψκαηνο Νηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο θαη Ξαξαγσγήο, θαη άιιεο βαζηθέο επηρεηξεκαηηθέο δηαδηθαζίεο, φπσο ηε Γηαρείξηζε Αλζξσπίλσλ Ξφξσλ, ην θχθισκα Ξσιήζεσλ θ.ιπ. Tα ζπζηήκαηα ERP είλαη ινηπφλ νινθιεξσκέλα 9

10 ζπζηήκαηα πιεξνθνξηθήο, ηα νπνία θαιχπηνπλ φιεο ηηο ιεηηνπξγηθέο πεξηνρέο κηαο επηρείξεζεο, ψζηε λα ηθαλνπνηεζνχλ νη ζηφρνη ηεο, ελνπνηψληαο φιεο ηηο δηαδηθαζίεο ηεο.( ) 1.2 ERP ΚΑΙ ΒΑΙΚΔ ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ Πχκθσλα κε ηελ Wikipedia ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ERP ππνζηεξίδνπλ ηηο βαζηθφηεξεο επηρεηξεκαηηθέο δηαδηθαζίεο θαη είλαη δνκεκέλα ζε "ιεηηνπξγηθά ππνζπζηήκαηα" (functional modules). Oη βαζηθέο δηαδηθαζίεο πνπ ππνζηεξίδνληαη απφ θάζε ππνζχζηεκα ηνπ ζπλνςίδνληαη θαησηέξσ. Tν ππνζχζηεκα Νηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο είλαη ε θαξδηά ηνπ ERP, θαη αληαιιάζζεη πιεξνθνξίεο κε φια ηα ππφινηπα ππνζπζηήκαηα. Bαζηθέο δηαδηθαζίεο ηεο Νηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο πεξηιακβάλνπλ ηε Γεληθή Ινγηζηηθή (General Ledger), ηελ Αλαιπηηθή Ινγηζηηθή (Analytical Ledger), ηε Γηαρείξηζε Ξαγίσλ (Asset Management), ηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο (Financial Statements), ηνπο Eηζπξαθηένπο Ινγαξηαζκνχο (Accounts Receivable), ηνπο Ξιεξσηένπο Ινγαξηαζκνχο (Accounts Payable) θαη ηε Γηαρείξηζε Γηαζεζίκσλ (Treasury Management). Αλάινγα κε ην βαζκφ νινθιήξσζεο ησλ ζπζηεκάησλ ERP ππνζηεξίδνληαη θαη άιιεο δηαδηθαζίεο φπσο ν Ξξνυπνινγηζκφο (Budgeting), ε Θνζηνιφγεζε βάζεη δξαζηεξηνηήησλ (Activity Based Costing), θ.ά. Oη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ ππνζπζηήκαηνο Ξσιήζεσλ - Marketing πεξηιακβάλνπλ ηελ Ξαξαγγειηνιεςία (Order Entry), ηελ ηηκνιφγεζε (Invoicing), ηε Γηαρείξηζε Ππκβνιαίσλ (Sales Contracts), ην κεηξψν Ξειαηψλ (Customer Table), ηα αμηφγξαθα, Open Items, θαη Πηαηηζηηθά Ξσιήζεσλ. Νξηζκέλα απφ ηα ζπζηήκαηα ERP ππνζηεξίδνπλ επίζεο ηελ αλάιπζε νθεηιψλ (Aging Analysis), ηελ εμππεξέηεζε Ξειαηψλ (Customer Service), ην Marketing, ηηο πξνβιέςεηο δήηεζεο (Forecasting), ηελ 10

11 ειεθηξνληθή αληαιιαγή Γεδνκέλσλ (EDI) θαη ην ειεθηξνληθφ εκπφξην κέζσ Internet (Electronic Commerce). Tν ππνζχζηεκα ησλ Ξσιήζεσλ αληαιιάζζεη πιεξνθνξίεο θπξίσο κε ηα ππνζπζηήκαηα νηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο, απνζήθεπζεο θαη δηαλνκήο, θαη παξαγσγήο. Oη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ ππνζπζηήκαηνο πξνκεζεηψλ πεξηιακβάλνπλ ηνλ έιεγρν θαη δηαρείξηζε αηηήζεσλ αγνξάο (Purchase Inquiries Control & Management), ηε δηαρείξηζε εληνιψλ αγνξάο (Purchase Orders Management), ηνλ έιεγρν παξαιαβψλ (Receipt Control), ηελ αμηνιφγεζε πξνκεζεπηψλ (Supplier Evaluation) θαη ηε δηαρείξηζε ζπκβάζεσλ (Contract Management). Tν ππνζχζηεκα ησλ πξνκεζεηψλ αληαιιάζζεη πιεξνθνξίεο θπξίσο κε ηα ππνζπζηήκαηα νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο, απνζήθεπζεο θαη δηαλνκήο, θαη παξαγσγήο. Oη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ ππνζπζηήκαηνο απνζήθεπζεο - δηαλνκήο πεξηιακβάλνπλ ηε δηαρείξηζε απνζεκάησλ (Inventory Control), θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ απαηηήζεσλ δηαλνκήο (Distribution Requirement Planning). Άιιεο ιεηηνπξγίεο πνπ πηζαλψο λα ππνζηεξίδνληαη πεξηιακβάλνπλ ηε δηαρείξηζε απνζεθψλ (Warehouse Management). Tν ππνζχζηεκα ηεο απνζήθεπζεο - δηαλνκήο αληαιιάζζεη πιεξνθνξίεο κε ηα ππνζπζηήκαηα νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο, πσιήζεσλ - marketing, πξνκεζεηψλ θαη παξαγσγήο. Oη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ θαιχπηεη ην ππνζχζηεκα αλζξσπίλσλ πφξσλ πεξηιακβάλνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζκφ πξνζσπηθνχ (Personnel Planning), ηε κηζζνδνζίαο (Payroll), θαη ηελ αμηνιφγεζε πξνζσπηθνχ (Personnel Evaluation). Άιιεο ιεηηνπξγίεο πνπ θαιχπηνληαη είλαη ηα εμνδνιφγηα (Personnel Expenses), ε παξνπζία πξνζσπηθνχ (Time &Attendance), ε δηαρείξηζε επηπέδσλ πξνζσπηθνχ, πηζηνπνηεηηθψλ εθπαίδεπζεο θαη ζεκηλαξίσλ. Tν ππνζχζηεκα ησλ αλζξσπίλσλ πφξσλ αληαιιάζζεη πιεξνθνξίεο θπξίσο κε ην ππνζχζηεκα νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο. Oη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ θαιχπηεη ην ππνζχζηεκα παξαγσγήο πεξηιακβάλνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζκφ απαηηήζεσλ δπλακηθφηεηαο (Capacity Requirements Planning), ην καθξνπξφζεζκν πξνγξακκαηηζκφ παξαγσγήο 11

12 (Master Production Scheduling), ηνλ πξνγξακκαηηζκφ απαηηήζεσλ πιηθψλ (Material Requirements Planning), ηνλ έιεγρν παξαγσγήο (Shop Floor Control) θαη ηελ θνζηνιφγεζε παξαγσγήο (Cost Accounting). Άιιεο ιεηηνπξγίεο πνπ πηζαλψο λα ππνζηεξίδεη είλαη ε Γνκή Ξξντφλησλ (Product Configuration), ν έιεγρνο αιιαγψλ ζρεδίσλ (Design Control) θαη ν βξαρππξφζεζκνο πξνγξακκαηηζκφο παξαγσγήο (Scheduling). Tν ππνζχζηεκα ηεο παξαγσγήο αληαιιάζζεη πιεξνθνξίεο κε ηα ππνζπζηήκαηα νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο, πσιήζεσλ - marketing, πξνκεζεηψλ θαη απνζήθεπζεο - δηαλνκήο. Tα ιεηηνπξγηθά απηά ππνζπζηήκαηα ππνζηεξίδνληαη απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ ζπζηήκαηνο, ζηελ νπνία θάζε ζηνηρείν αληηπξνζσπεχεηαη κηα θαη κνλαδηθή θνξά. H βάζε δεδνκέλσλ απνηειεί ην πιεξνθνξηαθφ κνληέιν ηεο νινθιεξσκέλεο γλψζεο ηεο επηρείξεζεο. Tα ζπζηήκαηα ERP ηππνπνηνχλ θαη ελνπνηνχλ ηηο επηρεηξεκαηηθέο δηαδηθαζίεο θάησ απφ κηα εληαία πιαηθφξκα, θαηαξγνχλ ηηο λεζίδεο πιεξνθνξηψλ, απινπνηνχλ ηελ επηθνηλσλία θαη δηεπθνιχλνπλ ηελ πινπνίεζε λέσλ πξνγξακκάησλ θαη κεζφδσλ ησλ επηρεηξήζεσλ. Δπηπιένλ ηα ζπζηήκαηα ERP ππνζηεξίδνπλ κηα λέα νξγάλσζε, ε νπνία πξνζαλαηνιίδεηαη ζηηο δηαδηθαζίεο (processes) θαη φρη ζηηο ιεηηνπξγίεο (functions), θαη εμνπιίδνπλ ηελ εηαηξία κε εληαία εξγαιεία θαη βάζεηο δεδνκέλσλ. (http://en.wikipedia.org/wiki/enterprise_resource_planning) 1.3 ΔΠΙΛΟΓΗ 12

