Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο"

Transcript

1 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΙΣ ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Έδεσσας Προϋπολογισμός: ,84 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια: 12 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: HH/MM/2011 Κωδικός ΟΠΣ: Σελίδα 1 από 60

2 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων... 2 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών... 4 C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής... 4 C1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης... 6 C1.3 Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας... 8 C1.4 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Συντήρησης C2. Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος C3. Πίνακες Συμμόρφωσης C3.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ...14 C3.2 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ...14 C3.2.1 Touch-screen Infokiosk C3.2.2 Σταθμός Επαυξημένης Πραγματικότητας C3.2.3 PDA Ατομικής ξενάγησης C3.2.4 PDA Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου C3.2.5 Σετ εξοπλισμού βιντεοπροβολής C3.2.6 Σταθερές ασύρματες κάμερες C3.3 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ C3.3.1 Λογισμικό Διαχείρισης Σχεσιακής Βάσης Δεδομένων C3.3.2 Λογισμικό Virtualization C3.3.3 Λογισμικό Ανάπτυξης & Λειτουργίας Διαδικτυακών Εφαρμογών (Portal Platform / Web / Application Server) C3.4 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ / ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ C3.4.1 Εφαρμογή Διαχείρισης και Τεκμηρίωσης Πολιτιστικού Αποθέματος C3.4.2 Εφαρμογή Εικονικής Ξενάγησης C3.4.3 Εφαρμογή Ψηφιακών Διαδρομών C3.4.4 Εξειδικευμένη Εφαρμογή Διαχείρισης Περιεχομένου SL-CMS (Social Location-based Content Management System) C3.4.5 Εφαρμογή Ανάπτυξης Θεματικών Δράσεων C3.4.6 Εκπαιδευτική Εφαρμογή - Παιχνίδι C3.4.7 Πολυμεσική Εφαρμογή Infokiosk C3.4.8 Εφαρμογή Επαυξημένης Πραγματικότητας C3.4.9 Εφαρμογή Διαχείρισης και Εξυπηρέτησης Επισκεπτών C Εφαρμογή Διαχείρισης και Έκδοσης QR-Code C Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Ξεναγού C Εφαρμογή Απομακρυσμένης Θέασης, μέσω Διαδικτύου, Σημείων Ενδιαφέροντος με χρήση καμερών C Δικτυακή Πύλη Ενοποίησης Ψηφιακών Υπηρεσιών C Εφαρμογή Διαχείρισης Επικοινωνίας C3.5 ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ...42 C3.5.1 Μελετητικές υπηρεσίες C3.5.2 Υπηρεσίες ανάπτυξης / παραμετροποίησης / εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία C3.5.3 Υπηρεσίες παραγωγής, ψηφιοποίησης & τεκμηρίωσης πολιτιστικού αποθέματος Σελίδα 2 από 60

3 C3.5.4 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης C3.5.5 Υπηρεσίες Δημοσιότητας C3.5.6 Περίοδος και Υπηρεσίες Πιλοτικής Λειτουργίας C3.5.7 Υπηρεσίες Εγγύησης Καλής Λειτουργίας C3.5.8 Διοίκηση και διαχείριση έργου (μεθοδολογία υλοποίησης) C4. Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς C4.1 Πληροφοριακό Σύστημα C4.1.1 Εξοπλισμός C4.1.2 Έτοιμο Λογισμικό C4.1.3 Εφαρμογή/ές (υπηρεσίες ανάπτυξης/παραμετροποίησης) C4.1.4 Υπηρεσίες (λοιπές υπηρεσίες) C4.1.5 Άλλες δαπάνες C4.2 Εκπαίδευση χρηστών C4.3 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Έργου C5. Παραρτήματα που αφορούν το Έργο C5.1.1 Σχέδιο Σύμβασης Σελίδα 3 από 60

4 C1.Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... Προς: Τo Δήμο Έδεσσας Πλατεία Αιγών 1, T.K Εγγυητική επιστολή μας υπ αριθμ... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας.. οδός. αριθμός ΤΚ..,} {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών α).... οδός... αριθμός...τκ β).. οδός... αριθμός...τκ γ).. οδός... αριθμός...τκ μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,} και μέχρι του ποσού των ευρώ..., για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού).. με αντικείμενο (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου).. συνολικής αξίας (συμπληρώνετε τον προϋπολογισμό με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ)..., σύμφωνα με τη με αριθμό... Διακήρυξή σας. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας.} Σελίδα 4 από 60

5 {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.} Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει μέχρι και την (Σημείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της Προσφοράς). Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη δήλωσή σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) Σελίδα 5 από 60

6 C1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... Προς: Τo Δήμο Έδεσσας Πλατεία Αιγών 1, T.K Εγγυητική επιστολή μας υπ αριθμ... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας Οδός. Αριθμός. Τ.Κ. } {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών α) οδός αριθμός. Τ.Κ... β) οδός αριθμός. Τ.Κ... γ) οδός αριθμός. Τ.Κ... μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και μέχρι του ποσού των ευρώ..., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό... που αφορά στο διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού). με αντικείμενο (συμπληρώνετε τον τίτλο του έργου)... συνολικής αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ)..., σύμφωνα με τη με αριθμό... Διακήρυξή σας. Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Σελίδα 6 από 60

