ΔΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ (ERP)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ (ERP)"

Transcript

1 ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ» ΔΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ (ERP) ΠΔΝΟ ΠΑΥΑΛΗ ΑΔΜ : 255 ΔΠΙΒΛΔΠΟΝΣΔ ΚΑΘΗΓΗΣΔ : κ. ΠΑΘΗ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ κ. ΣΑΜΔΛΟ ΙΩΑΝΝΗ κ. ΦΛΩΡΟΠΟΤΛΟ ΙΟΡΓΑΝΗ ΜΑΡΣΙΟ 2010 ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 1

2 ΔΞΗΙΝΓΖ ΘΑΗ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΩΛ ΠΠΡΖΚΑΡΩΛ (ERP) ΓΗΞΙΩΚΑΡΗΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ ΡΝ ΞΔΛΝ ΞΑΠΣΑΙΖ, ΑΔΚ : 255 ΓΗΑΡΚΖΚΑΡΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΩΛ ΠΞΝΓΩΛ «ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖ ΘΑΗ ΓΗΝΗΘΖΠΖ» ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ,

3 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ABSTRACT.. ζει. 6 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΔΙΑΓΧΓΗ 1.1 ΗΠΡΝΟΗΘΖ ΑΛΑΓΟΝΚΖ ERP ζει ERP ΘΑΗ ΒΑΠΗΘΔΠ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΔΠ..ζει ΔΞΗΙΝΓΖ ERP...ζει ΘΟΗΡΖΟΗΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ...ζει ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΙΝΞΝΗΖΠΖΠ....ζει ΞΑΟΑΓΝΛΡΔΠ ΔΞΗΡΣΗΑΠ... ζει.21 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 Ο ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΚΟΠΗΗ 2.1 ΜΔΛΖ ΒΗΒΙΗΝΓΟΑΦΗΑ..ζει ΞΙΔΝΛΔΘΡΖΚΑΡΑ ERP....ζει ERP ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΔΠ ΙΔΗΡΝΟΓΗΔΠ.ζει ERP ΘΑΗ ΘΗΛΓΛΝΗ..ζει ERP ΘΑΗ ΙΝΓΗΠΡΗΘΖ.ζει ΝΙΝΘΙΖΟΩΠΖ ERP ζει ΒΑΠΗΘΝΗ ΞΟΝΚΖΘΔΡΔΠ ERP.ζει ΞΑΟΑΓΝΛΡΔΠ ΔΞΗΡΣΗΑΠ ζει ΞΑΟΑΓΔΗΓΚΑΡΑ ΑΞΝ ΔΙΙΑΓΑ.ζει.48 3

4 2.3 ΠΚΞΔΟΑΠΚΑΡΑ ζει.54 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 Ο Η ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ 3.1 ΚΔΙΔΡΖ ΞΔΟΗΞΡΩΠΔΩΛ ζει Ζ ΚΔΘΝΓΝΙΝΓΗΑ ζει ΝΗ ΔΡΑΗΟΔΗΔΠ. ζει Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ Α... ζει ΒΗΝΘΑΙ ΑΔ....ζει.59 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 Ο ΔΜΠΔΙΡΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ ΣΧΝ ΠΔΡΙΠΣΧΔΧΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 4.1 ΔΡΑΗΟΔΗΑ Α. ζει ATLANTIS ERP.ζει ΓΗΑΓΟΑΚΚΑΡΑ..ζει ΞΟΝΒΙΖΚΑΡΑ ΑΞΝ ΡΖΛ ΣΟΖΠΖ ΡΝ ERP...ζει ΠΣΝΙΗΑ..ζει ΒΗΝΘΑΙ ΑΔ..ζει SOFTONE ERP..ζει ΓΗΑΓΟΑΚΚΑΡΑ.ζει ΞΟΝΒΙΖΚΑΡΑ ΑΞΝ ΡΖΛ ΣΟΖΠΖ ΡΝ ERP..ζει ΠΣΝΙΗΑ..ζει.76 4

5 4.3 ΠΚΞΔΟΑΠΚΑΡΑ ζει. 77 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5 Ο ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 5.1 ΡΑ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ ΡΖΠ ΔΟΔΛΑΠ.ζει ΚΔΙΙΝΛΡΗΘΔΠ ΞΟΝΡΑΠΔΗΠ.....ζει.82 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ζει.83 ΒΗΒΙΗΝΓΟΑΦΗΑ..ζει.88 5

6 Εςσαπιστίερ Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ θχξην Ππαζή Σαξάιακπν πνπ κνπ αλέζεζε ηελ δηπισκαηηθή εξγαζία θαη ζπλέβαιε νπζηαζηηθά ζηελ δηεθπεξαίσζε ηεο. Δπίζεο ηνπο ζπλαδέιθνπο Αιέμαλδξν Κπεξκπέξε θαη Θσλζηαληίλν Γαιάλε γηα ηελ πνιχηηκε βνήζεηα ηνπο θαη ηελ πξντζηακέλε κνπ θ. Έιελα Θνηήιε γηα ηελ θαηαλφεζε πνπ έδεημε ζε φιε ηελ δηάξθεηα ηεο πξνζπάζεηαο γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο δηπισκαηηθήο. 6

7 ΠΔΡΙΛΗΦΗ ( ABSTRACT ) Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία παξνπζηάδεη ηελ επηινγή θαη εγθαηάζηαζε ησλ ERP ζπζηεκάησλ ζε επηρεηξήζεηο. Γίλεηαη πξνζπάζεηα λα αλαθεξζνχλ φιεο νη παξάκεηξνη γηα ηελ νινθιήξσζε θαη ηελ πηνζέηεζε ελφο ηέηνηνπ απαηηεηηθνχ ζπζηήκαηνο. Αξρηθά ζην πξψην θεθάιαην ππάξρεη κία εηζαγσγή ζηα επηρεηξεζηαθά ζπζηήκαηα κε θάπνηα ζεκαληηθά ηζηνξηθά ζηνηρεία γηα ηελ εμέιημε ησλ ERP ζην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ, αθνινχζσο αλαθνξά ζηηο βαζηθέο δηαδηθαζίεο ηηο νπνίεο επηηεινχλ ζε έλαλ νξγαληζκφ, εηζαγσγηθά θξηηήξηα γηα ηελ επηινγή ελφο ERP θαη ακέζσο κεηά νη θάζεηο πινπνίεζεο ηνπ θαη θάπνηνη παξάγνληεο επηηπρίαο. Πηελ δεχηεξε ελφηεηα πξαγκαηνπνηείηαη ε αλαζθφπεζε δηεζλνχο θαη ειιεληθήο βηβιηνγξαθίαο, ζηελ νπνία θαη παξαηίζεληαη θάπνηα πνιχ ελδηαθέξνληα άξζξα κε ζέκα ηελ επηινγή ησλ ERP, πξνβιήκαηα ζηελ εγθαηάζηαζε ηνπο, παξάγνληεο επηηπρίαο ηνπο αιιά θαη ην πνπ θαη πφζν επεξεάδνπλ κία επηρείξεζε. Πηελ Ρξίηε ελφηεηα γίλεηαη αλαθνξά ηεο κεζνδνινγίαο ε νπνία θαη είλαη ηα case studies δχν ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ έρνπλ πηνζεηήζεη έλα επηρεηξεζηαθφ ζχζηεκα ζην πξφζθαην παξειζφλ. Δπηπξφζζεηα ζηελ πξνηειεπηαία ελφηεηα παξνπζηάδεηαη ε κειέηε ζηηο επηρεηξήζεηο ε νπνία θαη έγηλε κε εξσηεκαηνιφγηα κε ηα νπνία ππήξμε ζπγθέληξσζε ησλ δεδνκέλσλ θαη εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ θαη πηλάθσλ κε ηελ βνήζεηα ηνπ ζηαηηζηηθνχ παθέηνπ spss ηα νπνία θαη αλαιχνληαη ζην πέκπην θεθάιαην. 7

8 ΘΔΦΑΙΑΗΝ 1 Ν ΔΗΠΑΓΩΓΖ Ρνλ 21ν αηψλα νη επηρεηξήζεηο θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ πνηθίιεο θαη ζεκαληηθέο πξνθιήζεηο. Tν θάζκα ησλ πξνθιήζεσλ απηψλ εθηείλεηαη απφ ηελ παγθνζκηνπνίεζε ηεο αγνξάο έσο ηελ εληαηηθνπνίεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο πνπ πξνθαιεί ε επνρή ηεο Ξιεξνθνξηθήο (π.ρ. εμνκνίσζε κηθξψλ θαη κεγάισλ επηρεηξήζεσλ ζην Web θαη ζην ειεθηξνληθφ εκπφξην). Mηα απφ ηηο ζεκαληηθέο ππνζρέζεηο ηεο Ξιεξνθνξηθήο γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ επηρεηξήζεσλ ζηε κάρε ηεο αγνξάο απνηεινχλ ηα νινθιεξσκέλα επηρεηξεζηαθά ζπζηήκαηα πνπ παξέρνπλ εληαίν ηξφπν ιεηηνπξγίαο κε ηππνπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο, θαζψο θαη έλα αλνηθηφ κέζν επηθνηλσλίαο ησλ ζηειερψλ ζε εληαία γιψζζα. Ρν ERP κπνξεί λα πεξηγξαθεί σο ην θχξην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα κηαο επηρείξεζεο ην νπνίν ελνπνηεί φιεο ηηο βαζηθέο ηεο δηαδηθαζίεο: ηηο νηθνλνκηθέο ιεηηνπξγίεο, ηε δηαρείξηζε ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ, ην κάξθεηηλγθ, ηελ παξαγσγή, ηελ δηαρείξηζε ησλ πειαηψλ, ηηο πσιήζεηο θαη άιια, ζπλδένληαο ηα δηαθνξεηηθά ηκήκαηα ηεο επηρείξεζεο κέζσ ελφο θνηλνχ ινγηζκηθνχ. Θεσξείηαη πσο είλαη ε ξαρνθνθαιηά ηεο εηαηξείαο. Ρα ERP ζπζηήκαηα βέβαηα ζηεξίδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο ζηελ χπαξμε κηαο θαη κνλαδηθήο ζπλήζσο βάζεο δεδνκέλσλ. Ρα ζπζηήκαηα ERP ιεηηνπξγνχλ βιέπνληαο ηελ επηρείξεζε απφ ηελ πιεπξά ηεο αιπζίδαο αμίαο φπνπ δηαθνξεηηθά ηκήκαηα ζηελ επηρείξεζε δνπιεχνπλ ζπληνληζκέλα θαη ζπγθεληξψλνληαο ηελ πξνζπάζεηα ηνπο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνζζέηνπλ αμία (Beheshti, 2006). 8