13 H επηινγή ηνπ ινγηζκηθνχ ERP θαη ηνπ πξνκεζεπηή είλαη θξίζηκε γηα ηελ επηηπρία ηνπ ζπλνιηθνχ έξγνπ. Tν πξψην βήκα ζηε δηαδηθαζία είλαη ε ζχζηαζε νκάδαο αμηνιφγεζεο θαη επηινγήο. Πε απηή πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ ν ππεχζπλνο Ξιεξνθνξηθήο (IT Manager) ηεο εηαηξίαο θαη εθπξφζσπνη ησλ ζεκαληηθφηεξσλ ιεηηνπξγηψλ/δηαδηθαζηψλ (αιιά φρη νη managers). Ξξφεδξνο ηεο νκάδαο αμηνιφγεζεο θαη επηινγήο ζα πξέπεη λα είλαη ν δηεπζπληήο πνπ αληηπξνζσπεχεη ηνλ εηαηξηθφ πξνζαλαηνιηζκφ (π.ρ. ν Δκπνξηθφο Γηεπζπληήο θ.ιπ.) θαη φρη θαη' αλάγθε ν Νηθνλνκηθφο Γηεπζπληήο. Kαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ ινγηζκηθψλ ERP ζεκαληηθφ ξφιν κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη εμσηεξηθφο ζχκβνπινο, ν νπνίνο δηαζέηεη ηερλνγλσζία θαη αληηθεηκεληθφηεηα. Ιφγσ ηεο απνζηαζηνπνηεκέλεο ζέζεο ηνπ είλαη ν θαηαιιειφηεξνο γηα ην ζθαηξηθφ εληνπηζκφ ησλ αλαγθψλ ηεο επηρείξεζεο θαη ηελ ηήξεζε ησλ ηζνξξνπηψλ. Ρέινο, ιφγσ ηεο εκπεηξίαο πνπ δηαζέηεη είλαη ζε ζέζε λα παξέρεη ππεξεζίεο benchmarking, ζηε ζχληαμε ησλ πξνδηαγξαθψλ. H αμηνιφγεζε πξέπεη λα είλαη πνιπθξηηεξηαθή θαη λα αθνινπζήζεη ζπζηεκαηηθή δηαδηθαζία. Ρα θξηηήξηα επηινγήο αιιά θαη ζεκαληηθέο θάζεηο ζπλνςίδνληαη θαησηέξσ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ Λειτοςπγικότητα Ξξνθαλψο ε ιεηηνπξγηθφηεηα απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο κε βάζε ηνπο νπνίνπο ζα θξίλνπκε εάλ ην ζπγθεθξηκέλν παθέην ERP εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο ηεο εηαηξείαο (Baki and Hakar, 2005). Ζ ιχζε πνπ ζα επηιεγεί ζα πξέπεη λα έρεη φζα modules ζρεηίδνληαη κε ηηο 13

14 θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο εηαηξείαο φπσο δηαρείξηζε αλζξσπίλσλ πφξσλ, δηνίθεζε έξγνπ, ζρεδηαζκφο παξαγσγήο, δηνίθεζε εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο ή αθφκα πεξηζζφηεξα. Ζ θξίζε ηνπ βαζκνχ ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ παθέηνπ ζα πξέπεη λα γίλεη απφ κία νκάδα δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ. Σεσνολογικά κπιτήπια Ζ ζσζηή επηινγή ηνπ ινγηζκηθνχ θαη ηνπ πιηθνχ είλαη πνιχ ζεκαληηθή επνκέλσο ε επηινγή πνπ ζα γίλεη ζα πξέπεη λα αληαλαθιά φιεο ηηο ηειεπηαίεο ηάζεηο ηεο ηερλνινγίαο. Θα πξέπεη λα βεβαησζνχκε φηη ν πξνκεζεπηήο ηνπ παθέηνπ δεζκεχεηαη λα αθνινπζεί ηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο ελζσκαηψλνληαο θαζεηί λέν παθέην ηνπ ( Baki and Hakar, 2005). Ζ ηερλνινγηθή αξρηηεθηνληθή δείρλεη ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ηνπ ηειηθνχ ρξήζηε παξαηεξψληαο ην πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν είλαη δηαζέζηκε ε εθαξκνγή, δειαδή πεξηβάιινληα βάζεο δεδνκέλσλ, client server, ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ πεξηβάιινληνο ρξήζηε, ηελ ινγηζκηθή αξρηηεθηνληθή ηεο εθαξκνγήο θαη ηα εξγαιεία αλάπηπμεο θαη δηνίθεζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθαξκνγή. Νη εηαηξείεο ζα πξέπεη επηπιένλ λα δηαβεβαηψλνληαη φηη ν πξνκεζεπηήο ηνπ παθέηνπ ζα πξέπεη λα αλαιάβεη ηελ αλαβάζκηζε ηνπ πξντφληνο φηαλ λέεο ηερλνινγίεο γίλνπλ δηαζέζηκεο εθκεηαιιεπφκελεο ηηο λέεο δπλαηφηεηεο πνπ απηέο δίλνπλ. Ίζσο ζα ήηαλ ρξήζηκν λα ρξεζηκνπνηεζεί θάπνηα εμσηεξηθή ζπκβνπιεπηηθή νκάδα βνεζεηηθά ζηελ αμηνιφγεζε ηεο ηερληθήο πιεπξάο ηνπ πξνηεηλφκελνπ παθέηνπ (Verville and Hallingten, 2002). 14

15 Κόστορ To θφζηνο είλαη έλαο θαζφια ακειεηένο παξάγνληαο ζηε δηαδηθαζία απφθαζεο γηα ην θαηάιιειν ERP. Ζ αιήζεηα είλαη βέβαηα φηη απφ ηελ ζηηγκή πνπ απνθαζίζηεθε ε εγθαηάζηαζε ERP είλαη δεδνκέλν φηη ζα θνζηίζεη αξθεηά θαη ζπλήζσο ζα μεθχγεη απφ ην πξνυπνινγηζκέλν θφζηνο. Κεηαμχ ησλ ζπζηαηηθψλ απηνχ ηνπ θφζηνπο ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα θφζηε ινγηζκηθνχ, ηνπ πιηθνχ, ησλ ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ, ηεο εθπαίδεπζεο θαη άιια. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα ζέηνληαη ξεαιηζηηθνί ζηφρνη θαη εθηηκήζεηο γηα ην ζπλνιηθφ θφζηνο ζπκπεξηιακβάλνληαο θαη ηα θφζηε ζπληήξεζεο θαη αλαβάζκηζεο νπνία ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ πεξηπηψζεσλ είλαη αξθεηά κεγάιν. Service και ςποστήπιξη Γεδνκέλνπ φηη ηα θφζηε εγθαηάζηαζεο καδί κε ηα ηξερνχκελα κπνξνχλ λα θηάζνπλ απφ εθηά κέρξη δέθα θνξέο ην θφζηνο ινγηζκηθνχ, ην service θαη ε ππνζηήξημε γεληθφηεξα πνπ παξέρεηαη καδί κε ηελ εθαξκνγή απνθηά δσηηθή ζεκαζία γηα ηελ επηηπρία ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπ ηειηθνχ ρξήζηε θαη ηνπ πξνκεζεπηή ηεο εθαξκνγήο. Δμάιινπ νη πεξηζζφηεξεο εηαηξείεο αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα ηερληθήο ή άιιεο θχζεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εγθαηάζηαζεο, ηεο πινπνίεζεο ή ζηελ πεξίνδν πνπ έπεηαη. Ζ ελνπνίεζε κε ηα ππάξρνληα ζπζηήκαηα, ην customization θαη ε αζθάιεηα απνηεινχλ ζχκθσλα κε ηνλ ( themistocleous et al, 2001 ) ηα ζνβαξφηεξα πξνβιήκαηα γηα ηηο εηαηξείεο θαη γηα λα αληηκεησπίζνπλε ζα ρξεηαζηνχλ ππνζηήξημε ηεο εθαξκνγήο. 15

16 Ο ππομηθεςτήρ τηρ ευαπμογήρ Θα πξέπεη λα γίλεη κηα δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ δηαθφξσλ πξνκεζεπηψλ ERP ζπζηεκάησλ θαη ζε απηή ηε δηαδηθαζία ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνχλ σο παξάκεηξνη αμηνιφγεζεο ε δχλακε θαη ε θήκε ηνπ, ε νηθνλνκηθή ηνπ ζηαζεξφηεηα θαη ην φξακα ηνπ. (Verville and Hallingten, 2002). Δξσηήκαηα φπσο πνηεο ηξνπνπνηήζεηο ζθνπεχεη λα θάλεη ζηα πξντφληα θαη ζηηο ππεξεζίεο ηνπ ηα επφκελα ρξφληα θαιφ ζα είλαη λα απαληεζνχλ. Γελ πξέπεη λα μερλάκε φηη ε ζπλεξγαζία κε ηνλ πξνκεζεπηή ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη σο καθξνρξφληα θαη ζηελή (Verville, Bernadas and Hallingten 2005) θαη ζπλεπψο πξέπεη λα απαληεζεί ην εξψηεκα εάλ είλαη εθηθηή ε ζπλελλφεζε θαη ζπλεξγαζία κε ην ζπγθεθξηκέλν πξνκεζεπηή. Κε απηφλ πξφθεηηαη ίζσο λα ζπλεξγαζηεί ε εθάζηνηε εηαηξεία γηα ηα επφκελα 5 κε 10 ρξφληα νπφηε πξέπεη λα ζηγνπξεπηεί πσο φηαλ πξνθχςνπλ δπζθνιίεο ζα κπνξνχλ λα ζπλεξγαζηνχλ απνδνηηθά γηα λα δψζνπλ ιχζεηο. Ζ ζέζε ηνπ πξνκεζεπηή ζηελ αγνξά είλαη εμίζνπ ζεκαληηθφ θξηηήξην. Ν πξνκεζεπηήο ινγηζκηθνχ ζα πξέπεη λα γλσξίδεη αιιά θαη λα έρεη ζπγθεθξηκέλε εκπεηξία γηα ηνλ βηνκεραληθφ θιάδν ζηνλ νπνίν απεπζχλεηαη θαη πνπ πξνθαλψο αλήθεη ε εηαηξεία καο. Ζ ελζσκάησζε ησλ θαιχηεξσλ επηρεηξεκαηηθψλ πξαθηηθψλ θαη ησλ ηειεπηαίσλ ηάζεσλ ηεο πιεξνθνξηθήο ηερλνινγίαο είλαη ζεκαληηθφ γηα ην λέν ζχζηεκα. Άιια θξηηήξηα πνπ αθνξνχλ ηνλ πξνκεζεπηή είλαη νη πσιήζεηο ηνπ θαη ην ηζηνξηθφ επηηπρεκέλσλ πινπνηήζεσλ ηνπ. ςμβατότητα με άλλα σςστήματα 16