7 Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) Σελίδα 7 από 60

8 C1.3 Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... Προς: Τo Δήμο Έδεσσας Πλατεία Αιγών 1, T.K Εγγυητική επιστολή μας υπ αρ.... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας Οδός. Αριθμός. Τ.Κ. } {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών α) οδός αριθμός. Τ.Κ... β) οδός αριθμός. Τ.Κ... γ) οδός αριθμός. Τ.Κ... μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και μέχρι του ποσού των ευρώ... (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ), για την καλή λειτουργία του αντικειμένου της σύμβασης με αριθμό που αφορά. συνολικής αξίας. σύμφωνα με τη με αριθμό. Διακήρυξη της Αναθέτουσας Αρχής Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Σελίδα 8 από 60

9 Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) Σελίδα 9 από 60

10 C1.4 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Συντήρησης ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... Προς: Τo Δήμο Έδεσσας Πλατεία Αιγών 1, T.K Εγγυητική επιστολή μας υπ αρ.... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόμαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας Οδός. Αριθμός. Τ.Κ. } {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών α) οδός αριθμός. Τ.Κ... β) οδός αριθμός. Τ.Κ... γ) οδός αριθμός. Τ.Κ... μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και μέχρι του ποσού των ευρώ...(συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ), για την καλή εκτέλεση των υπηρεσιών συντήρησης του αντικειμένου της σύμβασης με αριθμό... που αφορά... συνολικής αξίας..., σύμφωνα με τη με αριθμό Διακήρυξή της Αναθέτουσας Αρχής. Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Σελίδα 10 από 60

11 Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας, οι οποίες έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στα Ν.Π.Ι.Δ., συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόμου για την Τράπεζά μας. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) Σελίδα 11 από 60

12 C2.Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: Πατρώνυμο: Ημερομηνία Γέννησης: Τηλέφωνο: Fax: Διεύθυνση Κατοικίας: / / Όνομα: Μητρώνυμο: Τόπος Γέννησης: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Όνομα Ιδρύματος Τίτλος Πτυχίου Ειδικότητα Ημερομηνία Απόκτησης Πτυχίου ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ (στο προτεινόμενο, από τον υποψήφιο Ανάδοχο, σχήμα διοίκησης Έργου) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Έργο (ή Θέση) Εργοδότης Ρόλος 1 και Καθήκοντα στο Έργο (ή Θέση) Απασχόληση στο Έργο Περίοδος ΑΜ 2 (από έως) / / - / / 1 Ως Ρόλος ενδεικτικά αναφέρονται: manager, senior consultant, consultant, business expert κλπ. 2 Αφορά τους πραγματικούς ανθρωπομήνες απασχόλησης στο έργο υπολογιζόμενοι σε ισοδύναμα ανθρωποετών, Δεν ταυτίζεται με τη συνολική χρονική διάρκεια της χρονικής περιόδου απασχόλησης στο έργο. Σελίδα 12 από 60

13 / / - / / / / - / / Σελίδα 13 από 60

14 C3.Πίνακες Συμμόρφωσης Ο υποψήφιος Ανάδοχος συμπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συμμόρφωσης με την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων. C3.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Αρχιτεκτονική υλοποίησης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Α3.2 Χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες και σχέδιο έργου σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Α3.3 Διασυνδεσιμότητα και διαλειτουργικότητα σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Α3.7 Ευχρηστία, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Α.3.11 Ασφάλεια του συστήματος σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Α3.10 Τα προσφερόμενα συστήματα και εφαρμογές θα πρέπει να εξασφαλίζουν την πρόσβαση από σταθμούς εργασίας ανεξαρτήτως λειτουργικού συστήματος και λογισμικού web browser. Ο κεντρικός διαχειριστής του συστήματος θα έχει τη δυνατότητα να προσθέτει χρήστες, να αλλάζει τα στοιχεία των καταχωρημένων χρηστών, να παραμετροποιεί τις εφαρμογές ανάλογα με τις ανάγκες του C3.2 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ NAI C3.2.1 Touch-screen Infokiosk Γενικά / Τεχνικά Χαρακτηριστικά 1. Να αναφερθεί ο τύπος/κατασκευαστής 2. Αριθμός μονάδων 3 3. Τύπου εσωτερικού χώρου 4. Δυνατότητα λειτουργίας και ως αυτόνομη και ως δικτυωμένη μονάδα Οθόνη 5. Έγχρωμη TFT / LCD τύπου αφής (touch-screen) NAI 6. Διαγώνιος (inches) Ανάλυση (pixels) 1280 x 1024 Ενσωματωμένη Μονάδα Η/Υ 8. Επεξεργαστής Σελίδα 14 από 60