9 1.1 ΙΣΟΡΙΚΗ ΑΝΑΓΡΟΜΗ ERP Tε δεθαεηία ηνπ 1960, νη δηεζλείο - αιιά θαη ειιεληθέο - επηρεηξήζεηο έζηξεςαλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζηε κεραλνγξαθεκέλε ππνζηήξημε πνιχπινθσλ ιεηηνπξγηψλ ηνπο. Ππγθεθξηκέλα αλαπηχρζεθαλ εμεηδηθεπκέλα πιεξνθνξηθά παθέηα πνπ ππνβνεζνχζαλ βαζηθέο δηαδηθαζίεο ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο, φπσο είλαη ε ινγηζηηθή θαη ε κηζζνδνζία, θαζψο επίζεο θαη εμεηδηθεπκέλεο "ηερληθέο" εθαξκνγέο, νη νπνίεο δηεπθφιπλαλ ηελ εθαξκνγή αλαιπηηθψλ κεζφδσλ (π.ρ. εθαξκνγέο Eιέγρνπ Aπνζεκάησλ). Πηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 θαη ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 εκθαλίζηεθαλ ηα ζπζηήκαηα MRP (Material Requirements Planning), ηα νπνία παξνπζίαζαλ θάπνην βαζκφ νινθιήξσζεο θαζψο κεηέθξαδαλ ην Bαζηθφ Ξιάλν Ξαξαγσγήο (Master Production Schedule) ησλ ηειηθψλ πξντφλησλ ζε ρξνληθά θαηαλεκεκέλεο απαηηήζεηο παξαγσγήο ππνζπλαξκνινγεκάησλ θαη ζπζηαηηθψλ, θαη ζε απαηηήζεηο πξνκήζεηαο πξψησλ πιψλ. Mε ηελ εκθάληζε ηνπ MRP-II (Manufacturing Resources Planning) ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970, ην ζχζηεκα MRP ζπλέδεζε κεηαμχ ηνπο ηα θπθιψκαηα πξνγξακκαηηζκνχ παξαγσγήο, ηνπ ειέγρνπ παξαγσγήο θαη ηεο θνζηνιφγεζεο, θαη ησλ πξνκεζεηψλ. Πηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 μεθηλά κηα εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα γηα επηρεηξεκαηηθή νινθιήξσζε (enterprise integration), ε νπνία ρξεζηκνπνηεί σο ηερλνινγηθφ ππφβαζξν ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ (databases) θαη πξνζπαζεί λα ελνπνηήζεη ηηο βαζηθέο επηρεηξεκαηηθέο δηαδηθαζίεο κε βαζηθή πξνηεξαηφηεηα ην θχθισκα νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη ην θχθισκα παξαγσγήο. Απνηέιεζκα ηεο πξνζπάζεηαο απηήο είλαη ε εκθάληζε ησλ ζπζηεκάησλ Enterprise Resources Planning (Ξξνγξακκαηηζκφο Eπηρεηξεκαηηθψλ Ξφξσλ) ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, ηα νπνία νινθιεξψλνπλ, πέξαλ ηνπ θπθιψκαηνο Νηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο θαη Ξαξαγσγήο, θαη άιιεο βαζηθέο επηρεηξεκαηηθέο δηαδηθαζίεο, φπσο ηε Γηαρείξηζε Αλζξσπίλσλ Ξφξσλ, ην θχθισκα Ξσιήζεσλ θ.ιπ. Tα ζπζηήκαηα ERP είλαη ινηπφλ νινθιεξσκέλα 9

10 ζπζηήκαηα πιεξνθνξηθήο, ηα νπνία θαιχπηνπλ φιεο ηηο ιεηηνπξγηθέο πεξηνρέο κηαο επηρείξεζεο, ψζηε λα ηθαλνπνηεζνχλ νη ζηφρνη ηεο, ελνπνηψληαο φιεο ηηο δηαδηθαζίεο ηεο.( ) 1.2 ERP ΚΑΙ ΒΑΙΚΔ ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ Πχκθσλα κε ηελ Wikipedia ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ERP ππνζηεξίδνπλ ηηο βαζηθφηεξεο επηρεηξεκαηηθέο δηαδηθαζίεο θαη είλαη δνκεκέλα ζε "ιεηηνπξγηθά ππνζπζηήκαηα" (functional modules). Oη βαζηθέο δηαδηθαζίεο πνπ ππνζηεξίδνληαη απφ θάζε ππνζχζηεκα ηνπ ζπλνςίδνληαη θαησηέξσ. Tν ππνζχζηεκα Νηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο είλαη ε θαξδηά ηνπ ERP, θαη αληαιιάζζεη πιεξνθνξίεο κε φια ηα ππφινηπα ππνζπζηήκαηα. Bαζηθέο δηαδηθαζίεο ηεο Νηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο πεξηιακβάλνπλ ηε Γεληθή Ινγηζηηθή (General Ledger), ηελ Αλαιπηηθή Ινγηζηηθή (Analytical Ledger), ηε Γηαρείξηζε Ξαγίσλ (Asset Management), ηηο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο (Financial Statements), ηνπο Eηζπξαθηένπο Ινγαξηαζκνχο (Accounts Receivable), ηνπο Ξιεξσηένπο Ινγαξηαζκνχο (Accounts Payable) θαη ηε Γηαρείξηζε Γηαζεζίκσλ (Treasury Management). Αλάινγα κε ην βαζκφ νινθιήξσζεο ησλ ζπζηεκάησλ ERP ππνζηεξίδνληαη θαη άιιεο δηαδηθαζίεο φπσο ν Ξξνυπνινγηζκφο (Budgeting), ε Θνζηνιφγεζε βάζεη δξαζηεξηνηήησλ (Activity Based Costing), θ.ά. Oη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ ππνζπζηήκαηνο Ξσιήζεσλ - Marketing πεξηιακβάλνπλ ηελ Ξαξαγγειηνιεςία (Order Entry), ηελ ηηκνιφγεζε (Invoicing), ηε Γηαρείξηζε Ππκβνιαίσλ (Sales Contracts), ην κεηξψν Ξειαηψλ (Customer Table), ηα αμηφγξαθα, Open Items, θαη Πηαηηζηηθά Ξσιήζεσλ. Νξηζκέλα απφ ηα ζπζηήκαηα ERP ππνζηεξίδνπλ επίζεο ηελ αλάιπζε νθεηιψλ (Aging Analysis), ηελ εμππεξέηεζε Ξειαηψλ (Customer Service), ην Marketing, ηηο πξνβιέςεηο δήηεζεο (Forecasting), ηελ 10

11 ειεθηξνληθή αληαιιαγή Γεδνκέλσλ (EDI) θαη ην ειεθηξνληθφ εκπφξην κέζσ Internet (Electronic Commerce). Tν ππνζχζηεκα ησλ Ξσιήζεσλ αληαιιάζζεη πιεξνθνξίεο θπξίσο κε ηα ππνζπζηήκαηα νηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο, απνζήθεπζεο θαη δηαλνκήο, θαη παξαγσγήο. Oη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ ππνζπζηήκαηνο πξνκεζεηψλ πεξηιακβάλνπλ ηνλ έιεγρν θαη δηαρείξηζε αηηήζεσλ αγνξάο (Purchase Inquiries Control & Management), ηε δηαρείξηζε εληνιψλ αγνξάο (Purchase Orders Management), ηνλ έιεγρν παξαιαβψλ (Receipt Control), ηελ αμηνιφγεζε πξνκεζεπηψλ (Supplier Evaluation) θαη ηε δηαρείξηζε ζπκβάζεσλ (Contract Management). Tν ππνζχζηεκα ησλ πξνκεζεηψλ αληαιιάζζεη πιεξνθνξίεο θπξίσο κε ηα ππνζπζηήκαηα νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο, απνζήθεπζεο θαη δηαλνκήο, θαη παξαγσγήο. Oη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ ππνζπζηήκαηνο απνζήθεπζεο - δηαλνκήο πεξηιακβάλνπλ ηε δηαρείξηζε απνζεκάησλ (Inventory Control), θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ απαηηήζεσλ δηαλνκήο (Distribution Requirement Planning). Άιιεο ιεηηνπξγίεο πνπ πηζαλψο λα ππνζηεξίδνληαη πεξηιακβάλνπλ ηε δηαρείξηζε απνζεθψλ (Warehouse Management). Tν ππνζχζηεκα ηεο απνζήθεπζεο - δηαλνκήο αληαιιάζζεη πιεξνθνξίεο κε ηα ππνζπζηήκαηα νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο, πσιήζεσλ - marketing, πξνκεζεηψλ θαη παξαγσγήο. Oη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ θαιχπηεη ην ππνζχζηεκα αλζξσπίλσλ πφξσλ πεξηιακβάλνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζκφ πξνζσπηθνχ (Personnel Planning), ηε κηζζνδνζίαο (Payroll), θαη ηελ αμηνιφγεζε πξνζσπηθνχ (Personnel Evaluation). Άιιεο ιεηηνπξγίεο πνπ θαιχπηνληαη είλαη ηα εμνδνιφγηα (Personnel Expenses), ε παξνπζία πξνζσπηθνχ (Time &Attendance), ε δηαρείξηζε επηπέδσλ πξνζσπηθνχ, πηζηνπνηεηηθψλ εθπαίδεπζεο θαη ζεκηλαξίσλ. Tν ππνζχζηεκα ησλ αλζξσπίλσλ πφξσλ αληαιιάζζεη πιεξνθνξίεο θπξίσο κε ην ππνζχζηεκα νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο. Oη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ θαιχπηεη ην ππνζχζηεκα παξαγσγήο πεξηιακβάλνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζκφ απαηηήζεσλ δπλακηθφηεηαο (Capacity Requirements Planning), ην καθξνπξφζεζκν πξνγξακκαηηζκφ παξαγσγήο 11