17 Δπεηδή θακία εθαξκνγή απφ κφλε ηεο δελ είλαη ζίγνπξν φηη ζα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο αθφκε θαη αλ πξφθεηηαη γηα ERP είλαη ζπλεηφ λα πξνλνήζνπκε ψζηε ε επηιεγφκελε ιχζε λα έρεη ηε δπλαηφηεηα ελνπνίεζεο κε ηα ππφινηπα ζπζηήκαηα ή άιια εμεηδηθεπκέλα παθέηα ινγηζκηθνχ ηα νπνία πηζαλφλ λα ρξεζηκνπνηεί ε εηαηξεία γηα λα θαιχςεη θάπνηεο ηδηαίηεξεο ιεηηνπξγίεο ηεο (Baki and Hakar,2005). Δςκολία customization Ξνιιέο εηαηξείεο ρξεηάδνληαη λα πεξάζνπλ ζηε ιχζε ηεο ηξνπνπνίεζεο (customization) ελφο κέξνπο ηνπ ERP. Δμαηηίαο ηεο αλάγθεο λα πξνζαξκνζηεί ε ιχζε πνπ παξέρεη ην ζχζηεκα ζηα κέηξα ηεο εηαηξείαο θαη ηηο ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο ηεο, ν πξνκεζεπηήο ηνπ ERP πξέπεη λα παξέρεη ηα εξγαιεία ψζηε λα κπνξέζεη ην ηερληθφ πξνζσπηθφ ηεο εηαηξείαο ή αλεμάξηεηεο ζπκβνπιεπηηθέο εηαηξείεο λα ηξνπνπνηήζνπλ ην ινγηζκηθφ ζηα κέηξα ηεο. Υπόνορ ςλοποίησηρ Ζ πινπνίεζε ηνπ ERP ζπζηήκαηνο ζε επίπεδν νιφθιεξεο εηαηξείαο είλαη έλα δαπαλεξφ θαη πνιχπινθν project. Ν ρξφλνο πινπνίεζεο εμαξηάηαη ηδηαίηεξα απφ ηελ επηιερζείζα ζηξαηεγηθή πινπνίεζεο θαη απφ ην εχξνο ηνπ έξγνπ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ην customization απαηηεί επηπιένλ ρξφλν θαη θφζηνο. Ζ πξνζθνξά εμεηδηθεπκέλσλ εθαξκνγψλ γηα θάπνην θιάδν επηρεηξεκαηηθήο, βηνκεραληθήο δξάζεο φκσο κπνξεί λα κεηψζεη ηνλ ρξφλν πινπνίεζεο. 17

18 ςμβοςλεςτικέρ ςπηπεσίερ Ξνιιέο επηρεηξήζεηο ρξεζηκνπνηνχλ ζπκβνχινπο γηα λα ηνπο δηεπθνιχλνπλ φρη κφλν ζηελ πινπνίεζε αιιά θαη ζηελ επηινγή ηνπ ERP. Νη ζχκβνπινη ζα πξέπεη λα έρνπλ εκπεηξία ζε ζπγθεθξηκέλνπο επηρεηξεκαηηθνχο θιάδνπο ή βηνκεραλίεο, νινθιεξσκέλε θαη δηεηζδπηηθή γλψζε γηα ζπγθεθξηκέλα modules θαη λα είλαη ηθαλνί λα βξίζθνπλ πνην παθέην είλαη ην θαηαιιειφηεξν γηα ηελ εηαηξεία. 1.4 ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ Φάζε 1 Πε απηή ηε θάζε βαζηθφ θξηηήξην απνηειεί ε ζπκβαηφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ERP κε ηνλ εηαηξηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, π.ρ. νηθνλνκηθφ, εκπνξηθφ, παξαγσγηθφ, θαηαζθεπαζηηθφ ή δεκφζην νξγαληζκφ. Tν απνηέιεζκα ηεο θάζεο απηήο ζχκθσλα κε ηνλ Motwani (2007) δελ ζα πξέπεη λα μεπεξλά ηνλ αξηζκφ ησλ 7 ινγηζκηθψλ ERP. Φάζε 2 18

19 Kαηά ηε δεχηεξε θάζε πξαγκαηνπνηείηαη ε αμηνιφγεζε πξψηνπ επηπέδνπ, ζηελ νπνία ηα πξνεπηιεγκέλα ζπζηήκαηα ηεο πξψηεο θάζεο αμηνινγνχληαη ηφζν φζνλ αθνξά ηα ηερληθά θαη ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, φζν θαη κε βάζε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνκεζεπηή. Ρν απνηέιεζκα ηεο θάζεο απηήο είλαη ηα 2-4 επηθξαηέζηεξα ζπζηήκαηα ERP. Αληηπξνζσπεπηηθά θξηηήξηα παξνπζηάδνληαη θαησηέξσ. H θάζε απηή απνηειεί ηνλ ππξήλα ηεο δηαδηθαζίαο πινπνίεζεο θαη απαηηεί ηε κεγαιχηεξε ζπλεηζθνξά απφ φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ νκάδα. Πεκαληηθέο δξαζηεξηφηεηεο πεξηιακβάλνπλ: Δγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ, ινγηζκηθνχ θαη αξρηθέο δνθηκέο ιεηηνπξγηθφηεηαο. Δθπαίδεπζε ηεο νκάδαο πινπνίεζεο ζην παθέην ERP, θαη εηδηθφηεξα ησλ project teams ζηα αληίζηνηρα εμεηδηθεπκέλα ππνζπζηήκαηα ηνπ παθέηνπ. Απνηχπσζε ησλ πθηζηάκελσλ επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ (business process mapping). Αλάιπζε θαη αμηνιφγεζε ησλ πθηζηάκελσλ επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ (process analysis). Ξξνζαξκνγή ησλ αλσηέξσ δηαδηθαζηψλ ζε επηιεγκέλεο δηαδηθαζίεο πνπ ππνζηεξίδεη ην παθέην ERP (process synthesis/adaptation). Αλάπηπμε ησλ θαηάιιεισλ ηηκψλ γηα ηηο παξακέηξνπο ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο. Πρεδηαζκφο θαη πινπνίεζε νζνλψλ θαη αλαθνξψλ. Πρεδηαζκφο θαη πινπνίεζε επηπέδσλ πξφζβαζεο θαη εμαηνκίθεπζε πεξηβάιινληνο ρξεζηψλ. H απνηχπσζε, αλάιπζε θαη πξνζαξκνγή ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ απνηεινχλ θξίζηκα βήκαηα φρη κφλν γηα ηελ επηηπρή ππνζηήξημε ηεο 19

20 επηρείξεζεο απφ ην παθέην ERP, αιιά θαη γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο γεληθφηεξα. Όπσο αλαθέξζεθε αλσηέξσ, ζπληζηάηαη ε δηεμαγσγή ελφο έξγνπ Αλαζρεδηαζκνχ ησλ Δπηρεηξεκαηηθψλ Γηαδηθαζηψλ (Business Process Reengineering - BRP) πξν ηεο επηινγήο θαη πινπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ERP. H ηαθηηθή απηή δηεπθνιχλεη φρη κφλν ηελ επηινγή ηνπ πιένλ θαηάιιεινπ ζπζηήκαηνο, αιιά θαη ηελ θαίξηα απηή θάζε ηεο πινπνίεζεο. Γλσξίδνληαο εθ ησλ πξνηέξσλ ηηο βέιηηζηεο δηαδηθαζίεο πξνο πινπνίεζε, νη πξνζπάζεηεο ησλ κειψλ ηεο νκάδαο επηθεληξψλνληαη: α) ζηελ επηινγή ηεο θαηάιιειεο παξαιιαγήο απφ πνιιέο ελαιιαθηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα ηζρπξά παθέηα, θαη β) ζηελ αλάπηπμε ησλ θαηάιιεισλ παξακέηξσλ, νη νπνίνη εμεηδηθεχνπλ ηηο δηαδηθαζίεο απηέο. Σαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ηέηνησλ παξακέηξσλ απνηεινχλ νη ρξφλνη δηέιεπζεο (lead times) παξαγσγήο, ή ε ηεξαξρία ησλ θέληξσλ θέξδνπο (profit centers) ηεο εηαηξίαο. Δάλ δελ έρεη πξνεγεζεί έξγν BPR, ηφηε ε Φάζε ζρεδηαζκνχ θαη παξακεηξνπνίεζεο πεξηιακβάλεη ζεκαληηθέο δξαζηεξηφηεηεο αμηνιφγεζεο θαη ζρεδηαζκνχ δηαδηθαζηψλ, νη νπνίεο ηείλνπλ λα επηκεθχλνπλ θαη, νξηζκέλεο θνξέο, λα απνπξνζαλαηνιίδνπλ ην έξγν ηεο πινπνίεζεο. Δπηζεκαίλεηαη επίζεο φηη ηα πιένλ νινθιεξσκέλα παθέηα ERP πεξηιακβάλνπλ εμεηδηθεπκέλα εξγαιεία απνηχπσζεο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ. Νξηζκέλα απφ απηά δελ πξνζαξκφδνπλ ην ζχζηεκα απηφκαηα βάζεη ηεο εθάζηνηε απνηππσκέλεο, κέζσ ησλ εηδηθψλ εξγαιείσλ, επηρεηξεκαηηθήο δηαδηθαζίαο. Kαίξην ξφιν δηαδξακαηίδεη ν ζχκβνπινο πινπνίεζεο ζηελ απνηχπσζε/αλάιπζε/πξνζαξκνγή ησλ δηαδηθαζηψλ, θαζψο θαη ζηελ παξακεηξνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Δπίζεο, ε ππνζηήξημε ηνπ ζπκβνχινπ είλαη ζεκαληηθή ζηνλ θαζνξηζκφ αξκνδηνηήησλ θαη επηπέδσλ πξφζβαζεο ησλ ρξεζηψλ. 20