15 9. Αριθμός εγκατεστημένων επεξεργαστών Να αναφερθεί ο τύπος του επεξεργαστή NAI 11. Να αναφερθεί η συχνότητα λειτουργίας (GHz) 12. Κεντρική Μνήμη 13. Προσφερόμενη (ΜB) 1GB 14. Θύρες επέκτασης 15. Να αναφερθεί ο αριθμός των PCI slots 16. Θύρες USB 17. Τύπος USB Αριθμός Μονάδα HDD 20. Αριθμός μονάδων Χωρητικότητα ανά μονάδα (GB) Μονάδα οπτικού δίσκου DVD-RW 24x 23. Μονάδα Κάρτας Δικτύου 24. Κάρτα τύπου Ethernet LAN 25. Μονάδα Ήχου 26. Το σύστημα να διαθέτει ηχεία 27. Το σύστημα να διαθέτει κάρτα ήχου Συνοδευτικό λογισμικό 28. Λειτουργικό Σύστημα Απαιτήσεις Εγκατάστασης και Θέσης σε Λειτουργία 29. Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία στο προβλεπόμενο σημείο 30. Υποστήριξη της παραμετροποίησης (configuration-setup) στο σημείο λειτουργίας 31. Έλεγχος καλής λειτουργίας 32. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει τον αναγκαίο συμπληρωματικό εξοπλισμό και εξαρτήματα για τη θέση του Infokiosk σε παραγωγική λειτουργία (π.χ. καλώδια, connectors, κλπ) 33. Παροχή των manuals C3.2.2 Σταθμός Επαυξημένης Πραγματικότητας Γενικά / Τεχνικά Χαρακτηριστικά 1. Να αναφερθεί ο τύπος/κατασκευαστής 2. Να αναφερθεί η σειρά/μοντέλο 3. Να αναφερθεί ο χρόνος ανακοίνωσης του μοντέλου 4. Αριθμός μονάδων 3 5. Τύπου εσωτερικού χώρου 6. Δυνατότητα λειτουργίας και ως αυτόνομη και ως δικτυωμένη μονάδα 7. Οθόνη 8. Έγχρωμη TFT / LCD οθόνη/τηλεόραση NAI 9. Ανθεκτικότητα σε υγρασία και σκόνη 10. Διαγώνιος (inches) >= Ανάλυση (pixels) 1280 x Σελίδα 15 από 60

16 Ενσωματωμένη Μονάδα Η/Υ 13. Επεξεργαστής 14. Αριθμός εγκατεστημένων επεξεργαστών Να αναφερθεί ο τύπος του επεξεργαστή NAI 16. Να αναφερθεί η συχνότητα λειτουργίας (GHz) 17. Κεντρική Μνήμη 18. Προσφερόμενη (ΜB) 1GB 19. Θύρες επέκτασης 20. Να αναφερθεί ο αριθμός των PCI slots 21. Θύρες USB 22. Τύπος USB Αριθμός Μονάδα HDD 25. Αριθμός μονάδων Χωρητικότητα ανά μονάδα (GB) Μονάδα Κάρτας Δικτύου 28. Κάρτα τύπου Ethernet LAN 29. Μονάδα Ήχου 30. Το σύστημα να διαθέτει ηχεία 31. Το σύστημα να διαθέτει κάρτα ήχου 32. Το σύστημα να διαθέτει εξωτερική κάμερα ανάλυσης με ανάλυση τουλάχιστον 1280x720 pixels 33. Το σύστημα να διαθέτει 2 εξόδους εικόνας ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ταυτόχρονη προβολή σε οθόνη και Προβολέα (projector) 34. Συνοδευτικό λογισμικό 35. Λειτουργικό Σύστημα 36. Απαιτήσεις Εγκατάστασης και Θέσης σε Λειτουργία 37. Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία στο προβλεπόμενο σημείο 38. Υποστήριξη της παραμετροποίησης (configuration-setup) στο σημείο λειτουργίας 39. Έλεγχος καλής λειτουργίας 40. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει τον αναγκαίο συμπληρωματικό εξοπλισμό και εξαρτήματα για τη θέση του Σταθμού σε παραγωγική λειτουργία (π.χ. καλώδια, connectors, κλπ) 41. Παροχή των manuals C3.2.3 PDA Ατομικής ξενάγησης 1. Ποσότητα Υποστήριξη δικτύου Quad-band 850, 900, 1800, 1900 MHz Σελίδα 16 από 60

17 3. Υποστήριξη του πρωτοκόλλου 3G 4. Ασύρματη επικοινωνία Bluetooth 2.0, Wi-Fi b/g 5. GPRS 6. Δέκτης GPS με υποστήριξη A-GPS NAI 7. Έγχρωμη οθόνη αφής TFT LCD LED AMOLED χρώματα (480x800) 8. Διαγώνιος Οθόνης >=3.5 in 9. MMS 10. Κάρτα μνήμης 11. Επεξεργαστής TIs OMAP 850, 200 MHz 12. Έξοδος ήχου για σύνδεση ακουστικών 13. Υποστήριξη αναπαραγωγής αρχείων.wav και.mp3 14. Συνοδευτικά ακουστικά 15. Λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows Mobile ή ios ή Andoid ή Symbian 16. Ενσωματωμένη μνήμη 128MB 17. Σύνδεση με PC NAI 18. Επεξεργασία word και excel αρχείων 19. Εμφάνιση PDF και Powerpoint αρχείων 20. Μπαταρία Χρόνος Αναμονής >= 200 ώρες 21. Βάρος <200 gr Σελίδα 17 από 60