12 (Master Production Scheduling), ηνλ πξνγξακκαηηζκφ απαηηήζεσλ πιηθψλ (Material Requirements Planning), ηνλ έιεγρν παξαγσγήο (Shop Floor Control) θαη ηελ θνζηνιφγεζε παξαγσγήο (Cost Accounting). Άιιεο ιεηηνπξγίεο πνπ πηζαλψο λα ππνζηεξίδεη είλαη ε Γνκή Ξξντφλησλ (Product Configuration), ν έιεγρνο αιιαγψλ ζρεδίσλ (Design Control) θαη ν βξαρππξφζεζκνο πξνγξακκαηηζκφο παξαγσγήο (Scheduling). Tν ππνζχζηεκα ηεο παξαγσγήο αληαιιάζζεη πιεξνθνξίεο κε ηα ππνζπζηήκαηα νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο, πσιήζεσλ - marketing, πξνκεζεηψλ θαη απνζήθεπζεο - δηαλνκήο. Tα ιεηηνπξγηθά απηά ππνζπζηήκαηα ππνζηεξίδνληαη απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ ζπζηήκαηνο, ζηελ νπνία θάζε ζηνηρείν αληηπξνζσπεχεηαη κηα θαη κνλαδηθή θνξά. H βάζε δεδνκέλσλ απνηειεί ην πιεξνθνξηαθφ κνληέιν ηεο νινθιεξσκέλεο γλψζεο ηεο επηρείξεζεο. Tα ζπζηήκαηα ERP ηππνπνηνχλ θαη ελνπνηνχλ ηηο επηρεηξεκαηηθέο δηαδηθαζίεο θάησ απφ κηα εληαία πιαηθφξκα, θαηαξγνχλ ηηο λεζίδεο πιεξνθνξηψλ, απινπνηνχλ ηελ επηθνηλσλία θαη δηεπθνιχλνπλ ηελ πινπνίεζε λέσλ πξνγξακκάησλ θαη κεζφδσλ ησλ επηρεηξήζεσλ. Δπηπιένλ ηα ζπζηήκαηα ERP ππνζηεξίδνπλ κηα λέα νξγάλσζε, ε νπνία πξνζαλαηνιίδεηαη ζηηο δηαδηθαζίεο (processes) θαη φρη ζηηο ιεηηνπξγίεο (functions), θαη εμνπιίδνπλ ηελ εηαηξία κε εληαία εξγαιεία θαη βάζεηο δεδνκέλσλ. ( 1.3 ΔΠΙΛΟΓΗ 12

13 H επηινγή ηνπ ινγηζκηθνχ ERP θαη ηνπ πξνκεζεπηή είλαη θξίζηκε γηα ηελ επηηπρία ηνπ ζπλνιηθνχ έξγνπ. Tν πξψην βήκα ζηε δηαδηθαζία είλαη ε ζχζηαζε νκάδαο αμηνιφγεζεο θαη επηινγήο. Πε απηή πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ ν ππεχζπλνο Ξιεξνθνξηθήο (IT Manager) ηεο εηαηξίαο θαη εθπξφζσπνη ησλ ζεκαληηθφηεξσλ ιεηηνπξγηψλ/δηαδηθαζηψλ (αιιά φρη νη managers). Ξξφεδξνο ηεο νκάδαο αμηνιφγεζεο θαη επηινγήο ζα πξέπεη λα είλαη ν δηεπζπληήο πνπ αληηπξνζσπεχεη ηνλ εηαηξηθφ πξνζαλαηνιηζκφ (π.ρ. ν Δκπνξηθφο Γηεπζπληήο θ.ιπ.) θαη φρη θαη' αλάγθε ν Νηθνλνκηθφο Γηεπζπληήο. Kαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ ινγηζκηθψλ ERP ζεκαληηθφ ξφιν κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη εμσηεξηθφο ζχκβνπινο, ν νπνίνο δηαζέηεη ηερλνγλσζία θαη αληηθεηκεληθφηεηα. Ιφγσ ηεο απνζηαζηνπνηεκέλεο ζέζεο ηνπ είλαη ν θαηαιιειφηεξνο γηα ην ζθαηξηθφ εληνπηζκφ ησλ αλαγθψλ ηεο επηρείξεζεο θαη ηελ ηήξεζε ησλ ηζνξξνπηψλ. Ρέινο, ιφγσ ηεο εκπεηξίαο πνπ δηαζέηεη είλαη ζε ζέζε λα παξέρεη ππεξεζίεο benchmarking, ζηε ζχληαμε ησλ πξνδηαγξαθψλ. H αμηνιφγεζε πξέπεη λα είλαη πνιπθξηηεξηαθή θαη λα αθνινπζήζεη ζπζηεκαηηθή δηαδηθαζία. Ρα θξηηήξηα επηινγήο αιιά θαη ζεκαληηθέο θάζεηο ζπλνςίδνληαη θαησηέξσ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ Λειτοςπγικότητα Ξξνθαλψο ε ιεηηνπξγηθφηεηα απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο κε βάζε ηνπο νπνίνπο ζα θξίλνπκε εάλ ην ζπγθεθξηκέλν παθέην ERP εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο ηεο εηαηξείαο (Baki and Hakar, 2005). Ζ ιχζε πνπ ζα επηιεγεί ζα πξέπεη λα έρεη φζα modules ζρεηίδνληαη κε ηηο 13

14 θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο εηαηξείαο φπσο δηαρείξηζε αλζξσπίλσλ πφξσλ, δηνίθεζε έξγνπ, ζρεδηαζκφο παξαγσγήο, δηνίθεζε εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο ή αθφκα πεξηζζφηεξα. Ζ θξίζε ηνπ βαζκνχ ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ παθέηνπ ζα πξέπεη λα γίλεη απφ κία νκάδα δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ. Σεσνολογικά κπιτήπια Ζ ζσζηή επηινγή ηνπ ινγηζκηθνχ θαη ηνπ πιηθνχ είλαη πνιχ ζεκαληηθή επνκέλσο ε επηινγή πνπ ζα γίλεη ζα πξέπεη λα αληαλαθιά φιεο ηηο ηειεπηαίεο ηάζεηο ηεο ηερλνινγίαο. Θα πξέπεη λα βεβαησζνχκε φηη ν πξνκεζεπηήο ηνπ παθέηνπ δεζκεχεηαη λα αθνινπζεί ηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο ελζσκαηψλνληαο θαζεηί λέν παθέην ηνπ ( Baki and Hakar, 2005). Ζ ηερλνινγηθή αξρηηεθηνληθή δείρλεη ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ηνπ ηειηθνχ ρξήζηε παξαηεξψληαο ην πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν είλαη δηαζέζηκε ε εθαξκνγή, δειαδή πεξηβάιινληα βάζεο δεδνκέλσλ, client server, ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ πεξηβάιινληνο ρξήζηε, ηελ ινγηζκηθή αξρηηεθηνληθή ηεο εθαξκνγήο θαη ηα εξγαιεία αλάπηπμεο θαη δηνίθεζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθαξκνγή. Νη εηαηξείεο ζα πξέπεη επηπιένλ λα δηαβεβαηψλνληαη φηη ν πξνκεζεπηήο ηνπ παθέηνπ ζα πξέπεη λα αλαιάβεη ηελ αλαβάζκηζε ηνπ πξντφληνο φηαλ λέεο ηερλνινγίεο γίλνπλ δηαζέζηκεο εθκεηαιιεπφκελεο ηηο λέεο δπλαηφηεηεο πνπ απηέο δίλνπλ. Ίζσο ζα ήηαλ ρξήζηκν λα ρξεζηκνπνηεζεί θάπνηα εμσηεξηθή ζπκβνπιεπηηθή νκάδα βνεζεηηθά ζηελ αμηνιφγεζε ηεο ηερληθήο πιεπξάο ηνπ πξνηεηλφκελνπ παθέηνπ (Verville and Hallingten, 2002). 14

15 Κόστορ To θφζηνο είλαη έλαο θαζφια ακειεηένο παξάγνληαο ζηε δηαδηθαζία απφθαζεο γηα ην θαηάιιειν ERP. Ζ αιήζεηα είλαη βέβαηα φηη απφ ηελ ζηηγκή πνπ απνθαζίζηεθε ε εγθαηάζηαζε ERP είλαη δεδνκέλν φηη ζα θνζηίζεη αξθεηά θαη ζπλήζσο ζα μεθχγεη απφ ην πξνυπνινγηζκέλν θφζηνο. Κεηαμχ ησλ ζπζηαηηθψλ απηνχ ηνπ θφζηνπο ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα θφζηε ινγηζκηθνχ, ηνπ πιηθνχ, ησλ ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ, ηεο εθπαίδεπζεο θαη άιια. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα ζέηνληαη ξεαιηζηηθνί ζηφρνη θαη εθηηκήζεηο γηα ην ζπλνιηθφ θφζηνο ζπκπεξηιακβάλνληαο θαη ηα θφζηε ζπληήξεζεο θαη αλαβάζκηζεο νπνία ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ πεξηπηψζεσλ είλαη αξθεηά κεγάιν. Service και ςποστήπιξη Γεδνκέλνπ φηη ηα θφζηε εγθαηάζηαζεο καδί κε ηα ηξερνχκελα κπνξνχλ λα θηάζνπλ απφ εθηά κέρξη δέθα θνξέο ην θφζηνο ινγηζκηθνχ, ην service θαη ε ππνζηήξημε γεληθφηεξα πνπ παξέρεηαη καδί κε ηελ εθαξκνγή απνθηά δσηηθή ζεκαζία γηα ηελ επηηπρία ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπ ηειηθνχ ρξήζηε θαη ηνπ πξνκεζεπηή ηεο εθαξκνγήο. Δμάιινπ νη πεξηζζφηεξεο εηαηξείεο αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα ηερληθήο ή άιιεο θχζεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εγθαηάζηαζεο, ηεο πινπνίεζεο ή ζηελ πεξίνδν πνπ έπεηαη. Ζ ελνπνίεζε κε ηα ππάξρνληα ζπζηήκαηα, ην customization θαη ε αζθάιεηα απνηεινχλ ζχκθσλα κε ηνλ ( themistocleous et al, 2001 ) ηα ζνβαξφηεξα πξνβιήκαηα γηα ηηο εηαηξείεο θαη γηα λα αληηκεησπίζνπλε ζα ρξεηαζηνχλ ππνζηήξημε ηεο εθαξκνγήο. 15