21 Φάζε3 H θάζε απηή απνζθνπεί ζηελ πξνεηνηκαζία ηνπ παξακεηξνπνηεκέλνπ ζπζηήκαηνο γηα ηελ πιήξε εθαξκνγή θαη πεξηιακβάλεη: Κεηάβαζε δεδνκέλσλ (data migration). Δθπαίδεπζε ρξεζηψλ. Ρεθκεξίσζε δηαδηθαζηψλ θαη ζπζηήκαηνο. Ξηινηηθή εθαξκνγή. Έιεγρν απνδνρήο. H εθπαίδεπζε ησλ ρξεζηψλ πεξηιακβάλεη δηαθνξεηηθά ζηάδηα, φπσο ε γεληθή εηζαγσγή ζηε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο, εθπαίδεπζε ζηηο δηαδηθαζίεο θαη ζηηο κεζφδνπο πνπ ππνζηεξίδεη ην ζχζηεκα, ιεπηνκεξή εθπαίδεπζε ζηηο νζφλεο πνπ ρξεζηκνπνηεί θαη ηα βήκαηα πνπ εθηειεί ν θάζε ρξήζηεο, εθπαίδεπζε ζηα εξγαιεία ηνπ ζπζηήκαηνο θ.ιπ. O ζσζηφο θαηαθεξκαηηζκφο ηεο εθπαίδεπζεο, θαζψο θαη ε πξνζαξκνγή ηεο ζηηο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ απνηεινχλ ζεκαληηθέο πξνυπνζέζεηο επηηπρίαο. H πηινηηθή εθαξκνγή επηθεληξψλεηαη ζε έλα αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα πεξηπηψζεσλ (πεξηνξηζκέλν εχξνο δεδνκέλσλ), αιιά εηζρσξεί ζε βάζνο ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο θάζε δηαδηθαζίαο. Kαηά ηελ πηινηηθή εθαξκνγή δηαθαίλνληαη πξνβιήκαηα ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο πινπνίεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ, θαζψο θαη ηεο παξακεηξνπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Tα πξνβιήκαηα απηά πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ επηηπρψο πξν ηεο έλαξμεο ηεο πιήξνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο κέζνδνη δηεμαγσγήο ηεο πηινηηθήο εθαξκνγήο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο κε ηε ρξήζε εηδηθψλ εξγαιείσλ. H απνδνρή ηνπ ζπζηήκαηνο γίλεηαη κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο πηινηηθήο εθαξκνγήο Φάζε 4 21

22 Πε απηή ηε θάζε ην ζχζηεκα ηίζεηαη ζε πιήξε ιεηηνπξγία. H θάζε απηή ζπλήζσο πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα: Γνθηκαζηηθή εθηέιεζε πιήξνπο ιεηηνπξγίαο (parallel run). Απνηχπσζε θαη αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο πιήξνπο ιεηηνπξγίαο. Βειηηζηνπνίεζε ζπζηήκαηνο. Kαηά ηε δνθηκαζηηθή εθηέιεζε ην λέν ζχζηεκα ERP θαη ηα πθηζηάκελα ζπζηήκαηα ηεο εηαηξίαο ιεηηνπξγνχλ παξάιιεια. Tα πθηζηάκελα ζπζηήκαηα φκσο είλαη απηά ηα νπνία ππνζηεξίδνπλ αθφκε ηηο επηρεηξεκαηηθέο δηαδηθαζίεο ηεο επηρείξεζεο. Tα απνηειέζκαηα ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δχν ζπζηεκάησλ ζπγθξίλνληαη θαη δηεμάγνληαη νη ηειεπηαίεο ξπζκίζεηο θαη βειηηψζεηο ζην παθέην ERP. Mεηά ηελ έλαξμε πιήξνπο ιεηηνπξγίαο θαηαγξάθνληαη φια ηα ιεηηνπξγηθά πξνβιήκαηα, ηα νπνία αλαιχνληαη θαη δηνξζψλνληαη. Ξέξαλ ηεο αληηκεηψπηζεο πξνβιεκάησλ ηεο πινπνίεζεο, ε βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο αιιά θαη ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ απνηειεί ζπλερέο έξγν, ην νπνίν απνβιέπεη θαη ζηε δπλακηθή πξνζαξκνγή ηεο επηρείξεζεο ζηηο κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο. 1.5 ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΔΠΙΣΤΥΙΑ Όπσο ζε θάζε πνιχπινθν έξγν, ε επηηπρία πινπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ERP εμαξηάηαη φρη κφλν απφ ην ζρεδηαζκφ θαη εθαξκνγή ζπζηεκαηηθήο κεζφδνπ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, αιιά θαη απφ ηελ εθ ησλ πξνηέξσλ ιήςε κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηπρφλ πξνβιεκάησλ ζε θαίξηα ζεκεία 22

23 ηνπ έξγνπ. Tξία απφ ηα ζεκεία, ηα νπνία ρξήδνπλ ηδηαίηεξεο πξνζνρήο, ζπδεηνχληαη θαησηέξσ (Ngai 2007): 1. Αληηθείκελν / Ξεδίν εθαξκνγήο έξγνπ (project scope). 2. Αλζξψπηλνη πφξνη (resources). 3. Γηνίθεζε έξγνπ. O θαζνξηζκφο ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ησλ νξίσλ ηνπ έξγνπ πινπνίεζεο απαηηεί πξνζεθηηθή αληηκεηψπηζε. Ωο δηεπθξηληζηηθφ παξάδεηγκα αλαθέξεηαη ε νξηνζέηεζε ηεο πινπνίεζεο ζπζηήκαηνο ERP, έηζη ψζηε λα ππνζηεξίμεη απζηεξά ηηο πθηζηάκελεο επηρεηξεζηαθέο δηαδηθαζίεο. Δλαιιαθηηθά, ην έξγν ζα κπνξνχζε λα νξηνζεηεζεί έηζη ψζηε λα πεξηιακβάλεη αλαζρεδηαζκφ ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ππνζηήξημε ησλ λέσλ δηαδηθαζηψλ απφ ην ζχζηεκα. Δπίζεο, ζπληζηάηαη ε απνθπγή κεηαβνιήο ηνπ αληηθεηκέλνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πινπνίεζεο. H επηινγή ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ αλαθέξεηαη ζηα ζηειέρε ηεο επηρείξεζεο πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ νκάδα πινπνίεζεο, θαζψο θαη ζηα ζηειέρε ηεο νκάδαο ζπκβνχινπ πινπνίεζεο. Όζνλ αθνξά ηα ζηειέρε ηεο επηρείξεζεο, ζπληζηάηαη ε εληαηηθή απαζρφιεζε ζην έξγν (θαηά 40%-60% ηνπ ζπλνιηθνχ ρξφλνπ εξγαζίαο ηνπο) ζηειερψλ πνπ εθπξνζσπνχλ φιεο ηηο θαίξηεο ιεηηνπξγίεο ηεο επηρείξεζεο. Απαξαίηεηε επίζεο ζεσξείηαη ε πιήξεο απαζρφιεζε ελφο εθπαηδεπκέλνπ ζηειέρνπο ηεο επηρείξεζεο. Πηα επηιεγκέλα ζηειέρε πξέπεη λα δνζνχλ θαηάιιεια θίλεηξα αιιά θαη πεξηνξηζκνί έηζη ψζηε λα ειαρηζηνπνηεζνχλ νη πηζαλφηεηεο απνρψξεζεο απφ ηελ εηαηξία θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ή ακέζσο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ. Όζνλ αθνξά ηα ζηειέρε ηνπ ζπκβνχινπ, ζπληζηάηαη λα δηαζθαιηζηεί ε ζπκκεηνρή ζηειερψλ κε εκπεηξία ζε πινπνίεζε ζπζηεκάησλ ERP ζε επηρεηξήζεηο παξνκνίνπ αληηθεηκέλνπ. Tν εγεηηθφ ζηέιερνο ηεο ζπκβνπιεπηηθήο νκάδαο πξέπεη λα επηιερζεί πξνζεθηηθά, λα θαηνλνκαζηεί θαη λα θαζνξηζηνχλ θαλφλεο αληηθαηάζηαζεο. Δπίζεο ζπληζηάηαη πεξηνδηθή αμηνιφγεζε ησλ ζηειερψλ ηνπ ζπκβνχινπ απφ ηα κέιε-ζηειέρε ηεο επηρείξεζεο θαζψο θαη απφ ην ζχκβνπιν δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο. (Bradley 2008) 23