18 C3.2.4 PDA Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου 1. Ποσότητα Υποστήριξη δικτύου Quad-band 850, 900, 1800, 1900 MHz 3. Υποστήριξη του πρωτοκόλλου 3G 4. Ασύρματη επικοινωνία Bluetooth 2.0, Wi-Fi b/g 5. GPRS 6. Δέκτης GPS με υποστήριξη A-GPS NAI 7. Έγχρωμη οθόνη αφής TFT LCD LED AMOLED χρώματα (480x800) 8. Διαγώνιος Οθόνης >=3.5 in 9. MMS 10. Κάρτα μνήμης 11. Επεξεργαστής TIs OMAP 850, 200 MHz 12. Ενσωματωμένη κάμερα ανάλυσης τουλάχιστον 640x480 pixels 13. Δυνατότητα προσαρμογής της κάμερας σε περιβάλλοντα χαμηλού, ή πολύ υψηλού φωτισμού 14. Λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows Mobile ή ios ή Andoid ή Symbian 15. Ενσωματωμένος φυλλομετρητής για περιήγηση στο Διαδίκτυο που να υποστηρίζει το πρωτόκολλο HTML4 16. Ενσωματωμένη μνήμη 128MB 17. Σύνδεση με PC NAI 18. Επεξεργασία word και excel αρχείων 19. Εμφάνιση PDF και Powerpoint αρχείων Σελίδα 18 από 60

19 20. Μπαταρία Χρόνος Αναμονής >= 200 ώρες 21. Βάρος <200 gr C3.2.5 Σετ εξοπλισμού βιντεοπροβολής Συσκευή Προβολής (Video Projector) 1. Να αναφερθεί ο τύπος/κατασκευαστής 2. Αριθμός μονάδων 3 3. Φωτεινότητα (Brightness) (σε ANSI Lumens) >= Διάρκεια ζωής λυχνίας (ώρες) >= Λόγος Αντίθεσης (Contrast Ratio) >=1000:1 6. Ανάλυση (Native Resolution) >= 1024x Χρώματα >= 16 Million 8. Aspect Ratio 4 : 3 9. Είσοδοι: RGB D-Sub & DVI-I & Composite & S-Video & Component 10. Βάρος <=3,5 Kgr 11. Οθόνη Προβολής (Πανί) 12. Διάσταση μεγαλύτερη ή ίση από 1.5m x 1.5m NAI 13. Stand προβολικού συστήματος 14. Βραχίονας ή κατάλληλη βάση στήριξης του προβολέα NAI C3.2.6 Σταθερές ασύρματες κάμερες Ασύρματη Κάμερα 1. Να αναφερθεί ο τύπος/κατασκευαστής 2. Να αναφερθεί η σειρά/μοντέλο 3. Να αναφερθεί ο χρόνος ανακοίνωσης του μοντέλου 4. Αριθμός μονάδων 5 5. Πομπός 6. Να αναφερθεί το Operating Frequency Band 7. Modulation: FM (video and audio) Να αναφερθεί ο αριθμός των PLL synthesized καναλιών 8. Να αναφερθεί το Video input level Να αναφερθεί το Audio Input Level καθώς και τη Σελίδα 19 από 60

20 δυνατότητα stereo Θύρα εισόδου : 3x RCA Κατευθυντική κεραία 13. Δέκτης 14. Να αναφερθεί Συχνότητα λειτουργίας μπάντας NAI 15. Θύρα εξόδου: 3x RCA NAI 16. Κατευθυντική κεραία NAI 17. Σύστημα Εμβέλεια: τουλάχιστον 100m (σε εξωτερικό χώρο) και 18. τουλάχιστον σε εσωτερικό χώρο 30m NAI 19. Εγχειρίδια Χρήσης NAI Να περιλαμβάνει καλώδια και λοιπό υποστηρικτικό 20. εξοπλισμό NAI C3.3 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ C3.3.1 Λογισμικό Διαχείρισης Σχεσιακής Βάσης Δεδομένων Γενικά Χαρακτηριστικά 1. Να αναφερθεί το όνομα και η έκδοση του προσφερόμενου λογισμικού (Λ.Δ.Σ.Β.Δ) 2. Να αναφερθεί η χρονολογία διάθεσης της προσφερόμενης έκδοσης 3. Να αναφερθούν τα συμβατά λειτουργικά συστήματα 4. Να αναφερθούν όλες οι πιστοποιήσεις που κατέχει το Λ.Δ.Σ.Β.Δ 5. Οι προσφερόμενες άδειες χρήσης πρέπει να επιτρέπουν τη διάθεση του συνόλου των υπηρεσιών του συστήματος μέσω Internet 6. Οι προσφερόμενες άδειες χρήσης δε θα πρέπει να θέτουν περιορισμούς σχετικά με τον όγκο των δεδομένων που θα αποθηκευθούν στο Λ.Δ.Σ.Β.Δ. 7. Οι προσφερόμενες άδειες χρήσης πρέπει να επιτρέπουν την μελλοντική επέκταση των συστημάτων Η/W του έργου που θα φιλοξενήσουν το εν λόγω λογισμικό 8. Οι προσφερόμενες άδειες χρήσης πρέπει να επιτρέπουν την μελλοντική επέκταση των προδιαγεγραμμένων στο παρόν έργο εφαρμογών καθώς και την ανάπτυξη νέων. 9. Πλήρης υποστήριξη της UTF-8 κωδικοποίησης συμπεριλαμβανομένων των ελληνικών. 10. Γραφικό περιβάλλον κεντρικού ελέγχου και διαχείρισης, με τις παρακάτω δυνατότητες: 11. Διαχείριση αντικειμένων της βάσης (π.χ. χρηστών, πινάκων, views, stored procedures κλπ) Σελίδα 20 από 60