16 Ο ππομηθεςτήρ τηρ ευαπμογήρ Θα πξέπεη λα γίλεη κηα δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ δηαθφξσλ πξνκεζεπηψλ ERP ζπζηεκάησλ θαη ζε απηή ηε δηαδηθαζία ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνχλ σο παξάκεηξνη αμηνιφγεζεο ε δχλακε θαη ε θήκε ηνπ, ε νηθνλνκηθή ηνπ ζηαζεξφηεηα θαη ην φξακα ηνπ. (Verville and Hallingten, 2002). Δξσηήκαηα φπσο πνηεο ηξνπνπνηήζεηο ζθνπεχεη λα θάλεη ζηα πξντφληα θαη ζηηο ππεξεζίεο ηνπ ηα επφκελα ρξφληα θαιφ ζα είλαη λα απαληεζνχλ. Γελ πξέπεη λα μερλάκε φηη ε ζπλεξγαζία κε ηνλ πξνκεζεπηή ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη σο καθξνρξφληα θαη ζηελή (Verville, Bernadas and Hallingten 2005) θαη ζπλεπψο πξέπεη λα απαληεζεί ην εξψηεκα εάλ είλαη εθηθηή ε ζπλελλφεζε θαη ζπλεξγαζία κε ην ζπγθεθξηκέλν πξνκεζεπηή. Κε απηφλ πξφθεηηαη ίζσο λα ζπλεξγαζηεί ε εθάζηνηε εηαηξεία γηα ηα επφκελα 5 κε 10 ρξφληα νπφηε πξέπεη λα ζηγνπξεπηεί πσο φηαλ πξνθχςνπλ δπζθνιίεο ζα κπνξνχλ λα ζπλεξγαζηνχλ απνδνηηθά γηα λα δψζνπλ ιχζεηο. Ζ ζέζε ηνπ πξνκεζεπηή ζηελ αγνξά είλαη εμίζνπ ζεκαληηθφ θξηηήξην. Ν πξνκεζεπηήο ινγηζκηθνχ ζα πξέπεη λα γλσξίδεη αιιά θαη λα έρεη ζπγθεθξηκέλε εκπεηξία γηα ηνλ βηνκεραληθφ θιάδν ζηνλ νπνίν απεπζχλεηαη θαη πνπ πξνθαλψο αλήθεη ε εηαηξεία καο. Ζ ελζσκάησζε ησλ θαιχηεξσλ επηρεηξεκαηηθψλ πξαθηηθψλ θαη ησλ ηειεπηαίσλ ηάζεσλ ηεο πιεξνθνξηθήο ηερλνινγίαο είλαη ζεκαληηθφ γηα ην λέν ζχζηεκα. Άιια θξηηήξηα πνπ αθνξνχλ ηνλ πξνκεζεπηή είλαη νη πσιήζεηο ηνπ θαη ην ηζηνξηθφ επηηπρεκέλσλ πινπνηήζεσλ ηνπ. ςμβατότητα με άλλα σςστήματα 16

17 Δπεηδή θακία εθαξκνγή απφ κφλε ηεο δελ είλαη ζίγνπξν φηη ζα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο αθφκε θαη αλ πξφθεηηαη γηα ERP είλαη ζπλεηφ λα πξνλνήζνπκε ψζηε ε επηιεγφκελε ιχζε λα έρεη ηε δπλαηφηεηα ελνπνίεζεο κε ηα ππφινηπα ζπζηήκαηα ή άιια εμεηδηθεπκέλα παθέηα ινγηζκηθνχ ηα νπνία πηζαλφλ λα ρξεζηκνπνηεί ε εηαηξεία γηα λα θαιχςεη θάπνηεο ηδηαίηεξεο ιεηηνπξγίεο ηεο (Baki and Hakar,2005). Δςκολία customization Ξνιιέο εηαηξείεο ρξεηάδνληαη λα πεξάζνπλ ζηε ιχζε ηεο ηξνπνπνίεζεο (customization) ελφο κέξνπο ηνπ ERP. Δμαηηίαο ηεο αλάγθεο λα πξνζαξκνζηεί ε ιχζε πνπ παξέρεη ην ζχζηεκα ζηα κέηξα ηεο εηαηξείαο θαη ηηο ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο ηεο, ν πξνκεζεπηήο ηνπ ERP πξέπεη λα παξέρεη ηα εξγαιεία ψζηε λα κπνξέζεη ην ηερληθφ πξνζσπηθφ ηεο εηαηξείαο ή αλεμάξηεηεο ζπκβνπιεπηηθέο εηαηξείεο λα ηξνπνπνηήζνπλ ην ινγηζκηθφ ζηα κέηξα ηεο. Υπόνορ ςλοποίησηρ Ζ πινπνίεζε ηνπ ERP ζπζηήκαηνο ζε επίπεδν νιφθιεξεο εηαηξείαο είλαη έλα δαπαλεξφ θαη πνιχπινθν project. Ν ρξφλνο πινπνίεζεο εμαξηάηαη ηδηαίηεξα απφ ηελ επηιερζείζα ζηξαηεγηθή πινπνίεζεο θαη απφ ην εχξνο ηνπ έξγνπ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ην customization απαηηεί επηπιένλ ρξφλν θαη θφζηνο. Ζ πξνζθνξά εμεηδηθεπκέλσλ εθαξκνγψλ γηα θάπνην θιάδν επηρεηξεκαηηθήο, βηνκεραληθήο δξάζεο φκσο κπνξεί λα κεηψζεη ηνλ ρξφλν πινπνίεζεο. 17

18 ςμβοςλεςτικέρ ςπηπεσίερ Ξνιιέο επηρεηξήζεηο ρξεζηκνπνηνχλ ζπκβνχινπο γηα λα ηνπο δηεπθνιχλνπλ φρη κφλν ζηελ πινπνίεζε αιιά θαη ζηελ επηινγή ηνπ ERP. Νη ζχκβνπινη ζα πξέπεη λα έρνπλ εκπεηξία ζε ζπγθεθξηκέλνπο επηρεηξεκαηηθνχο θιάδνπο ή βηνκεραλίεο, νινθιεξσκέλε θαη δηεηζδπηηθή γλψζε γηα ζπγθεθξηκέλα modules θαη λα είλαη ηθαλνί λα βξίζθνπλ πνην παθέην είλαη ην θαηαιιειφηεξν γηα ηελ εηαηξεία. 1.4 ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ Φάζε 1 Πε απηή ηε θάζε βαζηθφ θξηηήξην απνηειεί ε ζπκβαηφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ERP κε ηνλ εηαηξηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, π.ρ. νηθνλνκηθφ, εκπνξηθφ, παξαγσγηθφ, θαηαζθεπαζηηθφ ή δεκφζην νξγαληζκφ. Tν απνηέιεζκα ηεο θάζεο απηήο ζχκθσλα κε ηνλ Motwani (2007) δελ ζα πξέπεη λα μεπεξλά ηνλ αξηζκφ ησλ 7 ινγηζκηθψλ ERP. Φάζε 2 18

19 Kαηά ηε δεχηεξε θάζε πξαγκαηνπνηείηαη ε αμηνιφγεζε πξψηνπ επηπέδνπ, ζηελ νπνία ηα πξνεπηιεγκέλα ζπζηήκαηα ηεο πξψηεο θάζεο αμηνινγνχληαη ηφζν φζνλ αθνξά ηα ηερληθά θαη ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, φζν θαη κε βάζε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνκεζεπηή. Ρν απνηέιεζκα ηεο θάζεο απηήο είλαη ηα 2-4 επηθξαηέζηεξα ζπζηήκαηα ERP. Αληηπξνζσπεπηηθά θξηηήξηα παξνπζηάδνληαη θαησηέξσ. H θάζε απηή απνηειεί ηνλ ππξήλα ηεο δηαδηθαζίαο πινπνίεζεο θαη απαηηεί ηε κεγαιχηεξε ζπλεηζθνξά απφ φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ νκάδα. Πεκαληηθέο δξαζηεξηφηεηεο πεξηιακβάλνπλ: Δγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ, ινγηζκηθνχ θαη αξρηθέο δνθηκέο ιεηηνπξγηθφηεηαο. Δθπαίδεπζε ηεο νκάδαο πινπνίεζεο ζην παθέην ERP, θαη εηδηθφηεξα ησλ project teams ζηα αληίζηνηρα εμεηδηθεπκέλα ππνζπζηήκαηα ηνπ παθέηνπ. Απνηχπσζε ησλ πθηζηάκελσλ επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ (business process mapping). Αλάιπζε θαη αμηνιφγεζε ησλ πθηζηάκελσλ επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ (process analysis). Ξξνζαξκνγή ησλ αλσηέξσ δηαδηθαζηψλ ζε επηιεγκέλεο δηαδηθαζίεο πνπ ππνζηεξίδεη ην παθέην ERP (process synthesis/adaptation). Αλάπηπμε ησλ θαηάιιεισλ ηηκψλ γηα ηηο παξακέηξνπο ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο. Πρεδηαζκφο θαη πινπνίεζε νζνλψλ θαη αλαθνξψλ. Πρεδηαζκφο θαη πινπνίεζε επηπέδσλ πξφζβαζεο θαη εμαηνκίθεπζε πεξηβάιινληνο ρξεζηψλ. H απνηχπσζε, αλάιπζε θαη πξνζαξκνγή ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ απνηεινχλ θξίζηκα βήκαηα φρη κφλν γηα ηελ επηηπρή ππνζηήξημε ηεο 19

20 επηρείξεζεο απφ ην παθέην ERP, αιιά θαη γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο γεληθφηεξα. Όπσο αλαθέξζεθε αλσηέξσ, ζπληζηάηαη ε δηεμαγσγή ελφο έξγνπ Αλαζρεδηαζκνχ ησλ Δπηρεηξεκαηηθψλ Γηαδηθαζηψλ (Business Process Reengineering - BRP) πξν ηεο επηινγήο θαη πινπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ERP. H ηαθηηθή απηή δηεπθνιχλεη φρη κφλν ηελ επηινγή ηνπ πιένλ θαηάιιεινπ ζπζηήκαηνο, αιιά θαη ηελ θαίξηα απηή θάζε ηεο πινπνίεζεο. Γλσξίδνληαο εθ ησλ πξνηέξσλ ηηο βέιηηζηεο δηαδηθαζίεο πξνο πινπνίεζε, νη πξνζπάζεηεο ησλ κειψλ ηεο νκάδαο επηθεληξψλνληαη: α) ζηελ επηινγή ηεο θαηάιιειεο παξαιιαγήο απφ πνιιέο ελαιιαθηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα ηζρπξά παθέηα, θαη β) ζηελ αλάπηπμε ησλ θαηάιιεισλ παξακέηξσλ, νη νπνίνη εμεηδηθεχνπλ ηηο δηαδηθαζίεο απηέο. Σαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ηέηνησλ παξακέηξσλ απνηεινχλ νη ρξφλνη δηέιεπζεο (lead times) παξαγσγήο, ή ε ηεξαξρία ησλ θέληξσλ θέξδνπο (profit centers) ηεο εηαηξίαο. Δάλ δελ έρεη πξνεγεζεί έξγν BPR, ηφηε ε Φάζε ζρεδηαζκνχ θαη παξακεηξνπνίεζεο πεξηιακβάλεη ζεκαληηθέο δξαζηεξηφηεηεο αμηνιφγεζεο θαη ζρεδηαζκνχ δηαδηθαζηψλ, νη νπνίεο ηείλνπλ λα επηκεθχλνπλ θαη, νξηζκέλεο θνξέο, λα απνπξνζαλαηνιίδνπλ ην έξγν ηεο πινπνίεζεο. Δπηζεκαίλεηαη επίζεο φηη ηα πιένλ νινθιεξσκέλα παθέηα ERP πεξηιακβάλνπλ εμεηδηθεπκέλα εξγαιεία απνηχπσζεο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ. Νξηζκέλα απφ απηά δελ πξνζαξκφδνπλ ην ζχζηεκα απηφκαηα βάζεη ηεο εθάζηνηε απνηππσκέλεο, κέζσ ησλ εηδηθψλ εξγαιείσλ, επηρεηξεκαηηθήο δηαδηθαζίαο. Kαίξην ξφιν δηαδξακαηίδεη ν ζχκβνπινο πινπνίεζεο ζηελ απνηχπσζε/αλάιπζε/πξνζαξκνγή ησλ δηαδηθαζηψλ, θαζψο θαη ζηελ παξακεηξνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Δπίζεο, ε ππνζηήξημε ηνπ ζπκβνχινπ είλαη ζεκαληηθή ζηνλ θαζνξηζκφ αξκνδηνηήησλ θαη επηπέδσλ πξφζβαζεο ησλ ρξεζηψλ. 20