24 Bαζηθέο αξρέο επί ηεο κεζφδνπ πινπνίεζεο έρνπλ αλαθεξζεί αλσηέξσ. Πην ζεκείν απηφ επηζεκαίλεηαη θαη πάιη ε απνθπγή κε ξεαιηζηηθψλ πξνγξακκάησλ πινπνίεζεο. Γειεαζηηθέο ππνζρέζεηο απφ πξνκεζεπηέο θαη ζπκβνχινπο πνπ δηαθεκίδνπλ "2κελε πινπνίεζε ERP" ή πξνγξάκκαηα "άκεζσλ απνηειεζκάησλ" πξέπεη λα απνξξίπηνληαη. Πεκαληηθφηαηνο ζεσξείηαη ν ξφινο ηνπ δηεπζπληή έξγνπ ζηελ απνθαζηζηηθή ιήςε απνθάζεσλ, ζηελ έγθαηξε δηάγλσζε θαη γνξγή επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη δηαθνξψλ, θαη ζηελ εκπινθή ησλ δηεπζπληψλ ηεο εηαηξίαο φπνπ απηφ είλαη απαξαίηεην. 24

25 ΘΔΦΑΙΑΗΝ 2 Ν ΒΗΒΙΗΝΓΟΑΦΗΘΖ ΑΛΑΠΘΝΞΖΠΖ ε αςηό ηο ζημείο γίνεηαι η αναζκόπηζη ηηρ βιβλιογπαθίαρ πος αθοπά ζσεηικέρ έπεςνερ για Δλλάδα και εξωηεπικό. 2.1 ΞΔΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΔΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ ERP Πχκθσλα κε ηνλ Burns (2006), ην ινγηζκηθφ ERP ζπζηεκάησλ ππάξρεη εδψ θαη ρξφληα ζηνλ Θαλαδά, ελψ ηα πιενλεθηήκαηά ηνπ είλαη επξέσο γλσζηά ε θαηάιιειε πινπνίεζε είλαη απηή πνπ επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα ηα απνιαχζνπλ. Δπίζεο αλαθέξεηαη φηη κφλν πξφζθαηα αξρίδνπλ λα εθαξκφδνληαη θξαηηθά. Άμην αλαθνξάο είλαη πσο αλ ε ζσζηή πινπνίεζε είλαη δχζθνιε ζε δηαθφξσλ κεγεζψλ εηαηξείεο, ηφηε γηα έλα νξγαληζκφ ηφζν πνιχπινθν φζν ην θξάηνο, ζα πξέπεη λα κεγηζηνπνηείηαη ε πξνζπάζεηα θαη λα δηεθπεξαηψλεηαη κε ην κηθξφηεξν δπλαηφ ξίζθν. Ν ζπγγξαθέαο ηνλίδεη ηα εμήο ζεκεία θιεηδηά κηαο ηέηνηαο επηηπρεκέλεο πινπνίεζεο: Ζ επηινγή ηνπ παξνρέα ινγηζκηθνχ ε νπνία είλαη κείδνλνο ζεκαζίαο. Ζ ζσζηή θαηαγξαθή ησλ απαηηήζεσλ ηνπ ηειηθνχ πειάηε ρξήζηε, πξηλ ηελ εθαξκνγή, θαη ε απφιπηε ηήξεζε ηνπο αιιά Θαη ν πειάηεο ρξήζηεο κε ηε ζεηξά ηνπ πξέπεη λα ηηο δηακνξθψζεη κε ζαθήλεηα θαη ζηφρν ηελ ειάρηζηε δπλαηή πνιππινθφηεηα ηνπ 25

26 ηειηθνχ πξντφληνο θαζψο ηα ζπζηήκαηα ERP είλαη νχησο ή άιισο πνιχπινθα θαη ελδερφκελε αχμεζε ζηνλ ηνκέα απηφ ζα είρε σο απνηέιεζκα λα ηα θαζηζηά κε εθαξκφζηκα ή εμαηξεηηθά ρξνλνβφξα. Ζ ζσζηή εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζπρλά παξακειείηαη. Ζ έξεπλα ηνπ Chen (2001), μεθηλά αλαθέξνληαο θάπνηα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πιενλεθηήκαηα ησλ ζπζηεκάησλ ERP θξνληίδνληαο φκσο λα ηεθκεξηψζεη ηελ ζεκαζία ηεο ζσζηήο πξαθηηθήο εθαξκνγήο κε κηα αληίζεζε: Δηαηξείεο φπσο ε Kodak θαη ε Tektronix έρνπλ εμειηρζεί ράξε ζηα ζπζηήκαηα ERP ελψ ε FoxMeyer drugs έθαλε δήισζε γηα ρξενθνπία. Ζ δηαθνξά έγθεηηαη ζην απνηπρεκέλν ζχζηεκα ERP φπσο δειψλεη θαη ε ίδηα ε FoxMeyer drugs. Πηε ζπλέρεηα αλαιχεηαη ε εμειηθηηθή πνξεία απφ MRP ζηα ζεκεξηλά ERP. Ξξνθαλψο ηα ζπζηήκαηα ERP έρνπλ ηε δπλακηθή λα σθειήζνπλ κία εηαηξεία δίλνληαο αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα σζηφζν ρξήδνπλ πξνζεθηηθνχ ζρεδηαζκνχ ζε φια ηνπο ηα ζηάδηα πηνζέηεζεο θαη ρξήζεο απφ απηή. Ν ζπγγξαθέαο αλαθέξεη σο ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηελ εηαηξεία CSR κε έδξα ηελ Απζηξαιία ε νπνία αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη αλέιπζε 95 ιχζεηο ζπζηεκάησλ ERP πξηλ θαηαιήμεη ζηελ ηειηθή. Πρέδην 1: Ζ ηάζε ηνπ κέιινληνο γηα ηα ERP ζπζηήκαηα. Injazz J. Chen (2001) 26

27 Κε ην παξαπάλσ ζρήκα ν ζπγγξαθέαο απνδίδεη παξαζηαηηθά ηε γλψκε ηνπ γηα ηε κειινληηθή εμέιημε ζηα ζπζηήκαηα ERP ε νπνία φπσο αλαθέξεη έρεη ήδε αξρίζεη λα δηαθαίλεηαη κέζα απφ ηνπο παξνρείο ινγηζκηθνχ ERP. Γείρλεη λα θαλεί φηη ηα ERP ζα είλαη ην θέληξν ηεο επηρείξεζεο θαη πσο απφ απηφ ζα εμαξηψληαη νη ζπλδέζεηο κεηαμχ πειαηψλ θαη πξνκεζεπηψλ πξνθαλψο θαη ζα έρεη κε ιίγα ιφγηα θπξίαξρν ξφιν. Ππκπεξαζκαηηθά θαηαιήγεη φηη ηα ζπζηήκαηα ERP εκθαλίδνληαη δχζθνια, πνιχπινθα θαη κε πςειφ πνζνζηφ απνηπρίαο θαηά ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ηνπο. Ξαξφια ηαχηα θαίλεηαη λα έρνπλ πξαγκαηηθά ηε δπλαηφηεηα λα εθπιεξψζνπλ απηά πνπ ππφζρνληαη θαη ηα νπνία δελ κπνξνχλ λα αγλνεζνχλ. Έηζη νη εηαηξείεο νθείινπλ λα είλαη πξνζεθηηθέο ζην ζρεδηαζκφ ηεο εθαξκνγήο ελφο ζπζηήκαηνο ERP ε νπνία φηαλ επηηεπρζεί κε ην ζσζηφ ηξφπν κπνξεί λα πξνζθέξεη αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ηέηνην πνπ λα απνδεηθλχεηαη βαζηθφ γηα ηελ επηβίσζε θαη ηελ επηηπρία κηαο εηαηξείαο ζην κέιινλ ERP ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΔ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΔ Ρν άξζξν ηνπ ν Sutton (2005), δείρλεη ηελ επίδξαζε πνπ έρνπλ ηα ζπζηήκαηα ERP ζηε ινγηζηηθή. Ν ζπγγξαθέαο ζεσξεί φηη ε ξαγδαία εμέιημή ηνπο θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν εθαξκφδνληαη είλαη αδχλαην λα αθήζνπλ αλεπεξέαζην ηνλ ηνκέα ηεο ινγηζηηθήο. Ξαξφια απηά ηνλίδεη φηη έσο ηψξα ην θαηλφκελν απηφ θαίλεηαη λα έρεη αγλνεζεί απφ ηελ έξεπλα επάλσ ζηε ινγηζηηθή. Κάιηζηα αλαθέξεη φηη ε θαηάζηαζε θξίλεηαη ζεηηθή αλαθνξηθά 27