21 12. Monitoring 13. Tuning 14. Χρονοπρογραμματισμός backup 15. Έλεγχος γεγονότων (events, log files) 16. Χαρακτηριστικά Ασφαλείας 17. Να περιγραφούν οι δυνατότητες Auditing σε επίπεδο πρόσβασης στη Βάση και στα Δεδομένα 18. Να περιγραφούν συνοπτικά τα ενσωματωμένα χαρακτηριστικά του λογισμικού όσον αφορά τον προσδιορισμό και την εφαρμογή κανόνων ασφάλειας 19. Το προσφερόμενο Λ.Δ.Σ.Β.Δ. πρέπει να υποστηρίζει (εγγενώς ή μέσω custom επέκτασης ή μέσω προϊόντος τρίτου κατασκευαστή) λειτουργίες κρυπτογράφησης / αποκρυπτογράφησης των δεδομένων που αποθηκεύονται στη Βάση Δεδομένων 20. Το προσφερόμενο Λ.Δ.Σ.Β.Δ. πρέπει να μπορεί να λειτουργεί σε περιβάλλον κατά το οποίο τηρείται κρυπτογράφηση και προστασία της ακεραιότητας των δεδομένων όταν αυτά διακινούνται μεταξύ του application server και του database server που να υποστηρίζει ενδεδειγμένα πρότυπα π.χ. SSL. Να περιγραφεί συνοπτικά ο τρόπος με τον οποίο αυτό επιτυγχάνεται (π.χ εξοπλισμός, custom εφαρμογές, τυποποιημένο λογισμικό κτλ) και τα πρότυπα που θα χρησιμοποιηθούν. 21. Δυνατότητες Προγραμματισμού και Πρόσβασης 22. Υποστήριξη SQL ερωτημάτων 23. Υποστήριξη όψεων 24. Υποστήριξη stored procedures 25. Υποστήριξη database triggers 26. Δυνατότητες backup 27. Μηχανισμός τήρησης αντιγράφων ασφαλείας NAI της Βάσης Δεδομένων με υποστήριξη Backup και Restore 28. Όρια λειτουργίας 29. Να προσδιορισθούν τα όρια (εάν υπάρχουν) για το μέγιστο μέγεθος της Βάσης Δεδομένων 30. Να προσδιορισθούν τα όρια (εάν υπάρχουν) για τον αριθμό πινάκων και views 31. Να προσδιορισθούν τα όρια (εάν υπάρχουν) για το μέγιστο μέγεθος ενός πίνακα 32. Να προσδιορισθούν τα όρια (εάν υπάρχουν) για το μέγιστο μέγεθος μιας στήλης 33. Να προσδιορισθούν τα όρια (εάν υπάρχουν) για το μέγιστο μέγεθος μιας γραμμής 34. Να προσδιορισθούν τα όρια (εάν υπάρχουν) για το μέγιστο πλήθος γραμμών / πίνακα 35. Να προσδιορισθούν τα όρια (εάν υπάρχουν) για το μέγιστο πλήθος στηλών / πίνακα 36. Να προσδιορισθούν τα όρια (εάν υπάρχουν) για το μέγιστο πλήθος δεικτών / πίνακα Σελίδα 21 από 60

22 37. Να προσδιορισθούν τα όρια (εάν υπάρχουν) για το μέγιστο πλήθος στηλών / δείκτη C3.3.2 Λογισμικό Virtualization ΓΕΝΙΚΆ 1. Κατασκευαστής Λογισμικού 2. Πρέπει να προσφερθεί ένα ενιαίο προϊόν που να καλύπτει το σύνολο των προδιαγραφών που ακολουθούν 3. Να αναφερθεί η ονομασία και τρέχουσα έκδοση & υποέκδοση του προϊόντος ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ CLOUD 4. Κεντρική διαχείριση των εικονικών μηχανών και των πόρων των εξυπηρετητών από κονσόλα διαχείρισης σε γραφικό περιβάλλον (GUI). 5. Μεταφοράς (migration) ενός Virtual Machine από έναν φυσικό εξυπηρετητή σε άλλον χωρίς διακοπή λειτουργίας 6. Προστασία από σφάλμα λειτουργίας φυσικού εξυπηρετητή με αυτόματη επανεκκίνηση όλων των Virtual Machines σε άλλους φυσικούς εξυπηρετητές. 7. Λήψη στιγμιότυπων (snapshots) των Virtual Machines για λόγους backup ή δοκιμών 8. Απεικόνιση του συνόλου των Virtual Machines, των Host και των μεταξύ τους σχέσεων σε γραφικό περιβάλλον 9. Διαχείριση όλων των Virtual Machines και πρόσβαση στην κονσόλα αυτών 10. Παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο της διαθεσιμότητας των Virtual Machines και των φυσικών εξυπηρετητών 11. Ειδοποιήσεις για σφάλματα ή συμβάντα μέσω , SNMP traps 12. Αριθμός υποστηριζόμενων φυσικών εξυπηρετητών (Host) προσφερόμενης >=2 αδειοδότησης 13. Να προσφερθεί η κονσόλα κεντρικής διαχείρισης της εικονικής υποδομής μέσω (GUI) 14. Να προσφερθεί εικονικό appliance με δυνατότητα deduplicated D2D backup των εικονικών μηχανών, του ίδιου κατασκευαστή ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ HYPERVISOR ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΕΡΌΜΕΝΗ ΈΚΔΟΣΗ 15. Εγκατάσταση απευθείας στον φυσικό εξυπηρετητή (Bare-metal architecture) 16. Μέγιστος αριθμός φυσικών πυρήνων (CPU cores) ανά φυσικό επεξεργαστή >=2 17. Μέγιστος αριθμός φυσικών επεξεργαστών ανά >=1 Σελίδα 22 από 60