21 Φάζε3 H θάζε απηή απνζθνπεί ζηελ πξνεηνηκαζία ηνπ παξακεηξνπνηεκέλνπ ζπζηήκαηνο γηα ηελ πιήξε εθαξκνγή θαη πεξηιακβάλεη: Κεηάβαζε δεδνκέλσλ (data migration). Δθπαίδεπζε ρξεζηψλ. Ρεθκεξίσζε δηαδηθαζηψλ θαη ζπζηήκαηνο. Ξηινηηθή εθαξκνγή. Έιεγρν απνδνρήο. H εθπαίδεπζε ησλ ρξεζηψλ πεξηιακβάλεη δηαθνξεηηθά ζηάδηα, φπσο ε γεληθή εηζαγσγή ζηε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο, εθπαίδεπζε ζηηο δηαδηθαζίεο θαη ζηηο κεζφδνπο πνπ ππνζηεξίδεη ην ζχζηεκα, ιεπηνκεξή εθπαίδεπζε ζηηο νζφλεο πνπ ρξεζηκνπνηεί θαη ηα βήκαηα πνπ εθηειεί ν θάζε ρξήζηεο, εθπαίδεπζε ζηα εξγαιεία ηνπ ζπζηήκαηνο θ.ιπ. O ζσζηφο θαηαθεξκαηηζκφο ηεο εθπαίδεπζεο, θαζψο θαη ε πξνζαξκνγή ηεο ζηηο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ απνηεινχλ ζεκαληηθέο πξνυπνζέζεηο επηηπρίαο. H πηινηηθή εθαξκνγή επηθεληξψλεηαη ζε έλα αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα πεξηπηψζεσλ (πεξηνξηζκέλν εχξνο δεδνκέλσλ), αιιά εηζρσξεί ζε βάζνο ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο θάζε δηαδηθαζίαο. Kαηά ηελ πηινηηθή εθαξκνγή δηαθαίλνληαη πξνβιήκαηα ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο πινπνίεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ, θαζψο θαη ηεο παξακεηξνπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Tα πξνβιήκαηα απηά πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ επηηπρψο πξν ηεο έλαξμεο ηεο πιήξνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο κέζνδνη δηεμαγσγήο ηεο πηινηηθήο εθαξκνγήο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο κε ηε ρξήζε εηδηθψλ εξγαιείσλ. H απνδνρή ηνπ ζπζηήκαηνο γίλεηαη κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο πηινηηθήο εθαξκνγήο Φάζε 4 21

22 Πε απηή ηε θάζε ην ζχζηεκα ηίζεηαη ζε πιήξε ιεηηνπξγία. H θάζε απηή ζπλήζσο πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα: Γνθηκαζηηθή εθηέιεζε πιήξνπο ιεηηνπξγίαο (parallel run). Απνηχπσζε θαη αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο πιήξνπο ιεηηνπξγίαο. Βειηηζηνπνίεζε ζπζηήκαηνο. Kαηά ηε δνθηκαζηηθή εθηέιεζε ην λέν ζχζηεκα ERP θαη ηα πθηζηάκελα ζπζηήκαηα ηεο εηαηξίαο ιεηηνπξγνχλ παξάιιεια. Tα πθηζηάκελα ζπζηήκαηα φκσο είλαη απηά ηα νπνία ππνζηεξίδνπλ αθφκε ηηο επηρεηξεκαηηθέο δηαδηθαζίεο ηεο επηρείξεζεο. Tα απνηειέζκαηα ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δχν ζπζηεκάησλ ζπγθξίλνληαη θαη δηεμάγνληαη νη ηειεπηαίεο ξπζκίζεηο θαη βειηηψζεηο ζην παθέην ERP. Mεηά ηελ έλαξμε πιήξνπο ιεηηνπξγίαο θαηαγξάθνληαη φια ηα ιεηηνπξγηθά πξνβιήκαηα, ηα νπνία αλαιχνληαη θαη δηνξζψλνληαη. Ξέξαλ ηεο αληηκεηψπηζεο πξνβιεκάησλ ηεο πινπνίεζεο, ε βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο αιιά θαη ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ απνηειεί ζπλερέο έξγν, ην νπνίν απνβιέπεη θαη ζηε δπλακηθή πξνζαξκνγή ηεο επηρείξεζεο ζηηο κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο. 1.5 ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΔΠΙΣΤΥΙΑ Όπσο ζε θάζε πνιχπινθν έξγν, ε επηηπρία πινπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ERP εμαξηάηαη φρη κφλν απφ ην ζρεδηαζκφ θαη εθαξκνγή ζπζηεκαηηθήο κεζφδνπ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, αιιά θαη απφ ηελ εθ ησλ πξνηέξσλ ιήςε κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηπρφλ πξνβιεκάησλ ζε θαίξηα ζεκεία 22

23 ηνπ έξγνπ. Tξία απφ ηα ζεκεία, ηα νπνία ρξήδνπλ ηδηαίηεξεο πξνζνρήο, ζπδεηνχληαη θαησηέξσ (Ngai 2007): 1. Αληηθείκελν / Ξεδίν εθαξκνγήο έξγνπ (project scope). 2. Αλζξψπηλνη πφξνη (resources). 3. Γηνίθεζε έξγνπ. O θαζνξηζκφο ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ησλ νξίσλ ηνπ έξγνπ πινπνίεζεο απαηηεί πξνζεθηηθή αληηκεηψπηζε. Ωο δηεπθξηληζηηθφ παξάδεηγκα αλαθέξεηαη ε νξηνζέηεζε ηεο πινπνίεζεο ζπζηήκαηνο ERP, έηζη ψζηε λα ππνζηεξίμεη απζηεξά ηηο πθηζηάκελεο επηρεηξεζηαθέο δηαδηθαζίεο. Δλαιιαθηηθά, ην έξγν ζα κπνξνχζε λα νξηνζεηεζεί έηζη ψζηε λα πεξηιακβάλεη αλαζρεδηαζκφ ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ππνζηήξημε ησλ λέσλ δηαδηθαζηψλ απφ ην ζχζηεκα. Δπίζεο, ζπληζηάηαη ε απνθπγή κεηαβνιήο ηνπ αληηθεηκέλνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πινπνίεζεο. H επηινγή ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ αλαθέξεηαη ζηα ζηειέρε ηεο επηρείξεζεο πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ νκάδα πινπνίεζεο, θαζψο θαη ζηα ζηειέρε ηεο νκάδαο ζπκβνχινπ πινπνίεζεο. Όζνλ αθνξά ηα ζηειέρε ηεο επηρείξεζεο, ζπληζηάηαη ε εληαηηθή απαζρφιεζε ζην έξγν (θαηά 40%-60% ηνπ ζπλνιηθνχ ρξφλνπ εξγαζίαο ηνπο) ζηειερψλ πνπ εθπξνζσπνχλ φιεο ηηο θαίξηεο ιεηηνπξγίεο ηεο επηρείξεζεο. Απαξαίηεηε επίζεο ζεσξείηαη ε πιήξεο απαζρφιεζε ελφο εθπαηδεπκέλνπ ζηειέρνπο ηεο επηρείξεζεο. Πηα επηιεγκέλα ζηειέρε πξέπεη λα δνζνχλ θαηάιιεια θίλεηξα αιιά θαη πεξηνξηζκνί έηζη ψζηε λα ειαρηζηνπνηεζνχλ νη πηζαλφηεηεο απνρψξεζεο απφ ηελ εηαηξία θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ή ακέζσο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ. Όζνλ αθνξά ηα ζηειέρε ηνπ ζπκβνχινπ, ζπληζηάηαη λα δηαζθαιηζηεί ε ζπκκεηνρή ζηειερψλ κε εκπεηξία ζε πινπνίεζε ζπζηεκάησλ ERP ζε επηρεηξήζεηο παξνκνίνπ αληηθεηκέλνπ. Tν εγεηηθφ ζηέιερνο ηεο ζπκβνπιεπηηθήο νκάδαο πξέπεη λα επηιερζεί πξνζεθηηθά, λα θαηνλνκαζηεί θαη λα θαζνξηζηνχλ θαλφλεο αληηθαηάζηαζεο. Δπίζεο ζπληζηάηαη πεξηνδηθή αμηνιφγεζε ησλ ζηειερψλ ηνπ ζπκβνχινπ απφ ηα κέιε-ζηειέρε ηεο επηρείξεζεο θαζψο θαη απφ ην ζχκβνπιν δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο. (Bradley 2008) 23

24 Bαζηθέο αξρέο επί ηεο κεζφδνπ πινπνίεζεο έρνπλ αλαθεξζεί αλσηέξσ. Πην ζεκείν απηφ επηζεκαίλεηαη θαη πάιη ε απνθπγή κε ξεαιηζηηθψλ πξνγξακκάησλ πινπνίεζεο. Γειεαζηηθέο ππνζρέζεηο απφ πξνκεζεπηέο θαη ζπκβνχινπο πνπ δηαθεκίδνπλ "2κελε πινπνίεζε ERP" ή πξνγξάκκαηα "άκεζσλ απνηειεζκάησλ" πξέπεη λα απνξξίπηνληαη. Πεκαληηθφηαηνο ζεσξείηαη ν ξφινο ηνπ δηεπζπληή έξγνπ ζηελ απνθαζηζηηθή ιήςε απνθάζεσλ, ζηελ έγθαηξε δηάγλσζε θαη γνξγή επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη δηαθνξψλ, θαη ζηελ εκπινθή ησλ δηεπζπληψλ ηεο εηαηξίαο φπνπ απηφ είλαη απαξαίηεην. 24