28 κε ηελ έξεπλα θαζψο ηα ζεκεξηλά ERP πεξηβάιινληα πξνζθέξνπλ θαη ιφγσ πνιππινθφηεηαο αξθεηέο ππo-πεξηπηψζεηο πξνο κειέηε. Ρνλίδεη φηη ε κέζνδνο πνπ αθνινπζείηαη ζπλήζσο είλαη απηή ησλ case-studies. Γηα κηα αθφκε θνξά παξαηεξνχκε ηελ άπνςε φηη ε ινγηζηηθή κε ηελ πξαθηηθή έλλνηα πνπ είλαη γλσζηή ζήκεξα κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί απφ ηηο απμεκέλεο δπλαηφηεηεο δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ ησλ ζπζηεκάησλ ERP αλαθέξνληαο ραξαθηεξηζηηθά φηη είλαη πιένλ δπλαηφλ λα εληνπηζηνχλ θαη λα ζπιιερζνχλ δεδνκέλα αθφκε θαη απφ ην ζθαλάξηζκα ελφο bar-code ζε έλα ηακείν θαη λα εηζαρζνχλ θα λα επεμεξγαζηνχλ ζηελ θεληξηθή βάζε δεδνκέλσλ ψζηε λα δψζνπλ απνηειέζκαηα. Ξιένλ ν ζηφρνο ελφο ινγηζηή θαίλεηαη λα είλαη φρη ε επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ αιιά ε παξάδνζή ηνπο ζηε ζσζηή ρξνληθή ζηηγκή, ρξεζηκνπνηψληαο ην ζχζηεκα ERP. Ρέινο ν ζπγγξαθέαο θαηαιήγεη φηη αλ θαη ε γλψζε επάλσ ζηελ επίδξαζε ησλ ERP ζηε ινγηζηηθή θαη ζηε ιήςε κέζσ απηήο ζηξαηεγηθψλ απνθάζεσλ είλαη κηθξή, ε αλάγθε γηα πνιχπιεπξε θαη νπζηαζηηθή αλάιπζε ζην ζέκα είλαη κεγάιε φπσο θαη ε αλάγθε γηα ελνπνίεζε ησλ κέρξη ηψξα επξεκάησλ απφ έξεπλεο αλά ηνλ θφζκν ψζηε λα δνζεί κηα λέα πην ζθαηξηθή άπνςε. Δμίζνπ κεγάιεο ζηνλ αξηζκφ είλαη θαη νη επθαηξίεο πνπ δίλνπλ ηα ζεκεξηλά πεξηβάιινληα πξνο αλάιπζε. Πχκθσλα κε ηνλ Bedell (2005), ηα ζπζηήκαηα ERP θαίλεηαη λα ηα θαηαθέξλνπλ κηα ραξά ζηνλ ηνκέα αιπζίδαο πξνκεζεηψλ(supply chain) αιιά απηφ πνπ απαηηείηαη απφ ηνλ νηθνλνκηθφ ηνκέα, ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο δελ ην πξνζθέξνπλ κε επηηπρία. Απηφ ηζρπξίδεηαη βαζηδφκελνο ζε ζρφιηα απφ δχν ζηειέρε δηαθνξεηηθψλ εηαηξεηψλ ησλ Ζλσκέλσλ Ξνιηηεηψλ ν ζπγγξαθέαο. 28

29 Σαξαθηεξίδεη ζπγθεθξηκέλα σο ζεκείν θιεηδί ην κέγεζνο θαη ηελ πνιππινθφηεηα ησλ εηαηξεηψλ. Γηα παξάδεηγκα κηα εηαηξεία κεζαίνπ κεγέζνπο επηιέγεη κηα νινθιεξσκέλε ιχζε ινγηζκηθνχ θαη ηειηθά θαιχπηεηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ απηήλ. Ωζηφζν φζν ην κέγεζνο ηεο εηαηξείαο θαη αληίζηνηρα ν αξηζκφο ησλ εζσηεξηθψλ ζπζηεκάησλ πνπ ηελ απνηεινχλ απμάλεη, απαηηείηαη κηαο κνξθήο εμέιημε ηνπ ινγηζκηθνχ ζην επίπεδν ηεο εηαηξείαο ψζηε λα δνπιεχνπλ απηά κεηαμχ ηνπο απνηειεζκαηηθά. Γηαθνξεηηθά θαηαιήγνπλ νη εηαηξείεο λα ρξεζηκνπνηνχλ πνιιαπιά ζπζηήκαηα ERP πνπ ειέγρνπλ ηα δηάθνξα απηά ζπζηήκαηα μερσξηζηά. Έζησ θαη αλ απηφ είλαη σο έλα ζεκείν απνδεθηφ θαη ιεηηνπξγηθφ ζηνλ θπζηθφ ηνκέα φπσο νη κνλάδεο παξαγσγήο, αλαθχπηνπλ δεηήκαηα ζηνλ νηθνλνκηθφ ηνκέα, φπνπ έλα πιήζνο βάζεσλ δεδνκέλσλ πνπ δελ επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο δελ πξνζθέξνπλ πξαγκαηηθή σθέιεηα ζε κηα κεγάιε εηαηξεία. Ηδηαίηεξα αλ πξνζηεζεί θαη ε αλακελφκελε ζεκαζία πνπ πξέπεη λα παίμνπλ ηα ζπζηήκαηα απηά ζηε ιήςε απνθάζεσλ. Ωο απνηέιεζκα, νη κεγάιεο εηαηξείεο αλαδεηνχλ ηελ ελνπνίεζε πνπ είλαη κελ εθηθηή αιιά θαη ρξνλνβφξα θαη είηε δηακνηξάδνπλ ηα ζπζηήκαηα θαη ην ξφιν ηεο επηθνηλσλίαο ζε εμεηδηθεπκέλα ηκήκαηα εληφο ηεο εηαηξείαο είηε απεπζχλνληαη ζε λένπο εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο πνπ εηδηθεχνληαη κέζσ πξφζζεηνπ ινγηζκηθνχ λα εμεηδηθεχζνπλ θαη λα ελνπνηήζνπλ ηα ζπζηήκαηα εληφο κηαο κεγάιεο εηαηξείαο. Θαζαξά κπνξεί θαλείο λα ην ραξαθηεξίζεη σο έλα λέν θελφ ζηελ αγνξά θαη κηα ζεκαληηθή κειινληηθή ηάζε ζηελ αλάπηπμε ινγηζκηθνχ. Έλα άιιν ζέκα πξνθχπηεη απφ ηνπο Mauldin και Richtermeyer (2004), φπνπ εζηηάδνπλ ζηελ ηάζε ησλ εηαηξεηψλ λα πεξηιακβάλνπλ ή φρη ηα ζπζηήκαηα ERP ζηνπο εηήζηνπο ηζνινγηζκνχο ηνπο. Νη ζπγγξαθείο ππνζηεξίδνπλ φηη ε επηινγή απηή ζπλδέεηαη θαηά θχξην ιφγν κε ηε δηαθίλεζε ηνπ θεθαιαίνπ ζηελ αγνξά, ηελ απνδνηηθφηεηα ηεο θάζε 29

30 εηαηξείαο, ην κέγεζφο ηεο αιιά θαη ηελ αγνξά γεληθφηεξα. Ιακβάλνληαο ππφςε κία άηππε αξρή ηεο ινγηζηηθήο πνπ ιέεη φηη ε ζπγθξηζηκφηεηα κεηαμχ ησλ εηαηξεηψλ απμάλεη ηελ πιεξνθνξηαθή αμία ησλ ηζνινγηζκψλ, ην θείκελν ππνγξακκίδεη κέζσ ησλ επξεκάησλ ηνπ ηελ αλάγθε λα αλαπηπρζνχλ πεξαηηέξσ standards ψζηε λα εληζρπζεί ε αμία ησλ εηήζησλ αλαθνξψλ-ηζνινγηζκψλ ζρεηηθά κε ηελ ηερλνινγία. Πχκθσλα κε ην ζπκβνχιην νηθνλνκηθψλ θαη ινγηζηηθψλ αμηψλ, ηζνινγηζκνί νη νπνίνη είλαη «πινχζηνη» ζε πιεξνθνξίεο βνεζνχλ ηνπο επελδπηέο θαη ηνπο πηζησηέο λα θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα ηελ εηαηξεία. Δπηπξφζζεηα αλαθέξεηαη φηη φηαλ νη δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνχλ ηα ζπζηήκαηα ERP πεξηιακβάλνληαη ζε ηζνινγηζκνχο απηνί ζεσξνχληαη αθφκε πην πιήξεηο θαη ζχκθσλνη κε ηελ ηάζε ησλ επελδπηψλ λα επηβξαβεχνπλ εηαηξείεο νη νπνίεο πηνζεηνχλ ζπζηήκαηα ERP κε πςειφηεξε αμία ζηελ αγνξά. Κάιηζηα ηείλεη λα ζεσξείηαη φηη νη επελδχζεηο ζε ERP απνηεινχλ ηελ θπξηφηεξε επέλδπζε ζε ΗΡ (information technology) κηαο εηαηξείαο. Ζ έξεπλα βαζίζηεθε ζηε ζχγθξηζε 453 εηαηξεηψλ απφ δηάθνξεο ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ, πνπ ζπκπεξηέιαβαλ ηα ζπζηήκαηα ERP ζηνπο εηήζηνπο ηζνινγηζκνχο ηνπο κε 256 εηαηξείεο πνπ δελ ην έθαλαλ. Νη εξεπλεηέο παξαηεξνχλ σζηφζν φηη νη πξψηεο θπξίσο αλαθέξνπλ ηνπο ζηφρνπο θαη ιηγφηεξν ηα πηζαλά ξίζθα θαη ηα πξνβιήκαηα ησλ ERP. Ρν παξαπάλσ γεγνλφο θαζηζηά ελ κέξεη αδχλαηε ηε ζχγθξηζε πνηνηηθά θαη πνζνηηθά ησλ δεδνκέλσλ κεηαμχ ησλ εηαηξεηψλ. Απηφ νδεγεί ηνπο ζπγγξαθείο ζην ζπκπέξαζκα φηη πξέπεη λα ζεζπηζηνχλ λέεο αμίεο πνπ λα πξνσζνχλ ηε ζαθέζηεξε απεηθφληζε ησλ δεδνκέλσλ κέζα ζηνπο ηζνινγηζκνχο εηδηθά απφ ηε ζηηγκή πνπ πιένλ ε εθαξκνγή ελφο ζπζηήκαηνο ERP αληηκεησπίδεηαη σο έλα κεγάιν project θαη φρη σο κηα απιή εγθαηάζηαζε ινγηζκηθνχ. Πχκθσλα κε ην θείκελν ηνπ Aladwani (2001), ηα ζπζηήκαηα ERP είλαη ζε ζέζε λα πξνζθέξνπλ πνιιά πιενλεθηήκαηα ζε κηα εηαηξεία βάζε πξνδηαγξαθψλ θαη κφλν. Ωζηφζν πνιχ ζπρλά απνηπγράλνπλ ζηελ πξάμε 30