23 εξυπηρετητή (CPU) 18. Δυνατότητα χρήσης NFS για αποθηκευτικό χώρο 19. Δυνατότητα χρήσης SAN LUNs (storage area network) για αποθηκευτικό χώρο 20. Δυνατότητα χρήσης iscsi LUNs για αποθηκευτικό χώρο ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ VIRTUAL MACHINES ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΕΡΌΜΕΝΗ ΈΚΔΟΣΗ 21. Μέγιστος αριθμός εικονικών επεξεργαστών >=2 22. Υποστήριξη - Μονάδα Floppy - Ελεγκτών SCSI - Δικτυακών Interfaces C3.3.3 Λογισμικό Ανάπτυξης & Λειτουργίας Διαδικτυακών Εφαρμογών (Portal Platform / Web / Application Server) Γενικά Χαρακτηριστικά 1. Να αναφερθεί το όνομα και η έκδοση του προσφερόμενου λογισμικού διακομιστή εφαρμογών Διαδικτύου 2. Να αναφερθεί η χρονολογία διάθεσης της προσφερόμενης έκδοσης 3. Να αναφερθούν τα συμβατά λειτουργικά συστήματα 4. Ο προσφερόμενος διακομιστης εφαρμογών να είναι συμβατός με περισσότερες της μιας πλατφόρμες λειτουργικών συστημάτων. Συγκεκριμένα να υποστηρίζει: - Windows - Unix - Linux 5. Να αναφερθούν όλες οι πιστοποιήσεις που κατέχει το λογισμικό του συστήματος όσον αφορά: τα χαρακτηριστικά ασφαλείας, εκτέλεσης εφαρμογών (επίπεδο Διαδικτύου και επίπεδο επιχειρησιακής λογικής), και το περιβάλλον ανάπτυξης 6. Οι προσφερόμενες άδειες χρήσης πρέπει να επιτρέπουν τυχόν μελλοντική αναβάθμιση των συστημάτων Η/W του έργου που θα φιλοξενήσουν το εν λόγω λογισμικό. (εξαιρείται η περίπτωση αύξησης του αριθμού των CPUs) 7. Πλήρης υποστήριξη UTF-8 κωδικοποίησης (συμπεριλαμβανομένων των ελληνικών). NAI Σελίδα 23 από 60

24 Χαρακτηριστικά Ασφάλειας 8. Υποστήριξη μηχανισμού ορισμού: Χρηστών 8.2. Ομάδων χρηστών 8.3. Ρόλων χρηστών 8.4. Υποστήριξη τόσο αυθεντικοποίησης (authentication) όσο και εξουσιοδότησης (authorisation) καθώς επίσης και Cryptography Extensions στη πλατφόρμα ανάπτυξης που θα προσφερθεί Να αναφερθούν οι αλγόριθμοι κρυπτογράφησης και υπηρεσιών ασφάλειας που υποστηρίζονται. Όπου απαιτείται, να δοθούν τα μήκη κλειδιών που υποστηρίζονται. Υποστήριξη πρωτοκόλλων: 9.1. HTTPS 9.2. SSL/TLS 10. Να αναφερθούν οι δυνατότητες ολοκλήρωσης με λύσεις ασφάλειας τρίτων κατασκευαστών (Entrust, Verisign, άλλο) 11. Να προσφερθεί η αναγκαία άδεια χρήσης ψηφιακού πιστοποιητικού για τους εμπλεκόμενους εξυπηρετητές από Αρχή Πιστοποίησης (Certification Authority) άμεσα αναγνωρίσιμη από το ευρύ κοινό με διάρκεια ισχύος ενός έτους. Πιο συγκεκριμένα, το προσφερόμενο πιστοποιητικό πρέπει να χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο της διασφάλισης της ασφάλειας (μέσω HTTPS) για όλες τις εφαρμογές του ΠΣ που είναι διαθέσιμες σε διαπιστευμένους χρήστες ή / και διακινούν ευαίσθητες πληροφορίες. 12. Υποστήριξη λειτουργίας single-sign-on όσον αφορά την αυθεντικοποίηση (authentication) και την εξουσιοδότηση (authorisation) των τελικών χρηστών του συστήματος. Η λειτουργία αναφέρεται σε όσες εφαρμογές Διαδικτύου απαιτούν διαπίστευση χρηστών και υπονοεί ότι εάν αυτές είναι περισσότερες της μίας, τότε ο χρήστης δεν θα πρέπει να διαπιστεύεται περισσότερες από μία φορά. 13. Να αναλυθεί εάν η λειτουργία single-sign-on υλοποιείται μέσω ρυθμίσεων του διακομιστή ή μέσω αφοσιωμένου software ή/και hardware 14. Δυνατότητες auditing τόσο σε επίπεδο εφαρμογής, όσο και σε επίπεδο Web application Σελίδα 24 από 60