25 ΘΔΦΑΙΑΗΝ 2 Ν ΒΗΒΙΗΝΓΟΑΦΗΘΖ ΑΛΑΠΘΝΞΖΠΖ ε αςηό ηο ζημείο γίνεηαι η αναζκόπηζη ηηρ βιβλιογπαθίαρ πος αθοπά ζσεηικέρ έπεςνερ για Δλλάδα και εξωηεπικό. 2.1 ΞΔΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΛΔΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ ERP Πχκθσλα κε ηνλ Burns (2006), ην ινγηζκηθφ ERP ζπζηεκάησλ ππάξρεη εδψ θαη ρξφληα ζηνλ Θαλαδά, ελψ ηα πιενλεθηήκαηά ηνπ είλαη επξέσο γλσζηά ε θαηάιιειε πινπνίεζε είλαη απηή πνπ επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα ηα απνιαχζνπλ. Δπίζεο αλαθέξεηαη φηη κφλν πξφζθαηα αξρίδνπλ λα εθαξκφδνληαη θξαηηθά. Άμην αλαθνξάο είλαη πσο αλ ε ζσζηή πινπνίεζε είλαη δχζθνιε ζε δηαθφξσλ κεγεζψλ εηαηξείεο, ηφηε γηα έλα νξγαληζκφ ηφζν πνιχπινθν φζν ην θξάηνο, ζα πξέπεη λα κεγηζηνπνηείηαη ε πξνζπάζεηα θαη λα δηεθπεξαηψλεηαη κε ην κηθξφηεξν δπλαηφ ξίζθν. Ν ζπγγξαθέαο ηνλίδεη ηα εμήο ζεκεία θιεηδηά κηαο ηέηνηαο επηηπρεκέλεο πινπνίεζεο: Ζ επηινγή ηνπ παξνρέα ινγηζκηθνχ ε νπνία είλαη κείδνλνο ζεκαζίαο. Ζ ζσζηή θαηαγξαθή ησλ απαηηήζεσλ ηνπ ηειηθνχ πειάηε ρξήζηε, πξηλ ηελ εθαξκνγή, θαη ε απφιπηε ηήξεζε ηνπο αιιά Θαη ν πειάηεο ρξήζηεο κε ηε ζεηξά ηνπ πξέπεη λα ηηο δηακνξθψζεη κε ζαθήλεηα θαη ζηφρν ηελ ειάρηζηε δπλαηή πνιππινθφηεηα ηνπ 25

26 ηειηθνχ πξντφληνο θαζψο ηα ζπζηήκαηα ERP είλαη νχησο ή άιισο πνιχπινθα θαη ελδερφκελε αχμεζε ζηνλ ηνκέα απηφ ζα είρε σο απνηέιεζκα λα ηα θαζηζηά κε εθαξκφζηκα ή εμαηξεηηθά ρξνλνβφξα. Ζ ζσζηή εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζπρλά παξακειείηαη. Ζ έξεπλα ηνπ Chen (2001), μεθηλά αλαθέξνληαο θάπνηα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πιενλεθηήκαηα ησλ ζπζηεκάησλ ERP θξνληίδνληαο φκσο λα ηεθκεξηψζεη ηελ ζεκαζία ηεο ζσζηήο πξαθηηθήο εθαξκνγήο κε κηα αληίζεζε: Δηαηξείεο φπσο ε Kodak θαη ε Tektronix έρνπλ εμειηρζεί ράξε ζηα ζπζηήκαηα ERP ελψ ε FoxMeyer drugs έθαλε δήισζε γηα ρξενθνπία. Ζ δηαθνξά έγθεηηαη ζην απνηπρεκέλν ζχζηεκα ERP φπσο δειψλεη θαη ε ίδηα ε FoxMeyer drugs. Πηε ζπλέρεηα αλαιχεηαη ε εμειηθηηθή πνξεία απφ MRP ζηα ζεκεξηλά ERP. Ξξνθαλψο ηα ζπζηήκαηα ERP έρνπλ ηε δπλακηθή λα σθειήζνπλ κία εηαηξεία δίλνληαο αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα σζηφζν ρξήδνπλ πξνζεθηηθνχ ζρεδηαζκνχ ζε φια ηνπο ηα ζηάδηα πηνζέηεζεο θαη ρξήζεο απφ απηή. Ν ζπγγξαθέαο αλαθέξεη σο ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηελ εηαηξεία CSR κε έδξα ηελ Απζηξαιία ε νπνία αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη αλέιπζε 95 ιχζεηο ζπζηεκάησλ ERP πξηλ θαηαιήμεη ζηελ ηειηθή. Πρέδην 1: Ζ ηάζε ηνπ κέιινληνο γηα ηα ERP ζπζηήκαηα. Injazz J. Chen (2001) 26

27 Κε ην παξαπάλσ ζρήκα ν ζπγγξαθέαο απνδίδεη παξαζηαηηθά ηε γλψκε ηνπ γηα ηε κειινληηθή εμέιημε ζηα ζπζηήκαηα ERP ε νπνία φπσο αλαθέξεη έρεη ήδε αξρίζεη λα δηαθαίλεηαη κέζα απφ ηνπο παξνρείο ινγηζκηθνχ ERP. Γείρλεη λα θαλεί φηη ηα ERP ζα είλαη ην θέληξν ηεο επηρείξεζεο θαη πσο απφ απηφ ζα εμαξηψληαη νη ζπλδέζεηο κεηαμχ πειαηψλ θαη πξνκεζεπηψλ πξνθαλψο θαη ζα έρεη κε ιίγα ιφγηα θπξίαξρν ξφιν. Ππκπεξαζκαηηθά θαηαιήγεη φηη ηα ζπζηήκαηα ERP εκθαλίδνληαη δχζθνια, πνιχπινθα θαη κε πςειφ πνζνζηφ απνηπρίαο θαηά ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ηνπο. Ξαξφια ηαχηα θαίλεηαη λα έρνπλ πξαγκαηηθά ηε δπλαηφηεηα λα εθπιεξψζνπλ απηά πνπ ππφζρνληαη θαη ηα νπνία δελ κπνξνχλ λα αγλνεζνχλ. Έηζη νη εηαηξείεο νθείινπλ λα είλαη πξνζεθηηθέο ζην ζρεδηαζκφ ηεο εθαξκνγήο ελφο ζπζηήκαηνο ERP ε νπνία φηαλ επηηεπρζεί κε ην ζσζηφ ηξφπν κπνξεί λα πξνζθέξεη αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ηέηνην πνπ λα απνδεηθλχεηαη βαζηθφ γηα ηελ επηβίσζε θαη ηελ επηηπρία κηαο εηαηξείαο ζην κέιινλ ERP ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΔ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΔ Ρν άξζξν ηνπ ν Sutton (2005), δείρλεη ηελ επίδξαζε πνπ έρνπλ ηα ζπζηήκαηα ERP ζηε ινγηζηηθή. Ν ζπγγξαθέαο ζεσξεί φηη ε ξαγδαία εμέιημή ηνπο θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν εθαξκφδνληαη είλαη αδχλαην λα αθήζνπλ αλεπεξέαζην ηνλ ηνκέα ηεο ινγηζηηθήο. Ξαξφια απηά ηνλίδεη φηη έσο ηψξα ην θαηλφκελν απηφ θαίλεηαη λα έρεη αγλνεζεί απφ ηελ έξεπλα επάλσ ζηε ινγηζηηθή. Κάιηζηα αλαθέξεη φηη ε θαηάζηαζε θξίλεηαη ζεηηθή αλαθνξηθά 27

28 κε ηελ έξεπλα θαζψο ηα ζεκεξηλά ERP πεξηβάιινληα πξνζθέξνπλ θαη ιφγσ πνιππινθφηεηαο αξθεηέο ππo-πεξηπηψζεηο πξνο κειέηε. Ρνλίδεη φηη ε κέζνδνο πνπ αθνινπζείηαη ζπλήζσο είλαη απηή ησλ case-studies. Γηα κηα αθφκε θνξά παξαηεξνχκε ηελ άπνςε φηη ε ινγηζηηθή κε ηελ πξαθηηθή έλλνηα πνπ είλαη γλσζηή ζήκεξα κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί απφ ηηο απμεκέλεο δπλαηφηεηεο δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ ησλ ζπζηεκάησλ ERP αλαθέξνληαο ραξαθηεξηζηηθά φηη είλαη πιένλ δπλαηφλ λα εληνπηζηνχλ θαη λα ζπιιερζνχλ δεδνκέλα αθφκε θαη απφ ην ζθαλάξηζκα ελφο bar-code ζε έλα ηακείν θαη λα εηζαρζνχλ θα λα επεμεξγαζηνχλ ζηελ θεληξηθή βάζε δεδνκέλσλ ψζηε λα δψζνπλ απνηειέζκαηα. Ξιένλ ν ζηφρνο ελφο ινγηζηή θαίλεηαη λα είλαη φρη ε επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ αιιά ε παξάδνζή ηνπο ζηε ζσζηή ρξνληθή ζηηγκή, ρξεζηκνπνηψληαο ην ζχζηεκα ERP. Ρέινο ν ζπγγξαθέαο θαηαιήγεη φηη αλ θαη ε γλψζε επάλσ ζηελ επίδξαζε ησλ ERP ζηε ινγηζηηθή θαη ζηε ιήςε κέζσ απηήο ζηξαηεγηθψλ απνθάζεσλ είλαη κηθξή, ε αλάγθε γηα πνιχπιεπξε θαη νπζηαζηηθή αλάιπζε ζην ζέκα είλαη κεγάιε φπσο θαη ε αλάγθε γηα ελνπνίεζε ησλ κέρξη ηψξα επξεκάησλ απφ έξεπλεο αλά ηνλ θφζκν ψζηε λα δνζεί κηα λέα πην ζθαηξηθή άπνςε. Δμίζνπ κεγάιεο ζηνλ αξηζκφ είλαη θαη νη επθαηξίεο πνπ δίλνπλ ηα ζεκεξηλά πεξηβάιινληα πξνο αλάιπζε. Πχκθσλα κε ηνλ Bedell (2005), ηα ζπζηήκαηα ERP θαίλεηαη λα ηα θαηαθέξλνπλ κηα ραξά ζηνλ ηνκέα αιπζίδαο πξνκεζεηψλ(supply chain) αιιά απηφ πνπ απαηηείηαη απφ ηνλ νηθνλνκηθφ ηνκέα, ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο δελ ην πξνζθέξνπλ κε επηηπρία. Απηφ ηζρπξίδεηαη βαζηδφκελνο ζε ζρφιηα απφ δχν ζηειέρε δηαθνξεηηθψλ εηαηξεηψλ ησλ Ζλσκέλσλ Ξνιηηεηψλ ν ζπγγξαθέαο. 28