31 θαη ν ιφγνο έγθεηηαη ζηε ιαλζαζκέλε πξαθηηθή εθαξκνγή ηνπο. Έλα ζέκα πνπ άπηεηαη ηεο αληίζηαζεο ηνπ ππάξρνληνο ζηελ αιιαγή ζε έλα ζχζηεκα ERP πξνζσπηθνχ κηαο εηαηξείαο ζην λα αθήζεη ηηο παιηέο ηνπ ζπλήζεηεο ζηελ άθξε θαη λα πξνζαξκνζηεί πιήξσο ζηε ζσζηή ρξήζε ελφο ζπζηήκαηνο ERP ψζηε λα αμηνπνηήζεη ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ. Νη ζπγγξαθείο ζέινπλ λα δείμνπλ πσο ην marketing καδί κε ζπγθεθξηκέλεο ηδέεο γηα ηε ζσζηή πξαθηηθή εθαξκνγή ησλ ζπζηεκάησλ ERP κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ ηελ θαηάζηαζε απηή. Νη ζηξαηεγηθέο ζσζηήο εθαξκνγήο ησλ ERP κπνξνχλ κε αζθάιεηα λα ρσξηζηνχλ ζε νξγαλσηηθέο, ηερληθέο θαη αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ κε αληίζηνηρα ζεκεία θιεηδηά ελψ πέξα απφ ηελ εθαξκνγή απηή ζε θάζε κηα κπνξεί λα πξνζηεζεί ζπκπιεξσκαηηθά ε αλαγλψξηζε θξίζηκσλ κεηαβιεηψλ πνπ ζε θάζε πεξίπησζε επεξεάδνπλ φκσο ηε ζσζηή εθαξκνγή ησλ ζπζηεκάησλ ERP. Πηνλ ηνκέα ηνπ management παξαηεξείηαη ε εζηίαζε ζε δχν ηνκείο, ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ θαηαλαισηψλ. Ν ζπγγξαθέαο παξαηεξεί θαη αλαθέξεη επίζεο πνιιέο δηαθνξέο αιιά θαη νκνηφηεηεο κεηαμχ ERP εθαξκνγψλ θαη marketing. Αλαθνξηθά κε ηελ αληίδξαζε ησλ ρξεζηψλ αλαθέξνληαη ην κνληέιν ηνπ Seth θαη φηη δχν απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αηηίεο απηήο κε ηνλ ηξφπν ηνλ νπνίν νη ρξήζηεο αληηιακβάλνληαη ηελ εθαξκνγή ηεο λέαο ηερλνινγίαο σο πηζαλφ θίλδπλν θαη ηε δχλακε ηεο ζπλήζεηαο. Ν ζπγγξαθέαο σο ζπκπέξαζκα ζεσξεί φηη γηα ηε ζσζηή εθαξκνγή ησλ ζπζηεκάησλ ERP απαηηείηαη αλάιπζε ηεο πξαθηηθήο εθαξκνγήο ηνπο πνπ κάιηζηα πεξηιακβάλεη ηηο αλάγθεο ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ θαη αιιαγή ζηηο ζηξαηεγηθέο marketing. Δπηπξφζζεηα πξνηείλεη έλα κνληέιν πνπ ζπλνςίδεη ηηο ηδέεο ηεο εξγαζίαο απηήο θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα δνθηκαζία πξαθηηθψλ εθαξκνγψλ ERP. 31

32 2.1.3 ERP ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΙ ΚΙΝΓΤΝΟΙ Αλαθνξηθά κε πξνβιήκαηα ζηελ εγθαηάζηαζε ησλ ERP νη Huang, Chang,Han Li και Tong Lin (2004), εηζαγσγηθά δειψλνπλ φηη ε αγνξά ERP είλαη κία απφ ηηο ηαρχηεξα αλαπηπζζφκελεο αγνξέο ζε φιεο ηηο ρψξεο ζηε ζχγρξνλε επνρή θαη φηη ηα πιενλεθηήκαηα πνπ πξνζθέξνπλ ηα ζπζηήκαηα ERP είλαη ζεκηηά απφ ηελ ίδηα ηελ αγνξά. Ωζηφζν ηνλίδνπλ φηη ην 75% ησλ ERP projects θαηαιήγνπλ ζε απνηπρία. Ωο απνηέιεζκα ζεσξνχλ φηη πξηλ ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή είλαη αλαγθαίν λα αλαιπζνχλ νη πηζαλνί θίλδπλνη θαη παξάγνληεο πνπ κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζηελ απνηπρία θαη κάιηζηα απφ ηηο ίδηεο ηηο εηαηξείεο. Κάιηζηα κία πνιχ εχζηνρε παξαηήξεζε αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά φηη ηα ERP projects ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξνχλ αληηκεησπηζηνχλ απιά σο software projects. Αθνινχζσο γίλεηαη κηα ζχληνκε αλαθνξά ζε πηζαλνχο θηλδχλνπο θαηά ηελ εθαξκνγή ERP, αλαγλσξίδνληαο πσο ην ζέκα έρεη απαζρνιήζεη αξθεηνχο ζην παξειζφλ ελψ έρνπλ πξνηαζεί θαη πνιιέο ζηξαηεγηθέο εθαξκνγήο ERP νη νπνίεο σζηφζν δελ απνδίδνπλ πάληα επηηπρψο. Ρειηθψο αλαγλσξίδνπλ αμίεο φπσο ε δπλακηθή νκάδνο, νη αιιειεπηδξάζεηο κέζα ζε απηή, ν ζπληνληζκφο θαη ε ζσζηή επηθνηλσλία λα είλαη απνιχησο απαξαίηεηεο γηα ηελ επηηπρία. Ρα δεδνκέλα πξνήξζαλ κέζσ web based εξσηεκαηνινγίνπ απφ 198 κέιε ηνπ CERPS (Chinese enterprise resource planning society), δειαδή βαζίζηεθε ζην πεξηβάιινλ ηεο Θίλαο θαζψο ζχκθσλα κε ηνπο ζπγγξαθείο ηα κέιε ηνπ CERPS έρνπλ πνιχ κεγάιε εκπεηξία ζηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ηέηνησλ ζπζηεκάησλ. Ρν παξαθάησ ζρεδηάγξακκα ζπλνςίδεη ηα επξήκαηα ηεο νκάδνο. Νη ζπγγξαθείο ζεσξνχλ φηη κε απηά νη ππεχζπλνη πξαθηηθήο εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ ERP κπνξνχλ λα αλαγλσξίζνπλ πην εχθνια θαη κε κεγαιχηεξε αζθάιεηα ηα πηζαλά ξίζθα ηεο εθάζηνηε πεξηπηψζεσο. 32

33 Πρέδην 2 : Ζ ηεξαξρία ξίζθνπ ζε έλα ERP project Shi-Ming Huang(2004) 33

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ)

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ) Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ) ΗΞΙΩΚΑΡΗΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ ΚΑΟΗΑΠ ΡΕΗΡΕΖ Τποβιεζείζα γηα ηο Μεηαπηστηαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΘΔΜΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΘΔΜΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΘΔΜΑ ΒΔΛΣΗΣΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Δ ΤΓΚΡΗΖ ΜΔ ΑΝΣΗΣΟΗΥΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ επίδξαζε παξαγόλησλ «θιεηδηώλ» ηεο γλώζεο ζηελ απόδνζε ηνπ έξγνπ: Ζ πεξίπησζε ηνπ Διιεληθνύ θαηαζθεπαζηηθνύ θιάδνπ.

Ζ επίδξαζε παξαγόλησλ «θιεηδηώλ» ηεο γλώζεο ζηελ απόδνζε ηνπ έξγνπ: Ζ πεξίπησζε ηνπ Διιεληθνύ θαηαζθεπαζηηθνύ θιάδνπ. Σ.Δ.Η ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Ζ επίδξαζε παξαγόλησλ «θιεηδηώλ» ηεο γλώζεο ζηελ απόδνζε ηνπ έξγνπ: Ζ πεξίπησζε ηνπ Διιεληθνύ θαηαζθεπαζηηθνύ θιάδνπ. Γεσξγηάδνπ Υξηζηίλα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκησης και Οικονομίας Σμήμα Λογιστικής Θέμα πτστιακής εργασίας: Ο ζηπαηηγικόρ ζσεδιαζμόρ ζηην Ελληνική ππαγμαηικόηηηα. Η δςζκολία δημιοςπγίαρ ζηπαηηγικού

Διαβάστε περισσότερα

Δπλαηόηεηεο Εμαηνκίθεπζεο Πεξηβάιινληνο θαη Εμεηδηθεπκέλσλ Αλαθνξώλ ζην ERP Σύζηεκα Microsoft Dynamics Navision

Δπλαηόηεηεο Εμαηνκίθεπζεο Πεξηβάιινληνο θαη Εμεηδηθεπκέλσλ Αλαθνξώλ ζην ERP Σύζηεκα Microsoft Dynamics Navision ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ Σερλνινγίεο θαη Γηνίθεζε Πιεξνθνξηαθψλ θαη Δπηθνηλσληαθψλ πζηεκάησλ Καηεχζπλζε II Γηνίθεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ THIRD PARTY LOGISTICS (3PL) ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ THIRD PARTY LOGISTICS (3PL) ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ Α.Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ THIRD PARTY LOGISTICS (3PL) ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ ΒΟΣΑΝΖ ΜΑΡΗΑ ΖΛΗΑΓΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ θ. ΦΧΛΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ Σσολή Διοίκηζηρ και Οικονομίαρ Τμήμα Λογιζηικήρ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ Σσολή Διοίκηζηρ και Οικονομίαρ Τμήμα Λογιζηικήρ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ Σσολή Διοίκηζηρ και Οικονομίαρ Τμήμα Λογιζηικήρ Θέμα πτστιακής εργασίας: Σςγκπιηικά πλεονεκηήμαηα ηηρ μησανοπγάνωζηρ. Η πεπίπηωζη εθαπμογήρ ηηρ ζε λογιζηικό γπαθείο.