25 server Προδιαγραφές Περιβάλλοντος Ανάπτυξης Εφαρμογών 15. Να περιγραφεί το περιβάλλον ανάπτυξης εφαρμογών (IDEs) 16. Να δοθεί λίστα IDE τρίτων κατασκευαστών με τα οποία συνεργάζεται η προσφερόμενη πλατφόρμα εφαρμογών 17. Υποστήριξη UML (Unified Modelling Language) για τη μοντελοποίηση των components και των εφαρμογών και αυτόματη παραγωγή πηγαίου κώδικα από τα μοντέλα 18. Υποστήριξη του προτύπου XMI για την ανταλλαγή των παραγόμενων UML μοντέλων. 19. Ενσωματωμένα χαρακτηριστικά για υποστήριξη ομάδων ανάπτυξης και Configuration Management System (CMS) δυνατοτήτων: Check-In/Check-Out Version Control Diff/Merge Να αναφερθούν οι CMS λειτουργίες που υποστηρίζονται Να αναφερθούν άλλα υποστηριζόμενα Configuration Management Systems (τρίτων κατασκευαστών) Να αναφερθούν τα λειτουργικά συστήματα στα οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί το προσφερόμενο περιβάλλον ανάπτυξης Επίπεδο Διαδικτύου 20. Να αναφερθεί ποιοι Web Servers υποστηρίζονται και ποιοι θα χρησιμοποιηθούν 21. Υποστήριξη του πρωτοκόλλου HTTP Δυνατότητες υψηλής διαθεσιμότητας. Να δοθεί συνοπτική περιγραφή 23. Κεντρική διαχείριση του Web Application Server (όλα τα επίπεδα: Web & Εφαρμογων) είτε μέσω graphical user interface είτε μέσω Web εφαρμογής 24. Δυνατότητα να τεθούν σε λειτουργία (ή να τροποποιηθούν) οι εφαρμογές ή να ανανεωθεί το στατικό περιεχόμενο χωρίς να χρειάζεται επανεκκίνηση του Web server (hot deployment) Σελίδα 25 από 60

26 25. Εξυπηρέτηση τόσο στατικού, όσο και δυναμικού περιεχομένου 26. Να αναφερθούν όλοι οι τρόποι παραγωγής δυναμικού περιεχομένου, π.χ. Java Servlets, JSP, ASP, άλλοι 27. Εγγενής υποστήριξη clustering και κατανεμημένου caching 28. Ενσωματωμένες δυνατότητες για load balancing σε clustered περιβάλλοντα 29. Να δοθεί συνοπτική περιγραφή των εναλλακτικών πολιτικών για load balancing του διακομιστή Διαδικτύου 30. Δυνατότητες caching περιεχομένου 31. Υποστήριξη επιχειρησιακών αντικειμένων με δυνατότητες αντιστοίχισης στη βάση δεδομένων 32. Ενσωματωμένος μηχανισμός εκτέλεσης και διαχείρισης επιχειρησιακών συνδιαλλαγών (transactions) 33. Ενσωματωμένος μηχανισμός ανταλλαγής επιχειρησιακών μηνυμάτων μεταξύ εφαρμογών NAI 34. Υποστήριξη λειτουργιών proxying Επίπεδο εκτέλεσης εφαρμογών 35. Να δοθεί λίστα των υποστηριζόμενων από τον application server βάσεων δεδομένων 36. Εγγενής υποστήριξη πλαισίου (framework) για την αντιστοίχιση προγραμματιστικών αντικειμένων με δομές της Βάσης Δεδομένων (Object-Relational mapping). Το υποστηριζόμενο πλαίσιο: 37. Να συνεργάζεται με περισσότερα από ένα, διαφορετικής προέλευσης και κατασκευαστή Συστήματα Βάσεων Δεδομένων (όπως DB2, MS- SQL Server, Oracle Database, κλπ) 38. Να βασίζεται σε ανοικτή τεχνολογία ώστε να μπορεί να ενσωματωθεί και λειτουργήσει σε εξυπηρετητές εφαρμογών άλλων κατασκευαστών 39. Η χρήση του πλαισίου αυτού να γίνεται με αυτοματοποιημένο τρόπο μέσα από τα προσφερόμενα εργαλεία ανάπτυξης 40. Η μετάβαση του συστήματος μεταξύ των υποστηριζόμενων Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων να μπορεί να πραγματοποιηθεί Σελίδα 26 από 60

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Aρ. Μελέτης: ΔΣΣΗΔΔ.12/2013 Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΥΘΗΣΗΣ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Προϋπολογισμός: 303.021,13

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων 1 ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 3 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 3 C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 3 C1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 5 C1.3 Εγγυητική