29 Σαξαθηεξίδεη ζπγθεθξηκέλα σο ζεκείν θιεηδί ην κέγεζνο θαη ηελ πνιππινθφηεηα ησλ εηαηξεηψλ. Γηα παξάδεηγκα κηα εηαηξεία κεζαίνπ κεγέζνπο επηιέγεη κηα νινθιεξσκέλε ιχζε ινγηζκηθνχ θαη ηειηθά θαιχπηεηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ απηήλ. Ωζηφζν φζν ην κέγεζνο ηεο εηαηξείαο θαη αληίζηνηρα ν αξηζκφο ησλ εζσηεξηθψλ ζπζηεκάησλ πνπ ηελ απνηεινχλ απμάλεη, απαηηείηαη κηαο κνξθήο εμέιημε ηνπ ινγηζκηθνχ ζην επίπεδν ηεο εηαηξείαο ψζηε λα δνπιεχνπλ απηά κεηαμχ ηνπο απνηειεζκαηηθά. Γηαθνξεηηθά θαηαιήγνπλ νη εηαηξείεο λα ρξεζηκνπνηνχλ πνιιαπιά ζπζηήκαηα ERP πνπ ειέγρνπλ ηα δηάθνξα απηά ζπζηήκαηα μερσξηζηά. Έζησ θαη αλ απηφ είλαη σο έλα ζεκείν απνδεθηφ θαη ιεηηνπξγηθφ ζηνλ θπζηθφ ηνκέα φπσο νη κνλάδεο παξαγσγήο, αλαθχπηνπλ δεηήκαηα ζηνλ νηθνλνκηθφ ηνκέα, φπνπ έλα πιήζνο βάζεσλ δεδνκέλσλ πνπ δελ επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο δελ πξνζθέξνπλ πξαγκαηηθή σθέιεηα ζε κηα κεγάιε εηαηξεία. Ηδηαίηεξα αλ πξνζηεζεί θαη ε αλακελφκελε ζεκαζία πνπ πξέπεη λα παίμνπλ ηα ζπζηήκαηα απηά ζηε ιήςε απνθάζεσλ. Ωο απνηέιεζκα, νη κεγάιεο εηαηξείεο αλαδεηνχλ ηελ ελνπνίεζε πνπ είλαη κελ εθηθηή αιιά θαη ρξνλνβφξα θαη είηε δηακνηξάδνπλ ηα ζπζηήκαηα θαη ην ξφιν ηεο επηθνηλσλίαο ζε εμεηδηθεπκέλα ηκήκαηα εληφο ηεο εηαηξείαο είηε απεπζχλνληαη ζε λένπο εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο πνπ εηδηθεχνληαη κέζσ πξφζζεηνπ ινγηζκηθνχ λα εμεηδηθεχζνπλ θαη λα ελνπνηήζνπλ ηα ζπζηήκαηα εληφο κηαο κεγάιεο εηαηξείαο. Θαζαξά κπνξεί θαλείο λα ην ραξαθηεξίζεη σο έλα λέν θελφ ζηελ αγνξά θαη κηα ζεκαληηθή κειινληηθή ηάζε ζηελ αλάπηπμε ινγηζκηθνχ. Έλα άιιν ζέκα πξνθχπηεη απφ ηνπο Mauldin και Richtermeyer (2004), φπνπ εζηηάδνπλ ζηελ ηάζε ησλ εηαηξεηψλ λα πεξηιακβάλνπλ ή φρη ηα ζπζηήκαηα ERP ζηνπο εηήζηνπο ηζνινγηζκνχο ηνπο. Νη ζπγγξαθείο ππνζηεξίδνπλ φηη ε επηινγή απηή ζπλδέεηαη θαηά θχξην ιφγν κε ηε δηαθίλεζε ηνπ θεθαιαίνπ ζηελ αγνξά, ηελ απνδνηηθφηεηα ηεο θάζε 29

30 εηαηξείαο, ην κέγεζφο ηεο αιιά θαη ηελ αγνξά γεληθφηεξα. Ιακβάλνληαο ππφςε κία άηππε αξρή ηεο ινγηζηηθήο πνπ ιέεη φηη ε ζπγθξηζηκφηεηα κεηαμχ ησλ εηαηξεηψλ απμάλεη ηελ πιεξνθνξηαθή αμία ησλ ηζνινγηζκψλ, ην θείκελν ππνγξακκίδεη κέζσ ησλ επξεκάησλ ηνπ ηελ αλάγθε λα αλαπηπρζνχλ πεξαηηέξσ standards ψζηε λα εληζρπζεί ε αμία ησλ εηήζησλ αλαθνξψλ-ηζνινγηζκψλ ζρεηηθά κε ηελ ηερλνινγία. Πχκθσλα κε ην ζπκβνχιην νηθνλνκηθψλ θαη ινγηζηηθψλ αμηψλ, ηζνινγηζκνί νη νπνίνη είλαη «πινχζηνη» ζε πιεξνθνξίεο βνεζνχλ ηνπο επελδπηέο θαη ηνπο πηζησηέο λα θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα ηελ εηαηξεία. Δπηπξφζζεηα αλαθέξεηαη φηη φηαλ νη δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνχλ ηα ζπζηήκαηα ERP πεξηιακβάλνληαη ζε ηζνινγηζκνχο απηνί ζεσξνχληαη αθφκε πην πιήξεηο θαη ζχκθσλνη κε ηελ ηάζε ησλ επελδπηψλ λα επηβξαβεχνπλ εηαηξείεο νη νπνίεο πηνζεηνχλ ζπζηήκαηα ERP κε πςειφηεξε αμία ζηελ αγνξά. Κάιηζηα ηείλεη λα ζεσξείηαη φηη νη επελδχζεηο ζε ERP απνηεινχλ ηελ θπξηφηεξε επέλδπζε ζε ΗΡ (information technology) κηαο εηαηξείαο. Ζ έξεπλα βαζίζηεθε ζηε ζχγθξηζε 453 εηαηξεηψλ απφ δηάθνξεο ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ, πνπ ζπκπεξηέιαβαλ ηα ζπζηήκαηα ERP ζηνπο εηήζηνπο ηζνινγηζκνχο ηνπο κε 256 εηαηξείεο πνπ δελ ην έθαλαλ. Νη εξεπλεηέο παξαηεξνχλ σζηφζν φηη νη πξψηεο θπξίσο αλαθέξνπλ ηνπο ζηφρνπο θαη ιηγφηεξν ηα πηζαλά ξίζθα θαη ηα πξνβιήκαηα ησλ ERP. Ρν παξαπάλσ γεγνλφο θαζηζηά ελ κέξεη αδχλαηε ηε ζχγθξηζε πνηνηηθά θαη πνζνηηθά ησλ δεδνκέλσλ κεηαμχ ησλ εηαηξεηψλ. Απηφ νδεγεί ηνπο ζπγγξαθείο ζην ζπκπέξαζκα φηη πξέπεη λα ζεζπηζηνχλ λέεο αμίεο πνπ λα πξνσζνχλ ηε ζαθέζηεξε απεηθφληζε ησλ δεδνκέλσλ κέζα ζηνπο ηζνινγηζκνχο εηδηθά απφ ηε ζηηγκή πνπ πιένλ ε εθαξκνγή ελφο ζπζηήκαηνο ERP αληηκεησπίδεηαη σο έλα κεγάιν project θαη φρη σο κηα απιή εγθαηάζηαζε ινγηζκηθνχ. Πχκθσλα κε ην θείκελν ηνπ Aladwani (2001), ηα ζπζηήκαηα ERP είλαη ζε ζέζε λα πξνζθέξνπλ πνιιά πιενλεθηήκαηα ζε κηα εηαηξεία βάζε πξνδηαγξαθψλ θαη κφλν. Ωζηφζν πνιχ ζπρλά απνηπγράλνπλ ζηελ πξάμε 30

31 θαη ν ιφγνο έγθεηηαη ζηε ιαλζαζκέλε πξαθηηθή εθαξκνγή ηνπο. Έλα ζέκα πνπ άπηεηαη ηεο αληίζηαζεο ηνπ ππάξρνληνο ζηελ αιιαγή ζε έλα ζχζηεκα ERP πξνζσπηθνχ κηαο εηαηξείαο ζην λα αθήζεη ηηο παιηέο ηνπ ζπλήζεηεο ζηελ άθξε θαη λα πξνζαξκνζηεί πιήξσο ζηε ζσζηή ρξήζε ελφο ζπζηήκαηνο ERP ψζηε λα αμηνπνηήζεη ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ. Νη ζπγγξαθείο ζέινπλ λα δείμνπλ πσο ην marketing καδί κε ζπγθεθξηκέλεο ηδέεο γηα ηε ζσζηή πξαθηηθή εθαξκνγή ησλ ζπζηεκάησλ ERP κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ ηελ θαηάζηαζε απηή. Νη ζηξαηεγηθέο ζσζηήο εθαξκνγήο ησλ ERP κπνξνχλ κε αζθάιεηα λα ρσξηζηνχλ ζε νξγαλσηηθέο, ηερληθέο θαη αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ κε αληίζηνηρα ζεκεία θιεηδηά ελψ πέξα απφ ηελ εθαξκνγή απηή ζε θάζε κηα κπνξεί λα πξνζηεζεί ζπκπιεξσκαηηθά ε αλαγλψξηζε θξίζηκσλ κεηαβιεηψλ πνπ ζε θάζε πεξίπησζε επεξεάδνπλ φκσο ηε ζσζηή εθαξκνγή ησλ ζπζηεκάησλ ERP. Πηνλ ηνκέα ηνπ management παξαηεξείηαη ε εζηίαζε ζε δχν ηνκείο, ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ θαηαλαισηψλ. Ν ζπγγξαθέαο παξαηεξεί θαη αλαθέξεη επίζεο πνιιέο δηαθνξέο αιιά θαη νκνηφηεηεο κεηαμχ ERP εθαξκνγψλ θαη marketing. Αλαθνξηθά κε ηελ αληίδξαζε ησλ ρξεζηψλ αλαθέξνληαη ην κνληέιν ηνπ Seth θαη φηη δχν απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αηηίεο απηήο κε ηνλ ηξφπν ηνλ νπνίν νη ρξήζηεο αληηιακβάλνληαη ηελ εθαξκνγή ηεο λέαο ηερλνινγίαο σο πηζαλφ θίλδπλν θαη ηε δχλακε ηεο ζπλήζεηαο. Ν ζπγγξαθέαο σο ζπκπέξαζκα ζεσξεί φηη γηα ηε ζσζηή εθαξκνγή ησλ ζπζηεκάησλ ERP απαηηείηαη αλάιπζε ηεο πξαθηηθήο εθαξκνγήο ηνπο πνπ κάιηζηα πεξηιακβάλεη ηηο αλάγθεο ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ θαη αιιαγή ζηηο ζηξαηεγηθέο marketing. Δπηπξφζζεηα πξνηείλεη έλα κνληέιν πνπ ζπλνςίδεη ηηο ηδέεο ηεο εξγαζίαο απηήο θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα δνθηκαζία πξαθηηθψλ εθαξκνγψλ ERP. 31