Διαβάστε περισσότερα

ηξαηεγηθέο ελνπνίεζεο ησλ πξνκεζεπηώλ ζηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο λέσλ πξντόλησλ

ηξαηεγηθέο ελνπνίεζεο ησλ πξνκεζεπηώλ ζηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο λέσλ πξντόλησλ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΗ & ΓΙΟΙΚΗΗ Μεηαπηπρηαθό ηκήκα, ηνκέαο Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο πλζεηηθή δηαηξηβή ζηα πιαίζηα ηνπ κεηαπηπρηαθνύ πξνγξάκκαηνο εηδίθεπζεο ζην ηκήκα ΜΠΓ Σίηινο Γηαηξηβήο:

Διαβάστε περισσότερα

Μειέηε Γηαρείξηζεο Απνζεκάησλ ε Καηάζηεκα Starbucks

Μειέηε Γηαρείξηζεο Απνζεκάησλ ε Καηάζηεκα Starbucks ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ «ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ» ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ LOGISTICS Μειέηε Γηαρείξηζεο Απνζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ «ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ «ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ «ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΕΜΑ: «ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΑΙΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ» ΚΑΡΑΜΟΤΕΖ ΑΘΑΝΑΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ 25 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ 2.1. Διζαγυγή ζηα Logistics Οη εμειίμεηο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ζην επηρεηξεκαηηθφ ηνπίν έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο θνζκνγνληθέο, θηι., δηφηη έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

«Μέζνδνη κέηξεζεο ηεο Απνδνηηθόηεηαο ηεο Γηαρείξηζεο ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο»

«Μέζνδνη κέηξεζεο ηεο Απνδνηηθόηεηαο ηεο Γηαρείξηζεο ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο» ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΝΟΜΗΚΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ : ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε»

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Σ.Δ.Ι. ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΔΡΡΔ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ & ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Φνηηεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Γιοίκηζη βάζει ομάδων ζηις Δλληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: μια πρώηη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΤ ΜΠΛΕ ΩΚΕΑΝΟΤ

Η ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΤ ΜΠΛΕ ΩΚΕΑΝΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ (MBA) Διπλωματική Εργασία Η ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΤ ΜΠΛΕ ΩΚΕΑΝΟΤ Αθανασίοσ Α. Μαρία Πειραιάς, 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΝΟ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΝΑ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΑΓΓΔΛΗΚΖ ΣΗΣΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΞΔΣΑΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ:

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΝΟ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΝΑ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΑΓΓΔΛΗΚΖ ΣΗΣΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΞΔΣΑΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ: ΓΔΩΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΣΜΖΜΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΝΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ ΣΜΖΜΑ: ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ ΓΖΜΟΗΔ ΥΔΔΗ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ

ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ ΓΖΜΟΗΔ ΥΔΔΗ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ ΓΖΜΟΗΔ ΥΔΔΗ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΟΤΓΑΣΡΗΔ:ΗΑΦΑΚΑ ΑΝΝΑ & ΜΠΑΓΛΑΝΔΑ ΠΔΛΑΓΗΑ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: θ. ΑΡΖΓΗΑΝΝΗΓΖ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ: 2014 ΚΑΒΑΛΑ 2014

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικός σχεδιασμός και ανάλυση συστημάτων βιομηχανικού σχεδιασμού με χρήση Η/Υ (CAID)

Βιομηχανικός σχεδιασμός και ανάλυση συστημάτων βιομηχανικού σχεδιασμού με χρήση Η/Υ (CAID) Τμήμα Μηχανικών Παραγωγήσ και Διοίκηςησ Βιομηχανικός σχεδιασμός και ανάλυση συστημάτων βιομηχανικού σχεδιασμού με χρήση Η/Υ (CAID) Διπλωματική Εργαςία Παναγιώτης Τιπούρτης Α.Μ:2003010066 Επιβλέπων καθηγητήσ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΡΚΖΚΑΡΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΥΛ ΠΞΝΓΥΛ ΠΡΖ ΓΖΚΝΠΗΑ ΓΗΝΗΘΖΠΖ ΝΙΗΘΖΠ ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΓΗΑΡΚΖΚΑΡΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΥΛ ΠΞΝΓΥΛ ΠΡΖ ΓΖΚΝΠΗΑ ΓΗΝΗΘΖΠΖ ΝΙΗΘΖΠ ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΗΑΡΚΖΚΑΡΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΥΛ ΠΞΝΓΥΛ ΠΡΖ ΓΖΚΝΠΗΑ ΓΗΝΗΘΖΠΖ ΝΙΗΘΖΠ ΞΝΗΝΡΖΡΑΠ Γηπισκαηηθή Δξγαζία «ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΔΟΓΝ : H ΓΗΝΟΓΑΛΥΠΖ ΞΑΛΔΟΥΞΑΦΘΝ ΞΟΥΡΑΘΙΖΚΑΡΝΠ ΓΚΛΑΠΡΗΘΖΠ» ηεο ΔΗΟΖΛΖΠ ΚΑΛΓΟΑΒΔΙΖ ΔΞΗΒΙΔΞΥΛ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΟΙ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΟΤ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΣΟΤ TOUR OPERATORS

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΟΙ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΟΤ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΣΟΤ TOUR OPERATORS ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: ΟΙ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΟΤ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΣΟΤ TOUR OPERATORS ΠΟΤΓΑΣΖ: ΓΗΑΚΟΤΜΑΚΖ ΗΩΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ Τκήκα Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο θαη Πνιπκέζσλ Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας πνπδάζηξηα: Μπάλε Μπηάλθα Δηζεγεηέο: Κιεηζαξράθεο Μηράιεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ «ΣΟ Δ-MARKETING ΣΟΝ ΣΟΤΡΙΜΟ ΚΑΙ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ Δ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑ 5 * ΚΑΙ LUX ΣΗΝ ΜΤΚΟΝΟ» ΛΔΤΣΔΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ. Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ:

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ. Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ και Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Μελέηη ζκοπιμόηηηαρ-βιωζιμόηηηαρ γιά δημιοςπγία ξενοδοσειακήρ μονάδαρ ζηο νομό Λέζβος ςποβληθείζα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ...... Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ: Σοςπιζηικήρ Οικονομίαρ και Ανάπηςξηρ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Οργανι σμοί Δι αχεί ρι σης Προορι σμών Και Νέες Τεχνολογί ες: ηπαηηγικέρ Και Δθαπμογέρ

Διαβάστε περισσότερα

Αφιερωμένη ςτην οικογένειά μου, τουσ αφανείσ ήρωεσ αυτήσ τησ προςπάθειασ.

Αφιερωμένη ςτην οικογένειά μου, τουσ αφανείσ ήρωεσ αυτήσ τησ προςπάθειασ. 1 Αφιερωμένη ςτην οικογένειά μου, τουσ αφανείσ ήρωεσ αυτήσ τησ προςπάθειασ. 2 Δπραξηζηίεο. Ζ Γηπισκαηηθή εξγαζία, ζίγνπξα δελ είλαη ππφζεζε ελφο θαη κφλν αηφκνπ. Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ θαζεγεηή θ.

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ Σμήμα Πληποθοπικήρ Ππόγπαμμα Μεηαπηςσιακών ποςδών «Πληποθοπική» Μεηαπηςσιακή Διαηπιβή

Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ Σμήμα Πληποθοπικήρ Ππόγπαμμα Μεηαπηςσιακών ποςδών «Πληποθοπική» Μεηαπηςσιακή Διαηπιβή Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ Σμήμα Πληποθοπικήρ Ππόγπαμμα Μεηαπηςσιακών ποςδών «Πληποθοπική» Μεηαπηςσιακή Διαηπιβή Σίηλορ Γιαηπιβήρ Ονομαηεπώνςμο Φοιηηηή Παηπώνςμο Απιθμόρ Μηηπώος Δπιβλέπυν Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

Ππακηική εθαπμογή ζςζηημάηων λογιζμικού ζε παπαγωγική διαδικαζία γπαθικών ηεσνών

Ππακηική εθαπμογή ζςζηημάηων λογιζμικού ζε παπαγωγική διαδικαζία γπαθικών ηεσνών Κεθάλαιο 4 Ππακηική εθαπμογή ζςζηημάηων λογιζμικού ζε παπαγωγική διαδικαζία γπαθικών ηεσνών 4.1 Ειζαγωγή Μεηά ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν παξνπζηάδεηαη ε κειέηε πνπ έγηλε πάλσ ζε κία εηαηξία γξαθηθψλ ηερλψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία Η ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία Η ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Η ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΧΝ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ ηεο ΜΑΤΡΟΜΑΣΖ ΜΑΡΗΝΑ ηνπ ΠΔΣΡΟΤ Τπνβιήζεθε σο απαηηνχκελν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ : ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΡΗΔΗ & ΗΣΟΡΗΚΔ ΣΑΔΗ ΣΖ ΘΔΧΡΗΑ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ : ΟΗΚΟΝΟΜΑΚΖ ΓΔΧΡΓΗΟ

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ : ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΡΗΔΗ & ΗΣΟΡΗΚΔ ΣΑΔΗ ΣΖ ΘΔΧΡΗΑ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ : ΟΗΚΟΝΟΜΑΚΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ : ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΡΗΔΗ & ΗΣΟΡΗΚΔ ΣΑΔΗ ΣΖ ΘΔΧΡΗΑ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ : ΟΗΚΟΝΟΜΑΚΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ΤΝΔΠΗΒΛΔΠΟΝΣΔ ΚΑΘΖΓΖΣΔ : ΑΝΑΣΑΟΠΟΤΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ & ΠΟΛΤΥΡΟΝΗΟΤ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ

Διαβάστε περισσότερα