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές πολιτιστικές υπηρεσίες για το νέο Δήμο Ελευσίνας Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ελευσίνας Προϋπολογισμός: 206.504,06 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια 24 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της πράξης:

Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της πράξης: Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της πράξης: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ» Κωδικός ΟΠΣ: 494184 Προϋπολογισμός: 372.195,80

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών για την Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ρεθύμνου Προϋπολογισμός: Προϋπολογισμός: 303.500,37 μη συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη αποθήκης δεδομένων (Data Warehouse) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και ηλεκτρονικές υπηρεσίες προγραμματισμού και ανάλυσης της περιφερειακής στρατηγικής για

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ : ΑΠΟ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ. ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ : ΑΠΟ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ. ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ : ΑΠΟ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ. ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 4 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 4

Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 4 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 4 Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 4 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 4 C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 4 C1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 5 C1.3 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητρόπολης Νικοπόλεως και Πρεβέζης Αναθέτουσα Αρχή: ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΕΒΕΖΗΣ Προϋπολογισμός: 301.500.00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΚΡΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΛΒΙΝΕΤ Αρ. Διακήρυξης: 02/2013 Αναθέτουσα Αρχή: Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός Προϋπολογισμός: 135.203,26 (χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Τηλεματικό Σύστημα Δυναμικής Πληροφόρησης Κοινού και Αυτόματης Έκδοσης Εισιτηρίων Αστικών Συγκοινωνιών του ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε. Αναθέτουσα Αρχή: ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΠΑΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΟΤΣΙΑΝΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Πολύγυρου Προϋπολογισμός: 153,252,03 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Εθνική Πινακοθήκη, ένα ανοικτό ψηφιακό Μουσείο Αναθέτουσα Αρχή: Εθνική Πινακοθήκη - Μουσείο Αλέξανδρου Σούτζου Προϋπολογισμός: 574.390,00 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός: 706.500,00

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιοποίηση Ασφαλιστικής Νομοθεσίας και Παροχών Αρχή: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΕ Προϋπολογισμός: 1.948.020,00 (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ) Πλέον Δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ. ΚΑΒΑΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη Εφαρμογών» της Πράξης «Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ανάπτυξη Νέου Πληροφοριακού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο ! Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε. και εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Ψηφιοποίηση, ηλεκτρονική διαχείριση και διάθεση εκδόσεων του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων Αναθέτουσα Αρχή: Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 2 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 2. C2. Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος 9 C3. Πίνακες Συμμόρφωσης 11

Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 2 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 2. C2. Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος 9 C3. Πίνακες Συμμόρφωσης 11 Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 2 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 2 C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 2 C1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 3 C1.3 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)»

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Τεύχος Γ Αναθέτουσα Αρχή: Συμβούλιο της Επικρατείας Προϋπολογισμός: 2.959.268,00

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Διαδικτυακή Πλατφόρμα Εξυπηρέτησης Συναλλασσομένων Αναθέτουσα Αρχή: Ενιαίος Δημοσιογραφικός Οργανισμός Επικουρικής Ασφαλίσεως και Περιθάλψεως (ΕΔΟΕΑΠ) Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΑΞΗ: Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΑΞΗ: ΚΙΝΗΜΑΤΓΡΑΦΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Διακήρυξη Διαγωνισμού 4/2014 για το Έργο: «Ψηφιοποίηση και μετάφραση υλικού, ανάπτυξη εφαρμογών προβολής υλικού, δημοσιότητα» ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΣ ΣΕ ΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: Α. Ψηφιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη του Αρχείου της Ένωσης Κέντρου Αναθέτουσα Αρχή: ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Προϋπολογισμός: Προϋπολογισμός: 203.252,03 (χωρίς ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο "Ψηφιοποίηση Ανάπτυξη Εφαρμογών Υποστήριξης Ιδρυματικού Ψηφιακού Αποθετηρίου και Υπηρεσιών για τη Διάθεση του Ψηφιακού Αποθέματος Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού"

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΙΣ ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Έδεσσας Προϋπολογισμός: 120.552,84 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο

ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο { Ανάπτυξη δράσεων για την προώθηση της διαφάνειας, συµµετοχικότητας και παροχή προηγµένων υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για ήµους της Κρήτης } ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ / ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Πρόχειρος Διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και Παροχή σχετικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών»

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και Παροχή σχετικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και Παροχή σχετικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών» (Β Φάση Κλειστού Διαγωνισμού) Αναθέτουσα Αρχή: ΗΔΙΚΑ ΑΕ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξης Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Διακήρυξης Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΕΔΙΟ Διακήρυξης Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕΡΟΣ Γ Αναθέτουσα Αρχή: Περιφέρεια Πελοποννήσου Προϋπολογισμός: 499.770,00 ( συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια :12 μήνες Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Δ ξ Δ ύ : «Α ξ φ ώ ί» Π ξ :

Δ ξ Δ ύ : «Α ξ φ ώ ί» Π ξ : Δ ξ Δ ύ : «Α ξ φ ώ ί» Π ξ : «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ Γ ΝΝΑΔ ΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ» Αναθέτουσα Αρχή: ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Προϋπολογισμός (χωρίς ΦΠΑ): 325.203,25 Προϋπολογισμός (με ΦΠΑ): 400.000

Διαβάστε περισσότερα