32 2.1.3 ERP ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΙ ΚΙΝΓΤΝΟΙ Αλαθνξηθά κε πξνβιήκαηα ζηελ εγθαηάζηαζε ησλ ERP νη Huang, Chang,Han Li και Tong Lin (2004), εηζαγσγηθά δειψλνπλ φηη ε αγνξά ERP είλαη κία απφ ηηο ηαρχηεξα αλαπηπζζφκελεο αγνξέο ζε φιεο ηηο ρψξεο ζηε ζχγρξνλε επνρή θαη φηη ηα πιενλεθηήκαηα πνπ πξνζθέξνπλ ηα ζπζηήκαηα ERP είλαη ζεκηηά απφ ηελ ίδηα ηελ αγνξά. Ωζηφζν ηνλίδνπλ φηη ην 75% ησλ ERP projects θαηαιήγνπλ ζε απνηπρία. Ωο απνηέιεζκα ζεσξνχλ φηη πξηλ ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή είλαη αλαγθαίν λα αλαιπζνχλ νη πηζαλνί θίλδπλνη θαη παξάγνληεο πνπ κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζηελ απνηπρία θαη κάιηζηα απφ ηηο ίδηεο ηηο εηαηξείεο. Κάιηζηα κία πνιχ εχζηνρε παξαηήξεζε αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά φηη ηα ERP projects ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξνχλ αληηκεησπηζηνχλ απιά σο software projects. Αθνινχζσο γίλεηαη κηα ζχληνκε αλαθνξά ζε πηζαλνχο θηλδχλνπο θαηά ηελ εθαξκνγή ERP, αλαγλσξίδνληαο πσο ην ζέκα έρεη απαζρνιήζεη αξθεηνχο ζην παξειζφλ ελψ έρνπλ πξνηαζεί θαη πνιιέο ζηξαηεγηθέο εθαξκνγήο ERP νη νπνίεο σζηφζν δελ απνδίδνπλ πάληα επηηπρψο. Ρειηθψο αλαγλσξίδνπλ αμίεο φπσο ε δπλακηθή νκάδνο, νη αιιειεπηδξάζεηο κέζα ζε απηή, ν ζπληνληζκφο θαη ε ζσζηή επηθνηλσλία λα είλαη απνιχησο απαξαίηεηεο γηα ηελ επηηπρία. Ρα δεδνκέλα πξνήξζαλ κέζσ web based εξσηεκαηνινγίνπ απφ 198 κέιε ηνπ CERPS (Chinese enterprise resource planning society), δειαδή βαζίζηεθε ζην πεξηβάιινλ ηεο Θίλαο θαζψο ζχκθσλα κε ηνπο ζπγγξαθείο ηα κέιε ηνπ CERPS έρνπλ πνιχ κεγάιε εκπεηξία ζηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ηέηνησλ ζπζηεκάησλ. Ρν παξαθάησ ζρεδηάγξακκα ζπλνςίδεη ηα επξήκαηα ηεο νκάδνο. Νη ζπγγξαθείο ζεσξνχλ φηη κε απηά νη ππεχζπλνη πξαθηηθήο εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ ERP κπνξνχλ λα αλαγλσξίζνπλ πην εχθνια θαη κε κεγαιχηεξε αζθάιεηα ηα πηζαλά ξίζθα ηεο εθάζηνηε πεξηπηψζεσο. 32

33 Πρέδην 2 : Ζ ηεξαξρία ξίζθνπ ζε έλα ERP project Shi-Ming Huang(2004) 33

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΠΟΙΗΗ ERP-ΚΤΚΛΧΜΑ ΠΧΛΗΔΧΝ

ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΠΟΙΗΗ ERP-ΚΤΚΛΧΜΑ ΠΧΛΗΔΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΠΟΙΗΗ ERP-ΚΤΚΛΧΜΑ ΠΧΛΗΔΧΝ ΚΟΝΣΟΓΙΑΝΝΗ ΙΧΑΝΝΗ Δπηβιέπνληεο θαζεγεηέο : Σζέηζνο Κσλζηαληίλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 2. Σςζηήμαηα ERP. 2.1 Διζαγυγή

Κεθάλαιο 2. Σςζηήμαηα ERP. 2.1 Διζαγυγή Κεθάλαιο 2 Σςζηήμαηα ERP 2.1 Διζαγυγή Κάζε ζθνπηά ηεο δηνίθεζεο ζηε ζχγρξνλε επνρή βαζίδεηαη θπξίαξρα ζηελ εχξσζηε ξνή ησλ πιεξνθνξηψλ. Τίπνηα δε ιεηηνπξγεί ρσξίο πιεξνθνξίεο θαη είλαη γεληθά απνδεθηφ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 --

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- 5. Σίηινο καζήκαηνο Δηζαγσγή ζηα παθέηα Λνγηζκηθνχ 6. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Ησάλλεο Απνζηνιάθεο 7. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

σζηήμαηα E.R.P.: Χρηζιμόηηηα Οθέλη. Αποηελεζμαηική εθαρμογή ηοσς από ηοσς οργανιζμούς.

σζηήμαηα E.R.P.: Χρηζιμόηηηα Οθέλη. Αποηελεζμαηική εθαρμογή ηοσς από ηοσς οργανιζμούς. Α.Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΩΝ σζηήμαηα E.R.P.: Χρηζιμόηηηα Οθέλη. Αποηελεζμαηική εθαρμογή ηοσς από ηοσς οργανιζμούς. Βαζιλειάδης Ιωάννης ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: κ. Παλαιολόγοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ)

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ) Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ) ΗΞΙΩΚΑΡΗΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ ΚΑΟΗΑΠ ΡΕΗΡΕΖ Τποβιεζείζα γηα ηο Μεηαπηστηαθό

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη»

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη» ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΜΒΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ» «Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΓΙΑ ΣΔΛΔΥΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ EXECUTIVE MBA ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΙΓΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΔΤΣΤΥΙΑ Δπηβιέπνπζα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη ΜΠ ζηην «Οπγάνυζη και Γιοίκηζη Βιομησανικών ςζηημάηυν» με ειδίκεςζη ζηα «ςζηήμαηα εθοδιαζμού και διακίνηζηρ πποφόνηυν (Logistics)» «Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο κόζηορ & η εθαπμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34 ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34 1. Σίηινο καζήκαηνο Αξρέο Γηνίθεζεο θαη ηξαηεγηθήο Τπεξεζηψλ Τγείαο 2. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Νίθνο Μαληαδάθεο 3. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ (ΔΙΓΙΚΔΤΗ: LOGISTICS)

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ (ΔΙΓΙΚΔΤΗ: LOGISTICS) ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΔΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ (ΔΙΓΙΚΔΤΗ: LOGISTICS) ΥΔΓΙΑΜΟ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΝΟ ERP ΤΣΗΜΑΣΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

Πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα: κειέηε πεξίπησζεο αιπζίδαο θαηαζηεκάησλ ζ/κ Κάληδαο

Πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα: κειέηε πεξίπησζεο αιπζίδαο θαηαζηεκάησλ ζ/κ Κάληδαο ΣΔΗ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ & ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΥΔΗΡΖΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ Πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα: κειέηε πεξίπησζεο αιπζίδαο θαηαζηεκάησλ ζ/κ Κάληδαο ΑΒΒΑ ΓΑΪΔΑΡΣΖΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2014 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Πειραιάσ, 29 Οκτωβρίου 2010 ΣΜΗΜΑ: Εμπορίου Αρ.Πρωτ.: 8787 Πληροφορίεσ: Φ. Ανδριάνα Σηλέφωνο: 2104177241-5

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Δηζαγσγή ζηα logistics θαη δπλαηφηεηεο εθαξκνγήο ηνπο ζηα Διιεληθά λνζνθνκεία. 1. Δηζαγσγή

Δηζαγσγή ζηα logistics θαη δπλαηφηεηεο εθαξκνγήο ηνπο ζηα Διιεληθά λνζνθνκεία. 1. Δηζαγσγή 1. Δηζαγσγή Ζ παξνχζα εξγαζία πξαγκαηεχεηαη ην ζέκα «εηζαγσγή ζηα logistics θαη δπλαηφηεηεο εθαξκνγήο ηνπο ζηα ειιεληθά λνζνθνκεία». Σθνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη ε δηεξεχλεζε ηνπ εάλ θαη θαηά πφζνλ είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρηαθή εξγαζία. Αλάπηπμε Επηρεηξεκαηηθνύ Σρεδίνπ Μεηαπνηεηηθήο Επηρείξεζεο

Πηπρηαθή εξγαζία. Αλάπηπμε Επηρεηξεκαηηθνύ Σρεδίνπ Μεηαπνηεηηθήο Επηρείξεζεο Τετνολογικό Εκπαιδεσηικό Ίδρσμα Καβάλας Στολή Τετνολογικών Εθαρμογών Τμήμα Μητανολογίας Τομέας Καηαζκεσαζηικός Πηπρηαθή εξγαζία Αλάπηπμε Επηρεηξεκαηηθνύ Σρεδίνπ Μεηαπνηεηηθήο Επηρείξεζεο Φνηηεηέο: Τδαγθνπξλήο

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Γηπισκαηηθή Δξγαζία. Αξιολόγηζη ηυν ππομηθεςηών Third Party Logistics (3PL) ΦΑΛΣΗ ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΑ

Γηπισκαηηθή Δξγαζία. Αξιολόγηζη ηυν ππομηθεςηών Third Party Logistics (3PL) ΦΑΛΣΗ ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΑ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Αξιολόγηζη ηυν ππομηθεςηών Third Party Logistics (3PL) ηεο ΦΑΛΣΗ ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΑ Τπνβιήζεθε σο απαηηνχκελν γηα ηελ απφθηεζε

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ:

Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ & Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Γηνίθεζε αλζξσπίλσλ πφξσλ Γηνίθεζε ηθαλνηήησλ Σν λέν νξφζεκν ηεο δηαρείξηζεο γλψζεο Τπνβιεζείζα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΠΔΙΡΑΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΠΔΙΡΑΙΑ 1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΠΔΙΡΑΙΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΓΟΜΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΙΝΓΤΝΧΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΤΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΧΝ ΣΙ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΕΑΥΡΖΣΑ ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΡΟΤΗΑ ΜΑΡΗΝΟ ΑΘΖΝΑ ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα